Page 1

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi: OÚWIADCZENIE Geschrieben von sowa (») 19.02. in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 19x

W dniu 17 lutego 2013r. w XXXII rocznicê strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich ukonstytuowaù siê Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi z siedzib¹ w Rzeszowie celem koordynacji protestów w skali caùego kraju zapocz¹tkowanych w Szczecinie w grudniu ub.r. w sprawie zakazu wyprzeda¿y polskiej ziemi cudzoziemcom. W skùad Komitetu wchodz¹ sygnatariusze i uczestnicy strajków chùopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie oraz przedstawiciele komitetów protestacyjnych z ró¿nych regionów Polski. Komitet ma charakter otwarty, a jego skùad bêdzie poszerzany o przedstawicieli terenowych komitetów protestacyjnych za zgod¹ dotychczasowych czùonków. Peùnomocnikiem OKPwOPZ wybrany zostaù Wieñczysùaw Nowacki – czùonek Komisji ds. Realizacji Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich, zaœ na sekretarza powoùano Zbigniewa Kurasia. Adresem do kontaktów z Komitetem jest siedziba Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP w Rzeszowie przy ul. Piùsudskiego 8-10, Tel. 177725604, Tel. kom. 513 285 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl Rzeszów, 17 luty 2013 r. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi (-)Antoni Kopaczewski (-)Kazimierz Chorzêpa (-)Wieñczysùaw Nowacki (-)Stanisùaw Superson (-)Zbigniew Kuraœ (-)Maciej Kublikowski (-)Leszek Murzyn (-)Marian Paùasz (-)Jan Piwowarski (-)Stanisùaw Dudek (-)Aleksander Szura

Powoùanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi poparli uczestnicy Konferencji XXXII Rocznicy Porozumieñ - Rzeszowsko Ustrzyckich w Rzeszowie - wedùug listy obecnoœci: 152 osoby.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


REZOLUCJA Donald Tusk Premier RP Warszawa za poœrednictwemWojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

Rzeszów, 14.02.13 r.

My, uczestnicy strajków chùopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r. oraz sygnatariusze Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich wyra¿amy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzeda¿y polskiej ziemi cudzoziemcom. Wzywamy najwy¿sze wùadze RP do niezwùocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazuj¹cego sprzeda¿y ziemi obcokrajowcom i usuniêcia nieprawidùowoœci w obrocie ziemi¹. Jednoczeœnie podkreœlamy, ¿e Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie zawarte pomiêdzy Rz¹dem a strajkuj¹cymi rolnikami w 1981r. nie zostaùy w peùni zrealizowane, a to w nastêpuj¹cym zakresie : 1. Ustawowego wzmocnienia nienaruszalnoœci chùopskiej wùasnoœci, zwùaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a tak¿e uznania rodzinnego gospodarstwa za trwaùy i równoprawny element gospodarki narodowej. /Dziaù I ,pkt.1 Porozumienia rzeszowskiego/. 2. Nowelizacji ustawy o spoùecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin, podwy¿szenia najni¿szych œwiadczeñ emerytalno-rentowych, a nie wieku emerytalnego. /Dz.IV/. 3. Uzgadniania stanowisk i rozwi¹zywania innych wyùaniaj¹cych siê problemów./Dz.VIII pkt.2/. Przypominamy, ¿e na mocy Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich powoùana zostaùa Komisja ds. Realizacji Porozumieñ reprezentuj¹ca przedstawicielstwo „legalnie dziaùaj¹cych organizacji rolników”, celem realizacji podpisanych Porozumieñ oraz rozwi¹zywania innych wyùaniaj¹cych siê problemów dotycz¹cych wsi i rolnictwa. W zakresie powy¿szego punktu 3 zùamaniem zapisów Porozumieñ jest brak : ustawowych regulacji dot. gospodarstwa rodzinnego, co jednoczeœnie stanowi naruszenie art. 21 Konstytucji RP, uci¹¿liwe przepisy utrudniaj¹ce sprzeda¿ bezpoœredni¹ produktów ¿ywnoœciowych wytworzonych w gospodarstwie rolnym, instalowanie ferm wiatrowych na terenach wiejskich bez zgody spoùecznoœci lokalnych, wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia i ¿ycia nasion genetycznie modyfikowanych GMO oraz ograniczanie wolnoœci sùowa katolików œwieckich poprzez odmowê miejsca na multipleksie dla Telewizji „TRWAM”. W zwi¹zku z powy¿szym, wobec coraz liczniejszych protestów rolników w ró¿nych regionach Polski, celem koordynacji dziaùañ w obronie interesu narodowego i pañstwowego powoùujemy w dniu dzisiejszym Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi, który ukonstytuuje siê w dniu 17 lutego 2013r. w Rzeszowie w trakcie Konferencji XXXII Rocznicy Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich. - Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Prezes Honorowy Antoni Kopaczewski - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników – Kazimierz Chorzêpa - Komisja ds. Realizacji Porozumieñ Rzeszowsko-Ustrzyckich – Wieñczysùaw Nowacki - NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarnoœã” Woj. Podkarpackiego – Jan Karuœ - Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” – Jan Piwowarski - Stowarzyszenie Poszkodowanych Obroñców Ziemi i Ojczyzny – Stanisùaw Superson Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Rzeszów, ul. Piùsudskiego 8-10, Tel. 177725604, Tel. kom. 513 283 345, www.ojcowizna, e–mail : slojcowizna@wp.pl http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1086 Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF




Blaszynski Ireneusz fajna inicjatywa ale zamiast pisania podañ, protestów i petycji radziù bym zaopatrzyã siê w trochê broni i amunicji. Jak siê nie przyda to w szafie pole¿y a "jeœã nie woùa". A lepiej mieã i nie potrzebowaã ja potrzebowaã i nie mieã. 10 godz. temu



Stefan KosiewskiBlaszynski Ireneusz - czy prosiù ktoœ o rady mùodego czùowieka, który nie ma w gùowie, lecz ma w nogach, dlatego maszeruje, zamiast pole¿eã, bo jeœã nie woùa? Wyœlij, przem¹drzaùy mùodzieñcze swoje niewyparzone rady dla tych, którzy protestowali ju¿ 30 lat temu i rz¹d do nich przyjechaù Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Rzeszów, ul. Piùsudskiego 8-10, Tel. 177725604, Tel. kom. 513 283 345, www.ojcowizna, e–mail : slojcowizna@wp.pl 10 godz. temu



Blaszynski Ireneusz Stefanie drogi przyjacielu wiek nie œwiadczy o m¹droœci powinieneœ to wiedzieã. Po przeczytaniu wszej petycji odnoszê wra¿enie ze wy chcecie poinformowaã, Tuska ¿e "êle siê dzieje w pañstwie Polskim". Ale on o tym doskonale wie sam przepychaù ustawê pozwalaj¹ca wyprzedawaã ziemie Polskie obcokrajowcom to jest celowe dziaùanie z jego strony. A tam na zdrowy "chùopski" rozum to czy s¹dzisz ¿e wasza petycja zrobi na nim wra¿enie ? Przypominam Ci ¿e w ostatnich czasach byùy znacznie wiêksze fale protestów które sanowany Pan premier raczyù olaã ciepùym sikiem po du¿ym ùuku. Mo¿ecie sobie protestowaã do woli jet to na rêkê wszystkim do okoùa mo¿ecie na znak protestu nie zasiaã przestaã hodowaã, w to mi graj niemieckim rolnikom którzy obawiaj¹ siê konkurencji ze strony polskiego gospodarza. Zablokujecie ulice, nie ma problemu wyœl¹ oddziaùy prewencji potraktuj¹ was gazem i gumowymi kulami tak jak nas podczas Marszu Niepodlegùoœci dla nich to ¿aden problem a dla policjantów czysta przyjemnoœã. Rozumiem, ¿e mój pomysù nie przypadù Panu do gustu poniewa¿ firma z podanego linku zapewne planuje czerpaã korzyœci z biurokratycznej drogi "walki". Wiêc podsumowuj¹c protesty petycje pomog¹ wam tyle samo co stoczniowcom, pracownikom Fiata, radomskiego £ucznika i innym. Nie te czasy Stefanie nikt nie przyjedzie, a wasza petycja tylko przekona premiera ¿e wszystko idzie po jego myœli i zgodnie z planem Brukseli.

 Stefan Kosiewski@Blaszynski Ireneusz - Chùopcze, Chùopi w Polsce napisali protest, a dziennikarz w Niemczech upowszechniù w internecie ten komunikat przesyùaj¹c m.in. Tobie do wiadomoœci. Ty natomiast olaùeœ opublikowany komunikat jêzykowy (patrz: Schemat komunikacji jêzykowej Romana Jacobsona) skupiaj¹c siê zaledwie na wyra¿eniu swoich niezdrowych emocji, poniewa¿ jesteœ karmiony emocjami i u¿ywasz nawet na dowód tego na fejsbuku plakatu Marszu Niepodlegùoœci zamiast wùasnej fotki. Wyluzuj, Bracie Polaku chocia¿by dlatego, ¿e mog¹ Ci zlikwidowaã profil za to naruszenie regulaminu fejsbuka, bowiem chocia¿ jesteœ urodzony w stanie wojennym, to nie powód jeszcze, ¿eby na caùe ¿ycie pogr¹¿aã siê w autodestrukcyjnych emocjach i ulegaã zniewoleniu Szatana. Komunikaty jêzykowe po to s¹ formuùowane zgodnie z Prawd¹, ¿eby przekazaã komuœ okreœlon¹ treœã do odczytania jej w konkretnym kontekœcie historycznym. Nie nale¿y dokonywaã nadinterpretacji tekstu, nie nale¿y w zarozumiaùy sposób twierdziã, ¿e zjadùo siê wszystkie rozumy i ¿e nic nie ma sensu, bo Tusk ma do dyspozycji policjê, ubowców i Mossad, który z karabinami oprowadza nie tylko po Warszawie i Oœwiêcimiu wycieczki ¿ydowskiej mùodzie¿y z Izraela. Nie mieszaj paranoicznie, Mój Drogi Znajomy na fejsbuku, nie wymyœlaj sobie istnienie jakiejœ "firmy z podanego linku", bo to jest tylko wytwór Twojej chorej wyobraêni. Nie ma ¿adnej firmy, jest komunikat jêzykowy w obronie polskiej ziemi, podpisany przez kilku rolników polskich i wysùany do premiera RP. Byùy dziennikarz Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna Europa opublikowaù ten tekst i dostarczyù Ci do domu na ekran, jak wczeœniej bêd¹c na etacie redaktora w tygodniku "Solidarnoœã Jastrzêbie" Zarz¹du Regionu w Katowicach pisaù o protestach Polaków do wiadomoœci Polaków. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


84.

Nie wzywaj do wojny domowej w Polsce, nie nawoùuj do zbierania broni i amunicji, bo Jugosùawia jeszcze niedawno ¿yùa w caùoœci i nie byùo œmiertelnych ofiar przechodzenia do kapitalizmu z broni¹. Nie udzialaj nikomu rad, je¿eli nie jesteœ o to proszony. Nabywaj wiedzê, ucz siê na cudzych bùêdach, rozbrajaj ¿ydokomunistów! Albo maszeruj, ...maszeruj, gùoœno krzycz: Niech ¿yje nam... Jarosùaw Kaczewicz.

Witam, Solidarna Polska na bie¿¹co monitoruje sytuacjê w zakresie gospodarowania nieruchomoœciami rolnymi. Bardzo proszê o przekazywanie informacji o dziaùalnoœci komitetu protestacyjnego. 

Serdecznie pozdrawiam, Biuro Prasowe Solidarna Polska

Die 19. Feb 2013 8:47 kp-sp kp-sp <kp-sp@... kp-sp@.. http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1087 

Yahoo! Groups de.groups.yahoo.com Kostenlose und einfache Mail-Groups kilka sekund temu

Eugeniusz Grzeszczak opublikowaù(a) post w obszarze Stefan Kosiewski Pozdrawiam panie Stefanie, witaj¹c w gronie znajomych. Pomyœlnoœci. EG 8 godz. temu Ty to lubisz

http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Ogolnopolski-KomitetProtestacyjny-w-Obronie-Polskiej-Ziemi-OWIADCZENIE

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Ogolnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi 20130219 Stefan Kosiewski Aforyzmy... 84  

... jest komunikat językowy w obronie polskiej ziemi, podpisany przez kilku rolników polskich i wysłany do premiera RP. Były dziennikarz Roz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you