Page 1

O katolikach, socjalistach i diable do Edmunda Hulsza. Stefan Kosiewski FO129 ZR

sk iS

O

W

A

Written by sowa (») today in category Polnischer Schulverein OSWIATA, read: 4×

Eu ro

pe j

Drogi Wujku, na tym zdjêciu jestem z dzieãmi z polskiej szkoùy we Frankfurcie nad Menem/ Muttersprachlicher Unterricht Polnisch an der Georg-August-Zinn-Schule; z lewej strony nauczycielka Lucyna Bachorz, zaœ po mojej prawej rêce mgr Barbara Jêdrzejczak, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenie Szkolnego OSWIATA, które zaùo¿yliœmy wspólnie przed 20 laty.

ag

az

yn

magazyn europejski wtorek, 29 stycznia 2013 O katolikach, socjalistach i diable do Edmunda Hulsza. Stefan Kosiewski FO129 ZR

M

Szanowny Panie Hulsz, dziêkujê raz jeszcze, ¿e zechciaù Pan odezwaã siê w sierpniu ub. r. reaguj¹c na wspomnienie postaci Wùodzimierza Sznarbachowskiego wywoùane fotografiami zamieszczonymi przeze mnie w magazynie sowa i rozesùanymi do tysiêcy uczestników internetowej wymiany informacji, która umo¿liwia nam dzielenie siê tak oto prawd¹, poznawan¹ wszak przez ka¿dego czùowieka subiektywnie, o rzeczywistoœci narzucanej nam przez "ciemne siùy" (Dark Forces) zmierzaj¹ce niezmiennie do przekucia tej prawdy na swoje, diabelskie kopyto, by móc j¹ przedstawiã dla wùasnych korzyœci jako rzekomo prawdê obiektywn¹. Szatañska mentalnoœã zùoczyñców i przekonanie o bezkarnoœci osób nie dziaùaj¹cych przecie¿ w pojedynkê jak Raskolnikow, lecz w bandycki sposób zorganizowanych w towarzystwa wtajemniczonych, tajne sùu¿by pañstwowe, morderców oddaj¹cych siê dawniej do dyspozycji ponad granicami pañstw, jak byùo to przy mordowaniu Rasputina i rodziny cara Aleksandra, zaœ obecnie w Europie pozbawionej granic i globalistycznie urz¹dzonym wygodnie dla nich œwiecie pozwala grzesznikom na upajanie siê moc¹ diabelsk¹, która wynosi nikczemn¹ kreaturê Kiszczaka z Magdalenki na Wawel i w podziemiach katedry warszawskiej skùada biskupa, który

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


swój testament podzieliù na dwie czêœci: materialn¹, zwi¹zan¹ z kas¹, któr¹ za ¿ycia zgromadziù a tak¿e z amoraln¹ czêœci¹ testamentu, w której zabrakùo uderzenia siê w piersi Glempa za œmierã ks. Jerzego Popieùuszki.

pe j

sk iS

O

W

A

Ks. Józef Glemp miaù brata, który pracowaù pod nazwiskiem Glemb (Deckname Glemb) w Ambasadzie PRL-u w Moskwie. Taka byùa najbli¿sza rodzina zmarùego Prymasa Polski. Dlaczego dzieci tego bezbo¿nika, ¿ydokomunistycznego dyplomaty na usùugach Jaruzelskiego maj¹ mieã wyù¹czne prawo do poznania pierwszej czêœci testamentu ks. prymasa seniora i do materialnego skonsumowania zapisu testamentalnego? Zaœ Koœcióù Rzymskokatolicki w Polsce, miliony Katolików i Polaków, katolicka Wspólnota Wierz¹cych w Jedyn¹ Prawdê, Drogê i Bramê ma byã dopuszczana do poznania tej prawdy tyln¹ furtk¹, wiod¹c¹ dùoni¹ zakùamanych kapùanów na manowce? Czy¿ nie jest to Grzech woùaj¹cy o pomstê do Nieba? Ks. Józef Glemp nie miaù pewnie wùasnych dzieci, dlaczego wiêc ¿ydowska rodzina jego rodzonego brata ma byã uprzywilejowana w stosunku do caùej reszty obywateli Rzeczpospolitej Polskiej?

yn

Eu ro

Konstytucyjna równoœã wobec prawa domaga siê w tym miejscu detabuizacji, powiedzenia dzisiaj prawdy o pochodzeniu etnicznym nazwiska Glemp, przerobionego na Glemb. Nie mo¿e bowiem demokratyczna Polska byã rasistowskim pañstwem bezprawia apartheidu, PO-PRL-em ukrytych ¿ydokomunistów, kryptosyjonistycznym kibucem, w którym swoim wszystko wolno, natomiast rdzenni Polacy maj¹ byã wiecznie uciskani, ograniczani nieustannie w mo¿liwoœciach rozwoju dawanych ludziom i Narodom przez Pana Boga jednakowo. Dlaczego mamy byã eksploatowani do wyniszczenia?

M

ag

az

Taka jest prawda, której nie ma prawa przemilczeã i nie ma prawa zastêpowaã zakùamaniem biskup Warszawy, ani obecny Prymas Polski; chocia¿by dlatego, ¿e nie sposób w epoce internetu utrzymaã w tajemnicy prawdy o agencie brytyjskiego wywiadu, który dobiù Rasputina strzeùem w czoùo z pistoletu, ani o wspóùdziaùaniu ¿ydokomunistycznych morderców rodziny carskiej na Uralu z bankierami œwiatowymi, ani prawdy o pochodzeniu etnicznym morderców Polaków w Katyniu, katów dziesi¹tków tysiêcy obywateli wieloetnicznej II Rzeczpospolitej, Kwiatu Narodu Polskiego. Dziêkujê serdecznie, ¿e zechciaù Pan dzisiaj przypomnieã m.in. o osobie Tadeusza Podgórskiego, dziaùaj¹cego 30 lat temu w emigracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Poznaùem go we Frankfurcie kilka miesiêcy po wyborze na przewodnicz¹cego tej partii; oczekiwaùem w lagrze azylanckim na rozpatrzenie mojego wniosku, a wiodùo mi siê bardzo êle, nie tylko materialnie, nie przymierzaj¹c jak bratu mojej œp. Mamy we wspomnianym przez Pana obozie Stutthof, w którym przebywaù on jako wiêzieñ polityczny Nr. 104701, wczeœniej partyzant, a po wojnie nauczyciel wiejski i krótko burmistrz miasta Kolna, zanim gen. Moczar zostaù Wojewod¹.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Podgórski w tych bardzo ciê¿kich dla mnie czasach, opùaconych osamotnieniem, w których dostawaùem codziennie do plastikowego, czerwonego wiaderka ¿ywnoœã, ¿eby samemu sobie gotowaã, zapùaciù mi 30, albo 50 DM (marek) za krótk¹ rozmowê dla Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna Europa, za któr¹ w zasadzie nie powinien nic zapùaciã, gdy¿ byùa caùkowicie bezprzedmiotowa. Tak byùem pora¿ony strachem w pierwszych latach ¿ycia na politycznej emigracji, ¿e nie nie mogùem nic m¹drego wydukaã, powiedzieã do podstawionego pod nos mikrofonu; nie ufaùem Podgórskiemu, ani nikomu innemu nauczony przykrym doœwiadczeniem w kraju, wyrzuceniem ze studiów w 1977, wyrokiem w marcu 1978, kolegiami jak równie¿ ubogacony dodatkowym doœwiadczeniem ju¿ w pierwszych dniach w Niemczech, w grudniu 1982 r. zaczepiony w obozie centralnym dla azylantów landu Hesja w Schwalbach przez ludzi, których rozpoznaùem jako agentów Sùu¿by Bezpieczeñstwa, którzy to ludzie czekali w tym obozie tak samo jak ja na rozpatrzenie ich wniosków azylanckich; nazwisko tego maù¿eñstwa wyparùem dla ul¿enia z gùowy i po to, ¿eby zachowaã we wdziêcznej pamiêci nazwisko dobroczyñcy Podgórskiego (bilet miesiêczny na miejski autobus we Frankfurcie kosztowaù wtedy 35 marek), wiêc przydaùo mi siê te parê groszy tak samo jak to niewiele, co zarobiùem pomagaj¹c czasem na budowach.

Wypieramy z pamiêci nazwiska zùoczyñców, a¿eby nie zagnêbiaã siê pragnieniem zemsty, lecz aby móc cieszyã siê bosk¹ przygod¹ ¿ycia, doœwiadczaniem œwiata w kontakcie z natur¹, sztuk¹, przyrod¹, ludêmi powa¿nymi, rozmawiaj¹cymi z nami szczerze i m¹drze, jak tylko potrafi¹, w ka¿dej chwili swojego ¿ycia. Taki te¿ byù dla mnie Wùodek Sznarbachowski, którego ksi¹¿kê "300 lat wspomnieñ" wydaùa w Londynie Nina Karsov i przysùaùa mi do Frankfurtu kilkadziesi¹t egzemplarzy, których nie udaùo mi siê niestety nikomu sprzedaã, wiêc odwiozùem osobiœcie do magazynów jej wydawnictwa w Warszawie jad¹c po pieni¹dze, których Jarosùaw Kaczyñski nie zechciaù mi wczeœniej zapùaciã za moje artykuùy, które publikowaù jako redaktor naczelny w "Tygodniku Solidarnoœã", a rozmawiaùem wtedy w redakcji z dwoma ludêmi, których Kaczyñski zatrudniaù na etatach: z aferzyst¹, autorem plagiatu pracy maturalnej, czy magisterskiej Andrzejem Anuszem z Porozumienia Centrum i z agentem Sùu¿by Bezpieczeñstwa, Wojciechem Gieù¿yñskim. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS pe j

M

ag

az

yn

Eu ro

W sierpniu 1990 r. wjechaùem z Wùodkiem na Zugspitze; Karol Marks w liœcie do wydawcy pierwszego tomu Kapitaùu pisaù o zdobywaniu wiedzy jako o wspinaniu siê na urwiste œcie¿ki w górach, tyle w nim zostaùo z mùodoœci niespeùnionego poety, ukùadacza rymów. Uczestnik bandyckiej zmowy w Magdalence, Lech Kaczyñski staù wtedy na czajce jako przywódca drugiej Solidarnoœci, zaùo¿onej ze zmienionym statutem i z innym celem. Czuwaù, ¿eby Naród Polski nie buntowaù siê przeciwko tzw. prywatyzacji, czyli totalnej likwidacji pañstwa polskiego, przekazywaniu przemysùu, gazet, telewizji, nauki, kultury, wszystkiego, co tylko mo¿na byùo przeszabrowaã, w prywatne rêce kapitaùu œwiatowego.

Jaruzelski i Kiszczak do dzisiaj nie zostali os¹dzeni za caùe Zùo, które wyrz¹dzili Polsce i Narodowi Polskiemu, a Lech Kaczyñski zajmuje sarkofagiem podziemia rzymskokatolickiej katedry w Krakowie na Wawelu, chocia¿ powinien stan¹ã przed Warszawskim Prokuratorem Wojskowym, ¿eby odpowiedzieã na pytanie: dlaczego uparù siê l¹dowaã w Smoleñsku mimo braku warunków do l¹dowania i mimo braku zgody rosyjskich wùaœcicieli lotniska na l¹dowanie tupolewa z wycieczk¹ prezydenta RP do Katynia. Ks. Kardynaù Dziwisz pewnie tak¿e spisaù ju¿ testament i nale¿y mieã nadziejê, ¿e zawarù w nim jednak gùêboki ¿al za grzech wyniesienia na Wawel czùonka ¿ydomasoñskiej Grupy Windsor. Pan Jezus Chrystus nie po to bowiem umarù na krzy¿u dla naszego zbawienia, ¿eby kapùani Jezusa Chrystusa grzeszyli w najgorsze i ¿eby trzeba byùo zakrywaã dzieciom oczy przy oprowadzaniu po podziemiach Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


bazyliki œw. Piotra w Rzymie, przed pos¹gami nagich bab, rozwalonych w alegoriach na grobie papie¿a pochodz¹cego z hiszpañskich ¿ydów Borgia.

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Kolegium Rektorskie Uniwersytetu kardynaùa Wyszyñskiego w Warszawie odciêùo siê w swoim czasie, po emisji filmu "Imperium Ojca Rydzyka", od zawartej w nim wypowiedzi znanego biblisty, ks. Prof. dra hab. Michaùa Czajkowskiego, ale dlaczego wùadze tej uczelni katolickiej utrzymywaùy w ogóle na etacie tego ksiêdza, który sùynny byù z tego, ¿e babie zrobiù dziecko, dziewczynkê? Dlaczego w Polsce popiera siê podwójn¹ moralnoœã, chazarsk¹ dla etnicznych ¿ydów i katolick¹ dla rdzennych Polaków?

M

ag

az

yn

http://oswiata.blox.pl/2006/05/wpis-2.html Nie jest przez katolicki Naród Polski do przyjêcia, ¿eby biskup Warszawy mógù ograniczaã siê do odczytania wiernym zaledwie poùowy Prawdy. Czy kapùan Jezusa Chrystusa ma prawo do publicznego gùoszenia Prawdy póùgêbkiem spoczywaj¹c wszako¿ wygodnie na fotelu biskupim oboma poœladkami?Czy dùugo jeszcze bêdzie Dobry Pan Bóg zezwalaù, ¿eby w Koœciele œwiêtym panoszyùa siê Obùuda? Dzielê siê z Panem tym, co mi le¿y na sercu, bowiem ze socjalistami nie chciaùem mieã w ¿yciu do czynienia zbyt du¿o, poza wyj¹tkami takimi jak wspomniany Wùodek Sznarbachowski, którego ceniùem tak¿e za to, ¿e przed drug¹ wojn¹, w czasach studenckich sùu¿yù swoim umysùem ruchowi mùodych Narodowców Bolesùawa Piaseckiego, z którym zaprzyjaêniù siê w Warszawie, zanim nie zwaliùa siê na Polskê swoim cielskiem nawaùa socjalistycznych narodowców Hitlera, Goebbelsa i wszechwùadnych Gauleiterów ¿ydowskiego pochodzenia takich jak: Frank, Hanke, Hofer, Kaufmann, Koch, Kube i caùa diabelska reszta. Szanowny Panie Hulsz, zachêcaã Pana nie trzeba do pisania odwa¿nych ksi¹¿ek i dzielenia siê swoj¹ subiektywn¹ prawd¹, konfrontowania jej z innymi lekturami; pisze Pan o Cioùkoszowej, ¿e podobno Friszke ukradù jej dokumenty oddane przez Pana na przechowanie. Ja natomiast pamiêtam Cioùkoszow¹ z powtarzanej przez ni¹ z upodobaniem anegdoty o tym, jak to po powrocie ze spotkania w terenie, na prowincji zaœmiewaùa siê z Polaków, którzy dziêkowali jej za przybycie sùowami: "Dziêkujemy pani za przyjazd, wyst¹pienie, ale pamiêtajcietowarzyszko: nie przysyùajcie ju¿ do nas wiêcej ¿ydów!" Bowiem Cioùkoszowa miaùa tych prostych ludzi za gùupich, nie rozumiaùa, nie umiaùa zrozumieã, co to jest grzeczna aluzja. Nie wiem w zwi¹zku z tym, czy ona nie daùa, byã mo¿e z wùasnej woli tego, co chciaùa daã ¿ydom w Polsce, takim jak Ikonowiczi, zapomniany dziœ brat restauratorki Marty Gessler, a daùa w koñcu po Magdalence placet na pùaskie wygùupy purimowego wesoùka pod czerwonym sztandarem rewolucji PPS. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/sowa3/o_katolikach_socjalistach_diable_fo129

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS

Wùodzimierz Sznarbachowski i Stefan Kosiewski

az

yn

Eu ro

pe j

Written by sowa (») 17. 8. 2012 in category Polnisches Kulturzentrum e.V., read: 224×

M

ag

Dziekuje za Pana korespondencjê, prosze o wiêcej; moze o srodowisku PPS? Kowalskiego poznaùem niegdyœ w mieszkaniu Wlodka w Monachium, gdzie Ten ju¿ niestety nie ¿yje, ani w Muralto, ani w Pollone, ani we Frankfurcie nie mamy ju¿ zaszczytu radowaã siê Wùodka Przyjaêni¹, a powinien miec dzisiaj 100 lat, pozdr. sk === Szanowny Panie Kosiewski. Bardzo siê wzruszyùem , kiedy w Pana towarzystwie zobaczyùem mojego przyjaciela od 1975 roku Wùodzimierza Sznarbachowskiego. Jeszcze w latach 90 tych odwiedzaùem go w Szwajcarskim Tessin, w kantonie którym mieszkaù. Byùo to w Lokarno. Byù najstarszym pracownikiem RWE. Myœlaùem, ¿e ju¿ nie ¿yje, a tu taka niespodzianka, ¿e a¿ mnie podrzuciùo.. Gdzieœ zagubilem jego adres, Tak samo jak z naszego œrodowiska Jacka Kowalskiego. Mo¿e ma Pan z nimi kontakt, to proszê o przesùanie im mojego maila. Wtedy natychmiast ich odwiedzê. Jeszcze raz proszê o pomoc. Serdecznie Pana pozdrawiam Edmund Hulsz ----- Original Message ----- From: edmundhulsz@wp.pl To: sowamagazyn@googlegroups.com Sent: Saturday, August 18, 2012 8:50 AM u grobu œw. Jadwigi Sl¹skiej , która pochodziùa z piêknej miejscowoœci Andechs w Bawarii read on Data: 29 styczeñ 2013 Nadawca: edmundhulsz@wp.pl <edmundhulsz@wp.pl> Adresat: sowa <sowa-frankfurt@t-online.de> Witam Panie Kosiewski. Przyjechaùem do radia w dniu kiedy Nowak Jeziorañski odchodziù. Podgórski zapoznaù mnie z tym co Jana Nowaka spotkaùo. Wtedy jeszcze nie zaskoczyùem, ¿e

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Johan Kassner, który go obci¹¿yù, To Jan Kaszubowski masowy zbrodniarz z Pi¹tej kolumny i przywódca polskojêzycznej Grupy gestapo, zwerbowany razem z jego szefem Ernestem Modrovem do sowieckiej rozwiedki jeszcze w 1935 roku przez Bolesùawa Bieruta. ipn robiù mu wielkie przyjêcia, ale nie informowaù kim byù zbrodniarz, który go pogr¹¿yù, nawet nie poinformowali jego rodziny po jego œmierci. Mo¿na byùo sprawê jego uniewa¿niã. Zbrodniarz wojenny popeùniaj¹cy ludobójstwo nie mo¿e byã œwiadkiem w s¹dzie. Jan Kaszubowski ze swoim szwagrem Aleksandrem Arendtem wspóùzaùo¿ycielem PRON u i ipn Gdañsk osobiœcie zabili ca 2000 najwa¿niejszych Ýoùnierzy jeszcze Wyklêtych T.O.W. Gryf Pomorski w tym wszystkich Jego Dowódców, najpierw jako gestapo, a potem jako UB. Kassner rz¹dziù Bierutem, a od 47 roku rezydent NKWD i KGB Anatoli Zbarski prowadziù go jako szpiega sowieckiego w RFN. Jako gestapowcy organizowali Obóz koncentracyjny Sztutow, organizowali rozstrzeliwania w Piaœnicy i w Szpêgawsku, oraz wysiedlenia Gdynian i Pomorzan, a po wojnie jako UB II wysiedlenia Gdynian. IPN umorzyù œledztwa przeciwko tym zbrodniarzom, a ich wspóùpracowniczkê z gestapo Elisabeth Zawazki, El¿bietê Zawadzk¹ Prezydent Kaczyñski na wniosek IPN uczyniù profesorem i generaùem. Dyr IPN Gdañsk Mirosùaw Golon, który przez trzy lata byù jej sekretarzem promowaù ja w mediach i na konferencjach. W 2010 roku razem z Szefem Sztabu z wojny TOW Gryf Gertrud¹ Wojewsk¹, zmarù¹ w tym roku 4 stycznia w wieku 99 lat w USA i z Stanisùawem Uciñskim wydajemy drugie wydanie ksi¹¿ki nie¿yj¹cego od 8 lat Stefana Dargacza Dowódcy niezwykùego ugrupowania partyzantckiego "Zachód" pt; " Zbrodnie Polskojêzycznej Grupy Gestapo przemianowanej po 1945 roku na UB ". Dargacz opisuje tam haniebn¹ rolê El¿biety Zawadzkiej, któr¹ Rokossowski jeszcze w kwietniu 1945 roku kieruje do pracy u Ýymierskiego. Mirosùaw Golon, dyr IPN Gdañsk mial od zaraz podaã mnie za t¹ ksi¹¿kê do s¹du. Równie¿ w zeszùym roku oœwiadczyù publicznie, ¿e jak tylko znajdzie siê w biurze IPN, to zaraz zorganizuje ipn owskich adwokatów i podaje mnie do s¹du. Powiedziaù te¿, ¿e ipn zostawi mnie w spokoju wtedy kiedy ja IPN nie bêdê atakowaù. Ja nie mam zamiaru siê z tego wycofywaã, a Mirosùaw Golon nie podaù i nie poda mnie do s¹du, bo prawda jest inna. Czy Mirosùaw Golon zna caù¹ historiê El¿biety Zawackiej? Oczywiœcie, ¿e zna.

M

Wùodzimierza Sznarbachowskiego poznaùem u Tadeusza Podgórskiego na jesieni 1975 roku na Ungererstr 47 w Monachium gdzie zamieszkiwaù, a Sznarbachowski zamieszkiwaù obok na Schemannstr 80, a obok jego zamieszkiwaù ten opisany wy¿ej zbrodniarz Johann Kassner, o czym Sznarbachowski nie wiedziaù. O tym dowiedziaùem siê nie dawno. Poniewa¿ moja dziaùalnoœã w latach 70 tych z powodowaùa, ¿e w caùym RFN i poza Niemcami zaczêùy powstawaã koùa PPS u. Wtedy ja z Podgórskim byliœmy jednoœci¹ i nikt nas nie potrafiù rozbiã. Bardzo czêsto siê widywaliœmy i byùa to wielka przyja¿ñ. Czasami dwa razy w tygodniu pisywaù do mnie listy. Wiêkszoœã mam je u siebie w domu. Jeszcze w latach 70 tych udawaùo mi siê na terenie Hamburga organizowaã liczne demonstracje uliczne, a podczas wizyty Bre¿niewa pod hasùem " wir klagen Bre¿niew an..." nawet 10 000 osób. Wtedy Peter Reina wysùaù do mnie z Berlina dr Wagnera z pomoc¹. Siedziaùem obok dysydenta gen Grigorienki razem na podium. Z tyùu za mn¹ staù szef rewolty studentów europy w 1968 roku( w tej chwili nazwisko jego zapomniaùem). Przyjechaù specjalnie z Kopenhagi. Opowiadaù mi pó¿niej o strasznych demonach, którzy siê nim i protestuj¹cymi studentami posùu¿yli i ich dla wùasnych celów wykorzystali. Zapytaùem go o marzec 68 w Polsce. Odpowiedziaù, ¿e byùa to wspólna akcja. Myœlê, ¿e dlatego parê lat pó¿niej go zamordowali. Za du¿o wiedziaù.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sk iS

O

W

A

Wywiad sowiecki i post sowiecki PRL u szalaù. Próbowali mnie dwa razy zabijaã. Sprytnie wchodzili do mojego mieszkania. Kradli dokumenty i podrzucali mi przepiêkne dziewczyny. Zakùadali podsùuchy...Skorzystaùem z propozycji Adama Cioùkosza i moje dokumenty wywiozùem do Londynu., gdzie je na przechowanie pozostawiùem. W 1978 umiera Cioùkosz. W stanie wojennym do Cioùkoszowej przyje¿d¿a dziwny emisariusz, wówczas gówniarz Andrzej Friszke (z obecnej rady ipn) i kradnie wszystkie moje dokumenty nikogo o tym nie informuj¹c. W latach 90 tych Wincenty Broniwoj Orliñski, kiedy zorientowaù siê, ¿e jestem z wœciekùoœci¹ atakowany, wtedy w porozumieniu ze mn¹ zacz¹ù celowo rozpowiadaã, ¿e nagle umarùem. Wtedy o dziwo, jak Orliñski przypuszczaù, ci sami abwersarze zaczeli robiã ze mnie bohatera i wówczas, ten dziwny z czasów stanu wojennego emisariusz prof dr,dr prof Andrzej Friszke w publikacji Jerzego Eislera publikuje moje zdjêcie, które ukradù z dokumentami i podpisuje zuchwale jako zdjêcie z jego prywatnego archiwum.

W 1970 r. oficer SB Graczyk oddelegowany zostaù z Olsztyna do Gdañska w celu pozyskania Tajnych Wspóùpracowników SB spoœród zbuntowanych polskich robotników. Przeprowadziù m.in. kilka rozmów z Lechem Waùês¹. W 1979 r. emerytowany ju¿ Graczyk przeniósù siê wraz z ¿on¹ na staùe do Gdañska, wtedy kontrwywiadem wojskowym kierowaù Kiszczak, a Waùês¹ w grupie tzw. Wolnych Zwi¹zków Zawodowych ¿ydowskiego KOR-u kierowaù Bogdan Borusewicz (czùonek KOR) i ¿yd Andrzej Gwiazda. Po co Graczyk przenosiù siê na staroœã z Olsztyna do Gdañska? Czy generaù Czesùaw Kiszczak zostaù Ministrem Spraw Wewnêtrznych w nagrodê za udan¹ operacjê "porozumienia partii komunistycznej z polskimi robotnikami"? Czy Lista Tajnych Wspóùpracowników Kontrwywiadu Wojskowego bêdzie kiedyœ wreszcie opublikowana? Dlaczego ¿yd i KOR-owiec Maciarewicz zaj¹ù siê WSI, a nie zaj¹ù siê ujawnieniem ANTYPOLSKIEJ DZIA£ALNOSCI Kontrwywiadu Wojskowego Czesùawa Kiszczaka? http://ochaby.blox.pl/2008/12/w-1979-r-Graczyk-przeniosl-sie-doGdanska-wtedy.html

M

ag

az

yn

appendix

Eu ro

pe j

Moj zaatakowany kompiuter nagle zacz¹ù dziaùaã. Zobaczyùem Pana list i zaraz odpisujê . Pozdrawawiam Edmund Hulsz http://sowa.quicksnake.net/Polnisches-Kulturzentrum-e-V/WodzimierzSznarbachowski-i-Stefan-Kosiewski

Autor: sowa o 03:17

Chazaria http://sowa.quicksnake.org/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/O-katolikachsocjalistach-i-diable-do-Edmunda-Hulsza-Stefan-Kosiewski-FO129-ZR Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

O katolikach, socjalistach i diable do Edmunda Hulsza. Stefan Kosiewski FO129 ZR  
O katolikach, socjalistach i diable do Edmunda Hulsza. Stefan Kosiewski FO129 ZR  

(...)Szatańska mentalność złoczyńców i przekonanie o bezkarności osób nie działających przecież w pojedynkę jak Raskolnikow, lecz w bandycki...

Advertisement