Page 1

Nie swiêci garnki lepi¹ 20120819 Stefan Kosiewski: Fascynacja obùêdem 66 Zniweczona rzeczywistoœã 19

pe j

sk iS

O

W

A

Written by sowa (») yesterday at 19:08 in category Fascynacja obùêdem, read: 21× Share

M

ag

az

yn

Eu ro

Wnoszê niniejszym o niezwùoczne zatrzymanie przez Prokuraturê Marcina Plichty i Michaùa Tuska; w nawi¹zaniu do Zùoszenia przestêpstwa August 17, 2012 Prokuratura Rejonowa Gdañsk-Sródmieœcie w Gdañsku Pani Prokurator El¿bieta Szczygieù ul. Piekarnicza 10/C 80-126 Gdañsk dot. Wasz Znak: 3 Ds. 117/ 12 tu: Zgùoszenie przestêpstwa...

Szanowna Pani Prokurator, Policjanci w Zabrzu zatrzymali kierowcê do kontroli rutynowej, a ten mataczy: wieêcie do bankomatu, dam tysi¹ca, bo miaù 3 promile, uprawnione zatem, wobec powy¿szego precedensu przestêpczego, jest postawienie pytania: ile promili i czego ma ten Prokurator, który jeszcze nie zamkn¹ù w Gdañsku Mariusza P. i Michaùa Tuska, syna premiera Donalda Tuska a wspóùpracownika Plichty, gdy¿ nie obawia siê ten prokurator mataczenia ze strony wszystkich zainteresowanych w sprawie Amber Gold. A mo¿e wùaœnie o to tylko chodzi, ¿e Marcin P., nie wùaœciciel Amber Gold, lecz w œwietle prawa: szef gangu przestêpczego, bandy ¿ydowskiej dziaùaj¹cej na Pomorzu okradaj¹cej Naród Polski w skali caùego kraju sposobem "na piramidkê" nie zaproponowaù jeszcze ¿adnemu funkcjonariuszowi, ¿eby podwieêã go do bankomatu? Amber Gold ogùosiùa upadùoœã tak samo, jak linia lotnicza, dla której pracowaù syn premiera Tuska, rzekomo ze wzglêdu na brak œrodków finansowych potrzebnych na Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


wypùaty dla tych, którzy wpùacili. Tymczasem Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego znalazùa ju¿ 28 kg metali szlachetnych w sztabach i milion gotówki w zùotówkach.

A

Dlaczego wiêc obywatele RP nie s¹ traktowani przez Prokuraturê w Gdañsku z zachowaniem równoœci, któr¹ gwarantuje Konstytucja RP?

O

W

W Zabrzu policjanci nie dali siê skorumpowaã, zatrzymali przestêpcê i Prokurator przedstawi mu zarzuty, za które grozi 10 lat.

sk iS

Wnoszê niniejszym o niezwùoczne zatrzymanie przez Prokuraturê Marcina Plichty i Michaùa Tuska oraz o przedstawienie im stosownych zarzutów, aby mogli skorzystaã z ustawowego prawa do obrony.

Eu ro

pe j

Ojciec ka¿dego zatrzymanego mo¿e siê odcinaã od zatrzymanego, lub stawaã w jego obronie, ale nie ma prawa premier Donald Tusk utrudniaã prowadzonego przez sùu¿by pañstwowe RP dochodzenia i wkraczaã na mównicê na konferencji prasowej, ¿eby mieszaã w gùowach Polakom i mataczyã, wypowiadaã siê nie na temat tylko i wyù¹cznie dla zastraszenia pracuj¹cych w Sprawie funkcjonariuszy ukryt¹ groêb¹, ¿e on jako ojciec bêdzie solidaryzowaù siê z synem.

az

yn

Tymczasem nadal nie wiadomo, do kogo skierowana jest ta kryptogroêba premiera RP, gdy¿ nikt nie wystêpuje przeciwko synowi Donalda Tuska, ani personalnie nie atakuje nikt Marcina Plichty; zapewne obaj ci mê¿czyêni (jeden 30, drugi 28 lat) s¹ miùej powierzchownoœci dla swoich bliskich, nie buntuj¹ siê przeciwko rodzicom, nie odszczekuje siê ¿aden swojemu ojcu, lecz sùuchaj¹ siê, s¹ ojcu posùuszni i we wszystkim naœladuj¹.

M

ag

Stefan Kosiewski 00:11 - +1 w wiadomosci.dziennik.pl - Wybrane osoby Michaù Tusk MATACZY - dowody mataczenia dla Prokuratury: Michaù Tusk rozbroiù bombê, opowiadaj¹c w Gazecie Wyborczej, w której do niedawna jeszcze sam byù dziennikarzem, ¿e pracowaù dla oszusta. W ka¿dym nastêpnym wywiadzie mùody Tusk zaprzeczaù informacjom, które podawaù w poprzednich wypowiedziach. Krêciù m.in. z kwotami na fakturach, które wystawiaù OLT Express. - Po prostu nie sprawdziùem tego dokùadnie – dodaù, gdy "Fakt" wypomniaù mu sùowa z Gazety Wyborczej, gdzie zani¿yù swoje zarobki. Takich nieœcisùoœci byùo wiêcej. Najpierw Tusk stanowczo zaprzeczaù, ¿e jeszcze podczas pracy w „Gazecie” przeprowadziù rozmowê z dyrektorem OLT, sam pisz¹c pytania i na nie odpowiadaj¹c, choã wywiad ukazaù siê pod nazwiskiem innego autora. Ale potem znów chlapn¹ù: – Daùem innemu dziennikarzowi swoje propozycje pytañ (...). Póêniej przygotowaùem propozycje odpowiedzi Politycy PO wœciekli na mùodego Tuska: Za du¿o gada » Politycy rz¹dz¹cej partii boj¹ siê spadaj¹cych notowañ PO w sonda¿ach i zùoszcz¹ na Michaùa Tuska – Problem ju¿ nie w tym, co zrobiù. Problem w tym, ¿e du¿o gada – narzekaj¹. Zgadzaj¹ siê z premiere... https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/ZQFpareUAdv

Katolik i Polak miùuje Syna Bo¿ego, Jezusa Chrystusa; "...Miùoœã ludzka, miùoœã ziemska - powiedziaù Josemaria Escriva de Balaguer w pracy "Serce Jezusa êródùem pokoju Chrzeœcijan" - jeœli jest prawdziwa, pomaga nam zasmakowaã w miùoœci Bo¿ej. W ten sposób jaœniej pojmiemy miùoœã, dziêki której radujemy siê w Bogu i któr¹ Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

bêdziemy dzieliã siê w niebie, kiedy Pan bêdzie wszystkim we wszystkich..."; przytaczam ze str. 237 ksi¹¿ki "To Chrystus przechodzi", wydanej nakùadem Ksiêgarni œw. Jacka, za zezwoleniem Wùadzy Duchownej Nr VI-1724/91 Katowice, 20.XII.1991 Damian Zimoñ Biskup Katowicki.

pe j

sk iS

O

W

Wol¹ Biskupa Katowic Zimonia byùo rozszerzanie myœli zaùo¿yciela Opus Dei, którego Jan Paweù II beatyfikowaù w 1992 r. i ogùosiù œwiêtym Koœcioùa Rzymskokatolickiego w 2002 r., dokùadnie przed dziesiêciu laty, je¿eli wiêc w Polsce funkcjonuje Opus Dei po myœli jej zaùo¿yciela i mêczennika, który okres ¿ydokomunistycznych przeœladowañ Koœcioùa i ksiê¿y w Hiszpanii przetrwaù ukrywaj¹c siê w szpitalu psychiatrycznym i udaj¹c gùupiego, to bêdziemy zapewne wnet œwiadkami uczczenia wspomnianych rocznic nie tylko w tym miejscu, chocia¿ nauczanie œw. Josemarii mo¿e siê wielu wydawaã ju¿ nieaktualne w czasach tzw. kryzysu i realnego 50 % bezrobocia w Hiszpanii wœród mùodych ludzi a tak¿e ukrywanego, kryptobezrobocia w Polsce, albowiem zaùo¿yciel Opus Dei, nowy œwiêty jp2 naukê swoj¹ opieraù na powoùaniu do œwiêtoœci ka¿dego czùowieka a przy tym uœwiêcaù w swoim nauczaniu pracê i czùowieka wykonuj¹cego tê pracê.

az

yn

Eu ro

Nie tylko globalizacja obróciùa w niwecz nauczanie spoùeczne zaùo¿yciela Opus Dei a przy tym tak¿e Jana Pawùa II i Koœcioùa œw., nie sposób bowiem np. w ¿aden sposób uœwiêcaã zatrudnienia kogoœ za grosze w supermarkiecie do zapeùniania regaùów towarem, gdy¿ nie jest to zajêcie prac¹ taryfow¹, do którego czùowiek wzywany jest w nocy SMS-em z obowi¹zkiem zgùoszenia siê nastêpnego dnia rano o dwie godziny wczeœniej, ni¿ byùo umówione; nie broni czùowieka zniewolonego tym zajêciem ani zwi¹zek zawodowy Solidarnoœã zaùo¿ony od nowa po Magdalence na podyktowanych przez Kiszczaka warunkach, ju¿ z innymi ludêmi, ani nie broni nikogo okrzyczany przywódc¹ robotników Lech Waùêsa, który wyznaje Globalizacjê i wykùada za pieni¹dze pogadanki o Globalizacji do studentów w Gdañsku.

M

ag

Nie broni zdesakralizowanej pracy zeœwietczony Koœcióù posoborowy u¿ywany przez ludzi wùadzy w Polsce, dla przykùadu wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie do promocji nowego rozdania polityki Putina. Nie jest prac¹ zatrudnianie w Chinach milionów tzw. pracowników objazdowych pozbawionych wszelkich praw. Nie jest prac¹, lecz nowo¿ytnym niewolnictwem zatrudnianie w Niemczech milionów ludzi do wykonywania tzw. minijobs opùacanych poni¿ej 400 euro miesiêcznie. Nie œwiêci garnki lepi¹ - mówi m¹droœã Narodu Polskiego reasumuj¹ca wielowiekowe doœwiadczenie ¿yciowe; prawda nie do podwa¿enia, prawda Ojców naszych, przodków maj¹cych nie tylko w pacierzu wpisan¹ wiarê w obcowanie œwiêtych ale i na codzieñ za¿ywaj¹cych kontaktu z ludêmi niezwykle uduchowionymi, przebywaj¹cymi wci¹¿ w obùokach, na kurulnych fotelach, w paùacach biskupich i w ministerstwach, których nie staã na to, a¿eby doœwiadczyã na wùasnym ciele, co to jest zwykùa, ciê¿ka robota cieœli, gdy¿ nawet przez parê dni nie kopali ùopat¹ w ziemi doùów na praktykach studenckich w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej. Jak ma taki biskup, albo premier mieã pojêcie o pracy, jeœli on prawdziw¹ robot¹ nie splamiù sobie jeszcze nigdy masoñskiego fartuszka? Czy¿ mo¿na mieã zatem pretensjê do œw. Josemarii, ¿e wbrew temu, co podaje Pismo œw. o Józefie, oblubieñcu Marii œw. Josemaria Escriva de Balaguer, zaùo¿yciel Praùatury Personalnej Opus Dei w Koœciele Rzymskokatolickim naiwnie wierzyù w swoj¹ wùasn¹, wymyœlon¹ przez siebie dla potrzeby obrazka, wizjê postaci cieœli z Nazaretu; wg. œw. Josemarii œw. Józef podczas Niepokalanego Poczêcia Maryi byù

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

A

mê¿czyzn¹ mùodym i przystojnym, peùnym siù, o którym œwiêty uœwiêcaj¹cy w swoich naukach œw. Józefa i jego pracê powiedziaù w homilii wygùoszonej 19 marca 1963 r. tak: "...Praca ka¿dego dnia. Byù wiêc Józef - jak powiedzieliœmy - rzemieœlnikiem z Galilei, mê¿czyzn¹ - jak wielu innych. A czegó¿ mo¿e oczekiwaã od ¿ycia mieszkaniec maùej, nieznanej wioski, jak¹ byù Nazaret? Tylko pracy, we wszystkie dni, zawsze z tym samym wysiùkiem. Zaœ u kresu dnia - ubogiego, maùego domu, aby móc odzyskaã siùy i nastêpnego dnia rozpocz¹ã na nowo swoje zajêcia...".

sk iS

O

O, jak¿e myliù siê zafascynowany obùêdem i grzeszyù gùupio ten czùowiek z Hiszpanii nie rozumiej¹cy podstawowych rzeczy, którego jp2 uczyniù œwiêtym za to, ¿e w przytoczonym fragmencie przebywaj¹c nogami w chmurach swoich bajdurzeñ zapomniaù o tym, ¿e Pan Bóg wyraênie i jednoznacznie nakazaù czùowiekowi pracowaã nie we wszystkie dni, lecz tylko przez szeœã dni w tygodniu. Nale¿y zapytaã w tym miejscu: czy Pan Bóg zwolniù œwiêtych od myœlenia?

Eu ro

pe j

Czy premier Tusek, jak nazywa go prorocza pieœñ "Jozif z Bazin", proroczo zapowiadaj¹ca jakieœ zdarzenie z samolotem i bliêniakami, czy miaù prawo lekcewa¿yã konkretne pytanie: "Sk¹d Ty kasê na to masz?" rzucaniem historycznego ju¿: "...Wygram w totolotka!"?

yn

Przypomnijmy refren tej skocznej piosenki klecmerskiej:

az

02:54 Videos (59) Donald marzy, ¿eby byùo miùo Donald marzy, ¿eby siê speùniùo Donald

ag

Mieszkaniec maùej, nieznanej wioski, jak¹ byù Nazaret tak samo jak mieszkaniec Ram Allach a tak¿e Bo¿ej Wólki w Gminie Mr¹gowo nie oczekuje "tylko pracy", gdy¿ praca po wygnaniu Adama z raju jest wg. Pisma œw. przekleñstwem dla czùowieka.

M

Radoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ szczêœliwe ¿ycie jest wygrana w totolotka, albo piramidka Gold Amber taka sama jak ZUS, Filar i wiele, wiele innych w Polsce oddanej po Magdalence we wùadanie ¿ydowskiej sitwy. Normalny czùowiek natomiast, mieszkaniec Polski, Europy i ka¿dego innego z 250 pañstw reprezentowanych na 30. igrzyskach olimpijskich w Londynie w tym roku nie marzy o tym, ¿eby ka¿dego dnia tygodnia - jak chce oderwany od ¿ycia œwiêty mianowany przez jp2, którego nieznani sprawcy okrzyczeli santo subito nie wiadomo, za co - od rana a¿ do "kresu dnia" pracowaã tylko i pracowaã gorzej, ni¿ bydùo, a¿ do wyczerpania siù, by wieczorem wracaã do "ubogiego, maùego domu". W kieracie chodzi na okr¹gùo koñ; widziaùem ostatnio konia w kieracie we wsi na Kurpiach, ale tam nikt przecie¿ nie kazaù wtedy zwierzêciu pracowaã ka¿dego dnia tygodnia od rana do wieczora, œwi¹tek, pi¹tek, wiêc faùszywa nauka Koœcioùa zaprzêgaj¹ca katolików na caùym œwiecie do niewolniczej pracy w warunkach gorszych od tych, na które czùowiek skazuje zwierzê, nauka zaùo¿yciela Opus Dei i jp2 musi spotkaã siê wreszcie na jakimœ kongresie Józefologicznym z przewartoœciowaniem zasadniczej natury chocia¿by z dwóch dostrze¿onych powy¿ej wzglêdów.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Mówi bowiem innego dnia w homilii Eskriva tak¿e œwiête sùowa: " Jeœli mamy do czynienia z kryzysem, to jest to kryzys ludzkich serc, których nie potrafi¹ - z powodu krótkowzrocznoœci egoizmu - dostrzec miùoœci Pana Naszego Jezusa Chrystusa" (17.VI.1966 r w œwiêto Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa), s.162, ibid).

ag

az

yn

Narrator opowiadania "Kanalizacja" oddanego przeze mnie do druku w 1985 r. w Zachodnioberliñskim Miesiêczniku "Archipelag" powiada m.in tak: "... Je¿eli ojciec nie wróciù, to pewnie dlatego, ¿e zostaù na drug¹ dniówkê. Ka¿dy tak robi przed emerytur¹, ¿eby podci¹gn¹ã œredni¹, z trzech miesiêcy, ostatnich lat. Nie znaùem tych zasad, nie miaùo to dla mnie wiêkszego znaczenia. Wszelkie teorie wychodz¹ce z zaùo¿enia, ¿e formy pracy nadaj¹ ksztaùt spoùeczeñstwom, przyjmowaùem jako nowe dessous przemocy; ¿adne kodeksy karne, inkwizycje, sposoby hermetyczne, sposób na ikony. Nic. tylko wymiana, w genach i komórkach, w czasie i przestrzeni, tajemnic, wymiana zagadek masy i energii, myœli, pozdrowieñ i ukùonów dziecka. Biblia, jasne. Biblia i Gutenberg".

M

Ojciec broni swojego syna przed postawieniem mu zarzutów przez prokuratora i jest to postawa ludzka, przypomina postawê Abrahama, który nie zaniósù jednak Izaaka na ofiarê Bogu Prawdy, Pisma i Przymierza, lecz rzuciù na stos czyjegoœ kozioùka ofiarnego, który zapl¹taù siê akurat w krzakach rogami. Syn równy Ojcowi, zrodzony i odchowany, a przez to dorosùy nawet jeœli jest wspóùistotny ojcu w dziaùaniach i w zamierzeniach a przez to i równy z Ojcem, to jednak jest postrzegany jako druga, inna osoba, równy wobec prawa obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak powiada nie na darmo przecie¿ Ustawa Zasadnicza jak¹ jest Konstytucja RP. Nie mo¿e faùszywa nauka gùoszona przez czùowieka bezmyœlnego, nazwanego za to przez jp2 œwiêtym byã gùoszona w XXI w., wieku bezrobocia powszechnego, przez powszechny i œw., Apostolski Koœcióù Katolicki, gdy¿ jest taka pseudonauka spoùeczna ("Praca ka¿dego dnia") tylko i wyù¹cznie powtórzeniem zasad, na których ¿ydobolszewicy oparli blisko sto lat temu dziaùanie Guùagu na Syberii, do którego poszùy wczoraj skazane wyrokiem s¹du na przymusow¹ pracê przez dwa lata wspierane przez Zachód bojówkarki reaktywowanego w Rosji ruchu bezbo¿ników. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/nie_swieci_garnki_lepia_fo66_zr9

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS pe j

Eu ro

Lech prezydent pyta go, gdy Donalda spotka Sk¹d Ty kasê na to masz? Wygram w totolotka! Donald marzy, ¿eby byùo miùo Donald marzy, ¿eby siê speùniùo Donald marzy, ¿eby polskie ludzie Donald marzy, taplali siê w cudzie

yn

Maciej Maciejowski 2 godz. temu przez: Twitter: http://t.co/38Y7T2sN

M

ag

az

Premier Tusk ukryù prawdê o swojej rodzinie? hotmoney.pl/artykul/premie…Donald Tusk publicznie pysi¹gù, ¿e nigdy ¿adnemu swojemu bliskiemu nie pomagaù korzystaj¹c z funkcji jak¹ peùni. Tymczasem @maciejowski_waw on Twitter

Stefan Kosiewski ý@Maciej Maciejowski Radny m. st. Warszawy ma w przyszùym tygodniu urodziny. Úwiêtuj z nimi! Nie zamieszczaj informacji na fejsbuku jak ¿ydówka towar na zbyciu w sklepie typu: mydùo i powidùo. Skoncentruj siê na tym, co Ci bliskie jak koszula ciaùu, co robisz jako radny. Daj innym dobry przykùad, ucz siê i przygotuj do nowych zadañ w ¿yciu, wiêcej ¿yczeñ nie mam kilka sekund temu · https://www.facebook.com/maciejowski2/posts/2380002074812 Z wikipedii: Nauka tego œwiêtego opieraùa siê na gùoszeniu powszechnego powoùania do œwiêtoœci (jeszcze przed Soborem Watykañskim II), przez co byù uwa¿any za jednego z jego wa¿niejszych prekursorów[2]. Zauwa¿yù mo¿liwoœã d¹¿enia do doskonaùoœci tak¿e dla ludzi œwieckich – poprzez uœwiêcanie pracy oraz siebie i innych poprzez dobrze wykonywan¹ pracê. Wedùug jego sùów, praca jest œwiadectwem godnoœci czùowieka i stwarza mu szansê na rozwiniêcie wùasnej osobowoœci. Kabaret Pod Wyrwigroszem - Jozin z Bazin po polsku, Premier Tusek rusza w kraj, wypo¿yczyù quady Poln¹ drog¹ jedzie, bo nie ma autostrady (...) --------------------------------------

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

sk iS

O

Prime Minister Tusk begins his journey, he rented quad bikes He rides on a dirt road, for there's no motorway Suddenly a face, terrible face, a talib for Mother Mary's sake! No, it's just president's offended face! Donald dreams of everything being nice Donald dreams of dreams fulfilled Donald dreams of Polish people Donald dreams of them living a miracle Let's add to Donald's dreams Being able to walk to the moon!

A

english version

Eu ro

pe j

Prime Minister's flying, and with him the Council, they're flying to Brussels Watching from above stadiums they'd like to have But in this aerial joruney they experience something lacking For the plane they're on's been stolen by the twins! Donald dreams of everything being nice Donald dreams of dreams fulfilled Donald dreams of Polish people Donald dreams of them living a miracle Let's add to Donald's dreams Being able to walk to the moon!

M

ag

az

yn

Prime Minister's going, la la la, shares raises among everybody He's got hidden hundred zlotys for the teachers Lech the president asks, when he meets Donals From where do you get the money for that? I'll win in National Lottery! Donald dreams of everything being nice Donald dreams of dreams fulfilled Donald dreams of Polish people Donald dreams of them living a miracle To help him, dream with him You wanted Ireland, and you get a Czech movie! czech version (…) Letí premiér i s radou, letí do Bruselu. Shùry koukaj na stadióny, které by mít chtìli. Ovšem pøi té vzdušné cestì nìco jim tam chybí, jelikož jejich letadlo dvojèata jim èajzli. Donald sní, že všechno bude krásné. Donald sní, že všechny sny splní se. Donald sní, že všichni polští lidé... Donald sní, že budou ve snu žíti. K Donaldovým pøáním pøidejme ještì to, že do kosmu bude se moci jít pìšky (…). Kabaret Pod Wyrwigroszem - Jozin z Bazin po polsku, premiera skeczu w tvn24: szkùo kontaktowe (07.02.08) http://sowa.quicksnake.net/Fascynacja-obdem/Nie-swici-garnki-lepi-20120819Stefan-Kosiewski-Fascynacja-obdem-66-Zniweczona-rzeczywisto-19

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Nie swięci garnki lepią 20120819 Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem 66 Zniweczona rzeczywistość 19  
Nie swięci garnki lepią 20120819 Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem 66 Zniweczona rzeczywistość 19  

Wnoszę niniejszym o niezwłoczne zatrzymanie przez Prokuraturę Marcina Plichty i Michała Tuska; w nawiązaniu do Złoszenia przestępstwa August...

Advertisement