Page 1

https://www.evernote.com/view/f5073275-5ec2-4e45-bcf2-18525f672...

uprawiaj¹ca ¿ydowski kabalizm piosenkarka Madonna i Waùêsa z odkryt¹ klap¹

A

poniedziaùek, lipca 16 2012, 8:46 PM

kobieta - 44 lat, Poland - 47 Odwiedzaj¹cy Blog / ZAPROSZENIE 00:12 WITAM fanow MADONNY i Wszystkich co lubia jej piosenki i zapraszam na koncert MADONNY 1 sierpnia w WARSZAWIE na STADIONIE NARODOWYM bilety na stronie info@ eventim.pl Pozdrawiam Grazyna z Lublina

sk iS

O

W

grazynakrukowska

yn

Eu ro

pe j

Kategorie: | ¿ydowskie gorzkie ¿ale i krokodyle ùzy RSS kultura sracza Klo-Kultur kulisy zbrodniczej prywatyzacji Pañstwowej Stadniny w Ochabach Wielkich, i inne poniedziaùek, 16 lipca 2012 jest wyrazem prymitywnej solidarnoœci plemiennej ¿yda robi¹cego za dziennikarza z ¿ydowsk¹ skandalistk¹,

az

8:36

Madonna w Polsce, cz. 4 mec. Marian Barañski, konferencja prasowa Pro Polonia przed wystêpem

635 views 2 years ago

M

ag

1.

Stefan Kosiewski Jeœli starzej¹ca siê Madonna chce skandalami spowodowaã, ¿eby siê o niej jeszcze mówiùo, to mo¿e znowu zacz¹ã rzucaã zdejmowanymi z siebie majteczkami na wystêpach w publicznoœã, lecz nie powinna prowokowaã demokratycznie wybranych polityków, którzy zmuszani s¹ przez ni¹ do uciekania siê do s¹du w obronie swojego prawa do uprawiania polityki zodnie z wol¹ milionów swoich wyborców, mówi wiceprzewodnicz¹cy francuskiej partii Front Narodowy, która poczuùa siê dotkniêta zaprezentowanym ostatnio wideo przez uprawiaj¹c¹ kabalizm ¿ydowsk¹ piosenkarkê z Ameryki, która zestawiùa w nim hitlerowsk¹ swastykê (Hakenkreuz/ krzy¿ zùamany) na czole pani Le Pen, przewodnicz¹cej tej partii z twarz¹ mêsk¹ z w¹sikiem a la Adolf - pisze w Niemczech gazeta "Der Stern" (gwiazda, która ma na okùadce tygodnika szeœã rogów jak gwiazda u¿ywana za symbol przez ró¿ne odùamy ¿ydostwa) w artykule pod tytuùem zaczynaj¹cym siê od sùów: "Prawicowa populistka...", który to epitet nie ma nic wspólnego z treœci¹ tego artykuùu prasowego, natomiast jest wyrazem prymitywnej solidarnoœci plemiennej ¿yda robi¹cego za dziennikarza z ¿ydowsk¹ skandalistk¹, która w Polsce nie ma niestety ¿adnego polityka, któremu mogùaby zbezczeœciã oblicze. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

1z3

Buy RoboPDF

16.07.2012 21:16


https://www.evernote.com/view/f5073275-5ec2-4e45-bcf2-18525f672...

W

A

Hakenkreuz-Video: Rechtspopulistin Le Pen will Madonna anzeigen - Kultur | STERN.DE www.stern.de Popstar Madonna hat auf ihrem Pariser Konzert FN-Chefin Marine Le Pen mit einem Hakenkreuz auf der Stirn dargestellt. Die Rechten wollen sie deshalb anzeige

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/412613878775467

sk iS

O

Link , ¿ydowskie gorzkie ¿ale i krokodyle ùzy Córka Lecha Waùêsy ma krocze na schwaù...

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Napisaù sowa (») 20. 5. w kategorii Lech Walesa, czytaj: 760×

M

Córka Lecha Waùêsy ma krocze na schwaù... Nie pierdoli siê masoneria z demoralizacj¹ Narodu Polskiego!

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

2z3

Buy RoboPDF

16.07.2012 21:16


az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

https://www.evernote.com/view/f5073275-5ec2-4e45-bcf2-18525f672...

ag

Stefan Kosiewski20 maja 04:04

M

Maria Wiktoria bardzo szeroko rozùo¿yùa swoje uda... Krocze Waùêsówny ukazaùo siê oczom wszystkich w caùej swej okazaùoœci. Na tak¹ bezwstydnoœã córki Lech Waùêsa mo¿e... , bo córki Lota w Biblii te¿ nie miaùy w poprzek a tej córce w sukience do cipki, wiêc spùodzona w internowaniu po katolicku i nazwana na czeœã masonerii Wiktoria zrobi pewnie w ¿yciu kasê wiêksz¹ od Kasi Tuska z aktork¹ Buzka do kupy wziêt¹...

Córka Lecha Waùêsy ma krocze na schwaù... | magazyn europejski sowa.quicksnake.pl

Nie pierdoli siê masoneria z demoralizacj¹ Narodu Polskiego! http://sowa.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Corka-Lecha-Wasy-ma-krocze-na-schwa

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

3z3

Buy RoboPDF

16.07.2012 21:16

Populistycznie żydowski kabalizm: Gwiazda  

Jeśli starzejąca się Madonna chce skandalami spowodować, żeby się o niej jeszcze mówiło, to może znowu zacząć rzucać zdejmowanymi z siebie m...

Populistycznie żydowski kabalizm: Gwiazda  

Jeśli starzejąca się Madonna chce skandalami spowodować, żeby się o niej jeszcze mówiło, to może znowu zacząć rzucać zdejmowanymi z siebie m...

Advertisement