Page 1

Like

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Koœcióù i Cerkiew na zùo¿ach i ùupach, ukryci ¿ydzi w RP 20120814 Stefan Kosiewski: Fascynacja obùêdem 62 Zniweczona rzeczywistoœã 7

ag

az

magazyn europejski sowa Frankfurt Am Main, Hessen, Germany http://www.spreaker.com/user/sowa 14 Sierpieñ 2012 sowa

M

Faùszywe przesùanie o pojednanie narodów: polskiego i rosyjskiego ma podpisaã 17 sierpnia 2012 r. przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik oraz Cyryl, gùowa Koœcioùa Prawosùawnego w Rosji, byùy wspóùpracownik KGB Wùadimir Michajùowicz Gundiajew, który nie jest wcale równorzêdnym partnerem dla biskupa Michalika, gdy¿ prawdziwym partnerem prawosùawnego biskupa Moskwy jest biskup Rzymu, jako pierwszy poœród biskupów Koœcioùa Rzymskokatolickiego. Drugim wyjaœnieniem zaraz na wstêpie niniejszych uwag pisanych pod natchnieniem Ducha œw. jest zapytanie, dlaczego to wùaœciwie duchowni pochodzenia etnicznego w Europie nie podpisuj¹ petycji w imieniu Narodów skùóconych ze sob¹ przez globalistów, Ludów a tak¿e maùych Plemion Afryki i Ameryki Poùudniowej? Tam jest prawdziwy geszeft i potrzeba przemawiania jednym gùosem przez kapùanów Jezusa Chrystusa, którzy usùu¿nie wyrêczaj¹ zakùamanych polityków w dziele ogùupiania eksploatowanych bezlitoœnie Narodów, bo jeœli abp Budzik, który przez dwa lata przygotowywaù w szczegóùach tekst, który ma posùu¿yã za historyczn¹ deklaracjê, a nie porusza siê w tym tekœcie ¿adnych konkretnych treœci historycznych, to czy nie mamy tu o czynienia z ob¿ydliwym mataczeniem kleru, co jest rzecz¹ b¿ydk¹ i karygodn¹ i Duch œw. nie pozwala faryzeuszom na taki pic na wodê i fotomonta¿.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS pe j Eu ro M

ag

az

yn

Abp Stanisùaw Budzik (© Jacek Babicz)

Budzik, Buczek,… …“…Ks. abp Dziwisz rozwozi natomiast… By kulturzentrum

Mordwin, Chazar, którego jêzykiem ojczystym jest jêzyk tatarski, a nie ¿aden Rosjanin podpisze 17 sierpnia 2012 r. z ukrytym ¿ydem w Polsce faùszywe przesùanie o pojednanie Narodów: Polskiego i Rosyjskiego. Do chucpy tej purimowe przygùupy wykorzystaã zamierzaj¹ caùy sztafa¿ tytuùów chrzeœcijañskich instytucji religijnych: byùy KGB-owiec Wùadimir Michajùowicz Gundiajew, TW “Michajùow” wyst¹pi jako Cyryl I, arcybiskup Michalik jako Polak i przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski. W 1996 r. ujawniono, ¿e Gundiajew jako Cyryl I nielegalnie miaù 10 proc. udziaùu w handlu papierosami na terenie caùej Federacji Rosyjskiej a tak¿e osi¹gn¹ù osobiœcie milionowe dochody zajmuj¹c siê handlem rop¹ naftow¹. Byùo to mo¿liwe dziêki temu, ¿e znany jako Cyryl I Wùadimir Michajùowicz Gundiajew byù tajnym wspóùpracownikiem KGB. Bandycka dziaùalnoœã faùszywego chrzeœcijaninia spotkaùa siê po jej ujawnieniu ze sùuszn¹ i pryncypialn¹ krytyk¹ Prawdziwych Chrzeœcijan Prawosùawnych Konstantynopolitañskiego Patriarchatu w Estonii, Wielkiej Brytynii a tak¿e w samej Rosji oraz patriarchatów staro¿ytnych w Aleksandrii, Antiochii, itd.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sk iS

O

W

A

Podczas pobytu w 2011 r. na Ukrainie dokonany zostaù faùszywy zamach na Cyryla I, który przypomnieã miaù mu o jego zasadniczym powoùaniu i obowi¹zku organizacyjnym KGB-owca, jakim jest popieranie Putina w ka¿dych wyborach tudzie¿ w caùym jego ¿yciu, w tym tak¿e kamienowanie na pniu wszelkich prób krytyki tego¿ wysportowanego po mistrzowsku karacisty i judoki, wielkiego myœliciela chazarskiego; TW “Michajùow” jako patriarcha Moskwy i Caùej Rusi za¿¹daù wiêc surowego ukarania robi¹cych za idiotki czùonkiñ sekty Pussy Riot, a¿eby Putin mógù okazaã zaraz swoj¹ ¿yczliwoœã dla happeningowych poczynañ odwa¿nej mùodzie¿y i zapowiedzieã akt ùaski w stosunku do kary trzech lat wiêzienia, której za¿¹daù prokurator dla podfruwajek lansowanych na artystki narodowe Rosji a kto wie, czy nie przyszùe czùonkinie Dumy Rosyjskiej a mo¿e i Rady Nadzorczej geszeftów naftowych, tytoniowych etc. Autokefalicznego Patriarchatu Wszechrosji, który jawnie predystynuje do roli Koœcioùa Pañstwowego w przyszùej Unii Europejskiej zjednoczonej z Rosj¹.

yn

Eu ro

pe j

Byùy agent KGB Gundiajew wykorzystuje zatem rocznicê historycznego zwyciêstwa Polaków nad ¿ydokomunistyczn¹ Armi¹ Rosji Sowieckiej, okreœlanego mianem Cudu nad Wisù¹, do utwierdzenia pozycji Moskwy jako œwiatowego centrum religii chrzeœcijañskiej w bizantyjskim obrz¹dku poddaj¹cym siê bez szemrania panowaniu zamieniaj¹cego siê stoùkami wùadzy duetu Chazarów nowoczesnych: Putin et Miedwiediew, któremu dla zamiany faùszywej demokracji w Rosji w pañstwo nowo¿ytnych carów, jak pañstwem korony brytyjskiej jest masoñskie, faùszywie demokratyczne, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, brakuje jeszcze tylko oficjalnego namaszczenia w Kraju Priwislañskim zamienionym dawno faktycznie w Judeopoloniê.

ag

az

Chazarski duet faùszywych Polaków: Budzik i Michalik przygotowaù do podpisania 17 sierpnia 2012 r. za Koœcióù Rzymskokatolicki w Polsce prawdziwy akt poddañstwa w stosunku do wùadzy pañstwowej w Rosji, która trzyma tak samo bezwzglêdnie i mocno w spracowanej dùoni zbira Cerkiew prawosùawn¹, jak po Magdalence Kiszczak z Jaruzelskim trzymaj¹ za krocze Koœcióù nazywany faùszywie polskim przez ¿ydobiskupów.

M

Mordwin Gundiajew jako Cyryl I ju¿ w 2010 r. wzywaù w Katyniu do faùszywego pojednania narodów: Polskiego i Rosyjskiego, bo zapomniaù wóù, ¿e dziêki internetowi dzieci na caùym œwiecie maj¹ od dawna dostêp do informacji o tym, ¿e zanim przyszùy TW “Michajùow” przyszedù na ten Bo¿y œwiat w 1946 r. w rodzinie cudownie zaoszczêdzonych przez NKWD spod rozwaùki popów, to na Morzu Biaùym, a nie tylko jak pisaù spolszczony ¿yd Czapski: “na nieludzkiej ziemi” caùego Sowieckiego Zwi¹zku dokonywana byùa od 1917 r. bezwzglêdna Zagùada Narodów, w tym m.in. Zagùada Narodu Polskiego, ludobójstwo popeùnione rêkami chazarskich KGB-owców, którzy nie byli przecie¿ Rosjanami, jak Mordwin Gundiajew nie jest Rosjaninem, lecz byli zadeklarowanymi czùonkami ¿ydokomunistycznej partii bolszewików, wczeœniej znanej jako ¿ydowska socjaldemokracja w carskiej Rosji. I nie byli chrzeœcijanami prawosùawnymi, i nie byli ¿ydami wyznania Moj¿eszowego, albowiem sami nazywali siê oficjalnie bezbo¿nikami bêd¹c komisarzami w zrewolucjonizowanym wojsku, w Czerwonej Armii zrobionej rêkami Leo Trozkiego z armii carskiej, który to Trocki byù z pochodzenia chazarskim ¿ydem wschodnioeuopejskim wysùuguj¹cym siê jak Lenin (Uljanow) i stoj¹cy za Leninem i Trockim Kaganowicz za pieni¹dze zachodnioeuropejskim oraz amerykañskim syjonistom w tym czasie, kiedy Prawdziwi Polacy pod wodz¹ gen. Rozwadowskiego

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


O

W

A

bronili ofiar¹ swojego wùasnego ¿ycia Warszawy, gdy Piùsudski zrzekù siê oficjalnie dokumentem wùadzy nad Wojskiem Polskim skùadaj¹c potajemnie dymisjê na rêce premiera Witosa i dezerteruj¹c nikczemnie jak tchórz z wojennego frontu na dwa dni do kochanki ¿ydowskiej, za co masoneria okrzyczaùa Piùsudskiego po latach sprawc¹ Cudu nad Wisù¹ skùadaj¹c ks. Skorupkê na Oùtarzu Ojczyzny i wywy¿szaj¹c poœmiertnie w katolickiej katedrze na Wawelu socjalistê, masona i protestanta ochrzczonego dla picu, rzekomo dla potrzeb œlubu ze wspomnian¹ ju¿, czy inn¹ ¿ydówk¹; le¿y tam dzisiaj obok drugiego, równego mu czynami faùszywego bohatera.

Eu ro

pe j

sk iS

Taka jest smutna prawda o przyczynach i prawdziwych sprawcach Zùa przyniesionego do Europy dla wielu Narodów, a nie tylko dla Rosjan i Polaków pod Warszawê w 1920 r. i w 2012, a¿eby historyczn¹ rocznicê zwyciêstwa Polaków nad Wisù¹, nad ¿ydokomunistyczn¹ choùot¹, wywróciã na nice rêk¹ ¿ydowskiego krawca Budzika i ojca Rydzyka, brata ¿ydowskiego krawca z Olkusza - przeszyã na drug¹ stronê, przekabaciã i przypieczêtowaã zdobyt¹ ró¿nymi sposobami dla Moskwy pozycjê centrum prawosùawia zarz¹dzanego z woli Chazara Putina przez Chazara Gundiajewa, któremu abp ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego Budzik i abp ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego Michalik wybaczyli wspaniaùomyœlnie zwi¹zki gospodarcze i polityczne z Fidelem i Raulem Castro zaopatruj¹cymi mafiê rosyjsk¹ nie tylko w cygara, bo Episkopat Polski nie musi byã przecie¿ uczony, jak skorzystaã z internetu, ¿eby poznaã wyniki badañ, które Feliks Corley zabraù w pracy mówi¹cej o wsparciu KGB dla TW “Michajùowa”.

az

yn

Mówi¹c o abpie Michaliku, ¿e jest on ukrytym ¿ydem w Polsce nie odpowiadam tu bezpoœrednio na opiniê wyra¿on¹ z dat¹ 5 sierpnia 2012 r. w jêzyku angielskim przez Przewodnicz¹cego Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych Ýydowskich w RP (Piotr Kadlcik is president of the Jewish Community of Warsaw and the Union of Jewish Communities in Polandhttp://www.jta.org/news/article/2012/08/05/3102631/oped-dont-call-polish-jews-hidden),

M

ag

¿e nie ma w Polsce ukrytych ¿ydów, albowiem jako Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Europejskiego PONS GAULI i Prezes Polnisches Kulturzentrum e.V. we Frankfurcie nad Menem, peùni¹cy obie te funkcje o wiele dùu¿ej, ni¿ we Warszawie wspomniany ¿yd peùni swoje funkcje, mam jako Polak i Katolik inne doœwiadczenia polityczne, chocia¿by jako karany przez s¹d i kolegia karne w PRL-u opozycjonista polityczny,

kliknij w dokument, ¿eby powiêkszyã

kliknij w dokument, ¿eby powiêkszyã Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS

az

yn

Eu ro

pe j

kliknij w dokument, ¿eby powiêkszyã

M

ag

kliknij w dokument, ¿eby powiêkszyã

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


O

Chazaria 9 Episodes

sk iS

.

W

A

wyrzucony ze studiów w 1977 r. “za postawê niegodn¹ studenta PRL-u”, zaœ w stanie wojennym bezprawnie (wbrew Dekretowi o Stanie Wojennym!) pozbawiony œrodków do ¿ycia przez ¿ydokomunistycznego komisarza zawieszonego NSZZ Solidarnoœã i wyrzucony z Polski z paszportem otrzymanym od ¿ydokomunistycznej Sùu¿by Bezpieczeñstwa, upowa¿niaj¹cym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL.

yn

Eu ro

pe j

Nie odpowiadam ¿ydowi zwolnionemu przez Premiera RP z funkcji Czùonka Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, na wniosek œp. Ministra Przewoênika – nie dlatego, ¿e znaùem osobiœcie zabitego pod Smoleñskiem jednego z 96 ludzi i wspóùpracowaùem jawnie w dziele opieki nad mogiùami Polaków w Niemczech z czùowiekiem, u którego bywaùem w jego pokoju sùu¿bowym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i spotykaùem siê z nim na salonach Ambasady RP jeszcze w Kolonii; nie dlatego nie odpowiadam bezpoœrednio utytuùowanemu ¿ydowi na twierdzenie, ¿e nie ma ukrytych ¿ydów w Polsce, i w Episkopacie Polski, nie dlatego, ¿e Piotr Kudlcik peùni¹c funkcjê publiczn¹ i pañstwow¹ w RP nie oddaù w terminie oœwiadczenia lustracyjnego, bo czy¿ mo¿e byã wykùadni¹ dla orzekania o ukrytych i ujawnionych ¿ydach ¿yd znajduj¹cy siê jak ja na liœcie osób przeœladowanych w PRLu, udostêpnionej przez IPN, Komisjê badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który obwieszcza w internecie, ¿e nie interesuje go zawartoœã jego teczki w SB (czytaj: w IPN-ie).

az

Je¿eli kogoœ nie interesuje zawartoœã ukrytych przed Narodem Polskim teczek, to czy on mo¿e mieã jakieœ pojêcie o ukrytych ¿ydach w Polsce?

M

ag

Dlatego nie widzê podstaw do dyskusji o ukrytych ¿ydach z ¿ydem, który jawnie ukrywa przed samym sob¹ swoj¹ przeszùoœã. Piotr Kadlcik odwoùany z Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa

Piotr Kadlcik, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych Ýydowskich w RP Z arcybiskupem Skworcem w Katowicach, Tajnym Wspóùpracownikiem Sùu¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimie “D¹browski” tak¿e nie bêdê rozmawiaù o pojednaniu Narodów Europejskich ze sob¹, dopóki nie przyjmie on do wiadomoœci, ¿e Katechizm Koœcioùa œw. obowi¹zuje ka¿dego biskupa i ksiêdza, a mowa w nim, ¿e Czùowiek bardziej skùonny jest do zùego, ani¿eli do dobrego, a przez grzech traci ùaskê uœwiêcaj¹c¹ i zasùuguje na wieczne potêpienie. Lituj¹c siê nad grzesznikami Zbawiciel nasz ustanowiù Sakrament pokuty jako najwiêksze dobrodziejstwo miùosierdzia Bo¿ego. Aby przyj¹ã ten Sakrament, nale¿y wypeùniã piêã warunków koniecznych do odprawienia Sakramentu pokuty: Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

1. Rachunek sumienia. 2. Zal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Spowiedê szczera. 5. Zadoœãuczynienie Panu Bogu i bliêniemu.

O

W

W ramach Zadoœãuczynienia Panu Bogu i bliêniemu domagam siê od lat od Wojewody Sl¹skiego i Biskupa Katowic ustanowienia Funduszu Zadoœãuczynienia.

sk iS

Jak bêdê widziaù, ¿e naprawione s¹ krzywdy wyrz¹dzone osobiœcie byùemu posùowi Switoniowi a tak¿e mojej osobie, wtedy bêdê mógù przyj¹ã, ¿e mówimy o jednym Koœciele Rzymskokatolickim, który wspólnie stanowimy.

pe j

I nie bêd¹ mieli Polacy i Katolicy podstaw do myœlenia, ¿e w Koœciele Jezusa Chrystusa jest wewn¹trz jakiœ inny, zarz¹dzany przez KGB z Moskwy za poœrednictwem Cyryla, TW “Michajùowa” koœcióù ukrytych ¿ydobiskupów, który modli siê do Mamona, bo jeszcze go Pan Jezus nie pogoniù sznurem ze swojej œwi¹tyni.

ag

az

yn

Eu ro

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://sowa.podomatic.com/entry/2012-08-13T10_13_34-07_00

M

http://sowamagazyn.wordpress.com/2012/08/14/kosciol-i-cerkiew-na-zlozach-ilupach-ukryci-zydzi-w-rp-20120814-stefan-kosiewski-fascynacja-obledem-62zniweczona-rzeczywistosc-7/ August 13, 2012 Budzik, Buczek, drzewo œwiata. Stefan Kosiewski: Fascynacja obùêdem 61 Zniweczona rzeczywistoœã 7

(download) Budzik, Buczek, drzewo swiata 29120812 Stefan Kosiewski Fascynacja obledem 61 Zniweczona rzeczywistosc 7.mp3 @Rafaù Prost – W pi¹tek, 10 sierpnia 2012 r. magazyn europejski sowa zwróciù siê o godz. 2:53 PM do Kurii Archibiskupiej w Lublinie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w £opieniu Górnym z dziennikarskim zapytaniem o bli¿sze okolicznoœci dot. samospalenia czùowieka, dokonanego w tym samym dniu na cmentarzu parafialnym w tej¿e miejscowoœci i niestety nie otrzymaù do niedzieli 12 sierpnia ¿adnej odpowiedzi(...) http://sowa.posterous.com Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Kościół i Cerkiew na złożach i łupach, ukryci żydzi. Stefan Kosiewski: FO62  

Fałszywe przesłanie o pojednanie narodów: polskiego i rosyjskiego ma podpisać 17 sierpnia 2012 r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Pols...

Advertisement