Page 1

GORACZKA GAZU £UPKOWEGO 20130129 Stefan Kosiewski FO128 ZR Gas-Fieber von Lech Kowalski

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

26 janvier Catégorie: Fascynacja obùêdem, Zniweczona rzeczywistoœã Written by sowa (») today in category Film, read: 12×

telewizja arte 29 stycznia 2013 godz. 20:15 Kolejne emisje tego¿ filmu: 02.02.2013 w œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej rano o 10:25 a tak¿e w Maryjnym dniu 13 lutego o 9:55, piêã minut przed 10 rano 13 lutego.

https://shoudio.com/user/sowa/status/5844 Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


20:15

Gas-Fieber Was ist Schiefergas und welche Folgen hat seine Förderung? Diese Fragen will Lech Kowalski in seinem Dokumentarfilm klären.

sk iS

O

W

A

Dossier

ARTE / © Revolt Cinema

pe j

2009 r. rozpocz¹ù Lech Kowalski krêcenie filmu dokumentalnego o siej¹cych spustoszenie skutkach globalizacji w ¿yciu tzw. prostych ludzi oraz o ich przeciwstawianiu siê Zùu. Spotkaù siê przy tej okazji z rolnikami we wschodniej Polsce, gdzie amerykañski koncern gazowy rozpocz¹ù ju¿ wiercenia.

Eu ro

Na œcianach domów pojawiaj¹ siê pêkniêcia, êródlana woda jest ju¿ zanieczyszczona chemikaliami, zaledwie kilkadziesi¹t metrów od ludzkich domostw spychacze i koparki bez urzêdowego zezwolenia przekopuj¹ pola. Polscy rolnicy pytaj¹, jak mog¹ przeciwstawiã siê temu bezprawiu.

yn

Lech Kowalski nabraù przekonania, ¿e nie ma do czynienia z lokalnym, wyj¹tkowym dziaùaniem, lecz ze spraw¹, która wczeœniej, czy póêniej obejmie caùy œwiat. Od marca do paêdziernika 2012 r. nakrêcaù film koùo Zamoœcia i w Bradford County, w amerykañskiej Pensylwanii.

ag

az

Film bazuj¹cy na doœwiadczeniach rolników spod Zamoœcia pozwala zrozumieã, czym jest gaz ùupkowy, jakie interesy stoj¹ za jego pozyskiwaniem i jakie s¹ tego nastêpstwa. To, co siê dzieje w relatywnie maùym regionie Polski mo¿e byã zaskakuj¹ce i oburzaj¹ce. To jednak, co ma miejsce od dùu¿szego czasu w USA, ma prawo jeszcze bardziej szokowaã i zaniepokajaã.

M

Mieszkañcy polskiej wsi nie ustêpuj¹ w swojej walce o zachowanie Ojcowizny, domów, gospodarstw rolnych, dróg, pitnej wody, zdrowia i naturalnego œrodowiska. Film Lecha Kowalskiego ukazuje, jak ci proœci ludzie ucz¹ siê umiejêtnej obrony, w jaki sposób organizuj¹ siê i walcz¹ o swoje. Wbrew oczekiwaniom Polacy odnosz¹ zwyciêstwa, w Pensylwanii rzuca siê natomiast w oczy obraz podobny do pobojowiska na prawdziwej wojnie. Wstrz¹saj¹ce ujêcia z Pensylwanii pokazane s¹ na pocz¹tku i na koñcu filmu, który Polacy powinni obejrzeã, ¿eby zrozumieã, jakie straszne skutki przyniesie Narodowi Polskiemu usùu¿na postawa klienta Ameryki w wykonaniu premiera Tuska i taka sama, zùa polityka faùszywej opozycji Kaczyñskiego. Faùszywi komuniœci Millera, Kwaœniewskiego i Palikota dopeùniaj¹ z ludowcami Piechociñskiego smutnego obrazu kryptosyjonistycznej rzeczywistoœci politycznej ukrytego ¿ydostwa w Polsce, które wychodowaùo sobie takich samych, ¿ydowskich pseudonarodowców Zawiszy do roli chùopca przydatnego do okùadania go po buzi za rzekomy antysemityzm.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Przera¿aj¹ce w skutkach geszefty ¿ydów amerykañskich w Polsce nie maj¹ prawa mieã miejsca ze szkod¹ dla Narodu Polskiego! Jestem Polakiem, wiêc mam obowi¹zki polskie – powiedziaù Narodowiec Roman Dmowski.

O

W

A

Pierwszym obowi¹zkiem Polaka jest uczyã siê, zdobywaã wiedzê na temat zagro¿eñ bytu narodowego, zaœ drugim obowi¹zkiem jest pracowaã, ramiê w ramiê z drugimi Polakami i z Narodami stawiaã zorganizowany opór zùoczyñcom. Obowi¹zkiem moralnym Episkopatu Polski jest stan¹ã po stronie Dobra, a nie po stronie ¿ydowskich pobratymców jednego, czy drugiego biskupa.

pe j

sk iS

Zachêcam do obejrzenia filmu na arte emitowanego we wtorek, 29 stycznia o godz. 20:15 (kwadrans po ósmej wieczorem 29 stycznia 2013 r.); arte jest francusko-niemieckim, wspólnym kanaùem telewizyjnym przy udziale ze strony niemieckiej pierwszego (ARD) i drugiego programu (ZDF) pañstwowej telewizji. Lech Kowalski ur. w Londynie jest synem uciekinierów ze sowieckiego guùagu, dorastaù w Ameryce, od 1999 ¿yje we Francji, wyró¿niony wiele razy na ró¿nych festiwalach filmowych.

Eu ro

Kolejne emisje tego¿ filmu: 02.02.2013 w œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej rano o 10:25 a tak¿e w Maryjnym dniu 13 lutego o 9:55, piêã minut przed 10 rano 13 lutego. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/sowa3/goraczka_gazu_lupkowego_fo128_zr_1

yn

(spolszczyù redakcyjn¹ zapowiedê filmu Gas-Fieber Lecha Kowalskiego powiadomiony o emisji przez Lecha Klekota z Bazylei we Szwajcarii)

M

ag

az

Dienstag, 29. Januar 2013 um 20.15 Uhr Wiederholungen: 02.02.2013 um 10:25 - 13.02.2013 um 09:55 Gas-Fieber (Frankreich, 2012, 75mn) ARTE Regie: Lech Kowalski Was ist Schiefergas und welche Folgen hat seine Förderung? Diese Fragen will Lech Kowalski in seinem Dokumentarfilm klären. An den Beispielen von Bradford County, Pennsylvania, einer Region, in der die Förderung schon relativ lange betrieben wird, und der Region um die ostpolnische Stadt Zamosc, in der die Anwohner sich bisher erfolgreich gegen die Förderung von Schiefergas wehren konnten, veranschaulicht er die Kluft zwischen der Realität der Schiefergasförderung und dem Idealbild, mit dem die Energiekonzerne den Europäern das sogenannte unkonventionelle Erdgas schmackhaft machen wollen.

2009 hatte Lech Kowalski gerade begonnen, einen Dokumentarfilm über die oft verheerenden Auswirkungen der Globalisierung auf das Leben « einfacher » Menschen und deren Widerstand dagegen zu drehen. Dabei traf er im Osten Polens Bauern, die um ihre Existenz fürchteten, weil ein amerikanischer Energiekonzern in ihrer Gegend mit Probebohrungen nach Schiefergas begonnen hatte. In Häuserwänden zeigten sich Risse, das Brunnenwasser war verschmutzt, keine 100 Meter von den Wohnsiedlungen entfernt zerfurchten Raupenfahrzeuge ohne Genehmigung die Felder. Die Bauern fragten sich, wie sie diesem Treiben ein Ende setzen könnten. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Lech Kowalski war überzeugt, dass das, was hier passierte, nicht nur von lokaler Bedeutung war, sondern über kurz oder lang die ganze Welt betreffen würde. Er begann, Informationen über das Thema Schiefergas zu sammeln: verschiedenen Fördermöglichkeiten, Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben der Bevölkerung, die in Europa und den Vereinigten Staaten in der Nähe der Förderanlagen lebt. In den USA wurden bereits Tausende von Bohrtürmen errichtet – vor allem in Pennsylvania, dem « Saudi-Arabien des Schiefergases ». Parallel zu seinen Recherchen, die jeden Tag neue und immer alarmierendere Informationen zutage förderten, nahm Lech Kowalski seinen neuen Dokumentarfilm « Gas-Fieber » in Angriff. Von März bis Oktober 2012 drehte er in den Dörfern um Zamosc, einer Stadt in Ostpolen, und drei Wochen in Bradford County, Pennsylvania. Der auf den Erfahrungen der polnischen Dorfbewohner basierende Film verdeutlicht, was Schiefergas ist, welche Interessen hinter der Förderung stehen und welche Folgen sie hat. Die Vorgänge in einer relativ kleinen polnischen Region mögen überraschen oder auch empören, was dagegen schon seit geraumer Zeit in den USA passiert, dürfte weit mehr schockieren und beunruhigen. Doch die Dorfbevölkerung und ihre Anführer gaben den ungleichen Kampf gegen die allgegenwärtige Propaganda nicht auf und setzten sich weiter für den Fortbestand ihres Dorfes, ihrer Häuser, ihrer Landwirtschaftsbetriebe und ihrer Straßen, für sauberes Wasser, Gesundheit und Umwelt ein. Lech Kowalskis Film zeigt, wie diese Männer und Frauen, lernen, sich zu wehren, zu organisieren und zu kämpfen. Entgegen allen Erwartungen trugen diese einfachen Bürger mehrere Siege davon, die zwar anfechtbar, aber in Anbetracht der Entwicklung in den USA sehr wichtig sind: In Bradford County in Pennsylvania bot sich dem Filmemacher ein kriegsähnliches Bild. Für diesen Eindruck ist die trostlose Landschaft ebenso verantwortlich wie die seelische und körperliche Erschöpfung der Bevölkerung, die unter den vielen Bohrtürmen in ihrer Region leidet. Diese erschütternden Aufnahmen aus Pennsylvania stehen am Anfang und Ende des Films. Nur zu gut veranschaulichen sie die Kluft zwischen der Wirklichkeit der Schiefergasförderung und dem « American Dream », mit dem die Politiker und die großen Energiekonzerne den Polen und allen anderen Europäern das sogenannte unkonventionelle Erdgas schmackhaft machen wollen. Lech Kowalski – eine Kultfigur des Undergroundkinos – ist für seine polemischen Dokumentarfilme bekannt. Ein Journalist nannte den Regisseur einen « Krieger, der mit der Kamera für eine Erneuerung der Dokumentarfilmkunst kämpft ». Der in London geborene Sohn polnischer Einwanderer, die aus einem russischen Konzentrationslager geflohen waren, wuchs in den USA auf und erlebte die Entstehung und Entwicklung des Punkrocks, bevor er sich den Junkies der Lower East Side und den Obdachlosen in Manhattan zuwandte. Seit 1999 lebt Kowalski in Frankreich und schuf in Zusammenarbeit mit ARTE seine Trilogie « The Wild, Wild East », für die er im Laufe seiner Karriere mehrfach auf Festivals ausgezeichnet wurde. 2000 kürte der französische Medienberufsverband SCAM den ersten Teil « The Boot Factory » zum besten Dokumentarfilm des Jahres. Es folgten 2002 der Spezialpreis der Jury auf dem International Documentary Film Festival Amsterdam für « On Hitler’s Highway » und 2005 der Orizzonti-Preis für den dritten Teil « East of Paradise » auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Seit 2008 experimentiert Lech Kowalski mit einer neuen visuellen Guerilla-Technik und nutzt dabei vor allem die neuen technischen und ästhetischen Möglichkeiten des Internets. http://www.arte.tv/de/programm/244,broadcastingNum=1488745,day=4,we ek=5,year=2013.html http://sowa.quicksnake.net/Film/GORACZKA-GAZU-UPKOWEGO20130129-Stefan-Kosiewski-FO128-ZR-Gas-Fieber-von-Lech-Kowalski

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

GORACZKA GAZU ŁUPKOWEGO 20130129 Stefan Kosiewski FO128 ZR Gas-Fieber von Lech Kowalski  

telewizja arte 29 stycznia 2013 godz. 20:15 Kolejne emisje tegoż filmu: 02.02.2013 w święto Matki Bożej Gromnicznej rano o 10:25 a także w M...