Page 4

Powiedzenie ¿ydowskie mówi, ¿e poœpiech wskazany jest przy biegunce i przy ùapaniu pcheù, natomiast Polak i Katolik mo¿e dodaã, ¿e taki poœpiech potrzebny jest do zaszczucia czùowieka na œmierã.

sk iS

O

W

A

W takim poœpiechu bracia Jarosùaw i Lech Kaczyñski stawiali Papie¿a Benedykta XVI pod murem zapoznaj¹c Ojca œw. za poœrednictwem agentów zainstalowanych w Watykanie przez ks. kardynaùa Dziwisza z pomówieniami pod adresem Biskupa Warszawy mianowanego ju¿ przez Zastêpcê Chrystusa na ziemi. Pospiesznie bij¹ce sobie brawo maùe r¹czki Lecha Kaczyñskiego w katedrze œw. Ducha ukazane zostaùy wszak z perspektywy ptasiej przez kamerê i taki zawziêty antychryst pozostaù w oczach i w pamiêci Narodu Polskiego i dlatego trzeba niezwùocznie oczyœciã z materialnych resztek tego nieszczêœnika Wawel.

yn

Eu ro

pe j

A gdzie¿ podziaù siê, pyta Polak i Katolik ks. abp Wielgus, o polskim nazwisku, nie urodzony, lecz z chùopa arcybiskup? Gdzie zesùany zostaù ten skazany pomówieniem przez Kaczyñskich kapùan? Tych samych Kaczyñskich, których podawaùy do chrztu œw. dwie bliêniaczki ¿ydowskie (patrz wikipedia) cudem zaprawdê ocalaùe z ofiary caùopalnej narodu ¿ydowskiego, bo trudno byùo chyba znaleêã po wojnie, w spalonej Warszawie, za rz¹dów ¿ydokomuny dwóch Polaków i Katolików na tak¹ okazjê, jak podawanie do chrztu œw. dzieci zrodzonych ze zwi¹zku ¿ydówki ukrywanej caù¹ okupacjê w Skierniewicach na aryjskich papierach z ¿ydokomunist¹, wykùadowc¹ marksizmu-leninizmu na Politechnice Warszawskiej, ¿eby nie odwoùywaã siê do wszystkich koligacji w rodzinie z ¿ydami, wspominanych przez Lecha Kaczyñskiego (rumuñski ¿yd Beck, sanacyjny minister i kobieta fatalna Nely, na której ùonie zmarù, czy primo voto Fyuth, które to przeszùo do przysùowia w zapytaniu o fjuta) .

M

ag

az

Wycieczka do Skierniewic i £odzi, gdzie Rajmund Kaczyñski zrobiù magistra zaledwie w kilkanaœcie miesiêcy, po sùu¿bie w ¿ydowskim puùku Baszta, powstañczej Warszawy a wkrótce jak oka¿e siê tak¿e pod Tomaszów Mazowiecki, wycieczka, albowiem dla unaocznienia szatañskich zwi¹zków diabelskich band ¿ydowskich, w których œmiertelnych trybach wykañczany jest nie jeden Lepper i nie jeden generaù policji, czy Gromu, minister sportu, budownictwa, szef Najwy¿szej Izby Kontroli, gdy¿ tak to ju¿ jest urz¹dzony ten tajemny konkordat piekùa z niebem, zabawka z papieru na palcach dùoni ludzi wtajemniczonych, ogarniêtych fascynacj¹ obùêdem morderców, katów Narodu Polskiego; nale¿y w tym miejscu jasno powiedzieã, ¿e po spaleniu go w Warszawie ks. abp Wielgus przekazany zostaù wùaœnie na Lubelszczyznê, pod nadzór koœcielny abpa Budzika, który nie uchroniù ks. Psujka przed samospaleniem, a wrêcz odwrotnie. Zacytujmy Oœwiadczenie Kurii z godzin wieczornych, z pi¹tku: ”ks. Psujek w ostatnim czasie zostaù zawieszony w peùnieniu wszelkich posùug o charakterze duszpasterskim, w zwi¹zku z postawionymi mu wczeœniej zarzutami. Prokuratury w Krasnymstawie i Lublinie prowadz¹ dochodzenie w tych sprawach”. Przypomnijmy: czùowiek oskar¿ony we wtorek przez prokuratora, zostaù natychmiast i bez ceregieli, bez odsyùania kogokolwiek do psychologa, bez badania wariografem przez detektywa-wariata, odsuniêty jak ks. abp Wielgus na skutek ob¿ydliwego pomówienia. Jednoczeœnie w tej samej instytucji Koœcioùa ks. abp Skworc, TW D¹browski zasiada sobie w najlepsze na fotelu Arcybiskupa Katowic, chocia¿ to wùaœnie w Katowicach ¿ydokomuna i bezpieka poobsadzaùa wszystkie stanowiska w Kurii ludêmi o nazwiskach ¿ydowskich i tu wùaœnie byùa afera z drukarni¹ diecezjaln¹, która praùa dla mafii ogromne pieni¹dze i tu prokuratura postawiùa

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Budzik, Buczek, drzewo świata. Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem 61 Zniweczona rzeczywistość 7  

...“...Ks. abp Dziwisz rozwozi natomiast bezkarnie po całym kraju ampuły z cudownie rozmnażającą się krwią jp2, co już nikogo nie śmieszy, g...

Budzik, Buczek, drzewo świata. Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem 61 Zniweczona rzeczywistość 7  

...“...Ks. abp Dziwisz rozwozi natomiast bezkarnie po całym kraju ampuły z cudownie rozmnażającą się krwią jp2, co już nikogo nie śmieszy, g...

Advertisement