Page 2

A W O sk iS

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Ksi¹dz i Biskup, kapùani Jezusa Chrystusa winni chodziã prost¹ drog¹ i prowadziã wiernych do Pana Boga i do zbawienia, albowiem taki jest sens powoùania kapùañskiego, natomiast w ¿yciu przyziemnym sùuga Bo¿y ma tylko sùu¿yã czùowiekowi bez wywy¿szania siebie ponad tego¿ czùowieka, który jest wszak podmiotem nauczania katolickiej nauki spoùecznej, znajduje siê w jej Centrum, a nie jest kul¹ u nogi wygodnickiego, tj. dbaj¹cego tylko o swoje, prywatne wygody klechy, którego polskojêzyczne media obwiniaj¹ w zwi¹zku z tym o najgorsze grzechy tego œwiata: Sodomê i Gomorê, pieprzenie siê z gosposiami, robienie im dzieci, które utrzymuj¹ potem z tacy, ùapanie chùopców za krocze i onanizowanie siê w konfesjonaùach i po plebaniach, itd., itd.; nie mamy zatem nikomu za zùe przemilczenie obowi¹zku udzielenia pomocy dziennikarzowi zainteresowanemu z obowi¹zku wszak, nie zaœ ze zboczonej ciekawoœci; chodzi nam o wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci tajemniczego samospalenia dokonanego w pi¹tek, 12 sierpnia 2012 r. w 14 dniu 30 nowo¿ytnej Olimpiady na cmentarzu katolickim w £opieniu Górnym, co winno le¿eã w ¿ywotnym interesie Koœcioùa zarz¹dzaj¹cego tym cmentarzem i pobieraj¹cego opùaty za pochówek w poœwiêconej ziemi, czego nie poddaje siê tu dyskusji w œwietle maj¹cego wejœã w ¿ycie ustawowego uregulowania zastêpuj¹cego ¿enuj¹ce “co ùaska”, czyli ob¿ydliwe wyùudzanie pieniêdzy przez ksiê¿y od spauperyzowanego Narodu Polskiego przez ¿ydokomunê i ¿ydokracjê.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Budzik, Buczek, drzewo świata. Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem 61 Zniweczona rzeczywistość 7  

...“...Ks. abp Dziwisz rozwozi natomiast bezkarnie po całym kraju ampuły z cudownie rozmnażającą się krwią jp2, co już nikogo nie śmieszy, g...

Budzik, Buczek, drzewo świata. Stefan Kosiewski: Fascynacja obłędem 61 Zniweczona rzeczywistość 7  

...“...Ks. abp Dziwisz rozwozi natomiast bezkarnie po całym kraju ampuły z cudownie rozmnażającą się krwią jp2, co już nikogo nie śmieszy, g...

Advertisement