Page 1

Akt I, œwieczka 9. HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski; wtajemniczenie 12 stopnia symbolicznego.

pe j

sk iS

O

W

A

Written by european magazine (») 12. 9. 2011 in category Poetry, read: 168× Share

Eu ro

Pan skierowaù do Jonasza, syna Amittaja, te sùowa: "Wstañ, idê do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij j¹, albowiem nieprawoœã jej dotarùa przed moje oblicze". A Jonasz wstaù, ¿eby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedù do Jafy, znalazù okrêt pùyn¹cy do Tarszisz, uiœciù nale¿n¹ opùatê i wsiadù na niego, by udaã siê nim do Tarszisz, daleko od Pana".

M

ag

az

yn

Kiedy latem jedzie siê autem Gierkówk¹ z Czeladzi w kierunku Czêstochowy a Piotrków zostawi za sob¹, by wpaœã do Tomaszowa, to wje¿d¿a siê zrazu w las ciemny jak u Dantego, przekrojony Alej¹ Marszaùka Piùsudskiego i mijaj¹c po lewej rêce Jednostkê Wojskow¹ doje¿d¿a siê do maùego ronda, by skrêciã na nim w prawo w ul. Legionów a potem zatrzymaã siê na drugim skrzy¿owaniu nie dlatego, ¿e ul. Smugowa, która przechodzi dalej w Graniczn¹, ù¹czy siê tam z czterema innymi drogami i kierowca nie z tego œwiata prowincjonalnego mógùby zwariowaã, lecz dla niezwykùej urody krzaka nie spotykanego gdzie indziej ju¿ w Polsce, a tam wyrastaj¹cego co roku ponad kryty pap¹, niski dach parterowego domku o malowanych na zielono ramach okien, z którego wyjdzie kobieta przed próg zadziwiona uwag¹ poœwiêcon¹ jej ogródkowi przez przejezdnego goœcia i pytaã bêdzie z przyjaznym uœmiechem na ustach: Czy podoba siê Panu mój ogród? - Podoba siê dom prosty, prawie szaùas i krzew ujmuj¹cy goryczy - odpowie Jonasz i usi¹dzie w cieniu krzewu, aby widzieã wszystko, co bêdzie dziaùo siê w mieœcie. A Pan Bóg sprawi, ¿e ten wielki krzew rycynusowy, z którego ziaren ¿ydy w dawnej Polsce wytùaczaùy olej dobry na oczyszczenie ciaùa ze zjedzonej trucizny, uschnie w jednej chwili uszkodzony przez robaczka. Po czem wzejdzie sùoñce i Bóg zeœle gor¹cy, wschodni wiatr. Sùoñce pra¿yã bêdzie Jonasza w gùowê tak, ¿e osùabnie z siù i ¿yczyù bêdzie sobie œmierci sùowami: "Lepiej dla mnie umrzeã, ni¿ ¿yã".

WASSERSPIELE

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O pe j Eu ro

goœã w deszcz pies w bramê Lipnicê w mroku w pamiêci zachowaã

sk iS

z Babiej Góry rzeki nie schodz¹ ku Wiœle i nie bù¹dz¹ pod gontem ksi¹¿ki z Krakowa

co stanie siê po œmierci z naszymi snami fontannami olœnieñ zatrwo¿eñ potêg¹

az

yn

Ksiêg¹ Wielkiej Treœci wpisan¹ w rzecz prost¹ odcisk twarzy, kontur palca obrót ciaù niebieskich

M

ag

pieœniarz na obczyênie nie pochyli czoùa pod dachem drewnianego koœcioùa w Orawce msze odprawia siê o z góry okreœlonych porach po wszystkim wù¹cza alarm na wszelki wypadek bilanse prowadz¹ tylko do smutnych refleksji plus, minus wychodz¹ na swoje; lekarze lecz¹ siê ze smutku, kobiety z dwuznacznoœci wyroków snycerki odrzwi wstawianych licem na odwrót nic nie dzieje siê tu przypadkiem – to cieœle wci¹¿ tak pij¹, oceaniczne zaœ przechyùy wynosz¹ ¿ebro wielkiej ryby ponad codziennoœã progu, kiedy trosk¹ wytrzeã z kurzu Matkê Bosk¹ i zadumaã siê nad Polsk¹

Na to Bóg rzeknie do Jonasza: "Czy sùusznie oburzasz siê z powodu tego krzewu?" Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Jonasz odpowie mu: "Sùusznie, gniewam siê œmiertelnie".

sk iS

O

W

A

Pan zaœ powie: "Tobie ¿al krzewu, którego nie uprawiaùeœ i nie wyhodowaùeœ, który w nocy wyrósù i w nocy zgin¹ù. A czy¿ ja nie powinienem mieã litoœci nad Niniw¹, wielkim miastem gdzie znajduje siê wiêcej ni¿ sto dwadzieœcia tysiêcy ludzi, którzy nie odró¿niaj¹ swej prawej rêki od lewej". Ubolewsz nad jednym wyrzuconym z wojska Makowieckim, który nie wiedziaù i nie chce do dzisiaj zrozumieã, ¿e z rozkazu kontrwywiadu wojskowego kierowanego przez Kiszczaka stawiaù w Polsce za komuny koœcioùy dla chwaùy ¿ydowskiego biskupa Tokarczuka, bo nie odró¿nia i dzisiaj swojej prawej rêki od lewej. Litujesz siê nad nim sùowami: "ale Ty jesteœ gùupi LW".

az

yn

Eu ro

pe j

A jeœli ten Makowiecki nie jest taki gùupi i naiwny, za jakiego chciaùby uchodziã? Przecie¿ on kasuje od lat emeryturê w wysokoœci ustalonej dla puùkownika, a plecie wci¹¿ o swoim nie ustalonym statusie. Jonaszu, wstañ, idê do Niniwy, wielkiego miasta i gùoœ jej upomnienie, które ja ci zlecam.

ag

Niech oblok¹ siê w wory, niech ¿arliwie woùaj¹ do Boga. Niechaj ka¿dy odwróci siê od swego, zùego postêpowania i od nieprawoœci, któr¹ czyni swoimi rêkoma. Kto wie, mo¿e ulituje siê Dobry Pan Bóg, odst¹pi od zapalczywoœci gniewu swego, a nie zginie Naród Polski i wielka ryba wypeùni powierzon¹ jej misjê.

M

Jonasz bêdzie siê modliù sùowami: "Ty wyprowadziùeœ ¿ycie moje z przepaœci, Panie, Bo¿e mój! Gdy gasùo ¿ycie, wspomniaùem na Pana a modlitwa dotarùa do Ciebie. Uganiaj¹cy siê za marnoœciami opuszczaj¹ £askawego dla nich. Ojciec niesie syna na ofiarê z gùoœnym dziêkczynieniem. Speùniê to, co œlubowaùem. Zbawienie jest u Pana". Anioù zatrzyma rêkê i miecz. Pan naka¿e rybie, by wyrzuciùa Jonasza na l¹d. Powiedz Polakom, ¿e Jonasz to po hebrajsku: goù¹b. Nie bêdzie im dany inny znak, poza znakiem Jonasza. Biuro Lecha Waùêsy - 11 Wrz - 2 autorów - 1 odpowiedê

http://www.spreaker.com/show/herody Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS pe j Eu ro yn

Stefan Kosiewski - 15:33 - Wybrane osoby

ag

az

Komtess Ró¿a: .: brat Kazimierz Michaù z Grupy Windsor, jawnie zaœ PiS-u Komitet Centralny, w PRL-u syn ¿ydomunistycznego posùa i Kaczyñski, syn Mundka, który na wykùadaniu marksizmu dorobiù siê za Bieruta domu, kiedy Kat Narodu Polskiego Berman – jego stryj a marszaùek Sejmu po Magdalence Marek Borowski cudem przywraca Leppera do ¿ycia

M

i przytomnoœci pytaniem, czy na pewno wie, co mówi, kiedy Lepper nazywa po nazwisku, gùoœno ¿ydowskich zùodziejów z mównicy w tym Sejmie, z którego wyrzucany jest, bo nie umie zachowaã siê w tajemnicy tego, czego nie wolno nigdy i pod ¿adnym pozorem przy obcym. Oto posùuchali siê wreszcie masona córki Staniszkis i chc¹ dla Polski nowej konstytucji, bo system, który Lech Kaczyñski przyj¹ù przed laty w Magdalence to postkomunizm, zaœ Polacy strajkuj¹c i robi¹c Solidarnoœã chcieli przecie¿ caùkiem czegoœ innego, ni¿ Urban i Rakowski, ni¿ oddanie bez bicia ¿ydom na ich prywatn¹ wùasnoœã wszystkiego, co byùo wczeœniej w Polsce pañstwowe, spóùdzielcze; niczyje a co zùodziejom spêdzaùo sen z oczu. Z informacji ministra, ¿e w dniu katastrofy nie dziaùa 10 kwietnia w Ministerstwie sieã, system poù¹czeñ internetowych wynika rzecz, i¿ centralny urz¹d w polityce zagranicznej pañstwa nie ma zapasowej sieci poù¹czeñ internetowych na wypadek zwykùej awarii technicznej, wiêc mo¿e nale¿y zapytaã, co Tusk i Sikorski maj¹ na wypadek wojny? Co Jarosùaw Kaczyñski jako premier po sobie im zostawia? Co Lech Kaczyñski, najwy¿szy obroñca Ojczyzny na Wawelu ma na wypadek zbrojnego konfliktu z Chazarami, ataku terrorystów jak w Nowym Jorku; czy na korbkê chce siê kontaktowaã ze sojusznikiami przez nokiê? Z tym, który sam siê nie ustrzegù siê i jego nie ostrzegù? Kto tak jawnie likwiduje pañstwo? Swój, czy obcy zùodziej? Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Willi pokrzykuje, wymachuje ciupag¹:

sk iS

O

W

Stefan widze zescie sie juz bardzo z niemczyli ze was ojczyzna nie ziebi, caly swiat bebni o kradzieze w oswiecimiu Arbeit Macht Frei :. a tego volksdeutschego Pollaka odprowadze osobiscie w kajdankach do polskie, 73 Gute Nacht

A

Willi: Eine Schande für Polnische Volk , warum klauen die Aufschrift Arbeit Macht Frei, Unverschämtheit.

Uwe: Transporty ¿ydow do Oœwiêcimia z Izraela obstawiaj¹ przed Polakami i pilnuj¹ ¿olnierze Izraela; teraz, kiedy nie wiadomo, po co miaùby ktoœ ten napis w Oœwiêcimie kraœã: Arbeit macht frei.

pe j

To, czy nie chodzi o to, mój drogi Wilhelmie, ¿e jak siê powoùa najsamprzód wspólny, izraelsko-polski kontyngent wojskowy do pilnowania budynków oraz ulic byùego getta w: Czeladzi, Bêdzinie, Sosnowcu, Tomaszowie Mazowieckim i Lubelskim, etc.,

Eu ro

to czy bedzie ùatwiej, czy trudniej ¿ydom do powrotu do Pojlin, na tradycyjnie goœcinne tereny i osiedla bo czy ten napis byù mo¿e z kolorowych metali, ¿eby go gùupi kradù, a drugi od niego kupiù i nara¿ali siê obaj przy tym na karê po œmierci?

az

yn

Willi: Hallo Stefan co mi tu ten twoj gownasz polok pisze : der blötman der kient zno nicht die geschichte von 1945 r. Poloki ukradli napis w Oswiecimiu Ha Ha a moze Göbeles :. Frohes Gesundes Weihnachtsfest , und ein rutsch ins Jahr, Aber ersten Januar weil ich euch nicht mehr keinen :. 73 Uwe: Policja odzyskaùa napis: Arbeit macht frei.

M

ag

Zatrzymano piêã osób, sprawcy s¹ przesùuchiwani. 100 tysiêcy dutków nagrody idzie do podziaùu miêdzy oficera prowadz¹cego, a kapusia, co robi za Judasza. Caùa akcja byùa przygotowana rzekomo na zlecenie “szalonego kolekcjonera”, odebrane przez internet w gor¹czce przedœwi¹tecznych zamówieñ. Chucpa, klasyczna prowokacja, Jedwabne w rêkawiczkach. Jak na filmie “Przepraszam, czy tu bij¹”, gdzie milicjant Kulej prowokuje naród.

Willi: Stefan mozesz dla tych poslac odymnie pozdrowienia swiateczny Prost Neu Jahr

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Mogli chcieã go zabiã! Lepper w Sejmie 2001 r. ujawniù nazwiska, sumy, polityków

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

pracuj¹cych dla mafii, cz.1. Prokurator nie mo¿e byã na usùugach mafii, która opùaciùa polityków, ¿eby dla niej pracowali w Sejmie. Lepper to ujawniù, chocia¿ Borowski zastraszaù go wyraênie.Mogli chcieã go zabiã! Lepper w Sejmie... https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/Du8G22nEdgA

kilka sekund temuStefan Kosiewski

Madame Analia: ¿ydy wymordowaùy ¿ydów na polecenie Moj¿esza i mordercy swoich braci uzyskali za to w nagrodê pozycjê kapùanów ludu ¿ydowskiego - przeczytaj sobie w Piœmie œw. narodu wybranego i chrzeœcijañskich narodów, jak¹ drog¹ pokolenie Leviego doszùo do wygodnego ¿ycia ze skùadanych w ich rêce ofiar na rzecz jednej Swi¹tyni Boga jedynego (prawdziwy monopol) przez 11 innych pokoleñ paraj¹cego siê pasterstwem, handlem i walk¹ ludu ¿ydowskiego a dopiero potem zadumaj nad Polsk¹, w której partia PiS - jaka jest ka¿dy widzi,

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

sk iS

Brudzynski z PiS nazywa to niewùaœciwie sùowem wziêtym z jêzyka italskiego: wendetta i ogùupia w ten sposób chyba ju¿ tylko Kaczyñskiego, ktory chce wierzyã w tezê, i¿ nazwisko ma

O

przyprawionej pachnideùkami (Owsiak, zabity wczoraj pod Warszaw¹ policjant, operacja plastyczna prokuratora, który wystrzeliù sobie trzonowego zêba na sznurze od snopowi¹zaùki);

A

a tylko nie wszyscy maj¹ oczy do patrzenia; ekscytuje Ciê dintojra (sùowo z ¿argonu jidisz), wewnêtrzna rozgrywka chazarskich band ¿ydowskich miêdzy sob¹ toczona w otoczce chucpy purimowej

Eu ro

pe j

urobione od kaczora, zwierzaka udomowionego przez Sùowian, a nie od kryptonimu: kac zapisywanego w ¿argonie jidisz: katz (koen tsedek to znaczy pochodz¹cy z rodu kapùona). ¿ydy pomagaj¹ sobie: lejba kone i sztolcman lec¹ na wycieczkê do rzymu a bierze ich do samolotu hrabia po woêniakowskiej co wpisana w unii po mê¿u do zaszczytów

az

yn

jan paweù katz po matce a szulc babka przychodzi we œnie do dziwisza i pyta w czym bierut gorszy jest od kalksztajna ¿eby siê nie mógù z piùsudskim przywitaã

M

ag

w krypcie masoñskiej katedry na wawelu czy narutowicz katolik nie mo¿e po¿ywaã po ¿yciu wypeùnionym gùównie przez œmierã co wypada sroce spod ogona rzeczypospolitej

http://sowa.quicksnake.net/Poetry/Akt-I-wieczka-9-HERODY-Herodenspiel-vonStefan-Kosiewski-wtajemniczenie-12-stopnia-symbolicznego

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Akt I sw ka9 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski wtajemniczenie 12 stopnia symbolicznego  

"...Co Jaroslaw Kaczynski jako premier po sobie im zostawia? Co Lech Kaczynski, najwyzszy obronca Ojczyzny na Wawelu ma na wypadek zbrojnego...