Page 6

A W O sk iS pe j Eu ro yn az ag M Smierã z kos¹: Ogùaszam Konkurs: na fotografii powy¿ej w mundurze (ukazuje siê na ekranie nad scen¹) Kat Cywilnej Ludnoœci Warszawy Kamiñski podobny do aktora Lindy jak 2 (dwie) krople wspólnej krwi ¿ydowskiej – znajdê 5 szczegóùów ró¿ni¹cych program polityczny partii Kaczyñskiego od jakiejkolwiek innej w Polsce, lub w Unii Europejskiej, wszystko jedno, po jednych pieni¹dzach to barachùo. Uwe, Baran/ Poeta Polski: MEMENTO MORI – Poci¹g pospieszny jak tupolew z Krakowskiego Przedmieœcia przez Kraków-Wawel do wsi Zakowic kolo Szczakowej z peronu drugiego odchodzi w zalutowanej trumnie poseù Gosiewski Przemysùaw Edgar, wicepremier w rz¹dzie Prawa i Sprawiedliwoœci Jarosùawa Kaczyñskiego, którego ojciec Mundek byù ¿yd partyjny ateista i czùonekwykùadowca na kursach dla warszawskiej ¿ydokomuny; dostaù za to domek i synów na Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Akt 2 scena 3 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski  

(...)Hej, Herodzie, piekielniku! Za twe zbytki chodź do piekła, boś ty bżydki! Smierć z kosą, tańczy i śpiewa: Zamiast zajmować się kluczow...

Akt 2 scena 3 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski  

(...)Hej, Herodzie, piekielniku! Za twe zbytki chodź do piekła, boś ty bżydki! Smierć z kosą, tańczy i śpiewa: Zamiast zajmować się kluczow...

Advertisement