Page 1

KULTURPOLITIK 2016-2019


INDHOLDSFORTEGNELSE KANARIEFUGLEN LEVER – ET FORORD

.................................................. Side

INDLEDNING: KULTUR MED VILJE...........................................................

Side

4

................................................ Side

6

.................................................................... Side

8

#1 KULTUR, BORGERE OG BOSÆTNING #2 KULTUR, BØRN OG UNGE

#3 KULTUR OG FRIVILLIGHED #4 KULTURELLE FYRTÅRNE

................................................................ Side

10

..................................................................... Side

12

#5 KULTUREN I ÅBNE OG LUKKEDE RUM 2

.............................................. Side

#6 KULTUR OG TVÆRGÅENDE SAMARBEJDER

16

..................................... Side

20

............................................................ Side

23

............................................................................................... Side

24

#7 KULTUR OG SYNLIGGØRELSE IDÉKATALOG

3


KANARIEFUGLEN LEVER – ET FORORD Før i tiden brugte minearbejdere at tage en lille kanariefugl med ned i kulminerne. Hvis fuglen begyndte at hænge med næbbet, var det et tegn på, at der ikke var ilt nok. Hvis fuglen derimod trivedes, betød det, at der var ilt nok i minen til minearbejderne. I Skive Kommune lever kanariefuglen i bedste velgående. Vi har masser af ilt funderet i en tradition for mangfoldigt og frodigt kulturliv. Og med enestående kulturhistorie, arkæologi og engagement. På hele Skiveegnen lever kulturen. Vi er stolte af vores rige kulturliv, som spirer og gror gennem kreative miljøer, stedbunde kvaliteter og rigtig mange mennesker, som vil.

platform med en vision og målsætninger for, hvad vi vil med kulturen. Kulturpolitikken er et dynamisk grundlag og en metode for det videre arbejde, hvor vi vil forholde os nysgerrige til og åbne over for, hvor den bærer (os) hen. Det vigtigste er, at vi har viljen til kulturlivet til glæde for borgere og gæster, der som kanariefuglen får tilført den nødvendige ilt i form af kunst og kultur. Derfor hedder kulturpolitikken Kultur med vilje. En stor tak til alle, der har bidraget. Vi glæder os til at samarbejde om at realisere kulturpolitikken.

3

Vi ønsker, at kulturlivet fortsat skal blomstre, være forankret og endnu mere synligt. Derfor er kulturpolitikken blevet til i et samspil mellem kulturinstitutioner, kulturambassadører, erhvervsliv, borgere, politikere og forvaltning. Derfor er den både visionær og handlingsorientereret. Og derfor har vi lagt vægt på synliggørelse af både indholdet og selve processen. Med denne kulturpolitik tager vi første spadestik til at skabe overblik og mere sammenhæng. Vi sætter ord på det, vi gør - og skaber en fælles

Peder Chr. Kirkegaard, borgmester

Ditte Staun, formand for Kultur- og Fritidsudvalget


INDLEDNING: KULTUR MED VILJE ”Kultur er en forudsætning for, at vi har en sammenhængende kommune – et sammenhængende samfund. Kort sagt: Vi kan ikke leve uden kultur!”

4

(Ditte Staun, formand for Kultur- og Fritidsudvalget)

Kulturlivet er en basal del af vores identitet i Skive Kommune. Vi læner os ikke tilbage og venter på en invitation til en forestilling. Her tager vi selv initiativ. Vi løfter i flok for at få tingene til at ske. Med andre ord: Vi prioriterer kulturlivet højt og har viljen til at forme kulturen sammen.

• kan bringe kulturbrugere i kontakt med hinanden på tværs af generationer og lade dem spejle sig i hinanden

Kulturhistorien er med til at skabe fortællingen om, hvem vi er som mennesker, mens de kunstneriske – æstetiske – udtryksformer er med til at gøre os til hele mennesker.

I Skive Kommune har vi en række overordnede ønsker og målsætninger med kulturpolitikken:

Vores fælles fortælling tegner et billede af vores kultur og er vigtig at kende. Alle borgere bør samtidig have mulighed for at udfolde sig inden for forskellige æstetiske genrer – lige fra musik, billedkunst og artisteri til teater, film og litteratur. Opsummerende kan man sige, at kultur er vigtig for os, fordi den:[1] • danner fællesskaber på tværs af alder og baggrund • skaber identitet, både for det enkelte menneske og for samfundet • skaber refleksion og udvikler både mennesket og demokratiet

[1]

• Vi vil udvikle og højne kulturen i vores kommune • Vi vil samarbejde om både udviklingen af og investeringen i kulturen • Kulturen skal blomstre først og fremmest til glæde for os, der bor her • Vores kulturliv skal også have et regionalt, nationalt og internationalt fokus • Vi vil arbejde for et rigt kulturelt vækstlag og talentudvikling • Vi vil skabe gode rammer og vilkår for, at aktører og frivillige i kulturlivet fortsat kan skabe (sig) og udfolde sig.

Sammendrag af udsagn fra borgere på Kulturkonferencen d. 8.11.2014.


Kulturpolitikken er inddelt i syv kapitler med hver sit indsatsområde. Hvert kapitel munder ud i en række målsætninger, udtrykt i ’Mål’, efterfulgt af en række handlinger; ’Det vil vi’. På den måde søger vi at lade kulturpolitikken lægge op til konkrete målsætninger og initiativer.

Indsatsområderne er: #1 Kultur, borgere og bosætning #2 Kultur, børn og unge #3 Kultur og frivillighed #4 Kulturelle fyrtårne #5 Kulturen i åbne og lukkede rum #6 Kultur og tværgående samarbejder #7 Kultur og synliggørelse

5


#1 KULTUR, BORGERE OG BOSÆTNING ”Vi skal kende fortællingerne om vores kommune, så vi stolte kan fortælle dem videre” Skiveegnen er et godt sted at leve. Naturen er varieret og mangfoldig. Med 190 km kyststrækning er der højst 12 km til nærmeste kyst, uanset hvor i kommunen, man befinder sig, og her er masser af steder, hvor man kan sejle, surfe og bade. Den jyske hede og det bakkede landskab i Salling og Nordfjends giver unikke muligheder for cykle-, vandre- og rideture.

6

(kulturaktiv borger) Vi har gode skoler og institutioner og et meget rigt foreningsliv. Der er mange muligheder for både at være aktiv og skabende selv, men også for at nyde. KulturCenter Limfjord (KCL) og Skive Theater tilbyder en bred vifte af kulturelle oplevelser og underholdning fra opera, pop og jazz til standup, teater- og musicalforestillinger, samt film.


Et aktivt kulturliv med mulighed for at blive involveret i lokalsamfundet og et kulturliv med brede tilbud til forskellige målgrupper medvirker til at gøre Skiveegnen til et attraktivt sted at bo og arbejde. Et rigt og mangfoldigt kulturliv har derfor stor betydning for borgerne i kommunen og for potentielle tilflyttere. MÅL • At støtte og udvikle rammer for hverdagskulturen • At Skive fortsat er en attraktiv by med mange kulturtilbud og udfoldelsesmuligheder • At kunne tilbyde gode kulturoplevelser i hele kommunen • At understøtte den kulturelle sammenhængskraft DET VIL VI • Vi vil skabe endnu bedre rammer for, at borgere på tværs af alder, interesse og baggrund kan mødes for at skabe og opleve kultur • Vi vil udnytte kysten og havneområderne bedre til kulturelle formål • Vi vil lave en velkomstpakke med introduktion til kulturlivet for nye borgere

VIDSTE DU AT: Skiveegnen er et sandt mekka for hesteinteresserede med talentudvikling på højt niveau og Skive Trav som en national attraktion. Derudover er der mange ridestier og klubber fordelt i kommunen. Skive Rideklub ligger for eksempel i et unikt rideterræn på grænsen til den jyske hede.

7


#2 KULTUR, BØRN OG UNGE ”Skiveegnen er et godt sted at vokse op. Her er plads og rum (familiefar) – og nærhed og ægthed” Der er mange kulturelle muligheder for børn i Skive Kommune, også uden for skoletid. Gode eksempler på populære tilbud til børn og børnefamilier er bibliotekets børneaktiviteter, hvor der er særligt tryk på i weekender og skoleferier. Børnekulturnatten, Skive Musikskole, Cirkusfabrikkens aktiviteter og museets sommerskole for børn er andre eksempler herpå. Og på egnens herregårde og museer er der gode muligheder for kulturhistoriske oplevelser for børnefamilier.

8

ninger for både små og større børn. Desuden opsætter Ungdomsskolen-Skive en musical hvert andet år.

Skive og Omegns Teaterkreds, der er blandt Danmarks mest aktive, har endvidere én af landets største børneteaterkredse med mange teater- og musicalopsæt-

VIDSTE DU AT: Børnekulturnatten er en af vores vigtigste kulturbegivenheder for børn. Hvert år den første fredag i oktober valfarter børnefamilier fra hele egnen til denne event, der bliver til i samarbejde mellem kommunen og en bred vifte af kulturaktører – lige fra kulturinstitutioner og foreninger over kirker og skoler til cirkusartister og undervisere.

VIDSTE DU AT: Cirkusfabrikken i Lindum i Nordsalling er en sand smeltedigel af cirkus, gøgl og artisteri. Her kan egnens børn lære cirkusartisteri. Familier fra hele landet mødes hvert år til cirkussommerskole, hvor de bor i en cirkusvogn. Desuden er Cirkusfabrikken hjemsted for DUBAL – Danske Unge- og Børne Artisters Landssammenslutning, som hvert år afholder et stort anlagt sommertræf med nogle af verdens allerdygtigste cirkusartister- og undervisere.


”Gode rammer for ungdomskulturen er mere end mursten! - kommunens hjælp er ikke altid penge!” Også unge har gode muligheder for at udfolde sig kunstnerisk. Ungdomsskolen-Skive tilbyder en bred vifte af kulturtilbud til alle unge. Skive Musikskole, Skive Gymnasium & HF og Drivhuset (Ungdomshuset i Skive) er gode eksempler på, at øvelokaler og opholdsrum stilles til rådighed, og at der er kompetente voksne bag til at inspirere og bakke op. Unge upcoming bands har gode muligheder for at stå offentligt frem, bl.a. på Drivhusets scene, hvor både lokale og nationale bands optræder. I Skive Kommune skaber vi endvidere crossover-projekter, som er fællesskabende og inkluderende, og hvor alle kan være med. Som eksempel herpå kan nævnes ungdomsskolens og musikskolens fælles musicalopsætning hvert andet år. Hertil kommer, at vi har fokus på talentudvikling. Skiveegnens Musiklegat er et vigtigt initiativ på musikområdet.

MÅL • At alle børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet • At alle børn og unge får mulighed for at udtrykke sig og udvikle sig personligt gennem kunst og kultur • At understøtte vækstlagene og den kulturelle fødekæde samt talentudvikling • At tilgodese og involvere børnefamilierne i særlig grad i vores kulturliv • At kommunens unge har indflydelse på ungdomskulturen og dét, som vedrører dem

(Signe Juhler, ”Sjæf” for Frontløberne i Aarhus) DET VIL VI • Vi vil styrke og udvikle samarbejdet omkring kultur for børn og unge på tværs af forvaltninger og områder bl.a. med skole og dagtilbud • Vi vil styrke fællesskabende, inkluderende og personlighedsudviklende initiativer • Vi vil videreudvikle fritids- og ferietilbud med kulturelle aktiviteter • Vi vil skabe et samlet overblik over kulturtilbuddene for børn og unge • Vi vil fortsætte det tværgående samarbejde omkring kulturevents som for eksempel Børnekulturnatten i Skive • Vi vil videreudvikle initiativer med brede børnekulturtilbud, gerne i en kulturskole med eksempelvis drama, billedkunst, musik og litteratur • Vi vil arbejde på at tilbuddene i højere grad kommer børn og børnefamilier i lokalsamfundene til gode

VIDSTE DU AT: Unge har indflydelse på kommunens prioriteringer på ungeområdet. De unge står eksempelvis bag ungepolitikken

9


#3 KULTUR OG FRIVILLIGHED ”Vi ville ikke have haft alt det kultur, vi har, hvis det ikke var for de frivillige!”

(kulturaktiv borger)

Vi har årelange traditioner for aktiv borgerinddragelse og procesorienteret kultur. Folk vil selv være aktive. Borgere – græsrødder, frivillige og ildsjæle – ønsker at være aktive medskabere af kulturelle processer og produktioner.

I Skive Kommune involverer vi frivillige aktører i kulturlivet for at skabe udvikling, dynamik og samhørighed. Ved at involvere frivillige i processer og konkrete projekter øger vi borgernes medejerskab og styrker engagementet og ansvarligheden i det kulturelle samarbejde.

De frivillige er en vigtig del af kulturens fundament. Mange engagerede borgere – ikke mindst seniorerne – yder en uvurderlig indsats i kulturlivet.

10

Her er et væld af foreninger og interessefælleskaber. Der er rig lejlighed til at dyrke sin interesse både som


frivillig og som medlem af en eller flere af de mange kulturelle foreninger – f.eks. Aakjærselskabet, Spøttrup Borgs Venner, Skive Jazzklub, Skive og Omegns Teaterkreds, Skive Kunstforening, Skiveegnens Arkæologiforening, for blot at nævne nogle. Egnens museer har en bred vifte af venneforeninger inden for kultur og lokalhistorie. De tre kommunale kulturinstitutioner (musikskolen, biblioteket og museet) ønsker endvidere at understøtte den brede kultur gennem samskabelse (co-creation) og ved at stille faciliteter til rådighed for frivillighed.

MÅL • At optimere rammerne og mulighederne for at være kulturaktiv • At være inviterende og åbne i vores tilgang • At have fokus på at udvikle samarbejder mellem kulturinstitutioner og frivillige

DET VIL VI • Vi vil gøre det let at være frivillig på kulturområdet, for eksempel ved at understøtte de frivilliges initiativer • Vi vil oprette et kulturelt samråd – en fælles platform for samarbejder, koordinering og kommunikation mellem kulturaktører på flere niveauer • Vi vil afholde et årligt kulturtræf • Vi vil skabe et bedre overblik over kommunens forskellige puljer • Vi vil oprette et korps af kulturfrivillige, som står for målrettede introduktioner til kulturlivet, for eksempel i form af guidede ture for borgere og turister

11

VIDSTE DU AT: Hvert år deltager ca. 500 frivillige fra ind- og udland aktivt i levendegørelsen på det store middelaldermarked Bispens Marked på Spøttrup Borg.

VIDSTE DU AT: Skiveegnen er rig på kor og orkestre: F.eks. Skive Symfoniorkester, Salling Spillemænd, Mølleorkestret, Nostalgia, Det Jyske Danseorkester, Skive Postorkester, Skive Garden, Hot Stompers, Skive Jazz Trio, Skive Musikskoles Kor, Sallingkoret, Limfjordskoret, Flyndersøkoret, Calluna, SkiveEgnens Herrekor, Syngørekoret, foruden en lang række kirkekor.


#4 KULTURELLE FYRTÅRNE ”Når vi oplever god kunst, bliver vi så inspireret, at vi vil gøre det bedste, vi kan!”

(Christian Have, kreativ direktør – om kunsten som samfundsbærende faktor)

Skive Kommune bærer præg af en stor kulturel mangfoldighed. Alligevel er der nogle fyrtårne, som rager op. Fyrtårnene er særlige kendetegn for området; de fylder i vores selvforståelse og i vores handlinger og prioriteringer. Et fyrtårn er noget, vi gerne vil kendes på – hvad enten det er i form af fysiske manifestationer eller særligt fremtrædende aktiviteter. De kulturelle fyrtårne er dynamoer for kulturudviklingen i kommunen og rækker samtidig langt ud over kommune- og landegrænsen.

12

Fyrtårnene kan identificeres under tre overskrifter: • SKIVE – MUSIKKENS BY • SKIVEEGNEN – RIG PÅ KULTURARV • K UNST – MED POTENTIALE


SKIVE – MUSIKKENS BY Musiklivet blomstrer på mange fronter og både på bredde- og talentniveau. Musikinstitutioner og -miljøer udgør tilsammen en musikalsk fødekæde og unik talentudvikling både inden for rytmisk og klassisk musik. Dette bredde- og talentmiljø ønsker kommunen at styrke og skabe endnu bedre rammer for. At musikken er en væsentlig del af vores profil skyldes blandt andet et samspil mellem følgende aktører og begivenheder med kommunen som medspiller: •S kive Musikskole og MGK •D rivhuset (Ungdomshuset i Skive) - scene for upcoming og alternativ musik

•M usikCollege Skive (Skive Gymnasium & HF’s talentlinje) •S kive Opera Academy og Opera ved Fjorden •S kiveegnens Musiklegat •S kive Festival og en række andre musikfestivaller

VIDSTE DU AT: Flere kendte pop/rocknavne er fostret i Skive og omegn: Mads Langer, Dúné, Superheroes/ Thomas Troelsen, Søren Balsner fra Carpark North, Who Killed Bambi - og mange flere.

13


SKIVEEGNEN – RIG PÅ KULTURARV På Skiveegnen finder man historiske levn, fra 55 millioner år gamle fossiler på Fur over vigtige arkæologiske fund til kulturhistoriske steder, fine museumssamlinger og en række borge og herregårde. Her kan fremhæves: SPØTTRUP MIDDELALDERBORG Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Her er hvert år aktiv levendegørelse, blandt andet det årlige middelaldermarked Bispens Marked. Borgen danner desuden ramme om EM i ridderturnering i sommeren 2016 og VM i middelalderkampsport i foråret 2017.

14

J ENLE Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem. Her findes også Aakjærselskabet, Danmarks største aktive litteraturselskab, som bl.a. arrangerer foredrag, udstillinger, koncerter og den årlige Jenlefest. Der er desuden en kunstnerbolig og forskere tilknyttet stedet.

Ø RSLEV KLOSTER Et tidligere nonnekloster fra 1200-tallet, nu et smukt renoveret refugium med en helt enestående atmosfære, hvor kunstnere, studerende og andre kan få ro til at fordybe sig. Klostret åbner med jævne mellemrum dørene og inviterer indenfor med kulturaktiviteter. F UR Limfjordsøen, hvor molerklinterne imponerer, og museet rummer mange millioner år gamle fossiler. Landskabet er så specielt, at det kandiderer til at blive Verdensnaturarv. Fur har også sin helt egen charme med mange små gallerier og udstillingssteder, som perler på en snor. Og ikke mindst Fur Bryghus, som også afholder kulturarrangementer.


KUNST – MED POTENTIALE Skiveegnen har tradition for det gode håndværk og er historisk kendt for møbelproduktion. Kommunen er hjemsted for det verdenskendte Jacob Jensen Design. Der er endvidere mange skulpturer og kunstneriske udsmykninger i kommunen. Hertil kommer en række kunstnerdrevne værksteder og gallerier. Tre steder har et særligt potentiale: SKULPTURLANDSBY SELDE I forbindelse med områdefornyelsen i Selde blev der etableret et samarbejde med Aarhus Kunstakademi. Det har ført til et unikt forhold mellem borgere fra Selde og arbejdende kunstnere. Siden har en række kunstnere deltaget i Skulpturlandsby Selde-projektet, som bl.a. støttes af Statens Kunstfond. Projektet har vist sig yderst berigende, både kunstnerisk og socialt, og har et stort potentiale til videreudvikling. DEN ”HEMMELIGE” KUNSTSAMLING Muse®ums samling af kunst kan præsentere et kunsthistorisk forløb fra sidste halvdel af 1800-tallet over modernismens mange ismer og frem til samtidskunsten. Som noget særligt er f.eks. ”den ny realisme” et spændende, nationalt ansvarsområde. Samlingen befinder sig på magasin, men indeholder et fornemt formidlings- og forskningsmæssigt potentiale. KRABBESHOLM HØJSKOLE Et internationalt arnested for talentudvikling inden for kunst, fotografi, arkitektur og design. I udstillingsbygningen Four Boxes vises skiftevis elevernes arbejde og udstillinger med etablerede navne. Højskolens arkitektur er i sig selv unik – med en hovedbygning fra 1500-tallet, sidefløje fra 1700-tallet og nye, arkitekttegnede værkstedsbygninger fra omkring årtusindskiftet.

MÅL • At styrke og udvikle udvalgte kulturelle fyrtårne • At have modet til at satse på noget frem for noget andet • At skabe optimale rammer og muligheder for, at kreative unge kan dyrke deres interesse og styrke deres talent inden for det kunstneriske og musikalske felt • At bruge kunst og kultur som løftestang for udvikling af egnen, og inden for andre områder og sektorer, såsom erhverv, energi, turisme og bæredygtighed • At bruge kulturen i turismemæssig sammenhæng og styrke kultursamarbejdet på turismeområdet DET VIL VI • Vi vil skabe endnu bedre rammer for udøvelsen af musik og kunst på breddeniveau • Vi vil styrke musikmiljøet og skabe optimale rammer for talentudvikling, så Skive fortsat kan fostre musiktalenter og blive kendt som ”Musikkens by” gennem målrettet synliggørelse og arbejde med image • Vi vil styrke talentudviklingen inden for det kunstneriske og kreative felt. • Vi vil styrke vores historiske kultursteder, så vi bevarer denne del af kulturarven og samtidig synliggør dem som flagskibe for kommunen • Vi vil skabe bedre rammer for Muse®ums samlinger af kunst, kulturhistorie og naturhistorie • Vi vil udvikle samarbejdet med Krabbesholm Højskole

15


#5 KULTUREN I ÅBNE OG LUKKEDE RUM ”Vi husker vores hjemegn i kraft af en genkendelighed i de oprindelige bygninger” Kulturens rammer skal spejle sig i Skiveegnens lokale identitet, i de lokale historier og deres betydning for områderne. Det handler om den kulturhistoriske egenart, som historikere påpeger, og om at udnytte områdets stedbundne ressourcer, som det betegnes af arkitekter. Vi prioriterer at udvikle miljøer, som hænger sammen: Mennesker – steder – kulturelle aktiviteter. Nye projekter skal udspringe af og være forankrede i stedbundne ressourcer i lokalområderne og blandt borgerne. Det giver samlingskraft i områderne, og borgerne inspirerer hinanden.

16

(Finn Larsen, E+N arkitekter) Vi har forskellige fysiske rammer til kulturen rundt omkring i kommunen. Vi har en perlerække af kulturmiljøer, steder og tilbud, som vi har ejerskab til og som kobler sig til hinanden. Vi skal kende fortællingerne om vores kommune, så vi med stolthed kan fortælle dem videre. Skive er vores fælles centrum. Det må gerne kunne ses og mærkes, både af os selv, men også af udefrakommende, turister og tilflyttere. Der skal være en synlig puls, og der skal være mødesteder med let adgang. Vores indsatser inden for ’Kulturen i åbne og lukkede rum’ koncentrerer sig om følgende tre temaer: • U FORMELLE MØDESTEDER • E KSISTERENDE OG NYT BYGGERI • D E BLÅ RESSOURCER – KULTUR VED VANDET


UFORMELLE MØDESTEDER Allerede i dag har vi mange samlingssteder, og vi har en unik natur med mange strande og havne hele vejen rundt langs kysten, Krabbesholm Skov, som forbinder Skive midtby og fjorden, ådalen og Skives Maritime Drømme i lystbådehavnen. I Skive Kommune er der mange små ”rum”, som kan synes at lukke sig om sig selv i stedet for at koble sig med hinanden. Unge efterlyser også flere fællesrum, hvor unge fra forskellige miljøer og uddannelser kan mødes. Ikke kun de helt unge, men også de 20-30-årige savner mødesteder i byen. Vi benytter i høj grad udendørs mødesteder, såsom kommunens seks havne, parker og anlæg. Et ønske er at skabe et bynært streetmiljø for ikke-organiserede unge.

EKSISTERENDE OG NYT BYGGERI Det er vigtigt, at vi tilpasser nyt byggeri til gamle bygninger, så vi bevarer vores kulturarv og kan fortælle om den til fremtidige generationer. I dag er de kulturelle tilbud og udtryk spredt ud på forskellige bygninger. Det er en udfordring, når vi gerne vil skabe synergi i kulturlivet og trække flere funktioner sammen i de bygninger, vi allerede har i dag. Hvordan kan vi i højere grad anvende for eksempel tomme skoler og forsamlingshuse? I processen omkring kulturpolitikken er der ytret ønske om at skabe et eller flere steder, hvor borgerne kan mødes på tværs af brancher og baggrund, og hvor man kan udfolde sig kunstnerisk.

17


DE BLÅ RESSOURCER – KULTUR VED VANDET Skive Kommune har en imponerende kyststrækning. Foruden mange forskellige vandsportsaktiviteter, bruges kysten blandt andet til Sankt Hans bål, festivaller og landart-aktiviteter, og både private, foreninger og institutioner benytter sig i høj grad af udfoldelsesmulighederne. Men der er fortsat mange uudnyttede potentialer i og behov for at synliggøre de mange kreative udfoldelsesmuligheder for kulturelle aktiviteter i og ved vandet. Et konkret eksempel på kultur ved vandet er kulturhusbåden Svanen, som giver borgere og foreninger mulighed for at skabe kulturelle arrangementer i Skive Lystbådehavn, hvor Svanen får fast tilholdsplads. Det kan eksempelvis være musikarrangementer, foredrag, teater, små udstillinger, naturaftener, levendegørelse af egnens historie eller gourmet-aftener med lokale fødevarer i fokus.

18

MÅL • At skabe forbedrede fysiske rammer for kulturelle aktiviteter • At gentænke eksisterende rammer og bygninger til kulturelle formål og tilstræbe, at gammelt og nyt byggeri »taler« bedre sammen • At støtte op om de mange forskellige små og store kulturhuse og forsamlingshuse, vi allerede har, og bruge dem på nye måder • At have mod til at afprøve nye ideer på trods af risikoen for at begå fejl

DET VIL VI • Vi vil se med friske øjne på, hvordan byernes forskellige rum kan bruges som uformelle mødesteder og som scene for forskellige kulturelle udtryk • Vi vil blive bedre til at bevare de bygninger, der har betydning for områdernes kulturhistorie • Vi vil inddrage relevante samarbejdspartnere fra begyndelsen, så vi sikrer medejerskab og opbakning

VIDSTE DU AT: Et attraktivt mødested i vintermånederne er skøjtebanen på Posthustorvet i Skive. Skøjtebanen er næsten CO2-fri: Overskudsvarmen fra nedkøling af skøjtebanen anvendes til opvarmning af det nye rådhus. Skøjtebanen benyttes af skoleklasser, foreninger, børn, familier og unge fra nær og fjern.

• Vi vil skabe forbedrede rammer for kulturelle udfoldelsesmuligheder og samtænke funktioner (f.eks. værksteder, café, åben scene mv.) • Vi vil bidrage til kommunens arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem åen, Skive by og havneområdet – i tråd med Planstrategien og Å-planen og med inspiration fra bl.a. visionsoplægget Skive BIG BLUE 2040 og Gehl Architects forslag


19


#6 6 KULTUR OG TVÆRGÅENDE SAMARBEJDER ”En stærk kultur og et godt fællesskab sælger sig selv! Men nogen skal bære den!”

(Signe Juhler, ”Sjæf” for Frontløberne)

Skive Kommune deltager i mange forskellige former for udviklingsprojekter, som rækker ud over kommunens grænser – ofte i samarbejde med andre aktører og kommuner.

20

I Skive ligger flere uddannelsesinstitutioner, hvor studerende beskæftiger sig med eksempelvis kommunikation, markedsføring og produktudvikling: Erhvervsakademi Dania, VIA University College (Læreruddannelsen), Krabbesholm Højskole samt ungdomsuddannelserne. Vi samarbejder med Aalborg Universitet og Aarhus Universitet om projekter. Vi ønsker at øge samarbejdet med både lokale og nationale uddannelsesinstitutioner og de studerende omkring tværfaglige løsninger af opgaver inden for kultur og udvikling.

Repræsentanter fra både erhvervsliv og kulturliv efterlyser dog mere samarbejde på tværs af interesser og brancher og fremhæver, at der er brug for koordinering af nye tiltag og mere kommunikation om prioriteringer i kommunen.

Skive Kommune har en stor interesse i, at erhvervslivet er i stand til at skabe og fastholde arbejdspladser i området. Der er mange gode eksempler på, hvordan kultur og erhvervsfolk kan arbejde sammen og gøre en forskel i Skive og i lokalområderne og skabe forretning og udvikling.

VIDSTE DU AT: SkiveDNA er en ressourceportal, der udvikler eksemplariske læringsforløb til skoler, børnehaver og vuggestuer i et bredt samarbejde mellem kommunens skoler, daginstitutioner, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Læringsforløbene skal afspejle et særligt Skive-DNA og kvalitetssikre læringsmål. SkiveDNA fremhæves nationalt som et forbillede inden for ”den åbne skole”.


MÅL •A t samarbejde med mange forskellige aktører, offentlige såvel som private, om kulturen i vores område •A t kunne støtte nye kulturelle tiltag •A t arbejde for at styrke kulturen i det Midt- og Vestjyske bl.a. i regi af Kulturaftalen og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland (Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Lemvig og Skive Kommuner) •A t være en aktiv partner i regionale og internationale samarbejder, såsom Aarhus 2017 (Europæisk Kulturhovedstad) - også i årene efter 2017

DET VIL VI • Vi vil skabe mere liv i midtbyen – også efter kl. 17 – i form af uformelle mødesteder, musikoptræden, arbejdende værksteder og lignende •V i vil arbejde for at styrke kulturen i samarbejdet med Skive Handel og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) •V i vil styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne •V i vil fortsat deltage aktivt i en række projekter i Kultursamarbejdet og i Aarhus 2017, herunder kulturfestivallen Off Road

21


DE KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER GÅR FORAN De kommunale kulturinstitutioner, Skive Bibliotek, Skive Musikskole og Muse®um, skal være steder, hvor viden, oplevelser og kreativitet slippes løs. De skal kunne tilpasse sig den tid, vi lever i, og være institutioner, der forener folkelighed med et højt professionelt niveau. Som ”et tredje sted”, et mødested, skal de være hjørnestene for kulturlivet i Skive Kommune. De tre kommunale kulturinstitutioner vil arbejde på tværs af institutionsgrænser, fysisk og indholdsmæssigt, også uden for kulturområdet. De vil udfordre hinanden i samarbejdet og udnytte fælles ressourcer.

22

Kulturinstitutionerne tager udgangspunkt i menneskers forskelligheder og vil medvirke til at udvikle læringsmiljøer med ideer, kunst, oplevelser og viden i et kreativt og inddragende fællesskab med borgere, foreninger, skoler og andre institutioner. Biblioteket, musikskolen og museet vil tilføre institutionerne og lokalsamfundet værdi ved at udfordre fagligheden og professionalismen gennem lokale, nationale og internationale inspirationskilder og samarbejder. De tre kulturinstitutioner ser det som deres opgave, sammen og hver for sig, at hæve niveauet for og profilere kulturområdet for borgere og turister.

VIDSTE DU AT: Muse®um planlægger et nyt museum til det 21. århundrede med frivillige som en understøttende faktor i de fremtidige museumsaktiviteter.

MÅL • At være steder, hvor viden, oplevelser og kreativitet slippes løs • At forene folkelighed med et højt professionelt kulturelt niveau DET VIL VI • Diskutere kulturinstitutionernes strategier på tværs – og optimere samarbejdet • Gennemføre mindst tre tværgående samarbejdsprojekter om året • Udarbejde mindst tre SkiveDNA-projekter årligt


#7 KULTUR OG SYNLIGGØRELSE ”Der sker enormt meget på Skiveegnen, men det er drønærgerligt, hvis der ikke er nogen, der ved det!”

(kulturaktiv borger)

Et område, som kræver en styrket indsats, er synliggørelsen. Der findes flere forskellige kommunikationsplatforme, men det kan være svært at få et overblik over de mange kulturelle tilbud og aktiviteter. Der er desuden brug for at kunne skabe overblik over de tilbud, der er særligt relevante for den enkelte målgruppe og inden for det enkelte område. Det skal foregå på digitale platforme, som møder brugerne der, hvor de er. Oprettelsen af et kulturelt samråd vil være et skridt i den retning.

MÅL • At blive bedre til at formidle de gode historier inden for kulturområdet

Herudover er det vigtigt at øge tilgængeligheden til kulturattraktioner og seværdigheder, samt øge synligheden uden for kommunegrænsen. Energisafari er et godt eksempel på et initiativ, der henvender sig til turister og andre gæster med guidede ture til energiløsninger og kulturattraktioner i hele kommunen.

DET VIL VI • Vi vil skabe et overblik over kulturlivet ved at kortlægge de mange foreninger og kulturaktiver, samt oprette et kulturelt samråd, der kan skabe bedre rammer for fælles initiativer og synliggørelse

VIDSTE DU AT: Skiveportalen er en kulturkalender skabt som led i Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde med kulturpolitikken og med Skive Folkeblad som udbyder. Her kan man finde information om, hvad der sker på Skiveegnen, og som arrangør er det gratis omtale. Kulturspot er den fælles kulturkalender for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Skive Update er magasinet, der fortæller om kulturlivet i kommunen.

• At skabe et overblik over og en bedre koordinering af kulturtilbuddene • At styrke den digitale kommunikation og formidling af kulturaktiviteter

• Vi vil løbende evaluere de digitale kulturportaler, Skiveportalen og Kulturspot • Vi vil formidle det kulturpolitiske budskab blandt andet gennem en lille animationsfilm • Vi vil styrke formidlingen af Limfjordsfortællinger på Skiveegnen • Vi vil skabe rammerne for, at kulturaktørerne kan få styrket deres kompetencer og synliggjort deres aktiviteter - f.eks. i regi af det kommende kulturelle samråd.

23


IDÉKATALOG I det følgende oplistes en række idéer og forslag til handlinger. Idékataloget skal læses som ubearbejdede ideer og skitser til inspiration. Forslagene stammer fra borger- og feedbackmøder med bl.a. børnefamilier, kulturambassadører og andre frivillige undervejs i processen. KULTUR OG SAMARBEJDE • Nedsættelse af et tværfagligt kulturelt samråd, hvor både det professionelle kulturliv og semiprofessionelle / de lokale ildsjæle er repræsenteret. Funktion og rolle beskrives. (Kan f.eks. tage initiativ til, at alle kulturaktører samles én gang årligt om et fælles emne/tema)

24

•E tablering af en samarbejdsplatform mellem kultur, erhvervsliv og relevante fonde. Initiativtager er Kulturog Fritidsudvalget •M indre samarbejdsprojekter om mere liv i gaderne sammen med lokale erhvervsdrivende og kulturlivet •F ortsat aktiv inddragelse af kulturelle ildsjæle og borgere i implementeringen af kulturstrategien •Å rlig kulturkonference med deltagelse af borgere, foreninger og institutioner KULTUR OG SYNLIGGØRELSE • Udarbejdelse af et kultur-kort/kultur-atlas over Skive med angivelse af kulturelle tilbud og muligheder (bibliotek, musikskole, spillesteder, museer, kulturhuse, forsamlingshuse, gallerier, udstillingssteder, kulturhistoriske steder med flere) •K ultur-kort i fysisk form, som en ”lystavle” eller som en app •E n app med aktiviteter for unge. I dag findes ikke et særligt sted eller formidlingsplatform, hvor man kan se,

hvad der sker for unge i området. Mange unge efterspørger formidlingstiltag, som giver overblik. Det skal være fedt at bruge og gerne med små film eller spil. Og det skal helst foregå på tablets. •D en ugentlige kulturhistorie i avisen. Udvalgte borgere fortæller om, hvad der bliver ugens arrangement på kulturområdet – i stil med tips om hvordan en fodboldkamp ender •E n særlig Task force, der kan hjælpe kulturinstitutioner/kulturforeninger og – ildsjæle med at benytte kommunikationen på de nuværende platforme /eller de nye fælles platforme (kompetenceudvikling af de frivillige) •E n årlig kulturmesse, hvor forskellige foreninger og institutioner byder ind •S kabe et særligt charmerende og spændende sted, hvor man kan spise, eller blot gå rundt og nyde alle de eksotiske dufte og købe en souvenir fra de lokale madbutikker •S ynliggørelse af egnskassen med lokale fødevarer af høj kvalitet. (Kan bestilles på visitskive.dk) KULTUR, BORGERE OG BOSÆTNING •S kive Kommune kan lave særlige velkomstture: Fremvise Fur, Spøttrup Borg, Skive Trav, Operafestivalen og for børnefamilier kan der vises udvalgte skoler og de mange børnekulturelle aktiviteter •T il personen med Job nr. 2 (ægtefællen) i området: Udvikle et særligt kulturklippekort med 3-5 arrangementer inklusiv Expat Dinner •U dvikle særlige tiltag over temaet ”Skive som pendlerby”: Angiv praktiske vejvisere med km-angivelser til for eksempel kulturinstitutionerne


•E tablering af et særligt ”Pop-Up” køkken, hvor lokale madvarer præsenteres i små boder, træhuse, campingvogne, folkevognsrugbrød og på gamle ladbiler o.lign. • I en opsøgende bus laves målrettede introduktioner til kulturlivet for nytilflyttere •L ave en særlig velkomstpakke med introduktioner til kulturlivet for nytilflyttere og sommerhusgæster •K ulturkorps af frivillige som introducerer nytilflyttere til kulturlivet •S ynliggøre områdets mange muligheder for den hesteinteresserede: Vi har en skøn natur med mange smukt anlagte ridestier, der er mange professionelle hesteavlere i området og Skive Trav tilbyder mange løb for både den fagligt interesserede og for turisten KULTUR, BØRNEFAMILIER OG UNGE • Udvikle sommerferietilbuddene med kulturelle aktiviteter. Der er stærke ønsker om, at der bliver udviklet et bredere og bedre sommerferietilbud også med kreative tilbud (altså ikke kun sport) og gerne også i uge 30+31. Der er et udækket behov for tilbud til børn i alderen 10-13 år op til 7 klasse. Målgruppen, der venter på at blive gamle nok til at gå på Ungdomsskolen. •E n kulturdag med fælles tema for hele kommunen •H ver kulturinstitution bør have tilbud til børn og unge (for eksempel også Jenle). •U dvikle et bredere sommerferietilbud til skolebørn også med kreative fag. Bruge sommerskolen til et fagligt løft f.eks. en ”skrivesommerskole”, en ”naturfagssommerskole” m.m.

•A t der oprettes en særlig rullende ”kulturbus” (eller en skurvogn eller container), som kan køre rundt i hele kommunen, og som kan bestilles efter behov til forskellige arrangementer •K ulturskolebus der kan bringe skoleklasser ud til kulturog naturoplevelser i kommunen (”Børnekultuba”) •O pbygge nye samarbejdsrelationer på kulturområdet med innovative kræfter: F.eks. Krabbesholm Højskole, HHX – Innovationslinjen, Erhvervsakademi Dania og HTX, hvor de kan lave hjemmesider m.m. Institutioner som arbejder med unge målgrupper •U dvikle en app for og med unge •U ddanne børnekulturpiloter: Børn uddannes som guider for andre børn til kulturlivet (som skolepatruljerne). Gerne med link til elevintra. •O prette et særligt korps, der skal tage imod tilflyttere med børn på en sjov og kreativ måde: ”Velkommen til Skive – set med børnefamiliens øjne!” •S æt særlige talenthold i gang med at udvikle børnekulturen i Skive Kommune. •F ællesskaber for børn: Eks. ”Strik for børn (og unge)” •E tablere en netværksgruppe blandt børnefamilier med kulturaktiviteter for børnefamilier som omdrejningspunkt •E t samlet overblik over kulturtilbuddene for børn og unge for eksempel i form af et kultur- og fritidskatalog •S kabe en kulturskole, med bl.a. musik-, drama- billedog litteraturskole i ét hus.

•U dvikle den populære børnekulturnat yderligere for eksempel ved at inddrage folk / invitere børnefamilier ind i udviklingsfasen

KULTUR OG TVÆRGÅENDE SAMARBEJDER •M ere synlighed om de mange tilbud og muligheder

•A t musikskolen også kommer ud i lokalområderne (f.eks. henvender sig til tosprogede og småbørnsfamilier).

•S kabe en slags ”kulturgade” i Frederiksgade – med musik i tomme butikker, med værksteder for eksempel

25


glasfabrikation, mødesteder, café, udstillinger m.v. •F oredrag på cafeer – con amore. Invitere til lidt mere vildskab! •P å cafeer og i kulturhuse kan man lave et miljø, hvor gode ideer udspringer

26

•G entænke tidligere idé om cykler på jernbaneskinnerne •T ilbyde hestevognskørsel fra havnen til midtbyen og retur om sommeren

•P latform for samarbejde mellem kultur og erhvervsliv

•U dnytte Rådhuspladsen, eller P-pladsen ved teatret, eller pladsen mellem biblioteket og Den Blå Diamant, eller Selchaus Gård – eller havneområdet

•S amarbejde om at tiltrække nyuddannede eller praktikanter indenfor kultur og turisme

•M ere samarbejde og synergi mellem de eksisterende kulturhuse fx Krabbesholm Højskole og Drivhuset

KULTUR I ÅBNE OG LUKKEDE RUM • Der er brug for et kulturhus i Skive (Posthustorvet). Et hus, hvor kunstnere, musikere, kulturildsjæle, udøvende og nydende kan mødes uformelt – på tværs af fagligheder og brancher. Et sted med kulturskole, åbne værksteder, fælles cafeområde, oplysningsaktiviteter, spillested m.m. Kan også skabe liv i midtbyen og understøtte butikkerne, cafeer m.m.

•S kabe tværgående netværk – gerne med kulturpolitikerne som initiativtager

•U dnyttelse af de muligheder, der er for at skabe et kulturmiljø med borgerinddragende aktiviteter på Posthustorvet eksempelvis en Wall of Fame og ”genbrugsmøbler” (ikke nødvendigvis permanente) i samarbejde med Krabbesholm Højskole eller Dania – så Torvet bliver et sted med liv, hvor folk har lyst til at opholde sig og har lov at være medskabere af kultur

•V i vil ha’ ACTION NU: Vi skal bruge noget af det, vi allerede har, og sætte i gang – så byen ikke ser så tom ud. (” - og ikke vente på et nyt museum, der tager så lang tid!”)

•D er er brug for flere frirum og mødesteder til både planlagte og spontane aktiviteter. F.eks. hvis Posthuset og Posthustorvet kunne åbnes yderligere både sommer og vinter, så der kan skabes liv ude og inde med mennesker, der gerne vil mødes og bidrage, involvere sig i hverdagskulturen i Skiveområdet

•G entænke den gamle bro over åen i Skive. Broen fra 1908 er bevaringsværdi og skulpturel flot. Der kan etableres en mindre restaurant eller café i to niveauer ved broen, og dermed skabes nye vækstmuligheder med udgangspunkt én af byens eksisterende byggerier. Samtidig kan etableres et lille vandfald med en hyggelig rislen midt i åen. Vandets historiske og æstetiske betydning for Skive by bliver pludselig synlig på nye måder

•S kabe mere liv i Skive midtby – også efter kl. 17.00 •E n registrering af ”rum og steder”, der kan og må anvendes til kulturaktiviteter.

•E n café/kulturhus i byen, der er åben og inviterende også om aftenen •B oder i gågaden op til jul med arbejdende værksteder. Vise hvad borgerne kan og skabe et attraktivt bymiljø

•S kabe meget mere aktivitet på havnen – også udenfor festivalperioderne

•V ulcan-bygningen: Arrangementer på det flade tag •B unkeren – bruges til flere arrangementer


•V andtårn i Roslev – en flot udsigtspost •H avnen mangler en butik •B enytte eksisterende siloer til »noget sjovt« •F inde et stort råt lokale, hvor kunstnere (for eksempel Temporary) kan arbejde og udstille •M ere frirum til forskellige aktiviteter (også gerne kropslige) med mere borgerinddragelse og med plads til de frivillige foreninger: For eksempel Det gamle Rådhus, Det gamle Posthus, Aakjærskolen •T eatret og Missionshuset kan anvendes bedre og mere

hvorfra der kan spilles musik, kor, opera, udstilles malerier, fremstilles malerier og skulpturer •» Projekt Sejlskibe« der fortæller historien om sejlads •B randing af »Skive/Skibe« - en havn og et handelssted helt fra Oldtiden •E tablering af en rute, hvor man kan cykle langs vandet og opsøge det »som har med vand at gøre« •S amme rute med adgang for ryttere •O psætning af shelters/primitive overnatningsmuligheder langs fjorden rundt mellem havnene

•K irkerne er allerede kulturhuse, men kan bruges endnu mere. Det godt eksempel er Egeris Kirke, hvor der udbygges med forsamlingshus

•E n kajak-rute (kajakhoteller)

•D IGES-hallerne: Værksteder, scene, dans, øvelokaler, POP-UP-køkken, udstillinger/ museum, mødesteder og kulturliv. Vi skal gå sammen om at skabe volumen og forretning. Brugere og forbrugere mødes ét sted for at se og for at blive set

•C afeteria-miljø ved Gl. Skivehus

•S lagterigrunden kunne sættes i spil og åbne byen meget mere: En ny bydel ved åen. Mad og små restauranter binder folk sammen – hvad med et folkekøkken sammen med kulturtilbud? •A t skabe flere gangstier med sammenhængende forbindelser til hinanden langs havnen •A t synliggøre de mange muligheder for offentlig adgang til strandende/kysterne og rekreative udfoldelsesmuligheder i Skive Kommune •B edre faciliteter for vinterbadere ved Skive Havn. Mobilsauna •F lytbare aktiviteter på og ved vandet som turnerer mellem de seks havne, f.eks. en flytbar flåde i fjorden

•A t man om sommeren kan leje en kano

•» Projekt Sjekter« med fokus på den særlige båd og historien med mulighed for at sejle i bådene •» Naturpakker« til skoler og andre institutioner, turister og campingpladser •F lere naturlegepladser. Med skov og strand. For eksempel ved Resen Strand •B ruge båden ”Svanen” i langt højere grad som en kulturhusbåd og som et symbol på, at vand og kultur hænger sammen i Skiveområdet •Å bne Søndercentret i glas ned mod åen og modernisere å-bredden •S kabe en åbning fra byens gader gennem Søndercentret og toldstien til havneområdet, hvor et attraktivt oplevelses/bevægelsesforløb skærper opmærksomheden og sanserne

27


Kulturpolitik 2016-2019 - Skive Kommune  

Skive - kultur med vilje Kulturpolitikken, der har fået navnet ’Kultur med vilje’, har været undervejs halvanden års tid. Den er blevet til...

Kulturpolitik 2016-2019 - Skive Kommune  

Skive - kultur med vilje Kulturpolitikken, der har fået navnet ’Kultur med vilje’, har været undervejs halvanden års tid. Den er blevet til...