Page 1

Velkommen til din kommune

Vi vil med denne pjece informere dig om de afdelinger i Skive Kommunes administration, som du kan få brug for som borger. Pjecen giver dig samtidig et overblik over afdelingernes fysiske placering, da Skive Kommunes administration er fordelt på flere adresser. Venlig hilsen Borgmester Flemming Eskildsen

Indhold: Side 1:

» Velkommen til din kommune » Indhold

Side 2:

» www.skive.dk » Borgerservice på Skive Rådhus

Side 3:

» Afdelingerne i Durup, Breum og Ramsing » Borgerbetjening i bogbussen » Sundhed og forebyggelse » Kultur & Markedsføring

Side 4:

» Gademedarbejder » Byrådssekreteriatet » Sundhedsplejen » Dagtilbud

Side 5:

» Skoleafdeling » Pædagogisk Psykologisk Rådgivning » Familiesektionen » Familiecentret/Sabroegården

Side 6:

» Renovation, losseplads og genbrug » Tandplejen » Social- og handicapområdet

Side 7:

» Ungdommens Uddannelsesvejledning » Jobcenter » Udbetalingsenheden

Side 8:

» By- og Landsbyudvikling – afdeling Breum » Teknisk Forvaltning – afdeling Durup » Vejvæsen, Park & Vej

Side 9:

» Teknisk Forvaltning - afdeling Ramsing

Side 10:

» Skive - vi gør det! » Ældreområdet– afdeling Durup

Side 11:

» Oversigtskort - Skive Kommune

Side 12:

» Kontaktoplysninger til kommunen » Telefon- og åbningstider

1


Gør det nemt for dig selv! Brug www.skive.dk Disponer over din egen tid og benyt dig af selvbetjeningstilbuddene på www.skive.dk. Se dagsordener, meld flytning, beregn boligstøtte, søg folkepension m.m. Find din institution eller skole, gå på museet eller besøg Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter. Mulighederne er utallige – også uden for normal åbningstid.

Borgerservice på Skive Rådhus

Langt de fleste henvendelser fra borgere kan behandles i Borgerservice, der som noget nyt har overtaget opgaven med at udstede pas og kørekort. I Borgerservice trækker du et nummer og bliver betjent af en medarbejder, der har særligt kendskab til det område, du har spørgsmål til. • Adresseændring • Afdrag og gæld til kommunen • Batterier og filtre til høreapparater • BBR-ejermeddelelser (genudskrivning) * • Begravelseshjælp • Billedlegitimation til personer over 16 år • Boligstøtte og boligindskudslån • Børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelser • Feriekort og feriepenge • Folkepension • Folkeregistrering • Helbredstillæg / medicinkort • Indbetalinger til kommunen (herunder ejendomsskat og vand) • Kørekort • Kørsel til læge- og speciallæge • Lokalplaner - udlevering • Lægevalg og lægeskifte • Lån til betaling af ejendomsskat • Parcelhusgrunde – køb • Pas * • Poser til affaldsbeholdere • Selvangivelse og årsopgørelse (vejledning) * • Skadedyr (herunder rotter) – anmeldelse af • Skattekort (de mest almindelige ændringer) * • Sygesikring og EU-sygesikring • Trafikbøger (taxavognmænd) • Valgret og brevstemmeafgivning • Varmetillæg • Vielser Du er også meget velkommen til at ringe til Borgerservice på tlf. 9915 5500. Bemærk dog, at emner med *-markering kun behandles ved personlig henvendelse. Ønsker du at henvende dig skriftligt eller telefonisk vedrørende skat, skal du kontakte SKAT direkte på Skattecenter Skive, Sdr. Boulevard 14, 7800 Skive eller SKATs kundecenter på tlf. 7222 1818. 2


Afdelingerne i Durup, Breum og Ramsing

På de forhenværende rådhuse i Durup, Breum og Ramsing kan du hente og aflevere forskellige blanketter, ansøgninger og andet materiale.

Borgerbetjening i bogbussen

I bogbussen kan du hente og aflevere forskellige blanketter, ansøgninger og andet materiale. Her kan du også hente batterier og filtre til høreapparater.

Sundhed og forebyggelse

Skive Kommunes Sundhedsafdeling og Forebyggelses- og Rådgivningscentret vejleder og understøtter projekter og tilbud for kommunens borgere f.eks. træning, kost- og motionsvejledning samt indsats i forhold til misbrug m.m. Læs mere på www.skivesund.dk om blandt andet rygestopkurser for borgerne mod en beskeden egenbetaling 175 kr. (2007).

Kultur & Markedsføring

Kultur & Markedsføring står for kulturelle og kommunale events som festugen og åbent rådhus, behandler ansøgninger vedrørende kulturelle arrangementer og yder økonomisk og praktisk bistand ved lokale arrangementer. Kultur & Markedsføring er sammen med Ungdommen vigtige aktører ved udformning af ungdomspolitikken. Afdelingen står også for ekstern information og markedsføring over for forskellige målgrupper blandt andet gennem portal, hjemmesider, messer og annoncer herunder kommunens fællesannonce. • Portalen www.skive.dk og eksterne hjemmesider • Events og kulturelle arrangementer • Markedsføring • Tovholder for Skiveegnens visionsproces

3


Gademedarbejder Har du brug for at tale med en voksen? Kontakt gademedarbejder og ungdomskonsulent Jan Jensen på tlf. 4090 3949. Samtalen bliver mellem dig og ham.

Byrådssekretariatet

Byrådssekretariatet har en række borgerrettede funktioner blandt andet inden for forskellige råd og nævn. • Hegnssyn • Huslejenævn • Beboerklagenævn • Bestyrelse af fonde og legater • Bevillingsnævn – alkoholbevilling, åbningstider på værtshuse, spillemaskiner • Spørgetid til Byrådet – skriftligt senest 8 dage før Byrådsmødet • Støtte til oprettelse af andelsboligforening • Støtte til renovering af fredede bygninger • Klageråd for hjemmehjælp • Handicapråd

Sundhedsplejen

Alle familier kan kontakte sundhedsplejen og få råd og vejledning. Nye familier tilbydes at møde en sundhedsplejerske: • i graviditeten ved fødselsforberedelse - eller ønske om hjemmebesøg • hjemme kort efter fødslen, hvor sundhedsplejen selv henvender sig • efterfølgende efter behov og aftale 1 De fleste sundhedsplejersker arbejder i et skoledistrikt. Derfor vil I møde den samme sundhedsplejerske både som ny familie, i dagtilbud og senere i skolen.

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet omfatter dagpleje, børnehaver, skovbørnehaver, udvidet skolefritidsordning, fritidshjem og aldersintegrerede institutioner. • Anvisninger af pladser • Ind- og udmeldelse i dagtilbud • Tilskud til pasning af egne børn • Tilskud til privat pasning • Udvidet åbningstid

4


Skoleafdeling

Skoleområdet beskæftiger sig med folkeskoler, SkoleFritidsOrdning (SFO), 10. klasse, Ungdomsskolen, § 4.a undervisning samt specialskoler og –klasser. • Ind- og udmeldelse i folkeskole • Transport til/fra folkeskole • SkoleFritidsOrdning (SFO)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – i daglig tale PPR – støtter børn med særlige behov og deres familier. I PPR arbejdes der primært med de voksne omkring børnene og de voksnes betydning for børnenes udvikling. PPR’s psykologer, talepædagoger, støttepædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, observationskonsulent og læsekonsulenter inddrages primært gennem skole eller daginstitution ved vanskeligheder som: • Udvikling, adfærd, kontakt 2 • Trivsel, motorik • Udtale, sprog, stammen, hørelse • Indlæringsvanskeligheder • Søskendejalousi, dødsfald i familien, følger af skilsmisse • Nervøsitet og angst

Familiesektionen

Familiesektionen tilbyder anonym rådgivning og vejledning til sårbare børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Familiesektionen er delt op i fem teams med hvert sit speciale: • Børne- og familieteam (sårbare børn og familier) • Ungeteam (sårbare unge i alderen 14 - 18 år og deres familier) • Handicapteam (børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse) • Flygtningeteam (sårbare familier med anden etnisk baggrund end dansk) • Specialistteam (familiebehandlere udarbejder forældrekompetenceundersøgelser samt yder familiebehandling eller anden støtte i hjemmet)

Familiecentret/Sabroegården

tlf. 8727 2850 Familiecentret arbejder tæt sammen med Familiesektionen. • Undersøgelse, godkendelse og tilsyn med plejefamilier og opholdssteder • Anonym børne- og ungerådgivning, familieorienteret rådgivning • Døgnafdelinger (familiedøgn, Sabroegården og spædbørnsordning) 5


Renovation, losseplads og genbrug Opgaverne vedrørende renovation, losse- og genbrugsplads varetages af Skive Renovation 4-S, Kåstrupvej 20-22, Kåstrup, 7860 Spøttrup, tlf. 9758 1288.

Tandpleje

Alle børn og unge fra 0-18 år, som bor i Skive Kommune, tilbydes gratis behandling. Yderligere oplysninger fås ved Tandplejens Kontor, Furvej 9 – 11, 7800 Skive, tlf. 9752 4660

Social- og handicapområdet

Socialafdelingens tilbud retter sig mod voksne personer med udviklingshæmning, sindslidelser, fysiske handicap, autisme, socialt udstødte og misbrug. Socialafdelingen yder rådgivning og vejledning samt vurderer den enkeltes behov for: • botilbud • dagtilbud • støtte i eget hjem • tilskud til ansættelse af hjælpere • fritidstilbud • aflastning/botræning • dækning af merudgifter • undervisningstilbud (Voksenspecialskolen) • alkohol- og stofbehandling • private botilbud • socialt udstødte • ledsagelse • støtte- og kontaktpersonordning I akutte sager udenfor normal arbejdstid rettes henvendelse til: • Psykiatrisk Center Ådalen, tlf. 9915 3450 (psykiatri og autisme). • Viften, tlf. 9915 3470 (udviklingshæmning). • Botilbuddet Thinggade, tlf. 8727 6990 (hjerneskade). • Misbrugscenter Midt tlf. 9752 6110 (misbrug).

5 6


UU-Skive – Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder vejledning om uddannelse og job til alle unge mellem 15 og 24 år, som ikke er i gang med en uddannelse, afbryder en uddannelse eller flytter til området. Vi kan hjælpe dig videre, hvis • du vil vide mere om uddannelser • du søger arbejde • du har det svært med din uddannelse • du skal tilmelde dig en uddannelse • du overvejer udland, højskole m.m. • du gerne vil på produktionsskole Forældre er også velkomne. Se mere på www.uuskive.dk.

Jobcenter

Jobcenter Skive er stedet, hvor ”mennesker finder job, og job finder mennesker” Vi kan hjælpe dig, hvis • du søger arbejde • du søger arbejdskraft Jobcenter Skive giver råd og vejledning om job og uddannelse, uanset om du ønsker at skifte job, er i flex- eller skånejob, forsikret ledig eller modtager af kontanthjælp, starthjælp, integrationsydelse m.m.

Udbetalingsenheden

Udbetalingsenheden samarbejder med blandt andet Jobcentret med hensyn til sygedagpenge og kontanthjælp. • Bevilling og administration af kontanthjælp • Bevilling og administration af sygedagpenge • Økonomisk råd og vejledning i kontanthjælp • Økonomisk råd og vejledning i sygedagpenge og barsel

6 7


By- og Landsbyudvikling – afdeling Breum I By- og Landsbyudvikling beskæftiger medarbejderne sig med den udviklingsmæssige del af kommuneplanen, oplæg til og implementering af landsbypolitikken, fundraising og netværksdannelse og analyser. Afdelingen har også til opgave at udvikle og understøtte initiativer i kommunens lokalområder.

Teknisk Forvaltning – afdeling Durup

De administrative afdelinger vedrørende Forsyning samt Park og Vej hører til i det forhenværende rådhus i Durup. Herfra varetages følgende opgaver: • Grønne områder • Matrikulærsager • Spildevand • Tekniske kort • Trafikforhold • Udstykningssager • Vandforsyning • Vejbelysning (bemærk at henvendelser vedrørende vejbelysning i den tidligere Skive Kommune skal ske til Energi Midt, Brårupvej 50, 7800 Skive, tlf. 7015 1560) • Vejvedligeholdelse

Vejvæsen, Park og Vej

Vejvæsenet deler adresse med Park og Vej på Gyrovej 5, 7800 Skive. Herfra varetages det praktiske arbejde inden for områderne: • Drift og vedligeholdelse af parker, grønne anlæg, veje, fortove, stier, pladser og torve • Gadefejning • Vintertjeneste • Asfaltrampe til overkørsel • Højvandsberedskab • Skadedyrsbekæmpelse • Offentlige toiletter • Broer og bygværker • Nyanlæg inden for veje, kloak og vand • Salg af pejsebrænde og affaldssække

7 8


Teknisk Forvaltning - afdeling Ramsing

Dele af Teknisk Forvaltning har til huse i det forhenværende rådhus i Ramsing. Det drejer sig om afdelingerne vedrørende planlægning, bygninger, miljøsektionen og natursektionen. Planlægning og Bygninger • Byggeansøgning • BBR (Bygge- og boligregistret) • Byfornyelse • Ejendomsskat • Ejendomsskatter • Erhvervsgrunde • Lokalplaner • Parcelhusgrunde – udstykning • Skilte og facader • Taxabevilling Natursektionen • Administration af pumpelag • Anmeldelse af udyrket areal og skovetablering • Blå flag • Dræning i okkerpotentielle områder • Etablering af søer • Fredningssager • Kystbeskyttelse • Landbrug, tilsyn og godkendelse • Landbrugs VVM-redegørelser og screeninger (VVM – Vurdering af Virkninger på Miljøet) • Naturformidling, - forvaltning og -pleje • Naturgenopretning • Restaureringsprojekter • Tilsyn med strande • Udpegning af Særligt Følsomme Landbrugsområder • Vandløb Miljøsektionen • Administration af olietanke • Affald, planlægning og anvisning • Grundvand og drikkevand • Jordforureningsloven • Jordvarmeanlæg • Klager over støj og røg • Råstofindvinding • Skrotbiler • Spildevand • Svømmebassiner med offentlig adgang • Virksomheder, støv, støj og lugt

8 9


Skive - vi gør det!

Hvad skal Skive-egnen leve af og for i fremtiden? Læs en pjece, der kort fortæller om vision, strategier og handleplan. Hent pjecen på dit rådhus eller klik dig ind på visionsprocessen via www.skive.dk. Her kan du også læse om de 36 projekter, som ildsjæle fra Skiveegnen har gang i.

Ældreområdet– afdeling Durup

Skive Kommunes Ældreområde vurderer ældre borgeres behov for hjælp til personlig pleje m.m. Ældreområdet tager sig også af bevilling og udlevering af hjælpemidler samt foretager forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 75 år. Bevilling af hjælp ud fra vurdering af den enkeltes behov inden for: • personlig pleje • praktisk hjælp • sygepleje • træning / genoptræning • pleje- og ældreboliger • aktiviteter • omsorgstandpleje Bevilling og udlevering af: • kropsbårne- / ydelseshjælpemidler • udlevering af batterier og filtre til høreapparater • genbrugshjælpemidler • ændringer i boligen • ansøgning om handicapbil Eventuelle henvendelser om de enkelte distrikter og ældrecentre kan ske til driftsledelsen, der koordinerer på tværs af distrikter og ældrecentre: Sonja Johnsen tlf. 9915 6040 og Marianne Frost tlf. 9915 6661

9 10


Oversigtskort Skive Kommunes administartion

5

4

3 2 1

1

Skive Rådhus

• Borgerservice • Byrådssekretariatet • Familiesektionen • Jobcenter • Kultur og Markedsføring • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) • Skoleafdelingen • Social- og handicapområdet • Sundhed og forebyggelse • Udbetalingsenheden • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Skive) 2

Brogårdsgade 10-12

• Dagtilbud • Sundhedsplejen

Andre afdelinger placeret i Skive: • Familiecentret, Bjarkesvej 4 • Vejvæsen og Park & Vej, Gyrovej 5 • Tandpleje, Furvej 9-11 3

Skive Rådhus – afdeling Ramsing

• Miljøsektionen • Natursektionen • Planlægning og Bygninger 4

Skive Rådhus – afdeling Breum

• By- og Landsbyudvikling 5

Skive Rådhus – afdeling Durup

• Forsyning • Park og Vej • Ældreområdet

10 11


Hvad tænker du på? Vi tænker på

• dynamik • mod • glæde • fællesskab • varme Du kommer til at se meget mere til Skive Kommunes logo på brevpapir, hjemmesider, annoncer, brochurer m.v.

Kontaktoplysninger til kommunen

Fælles telefonnummer til Skive Kommune er 9915 5500 Skive Rådhus

Skive Rådhus afdeling Ramsing

Skive Rådhus afdeling Durup

Skive Rådhus afdeling Breum

Torvegade 10

Kirke Alle 1

Anlægsgade 34

Skolevej 5

7800 Skive

7860 Spøttrup

7870 Roslev

7870 Roslev

sk@skivekommune.dk

tf@skivekommune.dk

tf@skivekommune.dk bff@skivekommune.dk

sk@skivekommune.dk

Telefon- og åbningstider Ugedag

Personlige henvendelser

Telefoniske henvendelser

Mandag

kl. 9.00 – 15.00

kl. 8.00 - 15.30

Tirsdag

kl. 9.00 – 15.00

kl. 8.00 - 15.30

Onsdag

kl. 9.00 – 15.00

kl. 8.00 - 15.30

Torsdag

kl. 9.00 – 17.00

kl. 8.00 - 17.00

Fredag

kl. 9.00 – 14.00

kl. 8.00 - 14.00

Skive – en levende kommune Skive Kommune er meget mere end administration. Vi er i alt ca. 4.500 medarbejdere med vidt forskellige opgaver og uddannelser. Du kender os fra din hverdag og færden. Du møder blandt andet lærere, pædagoger, social- og sundhedshjælpere på kommunens institutioner, skoler og ældrecentre. I parker og på veje møder du gartnere og vejmænd. Og på biblioteket møder du… Skive Kommune har godt 48.000 indbyggere og dækker 690.8 km2. Vores smukke og levende kommune omkranses af en 190 km. lang kyststrækning mod øst, nord og vest.

12

Borgerservice folder  

Folder der viser dig de kommunale institutioner i Skive Kommune

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you