Page 1

책rsberetning

2007


årsberetning

kap 1

1. INNLEDNING 2007 vil bli stående som det året i Forum for Kultur og Næringslivs historie da foreningen for alvor fikk gjennomslagskraft, og kunne begynne utviklingen mot å bli en organisasjon med nasjonalt nedslagsfelt og ressurser til å bidra i det offentlige ordskiftet om kultur og næring. Året har vært preget av regjeringens gledelige økte interesse for feltet. Lanseringen av regjeringens handlingsplan for kultur og næring i juni 2007 var en viktig milepæl for saksfeltet generelt, og for forumet spesielt. Forumet har lagt stor vekt på arbeidet med å bistå i ulike offentlige fora i forbindelse med lanseringen og oppfølgingen av handlingsplanen. Dette arbeidet har vært i tråd med Forum for Kultur og Næringslivs formål, som er å: • Informere • Bidra til kompetansebygging • Skape møteplasser og bygge nettverk • Sette kultur og næring på dagsorden Forum for Kultur og Næringsliv har i 2007 økt aktiviteten betydelig. Økt oppslutning fra medlemmer og økt støtte gjennom regjeringens handlingsprogram ga et betydelig større handlingsrom enn tidligere. De nye mulighetene har blitt brukt til økt og forbedret synlighet, utvikling av nye kompetansetiltak og forbedret medlemsservice. For første gang siden etableringen i 2001 har forumet i 2007 hatt mer enn en fast ansatt.

Årsberetning 2007 


2. MEDLEMMER

Antall Kontin-

Kategori Antall gent Kontigent NOK NOK K1-- kunstner K2 – kulturvirksomhet < 20 ansatte K3 – kulturvirksomhet <100>20 ansatte K4 – kulturvirksomhet >100 ansatte Sum kultur N0 – enkeltpersonforetak N1 – Bedrift m omsetning <50 mill kr/år N2 – Bedrift m omsetning <100>50 mill kr/år N3 – Bedrift m omsetning <500>100 mill kr/år N4 – Bedrift m omsetning >500 mill kr/år Sum næringsliv

33 82 20 8 143 7 22 4 5 20 58

N5 – Offentlige organisasjoner og forvaltning Totalt

25 226

900 3..500 4. 500 5 .500 2. 500 5 .500 9. 000 17. 000 25. 000 7 .000

3. AKTIVITETER Forum for Kultur og Næringsliv har i 2007 stått bak disse aktivitetene: MEDLEMSMØTER, INSIDE OG ANDRE MØTER 1701 2802 2004 0606 1109 0609 - 0809

Kunsten hos Gjensidige, og et tilbakeblikk på samarbeidet med Norge2005 Medlemsmøte Oslo Arrangement: en kommersiell kulturaktørs utfordringer Årsmøte, Norges Musikkhøgskole Medlemsmøte Asker museum og Franzefoss: hvordan jobber lokale bedrifter med lokalt kulturliv – Franzefoss og Nycomed Frokost møte hos MESEN og Rom Eiendom og kunst satsningen på Oslo S Studietur London med besøk til blant annet ledelsen i Victoria and Albert Museum, The National Theatre, Royal Academy of Art, BP and Arts & Business

   Årsberetning 2007 

årsberetning årsberetning

Kategori

pr 31.12.2007

kap 2& 33 kap 2&

FORUMETS MEDLEMMER:


2911 - 3011 1112

Studietur november Roma med hovedfokus på kul turnæringene: Illy Caffe, motehuset Gattinoni, Fondazione Valore Italia Julebrygg i Briggen ved Brygga; Oslo

årsberetning årsberetning

kapkap 3 &44

KURS/SEMINARER 0802 3003 1104 - 1204 2004 2404 0905 - 1105 3105 1106 1608 - 1708 2108 2510 0711 0711 0811 0911 1311 0512 - 0612 1411 2011

Ledelses- og selvutviklingsseminar i samarbeid med Franklin Covey Lisbeth Sæther Storli Hvordan skaffe samarbeidspartnere? Oslo Intern workshop for Innovasjon Norge Seminar: ”Det er umusikalsk” i samarbeid med Norges Musikkhøgskole og HR Norge v/ Jan Wiese Hvordan arbeide for og mot media? I samarbeid med PR rådgiver Erik Wattne Reiselivskonferanse: ”Hvordan tiltrekke seg nye gjester?”, på Color Magic, i samarbeid med Color Line, NHO Reiseliv, Forum for reiseliv og VG Kafeseminar: ”Drømmepartneren finnes den?”, Bergen, i samarbeid med Festspillene i Bergen Seminar: ”Hvordan skaffe samarbeidspartnere?” Oslo Introduksjonseminar for nodene, Voksenåsen, Oslo Seminar for studenter på Norges Musikk høgskole Kompetanseworkshop for kunstnere: ”Hvordan nå ut til og arbeide med næringslivet?” Oslo Styreraffineriet samarbeid med Arne Selvig, AFF og Grete Wennes, Høgskolen i Sør- Trøndelag, et kurs for næringslivsfolk som ønsker sitte i kulturstyrer Foredrag og workshop for Samplan, Stavanger (KS) Culture Score Card: Introduksjonsseminar, Oslo Nodemøte, Kristiansand: Informasjonsmøte Kunst og kapital-konferansen, BI Nydalen, i samarbeid med BI og Kunsthøgskolen i Oslo Kulturbørsen,Stavanger Foredrag/workshop i Fredrikstad Østfold- node Nodemøte, Kristiansund: Informasjonsmøte

4. ANDRE AKTIVITETER Myndighetskontakt Forumet har bidratt med innspill til departementene forut for og under oppfølgingen av handlingsplan for kultur og næring. Forumet har, ofte på oppfordring, bidratt overfor flere departement både med skriftlig materiale, konsultasjoner og møtevirksomhet. I tillegg har kontakten med kommuner og fylkeskommuner vært hyppigere, antakelig som et resultat av handlingsplanen.

Årsberetning 2007 


Titlene på disse kursene er foreløpig: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Markedskommunikasjon, kundebehandling og salg for kulturlivet og kulturnæringene Workshop; kunstnerisk kompetanse til næringslivet Sponsorseminar PR kurs Evalueringskurs: ”Fornuft og Følelser” Kaféseminar (ulike temaer) Workshop: Culture Score Card

Nodene er knyttet opp mot Forum for Kultur og Næringsliv gjennom en samarbeidsavtale. Det er også opprettet en blogg for kommunikasjon nodene i mellom. Nodene utgjør samlet og hver for seg miljøer som kjennetegnes ved at de: • Har forståelse for viktigheten av, og interesse for, å utvikle kultur og næringsfeltet • Har relevant kompetanse og erfaring, og vilje til å dele dette • Har et godt og aktivt nettverk innen næringsliv, kulturliv, offentlighet og høyere utdanning • Er troverdige og har et godt omdømme • Er medlemmer i Forum for Kultur og Næringsliv

   Årsberetning 2007 

årsberetning årsberetning

I løpet av høsten 2007 har forumet derfor knyttet til seg 15 ressursmiljøer, såkalte NODER, som skal fungere som kontaktpunkter for Forum for Kultur og Næringsliv regionalt. Nettverksnodene er viktige aktører i arbeidet med utvikling av kulturnæringer, kulturbasert næringsliv og samarbeid mellom kultur og næringsliv. Ordningen er i denne fasen definert dette som et pilotprosjekt, og vil utviklet videre basert på erfaringene. Intensjonen er å stimulere til at miljøene i størst mulig grad selv skal ta initiativ til kompetanse- og nettverksbygging for å bygge opp feltet lokalt og regionalt, gjennom å trekke på hverandre og Forum for Kultur og Næringsliv. Som et første ledd i dette arbeidet er det utviklet en kursmeny som nodene kan benytte seg av, ved å tilby kurs og seminarer lokalt.

kap44 kap

Etablering av regionalt nettverk En overordnet satsning i fremtiden er å forankre forumets kompetanse- og nettverksaktiviteter bedre regionalt gjennom økt synlighet og aktivitet over hele landet.


kap kap44& 5 årsberetning årsberetning

Miljøene spiller i første omgang to vesentlige roller for Forum for Kultur og Næringsliv ved å: • Holde Forum for Kultur og Næringsliv oppdatert om relevante aktiviteter, prosjekter, inngåtte samarbeids- avtaler, medieoppslag, gode eksempler på samarbeid osv. slik at denne informasjonen kan bli spredt gjennom våre nettsider og andre distribusjonskanaler. • Bistå med planlegging og gjennomføring av møte plasser, kurs, konferanser og aktiviteter som dreier seg om ulike aspekter ved kultur og næringssamarbeid: f.eks hvordan skaffe samarbeidspartnere, evaluering av samarbeid, ulike kaféseminarer, kultur og næring i et stedsutviklingsperspektiv, PR kurs, coaching/ mentorprogrammer og lignende, herunder hjelpe til med adresser, lokaler og lokal PR. Nodene skal også bidra til medlemsverving Nodene i 2007/2008 er: • • • • • • • • • • • • • • •

Arena Vestfossen; Buskerud Bergen Næringsråd, Hordaland Fredrikstad Utvikling, Østfold Hermetikken Næringshage, Vadsø, Finnmark Næringsforeningen i Kristiansandregionen, Vest Agder Lillehammer Kunnskapspark, Oppland Mosjøen og omegn næringsselskap, Nordland Nordlysfestivalen, Tromsø, Troms Nordmøre Næringsråd, Møre og Romsdal Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland Næringsforeningen i Trondheim, Fagråd for kreative og kulturbaserte næringer, Trøndelag Vekst i Grenland, Grenland Nordisk Kunstnarsenter Dalåsen, Sogn og Fjordane Valdres Natur og Kulturpark, Oppland Vestfold fylkeskommune, kultur

Medlemsverving Medlemstallet i Forum for Kultur og Næringsliv har i 2007 økt med 18 % i forhold til 2006. Medlemmene er forumets plattform, og er våre viktigste interessenter. Forumet legger derfor stor vekt på at medlemstallet vokser og at medlemmene samlet representer et tverrsnitt av norske bedrifter, kulturinstitusjoner og kulturnæringer. Et av de høyest prioriterte nye tiltakene i 2007 var å bruke et nær et halvt årsverk på medlemsrekruttering og utvikling av medlemsfordeler. Undersøkelser For å øke den faktiske kunnskapen om feltet kultur – næring i Norge har Forum for Kultur og Næringsliv i 2007 initiert og finansiert flere undersøkelser:

Årsberetning 2007 


Coachingprogrammet blir til Kultur – Næring Nord-Norge Coachingprogrammet har i 2007 blitt bearbeidet og utviklet til å gjenoppstå som Kultur - Næring Nord-Norge – et kompetanseutviklingsprogram. Hensikten med programmet er å gi deltakerne tilgang til nye netteverk, innfallsvinkler, metoder, problemstillinger og løsninger til utfordringer de møter i arbeidslivet, enten de er forankret i kultur- eller næringslivet. Hvert program løper ca. 6 måneder og kan ta imot 20 deltakere. 10 fra kulturlivet og 10 fra næringslivet. Planen er at dette programmet skal tilbys i alle regioner over en totreårsperiode. Programmet Kultur - Næring Nord-Norge er støttet av Innovasjon Norge Nordland, Troms og Finnmark. Foredrag, møteledelse og møtedeltakelse Direktør Elizabeth C. Bjørn-Hansen er fremdeles mye benyttet som foredragsholder på konferanser med kultur og næringsliv som tema. I 2007 har hun holdt nesten 70 foredrag og ledet nær 20 workshops. Hun bidrar også med innspill og ideer til en rekke konferanser med kultur og næringstemaer rundt i landet. Foredragsvirksomheten er fremdeles prioritert ut ifra den markedsføring og mediedekning det gir Forum for Kultur og Næringsliv, og ut fra informasjonsbehovet foredragene dekker. Dessuten skaper disse arrangementene ofte gode møteplasser, og bidrar til prosesser for å få i stand aktiviteter som fremmer kultur og næring. Foredragene har vært holdt for organisasjoner som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Musikkhøyskolen, Akershus Reiseliv, Fondsstyret for kultur- næringsfondet og Team Kulturnæring i Finnmark, Alta; Kommunenes Sentralforbund (Samplan), Kulturforbundet, Siemens, Sparebanken Øst, Drammen Sponsorforum; InterArtes; Rencontres, Vestregionen, Østfold fylkekommune, Akershus fylkeskommune, Drammen kommune, Nordmøre Næringsråd, Næringsforeningen i Kristiansand, Næringsforeningen i Stavangerregionen, ulike Rota   Årsberetning 2007 

kap kap64& 7

Juryarbeid Direktøren har vært jurymedlem for NHO/ Ungt Entreprenørskap og Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse.

årsberetning årsberetning

• Undersøkelse om sponsing av kulturlivet i samarbeid med Sparebank Vest, i oktober 2007. Undersøkelsen var gjennomført av Perduco. • Forum for Kultur og Næringsliv har også lagt inn spørsmål i Norges Næringslivs Undersøkelser. • Arbeidet med Kulturbarometereble påbegynt mot slutten av 2007. Undersøkelsen er gjennomført av Synovate i november - desember 2007 på oppdrag fra Forum for Kultur og Næringsliv, og offentliggjøres medio mars 2008. Samarbeidspartnere i dette prosjektet er DnBNOR og Statnett.


årsberetning årsberetning

Kap kap74- 10

ry-klubber rundt om i landet, Finnmark fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheim, internasjonalt i bla. Sevilla, Firenze, Venezia, og Budapest. Kilde for media Forum for Kultur og Næringsliv blir ofte kontaktet av journalister på som arbeider med stoff fra vårt arbeids- og kompetansefelt. Antallet henvendelser fra avis-, tv/radio- og nettredaksjoner med spørsmål om saksfeltet er økende. Artikler i media Direktøren har også i 2007 hatt flere intervjuer, innlegg og artikler i fag- og dagspresse som Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, E24, Dagbladet, Kultmag (hvor hun har en egen spalte) God Morgen, Norge NRK P1, NRK P2 (Kulturnytt), I tillegg har hun vært intervjuet i italiensk, ungarsk og nederlandsk presse. Forum for Kultur og Næringsliv produserte et annonsefinansiert innstikk i Dagens Næringsliv utført av Kleven Pless (Oktober 2007). Egen digital publisering Forum for Kultur og Næringslivs månedlige elektroniske nyhetsbrev fikk et ansiktsløft i 2007 og ble distribuert til medlemmene, og til medier, NHO, noen departementer og potensielle medlemmer; ca 900 unike adressater i alt. Forum for Kultur og Næringslivs nettsider www.kulturognaringsliv. org har blir stadig oppgradert og videreutviklet, og innholdet oppdateres daglig. Fra 2007 ble deler av nettsidene fortløpende oversatt til engelsk. Trafikken på nettsidene har økt betydelig siden mai 2006. Antallet unike brukere har for eksempel steget fra 600 i gjennomsnitt pr. måned i 1. halvår 2007 til 1.650 i 2. halvår 2007.. Andre publikasjoner og materiell Heftet ”Hvordan skape levedyktige samarbeid med næringslivet” (50 sider) blir gitt til alle kulturmedlemmer. Bedriftsmedlemmer får heftet ”Hvordan skape lønnsomt samarbeid med Kulturlivet” (50 sider). Alle medlemmer får også et abonnement på magasinet Kultmag som kommer ut 6 ganger pr. år. Her har direktøren en egen spalte. Forumet har også laget en enkel brosjyre for medlemmer i næringslivet: ”En liten veiledning til hvordan en liten investering kan gi en stor avkastning” og en reklamefinansiert generell brosjyre om foreningen og dets arbeid

Årsberetning 2007 


Flyer ”Hva kan kultur tilby deg og din bedrift? USB flash disk. Samprodusert med Kultmag Roll ups: Reklamebannere Spåer til bruk på stand Brosjyre for vervekampanje

Verktøy Culture Score Card er et danskutviklet dataprogram. Programmet er et analyseverktøy som tar utgangspunkt i kvalitative risikovurderinger av kultur og kultur og næringsprosjekter. Gjennom en grundig analyse av prosjektets sterke og svake sider blir prosjektutviklere og -ledere bedre rustet til å vurdere et prosjekts verdi, dets suksesskriterier og fallgruver på et tidlig stadium i prosjektet. Forum for Kultur og Næringsliv kjøpte de norske distribusjonsrettighetene av programmet i 2007 og har arbeidet for at verktøyet skal bli tilgjengelig og tilrettelagt for medlemmene våren 2008. Rådgivning Forum for Kultur og Næringslivs ansatte har hatt en rekke individuelle møter med medlemsbedrifter, medlemsorganisasjoner og offentlige organer for å diskutere og komme med innspill til deres prosjekter innen kultur og næring. Bistand til andre institusjoner og organisasjoner Forum for Kultur og Næringsliv blir i økende grad sett på som et ressurssenter for ulik informasjon om aspekter ved kultur og næring; og trekkes inn i ulike relevante aktiviteter av en rekke instanser og organisasjoner som for eksempel NHO, høyskoler, kommuner og fylkeskommuner. Direktøren har sittet i styret Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og Kulturminnefondet, og har vært varerepresentant i Det Norske Teatret.

5. SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER Ettersom feltet utvikler seg, og Forum for Kultur og Næringsliv forventes å ha innspill til et stadig bredere fagfelt, får samarbeid og nettverk med andre organisasjoner og enkeltindivider økende betydning for oss. I tillegg til Nærings- og handelsdepartementet, Kultur- og Kirkedepartementet, Kommunal og Regionaldepartementene og alle nodene, har viktige samarbeidspartnere i 2007 vært: Innovasjon Norge, Senter for Scenekunst, NHO, Ungt Entreprenørskap, Kunsthøgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, Color Line, VG, Polyteknisk Forening, Det Norske teatret; Kommunenes Sentralfor-

   Årsberetning 2007 

RESULTATREGNSKAP årsberetning

• • • • •

kap 4 2006 &5

PR-materiell


31.12.06 kap 5 & 6 balanse årsberetning

bund, Sintef, Høgskolen i Agder, Oslo Fashion Center, Sølvpilen, Aspire AS, Kreativt Forum i Danmark, de nordiske søsterorganisasjonene NYXforum i Danmark, Kultur och Näringsliv i Sverige og de europeiske foreningene i CEREC, spesielt Arts & Business i London og Edinburgh, den italienske Sistema Impresa e cultura og nederlandske Kunst en Zaken. Internasjonale aktiviteter Som medlem av CEREC (Comité Europenne pour la Rapprochement de l’Economie et de la Culture) har Forum for Kultur og Næringsliv vært representert på medlemsmøter internasjonalt. Disse kontaktene har forumet kunnet benytte til fordel for våre medlemmer, eksempelvis i forbindelse med studieturen til Roma og andre tjenester til medlemmene. Et av årets høydepunkt var forumets nominasjon av samarbeidet mellom DNBNOR og Ibsenåret til den italienske søsterorganisasjonenSistema Impresa e Cultura’s internasjonale pris.: De vant! Samarbeidet ble av en meget prestisjefull, internasjonal jury ansett som Europas beste i konkurranse med tilsvarende prosjekter fra hele Europa. Denne førsteprisen gjorde mange av CERECs medlemmer nysgjerrige på Norge, og hvordan kultur og næringsfeltet utvikler seg her. Historien om ”the Norwegian Way” blir stadig etterspurt. DnBNOR fikk overrakt sin pris i Venezia i mai 2007. Forumet arrangerte i år to studieturer. Én til London med fokus på samarbeid kultur - næringsliv, en annen til Roma med hovedfokus på kulturnæringene mote og design.

6. GENERELT OM VIRKSOMHETEN 2007 ble året da Regjeringen virkelig grep fatt i Kultur og Næring som felt, og resultatet av tidligere styrers arbeid bar frukter. I juni 2007 ble Handlingsplanen for kultur og næring lansert, og med den 25 tiltak. Forum for Kultur og Næringsliv ble nevnt spesielt i to tiltak, nr 6. ”Innkjøp av kunst i næringslivet” og tiltak 18: ”Styrking av Forum for Kultur og Næringsliv for å bidra til et omstillings-

Årsberetning 2007  10


Den offentlige støtten, sammen med en betydelige inntekter fra medlemskontingenter og aktiviteter gir forumet nye muligheter for å realisere planer og visjoner. Forumet er svært glad for i 2007 å ha fått nye muligheter til å kunne oppleves som nyttig, relevant og betydningsfull for både medlemmer og offentlige myndigheter. Forum for Kultur og Næringslivs virke og form preges av at Forumet selv eksisterer både i den offentlige og den private sfære. Foreningen arbeider for sine medlemmer, samtidig som den ivaretar en offentlig rolle. Denne tosidigheten er utfordrende og stimulerende.

7. STYRET Styret har siden årsmøtet 27. april 2007 bestått av: • • • • • • •

Jan Grund, Handelshøyskolen BI, Oslo, styreleder Randi Punsvik, NetCom, Oslo, nestleder Ba Clemetsen, Nationaltheatret, Oslo Karl Einar Ellingsen, Voksenåsen, Oslo Ulf Jensen, Nordlysfestivalen, Tromsø Tor Inge Akselsen, Statnett, Oslo Irene Nygardsvik, Spekulatoriet, Bergen

Noter årsberetning

Forum for Kultur og Næringsliv fikk gjennom handlingsplanen styrket sin økonomiske situasjon betraktelig med en nesten femdobling av den offentlige støtten. Dette muliggjorde en betydelig bemanningsøkning. Forum for Kultur og Næringslivs stab teller i dag tre, i tillegg til at forumet leier inn konsulenthjelp på behovsbasis.

2006 kap 6 - 8

dyktig næringslivsaktører og for å legge til rette for utvikling av kulturnæringene i hele landet.”

Vararepresentanter • •

Solfrid Lind, Campus Christiania, Oslo Gerd Holter, Norsk Tipping, Hamar

Styret har hatt fem styremøter i løpet av perioden, og to styreseminarer. I tillegg deltok styret på studieturen til Roma. Styret har behandlet 44 saker.

8. ARBEIDSMILJØ

Det har verken vært sykefravær eller personskader i Forum for Kultur og Næringsliv i 2007. Driften forårsaker ingen forurensing

   Årsberetning 2007 11


9. LIKESTILLING

I 2007 var det tre ansatte i foreningen, 2 kvinner og 1 mann. Styret, etter valget på årsmøtet 27.04.06, har bestått av syv personer, hvorav tre kvinner.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 540 597. Overskuddet overføres til fri egenkapital. Bakgrunnen for det relativt store overskuddet er at en del midler ble klarert relativt sent på året, slik at ikke alle planer rakk å bli realisert, og at styret har ønsket å bygge opp egenkapitalen noe for å styrke økonomien.

11. FREMTIDSUTSIKTER Forum for Kultur og Næringsliv ser svært positivt på fremtiden og mener det er grunnlag for ytterligere vekst både i forhold til eksterne og interne ressurser. Det er en målsetting å videreutvikle driften i 2008. Spesiell oppmerksomhet vil bli knyttet til videreutvikling av det regionale nettverket, og oppstart av kompetanseutviklingsprogrammet KulturNæring i andre landsdeler. Organisasjonen legger til grunn at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

årsberetning

kap 9 - 11

10. ÅRSREGNSKAPET

Årsberetning 2007  12


RESULTATREGNSKAP 2007

DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale utgifter 2 1 466 299 Bistand fra regionalt nettverk 8 350 000 Konferanseutgifter 102 760 Driftsmateriell og datakostnader 236 195 Administrasjonskostnader 3 981 393 Revisjon 4 50 000 Andre honorarer 7 686 641 Tap på krav 20 374 Sum driftskostnader 3 893 662 DRIFTSRESULTAT

2006 753 000 902 050 458 092 84 850 2 197 992

692 684 0 103 520 74 213 537 312 30 000 725 660 0 2 163 389

511 869

FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER Renteinntekter 28 728 Rentekostnader 0 SUM FINANSPOSTER 28 728 ÅRETS RESULTAT

540 597

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Overført til fri egenkapital 540 597

   Årsberetning 2007 13

34 603

1 733 0 1 733 36 336

36 336

resultatregnskap 2007

DRIFTSINNTEKTER NOTE 2007 Offentlige tilskudd 2 950 000 Medlemskontingenter 1 288 381 Kursinntekter 92 150 Andre inntekter 75 000 Sum inntekter 4 405 531


balanse 31.12.07

BALANSE PR. 31.12.2007 EIENDELER NOTE 2007 Omløpsmidler Bankinnskudd 665 045

160 353

Fordringer

494 687

199 544

Sum omløpsmidler 1 159 732

359 897

SUM EIENDELER 1 159 732

359 897

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital pr. 31.12. 680 932

140 335

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 178 742

97 944

Skattetrekk

88 720

37 488

70 179

14 909

Påløpne feriepenger

123 717

60 670

Arbeidsgiveravgift av feriepenger

17 441

8 551

Sum kortsiktig gjeld

478 800

219 562

SUM GJELD

478 800

219 562

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 159 732

359 897

5

Arbeidsgiveravgift

2006

Årsberetning 2007  14


Årsberetning 2007 15

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler for små foretak og vanlige prinsipper for periodisering av inntekter og kostnader. NOTE 2 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER Lønn 1 061 958 Avsetning feriepenger 123 718 Arbeidsgiveravgift 193 238 Pensjon (OTP) 6 66 246 Fri telefon ansatte 12 600 Sosiale kostnader 8 539 Sum 1 466 299 Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør i 2007 kr 637 824. Daglig leder har ikke avtale om sluttvederlag. Ansatte og årsverk: Tidsrom: Antall ansatte Årsverk 01.01. – 28.02: 1 personer 1,00 årsverk 01.03. – 06.05: 2 personer 1,67 årsverk 07.05. – 31.12: 3 personer 2,67 årsverk NOTE 3 ADMINISTRASJONSKOSTNADER Husleie 117 264 Kontorrekvisita 16 244 Internett og web 105 577 Faglitteratur og tidsskrifter 15 568 Trykksaker 167 707 Medlemsabonnement KULTMAG 62 825 Telefon og porto 49 699 Reiser og opphold 256 975 Reklame og annonser 108 124 Kontingenter 19 540 Gaver 18 019 Andre utgifter 43 851 981 393 NOTE 4 GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisorhonorar er kostnadsført med kr 40 000 med tillegg av mva.

noter 2007

NOTER TIL REGNSKAPET 2007


2006 revisjonsberetning noter 2007

NOTE 5 SKATTETREKK Selskapet skylder kr 88 720 i skattetrekk pr. 31.12.2007. Saldo på skattetrekkskonto er kr 90 641. NOTE 6 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) Organisasjonen har inngått avtale med Storebrand om OTP for de ansatte i organisasjonen gjeldende fra 01.01.2006. Avtalen er innenfor Lov om OTP. NOTE 7 ANDRE HONORARER Styrelederhonorar 45 000 Informasjonskonsulent 305 078 Foredragsholdere o.l 104 686 Prosjektutvikling, designstøtte 130 946 Undersøkelser og utredninger 250 000 835 710 - refusjon mva 149 069 686 641 NOTE 8 BISTAND FRA REGIONALT NETTVERK Kjøp av informasjons- og arrangementstjenester fra regionale kompetansemiljøer i henhold til samarbeidsavtale.

Årsberetning 2007  16


Årsberetning 2007 17

bursda’n

revisjonsberetning 2007 INNBLIKK


fra spons til samarbeid

KUNSTNERE OG BEDRIFTER SAMARBEIDER. HVILKE TENDENSER SER VI? GIR DET BEDRIFTER KONKURRANSEFORTRINN? FINNES DET NOEN EKSEMPLER? Fra sponsor- til samarbeidsavtaler Tradisjonelt sett har sponsoravtaler vært attraktive for bedrifter fordi de representerer en alternativ og indirekte kommunikasjonskanal som kan brukes for å påvirke bedriftens omdømme og kommunisere verdier. De typiske sponsoravtalene har fokusert mest på ekstern markedsføring. Konkurransefortrinnene med tradisjonell sponsing har derfor i hovedsak vært at det bidrar til positivt omdømme og støtte fra viktige målgrupper, gir tilgang til nye kundegrupper, og gir fordeler til ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Siden årtusenskiftet har mange sponsoravtaler blitt erstattet av samarbeidsavtaler. En samarbeidsavtale krever større involvering fra begge parter ved at det utvikles konkrete prosjekter i en likeverdig relasjon. For bedriftenes del, gir denne typen samarbeid konkurransefortrinn når det gjelder både merkevarebygging og kompetanseheving, i tillegg til ekstern markedsføring. Bedrifter kan nemlig ikke lenger bare kommuniserer merkevaren gjennom markedsføring og kampanjer; de må være og leve merkevaren! Å leve en merkevare innebærer at den må materialiseres, praktiseres

og oppleves av interne så vel som eksterne målgrupper.

Corus Packaging Plus, i samarbeid med kunstneren Birthe Marie Løveid, realiserte kunstverket ”Landet innafor”. Prosjektet krevde kreative, nye innfallsvinkler og faglige løsninger, som gjorde at de ansatte fikk mulighet til å bruke kompetansen sin på et nytt område, samarbeide under andre omstendigheter, jobbe på tvers av vanlige roller, og ikke minst oppleve å skape et kunstverk sammen. Bedriftsinterne konkurransefortrinn Merkevarebyggende samarbeid For å lykkes med dette må begge partene involvere seg, sette av tid og utvikle konkrete prosjekter sammen. På denne måten kan man utvikle bedriftskulturen og involvere de ansatte slik at de får større eierskap til merkevaren. Merkevaren blir dermed etablert internt ved at bedriften praktisere og forankrer sine verdier og budskap. Kompetansehevende samarbeid Mange kunstnere praktiserer metoder, verktøy og prosesser som kan være relevante for næringslivet. Dette gjelder, for eksempel, håndteringen av utfordringer som kontinuerlig endring, økte krav til fleksibilitet, nytenkning, produktutvikling, innovasjon, og nye relasjonsog kommunikasjonsstrukturer

Årsberetning 2007  18


Musikeren Ole Hamre laget musikk av 4 timers filming av resirkuleringsprosessen til BIR (Bergen Interkommunale Renholdsverk) i forbindelse med selskapets 125 års jubileum. De ansatte opplevde det som en veldig positiv aktivitet som gir et annet perspektiv på jobb og glede i hverdagen. Det er av og til en flytende overgang mellom kompetanseheving og merkevarebygging, siden begge dreier seg om bedriftsintern kultur, individuell utvikling og implementering av verdier og merkevare.

konkurransefortrinn å hente i å skape og etterleve en unik, utviklende og spennende bedriftskultur. En bedriftskultur som gir medarbeidere eierskap til bedriftens verdier og anledning til involvering og utvikling. Kunstneriske prosesser kan være svært Når kultur og næringsliv effektive når det gjelder å samarbeider blir aktivitetene bryte eksisterende mønster, gjerne mange og kreative. normer og stagnasjoner. Likevel faller de fleste Samarbeid kan sånn sett samarbeid innunder en eller bidra til at medarbeidere flere av følgende kategorier: trives og fungerer bedre 1) Engasjere seg i sammen, noe som igjen vil lokalsamfunnet bidra mindre gjennomtrekk og 2) Ta samfunnsansvar at bedriften blir attraktiv for de 3) Underholde medarbeidere, beste medarbeiderne i et tøft samarbeidspartnere og kunder marked. 4) Kompetanseheving og utvikling av medarbeidere Teknotherm har inngått et samarbeid 5) Stedsutvikling med en danser fra svenske Airis som i snitt skal tilbringe en dag i Akkurat nå uken i bedriften over åtte måneder. Undersøkelser viser at Samarbeidet utvikler seg underveis, bedriftens etiske men danseren er trukket inn for å standard og sosiale bidra til vekst, effektivitet, endring ansvar er blant de mest og generell utvikling gjennom 2008. avgjørende kriteriene for aktivitetene og handlingsforløpet søkernes valg av legger danseren selv opp. arbeidsplass. Dessuten ønsker unge og    Årsberetning 2007 19

fra spons til samarbeid

ambisiøse arbeidstakere fleksibilitet, utfordringer, varierte oppgaver, og aktiviteter som bidrar til bred personlig utvikling og selvrealisering. I dag, med nærmest ingen arbeidsledighet, og stor konkurranse om faglig kompetanse, er det store

i bedriftene. Flere og flere bedrifter har erfart at de kunstbaserte metodene og prosessene er effektive og derfor et attraktivt alternativ til tradisjonelle organisasjonsprosesser, hvis de blir profesjonelt fasilitert.


fra spons til samarbeid

Ny forskning Dette feltet er kommet så langt at mange ønsker å vite mer om hvordan kunstbaserte metoder og prosesseer fungerer og hvorfor. Sintef er i gang med spennende undersøkelser og analyser når det gjelder kriteriene for suksesshistorier innenfor feltet. Det finnes også andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, som vil bidra til økt forståelse for mulighetene av samarbeid mellom kultur og næringsliv i fremtiden.

Enn så lenge får Forum for Kultur og Næringsliv bekreftet potensialet gjennom sine medlemmer og andre som jobber med feltet. Skal vi tro på dem som spår morgendagen, så sier de i ”All Dressed Up. Inc”, en bok fra Instituttet for Fremtidsforskning i København, at vi i fremtiden ikke kommer til å etterstrebe ”to work in a good company”, men derimot ønske “to be in good company”.

Med monologen Kari’s sko bringer Idéinkubatørene skuespill inn i HMS opplæringen. Kari’s sko varer i 15 minutter. En scene med en vakker kvinne som forteller sin overraskende historie. Den omhandler ringvirkningene og de omstendelige konsekvensene av hennes manns arbeidsulykke. Stykket viser seg å være et effektivt verktøy for å forebygge arbeidsulykker og sette fokus på sikkerhet på ulykkesutsatte arbeidsplasser.

Årsberetning 2007  20


Årsberetning 2007 21

Forum for Kutur og næringsliv


Besøksadresse: Essendropsgt 3 (NHO) Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Org. nr 983 800 661 Telefon: +47 23 08 81 12 - Fax: +47 23 08 87 51 www.kulturognaringsliv.org

Årsberetning 2007  

Annual report 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you