Page 1

ÅRSBERÄTTELSE 2018

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 1


Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 2018 Omslag: Skaparverkstan Fotograf: Christine Holm| Å RSBER ÄT TELSE 2018 2 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN


KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN Vårt uppdrag är att verka för ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstadsbor. Allt vårt arbete utgår från vår egen vision Livsglädje för alla, både för kropp och själ och kommunens värdegrund och vision Livskvalité Karlstad 100 000. Kultur- och fritidsförvaltningens arbete kännetecknas av öppenhet, frivillighet, tillgänglighet och mångfald. Jag blickar tillbaka mot ett fantastiskt år där många nöjda Karlstadsbor tagit del av våra verksamheter. Kulturutbudet i Karlstad får mycket bra betyg av Karlstadsborna. Vi har de nöjdaste invånarna av 131 deltagande kommuner i Statistiska centralbyråns senaste medborgarundersökning. Det är en attitydundersökning där Karlstadsborna får svara på frågor om Karlstad som en plats att bo och leva på, om kommunens verksamheter och om möjligheterna till inflytande. Enligt tidningen Sport & Affärer är Karlstad Sveriges främsta idrottskommun 2018. Karlstad vann samma utmärkelse för två år sedan och har tidigare haft topplaceringar på samtliga speciallistor. 2018 är Karlstad även topp tre som breddidrottskommun med motiveringar att vi bland annat är en bra cykelstad, att vi arbetar mot att den breda idrotts-rörelsen ska utgöra ett av de viktigaste verktygen för folkhälsoarbetet och integrationsutvecklingen, att vi arbetar med drop-in-aktiviteter för spontanidrotten, inklusive ”nattfotboll” på helger, har balans vad gäller träningslokaler och målsättningen om en fullstor hall per 7 500 invånare. Fler anledningar till topplaceringen är att Karlstads kommun har tydliga ambitioner för utveckling av spontanaktivitetsytor, till exempel att varje medborgare ska ha mindre än 300 meter till en sådan yta, att vi har bra anläggningsstöd och breddstöd, med exempelvis nolltaxa, är också anledningar till varför vi fick utmärkelsen. Många spännande projekt och utmaningar står för dörren. Exempelvis påbörjades ett arbete med att samlokalisera bibliotek och fritidsgård på Kronoparken i en ny byggnad med gemensamma lokaler och med en ny gemensam ledningsstruktur som även inkluderar sporthall, Fritidsbanken och parkleken. Under året påbörjades en stor ombyggnad av museet på Sandgrundsudden i Karlstad. Museet har under året hållit öppet med utställningar, butik och bibliotek i Cyrillushuset, den äldre museibyggnaden. Den 1 juni 2019 öppnar hela museet igen med nya utställningar, ny butik och restaurang, skaparverkstad, barnutställning och ett framtidslabb bland mycket annat. Det har beslutats att renoveringen av den ridanläggning som nyttjas av Färjestads Ridklubb men ägs av kommunen ska påbörjas 2020. Även de tre föreningsägda ridanläggningarna kommer analyseras utifrån ett långsiktigt hållbart ägande för att säkra ridsportverksamheten inför framtiden. Listan på aktiviteter och utmaningar kan göras lång men vi får inte glömma vår kärnverksamhet som ständigt pågår, alla dagar i veckan, utan att hamna i rampljuset. Jag vill tacka alla medarbetare för ett fantastiskt engagemang och driv som är en förutsättning för fortsatt framgång för alla våra verksamheter. Återigen ett stort tack!

Mats Ahrén Kultur- och fritidsdirektör

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 3


INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG Kultur- och fritidsförvaltningen................................................................................ 6 Bad och sport...........................................................................................................9 Bibliotek och arkiv.....................................................................................................9 Förvaltningsledning och stab.....................................................................................9 Is och grönt..............................................................................................................9 Kultur och föreningsstöd..........................................................................................10 Öppen fritidsverksamhet.........................................................................................10

ÅRET SOM GÅTT Viktiga händelser 2018........................................................................................ 12 Utmärkelser............................................................................................................12 Evenemang och arrangemang..................................................................................12 Invigningar..............................................................................................................12 Övriga händelser.....................................................................................................13

Ekonomiskt resultat............................................................................................. 14 Ekonomisk utveckling 2016–2018........................................................................... 14 Kommentarer till större budgetavvikelser..................................................................15 Investeringar...........................................................................................................15

NÄMNDENS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSE

Strategisk plan....................................................................................................... 17 En kommun för alla................................................................................................. 17 En miljösmart kommun............................................................................................20 En attraktiv arbetsgivare.........................................................................................20

FRAMTIDEN Utmaningar framöver...............................................................................................22 Bad och sport.........................................................................................................22 Bibliotek och arkiv...................................................................................................23 Is och grönt............................................................................................................23 Kultur- och föreningsstöd......................................................................................... 24 Öppen fritidsverksamhet......................................................................................... 24

BILAGA Statistik och nyckeltal......................................................................................... 26

4

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH UPPDRAG

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 5


KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare. Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, konst i offentlig miljö, bibliotek och kommunarkiv. Förvaltningen driver Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hus (UNO) och Seniorernas hus. Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet. Förvaltningen arbetar också med arrangemangsstöd. Kultur- och fritidsnämnden sätter målen och styr förvaltningens arbete genom politiska beslut.

6

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

FÖRVALTNINGSLEDNING Kultur- och fritidsdirektör

STAB – Administrativ stab – Ekonomistab – Personalstab – Strategisk stab Biträdande förvaltningschef

BAD- OCH SPORT Verksamhetschef

IS OCH GRÖNT Verksamhetschef

BIBLIOTEK OCH ARKIV Bibliotekschef

ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET Verksamhetschef

KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD Verksamhetschef

KOMMUNARKIV

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 7


1

2

3

8

4

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018

5


BAD OCH SPORT

Bad och sport består av badverksamheterna som bedrivs i Sundstabadet och Vålbergs simhall samt i utomhusbadanläggningen Parkbadet Kronan. Sportverksamheterna som bedrivs i Sundsta idrottshus och Vålbergs sporthall är även delar av verksamheten. Utöver dessa verksamhetslokaler bedrivs projektverksamhet så som Sundstalägret, lägret Simtaget och utesimskolor inom verksamhetens ansvarsområde. Det övergripande uppdraget är att skapa förutsättningar för att Karlstadsborna ska få ett brett fritidsutbud inom området bad och sport. BIBLIOTEK OCH ARKIV

I biblioteksverksamheten ingår stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka. Bibliotekens uppdrag är att erbjuda verksamhet för alla inom målområdena läsfrämjande, mångfald, kulturupplevelser och medie- och informationskunnighet. Biblioteken samverkar i lokala, regionala och nationella sammanhang. Inom verksamheten bibliotek och arkiv finns också kommunarkivet som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv. Kommunarkivets uppdrag är att utöva tillsyn över arkivverksamheten i kommunen, ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor, förvara, vårda och tillhandahålla kommunens historiska arkiv, samt främja arkivens användning i kulturell verksamhet och forskning. FÖRVALTNINGSLEDNING OCH STAB

Förvaltningsledning och stab utgör de övergripande funktionerna för ledning och stöd på kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningens arbete leds av kultur- och fritidsdirektören och den biträdande förvaltningschefen. Staben är indelad i fyra områden: administrativ stab, ekonomistab, personalstab och strategisk stab. Stabens uppdrag är att vara stödfunktion för nämnden och förvaltningens verksamheter. Stödet sker bland annat genom utredningar, projektsamordning och i att säkerställa att lagar, policyer och andra styrdokument följs. Staben ger även stöd inom kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium samt ekonomi- och personalfrågor. IS OCH GRÖNT

Verksamheten is och grönt ansvarar för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen. Dessutom ansvarar verksamheten för en konstfrusen isarena i centrala Karlstad och en ishall i Vålberg. Is och grönts främsta uppgift är att erbjuda Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter.

Från vänster till höger 1. Bad och sport: Sundstabadet 2. Bibliotek och arkiv: Hållbara lån 3. Is och grönt: Skidspår 4. Kultur- och föreningsstöd: Alsters herrgård – Gustaf Frödings minnesgård 5. Öppen fritidsverksamhet: Pride

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 9


KULTUR OCH FÖRENINGSSTÖD

Kultur- och föreningsstöd ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan, Racketcenter och kommunens kulturella programverksamhet samt beslutar om stöd till föreningsverksamhet. Verksamheten handlägger också inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad. Kultur- och föreningsstöd arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kulturoch föreningsliv i Karlstad. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

Öppen fritidsverksamhet driver fyra av kommunens fritidsgårdar, bidrar med en fritidsledare i Väse som drivs av en föräldraförening, två parklekar, ett aktivitetshus, Ungdomens hus (UNO), Seniorernas hus och Fritidsknuten med verksamhet för personer med funktionsvariationer. Verksamheterna ska erbjuda barn, ungdomar och seniorer mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer. I de verksamheter som riktar sig till barn och unga ska det finnas goda vuxna förebilder. Mötesplatserna ska tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ge möjlighet till mångsidiga upplevelser. Besökarna ska ha inflytande över verksamheten.

10 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


ÅRET SOM GÅTT

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 11


VIKTIGA HÄNDELSER 2018 UTMÄRKELSER

• Enligt tidningen Sport & Affärer var Karlstad Sveriges främsta idrottskommun 2018. Karlstad vann samma utmärkelse två år tidigare. Motiveringen lyder: ”Det idrottspolitiska styrdokumentet Karlstad 2.0 är starkt med inriktning mot folkhälsofrågor. Kommunen har ett bra breddstöd och bra arenor för ungdomsidrott och motionsaktiviteter. Det finns tydliga ambitioner för utveckling av spontanaktivitetsytor och andra anläggningar. Dessutom är Karlstad en stark elitidrottskommun med ett bra stöd från näringsliv och kommun”. • Karlstads kommun blev under maj månad certifierad som en vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Certifieringen är en värdemätare på hur kommunen arbetar strategiskt med frågor så som simundervisning och säkerhet vid vattendrag och sjöar. Karlstad var den första större kommun i landet som klarade denna certifiering. • Sundstabadet har framgångsrikt certifierats enligt EU-standarden för säkerhet och kvalitet i badmiljö (SS-EN 15288-2). Efter ett år av arbete med utbildning, styrdokument, verksamhetsstyrningssystem och träning uppfyller anläggningen, som andra anläggning i Sverige, de högst ställda kraven för en trygg och välkomnande miljö för badgäster i Europa. EVENEMANG OCH ARRANGEMANG

• Den 5–18 augusti stod Karlstad tillsammans med Kil, Arvika och Kristinehamn värd för INAS fotbolls-VM för paraidrottare. Invigning samt semifinal och final hölls på Tingvalla idrottsplats. INAS är den internationella federationen för paraidrottare med intellektuell funktionsvariation. • Sundstabadet stod som värd för den nationella konferensen H2O-dagarna - vatteninspiration. Svenska Badmästareförbundets konferens attraherade över 100 professionella instruktörer från hela landet, så väl som vissa internationella inslag, vilket innebar ett deltagarrekord. • Idrottens dag i Mariebergsskogen arrangerades tillsammans med Värmlands Idrottsförbund. Totalt var det 22 olika idrotter/aktiviteter som visades upp och runt 1 700 personer besökte evenemanget, främst elever i årskurs 5. • Sven-Ingvars gratiskonsert åter till Sandgrundsudden! Efter 12 års uppehåll från de traditionella spelningarna gjorde bandet en efterlängtad comeback i ny tappning – med Oscar Magnusson som frontfigur. • Bergman 100 år: en utställning från Svenska Filminstitutet ställdes ut i Bibliotekshuset och filmer från Ingmar Bergmans filmskatt visades på Arenan.

INVIGNINGAR

• Strax före årsskiftet öppnades ett nytt konstsnöspår för längdskidåkning i Tuggelite. Spåret är tre kilometer långt och upplyst med LED-belysning.

12 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


ÖVRIGA HÄNDELSER

• Den 2 november slog Sundstabadet rekord för antalet besökare. Med i snitt 2,6 inpasseringar i minuten under fredagen blev det nya rekordet 2 138 personer. Besöksrekordet slogs under anläggningens Halloween-vecka då gästerna fick samsas med bland annat spöken, pirater, köttätande växter och en eldshow. • Under sommaren utökades det kostnadsfria lägret Simtaget på Kronoparken med en vecka till totalt tre veckor. Lägret gav nästan 140 barn i åldrarna 7–9 år vattenvana och lek på utebadet Parkbadet Kronan. • Den digitala verkstaden inledde samarbete med Kodcentrum och startade Kodstugor för barn 8–13 år. Den mobila delen av digitala verkstaden har under året besökt närbiblioteken med stort deltagande. • 2018 innebar ett rekordår vad gäller trycket på kommunarkivet från allmänheten. Jämfört med året innan ökade förfrågningarna med 14 procent och forskarförfrågningarna (som är en delmängd av förfrågningarna som mäter hur väl vi används i kulturell verksamhet och forskning) med 47,5 procent. • Kvarteret Almen har etablerats som en kulturell oas i Karlstad och utökades 2018 med Gröna Villan, med bland annat konstkollo där barn och unga träffar professionella konstnärer. • ArtMove, kreativ sommar för barn och unga. Under sommaren drog UNO på turné med partytält, högtalare, och kreativa aktiviteter på 17 platser i kommunen. Unga gavs möjlighet att smycka det offentliga rummet, bland annat med dekoration av elskåp och graffittiskola på Rud. • Samarbetsprojektet ”Ungas organisering och hälsa” har inletts tillsammans med den ideella riksorganisationen Reacta. Projektet syftar till att stärka ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Karlstads kommun ble

Prisutdelning Sveriges

v en cer tifierad vat ten

säker kommun.

främsta idrottsstad.

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 13


EKONOMISKT RESULTAT Årets resultat (belopp i kronor) Intäkter Kostnader

2016

2017

2018

52 278 000

51 061 000

58 133 000

298 159 000

294 339 000

310 264 000

Nettokostnad

245 882 000

243 278 000

252 131 000

Kommunbidrag/ram

245 908 000

244 393 000

248 993 000

26 000

1 115 000

-3 138 000

4 642 000

7 991 000

8 987 000

Resultat Nettoinvestering

EKONOMISK UTVECKLING 2016–2018

Sammantaget har nämndens omsättning ökat med 7 miljoner jämfört med föregående år. Under året övertogs driften av caféet vid Alsters herrgård från extern entreprenör. Övertagandet innebar en ökning av omsättningen med 2,5 miljoner. Verksamheten gör ett negativt resultat för året, se vidare under budgetavvikelse nedan. Bidragsintäkterna har ökat med 2,5 miljoner jämfört med föregående år. Den största anledningen är ökade bidrag från staten för gratis lovaktiviteter samt bidrag från skolverket för satsning på simundervisning. Under året tog nämnden över ansvaret för administrationen av Bibliotek Värmland, en samverkan mellan värmlandsbiblioteken, från Regionen Värmland. Övertagandet har inneburit en omsättningsökning med drygt 2 miljoner. Ökningen av kommunbidrag består i huvudsak av att nämnden övertagit LSS-verksamhet från vård- och omsorgsnämnden, samt att kommunfullmäktige beslutat om en ökad satsning i arbetet mot social oro.

Årets resultat (belopp i kronor) Nämnden

2016

2017

2018

7 000

25 000

70 000

Staben

453 000

110 000

148 000

Bad och sport

339 000

122 000

-2 453 000

Bibliotek och arkiv

-609 000

2 000

-109 000

Is och grönt

-247 000

200 000

-690 000

Kultur- och föreningsstöd

432 000

2 001 000

-712 000

Öppen fritidsverksamhet

-483 000

-931 000

441 000

135 000

-415 000

167 000

27 000

1 115 000

-3 138 000

Förvaltningsgemensamma kostnader* Summa

*I förvaltningsgemensamma kostnader ingår hyreskostnader för inhyrda lokaler samt kapitaltjänstkostnader för gjorda investeringar. Här ingår också särskilda satsningar som kultur- och fritidsnämnden har beslutat om att finansiera med tidigare års samlade överskott.

14 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


KOMMENTARER TILL STÖRRE BUDGETAVVIKELSER

Sundstabadet redovisar ett underskott med nästan 2,5 miljoner. Den varma sommaren innebar lägre intäkter under sommarmånaderna. Under hösten har intäktsbortfallet kompenserats med ökade intäkter för bland annat kurser och övrig försäljning. Kostnaderna för personal är högre än budget, framförallt på grund av ett ökat arbete med säkerhet i och med införandet av en EU-standard för säkerhet och kvalitet, men också på grund av en hög personalomsättning som inneburit fördyringar då personal har gått parallellt vid inskolning. Även vissa övriga kostnader har ökat till följd av den förbättrade säkerheten. Priserna för inträden har i princip varit oförändrade sedan badet öppnade 2013, varför en ökning föreslås till 2019. Med föreslagen prisjustering är budget i balans framåt. Alsters herrgård inom verksamheten kultur- och föreningsstöd visar ett underskott med 0,8 miljoner. Driften av herrgårdscaféet har tagits över i egen regi från att tidigare ha legat på en extern entreprenör. Övertagandet har inneburit höga uppstartskostnader det första året. En extra satsning på idrottsplatser har inneburit ett underskott med 0,8 miljoner. Bland annat förbereds Tingvalla IP för att arrangera SM i friidrott 2019. Idrottsplatser ligger i verksamheten is och grönt. INVESTERINGAR

Flera investeringar har färdigställts under året. Bland annat kan nämnas att ett nytt belyst konstsnöspår för längdskidåkning byggts i Tuggelite, ett utegym byggts vid Sundstabadet, ny utrustning för kommunens mobila idrottsplats som stödberättigade föreningar kan hyra (IP Skogen) har köpts in, relaxavdelningen i Sundstabadet har fräschats upp med ny inredning och utrustning till den digitala verkstaden i bibliotekshuset har köpts in.

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 15


NÄMNDENS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSE

16 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


STRATEGISK PLAN

Karlstads kommuns vision Livskvalitet Karlstad 100 000 ligger till grund för hur förvaltningen arbetar. Visionen handlar om att skapa en tillväxt som sker på ett ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart sätt. För att nå visionen har den brutits ned i konkreta mål som beskrivs i kommunens strategiska plan. Nedan beskrivs hur kultur- och fritidsförvaltningen medarbetare har bidrag till Karlstads kommuns övergripande mål i den strategiska plan som har beslutats av kommunfullmäktige.

EN KOMMUN FÖR ALLA Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun

• Under 2018 utökades det digitala utbudet med tjänsten Biblio, som låntagare kan använda för att lyssna på ljudböcker från sin dator, mobil eller surfplatta. • Kommunarkivet har tillsammans med nätverket för Karlstads historia tagit fram en ny hemsida om stadens historia. • Ett förslag till gestaltning till Sven-Erik Magnussons minne har tagits fram och verket kommer på plats under 2019. Verket och dess placering har valts med särskild tanke på att Sven-Erik varit en mycket omtyckt person och att han under flera år, tillsammans med Sven-Ingvars, hade spelningar på Sandgrundsudden. Spelningar som många Karlstadsbor har starka minnen ifrån.

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum

• Nämnden stöttar kulturföreningar med målsättningen att det ska finnas ett brett och mångfasetterat kulturutbud i Karlstad. En variation av aktörer, aktiviteter och mötesplatser skapar grund för utveckling och dynamik. • Under 2018 har kvarteret Almen etablerats som ny mötesplats för kultur, där nämnden gör det möjligt för föreningslivet att erbjuda kulturupplevelser till såväl Karlstadsbor som besökare. • För att stärka filmens och biografens roll deltog teaterbiografen Arenan i Värmlands första biodag. Skaparverkstan medverkade vid Värmlands bokfestival och gjorde stor succé med den välbyggda montern, för att bredda bokfestivalens utbud och locka nya besökare till den ordinarie verksamheten i Bibliotekshuset. • Alla gallerier i Karlstads kommun har kallats till ett nätverk för att skapa möjligheter till samarbeten för ökat besöksantal. En gemensam folder för gallerierna har bekostat av kultur- och föreningsstöd, det har arrangerats nätverksträffar och medarbetare har medverkat vid bokmässan i Göteborg för att marknadsföra samarbetet. • Förvaltningen har tagit fram en kulturplan som godkändes av kultur- och fritidsnämnden i juni 2018.

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 17


Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige

• Sundstabadet har under året attraherat cirka 400 000 inpasseringar. Många av dessa är tillresta gäster som väljer att förlägga en dag i badanläggningen (företrädesvis i NJUTA- eller LEKA-avdelningen) som mål eller delmål för sin resa. • Kultur har ofta stor betydelse för en stads attraktion för besökare. Kultur- och fritidsnämnden följer och stöttar kontinuerligt Karlstads stora institutioner, Wermland Opera och Värmlands Museum, vars verksamhet bidrar till Karlstads attraktionskraft som besöksmål under förutsättning att de har möjlighet att bibehålla sin höga kvalitet. • Under våren 2018 bjöds föreningar och arrangörer in till ett seminarium baserat på riksidrottsförbundets dokument ”Hållbara aspekter”. I dokumentet beskrivs 46 aspekter på hållbarhet, med information om innebörden i varje aspekt och inspirationstips på hur man kan jobba med aspekterna. Syftet med dokumentet och seminariet är att ge verktyg att arbeta för hållbarhet vid arrangemang.

Karlstad ska vara en trygg kommun

• I samband med certifieringen för en säker badanläggning har obligatoriska periodiska tester på personalen som tjänstgör i Sundstabadet införts. Personalen testas löpande på livräddningskompetens (HLR och D-HLR) samt räddningsscenarion. Under sommaren installerades ett tyst trygghetslarm i Sundstabadet. Karlstads kommuns diplomering som en vattensäker kommun (utfärdat av Svenska Livräddningssällskapet) är ett bevis på att kommunen arbetar strategiskt med trygghet i och nära vatten samt bedriver ett gott arbete med simkunnighet. • Ett områdesbaserat arbete har under hösten startats upp på Kronoparken och kommer att fortsätta utvecklas under 2019. I detta arbete kommer kommunala aktörer involveras och samverka inom ramen för Karlstad 2.0. Även externa aktörer kommer att involveras och arbeta för att skapa ett ännu mer attraktivt Kronoparken. • En riktlinje är framtagen för inköp av defibrillator. Riktlinjen anger bland annat att förvaltningen ska ha en defibrillator i första hand på de större anläggningarna med personal. Hittills är 15 defibrillatorer inköpta och ytterligare inköp kommer att ske under 2019.

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering

• I ett långsiktigt arbete med kunskaps- och attitydpåverkan genomför nämnden olika satsningar för att stötta föreningslivets arbete mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Under 2018 har omcertifieringarna av föreningar som tidigare kvalificerat sig för kvalitetsstämpeln Trygg förening genomförts. Nämnden har också fortsatt att utbilda nya föreningar i certifieringssyfte. • Inom den öppna fritidsverksamheten är all personal HBTQ-certifierad och arbetet bedrivs på ett genussmart sätt. Särskild verksamhet för mer utsatta ungdomar inom olika områden, som till exempel hederskultur som drabbar tjejer, bedrivs inom området. En grupp bland fritidsledarna arbetar ständigt med HBTQ-frågorna.


Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

• Kommunarkivet har i samband med flytten till Bibliotekshuset ökat sina öppettider med nästan 100 procent. • Kultur- och fritidsförvaltningen har handlagt det statliga stödet till gratis lovaktiviteter, som 2018 omfattade samtliga skollov. Stödets syfte är att barn och unga ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter och bidra till integration samt möten över sociala gränser. Arbetet har varit framgångsrikt och gett god kunskap om vad som är viktigt för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i fritidsaktiviteter på ett mera jämlikt sätt. Medarbetare har även medverkat under en dag då föreningar som på olika sätt vänder sig till personer med funktionsvariation bjöds in till en föreningsmässa. • Förvaltningen genomför tillsammans med organisationen Passalen ett treårigt projekt som syftar till att utveckla metoden ”Ungt inflytande” till att bättre inkludera unga med funktionsnedsättning.

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv

• Badanläggningarna har en hög tillgänglighet (Sundstabadet är öppet 360 dagar per år) och har en prissättning som ska möjliggöra utnyttjande av motionserbjudandet TRÄNA. Sundstabadet har ett brett utbud av pass och kursverksamhet så som vattengruppträning och crawlkurser. Den nya och populära aktiviteten Aqua base fick nationellt genomslag. • Förvaltningen arbetar för att öka Karlstadsbornas möjligheter till en aktiv fritid genom att stötta ett brett föreningsliv och ge föreningar och privatpersoner tillgång till kommunens idrottslokaler. Vidare arbetar förvaltningen med att komplettera föreningslivet för att skapa möjligheter för de som inte kan eller vill vara aktiva i föreningsregi, till exempel genom de egna verksamheterna; Skaparverkstan, Idrottsskola för barn mellan 7 och 13 år och drop in-idrott, samt genom stödet till spontanidrott respektive spontankultur. Via stödet för folkhälsa har nämnden stöttat Grava SK så att de kunnat införskaffa en konstsnökanon för snabbare anläggning av längdskidspår.

Sommar i Kvar teret Almen.

ssons en -Erik Magnu altning till Sv st 2019. ge s l at til pl g la Et t förs a komma på minne som sk

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 19


EN MILJÖSMART KOMMUN Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun

• Under året har miljödiplomering av samtliga arbetsplatser genomförts. Detta görs av en extern konsult som tittar på alla aspekter av hur verksamheterna jobbar med att minimera miljöpåverkan.

Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar

• Sundstabadets cafeteriaverksamhet har under året använt appen ResQ. Ambitionen är att ingen mat ska gå till spillo genom att matlådor säljs vid stängning – till reducerat pris. Cafeteriaverksamheten har under året även infört ett reducerat pris för de personer som önskar kaffe och har med sig egen mugg, i jämförelse med de som efterfrågar engångsmaterial. • Under 2018 övertog nämnden driften av Fritidsbanken. Det är en verksamhet som återanvänder framförallt sportutrustning som lånas ut till allmänheten, vilket bidrar till en resurssnål och hållbar kommun. EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

• En ledar- och medarbetarundersökning har genomförts under året. Undersökningen visar att både ledar- och medarbetarskapet är mycket bra inom de flesta områden, men att det även finns områden som kan förbättras. Planer för ett förbättringsarbete i de delar som har bedömts som viktigast är framtagna.

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald

• Bibliotek och arkiv har deltagit i projektet ”schyst bibliotek” som handlar om medveten, jämlik och inkluderande kommunikation. Projektet resulterade i en handbok som ska hjälpa oss i vårt arbete med intern och extern kommunikation. • Under 2018 har kultur- och föreningsstöd genomfört flera interna aktiviteter för att verka för ökad jämställdhet. Bland annat lästes och diskuterades Katarina Wennstams bok ”Har du ingen humor?”.

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö

• Bibliotek och arkiv har under 2018 haft fokus på arbetsmiljöarbetet, med workshop och flera utbildningar. • Förvaltningen har arbetat med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innehåller en mängd olika aktiviteter. Bland annat kan nämnas den obligatoriska friskvården och två obligatoriska kulturaktiviteter. • Samtliga anställda har fått se en film med #MeToo-budskap och sedan har alla fått se en musikal på Wermland Opera. Dessa kulturaktiviteter har varit obligatoriska.

20 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


FRAMTIDEN

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 21


UTMANINGAR FRAMÖVER

Den största utmaningen framåt är ekonomin. Den generella ramökningen för nämnderna för pris- och löneökningar fastställdes av kommunfullmäktige till 1 procent för åren 2019 och 2020 samt 2 procent för 2021. Enligt SKL:s prognoser kommer pris- och löneökningarna vara betydligt högre. Dessutom växer staden ständigt. Genom den lägre generella uppräkningen och en växande stad ökar kravet på anpassning av den egna verksamheten för att reducera kostnaderna till att rymmas inom beslutad budget. Under åren 2019–2022 är bedömningen att nämnden, med utgångspunkt i SKL:s prognoser, behöver göra besparingar med ungefär 2–2,5 miljoner kronor per år. Med knappa resurser blir det allt viktigare att prioritera vilka verksamheter som ska finnas kvar och vilka som måste avvecklas för att inte kvalitén ska urholkas. Utmaningen är att ha modet att prioritera för en budget i balans men samtidigt kunna skapa förutsättningar för nya verksamheter. Det blir också viktigare att olika möjligheter till ökad samverkan inventeras. Detta gäller bland annat ett ökat samutnyttjande av lokaler, vilket ställer större krav på gestaltning och planlösning med hänsyn till olika behov och ändamål. Nya finansieringsformer och externa alternativ till kommunal drift behöver sökas. Prissättningen av taxor och avgifter kommer att ses över i syfte att öka intäkterna. Det kan också bli nödvändigt att se över regler och nivåer för föreningsstöden. Även omfattningen av verksamhet kan komma att justeras, det kan bland annat innefatta att se över olika verksamheters öppettider och servicenivåer i syfte att minska kostnaderna. BAD OCH SPORT

Sundstabadet har nu varit öppet i fem år och attraherat nästan två miljoner inpasseringar. Målsättningen är att så många presumtiva gäster som möjligt ska hitta något som passar dem i verksamheten. För att fortsätta locka fler gäster är nyheter i form av tjänster, utbud eller fysiska förändringar i anläggningen en nödvändighet. Detta görs genom välutbildad personal och god omvärldsspaning. Ambitionen är att detta ska ske med minst samma intensitet även i framtiden då det är centralt för verksamhetens fortsatta utveckling. Utan det kommer relevans för gäster så väl som möjlighet att generera egna intäkter till verksamheten att avta. Det är viktigt att vara medveten om att den fysiska anläggningens nyhetsvärde avtar med tiden. Detta ställer ännu större krav på ett innovativt tjänsteutbud samtidigt som det finns behov av en plan för kontinuerlig utveckling av de fysiska förutsättningarna. Under 2018 upphörde garantitiden, vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna för fastigheten delvis kan förändras. Under fem år har enbart en prisjustering (på NJUTA och periodkort) genomförts, vilket innebär att verksamheten löpande fokuserat på att ständigt effektivisera och attrahera ytterligare gäster. Den föreslagna justeringen av entrépriset skulle dock göra så att verksamheten blev bättre rustad för att möte framtiden. Vålbergs simhalls byggtekniska livslängd bedömdes i en utredning genomförd av teknik- och fastighetsförvaltningen under 2016 som osäker. Detta medför att det för närvarande undersöks alternativa lösningsförslag. Skulle anläggningen inte kunna hålla öppet bedöms den befintliga verksamheten kunna rymmas i Sundstabadet. Det skulle innebära en förtätning av verksamheten i den anläggningen. En utredning genomförs om förutsättningarna i Vålbergs simhall och dess framtida verksamhet. Projektverksamheterna sommartid med Sundstalägret, Simtaget och utesimskolorna är mycket uppskattade och har stor potential. Under året kommer fokus att ligga på att nå kunskap om hur dessa, om möjligt, kan locka ännu fler barn och nå ut till en geografiskt mer spriden målgrupp. Detta görs delvis i syfte att lyfta vikten av simkunnighet hos alla barn och unga i Karlstad.

22 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


BIBLIOTEK OCH ARKIV

Det rådande e-medielandskapet ställer stora krav på biblioteken när det gäller utbud, tjänster för tillgängliggörande, användning och kostnader. Till skillnad från tryckta medier släpper inte förlagen licenser till biblioteken förrän långt efter utgivningsdatum. Det innebär att biblioteken inte kan erbjuda de efterfrågade och aktuella titlarna i e-medieformat. Det får till följd att det inte går att arbeta med övergången till det digitala utbudet i den takt som vore önskvärd. Stadsbiblioteket är idag en välbesökt mötesplats där utformningen av biblioteksrummet är en viktig del av upplevelsen. Vid en undersökning gjord av studenter vid Karlstads universitet framkom en rad förbättringsförslag och önskemål från användare och icke-användare. Resultatet av undersökningen ger ett bra underlag att arbeta vidare med för att anpassa biblioteksmiljön till dagens behov. Dessa utvecklingsområden är bland annat moderna hyllor, digital skyltning, modern teknik och zoner med olika aktivitetsnivåer. Utbudet av medier, upplevelser och tjänster är brett men behöver synliggöras på nya sätt för att bli en naturligare del av biblioteksrummet och därmed tillgängligt för fler. Arbetet med e-arkiv kommer att återupptas 2019 under ledning av kommunledningskontoret. Arbetet kommer att börja i lös form på strategisk nivå i syfte att ta fram en plan för hur arbetet ska gå vidare utifrån den förstudie som färdigställdes i november 2017. Arbetet kommer sannolikt att kräva en hel del resurser från kommunarkivet, vilket verksamheten försöker ta höjd för på olika sätt. Bland annat gjordes arkivtillsyn både på förvaltnings- och bolagssidan 2018, vilket möjliggör ett tillsynsfritt år 2019. IS OCH GRÖNT

Tingvalla IP används som arena för idrotterna friidrott, fotboll och amerikansk fotboll och invigdes i augusti 1919. Anläggningen upplevs sliten och omodern och är i behov av omfattande renovering, vilket ändå inte tillgodoser specialförbundens krav på anläggningen. Den senaste större renoveringen av anläggningen gjordes i slutet av 1960-talet. Under 2000-talets början renoverades löparbanorna. På Tingvalla IP spelas cirka 35 fotbollsmatcher (inklusive amerikansk fotboll) varje år, samtidigt som friidrotten har Tingvalla IP som sin hemvist för daglig träning och större friidrottstävlingar. Tingvalla IP nyttjas av såväl elitidrottare som barn- och ungdomsutövare och motionärer i alla åldrar. Elitmatcher inom fotboll och amerikansk fotboll samt friidrottstävlingar för den yttersta eliten anordnas där. Barn- och ungdomsidrottare tränar friidrott på anläggningen på vardagskvällar och helger samt tävlar under specifika helger. Idrottsplatsen används även av skolan vid gymnastiklektioner. Våxnäshallen har fått stora problem med hållfastheten i samband med snöfallet under vintern 2018. En särskild utredning har genomförts av teknik- och fastighetsförvaltningen som visar på brister i befintlig konstruktion. Under vintern 2018 kunde inte verksamhet bedrivas i lokalen en period med anledning av rasrisk. Framtiden för Våxnäshallen är osäker, då det är tveksamt om det är genomförbart och ekonomiskt försvarbart att förstärka befintlig hall. Tingvalla isstadion invigdes i november 1967 med en konstfrusen bana. Ur ett verksamhetsperspektiv är det största problemet att Tingvalla isstadion utgör en omodern och otidsenlig idrottsmiljö. Avsaknaden av funktionella faciliteter gör att anläggningen i sin nuvarande form inte nyttjas på ett effektivt sätt, då idrottsytan och servicefunktioner bland annat inte tillåter samnyttjande. Den största nackdelen är att ispisten inte har någon form av väderskydd vilket också begränsar nyttjandegraden. Anläggningen är en gemensam hemvist för bandy- och skridskoföreningarna i Karlstads kommun.


KULTUR- OCH FÖRENINGSSTÖD

Stödnivån för de allra flesta föreningar har varit oförändrad under lång tid. När det har funnits möjlighet att ge ökat stöd har lokalhållande föreningar, eller föreningar med höga verksamhetskostnader, prioriterats när resurser fördelats. På sikt bidrar detta till att urholka kultur- och föreningsstöds budget samtidigt som det reella stödet till föreningslivet minskar. För identifierade behov av nya eller högre stöd kommer valet att stå mellan att omfördela inom befintlig budget eller äska ytterligare medel. Under tre år har kultur- och föreningsstöd administrerat statliga stöd till lovaktiviteter. kulturoch föreningsstöd har det inneburit att arbetet har kunnat intensifieras med att göra det möjligt för barn- och unga att på ett jämlikt sätt delta i olika fritidsaktiviteter. Arbetet har fallit mycket väl ut. En viktig fråga för framtiden har hela tiden varit att bygga upp en kunskap som gör det att det går att arbeta vidare när det statliga stödet upphör. Inför 2019 är det redan osäkert ifall det kommer att finnas några statliga pengar, och det är därför angeläget att diskutera hur kommunen kan och vill arbeta vidare för att skapa jämlika villkor för barn och unga att ha en aktiv fritid. För de som inte vill kanalisera sitt engagemang genom en förening saknar kommunen stödformer. Det kan dock finnas mycket att vinna på att stötta det engagemang som finns då det både kan bidra till att utbudet av verksamheter ökar och till att göra Karlstad attraktivt för kreativa och engagerade människor. Kultur- och föreningsstöd följer utvecklingen av alternativa organisationsformer och vilka behov av stöd dessa kan ha. På sikt bör andra stödformer utvecklas för att möta det engagemang som idag inte passar i våra regelverk. För att möta de ekonomiska utmaningarna kommande år behöver i första hand möjligheten att öka intäkterna prövas genom att se över taxor och avgifter. Det kan också bli nödvändigt att se över de verksamheter som drivs i egen regi som komplement till föreningslivet, samt regler och nivåer för föreningsstöden. ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

En utmaning för öppen fritidsverksamhet under de kommande åren är att nå ut till unga i de områden där det för närvarande saknas verksamhetsställen. Exempel på områden med många barn och unga där det inte finns några verksamhetsställen är Skåre/Stodene och Skattkärr. Båda dessa områden har under senare år haft en generationsväxling som innebär en stor ökning av barn och unga. Det finns ett behov av att utveckla mer mobil verksamhet för att kunna få större geografisk spridning och nå en bredare målgrupp och ge fler möjligheter att hitta och utveckla sin fritid. I samband med det behöver fältverksamheten ses över. Ett utvecklingsområde är att få igång nya arbetssätt där man arbetar med plats-obunden verksamhet. Plats-obunden är aktiviteter och verksamhet som sker på ungas villkor och initiativ med stöd av vår personal och som kan bedrivas på olika platser.

24 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


BILAGA

KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018 25


STATISTIK OCH NYCKELTAL 2016 Aktivitet

Kvinnor

2017

Män

2018

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

228

137

104

241

Personal Antal anställda med månadslön

112

94

206

124

104

102

81

183

108

88

196

118

89

207

94

75

169

101

82

183

111

85

196

Timavlönade

75

48

123

65

38

103

61

43

104

Genomsnittlig ålder

46

49

48

46

49

47

46

46

46

Genomsnittlig sysselsättninggrad

96

95,9

95,7

94,5

96,8

95,6

95.6

96.9

96.2

9

15

24

11

17

28

12

15

27 6.90

Antal tillsvidareanställda varav heltidsanställda

Antal anställda 60 år eller äldre

6,76

3

4,99

7,14

4,81

6,06

9.82

3.40

Sjukfrånvaro i dagar/år

Sjukfrånvaro i procent

21

10

16

19

14

17

31

11

23

Antal timmar övertid/år

345

1130

1 475

411

1 274

1 685

543

1 367

1 910

Antal timmar mertid/år

800

559

1 359

936

717

1 653

1 979

778

2 757

204 835

173 563

378 398

203 547

170 086

373 633

198 050

164 289

368 393

varav ålder 0–6 år

21 905

18 659

40 564

20 243

18 315

38 558

21 527

18 692

40 219

varav ålder 7–17

27 465

22 471

49 936

26 162

23 200

49 362

23 113

19 766

42 879

155 465

132 433

287 898

157 142

128 571

285 713

154 628

130 667

285 295 23 670

Bad och sport Besökare Sundstabadet (ej simundervisning)

varav ålder 18– Deltagare simundervisning Sundstabadet

24 806

22 578

Deltagare Sundstalägret

375

391

384

Besökare Vålbergs simhall

14 723

15 675

14 673

Besökare Vålbergs sporthall

22 999

20 428

23 125

525 294

Bibliotek och arkiv Antal utlån

554 603

535 629

Antal utlån e-böcker

11 171

11 289

13 831

Antal utlån barnlitteratur

236 622

233 721

231 509

Antal utlån utländska medier

33 703

42 221

37 312

17 606

9 369

27 581

23 923

26 275

320 250

319 275

307 214

Antal aktiva låntagare Antal besökare stadsbiblioteket Antal besökare biblioteksfilialer

124 977

127 401

144 016

Antal besökare bibliotekskvällar

1 098

571

1 669

783

441

1 224

968

503

1 471

Lån/kommuninvånare

6

6

6

Besök bibliotek per timme

45

45

45

Kostnad/biblioteksbesök

61

59

59

Antal förfrågningar kommunarkivet

704

705

806

Antal forskarförfrågningar kommunarkivet

168

122

180

45 540

45 200

45 100

Is och grönt Besökare Tingvalla IP Besökare Tingvalla isstadion

23 355

25 566

22 056

Besökare Skutbergets spår¹

73 000

56 744

48 264

Besökare Våxnäshallen

137 902

144 537

132 750

26 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2018


2016 Aktivitet

2017

2018

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

96

106

85

Kultur- och föreningsstöd Drop-in idrott tillfällen Antal stödberättigade barn- och ungdomsföreningar Föreningsmedlemmar 7–20 år

134

145

142

8 984

11 207

20 191

9 217

11 391

20 508

8 924

10 600

19 524

Antal stödberättigade kulturföreningar

93

91

91

Antal barnkulturprojekt

19

21

20

557

187

744

510

245

755

1 068

902

1 970

455

488

510

209

217

211

Deltagare skaparverkstaden Totalt antal program på Arenan varav antal uthyrda program Besökare av film på Arenan

7 202

7 318

6 189

Öppetdagar Alsters herrgård

131

153

153

25 601

31 827

57 428

21 770

32 653

54 423

55 428

27

14

41

22

6

28

32

392

180

160

302

275

577

187

244

431

95

133

228

Besökare fritidsgårdar

63 862

87 598

151 460

24 376

44 888

69 264

15 770

36 626

52 547

Besökare parklekar

65 310

66 110

131 420

56 448

54 968

111 416

55 901

56 900

112 804

Besökare UNO

28 022

23 670

51 692

18 304

19 090

37 394

11 090

11 221

23 143

Besökare Seniorernas hus

16 739

8 207

24 946

17 402

7 868

25 270

16 394

7 288

23 682

Antal besökare Alsters herrgård Antal utställningar i Bibliotekshuset Idrottsskolan antal aktiviteter Antal deltagare idrottskolan

Öppen fritidsverksamhet²

¹ ²

Användandet av spåren på Skutberget har förändrats under åren och många parkerar nu i anslutning till Fintatorp vilket medför att man inte passerar räknaren. Fler räknare kommer att sättas upp. Besökssiffrorna för den öppna fritidsverksamheten har minskat betydligt. Sättet att räkna antalet besökare har ändrats inom den öppna fritidsverksamheten efter införandet av KEKS 2017 (ett arbete för kvalité och kompetens där barn och ungdomars trygghet och delaktighet i fritidsverksamheten mäts). Det går därför inte att dra några slutsatser om förändringen från år 2016 till 2017. Minskningen från 2017 till 2018 beror på en rad olika faktorer. Sommarverksamheten på Tolvmansgatans fritidsgård har inte varit igång under året, fritidsgårdarnas öppettider har minskats, dessutom har det varit ett turbulent år inom verksamheten. Hur mycket det sistnämnda har påverkat är det svårt att dra några kvalificerade slutsatser kring. Arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter och är på rätt väg. Det kan bland annat ses genom en drastisk förbättring av sjuktalen.


April 2019

Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Tel: 054-540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Webbplats: karlstad.se

28 KULTUR - O CH F RITIDSF ÖRVALTNINGEN | Å RSBER ÄT TELSE 2016

Profile for Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstads kommun

Kultur- och fritidsförvaltningens årsberättelse 2018  

Kultur- och fritidsförvaltningens årsberättelse 2018