Page 1

Giorgio Valvassori


Antinomika Giorgio Valvassori

Dela

Opere

a. Steber / 2010 les, karton, trodelni, 67,5x23x20 cm

a. Colonna / 2010 legno, cartone, tre pezzi, 67,5x23x20 cm

b. BivajoÄ?a struktura / 2014 les, karton, 154X163x20,5 cm

b. Struttura abitante / 2014 legno, cartone, 154x163x20,5 cm

c. Zemljevid / 2012 les, karton, 298x257cm

c. Mappa / 2012 legno, cartone, 298x257 cm

d. Ograda za snubce / 2012 les, karton, 120x260x470 cm

d. Recinto per Proci / 2012 legno, cartone, 120x260x470 cm

e. Gnezdo / 2009 les, karton, lasje, 300x270 cm

e. Nido / 2009, legno, cartone, capelli, 300x270 cm

f. Malo gnezdo / 2010 les, guma, 90x110 cm

f. Piccolo nido / 2010 legno, gomma, 90x110 cm

g. Spirala / 2010 karton, premer 70 cm viĹĄina 20 cm

g. Spirale / 2010 cartone, diametro 70 cm 20 di altezza cm


1.


Antinomika Saša Quinzi Utrudil sem se podobe svojega plemena / in se izselil. / Iz dolgih žebljev / si varim ude novega telesa. / Iz starih cunj bo drobovje. / Nagniti plašč mrhovine / bo plašč moje samote. / Oko si izderem iz globine močvirja. / Iz prežrtih plošč gnusa / si bom postavil kolibo. / Moj svet bo svet ostrih robov. / Krut in večen. [Tomaž Šalamun, Mrk, 1966] Instalacije Giorgia Valvassorija se rojevajo iz premišljenega odklona in iz zavestnega zavračanja tiste prazne ter estetizirajoče lepote, ki je zakrila naše vizualno obzorje in omrtvila našo sposobnost pretanjenega zaznavanja. Valvassorijeva drža ima apofatičen predznak, saj svoja dela gradi z odrekanjem, redčenjem, klestenjem. Zaradi tega ima načrtovanje v njegovem umetniškem postopku posebno težo. Takrat bistri in preceja navdih na najbolj klasičen način, s in znakovno gosto na belem papirju. Strogo presoja in postopoma lušči začetno misel ter jo na koncu prenese v konkretne oblike, ki so »v procesu vztrajnega čiščenja pridobile vse bolj bistvene poteze« [Fulvio Dell'Agnese 2003]. Tako nastala dela so praviloma brezbarvna, vendar niso pusta, saj jih odlikuje sežeta in eidetična forma, s krhkim notranjim ravnovesjem, ki se lahko spreminja glede na razstavni prostor ali zaradi zunanjega posega. V tem primeru nastopi sprememba zaradi tehnološke hibridizacije Vanje Merviča, ki je uporabil izrazne medije, tuje Valvassorijevemu arhaizirajočemu in prvinskemu svetu. Mervičev »Echo Of The Vacuum« izkorišča votlo ogrodje »Gnezda« za vizualizacijo zvoka, tako da se zvočna koda prekriva z vizualno in načenja stabilnost inštalacije. Tudi linearno izčiščena »Ograda snubcev« – kartonasta škatla in kartezijanski okvir iz lesenih letvic, ki oblikujeta in urejata prostor – je načeta v svojem ravnovesju s projekcijo »Blowing Bubbles On A Micro Scale«. Racionalnost risbe in misli morata po sili razmer sobivati s spremenljivo naključnostjo gomoljastih oblik, vendar ne dosežejo prave simbolne sinteze. Gomolji pa so le vzorci žvečilnih gumijev, ki jim je navidezno odvseta banalna estetska vrednost zaradi mikroskopske povečave. Podobno velja za »Malo gnezdo« s črno gumijasto kepo. Valvassori vztrajno raziskuje miselni in vizualni red ter nam ga delno ali skoraj v celoti odkriva v instalacijah kakršni sta »Bivajoča struktura« ali »Zemljevid«, v katerem lahko prepoznamo vozlišča sodobne, razsrediščene informacijske družbe. Svoj cilj pa dosežene le začasno, saj so to premične strukture (načrt »Bivajoče strukture« predvideva celo kolesca), ki jih lahko tudi obesimo na steno, njihova sporočilnost pa je prepuščena krhki obstojnosti porabnih materialov. Fizično lahke instalacije, kakršen je karton zavit v »Spiralo«, zaznamuje tudi igrivost, ki pa ni miselna lahkotnost, marveč meji na ironičen posmeh. Tako se samo osnovano »Videnje poezije« sicer poslužuje daljnogleda, a z njim bi gledali, ne pa videli. Idejno je načrt neposredno izpeljan iz svinčenih »Zrcal«, ki jih je Valvassori izdelal »na začetku devetdesetih let in jih posvetil motivu percepcije v dialektičnem odnosu med iluzijo in razočaranjem, med polnostjo in praznino« [Isabella Reale 2013]. Antinomičen pristop in večpomenskost, ki sta značilna za poetični credo Giorgia Valvassorija, se odražata tudi v poseganju po revnih, navadnih in organskih materialih, lesu, kartonu, plastiki. Čeprav se jih avtor loteva z izurjeno obrtno veščino, so slednji brez lastne estetske ter ekonomske vrednosti; z lahkoto se obdelujejo in nimajo nobene specifične spomeniške teže; lahko se reciklirajo, lahko propadejo; prazaprav so ti materiali vnetljivi kakor pesnikovi verzi: Potem bom vse zažgal. / Gorelo bo dolgo, / gorelo bo sedem dni. / Ostali bodo samo žeblji, / spajkani, zarjaveli vsi. / Tak bom ostal. / Tak bom vse preživel.­[Tomaž Šalamun, Mrk, 1966]

Tomaž Šalamun, Poker, 1966 (trad. it. Fuoco verde, fiore verde / Zelen ogenj, zelen cvet, Koper, Lipa, 2000) Fulvio Dell'Agnese, Giorgio Valvassori. Abstract, v: / in: Giorgio Valvassori: abstract: riposare lo sguardo, razstavni katalog / catalogo della mostra, Gradisca d'Isonzo 2003 Isabella Reale, Schede opere, v: / in: '900 & oltre: nuove acquisizioni per la Pinacoteca dei Musei Provinciali di Gorizia, razstavni katalog / catalogo della mostra, Gorizia 2013


2.


Antinomika Saša Quinzi Stanco dell'immagine della mia stirpe / sono emigrato. / Con lunghi chiodi / saldo le membra del mio nuovo corpo. / Vecchi stracci saranno le viscere. / La putrida pelle di una carogna / sarà il manto della mia solitudine. / Strappo un occhio dal fondo di una palude. / Mi costruirò una capanna / di logore piastre di disgusto. / Il mio mondo sarà un mondo dagli spigoli taglienti. / Crudele ed eterno. [Tomaž Šalamun, Eclisse, 1966] Le installazioni di Giorgio Valvassori nascono da un meditato rifiuto, da una lucida avversione nei confronti di quella bellezza vacua ed estetizzante, che ha saturato il nostro orizzonte visivo e anestetizzato la nostra sensibilità percettiva. È un atteggiamento di segno apofatico, quello di Giorgio, che procede soprattutto per negazione, sfoltimento, spogliazione. Si può così comprendere il peso che assume nel suo modus operandi la fase progettuale durante la quale l'ispirazione si chiarisce e si decanta sul foglio bianco attraverso il più classico dei procedimenti, il disegno a mano libera dal fitto tratteggio, sicché l'idea iniziale viene sottoposta a una serrata verifica per forza di levare e si traduce concretamente in forme che «hanno assunto, in una progressiva depurazione, connotati sempre più lineari» [Fulvio Dell'Agnese 2003]. Ne sortiscono opere solitamente acromatiche, ma non disadorne, essenziali ed eidetiche, che vivono in un delicato equilibrio, passibile di alterazioni a seconda della contestualizzazione espositiva o a causa di un intervento esterno. Nel nostro caso si tratta delle ibridazioni tecnologiche di Vanja Mervič, che introduce medium espressivi altrimenti estranei al mondo arcaizzante e primordiale di Giorgio Valvassori. L'«Echo Of The Vacuum» sfrutta la griglia del «Nido» per visualizzare il cono sonoro che finisce per confondere percezione visiva e percezione uditiva, incrinando la stabilità dell'installazione. Anche il lineare ed esile «Recinto dei proci» – un involucro di cartone e una cartesiana cornice di asticelle lignee che danno forma e ordine allo spazio – è alterato nel suo equilibrio visivo dalla videoproiezione dei «Blowing Bubbles On A Micro Scale». Razionalità di disegno e pensiero si trovano a coesistere, forzatamente, senza giungere a una sintesi simbolica, con la casualità di mutevoli e bulbiformi organismi che si rivelano essere sezioni di un chewing gum, la cui banalità estetica è solo apparentemente riscattata dall'indagine microscopica. Osservazioni simili valgono anche per il «Piccolo nido» con la sua nera plastica appallottolata. L'ordine mentale e visivo viene tuttavia ricercato da Giorgio e parzialmente o quasi del tutto svelato in opere quali «Struttura abitante» o «Mappa», nella quale si può riconoscere come rappresentazione degli snodi dell'odierna società policentrica. Ma si tratta pur sempre di traguardi instabili vuoi perché sono strutture mobili (si notino le ruote progettate per la «Struttura abitante») o sospese a parete, vuoi perché affidati alla precaria esistenza dei materiali di consumo. Alle installazioni fisicamente leggere, tale è il cartone ondulato della «Colonna», si abbina alle volte anche una vena più ludica e giocosa, non necessariamente assimilabile a una leggerezza di pensiero, ma piuttosto a un ironico sorriso di disincanto. Così la «Visione della poesia», pur se rimasta allo stadio progettuale, usa un binocolo che consente di guardare, non di vedere. L'idea di fondo rappresenta un'esplicita diramazione degli «Specchi» di piombo, elaborati da Giorgio «all'inizio degli anni Novanta e dedicati al tema della percezione, rifacendosi alla dialettica tra illusione e disillusione, pieno e vuoto» [Isabella Reale 2013]. L'approccio antinomico e per nulla univoco che segna il credo poetico di Giorgio Valvassori traspare anche nella predilezione per l'uso di materiali poveri e ordinari, quali reperti organici, legno, cartone e sostanze plastiche. Pur se trattati con estrema perizia esecutiva, essi sono privi di un intrinseco valore estetico ed economico; sono malleabili e leggeri, senza uno specifico peso monumentale; sono riciclabili e deperibili, anzi, comburenti, come i versi di un poeta: Dopo brucerò tutto. / Arderà a lungo. / Arderà sette giorni. / Rimarranno solo i chiodi, / tutti ben saldati e arrugginiti. / Resterò così. / Così sopravvivrò a tutti. [Tomaž Šalamun, Eclisse, 1966].


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


Načrti

Progetti

1. Načrt za Gnezdo / 2008 grafitni svinčnik, flomaster, papir, 21x29,6 cm

1. Progetto per Nido / 2008 grafite, pennarello su carta, 21x29,6 cm

2. Študije za Gnezdo / 2008 tuš, flomaster, papir, 21x29,6 cm

2. Studi per Nido / 2008 inchiostro, pennarello su carta, 21x29,6 cm

3. Študija za Ogrado / 2012 grafitni svinčnik, flomaster, papir, 29,6x21 cm

3. Studio per Recinto / 2012 grafite, pennarelli su carta, 29,6x21 cm

4. Študija za Zemljevid detajl B / 2012—2013 grafitni svinčnik, flomaster, tuš, karton, 15,5x25 cm

4. Studio per Mappa part. B / 2012—2013 grafite, pennarello, inchiostro su cartoncino, 15,5x25 cm

5. Študija za Zemljevid detajl B / 2012—2013 flomaster, karton, 19,3x25 cm

5. Studio per Mappa part. B / 2012—2013 pennarello su cartoncino, 19,3x25 cm

6. Študija za Zemljevid / 2014 grafitni svinčnik, flomaster, papir, 29,6x21 cm

6. Studio per Mappa / 2014 grafite, pennarello su carta, 29,6x21 cm

7. Načrti, daljnogled, spirala, lestev / 2014 grafitni svinčnik, papir, 28x20,5 cm

7. Progetti, cannocchiale, spirale, scala / 2014 grafite su carta, 28x20,5 cm

8. Študija za strukturo-obleko / 2014 grafitni svinčnik, papir, 28x20,5 cm

8. Studio per struttura-abito / 2014 grafite su carta, 28x20,5 cm

9. Načrti za kartone-1 / 2006 tuš, papir, 21x29,7 cm

9. Progetti cartoni-1 / 2006 inchiostro su carta, 21x29,7 cm

10. Načrti za kartone-2 / 2006 tuš, papir, 21x29,7 cm

10. Progetti cartoni-2 / 2006 inchiostro su carta, 21x29,7 cm

11. Načrti za kartone-3 / 2005 tuš, papir, 21x29,7 cm

11. Progetti cartoni-3 / 2005 inchiostro su carta, 21x29,7 cm


Giorgio Valvassori se je rodil v Gorici leta 1947. V rodnem mestu je dokončal državno srednjo šolo za umetnost, zatem je med letoma 1976 in 1980 obiskoval Akademijo lepih umetnosti v Benetkah. Od 1980 do 2010 je na Državni srednji šoli za umetnost v Gorici poučeval risbo, vizualno vzgojo in slikarsko načrtovanje. Leta 1975 je sodeloval na X. kvadrienalu v Rimu, ki je bil posvečen novi generaciji (»Nuova Generazione«), kasneje pa so ga na priporočilo Fortunata Bellonzija povabili na razne grafične razstave v Evropi in Južni Ameriki. Leta 1978 je dobil štipendijo fundacije »Opera Bevilacqua La Masa« v Benetkah, leto kasneje je prejel še nagrado »Lubiam«, ki jo je mesto Mantova razpisala za študente italijanskih in tujih akademij. Leta 1981 je sodeloval na XIV. grafičnem bienalu v Ljubljani. Leto kasneje se je na povabilo Ernesta L. Francalancija predstavil na II. mednarodnem mladinskem bienalu za risbo v Nürnbergu, kjer je bil dobitnik druge nagrade, in na razstavi »Proiezioni Arte nel Veneto 1970/80«, ki jo je v Benetkah uredil Toni Toniato. Leta 1996 je sodeloval v OdeonSerapionstheater na Dunaju na razstavi »Camouflage«, ki jo je uredila Laura Safred, leta 1999 pa v Ludwig Museum-u v Budimpešti na razstavi »Bel Tempo«, ki jo je uredila Giuliana Carbi. Leta 2000 je sodeloval na razstavi »Welcom to«, ki jo je v vili Manin postavil Angelo Bertani v okviru pobude »Hic et Nunc«. Leta 2002 je v okviru časovno razmeščenega projekta »Riposare lo sguardo« razstavljal v galeriji Sagittaria v Pordenonu, v galeriji Tommaseo v Trstu, v Mestni galeriji v Ljubljani, v Pilonovi galeriji v Ajdovščini in v Galeriji za sodobno umetnost »L. Spazzapan« v Gradišču ob Soči. Leta 2006 je v okviru projekta »Revoltella Contemporaneo« postavil samostojno razstavo »Mosca Bianca« s spremno besedo Walterja Guadagninija. Leta 2007 so mu na drugi izvedbi festivala »Palinsesti« v kraju San Vito al Tagliamento dodelili sobo za samostojno razstavo. Leta 2008 je z Alessandro Lazzari razstavljal v Poslovnem centru HIT v Novi Gorici. Sodeloval je na potujoči razstavi »Zotti&Allievi nell'arte e nella vita«, ki so jo gostili Muzej moderne i suvremene umjetnosti na Reki, Obalne galerije v Piranu in beneški Magazzini del Sale. Leta 2009 je imel v galeriji Maria Cilena v Milanu samostojno razstavo z naslovom »Begreifen« s spremno besedo Valerije Vaccari. Leta 2010 je na povabilo France Marri sodeloval na natečaju »Premio in Sesto« v okviru festivala »Palinsesti« v kraju San Vito al Tagliamento. V istem letu je s Paolom Patellijem razstavljal v galeriji Plurima v Vidnu. Leta 2011 sta Giorgio Bonomi in Alice Ginaldi predstavila delo »Inquiete stanze«, dvotaktno razstavo v Museo Civico del Territorio v Krminu. Leta 2012 je na povabilo Annalie Delneri, kustosinje Galerija za sodobno umetnost »L. Spazzapan« iz Gradišča ob Soči, postavil razstavo »Annunciazione« (»Oznanjenje«) v okviru projekta »Il progetto e l'opera« (»Načrt in delo«). V istem letu ga je Isabella Reale predstavila z Mariom Pallijem na razstavi v Pordenonu (ParCo - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone), ki je sodila v sklop medmuzejskega projekta »Contemporanea/ mente«.


nasce a Gorizia nel 1947. Compie i suoi studi all'Istituto Statale d'Arte del capoluogo isontino e dal 1976 al 1980 frequenta l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 1980 al 2010 è stato insegnante delle materie disegno dal vero, educazione visiva e progettazione di discipline pittoriche presso l'Istituto Statale d'Arte di Gorizia. Nel 1975 partecipa alla X quadriennale di Roma dedicata alla “Nuova Generazione” e in seguito, segnalato da Fortunato Bellonzi, viene invitato a una serie di esposizioni di grafica in Europa e Sud America. Nel 1978 riceve la borsa di studio dell'Opera Bevilacqua La Masa di Venezia e l'anno dopo ottiene quella del Premio Lubiam di Mantova, indirizzato agli studenti delle accademie italiane e straniere. Nel 1981 partecipa alla XIV Biennale di grafica di Lubiana. L'anno seguente partecipa alla II Biennale Internazionale Giovanile del Disegno a Norimberga su invito di Ernesto L. Francalanci dove ottiene il II° premio, e alla mostra “Proiezioni Arte nel Veneto 1970/80” a Venezia curata da Toni Toniato. Nel 1996 partecipa alla mostra “Camouflage” all'OdeonSerapionstheater di Vienna a cura di Laura Safred e nel 1999 alla mostra “Bel Tempo” curata da Giuliana Carbi al Ludwig Museum di Budapest. Nel 2000, nell'ambito della rassegna “Hic et Nunc” curata da Angelo Bertani, espone a Villa Manin di Passariano nella mostra dal titolo “Welcome to”. Nel 2002 realizza il progetto “Riposare lo sguardo” con la serie di mostre in successione cronologica alla galleria Sagittaria di Pordenone, alla galleria Tommaseo di Trieste, alla Mestna galerija di Lubiana, alle Pilonova galerija di Aidussina e alla Galleria d'Arte Contemporanea “L.Spazzapan” di Gradisca d'Isonzo. Nel 2006 al Museo Revoltella di Trieste, nell'ambito della rassegna “Revoltella Contemporaneo”, realizza una mostra personale a cura di Walter Guadagnini dal titolo “Mosca Bianca” e nel 2007 è presente con una sala antologica all'interno della II edizione di “Palinsesti” nel nuovo Museo di San Vito al Tagliamento. Nel 2008 espone con Alessandra Lazzaris al Poslovni center Hit di Nova Gorica. Partecipa alla mostra itinerante “Zotti&Allievi nell'arte e nella vita presso” il Muzej moderne i suvremene umjetnosti a Rieka, la Obalne galerije di Piran e ai Magazzini del Sale di Venezia. Nel 2009 alla Galleria Maria Cilena di Milano presenta “Begreifen” mostra personale a cura di Valeria Vaccari. Nel 2010 è invitato da Franca Marri a partecipare al Premio in Sesto all'interno della rassegna “Palinsesti” a San Vito al Tagliamento. Nello stesso anno, insieme a Paolo Patelli, propone un'esposizione presso la Galleria Plurima di Udine. Nel 2011, presentato da Giorgio Bonomi e Alice Ginaldi, realizza “Inquiete stanze”, una mostra in due tempi per il Museo Civico del Territorio di Palazzo Locatelli a Cormons. Nel 2012, su invito di Annalia Delneri, curatrice della Galleria d'Arte Contemporanea “L. Spazzapan” di Gradisca d'Isonzo, all'interno del ciclo denominato “Il progetto e l'opera”, presenta una mostra dal titolo “Annunciazione”. Sempre in questo anno, insieme a Mario Palli, viene presentato da Isabella Reale in una mostra presso PArCo, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone nell'ambito del progetto regionale intermuseale Contemporanea/ mente.


Vanja Mervič se je rodil v Kopru leta 1973. Slikarstvo je študiral na beneški Akademiji lepih umetnosti in na Akademiji za likovno umetnost Brera v Milanu, kjer je diplomiral leta 2001. Študij videa in novih medijev je nadaljeval na Akademij za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri prof. Sreču Draganu, kjer je leta 2008 končal magistrski študij. Študijsko se je izpopolnjeval v Belgiji (Hoogeshool, Gent), na Novi Zelandiji (UCOL, Wanganui) in v Avstriji (FH Digital media, University of Applied Sience, Hagenberg). Leta 2007 je prejel štipendijo mednarodne izmenjave Leonardo, leta 2009 pa je bil dobitnik delovne štipendije Ministrstva za kulturno RS. Izbrane razstave v letu 2013: Salone internazionale Arte & restauro & paessagio, Galerijia sodobne umetnosti, Monfalcone (Italija); Puerts abertas, Fóndacio Eugénio de Almeida, Evora (Portugalska); Zu allem Überfluss / Into the bargain, Weissenohe (Nemčija); Literatura in gibljive slike – Met kock, II. mednarodni komparativistični kolokvij, Vilenica, Koper (Slovenija) http://black.fri.uni-lj.si/metkock/; Atlas, Solkan, Galerija Dimenzija napredka, Solkan (Slovenija); Simultan Festival 2013 - 'Popular Unknown' - Timisoara - Sinagoga din Cetate, Casa Artelor (Romunija). Izbrane razstave v letu 2014: Four to the flour, Mestna Galerija, Nova Gorica (Slovenija); Videocollage international FemLink, Galerija Tir, Nova Gorica, (Slovenija); SEM, Microscopy and Spectroscopy, Centre, Ajdovščina (Slovenija); Lintvar, Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči (Slovenija); Re/Mixed media festival IV, NYC USA. è nato a Capodistria nel 1973. Ha studiato pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia e presso l'Accademia di Brera a Milano, laureandosi nel 2001. Ha continuato ad approfondire lo studio del video e dei nuovi media presso l'Accademia di Belle Arti e Design di Lubiana con il prof. Sreču Draganu e ha ottenuto il master nel 2008. Ha frequentato corsi di perfezionamento in Belgio (Hoogeshool, Gand), Nuova Zelanda (UCOL, Wanganui) e Austria (FH Digital media, University of Applied Sience, Hagenberg). Nel 2007 ha ottenuto una borsa di studio nell'ambito del programma Leonardo e nel 2009 una borsa di studio del Ministero della cultura della Repubblica Slovena. Selezione di mostre del 2013: Salone internazionale Arte & restauro & paessagio, Galleria d'arte contemporanea, Monfalcone (Italia); Puerts abertas, Fondazione Eugénio de Almeida, Evora, (Portogallo); Zu allem Überfluss / Into the bargain, Weissenohe (Germania); Literatura in gibljive slike – Met kock, II° Colloquio internazionale di comparativisti, Vilenica, Koper (Slovenia) http://black.fri.uni-lj.si/metkock/; Atlas, Solkan 2013 Galleria Dimenzija napredka, Solkan (Slovenia); Simultan Festival 2013 - 'Popular Unknown' - Timisoara - Sinagoga din Cetate, Casa Artelor (Romania). Selezione di mostre del 2014: Four to the flour, Mestna Galerija, Nova Gorica (Slovenia); Videocollage internazionali FemLin, Galerija Tir, Nova Gorica (Slovenia); SEM, Microscopy and Spectroscopy, Centre, Ajdovščina (Slovenia); Lintvar, Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči (Slovenia); Re/Mixed media festival IV, NYC USA.

Blowing bubbles on a micro scale / 2014 bikarbonat, videoprojektor, fotografije posnete z vrstičnim elektronskim mikroskopom

Blowing bubbles on a micro scale / 2014 bicarbonato, videoproiettore, foto da microscopio elettronico a scansione

Echo of the vacuum / 2014 Pri snemanju in oblikovanju zvočnega posnetka so sodelovali: Matej Čelik, Vladimir Hmeljak, Romildo Kumar

Echo of the vacuum / 2014 Alla registrazione e sviluppo dell'audio hanno collaborato: Matej Čelik, Vladimir Hmeljak, Romildo Kumar

Rabo vrstičnega elektronskega mikroskopa je omogočila Univerza v Novi Gorici v okviru projekta Sungreen, operater mikroskopa in priprava vzorcev: doc. dr. Mattia Fanetti, koordinacija doc. dr. Aleš Vaupotič. Avtor se zahvaljuje vodji projekta doc. dr. Matjažu Valantu in rektorju prof. dr. Danilu Zavrtaniku / L'uso del microscopio elettronico a scansione è stato reso possibile dall'Università di Nova Gorica nell'ambito del progetto Sungreen; operatore del microscopio e preparatore dei campioni: prof. dott. Mattia Fanetti, coordinamento prof. Aleš Vaupotič. L'autore ringrazia anche il responsabile del progetto prof. Matjaž Valant e al rettore dell'università del prof. Danilo Zavrtanik


Andrej Medved Pesnik, esejist, prevajalec, založnik in umetnostni zgodovinar. Rojen leta 1947 v Ljubljani, živi v Kopru. Je izjemno plodovit pisec, avtor številnih knjig, antologij, monografij. Je dobitnik mnogih uglednih nagrad za poezijo in drugih literarnih priznanj. Letos mu je Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.

Poeta, saggista, traduttore, editore e storico d'arte. Nato nel 1947 a Lubiana, vive a Capodistria. Penna molto prolifica, autore di numerosi libri, antologie, monografie. Ha vinto molti prestigiosi premi per la poesia e riconoscimenti letterari. Quest'anno l'Associazione dei musei sloveni gli ha assegnato il Premio Valvasor alla carriera.


iz zbirke Telo losa V oljenih prtih so zavita krila; v kratkih krčih spijo ptice; in se spreminjajo v zvezde za oblaki. Dišeči dateljnovi listi; negibno za zaveso in pred vrati, ki skrivajo nebesne vhode. V leseni bič, ki stiska ovce v ogradi. Od teže zakopan, zamrznjen v ledu; stopljen v med iz tisočih kristalov, v odmevih nepreglednega prostora. V zenicah slutnje, v prazni sli po lovu, ponavljaš pod obzorji sončnih krogov besede, ki so brez pomena. Da se razraščajo v nemem ritmu; v rob polti, v boleče perje.

dalla raccolta Il corpo dell'alce Le ali sono avvolte in tovaglie oleate; scossi da brevi spasmi dormono gli uccelli; e si trasformano in stelle dietro le nuvole. Fragranti foglie di datteri; immobile dietro la cortina e davanti alla porta che cela gli ingressi celesti. Nella frusta di legno che rinserra le pecore nel recinto. Sepolto dal peso, congelato nel ghiaccio; fuso in miele dai mille cristalli, negli echi dell'immenso spazio. Nelle iridi del presagio, nella vana smania di caccia, ripeti sotto gli orizzonti dei cerchi solari parole senza senso. In modo che si sviluppino in muto ritmo; fino all'estremità della pelle, nelle piume doloranti.


Nisem miren

Non sono calmo

Nikakor nisem miren In ko se noč spusti, se spusti noč kot tableta. Na mojo hišo pod zvezdo spusti se in dovolj je noč, potem diha zajebano tišino in v moji hiši je soba na ure. Je tam, kjer se umre.

Non sono calmo per niente e, quando la notte cala, cala la notte come una pastiglia. Su casa mia sotto alla stella scende e basta la notte, poi respira un silenzio fottuto e in casa mia c'è una camera ad ore. è lì che si muore. Sono tornato uguale, io che sono pieno di vortici, manate e bicchieri, io sono pieno zeppo di canzoni, sono un re di cuori, e poi sempre il re solitario. Sì, stasera sono tornato, ero giù in città dalla mia veggente e mi ha visto in questo stato.

Spet sem tak kot prej, jaz, ki sem poln vrtincev, klofut in kozarcev, jaz, ki sem nabit s pesmimi, sem kralj src, in potem vedno kralj samotar. Ja, zvečer sem se vrnil, bil sem dol v mestu pri moji vedeževalki in me je videla v tem stanju.

Alessandra Bernardis Rodila se je v Trsu leta 1966 istrskemu očetu in hrvaški materi. Živi v kraju San Zanut, v goriški pokrajini, in je vzgojiteljica. V prostem času slika in piše. Ugajajo ji morje, hribi, parki, vrtovi, kamni, operno gledališče, slikarstvo, knjige, živali in tudi nekateri ljudje, med katerimi njen sin.

Nata a Trieste nel 1966 da padre istriano e madre croata. Vive a San Zanut, in provincia di Gorizia, e lavora come educatrice. Dipinge, scrive. Le piacciono il mare, le montagne, il giardino, l'orto, i sassi, il teatro d'opera, la pittura, i libri, gli animali e anche alcuni umani, tra i quali suo figlio.


Ikonoklast

L'iconoclasta

Najina ljubezen spi vendar midva se nisva zavedla.

Il nostro amore dorme ma noi non ce ne siamo accorti

In jaz nadaljujem z uničevanjem sem jaz uničevalec pod tem križem. Sem jaz tolažilna nagrada in se lahko spomnim da te pozabim.

e io continuo a distruggere sono io l'iconoclasta sotto a questa croce. Sono io il premio di consolazione e posso ricordarmi di dimenticarti.

Luca Geroni Rodil se je v Rimu leta 1969, a je odrasel v Julijski krajini, kjer živi še danes. Diplomiral je na filozofski fakulteti Univerze v Trstu in opravil doktorat na Univerzi v Vidmu. Zaposlen je kot profesor literarnih predmetov na tehničnem zavodu Leonardo da Vinci v Trstu. Že več let sodeluje z muzeji in galerijami dežele Furlanije Julijske krajine, za katere piše strokovna besedila, urejuje razstave in popisuje umetniško dediščino. Skrivaj piše poezijo.

Nato a Roma nel 1969, è vissuto e cresciuto nella Venezia Giulia. Laureatosi in lettere all'Università di Trieste, ha ottenuto il dottorato in Storia dell'Arte all'ateneo di Udine. Insegnante di Materie Letterarie presso l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci a Trieste, da anni scrive, cura mostre e cataloga oggetti d'arte per musei e gallerie della regione. Di nascosto scrive poesie.


Antinomika Giorgio Valvassori

Giorgio Valvassori www.giorgiovalvassori.it Katalog izdal / Pubblicato da Kulturni dom Nova Gorica, Mestna galerija Nova Gorica Zanj odgovarja / Responsabile Pavla Jarc Uredil / A cura di Chiara Aglialoro (metarte.org) Besedilo / Testo Saša Quinzi Pregled besedil / Revisione dei testi Mateja Poljšak Furlan Fotografije / Fotografie Massimo Crivellari Tisk / Stampa Poligrafiche San Marco Naklada / Tiratura 300 izvodov/copie

Izid kataloga je omogočila / Questo catalogo è stato reso possibile grazie a

Zahvale / Ringraziamenti Alessandra Bernardis Vida Doktorič Luca Geroni Tadej Hrovat Pavla Jarc Mauro Mazzoni Andrej Medved Mateja Poljšak Furlan Saša Quinzi Luciano Valvassori Matej Vidmar Posesbna zahvala / Un ringraziamento particolare a Jolka Milič za prevod poezije Andreja Medveda / per la traduzione della poesia di Andrej Medved Polona Strnad za prevod poezij Alessandre Bernardis in Luce Geronija / per la traduzione delle poesie di Alessandra Bernardis e Luca Geroni

Mestna galerija Nova Gorica 6.—27. 6. 2014 urnik / orario ponedeljek-petek / lunedì-venerdi 9.00—13.00 / 15.00—19.00 sobota / sabato 9.00—12.00 Trg Edvarda Kardelja 5 Nova Gorica / Slovenija T +386 5 335 40 17 www.mgng.net


Giorgio Valvassori: Antinomika, razstavni katalog  

Razstavni katalog italijanskega umetnika za razstavo instalacij Antinomika v Mestni galeriji Nova Gorica (6.-27. 6. 2014). Uvodni tekst: Saš...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you