Page 1

Kulturstrategi for Oppland fylke

«Livet er kort, kulturen er lang, kunsten er evig» Hippokrates

«Først former vi våre omgivelser, så former de oss» Churchill

Mulighetenes Oppland

Kyrre Dahl, fylkeskultursjef


Program Kl. 10.00 Velkommen til Granavollen v/styreleiar Stiftelsen Glasslåven, Randi Eek Thorsen Kl. 10.10 Kort informasjon kunstlåvar og kunstresidensar v/fylkeskultursjef Kyrre Dahl Kl. 10.20 Glasslåven - om prosessen v/Randi Eek Thorsen Kl. 10.50 Kulturnæring frå regionaleiningas perspektiv v/Trond Carlson, teamleiar næring og samfunn Kl. 11.10 Omvising på Glasslåven Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 Glasslåven frå arkitekten sin ståstad v/Frederica Miller, Gaia Arkitekter Kl. 13.30 Glasslåven frå kunstnaren sin ståstad v/Ulla-Mari Brantenberg

Kl. 14.00 Korleis vurderer Norsk kulturråd søknader om tilskot til kunst- og kulturarenaer? v/Hilde Stenseng, Rom for kunst

Kl. 14.20 Kva kriterie legg Innovasjon Norge vekt på i forhold til finansiering av prosjekt innan kulturell og kreativ næring? v/Anne Mette Iversen Kl. 14.40 Korleis vurderer Sparebankstiftelsen DNB slike prosjekt? v/Birthe Mørreaunet Selvaag Kl. 14.55 Avrunding Mulighetenes Oppland Kl. 15.00 Program slutt


Formål med seminaret 

     

 

Arbeidsplasser til profesjonelle kunstnere Oversikt over muligheter og utfordringer som venter Fagpersoner og nettverk Oversikt over finansieringsmuligheter og drift Tekniske løsninger Nyskapende regioner Kunstnere som kreative resurser i lokalsamfunn/utvide referanserammer «350 ubebodde hus i Norddalen» Kortsiktig og langsiktig tenking i forhold til kunst og kulturarv

Mulighetenes Oppland


Sosial trygghet Ytringsfrihet Demokrati

Mulighetenes Oppland


R e si d e n s e r

Ullinsvin

Ringebu K u n st n e r v e r k st e d r Mulighetenes Oppland

Balke

GlasslĂĽven


F e s ti v a l e r O p p l a n d 2 0 1 Mulighetenes Oppland 8


Formål:  Støtteordningen for kunstnerresidenser skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland gjennom kunstnerresidenser i fylket. Ordningen skal bidra til at kunstog kulturlivet i Oppland får økt mulighet til nasjonal og internasjonal utveksling, samt styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet i fylket. Hvem kan søke? 

Profesjonelle kunstnere, som vi ha kunstnerresidenser som en del av virksomheten sin, eller som ønsker å utvikle slike.

Søknadsfrist 1. nov. 2018

Mulighetenes Oppland


En ny tid! 

Kulturutredningen – før ekspertutvalget – Nasjonalt kulturpolitikk

Ekspertutvalget – 4.5 milliarder – strukturering

Nytt fylke – regionsammenslåing – samordning av kriterier for støtte – ulike kulturer

Mulighetenes Oppland


En ny tid 

Kommuners ansvar – lokalt – regionalt nasjonalt - internasjonalt

Regioners ansvar – 2,5 mill. fra fylkeskommunen

Kulturnæring – utvikling – næring kontra utvikling – Ansvarsfordeling

Mulighetenes Oppland


En ny tid 

Kulturråd – arenastøtte mm

Kreativt Senter/Innovasjon Norge – Kulturnæring

Mulighetenes Oppland


Hedmark + Oppland = SANT

Mulighetenes Oppland


Lokalisering

Hedmark/Hamar: • •

Oppland/Lillehammer: •

Kultur (herunder fylkesbibliotek, idrett, friluftsliv)

• • •

Kulturarv Fylkesarkiv Kollektivtrafikk (herunder ansvar for klimasatsing innenfor kollektivtransport, og oppgaver knyttet til jernbane/jernbanefora)

Fagskolen Innlandet

• • • •

(med unntak av klimasatsing innenfor kollektivtransport)

• • • • •

(Gjøvik)

IKT og eiendomsforvaltning skal være lokalisert både på Hamar og i Lillehammer.

Mulighetenes Oppland

Politisk og administrativ ledelse Samferdsel + sams vegadministrasjon Næring Internasjonalt arbeid Videregående opplæring, kompetanse og forskning Klima og miljø

• • • • •

Plan Folkehelse Fylkestannlegen Kommunikasjon Personal, organisasjon (HR), Bedriftshelsetjeneste Arkiv Økonomi Regnskap Innkjøp Sekretariatet for fylkesordfører, fylkesting, råd og utvalg

Glasslåvenkyrre dahl april 2018 kd  

Foredrag fylkeskultursjef Kyrre Dahl

Glasslåvenkyrre dahl april 2018 kd  

Foredrag fylkeskultursjef Kyrre Dahl

Advertisement