Page 38

Lokalt næringsliv og kommunalt serviceapparat kan benytte kunstfaglig kompetanse og kreativitet inn i sin produksjon. Men, slike effekter kan lett overvurderes (man må være nøktern/realistisk). Ringvirkningsanalyser er ofte preget av at aktørene har svært velmente intensjoner, men forteller om effekter som nok bærer preg av å være mer forhåpninger som er vanskelig å dokumentere empirisk, enn nettopp empiriske realiteter. Lokal handelsstand får økt omsetning. Men, også dette er nok marginalt, og noe man må vurdere svært nøkternt. (Men, det mangler ikke på planer og visjoner. For eksempel foreligger planer og ideer til spillefilminnspilling på Dovre (Trollfilm) med 10-15 medarbeidere i månedsvis, kanskje flere år. Skulle dette slå til, vil det nok utgjøre en reell økonomisk verdiskaping, også lokalt).

Effekten av støtten for Oppland fylke/regionen er etter intensjonen. Det er gjennom de empiriske analysene etter vårt skjønn sannsynliggjort at Oppland fylke får: •

Tilstrømming av kunstnere til steder som er fraflytningstruet, pga. at disse ofte har et potensiale som produksjonssted (låver og uthus kan f.eks. benyttes som produksjons- og visningslokaler). Dette synliggjøres også i noen grad i data fra Norsk kulturindeks, selv om man her må ta forbehold om at datagrunnlaget kan inneholde svakheter. Et forbedret renommé som bo- og arbeidssted og arbeidsmarked for kunstnere. Denne effekten er imidlertid svært avhengig av at ordningen markedsføres godt. Det empiriske materialet gir grunn til å spørre om potensialet her er tatt tilstrekkelig ut.

Det er gjennom de empiriske analysene etter vårt skjønn sannsynliggjort at viktighet av støtten for kunstnerne er stor. • •

Et bortfall av støtte ville trolig ført til reduksjon i residensenes drift. Residensene ville nok fortsatt som produksjonslokaler for kunstnerne som har dette som bosted, men uten den økte aktiviteten som residensopphold uten tvil tilfører, samt de ringvirkningene (som vi omtaler mange plasser i rapporten) som slike residensopphold etter vårt syn medfører.

Forbedringspotensial Støtten bør i det store og hele videreføres som den er. Men: • •

Samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og vertskommune kan bli bedre og tettere Man bør ha en strategi for hvordan man skal håndtere utfordrende sider ved ordningen, f.eks. knyttet til o Ettårig/flerårige tildelinger o Dynamikken i ordningen, dvs. «Klippekort»-mottagere vs. nykommere o Hvilke kriterier som skal gjelde for å tildele støtte: Kvalitet vs. f.eks. geografisk beliggenhet og kunstnerstyrt vs. institusjonsstyrt. o Hvem som skal innstille: administrativt vedtak vs. fagfelleutvalg (man har ingen garanti for at fagkunnskapen blant de til enhver tid sittende byråkratene er tilstrekkelig god. Vi tar ikke stilling i noen av disse spørsmålene, men anbefaler fylkeskommunen å gå igjennom slike og andre relevante spørsmål i samarbeid med representanter for både vertskommuner og residenser.

38

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement