Page 18

3. Katalysator, refugium, møteplass. 3.1 Kunstneriske effekter av residensene En viktig del av evalueringens mandat var å undersøke hvilken betydning kunstnerresidensene har for residensenes vertskap, altså de kunstnerne som driver residensene, og for gjestende kunstnere. Sentrale spørsmål er i hvilken grad slike residenser virker positivt inn på kunstproduksjon, eller berørte kunstnernes egen utvikling. Med tanke på de erfaringene andre har gjort med slike tiltak, kan dette spesifiseres ytterligere: • •

Ses et opphold her som et refugium eller som en katalysator? Bidrar det til å gjøre kunst mer eller mindre sammenvevd i øvrige samfunnsprosesser?

Hvilken betydning har residensene for enkeltkunstnerne (dvs. både residensenes vertskap og gjestende kunstnere)? • • • • •

Produksjon Egen kunstnerisk utvikling Nettverk Publikumsutvikling Lokal/regional integrasjon

Det empiriske materialet viser nokså entydig at kunstnerresidensene på sitt beste har en positiv effekt for kunstnerne som på en eller annen måte blir omfattet av dem. Gjestende kunstnere får mulighet både til å få ro til produksjon, inspirasjon til arbeidet sitt, samt mulighet til å møte et nytt publikum. Ikke minst forteller mange av de gjestende kunstnerne om møtet med norsk natur og kultur, som de fremhever som inspirerende. Overgangen fra urbane omgivelser i Tokyo eller New York til naturskjønne omgivelser på Toten er stor, men mange forteller at nettopp kontrasten utløser arbeidslyst og kunstnerisk energi. Flere peker på muligheten residenser gir for å arbeide intensivt og i ro og fred. En sier: «Kunstnerne trenger steder å jobbe og da er det fint å ha steder å reise til der man har tid og rom». Det virker likevel ikke som om gjestekunstnerne ønsker å avsondre seg fra omverdenen. Alle residensene har krav om at gjestene skal interagere med lokalsamfunnet under oppholdet, noe de fleste ser ut til å gjøre med glede. En residenseier forteller at han har litt ulik erfaring med hva gjestekunstnere ønsker, noen har større behov for arbeidsro enn andre. Likevel virker det altså som at det å vise fram resultatet av arbeidet for de fleste inngår som en naturlig og velkommen del av oppholdet. Som nevnt kan dette dels ha å gjøre med at kunstnerne ønsker å trekke (et nytt) publikum inn som del av den kunstneriske prosessen, dels at mange kunstnere i dag ønsker å jobbe stedsspesifikt. Og som en informant forteller: «De som jobber stedsspesifikt interagerer jo ofte mer direkte med omgivelsene.» Om de gjestende kunstnerne har glede av residensoppholdene, er nytten av disse om mulig enda større for kunstnerne som eier og driver residensene. Det sier seg vel nesten selv at denne effekten

18

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement