Page 13

fylker. Dette inkluderer selvsagt også de 10 vertskommunene for kunstnerresidensordningen i Oppland 4. Med utgangspunkt i indeksen har vi derfor gjort en enkel komparativ analyse der vi sammenstilte de ti vertskommunene med ti referansekommuner uten kunstnerresidenser. Deretter undersøkte vi spesielt de indikatorene vi antar kan være påvirket av tiltaket. Dette dreier seg først og fremst om kunstnertetthet, statlige tildelinger til kunstnere og antall sysselsatte i kulturbedrifter, men også kultur for barn og unge, så som DKS-produksjoner og kulturskoletilbud. Målet for undersøkelsen var med andre ord å se etter tall som peker i retning av at residensene bidrar til at kunstlivet i vertskommunene blomstrer mer enn normalt. Til sammen mener vi datamaterialet har forutsetning for å gi et godt og dekkende bilde av virkeligheten mht. kunstnerresidensene i Oppland. En svakhet ved undersøkelsen er mangelen på etnografiske data, det man kan kalle et feltarbeid. Å møte kunstnerne i deres residenser, se hvordan de opererer og interagerer i sine lokalsamfunn, ville uten tvil kunne gitt gode og supplerende data. Igjen kan det her være på sin plass å nevne faren for at effektmålinger bare er refleksjoner av gode intensjoner og håp for hvordan støtte til kunstnere skal generere verdi utover det den gjør for kunstneren selv. Svært ofte vil man møte informanter som mener å tro at en bevilgning avstedkommer den og den spesifikke effekten. Det er ofte ikke grenser for hva en kunstner menes å være kapabel til, både med tanke på å skape arbeidsplasser, tilflytting, rike lokalmiljø osv. At kunst av mange oppfattes som lim i samfunnet, som beriker og gir mening er det ikke tvil om. Man skal likevel være forsiktig med å trekke slike virkninger for langt, på sviktende grunnlag. Med våre undersøkelser her, i form av en metodetriangulering av kvalitative og kvantitative data, håper og mener vi å ha fanget hva residensene genererer, hverken mer eller mindre.

4 For mer informasjon om Norsk kulturindeks, se: https://www.telemarksforsking.no/fag/tema.asp?gID=KI&t_id=105

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland

13

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Evaluering av støtteordningen for kunstnerresidenser i oppland  

Oppland fylkeskommunes støtteordninger til kunstnerresidenser i Oppland er evaluert av Telemarksforskning.

Advertisement