Page 1

INBJUDAN TILL NÄTVERKET DISSEKTION KULTURKOMPETENS Välkommen att delta i nätverket Dissektion KulturKompetens (DKK) - ett kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv. Arbetslivet är för många ungdomar både svårt att koda av och att delta fullt ut i. Vi har däremot sett hur konst och kultur kan bilda kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv. Vi vill bjuda med din organisation att delta i DKK för att samla och skapa erfarenhet för att bygga ännu kraftfullare bryggor. Vi har delat upp DKK i två steg. Steg 1 sker under sommaren 2011 med huvudsaklig fokus på feriepraktiserande ungdomar. Steg 2 startar hösten 2011 med fokus på arbetssökande ungdomar. Vi är hittills sex aktörer, både kommuner och ideella organisationer, som gått samman för att bilda DKK och delta i steg 1. DKK utgår från varje aktörs lokala behov där gemensamma aktiviteter utgör en del av en större lokal process. Man kan delta operativt eller för att få ingångar för att själv starta upp egna projekt. Till steg 1 kommer en följeforskare att följa samtliga lokala processer och stöd har sökts för en gemensam konstnärlig manifestation samt extern handledning för ungdomarna. För våra förslag på mål och metoder under de båda stegen, se gärna nästa sida eller kontakta oss för en utförlig projektbeskrivning. KulturUngdom som är DKK:s huvudman har stor erfarenhet av att samarbeta med ungdomar. Tillsammans med bland andra Konstepidemin i Göteborg kan vi även kvalitetssäkra en konstnärlig kompetens i nätverket. Om ni vill delta i DKK så kan vi tillsammans vara med att bygga ännu kraftfullare bryggor mellan ungdomar och arbetsliv. Bryggor som ger ungdomar en chans att delta fullt ut i att bygga samhället med stöd av konst och kultur. Med vänliga hälsningar / Sanna Eskilson, verksamhetsledare, KulturUngdom Sofia Åhrman, projektledare, Konstepidemin Märta Gustavsson, ungkulturkonsulent, KulturUngdom Pia Karlsson, kultur- och fritidschef, Marks kommun Staffan Hjalmarsson, projektledare för DKK:s uppstartsfas PS Om ni är intresserade att delta i DKK skicka gärna ett mejl till: info@kulturkompetens.org, ring Staffan 073 9199683 eller besök www.kulturkompetens.org


Utförlig projektplan: DKK bygger delvis vidare på projeket Dissektion SommarKompetens 2010. Du kan ladda hem mer material via vår hemsida, www.kulturkompetens.org Kontakta även gärna KulturUngdom för utförlig projektbeskrivning. Inbjudna: I DKK kan både aktörer i form av kommuner och organisationer inom det fria kulturoch konstlivet delta. Angående finansiering: Finansiärer i uppstartsfasen av DKK är Skaraborgs och Sjuhärads kommunalförbund, Kultur i Väst samt Västra Götalandsregionens kulturnämnd för följeforskning. Att delta i steg 1 tom oktober 2012 är kostnadsfritt och inför steg 2 är kostnaden 5 000 kronor för kommunala aktörer. Det huvudsakliga ansvaret för att finansiera de lokala projekten ligger på varje aktör. Men, vi tror att ett samarbete inom DKK kan vara ett stöd både för att hitta strategier för lokal finansiering och bygga bra och hållbara projekt med stöd av kunskapen inom nätverket. Det som är helt klart till steg 1 är att en följeforskare följer de lokala processerna som ett komplement till erfarenhetsutbytet. Stöd har sökts från Västra Götalandsregionen för en gemensam konstnärlig manifestation där ungdomar får mötas under upp till tre dagar. Inför steg 2, som är mer omfattande, planeras stöd söka från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen både för medfinansiering till lokal handledning för ungdomar, extern handledning, koordinering av kunskapsöverföring från arbets- och kulturliv och en gemensam konstnärlig manifestation.

DKK:s mål 1. Att bygga ett nätverk där både arbetssökande och feriepraktiserande ungdomar får användbar kunskap om arbetsmarknad och samhällsliv och själva kan definiera egna arbetsområden att utveckla. Under projektets gång finns möjlighet till ett kontinuerligt kompetensutbyte mellan ungdomar, aktörer och det omgivande samhällslivet. Ungdomar erbjuds även en struktur där de kan ingå efter det att de formella delarna i projektet är avslutat till exempel via KulturUngdom och andra kulturverksamheter. 2. Att skapa ett flexibelt och öppet nätverk med kommuner eller ideella organisationer inom konst- eller kulturområdet. Aktörerna anlitar arbetssökande ungdomar och feriepraktiserande ungdomar efter lokala behov och förutsättningar. Nätverket skall bygga på lokala och regionala behov, erfarenheter och struktur som redan finns. Andra aktörer kan även ansluta sig till nätverket under projektets gång. Antingen för att engagera sig operativt eller för att delta i erfarenhetsutbytet inför framtida egna projekt.


3. Att varje aktör ansvarar för att tillgodose en lokal handledare med erforderlig kulturkompetens med stöd av nätverkets kunnande. 4. Att varje steg i DKK avslutas med en gemensam konstnärlig manifestation där deltagande ungdomar och aktörer möts. Nätverket DKK har växt fram med stöd av rapport och seminarium i anslutning till projektet Dissektion SommarKompetens under 2010, ett uppstartsmöte med sju kommuner/aktörer 16 nov 2010 och efter möten i en tillfällig arbetsgrupp bestående av Märta Gustavsson (KulturUngdom), Pia Karlsson (kultur- och fritidschef, Marks kommun) och Staffan Hjalmarsson (kulturutvecklare Gullspångs kommun) samt Sofia Åhrman (projektledare, Konstepidemin).

Bilder från sommaren 2010. Dissektion SommarKompetens steg 1. Projekt med arbetslösa och feriepraktierande ungdomar. För fler bilder och dokumentation läs rapporten eller besök de fyra projektens hemsidor: www.graffitimariestad.se, www.konstepidemin.se/deungas, www.gullspangsmodellen.info & www.skovde.se/kulturlabb10

Infoblad nätverket Dissektion KulturKompetens (DKK)  

Ladda gärna hem vårt informaterial om nätverket DKK. Vill du veta mer om nätverket besök gärna www.kulturkompetens.org

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you