Page 1

Polsko-­‐ukraińsko-­‐niemieckie  spotkanie  

23 VI  –  1  VII  2012  r.     Warszawa,  Polska  

 

Mecz trwa  90  minut  –  a  co  dalej?   Spotkanie  młodzieży  dotyczące  zrównoważonego  rozwoju  w  kontekście  EURO  2012 Nasz   projekt   dla   aktywnej   młodzieży   odnosi   się   do   nowoczesnej   kultury   popularnej   i   do   wy-­‐ darzeń,  w  których  uczestniczą  młodzi,  nawet  nie   będąc   fanami   futbolu.   Żywo   ilustruje   młodym   uczestnikom/uczestniczkom   w   kontekście   ak-­‐ tualnych   wydarzeń   wagę   i   złożoność   zrówno-­‐ ważonego  rozwoju  w  ich  własnym  życiu  i  społe-­‐ czeństwach.   Wyostrza   spojrzenie   na   zależności,   które   często   się   przeocza;   kreuje   świadomość   potrzeby  refleksji  i  odpowiedzialnego  działania.   PROGRAM   -­‐   Spotkanie   w   Warszawie   –   ważnym   miejscu  rozgrywek  z  nowym  stadionem  –  będzie   stanowiło   wspaniałą   okazję   do   krytycznego   spojrzenia   z   bliska   na   zjawisko   wielkich   rozgrywek   piłkarskich   pod   kątem   kluczowych   aspektów   zrównoważonego   rozwoju.   Młodzi   uczestnicy/uczestniczki   skupią   się   na   jednym,   określonym   temacie,   a   następnie   na   samo-­‐ dzielnie   wybranym,   szerszym   zagadnieniu,   nad   którym  popracują  w  małych  grupach  „w  terenie“.   Mogą   przy   tym   używać   informacji   i   materiałów   zebranych   wcześniej,   co   będzie   szczególnie   interesujące   dla   uczestników   z   Doniecka   –   ich   miasto  również  będzie  miejscem  rozgrywek.   Oprócz   zbierania   informacji,   uczestnicy   będą   mieli   okazję   do   spotkania   z   eksperta-­‐ mi/ekspertkami  różnych  dziedzin  –  np.  socjologii   kultury,   rozwoju   miast,   logistyki,   migracji   itp.   Planowane   jest   również   spotkanie   z   arty-­‐ stą/artystką,   podczas   którego   uczest-­‐ nicy/uczestniczki   będą   mogli   odkryć   możliwości   twórczego  zaangażowania  w  EURO  2012.   Uczestnicy/uczestniczki   zostaną   przeszkoleni/e   w   zakresie   różnych   formatów   plików   multi-­‐ medialnych   (audio,   video,   itp.),   z   których   będą   mogli/ły   do   woli   korzystać   realizując   zadania.   Grupami   opiekować   się   będą   i   służyć   pomocą   liderzy  z  trzech  organizacji.     GRUPA   DOCELOWA   I   WARUNKI   UCZEST-­‐ NICTWA   -­‐   Seminarium   skierowane   jest   do   młodych   ludzi   do   26   roku   życia   (ewentualnie    

starszych) zamieszkałych   w   Niemczech,   Polsce   lub   na   Ukrainie.   Językami   roboczymi   będą:   niemiecki,   polski,   angielski,   ukraiński   i   rosyjski.   Sugerowana  jest  znajomość  co  najmniej  dwóch  z   ww.   języków.   W   razie   potrzeby   możliwe   będzie   tłumaczenie.   Za   uczestnictwo   pobierana   będzie   opłata   w   wysokości   500   PLN   dla   uczestników   z   Niemiec,   150   PLN   dla   uczestników   z   Polski   oraz   100   PLN   dla   uczestników   z   Ukrainy.   Opłata   zawiera   koszty   zakwaterowania,   wyżywiena   oraz   pro-­‐ gramu  kulturalnego.  Opłata  nie  zawiera  kosztów   dojazdu.   Uczestnicy   są   również   zobowiązani   do   samodzielnego   wykupienia   ubezpieczenia   na   czas  Spotkania.   CZAS   I   MIEJSCE   -­‐   Wydarzenie   rozpocznie   się   przyjazdem   uczestników   23   czerwca   i   zakończy   1  lipca  2012  r.  Seminarium  odbywać  się  będzie  w   ośrodku   edukacyjnym   w   okolicach   Warszawy.   Nocleg   przewidziany   jest   w   pokojach   wielo-­‐ osobowych.   REJESTRACJA  -­‐  Aplikacja  na  jedno  z  dostępnych   miejsc   będzie   otwarta   do   30   kwietnia   2012   r.   pod   następującym   adresem:   http://tinyurl.com/c6dktce   (polska,   niemiecka   i   rosyjska   wersja   językowa).   Lista   zakwalifi-­‐ kowanych   kandydatów   zostanie   ogłoszona   na   początku  maja  2012  r.   PROWADZĄCY   -­‐   Polska   YWCA   (Polska),   Kulturen   in   Kontakt   e.V.   (Niemcy)   oraz   Roza   Vetrov   (Ukraina).   Prowadzący   seminarium,   tj.   Anna   Paradowska,  Julia  Panfylova  Sebastian  Schröder-­‐ Esch,   chętnie   odpowiedzą   na   wszelkie   pytania   pod  poniższymi  adresami  e-­‐mail:     -­‐  biuro@ywca.pl   -­‐  kultureninkontakt@gmail.com   -­‐  rozavetrov11@yandex.ru.  

EURO-2012_Call-for-Applications_PL  

"Mecz trwa 90 minut – a co dalej?" Polska YWCA wraz z niemiecką organizacją Kultury w Kontakcie oraz Roza Vetrov z Ukrainy organizują w Wars...

Advertisement