Page 1

BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE • NR 1 • 30.04.2012

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY

Foto: Ognisko Artystyczne w Nysie

oraz między innymi:

Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują


W 2012 roku, raz na kwartał wydawany będzie Biuletyn Informacyjny Powiatu Nyskiego. W biuletynie znajdziecie Państwo rozmowy z pracownikami samorządu, radnymi powiatowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych, którzy pracują nad istotnymi sprawami m.in. takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, remonty, komunikacja, edukacja, turystyka i kultura. W każdym numerze biuletynu będzie opracowany temat wiodący, czyli najważniejszy temat w danym kwartale. W tym wydaniu głównym tematem jest oświata. Przedstawiamy go w kilku artykułach przygotowanych przez Wydział Edukacji i Kultury, a także w wywiadzie z Jerzym Dunajem członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnym za oświatę i kulturę w powiecie, przewodniczącym Komisji edukacji Stanisławem Połosakiem. Numer otwiera rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem, który wskazuje na jeden z najważniejszych problemów jakim jest bezrobocie. Publikujemy zatrważający raport opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wicestarosta Czesław Biłobran zapytany został o sprawy związane z nyskim PKS, przebudową mostu i remontami dróg. Rozpoczynamy publikację informacji o pracach Rady Powiatu, w cyklu rozmów z przewodniczącymi komisji rady i radnymi. W tym numerze do rozmowy zaproszeni zostali: przewodnicząca Komisji zdrowia i opieki społecznej Bożena Lewińska i przewodniczący Komisji rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Tadeusz Jamróz. Zapraszamy Państwa do wymiany informacji na tamat spraw dotyczących naszego powiatu. Najciekawsze Państwa listy zostaną opublikowane na łamach naszego biuletynu. Na ostatniej stronie przygotowaliśmy krzyżówkę, za jej poprawne wypełnienie i przesłanie do nas poprawnego hasła rozlosujemy nagrody. Zapraszamy Państwa na święto powiatu „Imprezę Herbową”. Odbędzie się ona w dniach 15 – 17.06.2012 roku. W pierwszym dniu planujemy organizację Targów Pracy, wystawę z

aukcją prac uczniów Ogniska Artystycznego, a także uroczyste podsumowanie programu Odnowy Wsi z występami artystycznymi. W sobotę, 16 czerwca br. nie zabraknie imprez sportowych, a 17 czerwca br. odbędzie się msza święta za mieszkańców powiatu w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki, w nyskim rynku otwarta zostanie impreza Inne Światy przygotowywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nowością będzie Magiczny Korowód Herbowy, który zakończy się wyborem najpiękniejszej grupy czarodziejek i czarodziejów (regulamin uczestnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej). Tego dnia swoje dokonania, na scenie w rynku, przedstawią powiatowe instytucje kultury. Wystąpi również zespół z Ukrainy oraz gwiazda wieczoru kabaret Otto. W czerwcowym wydaniu biuletynu wiodącymi tematami będą: zdrowie, opieka społeczna oraz bezpieczne wakacje. •

Najnowsze informacje o wydarzeniach i imprezach powiatowych teraz w Twoim telefonie! ZESKANUJ KOD

Kontakt: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 408 50 20 Wydział Architektury i Budownictwa tel. 77 408 52 15 Wydział Promocji, Sportu i Turystyki tel. 77 408 50 45 Wydział Finansowo-Budżetowy tel. 77 408 50 35 Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich tel. 77 408 50 77 Wydział Edukacji i Kultury tel. 77 408 50 27 Referat Zarządzania Kryzysowego tel. 77 408 50 68 Wydział Komunikacji i Transportu tel. 77 408 50 63 Wydział Organizacyjno-Prawny tel. 77 408 50 39 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tel. 77 408 52 00 Referat Programowania Rozwoju i Programów Europejskich tel. 77 408 50 78

Redakcja:

Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Moniuszki 9-10, Parkowa 2a – 4 48-300 Nysa

Edyta Bednarska–Kolbiarz Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie rzecznik@powiat.nysa.pl

2

Zdzisław Baran Sekretarz Powiatu Nyskiego zbaran@powiat.nysa.pl

Redaktor naczelny: Zdzisław Baran telefon: 77 408 50 00 - centrala telefon: 77 408 50 29 - sekretariat fax: 77 408 50 70 e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl internet: www.powiat.nysa.pl


Inwestycje rozwijają region Rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem.

Panie Starosto, Raport Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok nie napawa optymizmem? Problemem bardzo ważnym, który stoi przed samorządem jest brak pracy w naszym powiecie. Na sesji Rady Powiatu podsumowaliśmy rok 2011 w zakresie bezrobocia. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu pozytywnie przyjęli sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki któremu udało się znaleść pracę kilkuset osobom. Jednak 20% stopa bezrobocia w powiecie to około 10 tysięcy ludzi bez pracy. Te liczby są zatrważające pomimo, że w najgorszym roku pod tym względem mieliśmy około 22 tysięcy ludzi bez pracy. Nie pojawiają się nowe miejsca pracy, w związku z tym obserwuje się masową emigrację - zwłaszcza ludzi młodych. Kolejny problem to zamykanie firm. W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm – to jedna firma zamykana dziennie. Czy jest szansa na ożywienie rynku inwestycyjnego i ewentualnego wzrostu nowych miejsc pracy? Szansą na ożywienie jest Nyska Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a właściwie inwestycje, które tam powstaną. Cieszą informacje o tym, że będą się rozwijać takie firmy jak Dagny, Vasco Doors, Alsecco, Lutz-Polska. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie podejmuje liczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych i kreowaniu nowych rozwiązań na rynku pracy. Jednak nie można mówić o ożywieniu na rynku pracy do czasu, kiedy nie pojawią się nowe miejsca pracy, a te będą wtedy, kiedy powstaną nowe inwestycje. Wydaje się, że jest taka szansa. W tym roku zmieniamy strukturę wydatków na fundusz pracy w celu zwiększenia ilości pieniędzy w usługach, które generują stałe miejsca pracy. Zmniejszamy środki na roboty publiczne na rzecz podwyższania kwalifikacji w no-

wych zawodach. Roboty publiczne należą do najmniej efektywnych form walki z bezrobociem bo jedynie co setna osoba uzyskuje po nich stałą pracę. Powiat Nyski realizuje od kilku lat ważne inwestycje infrastrukturalne poprawiające komunikację, warunki nauki czy bezpieczeństwo. Jakie inwestycje zostały rozpoczęte w tym kwartale? Powiat od kilku lat przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty. W 2011 roku wydaliśmy ponad 14,5 mln na inwestycje, a na remonty 2,5 mln złotych. Natomiast w 2010 roku na inwestycje wydaliśmy 21 mln zł, a na remonty 5,2 mln zł. Priorytetem jest poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja obiektów oświatowych – elewacje, okna, dachy, a także szpitale w Nysie i w Głuchołazach. W tym roku rozpoczęliśmy remont ulicy Orzeszkowej w Nysie za 2,4 mln zł, przebudowa mostu Kościuszki w Nysie za 3,7 mln zł. Będziemy rozpoczynać remont ulicy Nyskiej w Otmuchowie – wartość zadania 1,7 mln zł. Inwestujemy nadal w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz w nasz Zespół Szkół popularnie nazywany „Rolnikiem”, do którego przeniesiemy Schronisko Młodzieżowe z ulicy Krawieckiej w Nysie. Czy po budowie nowej części Powiatowego szpitala w Nysie i pierwszego w Polsce lądowiska planowane są działania rozszerzające wachlarz usług medycznych w Polsko –Amerykańskiej Klinice Serca? Bardzo dobrze, że poprawia się infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia w naszym powiecie. Środki i to znaczne przeznaczamy nie tylko na poprawę bazy ale także na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki powstaniu Polsko – Amerykańskiej Kliniki Serca wielu ludziom uratowano zdrowie i życie. Cieszy

W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm – to jedna firma zamykana dziennie. również fakt, że klinika ta dalej chce się rozwijać. Na ten cel przeznaczonych ma zostać około 7 mln złotych. Czy po ostatnich zmianach w oświacie powiatowej planowane są kolejne zmiany? Zmiany w powiatowej oświacie wymusiły czynniki demograficzne. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości nie będą potrzebne tak radykalne zmiany jak np. likwidacja szkoły w Biechowie. Jednocześnie stwarzamy możliwości kształcenia artystycznego dla dzieci i młodzieży tworząc Szkołę artystyczną na poziomie gimnazjum i liceum. Zastanawiamy się również nad powołaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Reasumując, nie widzę takiej potrzeby żeby w najbliższych kilku latach dokonywać radykalnych ruchów w powiatowej oświacie. Korzystając z okazji, życzę Państwu dużo zdrowia i więcej optymizmu. Zapraszam także do uczestnictwa w święcie Powiatu Nyskiego "Imprezie herbowej", która odbędzie się w połowie czerwca. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Zdzisław Baran

3


Głód pracy Ponad 20. procentowa stopa bezrobocia i blisko 10 tysięcy ludzi bez pracy – to dane tragiczne, wobec których nie moşna przejść obojętnie. Zarząd Powiatu Nyskiego analizując raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, poszerzony o analizę aktualnych problemów występujących na rynku pracy w powiecie nyskim jest przekonany, şe brak pracy jest obecnie największym problemem i wyzwaniem stojącym przed samorządem powiatowym w najblişszych latach. W okresie ostatnich 10 lat liczba bezrobotnych spadła o ponad połowę (z 22.000 do 10.000) – niestety spadek bezrobocia nie spowodował wzrostu zatrudnienia w powiecie nyskim.

       

  

 

   

 

!"#!$$

%&&!!%$!

  !"#$%!!' (#!#)*+,-.#-''*+$/0 1

1

234

5233 !"#$%!.("678+,-.#-''*+$/0 1 3295

1 233

Śródło: PUP w Nysie

Obserwujemy masowy exodus ludzi aktywnych zawodowo. Mamy najbardziej niekorzystny współczynnik migracji w całym województwie opolskim. 60% wyjazdów w skali Opolszczyzny przypada na powiat nyski. Najbardziej bolesne jest to, şe z roku na rok zmniejsza się ilość młodzieşy, która swoje şycie wiązałaby z pracą i mieszkaniem w powiecie nyskim. Najnowsze dane za I półrocze 2011 roku pokazują wyraźnie ujemny bilans liczby podmiotów gospodarczych – spa-

4

dek o 168 firm. Szansą na oşywienie gospodarcze Nysy i całego powiatu są inwestycje realizowane wokół i w nyskiej podstrefie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Sprawą pierwszorzędnej wagi wydaje się być szybkie i odpowiednie przygotowanie pozostałych terenów podstrefy (w Radzikowicach) aby była gotowa na przyjęcie kolejnych inwestorów. Dbając o efektywność wydatkowanych pieniędzy z Funduszu Pracy zmieniamy strukturę ich dystrybucji. Zmniejszamy

m.in. udział finansowania robót publicznych, zwiększamy na dojazdy do pracy, staşe i szkolenia. Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy PUP pomógł kilkuset osobom w powrocie na rynek pracy. Pomysł urzędu pracy na pomoc bezrobotnej młodzieşy, która opiera się o ideę bonu aktywizacyjnego został z entuzjazmem przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i pod nazwą „Twoja kariera – twój wybór� będzie realizowany jako program pilotaşowy


J ednos t ki gos podar c z ewgmi nac hpowi at unys ki ego –s t annaI pół r oc z ne2011r .  

     

  

  

  

   

!"#

$ %

 

&

''

(

 

'

(%

)% 

 

  

 ""

#

Śródło: PUP w Nysie

w całej Polsce (w tym przez nasz PUP). Wykorzystując ideę „budowy domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych� wyszliśmy z pomysłem realizacji projektu pn.: „Mały wielki nysanin� – w ramach którego w tani sposób mogą powstać przedszkola, kluby dziecięce, a młodzi rodzice będą mieli pracę. W szkoleniach braliby udział głównie młodzi bezrobotni, najlepiej obecni lub przyszli ojcowie. Jednocześnie bezrobotne młode matki, przeszłyby cykl szkoleń zawodowych uprawniających do pracy w şłobku czy klubie dziecięcym. W pierwszym roku funkcjonowania

şłobka, klubu dziecięcego zatrudnienie obsługi (rekrutowanej spośród przeszkolonych młodych matek) byłoby współfinansowane z Funduszu Pracy (roboty publiczne). Po pierwszym roku współfinansowania utrzymanie şłobków, klubów dziecięcych spoczęłoby na barkach samorządu. Finalna korzyść dla samorządów to zrealizowanie inwestycji za ok. 30% wartości. Koszt projektu ponoszony przez PUP: ok. 950.000 zł. (Fundusz Pracy lub fundusze UE). W podobnym systemie powstanie w Maciejowicach dom dla 24 rodzin, w tym

„Twoja kariera – Twój wybór� Pilotaşowy program pomocy bezrobotnej młodzieşy oparty o ideę bonu aktywizacyjnego:

- bon szkoleniowy (3.500 zł) - bon staşowy - bon na kształcenie podyplomowe (7.000 zł) - bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta (ok. 8.000 zł) - dotacje na zasiedlenie poza miejscem zamieszkania (5.000 zł)

wypadku to sami oczekujący na mieszkania socjalne w ramach szkoleń wybudują mieszkania, których będą najemcami. Sukcesem zakończyły się próby zdobycia pieniędzy na zbudowanie podstaw partnerstwa gospodarczego, z którego zostanie wyłoniona „Rada Gospodarcza� wsparta potencjałem najwybitniejszych umysłów ekonomicznych Polski. Aby moşna było mówić o polepszeniu sytuacji na rynku pracy w powiecie nyski niezbędne są nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Śródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Opracowanie „Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie nyskim� Pozyskanie do współpracy: - Szkoła Główna Handlowa (Polska) i Uniwersytet Stanforda (USA) - analiza społeczno – gospodarcza powiatu - prof. K. Rybiński i prof. K. Kluza – prace nad strategią dla powiatu nyskiego Wymiernym efektem programu będzie powołanie Rady Gospodarczej – organu doradczego Starosty Nyskiego.

5


Zarządzanie to planowanie Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem - rozmowa z Jerzym Dunajem, Członkiem Zarządu Powiatu Nyskiego.

Jaki będzie rok 2012 w powiatowej oświacie? Z pewnością będzie nieco inny w porównaniu do ubiegłych lat ze względu na zmiany restrukturyzacyjne, które od września 2012 roku mamy zamiar przeprowadzić. Po pierwsze, powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, utworzone z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Wynika to ze zmian wprowadzonych do kształcenia zawodowego przez Ministra Edukacji. W żaden sposób nie wpłynie to na proces edukacyjny, realizowany przez szkoły wchodzące w skład aktualnego Zespołu Szkół Mechanicznych, a wręcz go wzbogaci w oparciu o nowo powstałą bazę. Młodzież i dorośli zyskają ponadto możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji i zawodów. Po drugie, zupełne novum – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jesteśmy przygotowani na otwarcie z dniem 1 września 2012 roku dwóch nowych szkół artystycznych – czteroletniego Liceum Plastycznego i sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, której składowymi będą 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum, co umożliwia wspólna podstawa programowa. Oferta tych szkół skierowana jest do uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy w tym kierunku chcą się rozwijać. Postępująca informatyzacja, rosnące na rynku zapotrzebowanie na np. grafików komputerowych skłoniły nas do przygotowania nowej oferty oświatowej. Nauka odbywać się będzie w pracowniach Ogniska Artystycznego przy ul. Wałowej w Nysie. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą do kształcenia artystycznego jak również do przedmiotów ogólnokształcących, której gros stanowią nauczyciele nyskiego „Carolinum”. Po trzecie, decyzja strategicznie ważna to przeniesienie kształcenia z Zespołu Szkół w Biechowie do Zespołu Szkół przy ul. Rodziewiczówny w Nysie – popularnego „Rolnika”. Możliwości bazowe szkoły, w tym sportowe, zbieżność kierunków kształcenia, dogodny dojazd na pewno z korzyścią wpłyną na proces dydaktyczno-wychowawczy. Umiejscowienie tego typu szkoły w Nysie z pewnością przyczyni się na polepszenie dokonywanego naboru, który do tej pory był utrudniony ze wzglę-

6

Jerzy Dunaj

du na położenie Biechowa. Również od września br. do „Rolnika” włączone zostanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nysie, do tej pory funkcjonujące przy ul. Krawieckiej. O włączeniu tym zadecydowały przygotowywana obecnie baza pod schronisko, posiadana sportowa, gastronomiczna, parking, możliwość korzystania przez uczestników wycieczek, kolonii i obozów z pomieszczeń dydaktycznych Zespołu. Przymierzamy się również do utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Rosnąca ilość dzieci i młodzieży kierowanych do tego typu placówek wskazuje na pilną potrzebę otwarcia takiego ośrodka w powiecie nyskim. Wszystkie obecne skierowania realizowane są głównie w placówkach z województwa dolnoślą-

skiego, które posiada ich aż 17. Nadmienić należy, że cała Polska, ze względu na postępujący niż demograficzny, przeżywa burzliwe procesy likwidacji szkół. Rada Powiatu, rozumiejąc dotkliwość tych decyzji dla lokalnych środowisk, postanowiła z dniem 1 września 2012 roku przekazać prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie Gminie, wychodząc naprzeciw radzie miasta obawiającej się o zniknięcie tej placówki. Wszystkie wyżej wspomniane zmiany stanowią kontynuację prowadzonej od 10 lat polityki racjonalizującej sieć szkół i placówek, w znaczącym stopniu ograniczającej koszty funkcjonowania placówek wynikające z malejącej subwencji oświatowej determinowanej postępującym niżem demograficznym.


Czy rozmach w remontowaniu placówek oświatowych będzie trwał nadal? Trudno mówić o rozmachu. Jest to raczej pragmatyzm w działaniu polegający na utrzymaniu naszych jednostek we właściwym stanie. Prowadzona racjonalnie polityka oświatowa, o czym wspomniano powyżej, umożliwia przeznaczanie znacznych środków, tak własnych jak i zewnętrznych, na remonty, bieżące naprawy i unowocześnianie naszych placówek. Chciałem przypomnieć, że tylko w latach 2007-2010 nakłady finansowe na remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych opiewają na kwotę 15.131.007 zł, a w minionym roku 2011 – 3.639.048 złotych. Praktycznie prace w większym lub mniejszym zakresie objęły wszystkie nasze placówki, a największe nakłady przeznaczono na budowę nowej siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego a po dokonanym przekształceniu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. W 2012 roku dokończenie tej inwestycji oraz remont elewacji w Zespole Szkół w Paczkowie to nasze największe przedsięwzięcia. Dlaczego tak dużo uchwał Rady Powiatu pojawiło się na lutowej sesji Rady? Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku zmieniającą ustawę o systemie oświaty (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) zo-

stała wprowadzona reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W aktualnie obowiązującej strukturze nie znajdują się już licea profilowane, szkoły średnie uzupełniające tj. licea i technika uzupełniające, a także szkoły dla dorosłych z wyjątkiem liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Zasadnicza zmiana dotyczy tez szkół zawodowych. Do tej pory funkcjonowały one jako 2 lub 3-letnie, a od września 2012 roku wszystkie będą o 3 letnim okresie kształcenia. Długi okres Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało tryb tych przekształceń i dopiero interpretacją z 18 stycznia 2012 roku wskazało aby te przekształcenia podporządkować procedurze obowiązującej jak przy likwidacji jednostki, tj. podjęcia przez Radę Powiatu tzw. uchwał intencyjnych w terminie do końca lutego, a następnie poinformowania kuratora, związków zawodowych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto na sesji lutowej Rada Powiatu zadecydowała o powstaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przekazaniu prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie gminie Otmuchów, włączeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nysie do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz likwidacji Zespołu Szkół w Biechowie. Ze względu na ilość jednostek ulegających przekształceniu bądź likwidacji konieczna była tak duża ilość podjętych uchwał oświatowych.

Czy demografia nie powoduje widma zamykania kolejnych szkół? Sama demografia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie takich a nie innych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Wpływ na to mają również zmiany przepisów oświatowych reorganizujących typy szkół i kierunki kształcenia. Oczywiście czynnik ludzki jest najważniejszy, a za każdym uczniem idą określone pieniądze. Według przeprowadzanych analiz liczba szkół, z którymi wejdziemy w rok szkolny 2012 jest na dzień dzisiejszy optymalna na kilka najbliższych lat. Daje się zauważyć postępującą presję na kształcenie w Nysie. Pomimo tego na obrzeżach powiatu - w Paczkowie i Głuchołazach postanowiliśmy zachować nasze placówki oświatowe. Chciałem nadmienić, że właściwa reorientacja kształcenia z ogólnokształcącego na zawodowe, korzystanie z możliwych programów wsparcia oświaty, schodzenie ze zbędnych obiektów pozwala nam w miarę spokojnie pracować i planować pracę na przyszłość. Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem. My rozpoczęliśmy to już w 2002 roku przenosząc III LO w Nysie do „Carolinum” i Zespół Szkół Zawodowych do obiektu LO w Paczkowie, przekazaliśmy LO w Głuchołazach gminie, tworzymy centra administracji oświatowej obsługujące po kilka placówek. Rozmawiał: Zdzisław Baran

Przywrócić dawną świetność Powiat Nyski prowadzi gruntowny remont Zespołu Szkół w Paczkowie Powiat Nyski kontynuując prace remontowe przy swoich obiektach edukacyjnych rozpoczął starania o przywrócenie dawnej świetności dziewiętnastowiecznego budynku Zespołu Szkół w Paczkowie. Budynek ten od lat wymagał remontu. Obecnie trwają prace przy wymianie stolarki okiennej. Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków okna drewniane zostaną wymienione na okna z PCV, przy zachowaniu ich stylistyki uwzględniającej także elementy ozdobne. Ponadto cztery okna drewniane, umiejscowione nad frontowymi drzwiami zostaną poddane gruntownej renowacji. Planowany termin zakończenia wymiany stolarki okiennej na nową z PCV w budynku głównym szkoły, jak również budynku sali gimnastycznej to 20 kwietnia 2012 r. Koszt wymiany stolarki wyniesie blisko 297 580 zł. Należy podkreślić, iż w wyniku wymiany stolarki okiennej zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków.

Kolejnym etapem prac remontowych jest kompleksowa renowacja elewacji zewnętrznej. Zakres prac obejmuje m.in. skucie nierówności i odparzonych lub skorodowanych tynków, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi na całej powierzchni elewacji. Wykonana zostanie także nowa instalacja odgromowa oraz zostanie wymieniony system orynnowania. Wyremontowane zostaną również kamienne schody, a całość elewacji budynku zostanie odmalowana. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 433.540 zł.

– Prace remontowe rozpoczęły się w połowie kwietnia, a ich zakończenie przewiduje się na sierpień 2012 r. - informuje kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie Robert Piegza, którego komórka prowadzi nadzór nad remontem – Zgodnie z planami kolejny rok szkolny uczniowie rozpoczną w świeżo wyremontowanym budynku, którego kolorystyka utrzymana będzie w żółto-beżowych barwach – dodaje kierownik. EBK

7


Bo nie ma dzieci Komisja Stanisław Połosak

edukacji

publicznej,

kultury,

sportu,

turystyki

i

promocji

Rozmowa ze Stanisławem Połosakiem - przewodniczącym Komisji edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji

Komisja w ubiegłym kwartale zajmowała się racjonalizacją sieci szkół w powiecie nyskim? Tak, to był najważniejszy temat. Są przegłosowane uchwały w tej sprawie, ale rozmowy były ciężkie. W skrócie sytuacja przedstawia się następująco: Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do „Rolnika”, Dyrektor Małgorzata Leśniewska zadeklarowała, że przyjmie uczniów i nauczycieli. W tej chwili obiekt szkoły w Biechowie wystawiony jest na przetarg. Do tej szkoły dopłacano ok. pół miliona złotych rocznie. Przeniesienie to winno nastąpić już 10 lat temu. Uczęszczało tam ponad 100 osób. Do „Rolnika” przeniesione zostanie Schronisko młodzieżowe z ulicy Krawieckiej. Dane demograficzne są nieubłagane, dzieci nie przybywa. W Otmuchowie Zespół Szkół został przekazany Gminie. W budynku Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” otworzyliśmy dwie klasy gimnazjum.

zjum, liceum i zawodówki. Szkoła podstawowa przejdzie do obiektu po gimnazjum. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie i służy dobru otmuchowskiej oświaty. Ponad 370 dzieci z otmuchowskiej gminy dojeżdża do Nysy. Przecież nikt z miejscowości takich jak Kałków, Jarnołtów nie będzie dojeżdżał do Otmuchowa choćby nawet z powodu niedogodnego połączenia. W Otmuchowie więc zmieni się organ prowadzący, szkoła będzie ale czy będą dzieci? Nie wiadomo.

Zamiar likwidacji szkoły w Otmuchowie budził największe kontrowersje? Przepracowałem w oświacie 33 lata i byłbym ostatnim, który głosowałby za likwidacją szkoły, ale to było dla dobra otmuchowskiej oświaty. Podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji.W tym czasie Rada Gminy Otmuchów podjęła uchwałę o zamiarze przejęcia szkoły. Burmistrz zadeklarował, że chce otworzyć na bazie szkoły średniej zespół złożony z gimna-

Prościej likwidować gorzej budować, czy nie obawiacie się Państwo, że za kilka lat dzieci będzie więcej i wówczas powstanie problem organizacji na nowo placówek oświatowych? Być może tak będzie ale do 2015 roku będzie niż. Swego czasu zlikwidowano żłobki, dziś trzeba je na nowo organizować. Podobnie może kiedyś być ze szkołami, ale nie w najbliższej perspektywie.

Czy będą kolejne problemy z racjonalizacją powiatowej oświaty? Raczej nie. Pewne działania Powiat podjął już kilka lat temu. W Paczkowie były dwie szkoły średnie jest jedna. W Głuchołazach też były dwie szkoły średnie. Miasto twierdziło, że liceum to szkoła z tradycjami. Ambicjonalnie pozostawiono dwie placówki i dziś jest sytuacja taka, że i jedni i drudzy mają problem z naborem, bo nie ma dzieci.

Pałac na sprzedaż

Stanisław Połosak

Jaki tematami Komisja będzie zajmowała się w następnym kwartale? W następnym kwartale omawiane będzie przygotowanie do sezonu turystycznego i przeniesienie schroniska młodzieżowego. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz

W II półroczu 2012 r. ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Biechowie, gmina Pakosławice stanowiącej własność Powiatu Nyskiego. Nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy o łącznej pow. 11,6100 ha. Nieruchomość położona na północny-wschód od Nysy, przy drodze z Nysy w kierunku Grodkowa, zabudowana jest pałacem z roku 1854 wraz z parkiem krajobrazowym. W parku dominuje drzewostan liściasty naturalnego pochodzenia. W południowo-zachodniej części parku znajdują się dwa stawy. Funkcjonujący dotąd w opisanej nieruchomości Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie.

8


Dyplom plastyka z maturą Trwa nabór do tworzonych przez Starostwo Powiatowe w Nysie nowych placówek: Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego. Szkoła Sztuk Pięknych zakłada sześcioletnią naukę (3 lata gimnazjum i 3 lata w liceum). W Liceum Plastycznym nauka trwać będzie cztery lata. Nauka w szkołach kończyć się będzie dyplomem plastyka i maturą. Takich artystycznych szkół jest w Polsce około 30. Szkoły powstaną na bazie nyskiego Ogniska Artystycznego. Odżyła w Nysie dawna idea – opowiada dyrektor Ogniska Artystycznego Mirosław Żurawski – kiedy to, twórca Ogniska Plastycznego Józef Kamiński miał plany utworzenia w Nysie Instytutu Sztuki. Baza jaka istnieje w Nysie, osobowości takie jak Monika Kamińska, Edward Syty, Ewelina Kwiatkowska-Molenda, Tomasz Chmielewski, Teresa Szkwyra, Ryszard Szymończyk i wielu innych wybitnych artystów i pedagogów pozwala nam dziś na powołanie do życia szkół dla wrażliwej i utalentowanej młodzieży. Zdaniem dyrektora Ogniska Artystycznego planuje się zatrudnienie wybitnych specjalistów o specjalnościach artystycznych a także pedagogów z dużym doświadczeniem. Młodzież będzie mogła kształcić się m.in. w zakresie ceramiki, artystycznej grafiki komputerowej, technikach malarskich, konserwatorskich, reklamowych. Zaletą nowych propozycji oświatowych jest to, że dają one młodzieży konkretny zawód. Po ich ukończeniu będą już specjalistami, co umożliwi im bądź pracę w określonej specjalizacji bądź

oczywiście podjęcie nauki na studiach, do czego szczególnie zachęca dyrektor Mirosław Żurawski. Powstanie nowych szkół to też nowe miejsca pracy dla kadry pedagogicznej i obsługi placówki. Zatrudnienie znajdzie około dwudziestu osób. Obecnie przygotowywane są miejsca noclegowe dla młodzieży dojeżdżającej z odległych miejsc. Jednym z nich jest bursa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Nabór trwać będzie do 11 czerwca br. do Liceum Plastycznego i do 28 maja br. do Szkoły Sztuk Pięknych. W tych dniach odbędzie się sprawdzian umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiedzy sztuce kandydatów do szkoły. Pełną informację wraz z ofertą i wnioskami znajdziecie Państwo pod adresem: www.ogniskoartnysa.za.pl W dniu 15 marca 2012 roku w galerii Ogniska Artystycznego w Nysie zostały rozdane nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Mam talent i umiejętności”. Konkurs miał dwie kategorie wiekowe i adresowany był wyłącznie do klas 6 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów. Zdobywcy miejsc 1-2-3 i wyróżnieni uzyskali ponadto możliwość nauki bez egzaminu wstępnego i praktycznego w powstających szkołach w budynku Ogniska Artystycznego tj. 6-letniej Szkoły Sztuk Pięknych i 4-letniego Liceum Plastycznego. Wernisaż był okazją do pobra-

Dyrektor Mirosław Żurawski nia wniosków o przyjęcie do szkół. Część rodziców laureatów wyraziła akces swoich dzieci do wybranej szkoły. 30 marca 2012 roku zorganizowane zostały dni otwarte, podczas których zainteresowani m.in. mieli okazję do uzyskania informacji, poznania pracowni i bazy dydaktycznej. Edyta Bednarska - Kolbiarz

9


Dyrektor Małgorzata Leśniewska i kierownik Jan Ciara informują starostę o etapach prac

„Rolnik” w remoncie W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie trwa remont poddasza obiektu internatu, które adaptowane jest na schronisko młodzieżowe. W budynku szkoły trwają prace remontowe poddasza przygotowujące około 40. miejsc noclegowych wraz z sanitariatami. Jest to II etap remontu, wcześniej został przeprowadzony remont i wymiana pokrycia dachowego. Niezależnie od adaptacji poddasza na schronisko, wyremontowane zostaną również klatki schodowe i zamontowane zostaną nowe okna w budynku głównym szkoły. – Korytarzami i klatkami szkoły przechodzi dziennie około tysiąca uczniów – wskazuje dyrektor szkoły Małgorzata Leśniewska. Przed budynkiem kładziona jest nowa nawierzchnia. Łącznie adaptacja i remont, finansowane z budżetu Powiatu Nyskiego, wyniosą około miliona złotych.

10

Z dniem 1 września br. planuje się, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nyskiego, przeniesienie Schroniska Młodzieżowego z ul. Krawieckiej w Nysie do zaadaptowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. EBK


Nowoczesne pracownie i warsztaty Od dnia 1 września 2012 roku otwarte zostanie nowe skrzydło Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Orkana w Nysie. Obecnie trwają prace wykończeniowe. W obiekcie będą znajdowały się nowoczesne pracownie szkoleniowe m.in. profesjonalny, wielostanowiskowy warsztat mechaniki samochodowej, pracownie stolarskie, układów mechatronicznych, pracownia metrologii warsztatowej. CKP zajmuje się praktyczną nauką zawodu w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizacją kursów i szkoleń, a także egzaminów zawodowych. 10 lat temu CKP powstał na bazie byłych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych. Jest to placówka oświatowa zajmująca się organizacją praktycznej nauki zawodu dla wszystkich szkół zawodowych powiatu nyskiego. Od trzech lat uczy się w CKP około 500 osób rocznie. – Do tej pory obiekt był zbyt mały, brakowało pracowni – mówi dyrektor Henryk Mamala – Rozbudowa obiektu pozwoliła na sprzedaż budynku w Głuchołazach, w którym umiejscowione były działy warsztatów głównie w zakresie obróbki drewna. Do tej pory młodzież była dowożona z Nysy do Głuchołaz, co generowało dodatkowe koszty. Inwestycja kosztowała 6 milionów złotych. Od 1 września br. Centrum wejdzie w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którego skład wejdą również szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych. Zarząd Powiatu w drodze konkursu na dyrektora CKZiU wybrał Henryka Mamalę. EBK

Pracownia diagnostyki samochodowej

Budowa skrzydła Centrum Kształcenia Praktycznego

Pracownia ślusarska

11


Tendencje zmian w systemie oświaty Postępujący niż demograficzny dotykający aktualnie szkoły ponadgimnazjalne skłania samorządy powiatowe do szukania rozwiązań mających na celu zapewnienie optymalnego procesu edukacji przy równoczesnym podejmowaniu działań racjonalizujących sieć szkół.

Dotyczy to również oświaty w powiecie nyskim. W ciągu dwóch lat szkolnych od 2009/10 do 2011/12 liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nyski zmniejszyła się o 489. Obrazuje to wykres. Tendencja spadkowa będzie się utrzymywać. Do roku szkolnego 2017/18 nabór do klas pierwszych zmniejszy się o ok. 475 uczniów. Porównując nabór w bieżącym roku szkolnym do naboru z roku szkolnego 2010 / 2011 zauważa się wyraźne zmniejszenie liczby uczniów. Graficznie przedstawia to wykres. Statystyki te wyraźnie przemawiają za koniecznością i słusznością podejmowania działań w zakresie odpowiedniego dostosowania sieci szkół. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym dostosowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego ryn-

12

Do roku szkolnego 2017/18 nabór do klas pierwszych zmniejszy się o ok. 475 uczniów ku pracy. W roku szkolnym 2010/2011 poszerzono o technika usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Analiza naboru wskazuje na utrzymującą się tendencję przyjmowania się w latach poprzednich nowych kierunków tj. technik logistyk w Zespole Szkół

Ekonomicznych w Nysie, technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie i technik informatyk w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Tworzenie nowych kierunków kształcenia wskazuje na utrzymującą się pozytywną tendencję stopniowej zmiany preferencji z wyboru kształcenia ogólnego na zawodowe. Porównując zaledwie dwa ostatnie lata szkolne obserwuje się, że trend ten utrzymuje się: stopniowo spada odsetek uczniów w liceach, przy jednoczesnym wzroście procentowym uczniów w technikach i utrzymującym się na tym samym poziomie procentowym uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Oprac.: Wydział Edukacji i Kultury


Tendencje zmian w systemie oświaty

Udany nabór Minął rok funkcjonowania klas gimnazjalnych, utworzonych przez Powiat Nyski przy Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” - w związku z tą zmianą powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących. Obecnie trwa nabór do klas gimnazjalnych. Ze wstępnych informacji wynika, że jest sporo chętnych - 85 osób. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Nysa, powiat może utworzyć jedynie dwie klasy gimnazjalne. O przyjęciach do tych klas zdecydują w wielkiej mierze wyniki ze świadectwa końcowego ze szkoły podstawowej. Spore znaczenie będą miały uczestnictwa w olimpiadach i konkursach. W procedurze konkursowej Zarząd Powiatu Nyskiego wyłonił nowego dyrektora ZSO Irenę Sosulską.

13


14


Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przy wykorzystaniu dofinansowania z środków Unii Europejskiej Powiat Nyski wykorzystuje różne możliwości pozyskania funduszy na stwarzanie uczniom jak najlepszych warunków nauki oraz zaoferowanie im różnorodnych zajęć ponadobowiązkowych rozszerzających wiedzę i umiejętności. W tym celu realizowane są projekty oświatowe dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. W 2011 roku zrealizowano kilka projektów, których łączna wartość wyniosła 1 393 317 złotych. • Projekt „Równamy do najlepszych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w czterech szkołach (Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nysie, Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, Zespole Szkół w Otmuchowie i Zespole Szkół w Paczkowie) w  ramach Programu EFS POKL. W projekcie tym przeprowadzono 18 różnych rodzajów zajęć wyrównawczych i  prowadzono19 kół naukowych oraz w  każdej z powyższych szkół zorganizowano zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego; łącznie przeprowadzono 2725 godzin zajęć, a projektem zostało objętych 1244 uczniów. • Projekt „Świat liczb” realizowany w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół; • Projekt „Lepszym być” realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie w ramach Programu EFS POKL. Projekt realizowany jest dla uczniów 7 szkół prowadzących kształcenie

Zajęcia z robotyki w programie „Równamy do najlepszych” zawodowe (tj. Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, Zespołu Szkół w Głuchołazach, Zespołu Szkół w Biechowie i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Nysie) łącznie dla 540 osób. W ramach projektu zaplanowano 2 786 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe uczniów. • Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

lata 2007-2013. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego, który realizuje zadanie m.in. dla Powiatu Nyskiego. Wartość całego zadania w części dotyczącej szkół z powiatu nyskiego wynosi 1 252 620zł dla, przy czym wkład własny przekazany dla samorządu województwa w formie dotacji celowej stnowi 240 000. Zakres projektu obejmuje wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie oraz instalację i wdrożenie lokalnego i regionalnego Portalu eSzkoła w 3 szkołach nadzorowanych przez Powiat Nyski tj. I LO Carolinum w Nysie, ZSM w Nysie oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Oprac.: Wydział Edukacji i Kultury

15


Usprawnić komunikację Rozmowa z wicestarostą Czesławem Biłobranem

Gorącym tematem w ubiegłym kwartale był transport publiczny. Jaka jest sytuacja w nyskim PKS? Dziś świat się martwi, że drożeją paliwa. Publiczny transport musi być tani, punktualny, o odpowiednim standardzie. Cały świat idzie w tym kierunku, by było coraz mniej aut na drogach, a niestety jest ich coraz więcej. Transport zbiorowy prędzej czy później będziemy musieli rozwinąć. Zadanie nie zniknie, ale spółka może. Wówczas może się okazać, że za transport publiczny będziemy płacili więcej. Analizując koszty innych przewoźników, to nyski PKS plasuje się w niższej półce kosztów. Na dzień dzisiejszy ustalonych mamy 36 linii powiatowych. Jest to sieć zbyt skromna, właściwie sprowadza się głównie do dowozu młodzieży do szkół w Nysie. Komunikacja publiczna powinna załatwiać, z ustawy zresztą to wynika, wszystkie potrzeby mieszkańców powiatu jak np. dojazd do pracy, szkoły, lekarza ale również do placówek kulturalnych czy sklepów. Zaspokojenie wszystkich potrzeb jest trudne do wykonania ze względu na możliwości finansowe. Samorząd musi więc ustalać priorytety, a jednocześnie musi wykonywać zapisy ustawy. Słuchamy opinii mieszkańców, którzy zgłaszają oczekiwania i problemy. Dziennie nyski PKS przewozi 2 tysiące osób, a możliwość dojazdu do miejsc pracy jest priorytetem dla rynku pracy. Gdy powstają strefy ekonomiczne, nowe obszary lokujące zakłady wówczas konieczny jest dowóz pracowników do tych miejsc pracy. Podam przykład Tułowic. Powstała tam firma i gdyby nie pomoc samorządu a konkretnie Powiatowego Urząd Pracy, który zorganizował dopłatę do biletów miesięcznych, to nasi mieszkańcy nie dojeżdżaliby tam, ponieważ zarobki na początku nie są zbyt wysokie i nie byłoby to dla nich opłacalne. Mieszkańcy Grodkowa zgłosili problem braku możliwości dojazdu do Nysy głównie młodzieży szkolnej. W kwietniu, odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem władz powiatowych Brzegu i gminnych Grodkowa. Linia ta, wykracza poza granice naszego powiatu. Jeżeli dojdzie do porozu-

16

– Rokrocznie przydzielana jest rezerwa z ministerstwa transportu gdzie ustalane są priorytety. Sprawdziliśmy, że na ten rok priorytetem są mosty – mówi wicestarosta Czesław Biłobran

mienia nasi przewoźnicy będą jeździli poza granice naszego powiatu ale tamtejszy samorząd będzie musiał do tego dopłacić. Prawdopodobnie dojdzie do rozmów i zawarcia porozumienia między Powiatem Nyskim i Brzeskim. Z dużym zrozumieniem podszedł do tematu burmistrz Grodkowa, a i dla nas jest to ważne ze względu na dowóz młodzieży z Grodkowa do Nysy. Ustawa stanowi, iż samorządy mają obowiązek uchwalenia planów transportowych. Plany te muszą być spójne, skorelowane między gminami, powiatami, województwami. Jak również ma być skoordynowany, spójny transport publiczny lądowy, morski, kolejowy. Moim zdaniem ustawodawca dał zbyt długi czas na przygotowanie tych planów. Niestety mamy taką naturę, że robimy wszystko na ostatnią chwilę.

Nim powstaną plany grozi załamanie systemu przewozów. Obawiam się, że znajdzie się dobry wujek z zagranicy, który wykupi spółki i transport publiczny polski już nie będzie. Jako Powiat Nyski wystosowaliśmy propozycje umów do gmin o powierzenie nam zadań organizacji transportu zbiorowego na terenach gmin. Gminy zawierając z nami umowy przekażą nam zadanie transportu na swoim terenie w zamian za dotację celową. De facto to Powiat będzie organizował transport i Gminy będą z tego zadania zwolnione. Gminy wskażą nam więc linie użyteczności publicznej z dopłatą i my te linie ujmiemy w systemie powiatowej sieci transportu. Gminy liczące powyżej 50 tysięcy mieszkańców również muszą przygotować plan transportu, mniejsze gminy odpowiadają za transport ale nie przygotowują planów. Kilka gmin wyraziło już wolę współpracy w tym zakresie.


Konsekwencją kompleksowej polityki przebudowy układu komunikacyjnego w Nysie jest rozładowanie korków drogowych do niedawna będących zmorą kierowców przejeżdżających z prawej na lewobrzeżną część Nysy.

W ostatnim kwartale sztandarowym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa mostu. Kiedy zrodził się pomysł tej inwestycji? W ubiegłej kadencji już ocenialiśmy, że most jest w złej kondycji. Zleciliśmy ekspertyzy, które wykazały, że most jest bezpieczny ale w złej kondycji. Rozeznaliśmy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Rokrocznie przydzielana jest rezerwa z ministerstwa transportu gdzie ustalane są priorytety. Sprawdziliśmy, że na ten rok priorytetem są mosty. Dwukrotnie jeździliśmy do ministerstwa, gdzie otrzymaliśmy zapewnienie, że biorąc pod uwagę problemy komunikacyjne Nysy; brak obwodnicy w mieście, przychylnie spojrzy się na nasz wniosek. RZGW postawiło nam duże wymagania co do tej przebudowy, w sumie jednak plany nasze doszły do skutku. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.600.000 zł przy koszcie całkowitym 3.700.000 złotych. Rozmawiamy z wykonawcą, by most był nie tylko funkcjonalny ale i estetyczny. Do tego warto dołożyć trochę pieniędzy, bo to inwestycja na lata.

Starostwo wykonuje duże projekty infrastrukturalne, głównie poprawiany jest stan powiatowych dróg. Starosta zlecił mi wykonanie planu długoletniego na tę kadencję. Głównie skoncentrowaliśmy się na modernizacjach, remontach i przebudowach dróg. Oprócz bezpieczeństwa uznaliśmy, że sprawa poprawy warunków na terenach inwestycyjnych to priorytet. Mówimy też o zrównoważonym rozwoju na terenie powiatu. Wykonujemy remont I etapu ul. Orzeszkowej, II etap to będzie Biała Nyska do końca tego ciągu komunikacyjnego. Ulica Długosza został wykonana, prace w tym rejonie będą kontynuowane. W powiecie realizujemy z Gminą Otmuchów – połączenie z obwodnicą, realizowany będzie remont drogi przy byłej cukrowni. Koleją inwestycją będzie droga w Jasienicy Górnej wykonana wspólnie z Gminą Łambinowice. W gminie Kamiennik realizowane będzie zadanie remontu odcinka drogi Białowieża – Goworowice. Planujemy zadania w Paczkowie i Głuchołazach. Te trzy lata są latami inwestycji na nawierzchniach, mniej będziemy koncentrować się na przebudowach ciągów

pieszych. Zmniejszyliśmy kwotę w tym roku do 400 tysięcy złotych na to zadanie, gdzie w roku ubiegłym było to około miliona złotych. Zwiększamy kwoty na nawierzchnie do 1,4 mln złotych. Jeśli chodzi o inwestycje to ważnym tematem jest oświata. Inwestycje w młodzież procentują. Oprócz szeregu remontów w placówkach oświatowych przystąpiliśmy też do budowy boisk. Wykonujemy projekt, we współdziałaniu z Gminą Nysa - która wybuduje boisko piłkarskie pełnowymiarowe, na boisko wielozadaniowe przy „Rolniku”, będzie to kompleks boisk przy naszej szkole. Jesteśmy zainteresowani, by poprawić bazę przy Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum”, dla Zespołu Szkół Mechanicznych jak również przy szkole w Paczkowie. Przystępujemy do wybudowania hali sportowej dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, gdzie też planujemy boisko. Marzeniem moim na najbliższe trzy lata jest wybudowanie boisk przy głównych placówkach oświatowych w naszym powiecie. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz

17


Most w przebudowie W tym roku priorytetowym działaniem prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Nysie i Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie jest przebudowa mostu im. Tadeusza Kościuszki w Nysie. Rozpoczęcie prac planowane jest na połowę kwietnia br. i potrwa do listopada br. W tym czasie ruch drogowy na moście będzie ograniczony. Po przebudowie most zyska na estetyce i połączy inwestycje drogowe, wykonane w latach ubiegłych przez Starostwo Powiatowe w Nysie, od ulicy Krzywoustego do ronda łączącego drogę krajową nr 46 z Kłodzka do Opola. Konsekwencją kompleksowej polityki przebudowy układu komunikacyjnego w Nysie jest rozładowanie korków drogowych do niedawna będących zmorą kierowców przejeżdżających z prawej na lewobrzeżną część Nysy. – Konstrukcja mostu, tzw. ustrój Gerbera, powoduje, że prace będą specyficzne, a zadanie jest trudne w realizacji. Najsłabsze miejsce – tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie Tadeusz Dziubandowski – to strefa przegubowa. Po wykonaniu podniesienia przęsła środkowego okaże się też w jakim stanie są łożyska i przęsła, na razie za wcześnie na ocenę ich stanu technicznego. Całkowicie rozebrana zostanie nawierzchnia, położona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna, most zyska nowe, ozdobne balustrady oraz „galerie” nad każdym filarem z obu stron obiektu. Planowane jest wykonanie i montaż herbów Nysy i Powiatu Nyskiego, które zamontowane będą na „galeriach”. – Starosta rozmawiał będzie z rzemieślnikami i wykonawcami ozdobnych elementów, tak by balustrady i elementy ozdobne nie pochodziły z przypadku i by wszystko do siebie pasowało w kolorystyce i formie – dodaje wicestarosta Biłobran.

18

Przebudowa mostu to już konieczność Most oświetlą stylowe latarnie a także podświetlone zostaną balustrady oraz przęsło mostu. Będzie przeprowadzone czyszczenie okładziny kamiennej, przęseł i filarów. Przygotowywana jest też niespodzianka dla „liczących się z czasem”. Na początku kwietnia 2012 roku Zarząd Dróg Powiatowych otworzył oferty

na remont mostu. Wpłynęło sześć ofert z tego najniższa oferowana cena opiewa na kwotę 3.700.000 zł. W dniu 16 kwietnia 2012 roku wydana została decyzja Ministerstwa Finansów w zakresie przyznania środków finansowych budżetu Państwa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury drogowej, pozytywną opi-


nię wydało też Ministerstwo Transportu. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1,6 mln zł. Pozostała kwota zabezpieczona została w budżecie Powiatu Nyskiego. W dniu 13 kwietnia 2012 roku podpisana została umowa między Powiatem Nyskim a wykonawcą firmą Himmel i Papesch Opole. Na spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych wicestarosta Czesław Biłobran omawiał z wykonawcą Grzegorzem Soszyńskim, dyrektorem ZDP Tadeuszem Dziubandowskim i zastępcą dyrektora Arkadiuszem Jagieło szczegóły dotyczące inwestycji. 17 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie z władzami Powiatu Nyskiego, Gminy Nysa oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, zarządów dróg i wykonawcy robót. Tematem spotkania było omówienie sposobu prowadzenia prac, przewidywanych utrudnień dla ruchu oraz funkcjonowania zastępczej organizacji ruchu. Na wniosek starosty, Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie opracuje korektę w projekcie czasowej organizacji ruchu i przedłoży ją do akceptacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wnioskowana korekta zakłada utrzymanie ruchu kołowego podczas prowadzenia prac z wyjazdem od centrum miasta do ronda na skrzyżowaniu ulic Szlak Chrobrego-Mostowa-Kościuszki. Zmiana ta, wymagać będzie rozbiórki części wysepki położonej na połączeniu mostu z rondem. Obecny projekt uwzględnia zarówno wjazd do centrum jak i wyjazd z centrum miasta w zależności od realizowanego etapu prac. Uczestnicy spotkania jednogłośnie poparli zaproponowaną przez starostę zmianę potwierdzając, że dla systemu komunikacyjnego miasta ważniejsza jest możliwość wyjazdu z cen-

Spotkanie dotyczące organizacji ruchu na moście im. T. Kościuszki podczas jego przebudowy trum w kierunku ronda na drodze krajowej. Ostatecznie ustalono, że ruch w czasie większej części robót odbywał się będzie połówką mostu Kościuszki z wyjazdem od centrum, natomiast dojazd do miasta prowadzony będzie wyznaczonym objazdem przez most im. Bema. Podczas spotkania zaproponowano również, aby dodatkowo na drodze krajowej ustawić tablice informujące kierujących o utrudnieniach związanych z przebudową mostu. W newralgicznym momencie nastąpi konieczność całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu. Wykonawca przedstawił

wstępny harmonogram robót w którym zakłada, że zamknięcie mostu odbędzie się dwa razy każdorazowo na okres ok. 2,5 tygodnia. Związane to będzie z podnoszeniem przęseł środkowych mostu za pomocą podnośników hydraulicznych. Jak poinformował przedstawiciel wykonawcy względy bezpieczeństwa nie pozwalają na to, aby w pobliżu siłowników podczas podnoszenia przęseł odbywał się ruch. Rozpoczęcie prac planowane jest na początku maja (po okresie świątecznym). Edyta Bednarska-Kolbiarz

19


Przebudowa i remonty dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie gospodarzy na 600 km dróg powiatu nyskiego. Obecnie trwa przebudowa ulicy Orzeszkowej w Nysie na długości 1400 metrów.

Tadeusz Dziubandowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ze starostami Czesławem Biłobranem i Adamem Fujarczukiem na remontowanej ulicy E. Orzeszkowej w Nysie W ramach przebudowy poszerzona zostanie jezdnia oraz wykonane zostaną elementy znacząco poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. powstanie ciąg pieszo - rowerowy, detektor prędkości, nowe oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja ta, jest kontynuacją realizowanych przez Powiat Nyski przedsięwzięć drogowych, które polepszają standard infrastruktury drogowej szczególnie dla intensywnie rozwijającego się ruchu rowerowego. W latach poprzednich wykonana została modernizacja ulicy Mickiewicza, wyprowadzająca ruch z miasta m.in. w kierunku Jeziora Nyskiego oraz ogrodów działkowych.

20

– W moich planach jest jeszcze połączenie tych dróg z trasą nad Jeziorem Nyskim biegnącą do Białej Nyskiej i dalej aż do rozjazdu na Kałków i Morów - tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Nyskiego Tadeusz Dziubandowski. Inwestycja stworzy lepszy dojazd do posesji i poprawi połączenie do terenów inwestycyjnych i autostrady. Przebudowa ulicy wykonywana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy 30% dofinansowaniu z budżetu Państwa. Koszt przebudowy to 2 mln 330 tys zł. W bieżącym roku prowadzone będą remonty nawierzchni bitumicznych na

dłuższych odcinkach w: Skoroszycach, Łambinowicach, Włodarach, Regulicach, Kwiatkowie, Ujeźdźcu - Dziewiętlicach, Otmuchowie - Sarnowicach, Chocieborzu, Głuchołazach, Pakosławicach. Wspólnie z Gminą Otmuchów realizowany będzie remont ulic: Nyskiej(droga powiatowa), Rynku i Mickiewicza (drogi gminne).Udział Powiatu, w tym zadaniu wyniesie 800 000 zł, pozostała część finansowana jest z budżetu Gminy Otmuchów oraz budżetu państwa (30% dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). EBK


Modernizacja w geodezji Powiat Nyski podnosi standardy obsługi klientów poprzez modernizację – przebudowę pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Nysie przy ul. Parkowej. Na początku grudnia 2011 r. rozpoczęto modernizację części pomieszczeń Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie, przy ul. Parkowej. Remont obiektu był podyktowany koniecznością poprawy jakości obsługi klientów Wydziału. Zakres prac inwestycyjnych prowadzony był w pomieszczeniach na parterze oraz I piętrze. Obejmował m.in.: wykonanie podciągu wraz przebudową jednej ze ścian nośnych, wzmocnienie stropów w pomieszczeniach na parterze, montaż sytemu wentylacji i klimatyzacji, wykonanie powłok malarskich, montaż drzwi, położenie płytek i paneli podłogowych, remont instalacji elektrycznej. Prace modernizacyjne zostały zakończone na przełomie lutego - marca 2012. Łączne nakłady inwestycyjno – remontowe wyniosły 230 290,58 zł. EBK

Wsparcie dla renowacji zabytków Powiat Nyski jako pierwszy w województwie w 2007 roku podjął uchwałę o desygnowaniu pieniędzy na renowację i konserwację zabytków. W 2007 roku było to 15.000 zł, obecnie jest 60.000 złotych. Do tej pory wsparcia udzielono 25 podmiotom, które złożyły wnioski. – Przeznaczone na ten cel z budżetu powiatu kwoty są z pewnością niewystarczające – tłumaczy naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie Kazimierz Darowski – ale stanowią istotny wkład do przygotowywanych montaży finansowych wnioskodawców, którzy angażują też środki własne jak i pozyskane z innych źródeł zewnętrznych. W dniu 5 kwietnia br. Zarząd Powiatu Nyskiego podjął decyzję o podziale środków w 2012 roku, propozycja ta została przedłożona Radzie Powiatu na kwietniowej sesji i opiewa na kwotę 60.000 zł. W sumie w latach 2007-2011 powiat udzielił wsparcia na kwotę 198.000 zł, a wartość zadań wykonanych m.in. dzięki temu wyniosła 2.125.821,55 zł. Wśród wnioskodawców dominują parafie, które koncentrują się na elewacjach, ołtarzach, polichromiach, dachach i witrażach, ale również udzielane jest wsparcie wspólnotom mieszkaniowym zarządzającym obiektami zabytkowymi. Przypominamy, iż również osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie o ile spełniają ujęte w regulaminie warunki. Termin składania wniosków na rok następny ubiega z końcem września 2012. EBK

Rada Powiatu Nyskiego na kwietniowej sesji dokonała podziału środków na renowację zabytków

21


Bożena Lewińska podczas dyżuru na Oddziale Dziecięcym nyskiego szpitala

Realia weryfikują oczekiwania Rozmowa z Bożeną Lewińską, lekarzem i przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Nyskiego.

Jakie tematy były głównie omawiane podczas minionych trzech miesięcy podczas prac komisji? Na czterech z sześciu spotkań podczas komisji omawialiśmy sytuację w ochronie zdrowia; sytuację finansową w ZOZ Głuchołazy i ZOZ Nysa, zabezpieczenie opieki zdrowotnej poza funkcjonowaniem poradni.

działów lub zmiany ich charakteru (np. oddział chirurgii obecnie wykonuje wyłącznie zabiegi planowe). W nagłych wypadkach pacjenci dowożeni są do Nysy. Niestety zamknięty został oddział dziecięcy z powodu braku ordynatora. Udało się jednak wywalczyć w NFZ zgodę na funkcjonowanie w Głuchołazach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

Najtrudniejszym tematem była sytuacja w ZOZ Głuchołazach? Tak, jest tam trudna sytuacja. Szpital ma niestety wygenerowany lata wcześniej znaczny dług. Działania Zarządu Powiatu polegające na wynajęciu firmy zewnętrznej, zleceniu jej audytu oraz analizy i sugestii wyjścia, a także zastosowanie się dyrekcji ZOZ Głuchołazy do tych zaleceń spowodowały, że szpital generuje mniejsze straty. Dyrekcja starała się, by konieczne zmiany odbyły się jak najmniej boleśnie. Działania restrukturyzacyjne polegały m.in. na zmniejszeniu zatrudnienia tj. nie zatrudnianiu na stanowiska zwalniane przez osoby odchodzące na emerytury, przeniesienie do ZOZ Nysa pracowników pogotowia, łączenia od-

Czy wprowadzone zmiany znacznie zwiększyły obłożenie i koszty funkcjonowania szpitala w Nysie? Do tej pory pacjenci z okolic Głuchołaz korzystali często z opieki w Nysie czy Prudniku. Znacznie więcej notuje się pacjentów (dzieci – mówię o oddziale dziecięcym) z okolic Grodkowa niż pacjentów z Głuchołaz po zamknięciu tamtejszego oddziału. Zarząd Powiatu Nyskiego prowadził rozmowy z NFZ w zakresie przeniesienia środków z kontraktu przeznaczonych na funkcjonowanie zamkniętego głuchołaskiego oddziału na pokrycie kosztów leczenia dzieci z rejonu Głuchołaz w oddziale dziecięcym w Nysie. Decyzja ma być podjęta

22

po analizie hospitalizacji za 1-szy kwartał. Natomiast kolejnym problemem jest ustawowy obowiązek ubezpieczenia OC w szpitalach. PZU narzuciło stawki o kilkaset procent wyższe w stosunku do ubiegłorocznych. Szpitali na to nie stać i powstał dylemat. Od 1 stycznia br. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku pacjenta, umożliwiające dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych przed komisjami wojewódzkimi, z pominięciem drogi sądowej. Dotyczy to zdarzeń zaistniałych po 1 stycznia br. więc problem dopiero się rozwinie. Odszkodowania mają być wypłacane albo ze środków szpitala albo z polisy. W Polsce jedynie ułamek szpitali zawarł umowę z PZU. Parlamentarzyści wnioskowali do Ministerstwa Zdrowia o autopoprawkę, bo istniejący zapis będzie jedynie generował kolejne długi szpitali. Wzrastają też koszty mediów a poziom kontraktów pozostaje na tym samym poziomie. Dyrektorzy ZOZ Nysa i Głuchołazy zauważyli, że od kilku lat nie było podwyżek płac. To jest niebezpieczne ponieważ dobra kadra może odchodzić z pracy w poszukiwaniu lepszych zarobków.


ZOZ Nysa ma wspaniałą kadrę o wysokich kwalifikacjach , dzięki czemu młodzi lekarze mogą zdobywać specjalizację w ramach rezydentury – i takich osób nie brakuje. Za to należy chwalić dyrekcję ZOZ Nysa. Szpital w Nysie, po rozbudowie oferuje zupełnie nową jakość usług dla pacjentów jak i warunków pracy dla personelu. Jednak sprzęt medyczny wciąż należy odnawiać, jakiego rzędu to kwoty? Staraniem Zarządu Powiatu i Dyrektora ZOZ Nysa powstało nowoczesne skrzydło szpitala i pierwsze w Polsce lądowisko wyniesione. To jest wielka rzecz. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej stanowi, że do 2016 roku wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą je spełniać. Nowe skrzydło szpitala jest w tym względzie krokiem do przodu. Problemy jednak są nadal ogromne. Dyrektorzy monitują o konieczność wymiany sprzętu z powodu jego zużycia. Sprzęt należy wymieniać. W tym roku Dyrektor Krajczy przedstawił potrzeby na kwotę ponad 3 mln zł - głównie to respiratory, endoskopy, sterylizatory i wiele innych pozycji.

Czy znajdą się takie środki w tegorocznym budżecie? Budżet został zaplanowany i zatwierdzony w ubiegłym roku i nie przewidziano w nim tak poważnych zakupów, co nie zmienia faktu, że urządzenia wymienione przez dyrektora są niezbędne. Przeniesienie oddziału dziecięcego na parter budynku głównego, zaś administracji z obiektów przy ul. Św. Piotra do budynku po oddziale dziecięcym ma na celu sprzedaż budynków przy ul. Św. Piotra, powinno to zmniejszyć koszty utrzymania obiektów i być może przynieść zysk ze sprzedaży. Podobnie ma się sytuacja z budynkiem przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej, gdzie do niedawna znajdował się oddział wewnętrzny, a dziś jest on w nowym skrzydle szpitala. W Głuchołazach natomiast jest kilka budynków do remontu. Powiat, w trybie pilnym , wykonał tam niedawno remont dachu. Także problemów tych jest wciąż wiele i zapewne wszystkich nie rozwiążemy. Ustawa o działalności leczniczej przewiduje konieczność zbilansowania kosztów funkcjonowania szpitala do końca 2012 r. Starostwo, w przypadku strat będzie musiało je pokryć lub przekształcić szpital.

Czy sytuacja finansowa w ZOZ Nysa jest stabilna? Tak. Jakie są plany likwidacji długu narosłego w ZOZ Głuchołazy? Są różne propozycje, ale nie czas o nich głośno mówić. Kolejnymi tematami omawianymi na komisji była opieka nad dziećmi w powiecie nyskim. Tak, to rozległy temat. W 2011 roku oddany został Dom Dziecka w Jasienicy Górnej, mieszkają tam dzieci przeniesione z Domu Dziecka w Paczkowie. W Paczkowie przebywa obecnie 27 dzieci. Tendencje są takie żeby do domów dziecka nie przyjmować dzieci do 14 roku życia. Dzieci do 14 roku życia mają być umieszczane w rodzinach zastępczych. W związku z tym planujemy zmianę formy Domu Dziecka w Paczkowie w placówkę socjoterapeutyczną. Placówka taka finansowana byłaby z powiatowych i ministerialnych budżetów. A obecnie Dom Dziecka w Paczkowie jest finansowany tylko z budżetu Powiatu Nyskiego? Tak. Oprócz środków finansowych taka placówka poszerzyłaby zakres usług, mogłyby z niej korzystać również dzieci z dysfunkcjami i innymi problemami społecznymi. Młodsze dzieci mają trafiać do rodzin zastępczych. Czy jest tych rodzin na tyle, by dzieci miały zapewnioną opiekę? Bardzo dużo w zakresie pozyskiwania rodzin zastępczych, kształcenia i przygotowywania robi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Trzeba dodać, że obecnie nie ma sierot naturalnych, są jedynie społeczne więc PCPR, po wyroku sądowym, stara się jak najszybciej zapewnić opiekę dziecku w rodzinie zastępczej. Pewną formą pomocy ma być wprowadzony ustawą tzw. asystent rodziny - osoba która ma pilnować obowiązku edukacyjnego, porządku i ładu w rodzinie, a nawet podziału środków finansowych. Tematy, które omawiamy dotykają delikatnych i ważnych spraw społecznych. Oczekiwania w tym zakresie są bardzo duże, ale niestety realia nam je weryfikują. Jakie będzie Państwo omawiali kolejne sprawy w następnym kwartale? Stan sanitarno-epidemiologiczny powiatu , działalność Powiatowej Stacji Sanitarnej i funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej dla dorosłych.

Rysunki wykonane na ścianach przez dzieci z Ogniska Artystycznego rozweselają małych pacjentów szpitala

Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz

23


Działamy kompleksowo Rozmowa z przewodniczącym Rady Powiatu Nyskiego Mirosławem Aranowiczem W pierwszym kwartale 2012 roku radni zajmowali się powiatową oświatą, trzeba przyznać, że zmiany przeprowadzone zostały bardzo sprawnie. Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu 30 maja 2008 roku uchwalili Strategię Oświatową Powiatu Nyskiego. Zakłada ona, że należy podnieść poziom edukacji, warunki nauki i pracy w placówkach oświatowych. Konsekwentnie jest ona realizowana. Założyliśmy w niej między innymi mniejszą liczbę uczniów na oddział – do 27 uczniów. Sukcesywna modernizacja budynków szkolnych, wymiana stolarki okiennej, remonty elewacji i dachów wpływa na poprawę bazy oświatowej. Na oświatę w tegorocznym budżecie przeznaczyliśmy kwotę ponad 50 mln złotych (mówimy o subwencji i środkach na inwestycje i remonty). Jednak sprawa otmuchowskiej oświaty budziła emocje. Rozstrzygnięcie problemu oświaty w Otmuchowie było dla nas bardzo ważne. Zależało nam na tym, aby młodzież i dzieci zamieszkujące Otmuchów i jego okolice miały odpowiedni poziom nauczania i dostęp do placówek oświatowych. Wielu radnych powiatowych uczestniczyło w spotkaniach z władzami miasta, Radą Rodziców, nauczycielami i uczniami. Doprowadziło to do ostatecznego rozwiązania sprawy oświaty w Otmuchowie. W wyniku porozumienia samorządów, Gmina Otmuchów przejęła prowadzenie Zespołu Szkół. Rada Powiatu na wniosek Zarządu na sesji kwietniowej przekazała w formie darowizny mienie dla gminy w celu prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej. Teraz będziemy się przyglądali jak realizowane jest porozumienie i jak będzie funkcjonować szkoła prowadzona przez Gminę Otmuchów.

terze artystycznym. W latach 90. działał tutaj zamiejscowy wydział plastyczny WSP Opole. Powołanie szkoły o charakterze plastycznym umożliwi kształcenie młodzieży Powiatu Nyskiego, która nie miała takiej możliwości. Drugi powód powołania tego typu szkoły jest czysto ekonomiczny. Utrzymanie w obecnym kształcie Ogniska Artystycznego było bardzo kosztowne. Rozszerzenie oferty tej placówki daje większe możliwości funkcjonowania i rozwoju. Ważną informacją jest fakt, że subwencja na Gimnazjum Plastyczne i Liceum Sztuk Pięknych pochodzić będzie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A z historycznego punktu widzenia szkoła o charakterze artystycznym jest dla powiatu potrzebna.

Z dużym powodzeniem odbywa się drugi nabór do utworzonych klas gimnazjalnych w Carolinum, trwa nabór do nowych szkół w Ognisku Artystycznym. Oferta edukacyjna Powiatu Nyskiego ewoluuje i wykracza poza niezbędne minimum. Podałem pomysł powołania takiej placówki na bazie Ogniska Artystycznego jeszcze w czasie ubiegłej kadencji Rady Powiatu. Z resztą, Nysa posiada wieloletnią tradycję prowadzenia szkół o charak-

Kolejnym tematem jest PKS i sieć przewozów, które wynikają z ustawy o zbiorowym transporcie. Na sesji w kwietniu poruszaliśmy temat PKS-u. Będziemy musieli podjąć decyzję dotyczącą tego czy jesteśmy w stanie utrzymać spółkę ze 100% udziałem Powiatu, dotować około miliona złotych rocznie. Obecnie PKS ma przyznane 830 tys. zł na działalność roczną. Zarząd Powiatu musi teraz ustosunkować się do wniosków Rady Powiatu. Czy zgodnie z uchwałą z

24

2010 roku gotowy jest na przekazywanie dotacji w wysokości 1,2 mln zł rocznie (uchwała o trzyletnim programie rozwoju PKS), czy też widzi inne rozwiązanie sytuacji powiatowej spółki. Temat ten wróci na jesienne posiedzenie Rady Powiatu i wtedy będziemy musieli podjąć decyzję w sprawie spółki PKS. Sprawa ilości sieci linii to osobny temat i o nim będziemy mogli porozmawiać gdy Zarząd przedłoży takową sieć pod obrady Rady. Służba zdrowia będzie tematem majowej sesji ale w ubiegłym kwartale również Zarząd Powiatu i radni szeroko zajmowali się restrukturyzacją ZOZ Głuchołazy. Od roku firma Emintra na zlecenie Zarządu wykonuje audyt. Mamy tutaj dziwną sytuację. Pani Prezes firmy Emintra, która pobiera pieniądze w ramach zlecenia, powołała spółkę i zarejestrowała ją w Krajowym Rejestrze Spółek przed zamknięciem raportu. Mam nadzieję, że na sesji majowej sprawa się wyjaśni i Emintra przedłoży kompleksowy raport. Wtedy Rada Powiatu zdecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu uwzględniając stanowisko Zarząd Powiatu, który zdecydował o wyborze wyżej wymienionej firmy. Rozmawiała: Edyta Bednarska - Kolbiarz


Współpraca z organizacjami pożytku publicznego Powiat Nyski wspiera organizacje realizujące programy kształcenia młodzieży oraz angażujące się w działalność społeczną i charytatywną. Mając na względzie potrzebę wsparcia działań wychowawczych w odniesieniu do dzieci i młodzieży z terenu powiatu nyskiego samorząd powiatowy zaproponował współpracę organizacjom pożytku publicznego poprzez udzielenie dofinansowania na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu obozów wypoczynkowo – szkoleniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu nyskiego, realizujących program kształcenia postaw patriotycznych i pobudzania do zaangażowania się w prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej. W okresie wakacyjnym w roku 2011 Powiat Nyski udzielił czterech dotacji takim organizacjom: 1. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Opolskiemu Zarządowi Okręgowemu w Opolu na realizację zadania pod nazwą „Warto być Wolontariuszem” kwotę 3.200 zł 2. Polskiemu Komitetowi Pomocy Społeczne na realizację zadania pod nazwą „Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy kształtujący postawy patriotyczne i zaangażowanie do działalności społecznej i charytatywnej wśród podopiecznych Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach” kwotę 3.800 zł. 3. Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadania pod nazwą „SZLAKIEM PRZESZŁOŚCI” kwotę 3 000 zł 4. Związkowi Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pod nazwą Obóz Harcerski Hufca Nysa pod nazwą „Kraina Orła” kwotę 10.000 zł. W roku bieżącym Rada Powiatu również przeznaczyła na to zadanie kwotę 20.000 zł.

Treningi pierwszej pomocy

Oprac.: Wydział Kultury i Edukacji

25


Musi być bezpieczniej Jednym z głównych celów nowego komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nysie mł. insp. Andrzeja Synowca, który został powołany na stanowisko 23 marca br. jest utrzymanie wysokiej skuteczności działań policyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie, utrzymanie dobrych relacji z mieszkańcami i władzami samorządowymi oraz szybkie wdrożenie młodych policjantów do służby. Jak twierdzi komendant – jako policjanci będziemy musieli się zmierzyć z występującym na naszym terenie problemem wzrastającej ilości przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. Kradzieże mienia, włamania i uszkodzenia mienia to nasze codzienne zadania. Należy odnotować, że 70% tego typu zdarzeń nie przekracza 1000 zł strat. Pod koniec kwietnia br. 20 nowych funkcjonariuszy policji, po przeszkoleniu i praktyce w Warszawie uzupełni wakaty wśród nyskich policjantów i rozpocznie pracę w patrolach ulicznych. Z pewnością usprawni to nasze działania. Sezon wiosenny to wzmożony czas drobnych wykroczeń, z którymi między innymi będą mieli do czynienia nowi funkcjonariusze. – Sukcesywnie przygotowujemy się też do sezonu letniego m.in. poprzez organizowanie tzw. „ogniw wodnych ” czyli okresowych posterunków do pełnienia służby nad Jeziorem Nyskim i Jeziorem Otmuchowskim – tłumaczy komendant – Nadal liczymy na bardzo dobrą współpracę i pomoc ze strony Starostwa Powiatowego w Nysie i władz miasta i gmin. Modernizowany monitoring miejski Nysy również ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Nasi policjanci najczęściej interweniują na osiedlach mieszkanio-

wych. Policja musi być mobilna, musi szybko interweniować w miejscach gdzie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa. Nie zawsze się to udaje. Dlatego liczę na techniczne wsparcie działań policjantów w postaci nowoczesnego monitoringu dodaje komendant. W nyskiej policji, która posiada 275 etatów (łącznie z podległymi omisariatami) jest zatrudnionych 47 policjantek To procentowo więcej niż na Opolszczyźnie czy też w kraju. Zdaniem Komendanta „Panie w służbie, łagodzą obyczaje”. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Synowiec od 24 lat w służbie, 21 lat pracuje w Nysie. Pochodzi z Wałbrzycha. Służbę w Nysie rozpoczął w sekcji do walki z przestępczością gospodarczą oraz w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Po 10 latach rozpoczął pracę w Wydziale do walki z przestępstwami narkotykowymi, następnie w Wydziale Centralnego Biura Śledczego w Opolu. W 2000 roku rozpoczął służbę w Wydziale Kryminalnym w Nysie, po ośmiu latach otrzymał awans na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Nysie. 23 marca 2012 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nysie.

Komendant KPP w Nysie mł. insp. Andrzej Synowiec

Kwalifikacja wojskowa Czynna służba wojskowa – niekoniecznie! Ustalenie kwalifikacji wojskowej – koniecznie! Od 6 lutego do 30 marca 2012 roku na terenie powiatu nyskiego odbywała się Kwalifikacja Wojskowa. Każdy mężczyzna który ukończył 19 lat zobowiązany jest do stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską celem ustalenia kategorii zdrowia wpisanej do książeczki wojskowej. Wielu młodych ludzi błędnie interpretuje przepisy prawne uważając, że skoro nie ma obowiązku odbycia czynnej służby wojskowej, nie musi mieć ustalonej kategorii zdrowia. Jest to błędne rozumowanie, ponieważ przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej obligatoryjnie zobowiązują do stawienia się przed Komisją Lekarską

26

celem ustalenia kwalifikacji wojskowej – tłumaczy kierownik Zarządzania Kryzysowego Henryka Wołochacz. W bieżącym roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są mężczyźni urodzeni w 1993r. Jest to rocznik podstawowy ale również panowie urodzeni przed 1993r. którzy nie mają ustalonej kategorii zdrowia stają przed Powiatową Komisją Lekarską. Pomimo niżu demograficznego obserwujemy, że na naszym terenie liczba młodych mężczyzn utrzymuje się na podobnym poziomie. Do dnia 13 marca 2012 roku przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 638 mężczyzn rocznika podstawowego oraz 16 rocznika starszego, którym orzeczono kategorię zdrowia:

A B D E

- 596 osób 9 osób - 44 osoby 5 osób

Zdaniem Henryki Wołochacz, możemy śmiało powiedzieć, że nasza młodzież tryska zdrowiem. Są jednak przypadki, że młody mężczyzna skierowany na dodatkowe badania przez Komisję Lekarską dowiaduje się, iż ma problem zdrowotny o którym wcześniej nie wiedział. Wielu chłopców jest zainteresowanych odbyciem służby wojskowej i wiąże plany życiowe jako żołnierza zawodowego. EBK


Jak usprawnić ruch w Nysie? W Starostwie Powiatowym w Nysie odbyło się wspólne posiedzenie reprezentantów samorządu gminnego i powiatowego. Powiatowa komisja bezpieczeństwa, porządku publicznego, transportu i dróg, zaprosiła na posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Nysie z przewodniczącym Feliksem Kamienikiem, władze miejskie Nysy reprezentował wiceburmistrz Piotr Walach. Tematem obrad była propozycja opracowana przez radnego Piotra Smotera i złożona oficjalnie przez Ligę Nyską – usprawnienia ruchu samochodowego w Nysie, na ciągu ulic Asnyka – Bema. Najogólniej rzecz ujmując koncepcja opracowana przez inż. architekta Piotra Smotera radnego miejskiego i wiceprezesa Ligi Nyskiej, przewiduje przesunięcie osi dwu rond (ronda Sikorskiego i Solidarności) – uzyskanie w ten sposób dodatkowego pasa ruchu (który dziś jest martwy) i stworzenia na moście Bema pasa skrętu na Opole. Pozwoliłoby to bez budowy trzeciej przeprawy mostowej, która dziś ze względów na załamanie finansów państwa jest całkowicie nierealna, udrożnić ruch i zdecydowanie zmniejszyć korki na ul. Asnyka. Ustalono, że rolę wiodącą w promowaniu projektu, który wszyscy obecni zaakceptowali, będzie pełnił powiat nyski. •

Inż. architekt Piotr Smoter, radny Rady Miejskiej w Nysie omawia koncepcję poprawy ruchu drogowego przedstawioną przez ugrupowanie Liga Nyska

Janusz Sanocki radny Rady Powiatu Nyskiego – Koncepcja, którą po dyskusji opracował inż. Piotr Smoter – jeden z najbardziej aktywnych i pracowitych Radnych Rady Miejskiej w Nysie, jest tak oczywista, że aż należy się zdziwić, że do tej pory nikt nie zauważył , że przyczyna korków na ciągu Asnyka- Bema są błędy projektowe opolskiej Dyrekcji Dróg Krajowych, w wyniku których połowa jezdni przed rondami na tym ciągu jest niewykorzystana. Kosztem niewielkich nakładów na przesunięcie osi obu rond i niewiele większych na wzmocnienie mostu Bema i uzyskaniu na nim trzeciego pasa ruchu z prawoskrętem na Opole, udrożni ruch na tym kierunku i zlikwiduje korki. Jak zwykle jednak wiodącym w promowaniu tego rozwiązania wydaje się, że będzie powiat. Opolska Dyrekcja Dróg Krajowych będzie zapewne zaciekle bronić swoich ewidentnych błędów projektowych, a władze gminy wydają się – jak zwykle zadowolone – że można na kogo innego wskazać palcem. Myślę jednak, że jeśli w gminie powieją inne wiatry, a powiat nie ustanie w swej determinacji, zmusimy szefostwo opolskiej Dyrekcji do przeznaczenia na ten cel niewielkich w końcu środków.

27


Plac zabaw w Ściborzu

Wiata w Kopernikach

Pieniądze dla sołectw procentują Rozmowa z Przewodniczącym Komisji rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Rady Powiatu Nyskiego Tadeuszem Jamrozem. Panie Przewodniczący jakimi tematami zajmowała się Komisji w ostatnim kwartale? Najważniejsza sprawa to podsumowanie roku 2011 i podział środków w ramach Odnowy Wsi. To jest nasz sztandarowy temat, z którego możemy się cieszyć i mamy duże osiągnięcia jako Powiat. W kraju nawet jesteśmy jednym z najlepszych Powiatów. Odnowa Wsi powstała w 2000 roku w naszym powiecie, Starostwo podjęło inicjatywę od 2003 roku. Od tego czasu sukcesywnie zwiększano środki na ten cel. Proporcjonalnie zwiększała się też ilość sołectw uczestniczących w programie. Jak wiadomo każdy grosz w sołectwie się liczy, na początku nie były to wielkie kwoty, dzisiejszy dorobek jest już spory. Ile sołectw powiatu nyskiego włączyło się do Odnowy Wsi? Powiat liczy 164 sołectwa, udział w Odnowie Wsi wzięło 108 sołectw. Początkowo, od 2003 roku były to wnioski jednostkowe i środki były też mniejsze. Z czasem zwiększały się środki i chęć ludzi. Powstały projekty zagospodarowujące tereny turystyczne, wprowadzające porządek i ład, powstały wiaty, ogrody, wyremontowano świetlice. Środki z Odnowy Wsi służą inwestycjom w sołectwach poprawiających ich estetykę i funkcjonalność wielu terenów i obiektów. Obserwujemy też, że działania w ramach Odnowy Wsi integrują mieszkańców. Ludzie wiedzą, że wykonują coś dla siebie i to ich cieszy i łączy. Tam gdzie działała Odnowa Wsi to widać, aż przyjemnie na to patrzeć. Zasada nasza jest taka, że 1/3 środków dokładaliśmy do tego, o co występowały sołectwa. Na dzień dzisiejszy mamy już 10 lecie naszych działań. Przez ten czas zrealizowano 335

28

wniosków, gdzie w 2003 roku było ich 13, od 2006 działamy już profesjonalnie. Starostwo wydało 635 tys zł, uzyskaliśmy efekty w postaci rozliczenia inwestycji o blisko 4 mln zł. Część wkładu na te realizacje daje oczywiście gmina. Czy możemy mówić o sztandarowych projektach wykonanych w ramach Odnowy Wsi na terenie powiatu? Jest tych projektów sporo i nie chciałbym urazić któregoś ze sołectw, każde z nich miało wartościowy wniosek. Podczas posiedzenia ostatniej komisji podjęliśmy decyzję, razem z Zarządem Powiatu Nyskiego, o premiowaniu trzech najlepszych wniosków. Ze zrealizowanych wniosków 2011 roku wybrane zostaną i nagrodzone najlepsze. Za pierwsze miejsce zwycięzcy otrzymają 3 tys. zł, za drugie miejsce 2 tys. zł, za trzecie miejsce będzie to tysiąc złotych. Rozstrzygnięcie planowane jest podczas Imprezy Herbowej, wtedy też odbędzie się podsumowanie Odnowy Wsi. Wynik konkursu pokaże kto był najlepszy. W gminie Otmuchów, sołectwa zaczęły działać w Odnowie jako ostatnie, mimo to że mieszkańcy uczą się, składają teraz najwięcej wniosków. W każdej gminie znajdzie się kilka dobrych wniosków. Boom był w 2009 roku, gdy wpłynęło 100 wniosków, 92 były realizowane. Wydatkowaliśmy wówczas 145 tys. zł. Sołectwa uczą się przystępowania do projektów. Dziś biorą udział już w projektach Marszałka, UE i odpuszczają już nasze, ale wchodzą do Odnowy Wsi nowe sołectwa, które się uczą i chcą coś na swoim terenie zrobić. Myślę, że to jest dobra promocja Starostwa Powiatowego w Nysie, działania podjęte za może niewielkie pieniądze procentują i są widoczne. Wielu

Tadeusz Jamróz przedstawicieli Odnowy Wsi bierze udział w licznych konferencjach, sympozjach i w kraju są zauważalni. Działania te służą powiatowi, nie dotarlibyśmy z tymi środkami na działania tam gdzie jest taka potrzeba. Powiat przecież wykonuje szereg działań w szkołach, na drogach, w opiece zdrowotnej itp. Inwestycje wykonane w ramach Odnowy Wsi nie należą do zadań Powiatu i gdyby nie ten program pewnie nigdy nie zostały wykonane ważne dla regionu i mieszkańców sołectw inicjatywy. Korzystając z okazji chciałbym podziękować Zarządowi, Radzie że wspieranie wniosków sołectw i tym samym rozwój wsi powiatu nyskiego. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz


Turystyka jest szansą dla rynku pracy Powiat Nyski ze względu na różnorodność walorów i zagospodarowania turystycznego posiada odpowiednie warunki do rozwoju turystyki na swoim obszarze. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich lat pokazują stały wzrost liczby turystów, którym udzielono noclegu (z ok. 40 tys. w latach 2000- 2003 do ok. 80 tys. w latach 2007-2010), jak również wzrost liczby udzielanych noclegów na terenie powiatu (z ok. 150 tys. w latach 2000-2003 do ok. 280 tys. w latach 20072010), co w skali całego województwa opolskiego stanowi ponad 40% ruchu turystycznego Opolszczyzny. Wraz ze wzrostem liczby turystów zauważalna jest również większa liczba podmiotów gospodarczych tym sektorze. Według danych GUS w Powiecie Nyskim w ostatnich latach wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia” z 259 podmiotów w 2007r. do 390 podmiotów w 2010 r. Tendencja ta pokazuje wyraźnie, że turystyka jest tą dziedziną gospodarki, która może generować nowe miejsca pracy na terenie powiatu. Aby pełniej wykorzystać szanse jakie może dać rozwój turystyki na terenie powiatu powstało kilka inicjatyw mających na celu m.in. integrację działań związanych z rynkiem turystycznym. Pierwszą jest zawiązanie tzw. inicjatywy klastrowej w branży turystycznej. W styczniu 2012 r. powstał turystyczny Klaster Gór Opawskich, który zrzesza przedsiębiorców branży turystycznej z Powiatu Nyskiego i Prudnickiego. Celem klastra jest m.in. podejmowanie wspól-

nych działań w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej na obszarze działalności klastra. Kolejną inicjatywą jest powołanie przez Zarząd Powiatu w Nysie Powiatowej Rady Turystyki działającej przy Staroście Nyskim, której celem jest opiniowanie i doradzanie samorządowi powiatowemu na temat działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w

Nysie w zakresie turystyki, głównie w zakresie realizacji przyjętej w 2010 r. przez Radę Powiatu w Nysie „Strategii rozwoju turystycznego pogranicza nysko - jesenickiego na obszarze Powiatu Nyskiego”. Powiatowa Rada Turystyki skupia przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z turystyką, tj.: PTTK, LGD, Stowarzyszenie Kopa Biskupia, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Nyskiej i Borów Niemodlińskich, pracowników informacji turystycznej i przedstawicieli samorządów gminnych zainteresowanych rozwojem turystyki oraz przedsiębiorców. Jednym z tematów poruszanych na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Turystyki było tworzenie nowych i komercjalizacja istniejących produktów turystycznych na terenie Ziemi Nyskiej co mogłoby stanowić nowe źródło dochodów lub skutkować tworzeniem nowych miejsc pracy. Jednym z przykładów potencjalnego produktu turystycznego, na którym można by podjąć działania komercjalizacyjne jest wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz nagrodzony przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną projekt pt. „Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów oraz turystów z całej Polski. Anatol Bukała

„Szlak czarownic” znów wśród najlepszych! W 2009 roku dzięki realizacji przez Powiat Nyski projektu unijnego powstał nowy produkt turystyczny – trasa rowerowa „Szlakiem czarownic”. Trasa jak nazwa wskazuje przebiega przez miejsca związane z historią procesów czarownic i pozwala na poznanie mrocznych czasów inkwizycji. Nowy produkt od początku cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, nie tylko wśród turystów i mieszkańców pogranicza ale również w polskich i zagranicznych mediach oraz wśród instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki. Już w 2010 roku „Szlak czarownic” otrzymał Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 2010 roku. Jednak to nie koniec sukcesów – w 2012 roku projekt został zgłoszony do Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii turystyka transgraniczna i międzynarodowa. Do konkursu zgłoszono 256 projektów z całej Polski, które Kapituła Konkursu oceniała w 7 kategoriach. Projekt Powiatu Nyskiego jako jeden z trzech został nominowany do nagrody głównej w swojej kategorii. Zwycięzców konkursu poznamy w maju br. podczas uroczystej gali z udziałem wszystkich nominowa-

nych. Szczególnie cenną nagrodą przewidzianą dla wszystkich nominowanych projektów jest ogólnopolska kampania promocyjna w ramach projektu Polska Pięknieje. Szlak czarownic został doceniony również przez Wspólny Sekretariat Techniczny – instytucję koordynującą realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 20072013. Znalazł się bowiem wśród 19 wyjątkowych projektów wytypowanych do udziału w konkursie na Najbardziej Inspirujący Projekt realizowany w ramach POWT. Podczas przyznawania nominacji brano pod uwagę wkład projektu w osiągnięcie celów Programu i rozwój relacji transgranicznych, oddziaływanie projektu na obszar przygraniczny i wyjątkowość działań, mogących zainspirować kolejne podmioty do współpracy transgranicznej. Głosowanie internetowe (www.cz-pl.eu) potrwa do 30 kwietnia br. a ogłoszenie wyników nastąpi podczas „Wydarzenia Rocznego Programu”, które odbędzie się pod koniec maja 2012 r. •

29


Pasjonujące Muzeum Rozmowa z dyrektor muzeum dr Małgorzatą Radziewicz – Otrzymała Pani statuetkę Trytona Nyskiego - nagrodę dla wybitnych nysan. Jest to wyraz uznania dla Pani pracy i - jak Pani podkreśla dla pracowników muzeum. Statuetka dzieła prof. Mariana Molendy pozostanie w Pałacu Biskupim? – Tak, ale tylko dopóty, dopóki będę w tej instytucji pracować. To niezwykle ważne dla mnie i mojej drogi zawodowej miejsce. W muzeum w Nysie pracuję od ponad 25. lat. To ćwierćwiecze i poważna część mojego życia. Pewnego dnia pożegnam to miejsce i odejdę na zasłużony odpoczynek, a wówczas zapewne zabiorę ze sobą statuetkę, by móc powspominać rozmaitość chwil i zdarzeń, nie tylko tych dobrych, ale też znaczonych smutkiem, a nawet zwątpieniem… – Muzeum to kosztowna materia, nieustannie wymaga remontów, a pieniędzy na takie obiekty niewiele. Jak sobie Państwo radzicie? – Goście, którzy nas odwiedzają są zdumieni, że Pałac Biskupi jest finansowany jedynie ze środków Powiatu Nyskiego. Tego typu placówki są często finansowane lub współfinansowane ze środków ministerialnych, którymi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się prowadzić działalność zarobkową, ale z definicji jesteśmy instytucją nienastawioną na osiąganie zysków, co ewidentnie wynika z ustawy o muzeach. Łatwiej zarobić na błahej rozrywce, dużo trudniej na prawdziwej kulturze, która przyciąga w większości pasjonatów, a nie tłumy. Przez kilka ostatnich lat naszej działalności pozyskaliśmy wsparcie finansowe wielu firm i osób, którym potrzeba w życiu czegoś więcej aniżeli chleba, lekkiej rozrywki, którym leży na sercu rozwój naszej instytucji i jej środowiska wspierającego, a nade wszystko kultywowanych tu wartości i kultury pracy. Każdego roku udaje nam się sporo wyremontować, odświeżyć kolejne przestrzenie, kupić wymagany sprzęt ekspozycyjny, wydać kolejny tom naszego wydawnictwa naukowego. Wielki w tym udział naszych dobrodziejów, którym winniśmy wielki szacunek. Dajemy wyraz naszej wdzięczności w formie umieszczenia nazwisk i firm w Galerii Sponsorów, umieszczonej w najbardziej newralgicznym miejscu holu. Galeria robi wrażenie i zwraca uwagę niemal wszystkich naszych gości. To forma wdzięczności za pomoc i satysfakcja, że mimo kryzysu ciągle nas wspierają. Wyremontowaliśmy kompleksowo dach, w ubiegłym roku przeprowadzona została pełna konserwacja dwóch kamiennych barokowych portali. Środki na ten cel otrzymaliśmy w równych częściach z ministerstwa kultury i Powiatu Nyskiego. W bieżącym roku dzięki kwocie 200 tys. zł., pochodzących z budżetu Powiatu Nyskiego, wymieniona zostanie stolarka okienna fasady głównej na I i II kondygnacji Pałacu Biskupiego. Poprawi to nie tylko estetykę obiektu, ale także zdecydowanie zmieni parametry temperaturowe i wilgotnościowe wewnątrz obiektu. Bardzo pomógł nam Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, który ze środków pochodzących z funduszu aktywizacji zawodowej specjalnie pod naszym kątem organizował kursy zawodowe dla bezrobotnych, by móc przeprowadzić – oczywiście pod nadzorem – prace remontowe, malarskie ponad 700 m². To bezcenna pomoc. Na podkreślenie zasługuje także postawa Burmistrza

30

Otmuchowa, który pomógł nam wyremontować trzy sale wystawowe od wielu lat nie ruszane. Teraz nasza ekspozycja wygląda imponująco nie tylko z powodu czystości ścian, ale także koloru tych ścian. Coraz odważniej kładziemy kolory w salach wystawowych, starając się podążać za innymi, nowoczesnymi muzeami w kraju i za granicą. Staram się często odwiedzać obce muzea, by podglądać rozwiązania techniczne, sposoby montażu muzealiów, kolory, systemy oświetleniowe. W okresie minionych dwóch lat udało nam się zamontować w pełni profesjonalne oświetlenie ekspozycyjne (światło zimne, ledowe) w salach wystaw czasowych, gdzie jeszcze nie tak dawno królowała niepodzielnie jarzeniówka, montowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Lista potrzeb jednak nadal jest bogata i czeka na realizację. – Muzeum nyskie to miejsce krzewienia kultury przez duże „K”, zbiorów naszego muzeum może pozazdrościć wiele tego typu instytucji. Czy w archiwach muzealnych kryją się niespodzianki jak niedawno zaprezentowana Wilgeforits? – Magazyny muzealne kryją jeszcze wiele bardzo interesujących przedmiotów, które czekają na czas swojej chwały. W okresie minionych czterech lat stała ekspozycja muzealna wzbogaciła się o kilkaset obiektów, które przeszły przez pracownie konserwatorskie zarówno w naszym muzeum, ale także pracownie zewnętrzne, dzięki czemu odzyskały urodę, blask i mogą cieszyć oko widza na ekspozycji. Od kilku miesięcy jedna z naszych koleżanek przygotowuje merytorycznie bardzo ciekawą wystawę czasową, poświęconą naszym zbiorom sztuki chińskiej i orientalnej. Temat ten szeroko został opracowany przez mgr Adrianę Mikołajczyk, która efekt swojej pracy przedstawiła w formie dwóch artykułów w kolejnych numerach Nyskich Szkiców Muzealnych. W bieżącym roku w październiku udostępnimy naszej publiczności wystawę, która stanowi rezultat kilku lat pracy, badań porównawczych, konsultacji naukowych ze specjalistami w tej dziedzinie, a w naszym kraju nie ma ich wielu. Zgromadzone w naszym muzeum kolekcje sztuki orientalnej są niemal nieznane szerszej widowni, gdyż nie były jeszcze nigdzie pokazywane. W związku z tą wystawą zamierzamy prosić o patronat nad wystawą Ambasadę Chin w Warszawie, a także pomoc Instytutu Konfucjusza w Opolu. Będzie to niemałe wydarzenie w życiu muzealnym Opolszczyzny. Problemem jest jednak brak dostatecznych środków na prace konserwatorskie przy muzealiach, bowiem niektóre bezwzględnie jej wymagają. – Sztuka orientalna w nyskim muzeum, skąd się wzięła ta kolekcja? – W powojennej historii naszej instytucji niezwykle istotną rolę odegrał Stanisław Kramarczyk, architekt i historyk sztuki w jednej osobie, a przy tym oddany ochronie zabytków wszelkiej maści muzealnik, który będąc pierwszym po II wojnie światowej dyrektorem muzeum zgromadził tu wiele niezwykłych kolekcji. Najbogatsze należały do zbiorów rodziny hrabiego Pohla w Kałkowie, rodziny Matuschków w Biechowie czy Francken – Sierstorpffów z Frączkowa. Rodziny te kochały piękne przedmioty i otaczały się

dziełami sztuki, importowanymi z różnych kręgów kulturowych nie tylko Europy, ale i Dalekiego Wschodu. – Na tegoroczną Noc Muzealną szykujecie Państwo nie lada gratkę ukazującą dawną Nysę. Co ciekawego zobaczymy? – Już po raz piąty organizujemy w dniu 19 maja br. Noc Muzeów. Każdego roku staramy się, by oferta była bogata i atrakcyjna dla każdego gościa, który zjawi się u nas. Tradycja organizowania Nocy Muzeów ma już swoją dość długą historię i na ten jeden jedyny dzień w roku czeka ogromna ilość zwiedzających. Popularność tej imprezy masowego i bezpłatnego zwiedzania europejskich muzeów jest nie lada wyzwaniem dla każdej instytucji. W bieżącym roku nasza oferta będzie ponownie bogata, a clou Nocy będą tradycje mieszczańskie w Nysie, a także udostępnienie nowej stałej wystawy, ukazującej Nysę i nysan na przestrzeni 100. lat, od 1860 do 1960. Nad wystawą pracujemy już od niemal 6. miesięcy, a samo opracowanie scenariusza, gromadzenie materiałów ikonograficznych, archiwalnych i artystycznych nieustannie poddane jest modyfikacjom, wynikających z różnych powodów. Na wystawie znajdzie się wiele zabytków nigdy wcześniej nie pokazanych, które w części pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, ale także wiele z nich to przedmioty ofiarowane przez mieszkańców Nysy, które wymagają opracowania i prac konserwatorsko – kosmetycznych. Wielkie słowa wdzięczności i uznania kieruję w stronę Pani Joli Tacakiewicz – Lipieńskiej, nyskiej artystki, która ofiarowała nam blisko 80 niezwykle interesujących przedmiotów z końca XIX i początku XX wieku. Maszyna do szycia, bezklawiszowa maszyna do pisania Mignon, pralka elektryczno – gazowa firmy Miele, torebki damskie z okresu secesji, gobeliny, mufki futrzane, ręczniki lniane, nocne koszule, platery i srebra użytkowe sprawią, że ekspozycja nabierze cech prawdziwego życia mieszczańskiego. Jestem niemal pewna, że ta wystawa spotka się z uznaniem nie tylko nysan. To coraz popularniejszy kierunek realizowania ekspozycji historycznych, których wartością i istotą jest wejrzenie w choćby skrawek prawdziwego świata sprzed osiemdziesięciu czy stu lat. Aktualnie przygotowujemy bogaty materiał archiwalny, który trafi na wystawę przywołując różne okresy z historii miasta. Już dziś zapraszamy na 5. Nyską Noc Muzeów. Nie będzie to czas dla nikogo stracony. – Intensywna działalność od edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, przez organizację wernisaży wystaw, opracowywanie publikacji, konserwację dzieł nie pozwala na nudę. – Nuda nie jest nam znana. Pracujemy przez cały tydzień, także w soboty i niedziele. Specyfika naszej pracy merytorycznej jest szczególna, gdyż najważniejszym jej elementem jest praca z zabytkiem. Chcemy wszystko o nim wiedzieć. Zajmujemy się więc badaniami naukowymi, analizą porównawczą, korespondujemy z wieloma muzeami i ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Konserwujemy je. To bardzo czasochłonna, wymagająca cierpliwości i pokory praca, a nierzadko benedyktyńskiej bądź detektywistycznej postawy badawczej.


której od tylu już lat pracowałam, był efektem nalegań wielu osób, którzy dość długo nakłaniali mnie do przystąpienia do konkursu, ja natomiast dość długo opierałam się, bo zwyczajnie obawiałam się, że nie podołam.

Małgorzata Radziewicz, dyrektor nyskiego muzeum Kiedy pracujemy nad wystawami stricte muzealnymi, staramy się jak najdokładniej i najpełniej wejść w splot okoliczności historyczno-artystyczno-estetycznych, jakie temu artefaktowi towarzyszyły. Niezbędne są więc także rozliczne konteksty i znajomość często skomplikowanych uwarunkowań społeczno – stylistycznych. Praca, jaką wykonujemy jest braniem odpowiedzialności za „nieme” zabytki, które muszą być tak pokazane, by mogły powiedzieć o sobie możliwie najwięcej. Od tego jesteśmy my – kustosze. Ale lubimy swoją pracę i mam wielką nadzieję, że mówiąc w taki sposób wyrażam nie tylko własne zdanie, ale – jak sądzę – przeważającej części naszego muzealnego zespołu. Tworzymy zgrany organizm, choć problemów nie brakuje, a każdy dzień przynosi nowe. – Nie tylko dbacie Państwo o istniejące zbiory, ale także jesteście otwarci na wszelkie nowe inicjatywy nysan. – Chętnie gościmy w naszych murach i zawsze jesteśmy otwarci na ludzi, którzy mają coś ciekawego do zaprezentowania. O tym, że jest dużo ludzi wrażliwych na sztukę świadczy mnogość przygotowywanych każdego roku wernisaży kolejnych wystaw. Harmonogram wystaw jest już rozpisany na cały rok, a kolejne lata już się zapełniają czekającymi w kolejce na miejsce w kalendarzu artystami. Muzeum to także edukacja. Ta dziedzina jest mi szczególnie bliska od wielu lat, a dokładniej odkąd podjęłam pracę w naszej instytucji. Przez minione lata przygotowałam i przeprowadziłam wiele lekcji, wykładów, zajęć muzealnych, oddając się temu zajęciu bez reszty. Opracowywałam scenariusze wystaw, aranżowałam je, a kiedy już były udostępnione wymyślałam nowe oferty dla nauczycieli i uczniów. To naprawdę porywająca, ale i bardzo odpowiedzialna praca, gdyż edukacja re-

alizowana z przymusu mnie nie interesuje. Nie potrafię pracować „po łebkach”. Angażuję się bez reszty. – Pani dyrektor jest niestrudzona w pracy edukacyjnej z młodzieżą. Wychowała już Pani kilka pokoleń zarażając je historią sztuki. Czy ma Pani wychowanków, którzy poszli w Pani ślady i umiłowali sobie dzieje sztuki? Nieskromnie przyznam, że takich osób jest całkiem sporo. Wielu z nich po ukończeniu dobrych uczelni artystycznych czy uniwersyteckich pracuje w muzeach, galeriach, prowadzą własne firmy konserwatorskie i antykwariaty. Niektórzy moi wychowankowie są wykładowcami historii sztuki lub wiedzy o kulturze w szkołach i środowiskach akademickich. Niektórzy mają już na swoim koncie poważne publikacje i tytuły naukowe. Kilka osób pracuje za granicą w wyuczonych zawodach. To bardzo cieszy i uzmysławia mi, że było warto. – Czy można powiedzieć, że jest Pani szczęściarą, bowiem Pani praca to też pasja? Czy zawsze tak było czy też wgryzanie się w tajniki pracy spowodowało, że praca dawno przestała być jedynie obowiązkiem? Nie jestem w czepku urodzona i życie mnie nie oszczędzało, ale zawodowo jestem osobą spełnioną i niczego więcej mi nie trzeba. To naprawdę wielkie szczęście, kiedy nasze zainteresowania przeradzają się w pasje, a pasje stają się zawodem. Życzę tego wszystkim, bo tak naprawdę udane życie rodzinne i zawodowe spełnienie powodują, że nie żyjemy ogarnięci frustracjami, zgorzknieni, emocjonalnie „wybrakowani”. Nigdy nie próbowałam robić kariery zawodowej, gdyż to mnie nie interesowało i nadal tak jest. Fakt, że zostałam dyrektorem instytucji, w

– Jak w Pani marzeniach wygląda muzeum za 50 lat? – Nasze muzeum w okresie swojej powojennej historii wiele przeszło. Były lata tłuste i chude. Nigdy jednak nie robiło się tak wiele dla tej instytucji jak w okresie ostatnich lat. Przez wiele lat nie następowały żadne zmiany na ekspozycji, a publiczność muzealna chce zmian, by mieć powód do kolejnej wizyty. Ktoś, kto kilka razy zwiedził wystawy stałe i pojawiając się kolejny raz nie dostrzegł zmian – wychodził zawiedziony. Wiele razy słyszałam takie komentarze od młodych i dorosłych gości. Postanowiliśmy więc radykalnie ten stan rzeczy zmienić i wydobywać z magazynów interesujące muzealia, konserwować je, opracowywać i eksponować. Tylko w okresie ostatnich trzech lat , pozyskując środki skąd się tylko dało, „wprowadziliśmy” na ekspozycję stałą ponad 400 zabytków. Zmodernizowana i wzbogacona została ekspozycja dot. historii miasta, historii cechów rzemieślniczych, w ubiegłym roku otwarta została stała wystawa militariów ze zbiorów własnych muzeum, na którą czekano od lat. Chcielibyśmy jeszcze więcej, ale pracujemy w bardzo niewielkim zespole. Wystarczy, że ktoś jest na chorobowym lub urlopie, wówczas nierzadko praca spowalnia lub stoi. Każdy z nas jest tylko kruchym człowiekiem, mającym swoje dobre i trudne dni. Marzy nam się wiele nowych rozwiązań merytorycznych i organizacyjno – technicznych, gdyż pomysłów mamy niemało, ale niedostatek środków jakie mamy do dyspozycji w skali każdego roku pozwala na realizację tych najpilniejszych zadań i projektów. Przed nami konieczność znalezienia sporej kwoty na konserwację starodruków, rękopisów, inkunabułów, pergaminów. W magazynach znajduje się kolekcja dawnej i współczesnej grafiki, która także czeka na czas swojej chwały. Ten dzień nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Jestem z jednej strony niepoprawną idealistką, a z innej mocno stąpam po ziemi i wszystko sceptycznie racjonalizuję. Te dwie sprzeczności stale mi towarzyszą, ale jakoś staram się nad tym zapanować. Moim kolegom i koleżankom udaje się nad tą moją dwoistą naturą zapanować, a ja ich słucham, bo są mądrzy. – Muzeum ma ciekawą witrynę internetową, czy planujecie Państwo rozwinięcie nowoczesnych rozwiązań jak prezentacje multimedialne, translatory językowe czy fotokody? – Spełnienie tych marzeń pozostawiam moim następcom. Translatory językowe to bardzo kosztowne rozwiązanie. Aktualnie kończymy tłumaczenia tekstów na język angielski pod wszystkimi muzealiami, znajdującymi się na ekspozycji. Jedynie wystawa „Procesy czarownic na pograniczu nysko – jesenickim” jest ekspozycją dysponującą systemem 30 przewodników słuchawkowych i pełnym tekstem objaśniającym w języku polskim, niemieckim, angielskim i czeskim. Wystawie towarzyszy także infokiosk. Po upływie kilku lat urządzenia te będą mogły służyć całej ekspozycji muzealnej, gdyż takie są wymogi programowe współpracy transgranicznej. Nie mamy jednak kompleksów wynikających z tego, jak funkcjonuje nasza instytucja. Mam skalę porównawczą i słuchamy opinii naszych gości z kraju i zza granicy. Nasza ekspozycja jest bardzo atrakcyjna, a czas pokaże, co w bliższej lub dalszej przyszłości jeszcze uda nam się wprowadzić, by tę atrakcyjność zwielokrotnić. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz

31


Powiat nyski | nr. 1/2012  
Powiat nyski | nr. 1/2012  

Biuletyn informacyjny wydawany przez powiat nyski

Advertisement