Page 1


Niniejsza publikacja została przygotowana przez kulturę gniewu na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Rysunki: Przemek Truściński Scenariusz: Grzegorz Janusz Kolory: Krzysztof Ostrowski Liternictwo: Robert Sienicki Skład: Jarosław Składanek Korekta: Łukasz Babiel Copyright © Ministerstwo Spraw Zagranicznych

ISBN 978-83-62520-72-5 Warszawa 2011


Komiks jest zaproszeniem do podróży po kulturach państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie jest komentarzem bieżących wydarzeń politycznych. Polska prezydencja w Radzie UE stanowi jedynie tło przedstawionych zdarzeń.    Znikają manuskrypty z europejskich bibliotek.  Wraz z nimi znika pamięć o autorach i ich twórczości. Dziedzictwo europejskiej kultury jest zagrożone.  We Wrocławiu zbiera się Europejski Kongres Kultury, aby rozwiązać zagadkę kradzieży.  Z tej samej  przyczyny zostaje zwołana nieformalna Rada Ministrów ds. kultury państw członkowskich.  Oba wydarzenia faktycznie odbędą się w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE. Najwybitniejsi przedstawiciele świata kultury na zaproszenie prof. Zygmunta Baumana przyjadą do naszego kraju,  aby debatować między innymi na temat związków kultury masowej i elitarnej. Komiks prezydencji jest głosem popkultury w tej debacie. Nawiązań  do polskiego przewodnictwa jest więcej.     Scenografię tworzą obiekty istotne dla dziedzictwa europejskiego. W tle głównych wątków narracji odnajdujemy odniesienia do priorytetów polskiej prezydencji. Naszym zamysłem było pokazanie jedności wyzwań europejskich w  duchu hasła, które stało się mottem Unii Europejskiej zapisanym w preambule Traktatu z Lizbony: „Zjednoczeni w różnorodności”.   Dawniej polska szkoła plakatu i polska twórczość filmowa, a dzisiaj polska szkoła rysunku i animacji promują Polskę w jednoczącej się Europie.

Zapraszam do fascynującej lektury. Mikołaj Dowgielewicz

sekretarz stanu do spraw europejskich Ministerstwo Spraw Zagranicznych


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


MAŁY SŁOWNIK PREZYDENCJI

1. Unia Europejska – organizacja międzynarodowa utworzona w 1992 r. na mocy Traktatu o  Unii Europejskiej (TUE) przez przedstawicieli 12 państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Wspólnoty Europejskiej (traktaty ustanawiające poszczególne Wspólnoty zostały podpisane odpowiednio w latach 1951, 1957 i 1965). Od 1 grudnia 2009 r. następca prawny Wspólnoty Europejskiej. 2. Traktat z Lizbony – jeden z traktatów rewizyjnych (zmieniających traktaty stanowiące podstawę funkcjonowania UE), podpisany na szczycie UE w  Lizbonie 13 grudnia 2007 r. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. 3. Parlament Europejski – instytucja UE, która reprezentuje obywateli UE oraz wspólnie z  Radą stanowi unijne prawo. Parlament Europejski tworzą przedstawiciele obywateli Unii wybierani na 5-letnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich w każdym państwie członkowskim. 4. Rada Europejska – instytucja UE nadająca Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju oraz określająca ogólne kierunki i priorytety polityczne. W skład Rady Europejskiej wchodzą: przewodniczący Rady Europejskiej, szefowie państw lub rządów państw członkowskich i  przewodniczący Komisji Europejskiej. W  jej pracach uczestniczy także Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i  Polityki Bezpieczeństwa. 5. Szczyt Unii Europejskiej – posiedzenie Rady Europejskiej. 6. Przewodniczący Rady Europejskiej – osoba wybierana przez Radę Europejską na trwającą dwa i pół roku kadencję, której głównymi zadaniami są przygotowanie i  przewodniczenie posiedzeniom tej instytucji.

7. Rada UE (określana w traktatach jako „Rada”) – instytucja UE złożona z przedstawicieli szczebla ministerialnego reprezentujących państwa członkowskie UE, której główną kompetencją jest stanowienie, wraz z  Parlamentem Europejskim, unijnego prawa. Rada działa w  10 formacjach (składach) odpowiadających poszczególnym obszarom działalności UE. 8. Skład Rady UE – kolegium ministrów reprezentujących państwa członkowskie w danej formacji Rady. 9. Sekretariat Generalny Rady – organ administracyjny Rady wspomagający Radę UE i  Radę Europejską w  przygotowaniu i organizacji posiedzeń tych instytucji. Na jego czele stoi Sekretarz Generalny mianowany przez Radę. 10. COREPER (Comité des Représentants Permanents – Komitet Stałych Przedstawicieli) – organ przygotowujący prace Rady UE, złożony ze stałych przedstawicieli wszystkich państw członkowskich przy UE (COREPER II) lub ich zastępców (COREPER I). 11. Grupy robocze i  komitety Rady – powoływane na mocy traktatów, decyzji międzyrządowych, aktów unijnego prawa wtórnego lub tworzone przez COREPER organy, które przygotowują prace Rady, złożone, co do zasady, z ekspertów reprezentujących państwa członkowskie UE. 12. Komisja Europejska – instytucja UE złożona z niezależnych komisarzy, wspierająca ogólny interes Unii, w szczególności poprzez czuwanie nad stosowaniem traktatów i  środków przyjmowanych przez unijne instytucje na ich podstawie, opracowywanie projektu i  wykonywanie unijnego budżetu oraz zarządzanie programami. Komisja Europejska ma w UE prawo inicjowania procesu legislacyjnego. 55


13. Prezydencja w Radzie UE – funkcja obejmująca przewodniczenie przez kolejnego członka trio wszystkim składom Rady i jej organom przygotowawczym, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, przez 6 miesięcy.

23. Stałe Przedstawicielstwo przy UE – placówka dyplomatyczna reprezentująca państwo członkowskie w instytucjach UE. Na czele Stałego Przedstawicielstwa przy UE stoi stały przedstawiciel przy UE w randze ambasadora.

14. Okres sprawowania prezydencji – 6 miesięcy, podczas których państwo członkowskie przewodniczy wszystkim składom Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych.

24. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE – jedna z  polityk UE, która dotyczy działań zewnętrznych Unii oraz stosunków Unii z  państwami trzecimi i  organizacjami międzynarodowymi.

15. Kolejność sprawowania prezydencji – określony w decyzji Rady porządek, w  jakim państwa członkowskie sprawują prezydencję w Radzie UE.

25. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – osoba prowadząca Wspólną Politykę Zagraniczną i  Bezpieczeństwa UE, powoływana przez Radę Europejską za zgodą przewodniczącego Komisji Europejskiej na 5-letnią kadencję. Wysoki Przedstawiciel jest wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne Unii oraz przewodniczącym Rady do Spraw Zagranicznych (jednej z 10 formacji Rady).

16. Trio prezydencji – sprawowanie prezydencji w Radzie UE przez ustaloną uprzednio grupę trzech państw członkowskich przez 18 miesięcy (obecnie Polska-Dania-Cypr). Grupy państw (trio) utworzone są na zasadzie równej rotacji między państwami członkowskimi, przy uwzględnieniu ich różnorodności i  równowagi geograficznej w ramach Unii. 17. Priorytety prezydencji – kwestie mające największe znaczenie dla państwa sprawującego prezydencję. 18. Program prezydencji – dokument określający priorytety 6-miesięcznej prezydencji w Radzie UE oraz sposób ich realizacji. 19. Zadania prezydencji – funkcje wykonywane przez państwo sprawujące prezydencję w  Radzie UE; są to przede wszystkim: przygotowywanie porządku obrad Rady, przewodniczenie posiedzeniom Rady i jej organów przygotowawczych oraz wspomaganie osiągania kompromisowych rozwiązań w toku unijnego procesu decyzyjnego. 20. Konkluzje prezydencji – dokumenty polityczne podsumowujące ustalenia unijnych ministrów. 21. Grupa Przyjaciół Prezydencji – formuła grupy roboczej Rady UE wspomagającej prezydencję w realizacji priorytetów, powoływana ad hoc, w zależności od tematu. 22. Logo prezydencji – znak graficzny oddający istotę poszczególnych prezydencji.

56

26. Rynek wewnętrzny UE – obszar wszystkich państw członkowskich UE, na którym obowiązuje swoboda przepływu osób, towarów, usług oraz kapitału i płatności. 27. Wspólna polityka energetyczna UE – jedna z polityk UE, której celem jest zapewnienie funkcjonowania wspólnego rynku energii, bezpieczeństwa dostaw energii w  Unii, wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju odnawialnych form energii, wdrażanie nowych technologii oraz wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energetycznymi. 28. Wieloletnie Ramy Finansowe UE – plan finansowy UE ustalany na co najmniej 5 lat, na podstawie którego opracowywane są budżety roczne Unii. 29. Partnerstwo Wschodnie – inicjatywa UE mająca na celu zbliżenie Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy oraz Ukrainy do Unii Europejskiej, głównie poprzez wspieranie reform demokratycznych i wolnorynkowych w tych krajach. 30. Europejski Rok Wolontariatu – decyzją Rady z 27 listopada 2009 r. rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską.


Profile for Szymon Holcman

Tymczasem  

Komiks Przemka Truścińskiego i Grzegorza Janusza.

Tymczasem  

Komiks Przemka Truścińskiego i Grzegorza Janusza.

Advertisement