Page 1

Kroniki birmańskie to kolejny, po słynnym Phenianie, komiksowy travelog Guya Delisle’a. Po pobycie w Korei Północnej kanadyjski rysownik i animator wyrusza do Birmy. Ale tym razem nie w celach służbowych, wręcz przeciwnie. To Nadege, żona Delisle’a, będąca pracownikiem francuskiego oddziału humanitarnej organizacji Lekarze Bez Granic, zostaje wysłana na misję do tego azjatyckiego kraju. Guy postanawia jej towarzyszyć, m.in. po to, by opiekować się ich malutkim synkiem. Mając zdecydowanie więcej wolnego czasu, niż podczas pobytu w Phenianie, Delisle może skoncentrować się na poznawaniu nowego kraju i jego mieszkańców. Uważnie obserwuje życie zwykłych ludzi w państwie trzymanym żelazną ręką wojskowej dyktatury, ich (ale także swoje) codzienne problemy, miejscowe zwyczaje. Z drugiej strony odkrywa środowisko rodzin ekspatriantów, pracowników organizacji pozarządowych i humanitarnych, którzy przebywają w Birmie. Kroniki birmańskie to niezwykły dokument kilkunastu miesięcy, jakie Guy Delisle spędził w państwie zwanym dzisiaj Myanmar (oficjalna nazwa nadana Birmie przez wojskowy reżim w 1989).

www.kultura.com.pl

KB_OK.indd 1

Cena: 52,90 zł

Guy Delisle – urodził się w 1966 r. w Quebeku w Kanadzie. Studiował animację w Sheridan College w Toronto. Ale to bardziej dziesięć lat tworzenia animacji nauczyło go wszystkiego niż studia. Pracował dla wytwórni zajmujących się filmem animowanym w Kanadzie, Niemczech, Francji, Chinach i Korei Północnej. Doświadczenie z pracy i pobytu w dwóch ostatnich krajach przeniósł na karty powieści graficznych Shenzen (2001) i Phenian (2003). Obecnie Delisle skupia się bardziej na rysowaniu komiksów niż animacji, wydał m.in. Aline et les autres, czy trzy albumy z serii Inspecteur Moroni. Mieszka na południu Francji z żoną i synem.

1.10.2008 16:23:34


WARIACKI JEST TEN RUCH NAPRZECIWKO DOMU. TAK MA¸Ñ ULICZKÑ MKNÑ Z PE¸NÑ PR¢DKOÂCIÑ WIELKIE AUTOBUSY.

NAGRODA NOBLA

DLATEGO ˚E TROCH¢ WY˚EJ, NA WYSOKOÂCI DOMU AUNG SAN SUU KYI, G¸ÓWNA DROGA JEST ZABLOKOWANA. WI¢C ROBIÑ OBJAZD.

MIESZKA ZARAZ OBOK?

NIESAMOWITE, POKOJOWA NAGRODA NOBLA ZARAZ ZA ROGIEM.

DO KO¡CA ULICY I POTEM W PRAWO, TO DWA KROKI STÑD.

ALE JAK SI¢ DOBRZE ZASTANOWIå, TO MSF TE˚ DOSTALI POKOJOWEGO NOBLA. W ‘99.

DWA NOBLE PO SÑSIEDZKU. NIES¸YCHANE.

Kroniki_001-196.indd 38

9/4/08 1:45:09 PM


ZATEM SPRAWDèMY, DO KO¡CA ULICY I W PRAWO.

A TAK, TO TAM. ZROBILI CHECK POINT I NAGLE SAMOCHODY, ZAMIAST JECHAå PROSTO, SKR¢CAJÑ W NASZÑ ULICZK¢.

I TO WSZYSTKO Z POWODU AUNG SAN SUU KYI.

PRZEKSZTA¸CAJÑC W TEN SPOSÓB ZACISZNÑ DRÓ˚K¢ W NIEBEZPIECZNY BULWAR.

NIE WIERZ¢, ˚E ZATRZYMAJÑ UCZCIWEGO OJCA RODZINY Z SYNEM.

DOBRA. IDZIEMY, BABY.

PFFF… WIELKIE DZI¢KI! ADA!

USILNIE PRÓBOWA¸EM IM NAMIESZAå, UDAJÑC NIC NIEJARZÑCEGO IDIOT¢, ALE SZKODA ZACHODU, NIE DAMY RADY RZUCIå OKIEM NA DOM NAJS¸YNNIEJSZEJ POLITYCZNEJ WI¢èNIARKI NA ÂWIECIE.

Kroniki_001-196.indd 39

9/4/08 1:45:12 PM


W RZECZYWISTOÂCI NIE JEST NAPRAWD¢ WI¢èNIARKÑ. NIE MO˚E OPUÂCIå SWOJEGO DOMU, ALE KIEDY TYLKO CHCE, MO˚E OPUÂCIå KRAJ. WOLI JEDNAK ZOSTAå I, PRZEZ SAMÑ SWOJÑ OBECNOÂå, STAWIAå OPÓR JEDNEMU Z NAJBARDZIEJ DESPOTYCZNYCH RE˚IMÓW ÂWIATA.

PO POWROCIE DO KRAJU W  1988 ZNALAZ¸A SI¢ WRAZ ZE SWOJÑ PARTIÑ NLD (LIGA NA RZECZ DEMOKRACJI) NA CZELE OPOZYCJI. MIMO SKAZANIA NA ARESZT DOMOWY WYGRA¸A WYBORY, ZDOBYWAJÑC PONAD 80% G¸OSÓW, LECZ GENERA¸OWIE NIE USTÑPILI JEJ MIEJSCA. PRZECIWNIE, WZMOG¸Y SI¢ REPRESJE, W TYM WOBEC CZ¸ONKÓW JEJ PARTII.

O TEGO CZASU, CZYLI WI¢KSZOÂå OSTATNICH 15 LAT, SP¢DZI¸A ZMUSZONA DO MILCZENIA. ˚YJE BEZ GAZET, BEZ TELEWIZJI, BEZ INTERNETU, JEDYNE INFORMACJE ZDOBYWA, S¸UCHAJÑC RADIA. DZIÂ, JAKO 60-LATKA, MA DO CODZIENNEJ POMOCY DWÓCH LUDZI, A RAZ NA MIESIÑC MO˚E ODWIEDZAå JÑ LEKARZ.

Kroniki_001-196.indd 40

9/4/08 1:45:14 PM


W KO¡CU, ˚EBY UKRÓCIå MOJE DAREMNE ZAP¢DY, PYTA:

EEEE… DAJ¢ S¸OWO…

…TAK, JESTEM.

WI¢C PAN NIE PRZEJDZIE.

JEST PAN CUDZOZIEMCEM?

DOBRA.

KURCZ¢! GDYBYM CHOå TROCH¢ PRZYPOMINA¸ BIRMA¡CZYKA, TE˚ MÓG¸BYM PRZEJÂå NA DRUGÑ STRON¢.

MÓG¸BYM TAK POWRACAå KA˚DEGO DNIA, USI¸UJÑC PRZEJÂå. OCZYWIÂCIE, ˚O¸NIERZE BY MNIE PRZEP¢DZALI, ALE NAZAJUTRZ POJAWIA¸BYM SI¢ ZAWSZE O TEJ SAMEJ GODZINIE.

Kroniki_001-196.indd 41

CZEKAJ, TO MI PODSUWA MYÂL.

DNIAMI, TYGODNIAMI, MIESIÑCAMI, MOJA DETERMINACJA BY NIE S¸AB¸A. I POWOLUTKU TA MOJA ZAWZI¢TOÂå ZACZ¢¸ABY W¸ADZOM PRZESZKADZAå. MIESZKA¡CY RANGUNU DOWIEDZIELIBY SI¢ O MNIE, O TYM UPARTYM CUDZOZIEMCU, KTÓREMU UNIEMO˚LIWIA SI¢ ZOBACZENIE DOMU AUNG SAN SUU KYI.

9/4/08 1:45:17 PM


DO¸ÑCZYLIBY DO MNIE INNI I CA¸A TA MASA LUDZI ZACZ¢¸ABY PRZYPOMINAå CICHE I POKOJOWE POWSTANIE.

W¸ADZE, SPANIKOWANE I ZUPE¸NIE BEZSILNE W OBLICZU ROZMIARU PORUSZENIA, PRÓBOWA¸YBY UTRUDNIå NAM DOST¢P DO CHECK POINT.

LECZ W OBLICZU ÂMIESZNOÂCI SYTUACJI, A ZW¸ASZCZA MI¢DZYNARODOWYCH NACISKÓW, JUNTA ZMIENI¸ABY ZDANIE I NIEOCZEKIWANIE POZWOLONO BY MI PRZEJÂå, WPRAWIAJÑC WSZYSTKICH W OS¸UPIENIE.

ZWYCI¢SKI, SZED¸BYM DOSTOJNYM KROKIEM W STRON¢ DOMU AUNG SAN, A ZNALAZ¸SZY SI¢ NA JEGO WYSOKOÂCI, POKAZA¸BYM JEJ SOLIDARNÑ PAPATK¢ DLA DODANIA ODWAGI W WALCE.

PAPATKA

POSTANOWIONE, JUTRO TAM WRACAM.

Kroniki_001-196.indd 42

NAZAJUTRZ O TEJ SAMEJ PORZE. JESZCZE ZOBACZYCIE.

9/4/08 1:45:19 PM

Profile for Szymon Holcman

Kroniki birmańskie  

Rozdział "Nagroda Nobla" z komiksu "Kroniki birmańskie" Guya Delisle'a.

Kroniki birmańskie  

Rozdział "Nagroda Nobla" z komiksu "Kroniki birmańskie" Guya Delisle'a.

Advertisement