Page 1

úr n

Központ

Mestské kult

sko • Városi Mű edi s tr v

ési őd el

e

M U S I C A L É S O P E R E T T E S T

MA ÖNROL ÁLMODTAM MEGINT

2 0 1 0 . f e b r u á r 1 2 . 1 8 . 0 0 V á r o s i M űv e l őd é s i K ö z p o n t , D u n a s z e r d a h e l y Fellépnek:

B o k o r J á n o s •S z e r e d y K r i s z t i n a •K o l l á r K a t a l i n •D e r z s i G y ö r g y •D •K B ős i S z a b ó L á s z l ó ó k a Z s u z s a e v i c k y T ü n d e •K •K M o l n á r Á g n e s o s á r S z a b o l c s o s á r y J u d i t

Kísér: Jegyárak: I.oSZTÁLY: 9 €, II.oSZTÁLY: 8 € A jegyek megvásárolhatók a VMK szervezési osztályán a II. emeleten. V á r o s i M űv e l őd é s i K ö z p o n t , B a r t ó k B é l a s é t á n y 7 8 8 / 1 , D u n a s z e r d a h e l y t e l . : 0 3 1 5 9 0 0 8 1 3 , e m a i l : o r g a n i z i n g @ v m k d s . s k , w w w . v m k d s . s k

PATASSY

S á r k ö z i P á l é s z e n e k a r a

Ma Önről álmodtam megint  

Musical- és operettest | 2010

Ma Önről álmodtam megint  

Musical- és operettest | 2010

Advertisement