Page 1

2 0 1 0 . d e c e m b e r 3 á n 1 8 . 0 0 k o r a d u n a s z e r d a h e l y i V M K s z í n h á z t e r m é b e n F e l l é p n e k : S z e r e d y K r i s z t i n aP a l o j t a y É r s e k Á g n e s ( B u d a p e s t ) ( B u d a p e s t ) F é n y e s G y ö r g y ( B u d a p e s t ) M i k l ó s s y J ó z s e f ( B u d a p e s t )

I f j . D e r z s i G y ö r g y ( B u d a p e s t ) I v á n y i Á r p á d ( V e z e k é n y )

A z e s t h á z i g a z d á j a : M i k l ó s s y J ó z s e f K í s é r : B a n y á k I s t v á n é s S á r k ö z i P á l n é p i z e n e k a r a Jegyárak: I.o.: 9 € II.o.: 8 € A jegyek megvásárolhatók a VMK szervezési osztályán (II.emelet)

Nótavarázs  

Nóta- és operettest | 2010