Page 1

SKOLE SOM IGAMLE DAGE

LÆRERVEJ LEDNING


1

Lærervejledning Skole som i gamle dage

Målgruppe: 1.‐3. klasse   Titel: Skole som i gamle dage    Fagområder: Skole som i gamle dage kan anvendes tværfagligt som en naturlig del af indskolingsforløbet i  folkeskolen med særlig vægt på fagene dansk, kristendomskundskab, idræt og matematik.    Kort  beskrivelse:  Skole  som  i  gamle  dage  består  af  et  besøg  i  de  autentiske  rammer  på  Flakkebjerg  Skolemuseum, hvor eleverne gennem rollespil og praktiske øvelser gennemfører en skoledag som i gamle  dage. Til forløbet findes et undervisningshæfte, som I kan arbejde med på egen skole. Skole som i gamle  dage er udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål.     Emneord: Børneliv og skolehistorie, land og by, bibelske fortællinger, skolefag, disciplin og opdragelse samt  rollespil og praktiske øvelser. 

Formål Formålet med Skole som i gamle dage er, gennem  et  besøg  i  de  autentiske  rammer  på  Flakkebjerg  Skolemuseum,  at  give  eleverne  erfaring  med  og  viden om børne‐ og skoleliv for cirka hundrede år  siden, for på den måde at være med til at fremme  elevernes forståelse af egen hverdag i skolen og i  fritiden.    Forløbet er med til at styrke elevernes historiske  bevidsthed og identitet. Eleverne vil med forløbet  blive  fortrolige  med  dansk  kultur  og  historie  knyttet  til  perioden  i  begyndelsen  af  1900‐tallet,  dvs. på deres oldeforældres tid.    Forløbet  er  med  til  at  fremme  elevernes  indlevelse  og  historiske  forståelse.  Forløbet  vil  styrke  elevernes  beherskelse  af  sproget  og  udvikle  en  åben  indstilling  til  andre  perioders  og  kulturers  udtryksformer.  Forløbet  vil  på  den  måde  udvikle  elevernes  udtryksglæde  og  kvalificere  deres  indlevelse  og  indsigt  i  sprog  og  andre udtryksformer.     Forløbet  vil  ligeledes  give  eleverne  erfaringer  med og kundskaber om de bibelske fortællinger  og deres betydning for værdigrundlaget i vores  kulturkreds. 

Kort om forløbet  Skole  som  i  gamle  dage  består  af  et  undervisningshæfte  og  et  fysisk  undervisnings‐ forløb  med  rollespilselementer  og  praktiske  øvelser  i  de  autentiske  rammer  på  Flakkebjerg  Skolemuseum,  hvor  eleverne  sammen  med  en  museumsformidler  gennemfører  en  skoledag  som  i  gamle  dage.  Undervisningshæftet  til  Skole  som  i  gamle  dage  kan  anvendes  selvstændigt,  men  kan  med  fordel  gennemgås  før  et  besøg  på  skolemuseet.     Til  forløbet  er  der  desuden  knyttet  en  baggrundsartikel  til  læreren  samt  en  række  forslag til, hvordan I selv kan arbejde med emnet  i  undervisningen.  Se  afsnittet  ’Videre  arbejde  med emnet’ i denne lærervejledning. 

Arbejdsformer og metoder  Forløbet er baseret på aktiverende arbejdsformer  både  i  undervisningshæftet  og  under  besøget  på  Flakkebjerg  Skolemuseum.  Undervisningshæftet  lægger  op  til  dialogbaseret  undervisning  med  vægt på samtale om billede og tekst. Forløbet på  skolemuseet  aktiverer  eleverne  i  praktiske  skoleaktiviteter inden for rollespillets rammer. 


2

Lærervejledning Skole som i gamle dage

Fælles Mål   Skole som i gamle dage er tilpasset Fælles Mål og  udviklet  i  overensstemmelse  med  folkeskolens  undervisning  i  indskolingen.  Forløbet  er  særligt  velegnet som led i arbejdet med fagene dansk og  kristendomskundskabs trinmål efter hhv. 2. og 3.  klasse,  og  kan  med  fordel  anvendes  i  et  tværfagligt  indskolingsforløb,  særligt  også  i  samarbejde  med  idræt  (gamle  lege)  og  matematik (gamle regneopgaver).     

Fælles Mål for dansk  Skole  som  i  gamle  dage  understøtter  følgende  trinmål i dansk efter 2. klasse:     Det talte sprog  • bruge talesproget i samtale og samarbejde og  kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig  • udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk     Det skrevne sprog ‐ læse  • genfortælle  indholdet  og  udtrykke  forståelse  af det læste     Det skrevne sprog ‐ skrive  • skrive de store og små bogstaver i håndskrift     Sprog, litteratur og kommunikation  • bruge  sproget  til  kontakt  og  som  personligt  udtryk   • samtale  om  litterære  tekster  og  andre  udtryksformer  ud  fra  umiddelbar  oplevelse  og begyndende kendskab til faglige begreber  • vide  at  sprog  og  tekster  fra  gamle  dage  kan  være forskellige fra vores tids tekster  • udtrykke  sig  i  billeder,  lyd  og  tekst  samt  i  dramatiskform  • forstå,  at  der  er  mange  sprog,  og  at  de  rummer forskellige udtryksmuligheder.   

Fælles Mål for kristendomskundskab  Skole  som  i  gamle  dage  understøtter  følgende  trinmål i kristendomskundskab efter 3. klassetrin:     Livsfilosofi og etik  • tale  med  om  almene  tilværelsesspørgsmål  med  brug  af  enkle  faglige  begreber  og  med  en  begyndende  bevidsthed  om  det  religiøse  sprog  • samtale  om  og  forholde  sig  til  normer  for  samvær  • give  udtryk  for  en  begyndende  bevidsthed  om,  at  mennesker  lever  og  opfatter  verden  forskelligt  afhængigt  af  deres  kultur  og  religion.     Bibelske fortællinger  • kende  til  centrale  fortællinger  fra  Det  Gamle  og Nye Testamente     Kristendommen  og  dens  forskellige  udtryk  i  historisk og nutidig sammenhæng   • samtale om, hvad kirke og kristendom er  • samtale  om  udvalgte  grundbegreber  i  kristendommen  • kende  til  udvalgte  symboler  og  ritualer  samt  synge og samtale om salmer og sange 

Beskrivelse af  undervisningsforløbet   Når  eleverne  ankommer  på  Flakkebjerg  Skolemuseum  bliver  de  modtaget  af  en  museumsformidler fra Sydvestsjællands Museum.  Efter  en  kort  introduktion  til  den  gamle  forskole  og  livet  på  landet  i  gamle  dage,  træder  eleverne  ind i rollen som forskoleelever fra begyndelsen af  1900‐tallet.  De  iklædes  kostumer  og  får  nye  navne.      


3

Lærervejledning Skole som i gamle dage Der  bliver  gennemført  en  skoledag  under  autentiske  former  i  den  gamle  skolestue.  Eleverne  møder  deres  lærer  ”fru  Nielsen”  og  bliver  konfronteret  med  gammeldags  undervisningsmetoder  og  materialer.  Undervisningen  inddrager  elementer  af  rollespil,  der foregår både i skolestuen og i skolegården.     Eleverne bliver stillet overfor opgaver og øvelser,  der indgår som en naturlig del af undervisningen.  Det  er  for  eksempel:  gennemgang  af  salmevers,  skriveøvelser  med  griffel/tavle  og  pen/blæk,  højtlæsning  og  anskuelsesundervisning.  I  frikvarteret  får  de  madpakker  med  fedtemadder  og instrueres i historiske lege.      

Undervisningshæftet Undervisningshæftet  er  den  ideelle  forberedelse  til et besøg på Flakkebjerg Skolemuseum. Hæftet  kan  ligeledes  anvendes  som  et  grundbogs‐ materiale  i  forbindelse  med  projektuger  eller  temadage om skole som i gamle dage.    Undervisningshæftet består af en bred indføring i  dansk skolehistorie samt et indblik i skolelivet på  en almindelig landsbyskole, Flakkebjerg Forskole.  Omdrejningspunktet  er  første  halvdel  af  1900‐ tallet.    Hæftet  er  et  grundigt  og  inspirerende  materiale,  når  I  arbejder  med  emnet  Skole  som  i  gamle  dage. Hæftet er tænkt som elevens bog, men kan  også  anvendes  som  lærerens  inspirationshæfte.  Teksten  i  bogen  er  tilpasset,  så  de  fleste  elever  i  3.  klasse  vil  kunne  læse  hæftet  selv.  I  de  mindre  klasser  anbefaler  vi,  at  bogen  læses  fælles.  Hæftets  omfattende  billedmateriale  kan  anvendes,  så  emnet  kan  differentieres  til  alle  niveauer på alle klassetrin.     Undervisningshæftet,  opgaver  og  artikler  kan  frit  downloades  som  pdf‐filer  på  vestmuseum.dk  og 

anvendes direkte  på  interaktive  tavler  i  klasselokalet.    

Videre arbejde med emnet   Skole  som  i  gamle  dage  er  et  oplagt  emne  til  en  projektuge på hele skolen eller i forbindelse med  temadage  i  den  enkelte  klasse.    Det  er  også  muligt  blot  at  vælge  enkelte  elementer  ud,  således  at  materialet  kan  tilpasses  den  daglige  undervisning  i  de  enkelte  fag.   Undervisningsforløbet  Skole  i  gamle  dage  kan  kombineres  med  kulturkørekortsforløbet  ’Leg  i  historien’  (Sans  for  kulturhistorie)  og  på  den  måde  sætte  skolelivet  ind  i  en  større  sammenhæng om børneliv og leg gennem tiden.    Denne vejledning indeholder en række forslag til,  hvilke  temaer  eller  opgaver,  den  enkelte  lærer  kan arbejde med hjemme på skolen.     Udover  et  besøg  på  Flakkebjerg  Skolemuseum  kan  følgende  undervisningsmateriale  hentes  på  hjemmesiden www.vestmuseum.dk:     • Undervisningshæftet Skole som i gamle dage  til  eleverne.  En  bred  indføring  i  børne‐  og  skolelivet for 100 år siden.   • En  instruktion  til  en  skoledag  i  gamle  dage.  Afprøv  på  egen  skole  elementer  og  fag  fra  forløbet Skole som i gamle dage.   • En  instruktion  til  historiske  lege  til  frikvarteret.  • Gamle  skoleopgaver.  En  materialesamling  med en række opgaver fra gamle skolebøger  til fri kopiering.  • Anskuelsesbilleder.  En  materialesamling  med  udvalgte anskuelsesbilleder.  • Med udgangspunkt i undervisningsmaterialet  kan  der  arbejdes  med  følgende  temaer  og  opgaver: 


4

Lærervejledning Skole som i gamle dage 1. Børneliv for 100 år siden  Følgende spørgsmål kan være styrende i arbejdet  med  børneliv:  Hvad  vil  det  sige  at  være  et  barn,  og  har  det  altid  været  sådan?  Er  der  noget  børn  gør eller har som børn ikke gjorde eller havde for  100  år  siden?  Synes  I,  at  det  er  blevet  bedre  at  være barn? Hvorfor/hvorfor ikke?  Opgave: Den varme stol – i rollen som Agnes og  Per. Opgaven kræver, at eleverne har arbejdet en  del med emnet. En pige og en dreng skal sidde på  hver deres stol foran resten af klassen. De skal nu  forestille sig at være henholdsvis en dreng og en  pige fra begyndelsen af 1900‐tallet, for eksempel  Agnes  og  Per  som  I  kan  læse  om  i  undervisningshæftet.  Resten  af  klassen  kan  nu  stille de to elever en masse spørgsmål. Det kunne  for  eksempel  være,  hvilket  tøj  har  du  på?  Hvad  laver du, når du kommer hjem fra skole? Osv. 

2. Dreng og pige – før og nu  At være dreng eller pige har afgørende betydning  for  det  enkelte  barns  skolehistorie.  Piger  og  drenge har ofte forskellige forventninger til det at  gå  i  skole.  Skolen  stiller,  uden  altid  at  være  klar  over  det,  forskellige  krav  til  henholdsvis  drenge  og  piger.  Samtidig  bruger  drenge  og  piger  ofte  meget tid i skolen på at afgrænse deres eget køn  fra det modsatte køn.  

ny Dreng til Skolen. Og Lars kunde se ud til baade  at være det ene og det andet.  Høj  var  han  ikke.  Men  han  var  kraftig  og  havde  brede  skuldre.  Vi  maatte  prøve  ham.  Men  hvem  der skulle begynde, kunde vi ikke blive enige om.  Saa  skete  det  under  Legen,  at  en  af  de  store  Drenge  blev  vred  paa  en  af  de  smaa.  Han  var  hidsig  og  skulde  netop  til  at  slaa  løs  på  den  lille  Fyr.  Da  sprang  Lars  op  af  Grøften,  hvor  han  sad,  og greb fat i den store Dreng. Og i næste Øjeblik  laa  han  i  gruset.  ”Skal  du  slaa  de  smaa!”  sagde  Lars ude af sig selv af Vrede. Og han holdt længe  den store Dreng haardt mod jorden, saa han ikke  kunde røre sig. Vi andre saa forundret til, og vi fik  Respekt for den nye Dreng”.    Historien om ’Min Pige’:  ”Jeg har en lille Pige, en dygtig lille en:   Hun vasker og hun skurer,   Og gør min stue ren;   Hun syr på mine Klæder og laver min mad;   Hun løber rask et Ærind,  Og hun er altid glad;   Hun synger som en Lærke, 

Opgave: Læs  ”Krage‐Lars”  og  ”Min  pige”.  Læs  ”Krage‐Lars”  og  ”Min  pige”  højt  for  eleverne.  Teksterne  er  uddrag  fra  ”Læsebog  for  landsbyskolen” fra omkring år 1900.  

Så klare og så Blaa; 

Og hun er rank og dejlig, 

Og hun har milde Øjne, 

Historien om ’Krage‐Lars’:  ”Mens  jeg  var  Barn,  gik  jeg  i  Skole  på  Landet.  Et  foraar  fik  vi  en  ny  Dreng  i  Klassen.  Han  hed  Lars  og  var  tretten  aar.  Ja  elle  nej  var  næsten  det  eneste,  vi  kunne  faa  ud  af  ham.  Var  han  stærk?  Dette spørgsmål maatte afgøres, når der kom en 

Og god og rar og sød,  Og hun skal være hos mig  Ja, lige til min død.” 


5

Lærervejledning Skole som i gamle dage I kan fælles i klassen eller i små grupper finde ord  fra  de  to  historier,  som  beskriver,  hvad  man  forventede af drenge og piger for 100 år siden. I  kan  snakke  om  følgende:  Er  der  noget,  som  I  finder meget anderledes i historierne? Er der ting  I kan genkende? Hvad synes I, om den måde man  opdragede piger og drenge på? Hvorfor tror I, at  man gjorde forskel?  I  kan  også  komme  ind  på  følgende  spørgsmål:  Hvad skulle henholdsvis en dreng og en pige lære  i gamle dage? For eksempel havde drengene sløjd  og  pigerne  håndarbejde  og  husgerning.  Er  der  forskel  på,  hvad  piger  og  drenge  lærer  i  skolen  i  dag?  Er  der  forskel  på,  hvad  mænd  og  kvinder  skal  kunne  i  dag  –  og  dengang?  Hvad  tror  I  er  vigtigt at kunne som menneske dengang og i dag?  

3. Hvad betyder skolen for dig?  Det er et rigtigt godt spørgsmål, og der findes lige  så  mange  svar,  som  der  findes  mennesker  i  Danmark.  For  alle,  der  er  vokset  op  i  Danmark,  har  gået  i  skole!  Man  lærer  mange  ting  i  skolen,  både i timerne og frikvartererne. Noget glemmer  man, og noget husker man hele livet.  Opgave: Interviewopgave. Opgaven er med til at  gøre eleverne bevidste om deres egen skolegang.  Opgaven  kræver  ingen  baggrundsviden  om  emnet,  men  det  er  en  fordel,  hvis  eleverne  har  erfaring med at interviewe hinanden.  Eleverne skal deles i grupper á 4 personer. Gerne  to drenge og to piger. De skal nu stille hinanden  en  række  spørgsmål,  om  det  at  gå  i  skole.  De  kunne for eksempel spørge hinanden om:  Hvad skal man lære, når man går i skole? Hvem er  I  sammen  med  i  frikvartererne?  Hvad  laver  I  i  frikvartererne?  Er  drenge  og  piger  forskellige  i  klassen?  Er  drenge  og  piger  lige  dygtige?  Lige  frække?  Lige  stille?  Hvorfor  får  I  lektier  for  i  skolen?  Får  piger  og  drenge  lige  mange  lektier 

for? Hvilke  fag  mener  du  er  de  vigtigste?  Sjoveste?  Kedeligste?  Hvorfor?  Osv.  (Find  gerne  selv på flere spørgsmål). 

4. Disciplin i skolen   Disciplin i skolen var anderledes for 100 år siden  end den er i dag. I gamle dage mente man, at  disciplin var vejen frem til lærdom. I dag har vi et  mere nuanceret billede af læring.   Opgave: Disciplin i klassen. Opgaven går ud på at  øve den disciplin, som var naturlig for alle  skoleelever for 100 år siden.     Disciplinære  øvelser,  som  I  kan  øve  med  jeres  elever:  ‐ Eleverne  stiller  op  i  gården  eller  foran  døren  til  klasseværelset,  inden  timen  går  i  gang.  Eleverne  står  i  en  pigerække  og  en  drengerække.  ‐ Drenge og piger sidder adskilt. I skolestuen på  Flakkebjerg  Skolemuseum  sidder  pigerne  i  rækken  nær  kakkelovnen,  mens  drengene  sidder i vinduesrækken.   ‐ Når eleverne kommer ind i skolestuen, stiller  de sig ud for deres plads, indtil læreren siger,  at de må sætte sig ned.   ‐ Læreren  tiltales:  ”hr./fru  Lærer”,  eller  ved  lærerens efternavn.   ‐ Eleverne  rækker  hånden  op,  når  de  vil  sige  noget,  og  rejser  sig  når  læreren  henvender  sig til dem. De må først sige noget, når de står  ved siden af pulten.    Prøv  øvelserne  i  jeres  egen  klasse.  Prøv  for  eksempel  øvelserne  af  til  en  forældredag  ‐  eller  måske kan nogle af øvelserne blive en del af jeres  almindelige skoledag?  

5. Fag i skolen  I dag har vi mange af de samme fag, som man  havde for 100 år siden: Dansk, læsning, skrivning, 


6

Lærervejledning Skole som i gamle dage regning, historie, religion, osv. Indholdet i fagene  har dog ændret sig en del.   For 100 år siden havde den kristne opdragelse  stor vægt i skolen. Man sang derfor mange  salmer og læste dagligt stykker fra Bibelen. Man  underviste ud fra ”Luthers Katekismus”, hvori  man finder de ti bud og Fadervor, som børnene  blev hørt i og skulle lære uden ad.   Opgave: Gamle skoleopgaver. Opgaven går ud på  at arbejde med elementer og opgaver fra skolens  forskellige fag. Eleverne skal præsenteres for  fagene, som var de elever for 100 år siden. De  kunne for eksempel lære de ti bud, fadervor eller  en salme udenad.   I kan på vores hjemmeside www.vestmuseum.dk  finde en instruktion til at arbejde med de enkelte  fag samt en samling af en række gamle  skoleopgaver. 

6. Historiske lege  Både  dengang  og  nu  er  leg  en  stor  del  af  børns  hverdag,  også  i  skoletiden.  I  gamle  dage  legede  børnene  i  frikvarteret  sanglege,  fangelege,  sjippede,  hinkede  og  spillede  med  kugler  eller  bold.    Opgave:  Historiske  lege.  Opgaven  går  ud  på  at  afprøve  forskellige  historiske  lege  med  jeres  elever. De historiske lege vil uden tvivl sætte gang  i  en  masse  nye  aktiviteter  i  frikvarteret  hjemme  på skolen.     På vores hjemmeside www.vestmuseum.dk kan I  finde  en  instruktion  til  historiske  lege.  Nogle  af  legene  kræver  følgende  redskaber:  sjippetorv,  hinkesten,  kridt,  glas‐  og  lerkugler  samt  snurretoppe.        

7. Billeder i undervisningen  For  100  år  siden  var  anskuelsestavler  et  vigtigt  redskab i undervisningen i de små klasser. Det var  den  eneste  måde,  hvorpå  læreren  kunne  visualisere  mange  begreber,  ting  og  steder  for  eleverne.  De  mange  gamle  anskuelsestavler  er  stadig et godt didaktisk redskab.    Opgave: Billedsamtale og anskuelsestavler.   Denne opgave går ud på at samtale med eleverne  om  de  enkelte  anskuelsesbilleder  med  udgangspunkt  i  spørgsmålet:  Hvad  ser  I  på  billedet?    I  gamle  dage  var  det  primært  læreren,  der  fortalte ud fra billedet. Eleverne skulle blot se og  lytte.     Anskuelsestavlerne finder I på vores hjemmeside  www.vestmuseum.dk  under  Skole  som  i  gamle  dage. Billeder kan frit kopieres eller vises ved en 

Litteratur og web‐ressourcer   

Litteratur Byrjalsen,  Inger  (2009):  Skolen  i  gamle  dage.  Gyldendal. ISBN: 978‐87‐020‐6631‐9. Bogen er en  del  af  serien  De  små  fagbøger  og  kan  anvendes  fra 8 år. Bogen giver en kort indføring i emnerne:  Fra de første skoler til skolen i dag, landsbyskoler  og  byskoler,  undervisningsformer  samt  regler  og  straf. Bogen har mange billeder og illustrationer.   Dehn, Erik (2003): Født til grød eller gås – barn i  1900”. Gyldendal. ISBN: 87‐02‐00821‐1. Bogen af  en  del  af  serien  Børn  i  historien…  på  internettet  og  i  undervisningen  (www.boernihistorien .gyldendal.dk), og henvender sig til mellemtrinet. Gennem fiktive hovedpersoner opleves periodens  dagligliv  og  store  historiske  begivenheder  fra  et  barns perspektiv.   


7

Lærervejledning Skole som i gamle dage Dehn,  Erik  (2007):  På  Skolebænken.  Gyldendal.  ISBN: 978‐87‐02‐03330. Bogen er en del af serien De  store  fagbøger  og  henvender  sig  til mellemtrinnet.  Bogen  giver  en  bred  indføring  i skolelivet, som det fandt sted omkring år 1900, i 1950’erne og 1970’erne.    Eilertsen,  Mogens  (2001):  På  billeder  man  ser  – de  gamle  anskuelsesbilleder.  Forlaget  Sesam. ISBN:  87‐11‐13551‐4.  Bogen  viser  udvalgte billeder fra Dansk Skolemuseums store samling af anskuelsestavler.    Pedersen, Lykke L. & Andersen, Anne‐Mette M.  (2006): Alle tiders legebog. Lege fra  Nationalmuseets arkiver og samlinger. Forlaget  Olivia. ISBN: 978‐87‐567‐7777‐3.   Bogen indeholder et udvalg af historiske lege  med  instruktion,  angivelse  af  deltagerantal, materialer  og  pladskrav.  Bogen  kan  bruges  til inspiration,  når  grupper  af  børn  fra  ca.  5  år  skal lege  sammen.  Der  lægges  op  til,  at  børnene bevæger sig meget.   

Web‐ressourcer   www.dr.dk/skole/historie/tema/100_aars_barnd om  er  en  temaside  om  børneliv  gennem  100  år under  DR/SKOLE.  På  siden  kan  man  læse  artikler om  både  dagligliv  og  skoleliv  og  blandt  andet  se tv‐klip fra hhv. 1910, 1930 og 1950.    www.e‐museum.dk  er  lavet  af  Undervisnings‐ ministeriet  og  Kulturministeriet.  Her  finder  du alle undervisningsmidler, der stilles til rådighed af danske museer og science‐centre.     www.vestmuseum.dk  er  Sydvestsjællands Museums  portal  for  kulturkørekortet.  Her  finder du  undervisningsmaterialer,  instruktioner, opgaver og lærervejledninger til fri download.     www.cfu‐slagelse.dk  Slagelse  Center  for

undervisningsmidler. Her  er  der  mulighed  for  at  søge og bestille undervisningsmidler.   

Laerevejledningskolesomigamledage  

Lærervejledning til undervisningshæftet "Skole som i gamle dage", udviklet af Kulturkørekort - skoletjenesten ved Sydvestsjællands Museum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you