Page 1


1

Lærervejledning Arkæologi i børnehøjde

Målgruppe: 3. – 4. klasse   Titel: Arkæologi i børnehøjde    Fagområder: Historie og natur/teknik.      Kort  beskrivelse:  Forløbet  består  af  et  3‐timers  besøg  på  jeres  skole,  hvor  eleverne  sammen  med  museumsformidlere gennemfører en arkæologisk udgravning og efterfølgende bearbejder resultaterne ved  bl.a. at undersøge originalt fundmateriale og rekonstruerede genstande fra oldtiden. Til forløbet hører også  to undervisningshæfter samt to opgavesamlinger. Forløbet er udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål.     Emneord:  Arkæologi,  forhistorie,  stenalder,  bronzealder,  jernalder,  udgravning,  kronologi,  oldtidsfund,  museumsarbejde. 

Formål Med udgangspunkt  i  arkæologisk  viden  om  oldtiden  styrker  forløbet  elevernes  kronologiske  overblik og øger deres viden om og forståelse af  udvikling  og  sammenhænge  i  historiske  forløb.  Håndteringen  af  originale  og  rekonstruerede  genstande  gør  eleverne  fortrolige  med  dansk  kultur  og  historie  fra  de  ældste  tider  og  styrker  deres  indsigt  i  kontinuitet  og  forandring.  På  grundlag  af  arkæologiske  metoder  foretager  eleverne  egne  undersøgelser  og  udvikler  praktiske  færdigheder  og  samarbejdsevner.  Mødet med genstandene fremmer elevernes lyst  til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både  inde og ude.   Den  viden,  eleverne  tilegner  sig  om  oldtidens  perioder,  øger  deres  indsigt  i  forhistoriske  menneskers  liv  og  livsvilkår.  Dermed  udvikler  de  deres  viden  om,  forståelse  af  og  holdninger  til  egen kultur samt til samspillet mellem menneske  og  natur.  Forløbet  styrker  elevernes  historiske  bevidsthed  og  giver  dem  indsigt  i,  hvordan  de  selv,  deres  livsvilkår  og  samfund  er  historieskabte.  Elevernes  evne  til  indlevelse,  analyse  og  vurdering  stimuleres,  og  deres  lyst  til  at  formulere  historiske  fortællinger  på  baggrund  af tilegnet viden fremmes.  

Kort om forløbet  Arkæologi  i  børnehøjde  består  af  et  besøg  på  jeres  skole,  hvor  eleverne  gennemfører  en  udgravning  i  skolegården  sammen  med  museumsformidlere.  Eleverne  arbejder  som  arkæologer  og  får  mulighed  for  at  undersøge  og  beskrive  både  originalt  fundmateriale  og  rekonstruktioner.  Eleverne  tilegner  sig  mere  viden  om  oldtidens  inddeling  i  stenalder,  bronzealder og jernalder. 

Arbejdsformer og metoder  Under  besøget  på  skolen  får  eleverne  mulighed  for at afprøve nogle af de teknikker og metoder,  arkæologen arbejder med på en udgravning.   De  samarbejder  i  mindre  grupper  om  forskellige  typer  opgaver  af  både  praktisk  og  dialogbaseret  karakter.  Aktiviteter  og  opgaver  fokuserer  på  en  direkte, fysisk tilgang til stoffet i forbindelse med  både udgravning, håndtering af genstande osv.  


2

Lærervejledning Arkæologi i børnehøjde

Fælles Mål   Arkæologi i børnehøjde er tilpasset Fælles Mål og  udviklet  i  overensstemmelse  med  folkeskolens  undervisning  på  mellemtrinnet.  Forløbet  er  særligt velegnet som led i arbejdet med historie‐  og natur/teknik‐fagenes trin‐ og slutmål.   

Fælles Mål for historie  Arkæologi  i  børnehøjde  kan  indgå  i  et  undervisningsforløb  om  historiekanonens  to  punkter  Ertebøllekultur  og  Solvognen.  Forløbet  understøtter følgende trinmål efter 4. klassetrin:     Udviklings‐ og sammenhængsforståelse  • fortælle  om  spor  fra  fortiden  i  lokalområdet  og gengive dem i tegning og dramaform    Kronologisk overblik  • etablere  en  tidsfrise  og  relatere  den  til  egen  livsverden    Fortolkning og formidling  • fortælle  om  sammenhænge  mellem  materielle kår og hverdagsliv  • opsøge  viden  om  fortiden  i  forskellige  typer  medier   

Fælles Mål for natur/teknik  Arkæologi  i  børnehøjde  understøtter  følgende  trinmål efter 4. klassetrin:     Den nære omverden  • sortere  og  beskrive  forskellige  typer  materialer  som  metal,  plast,  sten  og  affald  efter faglige kriterier    Den fjerne omverden  • beskrive  og  give  eksempler  på  menneskers  levevilkår  i  andre  kulturer  på  forskellige  udviklingstrin i forhold til egne levevilkår     

Menneskets samspil med naturen  • give  eksempler  på  naturanvendelse  og  naturbevarelse  lokalt  og  globalt,  herunder  skovdrift, landbrug og fredning  • beskrive forskelle og ligheder på redskaber og  apparaters  udformning  og  anvendelse  til  forskellige tider    Arbejdsmåder og tankegange  • formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser  på  baggrund  af  iagttagelser,  oplevelser  og  mindre undersøgelser  • gennemføre  og  beskrive  undersøgelser  og  eksperimenter  • arbejde  hensigtsmæssigt  med  forskellige  undersøgelsesmetoder  og  udstyr  indendørs  og udendørs samt anvende faglig læsning  • sammenligne  resultater  og  data  af  både  praktiske  og  mere  teoretiske  undersøgelser  gennem  tegninger,  diagrammer,  tabeller  digitale billeder eller lydoptagelser  • formidle  –  mundtligt  og  skriftligt  –  data  fra  egne  undersøgelser  og  eksperimenter  med  relevant  fagsprog  på  forskellige  måder  og  med forskellige medier 

Beskrivelse af  undervisningsforløbet   Arkæologi  i  børnehøjde  består  af  et  besøg  på  jeres  skole,  hvor  eleverne  gennemfører  en  udgravning  i  skolegården  sammen  med  Kulturkørekortets  museumsformidlere.  Til  forløbet  hører  to  undervisningshæfter,  som  introducerer  eleverne  til  Danmarks  forhistorie  samt en opgavesamling med forslag til fordybelse  i stenalderen. 

Besøget på skolen  Når  forløbet  starter,  har  museumsformidlerne  klargjort  et  udgravningsområde  i  skolegårdens  sandkasse  eller  på  et  andet  velegnet  område,  som I anviser på forhånd.  


3

Lærervejledning Arkæologi i børnehøjde Selve  undervisningen  starter  i  elevernes  klasselokale  med  en  introduktion  til  begrebet  arkæologi  og  til  de  emner  og  overvejelser,  der  knytter  sig  til  arkæologens  arbejdsopgaver.  Derefter  går  alle  i  samlet  flok  til  udgravnings‐ stedet,  hvor  eleverne  i  små  hold  efter  en  kort  introduktion  i  det  praktiske  udgravningsarbejde  foretager  arkæologiske  undersøgelser  på  området.  Efter  udgravningen  vender  vi  tilbage  til  klasselokalet,  hvor  eleverne,  efter  en  kort  introduktion  til  forhistoriens  kronologi,  undersøger  de  fundne  genstande.  Der  arbejdes  i  to  hold  med  hhv.  undersøgelse  af  de  forskellige  genstande  og  tilegnelse  af  mere  viden  om  oldtidens  perioder.  Afslutningsvis  præsenterer  eleverne  resultaterne  af  deres  undersøgelser  for  hinanden på en fælles tidsrejse fra oldtid til nutid. 

Undervisningshæfter   De  to  undervisningshæfter  ”Arkæologi  i  børnehøjde”  og  ”Historien  i  naturen”  kan  frit  downloades  fra  vestmuseum.dk  og  bruges  som  forberedelse  til  museumsformidlernes  besøg  på  skolen.   Undervisningshæftet ”Arkæologi i børnehøjde” er  en  indføring  i  arkæologiske  arbejdsprocesser  og  arkæologernes  arbejde  med  de  forhistoriske  tidsperioder.  Omdrejningspunktet  er  de  forhistoriske  perioder  stenalder,  bronzealder  og  jernalder  samt  arkæologernes  arbejde  med  at  indsamle  viden  om  perioderne  gennem  forskellige  teknikker  og  metoder.  Hæftet  består  af  en  bred  indføring  i  oldtidens  forskellige  tidsaldre  samt  et  indblik  i  arkæologens  hverdag  og  de  opgaver,  der  knytter  sig  til  museernes  arkæologiske  virke  lige  fra  udgravning  til  udstillingsvirksomhed.   I  undervisningshæftet  ”Historien  i  naturen”  kan  eleverne  læse  om  danske  forhistoriske  dyr  og 

planter. Eleverne introduceres til forskellige sider  af arbejdet med den forhistoriske natur og til de  naturvidenskabelige  metoder,  zoologer  og  botanikere  bruger,  når  de  undersøger  fund  af  forhistoriske  knogler,  pollen  mm  og  hjælper  arkæologer med at datere deres udgravninger.   Hæfterne  er  tænkt  som  elevens  bøger,  men  kan  også  anvendes  som  lærerens  inspirationshæfte.  Teksterne  er  tilpasset,  så  de  fleste  elever  i  3.‐4.  klasse vil kunne læse hæfterne selv. Hæfterne er  den  ideelle  forberedelse  til  et  Arkæologi  i  børnehøjde‐forløb  på  jeres  skole.  De  kan  ligeledes  anvendes  som  et  grundbogsmateriale  i  forbindelse  med  projektuger  eller  temadage  om  oldtiden.   Hæfterne  kan  downloades  som  pdf‐filer  på  vestmuseum.dk  og  anvendes  direkte  på  interaktive tavler.  

Videre arbejde med emnet   De  følgende  afsnit  rummer  en  række  forslag  til,  hvordan  I  på  egen  hånd  kan  arbejde  videre  med  emnet  på  skolen.  Nogle  af  opgaverne  er  tværfaglige,  andre  kan  også  fungere  i  enkeltstående  fag.  Husk,  at  opgaverne  til  eleverne  samt  den  særlige  opgavesamling  med  forslag  til  fordybelse  i  stenalderen  frit  kan  downloades på vestmuseum.dk. 

1. Udgrav en skraldespand (historie og  natur/teknik)  En  af  arkæologens  helt  store  informationskilder  er  udgravninger  af  affaldslag  og  affaldshuller  (”gruber”). Her finder man rester af den hverdag,  som  de  mennesker,  der  har  boet  og  levet  på  stedet,  har  haft.  Disse  affaldslag  indeholder  ofte  rester  af  keramik,  dyreknogler,  ødelagt  værktøj  og  alt,  hvad  man  ellers  kan  forestille  sig,  at  folk  har  smidt  ud.  Jo  ældre  affaldshullet  er,  desto  mindre  er  der  tilbage  af  organisk  materiale,  som 


4

Lærervejledning Arkæologi i børnehøjde kan  analyseres.  Efter  udgravning  og  registrering  af  fundmaterialet  følger  typisk  en  egentlig  analyse af selve affaldet.     Denne opgave går ud på at foretage en analyse af  det  udgravede  materiale.  Forestil  jer,  at  I  har  udgravet  en  skraldespand,  og  nu  skal  til  at  undersøge  indholdet.  Sørg  for  at  bytte  klassens  skraldespand  med  en  fra  en  anden  klasse,  hvor  eleverne  ikke  på  forhånd  kender  indholdet.  Ud  fra indholdet i skraldespanden skal klassen gerne  forholde sig til følgende 4 spørgsmål:   • Hvordan lever de?   • Hvad spiser de?   • Hvor mange er de?   • Hvad har de lavet?     2. Hvad fortæller jeres påklædning og ting 

om jeres ”stamme”? (historie og  natur/teknik)  En stor del af det arkæologiske analysearbejde er  at  placere  de  fundne  genstande  i  en  eller  anden  form af kulturel sammenhæng. Ofte baserer hele  kronologier sig på for eksempel smykker og andet  personligt udstyr.   Denne  opgaves  formål  er  at  analysere  de  kulturelle budskaber og de identitetssignaler, der  er  i  valget  af  påklædning.  Det  kan  være  signaler  som samhørighed, status, osv.   Klassen skal forsøge at forholde sig til:   • Har  jeres  ”stamme”  noget,  som  er  specielt for jer?   • Hvad fortæller jeres tøj om jer?   • Er der forskel på jer og jeres lærer?   • Forestil jer at I bor i et andet land, ville I  så se anderledes ud?   Har  læreren  mulighed  for  det,  er  det  en  god  ide  at medbringe ting fra forskellige kulturer.    

læreren kan medbringe nogle ældre genstande til  øvelsen.  Særligt  kan  det  være  en  god  idé  at  medbringe  fotos  af  samme  type  genstand  fra  stenalder,  bronzealder  og  jernalder  samt  fra  nutiden. Det kunne for eksempel være økser eller  knive.   Eleverne skal forholde sig til:   • Hvordan  de  tror,  tingene  har  set  ud  for  mange år siden.   • Lægge  tingene  i  kronologisk  rækkefølge,  med det ældste først og det nyeste sidst.   • Stille  sig  selv  og  resten  af  klassen  i  kronologisk  rækkefølge  med  den  ældste  elev først og den yngste sidst.    

4. Tegn et hus (historie og matematik)  I  denne  opgave  skal  eleverne  arbejde  med  tegning  som  registrerings‐  og  analysemetode.  Denne opgave udføres bedst et sted, hvor der er  god plads, men kan alternativt udføres på tavlen  med kridt.   Underviseren  lægger  8  paptallerkener  eller  lignende  i  2  rækker  af  fire  med  knapt  2  meter  imellem rækkerne og hver tallerken i rækken. De  8  paptallerkener  symboliserer  de  to  rækker  af  tagbærende stolper en i huskonstruktion.   Dette ligner meget godt de stolpehuller, som man  finder  på  en  arkæologisk  udgravning.  I  den  ene  ende  markeres  et  bålsted  med  en  større  genstand, f. eks. en hulahopring.    

3. Kronologi (historie)  Opgavens formål er at styrke elevens forståelse af  kronologien som redskab. Det er en god idé, hvis 

 


5

Lærervejledning Arkæologi i børnehøjde På  det  medfølgende  tegneark  skal  eleverne  nu  tegne  en  lignende  grundplan  af  huset  og  efterfølgende  forsøge  at  tegne  hele  huset  på  baggrund  af  den  måde,  paptallerknerne  er  placeret på.   Opgaven  kan  udvides  ved  at  tilføje  mindre  paptallerkener  som  stolpehuller  til  døre  og  evt.  vægstolper,  som  på  tegningen  ovenfor.  Yderligere  kan  opgaven  udvides  ved  at  arbejde  med  målestoksforhold.  Normalt  tegnes  grundplaner i 1:100, men 1:50 og 1:20 anvendes,  hvor stor nøjagtighed er ønsket. 

Litteratur og web‐ressourcer    Aaris‐Sørensen,  Kim:  Danmarks  forhistoriske dyreverden.  Gyldendal,  1998.  ISBN:  87‐00‐ 33288‐7.  Udførlig  gennemgang  af  den forhistoriske dyreverden i de sidste 2 mio. år af jordens  historie.  Danske  klimaforhold  til forskellige  tider  samt  dyrs  og  planters indvandringshistorie  gennemgås,  og  begreber som kronologi og datering præsenteres.    Aaris‐Sørensen,  Kim:  Knogler,  takker,  tænder.  Naturhistorisk  Museum,  2007.  ISBN‐13:  978‐ 87‐91779‐10‐7.  Basale  fakta  om  opbygning, form  og  funktion  af  såvel  knogler,  tænder  og takker  som  af  hele  skelettet  hos  de  forskellige hvirveldyr,  samt  afbildninger  til  identifikation af de skeletdele, man kan finde i naturen.    Jensen,  Jørgen:  Danmarks  oldtid.  Gyldendal, 2001.  ISBN:  87‐02‐04568‐0.  En  omfattende indføring  i  dansk  forhistorie  fra  stenalder  til vikingetid i fire bind.     Michaelsen,  Karsten  Kjer:  Politikens  bog  om Danmarks oldtid. Politikens forlag, 2002. ISBN: 87‐567‐6458‐8.  Et  opslagsværk  om  dansk oldtidshistorie med gennemgang af de enkelte

fundsteder opdelt  efter  landsdele.  Rummer  desuden  oversigtsplancher  med  typiske  oldsager fra de forskellige perioder.     Michaelsen,  Karsten  Kjer  og  Poulsen,  Jens  Aage: Tag over hovedet – fra jægerfolkets telte  til  vikingernes  huse.  Gyldendal  undervisning,  1998.  ISBN:  87‐0023912‐7.  Lærervejledning  med  tilhørende  undervisningsmateriale  til  folkeskolens  ældste  klassetrin.  Giver  et  kronologisk  overblik  over  forhistorisk  tids  skiftende boligtyper.     Olsen,  Rikke  Agnete:  Hvor  ved  vi  det  fra?  2.  Arkæologiske  kilder.  Carlsen,  1980.  ISBN:  87‐562‐1935‐0.  En  letlæselig  introduktion  til  arkæologi  og  forhistoriske  tidsperioder  målrettet indskolingen.     Petersen,  Peter  Vang:  Flint  fra  Danmarks  oldtid.  Forlaget  Museerne.dk,  2008.  ISBN:  978‐87‐992284‐1‐6.  En  grunding  indføring  i  Danmarks  oldtidskulturer  med  fokus  på  flintmaterialet  og  oldsagernes  typeinddeling,  fremstilling, anvendelse, alder mm.     Pedersen,  Anne  Mette  Gielsager:  Smag  på  oldtiden. Forhistorisk madlavning. Flachs 1995.  ISBN:  87‐7826‐052‐3.  Bogen  rummer  beskrivelser  af  oldtidens  forskellige tidsperioder  og  de  enkelte  tiders  livsvilkår,  naturressourcer,  klima  forhold  osv.  Desuden  findes  en  række  forslag  til  tilberedning  af  forhistoriske retter.     Thonesen,  Vagn:  Danmarks  Oldtid.  Ideer  til  dramatisering  i  3.‐4.  klasse.  Gråsten:  Drama,  1996. Faustnr. 2 128 877 2. I 5 små temaspil   opfører  børn  situationer  fra  perioder  i  Danmarks oldtid. Det sidste spil er tværgående  og  handler  om  mode  og  smykker  i  oldtiden.  Alder: fra 10 år.  


6

Lærervejledning Arkæologi i børnehøjde Web‐ressourcer   www.danmarkshistorien.dk  er  udarbejdet  af historikere  og  arkæologer  fra  Aarhus Universitet.  Siden  udbygges  løbende  og rummer  kvalificeret  og  tilgængelig  viden  om Danmarks historie fra oldtiden til i dag,  blandt andet  i  form  af  artikler,  leksikon,  tidslinje, undervisningsmateriale m.m.    www.fortidenunderlup.natmus.dk  er  National‐ museets  digitale  undervisningsmateriale  om  arkæologi  for  3.–6.  klasse,  som  lægger  op  til tværfaglig  undervisning  indenfor  historie  og natur/teknik. På hjemmesiden prøver eleverne selv  kræfter  med  arkæologens  opgaver  både på udgravning og i laboratoriet.     www.e‐museum.dk  er  lavet  af  Undervisnings‐ ministeriet  og  Kulturministeriet.  Her  finder  du alle undervisningsmidler, der stilles til rådighed af danske museer og science‐centre.     www.vestmuseum.dk  er  Sydvestsjællands Museums  portal  for  kulturkørekortet.  Her finder  du  undervisningsmaterialer, instruktioner, opgaver og lærer‐vejledninger til fri download.     www.cfu‐slagelse.dk  Slagelse  Center  for undervisningsmidler.  Her  er  der  mulighed  for at søge og bestille undervisningsmidler. 

Arkæologi i børnehøjde lærervejledning  

Lærervejledning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you