Page 1

ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ใ นปั จ จุ บั น (ใหม่ ๆ ) ที่ น อกเหนื อ จากในบท เรียน (พร้อมบอกแหล่งที่มา) ชื่อไวรัส

worm.exe เวอร์ชั่น 3

ลักษณะ

ถู ก ส ร้ า ง ด้ ว ย AutoSclipt แ ล้ ว ใ ส่ ไ ว้ ใ น แฟลชไดร์ รวมกับระบบ Autorun เมื่อผู้ใช้ ใช้ งานแฟลชไดร์ เ ข้ า ไปในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไวรัสจะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทันที ลักษณะ ที่เห็นได้ชัด จะเป็นรูป Folder เมื่อดูข้อมูลแล้ว จะบอกเป็น Appiction จะมี.EXE ตามหลัง

แหล่งที่มา

พบมากในแฟลชไดร์

อาการของไวรัส เมื่ อติ ดที่ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ แ ล้ว จะทำา ให้ เครื่องช้ากว่าปกติ การป้องกัน ใช้ วิ ธี ค ลิ ก ขวาแล้ ว เลื อ ก Explore หรื อ Open ในการเปิ ด แฟลชไดร์ จ ะเป็ น การข้ า มขั้ น ตอน Autorun ทำาให ้ไวรัสไม ่สามารถเข ้าส ู่เครื่องได ้ การแก้ไข ทำาการสแกนไวรัสทั้งระบบ รวมไปถึงการ สแกนไวรัสจากแฟลชไดร์ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อไวรัส ลักษณะ

Virus.Win32.Sality.aa ไ วรั ส ตั ว นี้ จ ะ จำา ลอ ง ตั วเ อ ง โ ดย กา ร ค ้นหา drives ทุ ก ๆ drive ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง คอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือใน เน็ตเวิร์ค ไวรัสจะ เข้ า ไปแตกไฟล์ .exe และแฝงตั ว โดยเพิ่ ม บาง ส่ ว นเข้ า ไปในไฟล์ .exe นั้ น เมื่ อ มี ก าร run ไฟล์ .exe ขึ้นมาตามปกติ ไวรัสตัวนี้มันก็จะถูก เปิดขึ้นมาด้วย เพราะระบบจะบอกเป็นโปรแกรม พื้ น ฐ า น ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ปิ ด ไ ว รั ส มั น จ ะ ม า แ ก้ ไ ข registry


แหล่งที่มา

ติดมากับแฟลชไดร์

อาการของไวรัส ทำาให ้ Firewall ไม่ทำางาน ทำาใหเ้ คร ื่องช

้า

การป้องกัน ใช้ วิ ธี ค ลิ ก ขวาแล้ ว เลื อ ก Explore หรื อ Open ในการเปิ ด แฟลชไดร์ จ ะเป็ น การข้ า มขั้ น ตอน Autorun ทำาให ้ไวรัสไม ่สามารถเข ้าส ู่เครื่องได ้ การแก้ไข ทำาการสแกนไวรัสทั้งระบบ รวมไปถึงการ สแกนไวรัสจากแฟลชไดร์ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อไวรัส โ ป ร แ ก ร ม ม้ า โ ท ร จั น OSX.Trojan.iServices.A ลักษณะ

มีผลกระทบกับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS X

แหล่งที่มา

แฝงมากั บ โปรแกรม iWork 09 ของแอปเปิ ล แบบผิดลิขสิทธิ์

อาการของไวรัส เมื่ อ โทรจั น ถู ก ติ ด ตั้ ง ในเครื่ อ ง จะทำา การ เชื่ อ มต่ อ ไปที่ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ ร ะยะไกลซึ่ ง ทำา ให ้ผ ู ้ ประสงค์ ร้ า ยสามารถควบ คุ ม เครื่ อ งได้ โดย เฉพาะการดาวน์โหลดข้อมูลในเครื่องออกมา การป้องกัน ไม่ควรดาวน์โหลดโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์ การแก้ไข

ติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ แ อนตี้ ไ วรั ส บนคอมพิ ว เตอร์ แมคอินทอช และทำาการสแกนไวรัส ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อไวรัส

คาเบียร์ (Cabir)

ลักษณะ

จะเป็นไวรัสที่ติดจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่อง

แหล่งที่มา

แพร่กระจายผ่านทางบลูทูธ


อาการของไวรัส เมื่ อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ติ ด ไวรั ส ตั ว นี้ จะส่ ง คลื่ น ตั ว เองไปยั ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งอื่ น ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ฟั ง ก์ ชั่ น เ ดี ย ว กั น ไ ด้ แ ล ะ สามารถเดินทางไปกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เดิน ทางไปทั่วโลก การป้องกัน ไม่ ย อมรั บ การดาวน์ โ หลดไฟล์ จ ากโทรศั พ ท์ เครื่องที่ไม่รู้จักแหล่งที่มา การแก้ไข

ทำา การสแกนไวรั ส ทั้ ง เครื่ อ ง อาจจำา เป็ น ต้ อ ง Format เครื่องโทรศัพท์

**โปรแกรมสแกนไวรั สควรจะทำา การ Update เป็นประจำา เพื่อ จะได้ติดตามและกำาจัดไวรัสใหม ่ ๆ ได ้ แหล่งข่าวสารคอมพิวเตอร์ ศู น ย์ ปร ะ ส า น ง า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ประเทศไทย http://thaicert.nectec.or.th/

test  
test  

information