Page 1

a day

MAGAZINE

ART DIRECTOR GRAPHIC DESIGNER


https://adaymagazine.com/ day poets co., ltd. 33, Soi Soonvijai 4, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand email: aday@adaymagazine.com

01 |  a  day

tel: +66 (0)2 716 6900 -4


นิตยสาร a day ในเครือบริษัท เดย์ โพเอทส์ จํากัด (Day Poets Co. Ltd.) ก่อตังในปพ.ศ. 2543 นําโดยวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, นิติพัฒน์ สุขสวย และภาสกร ประมูลวงศ์ เนือหาพู ดถึงความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และบุคคลทีน่า สนใจในสังคม การเกิดขึนของ a day เปนหนึงในเทรนด์ของ กระแสอินดีไทยทีน่าจับตาในยุคนัน ทําให้นิตยสารได้รับความนิยม จากคนรุ่นใหม่เปนจํานวนมาก

ABOUT

a day

02 |  a  day

เนือหาหลักของ a day คือคอลัมน์ main course ซึงเปนสกู๊ป หลักทีมีเนือหาแตกต่างกันในแต่ละเดือน หยิบเอาเรืองในสังคมที กําลังเปนทีนิยม มาสือสารด้วยวิธีการทีสร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย นอกจากนียังมีเนือหาอัพเดตวงการความคิดสร้างสรรค์ของโลก สัมภาษณ์บุคคลทีน่าสนใจในวงการศิลปะและครีเอทีฟ


03 Â | a day

INTER VIEW


04 | a day


- ชืออะไรคะ แนะนําตัวหน่อย?   พี ชือ เบนซ์ วัชรพงศ์ แหล่งหล้า เปน บรรณาธิการศิลปกรรม ทีนิตยสาร a day - ทําไมถึงอยากทําอาชีพนี? น่าจะเพราะตอนเด็กชอบวาดรูป ตอนเด็กๆก็ ไม่รู้หรอกว่าจะมันมีอาชีพอะไร พอโตมา เรือยๆก็เริมรู้ว่าเราชอบศิลปะ แล้วก็เริมมา รู้จักกับสิงพิ มพ์ ซึงมันก็คาบเกียวกับสิงที เราชอบ ก็เลยเลือกเข้าเรียนคณะทีเกียวกับ ศิลปกรรม ก็รู้สึกว่าเราถนัด เรียนแล้วก็ทํา ได้โอเค ก็เลยมาทางนีเพราะมันก็ได้ใช้ทีเรา เรียนด้วย  

WATCHARAPONG LANGLAR - ทํางานทีนีมากีปแล้ว?

05 | a  day

ปนีเข้าปที 9 ครับ อยู่ตังแต่ฝกงานเลย พี มา ฝกงาน 3 เดือน แล้วแต่ละปก็จะมีโปรเจค ของ a day ชือ a Team Junior ก็จะให้ นักศึกษาทีมาสมัคร มาฝกงาน แล้วก็ทําเล่ม a day จริงๆเลย ก็ทํา 3 เดือน พอเสร็จ Junior ก็ทํางานต่อยาวเลย ยังไม่ได้หยุด เลย ว่าจะหยุดไปเทียวเล่น ไปบวชก็ยังไม่ได้ ไปเลย

ART DIRECTOR AT A DAY MAGAZINE


19

- จุดเด่นของนิตยสาร a day คืออะไร?

06 |  a  day

ขอบคุ ณภาพจาก https://www.facebook.com/adaymagazine/

ถ้าพี คิดน่าจะเปน แต่ละเดือนมันจะเล่าเรืองไม่เหมือนกัน มันจะมีธีมทีคุมอยู่แต่ละเล่ม ซึงในแง่ของ Art การทีเรา เจอเรืองใหม่ๆแต่ละเล่มก็จะคิดวิธีการนําเสนอแต่ละแบบ เราจะมานังคิดว่าเล่มนีพู ดถึงเรืองอะไร ทิศทางของมัน ควรออกมาทางไหน วิธีเล่นกับหน้ากระดาษ สิงพิ มพ์ มัน จะเล่าเรืองให้ Support แต่ละธีมยังไง เราจะเล่าเรืองให้ ภาพมันคล้อยตามกับเล่ม คิดวิธีต่างๆทีกระดาษจะทําได้ มีอยู่เล่มนึงทีเปนเรืองแว่น เราก็จะมีแว่นกระดาษแถมให้ ด้วย แล้วก็บอกว่าส่วนต่างๆนีเปนอะไร เหมือนเปนกิมมิค ให้คนอ่านได้รู้ได้สนุกด้วย หรืออย่าง Visual บางหน้าก็ ไม่ต้องอธิบายเปนตัวหนังสือเลยด้วยซํา ให้ภาพเล่าเรือง ซึงถ้าภาพของเราสือสารได้ดี การตีความมันก็จะกว้าง กว่า มันก็สนุกในแง่ของการคิด visual แต่ละเล่ม ทีแตก ต่างกันไปแล้วแต่ว่า ธีมนันจะพู ดถึงเรืองอะไร

ขอบคุ ณภาพจาก https://www.facebook.com/adaymagazine/


07 |  a  day

- หน้าทีรับผิดชอบของ Graphic Design ของ a day ?

- ขันตอนการทํานิตยสาร a day ?

ก็น่าจะเปนเรือง Visual จริงๆแล้วก็ต้องทําร่วมกันทังทีม ด้วย อย่างเช่นเราก็ต้องคุยกับคนทํา Content ด้วย เพราะว่า เขาจะอยู่กับมันนานกว่าเรา เพราะเขาจะต้อง รวบรวมข้อมูลด้วย พี เชือว่าการทําอยู่หรือจําคํากลับมา เขียน ตลอดกระบวนการทําของเขาเนีย เขาจะเห็นภาพชัด กว่าเรา เราก็ต้องคุยกับเขาเยอะๆ ว่าเขาคิดยังไง เห็นภาพ เปนอย่างไร โทนสีเปนอย่างไร ก็ต้องคุยกันค่อนข้าง ละเอียด เพราะว่าตัวเล่มกับ Art ก็ต้องสอดคล้องกัน แล้ว ก็เอามาแชร์กันว่าแบบนีดีไหม ถ้ามันไม่ดีก็อาจจะต้องปรับ ให้มันน่ามองขึน โดยการใช้กราฟกมาช่วยเสริมตรงนัน

เริมแรกเลยก็เริมประชุมกันก่อนว่าเดือนนีเราจะทําเล่มอะไร แล้วก็จะมีกองบรรณาธิการไปรวบรวมข้อมูลและเขียน พอได้ข้อมูลแล้วก็ดูว่าจะพู ดเรืองอะไรบ้าง แล้วก็ได้ Concept ของเล่มออกมา เสร็จแล้วก็เริมประชุมกัน ฝาย Art หรือว่าช่างภาพ ก็ดูเรือง Mood&Tone การวาง Layout แต่ละคนจะเล่าเรืองยังไง เช่น เวลาทีพู ดถึงไม้ บางคนก็พูดถึงต้นไม้ทีเปนสีเขียวทียังเติบโตเรือยๆ บาง คนก็พูดถึงต้นไม้ทีตายแล้ว เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ การทํา Visual ก็จะต่างกัน สุดท้ายแล้วเราก็จะนัดกันมาปดเล่มจน ได้ข้อมูลทุกอย่างแล้ว มารวม Layout กัน แล้วก็ทําหน้า ปก ซึงปกแต่ละเล่มก็จะต่างกัน บางเล่มก็คิดตังแต่การ ประชุมเลย ตอนทีเราเห็นภาพเหมือนกันมากๆ เช่น


เล่มทีเปนการบําบัด ก็สือถึงภาวะของคนทีดาวน์มากๆ และ ต้องการคนทีเข้าใจเขามากๆ ก็เลยคิดถึงเรืองของการ สัมผัสกันของคนทีต้องการบําบัดแล้วก็เข้ามาบําบัด ภาพที ได้ก็เลยได้เปนภาพทีเปนตัวเขาเองกอดตัวเองแล้วก็มีมือที สามออกมา มือทีสามทีโผล่ออกมานีก็คือมือของเขานันแหละ ทีต้องการรักษาจริงๆ อย่างอีกเล่มนึงก็จะเปนการรวมคนทีเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็ กลับมาใช้ชีวิตทีบ้านตัวเอง การสัมภาษณ์คนทัง 76 จังหวัด เราก็ต้องคิดไปก่อนว่าอยากได้ภาพแบบทีรู้สึกว่าเปนการ กลับบ้านจริงๆ ไปเจอครอบครัว กินข้าวพร้อมกัน

ขอบคุ ณภาพจาก https://www.facebook.com/adaymagazine/ ขอบคุ ณภาพจาก https://www.facebook.com/adaymagazine/

08 |  a  day

การทําภาพปกเราก็ต้องมาคิดกราฟกให้เข้ากับภาพทีเรามี เสร็จแล้วปดเล่มก็จะส่งไฟล์เข้าโรงพิ มพ์ ได้เปนตัว digital แยกชินมาประมาณ  200 หน้า มาเช็คเรืองสี คําผิด เราจะ เห็นหน้ากระดาษด้วย Scale จริงมากกว่ามองผ่านจอ แล้ว แผ่นไหนทีไม่โอเคก็ทําการเขียนแก้ไว้ พอแก้เสร็จแล้ว ก็จะ ส่งโรงพิ มพ์ แก้ได้มาเปนแผ่นใหญ่ๆ ขันตอนทีอยู่ในโรง พิ มพ์ ก็ประมาณ 7-10 วัน รอเล่มออกมา 


ขอบคุ ณภาพจาก https://www.facebook.com/adaymagazine/

- มีอุปสรรคในการทํางานอะไรบ้าง ?

09 |  a  day

น่าจะเปนเรืองของเวลา คือระยะเวลา 1 เดือน อาจจะ เปนเวลาทีเยอะในการคิดประมาณนึง แต่กว่าทีเราจะได้ ข้อมูลจากคนทํา Content ได้ข้อมูลมาก็อาจจะให้เวลา ให้เราคิดประมาณ 2 อาทิตย์ ปญหาคือ บางทีทีมันเปน เรืองทีกว้างมากๆ มันก็ยิงยากแล้วก็กดดันมากสําหรับ เรา แล้วก็อย่างเล่มขอนแก่น เรืองมันค่อนข้าง serious เราก็เลยต้องหาวิธีการทีทําให้กลุ่มเปาหมาย ของเราทีอยู่ประมาณช่วงประมาณเด็กมหาวิทยาลัย หรือว่าคนทํางานใหม่ๆ เข้าถึงได้ง่ายขึน ก็เลยใช้ภาพ ประกอบของ Sundae Kids มาช่วย

- มีความเห็นในการ Copy idea และการลอกเลียน ผลงานในแวดวง Graphic Design ยังไง? จริงๆแล้วพี ว่า เดียวนีมันก็ไม่มีอะไรใหม่หรอก จริงๆพี ก็ดูแบบทีมันเคยมีมาก่อนเหมือนกันนะ พี คิดว่ามันก็อยู่ ทีเรา จะจับเอาสิงไหนทีมันโอเค เอาออกมาพลิกแพลง หรือมาปรับให้เข้ากับเรืองของเรานันแหละ มองอีกมุม มันก็เปนเรืองของการ Copy หรืออีกมุมมันก็เปนเรือง ของการปรับแล้วก็สร้างเปนชินงานทีสามารถเล่าเรือง เปนอีกแบบหนึงได้จากไอเดียเดิม พี ว่ามันก็สามารถ ต่อยอดได้ แต่การ Copy แบบโฉ่งฉ่างเลยอะ พี ว่า สมัยมันตามกันได้ง่ายอะ พี ว่ามันจะเขินตัวเองเปล่าๆ งานก็คงไม่สนุกด้วย เพราะ ก็ไม่ได้สร้างสรรค์ไอเดีย ใหม่ขึนมา การสร้างไอเดียใหม่ๆขึนมา อย่างน้อยมันก็ มีการขยับเขยือนของกระบวนการคิดขึนมา


- คุณสมบัติของ Graphic Designer ในยุคนี คืออะไร?

" สิงทีเปนคุณสมบัติของ Graphic ในยุคนีก็ คงจะต้องดูงานเยอะๆแล้วก็ฝกวิเคราะห์ตาม มันก็จะตอบโจทย์ของงานทีเราได้รับมา "

10 | a day

พี จะพู ดถึง Graphic Design ในแง่ของสิงพิ มพ์ แทนละกัน เพราะพี ก็ทํามันมานานพอสมควร ก็รู้สึกว่าการ Design ที อยู่บนหนังสือหรือว่ากระดาษ มันสามารถเล่นอะไรได้มากมาย นอกจาก Graphic ทีเราเห็นสวยงามแล้ว เราก็สามารถเอา มาเล่นกับตัวกระดาษหรือว่า object ทีเราใช้งานกับมันได้ สามารถเล่นกับมันได้เยอะแยะ แล้วก็พลิกแพลงได้อีกหลาย แบบ เช่น การมีหน้าพั บ การมีแทรกหน้าเข้าไป ในยุคนีการดู งานเยอะๆ ผ่านตาเยอะๆอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไร พี ว่าสิงที มันจะอยู่ในหัวเรามากขึนเนีย คือเราก็ดูงานจากสิงทีเราชอบ แล้วก็เอามาวิเคราะห์ ว่าทําไมใช้สีแบบนี เส้นแบบนี ทําไม วางแบบนี เราก็วิเคราะห์ตาม ถ้าสําหรับพี พี ก็จําได้มันได้มาก ขึน ไม่รู้ว่าเราวิเคราะห์ถูกหรือผิด แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้ เราได้ติดตามจากงานทีเราชอบ มันจะอยู่ในหัวเรา มันก็จะ ช่วยให้คิดงานได้เร็วขึน   


คุณสมบัต ิ Graphic Designer ที a day ต้องการ ? น่ า จะเปน Graphic ที ถึ ก ๆหน่ อ ย เพราะ ตอนนี นอกจาก a day จะทํา เล่ ม แล้ ว ก็ จ ะมี เ ว็ บ ไซต์ ด้ ว ย ซึ งก็ จ ะ เปนสิ งใหม่ ที a day มี เ พราะทํา มาประมาณ 3 ปเอง แล้ ว ก็ ใ หม่ สํา หรั บ พี ด้ ว ย เพราะพี เองก็ โ ตมากั บ Printed ด้ ว ย มายุ ค นี มั น ก็ ต้ อ งทํา ตั ว ออนไลน์ ด้ ว ย มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ปนเรื องของ Graphic อย่ า งเดี ย วแล้ ว การมองของสี ห น้ า จอมั น ก็ ต่ า งกั น บนออนไลน์ จ ะใช้ แ บบ RGB ได้ เ ต็ ม ที เลย ส่ ว นถ้ า แบบ Printed ก็ เ ปน แบบ CMYK ก็ ต้ อ งใช้ เ ปนสี พิ เ ศษขึ นมา พี ก็ ต้ อ งวิ เ คราะห์ แ ล้ ว ก็ ต ามมั น ให้ ไ ด้ ก็ เ รี ย นรู้ กั บ น้ อ งๆเลย สํา หรั บ ที a day ต้ อ งการก็ จ ะเปนเรื องถึ ก แหละครั บ นอกจากทํา ไปทุ ก วั น แล้ ว บางที ป ดเล่ ม ก็ ต้ อ งมา นอนค้ า งกั น ข้ า มวั น ข้ า มคื น เลย เพราะงานมั น ไม่ ไ ด้ จ บที เราเลย ต้ อ งส่ ง ให้ พิ สู จ น์ อั ก ษรต่ อ เราก็ ต้ อ ง

11 |  a  day

เหลื อ เวลาให้ เ ค้ า ด้ ว ย


- มีแรงบันดาลใจอะไรในการทํางาน / เวลาหมดไฟทําอย่างไรให้ อยากกลับมาทํางาน ? สิงทีทําให้พีชอบสิงพิ มพ์ แล้วก็อยู่กับมันนานๆคือ อยากทําอะไรใหม่ๆ มัง พี ก็ผูกพั นกับมันมาก่อนแหละ พี ไม่ใช่เด็กยุคนีทีติดโทรศัพท์อะ ก็หาอะไรสนุกๆมาเล่นกับมัน อย่างแบบเล่มนวพล มันเปนเล่มตอนปใหม่พอดี ก็เอา happy new year นีพี ก็เอามาใส่ตรงสัน มานังโง่ๆพี ก็ไม่เคยทําด้วยนะ ไม่รู้ว่าตอนพิ มพ์ จะเห็นด้วยหรือเปล่านะ แต่ก็โชคดีทีมันเห็นพอดี

ก็หาวิธีการสนุกๆในแต่ละเล่มไป ทําให้มันสนุกแล้วเราก็จะอยู่กับมัน ได้ อย่างง่ายๆเลยช่วงปดเล่มแล้ว เราไม่ต้องคิดอะไร เพราะมันคิด จบแล้ว ความรู้สึกมันก็ไม่ถึงกับหมดไฟหรอกคือมันแค่ล้าๆมากกว่า ก็แค่เดินจากห้องก็พอ เพราะเรารู้สึกว่าแค่ออกจากห้องมันก็รู้สึก ดีแล้ว ไปหาไรกิน ไปเซเว่น ไม่ต้องไปไหนต่างจังหวัดไปไหนไกลๆ หรอก แค่ไม่ต้องอยู่ทีหน้าจอบ้าง พี ว่ามันจะโปร่งขึน ไม่ต้องคิด เรืองงาน การทํางานต่อหลังจากทีเราคิดไม่ออกแล้วเนีย มันจะ เปนการเริมใหม่ เพราะถ้ามันตันแล้วเนีย มันจะรู้สึกว่าเราก็จะคิดไอ เดียทีมันตันๆอยู่ตรงนัน ทีนีพอเราไปล้างมันใหม่เนีย ไปทําอะไรก็ได้ พอเรากลับมามันก็จะทําให้เราหัวโปร่งขึน ส่วนเรืองหมดไฟนีพี ก็ยัง ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เลย ด้วยความว่า a day มันเปลียนไปทุกเดือน ด้วยแหละ เดือนนึงเปนต้นไม้ อีกเดือนเปน rapper อีกเดือนเปน ขอนแก่นแล้ว คือมันใหม่หมดเลย พี ก็เลยรู้สึกยังสนุกอยู่ทีต้องคิด ว่าจะทําให้มันน่าสนุกต่อไปมากกว่า

12 | a day

แล้วก็เล่ม Scrubb นีเราก็ทําสองปก แย่งพื นทีแผงไปเลย


ฝากถึ งเด็ กรุ่ นใหม่ ที อยากทํางานกั บ a day ?

13 |  a  day

พี ว่าตัวสิงพิ มพ์ มันก็มีเสน่ห์ของมันนะ แล้วในแง่ ของ a day เนียเราก็เปดกว้างกับการเล่นลูกเล่น พอสมควร ถ้าเกิดสนใจในตัว Magazine เนีย สําหรับพี ก็โอเค สําหรับคนทีชอบจะมาสนใจในตัวเล่มเรา พี ว่าพอ ทําเสร็จแล้วเปนตัวเล่มมันก็รู้สึกดีนะ เหมือนแบบ ลูกคลอดอะ มันจะฟนตอนทีเราทํา Artwork เสร็จ แล้ว แล้วก็มานังดูว่าหน้าจอกับ printed เนียมัน ต่างกันยังไง แล้วก็หาวิธีว่าต่อไปเราจะทํายังไงไม่ ให้มันมีจุดบกพร่อง

" จริงๆแล้วคนทีชอบงาน Graphic พี ว่าจะ แขนงไหนมันก็สนุกหมดแหละ อยู่ทีว่าเราจะ สนใจและอยากอยู่กับมันได้นานแค่ไหน ซึงถ้าเรา รู้สึกว่าใช่กับทางนีแล้ว เราก็จะสนุกกับมันเอง แล้วก็หาช่องทางในการพั ฒนาตัวเองได้ " แล้วก็ความรู้สึกดีๆเวลาทีมีคนมาเห็นงานเราแล้ว ชอบก็น่าจะเปนตัวทีทําให้เราอยู่กับมันได้มากขึน แล้วก็ภูมิใจ ทังนีทังนันถ้าเราภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่า ทําเต็มทีแล้ว อันนีก็เปนผลตังต้นของเรา พี ว่า อย่างน้อยมันก็ดีกับตัวเองอะ ถ้าเกิดว่าจะมีคําติ ชมอะไรอันนีก็เปนส่วนเสริมแล้ว เราก็ได้รู้สึกมันใจ ว่าตรงนีเราทําเต็มทีแล้ว


SWOT ANALYSIS

A DAY MAGAZINE

S: มีการทําเนือหาทีหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละเดือน เปนนิตยสารทีมีการคิดนอกกรอบ ไม่เหมือนใคร เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านวัยรุ่นและวัยทํางานต้นๆ มีการกราฟกทีทันสมัย แปลกใหม่ น่าสนใจ มีการทํานิตยสารทีเปน ออนไลน์ W: เข้าถึงแค่กลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น วัยรุ่นทีมีความสนใจเท่านัน

T: ในการทําแต่ละเล่ม การคิดเนือหาและการออกแบบกราฟกเปนอะไรทีต่างกัน ทําให้ไม่มีรูปแบบในการทําตายตัว คนทําก็ค่อยข้างกดดันในการจัดทํา

14 |  a day

O: เปนนิตยสารทีเปนต้นแบบนิตยสารทางเลือกของวัยรุ่น เปดโอกาสให้นักศึกษาฝกงาน ทีเปนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วน ร่วมในการสร้างผลงาน


S

มีมนุษย์สัมพั นธ์ดี มีความอดทนสูง มีใจรักในสายงานกราฟก

W

ยังขาดประสบการณ์ ใช้งานโปรแกรมได้ เบืองต้น

O

โอกาสฝกงานด้านกราฟก โอกาสรับงานเสริมเพื อ สังสมประสบการณ์

T นักศึกษาจบใหม่ใน สานวิชาชีพนี จํานวนมาก

406 t a r a y n a K


S

เปนคนมุ่งมัน ตังใจจริง มีความรับผิดชอบ ชอบ วางแผน ทํางานเปนขัน เปนตอน แก้ไขปญหา เฉพาะหน้าได้ดี

W เปนคนปากหนัก เปนคนตรง เปนคนทียัง ตามเทคโนโลยี โปรแกรม และแอพพลิเคชันต่างๆไม่ มากเท่าทีควร

O

ภาควิชาทีเรียนมีหลาก หลายทางเลือก ตรงกับ สายอาชีพทีอยากทํา จึงได้ มีโอกาสฝกฝนและพั ฒนา ตนเองอยู่ตลอด

T มีการเปรียบเทียบผลงานที ค่อนข้างสูงเพราะนักศึกษา ในปจจุบันความสามารถที หลากหลาย และยังมี เทคโนโลยี โปรแกรม ใหม่ๆ พั ฒนามาอย่างต่อเนือง

408 t a n a l n Ku


S

ชืนชอบงานด้านกราฟก ใฝหาความรู้อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์

W

ประสบการณ์ไม่มากพอ คิดงานไม่ค่อยออกถ้า ยังไม่deadline

O

มีโอกาสฝกฝนงาน ด้านกราฟฟกจาก การรับงานทังในและ นอกมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองสนับสนุน

T การแข่งขันสูง คนจบเฉพาะทาง ค่อนข้างเยอะ

409 t a p a r l u K


S

ชอบคิดอะไรแปลกๆ ใหม่ๆเกียวกับด้าน graphic ในแนวทีตัวเอง ชืนชอบ หาแรงบันดาล ใจให้ตัวเองเสมอ

W

ติดขีเกียจ ถ้าหาแรงบันดาลใจหัว ตัวเองยังไม่มากพอก็ ยังไม่อยากทํางาน

O

ได้ลองเปดประสบการณ์ ทางด้านกราฟกมาก่อน ทําให้พอทํางานจริงสามารถ จัดการกับปญหาหน้างานได้ และทํางานราบรืน

T

432 k u l a t a Niy

คนอืนสามารถคิดงาน ได้ดีกว่า ออกแบบได้ สวยกว่า ทําให้งานเรา ดูด้อยกว่า


S

มีความชืนชอบและสนใจงาน ทางด้านกราฟฟก มีมุมมองว่า เปนอาชีพทีอิสระในการ สร้างสรรค์และสามารถพั ฒนา ต่อได้อย่างหลากหลาย

W

มีเวลาทีจํากัดในการทํางาน เทคโนโลยีและเครืองมือที ใช้มีการเปลียนแปลง ตลอดเวลา

O

มีกิจกรรมและงานของ มหาลัยช่วยพั ฒนา ทักษะการทํางาน มีรุ่นพี ทางสายงานช่วยให้คํา แนะนําข้อคิดเห็นและ แนวทางการทํางาน

T การแข่งขันทางด้าน ผลงานสูง

436 k a p g Pon


S

เปนคนทีมีความตังใจในการทํางาน คิดจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ สําเร็จ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบ หาอะไรใหม่ๆมาใช้กับงาน คิดบวก พร้อมรับฟงผู้อืน

W บางครังก็ขาดความ รอบคอบในการทํางาน

O

ถ้ามีโอกาสได้รับงานมา ทําก็จะทําแบบเต็มความ สามารถ และพั ฒนาตัว เองต่อไปเรือยๆ

T

บางครังก็ทํางานตาม อารมณ์ ถ้าคิดไม่ออกงาน ทีออกมาก็ไม่ดีเท่าทีควร

437 n o m a h c t Pa


S

สนใจและชืนชอบงาน ด้านนีอยู่แล้ว เสพงาน ศิลปค่อนข้างบ่อย พร้อมเรียนรู้

W

รู้จักตําแหน่งงานทาง สายนีน้อย มีความรู้และ เส้นสายงานทางนีไม่มาก

O

ติดตามผลจากสือโซ เชียลบ่อย เคยได้รับ งานออกแบบจาก ข้างนอกมาทําบ้าง

T ไม่มีเส้นสาย คู่แข่งมาก ทุนทรัพย์มีไม่มากพอ

461 t o o n a r u S


S

เปนคนอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพั นธ์ดี อดทนต่อการทํางานได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีทีได้ รับมอบหมาย รักความยุติธรรม

W

ขีหลงขีลืมง่าย ไม่มีความรอบคอบ ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ประสบการณ์ในการ ทํางานยังมีไม่มากพอ

O ได้เรียนหนังสือตามทีอยากเรียน ทางครอบครัวสนับสนุน ได้รู้จักเพื อนใหม่ๆ ความรู้ใหม่ ๆ ทําให้มีประสบการณ์เพิ มขึน

T สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บปวยง่าย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก

473 a h c i n a h t t Na


จุดเด่น

A DAY MAGAZINE เปนนิตยสารทีคัดสรรเรืองราวน่าสนใจจากทัวโลก เพื อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งพลังดีๆต่อผู้อ่าน แนวคิดการดํารงอยู่คือการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย “เราไม่ชอบแข่งขันในเกมส์ทีไม่มีโอกาสชนะมากกว่า แพ้ ”และ“เราปรับตัวให้โพสิชันนิงเปน สือออนไลน์ ทาร์เก้ตกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนเมือง ต่อยอด” นิตยสาร จะมีทังรูปเล่มและออนไลน์ และมีสือในเครือ เดย์ โพ เอทส์ ทีคอยช่วยเหลือด้านสือโฆษณาและสือออนไลน์ รูปแบบการนําเสนอเน้นไปในทางสร้างสรรค์คิดสิงที แปลกใหม่เพื อสือถึงเนือหาได้ดียิงขึน

จุดเด่น

OSOTHO MAGAZINE เปนนิตยสารการท่องเทียว แนะนําสถานทีท่องเทียว พร้อมสิงอํานวยความสะดวก ในเชิงสาระคู่กับคดีที หมายถึงเรือง กลายมาเปนสารคดีท่องเทียว โดยมี ลีลาการนําเสนอให้น่าสนใจ จนเกิดความคิดวางแผน เดินทาง มีเนือหา Content หลักเกียวกับการท่อง เทียว ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แนวคิดของนิตยสาร คือเปนเอกลักษณ์การท่องเทียวแห่งประเทศไทยมา มากกว่า 58 ป นิตยสารจะมีเพี ยงรูปเล่มแต่จะมีทัง รายเดือนและรวมเล่ม มียอดพิ มพ์ สูงถึง 100,000 ฉบับต่อเดือนนับเปนนิตยสารท่องเทียวทีอายุยืนนาน ทีสุด และมียอดจําหน่ายสูงสุดของประเทศไทย รูปแบบสือ จะเน้นความสวยงามของต้นแบบ มีความ สมจริงใช้ภาพเพื อบรรยายเรืองราว สิงทีคุณจะได้ เห็นเมือไปถึงณสถานทีนันๆ


19

BENEFITS ประโยชน์ทีได้รับ 1. ได้ศึกษาและได้รับความเข้าใจในความหมายและหน้าที ของอาชีพการออกแบบกราฟกมากขึน 2. ได้รับรู้มุมมองของผู้ทีมีประสบการณ์ในการทํางานการ ออกแบบ 3. เห็นถึงความต้องการความสามารถพื นฐานทีจําต่อ ทํางานสายอาชีพนี   4. ได้เรียนรู้ขันตอนการทํางานของการผลิตสือนิตยสาร 5. เห็นถึงความสําคัญและความแตกต่างของส่วนงาน ภายในองค์กร 6. ได้รับรู้ถึงอุปสรรคทีเกิดขึนจากการทํางานจริง 7. สามารถวางแผนแนวทางเพื อพั ฒนาตนเองสู่เปาหมาย อาชีพในอนาคต 8. สามารถนําความรู้ทีได้มาเผยแพร่แก่ผู้ทีสนใจ


SWOT ANALYSIS

OSOTHO MAGAZINE

S: - มีงบประมาณในการจัดทําเล่ม - มีการขึนตรงกับองค์การส่งเสริมการท่องเทียวแห่งประเทศไทย - เปนทีรู้จักของกลุ่มเปาหมายทีเปนวัยทํางาน มีกําลังทรัพย์ในการรับทุกๆเดือน - มีนิตยสารออนไลน์ W: - การมีเนือหาทีเฉพาะเจาะจงไปในทางท่องเทียวจึงทําให้มีกลุ่มเปาหมายทีเฉพาะเกินไป - เนือหาทีได้มาจากหลายแหล่ง ทําให้ติดขัดเรืองเวลาทีมีการวางขายไม่ตรงตามกําหนดในบางเดือน O: - ได้มีส่วนในการส่งเสริมการท่องเทียวภายในประเทศ - มีการประกวดรูปถ่ายจากบุคคลทัวไป ทําให้เปนทีรู้จักมากขึน T: - คู่แข่งทางการตลาดมีจํานวนมาก - มีการจ้างทีมกราฟกมาทํา ทําให้การรวมเล่มเกิดความล่าช้า

10 | OSOTHO MAGAZINE


-คุณสมบัติ Art Di ทีอสท. ต้องการ มีอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือแบบไหน แต่ถ้าทําออก มาแล้วเขาพอใจมันก็โอเค

" การเปนคนช่างสังเกตก็ถือว่า สําคัญ "

-ฝากอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่ทีจะมาทํางานทางสาย อาชีพนี ต้องเปนคนช่างสังเกต ดูแล้วนําไปปรับเพื อตาม ให้ทัน ยกตัวอย่างงานออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือ ของ อสท. เราสนุกทีได้ทํามัน ชอบและมีความสุข ในงานทีทํา

09 | OSOTHO MAGAZINE


- มีขันตอนในการทํางานอย่างไรบ้าง ขันแรก ในแต่ละปเราจะว่าจัดว่าเราจะออกแบบ ยังไง เช่น ตัวแถบของคอลัมน์ ชือคอลัมน์ หรือ รายงานข่าวพิ เศษเราก็จะออกแบบในแต่ละป แล้วเราก็จะใช้ไปตลอด 12 เดือน ด้วยความที ชอบทําตัวหนังสือ เปนตัวหนังสือทีตามท้อง ตลาดไม่ได้ใช้เพราะทําตรงนีมันเสียเวลา ในช่วง ทีเร่งๆก็จะใช้ฟอนต์ทีมีในเครือง ซึงเราก็ต้อง กําหนดด้วยว่าหัวของแต่ละตอน หัวย่อยต่างๆ จะใช้ตัวอักษรขนาดเท่าไหน สีอะไร - กว่าจะออกมาเปนเล่ม อสท. ต้องใช้อะไรบ้าง เราส่งไฟล์เปนชุดๆ เช่นมีคอลัมน์เสร็จแล้ว เรา จะรอให้เปนจํานวนทีเหมาะสม แล้วค่อยส่งร้าน แยกสีทีเขาทําเพจด้วย ให้ไปทําดิจิตัลพรูฟมาให้ เรา บางทีพอพิ สูจน์อักษรเปนขาวดํา เขาจะเห็น อะไรทีคิดไม่ถึง หรือไม่เหมาะสม เขาก็จะปรับอีก ที พอหลังจากพวกเขาโอเคแล้ว เราก็จะมารวม เข้ายก หลังจากทีเขาเลือกแล้วก็จะเอามาดูว่า มันโอเครึปาว

- มีอุปสรรคในการทํางานอย่างไรบ้าง อุปสรรคโดยทัวๆไปจะไม่ค่อยมี มีแต่โดยทัวๆไปคือ text มันมากเกินไป เราก็จะต้องมาลดขนาดรูป เปนการแก้ทีเบสิกทีสุด เพราะเราไม่สามารถไปตัดข้อ เขียนของใครได้ แต่รูปถ่ายเราสามารถย่อหรือขยาย เพื อให้มันลงตัวได้ แต่บางทีนักเขียนบางคนก็ยอม ตัดบทความของเขา - มีความเห็นยังไงเกียวกับการ Copy งาน ถ้าเราไม่ได้คิดมากอะไร ก็คิดซะว่าทีเขามา copy ไป เพราะเขาต้องคิดว่ามันสวยถึงได้เอาไป และคนเรามี พั ฒนาการ การทีเขานําตรงนีไปใช้ เขาอาจจะมีไอเดีย ใหม่ๆ เขาคงไม่ลอกไปทังหมด ก็จะต้องมีปรับเปน อย่างนู่นอย่างนีเพื อให้เปนตัวเขาเอง

08 | OSOTHO MAGAZINE


แต่ทีนีจะมีปญหาเรืองนี เพราะว่าเราใช้นักเขียนและช่างภาพ จากข้างนอกด้วย แล้วเขาจะไม่ค่อยรู้เรืองเวลาว่ามันควรจะ เมือไร ตอนทีทํากับคุณดวงดาวสมัยก่อนจะปดเล่มประมาณ วันที 15,16,18 แต่หนังสือเนีย ทุกกระบวนการต้องมีการ กําหนดเวลา อย่างเช่น โรงพิ มพ์ ได้ต้นฉบับจากเราไปก็จะใช้ เวลา 15 วันในการพิ มพ์ ตังแต่ Prof มาให้เราดูก่อน สมัย ก่อนยังไม่มีดิจิตัล ยังไม่มีการดู prof ก่อน ก็จะแยกสีทํา เฟต เฟตเขาก็จะลงหน้าเพราะฉะนันจํานวน 15 วันของโรง พิ มพ์ ทีต้องใช้ ถ้าเราส่งต้นฉบับช้า เขาก็จะส่งให้เราช้า กระบวนการหนังสือก็คือว่านอกจากนันคือเสร็จแล้วมันจะมี สายส่งทีส่งจากต่างจังหวัด บางทีก็ส่งเปนอําเภออีก มันก็ ใช้เวลา 2-3 วันอย่างเร็ว เพราะฉะนันถ้าเราปดเล่มช้า นอก ซะจากเร่งพิ สูจน์อักษร บางทีคอลัมน์เดียวทีต้องเปนหน้า เดียว แต่มีตัง 3-4 หน้า ทีนีถ้าหากว่าเราไม่รักษาเวลาทีเรา ต้องทํา โรงพิ มพ์ ก็จะทําหนังสือช้า ออกตลาดช้า เวลาที หนังสือจะอยู่ในตลาดก็น้อย มีจึงมีผลกระทบหลายส่วน

07 | OSOTHO MAGAZINE


- หน้ าที ของคุ ณลุ งใน อสท. ต้ องทํา อะไรบ้ าง ? หนึ งเลย เราก็ ต้องจั ดหน้ า แต่ เราไม่ ได้ จะจั ดได้ เลยแบบ เรื อยเปอย เราก็ ต้องดู ภาพว่ ามายั งไง จํานวนภาพมาก หรื อน้ อย แล้ วก็ text เนื อหามากหรื อน้ อยแค่ ไหน แล้ วก็ ต้ องมาจั ดในจํานวนหน้ าที ทางกองบก.เขาจั ดเอาไว้ เช่ น สารคดี เรื อง 10 หน้ า 12 หน้ า หรื อ 14 หน้ าอะไรอย่ างนี เราก็ ต้องจั ดให้ มันลงตั วซึ งกั นระหว่ างจํานวนภาพและ ขนาดภาพ ให้ คล้ องจองกั บ text เนื อหาที เรามี แต่ ตอนหลั งมั นเหนื อยขึ นกว่ าเดิ ม เพราะว่ ามั นมี ภาษา อั งกฤษ ทางกระทรวงเขาต้ องการตรงนั น ซึ งก็ จะมี บทคั ดย่ อเปนภาษาอั งกฤษ เนื อหาของแต่ ละเรื อง แต่ ละ สารคดี แล้ วก็ ยังมี คําบรรยาย บางครั งเราเดาไม่ ได้ หรอกว่ านั กเขี ยนเขาจะเขี ยนคําบรรยายมากน้ อยแค่ ไหน มั นก็ ต้องจั ดแบบหลวมๆไปก่ อนซึ งพร้ อมที จะมาปรั บ แล้ วอย่ างภาษาอั งกฤษก็ มีปญหาอี ก บางที ก็ไม่ มีคํา โปรย โปรยนี ก็ ต้องมี ทังไทย ทั งอั งกฤษ คําบรรยาย ภาพก็ มีทังไทย ทั งอั งกฤษ เราก็ ไม่ รู้ว่าแค่ ไหน บางที เนื อที มั นไม่ มี เราก็ พยายามเบี ยดให้ มันอยู่ ได้ ถ้ ายั งไม่ พอก็ ต้องไปอยู่ ในรู ป ไม่ ว่าจะเปนคําบรรยายหรื อคําโปรย มี อีกเรื องหนึ งที สําคั ญเลย คื อ เราต้ องพยายามทําให้ เสร็ จตามกําหนดที ควรจะเปน

06 | OSOTHO MAGAZINE


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/osotho/

- จุ ดเด่ นของอนุ สาร อสท. คื ออะไร ? ส่ วนหนึ งก็ เรื องของนั กเขี ยนกั บช่ างภาพ เพราะช่ างภาพ ก็ จะทุ่ มเท ทุ กๆคนที ทํางานตรงจุ ดๆนี ก็ ทุ่มเทกั นทั งนั น ที จะหารายละเอี ยดของงาน ว่ าตรงไหนดี ทีจะถ่ าย สภาพ อากาศเปนยั งไง แสงเปนยั งไง อย่ างขึ นไปภู หลวง กว่ า จะได้ ช็อตนึ งเนี ย ช่ วงสายๆเขาอยากถ่ ายวิ วจากหน้ าผา ตรงนี เนี ย ให้ ได้ จังหวะที ดี ทีสุ ด บางช่ วงเมฆมั นเยอะ หมอกมั นเยอะ มองไม่ เห็ นข้ างล่ างก็ ไม่ สวย พอบางช่ วง ไม่ มีเมฆหมอกเลย มองข้ างล่ างเห็ นแต่ หลั งคา บ้ านเรื อน ต้ นไม้ ชั ดเกิ นไปก็ ไม่ สวย เขาก็ รออยู่ อย่ างนั น จนได้ จั งหวะดี ทีความบางความเข้ มมั นเหมาะ ถ่ ายแล้ วเห็ นข้ าง ล่ างไม่ ค่อยชั ด จั งหวะแสงก็ เหมื อนกั น เพราะฉะนั นบางที ที เรามองเนี ย เราก็ ไม่ รู้ว่าเขาต้ องเสี ยเวลาอี กเท่ าไรกั บ จั งหวะช่ วงอย่ างนี อย่ าง อสท. ก็ จะมี คอลั มน์ ท่องโลกใต้ ทะเล ก็ ต้องดํานําและถ่ ายรู ปด้ วย แล้ วก็ ต้องเปนจั งหวะที ว่ าลงไปแล้ วจะไปเจออะไร บางที ก็เฝาจนกระทั งว่ าสั ตว์ ประเภทนี จะอยู่ ทีไหน ในช่ วงเวลาไหน เดื อนอะไร และตรง แหล่ งตรงที ว่ าคนเห็ นบ่ อยๆเขาจึ งอยากถ่ าย บางที ตังใจ จะถ่ ายอย่ าง แต่ ไปเจออี กอย่ างที ไม่ ได้ คาดหวั ง ก็ ถือว่ า เปนเรื องฟลุ ค แต่ ก็ได้ ภาพดี ๆมา หรื ออย่ างเนื อหาก็ เหมื อนกั น เรื องวั ฒนธรรม ประวั ติศาสตร์ เขาก็ ต้องไป ค้ นคว้ าหาที มาที ไปว่ าเปนยั งไง พ.ศ.เท่ าไรอะไรอย่ างนี   

05 | OSOTHO MAGAZINE


ROONGTHIP TEAWTRAKUN ART DIRECTOR AT OSOTHO MAGAZINE - ชืออะไร แนะนําตัวหน่อยคะ?

- ทํางานในฝายอะไร กีปแล้ว ?

รุ่งทิพย์ ต้องมีคําว่านายด้วยนะ เดียวคนคิด ว่าเปนผู้หญิง รุ่งทิพย์ เตียวตระกูล

เปนบรรณาธิการศิลปกรรม ที อ.ส.ท. ก็แบบทีเล่า ให้ฟงว่าคุณดวงดาวเขาชวนให้เข้ามาทําตังแต่ ปลายป 34 แล้วก็ทํา ต่อสัญญามาปต่อปมาเรือยๆ จนกระทังถึงปทีแล้ว ก็บอกเขาว่าจะทําป 61 เปนป สุดท้ายแล้ว พอแล้ว เกษียณจากแบงค์กสิกรมา ตังแต่ป 47 นีป 61 ก็ 14 ปเข้าไปแล้ว อายุ 74 ปก็ ควรจะพอแล้ว ไปเทียวบ้าง ตามที อสท. เขาแนะนํา ให้ไปเทียว

- ทําไมคุณลุงถึงทํา Art Directorทีนี ?  ไม่   ใช่ว่าอยากทําทีนี แต่เปนจังหวะบังเอิญทีคุณ ดวงดาวเขาชวนมาทําตังแต่ป 34 ก็เลยทํามา เรือยๆ

04 | OSOTHO MAGAZINE


INTERVIEW

03 | OSOTHO MAGAZINE


อนุสาร อ.ส.ท. เปนนิตยสารท่องเทียวทีเกิดขึนพร้อมกับองค์การส่ง เสริมการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ปจจุบันเปน การท่อง เทียวแห่งประเทศไทย ซึงก่อตังขึนในป พ.ศ. 2503 อนุสารอ.ส.ท.ออก วางตลาดฉบับแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2503 โดยนําคําว่าอนุสาร อันหมายถึงสารฉบับเล็ก ๆ มาประกอบกับอักษรย่อของหน่วยงานคือ อ.ส.ท.เปนชือนิตยสาร มียอดพิ มพ์ ครังแรก 50,000 ฉบับ เนือหาของนิตยสารนําเสนอเรืองราวของแหล่งท่องเทียวใน ประเทศไทยทังในด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และแม้ว่าองค์การส่งเสริมการท่องเทียว แห่งประเทศไทย ได้รับการยกฐานะขึนเปนการท่องเทียวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ในป พ.ศ. 2522 อนุสาร อ.ส.ท.ก็ยังคงใช้ชือเดิมมา จนกระทังถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2561) รวมเปนเวลา 58 ปแล้ว โดยล่าสุด มียอดพิ มพ์ 50,000 ฉบับ ต่อเดือน ถือเปนนิตยสารท่องเทียวทีเก่า แก่ทีสุด และมียอดจําหน่ายสูงสุดของประเทศไทย และในป พ.ศ.2553 เริมมีการผลิตอนุสาร อ.ส.ท. ในรูปแบบออนไลน์ โดยนําเนือหาและภาพ ในฉบับพิ มพ์ มาออกแบบใหม่ในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการ เพิ มภาพนิงและภาพเคลือนไหวนอกเหนือจากฉบับพิ มพ์ ปจจุบันใช้ ช่องทางจําหน่ายทาง application ของ ookbee ais se-ed ใช้ชือ ว่า อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับอีแม็กกาซีน

02 | OSOTHO MAGAZINE

ABOUT

osotho


http://www.osothomagazine.com TAT Head Office 1600 New Phetchaburi Road, Makkasan, Ratchathevi, Bangkok 10400, Thailand email: osotho.online@gmail.com tel: +66 02 250 5500

01 | OSOTHO MAGAZINE


อสท อนุ ส าร

MAGAZINE

ART DIRECTOR GRAPHIC DESIGNER

ART DIRECTOR INTERVIEW  
ART DIRECTOR INTERVIEW  
Advertisement