Page 1


การมีประจาเดือนที่ผู้หญิงหลายคนมักจะเรียกหรือรู้จักกัน ว่า "เมนส์" หรือ "ระดู" มักเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกาย ที่ทาให้ผู้หญิงมีรูปร่างและมีกลิ่นตัวเฉพาะที่ แตกต่างไปจากผู้ชาย ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากสารที่ร่างกายสร้างขึน้ ใน ผู้หญิงแตกต่างจากในผูช้ าย สารดังกล่าวนีย้ ังส่งผลทาให้เกิด ประจาเดือนใน ผู้หญิงด้วยปกติเด็กผูห้ ญิงจะมีประจาเดือนครั้ง แรกเมื่ออายุประมาณ 11 - 15 ปี


ประจาเดือนก็คือสิ่งที่รา่ งกายไม่ได้ใช้งานแล้ว และถูกขับออกมา ในรูปของเลือด จึงเรียกว่า เลือดประจาเดือน ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละ หนึ่งครั้งและไหลออกมาทางช่องคลอดซึ่งเป็นคนละช่องกันกับท่อ ปัสสาวะผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีประจาเดือนทุก 28 วัน หรือ คลาดเคลื่อนมากหรือน้อยกว่า 7 วัน และมักจะมีครั้งละ 3-7 วัน การมีประจาเดือนครั้งแรก นอกจากจะเป็นสัญญานบอกถึงการ ก้าวย่างเข้าสู่วัยสาวแล้ว ยังหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นสามารถตั้ง ท้องหรือมีลูกได้ เมื่อได้รับเชือ้ อสุจิหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วย


รอบประจาเดือนเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อ เป็น สิ่ งจ าเป็น ในการสื บพั น ธุ์ ส่ ว นใหญ่แบ่งเป็น สามระยะ ได้ แก่ ระยะฟอลลิเคิล ระยะตกไข่ และระยะลูเทียล หรือแบ่งเป็นระยะมี ประจ าเดื อ น ระยะเจริ ญ และระยะหลั่ ง สาร การนั บ รอบ ประจ าเดื อ นเริ่ ม ที่ วั น แรกของการมี เ ลื อ ดประจ าเดื อ น การ คุม กาเนิด ด้ว ยฮอร์โ มนวิธีต่างๆ จะทาให้มีการเปลี่ ย นแปลงของ ระดั บฮอร์โ มนที่ ค วบคุ ม ประจ าเดื อ น ซึ่ งเป็ น ผลที่ตั้ ง ใจให้มี ก าร คุมกาเนิด


เมื่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนค่อยๆ เพิ่มขึ้นในระยะฟอลลิคูลาร์ การมีเลือดประจาเดือนจะค่อยๆ น้อยลงจนหยุด เยื่อบุมดลูกค่อยๆ หนาตัวขึ้น ฟอลลิเคิลในรังไข่เริ่มเจริญภายใต้การทางานประสานกัน ที่ซับซ้อนของฮอร์โมนหลายตัว เมื่อเวลาผ่านไปฟอลลิเคิลอันหนึ่งจะ กลายเป็นฟอลลิเคิลเด่น โดยฟอลลิเคิลอื่นที่เจริญมาพร้อมกันจะฝ่อ และตายไป เมื่อถึงช่วงประมาณกลางรอบเดือน หลังจากมีการเพิ่ม สูงขึ้นของระดับ LH อย่างรวดเร็ว 24-36 ชั่วโมง ฟอลลิเคิลหลักจะ ปล่อยไข่ออกมาเกิดเป็นการตกไข่


หลังจากมีการตกไข่ ไข่นจี้ ะมีอายุไม่เกิน 24 ชั่วโมงหากไม่ได้รับการ ปฏิสนธิ ในขณะที่ส่วนที่เหลืออยู่ของฟอลลิเคิลหลักจะเปลี่ยนเป็น คอร์ปัสลูเทียม ทาหน้าที่สร้างโปรเจสเทอโรน โปรเจสเทอโรนจะทา ให้เยื่อบุมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการฝังตั วของตั ว อ่อนเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ หากไม่เกิดการฝังตัวภายใน 2 สัปดาห์ คอร์ปัสลูเทียมจะสลายไปทาให้มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโป รเจสเทอโรนลดลงอย่างรวดเร็ว เยื่อบุมดลูกจึงสลายออกมาเกิด เป็นประจาเดือน ในรอบเดื อ นนั้ น ร่ า งกายจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในระบบ สื บ พั น ธุ์ แ ละอวั ย วะอื่ น ๆ ท าให้ มี ก ารคั ด ตึ ง เต้ า นมหรื อ อารมณ์ เปลี่ยนแปลงได้เป็นอาทิ การเริ่มแรกมีระดูมักเกิดที่อายุ 12 ปี เมื่อ หมดระยะเจริญพันธุ์แล้วจะเข้าสู่วัยหมดระดู ส่วนใหญ่เกิดที่อายุ 45-55 ปี


การที่ประจาเดือนมาตรงกันทุกเดือนเป็นเรื่องที่ดีด้วยเหตุผลหลายอย่าง ประการ

แรก สะดวกต่อการเตรียมผ้าอนามัยพกพาติดตัวไปด้วยเวลาประจาเดือนใกล้มา จะได้ ไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนให้เสียอารมณ์ และสาคัญอย่างยิ่งสาหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะจะได้ชว่ ยในการคานวณเวลาไข่ตก (ซึ่งจะทาให้ตั้งครรภ์ได้ง่าย หรืออาจช่วยใน การวางแผนคุมกาเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ได้ด้วย ) และรู้ว่าเมื่อไหร่ประจาเดือน ครั้งต่อไปจะมา ทางที่ดีลองทาเครื่องหมาย "วันนั้นของเดือน" ไว้บนปฎิทินกันลืมไว้ ด้วย ส่วนการนับรอบเดือนให้เริ่มนับตั้งแต่วันแรกของการมีประจาเดือนครั้งนี้ไปจนถึง วันแรกของการมีประจาเดือนครั้งถัดไป จะกินเวลาอย่างเร็วก็ 25 วัน ส่วนอย่างช้าก็ 30 วัน รอบประจาเดือนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งความเครียด น้าหนักที่ เพิ่มขึน้ หรือลดลง แม้แต่การใช้ยาคุมกาเนิด ก็มีผลทาให้รอบเดือนคลาดเคลื่อนได้


ส่วนระยะเวลาไข่ตกหมายถึงช่วงเวลาที่มดลูกจะผลิตไข่ออกมาทุกเดือน และมักเกิดขึน้ กลางรอบเดือน คนส่วนมากไม่รู้เวลาไข่ตกของตัวเอง เลยไม่ นิยมการคุมกาเนิดแบบนับวันปลอดภัย หรือที่เราเคยได้ยินว่า หน้าเจ็ดหลัง เจ็ด โดย หน้าเจ็ดหมายถึง ก่อนหน้าที่จะมีประจาเดือน 7 วัน ส่วนหลังเจ็ด หมายถึง ระยะเวลาหลังมีประจาเดือน 7 วัน โดยจะนับวันแรกของการมี ประจาเดือนเป็นวั นที่ 1 นั่นหมายความว่าถ้าเป็นประจ าเดือนนาน 5 วั น คุณก็จะเหลือวันปลอดภัยอยู่เพียง 2 วัน และถ้าเป็นประจาเดือน นาน7วัน นั่นก็แสดงว่าคุณไม่เหลือวันปลอดภัย เลย และมักจะมีหลายคนเข้าใจผิดใน การนับวันปลอดภัย บางคนเข้าใจว่าระยะ หลังเจ็ด หมายถึง หลังจากมี ประจาเดือนแล้วนับไปอีก 7 วัน ซึ่งถ้านับแบบนี้ คุณมีโอกาสเสี่ยงต่อการ ตั้งครรภ์ เพราะมันจะตรงกับวันไข่ตกในรอบเดือนถัดไป นั่นคือวันที่ 14 ของ รอบเดือน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า การนับวันปลอดภั ย หน้าเจ็ดหลังเจ็ดจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% นะคะ ขนาดบาง คนมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นของเดือน ยังเคยตั้งครรภ์เลยค่ะ วิธีที่ดีที่สุด สวม ถุงยางอนามัยดีกว่าค่ะ ป้องกันการตั้งครรภ์ได้แถมยังป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ได้ด้วย


จัดทำโดย

1. 2. 3. 4. 5.

นางสาวธันย์ชนก นางสาวธิดารัตน์ นางสาวมณฑิชา นางสาวกุลปริยา นางจามจุรี

อินทร์บารุง ประภัสสโร สุขสงวน เจริญพ้ฒนาภัค บารุงสินมั่น

ชั้น ม.5/1 ชั้น ม.5/1 ชั้น ม.5/1 ชั้น ม.5/1 ชั้น ม.5/1

เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่

2 4 20 49 50

รอบประจำเดือน  

รอบประจำเดือน Menstruation Cycle

Advertisement