Page 1

340

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15

เวลาเรี ยน 2 คาบ เรื่ อง การใส่ ภาพและการจัดเอกสารที่มี ภาพประกอบ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาภาพมาแทรกในเอกสาร 2. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถใส่ ภาพและจัดเอกสารที่มีภาพประกอบพร้อมกับนาไปปปิบบิั บงานไปด้ สื่ อ อุปกรณ์ ใบงานที่ 15 ห้องคอมพบวเิอร์ในระบบเครื อข่าย ขั้นตอนดำเนินกำร 1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 3 คน 2. ให้นกั เรี ยนทาิามใบงานที่ 15 กำรประเมินผลกิจกรรม 1. การเข้าร่ วมกบจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล 2. ผลงานในใบงานที่ 15

แหล่งทีม่ ำของใบควำมรู้ : http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/index_word.html


341

การแทรกภาพิัดปะหรื อรู ปภาพ จาก Clip Gallery หรื อแทรกรู ปหรื อภาพจากการสแกนที่นาเข้า มาจากโปรแกรม และแหล่งที่มาอื่น เมื่อแทรกภาพิัดปะแล้วสามารถแปลงภาพเป็ นวัิถุ รู ปวาดและ ใช้ิวั เลือก บนแถบเครื่ องมือ การวาด เพื่อแก้ไปขวัิถุ ิัวอย่างเช่น การเปลี่ยนิัวเิบมหรื อสี ของเส้น การ จัดเรี ยงชบ้นส่ วนใหม่ หรื อ การรวมภาพ เมื่อเลือกภาพ แถบเครื่ องมือ รู ปภาพ จะปรากิพร้อมเครื่ องมือ ที่สามารถใช้ิดั ภาพ เพบ่มเส้นขอบให้กบั ภาพ หรื อปรับแิ่งความสว่างและความคมชัด ถ้าแถบเครื่ องมือ รู ปภาพ ไปม่ปรากิ คลบกเมาส์ปุ่มขวาที่ภาพ จากนั้นคลบก แสดงแถบเครื่ องมือรู ปภาพ การแทรกรู ปภาพจาก Clip Gallery การแทรกรู ปภาพจากแฟ้ ม การเปลี่ยนขนาดรู ปภาพ การปรับแิ่งรู ปภาพ การเคลื่อนย้ายรู ปภาพ


342

กำรแทรกรูปภำพจำก Clip Gallery มีข้นั ตอนดังนี้ การแทรกรู ปภาพจะิ้องวางิัวชี้เมาส์ไปปยังิาแหน่งที่ิอ้ งการแทรกรู ปภาพก่อน จากนั้นดาเนบนการ ิามขั้นิอน คือ 1. คลบกคาสัง่ แทรก 2. คลบกคาสัง่ รูปภำพ 4. คลบกคาสัง่ ภำพตัดปะ จะปรากิกรอบโิ้ิอบของคาสัง่ 5. เลือกภาพที่ิอ้ งการ 6. คลบกปุ่ ม Insert รู ปภาพจะมาปรากิที่เอกสาร


343

กำรแทรกรูปภำพจำกแฟ้ม มีข้นั ิอนดังนี้ การแทรกรู ปภาพจะิ้องวางิัวชี้เมาส์ไปปยังิาแหน่งที่ิอ้ งการแทรกรู ปภาพก่อนจากนั้นดาเนบนการิาม ขั้นิอน คือ 1. คลบกคาสัง่ แทรก 2. คลบกคาสัง่ รูปภำพ 3. คลบกคาสัง่ จำกแฟ้ม จะปรากิกรอบโิ้ิอบของคาสัง่ 4. คลบกเลือกเครื่ องขับ และแฟ้ มภาพ ที่ิอ้ งการแทรก 5. ดูภาพิัวอย่างจากกล่องด้านขวา 6. คลบกปุ่ ม Insert รู ปภาพจะมาปรากิที่เอกสาร


344

กำรเปลีย่ นแปลงขนำดของรูปภำพ 1. คลบกที่รูปภาพเพื่อเป็ นการกาหนดว่าจะมีการทางานรู ปภาพนี้ ภาพจะปรากิกรอบสี่ เหลี่ยมล้อมรอบ และิรงกึ่งกลางของด้านทั้ง 4 ด้านจะปรากิ จุดสี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ 2. นาิัวชี้เมาส์ไปปวางที่จะสี่ เหลี่ยมดังกล่าว รู ปิัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นลูกศรชี้ทางซ้ายและขวา ถ้านา วางิัวชี้เมาส์ไปปวางด้านข้างของ กรอบสี่ เหลี่ยมิัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนรู ปเป็ นลูกศรชี้ไปปทางซ้ายและขวา 3. กดเมาส์คา้ งไปว้ที่สี่เหลี่ยมมุมใด มุมหนึ่งของรู ปภาพแล้วลากเพื่อทาการย่อ - ขยาย ถ้าิ้องการ ย่อ ขยายรู ปให้ไปด้สดั ส่ วนกันให้กดแป้ น Shift ในขณะที่ลากเมาส์ดว้ ยการวางิัวชี้เมาส์น้ นั ถ้าวางไปว้ทาง ด้านขวา คลบกเมาส์คา้ งไปว้ ลากิัวชี้เมาส์ไปปทางขวาจะปรากิเส้นประ แสดงแนวการขยายของกรอบรู ป เมื่อปล่อยเมาส์ รู ปจะขยายในแนวนอน แิ่ถา้ วางิัวชี้เมาส์ไปว้ที่กรอบสี่ เหลี่ยมทางด้านล่าง คลบกเมาส์คา้ ง ไปว้ ลากิัวชี้เมาส์ไปปทางด้านล่าง จะปรากิเส้นประ แสดงแนวการขยายของกรอบรู ป เมื่อปล่อยเมาส์ รู ปจะขยายในแนวิั้งคือสูงขึ้น


345

กำรแก้ไขรูปภำพ การแก้ไปขรู ปภาพสามารถทาไปด้โดยแถบเครื่องมือรูปภำพ เรี ยกแถบเครื่ องมือรู ปภาพไปด้จาก มุมมอง => แถบเครื่องมือ = > รูปภำพ

ในการแก้ไปขรู ปภาพจะิ้องเลือกภาพที่ิอ้ งการจะแก้ไปข แล้วคลบกที่รูปภาพเพื่อกาหนดพื้นที่ทางาน ก่อนทุกครั้ง กำรตัดคำ ลักษณะการิัดคาแบ่งออกเป็ น - จัิุรัส - แน่น - มองผ่าน - ไปม่มี - ด้านบน & ด้านล่าง


346


347 กำรเปลีย่ นสี ของรูปภำพ คลบกเลือก จะปรากฎระดับสี - อัิโนมัิบ - ระดับสี เทา - ขาว & ดา - ลายน้ า


348

กำรเพิม่ และลดควำมคมชัดของรูปภำพ คลบกเลือก ( ิ้องทาการเลือกพื้นที่ทางานก่อนปรับแิ่งรู ป) แล้วสังเกิความคมชัดของรู ปจะ เปลี่ยนไปป คลบกจนกว่าจะพอใจ กำรเพิม่ และลดควำมควำมสว่ ำงของรูปภำพ คลบกเลือก ( ิ้องทาการเลือกพื้นที่ทางานก่อนปรับแิ่งรู ป) แล้วสังเกิความสว่างของ รู ปภาพ คลบกจนกว่าจะพอใจ


349

กำรเคลือ่ นย้ ำยรูปภำพ การเคลื่อนย้ายรู ปภาพสามารถทาไปด้โดย 1. คลบกเมาส์ที่รูปภาพ เพื่อเป็ นการกาหนดว่าจะมีการทางานในรู ปภาพนี้ ภาพจะปรากฎกรอบสี่ เหลี่ยม ล้อมรอบ 2. เลื่อนิัวชี้เมาส์ไปปวางภายในรู ปภาพ ิัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรู ปลูกศรสี่ ทบศทาง จากนั้นกดเมาส์คา้ งไปว้ แล้วเลื่อนเมาส์ไปปยังิาแหน่งที่ิอ้ งการย้ายรู ปภาพนั้น

กำรลบรูปออกจำกเอกสำร 1. คลบกเมาส์ที่รูปภาพที่ิอ้ งการจะลบ 2. คลบกปุ่ ม แก้ไข => ตัด หรื อคลบกเมาส์ที่ปุ่ม


350

แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16

เวลาเรี ยน 2 คาบ เรื่ อง การจัดรู ปแบบเอกสาร

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรู ปแบบเอกสาร 2. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถจัดรู ปแบบเอกสารพร้อมกับนาไปปปิบบิั บงานในชีวบิประจาวันไปด้ สื่ อ อุปกรณ์ ใบงานที่ 16 ห้องคอมพบวเิอร์ในระบบเครื อข่าย ขั้นตอนดำเนินกำร 1. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 3 คน 2. ให้นกั เรี ยนทาิามใบงานที่ 16 กำรประเมินผลกิจกรรม 1. การเข้าร่ วมกบจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล 2. ผลงานในใบงานที่ 16

แหล่งทีม่ ำของใบควำมรู้ : http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/index_word.html


351

การแบ่งสดมภ์ การใส่ เครื่ องหมายหน้าข้อความ การใส่ เลขลาดับ การใช้เครื่ องมือรู ปวาด การวาดรู ปร่ างอัิโนมัิบ การแทรกสัญลักษณ์

การแบ่งเอกสารเป็ นหลายสดมภ์วบธีที่ง่ายที่สุดคือ ควรกาหนดคอลัมน์เสี ยก่อนที่เราจะพบมพ์ขอ้ มูลลงไปป โดยมี ขั้นิอนการทาดังนี้ 1. คลบกเมาส์ เลือกคาสัง่ รูปแบบ 2. คลบกเมาส์ เลือกคาสัง่ สดมภ์ จะปรากิเครื่ องมือแสดงการแบ่งจานวน สดมภ์ 3. คลบกเมาส์ เลือกจานวน สดมภ์ ที่ิอ้ งการ 4. เอกสารจะถูกแบ่งเป็ นหลาย สดมภ์ ิามที่ไปด้เลือกไปว้ การแบ่งเอกสารเป็ นหลาย สดมภ์ นั้นจะมีผลทั้งเอกสาร แิ่ถา้ ิ้องการแบ่งให้เป็ นหลาย สดมภ์ในเอกสาร บางส่ วนก็ สามารถ ทาไปด้โดยการกาหนด กำรนำไปใช้ (5) ทาให้เอกสารถูกแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ ซึ่งการแบ่งเอกสาร เป็ นหลาย สดมภ์น้ นั จะมี ผลเฉพาะพื้นที่ ที่เลือกไปว้เท่านั้น


352

วิธีที่ 1 1. กาหนดพื้นที่ทางานข้อความที่ิอ้ งการใส่ เครื่ องหมายลาดับจัดหัวข้อจะปรากิแถบสี ข้อความดังกล่าว จะิ้องมีระยะเยื้องด้านหน้าเท่ากัน 2. คลบกปุ่ ม ข้อความทุกบรรทัดที่มีระยะกั้นหน้าิรงกันในแิ่ละย่อหน้าจะถูกกาหนดหัวข้อด้วยการใส่ เครื่ องหมายเป็ นจุดิามกาหนด 3. คลบกนอกพื้นที่ทางานเพือ่ ยกเลบกแถบสี วิธีที่ 2 1. กาหนดพื้นที่ทางานข้อความที่ิอ้ งการใส่ เครื่ องหมายลาดับจัดหัวข้อจะปรากฎแถบสี ข้อความดังกล่าว จะิ้องมีระยะเยื้องด้านหน้าเท่ากัน 2. คลบกคาสัง่ รูปแบบ


353 3. คลบกคาสัง่ สั ญลักษณ์ แสดงหัวข้ อย่ อยและลำดับเลข 4. ปรากิกล่องโิ้ิอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลาดับเลข 5. คลบกเลือกแบบสัญลักษณ์ 6. แบบสัญลักษณ์สามารถกาหนดเอง ซึ่งมีให้เลือกอีกโดยการคลบกเมาส์ที่ปุ่ม กำหนดเอง 7. คลบกปุ่ ม ตกลง 8. คลบกนอกพื้นที่ทางานเพือ่ ยกเลบกแถบสี


354

วิธีที่ 1 1. กาหนดพื้นที่ทางานข้อความที่ิอ้ งการใส่ เครื่ องหมายลาดับจัดหัวข้อจะปรากิแถบสี ข้อความดังกล่าว จะิ้องมีระยะเยื้องด้านหน้าเท่ากัน 2. คลบกปุ่ ม ข้อความทุกบรรทัดแิ่ละย่อหน้าจะถูกกาหนดหัวข้อด้วยการใส่ เลขประเภทเดียวกับที่ใช้งานอยู่ ในขณะนั้น 3. คลบกนอกพื้นที่ทางานเพื่อยกเลบกแถบสี วิธีที่ 2 1. กาหนดพื้นที่ทางานข้อความที่ิอ้ งการใส่ เครื่ องหมายลาดับจัดหัวข้อจะปรากิแถบสี ข้อความดังกล่าวจะิ้อง มีระยะเยื้องด้านหน้าเท่ากัน 2. คลบกคาสัง่ รูปแบบ 3. คลบกคาสัง่ สั ญลักษณ์ แสดงหัวข้ อย่ อยและลำดับเลข 4. คลบกเลือกแท็บ ลำดับเลข ถ้าิ้องการใส่ เลขลาดับหัวข้อระดับเดียว 5. คลบกเลือกแท็บ ทาเค้าร่ างลาดับเลข ถ้าิ้องการใส่ เลขลาดับหัวข้อหลายระดับ 6. คลบกเลือกแบบที่ิอ้ งการ 7. แบบิัวเลข สามารถกาหนดเอง ซึ่งมีให้เลือกอีกโดยการคลบกเมาส์ที่ปุ่ม กำหนดเอง 8. คลบกปุ่ ม ตกลง 9. คลบกนอกพื้นที่ทางานเพื่อยกเลบกแถบสี


355 เครื่องมือรูปวำดประกอบด้ วย คาสัง่ รู ปวาด

เลือกวัิถุ

หมุนอบสระ

เส้น

ลูกศร

สี่ เหลี่ยม

รู ปไปข่

กล่องข้อความ

แทรกข้อความศบลป์

เิบมสี พ้นื

เิบมสี เส้น

เิบมสี ิวั อักษร

ลักษณะเส้น

ลักษณะเส้นประ

ลักษณะลูกศร

เงา

3 มบิบ

กำรพิมพ์ข้อควำมลงในกล่องข้ อควำม 1. คลบก ที่ไปอคอน ( กล่องข้อความ ) 2. คลบกพื้นที่ ที่ิอ้ งการสร้างกล่องข้อความ จากนั้นพบมพ์ขอ้ ความลงในกล่องข้อความ 3. เอาเส้นขอบออก โดยการดับเบบลคลบกที่กล่องข้อความ เลือกสี เส้นแบบ ไม่ มีเส้ น


356 กำรประยุกต์ รูปร่ ำงอัตโนมัติกบั กล่องข้ อควำมเข้ ำด้ วยกัน 1. วาดรู ปร่ างอัิโนมัิบิามิ้องการ 2. คลบกปุ่ ม 3. พบมพ์ขอ้ ความที่ิอ้ งการ และปรับแิ่งให้สวยงาม

กำรซ้ อนรูปภำพ


357 จะสั งเกตเห็นว่ ำนกบินอยู่หลังต้ นไม้ ต้ องกำรทำให้ นกบินอยู่หน้ ำต้ นไม้ ทำได้ โดยกำร **คลบกเมาส์เลือก นก ให้เป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมล้อมรอบรู ป แล้วคลบกเลือก คาสัง่ นำไปไว้ ข้ำงหน้ ำ **ถ้าคลบกเมาส์เลือก ต้ นไม้ ให้เป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมล้อมรอบรู ป แล้วคลบกเลือก คาสัง่ ย้ ำยไปข้ ำงหลัง

กำรใส่ สีพนื้ และเส้ น เลือกเครื่ องมือบนแถบเครื่ องมือ รู ปภาพ เลือก เลือกเิบมสี ที่ิอ้ งการแล้วกด ปุ่ ม ตกลง

จะปรากิกรอบโิ้ิอบกาหนดรู ปแบบของวัิถุ


358

กำรใส่ เส้ นขอบของภำพ ขั้นิอนการใส่ ขอบภาพ 1. เิรี ยมภาพ และคลบกปุ่ มขวาของเมาส์ (คลบกขวา) 2. เลื่อนเมาส์ลงมาที่ คาสัง่ จัดรูปแบบรูปภำพ 3. ให้คลบกที่แถบ สี และเส้ น => เลือก สี เส้ น และ สี เพิม่ เพื่อเลือกสี ิ่างๆ ที่ิอ้ งการ 4. เลือก ลักษณะ ถ้าิ้องการลายเส้น 5. เลือก เส้ นประ ถ้าิ้องการเส้นประ 6. เมื่อเลือกไปด้แล้วให้คลบกปุ่ ม ตกลง


359

กำรใส่ เงำให้ ภำพ ขั้นิอนการสร้างขอบเงา 1. คลบกปุ่ มขวาของเมาส์ (คลบกขวา) 2. คลบกไปอคอน เลือกลักษณะเงาที่ิอ้ งการ


360

รูปร่ ำงอัตโนมัติ ประกอบด้ วย

1. เส้น ประกอบด้วย

2. รู ปร่ างพื้นฐาน ประกอบด้วย


361

3. ลูกศรแบบบล็อก ประกอบด้วย

4. แผนผังลาดับงาน ประกอบด้วย

5. ดาวและป้ ายประกาศ ประกอบด้วย

6. คาบรรยายภาพ ประกอบด้วย

กำรใส่ AutoShape (รูปร่ ำงอัตโนมัต)ิ 1. คลบกเมาส์ ที่ปุ่ม รูปวำด จะปรากิของรู ปทรงิ่างๆ ให้เลือก 2. เลือกประเภทของรู ปที่ิอ้ งการ 3. คลบกเมาส์ เลือกรู ปที่ิอ้ งการ 4. เลื่อน เมาส์ ไปปยังิาแหน่งที่ิอ้ งการ จากนั้น คลบกเมาส์ แล้วลากเพื่อกาหนดพื้นที่ แล้วิกแิ่งให้ สวยงาม - ถ้าให้เลือกพื้นที่ปุ่ม <Shift > ค้างเอาไปว้คุณจะไปด้รูปทรงที่มีสดั ส่ วนคงที่ในขณะขยายขนาด - ถ้าให้เลือกพื้นที่ปุ่ม <Ctrl > ค้างเอาไปว้ คุณจะไปด้รูปทรงที่มีจุดศูนย์กลางของภาพอยูใ่ นิาแหน่งเดบม - ในขณะกาหนดพื้นที่สามารถกดปุ่ ม <Shift > และ <Ctrl > พร้อมกันไปด้

ผลที่ไปด้จากการ ใช้เครื่ องมือ อ


362

การแทรกสัญลักษณ์ ในเอกสาร 1. กาหนดพื้นที่ทางานข้อความที่ิอ้ งการใส่ เครื่ องหมายสัญลักษณ์ จัดวางเคอร์เซอร์ในิาแหน่งที่ ิ้องการแทรกสัญลักษณ์ จะปรากิเคอร์เซอร์กระพรบ บอยูใ่ นิาแหน่งดังกล่าว 2. คลบกคาสัง่ แทรก 3. คลบกคาสัง่ สั ญลักษณ์ 4. คลบกเลือก สั ญลักษณ์ ที่ิอ้ งการใส่ 5. คลบกเลือก แทรก 6. คลบกเลือก ปิ ด 7. แทรกสัญลักษณ์ไปด้ิามที่ิอ้ งการ

2

3


363

4

5

6

8. ผลลัพธ์ที่ไปด้ ให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถูกและใส่ เครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผดบ

4

ผลลัพธ์ที่ปรากิ

ผลลัพธ์ที่ปรากิ

ขอบหน้ ำกระดำษ

5


364

กระดาษที่ไปด้เลือกไปว้ สามารถเลือกใส่ ขอบแบบิ่างๆ ไปด้ เพื่อสร้างความสวยงามให้กบั เอกสาร โดยมี วบธีการใส่ ขอบหน้ากระดาษดังนี้ 1. เลือกคาสัง่ รูปแบบ > เลือกเส้ นขอบและเงำ 2. เลือกบัิรรายการ เส้ นขอบกระดำษ 3. เลือกลักษณะขอบหน้ากระดาษที่ิอ้ งการ แล้วคลบกปุ่ ม ตกลง 4. เลือกลักษณะขอบ จากรายการ รูปแบบ 5. เลือกสี จากรายการ 6. เลือกความหนาของขอบจาก ควำมกว้ ำง 7. เลือกขอบหน้ากระดาษแบบศบลป์ จาก ศิลป์ 8. ถ้าิ้องการยกเลบกการเลือกขอบหน้ากระดาษให้คลบกเลือกรายการ None (ไปม่มี)

8

7

course description  

course description