Page 1

ใบความรูท้ ี่ 8 ฟังก์ชันของ PHPที่จัดเตรียมไว้ ฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริง สตริงเป็นประเภทข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอักขระหรือตัวอักษร โปรแกรม ภาษาPHPได้จัดเตรียมฟังก์ชันในกลุ่มนี้ด้วยกันหลายฟังก์ชันแต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะฟังก์ชันที่จาเป็น เท่านั้น ดังนี้ ·addslashes()ใช้พิมพ์เครื่องหมายไว้ข้างหน้าให้กับตัวอักษรพิเศษ ·chr()และord()ให้จัดการรหัสแอสกี้ของตัวอักษร ·explode() และimplode()ให้แบ่งสตริงออกเป็นสตริงย่อยๆ และรวมสตริง ·htmlspecialchars()ใช้แปลงตัวอักษรพิเศษ ·nl2br()ใช้แทรกแท็ก<br>หรือแท็ก<br/> ·strcmp()ใช้เปรียบเทียบสตริง ·strlen()ใช้หาความยาวสตริง ·strrev()ใช้กลับลาดับของตัวอักษร ·substr()ใช้ดึงบางส่วนของสตริงออกมาจากสตริงหลัก ฟังก์ชัน addslashes() ฟังก์ชันนี้เป็นการเพิ่มเครื่องหมาย(Blackslash)ให้กับตัวอักษร 3 ตัวคือ " " (Double Quote).' '(Single Quote) และ(Blackslash)ตัวอย่างโปรแกรมใช้งานสาหรับฟังก์ชันaddslashes() เป็นดังนี้


ฟังก์ชัน chr() และ ord() ฟังก์ชันทั้งสองนี้ใช้สาหรับจัดการรหัสแอสกี้ของตัวอักษร โดยที่ฟังก์ชัน ord () จะทาการแปลง กลับจากตัวอักษรให้เป็นรหัสแอสกี้ ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานฟังก์ชัน chr () และ ord () เป็นดังนี้

ฟังก์ชัน explode() และ implode() ฟังก์ชันทั้งสองนี้ทางานตรงกันข้ามกัน คือ explode() ใช้แบ่งสตริงออกเป็นสตริงย่อยๆ ด้วย สัญญาลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแบ่ง ซึ่งสตริงย่อยที่ถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปรอาร์เรย์เริ่มจากอาร์เรย์ช่องศูนย์ โดยมีรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชัน ดังนี้


ตัวอย่างการใช้งานของฟังก์ชัน implode()

มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน explode2 ครั้ง ครั้งแรกเราระบุให้แยกแค่ 2 ส่วนเก็บเก็บในอาร์เรย์ $a อีกครั้งเราไม่กาห ส่วนฟังก์ชัน implode() ใช้ข้อมูลอาร์เรย์มาประกอบรวมกันเป็นสตริงเพียงชุดเดียว โดยมี รูปแบบการใช้งานของฟังก์ชัน ดังนี้

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน implode() เป็นดังนี้

course new  

course new