Page 1

ใบความรูท้ ี่ 3 PHP เบื้องต้น ในการเขียนโปรแกรมภาษา Html จะประกอบขึ้นจากแท็กคาสั่งต่างๆแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 3.1 รูปแบบล็อกคาสั่งของ PHP สาหรับในโปรแกรมภาษา PHP ก็มีแท็กที่ใช้สาหรับกาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคาสั่ง PHP เช่นเดียวกัน ซึ่งในภาษา PHP มีรูปแบบของบล็อกคาสั่ง 3 รูปแบบ คือ 1. ใช้ <?...?> <? Print “Hello World”; ?> 2. ใช้ <?php...?> <? php Print “Hello World”; ?> 3. ใช้ < Script language=’php’>…</ Script> < Script language=’php’> Print “Hello World”; </ Script> เราสามารถใช้บล็อกคาสั่งของ PHP รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน โดยจาก ตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมภาษา PHP จะทาการพิมพ์ข้อความว่า Hello World ออกมาแสดงผลยัง บราวเซอร์ ต่อไปนี้คือข้อแนะนาบางประการสาหรับบล็อกคาสั่งของ PHP


1.เราสามารถเขียนบล็อกคาสั่งของ PHP แทรกไว้ในแท็ก HTML ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ <HTML> <BODY> <? Print “Hello World”; ?> </BODY> </HTML> 2.เราสามารถเขียนคาสั่งของ PHP นี้ได้หลายๆบล็อกคาสั่งภายในโปรแกรมเดียวกัน ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งจะทาการพิมพ์ข้อความว่า Hello World Good Morning How are you ? เรียง ต่อกัน HTML> <BODY> <? Print “Hello World”; ?> Good Morning <? Print “How are you”; ?> </BODY> </HTML> 3. เราสามารถเขียนบล็อกคาสั่งของ PHP ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องอยู่ภายในแท็กของคาสั่ง HTML ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ <? Print “Hello World”; ?>


4. เมื่อเราเปิดทาการเขียนบล็อกคาสั่งของ PHP แล้ว จาไว้เสมอว่าภายในบล็อกคาสั่งนี้จะต้อง เป็นคาสั่งภาษา PHP เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่แสดงผลลัพธ์ได้ แล้วโปรแกรมจะแจ้ง error หรือความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนบราวเซอร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ <HTML> <BODY> <? Hello World ?> </BODY> </HTML> 5.เมื่อเราเปิดคาสั่ง PHPแล้วภายในบล็อกคาสั่งนี้บรรจุคาสั่งภาษา PHP กี่คาสั่งก็ได้ แต่ว่าใน แต่ละคาสั่งจะต้องลงท้ายด้วยความหมาย : (Semi-colon ) และสามารถเขียนคาสั่งของ PHP หลายๆ คาสั่งภายใน 1 บรรทัดก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ <? Print “Hello ”; Print “ World ”; ?>

คาสั่งแสดงผลลัพธ์ ในการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมแสดงภาษา PHP ได้จัดเตรียมคาสั่งไว้ 3 รูปแบบ คือ 1. echo รูปแบบของคาสั่งนี้เป็น ดังนี้ รูปแบบ echo “... ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์...” พิจารณาตัวอย่างของการ echo ใช้คาสั่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ ต่อไปนี้ <HTML> <BODY> <? echo “This is PHP World”; ?> <br> <?


echo “ 1+2=”,1+2; ?> </BODY> </HTML> จากโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์บนบราวเซอร์ ดังต่อไปนี้ จากโปรแกรมข้างต้นสามารถอธิบายการทางานได้ ดังนี้ echo “This is PHP World”; พิมพ์ข้อความคาว่า This is PHP World บนบราวเซอร์ <br> แท็กของ HTML ในการขึ้นบรรทัดใหม่ echo “ 1+2=”,1+2; พิมพ์ข้อความ 1+2 ตามด้วย ผลลัพธ์ของ 1+2 โดยใช้เครื่องหมาย , แยกข้อมูลส่วนนี้ 1. Print รูปแบบของคาสั่งนี้เป็น ดังนี้ รูปแบบ Print “... ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์...” รูปแบบคาสั่งการใช้งานของคาสั่ง Print และ echo จะมีรูปแบบเหมือนกัน พิจารณาตัวอย่างของการใช้คาสั่ง Print เพื่อแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ <? Print “ This PHP World ” ; ?> จากโปรแกรมนี้จะทาการพิมพ์ข้อความว่า This PHP World ปรากฏบนบราวเซอร์ ข้อแตกต่างของ คาสั่ง echo และ Print ก็คือ คาสั่ง Print ไม่สามารถแยกข้อความ กับนิพจน์ หรือค่าของตัวแปร เหมือนกัน พิจารณาตัวอย่างของการใช้คาสั่ง Print เพื่อแสดงผลลัพธ์ ต่อไปนี้ <? Print “ 1+2= ” ; 1+2; ?> เมื่อทาการรันโปรแกรมนี้บนบราวเซอร์จะแสดงข้อผิดพลาด ดังนี้ 3. Print รูปแบบของคาสั่งนี้เป็นดังนี้ รูปแบบ Print (“... ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์...”) รูปแบบคาสั่ง Print จะแตกต่างจากคาสั่ง echo และ Print คือจะต้องมีเครื่องหมายวงเล็บ เปิดและปิด เช่นตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้


<? Print(“ This is PHP WorldW”) ; ?> นอกจากนั้นคาสั่ง Print ยังมีลักษณะพิเศษก็คือ คาสั่ง Print สามารถจัดรูปแบบการแสดงผล ของข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ด้วย ดังตารางต่อไปนี้ สัญญาลักษณ์ คาอธิบาย %d แสดงค่าอิวเมนติในรูปของเลขฐานสิบ %b แสดง interger ในรูปของเลขฐานสิบ %c แสดง interger ในรูปของรหัส ASCII %f แสดง interger ในรูปของทศนิยม %o แสดง interger ในรูปของเลขฐานแปด %s แสดงค่าอิวเมนติในรูปของเลขสตริง %x แสดง interger ในรูปของเลขฐานหก (ตัวพิมพ์เล็ก) %X แสดง interger ในรูปของเลขฐานหก (ตัวพิมพ์ใหญ่) พิจารณาตัวอย่างโปรแกรมต่อไปนี้ <? Print(“ 10/3 =%d<br>”, 10/3) ; Print(“ 10/3 =%2f ”, 10/3) ; ?> เมื่อทาการรันโปรแกรมแล้ว ผลลัพธ์จะแสดงผลบนบราวเซอร์ เป็นดังนี้ Print(“ 10/3 =%d<br>”, 10/3) ; ใช้รหัสรูปแบบ %d แสดงรูปแบบของเลข จานวนเต็ม ดังนั้น 10/3 จะแสดงผลคือ 3Print(“ 10/3 =%2f ”, 10/3) ; ใช้รหัสรูปแบบ %2f แสดงรูปแบบของ เลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง ดังนั้น10/3 จะแสดผลลัพธ์คือ 3.33 3.3 คาสั่งหมายเหตุ (Comment) ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งเราอาจจะต้องการเขียนข้อความอะไรบ้างอย่างเพื่ออธิบายคาสั่ง ในแต่ละบรรทัด คืออะไร หรือมันทางานอย่างไร เพื่อว่าเราอาจจะย้อนกลับมาศึกษาโปรแกรมที่เขียน ขึ้นอีกครั้ง และทาให้เข้าใจโปรแกรมเดิมได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมภาษา PHP มีเครื่องหมาย Comment ทีใ่ ช้สาหรับการระบุข้อความใดลงในโปรแกรม โดยที่ส่วนของโปรแกรมที่ถูก Comment


ไว้นี้จะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น เครื่องหมายCommentของโปรแกรมภาษา PHP มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1. เครื่องหมาย # 2. เครื่องหมาย // ทั้ง 2 คาสั่งนี้ใช้ระบุ Comment ได้ทีละ 1 บรรทัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ <? Echo “This is PHP World”; # echo “Good Morning”; // echo “How are you?”; ?> จากโปรแกรมนี้เมื่อรันโปรแกรมแล้วบราวเซอร์จะทาการแสดงข้อความว่า This is PHP World เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น

course new  

course new