Page 1

6/2010 • 13. vuosikerta • www.k-l.fi

MA A L L A • MER EL L Ä • I L M A S S A


“Turn new markets into new re venue.”

.. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . ..

Go ahead, challenge us. At Agility, we create and operate logistics facilities, employ people with local knowledge and provide safety stocks in new markets. So we’re not only following where you go, we’re leading you down the road to increased profitability.

Agility is a leading logistics company with 37,000 employees taking care of our customers in more than 120 countries. Put your local office to the test: Tel. 09-618 750 E-mail. finlandsales@agilitylogistics.com © 2010 Agility Logistics AG


| pääkirjoitus | 

Kansalaiset ovat tyytyväisiä julkisiin palveluihin Tässä lehdessä: AEO-todistus nopeuttaa kuljetuksia ja parantaa turvallisuutta................

4

Helsingin KTK:n nettiportaali helpottaa liikennöitsijöiden toimintaa ...................................

7

Elopart Oy: Hankintaa halvemman kustannustason maista...............

8

Suomen Matkatoimisto: Asiakkaan kokoista räätälöityä palvelua ryhmämatkoille.........

10

Jarkko Aitio on ollut tien päällä jo 38 vuotta ...........................

14

Pentti-Oskari Kangas: Elämysyrittäjä Suomessa, auttaja Sri Lankassa...............

26

Volkswagenin hyötyautoilla vahva menekki........................

36

Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä julkisiin palveluihin eikä tyytyväisyydessä ole viime vuosikymmenen aikana tapahtunut suuria muutoksia. Tämä selviää valtiovarainministeriön teettämistä tutkimuksista, joissa on kartoitettu kansalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin sekä palvelutottumuksissa ja -odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Julkisten palvelujen laatubarometrillä on mitattu palvelutyytyväisyyttä seitsemän kertaa vuosina 2003 - 2010. Julkishallinnon verkkopalvelut -tutkimuksen avulla on selvitetty kansalaisten tottumuksia ja odotuksia sähköisen asioinnin suhteen yhdeksän kertaa vuosina 2001 -2010. Molemmat tutkimukset toteutettiin rinnakkain puhelinhaastatteluin loppukesällä 2010. Julkisten palvelujen laatubarometriä varten haastateltiin 5000 ja Julkishallinnon verkkopalvelut -tutkimusta varten 1000 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Tutkimusotokset vastaavat Suomen väestörakennetta pienoiskoossa. Tämänvuotisten haastattelujen perusteella kouluarvosanoilla mitattuina aikaisempaa paremmat arviot ovat saaneet terveyskeskusten ajanvarauspalvelut (8,1) ja päivystyspalvelut (8,0) sekä taajamien ulkopuolisten pääteiden kunto ja palvelukyky (8.1). Aikaisemminkin korkeita arvosanoja saaneet palvelut on pääsääntöisesti arvostettu erittäin korkealle. Kirjasto, peruskoulu ja päiväkoti saivat kukin arvosanan 8,4. Erityisen tyytyväisiä ollaan julkisia palveluja tuottavan henkilöstön ammattitaitoon ja yhteistyöhön heidän kanssaan. Henkilöstön ammattitaito päiväkodeissa (8,4), kouluissa 8,5) ja kirjastoissa (8,4) arvostettiin korkealle. Haastatteluissa kriittisempiä arvioita annettiin mm. yhteydensaannista, palvelusta tiedottamisesta ja erityisesti verkkopalvelujen käyttöä koskevasta neuvonnasta. Alle 50-vuotiaista haastatelluista 98 % käytti internetiä päivittäin tai viikoittain ja 50-64 -vuotiaidenkin keskuudessa 79% oli käyttänyt internetiä päivittäin tai viikoittain. Verkkopalveluna haluttiin yleisesti hoitaa mm. laskujen maksaminen, terveyskeskuspalvelujen ajanvaraus ja lääkereseptien uusiminen. Vastaajien mielestä viranomaisten verkkopalveluja voitaisiin erityisesti parantaa kolmella kohdealueella - kokoamalla viranomaisten palveluja yhteispalvelupisteisiin tai yhteisiin verkkoportaaleihin, yksinkertaistamalla viranomaisten toimintatapoja ja palveluja sekä tiedottamalla nykyistä tehokkaammin jo olemassa olevista palveluista ja etuisuuksista.

Koulutus Työhyvinvointia myös taloudellisesti haastavina aikoina.............30 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Forssan ammatti-instituutille.................... 31 V-S ELY-keskus rahoittaa alueen elinkeinorakenteen muutosta...................32 Työnjohtokoulutus kehittää valmiuksia toimia kuljetusalan esimiestehtävissä.......34 Ajankohtaista logistiikan tiimoilta Varsinais-Suomesta..................................56

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, katja@grafidee.fi JAKELU Itella Oyj •

ISSN 1458-1086 • KANSIKUVA Santapark


AEO-todistus nopeuttaa kuljetuksia ja parantaa turvallisuutta Et voi vaikuttaa laivan, lentokoneen tai maakuljetusten nopeuteen. Sen sijaan sinulla on mahdollisuus hankkia AEO-todistus, jonka avulla kuljetusketjun tullitarkastusten määrä jopa puoliintuu ja koko kuljetusketju on kolmanneksen nopeampi.

T

urvallisuusnäkökulmasta katsottuna AEOtodistuksen avulla on mahdollisuus vähentää hävikkiä lähes 40 %. Tämän todistaa Tampereen turvallisuusmessuilla 8.9.2010 kerrottu Stanford Universityn tutkimus.

Yhdysvaltojen tulli haasteena pk-yrityksille Jos suomalainen yritys vie tavaraa Yhdysvaltoihin ja haluaa tullauksen sujuvan nopeasti ja ongelmitta, sillä on oltava Yhdysvaltain tulliviranomaisten myöntämä C-TPAT-todistus. Tällä hetkellä todistus vaatii pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä kohtuuttomia ponnisteluja toiminnan laajuuteen nähden. Todistuksen voi antaa vain Yhdysvaltain tulliviranomainen, joka käy Suomessa auditoimassa yrityksen toiminnat ja myöntää todistuksen – jos myöntää.

AEO avaa markkinoita EU:n ulkopuolelle Vuoden 2011 alusta voimaan tulevan turvallisuusuudistuksen (itsearviointi) tavoite tarkoittaa mm. sitä, että Yhdysvaltain viranomaiset hyväksyvät AEO-todistuksen samanarvoiseksi kuin C-TPAT-todistuksen. Vasta-


Tullin tehotarkastus, © Tullin kuva-arkisto

vuoroisuusperiaatteen ovat jo hyväksyneet mm. Norja, Sveitsi ja Japani. Lisäksi muun muassa Venäjä ja Kiina ovat toteuttamassa vastaavia toimintoja, joten AEO-todistus on avainasemassa yrityksille, jotka toimittavat tavaraa EU:n rajojen ulkopuolelle.

Todistuksen myöntää Suomen Tullihallitus Toisin kuin esimerkiksi C-TPAT, AEO-todistuksen myöntää Suomen Tullihallituksen AEO-yksikkö. Se helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten vienti- ja kuljetustoimintaa ja antaa mahdollisuuden kasvaa myös EU:n ulkopuolella. Tullihallituksella on myös neuvontapuhelin, josta yritykset saavat neuvoja siihen, mitä yritykseltä vaaditaan ennen kuin AEOhakemus kannattaa edes jättää. On nähtävissä, että AEO-hakemusten määrä kasvaa voimakkaasti heti kun Yhdysvallat on hyväksynyt vastavuoroisuusperiaatteen. Siinä vaiheessa viranomaisten resurssit ovat varmasti tiukalla pelkkien paperitöiden kanssa, mutta toki yrityksillä on mahdollisuus käyttää mm. aiheeseen erikoistuneita ja puolueettomia yrityksiä tai konsultteja tilanteen selvittämiseksi.

vaaditaan selkeää turvallisuusjohtamista, henkilöstö-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta sekä logistiikan, tuotannon ja toimitusketjun turvallisuutta. Eli ennen kaikkea hyvää turvallisuuskulttuuria. Ennen kuin mitään parantavia toimenpiteitä edes suunnitellaan on syytä tehdä kattava selvitys nykytilasta. Sen voi tehdä viranomainen tai puolueeton yritys. Vasta selvityksen perusteella voidaan tehdä selkeitä toimenpidesuunnitelmia ja toteuttaa suunnitelmat, jotta yritys täyttäisi AEO-todistuksen edellyttämät vaatimukset. Jatkossa AEO-toimija on velvoitettu ylläpitämään saavutettua turvallisuustasoa, kehittämään turvallisuustoimintaansa, ilmoittamaan AEO-asemaansa vaikuttavista muutoksista ja nimeämään vähintään yksi vastuuhenkilö AEO-asioihin.

AEO:n hyödyt ovat kiistattomat Tulevaisuudessa vain yksi todistus riittää. Kun vastavuoroisuusperiaate on hyväksytty, ei enää tarvita eri maiden tulliviranomaisten erillisiä auditointeja ja todistuksia. AEOtodistus nopeuttaa eri maiden tulliviranomaisten ja liiketoiminnan välistä yhteistyötä ja siten auttaa suoraan yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja turvallisemmin.

Mitä yrityksen täytyy huomioida ennen AEO-hakemustaan?

AEO pähkinänkuoressa

AEO-toimijaksi hakeutuvalta yritykseltä

EU:n tavoite on hyväksyttää vastavuoroi-

Vuoden 2008 alusta voimaan tullutta AEO todistusta on Suomessa tähän mennessä myönnetty vain noin 40 kappaletta kun esim. Ruotsissa niitä on myönnetty jo sadoittain.

suusperiaate muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa ja vielä vuoden 2011 aikana. AEO-toimijaksi hakeutuminen on vapaaehtoista. Tavoitteena on taata tavaroiden sujuva ja turvallinen liikkuminen läpi koko kuljetusketjun. Lähtökohta tälle on, että jokainen yritys kuljetusketjussa olisi AEOhyväksytty. AEO-todistus sovitetaan kunkin yrityksen toiminnan laajuuteen ja luonteeseen, eli pieniltä yrityksiltä ei esimerkiksi vaadita samaa fyysistä turvatasoa kuin suurilta yrityksiltä.

Kuljetus & Logistiikka

5


Pitkäaikaiseen työsuhteeseen Cat® -vastapainotrukkien legendaarinen luotettavuus ja Roclan palvelu muodostavat tiimin, jolla on vain yksi tavoite:

ylittää odotuksesi kerta toisensa jälkeen.

Lisätietoja Rocla Oy, p. 020 778 1300

www.rocla.com 6

Kuljetus & Logistiikka


Helsingin KTK:n nettiportaali helpottaa liikennöitsijöiden toimintaa LiikennöitsijäNetti on Helsingin KTK:n uusi internetportaali, joka tarjoaa liikennöitsijöiden tarvitsemat palvelut sähköisessä muodossa. Portaali helpottaa kuljetuksiin liittyviä rutiineja, nopeuttaa rahan kiertoa liikennöitsijöille ja vahvistaa tiedonvälitystä.

”L

iikennöitsijäNetti on suunniteltu liikennöitsijöiden lähtökohdista tekemään heidän toimintaansa helpommaksi. Kun rutiineja voidaan hoitaa helpommin, liikennöitsijät voivat paremmin keskittyä ydintoimintaansa eli kuljetuspalveluiden tuottamiseen”, sanoo Helsingin KTK:n toimitusjohtaja Jussi Niemelä. LiikennöitsijäNetin ansiosta Helsingin KTK voi palvella liikennöitsijöitä vuorokauden ympäri. Portaali tarjoaa keskitetysti kaikki liikennöitsijöille suunnatun tiedon ja heidän toimintaansa tukevat palvelut. Jatkossa Helsingin KTK:n suunnitelmissa on portaalin laajentaminen tuomalla mukaan myös yhteistyökumppaneiden palveluita kuten pankki-, vakuutus- ja rahoituspalveluita.

Rahankierto ja tiedonvälitys nopeutuvat Portaalin kautta liikennöitsijät pääsevät

täyttämään kuormakirjat sähköisesti ja voivat hyödyntää vanhoja kuormakirjapohjia. Samalla tieto näkyy suoraan Helsingin KTK:n laskuttajalla. Lasku asiakkaalle ja tilitys liikennöitsijälle voidaan tehdä välittömästi, jolloin rahankierto nopeutuu ja liikennöitsijä saa tilityksen nopeammin. Portaalin kautta liikennöitsijä voi seurata ajantasaista tilitystilannetta. ”Liikennöitsijä voi liittää mukaa myös tilitoimistonsa. Silloin kopiot tositteista toimitetaan sähköisesti suoraan tilitoimistolle eikä liikennöitsijän tarvitse itse huolehtia niistä”, Niemelä kuvailee. ”Paperilla täytettäviin kuormakirjoihin ja vanhaan kuormakirjaohjelmaan verrattuna

LiikennöitsijäNetti nopeuttaa toimintaa. Liikennöitsijän ei tarvitse asentaa ohjelmia omalle koneelle eikä huolehtia itse niiden päivityksistä”, toteaa portaalin testaamisessa mukana ollut KTK:n hallituksen puheenjohtaja, liikennöitsijä Juhani Nupponen. ”Portaalin toimintoja suunniteltaessa lähtökohtana ovat olleet ratkaisut, jotka tuovat heti suoraa hyötyä liikennöitsijöille. LiikennöitsijäNetti on liikennöitsijöiden kokonaisvaltainen kanava, josta löytyvät viimeisin tieto, tärkeät uutiset ja edistykselliset palvelut”, toteaa portaalin konseptista ja teknisestä toteutuksesta vastanneen Loyalistic Oy:n toimitusjohtaja Antti Pietilä. www.helsinginktk.fi

Kuljetus & Logistiikka

7


Elopart Oy:

Hankintaa halvemman kustannustason maista

V

iime vuosina monet suomalaisyrityksetkin ovat siirtäneet tuotantoaan Kiinaan, Viroon ja muihin halvemman kustannustason maihin. Moni yritys miettii parhaillaankin vastaavanlaista siirtoa. Forssalainen Elopart Oy tarjoaa yrityksille edullisemman ja kevyemmän ratkaisun. - Me pystymme hankkimaan esimerkiksi Kiinasta, Turkista, Puolasta ja Virosta valmistajia, jotka tekevät mittojen mukaisia osakomponentteja täkäläisen yrityksen tuotteisiin. Tuotteiden laatu varmistetaan maksuttomilla näytekappaleilla ennen lopullisen tuotannon käynnistymistä, Elopart Oy:n toimitusjohtaja Vesa Ylösmäki kuvailee. Ylösmäki on toiminut hankintatehtävissä kansainvälisessä teollisuusyrityksessä yli kymmenen vuoden ajan. Tällöin hän perehtyi ulkomaisiin tuotantolaitoksiin ja niiden valmistamiin tuotteisiin. - Jokunen vuosi sitten halpamaiden tuotteissa oli vakaviakin laatuongelmia. Nyt tilanne on muuttunut täysin. Esimerkiksi Kiinassa, Turkissa, Puolassa ja Virossa on runsaasti eri alojen tuotantolaitoksia, joiden valmistamien tuotteiden laatu vastaa täysin länsimaista tasoa. Kuitenkin tuotantokustannukset ovat näissä maissa vielä tuntuvasti edullisemmat kuin esimerkiksi läntisen Euroopan maissa. Ylösmäen mukaan Elopartin henkilöstö tuntee kohdemaidensa olot ja yritykset.

8

Kuljetus & Logistiikka

Elopart Oy hankkii suomalaisille teollisuusyrityksille tuotteita ja valmistajiakin halvempien tuotantokustannusten maista. Näin yritysten ei tarvitse perustaa omia tehtaitaan muualle maailmaan.

- Tarvittaessa suomalaisen asiakasyrityksen edustaja pääsee meidän henkilömme mukana vierailulle ulkomaisiin tuotantolaitoksiin. Me tiedämme ja tunnemme valmistajaehdokkaita, joiden luona kan-

nattaa käydä. Tällöin asiakkaallekin selviää, miten ulkomaiset yritykset toimivat ja millaista työtä ne ovat tähän mennessä tehneet. Monilla ulkomaisilla yrityksillä on jo nyt länsimaisia asiakkaita. Yleensä


Tässä.fi löytää lähimmät palvelut helposti kännykällä Älykäs palveluhakemisto kännykässä. Maksuton palvelu tunnistaa käyttäjän sijainnin ja kertoo kännykän ruudulla mitä kaikkea lähellä on. Tässä.fi:stä löytyvät mm. kaupat, palvelut, museot, tapahtumat, paikallisuutiset ja täsmäsää. Hakemistoalan uudistamiseen tähtäävä Tässä.fi näyttää haetut palvelut etäisyyden mukaan järjestettynä listana tai suoraan kartalla. Organisaatioille perustietojen ja aukioloaikojen lisääminen on ilmaista, ja ajankohtaisia tarjouksia voi julkaista kiinteällä vuosihinnalla niin usein kun haluaa. VTT:llä kehitettyihin innovaatioihin perustuva Tässä.fi yhdistää hyperpaikallisen ja reaaliaikaisen tiedon ainutlaatuiseksi käyttö-kokemukseksi. Suomessa pilotoitavan palvelun tarjoaa Adfore Technologies Oy. Lisätietoa: www.adfore.fi

- Omasta kokemuksestani tiedän, että teollisuusyritysten hankinta- ja ostoihmiset ovat kiireisiä. Me pystymme tekemään hankintaa heidän puolestaan, Elopart Oy:n toimitusjohtaja Vesa Ylösmäki toteaa.

suomalaisasiakkaat vakuuttuvat vierailun jälkeen ulkomaisten yritysten laadusta.

Toimitusvarmuus pelaa Tuotteiden toimitusvarmuus kaukomaista Suomeen on Ylösmäen mukaan kunnossa. - Käytämme parhaiden logistiikkayritysten palveluja. Tarvittaessa tuotteita voidaan tuoda maailmalta jopa lentorahtinakin. Lisäksi meillä on Forssassa varasto, joissa on kriittisiä tuotteita. Sieltä ne voidaan toimittaa asiakasyrityksiin hyvinkin nopeasti. Myös niin sanotun kaupintavaraston käyttö on mahdollista. Tämä tarkoittaa, että tuotteet toimitetaan asiakasyrityksen tiloihin. Asiakas maksaa tuotteista käytön mukaan. - Täkäläiset teollisuusyritykset ovat huomanneet, että asiakkaiden vaatimukset tuotteiden laadulle ja hinnalle kiristyvät kaiken aikaa. Siksi suomalaisyritysten kannattaa ja pitääkin etsiä keinoja hankkia tuotteita entistä edullisemmin ja kuitenkin pitäen korkean laadun. Meidän avullamme se onnistuu.

Apua myös alihankintayrityksille Elopart tarjoaa apuaan myös suomalaisille alihankintayrityksille. - Päähankkijayritykset vaativat toistuvasti, että alihankkijoiden pitää pyrkiä yhä

alempiin tuotantokustannuksiin. Alihankkijat pääsevät tähän hankkimalla meidän avullamme osakokoonpanotuotteita halvemman kustannustason maista. Ylösmäki toteaa, että uudella hankintatavalla on mahdollista lisätä myös suomalaisyritysten markkinaosuutta. - Kun tuotteiden valmistuskustannukset alenevat ja säästynyt hinta siirretään lopputuotteisiin, niiden kysyntä lisääntyy varmasti.

Sopimukset kuntoon Ennen kuin lopullinen yhteistyö ulkomaisen yrityksen kanssa käynnistyy, pitää asiasta tehdä selkeä kirjallinen sopimus. - Meillä on valmiita pohjia erikielisistä valmistus- ja toimitussopimuksista, joiden perusteella on helppo laatia molempia osapuolia miellyttävä, sitova sopimus. Ylösmäki korostaa, että Elopart toimittaa tuotteita metalliteollisuuden ohella myös esimerkiksi muovi- ja kumiteollisuuteen. - Lisäksi maailmalta tulee kauttamme suomalaisasiakkaille täysin valmiita tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi korut, ilmansuodattimet, led-valot ja jopa pizzalaatikot. Yleensä nämä tuotteet menevät täkäläisiin jällenmyyntipisteisiin.

Nopealla Allegro-junalla Pietariin Nopea Allegro-junaliikenne Helsingin ja Pietarin välillä alkoi. Matka-aika lyhenee noin kolmeen ja puoleen tuntiin eli yli kahdella tunnilla nykyisestä. Matka-aika lyhenee uudenaikaisen junakaluston, rajatarkastusten nopeuttamisen ja radan parannustöiden ansiosta. Matkaa nopeuttaa myös se, ettei veturia tarvitse vaihtaa rajalla. Allegro-junat pysähtyvät Helsingin jälkeen Pasilassa, Tikkurilassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Vainikkalassa ja Venäjän puolella Viipurissa ennen Pietaria, kuten nykyisetkin Venäjän-junat. Suomalainen Sibelius-juna ja venäläinen Repin-juna jäävät Allegro-liikenteen alkaessa pois Helsingin ja Pietarin väliltä. Venäläinen Tolstoi-yöjuna jatkaa edelleen liikennöintiä Helsingin ja Moskovan välillä. Kesään 2011 mennessä edestakaisia Allegro-vuoroja on tarkoitus lisätä kahdesta päivittäisestä neljään vuoroon eli nykyinen tarjonta kaksinkertaistuu.


10

Kuljetus & Logistiikka


Suomen Matkatoimisto:

Asiakkaan kokoista räätälöityä palvelua ryhmämatkoille Suomen Matkatoimiston ryhmä-, kokous- ja tapahtumapalvelu tarjoaa hyvin pitkälle räätälöityä palvelua yritysasiakkaille, liitoille ja järjestöille. Siihen kuuluvat tavanomaisten matka- ja majoituspalvelujen ohella esimerkiksi kokouspalvelut kokousjärjestelyineen, ilmoittautumisten vastaanotto ja osallistujien rekisteröintiin liittyvät palvelut sekä oheisohjelmavaraukset.

V

uonna 1909 eli yli sata vuotta sitten perustettu Suomen Matkatoimisto tarjoaa kattavat palvelut ryhmänä matkustaville. - Meillä on aina tarjolla asiakkaan kokoinen ratkaisu matkan tavoitteet ja kustannustehokkuus huomioiden. Tarjonnastamme löytyvät lähes kaikki maailman lentoyhtiöt. Meidän avullamme hoituvat laivamatkat ja -kokoukset niin Itämerellä kuin kauempanakin vaikka Välimerellä tai jopa Karibialla asti. Lisäksi tarjontaamme kuuluvat junamatkat; esimerkiksi uusi Allegrojuna alkaa kulkea Helsingin ja Pietarin välillä joulukuussa. Nopeutensa vuoksi se on jatkossa erinomainen vaihtoehto, Suomen Matkatoimiston ryhmäpalveluiden päällikkö Pia

Sihvonen kuvailee. Sihvonen korostaa, että myös kokous- ja tapahtumapalvelut uusine inspiroivine ideoineen kuuluvat Suomen Matkatoimiston palveluvalikoimaan. - Kokouspalveluumme sisältyvät muun muassa kokoustilojen etsintä ja varaukset, tarjoiluvaraukset, ohjelmaehdotukset sekä –varaukset - aina asiakkaan toiveen ja kokoustarpeen mukaan.

Tarkkaan valikoituja yhteistyökumppaneita Sihvonen korostaa, että tarkkaan valitut yhteistyökumppanit kautta maailman takaavat laadukkaan, paikalliset olot tuntevan ja aina ajankohtaiset raikkaat ideat takaaKuljetus & Logistiikka

11


Suosituimmat ulkomaiset kokous-, kongressi- ja messumatkakaupungit SMT:n mukaan Eurooppa: Tukholma, Lontoo, Frankfurt, Milano, Barcelona, Wien, Hampuri, Monaco, Berliini, München, Pariisi.

Amerikka: New York, Boston, Las Vegas, Chicago.

Aasia: Tokio, Singapore, Hongkong, Peking, Shanghai.

Ryhmämatkalaisten tiimihenkeä voi nostattaa vaikkapa näin Slovenian luonnon helmassa < Taidemuseo Budapestissa antaa näyttävät puitteet yrityksen gaalaillalliselle päivän kokousten jälkeen. > Ryhmäpalveluiden päällikkö Pia Sihvonen toteaa, että Suomen Matkatoimisto tarjoaa ryhmäasiakkailleen räätälöityä palvelua.

Suuret tapahtumat, joihin SMT tarjoaa osaamistaan, voivat ulkomaiden sijaan olla yhtä hyvin myös Suomessa. van palvelutarjonnan. - Oletetaan, että suomalainen ryhmä haluaa matkat ja majoitukset vaikkapa Barcelonaan. Me tutkimme asiakkaan toiveiden mukaan eri lentoyhtiövaihtoehdot ja hotellit ja tarjoamme eri vaihtoehtoja. Asiakas voi sitten itse valita hinnaltaan ja aikataulultaan sopivimman lentovaihtoehdon sekä sijainniltaan tai palvelutarjonnaltaan sopivan hotellivaihtoehdon. Hotellivalikoima ja –kirjo on maailmalla laaja. Asiakas saa hotellin vaikkapa aivan kaupungin keskustasta tai läheltä kokouspaikkaa mieltymystensä mukaan. - Majoituspaikkana voi olla myös linna, kylpylä tai vaikkapa majatalo. Me varaamme lentoliput, majoitukset, aterioinnit sekä kaikki muut matkaan kuuluvat palvelut asiakkaallemme avaimet käteen -periaatteella. Yhteistyökumppanimme käyvät puolestamme katsomassa esimerkiksi sen, millaisia kokoustiloja eri kohteissa on. Li12

Kuljetus & Logistiikka

säksi heillä on asiantuntemusta paikallisista oloista niin säätilan kuin turvallisuudenkin osalta. Meillä on ryhmäasiakkaillemme 24-h palvelu kohteissa, Sihvonen toteaa. Kaikki matkat eivät suuntaudu isoihin kaupunkeihin, vaan kohteena voi olla pienikin paikkakunta. - Tällaisissa tapauksissa tarjoamamme paikallinen asiantuntemus on melkoinen etu. Moni haluaa tutustua matkan aikana myös esimerkiksi paikalliseen kulttuuri- ja urheilutapahtumatarjontaan. - Osa ryhmästä saattaa haluta esimerkiksi jalkapallo-otteluun ja osa teatteriesitykseen. Me järjestämme pääsyliput molempiin tapahtumiin. Suuret tapahtumat, joihin SMT tarjoaa osaamistaan, voivat ulkomaiden sijaan olla yhtä hyvin myös Suomessa. – Täällä järjestämme lukuisia yritystilaisuuksia, joihin tulee osallistujia eri puolilta

maailmaa. Me koordinoimme osallistujien ilmoittautumiset sekä huolehdimme majoituksen organisoinnin, ruokailut, oheisohjelmat ja -palvelut sekä kuljetukset eri kohteisiin.

Huolenpitoa ympäristöstä Sihvonen korostaa, että SMT pitää huolta ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. - Osalla suosittelemistamme hotelleista on ympäristösertifikaatti. Myös asiakkaan toivomuksesta etsimme ja tarjoamme majoitus- ja kokouspaikkavaihtoehdoksi kohteen jolla on ympäristöohjelma. Toki eri maiden valmiusaste tarjota ympäristöarvoja ja kestävää kehitystä kunnioittavia hotelleja ja kokouspaikkoja vaihtelee, Sihvonen sanoo. Ympäristönsuojelua edistää myös SMT:n tarjoama virtuaalikokouspalvelu. Se tarkoittaa, että osallistujat eri paikkakunnilta tai maista ovat neuvotteluyhteydessä toisiinsa eikä heidän tarvitse matkustaa kokoukseen. Parhaimmillaan virtuaalikokoukseen pääsee osallistumaan omalla tietokonepäätteellä tai jopa älykännykällä.


Lataa langattomasti lakisääteiset digipiirturitiedot • Tiedostojen lataus automaattista, halutun jakson mukaan. Tämä varmistaa lainmukaiset latausaikavälit. • Kuljettajakortin ja massamuistin lataukset tapahtuvat ilman yrityskorttia ajoneuvossa. Yrityskortti on toimistossa josta tunnistus tehdään langattomasti • Tiedonsiirto langattomasti salatussa muodossa on kuljettajien kannalta turvallisempaa kuin tiedostojen postittaminen esim. muistitikulla • Säästät aikaa! Tiedot siirtyvät VDO:n Digipiirturista suoraan toimiston ohjelmaan. • Laaja yhteensopivuus eri valmistajien arkisto-ohjelmien kanssa. DLD on saatavana kahtena eri versiona: • WLAN –yhteys • GPRS –yhteys euroopanlaajuiseen langattomaan tiedonsiirtoon.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha. Jälleenmyyjät: www.kaha./jm


Tien päällä

38 vuotta

Kun Jarkko Aitio ohjasi rekkaa pitkin kapeaa vuoristotietä, rinteen toiselta puolelta kuului laukauksia. Entisen Jugoslavian hajoamissodan lisäksi turkulainen kuljettaja ehti 38 vuoden aikana kokea monenlaista reissua.

J

arkko Aition kaasuttaessa 120 hevosvoimaisen Volvon Saksan kamaralle 60-luvun lopulla hän oli yksi harvoista suomalaisista kuljettajista Euroopassa. Samalla matkalla Düsseldorfiin oli mukana alan konkari Eero, joka oli ensimmäinen suomalainen Pariisissa käynyt kuljettaja. — Saksassa meni aikaa tullissa. Ensimmäinen henkilö tarkasti tavaran, toinen laski kilometrit ja päivärahan ja kolmas oli kassa. Ja oltiin sentään Länsi-Saksassa. Italiassa vastaaviin muo-

14

Kuljetus & Logistiikka

dollisuuksiin saattoi kulua koko päivä. Pisimpään Aitio seisoi Espanjan rajalla, jolloin tarvittavaa paperia odotettiin viikko.

Poliisin kanssa oluella Euroopan tiet, tavat ja rekkamiesten taukopaikat tulivat Aitiolle pian tutuiksi. Kuplavolkkareilla ajavien poliisien kanssa saatettiin samassa pöydässä syödä ruoka, ottaa olutta ja paukkuja. Promillerajoituksia ei 1970-luvulla tunnettu. — Ranskassa on vieläkin vapaa meininki viininjuonnin


Albanialaisessa rekassa hevosvoimia oli tasan yksi kappale.

suhteen. Tietyissä ruokapaikoissa, joissa kuskit käyvät, on pisteitä, joissa puhallutetaan. Jos on näyttää kuitti ruokailusta, matkaa voi saada jatkaa, vaikka viiniä olisi juonutkin.

Ajo sodan keskelle Vuonna 1992 Aitio kuljetti avustustarvikkeita Jugoslavian alueelle, jota sodat runtelivat. Ennen rajanylitystä oli järjestettävä paluumatkaa varten dieseliä, sillä sen saatavuudesta ei ollut takeita. Balkanin niemimaan tiet olisivat olleet ilman sotaakin kuin pommin jäljiltä. Aition oli ohjattava auto pitkin kapeita, kuoppaisia vuoristoteitä, samalla kun rinteen toisella puolella ammuttiin. Rekkamies selvisi matkasta ehjänä. Albaniassa häntä ja kahta muuta suomalaista autoa odotti suljettujen rautaporttien takana tuhansia ihmisiä. — Toimme heille pahvilaatikoita, joissa oli mm. vaatteita. Ihmisiä ei voinut päästää suoraan hakemaan tavaroita, sillä pelättiin, että silloin jotkut jäisivät ilman. Kukin huudettiin nimeltä hakemaan laatikkonsa. Köyhässä maassa kelpasi kaikki. Aitiolla on kuva turkkilaisesta rekasta, josta oli viety takavalot. — Albaniassa oli mukavia ihmisiä, vaikka varkaitakin oli – totta kai.

Viimeisillä voimilla Lyypekkiin Irlantia, Islantia ja Venäjää lukuun ottamatta Aitio ajoi kaikissa Euroopan maissa. Matkoiltaan hän palasi terveenä kotiin, paitsi kerran Kreikasta. Laivassa kohti Italiaa Aitio voi pahoin ja kuume nousi korkeaksi. Tuliaisena miehellä oli rahdin lisäksi salmonella. — Kun laiva tuli satamaan Italiaan, menin tutun suomalaisen naisen luo. Hänen miehensä oli lääkäri. Heiltä sain pillereitä, joilla kuume laski. Salmonellaan lääkkeet eivät auttaneet,

Vuoristotiet olivat EteläEuroopassa haastavia reittejä.

mutta mies oli päättänyt siitä huolimatta ajaa kuorman pohjoiseen. Lyypekki oli Aitiolle aiemmilta matkoilta melkein kuin koti. — Sanoivat siellä sairaalassa, että koko äijä on kuiva. Salmonellaa on useaa eri sorttia, mutta onneksi heiltä löytyi heti oikea lääke. Aitio ehti olla usean eri kuljetusliikkeen palveluksessa kunnes 1990-luvun puolivälin jälkeen hän perusti oman. Road Carrierin toimintaa jatkoi hänen poikansa Jari Aitio. — Sitten rahtaus ei enää ollut kannattavaa. Tsekit, puolalaiset ja venäläiset ajavat niin paljon halvemmalla, vuonna 2006 eläkkeelle siirtynyt Jarkko Aitio toteaa. Rekkamiehen veri kuitenkin virtaa suvussa edelleen ja Jari Aitio on yhä alalla. Hän työskentelee kuorma-autoihin varusteita myyvässä Turun Automainonta Oy:ssä.

Jarkko Aitio seurasi aitiopaikalta eurooppalaista liikennekulttuuria. Nyt häntä harmittavat nuoret kuljettavat, jotka jättävät edellä ajavaan vain metrin turvavälin. Kuljetus & Logistiikka

15


AT Specialtransport hallitsee näinkin leveiden ja korkeiden säiliöiden kuljettamisen.

Oy AT Specialtransport Ab:

Projekti- ja erikoiskuljetusten osaaja AT Specialtransport Ab on erikoistunut projekti- ja erikoiskuljetuksiin. Yrityksen johtavana ajatuksena on tehokkuus sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaille.

Ahola Group -konserniin kuuluvan Oy AT Specialtransport Ab:n kuljettamat tuotteet ovat yleensä kooltaan poikkeuksellisen suuria tai erityisen painavia. - Kuljettamiamme tuotteita ovat esimerkiksi siltalohkot, pitkät teräsrakenteet, suuret säiliöt, maansiirtokoneet ja muut vastaavat tuotteet, AT Specialtransportin toimitusjohtaja Jonas Ahola kuvailee. Yrityksen palvelu kattaa Aholan mukaan kokonaisvaltaiset kuljetusprojektit. - Nämä tarkoittavat projektien suunnittelua, vastuuta lastauksesta ja purkauksesta, merikuljetuksesta sekä maantiekuljetuksesta lähtö- ja määrämaassa. Jos kuljetettava tuote näyttää liian suurelta maantiekuljetukseen, käytämme kuljetuksessa laivaa. Pyrimme siihen, että pystymme kuljettamaan kaikenlaisia tuotteita, Ahola sanoo.

Laaja kuljetuskalusto Yrityksen kuljetuskalustoon kuuluu muun muassa lavetteja, erikoisakseleita, jatkorekkoja, pokattuja puoliperävaunuja sekä nostureilla varustettuja kuorma-autoja. AT Specialtransport perustettiin 2007 kun Ahola Transportin jo 1980-luvulla 16

Kuljetus & Logistiikka

aloittama erikoiskuljetustoiminta yhtiöitettiin. Syynä yhtiöittämiseen oli erikoiskuljetusosaamisen edelleen kehittäminen ja laajentaminen. - Liiketoimintamme on ollut haastavaa kahden viime vuoden aikana. Kuluvana vuonna toiminta on kuitenkin huomattavasti piristynyt ja katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä että tulemme yhäkin laajentamaan kalusto- ja palvelutarjontaamme, Jonas Ahola ennakoi.

Toimitusjohtaja Jonas Ahola toteaa, että AT Specialtransportin valtteihin kuuluvat joustavuus sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen.

info


AEO

Authorised Economic Operator Kokonaistoimitusketjun turvallisuus Tiesitkö - itsearviointilomake uusiutuu 1.1.2011 - riskienarviointi on iso osa uudistusta - kyse on yrityksen turvallisuuskulttuurista

Ota yhteyttä, me autamme! www.logisec.fi

ELÄMÄNPELASTAJAT. Dräger Alcotest 3000 ja alkolukko Interlock erlock XT

Dräger Interlock XT on helppokäyttöinen ja ainoa EN-hyväksytty valvotun ajo-oikeuden alkolukko. Sen avulla lla kuljetusyhtiö voi lisätä kuljettajiensa, matkustajiensa ja muiden tielläliikkuvien turvallisuutta sekä parantaa työilmapiiriä ja yrityskuvaansa. Dräger Alcotest 3000 on alkotesteri hintaluokkaan, jossa ei ole ennen totuttu näkemään vastaavaa laatua ja tarkkuutta. Se on täydellinen valinta yksityishenkilöille, jotka haluavat itse saada luotettavaa tietoa veren alkoholipitoisuudesta. Tee kuten yhä useammat yritykset nykyään – hanki palvelukseesi todelliset elämänpelastajat.

www.kaha.fi

ALAN UUTISET &

AMMATTILAISET myös verkossa

www.k-l.fi Kuljetus & Logistiikka 17


Kölnissä sijaitsee Lentorahdin hermokeskus Johtavan logistiikkaalan toimijan UPS:n lentorahtikeskus Kölnissä käsittelee yritysten paketteja tehdasolosuhteissa. Keskuksessa käsitellään yksi lentokoneellinen rahtia joka seitsemäs minuutti. Teksti Virpi Adamsson

18

Kuljetus & Logistiikka

U

PS:n Kölnin toimipiste on vuodesta 1986 ollut strategisesti tärkeä yritysten kansainvälisille verkostoille. UPS:n Louisvillen, USA:n, Hong Kongin ja Kiinan keskusten ohella Köln on yritysten avain kansainväliseen logistiikkatarjontaan asiakkailleen Euroopassa ja muualla maailmassa. – Kölnin laitos pystyy lajittelemaan 165 000 pakettia tunnissa, kertoo UPS:n Pohjoismaiden toimitusjohtaja Michael Düster. Keskus on täysin automatisoitu ja 99 prosenttia uudelleenlastauksesta tapahtuu

erilaisten teknisten ratkaisujen avulla. Käytännössä kaikki express-liikenne Euroopan sisällä ja pois muihin maanosiin kulkee joka yö Kölnin läpi uudelleen lastattavaksi. Työntekijöitä UPS:n Kölnin pisteessä on yli 2300.

West Freight toi lisätilaa Vuonna 2006 toimipistettä laajennettiin 30 000 neliömetrin suuruisella West Freight -lisäosalla, joka kaksinkertaisti laitoksen lajittelukapasiteettia. Lisäosa on UPS:n kal-


lein investointi Yhdysvaltojen ulkopuolella sen yli satavuotisen toiminnan aikana. Kolmikerroksinen lisäosa on yhdistetty alkuperäiseen rakennukseen kahdella sillalla. Kummallakin sillalla tavara kulkee kahdeksaa eri kuljetushihnaa pitkin. Keskuksessa on kolme erillistä lajittelusysteemiä, jotka erottelevat paketit koon ja muodon mukaan. Kaiken kaikkiaan keskuksessa on neliömetrejä 75 500. UPS:n logistiikkakeskuksen kiitorata on mitoitettu kaikenkokoisille lentokoneille. Lentokoneet laskeutuvat käyttäen erityistä polttoainetta säästävää laskeutumistapaa. – Siinä moottorit ovat tyhjäkäynnillä laskeutuessa. Koneet liukuvat kentälle ja säästävät näin noin 190 litraa polttoainetta lentoa kohden, valottaa Michael Düster ja kertoo laskeutumistavan vähetävän myös meluhaittoja. UPS on maailmanlaajuisesti johtava logistiikka-alan toimija. Yritys tekee paljon tutkimustyötä kehittääkseen toimintaansa ympäristöarvot huomioon ottaen. – Uusin tavoitteemme on parantaa polttoainetehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, sanoo Michael Düster.

Kuljetus & Logistiikka 19


Helsingin sataman liikenne edelleen kasvussa Yksiköidyn tavaraliikenteen* kasvu on jatkunut vuoden ajan ja jatkui edelleen marraskuussa. Viennin kasvu oli viime marraskuuhun verrattuna 13% ja tuonnissa oli kasvua 15%. Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli marraskuussa 867 000 tonnia, kasvua 13%. Määrä ylitti jo taantumaa edeltävän tavaraliikenteen tason. Tavaraliikenteen määrä oli tammimarraskuussa yli 9,0 miljoonaa tonnia. Kasvua oli 15% viime vuoteen verrattuna. Määrä oli kuitenkin vielä 11% vähemmän kuin vuoden 2008 vertailukaudella. *Kokonaistavaraliikenteestä vähennetty bulkkiliikenne

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tulee pakolliseksi Molemmat lait tulevat voimaan 1. elokuuta 2011. Lain myötä nykyinen alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi. Alkolukotonta ajoneuvoa voi käyttää tilapäisesti enintään viisi arkipäivää, mutta poikkeustilanteesta on ilmoitettava viipymättä kuljetuksen tilaajalle. Tilausajoina hoidettavat koulu- ja päivähoitokuljetukset ajetaan takseilla ja linja-autoilla. Jatkossa käyttöön hyväksyttävien alkolukkomallien on täytettävä ajoneuvolain ja vähintään eurooppalaisen Suomessa hyväksytyn standardin (EN-SFS-standardi) vaatimukset tai jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vastaavat kansalliset vaatimukset. Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa alkolukon asentamisen jälkeen. Laitteiden hyväksynnät Suomessa tekee Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto myös ylläpitää luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista. Alkolukon käytön laiminlyönnistä seuraa sakkorangaistus, joka määrätään päiväsakkoina. Alkolukon käytön valvonta tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa. Alkolukko on autoon asennettava erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava määrä tai enemmän. Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa. Ammattiliikenne ei ole poikkeus rattijuopumusten suhteen.

Uusi Cat® tarjoaa parempaa tuottavuutta ja edullisia käyttövuosia Luotettavat 4.0 – 5.5 tonnin polttomoottorikäyttöiset Cat®–vastapainotrukit ovat parhaimmillaan ulkovarastoissa ja piha-alueilla työskennellessä. Mallisto on uudistunut ja se täydentyi uudella 5,5 tonnin nostokykyluokalla.

M

yös trukkien muotoilua on modernisoitu. Se noudattaa aiemmin lanseeratun pienemmän kokoluokan trukkien kiiteltyä muotoilua. Uuden malliston suunnittelussa on keskitytty löytämään ratkaisuja, jotka tekevät trukista pitkäikäisen ja siten edullisen käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi kätevä kaksinopeuksinen power shift -vaihteisto, 12 V:n sähköjärjestelmä, helppo huollettavuus, osien yhteensopivuus muiden mallisarjan trukkien kanssa ja pitkäikäisten led-valojen käyttö. Työskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävät niin viimeistellyt ergonomiset ratkaisut, trukin kääntymistä helpottava kompaktimpi muoto kuin trukin pitkäikäisyys.

Kuljettajan huomiointia Uudet tehokkaat Cat®-polttomoottoritrukit ovat mukavia käyttää. Esimerkiksi trukin peruuttamista helpottaa kätevä äänimerkkikytkimellä varustettu peruutuskahva. Kuljettaja saa sen ansiosta tukevan otteen sekä vakaamman ajoasennon ja tarvittaessa pystyy tiedottamaan äänimerkein ympäristöä. Trukissa on vakiona käytännöllinen sähkötoiminen seisontajarru sekä hydrauliset

sormenpäillä ohjattavat käyttövivut. Täysin jousitettua istuinta voi säätää ja se vaimentaa tehokkaasti kuoppaisenkin alustan aiheuttamat töyssyt. Ergonominen käsituki tukee kuljettajan käsivartta ja hartiaseutua koko työpäivän ajan. Työturvallisuutta lisää erillinen turvallisuusjärjestelmä (PDS+), joka estää trukin käytön, jollei istuimella istuta. Uutta keskikokoisissa polttomoottori Cat®–trukeissa on myös kaksinopeuksinen automaattivaihteisto, joka on nyt vakiona kaikissa tämän mallisarjan trukeissa. Ajo muuttuu miellyttävämmäksi ja taloudellisemmaksi, kun moottori hakee nopeasti isomman vaihteen. Digitaalinen mittari kertoo kuljettajalle tärkeitä tietoja käytön aikana, kuten ajonopeuden sekä – suunnan, kellonajan, polttoaineen määrän ja moottorin lämpötilan. Mallistossa on vakiovarusteena PIN-koodillinen kuljettajantunnistus, jolla voidaan haluttaessa estää trukin luvaton käyttö. Valinnaisvarusteina on saatavissa mm. tehokkaat ja lähes huoltovapaat öljykylpyjarrut.

Modernit ohjaamoratkaisut Nykyaikaisten ohjaamoratkaisujen ansiosta trukeilla voi työskennellä vaihtelevissa sääolosuhteissa. Valittavissa on joko edullisempi paneeliohjaamo tai rungosta täysin eristetty, kelluvarakenteinen deluxe-tilt-ohjaamo. Hyvin eristetyt ohjaamot ovat hiljaisia, tärinättömiä ja lämpimiä. Ne on varusteltu tehokkaalla lämmityslaitteella, etu- ja takalasien pyyhkijöillä ja pesulaitteilla. Lisävarusteena ohjaamoihin saa mm. ilmastoinnin. Hyvin suunnitellut ohjaamoratkaisut tarjoavat optimaalisen näkyvyyden ja miellyttävän työympäristön.


Tapani Saari Oy hallitsee erikoiskuljetukset

T

apani Saari Oy palvelee asiakkaitaan koko maan alueella kaikkina vuorokaudenaikoina. Yrityksen toimialoina ovat erikoiskuljetukset, maanrakennus, kiviainestuotanto, purku-urakointi sekä pintarakentaminen. - Meillä on erikoiskuljetuksiin kaksi kuljetuslavettia, joista toinen on täysperävaunulavetti ja toinen puoliperävaunulavetti. Pystymme kuljettamaan jopa yli 80 tonnin painoisia tuotteita. Lisäksi lavettimme soveltuvat hyvin erittäin vaikeasti siirrettävien koneiden kuljettamiseen, toimitusjohtaja Tapani Saari kuvailee. Yritys tarjoaa myös saattopalvelun erikoiskuljetuksiin.

- Kun kuljetettavana on ylikorkeita ja ylileveitä kuormia, mukana pitää olla saattoauto ja joskus useampiakin. Me pystymme hoitamaan nämäkin työt asiakkaan puolesta, Saari sanoo. Tapani Saari Oy työllistää noin 40 henkilöä vakituisesti. Kesäaikaan määrä nousee jopa 65 työntekijään. Tapani Saari Oy, Revonkatu 1, 86300 Oulainen www.tapanisaari.fi

Tapani Saari Oy kuljettaa raskasta taakkaa saattoautoineen.

Kuljetus & Logistiikka 21


Kuljetusverkostolle eettiset ohjeet Logistiikkaketjujen toimintaa kehitetään Suomessa eettisesti kestävältä pohjalta. Kuljetusverkoston eettisillä ohjeilla halutaan tukea verkostoitumista ja kuljetusverkostoissa toimivien yhteistyötä. Reilun pelin ohjeet sitouttavat osapuolia pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on yhä parempi asiakaspalvelu. Kuljetusverkostossa toiminnan kulmakiviä ovat keskinäinen kunnioitus, avoimuus ja kitkaton tiedonkulku. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry ja Logistiikkayritysten Liitto ry, jotka edustavat logistiikkaketjuissa toimivia yrityksiä, ovat allekirjoittaneet Helsingissä 2.12.2010 asiakirjan, joka sisältää kuljetusverkoston eettiset ohjeet. Ohjeilla vahvistetaan lakien, sopimusten ja hyvien liiketapojen noudattamista logistiikkaketjuissa sekä kannustetaan toimimaan reilun pelin hengessä. Kuljetusverkoston eettiset ohjeet ovat merkittävä askel yhteisen arvomaailman luomiseksi logistiikkaalalle. Ohjeistus kohottaa myös kuljetusalan imagoa. Allekirjoittajatahot ovat toiveikkaita sen suhteen, että kuljetusverkostoissa toimivat yritykset sitoutuvat ohjeisiin, ja että ohjeilla saadaan aikaiseksi muutosta toimintatapoihin. Näin torjuttaisiin mm. epätervettä kilpailua ja harmaata taloutta. Eettiset ohjeet on tarkoitettu pysyväksi ohjeistukseksi. Luontevana jatkona voisi olla myös asiakaskunnan saattaminen eettisen ohjeistuksen piiriin. Allekirjoittajajärjestöt uskovat, että tämä lisäisi positiivisella tavalla luottamusta logistiikkaketjujemme toimintaan ja halua ostaa kestävällä pohjalla tuotettuja kuljetuspalveluita.

Kuehne + Nagel rakentaa Suomen ensimmäisen pientuulivoimapuiston toimisto- ja varastorakennuksen katolle Helsinki/Suomi, 29 marraskuuta 2010 – Oy Kuehne + Nagel Ltd:n Vantaan toimipisteen katolle asennetaan talvella 2010 Suomen ensimmäinen pientuulivoimapuisto. Osoitteessa Tikkurilantie 141 sijaitsevan rakennuksen katolle asennetaan 10 pientuulivoimalaa, joiden kunkin nimellisteho on 2 KW. Kuehne + Nagel tuottaa jo entuudestaan osan sähköntarpeestaan aurinkoenergialla. Aurinkoenergian osuus toimiston energiatarpeesta on ollut noin 2 - 5%. Yritys arvioi saavansa tuulivoimapuistosta noin 10 - 15% kiinteistössään käytettävästä energiasta. Tuulivoimayksiköt on valittu huolella niin, että niistä saadaan suurin mah-

Urakoitsijat, maanviljelijät, teollisuus ym.

KONEIDEN KULJETUKSET

dollinen teho ilman meluhaittoja. Myös optiseen ulkomuotoon on kiinnitetty huomiota niin, että ne soveltuvat hyvin ympäröivään logistiikkakeskusten ja lentokentän alueeseen. “Kuehne + Nagel on sitoutunut kestävän kehityksen päämääriin ja tuulivoimapuistolla tuotettu sähkö vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 20 tonnia vuodessa,” sanoo Markus Nyman, Kuehne + Nagel Suomen toimitusjohtaja. Tuulivoimapuiston mastot asennetaan maaliskuussa 2011. Tuulivoimapuiston toimittaa Vantaan Eltel Networks Oy. www.kuehne-nagel.com

Vuoden paras tarjous! Asennus veloituksetta

• Siirrämme kaivinkoneet, metsäkoneet, maatalouskoneet ym. työmaalta toiselle • Hoidamme erikoiskuljetukset, niiden liikenteenohjauksen ja kuljetusluvat. • Käytössämme puoliperävaunu- ja täysperävaunulavetit, kantavuus 60 tn asti. • Nostotyöt hoidamme 22 tnm:n kappaletavaranosturilla. • Kysy myös edullisia meno-paluukuljetuksia.

EU:n myydyin trukkivaaka 2690,00 € + alv Vuoden paras Edun arvo tarjous! 500 € + alv Soittele, niin sovitaan hinnasta!

Puh. 0400 381 769

Asennus veloituksetta

Eino Kyllönen

INS TC2000 Edut: • Huoltovapaa • Tarkkuus 99,75% • Jälkiasennus

ERIKOISKULJETUS KYLLÖNEN OY

Saviseläntie 43, 86710 KÄRSÄMÄKI Lavetti 0400-382 888, toimisto (08) 773 417, halli (08) 773 500, www.erikoiskuljetuskyllonen.fi 22

Kuljetus & Logistiikka

Tarjous voimassa 30.1.2010 asti

INS TC2000 Edut:  Finland Huoltovapaa INS Oy  Tarkkuus 99,75% Mail:myynti@insfinland.fi  Jälkiasennus Puh:+358(0)10-421 4141 www.insfinland.fi

EU:n myydyin trukkivaaka 2690,00 € + alv


Jungheinrichin uuden sukupolven pinontavaunuissa on ramppinosto Jungheinrich tuo vuoden 2011 alussa markkinoille uuden trukkisukupolven – ramppinostolla varustetut sähkökäyttöiset pinontavaunut EJC 212z, 214z ja 216z. Perusnosto onkin näiden trukkien erikoisuus: se kasvattaa maavaraa ja helpottaa siten varastoille tyypillisten ”kompastuskivien”, kuten ramppien, yhdysluiskien ja lastaussiltojen, ylittämistä sekä tasoittaa tietä epätasaisella ajoalustalla. Uuden sukupolven trukkien kehittelyn yhteydessä syntyi uusi kantavuuskonsepti, joka päätyi saman tien tuotantoon. Vastaavien aiempien trukkien enimmäiskantavuus oli 1 400 kg (EJC 214z) tai 1  600 kg (EJC  216z), mutta nyt EJC 212z -mallisarjassa tulee tarjolle myös trukki, jonka kantavuus on "vain" 1 200 kilogrammaa. "Tämä parantaa entisestään tämän trukkisukupolven joustavuutta ja lisää mahdollisten käyttökohteiden määrää", Jungheinrichin pinontavaunuista vastaava tuotepäällikkö Stefan Hirt lupaa.

Erittäin suuri työskentelyteho yhdistyy pieneen kulutukseen Jungheinrichin uudet käyden ajettavat trukit ovat omimmillaan tavaroiden varastoinnissa ja varastosta otossa. "Ne ovat todellisia varastotöiden ammattilaisia", Stefan Hirt kehuu. Trukeissa käytetään ympäristöä säästävää, huoltova-

paata Jungheinrich-vaihtovirtatekniikkaa. Siksi EJC kuluttaa vähän, mutta saa paljon aikaan. "Pitkästi yli viiden metrin nostokorkeudet, hyvä jäännöskantavuus, nopea kiihtyvyys ja keskimääräistä pidempi käyttöaika takaavat, että uusien trukkien työskentelyteho on erittäin hyvä." Trukkiin on saatavana lisävaruste, jonka avulla kyytiin voi ottaa kaksi lavaa samanaikaisesti. "Lisävarusteen avulla käyttäjä voi käytännössä kaksinkertaistaa työskentelynopeutensa." Jungheinrichin uusi EJC on luonnollisesti myös helppo ja ergonomisesti moitteeton käyttää. Elektronisesti säädellyn nostomoottorin ansiosta kuorman voi laskea ja nostaa pehmeästi ja hiljaisesti yhdellä napin painalluksella. "Käyttäjällä on todellakin kaikki täysin hanskassa. Särkyvät kuormat voi laskea pehmeästi, lavoja voi nostaa ja laskea nopeasti, ja halutun hyllypaikan luo pääsee erittäin tarkasti", Stefan Hirt kertoo. Lisävarusteena saatava sähkökäyttöinen aisaohjaus helpottaa uuden Jungheinrich-trukin käyttöä entisestään. Sen avulla ohjaaminen onnistuu erittäin vähäisin ponnisteluin eikä väsytä. Hyvin ahtaissa tiloissa, kuten kuormaauton lavalla, trukki ohjautuu erityisen tarkasti, kun ohjausaisa nostetaan pystysuoraan ja ryömintäajo kytketään toimintaan.

Perusno sto onkin näiden trukkien erikoisu se kasva us: ttaa ma avaraa ja helpo ttaa site varastoil n le tyypil listen ”kompa stuskivie n”, kuten ra mppien , yhdyslu iskien ja lastauss iltojen, ylittämis tä sekä tasoitta a tietä epätasa isell ajoalusta a lla.

Miten on 2010 ja eteenpäin? • Miten logistiikka vaikuttaa asiakas- /tuotekannattavuuteen • paljonko tulisi varastoida • miten ostaa oikein • paljonko tulosta voi oikeasti parantaa?

Tilaa yrityksesi oma

SCM Best Practice -analyysi & työkalu!

Lisää aiheesta kirjassa Tilaus-toimitusketjun hallinta 49,80 € sis. toimituskulut SCM Best Oy, Jouni Sakki, puh. 050 60828 jouni.sakki@scmbp.com Kultarikontie 10 E, 00130 Vantaa www.scmbestpractice.com

Kuljetus & Logistiikka

23


Kun tavallinen ei riitä Mikkeliläinen yritys Fibrocom Oy tekee tulevaisuutta. Yhtiö vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin, joiden mukaan energian kulutusta tulisi vähentää, mutta samalla tehokkuutta lisätä.

-O

li kyse sitten autoista, junista tai mistä tahansa liikkuvista kulkuneuvoista, tuo Fibrocom vaihtoehtoisen materiaalin metallin ja muiden vastaavien raakaaineiden tilalle. Kehittämämme ontelokomposiitti-teknologia sopii kohteisiin, joissa

kevyillä, lujilla ja kantavilla rakenteilla on merkitystä, kertoo Fibrocom Oy:n toimitusjohtaja Mauri Laitinen. Fibrocom suunnittelee tuotteet, valmistaa prototyypit ja testaa ne, sekä valmistaa sarjatuotteet läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Komposiittikevytrakenteita yhtiö tekee kotimaahan ja ulkomaille eri teollisuuden aloille, esimerkiksi kuljetusväline-, prosessi- ja puolustusvälinetoimijoille. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Alstom Transport, VR-Yhtymä Oy, Transtech Oy (entinen Talgo Finland) ja Metso Oyj.

Kuljetuskapasiteettiä ja tehokkuutta keveydellä Fibrocomin patentoitu ontelokomposiittiteknologia mahdollistaa esimerkiksi sen, että rek24

Kuljetus & Logistiikka

ka-auton kontit ovat kevyitä, mikä vaikuttaa suoraan autojen kuljetuskapasiteettiin. Kevytrakenteisia kuljetuskontteja Fibrocom on toteuttanut yhteistyössä Kome Oy:n ja Vapo Oy:n kanssa. - Teknologia on patentoitu 17 Euroopan maassa sekä Etelä-Koreassa, Japanissa ja Australiassa vuonna 1992, kertoo Laitinen. Keveyden lisäksi tuotteet ovat lujia ja jäykkiä sekä liitokset saumattomia ja luotettavia. Myös tuotteiden vikasietoisuus on hyvä. - Esimerkiksi rekan kontit tehdään muottityönä yhtenäiseksi kappaleeksi. Tällöin perinteisiä ja erillisiä seinien liitostekniikoita ei tarvita, ja kappale on kestoltaan luja. Materiaalistamme tehdyt osat ovat myös turvallisia. Törmäystilanteessa ontelokomposiitista tehtyjen kappaleiden rakenne pysyy kasassa ja vaimentaa törmäyksen, vaikka osa materiaalista tuhoutuisikin. Tällaisia ovat esimerkiksi kehittämämme törmäysystävälliset valaisinpylväät, kertoo toimitusjohtaja Laitinen. Ontelokomposiittirakenteet ovat hyvä valinta myös silloin, kun halutaan materiaali, joka on lahoamaton ja ruostumaton, eikä


Rautakesko ja Itella ovat allekirjoittaneet kuljetussopimuksen Suomen varastojakeluista Rautakesko ja Itella Logistiikka ovat solmineet kuljetussopimuksen varastojakeluista Rautakeskon kotimaan asiakkaille. Uudella sopimuksella Itellasta tulee Rautakeskon varasto- ja kuljetuskumppani, joka operoi kaikissa Rautakeskon toimintamaissa samoilla tavaran varastointi- ja jakelumenettelytavoilla.

S

haurastu kylmissäkään olosuhteissa. Onteloita voi käyttää monipuolisesti, esimerkiksi lämmöneristykseen tai kaapelointiin.

Uusi keksintö synnytti uuden yrityksen Vaikka Fibrocomin tekemä tuotesuunnittelu täyttäisikin kaikki tekniset vaatimukset, ei tuotantovaiheeseen välttämättä aina päästä. - Esimerkiksi Talgo Finlandin kanssa kehitimme tulevaisuuden junan, jossa alumiini korvattaisiin ontelokomposiitilla. Vaunusta teimme prototyypin, mikä osoitti vaunun olevan jopa 25 prosenttia kevyempi kuin perinteiset junavaunut. Taloudellisten syiden vuoksi varsinainen tuotanto kuitenkin lykkääntyi, harmittelee Laitinen. Toimitusjohtaja uskoo, että uudet kevytrakenteiset junat yleistyvät kymmenen vuoden sisällä. Tällä hetkellä Talgon 2-kerroksisissa vaunuissa on jo käytössä muun muassa Fibrocomin suunnittelemat ja valmistamat päätykatteet, akkulaatikot ja sisustuspaneelit. Idean uuden materiaalin käytöstä Laitinen kehitti vuonna 1987 perustamassaan ja omistamassaan yrityksessä Finnclever Oy:ssä. Uutta keksintöä ja sen kehittämistyötä varten perustettiin uusi yhtiö Fibrocom Oy, jonka taustalla Finnclever toimii yhä. Toimintansa Fibrocom aloitti vuonna 1993.

opimus kattaa Rautakeskon tavaroiden kuljetukset varastoista Krauta- ja Rautia-kauppoihin ja muihin K-asiakassopimuskauppoihin. Varastojakelussa kuljetetaan pääosin oman maahantuonnin ja terminaalitavaravirran tavaraa. Rautakeskolla on vuodessa noin 24 000 asiakastoimitusta, joissa kuljetetaan yhteensä 130 000 tonnia rautakaupan tuotteita. - Koko toiminta-alueen kattavalla kuljetussopimuksella saavutetaan yksinkertaisemmat, suoraviivaisemmat ja tehokkaammat logistiset prosessit ja vastuut, sanoo Rautakeskon logistiikkajohtaja Olli Salmivaara. - Olemme erittäin iloisia yhteistyömme syvenemisestä tällä merkittävällä kuljetussopimuksella. Itella Logistiikka on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia logistiikkapalvelujen tarjoajia. Pystymme tarjoamaan Rautakeskolle kustannustehokkaan logistiikan kokonaispalvelun, johtaja Jarmo Halonen Itella Logistiikasta kertoo. Itella Logistiikka on hoitanut Rautakeskon Suomen varastointipalvelut vuodesta 2002 alkaen. Marraskuussa 2008 Rautakesko valitsi Itella-konserniin kuuluvan Itella Logistiikan kansainväliseksi logistiikkakumppanikseen. Sopimus sisältää rautakauppatuotteiden varastoinnin, terminaalitoiminnot ja myymäläjakelut. Tuolloin sol-

mittu yhteistyösopimus laajensi toiminnan Norjaan ja Ruotsiin, ja myöhemmin muihin Rautakeskon toimintamaihin Baltiassa ja Venäjällä.

Lemminkäisen sata vuotta

Merisatamasta maailman ääriin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen perustettiin 1910 helsinkiläisten rakennusmestareiden erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsijaksi. Yhtiö aloitti toimintansa vedeneristystöillä ja ryhtyi pian valmistamaan myös betonituotteita. Vuonna 1920 Lemminkäinen aloitti kattohuovan tuotannon ja 1930-luvulla asfaltin valmistuksen. Lemminkäisen voimakas kasvu käynnistyi 1970-luvulla, ja siihen asti melko vaatimattomasta pikifirmasta alkoi kehit-

tyä kansainvälinen monirakentaja. Tänään Lemminkäinen on lähes 10 000 ihmisen kansainvälinen työnantaja ja se toimii rakentamisen kaikilla aloilla; talonrakentamisessa, infrarakentamisessa, talotekniikassa ja rakennustuotteissa. Kirjailija Antti Tuuri on koonnut kirjaan Suomen vanhimman rakennusliikkeen monivaiheisen ja mielenkiintoisen historian. - Yritysten elämää paljon tutkineena olen vakuuttunut, että parhaiten niiden kehitystä ymmärtää ihmisten kautta, jotka ovat vahvuuksineen ja heikkouksineen yhtiössä toimineet. Siksi olen yrittänyt kirjoittaa tämänkin kirjan mahdollisimman paljon ihmisten tekemisiä kuvaamalla, sanoo Antti Tuuri. Yhtiön pääkonttori sijaitsi v. 19291974 Helsingin Hakaniemessä. Kuva 1960-luvun alusta.. Kuljetus & Logistiikka

25


Kiireapulainen Pentti-Oskari Kangas

El채mysyritt채j채 Suomessa, auttaja Sri Lankassa

26

Kuljetus & Logistiikka


Toimelias ja värikäs Pentti-Oskari Kangas on moottorina ja idealinkona perheyrityksessä, jolla on kokous- ja virkistyskeskus Herrankukkaro Rymättylässä, höyrylaiva Ukkopekka sekä jazzravintola Turussa. Sri Lankassa pitkään talvehtinut perhe on organisoinut siellä tsunaminjälkeistä avustustoimintaa.

P

entti-Oskari Kangas on syntynyt Uudessakaupungissa 1943. Musiikkiviihdettä seuraavat liittävät hänen nimensä humoristisen yhtyeeseen ”Seitsemän Seinähullua Veljestä”. Muusikon polulta hän kuitenkin siirtyi liike-elämään jo 1970-luvulla. ”Valmistuin opettajaksi Rauman seminaarista 1964”, kertoo Kangas. ”Musiikinopetusta ja koko seminaaria dominoi legendaarinen ja ankara Arvo Räikkönen, joka oli suorastaan pelottava opettaja mutta myös kouli meistä ammattitaitoisia muusikoita.” Kangas toimikin kansakoulunopettajana muutaman vuoden, mutta 1966 hän perusti ”Seitsemän Seinähullua Veljestä” joka edelleen toimii, jo monasti muuttuneessa kokoonpanossa. Kankaan yritystoiminta alkoi toimivana osakkaana kahvikaupassa ja veneveistämössä. Kahvimiehet Oy paahtoi ja möi kahveja 1971-81, moottoriveneitä valmistaneesta veneveistämöstä Kangas irtautui 80-luvun lopulla.

Ukkopekka ja Herrankukkaro Kankaan perhe hankki 1938 rakennetun höyrylaiva Ukkopekan 1985. Se ajaa kesät Turku-Naantali-reittiä, illallisristeilyjä sekä tilausajoa. Kangas hankki kotimaanlaivurin pätevyyden, nyt kipparina on hänen poikansa. ”Sesonki on lyhyt ja tarvitsimme ympärivuotista toimintaa pysyäksemme hengissä. Siksi aloimme kehittää Rymättylässä kalastajatilaamme kokous- ja koulutuspalveluja tarjoavaksi kyläksi. Niin syntyi Herrankukkaro 1994.” Herrankukkaro on myös kylpylä ja saunakylä, jossa on muun muassa jättimäinen maasavusauna. ”Emme ole lomakohde vaikka olemme virkistyspaikka. Asiakkaitamme ovat yritykset ja yhteisöt, siis ryhmät. Pääsääntoisesti asiakkaat pitävät koulutustilaisuuksia ja kokouksia, joihin sitten liittyy saaristoelämyksiä kuten kalastusta ja saunomista. ”Paikka on suosittu syksyisin ja keväisin, jolloin kaupunkioloissa ankara sää saattaa muodostaa elämyksen luonnon parissa. Kankaiden yrityksiin kuuluu lisäksi Vaakahuoneen Paviljon-

ki Turussa, kesäkaudella toimiva elävän musiikin jazzravintola Aurajoen rannassa. Yhteensä kankaat työllistävät 20 ympärivuotista työntekijää ja kesäisin lisäksi 40 sesonkityöntekijää joista pääosa on opiskelijoita. Työnsä tärkeimmäksi voimavaraksi kiireapulaisen titteliä käyttävä Kangas nimeää ylivilkkaan mielikuvituksen ja itsekritiikin puutteen. Hän on myös korostanut itserakkauden merkitystä palvelualoilla joilla vetäytyvät suomalaiset eivät usein ole parhaimmillaan. Miksi itserakkauden? Ihmisen, joka on palveluammatissa, tulee rakastaa sitä, että kuulee jokaiselta tällaisia kommenteja: "teitpä tämä helpoksi meille!"... "olipa upeata palvelua"... "kiitos, tämän tilaisuuden muistan loppuikäni"... "kiitos".."kiitos"..."kiitos"

Avustustoimintaa sisällissodan jaloissa ”Menimme ensi kertaa Sri Lankalle 80-luvun alussa ja kiinnyimme maahan ja sen ihmisiin. Talvehdimme jatkuvasti Gallen seudulla Hikkaduwassa. Olimme siellä tsunamin aikaan tapanina 2004.” Pentti-Oskari Kangas perheineen organisoi monenlaista hätäapua ja rakensi kummijärjestelmän kokoamaan rahaa muunmuassa Positiivarit ry:n puitteissa. Tsunami suolasi kaivotkin, joten alueelle hankittiin 250 vesitankkia. Tärkein hanke on Lotus Hill –projekti, kehitysvammaisten lasten kuntoutushanke. Ulkoministeriö on yksi sen rahoittajista.

Kuljetus & Logistiikka

27


TNT:ltä uusi lentorahtiyhteys Euroopasta Länsi-Kiinan nopeimmin kasvavaan teknologiakaupunkiin

Toimialan ensimmäinen suora reitti

Euroopasta Chongqingiin

K

iinan hallituksen Länsi-Kiinan kehittämisstrategia on merkittävästi kasvattanut alueen taloutta tämän vuoden aikana. Ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana vienti Chongqingista kasvoi 62,1 prosenttia ja kaupungin kansantuote nousi 17,6 prosenttia. Alueen erittäin nopea kasvu tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia TNT:lle. ”Chongqingin alue on kehittynyt LänsiKiinan tärkeimmäksi korkean teknologian valmistajaksi. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystymme tukemaan alueen kehitystä tarjoamalla ensimmäisen kansainvälisen lehtorahtiyhteyden Chongqingin ja Euroopan välillä. Uusi reitti on mahdollisuus meidän asiakkaillemme ja myös TNT:lle”, TNT:n Pohjois-Aasian aluejohtaja Michael Drake kertoo. ”Voimakas panostuksemme Kiinan liikenteessä jatkuu. Shanghain ja Hong Kongin lentojen lisäksi pidän hyvin tärkeänä, että nyt avaamme suoran lennon tänne uudelle teknologia-alueelle Länsi-Kiinassa. Myös suomalaiset asiakkaamme tulevat hyötymään tästä uudesta lentoreitistä”, 28

Kuljetus & Logistiikka

Kansainvälinen pikakuljetus- ja postipalveluyritys TNT ilmoitti avaavansa suoran lentokuljetusyhteyden Länsi-Kiinan nopeimmin kasvavaan teknologiakaupunkiin, Chongqingiin. Yhteys lennetään Boeing 747 –koneilla Liegen ja Chongqingin välillä kolme kertaa viikossa. TNT on nyt ensimmäinen pikakuljetusyhtiö, joka pystyy tarjomaan suoran ja säännöllisen yhteyden Euroopan ja Chongqingin välillä. TNT Suomi Oy:n toimitusjohtaja Åke Blomqvist puolestaan toteaa. Kiina on strategisesti tärkeä markkinaalue TNT:lle. Kasvattamalla niin lento- kuin maakuljetuskapasiteettia alueella yhtiö on pystynyt luomaan ainutlaatuisen palvelutarjonnan asiakkailleen. “Olemme Kiinassa uniikissa markkinatilanteessa. Pystymme vastaamaan asiakkaidemme lisääntyneeseen ulkomaan ja kotimaan kuljetustarpeeseen kattavalla lento- ja maakuljetusverkostollamme”, Drake vakuuttaa.

TNT on syykuun jälkeen lisännyt myös Shanghain ja Hong Kongin lentojen määrää. Nyt TNT lentää Shanghaihin seitsemän ja Hong Kongiin kuusi kertaa viikossa. Yhtiö on vahvistanut myös Kiinan maakuljetusverkostoa ja siinä erityisesti aikataulusidottujen kuljetusten jakelua. TNT:n panostus Aasian alueen logistiikkapalveluihin on saanut myös toimialalta kiitosta, sillä viime viikonloppuna yhtiö voitti International Freighting Weekly Awards -palkinnon tunnustuksena Aasian maakuljetusverkoston laadusta ja luotettavuudesta.


koulutus

Aikuisopiskelu sijoitus osaamiseen

Ammattitutkinto omalta alalta? Koulutusta kokonaan uudelta alalta? Ammattitaitoa täydentäviä opintoja?

Aloja joka lähtöön • • • • • • • • •

ict ohjaava koulutus kauppa ja hallinto tekniikka ja kuljetus työpaikkaohjaajakoulutus maahanmuuttajakoulutus terveys, hyvinvointi ja muoti opetusalan täydennyskoulutus ravitseminen, matkailu ja elintarvike

Kysy lisää

puh. (02) 2633 4777 aikuiskoulutus@turkuai.fi

l

www.aikuiskoulutus.fi

l


koulutus

Työhyvinvointia myös taloudellisesti haastavina aikoina Työhyvinvointityön juuret ovat työsuojelutyössä. Työsuojelun käsite ja sisältö ovat aikojen saatossa muuttuneet yhdessä työelämän muutosten kanssa koskemaan fyysisen työsuojelun lisäksi myös henkistä työsuojelua. Työsuojelulainsäädäntö korostaa työantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan merkitystä. Vaikka päävastuu työsuojelutyöstä onkin työnantajalla ja työnantajan edustamilla esimiehillä, työsuojelussa korostuu myös työntekijän rooli työn ja työolojen kehittämisessä. Parhaimmillaan työsuojelutyötyöllä varmistetaan sekä työntekijän työkyky että yrityksen häiriötön toiminta.

T

yöhyvinvointi on yksilön ja yhteisön kokemus, joka syntyy töissä ja töitä yhdessä tekemällä. Useimpien tutkimusten mukaan yksilön ajantasainen osaaminen työssä on hänen työhyvinvointinsa perusedellytys. Jos henkilö kokee hallitsevansa työnsä suhteessa työn määrään ja vaatimuksiin nähden sekä hänellä on riittävät vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet, hänen osaamisensa, työhyvinvointinsa ja luovuutensa ovat positiivisessa kierteessä. Tätä kierrettä voidaan tukea hyvällä johtamisella. Tutkimusten mukaan juuri hyvällä johtamisella on keskeinen vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Hyvä ihmisten johtaminen on eettisesti korkeatasoista, oikeudenmukaista, mahdollistavaa, kuuntelevaa ja keskustelevaa. Keskusteleva johtamistapa ottaa huomioon erilaiset mielipiteet. Erilaisten mielipiteiden huomioiminen lisää paitsi yksilöiden kokemaa merkityksellisyyden ja arvostuksen tunnetta myös heidän sitoutumistaan organisaatioon. Sitoutunut, motivoinut ja osaava henkilöstö vaikuttaa ratkaisevasti organisaation kykyyn toimia innovatiivisesti. Innovatiivisuudella taas luodaan uusia tuotteita ja palveluita jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa vuonna 2010 tutkimusraportin mukaan strateginen hyvinvointi on selkeästi johdettu vain n. 1/3-osassa suomalaisista yrityksistä. Johtamiseen sisällytettiin normaalit johtamisprosessin elementit – sisällön määrittäminen, tavoitteet,

suunnitelmat, resurssit ja seuranta. Strategisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen kytketään osaksi yrityksen liiketoimintaa. Myös esimiesten roolissa suhteessa työntekijöidensä hyvinvoinnin edistämiseen oli kehittämistä, vain 37 % yrityksistä oli määrittänyt esimiehille roolin asiassa. Suomalaisissa organisaatioissa investoidaan työntekijän hyvinvointiin keskimäärin 724 € ja yhteensä 1,8 mrd € vuodessa. Tästä summasta lähes puolet menee henkilöstön

Tutkimusten mukaan juuri hyvällä johtamisella on keskeinen vaikutus työyhteisön hyvinvointiin.

30

Kuljetus & Logistiikka

koulutukseen (304 € / v); työterveyshuolto vie seuraavaksi eniten (238 € / v). Loppusumma jakaantuu virkistys- ja kulttuuritoiminnan (127 € / v), liikunnan (86 € / v), tyhy-toiminnan (61€ / v), projektien (59 € / v) ja viestinnän (13 € / v) kesken. Tutkijoiden mukaan nykyinvestointien määrä on melko alhainen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamiin kustannuksiin verrattuina. Investointien taso voitaisiin hyvin nelinkertaistaa kansallisen kestävän tuloksen saavuttamiseksi. Organisaatiopsykologi Pekka Järvisen mukaan toimivan työyhteisön kivijalka on selkeä organisaation perustehtävä. Perustehtävä vastaa kysymykseen, mitä varten organisaatio on olemassa. Työpaikan olemassaolo ja menestys riippuvat keskeisesti siitä, miten se hoitaa perustehtävänsä. Järvisen mukaan toimivan työyhteisön kuusi peruspilaria, joiden varassa sekä työyhteisön toimivuus että sen henkinen hyvinvointi lepää-


vät, ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus sekä toiminnan jatkuva arviointi. Jos yksikin näistä pilareista puuttuu tai on rapautunut, niin siitä seuraa ongelmia yleensä sekä työn tekemiseen että työpaikan ilmapiiriin. Esimiehen tehtävänä on huolehtia näistä perusrakenteista. Taantuman aikana tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten säästöt ovat olleet organisaatioiden keskeisiä kilpailukeinoja. Esimiestyön onnistumista on mitattu organisaation kilpailukyvyn kannalta perinteisillä mittareilla: tulos, laatu, tehokkuus, läpimenoaika jne. Henkinen hyvinvointi ei ole kuulunut näihin perinteisiin kilpailutekijöihin. Työntekijöiden ammattitaidosta, töiden suunnittelusta ja organisoinnista sekä työvälineiden toimivuudesta ja ajanmukaisuudesta on kyllä puhuttu. Miten voitaisiin mitata esimiehen onnistumista tällaisina aikoina esimerkiksi valmentavana esimiehenä? Ovatko työhyvinvointia määrittävät tekijät liian vaikeasti, epäsuorasti ja hitaasti mitattavissa? Tiedetäänhän toisaalta, että työhyvinvointi ja tuottavuus ovat kytköksissä keskenään. Jatkuvat muutokset, irtisanomiset ja sopeutumiset kulloiseenkin markkinatilanteeseen vaikeuttavat hyvää esimiestyötä, työhyvinvointia ja aiheuttavat esimiesten paon johtajapaikoilta. Onko vastuun jakaminen johtanut siihen, että vastuuta ei ota kukaan ja yhteistä tavoitetta kohti ei johda enää kukaan? Jos työhyvinvointi säilytetään osana johtamista ohjaavana arvopohjana myös taloudellisesti haastavina aikoina, on panostettava toimivan yhteistyön ja viestinnän rakentamiseen, jotta henkilöstö ymmärtäisi, mikä työssä on tärkeää ja mihin pitää keskittyä. Yleensä ihmiset haluavat tehdä parhaimpansa, kun kokevat tavoitteensa haastavina ja saavutettavissa olevina. Tavoitteiden saavuttaminen tarvitsee oikeanlaista osaamista, pelisääntöjä, kannustavaa palkitsemista ja valmentavaa esimiestyötä.

Yleensä ihmiset haluavat tehdä parhaimpansa, kun kokevat tavoitteensa haastavina ja saavutettavissa olevina.

Kirjallisuus: Järvinen, P. 2004. Esimiestyö ongelmatilanteissa – konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. WS Bookwell Oy. Porvoo. Aura, O., Ahonen, G. & Ilmarinen, J. 2010. Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2010. Tutkimusraportti. Excenta Oy. Helsinki. Kirjoittaja: Marjaana Suutarinen Kehittämispäällikkö, TkT, Johdon ja esimiesten työnohjaaja Johtamistaidon Opisto

Palkintotoimikunnan puheenjohtaja Mirja Hannula ja valtiosihteeri Heljä Misukka luovuttivat palkinnon FAIn edustajille Tampereella 17.11.2010. Keskellä yhtymähallituksen puheenjohtaja Eino Järvinen, johtava rehtori Tuula Koivula ja laatuvastaava Lauri Lähteenmäki.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Forssan ammatti-instituutille Forssan ammatti-instituutti on voittanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon tunnustuksena toiminnan laadun ja tulosten jatkuvasta parantamisesta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Viimeksi FAI osallistui vuonna 2005 ja voitti vastaavan palkinnon tekniikan ja liikenteen sekä ravitsemis- ja talousalan toiminnan perusteella.  Nyt olivat tarkastelussa kaikki koulutusalat eli kunnia kuuluu kaikille Forssan ammatti-instituutin tehtävissä ja toiminnassa mukana oleville. Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu on ollut avoin kaikille ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille. Palkintotoimikunnan muodostivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden sekä opetusalan edustajat.

Kuljetus & Logistiikka

31


Laivat ovat lähteneet – miten Varsinais-Suomessa valmistaudutaan muutoksiin?

V-S ELY-keskus rahoittaa alueen elinkeinorakenteen muutosta Varsinais-Suomen meriteollisuuden tilanne merkitsee vaikeaa rakennemuutosta monille alueen pk-yrityksille. Vaikka Turun telakka nyt näyttäisi saavan uuden tilauksen, on alueellinen rakennemuutos välttämätön. Telakkatoiminnan syklisyys tulee jatkossakin olemaan tosiasia.

T

ästä johtuen meidän on käytettävä kaikki liikenevät resurssit alueen suhdannekestävyyden parantamiseen, sanoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (Työllisyys-, yrittäjyys- ja

32

Kuljetus & Logistiikka

sivistyspalvelut –yksikön) päällikkö Kimmo Puolitaival. Rahoitusta suunnataan toimenpiteisiin, jotka parantavat pk-yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä ja vähentävät alihankintaverkoston riippuvuutta telakasta. Rahoitusta suunnataan myös alkavaan yritystoimintaan ja erityisesti kansainvälistä kasvupotentiaalia sisältäviin yrityksiin.

Investointitukien kohderyhmä laajenee Lisäresursseja on tulossa pk-yritysten kehittämis- ja investointitukiin. ELY-keskus on päättänyt laajentaa investointitukien kohderyhmää vuoden 2011 alusta lukien. Tuki kohdistetaan erityisesti meriteollisuusverkostoyritysten liiketoiminnan uudelleensuuntaamista ja kilpailukyvyn parantamista tukeviin kone- ja laitehankintoihin. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa myös meriteollisuuden ulkopuolisten toimialojen osalta on päätetty tukea kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä, merkittäviä kone- ja laiteinvestointeja. Puolitaival kertoo, että tukirahoituksen avulla on mahdollista aut-

taa liikkeelle yhteensä 30 – 40 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeet, mikä tarkoittaa noin sataa hanketta.

Koulutukseen tulossa lisärahaa Myös yritysten henkilöstön sekä lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden koulutukseen on luvattu lisärahaa. Vuoden 2011 ammatillisen koulutuksen määräraha on kasvamassa 33 prosenttia tämän vuoden vastaavasta. Tämä mahdollistaa sen, että ELY-keskus kykenee rahoittamaan henkilöstön koulutusohjelmia paitsi uuden laivatilauksen tarpeisiin, myös meripuolen osaamisen siirtämiseen maapuolelle tai kokonaan uuteen ammattiin, esimerkiksi palvelualoille. Tammikuussa aloittaa uusi pk-yrityksille suunnattu kansainvälistymisohjelma. Lisätietoja: Kimmo Puolitaival, yksikön päällikkö, V-S:n ELY-keskus, puh. 040 8229 414, kimmo.puolitaival@ely-keskus.fi

Turku, Oasis Class. Kuva: STX Europe

koulutus


KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUS ALKAA MAALISKUUSSA Lisätietoja ja hakeutuminen TTS:n sivuilta, osoitteessa

www.tts.fi Suorita la in vaatim at jatkokou lutukset kä pakolliset tevästi Sa lossa!

KULJETUS- JA LOGISTIIKKA-ALAN JATKOKOULUTUKSET AMMATTIPÄTEVYYSPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2011 • ADR-peruskurssi (Hätäensiapu–alkusammutus) 3.—7.1. (ei 6.1.) • Työturvallisuus kuljetusalalle 20.1. Aika: 7 h / pv Hinta: 120 € / hlö (sisältää TraFi:n rekisteröintimaksun) • Tieturva 1 3. 2. • ADR-täydennyskurssi 12.—13.2. Pyydä tarjous yrityskohtaisista koulutuksistamme: • Digipiirturin käyttö, sidonta ja vastuut 5.3. myynti@sskky.fi tai p. 044 7704 279 • Työturvallisuus kuljetusalalle 17.3. • Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla 19.3. • Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa 2.4. • Hätäensiapu - alkusammutus 16.4. Lisätietoja: • Tieturva 1 28.4. Kari Vesamo, • Työturvallisuus kuljetusalalle 12.5. p. 044 7704 586 tai • ADR-täydennyskurssi 14.—15.5. kari.vesamo@sskky.fi • Työturvallisuus kuljetusalalle 21.5. Lisäesimerkkejä koulutuksistamme: Ajo vaikeissa olosuhteissa, Litra päivässä, Asiakaspalvelu ja elintarvike-hygienia, SPR ensiavun peruskurssi osat 1 ja 2, Yrityskohtaiset kuljettajan ohjeet, Työturvakortti kuljetusalalle.

www.sskky.fi/aikuisopisto SALON SEUDUN AIKUISOPISTO

Hyvoninkatu 1, 24240 Salo • p. (02) 7704 1

Kuljetus & Logistiikka

33


koulutus TTS kouluttaa kuljetusalan työjohtajia ja esimiehiä

Työnjohtokoulutus kehittää valmiuksia toimia kuljetusalan esimiestehtävissä TTS toteuttaa henkilöja tavaraliikenteenalan työnjohtajille ja esimiehille työnjohtokoulutusta, jonka tavoitteena on kehittää esimiesvalmiuksia antamalla hyvät valmiudet työ- ja toimintamenetelmien kehittämiseen, työtehtävien organisointiin ja esimiestyöhön. Koulutus sopii erinomaisesti myös kuljetusyrittäjille. Koulutus on opiskelijoille ja työnantajille maksutonta.

E

simiestehtäviin tarvitaan laajaalaista osaamista ja tietoa. Koulutus on lähtenyt työelämän tarpeista kehittää esimiestyötä tämän päivän tarpeisiin nimenomaan kuljetusalalle. Koulutuksen aikana perehdytään laajasti kuljetusalan esimiestyön erityiskysymyksiin muun muassa kuljetusalan työlainsäädäntöön ja työehtosopimukseen, kuljetusalan kustannusrakenteeseen, ajoneuvokaluston kunnosta huolehtimiseen, huoltojen toteuttamiseen ja ongelmien analysointiin, vaarallisten aineiden kuljettamiseen ja käsittelyyn, liikenneturvallisuuteen, taloudelliseen ja turvalliseen ajamiseen sekä ajoneuvosimulaattorikoulutuksen hyödyntämiseen alan ammattilaisten johdolla. Koulutuksen aikana opitaan erilaisia johtamismalleja, kokonaisuuksien hallintaa, esimiesviestintää, työn tuottavuutta, esimiestyön hyviä käytäntöjä sekä talouden suunnittelua, seuranta ja ohjausta.

Molemminpuolista hyötyä Koulutuksiin liittyvien oppimis- ja kehittä-

34

Kuljetus & Logistiikka

Koulutuksen aikana opitaan erilaisia johtamismalleja, kokonaisuuksien hallintaa, esimiesviestintää, työn tuottavuutta, esimiestyön hyviä käytäntöjä sekä talouden suunnittelua, seuranta ja ohjausta.

mistehtävien sekä osaamisen kehittymisen kautta koulutuksesta hyötyy sekä koulutuksessa mukana oleva opiskelija että yritys, jonka toimintaa opiskelija kehittää. Koulutukseen kuuluu kehittämisprojekti, joka toteutetaan työpaikalla. Lisäksi molemminpuolinen sitoutuminen koulutukseen ja yrityksen kehittämiseen on tärkeää.

Yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa TTS:n järjestämä koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Oppisopimuksella opiskelemisen edellytyksenä on muun muassa koulutuspaikan lisäksi

työpaikka ja työpaikalla nimetty kouluttaja. Opiskeluaika on enintään 1,5 vuotta riippuen opiskelijan osaamisesta. Opiskelija hakee itse koulutukseen. Koulutus koostuu koulutuspäivistä, ohjatusta kouluttautumisesta työpaikalla ja verkko-opiskelusta. Seuraava TTS:n järjestämä koulutus alkaa maaliskuussa 2011. Hakeutuminen koulutukseen tapahtuu TTS:n nettisivujen kautta 28.2 2011 mennessä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.tts.fi Lisätietoja koulutuksesta: TTS koulutusvastaava Petja Laitinen puh. 044 7143 744, petja.laitinen@tts.fi


Ajankohtaista logistiikan tiimoilta Varsinais-Suomesta Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää säännöllisesti erikoissuunnittelija Jouni Marttisen johdolla Turun alueen logistiikka-alan toimijoille neuvottelutilaisuuden. Kutsuina ovat alueen logistiikka-alan yrittäjiä, koulutusorganisaatioiden edustajia sekä ELY:n ja TE-toimiston edustajia. Koulutusasiantuntija Eila Äärilä esitteli Varsinais-Suomen kuljetusalan työvoimapoliittisten koulutusten hankkimista vuonna 2011. Raadin jäsenet kävivät vilkasta keskustelua vuosista 2013 ja 2014, jolloin ammatikseen raskaassa liikenteessä olevilla tulisi olla viiden päivän ammattipätevyys jatkokoulutus käytynä. SKAL Länsi-Suomen toimitusjohtaja Tero Siitonen toi esiin huolensa siitä, riittääkö näiden päivien (10.9.2013 ja 10.9.2014) jälkeenkin kuljettajia. Lisäksi Tero Siitonen totesi, että koulutusmäärissä ollaan huomattavasti jäljessä aikataulusta, joten tilanne tulee olemaan ruuhkainen ammattipätevyyskoulutusten suhteen vuosina 2013 ja 2014. Projektikoordinaattori Juuso Pulli kertoi ESLogC –projektista, joka on varsin suuri logistiikka-alan projekti (n. 2milj€) ja suuntautuu Etelä-Suomeen. Projektin osana on osaamisen kartoitus logistiikkayrittäjille, jota toteuttaa kolme ammattikorkeakoulua. Lisäksi projektissa on neljä muuta osakoko-

naisuutta (www.eslogc.fi). Projektipäällikkö Mika Helva kertoi ”Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen” –hankkeesta, jonka tarkoituksena on realisoida maakunnan aikuiskoulutusstrategian käyttöönotto. Projektiin liittyen on tarkoitus perustaa alakohtaisia koulutusfoorumeja. Pilottialoiksi on suunniteltu hyvinvointi- ja logistiikka-alaa. Mukana olisi tarkoitus olla yrityselämän, rahoittajien ja kouluttajien edustajia. Raati keskusteli asiasta ja totesi koulutusfoorumin perustamisen olevan kannatettava ajatus. Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen Varsinais-Suomen ELY:stä kertoi ammattibarometristä, jota on kehitelty muutamassa ELY –keskuksessa. Barometrin on todettu olevan niin hyvä väline, että se otetaan käyttöön kaikissa ELYkeskuksissa. Barometri kertoo mm. miten TE-toimistojen alueilla eri ammattialojen työnhakijat ja vapaat työpaikat kohtaavat sekä esim. kuinka iso työntekijätarve on.

ALAN UUTISET &

Raati tutustui Varsinais-Suomen ammattibarometrin tilanteeseen erityisesti logistiikka-alan toimijoiden suhteen. Todettiin barometrin olevan hyödyllinen ja helppolukuinen työkalu mm. ennakoinnissa. Teksti ja kuva Ari Johansson

Teksti ja kuvat: Tero Tuisku

AMMATTILAISET myös verkossa

taukotupa maailman parhaille laivanrakentajille TROOLI Läntinen Rantakatu 53, 3 krs. 20100 TURKU Avoinna: ma-pe 10-16 www.turunte-toimisto.fi/trooli

www.k-l.fi

Kuljetus & Logistiikka

35


Volkswagenin hyötyautoilla vahva menekki VV-Auto Group Oy:ssä iloitaan Volkswagen-hyötyautojen väkevästä menekistä. Merkin myynti nousee tänä vuonna lähes 30 prosenttia viime vuodesta.

36

Kuljetus & Logistiikka

S

uomen pakettiautomarkkinoilla elettiin synkkää aikaa vielä viime vuonna. Nyt on kuitenkin syytä iloon. Autojen myynti on nousut tänä vuonna noin 22 prosenttia viime vuodesta eli myyntimäärä nousee noin 9 000:een. Volkswagenilla on mennyt vieläkin paremmin; myynti on noussut huimat 27 prosenttia (tammi-marraskuu). - Tällä hetkellä olemme myyntimäärässä lähes tasoissa pitkäaikaisen markkinajohtajan Toyotan kanssa, myyntipäällikkö Tapani Eronen VV-Auto Group Oy:n Hyötyauto-osastolta toteaa. Eronen myöntää, että väkevästä myynnistä on ollut omat haittansakin. - Emme osanneet varautua näin suureen kasvuun. Siksi autojen toimitusajat ovat pidentyneet,

mikä on tuonut omat haasteensa autokauppaan. Tilanne näyttää kuitenkin normalisoituvan heti vuodenvaihteen jälkeen, Eronen lupaa.

Valttina laaja mallivalikoima Yksi syy Volkswagen-hyötyautojen menestykseen on laaja mallivalikoima. Pienimpään city-pakettiautoluokkaan on tarjolla Volkswagen Caddy, josta on saatavilla kahta eri korimallia eli lyhyt ja pitkä malli. Molemmista pituuksista on myös henkilöautoversio. Caddy Maxi on erittäin suosittu taksikäytössä, koska siihen on saatavilla seitsemän istuinta ja kotimaassa muutostyönä tehty matalalattiaversio invakuljetuksiin. Isompaa Volkswagen Transporter -mallia on tarjolla kahdella koripituudella ja kolmella korkeudella. Lisäksi malliin on saatavilla neljä erilaista dieselmoottorivaihtoehtoa sekä DSG-vaihteisto ja 4MOTION-neliveto. Transporterista on tehtaalla valmistettu pakettiautojen lisäksi pikkubusseja, joiden mallini-


Myyntipäällikkö Tapani Eronen iloitsee Volkswagen-hyötyautojen vahvasta myynninlisäyksestä.

met ovat Caravelle ja Multivan. Lisäksi Suomessa rakennetaan aktiivisesti pikkubusseja Transporterin alustalle. Suurimmat 3,5 tonnin autot ovat mallinimeltään Volkswagen Crafter, jota on saatavilla sekä paketti- että kuorma-autona. Crafterissa on kolme eri kattokorkeutta ja neljä erimittaista tavaratilaa. Crafterin alustalle täällä Suomessa on tehty myös niin sanottua pullakoriversiota sekä lava-autoa. Lisäksi Crafterin voi muuntaa 16-paikkaiseksi linjaautoksi sekä invataksiksi. Uutuutena markkinoille on piakkoin tulossa upouusi pick-up-auto mallinimeltään Volkswagen Amarok. Auton myynti alkaa helmikuussa 2011, mutta jälleenmyyjät saavat esittelyautot heti vuodenvaihteen jälkeen.

- Suomessa myydään vuosittain tuhatkunta pick-up-autoa. Me pyrimme saavuttamaan tästä lähivuosina 30 prosentin markkinaosuuden, Eronen sanoo. Amarok on hinnoiteltu Erosen mukaan kilpailukykyisesti. Lisäksi se on saatavilla viiden hengen ohjaamolla ja toisena vaihtoehtona on käyttää takapenkkien paikka tavaratilana.

Huomio päästöjen vähentämiseen Volkswagen on panostanut voimallisesti päästöjen vähentämiseen. Merkin kaikissa hyötyautoissa on ollut jo runsaan vuoden ajan Euro5-moottori, joka tulee pakolliseksi uusissa autoissa 1.1.2011. - Tietääkseni vasta yhdellä kilpailevalla merkillä on koko mallisto varustettu Euro5moottorilla. Me olemme tässä asiassa ylivoimainen ykkönen, koska Euro5 on ollut autoissamme vuoden

2010 automalliston lanseerauksesta alkaen. Kaikkiin Volkswagenin hyötyautoihin on saatavana ABS-jarrut sekä ESP-ajonvakautus yhdistettynä mäkilähtöavustimeen. Volkswagen tarjoaa kaikkiin myymiinsä autoihin Care Port -huolenpitosopimusta. - Care Portissa on kolme eri tasoa, joista peritään kiinteää kuukausimaksua. Litesopimukseen kuuluvat normaalit huollot, Base-tasoon sisältyvät huollon lisäksi korjaukset ja renkaanvaihdot. Ylin Profi-taso on tarkoitettu ammattiautoilijoille. Volkswagenin hyötyautojen huoltoväli on poikkeuksellisen pitkä, jopa 40 000 kilometriä. Lisäksi merkillä on tutkitusti paras jälleenmyyntiarvo. Asia selvisi TNS Gallupin marraskuussa 2010 julkistamasta tutkimuksesta. Volkswageneita myydään 41 myyntipisteessä eri puolilla maata. Niin sanottuja agenttimyyjiä on kymmenen. - Kaikkiaan 15 myyntipisteessä hyötyautokauppa on eriytetty muusta liiketilasta ja niissä on oma henkilöstö hyötyautoille. Lisäksi jokaisessa myymälässä on vähintään yksi hyötyautoihin erikoistunut henkilö, Eronen sanoo.

Kuljetus & Logistiikka

37


Antti Tarvainen pitää huolta siitä, että hänen autonsa moottorissa on aina riittävä määrä öljyä.

Oululainen taksiautoilija tavoittelee miljoonaa mailia Joulukuun alussa oululaisen taksiautoilija Antti Tarvaisen Mercedes-Benzin mittari näytti 1 052 000 kilometriä. Tarvaisen limusiinitaksin moottori on kestänyt kuusi vuotta lähes tauotonta ajoa ilman suuria koneongelmia. Säännöllinen öljynvaihto ja laadukkaan moottoriöljyn käyttö on auttanut pitämään auton poissa huollosta.

38 Kuljetus & Logistiikka

A

ntti Tarvainen (vas.) pitää huolta siitä, että hänen autonsa moottorissa on aina riittävä määrä öljyä. Öljynvaihdot hoitaa Oulun Veho. Öljyä lisäämässä Jasner Erkki. – Ajan vuosittain noin 160 000 kilometriä, ja auto on yleensä tauolla vain pari kolme tuntia vuorokaudessa, Antti Tarvainen kertoo. Hän aikoo pitää autonsa vielä muutaman vuoden ajan liikenteessä. Tavoitteena on saada mittariin miljoona mailia eli 1 609 000 kilometriä. Matkaa siihen on 557 000 kilometriä. Tämän jälkeen auto otetaan MercedesBenzin museoon Stuttgartiin.


Voiteluhuolto vähentää polttoaineen kulutusta – Korkealuokkaisen voiteluöljyn käyttö vähentää polttoaineen kulutusta noin 1,5 prosentilla, joten öljyn määrästä ja laadusta moottorissa kannattaa pitää hyvää huolta. Arviolta, jos auto kuluttaa seitsemän litraa dieseliä sadalla kilometrillä ja jokainen litra maksaa yhden euron niin miljoonan kilometrin matkan aikana säästyy noin tuhat euroa polttoainekuluista, sanoo tekninen asiantuntija Krister Kronqvist ExxonMobil Finland Oy:stä.  

Ammattiautoilijalla ei ole varaa tinkiä öljyn laadusta Tarvaisen autoon on vaihdettu öljyt kuuden vuoden aikana noin 52 kertaa eli keskimäärin 20 000 kilometrin välein. Lähes tauoton ajo laittaa auton moottorin koville, mutta Tarvaisen auto on kestänyt rasituksia hyvin. Suunnittelemattomat huoltoseisokit tulisivat taksiyrittäjälle kalliiksi, sillä silloin tämä ei voisi harjoittaa ammattiaan. – Ammattiautoilijalle moottorin toimivuus on kaiken perusta, koska elanto tulee ajoista. Kolmenkymmenen vuoden kokemuksen perusteella voin todeta, että ilman kunnon moottoriöljyä ja sen säännöllistä vaihtoa auton moottori ei varmasti olisi kestänyt näin hyvin. Erityisesti talvipakkaset ovat haastavaa aikaa auton moottorille, sanoo Tarvainen. – Hyvä moottoriöljy myös pysyy moottorissa, joten minun ei ole tarvinnut erikseen lisätä öljyä vaihtojen välillä. Olen käyttänyt Mobil 1 -moottoriöljyä jo 14 vuotta. Ammattiautoilijana sanoisin, että öljyn laadun merkitys näkyy sekä auton moottorin pienemmässä kulumisessa että rahapussissa vähäisemmän polttoaineen kulutuksen ansiosta, hän jatkaa. Tarvainen tietää mistä puhuu, sillä edellisellä Mersullaan hän ajoi 1 600 000 kilometriä. Nykyisen auton moottoriin on tehty kaksi pientä remonttia. Moottorin polttoainesuuttimet on vaihdettu 750 000 kilometrin kohdalla ja turbo 850 000 kilometrin kohdalla. Muuten moottori on Tarvaisen mukaan toiminut moitteettomasti. Tarvaisen auto on Mercedes-Benz 270 CDI. Se on vuosimallia 2004.

faktaa • Voiteluöljyn tehtäviä moottorissa ovat kitkan ja kulumisen pienentäminen, jäähdytys, tiivistys, puhdistus ja epäpuhtauksien sitominen sekä syöpymisen ja ruostumisen esto. •

Voiteluöljyt voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: mineraaliperustaiset, synteettiset ja täyssynteettiset öljyt.

Täyssynteettisiä voiteluaineita käytettäessä voidaan öljynvaihtoväliksi turvallisesti valita autonvalmistajan suosittama pisin vaihtoväli.

Muista, että käytetty öljy luokitellaan ongelmajätteeksi, jota ei saa päästää maahan, vesistöön tai viemäristöihin.

Maailman pisin tunneli Maailman pisin tunneli alkaa olla valmis, sillä poraustyö Gotthardin pohjatunnelissa Sveitsissä on saatu yhden tunnelin osalta päätökseen. Gotthardin pohjatunnelin suunniteltu pituus on 57,1 kilometriä, mutta kaiken kaikkiaan tunneleita, kuiluja ja kulkureittejä kaivetaan 151,8 kilometriä. Tunneli oli tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 lopulla. Gotthardin pohjatunneli on tuolloin maailman pisin rautatietunneli, muutaman kilometrin tällä hetkellä pisintä Japanin Seikan-tunnelia (53,9 km) pidempi. Gotthardin perustunnelin rakentaminen on kestänyt jo 14 vuotta, ja jäljellä on vielä muutama vuosi ennen kuin tunneli voidaan ottaa käyttöön. Tärkeä etappi on kuitenkin jo saavutettu, eli maailman pisimmän tunnelin titteli on hankittu. Maailman pisin tunneli on vaatinut kuolonuhreja Tunnelin poraustyöt aloitettiin vuonna 1996. Vuosien aikana on koettu monia takaiskuja, kuten pääporan hautautuminen hiekkaan ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Poraus suoritettiin keskeltä ulospäin, eli kaksi poraa asetettiin matkan puoliväliin, josta ne porasivat yhtä aikaa molempiin suuntiin. Itse asiassa tässä on vain puolet työstä, sillä koko tunneli koostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista. Maailman pisin tunneli rakennettiin käytännön ja ympäristöllisistä syistä. Gotthardin kautta matka taittuu 60 minuuttia nopeammin kuin maan päällä, ja rahtikuljetusten kapasiteettia voidaan kasvattaa. Junat ja rekat aiheuttavat Appien ympäristölle merkittävää ekologista rasitetta eroosion ja eläimiin ja kasveihin kohdistuvien haittavaikutusten myötä. Tunnelin uskotaan vähentävän rasitetta huomattavasti. Lisäksi tunnelissa kulkevien matkustajajunien uskotaan vähentävän maanteillä esiintyviä ruuhkia, sillä varsinkin hiihtolomakauden aikaan Alppien solat ruuhkautuvat pahasti.

Mitä tehdään kaikelle kivelle ja soralle jota tunnelin rakentaminen on tuottanut? Sitä nimittäin on kertynyt niin paljon että niillä voitaisiin täyttää 13 Empire State Building -rakennusta. Maa-aineksen avulla muun muassa ohjataan vuoristoista virtaava vesi maanviljelysalueille. Maailman pisimmän tunnelin kokonaiskustannukset tulevat aikanaan olemaan tämän hetken tietojen perusteella 9,8 miljardia CHF (7,3 miljardia euroa). Tunnelityömaalla on työskennellyt vuosien aikana 2500 henkilöä. Heistä on kuollut onnettomuuksissa vajaat kymmenen.

Kuljetus & Logistiikka

39


Citroën DS3 On Top Gear –lehden Vuoden Auto Vuonna 2009 Ferrari 458 Italia, vuonna 2010 Citroën DS3. Top Gear –lehden Vuoden Auto 2010 –valinta osui Citroëniin, ensimmäistä kertaa kilpailun 11-vuotisessa historiassa. DS3 voitti kisassa myös pienten autojen sarjan. Britannian eniten myyty autolehti perusteli valintaa seuraavasti: ”DS3 on onnistunut yhdistämään niin hyvin kyvykkyyden, jännittävyyden ja edullisen hinnan, että sitä on mahdotonta jättää huomioimatta. Top Gearin Vuoden Auto on pienikokoinen, syvällinen, edullinen, tyylikäs ja hauska.” Top Gear jatkaa. ”Useimmat autot vaikuttavat siltä, että ne on pienennetty jostakin suuremmasta, mutta DS3 ei. Vuoden Auto 2010 valittiin 12 ”vuoden halutuimmiksi” arvioidun automallin joukosta. Lopullinen voittaja julkistettiin Kiinassa. ”Jo 12 loppukilpailuehdokkaan seulominen oli riittävän rankka tehtävä. Autojen saaminen Kiinaan oli vielä mielenkiintoisempaa. Mutta olen tyytyväinen tuloksiin, ja erityisen tyytyväinen että voin julistaa DS3:n Vuoden Auto –kisan voittajaksi”, päätoimittaja Charlie Turner vakuutti.

AJONEUVOPC erikoisliike

Ferrari SA Aperta on auto jota ei tule saamaan Ferrari julkistaa Pininfarinan 80-vuotisjuhlan kunniaksi todella rajoitetun määrän Ferrari SA Aperta autoja. Vain 80 kappaletta ajetaan ulos Ferrarin tehtaalta, ja joka ainoa on myyty ennakkoon. Ferrari SA Aperta, joka on nimetty Andrea ja Sergio Pininfarinan mukaan, pohjautuu 599-malliin sillä poikkeuksella että SA Aperta on avomalli. Itse asiassa sana “Aperta” on italiaa ja tarkoittaa “avointa”. Termi “SA” on toisaalta myös lyhenne sanasta

www.ajoneuvopc.fi 40

Kuljetus & Logistiikka

Top Gear on aikaisemmin kruunannut voittajiksi esimerkiksi sellaisia automaailman suuruuksia kuin Ferrari 458 Italia tai Bugatti Veyron. Tänäkin vuonna DS3 pesi kisassa erittäin kovia haastajia – eikä ihme, sillä malli on kerännyt paljon tunnustusta heti ensiesittelystään lähtien. Jo ennen Vuoden Auto 2010 –valintaa Citroën DS3 on päässyt StuffMagazinen ”cool-listalle” – Applen iPadin edelle. Erityistä kiitosta malli on saanut tuoreesta, raikkaasta ja eteenpäin katsovasta muotoilustaan, joka erottaa sen selvästi pienten autojen segmentin muista malleista. ”Voit olla retro tai voit heittää menneen romukoppaan ja olla moderni. Pidän vanhoista autoista, mutta vain kun ne ovat oikeasti vanhoja. Voisin hankkia tämän Citroënin, koska se on jännä”, Top Gearin toimittaja James May kommentoi valintaa lehden nettisivuilla. Citroënin uusi DS –mallisto saa ensi kesällä jatkoa Pariisin autonäyttelyssä kuluvana syksynä ensiesitellystä DS4:stä. DS3:sta puolestaan nähdään jatkossa entistäkin urheilullisempi Racing-versio.

“Superamerica”, jota Ferrari käytti aiemmin muutaman automallin kohdalla. Ferrari SA Apertan konepellin alta löytyy 599:n V12 joka kehittää mukavat 620 hevosvoimaa. SA:sta ei ole tarjolla juurikaan speksejä, mutta koska 599 kiihtyy nollasta sataan 3,7 sekunnissa, voidaan olettaa että SA:kin on varsin hätäinen pirssi. Kun 599:n huippunopeus on 330 km/h, niin tuskinpa SA ainakaan kovin paljon hitaampi on.


Navigonin kompakti 20-sarjan navigaattorimallisto vie helposti perille Saksalainen navigaattorivalmistaja Navigon täydentää tuotevalikoimaansa uudella 20-sarjan navigaattorimallistolla. Kompakteista 3,5 tuuman näytöillä varustetuista navigaattoreista on ensimmäisenä saatavilla NAVIGON 20 Easy, jota seuraa pian NAVIGON 20 Plus.

N

avigon 20 Easy -navigaattori kulkee kompaktin kokonsa ansiosta kätevästi mukana ja on täydellinen apuri viikonloppulomille tai ostosreissuille, tehtiinpä matkaa sitten autolla tai jalan. One Click Menu -toiminto tuo lisää tilaa navigaattorin karttaosiolle ja selkeyttää yleisnäkymää. NAVIGON My Best POI -toiminnon ansiosta käyttäjät voivat valita minkä tyyppiset matkakohteet he haluavat näkyviin navigaattorin karttanäkymän ylälaitaan pikavalinnoiksi. Navigon 20 Plus sisältää Easy-malliin nähden vielä lisää ominaisuuksia. Liikeanturin avulla käyttäjä voi aktivoida valikon tai My Best POI -ominaisuuden ilman kosketusta laitteeseen. Premium TMC -ominaisuuden antamat yksityiskohtaiset liikennetiedot ja Text-to-speech -puheohjaus takaavat turvallisuuden ajomatkalla, eikä edes liikenneruuhkien tarvitse katkaista matkaa, sillä TMC-liikennetietoa hyväkseen käyttävä reititys huomaa tukoksen ja tarjoaa vaihtoehtoista reittiä. NAVIGON Sightseeing inspired by MERIAN scout -ominaisuus tekee Plus-mallista todellisen matkaoppaan, sen näyttäessä kaikki lähimmät nähtävyydet, sekä MERIANin henkilökunnan toimittamat taustatiedot ja arviot kohteista.

www.vuokra-auto.fi KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU 0400 440 171, 0400 583 033 (02) 210 5000, fax. (02) 210 5050 www.mattila.com

Molemmat 20-sarjan mallit sisältävä lisäksi hyödyllisen jalankulkunavigointiominaisuuden, joka helpottaa kohteiden löytymistä erityisesti kaupunkiympäristössä. Navigonin Loppusuora taltio automaattisesti auton sijainnin sitä pysäköitäessä ja opastaa takaisin autolle kävelylenkin päätteeksi. Navigon 20-sarjan keskeisimpiä ominaisuuksia: •

3,5’’ tuumainen kosketusnäyttö

Aktiivinen kaista-avustin

Realistiset risteyskuvat

NAVIGON MyRoutes

NAVIGON MyBest POI

NAVIGON Loppusuora

80 % alennus NAVIGON FreshMaps -karttapäivityksistä (hintaan 16,95 euroa)

Yhden klikkauksen menu

Nopeusavustin

www.navigon.com

www.lumikko.com

PL 304 60101 Seinäjoki Puh. 010-835 5400

Tatti 13 00760 Helsinki Puh. 09-558 200

Kuljetus & Logistiikka

41


Katsastusuudistuksessa voittavat kaikki ­– eniten hyötyy kuluttaja Merkkimaahantuojia edustavan Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio toivottaa tervetulleeksi katsastuslainsäädännön uudistamista koskevan lakipaketin, jonka valtioneuvosto hyväksyi eilen. Määräaikaiskatsastuksia voisivat jatkossa tehdä niin nykyiset katsastusasemat, merkkikorjaamot kuin ns. riippumattomatkin korjaamot, kunhan laissa asetetut esimerkiksi laitteistoa ja henkilökunnan koulutustasoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

JO YLI 10v RADIOPUHELINTUOTTEIDEN MAAHANTUONTIA JA JÄLLEENMYYNTIÄ!

RXTX-TUOTE OY Kalevan puistotie 13, 33500 Tampere Myynti: 03-2553 000, 03-2558 062 Myynti/Huolto: 03-3568 300 Fax: 03-2558 062

”Suurimpia voittajia kilpailun lisääntyessä ovat kuluttajat, sillä lakimuutos laskee katsastuksen hintoja ja siirtää katsastus- ja korjauspalvelut yhdelle luukulle. Lakivalmistelun yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan katsastuksen keskihinta oli viime vuonna 84 euroa ja uuden lain myötä hinnan ennustetaan tippuvan jopa puoleen eli 42 euroon.”, Kallio sanoo. Voittajia eivät ole ainoastaan kuluttajat. Myös nykyinen katsastusala voi löytää hyvää uudistuksesta; heille avautuu lain myötä mahdollisuus harjoittaa myös korjaamotoimintaa, kunhan riippumattomuusvaatimukset täyttyvät. Lisäksi uusi toimintaympäristö avaa erinomaisia mahdollisuuksia nykyisen korjaamoalan ja jo olemassa olevien katsastusyritysten yhteistoiminnalle. ”En usko, että läheskään kaikki korjaamot alkavat itse järjestämään katsastusta, vaan moni tulee hakeutumaan yhteistyöhön nykyisten katsastusyrittäjien kanssa, sanoo Tero Kallio. ”Tässä on muodostumassa selkeä win-win –tilanne molemmille toimijoille”, Kallio jatkaa.

Uusi katsastuslaki varmistaa riippumattomuuden Katsastuslainsäädännön valmistelun aikana

ALAN UUTISET & AMMATTILAISET myös verkossa

www.k-l.fi

42

Kuljetus & Logistiikka

on kiinnitetty erityistä huomiota katsastustoiminnan riippumattomuuden turvaamiseen. Huoli riippumattomuudesta koskee tilanteita, joissa sama toimija suorittaa katsastuksen ja myöhemmin korjaa katsastuksessa havaitut viat. Esitetyssä katsastuslaissa on kiinnitetty erityistä huomiota riippumattomuuden varmistamiseen mm. seuraavasti: • katsastusluvan omaava yritys ei saisi katsastaa yrityksen omistamia ajoneuvoja • sama henkilö, joka on korjannut ajoneuvoa, ei saisi katsastaa korjaamaansa ajoneuvoa • Trafin valvontatoimet kohdistuisivat sekä toimiluvan haltijaan että yksittäiseen katsastushenkilöön Riippumattomuuden takeena voidaan pitää myös sitä, että katsastustoimiala on muutoksen jälkeen hyvin vapaasti kilpailtu. Toimijat eivät voi esimerkiksi ylimääräisten korjaustöiden toivossa keksiä autoon ylimääräisiä vikoja, koska asiakkaat siirtyvät hyvin nopeasti kilpailijoille, jotka toimivat asianmukaisesti.


tiituliini 60x80.pdf

1.9.2010

11:41:10

Yksilölliset väliverhot ja etukapat mittatilaustyönä. Laadukkaat valmisverhot, tyynyt ja päiväpeitot.

Lentäjäntie 1 C 16, 03100 Nummela Puh. 044 918 4241, 044 2838 724 info.tiituliini@luukku.com www.tiituliini.fi

Start-stop-järjestelmä nyt myös automaattivaihteistoihin Bosch on myynyt jo 1,5 miljoonaa start-stop-moottoria aloitettuaan niiden sarjatuotannon vuoden 2007 lopussa. Tähän mennessä moottoria on käytetty lähinnä manuaalivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa, mutta Bosch on nyt yhdessä autonvalmistajien kanssa parantanut start-stoptekniikkaa siten, että sitä voidaan käyttää luotettavasti myös automaattivaihteiston kanssa.

E

simerkkejä tällaisista autoista ovat kaksoiskytkinvaihteistolla varustettu Volkswagen Passat ja Porsche Panamera, automatisoidulla manuaalivaihteistolla varustettu Fiat 500 ja momentinmuuntimella varustettu Audi A8. Uuden eurooppalaisen testisyklin (NEDC) mukaan start-stop-järjestelmä vähentää polttoaineenkulutusta ja siten myös hiilidioksidipäästöjä jopa 5 prosenttia. Kaupunkiajossa kulutus pienenee jopa 8 prosenttia. Automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa start-stop-järjestelmän käyttö on erityisen helppoa. Kuljettajan täytyy ainoastaan painaa jarrupoljinta, ja kun auto pysähtyy, moottori sammuu itsestään. Vastaavasti moottori käynnistyy, kun jarrupoljin vapautetaan. Tämä lisää ajomukavuutta, sillä kuljettajan täytyy ainoastaan painaa kaasu- ja jarrupolkimia. Sen sijaan insinöörien haasteena on ollut tehdä käynnistysprosessista nopea ja dynaaminen, sillä automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa aikaa ei kulu kytkimen vapauttamiseen, vaihteiden vaihtamiseen ja kytkimen uudelleen aktivointiin. Ratkaistakseen tämän haasteen Boschin insinöörit ovat kehittäneet tehokasta sähkömoottoria, käynnistimen hiljaista, tehostettua ham-

maspyörämekanismia ja suihkutusjärjestelmää. Valvontaohjelmiston muutokset on tehty yhteistyössä autonvalmistajien kanssa. Akun valvontayksikköön, DC/DCmuuntimeen ja syväpurkausakkuun ei ole tehty muutoksia. Start-stop-järjestelmä perustuu suurimmaksi osaksi jo olemassa oleviin osiin, kuten käynnistinmoottoriin ja moottorin valvontayksikköön, joten se voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti ottaa käyttöön eri moottoreissa ja ajoneuvoissa. Tämän takia tästä käynnistinmoottoriin perustuvasta ratkaisusta on nyt tullut lähes kaikkien eurooppalaisten autonvalmistajien valitsema järjestelmä – Boschin ollessa toimittaja useimmissa tapauksissa. Tehokkaat generaattorit, jotka lataavat akun niin nopeasti kuin mahdollista, ovat ihanteellinen lisä start-stop-järjestelmään, sillä niiden ansiosta toimintoa voi käyttää yhä useammin. Bosch lisäsi vuoden alussa tuotevalikoimaansa Efficiency Line (EL) -generaattorit. “Molemmat tekniikat ovat osa Boschin Efficiency Plus Solutions -ratkaisuja. Yhdessä ne voivat vähentää polttoaineenkulutusta kaupunkiliikenteessä jopa 10 prosenttia”, sanoo Ulrich Kirschner, Bosch Starter Motors & Generators -toimialan johtaja.

KUORMA-AUTOIHIN - kaapistot - pöydät - verhot - Ym. GSM 050 363 4366

www.trucker.fi Kuljetus & Logistiikka

43


Yli 1000 turvakilpeä hintoineen. Tilaa ilmainen tuotekuvasto!

08-442131 Katso myös kauppapaikka www.turvakilvet.fi

AATakkutoimiset saksalaiset porraskiipijät henkilö- ja tavarakuljetuksiin

Oitracon Oy Unajantie 8 26840 Rauma

p. 044-5223782 oiva@oitracon.fi

www.oitracon.fi

Radiopuhelimet Hamradiosta! tti TCB-660 LA-puhelin

- 40 ch AM/FM - Skannaus - Multinormi VAIN

65 €

WWW.HAMRADIO.FI Puhelin: 0400 661 930

ALUSTAN JA JOUSITUKSEN AJOMUKAVUUTTA KORJAUKSET KUORMAKANTAVUUTTA NOPEASTI JA KESTÄVYYTTÄ AMMATTITAITOISESTI Jousialan ammattilainen vuodesta 1945

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI Puhelin 5617 880 Vallilan(09) Takomo Oy Nyt myös Vuosaaren satamassa, Arinatie 5, 00370 HKI Rahtarinkatu 1, 00980 HKI Puhelin 09-5617880 www.vallilantakomo.fi www.vallilantakomo.fi 44

Kuljetus & Logistiikka

Ajoneuvon perävaunuun sijoitettu laitteisto mittaa turvavöiden käyttöä, ajonopeutta ja ympäristöpäästöjä

Poliisi tehostaa valvontaa Poliisi pyrkii tehostamaan turvavyö- ja ylinopeusvalvontaa monipuolisen testilaitteiston avulla. VTT:n kehittämä laitteisto mittaa myös ajoneuvojen turvaväliä, ympäristöpäästöjä ja tien pinnan liukkautta. Testilaitteisto on osa EU-projektia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia tieliikenteessä. Laitteiston tekninen testivaihe jatkuu ensi vuoden lopulle. Testivaiheen ja poliisin ylijohdon hyväksynnän jälkeen laitteisto voidaan ottaa valvontakäyttöön. Poliisi aikoo ottaa laitteiston testikäyttöön Tampereella, jossa on avattu testijärjestelmä. Automaattiseen kameravalvontaan ja langattomaan verkkoyhteyteen perustuva laitteisto on sijoitettu helposti liikuteltavaan perävaunuun. Poliisi voi siten valvoa liikennettä ja puuttua rikkeisiin nykyistä kattavammin ja tasapuolisemmin. Valvontainformaatio kootaan yhteiseen tietokantaan, jossa se on poliisin, tieoperaattoreiden ja ympäristöviranomaisten käytössä. Tehokkaampi valvonta ehkäisee merkittävästi liikennerikkeitä ja vähentää siten onnettomuuksia. Liikenneturvan mukaan puolet suomalaisista on sitä mieltä, että turvavöiden käytön laiminlyönnistä pitäisi muuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että turvavöiden käyttö olisi viimeisen kymmenen vuoden aikana pelastanut yli puolet henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista. Ylinopeutta ajettaessa turvavöiden käyttö yleensä vähenee.

Uutta testilaitteistoa on tarkoitus kehittää siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin poliisin tarpeita. Tietokanta on suojattu palomuurein ja teknisin ratkaisuin. Laitteisto tuhoaa yli kuukauden vanhat kuvat sekä ne kuvat, joissa ei ole havaittu liikennerikettä. Testivaiheen jälkeen laitteisto on mahdollista siirtää perävaunusta poliisin ajoneuvoihin. VTT:n arvion mukaan koko teknologia voisi olla tuotantokäytössä 2013.

Tiedätkö sinä, mistä ruokasi on kotoisin? Nordic id:n rfid:tä hyödyntävä reaaliaikainen valvontajärjestelmä voisi kertoa sen sinulle jo tänään. Vähittäiskaupan tämän päivän haasteena on ollut todistaa kuluttajalle, että elintarvikkeiden tuoreutta ja turvallisuutta valvotaan kattavasti. Viimeaikaiset yksittäistapaukset ovat tuoneet esille kuluttajien tarpeen saada tietoa luotettavien automaattisten seurantaja valvontajärjestelmien avulla.

Kokonaisvaltainen ratkaisu: RFID (radiotaajuudella toimiva tunnistusmenetelmä) mahdollistaa koko toimitusketjun läpi tapahtuvan tiedon tallentamisen

ja tiedonkeruun, jotta kuluttaja voi halutessaan selvittää elintarvikkeen alkuperän ja matkan aina ostohetkeen saakka. Omavalvontajärjestelmä valvoo koko elintarvikkeen matkan ajan sen tilaa niin kuljetuksen aikana kuin myymälässä. Näin kuluttaja voi varmistua siitä, että hänen ruokapöydässään on tuoretta ja turvallista ruokaa. Nordic ID tarjoaa työkalut, joilla voi toteuttaa sekä RFID-seurannan että omavalvonnan. Nordic ID on yksi Euroopan johtavista RFID-käsipäätetoimittajista ja on kehittänyt myös langattoman omavalvontajärjestelmän.


KOTIMAISET NOSTOLAITTEET

• Trukkeihin • Kuormaajiin • Traktoreihin Lavanostin

Valmistus ja myynti:

Mehiläiset supertietokoneita älykkäämpiä?

Henkilönostokori Tynnyrin käsittelylaitteet Jatkohaarukat • Asetinlaitteet • Trukkihaarukat • Nostopuomit • Jätekontit

Puh. (02) 4862 102 Fax. (02) 4862 615

www.arvihelin.fi

Mehiläiset voivat ärsyttää monia, mutta meillä on hyvä syy pitää niistä huolta. Aiempien tutkimusten mukaan mehiläiset ovat hyviä kasvojen tunnistuksessa ja ilmanlaadun mittauksessa, mutta uusimman tutkimuksen mukaan mehiläiset päihittävät älykkyydellään jopa supertietokoneen. Tutkimuksen mukaan mehiläiset pystyvät nopeasti ratkaisemaan klassisen kauppamatkustajan ongelman kun supertietokoneilla ongelman ratkaisemiseen kuluu useita päiviä. Kauppamatkustajan ongelmaan perustuvassa kokeessa mehiläiset oppivat lentämään lyhyimmän mahdollisen reitin kukkien välillä vaikka ne löytäisivät kukat eri järjestyksessä. Kauppamatkustajan ongelmassa tavoitteena on löytää kauppamiehelle lyhin mahdollinen reitti useiden kaupunkien välillä niin että kauppamies käy samassa kaupungissa vain yhden kerran. Tutkimuksen mukaan mehiläiset ovat ensimmäinen eliölaji joka on pystynyt ratkaisemaan ongelman. Mehiläiset kuluttavat paljon energiaa lentämiseen, joten niiden on tehokkuuden maksimoimiseksi löydettävä lyhin mahdol-

linen reitti satojen kukkien välillä. “Tiensä kotiin mehiläiset löytävät navigoimalla auringon säteiden kulmien avulla. Onnistuakseen tässä niiden aivoissa täytyy tehokas muistijärjestelmä”, tutkijat kertovat. Tutkiakseen mehiläisten lentoreittiä tutkijat rakensivat sadoista keinotekoisista kukista muodostuvat “kukkatarhan”. Mehiläiset onnistuivat aina löytämään lyhyimmän mahdollisen reitin vaikka kukkien paikkaa ja määrää muutettiin. Mehiläiset kartoittivat nopeasti kukkien sijainnin, jonka jälkeen ne valitsivat lyhimmän mahdollisen reitin. Täytyy myöntää että älykkyyttä mitattaessa “koolla ei ole väliä”. Mehiläiset voivat tulevaisuudessa auttaa ihmisiä ratkomaan esimerkiksi liikenteeseen ja jakelukanaviin liittyviä verkko-ongelmia.

Automaalaamo Linja-autot, kuorma-autot, pikkubussit ja tila-autot maalaa

KAAKKOIS-SUOMEN MAALAUSKESKUS OY Valtatie 6:n varrella

Jokelantie 250, 47200 Elimäki P. 0400-961740

AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com Kuljetus & Logistiikka

45


Sähköautot ja Suomi: kansainvälisty tai kuihdu S

ähköajoneuvojen kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia selvittäneen tutkimuksen vetäjä Markus Talka kumoaa väitteet Suomen ja suomalaisten yritysten putoamisesta sähköajoneuvoteollisuuden kehityksestä. ”Sähköautojen globaali läpimurto on vasta edessä. Suomen kotimarkkina on niin pieni, että suomalaisten sähköajoneuvoteollisuuden yritysten on panostettava kansainvälistymiseen päästäkseen osaksi alan globaalia arvoketjua”, Talka toteaa. ”Nyt on korkea aika toimia, koska tuotekehitykseen ja uusien liiketoimintamallien rakentamiseen on panostettu ympäri maailmaa jo kauan, myös merkittävin valtiollisten tukitoimin. Jopa muut Pohjoismaat ovat olleet Suomea aktiivisempia”, hän painottaa.

Sähköautojen tulemisesta kohistaan maailmalla. Finpron uudessa tutkimuksessa selvitettiin sähköajoneuvoalan globaaleja trendejä ja millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ala voi tarjota suomalaiselle osaamiselle. Suomen markkinat ovat kuitenkin niin mitättömät, että alan toimijoiden on oltava alusta asti kansainvälisiä.

Suomeen jääminen ei ole vaihtoehto Arviot maailman markkinan kehityksestä vaihtelevat runsaasti. Vuonna 2020 sähköautojen osuuden uusien autojen myynnistä odotetaan olevan 3–15 prosenttia. ”Yritysten on mentävä sinne missä kehitys tapahtuu. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että suomalaisyritysten kannattaa pyrkiä mukaan eurooppalaisiin projekteihin ja verkottua kansainvälisesti. Valmiita liiketoimintamalleja ei juurikaan ole vielä olemassa, joten tärkeintä on yrittää ymmärtää missä ja miten läpimurto tulee tapahtumaan”, Talka sanoo. Finpron laajassa globaalissa sähköajoneuvotutkimuksessa selvitettiin useissa Euroopan ja Aasian maissa meneillään olevien sähköautoprojektien ja alan yritysten toimintaa ja niiden erityispiirteitä. Lähinnä suurkaupungeissa toteutettavissa pilottiprojekteissa sähköajoneuvojen ympärille syntyy ekosysteemejä, jotka pitävät sisällään erilaisia rat-

kaisuja autojen käyttöönottoon, lataamiseen ja palveluihin liittyen.

Palvelut ja infrastruktuuri ovat autoja tärkeämpiä Sähköajoneuvot itsessään muodostavat vain pienen osan uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Niiden ympärille syntyvien palvelujen kasvun odotetaan räjähtävän. Talka vertaa palveluja kännykkäteollisuuden ympärille syntyneeseen palvelutarjontaan. ”Kehityksen kautta erilaisista ekosysteemeistä valikoituvat lopulta parhaat ratkaisut. Yritysten tulee seurata kansainvälistä kehitystä ja pyrkiä konseptoimaan omia palveluitaan. Nykyisellään palvelut keskittyvät autojen ja akkujen ostamiseen ja vuokraamiseen, mutta liiketoimintapotentiaalia on paljon muuallakin.

Tulevaisuudessa ICT-osaamisen vahvempi konvergoituminen auto- ja energiateollisuuteen saattaisi avata suuria mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle”, Talka sanoo. Myös bussit ja työkoneet tarjoavat suuria mahdollisuuksia sähköistymisen kannalta. Näillä aloilla suomalaisilla yrityksillä on jo olemassa olevaa huippuosaamista raskaampien ajoneuvojen ja työkoneiden saralla.

Julkista tukea tarvitaan Tulevaisuus on epävarmaa, mutta Talkan mukaan joku tulee varmasti hyötymään sähköajoneuvojen läpimurron luomista mahdollisuuksista. ”Suomella on vielä mahdollisuus olla mukana sähköajoneuvoteollisuuden läpimurrossa, mutta tässä tarvitaan määrätietoisia toimia ja myös julkista tukea. Loppupeleissä asiakkaat ratkaisevat ostopäätöksillään sähköajoneuvojen tulevaisuuden”, Talka jatkaa.

”Loppupeleissä asiakkaat ratkaisevat ostopäätöksillään sähköajoneuvojen tulevaisuuden” 46

Kuljetus & Logistiikka


Talvi 2011–12 on jo täällä:

Luonnonkaunis Si Kao on ensi talven Thaimaa-uutuus Finnmatkat avasi ensimmäisenä suomalaisena matkanjärjestäjänä ensi talven matkamyynnin. Tarjolla on jo lähes puolet ensi talven lomavalikoimasta, mukana uusi Blue Village -lomakylä Thaimaan Si Kaossa.

-T

ämän talven matkat ovat menneet kaupaksi ennätysvilkkaasti. Nyt jo yli 80 prosenttia matkoista on myyty. Kovan kysynnän takia aloitamme jo ensi talven myynninkin ajoissa, kertoo Finnmatkojen viestintäpäällikkö Kaisa Mäki-Kullas. Tarjolla on aluksi noin puolet tulevan talven matkatarjonnasta: Thaimaan suosikkihotellit, Kanariansaaret, Egypti ja Kap Verde. Finnmatkat vahvistaa ensi talvena tarjontaansa Thaimaassa avaamalla uuden

Blue Village -lomakylän eteläiseen Krabiin. Uusi lomakylä sijaitsee luonnonkauniilla Si Kaon alueella. – Olemme tutkailleet aluetta jo muutamia vuosia ja nyt olemme löytäneet sieltä hotellin, joka sopii meidän asiakkaillemme, sanoo Mäki-Kullas. – Hotellista tekee uniikin sen oma Beach Club, joka sijaitsee 20 minuutin laivamatkan päässä Koh Kradanin saarella. Sieltä löytyy aurinkotuolit sekä kristallinkirkas rantavesi koralleineen ja snorklausmahdollisuuksineen.

Blue Village Exotic Anantara Si Kao Resort & Spa - Lento Krabiin, lentokenttäkuljetus noin 1,5 tuntia. - Ilmainen Beach Club Koh Kradanilla sisäl-

täen venekuljetukset ja aurinkotuolit. - Hotelli sijaitsee luonnonsuojelualueella sademetsän laidalla. Lähimpään kylään on matkaa 3 kilometriä ja Trangin kaupunkiin noin 25 km. Lähistöllä on monta suosittua lomasaarta kuten Koh Hai, Koh Lanta ja Koh Mook. - Lomaviikko Si Kaossa on mahdollista yhdistää esimerkiksi viikkoon Koh Lantalla (Blue Village Exotic Chada Beach Resort & Spa). Kuljetus hotellilta toiselle kuuluu yhdistelmäloman hintaan.


Kuljetus & Logistiikka 6 / 2010  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus & Logistiikka 6 / 2010  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Advertisement