Page 1


บัญชีครัวเรือน ไม่ ได้ หมายถึงการทาบัญชีหรือบันทึก รายรับจ่ ายประจาวันเท่ านั้น แต่ อาจหมายถึง การบันทึก ข้ อมูลด้ านอืน่ ๆ ในชีวติ ในครอบครัวของเราได้ ด้วย การทา บัญชี หรือการจดบันทึกหนี้ สาคัญยิง่ ใหญ่ มาก บุคคลสาคัญ ในประเทศหลายท่ านเป็ นตัวอย่ างทีด่ ขี องการจดบันทึก เช่ น ท่ านพุทธทาส ในหลวง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ล้ วนเป็ นนักบันทึกทั้งสิ้น


การทาบัญชีครัวเรือนหรือการบันทึกรายรับจ่ ายประจาวัน ประจาเดือนว่ า มีรายรับจ่ ายจากแหล่ งใดบ้ าง จานวนเท่ าใด มี รายจ่ ายอะไรบ้ าง จานวนเท่ าใด ในแต่ ละวัน แต่ ละสั ปดาห์ เดือน และปี เพือ่ จะเห็นภาพรวมว่ า ตนเองและครอบครัวมีรายรับเท่ าใด รายจ่ ายเท่ าใด คงเหลือเท่ าใด หรือเงินไม่ พอใช้ เท่ าใด คือ รายรับ มากกว่ ารายจ่ าย หรือรายจ่ ายมากกว่ ารายรับ และสารวจว่ ารายการ ใดจ่ ายน้ อย จ่ ายมาก จาเป็ นมาก จาเป็ นน้ อย จาเป็ นน้ อย อาจลดลง จ่ ายเฉพาะที่จาเป็ นมาก


เมื่อนารายรับ รายจ่ าย มาบวกลบกันแล้ วขาดดุลเกินดุล เท่ าใด เมื่อเห็นตัวเลขจะทาให้ เราคิดได้ ว่าสิ่ งไม่ จาเป็ นนั้น มีมากมี น้ อย สามารถลดได้ หรือไม่ เลิกได้ หรือไม่ ถ้ าลดไม่ ได้ จะเกิดอะไร กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศ หากเราวางแผนการรับมือกับ การจ่ ายเงิน ของตนเองได้ เท่ ากับว่ ารู้ จกั ความเป็ นคนได้ พฒ ั นา ตนเองให้ เป็ นคนมีเหตุ มีผล เป็ นคนรู้ จกั พอประมาณ เป็ นคนรัก ตนเอง รักครอบครัวชุมชน รักประเทศ จึงเห็นได้ ว่าการทาบัญชี ครัวเรือนในเรื่องรายรับรายจ่ าย ก็คอื วิถแี ห่ งการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนา ชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง


1/11/13

รับเงินเดือน

9,000

-

9,000

2/11/13

ซื้อของใช้ภายในบ้าน

-

3,000

6,000

5/11/13

ค่าห้องพัก

-

2,500

3,500

18/11/13 ค่าน ้า+ค่าไฟ+ค่าโทรศัพท์

-

1,200

2,300

25/11/13 แบ่งเงินออม

-

700

1,600

เดือนพฤศจิกายน มีเงินออม 700 บาท

*เงินออม


1. เพือ่ ให้ ทราบว่ าแต่ ละเดือนเรามีรายจ่ ายอะไรบ้ าง 2. ทาให้ ครอบครัวมีการบริหารจัดการด้ านการเงินอย่ างเป็ นระบบ ช่ วย แก้ไขปัญหาหนีส้ ิ น 3. รู้ผลกาไร หรือ ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 4. รู้จักการวางแผนการใช้ จ่ายเงินอย่ างเหมาะสม รู้จักการออมเงิน

บัญชีครัวเรือน  

น.ส.นพเก้า ปัญญามูล ปวช 1/11 เลขที่ 33

บัญชีครัวเรือน  

น.ส.นพเก้า ปัญญามูล ปวช 1/11 เลขที่ 33

Advertisement