Page 1

TEMMUZ - A⁄USTOS 33

HAKAN fiÜKÜR B‹S‹KLET KÜÇÜKÇEKMECE’DE fiENL‹⁄‹

U⁄UR SUNAYYÜCEL AKIN

ENGELLER‹ GEZ‹ /B‹RL‹KTE PAMUKKALE AfiIYORUZ

Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z


Hayat›n her an›n› dolu dolu yaflayan Küçük ‹stanbul...

y a i n e ziz y

a KÜÇÜKÇEKMECE www.kucukistanbul.org

BELED‹YE BAfiKANLI⁄I


Baflkan’dan mektup...

Sevgili hemflerilerim; Millet olarak son derece üzücü günler geçiriyoruz. Ard› ard›na yaflad›¤›m›z ac› kay›plar, kara bulutlar ve bitmek bilemeyen keder, yüreklerimizi dü¤ümledi. Bir zamanlar komflunun bile kardefl say›ld›¤›, az nimetin bölüflüldü¤ü, kimselerin kimselere kötü düflünmedi¤i bir dünyada sevgi dolu büyüyen çocuklard›k her birimiz… Ne zaman bu kadar büyüdük? Ne zaman bu kadar bulutland› bu gökyüzü? Kurtulufl savafl›nda kazand›¤›m›z bu topraklar üzerinde, herkesin kendine yer bulabildi¤i can›m ülkemde neyin derdine düflüldü? Sözün bitti yerdeyiz asl›nda… Biz ki, küçücük çocuklar›m›za sevgiyi, iyiyi, do¤ruyu, güzeli ö¤retmek ad›na elimizden geleni yap›yoruz. Anne-babalar olarak kendimizden fazla evlatlar›m›z› düflünüyoruz, ö¤ütler veriyoruz. E¤itiminde en önemli unsurun insanl›k oldu¤unu ve insan›n çevresi üzerindeki etkilerini anlat›yoruz. Okuldaki çocuklar›m›za paylaflmay›, güzel geçinmeyi, ahlakl› olmay› afl›l›yoruz. Bunlar›n hiçbirisi di¤erinden daha az önemli de¤il… Umut dolu bir gelecek için çal›fl›yoruz, yerimizi genç ve üreten beyinlere devretmek ad›na didiniyoruz. Biliyoruz ki, bizim elimizde tuttu¤umuz sorumluluk bir gün mutlaka daha iyiye ulaflmak için

çabalayacak baflka bir arkadafl›m›za emanet edilecek. Yüzy›llard›r dostlukla yaflad›¤›m›z bu memleket yine dostlukla yeflillenecek. Bilimde, teknolojide, kültürde ve sanatta daha ileriye gidilecek ve bunlar›n hepsini gençlerimiz gerçeklefltirecek… Açt›¤›m›z Kültür Merkezlerinin, bafllatt›¤›m›z sanat kurslar› ve yaz-k›fl spor okullar›n›n, bilgi evlerinin, seminerlerin, konserlerin, sergilerin ve daha nice faaliyetlerin as›l amac› da vatandafllar›m›z›, özellikle de genç nesli do¤ruya yönlendirmek, sa¤l›kl› birer fert olmalar›na katk› sa¤lamakt›r. Sporla, sanatla, kültürle, bilimle beslenen beyinlerde kötü düflünceye yer yoktur. Ne kadar çok do¤ru hedefe yönelirsek o kadar çok baflar›ya ulafl›r›z. Bu karanl›k günlerin sona erece¤inden hiç kuflku duymuyoruz, genç nesile güveniyoruz… Yaflad›¤›m›z a¤›r kay›plar ad›na aziz milletimize bafl sa¤l›¤› diliyor, ac›l› ailelerine bafl sa¤l›¤› diliyorum. Gelecek güzel günlere olan bitmez inanc›mla hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum…

iay n e y aziz


içindekiler içindekiler ETK‹NL‹K

12

Hilye-i fierif Sergisi

ETKiNLiK

RÖPORTAJ

U¤ur 16 Yücel

22

Küresel ›s›nmaya karfl› pedal çevirdiler

8 ETKiNLiK

Küçükçekmece Belediyesi

Yedirenk Halk Oyunlar› Ekibi Türkiye ikincisi

20 Buz Müzesi

24

MEKAN

4

16

FORUM

HALKALI CUMHUR‹YET ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU

28

29

KÜLTÜR ELÇ‹LER‹

TULUYHAN U⁄URLU ‹LE FET‹H YILDÖNÜMÜ

30

33

MESLEK KALAYCI

HAKKI YALÇIN

34

35

SEL‹M ‹LER‹’YE SAYGI GECES‹

SEM‹HA YANKI VE MUSTAFA U⁄URLU

36

39

A‹LE ‹Ç‹ E⁄‹T‹M

HAfiMET BABAO⁄LU

40

42

ABDÜLKAD‹R AKSU Ö⁄RENC‹LERLE...

MET‹N fiENTÜRK FIRTINASI

44

48

GÜL GÖKTEPE

Ç‹ÇEK PAPATYA

50

52

SA⁄LIK CAFER ZORKUN

HOB‹ FOTO⁄RAFÇILIK

54

56

PÜF NOKTASI fiEFTAL‹

GEZ‹ PAMUKKALE

62 MASAL 66 PRAT‹K B‹LG‹LER 68 K‹TAP AJANDASI 70 OKURLARDAN 75 YEMEK 76 S‹NEMA&T‹YATRO 78 ‹NTERNET&TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA


KKÜÜÇÇÜÜKKÇÇEEKKMMEECCEE’ ’DDEE HHAAYYAATT TEMMUZ-A⁄USTOS 2010 KASIM-ARALIK 2009 Say›:30 33 Say›: Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na Aziz Yeniay

Genel Yay›n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü

Fesih Eto Yay›n Kurulu

Fesih ETO Genel Yay›n Yönetmeni fesiheto@kucukcekmece.bel.tr

Levent Uslu, Fesih Eto,, Ömer Okumufl, Ferdal Uzundurukan

Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Turan Koçer, Enver fiengül, Halil Ortaç, Levent Uslu, Mustafa Kuzugüden, Ramazan Çetinkaya

Grafik - Tasar›m

Kaan Tar›k Akada

Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, M.Ali Y›lmaz

Foto¤raf

Aziz Kaya Cenk Türkezer Metehan Kurt

Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd. e-mail: info@altanbasim.com

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 444 4 360 Faks: 0212 411 0 640 www.kucukcekmece.bel.tr

Hayat devam ediyor... Her bafllang›ç yeniden bir do¤ufltur asl›nda. Günefl'in her sabah do¤du¤u gibi... Umut vard›r, heyecan vard›r bu bafllang›çlarda. Sayg›yla yap›lan, sevgiyle yo¤rulan her güzel iflte oldu¤u gibi. Günler aylar›, aylar y›llar› kovalarken, geride b›rak›lanlar gelece¤imize mutlak bir yol çizecektir hiç flüphesiz... Do¤ruyu, iyiyi ve güzeli anlatmak kadar, kötüyü, çirkini göstererek uyarmakta toplum içindeki her bireyin görevidir. Ne ifl yapt›¤›n›z önemli de¤ildir bu safhada. Önemli olan huzuru ve mutlulu¤u zirvede olan bir toplum yaflatmakt›r as›l amaç. Bizlerde bu toplumun bir parças› olarak sizleri bilgilendirmek, hayata bak›fl›n›z› bir nebze de olsa olumlu yönde de¤ifltirmek için çaba sarf ediyoruz. Her say›s› ayr› bir heyecanla haz›rlanan 'Küçükçekmece'de Hayat' derginiz 33. say›s›na ulaflt›. Dergiyi detayl› okudu¤unuzu ve takip etti¤inizi çok iyi biliyoruz. Uyar›lar›n›z› ve isteklerinizi her zaman dikkate alarak en iyisini yapmak için ekibimiz var gücüyle çal›fl›yor. Bu say›m›zda oldukça keyifli bir dergi haz›rlad›k sizlere. Yaz ay›n›n s›cak flu günlerinde birço¤unuz tatil planlar› yap›yorsunuz. Bizde tatil için sizlere bir öneride bulunmak istedik. Cennet vatan›m›z›n en güzel yerlerinden biri olan Pamukkale'yi tan›tt›k. Co¤rafi, kültürel ve eflsiz renk yelpazesi ile Türk insan›n›n misafirperverli¤ini de bir araya getirirsek Anadolu'dan Trakya'ya, Karadeniz'den Ege'ye kadar uzanan eflsiz güzelliklerimizden sadece birisi Pamukkale… Ayr›ca 'Buzda hayat bulan heykeller'

konulu dosya haberini de ilgiyle okuyaca¤›n›zdan eminiz. Belediyemizin yapt›¤› kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin haberlerini foto¤raflar›yla be¤eninize sunduk. Özel bir konu¤umuz da vard› geçti¤imiz ay. Eski ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu Küçükçekmeceli ö¤rencilerle bulufltu, sohbet etti. Sanata ve sanatç›ya verdi¤imiz de¤eri anlatmam›za da gerek yok san›r›m. Genç Festival'de ünlü flark›c› Metin fientürk binlerce seveniyle bulufltu. Ve dergimizin önemli bir konu¤u daha oldu bu say›m›zda. Oynad›¤› her dizi ve her filmde içimizden biri olan U¤ur Yücel'den bahsediyoruz. Hem yönetmen, hem de oyuncu olan Yücel'in keyifle okuyaca¤›n›za emin oldu¤umuz bir röportaj haz›rlad›k sizler için. Ve tabii ki kitapseverler içinde haz›rlanan özel sayfada yeni ç›kan yay›nlar› bilginize sunduk. Baflta dedi¤imiz gibi "Hayat devam ediyor." Yaflanan s›k›nt›larla, hissedilen mutluluklarla. Asl›nda hayata dair ne varsa yaflayan da biziz, yaflatan da biz… Hepiniz biliyorsunuz ki ülkemiz zor ve s›k›nt›l› bir dönemden geçiyor. Bu ülke bundan daha s›k›nt›l› dönemler yaflad›. Tarihte örnekleriyle dolu. Yaflad›¤›m›z bu zorluklar› mutlaka el birli¤iyle aflaca¤›z. Gönlümüzden geçen birlik ve beraberlik ruhuyla huzurlu bir toplum görmek. En çok ihtiyac›m›z olan duyguda budur zaten. Sadece kendimiz için de¤il gelece¤imiz için çocuklar›m›z için… Hepinize gönül dolusu sevgiler. Daima huzurlu ve mutlu olun.

kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


forum

TÜRK‹YE Türkiye ilk çeyrekte % 11.7 büyüdü TÜ‹K, üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Has›la 2010 birinci çeyrek sonuçlar›n› aç›klad›. Buna göre, ekonomi yüzde 11,7 büyümeyle 23 milyar 350 milyon lira olarak belirlendi. Takvim etkisinden ar›nd›r›lm›fl sabit fiyatlarla GSYH bu y›l›n ilk çeyre¤inde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 11,7'lik art›fl gösterdi. Türkiye, kesintisiz 27 çeyrek büyümenin ard›ndan 2008'in son çeyre¤inde küresel krizin etkisiyle eksiye geçen Türkiye ekonomisi, 2009'un birinci çeyre¤inde yüzde 14,5'lik bir oranda darald›. Bu rakam, ikinci çeyrekte yüzde 7,7, üçüncü çey-

rekte yüzde 2,9'a geriledi. Dördüncü çeyrekte ise ekonomi yüzde 6 büyüme gösterdi. Sanayi Bakan› Nihat Ergün, "Bu rakam, ekonomik kriz sürecinden istikrarl› ve güvenli bir flekilde ç›kt›¤›m›z› gösteren rakamd›r" dedi. Ergün, bu y›l genelinde yüzde 6 ve yüzde 6'n›n üzerinde bir büyüme bekledi¤ini söyledi. Türkiye ekonomisinde en büyük çeyrek bazl› büyüme oran› en son 2004 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde yüzde 11,9 ile kaydedilmiflti. Türkiye, 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤inde gerçeklefltirdi¤i yüzde 11,7'lik büyüme ile G-20 ülkeleri aras›nda en h›zl› büyüyeyen ikinci ekonomisi oldu.

‹flsizlik oran› yüzde 13.7’ye geriledi Türkiye'de Mart ay›nda istihdam edilenlerin say›s›, önceki y›l›n ayn› ay›na göre 1 milyon 593 bin kifli artarak, 21 milyon 741 bin kifli oldu. ‹stihdam›n sektörel kompozisyonuna bak›ld›¤›nda, tar›m›n istihdam içindeki pay›n›n 1,3 puan, inflaat sektörünün pay›n›n 0,3 puan artt›¤›, buna karfl›l›k hizmetler sektörünün pay›n›n ise 1,7 puan geriledi¤i gözlendi. Söz konusu dönemde

sanayi sektörünün pay› 0,2 puan artt›. Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), ''2010 Mart Dönemi Sonuçlar›n›'' aç›klad›. Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin say›s›, bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre 1 milyon 593 bin kifli artarak 21 milyon 741 bin kifliye yükseldi. Tar›m sektöründe çal›flan say›s› 636 bin kifli, tar›m d›fl› sektörlerde çal›flan say›s› da 957 bin kifli artt›.

PTT, emeklilere düflük faizle kredi verecek PTT Genel Müdürü Osman Tural, personellerine kredi vermeye bafllad›klar›n›, en k›sa sürede emekliler için ayn› uygulamay› bafllatacaklar›n› aç›klad›. Antalya'da devam eden 'De¤iflen Dünyada ‹htiyaçlar, Elektronik Hizmetler, Çevre ve Stratejik Hedefler Semineri'nin kapan›fl toplant›s› yap›ld›. Program öncesi sohbet toplant›s› düzenleyen Osman Vural, çal›flmalar ve yeni uygulanacak projeler hakk›nda bilgi verdi. Vu-

ral, ilk olarak PTT personeline kredi vermeye bafllad›klar›n› aç›klad›. Vural, daha sonraki zamanlarda, emekliler ve çal›flanlar› da ayn› uygulamaya dahil edeceklerini ifade etti. fiu ana kadar bir bankayla anlaflma sa¤lad›klar›n› belirten Vural, "‹steyen bankalarla iflbirli¤ine giderek kredi veriyoruz. Emekliler ve çal›flanlara da verece¤iz. Faiz oranlar›m›z bankalardan biraz daha düflük olabilir” diye konufltu.

Enflasyon beklentisi afla¤› yönde revize edildi Merkez Bankas›'n›n, mali ve reel sektörde karar al›c› ve uzman kiflilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenledi¤i beklenti anketinin haziran ay›n›n son dönem sonuçlar› aç›kland›. Buna göre, gelecek ay›n TÜFE beklentisi yüzde 0,17'den yüzde 0,16'ya geriledi. Haziran ay›n›n ilk anketinde

4

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yüzde 8,10 olarak belirlenen y›l sonu y›ll›k TÜFE beklentisi son anketinde yüzde 8,01'e inerken, 12 ay sonras›n›n y›ll›k yüzde 7,23 olan TÜFE beklentisi yüzde 7,35'e ç›kt›. Haziran ay›n›n ilk anketinde yüzde 6,88 olan 24 ay sonras›n›n y›ll›k TÜFE beklentisi ise son ankette yüzde 6,86'ya kadar gerilemifl oldu.


‹STANBUL

forum

‹zci Kamp›’na 800 kiflilik ilk grup u¤urland› Büyükflehir Belediyesi, Türkiye ‹zcilik Federasyonu ortakl›¤›nda gerçeklefltirilen Ümraniye Aday Yaz ‹zci Kamp›’n›n ilk grubu olan 800 çocu¤umuz ailelerin de kat›ld›¤› u¤urlama ile bafllad›. Kampa ilk defa kat›lan izcilerin heyecanlar› gözlerden kaçmazken ailelerin de en az çocuklar kadar heyecanl› ve gururlu olduklar› görüldü. 100’e yak›n e¤i-

timci, teknik ekip ve hizmetli personelin görev ald›¤› Ümraniye Yaz ‹zci Kamp›na Adapazar›, Erzurum, Eskiflehir, ‹zmit, Karabük, Kayseri, Konya, Osmaniye ve Samsun illerinden izciler de kat›l›yor. 10 grup halinde ücretsiz olarak gerçeklefltirilecek olan ‹zci Kamp› kapsam›nda izciler 26 de¤iflik dalda e¤itim alacaklar...

Dünya flehirleri “Küresel Fon” ile geliflecek Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Teflkilat› (UCLG), Dünya Büyükflehirler Birli¤i (METROPOL‹S) ve Paris Bölge Konseyi’nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilen toplant›da “Kentsel Geliflme Küresel Fonu” tan›t›ld›. Toplant›ya UCLG Eflbaflkan› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, METROPOLIS Genel

Sekreteri Josep Roig ve Projenin Direktörü Alain Le Saux kat›ld›. Topbafl, “Kentsel Geliflme Küresel Fonu”nun kurulmas›n›n, yerel yönetimler, kentler ve belediyeler aç›s›ndan çok önemli bir giriflim oldu¤unu belirterek, fonun zaman zaman yaflad›klar› parasal kaynak sorununa önemli bir çözüm olaca¤›n› söyledi.

Özürlü çocuklara topaçl›-uçakl› yaz okulu 8-13 yafl grubundaki iflitme, görme ve ortopedik engelliler ile hafif mental retardasyona sahip özürlü ve süre¤en hastal›¤› bulunan 300 çocuk için düzenlenecek olan Yaz Okullar›nda bu y›l yok yok. ‹SÖM’e ba¤l› 20 merkezde düzenlenecek olan yaz okullar›na özürlü 300 çocuk kat›lacak. Çocuklar için bu y›l Sultanahmet

Meydan›’nda "‹stanbul Topaç fienli¤i" düzenlenecek. Özürlü çocuklar, K-9 olarak bilinen polis köpeklerinin gösterilerini de izleyecek. Ö¤renciler ayr›ca; Miniatürk, Panaroma 1453, Havac›l›k Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Topkap› Saray› gibi ‹stanbul'un tarihi ve turistik mekânlar›n› gezme f›rsat› da bulacak.

‹stanbul’un ikinci “Tünel Yolu” hizmete girdi Büyükflehir Belediyesi, “7 Tepe 7 Tünel” projesi kapsam›nda ikinci tünel yolu da tamamlayarak hizmete ald›. Dolmabahçe’den Havaliman›’na ulafl›m› büyük ölçüde rahatlatacak olan 4.750 metre (gidifl-dönüfl) uzunlu¤undaki Dolmabahçe–Bomonti Karayolu Tüneli hizmete al›nd›. Aç›l›fl› yap›lan iki tünel yol

sayesinde; Dolmabahçe'den Atatürk Havaliman›’na gitmek isteyen araç sürücüleri bu tünel band›na girip 15 dakikada havaalan›na eriflmifl olacak. Yo¤un saatte Ka¤›thane’den Dolmabahçe’ye 45 dakikada ulaflan birisi, 3,5 kilometrelik tünel yolla saatte 70 kilometre h›zla ayn› yolu 5 dakikada kat edecek.

Suriye’den Büyükflehir’e ziyaret Suriye Deniz Kuvvetleri’ne mensup Al Assad, e¤itim gemisi ile ‹stanbul’a gelen Denizcilik E¤itim Komutan› Tu¤amiral Ahmed Ayyoud ile beraberindeki heyet Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Sabri Dereli’yi makam›nda ziyaret etti. Tu¤amiral Ah-

med Ayyoud’u a¤›rlamaktan mutluluk duydu¤unu ifade eden Dereli, Suriye ile Türkiye’nin kardefl ülke oldu¤unu, iki ülke aras›nda Osmanl› döneminden beri önemli iliflkiler kuruldu¤unu ve bu güçlü iliflkilerin bölge ülkeleri için örnek teflkil etti¤ini dile getirdi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Minik Y›ld›zlar yine nefes kestiler... “Sporda Kaybeden Yoktur; Spor Yapan Kazan›r” slogan›yla, bugüne kadar 40.000 çocu¤u sporla buluflturan Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenledi¤i 4. Minikler Futbol Turnuvas› nefes kesti. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derne¤i’nin iflbirli¤inde, gençlerin sportif faaliyetlerde bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla amatör tak›mlar aras›nda düzenlenen turnuvan›n ilk maç› K.Yeflilovaspor ile Cennet Barbarosspor tak›mlar› aras›nda oynand›. ‹.B.B Halkal› Stad›’nda gerçeklefltirilen karfl›laflman›n bafllama vuruflunu Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay yapt›. Geçen senenin flampiyonu K.Yeflilovas-

por’un 3-0 kazand›¤› maç›, Baflkan Aziz Yeniay da tribünden izledi. Turnuva aç›l›fl›nda bir de gösteri maç› oynand›. ‹lçedeki amatör klüplerde oynayan 1997 do¤umlu çocuklardan oluflturulan Küçükçekmece Karmas›, Befliktafl Jimnastik Kulübü altyap› tak›m›yla karfl›laflt›. Maç› 2-0 Befliktafl kazand›. Maç sonu birbirini tebrik eden gelece¤in y›ld›z aday› minikler birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdiler. 20 Haziran Pazar günü bafllayan turnuvada, ilçedeki 1998 do¤umlu lisansl› oyunculardan oluflan 16 amatör tak›m, kupay› kazanmak için k›yas›ya bir mücadele etti. Turnuvada çeyrek finalin 1 Temmuz’da, yar› finalin ise 2 Temmuz’da yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Ayd›n gençlerimiz ödüllerini ald› Küçükçekmece Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf› taraf›ndan ortaklafla düzenlenen Kitap Okuma Yar›flmas›’nda dereceye giren ö¤renciler ödüllerine kavufltu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yap›lan ödül töreninde, 360 ö¤renci ve 40 dan›flman ö¤retmen, yurtd›fl› gezisi, dizüstü bilgisayar, çeyrek alt›n ve 50 lira ödüllerinin sahibi oldu. Kalabal›k bir kat›l›m›n gerçekleflti¤i törende, Küçükçekmece Kaymakam› Orhan Öztürk, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca, ‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkan› Celal

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Karatafl, vak›f mütevelli heyeti üyeleri ve ilçe okul müdürleri de haz›r bulundu. "Küçük ‹stanbul Okuyor, Karanl›klar Ayd›nlan›yor" slogan›yla yürütülen proje çerçevesinde, ilkö¤retim ve lise kategorilerinde düzenlenen yar›flmaya her okuldan 10 ö¤renci kat›ld›. Kurul taraf›ndan belirlenen 8 adet kitab› okuyan yaklafl›k 2500 ö¤renci, Mustafa Kemal Pafla ‹lkö¤retim Okulu’nda gerçekleflen s›nava tabi tutuldu. Dereceye giren ilk 360 ö¤renci ödül almaya hak kazand›. Ö¤rencilere yar›flma boyunca dan›flmanl›k yapan 40 ö¤retmen de dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Baflkan Yeniay, ö¤rencileri en mutlu gününde yaln›z b›rakmad› Küçükçekmeceli ö¤renciler, 80. Y›l ‹lkö¤retim Okulu’nda düzenlenen kapan›fl program›yla 2009-2010 E¤itim-Ö¤retim y›l›na veda etti. Ö¤rencileri bu mutlu günlerinde, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca, protokol davetlileri, ö¤retmenler, ö¤renciler ve velileri yaln›z b›rakmad›. Sayg› Duruflu ve ‹stiklal Marfl›m›z›n söylenmesi ile bafllayan program, Belediye Baflkan›

Aziz Yeniay, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca ve Okul Müdürü Dilek Saçl›’n›n konuflmalar›yla devam etti. Konuflmas›nda, Küçükçekmece’nin S.B.S baflar›s›na dikkat çeken Baflkan Aziz Yeniay, 5-6 y›l önce il çap›ndaki baflar›s›z noktadan, il ortalamas›n›n üstünde bulunan bir konuma gelindi¤i ifade etti. Baflkan Yeniay, Küçükçekmece’nin önümüzdeki senelerde daha da baflar›l› olaca¤›na inand›¤›n› belirtti.

Su alt› arama kurtarma ekibi art›k profesyonel ‹lçede oluflabilecek do¤al afetlerde can kayb›n› minimuma indirmek amac›yla 2007 y›l›nda kurulan Küçükçekmece Belediyesi Su Alt› Arama Kurtarma Ekibi 2 y›ld›z dal›fl e¤itimini tamamlad›. Antalya’n›n Kafl ilçesinde gerçeklefltirilen 2 y›ld›z dal›fl e¤itimini baflar›yla tamamlayan

Sualt› Arama Kurtarma Ekibi, art›k profesyonel olarak arama kurtarma çal›flmalar›na kat›labilecek. 4 kifliden oluflan ve e¤itimlere devam eden ekip üyeleri 6 ay sonra 3. y›ld›zlar›n› alacaklar. Küçükçekmece, ‹stanbul’daki belediyeler aras›nda en kapsaml› arama kurtarma ekibine sahip.

Asfalt, yol ve kald›r›m çal›flmalar›na yerinde denetim Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, ilçede bafllat›lan asfalt, yol ve kald›r›m çal›flmalar› ile Küçükçekmece’nin standard›n› yükselttiklerini ifade etti. Çal›flmalar› yerinde inceleyen Baflkan Yeniay, ilçenin güzelleflmesi ve halk›n yaflam standartlar›n›n iyilefltirilmesi için çal›flmalar›n h›z kesmeden devam edece¤i müjdesini

verdi. Baflkan Yeniay, Kanarya Mahallesi ‹stasyon Caddesi’nde asfalt yap›m çal›flmalar›n› yerinde kontrol ederek, mahalle esnaf›na yap›lan çal›flmalar konusunda bilgiler verdi. Yap›lmakta olan at›k su ve asfaltlama çal›flmalar› sonucunda mahallenin sa¤l›kl› bir altyap› sayesinde daha iyi bir ulafl›ma kavuflaca¤›n› vurgulad›.

fiehitlerimiz için konserler iptal edildi... Terör sald›r›lar› sonucu flehit olan askerlerimizin için, Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan organize edilen ‘Yaz Akflamlar› Etkinlikleri’ kapsam›nda yap›lmas› planlanan konserler iptal edildi. Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yapan Baflkan Aziz Yeniay, Hakkari'nin fiemdinli ilçesi ve Kü-

çükçekmece’de meydana gelen terör sald›r›lar› sonucu flehit olan askerlerimiz için, ‹lçede düzenlenen etkinlikler kapsam›nda, konser, müzik dinletisi ve di¤er e¤lencelerin iptal edildi¤ini belirtti. Baflkan Yeniay; “fiehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaral›lar›m›za acil flifalar dilerim” dedi.

Aile Dan›flma Merkezi’ne, 9 ayda 1318 baflvuru... Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan kurulan Aile Dan›flma Merkezi’ne ilgi her geçen gün art›yor. Öncelikli olarak k›rsal kesimden gelen, sosyo-ekonomik aç›dan yetersiz oldu¤u düflünülen aile, çocuk, engelli, yafll›, kad›n, erkek ve gençlere yönelik olarak kurulan merkeze 9 ayl›k süre içeri-

sinde 1318 kifli baflvurdu. Merkez, 5 uzman psikologdan oluflan kadrosuyla hizmetlerini ücretsiz olarak yürütüyor. Merkezin amac› flunlar; Anne- baba ruh sa¤l›¤›n› korumak, do¤um öncesi ve sonras› anne adaylar›n› bilinçlendirmek, okul öncesi ve okul ça¤› çocuklar›n›n geliflimini desteklemek... KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


etkinlik

Küresel ›s›nmaya karfl› pedal çevirdiler

Bu y›l 12’incisi düzenlenen Bisiklet fienli¤i yine çok görkemli oldu. Binlerce bisiklet gönüllüsü, küresel ›s›nmaya karfl› pedal çevirdi. Zehra Mustafa Dalg›ç Ticaret Meslek Lisesi’nde bafllayan tur sonunda kat›l›mc›lara tiflört, bisiklet plakas› ve 3 adet de da¤ bisikleti hediye edildi...

8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Dünyam›z h›zla kirleniyor. Egzoz gazlar› da küresel ›s›nman›n en bafll›ca kayna¤›. Sosyal belediyecili¤in en güzel örneklerini sunan Küçükçekmece Belediyesi, “Küresel Is›nmaya Karfl› Bisiklet Kullan›n” slogan› ile bafllatt›¤› ve geleneksel hale getirdi¤i Bisiklet fienli¤i’ni bu sene 23 May›s Pazar günü kutlad›. fienli¤e, Küçükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›lar› Enver fiengül, Halil Ortaç, Mustafa Kuzugüden ve Levent Uslu baflta olmak üzere çok say›da bisiklet gönüllüsü kat›ld›. Dünyay› tehdit eden küresel ›s›nmaya karfl› Küçükçekmeceli yaklafl›k iki bin bisiklet kullan›c›s›, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n “Küresel Is›nmaya Karfl› Haydi Bisiklet Kullanmaya” slogan›yla pedal çevirdi.


Küçükçekmece Belediyesi’nin geleneksel hale getirdi¤i ve bu y›l 12’ncisi düzenlenen ‘Bisiklet fienli¤i’ gönülleri Zehra Mustafa Dalg›ç Ticaret Meslek Lisesi’nde bisikletleriyle yer ald›lar. Ard›ndan bisiklet kullan›c›lar›, açt›klar› bayraklarla belirlenen güzergahta pedal çevirip, toplumu daha duyarl› olma konusunda uyar›larda bulundular. Yol güzergah› boyuncu Küçükçekmece halk› da bisiklet kullan›c›lar›na alk›flla destek verdiler. Bisiklet kullan›m›n›n teflvik edilmesi, organizasyona kat›lanlar taraf›ndan bir kez daha dile getirilmifl oldu. fienlik sonunda kat›l›mc›lara tiflört, bisiklet plakas› ve bisiklet zili gibi sürpriz hediyelerin verildi¤i flenlikte ayr›ca çekiliflle belirlenen 3 kifliye de Da¤ Bisikleti hediye edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


etkinlik

P›r›l P›r›l Gökyüzü çocuklar›m›z›n hakk›

52 10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Halkal› Ziraat Mektebi alan›nda düzenlenen Uçurtma fienli¤i’ne Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdiler. P›r›l P›r›l Gökyüzü slogan›yla bu y›l 7’incisi düzenlenen Uçurtma fienli¤i’nde kat›l›mc›lara uçurtmalar he diye edildi. Paramotor gösterisi ve e¤lenceli yar›flmalar düzenlendi.


Küçükçekmeceli do¤a severler, ayn› gün içinde iki önemli etkinli¤i bir arada yapman›n mutlulu¤unu yaflad›lar. Önce Küresel Is›nmaya Karfl› Pedal çeviren gönüllüler, ard›ndan da Halkal› Ziraat Mektebi alan›na gelip bu kez ‘p›r›l p›r›l bir gökyüzü’ slogan›yla gökyüzünü süsleyen uçurtmalar›n havaland›rd›lar. Birbirinden renkli uçurtmalar›n hediye edildi¤i, paramotor gösterisi ve yar›flmalar›n yap›ld›¤› programda kat›l›mc›-

lar e¤lenceli anlar yaflad›. Uçurtma fienli¤i’ne kat›lan yüzlerce Küçükçekmeceliler uçurtma gösterileri yan› s›ra kendilerini animasyondan, Hacivat Karagöz’e, Yetenek Sizsiniz’deki Karizma Show’dan çeflitli danslara kadar pek çok etkinli¤in içinde buldular. Uçurtma fienli¤i’nde k›sa bir konuflma yapan Küçükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›s› Enver fiengül, Bisiklet ve Uçurtma fienli¤i’ne kat›lanlar› se-

lamlayarak bafllad›¤› konuflmas›nda “Bu y›l 7’ncisini yapt›¤›m›z Uçurtma fienli¤i sizlerin de katk›lar›yla her y›l daha iyi noktalara gelecek. fienli¤in Küçük ‹stanbul’umuza hay›rl› u¤urlu olmas›n› diliyorum ve sizlere de e¤lenceli bir gün diliyorum” fleklinde konufltu. fienlik, uçurtma ve bisiklet gönüllülerinin konvoy halinde Zehra Mustafa Dalg›ç Ticaret Meslek Lisesi’ne dönülmesiyle son buldu.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53 11


röportaj

12

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


u¤ur O hepimizin Samim a¤abeyi... Oynad›¤› her filmde, her dizide içimizden biri oldu. Yönetmenli¤inde iz b›rakan filmlere imza att›. fiu s›ralar Can›m Ailem dizisindeki rolüyle ön planda. T›pk› dizide oldu¤u gibi, U¤ur Yücel gerçek hayatta da herkesin dostu, a¤abeyi. 1957 do¤umlu U¤ur Yücel, ‹stanbul Belediye Konservatuar› Tiyatro Bölümünde e¤itim gördü. Farkl› çizgisi ve gerçekçi oyunculu¤uyla çok k›sa zamanda ç›tas›n› yükselten oyuncu, Selams›z Bandosu ve Muhsin Bey adl› filmlerle büyük çapta be¤eni toplad›. Eflk›ya filmiyle zirveye t›rmanan oyunculu¤unu, senarist ve yönetmenlikle besleyen Yücel, bir dönem yapt›¤› stand-up gösterileri ve sahne flovlar›yla da farkl› bir tarz oluflturdu. Oynad›¤› bir-

çok dizi, çekti¤i birden çok filmle çok k›sa zamanda kendine büyük hedefler koyan sanatç› flimdilerde Türkiye’nin en baflar›l› isimlerinden biri haline geldi. 18 Kas›m 2008’den beri TV’ de yay›nlanan “Can›m Ailem” adl› dizinin Samim’i ile yapt›¤›m›z samimi söyleflide flimdiye kadar hiç bilmedi¤iniz bir U¤ur Yücel ile karfl›laflacaks›n›z. At›f Y›lmaz Stüdyosu (AYS) Söyleflileri’ne konuk olan Yücel, hayranlar›na bugüne dek belki de hiç sormad›klar› bir soruyla yüzlefltirdi…

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

13


röportaj n U¤ur Yücel kimdir? “Bana, ‘kimsiniz?’ sorusu bir iki sene içerisinde çok çarp›c› yan›tlar getirdi. Kimlikle bir fleyler ortaya ç›karabilmek öylesine önemlidir ki; -bu fliir olur, hikaye, sinema ya da resim olur- kifli kendini daha iyi ifade eder. Asl›nda insan›n ilk malzemesi kendisi olmal›. Bu, insan›n kendisiyle tan›flma meselesini ciddiye alman›z› isterim. ‹çinizdeki yabanc›y› araflt›r›n ya da kökeninizi bulun demek istemiyorum. Demek istedi¤im; siz kimsiniz, içeriye do¤ru iyice kaz› yapt›n›z m›?” Yetenek, sanat ve zanaat›n anlam›n› ö¤rencilerle sorgulayan usta oyuncu, oyunculuk yapmak isteyen ö¤rencilere içseslerini dinlemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Tiyatro kökenli oldu¤unu fakat ‘sinema’ dal›nda kendini daha iyi ifade edebildi¤ini söyleyen Yücel, yak›nda yeni projelerini hayata geçirece¤inin müjdesini de verdi. Oyunculu¤un bir tür “ruh göçü” oldu¤una inand›¤›n› belirterek, “Buradan hep beraber Do¤u’daki bir ilimize gidelim. Oraya gitti¤imiz zaman ‘çevre müzikleri’ni duymaya bafllar›z. Çarfl›da gezmeye kalksak hemen hemen her dükkandan hoyratlar, uzun havalar duyar›z. Dolay›s›yla önce bir ses bütünüyle karfl›lafl›r›z. ‹kincisi, görsel bir bütünlük; eski, tarihi tafl evler, poflulu erkekler, rengarenk k›yafetli kad›nlar, büyük avlularda oturmufl insanlar, koyu renkte çaylar, bak›rc›lar… derken ‘bir fley’lerin de¤iflmeye bafllad›¤›n› fark ederiz. ‹flte bu noktada bir oyuncunun bu de¤iflimi ‘görmesi’ gerekir; bunu yapabilmelidir ki oradan bir hayat ç›karabilsin. ‹yi oyuncu olabilsin” fleklinde konufltu. Söyleflinin flahane bir gösteriye dönüfltü¤ü o zaman›n nas›l geçti¤ini anlayamad›k desek yalan olmaz. Söyleflinin sonunda elimizde kalan, tad›na doyamad›¤›m›z bir sohbet ve kendimize sordu¤umuz sorular oldu… n Hayata duruflunuz ve karakterinizle çok farkl› bir çizgidesiniz. Yaflad›¤›n›z hangi art›lar ya da eksiler yönünüzü be-

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lirlemenize yard›mc› oldu? ‹ç güdü birincil güç.. Asl›nda eksiklerle do¤rular içiçe. Bazen eksiklik dediklerimiz ve hayat›n genel ak›fl›nda yokluk esaret ya da bask› görmek gibi talihsizlikler yetenek ve yarat›mda itici güç oluyor. Bazen o¤lumun yerinde olmak isterdim diye düflünüyorum. Sanat ve müzik ortam›nda büyüdü geliflti. Bense tek bafl›mayd›m. Hem evimde hem de muhitimde. Gençli¤imizde siyasi bask› ve kapal› toplum içinde büyüdük. Ama okumak ve zihnimin bilgiye do¤ru aç›lmas› içimdeki kaynamay› ortaya ç›kard›. n Eflk›ya’ daki Cumali karakteri her kesimden insan› etkiledi ve film olarak da unutulmayacak mesajlar verdi. Sizin hayat›n›zda ne de¤iflti Cumali’ den sonra? Ç o k önemli bir de¤iflim oldu. Oyunculu¤u b›rakt›m. Benden hiç birfley olmaz diye düflündüm. Art›k yönetmenlik yapmal›yd›m. Sinemadan oyuncu olarak uzaklaflt›m. Neredeyse herfleyi terk ettim. n Ödüllü “Yaz›-Tura” filmi farkl› senaryosu ile ülkemizde yeterince ilgiyi gördü mü sizce? Ulaflmak istedi¤i hedefi buldu mu? E¤er tan›nm›fl bir oyuncu olmasayd›m Yaz›-Tura bir ilk film olarak çok gürültü ç›kart›rd›. Ben yapt›¤›m için ola¤an karfl›land›. Ulaflmak istedi¤im hedefi iç dünyalarda buldu. Bir ilk film yönetmeni olarak beni de tatmin etti. Fakat oyuncu oyunculu¤unu yaps›n diye bir yaklafl›m var. Ben de Sean Penn için öyle düflünmüfltüm. Garip bir tepki. Ama adam iki tane birbirinden güzel film çekti. n “Ejder Kapan›” polisiye senaryosu sayesinde Türk filmi tablosunda bir eksi¤i kapatt› diyebilir miyiz? Neden bu tür filmler daha fazla denenmiyor? Sizin baflka polisiye film projeniz var m›? Bir gedik doldurdu¤unu söyleyemem. Bizde polisiye filmin flans› azd›r. Bile bile girdik. Bundan sonra öyle filmler çekmeyece¤im. n Türk sinemas›, fazlas›yla paralar yat›r›l›p, büyük projeleri hayata geçirmek

için do¤ru yerde mi sizce? Umulan› bulmak noktas›nda, Türk izleyicisinin geldi¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Do¤ru yer de¤il. Para kazanmak istiyorsan›z düflük bütçeli komediler ya da gözyafl› filmleri yapmal›s›n›z. Türk izleyicisi say›sal olarak art›yor ama nitelik olarak geliflme yok. n “Can›m Ailem” e¤lenceli ve kendimizden biri gibi gördü¤ümüz oyuncular›ndan dolay› çok seviliyor… Sette neler yaflan›yor? Herkes göründü¤ü kadar yak›n m› birbirine? Herkes birbirine yak›n, herkes birbirini özlüyor. Belki de piyasan›n en huzurlu ve mutlu seti. Set bizim ayn› zamanda e¤lendi¤imiz sahiden güldü¤ümüz bir yer. Bu ifli çok özleyece¤iz. n Kalabal›klar› sevmedi¤inizi ve oldukça mesafeli bir kiflili¤iniz oldu¤unu biliyoruz. Bunun temel sebebi nedir? Neden bu kadar uzaks›n›z? Mesafe yaratmak diye bir derdim yok. O kendili¤inden geliyor. Uzak durufllu gözükmeme ra¤men içten biriyim. Nemrut ve geçimsiz biri de¤ilim. Uzaktan so¤uk yak›ndan s›cak biriyim. Kimseyi yak›n›ma davet etmem durup dururken ama yak›n›mda durmak isteyeni de itmem. n Küçükçekmece Belediyesi At›f Y›lmaz Stüdyosu Söyleflilerine konuk oldunuz, Küçükçekmeceli hayranlar›n›za oldukça keyifli mesajlar verdiniz. Ama söyledi¤iniz bir fley vard› ki, unutulmaz… “kiflinin kendine yolculu¤u”… Bunu biraz aç›klar m›s›n›z? Kifli keflfe ç›kmadan kendini keflfetmeli. En zor olan› kendine yolculu¤udur. Kendi kaz›s› en büyük en dertli kaz›d›r. Buradan derinlikli kuyular dehlizlerle karfl›lafl›rs›n›z. Oyunculara önce kendileri tan›t›lmal›. Kendi enstrüman›n› tan›mayanlar baflkalar›n›n saz›n› çalamazlar. Bu tam anlam›yla insana do¤ru yap›lan bir yolculuktur. n Elinizde tamamlanm›fl ya da tamamlanmam›fl ne kadar proje var? Hangileri, ne zaman hayata geçirilecek? ‹lk projenin ad› ve konusu nedir? Tamamlanm›fl üç film projesi var. Tasar›m halinde olanlar bana bir ömür boyu yeter. Çocukken yazd›¤›m ve hala üzerinde çal›flt›¤›m öykülerim var. Bir de Fatih Ak›n’ la yapaca¤›m›z ve çal›flmalar› süren filmler var. Yap›mc›m ve arkadafl›m Erol Avc›’ yla da birlikte sinema filmleri ve diziler tasarl›yoruz.


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

15


okullar›m›z

16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Çocuklar›m›z hepimiz için çok önemli, çok de¤erli. Konu alacaklar› e¤itim olunca iki kere dikkat gerektiriyor her fley. fiimdiki çocuklar›n ne kadar flansl› oldu¤unu tekrar söylemeye gerek var m› bilinmez, ziyaretine gitti¤imiz okullar bunun en güzel kan›t›d›r.

YEfi‹L OKUL

HALKALI CUMHUR‹YET ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU Bu say›m›zda Halkal› Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulundayd›k. 1996 y›l›nda kurulan okulun 24 derslik say›s› 29’a ç›kart›lm›fl. 2008–2009 y›l›ndan itibaren normal e¤itime geçen okulun 8 tane iflli¤i var. 1 adet Fen Laboratuar›, 1 adet kapal›, 1 adet aç›k spor salonu, 1 adet 350 kiflilik çok amaçl› salonu, 1 adet balo salonu ile kocaman bir okuldan söz ediyoruz. Bunun d›fl›nda 20’ye yak›n birimi var, mesela 3 tane arflivi var, 1 beden e¤itimi ö¤retmeni odas›, flimdiye kadar az rastlanan iki odal› bir ö¤retmenler odas› var. Alt katlardaki s›n›flardan direkt bahçeye ç›k›labiliyor, zaten okulda toplam 25 ç›k›fl var. Acil durumlarda 40 saniye gibi bir sürede okul tahliye edilebiliyor. 1170 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü okulun kuzey cephesindeki s›n›flar›n en önemli özelli¤i asma kattan oluflmas›. 25 branfl ö¤retmeni, rehber ö¤retmenle birlikte 23 tane de s›n›f ö¤retmeni mevcut. Birbirinden güler yüzlü ö¤retmenleri, ö¤rencilerini çok seviyorlar. Ö¤retmenler ö¤rencileriyle adeta aile olmufl gibi görünüyor. Okul yönetimi, ISO 9001 ve Temiz Bayrak

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


okullar›m›z

sahibi olmalar›n› sürpriz olarak görmüyor. Okul Müdürü Eyyüp GÜZEL; “fleklen disiplin edemedi¤iniz bir fiziki yap›y› ya da insan›, ruhen disiplin edemezsiniz. Önce flekli düzelteceksiniz, imkanlar› düzenleyeceksiniz. Dar alanda, kötü bir alanda, kötü bir elbise içinde zamanla içi de körleflir. Bizim buradaki amac›m›z, fleklen ö¤rencilerimizin ferah bir ortamda e¤itim yapmalar›n› sa¤lamakt›, bunu baflard›k. Daha önce görev yapt›¤›m okulda spor yapmak için bir s›n›f kullan›l›yordu, bu okulda böyle bir s›k›nt›m›z yok. Yaklafl›k 10.000 m2 alana sahip okulumuzda yeflil alan›m›z›n fazla olmas›, kendimizi oldukça flansl› hissettiriyor. Bir yerde

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

e¤itim, ö¤retim, sa¤l›k ve güvenlikten bahsetmek için önce huzurdan bahsetmek gerekir. Bir yerde çok donan›m olabilir, fiziki yap› harika olabilir, akademik baflar›lara imza at›lm›fl olabilir ama esas olan huzur ve mutluluktur” fleklinde konufltu. Daha önce 2’li e¤itim yapan okulda 2008 ‘de normal e¤itime geçilmifl. ‹kili e¤itimde birçok fleyin eksik kald›¤› yönünde düflünen Eyyüp GÜZEL, ilk ifl olarak normal e¤iteme geçmeyi hedefledi¤ini ve bu geçiflin ö¤renciler üzerinde son derece olumlu etki sa¤lad›¤›n› aç›klad›. Bugün art›k insan› temel alan okulda, huzurun sa¤lanmas› ad›na her fley dört dörtlük haz›rlanm›fl. Eyyüp

Güzel ikili ö¤retim için “s›n›flar›m›z› sabah gelip bir ö¤renci grubu kullan›yor, ayn› s›ray› ö¤len bir baflka ö¤renci grubu kullan›yordu. Dolay›s›yla ö¤rencilerin de ö¤retmenlerin de o s›n›f› sahiplenmesi o s›n›fa de¤er verme ölçüleri de¤ifliyordu, çünkü o s›ra iki kiflinindir, o tahta iki kiflinindir. Normal e¤itim oldu¤u zaman o s›n›f oray› sahipleniyor ve donan›msal olarak da, ruhaniyet olarak istedi¤i gibi flekillendiriyor” dedi. Ö¤retmen kadrosunda yap›lan iyilefltirme sayesinde 33 olan ö¤retmen say›s› 23’e, ö¤renci say›s› ise 1600’den 1170’e düflürülmüfl. Yeni ö¤renci say›s›nda daha fazla düflürme yap›laca¤›n› söyleyen Okul Müdürü, 1000 ö¤ren-


ci kalana kadar d›flar›dan al›m yap›lmayaca¤›n› belirtti. Alanlar›n geniflletilmesi, ö¤retmen ve ö¤renci say›lar›n›n azalt›lmas› gibi olumlu çal›flmalardan sonra alan düzenlemelerine bafllayan okulda, müdür ve çal›flanlar teknolojiyi çok yak›ndan takip ediyor ve ö¤rencilerine bu anlamda son derece imkan sa¤l›yor. Eskisi gibi evrakla, k⤛tla u¤rafl›lmadan bütün kay›tlar bilgisayarda sakl› tutuluyor. Kablosuz internet ba¤lant›s› sayesinde isteyen herkes okul içinde interneti kullanabiliyor. 23 s›n›fta laptop bulunuyor, masaüstü bilgisayarlar› da s›k kullan›lanlar aras›nda. Önümüzdeki sene dizüstü bilgisayar› olmayan

ö¤retmenin kalmamas› hedefleniyor. 2007 senesinden bu yana Küçükçekmece Belediyesinin Park Bahçeler ve Fen ‹flleri Müdürlü¤ü, Cumhuriyet ‹lkö¤retim ‹lkokulunu hiç yaln›z b›rakmam›fl. Bu manada belediyeye teflekkürlerini sunuyorlar ve diyorlar ki “ bir kald›r›m tafl› yerinden oynasa hemen koflup geliyorlar. Kendilerine minnettar›z.” Okulda gezerken gördüklerimiz bizi gerçekten çok sevindiriyor. Hele gördü¤ümüz Ö¤retmenler Odas› bizi flaflk›na çeviriyor, çünkü iki bölüme ayr›lm›fl kocaman oda tam anlam›yla ö¤retmenlerin rahat› için tasarlanm›fl. Birinci bölümde koltuklar ve televizyon bulu-

nurken, di¤er bölümde büyük bir toplant› masas›, dolaplar ve çal›flma alan› oluflturulmufl. Ö¤retmenler ifllerini bitirdikten sonra, rahat koltuklar›nda kendilerini dinlendirme imkan› buluyorlar. Okulun ayn› zamanda ilk say›s›n› ç›kartt›¤› bir de dergisi var. “Cumhuriyet Alt›n›” ad› verdikleri dergi fikrinden dolay› yönetimi ve eme¤i geçenleri bizler de kutluyoruz. Derginin içinde okul yönetiminden ö¤retmenlere, ö¤rencilerden s›n›flara, ö¤renci gezilerinden ö¤renci yaz›lar›na kadar her fley bulunuyor. Aktüel, tarih ve fliir sayfalar›yla da süslenen derginin di¤er say›lar› için flimdiden baflar›lar diliyoruz. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


etkinlik

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmece Belediyesi

Yedirenk Halk Oyunlar› Ekibi

Sabanc› Vakf› ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› iflbirli¤iyle düzenlenen Türkiye Halk Danslar› Yar›flmas›’n›n finali yap›ld›. Anadolu kültürünün ve halk danslar›n›n en güzel örneklerinin sergilendi¤i Türkiye Halk Danslar› Yar›flmas›’n›n finalinde K›rklareli yöresi ile Küçükçekmece Belediyesi Yedirenk Halk Oyunlar› Gençlik ve Spor Kulübü Derne¤i ile birlikte toplam 5 yöre birincilik için sahnedeydi. 14 May›s Cuma günü Sabanc› Üniversitesi’nde yap›lan törene; Sabanc› Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Güler Sabanc›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç.

Türkiye ikincisi

Dr. Ayflenur ‹slam, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Müdürü Ersan Ulusan’la birlikte çok say›da protokol davetlisi kat›ld›. “Türkiye’nin Tüm Renkleri Buraya” slogan›yla yola ç›kan Türkiye Halk Danslar› Yar›flmas›’n›n final gecesinde bir konuflma yapan Sabanc› Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Güler Sabanc›, “18 y›ld›r, sahip oldu¤umuz eflsiz kültürel zenginli¤i yaflatmak için gençlerimizin gösterdi¤i çabaya destek veriyo-

ruz. Halk danslar›, kültürümüzün, ortak duygular›m›z›n, düflüncelerimizin, en güzel yans›mas›; omuz omuza, kol kola oynanan halk oyunlar›, beraber hareket etmeyi, paylaflmay› ve kendini ifade etmeyi ö¤retiyor” dedi. Çal›flmalar›n› Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürdüren Yedirenk Halk Oyunlar› Ekibi ikincili¤e, Kütahya Yöresi ile Kütahya Merkez Halk E¤itim Merkezi ve ASO Müdürlü¤ü ise birincili¤e lay›k görüldü. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

21


etkinlik

En kapsaml›

Hilye-i fierif sergisi

Küçükçekmece’de fiimdiye kadar yap›lm›fl en kapsaml› Hilye-i fierif sergisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde görkemli bir törenle aç›ld›.

22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Hilye-i fierif sergisinin aç›l›s› 29 May›s Cumartesi günü Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde yap›ld›. Aç›l›fla, ‹stanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Mehmet Müezzino¤lu, Küçükçekmece Kaymakam› Orhan Öztürk, Küçükçekmece

Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, ifladam› Remzi Gür ve serginin kuratörü Mehmet Çebi kat›ld›. Hz. Peygamber'in karakterini, insani ve ahlaki niteliklerini, hat sanat›n›n inceli¤iyle anlatan 63 hilye örne¤inden oluflan sergi, Küçükçek-


d›¤› konuflmas›nda, “ meceli sanatseverlerden Geçmiflte Küçükçekde büyük ilgi gördü. YEN‹AY: mece varofl görülürAç›l›flta bir konuflma “Hilye-i fierif dü. Buras› birtak›m yapan Belediye Baflkahizmetler istesek de n› Aziz Yeniay, ‹stanbugüne kadar istemesek de mahbul’un fethinin 557. y›lKüçükçekmece’ye rum kal›rd›. Ancak dönümünün kutland›¤› anlaml› günü Hilye-i gelen en müstesna flu anda Küçükçekmece ‹stanbul’un fierif sergisiyle taçland›rsergidir” merkezi haline geldi. maktan ötürü duydu¤u Merkezde ne varsa Cenmutlulu¤u dile getirdi. Künet Mahallesi’nde de o var. çükçekmece’nin iki buçuk y›ld›r sergilere ev sahipli¤i yapt›¤›n›, Bu bak›mdan Aziz Yeniay, çal›flma2010 y›l› sergi takvimlerinin da flimdi- lar›ndan ötürü keyif ald›¤›m ve yaden doldu¤unu ifade eden Baflkan k›ndan takip etti¤im bir belediye Yeniay, sözlerine flunlar› ekledi: “Hil- baflkan›” dedi. Konuflmalar›n ard›ndan kurdela ye-i fierif Sergisi bugüne kadar Küçükçekmece’ye gelen en müstesna kesimiyle birlikte sergiyi gezen davetyeri alan sergidir. Sergide Peygam- liler, Mehmet Çebi’nin koleksiyonunberimizin her bir y›l›na efl de¤er 63 dan seçilen birbirinden de¤erli hilyeeser bulunuyor olmas› son derece leri görme f›rsat› buldular. Hilye-i saaönemli. Peygamberimizle ilgili önem- det ya da hilye-i nebevi gibi isimlerle li bir rivayette, ‘Buradaki hilye-i fleref- de bilinen ve Hz. Peygamber'in fiziklere bakanlar bana bakm›fl olurlar’ sel özelliklerini, karakterini, insani ve der. Sizlerin de o gözlerle bakman›z› ahlaki niteliklerini anlatan Hilye-i fierif örnekleri, 15 Temmuz Perflembe istirham ediyorum.” Milletvekili Ekrem Erdem ise Arap gününe kadar sanat›n her dal›n› ilçe harflerini sanat haline getiren bir mil- halk›yla buluflturan Cennet Kültür ve letin mensubu oldu¤umuzu vurgula- Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Hilye-i fierif’e dünyadan da büyük ilgi... Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sunulan, flimdiye kadar yap›lm›fl en kapsaml› Hilye-i fierif Sergisi’ni dünyan›n dört bir yan›ndan gelen misafirler ziyaret etti. ‘Mehmet Çebi Koleksiyonundan Hilye-i fierif Örnekleri’ dünyan›n dört bir yan›ndan gelen Müslüman ö¤renciler taraf›ndan hayranl›kla izlendi. Birbirinden eflsiz 63 eserin gösterildi¤i sergide hilyeleri tek tek inceleyip duygulu anlar yaflayan Müslüman ö¤rencileri, Küçükçekmece Belediyesi karfl›lad›. Hilyeleri inceleyen ve Peygamber Efendimiz (SAV) tekrar yaflayan ziyaretçiler duyduklar› memnuiyetlerini dile getirerek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nden ayr›ld›lar.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

23


mekan

BUZda

hayat bulan heykeller

Kutuplar› görmek istiyorsan›z ve bu iste¤inizi hiçbir zaman gerçeklefltiremeyece¤inizi düflünüyorsan›z, size harika bir haberimiz var: ‘Ice Otel’in mimarlar› sayesinde, Kutuplar art›k yan› bafl›n›zda…

24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


F

orum ‹stanbul’da aç›l›fl› 23 Nisan’a denk getirilen “Magic Ice” buz müzesi, ziyaretçilerine 365 gün Kutuplar› yaflatmak istiyor. Magic Ice, dünyada ›l›man iklimli bir ülkede kurulan ilk buz müzesi olma özelli¤i de tafl›yor. Güler yüzlü çal›flanlar taraf›ndan müzenin giriflinde size özel k›yafetler giydiriliyor. Heykeller bölümüne girmeden s›f›r derece s›cakl›ktaki bir odada bekliyorsunuz. Buradaki amaç hem vücut ›s›n›z›n birden

düflmesine engel olmak, hem de vücudunuzdaki nemi en az seviyeye indirmek. Heykellerin bulundu¤u alan -5 derece s›cakl›kta ve ziyaret saati bitti¤inde -10 dereceye kadar düflürülüyor. Ortam›n nemini dengelemek için iki adet büyük nem makinesi çal›fl›yor. Toplu gezilerde kalabal›k insan gruplar›n›n hep birlikte verdikleri nefes bile buzdan heykeller için önem tafl›yor. ‹skandinav buz heykelt›rafllar› taraf›ndan tamamlanmam›fl heykel-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

25


mekan Lofoten’de bulunan ve 21 metre uzunlu¤undaki orijinal Viking gemisinin bir kopyas› olan 8 metrelik Viking gemisi, buzdan yap›lm›fl en büyük gemi olma özelli¤ini tafl›yor. Müze daha birçok hayranl›k uyand›ran buzdan eseri bünyesinde bulunduruyor.

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


ler gemi ve so¤utmal› otobüslerle ‹stanbul’a getirilmifller. 15 günlük çal›flmalar›n sonucunda, 1130 y›l önce “Miklagard”, yani Büyük Korunan Ülke ‹stanbul’a Vikinglerin yapt›¤› ziyareti konu alan bir konsept oluflmufl. Müzede 230 ton buz kullan›lm›fl, bunun 100 tonu ‹sveç’ten getirilmifl. Heykellerin tamam› saydam buzdan olufluyor ve bu buzlar zorlu flartlarda Torne Nehri’nden getiriliyor. Bunun nedeni nehrin suyunun çok yo¤un bir flekilde akarak içinde hava kabarc›¤› bar›nd›rm›yor olmas›. Ülkemizde bulunan buzlar saydam olmad›¤›ndan sadece müzenin arkas›ndaki duvar› oluflturmak için kullan›lm›fl. Giriflte oluflturulan Viking evi masa ve s›ralar›yla misafirlerine unutulmaz bir ambiyans oluflturuyor. Az ilerde sizi kocaman bir Amerikan geyi¤i ve bir kutup ay›s› selaml›yor. Kutup ay›s›n›n en önemli özelli¤i gerçek bir kutup ay›s›yla ebat olarak bire bir yap›lm›fl olmas›. Lofoten’de bulunan ve 21 metre uzunlu¤undaki orijinal Viking gemisinin bir kopyas› olan 8 metrelik Viking gemisi buzdan yap›lm›fl en büyük gemi özelli¤ini tafl›yor. Aç›l›fla kadar heykelt›rafllar›n sürekli yan›nda bulunan ekip onlardan çok fley ö¤rendi¤ini söylüyor. Hatta kendilerine ait birkaç eseri de müzede sergilemeye bafllam›fllar. Bu konuda heveslenen ziyaretçiler için bir de BUZ ATÖLYES‹ oluflturulmufl. 50 TL karfl›l›¤›nda pazar günleri buzdan heykel yapmak isterseniz buz müzesi sizleri bekliyor. Tam biletlerin 20 TL’den, indirimli biletlerin 15 TL’den sat›ld›¤› müzede grup indirimleri yap›l›yor ama di¤er gruplarla çat›flmamas› için mutlaka önceden rezervasyon yapt›rman›z gerekiyor. Müzede toplam 25 kifli çal›fl›yor; hepsi güler yüzlü, hepsi de samimi. Heykelt›rafllardan ö¤rendiklerini uygulayan ekip elemanlar› müzedeki eserlere neredeyse her gün bir yenisini katmaya bafllam›fl. Boynuz kula¤› geçecek gibi görünüyor flimdiden. Bizlere efllik eden, bilgi veren bütün çal›flanlara teflekkürlerimizi sunuyor, kolayl›klar diliyoruz.

MAGIC ICE (Buz Müzesi): Forum ‹stanbul AVM Kocatepe Mahallesi Pafla Caddesi B1 Blok No: 2 Bayrampafla/‹STANBUL TLF: 0212 640 04 40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

27


etkinlik

Kültür elçilerine sertifikalar› verildi

“‹stanbul Kültür Elçileri” seminerlerinin kapan›fl›, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay taraf›ndan ‘Küçükçekmece’nin Dünü, Bugünü ve Gelece¤i’ konulu sunumuyla gerçeklefltirildi. ‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçilmesi ile birlikte öncelikle flehrin dinamik kitlesi olan gençlerin ‹stanbul’u bilmesi, sevmesi ve turizme yönelik bilinçlendirilmesi amac›yla oluflturulan “‹stanbul Kültür Elçileri” seminerleri, Nisan ve May›s aylar› boyunca Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin koordinatörlü¤ünde farkl› tarihlerde gerçekleflen 7 seminerde, ‹stanbul uzman› araflt›rmac›lar taraf›ndan flehrin tarihi, mimarisi, müzi¤i, sosyal hayat› hakk›nda bilgiler verilirken, düzenlenen gezilerle birlikte kat›l›mc›lara ‹stanbul’u yaflama imkan› sunuldu. 2 Haziran Çarflamba günü Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Küçükçekmece’nin Dünü, Bugünü ve Gelece¤i’ konusuyla 8’inci ve son seminer Küçük-

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

çekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay taraf›ndan verildi. Panele, Küçükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›lar›, Marmara Belediyeler Birli¤i Genel Sekreteri Recep Bozda¤ ve çok say›da Küçükçekmeceli kat›ld›. Panelde konuflan Baflkan Aziz Yeniay, Küçükçekmecelilik kavram›n›n iyice yerleflti¤ini belirterek, son y›llarda ilçe halk›n›n kültür, sanat, spor ve e¤itimle daha fazla ilgilendi¤ini kaydetti. Küçükçekmecelilerin istedikleri faaliyetlere kolayl›kla ulaflabildiklerini vurgulayan Baflkan Yeniay, “Küçükçekmeceliler tiyatro, yüzme havuzu ya da park için flehrin bir ucuna gitmemeliler. ‹lçemizde yaflayan insanlardan ilçe s›n›rlar›ndan uzaklaflarak ‘kentli’ olmalar›n› bekleyemeyiz. Kentli; kültürüyle sanat›yla, sporuyla, e¤itimiyle sa¤l›¤›yla, afl›yla, ifliyle bir planlama disipliniyle konumland›r›l-

m›fl yerlerde yaflayan kimselerdir” dedi. Küçükçekmece ilçesinin 2004 y›l›ndan bu yana geçirdi¤i de¤iflimlerin üzerinde duran Baflkan Yeniay, 3 Kültür ve Sanat Merkezi sayesinde ilçedeki insanlar›n bir araya gelmesinden dolay› yaflad›¤› memnuniyeti dile getirdi. Cennet Kültür Sanat Merkezi’nde bulunan sergi salonunun, ‹stanbul’da AKM sergi salonundan sonra ikinci büyük sergi salonu oldu¤unu belirten Baflkan Yeniay, ilçedeki tiyatro salonlar›na 1,5 y›lda gelen kifli say›n›n 160 bin oldu¤unu vurgulad›. Küçükçekmece’deki Bilgi Evleri’nden, son 5 y›lda ilçede yap›lan 160 park ve yeflil alandan söz eden Baflkan Yeniay, ulafl›mdan spora, e¤itimden sanata kadar Küçükçekmeceli’ye sunulan imkanlar› hat›rlatarak “Hiçbir fley tesadüfen oluflmaz; planlad›¤›n›z kadar sonuç al›rs›n›z” diye sözlerini noktalad›.


Küçük ‹stanbul’un mimar› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, kültür-sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Dünyan›n en iyi piyanistlerinden say›lan Tuluyhan U¤urlu, ‹stanbul’un Fethi Etkinli¤i’ dolay›s›yla yap›lan programda, Küçükçekmecelilerle bulufltu. 28 May›s Cuma günü Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçeklefltirilen programa, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ile birlikte pek çok protokol davetlisi ve Küçükçekmeceli sanatsever kat›ld›. 7 yafl›nda devlet taraf›ndan aç›lan ‘Harika Çocuklar’ s›nav›n› kazanarak yurt d›fl›nda yüksek müzik e¤itimi alan sanatç› U¤urlu, ‘‹stanbul’ temal› dinletisinde, izleyenlere adeta büyülü bir müzik yolculu¤u yaflatt›. Kültürler befli¤i ‹stanbul’u, görsel flölen, piyano ve çeflitli enstrümanlar eflli¤inde sahneye tafl›yan Tuluyhan U¤urlu, Küçükçekmecelilere ‹stanbul’un fetih coflkusunu hissettirdi.

u l r u ¤ U n a h y u l Tu e d n ü m ü n ö d l › y h i t Fe ulufltu

b e l r e l i l e c e m k e ç k ü ç Kü

VE MEHTERAN SAHNEDE… Dinletinin ikinci bölümünde, dünyan›n ilk bandosu olma özelli¤i tafl›yan, Osmanl›’n›n tüm ihtiflam›n› kalplerde yaflatan Mehteran Tak›m› sahne ald›. Sanatç› Tuluyhan U¤urlu‘nun da ezgileriyle efllik etti¤i Mehter Tak›m› izleyicilerden tam not ald›. Estergon Kalesi’nden, Fetih Marfl›’na kadar birbirinden anlaml› eserlerin seslendirildi¤i program, izleyenlerin coflkulu alk›fllar›yla sona erdi.

Küçükçekmeceliler ‹stanbul’un Fethi’nin 557’inci y›ldönümünde Tuluyhan U¤urlu ile muhteflem bir akflam yaflad›.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

29


meslek

Moderniteye direnen

KALAYCILAR

Bir meslek daha karar›yor. Hayatlar› karayla, isle, lavla, kömürle ve o meflhur kalaylama sesiyle geçen kalayc›lar›n nesli tükenmek üzere. ‹stanbul’un iki kalayc›s›ndan biri olarak mesle¤i devam ettiren kalayc›, ‘Çelik geldi bizim miad›m›z doldu’ diyor.

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


“Kalayc›l›k mesle¤i tarihe kar›fl›yor...” ‹stanbul’da bir kalayc›n›n varl›¤›n› bilmek anlat›lmaz bir sevinç… Hatta onunla röportaj yapmak daha büyük mutluluk... ‹stanbul’da son birkaç aya kadar say›lar› üçtü, Ortaköy’deki kalayc› da kapat›nca say›lar› ikiye indi. Biri, Kad›köy’de, di¤eri Vefa’da… Bir anlamda büyük firmalar›n bölge bayileri gibi… Biri bir yakada, di¤eri öbür yakada, mesle¤i temsil ediyor. Vefa’daki Trabzon Maçkal›… Zaferli köyünden… Demir-çelik endüstrisine direnen son kahramanlardan… ‹ki kardefl, Salim ve Turan Ayd›n kardefller… Elli sene önce, Maçka’dan ‹stanbul’a gelmifller… Ne yapacaklar›n› bilmedikleri bir kentte, Maçkal›lar›n elinden ne gelirse onu yapm›fllar. Ya bak›rc›, ya kalayc› ya da yorganc›.. Maçkal› zanaatkard›r, elinden ifl gelir, iflini de temiz yapar… Onlar da kalay› bellemifller hayat meflgalesi, duman›n, har›n, kömürün, niflad›r›n ve ateflin peflinden gidiyorlar, apans›zca… Salim Ayd›n, 68 yafl›nda… Bak›n neler diyor: “Kalayc›l›k mesle¤i, çelik tencere kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ve bu iflle u¤raflanlar›n say›s›n›n her geçen gün azalmas›yla bitme noktas›na geldi. 2025 sene önce Vefa-Beyaz›t bölgesinde ona yak›n kalayc› varken, flimdi sade-

ce biz var›z… Önceden kuyru¤a girerdi millet… Sabah erken gelirlerdi. Çünkü, ö¤leye do¤ru kuyruk uzard› da uzard›. Gördü¤ünüz bu kemerin alt›ndan üç kuflak geçti. Ve iflten de kafa kald›ramazd›k. ‹fller o kadar fazlayd› ki, hem gurbet hayat› hem de ifllerden dolay› on yedi y›l bu dükkanda yatt›m. Günde 250 parça kalay yap›yorduk. Her evden yirmi parça bak›r gelirdi. fiimdi bak›r kap-kaçak azald›. ‹fller de azald›. Amcamdan önce Rum kalayc› vard› burada, en son da biz… Bizden sonra bu ifl biter. Kapan›r buras›… Bak›n, herkes gitti, kalayc›lar ifl de¤ifltirdi ama sadece biz kald›k. Gitmedik, bitirmedik bu ifli… Az da kazansak, çok da kazansak bu yafltan sonra ne yapaca¤›z evlad›m?”

KALAYLAMAYI B‹LECEKS‹N! Ayd›n kardefllerin Maçka’dan ‹stanbul’a geldi¤i zamanlar, o zamanlar›n

popüler mesle¤i kalayc›l›¤a meyletmifller. “O dönemler kalayc›l›¤›n, yorganc›l›¤›n popüler oldu¤u zamanlar… Kalayc› olmak isteyen çoktu, ancak bu ifl yetenek ifliydi. Ben de, kardeflim Turan da iyi kalayc›lar›z… Senelerdir buraday›z…Bize gelen kaplar ve kazanlar› önce at›klar›n› temizlemek için alevli atefl üzerinde iyice ›s›t›r›z. Is›nan kap ve kazanlar› elde k›r›lm›fl kumla en ince ayr›nt›s›na kadar her yerini temizleriz. Son olarak da temizleme ifllemi biten bak›rlar› kalay madeni ile kaplar›z. D›flar›dan herkes bu ifli kolay san›r ama en az befl sene ifl ö¤renmekle geçirdim. Befl sene hangi iflte ç›rak olarak kal›r insan bilemiyorum? K›skac› eline al›p, müflteriye bak›r tepsiyi vermek sorumluluk ister. Hem temiz, hem seri ifl ç›karacaks›n. Bir de müflterinin bak›r›n› yakmayacaks›n. Kalayda, bir ›s› derecesi vard›r. Kalay› vururken o de-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

31


meslek

Herkesin gelece¤in mesle¤inin peflinde kofltu¤u bu dönemde kalayc›l›k bu haliyle ancak nostaljik kalabiliyor. fiimdilerde böyle bir mesle¤in var oldu¤unu bile söyleyebilmek, en az o mesle¤in varl›¤› kadar önemli…

receyi ne aflacaks›n ne de o derecenin afla¤›s›nda kalay yapacaks›n. Bunu ölçen bir alet yok sadece göz karar› yapacaks›n. Yani tecrübe… Tecrübe de zamanla olabilecek bir fley. Amcam, eline ka¤›t-kalem al›p bu ifli bize ö¤retmedi. Bakarak, zamanla el al›flkanl›¤› elde ederek ve biraz da yetenekli olarak ustal›¤› elimize ald›k.”

DEDE KORKUT KALAYCI H‹KAYELER‹ YAZSA Bak›r vard›, art›k paslanmaz çelik tencereler var. Onlar olunca kalay da yok. Hem olsa kaç kifli kalayc›ya gidip s›raya girecek ki? Kalayc›lar, neden yok? Kalay›n, bak›r›n ‹stanbul’daki merkezinde bile kalayc› kalmad›ysa, bu meslek tarihte kendine bir yaprak ar›yordur. Bir tek Maçkal› Ayd›n kardefllerin Beyaz›t ile Vefa aras›nda Kemer’in alt›ndaki kalayc›… Ancak, eskiler çok çekmifller zaman›nda. Salim amca diyor ki, ‘Eski-

32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

den kalay için bir Rum esnafa kalay almaya giderdik. 250 gram ancak al›rd›k, çünkü çok pahal›yd›. fiimdi, bir gidiyorum, 10 kilo birden al›yorum..” Çok ilginç bir not, hiç borç yazd›ran›n olmamas›. Kalay› yapt›ran paras›n› peflin veriyor. Salim amca, “Kalay›n paras› peflindi ama flimdi bak›r mallar›n yerini alan çelik tencereleri alanlar kredi kart›na taksitle al›yor” diye konufluyor. Kalayc›ya borç yazd›rmayanlardan bankaya borç yazd›ranlara.. Peki, ne olacak onlardan sonra? Torunlar› var ama oral› de¤il, kalayc›l›k m› yapar, yoksa bir teknoloji ma¤azas›nda m› çal›flmak ister? Bu meslekler meslekten say›lm›yor da haf›za ne olacak? Milletin haf›zas› ne olacak? Kültür Bakanl›¤›, bu meslekleri korumak için bir fleyler yapmayacak m›? Kalayc›l›k, bak›rc›l›k, urganc›l›k ve daha pek çok eskileri

kim hat›ra getirecek? Ça¤›m›z›n bir Dede Korkut’u da yok ki, kalayc›l›¤› hikayesinde geçirsin… Trabzon’da olanlar, Kemeralt› Bak›rc›lar Çarfl›s›’na, ‹stanbul Vefa’ya kalay için gitmeseniz de, boza içmeye giderseniz, Kemeralt› kalayc›s›na u¤ray›n… O kalaylas›n siz dinleyin… Yanl›fl anlafl›lmas›n, deyimlerimizde bile var, ‘kalaylamak.’ Argo da olsa, güzel…

SON SÖZ, SON KALAYCIDAN... “Lokantalar ve tek tük de olsa evlerden kalay için gelenler var. Biz ve Kad›köy’deki kalayc›n›n duman› tütmezse, en yak›n kalayc› Kahramanmarafl’ta…” Kemeralt› kalayc›s›yla ilgili iki not: Dükkan› kira ve muhasebecisi de var… Düflünün, kalayc›n›n muhasebecisi bile var… Hem de hiç vergi borcu yok… Elli senedir, bir kez geç ödemifl ve bir kez cezal› vergi ödemifl, onun d›fl›nda hiç aksatmam›fl…


konuk yazar Hakk› YALÇIN

Gazetecilik...

G

azetecilik yürek yaz›s›d›r. Kalem tutan ellerin, hiçbir kire bulaflmam›fl olmas›n›n, gazetecilik mesle¤inin ruhuyla yak›n iliflkisi vard›r. Sayfalardaki izler, çal›flan insanlar›n yüzlerindeki çizgilerdir. Yazd›klar› mühürdür. Gazetecili¤in en büyük savafl› bar›flt›r, kardeflliktir, haks›zl›¤a karfl› en güçlü diktatörlüklerin bile karfl›s›nda durmakt›r. Gönlünün gönderine çekilen bayraklar, silahs›zlanmay› simgeler. Toplumsal olaylar›n savunma avukat›d›r. Do¤rudan yanad›r, ticaretten de¤il. Gazeteler boyal›d›r ama asl›nda f›r›ndan ç›km›fl ekmek gibi kokar. Kimsenin hakk›n› yemez. Bir dilim ekme¤in de¤erini bilir. Gazetecilik radard›r. Avuç içi kadar insan› ilgilendirmifl olsa da, asl›nda dünya kadard›r. Unutulmufl sokaklarda dolaflan unutulmaz flark›lar gibidir. Hep bir ad›m önündedir toplumun. Korkusuzlu¤u sembolüdür. HHH Gazetecilik hukukun iktidar›d›r. Özgürlük bulutlar› vard›r . Bütün tutuklu duygular› özgür b›rak›r. Kimseye flahsi olarak kin bilemez. Birine çarpsa özür diler. Kimsenin kay›¤›na binmez, kimsenin teti¤ini çekmez. Gazetecili¤in bo¤az›ndan geçen Allah lokmas›d›r, haram de¤il. Bafl›ndaki taç emektir. Ekmek aras›na umut tafl›r. Bu¤day›n› s›rt›nda tafl›yan kar›ncalara benzer. Al›n teriyle döndürür de¤irmenini. Bazen bir çocu¤un gülümsemesi vard›r

sayfalar›nda. Bazen bir iflçinin isyan›. Gazetecilik ne kurnaz tilki, ne namert düflman. Gazetecilik ateflböce¤idir, karanl›klara ›fl›k olur. Toplumun rahmine ayd›nl›¤›n tohumlar› gibi düfler. Gerekirse kendini yakarak ayd›nlat›r insanlar›. HHH Gazetecilik kalp fleklinde kurabiyedir. ‹çine bir tutam sevgi, bir tutam sayg› ve bolca yaflamak unu kar›flt›r›lm›fl... Her sabah yürekleri tatland›r›r. Kurak topraklar› da sever, ada vapurlar›n› da. Kufl yemi da¤›t›r güvercinlere. Çocuklar›n bayraml›klar›n› giydirir. Gazetecilik noktad›r, kimseye boyun e¤mez. Bütün insanlar› sever ama kötüleri asla. Hareket

halindeki trenden atlayan çocuklar›n cesareti vard›r onda. Büyüklerin olgunlu¤u. Gerekti¤inde uçurum çiçe¤idir. Kendisiyle yar›fl›rken zaman› yormakt›r, yorulmamak... Gazetecilik aflkt›r. Leyla ile Mecnun gibi sevebilmek. Bombalara kendini siper edebilmek, çocuklar yaflas›n diye ölebilmektir. Gazetecilik iliklerine kadar namustur. Onurundan zerre kadar ödün vermeyen gururlu bir durufltur. Gazetecilik insanl›kt›r. Düfleni yerden kald›ran... Bütün canl›lar›n yaflamas›na parmak kald›ran. Her sabah yeniden... Yeniden...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


etkinlik

Dostlar› Selim ‹leri’yi anlatt›

Sanat›n devleri, Küçükçekmece Belediyesi’nin edebiyat›n usta kalemi Selim ‹leri için düzenledi¤i sayg› gecesinde bir araya geldi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ne 4 May›s Sal› günü gelen konuklar, sineman›n sultan› Türkan fioray ve Türk Müzi¤i’nin divas› Sezen Aksu’nun flereflendirdi¤i muhteflem gecenin flahidi oldular. Bas›n mensuplar›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i anlaml› gecede, sanatç› dostlar› Selim ‹leri’yi yaln›z b›rakmad›.

SEZEN AKSU’DAN BÜYÜK SÜRPR‹Z 43. sanat y›l›n› geride b›rakan yazar için, Levent Tülek ve Pelinsu Pir’in sunuculu¤unda gerçeklefltirilen program, Nükhet Duru, Cahit Berkay ve Taha Akyol gibi geceye kat›lamayan Selim ‹leri dostlar›n›n mesajlar›yla bafllad›. Barkovizyon gösteriminin ard›ndan sahne, Selim ‹leri’yi en iyi ifade edebilecek kifliler olan sanatç› dostlar›n›nd›. Geceye kat›lan de¤erli isimler konuflmalar›nda, Selim ‹leri’nin entelektüel eti¤inden, edebi

34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

tarz›na de¤in örnek al›nmas› gereken özelliklerini vurgulad›lar. Geceye sürpriz bir flekilde kat›lan Sezen Aksu ise, Selim ‹leri’ye çok yak›flt›¤›n› belirti¤i, ‘Denge’ adl› flark›s›n› seslendirdi. Sonras›nda küçük bir konuflma yapan Sezen Aksu, dostuna, hem bu ülkenin bir vatandafl› hem de okuyucusu olarak teflekkür etmek için sürpriz yapt›¤›n› belirtti.

VE SULTAN YEN‹DEN SAHNEDE… Sezen Aksu’nun ard›ndan sahneye ç›kan ve Selim ‹leri’ye duydu¤u hayranl›¤› dile getiren Türkan fioray, “Y›llar geçtikçe onun hayat›mdaki yerini daha önemli buluyorum. Kitaplar›n› okudu¤um zaman çok farkl› bir heyecan yafl›yorum. Onun romanlar› bana hüznü sevdirdi. Onunla olan özel dostlu¤um sayesinde ondan çok fley ald›¤›m› düflünüyorum. Bugüne kadar bana gös-

terdi¤i sevgi ve dostluktan dolay› ona sonsuz bir teflekkür borçluyum” dedi.

GECEN‹N F‹NAL‹ ‹LER‹ VE YEN‹AY’DAN… Görkemli gecenin son sözleri Selim ‹leri ve Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’dan geldi. Küçükçekmecelilere, yaln›z b›rakmad›klar› için teflekkür eden Selim ‹leri, “Ama böylesi kültür ve sanata aç›k bir Küçükçekmece oluflturdu¤u için Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay’a özel olarak teflekkür ediyorum” fleklinde konufltu. Sanatç›ya, günün an›s›na plaket ve çiçek takdiminde bulunan, Baflkan Aziz Yeniay ise Türk Edebiyat›’n›n müstesna ismi Selim ‹leri’yi ve sanatç› dostlar›n› a¤›rlaman›n mutlulu¤unu yaflad›¤›n› belirtti. Program, Selim ‹leri ve tüm sanatç› dostlar›n›n, gecenin an›s›na verdikleri toplu foto¤rafla son buldu.


Küçükçekmece’nin y›ld›zlar› Mustafa U¤ur ve Semiha Yank›’yla cofltu

Küçükçekmece Ses Yar›flmalar› Ödül Töreni’ne konuk olarak kat›lan iki ünlü isim Semiha Yank› ile Mustafa U¤ur unutulmaz anlar yaflatt›

Küçükçekmece Belediyesi’nin, ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle geleneksel olarak düzenledi¤i ses ve halkoyunlar› yar›flmalar›n›n birincileri, ödüllerini ald›. 27 May›s Perflembe günü gerçeklefltirilen ödül törenine; Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca ile birlikte çok say›da protokol davetlisi, ö¤retmen, ö¤renci ve sevilen sanatç›lar kat›ld›. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yap›lan törende derece alan ö¤renci ve ö¤retmenler flark›lar›n› kat›l›mc›larla birlikte hep bir a¤›zdan söylediler. Törende Semiha Yank›’n›n ‘Seninle Bir Dakika’ flark›s›yla derece alan ö¤-

rencinin flark›y› seslendirmesi üzerine sahneye ç›kan Semiha Yank›, Küçükçekmecelilere unutulmaz mini bir konser verdi. En sevilen eserleri Küçükçekmecelilerle birlikte söyleyen Yank›, Baflkan Yeniay’› kutlayarak bafllad›¤› sözlerine “Bizim zaman›m›zda kültür merkezleri yoktu; bizler sizin kadar flansl› olamad›k. fians›n›z›n ve Baflkan›n›z›n k›ymetini bilin” cümlelerini ekledi. Ödül vermek için sahneye gelen ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Koca, gençleri tebrik ederek bafllad›¤› konuflmas›n›, seslendirdi¤i Türk Sanat Müzi¤i eseriyle sonland›rd›. Program›n di¤er bölümünde sahneye ç›kan sevilen türkücü Mustafa

U¤ur, ödül alan ö¤renciyle söyledi¤i ‘Ölmem mi?’ isimli bilinen türküsüyle izleyenlere duygulu anlar yaflatt›. Sahneye Baflkan Aziz Yeniay’› davet eden U¤ur, Baflkan’la birlikte sevilen bir türküyü seslendirdiler. U¤ur, Küçükçekmeceli gençlerin kahvehane köflelerine gitmelerine f›rsat kalmad›¤›n› belirterek, “‹lçede bulunan 3 kültür sanat merkezi gençlerimizi kötü yerlerden uzak tutuyor. Ve hiç durmadan gerçeklefltirilen etkinliklerle, bir ad›m daha ileri gidiyor” dedi. Program, Küçükçekmecelilerin Mustafa U¤ur’un söyledi¤i hareketli türkülere efllik edip, halay çekmesiyle son buldu. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

35


aile

Çocuklar›n ilk ve de¤iflmez ö¤retmenleri annebabalard›r Olumlu anne-baba tutumlar› çocu¤un bir birey olarak yetiflmesine katk› sa¤larken, olumsuz tutumlarla yetiflen çocuklar›n kabul edilemeyen özellikleri bazen anne-babas›n› bile flafl›rtacak boyutta istenmeyen kiflilik özelliklerinin oluflmas›na zemin haz›rlayabilir. n fiÜKRAN EV‹RGEN Anne-Babalar çocuklar› dünyaya gelir gelmez özenle çocuklar›n›n bak›m›n› üstlenirler. Çocuklar›n›n sa¤l›¤›n› korumak, beslemek, büyütmek ve onlar› d›fl dünyan›n tehlikelerinden korumak isterler. Zamanla, bebek çocuklu¤a uzand›kça aileler bak›m ve koruman›n yan›s›ra çocuklar›n› hayata haz›rlamaya çal›fl›rlar. Anne-Babalar çocuklar›n›n ilk ö¤retmenleridir. Çocuklar›n› hayata haz›rlarken, toplumsal kurallar› benimsetmek, temel al›flkanl›klar› ve ahlaki de¤erleri kazand›rmak isterler. Çocu¤un sorular›n› kendilerince yan›t-

36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


layarak ö¤renme ihtiyac›n› karfl›lamaya çal›fl›rlar. Çocuklar›n›; özgüveni olan, kendisi ile bar›fl›k, çevresine ve yetiflkinlere sayg›l› olan, dürüst, kendi kendini yönetebilen, kendini ifade edebilen, sa¤l›kl›, okulda baflar›l›, sorumluluklar›n› yerine getiren, toplum taraf›ndan kabul gören de¤erlere sahip, bir meslek sahibi olabilen, vatana millete, anne-babas›na faydal›, kendi ayaklar› üzerinde durabilen bireyler olarak yetifltirmek genellikle bütün anne babalar›n ortak amac›d›r. Ancak, ailelerin çocuklar›n› hayata haz›rlarken kulland›klar› tutumlar farkl› olabilir. Olumlu olmayan baz› tutumlar yukar›dak› beklentilerin gerçeklesmesini engelleyebilir. Ya da tam aksine çocu¤un geliflimini destekleyen, ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir bilince sahip anne babalar›n tutumlar› ile, çocuklar do¤ufltan getirdikleri potansiyel özelliklerini gelifltirerek kendilerini gerçeklefltirme flans›na sahip olabilirler. K›saca olumlu anne-baba tutumlar› çocu¤un bir birey olarak yetiflmesine katk› sa¤larken, olumsuz tutumlarla yetiflen çocuklar›n kabul edilemeyen özellikleri bazen anne-babas›n› bile flafl›rtacak boyutta istenmeyen kiflilik özelliklerinin oluflmas›na zemin haz›rlayabilir. Anne-babalar ço¤unlukla kendi çocukluklar›nda annebabalar›ndan gördükleri bask›c› ya da tavizkar tutumlar›n› çocuklar›na karfl› sürdürürler. Çok genç yaflta evlenme ve çocuk sahibi olma, efller aras›ndaki uyum sorunlar›, aileler aras›ndaki kültürel farkl›l›klar, iflsizlik, ekonomik sorunlar›n yan›s›ra çocuk yetifltirme konusundaki bilinçsizlik vb. sebeplerle anne-babalar çocuklar›na

karfl› olumsuz tutumlar sergileyebilirler. Bazen anne-babalar çocukla iliflkilerinde tutars›z davran›rlar. Böyle tutumlar sergileyen ailelerde ev içindeki kurallar›n uygulanmas›nda kararl›l›k ve süreklilik yoktur. Çok bask›c› davrand›klar›n› düflündükleri bir durum sonras›nda çocu¤un gönlünü almak ve vicdanlar›n› bast›rmak için ödünler verirler. Daha önce ‘hay›r’ dedikleri bir iste¤i duygusal davranarak yerine getirdikleri olur. Baz› ailelerde ebeveynlerden biri esnek, di¤eri bask›c› davranabilir Bazen ebeveynlerden biri, bir gün baflka di¤er bir gün baflka bir tutum sergiler. Bazen de her iki ebeveyn, bir gün farkl› di¤er bir gün farkl› davranarak çocu¤u flafl›rt›rlar. Büyükanne-dede ve di¤er yak›n akrabalarla yak›n iliflki halinde olan ailelerde bu tutars›zl›k daha da genifller. Tutars›z yaklafl›m içinde büyüyen çocuklar›n kafalar› kar›fl›r, do¤ruyu yanl›fl› ay›rt etmede güçlük çekerler. Bu durum kurallar› anlamalar›n› ve uymalar›n› zorlaflt›r›r. Okul gibi ev d›fl›ndaki sosyal hayat kurallar›na uyma çabalar› yetersiz kal›r. Öz denetim denen kendi kendini yönetme yetisini kazanamazlar. Sorumluluklar›n› yerine getirmede hep deste¤e ihtiyaç duyarlar. Ailesi ve arkadafllar› ile iliflkilerinde sorunlar yaflar. Çocuklar istenmeyen davran›fllar sergilediklerinde anne babalar davran›fl›n neden uygun olmad›¤›n› aç›klamal›d›rlar. Elefltirmek ve suçlamak yerine yap›c› bir tutum sergilemelidirler. Anne babalar çocu¤u dik-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


aile

katle dinlemeli, kabul edici bir tutum içinde çocu¤u anlamaya çal›flmal›d›rlar. Çocuklar›n iyi davran›fllar›n› teflvik etmek için; n Çocuktan ne yapmas›n› bekledi¤imizi ve nedenini aç›klamak, n Olumlu örnek olmak, n ‹yi al›flkanl›klar› ö¤retmek n ‹yi davran›fllar› teflvik etmek n Onleyici tedbirler almak gerekir Ev içindeki kurallar, çocu¤un sosyal hayata uyumunu kolaylaflt›ran önleyici tedbirlerdir.

KURALLAR VE SOSYAL HAYAT Hiçbir kural›n olmad›¤› bir ortam çocu¤u korkutabilir. Kural olmayan ortamlarda baz› çocuklar çekingen, içine kapal›, sinirli ve güvensiz davran›fllar gösterebilirler. Baz› çocuklar ise yetiflkinlerin dikkatini çekmek için istenmeyen davran›fllar gösterirler. Öncelikle kurallar›n gerekçesi çocuk ile paylafl›lmal›d›r. Anne babalar evde kurallar olufltururken, çocu¤un da fikrini almal› ve kurallara uymada tutarl› davranmal›d›rlar. Çocu¤a ne yapmamas› de¤il ne

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yapmas› gerekti¤ini anlatan kurallar›n çocuklar taraf›ndan daha kolayl›kla benimsendi¤i unutulmamal›d›r. Örne¤in; çöpleri yere atmay›n yerine çöplerimizi çöp kovas›na atal›m demek daha yap›c›d›r. Evdeki kurallar çok fazla olmamal› ve herkes uymal›d›r. Kurallar aile bireyleri taraf›ndan tutarl›l›kla uygulanmal›d›r. Kurallar çocu¤un geliflimine uygun, mant›kl› ve kabul edilebilir olmal›d›r. Çocuklar›n olumlu davran›fllar kazanmalar› için iyi davran›fllar göstermeye özendirilmeleri gerekir. Çocuklar›n olumlu davran›fllar› kazanmas›nda biz yetiflkinlerin örnek oldu¤unu unutmamal›y›z. Anne babalar olarak kendimize nas›l davran›lmas›n› istiyorsak çocuklar›n da kendilerine ayn› flekilde davran›lmas›n› beklediklerinin fark›nda olmal›y›z. Çocuklara söz geçirmek ve isteklerimizi yapt›rmak için bask›c› davranmamal›, korkutmamal›, tehdit etmemeliyiz. Çocuklar›m›za güvenmeli, koruyucu davranmamal›y›z. Çocuktan beklentilerimizi aç›k ve anlafl›l›r flekilde ifade etmeliyiz. Olumlu ve yap›c› düflünmeliyiz.

Problemler ç›kt›¤›nda hem kendimiz hem de çocuk aç›s›ndan bakarak çözum bulmaya çal›flmal›y›z. Çocuklar istenmeyen davran›fllar sergilediklerinde cezaland›rmak yerine davran›fl›n sonuçlar› hakk›nda konuflmak daha ö¤reticidir. Cezan›n iyi davran›fllar› ö¤renmeye engel oldu¤u unutulmamal›d›r. Çocuklar istenilen flekilde davrand›klar›nda olumlu davran›fl› farketmeli, çocu¤a do¤ru yapt›¤›n› söylemeyi ihmal etmemeli, bu flekilde davranman›n olumlu sonuçlar›n› cocuklarla konuflmal›y›z. Örnegin; ”Sorumluluklar›n› yerine getirdi¤in zaman büyüdü¤ünü hissediyorum ve çok mutlu oluyorum.” Çocu¤a yafl›na uygun sorumluluklar vermeli, sorumluluklar›n› yerine getirmesi için ona güvendi¤imizi hissettirmeliyiz. Çocuklar›m›z› gelecekte; Kendisi ile bar›fl›k, çevresi ile iyi iliflkiler kurabilen, kendini iyi ifade edebilen sorumluluklar›n› yerine getiren, karar verme becerisine sahip, bafllad›¤› ifli bitiren, iyi al›flkanl›klara sahip, kendi ayaklar› üzerinde durabilen, baflar›l› ve mutlu bireyler olarak hayal ederken. Onlara; ...Bugün nas›l örnek oldu¤umuzun belirleyici olaca¤›n› unutmamam›z gerekir.


konuk yazar Haflmet BABAO⁄LU

Bu sabahlar›n bir anlam› olmal›...

M

inicik bir örümcek... Bir afla¤› bir yukar› ilerliyor. ‹nsan olsa tatl› bir telafl diyece¤im bir hal içinde... Belki kaygan zeminden kurtulmaya çal›fl›yor, belki a¤ örecek bir köfle ar›yor kendine... Ama benim durdu¤um yerden bak›ld›¤›nda sekiz baca¤›, minicik kafas›, incecik beli ve öyle yan yan gidifliyle öyle sevimli ki, beni örümceklere asla dokunmamaya yemin ettiren ninemi sevgiyle an›yorum. Sabah mahmuruyum oysa. Nas›l yatm›flsam boynum fena a¤r›yor. ‹çim tats›z. Fakat bu küçük mü küçük örümcekle aramda derin bir akrabal›k do¤uyor sanki... Bu his neflelendiriyor beni. Kalk›p çal›flma odas›na kofluyorum. Büyüteçimi almaya... Kendime de gülüyorum bir yandan; bilmeyen " koca adam ilk kez örümcek gördü sanki " der çünkü. Büyüteç elimde salondaki pencereye döndü¤ümde göremiyorum onu... DVD, kitap, dergi y›¤›n› aras›nda kaybolmufl belli ki! Oradaki tozlarda beslenecek ne çok organizma bulur, kimbilir! Ç›kmaz bir daha ortaya! ‹flte o an fark ediyorum. Ay›lm›fl›m; günle bar›flm›fl›m... Boynumun a¤r›s› geçmifl, kendimi baya¤› dinç hissediyorum. " Örümce¤im benim " diyorum içimden; " sa¤ol! " Lafa örümcekle, sabahla, uyanmakla girdim ya... Ben sabahlar› uyand›ktan sonra saatlerce kendine gelemeyenlerden olmad›m hiç! O ayr› bir sendrom. Ama Bat›l›lar›n " wake up mood " dedi¤i; sabah kalk›fllar›na özgü ruh hallerimizi önemli bulurum. Geçen gün bir arkadafl›m " son zamanlarda

sabah uyand›¤›mda çok ama çok tats›z oluyorum; hatta içimde büyük bir öfkeyle uyan›yorum " diyordu. Oysa rutin hayat›nda bir sorun yoktu. Hali vakti yerindeydi. "Do¤an günden ne bekliyorsun?" dedim. "Hiç" dedi hemen. A¤z›ndan ç›kacak baflka bir cevab› bast›rmak ister gibi h›zla cevaplam›flt›. Gördüm, o anda gözlerinden bulutlar geçti. Çünkü yolu bir hastane koridoruna düflse bile... Bir otobüs kuyru¤unda vaktinin ço¤unu tüketse de... Yine, yeniden ayn› ifllerle erkenden bo¤uflmaya mecbur olsa da... ‹nsan her yeni günü bir fal gibi açar . O günü umutla beklemiyor da, gün bütün bo¤uculu¤uyla onu bekliyorsa... ‹flte o zaman güzel uyanmak zordur. Bir de geceler var tabii... Sabahlara kötü uyananlar›n bir ço¤u "vallahi gecem iyi geçti, uyurken iyiydim" derler. ‹nanal›m m›? Bana söyleyin gerçekten mutlu yat›lan bir gecenin (sabah kötü haber veren bir telefon gelmediyse) mutsuz kalk›lan bir sabah› olabilir mi hiç? San›r›m, sorunun özü çok sevdi¤im bir flark›n›n ad›nda gizli: " Bu sabahlar›n bir anlam› olmal›." Arad›¤›m›z, istedi¤imiz, bekledi¤imiz bu gerçekte... Anlam... O yüzden iflte bedenimiz de ruhumuz da sevdiklerimizin var oluflunun güzelli¤ini bile flulaflt›ran kofluflturmacaya direniyor... Sonuçta... Karamsarl›¤›m›z a¤›r bas›yor; rutinin güvenli¤i bile yenik düflüyor. Sonunda her günün dert getirece¤inden ürkmeye bafll›yoruz... Korkarak yata¤a giriyoruz. Sabah kötü uyan›yorsak, flaflmamal›! KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

39


etkinlik

Abdülkadir Aksu

Küçük ‹stanbul Buluflmalar›’na, Türk siyasetinin duayeni Abdülkadir Aksu konuk oldu.

40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ö¤rencilerle bulufltu


‹lçenin gençlerini, baflar›l› isimlerle bir araya getiren “Küçük ‹stanbul Buluflmalar›”na kat›lan eski ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu, ö¤rencilerle bir araya geldi. ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün de iflbirli¤iyle, 2 Haziran Çarflamba günü, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçeklefltirilen söyleflide konuflan Aksu, ö¤rencilere önemli ö¤ütlerde bulundu. Ö¤rencilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i buluflmaya, Küçükçekmece Kaymakam› Orhan Öztürk, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca teflrif etti.

“HAYATINIZDA HEDEF‹N‹Z OLSUN” Kendisi için haz›rlanan barkovizyon gösterimin ard›ndan kürsüye ç›kan Abdülkadir Aksu, konuflmas›na, ö¤rencilere alt›n de¤erinde tavsiyelerde bulunarak bafllad›. Gençlerin gelecek için muhakkak bir hedef koymalar› gerekti¤ini vurgulayan Aksu, “Hep bir idealiniz olsun. Büyüyünce ne olacaks›n sorusu bofluna sorulmuyor. Ne olaca¤›n›z› flimdiden muhakkak belirleyin. Ben ilkokuldan beri kaymakam olmak istiyordum. Hep o yöne do¤ru kendimi gelifltirdim. Sonuç itibariyle kaymakam oldum. Sonras›nda Allah bana daha büyük baflar›lar da nasip etti. ‹stedikleriniz olur veya olmaz bi-

lahare isteklerinizi de¤ifltirebilirsiniz de. Önemli olan muhakkak bir idealinizin olmas›d›r” fleklinde konufltu. Konuflmas›nda kendi yaflam›ndan ve o¤lunun e¤itim hayat›ndan anekdotlara yer veren Aksu, ö¤rencilere büyüklerin sözünü dinlemelerini ö¤ütledi. Genellikle gençlerin büyüklerin sözlerini dinlemek istemedi¤ini kaydeden Aksu, “Biz baz› fleyleri görmüflüz, denemifliz. Sizin bir kere daha denemenize gerek yok. Sizlerden beklentimiz bizlerin tecrübelerine itibar etmenizdir. Sizler bizim tecrübelerimize, bizler de sizin gençli¤inize ve cesaretinize önem verece¤iz ki ileride sizleri daha iyi yerlerde görebilelim” dedi. Hayatta ve siyasette baflar› için üç unsur s›ralayan Aksu, bunlar› flu söz-

lerle ifade etti: “Öncelikle bir hedefiniz olsun. 2.si hayat›n›z boyunca hep do¤ruyu söyleyin. Son olarak da vefal›, güven duyulan bir insan olun. Güvenilir ve bir yola birlikte bafl koyulacak insan olmak kiflisel hayat›n›zda da siyasette de çok önemlidir.” Söyleflide ö¤rencilerin sorular›n› da yan›tlayan Abdülkadir Aksu, meslek hayat›nda kimleri örnek ald›¤›yla ilgili soruya flu cevab› verdi: “Meslek hayat›mda örnek ald›m kifliler olmufltur. Kimileri aktif siyasi hayat›na devam etmektedir, kimileri de emekli olmufltur. Ancak bir dönem Ankara Valili¤i yapan rahmetli Ömer Naci Bozkurt idealimdeki idareci tipiydi.”

BAfiKAN YEN‹AY’A TEfiEKKÜR… Gençlerin daha iyi yetiflmesi noktas›nda gösterdi¤i büyük gayret nedeniyle Baflkan Aziz Yeniay’a teflekkür ederek sözlerini bitiren Aksu’yu ö¤renciler ayakta alk›fllad›lar. Abdülkadir Aksu’ya söylefli sonunda çiçek takdiminde bulunan Baflkan Yeniay ise, “Ülkemize vermifl oldu¤u büyük emeklerle çok müstesna bir devlet adam› olan bakan›ma, bugünkü söyleflimize kat›l›m›ndan ve çal›flmalar›m›za verdi¤i destekten ötürü flükran ve teflekkürlerimi arz ediyorum” diye konufltu. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


etkinlik

Genç Festival’de Metin fientürk’ten

müthifl konser 555 gencin yeteneklerini sergiledi¤i Genç Festival program›n›n üçüncü gününde ünlü sanatç› Metin fientürk müthifl bir konser verdi. Göl kenar›ndaki Amfi Tiyatro’yu dolduranlar harika bir yaz akflam› geçirdiler...

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenledi¤i Genç Festival’in 3. gününde fantezi müzi¤in ünlü sesi Metin fientürk sahne ald›. Ünlü sanatç› flark›lar›yla, Küçükçekmece Gölü k›y›s›ndaki Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce seyirciye, unutulmaz bir yaz akflam› yaflatt›. 12 Haziran Cumartesi günü, Amfi Tiyatro’yu dolduran yaklafl›k 3.000 Küçükçekmeceli, program›n bafllamas›yla birlikte, önce halkdanslar› ekibinin yöresel oyunlar›yla, ard›ndan Metin fientürk’ün müthifl konseriyle cofltu. Küçükçekmece’nin kültür merkezlerinden yetiflen 555 gencin yeteneklerini sergiledi¤i Genç Festival program›n›n 3. gününe, seyircilerin yan› s›ra, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve Baflkan Yard›mc›lar› da kat›ld›. Konserde Klasik Türk Müzi¤i'nin sevilen eserlerini seslendiren Metin fientürk, hayranlar›na duy-

gulu anlar yaflatt›. fiark›lar›n› hayranlar›n›n eflli¤inde seslendiren ve bu durumdan oldukça memnun kalan fientürk, kendisini Küçükçekmecelilerle buluflturdu¤u için Baflkan Aziz Yeniay’a teflekkürlerini iletti. Metin fientürk’ün flark›lar›yla coflan seyirciler, konsere alk›fl ve danslarla efllik ederek doyas›ya e¤lendiler.

BAfiKAN YEN‹AY’DAN MÜJDE… Konser s›ras›nda ünlü sanatç›ya çiçek takdim eden Baflkan Aziz Yeniay, konserlerin yaz boyunca devam edece¤inin alt›n› çizdi. Küçükçekmece’nin her alanda büyük yol kat etti¤ini belirten Aziz Yeniay, kültür merkezlerinde yetiflen ve yüre¤ine sanat de¤en 30 bin gencin art›k salonlara s›¤mad›¤›n›, bu yüzden Genç Festival’i Amfi Tiyatro’da yapt›klar›n› söyledi. Küçükçekmece’nin ‹stanbul’un bir kültür ilçesi haline geldi¤ini kaydeden Baflkan Yeniay, 2011 y›l›n›n bafl›nda Türkiye’nin ilk çocuk ve genç film festivalini yapacaklar›n›n da müjdesini verdi.


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

43


çevre

Gönüllü çevreciler manifestosu n GÜL GÖKTEPE

Çevre ve Sa¤l›k Komisyonu’ndan Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi Küçükçekmece Kent Konseyi Araflt›r›c›/Nükleer Reaktör Yüksek Mühendisi Küçükçekmece Nükleer Araflt›rma Merkezi

44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Bu y›l UNEP (Birleflmifl Milletler Çevre Program›) taraf›ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ana temas› “pek çok canl› türü, tek gezegen, tek ortak gelecek” olarak belirlenmiflti. Bu tema asl›nda Birleflmifl Milletler taraf›ndan 2010 y›l›n›n Uluslararas› Biyolojik Çeflitlilik Y›l› olarak ilan edilmifl olmas›n›n da bir uzant›s›... UNEP bu y›l Dünya Çevre Günü etkinliklerini Afrika’da Rwanda’nun ev sahipli¤inde Kigali/Volcanoes Milli Park›nda büyük bir uluslararas› kat›l›mla gerçeklefltirdi. Günün an›s›na Rwanda’da okullara ve köylülere günefl enerjisi sisteminin kurulmas›n›n yan› s›ra gorilleri koruma program› için de fon temin edildi. Bu vesile ile okurlar›m›za Küçükçekmece Kent Konseyi Çevre Haftas› Mesaj›m›z› iletiyoruz.

5 HAZ‹RAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI De¤erli Küçükçekmeceliler, bizler Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve gönüllü çevreciler olarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 4-12 Haziran Türkiye Çevre Haftas› nedeniyle kaleme ald›¤›m›z manifestomuzu sizlerle paylaflmak istedim; Bu y›l Küçükçekmece ilçemizdeki zengin biyolojik türlerimizin korunmas› yönünde daha do¤rusu çevresel risk faktörlerinin azalt›lmas› ve kentlilik bilincinin gelifltirilmesi konusunda çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Sadece ilçemizin de¤il, ‹stanbul’umuzun, Türkiye’mizin, dünyam›z›n önemli su kaynaklar›ndan olan Küçükçekmece gölü havzas›ndaki canl› yaflam›n önemi ve de¤eri konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve koruma faaliyetlerimizi il, ilçe yöneticilerinin, ilgili kurumlar›n, sivil toplum korulufllar›n›n deste¤iyle halk›m›z için gelifltirece¤iz. Faaliyetlerimize, projelerimize destekleriniz ve kat›l›m›n›z bizlere güç verecektir. Gölümüzü sadece baz› kesimlerinde gezilen, piknik yap›l›p geride çöpleri b›rak›lan, göl flenlikleriyle, kefeleriyle e¤lence alan› olan, yak›n›nda bir apartman dairesi sahibi olunmas› gereken bir manzara arac› olarak de¤il gelecek nesillere b›rak›lmas› ve mutlaka korunmas› gereken bir de¤er, bir mücevher olarak görmeliyiz. Asl›nda çevremizdeki tahribata, yeflil alanlar›n gittikçe darald›¤› göl havzas›na bakarsak; Bir zamanlar onlarca kufl, bal›k, bitki türünün yaflad›¤›, Avrupa’n›n en kaliteli havyar›n›n ekonomik de¤er oldu¤u, k›y›lar›n›n güzelli¤iyle, suyunun temizli¤iyle ‹stanbul’un en fl›k sayfiye yerlerinden biri olan KüçükKÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

45


çevre

çekmece’de, göl havzas›n›n güncel durumu ne yaz›k ki ülkemizin ço¤u yerinde di¤er bildi¤imiz çevre tahribat›n›n bir yans›mas›... Geçmifl y›llarda, çarp›k kentleflme, sanayileflme, h›zl› kirlenme... derken flimdi de ‹stanbul’un önemli yerleflim merkezi haline gelen Küçükçekmece’de h›zla yükselen kentsel dönümüm ad› alt›ndaki yeni ve modern yap›laflmaya bak›ld›¤›nda, gölümüzün etraf›ndaki yeflil alan›n gittikçe darald›¤›, derelerin can çekiflti¤i, tüketim al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesine ba¤l› olarak at›klar›n gittikçe bafl edilemez hale geldi¤i, enerji tüketiminin ve israf›n›n artt›¤› k›saca; “insan faktörünün” di¤er canl›lar üze-

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

rindeki tehdidinin de daha ciddi boyutlara geldi¤ini gözlemliyoruz. Dolay›s›yla 5 Haziran 2010 Dünya Çevre Gününde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararas› ölçekte sorunlar ciddi ve zor, çözümler ise daha da zorlafl›yor... K›sacas›, “Do¤al çevre aç›s›ndan kutlanacak fazla bir fley yok, endiflelerimiz devam ediyor .” (*) Ancak Küçükçekmece Kent Konseyi olarak; Küçükçekmece sevgisiyle, çevre bilinciyle, kentlilik bilinciyle Belediyemiz, yöneticilerimiz ve sivil toplum kurulufllar›yla sektörler aras› iletiflim kurmaktan ve iflbirli¤inden büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikten, sevgiden, bilinçli hareketten kuvvet

do¤ar. Bu sebeple Küçükçekmece’nin ve gölümüzün gelece¤i için umutluyuz. Dünya Çevre Gününüz ve Türkiye Çevre Haftan›z kutlu olsun. ---------------------(*) Bu slogan TÜRÇEK taraf›ndan UNEP manevi sponsoru olarak Dünya Çevre Günü etkinliklerinde model proje alan› olan Küçükçekmece’de ve Karadeniz Türkiye Ulusal STK Forumu Sekretaryas› olarak da Karadeniz Günü etkinliklerinde benimsenmifltir. KÜÇÜKÇEKMECE KENT KONSEY‹ Baflkan: Dr. Mustafa AYDIN Yürütme Kurulu: fiaban GÜLBAHAR, B. Gül GÖKTEPE, Erhan ‹BAK, Ayhan ERGÜN, Semra AYDIN AVfiAR, Ahmet YAR‹N


etkinlik

Dünya çocuklar› ‹stanbul’da bulufltu

Çocuk bak›fll› ‹stanbul ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri dahilinde organize edilen “Çocuk Bak›fll› ‹stanbul” projesi kapsam›nda, çeflitli ülkelerden gelen çocuklar “Küçük ‹stanbul” da bulufltular. “Çocuk Bak›fll› ‹stanbul” projesinde, kentin içinde yaflayanlarla d›flar›dan bakanlar›n bak›fl aç›lar›ndan yola ç›karak sanat arac›l›¤›yla de¤iflik yorumlar ortaya konulacakt›r. Proje 10 de¤iflik ülkeden çocuklar›n bir araya gelerek sanatsal üretim yapmalar›n› hedefliyor. Projenin uygulanmas›nda bölgede yaflayan insanlar etkin rol alarak üretim sürecine kat›l›yorlar. Proje, çocuklar›n baflka ülkelerde yaflayan yafl›tlar›yla birarada yaflamas› ve üretmesi hem kendi geliflimlerine hem de komflusu bulundu¤umuz ülkelerle diyalo¤un güçlenmesine katk› sa¤l›yor.

AZ‹Z YEN‹AY DÜNYA ÇOCUKLARINA SESLEND‹ Projede görevli sanatç›larla ve çocuklarla birlikte Küçükçekmece Belediyesini ziyaret eden koordinatör Emel Öz, Küçükçekmece'yi sosyal sorumluluk projelerine sunulan imkanlar dolay›s›yla pro-

je orta¤› seçtiklerini belirterek, Baflkan Aziz Yeniay'a sa¤lad›¤› büyük destekten dolay› teflekkür etti. Kültür ve sanat çal›flmalar›n›n yan› s›ra sosyal sorumluluk projeleriyle de ad›n› dünyaya duyurmay› baflaran Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, 9 farkl› ülkeden gelen çocuklarla Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Bulgaristan, Rusya, Macaristan, Makedonya, Endonezya, Romanya, Gürcistan, Polonya ve Çin'den gelen çocuklar Baflkan Yeniay'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundular. Baflkan Aziz Yeniay ise “Bu projede emek harcayan herkese gönülden teflekkür ediyorum. Çocuklar›m›z›n burada yakalad›klar› dostlu¤u ülkelerine tafl›yacaklar›na inan›yorum. Umuyorum ki bu proje, dünya bar›fl›na katk› sa¤layacakt›r” dedi. Ziyarete yöresel k›yafetleriyle kat›lan çocuklar, Baflkan Yeniay ve sanatç›larla birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdiler. Bafl-

kan Aziz Yeniay çocuklara hediyeler verdi. Baflkan Aziz Yeniay Küçükçekmece Gölü kenar›nda bulunan atölyeyi de her f›rsatta ziyaret ederek sanata verdi¤i de¤eri gözler önüne seriyor. Hafta sonu Küçükçekmece Gölü kenar›nda atölye çal›flmas›na kat›lan Baflkan Yeniay çocuklarla birlikte Ebru yapt›. Çeflitli sosyal ve kültürel aktivitelere kat›lacak çocuklar taraf›ndan üretilen yap›tlar, ‹stanbul'un dört ayr› semtinde sergilenecek. Sergi program› ise flu flekilde: 09 Temmuz - 24 Temmuz 2010 Kültür E¤itim Kurumlar› Saat: 18.00 30 Temmuz - 15 A¤ustos 2010 Yeminli Mali Müflavirler Odas› Sanat Galerisi Saat: 16.00 20 A¤ustos - 04 Eylül 2010 Büyükçekmece Belediyesi Sergi Salonu Saat: 18.00 09 Eylül - 22 Eylül 2010 Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu Saat: 18.00 KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

47


çiçekler Sadece ovalarda de¤il, art›k bahçelerimizin de en nadide köflelerini süsleyen bir bitki Papatya. Bol yetiflmesi, güzel görüntüsü, bahar›n ilk habercisi olmas› ve kurutulmuflunun faydalar› nedeniyle gerçekten özel ilgi gösterilmesi gerekiyor...

Güzelli¤i ile fliirlere konu olan çiçek;

PAPATYA Papatya asl›nda bir saksi çiçe¤i de¤il. Her yol kenar›nda, ovalarda, yüksek yerlerde, k›sacas› her yerde görebilece¤imiz bir çiçektir. Sar›-Beyaz çiçekleriyle o kadar güzel görüntüsü vard›r ki, flark›lara fliirlere s›kl›kla konu olur. Asl›nda Papatya’n›n anavatan› Do¤u Avrupa ve küçük Asya’d›r. Bizim s›kl›kla gördü¤ümüz, art›k bahçelerimizin büyük k›sm›n› kaplayan büyülü¤ü güzelli¤in as›l ad› may›s papatyas›d›r. Dünyan›n hemen hemen her yerine yay›lm›fl ve yetiflmektedir. Papatyan›n en fazla üretildi¤i ülkelerin bafl›nda Almanya, Macaristan ve Rusya gelmektedir. Ülkemizin de hemen her yerinde yetiflmektedir. Son y›llarda alternatif t›p›n çok geliflmesiyle papatya adeta yeniden keflfedilmifl ve ekonomik de¤eri olan bir çiçek haline gelmifltir. Botanik Özellikleri: Adi papatya tek y›ll›k, 60 cm kadar yükseklikte bir bitkidir. Topra¤›n üst sahas›nda yay›lan ince bir saçak köke sahiptir. Genellikle dik olarak geliflen çok fazla dallanm›fl dallar› vard›r ve saplar›n içleri doludur. Sap uçlar›nda tek tek bulunan

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

çiçek dü¤meleri çiçekleri oluflturmaktad›r. Kapitulm'un çap› ortalama 18-28 mm aras›nda de¤iflir. Kal›nl›¤› ise 5-10 mm dir. Çiçek dü¤mesinin taban› konimsi olup içi bofltur. Çanak yapraklar 20-30 kadar tek s›ra halinde dizilmifl, uzunumsu, derimsi küt uçludur. Papatyada bir çiçek dü¤mesinin kenarlar›nda 12-18 adet beyaz, tamamen difli dil çiçekleri ile çok say›da 5 köfleli sar› hermaf-

rodit boru çiçekleri ve çiçek taban› bulunur. Beyaz dil çiçeklerinin sonlar› 3-4 diflli olup, herbiri 4 esas damarl›d›r. Bunlar genellikle 6-3 mm uzunlukta 3 mm kadar geniflliktedir. Çiçek taban› genç devrede hafif, daha sonra kuvvetli kubbemsi olup iç k›sm› bofltur. Dil çiçekleri önce dik olarak açarlar, geliflme ile çiçek tablosunun ortas›ndaki çiçeklerin geliflimi ile buras› yükselir. Papatya'da


bitkinin tarlay› erken b›rakmas› gerekir. Papatya ekilecek alan derin sürülmemeli ve ekimden önce iyi oturmufl olmal›d›r. Sonbahar ekimi özellikle düzgün bir ç›k›fl için daha uygundur. Ancak kötü taraf› da ‹lkbaharda yabani otlar›n temizlenmesinin güçlü¤üdür. Bu nedenle Sonbahar ekiminde tarla daha çok bak›m ister. ‹lkbahar ekiminde ne kadar erken ekim yap›l›rsa o kadar iyidir. Genel olarak sonbahar ekiminde verim daha yüksektir. Çiçek hasad› için ekimin bir defada de¤il de de¤iflik zamanlarda yap›lmas› önerilmektedir. Ekimin, tarla yetifltirmesi ve özellikle toprak haz›rl›¤› yönünden ekim aral›klar›n›n 8-14 gün olmas› önerilir. Papatya tohumu ›fl›kta çimlendi¤inden ekimde mibzerin ayaklar›n› yukar› kald›rarak vals k›sm›n›n açt›¤› çizilere tohumun b›rak›lmas› uygundur. E¤er hava çok rüzgars›z ise en iyisi tohumu toprak yüzüne b›rakarak kar›flt›rmakt›r. Papatyada ilk geliflme devresi yavafl oldu¤undan yabanc› otlarla mücadele önemli bir yer tutmaktad›r. Topraklarda yetifltirilen papatyalarda uçucu ya¤ oran› kireçce fakir topraklarda yetifltirilenlerden daha yüksek bulunmufltur. Hasat: Papatya çiçekleri uçucu ya¤ içerir. En fazla uçucu ya¤ boru çiçeklerinde bulunur. Bitki büyümesi esnas›nda çiçeklerdeki uçucu ya¤›n 2 defa maksimuma ulaflt›¤› saptanm›flt›r. Birincisi tomurcuk teflekkül devresi, ikincisi tam çiçeklenme zaman›d›r. Uçucu ya¤ca zengin drog elde etmek için hasad›n çiçe¤in açmas›ndan 3-5 gün sonra yap›lmas› önerilmektedir. Kurutma : Drog kalitesi büyük ölçüde kurutmaya ba¤l›d›r. Hasat edilen papatya çiçekleri derhal ince olarak kurutucu yerine serilmelidir. En yayg›n› taban› tahta yerde güneflte kurutulmas›d›r.

TÜKET‹M‹

meyve çok küçüktür. 0.7-1.2 mm uzunlukta 0.3 mm geniflliktedir. Rengi sar›ms›-gri'dir. ‹klim ve Toprak ‹stekleri: Ovalardan yüksek yerlere kadar hemen her yerde bulunur. Bu müflkülpesent bir bitki olmay›p a¤›r ve hafif topraklarda yetiflebilir. Özellikle kireçli topraklar› tercih eder. Hafif nemli yerlerde özellikle çok iyi geliflir. Yetiflti¤i toprak tipi ve iklim koflullar›na göre büyümesi ve içer-

di¤i uçucu ya¤ oran› de¤iflmektedir. Papatyan›n gün uzunlu¤una göre ve toplam günefllenme süresine karfl› da reaksiyonlar› çeflitlere göre de¤ifliktir. Meyve tipik ›fl›kta çimlenmeye dönüktür. Çimlenme h›z› 5, çimlenme gücü 16 günde saptan›r. Yetifltirme Tekni¤i: Sonbahar ekimi ilkbahar ekiminden daha avantajl›d›r. Ancak ön

ETKEN MADDES‹: Papatyaada esas etken madde uçucu ya¤d›r. Papatya uçucu ya¤› mavi veya mavi-yeflil renktedir. Bu uçucu ya¤›n büyük k›sm›, ortalama % 65'i boru çiçeklerinde, ortalama % 25'i çiçek taban›nda ve % 10 kadar› da dil çiçeklerinde bulunur. En az bulunmas› gereken uçucu ya¤ oranlar› kodekslere göre de¤iflmektedir.

KULLANIMI:

Papatya eskiden beri midevi, kar›n a¤r›lar›na karfl›, tonik, hafif antiseptik ve saç boyay›c› olarak kullan›lmaktad›r. Ayr›ca yara tedavilerinde d›flar›dan lapa fleklinde uygulanams› da vard›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


sa¤l›k

Kalp hastal›klar› ile yaflamak Dr. CAFER ZORKUN Kardiyoloji Uzman› (czorkun@imaeh.gov.tr) Memet Akif Ersoy Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

n

Kalp hastalar›n›n yaflam boyu dikkat etmeleri gereken kurallar mümkün oldu¤unca uyulmas› gereken farkl› bir yaflam tarz› olarak alg›lanmal›d›r. Bunlar›n hiçbiri yaflamdan keyif almay› engelleyecek nitelikte de¤ildir. Dikkat edilmesi gereken fleylerin bafl›nda yiyecekler, günlük aktiviteler, mevsimsel de¤ifliklikler yani k›fl›n kar› ve so¤u¤u ile yaz s›caklar›nda denizden faydalanma flekli ve süresi gelir. Bu say›m›zda yaz›n s›cak günlerinde yapmam›z gerekenleri anlataca¤›m. ‹nsan vücudu içinde bulunduklar› ortama uyum sa¤lamas›na yard›mc› fonksiyonlar› olan organlara sahiptir. ‹nsan derisi ortam ›s›s›n› ayarlamada, ihtiyaca göre damarlar›n genifllemesini veya daralmas›n› sa¤layarak çok önemli bir rol oynar. Kiflinin s›ca¤a uyum sa¤lamas›nda terleme ve titremenin de önemli bir rolü vard›r. Deri, normal koflullarda ve istirahatteki bir eriflkinde kalp debisinin yüzde 5-10'u kadar bir kan tafl›r. Çevre ›s›s›n›n artmas›yla deri kanlanmas› da artar. Afl›r› ›s› art›fl› hallerinde ise kalp debisinin % 50-60'› deriye gider. Bu durum derinin sempatik vazokonstriktör (damar daralt›c›) sinirleri arac›l›¤› ve çeflitli refleksler sayesinde dolafl›m düzenlenmesi yap›larak kontrol alt›na al›n›r. Afl›r› s›caklarda ve s›ca¤a uzun süre maruz ka-

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

l›nmas› sonucu görülen halsizlik, yorgunluk, hatta bitkinlik bu regülasyonun düzenli olarak yap›lamamas› sonucu ortaya ç›kar. S›cak çarpmas› diye bildi¤imiz klinik tablo da bunlardan biridir. Ortam ›s›s› art›nca dolafl›mdaki kan›n büyük bir k›sm› deriye yönelir, derinin kan ak›m› ve bar›nd›rd›¤› kan miktar› artar. Buna paralel olarak kalp debisi ve at›m hacmi azal›r. Arteriyel kan bas›nc› düfler. Kar›n iç organlar›n›n kanlanmas› ve kaslardaki kan ak›m› azal›r. Bu de¤ifliklikler yorgunluk yaratabilecek düzeyde güç sarfiyat›n› gerektiren her türlü bedensel faaliyette daha da artar. Böyle durumlarda kalbin ifl yükü, yani dakikadaki at›m say›s› ve kas›lma gücü de artar. Sa¤l›kl› bireylerde kolayl›kla tolere edilebilecek bu durum regülasyonun bozuldu¤u, dengenin ilaç tedavisi ile sa¤lanmaya çal›fl›ld›¤› hipertansiyon, kalp yetersizli¤i, koroner arter hastal›¤›, kalp kapak hastal›klar› ve varisi olan hastalarda tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle kalp ve yüksek tansiyon hastalar› mümkün oldu¤unca fazla s›cakta kalmamal›, s›caktan ve deniz keyfi s›ras›ndaki afl›r› yorgunluktan kaç›nmal›d›r. Varisleri olan hastalar, denizde suyun bel seviyesine kadar oldu¤u yerlerde yürüyüfl yapabilirler. Kum banyosu da asla yap›l-

mamal›d›r. E¤er tedavi alt›ndaysan›z, egzersiz yapmadan önce doktorunuzla konuflmal› ve varsa dikkat etmeniz gereken hususlarda bilgi almal›s›n›z. Günlük su al›m›n›z k›s›tlanm›fl olsa da, dilate kardiyomiyopatiler ve çok düflük debili kalp yetersizlikleri d›fl›nda, çok s›cak günlerde ve afl›r› terledi¤iniz dönemlerde su kayb›n›z daha da artacakt›r. Bu günlerde ve egzersiz yapt›¤›n›z zaman daha fazla su (ortalama 2-2.5 litre/gün) tüketmeniz gerekti¤ini unutmay›n. E¤er muayeneleriniz ve tetkikleriniz sonunda her fley yolundaysa günlük hareket miktar›n› artt›rabilmeniz için size baz› önerilerimiz olacak: Bir yol arkadafl›n›z olsun; Arkadafl›n›zla birlikte egzersiz yapman›n size daha hareketli bir yaflam sa¤lad›¤›n›, daha uzun süre egzersiz yapabildi¤inizi, daha az s›k›ld›¤›n›z› ve bu hareketler için daha kolay zaman ay›rabildi¤inizi farkedeceksiniz. Her gün yürüyün; K›sa yürüyüfllerle bafllayarak günde bir defada 30-45 dakikal›k uzun yürüyüfller yap›n. Ya da bir kaç defa 15 dakika yürüyün. Efliniz ya da arkadafllar›n›zla birlikte yürümek yapaca¤›n›z ifli daha da keyifli hale getirecektir. Daha s›k hareket edin; Televizyon izlerken reklam aralar›nda kalk›p yürüyün. Kumanda ciha-


z›n› yan›n›zda tutmay›n ki kanal de¤ifltirmek bile hareket etmenizi sa¤las›n. Telefonla konuflurken kalk›p yürüyün. ‹flyerinizde arkadafllar›n›zla telefonla konuflmak ya da e-mail yoluyla haberleflmek yerine yanlar›na gidin. Özellikle inerken merdivenleri kullan›n. Bir kaç kat ç›karken bile asansör yerine merdiven kullanmak sizi daha zinde tutmaya yard›mc› olabilir. Araban›z› mümkün oldu¤u kadar az kullan›n. Marketlerde ya da evinizin otopark›ndaki en uzak yere parkedin, otobüslerden bir durak önce inin ve yürüyün. K›sacas› her f›rsat› daha fazla yürüyerek de¤erlendirin. Tatilinizde daha fazla yürüme, yüzme, bisiklete binme ve golf oynama planlar› yap›n. Farkl› egzersizler yapmay› deneyin. ‹çlerinden biri her gün ke-

yifle egzersiz yapmaya bafllaman›z› sa¤layacakt›r. Mümkünse deniz ve s›ca¤a karfl›l›k serin yayla tatilini tercih edin veya deniz kenar›ndaki tatili k›sa tutun. Terlemeyle birlikte vücutta elektrolit (özellikle sodyum) kayb› artar. Tuz al›m›n›n k›s›tland›¤› bir beslenme tarz›n›z varsa doktorunuzun ve diyet uzman›n›z›n fikirlerini alarak yemeklerinize biraz tuz ilave edebilirsiniz. Deniz k›y›s› ya da kapl›calarda iseniz, kum ve günefl banyosu yapmay›n. Denize sabah veya akflam üzeri, daha serin saatlerde girin ve uzun süre kalmay›n. Yürüyüfl ve egzersizlerinizi de bu saatlerde yapmal›s›n›z. Dalmak sizin için uzaktan izleyecek bir faaliyet olarak kals›n. Su alt› sporlar›ndan da olabildi¤ince uzak durun, dalmay›n.

Yemeklerden sonra denize ve havuza girmeyin. Yaz boyunca ya¤l› yiyecekler, k›zartmalar gibi a¤›r olanlar yerine, bol sebzeli yemekler, hafllama veya ›zgaralar gibi hafif g›dalar› tercih edin. E¤er fleker hastal›¤›n›z yoksa bol miktarda meyva tüketin. Yüksek tansiyonunuz varsa, s›cak günlerde kulland›¤›n›z ilaç size fazla gelebilir. ‹laç dozunu doktorunuza tekrar sorun, lütfen siz de¤ifltirmeyin. Afl›r› s›caklarda da ritm bozukluklar›n›n ortaya ç›kabilece¤ini unutmay›n. Bu genel kurallara uymad›¤›n›z takdirde hangi sebeple meydana gelmifl olursa olsun kalp yetersizli¤i belirtileri ya da ilaçlarla kontrol alt›na al›nm›fl koroner dolafl›m yetersizli¤ine ba¤l› gö¤üs a¤r›lar›n›z tekrar ortaya ç›kabilir. Sa¤l›kl› ve keyifli bir yaz tatili dile¤iyle. Esen kal›n. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

51


hobi

Foto¤rafç› ›fl›ks›z kald›¤›nda kendini, susuz kalm›fl bal›k gibi hisseder; günefl kay›p oldu¤unda flafl, bu bofllu¤u doldurmak zorundad›r. Ancak flafl, sadece bir ilkyard›m ›fl›¤› de¤ildir. FinePix makinelerin dahili flafllar›, k›rm›z›-göz etkinli¤inde veya gölgelenen bir yüzü ayd›nlatmada güzel çözümler sunarlar. Ancak makineye ba¤lanan bir ek flafl, bilinçli ›fl›k kullan›m›n› mümkün k›larak foto¤raf tasar›m›n› özgürlefltirir.

AVANTAJLAR ÇOK BÜYÜKTÜR n Ifl›k yönetimi art›k, makineden ç›kan düz ›fl›¤a ba¤›ml› de¤ildir. n Flafl menzili katlanarak, artar. Baz› makinelerde dahili flafl ile beraber kullan›labilir. n Portre çekimlerinde, dolayl› ›fl›k ile ve gölgesiz pozland›rma yap›labilir. n Bir ön flafl, k›rm›z› gözleri azalt›r. Ek flafl ile bu olgu tamamen ortadan kalkar. Flafl – objektif aras›ndaki mesafe artt›¤› için, göz tabakas›nda bulunan damarlar ›fl›¤› direk olarak yans›tmazlar. n Örne¤in, k›rm›z›ms› ampûller bulunan bir ortamda patlat›lan flafl, genel ›fl›¤› maviye do¤ru kayd›r›r (flafl, gün ortas› ›fl›¤›n›n, ›s› derecesine sahiptir). Böylece netice, daha hesaplan›r hâle gelir. FinePix makinelerde, ek flafl›n do¤ru kullan›m›n› anlataca¤›z: Her taraf›ndan ›fl›k f›flk›ran bir kaynak Ek flafl›, de¤iflik flekillerde makineye ba¤layabilirsiniz. En kolay yöntem flafl›, flafl aya¤›na takmakt›r (Örne¤in: FinePix S7000 veya FinePix S20 PRO). Çekim seçenekleri listesinde “External Flash – On (harici flafl – aç›k)” açt›¤›n›zda sadece ek flafl devreye girer, dahili flafl kapal›d›r. Ek flafllar›, ba¤›ml› flafl yöntemi ile, bütün FinePix makinelerde kullanmak mümkündür. Bu yöntemde flafl fiziksel temas ile de¤il, dahili flafl taraf›ndan patlat›l›r. Makine gövdesindeki flafl patlad›¤› anda, ›fl›¤a duyarl› bir hücre (fotosel) ile donanm›fl olan ek flafl, devreye girmesi için ötelenir. Böylece ek flafl› istedi¤imiz yerde ve pozisyonda, makine gövdesine ba¤›ml› olmadan kullanabiliriz. Birisinin eline tutuflturabilir, kulisin ayd›nlanmas› için bir sehpan›n üstüne koyabilir veya tavana bile asabiliriz. Di¤er bir seçenek olarak, bir flafl k›za¤› kullanabiliriz. Uzun k›zak sayesinde foto¤rafç›, ayd›nlatma çap›n› artt›r›r ve çekim sahnesinin ›fl›kland›r›lmas› hakk›nda yarat›c›l›¤›n› konuflturabilir. Burada da flafl, normalde, ›fl›¤a duyarl› hücre vas›tas› ile patlat›l›r. Bu tür kullan›mda (k›rm›z› göz önleyici) ön-flafl›n devreye al›nmamas› gerekir, çünkü ön flafl patlad›¤›nda, ek flafl da patlar ve esas çe-

Ak›ll›ca k a m r › d ›fl›klan

52

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

kim için haz›r olmaz. FinePix S3 PRO gibi üst-teknoloji cihazlar› flafl›, bir eflzaman (senkron) kablosu üzerinden veya flafl aya¤›na ba¤lanabilen bir ara kablo vas›tas› ile de yönetebilirler. Bu sâyede flafl›, ba¤›ms›zca yönlendirebiliriz; yani dahili flafl devre d›fl› b›rak›l›r ve zorunlu öne yönlendirme ortadan kalkar.

HANG‹ D‹YAFRAM DE⁄ER‹ DO⁄RUDUR? Otomatik ifllev olmad›¤›nda, beyin ve el gücü devreye girerler. Rehber say› vas›tas› ile, konunun uzakl›¤›n› da hesaba katarak,


içinde, flafl patlad›¤›nda perdenin tamamen aç›lmas› gereklidir. Bunun mümkün oldu¤u en k›sa süreyi, eflzaman (senkron) olarak adland›r›yoruz. Geleneksel iflleyen akrabalar›n›n aksine dijital makineler, çok h›zl› enstantaneleri de eflzaman olarak kullanabilirler. Bu konuda sorunlar olmas›, obdüratörlerin yap›s› ile iliflkilidir. Normal bir SLR makineden söz edersek bunlar›n perde obdüratörleri vard›r; örne¤in FinePix S1 ve S2 PRO. Bu obdüratör türü iki perdeye sahiptir. Deklanflöre bas›ld›¤›nda ilk perde aç›l›r ve ›fl›k girer, süre (enstantane) doldu¤unda ikinci perde kapan›r ve ›fl›¤›n geçmesini engeller. Flafl›n ›fl›k vermesi, perdenin aç›k oldu¤u süre tamamlanmadan, biterse (eflzaman uyumsuzlu¤u) foto¤rafta dengesiz pozland›rmadan kaynaklanan fleritler oluflur. Enstantane (perdenin aç›kl›k süresi) için bir alt s›n›r vard›r. Normal bir makinede, belirli bir süre sonra kapat›l›r; yani en kötü durumda flafl ›fl›¤› geç kalm›fl olur.

GEN‹fi MEKÂNLARDA FLAfi KULLANIMI

do¤ru diyafram de¤erini hesaplayabiliriz. Bu “rehber say›” de¤eri flafl›n, ISO 100 duyarl›l›kta bir film kullan›ld›¤›nda, ne kadar ›fl›k verdi¤inin baflar›m göstergesidir. Yani rehber say› ne kadar yüksek olursa, flafl menzili o kadar artar.

D‹YAFRAM DE⁄ER‹ = REHBER SAYISI : MESAFE Konu ne kadar uzakta olursa, diyafram›n o kadar aç›k olmas› gerekir. Örne¤in: Rehber say›s› 34 olan bir flafl›m›z var ve konumuz 10 metre ilerde. Do¤ru diyafram de¤erimizin 3.4 olmas› gerekir. Ancak flafllar›n ço¤unun arkas›nda haz›rlanm›fl diyafram cetvelleri vard›r ve bizi sürekli hesap yapmaktan kurtar›rlar. Eflzaman (senkron) ile do¤ru zamanlama: Baflar›l› flafl kullan›m›n›n sihirli kelimesi “eflzaman”d›r. Bu süre

Bazen, bütün konular objektife ayn› mesafede olmazlar; bu durumda yukarda belirtti¤imiz hesaplama yöntemi do¤ru netice vermez. Dü¤ün foto¤raf› için pozland›rmay› önde duran geline göre mi, ortada bulunan kay›nvalideye göre mi yoksa masan›n di¤er ucunda oturan misafirlere göre mi ayarlamak gerekir? Çözüm: Eflzaman uzat›larak, mevcut ›fl›¤› da kullanmak gerekir. Ön plan flafl ile ayd›nlat›l›rken arka planda var olan gün ›fl›¤› veya suni ›fl›¤›n ayd›nl›¤› da, çekime dahil edilir. Normal hesaplanan enstantane süresinde bu ›fl›k kaynaklar› ciddiye al›nmaz, uzat›lm›fl bir enstantane süresinde ise, hiç de¤ilse k›smi olarak dahil edilir. Birbiri ile dengelememiz gereken iki faktör var: Özgün diyafram ve enstantane de¤erleri ile gün ›fl›¤› ve flafl ›fl›¤›. Foto¤raf›m›z› flafls›z çekseydik, büyük bir diyafram aç›kl›¤›na ve uzun bir enstantaneye ihtiyac›m›z olurdu; çünkü ortamdaki do¤al ›fl›¤› yans›tmak isterdik. Gerçekçi de¤erler olarak 2.8 diyafram ve saniye enstantane kullan›rd›k; ancak foto¤raf›m›z kesinlikle sallanm›fl olurdu. Do¤ru ayarlanm›fl bir otomatik flafl ile 5.6 diyafram ve 1/250 saniye enstantane de¤erlerinde çekim yapabiliriz; ancak mevcut ›fl›k kaynaklar›ndan hiçbir flekilde faydalanmam›fl olurduk. Yapaca¤›m›z ifllem flöyle: yukarda söz etti¤imiz enstantaneyi kullan›p filme, art›k-›fl›¤› yakalayabilmesi için, daha fazla zaman tan›mak gerekir. Yani 5.6 diyafram ve 1/15 enstantane, gerçekçi de¤erler olabilir. Üstünde flafl patlayan gelin ayd›nl›k ve keskin olur ve en uzakta oturan misafirler ise, o kadar karanl›k görünmezler yani genel olarak afl›r› ›fl›k farklar›, yumuflat›lm›fl olur.

Kaynak: Fujifilm Türkiye KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53


flifal› bitkiler

Yaz›n en sevilen meyvelerinden biri olan fleftalinin faydalar› saymakla bitmez. Bursa ilimizin simgelerinden biri olan fieftali, lezzeti, kokusu, ekonomik de¤eri ve bolca bulunmas› nedeniyle en fazla tüketti¤imiz meyvelerden biridir.

Yaz aylar›n›n vazgeçilmezi Bursa’n›n simgesi;

fiEFTAL‹ Yaz geldi, herkesin en sevdi¤i meyvelerin bafl›nda gelen fleftali, masalar›m›zdaki yerini ald›. Bursa ilimizin simgelerinden biri olan fleftaliyi herkesin bolca tüketmesinde yarar var. Çünkü, fleftalinin faydalar› saymakla bitmiyor. A¤›z kokusunu alan, böbrek tafllar›n› düflüren, kan› zehirlerden temizleyen, ba¤›rsak kurtlar›n› öldüren fleftalinin, çiçeklerinin de kab›zl›¤› giderdi¤i ve idrar söktürücü oldu¤u bilinmektedir. Dünyaya Çin’den yay›ld›¤› düflünülen ve halen dünyada en çok Çin’de üretilen fleftali üretiminde ülkemiz ise

54

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ilk befle girmektedir. Meyve suyu yap›m›nda kullan›ld›¤› için ekonomik de¤eri de yüksek olan fleftali, s›cak yerlerin seven bir bitkidir. En büyük düflman› ise bahar aylar›nda oluflabilecek donlard›r. Meyvesi hazm› kolaylaflt›r›r.‹drar yollar›n› temizler. fieftali çiçe¤ini kuru yada tazesini 1 litre kaynayan suya 10 gr at›n. 10 dakika bekletin.çay gibi içilirse ba¤›rsaklara yumuflakl›k verir öksürü¤ü hafifletir. fieftali al›rken özellikle hofl kokulu olmas›na dikkat edin. E¤er olgun flef-


tali alacaksan›z hemen tüketin. Olgunlaflmam›fl fleftalileri evde oda s›cakl›¤›nda bir kese ka¤›d› içinde 2-3 gün bekletirseniz olgunlaflmalar›n› sa¤lars›n›z. fieftalinin olgunlaflt›¤›n› dokundu¤unuzda yumuflamas›ndan ve hofl kokusundan anlayabilirsiniz. fieftali bilimsel olarak (Prunus persica), gülgiller (Rosaceae) familyas›ndan bir yaz meyvesidir. Dünyaya Çin'den yay›ld›¤› düflünülen fleftali, uzun yaflam ve ölümsüzlük sembolüdür. Bol sulu ve tatl›d›r. Il›man iklimi seven bir bitkidir. Genellikle 30 y›l yaflar. Türkiye'de en çok Bursa ve Akdeniz bölgelerinde tar›m› yap›l›r. A¤aç boyu genellikle 2 ve 2,5 metre olup yaz mevsiminde meyve verirler. Dona karfl› dayan›ks›zd›r. fieftalinin içinin genifl kullan›m alan›n›n d›fl›nda çekirde¤i de yak›t olarak kullan›labilir. Çok say›da olan ve a¤ac› örten yapraklar›, sap›nda 2-5 adet balozu bezi bulunan kenarlar› diflli, yeflil renkli ve ok ucu biçimlidir. ‹lkbaharda erkenden ve yapra¤›ndan önce açan pembe renkli çiçekleri yabani güle benzer. Çeflitlerine göre Hazirandan Eylül ay›na kadar olgunlaflan fleftali meyvelerinin pek çok çeflidi (Türkiye'de yaklafl›k 64 çeflit) vard›r. fieftali çekirde¤inin kabu¤u yakacak olarak kül oran› az ve kükürt oran› düflük bir temiz enerji kayna¤›d›r. F›r›nlarda, seralarda, hamamlarda, kalorifer sistemlerinde, tavuk çiftliklerinde kullan›labilen alternatif bir enerji kayna¤›d›r. fieftali çekirde¤i gibi ürünler biyokütle olarak adland›r›lan s›v› ve gaz yak›tlar›n d›fl›nda tutulan yenilenebilir bir enerji kayna¤› olarak küresel ›s›nma, kirlilik, do¤al kaynaklar›n azalmas› gibi sebeplerden dolay› tavsiye edilmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

55


gezi

Hem flifa, hem de eflsiz bir görüntü

Türkiye’nin her yeri, her köflesi tarih ve güzelliklerle doludur. ‹flte bunlardan biri de Ege’nin gözdesi Pamukkale’dir. Kireçli sular›n oluflturdu¤u ve gerçekten de ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi pamuktan bir kaleyi and›ran bu eflfliz tabiat harikas›, yüzy›llard›r uygarl›¤›n befli¤i olmufl, flifa da¤›tm›flt›r. Bugün ise UNESCO taraf›ndan Dünya Kültür Miras› listesindedir...

56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Y

az geldi, okullar tatil oldu, herkes bavulunu toplay›p, tatil planlar› yapmaya bafllad›. Kimimiz deniz, kimimiz da¤, kimimiz yayla, kimimiz ise kültür turizmine merakl›y›zd›r. Ülkemiz bunlar›n hepsini birden rahatl›kla gerçeklefltirebilece¤imiz inan›lmaz güzelliklerle doludur. Bu say›m›zda size UNESCO taraf›ndan Dünya Kültür Miras› listesine al›nan Pamukkale’yi tan›taca¤›z. Pek ço¤umuz gidip bu eflsiz güzelli¤i yerinde mutlaka görmüfltür. E¤er, görmediyseniz bu sene tatil planlar›n›z içine Pamukkale’yi dahil edin, hem harika bir yeri keflfedin, hem de oradaki sa¤l›k veren sular›n keyfini ç›kar›n. Denizli iline ba¤l› Pamukkale ile ilgili size k›sa bir bilgi vermek gerekirse; Pamukkale, Ege Bölgesi'nde, Büyük Menderes havzas›nda, eski ve tarihî bir flehir kal›nt›s›d›r. ‹lkça¤daki ad› Hierapolis’dir. Bu flehrin kalesi, bugünkü Denizli flehrinin merkez buca¤›na ba¤l› Ecirli köyünün yak›nlar›nda bulunmaktad›r. Pamukkale ad›, kireçli s›cak sular›n çökelmesi s›ra-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


gezi s›nda meydana gelen pamuk gibi beyaz pamuk tafllar›ndan gelmektedir. Bu özelli¤i ile Pamukkale, dünyaca ün kazanm›fl turistik bir yer durumundad›r. Pamukkale'nin bu özelli¤i yan› s›ra, ‹lkça¤›n önemli bir flehri olan Hierapolis flehrinin kal›nt›lar› da, önemini artt›ran bir sebeptir. Pamukkale'de, bu tarihî flehir kal›nt›lar›ndan baflka, öldürücü bir tak›m gazlar›n yay›ld›¤› fiaron ma¤aras› da ünlüdür. Pamukkale, kaynak sular›n›n kirecinden oluflmufl bir tepe. Türkiye'nin en tan›nm›fl do¤a harikas›d›r; ve Denizli'dedir. Pamukkale 2700 metre uzunlu¤unda ve yüksekli¤i 160 metredir. Parlak beyaz rengiyle Pamukkale'yi 20 km uzakl›ktan görmek mümkündür.Ayr›ca Pamukkalede Antik Havuz, Antik Tiyatro, Arkeoloji Müzesi gezilmesi gereken yerlerdendir. Tepesinde antik Roma'dan kalma Hierapolis adl› kutsal antik flehir bulunur. 5-10 km yak›n›nda Laodikya antik kenti bulunur. 5 km ilerisinde ise uluslararas› bir thermal merkez olan Karahay›t vard›r. As›rlardan bu yana pek çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapan Pamukkale, eflsiz görünümü ve topraklar›nda bar›nd›rd›¤› tarihin izleriyle Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Termal sular› ile pek çok ziyaretçisine flifa veren bu sular, oluflturdu¤u travertenleri ile de adeta görsel bir flölene imza atmaktad›r. Beyazl›¤› ve travertenlerinin pamuksu görünümü ile bu ad› alan Pamukkale her y›l milyonlarca yerli ve yabanc› turisti a¤›rl›yor. Pamukkale, 'her derde deva' flifal› sular› ve travertenleriyle, Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri. Pamukkale, Türkiye'de deniz turizmine alternatif merkezlerden biri konumunda. Y›lda 1 milyonun üzerinde yerli ve yabanc› turisti misafir ediyor. Pamukkale'nin binlerce y›ld›r yerleflim merkezi olmas›n› sa¤layan flifal› termal su, bölgenin dünyaca ünlü beyaz travertenlerinin de hayat kayna¤›. Pamukkale'nin hemen yak›n›ndaki Karahay›t ve Gölemezli'deki termal kaynak-

58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lar›n romatizma, kalp, mide, damar sertli¤i, tansiyon ve deri rahats›zl›klar›na iyi geldi¤i ifade ediliyor. Pamukkale'deki termal havuz, yaz-k›fl ›s›s› de¤iflmeyen 35 derecelik suyuyla bölgeye gelen turistlerin keyifli zaman geçirmesine de imkan sa¤l›yor. Antik kent Hierapolis ile iç içe olan Pamukkale, kent merkezine 20 kilometre uzakl›kta. M.Ö. 197 y›l›nda kurulan Hierapolis, Hz. ‹sa'n›n havarilerinden St. Philip'in burada öldürülmesi ve onun ad›na an›t mezar yapt›r›lmas› nedeniyle, inanç turizmi aç›s›ndan da öne ç›k›-

yor. Yap›lan kaz›larda bulunan tarihi eserler, Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Pamuksu bir görünümü ile görenleri kendisine hayran b›rakan Beyaz Cennet Pamukkale’nin flifal› termal sular› yüzeye ç›kmas›n›n ard›ndan içerisindeki kalsiyum karbonat çökelir. Bu yap› bafllang›çta yumuflak bir jel halindedir. Zaman içinde sertleflmekte "TRAVERTEN" olmaktad›r. Pamukkale’nin binlerce y›ld›r yerleflim merkezi olmas›n› sa¤layan flifal› termal su, travertenlerin de


hayat kayna¤›d›r. Pamukkale termal kayna¤›n› meydana getiren jeolojik olaylar genifl bir bölgeyi etkilemifltir. Bu bölgede s›cakl›klar› 35 –100 °C aras›nda de¤iflen 17 s›cak su alan› bulunmaktad›r. Pamukkale termal kayna¤›, bölgesel potansiyel içindeki bir ünitedir. Kaynak, antik devirlerden beri kullan›lmaktad›r. Termal su kaynaktan ç›kt›ktan sonra, 320 m uzunlu¤unda bir kanal ile traverten bafl›na gelmekte ve buradan 60-70 metrelik k›sm› çökelmenin oldu¤u traverten katlar›na dökülmektedir. Bu arada su, 300 m yol kat eder. Beyazl›¤›n oluflumunda, hava flartlar›, ›s› kayb›, ak›fl›n yay›l›m› ve süresi etkilidir. Yerinde yap›lan analizlerde, kaynak bafl›ndaki suyun karbondioksit miktar› ortalama 725mg/1 iken, suyun travertenleri terk etti¤inde bu miktar 145mg/1'e düflmektedir. Roma Döneminde infla edilen ve 1984 y›l›na kadar Roma Hamam› olarak korunan Hierapolis Arkeoloji Müzesi, as›rlar öncesinden günümüze ulaflmay› baflaran pek çok tarihi eseri bar›nd›rmaktad›r. Caria, Psidya ve Lidya Bölgelerindeki baz› yerleflimlerden ortaya ç›kar›lan eserler Hierapolis Müzesi’nde toplanm›fl ve sergilenmektedir. Müze eserlerin yap›s›na ve ç›kar›ld›¤› bölgelere göre ayr›flt›r›larak 3 bölüme ayr›lm›flt›r.

MÜZELER Hierapolis Kentinin en büyük yap›lar›ndan biri olan Roma Hamam›, 1984 y›l›ndan bu yana Hierapolis Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzede Hierapolis kaz›lar›ndan ç›kan eserlerin yan›nda Laodikeia, Colossae, Tripolis, Attuda gibi Lycos (Çürük su vadisi) kentlerinden gelen eserler de bulunmaktad›r. Ayr›ca Tunç Ça¤›’n›n en güzel örneklerini veren Beycesultan Höyü¤ü’nden elde edilen

eserler müzenin önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r. Lahitler ve Heykeller Salonu: Bu salon, Hierapolis ve Laodikeia kaz›lar›ndan ç›kan eserlerden oluflmaktad›r. Lahitler, heykeller, mezar tafllar›, mimari sütun paye bafll›klar› ve yaz›tlardan ibarettir. Küçük Eserler Salonu: Bu salonda ‹.Ö. IV. binden beri birçok uygarl›¤a damgas›n› vuran küçük buluntular sergilenmektedir. Belirli bir kronolojiye göre sergilenen bu eserler Denizli ve çevresindeki birçok arkeolojik yerleflimlerden elde edilen eserlerden oluflmaktad›r. Bu salonda, dönemi itibariyle, eski uygarl›¤›n güzel örneklerini veren Beycesultan Höyü¤ü kaz›s›ndan ç›kar›lm›fl olan eserler ayr› bir önem tafl›maktad›r. Hierapolis Tiyatrosu Buluntular› Salonu: Hierapolis Tiyatrosu’nun sahne binas›n›n fesad›n› süsleyen eserlerin birço¤u restore edilerek müzenin bu salonunda teflhir edilmifltir. Sahne kabartmalar›n›n bir k›sm› yerinde (‹nsitu) olup bir k›sm›n› ise mulâjlarla al›narak sahne binas›ndaki yerine kopyalar› konulmufltur.

SA⁄LIK ‹l merkezine 18 km uzakl›kta bulunan, eski Hierapolis kentinin bulundu¤u alanda yer alan ve travertenleri yaratan bu sular, bölgenin en önemli ve etkin özelli¤idir. Kalp, damar sertli¤i, tansiyon, romatizma, deri, göz, raflitizm, felç, sinir ve damar hastal›klar›, ilik içinde spazml› maddelere iyi gelmekle beraber, çok de¤erli idrar söktürücü, böbrek ve kum tafllar›nda, idrar yolu iltihaplar›nda etkilidir. fiifal› yeralt› sular› günümüzde oldu¤u gibi geçmiflte de yöreye çok fazla ziyaretçinin gelmesini sa¤l›yordu. Hierapolis'in o dönemde de 'kür mer-

kezi' olusu, Anadolu'daki ilk turizm hareketlerini bafllat›r. Bu nedenle flehir k›sa sürede farkl› halklar›n ve inan›fllar›n buluflma noktas› haline gelmifltir. Pamukkale termal suyunun tedavi edici özelli¤i, çok eski ça¤lardan beri anlafl›lm›fl, yüzy›llar sonra flifa niteli¤i bilimsel olarak kan›tlanm›flt›r. Kaynaklar etraf›nda dini ayinler yap›lm›fl, senlikler düzenlenmifl, büyük devlet adamlar› ve zengin kifliler antik dönemde tedavileri için Hierapolis’e gelmifllerdir. Tedavilerin din adamlar› ve antik hekimlerce yönetilmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 1 L‹TRE SUDA BULUNAN MADDELER Spesifik Tarti: + 1500C 1.0032, Temparatür: + 350C, Metasilikat Asidi: H2S13 18.0, Serbest Karbondioksit: CO2 1144.0, Radyoaktivite: 925, Reaksiyon: (pH) 06.0 Iyonlar: Potasyum: K 13.5 mg, Sodyum: Na 332.3, Kalsiyum: Ca 464.5, Magnezyum: Mg 911, Demir: Fe 0.036, Alüminyum: A1 2.34 Anyonlar: Klorür: C1 53, Nitrat: NO3, Sülfat: SO4 675.5, Hidrofosfat: HPO4 1.08, Hidrokarbonat: HCO3 1045.3

ANT‹K T‹YATRO Grek Tiyatrosu tipinde yamaca yaslanm›fl 300 ayak (91 m) tüm cephesiyle birlikte korunabilen büyük bir yap›d›r. ‹nflas›na; ‹.S. 60 y›l›nda olan büyük bir depremin ard›ndan Flavius’lar döneminde ‹.S. 62 y›l›nda bafllanm›flt›r. Hadrian döneminde (‹.S. 117 – 137) infla halindedir. Yap› Severuslar döneminde ‹.S. 206 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Cavea’da 50 oturma s›ras› bulunur. Bu oturma s›ralar› 8 merdivenle 7 bölüme ayr›lm›flt›r. Cavea’n›n tam ortas›ndan geçen Diozoma’ya her iki yandan tonozlu birer ge-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


gezi

çit ile (vomitoryum) girilir. Cavea’n›n ortas›nda yer alan krall›k locas› ve orkestray› çevreleyen 6 ayak (3.66 m) yüksekli¤indeki sahne ön duvar›nda 5 kap› ve alt› nifl bulunmakta, bunlar›n önünde 10 adet sütun yer almaktad›r. Mermer sütunlar›n üzerleri istiridye kabu¤u fleklinde motiflerle dekore edilmifltir. Sahnenin gerisinde arka duvar› süsleyen üst üste s›ralanm›fl 3 sütun dizisinden, alttakiler sekizgen kaideler üzerinde yükselir ve yivsizdir. Kabartmalar, stillerinden de anlafl›laca¤› üzere de¤iflik dönemlerde farkl› ustalar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Özellikle mitolojik konular›n ifllendi¤i sahnelerde Helenistik dönem heykel sanatlar›n›n etkilerini, kalabal›k, hareketli ve canl› figürlerde görmek mümkündür. Bu figürlerde Bergama sanat ekolünün (Zeus Atlar› Kabartmalar›) etkileri görülmektedir. Sahne binas›n›n kabartmal› frizlerle süslenmesi aç›s›ndan tiyatro, Perge, Side ve Nyssa tiyatrolar›yla büyük bir benzerlik gösterir.

NEKROPOLLER (MEZARLAR) Kent surlar›n›n d›fl›nda ve ova d›fl›ndaki tüm yönlerde nekropol alanlar› bulunmaktad›r. Bunlar yo¤unlukla Tripolis-Sardes’e giden kuzey yolunun ve Laodikya-Clossae’ye giden güney yolunun iki taraf›nda yer al›r. Mezarlarda kireçtafl› ve mermer kullan›lm›flt›r. Mermer kullan›m› daha çok lahit tiplerinde görülür.

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ANT‹K HAVUZ Özellikle Roma ‹mparatorlu¤u Dönemi’nde Hierapolis ve çevresi tam bir sa¤l›k merkezi durumundaym›fl. O y›llarda antik kente ve etraf›na kurulan 15’ten fazla hamama binlerce insan gelir ve sa¤l›klar›na kavuflurlarm›fl. Bugün antik havuzu meydana getiren ‹.S. VII. Yüzy›lda oluflan depremdir. Sütunlu caddenin yan›nda yer alan sivil agoraya ait ion düzeninde yap›lm›fl olan (‹.S. I.yy) portik bu deprem sonucunda oluflan k›r›k içinde meydana gelen havuzun içine y›k›lm›flt›r. Antik Havuz, suyun s›cakl›¤› nedeni ile rahatlat›c› bir etkiye sahip olmas›n›n yan› s›ra, birçok hastal›¤›n geçmesi konusunda da etkilidir. Havuz’un suyu, kalp hastal›¤›, damar sertli¤i, tansiyon, romatizma, deri, göz, raflitizm, felç, sinir ve damar hastal›klar›na, içildi¤inde de spazml› midelere iyi gelmektedir. Bu da Roma Dönemi’nden itibaren Antik Havuz’un etraf›nda sürekli olarak sa¤l›k merkezlerinin kurulmas›n›n nedenini ortaya koymaktad›r.

CAODE VE YAPILAR Yaklafl›k 1 km uzunlu¤undaki kentin en önemli ve genifl ana caddesi, kenti

bir ucundan di¤er ucuna ikiye böler. Kuzey – güney do¤rultusunda uzanan bu caddenin iki taraf›nda sütunlu revaklar ve önemli kamu yap›lar› vard›r. Her iki ucunda an›tsal kap›lar bulunmaktad›r. Kap›lar ‘Tak’ görünümünde, kemerli ve yanlar›nda kuleleri bulunmaktad›r.

HAMAMLAR Çok eski olan bu yap› ‹mparatorluk Ça¤›’n›n ortalar›na tarihlenir. Traverten dikdörtgen bloklardan infla edilmifl bu yap›n›n, yan duvarlarindaki büyük kemerler görülebilmektedir. Kentin merkezindeki tonozlu Büyük Hamam yap›s› ile k›yaslanabilecek bir mimariye sahiptir. Hamam yap›s› VI. yüzy›l›n I. yar›s›nda, Hierapolis, Phrygia Pacatiana’nin baskenti oldu¤u zaman, kilise olarak yeniden düzenlenmifltir. Kiliseye dönüfltürülmüfl olan yap›da, giriflin kuzeyinde yer alan bir mekan›n duvar›n›, dört sütunlu bir potigi çevirmek için kullanm›fllard›r. ‹ki büyük kemer ile oluflturulmufl olan kilisenin girifli, Bizans Kap›s›nda oldu¤u gibi bir kemere sahip di¤er bir küçük kap›ya yaslanm›flt›r. ‹yi durumda korunmufl olan büyük mekanda, kemerlerle oluflturulan 6 adet nis yer al›r. Bu kemerleri tafl›yan duvarlar eklenmifl ve duvarlara aç›lan geçitlerle de tonuzlu geçifller elde edilmifltir. K›sacas› Pamukkale, mutlaka gidilip, görülmesi gereken önemli bir turizm merkezimizdir.


MASALCI N‹NE Merhaba de¤erli çocuklar›m… Masalc› Nine’niz size babaannesinden dinledi¤i harika bir masal daha anlatacak. Gelin, yan›ma yaklafl›n bakal›m. Masala bafll›yorum. Bir varm›fl, bir yokmufl, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babam›n befli¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken; çok uzun y›llar önce ülkenin birinde, Ali isminde zengin mi zengin bir bey yaflarm›fl. Bu beyin ucu buca¤› belli olmayan arazileri, say›s›n› unuttu¤u hayvanlar› varm›fl. Can kuzular›m; Beyin mutlulu¤una diyecek yokmufl do¤rusu. Çünkü çok sevdi¤i bir han›m› ve gözünden bile sak›nd›¤› biricik k›z› varm›fl. Ali Bey’den herkes çok memnunmufl. Çünkü Ali Bey hem yan›nda çal›flanlara hem de köylülere çok iyi davran›rm›fl. Onlar›n hakk›na, hukukuna s›k› s›k›ya riayet etmeye gayret gösterirmifl. Kuzucuklar›m, bu mutlu günler çok uzun sürmemifl. Niye mi? Çünkü bir gün Ali Bey’in kar›s› amans›z bir hastal›¤a yakalanm›fl ve hayat›n› kaybetmifl. Zengin beyin kendisi dul, k›z› da öksüz kalm›fl. Ali Bey yaflam›n› kaybeden kar›s›n›n ard›ndan uzun süre yas tutmufl. Aradan birkaç y›l geçmifl. Dostlar›, Ali Bey’in art›k tekrar evlenmesi gerekti¤ini söylemifller. Dostlar›n›n ›srarlar›na dayanamayan Ali Bey; sonunda ikna olmufl, evlenmeye karar vermifl. Sevgili can kuzular›m; hem Ali Bey, hem dostlar› iki koldan uygun bir han›m aramaya bafllam›fllar. Sonunda uzak bir köyde Ali Bey gibi bir k›z› olan dul bir kad›n bulmufllar. Kuzucuklar›m; ne kad›n ne de k›z› pekte öyle güzel de¤ilmifl. Ancak kad›n›n huyu suyu bizim Ali Bey’e uygun gibiymifl. Neyse laf› fazla uzatmayal›m. Kad›n ile Ali Bey evlenmifl. Gel gelelim; Bey ve k›z› ne kadar iyi kalplilerse, kad›n ve k›z› da o kadar kötü kalplilermifl. Kad›n ilk bafllarda beyin k›z›na iyi davranm›flsa da sonra kötü davranmaya bafllam›fl. Üstelik kendi k›z›na hiç ifl yapt›rm›yormufl. Ama Ali Bey’in k›z›na da yapt›rmad›¤› ifl kalm›yormufl. Türlü türlü bahaneler uydurup zavall› k›za ba¤›r›p, ça¤›r›yor, arada bir de dövüyormufl. Bir gün kad›n, Ali bey’in k›z›n› evden uzaklaflt›rmak istemifl. Amac› eve ve Ali Bey’in tüm servetine sahip olmakm›fl. Ali Bey’i karfl›s›na alm›fl, tehdit eder gibi konuflmufl: “Ya o gider ya da ben” demifl. Bey, sanki büyülenmifl gibiymifl. O anda basireti mi ba¤lanm›fl yoksa zavall› k›z›n kaderimiymifl bilinmez ama Ali Bey karfl› ç›kamam›fl kar›s›na. Kad›n da f›rsat bu f›rsat, zaman bu zamand›r deyip, kovmufl k›zca¤›z›. Sevgili çocuklar; k›zca¤›z babas›ndan umdu¤u deste¤i bulamay›nca çok üzülmüfl ama babas›na k›zmam›fl. Her iflte bir hay›r vard›r diye düflünmüfl. Son geceyi odas›nda dua ederek geçirmifl. Sabah erkenden kalkan k›zca¤›z; yan›na üvey annesinin verdi¤i az›k torbas›n› alm›fl, düflmüfl yollara. Bir zaman yol gitmifl, derken bir dere kenar›nda aksakall› nur yüzlü bir ihtiyar ç›km›fl karfl›s›na. Karn›n›n çok aç oldu¤unu söylemifl Aksakall› ihtiyar. K›z›n elindeki yiyeceklerden biraz›n› istemifl. K›z hiç çekinmeden buyur etmifl ihtiyar adam›. Beraber torbadakileri afiyetle

yemifller. Adam bol bol iyi dualar etmifl. Sonra da gözden kaybolmufl. Çok susayan k›z, su içmek için e¤ilince suyun üstünde dünyalar güzeli bir k›z görmüfl. Bu k›z me¤er kendisiymifl. K›zca¤›z bafl›na gelenleri düflünmüfl. Üzüntüden a¤lamaya bafllam›fl ama çabucak kendini toparlam›fl. Sevgili canlar›m gün bitmifl gece olmufl, k›zca¤›z a¤ac›n yüksekçe bir dal›na ç›k›p uyumufl. O ülkenin padiflah› bu dere kenar›n› ve bu a¤ac› çok severmifl. Her sabah at›yla mutlaka oraya gelir, a¤ac›n alt›na uzan›r, derenin fl›r›lt›larla flark› söylemesini, kufllar›n flak›yarak dereye efllik etmesini dinler, zaman geçirirmifl. Sabahleyin padiflah yine oraya gelmifl. A¤açta uyumakta olan dünyalar güzeli k›z› görmüfl, güzelli¤inden büyülenmifl. Hemen k›z› usulcac›k uyand›rm›fl. Kendini tan›tt›ktan sonra, orac›kta k›za evlenme teklif etmifl. Ne mi olmufl çocuklar? Tabii ki bu teklifi k›zca¤›z kabul etmifl. Çünkü padiflah oldukça yak›fl›kl›ym›fl, k›z da görür görmez padiflaha âfl›k olmuflmufl zaten. Hiç beklemeden evlenmifller… Padiflah k›z› ara s›ra babas›n› görmesi için evine götürüyormufl. Ali Bey’in mutlulu¤una diyecek yokmufl do¤rusu. Eee dile kolay öz k›z› art›k padiflah han›m›ym›fl. De¤erli kuzucuklar; üvey anne de bu arada k›skançl›ktan eriyormufl. Ama öksüz k›z eline geçen bu güzelliklerden hiç mi hiç böbürlenmiyormufl. Bafl›ndan geçenleri üvey annesine bir bir anlatm›fl. Kad›n kendi k›z›n›n da torbas›n› eline verip vurmufl yola. Torban›n içine de birçok yiyecekler doldurmufl. K›z›na “Sende git bir padiflah bul kendine ”demifl. K›z bir müddet gitmifl. Onun da karfl›s›na aksakall› dede ç›km›fl. Aç oldu¤unu söyleyip yard›m istemifl. Kötü kalpli k›z vermemifl yiyeceklerinden. Çocuklar›m; Aksakall› nur yüzlü dede öksüz k›za yapt›¤› dualar›n tam tersini yapm›fl. Kötü yürekli k›z su içmek için e¤ilince bir de ne görsün dünyalar çirkini bir k›z var su da. Kendisi oldu¤unu anlam›fl tabii. Günlerce aç susuz kalm›fl. Bir parça ekmek, bir yudum su için kap› kap› dolaflm›fl. Derken karfl›s›na bir cüce ç›km›fl. Kel, kör, kambur, topal biriymifl. “Benimle evlenirsen sana yiyecek ve yatacak yer veririm, sen de bana kar›l›k yapar, evimi temizler, çamafl›rlar›m› y›kars›n ”demifl. Kötü kalpl› k›z, aç kalmaktansa, sokaklarda sürünmektense, cüceyle evlenmek ye¤dir demifl. Cücenin teklifini kabul etmifl. O günden sonra bir daha kötü yürekli k›z› hiç kimse görmemifl. Ali Bey de kad›n›n ne fena bir kad›n oldu¤unu geç de olsa anlam›fl. Bu kez kad›n›n karfl›s›na Ali Bey geçmifl: ‘Öz k›z›m› evden kovdun. Yetmedi, kendi k›z›n› da evden kovdun. fiimdi ise ben seni evden kovuyorum!’ diyerek bu kötü yürekli kad›n› bafl›ndan savm›fl. Padiflah, akrabalar›ndan biriyle Ali Bey’i evlendirmifl. Hepsi mutlu, huzurlu ve varl›kl› bir ömür sürmüfller. Sevgili kuzu canlar›m; Gökten rengârenk elmalar düflmüfl. Bir k›sm› anlatana, bir k›sm› yazana, bir k›sm› da okuyuculara pay edilmifl. Bu masal da burada bitmifl. 0Yeni bir masalda görüflmek üzere Allah'a emanet olun.

Öksüz k›z

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63

YAZAN VE RES‹MLEYEN: YAfiAR FIRAT


64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


otomobil

Mepa plazalarda

Roadshow

heyecan›

Geçti¤imiz y›l ilki düzenlenen Peugeot F›rsatlar Konvoyu’nun ikincisi, markan›n heyecan›n› tüm Türkiye ile paylaflmak için 7 May›s’ta yola ç›kt›. Türkiye’nin 32 ilinde düzenlenen ve 26 Haziran tarihine kadar devam eden, “Peugeot F›rsatlar Konvoyu 2”’nin 29-30 May›s tarihinde ‹stanbul‘da gerçekleflen etkinlikleri dahilinde kat›l›mc›lar Peugeot markas›n›n hem binek hem de hafif ticari araç ürün gam›nda bulunan tüm araçlar ile tan›flma ve bu araçlar› test etme imkan›n› elde ediyorlar. “Peugeot F›rsatlar Konvoyu 2” kapsam›nda, MEPA n›n Avc›lar ve ‹kitelli Plazalar›nda‘da organizasyon haftas›na özel olarak s›n›rl› say›da Peugeot modeli 8.000 TL’ye varan indirimler ile sunuluyor. Ayr›ca ücretsiz check-up imkan› ile aksesuarlarda %10 indirim ve ücretsiz montaj avantaj›ndan yararlan›l›yor. Peugeot’nun sahip oldu¤u ve her kesime hitap eden genifl araç yelpazesi ile “Peugeot F›rsatlar Konvoyu 2” aktivitesinde yepyeni Peugeot modelleri sergileniyor, simülatörler, animasyonlar ve sürprizler ile bir festival havas› yarat›l›yor. Sürpriz hediyelerin yan› s›ra “Peugeot F›rsatlar Konvoyu 2” test sürüfllerine kat›lanlar aras›nda yap›lacak çekilifl ile 1 kifli Peugeot 308 CC kazanma flans›na da sahip olacak. Organizasyon dahilinde test imkan› sunulan Peugeot 107, 206 Sedan, 206+, 207, 207 SW, 308, 3008, 5008, 407, 407 GT, 4007, Bipper, Partner Origin, Part-

ner Tepee ve Boxer modelleri ile her kesime hitap eden genifl ürün gam› gözler önüne seriliyor. Türkiye’nin bir ucundan di¤er ucuna yaklafl›k 2 ay sürecek bu aktivite Mersin’de start ald› ve 26 Haziran Cumartesi günü Çorlu’da sona erdi. 2 TIR eflli¤inde yola ç›kan konvoya 20 kifliden fazla bir ekip efllik etti. Markan›n “Motion & Emotion” slogan›n› benimseyen bu organizasyon ile Peugeot, etkinlik, ifllevsellik ile heyecan› benzersiz bir flekilde bir araya getiriyor. Peugeot Sport Türkiye pilotlar› Burcu Çetinkaya ile Çiçek Güney de “Peugeot F›rsatlar Konvoyu 2”nin ‹stanbul aya¤›na kat›larak K›talararas› Ralli fiampiyonas› ile ilgili heyecan› ziyaretçiler ile paylafl›yorlar. 29-30 May›s tarihlerinde Mepa Plazalarda yap›lan aktivite kapsam›nda, kat›l›mc›lar aileleriyle birlikte hofl bir hafta sonu keyfi yaflad›lar. Çocuklar,animatörler eflli¤inde kendilerine özel alanlarda e¤lenirken anne ve babalar› diledikleri Peugeot modellerini güvenle test ederek 308 CC çekilifl kuponu ile Mepa dan kendilerine sunulan birbirinden güzel hediyelere sahip oldular. Müzik ve ikramlar eflli¤inde e¤lence ve keyif dolu geçen aktivite kapsam›nda, Befller Sucuk, Erpiliç, Meysu, Ofçay, Arbella Makarna birbirinden leziz ikramlar›, fiensel Global Lojistik, Okyanus Kolejleri de kat›l›mc›lara sunulmak üzere hediyeleriyle yer ald›. F›rsat› kaç›rmay›n, MEPA Plazalara u¤ray›n…. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


pratik bilgiler Yaz›n cilt bak›m› nas›l yap›lmal›?

En çok 20'li yafllarda bafllar. Günefle maruz kalan deri bölgesinde yar›m ile 3 dakika içinde k›zarmalar, kafl›nt› ve kabarmalarla kendini gösterir. Ani alerjilerin bafl›nda ise günefl yan›klar› gelir. Bu yan›klar›n oluflmas›na güneflin yayd›¤› UVA ›fl›nlar› sebep olur. Ifl›nlar›n en yo¤un oldu¤u sabah 10 ile ö¤leden sonra 16 saatleri aras›n› kapsayan zaman diliminde, günefl alt›nda bulunmamak,

66

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Yaz aylar›nda neden sivilceler artar?

Yaz aylar›nda vücutta su kayb›na ba¤l› olarak, özellikle kol ve bacaklarda cilt kuruyor. Bu yüzden koruyucular›n yan› s›ra nemlendiriciler de kullan›lmal›. Afl›r› kuruyan, alerjik olan ciltlerde nemlendiricileri 23 saatte bir yenilemek gerekiyor. Yüze sürülen C vitamini içerikli nemlendiricilerin; güneflin yaratt›¤› hasarlar› engelleyici rolleri var. Nemlendirici, cilt kurutulduktan sonra sürülmeli. Islak cilde nemlendirici sürmek, mantara neden olabilir. Afl›r› kuru ciltlerde, meyve asitli ve cildin üst tabakas›n› yenileyici kremler kullan›lmal›. Meyve asitli nemlendiriciler, güneflten koruyucularla birlikte ya da akflam sürülmelidir.

Bilindi¤i gibi yaz aylar›nda daha fazla terleriz. Kiflilerin yüzde 15'inde sivilce artmas›n›n nedeni de terlemedir. Bunun d›fl›nda günefl ›fl›nlar› genelde sivilceleri iyilefltirse de zaman zaman ya¤ bezlerinin üretti¤i ya¤ miktar›n› ço¤altarak sivilce art›fl›na neden olabilir. Bu tür sivilceler, 'tropikal akne' olarak adland›r›l›r. Özellikle a¤›zdan al›nan veya sürülen kortizon veya hormon içeren ilaçlar›n kullan›m›yla akne oluflabilir. Dolay›s›yla sivilceye e¤ilimli ciltlerde, bu ilaçlar kullan›l›rken dikkat edilmelidir. Kozmetik ürünlere gelince; içeri¤inde özellikle lanolin, vazelin, baz› bitkisel ya¤lar, 'butil stearat', 'loril alkol', 'oleik asit' gibi maddeler bulunan kozmetikler baz› kiflilerde akneye sebep olabilir. En fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de; içerdikleri maddelerin ciltte ya¤ dengesini bozarak tahrifl ve sivilcelere neden olabilecek ucuz ve kalitesiz kozmetik ürünlerini asla tercih etmemek gerekti¤idir.

ani yan›klar› önler. Günefl yan›klar›nda, tedavi olarak; reaksiyon fliddetine göre a¤r›y› ve atefli kesen ilaçlar al›nmas› veya yaln›zca ›slak kompres uygulanmas› ve hemen ard›ndan krem ve losyonlar›n kullan›lmas› gerekir. Bunun yan›nda kal›c› alerjilere örnek olarak; yüze yerleflen küçük kahverengi lekeler olarak ortaya ç›kan çiller, ›fl›¤a ba¤l› yafllanma ve benlerin artmas› s›ralanabilir.

Günefl alerjisinin nedenleri


• Kad›nlar›n %81’i ayak sorunlar› oldu¤unu bildiriyor, • Kad›nlar erkeklere göre 4 kat daha fazla ayak sorunu yafl›yor; (Ayaklar›n tafl›d›¤› bas›nc›n yo¤unlaflt›¤› taban bölgesi) • Ayaklarda yüze k›yasla %2 daha az ya¤ üreten sebum bezi bulunuyor. (Ayaklar›n kuruma e¤ilimleri daha çok) • 10 kad›ndan 9’u aya¤›na göre daha s›k› ayakkab› giyiyor. (Afl›r› s›k› ayakkab› da nas›rlar›n kökeninde bulunan sürtünmeleri art›r›yor.) Yap›lan araflt›rmalara göre, tüketiciler ayak bak›m ürünlerinden memnun kalm›yor. Tüketiciler, uygulama zorlu¤u, emilimin h›zl› olmamas›, istenmeyen ya¤l› bir etki b›rakmalar› (ayak, ayakkab›n›n içinde kaymaya bafll›yor) gibi yaflad›klar› çeflitli sorunlardan dolay› ayak bak›m ürünlerini kullanmakta zorluk çekiyor. Kad›nlar›n %81 ayak sorunlar› yaflamas›na ra¤men sadece %13’ü ayak bak›m ürünlerini tercih ediyor.

Güneflten üzüm sap›yla korunun 3 y›l süren araflt›rmalardan sonra üzümün, güneflte oluflan lekeleri gidermede ve cildi güneflten korumada çok önemli sonuçlar verdi¤i ortaya ç›kt›. Üzüm sap›n›n yal›t›lmas›, dengelenmesi sonucu oluflan Viniferine adl› molekül, vücuttaki melanini dengeleyerek özellikle güneflte oluflan ciltteki lekeler üzerinde etki oluflturuyor. Genelde cilde zararl› asit içerikli ürünlerle giderilmeye çal›fl›lan lekeler, güneflte hiçbir yan etkisi olmayan Viniferine ve Resveratrol ile daha sa¤l›kl› çözümler sunuyor. Viniferine maddesi, hem var olan lekeleri gidermeye hem de güneflte oluflabilecek lekeleri engellemeye ve cilde berrakl›k kazand›rmaya yard›mc› olan Vinoperfect antioksidant etkisi ile kolajen ve elastin üretimini art›r›r, böylece cilde anti-aging etkisi yapar. Cildiniz daha sa¤l›kl› ve ›fl›lt›l› bir görünüm kazan›r.

Ayaklara dikkat!

Bunlar› biliyor musunuz? n Yemek tuzluysa, fazla tuzunu almak icin,1 adet patatesi soyup yeme¤inize do¤ray›n ve bir kaç dakika kaynat›n. n Sütünüz kaymak tutarsa, süt kaynarken içine bir parça tuz atarsan›z kaymak tutmas›n› önlemifl olursunuz. n Sütün taflmas›n› önlemek için sütü kaynataca¤›n›z tencerenin a¤›z k›sm›na s›v› ya¤ sürerseniz sütün taflmas›n› önlemifl olursunuz. n F›r›nda piflirdi¤iniz tavu¤u hemen yemeyecekseniz ve kurumas›n› da istemiyorsan›z, f›r›ndan ç›kt›¤›nda üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sar›n. Tavu¤unuz yumuflac›k kalacakt›r.

n Kek kal›b›na ya¤l› ka¤›t döfleyin. Ka¤›d›n uçlar› kek kal›b›ndan yüksek olsun. Keki f›r›ndan ald›¤›n›z zaman, ka¤›d›n uçlar›ndan tutup keki kal›ptan ç›karabilirsiniz. n Limon suyu etleri yumuflat›r. Sert etler bile limon suyu ilave edilerek piflirilirse hem yumuflak ve lezzetli olur, hem de çabuk pifler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

67


kitap ajandas›

Futbolun Ekonomi Politi¤i TU⁄RUL AKfiAR / L‹TERATÜR YAYINCILIK fiu s›ralar futbol hayat›m›zdaki en önemli yeri teflkil ediyor. Çünkü, dünyan›n en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupas› maçlar› soluksuz bir flekilde izleniyor. Futbolun adece futbol olmad›¤›n› bu maçlar s›ras›nda görüyoruz. ‹flin ekonomik boyutu giderek büyüyor. Etkiledi¤i kesimler de öyle. Futbolun ekonomik boyutu konusunda ülkemizdeki en önemli isim olan Tu¤rul Akflar, önemli bir ifle imza atm›fl. Futbolun günümüzde h›zla parasallafl›p ticarileflmesi ortaya yüz milyar dolarlara ulaflan bir ekonomi ç›kart›yor. Bu parasal geli-

GDO: Ça¤dafl Esaret KENAN DEM‹RKOL / KAYNAK YAYINCILIK

flim do¤al olarak kendi bölüflüm ve gelir da¤›l›m› sorununu da beraberinde getiriyor. Bu ba¤lamda futbol gelirlerinin da¤›t›m›, paylafl›m› do¤rudan kulüplerin rekabet güçlerini de belirliyor. ‹flte Futbolun Ekonomi Politi¤i Üzerine Yaz›lar, sorunun bu yönünü analiz ediyor, irdeliyor, sorguluyor. Endüstriyel Futbol, Futbol Ekonomisi, Futbol Yönetimi’nden sonra Futbolun Ekonomi Politi¤i Üzerine Yaz›lar, Tu¤rul Akflar’›n dördüncü kitab›. Futbolun ekonomisini ve politikas›n› birlikte ele alan bu kitap, araflt›rmac›lar için bulunmaz bir referans kitab› niteli¤inde.

Prof. Dr. Kenan Demirkol'un bu kitab›, biyolojik varl›¤›m›za do¤rudan bir müdahale tehdidini oluflturan çok önemli bir konuyu, geneti¤i de¤ifltirilmifl tohumlar konusunu tart›flmaya açmaktad›r. Bilimsel geliflmelerin sa¤lad›¤› olanaklar›n, emperyalist tekellerin yaflam›n tüm örgütlenmesine el koyma ve sömürülerini yo¤unlaflt›rma çabalar› yönünde kullan›lmalar›n› bilim(.) ad›na destekleyen "bilimci" tavra en ciddi yan›tlardan birinin verildi¤i bu kitap, GDO konusuna ilgi duyan her okuyucu için vazgeçilmez bir baflvuru kayna¤› olacakt›r.

Uygarl›¤› De¤ifltiren 100 Köpek SAM STALL (ÇEV‹R‹: AYfiEN ANADOL/ CAN YAYINLARI Tek bir köpe¤in, tarihin ak›fl›n› de¤ifltiremeyece¤ini san›yorsan›z, belli ki Peritas’› duymam›fls›n›z; Büyük ‹skender’i bir filin ayaklar› alt›nda ezilmekten kurtaran köpe¤i. Ya da Fransa ile Rusya aras›nda savafl ç›kmas›na yol açan ‹talyan taz›s› Biche’i. Papa VII. Clemens’i ›s›r›p ‹ngiltere’nin Katolik Kilisesi’nden kopmas›na neden olan Urian’›. Richard Wagner’e operalar›n› bestelerken yard›m eden Peps ile Fips’i... Bunlar, Uygarl›¤› De¤ifltiren 100

68

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Köpek’in kahramanlar›ndan sadece birkaç›. Kitap, bu 100 köpe¤in bilim, tarih, sanat, devlet yönetimi, din ve insana mal edilmifl hemen her alana yapt›¤› ola¤anüstü katk›lar› gözler önüne seriyor. Fransa cumhurbaflkanl›¤›na soyunan bir köpekle ve bir film stüdyosunu kurtaran bir di¤eriyle tan›fl›yoruz. Büyük

edebî eserlere esin kayna¤› olan köpeklerden tutun da, savaflta gösterdikleri üstün hizmetlerden dolay› madalya alanlar, hatta emlak devi haline gelen bir köpek bile var. Keyifli bir dille anlat›lan bu gerçek hikâyeler, sevgili arkadafl›m›z köpe¤in zekâs›, cesareti ve sevecen do¤as›na bir övgü niteli¤inde.


Kavafis’ten Yüz fiiir CEVAT ÇAPAN / HEL‹KOPTER YAYINLARI Bu kitab›n ayr› bir yeri var. ‹lk kez 1982’de Adam Yay›nlar›’ndan Akdeniz mavisi bir kapakla yay›nlanm›flt›. O zamanlar beyaz köpük rengi bafll›kta Kavafis’ten K›rk fiiir yaz›yordu, flimdi Yüz fiiir yaz›yor. ‹lk kez o kitapla okuduk biz Kavafis’i. O kitapla sevdik. Cevat Çapan’›n çevirileri de çeviri de¤il, birer yeni fliirdi sanki. Tarabyal› Kavafo¤lu ailesinin bu M›s›r do¤umlu o¤lu kalk-

m›fl sanki Türkçe fliir yaz›yordu, sanki ince hastal›ktan yeni kurtulmufltu, sanki ‹skenderiye sokaklar›nda hala Protemaios sülalesi hüküm sürüyordu. Biz de sanki bir rüyada yafl›yorduk, fliirlerimizle dünyay› fethetmeye yola düflmüfltük; dünyay› de¤ifltirecektik, haya-

DVD

11’e 10 Kala... YÖNETMEN: Pelin Esmer SENARYO: Pelin Esmer OYUNCULAR: Nejat ‹fller, Tülin Özen, Tayanç Ayayd›n, Laçin Ceylan, Aflk›n fienol GÖRÜNTÜ YÖNETMEN‹: Özgür Eken YAPIMCI: Pelin Esmer, Juliette Sol, Tolga Esmer, Nida Karabol Akdeniz. SÜRE: 110' YAYIN TAR‹H‹: 2010 D‹L: Türkçe TÜRÜ: Dram 2009’un En Ödüllü Türk Filmi 11’e 10 Kala tutkulu bir koleksiyoncu olan Mithat Bey’le kap›c›s› Ali’nin hikayesidir. Mithat Bey için ‹stanbul onun koleksiyonu kadar s›n›rs›z, Ali için kap›c›s› oldu¤u Emniyet Apartman› ve yak›n çevresiyle s›n›rl›d›r. Apartman sakinleri deprem endiflesi ve daha de¤erli bir eve sahip olma tercihiyle binay› y›k›p yeniden infla etmek isteyince, Mithat Bey’in koleksiyonlar› u¤runa verdi¤i savafllar›n en zorlusu bafllar.

t› da. Ahmet Günhan’›n dedi¤i gibi, gençtik, güzeldik, karn›m›z dümdüz afla¤› iniyordu, beyaz bir arabaya binip geziyor, güneflin alt›nda flark› söylüyorduk. Gençtik, nereden bilebilirdik bir baflka deniz, bir baflka flehir bulamayaca¤›m›z›… Oysa Kavafis söylemifl, uyarm›flt› bizi.

MÜZ‹K

Ceza’dan Onuncu Köy Ceza'n›n merakla beklenen, yepyeni flark›lardan oluflan 4. solo albümü ONUNCU KÖY, müzik marketlerde ve digital sat›fl kanallar›nda sat›fla sunuluyor. Albümün ç›k›fl flark›s›n›n At›f Ülkü yönetmenli¤inde çekilen video klibi "Bir Minik Mikrofon" ise tüm müzik kanallar›nda izlenmeye baflland›. Deniz Do¤ançay taraf›ndan kaydedilen albümün mixleri "Alper Gemici", masteringi ise "Tom Mayer" (Almanya) imzas› tafl›yor. 15 flark›l›k albüm Onuncu Köy, 2000'den fazla farkl› kelimenin kullan›ld›¤› bir albüm olarak da dikkat çekiyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

69


okurdan mektup


okurdan fliirler K‹M/L‹K

Çocu¤um

Kimsin sen? Hangi addan ça¤›rmal› seni Aynalardan hangi yüzünü toplamal› Gidip de geldi¤in yerlerden Hiç yer edin(e)medi¤in yüreklerden Terk etti¤in ve edildi¤in tüm iyi niyetlerden Hangisini sadece sana yormal›...

Sevgi çiçeklerimi saçar›m sana, Ana gibi kalbimi açar›m sana. Sitemle dolsam da naçar›m sana, Okul bir a¤açt›r ; sen dal çocu¤um. Gün gelir gidersem bir baflka ile Her zaman çok çal›fl sen bakma ele, Haylaz çocuk diye düflme ha dile, Bilgi bir meyvedir ;sen al çocu¤um

Ne hayalin var? Kaç›na sahipsin, kaç›nda ma¤lup Zaman›n neresinde tak›l› akl›n Kaç tekbafl›nal›¤›n ço¤alt›rken seni uçsuz bucaks›z Hangi kalabal›klarda azal›p kald›n?

Mevlana'da gönüllere dalas›n. Yunus, Pirsultan'dan sevgi alas›n. Mahzuni 'de dostluk , bar›fl bulas›n. Garibe , mazluma ; el ol çoc¤um.

Sahi kimsin sen? Ne kadar kendinsin Ne kadar›na bir yabanc› Avuçlar›nda hangi yaflamlar›n gizleri sakl›... Gitti¤im ve geldi¤im yerlerden, zamanlardan bir türlü yetinemedi¤im, s›¤›n›p da kendi içime kendime yetmelerimden, yaflay›p yaflay›p ölmelerimden ve her seferinde yinelemelerimden, hayat›n tam da bitti dedi¤im yerinden kendimi yeniden bulup ç›karmal›. Ay bir sis bulutunun ard›nda flimdi. Güneflten çok uzak. Günefl belki de bir tuzak. Bil(e)medi¤im... Sahi kimsin sen? Ne hayalin var? Hangisi gerçe¤in? Özlem BAK‹

Dünya bir petektir bizler de ar›. Sizler minik serçe kitaplar dar›. Yar›nlar sizindir bilin bunlar›, ‹flte gidiyorum sen kal çocu¤um. Benim bayra¤›m› sen al çocu¤um. Abdi BÜR

Ya¤mur Ya¤mur damla damla ya¤›yordu Sanki bir insan a¤l›yordu Anlad›m bir gözyafl›yd› Kadere küsmüfl bir insand› Ya¤mur gibi damla damla gözyafl› döküyordu ‹stesede durduram›yordu Ecelim geldi diyordu ‹flte ölüyorum diyordu...

Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- Ali Demir 2- Ertan Anepa 3- Tufan Sezgin

Nur TAfiKAYA

Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz mektup ve fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr


yemek

Elbasan Tava MALZEMELER

HAZIRLANIfiI So¤anlar› küp fleklinde ince ince do¤ray›n. Kal›n dipli bir tencerede so¤an› ve kuzu etini birlikte 4045 dakika piflirin(et suyunu çekip yumufluncaya kadar). Piflen etleri f›r›na dayanakl› bir tepsiye al›n. Baflka bir kapta ise un,yumurta ve yo¤urdu iyice kar›flt›r›p tepsideki etin üzerine dökün. Önceden ›s›t›lm›fl s›cak f›r›nda 15-20 dakika daha piflirin.s›cak olarak servis yap›n.

n 2 adet orta boy so¤an n 1 kg kemikli kuzu eti

n 350 gr yo¤urt n 2 adet yumurtan›n beyaz›

n 4 yemek kafl›¤› un n Tuz ve karabiber

Dondurmal› Krokan MALZEMELER

n 2 adet yumurta n 1 paket vanilya n Ald›¤› kadar un n 250 gr margarin n Yar›m bardak ›l›k su

n 1 paket kabartma tozu n 1 kg toz fleker n 5 su barda¤› su n çeyrek limon suyu n 1 su barda¤› ceviz içi (iri çekilmifl)

HAZIRLANIfiI 4 Kiflilik Bir b›ça¤›, bir spatülay› ve yaklafl›k 9-10 cm. çap›ndaki 4 adet kaseyi ya¤lay›n. K›y›lm›fl bademleri f›r›nda 2-3 dakika kadar k›zart›n. Toz flekeri bir kapta kavurun, sonra ya¤l› yüzeye koyun ve spatula yard›m›yla yay›n. Krokan henüz yumuflakken, yaklafl›k 1o-12 cm. çap›nda düz çelik, paslanmaz kab›n içine s›¤acak flekilde yuvarlaklar halinde kesin. Krokan›, kaplar›n içine, kenarlar›ndan bast›rarak yerlefltirin. So¤udu¤u zaman kab› ters yüz edip krokanlar› ç›kar›n. Kab›n biçimini ald›klar›n› göreceksiniz. Y›kay›p do¤rad›¤›n›z çilekleri limon suyu ve pudra flekeriyle yar›m saat kadar dinlenmeye b›rak›n. Dondurmadan toplar haz›rlay›n ve her bir kaseye 3 adet top koyun. Üzerlerini çilekle süsleyip servis yap›n.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

75


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

OFF KARADEN‹Z

SHREK KÜNYE Yönetmen Mike

Mitchell Senaryo Josh Klausner, Darren Lemke Görüntü yönetmeni Yong Duk Jhun Yap›m Y›l› 2010 Süre 93 dakika

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Yeni hakim ç›km›fl ‹zmir’li bir genç k›z olan Melek, ilk görev yeri olarak Of'a atan›r. Laz genci Yunus'a afl›k olan Melek'in ailesi k›zlar›n›n Yunus’la birlikte olmas›n› istememektedir. Onu Yunu'tan kurtarmaya çal›flan aile kendisini bir anda Karadeniz’de bulur.

KÜNYE

Yönetmen Nur Dolay Senaryo Nur Dolay Görüntü yönetmeni Varlam Karchkhadze Oyuncular Melissa Papel, ‹rfan Delibafl, Nurhayat Boz, Salim Bozak, fiuayip Ünsal, Selami Albay, F›rat Topkorur, Sedat Çelik, Ayfle Kurt, Emine Nar, Erdo¤an Buçan

SONSUZA DEK MUTLU fieytan ruhlu ejderhan›n hakk›ndan geldikten; güzeller güzeli prensesi ve kay›npederinin krall›¤›n› kurtard›ktan sonra yeflil yarat›¤›m›z daha ne yaps›n? Sevimli firek’imiz art›k evinin erke¤i olmufltur. Bir zamanlar ödünü patlatt›¤› köylülerin bahçe bellerini gönülsüzce imzalayarak günlerini geçirir. Peki, onun yeri gö¤ü inleten ünlü kükremesine ne oldu? Kendisini "gerçek bir canavar" gibi hissetti¤i günlerin özlemini çeken firek, tatl› dilli ifladam› Rumpelstilt-

skin ile imzalad›¤› anlaflmada doland›r›l›r. Kendisini aniden Uzak Ülke'nin çarp›k alternatif versiyonunda bulur. Rumpelstiltskin'in kral oldu¤u o ülkede yeflil canavarlar av malzemesi haline gelmifltir. Üstelik firek ile Fiona hiç tan›flmam›flt›r. Safl›¤› yüzünden yapt›¤› herfleyi geri alarak dostlar›n› kurtarmak, dünyas›n› geri kazanmak ve hayattaki tek gerçek aflk›na yeniden kavuflmak firek’in bundan sonra ataca¤› ad›mlara ba¤l›d›r.


n MUSTAFA

BAfi BELASI

T‹YATRO

‹STANBUL EFEND‹S‹

YAZAN: Sam BOBR‹CK YÖNETEN: Mustafa fiEKERC‹O⁄LU OYUNCULAR: Yener SEZG‹N, Melike ERGÜZEN, Ahmet SOMERS Terapist Dr. An›ta Wells’den ›srarla randevu isteyen bir hasta olan Ethan Steckler’in muayenehaneye gelifliyle bafllar. Bilinen hasta-terapist konuflmalar›yla bafllayan seans Ethan’›n giderek doktoru çileden ç›karacak denli dayan›lmaz bir adam oldu¤unun anlafl›lmas› ve Dr. Anita gibi kocas› Dr. Sidney’i de çileden ç›karmas› ile devam eder. Oyunun sonunda Ethan birdenbire de¤iflir. Ethan’›n muayenehaneden ç›kmas›yla kar›- koca birbirlerine girerler. Çünkü oyun boyunca Ethan’›n söyledi¤i her söz do¤rudur.

YAZAN: Musahipzade CELAL YÖNETEN: Engin ALKAN OYUNCULAR: Engin Alkan, Zafer K›rflan, Volkan Ayhan, Hüseyin Tuncel, Ümit Tafldö¤en, Ça¤lar Çorumlu, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, Murat Üzen, Mahperi Merto¤lu, Özlem Türkad, Derya Çetinel, Sevinç Erbulak, Selin Türkmen, Berna Ad›güzel, Senem Oluz, Çi¤dem Gürel, Senem Oluz, Murat Güreç, Hamit Erentürk

Kendisine damat be¤enen bir baba, k›z›n›n baflka birini sevdi¤ini ö¤renirse ne yapar? Oyunda bunu keyifle izleyeceksiniz.

PERS PRENS‹ ZAMANIN KUMLARI

KÜNYE Yönetmen Mike Newell Senaryo Carlo Bernard, Boaz Yakin Müzik Harry GregsonWilliams

Oyuncular Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Toby Kebbell,, Richard Coyle, Reece Ritchie

Haylaz bir prensolan Dastan istemeden de olsa gizemli bir prensesle güç birli¤i yapar. Birlikte, zaman› tersine çevirebilen Zaman›n Kumlar›'n› a盤a ç›karabilecek ve sahibinin dünyaya hükmetmesini sa¤layabilecek olan eski bir hançeri korumak üzere karanl›k güçlere karfl› bir yar›fl içine girerler. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet çç

www.ntvmsnbc.com

En h›zl›, en güvenilir haberler Türkiye’nin en eski haber sitelerinden biridir ntvmsnbc.com. ‹lk önceleri daha çok ekonomi haberleriyle ad›ndan söz ettirdi. Fakat, flimdi en h›zl›, en güvenilir haberleri sunan sitelerden biri. Ekonominin yan› s›ra, güncel haber, son dakika geliflmeleri, politika, spor, sanat, dünyadaki geliflmeler, yaflam, sa¤l›k, hava durumu, yol durumu gibi pek çok konuda bilgiler veriyor. Uzman yazar kadrosu ve insan› zorlamayan web tasar›m› ile de ilgi çekiyor.

www.sendegit.com

En keyifli gezi notlar› Yaz geldi, tatil planlar›n› yapanlar, internette turlamaya bafllad›. Nereye gitsem, nas›l gitsem, nerede kalsam, gitti¤im yer acaba nas›l sorular›na cevap ar›yorlar. Bu konuda sizlere faydal› olabilecek bir site www.sendegit.com. Çünkü, sadece Türkiye de¤il, dünyan›n pek çok yeri ile ilgili gezi notlar› sitede yer al›yor. Ayr›ca gidilecek yerler ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler de bulunuyor. En çok gidilen ve hakk›nda en çok yaz› yaz›lan yerler de ön plana ç›kar›l›yor...

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.trt.net.tr/trtcocuk

Çocuklar için en do¤ru adres Okullar tatile girdi, çocuklar›n nas›l meflgul edilece¤i konusunda önemli bir adres TRT’nin internet çocuk sitesi. www.trt.net.tr/trtcocuk. Hem çocuklar›n›z› gönül rahatl›¤› ile internette dolaflt›rabilirsiniz, hem de çocuklar›n›z›n gönül rahatl›¤› ile oyun oynamas›n› sa¤layabilirsiniz. Pek çok internet sitesi gibi, size s›k›nt› yaflatacak sürpriz yok. Devlet denetiminde ve tamamen çocuklar›n do¤ru e¤itilmesini amaçl›yor...

www.revir.com

Son dakika haberleri elinizin alt›nda Sa¤l›k deyince akan sular durur. ‹nternet ç›kt›ktan sonra da herkes en küçük bir s›k›nt› karfl›s›nda, bilgisayar›n bafl›na geçiyor. Neredeyse kendi teflhisimizi kendimiz koymaya bafllad›k. Asl›nda en do¤rusu, ön bilgi edindikten sonra hemen bir doktora baflvurmak. www.revir.com internet sitesi ana sayfas›nda bu konudaki uyar›s›n› yap›yor. Pek çok doktorun hemen her konuda bilgi verdi¤i site, “Mutlaka doktorunuza baflvurun” uyar›s›n› da yap›yor. Bilgi flart ve do¤ru bilgiye ulaflmak da önemli.


teknoloji Kara deliklerin bilinmeyen yüzü

Teknolojide alt›nc› his dönemi

Teknolojide yeni bir perde aralan›yor. Prototipi gelifltirilen yeni bir teknoloji sayesinde dijital ve gerçek dünya tamamen bir araya geliyor. Parmak uçlar›na tak›lan sensörlerden ve boyna tak›lan kamera-projektör kar›fl›m› bir cihazdan oluflan 6. his isimli sistem, dijital dünyay› birebir gerçek hayata tafl›yor. Cambridge'ta bulunan özel bir üniversite olan Massachusetts Institute of Technology'de çal›flan uzmanlar›n gelifltirdi¤i 6.His'le herhangi bir duvarda e-postalar›n›z› okuyabilecek, dört parma¤›n›z› bir-

Motorlara ya¤ konulmayacak!

NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri AR-GE Sanayiden yap›lan aç›klamada, bor gelecekte askeri ve sivil sanayide çok faydalar sa¤layacak

lefltirerek foto¤raf çekebileceksiniz. Parmaklar›n›z› kullanarak bir duvar›n karfl›s›na geçip "@" iflaretini havada çizdi¤inizde, Projektör otomatik olarak duvara görüntü yans›tacak ve bu sayede an›nda e-posta hesab›n›z› kontrol edebileceksiniz. Sistem sayesinde telefon numaralar› avuçiçinizde belirecek ve aramak istedi¤iniz kifliye avuçiçinize dokunarak ulaflabileceksiniz. Dijital bir göz olarak hareket eden kamera, kullan›c›lar›n parmaklar›yla yapt›¤› her hareketi takip ederken, kameran›n içerisinde bulunan projektör de dijital ortam› gerçek hayata tafl›yor.

de¤iflik ürünler ortaya ç›karabilecek kapasiteye sahip bir maden. Ya¤lamayla ilgili yap›lan çal›flmalarda, bor madeni ile nanoteknolojiyi bir araya getirerek maksimum seviyede çal›flacak bir ya¤lay›c›, dolay›s›yla enerji ve yak›t tasarrufu sa¤layacak bir ürün ortaya ç›kmas› konusunda çal›flmalar yap›ld›¤› aç›kland›. 'Nanolube' ad›n› verilen ürünün yap›lan testler sonucunda gerçekten nanoteknolojik ve bor madeniyle ifllenmifl yeni nesil bir ya¤lay›c› oldu¤u ortaya ç›kt›. Kullan›ld›¤› sistemlerde e¤er %10 ve üzeri yak›t tasarrufu sa¤lad›¤› da ortaya ç›kt› deniliyor. Patenti al›nd›ktan sonra piyasaya sürülecek ürün, madeni ya¤lar›n sonu olacak.

Kara delik, astrofizikte, çekim alan› her türlü maddi oluflumun ve ›fl›n›m›n kendisinden kaçmas›na izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanmas› ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ›fl›k yaymad›klar›ndan kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin, "tekillik"leri dolay›s›yla, üç boyutlu olmad›klar›, s›f›r hacimli olduklar› kabul edilir. Bir kara deli¤in çekim alan›na kap›lm›fl maddenin kara delikçe yutulmadan önce müthifl bir s›cakl›k derecesine ulaflt›¤› ve bu yüzden önemli miktarda x ›fl›nlar› yayd›¤› saptanm›flt›r.

fiiflme kemer hayat kurtaracak Otomotiv devi Ford, araçlar›n arka koltuklar›n› kaza an›nda t›pk› hava yast›¤› gibi otomatik olarak fliflen emniyet kemerleri koydu. Bu kemerlerin bilhassa çocuklarda kaburga k›r›lmalar›n›, iç kanamay› ve yaralanmay› önlemede etkili olaca¤›n› belirtiyor. Yetiflkin yolcular da bu fliflme emniyet kemerlerinden faydalanabilecek. fiiflme kemerler normal emniyet kemeri ile ayn› flekilde tak›l›yor. Yeni teknoloji gelecek y›l ABD'de üretilecek ve yeni Ford Explorer 4x4'lerle piyasaya sürülecek. Kemerler flöyle çal›fl›yor: Olas› bir kaza halinde Explorer'daki sensörler, darbenin sertli¤ini hesaplayacak ve kemerleri 40 milisaniyede fliflirecek. Havayast›¤› emniyet kemerleri, darbenin etkisini eski emniyet kemerine göre bir alana befl kat daha fazla da¤›t›yor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


bulmaca

BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


33_HayatDergisi  

SUNAY AKINU⁄URYÜCEL ENGELLER‹ B‹RL‹KTE AfiIYORUZGEZ‹/PAMUKKALEHAKANfiÜKÜRKÜÇÜKÇEKMECE’DEB‹S‹KLETfiENL‹⁄‹ T E M M U Z - A ⁄ U S T O S 3 3 KÜÇÜKÇ...