Page 1

KASIM - ARALIK 29

HAKAN KÜÇÜKÇEKMECE’YE fiÜKÜR KÜÇÜKÇEKMECE’DE DEV HASTANE

SUNAY AL‹fiAN AKIN

ENGELLER‹HASANKEYF B‹RL‹KTE AfiIYORUZ

Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z


360 0 belediyecilik vizyonuyla, Küçük ‹stanbul’da büyük de¤iflim! y a i n e aziz y KÜÇÜKÇEKMECE www.kucukistanbul.org

BELED‹YE BAfiKANLI⁄I


Baflkan’dan mektup...

Dev ç›narlar›m›za, yeni fidanlar›m›za... Sanat öyle bir ›fl›k ki, hem geçmiflimizi hem gelece¤imizi ayd›nlat›r. Geçmiflimizde bize sanat› sevdiren, sundu¤u eserlerle gönüllerimizi fetheden nice sanatç›lar hala yüre¤imizin en güzel köflesinde kurulu tahtlar›nda yapt›¤›m›z iflleri izlemektedir. Eski sinemalar› düflünün, hala gözümüzü k›rpmadan izledi¤imiz o tad›na doyulmaz filmleri… Hepsinin alt›na at›lm›fl alt›n imzalar, bugünlere gelene kadar yaflan›lan tüm aflamalar› anlamam›za, o zaman›n flartlar›yla günümüz flartlar›n› anlamam›za yol açan en önemli kan›tt›r bir bak›ma. Nubar Terziyan, Hulusi Kentmen, Kemal Sunal, Adile Naflit ve rahmetle and›¤›m›z bir dolu duayen; Erol Günayd›n, Nejat Uygur, Y›ld›z Kenter, Çolpan ‹lhan ve yaflayan di¤er unutulmaz efsane sanatç›lar›m›z akla geldi¤inde ne kadar flansl› oldu¤umuzu düflünmemek elde de¤il. Onlarla a¤lad›k, onlarla güldük, hatta onlara o kadar inand›k ki, gerçek hayat›m›z›n parças› haline getirdik. Bu baflar›lar tesadüf de¤ildi… Yetenek, azim, sorumluluk ve tabii ki çok çal›flmakt› bu iflin gerçek s›rr›. Hepsi de ifllerinde baflar›l› olmak için kendileriyle yar›flt›lar, her biri yeteneklerini gelifltirmek için daha da çok çal›flt›. Üstelik o zaman›n flartlar›nda… fiimdi durum böyle de¤il, zaman de¤iflti, teknoloji ilerledi. Sanat ad›na yap›lan yat›r›mlar bunun en güzel göstergesi. Gençlerimiz oldukça hevesli ve son derece yetenekli, bizlere düflen en önemli görev, onlara yeteneklerini insanlarla paylaflma f›rsat›n› sa¤lamakt›r. Açt›¤›m›z kurslarla doldurdu¤umuz Kültür Merkezlerimizden gelen sesler kulaklar› ç›nlatt› 15 Ekim gecesinde, gönüllerimizi flenlendirdi baflar›l› gençlerin o güzel performanslar›.

Hiç durmadan çal›flt›k bu konuda, çok önemsedik çünkü, bir sanatç› kazanman›n ve topluma kazand›rman›n keyfini yaflamak hevesiyle gece- gündüz u¤raflmal›yd›k. Bütün emeklerimize de¤di flükürler olsun, tahmin etti¤imizden çok talep gelince fark ettik genç fidanlar›n ne denli hevesli olduklar›n›. Kemandan, piyanoya, modern danstan, gitara 31 branflta verdi¤imiz derslerin sonunda 35000 çocu¤umuzun ald›¤› sertifikalar bize yetmeyecekti. Bu say›y› ikiye hatta üçe katlamak için çal›flmalar› artt›rd›k. Önümüzdeki sene bu rakam› daha inan›lmaz hale getirmek dile¤indeyiz. Yeni imzalad›¤›m›z protokol neticesinde 2 y›l süre ile Devlet tiyatrolar› art›k Cennet Kültür ve Sanat Merkezimizde sahnelenmeye bafllayacak. Bize son derece heyecan veren bir baflka konu ise Ocak ay›nda aç›lacak olan dev ç›nar›m›z At›f Y›lmaz ad›na yak›fl›r, ayn› isimdeki sinema okulumuzda derslerimizin bafllayacak olmas›d›r. Bu dev ç›nar›n isminin Küçükçekmece’mizde an›l›yor olmas› yeni fidanlar›m›z›n hevesini ve gayretini yükseltecek düflüncesindeyiz. Dev ç›narlar›m›z›n genç fidanlar›m›z› hayranl›kla izlediklerinden ve azimlerini takdir ettiklerinden çok eminiz. Bu çorbada tuzumuz oldu¤u için yaflad›¤›m›z sevinç anlat›lmaz. Bu sevinci bizimle paylaflan siz de¤erli hemflehrilerime selamlar yolluyor, yaflayan ç›narlar›m›za uzun ömürler, genç fidanlar›m›za baflar›lar, kaybetti¤imiz ç›narlar›m›za Allah’tan rahmet diliyorum. Sayg›lar›mla…

iay n e y aziz


içindekiler içindekiler 26

Aliflan

ETKiNLiK

16 18

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

Faruk Özak

35 bin çocu¤un yüre¤ine sanat de¤di

4

22

FORUM

ARGE

30

32

CUMHUR‹YET BALOSU

EROL EVG‹N’‹N GÖZÜYLE 10 KASIM

34

37

MEVLANA

HAfiMET BABAO⁄LU

38

40

A‹TEP A‹LE ‹Ç‹ E⁄‹T‹M

fi‹‹RLERLE MEHMET AK‹F ERSOY

42

44

HOB‹

MESLEK CAMCI

47

52

KÜBRA DO⁄RU

BALIKÇILIK

54

56

PS‹KOLOJ‹ KULÜBÜ

fi‹FALI B‹TK‹LER FINDIK

58

60

A⁄AÇ SERV‹

‹LET‹fi‹M

62

64

PRAT‹K B‹LG‹LER

K‹TAP AJANDASI

8 Yüre¤inize Sa¤l›k Yürüyüflü

ETKiNLiK

12 Hasankeyf

66 OKURLARDAN 68 YEMEK 69 OTOMOB‹L 70 SA⁄LIK 72 KURBAN KES‹M‹ 76 S‹NEMA&T‹YATRO

48

78 ‹NTERNET&TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA

GEZi


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT KASIM-ARALIK 2009 Say›: 29 Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na Aziz Yeniay

Cihat Demir Genel Yay›n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü

Genel Yay›n Yönetmeni cihatdemir@kucukcekmece.bel.tr

Cihat Demir

Yay›n Kurulu

Ahmet Turan Koçer, Cihat Demir, Buket Cömert, Ferdal Uzundurukan

Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Gedik, Ahmet Turan Koçer Enver fiengül, Halil Ortaç, Mubin Dursun, Mustafa Kuzugüden

Grafik - Tasar›m

Kaan Tar›k Akada

Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Özlem Erim

Foto¤raf

Aziz Kaya Cenk Türkezer Metehan Kurt

Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd. e-mail: altan@altanbasim.com

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 444 4 360 Faks: 0212 411 0 640 www.kucukcekmece.bel.tr

So€uk k› ; ›l›k yürek... K› mevsimi hüzün kokar biraz, so€uk havalar dü ünülenin aksine ›l›k bir duygu b›rak›r gönüllere. Savuran rüzgar estikçe yüzümüze, evimizin s›cakl›€›, ailem i z i n varl›€›, dost sohbetleri daha bir önem kazan›r; daha çok fark edilir eksiklikleri… Birdenbire geldi k› bu sene, birdenbire ü üttü hava. Aniden kendimizi derin bir ü ümenin içinde buluverdik. Uz u n c a bir süre görmedi€imiz, rengini ve belki d e m o d e l i n i b i l e u n u t t u € u m u z m a n t olar›m›zla, paltolar›m›zla yeniden bulu man›n o çocuk sevincini ya ad›k, ükrederek. Mutlu olmak için bir neden daha bulman›n hakl› gururuyla uyand›k güzel ‹stanbul sabahlar›n a … Ç ü n k ü mutlu olmak ne havayla, ne suyla, ne karla, ne de k› la alakal›yd›, çoktan ö€rendik bütün bunlar›. Hat›rlasan›za; evde yakacak bile olmad›€› günlerdi belki de ve küçük b i r e r ç o c u k t u k o z a m a n l a r , g e ç i m d e rdine dü memi tik. Dizlere kadar ya€m› kar›n alt›nda oynad›€›m›z kartoplar›n›, yapt›€›m›z burnu havuçlu kardan adamlar›n imdiki bo lu€unu dolduramayaca€›m›z zamanlard›. Nas›l mutluyduk, nas›l ne eli… Okullar tatil edilmezdi kolay kolay o zamanlar, diz boyu karda yürüyerek gitti€imiz s›cac›k okulumuzda, annemizin geceden haz›rlad›€› mis kokulu beslenme saatleri hiç bitmesin isterdik. De€i toku yapt›€›m›z yiyeceklerimiz, tenefüs saatlerinde oynad›€›m›z k›sa süren ama bitmesin istedi€imiz uydurma oyunlar, el i inden yapt›€›m›z k› kartonlar›… So€uk k› günleri bana hep bu güzellikleri an›msatt›€›ndan m›d›r nedir, yüre€im ›l›k bir meltem esintisine kap›l›r böyle zamanlarda. Gri bulutlar, san›lan›n

aksine daha da bir iyi hissettirir kendimi, tatl› bir tebessüm e li€inde ellerim cebimde, yürüyerek gitmek isterim i ime, evime… ükrederim; fark›na var›r›m, yeniden sar›l›r›m sahip olduklar›ma… Vars›n art›k yanmas›n sobam›z evimizin orta yerinde ç›t›r ç›t›r ses ç›kararak, vars›n üzerine mandalina dilimleri koyamayal›m misler kokusunda. Ç o l u € u m u z ç o c u € u m u z v e t ü m s e v d i klerimizle, güzel umutlarla bir arada olman›n tad›n› ç›kar›yoruz art›k, yüre€i ›l›k k› gecelerinin. Sevgiyle, güzellikle ama ille de iirle bitirmek istedik yine ya€murlu bir k› günü ve sevgi tad›nda, be€enmeniz dile€iyle…

YA⁄MUR VE ADAM Ya¤mur ya¤d› önce, ince, Sonra sicim gibi, Saatler yeni günün dördündeyken henüz, Islanmal›yd› adam, Island› da ili¤ine kadar epeyce, Yürek çarp›nt›s› gök gürültüsü oldu, A¤ac›n alt›ndan geçti adam, Hat›rlad›, fiimflekle ayd›nlanan sema, Davet olabilirdi sonsuz mutlulu¤a, Huzur sard› bahçeyi adam› da saran, Ve toprak kokusu iliklerine varan, Ve gök kubbeyi sard› ›slak huzur yeniden, Namaz uykudan hay›rl›d›r diyordu ilahi davet yükselen minareden, Bir sabah vakti ‹stanbul’da gün ›fl›mam›flken henüz, Aflk ayd›nlatt› adam›n yüre¤ini ve ya¤mur ve ilahi davet, Adam yaflad›¤›n› hissetti ve söyle dedi içinden bir ses; Aflkla yaflamal›s›n ve ya¤murla her daim, Ki böyle bulacak seni ilahi nefes. Fakr-u fiuara/K›zkulesi

kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


forum

TÜRK‹YE Protokol imzaland›, umutlar artt› Ankara ile Erivan aras›nda ikili iliflkilerin normallefltirilmesini öngören belgenin imzalanmas›, uluslararas› toplumda olumlu yank› yaratt›. Yak›nlaflman›n Kafkasya genelinde istikrar ve iflbirli¤inin önünü açmas› umuluyor. Almanya D›fliflleri Bakan› Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile Ermenistan aras›nda iliflkilerin normallefltirilmesine iliflkin protokollerin Kafkasya bölgesinde daha fazla güvenli¤e, istikrara ve iflbirli¤ine de katk› sa¤layaca¤›n› belirtti. ‹sveç'in üstlendi¤i AB dönem baflkanl›¤›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, imzalanan protokollerle il-

gili olarak, Birli¤in bundan sonra da Ermenistan ile Türkiye aras›nda iliflkilerin normallefltirilmesi yönünde çabalar›n› sürdürece¤i belirtildi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye ile Ermenistan aras›nda diplomatik iliflki kurulmas› ve iliflkilerin gelifltirilmesine iliflkin protokollerin imzalanmas›ndan dolay› memnun oldu¤unu bildirdi. ‹spanya D›fliflleri Bakanl›¤›'ndan yap›lan aç›klamada, "Türk ve Ermeni hükümetleri, uzlaflma arzular› ve verdikleri taahhütlerden" dolay› kutlan›rken, imzan›n "memnuniyetle karfl›land›¤›" ifade edildi.

Davuto¤lu garanti verdi, bayrak krizi çözüldü Azerbaycan'›n baflkenti Bakü'deki Türk fiehitli¤i'nde bir süre önce yerlerinden sökülen Türkiye ve Azerbaycan bayraklar› yeniden yerine as›ld›. fiehitlikte gece yap›lan çal›flmayla daha önce kald›r›lan toplam 10 bayrak dire¤i tekrar yerine konuluyor. D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu’nun, Azerbaycanl› yetkililere, Karaba¤

sorunu çözülmeden, Ermenistan s›n›r›n›n aç›lmayaca¤› sözü vermesinin ard›ndan, iliflkiler normale dönmeye bafllam›flt›. Bakü'de aç›klama yapan TBMM D›fliflleri Komisyonu Baflkan› Murat Mercan, "Türk bayraklar›n›n Bakü'deki Türk fiehitli¤i'nde yeniden dalgalanmas›ndan çok mutluyuz" diye konufltu.

Merkez Bankas›’n›n enflasyon hedefi % 5.5 Merkez Bankas› Baflkan› Durmufl Y›lmaz, 2009 y›l sonu enflasyonunun yüzde 70 olas›l›kla, orta noktas› yüzde 5.5 olmak üzere yüzde 5-6 aral›¤›nda olaca¤›n›n öngörüldü¤ünü söyledi. Yak›n dönemde istihdam verilerinde gözlenen iyileflmenin toparlanmaya yol açmas›n› beklediklerini aktaran Y›lmaz, y›l›n son çeyre¤inden itibaren y›ll›k art› büyüme beklediklerini söyleyedi. Y›lmaz, Türkiye’nin IMF anlafl-

mas›na ihtiyac› bulunup bulunmad›¤›na iliflkin soruya karfl›l›k, “Geldi¤imiz nokta, daha önceki IMF anlaflmalar›nda ihtiyaç duydu¤umuz, denizin bitti¤i yerde IMF’nin kap›s›na gitti¤imiz nokta de¤il. E¤er biraz daha h›zl› büyümek istiyorsak, özel sektörün eline biraz daha fazla kaynak b›rakmak istiyorsak, Hazine’nin borçlanma oranlar›n› azaltmak istiyorsak, bizim bir d›fl kayna¤a ihtiyac›m›z var” dedi.

Domuz gribi için gerekli her türlü önlem al›n›yor... Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, domuz gribi salg›n›n›n ülkemizdeki son durumu ve afl›laman›n nas›l yap›laca¤› konusunda bilgiler verdi. Akda¤, "Ülkemize virüsün girmesini engelleme aç›fl›ndan afla¤› yukar› 5 ay muvaffak olduk, hastal›¤a karfl› mücadelede yaz mevsimini kazand›k. Gerek vatandafllar›m›z›n bilgilendirilmesi fark›ndal›¤›-

4

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

n›n artt›r›lmas› gerekse afl›lar›n temini aç›s›ndan bir yaz mevsimi kazand›k. Birçok Avrupa ülkesi bunu kazanamad›. Bu ay›n bafl›nda sa¤l›k çal›flanlar›yla afl›lamay› bafllat›yoruz. Kas›m ay› içerisinde di¤er önemli risk gruplar›nda da afl›lamay› bafllataca¤›z. Vatandafllar›m›z rahat olsun, yeterli afl› var ve önlemler artarak devam edecek” dedi.


‹STANBUL

forum

Sar›yer-Çay›rbafl› tünel yolu birlefliyor Büyükflehir Belediyesi Fen ‹flleri Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› Altyap› Hizmetleri Müdürlü¤ü taraf›ndan çal›flmalar› yürütülen Sar›yer – Çay›rbafl› Tünel Yol birleflmesi Baflkan Kadir Topbafl taraf›ndan gerçeklefltirilecek. Sar›yer ile Çay›rbafl› aras›nda yap›lmakta olan karayolu tüneli ile Sar›yer -Çay›rbafl› aras›ndaki trafik, tünel içine al›nacak. Sar›-

yer ve bölgesinin direk olarak Büyükdere Caddesine ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas›yla, yaflanan yo¤un sahil yolu trafi¤i rahatlayacak. 2007’de bafllayan Sar›yer Çay›rbafl› aras› karayolu tüneli inflaat›, K⤛thane–Piyalepafla ve Bomonti–Dolmabahçe tünel yollar›nda oldu¤u gibi Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile infla ediliyor.

‹stanbul’da Cumhuriyet coflkusu bir baflka... ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 86. y›l›n› yine benzersiz ve görkemli törenlerle kutlad›. Bo¤aziçi Köprüsü ve K›z Kulesi aras›ndaki alanda deniz üzerinde yap›lan muhteflem ›fl›k, lazer ve havai fiflek gösterisi gösterisi birçok ulusal televizyon kanal›ndan, radyolardan ve web sitesi üzerinden canl› yay›nland›. Bo¤az’da Kuzguncuk, Paflaliman›, Üskü-

dar, Salacak, Ortaköy, Befliktafl, Dolmabahçe, Kabatafl ve Sarayburnu k›y›lar›n› ve Bo¤aziçi’nin eflsiz manzaral› tepelerini mesken tutan binlerce ‹stanbullu da bu muhteflem gösteriyi coflku ve hayranl›kla izledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflunun 86. y›l dönümü dolay›s›yla akflam saatlerinde de Dolmabahçe Saray›’nda bir resepsiyon verildi.

Ayamama Deresi’nde dönüflüm bafllad› ‹stanbul’da yaflanan sel felaketinde taflan Ayamama Deresi’ndeki kaçak ve ruhsata ayk›r› yap›lar›n y›k›m›na baflland›. Baflkan› Kadir Topbafl, “Ayamama üzerindeki y›k›m çal›flmas› 10 gün içinde tamamlanacak” dedi. Topbafl, Ayamama Deresi’nde 100 civar›nda yap›n›n y›k›lmaya baflland›¤›n› aç›klad›. Dere ya-

ta¤›nda iflgal veya olumsuz olan yap›larla ilgili tespit çal›flmalar› yap›ld›¤›n› hat›rlatan Baflkan Topbafl, bölgedeki maliklere bu konuda ikazlar yap›ld›¤›n› ve sürenin doldu¤unu kaydetti. Topbafl, ›slah çal›flmalar› kapsam›nda y›k›lacak binalar›n baz›lar›n› vatandafllar›n kendilerinin y›kmaya bafllad›¤›n› belirtti.

Taksi duraklar›na yeni düzenlemeler geliyor... Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›, Ulafl›m Daire Baflkanl›¤› Toplu Ulafl›m Hizmetleri Müdürlü¤ü yeni düzenleme ile toplu ulafl›mda hizmet kalitesini ve ulafl›m›n etkinli¤ini artt›rmay› hedefliyor. Yeni haz›rlanan Ticari Taksi ve Taksi Dolmufl Yönergesi Ulafl›m Koordinasyon Merkezi taraf›ndan onaylanarak yürür-

lü¤e girdi. Umuma aç›k taksi duraklar› ile özel telefonlu ve özel mülkiyetlerdeki taksi duraklar›n›n kurulmas›yla ilgili oluflturulan ekip müracaatlar› de¤erlendiriyor. Büyükflehir Belediyesi hizmet kalitesini artt›rmak için, taksilerin trafikte bofl gezerek trafik yo¤unlu¤unu artt›rmalar›n› önlemeyi planl›yor.

Y.Zelanda Büyükelçisi, Baflkan Topbafl’› ziyaret etti Görevine yeni bafllayan Yeni Zelanda’n›n Ankara Büyükelçisi Andrea Joan Smith, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› Saraçhane Belediye Saray›’ndaki makam›nda makam›nda ziyaret etti. Baflkan Kadir Topbafl, Andrea Joan Smith’in

Haziran ay›nda göreve bafllad›¤›n› belirterek, büyükelçinin kendisine nezaket ziyaretinde bulundu¤unu kaydetti. Kadir Topbafl, Yeni Zellanda ile Türkiye aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinde kendilerine de büyük görevler düfltü¤ünü söyledi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçük ‹stanbul’da sanat için çifte imza... ‹stanbul Devlet Tiyatrolar› oyunlar›n›n 2 y›l süre ile Küçükçekmece’nin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenece¤i iflbirli¤i protokolünün imzalanmas›n›n ard›ndan Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan sanat için at›lan ikinci imza gecikmedi. Türkiye’nin sinema duayenlerinden At›f Y›lmaz’›n ismiyle e¤itim verecek olan “At›f Y›lmaz Stüdyosu” projesi ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›, Küçükçekmece Belediyesi ve Y›lmaz’›n efli Deniz Türkali aras›nda imzalanan sözleflme ile hayata geçti. Sözleflme ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde hizmet verecek olan At›f Y›lmaz Stüdyosu 11 Ocak 2010'da e¤itimlerine bafllaya-

cak. ‹ki y›ll›k bir sertifika program› olarak tasarlanan projeyle stüdyoda, 10 yazarl›k-yönetmenlik ö¤rencisi, 10 yarat›c› yap›mc›l›k ö¤rencisi olmak üzere toplam 20 ö¤renci yetifltirilecek. Ö¤rencilerin bu iki y›l içinde k›sa filmler ve atölye çal›flmalar› e¤itimleri sonunda birer bitirme filmi ve çekime haz›r birer senaryoya sahip olmalar› hedefleniyor. Projeyle Türkiye ve dünyan›n seçkin sinemac›lar›yla bir araya gelebilme imkân›na sahip olacak genç sinemac›lar 13 Aral›k 2009’da sona erecek olan baflvurular aras›ndan seçilerek, 21-27 Aral›k 2009’da yap›lacak mülakatlar sonras› usta e¤itmenlerce s›navdan geçirilerek belirlenecek.

Küçük ‹stanbul’da griple mücadele Son günlerde tüm dünya’da sa¤l›¤› tehdit eden H1N1 virüsüne karfl›, Küçükçekmece Halk›’n›n özellikle ö¤rencilerin korunmas› için Küçükçekmece Belediyesi ilçede bulunan okullar› dezenfekte ediyor. Ö¤rencilerin daha sa¤l›kl› ortamlarda e¤itim görebilmelerini sa¤lamak amac›yla, özel donan›ml› araçlar›yla sürdürdü¤ü çal›flmalar okullar›n tatil oldu¤u günlerde h›zland›r›ld›. Küçükçekmece Belediyesine ba¤l› Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan, son

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

günlerde artan grip salg›n› tehlikesine karfl› yürüttü¤ü çal›flmalarda; Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› 90 okul, 1 Üniversite ve 1 Polis Meslek Okulu bulunmakta. Yap›lan çal›flmalar aras›nda kamu kurumlar› ve camilerde bu çal›flman›n kapsam›na girdi. H1N1 virüsüne karfl› 29–03 Kas›m 2009 tarihlerinde aras›nda gerçekleflen çal›flmalarda 8 personel, 8 motorlu pulvatizatör, 6 s›rt pompas› ile çal›flmalar gerçeklefltirildi. Çal›flmalar süresince 150 litre dezenfektan kullan›ld›...


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Örnek Belediyecilik Proje yar›flmas›nda Küçükçekmece Belediyesi’ne ödül Marmara Belediyeler Birli¤i’nin bu y›l 3.’sünü düzenledi¤i “Örnek Belediyecilik Proje Yar›flmas›”nda Küçükçekmece Belediyesi Sosyal ve Kültürel Projeler kategorisinde ödüle lay›k görüldü. “Soka¤›m Sanat Merkezi” projesi ile yar›flmaya kat›lan Belediyemiz, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklarla edebiyat, drama, müzik ve resim atölyeleri kapsam›nda teorik ve uygulamal› e¤itim, kültür ve sanat çal›flmalar› yürütmek-

tedir. Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci Egemen Ba¤›fl’›n da kat›ld›¤› Bursa’da düzenlenen ödül töreni, uluslararas› boyutuyla büyük ilgi görürken, Türkiye’nin ve dünyan›n dört bir taraf›ndan belediye baflkanlar› ve temsil heyetleri de kat›l›mc›lar aras›ndayd›. Düzenlenen ödül töreninde, Jüri Özel Ödülü’nü Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ad›na Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürü Ersan Ulusan ald›.

G›da ‹flyerlerinde Hijyen E¤itimi Sertifaka Töreni yap›ld› ‹.B.B. Veteriner ‹flleri Müdürlü¤ü ve Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen ‘G›da ‹flyerlerinde Hijyen E¤itimi” sertifika töreni SKSM’de çok say›da Küçükçekmeceli esnaf›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Törende konuflan Belediye Baflkan› Aziz Yeniay; “‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi Sa¤l›k Daire Baflkanl›¤› Veteriner ‹flleri Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen hijyen e¤itiminin ilçe sakinlerinin sa¤l›¤›n› koruma yönünde büyük bir ad›m oldu¤unu belirterek bu e¤itimin ev han›mlar›na kadar yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›flmalar›n› sürdüreceklerini belirtti.”

Erkan O¤ur ve ‹.Hakk› Demircio¤lu HKSM’deydi... Birlikte söyleyelim ki paylafl›mlar arts›n diye bafllad›lar söze... Sözle bafllad›lar ve türkülerin o eflsiz dinginli¤ini paylaflt›lar Halkal› Kültür ve Sanat Merkezi’ni dolduran yüzlerce kifliyle... Erkan O¤ur ve ‹.Hakk› Demircio¤lu; Halkal› Kültür ve Sanat Merkezi’nde Pir Sultan Abdal’dan Yunus Emre’ye kadar genifl bir yelpazede deyifl-

ler, nefesler ve türküler söylediler. Erkan O¤ur curas›yla, ‹.Hakk› Demircio¤lu ba¤lamas› ile Küçük ‹stanbullulara unutulmaz bir gece yaflatt›. Türk Halk Müzi¤inin iki usta sanatç›s› ilk defa geldikleri Halkal› Kültür ve Sanat Merkezi’ni çok be¤endiklerini ve tekrar konser vermeyi çok istediklerini dile getirdiler...

Küçükçekmece Bilgi Evleri Avrasya Maratonu’ndayd› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçeklefltirilen ve bu y›l 31’incisi düzenlenen K›talararas› Avrasya Maratonuna Küçükçekmece Bilgi Evleri (Cennet, Fatih, Halkal›, ‹nönü, Sefaköy ve Tafltepe) ö¤rencileri ve velileri de kat›ld›. Sabah erken saatlerde Halkal› Meydan-

da buluflan Ö¤renciler olumsuz havaya ra¤men maratona büyük ilgi gösterdi. Bilgi Evi ö¤rencileri ö¤retmenlerinin gözetiminde pankartlar›yla Asya’dan Avrupa’ya koflar ad›mlarla ulafl›p ve Befliktafl ‹nönü Stadyumu’nun önündeki bitifl noktas›na ulaflarak madalyalar›n› ald›lar.

Küçükçekmece Kariyer Merkezi, KALDER Kalite Kongresi’nde Sosyal Yard›m ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› faaliyetlerini yürüten Küçükçekmece Kariyer Merkezi, sektördeki profesyonelleri bir araya getiren PERYÖN Ulusal ‹nsan Yönetimi Kongresi ile KALDER Kalite Kongresi’ne kat›l›yor. 9,10, 11 Kas›m tarihlerinde Askeri Müze’de gerçekleflecek PERYON Ulusal ‹nsan Yönetimi Kongresine ifl dünyas›, medya, e¤itim, ka-

mu gibi farkl› sektörlerden konuflmac›lar, insan›, ifli, insan yönetimi fonksiyonunu ve gelece¤i yönetmek konusunda kat›l›mc›lar› bilgilendirecekler. Küçükçekmece Kariyer Merkezi, her iki kongrede stand açarak ifl dünyas›n›n profesyonellerine Küçükçekmece Belediyesi’nin istihdam ve giriflimcilik projelerini anlatacak ve birikimlerini paylaflacaklar. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


etkinlik

35 bin çocu¤un

yüre¤ine sanat de¤di

Cennet, Sefaköy ve Halkal› Kültür ve Sanat Merkezleri’nde sanat e¤itimi alan 35 bin çocuktan 2009 y›l› yaz kurslar› mezunlar› sertifikalar›n› ünlü isimlerin elinden ald›. Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenledi¤i organizasyonda minik sanatç›lar hünerlerini bir kez daha sergilerken 2009–2010 sezonuna da merhaba denildi… 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul’un Kültür ‹lçesi Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Kültür ad›na dev bir geceye daha ev sahipli¤i yapt›. Sosyal belediyecili¤in en güzel örneklerini veren Küçükçekmece Belediyesi, gençlerini, çocuklar›n› sanatla e¤itmeye devam ediyor. Türkiye’nin en modern mimarisine sahip Cennet, Sefaköy ve Halkal› Kültür ve Sanat Merkezleri’nde sanat e¤itimi alan 35 bin çocuktan 2009 y›l› yaz kurslar› mezunlar› sertifikalar›n› ünlü isimlerin elinden ald›. Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenledi¤i organizasyonda minik sanatç›lar hünerlerini sergilerken 2009–2010 sezonuna da merhaba denildi… P›nar ALTU⁄ ve Erol EVG‹N’in sunumuyla gerçekleflen gecede; baleden kemana, gitardan piyanoya kadar 31

8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

farkl› branflta e¤itim gören ö¤rencileri, Ulu Önder Atatürk’ün manevi k›z› Ülkü Adatepe ve ünlü sanatç› büyükleri yaln›z b›rakmad›… Türk müzi¤inin ünlü isimlerinden Erol Evgin birbirinden güzel flark›lar›n› seslendirirken zaman zaman da f›kralar›yla davetlileri kahkahaya bo¤du… Erol Evgin ve Erol Büyükburç’un düetleri izleyenler taraf›ndan ayakta alk›flland›… Hayal dünyalar›, ünlü sanatç›lar›n büyülü bir geceye çevirdi¤i ortamda daha da zenginleflen minik yürekler, gelecekte onlar gibi birer sanatç› olman›n planlar›n› daha umutlu bir flekilde yapmaya bafllad›lar. Sahnede onlardan afla¤› kalmad›klar›n›, sunduklar› enfes gösterilerle de kan›tlad›lar. Bir ülke gelecekte medeni, zengin, geliflmifl, her alanda dünyayla yar›fl›r hale gelmek istiyorsa, çocuklar›n›n hayalleri-


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


etkinlik

ni yüksek tutacak. Sertifika heyecan› yaflayan, minik sanatç›lar›m›z, kendilerine bu ortam› sa¤layan Aziz Baflkanlar›’na binlerce kez teflekkür etmeyi ihmal etmediler. Çocuklar›m›z›n, anne ve babalar› da hem gururland›lar, hem de y›llar boyu unutamayacaklar› bir gece yaflad›lar. Erol Büyükburç, Mahfleri Cümbüfl, Furkan K›z›lay, Tülin Oral, Tolga Han, Sami Aksu, Murat Evgin ve fiahin Özer gibi birçok onur konu¤unun da yer ald›¤› gecede yar›nlar›n sanatç› adaylar› yar›flt›r›lmadan, sanatlar›n› icra edebilmenin mutlulu¤u yaflad›lar. Gecenin onur konuklar›na sanata katk›lar›ndan dolay› Belediye Baflkan› Aziz Yeniay plaket takdimi ederken organizasyonun finalinde pasta kesimi yap›ld›…

10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Baflkan Aziz Yeniay, rüya gibi bir gece düzenlediklerini belirterek yapt›¤› konuflmada, “35 bin çocu¤umuzu sanatla buluflturman›n hakl› gururunu yaflamaktay›m… Küçükçekmece’de sinema salonu bile yokken fluan Türkiye’nin en modern ve büyük tiyatro salonuna sahibiz. Önümüzdeki y›l 35 bin rakam›n› 70 bine ulaflt›rmay› hedefledim. Bu baflar› sadece bana de¤il ekibimize aittir. Kültür yat›r›mlar›m›z devam edecektir” diye konufltu. Baflkan Yeniay’›n bu sözleri büyük alk›fl ald›. Ard›ndan da Baflkan Aziz Yeniay, sertifika alan ö¤renciler aras›nda çok baflar›l› olan ö¤rencileri de izlemeye devam edecek-


lerini hatta bir müzik okulu açarak konservatuar seviyesine ulaflt›rmak için desteklerinisürdüreceklerinin sözünü verdi. Bu arada Baflkan Aziz Yeniay, Erol Evgin’den 9 Kas›m’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma ad›na Atatürk flark›lar›n›n yer ald›¤› bir konser sözü ald›… Yine Aziz Yeniay Küçükçekmece’de bir ilki gerçeklefltireceklerini söyleyerek Türkiye’nin ilk sinema okulu olan At›f Y›lmaz Sinema Okulu’nu hayata geçireceklerinin müjdesini verdi… Konuklar›n, miniklerin ve kat›lan sanatç›lar›n yüzlerinin gülerek ayr›ld›klar›, bu unutulmaz gece, gelecek y›l yeniden yaflanma sözü ile son buldu... KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

11


etkinlik

27 Eylül Dünya Kalp Günü’nde ‘Yüre¤inize

Sa¤l›k’ Yürüyüflü

Halkal› Meydan›’n› dolduran Küçük ‹stanbullular ve çevre ilçelerden gelen vatandafllar kendilerine hediye edilen flemsiyelerini açarak ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne do¤ru ‘Yüre¤inize Sa¤l›k Yürüyüflü’nü gerçeklefltirdiler. Birçok ülkede kalp sa¤l›¤›na dikkat çekmek amac›yla Eylül ay›n›n son Pazar günü kutlanan Dünya Kalp Günü Küçükçekmece’de coflkuyla kutland›. Halkal› Meydan›’n› dolduran Küçük ‹stanbullular ve çevre ilçelerden gelen vatandafllar kendilerine hediye edilen flemsiyelerini açarak ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne do¤ru ‘Yüre¤inize Sa¤l›k Yürüyüflü’nü gerçeklefltirdiler. Kalp sa¤l›¤› için aç›lan flemsiyeler ve Küçükçekmece semalar›na uçurulan balonlarla kortej yürüyüflü adeta görsel bir flölene dönüfltü. ‘Yüre¤inize Sa¤l›k Yürüyüflü’ ile bafllayan Dünya Kalp Günü Kutlamalar›, ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp, Gö¤üs ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nde günün anlam ve önemine binaen yap›lan konuflmalar, konser ve plaket töreniyle devam etti. ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp, Gö¤üs ve Damar Cerrahisi e¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Baflhekimi ‹hsan Bak›r ve Çapa T›p Fakültesi Ö¤retim Üyesi Kamil Adalet yapt›klar› konuflmada Kalp Sa¤l›¤›’n›n önemini vurgularken, Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baflkan› Prof. Dr.

12

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Bingür Sönmez, “Ülkemizdeki her üç kad›ndan ve her dört erkekten biri kalp hastas›d›r, kalp sa¤l›¤›m›z için dengeli beslenmeli ve bol bol yürüyüfl yapmal›y›z” dedi.

YÜRÜYÜfi GELENEKSEL HALE GELECEK Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz YEN‹AY yapt›¤› konuflmada, “Avrupa Yakas›’n›n ilk Kardiyoloji Hastanesi’nin ilçemizde olmas› bizler için gurur verici, yap›lacak yat›r›mlar sayesinde hastanemiz daha donan›ml› bir hal alarak ülke d›fl›nda da ses getirecektir. Kalp sa¤l›¤›na dikkat çekmek amac›yla düzenledi¤imiz bu etkinli¤imizi geleneksel hale getirmeye söz veriyorum” dedi. ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp, Gö¤üs ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi alan›na kurulan çad›rlarda kat›l›mc›lar Tansiyon ve Kan fiekeri Ölçümü yapt›rma ve Kan Ba¤›fl›nda bulunma f›rsat› buldu. Erkan Yeflilyurt’un konseriyle kat›l›mc›lar e¤lenceli dakikalar yaflad›. Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’a Kalp Sa¤l›¤›na verdi¤i önemden dolay› Baflhekim ve ‹l Sa¤l›k Müdürü taraf›ndan plaket takdim edildi.


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

13


aç›l›fl

Gö¤üs, kalp ve damar cerrahisinde yakas›n›n ’de aç›ld›

Avrupa ilk hastanesi Küçükçekmece ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin aç›l›fl›; Baflbakan, Vali, ‹l Sa¤l›k Müdürü, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›, çok say›da seçkin konuk ve Küçükçekmeceliler’in kat›l›m›yla gerçekleflti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, ‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinin aç›l›fl törenindeki yapt›¤› konuflmada, göreve geldiklerinde Türkiye’yi dört temel tafl üzerinde büyüteceklerini söylediklerini ve bunlar›n e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet oldu¤unu belirterek, 7 y›lda bu dört alanda Türkiye’ye çok büyük hizmetler, çok büyük eserler kazand›rd›klar›n› anlatt›. Bugün ayn› de¤iflim program›n› uygulamak isteyen birçok ülkeye Türkiye’nin model al›nmas› gerekti¤ini söyle-

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

di¤ini ifade eden Erdo¤an, konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Art›k hastanelerde rehin al›nan hasta haberi okumuyoruz. Art›k SSK’l›, BA⁄-KUR’lu vatandafllar›m›z ayr› bir ülkenin vatandafl›ym›fl gibi muamele görmüyor. Haks›z rekabete maruz kalan, eflit sa¤l›k hizmetlerinden kaliteli, yayg›n sa¤l›k hizmetlerinden mahrum kalan vatandafllar›m›z› bu mahrumiyetten hamdolsun bizler kurtard›k. Her kenti hastanelerle donatt›k ve donatmaya devam ediyoruz. Hastanelerdeki hizmetin kalitesini kademe kademe art›rd›k. Tek eksi¤imiz doktor, burada eksi¤imiz var, Onun için de rektörlerimizden istiyoruz; doktor yetifltirin, bol doktorumuz olsun. Bu konuda sa¤olsun YÖK ile de görüflüyoruz, anlaflt›k; art›k ülkemizde bir profesöre 3,5 ö¤renci düflmesin. Almanya’da 23-2425 tane düflüyor da, benim ülkemde 3,5 düflüyorsa burada bir s›k›nt› var demektir. Bunu aflmam›z laz›m. Türkiye bunu baflard›¤› andan itibaren biz


de bu s›k›nt›lar› aflar›z...” Sa¤l›k Bakan› Prof. Recep Akda¤ ise yapt›¤› konuflmada: “Aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Avrupa yakas›n›n ilk hastanesi sadece Küçükçekmece’ye de¤il civar ilçelere de hizmet verecek. Kalp sa¤l›¤›m›z için, yaflam biçimimizi de¤ifltirip daha sa¤l›kl› beslenmeli ve sigara içmemeliyiz“ dedi. Akda¤, konuflmas›n›n sonunda hastane yap›m›ndaki desteklerinden dolay› Küçükçekmece Belediye Baflkan›n Aziz Yeniay’a teflekkür etti. Aç›l›fl sonunda Baflbakan, hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu ve hastalar› ziyaret etti, ard›ndan kokteyle geçildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

15


mekan

Kalbiniz emin ellerde

‹stanbul Mehmet Akif Ersoy Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nin aç›l›fl›; Baflbakan, Vali, ‹l Sa¤l›k Müdürü, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›, çok say›da seçkin konuk ve Küçükçekmeceliler’in kat›l›m›yla gerçekleflti.

Mehmet Akif Ersoy, Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim-Araflt›rma Hastanesi Avrupa Yakas›’n›n en büyük, en kapsaml› hastenesi olarak hizmete bafllad›. 300 yatakl› hastane, uzman doktorlar›, e¤itimli personeli ve son teknolojiye sahip cihazlar› ile dikkat çekiyor... 16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Yap›m›na 2000 y›l›nda bafllanan ve 2007 y›l›nda tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim-Araflt›rma Hastanesi toplam 300 hasta yata¤› ile Avrupa Yakas›’n›n en önemli hastanesi olma özelli¤ini tafl›yor. Tüm kaynaklar› bütçeden karfl›lanan hastane 31.500 metre karelik bir kapal› alanda yap›ld›. Hastane Kardio-vasküler cerrahi, kardiyoloji, pediyatrik kardiyoloji ve kardio-vasküler cerrahi ve gö¤üs cerrahisi baflta olmak üzere toplam 15 branflta hastalara hizmet vermeye bafllad›. Bu 15 branflta poliklinik ve yatakl› bak›m hizmeti verecek olan hastanenin 37 uzman doktor, 88 yard›mc› sa¤l›k personeli (hemflire, laborant, sa¤l›k memuru v.s.), 29 di¤er personel olmak üzere toplam 136


personeli mevcut. Modern ve konforlu hasta odalar›n›n oldu¤u hastanede 300 yata¤›n 176’s› tek yatakl› ve içinde hastaya özel tuvalet ve banyolu olarak dizayn edildi. Mart 2009 tarihinde poliklinik hizmetlerine bafllanan hastanede, ilk aç›k kalp ameliyat› 27 May›s 2009 tarihinde baflar›yla gerçeklefltirildi. Mehmet Akif Ersoy ‹stanbul Kalp Da-

mar ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 05.08.2009 tarih ve 9515 say›l› Bakanl›k Makam› onay› ile 2009 A¤ustos tarihinden itibaren Özel Dal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi olarak hizmet verme¤e bafllad›. Mehmet Akif Ersoy Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi E¤itim-Araflt›rma Hastanesi ‹stanbul’da Avrupa yakas›nda bu alanda hizmet veren Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› ilk ve tek hastane

olma özelli¤ine sahip. Hastane kolay ulafl›m›, ferah çevresi, yeterli arac›n park edebilece¤i otopark› ile de dikkat çekiyor. Hastanede tedavi için internet üzerinden randevu almak mümkün. Randevu almak ve hastane ile ilgili daha detayl› bilgilere sahip olmak için hastenenin internet sitesi olan www.imaeh.gov.tr’ye girmeniz gerekiyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


röportaj

lisan

A

On parma¤›nda on marifet var... n BURCU EDA ERDEM

fiu s›ralar sabah programlar›n›n en çok seyredilen ismi Aliflan. Ç›kartt›¤› her albümüyle müzikseverlerin gönlüne taht kurmufl, oynad›¤› her dizisi reyting rekorlar› k›rm›fl. Sunuculukta da oldukça baflar›l›. T›rnaklar› ile kaz›ya kaz›ya zirveye ç›kan ve gece gündüz çal›flan Aliflan’›n hayat› tam bir baflar› öyküsü...

Bingöllü bir ailenin çocu¤u olarak 19 Haziran 1976'da ‹stanbul Kas›mpafla'da dünyaya geldi. Müzik piyasas›na at›lana kadar ad› Serkan'd›. Müzik yetene¤i, küçük yafllarda ailesi taraf›ndan anlafl›ld›. Henüz iki yafl›ndayken, ‹brahim Tatl›ses'in "Sabuha", ‹zzet Alt›nmefle' nin "Maden Da¤›" adl› türkülerini ezbere okurdu. Okul y›llar›nda ö¤retmenleri ders aras›nda Serkan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Serkan'›n en büyük amac› pilot olmakt› ancak ÖSS'den yeterli puan› kazanamay›nca bu hayali su-

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ya düfltü. Lise 1. s›n›ftayken, babas›n›n maddi deste¤iyle ilk kasetini yapt›. Ancak bunu, gerçek bir kaset çal›flmas› olarak kabul etmiyor. Dedesi ve day›s›n›n yak›n dostu olan, Prestij Müzik'in orta¤› Hilmi Topalo¤lu taraf›ndan keflfedilen Serkan, ilk albümü "Sana Bir fley Olmas›n"› 1997'de piyasaya ç›kard›. Albümün ç›k›fl parças› "Kral› Gelse" adl› parçayla müzik dünyas›nda büyük yank› uyand›rd›, flark›s› dilden dile dolaflt›. Aliflan' ›n müzikteki hedefi, her genç yetenek gibi, en iyilere imzas›n› at›p kal›c› olabilmek...


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


röportaj n Nas›l bafllad› bu flark›c›l›k maceras›? Hani çok klifle bir laf vard›r, “çocuklu¤umdan beri flark› söylüyorum” diye. Tam beni anlatan cümledir asl›nda, çünkü ad›m› bile söyleyemedi¤im zamanlarda flark› söylüyormuflum ben. Babam beni keflfeden adamd›r. Nerede bir dü¤ün, bir e¤lence var, hemen elime mikrofonu tutuflturur beni sahneye zorla ç›kar›rd›. Asl›nda ben istemeye istemeye ç›kard›m ve flark›m› bitirene kadar yerimden hiç k›p›rdamazd›m. Utangaç bir mizac›m var, bu ifllere uygun de¤ildim kendime göre. Babam bendeki yetenekten vazgeçecek gibi de¤ildi. 12-13 yafllar›ndayd›m ve tamamen kendi imkanlar›yla Unkapan›’na gidip, bana 1 günde kaset ç›kartm›flt›. Gayet amatörce yap›lan bir kasetti, flimdiki gibi aylarca u¤rafl›p oluflturulmufl bir albüm de¤ildi, sadece bir günümüzü ald› bütün kaset çal›flmalar› ve ertesi gün kaset piyasaya ç›kt›. O zamanlar tek özel kanal vard› ve oraya ç›kmak çok mümkün de¤ildi. Zaten yafl›m bile tutmuyordu TV için. Dolay›s›yla 5000 adet bas›l› kaset babam taraf›ndan, yak›nlar›m›za, tan›d›klara da¤›t›lmak suretiyle tüketildi? n Gerçek ad›n›z Serkan Burak Tektafl… Sahne dünyas›nda neden takma isimler kullan›l›yor? Asl›nda Aliflan benim takma ismim de¤il, mecburen konulmufl bir isimdi ilk ç›kard›¤›m albüm yüzünden. Aliflan, day›m›n ismi. ‹lk ç›kard›¤›m kasette çok küçüktüm ve amatörlük de vard›. Dolay›s›yla, kasetin tüm haklar›n› bizim hakk›m›z olmas›na ra¤men flirkete b›rakm›flt›k. Prestij müzi¤e geçti¤imde Hilmi Topalo¤lu bu konuyu halletmek istedi, çünkü yeni ç›kacak albümde de Serkan Burak ad›n› kullan›rsam bu bir sorun olacakt›, onlar da büyük paralar isteyince isim de¤ifltirmek zorunda kald›k. 1996 y›l›nda Aliflan olarak ç›kt›m, hala da öyle devam ediyor. Evde Serkan ismini kullanmaya devam ediyorum tabii ki. n Küçükçekmece ile bir ba¤lant›n›z oldu¤u do¤ru mu? Babam Küçükçekmece’de do¤mufl ve orada büyümüfl. Öncesini de sonras›n› da biliyorum haliyle. ‹nan›lmaz bir de¤i-

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

flim geçirdi¤ini söylemeliyim. Baflkan Aziz Yeniay, kültür ve alt yap› çal›flmalar› ile ilçeyi inan›lmaz bir noktaya tafl›d›. Genifl vizyonu ve farkl› bak›fl aç›lar› sayesinde çok daha farkl› yerlere gelece¤inden eminim. Küçükçekmecespor’da babam uzun süre yöneticilik yapt›, hala oradan kopamad›. Hemen hemen bütün arkadafl çevresi orada oldu¤u için s›k s›k Küçükçekmece’ye gider. Küçükçekmecespor’un daha üst liglerde olmas› gerekti¤ini düflünüyorum, çok güzel oynuyorlar. Bu konuya a¤›rl›k verilirse sevinirim. n fiark›c›l›k baba taraf›ndan fark edildi ve bu iflin üzerine gidildi, peki ya oyunculuk? O zamanlarda kaseti fazla satan flark›c›lara dizi çekiliyordu. Benim albüm be¤eniliyordu ve çekti¤imiz “Kral› gelse” klibi çok tutulmufltu. “Aynal› Tahir” dizisine bafllad›k ve dizi de çok sevildi, oyunculuk böylece bafllam›fl oldu. Kurt Kapan›, Aflk›na Eflk›ya, Cennet Mahallesi birbirini izledi. Benim okul gibi gördü¤üm bir projedir Cennet Mahallesi, hayran› oldu¤um bütün sanatç›lar neredeyse bir aradayd›lar. ‹nan›lmaz bir deneyim oldu benim için gerçekten, son derece de bereketli geldi ve beraberinde pek çok baflar›l› ifller yapma f›rsat› yakalad›k. n Sizin konuflurken bile heyecanlanacak kadar etkilendi¤iniz, hayran› oldu¤unuz bir sanatç› var m›? Tabii ki ‹brahim Tatl›ses… Hala konuflurken heyecanland›¤›m, hatta yan›nda konuflamayacak kadar çok heyecanland›¤›m çok baflar›l› bir sanatç›d›r, hatta bir idoldür. Hani biriyle foto¤raf çektirirken hayran› oldu¤unuz bir sanatç›ysa, yan taraftan bile kalp at›fl›n› duyars›n›z ya. Ben de müthifl bir kalp çarp›nt›s› oluyor ‹brahim Tatl›ses’ in yan›nda. Ne kadar görüflürsek görüflelim ayn› fliddetle heyecanlan›r›m. n Sabah program›n›z çok be¤eniliyor. E¤lenceli ama bir o kadar da yorucu bir kuflakta böyle bir program yapmak nas›l bir duygu? Yüzde 90 ev han›mlar›n›n izledi¤i, canl› performans göstermek gereken bir program› sunmak gerçekten insan› ol-

dukça yoruyor. Ev han›mlar›n›n bizden istedi¤i her fleyi yapmaya çal›fl›yoruz. Arkam›zda geçekten mükemmel bir ekip var, neredeyse her fleyi bizden önce haz›rl›yorlar. Yine de canl› bir program› sunmak diken üstünde oturmaya benziyor ve program bitiminde son derece yoruldu¤umu fark ediyorum. Her fleye dikkat etmek zorundas›n›z, bütün al›c›lar›n›z aç›k. Eve gidip en az 2-3 saat dinlenmek zorunda kald›¤›m oluyordu. Geçen sene 200 program yapm›fl›z, her gün 3 konuk gelse 600 insan› misafir etmek demek, 3 konudan 600 konuyu ifllemek demek… vs. Dolay›s›yla geçen sene oldukça zor bir ifli baflard›¤›m›z› düflünüyorum Ça¤la ile birlikte. Reyting olmazsa gerçekten olmuyor, ben de bu konuda oldukça hassas›m, özellikle sabah program›nda buna çok önem veriyor ve stres yafl›yorum. n Anneniz ailenizin difli kuflu… Evin ve bütçenizin kontrolü annede, evlendi¤inizde efliniz bu konuyu devralacak m›? Benim de herkes gibi dan›flman›m, muhasebecim var. Bu konu gündemde kald› uzun süre ve çok konufluldu. Çok para tutan bir insan de¤ilim, kazand›¤›m paray› aileme veriyorum ve onlar da benim ad›ma ellerinden geldi¤ince yat›r›m yapmaya çal›fl›yorlar. Bu ifl nankör bir ifl, kazand›¤›n paray› do¤ru de¤erlendiremezsen kötü durumlara düflebilirsin. Örneklerini maalesef s›kl›kla görüyoruz. ‹sim vermek istemem ama bir zamanlar dünya kadar para kazana insanlar, flimdi d›flar›da kal›yor, evi olanlar›n evinde eflyay› b›rak›n, elektrik, su bile yok. Tabii ki ben ve ailem de bu konuda bilinçli davranmaya çal›fl›yoruz. Efl konusuna gelince evlenmeyi düflünmüyorum, çünkü bu sektörde evli kalmak da, bu hayat› tafl›mak da çok zor. 24 saatin 20 saati çal›fl›yorum, beni çekecek insan bulmak gerçekten zor. n Okuyucular›m›za mesaj›n›z? Küçükçekmeceyi ve Küçükçekmecelileri çok seviyorum, hepsine sevgi selamlar›m› gönderiyorum. Baflkan Aziz Yeniay iflinde oldukça baflar›l› ve baflar›l› ifllerini takip etmeye devam ediyor, kendisine teflekkür esiyorum.


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

21


AR-GE

Bezirganbahçeli çocuklar olas› depreme ile haz›rlan›yor

GEA

Çocuklar›n geliflimine ve bilinçlenmesine her zaman büyük önem veren Küçükçekmece Belediyesi, yaflanabilecek olas› bir depreme karfl› çocuklar›n e¤itimine GEA Arama Kurtarma Ekoloji Grubu ile ortaklafla yürütülen faaliyetlerle destek veriyor. Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan yürütülen Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› bünyesinde gerçeklefltirilen faaliyetlerden birisi de “Depremle Birlikte Yaflam” e¤itimleri. Depremle yaflamaya al›flma ve deprem bilinci oluflturma düflüncesinden hareketle GEA Arama Kurtarma Ekoloji Grubu ile birlikte gerçeklefltirilen e¤itimlerde çocuklara deprem an›nda yap›lmas› gerekenler ve depremden korunma yöntemleri anlat›l›yor. Bezirganbahçe TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda gerçeklefltirilen çal›flmalar› ve deprem öncesi, s›ras› ve sonras›nda yap›lmas› gerekenlerle ilgili konular› Yeni Yüksektepe Kültür Derne¤i GEA Arama Kurtarma Ekoloji Grubu Bak›rköy Sorumlusu Dr. Mahmut fiansal ile konufltuk. GEA Arama Kurtarma ve Ekoloji Grubu’ndan bahsedebilir misiniz? GEA Arama Kurtarma ve Ekoloji Grubu, Yeni Yüksektepe Kültür Derne¤i çat›s› alt›nda gönüllüler ile kurulan ve faaliyetlerine devam eden bir gruptur. Derne¤in do¤a ile yapt›¤› faaliyetleri bir bafll›k alt›nda toplamak için kurdu¤u GEA, 1994 y›l›nda Türkiye’de bir

22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

arama kurtarma grubunun eksikli¤inin hissedilmesiyle özellikle arama kurtarma alan›nda çal›flmalara bafllam›flt›r. Bu konuda yurtiçi ve d›fl›ndan çeflitli kurumlardan e¤itimler ald›k. 1999 y›l›nda meydana gelen depremde arama kurtarma çal›flmalar›na kat›ld›k ve daha sonra da tüm yurtiçi yurtd›fl› depremlerde faaliyet gösterdik. Dolay›s›yla GEA, Yeni Yüksek Tepe Kültür Derne¤i’nin çat›s› alt›nda çal›flan ve onun üyeleri taraf›ndan yönetilen hem arama-kurtarma yönü hem de ekoloji yönü olan bir gruptur diyebiliriz. Ayr›ca bir ekoloji grubu oldu¤umuz için arama kurtarma faaliyetlerinin yan› s›ra a¤aç dikimi ve bisiklet kullanmay› özendirmek amac›yla bisiklet turlar› düzenlemek gibi faaliyetler de düzenliyoruz. Ben ise GEA Arama Kurtarma Ekoloji Grubu’nun Bak›rköy flubesi sorumlulu¤unu üstleniyorum. 10 senedir Yeni Yüksektepe Kültür Derne¤i’nin gönüllü üyesiyim ve bir doktorum. GEA’n›n kaç üyesi bulunuyor? GEA olarak bir rakam vermek zor asl›nda. Ancak, profesyonel anlamda Yurtd›fl›ndaki bir operasyon durumunda 6 saat ya da bir gün içerisinde haz›rlan›p yola ç›kabilecek Türkiye çap›nda

50 kiflilik bir operasyon grubumuz var. Yurtiçi’ndeki bir operasyona ise 250 kifli ile destek verebilecek bir ekibimiz var. Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› hakk›ndaki düflünceleriniz nedir? Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan yürütülen bu program› çok de¤erli ve yararl› bir çal›flma olarak görüyorum. Ülkemizde birçok yerde ihtiyaç duyulan bir konu üzerinde çal›fl›yor ve uzun süredir baflar›l› bir flekilde yürütüldü¤ünü düflünüyorum. Bu nedenle bir örnek teflkil ediyor bence. Sonuçta bir halk›n hayat› bir bölgeden baflka bir bölgeye tafl›n›yor ve yaflamlar›nda köklü de¤iflimler söz konusu oluyor. Program sayesinde ise insanlar›n bu sürece al›flmalar› daha kolay oluyor. Programa destek vermekten çok mutluyum. Bezirganbahçe’de ne zamand›r çal›flma yap›yorsunuz? 2008’in son aylar›na do¤ru birlikte çal›flmalara bafllad›k. 1 seneyi tamamlad›k diyebiliriz. Bugüne kadar çocuklarla ne gibi e¤itimler gerçeklefltirdiniz? Bezirganbahçe TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹l-


kö¤retim Okulu ö¤rencileri ile ayda bir kez “Depremle Birlikte Yaflam” semineriyle bir araya geliyoruz. Bu seminerlerde öncelikle depremin do¤al bir süreç oldu¤unu ve depremin de¤il binan›n ya da evimizdeki eflyalar›n yaralanma ve ölümlere neden oldu¤unu anlat›yoruz. Bunun yan› s›ra deprem sonras›nda yaflanabileceklerle ilgili bilgi vermeye, onlar›n kafalar›nda bir fikir oluflturmaya çal›fl›yoruz. Amac›m›z deprem her nerede olursa olsun haz›rl›kl› olmak, korkmamak ve ona göre davranmay› ö¤retebilmek. Peki deprem öncesinde ve s›ras›nda neler yap›lmal›? Biraz anlat›r m›s›n›z?

Öncelikli olarak biraz hayal etmek gerekiyor. Yani deprem olunca ne yapar›m diye düflünmek gerekiyor. En az›ndan günümüzün büyük bir bölümünü geçirdi¤imiz evlerimizde, iflyerlerimizde ya da okullarda deprem an›nda nerelere saklanabilece¤imizi belirlememiz gerekiyor. Deprem esnas›nda pani¤e kap›lmadan so¤uk kanl›¤›m›z› koruyarak bunlar›n yan›nda cenin pozisyonu almak ve depremin sona ermesinin ard›ndan bulundu¤umuz binay› terk etmek gerekiyor. Ancak binay› terk ederken de dikkatli olmak gerekiyor çünkü deprem esnas›nda bina sa¤lam kalsa bile merdivenler y›k›labiliyor. Ayr›ca içinde su,

bisküvi, fener, ilk yard›m malzemeleri, düdük vb. fleylerin bulundu¤u deprem çantas›n› da her zaman haz›rda tutmam›z gerekiyor. En önemli hususlardan birisi de evlerimizde ya da ifl yerlerimizdeki dolaplar ve duvarda as›l› bulunan tablolar›n deprem an›nda üzerimize düflebilecek olmas›. Onlar› sabitlemeliyiz. Ö¤rencilerin e¤itimlere bak›fl› nas›l? Asl›nda e¤itimlere ö¤rencilerin kat›l›m› ve yaklafl›m› oldukça iyi. Ancak biz en iyi tepkileri 4-5-6 ve 7’nci s›n›f ö¤rencilerinden al›yoruz. Konuya daha ilgililer ve dolay›s›yla e¤itimlerin daha verimli geçti¤ini söyleyebiliriz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

23


AR-GE

Gençli¤in Renkli Yüzü büyük ilgi görüyor “Gençli¤in Renkli Yüzü” projesi TASEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Kadriye Moro¤lu Lisesi’nde gerçeklefltirilen tan›t›m toplant›lar›yla birlikte start ald›. Toplant›lara yo¤un kat›l›m gösteren gençler projeye büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda oluflturulan ve Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤› taraf›ndan kabul edilen “Geçli¤in Renkli Yüzü” projesinin tan›t›m toplant›lar› bafllad›. TASEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Kadriye Moro¤lu Lisesi’nde gerçeklefltirilen toplant›lara yo¤un kat›l›m gösteren gençler projeye büyük ilgi gösterdi. Ö¤renciler toplant›da projenin tan›t›m›n› yapan Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› uzmanlar›na sorular sorarak projenin detaylar› hakk›nda bilgi ald›lar. TASEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçeklefltirilen toplant›da Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› uzmanlar›na

her türlü kolayl›¤› sa¤layarak projeye gönülden destek veren Müdür Yard›mc›s› Mustafa Can, projenin gençlerin kiflisel geliflimleri için büyük bir flans oldu¤unu dile getirerek projenin ö¤rencilere önemli de¤erler kataca¤›n› söyledi. Ö¤rencilere gerekli e¤itimler verildi¤inde yans›malar›n›n k›sa sürede ortaya ç›kt›¤›n› belirten Can, ö¤rencilerin özellikle bu yafllarda liderlik ve kiflisel geliflim e¤itimlerine ihtiyaç duydu¤unu vurgulayarak ö¤rencilerin derslerinden geri kalmadan ve proje etkinliklerine kat›larak önemli de¤er ve kazan›mlar sa¤layaca¤›n› ifade etti. Mustafa Can ayr›ca Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n bölgedeki okullara bak›fl›n›n kendilerini her zaman çok memnun etti¤ini kaydederek “Say›n Baflkan›n bu bak›fl› bizi cesaretlendiriyor” dedi.

Bezirganbahçeli çocuklar ve anneler A‹TEP pikni¤inde bulufltu 24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Okuma Kulübü’ndeki çocuklara Aziz Yeniay imzal› kitap Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan Bezirganbahçe’de yürütülen Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›’nda yaz aylar›nda yeni bir proje daha hayata geçti; Okuma Kulübü. Program uzmanlar›n›n sahada yürüttü¤ü çal›flmalar sonucunda oluflturulan projede çocuklar›n yaz tatili sürecini ve okuldan arda kalan zamanlar›n› daha

Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan yürütülen Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF iflbirli¤i ile gerçeklefltirilen Aile ‹çi Temel E¤itim Program›’na (AITEP)yönelik çal›flmalar Y›ld›z Park›’nda düzenlenen bir piknik ile devam etti.

verimli geçirmeleri hedefiyle, çocuklar›n okuma ve okudu¤unu anlama konusundaki eksikliklerinin giderilmesi ve genel anlamda bir okuma al›flkanl›¤› kazand›r›lmas› amaçlan›yor. Kulüp bünyesinde her hafta Sal› ve Perflembe günleri çocuklar›n okuma becerilerinin geliflmesi, okudu¤unu anlama yetisinin geliflmesi, okudu¤unu aktarma becerisinin geliflmesi, okuma fa-

0-6 yafl grubu çocuklar›n ve ebeveynlerinin sa¤l›kl› iletiflim kurabilmesi amac›na hizmet eden bir e¤itim projesi olan A‹TEP’e Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda yeni bir soluk getirilerek e¤itimlerde anlat›lan teorik bilgilerin pratik karfl›l›klar›n› görebilmek ve ebeveynlerin çocuklar›yla kaliteli zaman geçirmelerine arac› olmak

aliyetlerine yönelik ilginin uyand›r›lmas› ve günlük yaflamda kullan›lan kelime hazinesinin genifllemesine yönelik faaliyetler gerçeklefltiriliyor. Bu kapsamda gerçeklefltirilen Okuma Kulübü etkinliklerine kat›lan ilkö¤retim ça¤›ndaki ilk grup çocuklara ise Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n imzalad›¤› kitaplar hediye olarak verildi.

amac›yla, e¤itmenler eflli¤inde ebeveyn ve çocuklar›n birlikte kat›labildi¤i geziler düzenleniyor. Projenin bir e¤itim-kültür projesi olmas› sa¤lan›yor. Y›ld›z Park›’nda gerçeklefltirilen piknikte anne ve çocuklar birlikte oldukça e¤lenceli vakit geçirerek güzel bir günün keyfini sürdüler. AITEP’in bu tür çal›flmalar› bundan sonra da devam edecek.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

25


röportaj

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Spordan Sorumlu Devlet Bakan› Faruk Özak net konufltu:

Gençli¤e yat›r›m yapan kazanacak Sosyal belediyecilik anlay›fl›nda, gençli¤in sporla, sanatla ve bilimle u¤raflmas› için çal›flmalar yap›lmal›. Onlar› gelece¤e haz›r, kendine güvenli, bilgili gençler olarak yetifltirebilirsek, 21. Yüzy›l bizim olacak diyen Bakan Özak, Küçükçekmece’yi yak›ndan takip etti¤ini belirterek, “Aziz bey takdir etti¤imiz, çok güzel ifllere imza at›yor. Gençlerin sporla ve sanatla u¤raflmas› için tesis üstüne tesis yap›yor. Gençlere verdi¤i bu önemin, bu de¤erin meyvelerini hep birlikte toplayaca¤›z” dedi. n FERDAL UZUNDURUKAN O futbolun içinden gelmifl, oynad›¤› tak›m›n önce kaptanl›¤›n›, sonra da baflkanl›¤›n› yapm›fl, hep çal›flkan, sevilen, sözüne güvenilen biri olmufl. Spordan kopmadan siyasete at›ld›. Önce Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› yapt›. Herkesin bakanl›k bittikten sonra bir sürü soruflturma geçirdi¤i o koltukta, ad›na en küçük bir leke sürdürmedi. Ard›ndan da Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n iste¤i ile daha iyi bildi¤i, sahadan geldi¤i Spor Bakanl›¤› görevine getirildi. fiu s›ralar büyük bir kofluflturma içinde. Kulüpler, Türkiye’nin talip oldu¤u organizasyonlar, sporun her alan›nda baflar› için yo¤un görüflme trafikleri ve bunlar›n üstüne de hiç dilden düflmeyen spor sahalar›ndaki fliddeti önleme konusunda bir çal›flma. Biz de bu konular› konuflmak için solu¤u say›n Bakan Faruk

Nafiz Özak’›n yan›nda ald›k. Çarp›c› aç›klamalar yapt› ve üzerine basa basa söyledi: “Öyle veya böyle bu fliddeti kesin bitirece¤iz!” ‹flte Bakan Faruk Özak ile yapt›¤›m›z keyifli sohbet... n Say›n Bakan›m tam FenerbahçeG.Saray maç› arifesine geldi. Bir çal›flma içinde oldu¤unuzu biliyoruz. Spor sahalar›ndaki bu fliddet önlenebilecek mi? - “Gerek bu haftaki gerek geçmifl maçlarda bu fliddetle ilgili sorunlar yafl›yoruz. Bundan 5 y›l önce bir yasa da ç›karm›flt›k. Ama görünen o ki yasalarla bu ifller çözülmüyor. Bu topyekun bir mücadele ve e¤itimle ilgili bir sorun. Dünyada bunun örneklerini görüruz. Oradaki yasal alt yap› farkl› olabilir. Son dönemde özellikle yöneticilerin tavr›, medyan›n tarz› flöyle bir incledi¤imiz za-

man, o tirübünlere gelenler maç günü sanki özel izin varm›fl gibi oraya küfür etmeye, fliddete baflvurmaya geliyorlar. Bütün bunlar› yasalarla s›f›rlamak mümkün de¤il. Asgariye inebilir. Özellikle futbola gelirsek di¤er branfllarda da bu var tabii. Genel kurullara gitmek laz›m. Genel kurullarda bir kulüp yönetimi nas›l seçiliyor, hangi tip yöneticiler seçimleri kazanabiliyor, genel kurullardaki üyelerin kriterleri nelerdir bakmak gerek. Kulüplerin genel kurullar›ndan bafllayan süreç yönetimleri etkiliyor. Yönetimler Türk sporuna yön veren kifliler olarak birlikleri oluflturuyorlar, federasyonlar› oluflturuyorlar. Bütün bunlarda bir iyileflme oldu¤u müddetçe, okullardaki e¤itimle ve televizyonlardaki e¤itimle ve kötüye hay›r, iyiye evet deme anlay›fl›yla bu konular asgariye in-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

27


röportaj

dirilebilir. Biz bu dönemde 6 ayd›r yine sporda flidet yasas› nedir, sorunlar nedir bunlar› çal›flmaya bafllad›k . Medyan›n tavr› da sporda fliddeti artt›r›yor, bir spor yöneticisinin maçtan önce ve maçtan sonra veri¤i demeçler fliddeti artt›rabiliyor. Bir teknik direktörün veya bir futbolcunun baz› tavr›, hareketi ve konuflmalar› fliddeti körükleyebiliyor. Topyekun bir mücadele olmas› gerekiyor. Birliktelik olursa bunlar inan›yorum ki azalabilir. Bu konuda kesinlikle ümitsiz olmamak gerekiyor. Statlar›m›z› iyilefltirmemiz de gerekiyor. Statlar›m›z iyileflti¤inde kim hangi koltukta oturuyor, bu bilinecek ve buraya konulacak kameralarla suç iflleyenler tesbit edilip cezaland›r›lacak. Bunlar›n sahalara girmesi engellenecek ve gerekirse daha ileriki aflamada spor mahkemeleri kurulacak. Bu da tart›fl›lmas›

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

“Medyan›n tavr›, bir spor yöneticisinin maçtan önce ve maçtan sonra veri¤i demeçler de, bir teknik direktörün veya bir futbolcunun baz› tav›rlar› hareketi ve konuflmalar› de fliddeti körükleyebiliyor. Topyekun bir mücadele olursa, bu konuda baflar›l› olaca¤›m›za inan›yorum.”. gereken bir konu. Statlar iyileflti¤i zaman buraya insanlar çoluk çocuk aile ile gelecek daha iyi bir denetim olup daha kaliteli seyirci olacak. Okul öncesi e¤itimden bafllayarak sporun ne oldu¤u, kardefllik, centilmenlik arkadafl-

l›k dostluk, sporun sonuçla ilgili tav›r ve tarzlar›n›n ortaya ç›kmamas› gerekti¤i, sonucun kabullenilmesi gerekti¤i anlat›lacak. Belki TRT bir spor kanal› kurmal›. Sporun gereklili¤ini anlatan bir kanal ortaya koymak laz›m. Bu konu ile ilgili olarak TRT genel müdürümüz ile fikri bir alt yap› olufltu. Ama bunun çal›flmas› henüz bitirilemedi. Türkiye’de çok say›da gencimiz var. Orta yafll›m›z var. Bütün bu insanlar e¤er spor alan›na gelmeden fliddet içeren bir tarzda ve karakterde iseler bunu spor alan›nda da gösterirler. Bu yaln›zca spor sahalar› ile ilgili bir konu da de¤il, bunu sosyolaglar›n incelemesi gerekiyor. Birlikte mücadele gerekiyor. Türibünden hakemin kafas›n tafl at›l›yor. Sahaya b›cak at›l›yor. Bu adam bunu d›flar›da yapm›yor da, içerde yap›yor de¤il. D›flar›da da yap›yor. Korku da olmal›, yasalara uymak laz›m. Örne¤in Avrupa’da bu tür suç iflleyenler, maç günü gidip karakolda duruyorlar. Biz bunu uygulayamad›k ama uygulayabiliriz. Yöneticilerimiz tribünlerde kendi lehlerine tezahurat yapanlara prim veriyorlarsa, para veriyorlarsa ve rakibe küfür ediliyorsa bunlar› onayl›yorlarsa, bunlar›n koluna girip sayg› gösteriyorlarsa, bunu çözmek çok zor olacak. Bu genel kuruldan bafllay›p yönetimlere kadar giden, federasyonlar›, bizi ilgilendiren, belki millet meclisini ilgilendiren uzun bir süreçtir. Burada tek suçlu flu demek ya da tek çözüm bu demek do¤ru de¤il. Kaç y›l evvel A tak›m› B tak›m› taraftarlar› yan yana maç izleyebiliyorlarsa ve bugün izleyemiyorlarsa bunu tespit etmek, sonuç sebep iliflkisini bulmak gerekiyor. Bunu ar›yormuyuz evet ar›yoruz. Ama, dedi¤im gibi bunu sadece spor sahalar›nda de¤il onun d›fl›nda da aramam›z gerekiyor.” n Medya ile bu konuyla alakal› toplant› yapacak m›s›n›z? “Bu yasa haz›r zaten bununla ilgili konular› medyaya sunmak istiyoruz. Medyan›n çok önemli deste¤i laz›m bu konuda. E¤er devam ediyorsa burada herkes kendine düflen sonucu ç›karmal›. Biz ne yapt›k do¤rular›m› yapma-


d›k, biz topluma yanl›fl yön mü verdik, toplumu yanl›fl m› yönlendirdik onlar› ikaz m› etmedik, kötünün yan›nda m› olduk. Bir öz elefltiri olmas› laz›m. ‹nan›lmaz bir gerilim oluflturuluyor bunu son maçta da gördük. Türkiye’nin iki büyük kulübü sahaya ç›kmadan olaylar bafllad›, ondan sonra maç› etkiledi, tribünleri etkiledi, tribün öncesini etkiledi. Sanki arada büyük bir sorun varm›fl gibi halbuki ayn› milletin insanlar›y›z, ayn› kültüre, ayn› de¤erlere sahibiz. Ayn› bayrak alt›nda yaflay›p, ayn› dili konufluyoruz. Ama, nedense böyle bir çat›flma var. Bütün enerjimizi uluslaras› organizasyonlarda, olimpiyatlarda daha baflar›l› olmaya vermemiz gerekiyor. Maddi ve di¤er çabalar›m›z bunlar için olmal›. Tabi ki kulüplerin flampiyon olmas› önemli, taraftar› mutlu oluyor, kendileri mutlu oluyor. Ama centilmenlik içinde yapmak gerekiyor. Hiç bir yasa kusursuz de¤ildir. Geliflen ve de¤iflen flartlara göre bunlar›n yenilenmesi gerekiyor.” n Pek çok kulübümüz borç bata¤›nda ve kapan›p gitmek üzere. Yöneticiler geliyor, milyonlarca borç yap›p gidiyor. Bu nas›l önlenecek? “Burada yöneticilere sorumluluk yüklemek laz›m. Ben onun için genel kurullardan bahsettim, Ayn› kurul el kald›r›p, el indiriyor. Hesap sormak laz›m. Bir de kulübün yöneticilerinin borçland›rmalar›, borçland›rmadan sonra da kulübün gelirlerine ipotek koymalar› konusunda bir önlenm al›nabilir. Bunu kulüpler yasas›nda yapmama›z gerekiyor. Mutlaka kulüpler fleffaf olmal›, denetlenebilir olmal›. Özellikle kulüplerimizn daha iyi yönetilmesi laz›m. En büyük sorun, gelirler azken borç azd›, gelirler çok artt› borçlar da çok artt›. Bu gerçekten incelenmesi gereken bir konu. ‹yi yönetici fluurlu yönetici olursa bunlar asgariye inebilir.” n Geçti¤imiz aylarda ‹stanbul büyük bir felekat yaflad›. Beklenen bir ‹stanbul depremi var. Siz Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› yapt›n›z. ‹stanbul bu sorunlar›n› nas›l çözecek? “Yanl›fl yap›laflma, imardaki hatalar önemli sorunlar yaratt›. Köyden flehre

göç bir geliflmifllik göstergesidir. Yüzde elli insan köyde yüzde elli insan flehirde olsa Türkiye’deki gayrisaf› milli has›la bu kadar olamaz ve bu geliflmifllik olmaz. fiu anda kentli-köylü nüfus oran› yüzde 70-30 oldu. Bu rakam belki de ileride daha da de¤iflecek. ‹stanbul bir ekmek kap›s›, herkes oraya kofluyor ve bu defa yap›laflmada sorun oluyor. Biz hükümet olarak kaça¤a hiç prim vermedik. Af yapmad›k. Biz hep flunu söyledik; af yapmayaca¤›z, kentsel dönüflüm kuraca¤›z. fiimdi sellerle ilgili dere yataklar›na bina kurmak, buralara müsaade etmek do¤ru de¤il. Ama maalesef bu yanl›fllar geçmiflte yap›ld›. Bu hepimizin eksi¤idir. ‹stanbul’da ve Türkiye’de depremle ilgili sorunlar yafl›yoruz. Türkiye bir deprem, bir afet ülkesidir. Risk yönetiminde biraz daha h›zl› davranmam›z gerekiyor. ‹stanbul’da baz› bölgelerde mikro yenileme haritalar› ç›kar›ld›. Nerede inflaat yap›labilir, ne tür inflaat yap›labilir. Bununla ilgili çal›flmalar devam ediyor. 1999’dan sonra yap›lan inflaatlar›n hepsi gayet sa¤l›kl›, güvenli yap›lar. ‹stanbul’da üç yerde sorun var. Birincisi, devletin arazisinde kaçak yap›laflma. ‹kincisi, kendi arazisinde kaçak yap›laflma. Üçüncüsü, kendi arazisi üzerinde kaçak ve fazla kat. Yani üç kat yasal, üç kat kaçak. Bu konularda hükümet olarak, belediyelerle ifl birli¤i içinde çal›fl›yoruz.

n Küçükçekmece Belediyesi ile bir çok kez yolunuz kefliflti. Küçükçekmece’yi nas›l buluyorsunuz? “Sosyal belediyecelik olarak çok güzel çal›flmalar yap›l›yor. Aziz beyi çok tebrik ve takdir ediyorum. Gençlere büyük önem veriyor. Onlar›n hem sanatla, hem sporla ilgilenmesi için tüm imkanlar› seferber ediyor. Bu ülke gençlere yat›r›m yap›larak yükselecek. Aziz bey, bu konuda örnek al›nmas› gereken ifller yap›yor. Gençlik ve sporla bir belediyenin ilgilenmesi onun görevleri aras›nda. Fiziksel, ruhsal ve mesleki e¤itimlere destek vermemiz laz›m. Gençlerimizi ça¤dafl bilgilerle donat›lm›fl, çok çabuk ve do¤ru karar verebilen, analiz yapabilecek, yar›ndan emin bireyler olarak yetifltirmeliyiz. 21. yüzy›l bizim yüzy›l›m›z olacak. Belediyeye de bu konuda büyük sorumluluklar düflüyor. Aziz bey bu konularda çok iyi bir belediyecilik sistemi yürütüyor. ‹nsanlarla, sosyal belediyecilik aç›s›ndan, halkla ilflkiler aç›s›ndan çok iyi bir münasebet var. O nedenle Küçükçekmece belediyesini takip ediyor ve be¤eniyorum. Ekip olarak hepsini kutluyorum.”

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

29


kutlama

Cumhuriyet Bayram›’n› coflkuyla kutlad›k Cumhuriyeti’mizin 86. kurulufl y›ldönümü tüm Türkiye’de oldu¤u gibi ilçemizde de coflkuyla kutland›. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤›, Cumhuriyet nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyip, halka Cumhuriyet’in önemini bir kez daha anlatt›... Cumhuriyetimizin kuruluflunun 86.y›l› onuruna Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ve Küçükçekmece ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle düzenlenen ‘’Cumhuriyet Balosu’’davetlilere coflkulu anlar yaflatt›. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nun aç›l›fl konuflmas›nda Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, Cumhuriyet’in ilelebet yaflamas› ve yaflat›lmas› noktas›nda her türlü fedakârl›¤a haz›r oldu¤unu dile getirdi. Baflkan Yeniay, kendi küllerinden yeniden do¤an cumhuriyetin, bilimle, kültür ve sanatla, en önemlisi e¤itim ile gelece¤e de rehber olaca¤›n›, bunun için de Küçükçekmece s›n›rlar› içinde 3 Kültür ve Sanat Merkezini faaliyete geçirdiklerini, merkezlerde 35.000 çocu¤un e¤itim ald›¤›n›, At›f Y›lmaz Sinema Okulu ile bölgede sanat ad›na önemli bir ad›m at›ld›¤›n› da sözlerine ekledi.

SKSM’DE BA⁄IMSIZLIK TÜRKÜSÜ SÖYLEND‹ Aziz Yeniay, Cumhuriyetin 86.y›l›nda davetlilere yeni bir müjde verdi ve yak›n zamanda ‹TÜ Devlet Konservatuar› Müzik Okulunun bir kolunun Küçükçekmece s›n›rlar› içinde faaliyete girece¤ini belirtti. Baflkan konuflmas›n› “geliflmifl bir ilçe, geliflmifl bir ülkedir, bunun da yolu e¤itimdir, e¤itimdir, e¤itimdir” diyerek sonland›rd›. Cumhuriyetin 86.y›l› için düzenlenen

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ilk etkinlik Küçükçekmece Meydan›’ndaki Atatürk An›t›’na çelenk konulmas›yla bafllad›. Küçükçekmece’deki Atatürk An›t›’na çelenk koyan Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve ilçe protokolü, Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda flehitlere sayg› duruflunda bulundular. Çelenk koyma merasimi sonras›nda Cumhuriyet’in 86. y›l› onuruna SKSM’de ‘Cumhuriyet Balosu’ düzenlendi. Fatih Mühürdar’›n Cumhuriyet Balosu için özel haz›rlad›¤› ‘Türkiye’nin Türküleri’ isimli barkovizyon davetlilerin alk›fllar› ile karfl›land›. Program sonunda ‹BB Kent Orkestras›n›n muhteflem konseri ile devam eden bu görkemli gece, ellerde Türk Bayraklar›yla omuz omuza söylenen 10.Y›l Marfl› ile son buldu.

CUMHUR‹YET’‹N ÇOCUKLARI HALKALI STADYUMUNDA EL ELE… Halkal› Stadyumundaki kutlamalar, Küçükçekmece Kaymakam› Orhan Öztürk ve Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Baflkan ve Kaymakam tüm stad› dolaflarak ö¤rencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’n› kutlad›. Okullar aras› yap›lan ‘Cumhuriyet Koflusu’nda dereceye giren ö¤renciler ödüllerini Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, Küçükçekmece Kaymakam› Orhan Öztürk, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Âdem Koca’dan al›rken, ilkö¤-

retim ö¤rencilerinin okuduklar› fliir ve destanlar davetlilerin büyük be¤enisini kazand›. Küçükçekmece Kaymakam› Orhan Öztürk’ün günün anlam ve önemini belirten konuflmas›n›n ard›ndan, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi ve Mustafa Pars ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin sergiledikleri halk oyunlar› gösterileri izleyenlere e¤lenceli dakikalar yaflatt›. Cumhuriyet’in 86. y›l›n›n bu görkemli kutlamalar› ellerde Türk bayraklar›yla söylenen 10. Y›l Marfl› ile devam edip, Nasrettin Hoca ‹lkö¤retim Okulu’nun bando tak›m› eflli¤inde yap›lan geçit töreniyle son buldu.


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

31


anma

“Mustafa Kemal’i gördüm düflümde” EROL EVG‹N Befl y›l önce 29 Ekim’de, ‹stanbul Ifl›k Lisesi’nde günün anlam ve önemi ile ilgili bir konser vermem istenince; bir Cumhuriyet çocu¤u ve sanatç›s› olarak böyle bir haz›rl›¤›m›n olmad›¤›n› düflünüp, mahcup hissetim kendimi. Ama mahcubiyetimi sezdirmeden “olur” dedim. Çünkü konsere 5 ay vard›. Ve çal›flmaya bafllad›m. Kurtulufl Savafl›m›z, Mustafa Kemal ve Silah Arkadafllar›yla ilgili onlarca kitap kar›flt›r›nca iki gerçe¤in fark›na vard›m: 1- Kurtulufl Savafl› 20. Yüzy›lda gerçeklefltirilmifl en büyük mucizedir. 2- Mustafa Kemal Atatürk, 20. Yüzy›lda yetiflmifl en büyük dahidir. Bu konseri haz›rlarken Mustafa Kemal ve Kurtulufl Savafl› ile ilgili ne çok ayr›nt›n›n tad›na vard›m : • Atatürk çocuklu¤undan beri çok okurmufl. Bazen 24 saat aral›ks›z okurmufl. Küçük molalarda gözlerini ›slak pamuklarla dinlendirirmifl. Okurken, sayfa kenarlar›na notlar al›rm›fl. An›tkabir’de sergilenen kitapl›¤›nda 4.000 adet kitap vard›. Bu kitaplar›n % 40’›, yani 1.600 adeti tarih kitaplar›yd›. Tarih bilgisi ile beslenen zekas›; ona kehanete varan ileri görüfllülü¤ünü kazand›rm›flt›. • Kurtulufl Mücadelesi’ni binlerce telgrafla dünyaya duyururken, hep bir toplulu¤un temsilcisi olarak imza atm›fl. Yani; “Erzurum Kongresi ad›na Mustafa Kemal”, “Sivas Kongresi ad›na Mustafa Kemal”, “Büyük Millet Meclisi Baflkan› Mustafa Kemal” olarak atm›fl imzalar›n›. Güçlü liderli¤inin yan› s›ra, ekip çal›flmas›na hep inanm›fl ve arkas›na daima halk›n deste¤ini alm›fl. • Padiflaha karfl› gelmifl hakk›nda idam hükmü olan bir komutan olarak, Anadolu’da silah arkadafllar›yla birlikte düflmana karfl› savafl›rken bile “Vatan Savunmas› d›fl›nda savaflmak cinayettir” diyerek bar›fl› savunmufl. Ruslar, ‹talyanlar ve

32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Frans›zlarla bar›fl imzalayarak, düflman ve cephe say›s›n› bire indirmifl. ‹ngilizler’in destekledi¤i Yunanl›lar’› yenmifl. Misak-› Milli s›n›rlar›n› gerçeklefltirince de “Yurtta Bar›fl, Dünyada Bar›fl” demifl. • Kurtulufl Savafl›’n› bir Millet Meclisi ile yürüten dünyadaki belki de tek lider Mustafa Kemal’dir. Bir yandan cephede savafl›rken, bir yandan ilk Millet Meclisi’nde mücadele vermifl ama tüm kararlar› Millet Meclisi’nden geçirerek uygulam›fl. Asl›nda bu mücadelenin sonucunun Cumhuriyet ve Demokrasi olaca¤›na o günlerden inanm›fl. • Lord Kinross “Atatürk” adl› eserinde onu flöyle özetler : “Mustafa Kemal’i ça¤›n›n liderlerinden ay›ran iki önemli özellik vard› : D›fl Politikas›; s›n›rlar›n› geniflletmek yerine “Misak-› Milli” s›n›rlar›yla daraltmak esas›na dayan›yor, ‹ç Politikas› ise; kendinden sonra da sürecek bir siyasal sistemi egemen k›lmay› amaçl›yordu. Bu ruhla y›k›k, da¤›n›k Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan yeni ve kat›ks›z bir Türkiye Cumhuriyeti kurmay› baflard›” • ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd George ise Parlamento ‘da : “‹nsanl›k tarihi ancak birkaç yüzy›lda bir dahi yetifltirir. fiu talihsizli¤e bak›n ki o dahi bugün Türkiye’de do¤mufltur” diyerek Atatürk’ün hakk›n› teslim etmifl ve istifa etmifltir. Son söz : Onuncu Y›l Marfl›, Ç›kt›k aç›k al›nla On y›lda her savafltan On y›lda onbefl milyon genç Yaratt›k her yafltan” diye bafllar. Bizler, her yafltan milyonlarca genç, O’nun “En büyük eserim” dedi¤i Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaflataca¤›z!..


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


anma

Mevlana Celaleddin Rumi

DO⁄UM TAR‹HÎ 30.EYLÜL 1207-ÖLÜM TAR‹H‹: 17 ARALIK 1273

n ABDÜLHAM‹T ÇAKMUT Mevlana E¤itim ve Kültür Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›

Mevlâna'n›n as›l ad› Muhammed Celaleddin'dir. Mevlâna ve Rûmi adlar› sonradan verilmifltir. Do¤um yeri bugünkü Afganistan'da bulunan, eski büyük Türk Kültür Merkezi Belh'tir. Asil bir aileye mensup olan Mevlâna'n›n annesi, Belh Emiri Rüknettin'in k›z› Mümine Hatun, babas›; Sultan'ül Ulema (Alimlerin Sultan›) Muhammed Bahaeddin Veled bütün ilimlerde efli olmayan bir ummand›r ve Mevlâna'y› tan›rken babas›n› bilmek gerekir. O "Muham-

34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

med Mustafa'n›n yürüyüflünden daha iyi bir yürüyüfl; yolundan daha iyi bir yol görmedim" diyecek kadar KUR'AN ve HZ. MUHAMMED'e ba¤l›d›r. Aile Mo¤ol istilas› ve Harzemflah yönetiminin tasavvufa ilgisizli¤i sebebi ile Behl fiehrini 1213 tarihinde terk etti. Önce Ba¤dat'a, sonra Küfe yolu Hac'ca gittiler. Oradan fiam'a u¤rad›lar. Mevlâna ve ailesi göç kervan› ile fiam'dan, Malatya'ya, oradan Erzincan'a ve Karaman'a u¤rad›lar. Son durak ise Konya oldu. Mevlâna çocukluk döneminde bile devrin alimlerince farkedilmifl, ona methiyeler dizilmifltir. Babas›n›n arkas›ndan yürüyen Celâleddîn'e

bakarak, babas› Sultan'ül Ulema Bahaeddin Veled'e, Feriduddin-i Attar, "Bir okyanus, bir denizin arkas›nda gidiyor" diyecek kadar o cevheri hissetmifllerdir. Mevlâna, Karaman'da oturduklar› dönemde Gevher Banu ile evlenmifl, Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi dünyaya gelmifltir. Gevher Banu'nun vefat›ndan sonra Mevlâna 2. evlili¤ini Kira Hatun'la yapm›fl iki çocu¤u da bu han›mdan olmufltur. Muzafferüddin Emir Alim Çelebi ve k›z› Melike Hatun'dur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin baflkenti Konya idi ve Alaeddin Keykubat’›n sultanl›¤›nda bir parlak dönem yaflan›yordu.


Celaleddin'de toplan›r, ilahi lisan ›rma¤›n› onda bulurlar. Sultan Veled ise bu coflkun ›rma¤›n önüne yay›larak göl olur. ‹htiflaml› kültürü kendinde biriktirir, nizama koyar Mevlâna'y› dergahlaflt›r›r, devam ettirir. Hz.Mevlâna'n›n hayat›nda Tebrizli fiems çok önemlidir. O görünen dün-

Mevlâna'n›n hayat›nda alt› önemli flahsiyet vard›r. Babas› Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled, Seyyid Burhaneddin-i Muhakk›k-› Tirmizi, fiems-i Tebriz-i, Selahaddin-i Zerkubi Konevi, Çelebi Hüsameddin ve o¤lu Sultan Veled'dir. Babas›; ilk hocas›, mürflidi. Maksat ve merama yükselifl at›na indirilen kamç›, Seyyid Burhaneddin. Onu terkisine al›p, sonsuzlu¤a uçuran y›ld›z süvari de fiems'tir. Selahaddin ve Hüsameddin Kemal devresinde "ayna ve hemdem" olmufllard›r. O¤lu Sultan Veled ise Mevlâna'y› en iyi anlayan fierh edendir. Kimi bilgisi, kimi irfan›, kimi ç›lg›n cezbesi, kimi ahengi, kimi sükunu ile Mevlana

yan›n ötesinden 盤l›k, hayret ve ›fl›k çakan flimflektir. Mevlâna ise o flimfle¤i binbir defa çarparak yank›land›ran, fikir ve fliir umman›na yücelerden döken ilham flelalesidir. Hz.Mevlâna'n›n eserleri flunlard›r; Mesnevi, Divan-› Kebir, Fih-i Mafih, Mecalis-i Seb'a’d›r. Mesnevi; 6 cilt, 26.000 beyittir. Divan-› Kebir; 7 cilt, 40.000 beyitten meydana gelmifltir. Hz.Mevlâna gönüle önem verir, gönülden gönüle yol vard›r der. Nefsi körletmek de¤il, nefsi yenmek ve aflmak Önemlidir. Semâ-Mus›kî ve fiiir'i ayn› gayeye varmak için uygun görmüfl, yaym›fl, yaflatm›flt›r. Hz. Mevlana'da Sema, ruhun kuvvetini artt›r›r, fiiir musikî ve semâ; yükselifli sa¤layan en önemli temel tafllar›d›r. Gerçek olan Tanr›'d›r. S›n›rs›zd›r, ebedidir, kusursuz, ay›ps›z, ölümsüzdür. Gizli bir hazine olan Allah "Kün" emri ile kendisine ayna olarak bu alemi meydana getirmifltir. Hz. Mevlâna "Yarad›lan› yaradan›ndan ötürü sevmifl." ‹nsan›n benlikten s›yr›l›p, biz olmas›n› ö¤ütlemifltir. Ben diyen insan bir damlad›r, biz diyen insan

ummand›r. "Ya oldu¤un gibi görün, Ya da göründü¤ün gibi ol." Derken; gerçek insan olman›n temel prensibini ortaya koymufltur. O'nun engin hoflgörüsünde Tevhid'in s›rr›, KUR'AN-›n nuru, iman›n fluuru ve MUHAMMED'i ahlak›n huzuru vard›r. O daima ayd›nl›¤a bakm›flt›r. "Ümitsizlik semtine gitme; ümitler vard›r. Karanl›k tarafa gitme günefl vard›r." Hz. Mevlâna halkla bütünleflen, gönül al›c›, ince ruhlu, flefkatli bir baba, k›ymet bilen bir dosttur. Hz. Mevlâna yetmifl iki milletle bir olmufl kim olursa olsun hoflgörü ve sevgi dergah›na ça¤›rm›flt›r. Sevgi ve bar›fl›n sembolü olmufl, "Ben bölmeye de¤il, birlefltirmeye geldim" demifltir. ‹nsan yarat›lm›fllar›n en flereflisidir. Onun tevazu ve alçakgönüllü¤ü, insana olan sonsuz sevgisindendir. Hz. Mevlâna 17 Aral›k 1273 y›l›nda gün bat›m›ndan biraz evvel Hakk'›n Rahmetine kavuflmufltur. "Bizim mezar›m›z› yeryüzünde aramay›n›z, bizim mezar›m›z ariflerin gönlündedir" derken, gerçek sevgiliye, YARADAN'a kavuflman›n gönü! hofllu¤u içindedir. Mevleviler Hz.Mevlâna'n›n YARADAN'a kavufltu¤u o geceye fieb-i Arus (Dü¤ün-gerdek gecesi) derler. fiu birkaç sat›r içine Hz.Mevlâna'y› de¤il, gölgesini bile s›¤d›rabilmenin çok zor oldu¤unu biliyorum. O'nu anlatmaya çal›flmak okyanus içine kovay› dald›r›p "Al›n,okyanus budur" demeye benzer. Yaflay›fl› ile ahlak›, sevinci, neflesi, muhabbetleri, sema-›, evliyal›¤› ile ça¤›n› ve ça¤lar sonras›n› pefline takm›fl "insan Mevlâna" var. Avrupa'n›n en ayd›n flairlerini, m›sralar› ile hayrete, hayranl›¤a sürüklemifl bir flair Hz. Mevlâna var. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

35


sivil toplum

Mevlana E¤itim ve Kültür Derne¤i

Mevlâna E¤itim ve Kültür Derne¤i resmi olarak 1999 y›l›nda kurulmufltur. Mevlana Celaleddin R››mi'nin "YA OLDU⁄UN G‹B‹ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜ⁄ÜN G‹B‹ OL" Felsefesini kendine ilke edinen, Türk Kültürünü, bütün sanat dallar› ile birlikte tan›tmak hedefinde ve azminde olan Dernek, Semâ ve Tasavvuf Müzi¤i çal›flmalar›n›n yan› s›ra; Türk Sanat Müzi¤i, Türk Halk Müzi¤i ve Enstrüman ö¤renimi çal›flmalar›n› da, Türk kültürüne hizmet aflk› ile gururla, sevgiyle, yüklendi¤i görevin verdi¤i ruh disiplini ile yürütmektedir. Mevlâna denilince akla önce insan gelir. Milletine, rengine, ›rk›na bak›lmaks›z›n fliir, edebiyat, musiki güzelli¤i içinde yo¤rulan insan, bu zengin ruh canl›l›¤› içinde mutlu olur ve bu mutlulu¤u insanl›¤a yans›t›r. Bu anlay›flla Dernek; Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanl›¤›'n›n onay› ile Galata Mevlevihanesi'nde (Divan Edebiyat› Müzesi) her ay›n 1. ve 3. Pazar

36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

günleri saat 15.00’de Mevlevi Kültürünün özüne, orijinaline sad›k kalarak Semâ Törenleri ve Tasavvuf Müzi¤i Konseri icra etmektedir. Türk Kültürünü en do¤ru flekilde dünyaya tan›tmay› kendine ilke edinen Dernek; dünyan›n bir çok ülkesinde kat›ld›¤› gösteri ve festivallerle bu görevini baflar›yla devam ettirmektedir. Bu bilinçle Dernek Türk Kültürünün yap› tafllar›ndan olan Türk Sanat Müzi¤i ve Türk Halk Müzi¤inin tüm dallar›nda e¤itim vermekte ve bu e¤itimin sonucu olarak da etkinlikler düzenlemektedir. Türk Sanat Müzi¤i dal›nda, profesyonel olarak yap›lanan, Sanat müzi¤i, Enstrümantal müzik ve klasik fas›l korolar› bulunmakta, ayr›ca Türk Halk Müzi¤i korusu ile bayanlar Tasavvuf ve Sema Grubu da bünyesinde yer almaktad›r. Mevlevilik as›rlard›r kendi estetik ve teknik flartlar› dahilinde, medeniyet tarihinde derin izler b›rakm›fl, mensup ol-

du¤u ekolün en muhteflem musiki eserlerini vermifl, en ünlü flâirlerini yetifltirmifl, en mistik eserleri yaratm›fl, en insani duygular› gelifltirmifl, en hür düflünceyi dile getirmifl taassuba gö¤üs germifl, yaflay›fla ilahi oldu¤u kadar befleri bir zevk katm›flt›r. Mevlâna Celaleddin Rumi'nin felsefesine dayanarak; Yaradan'dan ötürü tüm yarat›lanlar› dil, din, ›rk, gözetmeden sayg›yla ve sevgiyle kucakl›yor ve diyor ki: Gel, Gel, Ne Olursan Ol Yine Gel, Bizim Kap›m›z Ümit Kap›s›d›r, Nas›lsan öyle Gel… Dernek ile iletiflim kurmak isteyenler için; ADRES: Ac›badem, Dörtyol Ifl›klar, Sarayard› Caddesi, Çakmak ‹fl Merkezi No:82/10 Kad›köy/‹ST Telefon: 0216 349 11 14 NOT: Her Pazar Beyo¤lu Muammer Karaca Tiyatrosunda saat 18.00’de Sema Töreni yap›lmaktad›r.


konuk yazar Haflmet BABAO⁄LU

B›rak f›rsatlar kaçs›n, yeter ki hayat burada kals›n! ›k › t e p i b i r k a f e d e y d i m . Y a n › ba ›mdaki masada 2 'li ya lar›na henüz girmi üç genç gelecek projelerinden konu uyorlard›. Kulak misafiri olmamak imkans›zd›. B i r a r a i ç l e r i n d e n b i r i n i n " d ü n y a h e p e l i mden kaç›yormu gibi geliyor; yap›lacak ne çok ey var ve hiçbirine yeti emiyorum" dedi ini i ittim. A r d › n d a n " b a z e n h › r s › m d a n a l a m a k i s t i y orum" diye ekledi. Ah çocuk, diye söylendim içimden; bu bak› aç›s›n›n hiç sonu yok, bir bilsen! Sonra kendi gençli im geldi akl›ma... Benim için de öyleydi. Dünya dedikleri, ne zaman dura a gelsem beni almadan kap›lar›n› "taak" diye kapat›p giden bir belediye otobüsüydü! S›k s›k umutsuzlu a kap›l›r, içime kapan›rd›m. Hayat›n kovalanacak de il, "ya anacak" bir ey oldu unu ö renmek çok zaman›m› ald›.

lezzet var ama vaktim kalmad›" diye hay›flanmakla günü geçiriyor.

HHH Biz yeti kinlerin o gençten fark›m›z var m›? T a t i l e g i d i y o r u z a m a t a d › n › ç › k a r t m a k t a z o rlan›yoruz. Çünkü akl›m›zda hep gidilecek ba ka yerler, ç›k›lacak ba ka tatiller var. ‹ bulup çal› ›yoruz ama tam anlam›yla sevinemiyoruz buna. Bu i ten daha iyisi, daha çok kazand›ran› olabilirdi diye dü ünüp durmaktan bitkin dü üyoruz. A k m›? Onda bile tedirginlik ve karars›zl›k y a k a m › z › b › r a k m › y o r . G e c e l e r i a k t a n k a v r ulan nice insan gündüzleri ba ka havadan çal›yor; rekabet, sosyal flört ve iktidar arzusu ruhlar›n› yiyip bitiriyor. Ya l›lar deseniz... Birço u "görülecek çok yer, tad›lacak çok

HHH öyle bir bak›n! Ço umuz durmadan ko an ama bir türlü biti çizgisine varamayan atletleri and›r›yoruz. Az›n öz olabilece ine inanç kalmad› art›k. Gerçek olamayacak hayaller "bo " say›l›yor. O yüzden i te... Yaz›m›n ba ›nda sözünü etti im "h›rs›mdan a layacak gibi oluyorum" diyen genci dü ünüyorum da... Yavrucak kim bilir ne kadar zaman sonra anlayacak ki, dünya insan›n gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar. Asla yakalayamazs›n. Kaçarsan da kovalar!

S

HHH Onca huzursuzluk yetmiyor! Bir de "ölmeden önce yap›lacak, gidilecek, görülecek, tad›lacak" eyler listelerine kafam›z› tak›yoruz. Bu listeleri içeren kitaplar kap› kap› gidiyor. 1 'den a a ›s› da kurtarm›yor! Gidilecek 1 yer, yap›lacak 1 ey... Oysa alttan alta hissediyoruz ki, tek bir eyi bile gönülden ve "iyi" yapsak, yetecek de artacak bile! A m a b i r ö m ü r b o y u n c a t e k b i r y a z a r › d e r i nlemesine tan›y›p bütün yap›tlar›n› tekrar tekrar okuman›n; bir besteciye gönülden ba lanman›n; bir ehre a ›k olman›n tatlar›ndan söz eden yok ki! Böyle bir tercihin yoksulluk de il, tam aksine zenginlik oldu u çoktan unutulmu .

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


aitep Çocuk yetifltirmede bask›c› tutum sergileyen anne-babalar›n çocuklar›; Yanlar›nda anne-babalar› varken iyi davran›fllar sergileseler bile, annebabalar› yanlar›nda yokken kötü davran›fllara yönelebilirler...

n fiÜKRAN EV‹RGEN Çocuk yetifltirme tutumlar›m›z, çocuklar›m›z›n davran›fllar› üzerinde do¤rudan etkilidir. Çocu¤umuz kabul edilemez davran›fllar sergiledi¤inde yanl›fl›n› düzeltmeye çal›fl›r›z. Çocuklar›n davran›fllar› karfl›s›nda tak›nd›¤›m›z tutumlar hem o anl›k hem de uzun vadede çocuklar›n davran›fllar› üzerinde do¤rudan etkilidir. Anne-babalar olarak bir taraftan çocuklar›n kabul edilemez davran›fllar›n› engellemeye çal›fl›rken, di¤er taraftan onlar›n olumlu davran›fllar edinmesini bekleriz. ‹deal olarak çocuklar›m›zdan; Davran›fl›n›n neden yanl›fl oldu¤unu anlamalar›n›, hatalar› için sorumluluk almalar›n›, bu hatay› düzeltmeye çal›flmalar›n›, ayn› hatay› bir daha yapmamaya karar vermelerini bekleriz. Çocuklar›n›n istenmeyen davran›fllar›na tepki verirken annebabalar farkl› tutumlar sergilerler. Bazen anne-babalar çocuklar›n›n istenmeyen davran›fllar›n› de¤ifltirmek için bask›c› tutumlar kullan›rlar. Çocuklar›n›n üzerinde duygusal yada fiziksel güç uygularlar. Böyle tutum sergileyen anne-baba çocu¤a bask›yla istedi¤ini yapt›rarak ”kazan›r” çocuk ise istedi¤ini yapt›ramayarak “kaybeder.”

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Anne baba tutumlar›n›n çocuk davran›fllar› üzerindeki etkileri


Fiziksel güç kullanmak; örne¤in ba¤›rmak, itmek, tokatlamakt›r. Duygusal güç ise ;örne¤in cezaland›rmakla tehdit etmek,sevgi ve flefkatten mahrum b›rakmak,elefltirmektir. Bu tür tepkiler çocu¤a yapt›¤› fleyin neden yanl›fl oldu¤unu düflünme f›rsat› vermez. Çocuk korkacak, k›r›lacak,yada anne-babas›na k›zacakt›r. Çocuk kendi davran›fl› yanl›fl olsa bile anne-babas›n›n davran›fl›n›n çok daha kötü oldu¤unu hissedebilir. Bu durumda çocu¤un hatas›n› düzeltme flans› olmayacakt›r. Çocuk ayni davran›fl› tekrarlayabilir, anne-babas› yan›ndan uzaklaflt›¤›nda yanl›fl davran›fllar›n› sürdürebilir. Çocuk yetifltirmede bask›c› tutum sergileyen anne-babalar›n çocuklar›; n Yanlar›nda anne-babalar› varken iyi davran›fllar sergileseler bile ,anne-babalar› yanlar›nda yokken kötü davran›fllara yönelebilirler. n Yalan ve hileye baflvurabilirler ve hatalar›n› kullanman›n ,kabul edilebilir bir davran›fl oldu¤unu ö¤renip baflkalar›na zorbal›k yapabilirler. Bazen anne-babalar çocuklar›n›n istenmeyen davran›fllar›n› de¤ifltirmek için tav›zkar tutumlara baflvurabilirler. Bu durumda çocuk anne-babaya güç uygular. Böyle durumlarda çocuk anne-babaya istedi¤ini yapt›r›r ve kazanan taraf olur. Anne-baba ise çocu¤un iste¤ine boyun e¤erek kendi isteklerinden vazgeçerek kaybeden taraf olur. Çocuklar, anne-babalar›n›n pes etmesini, istedi¤ini vermesini sa¤lamak için a¤layarak, ›srar ederek ve annebabalar›n duygular›yla oynayarak, onlar› isteklerini yapmaya zorlarlar. Bu tür tepkiler çocu¤un davran›fllar›n›n ne zaman kabul edilemez oldu¤unu anlamas›na yard›mc› olmaz. Böyle durumlarda çocuk; n Davran›fl›n›n sorumlulu¤unu üstlenmeyecektir. n Davran›fl›n› düzeltmeye çal›flmayacakt›r. n Kendisini an›nda ödüllendirdi¤i (istedi¤ini elde etti¤i) için bu davran›fl› tekrarlayacakt›r. Çocuk yetifltirmede tavizkar bir tutum sergileyen anne-babalar›n ço-

cuklar›; n ‹stedi¤i her fleyi elde edebilece¤ini düflünebilirler. n Taleplerinin karfl›lanamayaca¤› durumlarda ne yapabilecekleri konusunda hiç bir fikir edinemezler. n Anne-babalar›n› kontrol alt›na almak için huysuzluk nöbetleri sergileyebilirler. n Anne-babalar›n› nas›l suçlu hissettireceklerini bilirler. n Baflkalar›na sayg›s›z ve ben merkezci olabilirler. n Hoflgörü s›n›rlar›n› aflarak annebabalar›n› bask›c› yöntemlere baflvurmak zorunda b›rakacak denli kabul edilemez davran›fllara giriflebilirler. Bask›c› yada tavizkar davranarak çocuklar›n istenmeyen davran›fllar›n› k›sa vadede bir süreli¤ine önleyebiliriz.Ancak böyle tutumlar uzun vadede çocu¤un sorumluluk sahibi ve özdenetimli bir flekilde davranmay› ö¤renmesine yardim etmeyecektir. Çocuklar›n olumlu davran›fllar gelifltirmeleri, kendi kendilerini yönetmeyi ö¤renmeleri, otokontrol kazanmalar›, anne-babalar›n bask›c› yada tavizkar davranmalar›yla de¤il yetkin bir tutum sergilemeleriyle mümkün olabilir.Yetkin tutum için; n Çocu¤u bir birey olarak kabul etmeliyiz :Çocu¤un kendi fikirleri ve ihtiyaçlar› oldu¤unu biliyoruz, bu düflünce ihtiyaçlar› göz önüne ald›¤›m›z› çocu¤a göstermeliyiz n Çocu¤u dinleyin ve anlad›¤›n›z› göstermeliyiz: Çocu¤un ne söyledi¤ini dikkatle dinlemeli ve çocu¤un bak›fl aç›s›n› anlamaya çal›flmal›y›z. n Birlikte çözümler üretmeliyiz: Olumlu ve yap›c› düflünmeliyiz. Problem ç›karsa,hem çocu¤un hem de kendimizin ihtiyaçlar›n› göz önüne alan çözümler gelifltirmeye çal›flmal›y›z. Çözümleri çocuklar›m›zla birlikte bulmal›y›z. n Ne istedi¤inizi aç›k ve net bir flekilde aç›klamal›y›z:Çocu¤a ondan ne bekledi¤imizi ve ihtiyaçlar›m›z›n ne oldu¤unu net bir flekilde anlatmal›y›z. n Olumlu olmal›y›z.Çocu¤a do¤ru yapt›¤› fleyleri söylemeliyiz: Çocuk üzerinde konuflulan ve anlaflmaya var›lan flekilde davrand›¤›nda do¤ru

yapt›¤›n› söylemeli ve bu flekilde davranmas›n›n olumlu sonuçlar›n› anlatmal›y›z. Örne¤in; ”Böyle davrand›¤›n zaman gerçekten büyüdü¤ünü hissediyorum ve çok mutlu oluyorum“ diyerek ifade etmeliyiz. n Cezadan çok çocu¤un davran›fllar›n›n sonuçlar› hakk›nda konuflmal›y›z:Kötü davran›fllar sergiledi¤inde cezaland›rmak yerine çocukla bu davran›fl›n sonuçlar› hakk›nda konuflmal›y›z. Örne¤in; ”Kardefline vurursan, sizi ay›rmak zorunda kal›r›m, o zaman hem kendi oyuncaklar›nla hem de onun oyuncaklar›yla oynayamazs›n” seklinde konuflmal›y›z. n Çocu¤u desteklemeli ve ona sorumluluklar vermeliyiz: Çocu¤un yafl›na ve kapasitesine uygun sorumluluklar vermeliyiz. Çocu¤un bunlar› baflarabilece¤ine güvenmeliyiz. n Kendi davran›fllar›n›zla çocu¤a örnek olmal›y›z. Çocuk yetifltirirken yetkin tutum sergilemek her zaman kolay de¤ildir. Ancak yetkin bir tutum sergilemenin hem anne-baba hem çocuk aç›s›ndan belirgin faydalar› vard›r. Böyle bir tutum edinmek kolay olmasa da bu konudaki becerilerimizi sürekli gelifltirmeye çal›flmak mümkündür. Anne-babalar çocuk yetifltirirken bu üç tutumu da zaman zaman kullanabilirler. Yetiflkinler çocuklara karfl› yetkin davranmak isteseler de, özellikle stres alt›nda olduklar›nda tavizkar ya da bask›c› davranabilirler. Burada asil önemli olan her zaman ne kadar ideal bir anne-baba oldu¤umuzdan ziyade genelde, ço¤u zaman do¤ru flekilde davran›p davranmad›¤›m›zd›r. Çocu¤unuzla iletiflim ve iliflkinizin kalitesini art›rmak için ; n Çocu¤unuzla olan iliflkinizi gözden geçirin,di¤erlerinden daha fazla kulland›¤›n›z bir tutum var m›? n Çocu¤unuzla kendi davran›fllar› ve tutumu hakk›nda konuflun. n Yetkin bir tutum sergiledi¤iniz zamanlar› fark edin ve yetkin tutum becerilerinizi nas›l gelifltirebilece¤inizi düflünün Bask› yada ödüne baflvurmadan çocuklar›n›zla yetkin, sa¤l›kl› iliflkiler kurman›z dile¤iyle...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

39


anma ‹ST‹KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. ** Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl! Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! ** Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m. Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m! Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aflar›m. Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taflar›m. ** Garb›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar, Benim îman dolu gö¤süm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar, "Medeniyyet!" dedi¤in tek difli kalm›fl canavar? ** Arkadafl! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n. Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n. Do¤acakt›r sana va'detti¤i günler Hakk›'›n Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n. ** Bast›¤›n yerleri "toprak!" diyerek geçme, tan›: Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›. Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›: Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›. ** Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ? fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan, flühedâ! Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Hüdâ, Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüdâ. ** Ruhumun senden, ‹lâhi, fludur ancak emeli: De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli. Bu ezanlar - ki flahâdetleri dinin temeli Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. ** O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - tafl›m, Her cerîhamdan, ‹lâhi, boflan›p kanl› yafl›m, F›flk›r›r ruh-i mücerred gibi yerden na'fl›m; O zaman yükselerek arfla de¤er belki bafl›m. ** Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl! Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl: Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyet; Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ÂT‹Y‹ KARANLIK GÖREREK AZM‹ BIRAKMAK... Âtiyi karanl›k görerek azmi b›rakmak... Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak. Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle. ‹mân› olan kimse gebermez bu ölümle: Ey dipdiri meyyit, "‹ki el bir bafl içindir." Davransana... Eller de senin, bafl da senindir! His yok, hareket yok, ac› yok... Lefl mi kesildin? Hayret veriyorsun bana... Sen böyle de¤ildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz? Âtiyi karanl›k görüvermekle ap›flt›n? Esbâb› elinden atarak ye'se yap›flt›n! Karfl›nda ziyâ yoksa, sa¤›ndan, ya solundan Tek bir ›fl›k olsun buluver... Kalma yolundan. Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk! Ey elleri bö¤ründe yatan, flaflk›n adam, kalk! Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayât›n Varken, hani herkes gibi azminde sebât›n? Ye's öyle batakt›r ki; düflersen bo¤ulursun. Ümîde sar›l s›ms›k›, seyret ne olursun! Azmiyle, ümidiyle yaflar hep yaflayanlar; Me'yûs olan›n rûhunu, vicdân›n› ba¤lar Lânetleme bir ukde-i hât›r ki: çözülmez... En korkulu câni gibi ye'sin yüzü gülmez! Mâdâm ki alçakl›¤› bir, ye's ile sirkin; Mâdâm ki ondan daha mel'un daha çirkin Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman, Nevmid olarak rahmet-i mev'ûd-u Hudâ'dan, Hüsrâna r›za verme... Çal›fl... Azmi b›rakma; Kendin yanacaksan bile, evlâd›n› yakma! Evler tünek olmufl, ötüyor bir sürü baykufl... Sesler de: "Vatan tehlikedeymifl... Bat›yormufl!" Lâkin, hani, milyonlar› örten flu y›¤›ndan, Tek kol da demiyor bir taraf›ndan! Sâhipsiz olan memleketin batmas› hakt›r; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacakt›r. Feryâd› b›rak, kendine gel, çünkü zaman dar... U¤rafl ki: telâfi edecek bunca zarar var. Feryâd ile kurtulmas› me'mûl ise hayk›r! Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir k›r! '‹fl bitti... Sebât›n sonu yoktur!' deme, y›lma. Ey millet-i merhûme, sak›n ye'se kap›lma.


fiiirlerle Mehmed Akif

EY YOLCU

KORKMA!

Gitme, ey yolcu, beraber oturup a¤laflal›m: Elemim bir yüre¤in kar› de¤il, paylaflal›m: Ne yap›p ye'simi kahreyleyeyim, bilmem ki? Öyle dehfletli muhitimde dönen matem ki!.. Ah! Karfl›mda vatan nam›na bir kabristan Yat›yor flimdi...Nas›l yerlere geçmez insan? fiu mezarlar ki uzanm›fl gidiyor, ey yolcu, Nereden bafllad› yükselmeye, bak, nerde ucu!

Cehennem olsa gelen gö¤sümüzde söndürürüz; Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz! Düflermi tek tefl› sand›n harim-I namusun? Me¤er ki harbe giren son nefer flehit olsun. fiu karfl›m›zdaki mahfler kudursa ç›ld›rsa; Denizler ordu, bulutlar donanma ya¤d›rsa; Bu alt›m›zdaki yerden bütün yanarda¤lar, Tafl›pda kaplasa afak› bir k›z›l sarsar; De¤il mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, ac› bir, gaye ayn›, vicdan bir; De¤il mi sinede birdir vuran yürek… y›lmaz.! Cihan y›k›lsa, emin ol, bu cephe sars›lmaz

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


hobi

MUM yapmak MUM YAPMA EK‹PMANLARI ‹K‹ KATLI TENCERE ‹ki katl› tencere kullanarak mumunuzun çok yüksek ›s›lara ulaflmas›n› engelleyebilirsiniz. Kulland›ktan sonra, mum art›¤› kurumadan önce kuru bir havlu ile silerek iki katl› tencerenin üst k›sm›n› temizleyiniz. MUTFAK FOLYOSU Bir parça folyo veya bir f›r›n tepsisi, çok yararl› bir mum yapma ekipman› olabilir. Bu ekipman›, haz›rlanm›fl fitilleri koymak, kullan›lmam›fl mumu kurtarmak ve evde yap›lm›fl mum tabakalar› oluflturmak için kullanabilirsiniz. Mumu koymak için yanlar› yüksek (yaklafl›k 2 cm) bir veya daha fazla tepsiye ihtiyaç duyacaks›n›z.

görevi görecek baflka malzemeler arayabilirsiniz. Örne¤in teneke kutular, jöle kal›plar›, kek kal›plar›, deniz kabuklar› vb... F‹T‹L ‹⁄NELER‹ Bunlar, yaklafl›k 10-25 cmboyunda sat›lan dayan›kl› çelik i¤nelerdir. Bu i¤neler, mum yap›m›n›n çeflitli aflamalar›nda kullan›lmaktad›r. Kal›ba dökülmüfl bir muma fitil takmak için kullan›lmaktad›r. Kal›pl› mumlar yaparken fitili yerinde tutmak için gergi çubu¤u olarak da kullan›labilir.

DALDIRMA KUTUSU Mumlar› dald›r›rken s›cak mumu içinde tutmak için bir dald›rma kutusu kullan›labilir. El sanatlar› malzemeleri satan bir ma¤azadan bir dald›rma kutusu sat›n alabilirsiniz veya evde kullanabilece¤iniz dar ve uzun bir kap bulabilirsiniz. Bu kab›n, yapmak istedi¤iniz mumdan en az›ndan 5 cm daha uzun olmas›na dikkate ediniz. Mumu sabit bir ›s›da tutmak için kutuyu/kab› içinde su kaynayan bir tepsinin içine yerlefltiriniz. TERMOMETRE Termometre, mum yap›m›nda çok önemli bir alettir. Güzel mumlar yapmak için do¤ru ›s›ya eriflmeniz ve bu ›s›y› koruman›z gerekmektedir. Bir flekerleme veya yemek piflirme termometresi kullanabilirsiniz. Is› aral›klar›n›n 100° F ve 225° F oldu¤undan emin olunuz. TERAZ‹ Mumu ve di¤er malzemeleri tartmak için bir teraziye ihtiyac›n›z olacak. Büyük ma¤azalarda sat›lan bir mutfak terazisi veya büro malzemeleri ma¤azas›nda sat›lan bir posta terazisi kullanabilirsiniz. KALIPLAR El sanatlar› malzemeleri satan ma¤azalar›n ço¤unda çok çeflitli mum kal›plar› bulabilirsiniz. Yarat›c›l›¤›n›z› kullan›p, kal›p veya kap

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

D‹⁄ER ARAÇLAR Kar›flt›r›c› - Boyay› veya kokular› katmak ve mumu kar›flt›rmak için tahta bir kafl›k veya küçük bir sopa. Kesme aletleri - Balmumu tabakalar›n› ve kal›p halindeki mumlar› kesmek için keskin bir b›çak. Dökme Kab› - Eritilmifl mumu kal›plara dökmek için bir kap. Is› kayna¤› - Mumu eritmek için bir ›s› kayna¤›na ihtiyaç vard›r. Bir ocak, tüp veya elektrik oca¤› bu ifl için uygundur. Kap tutucular, parafinli ka¤›t, silikon sprey ve kal›p mühürlerinin de elinizin alt›nda bulunmas› gerekebilir.

MALZEMELER Yaklafl›k 23 cm boyunda 1 fitil. 1/2 pound'luk balmumu veya 1/2 poundluk parafin. E¤er balmumu yerine parafin kullan›rsan›z 0.8 onsluk stearine de ihtiyaç duyacaks›n›z. 18x5 cm bir kal›p. Fitil i¤nesi Termometre Boya Koku; mumunuzu kokulu yapmak isitiyorsan›z bunun için özel olarak sat›lan kokulardan kullanabilirsiniz.


KALIPLI MUMLAR YAPMA MALZEMELER Yaklafl›k 23cm boyunda 1 fitil. E¤er önceden haz›rlanm›fl fitil almad›ysan›z mum yapma ifline bafllamadan önce fitili haz›rlamal›s›n›z. Bunu, fitili yaklafl›k 20 saniye boyunca erimifl parafin mumuna dald›rarak yapabilirsiniz. Daha sonra fitili kurumas› için parafinli ka¤›t ve mutfak folyosunun üzerine b›rak›n›z

kullanabilirsiniz. Kap içi mumu yapmak için afla¤›daki talimatlar›n alt k›sm›ndaki nota bak›n›z. Bu tariften 7x2 inç (yaklafl›k 18x5 cm) boyutlar›nda bir mum elde edilmektedir. Muma renk veya koku vermeyi planl›yorsan›z parafini kullan›n›z ve parafini eklemeden önce eritilmifl stearine koku (sadece birkaç damla) ve renk ekleyiniz. 7 x 2 inçlik (yaklafl›k 18x5 cm) bir kal›p. Kal›b› haz›rlamak için temiz ve kuru oldu¤undan emin olunuz. Mumu kal›ptan kolayca ç›karabilmek için kal›b›n içine bir parça silikon sprey s›k›n›z. Kal›b›n alt›ndaki delikten fitili geçiriniz ve yukar›ya do¤ru çekiniz. Fitilin üst k›sm›n› bir fitil i¤nesine geçiri-

niz ve kal›b › n üzerine b›rak›n›z. Bu, "gergi çubu¤u " görevi görecektir. Kal›b› ters çeviriniz, fitili ortalay›n›z, gergin bir biçimde çekiniz ve bir parça kal›p mührü ile sabitleyiniz. Kal›ptaki çatlaklar› kal›p mührü ile kapat›n›z.

Kal›pl› mumlar her flekilde ve her boyda yap›labilir. Burada, kal›ptan ç›kar›lan bir mum gösterilmektedir. Kap içi mumu da yapabilirsiniz; bu durumda mum kal›p içinde kalmaktad›r ve kal›p mumun bir parças› haline gelmektedir.

‹ki katl› tencerenin üst k›sm›nda ve orta ateflte balmumunu eritiniz ve 160° F dereceye getiriniz.Parafin mumu kullan›yorsan›z ilkönce stearin ekleyiniz ve sonra s›cakl›¤› 190° F'a ç›kar›n›z. Farkl› kal›p malzemelerinin farkl› mum ›s›lar› gerektirdi¤ini unutmay›n›z. Kulland›¤›n›z kal›p için farkl› bir ›s› derecesine ç›kman›z gerekiyorsa, o ›s› derecesine ç›k›n›z. Mum do¤ru ›s› derecesine ulaflt›¤›nda onu dökme kab›na aktar›n›z.

Kap olarak güzel bir teneke kutu, bir deniz kabu¤u, içi oyulmufl bir a¤aç dal›, bir yumurta kabu¤u veya cam bir kase vb.

Mumu içine dökmeden önce kal›p ›s›s›n›n oda s›cakl›¤›na eflit olmas›na (veya bi-

raz daha s›cak olabilir) dikkat ediniz. E¤er kal›p so¤uksa mum her noktada eflit olarak donmayacakt›r. Mumu kal›ba dökmek için kal›b› aç›l› (e¤ri) tutunuz (bu hava kabarc›klar›n›n oluflmas›n› önleyecektir) ve içi doldukça kal›b› yavafl yavafl düz konuma getiriniz. Kal›b›n a¤z›ndan yaklafl›k yaklafl›k 1,27 cm afla¤›da olan bir noktaya gelene dek doldurmaya devam ediniz. Dar bir çubukla ve fitil i¤nesi ile kal›b›n içindeki mumu yavaflça kar›flt›r›n›z ve kal›b›n kenarlar›n› s›y›r›n›z. Bu sayede içeride s›k›flm›fl hava kabarc›klar› ç›kacak ve mum her noktada ayn› flekilde donacakt›r. Mumu yaklafl›k bir saat so¤utunuz. Mum so¤urken küçülebilir ve fitilin etraf›nda hafif bir çentik oluflabilir. Bu durumu düzeltmek için bir fitil i¤nesi al›n›z ve çenti¤e birkaç defa bat›r›n›z. Mumu daha önceki ›s›tma derecenizde yeniden ›s›t›n›z ve çenti¤i yeniden doldurunuz. Buna "çentik doldurma" ad› verilmektedir. Mumu, bir saatin ard›ndan yar›m saat daha so¤umaya b›rak›n›z. E¤er gerekirse, düz bir seviye elde eden dek mumun çentiklerini tekrar doldurunuz. Mum 6 veya 8 saat boyunca so¤uduktan sonra ve kal›b›n kenarlar›ndan ayr›lmaya bafllad›¤›nda onu kal›ptan ç›karabilirsiniz. Küçülmesi için mumu yaklafl›k 20 dakika boyunca buzdolab›nda tutunuz. Kal›p mührünü kal›b›n alt›ndan ç›kar›n›z ve gergi çubu¤unu kullanarak mumu kal›ptan ç›kar›n›z. Gergi çubu¤unu ç›kar›n›z ve mumu ters çeviriniz. Fitili mumun alt k›sm›ndaki yüzeyden kesiniz. Mumun alt k›sm›n› düzeltmek için, içine folyo konmufl bir tepsiyi iyice ›s›t›n›z Mumu s›cak folyonun üzerine koyunuz ve taban› düzleflene dek birkaç saniye boyunca döndürünüz. Son olarak fitili üste yaklafl›k 0,6 cm kalacak flekilde kesiniz ve art›k mumunuzu yakmaya haz›rs›n›z. NOT: E¤er kap içinde bir mum yap›yorsan›z bir tel göbek ve fitil deste¤i kullan›n›z. Kab› yaklafl›k 1,3 cm dolduracak kadar mum dökerek onu kab›n alt k›sm›na sabitleyiniz. Mum kurudu¤unda fitilin ucunu bir gergi çubu¤unun etraf›na sar›n›z ve çubu¤u kab›n üzerine b›rak›n›z. Fitili gergin hale getiriniz ve ortalay›n›z. Kab› mumla doldurunuz ve yukar›da belirtildi¤i flekilde çentikleri gideriniz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

43


meslek

Pencereler PVC oldu, çerçeveci ve aynac› oldular

CAMCILAR Zaman›n su gibi ak›p gitti¤inin tan›klar›ndand›r, mahallemizdeki camc›lar. Eskiden gün geçmezdiki, evimizin, ya da kap›m›z›n cam› k›r›lmas›n. Camc›ya gitti¤imizde s›raya yaz›l›r, bir kaç saat sonra da gelirler, hünerli elleriyle cam› takarlard›. 1990’l› y›llarda bafllayan PVC ve çift cam, camc›lar›n iflini bitirdi. Camlar k›r›lmaz oldu, onlar da ayna ve çerçeve ifline yöneldiler... Aynalar yalan söylemez. Ne kadar da do¤ru bir söz. Zaman›n su gibi ak›p gitti¤inin en büyük kan›t›d›r bize aynalar. Hayat›n, dünyan›n, kendimizin her gün de¤iflti¤ini gösterir bizlere. Her dakika bakt›¤›m›z aynan›n, ne kadar çok emek ile üretildi¤inin fark›nda m›y›z peki? Eskiden mahalle aralar›nda camc›l›k yapan, cam›m›z, çercevemiz k›r›ld›¤›nda imdada yetiflirdi. Zaman ve teknoloji mahalle aras›ndaki comc›lar› da de¤ifltirdi. Ço¤u PVC’ye döndü, ya da mesle¤i b›rakt›. Bir k›sm› da büyük fabr›kalar›n bayisi oldu. ‹kitelli Parseller’de hala mahalle aras›nda camc›l›k yapan Hasan Timurlenk ile unutulmaya yüz tutan

44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

camc›l›¤› konufltuk. Kendisi baba mesle¤i olan ve 40 y›ld›r yapt›¤› camc›l›¤› b›rakmam›fl, pek çok camc› gibi zaman›n ve teknolojinin gereklerini yerine getirip, camla ilgili her ifli yapar olmufl. Hasan usta, “Eskiden sadece cam ve ayna ifli bize yetiyordu. Mahallede k›r›lan cam›, çerceveyi onarmak için zaman bulam›yorduk. 1990’dan itibaren PVC’ye geçildi. Camlar›n kal›nl›¤› art›p, çift cam oldu. Art›k cam k›r›l›p, tamir için arayan soran kalmad›. Biz de vitrin camlar›, ayna, cam kap›, aleminyum do¤rama gibi ifllere girip, ayakta kald›k. Dönüflüme ayak uyduramayanlar da dükkan› kapat›p, baflka ifllere bafllad›” diyor. Süpermarketler ç›kt›, mahalle bak-


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

45


meslek

Eritilip, kal›ptan geçiyor Ham madde cam koca bir kayay› veya parlakl›¤› ile elmas› and›r›yor. Ham cam eritilip, kal›plara dökülüyor ve cam elde ediliyor. Kal›nl›¤›na göre de a¤›rl›¤› art›yor. Masan›z›n üzerindeki cam›n yaklafl›k 8 milimetre oldu¤unu düflünürseniz, a¤›rl›¤› konusunda daha net bir fikir elde edebilirsiniz.

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

kallar› azald›. PVC ve dev teknoloji marketleri ortaya ç›kt›ktan sonra da camc›lar kaybolmaya bafllad›. Bu gün büyük teknoloji marketlerin hepsinde cam ve ayna ifli yap›ld›¤›n› ifade eden Hasan Usta, “Bizimkisi babadan o¤ula geçen bir sanatt›. fiu an bak›yorum ne ç›rak yetifliyor, ne de bu ifle hevesli usta kald›. Ben kendimi bildim bileli bu mesle¤i yap›yorum. Bir cama, aynaya bakt›¤›mda metresini gözümle kestiririm. Cam›n kalitesini uzaktan anlar›m” derken geçmifle duydu¤u özlemi de dile getiriyor. ‹stanbul’daki camc›lar›n kendisi gibi yüzde 80’inin Erzincanl› oldu¤unu vurgulayan Hasan Timirlenk sözlerini flöyle sürdürüyor: “‹nflaatlar›n ne kadar artt›¤›n› gören herkes bizlerin de ayn› flekilde ifllerinin artt›¤›n›, çok para kazand›¤›m›z› düflünüyorlar. Ama, iflin asl› öyle de¤il. Gördü¤ünüz o inflaatlar art›k PVC cam sistemi kullan›yor. O da büyük fabrikalar›n üretti¤i ve bayilikler arac›l›¤› ile sat›lan bir ürün. Bizler daha küçük, daha eski binalar›n camlar›n› yeniliyoruz. fiunu hemen burada ifade edeyim, ahflap gibisi yok. Hem sa¤l›kl›, hem de çok güzeldir. Bir kaç y›l sonra yeniden ahflaba dönüfl olaca¤›n› düflünüyorum.” Cam›n kumdan yap›ld›¤›n› ve a¤›r bir madde oldu¤unu hemen hepimiz biliriz. 4 milimetre kal›nl›¤›nda bir metrekare cam›n yaklafl›k 10 kilo geldi¤ini düflünürsek, nas›l bir madde ile çal›fl›ld›¤›n› daha iyi anlar›z. Hasan Usta eskiden cam ve aynada el ifllemesinin çok revaçta oldu¤unu dile getirirken, “Bu gün bu tür fleyler kalmad›. Çerçevede ahflap yeniden tercih edilir oldu. Eskiye göre hem aynalar, hem de camlar çok daha kaliteli, bu kesin. Ama, iflçilik ayn› kalitede de¤il” diyor. Her gün aynada kendinize bakt›¤›n›zda, cam›n ne kadar zor bir iflcilikten geçip, evinize, iflyerinize kadar geldi¤ini bir kez daha düflünün. Kalp k›r›ld›¤›nda onar›lmas› çok güç olsada, cam›n›z, aynan›z k›r›ld›¤›nda hiç panik yapmay›n, size onu eskisinden daha güzel hale getirecek bir mahalle camc›n›z hala var, unutmay›n...


konuk yazar Kübra DO⁄RU

Sa ›r kurba a ünlerden bir gün ... Kurba alar›n yar› › varm› . Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine ç›kmakm› . Bir sürü kurba a da arkada lar›n› seyretmek için toplanm› . Ve yar› ba lam› . Gerçekte seyirciler aras›nda hiçbiri yar› mac›lar›n kulenin tepesine ç›kabilece ine inanm›yormu . Sadece u sesler duyulabiliyormu ; "Zavall›lar! Hiçbir zaman ba aramayacaklar!" Yar› maya ba layan kurba alar kulenin tepesine ula amay›nca teker teker yar› › b›rakmaya ba lam› lar. ‹çlerinden sadece bir tanesi inatla ve y›lmadan kuleye t›rmanmaya çal› ›yormu . Seyirciler ba›r›yorlarm› : "Zavall›lar! Hiçbir zaman ba aramayacaklar!" Sonunda, bir tanesi hariç, di er kurba alar›n hepsinin ümitleri k›r›lm› ve yar› › b›rakm› lar. Ama kalan son kurba a büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine ç›kmay› ba arm› . Di erleri hayret içinde bu i i nas›l ba ard› ›n› ö renmek istemi ler. Bir kurba a ona yakla m› ve sormu bu i i nas›l baard›n diye. O anda fark›na varm› lar ki... Kuleye ç›kan kurba a sa ›rm› !

G

Olumsuz dü ünen insanlar› duymay›n... Onlar kalbinizdeki ümitleri çalarlar! Olumsuz dü ünceler ne kadar etkiler yaam›m›z›? Peki ya siz; çevrenizde ba aramayaca ›n›z› dü ünen insanlar varken nereye kadar devam edersiniz? Ümitlerinizin k›r›lma noktas› nedir? Ümit etmek ba ar›y› nas›l böylesine etkiler? Ve olumsuz dü ünceler hedeflerimizden nas›l uzakla t›r›r bizleri? En iyisi bütün bu gürültü-pat›rt›n›n içinde sa ›r kurba a olmak galiba…

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

47


gezi

Sular alt›nda kalacak olan tarihi kent

Hasankeyf Il›su Baraj›’n›n tamamlanmas› ile sular alt›nda kalacak olan Hasankeyf flu s›ralar gündemi s›kça meflgul ediyor. Yüzlerce y›ll›k tarihi eserlerin oldu¤u Mardin, Midyat, Hasankeyf üçlemesi inan›lmaz güzelliklere sahip. 4000’i aflk›n ma¤aran›n da bulundu¤u, bu antik kenti gezip görmek için hala f›rsat›n›z var…

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Uzun y›llar Mardin’in Gercüfl ilçesine ba¤l› bir kaza iken, 1990 y›l›nda Batman’›n il olmas› ile bu ile ba¤lanan ve ilçe olan Hasankeyf flu günlerde s›k s›k gündeme geliyor. Eflsiz güzelli¤i, 4000’i aflk›n ma¤aras› ve antik kenti ile turist lerin u¤rak yeri olan Hasankeyf’i sizler için bizler gezip, gördük. Sizlerin de mutlaka gezip, görmesi gereken bir do¤a harikas› oldu¤unu düflünüyor ve izlenimlerimizi sizlerle paylafl›yoruz. Asl›nda sadece Hasankeyf de¤il, bölge tam anlam›yla bir vaha. Midyat, Hasankeyf, Mardin inan›lmaz güzel, inan›lmaz tarihi doku örtüsü ile kapl›. Bir iki günde gezip, görülecek

yerler de¤il. E¤er, içinizde az›c›k kültür turizmi ile bir k›p›rt› var ve hala bu bölgeyi germediyseniz, neler kaç›rd›¤›n›z›n fark›nda de¤ilsiniz. Gelin flimdi Hasankeyf’te birlikte bir tur atal›m ve görülmesi gereken yerlerin baz›lar›na göz atal›m…

RIZKIYE (Er-R›zk) CAM‹‹ 1409 y›l›nda infla edilen R›zk›ye Camisinin çifte merdivenli minaresi nehrin üst taraflar›nda, belirgin biçimde görülnmektedir. Caminin girifli Mardin’deki Zinciriye Medresesinin girifliyle benzerlikler tafl›maktad›r. Minareye bakt›¤›n›zda buraya yuva yapan ley-

lekler dikkatinizi çekecektir.

ARTUKLU KÖPRÜSÜ Eski bir Bizans köprüsünün kal›nt›lar› üzerine yap›ld›¤› san›lan bu köprü bir zamanlar›n en büyük tafl köprüsüydü ve Malabadi köprüsü ile ayn› özellikleri tafl›yordu. 12. yüzy›l bafllar›nda Artuklular zaman›nda yap›lan köprü 14. yüzy›l bafllar›ndan itibaren bir süre kullan›lmam›flt›r. Daha sonra Artuklu hükümdar› al-Adil Gazi taraf›ndan restore ettirilmifltir. Köprüdeki perdahl› yap› malzemeleri ve tu¤lalar›n kullan›m›, 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda köprünün bu kez Akkoyunlular taraf›n-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


gezi dan yeniden restore edilmifl olabilece¤ini akla getirmektedir. Köprüyü, Atatürk Köprüsü’nden, kaleden ve ya nehir kenar›ndan çok iyi görebilirsiniz. E¤er nehir kenar›na inmek isterseniz, R›zkiye camiini geçtikten sonra önünüze ç›kan küçük yolu izlemelisiniz.

KALE R›zkiye camiini geride b›rak›p yolunuza devam ederseniz birkaç dakika sonra iki taraf› uçurum olan bir bo¤aza gelirsiniz. Sa¤ tarafta kaleye ç›kan yolda su içilebilecek iki çeflme vard›r. Kaleye ç›kan yol kaygan tafllarla döflendi¤inden düflmemeye dikkat etmelisiniz. Dicle’ye hakim muhteflem bir manzaras› olan bu tarihi kale gün boyu gezilebilir. Kale muhtemelen Sasanilerle olan savafllar s›ras›nda Bizansl›lar taraf›ndan infla edilmifl, Artuklular döneminde de geniflletilmifltir. Artuklular yarat›c›l›klar›n› göstererek kaleye afla¤›dan su getirmek için gizli tüneller kazm›fllard›r. Eyyubiler ise daha ilerdeki su kaynaklar›ndan kaleye su getirmek için boru döflemifllerdir. Kale, Mo¤ol istilas› s›ras›nda a¤›r tahribata u¤ram›flt›r. Yolun sonuna geldi¤inizde, R›zkiye’nin minaresine yukar›dan bakan Küçük Saray’› göreceksiniz. Atatürk köprüsünden bak›ld›¤›nda saray beyaza çalan yüksek bir kayal›¤›n üstünde kutu gibi görünmektedir. 1328 y›l›nda Eyyubi Prensi Muciruddin Muhammed taraf›ndan yapt›r›lan saray›n kap›lar›nda alt›ndan yaz›tlar oldu¤una dair söylentiler olsa da bunlar günümüze gelememifltir. Saray›n kuzey taraf›ndaki pencerenin üzerinde Arapça yaz› ve kabartmalar görülmektedir. Küçük Saray’›n karfl›s›nda ise Ulu Cami ve Büyük Saray yer almaktad›r. Ulu Cami’de yap›l›fl tarihleriyle ilgili üç yaz›t bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi caminin giriflindeki eyvan üzerinde (1394), ikincisi flimdi kaz› evine tafl›nm›fl olan minberde (1394) ve üçüncüsü de harap durumdaki minarededir (1520). Kaz›da bulunanlar Büyük Saray’a yak›n oldu¤undan burada daha önceleri de bir cami bulundu¤u söylenebilir. Cami 1990’l› y›llarda ibadete aç›kt›. ‹lginç bir husus da, caminin saray›n girifl kap›s›na bakan ve büyük olas›l›kla önceleri gözetleme kulesi olarak kullan›lan ayr› bir kuleye sahip olmas›d›r. Sarayda, gizli bir kap›dan hareme ç›k›lan özel odalar›n oldu¤u san›lmaktad›r. Saray›n iki kat› bugün de görülebilmektedir; yap›lacak kaz›lar sonucunda üçüncü kat›n da ortaya ç›kar›labilece¤i söyleniyor. Yolun karfl› taraf›nda kaleye ç›kan, kayalara oyulmufl zigzagl› bir geçit bulunmakta. Bu, büyük bir u¤raflla kaz›lan gizli tedarik tünellerinin bir örne¤idir. Atatürk köprüsünden bak›ld›¤›nda bir baflka örne¤i daha görmek mümkündür. Bu yol, kalenin alt›ndaki kayal›klar›n oyulmas›yla yap›lm›flt›r. Kalenin kap›s›nda kalenin Eyyubi Sultan› Süleyman taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirten bir yaz›t bulunmaktad›r. Giriflin ön cephesi kesme tafltan, arka taraf› ise moloz tafl›ndan yap›l-

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

m›flt›r.

SULTAN SÜLEYMAN CAM‹‹, KOÇ CAM‹‹ VE KIZLAR CAM‹‹ Hasankeyf’te dikkat çeken bir baflka minare de Eyyubi mimarisinin bir örne¤ini oluflturan Sultan Süleyman Camiindedir. Minarenin en tepedeki k›sm› düfltü¤ünden, üstten kesilmifl gibi görünen bir yap› olarak hemen dikkat çekmektedir. Yaz›l› kaynaklara inflaat›n yap›m› üç evrede gerçeklefltirilmifltir. Yap› ile ilgili olarak bulunan ilk yaz›t do¤udaki girifltedir ve burada giriflin 1351-52 y›llar›nda Ayyubi El-Adil Gazi taraf›ndan yapt›r›ld›¤› belirtilmektedir. Gazi’nin babas› olan Süleyman’›n hükümdarl›¤› döneminde cami bir depremde k›smen y›k›lm›flt›r. Süleyman bu y›k›lan k›s›mlar ile minareyi 1406-7 y›llar›nda, avlunun do¤usundaki çeflmeyi de 1416 y›l›nda yapt›rm›flt›r. Hasankeyf’in yerel tarihçisi ‹bn el-Munfli el-Adil Gazi’nin bir medrese infla ettirdi¤ini ve kendisinin de buraya gömüldü¤ünü belirtmektedir. Bu medresenin Sultan Süleyman Camiinin bitifli¤indeki yap› olmas› muhtemeldir. Minarenin,giriflin ve do¤u taraf›ndaki çeflmenin yan› s›ra bugün caminin girifl bölümünü oluflturan bat› taraf›ndaki oda da, d›fl cephesi harikulade bezenmifl kubbesiyle hayli ilgi çekicidir. Çevresinde odalar›n bulundu¤u genifl avlusuyla Koç Camii güneydo¤u taraf›ndad›r. Burada, tu¤ladan yap›l›p üzeri s›vanm›fl mihrab›n üzerinde bir kubbe yükselmektedir. Bu yap›da kubbeli odaya aç›lan giriflin model al›nd›¤› söylenebilir. Giriflteki s›va dekorasyonu mihrab›n özgün mihrap oldu¤una ancak daha sonra geniflletildi¤ine iflaret etmektedir. K›zlar Camii de Koç Camii’nin yan›nda yer almaktad›r. Eyyubiler döneminde yap›lad›¤› tahmin edilen bu camide birbirinden farkl› yap›da türbeler bulunmaktad›r Türbenin kuzey taraf›ndaki giriflte bulunan son derece güzel dekoratif motifler buran›n bir zamanlar ne kadar görkemli bir yer oldu¤u konusunda görenlere belirli bir fikir vermektedir.

KÜÇÜK KALE (DARPHANE) Küçük kale as›l kalenin karfl›s›na düflen bir uçurumun üzeride yer almaktad›r. Bu kale Eyyubiler ve Artuklular taraf›ndan sikke basmak için kullan›lm›flt›r. Burada darp edilen sikkelerin örnekleri Mardin müzesinde sergilenmektedir. Dikkatli bak›ld›¤›nda, bugün kafe olarak kullan›lan ma¤aralar›n yan›nda bir havuzun, boru hatlar›n›n ve su deposunun kal›nt›lar› seçilebilmektedir.

‹MAM ABDULLAH ANIT MEZARI Atatürk köprüsüne yak›n, bat› taraf›nda bir tepenin üzerinde bulunan bu dini yap› bir minare, türbe ve genifl odalardan oluflmaktad›r. An›t mezar›n kap›lar›n›n üzerinde bulu-


nan ve flimdi Diyarbak›r müzesi koleksiyonuna dahil olan bir yaz›tta, binan›n 1474 y›l›nda Akkoyunlu Sultan› Uzun Hasan’›n o¤lu Halil taraf›ndan restore edildi¤i belirtilmektedir. Mezara ad›n› veren Muhammad bin Abdallah at-Taiyar bir fiii imam›d›r. Kendi mezar›n›n da bu civarda olmas› nedeniyle an›t mezar›n buraya yap›ld›¤› vurgulan›yor. Zeynel Bey Türbesi ve Osmanl› Hamam› Silindir biçimli ve farkl› mimari özellikleriyle Zeynel Bey Türbesi Hasankeyf’in karfl› taraf›ndaki ovalarda, Artuklu köprüsünün hemen yukar› taraf›nda yer almaktad›r. Hasankeyf’ten net biçimde görülebilen türbe, Akkoyunlu döneminde Uzun Hasan’›n, 1473 y›l›nda Osmanl› hükümdar› Fatih Sultan Mehmet’e karfl› savafl›rken ölen o¤lu, Zeynel Bey için yapt›r›lm›flt›r. Türbenin, ‹ran veya Orta Asya kökenli denebilecek farkl› bir tarz› vard›r. D›fl cephede Allah, Muhammed ve Ali adlar›n› oluflturan parlak mozaiklerin kullan›lmas› ise Timur zaman›ndan bu yana Orta Asya mimarisinin bir özelli¤idir. Nehrin bat› k›y›s› yak›n›nda ve biraz afla¤› tarafta ise daire fleklinde ve alçak yap›l› bir Osmanl› hamam›n›n kal›nt›lar› bulunmaktad›r.

HASANKEYF MA⁄ARALARI Hasankeyf vadisi ma¤aralarla doludur. Kasaba çevresinde yaklafl›k 4000 ma¤ara vard›r. Yak›n zamanlara kadar insanlar›n oturduklar› bu ma¤aralar flimdi boflalt›lm›flt›r. Ma¤aralar›n butik otel ve restoran olarak yeniden düzenlenmesine iliflkin bir tak›m projeler vard›r. Ancak baraj›n bu antik kenti sulara gömecek olmas›, pek çok turistik projenin önünü kapamaktad›r.

ELER‹ N A S F E F Y HASANKE tsall›¤›

nan bir nda bulu ir har› la ›n k a y eh le ilçesi le’nin N ba¤l› Dic ¤›ndan al›r. Dic ›fl güzergah›, ’a ›r k a olan ak ›, Diyarb u kayna an kayna¤›n kça yüksek bir s Körfezine kadar : Allah taraf›nd s a s e , ri u h re ra ›n e ö ld s n g o a N i ra B te a is le n e ¤ b Dic an ve de a¤z›ndan itibare çizilmifltir. Rivay suyun ç›kt›¤› ma l ka›k ç n a d u ma¤ara a¤aran›n raf›ndan Elindeki asa ile ak, yetimlerin, d eri¤i bu m l Peygamber ta ir ki, “ r. Anc an, güz a line geld y elir, den u arkandan geli Dan ¤in zam buyrug ti fl re iy ti ö e h g y a v a e s u inan›fl gi çiz, mülkün bere bir llah’›n b Peygam afllayarak bir çiz lar›n mal›na ve ber de A › noktadan itim a g y Danyal ›f b e k P itibaren iti›n› ç›kt›¤ r›n ve va Danyal a¤z›ndan irlerin, yoksulla arar vermesin.” hri’nin güzergah ri, ç›kt›¤› yerden k e z fa icle Neh r ve men Dicle N bunlara d›nlar›n, tir ki su redildi¤i flekilde er. Bu nedenle D yerinde zikzakla ye zarar ifl ¤ e d › gah›n irçok k, em kimse dar çiz ah›n›n b lunzi'ne ka u ve hiç yet edere ¤una ria › ile Basra Körfe olan ak›fl güzerg mlar›n çok olufl mber elinin bu a s r r› sa eki k›v e kada bir Peyg baren, a Körfezi'n u nehir üzerind ildeki ak›fl›nda imdir. ra s a B B n k . bare vard›r cek fle nc› hak deresler vermeye mas› ina

ku n i n ’ i r h e Dicle N

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

51


hobi

Bal›k foto¤raf› nas›l çekilir 52

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


n Levent KONUK Sualt›nda foto¤raf çekmeye yeni bafllayan herkesin ilk dal›fllar›nda yapt›klar› bir hata vard›r. Bir bal›k görürüz ve son h›zla ona do¤ru yüzmeye bafllar›z. ‹flte o anda, galibi sualt›nda bafl›ndan belli olan bir yar›fl bafllar. Bal›k kaçar, elinde foto¤raf makinesi ile biz kovalar›z, ama onu yakalama flans›m›z hiç yoktur. Bazen bu hataya tecrübeli sualt› foto¤rafç›lar› da düfler. K›z›ldeniz’de dal›fl yapt›¤›m ilk günü hat›rl›yorum. Bunu yapmamam gerekti¤ini çok iyi bildi¤im halde kelebek bal›klar› önde, ben arkada yar›fl›yorduk. Bal›kgözü bölümünde bu ay, bir bal›¤›n en iyi foto¤raf›n› çekmek için tavsiyeler verece¤iz. 1. Sakin olun. Bir bal›¤›n foto¤raf›n› çekmek için uygulanmas› gereken ilk kural sakin olmakt›r. Onu gördü¤ünüzde heyecanlan›p foto¤raf›n› çekmek için pefline düflmeyin. Sakin olun, önce bir an düflünün ve sonra harekete geçin. Bu aflamada iyi bir yüzerlilik kontrolüne sahip olmak çok önemlidir. Yüzerlilik kontrolünde baflar›l› olmayan dalg›çlar›n iyi bir bal›k foto¤raf› çekme flans› yoktur. Bal›klar etraflar›nda gürültü ç›karan kocaman yarat›klar görmekten hofllanmazlar. Bir kayal›¤a geldi¤iniz zaman etraf size bombofl görülebilir, çünkü kabarc›klar›n ç›kard›¤› gürültüden ürken bal›klar, kendilerine s›¤›nacak bir delik bulurlar ve ortadan kaybolurlar. Fakat birkaç dakika hareketsiz olarak dipte beklerseniz ç›kard›¤›n›z gürültüye al›flan bal›klar ortaya ç›karlar ve rutin hayatlar›na devam ederler. 2. Bal›¤a yavafl yavafl yaklafl›n. Bal›¤›n iyi bir foto¤raf›n› çekmek için bal›¤a yaklaflmak hayati önem tafl›r.Ona yaklafl›rken yeni tan›flt›¤›n›z birine yaklafl›r gibi davran›n. Yavafl hareket edin,itici davranmay›n ve ona rahat hareket edebilece¤i bir alan b›rak›n. Yaklafl›rken nefesinizi kontrol edin. Yavafl ve sakin nefes al›n, özellikle de nefesinizi b›rak›rken dikkatli olun. Nefesinizi yavafl ve uzun b›rak›n. Orfoz, lahoz,müren, sargoz, sincap bal›¤› gibi bölgesel bal›klar ya yuvalar›n›n a¤z›nda yatarlar, ya da belirli bir güzergahta yüzerler. Onlara yaklaflmak, h›zl› hareket eden gezici bal›klara yaklaflmaktan daha kolayd›r. Foto¤raf›n› çekece¤iniz bal›k ile göz temas› kurmaktan kaç›n›n. Bir resifte veya bir kayal›kta en önemli aktivite, av bulmak ya da bir baflka canl›ya av olmamak oldu¤u için bal›klar avc›lara karfl› daima alarmdad›r. Bir avc› gibi h›zla onlara do¤ru yüzmek, büyük ve aç gözlerle onlara bakmak korkutucu olur. Bu yüzden onlarla göz temas› kurmak, onlara yaklaflmay› zorlaflt›r›r.

Onlarla ilgilenmemifl gibi davran›r ve baflka bir iflle u¤rafl›yor gibi davran›rsan›z bal›k meraklan›r ve ne yapt›¤›n›z› görmek için size do¤ru gelir. Çok merakl› olan lahoz, orfoz gibi bal›klara yaklaflman›n da en kolay yolu budur. 3. Bal›k davran›fllar›n› iyi ö¤renin. Bal›klar›n davran›fllar›n› belirleyen en önemli faktör, hayatta kalma içgüdüsüdür. Günlük aktiviteleri genelde yiyecek bulma ve baflkalar› taraf›ndan yenilmemeye çal›flmaktan ibarettir. Bu iki aktiviteyi yapan bal›klar›n do¤al hareketlerini daha önceden tahmin etmek için bu canl›lar› iyi tan›mak gerekir. Bal›k foto¤raf› çekmenin en öncelikli flartlar›ndan birisi foto¤raf›n› çekece¤iniz bal›¤› tan›mak ve onun davran›fllar›n› bilmektir. Bir bal›¤›n farkl› durumlarda nas›l davranaca¤›n› bilirseniz foto¤raf çekmek için en uygun konumu seçer ve onun size yaklaflmas›n› beklersiniz. 4. En uygun ekipman› kullan. Bal›k foto¤raf› çekmek için do¤ru ekipman seçimi oldukça önemlidir. Hausing kullananlar›n iyi bir flafl ve daha da önemlisi, uygun objektiflere ihtiyac› vard›r. Bl›k foto¤raf› çekmek için en uygun objektif 60 mm .’lik makro objektifidir. Kendisine çok fazla yaklaflman›za izin vermeyen utangaç bal›klar için 60 mm yerine 105 mm makro objektif kullanmak daha do¤ru bir seçimdir. 5. Ne amaçla çekim yapaca¤›n›za önceden karar verin. Bal›k foto¤raf› deyip geçmeyin. Bir bal›¤›n bile foto¤raf› birden fazla amaçla çekilir; tan›mlama, estetik, do¤al ortam, davran›flsal ve soyut çekimler bunlardan baz›lar›d›r. Tan›mlama bal›k türünü teflhis etme ve kaydetme amac›yla çekilen ve bal›¤›n yandan ve tüm gövdesinin net olarak görüntülendi¤i çekim türüdür. Estetik amaçla çekilen foto¤raflarda bal›¤›n tamam› görüntülenmek zorunda de¤ildir, önemli olan göze hofl gelen görüntü elde etmektir. Do¤al ortamda çekilen foto¤raflarda bal›¤›n do¤al ve yaflamsal özelliklerini yans›tan anlar görüntülenir. Yine do¤al ortam çekimlerine benzeyen davran›flsal çekimlerde ise, bal›klar avlan›rken, birbirlerini yerken ve di¤er davran›flsal özellikleri konu yap›l›r. Soyut çekimlerde ise bal›¤›n kuyru¤u, gözü gibi belirli bir k›sm›n›n çok yak›ndan dramatik görüntüleri al›n›r. 6. Bal›¤› görünce ön haz›rl›¤›n›z› yap›n. Bir bal›k görünce ona yaklaflmadan önce bir an durun ve düflünün. Onun bir sonraki hareketini düflünerek yavaflça pozisyon al›n. Kafan›zda çekece¤iniz pozu canland›rd›ktan sonra o konum için uygun diyafram, enstantane ve flafl ayarlar›n› yap›n. Teknik olarak her fley ha-

z›r olunca yavafl yavafl bal›¤a yaklafl›n. Böylece bal›¤a yaklaflt›¤›n›zda her fley haz›r olmufl olur ve siz de gereksiz yere vakit kaybetmez, ani hareketlerle bal›¤› ürkütmez ve dibi kald›rmazs›n›z. 7. Besleyin. Bir bal›¤›n üzerinize do¤ru gelmesini sa¤laman›n en etkili yolu onu beslemektir. Bu tart›flmaya aç›k bir konudur. Bal›klar› beslemek onlar› do¤al davran›fllardan uzaklaflt›r›r ve bazen onlar› sald›rganlaflt›r›r. Bir müren ya da baflka bir bal›¤› beslerken yanl›fll›kla o bal›k taraf›ndan ›s›r›lan dalg›çlar gördüm. Bu yüzden, bal›k beslerken dikkatli olmal›s›n›z. Bal›¤a ve çevreye zarar vermeyecek olan do¤al besinler kullan›n. Bir bal›k beslemek için baflka canl›lar› kesinlikle öldürmeyin. Bir denizkestanesinin kabu¤unu k›rarak bal›k beslemek kadar canice ve do¤al düzeni tehdit eden baflka bir aktivite yoktur. Koflullar›n uygun oldu¤u durumlarda bal›k beslemenin çevre aç›s›ndan çok sak›ncal› oldu¤una inanm›yorum. Bal›k beslemenin do¤al çevre üzerindeki olumlu etkilerinin olumsuz etkilerinden daha a¤›r bast›¤›na inan›yorum. 8. Foto¤rafta gözlerin net olmas›n› sa¤lay›n. Fokal uzakl›¤› di¤er objektiflere göre daha uzun olan 60 mm ve özellikle 105 mm gibi objektiflerde diyafram› ne kadar k›sarsan›z k›s›n, alan derinli¤i yeteri kadar uzun olmaz. Alan derinli¤inin darald›¤› durumlarda bal›¤›n tamam›n›n net olarak görüntülenmesi imkâns›z olur. Bal›¤›n sadece bir bölümünün net olabilece¤ini düflünüyorsan›z, öncelikli olarak gözlerin net olmas›na dikkat edin. 9. Nefesinizi kontrol ederken dikkatli olun. Kabarc›k ç›kar›rken sessiz olman›n imkâns›z oldu¤unu hepimiz iyi biliriz. Bu durumda baz› riskler de olsa, foto¤raf çekerken nefes tutmaktan baflka çare yoktur. Nefes tutuyorsan›z çok dikkatli olun. Çünkü su alt›nda nefes tutmak, karbondioksit zehirlenmesi, bafl a¤r›s› ve azalan derinlik ile ölümcül embolizme neden olabilir. 10. Bal›klara sayg› gösterin. Nüfus cüzdan›, ikametgâh gibi resmi belgelerde kullanmak için hepiniz vesikal›k foto¤raf çektirmiflsinizdir. Tak›m elbisenizi giyip kravat›n›z› takar ve bir foto¤raf stüdyosuna gidersiniz. Tüm spotlar üzerinize çevrildi¤inde bu s›k›c› dakikalar›n bir an önce bitmesini istersiniz. fiimdi kendinizi bal›klar›n yerine koyun. Fenerlerini üzerinize çevirmifl, ellerinde kocaman kameralarla üzerinize gelen kocaman yarat›klar size yaklaflarak sizden bir fleyler istiyor. Alaca¤›n›z hiçbir görüntü, sualt›ndaki herhangi bir canl›n›n yaflam›ndan daha önemli de¤ildir. Sualt› yaflam›na sayg›l› olun.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53


psikoloji kulübü

Kendini arama yolculu¤u!

Genellikle erke¤e özgü görünse de asl›nda her iki cinsiyette de kendini gösteren bir özelliktir. Dinlenmedi¤imizde, isteklerimiz olmad›¤›nda, küçük bir çocuk gibi güceniriz, ancak art›k büyükler saf›nda yer ald›¤›m›z için, a¤lamay›z da baflka yollar deneriz.

n MEL‹KE DORUK Psikolojik Dan›flman melikedoruk@yahoo.com

Uzun zamandan beri medyan›n en dikkat çeken konusu hiç flüphesiz zihnimizde pek çok kayg›, soru ve güvensizlik uyand›ran, devletin çeflitli oluflumlar› içinde ihanet, terör ya da yasa d›fl› faaliyetler içinde oldu¤unu ö¤rendi¤imiz kifli ya da kurumlara iliflkin haberlerdir. ‹nsan olarak gösterdi¤imiz zaaflardan belki de en önemlisi, kendimizi di¤er kiflilerden üstün tutma, söylediklerimizi dinletme, yap›p ettiklerimizi kabul ettirme arzumuzdur. ‹ster çocu¤umuz, ister ifl yerinde çal›flan›m›z, ister arkadafl›m›z ya da eflimiz olsun iliflki kurarken hep bu kendimizi üstün tutma kayg›m›z beliriverir. Genellikle erke¤e özgü görünse de asl›nda her iki cinsiyette de kendini gösteren bir özelliktir. Dinlenmedi¤imizde, isteklerimiz olmad›¤›nda, küçük bir çocuk gibi güceniriz, ancak art›k büyükler saf›nda yer ald›¤›m›z için, a¤lamay›z da baflka yollar deneriz. K›zar›z, küseriz, öfke biriktirir, kin tutar›z ya da zekam›z› da biraz daha devreye sokarak siyasetler olufltu-

54

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ruruz. Öyle olmad›, böyle… Erdem diye bahsetti¤imiz fley asl›nda bu zaaflar›m›z› görüp onlar› kontrol etme çabas›, onlardan kurtulamasak da nedenlerini anlamaya çal›flarak, kiflili¤imizi bu duygu ve düflüncelerin hegemonyas›ndan soyutlama gayret ve yolculu¤udur. Bu yüzdendir ki, Mevlana’y›, fiems-i Tebrizi’yi, Yunus Emre’yi zihnimizin bir yerinde yaflat›r›z; tevazunun, do¤rulu¤un, ‘kendi’ ile hesaplaflman›n modeli olarak.. Sonra da deriz ki, “Kendini bilen Rabb’ini bilir.” Millet nas›l ki bireylerden olufluyorsa, devleti de oluflturan bireylerdir. Bireyler bulunduklar› makamlar›n gerekliliklerini yerine getirirken, kendi özellikleri, zaaflar›, bilgi ve deneyimleri ve görgüleri ile mevkilerindeki görevlerini yeniden yorumlarlar. Bir makamda görev yapan kifli, insani de¤erler denen kendini tan›may› da gerektiren özelliklere sahipse, bu özelliklerin beslendi¤i kaynak manen onu kuflat›yorsa, o görevi yerine getirme

s›ras›nda hassasiyetle hak gözetiyor ve hakka girme korkusu yafl›yorsa, görevinde zaaflar›n› kontrol edebildi¤ini düflünürüz. Ya da bu kifli, görevini yerine getirirken do¤rudan kendi ç›karlar›ndan güç al›yorsa; kendisini kuflatan, gücünü ortaya koymak, kendini dinletmek, maddi kazanç elde etmek, gücü kendi gibi olmayanlara kapt›rmaktan korkmak, bu yolla kendi gibi düflünüp davranmayan kiflileri ötekilefltirmek ise o zaman bu kiflinin görevini kötüye kullanmas› muhtemelen söz konusu olabilir. Çünkü zaaflar› art›k onun efendisidir. Mikro düzeyde kifliler aras› iliflkiler, makro düzeyde millet devlet iliflkisi temelde ayn› dinamikler üzerinden ifller. Ben ve sen. Ben ve öteki. Ben ve sen’de insan insana karfl›l›kl› hak ve özgürlükler dikkate al›narak oluflturulmufltur. Ben ve öteki’nde ise, birinin di¤erine üstünlü¤ü, tahakküm ve dayatma üzerinden bir sistem söz konusudur. fieytani, ötekilefltirilenin afla¤›lan›p


haklar›n›n gasp edildi¤i, sömürgeci bir anlay›fl. Ötekinin istekleri hüküm sahibi olan için bir tehdit unsurudur. Ötekinin istekleri olursa, kendi arzular›n›n olamayaca¤› endiflesi güç sahibini her tür fleyi yapmaya yöneltir. “Ben ve arzular›m.. E¤er arzular›m olmazsa bununla nas›l bafl ederim, güçsüz olurum, bir zavall›ya dönüflürüm. De¤er ve erdemi yok say›p di¤erlerinin insan oldu¤unu unutmal›, yaln›z kendi ç›karla-

r›m için tanr› gibi davranmal›y›m. Bu yapt›klar›m sorgulan›rsa, sistemi koruyorum bahanesine sar›l›r›m, böylece her durumdan soyutlan›r›m, hatta sistemi tehlikeye soktuklar›n› söyleyerek ötekilefltirdi¤imi suçlar, yine zafer kazan›r›m. Kendimi aramak m›, kendime yabanc›lafl›r›m, insanl›ktan uzaklafl›r›m, ama olsun güç, para,erk bende olur.” Tam bu noktada akl›ma son okudu¤um roman geliyor. Kendini

aramaya dair yal›n bir dille yaz›lm›fl, ak›c›, h›zl›, 50 farkl› dile çevrilmifl, Türklerin Küçük Prens’i (St. Exuperry’nin yazd›¤› Küçük Prens isimli roman) fleklinde yorumlanan Serdar Özkan’›n yazd›¤› Kay›p Gül’ü okuman›z› öneririm. Önceki ay bahsetti¤im Elif fiafak’›n Aflk kitab›n› okuduysan›z, burada da farkl› bir bak›fl göreceksiniz.. Di¤erini kabul edebilme erdemine kavuflabilece¤imiz günler dile¤i ile…

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

55


püf noktas›

Her gün bir avuç yiyen, sa¤l›kl› yaflar...

FINDIK

fiu s›ralar en çok tart›fl›lan ürünlerden biri f›nd›k. Hükümet rekolite fazlas› oldu¤u için baz› yerlerde sökülmesini istiyor. Karadeniz insan›n›n geçim kayna¤› olan, vitamin deposu f›nd›¤› yak›ndan tan›y›n istedik... F›nd›k, demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller, Protein ve E vitamini aç›s›ndan oldukça zengin bir besin olan f›nd›k, kalp ve damar sa¤l›¤› için çok önemli olan doymam›fl ya¤ aç›s›ndan da zengindir. Ayr›ca, B grubu vitaminler bak›m›ndan da zengindir. Basit, yuvarlak yapraklar›n kenarlar› çift diflli, ucu sivridir. Çiçekler yapraklardan hemen önce ilkbaharda açar. Bir evciklidir. erkek çiçekler kedicik fleklinde 5-12 cm uzunlu¤unda sar› renklidir. Difli çiçekler çok küçük, k›fl boyunca tomurcuklarda gizlenir, 1-3 mm uzunlu¤unda k›rm›z› renklidir. Nuks meyve 1-2.5 uzunlu¤unda 1-2 cm çap›ndad›r, kabu¤un etraf›n› tamamen veya k›smen kuflatan bir kadehcik bulunur. Kadehci¤in flekil ve yap›s› f›nd›k türlerinin teflhisinde önemlidir.

YET‹fiME KOfiULLARI: K›fllar›n ›l›k geçti¤i nemli ve humuslu topra¤› sever Y›ll›k 1000-2000 mm. kadar ya¤›fl ister f›nd›k, 2 santigrat›n alt›ndaki s›cakl›klarda zarar görür. Don olaylar› ürün miktar› ve kaliteyi düflürür. YET‹fiME ALANLARI: F›nd›¤›n, Dünya’da en iyi yetiflme koflullar›n›n bulundu¤u yer Do¤u Karadeniz’dir Ticari de¤eri yüksek olan f›nd›k Trabzon-Giresun-Ordu illerinde tek tar›m tipi monokültür olarak yap›l›r. Türkiye’deki f›nd›klar›n %80’i karadeniz Bölgesi’nden sa¤lan›r. Karadeniz Bölgesi’nden baflka Marmara Bölgesi’nde de yetifltirilir. Türkiye, dünya f›nd›k üretiminde birincidir. Dünya f›nd›k üretiminin %62-65 kadar›n› Türkiye karfl›lar. Ayr›ca Türkiye Dünya’n›n en kaliteli, en lezzetli, en randumanl› f›nd›¤› yetifltirilir. Randuman F›nd›¤›n nemlili¤ini, ya¤›n› ve kalitesini ölçmekte kullan›lan bir birimdir. F›nd›k ne kadar nemsiz ve ne kadar ya¤l› ç›karsa randuman› o kadar yüksektir. En yüksek randuman 55 birimdir. En randumanl› f›nd›klar Giresun’da üretilir. Giresun f›nd›klar›n›n randumanlar› 53 ile 55 birim aras›nda de¤iflmektedir. FINDIK (corylus avellana): Palamutgillerden; kuzey yar›mküresinin ›l›k yerlerinde ve yurdumuzun en çok Karadeniz Bölgesinde yetiflen ufak bir a¤açt›r. Meyvesi (F›nd›k), sert bir kabuk içindedir. ‹çeri¤inde niflasta ve ya¤ vard›r. 56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


F›nd›¤›n faydalar› Çok iyi bir enerji kayna¤›d›r, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunlu¤unu giderir. F›nd›k, kalp ve damar sa¤l›¤› aç›s›ndan çok faydal›d›r. Kolesterolü düflürür, kalp ritmini ayarlamaya yard›mc› olur. Düzenli olarak her gün f›nd›k yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kans›zl›¤a iyi gelir, vücut ve kemik geliflimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de do¤acak çocuk için f›nd›k yemeleri çok faydal›d›r. Cinsel gücü artt›r›r, varislere iyi gelir. F›nd›k, so¤uk alg›nl›¤› ve akci¤er hastal›klar›na da faydal›d›r. Ayr›ca, cildi güzellefltirdi¤i bilinmektedir. En önemli özelli¤i ise kans›zl›¤a çok iyi gelmesidir.

Nas›l kullan›l›r? F›nd›k yafl ve kuru olarak tüketilebilir. F›nd›¤›n ya¤› da tüketilir. Yafl f›nd›k fazla yenirse ishal yapar. F›nd›k ya¤› böbrek tafllar›n› ve kumunu düflürmeye yard›mc› olur. Böbrek a¤r›lar›na iyi gelir. Ayr›ca, ba¤›rsak kurtlar›n› düflürür. Bununla birlikte, yüksek tansiyon ve midesinden flikâyeti olanlar›n fazla kullanmamalar› tavsiye edilir.

F›nd›k çeflitleri

Giresun f›nd›¤› Tombul f›nd›k Kargalak f›nd›k Uzunmusa f›nd›k Cavcava f›nd›k Kal›nkara f›nd›k ‹ncekara f›nd›k Çak›ldak f›nd›k Kufl f›nd›k Ac› f›nd›k Yass›badem f›nd›k Yuvarlakbadem f›nd›k Palaz f›nd›k Fofla f›nd›k Mincane f›nd›k Kan f›nd›k Sivri f›nd›k Ham f›nd›k Ya¤l› f›nd›k Süt f›nd›k Kara f›nd›k Giresun Karas› ‹kiz f›nd›k Avlu f›nd›¤› Göv f›nd›k

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


a¤açlar

500 y›ll›k ömrü ile ebedili¤i temsil eden güzellik

SERV‹ n ZEYNEP AYAR Orman Müh. dilkesaveran@hotmail.com

Yaz-k›fl yeflil duran yapraklar›yla ebedili¤i temsil eden servi a¤açlar›, elif harfine benzeyen zarif yap›s›yla Allah’›n birli¤ine iflaret eder. Geçmiflte genellikle mezarl›klarda kullan›lan servi a¤ac›n›n kesildi¤i zaman köklerinden bir daha yeni sürgünler vermemesi, buna karfl›l›k 500 y›l›n üzerinde bir ömre sahip olmas›, servileri hayat›n sembolü haline getirmifltir. Dünya üzerindeki nadir do¤al ormanlar›n›n bir bölümü de ülkemizin güneyindedir. F›st›k çam› ile birlikte Akdeniz’in do¤al peyzaj›n› karakterize eder. Türkülere konu olmufl inceli¤i, uzun boyu (30-35 m) ve koyu yeflil yaprak dokusu ile uzaklardan dikkat çeken herdem yeflil a¤aç veya çal›lard›r. Bu cinsin Kuzey Amerika’da, Oregon’dan Meksika’ya, Akdeniz rejyonundan Himalaya ve Çin’e kadar yay›lm›fl yaklafl›k 20 türü

58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ve bu türlerin çeflitli alt taksonlar› vard›r. Serviler park, bahçe, koruyucu flerit ve canl› çit a¤açlar› olarak dekoratiftirler. Hafif, kolay ifllenebilen, ifllendi¤inde düzgün bir sat›h veren çok dayan›kl› ve kokulu odunlar› vard›r. Mobilya ve bina inflaatlar›nda, park ve bahçe parmakl›klar›n›n yap›m›nda, marangozluk ifllerinde kullan›ld›¤› gibi telefon ve telgraf direkleri olarak da de¤erlendirilirler. Su alt› inflaat› için de çok elverifllidir. Ancak kokulu odunlar› nedeniyle, kuru g›da ve süt ürünlerinin ambalaj veya sand›klanmas› sak›ncal›d›r. Uygun iklim koflullar›n›n bulundu¤u yerlerde, rutubetli saf kum topraklar›ndan, hafif veya a¤›r balç›k veya kurak, kireçli topraklara kadar, de¤iflik özellikteki topraklarda yetiflir veya yetifltirilebilir. Genelde tohumla ve ilkbaharda ekimleriyle yetifltirilebildikleri gi-

bi, kültür varyeteleri ise çelik veya afl› yolu ile ço¤alt›labilir. Çelikleme temmuz ve a¤ustos aylar›nda yap›lmal›d›r. Afl› objeleri ise flubat – nisan aylar›nda, seralarda kalem kal›nl›¤›ndaki anaçlar›n kök hizas›na yak›n yerlerine uygulanmal›d›r. Küçük bir futbol topuna benzeyen kozalaklar› ve birbirini örtecek flekilde üst üste yerleflmifl pul yapraklar› ile di¤er i¤ne yaprakl›lardan farkl›d›r. Sürgünleri dört köfleli veya yuvarlakçad›r. Servinin birçok türü bulunur. Mezarl›klarda, flehitliklerde görülen ve Türkiye’de do¤al olarak yetiflen alt türü Adi Servi (Dall› Servi Do¤u Servisi - Akdeniz Servisi)’dir.

Adi Servi, Akdeniz Servisi, Dall› Servi (Cupressus sempervirens) Akdeniz Servisi 20-30 metreye kadar boy-


lanabilen, 500-700 y›l yaflayabilen, herdem yeflil bir a¤açt›r. Koyu yeflil renkteki pul yapraklar sürgünlere karfl›l›kl› olarak, birbirlerini örtecek flekilde yerlefltirilmifltir. Ortalar›nda uzun bir çukurluk ve ya¤ bezeleri görülür. K›sa sürgün uçlar›nda sark›k bir vaziyette duran, küre biçimindeki kozalaklar 2,5-3 cm çap›ndad›r. ‹ki y›lda olgunlaflan odunsu kozalak önce dumanl› yeflil, sonralar› koyu kahve rengindedir. Kozala¤›n üstü pullarla kapl›d›r. Her bir pulun ortas›nda bir ç›k›nt› bulunur. Servinin tan›mlay›c› bir özelli¤idir. Pulun alt›nda ise reçinesiz tohumlar vard›r. Akdeniz Servisi’nin gövdesi boyuna, ince fleritler halinde çatlakl›d›r. Genelde gövdesi dolgun olmay›p birdenbire incelir. Odunu çok sert, dayan›kl› ve güzel kokuludur. Servi a¤ac›ndan yap›lan sand›klarda güveler, bu kokudan dolay› bar›namaz.

‹stekleri az ve özellikleri hiçbir a¤aç türünün yetiflmedi¤i fazla kireçli topraklarda gayet iyi geliflmektedir. Akdeniz Servisi’nin iki varyasyonu vard›r: Akdeniz Piramidal Servisi (Piramidal Servi, Ehrami Servi), Akdeniz Horizontal Servisi (Dall› Servi). Piramidal Servi’nin dallar› gövdeye paralel olarak yukar› do¤ru yönelmifltir. Yeflil bir sütun gibi görünümü vard›r. Geçmiflte ülkemizde ve tüm Akdeniz ülkelerinde orman ve park a¤ac› olmaktan çok, mezarl›klarda, cami avlular›nda, türbelerde, flehitliklerde, kilise ve manast›rlarda bulunurdu. Horizontal Servi’nin dallar›, Piramidal Servi’nin dallar›na k›yasla, gövdeye dik bir aç› teflkil eder. Gövdeden yanlara do¤ru uzan›r. ‹stanbul Rumeli Kava¤›, Bursa, Çanakkale ve ‹zmir civar›nda güzel örneklerine rastlan›r.

KAYNAKÇA Matarac›, T., 2002. A¤açlarDo¤a Severler ‹çin Rehber Kitap - Marmara Bölgesi Do¤al – Egzotik A¤aç ve Çal›lar›, Tema Vakf› Yay›nlar›, Yay›n No:39, ‹stanbul. Yalt›r›k F. – Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitab›, 2.Bask›, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 4265 / 465, ‹stanbul. Orman Genel Müdürlü¤ü A¤aç türlerimiz, http://www.ogm.gov.tr/ (14/01/2007).

ALO 177 ÜCRETS‹Z ORMAN YANGINI ‹HBAR HATTI KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


medya

K

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ya doya kirlen, doya doya yafla.” Daha çok kirlenmek daha çok temizlenmeyi gerektirir, daha çok temizlenmek ise daha çok tüketmek anlam›na gelmektedir. Bunu sat›fl mant›¤›na çevirerek söylersek, kirlenmek tüketimi art›r›r, tüketimi art›ran fleyler ise güzeldir demek gerekiyor. Ticari aç›dan aslolan, tabii ki düflüncelerimiz de¤il yapm›fl oldu¤umuz tercihlerin yani sat›n alma e¤ilimlerimizin manipüle edilmesidir. Bunun yolu ise düflüncelerimizin, hislerimizin, arzular›m›z›n, al›flkanl›klar›m›z›n belli tercihlere do¤ru kanalize edilmesinden geçiyor. Bilhassa bilinçalt›m›z›n flartland›r›lmas›, tercihlerimizin gerçek bir muhasebeye tabi olmaks›z›n yön-

lara dönüflürler. Belli hedeflere ve eylemlere sevk edilmeleri o kerte epey daha kolay hale gelir. Toplu eylemlerde ideolojinin bask›n bir faktör olarak ortaya ç›kmas› bunun en somut göstergelerindendir. Bugün, bilindi¤i üzere ideolojilerin iyice gözden düfltü¤ü postmodern zamanlar› yafl›yoruz. Bu süreçte reklamlar acaba ideolojilerin yerini alm›fl olabilir mi sorusu can al›c› bir öneme sahip gözüküyor. E¤er öyleyse çok daha vahim bir hal içersindeyiz denebilir. Çünkü ticari illüzyonlar›n siyasal ideolojilerden çok daha sakatlay›c›, öldürücü bir ideolojiye dönüflebilece¤ini görmemiz gerekir. Bilmeli ki reklamlar, tüketimi art›r›c› rollerinden öte-

Kirlenmek GÜZEL M‹D‹R?

irlenmek güzeldir!” ‹çeri¤inde muzipçe insana gülümseyen bir ayk›r›l›k tafl›d›¤›ndand›r, bu slogan –okudu¤umuzda veya dinledi¤imizde- pek ço¤umuzu cezbetmifl olmal›. n AL‹ K. MET‹N Bunda, bizi öyle ki afacan bir çocu¤un yapt›¤› haflar›l›klardan ald›¤›m›z hazza benzer bir duyguyla yakalay›verecek söylemsel bir kurgu ustal›¤› var. ‹fadedeki muziplik ayn› zamanda tahrik edici bir gizem tafl›yor. Ne de olsa kliflelerimizin ötesinde bir anlama sahip: Kirli olman›n çirkin, kötü bir fley oldu¤u yarg›s›n› handiyse yerinden etmek isteyen bir eda, bir iddia içinde. Bu yarg›n›n zihnimizde ne denli sorgulanmaz bir yerinin oldu¤unu düflündü¤ümüzde, bunun flaka maka anarflist bir t›n›s›n›n oldu¤undan bile söz edilebilir. Ne ki dünyam›zda hiçbir fley göründü¤ü gibi de¤il. Nitekim bu ibare bir markaya bitifltirilmifl bir fley olmasayd› diyelim anti-ekonomist, kültürel özgürlükçü anlay›fllara slogan olabilecek kadar anlaml›, çarp›c› bir deyifl kabul edilebilirdi. Oysa bu bir sat›fl cümlesi olunca iflin mahiyeti büsbütün de¤iflebiliyor. Çünkü burada, ticari amaçlarla kurgulanm›fl bir flartland›rma takti¤i sözkonusu. Bu slogan› üretenler, bize kirlenmekten çekinmemek gerekti¤ini, rahatça ve istedi¤imiz gibi hareket edip hayat›n tad›n› ç›karmam›z› sal›k veriyorlar. Gayet hofl, gayet de etkileyici bir telkin. Ancak slogan›n hemen alt›ndaki/devam›ndaki deterjan markas›, bizim temizlenme mecburiyetinde oldu¤umuzu, temiz giyinip kuflanmam›z gerekti¤ini de sessizce bilinçalt›m›za enjekte ediveriyor. Dolay›s›yla buradaki flartland›rma yönteminin flöylesi bir kurgusal anlamland›rma, alg›lama düzene¤ine dayand›r›ld›¤›n› ç›karsayabiliyoruz: “Daha özgür yaflamak için daha fazla kirlenmekten çekinme; temizlenmek nas›lsa –art›k- çok kolay; çünkü iflte böyle bir deterjan var; öyleyse deterjan›m›za güven, do-

lendirilmesi gerekiyor. ‹nsanlar›n markaya veya belli davran›fl kal›plar›na flartland›r›lmas› ticari yaklafl›mlar›n temel mant›¤›n› oluflturuyor. Ticari sloganlar bu anlamda siyasal ideolojilerle önemli bir benzerlik gösterirler. ‹deolojilerin, düflünce ve elefltiriyi ekarte eden bütünlükçü do¤as› sebebiyle do¤ru-yanl›fl, iyi-kötü, güzelçirkin fleklinde baz› ezberler ürettikleri malum. Bu ezberler sebebiyle insanlar kolayca manipüle edilebilir varl›k-

ye tüketim biçimlerini (normlar›n›) bir statü ve de¤er sistemi haline getirmek suretiyle daha üst düzeyde bir rol oynarlar. Bu sebeple toplum bilincini ve psikolojisini manipüle edici bir anlam dünyas› meydana getirirler. Bilhassa imgesel bir anlat›m ve söylemle mevcut tüketim normlar›n› flekillendirmeye yönelik olarak belirli alg›lama biçimlerini topluma empoze etmek üzere kurgulan›rlar. Ticari sloganlar›n içerdi¤i anlam dünyas›n› belirleyen


üst ideoloji tüketimciliktir. Adeta ‘tüketti¤im kadar var›m’ diyen insan tipleri oluflturmakt›r bu ideolojinin bafll›ca karakteristi¤i. Tüketim ideolojisi ticari illüzyonun bir bak›ma alamet-i farikas›n› oluflturur. Tüketme arzusunu, ifltah›n› kamç›lamayan slogan neredeyse ölü bir içerik tafl›r. Sözkonusu arzunun çok derinden derine toplumun bilinçalt›na ve ruhuna nakfledilmesi ticari illüzyon sanat›n›n en önemli stratejik özelliklerinden birisidir. Bir di¤er stratejik özellik de insanlarda öncelikle tüketime elveriflli bir zihniyet, ruh ve kültür de¤ifliminin sa¤lanmas› olmufltur. Baflka deyiflle herhangi bir markan›n telkin edilmesinden önce marka tutkusunun -tabir

caizse- ideolojisinin içsellefltirilmesi ticari aç›dan stratejik bir önem tafl›r. Bunun için illüzyonlar, öncelikle toplumda belli bir ihtiyaç ve arzuyu üretmek zorundad›rlar. Oysa geleneksel toplum yap›s› illüzyon stratejistleri aç›s›ndan bir handikap teflkil etmektedir. Gelene¤in dünyas›nda ihtiyaçlar afla¤› yukar› muayyen bir yap›ya sahip oldu¤u gibi tüketim normlar› da genellikle nesnelerin kullan›m de¤eriyle s›n›rlanm›fl bir özellik tafl›r. Dolay›s›yla

geleneksel normlar›n hakim oldu¤u bir sosyo-kültürel yap› azg›n bir tüketim kültürünün geliflmesine meydan vermez. Hatta israf›n kötülenmesi, geleneksel toplumlar› karakterize eden güçlü bir norm olarak kendisini gösterir. Sanayileflmenin geleneksel yap›lar› çözücü etkisi burada gayet aç›klay›c› bir flekilde karfl›m›za ç›kar. Tüketim ekonomisi bilindi¤i gibi sanayileflmenin bir sonucu, hatta tezahürlerinden biridir. Sanayileflmenin getirdi¤i büyük hacimli, fabrikasyon üretim, tüketimi tetikleyecek sosyo-kültürel de¤iflmelere gerek duyurmufltur. Tüketim art›fl›n› sa¤laman›n yolu, en nihayetinde toplumda yeni ihtiyaç ve arzular›n teflekkül ettirilmesi olabilirdi. Arz›n talepten daha fazla oldu¤u bir ortamda yap›lmas› gereken fley belli gibidir: Talebi arza yak›n bir düzeye ç›karmak. Ne ki arz›n devaml› artma zorunlulu¤u gösterdi¤i bir ekonomik yap› içinde talebin sürekli körüklenmesine, dahas› manipüle edilir bir k›vama getirilmesine ihtiyaç vard›r. Talebin yönetilebilirli¤i bununla kaim olacakt›r. ‹flte bu durumda toplumun her türlü tüketim format›na uygun hale getirilebilir bir nesneye dönüfltürülmesi gerekir. Ticari illüzyonlar tam› tam›na böylesi bir dönüfltürücülükle anlam kazanm›fllard›r. Esasen flu veya bu markan›n benimsetilmesinden daha çok, flu veya bu davran›fl kal›plar›n›n, sat›n alma güdülerinin oluflturulmas›d›r yapt›klar› iflin anlam›. Bunun için kullan›lan semboller ve imgelerle yeni arzular, yeni yeni talepler oluflturulur. Semboller tüketim ideolojisinin aç›k tafl›y›c›lar›d›r. Sözgelimi bir araba markas›, araba olmaktan baflka bir üstünlü¤ü ve statüyü temsil etmeye bafllar. Çeflitli görsel un-

surlar ve sloganlar bu üstünlü¤ü zihinlere kaz›yacak flekilde kurgulan›rlar. Kad›n unsuru bazen bilhassa öne ç›kar›ld›¤›n›, araba kullanmay› hatta markay› kad›nlar için bir güç ve özgürlük sembolüne dönüfltürücü kodlamalar›n yap›ld›¤›n› görürüz. Burada önemli olan, toplumun bütün bireylerini bir flekilde tüketim ekonomisine daha fazla dahil olacaklar› bir düzeye getirmektir. Yar›n bu araba sat›fllar› için diyelim bir köylü kad›n›n, diyelim 80 yafl›nda bir kimsenin kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› bilemeyiz. Stratejistler, flartlar gerekti¤i takdirde onlar› da tüketici haline getirecek illüzyonlar üretmekten geri kalmayacaklard›r. Bunun için gerekli toplumsal arzunun sembol ve imgelerini üretmekse illüzyonistlerin ifli olacakt›r. Bafla dönersek, “Kirlenmek güzeldir” slogan›, çocu¤una “Üstünü bafl›n› kirletme!” diyen bir annenin sesini k›st›rabilecek kadar etkili bir imgesellik içeriyor. Annenin sözünü yads›yan, hatta onu çocu¤una haks›zl›k yapma duygusuyla kayg›land›rabilecek kadar da masumane bir retori¤e sahip. Bunun çocuklar üzerindeki etkisinin –kim bilir- çok daha ileri düzeylere varabilece¤i ihtimalini ise hiç mi hiç küçümsememek gerek. Kirlenmeyi e¤lenmek ve özgürlükle özdefllefltirmeye bafllayan bir alg›lama biçimi, beraberinde bizzat kirlenmenin kendisine bir de¤er atfetmeye do¤ru dönüflebilir. Bilinçalt›na güven olmaz. Kafka’n›n böcekleflen insan›n› bir fantezi gibi düflünürsek aldan›r›z. Bilinçalt› e¤er insan oluflumuzda çok önemli bir belirleyici olabiliyorsa, o takdirde illüzyonistlerden korkmak gerekti¤ini unutmamak zorunday›z. “Kirlenmek güzeldir” falan derken ve hatta fark›na dahi varmadan, içten içe “Kirliyim, o halde var›m!” demeye bafllam›fl ucube insan topluluklar›na dönüflmemiz iflten de¤il. “Yok can›m” diye burun k›v›ranlar, yok diye diye kaybedilmifl de¤er ve güzelliklerin neler oldu¤unu zahmet edip bir düflünsünler. Gene e¤er “yok bir fley” diyeceklerse, onlara tez elden bir de Kafka’n›n “De¤iflim”ini okumalar›n› öneriyorum. Sonras›na gayr› bir fley diyemem. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

61


pratik bilgiler

Vazo ve seramiklere dikkat

Çarpa çarpa zamanla vazolar›n üzerlerinde veya diplerinde çok hafif çatlakl›k olur. Bu çatlaklar zamanla su s›zd›rabilir. Buna mani olmak kolayd›r. Çatlamaya yüz tutan yerlere biraz mum eritip dökün, vazonuzun ömrü uzar. Seramik eflyalar› temizlemek için onlar› önce amonyakl› suyla silmek ve sonra da ›l›k su ile durulamak yeterlidir.

Reçele limon suyu Tavuk eti dikkat ister Tavuk eti çabuk bozulan g›dalardand›r. Son kullan›c› olan müflteriye ulafl›ncaya kadar hijyenik ortamlarda saklanmas› bir zorunluluktur. Denetim alt›nda kesildikten sonra bakteri üretimine yol açmamas› için +40 C’ de saklanmal›d›r. Tavuk eti müflteri taraf›ndan sat›n al›nd›ktan sonra buzdolab›nda en fazla 1 gün bekletilip tüketilmelidir. Derhal tüketilmeyecek ise temizledikten sonra tavuk plastik folyoya sar›larak derin dondurucuda bekletilebilir. Bu flekilde dondurulmufl etler, 18 derecede 3 ay kadar saklanabilir. Ayr›ca, tavuk eti, et tahtas› üzerinde kesilmemelidir. Siyah etten farkl› olarak mikro organizmalara karfl› daha dayan›ks›z olan tavuk etinin mermer veya plastik üzerinde kesilmesi gerekir.

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Reçel yapaca¤›n›z meyvalar› iyice y›kay›p kurulamal›s›n›z. Kar›flt›r›rken mutlaka tahta kafl›k kullanmal›s›n›z. fiekerlenmeyi önlemek için limon tozu yerine, limon suyu kullan›n. Kavanozlara koydu¤unuzda iyice so¤umadan ve üzerindeki hava kabarc›klar›n› ka¤›t havlu ile almadan kavonozun a¤z›n› kapatmay›n. Reçellerinizi serin ve karanl›k yerde saklay›n.


Yemek yaparken uygulayabilece¤iniz pratik bilgiler

Temizlik yaparken uygulayabilece¤iniz pratik bilgiler

n Yeme¤inizin tuzunu fazla kaç›r›nca tencereye birkaç parça çi¤ patates at›n. Fazla tuzu çekecektir. n Patates piflirirken, piflirme suyuna bir kafl›k sirke koyun. Hem rengi sapsar› kal›r, hem daha lezzetli olur. n Domatesin kabu¤unu kolay soymak için, kaynar suya dald›r›p, b›ça¤›n tersini domatesin yüzünde a¤›r a¤›r gezdirin. n So¤an soyarken gözlerinizin yaflarmamas› için so¤an› içi su dolu bir tas›n içinde soyun. n Mayonez haz›rlarken e¤er sos kesilirse, bir yumurta sar›s›n› 2-3 damla sirke ile ç›rp›n ve yeterli miktarda zeytinya¤› ile koyulaflt›r›n. Bu kar›fl›m› kesilen sosa ç›rparak yedirin. n Tuz bazen sütü keser. Bu nedenle, beflamele ve di¤er sütlü soslara, k›vam› bulduktan sonra tuz koyunuz. n Pilav›n›z› tekrar ›s›t›rken, bir kab›n içinde atefle su koyup kaynay›nca tencerenizi içine oturtursan›z pilav›n›z taneli kal›r ve tazeli¤ini muhafaza eder. n Çatlam›fl bir yumurtay› hafllamak için, çatlak yerine bir dilim limon sürünüz, yumurtay› bir kafl›¤›n içine koyarak s›cak suya ( kaynar de¤il ) bat›r›n›z. Su kaynamaya bafllad›ktan 10 dakika sonra olacakt›r. n Hafllad›¤›n›z ›spana¤›n suyuyla mayonezinizi kolayl›kla boyayabilirsiniz, de¤iflik bir garnitür olur. n Sosisleri çatlamadan k›zartmak için daha evvel bir kaç yerinden bir ‹¤ne ile deliniz. n Salatan›z›n lezzetli olmas›n› isterseniz, evvela sirkeyi veya limonu Tuzla kar›flt›r›p dökmeli sonra zeytinya¤›n› ilave etmelisiniz.

n Evde ortaya ç›kan kar›ncalar› yok etmek için kahve telvesi kullanman›z iyi sonuç verecektir. n Bulafl›k suyunuza bir kafl›k sirke katmakla bulafl›klar›n›z›n daha kolay ve güzel y›kand›¤›n› göreceksiniz. n Sebzelerinizi tuzlu suda y›kamay› al›flkanl›k haline getirin. Tuzlu su, sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler. n Parlakl›¤›n› yitirmifl bir sürahiye eski halini kazand›rmak için yar›s›na kadar y›rt›lm›fl gazete ka›¤›d› doldurun, üçte birine de s›cak su doldurup s›k› s›k› sallay›n. n Piflirirken tencerenin dibi tuttuysa bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir. LEKELER‹ KOLAYCA ÇIKARIN n Taze ceviz lekesini elden ç›karmak için, eller önce bir iki dakika kadar sirkeye bat›r›lm›fl bir pamukla ovulur. Sonra da so¤uk suyla ovulur ve y›kan›r. n Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek ç›kartabilirsiniz. n Zeytinya¤› lekesini ç›kar›rken bir lokma ekmek içi yuvarlan›p lekenin üzerinde gezdirilmelidir. n Masa örtüsü üzerindeki pancar lekesini ç›karmak için bir ekmek parças›n› suyla ›slat›n, düz bir yüzeye yerlefltirin ve örtünün lekeli k›sm›n› ekmek parças›n›n üzerine koyun ve yine ›slat›lm›fl bir ekmek parças›n› üzerine yerlefltirin. Ekmekler lekeyi emecektir. n Mutfak eflyalar›n›n üzerindeki etiket izlerini yok etmek için, üzerlerine mobilya cilas› serpip yumuflak bir bezle silin.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63


kitap ajandas› n OSMAN SÖ⁄ÜT

Edirne Hat›ralar› KAZIM KARABEK‹R / YAPI KRED‹ YAYINLARI / 2009 Kaz›m Karabekir (1882-1948) son dönem bir Osmanl› paflalar›ndan, bir orgeneral. Gerek 1. Dünya Savafl› s›ras› Çanakkale ve Kafkasya cephesinde, gerekse Kurtulufl savafl›nda baflar›l› komutanl›klar yapm›fl bir vatansever. Bu baflar›lar› dolay›s›yla 1923^te ‹stiklal Madalyas› ile ödüllendirilen Kaz›m Karabekir, 1922’de Edirne milletvekili olarak siyasete de girmifl, 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n kurucular› aras›nda yer al›p daha sonra genel Baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. ‹kinci dönem milletvekilli¤inden sonra zor günler yaflamaya bafllayan Karabekir, 1939’da yeniden ‹stanbul milletvekilli¤ine seçilmifl, 1940l› y›llarda da milletvekili olarak siyasi çal›flmalar›n› sür-

dürmüfltür. Edirne Hat›ralar› adl› kitap, Kaz›m Karabekir’in Balkan Savafl›nda Bulgarlar taraf›ndan kuflat›ld›¤› zamanlara iliflkin hat›ralar›n› içermektedir. Balkan Savafl›n›n Edirne’deki geliflmeleriyle ilgili pek çok olaya kurmay binbafl› rütbesiyle flahitlik eden Karabekir, Edirne Hat›ralar›’nda, ’in Onuncu F›rka taraf›ndan gerçeklefltirilen harekat›n planlanmas› ve uygulanmas›yla ilgili bütün detaylar› aktarmaktad›r. Bu da Balkan Savafl›n›n askeri cephesiyle ilgili araflt›rma yapanlar için oldu¤u kadar, Kaz›m Karabekir’in askeri ve kiflili¤ini yak›ndan tan›mak isteyenler içinde önemli bir kaynak anlam›na gelmektedir. Kitab›n ilk defa yay›mlanm›fl oldu¤un da belirtmeden geçmeyelim.

Küreselleflme Sürecinde Kimlik ve Farkl›laflma CEVAT ÖZYURT / AÇILIM K‹TAP / 2006 Küreselleflme olgusuyla ilgili çal›flmalar, yaflad›¤›m›z sürecin anlafl›lmas› bak›m›ndan önemli. Dünü de¤il bugünü anlamaya dönük bir çaba olarak bizi çok daha do¤rudan ilgilendiren bir konu. Bunun için küreselleflmeyle ilgili yay›nlar›n yaflad›¤›m›z dünyaya ayna tutma iddias›nda olduklar›n› biliyoruz. Ne var ki yaflad›¤›m›z dünya üzerine konuflman›n geçmifl günler hakk›nda konuflmaktan epey daha zor oldu¤u söylenebilir. Çünkü yaflad›¤›m›z dünya henüz oluflum halindedir, baz› karakteristikler yeterince belirginleflmemifl, baz›lar› ise güncel atmosferin bask›s› ve gölgesi alt›nda alg›lanabilmektedir. Küreselleflme Sürecinde Kimlik ve Farkl›laflma adl› kitapta küreselleflmenin neden karmafl›k bir olgu oldu¤u konusu irdeleniyor. Burada, küreselleflmenin içerdi¤i belir-

64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

sizliklere dikkat çekilmekte, gelecekte nas›l bir dünya ile karfl›laflaca¤›m›z sorusunun cevab›n› verebilecek durumda olmad›¤›m›z belirtilmektedir. Küreselleflme tersine çevrilemez bir süreç midir? Ulusal kimlikler kay›p m› olmakta yoksa dönüflüme mi u¤ruyor? Kimlik siyasetinin güçlenmesi modernizmin bir baflar›s›zl›¤› m›d›r? Kültür ve kimlik olgusunun siyasal parçalanmalara yol açmas› kaç›n›lmaz m›d›r? Bu sorular›n cevab›n› vermek yerine, kitap boyunca neden bu sorular›n flimdiden cevaplanamayaca¤› konusunda bir fikir edinme imkan›n› bulabiliyoruz. Bununla beraber, yazar, farkl›l›klarla bir arada yaflama prensibini temel bir yaklafl›m olarak kitap boyunca korumakta ve bu yolda kimlik probleminin tart›fl›lmas›na katk›da bulunmaktad›r.


Özgürlük Peygamberi Hz. Muhammed ABDULLAH fiARKAV‹ / ALTERNAT‹F DÜfiÜNCE YAYINEV‹ / 2004 Özgürlük Peygamberi adl› eser, son peygamber Hazreti Muhammedi daha iyi anlamak için bilinen siyer kitaplar›ndan çok farkl› bir bak›fl aç›s› getiriyor. Hazreti Muhammed’in yaflad›¤› olaylar üzerinden onun nas›l bir düflünce ve ruh dünyas› içinde hareket etti¤ini göstermeye dayal› anlat›m kitaba belli bir özgünlük kazand›r›yor. “Bütün iste¤im; yüre¤i, insanl›¤›n ac›lar›n›, müflkülatlar›n› ve özlemlerini kuflatacak kadar genifl bir insan›n hayat hikayesini tasvir edebilmektir.” diyen yazar Abdurrahman fiarkavi, Hazreti Peygamberi flu sözlerle tasvir ediyor: “O insan ki-bütün olumsuzluklara ra¤men-azg›n ve zorba güçlerle sonuna kadar savaflm›fl ve ne yapt›ysa, insanl›¤›n kar-

deflli¤i, adalet, özgürlük ve çilekefl yüreklerin onurunu savunmak için yapm›flt›r. O, bütün hayat› boyunca sevgi ve rahmet için, insanl›¤›n daha güzel bir gelece¤e sahip olabilmesi için çal›flm›flt›r... Ama sadece kendi peygamberli¤ine inananlar›n de¤il inanmayanlar›n da daha güzel bir dünyada yaflayabilmeleri için.” Tam da zaman›m›z›n ihtiyac› olan bir yaklafl›mla Hazreti Peygamberi anlatan bu kitab›n, peygamberlik gerçe¤ine farkl› bir ›fl›k tutacak öneme sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Kitap, Hazreti Muhammed’in putperestli¤e karfl› verdi¤i tevhit mücadelesinin anlam› boyunca tebellür ettirmesi sebebiyle klasik siyer kitaplar›ndan ayr› bir yerde duruyor.

Ölmeye Yatmak-Dar Zamanlar-1 ABDULLAH fiARKAV‹ / ALTERNAT‹F DÜfiÜNCE YAYINEV‹ / 2004 Adalet A¤ao¤lu Türk roman›n›n de¤erli isimlerinden biri. Ölmeye Yatmak roman› Dar Zamanlar adl› üçlemenin birincisi. Roman elefltirmenleri taraf›ndan yazar›n en önemli roman› diye kabul edilmekte. Roman, ö¤retim üyesi bir kad›n›n intihar etmek niyetiyle bir otel odas›na girmesi üzerine burada yaflam›na, çevresine, Türkiye’nin siyasal sosyal gerçeklerine iliflkin düflüncelerinin zihninden h›zl› bir flekilde geçmeye bafllamas›yla oluflturulmufl bir kurguya sahip. 1940’l› y›llar›n Türkiye’si, bir kasaba okulundaki ö¤retmen, ö¤renci, veli iliflkileri üzerinden son derece gerçekçi bir yaklafl›mla tasvir ediliyor. Ard›ndan 1950’li y›llar›n Türkiye’si hakk›nda da de¤iflik

RAFTAK‹LER

‹MAM-I AZAM EBU HAN‹FE YAfiAR NUR‹ ÖZTÜRK / YEN‹ BOYUT YAY. / 2009 S‹NEMASININ AYNASINDA TÜRK‹YE O⁄UZ DEM‹RALP / YAPI KRED‹ YAY. / 2009 TEK KEL‹MEL‹K SÖZLÜK AL‹ URAL / fiULE YAYINLARI / 2009

insan karakterleri ve yaflant›lar› oda¤›nda bilgilenebiliyoruz. Romanla ilgili bunlar› söylerken, roman›n didaktik bir eser gibi anlafl›lmas›na yol açm›fl olmayal›m. Aksine roman, anlat›m ve kurgu tekni¤i aç›s›ndan son derece yetkin, güçlü bir yap›ya sahip. En büyük baflar›s› da bireysel gerçeklik (yaflant›) ile toplumsal gerçekli¤i birbirine ustal›kla mezcetmesi. Okundu¤unda iyi bir roman›n ne demek oldu¤unu hemen fark ettiren bir eser. Yazar›n, Bir Dü¤ün Gecesi, Fikrimin ‹nce Gülü adl› romanlar›n›n ise Ölmeye Yatmak’›n devam› niteli¤inde oldu¤una dikkat çekerek, Adalet A¤ao¤lu’nun romanc›l›¤›n›n gücünü gösteren örneklerden oldu¤unu belrtelim.

21. YÜZYILDA ANNE VE BABA OLMAK NEVZAT ÖZER / CREA YAYINCILIK / 2009 BATILILAfiMA Düzenin Yabanc›laflmas› ‹DR‹S KÜÇÜKÖMER / PROF‹L YAYINLARI / 2009 CEP TEHL‹KES‹ PROF.DR. SEL‹M fiEKER / HAYY YAY. / 2009

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


okurdan mektup

Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz mektup ve fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr


okurdan fliir

Esintilerin en güzeli Dil varsa ve yürek, ‹nsana insanla konuflmak gerek. Can kadar yak›n, Çin kadar uzak, Bo¤az dokuz bo¤um amma, Konuflmamak, sevgiye büyük tuzak. Sen bende varsan ve ben sende, ‹lmik ilmik, hücre hücre, Sevgi niye sonsuz olmas›n ki ilanihaye. Sen, ben ve esintilerin en güzeli Rüzgar, Daha ne laz›m ki, mutlulu¤a laz›m gelen her fley var… Öyleyse hadi flimdi, pupa yelken mutlulu¤a, Elele varal›m mütebessim yüzlü dostlar divan›na. Samimi ama konuflkan, yürek yüre¤e, Sen, ben ve esintilerin en güzeli Rüzgar, Mutlulu¤a laz›m gelen her fley var… Bengisu DUMAN

Gece fiafak a¤ar›rken gece kaybolur Gitme gece, gitme, gitme ne olur Damla damla gözyafllar›m sel olur Gidip beni sensiz b›rakma gece. Saatin mi doldu, günün mü doldu Rengin de¤ifliyor, sana ne oldu Hasretin, özlemin gönlüme kald› Ne olur beni sensiz b›rakma gece. E¤er gideceksen ne olur yine gel Gündüzler geceme olmay›n engel Bekletme ne olur acele dön gel Arada ayr›l›k yaratma gece. Seni düflünürüm, seni özlerim Seviyorum seni, yine beklerim Gözlerim yollarda kalmas›n derim Bana yoklu¤unu aratma gece Günler beni usand›rd›, y›ld›rd› Aflk›m›z›, sevgimizi öldürdü Ayr›l›¤› üstümüze güldürdü Ne olur beni sensiz b›rakma gece. ‹brahim ÇINAR

Portakal a¤ac› Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- At›f Ertürk 2- ‹hsan Zengin 3- Tufan ‹lgeç

Hepimizin unutmaya çal›flt›¤› gerçe¤i Anlad›ysan sen, sevgili kardeflim “Hepimizden” Erken Ç›kt›ysan aramak üzere; kaçt›¤›m›z yola Her fleyden önce, aç›k olsun yolun! “Biz”de böyle derler… Velhas›l; Doymaksa istedi¤in, Yefliller ve turuncular aras›nda, Yaln›zca doymak ve yaflamak ki Hayat doyan› yaflat›r, açlar karanl›kta kal›r Bir portakal a¤ac› kadar seviyorum seni insanca…. Gamze CÖMERT


yemek

F›r›nda palamut MALZEMELER

n Yar›m demet maydanoz n Yar›m çay barda¤› zeytinya¤› n 1.5 kuru so¤an n 1.5 domates

n 1.5 palamut (orta boy) n 1 limon n 2 defne yapra¤› n 3 sivribiber n Tuz

HAZIRLANIfiI Bal›klar› temizletip iki parmak kal›nl›¤›nda halka halka kestirin, hafifçe tuzlay›n. Bir f›r›n tepsisine dizin. Kabuklar› soyulup halka halka do¤ranm›fl so¤an ve domatesleri, sap ve çekirdekleri ç›kar›l›p iki eflit parçaya bölünmüfl biberleri ve yapraklar› ay›klan›p ince k›y›lm›fl maydanozu bal›klar›n üzerine döfleyin. Üstüne defne yapraklar›n› koyun, zeytinya¤›n› gezdirerek dökün. Kabu¤unu soyup kesti¤iniz limon dilimlerini bal›klar›n üstüne yerlefltirin. Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün. Önceden 180 derecede ›s›t›lm›fl f›r›nda, biberler yumuflay›ncaya kadar üstü kapal› olarak, sonra folyoyu alarak üstü aç›k biçimde bal›klar biraz k›zarana kadar piflirin.Servis taba¤›na alarak s›cak olarak servis yap›n.Arzu ederseniz havuç ve kereviz de ilave edibilirsiniz

Ayva tatl›s› MALZEMELER

HAZIRLANIfiI Ayvalar› soyup ikiye bölüyoruz ve çekirdeklerini ç›kar›yoruz. Genifl bir tencereye suyumuzu ilave ederek ayvalar›n kesik k›s›mlar› üstte kalacak flekilde diziyoruz. Her ayvan›n üzerini örtecek flekilde servis kafl›¤› ile birer kafl›k toz fleker ilave ediyoruz. Su kaynayana kadar harl› ateflte daha sonra k›s›k ateflte olmak üzere rengini alana kadar (yaklafl›k 1,5 saat) pifliriyoruz. Süsleme için kaymak ve file f›st›k tercih edebilirsiniz. Ama, bu tatl›ya ceviz de çok yak›fl›yor.

n 6 Adet orta boy ayva n 4 Su barda¤› toz fleker n 6 Su barda¤› su n 2 Rulo kaymak

68

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


otomobil

Peugeot 206+ fiimdi daha karfl› konulmaz

Peugeot’un yeni modeli 206+, rahatl›¤›, kullan›m›, çevreye sayg›s› ve uygun fiyat›yla kendine otomobil piyas›nda iyi bir yer edinmeye haz›rlan›yor. 207’nin dinamik ön yüzünden esinlenen modern d›fl tasar›m›, yeni motor kaputu, yeni panjur ve farlar›, otomobilini kendi s›n›f›ndaki rakiplerinden bir ad›m öne ç›kar›yor... Peugeot, ürün yelpazesini 1998’den bu yana yaklafl›k 6.5 milyon adet üretilen 206’n›n mirasç›s› 206+ ile zenginlefltirdi. Öncüsünün dünya çap›nda kabul gören genetik özeliklerini devralan bu model böylece Peugeot markas›n›n ürün gam›n› tamaml›yor. Peugeot 206+ modern tasar›m›, çevreye sayg›l› motorlar› ve uygun fiyat-donan›m seviyesi ile dikkat çekiyor. Yeni Peugeot 206+, ilk 500 müflteriye özel 23.990 TL’den bafllayan anahtar teslim fiyatlar ile sat›l›yor. Peugeot, Türkiye pazar›nda AB segmentinin en genç ürün gam›na sahip. Temmuz ay›nda pazara sunulan Yeni 107 ve A¤ustos ay›nda pazara sunulan Yeni 207 HB ve SW’un ard›ndan Peugeot’nun AB segmentini tamamlayacak yeni modeli 206+ pazara sunuldu. Peugeot Avrupa’da 1983-2008 y›llar› aras›nda AB segmentinde 16 milyondan fazla araç sat›fl› gerçeklefltirdi. Türkiye’de ise 1999-2009 y›llar› aras›nda geçen 10 y›l içerisinde AB segmentinde 76 bin adetten fazla Peugeot modeli sat›ld›. AB segmentinin önemli oyuncular›ndan biri olan Peugeot, sat›fllar›n›n %49’unu bu segmentte gerçeklefltiriyor. Peugeot’nun bu segmentindeki varl›¤› son derece çekici ve zengin ürün gam› ile gittikçe daha güçleniyor. Kompakt, tutumlu ve çevreci Yeni 107 ile segmentinin referans modeli Yeni 207 gibi 2 güçlü model ile bu seg-

mentte baflar›l› sonuçlar elde eden Peugeot, 206+ ile AB segmentindeki konumunu pekifltirmeyi ve daha ileri seviyelere tafl›may› hedefliyor. Peugeot 206+ pazarda referans oluflturacak modern bir otomobil. Genifl kitlelerin eriflebilece¤i fiyat›yla 206+, ödünsüz bir cazibeye sahip ve müflteri beklentileriyle uyumlu bir model. Dalga tasar›ml› yeni torpido paneli, motosiklet dünyas›n› ça¤r›flt›ran göstergeleri, kaliteli iç malzeme kullan›m› ve mükemmel detay iflçili¤i ile iç mekan› son derece özenli. Do¤rudan 207’nin dinamik ön yüzünden esinlenen modern d›fl tasar›m›, yeni motor kaputu, yeni panjur ve farlar› otomobilin güçlenen kiflili¤ine katk›da bulunuyorlar

ÇEVREYE SAYGI ÖN PLANDA 75 bg güç üreten 1.4 benzinli ve 110 g/km düzeyine düflürülmüfl CO2 sal›m›yla arac›n çevreye etkisini s›n›rl› tutan 70 bg güç üreten 1.4 HDi dizel motor seçenekleri ile tüketicilerin be¤enisine sunuluyor. 206+ boyutlar› ve fiyat-donan›m seviyesi ile Peugeot gam›nda 107 ve 207 modelleri aras›nda yerini al›yor. Gerek flehir içinde gerekse flehirleraras› yollarda ve otoyollarda rahat kullan›m olana¤› sunan çok yönlü küçük aile modeli aras›nda böylece gerçek bir denge noktas›na kavufltu.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

69


sa¤l›k

n Gyn. Opr. Dr. M. Ali Serkan Özkul Bat› Bahat Hastanesi Kad›nHastal›klar› ve Do¤um Uzman›

Rahim a¤z› kanseri

Dünyada kad›nlar aras›nda en s›k görülen hastal›klardan biri olan rahim a¤z› kanseri konusunda yeterince bilgi sahibi insanlar de¤iliz. Geç kalmadan, kötü sonuçlar›n oluflmamas› için s›k s›k kontrol için doktora baflvurmal›y›z... Son y›llarda çok s›k görülen ve hastalar›n genellikle doktora gitmeye çekindi¤i ve bu yüzden çok geç kal›nan, hiç de istemedi¤imiz sonuçlara yol açan bir hastal›kla ilgili sizleri ayd›nlatmak istiyoruz. Konunun uzman›, Opr.Dr. M.Ali Serkan Özkul’dan görüfl ald›k:

GÖRÜLME SIKLI⁄I NED‹R? Rahim a¤z› kanseri, dünyada kad›nlar aras›nda en s›k görülen 2. kanser türüdür ve her 2 dakikada bir kad›n›n hayat›n› kaybetmesine neden olur. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) güncel olarak tüm dünyada 2 milyondan fazla kad›nda rahim a¤z› kanseri oldu¤unu tahmin etmektedir. Her y›l 490,000 yeni rahim a¤z› kanseri olgusuna tan› koyulur. Bu, günde 1,300'den fazla yeni olgu demektir

70

Tedavi edilmezse bu anormal hücreler rahim a¤z› kanseri öncüllerine ve kansere dönüflebilir. Ço¤unlukla bu uzun y›llar al›r; ancak nadir durumlarda bir y›l içinde de geliflebilir. Rahim a¤z› kanserinin en önemli sonucu ölüm olabilece¤i gibi, tedavi edilse dahi do¤urganl›¤› engelleyebilir.

NEDENLER‹ Rahim a¤z› kanserlerinin neredeyse tümü Human Papillomavirüs (HPV) ad› verilen bir virüsün belirli tiplerinden kaynaklan›r.

BEL‹RT‹LER‹ Ne yaz›k ki, rahim a¤z› kanseri ileri evreye ulafl›ncaya kadar herhangi bir belirti göstermeyebilir.Tarama testleri ile genelde tan›nmaktad›r.

RAH‹M A⁄ZI KANSER‹ NED‹R?

NASIL TEfiH‹S ED‹L‹R?

Rahim a¤z› kanseri rahim a¤z› anormal hücre ço¤almas›d›r. Rahim a¤z› kanseri yaflam› tehdit edebilen ciddi bir hastal›kt›r.

Rahim a¤z› kanserini saptaman›n birincil yolu Pap testidir. Jinekolojik muayenenin bir parças› olan Pap testi (Papanicolau smear olarak da bili-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


nir) rahim a¤z›ndaki anormal hücrelerin rahim a¤z› kanser öncüllerine veya rahim a¤z› kanserine dönüflmeden önce saptanmas›na yard›mc› olur.

RAH‹M A⁄ZI KANSER‹NDEN KORUNULAB‹L‹R M‹? HPV ve belirli tiplerinin neden oldu¤u rahim a¤z› kanserinden HPV afl›s› yapt›rarak korunabilmek mümkündür. Düzenli PAP testi ve jinekolojik muayene yapt›rarak HPV'nin yol açt›¤› lezyonlar önceden belirlenebilir ve kansere ilerlemeden önlem al›nabilir. Ancak PAP testi nadir de olsa hatal› sonuçlar verebilmektedir.Bunun için her y›l PAP testi tekrarlamak ve düzenli muayeneleri yapt›rmak gerekmektedir.

AfiI HAKKINDA DETAYLI B‹LG‹ n Afl›yla; rahim a¤z› kanseri, kanser öncesi lezyonlar ve genital si¤illere karfl› koruma sa¤layabilirsiniz. n Amerika, Avustralya ve Avrupa'daki birçok ülkede zorunlu afl› program›na dahil edilen afl›, ül-

kemiz de dahil 80'den fazla ülkede onay alarak uygulanmaktad›r n HPV afl›s› 6 ay içinde toplam 3 seferlik enjeksiyonlar fleklinde uygulan›r. ‹lk dozu takiben 2 ay sonra ikinci doz 6 ay sonra ise son doz uygulan›r. n Uygulama yerinde nadiren a¤r›, flifllik, k›zar›kl›k görülebilir. Baz› hastalarda halsizlik, yorgunluk ya da bulant›ya yol açabilmektedir. n Afl› yap›lmadan önce vajinadan al›nacak örnekte HPV tiplemesi yap›lmal›d›r. Daha önceden cinsel yaflant›s› olmayanlarda ve çocuklarda tipleme yap›lmas›na gerek yoktur. n FDA HPV afl›s›n›n daha önceden bu virusler ile karfl›laflmam›fl 9-26 yafl aras›ndaki tüm kad›nlara yap›lmas›n› önermektedir. ‹deali cinsel yaflant› bafllamadan afl› program›n›n tamamlanmas›d›r. n Yap›lan çal›flmalar 5 y›ll›k koruyuculu¤un tam oldu¤unu göstermektedir. Etkinin 5 y›ldan uzun sürüp sürmedi¤i ve 5 y›l sonunda ek doza gerek olup olmad›¤› zaman içinde yap›lacak çal›flmalar sonras›nda ortaya konacakt›r..

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

71


bayram

Kurban nas›l kesilmeli? ruk hareketleri cans›zd›r. Deri elastikiyetini kaybetmifltir.tüyler kar›fl›k ve matt›r.

Kesilecek hayvanlar›n sa¤l›k raporlar›n›n veya menfle-i flahadetnamelerinin olmas› gerekir. Kesim yerine getirilecek hayvanlar baflka ‹l veya ‹lçelerden getiriliyorsa Veteriner Sa¤l›k Raporu, çevre köylerden getiriliyorsa Menfle-i fiahadetnamesi al›nmas› zorunludur. Veteriner Sa¤l›k Raporu düzenlendi¤i tarihten itibaren 21 gün geçerlidir.

HAYVANLARIN TAfiINMASI Hayvanlar›n bir yerden di¤er bir yere tafl›nmalar› uygun bir flekilde yap›lmal›d›r. Uygun yap›lmayan tafl›malar sonucu hayvanlarda canl› a¤›rl›k kayb›, düflüp yaralanma, asfeksi (solunum güçlü¤ü) nedeniyle ölümler ve karbondioksit fazlal›¤› sonucu sinirsel belirtiler ve k›smi felçler görüleblir.

D‹KKAT ED‹LECEK NOKTALAR n Tafl›ma kullan›lacak araçlar›n zeminlerin kaygan olmamas›na dikkat edilmelidir. Kuru ot veya saman kayganl›¤› önlemek amac›yla kullan›labilir. n Tafl›ma arac›nda hayvanlar›n ayakta ve yatarken rahat hareket edebilecekleri bir alan sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla küçük dana,koyun ve keçiler için her hayvan bafl›na 0.4 m2 alan, 150kg olan hayvanlar için hayvan bafl›na 1.1-2 m2 alan düflecek flekilde hayvan konulmas›n›n uygun olaca¤› önerilmektedir. Her büyükbafl hayvan için ortalama 2 m uzunlu¤u ve 60 cm geniflli¤inde yer ayr›lmas› uygundur. n Büyükbafl hayvanlar tafl›n›rken erkek ve difli hayvanlar›n ayr› bölümlerde tafl›nmas›n dikkat edilmelidir. n Meradan al›nan hayvanlar›n tafl›nmadan 1 gün önce kesif yem ile beslenmesi gerekir. Yem yedirilmeden ve yetersiz yeflil ot verilerek yap›lan tafl›mac›l›kta yolculuk tetanisi oluflur. Yolculuk tetanisinde sallant›l› yürüyüfl, ifltah azl›¤›, yüksek nab›z gibi belirtileri görülür. Kay›plar›n ço¤u, uygun olmayan araç kullan›lmas›, uygunsuz yap›lan

72

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

SA⁄LIKLI KURBAN KES‹M‹

yükleme ve boflaltma ifllemlerinden kaynaklanmaktad›r.Tafl›ma s›ras›nda 600 kg a¤›rl›¤›nda bir bo¤a birinci günde 30- 40 kg, ikinci günde 5-7 kg, 150 kg a¤›rl›¤›nda bir danada birinci günde 4 kg, ikinci günde 1.8 kg, koyunlarda ise 3.5 kg kadar canl› a¤›rl›k kayb› olabilmektedir. Hayvanlar›n genel vücut yap›lar›na bak›l›r. Büyükbafl hayvanlarda besili olanlar›n s›rt› düz, kasla dolu, but her iki taraftan dolgun ve sivri, omuzlar genifl ve kar›n kaslar geliflmifltir.Ya¤l› hayvanlar›n le¤en kemi¤i ve kuyruk sokumu aras› elle kontrol edildi¤inde ve kavram el ile tutuldu¤unda elin içi etle dolar. Kaburgalar el ile tutuldu¤unda k›vr›lma kolay olursa, et orta ya¤l›d›r. Gö¤üs dolgunlu¤u genifl ve süngerimsi olursa et ya¤l›d›r. Küçükbafl hayvanlarda, but ve s›rt , et kalitesini gösteren ve ya¤l›l›k durumunu bildiren önemli bölgelerdir. S›rt›n do¤ru, genifl ve sert olmas› gerekir. Kuyruk ve kaburga bölgesi de besi durumu hakk›nda bilgi verir. Zay›fl›k, yetersiz beslenme ve afl›r› çal›flt›rma sonucu meydana gelen hayvanlar›n sa¤l›kl› olduklar› fizyolojik bir durumdur. Zay›f hayvanlar›n bütün organlar› normal geliflmifltir. Ancak gövde ve iç organlar›n ya¤lar›nda bir erime söz konusudur. Kaslar›n sertleflerek koyu k›rm›z› bir renk al›r. Bu tür hayvanlar›n etlerinin tüketilmesinde bir sak›nca yoktur. Afl›r› zay›fl›k (kafleksi), ileri derecede zay›fl›k durumudur. Hayvanlar› gözleri çökmüfltür, kaburgalar üzerinde kas kalmam›flt›r, el ile muayenede kavram›n avuç içini doldurmad›¤› dikkat çeker. Hayvan hareket etmek istemez, kulak ve kuy-

Kesim yeri her fleyden önce yeterli hijyenik koflullara sahip olmal›d›r. Herhangi bir yerde hayvan›n kesilmesi uygun de¤ildir. Öncelikle kesim yerinin çevresi çöplerden, kanalizasyon vb gibi at›klardan uzakta olmal›d›r. Kesim yap›lacak alan mutlaka kolay y›kanabilir bir yüzeye sahip olmal›d›r. At›k sular›n ve kan›n ak›t›labilmesi için yeterli bir e¤imin olmas› ve bu ak›nt›lar›n bir kanala ba¤lanmas› gerekir. ‹ç organ at›klar›n›n boflalt›lmas›n›n yap›ld›¤› alan kesim yerinden ayr› olmal›d›r. At›klar›n uygun ve hijyenik flekilde uzaklaflt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Daima akar so¤uk-s›cak su bulundurulmal›d›r. Su mutlaka içme suyu kalitesinde olmal›d›r. Alet ve malzemelerin y›kan›p dezenfekte edilece¤i uygun alanlar bulunmal›d›r. Kullan›lan tüm alet ve malzemenin paslanmaz çelik olmas› gerekir. Etin de¤ece¤i tüm yüzeylerin kir tutmayan, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yap›lm›fl olmas› gerekir.

KES‹M‹N UYGUN OLMADI⁄I YERLER Caddeler, sokaklar, parklar gibi umuma aç›k yerlerde kesim yap›lmas› uygun de¤ildir. Kesim ancak belediyelerin izin verdi¤i, hijyenik koflullar›n sa¤land›¤› alanlarda yap›labilir, Kapal› alanlar, özel mülk ve evlerin bahçelerinde kesim yap›labilir. Bahçe veya bunun gibi özel mülk alanlar›nda kesim yap›laca¤› zaman da belirli asgari hijyenik koflullar›n›n sa¤lanmas› gerekir. Burada dikkat edilecek en önemli hususlardan biri at›klar›n uzaklaflt›r›lmas› ile ilgilidir. Ete bulaflmalar› önlemek ve çevre kirlili¤ine yol açmamak için öncelikle derin bir çukur aç›lmal›, kan›n ve di¤er at›klar›n çevreye yay›lmas› engellenmelidir.


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

NEFES

"Nefes : Vatan Sa¤olsun", 2365 metre yükseklikteki Karabal Jandarma Karakolu'nu korumakla görevlendirilen bir yüzbafl› komutas›ndaki k›rk askerin hikayesidir. Büyük çapl› bir s›n›r ötesi operasyonun bafllamas›yla, telsiz röle isYönetmen: Levent tasyonunun bulundu¤u KaSemerci rabal Jandarma KarakoSenaryo: Levent Semerci, lu'nun önemi daha da artM. ilker Alt›nay, Hakan m›flt›r. Çünkü operasyona Evrensel kat›lan birliklerin haberleflYap›mc›: Murat Akdilek, mesi art›k bu röle istasyonu Levent Semerci ile sa¤lanacakt›r. GüneyMüzik: F›rat Yükselir do¤u’da Irak s›n›r›na yak›n Oyuncular: Mete bir ilçedeki Komando Tugay›'nda görevli Yüzbafl› ve Horozo¤lu, Engin Baykal, emrindeki askerler, tipi ve Gökçe Özyol, Turgay karla mücadele ederek iki Atalay, Banu Çiçek, Okan gün süren intikalin ard›nAvc›, Bar›fl Ba¤c›, Özgür dan karakola ulafl›rlar. KaEren Koç, ‹lker K›zmaz, rakol'da bulunan Jandarma Ergin Hepileri askerleri ile birlikte geçirdikleri günlerde ac›y›, sevinci ve hasreti paylafl›rlar; son güne kadar karakolu ve telsizi koruma görevlerini yerine getirmek için mücadele ederler.

KÜNYE

Casus K›zlar

Sam, Clover ve Alex, Beverly Hills’li s›radan üç genç k›zd›r. Dünya ‹nsan Koruma Örgütü’ne uluslararas› ajan olarak seçilince, floke olurlar. Ciddi e¤itimlerden geçen k›zlar, dan›flmanlar› Jerry taraf›ndan ilk görevlerine yollan›rlar: Beverly Hills’te yaflayan ünlü veteriner Peppy Wolfman’›n yerini belirlemek. K›zlar, Peppy’nin

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

KÜNYE di¤erleri gibi kaç›r›ld›¤›n› çabucak anlarlar. Ancak, kaç›r›lanlar›n hepsinin bak›fllar› “Mükemmellefltirici” adl› tuhaf bir makine arac›l›¤›yla de¤ifltirilmifltir! Lisedeki ola¤an hayatlar›yla, gizli ajan kimlikleri aras›nda hokkabazl›k yapan k›zlar; bu kaybolufllar›n ard›nda Fabu adl› eski bir mankenin oldu¤unu fark ederler.

Yönetmen: Pascal Jardin Senaryo: Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux Tür: Animasyon macera Yap›m: Fransa Yap›m Y›l›: 2009 Süre: 75 dakika


n MUSTAFA AKADA

T‹YATRO

KANAL ‹ ZASYON

Evlili¤e gelince!

KÜNYE Yönetmen: Alper Mestçi Senaryo: Murat Aykul Yap›mc›: Murat Toktam›flo¤lu, Kemal Kaplano¤lu Oyuncular: Okan Bayülgen, Hakan Y›lmaz, Ceren fiekerci, Serhat Özcan, Asl›han Gürbüz, Rasim Öztekin, Erol Günayd›n, Orhan Ayd›n, Hakk› Devrim, Ergül Coflkun

Yüzy›llard›r bir çok sanat eserine konu olan kad›nerkek iliflkileri bu kez “Evlili¤e gelince”de ilginç noktalara de¤inen bir komedi olarak iflleniyor. Evlilik kurumunun sorunlar›n›n ifllendi¤i, hem erke¤in hem de kad›n›n gözünden bak›p objektif bir durufl sergileyen oyunda Paul erkeklere, Content da kad›nlara kad›n-erkek iliflkileri üzerine konferans veren iki akademisyendir. Mutlu ve huzurlu hayatlar› vard›r. Hayatlar› Katherina’n›n evlerine gelifliyle hesaplaflmaya dönüflür. Can Gürzap, Nurseli ‹diz, Burcu Gül Kazbek ve Ya¤›z Tanl›’n›n oynad›¤› komedinin yazar› Leslie Stevens, yönetmenli¤ini ise Levend Öktem yap›yor.

Aflk sözleri Bir Televizyon kanal› olan Kanal‹'de geçen olaylar›n ve komik televizyon programlar›n›n yer ald›¤› komedi filmi her kesimden insan› güldürme iddias›n› tafl›yor.?Film, saf Anadolu çocu¤u ‹mdat’›n cam silici-

li¤inden Televizyon Kanal› Genel Müdürlü¤ü’ne ve Türkiye’nin rating rekortmeni bir yap›mc›ya dönüflmesini, rating rekorlar› k›ran birbirinden ilginç ve absürd televizyon flov ve programlar›n› anlat›yor.

YAZAN: W.Shakespeare YÖNETEN: Kemal Kocatürk OYUNCULAR: Deniz Çak›r, Kemal Kocatürk, Mihrace Yekenkülü¤, Eren Balkan, Ali ‹l, Erkan Pekbay. Aflk, iki kiflilik bir örgütlenme flekli midir? Yoksa aflk, hep tek kiflilik midir? Bizim memlekette s›kça rastlad›¤›m›z türden, yani hep karfl›l›ks›z çek gibi midir? Yoksa aflk, bir oyalanma, gözlerini dünyan›n gerçeklerine kapama flekli midir? K›skançl›k bu iflin tuzu biberi mi yoksa denklerin çarp›flmas› m›d›r? Makinenin ya¤lanmas› m›d›r aflk? Kimbilir belki de aflk, bir baflkas› taraf›ndan benli¤inizin ele geçirilmesidir. ‹flte “Aflk sözleri” bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevab›n› arayan bir oyun. Televizyonlardan be¤eni ile izledi¤imiz Deniz Çak›r, bu oyunda üstün bir performans sergiliyor. Oyunlar› Küçükçekmeceliler Kültür Merkezlerinde izleyebilecekler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet çç

www.doktorsitesi.com

Doktorunuz sürekli yan›n›zda Gün geçmiyor ki, sa¤l›kla ilgili bir sorun ile karfl› karfl›ya kalmayal›m. Her seferinde toparlan›p, doktora koflmak yerine evinizde kendi kendinizin doktoru olabilirsiniz. www.doktorsitesi.com, sa¤l›kla ilgili en güzel sitelerden biri. Kili derdinden, sa¤l›kl› beslenmeye, gripten, f›t›¤a, kalbe kadar her türlü sa¤l›k sorunlar› ile ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Ayr›ca önemli uzmanlar›n köfle yaz›lar›n› da bu sitede okuyabilirsiniz.

www.gencbilim.com

Bilimden, e¤lenceye... Yeni icatlar, bilim ve teknolojideki göz kamaflt›ran geliflmeler herkesin ilgisini çeker. www.gencbilim.com sizlere bundan daha fazlas›n› sunuyor. Hem bilim ve teknolojiden haberdar oluyorsunuz, hem de ö¤renciler ödevleri ile ilgili bütün s›k›nt›lar›n› çözüyor. ‹stiyorlarsa teknoloji ve bilim üzerine bilgi yar›flmas›na kat›l›yorlar. Spor haberleri ve son dakika geliflmeleri de elinizin alt›nda. Gençbilim bu yüzden di¤er bilim sitelerinden fazlas› olan bir adres...

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.10marifet.org

En güzel hobiler elinizin alt›nda Özellikle bayanlar›n ilgi ile takip etmesi gereken bir site www.10marifet.org. Evde bofl vaktinizde, evinizi daha güzel hale getirmenin püf noktalar›. Her an fark yaratabilece¤iniz bir çantan›n yap›m› veya köflenizi süsleyecek bir çiçek. ‹flte evini daha güzel, daha farkl› yapmak isteyen bayanlar›n u¤rak noktas›. Site ayr›ca kendi gibi hobi sitelerinin linkini de ziyaretçilerinin hizmetine sunuyor...

www.ttnetmuzik.com.tr

Arada¤›n›z her flark› ttnet’te Türk Telekom abonelerine müzik konusunda eflsiz bir hizmet sunuyor. En yeni albümlerden, nostoljik albümlere, en çok dinlenen mp3’lerden, sanatç›larla yap›lm›fl röpartajlara kadar pek çok hizmet elinizin alt›nda bulunuyor. Can›n›z s›k›ld›ysa www.ttnetmuzik.com’u bir ziyaret etmeniz yeterli. ‹ster e¤lenceli bir parça ile neflelenin, ister duygusal bir flark› ile uzaklara dal›p gidin. Ttnet’in abonelerine ücretsiz olarak sundu¤u bu hizmetten siz de yararlan›n...


teknoloji Google bunamay› geciktiriyor California Üniversitesi’nden psikiyatr Dr. Gary Small, daha önce internet kullanmam›fl yafll› insanlar›n internette araflt›rma yapmaya bafllad›klar›nda düflünce güçlerinde art›fl görüldü¤ünü belirledi. Hem de bir haftadan bile k›sa süre içinde! ‹nternetin, karar verme ve kompleks düflünceyi kontrol eden ana merkezini çal›flt›rd›¤›n› da belirten Small, “Eskiden bu merkezi, bulmaca gibi zihin çal›flt›ran oyunlar›n harekete geçirdi¤ini düflünürdük. fiimdi ise internetin çok k›sa bir sürede ayn› etkiyi yaratabilece¤ini biliyoruz” dedi. Small, 55 ila 78 yafllar› aras›nda 24 gönüllünün kat›l›m›yla gerçeklefltirilen araflt›rmalar›n›n bilgisayarl› teknolojiler konusunda yeni aç›l›mlara yön verebilece¤i iddias›nda da bulundu.

Hayat›n her an›n› ölümsüzlefltiren makine Yak›nda piyasaya ç›kmas› beklenen ve asl›nda Alzheimer hastalar› için tasarlanan foto¤raf makinas› kordonuyla boyuna tak›l›yor. Her 30 saniyede bir foto¤raf çekmesinin yan› s›ra akselerometresi, ›fl›k ve k›z›lötesi sensörü sayesinde çevreye yeni biri girdi¤inde veya önünde birisi durdu¤unda da görüntü alan foto¤raf makinas›, hayat›yla ilgili arfliv yapmak isteyenler için ideal bir kay›t arac› olarak de¤erlendiriliyor. 1 gigabite kapasiteli haf›zas›na 30 bin foto¤raf s›¤d›rabilen foto¤raf makinas›n›n 800 dolar civar›nda sat›fla sunulmas› bekleniyor.

Uykuyu düzenleyecek saatler geliyor

Antivirüs yaz›l›m›n›n ilham kayna¤› KARINCALAR

Bilim adamlar›n›n da onaylad›¤› saat, içindeki kimyasallar sayesinde kullan›c›s›n›n uyku düzenini sa¤l›yor. Jacques Lemans Yönetim Kurulu Baflkan› Alfred Riedl, “Kullan›c›s›n›n ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendiriyor, uyku düzenini sa¤l›yor ve vücuda pozitif enerji veriyor” dedi. Jacques Lemans’›n Yönetim Kurulu Baflkan› Alfred Riedl, sektöre yeni bir ivme kazand›rmak amac›yla üretilen ISEE saatlerini ilk kez Türk bayilerine tan›tt›. Riedl, ISEE’nin kola tak›lan di¤er saatlerden çok farkl› özelliklere sahip oldu¤unu belirterek flunlar› söyledi: “ISEE bilinen klasik saatlerin d›fl›nda çok önemli özelliklere sahip. Kullan›c›s›n›n ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendiriyor, uyku düzenini sa¤l›yor ve vücuda pozitif enerji veriyor. Koldaki damarlar üzerinden vücudu olumlu etkiler veren saat, Avrupa’da birçok üniversitenin bilim adamlar›n›n yapt›¤› testlerde baflar›l› oldu. Patenti al›nan ISEE, özel kimyasal maddeler içeriyor. A¤›rl›kl› karbonla üretilen saatlerin sat›fl›na, önümüzdeki günlerde bafllanacak.”

Kolonileri tehdit alt›ndayken kar›ncalar›n verdi¤i savunma tepkisi, programc›lara bilgisayar virüslerine karfl› yeni silah gelifltirmede ilham kayna¤› oldu. Kar›ncalardan biri herhangi bir tehdit tespit etti¤inde, düflman› yenmek için di¤erleri hemen bir araya toplafl›yor. ABD'deki Wake Forest Üniversitesinden bir ekip, kar›ncalar›n bu stratejisini deneme halindeki bir güvenlik yaz›l›m›na adapte ediyor. Bu çerçevede "dijital kar›ncalar" bilgisayar a¤lar›nda dolaflarak, "iflgalci" olup olmad›¤›na bakacak. Bir kar›nca herhangi bir iflgalci belirledi¤inde savafla kat›lmas› için takviye "asker" ça¤›racak. Araflt›rmac›lar, bu yeni kar›nca temelli sistemin, yeni virüsleri tespit etmek için

sürekli güncellefltirme gerektiren geleneksel güvenlik programlar›ndan daha h›zl› çal›flaca¤›n› düflünüyor. Araflt›rmac› Glenn Fink, "Düflüncemiz, her biri bir tehdit olup olmad›¤›n› araflt›ran 3 bin farkl› türde dijital kar›nca oluflturmak. Bunlar flebekede dolafl›rken, do¤adaki kar›ncalar›n di¤erlerini yönlendirmek için arkalar›nda koku b›rakmas›na benzer flekilde dijital izler b›rakacak. Dijital kar›nca, tehdit belirledi¤inde arkas›nda güçlü bir iz b›rakacak flekilde programland›" dedi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


bulmaca

BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


29_HayatDergisi  

SUNAY AKINAL‹fiAN ENGELLER‹ B‹RL‹KTE AfiIYORUZHASANKEYFHAKANfiÜKÜRKÜÇÜKÇEKMECE’DEKÜÇÜKÇEKMECE’YEDEVHASTANE K A S I M - A R A L I K 2 9 KÜÇÜKÇEK...

29_HayatDergisi  

SUNAY AKINAL‹fiAN ENGELLER‹ B‹RL‹KTE AfiIYORUZHASANKEYFHAKANfiÜKÜRKÜÇÜKÇEKMECE’DEKÜÇÜKÇEKMECE’YEDEVHASTANE K A S I M - A R A L I K 2 9 KÜÇÜKÇEK...

Advertisement