Page 1

MAYIS - HAZ‹RAN • SAYI 26

HAKAN SKSM’DE fiÜKÜRMUHTEfiEM KÜÇÜKÇEKMECE’DE GALA

EMRE SUNAYKINAY AKIN

TOPTAN’DAN ENGELLER‹GENÇLERE B‹RL‹KTE AfiIYORUZ HAYAT DERS‹

Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z


360 0 belediyecilik vizyonuyla, Küçük ‹stanbul’da büyük de¤iflim! y a i n e aziz y KÜÇÜKÇEKMECE www.kucukistanbul.org

BELED‹YE BAfiKANLI⁄I


Baflkan’dan mektup...

Küçük ‹stanbul’un eli öpülesi anne ve babalar›na... Merhaba Küçük ‹stanbullular, Mektubuma siz de¤erli Küçükçekmeceliler’e göstermifl oldu¤unuz teveccühten dolay› teflekkür ederek bafllamak istiyorum. Geçen yerel seçimlerin ard›ndan, yeni bir hizmet döneminde daha sizlerle birlikte olman›n onurunu yafl›yoruz. Vermifl oldu¤unuz bu kutsal sorumlulu¤u; bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da en iyi flekilde tafl›yacak ve Küçükçekmece’yi dünya ligine ç›karacak dev projelerin alt›na imza atmaya devam edece¤iz. Önümüzdeki y›llar için hedefimiz; 360 derece belediyecilik vizyonunu Türkiye ve dünyaya model oluflturacak flekilde gelifltirmek ve Küçükçekmece’yi dünyan›n örnek ilçesi haline getirmektir. Bildi¤iniz gibi son befl y›lda, Küçükçekmece’nin seksen y›l›na bedel bir performans sergileyerek tam 313 projeyi ilçemize kazand›rd›k. Sahil fleridinden yeflil alanlar›na, spor sahalar›ndan kültür merkezlerine kadar hayat›n her alan›n› kapsayan hizmetlerle ilçemizin çehresini de¤ifltirdik. fiimdi, k›r›lmas› güç gibi görünen bu rekoru daha da yükseklere tafl›ma zaman›. fiimdi, Küçükçekmeceli olma gururunu, dünya vatandafll›¤› vizyonuyla pekifltirme zaman›. Dünya vizyonumuzun önemli bir k›sm›n› ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti haz›rl›klar›m›z oluflturuyor. fiimdiye dek kentin kültür ve sanata en çok yat›r›m yapan ilçesi olarak, 2010 y›l›n›n kültür ve sanat ajandas›na damgam›z› vuracak yenilikler tasarl›yoruz. Bir di¤er önemli hedefimiz de, Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023’e; herkes taraf›ndan imrenilen, görenlerde hayranl›k

uyand›ran, bambaflka bir Küçükçekmece olarak merhaba demek. Bu konuyla ilgili uzun vadeli plan ve projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Biliyoruz ki hayattaki en büyük yar›fl, daha iyiye ve güzele ulaflmak için kendimizle yaflad›¤›m›z yar›flt›r. Ve bu yar›fl ancak; rehavete kap›lmadan, geri ad›m atmadan, durmaks›z›n çal›flarak kazan›l›r. Avrupa’n›n ikinci Asya’n›n ilk Disneyland’› Küçükçekmece’de kurulacak. ‹ç-d›fl kumsal projesiyle uluslararas› su sporlar›n›n da yer alaca¤› bir sahil hayal ediyoruz. Küçükçekmece gölü Yar›mburgaz sahili rekreasyonu, tarihi eserlerin restorasyonu, Türkiye’nin en büyük gösteri merkezi olan Avrasya Gösteri Merkezi, Avrupa Amfi Tiyatrosu, Küçükçekmece ve Halkal› Meydan Projeleri, e¤itim kampüsleri, engelliler kasabas›, hobi bahçesi önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planlad›¤›m›z projeler aras›nda yer al›yor. Bütün bunlar gelece¤in yetiflkinleri çocuklar›m›z için birer hazine de¤erindedir, çünkü sizin çocuklar›n›z bizim çocuklar›m›zd›r. Haziran ay›nda girecekleri s›navda bütün çocuklar›m›za baflar›lar dilerken, siz de¤erli anne babalar›n, Anneler ve Babalar gününü gönülden kutluyorum. Sayg› ve sevgilerimle…

iay n e y aziz


içindekiler içindekiler 40

Emre K›nay

16

ETK‹NL‹K

RÖPORTAJ

Oyuncak Kütüphanesi

8 SKSM’ye görkemli aç›l›fl MESLEK ETK‹NL‹K Lokantac›

50

Köksal Toptan Küçükçekmece’de

28

Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derne¤i

4

12

FORUM

SKSM TANITIM

21

22

HAKKI YALÇIN

SPOR ÖDÜL TÖREN‹

30

32

18 MART ÇANAKKALE ZAFER‹

GEZ‹ GEL‹BOLU

36

42

ARGE AÇEV

BALIKÇILIK

44

47

FEVZ‹ ÇAKMAK’I ANDIK

KÜBRA DO⁄RU

48

53

19 MAYIS

YEMEK

54

56

PS‹KOLOJ‹ KULÜBÜ

fi‹FALI B‹TK‹LER ELMA

58

60

HOB‹

‹LET‹fi‹M

62

64

PRAT‹K B‹LG‹LER

K‹TAP

66 OKURLARDAN 68 A⁄AÇ / LEYLAK 70 SA⁄LIK 76 S‹NEMA&T‹YATRO

24

78 ‹NTERNET 79 TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA

S‹V‹L TOPLUM


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT MAYIS - HAZ‹RAN 2009 Say›: 26 Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na Aziz Yeniay Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Cihat Demir

Ömer Ça¤r›l

Genel Yay›n Yönetmeni cihatdemir@kucukcekmece.bel.tr

Genel Yay›n Koordinatörü

Ahmet Turan Koçer Genel Yay›n Yönetmeni

Cihat Demir Yay›n Kurulu

Ahmet Turan Koçer, Cihat Demir, Buket Cömert, Ferdal Uzundurukan Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Gedik, Ahmet Turan Koçer Enver fiengül, Halil Ortaç, Mubin Dursun, Mustafa Kuzugüden Grafik - Tasar›m

Mustafa Akada Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Özlem Erim, Mercan Ulua¤aç Foto¤raf

Aziz Kaya Cenk Türkezer Metehan Kurt Kapak Foto¤raf›

Bayram Kopuz Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd. e-mail: info@altanbasim.com

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 444 4 360 Faks: 0212 411 0 640 www.kucukcekmece.bel.tr

De¤erlerinize s›k› s›k› sar›l›n... Sevgili okurlar; Yeni dönemin bu ilk say›s›nda yine birlikte olman›n heyecan› ve sevinci içindeyiz. Geride b›rakt›¤›m›z dönem kadar azimli, en az o kadar h›rsl› bafllam›fl bir zaman dilimini yine sizlerle paylaflaca¤›z. Elbette ki elimizdeki de¤erlerin de k›ymetini bilerek ve hayat› kaç›rmayarak… fiunu söylemek gerekir ki, flu hayatta baflard›¤›m›z ifllerden daha da önemlisi ve bize hep katan çevremizdeki de¤erlerimiz. Ailemiz, anne- babalar›m›z, dostlar›m›z… Dün biz çocuktuk ve flimdi yetiflkin anne babalar olarak üzerimize düflen görev çocuklar›m›za daha çok zaman ay›rarak eksik kalmamalar›n› sa¤lamakt›r ki gelecek eksik olmas›n. Geçmifli hat›rlay›n, çocukken anne baban›z›n sizinle ne kadar vakit geçirmesini istedi¤inizi hat›rlay›n. Baban›z›n iflten dönüflünü nas›l bekledi¤inizi, okuldan koflarak eve gelip olanlar› annenize anlatmak için nas›l sab›rs›zland›¤›n›z› düflünün. fiimdi çocuklar›n›za daha çok hak vereceksiniz. Anne baba oldu¤unuzda ifliniz bitmiyor elbette, sizden ayn› ilgiyi bekleyen anne ve babalar›n›z var. ‹yi bir yetiflkin modelinin, ancak anne babalar› el üstünde tutmaya çal›flarak baflar›labilece¤i inanc›nday›m. Çocuklar›n›z sizi örnek alacaksa en iyisi olmaya çal›flmak zorundas›n›z. En iyi olmaya çal›flmak, t›pk› ar›n›n bal yapmas› gibidir, sadece kovanda bulunmakla olmaz. Uzak, yak›n çiçeklerin özlerinden al›p kovana getirerek bal yapmak gerekir. Annenize, baban›za, eflinize, çocuklar›n›za, y›llard›r emekle bugüne tafl›d›¤›n›z dostlar›n›za zaman ay›rmal›, onlara

ve hayata katmal›, size katmalar›na imkan tan›mal›s›n›z. En do¤ru yaflam kalitesini yaflayabilmek, iflin d›fl›ndaki hayat› kaç›rmamak ve kendinize zaman ay›rmak için vakit kaybetmemelisiniz. De¤erlerinize s›k›ca sar›l›n ve ne kadar flansl› oldu¤unuz bir daha düflünün, hak vereceksiniz. Unutmay›n ki siz çok önemlisiniz ve sizin etraf›n›zda geliflen her fleye yetiflebilme gücünü bulabilmek için öncelikli olarak kendinize zaman ay›rmal› ve sizi mutlu eden fleyleri yapmal›s›n›z. Hayata yön veren, hayat› flekillendiren yine sizsiniz… Siz yoksan›z ailenizin de, dostlar›n›z›n da, güzelliklerin de anlam› olamaz, t›pk› hepimizin bildi¤ini düflündü¤üm örnekteki gibi… Hani flu 1 rakam›n› kendiniz gibi düflündü¤ünüzde yan›n›za de¤er atfetti¤iniz ailenizi, iflinizi, dostlar›n›z›, hobilerinizi, bol s›f›rlarla ifade etti¤inizde rakam büyür, ama o 1 rakam›n› sildi¤inizde elinizde sadece kocaman bir s›f›r (0) kalacakt›r. ‹flte tam da bu yüzden kendinizi ve sizi siz eden güzellikleri kaç›rmaman›z› temenni ediyorum… Sevgiyle ama ille de fliirle kal›n… Kainata katabilmek için kendinizi sevin ve önce kendinize kat›n.

‹LLE DE SEVG‹YLE HER SABAH SEVG‹YLE UYANALIM GÜNE, SEVG‹YLE BAKALIM DÜNE, SEVG‹ TAfiIYACAK B‹Z‹ AYDINLIK GELECE⁄E. YAfiAM ‹KS‹R‹ ‹SE BU BEfi HARFL‹K KEL‹ME, SEVEL‹M,SEVG‹YLE YAfiAYALIM ‹LAN‹HAYE…

Fakr-u fiuara/ K›zkulesi

kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


forum

TÜRK‹YE

Muhsin Yaz›c›o¤lu’nu kaybettik Seçim gezisi s›ras›nda Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu ve yan›ndaki arkadafllar›, helikopter kazas› sonucu vefat etti. Yo¤un kar ya¤›fl› nedeniyle ancak 48 saat sonra ulafl›lan enkazda Yaz›c›o¤lu ile birlikte Erhan Üstünda¤ (BBP Sivas ‹l Baflkan›), Yüksel Yanc› (BBP Sivas ‹l Baflkan Yard›mc›s›), Murat Çetinkaya (BBP Belediye Meclis Üyesi Aday›), ‹smail Günefl (‹HA Sivas Muhabiri), Kaya ‹stektepe’nin (Pilot) cesetlerine ulafl›ld›. Muhsin Yaz›c›o¤lu devlet töreni ile ebedi istiratgah›na u¤urland›.

Türkiye, Barack Obama’y› a¤›rlad› Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› olan Barack Obama, seçildikten bir ay sonra Türkiye’yi ziyaret ederek, Türkiye’ye ne kadar önem verdi¤ini gösterdi. Siyahi lider, G20 toplant›s›n›n ard›ndan önce Arkaya’ya gelip Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ile görüfltü. Ard›ndan ‹stanbul’a geçerek burada Baflbakan Erdo¤an ile birlikte temaslar›na devam etti. Mecliste konuflma

yapan Obama, terör konusunda Türkiye’ye olan deste¤in sürece¤ini, PKK’n›n bitirilmesi için ortak hareket edilece¤inin alt›n› çizdi. ABD Baflkan› ayr›ca bölgedeki s›cak geliflmeler konusunda da önerilerde bulundu. Kuzey Irak, Ermenistan ve Kürt sorunu ile ilgili görüfllerini de mecliste dile getirdi. Obama, Türkiye’nin ça¤dafl demokratik bir ülke olarak bölge ülkelerine örnek oldu¤unu söyledi.

‹stanbul ve Ankara’y› AK PART‹ kazand› 29 Mart yerel seçimleri, ufak çapl› olaylar d›fl›nda sakin geçti. Kat›l›m›n yüksek oldu¤u seçimlerde, Adalet ve Kalk›nma Partisi yine birinci oldu. Sonucu Merakla beklenen ‹stanbul ve Ankara’y› AK Parti yeniden kazanmay› baflard›. ‹stanbul’da Kadir Topbafl, Ankara’da da Melih Gökçek, iki mega kenti 5 y›l daha yönetme konusunda

seçmenden onay ald›. Ekonomik krize ra¤men iktidar partisi AK Parti, yaklafl›k % 40’l›k oyuyla, mecliste bulunan CHP ve MHP’nin toplam oy oranlar› kadar oy almay› baflard›. Seçim sonuçlar›n› de¤erlendiren Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, “Halk›n bize yapt›¤› uyar›y› de¤erlendirip, gerekli önlemleri alaca¤›z” fleklinde konufltu.

Ekonomik krize karfl› ÖTV ve KDV indirimleri bafllad› Dünyay› saran ekonomik krizin en hafif flekilde atlat›lmas› için hükümet yeni paketler açmaya devam ediyor. Ekonomik durgunlu¤u önlemek amac›yla 3 ayl›k KDV ve ÖTV indirimleri yap›ld›. Özellikle otomotiv ve inflaat sektöründe canlanmay› art›rmay› amaçlayan indirimler hemen etkisini gösterdi. Otomotiv’de 1600 cc’ye kadar olan otomobillerden al›nan 18’lik ÖTV 3 ay süreyle %8’e indirildi. Bu sa-

4

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yede otomotiv ürecileri 6 ayl›k stoklar›n› indirim bafllar bafllamaz erittiler. Konutta al›nan %18’lik KDV de üç ay süreyle %8’e indirildi. Yine elektronik eflya ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerde de KDv ve ÖTV indirimleri yap›ld›. Bu sayede iç piyasada biraz olsun canlanma sa¤lanm›fl oldu. Hükümet krizin etkilerini azaltmak için bankalar›n kredi musluklar›n› açmalar› için de çal›flmalar yap›yor.


‹STANBUL

forum

Cumhurbaflkan› Gül, Florya Tesisleri’ni gezdi ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin Florya Sosyal Tesisleri’nde güzel bir Pazar günü geçiren Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’e vatandafllar ve özellikle çocuklar yo¤un ilgi gösterdi. 45. Cumhurbaflkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu’nu bafllatan Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, daha sonra ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin Florya Sosyal Tesisleri’ne ge-

çerek bir süre dinlendi. Tesislerde k›sa bir gezinti de yapan Cumhurbaflkan› Gül, vatandafllarla sohbet etti, çocuklar› sevdi ve hat›ra foto¤raflar› çektirdi. Cumhurbaflkan› Gül’ü karfl›lar›nda gören vatandafllar büyük ilgi ve sevgi gösterisinde bulunurken, Abdullah Gül Florya’n›n huzur veren sahilinde güzel bir gün geçirdi.

‹stanbul bu y›l da lale cenneti olacak ‹stanbul 16 milyon lale ile lale cennetine dönerken, “4. Uluslararas› ‹stanbul Lale Festivali” de bafllad›. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, bu y›l 4’üncüsünü düzenledi¤i “Uluslararas› ‹stanbul Lale Festivali” kapsam›nda Emirgan’daki Beyaz Köflk’ün Bahçesi’nde bir bas›n toplant›s› düzenledi. Bas›n toplant›s›nda bu y›l ‹stanbul’a 13 milyon lale dik-

tiklerini, ilçe belediyelerinin diktikleriyle bu say›n›n 16 milyonu buldu¤unu belirten Büyükflehir Belediye Baflkan› Topbafl, flehirlerin medeniyetlerin olufltu¤u, güzelliklerin yans›d›¤› alanlar oldu¤unu söyledi. Baflkan Topbafl, sözlerini flöyle sürdürdü: “Lale 150 y›l önce bizi terk etmiflti, tekrar geri geldi. Kent esteti¤i aç›s›ndan önemli. Üstelik çok da ekonomik...”

Sarbone’li ö¤renciler ‹stanbul’a hayran kald› Kültür ve Sosyal ‹fller Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l› Turizm Müdürlü¤ü'nün ev sahipli¤inde, Sorbonne Üniversitesi'nden gelen yüksek lisans ö¤rencileri; Tarihi Yar›mada'daki geziyle, ‹stanbul'un tarihi ve kültürel de¤erlerini yak›ndan görme f›rsat› buldular. Topkap› Saray› ile Yerebatan Saray›n› ziyaret eden ö¤renciler,

Topkap› saray›n›n kullan›m fonksiyonlar› ve büyüklü¤ü, Yerebatan Saray›’n›n ise günümüze kadar özelli¤ini kaybetmeden nas›l geldi¤ini sorularla ö¤renmeye çal›flt›lar. ‹stanbul’un tarihi ve kültürel özelli¤i karfl›s›nda hayranl›klar›n› gizlemeyen ö¤renciler, yak›n ilgi ve alakadan dolay› teflekkür ettiler.

Büyükflehir Belediye Meclisi’nde 6. dönem bafllad› ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, Baflkan Kadir Topbafl’›n yönetti¤i toplant›da 6. Dönem için iflbafl› yapt›. Meclis 1. Baflkan Vekilli¤ine Ahmet Selamet, 2. Baflkan Vekilli¤ine Göksel Gümüflda¤ seçilirken, Meclis Üyelerine hitap eden Topbafl, “‹stanbul’u hep beraber kucaklayarak sorunlar› çözmeye

devam etmek zorunday›z” dedi. Toplam 301 üyeden oluflan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, 29 Mart yerel seçimlerinin ard›ndan ilk toplant›s›n› Saraçhane Belediye Saray›’ndaki Meclis Salonu’nda gerçeklefltirdi. Topbafl, toplant›da, CHP ve MHP’li meclis üyeleriyle de yak›ndan ilgilenip, sohbet etti.

Paris Belediye Baflkan› Delanoe, ‹stanbul’dayd› Paris Belediye Baflkan› Bertrand Delanoe, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› makam›nda ziyaret etti. Baflkan Topbafl, ‹stanbul Bo¤az›’nda Paris’teki gibi yerel yönetimler saray› oluflturman›n haz›rl›¤› içinde olduklar›n› söyledi. Delanoe ile

Dünya Birleflmifl Kentler ve Yerel Yönetimler Teflkilat›'n›n (UCLG) eflbaflkanl›¤›n› yürüttüklerini hat›rlatan Baflkan Kadir Topbafl, görüflmede 8 Ekim’de Paris’te düzenlenecek “Türk Sezonu Bafllang›c›” etkinli¤ini de konufltuklar›n› kaydetti. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece’de Durmak Yok, Yola Devam 2004 y›l›, Küçükçekmece için bir milatt›. Yepyeni bir gelece¤e at›lan umut dolu ad›mlar›n bafllang›c›yd›. O ad›mlarla Küçükçekmece, kentli olman›n gereklerini yakalad› ve ‹stanbul’un kültürel dokusunun ayr›lmaz unsuru haline geldi. Küçük ‹stanbul’un mimar› olan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, seçimlerde kazand›¤› zaferin ard›ndan yeni dönem için mazbatas›n› alarak “Hizmete devam” mesaj› verdi. 29 Mart’ta düzenlenen Yerel Seçimlerde rakiplerine büyük fark atarak, Küçükçekmece halk›n›n ikinci dönem için göreve lay›k gördü¤ü Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, ‹lçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen Mazbata

Teslim Töreni’ne kat›ld›. Yüksek Seçim Kurulu’nda Hâkim Meryem Nur Atay taraf›ndan mazbatas› teslim edilen Baflkan Yeniay’a yeni dönem Meclis Üyeleri de efllik etti. Yeniay, Hâkim Atay’›n elinden mazbatas›n› al›rken, yeni dönem için “360 derece hizmet anlay›fl›yla göreve devam” mesaj› verdi. Hâkim Atay da Baflkan Yeniay’› görevde bulundu¤u ilk dönemde sergiledi¤i projelerinden ötürü kutlarken, gelecek befl y›l için baflar›lar diledi. Mazbata Teslim Töreni’nin ard›ndan Belediye binas›nda düzenlenen toplant›da çal›flanlar› ile kucaklaflan Baflkan Aziz Yeniay, personelin ve çal›flma arkadafllar›n›n tebriklerini kabul etti.

“Toprak Dede” gençlere seslendi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Küçük ‹stanbul Buluflmalar›”, gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarla çevre alan›nda aktif toplumsal bilinç oluflmas›n› sa¤layan “Toprak Dede” Hayrettin Karaca’y› a¤›rlad›. Ayn› zamanda TEMA Vakf›’n›n da kurucusu olan Karaca, Küçükçekmeceli gençlere ormanlar›na sahip ç›kma ça¤r›s›nda bulundu. Gençlerin büyük ilgi gösterdi¤i Karaca, kendisine

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yöneltilen sorular› da içtenlikle yan›tlad›¤› s›cak bir ortamda çevre bilincinin kodlar›n› anlatt›. 1980 y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ü çevre faaliyetleri çerçevesinde do¤al ortamlar›n korunmas›na yönelik yüzlerce projeyi hayata geçiren Karaca sözlerine “Bilgi paylafl›l›rsa ço¤al›r. Bilgiyi paylaflman›n en güzel yolu da okumakt›r. Ben her gün en az bir saatimi muhakkak okumaya ay›r›yorum. Bu beynimi zinde tutan en önemli egzersizdir” diyekonufltu.


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Halkal› Do¤a ‹lkö¤retim Okulu gözünü Türkiye flampiyonlu¤una dikti Küçükçekmece’nin spordaki baflar›s› taçlan›yor. Halkal› Do¤a ‹lkö¤retim Okulu Y›ld›z Erkek Voleybol Tak›m›, 2008-2009 ö¤retim y›l› okullar aras› voleybol müsabakalar›nda ilçe birincili¤inin ard›ndan, Marmara flampiyonlu¤unu da kazand›. Gözünü Samsun’da yap›lacak Türkiye flampiyonlu¤una diken y›ld›z voleybolculara madalyalar› ve ödülleri törenle verildi. ‹l Milli E¤itim Müdürü

Ata Özer, ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca, Okul Müdürü fierafettin Naml›, sporcular›n baflar›lar›yla gurur duyduklar›n› vurgulad›lar. Okul Müdürü fierafettin Naml›, “Veli, ö¤renci, ö¤retmen ifl birli¤i ile hem derslerinde baflar›l›, hem de sporda baflar›l› bir okul olduk. Baflar›lar›m›z artarak devam edecek. Bize destek olan herkese sonsuz teflekkürlerimizi sunuyorum” diye konufltu.

Ömür boyu sürecek tek flark›: Samanyolu “Samanyolu” ile Türk Pop Müzi¤i’nin unutulmazlar› aras›ndaki yerini alan seslerden Berkant, “Nostalji Akflamlar›” etkinlikleri kapsam›nda Küçük ‹stanbul’dayd›. Halkal› Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde düzenlenen (HKSM) gecede dinleyicilerle tatl› bir söylefli gerçek-

lefltiren sanatç› ayn› zamanda sevilen eserlerini de Küçükçekmeceliler ile birlikte söyledi. Berkant “fiark› söylemeyi herkes kolay zanneder bu do¤rudur, flark› söylemek kolayd›r fakat kendini dinletmek zordur” derken, dinleyicilere nefis bir müzik ziyafeti çekti.

Küçükçekmece, Nevruz’u coflkuyla kutlad› Bahar Küçükçekmece’ye Nevruz ile dokundu. Dostlu¤un, kardeflli¤in, sevginin narin rüzgâr›, Küçük ‹stanbul’u yak›lan Nevruz atefli ile kucaklarken, Halkal› Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kutlamalarda göz kamaflt›ran sahneler yafland›. Etkinlikte bir kutlama yapan Küçükçekmece Belediye Baflkan›

Aziz Yeniay, tüm vatandafllar›n Nevruz Bayram›’n› kutlarken, 21 Mart’ta kutlanaan Dünya Ormanc›l›k Günü nezdinde küresel ›s›nmaya karfl› aktif sosyal bilinç sergilemek için de ça¤r›da bulundu. Konuflmalar›n ard›ndan temsili olarak Nevruz atefli yak›l›p, vatandafllarla birlikte kutlamalara devam edildi.

Usta yönetmen Halit Refi¤’den, Kemal Tahir an›lar› Yeflilçam’›n usta yönetmeni Halit Refi¤’den Kemal Tahir an›lar›… Ünlü yazar›n vefat›n›n 39. y›ldönümü an›s›na Cennet Kültür&Sanat Merkezi’nde (CKSM) düzenlenen anma etkinli¤ine kat›lan ünlü yönetmen, Tahir ile aralar›ndaki iliflkiyi “hayranl›kla bafllay›p, dostlukla

süren bir süreçti” fleklinde tan›mlad›. Refi¤ ayr›ca Tahir’in ölümsüz eserlerinden biri olan Kar›lar Ko¤uflu’nu beyaz perdeye aktarm›fl olman›n kendisi için bir gurur vesilesi oldu¤unu ifade etti. Söylefli öncesinde, Kemal Tahir ile ilgili nefis bir görsel flölen de kat›lanlara izlettirildi.

Dr. ‹ffet Onur ‹lkö¤retim Okulu’na büyük onur Avrupa’n›n önde gelen dokuz ülkesinin destek verdi¤i ve bilgilerin karfl›l›kl› olarak paylafl›lmas› esas›na dayanan Comenius Okul Ortakl›¤› Projesi’nin finali Küçük ‹stanbul’da yap›ld›. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde (CKSM) gerçeklefltirilen final sunumunun ev sa-

hipli¤ini ayn› zamanda projenin Türkiye aya¤› olan Dr. ‹ffet Onur ‹lkö¤retim Okulu gerçeklefltirdi. Küçükçekmeceli minikler, k›ta Avrupa’s›n›n bilgisini ülkemize tafl›man›n gururunu ö¤retmenleri ve onlar› salonda izleyen aileleri ile birlikte paylaflt›lar. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


gala

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ne muhteflem aç›l›fl 8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul’un kültür ilçesi Küçükçekmece, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nin aç›l›fl›n› muhteflem bir gala ile yapt›. Usta oyuncu Haldun Dormen’in, “Dün gece sokakta yürürken komik bir fley oldu” adl› müzikalinin galas›na sanat, siyaset ve ifl dünyas›ndan pek çok ünlü kat›ld›. Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’a, ilçeye kazand›rd›¤› muhteflem kültür merkezi nedeniyle teflekkür eden Haldun Dormen, bu önemli günde kendisini yaln›z b›rakmayan Cem Y›lmaz’la da yak›ndan ilgilendi...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


gala 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul’un kültür-sanat ilçesi Küçükçekmece, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi (SKSM) ile bu alandaki üstünlü¤ünü pekifltirdi. Büyük üstat Haldun Dormen’in 35 y›l aradan sonra Küçükçekmece Belediyesi’nin katk›lar›yla sahneye koydu¤u “Dün Gece Yolda Giderken Komik Bir fley Oldu” müzikalinin galas›na ev sahipli¤i yapan Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, ayn› zamanda ‹stanbul’un en modern tiyatro sahnesine sahip… Aç›l›fl s›ras›nda kameralara konuflan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, sanata olan yat›r›mlar›n›n sürece¤ini ifade etti. Oyunun finali ise uzun y›llar konuflulacak bir sürprize sahne oldu!

BROADWAY’DEN SONRA KÜÇÜKÇEKMECE’DE Küçükçekmece Belediyesi’nin katk›lar›yla gösterime haz›rlanan ve bir Broadway müzikalinden uyarlanan “Dün Gece Yolda Giderken Komik Bir fley Oldu” gerçekten izleyenlere büyük keyif

10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

verdi.. ‹stanbul’un kültür atlas›na kat›lan yeni mega kültür saray› SKSM’ nin ev sahipli¤ini gerçeklefltirdi¤i gala ‹stanbul’da tiyatro ad›na son y›llarda yaflanan en önemli geliflmelerden biriydi adeta. Zira 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul’un kültür-sanat ilçesi Küçükçekmece, son bir y›l içerisinde hizmete soktu¤u üçüncü kültür merkezi olan SKSM ile flu anda il genelinde sahnelenen oyunlar›n da %60’›na ev sahipli¤i yaparken, portföyünde de genifl bir oyun yelpazesi sunuyor. Tüm tiyatro elefltirmenleri taraf›ndan da ‹stanbul’un en modern imkânlar›na sahip sahnesi konumundaki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nden (CKSM) daha genifl kapsaml› olan Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nin sahnesi 510 izleyici kapasiteli.

“AZ‹Z BAfiKAN’A TEfiEKKÜR ED‹YORUM” 35 y›l aradan sonra yine Haldun Dormen taraf›ndan sahnelenen ve prodüksiyonu Küçükçek-

mece Belediyesi taraf›ndan üstlenilen oyun, ‹stanbul sahnelerinin ard›ndan Anadolu’nun çeflitli illerini de dolaflacak. Gala öncesinde düzenlenen kokteyl ise adeta y›ld›zlar geçidi gibiydi. Sanat, bas›n ve ifl dünyas›n›n önde gelen isimlerine ev sahipli¤i yapan galada göze çarpan simalar aras›nda Cem Y›lmaz, Halit Ergenç, Burcu Günefl, fiahin Özer, Cengiz Semercio¤lu, Erol Büyükburç, Tar›k Pabuçcuo¤lu, Ali Sunal, Irmak Ünal, Keremcem, Hakan Alt›ner, Çolpan ‹lhan, Almula Merter, Osman Tamburac›, Fatih Mühürdar ve Sefarat’›n solisti Sami gibi ünlüler bulunuyordu. Oyun öncesinde düzenlenen bas›n toplant›s›nda kameralar karfl›s›na geçen Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve üstat Haldun Dormen’in sohbeti görülmeye de¤erdi. Dört y›l öncesine kadar tek bir tiyatro sahnesi ve sinema salonunun bulunmad›¤› ilçeyi ‹stanbul’un sanat noktas› haline getirmek için gece-gündüz denilebilecek bir düzlemde mesai sarf ettiklerinin alt›n› çizen Yeniay, “Biz kentli olma duruflunu sadece tesise ve altyap› yat›r›mda de¤il sanata ve kültüre adanan eserlerde de buluyoruz. Bizim için kentli olma olgusu kültürü yaflam›n›n ayr›lmaz parças› haline getirmifl vatandafllarla dolu bir kent infla etmektir” fleklinde konufltu. Küçükçekmece Belediye olarak sanata olan yat›r›mlar›n›n sürece¤ine de¤inen Yeniay, bir hafta


içerisinde Türkiye’nin en büyük gösteri merkezi olan k›rk bin kiflilik arenan›n inflaat›na bafllanaca¤›n›n müjdesini verdi.. Yeniay’›n bu sözlerine teflekkür ile karfl›l›k veren usta oyuncu Haldun Dormen, “Bir sanatç› olarak bize bu oyun için Küçükçekmece Belediyesi’nden teklif geldi¤i zaman aç›kças› heyecanland›m. Birlikte çok verimli bir ortamda çal›flt›k, kendilerine bir sanatç› olarak teflekkür ediyorum. Bu sanat ad›na ciddi bir hizmettir” dedi.

BUNDAN SONRAK‹ DEV KONUK CEM YILMAZ OLACAK Galan›n flafl konu¤u olan ünlü flovmen Cem Y›lmaz ise “Say›n Baflkan harika bir tiyatro salonu yapm›fl, binan›n zemin etüdünü ben yapt›m. Oradan biliyorum” diyerek bir kahkaha tufan›n›n da fitilini ateflledi. Bas›n mensuplar›n›n “Bu güzel sahnede Cem Y›lmaz’› da görebilecek miyiz” sorusu üzerine, ünlü flovmene gösteri teklifinde bulunan Aziz Baflkan’a Y›lmaz “Seve seve gelirim” yan›t›n› verdi.

Oyun görkemli bir finalle sona ererken, tüm ekip izleyicileri selamlamak üzere yeniden sahneye geldi. Oyunda eme¤i geçen ekip üyeleri de bu mutluluk çemberindeki yerini al›rken, baflrol oyuncusu Emre Basalak, bir sürpriz yaparak sevgilisi P›nar Güler’i sahneye ça¤›rd›. ‹zleyicilerin ve ekip arkadafllar›n›n flaflk›n bak›fllar› aras›nda sevgilisine evlenme teklif eden Basalak, cebinden ç›kard›¤› yüzü¤ü P›nar Han›m’a takt›. Bu s›rada Haldun Dormen ve ekibine bir teflekkür plaketi ve çiçek takdim etmek üzere sahnede bulunan Küçükçek-

mece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay flaflk›nl›ktan konuflmakta güçlük çeken gelin aday›na yan›t›n› sordu. P›nar Han›m’›n “evet” demesi ile salondan yükselen alk›fllar›n sesi adeta aflka selam durdu. Muhteflem gecenin sonunda asl›nda galan›n onuruna sahneye getirilen dev pasta belki de sürpriz bir gelin aday›n›n ilk hediyesi gibiydi. Küçükçekmece’nin sanat dolu gecelerinden biri daha iki gelinle birden sonland›. Pelin Han›m yuvas›na, Küçükçekmece yeni sanat adresi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’ne kavufltu.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

11


mekan

EFAKÖY KÜLTÜR VE SANAT MERKEZ‹

S

12

anat›n yeni adresi

Ad›na yak›fl›r bir gala ile hizmete giren SKSM, yaklafl›k 5 bin kursiyere e¤itim vermeye bafllad›. Küçükçekmeceliler, Cennet ile Halkal› Kültür ve Sanat Merkezleri’nden sonra SKSM’de de birbirinden güzel etkinlikleri izleme f›rsat› buluyorlar. Avrupa’n›n Kültür Baflkenti ‹stanbul’un kültür ilçesi Küçükçekmece, muhteflem bir kültür-sanat merkezine daha kavufltu.2 y›l gibi k›sa bir süre içinde tamamlanan Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, sanatseverleri a¤›rlamaya bafllad›. 507 koltuk ve 4 adet engelli arac› yeri olmak üzere 511 koltuklu ti-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yatro salonu, teknolojisi ve ses sistemi ile ‹stanbul’un en modern tiyatro salonu durumunda. Ayn› flekilde sanatç›lar için 2 katl› kulis de harika. Tüm katlara yay›lm›fl ses sistemi sayesinde, tek bir merkezden ayn› anda tüm binaya ses yay›n› yap›labilmekte. 42 adet LCD TV ile kapal› devre yay›n


Yaflam Boyu E¤itim Kurslar›

ADRES: Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ‹nönü Mahallesi. Maslak Çeflme Caddesi. SefaköyKüçükçekmece- ‹stanbul Tel: 0212 470 61 70

imkan› da bulunmakta. Toplam 11.526 metre karelik kapal› alan› olan görkemli sanat merkezi, çocuklardan, gençlere ve büyüklere kadar herkese çeflitli dallarda sanat e¤itimi sunmaya bafllad›. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde foto¤raf, resim ve di¤er güzel sanatlar›n sergilenmesine imkan bulunan sergi salonlar›na da sahip. Sergi alan› 350 metre karelik bir alan› kapl›yor.

SKSM’de 08-14 yafl ve yetiflkin grubu kursiyerlerimize ‘Yaflam Boyu E¤itim’ ve ‘Sanat’ branfllar›nda ücretsiz e¤itim hizmeti verilmektedir. 3 Müzik Atölyesi, 2 bilgisayar s›n›f›, 1 Resim Atölyesi, 5 Etüd S›n›f›n›n yan› s›ra ö¤retmenlerin dinlenebilecekleri, kablosuz internet hizmetine sahip Ö¤retmenler Odas› mevcuttur. Kursiyerler, Frans›zca’dan bilgisayar iflletmenli¤ine; kemandan ba¤lamaya, toplam 41 dalda e¤itim görmenin ayr›cal›¤›n› yafl›yorlar.

l ‹ngilizce l Almanca l ‹spanyolca l ‹talyanca l Rusça l Frans›zca l Bilgisayar ‹flletmenli¤i l Bilgisayarl› Grafik l Web Tasar›m l Bilgisayarl› Muhasebe l T›p Sekreterli¤i l Giriflimcilik l Diksiyon l Protokol ve görgü kurallar› l Aile içi iletiflim l Afet Bilinci l Türk Müzi¤i Solfej-Koro l Uygulamal› Tiyatro l Halk Oyunlar› l Sinema-tv l Gazetecilik l Radyo program› sunuculu¤u l E¤itici Annelik

Sanat Branfllar› l Kanun l Kemençe l fian l Ritim atölyesi l Gitar l Ba¤lama l Keman l Ney l Türk Halk Müzi¤i Koro l Bat› Müzi¤i Solfej-Koro l Yan Flüt l Ud l Klarnet l Foto¤rafç›l›k l Resim l Tambur l Kaval

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

13


mekan

Bunun yan› s›ra SKSM’de Bilgi Evi de bulunmakta. Bilgi evinde 52 adet bilgisayar, MEB’in belirledi¤i 100 temel eserin yan› s›ra 1500 eserden oluflan kütüphane, LCD TV, DVD, projeksiyon gibi eloktronik cihazlar, ö¤renci kulüp odas›, 2 etüt s›n›f› bulunmakta ve Bilgi Evi’nde 5 binden fazla ö¤renciye hizmet verilmektedir. Say›sal, Sözel ve ‹ngilizce etütleri ö¤rencilerimize e¤itimleri için destek olurken; Bilgisayar, ‹ngilizce, Resim kurslar› kiflisel geliflimlerine katk› sa¤lamaktad›r. Çocuklar›m›z Satranç, Tak› Tasar›m, ‹stanbul, Tiyatro, Müzik, Kitap Okuma, Küçük Han›mefendiler Küçük Beyefendiler, Matematik, ‹ngilizce Okuma ve ‹ngilizce Konuflma kulüpleriyle de sosyal anlamda hayata haz›rlanmaktad›r. Her hafta alan›nda uzman kiflilerce düzenlenen seminerlerden çocuklar›n yan› s›ra aileleri de faydalanmaktad›r. Kültür ve Sanat Merkezi’nde ayr›ca tüm kursiyerler ve refakatçi yak›nlar›, görevli personel ve gelen ziyaretçilerimiz için 3 farkl› katta cafe hizmeti verilmektedir. 186 kiflilik Cafe-Restoran ve Teras da sizleri bekliyor. Kültür ve sanat dünyas›n›n zarafetini, hayat›n di¤er alanlar›na da tafl›mak çerçevesinde sosyal etkinliklerimizi Küçük ‹stanbul'a yak›fl›r bir atmosferde sunuyoruz.

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


röportaj

16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


n BURCU EDA ERDEM

1970 y›l›nda Küçükçekmece’de do¤du Emre K›nay, ilk ve orta ö¤renimini de burada tamamlad›ktan sonra 1990 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar› Tiyatro Bölümünü kazand›. 1992 y›l› itibariyle, ö¤rencisi oldu¤u Zeliha Berksoy’un daveti üzerine Bak›rköy Belediye Tiyatrolar›nda profesyonel olarak oyunculu¤a bafllad›. Emre K›nay flu s›ralar oyunculu¤un yan› s›ra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda bafllad›¤› yüksek lisans e¤itiminde tezini tamamlayarak doktora yapmay› hedefliyor.

Sahne biter, perde kapan›r... Oyunculuk orada kal›r...

EmreK›nay

Son derece samimi, dürüst ve sevecen bir insandan bah-sediyoruz. Hepinizin evine mutlaka bir flekilde konuk olan, son derece harika bir oyuncu Emre K›nay… Sadece oyuncu de¤il elbette, çok aranan bir dost, sevilen bir e¤itmen, çabalayan bir tiyatrosever, duyarl› bir baba… Özel hayat› ile ilgili saçma sapan yaz›lan yaz›lara, ona yap›lan haks›zl›klara ve bütün umutsuzluklara inat dimdik durabilen, haks›zl›¤a direnen örnek insan Emre K›nay, bir Küçükçekmeceli olmaktan ne kadar mutlu oldu¤unu ve Küçükçekmece’nin geliflimini yak›ndan takip etti¤ini anlatt› bizlere. Tad›n› ç›kar›n…

n Siz bir Küçükçekleri benim. Bizde ab“Her fleyden önce yapt›¤›m›z ifli, ifl yerinde b›rakmay› meceli’siniz, o zalalar için erkek karö¤renmeliyiz. Ben sadece sahnede aktörüm, normal manlar nas›l yaflan›defller çocuklar› gibiyordu Küçükçekmedir. Bir ablam a¤abehayatta iflime devam etmiyorum, son derece s›radan ce’de çocukluklar? yimin, di¤er ablambir insan›m. Bir baba, bir birey, sade bir vatandafl gibi Yokluklar içindeyda benim anneli¤imi yafl›yorum sahneden her ç›k›fl›mda...” di ama güzeldi diyeüstlenmiflti. Çünkü bilirim. Benim çocukbenim en büyük ablu¤um zaman›nda lamla aramda 17 yafl göçmenler a¤›rl›kl›yfark var ve dolay›s›yd› bizim mahallemizde, Arnavut göç- hala orada oturuyor ve ben s›k s›k gidi- la “annecik” oldu benim için. Çocukken menleri… Kald› ki benim de kökenim yorum ziyaretlerine. aile ba¤lar›m›z nas›lsa, sonras›nda s›klaSon derece kalabal›k bir ailemiz vard› flarak ve daha da yo¤unlaflarak deArnavut’tur. Yeni Mahalle muhtarl›¤›n› geçince soldan ikinci sokakta oturuyor- ve çok mutluyduk Allah yokluklar›n› vam etti bizde duygular. Hiç eksilmedi, duk. Hatta annem, ablalar›m herkes göstermesin. Biz 5 kardefliz ve en küçük- hiç azalmad›, örnek kardefllik san›yo-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


röportaj rum bizimki gibidir. Babam› çok erken kaybettik. 9 yafl›ndayd›m babam› kaybetti¤imde; babamdan sonra biraz s›k›nt›lar yaflad›k elbette ekonomik anlamda fakat en büyük de¤erin birbirimiz oldu¤unu bilerek devam ettik yaflant›m›za, bizi hiçbir fley y›ld›rmad›, aksine güçlendik sevgimizle. n Tiyatro bölümünü kazand›¤›n›zda hayaliniz neydi? Neyin peflindeydiniz? Hiçbir fleyin peflinde de¤ildim ve hala da öyleyim. Annem ve babam tiyatrocuydu zaten benim gerçi onlar› hiç sahnede göremedim ama çekirdekten olma bir fley vard› san›yorum. Babam sinemac›yd› vefat etti¤inde, benim çocuklu¤um babam›n yan›nda, Niflantafl›’nda çal›flt›¤› stüdyoda geçti diyebilirim. Çok çekingen bir çocuktum ben ve hala da meslektafllar›ma oranla y›rt›k biri oldu¤um söylenemez. Sinema yönetmeni olma hayalindeydim asl›nda, çünkü oradan ald›¤›m filmleri al›p yap›flt›r›p, büyüteçle kartondan yapt›¤›m sinema perdelerinde mahalledeki çocuklara izletiyordum. Benim çocukluk hayalimdi sinema yönetmeni olmak ve hala da bununla ilgili düflüncelerim var ve bunu yapaca¤›m. Asl›nda ben hukuk okumay› da çok istemifltim ne yalan söyleyeyim, savc›, hâkim hiç fark etmezdi benim için, yeter ki adalet mekanizmas›n›n içinde olsun. Çünkü çocuklu¤umdan beri en sevdi¤im oyuncaklar›m, benim kitaplar›md›. Düflünsenize hala bir avukat gibi yeni ç›kan yasalar›, uyum yasalar›n›, medeni hukuku, ekonomik politikay› falan takip ederim. Asl›nda bunlar tiyatrolar›n konular›ndan da biri, 1980 den sonra al›flt›¤›m›z gibi apolitize ve hiçbir yerde durmayan bir yer de¤il art›k tiyatro sahneleri. Adalet kavram›na yaklafl›m› aç›s›ndan çok ilintili hukukla. Ma-

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

alesef hukuk kazanamad›m s›nava girdi¤im ilk sene, tiyatroyu da kazanamad›m aç›kças›. Sonraki sene direk yetenek s›navlar›na girdim ve tiyatro bölümünü kazand›m. Ö¤rencinin hak ederek ve daha do¤rusu tercih ederek kazanabildi¤i tek s›nav›n yetenek s›nav› oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü di¤erinde bir sürü tercih içinden puan›n tuttu¤u yere yerlefltiriliyorsun ama yetenek s›nav›nda böyle bir karmafla yok, ne okuyaca¤›n belli. Tiyatro sadece yetenekle baflar›labilen bir fley de¤ildir bana göre, bu bir disiplin ifli, bu bir dünya görüflü meselesi, bu bir durdu¤un yeri bilmek meselesi ve tabi içinde yap›c› h›rs da olmal›. Ben yetenek s›nav›n› özgüvenle ald›¤›m› biliyorum. Kazanamazsam askere gidece¤im diye düflünüyordum ama çok rahat kazand›m.

n Bir söyleflide Mevlana’n›n oyunculuk konusunda sizi tetikledi¤ini söylemiflsiniz, bu do¤ru mu? Asl›nda tam olarak öyle söylemedim, çok abart›lan bir konu bu. Ben flunu söyledim, gerçekten bir fleyin olmas›n› çok isterseniz, evren size bu istedi¤iniz fleyin gerçekleflmesi için size yard›mc› olacakt›r. Benim bir taraf›m tasavvufa ve insan sevgisine son derece yatk›nd›r ve ben de bunu söylemek istedim. ‹nanc›n insan akl›ndaki


çapaklar› temizlemekte ve kendini iyi hissetmekte çok önemli bir unsur oldu¤u fikrindeyim ve ben bunu yaflad›m hayat›mda. Çok istedi¤im her fleyi yapt›m. fiu anda iyi bir çocuk yetifltirmek iste¤indeyim ve elimden geleni yap›yorum, bunun d›fl›nda mesleki anlamda çok bir iste¤im oldu¤u söylenemez. Bundan sonraki bütün çabam iyi bir insan olarak k›z›m› topluma, ça¤dafl, akl› mant›¤›yla uyumlu, fark›ndal›klar› güçlü, do¤ruyu e¤riyi kendi terazisinde do¤ru tartabilen, kendi renkleriyle yaflayabilen bir birey olarak yetifltirmek. Çocu¤unuza b›rakaca¤›n›z paran›n hiçbir önemi yok, mesela ben annemle babamdan ald›¤›m bilgi, deneyim ve ö¤retileri bir çekin üzerine yaz›l› hiçbir rakama de¤iflemem. n Mükemmel bir yetene¤iniz oldu¤unu düflünüyorum, Türkiye’de magazinin yetene¤in ve iflin önüne geçmesini neye ba¤l›yorsunuz? Bu maalesef bizim kontrolümüzden ç›km›fl durumda, bunu art›k bizler durduram›yoruz. Dedikoduyla bafllayan, daha sonras›nda baflkas›n›n ne yapt›¤›yla ilgilenerek devam eden ve insanlar›n zaman zaman onuruyla bile oynanan, yalan dolanla sürüp giden bir ay›p olarak görüyorum. ‹nsanlar, kendi kafalar›ndan bir hikâye yaz›p, o hikâyenin içine sizi bir aktör olarak oturtuyorlar, o yüzden ben o hikâyelerin içinde hiçbir zaman var olmad›m. Ama maalesef bunun bir cezas› olmad›¤› için, onlara at›fl serbest. Bu durum yasalaflmad›kça bunun sonu gelmeyecek ve kimse kalemine belki de çeki düzen vermeyecek. Tek çözüm bu… n Tiyatro oyuncusu olmak para kazanamamay› göze almak m› biraz? Asla öyle düflünmüyorum. Ben uzun bir dönemdir TV’ye ifl yapmadan, sadece tiyatrodan kazand›¤›m parayla geçiniyorum. Asl›nda ne bekledi¤inize ba¤l› bir durum, çok fazlas›n› beklerseniz belki hayal k›r›kl›¤›na u¤ratabilir ama orta halli bir evi geçindirmeniz tiyatro yaparak çok kolayd›r. Bir memur ne standartta yafl›yorsa bir oyuncu da

o standartta yaflayabilir. Fazlas›n› beklememek gerekir. Tiyatro kendine inanan› hiçbir zaman süründürmez ama kendini kullanan› da fark eder ve onlar› meslek d›fl›na atar. Zaten herkes tiyatro yapamaz. Tiyatro, akademik bir ifltir tart›flmas›z. Oyunculu¤un biçimleri ve türleri vard›r. Bir futbolcu kadar çok antrenman yapman›z gerekir, bir bilim adam› kadar çok çal›flman›z gerekir, okuman›z, araflt›rman›z, sorgulaman›z gerekir, bir dalg›ç kadar detaylarla ilgilenmeniz gerekir. n Yaflant›n›z boyunca oynamak zorunda kald›¤›n›z durumlarla karfl›lafl›yor musunuz? Her fleyden önce yapt›¤›m›z ifli, ifl yerinde b›rakmay› ö¤renmeliyiz. Ben sadece sahnede aktörüm, normal hayatta iflime devam etmiyorum, son derece s›radan bir insan›m. Bir baba, bir birey, sade bir vatandafl gibi yafl›yorum sahneden her ç›k›fl›mda. Bir diflçi de böyle yapar çünkü dükkân› kapat›nca maça m› gidecek, al›flverifle mi gidecek, çocu¤uyla m› oynayacak, ne yapacaksa onu yapacak, t›pk› benim gibi. Maalesef bizde ço¤unlukla bu böyle olmuyor. Kimse iflini iflyerinde b›rakam›yor, sivil hayat›nda iflini kullanan çok insan var, ama yaflam› kaç›rd›klar›n› fark›nda de¤iller. Mesela ben k›z›m› al›p parka gitti¤imde sadece annelerle karfl›lafl›yorum, ortada babalardan eser yok. Yahu o çocuk parkta babas›yla da top oynamak ister, neden yaflama bu gözle bakm›yorsunuz? Yaflam kalitesi sizin hayata nas›l bakt›¤›n›zla ilgilidir. Bizim birbirimizden hiçbir fark›m›z yok, lütfen bu böyle bilinsin, iflimizin yaflant›m›zla hiç ilgisi yok. Bu gözle bakt›¤›m›zda, emin olun bu ülke çok daha yaflan›l›r bir hale gelecek. n Çok say›da dizi ve tiyatro oyunu olmas›na karfl›n sinemada bu kadar fazla bulunmaman›z›n nedeni nedir? Benim seçici olmamla ilgisi var, TV’de belirli alg›lar var, gündelik yapt›¤›n›z bir ifl ve belirli bir oranda tavizkar davranabiliyorsunuz ama sinema öyle bir fley de¤il. Az say›da film yapt›m ama hepsiyle gurur duyuyorum ve hepsinin arkas›nday›m. Arkas›nda duramayaca¤›m bir yap›t›n içinde asla bulunmam. Ömür daha uzun, daha çok ifller yapaca¤›z ama seçerek elbette.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


röportaj “Göl kenar› ile ilgili bir sürü fley hayal ederdik ve görüyorum ki hepsi gerçekleflmifl. Ben flimdi flunu soruyorum, ‘Yap›labiliyor muymufl?’ demek ki isteyince her fley süper oluyormufl... Küçükçekmeceli oldu¤um için Cennet Kültür Merkezi’nin yerini biliyorum mesela. fiimdi orada muhteflem bir sanat abidesi var... ”

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

n Özel tiyatrolar›n çok pahal› oldu¤unu söyleyen insanlar var ve tiyatrocular da boflluklardan yak›n›yor. Bu denklem nas›l çözülebilir? Bununla ilgili son derece muhalif bir durumum var, DURU tiyatronun bilet fiyatlar› 10 TL ile 30 TL aras›nda de¤iflir ve asl›nda 10 TL olan biletlerimiz daha ço¤unlukta. Ben burada 5 tane sigortal› eleman çal›flt›r›yorum, bu tiyatronun her fleyini ellerimle yapt›m hem de hiçbir yard›m beklemeden; buna ra¤men bilet üzerindeki vergi kalkm›fl olsa 8 TL den en maliyetli oyunu bile izletebilirim. Akmasa da damlar ve o çorba yine de kaynar, yaflay›p gideriz hep birlikte. En pahal› bilet 15 TL olur o zaman. Ben hiç kimseden bir fley beklemeden tiyatro yap›yorum, bundan sonra da beklemeyece¤im, elimden geleni yapmaya devam edece¤im. Bugüne kadar “benim param yok ama bu oyunu izlemek istiyorum” dedi¤iniz hiçbir tiyatrodan geri çevrilmezsiniz ki burada giflede oturan arkadafl bunu yaflam›flt›r. “Bana bir Picasso gerek” diye bir oyun oynuyoruz ve ola¤anüstü bir oyun diye düflünüyorum. Bence bütün lise talebeleri bu oyunu izlemeli. Ulafl›m› sa¤las›nlar ve ben o oyunu bedavaya bütün liselilere izleteyim… Ama sadece mekân ve kostüm olanaklar› yüzünden burada oynamak zorunday›z… 70’fler kiflilik gruplara böldükleri çocuklar›n ulafl›m› sa¤lan›rsa ben oyunu seve seve bedavaya oynar›m. Çünkü çok özel bir amaca hizmet etmifl olaca¤›z, bu oyundan sonra tam bir tiyatro izleyicisi olacaklar. n DURU Tiyatrosu’ndan bahsedelim biraz… Biz buray› Kad›köy Anadolu Lisesi’nden kiralad›k ve kullan›m hakk› ald›k, lise ile

ortak kullan›yoruz. S›kl›kla oyunlar ç›kar›p oynuyoruz, bunun d›fl›nda belirli yafl gruplar›na e¤itimler veriyoruz. Farkl› s›n›flarda 5 yafltan 65 yafl›na kadar 95 tane ö¤rencimiz var. fiu anda kapasitemiz dolu, önümüzdeki sezon için kay›tlar› da san›yorum Eylül ay› itibariyle bafllayacak, çok cüzi bir rakama kay›t olabilirler. n Küçükçekmece’nin “Küçük ‹stanbul” de¤iflimi ile ilgili bir Küçükçekmeceli olarak neler söylemek isterdiniz? Ben bu konuda çok fazla fley söylemek isterim. Çünkü ben bu konuda önyarg›l›lardan biriydim ve bu konuda çok mahçup ettiler beni, son derece gurur duyuyorum. Bu seçimde bütün ailemle birlikte Aziz Yeniay’› destekledi¤imi söylemek istiyorum ve ben de kendisiyle tan›flm›fl olmaktan onur duyuyorum gerçekten. Çocuklu¤umda sadece 4 tane sinema vard›, komflularla toplan›p sinemalara giderdik. Sonra o sinemalar kapand› ve Kardefller Sinemas› y›k›l›rken ben a¤lad›¤›m› hat›rl›yorum, bizim yegâne e¤lencemiz sinemayd› çünkü. Aradaki o kocaman süreçten sonra, ilk defa bu kadar hizmet eden bir belediye yönetimi ile karfl›lafl›yorum. Göl kenar› ile ilgili bir sürü fley hayal ederdik ve görüyorum ki hepsi gerçekleflmifl. Ben flimdi flunu söylüyorum, “Yap›labiliyor muymufl?” isteyince her fley süper oluyormufl. Cennet kültür merkezinin öncesini biliyorum mesela, bir Küçükçekmeceli oldu¤um için ve flimdi nas›l güzel bir Kültür Merkezi oluflturuldu¤unu hayranl›kla izliyorum. Baflkan›m›z›n arzu etti¤i her türlü etkinlikte var›m, onunla çal›fl›yor olmak beni çok mutlu eder. Bütün Küçükçekmeceliler’e sevgi ve selamlar›m› yolluyorum.


konuk yazar Hakk› YALÇIN

Babalar Günü

P

encerelerin önüne çiçek eken babalar. Hayat›n zalim f›rt›nas›nda, durduklar› yerde yaprak döken babalar. Kar›n toklu¤una çal›flan, ac›mas›z hayat›n yakas›na yap›flan babalar. Evine ekmek götüren babalar, götüremeyen babalar. A¤layan babalar, gülen babalar. Çocuklar›na iyi geceler dilerken, ertesi sabah›n karanl›¤›na gömülen babalar. Gününüz kutlu olsun! HHH Kalabal›klar içinde yapayaln›z yaflayan babalar. Hapfl›rd›¤› zaman, “Çok yafla” diyeni olmayan babalar. Duraklarda bekleyen babalar, otomobiliyle hava atan babalar. Yan gelip yatan babalar, topa tekme atar gibi kadere tekme atan babalar. ‹yi babalar, kötü babalar. Ölecek kadar sa¤lam, yaflayacak kadar yaral› babalar. Gününüz kutlu olsun. HHH Renkli babalar, siyah beyaz film gibi bakan babalar. Kitap okuyan babalar, okumayan babalar. Y›llara meydan okuyan babalar, yaflland›kça yaralanan babalar. Çal›flan babalar, çal›flmayan babalar. Dinç babalar, yorgun babalar. fiimdiki zamana yabanc›, gelece¤e darg›n babalar. Gününüz kutlu olsun. HHH Can veren babalar, tan›mad›¤› hastaya bile kan veren babalar. Utangaç babalar, konuflkan babalar. Cahil babalar, okumufl babalar. Bir rüzgarda yere serilen babalar, baflkalar›n›n yerine yorulan babalar. Evli babalar, evsiz babalar. Dili uzun babalar, a¤z› var dili yok babalar. Erkek do¤up, erkek ölen babalar. Gününüz kutlu olsun. HHH Evlatlar›na kurban olan babalar, kader kurban› babalar.

Toplum için öne ç›kan babalar, konufltuklar›n›n arkas›nda duran babalar. Yere tükürmeyen babalar, haks›zl›¤›n yüzüne tüküren babalar, Ömrünü yakan babalar, yakmayan babalar. Karanl›k babalar, karanl›¤a kibrit çakan babalar. Korkak babalar, cesur babalar. Ekmeklerin bile bozuldu¤u bir ülkede bozulmayan babalar. Gününüz kutlu olsun. HHH Etliye sütlüye kar›flmayan babalar, hayat›n içinde kavgaya kar›flan babalar. Küçüklerine el veren babalar, hayat otobüsünde hala büyüklerine yer veren babalar. HHH Zengin babalar, yoksul babalar. Borçlu babalar, alacakl› babalar. Organlar›n› ba¤›fllayan babalar, ihaneti ba¤›fllamayan babalar. Güzel evlerde yaflayan babalar, sokakta yaflat›lan babalar. Seven babalar, sevilen babalar. Da¤ gibi babalar, k›r›k dal gibi babalar. Erkekler a¤lamaz deyip, gizli gizli a¤layan babalar. Gününüz kutlu olsun.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

21


etkinlik

SPORUN KAZANANI Küçükçekmeceli gençler

Yedi tepeli kentin kültür ve sanat ilçesi Küçükçekmece, spor alan›ndaki yat›r›mlar›n›n meyvesini yetenekli gençlerin sergiledi¤i görkemli baflar›larla pekifltiriyor. Küçük ‹stanbul gençleri Sefaköy Kültür&Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende unutulmaz bir kupa coflkusu yaflad›. ‹lk ve orta dereceli okullar baz›nda düzenlenen basketbol, voleybol, hentbol ve masa tenisi flampiyonalar›nda dereceye giren okullar›n kupalar›na kavufltu¤u törende bir konuflma yapan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, “Birkaç ay içinde sekiz yeni spor tesisini daha kullan›m›n›za sunaca¤›z” dedi. Törenin konuklar› tabii ki gelecekte ülkemizi uluslararas› arenada baflar›yla temsil edecek olan Küçükçekmeceli

22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

sporcu gençlerimizdi. Ayd›nl›k yüzleriyle salonu dolduran gençler, spor yaparak kazanman›n da bilinciyle ayr› bir mutluluk yafl›yordu. Ödül töreninin aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere kürsüye gelen Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay kendisini bir devlet büyü¤ünden ziyade adeta bir baba, bir amca, s›cak yürekli bir büyük gibi gören ö¤rencilerin yo¤un alk›fl ve tezahürat›n› ald›. “Sizlerle beraber olmak duygular›n ve mutluluklar›n en güzeli. ‹yi ki vars›n›z, biz bugün isek, sizler yar›ns›n›z. Sizleri seviyoruz” diyerek sözlerine baflla-

yan Yeniay, spora olan yat›r›mlar›n artarak sürece¤inin de alt›n› çizdi. Birkaç ay içerisinde sekiz yeni spor tesisinin daha Küçükçekmece gençli¤ine arma¤an edilece¤ini vurgulayan Yeniay, sporun en güzide paylafl›m ortam› oldu¤unu da sözlerine ekledi. Yeniay konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Sporla birlikte toplumdaki dostluk ve arkadafll›k ortam› geliflir. Bu yönde sportif yat›r›mlar›m›z›n arkas› gelecektir. Gençlik döneminizdeki bu kazan›mlar›n faydas›n› ilerideki yaflam›n›zda göreceksiniz. Sporun yafl› yoktur ancak en güzel ve faydal› dönemi siz gençle-


KAZANAN SPORCULAR

rimizin bulundu¤u yafllard›r.” Gençlere spor kadar sanatla da ilgilenmeleri gerekti¤ini ö¤ütleyen Baflkan Yeniay, bu kulvardaki edinimlerin kiflilik geliflmesine büyük katk› sa¤layaca¤›n› da de¤indi. Baflkan Yeniay, Küçükçekmece Belediyesi ve ilçe insan› olarak ana hedeflerinin Ulu Önder Atatürk’ün çizdi¤i “Yurtta sulh cihanda sulh” hedefine ulaflmak oldu¤unun alt›n› çizdi. “Bu amaca hizmet eden en iyi yöntem ise e¤itimle, kültürle, sanatla, sporla yo¤rulmufl; vatan›n›milletini seven ve de¤erlerine ba¤l› bireyler yetifltirmektir. Bu ba¤lamda sizler yar›nlar›m›z›n en büyük teminat›s›n›z” diyen Yeniay, tüm Küçükçekmeceli sporculara baflar›lar diledi.

BASKETBOL

HENTBOL

KÜÇÜK KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Özel U¤ur ‹.O. 2) Halide Edip Ad›var ‹.O. 3) Halkal› Do¤a ‹.O. KÜÇÜK ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Halide Edip Ad›var ‹.O. 2) Halkal› Do¤a ‹.O. 3) Özel U¤ur ‹.O. YILDIZ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Yeflilyuva ‹.O. 2) Halkal› Do¤a ‹.O. 3) Halkal› Günefl ‹.O. YILDIZ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Halide Edip Ad›var ‹.O. 2) Özel U¤ur ‹.O. 3) Halkal› Günefl ‹.O. GENÇ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Özel U¤ur Lisesi 2) Küçükçekmece Anadolu Lisesi 3) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi GENÇ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Orhan Cemal Fersoy Lisesi 2) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi 3) Kadriye Moro¤lu Lisesi

KÜÇÜK KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Sö¤ütlüçeflme ‹.O. 2) 700. Y›l Osmangazi ‹.O. 3) Tahsin Banguo¤lu ‹.O. KÜÇÜK ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Munis Faik Ozansoy ‹.O. 2) Halide Edip Ad›var ‹.O. 3) Nasrettin Hoca ‹.O. YILDIZ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Nasrettin Hoca ‹.O. 2) Sö¤ütlüçeflme ‹.O. 3) Gültepe ‹.O. YILDIZ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Behiye Selim Pars ‹.O. 2) Yeni Mahalle ‹.O. 3) Nasrettin Hoca ‹.O. GENÇ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Eflref Bitlis Lisesi 2) Orhan Cemal Fersoy Lisesi 3) Atatürk K›z Meslek Lisesi GENÇ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Halkal› Toplu Konut Lisesi 2) Kadiye Moro¤lu Lisesi 3) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi

VOLEYBOL

MASA TEN‹S‹

KÜÇÜK KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Sö¤ütlüçeflme ‹.O. 2) ‹nönü ‹.O. 3) Halide Edip Ad›var ‹.O. KÜÇÜK ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Yeflilyuva ‹.O. 2) Mareflal Fevzi Çakmak ‹.O. 3) Sö¤ütlüçeflme ‹.O. YILDIZ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Kumsal ‹.O. 2) Halkal› Do¤a ‹.O. 3) Ö¤retmen Yusuf Kardefl ‹.O. YILDIZ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Halkal› Do¤a ‹.O. 2) Mareflal Fevzi Çakmak ‹.O. 3) Halkal› Cumhuriyet ‹.O. GENÇ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi 2) Küçükçekmece Anadolu Lisesi 3) Eflref Bitlis Lisesi GENÇ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Halkal› Mehmet Akif Ersoy Lisesi 2) Kadriye Moro¤lu Lisesi 3) Halkal› Toplu Konut L‹sesi

KÜÇÜK KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Küçükçekmece ‹.O. 2) Mustafa Kemal Pafla ‹.O. 3) Halide Edip Ad›var ‹.O. KÜÇÜK ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) 700. Y›l Osmangazi ‹.O. 2) Dr. ‹ffet Onur ‹.O. 3) Behiye Selim Pars ‹.O. YILDIZ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Küçükçekmece ‹.O. 2) 700. Y›l Osmangazi ‹.O. 3) Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy ‹.O. YILDIZ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) 700. Y›l Osmangazi ‹.O. 2) Tahsin Banguo¤lu ‹.O. 3) Tafltepe ‹.O. GENÇ KIZLAR ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) Halkal› Mehmet Akif Ersoy Lisesi 2) Atatürk K›z Meslek Lisesi 3) Eflref Bitlis Lisesi GENÇ ERKEKLER ‹LÇE fiAMP‹YONASI 1) TASEV Ayakkab›c›l›k Meslek Lisesi 2) Halkal› Mehmet Akif Ersoy Lisesi 3) Özel U¤ur Lisesi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

23


sivil toplum Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derne¤i Baflkan› Seymen Gençtürk:

Galatasaray’›n arka bahçesiyiz

Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay'›n, "Sporda kaybeden yoktur, spor yapan kazan›r" sözüyle yola ç›kan bir dernek bu ayki konu¤umuz. Sivil toplum kurulufllar›, toplumda yaflayan insanlar›n sosyal ve kültürel iliflkilerini gelifltirip, topluma daha faydal› insanlar yetifltirmeyi amaçlar. ‹flte 23 futbol kulübünün birleflerek kurdu¤u Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme

24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Derne¤i de bu sivil toplum kurulufllar›n›n en büyü¤ü. Bünyesinde spor yapan 10 bin genci bar›nd›ran dernek, yeni dönemde daha fazla branfl, daha fazla spor yapan genç ve daha fazla spor alan›n› hedefliyor. Dernek Baflkan› Seymen Gençtürk, Belediye Baflkan› Aziz Yeniay'›n destekleriyle bir çat› alt›nda birlefltiklerini dile getirerek, "Spor hangi flartta olursa olsun, mut-


Bünyesinde 23 kulüp bulunduran dernek, 10 bin futbolcuya hizmet vererek Küçükçekmece'deki en büyük Sivil Toplum Kuruluflu olman›n gururunu yafl›yor. Hedef daha fazla branfl, daha fazla spor yapan genç ve daha fazla spor alan›...

laka yap›lmal›. Dernek olarak hedefimiz sadece spor yapt›rmak de¤il. Spor yapan kifli say›s›n› art›rmak, çocuklar›m›z›n spor yapt›klar› alanlar› daha güzel hale getirmek" diyor. Bu dönemde Baflkan Aziz Yeniay'dan tesis konusunda önemli sözler ald›klar›n› dile getiren Baflkan Gençtürk, "fiu anda çocuklar›m›z›n spor yapt›¤›, maçlar›n› oynad›klar› 6-7 saham›z var. Bunu yeterli görmüyoruz.

Baflkan›m›z ile birlikte çal›flarak yeni dönemde hedefimiz bunu iki kat›na ç›karmak" fleklinde konufluyor. Asl›nda tüm sivil toplum kurulufllar›nda oldu¤u gibi Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derne¤i'nde de belli bafll› s›k›nt›lar var. Bunlar›n bafl›nda da kulüplerin belini büken ecrimisiller. Yani flu an çocuklar›m›za spor yapt›ran kulüplerin hemen hepsinin kulüp binalar›

kira. Bu da önemli bir maliyet oluflturuyor. Devlete ödenecek bu kiralar, elektrik, su, do¤algaz paralar› da s›k›nt› yarat›yor. Yeni dönemde hedef, spor alanlar›n›n belediye taraf›ndan kiralan›p, kulüplere tahsis edilmesi. Bu flekilde önemli bir ekonomik s›k›nt›dan kurtulacaklar. Kulüp binalar› yenilenmifl olacak. Baflkan Seymen Gençtürk, yeni dönemde sadece futbol branfl›nda

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

25


sivil toplum

de¤il, atletizm, gürefl, boks, yüzme, voleybol, basketbol gibi branfllar› da kulüplerin bünyelerine katmak istediklerini söylüyor. Gençtürk konuflmas›n› flöyle sürdürüyor: "Yeni dönemde 10 bin olan sporcu say›m›z›, 20 bine ç›karmay› hedefliyoruz. Bunun hepsi de futbolda olacak diye bir beklentimiz yok. Di¤er branfllarda da bünyemize sporcu katmak istiyoruz. Küçükçekmece nüfus olarak ço¤u ilden daha büyük. Biz sporu, çocuklar›m›za hiçbir beklenti olmadan yapt›r›yoruz. Bizi en çok mutlu eden, bir gün bir sporcumuzu, profesyonel olarak bir tak›mda görmek ve onunla gurur duymak. Biz bu 10 bin çocu¤a spor yapt›rmasak, ço¤u kahve köflelerinde zamanlar›n› geçirecek. Baz›lar› sokaklarda, insanlara zarar verecek. Biz onlara futbol oynat›rken, sadece kazanmay› de¤il, iyi insan olmay› da, birlikte hareket etmeyi de ö¤retiyoruz. Ailelerinden bu anlamda çok teflekkür al›yoruz. 'Çocu¤um futbola bafllamadan önce, çok haylaz, çok söz dinlemez biriydi. Futbola bafllad›ktan sonra dersleri de düzeldi, kiflili¤i de, sizden Allah raz› olsun' diyen çok oluyor. Bunu parayla hiçbir anneye, hiçbir babaya söyletemezsiniz. Amatör spor kulüplerinin en büyük gelir kayna¤›, yetifltirdi¤i futbolcunun, bir baflka tak›ma transfer olmas›.

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

YÖNET‹M KURULU BAfiKAN Seymen Gençtürk (‹stanbul Trabzonspor) GENEL SEKRETER Zafer Köprü (Yeflilovaspor) BAfiKAN VEK‹L‹ Seyit Bel (Demirspor) GENEL KOORD‹NATÖR ‹brahim fiakiro¤lu (Özmuratspor) BAfiKAN YARDIMCISI Tahsin Özgül (Cennet Barbarosspor) BAfiKAN YARDIMCISI Salih Çetin (Halkal› Tafltepespor) MAL‹ SEKRETER Recep Kelment (Kosovagüçspor) ÜYE Yasin fiahin (‹stanbul Sinopspor) ÜYE Ahmet Tu¤lar (Kanaryaspor) ADRES: Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derne¤i Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Limano¤lu ‹fl Merkezi. No: 3/97 Küçükçekmece/‹stanbul Tel: 0212 426 71 61 Fax: 0212 426 71 66 www.kucukcekmeceaskb.com Mehmet Güven, U¤ur Uçar Küçükçekmece'den yetiflip G.Saray'a giden çocuklar›m›z. Hala G.Saray'›n alt yap›s›nda oynayan çok çocu-

¤umuz var. Küçükçekmece, Florya'ya çok yak›n oldu¤u için G.Saray'la s›k› iliflkiler içindeyiz. Bir anlamda onlar›n arka bahçesi durumunday›z. En büyük futbolcu kayna¤› biziz..." Baflka s›k›nt›lar›n›z var m› diye sordu¤umuz da Baflkan Seymen Gençtürk ve yöneticiler, "S›k›nt› olmaz m›" diyorlar ve ekliyorlar, "S›k›nt› var diye, bu çocuklar› kap›n›n önüne koyamay›z. Her fleyi devletten, belediyeden bekleyecek halimiz de yok. Ço¤u zaman hay›rsever ifladamlar›m›z çocuklar›m›z›n malzeme ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor. Bizler zamanlar›m›z›n yan› s›ra cepimizden harc›yoruz. Birli¤in Sesi isimli bir dergimiz var. O dergiyle hem icraatlar›m›z› anlat›yoruz, hem de ifladamlar›m›zdan destek istiyoruz. Yapt›¤›m›z iflin meyvesi baflar›. Yüzlerce çocu¤u futbol oynarken gördü¤ümüzde, tüm s›k›nt›lar›m›z, tüm yorgunluklar›m›z yok oluyor" diyorlar. Baflkan Seymen Gençtürk'e son olarak neler söylemek istersiniz dedi¤imizde ise, "Biz Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derne¤i olarak flansl›y›z. Çünkü, Aziz Yeniay gibi sporu seven bir belediye baflkan›na sahibiz. Bize söz verdi, yeni dönemde tüm sporla ilgili icraatlar› birlikte yürütece¤iz" diye noktay› koyuyor.


Brasil. The boots that went through the history of sport to enter into myth. The devil's claws that are as sharp as Filippo Inzaghi's actions on the pitch. Brasil Gold: classic design, ultrasoft kangaroo leather, white upper, the most innovative technology. Brasil: an important chapter of our long history in developing high-performance football equipment.

www.diadora.com


etkinlik

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÖKSAL TOPTAN’dan gençlere hayat dersi Konular›nda baflar›y› yakalay›p genifl kitlelere örnek olmufl seçkin isimleri gençlerle bir araya getiren “Küçük ‹stanbul Buluflmalar›” çerçevesinde Küçükçekmece’nin konu¤u olan TBMM Baflkan› Köksal Toptan, ö¤rencilerle s›cak bir söylefli gerçeklefltirdi.

Gençlerin gelecekteki yaflamlar›na yönelik olarak mesleki seçim baflta olmak üzere rol-model olarak fikirlerini benimseyecekleri pozitif isimlerin yer alaca¤› etkinli¤in ilki TBMM Baflkan› Köksal Toptan’›n kat›l›m›yla düzenlendi. CKSM’yi ziyareti s›ras›nda Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay taraf›ndan karfl›lanan Toptan, Yeniay ile bir süre bafl bafla görüfltü. Oldukça s›cak bir atmosferde geçen buluflma s›ras›nda Toptan, ilk kez geldi¤i Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’ni son derece be¤endi¤ini vurgulad›. Toptan ve Yeniay daha sonra birlikte CKSM’de sanat ve kültürün çeflitli dallar›nda e¤itim gören kursiyerleri ziyaret etti. TBMM Baflkan› Toptan, özellikle minik balerinlerin s›n›f›na gerçeklefltirdi¤i ziyaret s›ras›nda gördüklerinden oldukça etkilendi¤ini vurgulad›. Daha sonra söylefli salonuna geçen Toptan, burada Küçükçekmeceli ö¤rencilerle sohbet etti. “Beni iyi ki davet ettiniz. Bana sizin gibi p›r›l p›r›l gençlerle buluflma imkân› tan›d›¤› için Say›n Baflkan’a teflekkür ediyorum” diyen Toptan, ö¤rencilerin yo¤un alk›fl›n› ald›. “‹lkokuldayd›k o zamanlar… Bir gün müfettifl gelecek dediler. Müfettifl geldi, bir bakt›k ki flair Cahit Külebi. Bizlere fliirler okudu, edebiyat hakk›nda konufl-

tu. San›r›m edebiyata olan merak›m da böyle bafllad›” diyen Toptan, gençlere kitap okuma al›flkanl›¤›ndan asla feragat etmemeleri gerekti¤ini söyledi. Toptan ayr›ca okulu okulda, ifli iflte b›rakmalar› ve eve tafl›mamalar›n› tavsiye etti¤i gençlere, “Ev sizin dinlenme ve huzur sahan›z olmal›. Yaflam› huzursuzlukla yürütemezsiniz ama biraz huzur size yaflamda mücadele gücü katar” fleklinde nasihatte bulundu. Hayata dair tek piflmanl›¤›n› yabanc› dil ö¤renmemifl olmak fleklinde özetleyen Toptan, mesleki baflar›ya giden yolu da “Hayaller kurun ve hayallerinizi gerçe¤e dönüfltürecek do¤rultuda çal›fl›n. Bir bakm›fls›n›z ki siz de Meclis Baflkan› olmuflsunuz günün birinde” sözleriyle tan›mlad›. Bundan sonraki yaflam›na dair en büyük dile¤inin torunlar›na daha çok vakit ay›rmak oldu¤unun alt›n› çizen Toptan, gençlerden gelen sorular› da yan›tlad›. TBMM Baflkan› Köksal Toptan’a kat›l›m›ndan dolay› bir teflekkür plaketi takdim eden Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, “Bizi k›rmayarak davetimizi kabul etti¤i için Say›n Baflkan’a teflekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Toptan ise bunun üzerine Yeniay’› Küçükçekmeceli ö¤rencilerle birlikte 23 Nisan’da Ankara’ya davet etti.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

29


etkinlik 18 Mart Çanakkale Zaferi ve fiehitleri Anma Program›, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde görkemli bir törenle gerçeklefltirildi;

Unutmad›k unutturmayaca¤›z

Türk’ün flanl› tarihinin en parlak sayfalar›ndan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 94. anma y›ldönümü, Küçükçekmece’de görkemli bir anma töreni ile kutland›. Törende bir konuflma yapan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, “3 y›lda 60 bin vatandafl›m›z› Çanakkale’ye tafl›yarak, tarihimizle buluflturduk. Bu büyük randevumuzu her y›l tekrarlayaca¤›z” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin Y›ldönümü ve fiehitleri Anma Program›, Küçük ‹stanbul’un sosyal yaflam noktas› Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde (CKSM) gerçeklefltirildi. Küçükçekmece Belediyesi ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün ortaklafla düzenledi¤i etkinlikte, Orhan Cemal Fersoy Lisesi ö¤rencilerinin imzas› vard›. Salonu t›kl›m t›kl›m dolduran yüzlerce minik yürek, o günlerin hat›ras›n› duyumsayarak ba¤›ms›zl›k için dalgalanan ayn› bayrak alt›nda çarpt›. Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, Küçükçekmece Kaymakam› Osman Ebilo¤lu ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca bu anlaml› törene ev sahipli¤i yaparken, anma program› www.kucukcekmecem.tv portal›ndan da canl› yay›nland›.

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Aziz flehitlerimizin an›s›na durulan sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’m›z›n okunmas›n›n ard›ndan törene geçildi. Conk Bay›r›’n› flehitler diyar› olarak flenlendiren Seyit Onbafl›lar, Yahya Çavufllar esas durufltayd› sahnede, seyircilerin her biri unutulmaz 57. Alay’›n askerleriydi oturduklar› koltuklarda… “ÇANAKKALE’Yİ GÖRMEYEN KÜÇÜKÇEKMECELİ KALMAYACAK” …Ve sahneye günün konuflmas›n› yapmak üzere Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay geldi. “Geçmifli olmayan milletlerin gelece¤i de olamaz” düsturundan yola ç›karak son üç y›l içerisinde tam altm›fl bin Küçükçekmeceli’yi düzenlenen gezilerle Çanakkale’ye tafl›yan Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, “Geçmiflimize sahip ç›ka-

rak gelece¤imizi kucaklayaca¤›z. Çanakkale gezilerimiz sürecektir. Tüm halk›m›z› flanl› tarihimizin bu alt›n sayfas› ile buluflturmaya ant içtik” fleklinde konufltu. Baflkan Yeniay sözlerini flöyle sürdürdü: “Milletleri millet yapan tarihleridir. Bizim tarihimiz ise say›s›z zaferlerle dolu. Fakat Çanakkale destan›, bu zaferlerin en ›fl›lt›l›s›d›r. Zira bu eflsiz co¤rafyan›n ba¤›ms›zl›k sevdas› u¤runa can›n› feda etti¤i bir fliirin en anlaml› dizeleridir Çanakkale Zaferi. Bu maksatla baflta Mustafa Kemal olmak üzere tüm flehit ve gazilerimizi gönlümüzün en yüksek makam›nda a¤›rlamaya devam edece¤iz...” Baflkan Yeniay’›n ard›ndan söz alan araflt›rmac›-yazar Mustafa Arma¤an, Çanakkale mücadelesinin tarihteki yeri ve önemine dikkat çeken bir konuflma


gerçeklefltirdi. Küçükçekmecelinin yüre¤indeki vatan sevgisini doruklara tafl›yan bu anlaml› tören s›ras›nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, TBMM Baflkan Vekili Meral Akflener ve ‹BB Baflkan› Kadir Topbafl’›n tebrik ve destek mesajlar› okundu. Orhan Cemal Fersoy Lisesi ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› Çanakkale Geçilmez Oratoryosu’nun ard›ndan Türk Halk Müzi¤i Korosu’nun seslendirdi¤i Çanakkale Türküleri ile Küçük ‹stanbul tek bir yürek olup ayn› ülkü için çarpt›. Milli flair Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz “Çanakkale fiehitlerine” fliirini okuyan Emre Demir isimli lise ö¤rencisine, Belediye Baflkan› Aziz Yeniay bir plaket takdim ederken, Küçükçekmece flanl› bayra¤›n alt›nda eflsiz bir zaferin yans›malar›n› ayd›nl›k yüzünde tafl›yordu. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

31


gezi

Mehmetçik destan› bu topraklarda yazd›

Gelibolu n ÇA⁄LAR ÇA⁄ATAY

Necmettin Halil Onan’›n dizelerinde sakl›d›r bu topraklarda yaflananlar… Antik ça¤dan itibaren Asya ve Avrupa’n›n geçifl noktas› olan Gelibolu büyük savafllara sahne olmufl. Mehmetçi¤in destan yazd›¤› bu topraklar tarihi mekanlar›yla da gezilecek görülecek yerler aras›nda. Buyurun tarihi, denizi, günefli ve sardalye bal›¤›yla meflhur Gelibolu’da keyifli bir geziye ç›kal›m… 32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Gelibolu, antik ça¤dan beri Avrupa ile Asya aras›nda bir geçifl noktas›. 1915 y›l›ndaki Çanakkale Savafllar›nda binlerce Mehmetçik’in kefensiz yatt›¤›, destan yazd›¤› topraklard›r buras›. Gelibolu, dünyada ‘Gallipoli’ ad› ile kurulmufl 13 flehirden biri. Gelibolu, tarihi mekanlar›, Saroz körfezi, do¤a harikas› an›t kayalar›, havas› ve deniz ürünleri çeflitlili¤iyle, büyüleyici güzellikteki Gelibolu Milli Park›'n›n bafllang›ç noktas›n› oluflturuyor. Avrupa'daki ilk Türk flehri olma özelli¤ine sahip Gelibolu, Osmanl›lar›n da ilk kaptan paflal›k eyaleti olmufl. Dünyan›n en eski haritac›lar›ndan co¤rafyac›, denizci, bilgin ve amiral Gelibolulu Piri Reis'in kentinde halen müze olarak kullan›lan Osmanl› yap›s› camiler ve türbeler, mevlevihanesiyle tarihi eser bak›m›ndan da çok zengin.

HAMZAKOY’DA DEN‹Z VE KUM KEYF‹ Gelibolu deniz ve kumun tad›n› ç›karabilece¤iniz en güzel yerlerden biri. Hamzakoy harika bir kum plaj›. Kent içinde konuklar›na bo¤azda deniz banyosu imkân› veriyor. Genifl kumsal›n gerisinde ise düzenli kafeteryalar, çay bahçeleri yer al›yor. Bo¤az manzaral› evlerin yer ald›¤› sahil yamac› boyunca tam fener burnundaki alanda muhteflem panoramaya sahip dinlenme park›, seyir teraslar› ve gemicilere göz k›rpan Gelibolu Feneri bulunuyor. Ayn› zamanda Hotel Hamzakoy’da müthifl bir deniz manzaras›yla konaklama imkan›n›z var.

ANT‹K ÇA⁄LARDAN BUGÜNE GEL‹BOLU Antik dönemlerde ‘Khersonesos’ olarak adland›r›lan yar›madadaki tüm olaylar›n odak noktas› oldu. Kent, tarihi antik ad› ‘Hellespont’ olan Çanakkale Bo¤az›’ndaki ve yine antik ad› Khersonesos olan Gelibolu Yar›madas›’ndaki ilk yerleflime de¤in uzan›r. Kent, Traklar ve Yu-

nan koloni hareketi s›ras›nda eski Yunanl›lar taraf›ndan ele geçilmifl. Kentin ad›n›n bu koloniler taraf›ndan Kallipolis olarak de¤ifltirildi¤i varsay›l›yor. Daha sonralari Miletos, Foça ve Midilli’den gelen halklar taraf›ndan tarafindan iskan edildi. Büyük ‹skender M.Ö 336 y›l›nda kral olduktan sonra Anadolu’ya geçmek için M.Ö. 334 y›l›nda Gelibolu güzergah›n› da kullanm›flt›r. Kent Bizans döneminde ‹mparator Jisitinianus zaman›nda bak›mdan geçirilerek çevresindeki surlar onar›lm›fl. Bizans döneminde merkezi bir kent görünümüne kavuflan Gelibolu, Osmanl›lar’›n fethinden sonra daha da önem kazanm›fl ve Türkler’in Avrupa ile iliflkilerinden bir merkez olarak kullan›ld›. 1391 y›l›nda Y›ld›r›m Beyaz›t buraya ilk tersaneyi kurdu I. Abdülhamit dönemine kadar süren Bo¤az Muhaf›zl›¤›’n›n Çanakkale’ye al›nmas›yla Gelibolu’nun önemi azald›. 1854 y›l›ndaki K›r›m savafl› s›ras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun müttefiki durumunda olan ‹ngiliz ve Frans›z askerleri, K›r›m’a gitmek için ç›kt›klar› Gelibolu’yu bir üs olarak kulland›lar ve harap durumdaki Çimpe Kalesi’ni onararak buras›n› cephanelik yapt›lar. Bu dönemde hayatini kaybeden Frans›z askerleri için bir de mezarl›k burada bulunuyor.

BO⁄AZIN HAK‹M‹ GEL‹BOLU FENER‹ Çanakkale bo¤az giriflini kontrol edebilecek konumda bulunan Gelibolu Feneri denizden 50 metre yükseklik bulunuyor. Kâgir bina olarak infla edilen ve 25 metre yüksekli¤e sahip kulesinden çakan ›fl›¤›, 19 deniz mili uzakl›ktan görülebiliyor. Osmanl› ‹mparatorlu¤u dönemi 1856 y›l›ndan bu yana görev yapan fenerin bulundu¤u görkemli panoramaya sahip burun park olarak düzenlenmifl. Fenere giden yolun bafl›nda Hallac› Mansur Türbesi, Bayrakl› Baba, fenerin

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


gezi

Dur yolcu! Bilmeden gelip bast›¤›n yan›nda ise Azebler Camii namazgâh görülürken, çeflitli yerlerde oturup feneri ve denizi seyrederek dinlenme imkan› bulunuyor. Fener burnu alt›nda bulunan deniz k›y›s› yolunda ise tarihi toplar, torpidolar sergileniyor.

ANT‹K L‹MAN ARTIK ÇARfiI OLDU Gelibolu antik liman çevresi tam anlam›yla ilçenin en hareketli en canl› merkezi. Liman trafi¤i bir yana, bal›k hali, çarfl› al›flveriflleri, antik liman›n ziyaretçileri, liman çevresinde yer alan masalar› sokaklara taflm›fl restoranlar, renkleri, kokular› canl› canl› yaflaman›za sebep oluyor. Her taraf› foto¤raf kompozisyonlar›yla dolu liman, mart› 盤l›klar›, bal›kç› teknelerinin suya vuran yans›malar›, ertesi güne a¤lar› haz›rlayan bal›kç›lar›n görüntüleri ile yaflant›lar›na sizi ortak ediyor.

VAZGEÇ‹LMEZ SARDALYE Gelibolu’nun ve bo¤azlar›n en ünlü yeme¤i, denizden ç›kar ç›kmaz kömür ateflinde ›zgaras› yap›lan ve yenirken temizlenen ‘sardalye kebab›’n› mutlaka tatman›z› öneririz. Gelibolu bir yar›mada oldu¤u için üç taraf› da denizlerle çevrili. Gerek bo¤azdan, gerekse de Saroz Körfezi’nde avlanan bal›kç›lar sayesinde yöre deniz ürünleri bak›m›ndan oldukça zengin. Gelibolu liman› çevresinde deniz ürünü üzerine çal›flan birçok turistik restoran ve bal›k lokantas› bulunuyor. Manzaral› deniz kenar› restoranlarda feribotun kalk›fl saatine dek hem din-

34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lenebilir, hem de bal›k yeme imkân› bulabilirsiniz. Ayn› zamanda asma yapra¤›nda sardalye bal›¤›n›n da tad›na doyum olmuyor. Tuzlu bal›k ve sardalye bal›k konservelerini de liman›n yan› bafl›nda tarihi binas›nda hizmet veren Alâeddin Konserve’lerinden alabilirsiniz.

GEL‹BOLU MEVLEV‹HANES‹ Gelibolu Hamzakoy’da bulunan Gelibolu Mevlevihanesi, Mevlevihaneler aras›nda en büyük alana yay›lm›fl oldu¤u kadar, en büyük semahaneye de sahip olan›. 400 y›ll›k bir geçmifle sahip Mevlevihane, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce onar›larak 2005’te ziyarete aç›ld›. Sak›b Dede’den ö¤renildi¤ine göre gençli¤inde Azade bütün mal›n› kardefli Asaf A¤a’ya ba¤›fllam›fl ve dünya ile ba¤lant›s›n› keserek Konya Mevlâna Dergah›’nda I. Bostan Çelebi’nin müridi olmufl. Burada uzun süre hizmet ettikten sonra hilafet alm›fl ve Gelibolu’ya dönmüfl. Gelibolu’daki Âhi Dede Zaviyesinde mesnevi dersleri vermifl, ö¤rencilerinin say›s›n›n artmas› üzerine Asaf A¤a’n›n geri verdi¤i mallar› ve dostlar›n›n yard›m› ile bu zaviyenin yan›na bir Mevlevihane yapt›rm›flt›r. Bu mevlevihanede ölümüne kadar postniflinlik yapm›fl. Kerametleriyle ünlü Azade Mehmet Dede’nin türbesi de burada bulunuyor.

fiEH‹TL‹K AB‹DES‹ BÜYÜLÜYOR Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park›, Çanakkale Savafllar›’n›n cereyan eti¤i


Bu toprak, bir devrin batt›¤› yerdir alanlar, siperler, an›tlar, flehitlikler ve bölge içinde kalan yerleflim birimlerinden olufluyor. Gelibolu Yar›madas›, denizlerin kendine has ak›nt›lar›, meflhur dik yamaçl› k›y›lar›, oya gibi ifllenmifl girintili ç›k›nt›l› koylar›, uzun kumsallar›, da¤lar›, ovalar›yla ziyaretçileri kendine hayran b›rak›yor. Bu saha içinde görülmesi gereken en önemli yer, çetin ve kanl› geçen Çanakkale Savafllar›’n›n yafland›¤› alanlar, Türk fiehitlikleri ve yabanc› mezarl›klar. Tepelerden izlenilebilen, efli bulunmayan bo¤az manzaras› size rahatl›k ve huzur hissi veriyor. Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park›'nda Seddülbahir Savafl Alan›, Tekke Koyu, Ertu¤rul Koyu, ‹kizler Koyu, Hisarl›k Tepe, Alç› Tepe, Z›¤›ndere, Kereviz Dere, Ar›burnu, Anafartalar Savafl Alanlar›nda Kaba Tepe, Kanl› S›rt, Conkbay›r›, Suvla ovas›, ayr›ca Türk fiehitlik ve An›tlar›, Yabanc› Mezarl›k ve An›tlar, savafl kal›nt›lar›, arkeolojik ve tarihi sitler, müzeler ve yerleflmeler kesinlikle görülmesi gerekli yerler. Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park›'nda Türkler için en anlaml› noktalardan bir tanesi de kesinlikle Çanakkale fiehitler Abidesi.

K‹L‹TBAH‹R, SEDDÜLBAH‹R VE ARIBURNU Tarihi yar›maday› gezerken mutlaka görülmesi gereken yerler aras›nda bulunuyor. Kilitbahir kalesi. 1452’de 2. Mehmet taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Bo¤az›n yukar›s›ndan gelen gemiler geçit paras›

ödedikleri için, denizin kilidi anlam›na gelen “Kilitbahir” ad› verilmifl. 220 metre boyu ve 120 metre eni ile üçgeni and›ran kale, d›fl kale duvarlar›, iç kale duvarlar› ve iç kale olarak üç bölümden olufluyor. Yolun devam›nda Seyit Onbafl› An›t› deniz k›y›s›nda yer al›yor. Ziyaretçilerle hiç yaln›zl›k çekmeyen mevkide hediyelik eflya satan tezgâhlarda en çok an›tlar›n biblolar›ndan bulunuyor. Seyit Onbafl› an›t› karfl›s›ndan merdivenlerden tepeye ç›kanlar, bo¤az giriflinin enfes manzaras›n› seyredebiliyorlar. Yolun bundan sonras›nda zaman zaman deniz seviyesiyle ayn› yükseklikte ilerliyoruz. Seddülbahir ise Gelibolu’nun Milli Park içinde dar, dönemeçli, asfalt, bak›ml› yollar›ndan devam ederek geliniyor. Burada Ertu¤rul Tabyas›, Seddülbahir kalesi ve ç›karma yap›l›fl›n› kompozisyon olarak sunulan maket bulunuyor. Ar›burnu da görülmesi gereken bir yer. Ar›burnu’na gitmek için Çanakkale fiehitler Abidesi flehitli¤ine ayr›ld›¤›n›z yoldan k›y›ya paralel ilerliyoruz. Tepeye ç›karak sol tarafta arac›m›z› park ediyoruz. Trafi¤e kapal› yoldan befl dakikal›k bir yürüyüflle an›ta ulafl›l›yor. An›t üzerinde kabarma rölyefleri, an›t›n görkemi, etraf›nda savafl› anlatan temalar›yla an›t heykelleri, flehit mezarl›klar›, daha önce baflka hiçbir yerde karfl›lafl›lmayan sessizli¤e, düflünmeye ve sayg›ya davet edici bambaflka bir etki yarat›yor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

35


AR-GE

B‹Z‹M HALK’A di¤er

belediyelere örnek olmal› Küçükçekmece Belediyesi Ar-Ge Birimi taraf›ndan Bezirganbahçe’de yürütülen “Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›” Türkiye’den her kesimin takdirini kazanmaya devam ediyor. Di¤er belediyeler için örnek olarak nitelendirilen program ile bölge halk›n›n kazan›mlar› günden güne art›yor, halka giderek geniflliyor... 36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmece Belediyesi’nin “Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›” kapsam›nda Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) ile birlikte yürüttü¤ü okuma-yazma kurslar› ile kad›nlar okuma-yazma ö¤renmenin yan› s›ra iletiflimi kuvvetlenmifl, özgüveni artm›fl bireyler olarak topluma tekrar kat›l›yor. Bugüne kadar 79 bireyin sertifika almaya hak kazand›¤› kurslar›n genel çerçevesini ve Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›’n› AÇEV Küçükçekmece, Büyükçek-

mece ve Avc›lar Bölge Sorumlusu Sevgi Galiba ile konufltuk. Sevgi Galiba, program hakk›ndaki düflüncelerini k›saca “Tüm belediyelere örnek olmal›” fleklinde özetliyor. n AÇEV’in kuruluflu hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz? 1982-1986 y›llar› aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi hocalar›ndan Prof. Dr. Sevda Bekman, Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› ve Prof. Dr. Diane Sunar ö¤rencileriyle birlikte okul öncesi çocuklar›n e¤i-

tim durumlar›yla ilgili olarak bir araflt›rma yürütürken Türkiye'de bu konudaki çal›flmalar›n çok yetersiz oldu¤unu, birçok çocu¤un erken çocukluk döneminde e¤itim alamad›¤›n› göstermifltir. Bu ihtiyac› karfl›lamak üzere araflt›rmay› yürüten akademisyenler taraf›ndan alternatif bir ev merkezli okul öncesi e¤itim program› olan Anne Çocuk E¤itim Program› (AÇEP) gelifltirilmifl ve uygulanmaya bafllam›fl. Bir süre proje halinde yürütülen çal›flmalar Vakf›n Yönetim Kurulu Baflkan› Ayflen Özye¤in'in de kat›l›m›yla kurumsal bir yap›ya kavuflturulmufl ve 1993 y›l›nda Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) kurulmufltur. AÇEV misyonu gere¤i bu e¤itimleri ihtiyaç sahibi olan kimselerde uyguluyor. Yani bunu parayla alabilecek kesimde de¤il de, bu hizmete paras› olmad›¤› için ulaflamayan kesime götürmek istiyorlar. Dolay›s›yla varofllara gidilerek bu program uygulan›yor. Fakat bu program oralarda uygulamaya çal›fl›l›rken görülüyor ki, annelerin ço¤u okumayazma bilmiyor. Bunun üzerine okuma-yazma projesi ç›k›yor. Yani proje projeyi do¤uruyor. Dolay›s›yla iki program birlikte yürümeye bafll›yor. n Bezirganbahçe’de de uygulanan okuma-yazma e¤itiminin genel hatlar›ndan bahseder misiniz? AÇEV, 1995 y›l›nda devletin talebi üzerine tüm dünyadaki yetiflkin ö¤renme özelliklerini inceleyerek ‹YOP, yani ‹fllevsel Yetiflkin Okuryazarl›¤› ve Kad›n Destek Program›’n› gelifltiriyor. Program tamamen ifllevsel bir nitelik tafl›yor. Bu çok önemli çünkü bireyin okuma-yazmay› bir formülü çö-

zer gibi görmemesi gerekiyor. Okuduklar›n› anlamalar› ve düflüncelerini yaz›yla ifade edebilmeleri gerekiyor. 2000 y›l›nda ise bu program›n içine kad›n destek konular› entegre ediliyor. Destek konular› ünite konular›yla ba¤lant›l› hale getirilerek kad›n› güçlendirmek ve fark›ndal›¤›n› art›rmak ad›na konuldu. Böylelikle çocuk yetifltirmekten, aile içi iliflkiler, haklar, çocuk istismar›, kad›nlara fliddet gibi konular sohbet havas›nda kursiyerlerle paylafl›l›yor. Aile içi iletiflimi orada gören kursiyer okuma-yazma ö¤renirken ayn› zamanda ailesinin içinde de bu iletiflimi uygulayarak deney yap›yor ve sonuçlar› da çok daha iyi ç›k›yor. n Ülkemizde okuma-yazma bilmeyen kifli say›s› ne düzeyde? Kad›nlar aç›s›ndan söylemek gerekirse eskiden 4 kad›ndan biri okuma-yazma bilmiyor diyorduk fakat günümüzde 5 kad›ndan birisi bilmiyor fleklinde ifade edebiliriz. ‹statistiksel rakamlara göre ise ülkemizde okumayazma bilmeyen bireylerin say›s› 7 milyon civar›nda. Ancak ben bu rakam›n daha yüksek oldu¤una inan›yorum. Çünkü, bu rakamlar nüfus say›mlar›ndaki sözel beyanatlara göre tespit ediliyor. Ço¤u insan ya utand›¤› ya da sadece harfleri tan›d›¤› için kendisini okur-yazar say›yor ve say›m görevlisine okuma-yazma bildi¤i yönünde beyanatta bulunuyor. Dolay›s›yla bu tür beyanlarla ortaya ç›kan istatistiksel verilerde yan›lma pay› çok yüksek. Ben bu rakam›n en az yar›s› kadar da gizli okuma-yazma bilmeyen oldu¤unu düflünüyorum. Sonuç olarak flahsi fikrime göre

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


AR-GE Sevgi okuma-yazma bil- Galiba meyen kifli say›s›n›n 10 milyon civar›nda oldu¤unu söyleyebilirim. n Bezirganbahçe’de bugüne kadar kaç kifliye e¤itim verildi? Program›n bu sene ikincisini düzenledik. Geçti¤imiz sene 46, bu sene ise 33 olmak üzere toplamda 79 kad›na ulaflm›fl olduk. n E¤itime kat›lan bireyler neler ö¤rendiler? Bezirganbahçe’deki kursta kad›nlar ilk kademe olarak nitelendirdi¤imiz 1-2-3’üncü s›n›f›n derslerini kapsayan k›sm› gördüler. Özetle; okuma-yazmay›, matematikten dört ifllemi ve para hesaplar›n› ö¤rendiler ve 120 saatlik kursun sonunda baflar›l› olan kad›nlar›m›z okuma-yazma sertifikas› almaya hak kazand›lar. Kursun bir de ikinci kademesi var. Bunu 4-5’inci s›n›fta al›nan dersler olarak düflünebiliriz. Ancak bu kademenin s›n›flar›n› Halk E¤itim Merkezleri açabiliyor. 180 saat süren program› bitirenler ilkokul diplomas› al›yor. Sertifika töreninde kat›l›mc›lardan söz ald›m. ‹nflallah birço¤u bu kursa da kat›lacaklar. n Kad›nlar›n kurstaki ilk günleri ile bu günü k›yaslarsan›z arada ne gibi farklar görüyorsunuz? Aç›kça söylemek gerekirse çok büyük farkl›l›klar görüyorum ve bunu adeta bir mucize olarak nitelendiriyorum. 3 ay önce kursa bafllayan kad›n ile 3 ay sonra kurstan ç›kan kad›n aras›nda çok büyük farkl›l›klar var. Bu fark fiziksel görünümünden tutun da, çocuklar› ve ailesiyle olan iletiflimine kadar etki edebiliyor. Mesela çok suskun, kendini ifade edemeyen bir kad›n, kurs sonunda çok güzel konuflarak derdini, duygular›n› anlatabilecek bir hale gelebiliyor. Hem okuma yazma ö¤reniyor, hem de kurstaki di¤er arkadafllar›yla birlikte bir sosyal ö¤renme

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

gelifltiriyorlar. Toplumda rahat yaflayabilmek için sosyal ö¤renme çok önemli. Okumayazma bilmeyen bir kad›n›n d›flar›ya ç›kma oran› di¤er kad›nlara göre çok daha düflük çünkü birisine ba¤›ml› olarak yafl›yorlar. Birçok arkadafl›m›z okumayazma bilmeden önce kendi bafllar›na gitseler dahi, kendilerini afla¤›lanm›fl hissediyor. Çünkü birisine bir fley sorduklar› zaman ters bir cevap alabiliyorlar. Dolay›s›yla bu onlar› çok incitiyor ve mümkün oldu¤u kadar d›flar›ya ç›kmamaya gayret ediyorlar. Bu da içe kapan›kl›k, sosyalleflememe gibi durumlara neden oluyor. Kad›nlar›n okuma-yazma kursundan sonra kendine güveni geliyor, kendi bafl›na d›flar›ya ç›kabiliyor, hastaneye gidebiliyor, al›flverifl yapabiliyor. O kad›nlar›n güçlendi¤ini görmek bizleri ayakta tutuyor ve onun için de bu ifli b›rakam›yoruz. Manevi tatmin yönü çok yüksek. n Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›’na dair düflüncelerinizi alabilir miyim?

Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› ile ilk tan›flmam sahadaki sorumlu ekibin beni “Sizinle çal›flmak istiyoruz” diye davet etmesiyle oldu. Kentsel dönüflüm projesiyle birlikte bir sosyal dönüflüm program›n›n da yürütüldü¤ünü ilk o zaman ö¤rendim. Aç›kça söylemek gerekirse belediyenin böyle bir çal›flma yürütmesinin ne kadar önemli ve yararl› oldu¤unu bölgeyi tan›d›kça çok daha iyi anlad›m. ‹nsanlar› gecekondudan al›p baflka bir yere tafl›mak çözüm olmuyor. ‹nsanlar› gecekondudan kurtarmak iyi bir fley ancak gerekli ortam› sa¤lamadan, e¤itimi vermeden yap›ld›¤›nda ne kadar›n›n yararl› ne kadar›n›n zararl› oldu¤unu ölçmek biraz zor oluyor. En az›ndan apartmanda yaflamaya uyum sa¤lamak bile bafll› bafl›na bir mesele. Aç›kças› ben bu program› çok yararl› buluyorum ve bir belediyenin adeta bir sivil toplum kuruluflu gibi sosyal projeler yaratmas›n› ve kat›lmas›n› örnek bir davran›fl olarak nitelendiriyorum. Program tüm di¤er belediyelere örnek olmal›. Bu süreçte de özellikle dikkat etti¤im bir fley var. Burada çok güzel bir ekip kurulmufl ve proje gerçekten de bu ifli yapabilecek en ehil kiflilerle yürütülüyor. Mutlaka belediyenin bir siyasi duruflu var ancak görüyorum ki Küçükçekmece Belediyesi bu projede siyasi görüflle hareket etmiyor ve tamamen yerel hizmet ad›na bir fleyler yap›l›yor. Bu benim çok ilgimi çekti, hofluma gitti. Umar›m böyle devam eder.

Okuma-yazma kursu ikinci dönem mezunlar›n› verdi Bizim Bizim Halk’a Halk’a Sosyal Sosyal Kalk›nma Kalk›nma Program› Program› kapsam›nda kapsam›nda Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi’nin Belediyesi’nin Anne Anne Çocuk Çocuk E¤itim E¤itim Vakf› Vakf› (AÇEV) (AÇEV) iflbirli¤i iflbirli¤i ile ile yürüttü¤ü yürüttü¤ü yetiflkin yetiflkin okuma-yazma okuma-yazma kursu kursu bu bu y›l y›l ikinci ikinci mezunlar›n› mezunlar›n› verdi. verdi. 120 120 saatlik saatlik kursun kursun sosonunda nunda baflar›l› baflar›l› olan olan 33 33 kat›l›mc›ya kat›l›mc›ya sertifikalar› sertifikalar› Bezirganbahçe Bezirganbahçe TOK‹ TOK‹ Ertu¤rul Ertu¤rul Gazi Gazi ‹lkö¤retim ‹lkö¤retim Okulu’nda Okulu’nda düzenlenen düzenlenen bir bir törenle törenle verildi. verildi. Kat›l›mc›lara Kat›l›mc›lara sertifikalar› sertifikalar› Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Belediyesi ve ve AÇEV AÇEV yetkilileri yetkilileri ile ile e¤itmenleri e¤itmenleri taraf›ndan takdim takdim edildi. edildi. Böylelikle Böylelikle iki iki y›l y›l içinde içinde okuma-yazma okuma-yazma kursuna kursuna kat›larak kat›larak sertifika sertifika alanlar›n alanlar›n say›s› say›s› 79’a 79’a ulaflt›. ulaflt›. TörenTörende de heyecanlar› heyecanlar› ve ve mutluluklar› mutluluklar› gözlerinden gözlerinden okunan okunan kat›l›mc›lar kat›l›mc›lar fliirler fliirler okuyarak okuyarak töreni töreni bir bir okuma okuma bayram› bayram› havas›havas›na na dönüfltürdüler dönüfltürdüler ve ve e¤itmenlerine e¤itmenlerine teflekkür teflekkür ettiler. ettiler. Kurs Kurs sayesinde sayesinde hem hem okuma-yazmay› okuma-yazmay› ö¤rendiklerini ö¤rendiklerini ham de kendilerine kendilerine olan olan özgüvenlerinin özgüvenlerinin artt›¤›n› artt›¤›n› ifade ifade eden eden kat›l›mc›lar kat›l›mc›lar art›k art›k eskisinden eskisinden daha daha rahat rahat bir bir flekilde flekilde d›flar›ya d›flar›ya ç›ç›karak karak hareket hareket edebileceklerini edebileceklerini söylediler. söylediler. Bezirganbahçe Bezirganbahçe TOK‹ TOK‹ Ertu¤rul Ertu¤rul Gazi Gazi ‹lkö¤retim ‹lkö¤retim Okulu'nda Okulu'nda gerçeklefltirilen gerçeklefltirilen e¤itimler, e¤itimler, AÇEV'in AÇEV'in gönüllü gönüllü ö¤reticileri ö¤reticileri taraf›ndan taraf›ndan veriliyor. veriliyor. Kat›l›mc›lar›n, Kat›l›mc›lar›n, okudu¤unu okudu¤unu anlama, anlama, yorumlama yorumlama ve ve eleflelefltirel tirel düflünebilme düflünebilme becerilerini becerilerini gelifltirmeyi gelifltirmeyi hedefleyen hedefleyen e¤itimler e¤itimler yaklafl›k yaklafl›k üç üç ay ay sürüyor. sürüyor. Yaflam Yaflam kalitesini kalitesini yükseltmek yükseltmek ve ve gelece¤in gelece¤in temellerini temellerini sa¤lamlaflt›rmak sa¤lamlaflt›rmak ad›na ad›na bafllat›lan bafllat›lan bu bu çal›flma çal›flma ile ile kat›l›mc›lar›n kat›l›mc›lar›n okuma okuma yazmay›, yazmay›, günlük günlük hayat›n› hayat›n› kolaylaflt›racak kolaylaflt›racak flekilde flekilde kullanmas› kullanmas› sa¤lan›rken, sa¤lan›rken, kiflisel kiflisel geliflimlerine geliflimlerine de de katk›da katk›da bulunuluyor. bulunuluyor.


Küçükçekmece’de bal›kç›l›k kültürü yeniden canlanacak 1990’l› y›llara kadar birçok bal›k türünün avlanabildi¤i Küçükçekmece Gölü’nde günümüzde bitme noktas›na gelen bal›kç›l›k kültürü Küçükçekmece Belediyesi Ar-Ge Birimi’nin çal›flmalar›yla yeniden canlan›yor. Avrupa Birli¤i (AB) Genel Sekreterli¤i, “AB ve Türkiye aras›nda Sivil Toplum Diyalo¤unun Gelifltirilmesi-II” projesi kapsam›nda, Tar›m ve Bal›kç›l›k ile Kültür-Sanat olmak üzere iki konu bafll›¤› alt›nda toplam 4.2 milyon Euro tutar›nda hibe da¤›tacak. Küçükçekmece Belediyesi Ar-Ge Birimi de proje bünyesindeki hibelere baflvurmak için çal›flmalar›na bafllad›. Özellikle tar›m ve bal›kç›l›k alan›ndaki hibelere yönelik yürütülen çal›flmalarda 1990’l› y›llara kadar yay›n, sazan, turna, k›z›lkanat ve kefal gibi birçok bal›k türünün avlanabildi¤i ancak kaçak yap›laflma ve kirlilik gibi nedenlerde günümüzde bal›kç›l›¤›n neredeyse bitme noktas›na geldi¤i Küçükçekmece Gölü üzerinde duruluyor. Proje ile Küçükçekmece Gölü’ndeki bal›kç›l›k kültürünün yeniden canland›r›lmas› hedefleniyor. AB Genel Sekreterli¤i Ulusal Program Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülen

projede, bu konularda faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›, üniversiteler, belediyeler, mesleki örgütler, kooperatifler, üretici birlikleri, tüketici organizasyonlar›, ihracatç› birlikler, ziraat ve ticaret odalar›, borsalar ve il özel idareleri proje haz›rlayarak, üye ülkelerden en az bir yabanc› ortak ile birlikte hibe baflvurusunda bulunabilecek. Proje, Türk tarihi ve kültürü de dahil Türkiye'nin AB içerisinde iyi bilinmesini ve anlafl›lmas›n›, böylece gelecekte genifllemeye iliflkin f›rsatlar›n daha fazla fark›nda olunmas›n› hedefliyor.

BALIKÇILIKTA H‹BE M‹KTARI 175 B‹N EURO Projenin amac› ise iflbirli¤ine yönelik bir çerçeve oluflturmak, ortakl›klar kurulmas›n› desteklemek, kültür-sanat ile tar›m ve bal›kç›l›k alan›nda Türk ve AB sivil toplum taraflar› aras›ndaki diyalogu teflvik etmeyi içeriyor. Kültür-sanat alan›ndaki minimum hibe miktar› 10

bin Euro, maksimum hibe miktar› 150 bin Euro olurken, tar›m ve bal›kç›l›ktaki ayn› oranlar 50 bin Euro ile 175 bin Euro aras› olarak belirlendi. Tar›m ve bal›kç›l›k alan›ndaki hibe proje için, organik tar›m, çiftlik ve arazi yönetimi, k›rsal geliflim teflebbüsleri, üretici örgütleri için pazarlama kanallar›, besin zincirinde izlenebilirlik, üretici örgütlerinin çal›flmas› ve rolü gibi konular örnek olarak gösterilebiliyor. Kültür-sanat konulu proje için, kültür sanat alan›ndaki becerilerin gelifltirilmesi, geleneksel zanaatin ve geleneksel mesleklerin teflvik edilmesi, kültürel ve sanatsal çal›flmalar›n sirkülasyonu, bireylerin yarat›c› potansiyelini gelifltirme, daha fazla insan› kültür ve sanat çal›flmalar›na dahil etme, Türkiye ve AB üye ülkelerinde kültür ve sanat alan›nda faaliyet gösteren kültür ve sanat operatörleri için f›rsatlar gelifltirilmesi gibi çal›flmalar baz al›nacak.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

39


kültür

Türkiye’nin ilk OYUNCAK KÜTÜPHANES‹ Okul öncesi e¤itimi desteklemek amac›yla Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile ortaklafla yürütülen çal›flmalar sonucunda Türkiye’nin ilk 4-6 yafl “Oyun Odas› ve Oyuncak Kütüphanesi” Bezirganbahçe’de aç›ld›. Ar-Ge Birimi taraf›ndan uygulanmakta olan Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda oluflturulan proje daha ilk günden çocuklar›m›z›n büyük ilgisini gördü.

Oyuncak esi n a h p ü t ü K her türlü i deste¤iniz bekliyor 40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmece Belediyesi’nin çocuklar›n e¤itimi ve kiflisel geliflimine yönelik çal›flmalar›na bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Belediyesi Ar-Ge Birimi taraf›ndan Bezirganbahçe’de yürütülen Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda Küçükçekmece ‹lçe E¤itim Müdürlü¤ü ile ortaklafla yürütülen çal›flmalar sonucunda Türkiye’nin ilk “Oyun Odas› ve Oyuncak Kütüphanesi” Bezirganbahçe’deki TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nun bahçesinde hizmete aç›ld›. Matra Projesi bünyesinde oluflturulan ve UNICEF taraf›ndan da desteklenen proje ile 4-6 yafl aral›¤›ndaki çocuklar anaokulu ö¤retmenlerinin gözetimi alt›nda oyuncaklarla oynayabilecek. “Oyun Odas› ve Oyuncak Kütüphanesi”nin zaman içerisinde ise ayn› zamanda kütüphane gibi hizmet vererek, çocuklar›n oyuncaklar› evlerine götürmelerine ve oynamalar›na olanak sa¤lamas› hedefleniyor. Oyun odas› hafta içi her gün 10:00-15:00 saatleri aras›nda hizmet verecek. Küçükçekmece ‹fl Adamlar›

Derne¤i (K‹AD) ise birime gelen çocuklara süt ve g›da temin edecek. TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda gerçekleflen aç›l›fla MEB Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürü Remzi ‹nanl›, Küçükçekmece ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Adem Koca, Küçükçekmece Belediyesi Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› yetkilileri, Küçükçekmece ‹fladamlar› Derne¤i (K‹AD) Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Karaca, TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Necati Tekbafl ve Belediye Anaokulu Müdiresi fiükran Evirgen ile çok say›da vatandafl kat›ld›. “Oyun Odas› ve Oyuncak Kütüphanesi”nin aç›l›fl kurdelesini kesen MEB Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürü Remzi ‹nanl›, Bezirganbahçe’de aç›lan oyun odas› ve oyuncak kütüphanesinin Türkiye’de bir ilk oldu¤una dikkat çekerek “Bu tip e¤itim kurumlar›n›n say›s›n› art›rmak istiyoruz. Bunlar›n devam› gelecek. Yeter ki okul öncesi e¤itime verilen önemi, deste¤i biraz daha art›ral›m” dedi. TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Necati Tekbafl, ise böyle bir projenin ilk olarak kendi okullar›nda aç›lmas›n›n kendilerini gururland›rd›¤›n› belirterek, okul öncesi e¤itimin önemi velilere fark ettirmeyi, teflvik etmeyi amaçlad›klar›n› söyledi.

OYUN OYNAMAK HER ÇOCU⁄UN HAKKI Oyun Odas› ve Oyuncak Kütüphanesi’ne iliflkin görüfllerine baflvurdu¤umuz Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› uzmanlar› ise her çocu¤un temel hak ve özgürlülerinden biri olan oyun oynaman›n, çocuklar için bofl zaman aktivitesinden çok geliflimsel anlamda gerekli bir faaliyet olarak görülmesi gerekti¤ine dikkat çekerek “Oyun hofl, e¤lenceli ve kaliteli vakit geçirmeyi sa¤larken çocuk için bireysel ve sosyal geliflimi destekler ve e¤itsel bir önem tafl›r. Çocukla-

r›n kendilerini ve çevrelerini tan›malar› sürecinde merak duygular›n› besleyen, ö¤renme ve keflfetme ihtiyaçlar›na cevap veren bir kurgudur. Bebekli¤in ilk y›llar›nda annenin ve kendisinin ses ve hareketlerini taklit ederek oyun kurmaya bafllayan bebek yafl› ilerledikçe geliflimsel döneminin ihtiyaçlar›na göre daha karmal›k oyunlar oynamaya bafllar. Dil gelifliminin bafllad›¤› ancak çocu¤un bütün duygu, düflünce ve isteklerini anlatmaya yetmedi¤i 2–6 yafl döneminde çocuk, oyun arac›l›¤›yla simgesel düzeyde kendini ifade etme f›rsat› bulur. Sürekli tekrarlanan oyun ve kurallar bütünü ile çocuklar›n oyun içerisindeki soyut ve somut kavramlar› içsellefltirip özümsemesi mümkün olur” fleklinde konufltular. Bireysel oyun kurma becerileri geliflen ve birlikte oyun oynamaya bafllayan çocuklar›n oyun içerisinde iliflki kurma ve sosyalleflme becerisi edinme f›rsat› buldu¤unu vurgulayan uzmanlar flöyle devam ettiler: “Sosyal hayatta iletiflim kurmaya yarayan sabretme, paylafl›m, iflbirli¤i ve benzeri kurallar› oyun içerisinde içsellefltirir. Hayal gücünü kullanarak parça ve bütün aras›nda iliflki kurmay›, soyut düflünmeyi ö¤renir. Bu süreçte oyun kurarken kullan›labilecek materyallerin, oyuncaklar›n eriflilebilirli¤i ve kalitesi çocuklar›n hayal güçlerini zenginlefltirmek ad›na büyük önem tafl›maktad›r. Oyuncak çocuklar›n oyun kurmalar›na yard›mc› olmak amac›yla üzere kurgulanm›fl gelifltirilmifl gerçek ya da hayalî iflleve sahip araç ya da düzeneklerdir. Yaln›zca çocu¤u kendi dünyas›n› yaratmaya yöneltmekle kalmay›p, anne ve baban›n bu farkl› yaflama kat›lmalar›n› sa¤lamaktad›r. Beraber oyun oynayan anne-baba ve çocuk aras›nda, günlük aktiviteler d›fl›nda bir iletiflim oluflur. Bu iletiflim, birbirlerini daha iyi anlamalar›n› sa¤lar. Bu çerçe-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


hobi

Bu zevkten mahrum kalmay›n n Selami YILMAZÇOBAN

Havalar ›s›nd›. Art›k oltay› al›p, bir göl kenar› veya deniz kenar›na inme zaman› geldi. Hem dinlenin, hem de akflam taze bal›k yeme f›rsat› yakalay›n. Kovaya att›¤›n›z her bal›k size müthifl bir mutlulak verecek, bundan flüpheniz olmas›n... Amatör bal›kç›l›¤›n temeli oltayla avlanmaya dayan›r. Ama z›pk›nla ve elle de bal›k avlanabilir. Bugün en yayg›n olta tipi, kam›fll› oltalard›r. Bu oltalarla yemi daha uza¤a f›rlatmak ve k›yadan daha uzak sularda bal›k yakalamak mümkündür. Kam›fll› oltalar de¤iflik malzemelerden yap›l›r. En çok bambu, ince çelik borular ya da cam elyaf kullan›l›r. Kam›fl›n ucu ince, sap bölümü daha kal›n yap›l›r. Misina, kam›fl›n ucundan sap›na kadar aral›kl› olarak tutturulmufl halkalar›n içinden geçirilir ve sap bölümündeki bir makaraya sar›l›r. TATLI SU BALIKÇILI⁄I: Makaral› oltalar bulunmadan önce, misina bir mantar ya da tahta parças›na elle sar›l›rd›. Bal›k oltaya tak›ld›¤›nda bal›kç› seri hareketlerle bal›¤› k›y›ya çekerdi. Ama bu tür avlanma kolay de-

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

¤ildi, misinan›n dolaflmas›, dü¤üm olmas› gibi sorunlar yaflan›rd›. Oysa makaral› oltayla avlanmak çok kolayd›r. Makara misinan›n sar›lmas›n› ve gerekirse gevfletilmesini kolaylaflt›rm›flt›r. Örne¤in oltaya yakalanan bal›k sert hareketlerle direnirse makaradaki misina boflalt›larak bal›¤a yol verilir. Bal›¤›n yorulup hareketlerinde yavafllama görülünce, misina yeniden makaraya sar›larak bal›k çekilir. Ama makaral› oltayla bal›k avlarken, misinay› ne zaman boflalt›p ne zaman makaraya saraca¤›n› bilmek gerekir. Ayr›ca misinan›n da bir dayanma gücü vard›r. H›zl› bir ak›nt›da bal›¤›n çekifl gücü karfl›s›nda bunu da hesaba katmak gerekir. Büyük bir bal›k yakaland›¤›nda, onun direnme gücünü k›rmak için arada bir misinay› gevfletmek ve bal›¤a yol vermek gerekir. Bunun sonucunda yorulan bal›k daha kolay çekilebilir. Avlanman›n önemli noktalar›ndan biri, uygun olta i¤nesi seçmektir. Avlanacak bal›¤a göre, de¤iflik büyüklük ve biçimlerde i¤neler vard›r. Ama bütün olta i¤nelerinin

ucunda, bal›¤›n a¤z›na sapland›ktan sonra ç›kmas›n› engelleyen bir damak (çengel) vard›r. ‹¤nelerin sap›nda da genellikle bir halka bulunur. Hayvan ba¤›rsa¤›ndan, naylon ya da çelik telden yap›lm›fl "köstek" bu halkadan geçirilerek i¤neye ba¤lan›r. Bal›klar çeflitli yemlerle avlan›r. Canl› ya da cans›z yemler, i¤nenin ucundaki dama¤a geçirilir. Bal›¤›n do¤al besini olan böcekler, solucanlar, küçük kurba¤alar ya da avlanacak bal›¤a göre çok küçük bal›klar, en çok kullan›lan canl› yemlerdir. Cans›z yem olarak ise hamur, ekmek içi, hafllanm›fl bu¤day, peynir gibi yiyecekler ya da tüy parças›, yapay sinek gibi yapay yemler kullan›l›r. Oltayla bal›k avlamak ustal›k ister. Avlanacak bal›¤›n bulunabilece¤i yeri, suyun yüzeyinde ya da dibinde mi oldu¤unu bilmek gerekir. Öte yandan oltay› bal›¤›n yem arad›¤› yere atabilmek ya da indirebilmek gerekir. Örne¤in sombal›¤› ve alabal›k d›fl›ndaki bütün tatl› su bal›klar›n› avlamak için olta dibe b›rak›l›r. Sombal›¤›, alabal›k, gölgebal›¤›, tatl› su kefali ve k›z›lkanat avla-


mada yayg›n olarak sinek oltas› kullan›l›r. Yapay sine¤i uza¤a atabilmek için kam›fl›n çok esnek olmas›, ucunda da kal›nca bir misina bulunmas› gerekir. Oltan›n ucuna ba¤›rsak ya da naylondan yap›lm›fl 2-3 metre uzunlu¤unda bir beden, bedenin ucundaki i¤neye de tüy parçalar›, kürk, ipek ve parlak tellerden yap›lm›fl yapay sinek ba¤lan›r. AMATÖR DEN‹Z BALIKÇILI⁄I: Amatör deniz bal›kç›l›¤›nda da tatl› su bal›kç›l›¤›nda kullan›lan olta tak›mlar›n›n hemen ayn›s› kullan›l›r. Ama kam›fl ve misinalar›n daha sa¤lam olmas› gekekir. Oltan›n iyice derine inebilmesi için daha a¤›r kurflunlar (iskandil) ve iri bal›klar› da yakalayabilmek için daha büyük i¤neler kullan›lmal›d›r. Dipte ya da dibe yak›n derinliklerde yaflayan mezgit, morina ve yass›bal›klar› avlamak için yem olarak karides, midye ve solucan tercih edilir. Uskumru ve lüfer ise, hareket halindeki tekneden kafl›kla ya da do¤al yemle tutulur. Deniz bal›kç›l›¤›nda köstekli olta da çok

kullan›lan olta tiplerinden biridir. Bu oltan›n ucundaki iskandilli bedenine, belirli aral›klarla pirinç telden yap›lm›fl köstekler ba¤lan›r. Bu oltan›n ad› da bu kösteklerden gelir. Kösteklere k›sa misinalar, misinalar›n ucuna da i¤neler tak›l›r. Köstekli oltayla bal›k avlamada canl› yemler kullan›l›r. Avlanma s›ras›nda olta gergin tutulur ve bal›k yeme atlad›¤› anda olta hafifçe silkelenerek bal›¤›n i¤neyi yutmas› sa¤lan›r. Sonra bal›¤›n i¤neden kurtulmas›na f›rsat vermeden h›zla çekilir. Denizlerde bal›k avlamada çok yayg›n olarak kullan›lan çapari de bir tür köstekli oltad›r. Ama çaparide canl› yem kullan›lmaz, onun yerine genellikle hindi, kaz ve tavuk tüyü gibi yapay yemlerden yararlan›l›r. Çapari, bir olta (makaraya ya da mantara sar›lm›fl misina), misinan›n dolaflmas›n› engelleyen bir f›rdöndü, f›rdöndüden iskandile kadar uzanan ve gene misinadan yap›lan bir beden ile en uçtaki iskandilden oluflur. Bedenin üzerine, belirli aral›klarla, uçlar›na i¤-

ne tak›lm›fl k›sa misina parçalar›ndan köstekler ba¤lan›r. ‹stavrit gibi küçük bal›klar› avlamada 10 köstekli (10 i¤neli) bir çapari yeterlidir. Ama çaparideki köstek say›s› palamut av›nda 35'e, torik ve kofana denen iri palamut ve lüfer av›nda 55'e kadar ç›kar. K›l›çbal›¤›, orkinos ve tarpon gibi, baz›lar›n›n a¤›rl›¤› yar›m tonu bulan büyük deniz bal›klar› da hareketli bir tekneden oltayla avlanabilir. Bunun için çok kal›n ve sa¤lam bir kam›fl ve uzunlu¤u en az 360 metre olan misina gerekir. Bu tür avlanmada bal›kç› kam›fl›n ucunu, beline takt›¤› özel bir kemere oturtur. Oltaya yakalanan bu kadar a¤›r bal›klar› çekmek ve onlar›n direnme gücüne karfl› koyabilmek kolay de¤ildir. Onun için yakalanan bal›k yoruluncaya kadar tekneyle izlenir. Uzun bir süre yol al›nd›ktan sonra bal›kç› misinay› makaraya sararak bal›¤› tekneye yaklaflt›r›r. Yakalanan bal›k ya tekneye al›n›r ya da teknenin yede¤inde limana kadar çekilir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

43


etkinlik

Nur içinde yat Paflam... Emanetinin y›lmaz bekçisiyiz 44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Türk ulusunun ba¤›ms›zl›¤›n› getiren Kurtulufl Savafl›’m›z›n unutulmaz komutan› Mareflal Fevzi Çakmak, vefat›n›n 59. y›l dönümünde Küçükçekmece’de törenlerle an›ld›. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri ve kalabal›k bir heyet önce Eyüp Sultan Mezarl›¤›’nda büyük komutan›n kabrini ziyaret ederken, etkinlikler ilçe baz›nda gün boyu sürdü.


lan sayg› duruflunun ard›ndan s›ra günün anlam ve önemini ifade eden konuflmalara geldi. Küçükçekmece Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› Enver fiengül, “Kendisi bu vatan›n ba¤›ms›zl›¤a kavuflmas›nda gösterdi¤i cansiperane gayret ve hizmetlerinden ötürü istisnai bir insan olmakla birlikte, her daim Türk insan›n›n gönlünde önemini koruyacakt›r. Tüm silah arkadafllar› ile birlikte ruhu flad olsun. Unutulmamal›d›r ki, bütün flehitlerimiz flanl› bayra¤›m›za rengini veren kanlar› ile birer Fevzi Çakmak’t›r” fleklinde konufltu. fiengül ayr›ca önümüzdeki y›ldan itibaren Fevzi Çakmak’› anma törenlerinin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde (CKSM) düzenlenece¤ini de müjdeledi. Kabristandaki anma töreninin ard›ndan ilçede düzenlenecek etkinli¤e kat›lmak üzere yola koyulan ekip, yine ayn› mezarl›kta nafl› yatan unutulmaz flair Necip Faz›l K›sakürek’in mezar›n›n bafl›nda da dualar okuyup, vefa borcunu yerine getirdi.

Efi‹NE AZ RASTLANIR B‹R YAfiAM ÖYKÜSÜ...

Balkan Savafllar›’nda, Çanakkale’de, Kafkasya’da, Filistin’de, Kurtulufl Savafl›’nda hep onun ad› vard›. B›rakt›¤› iz o kadar büyüktü ki düflman› flaflk›na çeviren emsalsiz direniflin koordinatlar› da onun üstün savafl bilgisi do¤rultusunda çizilmiflti. Büyük Önder Atatürk’ün tam yan›nda güçlü bir ortak, bir dost, bir cengâverdi o. Onun ad› Mareflal Fevzi Çakmak’t›. Küçükçekmece, s›n›rlar› dâhilindeki bir mahalleye ad›n› veren bu büyük askerin an›s›na vefat›n›n 59. y›ldönümünde flükran vazifesini yerine getirdi. Sabah erken saatlerde Fevzi Çakmak’›n Eyüp Sultan Mezarl›¤›’ndaki kabrini ziyaret eden kalabal›k bir he-

yet, bu büyük askerin an›s›n› efli ve k›z› ile yan yana gömülü oldu¤u mezar›n›n bafl›nda dualarla yad etti. Okunan dualar ve hatm-i flerif, vatan›n bu gözü pek evlad›n›n, ba¤›ms›zl›¤›n› müjdeledi¤i evlatlar›n›n flükran dolu gönüllerinden topra¤a akmas› da ayr›ca manal›yd›. Küçükçekmece Belediye Baflkan Yard›mc›s› Enver fiengül, Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürü Cihat Demir, Fevzi Çakmak Mahalle muhtar› Turan Dinç, Fevzi Çakmak ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Hasan Yayl› ile çok say›da ö¤retmen ve ö¤renci de anma seremonisinde haz›r bulundu. Atatürk’ün silah arkadafl› merhum Fevzi Çakmak’›n ve flehitlerin an›s›na duru-

1876 y›l›nda Kozan’da dünyaya gelen ve 1950 y›l›nda vefat edene kadar yaflam›n›n büyük bölümünü bu cennet vatan›n savunmas›na feda eden Mareflal Fevzi Çakmak, 1895 y›l›nda Te¤men rütbesi ile Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, ayn› y›l girdi¤i Harp Akademisi'ni 1898 y›l›nda bitirerek Kurmay oldu. Bu tarihten itibaren ordunun çeflitli kademelerinde karargâh ve birlik komutanl›¤› görevlerinde bulundu. 1914 y›l›nda Tümgeneralli¤e yükseldi. Çeflitli birliklerde Kolordu Komutanl›¤›, Anafartalar Grup Komutanl›¤› ve Ordu Komutanl›¤› görevlerinde bulundu. 6 Ocak 1918 tarihinde Genelkurmay Baflkanl›¤›na atand›. 28 Temmuz 1918 tarihinde Korgeneralli¤e yükseldi. 27 May›s 1919 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 1 nci Ordu Müfettiflli¤i'nden sonraki Harbiye Naz›rl›¤› görevinden 21 Nisan 1920 tarihinde istifa ederek Anadolu'ya geçti.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

45


etkinlik Milli Müdafaa Vekili ve Heyeti Vekile Reisli¤i görevine atand›. 3 Nisan 1921 tarihinde Orgeneral, 31 A¤ustos 1922 tarihinde de Büyük Zafer'in kazan›lmas›ndaki yüksek hizmetlerini takdiren Mareflalli¤e terfi ettirildi. 12 Temmuz 1922 – 3 Mart 1924 tarihleri aras›nda Genelkurmay Baflkanl›¤› Vekilli¤i, 3 Mart 1924 tarihinden 12 Ocak 1944 tarihine kadar Genelkurmay Baflkanl›¤› yapt›. 12 Ocak 1944 tarihinde yafl haddinden emekli oldu. Tabii ki bu büyük vatan evlad› için yap›lan etkinlikler de görkemli olmal›yd›. Küçükçekmece Mareflal Fevzi Çakmak ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri, e¤itim yuvalar›na ismini ve-

ren o büyük asker için haz›rlad›klar› anma program› ile sahnedeydi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda okunan ‹stiklal Marfl›, Anafartalar’daki kahramanlar›n flehitlik mertebesine coflkuyla koflarken hayk›rd›klar› “Allah Allah” nidalar›yla ayn› ba¤›ms›zl›k aflk›n› hayk›r›yordu izleyenlere. Bir ö¤rencinin okudu¤u fliirin m›sralar›nda “fiehit Olursam A¤lama Anne” diyordu, Mareflal Fevzi Çakmak için flehitlik flerbeti seve seve içilecek en güzel hediyeydi. Okul Müdürü Hasan Yayl›, söylenen kahramanl›k türkülerinin ard›ndan gerçeklefltirdi¤i konuflmas›nda, “Bu büyük askerin ad›n› omuzlar›m›zda gururla tafl›yoruz” diyerek, mutlulu¤unu ö¤rencileri ile paylaflt›. Etkinlik yine körpecik ö¤rencilerin ayd›nl›k yüzlerine yans›yan par›lt›lar›yla sahneyi ayd›nlatan Cumhuriyet Oratoryosu ile sona erdi.

Ö⁄RENC‹LERDEN YAfiAM SEV‹NC‹ MERKEZ‹’NE Z‹YARET Paylaflma erdeminin sosyal yaflamda bereketi tetikleyen önemli faktörlerden bi-

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ri oldu¤unun bilincindeki Mareflal Fevzi Çakmak ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri, anma etkinliklerinin ard›ndan Küçükçekmece Belediyesi Yaflam Sevinci Merkezi’ne bir ziyaret gerçeklefltirdi. Merkez görevlilerinden çal›flmalar hakk›nda bilgi alan ö¤renciler, gördükleri karfl›s›nda son derece etkilenirken s›k s›k da not tuttu. Ö¤renciler ayr›ca ilçelerinde böyle bir sosyal yard›m projesini gerçeklefltirdi¤i için Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’a da g›yab›nda teflekkür etti.

‹RT‹BAT ‹Ç‹N Yaflam Sevinci Merkezi: 0 212 4260 654


konuk yazar Kübra DO⁄RU

Bir annem vard› benim; flimdi ben bir anneyim... nnelik; bu ifl bazen bir ömür alma ihtimali olan ifltir. Bir ömre ömrünü vakfetme iflidir... Yüceli¤i ve ulvili¤ini ancak bir anne olabildi¤inizde; yüre¤inizin en derinlerinde s›z›m s›z›m hissedebilece¤inizdir. Kutsall›¤›n› sadece do¤ururken anlayaca¤›n›z ve asla unutamayaca¤›n›z yakar›fl›n›z; nidan›zd›r; annelik... Saçlar›n›zda aklar›n›z bafllad›¤›nda; anlad›¤›n›z yafll›l›¤›n›zd›r annelik... Annelik... Annecik...

A

Annemin zihnimde ilk beliren foto¤raf›... Henüz beflinci yafl›m› sürüyordum... Oynad›¤›m›z evcilik oyunlar›... Annemin bana misafir olarak gelifli... Ona, ondan gördü¤üm hal ve hareketlerle ikram etti¤im çay... Babam› akflam yeme¤ine bekleyifllerimiz... Birlikte haz›rlad›¤›m›z sofralar... Evimizin küçük ama gönlümün en güzel ve en büyük bahçesinde ben ve arkadafllar›m için haz›rlad›¤› piknik sofralar›... ‹ki erik a¤ac› aras›na kurdu¤u sal›nca¤›m ve bütün mahalledeki arkadafllar›m›n büyük lunapark›... Karartma gecelerinde koynunda masallarla uyudu¤um... Do¤ru konuflabilmem ad›na bana zorla izlettirdi¤i TRT spikeri Baflak Do¤ru... Tuna Hufl ve haberler... Sonra birlikte oynad›¤›m›z “sunuculuk oyunlar›” Almanya’dan gelen asla bir arabada kullan›lmayan ve ikimizin oyunca¤› olan bir araba teybi... Befl yafl›nda saçlar› sar›dan kumrala dönen, erik gözlü bir bebeydim bu oyunu oynarken... Bir siyah; bir k›rm›z›; üç gri tuflu olan bir teyp; teyp içinde 60 ‘l›k bir kaset y›llarca oynad›¤›m bir oyun ve sonunda mesle¤im olaca¤›n› asla düflünmedi¤im bir ifl... Annem tufllar›na basar küçük Kübra dili döndü¤ünce bafllar konuflmaya ”evet say›n seyirciler... Ha-

berleri dinlediniz... Tekrar görüflünceye dek, flen ve esen kal›n” ile biten sunumlar flark›lar, türküler ve onlar›n kay›tlar›... Bilmezdim ki büyüyecek ve bu ifli meslek edinece¤imi o günlerde... Ama ö¤rendim ki bir bebem olunca nas›l flekillendirilirmifl baflka bir hayat; kendi anneme uzaklardan bak›nca… fiimdi ben bir anneyim... Hofl geldin bebek dedim ona... Tüm bebekler ayn› flekilde do¤ar, ancak ayn› büyümez dedim... Bafl›ndas›n her fleyin dedim. Tad›n› ç›kar dedim... Gün gelecek bebek demeyecek sana kimse dedim... Sana insan diyecekleri güne kadar bu dünyada direniflin hep devam edecek dedim. Ama biz; biz olal›m dedim... T›pk› annemin bana dedi¤i gibi... Dokun dedim korkma insana dokunmaktan dedim. Sev dedim, kocaman gülen gözlerle; gözünle dilin ayn› konuflsun dedim... Ben flimdi bir anneyim; annemin benimle birlikte büyüdü¤ü gibi bende büyüyorum o¤lumla... Biz; biz olduk... Bizim de oyunlar›m›z var... Bugünün oyunlar› içinde; karartma geceleri olamayan gecelerde; huzurla uyudu¤u gecelerde; dinledi¤i masallar› var benim de o¤lumun... fiimdi ben bir anneyim ve flimdi annemin dedi¤i ve o s›ralarda asla anlamad›¤›m “Erken açan gül, tez solar” sözünü anl›yorum. fiimdi ben bir anneyim ve flimdi anl›yorum annemin, “Çocuklar yafl ald›r›yor insana” sözünü... fiimdi ben bir anneyim ve flimdi anl›yorum bir baflka gözde gerçek mutlulu¤u samimiyetle görmeyi... fiimdi ben bir anneyim ve ö¤rendim; içinden geçen flark› gitti¤inde, yaflamay› bilmeyi. fiimdi ben bir anneyim...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

47


bayram

Özgürlük ateflinin yak›ld›¤› Türk destan›n›n yaz›ld›¤› gün

19 May›s 1919 Büyüklere Cumhuriyet, çocuklara 23 Nisan, gençlere ise 19 May›s bayram›... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna arma¤an etti¤i en önemli günlerdir. 19 May›s'› o ilk günkü gibi, ayn› heyecan, ayn› coflku ve ayn› birliktelikle kutluyoruz... Türk milleti olarak gerçekten flansl›y›z.Hiç bir dönem, baflka milletlerin buyru¤u alt›na girmedik. En umutsuz anlarda bile, içimizdeki o bitmek tükenmek bilmeyen özgürlü¤ün atefli ile can›m›z› vatan için seve seve verdik. 19 May›s 1919 Türk milleti için çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a ç›kmas›yla yanan özgürlük atefli, k›sa süre içinde dalga dalga yay›larak, tüm yurdu kaplam›flt›r. En umutsuz, en zor anda bile Türk halk›, yokluklar içinde savafl›p, vatan›n› kurtarm›flt›r. ‹flte o günleri unutmamam›z için Atatürk bizlere çok önemli 3 bayram arma¤an etmifltir. Büyükler için Cumhuriyet Bayram›. Cumhuriyet'in anlam›n› iyi bilip, kavramam›z ve özgürlü¤ümüze sahip ç›kmam›z için. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›. Dünya çocuklar› içinde sadece Türk çocuklar›na özel olan bu bayram, çocuklar›m›z›n tarihini unutmamas› ve o ba¤›ms›zl›k coflkusunu sürekli yaflamas› için çok önemlidir. 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram› ise Türk gençli¤inin bayram›d›r. Bugünün gençleri, yar›n›n büyükleri olacakt›r. Özgürlük ateflinin yak›ld›¤› o ilk gün, gençlere arma¤an edilmifltir. Bunun önemini iyi bilip, iyi kavramam›z gerekiyor. Ülkeye büyükler kadar, gençler de sahip ç›kmal›. Türk gençli¤i, vatan›n› can› kadar seviyor. Ba¤›ms›zl›¤›ndan ödün vermiyor. Bölünmez bütünlü¤ü için can›n› seve seve vermeye haz›r. Kurtulufl savafl›nda yaflanan destanlar›, o büyük zorluklar› çok iyi biliyor. Türk gençli¤i, geçmifline bu kadar sahip ç›kt›¤› için Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni as›l gençlere emanet etmifltir. Gençli¤imiz de o emanetin y›lmaz bekçileridir. Bugün de vazgeçilmez güç kayna¤›m›z millet iradesi-

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

dir. Bunun yaflat›lmas› için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 May›s’› arma¤an etti¤i gençlere büyük görevler düflmektedir. Sevgili gençler, Binlerce flehit vererek, s›k›nt› ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu de¤erli emaneti yaflatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuflaklara en iyi flekilde aktarmak, en baflta gelen görev ve sorumlulu¤unuzdur. Yak›n bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlar›n›zda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdi¤i ça¤dafl medeniyet seviyesine sizler tafl›yacaks›n›z. Sevgi, sayg›, hoflgörü ve uzlaflma ortam› içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmad›¤›n› unutmamam›z gerekir. Birlik ve bütünlü¤ümüze yönelik her türlü sald›r› veya tehdit karfl›s›nda daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin, hangi amaçla ve ne flekilde olursa olsun, huzur ve güvenli¤imizi bozmas›na f›rsat vermemeliyiz. Ay y›ld›zl› bayra¤›m›z›n alt›nda hepimizin bir ve bütün olarak yaflamas›na imkan sa¤layan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir. Tüm kurumlar›yla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen sald›r›lara karfl› Cumhuriyetin temel de¤erlerini korumaya sonuna kadar kararl›d›r. Bu durumun sonsuza kadar devam edece¤inden kimsenin flüphesi olmas›n. Bu duygu ve düflüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadafllar›n› ve bu vatan için canlar›n› feda eden aziz flehitleri rahmet, minnet ve sayg›yla an›yoruz...


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


meslek

Merkez Lokantas› Küçükçekmece’nin 47 y›ll›k lezzet dura¤›

Müdavimleri aras›nda futbolculardan, siyasetçilere, sanatç›lara kadar pek çok ünlünün oldu¤u bir esnaf lokantas›ndan bahsediyoruz. Küçükçekmece tren istasyonunun hemen karfl›s›nda. Kuru fasülyesi ve döneri oldukça meflhur. ‹flte bu küçük ama flirin mekan ile lezzeti dostluklar›yla taçland›ran iki arkadafl›n hikayesini sizlerle paylaflaca¤›z...

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Biri Yalç›n fianl›, di¤eri Osman Baflar. Tam 47 y›ld›r lezzet sat›yorlar. Sadece Küçükçekmece’yi iyi bilenlerin de¤il, pek çok ünlünün u¤rak yeri. Müflterileri aras›nda futbolculardan, sanatç›lara, siyasetçilere kadar pek çok ünlü insan var. Özellikle de Kanarya ad› tak›lan kurufasülyelerinden yemek için gelenlerin say›s› da oldukça fazla. Asl›nda eski yerlerinde müflteriler oturmak için s›ra bekliyorlarm›fl. Kentsel dönüflüm çerçevesinde, eski yerleri y›k›ld›¤›nda, biraz k›r›l›p, bu ifli yapmama karar› alm›fllar. Fakat, daha sonra çevredekilerin bask›s›yla yeniden baba mesle¤i olan esnaf lokantac›l›¤›n›, y›k›lan yerlerinin 100 metre yak›n›nda açm›fllar. Yalç›n ve Osman Baflar, “Biz aileden lokantac›y›z. Eski yerimiz, gerçekten çok iyi ifl yap›yordu. Sadece ö¤le saatlerinde dolan bir lokanta de¤ildi. Futbolcular, sanatç›lar, siyasetçiler gelip yemek yiyorlard›. O zamanlar bu çok s›k oldu¤undan foto¤raf çektirmeyi bile düflünmedik. Fatih Tekke, Bülent Korkmaz, Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay bizim kuru fasülyemizden yemek için buraya gelirdi. Eski yerimiz y›k›l›p, biz 1.5 ay ara verince müflterimiz azald›. Gelip de mekan› bulamayanlar, u¤ramaz oldu. Keflke foto¤raf çektirip, duvarlara assayd›k. O güzel günleri anard›k, diyoruz” diyorlar. Onlar›n bu geçmifle özlemle bak›fllar›n›n alt›nda neler oldu¤unu anlamak için sohbeti biraz daha derinlefltiriyoruz. - Bu kadar çok müflteriniz oldu¤una göre, yemeklerinizin bir s›rr› olmal› diyoruz… “Evet” diyorlar ve anlatmaya bafll›yorlar; “Biz kuru fasülyemizi Rize’den özel olarak

getiririz. Güveçte özenle haz›rlar›z. Etimizi, y›llard›r ayn› yerden al›r›z. Kasab›m›z Avc›lar’dad›r ve bize her zaman iyi et verir. Dönerimiz için kulland›¤›m›z etin, lezzetli olmas›na özen gösteririz. Hafllama, tas kebab› etlerimiz gerçekten güzeldir. Kulland›¤›m›z ya¤, midesi hassas olan insanlara bile dokunmamas› için kalitelidir. Tatl›lar›m›z da bize özeldir” diye konufluyorlar. 47 y›ld›r sadece ‹stanbul’da de¤il, bir ara Edirne’de

de lokanta iflletmifller. Babalar›ndan lokantac›l›¤›n her inceli¤ini ö¤rendiklerini övünerek anlat›rlarken hemen soruyu yap›flt›r›yoruz… - Sizden sonra bu mesle¤i sürdürecek, yeni nesil geliyor mu? “Bizim çocuklar›m›z da okumazlarsa, gelip baba mesle¤i lokantac›l›¤› yapacaklar. Bu ifl san›ld›¤› kadar kolay de¤il. ‹nsanlar al›flkanl›klar›n› çabuk de¤ifltirmiyorlar. Hele hele yemek konusunda bu daha zor oluyor. Bir mekana al›flan insan›, baflka bir mekana kovsan›z da gitmez. Baz› müflterilerimiz var, hep ayn› masaya otururlar. 47 y›ll›k bir müessese olmak kolay de¤il. Eski yerimizde babas›n›, eflini yadetmek için gelen müflterilerimiz oluyordu. Gelip ayn› masaya oturmak için s›ra beklerler, oturduklar›nda da ‘Babamla buraya geldi¤imde 10 yafl›ndayd›m...’ Veya

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

51


meslek

ADRES: Tren ‹stasyonu Karfl›s› Küçükçekmece-‹stanbul.

‘Eflimle buraya 15 y›l önce gelmifltim’ gibi hikayeleri olan insanlar çok olurdu. Yeni mekan›m›z daha büyük. Ama, o eski havay› yakalamam›z için çok çaba harcamam›z gerekecek. Aç›ld›¤›m›zdan haberi olmayan eski müflterilerimiz bile vard›r. Y›k›mdan sonra k›z›p, bu ifli yapmayaca¤›z diye karar ald›¤›m›zdan, aç›l›rken yeteri kadar tan›t›m da yapmad›k. Lezzetli yemeklerimizle yeni müflteriler edinmeye çal›fl›yoruz..” - Peki fiyatlar›n›z nas›l? “Muflhur kuru fasülyemiz 3 lira, döner 8 lira, yemekler 5 lira. Yani esnaf lokantas› oldu¤umuz için çok makul. 2 y›ld›r zam yapmad›k.” - Kriz sizleri de etkiledi mi? “Etkilemedi desek yalan

52

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Çek bir Kanarya! Merkez Lokantas›’nda kuru fasülyenin ad› 40 y›ld›r Kanarya. ‹lginç de bir hikayesi var. Onu sizlerle paylaflal›m istedik. O zamanlar, F.Bahçe bir Avrupa Kupas› maç› oynuyor. Sar›-Lacivertli renklere gönül vermifl bir garson, F.Bahçe gol at›nca ‘çek bir kanarya’ diyor. Ard›ndan da her seferinde ayn›, sözlerle hem F.Bahçe’sinin baflar›s›na at›fta bulunuyor, hem de kuru fasülyenin ad›n›n Kanarya olarak kalmas›n› sa¤l›yor.

Bu kanarya nas›l yenir? Merkez Lokantas›’na bir arkadafl› ile ilk defa gelenler, Kanarya’y› merak edip söylüyorlar. Söylerlerken de içlerinde bir kuflku ile garsonlara soruyorlar. “Bu kanarya nas›l yenir” Garsonlar muzip. Taba¤› kapal› flekilde getirip,”Biraz canl›d›r. Kapa¤› açarken dikkat edin” uyar›s›yla sunuyorlar. Müflteriler, taba¤› aç›nca kuru fasülye ile karfl›lafl›nca, “Bu mu Kanarya” demekten kendilerini alam›yorlar…

olur. ‹nsanlar eskiden tam yiyorsa, flimdi az yiyor. Yemeden durulmuyor. Ama, yerken bile düflünerek harcamak zorunda kal›yorlar.” Yalç›n fianl› ve Osman Baflar’›n baflar›s›n›n arkas›nda lezzetli yemekleri kadar, tatl› dilleri, hofl sohbetleri oldu¤u da gözden kaçm›yor. ‹çeri giren her müflteri aileden biri gibi karfl›lan›yor. Sohbet yemekle bafllay›p, çayla sonlan›yor. Türk mutfa¤› gerçekten lezzetli birbirinden çekici yemeklerle dolu. Bir esnaf lokantas›nda belki bunlar›n hepsini bulamazs›n›z. Ama, can›n›z kurufasülye veya döner çekiyor, yolunuz da Küçükçekmece’den geçiyorsa, Merkez Lokantas›’na bir u¤raman›zda fayda var.


yemek

Dana Hafllama MALZEMELER

n 1 kilo kemikli dana eti n 1 bafl so¤an n 2 adet havuç n 1 bafl kereviz n 5-6 adet patates

HAZIRLANIfiI Gö¤üs taraf›ndan alaca¤›n›z kemikli parça dana etini dibi kal›n bir tencerede önce ya¤s›z olarak, suyunu sal›p çekinceye kadar çevirin. Hatta biraz da k›zarmas›n› sa¤lay›n. Az su ile 50 dakika piflirin. Patateslerin küçüklerini bütün olarak, kerevizi küp biçiminde, havuçlar› da parmak uzunlu¤unda haz›rlay›n, margarini dörde bölünmüfl so¤anla birlikte ete kat›n. Oda s›cakl›¤›nda 12 bardak su ve karabiber tanelerini ilave edin. K›s›k ateflte sebze yumuflay›ncaya kadar yaklafl›k 40 dakika daha piflirin. Tuzunu, suyunu iyi ayarlay›p, piflti¤ine emin olduktan sonra s›cak s›cak servis edin.

n 1 difl sarm›sak n 2-3 adet tane karabiber n Yar›m demet maydanoz n 1 çorba kafl›¤› margarin

Bisküvili Prenses MALZEMELER

ALT ‹Ç‹N

ÜST ‹Ç‹N

n 5 su barda¤› süt n 1 su barda¤› fleker n 1 su barda¤› un n 1 paket margarin n 1 paket kakaolu bisküvi

n 1 bardak ceviz veya f›nd›k n 1 su barda¤› süt n 1 su barda¤› su n 1 su barda¤› fleker n 3 yemek kafl›¤› un n 1 yumurta sar›s›

HAZIRLANIfiI Un, fleker, süt, margarin bir tencereye koyulur ve kaynay›p puding k›vam›na gelinceye kadar kar›flt›r›l›r. Daha sonra ocaktan al›n›r ve mikserle en az 15 dakika kar›flt›r›l›r. Bu arada bir kaba süt ile ›slat›lm›fl bisküviler dizilir. Üzerine haz›rlad›¤›m›z muhallebi dökülür. Üst Haz›rlan›fl›: Un, fleker, süt, su ve yumurta bir tencerede kaynay›ncaya kadar karflt›r›l›r daha sonra ocaktan al›n›r ve mikserle en az 15 dakika kar›flt›r›l›r. Sonra servis için kaba konulur, üstüne ceviz veya f›nd›k konur.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53


psikoloji kulübü n MEL‹KE DORUK Psikolojik Dan›flman melikedoruk@yahoo.com

1

ÇOCUKLAR C‹NSEL TAC‹Z‹ NEDEN ANLATAMAZLAR? “Çocuklar ço¤unlukla cinsel istismara u¤rad›klar›n›, utand›klar› için yetiflkinlere anlatmak istemezler” denilir. Asl›nda büyük k›sm› sadece utançtan de¤il, yaflad›klar› durumun ne oldu¤unu bilemediklerinden, yani bu travmatik durumu anlamland›rmakta ve söze dökmede zorland›klar›ndan kaynaklan›r. Travmatik durumlar genellikle zihinsel ifllevlerin iflleyiflini bloke etti¤inden, kifliler yaflad›klar› olaya sadece duygusal bazda tepki verirler. Bu nedenle, çocuklar›n bu konuda konuflamamalar›n›n as›l sebebi, tacizin duygusal a¤›rl›¤›ndan dolay›, olay› ifade edemiyor olmalar›d›r.

KEND‹S‹N‹ KORUMAYI Ö⁄RET‹RKEN ÇOCUKTA YANLIfi ‹MAJ UYANDIRMAYIN

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

2

li¤i ya da düzensiz afl›r› beslenme gibi uyum sorunlar› göstermeye bafllam›flsa. Sebepsiz öfke patlamalar›, uzun süreli a¤lama, karfl› gelme, akranlar›na karfl› fliddet gösterme, içe kapanma, (okula gidecek yafltaysa) okul baflar›s›nda düflme gibi davran›fl sorunlar› gösteriyorsa. Dokunulmaya karfl› hassasiyeti ve tepkisi genellefliyorsa. Yani, çocuk sizin taraf›n›zdan da dokunulmaya direnç göstermeye bafl-

4 5

Çocu¤unuzun cinsel istismara u¤rad›¤›n› nas›l anlars›n›z?

Aile “çocu¤un kendisini korumas› gerekti¤i, aksi takdirde tacize maruz kalaca¤›” fikrini çocu¤a afl›lam›flsa, çocuk tacize maruz kald›¤›nda, kendi “yapt›¤› ya da yapmad›¤› bir fley yüzünden” bu durumla karfl›laflt›¤›n› düflünecek ve suçluluk duyacakt›r. Bu nedenle, elbette çocu¤a kendini korumay› ö¤retmeli ama “cinsel istismara u¤ramaman›n tek ölçütünün, çocu¤un kendisi korumas›” oldu¤u çocu¤a fazla ifllenmemelidir. Yoksa, çocuk "ben kendimi koruyabilirdm ama yapmad›m" diye düflünecek ve bunu paylaflmaktan çekinecektir. Afla¤›da sayd›¤›m her bir madde, çocu¤un cinsel istismara u¤rad›¤›n›n kesin bir ölçütü olmamakla beraber, istismara u¤ramada te-

54

mel belirtiler olarak kabul edilebilir, en az›ndan çocu¤un dikkatle takibini gerektirirler. Çocu¤unuz belirli bir kiflinin yan›na gitmeyi istemiyorsa ve/veya onunla bedensel temastan kaç›n›yorsa (özel ders ald›¤› ö¤retmeni, bak›c›s›, evin büyü¤ü, aile dostu, komflusu, 1. derece dahil yak›n akrabalar›n›z) Belirli bir kiflinin yan›na gitti¤inde huysuzlafl›yor, a¤l›yor ya da regresyon (yafl›ndan daha küçük

...Ve sonras›nda yap›lmas› gerekenler. davranma) belirtileri veriyorsa (parmak emme, kekeleme, baz› tikler, gereksiz a¤lama) Gece uykular›nda düzensizlik, kâbus görme, terleyerek aniden uyanma, tuvalet e¤itimini kazanm›fl oldu¤u halde alt›n› ›slatma (enüresis), tikler, beslenme isteksiz-

3

lar. Böyle durumlarda çocuk zorlanmamal›, beden s›n›rlar›na müdahale edilmemeli ve konuflmak için geciktirmeden sakin bir zaman› beklenmelidir. Yafl›na uygun olmayan cinsel davran›fllar göstermeye bafll›yor veya yenie yafl›na uygun ola-

6


mayan cinsel sorular› art›yorsa (Bu madde her zaman bir kriter olmayabilir. Böyle bir durumda, çocu¤unuzun yafl›na uygun olmayan internet sitelerini takip etti¤i, eriflkinlerin baz› cinsel davran›fllar›na ya da konuflmalar›na flahit olduklar›n› da düflünmek gerekir)

C‹NSEL ‹ST‹SMARI FARK ETT‹⁄‹N‹ZDE YAPILAB‹LECEKLER:

1

Çocu¤unuzun, flüphelendi¤iniz kifliyle yaln›z kalmamas›na dikkat etmeniz ve kiflinin çocu¤a karfl› davran›fllar›n› kontrollü olarak gözlemeniz gerekir. Çocuklar genelde fiziksel olarak sevilmeye, o kifli ile hofl olmayan bir deneyim yaflad›klar›nda tepki gösterirler. Çocu¤a direk tacizi iflaret eden sorular sormay›n. Yumuflak, yarg›lay›c› olmayan ve panik içermeyen bir ses tonu ile, sorular›n›z› oyun esnas›nda ya da resim, hamur gibi d›flavurumcu etkinlikler esnas›nda sorun. Sorular›n›z “falancayla neler yapt›¤›n› anlatmak ister misin?”, “neden onunla olmaktan hofllanm›yorsun?” gibi olabilir. Bazen, önce “en hoflland›¤› kifliler” hakk›nda konuflabilir, oradan da “hofllanmad›¤› kiflilere” geçerek flüphelendi¤iniz kifliye konuflmay› ba¤layabilirsiniz. E¤er çocu¤un anlatt›klar›ndan, tacize iliflkin iyice flüphe duymaya bafllad›ysan›z, çocu¤u s›k›flt›rmamak, onu korkutmamak, “falanca sana ne yapt›, özel bölgelerine dokundu mu?” fleklinde çocu¤u panik ve suçluluk duygusuna sürükleyici tarzda diyalog gelifltirmemek laz›md›r. Tacizin do¤rulu¤u onayland›ktan sonra, çocu¤un size bunu açmam›fl olmas›, aran›zdaki güven ba¤›n›n zay›f oldu¤una dair ona öfke gelifltirmenize ve kendi anne babal›k de¤erinizi sorgulaman›za yol açabilir. Size güvenip aç›lmad›¤› için onu suçlamak yerine, aran›zda güven ba¤›n› yeniden kurmaya çal›fl›n. Çocu¤a afl›r› üzülmüfl ve y›k›lm›fl görüntüsü vermeniz, kendisi yüzünden anne babas›n›n üzüldü¤ünü düflünmesine ve bu durum da onda daha fazla suçluluk duygusu uyand›rarak, ileride bafl›na gelenleri saklamas›na yol açacakt›r. Bu nedenle ne kadar üzülseniz de so¤ukkanl›l›¤›n›z› en az›ndan çocu¤un yan›nda korumaya çal›flman›z önemlidir.

2 3

4

5

6

7 8

“Sen benim için her flartta de¤erlisin. Bafl›na ne gelmifl olursa olsun, suçlu de¤ilsin, seni koflulsuz olarak seviyorum” mesaj›n› her flartta hatta sözel olarak verin. Tacizden emin olmaya bafllad›ysan›z, bu sorular›n çocu¤a “do¤ru flekilde sorulmas›” gerekeir. Bunun için “çocuklarla çal›flan ve travma bilgisi olan bir psikologdan” yard›m alman›z gerekecektir. Uzman› dikkatle seçmek gerekir, çünkü çocuk istismar›, her uzman›n üzerinde çal›flamayaca¤› kadar hassas bir konudur. Do¤ru sorular› o daha iyi sorabilecek, böylece ebeveyn- çocuk iliflkisine daha az zarar gelecektir.

9

S›r saklamay› ö¤retin. yaflanan bu olay›n onun utanmas›u gereken bir fley olmad›¤›n› ama kendini korumak ad›na kedniniz (ve güvendikleriniz) d›fl›nda kimseyle paylaflmamas›n› söyleyin. Travmatik deneyimlere maruz kalan kifliler,-bazen bu bilgi onlarda fazla yük uyand›rd›¤› için, seçicili¤i olmayan kiflilerle ve ortamlarda paylaflma e¤ilimi gösterebilirler. Örne¤in, benim Çocuk Esrgemede çal›fl›rken tan›d›¤›m bir k›z çocu¤u, benimle tan›flt›¤›n›n 10. dakikas›nda babas›n›n kendisine tecavüz etti¤ini söylemiflti. Normalde her yerde paylafl›lmamas› gereken bir bilgiyi kimilerine göre bu kadar rahat (!) paylafl›yor görünmesi asl›nda bu travmatik deneyime bir kap olacak bir yan›t almak istemesinden kaynaklan›r. Olay›n do¤rulu¤una dair kuvvetli bir flüpheye sahipseniz, en yak›n Savc›l›k’a (suç duyurusu için) baflvurman›z gerekecektir. Öncesinde polisten de yard›m alabilirsiniz. Ruh sa¤l›¤› uzman›n›z, e¤er ortada bir suç duyurusu varsa, sizin için güvenilir bir kaynak olacak, bilirkifli olarak sav›n›z› destekleyecektir. Ayn› zamanda öncelikle çocu¤un sonra da bütün olarak ailenin travma ile bafla ç›kmas› için gerekli ve acil katk›y› sa¤layacakt›r.

10

‹stanbul Barosu Çocuk Haklar› Merkezi. Tel: 0212 245 63 51 / 0212 251 63 25 / 0212 251 63 26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

55


püf noktas›

Her gün bir tane;

ELMA Dünyada en çok tüketilen ve en sevilen meyvelerin bafl›nda hiç flüphesiz elma gelir. Cildi güzellefltirdi¤i tescillenen elman›n faydalar› saymakla bitmez...

Yaz k›fl elimizden b›rakmad›¤›m›z bir meyvedir elma. Sadece açl›¤› bast›rmakla kalmaz, faydalar› saymakla bitmez. Bir çok hastal›¤a iyi gelmesinin yan› s›ra güzel ve sa¤l›kl› bir cilt için bolca elma tüketmeliyiz. K›rm›z›s›, yeflili, ekflisi, ithali bir çok çeflidi bulunan elmay› sevmeyen yoktur herhalde. Eskiden beri güzellefltirdi¤i söylenen ve son y›llarda bu özelli¤inin yan› s›ra daha pek çok faydas› ortaya ç›kan elmay› sizlere daha yak›ndan tan›tal›m istedik. Elman›n faydalar›n› gördükçe, ona karfl› olan sevgimiz de artacakt›r.

Elma (malus) Gülgillerden çiçekleri pembe, oldukça yüksek bir a¤ac›n meyvesidir. Meyvesi (elma); ço¤u yumruktan küçük ve yuvarlak, kabu¤u parlak ve sert, k›rm›z›dan yeflile kadar türlü renktedir. Çekirdekleri ufakt›r. Dokusu gevflektir. Kokusu hofl, tad› mayhofl veya tatl›d›r. Amasya, Gümüflhane, Ni¤de ve Ferik gibi birçok çeflidi vard›r.

Üretimi Elman›n kültür çeflitleri afl›yla üretilir. Ancak baz› çeflitler kök sürgünü ile üretilebilmektedir. Amaç olarak tohumdan yetifltirilmifl yabani elmalar kullan›l›r. En çok Amasya ilinde üretilir. Amasya'n›n elmas› ünlüdür.

Meyve verme yafl› Meyve verme yafl› anac›n çeflidine göre de¤iflir. Baz› anaçlar (m9 gibi), ilk dikildi¤i y›l meyve verir. Baz› anaçlarsa (m106 gibi), üçüncü yafl›nda meyve vermeye bafllar. En geç verime bafllayan anaçlar ise normal elman›n çekirde¤inden üretilen anaçlard›r. Bu anaçlar 5 ile 6 yafl aras› verime bafllar.

56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Sa¤l›¤a yararlar› Araflt›rmalar elman›n, prostat ve akci¤er kanseri riskini azaltt›¤›n› göstermifltir.Di¤er birçok meyve gibi elma da yüksek miktarda C vitaminine eflde¤er olan fenolik bileflenler ve kanser riskini ve DNA hasar›n› azaltan de¤erli antioksidanlar içermektedir. Bundan ayr› olarak, zengin lif içeri¤i kal›n ba¤›rsak faaliyetlerine yard›mc› olmas›n›n yan›nda kalp hastal›klar›nda, kilo vermede ve kolesterolün kontrolünde etkilidir. Elman›n içeri¤indeki baz› kimyasallar Parkinsonizm ve Alzheimer gibi beyin hastal›klar› konusunda da koruyucudur. Çünkü taze elmada bulunan baz› antioksidanlar, beyin hücrelerini oksidatif stresten kaynaklanan nörotoksiditeden korumaktad›r. Kabuklu yenmesi daha yararl›d›r. Elma ayr›ca, sinirleri ve adaleleri kuvvetlendirir. Bedeni ve zihni yorgunlu¤u giderir. Hamilelerin bulant› ve kusmalar›n› azalt›r. Hastal›klar›n çabuk geçmesini sa¤lar. ‹drar söktürür, vücutta biriken zararl› maddelerin at›lmas›nda yard›mc› olur. Böbreklerdeki kum ve tafllar›n dökülmesine yard›m eder. Kan› temizler. Kolestrolü düflürür. Damar sertli¤i ve kalp krizlerini önler. Kandaki fleker miktar›n› düflürür. Kab›zl›¤› giderir. fieker hastalar› için faydal›d›r. Dizanteri ve paratifoda iyileflmeye yard›mc› olur. Öksürü¤ü keser. Kompostosu atefli düflürür. Susuzlu¤u keser. Uçuklar› geçirir. Cildin taze ve güzel kalmas›n› sa¤lar. Göz ve kulak a¤r›lar›nda da kullan›l›r.

Elma üretimi ve ticareti 2005 y›l›nda dünya çap›nda en az›ndan 55 milyon ton elma üretilmifltir. Elman›n önde gelen iki üreticisi Çin ve ABD'dir. Ayr›ca Türkiye, ‹talya, Fransa ve ‹ran da önemli elma üreticilerindendirler. Türkiye'de iyi gelir sa¤layan meyve türlerinden birisi elmad›r. Üretimi oldukça iyi düzenlenmifl bulunan yerlerde dönümden ortalama 15002000 kg meyve elde edilebilmekte, bak›m flartlar›n›n iyi oldu¤u durumlarda bu miktar 3000 kg'a kadar yükselmektedir. Bu miktar baz› ülkelerde üç tonun üzerindedir. Türkiye'de elma tüketimi kifli bafl›na 20 kg civar›nda olup, ülke dünyada en fazla elma tüketenler aras›nda yer almaktad›r. Türkiye'de organik tar›m düflüncesinin yayg›nl›k kazanmas›yla birlikte birçok yerde yerel olarak bilinen elma türlerinin ticari olarak üretilebilmesi için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


hobi

Sevimli not tutaca¤› Gövdesi pamuk kulak çubuklar›ndan, bacaklar› ise mandaldan yap›lan bu sevimli kuzu, notlar›n›z için harika bir tutacak görevi üstlenecek. Mandallar küçük bir isimli¤i ya da notu tutabilir. Ayr›ca sadece koyunun vücudunu yapabilir ve ka¤›ttan bacaklar yapabilir ve daha sonra bu eseri bir m›knat›sa ve güzel bir buzdolab› süsüne dönüfltürebilirsiniz.

1 2 58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Koyun flekli için yukar›daki resme benzer iki flekil çizmeniz yeterli olacakt›r. Bunu beyaz kart üzerine istedi¤iniz ebatta yap›n ve flekillerin çevresinden kesin.

Daha sonra pamuklu çubuklar›n kafalar›n› kesin. (E¤er süsü bir çocuk haz›rl›yorsa, bu k›sm› bir yetiflkinin yapmas›na özen gösterin.) Her bir pamuklu çubu¤un uzunlu¤unun 1 buçuk santim olarak ayarlay›n.

3 4

Pamuklu çubuklar› koyunun vücut fleklindeki kartona vücudun arka taraf›ndan yap›flt›rmaya bafllay›n. Daha sonra daha fazla pamuklu çubu¤u vücuda bafltan afla¤›da yap›flt›r›n.

Daha sonra iki pamuklu çubu¤u kafan›n iki yan›na kulak olarak yukar›da gösterildi¤i gibi yap›flt›r›n.


5 6

Koyunun saçlar›n› yapmak için üç pamuklu çubu¤u hemen dipten kesin. Dörtte bir uzunlu¤unda olacaklar. Bu çubuklar› resimde görüldü¤ü gibi kafan›n üst k›sm›n yap›flt›r›n.

Koyuna flirin bir yüz kazand›rmak için kalemle yüz ifadeleri çizin.

GEREKL‹ MALZEMELER n Beyaz kartlar n Pamuklu kulak çubu¤u n Makas n Yap›flt›r›c› n ‹ki tahta mandal n Yüzü boyamak için kalem n Küçük bir kurdele

7

Kurdeleye küçük bir dü¤üm at›n ve koyunun kafas›na saçlar›n›n üstüne yap›flt›r›n.

8 iki tahta mandal› koyunun vücu dunun arkas›na yap›flt›r›n. Yap›flt›r›c› kurudu¤unda, koyunu ayaklar› üstünde tutarak, denge ve seviyesini kontrol edin. Gerekirse bacaklar› tekrar düzenleyin. Daha sonra kurumaya b›rak›n. ‹flte sevimli not tutaca¤›n›z haz›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


iletiflim

ehirler konuflur diyece¤im ya, bundan ötürü sak›n edebiyat parçalamak istedi¤imi falan sanmay›n. fiehirler gerçekten de konuflurlar, flüpheniz olmas›n. Sesli sessiz, gece gündüz, n AL‹ K. MET‹N güzel çirkin, hiç ama hiç durmadan konuflurlar. Her an, do¤ar, yaflar ve ölürlerken, öldükten sonra bile konuflmaya devam ettikleri muhakkak. Baz›s› topra¤›n üstünde b›rakt›klar› harabelerle, baz›s› arkeologlar›n kaz›lar›ndan ç›kan türlü hat›ralarla konuflurlar. Konuflmak flehrin alamet-i farikas›d›r. Konuflamayan flehirler henüz flehir olma istidad›n› kazanamam›fl, dahas› cevherinde böyle bir istidat p›r›lt›s› göstermeyen mekanlard›r. Buralara, ad› var kendi olmayan flehirler demek, hani pek de yanl›fl olmaz. Yanl›fl anlafl›lmas›n: fiehirler konuflur da köyler, kasabalar konuflmaz m›?

boran›n, topra¤›n, a¤açlar›n, derelerin, madenlerin, do¤umun, ölümün, bir dili. Bir de de¤il, bilmedi¤imiz daha belki kaç dili, kaç türlü konuflmas›. Bütün ifl biz muhataplarda. Konuflturmak bizim iflimiz. Biz dinledikçe konuflan, konuflabilen varl›klar bunlar. Marifet, denebilir ki konuflanda de¤il konuflturanda. Bunun içindir marifet ehli olmak gerekir. fiehrin konuflmas›, da¤›n, denizin, ovan›n, a¤ac›n tekil konuflmalar›ndan farkl›d›r. Onunki, bir bak›ma bütün bunlardan mürekkep bir evrenin konuflmas›n› and›r›r. Evrenin dili çok büyük bir orkestradan farks›zd›r. fiehir bir orkestrad›r. Orada türlü sesler, türlü hayatlar, türlü olaylar ayn› zaman içinde birbirine kar›fl›r dururlar. Yal›nl›k de¤il, birbiriyle kesiflen, çat›flan; yan yana, iç içe, alt alta, üst üste pek çok farkl›l›klar›n oluflturdu¤u mozayik bir görüntü vard›r. Bu mozayik yap› karaktersizlik demek de¤ildir. Aksine her flehir, bu mozayi¤e kendi karakterini verir. fiehirler sahip olduklar› mozai¤e kendi mührü-

k›na varamayanlar için Sultanahmet maddi, plastik bir güzellikten ibaret kal›r. Oysa Sultanahmet Camii, kendisini dinleyebilenlere hayan›n, yüksek duygu ve esteti¤in ne oldu¤unu söyleyip duran bir abidedir. O, bunu beden dili de diyebilece¤imiz ‘hal dili’yle söyler. Sultanahmet Camiinin gözü önünde hayas›z, çirkin davran›fllarda bulunmak, hatta haks›zl›k ve kötülük içeren fiiller ifllemek, hal diliyle söylediklerine sa¤›r kalmaktan baflka bir fley de¤ildir. Belki de ona karfl› aç›ktan bir isyan, bir hakarettir, kimbilir. Herhangi bir camiinin içinde yap›lmamak gerekti¤ini düflündü¤ümüz, yap›ld›¤›nda insana rahats›zl›k ve ac› veren davran›fllar ard›ndaki ruh durumu neyse, Sultanahmet Camiiyle yüz yüze iken yaflad›¤›m›z da aynen odur. Sultanahmet Camii, camii olmaktan öteye bize estetik forma bürünmüfl baflka bir hal ile, baflka bir perdeden konuflur. Safl›¤›n, temizli¤in, inceli¤in, büyüklü¤ün sesini etraf›na nakfleder. Fakat flehrin dili bir orkestrad›r demifltik. Bu orkestrada Sultanahmet

fiehir neyi söyler? Tabii ki konuflurlar. De¤il sadece köyler kasabalar, bütün do¤a, bütün evren konuflmaktad›r haddizat›nda. Canl› cans›z, güzel çirkin her fley kendi diliyle konuflmakta; kainat, kendisini meydana getiren hem bu envai parça ve flekilleriyle hem de bütün bir varl›k halinde sürekli, yeniden, yeni yeni seslerle konuflmaya devam etmektedir. fiehirlerin, köylerin, da¤lar›n, tafllar›n, her fleyin kendince bir dili vard›r. Kufllar›n, denizlerin, ovalar›n, ufuklar›n, y›ld›zlar›n, ay›n, güneflin, uçsuz bucaks›z bofllu¤un, gecenin, gündüzün, depremlerin, ya¤murlar›n, kar›n,

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

nü vurdu¤u ölçüde, kendilerine has bir dille konuflma kabiliyetini kazanm›fl say›l›rlar. fiehir insan duyarl›¤›n› ne kadar etkisi alt›na alabiliyorsa o kadar güçlü karaktere ve etkili bir dile sahip demektir. Evlerin, sokaklar›n, meydanlar›n, çarfl›lar›n, kalabal›klar›n, insanlar›n bize boyuna yükledi¤i bir elektrik, söyledi¤i sözler vard›r. fiehrin kimli¤i ve gücü buradan anlafl›l›r. Sultanahmet Camii bizim için sadece gurur vesilesi bir mimari güzellik de¤ildir. Nitekim Sultanahmet’in güzelli¤inden etrafa öyle bir haya, sayg› ve güzellik halesi yay›l›r ki, bunun far-

Camii gibi daha konuflan pek çok ‘eser’ olabildi¤i gibi, konuflan insan halleri, konuflan çarfl›lar, dükkanlar, mahalleler, sokaklar, caddeler, evler vard›r. Her çarfl›n›n, her soka¤›n, caddenin ayr› bir dili oldu¤u söylenebilir. Bu dil bize hayattan sesler verir. Bir çarfl› mesela zenginlik, marjinallik, marka kültürüne ve sosyal ça¤r›fl›mlar›na dair seslerden bir u¤ultu içindeyken, baflka bir çarfl›da yoksullu¤un, s›k›nt›n›n, kanaatkarl›¤›n, sab›r ve flükür duygular›n›n ç›n ç›n ç›nlayan sesleriyle dolu bir havay› teneffüs ederiz. ‹lkinde baflka, ikincisinde baflka türlü bir havaya girerek konuflma biçimi-


mizden al›flverifl kurallar›na kadar bütün davran›fl biçimimizi de¤ifltirmek zorunda kalabiliriz. Aksi halde, ad›m›z›n bir tarafta köylüye, di¤er tarafta züppeye ç›kma ihtimali vard›r. Ama flehir, bunlar›n ne sadece birincisi, ne de sadece ikincisinden ibaret olabilir. Böyle bir flehri tasavvur etsek ve hatta infla edebilece¤imizi düflünsek bile, o son derece kuru, yapay, gerçek hayata yabanc› bir flehir olacakt›r. Oysa flehirler gücünü ve kimli¤ini yaflanan hayattan al›r. Sosyal hayat ne nispette hareketliyse flehir de o nispette canl›l›¤a sahiptir. Buna, flehrin sadece insan ve trafik kalabal›¤›na bakarak karar veremeyiz. Bu kalabal›k pekala çok hareketsiz, çok yeknesak, ruhsuz, s›radanl›¤a gömülü bir kalabal›k olabilir. fiehirdeki gerçek hareketlilik ise s›radanl›¤›n d›fl›na ç›k›ld›¤›nda bafllar. fiehir bizi ne kadar ilgi ve dikkat çeken olay, durum, yaflant› gibi fleylerle karfl› karfl›ya getiriyorsa o kadar hareketli, canl› bir dünyaya sahiptir. Kalabal›k de¤il, kalabal›¤›n

ki hayat›n çeflitlili¤i, sosyal yap›n›n heterojenli¤iyle alakal›d›r. Basitçe denebilir ki, hayat bir flehirde ne kadar erken saatlerde bafll›yor ve ne kadar geç bitiyorsa, bu flehir o kadar zengin, o kadar da canl› bir yap›ya sahiptir. fiehrin hayatça zenginli¤i ve farkl›l›klar›, onu çok katl›, katmanl› bir yap›ya sahip k›lar. fiehir, bize her katmanda hayata dair farkl› seslerle konuflur. Zengin-fakir, iflçi-memur, iflli-iflsiz, dinlidinsiz, e¤itimli-e¤itimsiz kimseler kendi bireysel yaflant›lar›ndan öteye, grup veya kitle halindeki yaflant› biçimleriyle flehirde kendilerine ait sosyal, kültürel katmanlar›n› olufltururlar. Bu katmanlar›n çoklu¤u flehirdeki hayat›n zenginli¤ine ve karmafl›kl›¤›na iflaret eder. Katmanlar baz› yerde fazla-

me, tecrübe etme imkan› verir. fiehrin hayatça zenginli¤i ona sadece genifl bir hayat tecrübesi edinmeyi sa¤lamaz; ayn› zamanda insana ve hayata bak›fl›nda daha büyük, daha derin, incelikli bir kavray›fl, duyarl›k ve yaklafl›m tarz› kazand›r›r. fiehirdeki insan, hayat› pek çok pencereden görme imkan› bulabildi¤inden ötürü, sosyal ve bireysel önyarg›lar› daha rahat fark edip sorgulayacak bir konumdad›r. Dolay›s›yla empati duygusu ve kabiliyeti daha kolay geliflme imkan› blacakt›r. fiehirde hiçbir fley kendinden ibaret de¤ildir. Her fley birbirine dokunur, birbirini iter veya çeker, birbiriyle al›fl verifl halindedir. ‘Birlikte çokluk, çoklukta birlik’ ilkesi, flehri ve flehir insanlar›n› tarif etmek için söylense yeridir. Ancak flehirdeki birlik daha çok görünüfl itibariyledir. ‹nsanlar ayn› yoldan ayn› otobüslerle gitseler de, birinin dünyas› di¤erinden ayr›d›r. Di¤eriyle aras›nda daha çok mekansal ve ansal bir beraberlikten bahsedilebilir. fiehirde yollar bile zaten tek bir yöne

içindeki hallerdir flehri devindiren. fiehirdeki hareketlikte kalabal›¤›n rolü elbette vard›r, ancak as›l hareketlilik, kalabal›ktaki farkl›l›klardan kaynaklan›r. Herkesin ayn› fleylerle ifltigal etti¤i, ayn› flekilde yaflay›p ayn› flekilde davrand›¤› bir yerde bizim kastetti¤imiz hareketlili¤i göremeyiz. Orada olsa olsa monoton bir hareketten söz edilebilir. Burada bahsetti¤imizse insan› zenginlefltiren, insana bir fleyler söyleme gücü ve potansiyeli içeren hareketliliktir. Bu anlamda flehir, yal›nkatl›ktan uzaklaflt›¤› ölçüde flehir olma hüviyetini kazan›r. Bu da belli ölçüde flehirde-

ca kat›laflm›fl oldu¤u halde, baz› yerde birbiriyle devaml› kesiflen bir etkileflim süreci içersindedir. Diyelim bir taksi floförünün, bir ifl adam›n› evine veya oteline getirmesi sadece filmlerde görülebilir bir fley olmamal›. fioför orada sadece araba kullanan birisi de¤ildir; ayn› zamanda flehrin öteki hayatlar›, öteki insanlar›yla bir al›fl veriflte bulunuyor demektir. Bir bak›ma flehir, öteki hayatlar›n penceresinden konuflmaktad›r onunla. fiehirdeki insan çok pencereli, çok odal›, çok sesli bir dünyaya sahiptir. Bu ona, hayat› baflka baflka cephelerden, baflka baflka boyutlar›yla gör-

do¤ru ak›p gitmez. Her yol baflka yollara, o yollar da yine baflka baflka yollara ç›kar. Yollar, sokaklar, evler, insanlar; her fley uzay›p giden bir sarmal halinde birbirini takip eder. fiehrin dili yahut konuflmalar› da böyle bir sarmal› and›r›r. Hayat›n zenginli¤inden neflet eden farkl› sesler, orada birbirine ulana ulana hiç bitmeyen bir u¤ultuya dönüflür, bu u¤ultuyla benli¤imiz, duygular›m›z, duyarl›klar›m›z çalkan›p durur. fiehir bize böyle böyle yaln›zl›¤›m›z›, bize hayat›n kaç bucak, kaç köfleli bir gerçek oldu¤unu söyler durur. Dinlemeyi bilirse, bunu evet mutlaka söyler! KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

61


pratik bilgiler

Kokulardan kurtulun... Lahanan›n piflerken pek de hofl olmayan bir kokusu vard›r. Bunu önlemek için, lahanay› piflirece¤iniz tencerenin içine, biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yeme¤e kar›flmamas› için, ekmek içlerini küçük, temiz bir torba içinde koyman›z, sonra al›p atman›z da size büyük kolayl›k sa¤layacakt›r. Ellerdeki sar›msak kokusunu ç›karmak için avucunuza biraz tuz al›p, hafifçe nemlendirdikten sonra iyice ovalay›n. Sabunla da iyice y›karsan›z sar›msak kokusunun ç›km›fl oldu¤unu göreceksiniz. Hatta so¤an ve bal›k kokusunun da.

Bal›k kokusunu tabaklardan, çatallardan, b›çaklardan ç›karmak hiç kolay olmaz.Bal›k kokusunu ç›karmak için y›kama suyunun içine bolca kahve telvesi at›n. Telve bal›k kokusunu emecektir. Sonra bildi¤iniz gibi bolca suyla durulay›n. F›r›n›n›za sinmifl kötü yemek kokular›n› temizleyip yerine güzel kokular b›raks›n diye sat›n ald›¤›m›z o pahal› ürünler istedi¤iniz gibi ferah bir koku b›rakm›yorsa, size daha pratik ve ucuz bir önerimiz var. Yemek yapmadan önce f›r›n›n›z›n ortas›na yar›s› sirke yar›s› su ile doldurulmufl bir tava koyun. F›r›n›n›z› birkaç dakika için ›s›t›n. Daha sonra so¤umaya b›rak›n. F›r›n›n›z umdu¤unuzdan da güzel kokacak.

Rahat ve huzurlu bir uyku için Rahat ve huzurlu uykunun bir yolu da yast›klardan geçiyor. Ortopedik, anti bakteriyel ve do¤al lateks dolgulardan yap›lan yast›klar sizin için keyifli bir uyku ortam› yarat›yor. Yast›k seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta; hijyen. Bafl›n›z› koydu¤unuz, yüzünüzü ve a¤z›n›z› sürdü¤ünüz yast›¤›n anti bakteriyel olmas› her fleyden önemli. E¤er alerjik bir bünyeniz varsa ald›¤›n›z yast›¤›n anti alerjik özellikte de olmas› kaç›n›lmaz›n›z olmal›d›r. Uzun ömürlü, deforme olmayan, do¤al yap›s› gere¤i bakteri üretmeyen, yün, pamuk, kufltüyü ya da uyurken boynunuzun fleklini alan, bu bölgedeki a¤r›lara birebir, kolay y›kanabilen, hijyenik, ortopedik, do¤al lateks dolgu malzemelerinden yap›lan yast›klar tam size göre.

Soslu makarnay› ›s›tman›n kolay yolu Tencerede kalan soslu makarnay› ›s›tmak ço¤u kifliye zor gelir. Çünkü tencerenin dibi tutar yada alt taraf› ›s›n›r üzeri so¤uk kal›r. Makarna kab›n› kaynar su dolu tencerenin içerisine koyun (benmari usulü) bir süre ocak üzerinde bekletin. Böylece makarnan›z kolayca ›s›nacakt›r.

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

So¤anlar›n›z filizlenmesin Uzun süre saklanan kuru so¤anlar filizlenmeye bafllar ve tazeli¤ini yitirerek çürür. Kuru so¤anlar› kese ka¤›d›na sard›ktan sonra buzdolab›n›n sebze bölümünde muhafaza ederseniz çürüyüp bozulmas›n› önlemifl olursunuz.


Mantarlar› saklarken...

Evinizde yang›n ç›karsa... Evde yang›n›n nas›l bafllad›¤›n› anlayamazs›n›z bile. Aniden bafllar ve çok h›zl› geliflir. Korkunç bir trajedi yaflamamak için yapaca¤›n›z tek fley önlem almakt›r, aksi halde yang›n bafllad›ktan sonra buna f›rsat bulamazs›n›z. Evdekilere yang›n ihbar numaras›n› (110) nas›l çevireceklerini ö¤retin. Mümkünse, evinizdeki her odadan nas›l ç›k›laca¤›n› tespit edin. Sat›n alaca¤›n›z evlerin yang›na karfl› kullan›lmak üzere yang›n merdiveni olup olmad›¤›n› sorun. Bugüne kadar karfl›laflmam›fl olsan›z bile, yang›n› ciddiye al›n: Her alt› ayda bir e¤itim yap›n. Yang›n alarm›nda ne yapaca¤›n›z› aile fertlerinizle birlikte pratik edin. Do¤algaz vanalar›n› ya da aygaz› kapat›n. Çocuklara, muhtemel bir yang›n an›nda evden kaçt›ktan sonra asla eve geri dönmemelerini ö¤retin. Onlara yatak alt›, yüklük gibi, kurtar›c›lar›n onlar› kolayl›kla bulamayacaklar› yerlere saklanmamalar› gerekti¤ini sebepleriyle aç›klay›n.

Kan lekesine niflasta üzeKurumam›fl kan lekesinin ve ek rpm se rine biraz niflasta nra f›rçaniflasta kuruduktan so ufl lerum Ku laman›z yeterlidir. kataa suy keler için de bir litre onam › fl›¤ ka ca¤›n›z iki yemek bu ke Le tir. yak iflinizi görecek adan kar›fl›m ile fazla bast›r›lm r. kt› silinirse yok olaca

Sat›n ald›¤›n›z kültür mantarlar›n› kese ka¤›d›nda a¤z› kapal› olarak buzdolab›n›n sebze bölümünde sakl›ya bilirsiniz. En az 2-3 gün tazeliklerini kaybetmezler. Mantarlar› hiç bir zaman plastik torbada muhafaza etmeyin çünkü yap›fl yap›fl olurlar.

Kliman›za bak›m yapt›rd›n›z m›! Klima cihazlar› iç ve d›fl ortamda de¤iflik hava flartlar›na maruz kalan cihazlard›r. Cihazlar›n ›s› transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmeler cihaz performans›nda düflüklü¤e neden olur. Ayr›ca cihaz içerisindeki so¤utucu gaz›n iflletme bas›nc›nda mevsime göre düzeltme yap›lmas› gerekir. Bu nedenle klima cihazlar›nda y›lda iki sefer bak›m yap›lmas› son derece önemlidir. Kliman›zdaki hofl olmayan kokular› önlemek ve düflük elektrik sarfiyat› ile yüksek performans için kliman›z›n bak›m›n› yapt›r›n.

Bu yumurta piflmifl! Piflirip saklad›¤›n›z yumurtalar›, çi¤ yumurtalarla ayn› yere koyuyorsan›z, bunlar› ay›rman›n en kolay yolu çi¤ yumurtalar döndürdü¤ünüzde kolayl›kla dönmezken, piflmifl yumurtalar kendi ekseni etraf›nda rahatl›kla dönerler. Ayr›ca, kat› hafllanan yumurtalar› kolayca soymak için, kaynar sudan ç›kard›ktan sonra hemen so¤uk suya tutun ve bir süre so¤uk suda bekletin. Su kabu¤un gözeneklerinden girerek soymay› kolaylaflt›r›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63


kitap ajandas› n OSMAN SÖ⁄ÜT

‹slam’›n Güleryüzü EVA DE VITRAY MEYEROVITCH / ÇEV.: CEMAL AYDIN / fiULE YAYINLARI / 2003 ‹slam’›n Güleryüzü adl› kitap, k›rk yafl›nda ‹slam’la müflerref olan Frans›z bir bilim adam› olan bayan Meyerovitch’in, kendisiyle yap›lan röportajlardan olufluyor. Hayat›, fikirleri, duygu dünyas› hakk›nda bilgiler veren Meyerovitch, Katolik ve aristokrat bir aile e¤itimi alm›fl, hukuk tahsilinden sonra felsefe doktoras› yapm›fl, araflt›r›c› bir zeka. Kilisedeki Hristiyanl›k araflt›rmalar›nda arad›¤›n› bulamayan Meyerovitch’in, Muhammed ‹kbal’in kendisine hediye edilen ‹slam’›n Yeniden Do¤uflu adl› kitab›n› okuduktan sonra hayat› ve düflünceleri de¤iflmeye bafllar. ‹kbal’in kitab›nda Mevlana’y› keflfeder ve Müslümanl›¤› seçerek, bütünüyle Mevlana düflüncesine yo¤unlafl›r. Hac ibadetinden çok etkilendi¤ini dile

getiren Meyerovitch, hacla ilgili flu yorumu yapar: “Ayn› istikamete yönelmifl, ayn› flekilde dua eden milyonlarca erkek ve kad›n› birlefltiren büyük bir kardefllik kanaati uyan›r sizde. Ramaza ay›nda oruç tutulurken duyulan hissi uyand›r›r sizde, daha da yo¤unluklu olarak.” Cmaat olman›n önemini vurgulayan Meyerovitch, ayn› zamanda tüm dinlerin hoflgörü ve sevgi ilkesi etraf›nda ortak bir noktada buluflmas› gerekti¤ini belirtir. Bu buluflmay› bir tekerle¤e benzeterek, tekerle¤in merkezinde bütün dinlerin gerçek inananlar›n›n yer ald›¤›n› söyler. Hristiyanl›k hakk›ndaki düflüncelerini de aç›klayan Meyerovitch’in kitab›, bir bat›l›n›n Müslüman olma serüvenini merak edenler için ilgiyle karfl›lanacak nitelikte.

Befl fiehir AHMET HAMD‹ TANPINAR / DERGAH YAYINLARI / 2001 Türk edebiyat›n›n en önemli isimlerinden olan Tanp›nar’›n Befl fiehir adl› kitab›, kendi türünde tam anlam›yla eflsiz bir kitap. Tanp›nar’›n düflünce karakteristi¤ini önemli düzeyde yans›tan kitap, edebi gücüyle de gerçek bir Tanp›nar klasi¤i olarak biliniyor. Befl fiehir, Tanp›nar’›n gözünden ‹stanbul, Bursa, Konya, Erzurum, Ankara üzerine yorumlar içeriyor. Bu kitap, anlat›lan flehirlerle ilgili çok ufuk aç›c› gözlemler ve bilgiler vermekten öte, Tanp›nar’›n kültür ve medeniyet görüflünü somutlaflt›r›c› bir nitelik tafl›yor. Befl flehrimizle beraber Tanp›nar düflüncesine vak›f olmak isteyenler için de bir anahtar özelli¤inde. Tanp›nar’›n esteti¤i merkez alan medeniyet anlay›fl›n›n arka

64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

plan›n›, kuramsal de¤il, bizzat medeniyetin maddi unsurlar› (camiler, yollar, sokaklar, çeflmeler, müzeler, flehri meydana getiren maddi, genel doku) üzerindeki de¤erlendirmelerle izaha kavuflturmaktad›r. ‹stanbul’u daha yak›ndan, daha baflka, daha derin bir bak›flla gözlemlemek ve yaflamak için Befl fiehir’deki ‹stanbul bölümünü mutlaka okumufl olman›z gerek. Di¤er flehirler için de öyle. Tanp›nar, Befl fiehir’in arka plan›n› bak›n nas›l ifade ediyor: “Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaflayabilmek için, onunla her an hesaplaflmaya ve anlaflmaya mecburuz. Befl fiehir iflte bu hesaplaflma ihtiyac›n›n do¤urdu¤u bir konuflmad›r.”


Kara Mizah Antolojisi EN‹S BATUR / SEL YAYINLARI / 2006 Enis Batur’un Kara Mizah Antolojisi, Türkçede konuyla ilgili tek kaynak niteli¤i tafl›or. Kitap, dünya yazarlar› ve Türk yazarlardan yap›lan seçmelerle iki bölüm den oluflmakta. Dikkat çeken yazarlar aras›nda Salinger, Vonnegut, Samuel Beckett, Levis Carroll, Aziz Nesin, Salah Birsel, O¤uz Atay,

Orhan Veli, Nef’i isimlerini sayabiliriz. Düflünürken gülmenin, gülerken insan ve dünya ahvali üzerine yaz›klanman›n nas›l bir fley oldu¤unu yaflamak için kara mizah›n dünyas›na girmek gerek. Kitab›n edebiyat severler için ayr› bir önem tafl›d›¤›n› söylemeye bile gerek yok san›yorum.

Her fieyin Bir Anlam› Var DR. KEMAL SAYAR / T‹MAfi YAYINLARI / 2009 Psikiyatristlik mesle¤ini yapan Kemal Sayar, ayn› zamanda flair ve yazar. Her fieyin Bir Anlam› Var kitab›, Sayar’›n edebi, fliirsel anlat›m›yla bir solukta okunan bir ak›c›l›¤a sahip. Kitaptaki denemeler, okuyucuyu hayat›n, eflyan›n, varl›¤›n anlam› üzerine bir yolculu¤a ç›kar›r gibi. Bir bak›ma hayat›n görünmeyen, silikleflen taraflar›na ›fl›k tutuluyor. “fiimdi diyorum ki ben sana, her

fleyin bir anlam› var. Çiçe¤in, böce¤in, dallar› e¤en rüzgar›n, a¤z›m›zdan ç›kt›ktan sonra yüzy›llarca uzayda as›l› duran sözcüklerin bir anlam› var” diyen yazar, ayr›nt›lar üzerindeki dikkatiyle okuyucunun merak›n› ve yaflama sevgisi kamç›l›yor, hayata umutla bakmay› öneriyor. Bu kitab› okudu¤unuzda san›yorum içinizin ferahlad›¤›n› hissedeceksiniz.

Mevlevili¤in Son Yüzy›l› YRD. DOÇ. DR. SEZA‹ KÜÇÜK / VEFA YAYINLARI / 2007 Mevlevili¤in 19. yüzy›ldaki durumu üzerine ayr›nt›l› bir araflt›rma niteli¤i tafl›yan kitap dört bölümden olufluyor. ‹lk bölümde yüzy›l›n önemli Mevlevileri ve bulunduklar› Mevlevihaneler, ikinci bölümde Mevlevilerin siyasetle iliflkisi, üçüncü bölümde Mevlevihanelerdeki musiki resim, hat, tezhip gi-

RAFTAK‹LER

bi sanatlar›n durumu, dördüncü bölümde ise Mevlevili¤in Bektafli, Melami ve Nakflibendi çevrelerle iliflkileri üzerinde bilgiler veriliyor. 19. yüzy›lda Mevlevili¤in kurumsallaflma sürecini büyük ölçüde gerçeklefltirdi¤ini gösteren kitap, konuyla ilgili çok önemli bir bofllu¤u doldurmaktad›r.

‹RADEN‹N DAVASI-Devlet ve Demokrasi NURETT‹N TOPÇU / DERGAH YAYINLARI / 1998

AMANVERMEZ AVN‹’N‹N SERÜVENLER‹ EBUSÜREYA SAM‹ / MERKEZ K‹TAPLARI / 2006

KANAMALI HAYDUT (Hikaye) AHMET KEKEÇ / SEL‹S K‹TAPLARI / 2005

G‹ZL‹ AJANS ALPER CANIGÜZ / ‹LET‹fi‹M YAYINLARI / 2008

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


okurdan mektup 23 N‹SAN ULUSAL EGEMENL‹K VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz mektup ve fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr


okurdan fliir

Öyle... Diyorlar

Nevbahar

Kuflsuz, bulutsuz, sensiz hava gök kubbenin yedi kat› da kapal› kanatlar› oyal› melekler yok ortal›klarda ölüm susmufl, ç›t ç›karm›yor sessiz her fley sokak ›fl›klar› 40 watt demiryollar› ve otoyollar afl›nm›fl gidip gelmekten ama koltuklar› bofl her birinin ellerinde ›fl›klar› ve hediyeleriyle sürpriz yapacaklar bekliyor karanl›kta çal›flanlar dinlenmemifl uykusuzlar uyumam›fl çiçekler açmam›fl gece gündüze devrilmemifl televizyonlarda hep ayn› haber seni bekliyormuflum öyle diyorlar…

Günefl ayr› bir s›cakl›kla do¤du¤u anda Ayr› bir haz b›rak›yor insanda Derin bir iç çekersin, al›rs›n nefes Bu bahar kokusu ne kadar da enfes

Umut GÜNGÖR

Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- Meral Ulup›nar 2- Cevat K›fllal› 3- Cafer K›fllal›

C›v›lt›lar›n kulaklarda b›rakt›¤› hofl bir musiki Ayd›nl›kla bir bütün olan do¤a güzelliklerinin yeridir sivrildi¤i Sesinin diledi¤ince ç›kt›¤› engebesiz saf bir sevgi Büyülüyor adeta gökkufla¤›n›n ahenkle dans eden bin bir rengi Baharda açan çiçekler polenlerle dans etmekte Ar›lar›n v›z›lt›lar›, do¤an›n tebessümleri gözler önüne serilmekte Bu tarifi zor güzelliklerin yine tarifi zor yaflan›fl› Bu eflsiz bahar havas›nda dokunakl› günefl bat›fl› Kutlan›fl› bir coflkulu zaman›n Bafllang›c›d›r belki y›llar boyunca unutulmayacak o güzel hat›ran›n Ve yeni bafltan kendini gösteriyor günefl Çiçeklere efl, kainata efl, nevbahara efl… Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi Leyla TOPKAYA /11 Fen/B

SEN GEL DE! Sen vars›n Na¤melerinde ezgilerin Sen Ömürde en güzelim Sen vazgeçemedi¤im Gecemde hilali ay›n Sensin Ifl›¤› gündüzlerin Sen binbir renk bahar dal› Sen Senenin en s›cak ay› Karanl›k semada y›ld›z›m sensin Hayata gökkufla¤› Sen en güzel gülensin Nas›l sensiz olsun ki ömür Sen gel de fienlensin gönül... Fakr-u fiuara / KIZKULES‹ 29.04.2009 00:40


a¤açlar

KAYNAKÇA Matarac›, T., 2002. A¤açlar- Do¤a Severler ‹çin Rehber Kitap Marmara Bölgesi Do¤al – Egzotik A¤aç ve Çal›lar›, Tema Vakf› Yay›nlar›, Yay›n No:39, ‹stanbul. Güngör ‹., Atatoprak A., 2002. Bitkilerin Dünyas›, Ankara Ürgenç S., 1998. A¤aç ve Süs Bitkileri Fidanl›k ve Yetifltirme Tekni¤i, ‹.Ü. Yay›n No:3395, ‹stanbul.

68

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Bahar›n müjdecisi;

LEYLAK n ZEYNEP AYAR Orman Müh. dilkesaveran@hotmail.com

May›s ay›na girdi¤imiz bu günlerde zarif çiçekleri ve bafl döndürücü kokusuyla leylaklar selaml›yor bizleri… Zeytingiller (Oleaceae) familyas›ndan, Syringa Vulgaris 20'ye yak›n türü bulunan, bahçe ve parklar›n düzenlenmesinde kullan›lan çal› veya a¤açç›kt›r.

DO⁄AL YAYILIfi VE RAKIM Bat› As-

l›d›r. Çok fazla büyümüfl leylaklar toprak seviyesinin 10 cm. üzerinden kesilerek gençlefltirilebilir.

BÜYÜME VE BOYLANMA Orta h›zda büyür. Maksimum 6-7 m. boy yapar.

KÖK YAPISI Kökleri yayvand›r.

ya, Güney Avrupa ve Türkiye’nin her yerinde do¤al olarak yetiflir.

IfiIK ‹STE⁄‹ Ifl›k bitkisidir.

TOPRAK VE BES‹N ‹STE⁄‹ Toprak

yumurtams› ve gaga gibi serttir. Çiçekleri May›s-Haziran ay›nda açar. Çiçekleri katmerli, yal›nkat, mor, beyaz, pembe, alacal› ve krem renkli olup kokuludur, parfümeride kullan›l›r. Çiçek kurullar› 20 cm. uzun ve çok gösterifllidir.

iste¤i bak›m›ndan kanaatkard›r. Derin, serin, iyi drenajl› ve gübreli topraklar› sever. Hafif asidik, nötral topraklar ile kalkerli, kumlu, balç›kl› topraklarda da yetiflebilir.

DONLARA DUYARLILIK Donlara dayan›kl›d›r.

MEYVE VE Ç‹ÇEK Meyve, uzunca,

YAPRAK VE SÜRGÜN Yapraklar kar-

rutubetli yerlerde optimal geliflim gösterir. Yaz›n bol su ister. So¤uklara dayan›kl› olup karasal iklime kolayl›kla uyum sa¤lar.

fl›l›kl›, 5-12 cm. uzun, yürek biçimli, yaprak taban› yar› kesik, ucu sivri, kenarlar› dalgal› veya düz, üst yüzü koyu yeflil, alt yüzü mat yeflil ve tüysüzdür. Yapra¤›n› geç döker.

TOHUM ÖZELL‹KLER‹ Kanatl› to-

ÜRET‹M fiEKL‹ Tohumdan, kökten

humlar› A¤ustos ay›nda olgunlafl›r.

ay›rma ve çelikle üretilir. Baz›lar› ise afl› yoluyla yetifltirilebilir.

SICAKLIK VE NEM ‹STE⁄‹ Serin ve

TEPE fiEKL‹ Süpürgemsi bir tepe yapar. Tepe çap› 4 metredir.

ALO 177

MAKASLAMA VE BUDAMA Her y›l

ÜCRETS‹Z ORMAN YANGINI ‹HBAR HATTI

bol çiçek vermesi isteniyorsa, çiçeklenmeden sonra solan çiçek sürgünleri kesilerek uzaklaflt›r›lma-

D‹⁄ER ÖZELL‹KLER Rüzgar perdesi, çit bitkisi veya soliter olarak kullan›l›r. Kirli hava flartlar›na dayan›kl›d›r. Çit tesisinde istenilen yüksekli¤e göre 50-120 cm. aral›klarla dikimi uygundur.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

69


sa¤l›k

Sadece k›fl aylar›nda de¤il, bahar aylar›nda da s›k s›k karfl›laflt›¤›m›z bir hastal›ktan söz ediyoruz;

n Op. Dr. Yalç›n VARNALI BATI BAHAT HOSPITAL KBB HASTALIKLARI UZM.

Bo¤az a¤r›s› deyip geçme!

Üst solunum yolu enfeksiyonlar›, oluflan bölgeye göre atefl, burun t›kan›kl›¤›, burun-geniz ak›nt›lar›, bafl a¤r›s›, öksürük, hapfl›r›k, bo¤azda yanma, a¤r›, gözlerde sulanma-çapaklanma, kas a¤r›s›, halsizlik ihtahfl›zl›k ve solunum s›k›nt›s› gibi belirtiler gösterir... ¤›z ve burundan bafllayan üst solunum yolu, yutak ve g›rtlak ile devam etmekte, nefes borusunun trakea ad›n› verdi¤imiz üst k›sm›nda sonlanmaktad›r. Bu hava yolunu ilgilendiren herhangi bir durum ayn› zamanda bu yollarla iliflkili olan sinüsler, orta kulak, bademcikler, geniz eti ve g›rtlak kapa¤› olarak da adland›rabilece¤imiz epiglot gibi dokular› da ilgilendirir. Çocuklarda en s›k görülen enfeksiyon hastal›¤›n›n üst solunum yolu enfeksiyonlar› oldu¤u bilinirse konunun önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. Teorik olarak nezle, grip, so¤uk alg›nl›¤›, farenjit, sinüzit, larenjit gibi iltihaplar›n tümü üst solunum yolu enfeksiyonlar› kapsam›na girer. Uygulamada ise sinüzit veya baz› özel iltihabi durumlar bu kav-

A

70

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ram›n d›fl›nda tutulur. Üst solunum yolu enfeksiyonlar›nda etken ço¤u kez virüsler oldu¤undan, bu hastal›klar›n büyük bir bölümü antibiyoti¤e gerek kalmadan, semptomatik tedaviyle düzelir. Bütün dünyada yap›lan araflt›rmalarda, vakalar›n %70 ila 80’inde de¤iflik tipte virüslerin suçlu oldu¤u belirlenmifltir. Vakalar›n %20 ila 30’unda ise etkenlerin bakteriler (en s›k A gurubu beta hemolitik streptokok) oldu¤u saptanm›flt›r. ÜSYE s›kl›¤› k›fl aylar›nda art›fl göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, k›fl aylar›nda bu mikroplar›n do¤ada görülme s›kl›¤›n›n artmas›d›r. Okul, krefl, iflyeri gibi kapal› ve kalabal›k ortamlarda uzun süre bulunma, yetersiz ve/veya dengesiz beslenme, ba¤›fl›kl›k sisteminin yetersiz olmas›, k›-

fl›n daha so¤uk olan havan›n vücut direncini düflürmesi, kötü sosyoekonomik koflullar, biberon veya emzik kullan›m›, baz› do¤umsal bozukluklar, hava kirlili¤i (sigara, sis, egzoz duman›, elektrik oca¤›, katalitik sobalar) ve alerjik hastal›klar ÜSYE görülme s›kl›¤›n› art›ran nedenler aras›nda say›lmaktad›r. Hekime muayene nedeniyle getirilen çocuklar›n %70’inde ÜSYE bulunmaktad›r. Normal bir bebek ve oyun çocu¤unun y›lda 3 ila 8, okul ça¤› çocu¤unun ise 2 ila 6 kez ÜSYE geçirmesi ola¤an kabul edilmektedir. 6-7 yafllar›ndan sonra ÜSYE görülme s›kl›¤› azal›r. Yetiflkinlerde ise y›lda ortalama 1 ila 3 ÜSYE ata¤› görülmektedir. ABD’de yap›lan bir çal›flmada, çocuklarda ÜSYE tedavisi için y›lda yaklafl›k 2 milyar $ harcand›¤› hesaplanm›flt›r.


ÜSYE’de, tutulan bölgeye göre; atefl, burun t›kan›kl›¤›, burun-geniz ak›nt›s›, bafl a¤r›s›, dolgunluk hissi, öksürük, hapfl›r›k, bo¤azda yanma-a¤r›, gözlerde sulanma ve çapaklanma, kas a¤r›lar›, halsizlik, ifltahs›zl›k ve solunum s›k›nt›s› gibi belirtiler görülebilir. Virüslerin neden oldu¤u ÜSYE’lerde, flikayetlere yönelik tedavi ve destek tedavisi verilir. Sigara duman› bulunmayan, temiz bir ortamda istirahat, dengeli ve bol s›v› içeren (›hlamur, bitkisel çaylar, meyve suyu, komposto) diyet, burun temizli¤i ve buruna serum fizyolojik damlat›lmas› önerilir. En iyi balgam-salg› yumuflatan do¤al madde sudur. Atefli varsa atefl düflürücü, burun t›kan›kl›¤› varsa t›kan›kl›¤› aç›c›, öksürük varsa öksürük kesici, a¤r› varsa a¤r› kesici verilir.

Atefl yüksekli¤ine yönelik olarak sadece atefl düflürücü vermek yetmeyebilir, bu nedenle ›l›k su ile dufl ya da fizik so¤utma da uygulanmal›d›r. Fizik so¤utmada, koltuk alt›na, boyuna ve kas›klara ›l›k su ile ›slat›lm›fl bezler konurken, eller ve ayaklar çorap veya eldiven benzeri bir giyecekle s›cak tutulmaya çal›fl›l›r. E¤er enfeksiyon nedeni bakteriler ise antibiyotik bafllanmal›d›r. ÜSYE’den korunabilmek için öncelikle dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat edilmelidir. Her türlü meyve ve sebze yenmeli, hastal›k riskinin yüksek oldu¤u durumlarda, C vitamini al›m› art›r›lmal›d›r. Ba¤›fl›kl›k sisteminin güçlendirilmesi önerilmektedir. Ayn› evde yaflayan veya ayn› ortamda bulunan çocuklar›n ve insanlar›n, hasta olsun olmas›n, sabunla veya dezen-

fektanla ellerini ve yüzlerini y›kamas› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca mümkünse hasta kiflilerin kulland›¤› ev eflyalar› (havlu gibi) di¤er ev fertleri veya ayn› ortam›n insanlar› taraf›ndan kullan›lmamal›d›r. Hasta olan kiflilerle iletiflim mümkün oldu¤unca kesilmelidir. Kapal›, pis, kalabal›k, sigara içilen ortamlardan mümkün oldu¤unca uzak durulmal›d›r. Bir önlem olarak, k›fl aylar›na girmeden önce afl› yapt›r›labilir, ancak grip afl›s›n›n ÜSYE’ye karfl› koruyuculu¤unun %100 olmad›¤› unutulmamal›d›r. E¤er ÜSYE ile uyumlu yak›nmalar›n›z varsa, bir doktora baflvurman›z faydal› olacakt›r. Bu flikayetler baflka bir hastal›¤›n habercisi olabilece¤i gibi, zaman›nda tedavi edilmezse ilerleyerek, geri dönüflü olmayan sonuçlara yol açabilir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

71


otomobil otomabil

Peugeot’dan f›rsatlar konvoyu

32 ilde düzenlenecek ve 7 Haziran tarihine kadar sürecek olan F›rsatlar Konvoyu, inan›lmaz imkanlar sunacak. Yeni modeller, flovlar, cazip fiyatlar, hediyeler sizleri bekliyor... Peugeot, markan›n heyecan›n› tüm Türkiye ile paylaflmak için 10 Nisan’da yola ç›kt›. Türkiye’nin 32 ilinde düzenlenecek ve 7 Haziran tarihine kadar devam edecek olan “Peugeot F›rsatlar Konvoyu” etkinli¤i sizleri de konvoyunda görmek istiyor. Peugeot F›rsatlar Konvoyu dahilinde ziyaretçiler Peugeot markas›n›n hem binek hem de hafif ticari araç ürün gam›nda bulunan tüm araçlar ile tan›flma ve bu araçlar› test etme imkan›n› elde edecekler. Peugeot’nun sahip oldu¤u ve her kesime hitap eden genifl araç yelpazesi ile “Peugeot F›rsatlar Konvoyu” aktivitesinde henüz pazara sunulmam›fl olan yepyeni Peugeot modelleri sergilenecek, simülatörler, animasyonlar ve sürprizler ile bir festival havas› yarat›lacak. Sürpriz hediyelerin yan› s›ra “Peugeot F›rsatlar Konvoyu”nda test sürüfllerine kat›lanlar aras›nda yap›lacak çekilifl ile 1 kifli Peugeot 407 kazanma flans›na da sahip olacak. 10 Nisan – 7 Haziran tarihleri aras›nda düzenlenecek olan “Peugeot F›rsatlar Konvoyu” ile Peugeot yeni müflteri memnuniyeti anlay›fl›n› sergilemek ad›na yola ç›kt›. Binek ve hafif ticari araç ürün gam›nda bulunan 12 farkl› modeli test etme ve önümüzdeki aylarda Türkiye pazar›-

72

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

na sunulacak olan yepyeni modeller ile tan›flma imkan›n›n sunulaca¤› aktivite ile Peugeot, tüketicilere ulaflman›n farkl› yollar›n› gelifltiriyor. Organizasyon dahilinde test imkan› sunulan Peugeot 107, 206 Sedan, 207, 207 Outdoor, 308, 308 SW, 407, Bipper, Partner Origin, Partner Tepee, Expert ve Boxer modelleri ile her kesime hitap eden genifl ürün gam›n› gözler önüne seren Peugeot, bu aktivite f›rsat› ile önümüzdeki aylarda pazara sunulacak yepyeni modelleri de önceden tüm Türkiye’ye tan›tma imkan›na sahip oluyor. Organizasyon s›ras›nda çeflitli animasyonlar ve simülatör yar›fllar› düzenleniyor. Aktivite s›ras›nda çocuklar da unutulmad›, oluflturacak olan Mini Club kapsam›nda yüz boyama ve balon animasyonu yap›l›yor, Mini Disco ile çocuklar farkl› e¤lenceler yafl›yorlar. Sürpriz hediyelerin yan› s›ra “Peugeot F›rsatlar Konvoyu”nda test sürüfllerine kat›lanlar aras›nda yap›lacak çekilifl ile 1 kifli Peugeot 407 kazanma flans›na da sahip olacak. Bu benzersiz f›rsat ile Türkiye’nin 32 ilinde kat›l›mc›lar ilk defa tüm Peugeot modellerini ayn› anda inceleme ve test etme imkan› ve yepyeni modelleri keflfetme ayr›cal›¤›n› yaflayacaklar.


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

Milyoner KÜNYE Yap›m Y›l›: 2008 Süre: 120 dakika Senaryo: Simon Beaufoy Yönetmen: Danny Boyle Müzik: A. R. Rahman Yap›mc›: Christian Colson Görüntü Yönetmeni: Anthony Dod Mantle Oyuncular: Dev Patel, Jamal Malik, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Çavufl Srinivas, Freida Pinto, Latika

Kanun Benim ‹ki kovboy olan Virgil Cole ve Everett Hitch, Appaloosa isimli kasabaya vard›klar›nda, burada yaflayan halka Randall Bragg isimli bir çiftlik sahibi taraf›ndan zulüm edildi¤ine tan›k olurlar. Randall Bragg kasabadaki topraklar›n gerçek sahibidir ve kasaba halk›na eziyet etmektedir. Cole ve Hitch, kasabay› bu zorbadan kurtarmak için görevlendirilir. Ancak kurallar bu sefer de¤iflecek, yasalar›n yerine içgüdüler geçecektir.

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

KÜNYE Yap›m Y›l›: 2008 Süre: 115 dakika Senaryo: Robert Knott, Ed Harris Yönetmen: Ed Harris Roman: Robert B. Parker Müzik: Jeff Beal Yap›mc›: Ed Harris, Robert Knott Görüntü Yönetmeni: Dean Semler Oyuncular: Jeremy Irons, Randall Bragg, Ed Harris, Virgil Cole, Viggo Mortensen, Everett Hitch, James Gammon, Renee Zellweger, Allison French, Robert Jaregui, Marshall Jack Bell, Timothy V. Murphy

Mumbai'nin (Bombay) kenar mahallelerinde büyüyen Jamal Malik, "Kim 500 Milyar ‹ster?" yar›flmas›n›n Hint muadili olan "Who Wants To Be A Millionaire?" yar›flmas›na kat›l›r. Yar›flmada oldukça iyi bir performans sergileyen Jamal hile yapt›¤› gerekçesiyle tutuklan›p sorgulan›r. Bu sorgu esnas›nda yar›flmada verdi¤i her cevab›n hikayesini hayat›ndan bir kesiti anlatarak aç›klamaya bafllar..


n MUSTAFA AKADA

T‹YATRO

Basit Bir Ev Kazas› AYSA PRODÜKS‹YON T‹YATROSU YAZAN / YÖNETEN: Murat ‹PEK OYUNCULAR: Günay KARACAO⁄LU E¤er kocan›z onbefl y›ld›r kap›dan hep ayn› flekilde giriyor, hep ayn› yere çantas›n› b›rak›p klozetin kapa¤›n› onbefl y›ld›r aç›k b›rak›p ç›k›yorsa, hele bir de evlili¤inizi “Eh! art›k zaman›d›r…” diyerek yapm›flsan›z emin olun siz de ziyan ve zebil olmufl kad›nlar kulübüne üyesiniz. Asl›nda Songül, hepimiz kadar cesur, ama hepimiz kadar ürkek. O en az bizim kadar gerçekçiyken, Merzifon saat kulesinin dibinde romantik bir buluflma hayal edecek kadar da ayaklar› yerden kesik. Do¤al olarak aflks›z bir hayat› yaflanm›fl saymayan Songül, savruldu¤u Brezilya dizilerinden, bizi yazmaya çal›flt›¤› roman›n k›y›lar›nda dolaflt›r›p, kara mizah bir kahkaha tufan›na götürüyor.

Cüceler Devlere Karfl› Genç cüce Junior'›n a¤aç evine kurdu¤u laboratuvar›nda birfleyler icat etmeye çal›fl›r. Orman cücelerinin lideri, Junior'›n babas› Jalle, o¤lunun cücelerin bafl›na geçmesini istemektedir. Junior bir gün babas›yla beraber hayvanlara yem da¤›t›r. O s›rada kavgac› kardefller Face ve Slim, yiyecekleri çalmak için harekete geçerler. Junior ve horoz arkadafl› Sneaky yiyecekleri korumaya çal›fl›rlar.

fiahane Dü¤ün

KÜNYE Yap›m Y›l›: 2008 Süre: 75 dakika Senaryo: Salvatore Cardoni, Robert Rhodin Yönetmen: Robert Rhodin Müzik: Anders Bagge, Oscar Merner Oyuncular: Greg Berg, Joe Cappelletti, Elizabeth Daily, Kate Higgins, Kym Lane

ASUMAN DABAK T‹YATROSU YAZAN: Robin HAWDON YÖNETEN: Haldun DORMEN OYNAYANLAR: Asuman DABAK, Ziya KÜRKÜT, Tuna ARMAN, Ufuk ÖZKAN, Bedia ENER, Mehtap BAYR‹, Atilla IRGILATA Robin Hawdon’un yazd›¤›, Haldun Dormen’in yönetti¤i oyunda Asuman Dabak’›n yan› s›ra televizyon dünyas›ndan tan›d›¤›m›z isimler de rol al›yor. Ömür boyu sürecek bir iliflkinin bafllayaca¤› nikah günü Damat Bill (Ziya Kürküt), balaylar›n› geçirecekleri otel odas›nda hiç tan›mad›¤› bir k›zla uyan›r. Üstelik gelinli¤ini giymek için niflanl›s› Rachel (Tuna Arman) odaya gelmek üzeredir. Durumu kurtarmas› için sa¤d›c› Tom'dan (Ufuk Özkan) k›z›n onunla oldu¤unu söylemesini ister. Fakat Tom'un yeni k›z arkadafl› Judy (Mehtap Bayri), sevgilisinin en yak›n arkadafllar› ile tan›flmak üzere nikaha kat›lacakt›r. Tom ve Bill bu karmafl›k durumu düzeltmeye çal›fl›rken, oda hizmetçisi Julie (Asuman Dabak), gelinin annesi Daphne'nin (Bedia Ener) ve gelinin day›s›n›n da (Atilla Irg›lata) dahil olmas›yla olaylar içinden ç›k›lmaz hale gelir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet çç

www.gazeteoku.com

Gazeteler tarihe kar›fl›yor ‹nternet, al›flkanl›klar›m›z› da büyük ölçüde de¤ifltiriyor. Y›llard›r her sabah erkenden ald›¤›m›z gazeteler bu gidiflle tarih olacak. Hem para, hem de zaman aç›s›ndan internette gazete okumak çok daha avantajl›. Üstelik bir çok gazeteyi ve yazar› da ayn› anda takip etme flans›n›z oluyor. www.gatezeoku.com sitesinde en çok okunan yazarlar›n, köfle yaz›lar›, spor, sanat, siyaset, ekonomi bir t›k kadar size yak›n. E¤er, siz de gazete okuma al›flkanl›¤›n› yavafl yavafl kaybediyor ve haberleri merak ediyorsan›z, bu siteye bir göz atman›z› öneririz.

www.hekimce.com

Önce hekimce, sonra hekim! Her fleyin bafl›n›n sa¤l›k oldu¤unun bilinci içindeyiz. Sa¤l›kl› yaflam›n s›rr›n›n da düzenli yaflam, sa¤l›kl› beslenme, stresten uzak kalmadan geçti¤ini de biliyoruz. Ancak, flehir hayat› insan›n kendine ay›rd›¤› zaman› en aza indiriyor. Hemen hemen herkesin sa¤l›kla ilgili mutlaka bir s›k›nt›s› oluyordur. S›k›nt›n›n büyüklü¤üne, küçüklü¤üne bak›lmadan mutlaka bir uzmana görünülmesi flart. Ancak, uzmana gitmeden önce hastal›¤›m›z hakk›nda bilgi sahibi olmak için www.hekimce.com’a bir bakman›zda da fayda var.

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.tatilsepeti.com

Tatil f›rsatlar›n› kaç›rmay›n Yaz geliyor ve hemen herkes tatil planlar›n› yapmaya bafllad› bile. Erken rezarvasyonlardaki indirimi kaç›rmamak için flimdiden karar vermekte fayda var. www.tatilsepeti.com size en uygun koflullarda, en güzel tatili sunmak için yüzlerce alternatif sunuyor. Uçak biletinizi ay›rtabilece¤iniz, otelinizi önceden görüp, inceleme f›rsat› bulabilece¤iniz bu site, yaza girerken sizin için en faydal› sitelerden biri. Gidece¤iniz yeri evde, ailenizle paylaflman›z aç›s›ndan da www.tatilsepeti.com’u t›klamak gerekiyor.

www.sinemalar.com

Sinema ile ilgili her fley... Televizyonda sinema izlemek yerine sinemay› tercih eden ve o büyülü atmosferde filmi yaflamak isteyenler, www.sinemalar.com’u mutlaka ziyaret etmeli. Gidece¤iniz filmi önceden tespit etmenizde, filmle ilgili yorumlar› okuyup karar vermenizde çok etkisi olaca¤›ndan eminiz. Ayr›ca hangi sinemada hangi film oynuyor. Vizyondakiler ve vizyona girecek filmler hakk›nda en ayr›nt›l› bilgiler www.sinemalar.com’da. Tatilde çocuklar›n›z› götürece¤iniz filmler hakk›ndaki bilgiler de bu sitede...


teknoloji

H›rs›zlar›n sevmeyece¤i laptop Dizüstü bilgisayar kullan›c›lar›, bir SMS ile çal›nan bilgisayarlar›n›n h›rs›zlar taraf›ndan kullan›lmas›n› engelleyebilecek. Bilgi h›rs›zl›¤›na önlem olarak önde gelen bilgisayar üreticisi Lenovo taraf›ndan gelifltirilen teknolojiyle bilgisayar, kullan›c›dan gelen bir SMS ile kendisini kullan›ma kapatacak. Önümüzdeki y›l›n ilk aylar›nda piyasaya sürülecek ve Üçüncü Nesil (3G) mobil iletiflim yetene¤ine sahip olacak ''Thinkpad'' serisi dizüstü bilgisayar, kullan›c›dan gelen SMS mesaj› do¤rultu-

sunda e¤er aç›ksa bilgisayar›n ilk çal›flma belle¤inin yüklü oldu¤u BIOS'dan (Basic Input/Output System) bafllayarak cihaz›, çeflitli katmanlarda h›zl› bir flifreleme yaparak kilitleyecek. E¤er cihaz o an kapal›ysa, bu ifllem aç›ld›¤› an devreye girecek. Önden gelen BIOS üreticilerinden Phoneix ile birlikte gelifltirilen teknolojiyle bilgisayar, söz konusu SMS'i ald›¤› zaman kullan›m› engelleyecek ancak bilgileri silmeyecek. Cihaz› yeniden çal›flt›rabilmek için önceden tan›mlanan flifrenin girilmesi flart olacak.

Yunuslar›n bir s›rr› daha çözüldü

Bir DVD’de binlerce film izleyeceksiniz Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi'nde (NANOTAM), görüntü veren ve kay›t yapan DVD'lerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat artt›racak yeni bir teknoloji gelifltirildi. Bilkent Üniversitesi NANOTAM Baflkan› Prof. Dr. Ekmel Özbay'›n baflkanl›¤›nda doktora ö¤rencileri Özgür Attila Çakmak ve Koray Ayd›n taraf›ndan gelifltirilen nanoteknoloji tabanl› meta malzemeler, yeni nesil DVD'lere uygulan›rsa, bir DVD'ye binlerce filmin kaydedilmesi mümkün olacak. Yeni teknoloji, dünyan›n en prestijli bilim dergilerinden “Physical Review Letters” dergisinde yay›mland›. Prof. Dr. Özbay, çal›flmayla ilgili yapt›¤› aç›klamada, DVD teknolojisinde kullan›lan temel prensibin DVD yüzeyine uygulanan ›fl›¤›n bilgiyi yazmas›na ve okumas›na ba¤l› oldu¤unu ve bu durumda bir DVD'ye daha fazla bilgi yazmak için ›fl›¤›n mümkün oldu¤unca küçük bir noktaya odaklanmas› gerekti¤ini anlatt›.

Telefonunuzu asansörde açmay›n Cep telefonunun kapal› alanlarda sinyal alabilmek için iki kat daha fazla elektromanyetik dalga yayd›¤›n› belirten uzmanlar, bu cihazlar› asansörlerde, tünellerde, ya da yeralt› metro istasyonlar› gibi çekmeyen yerlerde kullan›lmamas›n› tavsiye ediyorlar. Bununla birlikte elektromanyetik dalga yayan cihazlar›n kullan›lmad›¤› zamanlarda fiflten çekilmesi ve çal›flt›¤› s›rada da en az 50 cm uza¤›nda durmak gerekiyor.

Bilimadamlar›n›n uzun y›llard›r araflt›rd›¤› yunuslar, bir s›rlar›na daha veda etti ‹flte yunuslar›n h›zl› olmalar›n›n nedeni;‹leri teknoloji ölçümlerin kullan›ld›¤› yeni araflt›rmaya göre, yunuslar h›z› h›zla yön de¤ifltirme güçlerinden kaynaklan›yor Amerikan Fizik Derne¤i konferans›nda sunulan araflt›rmada, araflt›rmac› Tim Wei, 70 y›ll›k çözülmesi çok zor olan sorunun sonuçland›¤›n› belirterek, "‹lk olarak, bulmacan›n çözüldü¤ünü düflünüyorum. Yunuslar, Gray ve di¤er insanlar›n hayal etti¤inden çok daha güçlüler " dedi. Araflt›rmac›lar, suyun hareketini görünmez yapan küçük köpüklerle dolu özel tasarlanm›fl bir tank kulland›lar. Tank yunuslar›n h›zlar›n› videoya almak için çok küçük oldu¤u için sudaki kuyruk performanslar› da videoya kaydedildi. ‹tme kuvveti yunuslar›n a¤›rl›¤›na ve kuyruklar› taraf›ndan yarat›lan ölçümlere göre hesapland›. Köpüklerin hamlesini izlemek için yaz›l›m kullanan araflt›rmac›lar, h›z›n derecesini yunuslar›n kuyru¤unun üretti¤i güce (yaklafl›k ortalama 100 kg) çevirmek için havac›l›k ve uzay araflt›rmalar›ndaki enerji ölçüm kavramlar›n› kulland›lar. Bu miktardaki itme kuvvetinin ortalama düzeydeki olimpiyat yüzücüsünden yaklafl›k 6 kat daha fazla oldu¤unu buldular.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


bulmaca

BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


26_HayatDergisi  

SUNAY AKINEMREKINAY ENGELLER‹ B‹RL‹KTE AfiIYORUZTOPTAN’DANGENÇLEREHAYATDERS‹HAKANfiÜKÜRKÜÇÜKÇEKMECE’DESKSM’DEMUHTEfiEMGALA M A Y I S - H A Z ‹...