Page 1

TEMMUZ - A⁄USTOS • SAYI 21

Buras›, Küçük ‹stanbul! ‹stanbul’un en güzel de¤erleri, Küçükçekmece’de yeniden yaflam buluyor. y ia n e y aziz

‹STANBUL’UN KARADEN‹Z’‹: A⁄VA

SAM‹ AKSU

KÜRESEL ISINMAYA KARfiI B‹S‹KLET

Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z


deniz, bir yan›nda “Birgölyan›nda ve ba¤r›nda göz al›c› bir tabiat bar›nd›ran ilçemiz, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle de ‹stanbul’un parmakla gösterilen ilçelerinden biridir...

2

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçük ‹stanbul... “Güleni flöyle dursun a¤layan› bahtiyar” Sevgili Hemflehrilerim, Ne mutlu ki ‹stanbul tarihinin en köklü ilçelerinden birinde yafl›yoruz. Ortaça¤da Bizans ve Roma imparatorlu¤u aras›nda önemli bir geçifl noktas› olan, 16. yüzy›l Osmanl›'s›nda Çekmece-i Sagir ad›n› alan Küçükçekmecemiz; Yar›mburgaz Ma¤aralar›, Mimar Sinan Köprüsü ve Azatl› Baruthanesi gibi benzersiz de¤erleri ile medeniyetler tarihinde ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Bir yan›nda deniz, bir yan›nda göl ve ba¤r›nda göz al›c› bir tabiat bar›nd›ran ilçemiz, sosyal ve kültürel zenginlikleriyle de ‹stanbul’un parmakla gösterilen ilçelerinden biridir. Küçükçekmece Belediyesi olarak, bizlere bahfledilen bu zengin miras› en iyi flekilde de¤erlendirmek ve çocuklar›m›za ‹stanbul’un en güzel ilçesini b›rakmak için çal›fl›yoruz. Çünkü biliyoruz ki; ilçelerin tarihi, co¤rafi ve kültürel miras› sürekli beslenmedikçe, üzerine emek harcanmad›kça, tükenmeye mahkumdur. Göreve geldi¤imiz dönemle birlikte, çok h›zl› bir flekilde hayata geçirilen kentsel dönüflüm ile sizlere hizmette ne kadar istekli oldu¤umuzu göstermek istedik. Kentsel dönüflümün sadece mimari yeniliklerden ibaret olmad›¤›n›, bu dönüflümün sosyal ve kültürel alanlarda da olmas› gerekti¤ini, Küçükçekmecemizde uygulayarak gösterdik. Kültür ve spora yönelik yat›r›mlar›m›z, parklar›m›z, kültür sanat evlerimiz, hep bir amaca hizmet etmek gayesiyle yap›ld›: Yar›nlara, çocuklar›m›za, daha yaflanabilir, daha modern, kültüre ve sanata doymufl bir Küçükçekmece b›rakmak. Küçükçekmece için plan yaparken sadece bugünü de¤il, 2010’u , daha ötesini görerek çal›flt›k, çal›fl›yoruz. Bu sebeple, “‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti” çal›flmalar› çerçevesinde, ilçemiz ve kentimiz için büyük ad›mlar at›yoruz. Avrupa'n›n en köklü, en seçkin flehirlerinden biri olan ‹stanbul’un dünya kültüründeki yerini perçinlemesi için sorumlu belediyecilik anlay›fl›yla inisiyatifi ele al›yoruz. Tarihi Kibrit Fabrikas› restorasyon çal›flmas›, Yar›mburgaz Ma¤aralar› canland›rma projesi, Sazl›dere Vadisi projesi, EKOARKEO Park yap›m›, Resneli Çiftli¤i düzenlemesi gibi dünya çap›nda projeler, ilçemiz ve kentimiz için hayata geçirmekte oldu¤umuz çal›flmalardan sadece birkaç›. Tüm bu faaliyetlerdeki temel amac›m›z da; dünya metropolü ‹stanbul’un, özgün ve ayr›cal›kl› de¤erlerinin Küçükçekmece'de yeniden yaflam bulmas›. Bunun neticesinde de ilçemizin; kültürel, mimari, sosyal

ve tarihi atmosferiyle ‹stanbul’u en iyi flekilde temsil ederek “Küçük ‹stanbul” olarak nitelendirilmesi. ‹lçemizin “Küçük ‹stanbul” olarak nitelendirilmesi bizim için bir idealdir. Asl›nda bu ideal bütün ilçelerimiz için geçerlidir. ‹stanbul’un de¤erini, k›ymetini bilmek öncelikle küçük ‹stanbullar›n de¤erini bilmektir. ‹stanbul’u oluflturan her bir unsur, ilçeler, semtler, sokaklar, insanlar birer ‹stanbul’dur. ‹stanbul’un bir parças› olabilmek ayr›cal›kt›r. fiairin dedi¤i gibi ‹stanbul’un “güleni flöyle dursun, a¤layan› bahtiyar”d›r. ‹stanbul ilçelerinden ve içerisinde yaflayanlar›ndan ayr› düflünülemez. Her gün havas›n› teneffüs etti¤imiz, sokaklar›n› dolaflt›¤›m›z, mekanlar›n› paylaflt›¤›m›z bir kenttir. ‹stanbul soyut, ulafl›lmaz metafizik bir varl›k de¤il, yaflanan somut bir gerçekliktir. Dolay›s› ile ‹stanbul’u sevmek, yaflanan ilçeyi, semti, soka¤› sevmektir. Bu nedenle yaflad›¤›m›z mekanlara “Küçük ‹stanbul” gibi davran›r, benimser ve seversek, özlenen ‹stanbul’a çok daha çabuk ulafl›labilecektir. Hepimiz bu arzu ve bilinç ile çal›fl›rsak ona ulaflmak çok uzun sürmeyecektir. Biz Küçükçekmece’nin tarihsel, kültürel ve do¤al güzelliklerine sahip ç›karak ‹stanbul’a sahip ç›k›yoruz. Bu say›m›zda Küçük ‹stanbul için yapt›klar›m›z›n örneklerini ayr›nt›l› olarak göreceksiniz. Peki bütün bunlar› niye yap›yoruz? Çünkü Küçük ‹stanbul’a hizmet ‹stanbul’a hizmettir. “Küçük ‹stanbul”u sevmek, ‹stanbul’u sevmektir. “Küçük ‹stanbul”u güzellefltirmek, ‹stanbul’u güzellefltirmektir. Çünkü özlenen bir ‹stanbul ancak küçük ‹stanbullarla kurulur. Küçükçekmecemizin; Küçük ‹stanbul’umuzun kültürel ve sosyal zenginlikleriyle, 2000'li y›llar›n dünya medeniyetinde hak etti¤i yere gelebilmesi için hepimiz çal›flmalar›m›za aral›ks›z devam etmeliyiz. Küçük ‹stanbul’umuzu hep beraber güzellefltirmek dile¤iyle, tüm Küçükçekmecelilere sa¤l›k ve esenlik dolu günler diliyorum.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


Sami Aksu

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ

içindekiler içindekiler

UÇURTMA fiENL‹⁄‹ Milli Tak›m Küçükçekmece semalar›nda

14

30 ÇEVRE GÜNÜ Biz kirlettik çocuklar›m›z temizliyor

18 1 bin 500 çocu¤umuz daha erkekli¤e ad›m att›

ETK‹NL‹K Dumans›z hava sahas› için bisiklete biniyoruz

ETK‹NL‹K

26

MESLEK

Ayakkab›s› olmayan ayakkab›c›

40 30

32

6

10

FORUM

KAPAK KONUSU KÜÇÜK ‹STANBUL

22

34

KÜÇÜKÇEKMECE N‹KAH SARAYI

SÖ⁄ÜTLÜÇEfiME MAHALLES‹

37

38

HAKKI YALÇIN

FET‹H fiÖLEN‹

44

48

GEZ‹ A⁄VA

HOB‹ BALIKÇILIK

50

52

BAfiKANLIK TURNUVASI

‹LET‹fi‹M AL‹ K. MET‹N

54

57

S‹NDEF

YAVUZ RENÇBERLER

58

60

PS‹KOLOJ‹ KULÜBÜ

fi‹FALI B‹TK‹LER DEFNE

62

64

A⁄AÇ GÖKNAR

K‹TAP AJANDASI

66

67

YEMEK

KABOTAJ BAYRAMI

68 D‹VANDAN 69 ÜÇ AYLAR 70 PRAT‹K B‹LG‹LER 72 SA⁄LIK 74 OTOMOB‹L 75 OKURLARDAN 76 S‹NEMA&T‹YATRO 78 ‹NTERNET 79 TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT TEMMUZ-A⁄USTOS 2008 Say›: 21

Tatili kendinize zehir etmeyin...

Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na Aziz Yeniay Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Ali R›za Altunel Genel Yay›n Koordinatörü

Recep Köse

Cihat Demir

Genel Yay›n Yönetmeni

Genel Yay›n Yönetmeni cihatdemir@kucukcekmece.bel.tr

Cihat Demir Yay›n Kurulu

Recep Köse, Cihat Demir, Ayhan Metin, Ferdal Uzundurukan Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Gedik, Ali R›za Altunel, Enver fiengül, Halil Ortaç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse Grafik - Tasar›m

Mustafa Akada Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Buket Cömert, Yeflim Karabacak, Aytekin Akay Foto¤raf

Aziz Kaya Tayfun Durmufl Cenk Türkezer Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd. e-mail: altan@altanbasim.com

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 411 0 641 Faks: 0212 411 0 640 www.kucukcekmece.bel.tr kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr

Yaz s›ca¤›n› iyiden iyiye hissetmeye baflla- ve çarpmalar› konusunda doktorlar›n uyar›d›k. Bunalt›c› s›caklar›n rehavetine kap›lma- lar›na kulak verin. Gitti¤iniz piknik yerlerindan, faaliyetlerimizi tüm h›z›yla sürdürmeye de mutlaka yakt›¤›n›z atefli söndürün. Küçük devam ediyoruz. bir k›v›lc›m ile ç›kacak bir orman yang›n› saYaz aylar›n›n yaklaflmas›, ayn› zamanda dece ülke ekonomisine zarar vermekle kalkültürümüzün vazgeçilmez bir parças› olan maz, çocuklar›m›za emanet edece¤imiz yefestivallerin de yaklaflt›¤›n›n müjdecisidir. flilliklerin kaybolup gitmesine de neden Her sene bu müjdenin coflkusu ile haz›rl›k- olur. Nerede bir orman yang›n› görürseniz, lar›na bafllad›¤›m›z ve siz de¤erli Küçükçek- hemen ücretsiz orman yang›n› ihbar hatt› meceliler’in çok yo¤un ilgi gösterdi¤i gele- olan ALO 177’yi aray›n. neksel flölen ve festivallerimizin yaz boyunBizler, sizlerin yaflam yolculu¤unuzda ca sürece¤ini müjdelemek isterim. vaktinizin daha güzel, daha e¤lenceli geçGeçti¤imiz sene büyük be¤eni toplayan mesi ad›na bir elçiyiz. Yaz aylar›nda da KüGöl Festivali, bu kez uluslararas› boyutta çükçekmece Belediyesi çal›flanlar› olarak gerçeklefliyor. Siz de¤erli vatandafllar›m›z›n görevimizi en iyi flekilde ifa edece¤imizden kat›l›m›yla Göl Festivali’miz dillere destan kuflkunuz olmas›n. Ve yine fliir tad›nda bir güzellikte geçecek bundan kuflkumuz yok. yaflam için, sevgiye dair bir kaç dize ile sa¤K›fl aylar›n›n yo¤un stres ve yorgunlu¤unu l›k, coflku dolu bir yaz yaflaman›z› temenni atabilece¤iniz bir organizasyon olmas›n› ediyorum... umut ediyorum. Çocuklar›m›z›n heyecanla bekleGÖLÜN VE SEVG‹N‹N, HASILI FEST‹VAL‹N fi‹‹R‹ di¤i OKS ve ÖSS, biz yetiflkinlerin Gün bat›m›n› izlemeye gel, güneflteki hareleri yo¤un ifl temposu malesef hayat›m›Bir akflam vakti gel z›n çok önemli bir k›sm›n› oluflturuBir akflam vakti gel ki, mutlu eder Küçükçekmece’de yor. Hayat› yakalamaya çal›fl›rken, Festivalli göl geceleri fark etmeden zaman avuçlar›m›z›n Gök kubbeyi sarar burada, sevginin, dostlu¤un heceleri içinden kay›p gidiyor ve geri dönGölün flark›s› sarar, müzi¤in eflsiz na¤meleri müyor. Ac›, tatl› bütün an›lar› birer Bosna burada, Bulgaristan, Yunanistan Endonezya’dan gelmifl dostlar Kosova’dan, Meksika’dan tablo misali duvar›m›za asmal›, “keflPolonya’dan koflup gelmifller, Macaristan’dan ke”siz günler yaflamak için elimizYaln›z b›rakmad›lar bizi Türk kardefllerimiz den geleni yapmal›y›z. Halk oyunlar›yla onlar da aram›zdalar Sevgili Küçükçekmeceliler, okullaAnavatan’›n güneyinden, Kuzey K›br›s’tan r›n tatil olmas› ile birlikte ço¤umuz Günbat›m›n› izlemeye gel, güneflteki hareleri k›sa süreli¤ine olsa da kendimizi ‹sBir akflam vakti gel ki, gör Nas›l da flenlenir Temmuz’da festivalle tanbul d›fl›na at›p, bir tatil yapman›n Küçükçekmece’mizde, göl geceleri planlar›n› yap›yoruz. Tatilin sizlere zehir olmamas› için gerekli önlemleFakr-u fiuara / KIZKULES‹ rinizi mutlaka al›n. Günefl yan›klar›n KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

TÜRK‹YE

Do¤an, Türkiye’yi yasa bo¤du 2008 Avrupa fiampiyonas›’nda yar› final oynayarak büyük bir baflar› gösteren Milli Tak›m›m›z, herkesi sokaklara dökerken, Baflbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an’›n, Cumhurbaflkan›m›z Abdullah Gül’ün ve Futbol Federasyonu Baflkan› Hasan Do¤an’›n sevinçlerine televizyon ekranlar›nda tan›k olmufltuk. Özellikle Baflkan Hasan Do¤an’›n efliyle maçlar s›ras›nda oluflturdu¤u sevgi yuma¤›, herkesi çok mutlu etmiflti. Türkiye’nin mutlulu¤u k›sa sürdü. Futbol Federasyonu Baflkan› Hasan Do¤an’›n kalp krizi geçirerek vefat etmesi, herkesi floke etti ve yasa bo¤du. Türk Mil-

li Tak›m›’yla birlikte stresli günler geçiren ve yar› final sevinci yaflayan Do¤an, Bodrum tatili s›ras›nda kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. 52 yafl›nda olan ve göreve geleli henüz 5 ay olmas›na ra¤men yapt›¤› çal›flmalarla herkesin takdirini kazanan Hasan Do¤an, Avrupa fiampiyonas› sonras› görevini b›rakt›¤›n› aç›klayan Fatih Terim’i 2012 y›l›na kadar Milli Tak›m’›n bafl›nda kalmaya ikna etmiflti. Hasan Do¤an, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n yan›s›ra spor, siyaset, ifl ve sanat dünyas›ndan pek çok kiflinin yak›n dostuydu. Do¤an’a Allah’tan rahmet diliyoruz.

Kurakl›k sürüyor, suyu bofla harcamayal›m Bütün dünyay› tehdit eden küresel ›s›nma ile birlikte gelen iklim de¤ifliklikleri Türkiye’yi de olumsuz yönde etkiliyor. Geçen y›l yaflanan çöl s›caklar› kadar, a¤›r s›caklar henüz boy göstermese de kurakl›k tehlikesi bütün yurdu tehdit ediyor. Özellikle büyük illerde yaflayan vatandafllar›m›z›n susuz kalmamak için, su tasarrufu konusunda hassas davranmalar› çok önemli.

Barajlardaki su seviyesi hala çok düflük durumda. Bu nedenle tar›mda yaflanan su s›k›nt›s›n›n yan› s›ra, evlerde de su s›k›nt›s› yaflanmamas› için herkesin üzerine düflen görevi yerine getirmesi flart. Ayr›ca vatandafllar›m›z›n küresel ›s›nmaya karfl› fidan dikmeye özen göstermeleri de gerekiyor. Henüz tehlike yok. Ama, önlem almazsak sonuçlar› çok a¤›r olacak.

‘Alo Konut Edindirme Yard›m›’ hatt› kuruldu Vatandafllar›n KEY ödemelerini kolayca takip etmesi için yepyeni olanaklar sunuldu. Emlak Konut Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Konut Edindirme Yard›m› hesaplar›n›n vatandafllar taraf›ndan kolayca takip edilmesini sa¤layacak bir internet sitesi haz›rlatt›klar›n›, ayr›ca bir de telefonla yard›m merkezi kurduklar›n› aç›klad›. Yetgin, www.keyodemeleri.com ad›yla kuru-

lan internet sitesine, sosyal güvenlik kurumlar›n›n gönderdi¤i 8.5 milyon kifliye ait bilgilerin girildi¤ini, vatandafllar›n bu siteden KEY hesaplar› hakk›nda bilgi alabileceklerini söyledi. Yetgin, "‹nternet sitesi, KEY ödemelerinin bafllad›¤› gün hizmete aç›lacak. Siteye girerek vatandafll›k numaralar›n› yazanlar ya da telefonla ça¤r› merkezini arayanlar KEY alaca¤› olup olmad›¤›n› an›nda ö¤renecek" dedi...

Keneye karfl› önlemler s›klaflt›r›ld› Son dönemde h›zla artan K›r›m Kongo kenelerinin yol açt›¤› ölümlerle ilgili önlemler s›klaflt›r›ld›. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n onaylad›¤› kene kovucular›n kullan›lmas›n›n yan› s›ra, gerekli ilaçlamalara

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

da h›z verdi. Ayr›ca halk›, kene ›s›rmalar›na karfl› bilinçlendirme çal›flmalar› da sürüyor. Kenenin mutlaka bir sa¤l›k kuruluflu taraf›ndan ç›kar›lmas› ve gerekli takiplerin yap›lmas›, ölümlerin engellenmesi için çok önemli.


‹STANBUL

forum

Metrobüs, Zincirlikuyu’ya kadar ulaflacak Avc›lar-Topkap› aras›nda günde yaklafl›k 225 bin yolcunun kulland›¤› metrobüs sisteminin Zincirlikuyu'ya uzat›lmas› için çal›flmalar günlük 24 saat esas›na göre h›zla sürüyor. Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, törenin ard›ndan gazetecilerin çeflitli konulardaki sorular›n› cevapland›rd›. Metrobüs hatt›n› yeni e¤itim dönemi bafllamadan

Zincirlikuyu'ya ulaflt›rmay› hedeflediklerini belirten Baflkan Kadir Topbafl, "Bu sistem devreye girdi¤inde trafikteki araç say›s›n›n da düflece¤ine inan›yorum. Bu hatt› günde yaklafl›k 400 bin yolcunun kullanaca¤›n› tahmin ediyoruz. Hatt› bitirmek için 24 saat aral›ks›z çal›fl›yoruz. Bu nedenle E-5 üzerinde bir s›k›nt› yaflanabilir, ama bu geçici" dedi.

Damacana su sat›fl› zab›tan›n kontrolünde Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü, Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i, su istasyonlar›nda yönelik tarife denetimlerini s›klaflt›rd›. Su istasyonlar›nda sat›fla sunulan damacana sular›n fiyat tarifesinde 5 YTL.yi geçmemesi gerekti¤inin alt›n› çizen zab›ta ekipleri, bu güne kadar 93 su istasyonuna denetimde bulundu ve 5 YTL üstünde su sat›fl› yapan 24

su istasyonuna para cezas› kesti. Yaz mevsiminin gelmesiyle artan içme suyu sat›fllar›n›n, 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kurulufllar› Kanunu’nun 62. maddesine istinaden, Sucular ve Meflrubatç›lar Odas› bu sene için 19 litrelik damacana suyun azami fiyat›n› 5 YTL olarak belirledi. Vatandafltan bu fiyat›n üzerinde su satanlar› ihbar etmesi istendi.

‹zcili¤e 100 y›ll›k yat›r›mlar Büyükflehir Belediyesi’nin Türkiye ‹zcilik Federasyonu ile birlikte bu yıl 4.’sünü düzenledi¤i izcilik yaz kampları, 15 bin çocu¤a ve gence tabiatla buluflma imkânı tanıyor. ‹stanbul dıflından ve Gürcistan, Azerbaycan gibi dıfl ülkelerden de birçok ö¤rencinin yo¤un ilgi gösterdi¤i kampı ziyaret eden Büyükflehir Belediye Baflkanı

Kadir Topbafl, Türkiye ‹zcilik Federasyonu Baflkanı Hasan Subaflı ile istasyonları gezerek, izcilerin e¤itimlerini yerinde inceledi. ‹stasyonlarda Subaflı’dan ve izci çocuklardan verilen e¤itimler hakkında bilgiler alan Baflkan Kadir Topbafl, kampı dünyada bir numara yapmak için ne gerekiyorsa yap›laca¤›n› ifade etti.

‹stanbul’un plajlar› güvende ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlü¤ü’ne ba¤lı 243 cankurtaran, 15 kaptan, 23 kaptan yardımcısı, 5 adet zodyak bot, 12 adet jetski, 3 adet ATV aracı ve 12 adet acil yardım ambulansı toplam 28.750 m’lik kıyı fleridinde görev yapıyor. Ayrıca her acil yardım ambulansın-

da 1 doktor, 1 paramedic ve 1 floför bulunuyor. Cankurtarma Hizmeti Verilen Plajlar; fiile, Florya, Kadıköy Caddebostan, Beykoz, Silivri, Selimpafla, CelaliyeKamiloba, Kumburgaz, Çanta ve Durusu-Karaburun plajları, Yalıköy ve Çilingoz Plajları. Plajlarda kurtarılan kifli sayısı flu ana kadar 382’yi buldu...

Yol ve kavflak çal›flmalar› okullara yetiflecek Yenilenen Bar›fl Manço Vapuru’nu hizmete alan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, Moda ‹skelesi’nde gerçekleflen törenin ard›ndan gazetecilerin ulafl›m çal›flmalar›yla ilgili sorular›n› cevapland›rd›. Okullar›n kapanmas›n› f›rsat bilerek altyap›ya,

yol ve kavflaklara yönelik ciddi çal›flmalar yapt›klar›n› aç›klayan Baflkan Topbafl, “Okullar bafllamadan çal›flmalar› h›zl› bir flekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Birazc›k daha s›k›nt› verece¤iz, ama bundan sonraki y›llar çok daha rahat olacak” dedi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

“Lüküs Hayat” Küçükçekmece’de... 50 y›l boyunca sahnelenen Lüküs Hayat müzikal komedisi 1930’lar›n Türkiye’si ama hala günümüz insan›n› anlat›yor... Zihni Göktay, Funda Postac› ve Ali Berge gibi tan›nm›fl tiyatro sanatç›lar›n›n oynad›¤› Lüküs Hayat müzikal komedi tiyatro oyunu, 24 Haziran 2008 Sal› gecesi Küçükçekmece’de yeni hizmete giren Cennet Kültür Merkezi’nde bu kez de ilçe halk›n› güldürdü. Lüküs Hayat müzikal komedisi 1930 y›l›nda yaz›lm›fl. O günden beri de insanlar› hem e¤lendiriyor hem de y›llar›n nostaljisini yaflat›yor. Hatta halk aras›nda sonradan görme ve bunun özentisi içinde olanlar› hicvederek gülünç durumlar› sade bir dille anlat›yor. Dönemin sosyete insan-

lar›n›n birbirlerini doland›rmaya çal›flmas› ve rant iliflkisi içinde olmalar› komediler, oyunun as›l temas›n› ifllemektedir. 1930' y›llar›n›n komedisi olmas›na ra¤men, hala günümüz insan›n› güldüren Lüküs Hayat komedisi, 24 y›l ara vermeksizin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Tiyatrolar›nda oynamaktad›r. Oyun bitiminde baflta Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay olmak üzere oyunu izleyen yüzlerce tiyatro sever, sanatç›lar› ayakta alk›fllad›. Baflkan Yeniay, hayat›n›n büyük bir bölümünü Türk Tiyatrosu’na adayan Zihni Göktay’a teflekkür ederek, oyunu Küçükçekmece’de izlemekten çok memnun kald›klar›n› belirtti.

Baflbakan, Baflakflehir’deydi Baflakflehir yat›r›mlar›n›n toplu aç›l›fl› Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ve Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n da kat›ld›¤› bir törenle yap›ld›. Törende AK Parti ‹stanbul milletvekilleri, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ilçe ve belde belediye baflkanlar› ile çok say›da bürokrat da yer ald›. Baflakflehir’de, Sular Vadisi Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 1.K›s›m ‹nflaat› tamamland›. Proje kapsam›nda Baflakflehir 2. Etap’ta bir

8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Kültür Merkezi, 5. Etapta Gençlik Merkezi ve 5. Etapta ‹tfaiye Binas› ile Vadi Al›flverifl Merkezi inflaat› yer al›yor. Aç›l›fl töreninde konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, ‹stanbul’un ve Baflakflehir’in ülke sevdalar›n›n en iyi flahidi oldu¤unu belirterek, 1995 y›l›nda Baflakflehir’deki evlerin temelini at›p da 18 ayda sahiplerine teslim edeceklerini söylediklerinde kendilerine gülenlerin, bu konutlar› sahiplerine teslim ettiklerinde flok olduklar›n› söyledi.


forum

KÜÇÜKÇEKMECE Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, “Sahne” dedi Modern mimarisi ve teknik aç›dan son derece donan›ml› altyap›s›yla, her türlü sosyal ve kültürel etkinli¤in rahatl›kla gerçeklefltirilebilece¤i Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, sanata kap›lar›n› açt›. Etkinlikler, Haldun Dormen, Ebru Cündübeyo¤lu, Tar›k Papuççuo¤lu ve birbirinden de¤erli oyuncular›n yer ald›¤› Tiyatro Kedi ekibinin sahneledi¤i "Kibarl›k Budalas›" oyunuyla bafllad›. Oyuna ilçe halk›n›n ilgisi büyük oldu.

Program›n sonunda oyunda rol alan sanatç›lar ad›na Türk tiyatrosunun duayeni, usta oyuncu Haldun Dormen'e çiçek takdim eden Baflkan Aziz Yeniay, ilçeye yeni yap›lan kültür merkezleri ile Küçükçekmece'nin kültürel ve sanatsal aktivitelerin merkezi haline geldi¤ini belirtti. Merkezde, tiyatro sahnelerinin yan›, sergi salonu, el sanatlar› odas›, müzik-resim atölyeleri, kütüphane, bilgisayar e¤itim merkezi yer al›yor.

Baflkan Aziz Yeniay’a bir ödül daha... Veteriner G›da Hijyenistleri Derne¤i taraf›ndan her y›l geleneksel olarak düzenlenen “2008 y›l› Veteriner G›da Hijyenisti” ödülleri sahiplerini buldu. “Y›l›n Veteriner G›da Hijyenisti Yönetim Kurulu Özel Ödülü” ilçe esnaf›na g›da güvenli¤i e¤itimleri verilmesi konusunda gösterdi¤i hassasiyetten dolay›

Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’a verildi. Baflkan Yeniay plaketini, Ayd›n Milletvekili ve TBMM Tar›m Komisyonu Sözcüsü Ahmet Ertürk’ten ald›. Törene, Vali Yard›mc›s› Hürrem Aksoy, TÜGEM Genel Müdürü Ali Karaca, Veteriner G›da Hijyenistleri Derne¤i Baflkan› Can Demir kat›ld›.

Gelece¤in sanatç›lar› Küçükçekmece’den... Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan Halkal› Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz koro ve tiyatro kurslar› ilk mezunlar›n› verdi. Oyunculuk, Türk Halk Müzi¤i ve Türk Sanat Müzi¤i konusunda kendisini gelifltirmek isteyen Küçükçekmecelilere yönelik ücretsiz kurslar› baflar›yla tamamlayanlara sertifikalar› Belediye Baflkan›

Aziz Yeniay taraf›ndan takdim edildi. Baflkan Yeniay, tiyatronun hayata farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›rd›¤›n› belirterek, gençlerimizin ilgisinin bu anlamda önemine de¤inerek, e¤itmenlere ve eme¤i geçen herkese teflekkür etti. Yeniay, Küçükçekmece'nin art›k sporun, sa¤l›¤›n, sanat›n ve kültürün merkezi haline gelece¤ini belirtti.

Sivasl› ö¤rencilerle “Gönül Köprüsü” kurduk Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca bafllat›lan “Gönül Köprüsü Projesi” kapsam›nda Sivas’tan gelen 140 ö¤renci, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’› ziyaret etti. Ö¤rencilerle bir araya gelen Baflkan Yeniay, çocuklarla sohbet etti ve sorunlar›n› dinledi. Yeniay konuflmas›nda, ya-

flad›¤› flehrin d›fl›na ç›kamam›fl olan ö¤rencilerin “Gönül Köprüsü Projesiyle”, baflka illeri görme f›rsat› yakalad›¤›n› ve yeni dostluklar kurdu¤unu belirtti. Yeniay, ö¤rencilere baflar›y› yakalamak için kendilerini gelifltirmeleri ve hedeflerini yüksek tutmalar› gerekti¤ini söyledi.

Halkal›’ya kapal› yüzme havuzu ‹stanbul’u bir spor merkezi yapma çal›flmalar›na h›z kesmeden devam eden Büyükflehir Belediyesi, Küçükçekmece Halkal› Kapal› Yüzme Havuzu’nu hizmete açt›. Aç›l›fl törenine ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n yan› s›ra, Küçükçekmece Beledi-

ye Baflkan› Aziz Yeniay, Ba¤c›lar Belediye Baflkan› Lokman Ça¤r›c›, Kaymakam Osman Ebilo¤lu ile sporcu gençler ve vatandafllar kat›ld›. ‹ki y›lda inflas› biten tesiste 510 seyirci kapasiteli 320 metrekarelik yar› olimpik havuz, 47 metrekarelik çocuk havuzu yer al›yor. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


kapak konusu

10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

11


kapak konusu

12

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

13


röportaj

Sami

AKSU

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


As›l Yozlaflma Unutulmakt›r n AYTEK‹N AKAY

Müzi¤in, sanat›n ve sanatç›lar›n tart›flmal› oldu¤u bu dönemde TRT sanatç›s› Sami Aksu, bu alanda üretilenlere, üretenlere ve de¤erlendirmelere farkl› bir bak›fl aç›s›yla cevap veriyor ve as›l yozlaflman›n unutulmak oldu¤unu vurguluyor

üzik adam› olmak i¤neyle kuyu kazmaya benzer. Bir bafllars›n, on, on befl, yirmi sene geçer. Bir bakars›n ki, ‘Ooo, bu kadar m› yol alm›fl›m’? Çünkü halk kime, ne zaman paye verece¤ini bilir. Sen kuyunu kazars›n, sana ya ‘tamam’ der, ya da ‘devam’. Bazen sanatç›, bunu kendi kendine der. ‹flte onlardan biri de TRT Sanatç›s› Sami Aksu. 25.sanat y›l›nda, TRT’den emekli olmay› planl›yor, tabii sanatç›l›ktan de¤il. Sanatç›l›k, gazetecilik gibi, ortaya sürekli yeni bir fleyler koyan mesleklerde emeklilik zor, hatta imkans›z. Sami Aksu, Türk Sanat Musikisi okuyor. Ordu’da do¤du, ard›ndan ‹stanbul-‹zmir, yeniden

M

‹stanbul aras›nda geçen bir hayat yaflad›. Dört kez Anadolu turnesine ç›kt›, halkla yak›n temas kurdu. Müzi¤in kimilerine göre en yoz, kimilerine göre de en parlak dönemini yaflad›¤›m›z bu günlerde, emekli olma hayalleri kuran ve ard›ndan siyaseti düflünen Aksu, yine halkla iç içe, halkla iliflkiler yapmaya devam edecek. ‹flte Sami Aksu’nun, ortaokul y›llar›ndan bugüne süren müzik yolculu¤u ve emeklilik sonras›, siyaset öncesi söyleflisi. - Sami bey, orta kuflak tan›sa da, genç kuflak için kendinizi biraz anlat›n isterseniz... Müzi¤e ilgim, ortaokul y›llar›ndan beri var ve o zaman ki ö¤retmenlerim

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

15


röportaj benim ilgimi keflfettiler. Ortaokuldan sonra müzik adam› olmak için konservatuar okumam gerekti¤ine inand›m. S›navlara girdim, kazanamad›m. Üzüldüm; ama amac›mdan vazgeçmedim. Bir sonraki sene eksiklerimi gözden geçirip, yeniden s›nava girdim. Kocaeli Üniversitesi’nde ‹flletme fakültesine kat›lmak üzere ‹zmit’e yerlefltik. Ancak siyasi olaylar nedeniyle ‹zmit Musiki Derne¤i’ne devam ettim ve müzik bilgimi art›rd›m. Konservatuar s›navlar›n› kazand›m. Ard›ndan TRT’nin açt›¤› stajyer sanatç› s›nav›n› kazanarak TRT bünyesine kat›ld›m. 1980’den bugüne kadar da TRT sanatç›s›y›m. ‹lk resmi atamam ‹zmir’e gerçekleflti. Bu arada okulum da devam ediyordu. ‹TÜ Konservatuar’da ö¤renciyim. O dönemde okulumla iflim aras›nda karars›z kald›m. 6-7 ay, ‹stanbul-‹zmir aras›nda kald›m. Daha sonra hocalar›m›n da yard›m›yla tayinim TRT ‹stanbul Radyosu’na ç›kt›. Yani, 1983’den bu yana TRT ‹stanbul Radyosu’nday›m. 1989’da da “Kan›mda K›v›lc›m” albümünü ç›kard›m. n 80’lerin sonu tek kanall› y›llar ve Anadolu’nun hemen her köflesinde çok fazla radyo dinleniyor. ‹lk ekrana ç›kt›¤›n›zda nas›l tepkiler ald›n›z? Bir kere, halk beni çok sevdi. Gerek, repertuar›m, gerekse giyimimle beni her anlamda kabul ettiler. Yani ekrana ç›kmam›n gereklerini yerine getirdi¤imi düflünüyorum.80’lerin sonundan 1995’e kadar popüler bir dönem geçirdik. Sonra özel kanallar aç›l›nca TRT’nin tek kanall› gücü da¤›ld›. Ben bu dönemlerde ülkenin dört bir yan›na ve yurt d›fl›na turnelere ç›kt›m. n TRT’deki göreviniz devam ediyor. Bunun d›fl›nda neler yap›yorsunuz?

16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

TRT’den yak›n zamanda emekli olmay› planl›yorum. Uzatmak için hakk›m olmas›na ra¤men, baflka fleyler yapmak istiyorum. En baflta TRT hayali kuran genç arkadafllar›m›z var. Onlar›n haklar›n› gaspetmek istemiyorum. n Emeklilik sonras›n› flimdiden planlad›n›z m›? Ne tür projeleriniz var? Bana çok say›da konser ve organizasyon talebi geliyor. TRT’de çal›fl›rken bu taleplere cevap veremiyorsunuz. Bundan sonra bu taleplere daha fazla zaman ay›raca¤›m. Ayr›ca siyasete at›lmak da istiyorum. n Siyaset teklifi mi ald›n›z? Sanatç› bak›fl›yla siyaset nas›l görünüyor? Siyasetin flartlar› farkl›. Müzikle ortak noktas›, ikisinde de tabandan bafllamak gerekti¤i. Tabandan bafllamay› öngörüyorum. fiu ana kadar resmi bir teklif yok ama belirli geliflmeler var. n Emeklilikten sonra, müzi¤e mi yoksa siyasete mi daha fazla zaman ay›racaks›n›z? Bu o anki flartlara ba¤l› ama buna da halk karar verecek. Sonuçta bizi düflündü¤ümüz yere getirecek olan parti de¤il, halk›n oylar›. Be-

nim önemsedi¤im de halk›n teveccühüdür. Bunun iflaretlerini ald›k. n Siyasete nerede hangi görevde bafllamak istiyorsunuz? Tekirda¤ Saray ilçesinde belediye baflkan aday aday›y›m. Daha net bir fley yok. Hiçbir yerde, ‘ben aday›m’ demedim. Sadece kamuoyunun kendi kendine üretti¤i bir durum. n Siyasette ilk ö¤rendi¤iniz unsur ne? Bir kere çok sab›rl› olacaks›n›z. Halk›n derdini ve çözüm yollar›n›


bileceksiniz. En üstte bir makamda oturmak bana göre de¤il. n Müzik de halka hizmet için baflka bir yol. Müzi¤in de¤iflmez iki kural›ndan biri olan ‘sanat toplum içindir’ kaidesinde bu dönemde bir y›pranma m› görüyorsunuz? Siyasete girme amac›n›z biraz da bu mu? “Ben de ne üretirsem daha çok satar?” anlay›fl› hakim. Müzik kültürünü üretmek için çaba gösterilmiyor. fiunu da söylemiyorum; birden bire herkes Dede Efendi ya da Hac› Arif bey dinlesin diye beklememek laz›m. Bu kültür yavafl yavafl geliflir. Yap›lanlar sanat için de¤il, rant için. Popüler olay›m, çok para kazanay›m anlay›fl› var. n Siyasete at›l›rsan›z san›r›m en fazla sanatla ilgili projeleriniz olacak. ‹nan›n, projeler ihtiyaçlara göre flekillenir. Pilot emeklisi olsayd›m, Saray’a havaalan› yapmazd›m. Neticede oran›n en temel ihtiyaçlar› neyse onlar öncelikli olmal›. n Biraz da Türk musikisini konuflal›m isterseniz. Yirmi befl seneyi geride b›rakt›n›z. 80’lerin bafl›, sonra 90’lar ve 2000’li y›llar. Türk müzi¤inde de¤iflimler, çeflitlenmeler oldu; yeni yüzler geldi. Bu de¤iflim Türk müzi¤i ad›na olumlu mudur, yoksa de¤il midir? Eskiden Türk Müzi¤i Devlet Konservatuar›’ndan çok sanatç› yetifliyordu. Aflk›n Nur Yengi, ‹zel, Çelik, Ercan ve daha bir çok sanatç› oradan geldi. fiu anda popstar, alaturka türü yar›flmalar var. Toplum, belli dönemlerde aray›fllara giriyor. Bir döneme rahmetli Erdo¤an Berker, ‘Bir ‹lkbahar Sabah›’ flark›s›yla damgas›n› vurdu. Yine rahmetli Y›ld›r›m Gürses. O zamanlar gazino kültürü sanat hayat›na hakimdi. Sonra pop geldi. Serdar Ortaç, Kenan Do¤ulu gibi sanatç›lar geldi. Türkü moda oldu; Kubat, ‹smail Hazar, Orhan

Hakalmaz gibiler geldi. ‹nsan›n yap›s›nda bu var. Doyuma ulafl›nca baflka aray›fllara giriyoruz. n Popstar ve Alaturka gibi yar›flmalar› faydal› buluyorsunuz yani. Evet, faydal›. Bu dönemin ihtiyac› bu. Ucunda flöhret olmak olsa da, kendisini yetenekli görenler için f›rsat. Musiki ad›na bence art› bir harekettir. Yar›flma programlar›n›n zarar› oldu¤unu düflünmüyorum. Bir fleyde en büyük yozlaflma unutulmakt›r. Hatalar› da olsa bu tür projelerin faydas› var. Bana geliyorlar diyorlar ki, ‘Neredesiniz, kaset yapm›yor musunuz?’ Ben de diyorum ki, ‘En son hangi sanatç›n›n kasetini ald›n›z?’ Bizi elefltirenler, müzik yap›t› alm›yor. Durup dururken kimse zarar etmek istemez. ‹nsanlar albüm sat›n alacak ki, sektör hareketlensin. Kimse kaset almadan sanat› ve sanatç›y› elefltiriyor. Müzik bir çimentodur. Ortak bir heyecan yaflars›n›z. Ayn› duygular› binlerce kifli paylafl›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


aktüel

Bizler kirlettik... 55--1122 HHaazziirraann ttaarriihhlleerrii aarraass››nnddaakkii ÇÇeevvrree HHaaffttaass››,, KKüüççüükkççeekkm meeccee BBeelleeddiiyyeessii vvee ‹‹llççee M Miilllii EE¤¤iittiim mM Müüddüürrllüü¤¤üü iiflflbbiirrllii¤¤iiyyllee ggeerrççeekk-lleeflflttiirriilleenn ççeeflfliittllii eettkkiinnlliikklleerrllee kkuuttllaanndd››.. DDoo¤¤aayy›› bbiizzlleerr kkiirrlleettttiikk,, dduuyyaarrll›› ççooccuukkllaarr››m m››zz tteem miizzlleem meekk iiççiinn bbiirrbbiirrlleerriiyyllee yyaarr››flfltt››..

‹ki ton at›k pili toplayan minik çevrecileri yürekten kutluyoruz

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Çocuklar›m›z temizliyor!

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


aktüel

Minik çevreciler, ambalaj at›klar›ndan Nuh’un gemisini yapt›lar. Bu mesaj sorumsuzca çevreyi katledenlereydi. Bir gün yeni bir çevre felaketi yaflan›rsa yeni bir Nuh’un gemisi olmayacak der gibiydiler.

Cüneyt Tek flark›s›yla minikleri coflturdu.

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Yapt›klar› resimlerle çevre konusunda büyükleri duyarl› olmaya ça¤›ran yavrular›m›za en büyük destek her zaman oldu¤u gibi Baflkan›m›z Aziz Yeniay’dan geldi.

Minik çevrecilerin sahne flovu muhteflemdi.


5-12 Haziran tarihleri aras›ndaki Çevre Haftas›, Küçükçekmece Belediyesi ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen çeflitli etkinliklerle kutland›. Küçükçekmece Belediyesi ilçedeki ilkö¤retim okullar› aras›nda “Ambalaj At›klar›ndan En Güzel Do¤a Figürünü Sen Yap” ve “En Çok At›k Pil Toplama” yar›flmalar› düzenledi. Her iki dalda da dereceye giren okullar, projeksiyon-perde, dizüstü bilgisayar ve renkli lazer yaz›c› ile ödüllendirildi. Ambalaj At›klar›ndan Do¤a Figürleri sergisi aç›l›fl› Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve ilçe protokolü taraf›ndan yap›l›rken, ö¤renciler taraf›ndan toplanan 2 ton a¤›rl›¤›ndaki at›k pil y›¤›n› büyük dikkat çekti. Sergide ambalaj at›klar›ndan yap›lan “Nuh’un Gemisi” adl› eserin sahibi Nasrettin Hoca ‹lkö¤retim Okulu projeksiyon ile ödüllendirildi. Minik çevreciler yapt›klar› Nuh’un gemisi figürü ile, “Bir gün yeni bir çevre felaketi yaflan›rsa, yeni bir Nuh’un gemisi olmayacak” der gibiydiler. ‹lk ve orta dereceli okullarda yap›lan “Küresel Is›nma” konulu, resim, fliir ve kompozisyon yar›flmalar›nda derece alanlara bu sene ilki yap›lan Alt›n Çam

Ö¤renciler çevre konusunda tiyatro sahnelediler, oyunlar oynad›lar. Onlara etkinli¤e kat›lan Tar›k Mengüç ve Cüneyt Tek flark›lar›yla destek verdiler.

ödülleri Baflkan Yeniay taraf›ndan takdim edildi. “Alt›n Çam” ödülleri her y›l geleneksel olarak düzenlenecek. Baflkan›m›z Aziz Yeniay günün anlam ve önemini vurgularken, “‹nsans›z bir dünya yaflar ama sa¤l›ks›z bir dünyada insanlar yaflayamaz” mesaj›n› verdi. “Çevre bilincinin ufak yafllarda çocuklara afl›lanmas› gerek-

ti¤ini belirten Yeniay, “Herkes do¤aya sahip ç›kmak ad›na kendine düflen görevi yapmal›, biz 4 y›lda 2,5 milyon metrekare yeflil alan oluflturduk, 400 bin a¤aç diktik, hedefimiz ilçemizi yemyeflil bir hale getirmek” diye konufltu. Ayr›ca Baflkan Yeniay, belediye olarak ayl›k 250 ton ambalaj at›¤›n›n geri dönüflümünü sa¤-

land›¤›n› da belirtti. Ö¤rencilerin yapm›fl oldu¤u gösteriler Çevre Haftas› kutlamas›na renk katt›. Bu arada genç sanatç›lar Tar›k Mengüç ve Cüneyt Tek, çevre bilincini ö¤rencilere afl›lama ad›na programa kat›larak Küçükçekmecelilerle bir araya geldiler. Programa kat›lan tüm davetlilere çam fidan› hediye edildi.

Tar›k Mengüç çevrecilerle flark› söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

21


mekan

‹stanbul’un en modern nikah saray›

22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmece’de

Lokalizasyonu, modern altyap›s›, mimarisi ile ‹stanbul’un en modern en büyük nikah salonlar›ndan biri Küçükçekmece’de yükseliyor. E-5, TEM yolu, Atatürk Havaliman›’›n hemen yan›bafl›nda yer alan Küçükçekmece Nikah Saray›, araya arac› sokmadan, baflvuru s›ras›na göre herkesin nikah›n› ücretsiz aktedebilece¤i bir nikah saray›. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

23


mekan

24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmece’de yaflayanlar için nikah ifllemleri daha önceleri Halka Kültür Merkezi içinde iki salonda yap›l›yordu. Her ne kadar çok yeni ve modern salon olsalar da, 1 milyona yak›n Küçükçekmeceli için bu iki salon yetersizdi. Küçükçekmece Belediyesi, hemen durum tespiti yapt›. Daha önceki dönemde yap›m›na bafllanan ama tamamlanamayan Küçükçekmece Belediyesi Nikah Saray› hayata geçirilecekti. Hemen E-5’in kenar›nda, ‹stanbul-Edirne istikametinde yer alan nikah saray›n›n inflas› bitti¤inde, kendi alan›nda örnek bir proje Küçükçekmece’den yükselecekti. Baflkan Yard›mc›s› Ali R›za Altunel, nikah saray›n›n Küçükçekmece-Büyükflehir Belediyesi iflbirli¤i ile hayata geçti¤ini vurguluyor: "Buras› bizden önceki dönemki Belediye Baflkan› Halidun Özbatur Bey döneminde, nikah saray› ve afet yönetim merkezi olarak tasarlanan binayd›. ‹halesi yap›lm›fl ve kaba inflaat› da bitirilmiflti. Belediye baflkan›m›z Aziz Yeniay, vatandafl›m›z›n Halkal› Kültür Merkezi’nde nikahtan dolay› yaflad›¤› sorunlar› yaflamas›n diye, bu projenin ivedilikle nikah saray› olarak tamamlanmas›n› istedi. Nikah saray›n›n belediyemiz imkanlar› ile k›sa sürede bitirilmesi zor görünüyordu. Bundan dolay›, nikah saray› önce Büyükflehir belediyemize devredildi. Ve Büyükflehir de k›sa sürede, ihale ve infla sürecini tamamlayarak, 2007 Aral›k ay›nda nikah

saray› tamamlanm›fl oldu." ‹stanbul’un bu en modern nikah saray› hakk›nda da bilgi veren Altunel, tüm ilçeler içinde, her anlamda öne ç›kan ilk befl nikah saray›ndan biri oldu¤unu hat›rlat›yor: "Nikah saray›nda, anfi türü iki salon, 1500 kifli kapasiteli, yemekli 750 kifli alabilen çok amaçl› salon ve fuaye, 4 adet tak› salonu ile komplike bir yap›. ‹stanbul’da hemen hemen hiçbir belediyenin sahip olmad›¤› bir nikah salonu. Otopark girifli, ç›k›fl› ve güvenli¤i ile, k›fl›n ›s›tma, yaz›n da so¤utma anlam›nda en son teknoloji ile donat›ld›." Salon tamamlanmadan önce ilçemizden di¤er ilçelere nikah akdetmek üzere bir çok izin al›n›p gidilirken, bak›yoruz, art›k çevre ilçelerden Küçükçekmece’ye nikah akdetmeye gelenlerin say›s› gün be gün art›yor. Özellikle E-5’nin hemen yan›bafl›nda ulafl›m›n›n kolay olmas› buran›n tercih edilmesinde önemli bir neden. Süslemeyle ilgili küçük bir eksi¤imiz var. Anadolu, Selçuklu sanat›n› öne ç›karan, süslemelerle göze hofl gelen ve kültürümüzü yans›tan süsleme ile halk›m›z› karfl›layaca¤›z." Küçükçekmece Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› Altunel, yak›n zamanda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin nikah salonunun oldu¤u alandaki sosyal tesisin peyzaj›n›n da tamamlanarak hizmete sunulaca¤›n›n müjdesini veriyor:

"Büyükflehir Belediyesi, Florya’daki gibi modern bir sosyal tesis açacak. Nikaha gidip orada dostlar›n›zla ekonomik ve nezih bir mekanda yemek de yiyebilirsiniz. Buran›n farkl› bir mimarisi de var. Hem ilçe halk›m›z hem de ‹stanbul için bu tesis önemli bir boflluk dolduruyor. Baflkan›m›z Aziz Yeniay, ilçe s›n›rlar›m›z içinde, toplu dü¤ünler ve toplu nikahlar› hayata geçirdi. Resmi nikah ifllemlerini yapt›ramam›fl hemflehrilerimizin, bir an önce buraya koflmalar›n› rica ediyoruz. Okul kay›tlar›nda, sosyal yard›mlarda problemler oluyor. Özellikle han›mefendiler, bu konuda daha titiz olmal›lar. ‹lçemizde nikahs›z bir tek ailenin kalmamas›n› arzu ediyoruz. Resmi nikah, bir vatandafll›k görevidir." Son bir not olarak söyleyelim; Küçükçekmece Belediyesi Nikah Saray›’nda nikah›n› akdetmek isteyenler için, kesinlikle ücret yok. Sadece evlilik cüzdan›na 30 YTL ödeniyor. Onun d›fl›nda para talebi yok. Üstelik, burada nikah k›yd›rmak için torpil ve arac›lara ihtiyac›n›z yok. Küçükçekmece Belediyesi, bunlar›n da önüne geçti. Baflvuru s›ras›na göre herkes burada nikah›n› k›yd›rabilir. Ve nikah ile ilgili tüm ifllemler bu binada bafll›yor, bu binada bitiyor. Belediye ve baflka bir kamu kurumuna gitmenize de gerek yok. Bundan sonras› size kal›yor. Daha do¤rusu bundan sonras› iki hayat›n mutlulu¤una kal›yor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

25


etkinlik

1500 çocu¤umuz daha erkekli¤e ad›m att›

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Sünnet ça¤›na gelen çocuklar›n dü¤ün ve hastane masraflar›n› üstlenen Küçükçekmece Belediyesi, bu y›l 5.sini gerçeklefltirdi¤i, geleneksel Toplu Sünnet fiöleni’nde 1500 çocu¤u daha delikanl›l›¤a ilk ad›m›n› att›rd›...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

27


etkinlik

Sosyal belediyecili¤in en güzel örneklerini veren Küçükçekmece Belediyesi, halk›m›z› önemli bir yükten kurtard›. Okullar›n tatil olmas›yla aileleri de dü¤ün telafl› sard›. Sünnet ça¤›na gelen çocuklar›n dü¤ün ve hastane masraflar›n› üstlenen belediyemiz, bu y›l beflincisini gerçeklefltirdi¤i ve geleneksel hale getirdi¤i Toplu Sünnet fiöleni’nde her y›l oldu¤u gibi 1500 çocu¤u daha delikanl›l›¤a ilk ad›m›n› att›rd›. ‹lçede ikamet eden, 3-14 yafl aras› çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, hastane koflullar›nda ücretsiz olarak sünnet ettiriliyor. Düzenlenen flölenle delikanl›l›¤a ilk ad›mlar›n› atan 1500 çocu¤a sünnet k›yafetleri de belediye taraf›ndan ücretsiz olarak verildi. fiölende fliflme oyun gruplar› ile hacivat-karagöz, palyaço, tahta bacak, atefl yutan adam, rüzgar adam ve illüzyonist gibi animasyon gösterileriyle doyas›ya e¤lenen çocuklar›n mutluluklar› görülmeye de¤erdi. Ayr›ca flölen alan›nda tüm çocuklara pamuk flekeri, ka¤›t helva, os-

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

manl› macunu da¤›t›ld›. Halkal› Ziraat Mektebi bahçesinde düzenlenen flölene Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, çok say›da protokol misafiri ve binlerce Küçükçekmeceli kat›ld›. Küçükçekmece Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay flölende yapt›¤› konuflmada sünnet çocuklar›n› ve ailelerini tebrik ederek, “Çocuklar›m›z bizim gelece¤i-

miz. Hizmeti önce onlara yapaca¤›z ki, gelece¤imizi garanti alt›na alal›m. Çocuklar›m›z›n ileride güzel günler görmelerini, vatan›m›z ve milletimiz için hay›rl› evlatlar olmalar›n› temenni ediyorum. Okullar tatil oldu. Çocuklar›m›z yaz aylar›nda mutlaka sporla u¤raflmal›. Bu yüzden Yaz Spor Okullar›m›za çocuklar›m›z› mutlaka gönderelim” diye konufltu... Yaklafl›k 20 bin kiflinin kat›ld›¤› sünnet flöleninde, ünlü sanatç› Gökhan Özen son albümünde yer alan birbirinden güzel flark›lar›n› seslendirdi. Genç flark›c› Milli Tak›m›m›z’›n ald›¤› baflar›l› sonuçlar nedeniyle sahnede Türk bayra¤› ile flark› söyleyip, kat›lanlar›n da büyük takdirini toplad›. Gökhan Özen fun clup üyelerinin de yo¤un ilgi gösterdi¤i gecenin finalinde, Küçükçekmece semalar›na at›lan havai fiflekler doyumsuz bir görsel flölene dönüflürken, konseri izleyen Küçükçekmecelilerin enerjileri, sevgileri ve mutluluklar› görülmeye de¤erdi.


etkinlik

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Dumans›z hava için bisiklete biniyoruz! Küresel ›s›nma nedeniyle iklimlerin de¤iflmeye bafllad›¤› dünyam›zda, bisiklet kullan›m› çok önemli. Küçükçekmece’deki 10. ‹stanbul Bisiklet fienli¤i’ni duyarl› 10 bin vatandafl›m›zla birlikte kutlad›k... Küresel ›s›nman›n had safhaya vard›¤›, dünyam›z› kurtarmak için yo¤un çabalar harcand›¤› flu günlerde, Küçükçekmeceliler olarak önemli bir flenli¤e imza att›k. 10. ‹stanbul Bisiklet fienli¤i bu sene inan›lmaz bir kat›l›m ve büyük bir coflku ile kutland›. Duyarl› 10 bin vatandafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Bisiklet flenli¤inde, “Dumans›z bir hava” için herkes pedal çevirdi. Küresel ›s›nmaya karfl› özellikle genç neslin daha duyarl› olmas› gerekiyor. Küçük-

çekmece Belediyesi’nin düzenledi¤i organizasyona sanat camias› da yak›n ilgi gösterdi. Ünlü ritm sanatç›s› Okay Temiz, sanatç›lar Atilla Atasoy, Gamze Say›n, Var m›s›n, Yok musun? yar›flmac›lar›ndan Evren anlaml› organizasyonda Küçükçekmece halk›yla birlikte oldu. Bisiklet fienli¤i’nin start› Zehra Mustafa Dalg›ç Lisesinden Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve sanatç›lar taraf›ndan verildi. Küçükçekmece’nin güzel köflelerini sanatç›lar, Be-

lediye Baflkan›m›z ve halk›m›z bisikletleriyle birlikte turlaman›n keyfini yaflad›lar. Organizasyonda konuflan Belediye Baflkan›m›z Yeniay, “Genç neslimiz küresel ›s›nmaya karfl› çok daha duyarl› olmak zorunda ve öyle de davran›yorlar. Egzoz gazlar›, ozon tabakas› için büyük tehlike oluflturuyor. Dünyada h›zla yay›lan bisiklet kullan›m›n› ülke olarak bizler de art›rmak zorunday›z. Küçükçekmece bisiklet kullan›m› aç›s›ndan ço¤u ilçeye ve ile göre oldakça flansl›. Yeni yapt›¤›m›z yollar ve yeni uydu kentlerde bisiklet kullan›m alanlar› oluflturuyoruz. Bisiklet kullanmak hem insan sa¤l›¤› için önemli bir spor, hem de küresel ›s›nmamak için önemli bir etken. Burada pedal çevirerek duyarl› davranan herkesi yürekten kutluyorum” dedi...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

31


etkinlik

Milli Tak›m, Küçükçekmece semalar›nda boy gösterdi! Geleneksel hale getirdi¤imiz Uçurtma fienli¤imizi bu sene uluslararas› boyuta tafl›d›k. Uçurtma fienli¤i’nde Baflkan Aziz Yeniay, baflar›lar›yla gururland›¤›m›z Milli Tak›m›m›z’›n futbolcular›n›n isimleri yazan uçurtmay› büyük bir keyifle uçurdu... Geleneksel hale getirdi¤imiz Uçurtma fienli¤imiz, bu sene Bisiklet fienli¤i ile birleflince inan›lmaz bir kat›l›mla gerçeklefltirildi. Halkal› Ziraat Mektebi’ndeki flenlik, gökyüzünde tam anlam›yla görsel flölene dönüfltü. Önce “Dumans›z hava” için pedal çeviren binlerce vatandafl›m›z, ard›ndan Küçükçekmece’nin dumans›z hava sahas›nda uçurtmalar›n› gö¤e yükselterek herkese gerekli mesaj› verdi. Çevreyi korumak, ona sahip ç›kmak konusunda üzerine düfleni yapman›n mutlulu¤unu hisseden yaklafl›k 10 bin kifli belediyemiz taraf›ndan da¤›t›lan uçurtmalar›n› keyifle havaland›rd›lar. 7’den 70’e herkesin mutlu oldu¤u bu organizasyonun sunuculu¤unu Ziya Kürküt yapt›. Milli Tak›m’› simgeleyen, üstünde baflar›lar›yla gurur duydu¤umuz Milli futbolcular›m›z›n ismi yazan uçurtmayla, Atatürk uçurtmas›n› uçuran Baflkan Yeniay’a halk büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Danimarka, Hollanda ve Almanya’dan kat›lan profesyonel uçurtmac›lar›n flovlar›yla devam eden flenlik, ünlü sanatç› Mirkelam’›n birbirinden güzel flark›lar›yla son buldu. fienlik’te konuflan Baflkan Aziz Yeniay, “Bu güzel günde bizimle olan, çocuklu¤unu yeniden yaflayan, çocuklar›n› sevindiren herkese teflekkür ediyorum” dedi. Baflkan Yeniay etkinli¤in sonunda, uçurtma yar›flmalar›nda dereceye girenlere hediyelerini verdi.

32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


mahallelerimiz

4 YILDIR ATA⁄A KALKAN MAHALLE

SÖ⁄ÜTLÜÇEfiME 34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Mahalleydi ama yolu yoktu, mahalleydi ama do¤algaz bir hayaldi. Sö¤ütlüçeflme Mahallesi, otuz befl senede alamad›¤› yolu, son dört senede ald›. Mahalle muhtar› Sami Kaya, bu durumu ‘Biz de¤il, belediye yapt›’ diye özetliyor.

Muhtar Sami Kaya, 1970’den bu yana Sö¤ütlüçeflme Mahallesi’nde ikamet ediyor. Mahallede uzun senelerdir esnaf. Onun için ne tan›mad›¤› kimse var, ne de bilmedi¤i fley. Mahallenin tarla oldu¤u dönemleri daha dün gibi hat›rl›yor: "Buralarda bu¤day ekilirdi" diyor. Dile kolay, otuz sekiz y›l geçmifl. ‹lk merak›m›z, mahallenin ismi konusunda. Çok hofl bir ismi var Sö¤ütlüçeflme’nin. Hem Sö¤üt hemde çeflme… Hemen akl›m›za, dallar› yere de¤en sö¤üt a¤ac› ve alt›nda berrak sular›yla bir çeflme geliyor. Asl›nda mahalle ad›na düflündüklerimiz hayal etti¤imiz gibiymifl. Tabii, eskiden: "Eskiden mahallenin giriflinde kaynak suyu vard›. Onun alt›nda da sö¤üt a¤açlar› vard›. Hafta sonlar› bu çeflmenin çevresine

piknik yapmaya gelirlerdi. Bugün nas›l binalar varsa, o zamanlar da yem yeflil bol arazi vard›. Mahalle ad›n› iflte o çeflmeden ald›. 1966’da kurulma çal›flmalar› bafllad›. ‹lk muhtarl›k 1970’de oldu. Mahallenin a¤›rl›¤› önce Karadeniz, sonra Trakya. Karadeniz içinde de Sinoplular oldukça fazla. 33 bin nüfuslu bir mahalleyiz. Yani, öyle küçük mahalle falan de¤iliz. 3 ilkö¤retim okulu, 1 meslek lisesi, 3 cami, 1 spor kulübümüz ve yöresel dernekler var." Halkal› caddesi’nin solundan itibaren, Fevzi Çakmak, ‹nönü, Kanarya, ‹stasyon ve Tevfikbey mahallesine komflu bir mahalle. Mahallede a¤›r sanayi, özellikle otomotiv, ile ilgili iflletmeler mevcut. Sami Kaya, kendi dönemini bir cümleyle özetlerken, "Biz de-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

35


¤il, belediye de¤ifltirdi" diyor: "Biz yapmad›k, belediyemiz yapt›. Mahalle, tepeden t›rna¤a de¤iflti. Do¤algaz yoktu, do¤algaz geldi. PTT’de bilgisayar›m›z yoktu, elde doldurulan ka¤›tlarla ifllemler yap›l›yordu. fiimdi, bilgisayarl›, on-line’l› PTT’miz var. Yolumuz yoktu. fiu aralar mahallemizde yine yol çal›flmas› var. Küçükçekmece Belediyemiz, mahalleyi sürekli gelifltirmenin derdinde. Ana caddeler, Fevzi Çakmak, Atatürk caddesi ve Kömürcü Yolu’nu yeniliyor. Atatürk Caddesi’nin üzerinde yer alan on befl soka¤›n aç›lmas›n› bekliyoruz. Yollardaki çal›flmalar bitince, bu sokaklar da aç›lacak. Yeflil alan say›s›n› art›rmak istiyoruz. Buras› eski bir mesire yeriydi. ‹ki park›m›z var ve park say›s›n› art›rmak istiyoruz. PTT, Sa¤l›k Oca¤› ve muhtarl›k binam›z ayn› yerde ve in-

36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

sanlar ifllerini burada kolayca hallediyor." Mahalle muhtar› Sami Kaya, belediyeden memnun. Sadece yollar›n bitirilmesini istiyor: "Yollar›m›z bitince, buradaki s›k›nt›lar biter. Bunun d›fl›nda baflkan›m›zdan da, belediye yönetimimizden memnunuz. Mesela Aziz Yeniay’a, hangi konu ve öneriyle gitsek, ilgileniyor. Ona kolayca ulaflabiliyoruz. O da mahallemizle ilgileniyor." Mahallede gezintiye ç›kt›ktan sonra mahalledeki de¤iflimi gözlemek mümkün. Esnaf, mahalleyi dört koldan saran yol çal›flmas›n›n bitece¤i günleri bekliyor. Yollardan sonra da, Sö¤ütlüçeflme, Küçükçekmece’nin y›ld›z› en fazla parlayan mahallesi olacak. Bu arada mahalle muhtar› Sami Kaya, çal›flmalar›ndan dolay›, çeflitli sivil toplum kurulufllar›ndan epey plaket de alm›fl.


konuk yazar Hakk› YALÇIN

Çiçeklerin dili

M

imozalar vard›, yeryüzündeki Samanyolu. Çocuklar›n sar› toplar›. Karanfiller yanard› flark›lar gibi, hat›r›n› sorard› insanlar›n. Harika bir gülümseyifl olarak, ceketlerin üst cebine as›l›rd›. Güller çal›m satard› birbirine. Bayraml›klar›n› giymifl genç k›zlar, renk defilesine ç›kard› sanki. HHH Yol kenar›ndan f›flk›r›rd› gelincikler. Büyüyünce gelin olacaklar sanki. Cam güzelleri vard›, emekli ö¤retmenlerin fliirleri gibi. Ahflap kap›lar›n önündeki merakl› kad›nlar›n s›rdafl›. Fesle¤enler vard›, deniz kabuklar›n›n arkadafl›. Dayan›lmaz kokan, dünyan›n en güzel parfümü. Atatürk Çiçe¤i vard›, duruflu bile heybetliydi. Orta flekerli balkon sefas›. Zakkumlar vard›, güne taze bir "Merhaba"yla bafllayan. Kurumas› için iki direk aras›na gerilmifl temiz çamafl›rlar gibi, mahallenin her yan›nda. HHH Menekfleler vard›, mor. Çeyiz sand›klar›ndaki ipek.

Güneflin do¤um günü partisinin, davetsiz misafirleri. Papatyalar vard›, çapk›n hüzünler. Sevdalar›n mum ›fl›¤›. Seviyor sevmiyor ç›kan fallarda kendimizi kand›rd›¤›m›z en anlaml› gerçek. Kas›mpat›lar, uzaklardan gelen eylül flark›lar›. Leylaklar vard›, cam kavanozlara doldurulmufl flekerler. Manolyalar, koklanmaya k›y›lmayan. Begonviller, elle yaz›lm›fl mektup, bir gitar t›n›s›. Orkideler vard›, Ku¤u Gölü Balesi... Ve daha niceleri, renk renk... HHH Bir çiçek nas›l tutulursa en zarif yerinden, çocuklar› da öyle tutmal›yd›k ellerinden. Oysa onlar› çaresizli¤e, sefalete ve karanl›¤a kurban ettik. Hepsini iflsiz güçsüz ve umutsuz b›rakt›k. Okullarda zalim bir e¤itime, sokaklarda tiner kokular›na mahkum ettik. Ne çiçekleri tan›tabildik onlara, ne sevgiyi. Bir çiçek nas›l k›r›l›yorsa en zay›f yerinden, öyle k›rd›r›yoruz her birini. Ka¤›t gemilerine bindirip onlar› kaderleriyle bafl bafla b›rak›yoruz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


etkinlik

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Fetih fiöleni’ni coflkuyla kutlad›k ‹stanbul’un fethinin 555. y›l›n› Küçükçekmece’de coflkuyla kutlad›k. Hem Gökhan Tepe ve Mehteran’la cofltuk, hem de sportif müsabakalarda dereceye giren ö¤rencilerimizle gururland›k... ‹stanbul'un fethinin 555. y›l› Küçükçekmece'de büyük bir coflkuyla kutland›. Türk halk› için büyük önem tafl›yan ‹stanbul’un fethi için, tüm ‹stanbul’da oldu¤u gibi ilçemizde de çeflitli etkinlikler düzenlendi. Halkal› Stad›’nda düzenlenen etkinlik Mehteran’›n enfes gösterisi ile bafllad›. Ard›ndan yerli Harlem Basketbolcular› enfes bir gösteri sundular. Daha sonra ise 2007- 2008 ö¤retim y›l›nda il-

çe ö¤rencileri aras›nda gerçeklefltirilen sportif müsabakalarda dereceye giren ö¤rencilere ödülleri verildi. Fetih fiöleni ve Sportif Müsabakalar Ödül Törenine Befliktafl ve Milli Tak›m’›n unutulmaz y›ld›z›, flu anki Eskiflehirspor Teknik Direktörü R›za Çal›mbay da kat›ld›. Baflar›l› olan ö¤renciler madalyalar›n›, R›za Çal›mbay ile Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n elinden ald›lar.

Program›n finalini ise pop müzi¤in prensi Gökhan Tepe yapt›. fiark›lar›n› flölene kat›lanlarla birlikte söyleyen Gökhan Tepe, s›k s›k ‹stanbul’un güzelliklerinden bahsederek, “Bu güzel flehri Türk Milleti’ne arma¤an eden flehitler ve Fatih Sultan Mehmet’e minnettar›z” dedi. Konserde minik hayranlar›n›n ünlü sanatç›ya Türk bayra¤› hediye etmesi izleyenlerden büyük alk›fl ald›. Yaklafl›k bir saat sahnede kalan Gökhan Tepe, minik hayranlar›n›n flark›lar›na efllik etmesiyle de oldukça keyiflendi. Baflkan›m›z Aziz Yeniay program›n sonunda Gökhan Tepe ile birlikte R›za Ç a l › m b a y ’ a k a t › l› m l a r › n e d e n i y l e plaket takdim etti...

Fetih fiöleni ve Sportif Müsabakalar Ödül Töreni, Halkal› Stad›’nda büyük coflku ile kutland›. Baflkan›m›z Aziz Yeniay, programa kat›l›p destek veren R›za Çal›mbay’a plaket ve çiçek takdim etti...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

39


meslek

40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


AYAKKABISI OLMAYAN AYAKKABICI Anlatacaklar›m›z, tahta kafl›klar hikayesi de¤il. Hayat›n içinden, hem de tam ortas›ndan. Malatyal› Ramazan Saka, iki aya¤›n› kullanamayan bir ayakkab› tamircisi. 73’de ‹stanbul’a geldikten sonra kuyumculuk ifline merak sald›, kuyumcu ustas› oldu. Tekerlekli sandalyesinde, i¤neyle kuyu kazar gibi, alt›n bileziklere, kolyelere, küpelere desen verdi. Kuyumcuda çal›fl›rken, s›k s›k ayakkab› tamir eden arkadafllar›n› da ziyaret ediyordu. ‹çinde böyle bir his vard›, emekli olduktan sonra, ayakkab› tamircisi olabilirdi. Emekli olunca hiç giyemedi¤i ayakkab›lara özlemini tamir atölyesi açarak gidermeye bafllad› ama onun ayaklar›n› kullanamad›¤› için herhangi bir ezikli¤i de yoktu. Çünkü, takdiri ilahi böyleydi. Do¤ufltan engelli olan Ramazan Saka, hayat›nda hiç ayakkab› giyememifl. Ancak ayakkab› tamir ederek yaflam›n› sürdüren Saka, iki çocuk yetifltirmifl, hatta birine de askerli¤ini bile yapt›rm›fl. Onlara a¤z›nda pofletlerle yiyecekler tafl›m›fl. Evlatlar› da, üçüncü kat-

Do¤ufltan iki aya¤›n› kullanamayan hayat›n› iki eliyle kazanan bir ayakkab› tamircisi RAMAZAN SAKA’n›n s›ra d›fl› hikayesi... taki evlerine babalar›n› kucaklar›nda ç›kar›yor. "Allah herkese böyle evlat nasip etsin" diyor Ramazan usta. Ramazan Saka, Sefaköy'de Canan Kundura adl› küçük kulübesinde, art›k çok fazla tan›nan ve bilinen bir kundura tamircisi. Florya’dan bile gelen özel müflterileri var. Bir di¤er özelli¤i de çal›fl›rken, tak›m elbiseli ve kravat› ç›kartmamas›. Onun için insan sayg›de¤er bir varl›k ama bazen kendisine ayn› sayg›n›n gösterilmedi¤ini ifade ediyor. Yollarda dilenci diye eline para s›k›flt›r›lmas›ndan rahats›z. Bundan dolay› her daim kravatl›. "Dilenseydim, Sefaköy’ün yar›s›n› alm›flt›m. Ama Allah korusun, ekme¤imi ellerimle kazand›m. Çocuklar›m› ellerimle okuttum" diyor. Engelini hiçbir zaman sorun haline getirmeyen ve hayat›n› çal›flarak idame ettiren Saka'n›n sorunu hayatla de¤il. Saka, önce çatal kafl›k fabrikas›nda çal›flmaya bafllam›fl, kuyumcu atölyesinde tak› iflledikten sonra 1990 y›l›nda SSK'dan emekli olmufl. Ard›ndan da

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


meslek

ayakkab› tamircisi olmufl. 16 senedir ayakkab› tamir ederek, ev geçindiriyor. Yürüyemeyen bir adam›n bu ifle girmesi garip gelebilir ama Saka için bu yapmak istedi¤i meslekmifl zaten: "Biz sakatlar düflünceli ve gururlu insanlar›z, yeter ki birileri elimizden tutsun, kald›rs›n arkas›n› biz getiririz." diyen Saka, hayat› boyunca yenilgiyi kabul etmedi¤ini belirtiyor. Saka, "Biz yan›nda geziyoruz, sen ellerinin üzerinde yürüyorsun. Özenmiyor musun?" sorusuna çok k›z›yor. "Rabb'imin verdi¤ine çok flükür. Ayaklar›m yok; fakat akl›m, fikrim, gücüm yerinde. Neden baflkalar›na muhtaç olay›m?" diyor. Ayaklar› gibi kulland›¤› ellerine geçirdi¤i terliklerle yol alan Saka, kendisine hibe edilen 2 adet akülü sandalyeyi tekerlekli sandalye mahkumu ö¤retmen ve ö¤renciye hediye

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Do¤ufltan ayaklar›n› kullanamayan Ramazan Saka, on alt› senedir ayakkab› tamir ediyor. ‹stanbul’un en ücra köflesinden bile müflterisi olan Saka, tak›m elbise ve kravat›n› hiç ç›kartm›yor. ‹ki çocu¤unu 2 metrekarelik alandaki kulübesinin geliriyle okutan Saka, ayaklar›n› kullanamasa da, ellerini ayaklar› gibi kullan›yor.

de ediyor. Saka, kendisine bir televizyon ve radyo kuruluflundan hediye edilen tanesi yaklafl›k 3 bin dolar olan sandalyelerini satmak yerine hibe etti. Bu davran›fl›yla birçok insana örnek olan Ramazan usta, "Benim kullanamad›¤›m iki araç hediye etti¤im insanlar için çok önemli. Allah bana imkan verse de tüm ihtiyaç sahiplerine yard›m edebilsem. Bu anlat›lmaz bir mutluluk, yaflamak gerek." diye konufluyor. Kazand›¤› günlük yevmiyesiyle ailesini geçindirse de bu aralar ifller kesat. Ayakkab› ifli olmay›nca b›çak biliyor. B›çak bileme malzemeleri de hemen yan›bafl›nda. Yani bofl durmuyor Ramazan Usta. Asl›nda onun iki eli hem elleri hem de ayaklar›. Hayat› boyunca dik olmay›, kendini ezik göstermemeyi kabul etmeyen ustam›z ayr›ca, kulübesine gelen sapasa¤lam dilencilere para vermeyi de ihmal etmiyor.


gezi

‹STANBUL’A EN YAKIN KARADEN‹Z

A⁄VA

SSeessssiizzllii¤¤iinn sseessiinnee,, dduurruuflfluunnaa ttaann››kkll››kk eettm meekk,, kk››ssaa ssüürree ddee oollssaa hhuuzzuurraa kkaavvuuflflm m ssiizzee ggöörree.. ‹‹ssttaannbbuull’’uunn hheem meenn yyaann››bbaa-maakk iissttiiyyoorrssaann››zz AA¤¤vvaa ttaam flfl››nnddaakkii AA¤¤vvaa,, KKaarraaddeenniizz yyeeflfliilliinnii ggöörreeccee¤¤iinniizz nnaaddiiddee yyeerrlleerrddeenn bbiirrii.... n AYTEK‹N AKAY

44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

45


gezi Do¤a kusursuz, hava temiz, bal›klar leziz... Üstelik ulafl›m› art›k daha kolay. ‹stanbul'un yan›bafl›ndaki A¤va, ailece gidip huzur bulaca¤›n›z hofl sürprizlerle dolu. Bir baflka do¤a harikas› olan fiile'nin komflusu olan A¤va'da, bal›¤›n her çeflidini nefis manzaralar eflli¤inde yiyerek midenize ve gözlerinize ziyafet sunabilirsiniz. Bat› Karadeniz sahilinde yer alan A¤va sonbahardan belki de en az etkilenen yöre. Zamana, iklime meydan okuyan Karadeniz'in tipik özelli¤i denize dik inen kayalar›n an›tlaflm›fl olmas›. Yemyeflil vadilerin, s›k bitki dokusunun yan› s›ra f›nd›k ve yapra¤›n› dökmeyen a¤açlar›n da s›kça rastland›¤› bölgede hüzüne yer yok. Buras› yeflilin bol oldu¤u, sessizli¤i dinleyip, keyifli yemekler yiyebilece¤iniz bir çeflit huzur s›¤›na¤›. A¤va, ‹zmit'in Çal Tepesi'nden do¤up gelen Göksu ve Yeflilçay dereleri aras›ndaki deltaya, alüvyonlar üzerine kurulmufl. Eski zamanlarda Ceneviz ve Venedikliler'in kolonisi olan yerleflim bölgesi, 50 metre eninde 2.5 kilometre uzunlu¤unda kumsala sahip. Haziran sonunda bafllay›p ekim ay› sonuna dek süren deniz sezonunun yan› s›ra A¤va, y›l boyunca gidilebilecek bir tatil yöresi. Köye giriflte ilk dikkatinizi çeken, bal›kç› teknelerinin çoklu¤u ve k›y› fleridi boyunca bir sonraki güne a¤lar›n›

onararak haz›rl›k yapan bal›kç›lar. Nostaljik bir bal›kç› köyüne girdi¤inizi çok geçmeden anl›yor ve kendinize yemek yiyecek bir bahçe, denize yak›n veya çaylar›n üzerine kurulu lokantalardan birini seçiyorsunuz. Kimene, Liman, Tahir, Merkez ve di¤erleri... Hepsi de birbirinden cazip su üstü teraslar›, sahil masalar› ile donat›lm›fl. Ocaklardan gelen kokular ise iç aç›c›, ifltah kabart›c›. Bal›klar›n geçifl yollar›na, kayal›klara b›rak›lan a¤lardan veya Trol'den ç›k›p buz flokuna girmeden tüketilen bal›klar mönülerin ilk s›ralar›nda yer al›yor. Gerek a¤ gerek Trol bal›kç›l›¤›nda mevsim itibariyle palamut ve lüfer flimdilerde en bol çeflitler. Mevsimin yaz aylar› boyunca gösterdi¤i de¤iflkenlik nedeniyle dibe kaçan palamut ve arkas›ndan gelen lüferin bo¤aza girmekte biraz gecikti¤ini bal›k ak›n›n›n Ekim’e, Kas›m’a sarkt›¤›n› belirtilen bal›kç›lar, a¤lardan Kalkan bal›¤›n›n da ç›kmaya bafllad›¤›n› söylüyorlar. Dere kenar›nda oturup kar›n doyurmak aynaya bakarak yemek yemek gibi birfley... Ne tarafa akt›¤› belli olmayan durgun suyun yüzeyini ara s›ra geçen teknelerin ç›kard›¤› dalgalar bozsa da, çok geçmeden su yüzeyindeki yans›ma içinde Sazan, Turna, Kefal gibi bal›klar›n geçiflini görebiliyorsunuz. Yemek sonras› kalan birkaç lokmay› suya att›¤›n›zda tatl›su bal›klar› varl›kla-

A¤va, bal›k tutma merakl›lar› için de çok güzel bir yer. Karadeniz k›y›lar›nda oldu¤u için çeflit çeflit bal›¤› burada bulabilmeniz mümkün. ‹sterseniz nehirde ya da Karadeniz k›y›lar›nda küçük bir oltayla bal›k tutabilir, isterseniz de bir kay›k kiralay›p denize aç›l›p daha profesyonelce bal›k avlayabilirsiniz. Yaln›z bal›k tutarken kay›kla aç›ld›¤›n›z denizin Karadeniz oldu¤unu unutmay›n.

Karadeniz bal›¤› bura da

A¤va'da yemek deyin ce ilk akla gelen tab ii ki de bal›k olacakt›r. Kendi tuttu¤unuz bal›¤› bir mangal pa rtisinde piflirip yiyeb niz ya da Göksu Ne ilirsihri'nde yapaca¤›n›z bir tekne gezi s›ras nehrin üzerinde bal›k ›nda keyfi yapabilirsiniz. A¤va'n›n flirin otelle de konaklamasan›z rinbile restoranlar›n›n mönülerinden yara lanabilirsiniz. Nehir rk›y›lar›nda bulunan sevimli restoranlard yanda dalga sesleri, a, bir bir yanda ›zgarada piflen bal›k c›z›rt›lar›y güzel bir ziyafet çeke la bilirsiniz. Bal›¤›n he r çeflidini bulabilece¤in A¤va'da yapaca¤›n›z iz fley afiyetle yemek yemek olacakt›r.

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


r›n› daha da iyi belli ediyorlar. K›vr›k boyunlu tepeli gri bal›kç›l kufllar›n›n da zaman zaman ziyaret etti¤i derede kiral›k sandalla geziye ç›kmak bir baflka keyif. Kah su kaplumba¤alar›n›n, kah kurba¤alar›n suya dal›fllar› aras›nda kürek sesi dinleyerek alaca¤›n›z yol süresince dinlendi¤inizi çok belirgin flekilde hissedeceksiniz. Yemek sonras› kalan birkaç lokmay› suya att›¤›n›zda tatl›su bal›klar› varl›klar›n› daha da iyi belli ediyorlar. K›vr›k boyunlu tepeli gri bal›kç›l kufllar›n›n da zaman zaman ziyaret etti¤i derede kiral›k sandalla geziye ç›kmak bir baflka keyif. Kah su kaplumba¤alar›n›n, kah kurba¤alar›n suya dal›fllar› aras›nda kürek sesi dinleyerek alaca¤›n›z yol süresince dinlendi¤inizi çok belirgin flekilde hissedeceksiniz. Eflsiz tabiyat›yla keflfedilmeye haz›r A¤va’da, yaz-k›fl su sporlar› (dere k›y›s›nda kano, deniz bisikleti) k›fl aylar›nda fitness, do¤as› itibariyle trekking ve avc›l›k yapabilirsiniz. Ormanda yürüyüfl, koflu, bisiklet, kamping gibi aktiviteler için son derece uygun olan A¤va, yaz›n Karadeniz’in h›rç›n sular›nda serinlemek isteyenler için ideal. Kaplumba¤a, ceylan, kurt, çakal, yaban domuzu, tilki, sincap, bir çok kufl türü özellikle yal› çapk›n› bar›nd›ran A¤va avlanmaya da çok uygun.

Do¤al plaj› ve do¤a harikas› yeflili, etraf›nda yer alan bakir koylar, adac›klar, ormanlarla do¤all›¤›n iç içe ve oksijen oran›n›n çok yüksek oldu¤u bir bölge. Kilim Koyu, Gelin Kayas›, Sakl› Göl mutlaka keflfedilmesi gereken yerler. Gelin Kayas› denmesinin sebebi, beyaz olmas› ve duvakl› bir geline benzemesi. A¤va'da pazar cuma günleri kuruluyor. Bu pazarda yöre insan›n›n kendilerinin yetifltirdikleri ürünlerini bulabilirsiniz. Hem bu ürünler do¤al, hormonsuz ve sa¤l›kl›. Ayr›ca çarfl› içinde yer alan 70 y›ll›k f›r›ndan alaca¤›n›z ekme¤in ünü A¤va'n›n s›n›rlar›n› bile aflm›fl durumda. A¤va otel aç›s›ndan hayli zengin bir bölge. A¤va'da oteller genellikle Göksu Nehri k›y›s› boyunca kurulmufl. A¤va'ya gelirken yan›n›za foto¤raf makinenizi almazsan›z, yemyeflil do¤ay›, a¤açlar aras›ndan Karadeniz'e dökülen nehirleri gördü¤ünüzde piflman olabilirsiniz. Sessizli¤in sesi, sakinli¤in duruflu, huzurun büyüsü, Karadeniz'in yeflili, Göksu Nehri'nin mavisi... fiile'nin A¤va ilçesinde bulufltu.Öyle bir yer düflleyin ki karfl›n›zda Karadeniz' in h›rç›n dalgalar›, arkan›zda yeflilin her tonu... ‹ki nehrin aras›nda kalm›fl bir yer olsun, düfllerinizi süsleyen.

A⁄VA’YA NASIL G‹D ‹L‹R?

‹stanbul'a 100 kilom etre uzakl›kta olan bu flirin beldeye giderken gördü¤ünüz ma nzara sizi büyülemey e yetecek. Yolculu¤un s›ras›nda sa¤l› sollu uz uzanan a¤açlar› görm ek bile çok keyif ve ‹stanbul'dan A¤va'y rici. a ulaflmak için ön celikle fiile'ye gitme gerekiyor. fiile'ye niz ulaflabilece¤iniz en kestirme yol ise sa yoludur... Beykoz yo hil lunu takip edin, Elm al›, M. fievket pafla Karakiraz'›n ilerisind ve e Do¤ancak sahil yolunun devam›nd fiile'ye ulaflabilirsini an, z. fiile'ye ulaflt›ktan so nra; iki seçenekle A¤ va'ya gidebilrsiniz; Birincisi, sahil yolu; fiile Çay›rbafl›'ndan iki yol ayr›l›yor. Sa yolu, Kabakaz, Akça hil kese yolunun devam› nd a karfl›n›za fiuayipli ç›kacak, ‹staköy dönü flüne geldi¤inize A¤va tabelalar› size çok ya d›mc› olacakt›r. ‹st ranbul ve di¤er ille rd en bulabilirsiniz. ‹stanbu rahatl›kla otobüs l'da, Üsküdar'dan her saat bafl› kalka otobüslerle; önce fiil n e'ye ard›ndan da A¤ va yoluna girerek yolculu¤unuzu tamamlay abilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

47


hobi

Sezon aç›l›yor haz›rl›klar tamam m›? lkemiz bal›kç›lar›n›n y›llard›r al›fl›lagelen malzemeler d›fl›nda yeniliklere ayak uydurmas›n›n gereklili¤i aflikâr. Eski dönemlerden kalan tabular› y›kmam›z gerekiyor. Ülkemiz bal›kç›lar›n›n sat›n alma davran›fllar›n› inceledi¤imizde, Avrupa’n›n aksine yeniliklere kapal› bir yap› görüyoruz. Bu da yeni ürünlerin ülkemiz pazarlar›na girmesini engelleyen en büyük faktörlerden biri. "Güçlü kam›fl uzun olur", "Bal›k fleffaf renk hariç misinalar› görür", "Makinenin büyük olmas› gereklidir" gibi kal›plaflm›fl görüfllerimizi bir kenara b›rak›p, yeni ve daha teknolojik ürünlere yönelmemiz, hem avdan ald›¤›m›z keyfi hem de baflar›m›z› do¤rudan etkileyecektir. Bu hususlar› hat›rlatt›ktan sonra sahip olman›z gereken malzemeleri seçmeden önce, avlanaca¤›n›z bölgenin incelenmesi gerekiyor. Bölgenin yap›sal özelliklerini çok iyi etüt etmifl olmal› ve farkl› karakter gösteren bölgelere yönelik olarak kam›fl, makine, misina ve yem alternatiflerine sahip olmal›s›n›z. “150 gram aksiyonu olan bir 300 cm kam›flla her flartta ve bölgede avlan›r›m” düflüncesini kafan›zdan atmal›s›n›z. De¤il bölgelere, kullanaca¤›n›z malzeme ve bal›klara özel çok genifl bir ürün yelpazesi art›k Türkiye piyasas›nda mevcut. Artan rekabet koflullar› da fiyatlar› oldukça düflürmüfl durumda. ‹mkânlar artm›flken malzemelerinizi yenilemeniz ve eksiklerinizi tamamlaman›z için en uygun ve avantajl› günlere giriyoruz.

Ü

AVLANACA⁄INIZ YERE VE BALI⁄A GÖRE MALZEME SEÇMEL‹S‹N‹Z Avlanaca¤›n›z bölge ve bal›k türüne göre hafif atarl›, 80–120 gram aksiyonlu bir spin (at-çek) kam›fl› ve 250 gram ve üstü aksiyona sahip bir güçlü kam›fl, minimum çeflitlilik ile maksimum türde avlanman›z için yeterli olacakt›r. Bunun d›fl›nda yaln›z bir tür spesifik bal›k için çok hafif ve çok hassas bir kam›fl veya tekne ile diflli ve güçlü bal›klar için ise parçal› ve güçlü bir kam›fl gerekebilir.

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

n Selami YILMAZÇOBAN selami@firaronline.com


Günümüzde bal›kç›lar aras›nda oldukça yayg›nlaflan yapay bal›kla avlanmalarda kullanmak üzere, düflük atara sahip, hassas, k›sa ve parçal› bir kam›fl ta baflar›n›z› olumlu yönde etkileyecektir. Tekneden avlanmalarda ise k›sa, parçal› veya tek parça ve güçlü bot kam›fllar› tercih edilmelidir. Unutmay›n ki en uygun malzemelere sahip olman›z sizi bedensel olarak minimum seviyede yormakla birlikte, baflar› olarak da maksimuma ulaflman›z› sa¤layacakt›r. Yine avlanaca¤›m›z yer ve türe göre edindi¤imiz kam›fllar için, kam›flla ve avlan›lacak türle uyum sa¤layabilecek bir makine iflinizi oldukça kolaylaflt›racakt›r. Hafif tak›mla avlanmalarda 30 ve daha az misina kapasitesine sahip makineler ideal olacakt›r. 30’luk makine, 0,30mm kal›nl›ktaki misinadan 100m sarma kapasitesine sahiptir. Tekneden a¤›r deniz avlanmalar›nda bir trol kam›fl ve ç›kr›k makine mücadelelerden baflar›l› ayr›lman›za yard›mc› olacakt›r. Canl› yem ile avlanmalarda ise serbest kafa (free spool – baitcasting) denen canl› yem makineleri tercih edilmelidir. Çift kalama fleklinde yanl›fl ve yayg›n olarak bilinen bu makineler asl›nda di¤er makineler gibi tek kalamal› olmakla birlikte bir kol/tufl yard›m› ile kafay› boflalt›r ve canl› yemin yüzmeye bafllad›¤›nda misinay› tafl›mas›n›, misinan›n makineden ayr›lmas›n› sa¤lar.

M‹S‹NA SEÇ‹M‹ NASIL OLMALI? Misina konusuna geldi¤imizde ise ülkemiz bal›kç›lar›n›n en kapal› olduklar› malzemeden bahsetti¤imizi söylesek yan›lm›fl olmay›z. Yabanc› video ve TV kanallar›nda neredeyse hiç kullan›lma-

yan fleffaf misina, ülkemizde tek kullan›lan renk konumunda. Misina renginden çok önemli olan misinan›n kal›nl›k, mukavemet, haf›za ve çeker gücüdür. ‹flinizi görecek en ince misinay› tercih etmeniz baflar›n›z› artt›racakt›r. Geliflen teknoloji ile çok daha ince misinalarda çok yüksek çeker oranlar›na ulafl›labilmektedir. Örgü misinalar bu gruba örnek verebilece¤imiz türler. Örgü misinalar ne zaman kullan›lmal› konusuna gelirsek, diflli bal›k avlanmalar›nda ve hafif tak›mlar ile avlan›rken hem makinenize uyacak hem de diflli bal›klar›n misinay› koparma riskini azaltacakt›r. Bu yöntemle çelik tel kullan›m›na gerek kalmayacakt›r. Çünkü misinalar oldukça dayan›kl› ve yüksek çekere sahiptir. Örnek verecek olursak 0,50 mm monoflament bir misinan›n gücünü 0,20 bir örgü misina ile yakalayabilirsiniz. Di¤er bir misina türü ise flora karbon misinalard›r. Bu misinalar›n özelli¤i ise neredeyse görülemez olmas›d›r.

SIRA GELD‹ YAPAY YEMLERE... Yapay yemler son y›llarda oldukça yayg›n bir kullan›m oran›na ulaflt›. Zahmetsiz olmas› ve uygun seçim halinde raporlarda görünen baflar›lar› bu yemleri son y›llarda en popüler malzemelerden biri haline getirdi. Kafl›k, silikon bal›k, taklit bal›k, kurflun bal›k, popper v.s. olarak farkl› karakteristiklere sahip ürünler mevcut. Günümüz bal›kç›s› tak›m çantas›nda farkl› renk, boy ve a¤›rl›klarda yapay yem bulundurmas› kaç›n›lmaz hale gelmifltir. Gün ›fl›¤›, deniz durumu, hedef bal›k ve zemin özelliklerine göre farkl› renk ve türlerde yapay yemler edinmeni-

zi tavsiye ediyoruz. Di¤er önemli bir malzeme kurflundur. Tak›m çantas›nda olmazsa olmaz malzemelerin bafl›nda kurflun gelir. Bol miktarda ve farkl› a¤›rl›k ve türlerde kurflunlar, de¤iflebilecek ak›nt› flartlar›nda baflar›l› olman›z için en gerekli malzemelerdendir. ‹¤ne de kurflun gibi çeflit ve miktar aç›s›ndan tak›m çantan›zdaki en zengin malzemelerin aras›nda olmal›d›r. Tatl› su için kahverengi ve deniz için di¤er renklerde i¤neler bulundurmal›s›n›z. Denizde kullan›lacak i¤nelerin uzun ömürlü olmas› için özellikle paslanmazlar› önemlidir. Ayr›ca kullan›mdan sonra içme suyu ile y›kand›¤›nda paslanma ihtimali en aza indirilmifl olacakt›r. Farkl› damak, pala ve yap›da i¤neler baflar›n›z› artt›racakt›r. Tak›m çantan›zda bulunmas› gereken di¤er malzemelere göz gezdirecek olursak, fosfor gece avlanmalar›nda önem arz eden ucuz ve fonksiyonel bir malzemedir. Çeflitli haz›r tak›m ve tüylerde yeminizin cazibesini artt›racakt›r. fiamand›ra, çelik tel, stoper, i¤ne ç›kar›c›, makas, bol miktarda klips ve lamba tak›m çantan›zda bulundurman›z gereken di¤er malzemeler aras›nda say›labilir. Tekne ve büyük bal›klar› k›y›ya alabilmeniz için kak›ç ve kepçe, küçük bir el terazisi, dip ve tatl› su avlanmalar›nda kullanabilece¤iniz kam›fl alarm› veya zil, kam›fl tutacaklar›, tuttu¤unuz bal›klar›n canl› muhafazas› için livar da iflinizi kolaylaflt›racak aksesuarlar aras›ndad›r. Oltan›z›n ucundaki coflku hiç eksilmesin!

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


aktüel

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Miniklerde flampiyon

TAfiTEPE

Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Kalk›nd›rma Derne¤i ve Belediyemiz taraf›ndan organize edilen 2. Minikler Futbol Turnuvas›’nda bu kez Kupa’y› Tafltepespor kazand›. Küçükçekmece Belediyesi’nin katk›lar›yla düzenlenen 2. Minikler Futbol Turnuvas›’nda flampiyonlu¤a Tafltepespor ulaflt›. Bir ay devam eden turnuvan›n finalinde Tafltepespor, Yeflilova ile karfl›laflt›. Miniklerin büyük heyecan katt›¤› final maç›n› 2-0 kazanan Tafltepespor’un minikleri Baflkanl›k Kupas›’na uzanman›n mutlulu¤unu doyas›ya yaflad›lar. Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Kalk›nd›rma Derne¤i Baflkan› ve yöneticilerinin yan› s›ra Belediye Baflkan Yard›mc›lar›m›z Recep Köse ve Ahmet Gedik, ‹stanbul Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yöneticileri Bahri Savafl ve Seymen Gençtürk’ün de kat›ld›¤› kupa törenine muhtarlar, sivil toplum kurulufllar› ve futbolseverler büyük ilgi gösterdiler. Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Kalk›nd›rma Derne¤i Baflkan› Vedat Turgut, turnuvaya verdi¤i destekten dolay› Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay’a teflekkürlerini ileten bir konuflma yapt›. Geleneksel hale dönüfltürülen ve bu y›l ikincisi düzenlenen turnuvaya toplam 18 tak›m›n kat›ld›¤›n› söyleyen Turgut, “Gençlerimizi spora yöneltmek için elimizden geleni yap›yoruz. Bu konuda bize destek olan herkese minnettar›m” dedi... fiampiyon tak›m›n yan› s›ra turnuvada ikinci olan Yeflilova, üçüncü olan Özmurat, dördüncü olan ‹kitellispor da Kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Ayr›ca turnuvada en centilmen tak›m seçilen Gültepe Gençlik Spor’a da kupa verildi. Turnuvan›n gol kral› Özgençlik’ten Bilal Arda Er oldu. Turnuva’da en erken golü Bezirganbahçe’den Nihat Çal›flkan att›.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

51


medya ir spor olarak futbolu hem sever hem de önemserim. “Neden?” diye sorulacak olursa, bir kere futbolun, fiziki aç›dan ciddi bir kondüsyon gerektirdi¤i/sa¤lad›¤› bellidir. ‹kincisi, futbol, tekni¤in ve fiziki eforun ötesinde ak›lla oynanan, baflka deyiflle akl›n sonucu etkileme ihtimalinin epeyce önemli olabildi¤i bir oyundur. Üçüncüsü, kolektif n AL‹ K. MET‹N ak›l ve mücadele ruhunu gelifltiren bir tak›m oyunudur. Dördüncüsü, seyirlik özelli¤i oldukça öne ç›kan, göze hitap edebilme üstünlü¤üne sahip bir spordur. fiahsi gözlem ve alg›lamalar›m›n sonucu olarak dile getirdi¤im bu hususiyetler, muhtemelen futbolun bu denli popüler bir spor olmas›n›n alt›ndaki temel saikleri oluflturmaktad›r. Futbol bugün, 7’sinden 70’fline, zengini fakiri, solcusu sa¤c›s›, ayd›n› halk› ile toplumun bütün kesimleri taraf›ndan ilgi gören bir spor. Futbola olan ilgiyi, milli sporumuz olarak gördü¤ümüz gürefl, ata binme, ok atma gibi sporlar›n hiçbirisinde görmek mümkün de¤il. Ancak futbolun popülerleflmesi, hiç kuflku yok ki sadece belirtilen saiklerle aç›klanamayacak kadar çok boyutlu bir fenomendir. Futbolun bir spor olarak güzelli¤i baflka, futbol kültürü dedi¤imiz baflka bir fleydir. Futbol kültürü, futbolu spor olmaktan öteye götürür. ‹nsanlar›n büyük ço¤unlu¤unun günlük yaflamlar›ndaki futbol merak› ve ilgisi, onu bir spor olarak tatbik etmek de¤il, seyirlik bir e¤lence, hatta bireysel veya toplumsal bir varolufl biçimi olarak yaflamakt›r. Futbolla ilgili kavgalar, dedikodular, gazete ve televizyonlardaki yorumlar, spor toto-intertoto bahisleri bugünkü futbol kültürünün en dikkat çeken özellikleri aras›nda say›labilir. Bilindi¤i gibi toplumumuzun çok ezici bir ço¤unlu¤u, denebilir ki 4 kifliden 3’ü bir futbol tak›m›n›n taraftar›-

B

52

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

d›r. Çocuklar daha küçücükten bir futbol tak›m›n›n taraftar› olmalar› gerekti¤i duygusuna kap›l›rlar. Futbol etraf›nda oluflan sosyal psikoloji, bir çeflit sosyal bask›ya dönüflür. Taraftar olmamak handiyse asosyal, duygusuz biri olmak gibi dahi alg›lan›r. Taraftarl›k kiflilere bir varolufl duygusunu verir. Bir tak›m›n taraftar› olmakla bir cemaatin veya bir partinin üyesi olmak aras›nda biçimsel bir fark yoktur. Taraftarl›k bir kader birli¤i etmek demektir. Tak›m›n›n baflar›s› taraftara baflarman›n mutlulu¤unu ve sevincini yaflat›r. Taraftar, tak›m›n›n baflar›s›nda da baflar›s›zl›¤›ndan da kendine pay ç›karan kiflidir. Baflar›s›zl›¤› taraftar sadece sineye çeker, onu hak edilmifl bir sonuç diye kabullenmek istemez. En az›ndan bu baflar›s›zl›k geçici bir durumdur; taraf-

türünde abes bir durumdur. O taraftar zaten bafltan kaybetmifl biridir; taraftarl›¤›n›n baflkalar› taraf›ndan kaale al›nma ihtimali bile yoktur. Taraftar demek, güçlüler aras›ndaki mücadelede kendi yerini belli etmek demektir. Tak›mlar›n mücadelesi bazen birincilik bazen dördüncülükle neticelenebilir, ama bu dört büyüklerin mücadelesinde neticeyi etkileyebilecek kadar güçlü olunabildi¤i sürece bir tak›m taraftar›n› koruyabilir. Ait olma duygusu taraftarl›k psikolojisinin en önemli dinamiklerindendir. Taraftarlar aras›ndaki fliddet olaylar›n›n temelinde, taraftarlar›n yaflad›¤› aidiyet psikolojisinin bulundu¤unu tahmin edebiliriz. Aidiyet psikolojisi biz ve onlar alg›la-

a d l o Futb › r v a t k › l r a t f tara

tar tak›m›yla ilgili daima baflar› ve zafer hayalleri içindedir. Bunun için taraftarl›k, Türk futbolunda belli bafll› üç dört tak›m etraf›nda ortaya ç›km›fl bir olgudur. Taraftar, en yukar›daki mücadelenin öznelerinden biri olmak arzusundad›r. Taraftarl›¤›n “büyükler”le korelasyonu o kadar aç›k ve kesindir ki, taflra tak›mlar›n›n futbolcular› ve yöneticileri bile “büyükler”den birinin taraftarl›¤›n› yapmaya devam ederler. Baflka deyiflle taraftar›n içsel gerçekli¤i, futbolun profesyonel gerekleriyle ba¤daflmayabiliyor. Taraftar›n› baflar› ve zafer duygular›yla tatmin edemeyecek, bafla oynama ihtimali bulunmayan bir tak›m›n taraftarl›¤›n› yapmak futbol kül-

mas›n›/ayr›flmas›n› tetikleyici bir mahiyet tafl›r. Bu ayr›flma taraftarl›¤› anlaml› k›lan, aidiyet duygusunu pekifltiren, e¤lendirici niteli¤i haiz bir gerilim ve mücadele diline ve seremonilerine yol açan belirleyici bir unsurdur elbet. Öyledir ama, futbol aleminde mutlak taraftar diye bir fley oldu¤u da tam olarak söylenemez. Tabii ki taraftar kolay kolay tak›m de¤ifltirmez. Taraftar olman›n belli bir onuru ve sorumlulu¤u vard›r dersek yanl›fl söylemifl olmay›z san›yorum. Fakat taraftarl›¤›n devam›, tak›m›n›n belirli büyükler aras›nda tutunabilmesi kofluluyla geçerlidir. Kader birli¤i ancak bu koflulla mümkündür. Taraftarl›k kifliye aidiyet duygusunu yaflatt›¤› gibi, ayn› zamanda onu mücadele, birliktelik ve dayan›flma


duygular›yla motive eder. Tribünleri inleten taraftarlar, bu anlamda hem bireysel hem de ortak bir varolufl hali yaflarlar. ‹nsan›n varolufl anlar›nda kendisini gösteren coflku, k›zg›nl›k ve taflk›nl›k halleri, burada taraftar psikolojisinin en belirgin d›flavurumu olarak karfl›m›za ç›kar. Yerinden 盤l›k atarak f›rlayan bir taraftar, o s›radaki duygu yo¤unlu¤unu ve gerilimini hangi düzeylerde yaflad›¤›n› a盤a vurmufl biridir.

Türk futbolundaki taraftar kitlesi, baz› bak›mlardan düflünülmesi gereken, manidar say›labilecek bir kompozisyon ortaya koymaktad›r. Burada bizi daha çok ilgilendiren, üç büyükler diye bilinenlerle taraftar kompozisyonu aras›ndaki iliflkiyi anlamaya çal›flmakt›r. Bilindi¤i gibi Türk futbolunun büyükler klasman›nda, ‹stanbul’un tak›mlar› olan Galatasaray, Befliktafl, Fenerbahçe daima yerini koruya gelmifl; belli bir dönem Eskiflehirspor büyükler klasman›na girebilecek bir performans göstermifl ama daha sonra iddias›n› kaybetmifltir. O dönem “Es- Es” taraftarl›¤›, taflradan yükselen bir umuda güç vermek demekti. Bunu bir “Anadolu ihtilali” gibi alg›layanlar bile vard›. Eskiflehirspor adeta bir kalk›flma ve diklenifl

mahfili görülüyordu. Futboldaki merkez-taflra ayr›m›, taflra tak›mlar›n›n büyükler klasman›n›n d›fl›nda kalm›fl olmas›yla göstergeleflmekteydi. Eskiflehirspor bu ayr›flmaya karfl› taflran›n bir umudu olarak ortaya ç›km›fl, ancak bu umudu uzun süreli devam ettirememiflti. Taflran›n merkeze karfl› yükse-

lifli, asl›nda taflra insanlar› ad›na taraftarl›¤›n anlam›n› de¤ifltirebilecek nispette siyasi ve sosyolojik boyutlar kazanabilmektedir. fiöyle ki, burada kastetti¤imiz anlam›yla taflra, zay›f› veya alta kalm›fllar›, güç merkezleri taraf›ndan sindirilmifl olanlar› temsil eder. ‘Yükselen taflra’ imgesiyse, büyüklerin karn›n› a¤r›tacak kertede güç kazanma umudunun gerçekleflebilirli¤i anlam›na gelmektedir. Taraftar böyle bir umut ›fl›¤› gördü¤ünde, taraftarl›¤›n› merkeze karfl› bir diklenifl, bir varolufl eylemi olarak temellendirebilmektedir. Ama bu söylediklerimiz kay›ts›z flarts›z bir do¤ru olarak anlafl›lmamal›. Sosyal/kültürel olaylar determinist yorumlar› zaten tafl›yamayacak kadar de¤iflken unsurlar içerirler. Eskiflehirspor’un yapamad›¤›n› Trabzonspor hemen hemen yapt› ve büyükler

klasman› art›k üç de¤il dört büyükler olarak adland›r›l›r oldu. Fakat Trabzonspor’un bu baflar›s›, düflündü¤ümüz ölçüde taflral› (gerek taflrada mukim, gerekse taflra kültürü ve de¤erlerine sahip insanlar) nüfusu Trabzonspor taraftar› yapmaya yetmedi. Buna göre diyebiliriz ki, taraftarl›¤›n kolayca merkez-taflra bölünmesine dönüflebilece¤ini düflünmek yan›lt›c›d›r. Çünkü bu durumda taraftarl›k duygusunu fazlaca siyasallaflt›rd›¤›m›z gibi taraftarl›¤› tamamen güç merkezlerinin oyununu bozma, bir futbol tak›m›n› da gere¤inden fazla aidiyet unsurlar›yla özdefllefltirme hatas›na düfleriz. Burada kitlelerin alg›lama ve anlamland›rma biçimi, her fleyden daha fazla belirleyici olmaktad›r. “Yükselen taflra” imgesi, hem Eskiflehirspor hem de Trabzonspor özelinde etkili bir imge olarak kitlelerde belli bir karfl›l›k buldu. Fakat kitlelerin merkez/iktidar alg›s› bu imgeyle birden ve tamamen alt üst olamayacak kadar derinlikli niteliktedir. Umut söz konusu olsa bile, bunun hiç de güvenilir bir yükselifl olamayaca¤› konusunda bilinçalt›ndan gelen sesler, kitlelere ‘mant›kl›’ olmalar›n› ve riske girmemek gerekti¤ini söyleyebilmektedir. Bir taflra tak›m›n› destekledi¤ine destekleyece¤ine piflman olmaktansa, merkezdeki yerini koruyaca¤› belli olan büyüklerin taraftar› olmak genellikle daha ak›ll›ca görünmektedir. Ayr›ca taflral› taraftar, ‹stanbul tak›mlar›n›n taraftar› olmakla taflral› kimli¤inden s›yr›labilme, böylelikle merkeze ait olma duygusunu pekifltirebilmektedir. Taraftarl›k onun için, bu anlamda kendi sosyal-kültürel aidiyetini merkezle kesifltirme imkan› sa¤lar. Trabzonspor’un büyükler klasman›ndaki mevcudiyeti güç merkezlerini da¤›tan bir fley de¤il, onu sadece k›smen geniflleten bir yükseliflin ürünü olarak anlafl›lmal›d›r. Merkez da¤›lmam›fl, sadece bir tak›m› daha aralar›na alacak bir genifllemeye maruz kalm›flt›r. Futboldaki güç dinamikleri ile toplum ve siyaset mekanizmas› aras›nda bir benzerlikten söz edilebilir mi? Ne dersiniz?

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53


aktüel

Sinop Dernekleri Federasyonu Geleneklerinden kopmadan, yaflad›¤› yere sahip ç›kan bir anlay›fla sahip sivil toplum kuruluflu... ‹stanbul’da 800 bin civar›nda Sinoplu yafl›yor. 150’ye yak›n da Sinop ile ilgili dernek var. Bu derneklerin Avrupa yakas›ndaki çat›s›n› Sinop Dernekleri Federasyonu (S‹NDEF) oluflturuyor. S‹NDEF’e üye 46 dernek, ayn› zamanda federasyonu da meydana getiren dernekler. ‹stanbul’daki pek çok yöre derne¤i gibi Sinop dernekleri de çeflitli faaliyetler yap›yor. Yaln›z Sinop derneklerini di¤er derneklerden ay›ran baz› noktalar var. En baflta, federasyon çat›s› alt›na giren dernekler, federasyonun kurumsal havas›na bürünmüfl durumda. S‹NDEF Genel Baflkan Yard›mc›s› Zeki fiahin, S‹NDEF Küçükçekmece Bölge Baflkan› Bayram Üstünbafl, S‹NDEF Genel Baflkan Yard›mc›s› fienol Ercan, Sinoplular Derne¤i Baflkan› Mehmet Bafl, Sefaköy Sinoplular Dernek Baflkan› Yaflar Ayd›n, Sinop Erfelek Çay›rköy Baflkan› Nevzat Bozkurt, Sinop Ayanc›k Kurtköy Dernek Baflkan› Selahattin Karakurt, Sinop Dikmen, Çevikli-Yumakl› Köyü Dernek Baflkan› Mustafa Öz ile hem ‹stanbul’daki hem de Küçükçekmece’deki Sinoplular› konufltuk. S‹NDEF Genel Baflkan Yard›mc›s› Zeki fiahin, ‹stanbul’daki Sinoplular’›n beklentilerinin büyüdü¤ünü ifade ediyor ve bak›n neler diyor? "‹ftar yemekleri, kan ba¤›fl›, paneller tertip ediyoruz. Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n da kat›ld›¤› kentsel dönüflüm paneli düzenledik ki kat›l›m oldukça yüksekti. S‹NDEF, geleneklerinden kopmadan, yaflad›¤› yere sahip ç›kan bir anlay›fla sahip. Slogan›m›z da, ‘Sinop, Sinoplu ve yaflan›lan kentler için S‹NDEF.’ Federasyon olarak, yerel yönetimlerle birlikte, üzerimize düfleni yapmak istiyoruz. Kentsel dönüflüm paneli bu amac›n bir sonucudur. Kentsel dönüflüm paneli, ayn› za-

54

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

S‹NDEF


S‹NDEF Sinop Dernekleri Federasyonu (S‹NDEF)’in baflkanl›¤›n› Timuçin O¤uz yap›yor. Federasyon, di¤er federasyonlardan farkl› olarak bölge baflkanl›klar› kanal›yla yönetiliyor. Toplamda 6 bölgeden olufluyor. fiiflli-Ka¤›thane, Eyüp-Gaziosmapafla, Esenler-Bayrampafla, Ba¤c›lar-Zeytinburnu, Avc›lar-Büyükçekmece ve Küçükçekmece. 46 dernek ve her derne¤in 4 delegesi var. Ayn› zamanda bu delegeler meclisi de oluflturuyor. 2 ayda bir meclis toplant›lar› yap›l›yor. Ve bölge kendi içinde çal›flmalar tertip ediyor. Bu 46 derne¤e üye Sinoplu say›s› ise 30 bin.

S‹NDEF Yönetim Kurulu’nda yer alan Bayram Üstünbafl, fienol Ercan, Mehmet Bafl, Yaflar Ayd›n, Nevzat Bozkurt, Selahattin Karakurt, Mustafa Öz

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

55


aktüel

i k a r n o s n a d n u b i n r i ’ e l F e E j o D r N p ‹ S lar› ve ç a m a

aline hri h e fl izm l›n e tur v r antra ü t s l r ü e k e m, nükl konu e¤iti ek. cak ›laca¤› eri var. a l › m r p geti p’ta ya iyle yap iflaretl trale özel j u o n onra r. ‹flas - Sin teknolo dan sor kleer sa n de anl›yo i n ü › m g r n e n a m l ha dön er yi pl kafa e¤iti larak rojel F, bu önelme stekler, nda imsel o p E u s a D d biç sun uda - S‹N ¤itime y l›nan de Yani ar. e konu bu kon k. e m › l m r il kle r›ndan a acak. › a t karfl p’a yat› nkara’y ak... ›l am e la m›n› o dam l› kullan lere dev ezi yap› - Sin etmek, A sk› yapm ç k n ür ba ama çl› flöle ltür mer a ü - Am tim ve k i . - E¤ d›rmak m için n a fl› l a z l › h ’a u ak ve p o n - Si ler sunm an, d proje ’a do¤u p n o fl Sin n ula a a e d › z t i ba ›n rev r a l da l o a y i y ls e m edil en yap› d yeni . mas› p’u o n i -S

manda alan›nda ilk kez bir Sivil Toplum Kuruluflu (STK) taraf›ndan yap›lan paneldir de. Kan ba¤›fl› kampanyam›z› da K›z›lay ile ortaklafla düzenliyoruz. Geçen y›lki kan ba¤›fl› kampanyas›n› Küçükçekmece Belediyesi ile ortaklafla tertip ettik." S‹NDEF’in kendi içindeki organizasyonu ilk ve örnek al›nacak türden. ‹stanbul’da alt› bölge baflkanl›¤› oluflturmufllar. Her bölge kendi baflkan›n› seçiyor. Kimse kimsenin bölgesine müdahale edemiyor. Ve bölgeler aras›nda en etkili ifli ve projeyi gerçeklefltirme anlam›nda bir rekabet ortam› da oluflturmufllar. S‹NDEF’in projelerden sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s› Yüksek Mimar fienol Ercan, federasyonlar›n›n ‹stanbul’da organizasyonu ile di¤er STK’lardan apayr› oldu¤unu hat›rlat›yor: "S‹NDEF, üst bir organizasyon flemas›d›r. Kendisine üye derneklerin organizasyonlar›n› belirler; nas›l, nerede yap›laca¤›n› söyler. Mesela, federasyonumuz 150 kifliye burs verecekse, yar›s›n› kendisi, geri kalan›n› ise dernekler verir. Bütün çal›flmalar ortak yap›l›r. Bu da dernekler aras›ndaki iletiflimi kuvvetlendirir. Federasyonumuz direkt kendisi organizasyonu yapmaz, dernekler yapar. Federasyon direkt olarak karar almaz. Karar› her derne¤in temsilcisi 4 delege al›r. Hatta baz› konularda, Federas-

56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yon yönetiminin önerileri d›fl›nda aksi fikirler ç›kar. fiölenler yap›yoruz. Hepsinin bir amac› vard›r. ‹stanbul’da Sinop E¤itim, Kültür Merkezi kurma çal›flmam›z var. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl da projemizi destekliyor. Zaten bilgisayardan, yabanc› dile, halk oyunlar›na kadar, bu e¤itimlerin verildi¤i bir yerimiz var ancak bu e¤itimlerin kapsam›n› geniflletip daha organize ve büyük bir kültür merkezi kurmak istiyoruz. Bizim bir avantaj›m›z da, Sinoplu ifladamlar›n›n bizimle birlikte olmas›. Yani, ifladam›ndan, sanayicisine, normal vatandafla kadar herkes ayn› masa etraf›nda toplanabiliyor." S‹NDEF’in Küçükçekmece Bölge Baflkan› Bayram Üstünbafl, 1973’den beri Küçükçekmece’de oturuyor. ‹lçedeki tüm derneklerle irtibat halinde olduklar›n› ifade ediyor. Üstünbafl, bu zamana kadar Sinop’un potansiyelini kullanamad›¤›n›, bundan sonra önemsenmek istediklerini vurguluyor: "Sinoplular olarak, ilçemizde biraz daha fazla önemsenmek istiyoruz. Gerek yerel siyasette, gerekse STK’lar içinde biraz daha farkl› bir gözle bak›lmas› taraftar›y›z. Küçükçekmece’de potansiyelimiz var ve taban›m›z bize sonsuz destek veriyor. Bunu kullanmak istiyoruz. Gelecek dönem-

de, belediyede ya da belediye meclisinde Sinop’u temsilen biri olsun istiyoruz. Burada oturan Sinoplular, Küçükçekmece’nin neredeyse en eskileri diyebiliriz. Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay’›n bize önem verdi¤ini biliyoruz. Faaliyetlerini be¤eniyoruz. Ki yapt›klar› da toplumda genel kabul görüyor." S‹NDEF, projeleri için ifladamlar› dolafl›p para toplamak yerine, ifladamlar› ve hay›rseverle proje ortakl›¤› yolunu seçmifl. ‹fladam›n› ve hay›rseveri yap›n›n içine dahil eden S‹NDEF, böylece paray› verenin karar al›c› olmas›n› da sa¤l›yor. Sinop Ankara’da 3 milletvekiliyle temsil ediliyor. S‹NDEF yönetimi ile milletvekilleri ayda asgari 3 kez görüflüyor. Ve milletvekilleri S‹NDEF ile yak›ndan ilgileniyor. Hatta Sinop Üniversitesi’nin kurulmas› aflamas›nda S‹NDEF ile vekiller ortak çal›flma bile düzenledi. S‹NDEF, yaflad›¤› yerlere kendi yeri gibi bakan bir anlay›fl›n ürünü hizmetlere imza atarken, memleketlerini de ihmal etmiyorlar. Sinop Üniversitesi, yol sorunu, nükleer santral ve turizm gibi konularda da etkin çal›flmalar yürütüyor. Mesela Sinop Üniversitesi için tertip ettikleri geceye Baflbakan ve ço¤u bakan› getirme baflar›s›n› bile göstermifller.


konuk yazar Yavuz RENÇBERLER

Günefl, çocuk kahkahalar›yla göl üstünde buluflacak üçükçekmece Gölü’nü Menekfle’den denize ba¤layan kanal çocukluk günlerimizin s›¤›na¤›yd›. Evden ekmek aras›na koydu¤umuz peynir yan›na domates biber kumsal›n yolunu tutard›k. Güneflin tad›n›, denizin keyfini flen kahkahalarla ç›kar›rd›k Küçükçekmece’de… Bir de tahta üzerine sar›lm›fl misinalar›m›z, oltalar›m›z vard› torbam›z›n içinde. Suyun içinde büyüyorduk adeta. Denizden ç›kar ve dünyan›n en güzel kanallar›ndan birinde bal›k tutard›k. Göl ile deniz aras›ndaki ba¤lant›y› do¤al olarak sa¤layan bu kanalda ne bal›klar yakalard›k… Dere pisisi için ‹stanbul’un dört bir yan›ndan geliyordu merakl›lar›. Gümüfl bal›klar›n› tutup plastik kovam›za att›¤›m›zda onlar› yemekten çok seyretmekten keyif al›rd›k. Uzun y›llar ne göl k›y›s›nda ne de çocuklu¤umuzun s›¤›na¤›nda bulunmak istemedim. Kokudan, pislikten ya da nerede oturup ne yapaca¤›n› bilememekten… Çocukluk y›llar›m›n dostlar›, arkadafllar› da ayn› fleyleri söylüyordu, birkaç y›l öncesine kadar. Ancak flimdi yaflanan de¤iflimle birlikte eski s›¤›na¤›mda elimde olta olmasa da gezmekten keyif al›yorum. Göl k›y›s›nda olmak ‹stanbul’un cennet köflelerinden birinde gezmek herkese nasip olmaz. Bizler flansl›y›z. Denize girece¤imiz günleri sab›rs›zl›kla bekliyoruz. Girece¤imizi de biliyoruz. Önce k›y›s›nda gezece¤iz sonra y›llar önceki gibi keyifle göle de denize de girece¤iz. Bal›klar›m›z yine ço¤alacak. Çocuklar›m›z ellerinde oltalar›yla kanalda keyifle bal›k tutacaklar. Zaman› geri getirmek mümkün de¤il. Ancak bulundu¤umuz do¤ay› çevreyi daha da kirletmemek, yok etmek elimizde. Zarar›n neresinden dönersek kar. Dünyan›n en ünlü kefal bal›klar› bizim gölümüzde yafl›yordu. Hala da yafl›yor. Turna bal›¤› kaynayan göl bizim gölümüzdü, hala da var. Ama ço¤altmak onlar›n yok olmamas›n› sa¤lamak elimizde.

K

Yeni projelerle Küçükçekmece Gölü’nün temizlenmesi, at›klar›n bir noktada toplan›p ar›t›lmas› yak›nd›r. O günlerden sonra yafl›m›z kaç olursa olsun, çoluk çocuk torbam›za ekme¤imizi, domatesimizi koyup… ama tahta üzerine sar›l› misinalar›m›z›, oltam›z› da alarak hep birlikte kanalda ve gölde bal›-

¤a ç›kaca¤›z. Bizim güneflimiz göl üstünden y›llard›r çocuk kahkahalar›ndan mahrum bat›yor akflamlar›… Çocuklar›n kahkahalar›yla güneflin buluflmas› yak›nd›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


psikoloji kulübü

Gelin sorunlar›n›za Sevgili okurlar›m›z, bu say›m›zdan itibaren, sayfam›zda sizden gelen sorulara cevaplar arayarak insan ve insana dair olanlar hakk›nda kefliflerimizi sürdürece¤iz.

n MEL‹KE DORUK Psikolojik Dan›flman melikedoruk@yahoo.com

Okuyucumuz Mehmet Beyin sorusu flu: Çocukla anlaflam›yoruz, hakem olarak sizi seçtik. Sorunumuz k›z›m›z›n uyku saatini biz mi belirleyelim? Yani uyumak istese de saati gelmeyince uyutmayal›m, bizim belirledi¤imiz saatlerde uyumas›n› m› sa¤layal›m, yoksa uykusu geldi¤inde uyusun, kar›flmayal›m m›? Eflim ve ben bu sorunu çözemedik, yard›mlar›n›z için flimdiden teflekkür ederim. * Herhalde k›z›n›z bir yafl›nda oldu. Uyku konusunda genellikle düzenli bir uyku saati fikri pek yayg›n, belki do¤ru. Ama ben pratikte her zaman kurala göre uyuman›n anne, baba ve çocuk aras›ndaki çat›flmay› artt›rd›¤›n› düflünüyorum. Akflam erken uyusun bize de zaman kals›n diye düflünüyorsan›z hakl›s›n›z, o zaman çocu¤u gündüz biraz fazlaca yormak, akflam saatine yak›n uyutmamak yararl› olabilir. Ö¤le uykusunun ard›ndan parkta yap›lacak bir gezi, ard›ndan evde oyun oynamak gibi e¤lenceli ayn› zaman-

58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

da yorucu faaliyetler çocu¤u hem gelifltirecek, hem de uyku için gerekli eforu sarf etmesini sa¤layacakt›r. Hiç birimizin her günü ayn› olmaz. Bebekler de bazen daha sakin ve mutlu bazen de huzursuz olabilir. Bu da uyku kalitesini etkiler. Akflamlar›, papatya rezene, adaçay›, ›hlamur kar›fl›m›ndan oluflan çaylar› hem bebe¤iniz, hem de siz içebilirsiniz. Bu bitkiler sedatif etkileri ile uykuya geçifli kolaylaflt›racakt›r. Uyumadan önce hikayeler okuyabilir, yumuflak flark›lar ile bir seramoni içinde uykuya

yumuflak bir geçifl sa¤layabilirsiniz. Buna ra¤men amac›n›z, illa ki uyusun düflüncesine dayan›rsa, bebek uyumad›¤›nda hem siz öfkelenirsiniz, hem de bebek bu niyeti anlad›¤› için uykuya direnmesi artabilir. Bazen ak›fl›na b›rakmak da gerekebilir.


birlikte çözüm üretelim Okuyucumuz Mehtap Han›m›n sorusu: Befl yafl›ndaki k›z›m okuldan eve kendisine ait olmayan malzemeler getiriyor ve bunlar› ö¤retmenin kendisine hediye olarak verdi¤ini söylüyor. H›rs›zl›k ve yalana al›flmas›ndan korkuyorum, ona nas›l yaklaflmal›y›m? * Çocu¤un geliflim dönemleri içinde yetiflkinlerin normal d›fl› ya da ahlaka ayk›r› olarak nitelendirdi¤i davran›fllara yönelmesi olas› bir durumdur. Çocuk yapt›¤› bu davran›fllar› bizim gibi de¤erlendiremeyece¤i için, bu davran›fllar› h›rs›zl›k ya da yalan fleklinde tan›mlamamal›y›z. Bu flekilde tan›mlad›¤›m›zda hem kendimizi suçlu hissedebilir ("Ben ne yapt›m da bu çocuk böyle oldu?") ve çocu¤u yarg›lamaya bafllayabiliriz ("Neden yapt›n, ay›p de¤il mi?"), ki bu da öfkemizi artt›r›r. Di¤er taraftan bu konuda bulaca¤›m›z çözüm yollar›na iliflkin çabam›z› ve kendi sorumluluklar›m›z› görmemizi engellemifl oluruz. Bu da çocu¤umuza do¤ru yaklafl›m›m›z› ketler. Öncelikle sakin olmaya çal›flarak, çocuk neden böyle bir davran›fl yapma ihtiyac› duyuyor, diye düflünüp çocukla iliflkimizi gözden geçirmeliyiz. Çocukluk dönemi, dürtüsel davran›fllar denilen düflünmeden gerçeklefltirilen, içten geldi¤i gibi davranman›n yo¤un oldu¤u bir dönemdir. Çocuklar ihtiyaçlar›n› her zaman sözel olarak ifade edemeyebilirler. Bu noktada do¤ru söylememe, baflkas›na ait nesneleri izinsiz alma, gibi davran›fllar ortaya ç›kabilir. Ebeveynler olarak bu davran›fllar›n alt›nda yatan mesaj nedir, diye düflünerek kendi sorumlu-

luklar›n› yerine getirip getirmedi¤ini sorgulamal›d›r. Çocukla kaliteli zaman geçirme denilen iki taraf›n da e¤lenip faydalanabilece¤i faaliyetleri artt›rarak, çocu¤un duygusal doyum sa¤lamas›n› ve güven duygusunun beslenmesi sa¤lanmal›d›r. Baflkalar›n›n duygular›na duyarl›l›k gelifltirmesi için, çocukla iliflkide yaflanan duygular nedenleri ile çocu¤a ifade edilmelidir. Baflkalar›na ait olan nesneleri izinsiz ald›¤›m›zda, o kifli neler hissedecektir, en sevdi¤i oyunca¤›n› biri alm›fl olsa kendisi ne hissedecektir, gibi örnekler üzerinde durulabilir. Bu konuda hikaye ya da masallarla hem çocu¤un etrafl› düflünmesi sa¤lan›r, hem de sosyal ve insani de¤erleri, nedenleri

ile anlayaca¤›ndan içsellefltirerek kabul etmesi sa¤lanm›fl olur. Bu yap›l›rken çocu¤un kendini suçlu hissetmemesi, kendisine k›z›ld›¤› ya da yarg›land›¤› duygusuna kap›lmamas› son derece önemlidir. Bu yaklafl›mlar oldu¤u halde çocuktaki bahsedilen davran›fllar devam ediyorsa, psikoterapi deste¤i al›nabilir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


püf noktas›

Sa¤l›¤›n do¤al ad›:

Defne, anayurdu Akdeniz havzas› olan ve günümüzde ›l›man yerlerde yayg›n olarak yetiflen, k›fl›n yapra¤›n› dökmeyen a¤aç ya da a¤açç›kt›r. Ülkemizin k›y› bölgelerinde do¤al olarak yetiflmekte, ayr›ca süs bitkisi olarak park ve bahçeleri süslemektedir. 6-8 m'ye kadar boylanabilen defne, yuvarlak tepeli ve s›k dall› olarak geliflir. 8-10 cm. uzunluktaki oval ve süslemecilikte iyi bilinen özel defne yapra¤› biçimli, meflinimsi, sert, üst yüzü parlak, kenarlar› dalga görünüfllü ve almafl›k dizili koyu yeflil yap-

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

defne

raklar› vard›r, ilkbaharda açan sar›ms› ya da yeflilimsi beyaz renkteki küçük çiçekleri olgunlafl›nca rengi koyu mor, tek tohumlu ve etli meyvelere dönüflür. Bitkinin yuvarlak kesitli ve mor-kahverengi olan gövdesi, zamanla odunlafl›r ve rengi griye döner. Bitkinin yapraklar› eterik asidi içerir. Baz› yemeklere koku ve çeflni katar, ayr›ca veteriner hekimlikte ilaç yap›m›nda kullan›l›r. Defne, ülkemizin tar›mda önemli d›flsat›m ürünlerinden biridir. Meyvesinden defne ya¤› elde

edilir, ayr›ca olgun meyveleri saç dökülmesini engelleyici sabunlar›n yap›lmas›nda kullan›l›r. Defnenin yaprak ve meyveleri, içerdi¤i etkiler nedeniyle t›bbi amaçlarla kullan›l›r. Defne’nin ‹çeri¤i : Defne yapra¤› %1-3 esans ya¤lar›ndan oluflur. Bu lipitler 1,8-cineole ve pinen, Terpen, Sesquiterpen, Metileugenol ve daha ufak miktarlarda _ve Pinen, Phellandren, Linalool, Geraniol ve Terpineol. Defne yapra¤›n›n tat ve aromas› büyük ölçüde eugenol adl› esansiyel ya¤dan kaynaklan›r.


Bunlar› biliyor muydunuz n Sindirimi kolaylaflt›r›c›d›r. Mideye iyi gelir ve ifltah aç›c›d›r. n ‹drar söktürücüdür. n Terleticidir. n Haz›rlanm›fl infüzyondan bir-iki barda¤›, küvete doldurulmufl banyo suyuna kat›larak banyo yap›l›rsa, bedeni uyar›p zindelefltirir. n Bitkinin meyvelerinden yap›lm›fl olan defne ya¤›, bedende romatizma yang›l› yerlere sürülerek rahatlama sa¤lan›r. n Bir-iki adet taze defne yapra¤› fasulye, mercimek, nohut, pirinç gibi kuru yiyeceklerin içine konursa onlar›n kurtlanmalar›n› önler.

Uyar›lar n Gebelik durumunda defne al›nmamal›d›r. n Ülkemizin birçok yerinde yetiflen Akdeniz defnesi (L. nobilis) d›fl›ndaki di¤er defne türleri zehirlidir.

Nas›l kullan›l›r? ÇAY HAZIRLAMAK: Defne yapraklar› genelde yaz sonunda toplan›r, gölgelik ve havadar yerde kurutulur. Parçalanm›fl kuru yapraklar›ndan 1-2 tatl› kafl›¤›n›n üzerine 4 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek haz›rlanan infüzyon, günde bir-iki kez ve bir-iki yemek kafl›¤› olarak al›nabilir. Daha fazla al›nmas› kusturucu olur.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

61


a¤açlar

Her i¤ne yaprakl› çam de¤ildir

GÖKNARLAR n ZEYNEP AYAR Orman Müh. dilkesaveran@hotmail.com

öknar cinsi 35-40 türle Kuzey Yar›mkürenin mutedil ve serin bölgelerinde, Kuzey ve Orta Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da yay›lm›fl ve da¤›lm›flt›r. Bu do¤al yay›l›fllar› içerisinde Abies taksonlar›, güney enlemlerinde yüksek da¤l›k bölgelerde, kuzey enlemlerinde ise düflük yükseltilerde ve hatta deniz seviyesindeki yerlerde saf veya kar›fl›k ormanlar kurarlar. As›l ürünü odunu yan› s›ra, kabu¤undan ve yapraklar›ndan elde edilen reçineden yararlan›l›r. Uzak Do¤uda, Abies firma ve A.homolepis Japonya’n›n de¤erli iki Göknar türüdür. Sibirya Göknar› (A.sibirica) Sibirya ve Türkistan’da genifl ormanlar kurar; Dünya kereste ticaretinde ön planda sözü edilen bir türdür. Amerika’da ka¤›t odunu veren Göknar türlerinin bafl rakibidir. Güney ve Orta Avrupa’n›n önemli bir orman a¤ac› ise Abies alba Gümüfli Göknar ve Avrupa Göknar›d›r. Ülkemizde ise Abies nordmanniana, A. bornmuelleriana, A. equi-trojani, A. cilicica olmak üzere 4 göknar türü ormanlar kurmaktad›r. BOTAN‹K ÖZELL‹KLER‹: Genç yafllarda piramidal ve orta yafllarda konik bir tepeye sahip, dallar› gövdeye çevrel dizilmifl, herdem yeflil, boylu orman a¤açlar›d›r. Kabuk aç›k gri renkli olup ince ve düzgündür, yafll›larda ise kal›n ve çatlakl›d›r. Tomurcuklar ço¤unlukla reçinelidir. Uzun sürgünler üzerinde sarmal olarak teker teker dizilmifl olan yapraklar, ›fl›¤a do¤ru yönelerek iki s›ral›ym›fl gibi tarakvari dizilifl gösterirler. Yapraklar ço¤unlukla iki yüzlü, yass› veya baz› taksonlar›nda ise dört köflelidir, saps›z veya çok k›sa sapl›d›r. Uçlar› tepe sürgünlerinde sivri, yan sürgün ve dallardakiler ise ço-

G

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

¤unlukla yuvarlak, küt veya kertikli baz› türlerde sivri bat›c›d›r; üst yüzleri hafif olukludur; alt yüzlerinde iki tane belirgin, gümüfli beyaz stoma bantlar› vard›r. Bu bantlar yard›m›yle göknarlar i¤ne yaprak bak›m›ndan kendisine çok benzeyen taksuslardan kolayca ay›rt edilir. ‹¤ne y a p r a k l ar s ü r g ü n l e r üzerinde uzun za man, 7-10 sene kal›rlar. Düfltü¤ü veya kopar›ld›¤› zaman sürgün üzerinde yuvarlak iç içe iki daire halinde çukurca bir iz b›rak›r. KÖK YAPISI: Göknarlar genç yafllardan itibaren kaz›k kök yaparlar. Toprak ve ›fl›k iste¤i: Toprak ve rutubet istekleri fazlad›r, ›fl›k istekleri azd›r, gölgeye dayan›kl›d›rlar; don lardan zarar görürler, kirli havaya özellikle zahirli gazlara karfl› duyarl›d›rlar.

D‹⁄ER ÖZELL‹KLER‹: Odunlar› yumuflak, kolay ifllenir, ifllendi¤inde düzgün ve pürüzsüz bir yüzey verir, güzel boya ve cila kabul eder. Selüloz, ka¤›t ve kibrit sanayinde önem tafl›r. ‹nflaatlarda binalar›n iç k›s›mlar›nda kullan›lmas› uygundur.

ÜCRETS‹Z ORMAN YANGINI ‹HBAR HATTI


ULUDA⁄ GÖKNARI Yeryüzünün baflka hiçbir yerinde do¤al olarak bulunmayan, ülkemize has (endemik) bir göknar türüdür . Prof. Bornmüller Ulda¤ Göknar›’n› ayr› bir tür olarak tan›mlam›fl ve buna atfen de literatürde Abies bornmuelleriana olarak adland›r›lm›flt›r. Uluda¤ Göknar› uygun koflullarda 3040 metre boylanabilen, herdem yeflil i¤-

(Abies Bommülleriana)

ne yaprakl›, birinci s›n›f orman a¤ac›d›r. Piramidal geliflme gösterir, tepeden tabana kadar çok s›k dall›d›r. Gövde kabu¤u gridir. Alt dallar› dallar› yanlara do¤ru yatay uzan›r. Yan sürgünlerinin ucundaki tomurcuklar reçinelidir. ‹¤ne yapraklar› parlak koyu yeflil renktedir. Yapraklar›n›n her iki yüzünde de gümüfli renkli stoma band› bulunmaktad›r.

KAZDA⁄I GÖKNARI Kazda¤› Göknar›’n›n yeryüzünde tek do¤al bulunufl yeri Kazda¤lar›’d›r. Ad›na çevresinde bulundu¤u tarihi Truva kentinin ismine atfen Abies equi-trojani denmifltir. Mitolojide de Odysseus’un Truva At›n› Kazda¤› Göknar›’ndan yap-

(Abies Equi-Trojani)

t›¤› söylenir. 30 metreye kadar boylanabilir, piramidal yap›dad›r. Tomurcuklar› bol reçinelidir. Genç yafllardan itibaren kaz›k kök yapar. Di¤er yerli göknar türlerine k›yasla büyümesi daha h›zl›d›r.

AVRUPA GÖKNARLARI Genel özellikleri: Güney ve Orta Avrupa’n›n da¤l›k bölgelerinde yetiflen bu Göknar türü uygun toprak ve iklim flartlar›nda 50-60 m.’ye kadar boy ve 1.80 m. çap yapabilir, 500 sene gibi uzun ömürlü olabilirler. Gençli¤inde dar-piramidal tepe, ileri yafllarda bozulur, yuvarlaklafl›r. Gövde kabu¤u gri-beyaz ve pürüzsüz, ileri yafllarda ise küçük pullar halinde çatlakl›d›r. Tomurcuklar› küçük yumurta biçiminde, reçinesizdir. Tomurcuklar yan sürgünlerin ucunda üçer üçer bulunur. Bu özelli¤i ile Türkiye’deki do¤al Göknar türlerinden kolayca ay›rt edilir. Yapraklar› 1.5-3 cm uzunlu¤unda, uç k›sm› küt veya kertiklidir; üst yüzleri parlak koyu yeflil, alt k›s›mlar›nda ise 2 adet stoma band› vard›r; a¤ac›n alt dallar›nda i¤ne yapraklar ço¤unlukla iki s›ral›, tarak fleklinde dizil-

(Abies Alba)

mifltir, üst dallarda ise i¤ne yapraklar sürgünün üst taraf›na do¤ru yönelmifllerdir, f›rça gibi dik dururlar; kozalak tafl›yan sürgünlerdeki yapraklar ise daha k›sa, daha dik ve nisbeten serttir. Kullan›m alanlar›: Odunu yumuflak, beyaz veya sar›mt›rak-beyaz renkli, yaz odunu belirgin; ormanda büyüyen a¤açlar›n odunlar›nda lifler düzgün, çal›flmas› kolay, düzgün yar›l›r, pürüzsüz bir yüzey verir. Evlerin iç k›s›mlar›nda kullan›ld›¤›nda uzun süre dayan›kl›d›r; fakat aç›k hava koflullar›nda, toprakla temas halinde olursa çok k›sa sürede çürür, bozulur. Odunlar› bafll›ca ka¤›t hamuru, ev inflaatlar›nda (iç k›s›mlarda), müzik aletlerinde, oymac›l›kta, bak›r sülfat ve di¤er koruyucular ile iyice emprenye edildi¤i taktirde telefon ve telgraf direkleri olarak kullan›lmaktad›r.

KAYNAKÇA Matarac› T., 2002. A¤açlar-Marmara Bölgesi Do¤al-Egzotik A¤aç ve Çal›lar›, TEMA Vakf› Yay›nlar› - Yay›n No: 39, ‹stanbul. Yalt›r›k F. – Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitab›, 2.Bask›, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 4265 / 465, ‹stanbul.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63


kitap ajandas› n OSMAN SÖ⁄ÜT

Araba Sevdas› RECA‹ZADE MAHMUD EKREM / ANT‹K YAYINLARI / 2008 Roman okumay› ihmal etmemek gerekir. Roman›n genellikle genç yafltaki insanlar ve kad›nlar taraf›ndan okunan bir edebiyat türü olmas› onun hafif, küçümsenecek bir edebiyat türü oldu¤unu göstermez. Roman okumayan insanlar›n hayata genellikle 'köfleli' bakt›klar›n›, ayr›nt›lar› atlad›klar›n›, düz mant›kla düflünmeye yatk›n olduklar›n› düflünürüm. Bunun için hayat›m›z›n her döneminde romanla arkadafll›¤›m›z› sürdürme gayretini göstermek durumunday›z. Hatta baz› meslek sahiplerinin roman okumalar›n›n daha da önem tafl›d›¤› düflünülebilir. Mesela ö¤retmen, doktor, siyasetçi gibi meslek insanlar›n›n roman okumalar› böylesi bir öneme sahiptir. Burada her yafltan ve her kesimden insan›n zevkle okuyabilece¤i bir romandan söz edece¤iz: Araba Sevdas›. Türk edebiyat›n›n servet-i fünun kufla¤› romanc›lar›ndan olan Recaizade Mahmud Ekrem'in en

önemli roman› olarak kabul edilen Araba Sevdas›, ironik ve mizahi anlat›m›, k›vrak üslubu, elefltirel gücü ile edebiyat›m›z›n en seçkin romanlar› aras›nda yer almaktad›r. Romanda Behruz Bey ad›nda, yar›m yamalak e¤itim görmüfl, Frans›zcas› da ayn› flekilde çat pat olan gösterifl merakl›s› bir gencin, bir vezirin o¤lunun gönül maceras› anlat›l›r. Babas›n›n ölümü ile büyük bir servete kavuflan Behruz Bey, Perivefl adl› bir k›za afl›k olur, fakat Bihruz'un baz› zaaflar›n› bilerek onunla alay etmek isteyen arkadafl›, Behruz'a afl›k oldu¤u k›z›n öldü¤ünü söyler. Behruz bir gün bir fayton içersinde afl›k oldu¤u k›z› aniden görür, ancak bu k›z›n afl›k oldu¤u k›z de¤il onun ablas› oldu¤unu düflünür. Roman, bu yanl›fl anlamaya dayal› iliflkiler etraf›nda hem i¤neleyici hem de e¤lenceli bir kurguyla ak›p gider. Henüz okumam›fl olan okuyucular›n bu roman› okumak için daha fazla gecikmemelerini sal›k veririz.

‹stanbul’u Anlamak TURGUT CANSEVER / T‹MAfi YAYINLARI / 2008 Mimari ve flehir kültürü üzerine çal›flmalar›yla tan›nan, A¤a Han Mimarl›k Ödülü'nü üç kez alm›fl olan, baflka ödülleri de bulunan Turgut Cansever, ‹stanbul'u Anlamak adl› bu kitab›yla gerek ‹stanbul gerekse flehircilik üzerine düflünenler için oldukça ufuk aç›c› ve heyecan verici bir esere imza atm›fl. Cansever'in mimari ve flehircilik üzerine yazd›¤› çeflitli yaz›lardan oluflan kitap, uzun y›llar›n birikimini içeri-

64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yor. Kitapta Bo¤aziçi, Haliç meselesi, bahçe kültürü, ‹stanbul'un kimi tarihi problemleri tek tek ele al›n›yor ve bunlara iliflkin çözüm önerilerinde bulunuluyor. Bu kitap, herkesten daha çok bilhassa yerel yönetimlerde görev yapan sorumlu ve ilgili kifliler taraf›ndan de¤erlendirilmeli, ‹stanbul kültürü, ‹stanbul flehircili¤i ba¤lam›nda mutlaka üzerinde dikkatle durulmal›d›r.


Uçufl Denemeleri ‹BRAH‹M TENEKEC‹ / PROF‹L YAYINLARI / 2. BASKI / 2006 ‹brahim Tenekeci'nin Uçufl Denemeleri kitab›, lezzet dolu denemelerden olufluyor. Günümüzün genç flairlerinden olan Tenekeci, denemelerine flair kiflili¤inin damgas›n› vuruyor. Ama bu, fliirsellikten, daha do¤rusu güzel sözden ibaret bir flair havas› diye anlafl›lmamal›. Tenekeci'nin fliirleri gibi yal›n, insana hükmeden de¤il dokunan, ba¤›rt›ya ve laf ebeli¤ine yüz vermeyen denemeler bunlar. Ama okudukça insan›n içini ayd›nlatan, ›s›tan denemeler. Ayr›ca bu denemelerin dünyas›nda bir Nuri Pakdil artsisti¤i hissediliyor. Ak›c› ve o kadar da düflündürücü. Pakdlil gibi günlük türünden de beslendi¤i görülen bu denemeleriyle Tenekeci, kiflili¤inin özgün taraflar›n› daha bir temayüz et-

Türkçe’ye Yans›yan Türk Kültürü DO⁄AN AKSAN / B‹LG‹ YAYINEV‹ / 2008 Bir dilbilimci olan Do¤an Aksan, kitab›nda Türkiye Türkçesini temel alarak Türk kültürünün temel kavramlar›n› ve özelliklerini belirlemeye çal›fl›yor. Türkçenin hem tarihi hem de mevcut lehçelerini dikkate alarak bu titiz ve önemli çal›flmaya imza atan Aksan, Türk kültürünün oluflumunu ve derinliklerini anlamak isteyenler için göz ard› edilmemesi gereken, özgün bir inceleme eseri ortaya koymufl. Dil ile toplum yaflay›fl› ve kültür aras›ndaki ba¤lar› merak edenler için ayr›ca dikkate de¤er bir nitelik tafl›maktad›r.

RAFTAK‹LER

tirmekle kalmayarak fliirinin ipuçlar›n› ve duyarl›k özelliklerini de burada belli etmektedir. fiu sat›rlar ne demek istedi¤imizi yeterince ortaya koymaktad›r san›r›m: "Dedemin kansere yakaland›¤›n›n ortaya ç›kt›¤› gün, evde kimsenin a¤z›n› b›çak açm›yordu. ‹lerlemifl diyorlard›, hiç umut yokmufl. Becerebildi¤im tek fleyi yap›yor ve bir sofra bezi gibi büzülüp yata¤›ma giriyorum Allah'›n bana verdi¤i bütün nimetleri ifltahs›z bir hasta gibi elimin tersiyle itiyor; gözlerimi daha ççok kapatarak hayat› protesto ediyorum. Ve uykunun bofl bir ka¤›da imza atmaktan farks›z olmad›¤›n› biliyorum. Çünkü o olmasa, hiçbirimizin gücü uykudan uyanmaya yetmez."

Hayat Müzikle Devam Eder SADIK YALSIZUÇANLAR / KAPI YAYINLARI / 2008 Hikayeci Sad›k Yals›zuçanlar, medya ve kültürel konulardaki çal›flmalar›yla da dikkat çeken bir yazar. Yazar, bu defa müzik üzerine bir kitab›yla okuyucusunun karfl›s›nda. Kitap, müzik hakk›ndaki teorik içeri¤iyle oldu¤u kadar, yerli ve yabanc› müzi¤e iliflkin bilgilendirici ve elefltirel içeri¤iyle de okuyucunun ilgisini çekecek bir özelli¤e sahip. Müzi¤in insanl›¤›n ortak lisan› oldu¤undan hareketle insan› kökenine ve asli kayna¤›na iletebilecek bir güce ve mahiyete sahip oldu¤unu ileri süren Yals›zuçanlar, fiebnem Ferah'tan Kudsi Erguner'e, Diyarbak›r'l› Celal'den Edith Piaf'a kadar çok genifl bir yelpaze içersinde müzik dünyas›na iliflkin yorumlay›c› de¤erlendirmelerde bulunuyor.

GÜZELL‹K UYKUSU (fiiir)

KARANLIKTA KAYBOLANLAR (Roman)

‹brahim TENEKEC‹ / Profil Yay›nlar› / 3. Bask› / 2008

Peter BLAUNER / Çev: Nefle OLCAYTU E Yay›nlar› / 2008

BALKANLAR’DA TÜRK ÇOCUK fi‹‹R‹ Haz›rlayanlar: Mustafa ‹sen, Reyhan ‹sen, A. Esra Kireççi Varl›k Yay›nlar› / 2. Bas›m / 2008

BAfiKA B‹R TAR‹H BAfiKA B‹R TÜRK‹YE Derleyen: Seyfi ÖNG‹DER / Ayk›r› Tarih Yay›nlar› 2. Bas›m / 2008

PRUT SEFER‹N‹ BEYANIMDIR Yeniçeri Katibi Hasan / Haz.Hakan Y›ld›z Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar› / 2008

YÜZYIL ÖNCE ANADOLU VE SUR‹YE fierafeddin MA⁄MUM‹ / Boyut Yay›nlar› / 2008

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


yemek

Brüksel Lahanal› Mantar HAZIRLANIfiI

MALZEMELER 4 kiflilik

n Yar›m su barda¤› zeytinya¤› n 15 adet arpac›k so¤an n 2 adet havuç n 1 kg taze mantar n 500 gram brüksel lahanas› n 3 adet biber

n 4 difl sarm›sak n Yar›m demet maydanoz ve dereotu n 1 çorba kas›¤› limon suyu n Kimyon, kekik, tuz

Bademli Keflkül MALZEMELER

66

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

n 1 litre süt n 200 gr toz fleker n 100 gr niflasta n 2 adet yumurta sar›s› n Çay kafl›¤›n›n sap›yla çok az vanilya n 1 kahve fincan› çekilmifl file badem

Tencereye ya¤› al›n. Temizlenmifl arpac›k so¤anlar›, küp biçiminde do¤ranm›fl havucu ekleyin. So¤anlar pembeleflene dek kavurun. Mantarlar› y›kay›p saplar›n› kesmeden bütün olarak, brüksel lahanas› ile beraber so¤anlar ilave edin. Sebzeler b›rakt›¤› suyu çekene kadar piflirin. Kiraz domatesleri de tencereye al›n. Biberleri irice do¤ray›p ekleyin. Gerekirse su ilave edin. 7-8 dakika piflirin, ince k›y›lm›fl sarm›sak, kesme seker, kekik ve kimyonu, limon suyu ve yeterince tuz ile tencereye ilave edin. Bu süre sonunda tencereyi ocaktan al›n ‹nce k›y›lm›fl maydanoz ve dereotunun yar›s›n› ilave edip kar›flt›r›n. Tencerenin kapa¤›n› kapat›p yeme¤i so¤umaya b›rak›n. Servis taba¤›na al›n. Üzerine kalan maydanoz ve dereotunu serpip servis yap›n.

HAZIRLANIfiI n Önce tencereyi oca¤›n üzerine yerlefltirin. Sütü içine koyun ve fleker ilave ederek kar›flt›r›n. n Süt kaynad›ktan sonra bademi ve vanilyay› ilave edin. n Niflastay› ayr› bir derin kab›n içine b›rak›n. n 2 adet yumurta sar›s›n› niflastan›n içine ilave edin. n Su ile niflastay› ezerek kaynamakta olan sütün içine a¤›r a¤›r kar›flt›rarak koyun. n 2 dakika kaynatt›ktan sonra ateflten al›p kaselere servis yap›n ve so¤umaya b›rak›n. n So¤uk servis yap›n.


yorum

Denizcilik ve kabotaj Üç tarafl› denizlerle çevrili bir ülkede yaflad›¤›m›z halde denizcili¤in imkanlar›ndan yeterince faydalanamayan bir millet olarak, denizlerimizin ne büyük bir zenginlik ve ne büyük bir kalk›nma potansiyeli oldu¤unu topluma anlatabilmemiz gerekiyor... n CENG‹Z ÖZKAN Kaptan Baflbakanl›k Denizcilik Müsteflarl›¤› ‹stanbul Bölge Müdür Yard›mc›s› abotaj, bir devletin kendi limanlar› aras›nda yolcu ve yük tafl›ma hakk›d›r. Frans›zca bir kelimedir. Egemenlik anlam›na gelir. Bir baflka deyiflle kabotaj, bir devletin, k›y›lar›ndaki deniz ticaretini kendi vatandafllar›n›m kendi bayra¤›n› tafl›yan gemilerde yapma hakk›n› ba¤›fllamas›. Bu hak, ilkin XVI. yüzy›lda ‹ngiltere taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Bu yüzy›lda ‹ngiltere, kendi k›y›lar›nda yük ve yolcu tafl›ma hakk›n›, yaln›z kendi vatandafllar›na ve ‹ngiliz bayra¤›n› tafl›yan gemilerde yapma hakk›n› tan›m›fl, baflka gemiler ve kimseler için bu hakk› tan›mam›flt›r. Herkesin bildi¤i gibi, baflta Cumhuriyet, Ulusal Egemenlik ve Çocuk, Gençlik ve Spor Bayramlar› olmak üzere birçok milli bayram›m›z mevcut. Bu milli günlerimizden biri de her y›l 1 Temmuz günü kutlad›¤›m›z Denizcilik Bayram›. Fakat, denizcilik camias›n› bir tarafa b›rak›rsak halk›m›z›n önemli bir bölümünün hâlâ böyle bir bayram›m›z›n varl›¤›ndan bile haberdar olmay›fl›, denizcili¤in önemini milletçe yeterince kavrayamad›¤›m›z› göstermesi bak›m›ndan pek çok dersler içermektedir. "Bu y›l 82’nci y›l dönümünü kutluyoruz" derken, bununla Denizcilik Bayram›’n› de¤il, Kabotaj Yasas›’n›n yürürlü¤e giriflinin 82’nci y›ldönümünü kastediyoruz. Çünkü, 'Denizcilik Bayram›' ilk kez 1 Temmuz 1935 tarihinde kutland›. O tarihte bayram›n isminde Kabotaj kelimesi yoktu. Daha sonra ka-

K

botaj kelimesi de eklendi ve 'Kabotaj ve Denizcilik Bayram›' ilk kez 1 Temmuz 1939'da kutland›. Dolay›s›yla, bir bak›ma, bu y›l Denizcilik Bayram›’n›n 73, Denizcilik ve Kabotaj Bayram›’n›n ise 77’nci y›ldönümünü kutlad›¤›m›z› söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Denizcilik ve Kabotaj Bayram›, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk›nda Kanun’da yer almamaktad›r. Bu Kanun’un 5. maddesi flöyle: "27/05/1935 tarihli ve 2739 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk›nda Kanun ile bu Kanunda de-

¤ifliklik yapan kanunlar yürürlükten kald›r›lm›flt›r." Böylece, Denizcilik ve Kabotaj Bayram› da yürürlükten kald›r›lm›fl oluyordu. Bununla birlikte, söz konusu bayram, "Kabotaj Bayram›" ad› alt›nda idari bir tasarruf, kültürel bir etkinlik olarak devam ettirilmifltir. Denizcilik camias› olarak, ülkemizde maalesef zay›f oldu¤unu gördü¤ümüz denizcilik sevgi ve bilincinin canl› tutulmas› için böylesi etkinliklerin gerekli oldu¤una inan›yoruz. Bu yüzden, May›s 2005’te Kabotaj Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Tasar›s› ile, ‘Kabotaj Bayram›’ ad› alt›nda sür-

dürülen idari uygulaman›n ‘Denizcilik Bayram›’ olarak adland›r›lmas›, böylece idari uygulaman›n yasal hale getirilmesi ve süreklilik kazand›r›labilmesi hükmü getirilmifl, 1 Temmuz'un Denizcilik Bayram›, takip eden 6 günün de Denizcilik Haftas› olarak kutlanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu nedenle, geçmifl bir tarafa b›rak›l›rsa, flu anda asl›nda Denizcilik Bayram›’n›n henüz 4’üncü y›ldönümünü idrak etti¤imizi söyleyebiliriz. Bu bayram, iki aç›dan önem tafl›yor: Birincisi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u 1500’lü y›llarda Akdeniz’e hakim bir devletken, 1900’lü y›llara gelindi¤inde limanlar›m›zdaki kabotaj hakk›m›z› bile kaybetmifl durumdayd›k. Kabotaj hakk›, milli egemenli¤in bölünmez parçalar›ndan biridir. Dolay›s›yla, Kabotaj Yasas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i 1 Temmuz 1926 tarihinin bir flekilde hat›rlarda tutulmas› ve öneminin kavranmas› için her y›l 1 Temmuz günü çeflitli etkinlikler yapmak önem tafl›maktad›r. Milli egemenli¤imizin öneminin anlafl›lmas› ve milli fluurun zihinlerde yaflat›lmas› için böylesi anma etkinlikleri gereklidir. ‹kinci olarak, üç tarafl› denizlerle çevrili bir ülkede yaflad›¤›m›z halde denizcili¤in imkanlar›ndan yeterince faydalanamayan bir millet olarak, denizlerimizin ne büyük bir zenginlik ve ne büyük bir kalk›nma potansiyeli oldu¤unu topluma anlatabilmemiz gerekiyor. Bunun için de böylesi etkinlikler önemli f›rsatlar sunuyor. O nedenle, toplumumuza denizcilik sevgi ve bilincini üst düzeyde kazand›rmak, denizcili¤i Türk’ün milli ülküsü yapmak ve onu az zamanda baflarmak için çok çal›flmal›y›z.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

67


kültür D‹VAN-I LÜGAT-‹T TÜRK’TEN SEÇMELER - Bütün ümlü¤ kanca bolsa olturur

fialvar› sa¤lam olan nereye istese oraya oturur. - Çakflak üze ot bolmas, çakrak bile ubut bolmas

Tafl üstünde ot olmaz, yanflak kiflide ar olmaz. - Emgek eginde kalmas

S›k›nt› ebedîyen s›rtda kalmaz. - Erdem bafl› t›l

Faziletin bafl› dildir. - Erge muñ tegir, tag señiriñe yel tegir

Kifliye keder de¤er, da¤ doru¤una rüzgâr de¤er. - Er sözi bir, eyer köki üç

Er kiflinin sözü bir, eyerin ba¤› üç olur. - Esende ebek yok

Selâmetde acele yokdur. - Kan›g kan bile (birle) yumas

Kan› kan ile y›kamazlar. - Keñeflli¤ bilig üyreflür, keñeflsiz bilig obraflur

Dan›fl›lm›fl bilgi güzelleflir, dan›fl›lmam›fl bilgi y›pran›r. - Kim kür bolsa köbez bolur.

Kuvvetli olan kabaday› olur. - Kulak eflitse köñül bilir. Köz korse üyik kelir.

Kulak iflitse gönül bilir, göz görse sevinç gelir.

68

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

- Küç eldin kirfle toru tüñlüktin (tünlükten) ç›kar

Zorbal›k yurda girse, töre bacadan kaçar. - Künde irük yok, be¤de k›y›k yok

Güneflde gedik yokdur, beyde caymak yokdur. - Sab›n sagrakka tegir

Sözle, tatl› dille sürâhiye eriflilir. - S›namasa ars›kar, sak›nmasa utsukar

S›namayan aldan›r, sak›nmayan yutulur.


aktüel

Üç Aylar’› nas›l de¤erlendirelim? Sonsuz flefkat ve merr›nda eydimiz k dua r m›zda rek, P ber Efen a ulaflt›kla n’› hakk› tur" diyere at ve Kadi e d e a t m r hamete sahip olan Allahu fl y i b n a e u a . a a m g B v l fi m ü a o , u l› k i b e si ac okuya n flefaatin A.S.) Receb’i v amazan’a anda Mi’r ir müjdeci hme. Teala, sene içinde kullar› S m ( i r i e ! bizi R › zam (sas)’ n de b ân-› K gin ra ah’›m için gönül dünyalar›nda l Kur’ Efendimiz . ek "All arek k›l ve içinde ayn dilimlerini -› Hak en ulundu¤u r o e b n l ü o b adeta bir manevi hamle yap1. B gamber relim k›lal›m. t›m›z› düfl müb di. Bu ay k zaman ede Cena melede b i ise Mir geti r y r a a s c re 2. Pe ü selâmla e namazla ›z› ve gidifl malar› ad›na baz› özel gün ve ederle gibi müba rd›r. Bu ge iretiyle mu ›n 27. gece rdiven", su ü t l i z f â i e m a f n l › s ü › ¤ v a c a m e y y a s i n " a a s ec n m geceler yaratm›flt›r. Bu özel zaO’na aza veya derilifl am ünleri vbe ve is- G gaib" gece ip sonsuz ifltir. Recep › itibar›yla a gelmekte g i l t n K e ö e s d e n k g R ka › 3. t m › e " e l r man dilimlerinde Cenab-› n ç i a r i e a r a l y l l e m ve ge na uzuruna cel ub nya nal›m. e a e e t m b l ü i m s m e D i n i e i l l " g . ç e u h 4 tiy Hakk’›n rahmet esintileri sa¤anak bulu ünahlar i müzden akam eye b rac, k kk’›n ol bol ürde lü g in gec dili’dir. Mi n yüksek m enab-› Ha ara b ç l i n sa¤anak ya¤maktad›r. fiu günlerde a tefekk ledi¤imiz imi ve gön s n Kan miz C r", "e imiz i 5. ‹fl tine sam bu zaman dilimlerinden "üç aylar"a te- rac selecek ye eygamberi evdi¤ e s e d n k . i m a r r k r "yü gecede P ünle ok kavuflman›n sevincini yafl›yoruz. Mayu hü a bulunal›m i olufltura pek ç elirli g s Bu b d n e . i t r r ç s i n i a i › l f d n n ¤ a a ka ti lum oldu¤u üzere halk›m›z aras›nda d fta amaz ifade etme aran - m›flt›r. Bir du z ek ha R . r a 6 e a n r d i u e i n d . Arabi aylardan Recep, fiaban ve Ramald n ler I fiaban ay› verildi¤in r. Berat keY r gün peflinde o ve edelim eri de¤erle A e a ¤ i u N d d zan aylar›na "üç aylar" deniyor. Üç aylar, al› ma ün m. cel fiABAimiz (S.A.S.),u aya bu ismtinKandili vardz›ap veren s›7. Ge maz› k›lal› h Resulü’n › hay›r yap oruç tutm addi y›lda ancak bir defa aç›l›r ve üç ay boyunAlla aml d na adar Efend ›ld›¤› için b inde Bera n, ruha a tedir. Bu ra m heccü u günlerde unu ve dev ildi¤imiz k an insanla ca devam eder. ‹stifade edebilenlerin çok ek uçta da¤ çeris l B b ço 8. ttu¤ de tuta hay›r aban ay› i at edilen s lar›na gelm n al›nm›fl a u t t h ç . u u fley kazand›¤› bu pazar› kaç›ranlar gelecek z i n fi a s da em Biz k or eliy tedir. "borçtan, i ak" man i Mahfuz’ irilmeye ha ço örüyoruz. r nispetind sevindirm mevsimi beklemek zorundad›r. Tabii ömürlem l , ind si tu vh g › la a- lime ardan kur Kerim, Le semas›na tine pek ¤unu eki imkan arak onlar m " ri yeterse. Öyleyse yap›lacak ifl, bu mevsimi çok n e a ›l d n si hürm r’an-› li, ihs dünya e- k›nt elimiz larda bulu iyi de¤erlendirmek, bunun için de onu elimize de¤er na göre R - gecede Ku n halinde e bu gece Berat Gece , i m l › t d e r l u a m ü e e p t y B ‹ y d y e › ü . e b geçen son f›rsat olarak kabul etmek. Üç aylar f›rGECEaS¤bet edilen,inkin ço¤uludurlu, k›ymetli vmeanas› ve bir nbm›flt›r. Bu seand›¤› için gec B ‹ A sat günleridir, çok bereketli bir kazanç mevsimiG RE ib, "çokça r ibe kelimes ve ihsan do ken gece" ep, fia- baflla ünah ba¤›fll dir. Bu günlerde müminler, birbirleri ile tebrikleflRega elen Rag "çok lütuf mesi gere olan Rec i cu- çok g fltir. n bey meli, birbirlerini yemeklere ça¤›rmal›, çocuklar seilmi diril flhur nce; ›na g nalar cesi denili i de¤erlen r diye me ilk perflem nda Ra- den YI olan RamazfaaA e a y l N vindirilmeli, fakirlerin gönlü al›nmal›, ihtiyaç sahiplen a i › G y n A m a › k b u Z s en ço ay üç gai › za s›nda üyük, i, ayn Recep RAMyAlar›n sonuncaun› ve aylar›nn nazil rinin ihtiyaçlar› giderilmeli, anne-baban›n, ihtiyarlar›n ¤eri b r. Halk ara ylar›ndan gaib Geces a e Üç a ay›n sult da Kur’a ruç ›l› dualar› al›nmal›, has›l› bu aylar daha canl› ve daha veanlafl Ramazan cesi olan R ir. u ay n bir nca o d e e i s g rimli yaflanmal›d›r. ‹lahi rahmet, semam›z› kaplad›¤› za- ay›, o dir. Zira b e ay boyu k ban v a¤layan lk haberci e t e i v s v b i man onu hayat kayna¤› ya¤murlar gibi lütuflar, ihsanlar, " ziletli a bafllam›fl ›flt›r. azim maya ay›n›n da ep, "t z›rlanmak c ay e n l›nm R a m l ikramlar ve hediyeler takip eder. Böylece gelen rahmet z ma olan y" ve "ha gelmek- o ak farz k› I i Y k l i A a m ›n damlalar› günahlar›m›zdan, gafletimizden dolay› kirleRECEP Üç aylar rim olunan manalar›na t e d i r . tut nen manevi hayat›m›z› da temizler.

YIZ? I L A PM NE YA

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

69


pratik bilgiler Sirke ile Sirkeye mucize su diyebilir miyiz bilmiyorum. Nerede bir sorun varsa orada sirke olmas› yeterli. Salatay› bile güzellefltiren sirkenin cild dostu oldu¤unu duydunuz mu?Ifl›l ›fl›l parlayan ve her zaman bak›ml› bir cildiniz olmas›n› istiyorsan›z; bir çay kafl›¤› sirkeyi dinlenmifl flifle suyuna ilave edin ve yüzünüzü öyle y›kay›n. Ayr›ca banyo suyuna 3-4 yemek kafl›¤› sirke döküp, içinde 10 veya 15 dakika kald›¤›n›zda

güzelleflin bedeniniz canlan›r. Sirke ile yap›lan bak›m›n di¤er yararlar› ise flöyle s›ralanabilir: Küçük k›lcal damarlar içindeki kan dolafl›m›n› h›zland›r›p cildi nemlendirir. Antiseptik özelli¤i nedeniyle enfeksiyona neden olan bakteri, virüs veya mayalar›n h›zla ço¤almas›n› engeller. Cilt yüzeyindeki afl›r› ya¤l› bezeleri azalt›r. Pullanma veya soyulma sorunlar›na karfl› etkilidir. Cildin ph seviyesini düzenler.

a... s r o ›y ›k s › b a k k a y A

rekkat edilmesi ge Herkes için en di aAy k. re b› olsa ge ken giyim ayakka s›k › tarafa, aya¤ ¤a yak›flmas› bir ra, nas›ra nemamas›, manta en önemli den olmamas› akkab›lar›yönleri. E¤er ay rsa: Bir n›z aya¤›n›z› s›k›yo alkolü bardak saf ine ayakkab›n›z›n iç ine ris de dökün. ‹yice riDe . yedirin ve giyin aç›lacakt›r. si aya¤›n›za göre

Taze ceviz lekesi

H He ep piim miizz kkuurruu c ce evviizz yye erriizz d de e tta azze ec ce evviizz yyiiyye ennlle err b biilliirr,, c ce evviizzii kka ab buu¤ ¤uunnd da ann sso oyya arrkke enn e ellle erriim miizz yye em m-fl i l o l u r . T a z e c e v i z l e k e s i n i e l d e n ç › k a r m a k i ç in, yye eflil olur. Taze cev eller önce bir iki dakika kadar sirkeye bat›r›lm›flfl b biirr p pa am muukklla ao ovvuulluurr.. SSo onnrra ad da a sso o¤ ¤uukk ssuuyylla ao ovvuulluurr vve e yy››kka ann››rr.. ‹‹flfltte eb buu kka ad da arr..

Pilav her daim s›ms›cak... Pirinç pilav› sofralar›n demirbafl›d›r. Yaz, k›fl modas› geçmez. Hele yan›nda kankisi kurufasulye varsa, oooo..! Ancak bir sorun var. Diyelim ki, kurufasulye var ama pirinç pilav› dünden kalm›fl. Is›tmak gerek. Yaln›z ›s›t›rken, pirinçler tane tane olsun istiyoruz. Nas›l olacak? Pilav ›s›t›l›rken, tencereye biraz su dökmeniz yeterli.

70

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Fermuar için kurflun kalem Baz›lar›m›z için fermuar s›k›flmas› da bir derttir ve üstesinden gelinmelidir. Özellikle eflofman fermuarlar› bazen s›k›fl›r ve onu açmak çok uzun sürebilir. Size basit bir öneri, fermuarlar s›k›fl›rsa, kurflun kalemle fermuar difllerinin üzerini karalay›n. ‹fl olsun bitsin.


Sandviçler taze kals›n Yaz geldi, art›k öyle a¤›r yemekler yemek yok. Evden ç›karken yan›n›zda evde yapt›¤›n›z sandviç alabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, ‘iyi de bunlar ö¤leye kadar taze nas›l saklan›r’? Çok basit. Ekmek içi ile haz›rlanm›fl sandviçleri, üst üste koyarak, nemli ve iyice s›k›lm›fl bir peçeteye sararsan›z, uzun zaman taze olarak muhafaza edebilirsiniz.

Bal›¤a limon s›k, kokmas›n Yaz mevsimi bal›¤a en uzak oldu¤umuz mevsim. K›fl mevsiminde yaz›n yeriz diye derin dondurucuya koydu¤unuz bal›klar› ç›kartman›n zaman›. Tek sorun, koku. Derin dondurucudaki bal›klar ç›kar›nca kokmaya bafllar. Bunu önlemenin yolu, bal›¤›n içine limon s›kmak.

Su leke yapar m› demeyin? Yapar..!

Ütüsonras› sonras› Ütü parlamalara parlamalara dikkat dikkat Öncelikle, kumafl parlamas›n› önlemek için, ütülerken giysinin üzerine ütü bezi serin. Ancak, giysi zaten parlam›fl durumdaysa, flu aflamalar› izleyerek par›lt›y› azaltabilirsiniz: Ütü bezini suya bat›rarak s›k›n. Nemli ütü bezini parlayan bölüme sererek ütüleyin. Bu bölüm tamamen kuruyana kadar bu ifllemi tekrar edin. Yumuflak bir f›rça kullanarak kumafl›n yüzeyini kabart›n.

Baz› ipekli, yapay ipekli ve yünlü kumafllarda su lekesi oluflabilir. Bunlar› ç›karmak için, lekeli bölümü içinde su kaynamakta olan bir çaydanl›¤›n buhar›na tutun. Suyun kumafla s›çramas›na önlemek için çaydanl›¤›n a¤z›n› bir parça tülbentle kapat›n. Kumafl›n nemlenmesini sa¤lay›n, ancak ›slanmas›na izin vermeyin. Nemini bütünüyle yitirmeden ç›rp›p ütüleyin ve (e¤er mümkünse) ayn› cinsteki bir parça kumafl› üzerine sürtün. Ayn› kumafl mümkün de¤ilse, benzer bir kumafl› kullanabilir veya parmaklar›n›z› ya da bir kafl›¤› kumafl›n üzerinde hafifçe gezdirebilirsiniz. Böylelikle su lekeleri yok olacakt›r. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

71


sa¤l›k n Op. Dr. Bar›fl BA⁄BANCI ‹STANBUL HOSP‹TAL Çocuk Cerrahisi Uzman›

Çocuk Cerrahisi Uzman› Bar›fl Ba¤banc› uyar›yor:

Sünnet san›ld›¤› kadar basit bir ifllem de¤il! “Sünnet mutlaka hastane ortam›nda, steril bir alanda yap›lmal›. Meslek hayat›m›z boyunca sünnet sonras› çok ciddi yaralanmalar karfl›m›za ç›kt›. Baz›lar›n›n sonuçlar› ne yaz›kk› pek iç aç›c› olmad›.”

O

kullar›n kapanmas› ile beraber, çocuklar›n› sünnet ettirmek isteyen ailelerin kafas›nda birçok soru oluyor. Bu konuda biz de aileleri bilinçlendirmek ad›na ‹stanbul Hospital doktoru Uzman Doktor Bar›fl Ba¤banc›’dan bilgiler ald›k... Sünnet asl›nda küçük bir ameliyat veya bir cerrahi giriflim. Fakat y›llar boyu doktor haricinde birçok kifli ve meslek sahibi taraf›ndan da yap›ld›¤› için, kimi aileler taraf›ndan çok basit olarak alg›lanmakta, kulak delme gibi basit bir ifllem olarak de¤erlendirilmektedir. Ama iflin asl› öyle de¤il tabi ki. Meslek hayat›m›z boyunca sünnet sonras› çok ciddi yaralanmalar karfl›m›za ç›kt›. Baz›lar›n›n sonuçlar› ne yazik ki pek iç aç›c› olmad›. Bunlar› gören biri olarak sünneti hep ciddi bir giriflim olarak görmüflümdür. Ben

72

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ailelere flaka ile kar›fl›k flöyle derim hep, baz› organlar›m›z tek baz›lar› çift. Yani tek organlar›n yede¤i yok. Bu da çocu¤unuzun uzvunu bu iflin e¤itimini alm›fl birine emanet etmelisiniz anlam›na geliyor tabiî ki. En iyi sünnet olma yafl› konusunda asl›nda pek çok görüfl var. Örne¤in yenido¤an döneminde sünnet son zamanlarda pek bir moda oldu. Ama ben özellikle ilk 2 ay sünnet yapmamaya çal›fl›yorum. Özell›kle 4-6 yas aras› sünnet önerilmemekte. Asl›nda sünnet, çocuklar›n ço¤u için büyük bir travma. Zaman geçtikce, sürekli konuflulan bir konu olmas›n› takiben çocuk sürekli sünneti düflünüyor ve korkusu ciddi boyutlara ulaflabiliyor. Onun için çocuklar›n iç dünyas› aç›s›ndan küçümsenmeyecek bir öneme sahip.

Cerrahi estetik sünnet ortalama 15 dakika süren bir ifllem. Steril flartlarda yap›lmas› mutlak gerek. Yani kullan›lan cerrahi aletlerden, ifllem bölgesinin iyi mikrops›zlaflt›r›lmas›ndan tutun da kullan›lan eldivene kadar. Sünnet, lokal ve genel anestezi alt›nda yap›labilmekte. Yani ya sadece o bölge uyuflturuluyor yada f›t›k ameliyat›nda oldu¤u gibi genel olarak uyuyor çocuk. Ama verilen narkoz büyük ameliyatlarda oldu¤u gibi derin bir narkoz de¤il tabi daha yüzeyel bir narkoz. Bizim önerimiz asl›nda sünnetin genel anestezi alt›nda olmas›. Bu hem sünnetin daha temiz koflullara sahip olan ameliyathane flartlar›nda olmas›n› sa¤l›yor, hem çocuk ruhsal olarak hiç etkilenmiyor, hem de yap›lan iflin kalitesi aç›s›ndan büyük avantaj.


Ama, dedi¤im gibi gerek, toplum taraf›ndan basit bir ifllem olarak alg›nan sünnet için çocuklar›na anestezi verilmesini istememeleri, gerekse maliyeti artt›rmas› aileleri lokal anestezi alt›nda sünnete yönlendirmekte. Burada bize de ailenin karar›na sayg› duymak düflüyor. Ben burada mutlaka sünnet öncesi muayene önermekteyim. Bu muayene esnas›nda çocuklarda uzuv yap›s›n›n normal olup olmamas›na (ki baz› anormal yap›l› uzuvlar da sünnet yapmamak gerekir), yumurtalar›n›n durumuna, kas›k f›t›¤› olup olmad›¤›na bakmak laz›m. Ayr›ca sünnetin lokal anestezi ile mi, genel anestezi ile mi olaca¤›na doktor ile aile ortak karar vermeli. - Biraz da çocuk cerrahisi branfl› hakk›nda k›saca bilgilendirirmisiniz bizi… Çocuk cerrahisi, anne karn›ndan ergenli¤e kadar, çocuklar›n kar›n içi, gö¤üs içi ve genital bölge hastal›klar›n› ve ameliyatlar›n› içine al›r. Çocuk cerrahisi uzman› çocuk ameliyat ve muayene etme e¤itimi alm›flt›r. Bunu özellikle niye söyledim. Eriflkin cerrahlar› da, yani genel cerrahi doktorlar› da çocuklar› ameliyat edebilmekte. Bu nedenden dolay› aileleri bu ameliyatlar› çocuk cerrahi uzman›n›n oldu¤u bir hastanede, çocuk cerrahi uzman›na ameliyat ettirmelerini öneriyorum. fiimdi de çocuk cerrahisinin ilgi alan›na giren bu hastal›klar› size özetleyeyim. n Tüm çocuk f›t›klar›, hidrosel dedi¤imiz halk aras›ndaki ad› ile yumurta da su toplanmas› veya su f›t›¤› n ‹nmemifl yumurta (testis) veya yukar› kaçan (utangaç) yumurta veya yerinde görünmeyen yumurta n Çocuklarda kar›n a¤r›s›, kab›zl›k n Erkek çocuklar da yumurtan›n (testis) flifllikleri, acil ameliyat gerektiren

yumurta ameliyatlar›. (yumurtan›n kendi etraf›nda dönmesi gibi) n K›z çocuklar da yumurta (over) hastal›klar› (kist, yumurtan›n kendi etraf›nda dönmesi) n Uzvun do¤umsal veya sonradan olan hastal›k ve ameliyatl›k durumlar› (Hipospadias veya do¤ufltan sünnetlilik gibi) n Sünnet n Yan›k n Çamafl›r suyu, ya¤ çözücü içme gibi durumlar. n Çocuklarda kaka ve çifl kaç›rma

n Çocukluk yafl› tümörleri. n Yenido¤an Yo¤un Bak›m Müdahaleleri. - Biraz da kendinizden bahseder misiniz? 1998 y›l›nda Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mezun oldum. Van’da 2 y›l Verem Savafl Dispanseri Hekimi ve Cezaevi hekimi olarak görev yapt›m... 2000 y›l›nda Gazi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nü kazand›m. 2005 y›l›nda çocuk cerrahisi Uzmanl›¤›n› alarak Batman Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastanesi’nde

problemleri. n Apandisit veya barsak dü¤ümlenmesi gibi kar›n içi ameliyat gerektiren durumlar. n Çocuklarda travma. n Çocuklarda idrar yolu enfeks›yonu, böbrek ve idrar yollar› anormallikleri. n Bafl ve boyundaki kitleler, boyunda e¤rilik. n Do¤umsal malformasyonlar.

göreve bafllad›m. ‹ki y›l boyunca Batman’da ortalama 2000 ameliyat yapt›m, 20.000 civar› hasta muayene ettim. Mecburi hizmetimin bitmesini takiben 2008 Nisan ay›nda Özel ‹stanbul Hospital’de göreve bafllad›m. 10 y›ll›k meslek hayat›m boyunca birçok yurt içi ve yurt d›fl› kongre ve programlara kat›ld›m.

‹STANBUL HOSP‹TAL: 0212 698 30 70

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

73


otomobil otomabil

Peugeot ailesinin son üyesi TEPEE Mepa Otomotiv’de Otomobil dünyas›nda yeniliklerin öncüsü olarak gösterilen Peugeot yeni bir baflar›ya daha imza att›. Hem ifl, hem de aile arabas› olarak kullanmak isteyenlerin gözdesi olacak TEPEE’yi piyasaya süren Peugeot, hafif ticari araç konusunda s›n›f atlad›. fi›kl›¤›, kullan›m kolayl›¤›, büyüyen boyutlar›, yak›tta cimrili¤i ile herkesin hayran olaca¤› yeni TEPEE’yi, Mepa Otomotiv’de görebilir, deneme sürüflü keyfi yaflayabilirsiniz.

TÜRK‹YE pazar›na ilk kez 1997 y›l›nda sunulan Peugeot Partner ticari araç ailesinin son üyesi Tepee sat›fla ç›kar›ld›. Tepee, hafif ticari araç pazar›n›n bundan sonraki görünümü üzerine ipuçlar›n› bar›nd›ran bir model olarak rekabete kat›ld›. Sahip oldu¤u yenilikçi özellikleri, modülerli¤i ve büyüyen boyutlar› ile Tepee, Peugeot bünyesinde çok amaçl› kullan›ma uygun araçlar›n da konsept ismi olarak kullan›l›yor. Tepee'de genifl iç alan, genifl bagaj alan›, üç ba¤›ms›z koltuk, çok say›da eflya bölmesi gibi özellikler de art› olarak dikkat çekiyor. Tepee'de 1.6 it HDi motor ailesinin 75, 90 ve 110 beygir güçlerine sahip üç ayr› versiyonu da sunuluyor. Partner ailesinin yeni serisi Tepe'de fiyatlar 27.450 liradan bafll›yor. Comfort versiyon 75 hp'lik motora sahip. Premium versiyon 90 beygirlik araç ise 31.700 liral›k fiyata. Konfor ve güvenlikte daha yüksek standartlar›

74

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

sat›n almay› sa¤l›yor. Premium Jiv Pack 90 hp arac›n fiyat› ise 33.700 lira. Mepa Otomotiv de Yeni Peugeot Partner Tepee de test sürüflü yapabilir arac› inceleme flans›na sahip olabilirsiniz.


okurlardan Yaln›zl›k treni D›flarda ya¤mur ya¤›yor, ard›ndan belki kar. ‹nan emin bir yerde solmayan hat›ran var. Gecenin sabah›nda, ben gecenin koynunda Yar yar, inan emin bir yerde solmayan hat›ran var Hani sevgilide mutluluk var. Hem sende, hem de bende özlem var. Gecenin sabah›nda günefl de do¤ar Yar yar, inan emin bir yerde solmayan hat›ran var. Yolculuk ‹stanbul’dan, Erzurum’a Trende yaln›z›m, yaln›zl›k var. Ya¤mur ya¤›yor, ard›ndan belki kar. Yar yar, inan emin bir yerde solmayan hat›ran var 1978 ERZURUM

Enver fiENGÜL ‹nflaat Yük. Müh.

Biz gençlik Gelece¤in simgesiyiz biz gençlik, Milletimizi uygarl›¤a tafl›yan yol, Ülkemizi bafl›m›zda tafl›r, yüceltiriz, Medeniyetin temeliyiz, biz gençlik. Baflar› anahtar›n›n sahibiyiz. Yarat›c›l›kta gelece¤i yönlendiririz. Toplumu ayd›nlatan kocaman bir günefl, ‹catlar›n sahibiyiz biz gençlik. Herkes sahip ç›kmal› gençli¤e, Gençler de¤er vermeli sevgiye, Yenili¤e afl›k genç nesillere, Çaba göstermeli milletçe…

Rabia YILMAZ Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 9B

Ram olan ruhlar Yari dile düflürmek ne ay›p! Müflis, Hevese aflk der adaml›ktan cay›p. Harcar mahremini medeniyet say›p. Haysiyete sahip niyet kay›p.

Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- Ayfle ELVER 2- Hakan UZUN 3- Eyüp Toklu

Eyvah! Yere düflmüfl ar, arfla ç›km›fl meta. Tene can, kalbe gönül edilmifl feda. Kulaklar duymaz olmufl, bir hofl seda. Bu, ne hayas›z hal! Ne edepsiz eda! En pervas›z kahkaha buhran kokar. Her ilan-› aflk yalan tadar. Bu hayat, ne Allah’a ne kula yarar. S›zlar, bedene ram olan ruhlar.

Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr

O¤uz DEM‹RC‹


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

KÜNYE YAPIM YILI 2007 YÖNETMEN Luc Jacquet SENARYO Luc Jacquet Eric Rognard GÖRÜNTÜ YÖNETMEN‹ Eric Dumage Gerard Simon OYUNCULAR Isabelle Carre, Thomas Laliberte

ARKADAfiIM T‹LK‹ 10 yafllar›nda küçük bir k›z da¤lar›n eteklerinde bir köy evinde yaflamaktad›r. Sonbaharda bir gün, orman›n içinden bisikletiyle okula do¤ru giderken yavru bir tilkiyle karfl›lafl›r. ‹nsanlara al›fl›k olmayan tilki küçük k›zdan kaçar. Ancak küçük k›z tilkiyi tekrar görmek için güçlü bir is-

Horton KÜNYE YAPIM YILI 2008 YÖNETMEN Debra Hayward Steve Martino SENARYO Ken Daurio Cinco Paul MÜZ‹K John Powell SESLEND‹RENLER Jim Carrey, Steve Carell, Selena Gomez, Jonah Hill, Isla Fisher, Dan Fogler, Will Arnett, Dane Cook, Carol Burnett

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Birgün fil Horton bir toz zerresinden gelen yard›m 盤l›¤› duyar. Kimseyi görmemesine ra¤men ona yard›m etmeye karar verir. Görünce anlar ki , toz zerreci¤i Kimlerflehri’nde yaflamaktad›r. Horton, Kimler ve onlar›n evini korumaya yard›m etme karar› al›r. Ancak toz zerreci¤ine karfl› ç›kanlar›, Horton bir anda kendi karfl›s›nda bulur. Çocuklar›n çok severek izleyece¤i bir animasyon.

tek duyar ve tilki ile arkadafl olmak ister. K›z bu vahfli hayvan› evcillefltirmeye çal›fl›nca ifller ters gitmeye bafllar. Sürükleyici bir çocuk filmi. Okul tatilindeki çocuklar›n do¤ay› sevmesi için ilginç bir film. Çocu¤unuzla birlikte de izleyebilirsiniz.


n MUSTAFA AKADA

WANTED

T‹YATRO

Kibarl›k Budalas›

KÜNYE YAPIM 2008 YÖNETMEN Timur Bekmambetov SENARYO Michael Brandt Derek Haas GÖRÜNTÜ YÖNETMEN‹ Mitchell Amundsen OYUNCULAR Angelina Jolie Morgan Freeman James McAvoy Terence Stamp Thomas Kretschmann Kristen Hager David O’Hara 25 yafl›ndaki Wesley Gibson hayattan nefret eden zay›f ruhlu ve tembel bir genç adamd›r. Hayattan nefret etmek için iyi ve güçlü gerekçeleri de vard›r, çünkü yapt›¤› her iflte baflar›s›zd›r. Eziktir, kaybedendir, itilir, kak›l›r, hayatta baflar›s›zl›¤›n yaflayan örne¤idir. Çal›flt›¤› iflyerinde tüm çal›flma arkadafllar›n›n gözü önünde patronu taraf›ndan azarlan›r ve küçük düflürülür. Evindeki durum da farks›zd›r. Wes sürekli kaybetti¤i ve afla¤›land›¤› için çareyi yüksek dozda panik atak ilaçlar› kullanmakta bulmufltur. Fox market al›flverifli esnas›nda Wesley ile karfl›lafl›r ve onu yan›na al›r. O andan itibaren Wes'in uzun süredir kay›p oldu¤u için art›k unutulan babas›n›n da “Kardefllik” adl› bir gizli örgüt için çal›fl›rken öldürüldü¤ü ortaya ç›kar. Yüzy›ll›k bir geçmifli olan ve e¤itimli suikastçilerden kurulu Kardefllik örgütünün ifllevi, kaderin önüne geçilemez emirlerini yerine getirmektir. ‹lginç bir film...

YAZAN: Moliere YÖNETMEN: Hakan Alt›ner KOSTÜM: Türkan Kafadar IfiIK: Cengiz Özdemir YAPIMCI: ‹pek Kad›lar Alt›ner OYNAYANLAR: Haldun Dormen, Tar›k Papuççuo¤lu, Ebru Cündübeyo¤lu, Özlem Çakar, Abdül Süsler, Elif Çakman, Dilek Aba, Oral Özer, Erez Ergin Köse

Don Kiflot

17. yüzy›l Fransa's›nda, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in (Haldun Dormen) bir tek amac› vard›r: Asilzade olmak.. Bunu gerçeklefltirebilmek için her fleyi göze al›r, anlaml›anlams›z, yararl›-yarars›z ama mutlaka masrafl› her çabay› gösterir. Gülünç duruma düfler, alay konusu olur ama hiç y›lmaz. Hedefi bellidir: Soylu s›n›fa girebilmek, soylu bir Markiz'i bafltan ç›karabilmek (Dilek Aba) her fleyi yapmak ve biricik k›z›n› (Elif Çakman) da mutlaka bir ‘soylu’ ile evlendirmek. Oysa k›z› bir baflka gence afl›kt›r.

Beyaz›t YAZAN: Jean RAC‹NE YÖNETEN VE ÇEV‹REN: Baflar SABUNCU KOSTÜM: Canan GÖKN‹L IfiIK: ‹lhan ÖREN MÜZ‹K: Selim ATAKAN OYNAYANLAR: Can Baflak, Mehmet Avdan, fiebnem Köstem, Hümay Gülda¤, Ahmet Özaslan, Ifl›l Zeynep Tangör, Yonca ‹nal KONUSU: Osmanl› saray dünyas›na, aflk, öç alma, çaresizlik ve iktidar kavramlar›n harmanlan›fl› olarak bakan oyun, tarihsel gerçeklikle, Racine'in "do¤u"ya bak›fl›n› içiçe sunuyor. 1672 y›l›nda Paris'te sahnelenen "Bayaz›t" görkemli oldu¤u kadar siyasal ve askeri olarak güçlü bir imparatorluk olan Osmanl› Devleti'nin saray›ndan bir öyküyü sunuyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet çç

www.kucukcekmecem.tv

Göl Festivali canl› yay›nda Sosyal belediyecili¤in en güzel örneklerini sergileyen Küçükçekmece Belediyesi, çevre halk›n›n hizmetine Küçükçekmecem TV’yi de sundu. ‹nternet üzerinden canl› yay›na bafllayan www.kucukcekmecem.tv, Küçükçekmece ile ilgili videolar, haberlerin yan› s›ra flu s›ralar büyük ilgi çeken Göl Festivali’nde sahne alan sanatç›lar›n essiz flark›lar›n› naklen ekrana getiriyor. Henüz çok yeni olan www.kucukcekmecem.tv, k›sa süre içinde bölge halk›n›n vazgeçilmez internet kanal› olacak. Çünkü, her haliyle usta ellerden yay›n yapt›¤› belli...

www.sigara.gen.tr

Sigaraya sonuna kadar HAYIR! Popüler konumuz sigara. Sigara yasa¤› sigaran›n merkezi kahvehanelere kadar indi. Hala daha sigara içerim diyenler varsa, buyursunlar sigara.gen.tr’ye. B›rakamam diyenlerin son kalesi buras›. Sigaran›n ekonomik de¤erinden, tarihine, sigara b›rakma tekniklerine kadar yüzlerce alt bafll›k bu sitede. Dünyan›n en büyük video paylafl›m sitesi You Tube’da yay›nlanan sigara ve sa¤l›k konulu videoyu da fliddetle tavsiye ediyoruz. Bir de sigaray› b›rakman›z gerekti¤ini.

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.kucukistanbul.org

‹stanbul’un en güzel köflesi... Gölüyle, deniziyle, yefliliyle ‹stanbul’un yaflanacak yerleflim alanlar›n›n bafl›nda gelen Küçükçekmece, art›k bir t›k ötenizde. www.kucukistanbul.org, Küçükçekmece’ye neden Küçük ‹stanbul denildi¤ini en çarp›c› görüntüleri, en güzel yaz›larla aç›kl›yor. 2010 Avrupa’n›n Kültür Baflkenti olmaya aday ‹stanbul’un, kültür ilçelerinden biri olan Küçükçekmece önemli sosyal projeleri ile dikkat çekiyor. Küçükçekmece’de yaflam›yorsan›z bile, www.kucukistanbul.org’u gezdi¤inizde Küçükçekmece’de yaflayanlar› k›skanacaks›n›z...

www.gezinet.net

Önce buraya, sonra tatile Kafan›z kar›fl›k. Antalya m›, K›br›s m›, Çeflme mi, Alanya m›? Yoksa serin bir Karadeniz turu mu? Gel de ç›k iflin içinden. ‹flin içinden ç›kman›z zor ama imkans›z de¤il. www.gezinet.net’i t›klarsan›z, otelinden, pansiyonuna, karavan›na kadar hemen her konuda net bilgiler alman›z mümkün. Hangi otelde yer var ve kaç lira? En ekonomik tatil hangisi? Hangi ülke en ucuz? Türkiye’de alternatif tatil mekanlar› nereler? Nerede, ne yenir? Bütün bunlar› gezi.net’ten ö¤renirsiniz. Tabii, e¤er t›klarsan›z.


teknoloji IQ’su yüksek süpürgeler geliyor Ak›ll› elektrik süpürgesi Roomba’y› hepiniz hat›rl›yorsunuzdur. fiimdi Samsung, kendi tasarlad›¤› elektrik süpürgesinin IQ’sunu artt›rmay› planl›yor. Samsung’un Kore pazar›na sunmay› planlad›¤› Hauzen VC-RE70V adl› temizlik robotu, içinde bulunan yerleflik kameras›yla evin bir haritas›n› çizerek nerelerin temizlenmesi gerekti¤ini tespit edebiliyor. Elbette, daha önemlisi; nerelerin temizli¤e ihtiyaç duymad›¤›n› da tespit edebiliyor. Bu sayede enerjiden tasarruf sa¤lanm›fl oluyor. Temizlik yapmaktan kendi enerjisi tükendi¤i zaman ise flarj istasyonun nerede oldu¤unu biliyor ve gidip kendini sarj ediyor. Daha güzeli; flarj etmek için iflini yar›m b›raksa bile nerede kald›¤›n› hat›rl›yor ve kald›¤› yerden ifline devam ediyor.

‹lk hidrojen otomobili

Japon otomobil flirketi Honda, s›f›r karbon sal›ml›, hidrojen yak›tl› ilk otomobilin ticari üretimine bafllad›. FCX Clarity ad› verilen dört koltuklu yeni model, hidrojen ve elektrikle çal›fl›yor ve çevreye yaln›zca su buhar› b›rak›yor. Honda, yeni otomobilin, yak›t verimlili¤i aç›s›ndan, geleneksel, benzinle çal›flan otomobillere k›yasla üç kat daha üstün oldu¤unu savunuyor.

En h›zl› kamera Japon Casio flirketi, dünyan›n en h›zl› dijital foto¤raf makinesini tan›tt›. 2008 y›l›nda piyasaya ç›kacak olan makine, saniyede 60 adet 6.0-mega piksel çözünürlükte foto¤raf çekebiliyor. Süper h›zl› kamera, saniyede 300 karelik video çekimi yapabiliyor.

Suyu iade eden makine Dünya uyumuyor, teknoloji üretiyor. Tabii ki Japonlar..! Sanyo, Aqua model çamafl›r makinesi ile, kulland›¤› suyu temizleyip sonraki çamafl›rlar için saklayabilen bir sistem gelifltirdi.Bunun anlam› ne? Bu su k›tl›¤›nda, 50 litrelik tasarruf. Daha ne olsun!

’›n itibar› da var www.google.com. Dünyada her gün milyarlarca kifli taraf›ndan t›klanan bu site, itibarda Dünya devi Microsoft’u geride b›rakt›. ABD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, 2007’nin birincisi Microsoft, itibar s›ralamas›nda 10. s›rada yer ald›. Google flirketinin, çal›flanlar›na ifl saatlerinin yüzde 20’sinde yeni düflünceler ortaya ç›karabilecek yan projeler üzerinde çal›flmalar›na izin vermesi, ifl dünyas›ndaki itibar›n›n artmas›ndaki en önemli etmen oldu¤unu da hat›rlatmak laz›m.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


bulmaca

BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


21_HayatDergisi  

‹stanbul’un en güzel de¤erleri, Küçükçekmece’de yeniden yaflam buluyor. aziz yeniay aziz yeniay ‹stanbul’un en güzel de¤erleri, Küçükçekmece’...