Page 1

OCAK - fiUBAT • SAYI 18

B‹Z‹M HALK’A Halka halka yay›lan örnek proje

TARIK fiAH‹NMENGÜÇ ÖZER Kufltepe’nin Merdivenleri ç›karken arkana iyi bak,yak›fl›kl› inerkenkorsan› laz›m olacak!

FOTO⁄RAF YARIfiMASI Yaflam›n en güzel kareleri Küçükçekmece’de yakaland›


Baflkan’dan

FIFA’dan Milli Tak›m’a ak›l

Sevgili hemflehrilerim; 2008 y›l›n›n bu ilk günlerinde, daha mutlu, daha heyecanl› bir çal›flma temposuna ad›m›m›z› att›k. Öncelikle yeni y›l›n hepinize sa¤l›k, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini can› gönülden temenni ediyorum. Kurban Bayram›n› ve yeni y›l› k›sa zaman aral›klar›yla karfl›laman›n sevincini yafl›yoruz. Bayramlar ve gelen her yeni y›l, yeni umutlar, yeni beklentiler demektir. fiimdiye kadar hayal etti¤imiz ne varsa gerçeklefltirmeye çal›flt›k ve san›yorum çok büyük bir k›sm›n› 2007 senesine s›¤d›rd›k. 2640 konutluk Bezirganbahçe konutlar›nda ev sahibi olan vatandafllar›m›z, anahtar tesliminden sonra yeni hayatlar›na ve yeni umutlar›na ilk ad›m› att›lar. Kentsel Dönüflüm Projemiz, Türkiye’ de gecekondu dönüflüm çal›flmalar› içerisinde en kapsaml› olan ve en k›sa sürede tamamlanan proje olma unvan›na sahiptir. Bu anlamda hayata geçirdi¤imiz “Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Projesi” kapsam›nda çeflitli e¤itim programlar›yla yeni konutlar›na tafl›nan vatandafllar›m›z, gelece¤e daha güvenli ad›m atma yolunda ilerlediler. 2007 senesinde büyük hassasiyet gösterdi¤imiz di¤er konu ise engelli vatandafllar›m›zd›r. 2007 y›l› içerisinde yap›m›n› tamamlad›¤›m›z Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, engelli vatandafllar›m›z›n hizmetine sunulmufltur. Herfleyin fazlas›n› hak eden ve zorlu yaflam flartlar›nda hayatlar›n› sürdürmeye çal›flan engelli vatandafllar›m›za yapaca¤›m›z hizmetler bununla s›n›rl›

2

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


kalmayacak, yeni y›lda da projelerimiz devam edecektir. Bölgemizde ulafl›mla ilgili yap›lan yat›r›mlarla, yeni y›l›n ilk aylar›nda, ‹stanbul içerisinde ulafl›m›n en rahat oldu¤u ilçe olarak an›lmam›za çok az bir zaman kalm›flt›r. Yeflile hasret kald›¤›m›z flu dönemde, sene sonuna kadar tamamlad›¤›m›z park say›s› 80’i aflm›flt›r. Ailelerin çocuklar› ile birlikte güzel zaman geçirebilmeleri ve e¤lenebilmeleri ad›na tamamlanan parklar›m›z sayesinde yeni seneyi eve kapanarak geçirmek zorunda kalmayaca¤›n›z› müjdelemek isterim. Küçükçekmece’nin kalk›nmas›na katk›da bulunan tüm kurum ve kurulufllara ve ayr›ca belediyemizin tüm çal›flanlar›na sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Kalite Derne¤i’ nin 2007 y›l›nda yapt›¤› araflt›rma neticesinde “Kamu kurum ve kurulufllar›n›n hizmet verim ve baflar› ölçümü”nde, Küçükçekmece Belediyesi’ ni on befl

puan art›flla %52’den, %67 seviyesine tafl›yan ve ilçeler s›ralamas›nda “Birinci” yapan siz de¤erli hemflehrilerime sonsuz sayg›lar... Yürüdü¤ümüz bu zorlu ama bir o kadar keyifli yolda, yaln›z olmad›¤›m›z› bilmenin güvenini yafl›yor, bu inançla gelecek ad›na daha çok heyecanlan›yoruz. Birlikte, omuz omuza; inanarak ve koruyarak Küçükçekmece’mizi gelece¤in “Kültür Baflkenti”ne yak›fl›r bir hale getirmek en önemli görevimizdir. Sizlerle baflarmay› umut etti¤imiz bu yolda bizlerle birlikte yürümeniz dile¤iyle, sevdiklerinizle sa¤l›kl›, huzurlu, mutlu ve bereketli günler geçirmenizi can› gönülden temenni ediyor, sayg›lar›m› sunuyorum.

Aziz YEN‹AY Küçükçekmece Belediye Baflkan›

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


içindekiler içindekiler

Hayata dair en güzel kareler Küçükçekmece’de yakaland›

RÖPORTAJ 14

PROJE

RÖPORTAJ

Halka halka yay›lan örnek proje

PROJE

E⁄‹T‹M

E⁄‹T‹M

Tar›k Mengüç

Giriflimcilik Okulu ilk mezunlar›n› verdi

12

AKTÜEL

10

Yaflad›¤›n kente sahip ç›kmak görevin...

22 AKTÜEL

18 46

6

26

FORUM

ORGAN BA⁄IfiI

28

32

AVRASYA B‹R VAKFI

GÜLTEPE MAHALLES‹

34

36

HAfiMET BABAO⁄LU

S‹V‹L TOPLUM

38

45

HAKKI YALÇIN

YAVUZ RENÇBERLER

50

52

PS‹KOLOJ‹ KULÜBÜ

KAfiGARLI MAHMUD

54

56

VEREM SAVAfi

S‹GARAYLA MÜCADELE

58

60

PÜF NOKTASI CEV‹Z

SPOR

64

66

K‹TAP

‹LET‹fi‹M

68

70

PRAT‹K B‹LG‹LER

YEMEK

71 OKURLARDAN 72 A⁄AÇ / SI⁄LA 74 SA⁄LIK / BADEMC‹K VE GEN‹Z ET‹ 76 S‹NEMA&T‹YATRO 78 ‹NTERNET 79 TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA

TAR‹H

Küçükçekmece Köprüsü 450 y›ll›k abide


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT OCAK - fiUBAT 2008 Say›: 18

Yaflam sevgisizli¤e de¤miyor 20.’den 21.’ye -20’lerden 40’lara

Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na ‹nfl. Yük. Müh. Aziz Yeniay Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Ali R›za Altunel Genel Yay›n Koordinatörü

Recep Köse Genel Yay›n Yönetmeni

Cihat Demir Yay›n Kurulu

Recep Köse, Cihat Demir,

Cihat Demir Genel Yay›n Yönetmeni cihatdemir@kucukcekmece.bel.tr

Ayhan Metin, Ferdal Uzundurukan Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Gedik, Ali R›za Altunel, Enver fiengül, Halil Ortaç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse Grafik - Tasar›m

Mustafa Akada Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Ersan Ulusan, Yasemin fiimflek, Buket Cömert, Yeflim Karabacak, Aytekin Akay Foto¤raf

Aziz Kaya Tayfun Durmufl Cenk Türkezer Kapak Foto¤raf›

Haldun ‹lhan (Dijital Foto Dal›nda Birinci) Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd. e-mail: info@altanbasim.com

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 411 0 641 Faks: 0212 411 0 640 www.kucukcekmece.bel.tr

Sevgili Küçükçekmeceliler; Yepyeni umutlarla, yepyeni hayallerle yeni bir y›la bafllaman›n coflkusunu içimizde hissediyoruz. Yafl›m›zla birlikte geçen zaman›n k›ymetini bilmek, hepimizin tek arzusu zannediyorum. Bir defa yaflad›¤›m›z bu ömür, hiçbir s›k›nt›ya, hiçbir mutsuzlu¤a ve en önemlisi sevgisizli¤e de¤miyor. ‹yisiyle, kötüsüyle, ac›s›yla, tatl›s›yla, kazand›rd›klar› ya da kaybettirdikleriyle hayat›m›za kaz›nan 2007 y›l›, istesek de istemesek de an›lar›m›z›n bir parças› oldu. Bu an›lar›n büyük bir k›sm›n› sizlerle paylaflman›n mutlulu¤una, yeni say›da da devam etmek istiyoruz. Geride b›rakt›¤›m›z 17 say›da sizlerle paylaflt›¤›m›z her türlü yaz›m›za gösterdi¤iniz yo¤un ilgiye, çal›flan tüm arkadafllar›m ad›na sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum. fiiir tad›nda bir 2008 dile¤iyle, yaflam› sevgiyle ve ille de fliirle yaflaman›z temennisiyle; 2008’e kadar geçirdi¤iniz zamana, tüm yaflad›klar›n›za k›sa bir gezinti yapabilmeniz dile¤iyle yine fliir diyorum ve hepinize sa¤l›kl›, mutlu uzun bir yaflam diliyorum.

Y›l 1987, 20. yüzy›l›n son çeyre¤i Gençtiler, k›r›lgan umutlarla 141 kifliydiler Ana kuca¤›ndan, s›la s›ca¤›ndan Kopup da gelmifllerdi ardlar›na bakmadan fiehr-i ‹stanbul’a henüz 4 y›l önce Binbir güçlükle ço¤u zaman, bitivermiflti Orman Fakültesi Tam 20 y›l önce, 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde 20’li yafllardayd› gelece¤e koflan 141 kifli Buluflal›m denildi her sene, paylaflal›m diye yaflanan y›llar› Yine gram birlikte fakülte y›llar›ndaki nefleyle Yüzy›l de¤iflti, hayat›n içinden y›llar ard› ad›na ak›p geçti 21. yüzy›lda flimdi, hayat›n 40’lar›nday›z herbirimiz Hem biz de¤ifltik akan y›llarla beraber, hem bildiklerimiz De¤iflmeyen tek fley de¤iflimin kendisi zira iyi biliriz “Yaln›zl›k gitti¤in yoldan gelir” diyordu ozan bir dizesinde fiimdilerde belki en k›ymetli hazinemiz, adres defterimiz. Kartpostallar vard› 20’lerdeyken biz Mektuplar s›ms›cak köprülerdi dostu¤a dair Kalemle yazard›, sevecen ellerimiz Parmaklar›n ucunda, klavyenin tufllar›nda flimdi Sicimle ba¤lanm›fl dostluk köprülerimiz Sokak-Cadde isimleriyle adres konuflurduk ya fiimdiki iletiler biraz daha so¤uk mu sanki Suçluyu biliyoruz elbet, teknoloji ve elektronik posta Bayramlar bayram bilinirdi F›rsat olurdu gönül dostlar›yla kucaklaflmaya fiimdi sekiz taksitle tatil Hani bir de dokuz gün olsayd› ya Mustafa Abi’nin kahvesi Kantindeki tostla çay›n lezzeti Nas›l da ›s›t›rd› içimizi Fakültenin ortas›nda çim sahaya oturunca Baharda Bahçeköy günefli. Yormuyor da de¤ildi hani 42’nin ‹stinye’den gelip gitmesi ‹lerleyelim beyler sesiyle, ço¤u zamn bal›k istifi Botanik s›k›nt›l›, fitepatololoji afl›lmaz da¤lard› sanki Organik kimya dert ço¤u zaman, Bafl›m›za kabus gymnosperm, angiosperm Bafl›m›za istatistik-biyometri fiimdiki gündemimiz ay sonu denk bütçe, Olmazsa olmaz› çocuklar›n okul taksidi. Ülkemizi kurtaracakt›k her birimiz kendi fikrimizce fiüphesiz her gün katt›k, bizi yetifltiren bu memlekete Her gün katt›k, belki kurtaramad›k dile¤imizce Ana kuca¤›ndan, s›la s›ca¤›ndan Orman Fakültesi’ne ‹stanbul y›llar›ndan Anadolu’nun dört bir köflesine 20. y›lda flimdi el ele, gönül gönüle Antalya mekan›m›z Sa¤anak ya¤murda sorgulanacak, geride kalan 20 y›l›m›z Her birimiz tektik y›llar öncesi, flimdi s›ms›cak aile Birlikte yaflamaya, birlikte yafllanmaya and içti¤imiz Gönül yoldafllar›m›z da bizimle, ve hayat›n en güzel meyvesi çocuklar›m›z Dilerim ki flimdi dostlar Ayr›lmas›n bundan böyle yollar›m›z. FAKR-U fiUARA/KIZ KULES‹

kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

TÜRK‹YE

Terör örgütüne büyük darbe Terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Savafl uçaklar›m›z taraf›ndan terör yuvalar› birer birer vuruldu. Diyarbak›r, Malatya ve Bal›kesir hava üslerimizden havalanan F16, F4 savafl uçaklar›m›z Kandil ve bölgedeki tüm terör yuvalar›na bomba ya¤d›rd›. Gece yap›lan bu operasyondaki, Türk pilotlar›n›n baflar›s›, tüm dünyan›n dikkatini ve takdirini toplad›. Hava harekat›n›n ard›ndan bölgeyi, topçular›m›z uzun menzilli toplarla atefl alt›na ald›. Ard›ndan da teröristlerin kaçacaklar› geçifl yollar›na özel bordo bereli komondalar›m›z taraf›ndan operasyon yap›ld›. Bombard›man s›ras›nda tek sivil kay›p

verilmedi. ABD’nin bilgisi dahilinde yap›lan bu operasyonlarda PKK terör örgütü büyük darbe yedi. K›fl aylar›n›n gelmesiyle, operasyon korkusunu üzerlerinden atan PKK terör örgütü, Türk Silahl› Kuvvetlerinin kararl› tavr› karfl›s›nda flaflk›na döndü. Amerika ile birlikte yürütülen anl›k istihbarat ile birlikte operasyonlar sürekli hale getirildi. Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Yaflar Büyükan›t, teröristlerin art›k her yerde izlendiklerini belirterek, “Kararl› tavr›m›z sürecek. Teröre destek verenler piflman olacak” dedi. Büyükan›t, operasyonlar sonucunda çok say›da teröristin etkisiz hale getirildi¤ini söyledi.

Memurun menuniyeti 2008’de %2 artacak Maliye Bakanl›¤›'n›n 2008 hedeflerine göre, kamuda çal›flan memnuniyeti yüzde 2 oran›nda artacak, gümrük gelirlerinin elektronik 'para kartlar›yla' tahsil edilek, devletten alacakl› olanlara borç ödemeleri 7 günde yap›lacak. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, tüm kamu kurulufllar›n›n yeni y›la girerken yapacaklar›n›, y›l sonunda da yapt›klar›-

n› ve yapamad›klar›n› ortaya koyacak olan 'Performans Sistemi', Bakanl›k düzeyinde ilk olarak Maliye taraf›ndan uygulamaya konuluyor. Maliye Bakanl›¤› Strateji Gelifltirme Baflkan› Doç. Dr. Ahmet Kesik, her kamu kuruluflunun y›l sonlar›nda 'Karne alaca¤›' yeni sistemin Maliye'nin takvimden 1 y›l önce hayata geçirilece¤ini kaydetti.

Borsa %70 kazand›rd›, dolar %20 kaybettirdi Bu y›l piyasalar, risk alabilen yat›r›mc›y› ödüllendirdi. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) hisse senetlerine yat›r›m yapan yat›r›mc›lar dolar baz›nda yüzde 70'lik getiri elde ederek tüm yat›r›m enstrümanlar›n› geride b›rak›rken, özellikle dolarda kalmay› tercih eden yerli yat›r›mc›lar y›lbafl›ndan bu yana yüzde 20 oran›nda kaybetti. A Yat›r›m Genel Müdür Yard›mc›s› Murat Salar, 2007 y›l›nda

piyasalarda yaflanan önemli geliflmeleri ve gelecek y›la iliflkin beklentileri de¤erlendirdi. Bu y›l 2003 y›l›nda bafllayan bir trendin devam›n›n yafland›¤›n› belirten Salar, dünya geneli için son yüzy›l›n en bol likiditesinin yafland›¤› bir dönemden geçildi¤ini söyledi. Murat Salar, yurtd›fl›ndaki negatif geliflmenin ise a¤ustos ay›nda derinleflen ABD kredi piyasas›ndaki s›k›nt›lar oldu¤unu belirtti.

Asagari ücret ilk 6 ay için 435 YTL oldu 22 milyon asgari ücretlinin 2008 y›l› ücretlerini belirlemek için Türk-‹fl ile oturulan pazarl›k masas›ndan imza ile kalk›ld›. 14 y›l sonra Türk-‹fl ilk kez hükümet ile ayn› yönde oy kulland›. Bundan önceki tüm asgari ücret görüflme-

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lerinde büyük s›k›nt›lar yaflan›yordu. Asgari ücret ilk 6 ay için 435 YTL net, 608 YTL bürüt oldu. Temmuz’da ise asgari ücret 22 YTl daha artarak 457 YTL net olacak. ‹flverene bir iflcinin maliyeti Temmuz’da ise 638 YTL’yi bulacak.


‹STANBUL

forum

Eminönü Hanlar Bölgesi ve Zeyrek yenileniyor ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi, UNESCO’nun dünya miras s›n›rlar› içine ald›¤› Zeyrek Bölgesi ve Eminönü Hanlar Bölgesi ile ilgili raporlar›n› ele ald›. Raporda, Etüd ve Projeler Daire Baflkanl›¤› Tarihi Çevre Koruma Müdürlü¤ü’nce Fatih ilçesi Zeyrek bölgesinde korunmas› gerekli kültür varl›¤› olarak tescilli yap›lar›n yeniden ihyas› amac›yla

çal›flma yürüttü¤ü belirtildi. Söz konusu alanda 26 yap› adas›, 267 parseldeki tescilli sivil mimarl›k örne¤i yap›lar›n röleve, restitüsyon, restorasyon proje bedellerinin yüzde 60’a kadar olan k›sm›n›n ‹l Özel ‹daresi'nden aktar›lmas›, geri kalan k›sm›n›n da yasalar do¤rultusunda Büyükflehir Belediyesi bütçesinden karfl›lanmas› talebi oybirli¤iyle kabul edildi.

Metrobüs Mecidiyeköy’e uzan›yor... ‹stanbul’un ulafl›m master plan›n›n haz›r oldu¤unu belirten Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, “Ulafl›m konusunda ‹stanbul’un gelece¤ini planlad›k. ‹stanbul’un ulafl›m›yla ilgili yol haritam›z art› belli. Ulafl›m sorununu bitirmek konusunda bütün gücümüzü seferber ederek yat›r›mlar›m›z›n en büyü¤ünü bu alana yap›yoruz” dedi. Ulafl›mda

da en büyük yat›r›m› rayl› sistemlere yapt›klar›n› vurgulayan Kadir Topbafl, aç›klamas›n› flöyle sürdürdü; “Ulafl›m sorununa ciddiyetle e¤ildik. fiu anda Avc›lar-Topkap› aras›nda önemli bir hizmet veren Metrobüs’ü Beylikdüzü ve Mecidiyeköy’e götürme çal›flmalar›m›z var. Bunu da baflarmak istiyoruz, etap etap gidiyoruz...”

‘Dersh@net’ 81 ilde, 57 ülkede 50 bin üyeye yaklaflt› Sadece ÖSS ö¤rencilerine yönelik olan sesli – görüntülü ders yay›nlar›n›n birinci ve ikinci üniteleri tamamland›. ÖSS – OKS s›navlar›na girecek ö¤rencilere yönelik olarak hizmet veren ücretsiz Dersh@net (‹nternet Dersh@nesi) program›ndan yararlanmak isteyen; ancak evlerinde internet ba¤lant›s› olmayan ö¤renciler; yine

‹BB Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen ücretsiz BELNET ‹nternet Evleri’nden yararlanabilirler. BELNET ‹nternet Evleri’nin adres ve telefonlar› için ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan ibb@gov.tr’den gerekli bilgileri edinebilir.

Yard›mc› Annelik kurslar›nda tek erkek kursiyer Bir flirkette güvenlik görevlisi olarak çal›flan ve 5 ve 6 yafllar›nda iki k›z çocu¤u babas› olan 37 yafl›ndaki Fahri Civelek, 2 y›l önce eflinden boflan›p tek bafl›na kal›nca çocuklar›na daha iyi bakabilmek için 'annelik' kursu almaya bafllad›. Kad›nlar›n ilgi gösterdi¤i ‹SMEK Yard›mc› Annelik Kur-

su'nda tek erkek kursiyer olan Civelek, '‹yi bir baba ve anne olmak için' bu kursa bafllad›¤›n› söyledi. Fahri Civelek, 7 y›l önce mutlu bir evlilik yapt›. Çiftin 2 k›z çocu¤u oldu. Ancak mutluluk k›sa sürdü ve çift yollar›n› ay›rd›. Baba Civelek 5 ve 6 yafl›nda 2 k›z çocu¤uyla baflbafla kald›.

‹stanbul’da muhteflem ‘fieb-i Arus’ finali Sunuculu¤unu Bedirhan Gökçe’nin yapt›¤› programda Kültürel ve Sosyal ‹fller Daire Baflkan› Hüseyin Öztürk, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan vekili Ahmet Selamet gecenin önemine dair birer konuflma yapt›lar. ‹stanbul’da ilk kez düzenlenen fieb-i Arûs program›n›

izleyenler kendilerinden geçti. Bedirhan Gökçe’nin sesinden Mevlâna’n›n Mesnevîsi’nden beyitler okundu. Süleyman Erguner Toplulu¤u’nun verdi¤i Tasavvuf musikisi konserinden sonra; 30 semazen, solistler dahil 50 kiflilik grup sema ayinini gerçeklefltirdiler. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Çevrenin gelece¤i insanl›¤›n gelece¤idir Topraklar›m›z gün geçtikçe tahrip edilmekte, kirletilmekte ve hatta ülkemiz çölleflme sorunuyla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Küçükçekmece Belediyesi, çevre bilinci oluflturmak amac›yla ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik “Çevre E¤itimi” semineri düzenliyor. Çocuklara do¤ay› koruma, kullanma bilincini ve do¤a sevgisini afl›lamak amac›yla düzen-

lenen e¤itim seminerlerinin ilki Penyelüks Hasan Gürel ‹lkö¤retim Okulu’nda, ikincisi ise Halide Edip Ad›var ‹lkö¤retim Okulu’nda gerçeklefltirildi. E¤itimlerde, orman›n tan›m› ve faydalar›, fidan dikimi, ormandan elde edilen ürünler, Alo 177 orman yang›n ihbar hatt›, küresel ›s›nma gibi konularda çocuklar›m›z› bilinçlendirmeye yönelik bilgiler verildi.

Küçükçekmece memnuniyet art›fl›nda birinci... Türkiye Kalite Derne¤i (Kal-Der) kamu kurum ve kurulufllar›n›n hizmetlerinin verim ve baflar›s›n›n k›stas› olarak gördü¤ü “vatandafl memnuniyeti olgusu” üzerine Türkiye genelinde çeflitli ölçümler yapt›. Kal-Der’in Türkiye genelinde yapt›¤› Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2007 araflt›rma sonuçlar›na göre

Küçükçekmece Belediyesi 2006-2007 y›llar› aras›nda memnuniyet yüzdesini on befl puan art›flla %52’den %67’ye tafl›d›. Türkiye Müflteri Memnuiyeti Endeksi’nin yay›nlad›¤› bültene göre “‹lçe baz›nda bak›ld›¤›nda geçen y›ldan bu yana ölçülebilen ilçeler s›ralamas›nda %15 art›flla Küçükçekmece birinci oldu.

Ruhsatlar art›k tek imza ile veriliyor Küçükçekmece Belediyesi halka hizmeti hep en önde tutan Belediyecilik anlay›fl›n› sürdürüyor. Vatandafl›n belediyede zaman›n› bofla geçirmemesi için iflyeri ruhsatlar› konusunda da büyük bir kolayl›¤a gittik. Daha önceki senelerde

8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

tek y›ll›k olan ruhsatlar her y›l hem Baflkan Yard›mc›m›z Halil Ortaç, hem de Müdür Güngör Sacihan taraf›ndan imzalan›yordu. Art›k 3 y›ll›k ve her y›l vize edilecek olan ruhsatlar›m›z tek imza ile vatandafl›m›za sunuluyor.


forum

KÜÇÜKÇEKMECE Baflkan Yeniay, “1. Kentsel Dönüflüm” Paneli’ndeydi Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, Sinop Dernekleri Federasyonu’nun (S‹NDEF) düzenlemifl oldu¤u “1. Kentsel Dönüflüm” paneline konuflmac› olarak kat›ld›. Baflkan Yeniay, Türkiye’deki gecekondu dönüflüm çal›flmalar› içerisinde en kapsaml› ve en k›sa sürede tamamlanan proje olan Ayazma -Tepeüstü Kentsel Dönüflüm projesini anlatan bir sunum yapt›. Bundan sonra Küçükçekme-

ce’de kaçak yap›ya tolerans gösterilmeyece¤ini belirten Yeniay, 15 y›l sonra ilçeyi sosyal sorunlar›n yaflanmayaca¤› ve deprem riski tafl›mayan binalar›n var oldu¤u bir yer haline getirmeyi planlad›klar›n› söyledi. Yeniay, bunun alt yap›s› oluflturuldu¤unu ve devlet olarak buray› kentsel dönüflüm alan› ilan etmesek bile ilçenin kendi dinamikleriyle dönüflümünü gerçeklefltirece¤ini belirtti.

Okullarda geri dönüflüm e¤itimi... Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan bafllat›lan evsel at›klar› ambalaj at›klar›ndan ayr› olarak toplama kampanyas›, ilçe genelinde yayg›nlaflt›r›larak uygulanmaya devam ediyor. At›klar da¤›t›lan mavi pofletlerde biriktirilerek, uygun hijyenik araçlar ve yeterli e¤itim düzeyi sa¤lanm›fl personel taraf›ndan toplan›yor. ‹lçe

genelinde belirlenen yerlere yerlefltirilen pil ve cam kumbaralar› ile cam flifleler ve pillerde ayr› bir proje kapsam›nda toplan›yor. Proje kapsam›nda, okullarda ‹STAÇ A.fi ve Belediyemizde görevli çevre mühendisleri taraf›ndan ambalaj at›klar›n›n geri dönüflümü ile ilgili verilen bilgilendirme seminerleri devam ediyor.

Mobil Anaokulu Konya’daki Çal›fltay’a kat›ld› Küçükçekmece Belediyesi Gezici Anaokulu projesiyle, Konya’da düzenlenen “Mobil Anaokullar› Çal›fltay Program›’nda” yer ald›. 18 ilin temsilcilerinin kat›ld›¤› programda, Belediye Anaokulu Müdürü fiükran Evirgen projeyi anlatt›. Verigen, ‘Okul öncesi e¤itim kurumlar›na devam edemeyen ve ailesinin maddi durumu iyi olma-

yan çocuklara ulaflmak amac›yla hizmete sunulan “Gezici Anaokulu'nda” 5-6 yafl grubunda bulunan 450 çocu¤a e¤itim veriliyor. 2 ayr› otobüsle haftan›n 5 günü, 10 mahallede, farkl› e¤itim modelleriyle yap›lan e¤itimler ücretsiz olarak gerçeklefltiriliyor.18 farkl› grupta ö¤rencilere sabahç› ve ö¤lenci olmak üzere e¤itim veriliyor’ dedi.

Küçükçekmece’ye muhteflem nikah saray› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yapt›r›lan Yeni Nikah Saray› 2 Ocak 2008 Çarflamba günü hizmet vermeye bafllad›. Sefaköy Yeni Nikah Saray›’nda 250’fler kiflilik 2 adet Nikah Salonu, 6 adet gelin-damat odas›, 2

adet Nikah Memuru odas›, 2 adet Sanat Odas›, 450 kiflilik 1 adet çok amaçl› salon ve 128 araçl›k otoparktan olufluyor. Yeni Nikah Saray› Küçükçekmeceliler’in kültürel ve sanatsal faaliyetlerine de katk› sa¤layacak.

Liseli ö¤rencileri açl›k kan flekeri taramas›ndan geçirdik Küçükçekmece Belediyesi, ilçe s›n›rlar› içerisindeki lise ö¤rencilerini, 3 - 14 Aral›k tarihleri aras›nda ücretsiz “Açl›k Kan fiekeri” taramas›ndan geçirildi. ‹leride ortaya ç›kabilecek bir diyabet hastal›¤› için önceden önlem al›nmas›n› sa¤lamak amac›yla gerçeklefltirilen kampanya kapsam›nda Küçükçekmece’de 28 bin lise

ö¤rencisinden 20.901’i kan flekeri taramas›ndan geçirildi. Ö¤rencilerden 943’ünün sonucu normal de¤erlerin d›fl›nda ç›kt› ve bu ö¤renciler okul yönetimiyle koordinasyon sa¤lanarak ilgili sa¤l›k kurulufllar›na yönlendirildi. Ö¤rencilerin bundan sonraki süreçte de takibi yap›lmaya devam edecektir. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


etkinlik

Yaflam›n en güzel kareleri Küçükçekmece’de yakaland› Bu y›l ikincisi düzenlenen “Küçükçekmece’de Hayat 2007 2. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›” sonuçland›. 129 foto¤raf ustas›ndan tam 1921 kare kürsüye ç›kabilmek için yar›flt›. Jüride bulunan ünlüler ve foto¤raf ustalar›, birincileri seçmekte gerçekten zorland›lar...

10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

“Küçükçekmece’de Hayat 2007 II. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas› sonuçland›. Küçükçekmece Gölü’nden Olimpiyat Stad›’na, ‹ç Kumsal’dan Yar›mburgaz Ma¤aralar›na, Mimar Sinan Köprüsü’nden Azatl› Baruthanesi’ne kadar birçok tarihi ve turistik alan› bünyesinde bar›nd›ran, tüm güzellikleriyle foto¤raf sanat›n›n gözdesi olabilecek özelliklere sahip olan Küçükçekmece ilçesi, “Küçükçekmece’de Hayat 2007 II. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›” ile amatör ve profesyonel foto¤rafç›lar›n

karelerinde bulufltu. Foto¤raf sanat› aç›s›ndan bir cazibe merkezi olan ilçenin tan›t›m›n› yapmak, foto¤raf sanat› ve sanatç›lar›na destek vermek amac›yla düzenlenen ödüllü yar›flmada, bask›, dijital ve dia olmak üzere 3 kategori yer ald›. 129 foto¤raf sanatç›s›n›n 1921 karesi aras›nda jüri üyeleri taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucunda derece alan ve sergilenmeye hak kazanan foto¤raflar belirlendi. Yar›flmada dia ve bask› dal›nda Ercan Aydeniz, digital dal›nda Hal-


Ercan AYDIN dun ‹lhan birinci oldu. “Küçükçekmece’de Hayat 2007 II. Ulusal Foto¤raf Yar›flmas›” ödül töreni ve sergi aç›l›fl› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve sanatç›lar›n kat›l›m›yla Küçükçekmece Yeni Kültür Saray›’nda gerçeklefltirildi. Belediye Baflkan› Aziz Yeniay programda yapt›¤› konuflmada Küçükçekmece’nin yap› itibariyle pek çok zenginli¤e sahip oldu¤unu belirtti ve düzenledikleri yar›flma ile bu güzelliklerin foto¤raf karelerine birbirinden de¤erli eserler olarak yans›-

Bask› Dal› Birincisi d›¤›n› söyledi. Yeniay, yap›lan kültür merkezleri yat›r›mlar› ile ilçenin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin adresi olaca¤›n› ifade etti. Program ödül törenin ard›ndan jüri üyeleri Aykut ‹nce, Erdal Yaz›c›, ‹brahim Zaman, ‹zzet Kehribar, Nadir Ede ve Tanju Akleman’a Belediye Baflkan› Aziz Yeniay taraf›ndan plaket takdim edilmesiyle son buldu. Küçükçekmece’nin bu güzel kareleri Kas›m ay› içinde Halkal› Kültür Merkezi’nde foto¤rafseverlerin be¤enisine sunuldu.

Ercan AYDIN

Haldun ‹LHAN

Dia Dal› Birincisi

Dijital Dal› Birincisi KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

11


e¤itim

Giriflimcilik Okulu ilk mezunlar›n› verdi Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik anlay›fl›n› her yerde gösteriyor. Aral›k ay› içinde düzenlenen giriflimcilik okulu ilk mezunlar›n› vermifl olman›n gururunu yaflad›. Belediye meclis salonunda gerçeklefltirilen e¤itimlerde, “Giriflimcilik ve ‹fl Kurma Süreçleri, Yap›labilirlik Raporu Haz›rlama, ‹fl Plan› Haz›rlama, Pazarlama Plan›” konular›nda bilgilenen kat›l›mc›lar, uygulamal› e¤itimlerle de kendi flirketlerinin kuruluflu için deneme çal›flmalar› yapt›lar.

12

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Törende konuflma yapan Küçükçekmece Belediye Baflkan yard›mc›s› Recep Köse; istihdama yönelik çal›flmalar›n Halkla ‹liflkiler fiefli¤i bünyesinde yürütüldü¤ünü ifade ederek; “Bu e¤itimden faydalanan kifliler, belediyemiz Beyaz Masa Birimi’nden ifl talebinde bulunan, maddi imkânlar› müsait oldu¤u halde, bilgi eksikli¤i dolay›s›yla iflsiz kalan vatandafllar aras›ndan seçildi. Bu e¤itim bir pilot e¤itim olmakla birlikte, Halkla ‹liflkiler fiefli¤i bünyesinde “istihdama yönelik

Küçükçekmece Belediyesi ve KOSGEB iflbirli¤inde gerçeklefltirilen “Giriflimcilik Okulu” Aral›k ay› içinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçeklefltirildi. Okulu bitirenlere sertifikalar› verildi. mesleki e¤itimler” önümüzdeki günlerde devam edecek. Konuyla ilgili olarak gerek KOSGEB yetkililerine, gerekse ilgili personelimize teflekkür ediyorum.” dedi. Program›n sonunda baflar›l› olan giriflimci adaylar›na sertifikalar› Belediye Baflkan Yard›mc›s› Recep Köse taraf›ndan verildi. Giriflimcilik okulunu bitiren kursiyerler, art›k hayata daha güvenle bakt›klar›n›, ifl bulma konusunda flimdi daha flansl› olduklar›n› ifade ettiler.


röportaj

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Tar›k Mengüç Kufltepe’nin yak›fl›kl› korsan› Kufltepe’li korsan, Tar›k Mengüç ile yapt›¤›m›z sohbet tahmin edece¤iniz gibi inan›lmaz e¤lenceli geçti. Samimi, dürüst, mütevaz› ve bir o kadar komik... Onun için ne söylense belki de yar›m kalacak. Televizyonlarda izledi¤iniz kadar s›cak, dost canl›s›... Tar›k Mengüc ile yapt›¤›m›z sohbetten biz çok keyif ald›k, umar›z sizler de okurken keyif al›rs›n›z... n Nerelisiniz? Kaç kardeflsiniz? Di¤er kardefller nerede yaflar, ne ifl yapar? Bize hayat›n›zdan bahseder misiniz? Do¤ma büyüme ‹stanbulluyum, 33 sene Kufltepe’de oturdum. 35 yafl›nday›m ama 18 yafl›nda hissediyorum. 5 kardefliz; ben de dâhil olmak üzere befl kardeflin 4’ü evli. Bir tane kardeflim K›rklareli’ nde yafl›yor, biri Küçükçekmece Mimarsinan’da, benle birlikte 2 tanesi de Kufltepe’ de oturuyor. Babam müzisyen ve ud çal›yor. Bunun yan› s›ra baflka ifller de ya-

“Hastal›¤›m› atlatt›ktan sonra babam, a¤abeyim ve ben bir aile grubu kurmufltuk. fiark›lar› babam okurdu. Bir akflam bana flark› söyle diye ›srar edildi ve ben çok utanmama ra¤men kendi bestelerimden birini okudum, herkes donup kald›. Bu ›srarlar giderek s›klaflt› ve müzi¤e ilk ad›m› atm›fl oldum.” n BURCU EDA ERDEM p›yor elbette. A¤abeyim, esnafl›k yap›yor, küçük kardeflim dans ediyor, di¤erleri evde oturuyorlar. Benim yetene¤im elbette ki genlerden geliyor. Rahmetli enifltem besteciydi, dedem bir zamanlar çok iyi bir kemanc›ym›fl Allah rahmet eylesin. n En bafl›ndan beri müzikle mi ilgileniyordunuz? Sonradan m› geliflti herfley? Benim bu müzik olay›m çok son-

ra ç›kt›. Y›llar önce ben birçok iflle u¤raflt›m. Mobilyac›l›k, seramik, konfeksiyon... Hepsinde çal›flt›m ama hep müzik a¤›r bas›yordu, akl›mdan ç›karam›yordum, durmadan beste yap›yordum. Konfeksiyonda çal›fl›rken akl›ma bir beste geldi¤inde kumafllar› yanl›fl keserdim, ondan sonra ö¤le yemeklerinde kumafllar› koydu¤umuz sepetlerin tozlu taraflar›na, kalem k⤛t bulamazsam bestelerimi yazar, daha sonra temize çekerdim. 18-19 yafl›nda eklem romatizmas› oldum ve çok uzun süre yürüyemedim. Bir hastaneye gittim, yanl›fl teflhis koyup aya¤›m› alç›ya ald›lar ve tabii ki daha kötü oldum. 3 günde her yerime vurdu bu hastal›k, parmaklar›m› bile oynatam›yordum. Hemen hastaneye gittik, beni 1,5 sene yata¤a mahkum ettiler. Yürüyebilmenin ne demek oldu¤unu flimdi konserlerde daha iyi anl›yorum. Yaklafl›k 60-70 kutu i¤ne vurdular, çok kötü günlerdi; elimde avucumda ne varsa bu hastal›kla birlikte gitti. 70 kilodan 45 kiloya düfltüm birden bire, psikolojik tedavi gördüm. ‹yileflme safhas›na geldi¤imde KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

15


röportaj babam dedi ki; “art›k yorulmayacaks›n, mobilyac›da da çal›flmayacaks›n. Gel benim yan›mda ritimci olarak ifle baflla, çekirdekten yetifl. Sana k›zd›¤›mda bana dar›lma, ben seni en iyi flekilde yetifltirece¤im.” Kabul ettim ve Mecidiyeköy’’de bir ocak bafl›nda çal›flmaya bafllad›k. Çal›fl›rken ocaktan ç›kan dumanlar› sahne duman› olarak hayal eder, kendimi sahnede görürdüm. Sedat Karatafl ad›nda bir müflteri a¤abeyimiz vard›. Babama benim flark› söylemem konusunda ›srar ederdi. O zamanlar tabi benim tarz›m babamlardan çok farkl›, onlar tak›m elbise giyiyor ben kot pantolon giyiyorum, saçlar uzun k›v›r k›v›r... Babam, a¤abeyim ve ben tam bir aile grubu kurmufltuk. Bir akflam yine bana flark› söyle diye ›srar edildi ve ben çok utanmama ra¤men kendi bestelerimden birini okudum, herkes donup kald›. Sedat a¤abey sesimi çok be¤endi, her hafta çok kalabal›k gruplar getirmeye bafllad› beni dinlemek için. Ben bu arada yavafl yavafl ifli ö¤renmifltim. Önceleri çok utan›yordum, benim yafl›tlar›m da geliyordu beni dinlemeye, babam bunlar› yapman laz›m gönüllerine girmek için diye ›srar ederdi. Daha sonra ayn› aile grubuyla Çiçek Pasaj›’na bafllad›k ve ben iyice piflmeye bafllad›m. Bir ara yine mobilyac›l›¤a bafllad›m ama akflamlar› besteler yap›yordum. Bestelerimi veriyordum, ilk bestemi Ümit Yaflar’a verdim. Bir fleyler araflt›r›rken Suat Aydo¤an ile tan›flt›m, bestelerimden bahsettim ve beni yan›na ald›. Bana dedi ki; “bu ifller çok zordur, katlanabilirsen katlan; gündüz burada çal›fl›rs›n, gece de ifle gidersin.” Mobilyac›y› b›rakt›m, bu s›rada bir beste satt›m ve çok para istedim. Bana “ bu ifllere yeni giriyorsun, sabretmelisin, saçmalama; hangi besteleri yapt›n?” dedi. Bir Seda Sayan’a, bir de Ümit Yaflar’a yapt›m dedim. Bana bir beste verdi, al buna söz yaz, müzik yap dedi, arkas›ndan di¤erleri geldi. n Peki, bu sar› saç imaj› nerden ç›kt› birden bire? Moskova’ya gidecektik, yolda herkesin bildi¤i bir reklâm panosu gördüm.

16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Oradaki adam›n imaj›n› görünce, onun gibi olmaya karar verdim. Herkes farkl› tepki verdi; kimileri eflin seni terk eder dedi, kimileri sen Roman’ s›n yak›flmaz, d›fllarlar seni dedi. Hiçbir fley olmaz diyerek saçlar›m› sar›ya boyad›m giderken. Oradayken “Katula Katula” y› yazd›m, Davut Gülo¤lu’na verdik ve derken ben patlad›m, ad›m duyulmaya bafllad›. Bu arada bebe¤im oldu ve para s›k›nt›m vard›, dua edip duruyordum Allah’›m bana yard›m et diye. “Katula Katula” y›k›l›yordu o zamanlar, bir de Sibel Can’a “Hey Adam›m” bestesini verdim ama hala param yok. Bana bir telefon geldi, telif ücreti için “paran›z› al›n” dediler, hemen gittim bana bir çek yazd›lar, ben kar›fl›kl›k oldu san›yorum. O zaman›n paras›yla çok iyi bir para verildi, beni yüceltmedi ama gözlerimi yaflartt› diyebilirim. Hemen eve gidip bebe¤ime sar›ld›m, sen çok flansl› ve bereketli bir çocuksun dedim. 4 ay sonra albüm ç›kt›,

bütün borçlar›m› kapatt›m. n Çok dürüst ve do¤al bir insans›n›z; bu hep böyle miydi? ‹çimden geçeni bir anda söylüyorum, bazen insanlar beni yanl›fl anlayabiliyor ama do¤rusu neyse onu söylüyorum. ‹çimde tutam›yorum, baflkas› olmaya çal›flm›yorum oldu¤um gibiyim yani, beni be¤enen böyle be¤endi. Halk hemen sahiplendi, beni böyle sevdiler. De¤iflmeye niyetim yok. Eyüp Sultan’a gittim geçenlerde, sevgi selini görmeliydiniz. Kocaman teyzeler bile beni çok seviyor, kendilerine yak›n görüyorlar. Bence bu do¤al olmaktan kaynaklan›yor. Mesela moralim bozuksa onu yafl›yorum yapmac›k olmuyorum, 10 dakika sonras› belli olmuyor. Gündüz istedi¤im yerde geziyorum ve üstüme ne bulursam giyiyorum. Gece sahnede bambaflka bir Tar›k oluyorum ama bunu gündüz sürdürmüyorum. Halk›n içinde olmay› seviyorum. n “fiakfluka” nerden ç›kt›? ‹nsan yedi¤i yeme¤e nas›l flark› yapar? Ve bu flark› nas›l bu kadar tutar? Suat, sana bir flark› yapal›m dedi. Yemek yemeye gitti¤imiz bir yerde fiakfluka gördüm. Aman dedim, bir dakika düflündüm ve Suat’a ben buna beste yapaca¤›m dedim. 2 günde “fiakfluka” y› yazd›m, fiahin (Özer) a¤abeyi arad›; “elimde bir ürün var dinletebilir miyim?” dedi. fiahin a¤abey dinledikten sonra “hayalimdeki sanatç›y› buldum” dedi. Benim tarz›mla, onun enerjisi bugünlere kadar geldi. 260 program yap›ld› ve bu programlarda insanlar Tar›k Mengüç’ün 3 senede neler yapt›¤›n› ö¤renmifl oldu. Önce fiakfluka, flimdi ise Lakerda... ‹nsanlar beni hep farl› gördüler. Çünkü 2 albümde de¤iflik bir fleyler yapmal›yd›m, Karayip Korsan› oldum ve insanlar bu adam herfleyi yapabilir desinler istedim benim hakk›mda. Ama en önemlisi iyi bir baba ve iyi bir aile reisi olmaya gayret ediyorum. n fiakfluka’ dan sonra hayat›nda neler de¤iflti? Çok fazla bir fley de¤iflmedi asl›na bakarsan›z. Kufltepe’nin arkalar›nda oturuyordum, cadde üzerine tafl›nd›k fiahin Özer yard›m›yla. Paralar›m› har vurup, harman savurmak yerine biriktirip


birlefltirdik. Böylece kafam›z› sokaca¤›m›z s›cak bir yuvam›z oldu. O¤lum art›k kimin o¤lu oldu¤unu biliyor, mesela bir yere gitti¤imizde kendimi tan›flt›rmama f›rsat vermeden “bak Tar›k Mengüç benim babam” diyor. Henüz büyüme aflamas›nda okula gitmiyor, ama anaokuluna yazd›rmay› düflünüyorum. Benim için onun iyi yetiflmesi çok önemli. n Hem güzel giden bir evlilik, hem çevre, hem müzik... Nas›l yürütüyorsunuz? fiöhretin bedeli çok a¤›r inan›n, eflim bana güveniyor, bence önemli olan da bu. ‹fller sana do¤ru gelse de, sa¤daki soldaki insanlar seni yoldan ç›karmaya çal›fl›yorlar. Yani insanlar seni tabaka de¤ifltirdin, art›k zengin oldun zannedip seni sömürmeye çal›fl›yorlar. Ben 35 yafl›nday›m ve diyorum ki, 35 senedir iyiyi, do¤ruyu kimin dost oldu¤unu anlayamam›fl›m bunca zaman, kimin yanl›fl oldu¤unu görememiflim ve ben flöhret olduktan sonra bunlar› anlad›m, gerçekten seveni anlad›m. n Lakerda nerden ç›kt›? Ben bir anket düzenledim önce, bir araflt›rma yapt›m insanlar üzerinde, benden ne bekliyorlar diye. “Bizi e¤lendir, baflka bir fley istemiyoruz” dediler. Anketin tamam› neredeyse bu cevab› verdi, benden fiakfluka’ n›n devam›n› istiyorlard›. Ben de insanlar› nas›l e¤lendirece¤imi düflünürken, Lakerda ç›k›verdi. Çok da güzel oldu. n Olmak istedi¤iniz yer neresi? Neler planl›yorsunuz? Lakerda, ilk albümün üstüne ç›kacak bir albüm oldu. Korsanl›¤a devam edece¤iz bir süre daha J kostümler çok be¤eniliyor zaten, sa¤ olsun hepsini Cemil ‹pekçi haz›rlad›. Foto¤raflar›m›z› Koray Kasap, klibimizi Alper Babaya¤mur çekti. Herfley çok gü-

zel oldu, hepsinin ellerine sa¤l›k. Bir süre daha bu flekilde devam edece¤iz. Lakerda’ dan sonra bir albüm yapaca¤›m, iflte o zaman insanlar Tar›k Mengüç’ ü daha iyi tan›yacaklar. Et-

nik müzikle insanlar› flafl›rtmak istiyorum, do¤u bat› sentezini biraraya getirmeyi planl›yorum. Bu albümü daha çok kendim için yapaca¤›m, müzik kalitesini biraz daha artt›raca¤›m; bir flark›y› dinlerken o müzi¤in içinde baflka müzikler duymalar›n› sa¤layaca¤›m. Bunun için de beklemeye niyetim yok aç›kças›, hemen stüdyoya girmeyi planl›yorum, art›k 3 sene falan beklemeyece¤im. fiark›lar›m› haz›rlay›p, arkas›n› getirece¤im. Art›k flark›lar›m› kliplendirmek istiyorum. fiahin a¤abey bana çok yard›mc› oldu, o bana bir ad›m gelse, bana ona on ad›m gidece¤im. Kendi paramla kliplerimi çekece¤im. Güzel mekânlarda sahne almay› düflünüyorum, çünkü art›k zaman› geldi bence. Ben de art›k sahne yapaca¤›m, hem de en güzelini. ‹nsanlar oraya e¤lenmeye geliyor zaten, ben insanlar istedikçe herfleyi yapmaya haz›-

r›m. Sallar›m dünyay›, onlar istesin yeter. Daha birçok plan›m var tabii ama herfleyi zaman gösterecek. Bekleyip, görmek laz›m. Beni seven herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bütün insanlar› da çok seviyorum. Bundan sonraki geliflmeleri yeni aç›lacak olan internet sitemiz www.tarikmenguc.net’ ten takip edebilirler. Hosçakal›n... n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


aktüel

Kent Konseyi, Kent yaflam›nda, kent vizyonunun ve hemflehrilik bilincinin gelifltirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma, saydaml›k, hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amac›yla kurulmufltur

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Yaflad›¤›n kenti korumak görevin K

üçükçekmece Kent Konseyi’nin 2. Genel Kurul Toplant›s›; ‹stanbul Milletvekilleri Feyzullah K›y›kl›k, Halide ‹ncekara, Mehmet Domaç, ‹lçe Kaymakam› H.Osman Ebilo¤lu, Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve 50’yi aflk›n sivil toplum örgütü temsilcisinin kat›l›m›yla 11 Kas›m 2007 Pazar günü Halkal› Kültür

Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n okunmas›n›n ard›ndan aç›l›fl konuflmalar› yap›ld› ve Kent Konseyi’nin çal›flma komisyonlar› ile ilgili üye seçimine geçildi. Bir önceki genel kurulda kurulmas›na karar verilen komisyonlarda görev teklif edilen üyelerin oylamas› yap›ld›.


Kent yaflam›nda, kent vizyonunun ve hemflehrilik bilincinin gelifltirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma, saydaml›k, hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amac›yla kurulan Kent Konseyi, 2.genel kurul toplant›s›yla görev da¤›l›m›n› ve çal›flma stratejisini daha da netlefltirmifl oldu. Komisyonlarda görev yapacak gönüllülerin seçiminin ard›ndan, meclis tüzüklerinin oylanmas›na geçildi. Yap›lan oylamada “Kad›n Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Meclisi tüzükleri oylanarak, yürürlü¤e girmesi kabul edildi.

KONSEY‹ GÖNÜLLÜLER OLUfiTURUYOR Küçükçekmece Belediyesi’nin öncülü¤ünde, ilçedeki kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n, üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kurulufllar›n›n temsilcileri ile mahalle muhtarlar›n›n kat›ld›¤› Kent Konseyi; gönüllülük esas› ile ortak ak›l mant›¤› ile Küçükçekmece için çal›flacak. Kent konseyinin tamamen bir sivil toplum örgütlenmesi oldu¤unu belirten Belediye Baflkan› Aziz Yeniay yerel yönetimin sivil toplumla iflbirli¤i yaparak karar almas›, kamuda fleffafl›¤›n sa¤lanmas› gibi

pek çok fayda sa¤layaca¤›n› söyledi. Kent Konseyleri Birleflmifl Milletler Çevre Kalk›nma Konferans›, 3-14 Haziran 1992 tarihleri aras›nda Rio da Jenerio’da biraraya gelerek; 16 Haziran 1972 Stockholm’de kabul edilen Birleflmifl Milletler ‹nsan Çevresi Konferans› Deklarasyonu’nun teyit edilerek; yeni ve tarafs›z global bir ortakl›¤›n kurulabilmesi için devletler, toplumun anahtar sektörleri ve insanlar aras›nda yeni iflbirli¤i düzeylerinin yarat›lmas› hedefiyle; bütün toplumlar›n kendi ilgi alanlar›n› dikkate alan global çevre ve kalk›nma sistemini koruyan Uluslararas› antlaflmalar için çal›flarak; dünyan›n birbirinden ayr›lmayan ve bir bütün olan do¤as›n› tan›yarak bildirmektedir. 5272 say›l› Belediye Kanununun 76. maddesi gere¤ince kurulmas› gereken Kent Konseyi; “…kent yaflam›nda; kent vizyonunun ve hemflehrilik bilincinin gelifltirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma, çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma, saydaml›k, hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çal›fl›r. Belediyeler, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n, sendikalar›n, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kurulufllar›n›n ve mahalle muhtarlar›n›n

ÇEVRE – SA⁄LIK KOM‹SYONU ÜYELER‹ Recep KÖSE Zater YAPICI Münir YA⁄IZ Emin EK‹NC‹ Zafer KÖKSAL Turan D‹NÇ Halil DURMAZ

K.Çekmece Bld. ‹lçe Meclis Üyesi K.Çekmece Bld. ‹lçe Meclis Üyesi Muhtar KESK Temsilcisi Baflakflehir ‹nsan ve Çevre Derne¤i Fevzi Çakmak Mahallesi Derne¤i Avrasya Bir Vakf›

E⁄‹T‹M – KÜLTÜR KOM‹SYONU ÜYELER‹ ‹smail YILMAZ Osman KIDIK Ümmügül AL‹fi Ramazan AfiÇI Nihat TOPRAK R›za ALTINIfiIK Semra AYDIN AVfiAR Abdullah KILIÇ

‹l Genel Meclisi Üyesi K.Çekmece Bld. ‹lçe Meclis Üyesi Muhtar E¤itim Bir Sen Temsilcisi Bitlis Ölekliler Derne¤i Kas-Der ( Kastamonulular Derne¤i ) Kad›n Derne¤i Avrasya Bir Vakf›

EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER KOM‹SYONU Nedim UZUN Binali UÇAK Mehmet ABAY Ekrem ÖZEN Süleyman NAZLI Recep ‹PEK Selim BABAVATAN

‹l Genel Meclisi K.Çekmece Bld. ‹lçe Meclis Üyesi Muhtar K‹AD – K.çekmece Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i Sefaköy Bakkallar Odas› Samsunlular Derne¤i Tüketiciler Birli¤i K.çekmece fib

GENÇL‹K – SPOR KOM‹SYONU ÜYELER‹ Recep fiENCAN Nedim Hayri ERG‹N Huriye Bilgi TEZCAN Ayhan ERGÜN Ahmet KURfiUN fiafak B‹ÇER Hakan DUMAN

‹l Genel Meclisi K.Çekmece Gençlik ve Spor Grup Bflk. K.Çekmece Bld. ‹lçe Meclis Üyesi Muhtar K.çekmece Spor Kulübü Küçükçekmece Spor Kulübü Derne¤i Atakent Spor Kulübü Derne¤i

TANITIM – HALKLA ‹L‹fiK‹LER KOM‹SYONU ÜYELER‹ Kamil ÇAKIR Figen BAYRAMO⁄LU Fehmi GÜDEK Zahter YAPICI Sad›k BAYDAR Adnan ÇAKAR Selahattin GÜNEY Semra AYDIN AVfiAR

‹l Genel Meclisi K.çekmece ‹lçe Meclis Üyesi K.Çekmece ‹lçe Müftülük fiefi K.Çekmece Bld. ‹lçe Meclis Üyesi Muhtar Sinoplular Derne¤i ‹kitelli Ordulular Derne¤i Kad›n Derne¤i

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


aktüel ÖNEML‹ DUYURU Kad›n, Çocuk, Gençlik ve Engelli Meclisinin müracaatlar› 07.01.2008 tarihinde bafllay›p, 31.01.2008 tarihinde sona erecek olup, müracaat edeceklerin www.kucukcekmece.bel.tr adresinden baflvuru formu doldurmak suretiyle gerekli belgeler ile birlikte söz konusu tarihe kadar flahsen Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Kent Konseyi sekreteryas›na baflvurmalar› gerekmektedir.

temsilcileri ile di¤er ilgililerin kat›l›m›yla oluflan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yard›m ve destek sa¤lar. Kent konseyinde oluflturulan görüfller belediye meclisinin ilk toplant›s›nda gündeme al›narak de¤erlendirilir” der. Kent Konseyleri, Türkiye’ye özgü bir yap›lanmayla, merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu bir iflbirli¤i ortakl›¤› çerçevesinde bir ara-

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ya getiren eflsiz yönetiflim mekanizmalar›d›r. Merkezi yönetim kurulufllar›n›n ve belediyelerin temsilcileri, kent konseylerinin yaklafl›k üçte birini oluflturmakta, geriye kalan üçte ikilik bölüm, sivil toplum kurulufllar› temsilcilerinden oluflmaktad›r. Kentlerin büyüklüklerine ba¤l› olarak, kent konseylerinin üyeleri 100 ile 500 kurulufl aras›nda de¤iflmektedir. Kent konseyleri, kendi çal›flma ilkelerini veya tüzüklerini haz›rlay›p onay-

lamakta ve bunlara göre faaliyet göstermektedir. Bu konseyler, kentin kalk›nma önceliklerinin ve acil sorunlar›n›n tan›mland›¤› ve tart›fl›ld›¤› demokratik platformlar olarak ifllev görmektedir. E¤er, daha güzel bir çevre, daha yaflanabilir bir flehir, daha güvenli bir yaflam istiyorsak, kent konseyinin amaç ve hedeflerine ulaflmas› konusunda yurttafl olarak hepimize büyük görevler düflüyor. n


aktüel

Halka halka yay›lan örnek proje

Bizim Halk’a Projesi Küçükçekmece, Ayazma ve Tepeüstü’nde yaflayan vatandafllar›m›z, Kentsel dönüflüm projesi çerçevesinde Bezirganbahçe’deki modern konutlara tafl›nd›lar. Yeni evlerine, yeni hayatlar›na kavuflan bu vatandafllar›m›z›n kentsel yaflama uyum sürecinde yan›nda olmak görevimizdi.

22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

üçükçekmece Belediyesi bir süre önce Bizim Halka ad›yla bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiflti. Proje, ‹kitelli’nin Ayazma ve Tepeüstü bölgesi ile Halkal›’da yaflayan halka daha iyi bir yaflam standard› kazand›r›lmas› amaçlan›yordu. Bunun için ilk yap›lmas› gereken fiziki mekan de¤iflikli¤iydi. Bu de¤iflim, bu bölgelerde yaflayan halk›n Bezirganbahçe konutlar›na al›nmas›yla yaflanmaya bafllad›. Yeni evlerine, yeni hayatlar›na kavuflan halk için bundan sonra yap›lmas› gereken, kentsel hayata entegrasyon çal›fl-

K


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

23


aktüel malar›na h›z vermekti. Küçükçekmece Belediyesi, Bizim Halk’a projesini bir y›la yak›n süredir kesintisiz sürdürüyor. Gelinen noktada, farkl› uzmanl›k alanlar›na sahip, sosyolog, psikolog, anaokulu ö¤retmeni, yönetici asistan› ile birlikte toplu konut sakinlerine yönelik e¤itimler kesintisiz sürüyor. Bunlar›n bafl›nda, okuma- yazma kursu geliyor. Anne-Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) ile ortaklafla gerçeklefltirilen projelerde yetiflkinlere yönelik okuma yazma kurslar› düzenleniyor. Bu kurslar, TOK‹ Bezirganbahçe ‹lkö¤retim Okulu’nda AÇEV’in iki gönüllü ö¤reticisi taraf›ndan haftan›n 4 günü (Pazartesi, Sal›, Perflembe ve Cuma) ve 3’er ayl›k periyotlar halinde devam etmektedir. 22 Ekim 2007’de ilk dönemi bafllayan kurs için öngörülen kursiyer say›s› 30 iken, yo¤un talep üzerine e¤itim alanlar›n say›s› 72’ye yükseltilmifltir. AÇEV’in gönüllü ö¤reticilerinin samimi ve özverili yaklafl›mlar›n›n yan› s›ra kat›l›m›n artmas›ndaki di¤er önemli etken kursiyerlerin çocuklar›n›n, dersler esnas›nda anaokulu ö¤retmenimiz refakatinde olmalar›d›r. Böylece derslerine düzenli bir flekilde devam eden kad›nlar›m›z, annelerimiz verimli bir ö¤renme süreci geçirirken, çocuklar› da kiflisel geliflimlerine

24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

faydal› olacak el becerilerini ve temel sa¤l›k kurallar›n› ö¤renmektedirler. Hedef kitlenin gelir seviyesini artt›rarak hayat standartlar›n› yükseltmek ad›na, istihdam alan›nda da çal›flmalar gerçeklefltirilmektedir. Bu anlamda tekstil sektörüne e¤itimli ara eleman yetifltirebilmek amac›yla, haz›r giyim sektörünün temsilcisi olan ‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri (ITKIB) iflbirli¤i ile bölgeye tahsis edilen Gezici E¤itim Merkezinde 4 hafta süreli makineci, overlokçu ve reçmeci istihdam› için ücretsiz e¤itimler düzenlenmektedir.

ATATÜRK KÖfiKÜ’NE GEZ‹ Bu e¤itimleri baflar›yla tamamlayanlara, istihdam garantisi verilmektedir. Toplu konut alan›nda yer alan Gezici E¤itim Merkezine civar semtlerden de baflvurular söz konusudur, bu da e¤itim neticesinde istihdam›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve kalifiye ara eleman a盤›n›n karfl›lanmas›n›n ilçe geneline yay›lmas› anlam›na gelmektedir. Kursiyerlere ald›klar› e¤itim sonras›nda hayatlar›na yön vermede yard›mc› olmak ad›na dan›flmanl›k hizmetleri verilmektedir. Gezici E¤itim Merkezi’ne haftal›k yap›lan ziyaretlerde toplumsal ve psikolojik konularda destek sa¤lanmaktad›r.


Bizim halka projesi kapsam›nda, sosyo-kültürel faaliyet olarak ilk gezi, Bezirganbahçe çocuklar› ile 9 Kas›m 2007 tarihinde Florya Atatürk Köflk’üne düzenlendi. 10 Kas›m Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftas› vesilesiyle ziyaret edilen köflkte, Ulu Önderin yaflam›fl oldu¤u mekan› ve kulland›¤› eflyalar› dikkatle ve hayranl›kla inceleyen çocuklar, köflkün deniz kenar›nda olmas› sebebiyle de denize olan özlemlerini k›smen de olsa giderebilmifllerdir. Bunun yan›nda, ‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksekokulu ile yap›lan iflbirli¤iyle Doç. Dr. Figen U¤urlu’nun özverili çal›flmalar› ve gönüllü deste¤i ve aile planlamas› dersi alan ebelik bölümünden 7 stajyer ö¤renci ile oluflturulan Toplum Tan›lama formlar›n›n uygulanmas› için saha çal›flmas› gerçeklefltirildi. Anket çal›flmas› uygulan›rken hane halk›n›n temel sa¤l›k kontrolleri yap›lm›fl olup (tansiyon-nab›z ölçümü, çocuk ve bebeklerin bafl çevresi, boy ve kol ölçümleri) bu esnada aile planlamas› yöntemleri, kendi kendine meme muayenesi gibi konular› içeren flikayetlerin gelmesi üzerine ilgili konularda e¤itimler verilmifltir. Anket verileri de¤erlendirilerek uzun vadeli düzenlenebilecek e¤itim programlar› da belirlenmifltir. Bunun ilk ad›m› olarak da 13 Kas›m 2007’de TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu 1. s›n›f ö¤rencilerine “Temel Hijyen Kurallar›” ve 14 Kas›m 2007’de okulun 6. s›n›f k›z ö¤rencilerine “Ergenlik ve ‹lk Adet” hakk›nda bilgilendir-

me e¤itimleri düzenlenmifltir. ‹lgili e¤itimler periyodik olarak devam etmektedir. Bu e¤itimlerin yan›nda fiiflli Etfal Hastanesi Yenido¤an Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Asiye Nuho¤lu ile yap›lan çal›flmalar neticesinde oluflturulan bilgilendirme kitapç›klar› da ailelere; yenido¤an beslenmesi ve bak›m›, okul öncesi e¤itimi konular›nda rehberlik etmektedir. Büyüme ve geliflme, beslenme al›flkanl›klar› ve gebelik hakk›ndaki bilgilendirme kitapç›klar› da haz›rl›k ve bas›m aflamas›ndad›r.

ÜCRETS‹Z D‹fi MUAYENE GÜNLER‹ Küçükçekmece Belediyesi Bizim Halka operasyon ekibi, bu amaçla ücretsiz difl bak›m günleri tertip ederek, insan sa¤l›¤›na ne kadar de¤er verdi¤ini gösterdi. Difl hekimine gitme al›flkanl›¤› ve a¤›z sa¤l›¤› bilincinin kazand›r›lmas› için bafllat›lan ve 30 Kas›m 2007’ye dek süren A¤›z Sa¤l›¤› Haftalar› kampanyas›na Bezirganbahçe sakinlerinden pek çok kifli tedaviye yönlendirildi. Kampanyaya gönüllü olarak difl hekimi Ahsen Eriflgin Demirk›ran destek verdi. Sabanc› Üniversitesi’nin “Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri” seçmeli dersi kapsam›nda 4 gönüllü ö¤rencisi ile 27-29 Temmuz 2007 tarihleri 8-13 yafl grubunu hedefleyen Kiflisel Geliflim çal›flmas› gerçeklefltirildi. Sabanc› Üniversitesi ile Toplumsal Duyarl›l›k Projeleri çal›flmalar›n›n devam›n›n 2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l›n›n ikinci döneminde yap›lmas› planlanmaktad›r. Sabanc› Üniversitesi’nin referans› ile bünyesin-

de Toplumsal Duyarl›l›k Merkezi bulunan di¤er bir üniversite olan Fatih Üniversitesi sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden Toplumsal Duyarl›l›k dersi seçen 6 kiflilik ö¤renci grubu, seçtikleri ders kapsam›nda haz›rlayacaklar› projenin hedef kitlesini Bezirganbahçe’den seçtiler. Yap›lan çal›flma e¤itim alan›nda olup; henüz e¤itim-ö¤retime bafllamam›fl Okul Öncesi (5-6 yafl) ve e¤itim ça¤›nda olmas›na karfl›n herhangi bir e¤itim ö¤retim kurumuna devam edemeyen ya da hiç bafllamam›fl 715 yafl gurubu olmak üzere iki farkl› çal›flma grubuna hizmet edilmektedir. Bu çal›flmayla amaç, okul öncesi grubu temel beceriler kazand›rmak suretiyle e¤itim ve ö¤retime haz›rlamak, farkl› çal›flma gruplar›yla ve çocuklarla bir araya getirerek aile d›fl›ndaki sosyal hayat› göstererek okula adaptasyonlar›nda karfl›laflabilecekleri s›k›nt›lar› asgariye indirmek, velilere e¤itim kurumlar› hakk›nda bilgi vererek rehberlik hizmetleri sa¤lamakt›r. Bir di¤er kategori olan 7-15 yafl grubuna ise ihtiyaç duyduklar› seviyede dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir. Mücbir nedenlerle e¤itimine ara vermifl ya da hiç bafllayamam›fl olanlar›n sorunlar›n› tespit edilerek yap›c› çözümler gelifltirilecektir. E¤itim program›n›n nihai hedefi, rehberlik ve rehabilitasyon faaliyetleri verilen bu 2 farkl› çal›flma grubunu 2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l›na haz›rlayarak, ihtiyaç duyduklar› seviyedeki e¤itim kurumuna kay›t ettirmektir. n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

25


sa¤l›k Dr. Devrim Bilgen, “Bir gün sizin de organa ihtiyac›n›z olabilir” diyor ve ekliyor...

Organ ba¤›fl› hayat kurtar›r

Ülkemizde her y›l yaklafl›k 4000 kifli organ beklerken ölmektedir. Onlara yeni bir hayat vermek bizlerin elindedir. Organ ba¤›fl› say›m›z› ne kadar artt›rabilirsek onlar›n yaralar›na o kadar merhem olabiliriz. Vatandafllar›m›z kendilerine en yak›n sa¤l›k oca¤›na baflvurarak organlar›n› ba¤›fllayabilirler.

Diyanet’in görüflü Diyanet’e göre canl›dan canl›ya yap›lacak organ veya doku naklinin kriterleri flöyle: n Maddi veya manevi bir bask› olmamal›, ba¤›flta bulunan›n sa¤l›¤›na tehdit oluflturmamal›, n Kendili¤inden yenilenmeyen organ ve dokularda hastan›n hayat›n› veya hayati bir uzvunu kurtarmak için baflka çaresi olmamal›, n Hastal›¤›n bu yolla tedavi edilebilece¤ine kanaat getirilmifl olmal›, n Organ ba¤›fl›nda bulunan kifli tasarruf ehliyetine sahip olmal› ve organ›n›n al›nmas›na r›za göstermeli, n Al›nacak organ veya doku hayati bir organ veya doku olmamal›. Diyanet, ölüden canl›ya yap›-

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lacak organ veya doku naklinde ise ayr› kriterler ortaya koydu. Diyanet, “Hastan›n hayat›n› veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan baflka çaresi olmamas›, hastal›¤›n bu yolla tedavi edilebilece¤ine kanaat getirilmesi, organ veya dokusu al›nacak kiflinin, ifllemin yap›ld›¤› esnada ölmüfl olmas›, organ veya dokusu al›nacak kiflinin ölmeden önce buna izin vermifl olmas› veya hayattayken aksine bir beyan› olmamak flart›yla yak›nlar›n›n buna raz› olmas›” halinde ölüden canl›ya organ nakli yap›labilece¤ini aç›klad›. Diyanet, al›nacak organ veya doku karfl›l›¤›nda ücret al›nmamas›n› da flart koflarak, organ karfl›l›¤›nda menfaat sa¤lanmas›n›n caiz olmad›¤›na vurgu yapt›.

Ü

lkemizde her y›l Kas›m ay›n›n 2.haftas› organ nakli haftas› olarak kutlanmaktad›r. Geç de olsa Küçükçekmece de Hayat Dergisi olarak biz de ilçemiz organ nakil koordünatörü Dr. Devrim Bilgen le bir söylefli gerçeklefltirdik. n Doktor bey bize organ nakli ne demektir? Tarifini yapabilir misiniz? Tabii ki... Herhangi bir nedenle bir organ›n ifllevini yitirmesi durumunda canl›dan veya kadavradan bir organ›n ameliyatla yerlefltirilmesi ifllemine organ nakli diyoruz. n Kadavra, donör ve canl› donör nedir? Canl› danör kifliler hayattayken üçüncü derece akraba ve h›s›mlar›na kadar olan kiflilere organlar›n› veya dokular›n› hiç bir menfaat gözetmeksizin ba¤›fllamas›na diyoruz. Kadavra donör ise insanlar yaflamlar›nda,gönüllü olarak t›bben yaflamlar› sona erdikten sonra organ bekleme listesindeki hastalar için organlar›-


n› ba¤›fllamas›d›r. Kiflinin kadavra donör olabilmesi için hastanede yo¤un bak›m flartlar›nda beyin ölümünün gerçekleflmifl olmas› gerekmektedir. Beyin ölümü genellikle kaza veya travmalardan sonra beyin fonksiyonlar›n› kaybetmesidir. Kiflinin bir süre daha di¤er organlar› fonksiyonlar›na devam eder. Beyin ölümü gerçekleflmifl vakalar t›bben ölü kabul edilir ve tekrar hayata dönmeleri mümkün de¤ildir. Solunumlar› ancak makinayla sa¤lanmaktad›r. Bu durumda kalp yaklafl›k 24 saat çal›flmaya devam eder ve süre geçtikçe di¤er organlar ifllevini kaybetmeye bafllar. E¤er kifli organlar›n› ba¤›fllad›ysa zaman kaybetmeden organlar›n›n al›n›p uygun al›c›ya tak›lmas› gerekir. n Ülkemizde ve ‹stanbul da organ ba¤›fl› durumu nedir? Ülkemiz hem kadavra danör hem de canl› danör say›lar› bak›m›ndan hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinin gerisindedir. ‹limiz genelinde ise 2005 y›l› itibariyle Türkiye’de belli bir söz sahibi de¤ilken, sa¤l›k müdürlü¤ümüz ola¤an üstü gayretle-

riyle 2007 y›l› itibariyle Türkiye genelinde ilk s›raya yerleflmifltir. Bunu say›larla ifade edersek 2005 y›l›nda kadavra danör say›s› 25 iken 2007 Kas›m ay› itibariyle bu say› 300’e, gönüllü organ ba¤›fl› say›s› 2005 y›l›nda 386 kifli iken bu say› 2007 kas›m ay› itibariyle yaklafl›k 30.000’e yükselmifltir. n Kimler organlar›n› ba¤›fllayabilir? 18 yafl›n› dolduran ve akli dengesi yerinde olan herkes organlar›n› ba¤›fllayabilir. n Organ ba¤›fl› nerelerde yap›labilir? Organ ba¤›fl› sa¤l›k müdürlükleri, sa¤l›k grup baflkanl›klar›, tüm sa¤l›k ocaklar› ve devlet hastanelerinde veya ilgili vak›f veya derneklerde 2 tan›k huzurunda, organ ba¤›fl kart›n›n doldurup imzalamas›yla yap›labilir. n Ülkemizde kaç hasta organ beklemektedir? Ülkemizde yaklafl›k12.500 kifli böbrek beklemektedir. Bu say› her y›l h›zla artmaktad›r. Bu hastalar›m›z› iyilefltirebilmek ancak organ nakliyle mümkündür. n Son olarak flunu sormak istiyo-

rum insanlar›m›z organ ba¤›fllaman›n dini yönden bir sak›ncas›n›n olup olmad›¤›n› bilmek istiyorlar san›r›m bu konuda da bize bifleyler söylemek istersiniz? Elbette. Bu soru bizim de çok s›k karfl›laflt›¤›m›z bir soru bu konuda 6.3.1980 tarih ve 396 say›l› Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bir fetva yay›nlam›flt›r. Bu fetva k›saca organ naklinin caiz oldu¤una dairdir. Yine Maide Suresi’nin 32. ayetinde söyle der.” Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermiflcezine sevap kazan›r” demektedir. n Eklemek istedi¤iniz baflka bir fley var m›? Ülkemizde her y›l yaklafl›k 4000 kifli organ beklerken ölmektedir. Onlara yeni bir hayat vermek bizlerin elindedir. Organ ba¤›fl› say›m›z› ne kadar artt›rabilirsek onlar›n yaralar›na o kadar merhem olabiliriz. Vatandafllar›m›z kendilerine en yak›n sa¤l›k oca¤›na baflvurarak organlar›n› ba¤›fllayabilirler. Organ bekleyen hastalar ad›na Küçükçekmece’de Hayat Dergisi olarak gösterdi¤iniz duyarl›l›k için sizlere teflekkür ederim. n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

27


etkinlik Avrasya Bir Vakf›, 2. Beyin F›rt›nas› Toplant›s› yap›ld› Türkiye’nin de¤iflik bölgelerinden gelen bilim ve düflünce adamlar›, Küçükçekmece’deki Avrasya Bir Vakf›’n›n geleneksel toplant›s›nda millet-milliyet olgusunu ele ald›. ‹ki gün süren toplant›lara Türkiye’nin en önemli bilim adamlar› kat›ld›.

ürkiye ve dünya için hayatî derecede öneme haiz konular›, uzmanlar› tart›flt›rarak sonuca ulaflmaya gayret eden Avrasya Bir Vakf›, 2. Beyin F›rt›nas›’n› gerçeklefltirdi. Vakf›n genel merkezinde yap›lan ve 12-13 Aral›k 2007 tarihlerinde olmak üzere iki gün süren toplant›n›n konusu, “Tarihî Süreç ve Sosyolojik Aç›dan Millet Kavram› – Türk Milleti” ad›n› tafl›yordu. Bu beyin f›rt›nas›, ayn› zamanda “millet” konusunu tart›flmaya açmakla Türkiye’de bir ilkin de gerçekleflmesini sa¤lam›fl oldu. Avrasya Bir Vakf› Baflkan› fiaban Gülbahar, Türkiye’de ‘Milliyet’ kavram›n›n Frans›z ihtilalinden bu yana tart›fl›ld›¤›n› belirterek, “1300 y›l önce Orhun Abidelerinde “Millet” kavram›n›n çok vurgulay›c› bir flekilde öne ç›km›flt›r. Kutsal

T

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Millet-milliyet olgusunun tarihi serüveni kitab›m›z Kur’anda da bu terimin dikkat çekici bir flekilde kullan›lm›flt›r. Oysa biz kavgay› Frans›z ihtilaliyle tesir kazanan “Millet”, “Milliyetçilik” kavramlar› üzerinden yürütüyoruz. Milletlerin hayat›n› önemli derecede ilgilendiren bu kavram›n ve bunun üzerinden yap›lan tart›flmalar›n, ancak kendi milli, tarihi ve kültürel birikimlerimiz üzerinden yap›larak tatmin edici bir sonuca ulaflaca¤›na inanmaktay›z” fleklinde konufltu. Millet ve milliyet kavramlar›n› on befl ay önceden gündeme ald›klar›n› ve çal›flma grubu oluflturduklar›n› ifade eden Gülbahar sözlerini flöyle sürdürdü: “Bizler bu gerekçelerle bundan 15 ay kadar ön-

ce konuyu gündemimize ald›k. Beyin F›rt›nalar› Çal›flma Heyetimizin bu hususta gösterdikleri gayretleri takdirle karfl›lad›¤›m›z› ifade etmek isterim. Bu gayretler sonunda 80 bilim adam›m›za ve araflt›rmac›m›za dosyalar gönderdik, maksad›m›z› arz ettik. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤undan cevaplar ald›k. Bize cevap verme nezaketi gösteren hocalar›m›za buradan flükranlar›m› ifadeyi bir vazife addediyorum. Bu gün bu önemli konu üzerinde de¤erli fikirlerini dinledi¤imiz ve gerçekten seviyeli tart›flmalar›ndan ders ve ilham ald›¤›m›z 23 hocam›z çok k›ymetli zamanlar›n› bizimle paylaflt› ve âlicenapl›¤›n› gösterdiler. Her birine en kalbi minnet ve flükranlar›m› arz ediyorum. Yap›lacak bu çal›flmalardan milletimizin önünü ayd›nlatacak, karar vericilere yol gösterecek, bu konularda yap›lan çal›flmalara ilham verecek sonuçlar ç›kaca¤›na inanmaktay›m.” Avrasya Bir Vakf›’n›n sahalar›nda uzman olarak tan›nm›fl antropoloji, sosyoloji, tarih, dilbilim, din bilim, müzik, hukuk, felsefe gibi branfllardaki bilim adamlar›yla fikir camias›na mensup isimlerin sunum yapt›klar› toplant›larda oldukça de¤iflik görüfller dile


Avrasya Bir Vakf› Baflkan› fiaban Gülbahar, millet ve milliyetçilik kavramlar›n›n Frans›z ihtilalinden bu yan tart›fl›lmas›n› yanl›fl bularak, “1300 y›l önce Orhun Abidelerinde “millet” kavram›n›n çok vurgulay›c› bir flekilde öne ç›k›yor. Ve Kuran’da da bu terim dikkat çekici bir flekilde kullan›l›yor’ aç›klamas›nda bulundu.

getirildi. ‹ki gün boyunca kendilerine hiçbir müdahalenin yap›lmad›¤› sunucular, tamamen serbest olarak oldukça de¤iflik görüfller dile getirdiler. Her oturumun sonunda yine serbestçe birbirlerinin görüfllerine itiraz veya onaylar›n› aç›klad›lar. Avrasya Bir Vakf› bundan sonrada de¤iflik konularda sürdürece¤i “Beyin F›rt›nalar›”n›n sunumlar› sesli ve görüntülü olarak kaydedecek ve kitaplaflt›rarak, devlet yetkililerine sunulaca¤› da bildirildi. Avrasya Bir Vakf› Baflkan› fiaban Gülbahar, millet ve milliyetçilik kavramlar›n›n Frans›z ihtilalinden bu yana tart›fl›lmas›n› yanl›fl bularak, “1300 y›l önce Orhun Abidelerinde “millet” kavram›n›n çok vurgulay›c› bir flekilde öne ç›k›yor. Ve Kuran’da da bu terim dikkat çekici bir flekilde kullan›l›yor’ aç›klamas›nda bulundu. n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

29


etkinlik Milliyetçilik ve Küreselleflme Konferans›

Beyin F›rt›nas›na Dönüfltü 10 Kas›m 2007 Cumartesi günü Dr. Fahri Atasoy’un Avrasya Bir Vakf›nda verdi¤i konferans›n toplant› baflkanl›¤›n› Vak›f Yönetim Kurulu Üyesi Gazetesi Yazar Ahmet Çelik yapt›. Konuflmas›na al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir aç›l›mla bafllayan Dr. Atasoy k›sa bir sürede Küreselleflmeyi tarihi ve felsefi planda tart›flmaya açt›. Sorularla dinleyicileri etkileyen ve yönlendiren Atasoy Küreselleflmenin bir olgu oldu¤unu Türkiye’de dahil toplumlar›n özellikle biliflim, teknolojisi ve liberalizmin sonucu bu ak›m› hasars›z karfl›layabilmelerinin mümkün oldu¤unu ifade etti. Küreleflmenin milli devletleri ve milliyetçili¤i hedef almas›na ra¤men bir paradoks olarak onlar› canland›rd›¤›n› ve aray›fllara sevk etti¤ini vurgulad›. Küreselleflmenin milletlerin lehine geliflmesi için toplumlar›n düflünce hayatlar›n› geniflletmek ve derinlefltirmek zorunda olduklar›n›n alt›n› çizen Atasoy, flöyle devam etti; “Küreselleflme karfl›s›nda milli varl›¤›n korunmas› için, milli kültürün hayatiyetini sürdürmesi flartt›r. Bu da ancak kültürün her alanda ortaya koyaca¤› ürünlerle mümkün olmaktad›r. Çünkü üretmeyen kültür ölmeye mahkumdur. Bunun da bafl›nda sanat, özellikle müzik gelmektedir. Müzik hem mili dayan›flmay› besleyen, ortak duygular oluflturan bir de¤erdir, hem de dünyayla irtibat kurman›n en tesirli yoludur. Bütün bunlar›n yap›lmas›, flüphesiz milletin varl›¤›n› ve hareket kabiliyetini devam ettirebilmekle mümkündür. Bu da milletlerin maddi bak›mdan güçlü olmalar› zaruretini meydana getirmektedir. Gücün ve zenginli¤in kayna¤› ise bilgidir, ilimdir. Bir milletin bilgi üretmesi ve bunlar› teknolojiye dönüfltürmesi varl›¤›n› idame ettirmesiyle do¤rudan ilgilidir.”

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Konferansa kat›lan Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay, herkesten büyük ilgi gördü. Yeniay, toplumun de¤erlerine sahip ç›kma konusunda her türlü deste¤i verdiklerini söyledi. Konuflmac› Dr.Fahri Atasoy da küreselleflme ile milliyetçili¤in ayn› anda yürütülebilece¤ini anlatt›.

Atasoy konuflmas›n›n son bölümünde “her tarihi olay›n biricik oldu¤unu vakalar›n birbirine benzemesinin bizi yan›ltmamas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Olaylar› do¤ru anlarsak o zaman do¤-

ru çözümler üretiriz.” diyen Atasoy “biz bu çal›flmam›zda size küreselleflme ile milliyetçili¤in ayn› anda var olabilece¤ini ve var olmaya devam edece¤ini anlatmaya çal›flt›k” dedi.


mahallelerimiz Gültepe Mahallesi, E-5’nin hemen yan› bafl›nda ve sorunsuz mahallelerden. Belediyenin yo¤un çal›flmalar›yla, altyap›s› tekrar revize edilen mahallede, postaneden sa¤l›k oca¤› gibi insanlar›n temel ihtiyaçlar›na dönük daireler de mevcut.

32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Küçükçekmece’nin gülen mahallesi

Gültepe Mahallesi ›l sonu da gelse y›lbafl› da gelse mahallelerde hizmetler bitmiyor. Bu mahallelerden biri de Gültepe Mahallesi… Mahalle, eski bir e¤itimciye, uzun seneler ö¤retmenlik yapan Ümmügül Al›fl’a teslim. Binlerce ö¤renci yetifltiren Ümmügül han›m, flimdilerde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nin her fleyiyle ilgileniyor. “Ö¤retmenlik daha kolayd›, muhtarl›k daha zor” dese de, insanlara hizmet etmek, her sabah birilerinin derdine derman olaca¤›n› bilmek onu okul y›llar›na götürüyor: “26 y›l ö¤retmenlik yapt›ktan sonra,

Y

dört sene emeklili¤in tad›n› ç›kard›m. Daha sonra mahallelinin, özellikle bayanlar›n›n iste¤iyle muhtarl›¤a adayl›¤›m› koydum. Daha önce mahallede 24 y›ll›k muhtar› da bayand› ve bayanlar erkek muhtar istemiyordu. Bayanlar›n teflvikiyle ifle soyunduk ve bugünlere geldik. ‹lk zamanlar çok zorluklar yaflasak da daha sonra tüm mahallenin gayreti, belediyemizin destekleriyle mahallemizi iyi bir noktaya getirdik.” Ümmügül Han›m’›n mahallede ilk icraatlar›ndan biri, elektrik hatlar›n› yer alt›na indirmek olmufl. Di¤er önemli ifller, belediye ile yap›lan görüflmeler so-


nucunda, pek çok sokakta, ya¤mur suyu ve kanal sorunlar› gidermek olmufl: “Bu noktada belediyemiz, Say›n Baflkan›m›z›n büyük desteklerini gördük. Halk›m›z ad›na ne istersek, imkanlar› ölçüsünde yerine getirdi. Eksi¤imiz yok. Sadece muhtarl›k binas›n› yenilefltirme iflimiz var. ‹ki katl›, bir kat› sa¤l›k merkezi, bir kat› muhtarl›k olacak flekilde yak›n zamanda hayata geçecek bir proje. Belediye baflkan›m›z da projeyle yak›ndan ilgileniyor. Sadece bunlar de¤il, ayd›nlatmas› olmayan sokaklar›n ayd›nlat›lmas› yap›ld›. Bunun yan›nda, ayd›nlatma direkleri de yenilendi. Tabii, su taflk›nlar› olan, elektrik hatlar› yenilenen tüm sokaklar›n altyap› ifllerini de belediyemiz büyük itinayla yerine getirdi.” 27 bin nüfuslu Gültepe Mahallesi’nin sorunu yok gibi. Mahallede her fley belediye muhtarl›k iflbirli¤iyle yürüyor. Halk›n sosyal ihtiyaçlar› için de çal›flmalar yap›l›yor: “Mahallemizde oyun ve dinlenme parklar› vard›r. Bunun yan›nda, kapal› olimpik yüzme havuzunun yap›m çal›flmas› devam ediyor. Mevcut 3 parktan

birine spor aletleri konmas› için de talebimiz oldu. Belediyemiz, iki park›m›z› yeniden düzenledi. Mahallenin ortas›nda çöplük olarak kullan›lan alan Gültepe Park› olarak yeniden düzenlendi. En önemlisi de Mahallemize PTT binas› kazand›rd›k. Ayn› zamanda Gültepe Öz-

gençlikspor’un da amatör olmas› konusunda baflar›l› olduk. 150’ye yak›n sporcumuz var, yaz mevsiminde bu say› art›yor.” Mahallenin hiç mi derdi yok. Yok ama istekleri var. Metrobus istasyonu. Cevizliba¤- Avc›lar aras›nda çal›flan Metrobus istasyonunun Gültepe’de dura¤›n›n olmamas› mahalle sakinlerinde serzenifle neden olmufl: “Mahallemizde metrobus istasyonu olabilirdi. Çünkü, nüfus sirkülasyonu olarak en önemli duraklardan biri bu bölge… Gültepe,, Beflyol, Yeflilova, Sultanmurat mahallelerinin oldu¤u durak bu mahallede…Yaklafl›k, 70 bin kiflinin mahallemiz dura¤›n› kulland›¤›n› san›yoruz.” Gültepe mahallesinin gülen muhtar› eski e¤itimci Ümmügül Al›fl, en son sözü Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’a ay›r›yor. Mahalleye yapt›¤› hizmetlerden dolay› kendisine bizim arac›l›¤›m›zla tekrar teflekkür ediyor. Bunun yan›nda, belediye çal›flanlar›na da hizmetlerde gösterdikleri fedakarl›ktan dolay› örnek çal›flmalar sergilediklerini ifade ediyor. n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


konuk yazar Haflmet BABAO⁄LU

Samimiyet... e zaman televizyonlardaki flov programlar›n› izlesem, ne zaman dergileri, gazete eklerini okusam, "samimiyet" laf›n›n üzerime sel olup bofland›¤›n› fark ediyorum. ‹çim bulan›yor. O yüzden 22 fiubat 2004'te ç›kan bu yaz›m› yeniden köfleme almay› uygun buldum... Mesafe yok... Sanki herkes yan yana, k›ç k›ça... Sanki herkes birbirini yak›ndan tan›yor. Müthifl bir sürtünme ›s›s› yay›l›yor ortal›¤a! Kol kola, yüz yüze, laf lafa, yalan yalana sürtünülüp duruyor. Ad› itiraf konulmufl yapmac›k öyküler birbirini izliyor, ezbere gevezelikler kendine ayran budalas› hayranlar buluyor. Öyle bir dünya bu!.. Medyan›n infla edip afiyetle rant›n› yedi¤i "samimiyet" dünyas›ndan söz ediyorum. Bak›n flöyle bir çevrenize... Ekran›n›za, gazetenize bir bak›n! Efl dostla, hatta sevgilinizle muhabbetlerinize bir bak›n! Samimiyet afla¤› samimiyet yukar›, de¤il mi? El üstünde tutuluyor samimiyet, göklere ç›kart›l›yor. fiov programlar›nda ününe ün katmak isteyen kim varsa, bir punduna getirip aya¤a kalk›yor ve "Türk halk›n›n en çok samimiyete inand›¤›n›" söylüyor ve alk›fl› kap›yor. Gerçekten de bu halk her gün birilerinin samimiyetine inand›r›l›yor. Ne bu samimiyet, var m› gerçekten böyle bir fley? Sormak gerek. Sak›n yüksek toplumsal sürtünme ›s›s›n›n yol açt›¤› mahrem k›z›flmalara samimiyet diyecek kadar akl› kar›flm›fl insanlar olmayal›m? Çünkü bu ülkede 19'unda silikon yapt›ran, 21'inde

N

34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

ünlenen ve fakat erkek arkadafl›yla gece birlikte kal›rsa babas›n›n onu "öldürece¤ini" söyleyen güzel k›zlar manfletlere ç›k›yor. Sadece soka¤a ç›kt› diye babas› taraf›ndan öldürülen k›zlar ise gazetelerin 3. sayfalar›nda küçük haberlere konu olduktan sonra unutuluyor. Böyle bir toplum, samimiyeti gördü¤ü yerde tan›yabilir mi? Toplumu da b›rak›n insanlara bak›n! Küçük ve bencil korkular›na esir düflmüfl, her rekabet ortam›n› vakit geçirmeden haset cehennemine çevirip ateflinde yanmay› marifet bilmifl insanlar›n dünyas›nda samimiyete yer var m›d›r? Varsa nerededir? HHH Samimiyet kökeninde Arapça bir sözcük. "En içerisi, ilik, merkez, göbek" gibi benzetmelerle aktar›labilecek bir "öz"e gönderme yap›yor. Özüne sad›k, özden olmak bir bak›ma. Bu bak›mdan Türkçe karfl›l›¤› olan "içtenlik" de do¤ru noktaya iflaret ediyor. Ama hayatta bu anlam› do¤ru karfl›layan, "iç"li bir fley var m› acaba? Varsa e¤er, sessiz, sakin kuytularda var... Varsa e¤er, güven ortam›nda var... Varsa e¤er samimiyet diye bir fley, teflhirci itiraflara, aç›k sözlülük gösterifllerine, baflar› sarhofllu¤una ve hassasiyet nöbetlerine gerek duyulmayan yerlerde var... Daha aç›kças›; samimiyet diye bir fley varsa e¤er, hiç kuflkunuz olmas›n ki, ça¤r›lmadan geliyor... Ve dikkat! Samimiyet bir baflkas›yla tan›fl›kl›k duygusuna dayanm›yor. Tersine, samimiyeti yaratan fley kiflinin kendisiyle tan›fl›kl›¤› ve bar›fl›kl›¤› oluyor... Samimiyet yak›nl›ktan do¤muyor, hay›r! Samimiyet insan›n baflkalar›ndan çok kendisine yani ("iç"ine; "öz"üne) yak›n olmas›yla mümkün oluyor...


tarih

‹lk Büyük Türk Dil Bilgini...

Kaflgarl› Mahmud Divan-› Lügat’it Türk’ün yazar› olan Kaflgarl› Mahmud, kendisini Türk dil bilgisine adam›fl bir bilim adam›d›r. Bu amaçla Orta Asya’y› boydan boya geçip, Anadolu’ya gelmifl oradan da Ba¤dat’a geçmifltir. Meflhur kitab›n› Abbasi halifesine arma¤an etmifltir. Türkler’in egemenli¤inin üst düzeyde oldu¤u dönemde, Türkçe’yi ö¤renmek için Divan-› Lügat’it Türk önemli bir kaynak olmufltur...

M

ahmud, 1008'de dünyaya gelmifltir. Saciye ve Hamidiye Medreseleri'nde tahsil gördükten sonra kendisini Türk dili tetkikat›na vakfetmifltir. Bu amaçla Orta Asya'y› boydan boya kat ederek Anadolu'ya oradan da Ba¤dat'a gitmifl, 1072 - 1073 y›llar› aras›nda haz›rlad›¤› meflhur kitab›n› Abbasi halifesine arma¤an etmifltir. Kitab›n as›l nüshas› bu gün Ayasofya Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Kitab›n Uygurca çevirisi ancak 1978'de yap›labilmifltir. Mahmud, Kaflgar'a dönmüfl ve 1105'de vefat etmifltir. Türklerin yaflad›¤› flehirleri, köyleri, obalar› bir bir dolaflarak haz›rlad›¤› sözlük, ‹slâmiyet'ten önceki sözlü edebiyat›m›z› ayd›nlatan dev eserdir. Yaz›l›fl gayesi, Araplara Türkçeyi ö¤retmekten çok, Türkçenin Arapça ile koflu atlar› gibi yar›fl edece¤ini, Türk dilinin zenginli¤ini, her duygu ve düflünceyi anlatmaya elveriflli oldu¤unu ispat etmek içindir. Kaflgarl› Mahmut, iyi silah kullanan bir asker olmakla beraber, dilimizi, ulusal kültürümüzü, yurt sevgisini her fleyin üstünde gören ilk büyük dil bilginimizdir. Kitab›n›n önsözünde flu ilgi çekici tümceler zer almaktad›r: "Türk'ün, Türkmen'in, O¤uz'un, Çigil 'in, Yagma'n›n K›rg›z'›n lisanlar›n› ve kafiyelerini tamimiyle zihnimde nakflettim. Bu hususta o kadar ileri gittim ki, her taifenin lehçesi bence en mükemmel surette elde edilmifl oldu... Türk dili ile

36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Arap dilinin at bafl› beraber yürüdükleri bilinsin diye..." "Türk Sözlü¤ünün Divan›" anlam›na gelen Kitâbü divân-i lügat it-Türk (Divânü Lügati't-Türk) adl› Kaflgarl› Mahmut'un bu eseri, yaln›z bir sözlük de¤il; ‹slâm'dan öncesi Türk edebiyat›n›, tarihini, co¤rafyas›n›, folklorunu, mitolojisini ayd›nlatan ansiklopedik niteliktedir. 11. yüzy›l hemen bütün ‹slâm ülkelerinde Türklerin egemen oldu¤u bir dönemdir. Karahanl›lar devletinin, özellikle Büyük Selçuk ‹mparatorlu¤u'nun askerlikçe ve uygarl›kça en parlak zaman› bu dönem içerisindedir. O tarihlerde Türklerin egemenli¤indeki uluslar dilini ö¤renmek ihtiyac›n› duyuyorlard›. Divânü Lügati't-Türk yabanc›lara Türkçeyi ö¤retmek amac›yla 1073 -1077 tarihleri aras›nda Ba¤dat'ta yaz›lm›fl bir sözlüktür. Türk sözcü¤ünün kuvvet, güç, kudret anlam› tafl›d›¤›n› bize ilk bildiren Kaflgarl› Mahmut'tur. Divânü Lügati't-Türk'teki sözcüklerin anlamlar› Arapça olarak yaz›lm›flt›r. Türkçe 7500 sözcü¤ün Arapça karfl›l›¤› verilirken, sav denilen atasözleri, sagu denilen a¤›tlar, kofluk denilen fliirler, destan parçalar› al›nm›flt›r. Sözcüklerle ilgili bol bol seci, mesel, hikmet, fliir, efsane; tarih, co¤rafya; halk edebiyat› folklor bilgi ve örnekleri verilmifl; dilbilgisi kurallar› ortaya konulmufl; Türkoloji'nin sa¤lam temelleri at›lm›flt›r. Türkologlar›n

görüflü : "Göktürk Yaz›tlar› ile Kitâbü divan-i lügat it-Türk, Türklük için büyük kazanç olmufltur. Hamirler diye ça¤r›ld›¤›n›, bunun O¤uzlar›n Emir yerine Hemir demelerinden kaynakland›¤›ndan bahsetmektedir. Kendisinin verdi¤i bu bilgilerden Karahanl› ailesinden oldu¤u ö¤renilmektedir. Ünlü kitab›n› 1070'de tamamlad›¤› ve bu tarihte yafl›n›n da bir hayli ileri oldu¤u düflünülerek 11.yüzy›l da yaflam›fl oldu¤u tahmin edilmektedir. ‹yi ö¤renim görmüfl, ‹slâmiyet'le ilgili bilimsel çal›flmalar› yak›ndan izlemifltir. Arapça ve Farsça' y› da çok iyi ö¤renmifltir. Türklerin bulundu¤u bölgeleri gezmifl, ana dili olan Türkçenin bütün diyalektlerini yerlerinde ö¤renmifl, geleneklerini göreneklerini yak›ndan izlemifltir. Bütün Sirderya (Seyhun) k›y›lar›n› dolaflt›¤›ndan kitab›nda söz etmektedir. Kitab›nda belirtti¤ine göre, ailesi Kaflgar' dan Irak'a göç etmiflti. Melikflah' ›n (1072–1092) efli Terken Hatun'un maiyetinde pek çok Kaflgarl›, bu dönemde Irak'a gelmiflti. Mahmut'un ailesinin de bunlarla birlikte gelmifl olduklar› düflünülebilir. O s›ralarda Irak ‹slâm Dünyas›'n›n en önemli kültür merkezlerinden biri idi. Bu nedenle bilimle u¤raflanlar›n buraya gelmek istemeleri do¤ald›. Ayr›ca Ba¤dat bu dönemde Türk nüfuzu alt›na girmifl ve halifeleri ayakta tutan da buradaki Türklerdi. n


Meflrutiyet ink›lâb›ndan sonra, 1910 y›l›n›n so¤uk bir k›fl günü… ‹stanbul’da dönemin soylu ailelerinden birine mensup yafll›ca bir kad›n, sahaflar çarfl›s›nda, itimat etti¤i bir dostundan kitaptan anlad›¤›n› duydu¤u Sahaf Burhan Bey’i aramaktad›r. Kendine miras kalan el yazmas› bir kitab›, ihtiyac› dolay›s›yla satacakt›r. Kad›n kitab›n ne oldu¤unu bilmiyordur; ama çok k›ymetli bir eser oldu¤unu tahmin etmektedir ve kitab›n kadir k›ymet bilen insanlar›n eline geçmesini arzulamaktad›r. Buna ra¤men kad›n›n elleri titrer kitab› verirken, sanki bir fleyler kopmufltur içinden… Sahaf Burhan Bey kitab› biraz inceler ve eserin de¤erli olabilece¤ini düflünür. 30 alt›n lira eder miydi acaba? Ederse de bu paray› ancak resmî makamlar verebilirdi. Hemen devrin Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yolunu tutar. Ama dükkân›na hayal k›r›kl›¤› içinde dönecektir, çünkü Maarif Vekaleti ‘‘ne oldu¤u belli olmayan bir kitaba’’ avuç dolusu para ödemeyi düflünmemektedir. Bu durum kitab›n sahibi yafll› kad›n› üzer. Kad›n; ‘‘Hiç de¤ilse kitab› hem ehîl hem emin birine b›rakt›m.’’ diyerek teselli olur. Ali Emiri Bey Anadolu ve Rumeli’de çeflitli flehirlerde maliye memurlu¤u ve müfettiflli¤i yapm›fl, kitaplara çok merakl›, nerede de¤erli bir kitap oldu¤unu duysa her türlü fedakârl›¤› göze al›p o eseri elde etmeye çal›flan bir kitap dostu ve ilim adam›d›r. Âdeti üzere, haftada bir iki defa sahaflar› yoklamaktad›r. Ali Emiri Bey’in hayat›n› de¤ifltirecek kitapla karfl›laflmas› iflte o seyahatlerden birinde gerçekleflir. Ali Emiri; Burhan Bey’in dükkân›nda karfl›s›na ç›kan kitab› inceledikçe gözlerine inanamaz, ne olur ne olamaz diye Burhan Bey’i dükkâna kilitler ve paray› denklefltirmek için d›flar›ya f›rlar. Eve kadar sabredemez, yolda rastlad›¤› dostlar›ndan paray› tamamlay›p dükkâna döner. Kitab›n 30 alt›n lira de¤il, 30 bin alt›n lira de¤erinde oldu¤unu düflünmektedir. Ali Emiri hemen çok sevgili dostu Kilisli R›fat Bey’i bulur ve onunla kitab› incelemek için üç gün üç gece eve kapan›rlar. ‹ki dost yemek dahi yemeden, sadece namaz k›lmak için ara vererek ve durmadan çal›flarak incelemelerini tamamlar. Rivayet olunur ki, bu esnada Ziya Gökalp gelip eseri incelemek ister, onunla bile görüflmezler. Ali Emiri Bey art›k murad›na ermifltir. Böyle eflsiz bir eserin ‹slâm dünyas›na kazand›r›lmas›nda kendini vesile yapt›¤› için Allah’a hamd eder ve iki rekât flükür namaz› k›lar. Ortaya ç›k›fl serencamesini anlatt›¤›m›z bu kitap, varl›¤› 15. as›r Türk âlimlerinden Ay›ntabl› Ayni ve kardefli fiehabettin Ah-

met ile 17. asr›n büyük âlimi Kâtip Çelebi taraf›ndan haber verilen, fiaml› Mehmet Bin Ebu Bekir’in, 1266’da Kaflgarl› Mahmut’un el yaz›s›yla yazd›¤› as›l nüshadan kopya etti¤i, dünya üzerinde flu anda tek örne¤i bulunan ve Türkçenin ilk sözlü¤ü kabul edilen Divân-› Lûgati’tTürk’tür. Kaflgarl› Mahmut’un 11. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Karahanl›lar devrinde yaflam›fl, asker kökenli yüksek bir aileye mensup önemli bir flahsiyet oldu¤u tahmin edilmektedir. Kaflgarl› Mahmut, Türklerin yaflad›klar› birçok yeri dolaflm›fl, Türk kavimlerinin dil, tarih, destan ve efsanelerini ö¤renmifltir. Türkçe hakk›nda derin ve genifl bilgisi olan Kaflgarl›, Arapçaya da vâk›ft›r. Kaflgarl› Mahmut’un kim oldu¤u, nas›l çal›flt›¤› ve eseri niçin yazd›¤› kitab›n bafl›nda flöyle aç›klanmaktad›r: ‘‘Kendim, Türklerin en fasih konuflanlar›ndan, en aç›k anlatanlar›ndan, en do¤ru anlayanlar›ndan, soy sopça en ileri bulunanlardan, en iyi karg› kullanan savaflç›lardan olarak Türklerin hemen bütün beldelerini boydan boya dolaflt›m. Türk’ün, Türkmen’in, O¤uz’un, Cigil’in Ya¤ma’n›n, K›rg›z’›n dillerini, kafiyelerini ö¤renip bunlardan faydaland›m. Bu kitab›, böyle uzun bir çal›flmadan sonra belli bir tertip içinde ve beli¤ bir üslûpla yazd›m. Ad›m› dünyan›n sonuna kadar yâd ettirmek ve Âhiret’te sonsuz nimet kazanmak için Allah’tan yard›m dileyerek yazd›¤›m bu kitaba Divân-› Lûgati’tTürk ad›n› koydum.’’ Divân-› Lûgati’t-Türk, Türkçenin ilk lûgati ve dil bilgisi kitab›d›r. Eser, Araplara Türkçeyi ö¤retmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil oldu¤unu göstermek gâyesiyle kaleme al›nm›flt›r. 1072-1074 aras›nda Ba¤dat’ta tamamlanm›fl olan eser Abbasi Halifesi Muktedi Billah’a sunulmufltur. Yaklafl›k 7.500 Türkçe kelimeyi ihtiva eden eserde, dünyan›n yuvarlak oldu¤unu gösteren, Türk dünyas› ve komflular›n›n da yer ald›¤› bir harita da bulunmaktad›r. Bizans’tan Çin’e kadar uzanan Türk boylar›n›n zengin dil hazinelerinin yan›nda, tarih, folklor, edebiyat, co¤rafya, destan ve efsanelere ait bilgiler de kitab›n muhtevas›n› zenginlefltirmektedir. Kaflgarl› Mahmut’un varl›kla dil aras›ndaki ba¤lant›n›n hayatiyetini yüzy›llar öncesinden anlam›fl olmas› ve bunu güzel bir flekilde anlatmas› hayranl›k uyand›r›c›d›r. Kitap, en eski halk edebiyat› ürünlerimizin, tarihî ve kültürel de¤erlerimizin günümüze ulaflmas›n› sa¤lad›¤›ndan, bununla birlikte ça¤›n›n ilk ve en önemli örne¤i oldu¤undan medeniyetimizin eflsiz eserlerinden biri kabul edilir.

Divan-› Lügat’it Türk

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


konuk yazar Hakk› YALÇIN

Hayal satan adam

M

emleketin halini hat›r›n› sormadan ya¤an ya¤mur camlara vururken, gülüflünü göstermek istedi çocuk, cam›n arkas›nda duran adama. D›flar›da ayaz vard›, çocu¤un elinde eski zaman 25’li¤i, üzerinde düfl rengi bir forma, aya¤›nda lastik pabuç... 56 flevrolenin durdu¤u dükkan›n kap›s›nda, “Hayal satan adam” yaz›yordu. Çocuk içeri girdi, kufl telafl›yla,... Onunla birlikte bütün eski zaman çocuklar› girdi. HHH ‹çerisi limon kolonyas› kokuyordu, simit f›r›n› gibi s›cakt› üstelik. Adam›n briyantinli saçlar› vard›, kravat›, ceketi... Tezgah›n üzerinde misketler, karamelalar çocu¤u bekliyordu. “Ne zamand›r seni bekliyordum” dedi adam, “Bu ça¤a yak›flmayan çocuklar azald› art›k!” Saman sar›s› bir deftere yaz›lm›fl, eski zaman sözcüklerini uzatt› sanki. Çocuk, elindeki 25’li¤i uzatt›. “Hayal istiyorum” dedi, “Bizi anlatan filmler gibi hayaller!” Adam güldü, adam kar toplayan günefller gibi güldü... “Sana” dedi, “Maça giden eski zaman çocuklar›n›n hayalini vereyim. Babalar› elinden tutuyor, ne küfür, ne k›yamet, üstelik arkadafllar›yla...” “Hay›r” dedi çocuk, Ben eski gazetecilerin hayalini istiyorum. Siyah beyaz gazetelerin içindeki namuslu insanlar›.” HHH Adam, bir çocuk heykelinin karfl›s›nda duruyordu sanki. “Yeni zaman gazetecilerini be¤enmiyor musun?” diye sordu, bildi¤i bir sorunun cevab›n› almak istercesine. “Hay›r” dedi çocuk, “Spora yalan› ve hileyi gazeteciler soktu. Onlar›n yüzünden hepimiz bir iç tehdit alt›nday›z!”

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Adam tezgah›n arkas›ndan ç›kt›, çocu¤un a¤z›ndan ç›kanlar› yakalamak için, daha dikkatli olmas› gerekti¤ini hissetti. Çocuk, gazetecilerin ceketine karanfil takman›n sevdas›ndayd›. “Koca koca adamlar, televizyonlarda soytar›l›k yap›yor, gazetelerde düflmanl›¤› körüklüyor. ‹liklerine flöhret nakli yapt›rm›fllar. HHH Çocuk, provas›z bir oyunun en yal›n haliydi. Hayal satan adam, gerçekleri hesaptan düflmek için yeni bir hayal önerdi. “Baflka ne istiyorsun?” Çocuk yaral› yan›na yasland› yine. “Adam gibi kulüp baflkanlar› istiyorum.” Yine çaresizli¤in yakas›n› ilikledi adam. “Ah be evlat” dedi, “Eskilerden kim kald› ki!” “Kimsenin kalmad›¤›n› biliyorum” dedi çocuk, “O yüzden meydan bombal› pankart gibi konuflan fleytanlara kald›. Erkekli¤ine felç inmifl adamlara kald›!” Çocu¤un freni patlam›flt› sanki. Eski sevdalar› anlatan cümlelerin yolunu, gerçekleri iflaret eden yeni zaman gerçekleri kesti. “fiimdi sevgisiz adamlardan baflkan üretiyorlar.” fiimdiki bilgisayar çocuklar› gibi uyutulmaya itiraz› vard› çocu¤un, her fleyden de haberi vard›. HHH Hayal satan adam, çocu¤un özlemlerinin menzilinde durmad›¤›n› hissetti. “Sen gerçeklerden bu kadar haberdarken, ben seni hayallerle nas›l kand›rabilirim?! Çocuk güldü. “Çocuklar isterse kanar” dedi. Kimliksiz soytar›lar› iflaret etti. “Televizyonlarda, gazetelerde bizleri kand›rd›¤›n› zannedenler, asl›nda kendilerini kand›r›yorlar. Oysa ben buraya gönüllü geldim, istersen kand›rabilirsin!” “Yok” dedi hayal satan adam, çocu¤un alabrus kesilmifl saçlar›n› okflarken... “O tafltan kalelerle maç yapan çocuklar› bir türlü kand›ramad›m. O yüzden ifller kesat!”


gezi

Medeniyetlerin mozayi¤i

rabzon T

40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Tarih boyunca onlarca medeniyete befliklik eden Trabzon, bugün Karadeniz’in en büyük ve en merkezi kentlerinden biri… Trabzon, liman kenti olmas›n›n getirdi¤i art›lar› tarih boyunca kulland› ama eski zengin günlerini mumla ar›yor. n AYTEK‹N AKAY

“A

hh, kesin bu yaz Karadeniz’e gidiyorum. Trabzon’dan bafllayaca¤›m, oradan do¤uya do¤ru..” ile bafllayan çok cümle duymufluzdur. Trabzon, klasik ifadeyle hayat›n›zda en az bir kez görülebilecek ender güzelliklerle dolu, mozaik flehir… Tarihi ‹pekyolu’nun do¤u kap›s›nda, en eski liman kentlerinden biri… Tarihi ‹pek yolunun önemli dura¤› Karadeniz, turizmin odak noktas› Trabzon gerçekten de mimar aç›dan seçilmifl bir kent… Havaalan›ndan kente do¤ru gelirken, deniz k›y›s›nda, iki caddenin tam ortas›nda yer alan Trabzon Baro binas›, kentteki mimari sürprizlerden sadece birincisi… Dört bin y›ldan beri yaflayan kent kültürünün ürünü olan Trabzon’un mimarisinde, antik dönemden, Roma ve Bizans’a, Kommenos’lardan, Osmanl›’ya dek, geliflen bir yaflam kültürünün izleri hala yafl›yor. Evlerin plan ve yap› bak›m›ndan d›fl ortamla dost biçimlenifl ve narin bir ustal›k sergileyiflindeki ana

etken, bölgenin nemli ve ›l›man ikliminin mimarideki kaç›n›lmaz pay›. Ahflap iskeletli ince duvarlar, say›s› çok tutulmufl büyük pencereler, ahflap döflemeler ve kiremit çat›lar, geleneksel evlerin önemli özellikleri. Büyük bölümü hala ikamet olarak kullan›lan yap›lar›n, bir bölümü de kamuya ait. Belediye, postane, gazeteciler cemiyeti, Trabzon Lisesi gibi binalar›n yan› s›ra, Cumhuriyet Caddesi Zeytinlik sokaktaki Trabzon Müzesi de görülmeye de¤er. Trabzon’un zenginlerinden, banka sahibi Kostaki Teohyplaktos taraf›ndan 19.yüzy›l›n sonlar›nda yapt›r›lan binada, kullan›lan malzemenin büyük bölümü ‹talya’dan getirilmifl. 19.yüzy›l sivil mimari örneklerinin, en güzellerinden biri olan bina, kalem iflleriyle ünlü. Atatürk’ün de, Trabzon’a yapt›¤› ziyarette, efli Latife han›mla kald›¤› bina, daha sonra Atatürk Köflkü olarak turizme kazand›r›lm›flt›r. Yine müzeye dönüfltürülen bir baflka eski yap› da çarfl› içindeki Trabzonspor müzesi… Bahçe kat›nda son derece modern kafeterya ve Trabzonspor lisansl› ürünleri bulunan mekan ayn› zamanda Trabzonspor tarihinin de canl› tan›¤› gibidir. Sadri fiener müzesi olarak geçen bu müzede, kazan›lan 6 flampiyonluk kupas›, di¤er kupalar, madalyalar ve di¤er foto¤raflar dikkat çeker. Kupa ve fliltler aras›nda en dikkat çekici olan 1958’te Türkiye Amatör Futbol fiampiyonas›’nda, Trabzon ‹dman Oca¤›’n›n kazand›¤› yar›m kupad›r.

GAN‹TA -ATATÜRK KÖfiKÜ -SÜMELA Trabzon’un Kalepark mevkiinde deniz k›y›s›ndaki kayal›klar›n üzerinde yük-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


gezi

GEZ‹N GEZ‹N

SSüüm meellaa M Maannaasstt››rr››,, AAyyaassooffyyaa M Müüzzeessii,, AAttaattüürrkkKKööflflkküü,,SSaannttaaHHaarraabbeelleerrii,,SSüürr-m meennee M Meem miiflflaa¤¤aa KKoonnaa¤¤››,, NNeem mlliizzaaddee KKoonnaa¤¤››,, SSeekkiizz DDiirreekkllii HHaam a m mam,, KK››zzllaarr M a n a s t › r › , U z u n g ö l , Ç a l k ö Manast›r›, Uzungöl, ÇalköyyM Maa¤¤aarraass››

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

GÖRÜN GÖRÜN

TTrraabbzzoonnssppoorrM Müüzzeessii,,RRuussPPaazzaarr››

TADIN TADIN

RRüüflflttüü’’nnüünnff››rr››nn››nnddaaKKaarraaddeenniizzppiiddeessii,, AAkkççaaaabbaattkkööfftteessii… …

ALIN ALIN

KKuunndduurraacc››llaarrÇÇaarrflfl››ss››’’nnddaannaalltt››nnvveeggüü-m müüflflhheeddiiyyeelliikklleerrllee,,KKeeflflaannbbeennzzeerriiöörr-ttüülleerr......


çok insan› etkilemekte -

Tarih boyunca Karadeniz sahil band›n›n en güzel ve en zengin kenti olan Trabzon, 20.yüzy›l›n bafl›ndan sonra hem mimari hem de ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

selen bölgeye Ganita denir. Buras› her ne kadar bir çay bahçesi de olsa yüz y›ld›r Trabzon kültür sanat hayat›n›n kalbi say›labilecek yerdir. 100 y›ll›k bu mekandan ünlü edebiyatç›lar ve flairler geçmifltir. Mekan bugünlerde üniversite ö¤rencilerinin yo¤un olarak ak›n etti¤i bir mekan haline gelmifltir. Ganita gibi bir baflka manzaral› çay bahçesi de Boztepe’dir.. Kenti panaromik olarak bir uçtan di¤erine izleyebilece¤iniz teras fleklindeki Boztepe’de, bir baflka tarihi de¤er daha mevcut. Zaman›nda hayli görkemli bir yap›t oldu¤u izlenimini veren bu yap› K›zlar Manast›r›’d›r. Trabzon’u ziyaret eden yerli ve yabanc› turistlerin en önce gitti¤i tarihi mekanlardan biri de Sümela’d›r. Maçka-Zigana yolu üzerindeki Sümela, Meryem Ana olarak da al›n›r. Ayasofya ve Atatürk Köflkü’yle beraber Trabzon turizmin can damar›d›r. Trabzon’un en önemli turizm merkezini oluflturan manast›r, Maçka’n›n 17.km güneyinde Meryem Ana Deresi vadisinde ve Vadi taban›ndan 200 metre yükseklikte dik bir yamaçtaki ma¤araya infla edilmifltir. Manast›r Ortaça¤›n görkemli kaya flatolar›n› an›msatan Sümela, Ortodoks ve Katolik mezheplerinden olan Hristiyanlarca kutsal ibadethane olarak kabul ediliyor. M.Ö. 385’te infla edilen, zaman içinde restore edilerek yeni bölümler kazanan Manast›r’da, insan motifli freskler her dinden pek

dir. Trabzon hakikaten müze kentidir. Atatürk köflkü bu müze kentin en önemli göstergesidir. Trabzon’un mesire yerlerinden, So¤uksu’da çam a¤açlar›yla kapl› bir korunun içinde bulunan Atatürk Köflkü, bahçesindeki kafesi ve turistik hediye ma¤azas›yla Trabzonlular›n, sosyalleflme alanlar›ndan da biridir. 1903’te Konstantin Kabayanidis adl› biri taraf›ndan yapt›r›lan köflk, 19.yüzy›l Avrupa mimari özelliklerini tafl›yor. Zarif estetik mimarisi ve bahçesindeki itina ile hayranl›k uyand›ran müzede Mustafa Kemal ve efli Latife Han›m, Trabzon ziyaretlerinde konaklam›fllard›r. Atatürk’ün kulland›¤› eflyalar, yatak odas›, yaver odas›, çal›flma salonu, dinlendi¤i koltuk, bilardo masas› bile ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Atatürk Köflkü’nden sahile inerseniz, önce Ayasofya, sonra Rus Pazar› ve Akçaabat’› ziyaret edebilirsiniz. Trabzon’daki Kommenos Devleti krallar›ndan 1.Manuel zaman›nda yap›lan Ayasofya, Bizans devrinin en önemli yap›lar›ndan biridir. ‹ki teras üstüne, kayan›n ifllenerek, çat›s› kayadan oluflturulan manast›r, 14.yüzy›lda, 3.Alexios taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 1958-62 y›llar›nda Edinburg Üniversitesi’yle Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce restore edilerek, 1964’de, müze olarak ziyarete aç›lm›flt›r. 12 köfleli yüksek kubbe kasna¤› içinde yer alan, resimleriyle dikkat çeken kilisenin, tafl süsleme ve freskleri, hayranl›k uyand›r›c›d›r. Trabzon’un kent içinin odak noktas›nda belediye binas› vard›r. Trabzon’da hayat›n›n merkezi Meydan denen bölgedir. BU bölgede yer alan Uzun Sokak, Marafl

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

43


gezi Caddesi ve Kundurac›lar flehrin günlük hayat›n›n kalbinin att›¤› yerdir. Uzun Sokak, her ne kadar sokak olarak ifade edilse de, uzunlu¤u 2 kilometreyi bulan bir caddedir. Burada ünlü markalar›n ma¤azalar› ile Trabzon’a özgü lezzetleri bulmak mümkündür. Trafi¤e kapal› Kuyumcular Caddesi’nde, Trabzon’un ünlü alt›n bileziklerinin sat›ld›¤› bilezikleri bulmak mümkündür. Ayn› zamanda telkare sanat›yla yap›lan gümüfl hediyelikler satan dükkanlara çokça rastlan›r. ‹briflim (ipek iplik) üzerine 0.08 mikron kal›nl›¤›nda 24 ayar alt›n ve 999 ayar gümüfl teller sar›larak elde örülen tak›lar,Trabzon’dan alabilece¤iniz, en ay›rt edici hediyeler olacakt›r. Kazaziye gibi, yöreye özgü bir baflka geleneksel süs de Keflanlard›r. Daha çok Vakf›kebir-Çarfl›bafl› ilçelerinde dokunan Keflanlar, buradan Türkiye’nin her taraf›na ihraç edilmektedir. Ve yemek… Hamsi, Karadeniz pidesi, Akçaabat köfte, karalahana, kaygana, kuymak ve muhlamay› ayn› anda hangi kentte yiyebilirsiniz? Bunun bir tek yeri vard›r: Trabzon…. Trabzon ile Akçabat aras›nda s›ra s›ra dizilen lokantalarda, ister kuymak, ister kiremitte hamsi, isterseniz de, tereya¤l› Karadeniz pidesi yiyebilirsiniz. Önünüzde Karadeniz, arkan›zda, yeflil da¤lar… Gerçek Karadeniz pidesi için size önerece¤imiz yerlerin bafl›nda Moloz’daki tarihi Rüfltü’nün f›r›n› gelir. Ama Meydan’a yak›n bölgedeyseniz kesinlikle Ertu¤rul en iyi yer… Akçaabat köfte için ise Piraziz’in yerine u¤ramadan olmaz. Eski sote bir yerde kalan Piraziz’i bulamazsan›z Cemil Usta ya da Nihat Usta size göre… Bal›k yiyecekseniz kesinlikle tek önerimiz Fevzi hoca… n

44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


tarih

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Osmanl› ‹mparatorlu¤unun iki payitaht› Edirne ve ‹stanbul’u birbirine köprüler ba¤l›yordu. ‹flte o köprülerden biri de, Küçükçekmece köprüsüydü. ‹lk kuruldu¤unda M.S 500’ler olan yap›, o zaman›n flartlar›na göre ahflapt› ve yine bugünkü Küçükçekmece gölü üzerinde kurulmufltu.

1450 y›ll›k köprü KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

47


tarih

O

smanl› ‹mparatorlu¤u, köprüler, imaretler, medreseler imparatorlu¤udur desek abartm›fl olmay›z. Sadece askeriyeye de¤il, ilmi ve akl› ön plana alan imparatorluk için vazgeçilmez di¤er bir dal mimariydi. Osmanl›’n›n kuruluflundan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçifle kadar ç›kan onca mimarin halihaz›rda dünyan›n say›l› mimarlar olmas› tesadüfi de¤il. Osmanl› sadece kendi yetifltirdi¤i mimarlar› ve mimariyi de¤il, ayn› zamanda Bizans’tan devrald›¤› her fleyi de korudu. ‹flte onlardan biri de Küçükçekmece Köprüsü… Bugün üzerinden geçti¤imiz Küçükçekmece Köprüsünün bilinen yafl›, 1450… Evet evet yanl›fl okumad›n›z, bin dört yüz elli yafl›nda… Osmanl› ‹mparatorlu¤undan önce Bizans, ondan önce de baflka kültürlere geçifl noktas› olmufl. ‹mparatorlu¤un Anadolu ve Trakya yakas›n› birbirine ba¤layan pek çok köprülerden olan Küçükçekmece Köprüsü, as›rlar›n verdi¤i yorgunlu¤a inat,

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

dimdik ayakta ve yaya trafi¤ine aç›k. Restore edildikten sonra araç trafi¤ine kapat›lan köprü tam bir gezi alan›na dönmüfl durumda… Hemen yan›bafl›nda Küçükçekmece gölü ile bir bak›ma mesire yolu da diyebiliriz. Çok uzun seneler, imparatorluklar› birbirine ba¤layan bu köprünün tarihine bakt›¤›m›zda, eski ad›n›n ‘Mymax’, yani ‘Kar›nca Geçidi’ anlam›na geliyordu. M.S. 557’de ahflap köprü olarak infla edilen Küçükçekmece Köprüsü, zamanla meydana gelen depremlerle de y›k›ma u¤rad›. Köprü, 557 ve 558’li y›llarda yer sars›nt›lar›ndan y›k›l›nca, ‹mparator I.Justiniaus eski köprünün yerine yeni bir köprü yapt›rm›flt›r. 818’te Bulgar Kral› Krom, Leon V.ordusunu yenik düflürürken, köprü de tahribata u¤ram›flt›r. Fatih Sultan Mehmet, ‹stanbul’u fethi s›ras›nda köprüyü tamir ettirmifltir. 1509’da yaflanan ve aral›kl› olarak 47 gün süren fliddetli deprem sonras› da büyük hasar gören köprüde pek çok insan›n enkaz

alt›nda kald›¤› rivayet ediliyor. Depremle hasara u¤rayan köprünün tamiri için, baz› belgelere göre, 6 kiflilik onar›m ekibinin aylar boyunca çal›flt›¤› bahsi geçen kaynaklardan aktar›l›yor. Köprünün pek çok savaflta geçifl noktas› olmas›ndan dolay›, stratejik öneme sahiptir. 1560 y›l›nda, su taflk›nlar›ndan dolay› enkaza dönen köprü, 1735 ve 1861’de de baflka nedenlerden dolay› tamir geçirmifltir. Çekme-i Küçük’ün ilk köprülerinden olan bu yap›n›n mimar›n›n Acem Ali’si olarak bilinen dönemin ünlü mimarlar›ndan biridir. Bugün üstünden geçilen köprünün 1950’de eski köprünün yerine yap›ld›¤› biliniyor. Eski köprüden sadece bir kemeri alan yeni köprünün orjinalli¤i de bu flekilde bozulmufltur. Köprünün tek gözü olup, günümüze gelen kemerin aç›kl›¤› 12 metre, yüksekli¤i de 5 metredir. Köprünün uzunlu¤u ise 156 metredir. Biri büyük, di¤eri küçük iki boflaltma dizi olan yap›, ilçenin en eski yap›s› olarak dikkat çekmektedir. n


Küçükçekmece köprüsü, 156 metre boyunda ve araç trafi¤ine kapal›d›r. Küçükçekmece gölü üzerindeki köprü bugünlerde mesire yerlerine özgü bir gezinti havas›yla ilçe sakinlerinin hizmetindedir.

Osmanl› medeniyeti, yay›lma üzerinden yükselen bir medeniyet oldu¤undan ulafl›m, en az fethin kendisi kadar önemliydi. Denizin oldu¤u her yere donanma, olmad›¤› yerlere ise gerekli kara birliklerini, öncüllerini ve ard›llar›n› koymay› baflarm›fllard›r. Bu anlamda köprüler de, fetihler için en önemli yap›lard›. ‹mparatorluk için yol ve köprü yap›m› o kadar hayati bir iflti ki, 1502-1503 aras›nda, Galata ile ‹stanbul aras›na köprü kurdurmak için, Leonarda da Vinci ‹stanbul’a davet edilmiflti.Onun haz›rlad›¤› krokiye göre, köprü tek gözlü ve her iki ucu ayakl› olacak ve uzunlu¤u 350 metreyi, geniflli¤i de, 34 metreyi geçmeyecekti. Ancak bu proje teknik yönden olanaks›z olunca bu kez Michel Angelo, ‹stanbul’a köprü yapmak üzere davet edilmiflti. O da davete uymad› ve ‹stanbul’a köprü projesi bir kez daha ertelendi. ‹stanbul ile ilgili kaynaklar, flehre bugünkü anlamda ilk modern köprüyü Fatih Sultan Mehmed’in kurdurdu¤unu söylüyor. Yaln›zca befl kiflinin yan yana geçti¤i köprü Haliç de kurulmufl. 15.yüzy›l›n ilk yar›s› ile on yedinci yüzy›l›n ilk yar›s›nda ayakta kalmay› baflaran köprüler, daha sonra yerlerini modern beton köprülere b›rakm›flt›r.

Osmanl›’da köprü kültürü KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


psikoloji kulübü

‹liflkide kabul etme(!) ama nereye kadar? n MEL‹KE DORUK MET‹N Psikolojik Dan›flman melikedoruk@yahoo.com

K

abul etme çok kulland›¤›m›z, bazen de var- sebep olurken, di¤er taraftan dünyan›n do¤al sayd›¤›m›z bir kavram. Varsay›yoruz çün- dengesini sarsmada önemli bir rol oynuyor. Dünkü, pek çok zaman kiflileri, durumlar›, ken- yan›n ›s›s›n›n artmas›, iklim de¤ifliklikleri, su orandimizi reddetti¤imiz halde; kabul ettik zan- lar›n›n azalmas›, sel bask›nlar› gibi varl›¤›m›z› tehnediyoruz. dit eden durumlar›n ortaya ç›kmas› belki bu koBirbirini kabul etmemek, kifliler aras› iliflkide da- nuyla ba¤lant›l› olarak akl›m›za gelen baz› örnekima var olan çat›flmalar›n kökenindeki en temel ler. dinamiklerden biri. ‹nsanl›¤›n tarihsel sürecini inceledi¤imizde tüm Bugünkü siyasi platformu göz önüne al›risyanlar›n, savafllar›n, kavgalar›n, anlaflmazl›klasak, ülke nüfusunun genifl kat›l›m› ile r›n kabul etmeme temel sebebine dayandemokratik usullerle, flaibe yafland›¤›n› görürüz. ‹nsan›n var olma an›nmam›fl bir genel seçim gerçekdan itibaren yarat›c›n›n insanlar›; Kabul etmek; yalefltirilmifltir. Ard›ndan hüküPeygamberler, kitaplar, kurallarla; mete yöneltilen gerçekçi olsosyal olarak birbirlerini, psikolojik k›nlaflmak, kifliyi demayan at›flar ve onu seçen ve anatomik olarak kendilerini ¤ifltirmeye çal›flmadan bireyler ile seçmeyenler ve genel düzen ve kural koyucu aras›nda, insanlar› bölme, var olan özellikleri ile seve- olarak yarat›c›y› kabul etmeye kutuplara ay›rma, ard›nteflvik etti¤ini görürüz. Bu teflvibilmek, geliflmesine izin ve- kin dan yok etme amac›na din sistemi içinde, insanlar›n hizmet eden bozucu bir etbaz› kurallar ve ritüellere uyma rebilmek, kendine sayg› ki oluflturma çabas›, asl›ngereklili¤i yolu kullan›larak, düduyarak var olmas› için flünce da insanlar›n birbirini kabul ve davran›fl yönelimleri etme mekanizmalar›n› hastasa¤lanarak; cennet, cehennem, ortam haz›rlamak l›kl› bir hale getirmiyor mu? di¤er dünya( ahiret ) kavramlar› kuldemektir. T›pk› 1980’lerde ayn› ortamda lan›larak duygu yönelimlerinin harebüyüyen, ayn› mahallenin çocuklakete geçirilerek gerçeklefltirildi¤ini görr›n›n birbirlerine farkl› gösterilerek düflmekteyiz. Bu kurallar ve din sistemi insanda man ilan edilmesi ile geliflerek ac›, iflkence, ayr›l›k, var olan dayatmac›, bencil, reddedici özellikleri, ölümle neticelenen, insanlar› sindirme politikas› ile kabul edici, baflkas›n› düflünebilen ve sorumluluk iktidar›n gücünü korumaya çal›flt›¤› dönemde ol- sahibi özelliklere dönüfltürmeyi amaçlamaktad›r. du¤u gibi. Bu amac› gerçeklefltirmek isteyen bireyin duygu, Bireylerin, sebebi her ne olursa olsun, “di¤er”ini düflünce, davran›fl tutarl›l›¤›na da önem vererek kabul etmemesi, mikro anlamda bireyden baflla- ruh sa¤l›¤›n›n korunmas›n› da göz önünde bulunyarak, toplumun, makro anlamda dünyan›n ve durur. ekosistemin zararlar görmesine sebep olmaktad›r. Kabul etmek; yak›nlaflmak, kifliyi de¤ifltirmeye Savafllar, insanlar üzerinde uygulanan yeni silah- çal›flmadan var olan özellikleri ile sevebilmek, gelar, kimyasal içerikli bombalar, bu silahlar için liflmesine izin verebilmek, kendine sayg› duyarak oluflturulan ileri teknoloji içeren sektörler, bir yan- var olmas› için ortam haz›rlamak demektir. dan fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik zararlara Bu durumda,

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


n Yarg›lamak, be¤enmemek, afl›r› korumak, her fleye kar›flmak, n Birlikte yaflad›¤›m›z bireylerin ihtiyaçlar›na duyars›z olmak, n Onlar› ilgisiz b›rakmak, n Duygular›n› önemsemeden hareket etmek ve yak›n›m›zda olan bireylerin geliflebilece¤ine inanmamak Kabul etmek olmuyor. n ‹liflkimizde kabul edici olmak; n Kendimizi iyi ve baflar›l› hissetmemizi, n Ruh sa¤l›¤›m›z›n dengede olmas›n›, n Kendimize sayg› duymam›z› ve sevilen ve say›lan biri olabilmemizi, n ‹liflkilerdeki ba¤lar› güçlendirmemizi sa¤lar. Psikolojik destek amaçl› görüfltü¤üm pek çok ebeveyn, çocuklar›n›n “problemli” davran›fllar›ndan söz etmektedir. Bu davran›fllar›n pek ço¤u (korkular, afl›r› hareketlilik, yalan söyleme, h›rs›zl›k, inatç›l›k, söz dinlememe gibi) asl›nda çocu¤un geliflimine ba¤l› özelliklerin bir getirisidir. Problem olarak görülmedi¤inde do¤al sürecinde düzelebilecek ya da çocu¤un yeni bilgi ve davra-

n›fl kal›plar› ö¤renmesi ile ortadan kalkacak durumlard›r. Durumu “problem” olarak tan›mlamak, çocu¤u etiketlemeye, kabul etmemeye ve daha da kötüsü onunla yaflad›¤›m›z iliflkiyi kaç›rmam›za sebep olabilir. Problem olarak tan›mlamak yerine anlamaya çal›flmak, bazen ona efllik etmek, bazen sadece yan›nda olmak, yap›p ettikleri karfl›s›nda hissettiklerimizi yarg›lamadan dile getirmek, hatalar›m›z için özür dilemek, bir fleyler ö¤retme ya da nasihat etme derdine düflmeden kendimizden bahsetmek, süreci sa¤l›kl› hale dönüfltürebilir. Bilgi eksikliklerimizi gidermeye çal›flarak, geliflimde hangi yaflta hangi özelliklerin hangi davran›fllar olarak tezahür etti¤ini bilmemiz; beklentilerimizi gerçekçi s›n›rlar içinde tutmam›z› ve kabul etme gücümüzü artt›racakt›r. Sadece çocuklarla de¤il, yaflam›m›zda yer alan tüm bireylerle iliflkimizde geçerli kurallar asl›nda bahsettiklerimiz. Kabul etme duygumuzu sorgulayabildi¤imiz ve reddetme özelli¤imizle bafl edebilece¤imiz günler dile¤i ile… n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

51


konuk yazar Yavuz RENÇBERLER

Gazeteci olmak... az lambas› ›fl›¤›nda, radyodan dinlenilen haberler… Ertesi gün gazeteci Mustafa’dan al›nan gazeteler… “Büyüyünce ne olacaks›n?” sorusuna belki de Küçükçekmece’de hiçbir çocu¤un akl›na bile gelmiyordu “gazeteci” cevab›… Ne olunurdu ki en kallavisinden en yüksek hayal perdesinden “Doktor, mühendis, ö¤retmen, hemflire, pilot, subay…” O soruya verilmeyen “gazeteci” cevab›, çocuklar›n akl›na gelmemenin ötesinde; anlam›n›n sadece “Gazeteci Mustafa” karfl›l›k buldu¤u bir kelimeydi… Yani e¤er biri gazeteci olaca¤›m demifl olsayd›, hayali bir küçük dükkanda gazete satmaktan öteye gidemezdi elbette. 1980 askeri ihtilalin hemen sabah›nda anlam›flt› gazetelerin ne kadar önemli oldu¤unu. Daha ilkokul sondayd› o sene. Radyodan duyuldu önce… Ertesi günlerde ise gazetelerden takip edildi… Kahvelerde elden düflmeyen, koltuk altlar›nda tafl›nan gazeteler… Nüfus say›mlar›nda, soka¤a ç›kman›n yasak oldu¤u günlerde Sefaköy’deki “Gazeteci Mustafa” balya balya gazeteleri gücünün yetti¤i yerlere kadar ulaflt›r›yordu. Sokak bafllar›nda belli yerlerde y›¤d›¤› gazeteleri almak için kuyru¤a giriyordu insanlar… Önemliydi gazete, “Gazeteci Mustafa” çok önemli bir ifl yap›yordu. Ekmek gibi bir fleydi flu gazete… U¤ur Dündar, bir ara Filizspor’un sahas›na gelmifl top oynam›fl… Bu muhabbet öyle bir efsane olmufltu ki… Yani Küçükçekmece’ye bir gazetecinin gelifli çamurlu bir futbol sahas›nda top oynamas›ndan ibaretti. Ama bu çok önemliydi elbette. Yani koca U¤ur Dündar, Sefaköy’ün yolunu biliyordu daha ne ki… Y›llar sonra bir torna tezgah›n›n arkas›ndaki duvara, tuttu¤u tak›m›n, Cimbom’un posterini bir

G

52

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

gazetenin arka sayfas›ndan keserek yap›flt›rm›flt›. Derken üniversite, bas›n yay›n yüksek okulu. Gaz lambas› çoktan nostalji olmufl ama ‘Gazeteci Mustafa” hala ayn› dükkan›ndayd›. Bir gün omuzunda foto¤raf makinas› ile Halkal› Caddesi’ndeki bir kahveye girdi. ‹htiyarlarla konufltu. Dediler ki “Otobüsler Halkal›’dan kalk›yor, Sefaköy’e de otobüs dura¤› istiyoruz.” Onlar›n dediklerini yazd›, foto¤raflar›n› çekti. Ertesi günü gazetenin flehir haberleri sayfas›nda büyük bir foto¤rafla yay›nland› Sefaköylüler’in otobüs dura¤›, dolay›s›yla hat istemeleri… “Gazeteci Mustafa”dan ald›klar› gazeteden okudular o haberi Sefaköylüler. Biri di¤erine flöyle dedi “Bizim buralara pek gazeteci u¤ramazd› ama belki yolu düfltü, geçerken durdu buralarda. Yoksa bizim derdimizi dinleyen kim olur ki” Onlar bilmiyordu elbette ama flu anda Türk medyas›nda Küçükçekmece’de do¤up büyüyen ve bu s›n›rlarda yaflayan onlarca gazeteci çal›fl›yor. fiimdi Küçükcekmece’nin çocuklar›na soruldu¤unda verdikleri cevaplar›n aras›nda “gazeteci olaca¤›m” da var… Onlar, U¤ur Dündar’la birlikte top peflinde de¤il belki ama haber peflinde kofluyorlar...


sa¤l›k

Tüberküloz

Dünya Sa¤l›k Örgütü 2007 raporuna göre her y›l 8.8 milyon insan tüberküloz hastal›¤›na yakalanmakta ve tüberküloza ba¤l› olarak her y›l 1.6 milyon insan ölmektedir.

n Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN ‹.Ü. T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› AD. ‹stanbul Verem Savafl Derne¤i Genel Sekreteri

T

überküloz, dünyada ve ülkemizde halk sa¤l›¤›n› ciddi olarak tehdit eden önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olmaya devam etmektedir. Son y›llarda mücadelenin gevfletilmesi, HIV/AIDS salg›n›. savafllar, göçler ve ilaçlara direnç geliflimi ile hastal›k bir çok ülkece artmaya bafllam›fl ve tedavisi güç hastal›k flekilleri ortaya ç›karm›flt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü 2007 raporuna göre, her y›l 8.8 milyon insan tüberküloz hastal›¤›na yakalanmakta ve tüberküloza ba¤l› her y›l 1.6 milyon insan ölmektedir. Tüberküloz dünyada halen en s›k olarak Afrika, Güneydo¤u Asya, eski Sovyetler Birli¤i ve Latin Amerika ülkelerinde görülmektedir. Türkiye hastal›¤›n orta derecede bulundu¤u bir ülkedir.

TÜBERKÜLOZ ‹NFEKS‹YONU VE TÜBERKÜLOZ HASTALI⁄I

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

men sonra oluflabilece¤i gibi daha sonra da ortaya ç›kabilir. HIV/AIDS vücut direncini en çok k›ran hastal›k oldu¤u için bu kiflilerde tüberküloz hastal›¤› çok s›kt›r. Bunun d›fl›nda fleker hastal›¤›, müzmin böbrek hastal›klar›, baz› kanserler, ilaç, alkol ba¤›ml›l›¤› ve sigara tüberküloz hastal›¤›na yakalanma riskini art›r›r.

NASIL BULAfiIR?

Mikroskopta mavi zemin üzerinde k›rm›z› tüberküloz basilleri

Tüberküloz ‘Mycobacterium tuberculosis’ ad› verilen bir basille oluflan bulafl›c› bir hastal›kt›r. Tüberküloz, % 80 oran›nda akci¤erlerde olmak üzere bütün organlarda görülebilir. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilir. Bu günkü modern tedavi ile tüberküloz hastalar›nda yüzde yüze yak›n iyilefl-

54

me sa¤lanabilir. Tüberküloz basili vücuda girdikten sonra uzun süre hastal›k yapmadan sessiz olarak kalabilir. Bu kiflilerde bir hastal›k belirtisi yoktur, vücudun savunma mekanizmalar› arac›l›¤› ile basilin ço¤almas› durdurulmufltur. Bu duruma ‘tüberküloz infeksiyonu’ denir. Bugün dünyada ve ülkemizde

toplam nüfusun yaklafl›k üçte biri tüberküloz basili ile ifnfekte durumdad›r. Tüberküloz basili ile infekte olanlar›n yaklafl›k % 10-15’i yaflamlar›n›n herhangi bir döneminde, genellikle vücut dirençlerinin azald›¤› bir dönemde, tüberküloz hastal›¤›na yakalan›rlar. Hastal›k mikrobu ald›ktan he-

Tüberküloz hastal›¤› insana havayolu ile bulafl›r. Tüberküloz basilinin en önemli kayna¤›, tedavi görmemifl akci¤er tüberkülozlu hastalard›r. Bu hastalar›n öksürmesi, hapfl›rmas› veya konuflmas› ile basiller havaya saç›l›r. Sa¤l›kl› kifliler bu mikroplar› solunum yolu ile al›rlar ve infeksiyona yakalan›rlar. Tedavi alt›nda olmayan, halen basil saçan bir hasta ile uzun süre kapal› bir yerde birlikte yaflan›rsa hastal›k bulaflabilir. Bu nedenle hastal›k genellikle ayn› evde birlikte oturanlara ya da yak›n arkadafllara bulafl›r. Hastan›n kafl›k, çatal, tabak, bardak, giysi gibi eflyalar› ile bulaflma olmaz. Hastan›n ilaçlar›n› almaya bafllamas› ile bulaflma riski hemen çok h›zla azalmakta, 15-20 gün sonra tamamen ortadan kaybolmaktad›r.


AKC‹⁄ER TÜBERKÜLOZUNDA TANI fiüpheli kiflide hastal›k belirtileri varsa hemen akci¤er filmi çekilmelidir. Akci¤er filmindeki baz› görüntüler tüberkülozdan flüphelenmemize neden olur. Akci¤er tüberkülozunun kesin tan›s› balgam incelemesi ile konulur.

TÜBERKÜLOZ NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R? Bugün tüberküloz hastal›¤›n›n tedavisi için etkili, yan etkisi az ve ucuz 5 tane ana ilaca sahibiz. Bu ilaçlar ülkemizde Verem Savafl Dispanserleri taraf›ndan hastalara ÜCRETS‹Z olarak verilmektedir. Tüberküloz hastal›¤›n›n baflar›l› tedavisi için tedavinin bafllang›c›nda dört ilaç birden kullan›lmal›d›r. Tedavi süresi 6-8 ayd›r.

TÜBERKÜLOZ ‹LAÇLARI ‹soniazid (a¤›z yolu ile) Rifampisin (a¤›z yolu ile) Pirazinamid/Morfozinamid (a¤›z yolu ile) Etambutol (a¤›z yolu ile) Streptomisin (kalçadan enjeksiyon) ‹laçlar›n her gün düzenli olarak ve yeterli süre kullan›lmas› tedavide en önemli olan kurald›r. ‹laçlar›n düzensiz veya yetersiz süre kullan›m› tedavisi çok zor dirençli tüberküloza yol açar.

D‹RENÇL‹ TÜBERKÜLOZ NED‹R? Tüberküloz hastalar› e¤er eksik ve yanl›fl ilaçlarla düzensiz veya yetersiz süre tedavi görürlerse tüberküloz basilleri ilaçlara direnç kazan›r. Bu tabloya dirençli tüberküloz diyoruz.

TÜBERKÜLOZLU HASTA YAKINLARI NE YAPMALIDIR? Tüberkülozlu hastalarla ayn› evde oturan yak›nlar› ve yak›n arkadafllar› mutlaka verem savafl dispanserlerine baflvurmal›d›r. Hasta yak›nlar› 3 ay aral›klarla en az üç kere kontrol edilmelidirler. Bu kontrolde akci¤er grafisi çekilir ve PPD testi yap›l›r. Gereken kiflilere koruyucu ilaç tedavisi verilir.

BCG AfiISI NED‹R? NE ZAMAN YAPILIR? BCG tüberkülozdan korunabilmek için kullan›lan afl›d›r. Özellikle çocuklar›n menenjit tüberküloz, milier tüberküloz gibi durumlardan korur. Ülkemizde do¤umdan sonra 2. ayda

ve 7. yaflta olmak üzere iki defa yap›lmaktad›r.

leri topluma yaymaktad›r. Bu sorunu gidermek için Dünya Sa¤l›k Örgütü her hastan›n bütün tedavi boyunca ilaçlar›n›n e¤itimli bir kiflinin TÜBERKÜLOZ HASTALARINA NEDEN gözetiminde içirilmesini GÖZET‹ML‹ TEDAV‹ önermektedir. Buna do¤ruYAPILMALIDIR? dan gözetimli tedavi denilTüberküloz mektedir. Bu tedavi flekli hastalar› çok sa2006 y›l›ndan itibaren k ürü y›da ilac› uzun ren öks ü s Türkiye’de de yayg›nlafln u z u süre içmek zorunaftadan a h i m›flt›r. Art›k bir y›ld›r ‹sk ‹ n rm dad›r. Hastan›n fliam ç›ka lg a tanbul’da da tüberküB n kayetleri 15-20 gün loz hastalar›n› ilaçlar›n Atefl erlemeleri sonra büyük ölçüde et n› kendilerine en yan Gec a¤r›lar› üs kayboldu¤undan bir k›n sa¤l›k biriminde n Gö¤ ›zl›k hs çok hasta ilaçlar› akgözetimli olarak içern ‹flta ma ›fla satmakta, ilac› b›rakn Zay lik, yorgunluk mektedir. Bu tedavi afl iz makta veya düzensiz, ve yav n Hals kürme r flekli hem hastalar, la fl a atü fif b eksik ilaç almaktad›r. n Kan genellikle ha en öksürük flik hem hasta yak›nafl eç r Bunun sonucunda ilaçBelirtile . 2-3 haftay› g bir hekime b lar›, hem de toperler laka lara direnç geliflmekte ve yavafl il kiflilerin mut lumumuz için en n hastalar bu dirençli basilyeti ola ereklidir. iyi yoldur. n ›g vurmas

T‹LER‹ R ‹ L E B ÜLOZ K R E B Ü T

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

55


sa¤l›k ünya bir kez daha her sene fiubat ay›nda yapt›¤› bir eylemi tekrarlayacak: Bir günlü¤üne ve bir haftal›¤›na da olsa sigaray› b›rakacak. Dünya nüfusunun 3/1’i sigara ba¤›ml›s› durumda. Her gün yaklafl›k 100 bin çocuk sigaraya bafll›yor. Türkiye’de her y›l 110 bin kifli sigara yüzünden hayata veda ediyor. Bu veriler Sa¤l›k bakanl›¤›n›n… Dünya Sa¤l›k Örgütü ise her y›l dünyada sigara içenlerin yüzde 70’inin bu ba¤›ml›l›ktan kurtulmay› düflündü¤ünü aç›klad›. Sigaray› iradeyle b›rakma oran› ise maalesef yüzde 3., Bu anlamda nikotin ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmak isteyenleri motive etmek ad›na her y›l dünyada 9 fiubat “Sigara B›rakma Günü” olarak kutlan›yor. IQS Sigara B›rakma Merkezi de 6–12 fiubat haftas›n› sigara b›rakma haftas› olarak kutlar. Bu özel haftada pek çok sivil toplum kuruluflu seminerler ve sigara b›rakma günleri düzenliyor. Dünya sigara b›rakma günü sebebiyle seminere kat›lanlara ücretsiz karbon monoksit testi yap›l›yor. Peki sigara neden istenmiyor ve buna ra¤men habire üretiliyor? Birçok hastal›kta sigara baflrolü oynuyor. Sigara kullanan insanlarda kalp krizi görülme olas›l›¤› da yüksek. Aç›kça sigaran›n öldürücü etkisi var. Bile bile kendimizi zehirlerken, hem kendimize hem de çevremizdekilere zarar verdi¤imiz halde, sigaradan kopam›yoruz. Sigara sadece içen aç›s›ndan de¤il, hem siz hem de pasif içici konumundaki çocuklar›n›z için öldürücü bir tehlike. Siz bu sat›rlar› okurken, Dünya’da 5 kifli daha sigara nedeniyle hayat›n› kaybetti”… Sa¤l›k Bakanl›¤›, vatan-

D

56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Hayata DEVAM sigaraya SON Siz bu sat›rlar› okurken dünyada befl kifli daha sigaradan öldü. Dünya sa¤l›k örgütü, her bir dakikada befl kiflinin sigaradan öldü¤ünü aç›klad›.

dafllar› ‘sigaran›n zararlar›’ konusunda sürekli uyar›yor. Bakanl›ktan ‘9 fiubat Sigaray› B›rakma Günü’ nedeniyle kamuoyuna yönelik olarak yap›lan ça¤r›da, “Sigaradan hem aktif hem pasif içici olarak uzak durun” denildi. Türkiye’de yaflayan yaklafl›k 2 milyon koroner kalp hastas›n›n y›lda 130 bininin hayat›n› kaybetti¤ine iflaret edilen aç›klamada, bu ölümlerin ana risk faktörünün sigara oldu¤u belirtildi. Aç›klamada, sigara duman›n›n içerdi¤i karbon monoksitin kan dolafl›m›na girerek p›ht›laflmaya yol açt›¤› ve atardamarlar›n iç duvarlar›na zarar vererek kalp krizlerine neden oldu¤u vurgulanarak, “Koroner kalp hastal›klar›ndan ve bu hastal›klar›n yol açt›¤› ölümlerden korunmak için at›lacak ilk ad›m, sigara ve duman›ndan uzak durmakt›r. Sigara duman›; katran, karbon monoksit ve nikotine ek olarak, amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehid ve metan gibi son derece zehirli olan 4 binden fazla kimyasal madde içeriyor. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün verilerine göre, dünyada her on üç saniyede bir kifli sigara yüzünden hayat›n› kaybediyor” denildi. Aç›klamada; sigara ve alkol kullan›m›n›n, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek say›s›z hastal›k ve ölümlere zemin haz›rlad›¤›na iflaret edilerek, flu görüfllere yer verildi; Sigara; akci¤er, a¤›z bofllu¤u, yemek borusu, boyun, pankreas, mesane,


böbrek, mide ve kan kanserine yol aç›yor. Sigara ayr›ca; peptik ülser, kronik bronflit, felç, ast›m, reflü, erken menapoz, difl eti iltihab›, kemik erimesi ve katarakt hastal›klar›na zemin haz›rlarken, hamilelerde erken do¤um ve düflük do¤um a¤›rl›¤› risklerini de beraberinde getiriyor. Sigara kullanan hamile bayanlar›n bebekleri fiziksel ve zihinsel özür riskiyle karfl› karfl›ya iken, sigara içen annelerin sütlerinde bulunan ‘dioxin’ maddesi ise öldürücü etkiye sahip bir zehir olarak dikkat çekiyor” denildi. Sigara ‹çmeyi Bir Kez Deneyen Her Dört Kifliden Üçü ‘Sigara Tiryakisi’ Oluyor… Sigaraya karfl› savafl›n kanserlerin yüzde 40’›n› yok edece¤i ifade edilen aç›klamada, sigara içmeyen akci¤er kanserli hastalar›n yüzde 33’ünün sigara içen bir kifliyle birlikte yaflad›¤› ve bu kiflilerde görülen akci¤er kanserlerinin nedeninin çocukluk ça¤› veya eriflkin dönemdeki pasif içicilik oldu¤u bildirildi. Aç›klamada, sigaran›n özellikle bebek ve çocuklar› çok olumsuz etkiledi¤ine dikkat çekilerek; “Sigara duman›, ‘pasif içici’ durumundaki çocuklar için büyük sa¤l›k sorunlar›n› beraberinde getiriyor. Yap›lan araflt›rmalar, çok az sigara duman›na maruz kalan bebek ve çocuklar›n bile bundan son derece olumsuz etkilendi¤ini gösteriyor” denildi. Ülkemizde sigaran›n özellikle genç nesil için büyük bir tehdit oluflturdu¤u vurgulanarak, arkadafl ve çevre bask›s›, özenti, merak gibi birçok nedenden sigaraya bafllayan milyonlarca çocuk ve gencin, say›s›z hastal›k ve ölüme uzanan bir yola girdikleri kaydedildi. Sigaran›n insan sa¤l›¤› üzerindeki öldürücü etkilerinin yan› s›ra, ülke ekonomilerine verdi¤i

zararlar›n çok önemli boyutlara ulaflt›¤› belirtilen aç›klamada; Türkiye’nin sigaraya y›lda ortalama 13 milyar dolar harcad›¤› ve harcanan bu parayla ülkemizin sa¤l›k sorunla-

r›n›n önemli bir bölümüne çözüm bulunabilece¤i ifade edildi. Bakal›m, ince uzun, beyaz tenli ateflli sevgilimiz, bu savafla ne kadar zaman daha dayanabilecek? n

Avrupa 400 sene önce yasaklad›

Tütün ilk olarak Orta Amerika’da k›z›lderililer taraf›ndan m›s›r yapraklar›na sar›larak içildi. 16. Yüzy›l›n ortalar›nda , müstemleke güçleri taraf›ndan Avrupa’ya getirildi. 1586 da ‹ngiltere’de içilmeye baflland› ve Hollanda üzerinden bütün Avrupa’ya yay›ld›. ‹lk zamanlar tütün ço¤unlukla burna çekiliyordu. Önceleri genelde purodan daha ucuz oldu¤u için, fabrika iflçileri taraf›ndan içildi. Bugünkü anlamda ilk modern sigara fabrikas› da 1862’de Almanya’n›n Dresden kentinde kuruldu. Türkiye sigara yasaklar›n› flimdilerde tart›fl›rken, Avrupa’da ilk tütün içilmesi yasa¤› 30 y›l savafllar›nda geldi. Yani, bundan hemen hemen 400 sene önce... Lüneburg Beyli¤i’nde (bugünkü Almanya) tütün

içilmesine karfl› 1692 ye kadar ölüm cezas› bile uyguland›. Bugün bilinen büyük sigara yap›mc›lar› Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra ortaya ç›kt›. Almanya’da daha ziyade küçük ifl yerlerinde el yap›m› sigara yap›ld›, ABD’de ise makineleflen fabrikalar ço¤ald›. Sa¤l›k sorunlar› yüzünden k›smi sigara yasaklar› ilk olarak ABD’li araflt›rmac› Robert N.Proctor’›n fikirleri üzerine Nazi Almanya’s›nda konu oldu. Amerikan sigara devi Philipp Morris sigara içilmesi yasaklanan, bölgeleri Yahudi Toplama Kamplar› ile k›yaslayarak sigara yasa¤›na savafl açt›. Baflar›l› olamad›. 1980 den sonra ve 2000 li y›llara gelindi¤inde ise, resmi makamlarda ve ifl yerlerinde sigara yasaklar› bafllad›.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


püf noktas›

Ceviz

Ceviz A¤ac› (Junglans Regia), daha yapraklanmadan, May›s' ta çiçeklenir. Taze yapraklar› Haziran' da, kolayca delinebilecek durumdaki meyveleri Haziran ortas›nda ve olgunlar› ise Eylül'de toplan›r. 25-30 m kadar yüksekli¤e ulaflabilen, k›fl›n yaprak döken gösteriflli bir a¤açt›r. Yapraklar tek tüysü, yaprakç›klar tam kenarl› ve kuvvetli kokuludur. Yapraklar› tanen, eterli uçucu ya¤, juglan ve flavonlar içermektedir. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri ile Chinon Juglon adl› aktif madde içeren cevizin hem içi, hem a¤ac›n›n kabuklar› hem de yapraklar› pek çok sa¤l›k sorununa iyi gelmektedir. Ceviz, ya¤l› besinlerin damarlara verdi¤i zarar› azalt›r. Yapraklar› ve kabuklar›yla haz›rlanan ilaçlar kan› temizler, kans›zl›¤› giderir. Verem ve fleker hastal›¤›nda hem besleyici, hem de

58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

tedavi edicidir. Saç ve elleri boyamakta da kullan›l›r. Uzmanlar taraf›ndan her sabah kahvalt›da bir miktar ceviz içi yenmesinin zekay› gelifltirdi¤i belirtilmektedir. Ceviz yapra¤›n›n kan durdurucu-s›k›flt›r›c›, kuvvetlendirici etkisi vard›r. Yaprak çay›, sindirim bozukluklar›nda, kab›zl›kta, ifltahs›zl›klarda ve kan temizli¤inde etkilidir. ‹fltah aç›c›, kan flekerini düflürücü ve kuvvet verici et-

kileri vard›r. Deri hastal›klar›nda antiseptik olarak haricen kullan›l›r. Ceviz yapra¤› kaynat›larak, tüm s›raca, frengi, egzema, uçuk ve raflitik hastal›klarda, kemik çürümesinde, kemik deformasyonunda ve ayr›ca, iltihapl› el ve ayak t›rnaklar›nda kullan›labilen çok etkili bir banyo katk›s› elde edilir. Ceviz yapra¤›n›n kaynama suyu banyo suyuna eklendi¤inde, donuk kabarc›klar› iyileflir. Ceviz yapra¤› kaynama suyu, h›zl› saç dökülmelerinde de kafa derisine friksiyon (ovarak sürme) yapmakla kullan›l›r. Haziran ortas›nda toplanan cevizlerden, mide, karaci¤er ve kan› temizleyen, mide yorgunlu¤unu ve ba¤›rsak çürüklü¤ünü gideren çok etkili bir ceviz tentürü elde edilir. Bu tentür, ayr›ca kan koyulu¤una karfl› da çok yararl›d›r.


kullan›m biçimleri Faydalar› saymakla bitmeyen cevizin pek çok kullan›m flekli vard›r. ‹fltah açan, her derde deva olan cevizin, söylendi¤i flekilde haz›rland›¤›nda hastal›klara da iyi geldi¤i tespit edilmifltir.

ÇAY HAZIRLAMAK n Yar›m veya bir tatl› kafl›¤› ince k›y›lm›fl yaprak, orta boy 1 su barda¤› dolusu kaynar suyla hafllan›r, 4-5 dakika demlendirilir ve süzülür. Gün boyunca 1 veya 2 bardak yudumlanarak içilir. n Yar›m veya bir tatl› kafl›¤› ince k›y›lm›fl yaprak, orta boy 1 su barda¤› dolusu so¤uk suya eklenir, kaynama derecesine kadar ›s›t›l›r ve 2-3 dakika boyunca hafif ›s›da kaynat›l›r. Süzülen çay kullan›ma haz›rd›r. Günde 2-3 bardak içilir.

cevizin yararlar›

BANYO VE YIKAMA KATKISI: Tam banyolar için, iki büyük avuç ince k›y›lm›fl yaprak, akflamdan 2-3 lt suya eklenir. Sabah hafif ateflte 4-5 dakika kaynat›ld›ktan sonra süzülür ve banyo suyuna eklenir. Gerekti¤inde, bitki miktar› bir misli artt›r›labilir.

TENTÜR HAZIRLAMAK Haziran ortas›nda, 20 kadar genç ceviz dörde bölünerek bir cam kavanoza koyulur ve üstüne 1 lt kanyak eklenir. Kanyak, cevizlerin üstüne ç›kmal›d›r. A¤z› iyice kapanan kavanoz 14 gün boyunca güneflte veya s›cak bir ortamda, arada bir çalkalanarak bekletilir. Sonra süzülerek koyu renkli fliflelere doldurulur. Gere¤ine göre 1520 damla al›n›r.

n Nas›rlar üzerine konulan ceviz ya¤› zamanla bunlar›n yok olmas›n› sa¤lar. n Taze dallar›n kabuklar› ve meyvelerinin kabuklar› ile kar›flt›r›l›p kaynat›larak elde edilen s›v› mideyi kuvvetlendirir. n Ceviz yapraklar›ndan yap›lan çay ifltah açar, mideyi kuvvetlendirir, bo¤az hastal›klar›na iyi gelir. n Bir miktar ceviz yapra¤› banyo suyuna kar›flt›r›l›rsa cilt hastal›klar›na iyi gelir. n Ceviz yapraklar› piflirilerek ç›banlar›n üzerine sar›l›rsa iyileflmesini sa¤lar. n Ceviz ya¤› yüz lekelerinin üzerine sürülüp masaj yap›l›rsa lekeler yok olur.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


spor H Heem m ssaa¤¤ll››kk,, hheem m ddee aaflfl››rr›› kkiilloollaarrddaann kkuurrttuullm maakk iiççiinn ssppoorr yyaappm maakk flflaarrtt.. A Ann-ccaakk,, bbiirr ttüürrllüü bbaaflflllaa-yyaam m››zz ssppoorr maadd››¤¤››m iiççiinn ssiizzlleerree bbiirr kkaaçç öönneerriim miizz oollaaccaakk.. B Buu öönneerriilleerree ddiikkkkaatt eeddeerrsseenniizz,, ssppoorraa bbaaflflllaam maayy›› aarrtt››kk eerr-tteelleem meezzssiinniizz......

1

Spora bafllaman›n K

›››››flflflflfl›››››n m m m m m m m m nnn no ooo orrrrrtttttaaaaasssss›››››n nnn nd ddd daaaaasssssp ppp po ooo orrrrryyyyyaaaaap ppp pm m maaaaakkkkkd ddd daaaaan nnn neeeeeyyyyym m miiiiiflflflflfld ddd deeeeem m meeeeeyyyyyiiiiin nnn n!!!!!SSSSSp ppp po ooo orrrrrh hhh heeeeem m msssssaaaaa¤¤¤¤¤lllll›››››¤¤¤¤¤›››››----m m m m m m meeeekkkkiiiiççççiiiin m m m m m m m››››››zzzzzziiiiiçççççiiiiin nnn nççççço ooo okkkkkö ööö ön nnn neeeeem m mllllliiiii,,,,,h hhh heeeeem m md ddd deeeeeaaaaallllld ddd d›››››¤¤¤¤¤›››››m m m›››››zzzzzkkkkiiiillllo ooollllaaaarrrr››››vvvveeeerrrrm m nnnggggeeeerrrreeeekkkk---lllliiii.... T mb meeeen Arrrrtttt››››kkkkssssp maaaan mzzzzaaaa---m m A m m TTTeeeem m bbbeeeellllllliiiikkkkeeeettttm m nnniiiin nnnssss››››rrrraaaassss››››d dddeeee¤¤¤¤iiiillll....A A pppo ooorrrraaaab bbbaaaaflflflflllllaaaam m nnn››››n nnnttttaaaam m m maaaaan Yaaaazzzz››››n nssss››››ccccaaaakkkk,,,,kkkk››››flflflfl››››n nsssso o¤¤¤¤u ukkkko ollllu uyyyyo orrrrd diiiiyyyyeeeeeeeerrrrtttteeeelllleeeed diiii¤¤¤¤iiiin niiiizzzzssssp po orrrraaaab baaaaaflflflflfl----m m nnn n››››....Y YY nn nn oo uu oo uu oo dd dd nn pp oo bbb lllllaaaaayyyyyaaaaab biiiiilllllm meeeeen niiiiizzzzz iiiiiçççççiiiiin n sssssiiiiizzzzzllllleeeeerrrrreeeee ö ön neeeeem mllllliiiii ö ön miiiizzzz o m m m bbb m m nnn nnn ööö nnn m m ööö nnn neeeerrrriiiilllleeeerrrriiiim m ooollllaaaaccccaaaakkkk.... B BBBu uuu ö ööön nnneeeerrrriiiilllleeee---rrrriiiin n››››d diiiikkkkkkkkaaaatttteeeeaaaalllld d››››¤¤¤¤››››n n››››zzzzssssü ürrrreeeeiiiiççççiiiin nd deeeeaaaarrrrtttt››››kkkkssssiiiizzzziiiissssp po orrrrd daaaan nkkkkiiiim msssseeee nnnb bbbiiiirrrrkkkkaaaaçççç››››n nn dd dd nn üü nn dd pp oo dd nn m m aaaallll››››kkkko maaaayyyyaaaaccccaaaakkkk.... SSSSSp m m m oooyyyyaaaam m ppp po ooo orrrrru uuu un nnn n sssssiiiiizzzzziiiii n nnn naaaaasssss›››››lllll zzzzziiiiin nnn nd ddd deeeee tttttu uuu uttttttttu uuu u¤¤¤¤¤u uuu un nnn nu uuu u,,,,, sssss›››››kkkkk›››››lllllaaaaaflflflflflm m m›››››flflflflfl,,,,, sssssaaaaarrrrrkkkkkm m m m m›››››flflflflflyyyyyeeeeerrrrrllllleeeeerrrrriiiiin nnn niiiiizzzzziiiiin nnn nn nnn naaaaasssss›››››lllllssssseeeeerrrrrtttttllllleeeeeflflflflfliiiiip ppp p,,,,,aaaaad ddd deeeeellllleeeeeyyyyyeeeeed ddd dö ööö ön nnn nü üüü üflflflflfltttttü üüü ü¤¤¤¤¤ü üüü ün nnn nü üüü ügggggö ööö örrrrrd ddd dü üüü ükkkkk----çççççeeeeem m m m m m mo ooo orrrrraaaaallllliiiiin nnn niiiiizzzzzd ddd dü üüü üzzzzzeeeeellllleeeeeccccceeeeekkkkkvvvvveeeeed ddd daaaaah hhh haaaaab bbb biiiiirrrrrflflflflfleeeeevvvvvkkkkkllllleeeeesssssp ppp po ooo orrrrraaaaad ddd deeeeevvvvvaaaaam m meeeeed ddd deeeeeccccceeeeekkkkk----sssssiiiiin nnn niiiiizzzzz..... fififififiu uuu u sssss›››››rrrrraaaaalllllaaaaarrrrr kkkkkaaaaalllll›››››n nnn n eeeeelllllb bbb biiiiissssseeeeellllleeeeerrrrr gggggiiiiiyyyyyd ddd diiiii¤¤¤¤¤iiiiin nnn niiiiizzzzz iiiiiçççççiiiiin nnn nb bbb beeeeelllllkkkkkiiiii gggggö ööö öb bbb beeeee¤¤¤¤¤iiiiin nnn niiiiizzzzzd ddd deeeee----kkkkkiiiii yyyyyaaaaa¤¤¤¤¤lllllaaaaarrrrr kkkkkiiiiim m m A m m m A m m mssssseeeeen nnn niiiiin nnn nd ddd diiiiikkkkkkkkkkaaaaatttttiiiiin nnn niiiii çççççeeeeekkkkkm m miiiiiyyyyyo ooo orrrrr o ooo olllllaaaaab bbb biiiiillllliiiiirrrrr..... A A Am m maaaaa,,,,, h hhh haaaaavvvvvaaaaallllaaaarrrr››››n nn n ››››ssss››››n m nn n››››p pp pb bb baaaah hh haaaarrrr››››n nn nggggeeeellllm m meeeessssiiiin nn neeeeflflflflu uu urrrraaaad dd daaaan nn neeeekkkkaaaad dd daaaarrrrkkkkaaaalllld dd d››››kkkkiiii!!!!B BB Biiiirrrraaaazzzzd dd daaaah hh haaaaeeeerrrr---tttteeeelllleeeerrrrsssseeeen maaasss›››... fififiiiim mdddiii m m nn niiiizzzz,,,, yyyyaaaazzzzaaaa ggggö öö öb bb beeeekkkklllliiii ggggiiiiirrreeebbbiiillliiirrrsssiiinnniiizzz... BBBiiizzzdddeeennn uuuyyyaaarrrm sssiiizzzllleeerrreee ssspppooorrraaa bbbaaaflflfllllaaayyyaaabbbiiilllm meeennniiizzz iiiçççiiinnn bbbaaazzz››› ööönnneeerrriiillleeerrriii sss›››rrraaalll›››yyyooorrruuuzzz... m

Kendinize hedef koyun

Spor hocalar› ve psikologlar gerçekten düzenli spor yapmak istiyorsan›z, mutlaka kendinize bir hedef koyun önerisinde bulunuyor. Hatta bu hedeflerinizi yaz›l› bir ka¤›da dökün ve sürekli görebilece¤iniz bir yere as›n. Böylece spora bafllamadan önce kendinizi motive etmifl olursunuz. “Sa¤l›kl› olmak, güç kazanmak, stresten kurtulmak, eski dar pantolanlar›n›z› tekrar giyebilmek, göbe¤inizden kurtulmak...” hangisi olursa olsun, sürekli tekrar edece¤iniz bu hedeflerden asla vazgeçmeyin.

2

Kafa dengi arkadafl edinin

‹ster yüzme, ister koflu, ister bir spor salonunda koflu band›, hangisi olursa olsun farketmez. Sporu size daha e¤lenceli k›lacak bir arkadafl grubu edinin. Arkadafl grubu içinde birbirinizi daha iyi motive edece¤iniz için kaytarma flans›n›z da ortadan kalkar...

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3

Fazla uza¤a gitmeyin

Bir saatlik spor yapmak veya ders almak için fazla uza¤a gitmeyin. Trafik ve özellikle yorgun bir flekilde dönerken yol gözünüzde büyür ve sizi spordan so¤utabilir. Bu yüzden bulundu¤unuz yere en yak›n spor merkezini tercih edin.


tam zaman› 4

5

Hep haz›rl›kl› olun Spor çantan›z› her zaman haz›r bulundurun. Arabada veya ofisinizde mutlaka bir spor çantan›z olsun. Bu sayede size teklif geldi¤inde hemen bunu de¤erlendirip spor yapabilirsiniz. Üstelik ifl ç›k›fl› trafikte geçirece¤iniz zaman›, spor yaparak de¤erlendirebilirsiniz.

Stresi kald›r›n Hep ifllerin yo¤unlu¤undan flikayet ederiz, çocuklardan zaman kalmad›¤›ndan yak›n›r›z. Bu gibi bahanelerin arkas›na hiç s›¤›nmay›n. ‹yi bir plan yapan insan, spor yapacak vakti mutlaka yarat›r. Örne¤in program›n›zda perflembe saat 20.00’de spor gözüküyorsa, baflka bir fley yapmay› akl›n›za bile getirmeyin...

6

Olumlu düflünün kendiniOlumlu düflünerek irsiniz. bil ye ile zi iyi yönde etk li¤inde efl ik üz Sevdi¤iniz bir m ay›rd›a or sp spor yapmak da li hale yif ke ha ¤›n›z zaman› da getirebilir.

7

S›n›rlar› önceden belirleyin

“Forma girece¤im, kilolar›m› verece¤im” düflüncesinden çok, önümüzdeki iki ay içinde hafta da 3 kez fitness salonuna gidece¤im veya her gün 7 kilometre yürüyece¤im gibi daha geçerli hedefler koyun böylece bu hedeflerini tutturman›z daha kolay olur. Kilolar›n›zdan hemen kurtulamad›¤›n›zda moraliniz de bozulmaz.

8

Kendi kendinizi motive edin

Spordan sonra hemen bir dufl al›n. Vücudunuz tatl› bir yorgunluk içinde. Ama, kendinizi mutlu, güzel ve güçlü hissetmeniz için bir sürü nedeniniz var. Eski spor yapmad›¤›n›z günleri düflünüp, daha da motive olun.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

61


spor

9

Ayn› saatlerde spor yap›n

k d›r. Baz›lar› sabah ço Herkesin ritmi farkl› sa m fla ak sever, baz›lar› erken spor yapmay› m fla ak n Baz›lar›m›z içi atlerini tercih eder. yol spor, uykusuzlu¤a saatlerinde yap›lan san›z ›¤› en çok keyif ald açabilir. Bu yüzden . p›n ya or o saatlerde sp ati belirleyin ve hep

10

Spordan keyif al›n

p, koflu band› size s›Koflmak, aerobik, ste voan yüzme, salonda k›c› gelebilir. O zam giing wl bo ol oynama, leybol, veya basketb siilir eb ed sporlar› tercih bi daha keyif verici etet rek ha cudumuzun niz. Önemli olan vü etpam›yorsan›z dans ya y mesidir. Hiçbir fle leter i siz a kika boyunc meyi deneyin. 20 da kendinize... tecek bir spor bulun

11

F›rsatlar› kaç›rmay›n

e molas› s›ras›nda bi Ofisinizde bir kahv av Örne¤in 15 kez fl›n le spor yapabilirsiniz. rek yere yatman›za ge çekin. Bunun için knar›na tutunun. Baca yok. Bir masan›n ke a nr riye do¤ru gidin. So lar›n›z› bitifltirip, ge kin. de 15 kez fl›nav çe kenara tutulu flekil at ce bükülmesine dikk Kollar›n›z›n 90 dere edin yeter...

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

12

Moralinizi bozmay›n

kald›. Hiç kilo vereEyvah! Bu tart› tak›l› nceorilize edecek düflü medim gibi sizi dem yan içi niz i¤i vd Sporu se leri kafan›zdan at›n. de dede sa¤l›kl› bir flekil p›yorsunuz. Uzun va k ço tan ak m ak zi aç b›r kilo vermek, kendini an dede baflaraca¤›n›zd daha iyidir. Uzun va emin olun.


16

Gerçekçi olun

Araflt›rmalar gösteriyor ki, spor salonlar›na üye olan insanlar›n % 50’si bir kaç ay içinde havlu at›yor. Bunun en büyük sebebi beklentinin yüksek olmas›. K›sa zamanda 5-10 kilo verip, s›ms›k› bir vücuda sahip olmay› beklemek, bunun bafll›ca nedeni. Oysa gerçekçi hedefler koyan, sporu keyife dönüfltüren insanlar uzun vadede mutlaka hedeflerine ulafl›yor.

13

Baflkas›n› düflünün

Spor yaparken çok sevdi¤iniz birini veya size iyilik yapan kiflileri düflünün. Onlar›n sizi formda gördü¤ünde, mutluluklar›n› hayal edin. Bu flekilde konsantrasyonunuzu art›rabilirsiniz.

14

Size hangisi uygun?

Tak›m sporlar›n› m› tercih edeceksiniz, yoksa kendi bafl›n›za m› çal›flacaks›n›z. Yoksa bir spor hocas› taraf›ndan m› çal›flt›r›lmak sizi daha çok mutlu edecek. Buna karar verin. Karar verirken de dürüst olun.

15

Ekipman için cimri olmay›n

afetinizden, kulSpor yaparken k›y emelere kadar her land›¤›n›z tüm malz as›na dikkat edin. fleyin çok kaliteli olm akkab› çok önemÖzellikle rahat bir ay en, kolay hareket li. Rüzgar geçirmey afetlerle spor daetmenizi sa¤layan k›y mri davran›p ald›ha da keyifli olur. Ci ›nt› veren bir ayak¤›n›z, aya¤›n›za s›k ¤utabilir. kab› sizi spordan so

17

Israrc› olmay›n

Bazen spora ara vermek için gerçekçi bir nedeniniz olabilir. Örne¤in bafl›n›z a¤r›yor veya bir sakatl›¤›n›z varsa. Bu durumda sadece yoga yap›p, spora bir sebep ortadan kalk›ncaya kadar ara verebilirsiniz.

18

Sporu oyun haline getirin

Haftalarca sürekl i ayn› fleyleri ya pmak size s›k›c› gelebilir . Kimi zaman ko flun, kimi zaman bisiklete binin, kimi zam an da yüzmeye gidin. S› k›nt› çekti¤iniz durumlarda egzersiz fleklini de¤ifltirmek sizi monotonluktan kurtaraca kt›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63


kitap ajandas› n OSMAN SÖ⁄ÜT

‹slam’a girifl Ana Konulara Yeni Yaklafl›mlar (DERLEME) / D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I YAYINLARI / 2006 ‹slam’a Girifl, çeflitli ilahiyatç›, araflt›rmac› ve yazarlar taraf›ndan kaleme al›nm›fl yaz›lardan oluflan derleme bir kitap. Kitap, ‹slam’a iliflkin çeflitli konular hakk›nda ciddi bir kaynak niteli¤i tafl›yor. “Kaynaklar”, “‹man”, “Ahlak”, “‹badet” ve “Gündelik Hayat” olmak üzere 5 bölümden oluflmakta. “Kaynaklar” bölümünde, ‹slam’da bilgi nazariyesi; bilgi edinmede Kur’an, sünnet ve ictihad›n yeri, akl›n önemi ve rolü gibi hususlar üzerinde duruluyor. Kur’an’da bilgi konular›n›n flahadet alemi ve gayb alemi düzleminde ikiye ayr›ld›¤›, gayb alemi hakk›nda insan›n akl› ve yetene¤i ile bilgi elde edemeyece¤i; bilginin akli ve nakli olmak üzere iki kayna¤›n›n bulundu¤u; vahiy ve sünnetle bildirilen haber ve bilgilerin nakli bilgiler oldu¤u, k›yas, içtihat ve tecrübeyle edinilen bilgilerin ise akli bilgi kategorisine girdi¤i, bu bölümde anlat›lan konular›n çerçevesini oluflturuyor. “‹man” bafll›¤›n› tafl›yan ikinci bölümde iman›n mahiyetine iliflkin bilgiler veriliyor. Buna göre, iman Allah’›n r›zas›n› kazanma çabas› ve iradesiyle tezahür eder. . ‹man, kiflide bir hareket, bir tav›r ve yaflam tarz› haline gelir. Mutlak Hakikat’in ifadesi olan tevhit ilkesi ile hayat alan›na ç›kar. ‹man vahiyle temellenir, kayna¤›n› vahiyden al›r. Vahiy, tabiat kanunlar›yla kavrayamayaca¤›m›z bir hadisedir. O, Allah’›n bir mucizesidir. Bu mucizeyi sadece peygamberler görür ve yaflarlar.Allah, vahyini insanlar aras›ndan seçti¤i güvenilir ve temiz

64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

flahsiyetli elçilere göndermifl, bu elçiler ald›klar› vahyi insanlara iletmifllerdir.Vahiyde bir yan›lma söz konusu de¤ildir. Allah’›n bildirdikleri hakikatle özdefltir. Kur’an, sundu¤u Tevhit Ö¤retisiyle insanl›¤›n kemal noktas›nda durur. Kur’an’dan sonras› yoktur. Tevhit Ö¤retisi bütün taml›¤›yla Kur’an’da mevcut ve mahfuzdur. Tevhit ‹slam metafizi¤inin özünü, Allah’a iman etmenin temel kaidesini oluflturur. Tevhit inanc›nda, Allah’a ortak koflmak yasaklanm›flt›r. Tevhit, Allah’›n sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek; emrettiklerini yapmak, yasaklad›klar›ndan kaç›nmakt›r. Allah’tan ümit etmek, Allah’tan korkmakt›r. Peygamberler, ahirete, kadere inanmak da iman›n flartlar›ndand›r. Kaderi do¤ru anlamak çok önemlidir. . ‹nsan›n sorumlulu¤uyla ve Allah’›n s›fatlar›yla çeliflen bir kader anlay›fl› do¤ru de¤ildir. insan fiilleri iyi-kötü, bu fiillerin sonuçlar› da hay›r-fler fleklinde anlam tafl›r. Kader, her fleyin bir ölçüye ba¤lanmas› demektir. Kural, kaide demektir. Yeryüzünde kurals›z, kaidesiz varl›k yoktur. Yeryüzünde, bizim insan olarak bildi¤imiz bütün kuvvetlerin üstünde bir kuvvet vard›r. Bu kuvvet Allah’›n kudretidir. Fakat Allah her fleyi belli bir kaderle yaratm›flt›r. Allah’›n dünyaya koydu¤u kader, kaide de¤iflmez. Kufllara koydu¤u kadere kufllar uymak zorundad›r. Hiçbir bitki kaderinin d›fl›na ç›kamaz. Kitab›n “Ahlak” ad›n› tafl›yan 3. bölümünde ahlak›n iyilik ve

do¤ruluk demek oldu¤u, gerek iman gerekse ahlak meselesinin insan›n öznelli¤ine indirgenemeyece¤i, bunlar›n insan›n sorumluluk alan›n› oluflturdu¤u ba¤lam›nda de¤erlendirmeler yer almaktad›r. “‹badet” adl› 4. bölümde namaz, oruç, hac, zekat, dua konular›nda aç›klamalar yap›lmaktad›r. Burada Allah’› anma fiili olan namaz›n bütün ibadetlerin bir sentezi oldu¤u, Hacdaki her ibadetin ve eylemin sembolik anlamlar›n›n bulundu¤u gibi hususlara dikkat çekilir. Dua ise, esasen insan›n kulluk fluuru içinde Allah’la iliflkiye girmesi gayesini tafl›r. Tefekkür ve zikir dua ile zirveye ulafl›r. Dua, insan›n Allah’a yak›n olmak için att›¤› ad›m, yapt›¤› bir hamledir. Dua ile insan, tabiat varl›klar›n›n üstüne do¤ru ç›kar, hayata ilahi bir boyut, ilahi bir güzellik kazand›r›r. Dua, insan›n bütün kalbiyle Allah’a do¤ru yönelmesidir. Çünkü mutlak olan yaln›zca O’dur. Namaz dualar›n flahikas›d›r. Duada, dünyay› maddeden ibaret görenlerin ve Allah’›n büyüklü¤ünü bilmeyenlerin idrak edemeyecekleri bir tav›r, bir ba¤lan›fl vard›r. Bu sebepten, dua hayat›m›z›n merkezinde durur ve her fley duaya göre biçim al›r. Kitab›n 5. bölümünde “Gündelik Hayat”a iliflkin konular ele al›nm›flt›r. Burada bilhassa ailenin fert ve toplum hayat›ndaki önemine, kardefllik ilkesinin toplumu bar›fl ve dayan›flma içinde yaflatmay› amaçlad›¤›na iliflkin de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r.


Bir Tart›flman›n Hikayesi - Dekadanlar FAZIL GÖKÇEK / DERGAH YAYINLARI / 2007 Dekadanl›k meselesi, edebiyat tarihimizin dikkat çekici tart›flma konular›ndan birisi. 19. yüzy›l sonlar›nda, edebiyat›m›zda Servet-i Fünun Dönemiyle yaflanan Bat›l›laflma e¤ilimlerindeki afl›r›l›¤› ve ölçüsüzlü¤ü dekadanl›k olarak nitelendiren Ahmet Mithat Efendi taraf›ndan bafllat›lan bu tart›flma, yaklafl›k dört y›l boyunca devam etmifl. Bir Tart›flman›n Hikayesi: Dekadanlar adl› bu kitapta, bahis ko-

nusu tart›flmadaki bütün görüfl ve iddialar bir araya getirilmek suretiyle, edebiyat araflt›rmac›l›¤› ba¤lam›nda önemli bir çal›flmaya imza at›lm›fl. Her e¤ilimden flair ve yazar›n dahil oldu¤u tart›flma, günümüz edebiyat meselelerine ›fl›k tutacak boyutlar tafl›yor. Bilhassa edebiyatta avangardizm, deneycilik ve modernizm tart›flmas›n›n yap›ld›¤› zeminlerde, bu kitaptan çokça istifade edilebilece¤ini san›yoruz.

Mehmet Akif FAZIL GÖKÇEK / DERGAH YAYINLARI / 2007 Milli flairimiz Mehmet Akif Ersoy üzerine düflünen ve araflt›rma yapanlar için görülmesi gereken bir kitap Süleyman Nazif’in “Mehmet Akif”i. Kitapta Süleyman Nazif, Mehmet Akif’in fliirlerinin ard›ndaki ruh halini anlatmaya çal›fl›yor. Memleketin içinde bulundu¤u s›k›nt›lardan dolay› Mehmet Akif’in oldukça muzdarip bir flair oldu¤u, ayn› zamanda sa¤lam bir ahlaka, mü’min bir kiflili¤e ve ayr›ca realist, uza¤› gören bir zekaya sahip bulundu¤u konusunda

RAFTAK‹LER

ayd›nlat›c› bilgiler veriyor. Örne¤in, Türkçülük fikri daha ortaya ç›kmadan Balkanlardaki geliflmelerle ilgili “Tehlikeyi en evvel görenlerden biri ve en evvel vaveyla-y› ikaz koparan dindafl,, ›rkdafl, vatandafl, Hakk›n Sesleri flairi oldu” diyerek Akif’in güçlü ve do¤ru bir sezgiye sahip oldu¤una iflaret edilir. “Heyet- içtimaiyemizin mukadderat› hiçbir flairimizi Mehmet Akif kadar meflgul ve muzdarip etmemifltir” ifadesiyle de Akif’in realizmine ve memleket sevgisine dikkat çekilmektedir.

Dünyada Türk Olmak Zor U⁄UR BELGER UMAY YAYINLARI U¤ur Belger, Türk ayd›n›yla ilgili dünyan›n çeflitli ülkelerindeki küçümseyici, önyarg›l› bak›fllardan söz ediyor bu kitapta. Buradan meseleyi Bat›l› ülkelerin ikiyüzlülü¤üne getiriyor. Ona göre Bat›l›lar, Türkiye’den ve Türk ayd›n›ndan istediklerini kendileri yapmamaktad›r. Bat›l›lar kendi tarihleriyle yüzleflmekten kaç›n›rken, Türkiye’yi sürekli bu tür taleplerle köfleye s›k›flt›rmaya çal›flmaktad›rlar. Yani amaç, üzüm yemek de¤il ba¤c›y› dövmektir. Bat›l›lar atefl ancak kendilerini sarmaya bafllad›¤›nda gerçekçi düflünebilmektedirler. Belger’in dedi¤i gibi Bat›’n›n bu ikiyüzlülü¤ü görmesi, kendileriyle bu ba¤lamda hesaplaflmalar› gerekmektedir. Türk ayd›nlar›na ve siyasetçilerine düflen ise, Bat›l›lara bu ikiyüzlülüklerini hat›rlatmakla beraber “tencere dibin kara, seninki benden kara” tarz›nda savunmac› bir yaklafl›ma kilitlenmeden aktif bir tav›r ve çizgi ortaya koyabilmek olsa gerektir.

GER‹ GEL EY OSMANLI

G‹ZL‹ SERV‹SLER

Mustafa ARMA⁄AN Ufuk Kitaplar› / 2007

Mahir KAYNAK, Ömer Lütfü METE Profil Yay›nc›l›k / 2007

DEMOKRAS‹ SÜREC‹NDE TÜRK‹YE Feroz AHMAD Hil Yay›nlar› / 2007

MECNUN DALI (fiiir) fieref B‹LSEL / Yitik Ülke Yay›nlar› / 2007

S‹Z ADAMI ÖLDÜRMEKTEN GÜLDÜRÜRSÜNÜZ Mine SOFA Carpe Diem Kitap Yay›nlar› / 2006

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


medya ene Guenon, niceli¤in yükseliflini ça¤›n alametlerinden sayar. Nicelik, Guenon’a göre dünyan›n iki farkl› kutbundan birini oluflturur. Öbür kutupta ise nitelik n AL‹ K. MET‹N yer almaktad›r. Ça¤›m›z büyük oranda niceli¤in önem kazand›¤› ve niteli¤e galebe çald›¤› bir ça¤. Oysa nicelik, niteli¤e dönüflebildi¤i düzeyde önem tafl›r. Guenon, Niceli¤in Egemenli¤i ve Ça¤›n Alametleri adl› kitab›nda “Nicelik, hissedilebilir dünyan›n ya da cisimler dünyas›n›n en gerekli flartlar›ndan birisidir; hatta nicelik, bu flartlar aras›nda tamamen bu dünyaya özgü en önde gelen flartt›r” (‹z Yay., 1990, s. 29) der. Fakat nicelik, kendi bafl›na bir fley demek de¤ildir. Guenon, bu durumu “bina” metaforuyla aç›kl›yor: “Her ne kadar temel bina için gerekliyse de sadece bir temel varken, henüz bina yoktur; t›pk› bunun gibi, her ne kadar nicelik hissedilebilir zuhurun, yani bu dünyan›n temeli ise de sadece nicelik varken, henüz zuhur diye bir fley yoktur. Nicelik kendi içinde de¤erlendirilirse, sadece gerekli, fakat hiçbir fley aç›klamayan bir ‘önvarsay›m’d›r. Bu sadece bir bazd›r, bir temeldir ve baflka bir fley de¤ildir.”(s. 29) Niceli¤in insan hayat› üzerindeki hakimiyeti ve bask›s› günden güne art›yor. Tekamül ad› verilen tarihsel süreç tamamen olmasa bile önemli ölçüde niceli¤in art›fl› fleklinde tezahür etmekte. Günümüzde yaflam tarz›n›n ve dünyaya bak›fl›n bir kriteri olarak s›kça kullan›lan “hayat kalitesi” kavram› bile nicelikçi bir boyayla boyanm›flt›r. Buradaki kalite sözcü¤ünden anlafl›lanlar, maddi varl›k ve refah göstergelerinin d›fl›na ç›kmamaktad›r. Ayn› hususu iletiflim teknolojisi ba¤lam›nda da görüyoruz. ‹letiflim araçlar›ndaki geliflme, iletiflim hadisesini niceliksel bak›mdan çok çok

R

66

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

art›rd›. ‹letiflim bu süreçte hem kolaylaflt›, hem h›zland›, hem de daha yo¤un hale geldi. Fakat bunun iletiflimde niteliksel bir geliflmeye yol aç›p açmad›¤›n› düflündü¤ümüzde durum pek öyle iç aç›c› gözükmüyor. Yeni iletiflim teknolojilerinin enformasyonu art›rd›¤› bir gerçek. Ayn› zamanda gerek kiflisel gerekse toplumsal iletiflimin artmas›na imkan verdi¤i de bir gerçek. Ancak iletiflimdeki niceliksel art›fl›n niteli¤i getirdi¤ine dair bir iflaret görmek o kadar kolay de¤il. Hatta niceli¤in niteliksizleflmeye sebep oldu¤unu bile yer yer söylemek mümkün. fiöyle ki, enformatik süreç zihinlerdeki veri stokunu korkunç derecede art›rd›¤› halde, bu beraberinde ha-

masyon bombard›man›na maruz b›rak›ld›¤›n›, dolay›s›yla anlama ve duyumsama kabiliyetinin dumura u¤rat›ld›¤›n› kabul etmek zorunda kal›r›z. Günümüz insan›n›n yaflad›¤› en vahim hallerden biri omurgas›zl›kt›r. Enformatik kültür bilginin yerini almaya bafllad›¤› ölçüde, omurgas›zlaflma süreci de etkili olmaya bafllam›flt›r. Art›k her fley rakamlarla ölçülür olmufl, öze ve esasa iliflkin hakikatler unutulur duruma gelinmifltir. Elbette hadise, insan›n zay›fl›klar›ndan müsta¤ni bir fley say›lmamal›. ‹nsan isterse bütün ak›fl› tersine çevirmeye muktedir bir varl›k. Fakat bu, ha deyince olabilecek bir fley de¤il. Konu bir insanl›k hadisesi olup, çözümü gerçek anlamda an-

‹LET‹fi‹M ZOR ZANAAT yata dair daha derin, daha anlaml› bir kavray›fl› getirmemekte. Aksine niceliksel büyüme niteli¤e olan dikkati ve ihtiyac› zay›flat›c› bir rol oynuyor. Yaflad›¤›m›z enformatik süreç, insan zihnini o kadar alelade, o kadar gerekli gereksiz bilgi k›r›nt›lar›yla doldurmaktad›r ki, bunun insanlar› bir çeflit enformasyon sala¤› haline getirdi¤ini görmemiz iflten de¤il. Sözkonusu hadiseyi televizyon baz›nda de¤erlendiren Nabi Avc›, bir kitab›nda bunu “enformatik cehalet” diye isimlendirmiflti. Cehalet veya salakl›k; ne derseniz deyin. Önemli olan iletiflim araçlar›n›n getirdi¤i zihinsel yoksullaflman›n fark›na varmak. Bilhassa medyan›n, yani kitle iletiflim araçlar›n›n etkilerini dikkate ald›¤›m›zda, insan›n yo¤un bir enfor-

cak bütün insanl›k ölçe¤inde mümkün; herkesin ortak çaba ve duyarl›¤›yla. Ya da bir yere kadar gettolalaflmak, cemaat yap›lanmalar›n› güçlendirmekle.. Medyay› her konuda günah keçisi ilan edip iflin içinden s›yr›l›vermek de baflka bir yanl›fl. Zira medya d›fl›nda kalan iletiflim araçlar›n›n kullan›m›nda daha geliflkin bir kültüre sahip oldu¤umuz söylenemez. Asl›nda biz neysek, daha do¤rusu neye meyyal bulunuyorsak, kulland›¤›m›z iletiflim araçlar› da hemen hemen ayn› do¤rultuda flekilleniyor. Bu araçlar bizi daha fazla biz k›lmaya yar›yor. Son teknolojiyi takip etme konusunda gösterdi¤imiz müthifl gayretkefllik bu bak›mdan oldukça manidar. Öyle ki, yeni, üstün teknolojinin hayat›m›za ne katt›¤› sorusu karfl›s›n-


da ço¤unlukla muallakta kal›yoruz. Burada, iletiflim araçlar›n›n sadece iletiflim amaçl› olarak kullan›lmad›klar›, simgesel özeliklerinin daha ziyade önem kazand›¤› fark edilecektir. Bu itibarla iletiflim araçlar›n›n gerek say›sal olarak gerekse kalite yönünden bir art›fl göstermesinin, bizatihi iletiflim hadisesinin niteli¤ini art›rd›¤› iddia edilemez. Örne¤in, telefonun hayat›m›za h›zl› bir flekilde girmesinden sonra

mektuplaflma kültürünü hemen hemen tümüyle kaybettik. Mektuplardaki samimiyeti ve s›cakl›¤›, ayr›ca edebi lezzeti art›k sadece hat›ralarda yafl›yoruz. Gerçi internetin sa¤lad›¤› e-mail imkan›, bu kültürün yerini alm›fl gibi gözükmektedir. Hatta h›z› ve kolayl›klar› aç›s›ndan düflünüldü¤ünde, daha dinamik, daha samimi, daha ifllevsel bir iletiflime zemin haz›rlad›¤› bile söylenebilir. Fakat mektubun flahsili¤ini, daha do¤ru deyiflle belli bir flahsiyete ait bir parça olma özelli¤ini e-mail ortam›nda bulabilmemiz hiç mümkün de¤il. E-mail, her halükarda sanal or-

tam›n gölgesini üstünde tafl›makta. Mektuptaki ka¤›d›n ve mürekkebin s›cakl›¤›n› verebilme imkan› yok. Buradaki as›l nokta, e-mailin iletiflim etkinli¤ine bir nitelik kazand›r›p kazand›rmad›¤›d›r. Bunun iletiflim sürecine yeni kanallar açt›¤›n›, yeni iletiflim biçimleri ve imkanlar› sa¤lad›¤›n› biliyoruz. Fakat daha fazlas›n› sa¤lam›fl m›d›r, emin de¤iliz. En az›ndan enformatik sirkülasyonun art›fl›na paralel nitelikli bir iletiflimsel geliflmeden söz edilemeyece¤i aflikar. ‹nternette nite-

likli iletiflimin geliflmesine imkan veren en önemli zemin e-mail gruplar›d›r diye tahmin ediyorum. Buralarda nispeten seviyeli bir iletiflim ortam› oluflturulabilmekte, tart›flmaya ve diyalojik düflünmeye imkan sa¤lanabilmektedir. Kaanatimce, internetin iletiflim sürecine getirdi¤i en büyük yenilik ve kazanç bu olmufltur. Beraberinde her ne kadar baz› ciddi kirlenmeler meydana getirse de, burada çok önemli bir imkan›n yakaland›¤›n› görmek, kabul etmek zorunday›z. Üstelik bunun özgürleflmeyi teflvik eden bir imkan oldu¤u da göz ard› edilmemeli. Nitekim sözkonusu ortam, bireysel e¤ilim ve aray›fllar için uygun bir ze-

min meydana getirmekte; kifliyi fiziksel ba¤›ml›l›ktan ve s›n›rlanmalardan görece olarak kurtarabilmektedir. Dahas›, sadece bireyleflme potansiyelini art›rmakla kalmayarak, yeni cemaatleflme biçimleri ve imkanlar› sa¤layabilmektedir. Bu cemaatler sanal da olsa, bireyi daha özgür bir konuma getirmesi bak›m›ndan önemlidir. Zira, birey aç›s›ndan daha sa¤l›kl› ve gelifltirici bir ortama kavuflma imkan› temin etmektedir. Fakat sanal cemaatlerde, cemaatin ruhuna ve bilincine ne kadar güvenebilece¤imiz bilinemez. Çünkü sanal olan›n tafl›d›¤› belirsizlikler sanal cemaatler için de geçerlidir. Sahicilik flüphesi burada da kendini gösterir. Sanal cemaatlerle bir ifl için bafllang›ç ad›m› at›labilir, ama finale gidilip gidilemeyece¤i meçhuldür. Final için daha ziyade somut varl›klara ihtiyaç duyar›z. Sanal ortamda evlilik sözleflmeleri yap›labilir mesela, ama evlilik iliflkisi olmaz. Sana darbe yap›labilir ama sanal bir ihtilal yap›lamaz. Sanal muhabbet yap›labilir ama sanal dostluklar kurulamaz. O halde toptanc› yarg›lardan kaç›narak düflünmek, hadiselere nitelik ve nicelik aç›s›ndan ayr› ayr› bakmak zorunday›z. Niceli¤in içersinde nitelikli bir alan›n/imkan›n bulunabilece¤ini hiçbir zaman göz ard› etmemeli. Yoksa su akar Türk bakar hesab› sadece bakar dururuz. Önemli olan niceli¤in tahrikine, bask› ve yan›lsamalar›na karfl› dikkatli olmakt›r. Gerçekten de bugün, niceli¤in oyalay›c›, hatta tahrip edici bir güce eriflti¤ini unutmamak gerekiyor. Daha fazla iletiflim daha nitelikli bilgi, daha derin ve etkili düflünme anlam›na gelmiyor. Aksine bunun yeteneklerimizi körletici baz› etkilerinin bulundu¤unu biliyoruz. O halde iletiflimin zor zanaat oldu¤unu ak›ldan ç›karmamal›; niceli¤e bo¤ulmadan iletiflim ortam›m›za nitelik kazand›racak bir ilkelilik ve tav›r içinde olmay› önemsemeliyiz. Yoksa harap ve bitap düflmekten bizi kimse kurtaramaz. n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

67


pratik bilgiler Balon diyetler kolesterol yükseltir

Kendinizi Kendinizi popüler popüler diyetlerin diyetlerin ve ve yöntemlerin yöntemlerin elinde oyuncak etmeyin. Balon elinde oyuncak etmeyin. Balon diyetler diyetler genelgenellikle likle k›sa k›sa sürede sürede h›zl› kilo vermeyi sa¤lar ve isteistenen nen kiloya kiloya ulafl›ld›ktan ulafl›ld›ktan sonra sonra diyet diyet b›rak›l›r. b›rak›l›r. DiDiyetin yetin b›rak›lmas› b›rak›lmas› ile ile birlikte birlikte vücuda vücuda besinlerle besinlerle al›nan al›nan enerji enerji birden birden artar. artar. Harcanan Harcanan enerjiden enerjiden daha fazla enerji al›nmas› daha fazla enerji al›nmas› sonucunda, sonucunda, yavaflyavafllayan layan metabolizman›n metabolizman›n da da etkisiyle etkisiyle verilen verilen kilokilolar lar h›zla h›zla ve ve fazlas›yla fazlas›yla geri geri al›n›r. al›n›r. Verdi¤i kilolar›n geri geri gelmesi gelmesi ile ile can› can› s›k›lan s›k›lan kifli kifli tekrar tekrar diyet diyet yapmaya bafllar. ‹flte bu içinden ç›k›lmas› yapmaya bafllar. ‹flte bu içinden ç›k›lmas› çok çok zor zor olan olan döngü, döngü, yo-yo yo-yo döngüsü döngüsü olarak olarak adland›adland›r›l›r. r›l›r. Bu Bu döngüye döngüye tak›lmak tak›lmak sizin sizin sadece sadece sa¤l›¤›sa¤l›¤›n›z› de¤il, moralinizi de çalar. n›z› de¤il, moralinizi de çalar.

Parlak saç için muz Ya¤l› flifleleri tutmak kadar onlar›n temizli¤i ile ilgilenmek de zordur. Ama her zorun bir kolay› vard›r. Ya¤l› flifleyi, önce deterjanla y›kay›n. Sonra durulanan fliflenin içine sodal› su koyarak sallamaya bafllay›n. Befl dakika kadar sallanan sise çalkalay›p bu sefer içine kahve telvesi ilave edin. Bir süre bu flekilde sallanan flifle k›sa bir zaman sonra ya¤lardan tamamen temizlenmifl duruma gelecektir.

Ya¤l› flifleler nas›l temizlenir?

Saçlar›n›z›n çok kuru oldu¤undan yak›n›yor, daha parlak görünmesini mi istiyorsunuz? ‹flte ifle yarayacak baz› öneriler:Bir muzu iyice ezin. Bir çay kafl›¤› bademya¤›yla kar›flt›r›p saç›n›z›n diplerinden bafllayarak uygulay›n. 20 dakika beklettikten sonra durulay›n.Bir baflka öneri ise flöyle; 1 yumurtay›, 1 çorba kafl›¤› sirkeyi, 2 çorba kafl›¤› bitkisel ya¤› kar›flt›r›n. Ama önce muz…

Hal›lar›n›z parlas›n P›r›l p›r›l hal›lara sahip olmak elinizde. 5 patatesi 2 saat hafllay›p suyunu süzün. 1 fincan sirke ilave edip kar›flt›r›n. Hal›lar›n›z› hal› flampuan› ile sildikten sonra bu kar›fl›mla durulay›n. Sirkenin kokusu k›sa sürede yok olacakt›r. Bunu dert edenler ise evlerini biraz havaland›rarak bu sorunun üstesinden gelebilir.

Kahveniz bayatlarsa ne yapars›n›z? ‹lk yap›lan yenisini almakt›r. Eskisini de çöpe atmakt›r. Ama durun. Kahveniz bayatlamayacak. Nas›l m›? Kahve kavanozunun içine iki ya da üç kesme fleker at›n ve o flekerleri oradan ç›kartmay›n. Göreceksiniz, kahveniz ilk günkü gibi taze… Kurukahveci Mahmut Efendi bunu duymas›n, yeter!

Kavanoz kapaklar› Hangimiz evimizde kavanoz kapan›¤› açarken zorlanm›yoruz. Hepimiz… Eflimiz ya da annemiz, ablam›z, kavanoz kapaklar›n› açt›rmak için güçlü birini arar. Ama art›k o güçlü birine ihtiyaç yok. Yapmam›z gereken flu; kavanoz kapa¤›n› oca¤›n üzerindeki k›s›k ateflte tutmak. Ya da kaynar su dolu bir kaba ter çevirip biraz beklemek. Son çare, kavanozun alt›na vurarak kapa¤›n kolayca aç›lmas›n› da sa¤layabilirsiniz.

68

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Spor yapmak sadece zay›flamak ve stres atmak anlam›na gelmemeli. Düflünme yetene¤ini gelifltiren sporlar da var. Mesela, yürümek. En basit ve en kolay olarak yapaca¤›m›z spor… Masa tenisi, frizbi oynamak, jogging yapmak da ak›lc› sporlardan. Son y›llarda popülaritesi h›zla artan golf de zihin açan ve düflündüren sporlarda en baflta. Tabii biraz pahal›… Onlar bizim gözbebeklerimiz, onlar bizim her fleyimiz.. Bebeklerimiz… Son zamanlarda ani bebek ölümleri art›nca, hekimlerden öneriler de gelmeye bafllad›. Evde bebe¤inize bakarken bu uyar›lar hayat kurtar›c› olabilir. Bebe¤in gaz›n› al›nd›ktan sonra yüz üstü de¤il, s›rt üstü yat›rmak. Bebek yataklar›n›n kesinlikle sert pamuktan olmas›na dikkat etmek. Bebek yata¤›n›n içine süs eflyas› gibi bebe¤in Deliksiz bir uyku çekmek istiyorsan›z, bo¤ulmas›na yol açabibu yaz›y› bitirin ve yaz›da yer alan tüm lecek eflyalardan uzak yiyecekleri al›n. Bu yiyeceklerden baz›tutmak. Ve bebekleri lar›n› alman›z da yeterli. Sadece yatnormalden kal›n giydirmadan 2 saat önce alman›z gerekiyor memek. Bundan sonra o kadar… Bunlar neler? Önce muz… söz anne ve babalar›n. Sonra, papatya çay›, ›l›k süt, bal, f›r›nda patates, yulaf unu, badem, keten tohumu ve kepek ekme¤i...

Zihin açan sporlar

Bebe¤iniz için dikkat!

‹yi bir uyku için...

‹laç fliflelerinizi atmay›n Silindir fleklindeki küçük ilaç fliflelerini saks›lar›n›z› ya da çiçek buketlerinizi süslemek için kullanabilece¤ini minik evlere dönüfltürerek kullanabilirsiniz. ‹lk olarak elinize tutkal ve üzerine birkaç küçük çiçek ekleyebilece¤iniz yeflil bir karton al›n. Kartondan küçük bir çat› yap›n. Çat›y› yap›flt›rd›ktan sonra bir parça yeflil yosun ekleyin. fiiflenin alt›na küçük bir çubuk yap›flt›rarak saks›n›za dikebilirsiniz. Üzerine küçük bir yapma kufl da ekleyebilirsiniz. ‹flte size kolayca yapabilece¤iniz, dekoratif bir süs.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

69


yemek

Biber Soslu Börek HAZIRLANIfiI

MALZEMELER

4 kiflilik n 1 çay barda¤› pirinç n 2 adet yufka n 2 adet tavuk gö¤sü n 1 demet maydanoz n 1 su barda¤› galeta unu n 1 fincan kuru nane n 2 bardak soya ya¤› n k›rm›z›biber n karabiber n tuz

Ceviz Tatl›s› MALZEMELER

n 1 su barda¤› s›v› ya¤ n 1 adet eritilmifl sana ya¤› n 1 su barda¤› su n Un n Kabartma tozu

‹çi için n 250 gr ceviz içi n Tarç›n n fieker fierbeti için n 4 bardak su n 3 bardak fleker n 1 yemek kafl›¤› limon suyu

70

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Tavuk gö¤sünü hafllay›n ve etlerini didin. Pirinci de hafllay›n. Tavuk eti, kuru nane, pirinç, ince k›y›lm›fl maydanoz, karabiber, k›rm›z›biber ve tuzu iyice kar›flt›r›n. Yufkalar› sigara böre¤i fleklinde kesin ve haz›rlad›¤›n›z harc› bunlara doldurup sigara böre¤i fleklinde sar›n. K›zg›n soya ya¤›nda galeta ununa bat›rarak k›zart›n. Üzerine ya¤da yakt›¤›n›z k›rm›z›biberi dökün, servis yap›n.

HAZIRLANIfiI S›v› ya¤›, eritilmifl sana ya¤›n›, suyu, unu ve kabartma tozunu kar›flt›r›p hamur haline getirin. Cevizi bir kab›n içerisinde iyice ezin. ‹çine tarç›n ve flekeri kar›flt›r›n. Hamuru küçük parçalara ay›r›p içine kar›fl›m› ilave edip po¤aça seklinde kapat›n.200 C f›r›nda yar›m saat piflirin. fierbeti için 4 bardak suya 3 bardak fleker ilave edip kaynat›n. Kaynad›ktan sonra içine 1 yemek kafl›¤› limon suyu ekleyin.


okurlardan Gülüm Hasretin gönlümü yakar durur da Doyas›ya seni saramam Gül’ üm. Susuzluk can›ma tak der vurur da Senden baflka p›nar aramam Gül’ üm. Goncayd›n dal›ndan derdi¤im zaman Sevgiyle büyüttüm, b›kmadan bir an fiu gönül saray›m olsa da viran Seni üzüntülü göremem Gül’ üm. Gülüflün ömrüme bin ömür katar. Sözlerin cismimi ayakta tutar Elbet her gönülde bir aslan yatar Senden gayri hayal kuramam Gül’ üm. Gurbeti yaflad›m yan›nda bile Korkar›m, sevgimiz düflmesin dile Bin güzel verseler de¤iflmem ele Senden baflka çiçek deremem Gül’ üm. Sende herfley güzel, edep ve haya Endam›n rakiptir günefle, aya Nas›l muhtaç ise çiçekler suya Sevgin olmay›nca duramam Gül’ üm.

Taflköprü Küçükçekmece’de taflköprü, insanlar, kufllar ve bal›klar›n yolu. Her tafl›nda al›n teri, göz nuru, ekmek yolu, umut dolu aflk yurdu, Küçükçekmece’de Taflköprü. Kimin yok ki sende hikâyesi, ölü, canl› milyonlarca alemin. Ümitleri, aflklar› ve kederleri, söyleme insanlara, bilinmesin. Bugünü, yar›n› anlat bana, kufllar›, bal›klar› ve maviyi! Mart›lar›n 盤l›klar› kula¤›mda, karabataklar›n sürü sürü dizilifli. Tercüman ol benimle aralar›nda, kufllarla bal›klar› anlat bana! Da¤dan, tafltan, okyanuslardan, ne haber var uzaklardan? Unutmadan yaz›ver bir kenara, sabah u¤rar›m mutlaka sana. Ekmek yolu, umut dolu aflk yurdu, Küçükçekmece’de taflköprü. 11/12/2007-‹stanbul

Bir ömrü yoluna adad›m durdum Senden önce bombofl hayaller kurdum Gönül hamurumu senle yo¤urdum Baflka bir gönüle giremem Gül’ üm. Gül’ üm, umudumsun, ekme¤im, afl›m Baflka fley u¤runa akmad› yafl›m Bir tek Yaradan’ a e¤ildi bafl›m Seni Azrail’ e veremem Gül’ üm.

Kamil ÇAKIR

Tahsin ÇAYIRO⁄LU

Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- Osman TOPRAK 2- Hasan TU⁄LUK 3- Esra KARTAL

Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr


a¤açlar

S›¤la’n›n gözyafllar› n ZEYNEP AYAR Orman Müh. dilkesaveran@hotmail.com

Jeolojik devirlerde de özellikle Miosen’de Japonya, Asya (Rusya), Orta Avrupa, Amerika’da çok yayg›n bir saha iflgal eden bu cinsin, günümüzde Güneybat› Anadolu’da, Amerika’da ve Çin, Formoza’da olmak üzere 3 türü vard›r. Bu cinse, Latince “Liquidus”, Arapça “Amber” kelimelerinden yararlan›larak Liquidambar ad› verilmifltir. En önemli özelli¤i, gövdelerinin yaraland›¤› zaman balsam vermesidir. K›fl›n yapraklar›n› dökerler, tek evcikli, boylu a¤açlard›r. Tomurcuklar yumurta biçiminde olup, sürgünlere çok s›ral› sarmal olarak dizilmifllerdir, k›fl›n sark›k duran mürekkep meyveleri ve mantarl› dallar› ile göze çarparlar. YAPRAK YAPISI: Yapraklar› elsi (palmat) 3-7 lopludur, kenarlar› ince diflli, sapl› uzundur. Erkek çiçekler her birinde 4 adet brahte olan çok say›da erkek çiçe¤in oluflturdu¤u toplardan 10 veya daha fazlas›n›n bir araya gelerek meydana getirdi¤i kurullar halindedir. Anterler k›sa filamentleri olup, boyuna bir yar›kla aç›l›rlar. Bir erkek çiçekte 4 adet dumura u¤ram›fl etamin bulunur. MEYVE YAPISI: Meyve, mürekkep meyvedir. Afla¤› do¤ru sark›k durur. Bafllang›çta renkleri yeflil iken, sonbaharda olgunlaflt›klar› zaman kahve rengi olurlar, Ç›nar meyvelerinden farkl› olarak da¤›lmaz; içinde, 1-2 adet kanatl› olan tohumlar›n bulundu¤u her bir kapsül aç›l›, tohumlar dökülür. KÖK YAPISI: Kökleri yayvan ve s›¤d›r, kök ve su sürgünü verme özelli¤i vard›r. IfiIK ‹STE⁄‹: Nem ve ›fl›k iste¤i fazlad›r. D‹⁄ER ÖZELL‹KLER‹: Odunu orta sertlikte olup, diri odun genifl, kirli k›rm›z›ms› beyaz renklidir ve soluk k›rm›z›ms› renkli olan öz odunundan keskin bir s›n›rla ayr›l›r.

72

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Ekonomik aç›dan de¤erli olan bu cinsin odunundan normal olarak balsam kanallar› bulunmaz, fakat gövdesinin herhangi bir aletle yaralanmas› ile, patolojik bir durum olarak, bu yaraya yak›n olan diri odun k›sm›nda, yeni oluflan odun dokusu içerisinde, fazla miktarda patolojik balsam kanallar› oluflmaktad›r. Yaralar aç›ld›ktan bir süre sonra toplanan ürün preslenir, böylece ya¤ edilir, geriye kalan kabuk ve odun parçalar›n›n oluflturdu¤u posa k›sm›na buhur veya günlük ad› verilmektedir. Türkiye’de daha çok balsam de¤erlendirilmekte, odunundan öz odunu siyah fleritleri oldu¤u için cevize benzemesi ve iyi cila kabul etmesine ra¤men, yerli halk›n az miktarda kullan›m› d›fl›nda yararlan›lmamaktad›r. Amerika ve Çin’de yetiflen türlerinin odunlar›ndan ise genifl çapta yararlan›lmaktad›r. L. Orientalis Mill.’in balsam› baflta parfümeride fiksatör madde olmak üzere, tütüne koku ve tat vermede, ayr›ca antiseptik ve parazit öldürücü oldu¤undan mantar ve uyuz gibi cilt hastal›klar›nda, dahilen al›nd›¤›nda ise ast›m, bronflit gibi solunum hastal›klar›nda kullan›l›r. Yerli halk taraf›ndan mide hastal›klar›nda da kullan›ld›¤› saptanm›flt›r. Buhur veya günlük cami ve kiliselerde dini törenler s›ras›nda tütsü olarak kullan›l›r. Ayr›ca sonbaharda yapraklar› sar› renk al›r, dekoratif bir a¤aç oldu¤undan park ve peyzaj bak›m›ndan da de¤erli bir a¤açt›r. Amerika’da yetiflen L.styraciflua L. türünün, Honduras, Guatemala, Meksika ve Venezuela’da gövdesi yaralanmak suretiyle balsam elde edilir. Fakat balsam› için de¤il, as›l ürün olan odunu için yetifltirilir. Odunundan mobilya, binalar›n iç dekorasyonu, kaplama, kontrplak, meyve sepetleri,

sigara kutular› yap›m›nda yararlan›l›r. Ayr›ca sonbaharda yapraklar›n›n koyu k›rm›z› renk almas› nedeniyle süs bitkisi olarak de¤erlendirilir. Kaliforniya’da yol a¤ac› olarak çok kullan›lmaktad›r. Çin’de do¤al olarak yetiflen L.formosana Hance türü ise yine balsam verir, fakat Amerika’daki tür gibi, odunundan daha çok yararlan›l›r, çay sand›¤› üretiminde kullan›l›r. Sonbaharda yapraklar› flarap rengini al›r, bu nedenle de dekoratif, bir a¤açt›r.


Liquidambar orientalis Mill.- Anadolu S›¤la A¤ac›, Günlük A¤ac›, Amber A¤ac› GENEL ÖZELL‹KLER‹: Günlük a¤ac› ya da Amber a¤ac› olarak da bilinen Anadolu S›¤la a¤ac› yuvarlak tepeli, 20 m. ye varan boyu, koyu kül rengi kahverengi düzensiz çatlakl› kabuklar› vard›r. Genç sürgünler ç›plakt›r. TOMURCUK VE YAPRAK: Tomurcuklar› elma yeflili renginde olup, pullar›n kenar› kirpiklidir. Yapraklar› 3-5 adettir ve bunlar da tali lopçuklara bölünmüfllerdir. Yapraklar›n alt›nda lamina ile petiyolün birleflti¤i yerlerde tüyler vard›r.

Ç‹ÇEKLENME: Mart-Nisan aylar›nda çiçek açar, meyveleri 2-2,5 cm. çap›nda olup, Kas›m ay›nda olgunlafl›rlar. DO⁄AL YAYILIfi: Anadolu S›¤la a¤ac› endemik (sadece bir bölgede yetiflen) bir tür olup, güneybat› Anadolu’da Mu¤la’da Marmaris, Köyce¤iz, Dalaman ve Fethiye’de, Denizli’de Eksere ve Tavas’da, Antalya’da Bucak’ta yay›l›fl gösterir. As›l genifl yay›l›fl›n› Mu¤la ilinde yapar.

Liquidambar styraciflua L. Amerikan S›¤la A¤ac› GENEL ÖZELL‹KLER‹: Piramidal tepeli, dolgun gövdeli, 40 m.ye kadar boy yapan bu a¤ac›n kabu¤u gri, derin çatlakl›d›r. Sürgünleri ç›plak olup, kestane k›rm›z›s› rengindedir. TOMURCUK VE YAPRAK: Tomurcuklar koyu kahve rengindedir. Yapraklar 5-7 loplu olup, bu loplar ayr›ca tali lopçuklara genellikle ayr›lmazlar. Alt yüzü ç›plak veya damar koltuklar›nda tüyler vard›r. Ç‹ÇEKLENME: Çiçekler Mart-May›s aylar›nda açar. Meyveleri di¤er türlerinkinden daha büyüktür.

DO⁄AL YAYILIfi: Vatan› Kuzey Amerika’n›n do¤u sahilleridir. Atlas Okyanusuna yak›n yerlerde yay›l›fl gösterir. Amerika’n›n en önemli orman a¤açlar›ndan biridir. D‹⁄ER ÖZELL‹KLER‹: Yapraks›z dönemde görünümü görkemlidir. Sonbaharda yapraklar› çok güzel parlak k›rm›z› renk al›r. Park ve bahçeler için uygundur. Nemli ve yetiflme yeri koflullar› iyi olan alanlar› sever. Özellikle kurak yerlerden kaçar. K›fllar› so¤uk geçen yerlerde çok genç fertlerin dondan korunmas› gerekir.

Liquidambar formosana Hance – Formoza S›¤la a¤ac› GENEL ÖZELL‹KLER‹: Piramidal tepeli, düzgün gövdeli, 30-40 m. Boyunda bir a¤açt›r. Sürgünler kül renginde olup, tüylü ve ç›plakt›rlar. YAPRAK: Yapraklar ço¤unlukla 3 loplu veya ender olarak 5 lopludur. Alt yüzü ç›plak veya damar koltuklar›nda ya da gençken bütün yüzeyinde tüyler vard›r. Meyveleri di¤er türlerinkinden daha küçüktür. DO⁄AL YAYILIfi: Vatan› Do¤u Çin ve Formoza adas›d›r. Gün geçtikçe do¤al kaynaklar›m›z çeflitli sebeplerle h›zla azalmaktad›r. Bu konuda

hepimize çeflitli görevler düflmektedir. Bu konuda en güzel örneklerden biri ise ülkemizin en önemli do¤al de¤erlerinden bir tanesi olan s›¤la a¤ac›n›n korunmas› ve yaflat›lmas› için Marmaris Belediyesi’nin katk›lar›yla haz›rlanan s›¤la a¤ac›n›n öyküsünü hüzünlü bir dille anlatan ve en iyi belgesel film ödülü kazanan“S›¤la’n›n Gözyafllar›”d›r. Biz de do¤an›n korunmas› konusunda birey olarak elimizden geleni yapmal›, çevresel ve kültürel de¤erlerimize sahip ç›kmal›y›z.

KAYNAKÇA Yalt›r›k F. – Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitab›, 2.Bask›, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 4265 / 465, ‹stanbul. Seçkin Ö., 2003. Peyzaj Uygulama Tekni¤i, 2,Bask›, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 4105 / 453, ‹stanbul KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

73


sa¤l›k

Bademcik ve Geniz eti Terleme, üflüme, titreme, bafl ve vücut a¤r›lar›, bazen kar›n a¤r›lar›, boyunda lenf bezlerinin a¤r›l› flifllikleri, fliddetli bo¤az a¤r›s›, yutma güçlü¤ü, ifltahs›zl›k, a¤›z kokusu, ses bozuklu¤u gibi flikayetleriniz varsa, mutlaka bir kulak, burun, bo¤az uzman›na görünmeniz gerekir...

ademcik (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) ba¤›fl›kl›k sisteminde rol oynayan lenfoid sistemin birer organ›d›r. Bademcik üzerindeki ince örtü (mukoza), lenfoid doku içine uzanan kript denen kanalc›klar› oluflturur. Bunlar›n say›s› 10-20 adet olup bademcik d›fl yüzüne aç›lan a¤›zlar› ile kratere benzerler. Lenfoid doku yap›m›ndaki bu organlar, lenfosit denen hücreler üretir. Lenfositler vücudun ba¤›fl›kl›k sisteminde (savunma sisteminde) rol oynayan antikor üretir ve iltihap yapan mikro organizmalarla savafl›rlar. Bu organlar beslenme ve solunum sisteminin giriflinde yerleflmifl olup, mikro organizma ve antijenik maddelere karfl›, lokal olarak, savunma sisteminin ilk basama¤›n› olufltururlar. Bademcikler yuta¤›n giriflinde, dil kökünün iki yan›na yerlefliktirler.

B

GEN‹Z Kafa taban›, yumuflak damak ve burun bofllu¤unun arka k›sm›ndaki bofllu¤a denir. Bu bofllu¤un yan duvarlar›nda orta kula¤› genize ba¤layan östaki tüpü a¤›zlar›, ön tarafta burnun arka ç›k›fl kap›lar› (koanalar) vard›r. Bofllu¤un arkas›, küçük dil üzerinden yuta¤a do¤ru aç›kt›r. Geniz eti (geniz bademci¤i) bu bofllu¤un tavan›na yap›flm›fl 2-3 cm büyüklü¤ünde lenfoid dokudur. 3-7 yafllar›nda maksimum büyüklü¤e ulafl›r, bulu¤ ça¤›na do¤ru kaybolur. BADEMC‹K ‹LT‹HABI NED‹R? Bademcik iltihab› (Tonsillit=anjin) bademci¤in mikroplarla karfl›laflmas› ve fliflmesi sonucunda olur. ‹ltihap akut ve kronik olmak üzere iki bölümde incelenir.

74

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

n Operatör Dr. Cemal YAZICIO⁄LU ‹STANBUL HOSP‹TAL Kulak Burun Bo¤az Klini¤i uzman› Akut Bademcik ‹ltihab›: Her yaflta görülmekle beraber üç yafl›ndan önce, elli yafl›ndan sonra oldukça nadirdir. 5-7 yafllar›nda çok s›k görülür. Ani bafllar, atefl, üflüme, titreme, bafl ve vücut a¤r›s›, k›rg›nl›k, halsizlik, eklem a¤r›lar›, bazen kar›n a¤r›lar›, kula¤a vuran a¤r›lar, boyunda lenf bezlerinin a¤r›l› flifllikleri, fliddetli bo¤az a¤r›s›, yutma güçlü¤ü ve ifltahs›zl›k görülür. Ayr›ca hastada fena a¤›z kokusu, ses bozuklu¤u, horlama ve nefes alamama gibi belirtiler de mevcuttur. Bademcikler k›zar›k, flifl, ödemli, üzerlerindeki girintilerde sar› beyaz veya kirli beyaz iltihap odaklar› görülür. Bazen de iltihap, bademci¤in üzerini kirli beyaz renkte zar fleklinde kaplar. Yüksek atefl nedeni ile fluur bulan›kl›¤› ve kas›lma görülebilir. Bu durum ileride bay›lma nöbetlerinin nedeni olabilir. Bademcik iltihab› yapan bakteriler aras›nda en önemlisi, A Grubu Beta Hemolitik Streptoklard›r. Bunlar özellikle k›fl aylar›nda, bademcik ve bo¤az iltihab›na neden olurlar. Solunum yollar›ndan hava ile ç›kan damlac›k enfeksiyonu ile insandan insana bulafl›rlar. En çok 5-15 yafllar›ndaki çocuklarda enfeksiyona neden olurlar. Bu durum bo¤az iltihaplar›n›n %10’ unu teflkil eder. Bademcik iltihab› ve farenjit yaparlar, belirtiler daha önce anlat›l›¤› gibidir. Bazen mikroplar›n salg›lad›¤› toksinler, deride yayg›n k›zar›kl›¤a neden olur. Bu duruma “K›z›l hastal›¤›” denir. Bo¤az iltihab›n›n ikinci gününden alt›nc› gününe kadar sürer. Nadiren bu bak-

teriler kalp romatizmas›, akut ateflli mafsal romatizmas› veya akut böbrek iltihab›na (nefrite) neden olabilirler. Beta hemolitik streptokok tan›s›: Bo¤az kültürü ve üç hafta içinde kanda yükselen antikor (ASO) ile konur. Beta hemolitikler streptekoklar bazen de, hiç iltihabi belirti vermeden bo¤aza yerleflir ve hasta tafl›y›c› (portör) pozisyondad›r. Bu oran % 5-15 aras›nd›r.

TANI

K.B.B. uzman› koyar ve tedavi

eder.

TEDAV‹ Atefl düflürücüler, antibiyotikler, istirahat, sulu ve yumuflak g›dalar, özellikle beta homolitik streptekoklar›n tedavisinde, e¤er alerji yoksa, penisilin ilk tercih edilen antibiyotiktir. Beta hemolitik streptekok enfeksiyonu geçirenler ve tafl›y›c›lar yak›ndan takip edilmelidir. BADEMC‹⁄‹N KRON‹K ‹LT‹HABI Tekrarlayan bademcik iltihab› geçiren çocuk ve eriflkinlerde, kriptlerin derinli¤inde iltihap birikmeleri (mikrop apse odaklar›) vard›r. Kronik iltihaplarda belirtiler sessiz seyreder (Subklinik seyir). Bu kronik iltihap, uygun koflullarda bademciklerin s›k s›k akut alevlenmesine (Reküren tonsillite) neden olur. Kronik tonsillit en fazla 5-15 yafllar› aras›nda görülür.

KL‹N‹K BEL‹RT‹LER n Tekrarlayan bo¤az a¤r›s›, n Atefl, halsizlik, isteksizlik, n Çabuk yorulma, n ‹fltah azalmas› ve beslenme yetersizli¤i, n Boyunda uzun süren lenf bezi büyümesi, n Beta hemolitik streptekok tafl›yan


ya da enfeksiyon geçirenlerde ASO yükselmesi. n Bademciklerin üzerine basmakla cerahat ç›kmas›, n Vücudun çeflitli yerlerinde fokal enfeksiyon oda¤›na ba¤l› a¤r›lar.

TEDAV‹S‹ Kronik bademcik iltihab›n›n tedavisi cerrahidir. Ameliyat›n alt yafl s›n›r› zorunlu sebepler olmad›kça 2.5-3 yafllar›d›r. Bunun üzerindeki her yaflta yap›labilir. Ancak ileri yafllarda iltihap görülme oran› oldukça düflüktür. Enfeksiyonlar›nda t›bbi tedavi tercih edilir.

BADEMC‹K AMEL‹YATINI GEREKT‹REN DURUMLAR : KES‹N NEDENLER n Beslenme ve solunumu engelleyecek kadar büyümesi, n Buna ba¤l› uyku bozuklu¤u , n Çene geliflim bozuklu¤una neden olma, n Bademcik yan› abseleri, n Hemorajik tonsillit, streptokoklar›n meydan getirdi¤i s›k bademcik iltihab›, n Bademcik tümörleri vs.

KES‹N OLAMAYAN (RÖLAT‹F) NEDENLER n Tekrarlayan tonsillit n Çocukta son bir y›lda en az 7 kez tekrarlama, n Son iki y›lda en az 5 kez tekrar, n Son üç y›lda en az 3-4 kez tekrarla-

yanlarda. n Eriflkinlerde s›k s›k tonsillit olmas› ve günlük aktiviteleri zorlaflt›rmas›, n Horlama ve konuflma bozuklu¤u, n Febril konvülziyonlara neden olan akut tonsillit ataklar›, n A¤›z kokusu, n Difteri ( Kufl palaz›) tafl›y›c›l›¤›. n Uzun stiloid ç›k›nt› sendromunda (yutma esnas›nda bo¤azda fliddetli a¤r›lar›n olmas›). n Özellikle çocuklarda reküren ataklar sonucu oluflan ifltahs›zl›k ve beslenme yetersizli¤i.

n Uyku esnas›nda horlama ve zaman zaman nefes durmas› (OSAS) ‘ a neden olur. n Orta kulak iltihaplanmas›na, orta kulakta s›v› toplanmas›na sebep olabilir. n ‹fltahs›zl›k, yorgunluk, n Çene geliflim bozuklu¤u, n Çocukta yüz ve dudaklarda “ geniz eti yüzü görünümü” manzaras› yaratabilir. n Bafl a¤r›s›. n Gece huzursuz uyuma ve afl›r› terleme. n Sinüzit, burun ak›nt›s› gibi.

GEN‹Z ET‹ (Geniz Bademci¤i: Adenoid)

TEDAV‹S‹ Tedavisi ameliyatt›r. Geniz eti ameliyat›n› gerektiren nedenler klinik belirtilerdeki nedenlerdir. Bademcik ve geniz eti ameliyatlar›n›n tüm di¤er ameliyatlarda oldu¤u gibi riski ve komplikasyonlar› vard›r. Ancak günümüzün teknolojik imkanlar›, bilimselli¤in artmas› bu riski ve komplikasyonlar› en aza indirmifltir. Bademcik ameliyat›nda bir parça bademcik dokusunun kalmas›, bademci¤in yeniden oluflmas›na neden olabilir. Ameliyat sonras› geniz eti tekrarlamas› çok nadir olup, alerjik bünyeli ya da üç yafl›n alt›ndaki geniz eti ameliyatlar›nda yeniden geniz eti tekrarlayabilir ve tedavisi tekrar ameliyatt›r. Bademcik ve geniz ameliyat›ndan sonra, kiflinin vücut direncinde bir azaln ma olmaz.

Geniz eti sorunlar› iki yafl›ndan sonra ortaya ç›kar, 10-12 yafllar›ndan sonra azal›r. Geniz eti iltihab› genelde bademciklerle beraberdir, tek bafl›na daha az iltihaplan›r. ‹ltihaplar› ya da büyümeleri komflu organlara zarar verir. Orta kula¤a aç›lan Tuba östaki a¤z› vas›tas› ile orta kulak iltihaplar›na, ya da orta kulakta s›v› toplanmas›na neden olabilirler. Burnun genze aç›lan arka bölümünü daraltarak, burundan nefes almay› zorlaflt›r›r ya da engeller.

KL‹N‹K BEL‹RT‹LER n Burundan nefes almay› zorlaflt›r›r. n A¤›z solunumuna ve a¤›z kurulu¤una neden olur.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

75


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

Kabaday› Meflhur Kabaday›lardan Ali Osman (fiener fien) eski günlerine veda etmifltir. Beklenmedik bir anda y›llard›r görmedi¤i ve afl›k oldu¤u kad›n›n izini bulur ve bir o¤lu oldu¤u haberiyle sars›l›r. O¤lu Murat (‹smail Hac›o¤lu) ve sevgilisi Karaca (Asl› Tando¤an) ile bir barda çal›flmaktad›rlar. Karaca’ya y›llard›r afl›k olan mafya üyesi Devran (Kenan ‹mirzal›o¤lu) ise k›z› geri alabilmek için herfleyi göze alm›flt›r. Ali Osman’›n art›k tek amac› o¤lu Murat ve sevgilisi Karaca’y› can› pahas›na korumakt›r. Devran için hayattaki tek amaç Karaca’d›r ve yoluna ç›kan herfleyi ve herkesi yok etmeye haz›rd›r..

KÜNYE YAPIM YILI 2007 OYUNCULAR fiener fien, Kenan ‹mirzal›o¤lu, Asl› Tando¤an, ‹smail Hac›o¤lu YÖNETMEN Ömer VARGI SENARYO Yavuz TURGUL MÜZ‹K Benjamin Walken BELAD‹ GÖRÜNTÜ YÖNETMEN‹ Ferenc PAP

Hitman Ana, hemflirelik yapt›¤› Londra'daki bir hastanede, bir fahiflenin çocu¤unu do¤ururkenki ölümüne tan›k olur. Bu durumdan oldukça etkilenen Ana, kad›n›n ailesini ve kimli¤ini araflt›rmaya karar verir. Ama araflt›rma s›ras›nda karfl›na ç›kan Rus mafyas› liderli¤indeki ‹ngiltere yeralt› seks trafi¤i, Ana'y› oldukça tehlikeli durumlarla karfl› karfl›ya b›rakacakt›r. fiiddetin Tarihçesi filminden sonra David Cronenberg, bir kez daha, al›fl›ld›k Cronenberg ç›lg›nl›¤›ndan uzak bir filmle karfl›m›za gelmeye haz›rlan›yor. Kadrodaki ilgi çekici isimlerin filme olan merak› artt›r›c› bir etken oldu¤unu da belirtelim.

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

KÜNYE YAPIM YILI 2007 OYUNCULAR Naomi Watts, Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Armin MuellerStahl, Olegar Fedoro YÖNETMEN David Cronenberg SENARYO Yavuz TURGUL MÜZ‹K Howard Shore GÖRÜNTÜ YÖNETMEN‹ Peter Suschitzky


n MUSTAFA AKADA

T‹YATRO

Ful Yapraklar› YAZAR: Civan Canova REJ‹SÖR: Turgay Kantürk DEKOR: Ethem ‹zzet Özbora KOSTÜM: Gülhan K›rçova IfiIK: Enver Baflar REJ‹ AS‹STANI: Emrah Eren POWERPOINT TASARIM VE RES‹M SEÇ‹C‹: Vural Ç›nar OYUNCULAR: Özlem Güveli Türker, Özden Çiftçi, Musa Uzunlar

Ar› Filmi KÜNYE YAPIM YILI 2007 SESLEND‹RENLER Jerry Seinfeld (Barry B. Benson(ses)), Renée Zellweger (Vanessa Bloom(ses)), Matthew Broderick (Adam Flayman(ses)), Patrick Warburton (Ken), John Goodman (Montgomery(ses)), Chris Rock (Mooseblood), Larry King (Ar› Larry King), Oprah Winfrey (Judge Bumbleton) YÖNETMEN Steve Hickner, Simon J.Smith SENAR‹ST Jerry Seinfeld, Spike Feresten

Barry B. Benson (Jerry Seinfeld), üniversite mezunu genç bir ar›d›r. Ancak yaflad›¤› ar› kovan›na dönünce onu bekleyen tek kariyer seçene¤inin bal yapmak oldu¤unu görünce hayal k›r›kl›¤›na u¤rar. Kovandan ç›k›p New York’a yolculuk yapt›¤› bir günde ölümün efli¤ine gelen Barry’nin hayat›n› Vanessa (Renee Zellweger) adl› bir çiçekçi kad›n kurtar›r. ‹kisi aras›nda sa¤lam dostlu¤a dayal› bir iliflki geliflirken genç ar› Barry, ar›lar›n üretti¤i ballara insanlar›n zorbal›kla el koydu¤unu ve sonra da afiyetle yedi¤ini keflfeder. Bunun üzerine insanlara karfl› dava açmaya karar verir. Ancak Barry’nin bu giriflimi sonucunda insanlarla ar›lar aras›nda fliddetli bir çat›flma bafllayacak, genç ar›m›z bu meydan savafl›n›n tam ortas›nda kalacakt›r.

Dünyada beni özleyen, sesimi duymak isteyen tek bir canl› dahi yok? Ful yapraklar›, sesleri ç›kmad›¤› halde hayata hayk›rmaya çal›flanlar›n oyunudur. Orada kimse yok mu? Yaflam hiç bir evresinde kucak açmam›flt›r, koca flehrin ortas›nda, tek kiflilik hücrelerinde yaflamak zorunda b›rak›lanlara. Tek yol kendilerine benzer birilerini bulmakt›r.

Sersemler Evi YAZAN: Toby Wilsher REJ‹SÖR: Toby Wilsher BEDEN D‹L‹: James Greaves KOSTÜM: Medine Yavuz IfiIK: Önder Ar›k OYUNCULAR: Mehlika Balkan, Erkan Tafldö¤en, Burak Karaman, Mustafa U¤urlu, Kubilay Karsl›o¤lu, Tülin Özen Uzun zaman önce, bir gemi ‹stanbul k›y›lar›nda f›rt›nal› bir gecede mürettebat›yla birlikte karanl›k sulara gömülür... Geçen yüzy›llar›n ard›ndan baz› k›y›lar doldurulmufl, eskiden bat›¤›n oldu¤u yere bir bina infla edilmifltir. Günümüzde, dört katl› bu evin içinde, merakl› bir evsahibi, tuhaf kirac›lar› ile birlikte iniflli ç›k›fll› bir hayat sürdürmektedir. ‹flleri kötü giden alt kattaki kirac› kendini asar. Evin temelleri aras›nda yatan denizciler, intihar eden kirac›n›n ruhunu huzura kavuflturabilmek için, uzun uykular›ndan uyanarak bu küçük apartman›n içindeki ilginç maceralar›na bafllarlar.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet çç

www.sadeyasam.org

Sade düflün sade yafla Sade Yaflam Grubu herhangi bir siyasi fikrin uzant›s› de¤il. Tamamen ba¤›ms›z bireylerden olufluyor. Grubun temel felsefesi de sadelik, yani ortak payda sadeli¤e inanmak ve bunu yaflam›nda uygulamak. Grubun en önemli özelli¤i farkl› meslek gruplar›ndan insanlar›n birbirlerinden faydalanmalar›. Yani, modernleflme ve geliflme, iyi kullan›ld›¤›nda insan yaflam›na katk› sa¤larken; ölçü kaçarsa kifli hem kendisine hem de çevresine büyük zararlar verebiliyor. Grubun temelinde ölçüyü kaç›rmamak var.

www.onlinetribun.com

Dünyan›n maç› burada Erkekler futbolsuz, maçs›z yapabilir mi? Hele bu k›fl günlerinde neredeyse tek e¤lence futbol maçlar›d›r. www.onlinetribun.com dünyan›n neresinde olursa olsun, futbol maçlar›n› ücretsiz ve canl› anlatan birkaç siteden biri. Hem de sadece futbol de¤il, basketbol, tenis, golf, boks gibi maçlar›n canl› anlat›mlar› bu sitede… Siteye üyelik d›fl›nda baflka bir fley istenmiyor.

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.yeretukurme.com

Yere tükürmek zorunda m›s›n? ‹flte size sosyal sorumluluk hissiyle kurulan bir baflka adres daha… www.yeretukurme.com adresinin slogan›, ‘Medeni olmak yere tükürmemekle bafllar.’ Büyük kentlerde, kent yaflam›n›n bir parças› olan insanlar›n çevresine rahats›zl›k vermemesi ilk büyük flart. Hiçbir fley yapmayan ama yere tüküren birisi bu flekilde de çevresini kirletebiliyor. Üstelik hastal›k da yay›yor. Site, yere tükürme konusunda bilinç olufltururken, di¤er yandan da bir ihtiyaç Olan tükürme adab› konusunda fa dersler veriyor.

www.zargan.com

‹ngilizce sözlük bilgisi Ad› söylendi¤inde bal›k ismi gibi ç›ksa da, www.zargan.com bir ‹ngilizce çeviri adresi. Çeviri derken, kelime çevirisi.. Günlük hayatta akl›n›za tak›lan kelimeleri en k›sa yoldan buradan Türkçe’ye çevirebilirsiniz. Ayr›ca, T›p Fakülteliler için TUS’a yönelik t›p terimlerinin çevirisini de burada bulmak mümkün.Hukuk, t›p, bankac›l›k, finans, inflaat, mimarl›k, mühendislik, otomotiv, medya, muhasebe, biliflim ve bilgisayar terimleri, yer isimleri, kifli isimleri ve deyimler gibi alanlarda özellikle kuvvetli olan bu sitede flu anda 423 bin 210 terim var. Tavsiye ederiz.


teknoloji Enerjisini kendi üreten foto¤raf makinesi ç›kt›. Sistem kol gücüyle iflliyor ve tekerlek fleklinde. Japonlar'›n Sony firmas›, tekerlek fleklinde dijital foto¤raf makinesi üretti. Pilsiz makine, "kol gücüyle" 15 saniye döndürüldü¤ünde elektrik üretiyor, bu da deklanflöre basmaya yetiyor.Prototip makine, pizza do¤rama b›ça¤›n› and›r›yor. Sap üzerinde kamera, deklanflör dü¤mesi ve akü bulunuyor. Fazla enerji tüketti¤i için LCD ekran koyul-

mayan makineyle çekilen foto¤raflar, bilgisayar ekran›nda görülebiliyor. Makinenin, piyasaya sürülmek için de¤il, kamuoyunun dikkatini enerji tasarrufuna çekmek için üretildi¤i belirtildi.

Elektrik üreten kamera

Unutmak tarih oluyor Microsoft, Memento adl› filmden ilham alarak yeni bir ürün gelifltirdi. Haf›za sorunu olanlara yard›mc› olacak minik ve insan›n üzerinde tafl›yabilece¤i dijital bir kamera gelifltirildi. Microsoft taraf›ndan üretilen Sensecam adl› kamera, haf›zan›n h›zl› flekilde canland›r›lmas›n› sa¤lamak için daha sonra izlenmek üzere, gün içinde yaflananlar›n her 30 saniyede bir foto¤raf›n› çekiyor. Araflt›rmac›lar, kameray› belirli bir hastal›¤› olmamas›na karfl›n tipik haf›za kayb› olan sa¤l›kl› yafll›lar ile Alzheimer hastalar› üzerinde de deniyorlar.

3 milyar 300 milyon abone Cep telefonu abonelerinin say›s›n›n, dünya nüfusunun yar›s› olan 3 milyar 300 milyona ulaflt›¤› bildirildi. Dünyaca ünlü bir araflt›rma flirketinin verilerine göre, dünya nüfusunun yar›s› cepten konufluyor. Bu ayn› zamanda en az 4 milyar cep telefonu sahipli¤i anlam›na geliyor. Ayn› flirketin ilginç bir tespiti de, dünya üzerindeki 59 ülkenin nüfusunun tamam› cep telefonu kullan›yor.

Tek telefonda iki hatt› ayn› anda kullanabilme teknolojisini ilk uygulayan firma olarak ad›ndan söz ettiren General Mobile, flimdi de cep telefonunu kol saatine yerlefltirdi. Kolunuzda tafl›yabilece¤iniz saat-telefon GM 500, Ocak’tan itibaren ABD ile ayn› anda Türkiye’de de 799 YTL’den sat›fla sunulacak. Türkiye’ye sadece bin adet ithal edilecek ürün, normal bir telefonun tüm özelliklerini sunmas›n›n yan›nda kol saati olarak tafl›nabilirli¤iyle ilk olacak. GM 500, 1.5 inç dokunmatik ekran›, video oynat›c›s›, 128 MB’l›k dahili haf›zas›, GPRS, Bluetooth, MP4, wap, ses kayd›, USB gibi özellikleriyle cep telefonu teknolojisinde yayg›n olarak kullan›lan özelliklerin hepsini saat boyutlar›nda sunuyor. GM 500 ile kablosuz kulakl›k sayesinde konufluluyor.

Hem cep telefonu hem saat

Japonya'da bir firma, kullan›c›n›n tuttu¤u cisimleri tan›yan ve yapabilece¤i hatalar konusunda uyarabilen bir "ak›ll› eldiven" gelifltirdi. Japon Global Original Vivid flirketi taraf›ndan gelifltirilen ve üzerine bir "barkod okuyucusu" yerlefltirilen eldiven, örne¤in, kullan›c›s› çantas›n›, cep telefonunu ve anahtarlar›n› s›ras›yla ald›¤›nda, toplad›¤› verileri bilgisayara iletiyor. Gelen veriler do¤rultusunda, bu kiflinin gitmekte oldu¤unu anlayan bilgisayar da bir hoparlör arac›l›¤›yla bu kiflinin televizyonu kapatmad›¤›n›, pencerenin aral›k kald›¤›n›, bir flemsiye alsa iyi olaca¤›n›, zira meteorolojinin ya¤mur uyar›s› yapt›¤› gibi uyar›larda bulunuyor.

Japonlar’dan ak›ll› eldiven

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


18_HayatDergisi  
18_HayatDergisi  

FOTO⁄RAF YARIfiMASI Yaflam›n en güzel kareleri Küçükçekmece’de yakaland› Merdivenleri ç›karken arkana iyi bak, inerken laz›m olacak! Kufltepe’n...

Advertisement