Wystawa prac na papierze - katalog

Page 1

NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE

LEON CHWISTEK (1884 – 1944) Sztuka pęt, a i

musi tym

ko d e k s ów

użyty

być

samym

I

obaleniem

Można

intelekt

u sztuce.

wybuchem by

jest

instynktu,

szablonów,

kanonów

powiedzieć,

bowiem

równie

z e r wa n i e m

s z ko d l i wy

w

że

źle

nauce

t u , i ta m w y t wa r z a s i ę s z a b l o n n a d e r

s z y b ko i z w i e l k i e g o r oz p ę d u g ó r s k i e g o p oto k u r o b i s i ę z at ę c h ł e b a g n i s t e j e z i o r o 4 .

Leon Chwistek był głównym teoretykiem oraz współzałożycielem grupy Ekspresjonistów Polskich, powstałej w Krakowie w 1917 roku. w późniejszym czasie grupa przyjęła nazwę „Formiści”. W swej twórczości Chwistek inspirował się francuskim kubizmem oraz włoskim futuryzmem. W imię głoszonego przezeń prymatu formy nad treścią, w 1922 roku sformułował zasady tzw. strefizmu - własnej teorii malarskiej, zakładającej podział płaszczyzny obrazu malarskiego na strefy barwne oraz rysunkowogeomteryczne. Tworzenie dzieła malarskiego stawało się wg strefizmu opracowaniem schematu obrazu jako kompozycji barw i kształtów. Pochodząca z 1929 roku akwarela „Zaloty” jest doskonałym przykładem tych założeń. Artysta wyraźnie wyodrębnił strefy kształtów i barw: bez trudności można wyróżnić „strefę” z kobiecym aktem, pniem rosnącego za nią drzewa, listowiem, szarą i czerwoną „strefą” zabudowań (wraz z mężczyzną grającym na flecie). „Zaloty” nawiązują bezpośrednio do wcześniejszych prac Chwistka - kompozycji „Leda i łabędź” (1919) i akwareli „Połów” (1926). 4. Leon Chwistek, Zagadnienia kultury duchowej w Polsce, w: Leon Chwistek, Pisma filozoficzne i logiczne, t. I, Warszawa 1961, s. 178

C ena : 72 000 PLN L eon C hwistek , Z aloty , 1929,

akwarela na papierze ,

w świetle

46 x 51 cm , 21.5 x 27 cm oprawy ; sygn . p . d .: „L. C hwistek | 27 11 1929”


NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE

MAREK WŁODARSKI /HENRYK STRENG (1903-1960) Z aw s z e m i a ł e m p r e dysp o z yc j e d o s z t u k i w yo b r a ż e n i ow e j i n i e p r z e d m i otow e j . S ta l e u p r aw i a m m a l a r s t w o a b s t r a k c yj n e , p o n i e wa ż chciałbym o d d z i a ły wa ć 5 n a w i dz a g łów n i e e m o cj o n a l n i e . Marek Włodarski, a właściwie Henryk Streng uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli lwowskiej awangardy okresu międzywojennego. Inspirował się osiągnięciami formistów oraz kubizmem. W 1924 roku wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się pod okiem Fernanda Legera. Włodarski przejął od Francuza zamiłowanie do charakterystycznych kompozycji abstrakcyjnych z formami cylindrycznymi. W Paryżu poznał artysta również przywódcę surrealistów, Andre Bretona, którego sztuka również znalazła swoje odzwierciedlenie w pracach Włodarskiego. Kubistyczny „Akt z gitarą” z 1924 roku jest jedną z pierwszych prac na papierze powstałych podczas pobytu Włodarskiego w pracowni Fernanda Legera. Rysunek ołówkiem przedstawia siedzącą postać trzymającą gitarę. We wspomnianej pracy widoczna jest fascynacja artysty kubizmem analitycznym postać z gitarą jest rozbita na pryzmatyczne fragmenty ukazane z różnej perspektywy. W dziele Włodarskiego można doszukać się bezpośrednich inspiracji obrazem „Dziewczyna z mandoliną” Picassa z 1910 roku, który artysta mógł zobaczyć będąc w Paryżu.

C ena : 24 000 PLN 5. M. Włodarski „Przegląd artystyczny” 1958, Nr 1, s. 21

ołówek na

M arek W łodarski , K ubistyczny akt kobiety z gitarą , 1924, papierze , 59 x 50 cm , 27 x 19 cm w świetle passe - partout ; sygn . p . d .: „P aris X 1924”


NA PA PIE RZE


MARIAN KONARSKI (1909 – 1998)

Sztuka

jest

wskaźnikiem,

który

dz i e ć z da r z e n i a h i s to ryc z n e . c z e r p i ący swojej i

bezpośrednio

ziemi

i

zapowiedzieć

z

ducha

z

ja ko lu dz i e

podświadomej

narodu,

bezbłędnie

s wą

przewi-

potrafi

Artyści,

zdolni sztuką

sp o ł e c z n e l u b z d a r z e n i a r e w o l u c yj n e 6 .

NA PA PIE RZE

mądrości

w yc z u ć

przemiany

Twórczość Mariana Konarskiego znana jest głównie przez pryzmat jego kontaktów ze „Szczepem Rogate Serce. Prezentowane poniżej dwie prace Konarskiego pochodzą z 1927 roku – okresu poszukiwań własnego języka ekspresji twórczej oraz doskonalenia warsztatu. Obie prace są wyjątkowe ponieważ przykładów dzieł z młodzieńczego okresu artysty zachowało się bardzo niewiele.

Rysunek „Japonka” przedstawia głowę kobiety o długich, opadających falami włosach i wpółotwartych ustach. Delikatnie zaznaczone rysy twarzy, dekoracyjnie potraktowane włosy, płynność linii oraz niemal zupełna płaskość zdradzają inspiracje popularnego wówczas stylu art deco.

C ena : 2 500 PLN 6. Osobowość narodu w sztuce i kulturze, fr. eseju z listopada 1980.

M arian K onarski - J aponka , 1927, piórko , tusz , karton , 18.5 x 13.3 cm sygn . p . g .: „J aponka ”, p . d .: „M K onarski | 1927”, obraz oferowany bez oprawy


Podobne wnioski można wysnuć patrząc na „Projekt na posąg Boleść” Ukazuje on wygięty w literę „c” kobiecy akt. Wyciągnięte, złączone ręce zasłaniają oczy kobiety. Włosy, przypominające długą, styliowaną wstęgę, imitując układ ciała kobiety, opadają aż do ziemi, stając się podnóżkiem.

NA PA PIE RZE

W roku 1929 Konarski przyłączył się do grupy „Szczep Rogate Serce”, przyjmując pseudonim „Marzyn z Krzeszowic”. Artysta związany był z grupą od początku jej działalności, udzielając się również na łamach pisma „Krak”. Podobnie jak inni członkowie grupy tworzył głównie rysunki nawiązujące swoją tematyką do kultury Słowian. Artyści, skupieni w kręgu Stanisława Szukalskiego, poszukiwali nowego stylu narodowego, który stałby w opozycji do funkcjonujących w sztuce nurtów. Z drugiej strony w twórczości członków grupy widoczne były nawiązania do kubizmu i ekspresjonizmu.

C ena : 2 200 PLN M arian K onarski - P rojekt na posąg „B oleść ”, 1927, ołówek , papier , 16.1 x 19.9 cm , sygn . p . śr .: „P rojekt na posąg - | „B oleść ” | M K onarski | 7/1 1927”, obraz ofero wany bez oprawy


NA PA PIE RZE C ena : 10 000 PLN M arian K onarski powstanie pomysłu utworu lirycznego , 1930, gwasz na papierze . W ymiary : 21 cm x 21 cm , ( w oprawie 49 cm x 49 cm ). S ygnowany i datowany pdr : M arjan K onarski | V 1930. N a odwrocie nalepki : T owarzystwo Z achęty S ztuk P ięknych , S alon S towarzyszenia A rtystów P oznań , M uzeum okręgowe w T oruniu , Z wiązek Z awodowy A rtystów P lastyków na Ś ląsku . N a odwrocie nalepka wystawowa : W ystawa pt . M arian K onarski (1909- 1998) – S zczepowy R ogatego S erca . M alarstwo , rysunek , rzeźba . M uzeum O kręgowe w T oruniu . R atusz S taromiejski . 11 kwietnia – 24 maja 2015. WYSTAWIANY: M arian K onarski (1909- 1998) - S zczepowy R ogatego S erca . M alarstwo , rysunek , rzeźba . 11 kwietnia - 24 maja 2015 roku . M uzeum O kręgowe w T oruniu .

Lata 30., czyli okres, z którego pochodzą prezentowane przez nas prace, jest czasem, w którym następuję pewien rozłam w grupie wynikający z odstępstw w stosowaniu założonych rozwiązań plastycznych i przyjętej tematyki. W tym też czasie Konarski opuszcza na kilka lat „Szczep” skupiając się na swojej indywidualnej twórczości, powracając do składu grupy w 1935 roku.


W 1936 roku ogłoszono konkurs na otoczenie Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. Jednym z głównych punktów wystawy jest pochodzący z tamtego czasu zbiór rysunków tego monumentalnego Mauzoleum. Konarski stworzył artystyczną wizję otoczenia Kopca oraz pomnika w formie latarni zwięczającego jego szczyt. Szkice te pokazują precyzyjnie poszczególne fragmenty architektoniczne projektu. Wszystkie prace prezentowane były na wystawie „Marian Konarski (1909 - 1998) - Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba”, zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, w Ratuszu Staromiejskim w 2015 r., oraz są reprodukowane w albumie towarzyszącym wystawie Marian Konarski (1909 - 1998) - Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba , red. nauk. A. Kroplewska-Gajewska, Toruń 2015.

NA PA PIE RZE

C ena : 28 000 PLN

C ena : 28 000 PLN M arian K onarski , S owiniec – W idok z góry , 1936, O łówek na papierze . W ymiary : 50,5 cm x 75 cm ( w oprawie 56,5 cm x 81 cm ), sygnowany ldr : M arian K onarski , opisany pdr : WIDOK Z GÓRY. N a odwrocie odręcznie ołówkiem : W idok z góry 1936, wł . rodziny .

M arian K onarski , S zczyt kopca na S owińcu , 1936, O łówek na papierze . W ymiary : 73 cm x 50 cm ( w oprawie 81 cm x 56 cm ), sygnowany ldr : M. K onarski 1936, opisany pdr : SZCZYT KOPCA/LATARNIA LOTN. N a odwrocie nalepka wystawowa : W ystawa pt . M arian K onarski (1909- 1998) – S zczepowy R ogatego S erca . M alarstwo , rysunek , rzeźba . M uzeum O kręgowe w T oruniu . R atusz S taromiejski . 11 kwietnia – 24 maja 2015. P onadto odręcznie ołówkiem : S zczyt K opca P iłsudskiego 1936, wł . rodziny .


NA PA PIE RZE

C ena : 8 500 PLN

C ena : 8 500 PLN Marian Konarski, Projekt schodów I, 1937, akwarela na papierze. Wymiary : 12 cm x 43,5 cm, (w oprawie 39 cm x 70 cm), sygnowany i datowany śr . d : K onarski 37

C ena : 8 500 PLN Marian Konarski, Projekt schodów III, 1937, W ymiar : 16 cm x 36,5 cm , ( w oprawie 43 cm datowany pdr : K onarski 37

M arian Konarski, Projekt schodów II, 1937, gwasz na papierze.Wymiary : 18,4 cm x 43,8 cm, (w oprawie 45,5 cm x 70 cm), sygnowany i datowany pdr : K onarski 37.

C ena : 8 500 PLN kredka , ołówek na papierze . x

62,5

cm ), sygnowany i

M arian K onarski , P rojekt schodów IV, 1937, kredka , ołówek na papierze . W ymiary : 25,5 cm x 36,5 cm , ( w oprawie 52,5 cm x 62,5 cm ), sygnowany i datowany pdr ; K onarski M. 1937.


NA PA PIE RZE

C ena : 8 500 PLN

C ena : 8 500 PLN Marian Konarski, Projekt schodów V, 1937, kredka , ołówek na papierze. Wymiary : 25 cm x 30 cm, (w oprawie 49,5 cm x 56,5 cm), sygnowany i datowany pdr : K onarski 37

C ena : 8 500 PLN Marian K onarski, P rojekt schodów VII, 1937, rze . W ymiary : 21,5 cm x 30 cm ( w oprawie 49 datowany pdr : K onarski 37.

Marian Konarski, Projekt schodów VI, 1937, kredka , ołówek na papieWymiar: 22 cm x 30 cm, (w oprawie 49,5 cm x 56,5 cm), sygnowany i datowany ldr : K onarski 37.

rze .

C ena : 8 500 PLN akwarela , ołówek na papie cm x

56,5

cm ), sygnowany i

Marian Konarski, Projekt schodów VIII, 1937, ołówek na papierze. Wymiary: 25,5 cm x 36,5cm, (w oprawie 52,5 cm x 63 cm), sygnowany i datowany ldr: Konarski 37.


NA PA PIE RZE


JÓZEF GOSŁAWSKI (1908 – 1963)

Józef Gosławski najbardziej znany jest jako rzeźbiarz i medalier. Jest autorem m.in. pomnika Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim, a także cyklu medali o tematyce martyrologicznej. Przed wojną na krótko związał się ze Szczepem Rogate Serce, jednak nigdy formalnie nie został jego członkiem. Ponadto, w pracach z tego okresu widoczne są wpływy kubizmu, formizmu oraz inspiracja wczesnymi rzeźbami Xawerego Dunikowskiego. W okresie międzywojennym Gosławski zasłynął jako twórca karykatur rzeźbiarskich - m.in. Mahatmy Ghandiego (1932) czy Józefa Piłsudskiego (znane są 4 karykatury, wszystkie powstały w latach 1932-34). „Autokarykatura” jest dziełem wyjątkowym, gdyż obrazów i grafik autorstwa Gosławskiego z okresu międzywojennego zachowało się zaledwie kilka. Zdradzająca wpływy kubizmu grafika z 1933 roku przedstawia karykaturę samego artysty. Gosławski w mistrzowski sposób i z dużą dozą autoironii ukazał swój charakterystyczny wysunięty podbródek oraz duże okulary.

C ena : 21 000 PLN J ózef G osławski , A utokarykatura , 1933, ołówek na papierze , 52 x 42.5 cm , 31 x 23 cm w świetle passe - partout , sygn . p . d .: „A uto karykatura | G osławski J óz 1933 r .”

NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE

STANISŁAW KUBICKI (1889 – 1942) W y r z u ć m y z o b r a zów n a s z yc h i w i e r s z y p i ę k n o ś ć formy, która z aw s z e d ot yc h c z a s sp r o wa d z a ł a artystów

i

duchy

wielkie

na

drogę

n i e s z c z e r o ś c i , s z u k a j m y p r aw d y ! 4 .

k ł a m s t wa

i

Powstałe około 1931 r. prace Stanisława Kubickiego w większości zbudowane były na zasadzie radykalnego rozbicia form na struktury geometryczne. Mimo pozornie abstrakcyjnej kompozycji, dzieła Kubickiego z tego okresu są silnie związane ze światem rzeczywistym. Krystaliczna budowa obrazów Kubickiego z lat trzydziestych, mimo, że wpisuje się w tradycję obrazowania, związana jest z indywidualnymi poszukiwaniami twórcy. Tuż po wybuchu I Wojny Światowej we Francji, ojczyźnie kubizmu, pojawił się nurt krystaliczny, będący kolejnym etapem awangardowego przełomu rozbicia formy. Kubizm krystaliczny, reprezentowany między innymi przez Henri Laurensa, Juana Gris, czy Jeana Metzingera, którego dziełom najbliżej wizualnie do koncepcji Kubickiego, stał się sposobem wyrażania dynamizmu świata w nowym porządku. Szczególny wpływ na koncepcję miała wyjątkowo popularna teoria czwartego wymiaru i okultystyczne konotacje. Zdaje się, że jedynie ta mistyka wyznacza wspólne cechy z ostatnim etapem twórczości polsko-niemieckiego ekspresjonisty.

C ena : 12 000 PLN 4. S. Kubicki, Tamtym coś nie coś, Zdrój. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej, 1919 R.3 t. 6 zeszyt 2, s. 34.

S tanisław K ubicki , S tudium różnych 49.5 x 53 cm , 24.5 x 28.5

roślin , ołówek na papierze , cm w świetle passe - partout


Burzliwe życie twórcy związane z niezwykle emocjonalnym i duchowym pojmowaniem świata ewoluowało wraz ze stylem artystycznym i poglądami filozoficznymi. Na początku lat trzydziestych Kubicki z głoszonych wcześniej rewolucyjnych postulatów, zaczął budować podwaliny pod swoją nową kosmologiczną ideologię, afirmującą życie i świat. Ekspresjonista postulował miłość wobec świata oraz przewagę intelektu nad ekonomią i polityką. W buddyzmie oraz ruchu franciszkańskim twórca odnalazł bliskie mu poglądy, na podstawie których zbudował jedną z pierwszych dwudziestowiecznych teorii ekologicznych, piętnującą kapitalistyczny świat fabryk niszczący przyrodę i oddalający człowieka od niej. Fundamentem sztuki Kubickiego nie miała być estetyka, lecz wrodzona etyka, tak naturalna jak organiczność struktury kryształu.

NA PA PIE RZE

C ena : 18 000 PLN S tanisław K ubicki , K ompozycja z głowami zwierząt , ołówek , kredka na papierze , 50 x 54 cm , 24.5 x 29 cm w świetle passe - partout


NA PA PIE RZE

C ena : 28 000 PLN S tanisław K ubicki , K ompozycja z głowami zwierząt , ołówe K, AKWARELA na papierze , 24.9 x 28.9 cm w świetle passe - partout , obraz oferowany bez oprawy


JANUSZ MARIA BRZESKI (1907 - 1957)

Janusz Maria Brzeski najbardziej znany jest jako twórca kolaży i fotokolarzy. Zajmował się również grafiką i rysunkiem. W latach 25-30 przebywał w Paryżu, gdzie zapoznał się z surrealizmem oraz twórczością Zygmunta Freuda. Teorie głoszone przez wiedeńskiego psychoanalityka zainspirowalły Brzeskiego do stworzenia cyklu fotokolarzy zachowanych w ironicznogroteskowym tonie. „Akt” z 1931 roku powstał w Krakowie, już kiedy Brzeski na stałe powrócił do kraju. Przedstawia siedzącą na łóżku kobietę ubraną jedynie w podkolanówki i buty na obcasie. Krągłe ciało kobiety zaznaczone jest delikatną linią i roztartą różową kredką . Praca Brzeskiego jest pełna świadomego erotyzmu – efekt ten wzmaga frywolna i lubieżna poza kobiety oraz jej zmysłowy i na pozór nieobecny wyraz twarzy.

C ena : 5 800 PLN J anusz M aria B rzeski , A kt , 1931, ołówek , kredka na papierze , wymiary : 46,5 cm x 33,7 cm ( w świetle passe - partout ). S ygnowany , datowany i opisany pdr : J anusz M aria B rzeski /K raków /1931.

NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE

BELA KADAR (1877 – 1956)

Bela Kadar w swoich pracach czerpał z wielu nurtów i kierunków artystycznych pierwszej połowy XX wieku. Wrodzona ciekawość, otwarty umysł i chęć ciągłego poszerzania artystycznych horyzontów sprawiła, iż zaczął łączyć ekspresjonizm, kubizm, futuryzm i konstruktywizm i tłumaczyć je na swój własny, unikatowy język. Do najchętniej podejmowanych przez artystę tematów należały sceny ukazujące kochanków, kobiece akty, węgierski folklor oraz sceny rodzajowe. Przyjazd do Berlina w 1923 roku i związanie się z grupą Der Strum był punktem zwrotnym w twórczości węgierskiego artysty. Bela Kadar wystawiał z grupą, a także publikował swoje prace w magazynie Der Strum aż do 1932 roku. Pracę Kadara z początku lat 20. charakteryzują ostre, kanciaste krawędzie oraz silne nacechowanie emocjonalne. Z czasem styl ulega zmianie - staje się bardziej narracyjny, zaczynają przeważać tematy związane z węgierskim folklorem, bardzo dobrze widoczna jest inspiracja pracami z kręgu Der BlaueReiter oraz stylistyką Marca Chagalla.

C ena : 28 000 PLN 29

B ela K adar , M ężczyzna i kobieta , akwarela na papierze , 39.5 x 54 cm , x 43.5 cm , sygn . p . g . „KADAR | BELA”, nalepka ramiarni G rey G oose z L os A ngeles , obraz oferowany bez oprawy


NA PA PIE RZE „Serenada” którą prezentujemy pochodzi z około 1925 roku - i doskonale uwidacznia okres przejściowy w twórczości artysty. Kanciaste budynki o ostrych krawędziach, poprzecinane pasami ulic, kontrastują z obłym, delikatnym kształtem sylwetki pary zakochanych, wtulonych w siebie tak, iż tworzą jedno ciało.

C ena : 28 000 PLN B ela K adar , S erenada , ok . 1925, tusz na papierze , 55 x 35.5 cm , 40.5 x 21.5 cm w świetle pp , sygn . p . g .: „KADAR | BELA”, nalepka ramiarni G rey G oose z L os A ngeles , ponadto nalepka z P apillon G allery z L os A ngeles , obraz oferowany bez oprawy


NA PA PIE RZE


NA PA PIE RZE