Page 1

งานฐานข้อมูลสมาชิก : การติดตามผู้ใช้ที่มีรายการค้าง กับสานักหอสมุด งานบริการยืม – คืน มีหน้าที่ให้บริการยืมและรับคืนหนังสือ รวมทั้งซีดีรอมประกอบหนังสือ นอกจากนี้ยังต้องมีภาระอีกอย่าง หนึ่งก็คือ ต้องคอยแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนกาหนด รวมถึงติดตามทวงถาม เมื่อเกินกาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้


1. กรณีหนังสือยังไม่ถึงวันกาหนดส่ง 1. ระบบจะตั้งค่าแบบอัตโนมัตแิ จ้งเตือนผู้ใช้ 1 ครั้ง ทาง e-mail ก่อนวันครบกาหนดส่ง 1 วัน กรณีผู้ใช้ที่เปลี่ยนหรือแจ้ง e-mail address ไว้ไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนจากระบบ สานักหอสมุด มจธ 126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 http://www.lib.kmutt.ac.th คุณมีหนังสือที่ใกล้กาหนดส่ง กรุณาคืนให้ทันกาหนดเพื่อป้องกันการถูกปรับ รายละเอียดของคุณ: นาย วีระศักดิ์ ปรุโปร่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 126 สุขสวัสดิ์ 48 ทุ่งครุ กทม. 10140 หนังสือที่ใกล้กาหนดคืน 1 ผู้แต่ง: เดช พุทธ เจริญทอง ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / บาร์โค๊ด: 35301310339636


2. กรณียืมหนังสือ/ซีดีรอมเกินกาหนด จะแยกผู้ใช้ที่มีสถานภาพออกเป็น นักศึกษา และบุคลากร ดังนี้ ก. กลุ่มนักศึกษา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ทุกวันที่ 15 และ วันที่ 1 ของ เดือนถัดไป และ แจ้งผู้ใช้ 1 ครั้ง ทาง e-mail เฉพาะผู้ไม่มีหมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ในฐานสมาชิก 2. จัดทารายชื่อผู้ใช้ผู้มีรายการค้าง ติดประกาศที่ชั้น 3 สานักหอสมุด 3. จัดทารายงานสรุปรายชื่อนักศึกษา แจ้งภาควิชาโดยตรง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง


4. ระงับการดูผลสอบในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการภายหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันสุดท้ายของการสอบ ประจาภาค (ปีละ 3 ครั้ง) ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 ประมาณวันที่ 15 ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 ประมาณวันที่ 15 มีนาคม ภาคฤดูร้อน ประมาณวันที 7 พฤษภาคม


5. ส่งจดหมายถึงผู้ใช้โดยตรงทางไปรษณีย์ ปีละ 2 ครั้ง - ก่อนวันที่กาหนดให้ขึ้นทะเบียนรับพระราชทาน ปริญญาบัตร (ประกาศจากฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัย ประมาณ วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม ) - ก่อนวันที่กาหนดให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษา ถัดไป (ประกาศจากส่วนทะเบียนและประเมินผล)


ในกรณีนี้ให้ใช้ข้อความตามข้างล่างนี้ สานักหอสมุดขอความร่วมมือให้ท่านมาติดต่อดาเนินการ และขอแจ้ง ให้ทราบดังนี้ 1.ท่านจะถูกระงับสิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของ สานักหอสมุด 2.กรณีที่ท่านจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ สานักหอสมุด จะประสานงานกับฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย เพื่อขอระงับ สิทธิการขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อไป 3. กรณีที่ท่านยังไม่สาเร็จการศึกษา ท่านจะไม่สามารถ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปได้


6. ตรวจและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มาดาเนินการตาม กาหนดเวลา ไปยังส่วนทะเบียนฯ และฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป


ข. กลุ่มบุคลากร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1 ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ทุกวันที่ 15 และ วันที่ 1 ของ เดือนถัดไป และ แจ้งผู้ใช้ 1 ครั้ง ทาง e-mail เฉพาะผู้ไม่มีหมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ในฐานสมาชิก 2 จัดทารายชื่อผู้ใช้ผู้มีรายการค้าง ติดประกาศที่ชั้น 3 สานักหอสมุด 3. จัดทารายงานสรุปรายชื่อกลุ่มบุคลากร เดือนละ 1 ครั้ง ส่งภาควิชาต่าง ๆหรือหน่วยงานที่สังกัด 4. ส่งจดหมายถึงผู้ใช้โดยตรง ปีละ 2 ครั้ง


ในกรณีนี้ให้ใช้ข้อความตามข้างล่างนี้ สานักหอสมุดขอความร่วมมือให้ท่านมาติดต่อ และมีความจาเป็นต้อง แจ้งให้ทราบดังนี้ 1.ท่านจะถูกระงับสิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของ สานักหอสมุด 2.กรณีที่ท่านยังไม่มาดาเนินการ สานักหอสมุดจะส่งรายชื่อ ให้มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการต่อไป

Member  
Member  

Member database