Page 1

e-Magazine

July 2010

KLIN KM

Vol.1 No.11

กิจกรรมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) เก็บตกฟุตบอลโลก 2010 สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางขุนเทียน Back Pack : ตลาดนัดธนบุรี Special : หองสมุดกับเทคโนโลยี


MESSAGE FROM EDITOR

กรกฎาคม เดือนที่สองของภาคการศึกษาที่ 1/2553 หวังวาสํานักหอสมุดจะ เปนพื้นที่สําหรับการเรียนรูของนักศึกษาและผูใชบริการทุกทาน สถานที่ทุกแหง รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน และการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพ จึงนับเปนสมบัติ ของชาวบางมด ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของทุกคนชวยกันดูแลรักษาเพื่อเรา และรุนนอง ๆ ตอไป กิจกรรมการจัดการความรูของสํานักหอสมุดในเดือนนี้ไดเปดตัวกลุมชุมชน นักปฎิบัติ (COPs) ทั้ง 4 กลุม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาคม มจธ. รูจักกับกลุม ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก หอสมุ ด และนํ า ไปสู ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู อ ย า ง กวางขวางขึ้นในเรื่องที่มีความสนใจรวมกันตอไป สําหรับ KLIN KM e-Magazine ฉบั บ นี้ มี ส าระความรู ไ ม ว า จะเป น เรื่ อ งสํ า นั ก หอสมุ ด วิ ท ยาเขตบางขุ น เที ย น ซึ่งบางทานยังไมมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน เก็บตกจากฟุตบอลโลก 2010 พาเที่ยว ตลาดสนามหลวง 2 และภาพกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักหอสมุดในเดือนกรกฎาคม สวนฉบับหนาเตรียมพบกับเรื่องราวที่นาสนใจจากตางแดน พบกันฉบับหนาคะ 31 ก.ค. 53 @Indianapolis

บรรณาธิการบันดาลใจ : ผศ.ดร บัณฑิต ทิพากร บรรณาธิการที่ปรึกษา : ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล ทีป่ รึกษา : เอื้อมพร ศรีเดือนดาว / วรจิตติ์ ปยะภาณี / สมปอง พงษไมตรี / สุภาพ กลิ่นเรือง บรรณาธิการอํานวยการ : กรรณิการ แสงทอง กองบรรณาธิการ : กรรณิการ แสงทอง / อภิรดี เกล็ดมณี / กนิฐา แสงกระจาง / กนกพร อยูอําไพ พิสจู นอักษร : พรทิพย ชัยเชิดชูวงศ / อภิรดี เกล็ดมณี คอลัมนนิสตประจําฉบับนี้ : Pearlita / Salee / Iceteagirl / Pooky ออกแบบรูปเลม : Pearlita ฝายกิจกรรม KM : อภิรดี เกล็ดมณี / สุภาวดี สังขวรรณ / นันทยา พุฒแกว / พรทิพย ชัยเชิดชูวงศ ฝายวิชาการและประชาสัมพันธ : กนกพร อยูอําไพ / กนิฐา แสงกระจาง ฝายเลขานุการ : อรศิริ ปนวิเศษ / สาลิตา ขันธทา เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-470-8232 Homepage : www.lib.kmutt.ac.th Contact us : km@lib.kmutt.ac.th


Content Photo Story COPs : กลุม ชุมชมนักปฏิบัติ

1

KM Document เอกสารประกอบ

5

Look Good & Feel Good เก็บตกฟุตบอลโลก 2010

22

You Say : I Say คุณอยากเลา : เราอยากบอก

28

Chic in the Library สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางขุนเทียน

29

Back Pack ชีพจรลงกระเปา ตอน ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)

32

Behind the Scene เบื้องหลังการจัดทําแผนการจัดการความรู

38

Special หองสมุดกับเทคโนโลยี

39

Next Issue การจัดชั้นหนังสือ

41


PHOTO STORY มรู า ว ค ร า ก ารจัด ก ม ร ร ก จ ิ สวัสดีคะ ก กิจกรรมของกลุมชุมชวนโดย ไ น เดือนนี้เป มที่ไดแ บงกลุมกัน จัด ิตา อย นักปฏิบัต ลุมประดิดประด ง ือก ชว กลุมแรกค กรกฎาคม 2553 ที่ 8 oom ขึ้นในวัน ณ Active Classr ริเว บาย ณ บ ชั้น 1

เริ่มจากปุก (สุภาวดี) แนะนําสมาชิกในกลุม และนําเสนอวิธกี ารประดิษฐการบูรหอม พรอม ทั้งแนะนําอุปกรณ จากนั้นพี่ภา (จิรภา) ไดสอน โดยลงมือปฏิบัติจริง ซึง่ ทีมงานไดจัดเตรียม อุปกรณไวหลากหลายรูปแบบสีสันสวยงาม หลังจากทําเสร็จแลวมีการเลนเกมทายปญหา เชาวนซึ่งมีนอง ๆ นักศึกษารวมสนุกและรับของ รางวัลกลับไปดวย 1


PHOTO STORY

ชมุ ชนนักปฏ

ิบัติกลุมท อาหารแล ี่ 2 คอื กลุม ะทํากับขา ว จัดขึ้นใ กรกฎาคม น 2 5 Active Cl 53 ในชวงบาย วันที่ 15 ณ a (วันรัตน) ssroom ชั้น 1 เชน บริเวณ ก แ ทอดสมุน ละ พี่พิเชฐ แนะน ัน นําโดยยา ํา ไ สมุนไพร พร และยังแนะนํา วิธีการทําไก สรรพคุณ ในเมนูนี้เช ของ น  ใบกะเพร า : แกท อง อืด ทองเฟ พริกไทยอ อ อน : ชวย ยอย ลดอ าการ ป ว ดห ั ว ป วดไขขอ

วิงเวียนศีรษะ าร าก าอ เท ร ร บ ย ว  ช : ด ู ร ใบมะก ับปสสาวะ ข ง อ  ท ด ว ป  ก แ ด ื ห ค ร าโ ษ ตะไคร : รัก เจริญอาหาร กระชาย : ชวยขับลม ชวย ขา : แกปวดทอง ทองรวง ทอดแลว ไก า ํ ท าร ก ี ธ ิ ว ค ิ น ค เท ป ุ ร ส หลังจาก สมุดไดรวม อ ห ก ั น ํ า ส าว ช  ให ๆ ก ุ น ส ทีมงานนําเกม กั ษณะการ ล าก จ ย ั ส ิ น าย ท ม เก น  เป เลนกัน บอกวาเกมนี้ น ค ๆ าย ล ห ย โด าร าห อ รับประทาน แมนมากคะ

2


PHOTO STORY

ชุมชนนักปฏิบัติกลมุ ที่ 3 คือ

กลุมดนตรีและฟง เพลง จัดขึ้นในวันท ณ หอง 114 ชั้น 1 โดี่ 22 กรกฎาคม 2553 ชวง เชา เบื้องหลังของการท ยมีปาตุก (ธนกร) ไดเลา นาสนใจ นําเสนอเพํางานและแนะนําเพลงที่ ดานของจังหวะเพล ลงในรูปแบบที่แตกตางกนั ใน ทรายกับทะเล เพล ง จํานวน 3 เพลง คือ เพลง โดยมีพี่ปุ เปนผูบรรงเรามีเรา และเพลงเก็บตะวัน รูปแบบของเพลง แ ยายถึงความหมายของเพลง ละแนวเพลง สวนผูสาธิตการเลน และ แอด (สาคร) โด กีตารค ือ กอลฟ (ธนิตศักดิ์) คอรดและโนตเพลง ยมีสมาชกิ รวมกันเรียนรู ปญหาจากรูปภาพแ จากนั้นมกี ารเลนเกมทาย ละแจกของรางวัล

3


PHOTO STORY

ชมุ ชนนักปฏิบัติกลุมที่

4 คอื กลุมทองเท และถา ยรูป จัดข ี่ยว ึ้นในวันที่ 29 กร ก ณ หอง 114 ชั้น 1 นําโดยตากลอ ฎาคม 2553 งฝม ประจําสาํ นักหอส มุด คือ พี่เจ (วรท ือฉกาจ หาร (พิหาร) ที่ม ัศ าแนะนําเทคนิคก น) และพี่ าร รูปแบบตาง ๆ กา รวางองคประกอ ถายภาพใน บ เชน วัตถุ แสง ส ี การถายรูปแบบ ของภาพ หน เบลอ การถา ยภา พสมดุล ภาพที่ใช าชัดหลงั ก ฎสามสว น ฯลฯ

O การ IS า  ค ง ้ ั ต ร า ก า ํ น ะ น แ นอกจากนยี้ ัง ง Compact  อ ล ก ง อ ข r e tt u h S d e ใช Spe ักหอสมุด น า ํ ส า น ม ม ั ส ป ไ ่ ี ท พ า จากนั้นไดนําภ วาแตละ น ั ก ม อ  ร พ ู ด า ม ม ค า ภ เมื่อเดือนพฤษ ึ่งทุกคนได ซ ใด บ บ แ ป ู ร ใน ป ู ร ย า  ภาพเปนการถ ี้ตองขอ น น า ง น า น ส ก ุ น ส ง า  ชวยกันตอบอย ดความรู อ ท ย า  ถ า  ว ะ  ค น ค 2 ชมวิทยากรทั้ง ทุกคนเลยคะ ด ไ น ั ก บ อ ต ะ า ร เพ ก า ไดดีม

นบั เปนกจิ กรรมของก

ลุมชมุ ชนนักป ขาดตกบกพร ฏิบัติครั้งที่ 2 องไปบาง แต ถึงแมวาอาจจ ทั้งทีมงาน KM ะ กลุมก็พยายาม และทีมสมาช เต็มที่เพื่อใหก ิกของแตละ ิจกรร กับบุคลากรได มากที่สุด โดย มออกมาดีและสามารถใหค เฉพ วาม COP ดานวิชา ชีพ/วิชาการใน าะอยางยิ่งตั้งใจจะพัฒนาให รู เป4นกลมุ อนาคตคะ


กลุม COP ประดิดประดอย ...“การประดิษฐการบูรหอม”... 9 กรกฎาคม 2553 13.30 – 15.00 น.

วิธีทําการบูรหอม :

การประดิษฐการบูรหอม อุปกรณ • การบูรหอม • กระดาษสาชนิดออน • กรรไกร • เชือกสําหรับมัด • กาวหลอด ยูฮู • ถุงแกว • ริบบิ้น • ดายเย็บผา

วิธีทําการบูรหอม :

1. นําการบูรมาทุบใหละเอียด 2. นํากระดาษสาชนิดออน มาตัดรูปแบบตางๆ เชน รูปหัวใจ , รูป ทรงกระบอก , รูปตุกตา, แครอท หรือ รูปแบบอื่นๆ ตามที่ตองการ 3. นํากระดาษสา ที่ตัดตามแบบมาเย็บ หรือ ติดดวยกาว ตามรูปแบบตางๆ แลวนําการบูรที่เตรียมไวมาบรรจุใส พรอมตกแตงใหสวยงาม 4. กรณีทําเพื่อจําหนาย หรือ มอบใหเปนของขวัญ ใหนําการบูรหอมมา บรรจุใสถุงแกว เพื่อไมใหการบูรระเหย 1. นําการบูรมาทุบใหละเอียด

2. นํากระดาษสาชนิดออน มาตัดรูปแบบตางๆ เชน รูปหัวใจ , รูปทรงกระบอก , รูปตุกตา, แครอท หรือ รูปแบบอื่นๆ ตามที่ตองการ

3. นํามาเย็บตามรูปแบบที่กําหนดไว

5


4. ตัดขอบออกหรือออกแบบขอบตามที่ตองการ

5. นําการบูรที่เตรียมไวมาบรรจุใสซอง

รูปแบบของซองใสการบูรแบบตาง ๆ

6. มัด / เย็บดายปดซองการบูรใหแนน

7. พรอมตกแตงใหสวยงาม

6


คุณสมบัติ และ ประโยชน ของการระบูรหอม

1. มีกลิ่นหอมชืน่ ใจ นํามาแขวนในตูเสื้อผา , แขวนในรถยนต 2. แขวนไวในบานสามารถไลแมลงได

7


ขอขอบคุณ ทีมงานประดิดประดอย

08-07-2010

8


กลุม COP อาหารและทํากับขาว 8 กรกฏาคม 2553

9


ใบกะเพรา

10


หั่นขา และเด็ดใบกะเพรา

11


12


13


11. ทอดใบกะเพราใหกรอบไวโรยหนาตกแตง

14


15


16


17


18


19


สมาชิกในกลุม

กลุม COP เลนดนตรีและฟงเพลง 22 กรกฏาคม 2553 13.30 – 15.00 น. โฟลคซอง ในประเทศไทย มีผูนําเอาคําวา “โฟลคซอง” มาใชในความหมายของ การขับรองเพลงตามสมัยนิยมทั่วไป พรอมกับการบรรเลงกีตารคลอ ประกอบการขับรอง ในยุคแรกๆ จะนิยมใชอคูสติกกีตาร (กีตารโปรง) ในการบรรเลงคลอ

อุปกรณที่ใช  กีตารโปรง

กีตารโปรงคือกีตารที่มีลําตัวโปรงไมตองอาศัยไฟฟาใน การเลน ซึง่ สามารถที่จะพกพาไปเลนไดในทุก ๆ ที่ ไมตองใช อุปกรณอะไรเพิ่ม สามารถเลนไดทั้งการ Solo การเกา (Picking) การ Lead ฯลฯ ขึ้นอยูกับเทคนิคและเพลงที่เลน อาจใชนิ้วหรือปกขณะการดีดแลวแตความถนัดรวมถึง รูปแบบและจังหวะของเพลงเลน

โฟลคซอง ปจจุบันนิยมที่จะนํากีตารไฟฟา มาใชบรรเลงดวยเหมือนกัน การขับ รองจะมีความสําคัญมากกวาการ บรรเลงดนตรี เครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่สามารถ นํามาประสมวงได เชน หีบเพลงปาก ขลุย และเครื่องดนตรีประกอบ จังหวะตาง ๆ

อุปกรณที่ใช  เครื่องเคาะใหจังหวะ (Tambourine), เครื่องเขยาใหจง ั หวะ

(Maraca) เปนการใหจังหวะเพลงแทนจังหวะกลอง  ออแกน เปนอุปกรณชนิดเปา ใชสําหรับการกําหนด เสียงเพลงใหตรงกับทํานอง

20


เพลงที่ศึกษาเพลงที่ 1 1. เพลงทรายกับทะเล เปนเพลงจังหวะชา ๆ ฟงสบายๆ แนว Pop เลนโดยวิธีการ เกา เปนเพลงที่เปรียบเทียบความรักที่อยูคูกันตลอดไป จะเหนื่อ ย G D A D เพียงไหน จะท เหมือนทรายกับทะเล กุ ขเพียง /A ใด ต

Maraca

กีตารโปรง

Tambourine

โปรดรู รงนี้ยังม ฉี D Em F นั อยู พรอ มจะ #m ดูแลหัว ใจ หากมรส ุม G D A D จะทาํ เธอเหน ็บหนาว /A ใจ พายุจะแ ร D Em F งแคไหน จะคอ ยอยูขางเ #m คียงเธอ

Mouth Organ

เพลงที่ศึกษาเพลงที่ 2

เพลงที่ศึกษาเพลงที่ 3

2. เพลงเรามีเรา เปนเพลงที่มีจังหวะเร็วขึ้น แตไมเร็วมาก เลนโดยวิธีการ Solo เปนเพลงแนว Pop กึ่ง Country ว ย ่ ี CF ิต โดดเด ยผานชีว ความหมายสื่อถึงคนสองคนที่รวมทุกขรวม เราสองเค ็มที ละทอ เต CF แ ย อ ่ ื น ยเห สุขและพรอมที่จะฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน สองเราเค นนี้ m

3. เพลงเก็บตะวัน Csus2 G/B Am G เปนเพลงที่มีจังหวะชาเลนโดย ** หากตะวัน ยังเคียงคูฟา Csus2 G/B Am G จะมัวมาสิ้นหวังทําไม วิธีการ Solo เปนเพลงแนว Pop Csus2 G/B Bb C7 Fmaj7 Em เมื่อยังมีพรุงนี้ใหเดิน....เริ่มใหม สื่อความหมายถึง การใหกาํ ลังใจ Dm Gsus4 C G มั่นคงไวดังเชนตะวัน ไมใหสิ้นหวัง การปลอบใจผูทที่ อแท หรือหมดกําลังใจใหสูตอไป เพราะทุกคนยังมีพรุงนี้ให ไดเริ่มตนใหม

EMA ไกลจากวั ังอยูแสน หนทางย ทางใด Dm F G จะเดินไป มีเรา หาก เพียงเรา ไมห วั่น

21


Look Good & Feel Good By... Salee

ตกฟุตตบอลโลก บอลโลก2010 2010 เก็เก็บบตกฟุ 1. ประเทศแอฟริกาใต ประเทศแอฟริ ก าใต หรื อ สาธารณรั ฐ แอฟริกาใต มีเมืองหลวง 3 เมือง: เคปทาวน, พริ ทอเรีย, โบลเอมฟอนเทอิน เมืองที่ใหญที่สุด: โจ ฮันเนสเบิรก การปกครอง: ประชาธิไตยระบบ ประธานาธิบดี ประธานาธิบดีปจจุบัน: จาค็อบ ซู ม า ได รั บ เอกราชจากสหราชอาณาจั ก ร เมื่ อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2453

แอฟริกาใตไดรับเลือกใหเปนเจาภาพ ฟุตบอลโลก 2010 ตามนโยบายการหมุนเวียน การเปนเจาภาพในแตละสมาพันธฟุตบอลตางๆ (ตามมติในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550) โดยชนะ 2 ประเทศที่เสนอตัวเชนกัน ไดแก อียิปต และ โมร็อกโก

22


2. ตัวนําโชค ตัวนําโชคอยางเปนทางการในการแขงขัน ฟุตบอลโลก 2010 ชื่อ ซากูมี (Zakumi) เปนมนุษยครึ่ง เสือดาวผมสีเขียว ชื่อของเขามีที่มาจาก "ZA" ซึ่งเปน รหัสประเทศของประเทศแอฟริกาใต และ "kumi" ซึ่งมี ความหมายวา "สิบ" ซึ่งเปนจํานวนภาษาที่หลากหลาย ในแอฟริกา สีของตัวนําโชคนี้บง บอกถึงชุดทีท่ ีม เจาภาพใชทําการแขงขัน คือ สีเหลืองและสีเขียว 3. วูวูเซลา เปนเครื่องดนตรีประเภทเปาคลายทรัมเปต มีความยาวประมาณ 1 เมตร ปจจุบัน วูวูเซลานิยมทําจากพลาสติก ในฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใตเปน เจาภาพ กองเชียรก็นําวูวูเซลามาใช และกลายเปนที่วิจารณกันอยางกวางขวาง เชนกลาววา เสียงเปากลบเสียงผูพากษ และผูฝ กสอน หรือสรางความรําคาญ บางก็บอกวา เสียงดังคลายเสียงแมลงวัน หรือแมลงหวี่บินตอม เปนตน 4. ผูจดั การทีม ผูจดั การทีมที่เดนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ คนแรก คือ ดิเอโก มาราโดนา ผูจ ดั การทีมอารเจนตินา ฉายาเสือเตี้ย ผูมีอารมณรวมกับการแขงขัน ตลอดเวลา ออกลีลาทาทางดุเด็ดเผ็ดมัน แตก็นําทีม ไปไมถึงรอบรองชนะเลิศ คนที่ 2 คือ เบิรต ฟาน มาไว ผูจดั การทีม ฮอลแลนด ทีส่ ามารถนําทีมเขาชิงชนะเลิศในศึก ฟุตบอลโลกครั้งนี้ได กอนหนานี้ไดชนะทีมเต็ง หนึง่ อยางบราซิลอยางเหนือความคาดหมาย 23


5. นักเตะแจงเกิด โดยสวนตัวชอบโทมัส มุลเลอร นักเตะดาวรุง ชาวเยอรมัน เลี้ยงบอลดี สงดี และยิงดี ทัวรนาเมนทนี้ ยิงไปแลว 5 ประตู ไมแนถามุลเลอรอยูในสนามนัดที่ เจอกับสเปน เยอรมันอาจจะดีกวานี้ก็ได

สําหรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม หรือ "อาดิดาส โกลเดน บอล" ไดแก "ดีเอโก ฟอร ลัน" กองหนาทีมชาติอุรุกวัย รางวัลนี้ถกู ตัดสินดวยการใชผลคะแนนโหวตจากสื่อชาติ ตางๆ อันดับสองคือ “เวสลีย สไนเดอร” จอม ทัพทีมฮอลแลนด และอันดับสาม “ดาบิด บีญา” หัวหอกของสเปน 6. ผูต ดั สิน การตัดสินของผูตัดสิน บางแมทชตัดสินดี แต บ า ง แ ม ท ช ก็ ตั ด สิ น ผิ ด พลาด เช น บอล เข า ประตู แ ล ว แต ไ ม เป น ประตู ล้ํ า หน าธง ไ ม ย ก บ า ง ค รั้ ง ลู ก น า จ ะ ฟ า ว ล แ ต ไ ม ฟาวล

ซึ่ ง ฟ ฟ า ไ ด อ อ ก ม า บอกวา การตัดสินอยู ที่ วิ จ ารณญาณของผู ตั ด สิ น ที่ ตั ด สิ น ในแมทช นั้ น ๆ ก็ ว า กันไป...

24


7. แมทชในความทรงจํา

8. เพลงประจําฟุตบอลโลก 2010

ผูเขียนขอเลือกคูระหวางฮอลแลนดที่เจอ กับบราซิล ในรอบ 8 ทีมสุดทาย แมตชนี้ ฮอลแลนดสดู วยใจจริงๆ เสียดายที่บราซิลได ประตูขึ้นนําแลวไปตั้งรับมากกวาบุก จนมา เสียประตูจากลูกทําเขาประตูตัวเอง ตอมาฟ ฟาไดเปลี่ยนเปนวา สไนเดอร เปนคนทํา ประตู ซึ่งเทากับวา สไนเดอรเปนคนทํา 2 ประตูในเกมนี้ บราซิลมาบุกอีกครั้งหลังจาก เสียประตูลูกที่สอง ซึ่งไมทันครบ 90 นาที ทํา ใหฮอลแลนดชนะบราซิลไป 2-1

เปดตัวกันมาแลว สําหรับเพลง ประจําการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 ที่ แอฟริกาใต คือเพลง Wavin’ Flag ซึ่ง ขับรองโดยนักรองหนุมผิวสี K’naan นักรองชาวโซมาเลีย เพลงนี้มีเวอรชั่น ภาษาไทยดวยคะ ขับรองโดยวง Tattoo Color อีกเพลงที่สนุกไมแพกัน คือ เพลงวากา-วากา ขับรองโดย ชากีรา เปนเพลงที่มีทวงทํานอง สนุกสนาน บวกทาเตนโยกยาย สายสะโพกที่นารักมาก ๆ นัง่ ดูไม เบื่อเลย 25


9. ทีมแชมปโลก ในที่สดุ สเปนที่มีกัปตัน อีเกร คาซิยาส ผูรักษา ประตูคนที่ 4 ในบอลโลกไดชถู วยฟุตบอลโลก 2010 หลังจากพาทีมเอาชนะฮอลแลนด 1-0 จากการยิง ของ อันเดรส อิเนสตา เปนประวัติศาสตรของสเปน ที่ควาแชมปโลกเปนปแรก และเปนทีมจากยุโรปที่ ควาแชมปนอกทวีปของตัวเองอีกดวย

10. ปลาหมึกพอล ไมพูดถึงไมไดแลวสําหรับปลาหมึก พอล หมึกเพศผูวัย 2 ขวบ อยูที่ Sea Life Aquarium ประเทศเยอรมัน ถือเปนหมึก นักพยากรณที่คนทัง้ โลกตางใหความสนใจ ภายหลังจากสรางความฮือฮาไปทั่วโลก ดวยการทายผลถูกหมดในศึกฟุตบอลโลก 2010 และคูชงิ ชนะเลิศ ก็เลือกที่จะให สเปนเปนฝายชนะ ควาแชมปไปครอง

26


ขอมูล: http://th.wikipedia.org http://news.sanook.com http://www.siamsport.co.th http://breakingnews.nationchannel.com

27


YOU SAY : I SAY

……By ทีมงาน KLIN KM

สําหรับคอลัมน You Say I Say ฉบับนี้จะแตกตางจากฉบับที่ผานมา เนื่องจากทีมงานไดจัดกิจกรรมตามกลุมชุมชนนักปฎิบัติ (COPs) สัปดาหละ 1 ครั้ง แต ล ะครั้ ง ทางกลุ ม COPs จั ด ทํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ในการร ว มกิ จ กรรม ดังนั้นทีมงานจึงขอสรุปเปนรายกลุม COPs ดังนี้ อย กลุมประดดิ ประด กลุมดนตรี ม า ว ค ี ม ม ร ร ก จ ิ ก You Say : ประทับใจ You Say : หัวขอ เกมทายเพลง มไ ป อ ห ร ู บ ร า ก า ํ น ร า จ า ม กรูปภาพ การแจกของ นาสนใจ สา ร า ง วั ล แ ล ะ ิ ต ั บ ิ ฏ ป ก  ฝ  ด ไ ะ ล แ  ด เพ  ไ ล งที่ใชจัดแสดง ควรนํา ใ ช ป ร ะ โ ย ช น เสนอเพลง ซ ง ่ ึ เป นที่นิยม จริง ม  ุ ล ก ง ่ ึ ซ ขอบคุณ I Say : ขอบคุณสํา I Say : ขอ หรับทุกคําติชม ว ั นาต ฒ ั พ ะ จ ย อ ด ก ะ ล  ุ ร ม ด น ต รี จ ะ นํ า เส น อ กิ จ ป ร ะ ดิ ด ป ก ร ร ม ที่ ดี ย า ล ห ก า ล ห ม า ว ค ี ม  ย ่ ิ ห ง ข ใ  ึ้นและสอดแทรกความ ผ ลิ ต ภ ั ณ ฑ รูเกี่ยวกับ ด ุ ส ง ู ส  น ช ย ก โ า ะ ร เลนดนตรีใหมากยิ่งขึ้น และเกิดปร ตอไป กลุมทองเที่ยวและ ถายรูป You Say : ไดคว ามรูดานทฤษฎี ทํา ใ ห เ ข า ใ จ ใ น ก า ร ถ  า ย ภ า พ ที่ ส ม บู ร ณ วิท ยาก รถา ยทอ ด แบบเปนกันเอง ค วร เ พิ่ ม ก า ร อ ธิ บ า ย พ ร อ ม อุ ป ก ร ณ ก าร ถายภาพและ ฝกป ฎิบัติจ I Say : กลุมทองเท ริง ี่ยวและการถายภาพ กํ า ห น ด จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ถ า ย ภ า พ น อ ก ส ถ า น ที่ ณ เ มื อ ง โ บ ร า ณ ใ น วั น ที่ 22 สิงหาคมนี้ ผูสนใจ ส า ม า ร ถ ร ว ม ก ิ จ ก ร รม ไดถือเปนการปฏิบ ัติจริงไปดวยคะ

ร กลุมทําอาหา กันเอง  น ป เ ศ า ก า ย ร ร You Say : บ นการ ใ  ู ร ม า ว ค  ด ไ ส นุ ก ส น า น การทํา น ใ า ล ว เ ม ่ ิ พ เ ร ทํ า อ า ห า ร ค ว กิจกรรม ุมจะจัด ล ก ง า ท ป ไ อ  ต ั้ง I Say : ในคร ดแทรก อ ส ะ ล แ ะ ร า ีส กิ จ ก ร ร ม ที่ ม ว บ คู ไ ป ค น า น ส ก ุ น ด ว ย ค ว า ม ส พรอมกัน

28


Chic in the Library สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางขุนเทียน by iceteagirl

ํสานักหอสมุด วิทยาเขตบางขุนเทียน ใหบริการสารส25นเ45ทศโดย

ัย ตั้งแตป พ.ศ. จ ิ รว กา ละ นแ สอ าร นก ย รี รเ กา น ุ สน ั บ เพื่อสน รมโรงงานตนแบบ อบ ก  ะฝ แล นา ฒ พั น ั าบ สถ าร าค อ ่ ี ท  ู อย าร ใหบริก ารสวนใหญ ก ริ บ ห ใ ่ ที ทศ นเ รส สา กร ยา ั พ ทร ้ ั น ะน (สรบ.) ชั้น 6 ซึ่งในขณ ีหลังการ ลย นโ คโ เท มี เค ว ี ช ี ลย นโ คโ เท พ ภา ว ี ช ี จะเปนดาน เทคโนโลย ฯ ผูใชบริการจะเปน ฯล พ ภา ว ชี กร ยา พ รั รท กา ด ั รจ กา ว ย ่ ี เก็บเก อก และการให าเ ญ ญ ริ ะป แล ท าโ ญ ญ ิ ปร ษา ก ศึ ก นั ย ั นักวิจ งอยางเดียว บริการจะเนนการยืม - คืนหนังสือเพีย

เวลาใหบริการ วันจันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 19.00 น.

พ.ศ. 2547 สํานักหอสมุดยายสถานที่ใหบริการ จากอาคารสถาบั น พั ฒ นาฯ มาอยู ที่ อ าคารคณะ สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ชั้น 2 ซึ่ง แต เ ดิ ม คณะสถาป ต ย ฯ มี ห อ งสมุ ด คณะฯ เพื่ อ ใหบริการสารสนเทศกับนักศึกษาและอาจารยใน คณะฯ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหมีการรวมการ ใหบริการสารสนเทศไวที่ เดียวกัน

29


โดยสํานักหอสมุดไดเขามาบริหาร จัดการซึ่งทรัพยากรสารสนเทศไดเพิ่มขึ้น จากเดิมโดยมีทรัพยากรสารสนเทศดาน สถาปตยกรรมศาสตร การออกแบบตกแตง ภายใน ศิลปะอุตสาหกรรมฯลฯ รวมถึง วารสารตางประเทศทางดานสถาปตยกรรม ศาสตร วิทยานิพนธของนักศึกษาคณะ สถาปตยกรรมศาสตร Materials ภาพถาย ทางอากาศ แบบแปลนแผนผังเมือง

ในปจจุบัน

มีนักศึก มีเดียทา ษาสาขา งการแพ วิชามีเด ทย และ โ ร ง เ รี ย น ียอาตส นักเรียน ดรุณสิก โค ทรัพยา ก ร ส า ร ส ข า ลั ย เ ข  า ม า ใ ช ร ง ก า ร ว ม ว . บร นเ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ค ว ทศที่ใหบริการ ิการเพิ่มขึ้น าม จึ ง ห ล ั ก สู ต ร ก า ร เ ร ต อ ง ก า ร แ ล ะ ส เพิ่มมากขึ้น ีย สอนที่ว อ ิทยาเขต น ก า ร ส อ น ข อ ด ค ล อ ง กั บ งคณะฯ บางขุนเ ทียน ที่ เ ป ด

30


หอง KLINICS 2 แ ต เ ดิ ม ใ ช ช ื่อวา “หอง Self Learning Suppo rt Units” โดย ยังไมมีการปรับป พื้นที่หองชั้นลอ รุง ย งานบริการขอ ง ห องชั้นลอยสวน ใ ห ญ จ ะ เ ป น ง า น บ ริ ก า ร เ ค รื่ อ ง สื บ ค น ฐ า น ข อ ม จํานวน 6 เครื่อง ูล และเครื่องเลน D V D จํ า น ว น 6 เครื่อง หลังจาก พ.ศ. 2550 หอง ชั้นลอยไดปรับป พื้นที่ใหบริการแ รุง ละเปลี่ยนชื่อเปน ห อง KLINICS 2 ซึ่งไดเพิ่มเครื่อง คอมพิวเตอรเป นจํานวน 21 เค โ ป ร แ ก ร ม ที่ ร อ รื่อง ง รั บ ก า ร ใ ช ง า น ส ว น ใ ห ญ จ ะ เ ป โปรแกรม Adob น e, Photosho p ทางดานการเขีย แล ะ โ ป รแก ร ม นแบบและ ออก แบบของสาขาว สถ า ป ต ย กร ร ม ศ ิชา า ส ต ร ซึ่ ง นั กศึ ก ษ า ส า มา ร ถ ยื ม ส โสตทัศนที่มีใหบ ื่ อ ริการมาเปดรับช มไดคะ

ในภาพรวมบริการของสํานักหอสมุด วิทยา เขตบางขุนเทียน มีดังนี้ 1. บริการยืม - คืน 2. บริการยืมระหวางหองสมุด 3. บริการวารสารและฐานขอมูลออนไลน 4. บริการ Materials ทางดานสถาปตยกรรม ศาสตร สถาปตยกรรมภายใน 5. บริการภาพถายแผนทีท่ างอากาศ 6. บริการ DVD ประเภท ภาพยนตร สารคดี Series 7. บริการหอง KLINICS 2

31


  ตอน ตลาดนัดธนบุรี By.… อากาศร้อนแบบนี้หลายคนคงไม่อยากออกไปไหน ให้ร้อนกายยิ่งขึ้นไปอีกแต่ Pearlita อาจจะเป็นคนนิสัย เสียเพราะหากมีวันหยุดเมื่อไหร่ต้องหาที่ไปให้ได้ อย่าง วั น เสาร์ ที่ ผ่ า นมาบั ง เอิ ญ อยู่ พ ร้ อ มหน้ า พร้ อ มตากั น ทั้ ง ครอบครั วทานอาหารเช้า แล้วก็นั่ งมองหน้ ากันอย่า ง งุ น งง เพราะไม่ มี เ วลาว่ า งไปไหนหรื อ ทํ า กิ จ กรรม เสริมสร้างความรักสามัคคีในครอบครัวพร้อมกันนาน พอสมควร เลยตกลงปลงใจชวนกันเข้าสวนหลังบ้านกะ ว่าต้องปรับแต่งต้นไม้ที่ชักจะทรุดโทรมเหี่ยวเฉาเพราะ อากาศร้อน บางต้นเมื่อนํามาตัดแต่งกิ่งเปลี่ยนกระถาง ก็สวยงามดูดีขึ้น แต่บางต้นชักจะไม่ไหวต้องแปรรูปเป็น ปุ๋ยให้ต้นอื่น ๆ ไปแทน เกือบบ่ายสวนในบ้านดูดีขึ้น และเต็มไปด้วยสีเขียวของใบไม้ไล่โทนไปตั้งแต่เขียวอ่อน จนเขียวแก่ แต่รู้สึกว่าน่าจะมีสีสันของดอกไม้ให้สดชื่น ขึ้นบ้าง

32


ดังนั้นหลังทานมื้อกลางวันจึงออกไปช้อปปิ้งต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้แหล่งใหญ่ในฝั่งธน อย่างตลาดธนบุรี บ้างก็เรียกตลาดสนามหลวง 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 195/1 หมู่ที่ 1 ถนนทวี วั ฒ นา แขวงทวี วั ฒ นา เขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ตลาดแห่ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น เนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร มีโครงการจัดสร้างตลาดขนาดใหญ่และสวนสาธารณะใน เขตฝั่งธนบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าและพักผ่อน รวมทั้งพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น แข่งเรือบังคับ จึงเลือกเช่าพื้นที่ของห้างหุ้นส่วนจํากัด สวนพฤกษศาสตร์กรุงเทพใน ระยะเวลาเช่า 30 ปี ในพื้นที่รวม 110 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นสวนสาธารณะ 60 ไร่ พื้นที่ตลาด 40 ไร่ อาคารสํานักงาน และทางเข้า 10 ไร่ โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามา จับจ่ายตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2543 โดยใช้ชื่อว่า ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) ในช่วงแรกเปิดขายเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาจึงขยายเป็น 7 วัน และเปลี่ยน ชื่อเป็น “ตลาดธนบุรี” ในปี 2548 สินค้าที่ขายมีทุกประเภทตั้งแต่ของอุปโภคบริโภค งานศิลปะ เครื่องเรือน ของแต่งบ้าน ต้นไม้ดอกไม้ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ

33


การเดินทางมาตลาดธนบุรีมาได้หลายเส้นทาง ดังนี้ เส้นถนนบรมราชชนนี เข้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 เลี้ยวขวาทีแ่ ยกสวนแส ธรรม ตรงสู่ตลาดธนบุรีเข้าถนนทวีวัฒนา เลี้ยวขวาเข้าสู่ตลาดธนบุรี เส้นถนนเพชรเกษม เข้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 เลี้ยวซ้ายที่แยกสวนแสง ธรรม ตรงเข้าตลาดธนบุรี เข้าถนนทวีวัฒนา เลี้ยวซ้ายเข้าตลาดธนบุรี เส้นถนนพุทธมณฑลสาย 4 เข้าถนนอุทยาน ชิดซ้ายเลี้ยวขวาลอดใต้สะพาน เข้าถนนทวีวัฒนา เลี้ยวขวาเข้าตลาดธนบุรี หรือหากใครอยากน ั่งรับลมสบาย ๆ ก็อาศัยรถประจําทา งสาย เช่น 91ก จากตลาดบางแคมา ก็ได้ค่ะ

34


นอกจากต้นไม้แล้วคิดว่าจะซื้อปลาทองสวย ๆ สัก 10 ตัวไปเลี้ยงเป็นเพื่อนบัวในอ่าง ดินที่อยู่ต้นเดียวมานาน โชคดีได้ที่จอดรถใกล้ร้านค้าจะได้ขนของง่ายไม่ต้องเดินไปไกล เริ่มต้น กันจากโซนต้นไม้หลังจากเดินลัดเลาะ ชมต้นไม้ของร้านนั้นร้านนี้บังเอิญมาถูกใจต้นเข็มศรี ลังกา และเข็มเล็กที่มีดอกซ้อน พ่อค้าบอกว่าเป็นเข็มพันธุ์ใหม่ เลี้ยงง่ายและออกดอกตลอดปี หากมีแดดจ้า เลยเลือกต้นที่แข็งแรงและมีกิ่งสวยมา 3 ต้น เป็นเข็มศรีลังกา 2 ต้นและเข็ม เล็กดอกซ้อน 1 ต้น ทั้งหมด 100 บาท (งานนี้ได้นายธนาคารประจําบ้านอย่างคุณแม่มาด้วย คุณลูกสบายเพราะคุณแม่จ่ายตลอด) ออกเดินต่อไปไม่ไกลนักก็พบกับต้นไม้ในฝันอย่างต้นพุด โบราณ บางคนก็เรียกพุดกุหลาบ พุดใหญ่ หรือหากเป็นทางเหนือจะเรียกว่าต้นเก็ตถวา ลักษณะกลีบซ้อนกันคล้ายกุหลาบแต่มีสีขาวสวยส่งกลิ่นหอมไกล ที่ร้านนี้ไม่ได้ซื้อแต่เข้าไป สอบถามวิธีการเลี้ยงและดูแลเพื่อให้ออกดอกตลอดปี แม่ค้าร้านนี้ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีโดย บอกว่า พอดอกเริ่มโรยก็หมั่นตัดแต่งกิ่งออกบ้าง เพื่อรักษาทรงของต้นให้เป็นพุ่มสวย และ แตกกิ่งใหม่ ซึ่งจะทําให้ออกดอกดกอีกด้วยว่ากันว่าถ้าดูแลดีจะมีเมล็ดออกมาให้เพาะเป็นต้นใหม่ แต่ว่ายากเหลือเกิน แม่ค้าคนเดิมเลยบอกว่าให้ตัดกิ่งแก่ที่แข็งแรงมาปักชําแทน เพราะดูจะเป็น วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด เราขอบคุณกับคําแนะนําดีดีและน้ําใจงาม ๆ ที่แม้ไม่ได้ซื้อต้นไม้ใน ร้านแต่ยังได้ไมตรีจากเขาในฐานะคนรักต้นไม้เป็นอย่างดี 35


เดินยังไม่ครบชั่วโมงสามแม่ลูก (ปล่อยคุณพ่ออยู่โยงเฝ้าบ้านเพราะไม่ยอมมาด้วย) หอบต้นไม้กันพะรุงพะรังทั้งต้นเข็ม ต้นทับทิมอินเดีย ต้นชบาซ้อน และอีกสารพัดต้น เลย ต้องนําไปไว้ที่รถก่อนแล้วค่อยออกมาเดินต่อ แต่ครั้งนี้ไม่เดินที่โซนต้นไม้ไปเดินที่โซนสัตว์เลี้ยง กันบ้าง โซนสัตว์น้ําเป็นเป้าหมายสําคัญในวันนี้ รอบแรกเดินวนก่อนพร้อมถามราคาเพื่อ ตัดสินใจรวมทั้งเดินดูสุขภาพของปลาด้วยว่าร้านไหนแข็งแรงหรือหางสวยงามแค่ไหน รอบที่ สองจึงได้ตัดสินใจเลือกร้านและลงมือช้อนปลาทองในตู้กระจกขนาดใหญ่ตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อ 10 ตัว แต่ร้านที่เราเลือกขายตัวละ 5 บาท แต่ถ้าซื้อ 15 ตัว ราคา 50 บาท ด้วยความ มัธยัสถ์เลยเลือกโปรโมชั่นหลังเนื่องจากคุ้มกว่าตั้งเยอะ

เรื่องเลือกปลาต้องยกหน้าที่ให้น้องสาวส่วนตัวเองหันไป ถ่ายรูปบรรยากาศตลาดและปลาหน้าตาแปลก ๆ แทน ได้ปลา แล้วหันไปหันมาเจอต้นไม้น้ําต้นละ 10 บาทอดใจไม่ไหวต้องพา กลับบ้านมาด้วย 2 ต้น เป็นอันว่าภารกิจของลูก ๆ เรียบร้อย แล้วทั้งต้นไม้และปลาทอง แต่ภารกิจของคุณแม่ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะ

36


วันเสาร์-อาทิตย์ตลาดสนามหลวง

2 จะมี ตลาดสดด้วย ชาวบ้านพ ่อค้าแม่ขายจะนําผักผลไม้ท ี่ ปลูกเองมาขายในราคาไม ่แพงอีกทงั้ ยังมีกับข้าวอร่อ ย หลายร้าน จากโซนสัตว์ น้ําเดินข้ามฝั่งไปนิดเดียวก ็ ถึงตลาด คุณแม่เริ่มต้นเล ือกผักหลากชนิดสําหรับ ทํากับข้าวมอื้ ค่ํา หมุนไป มาอยู่นานจนหันกลับมาเ จอ ร้านแกงใต้ทั้งแกงเหลือง คั่วกลิ้งหมู และผัดสะตอ เลยได้อุดหนุนมาหลายถุง สองมือหิ้วผักผลไม้และ กับข้าวที่ได้มากลับไปจดั วา งบนรถให้เรียบร้อย แล ้ว รีบเดินทางกลับบ้านเพื่อ นําต้นไม้ลงดิน ส่วนเจา้ ปลาทองที่ซื้อมาก็นําไปล งอ่างบัวที่บ้านก่อนที่พระ อาทิตย์จะลับขอบฟ้า

านที่ ถ ส า ห ถ ร า ม า ส ยวันก็ยัง า ล ห ด ุ ย ห ง อ ้ ต ่ ม ให้เลือก า ้ ค น ิ ส ี ม ่ ี ท ่ ี เห็นไหมคะว่าไ ท น า บครัว สถ อ ร ค ไม่รู้ ง ้ ั ง ั ย ท ้ ด ก ไ า ห ้ ี น อ ่ น ผ ด ุ ก ั ย พ ห น ั สบาย ๆ คุณล่ะคะว ว ้ ล แ น ค ะ ล ่ นบุรี ต ธ แ ์ ด ล า ล ต ไ ต ้ ส ห ม ใ า ก ต า ฝ น ั ครบคร ี่ไหน ขอ ท า ้ ล ย อ ่ ื น เห ม า ว ายค ัสดีค่ะ ว .ส … ะ ค จะไปพักผ่อนคล ะ น ณ ุ ือกของค เล ว ั ต น ใ ง ่ ึ น ห น ็ ป แห่งนี้เ

ที่มา http://th.wikipedia.org

37


Behind the Scene หลังจากที่ชาวหองสมุดไดชวยกันวิเคราะห

SWOT ไปแลว ที มกิ จ กรรม KM ได ร วบรวมและนํ า มาจั ด ทํ า แผนการจัด การความรู ระยะ 5 ป โดยมี ก ารประชุ ม หารื อ กั น หลายต อ หลายครั้ ง เพื่ อ ให ไ ด แผนการจัดการความรูที่เปนรูปธรรม นําไปปฏิบัติไดและเปนที่ยอมรับ ของบุคลากรสํานักหอสมุด

38


Special : .. … ี ย ล โ น โ ค ท เ ั บ ก ุ ด …..หอ งสม

By…Pooky

สวัสดีทุกทาน ครั้งนี้เราลงใตเดินทางไปยังสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ และสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี-สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ OPAC สืบคนหนังสือ/ฐานขอมูลออนไลน

ระบบทางเขาเปน การสแกน ลายนิ้วมือ

ก ยืมค ารยืมค ืน ืน self ดวยตน che เอ ง c k stat -out ion

คืนหนังสือดวย Book Return อัตโนมัติ มีสายพาน ลําเลียง หรือสงคืนทีเ่ คานเตอร

39


สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวี-สุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ทางเขาทางออกใชวิธีรูดบัตรหรือ พิมพรหัสของนักศึกษา ระบบจะ แสดงประวัตินักศึกษาทันทีและ ประตูจะเปดออก

เครื่องเติมเงิน HAPPY PRINT ทําใหผูใช สามารถพิมพงานไดตามจํานวนเงินที่มี ในบัตร เหลือเก็บไวใชครั้งหนาได

เครื่องขาย คูปองเขาใช หองสมุด

“เพื่อนชวยหา” มีอินเตอรคอม ไวจุดตาง ๆ ใหบริการหาตัว เลมหนังสือที่หาไมพบ

40


Next Issue…

มาหาคําตอบรวมกัน วันที่ 3 และ 5 สิงหาคมนี้ 8.00 – 10.00 น. ้ 2 ณ หองประชุม ชัน

. . . บ ั ร ีค ั้น ท ช ย น ว ่ ช ้ บ ด อ ื ไ ็ ส ก ง ั ร น ห ใค ง . ี ย . . ร เ ี บ ั ธ ิ ร ว ค ับ ะ ก น น ย ส ผมสับ ่วยบอกหนอ่ ช

?

? ? 41


สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี URL: www.lib.kmutt.ac.th

Test by zeezom  

KLIN KM e-magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you