Page 1

ISSN 1392-9623 Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas Telefonai: 300000, 300003

Faksas 324144 Elektroninis paštas rastine@ktu.lt

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Kaunas D Technologija D 2006

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Leidinio sudarytojai: doc. dr. Pranas Žiliukas ir Janina Jankauskienė

Moksliniai tyrimai: 2005 m. ataskaita - Kaunas: Technologija, 2006. - 354 p.

Knygoje aprašyta, kaip Kauno technologijos universitete organizuojami ir finansuojami moksliniai t y r i m a i , p a t e i k i a m i a p i b e n d r i n t i e j i i r p a d a l i n i ų 2 0 0 5 m . m o k s l i n ė s ve i k l o s p a g r i n d i n i a i rodikliai: atliktų tyrimų tematika, monog rafijų, straipsnių ir konferencijų pranešimų aprašai, apgintų daktaro disertacijų pavadinimai, nurodomi užsienio mokslininkų ir Universiteto darbuotojų vizitai ir kt.

© Kauno technologijos universitetas, 2006

2


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Turinys SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI ...................................................... 5 UNIVERSITETO MISIJA IR PAGRINDINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI .................................... 6 UNIVERSITETO STRUKTŪRA IR VALDYMAS .......................................................... 7 MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS .................................................. 8 Mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai .................... 8 Universitetinių mokslo programų rengimo ir vykdymo nuostatai ...................................................... 9 2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paramos padaliniams skyrimo bendrųjų principų aprašas .......................................10 Universiteto darbuotojų ir studentų, išspausdintų straipsnių mokslinės informacijos instituto pagrindinio sąrašo leidiniuose, paskatos skyrimo aprašas ........................................................................11 MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR PARODOS ...........................................................13 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS.....................................14 STUDIJOS .................................................................16 DOKTORANTŪRA ...............................................18 BIBLIOTEKA ..........................................................19 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖ APSAUGA .................................................................20 LEIDYBA ..................................................................22 PAGRINDINIAI 2005 M. MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI .........................................23 DALYVAVIMAS EUROPOS KOMISIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE .........29 2005 M. VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO PARAMA MOKSLO TYRIMAMS ..............................................................34 APDOVANOJIMAI.................................................36 CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS .........................................................39 Bendrosios chemijos katedra ...................................41 Fizikinės chemijos katedra .......................................43 Inžinerinės ekologijos katedra .................................45 Maisto produktų technologijos katedra .................49 Neorganinės chemijos katedra ................................54 Organinės chemijos katedra ....................................56

Organinės technologijos katedra ............................61 Silikatų technologijos katedra ..................................66 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS .........................................................69 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra.........................................................................71 Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra ............77 Medienos mechaninės technologijos katedra........79 Meninio projektavimo katedra ................................81 Tekstilės technologijos katedra ...............................82 Polimerinių gaminių mokslo laboratorija ..............86 EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS .........................................................88 Apskaitos katedra ......................................................90 Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra ......92 Finansų katedra .........................................................97 Įmonių ekonomikos katedra....................................99 Kokybės vadybos katedra ......................................101 Marketingo katedra .................................................103 Vadybos katedra ......................................................109 Visuotinės kokybės vadybos centras ....................114 ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS .......................................................115 Elektros sistemų katedra ........................................117 Elektros ir šviesos inžinerijos katedra ..................122 Ergonomikos katedra .............................................123 Procesų valdymo katedra .......................................124 Taikomosios elektronikos katedra ........................126 Teorinės elektrotechnikos katedra ........................129 Valdymo technologijų katedra ...............................131 Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI) ...................................................134 FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS .......................................................135 Fizikos katedra .........................................................137 Matematinės sistemotyros katedra........................141 Taikomosios matematikos katedra .......................145 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS .......................................................150 Filosofijos ir kultūrologijos katedra ......................152 Garso ir vaizdo menų technologijos katedra ......153 Kalbotyros katedra..................................................154 Užsienio kalbų centras............................................155 INFORMATIKOS FAKULTETAS ....................159 Informacijos sistemų katedra ................................161

3


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA Kompiuterių katedra...............................................166 Kompiuterių tinklų katedra ...................................170 Multimedijos inžinerijos katedra ...........................172 Programų inžinerijos katedra ................................176 Sisteminės analizės katedra ....................................179 Verslo informatikos katedra ..................................182 Informacinių technologijų diegimo centras .......184 Kompiuterinio raštingumo centras .....................186 MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS .......................................................187 Deformuojamų kūnų mechanikos katedra ..........190 Gamybos sistemų katedra ......................................192 Inžinerinės grafikos katedra...................................198 Inžinerinės mechanikos katedra ............................199 Mašinų projektavimo katedra ................................204 Metalų technologijos katedra.................................208 Šilumos ir atomo energetikos katedra ..................210 Teorinės mechanikos katedra ................................216 Transporto inžinerijos katedra ..............................218 Transporto problemų institutas ............................223 Pakavimo tyrimų centras ........................................224 SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ........226 Psichologijos katedra ..............................................229 Regionų plėtros katedra ........................................230 Sociologijos katedra ................................................231 Teisės katedra ...........................................................233 Verslo administravimo katedra..............................234 Viešojo administravimo katedra ...........................238 Edukologijos institutas ..........................................240 Ugdymo sistemų katedra ....................................240 Edukacinės kompetencijos centras ...................248 Lyčių studijų centras ...........................................249 Edukacinių inovacijų laboratorija .....................249 Politikos ir viešojo administravimo institutas ...................................................................249 Verslo strategijos institutas ...................................250 Strateginio valdymo katedra...............................250 Socialinių tyrimų laboratorija ...............................253 STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS .......................................................255 Architektūros ir kraštotvarkos katedra.................257 Geoinžinerijos katedra............................................259 Grafinių darbų katedra ...........................................260 Statybinių konstrukcijų katedra .............................261 Statybinių medžiagų katedra ..................................262 Statybos technologijų katedra................................265

4

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras .......................................................................269 TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS ...................270 Elektronikos inžinerijos katedra ...........................272 Elektroninių ir matavimo sistemų katedra .........275 Signalų apdorojimo katedra ...................................279 Telekomunikacijų katedra ......................................281 PANEVĖŽIO INSTITUTAS ..............................287 TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS ...............288 Elektros inžinerijos katedra ...............................289 Fizinių mokslų katedra .......................................290 Mechanikos technologijos katedra....................292 Statybos technikos katedra.................................293 VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS ...................................................295 Ekonomikos katedra ...........................................296 Vadybos mokslų katedra ....................................299 Kalbų centras .......................................................300 APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS .....302 BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTAS ..........................................................307 ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS .........................................................311 EUROPOS INSTITUTAS ...................................313 GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS ..........................................................317 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS ....................................320 MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTAS ............326 METROLOGIJOS INSTITUTAS ......................328 PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTAS .....................................331 SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS ......336 TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS INSTITUTAS ......................337 MECHATRONIKOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS ...340 MIKROSISTEMŲ IR NANOTECHNOLOGIJŲ MOKSLINIS CENTRAS .....................................343 SKAIČIUOJAMŲJŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS ...............................................................346 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS ..........349


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI 1920 m. sausio 27 d. Būrelis įvairių profesijų šviesuolių matematiko Z. Žemaičio ir psichologo J. Vabalo-Gudaičio iniciatyva Kaune įsteigė pirmąją studijų centro užuomazgą – Aukštuosius kursus. Juose, be kitų, buvo ir Technikos skyrius, kuriam vadovavo inžinierius J. Šimoliūnas. Po dvejų metų čia jau mokėsi 480 klausytojų, dėstė 48 pedagogai. 1922 m. vasario 16 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu šių kursų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos universitetas – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla. Lietuvos prezidentas A. Stulginskis pirmuoju Lietuvos universiteto rektoriumi paskyrė dr. J. Šimkų, dekanais – prelatą J. Mačiulį-Maironį (Teologijos fak.), A. Voldemarą (Socialinių mokslų fak.), Z. Žemaitį (Matematikos ir gamtos fak.), P. Avižonį (Medicinos fak.) ir P. Jodelę (Technikos fak.). 1930 m. Lietuvos Vyriausybė Universitetui suteikė Vytauto Didžiojo vardą. Nuo pat šios aukštosios mokyklos įkūrimo, be Teisės, Humanitarinių mokslų fakultetų, veikė Technikos bei Matematikos ir gamtos fakultetai, kuriuose buvo rengiami keturių specialybių – statybos, mechanikos, elektrotechnikos ir cheminės technologijos – diplomuoti inžinieriai. Technikos fakultetą sudarė 17 katedrų (po 1930 metų – 11), kuriose dirbo 40–60 mokslo darbuotojų ir 4–6 pagalbinio personalo nariai. Moderni inžinierių rengimo bazė su studijoms ir moksliniam darbui būtino-mis laboratorijomis Vytauto Didžiojo universitete buvo sukurta tik pastačius Aleksote Fizikos ir chemijos rūmus (1932 m.) ir mechaninių laboratorijų pastatą (1937 m.). 1940 m. pradžioje Teisės, Humanitarinių mokslų bei Matematikos ir gamtos fakultetai buvo perkelti į atgautos sostinės Vilniaus universitetą. Iki II pasaulinio karo Technikos fakultete buvo apgintos 5 inžinerijos daktaro disertacijos. Pirmasis šį mokslo laipsnį įgijo Juozas Indriūnas, tekstilės mokslo Lietuvoje pradininkas. Nepriklausomybės laikotarpiu Universitete veikė 148 studentų organizacijos – įvairios veiklos krypties korporacijos (tarp jų ir ideologinės, politinių partijų globojamos) bei draugijos. Labai aktyviai šioje veikloje dalyvavo ir Technikos fakulteto studentai, pirmiausia „Plieno“ vyrijos, korporacijų „Neo-Lithuania“ ir „Grandis“, taip pat Studentų technikų draugijos nariai. 1940 m. Tarybų Sąjungos armijai okupavus mūsų šalį, Universitete daug kas pasikeitė: studentams du semestrus buvo dėstomas privalomas 6 savaitinių valandų marksizmoleninizmo kursas, visiems dėstytojams įsakyta vadovautis marksistine doktrina ir savo paskaitose pabrėžti bolševikinės santvarkos pranašumą. 1941 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, Universitetas savo darbą pradėjo sena tvarka. Laikinosios vyriausybės šiek tiek pertvarkytas, turėjo 5 fakultetus: Teologijos, Filosofijos, Technologijos, Statybos ir Medicinos. Vėliau, nors Universiteto senatas ir priešinosi, vokiečių karinė vadovybė leido studijuoti tik tiems, kurie dirbo karui

svarbiose įstaigose ir kurie prieš studijas buvo atlikę darbo prievolę. 1943 m. kovo 17 d. Universitetas, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, buvo uždarytas. Siekdami sudaryti sąlygas jaunimui studijuoti technikos ir medicinos mokslus, grupė uždaryto Universiteto profesorių įsteigė Suaugusiųjų institutą (su aukštesniuoju technikos skyriumi ir medicinos kursais), kuris veikė vienerius metus. 1944 m. likę Lietuvoje Technikos fakulteto profesoriai ir dėstytojai bei jauni inžinieriai sudarė Universiteto (iki 1946 m. veikusio Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto pavadinimu) mokslo personalo branduolį, nulėmusį tolesnę aukštojo technikos mokslo raidą. 1950 m. Kauno universitetas buvo pertvarkytas į Kauno politechnikos institutą ir Kauno medicinos institutą. Per visą naujosios okupacijos laikotarpį Politechnikos institutas atsilaikė prieš agresyvią rusifikavimo ir perdėto internacionalizavimo politiką, kiek pajėgdamas stengėsi išlaikyti senąją universitetinę dvasią ir tautines bei akademines tradicijas, dėstymą lietuvių kalba. 1960 m. pradėtas statyti KPI akademinis miestelis. Iškilo Statybos, Cheminės technologijos, taip pat elektriškųjų mokslų, Lengvosios pramonės fakultetų rūmai, Skaičiavimo centras, studentų bendrabučiai bei kiti pastatai. Panaudojant visų pirma lėšas, gautas iš pramonės įmonių ir įvairių žinybų už Instituto katedrų atliktus tiriamuosius darbus, buvo sukurta pajėgi Instituto laboratorinė bazė, iki 2,3 mln. spaudinių išplėsta biblioteka. 1990 m. Kauno politechnikos institutas, pavadintas Kauno technologijos universitetu, atgavo universitetinį statusą ir pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformos keliu. Siekiama, kad Universiteto veikla atitiktų Didžiosios Europos universitetų chartijos, UNESCO ir Europos Sąjungos nuostatas, gerai derintųsi prie kitų Europos ir, žinoma, Lietuvos universitetų veiklos. 1992 m. Universitete, vadovaujantis Lietuvos mokslo ir studijų įstatymu, pradėtos įgyvendinti dviejų pakopų aukštojo išsilavinimo studijos bei nauja mokslo laipsnių teikimo tvarka. 1993 m. įdiegta ir toliau tobulinama vakarietiškos struktūros lanksti modulinė-kreditinė studijų sistema, akcentuojanti mokslo ir studijų vienovę, platų fundamentinį išsilavinimą, liberalias studijų programas ir savarankišką darbą. 1998 m. Universitetas prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos, tapo Tarptautinės universitetų bei Europos universitetų asociacijų nariu. 2001 m. Universitetas įstojo į Europos inžinerinio mokymo draugiją (SEFI).

5


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Universiteto misija ir pagrindiniai strateginiai tikslai Universiteto misija – kokybiškas aukštasis išsilavinimas, mokslinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, sudarantys prielaidas tenkinti šalies ūkio ir kultūros reikmes sparčios kaitos ir didėjančios konkurencijos sąlygomis, kurti informacinę ir žinių visuomenę, pasiekti šalies intelektinio potencialo tarptautinį pripažinimą.

Strateginiai tikslai Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją: • Siūlomas aukščiausios kokybės išsilavinimas ir platus visų pakopų studijų programų spektras.

Užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą: • Suteikiama galimybė studijuoti visiems, įskaitant ir tuos, kuriems aukštasis mokslas tradiciškai nebuvo prieinamas.

• Studentai ir Universiteto personalas dirba kaip partneriai, siekdami pagerinti studentų patirties kokybę, įtraukdami studentus į visų lygių sprendimų priėmimą.

• Skatinami geriausių studijų ir mokslinės veiklos rezultatų pasiekę studentai.

• Skatinamas studentų kūrybingumas ir iniciatyva, asmeninis ir intelektinis augimas, kad jie sugebėtų identifikuoti, formuluoti ir spręsti problemas, suvoktų profesinę ir etinę atsakomybę, nugalėtų savo silpnybes ir gerai pasirengtų gyvenimui už Universiteto ribų. • Skatinama galimybių lygybė, sukuriant įvairiapusę mokymosi aplinką, kurioje individuali charakteristika, tokia kaip lytis, amžius, tautybė, negalia ar etninė kilmė, yra pripažįstama ir vertinama. • Skatinamas nemokamas informacijos teikimas ir dalyvavimas žinių kaupimo ir įgūdžių formavimo procese, racionaliai panaudojant stipendijų sistemos, mokslinių tyrimų, tarptautinių ir šalies programų, konsultacijų ir profesinės praktikos teikiamas galimybes.

• Tiriamos ir diegiamos mokymo, mokymosi ir vertinimo alternatyvos. • Plėtojama technologijų perdavimo ir licencinė veikla. • Teikiamos paslaugos ir visų aukštojo mokslo pakopų išsilavinimas įvairiais studijų būdais, tenkinant įvairius akademinius ir profesinius poreikius. • Teikiamos naujos išsilavinimo galimybės vietinės, nacionalinės ar tarptautinės bendruomenės žmonėms ir plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su kitais partneriais.

• Plėtojama savikritiška ir novatoriška lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kita veikla.

• Atliekami pažangiai visuomenės, jos ekonominio ir techninio potencialo raidai reikalingi moksliniai tyrimai, populiarinamos pažangios technologijos, spartinamas žinių visuomenės kūrimas, aktyviai prisidedama kuriant šalies ilgalaikės plėtros strategiją.

• Siekiama padėti Lietuvai Europos Sąjungoje rasti nacionalinius tikslus atitinkančias pozicijas.

• Padedama įgyvendinti programą „Kaunas – besimokantis miestas“.

• Užtikrinama sveika ir saugi darbo aplinka, padedama personalui tobulėti bei siekti aukščiausių profesinių standartų.

• Kaupiamos lėšos Universiteto procesams palaikyti ir strateginiams tikslams įgyvendinti bei socialinėms reikmėms užtikrinti.

• Kuriama efektyvi vidinė studijų ir mokslinių bei technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema.

• Plėtojami fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, akcentuojant šalies ir Europos Sąjungos tyrimų prioritetus. • Užtikrinama mokslo ir studijų vienovė.

6

Tenkinti visuomenės poreikius, plėtoti inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą: • Diegiamos inovacijos, reaguojančios į studentų, šalies ūkio, tarptautinės mokslinių tyrimų rinkos poreikius ir grindžiamos praeities sėkme.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Universiteto struktûra ir valdymas Universitetą sudaro fakultetai, institutai, centrai, biblioteka bei ūkio ir administracijos padaliniai. Universitetą valdo rektorius. Jo patariamoji institucija – rektoratas. Rektorius – prof. R. P. Bansevičius. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai (studijų prorektorius prof. R. Šiaučiūnas, mokslo prorektorius prof. V. Ostaševičius, infrastruktūros prorektorius doc. S. Stanys, akademinių ryšių prorektorius doc. A. Guzavičius), fakultetų dekanai ir kitų fakultetams prilygstančių padalinių vadovai. Universiteto aukščiausiojo lygmens savivaldos institucija yra Senatas, kitos savivaldos institucijos yra fakultetų, universiteto mokslo institutų ir centrų tarybos. Universiteto visuomeninio reguliavimo institucija yra Universiteto taryba. Universitete taip pat veikia profesinės etikos kolegija, studentų atstovybė. Universiteto tarybą sudaro 21 narys, trečdalį jų skiria Senatas, trečdalį – Švietimo ir mokslo ministerija, trečdalį narių skiria švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su rektoriumi. Universiteto tarybos pirmininkas – prof. G. Žintelis. Senatą sudaro padalinių išrinkti darbuotojai, studentų atstovai ir Senato išrinkti kitų institucijų atstovai. Šiuo metu Senate yra 50 narių. Senato pirmininkas – prof. R. P. Žilinskas. Profesinės etikos kolegijos pirmininkas – prof. J. Dulevičius. Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato administracija, Senatas ir Universiteto strateginio

planavimo komitetas, mokslo klausimais padaliniams vadovauja mokslo prorektorius, jam talkina Akademinių reikalų tarnybos Mokslo skyrius bei kitos tarnybos ir skyriai. Senato mokslo komisija atlieka mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų suteikimo lygio priežiūrą, vykdo Universiteto mokslo fondo finansuojamų mokslo programų konkursus, suteikia monografijos grifą reikšmingiems mokslo leidiniams, rengia Universiteto mokslinės veiklos norminius ir kitus dokumentus bei atlieka jų ekspertizę. Akademinių reikalų tarnybos Mokslo skyrius administruoja doktorantūrą ir habilitaciją, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikavimą, mokslo fondą, mokslo leidinių atranką ir finansavimą, organizuoja konferencijas, parodas, kūrybinių atostogų konkursus, rengia statistines ir savianalizės ataskaitas bei eksploatuoja Universiteto informacijos sistemos mokslinės veiklos duomenų bazes. Universitete plėtojamų mokslo krypčių veiklą organizuoti administracijai padeda rektoriui pavaldžios mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos ir mokslo krypčių doktorantūros komisijos. Doktorantūros komisijos sudaro doktorantūros studijų programas, parenka doktorantų mokslinius vadovus bei teikia juos tvirtinti Senatui, atestuoja doktorantus, atlieka krypties daktaro disertacijų lygio priežiūrą. Kvalifikacijos komisijos atlieka mokslo programų paraiškų ir ataskaitų ekspertizę, rengia tyrimų finansavimo projektus, aprobuoja mokslo monografijas.

Senato mokslo komisija Pirmininkas – prof. habil. dr. A. Žemaitaitis, tel. 456081 Nariai:

prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius, tel. 300151 prof. habil. dr. M. Daunys, tel. 323421 doc. dr. H. Elzbutas, tel. 300541 prof. habil. dr. R. J. Kažys, tel. 300543 prof. habil. dr. A. Jurkauskas, tel. (8-45) 510157 dr. A. Šarkinas, tel. 312393 prof. habil. dr. V. Ostaševičius, tel. 300003 prof. habil. dr. H. Pranevičius, tel. 451654 prof. dr. A. Ragauskas, tel. 300506 prof. habil. dr. R. Simutis, tel. 300296 prof. habil. dr. A. Šačkus, tel. 451401 prof. habil. dr. S. Tamulevičius, tel. 314423 prof. dr. P. Vanagas, tel. 300590 prof. habil. dr. A. Žiliukas, tel. 324108 doc. dr. P. Žiliukas, tel. 300040 studentas R. Leikus, tel. 861010388

Akademiniø reikalø tarnyba Direktorius –

doc. dr. P. Žiliukas, tel.: 300040, 324016 el. paštas ak.dir@adm.ktu.lt

Akademiniø reikalø tarnybos Mokslo skyrius Vedėja J. Jankauskienė, tel. 300043 Koordinatorės: J. Paurienė, tel. 300049, V. Kučinskienė, tel. 300048, maketuotoja R. Cenfeldaitė, tel. 300048 Doktorantūros grupė Vedėja V. Sabaitytė, vyr. koordinatorė V. Grigienė, tel. 300042

7


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

MOKSLINIØ TYRIMØ ORGANIZAVIMAS Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pagrindas, todėl Universiteto pedagogai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti studentams, o magistrantams ir doktorantams – būtina, nes tai produktyvi aukštojo lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirtį, bet ir gebėjimą pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį darbą dirbę specialistai, nors ir netapę mokslininkais, esti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės veiklos srityse. Savo ruožtu tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsinaujinti ir palaiko jo gyvybingumą. Mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą finansuoja įvairūs šaltiniai: valstybės biudžetas, Valstybinis mokslo ir studijų fondas, valstybinės ir šakinės programos, šalies ir užsienio ūkio subjektai, tarptautinės programos. Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių fondų finansuojami ir tarptautiniu mastu koordinuojami tyrimai, į kai kurių jų biudžetus Lietuva moka privalomą piniginį įnašą. Šiuo metu reikšmingiausia Lietuvai mokslo programa laikytina

Šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo programa. Esant ribotiems aukštųjų mokyklų finansavimo ištekliams, iš mokslinių tyrimų gaunamos pajamos padeda išlaikyti kvalifikuotą personalą, atnaujinti ir tobulinti eksperimentinę ir informacinę bazę. Atliekant užsakymus firmoms bei institucijoms, lengviau prognozuoti atskirų ūkio šakų plėtojimo perspektyvas, paaiškėja vienos ar kitos krypties specialistų poreikiai. Per daugelį metų Universitete sukaupta unikali mokslinių tyrimų įranga, specialistai ir patirtis, išsikovotos pirmaujančios pozicijos šalyje daugelyje technologijos, fizinių ir socialinių mokslų krypčių. Mokslinius tyrimus atlieka tiek pavieniai mokslininkai, tiek jų kolektyvai. Susidomėję tam tikra moksline problematika mokslininkai ilgainiui susiburia į organizacinius vienetus – mokslo grupes. Dažniausiai jos ne tik atlieka mokslinius tyrimus, o jų pagrindu sukuriamos katedros studijų procesui organizuoti, mokslo laboratorijos, mokslo centrai ir institutai.

Moksliniø tyrimø finansavimo ðaltiniai Asignavimai ið valstybës biudþeto Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių nemenką dalį sudaro paskata už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos panaudojamos darbo užmokesčiui ir kitoms tyrimų išlaidoms. Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, skirdamas lėšų suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2005 m. mokslo fondui buvo paskirta 4940,9 tūkst. Lt (2004 m. – 4456,5 tūkst. Lt; 2003 m. – 3684,1 tūkst. Lt, 2002 m. – 3085,4 tūkst. Lt). Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius ir mokslo grupes aktualiems uždaviniams spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskutinių trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą – publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei gautas lėšas vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų

valstybių ūkio subjektų užsakymus. Taip pat remiamos ir universitetnės mokslo programos. Jų konkurso komisijos funkcijas vykdo Senato mokslo komisija, paraiškų paramai gauti ekspertų funkcijas – mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos. Paraiškos rengiamos ir konkursai vykdomi pagal Senato patvirtintus mokslo programų nuostatus. Etatiniai mokslo darbuotojai priimami konkurso tvarka. Visi mokslo darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš biudžeto lėšų, Senato nutarimu privalo dirbti ne mažesnės kaip ketvirčio etato apimties pedagoginį darbą. Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji sudaro iki 15 % mokslo fondo) skiriamos lėšos parodoms organizuoti ir inovacinių projektų reklamai, Universiteto dėstytojų kūrybinėms atostogoms, mokslinėms konferencijoms organizuoti, habilitacijai, padaliniams, įdarbinantiems jaunus mokslininkus, skatinti, monografijų ir periodinių mokslo leidinių leidybai bei kitoms būtinoms išlaidoms.

Valstybinis mokslo ir studijø fondas

8

Siekiant sukaupti lėšų mokslui ir studijoms šalyje remti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 įkurtas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Fondas kiekvienais metais viešai paskelbia asignavimų dydį kiekvienai iš fondo remiamų veiklos sričių: · mokslininkų (mokslininkų grupių) tyrimams, jeigu šie tyrimai nedubliuoja jų mokslinės veiklos, finansuojamos iš kitų šaltinių; · bendroms tyrimų programoms, kurias numato vykdyti ne mažiau kaip dvi mokslo ir studijų institucijos; · mokslo ir studijų institucijų mokslinėms programoms,

įgyvendinamoms pagal tarpvalstybinius susitarimus; mokslo ir studijų institucijų vykdomiems ūkio subjektų užsakymams remti; · mokslinėms konferencijoms, simpoziumams, mokykloms bei kitiems mokslo renginiams; · mokslinėms monografijoms ir kitiems mokslo kūriniams rengti. Fondas taip pat koordinuoja Aukštųjų technologijų plėtros programą. Paraiškas Fondo paramai gauti gali pateikti mokslo institutai, aukštosios mokyklos, mokslo įstaigos, visuomeninės organizacijos, taip pat kiti juridiniai


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

asmenys, mokslininkai, jų grupės. Paraiškos paramai gauti turi būti įformintos pagal Fondo valdybos patvirtintus reikalavimus. Mokslo programų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja atskiri nutarimai. 2005 m. Fondas rėmė 11 tarptautinių projektų, 6 aukštųjų technologijų plėtros programos projektus, 4 prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

krypčių projektus, 1 fondo inicijuotą aktualioms valstybei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei pagal Europos mokslo fondo tyrimų tematikas programą, 7 mokslininkų grupių tyrimus, taip pat 4 ūkio subjektų užsakymus Universitetui, iš viso tam skirdamas 2506,7 tūkst. Lt. Paramą taip pat gavo 123 doktorantai.

Valstybinës programos ir konkursai Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1997 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 306 patvirtino naujus valstybinių mokslo programų rengimo ir vykdymo nuostatus. Valstybinės mokslo programos tikslas – išspręsti kompleksinę mokslo (technologijos) problemą, svarbią šalies ūkio ar kultūros plėtotei. Valstybinių programų užsakovas yra valstybė. Jas paprastai vykdo kelių skirtingų mokslo sričių (institucijų) pajėgos. Programos iniciatoriai teikia pasiūlymą. Jei Vyriausybės ekspertai jam pritaria, skelbiamas konkursas programos projektui parengti, sudaromas konkurso

komitetas. Konkurso dalyviai programos projektą parengia savo lėšomis. Su konkurso laimėtoju sudaroma sutartis. Programos vykdymą organizuoja programos taryba. Programos finansuojamos iš Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų mokslui ir studijoms; programos vykdymo rezultatais suinteresuotų ministerijų, Vyriausybės įstaigų programoms vykdyti Lietuvos valstybės biudžete numatytų lėšų; programos vykdymo rezultatais suinteresuotų įmonių ir organizacijų lėšų.

Ûkiskaitiniai darbai Didžiausią nebiudžetinių pajamų dalį už mokslinę veiklą Universitetas gauna vykdydamas ūkiskaitines mokslinio tyrimo, projektavimo ar net vienetinės gamybos sutartis

su įmonėmis, firmomis ir įvairiomis institucijomis. 2005 m. įvykdyta darbų už 4,7 mln. Lt.

Tarptautinës programos Mokslo ir studijų internacionalizavimo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų programų bendruosiuose ir individualiuosiuose projektuose. 2005 m. KTU mokslininkai vykdė 8 Penktosios bendrosios programos (5FP) ir 18 Šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo programos (6FP) projektų.

Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Tarptautinių ryšių skyrius (K. Donelaičio g. 73, tel.: 300035, 300037, 300038; el. paštas tarpt.sk@adm.ktu.lt). 2005 m. Universiteto mokslininkai iš viso vykdė 69 tarptautinius mokslo projektus už 2215,9 tūkst. Lt.

Universitetiniø mokslo programø rengimo ir vykdymo nuostatai Bendroji dalis 1. Šie nuostatai nustato Universiteto mokslo programų (toliau – programų) rengimo ir vykdymo tvarką. Jie nereglamentuoja kitomis formomis ir kitais tikslais pedagogų ir mokslo darbuotojų atliekamų tyrimų. 2. Programa – tai skirtingų mokslo krypčių ir(ar) šakų tyrimus jungiantis darbų kompleksas, kuriuo siekiama gauti naujų mokslo žinių nagrinėjamai problemai spręsti ar sukurti naujų produktų. 3. Universiteto programos tikslas – Universiteto pajėgomis išspręsti šalies ir Universiteto raidai svarbią kompleksinę mokslo (technologijos) problemą. 4. Programas tvirtina rektorius Senato mokslo komisijos teikimu po mokslo krypčių kvalifikacijos komisijų ekspertizės. 5. Programas finansuoja Universiteto mokslo fondas, taip pat gali prisidėti programų rezultatais suintere-

suotos ministerijos ir kitos valstybinės institucijos bei šalies ir užsienio ūkio subjektai, privatūs fondai. Siūlymai rengti ir vykdyti programą 6. Teisę rengti programas turi visi Universiteto mokslo padaliniai, mokslo grupės ir mokslininkai. 7. Programos iniciatoriai motyvuotą programos siūlymą (paraišką) rengia savo lėšomis ir jame nurodo: 7.1. Problemą, kuriai spręsti reikia naujų mokslo žinių; 7.2. Programos tikslus, numatomus rezultatus ir jų teorinę ir taikomąją vertę, praktinio panaudoji-mo galimybes, institucijas ir organizacijas, kurioms tie rezultatai gali būti svarbūs; 7.3. Informaciją apie analogiškų mokslo (technologijų) problemų sprendimą Lietuvoje ir užsienio šalyse, sąryšį su tarptautinėmis

9


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

programomis ir bet kuriais kitais užsakomaisiais tyrimais, taip pat kitų subjektų galimybes dalyvauti programoje ir ją bent iš dalies finansuoti; 7.4. Svarbiausius programos darbus (sudėtines dalis), jų eiliškumą; 7.5. Programos vykdymo terminus; 7.6. Galimus darbų vykdytojus ir jų kvalifikaciją bei pagrindines publikacijas; 7.7. Programos vykdymo materialinę bazę; 7.8. Orientacines programos vykdymo išlaidas ir esamus bei galimus finansavimo šaltinius. 8. Siūlymai (paraiškos) rengti ar vykdyti programas pateikiami Universiteto Akademinių reikalų tarnybos Mokslo skyriui, o šis jas perduoda atitinkamų mokslo krypčių kvalifikacijos komisijų ekspertizei. Po ekspertizės siūlymus nagrinėja Senato mokslo komisija. Ji rekomenduoja rektoriui programą tvirtinti savo įsakymu arba ją atmesti ar papildyti. 9. Patvirtinta programa yra atvira ir joje gali dalyvauti visi Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, jeigu jų individualūs siūlymai gali būti naudingi programos rezultatams.

Programos vykdymas 10. Programos vykdymą organizuoja Senato mokslo komisijos teikimu rektoriaus patvirtinta programos taryba, kuriai vadovauja tarybos pirmininkas – programos koordinatorius. 11. Programos taryba turi teisę: 11.1. Rinkti iš savo narių tarybos pirmininką; 11.2. Organizuoti konkursus programos dalių vykdytojams parinkti; 11.3. Siūlyti rektoriui tikslinti programos užduotis arba programą nutraukti; 11.4. Pagal reikmes paskirstyti programai paskirtąsias lėšas, įskaitant lėšas programai aptarnauti. 12. Programos taryba privalo sudaryti sutartį su Universitetu programos vykdymo laikotarpiui ir pateikti Finansų tarnybai išlaidų sąmatą, nustatytu laiku kasmet teikti Akademinių reikalų tarnybai ataskaitas apie programos vykdymo eigą, teikti informaciją apie programą ir jos rezultatus šalies visuomenei bei remiančioms institucijoms, organizuoti su programa susijusius mokslo seminarus, laikytis Universitete nustatytos finansinės tvarkos ir darbo drausmės. 13. Su programų vykdytojais įstatymų nustatyta tvarka gali būti sudarytos terminuotos darbo sutartys iki programoje numatytų darbų etapų ir jų finansavimo pabaigos arba Universitete nustatyta tvarka jiems mokami atlyginimo priedai.

2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paramos padaliniams skyrimo bendrųjų principų aprašas (Rektoriaus 2006-03-20 įsakymas Nr. A-166)

10

1. 2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paramos padaliniams skyrimo bendrųjų principų aprašas parengtas vadovaujantis Senato 2005-04-20 nutarimu Nr. 211 „Dėl mokslinės veiklos organizavimo principų“. 2. Padalinių mokslinei veiklai remti 2006 metais iš Kauno technologijos universiteto mokslo fondo skiriama 4,1 mln. litų (Senato 2006-02-18 nutarimas Nr. 280 „Dėl 2005 m. veiklos ataskaitos ir 2006 m. biudžeto patvirtinimo“). 3. 2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo parama padaliniams siejama su padalinių 2003 ir 2004 m. mokslinės veiklos rodikliais ir jų pagrindu gautų valstybės biudžeto asignavimų dydžiu. Parama paskirstoma taip: 3.1. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. ISAK–1360 patvirtintu „2006 metų valstybės biudžeto asignavimų mokslui ir studijoms paskirstymo mokslo ir studijų sistemos institucijoms bendrųjų principų aprašu“ (ši metodika buvo taikoma institucijų 2002-2004 m. rezultatams vertinti, pagal kuriuos mokslo ir studijų institucijoms ir buvo skirti 2006 m. valstybės biudžeto asignavimai), toliau – Aprašu, nustatomas padalinių indėlis į Universitetui skirtus valstybės biudžeto asignavimus. 3.2. Mokslinė produkcija vertinama vadovaujantis Apraše nustatyta Mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika.

3.3. Mokslinė produkcija, išskyrus mokslo užsakymų, projektų ir programų lėšas, įvertinama taškais. Atskiros mokslinės produkcijos rūšys ir jų įverčiai taškais humanitarinių ir socialinių mokslo sričių grupėje (lituanistikai taikant kiek kitokius įverčius) ir fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių grupėje skiriasi. Vieno produkcijos taško vertė humanitarinių ir socialinių mokslo sričių grupėje yra 13 kartų mažesnė nei antrojoje mokslo sričių grupėje (apskaičiuota pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 2002–2004 m. mokslinės produkcijos vertinimo duomenis, remiantis Aprašo 3 priedo schema). 3.4. Remiantis Universitetui skirtų asignavimų sandara, nustatoma mokslinės produkcijos taško vertė litais, taip pat suma litais, skiriama už mokslo užsakymų, projektų ir programų lėšas. 2006 m. Universitetui skirta: – už taškais vertinamą mokslo produkciją – 11 105 468 Lt, – už ūkio ir valstybės biudžeto užsakymus – 4 869 273 Lt, – už tarptautinius mokslo projektus – 1 263 108 Lt. 2003–2004 m. vidutinė Universiteto mokslo produkcijos apimtis: – fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslinės produkcijos taškų – 1505; – humanitarinių ir socialinių mokslo sričių (be lituanistikos) mokslinės produkcijos taškų – 3811; – lituanistikos mokslinės produkcijos taškų – 66,5; – lėšų už ūkio subjektų užsakymus – 3 383,63 tūkst. Lt; – lėšų už biudžetinių institucijų (išskyrus ŠMM) subjektų užsakymus – 280,49 tūkst. Lt;


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

– lėšų už tarptautinius mokslo projektus ir programas – 917,215 tūkst. Lt. Produkcijos vertės: – FBT produkcijos taško vertė – 6 158,28 Lt; – HSL produkcijos taško vertė – 473,71 Lt; – ūkio subjekto užsakymo 1 Lt vertė – 1,38 Lt; – biudžetinės institucijos užsakymo 1 Lt vertė – 0,69 Lt (vertinama du kartus mažesniu mastu nei ūkio subjekto); – tarptautinio mokslo projekto 1 Lt vertė – 1,38 Lt. 3.1. Nustatomas kiekvieno padalinio indėlis į Universitetui skirtus 2006 m. valstybės biudžeto asignavimus. 3.2. Apskaičiuojamas konkurso tvarka padaliniuose įdarbintų mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų poreikis 2006 metams. 2006 m. šis poreikis sudaro 2 802517,3 Lt. Suformuojama pusę šio poreikio atitinkanti centralizuota mokslo fondo dalis. 3.3. Preliminari padaliniams skiriama mokslo fondo lėšų suma apskaičiuojama, padalinio indėlį atitinkančią sumą dalijant iš 8 (šis koeficientas nustatytas modeliuojant) ir prie jos pridedant 50 proc. padalinio mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams reikalingų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų (vadovaujantis Senato 2002-10-30 nutarimu Nr. 42).

3.4. Kitą pusę mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų poreikio turi užtikrinti darbuotojus įdarbinę universitetinio lygmens padaliniai. 3.5. Suformuojamas rezervas padaliniams skiriamos sumos netolygumams kompensuoti, esant pakankamai motyvacijai. 2006 m. šis rezervas sudaro 13,27 proc. nuo padaliniams skirtos dalies (544120 Lt). Papildomai skiriama 50 500 Lt iš mokslo fondo bendrųjų reikmių dalies. 3.6. Rezervo lėšos padaliniams paskirstomos suderintu mokslo prorektoriaus ir universitetinių padalinių vadovų sprendimu. 3.7. Fakultetų dekanai, derindami su katedrų vedėjais, fakulteto padaliniams skirtas lėšas gali perskirstyti, tačiau turi atsižvelgti į didžiausią padalinio mokslinės produkcijos dalį sukūrusių mokslo grupių ir atskirų tyrėjų poreikius. Perskirstymo pasiūlymą jie pateikia Akademinių reikalų tarnybai. 3.8. Akademinių reikalų tarnyba parengia rektoriaus įsakymo dėl mokslo fondo paramos lėšų paskirstymo projektą ir pateikia jį mokslo prorektoriui. 3.9. Rektoriaus įsakymu paskirtų lėšų apskaitą tvarko Finansų tarnyba.

Universiteto darbuotojų ir studentų, išspausdintų straipsnių mokslinės informacijos instituto pagrindinio sąrašo leidiniuose, paskatos skyrimo aprašas (Rektoriaus 2006-03-20 įsakymas Nr. A-166) Straipsnių, išspausdintų Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašo (Master Journal List) leidiniuose, autoriams iš centralizuotos mokslo fondo dalies mokama vienkartinė atlyginimo priemoka. Šios priemokos dydis DUP už vieną straipsnį bendraautoriui apskaičiuojamas taip*:

DUP = 1500 *

IF Z 1⎛ ⎜⎜1 + N ⎝ IF MK

⎞ ⎟⎟ , Lt ≤ DUPmaks , ⎠

čia N – bendraautorių skaičius; IF Z – žurnalo svorio koeficientas (angl. impact factor), IF MK – vidutinis mokslo kategorijos (ISI JCR) žurnalų svorio koeficientas (angl. agregate impact factor); jei žurnalas priklauso kelioms kategorijoms, imama ta IF MK vertė, kuri yra mažiausia; * – bazinė 1500 Lt suma Senato nutarimu gali būti koreguojama, atsižvelgiant į Universiteto finansines galimybes; DUPmaks – Senato nutarimu nustatyta priemokos riba. * – vadovaujantis Senato 2002-10-30 nutarimu Nr. 42 nustatyta tvarka, už vieno straipsnio ekvivalentą išmokama ne mažiau kaip 16 MGL dydžio priemoka prie pareiginio atlyginimo, bet ne daugiau kaip 32 MGL per metus.

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Moksliniø ir technologiniø tyrimø kokybës sistema 1999 m. Universitete pagal LST EN ISO 9001: 1995 standarto reikalavimus, taip pat LST ISO 10013: 1997 LST EN ISO 8402 : 1995 standartų, Safety Guide Q8: Quality assurance in research and development (IAEA, 1998) ir SWEDAC DOC 92:5 rekomendacijas pradėta kurti mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema. 2000 03 24 Universitetas tapo pirmąja Lietuvos mokslo ir studijų institucija, gavusia institucinę Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją moksliniams, technologiniams tyrimams ir saugos įvertinimams branduolinės energetikos srityje. Šiuo metu mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema pertvarkoma pagal ISO 9001: 2000 standartą. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema parengta taip, kad būtų galima pasiekti bendrus Universiteto tikslus, išlaikant aukštą atliekamų darbų mokslinį-techninį lygį visais galimais aspektais. Kiekvienam darbus vykdančiam padalinių organizaciniam lygiui, pradedant Universiteto vadovybe ir baigiant laboratorija, šioje programoje skiriamas svarbus vaidmuo ir atsakomybė, kuri pasiekia aukščiausią laipsnį individualaus darbuotojo lygmenyje. Kokybės siekiama plataus spektro priemonėmis, pradedant pavienių darbuotojų darbo procesų tobulinimu ir baigiant vykdomų tyrimo projektų peržiūra, kurią atlieka žymūs nepriklausomi mokslininkai. Mokslinio tyrimo institucijoje ypač svarbi kokybės vadybos principų ir mokslinių autoritetų tradiciškai griežtos kontrolės efektyvi integracija. Įvertinant Universiteto vykdomų mokslinio tyrimo projektų įvairovę, nustatyta optimali mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos struktūra. Jos pagrindas – bendroji „Universiteto lygio” kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji apibūdina KTU vadovybės kokybės politiką ir jos įgyvendinimo esminius principus, metodus ir bendrąsias procedūras. Tuo pat metu kiekvienas savarankiškas mokslinio tyrimo darbus vykdantis padalinys yra įpareigotas sukurti specifinę lokalinę savo vykdomų procesų kokybės užtikrinimo procedūrą, kuri atitinka to padalinio ypatumus, unikalius poreikius ir Universiteto vadovybės nustatytus kokybės

12

reikalavimus. Tokias procedūras parengė septynios mokslo grupės: • Šilumos ir atomo energetikos katedros dvifazių srautų termohidromechaninių procesų tyrimo mokslo grupė; • Inžinerinės mechanikos katedros konstrukcijų modeliavimo mokslo grupė; • Mašinų projektavimo katedros mechaninių sistemų patikimumo tyrimo mokslo grupė; • Deformuojamų kūnų mechanikos katedros medžiagų ir konstrukcijų stiprumo bei ilgaamžiškumo prognozavimo mokslo grupė; • Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės mokslo grupė; • Elektros sistemų katedros elektros energetikos sistemų režimų valdymo ir problemų tyrimo mokslo grupė; • Organinės technologijos katedros polimerų modifikavimo ir tyrimo mokslo grupė. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros taip pat parengtos procesų aprūpinimo infrastruktūrą sudarančiuose ir jos funkcionavimą užtikrinančiuose Universiteto padaliniuose. Parengtos tokios procedūros: • dokumentų ir duomenų valdymas, • pirkimas, • vadovybės analizės valdymas, • kokybės vidaus auditas, • koregavimo ir prevenciniai veiksmai, • kvalifikacijos tobulinimas, • produkto identifikavimas ir atsekamumas, • sutarties sudarymo proceso valdymas, • kontrolės, matavimo ir bandymų įrenginių priežiūros valdymas, • galutinės produkto kontrolės valdymas, • programinės įrangos kokybės valdymas ir kt. Universiteto vykdomų mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema yra atvira: numatoma, jog palaipsniui ji apims visus Universiteto mokslo padalinius, kuriuose bus sukurtos ir įdiegtos bendrosios ir procesinės tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

MOKSLINËS KONFERENCIJOS IR PARODOS Universitetas kiekvienais metais organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių specialistus. Stambiausias Universiteto mokslo renginys, kurį jis organizuoja kartu su Vilniaus Gedimino technikos, Klaipėdos, Šiaulių ir Lietuvos žemės ūkio universitetais, yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė”. Jį organizuojant, kasmet paramą teikia Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pramonė” tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, panagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Jau įprasta, kad šioje diskusijoje dalyvauja vos ne visų ministerijų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų vadovaujantys specialistai, žymiausi

technikos ir kitų sričių mokslininkai, pramonės ir verslo organizacijų ir asociacijų atstovai. Didaktikos, žinių perimamumo ir mokymo tęstinumo klausimais pasitarti atvyksta vidurinio ir aukštesniojo lavinimo, profesinio tobulinimo specialistai. Renginyje dalyvauja ir vis daugiau dėmesio rodo bankai ir inovacinės veiklos struktūros. Centrinį ciklo renginį, visada organizuojamą vasario pradžioje, pratęsia savarankiškos teminės darbuotojų ir studentų mokslo konferencijos, organizuojamos visus metus. 2005 m. įvyko 22 darbuotojų ir 19 studentų konferencijų, kuriose perskaityta 2609 pranešimai. Išleista visų Universitete vykusių konferencijų pranešimų medžiaga – per 500 aut. lankų. KTU mokslinė veikla ir studijos aktyviai pristatomos tarptautinėse parodose. 2005 m. Universiteto ekspozicijos pristatytos 4 tarptautinėse parodose Lietuvoje. Universitete buvo surengta jau tradicine tapusi jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama‘2005“. Šioje parodoje buvo pristatyti 78 darbai.

2005 m. vykusiø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Perskaityta pranešimų KTU Kitų institucijų darbuotojų darbuotojų

Iš viso

Lietuvos mokslas ir pramonė: universitetų, valdžios institucijų, ūkio ir visuomenės partnerystė

250

1

6

7

Informacinės technologijos’2005

347

99

62

161

Šilumos energetika ir technologijos

276

19

66

85

Chemija mokykloje 2005

55

1

15

16

Radiacinė sauga medicinoje

55

14

15

29

Mechanika-2005 (tarptautinė)

196

92

55

147

Matematika ir matematikos dėstymas

154

28

51

79

Chemija ir cheminė technologija

152

85

35

120

Elektros energetika ir technologijos

179

21

26

47

Pažangioji statyba

189

20

13

33

Ekonomika ir vadyba-2005. Aktualijos ir metodologija.

162

67

52

119

Automatika ir valdymo technologijos

73

22

7

29

Odos ir polimerinių gaminių medžiagotyra, konstravimas ir technologija

48

4

11

15

Silikatų technologija

57

8

18

26

322

61

137

198

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

37

9

13

22

Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai

81

8

63

71

Medžiagų inžinerija 2005

115

39

83

122

Transporto priemonės 2005

195

51

67

118

Biomedicininė inžinerija

100

17

44

61

Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose

182

11

16

27

52

10

13

23

Elektronika 2005

Subalansuota atliekų vadyba

13


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

2005 m. vykusiø studentø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Renginio pavadinimas Pažinimo technologijos ateities kultūroje

Dalyvių skaičius

Perskaityta pranešimų KTU Kitų aukštųjų Iš viso studentų mokyklų studentų

48

6

6

12

148

16

3

19

91

89

-

89

140

52

12

64

Elektros energetikos,elektrotechnikos ir valdymo technologijų mokslinės problemos

44

26

7

33

Jaunieji Technologijų fakulteto mokslininkai Panevėžio regione-2005

34

21

-

21

Lietuvos kraštovaizdžio vizija

59

9

11

20

Informacinės technologijos

84

34

17

51

Po idėjų pasaulį

30

16

14

30

Trans-Mech-Art-Chem

37

16

16

32

Statyba ir pastatų inžinerinės sistemos

21

10

-

10

Socialiniai mokslai-2005: iššūkiai globalizacijos procese

62

58

1

59

Chemija ir cheminė technologija

57

28

9

37

Gaminių technologijos ir dizainas

143

106

3

109

Ekonomika ir vadyba-2005

50

44

5

45

Mechanikos inžinerija-2005

60

59

-

59

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (konferencija-mokykla) 150

35

78

21 žod./ 92 stend. =113

Telekomunikacijos ir elektronika-2005 XXI amžiaus iššūkiai Mūsų socialinis kapitalas – žinios

Matavimų inžinerija ir metrologija

60

7

2

9

Muzikos technologijos šiandien

10

5

2

7

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Kauno technologijos universitetą sieja glaudūs ryšiai su daugeliu užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusėmis bendradarbiavimo sutartimis, Universiteto padalinių arba mokslinių grupių individualiais projektais, įvairių tarptautinių programų projektais, studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslinių darbuotojų mainais, taip pat dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose užsienyje bei Universitete. KTU šiuo metu su įvairiomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institucijomis bei firmomis yra pasirašęs per 80 bendradarbiavimo sutarčių. Kauno technologijos universitetas yra kelių tarptautinių organizacijų – Europos universitetų asociacijos (EUA), Tarptautinės tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (IACEE), UNESCO Tarptautinio inžinerijos studijų centro (UICEE), Baltijos šalių technikos universitetų

14

asociacijos (ATUBS), Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo (EUCEN), Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (BSRUN) narys. Nuo 1998 m. KTU dalyvauja Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslinio ir technologinio konsorciumo BALTECH veikloje ir yra vienas iš steigėjų. Nuo 1999 m. vykdoma konsorciumo BALTECH parengta tarptautinė magistro studijų programa „Pramonės inžinerija ir vadyba“. Universitete taip pat sėkmingai vykdoma tarptautinė bakalauro studijų programa „Eksporto inžinerija“. 2002–2003 m. m. pradėtos dvi naujos magistro studijų programos „Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba“ ir „Valdymo technologijos“. 2005 m. pradėtos vykdyti naujos tarptautinės magistro studijų programos „Taikomoji chemija“, „Aprangos ir polimerų produktų inžinerija“, „Medžiagų charakterizavimas ultragarsu“ bei „Europos integracijos studijos“.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

studentai. Dėstyti į Europos universitetus buvo išvykę 38 KTU dėstytojai, partnerio teisėmis KTU dalyvavo trijuose studijų programų, šešiuose intensyvių studijų programų bei vienuolikoje teminių tinklų projektų.

Nuo 1993 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja ES bendrosiose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose, pradedant Trečiąja bendrąja programa. KTU aktyviai dalyvavo Penktojoje bendrojoje programoje – iš viso buvo finansuota 20 projektų telemedicinos, maisto technologijų, informacinių technologijų, pjezomechanikos, socialinių mokslų ir aplinkos inžinerijos srityse. 2005 m. vykdyti 8 šios programos projektai. Universiteto mokslininkai aktyviai įsijungė į Šeštąją bendrąją programą – 2005 m. vykdyta 18 šios programos projektų, iš kurių net 4 skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms.

SOCRATES/ERASMUS nacionalinei agentūrai teikėme paraišką 2006–2007 m. m. programai finansuoti. Paraiška pateikta 157 dvišalių sutarčių su 130 aukštojo mokslo institucijų pagrindu. Pagal šią paraišką numatoma išsiųsti studijuoti į partnerių universitetus 180 KTU studentų, 65 KTU dėstytojai planuoja išvykti skaityti paskaitų. KTU aktyviai dalyvauja SOCRATES/ERASMUS teminiuose tinkliniuose projektuose. 2003 m. Universitetas įsijungė į universitetų tęstinio mokymo projektą EULLEARN, kuriame dalyvauja 72 universitetai iš 29 Europos šalių. Užsienio kalbų centras nuo 1999 m. darbuojasi teminiame kalbų mokymo tinkle. Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas dalyvauja elektros ir informatikos inžinerijos studijų projekte EIE-SURWEYOR, Skaičiuojamųjų technologijų centras – Europos radiografijos tinkliniame projekte HENRE, Cheminės technologijos fakultetas – ECTN3 ir ISEKI-Food2 projektuose, Informatikos fakultetas – kompiuterijos mokslų doktorantūros studijų teminiame tinkle, Tarptautinių ryšių skyrius – inžinerijos mokymo ir mokslinių tyrimų Europoje teminiame tinkle, Distancinio mokymo centras – EUI-Net ir NETTLE projektuose.

Universiteto mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programoje EUREKA ir Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų programoje COST. 2005 m. buvo vykdyti 5 EUREKA projektai ir 13 COST veiklų rinkodaros, valdymo technologijų, informacinių technologijų bei chemijos technologijų srityse. Nuo 1992 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kituose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, priklausančiuose įvairioms programoms ar visiškai savarankiškuose. 2005 m. vykdyti 6 ES INTERREG III programos projektai, pradėtas 1 ES eCONTNET programos projektas, vykdyti 6 Šiaurės šalių tarybos remiami projektai, 1 NATO mokslininkų reintegraciją remiantis projektas. Taip pat bendri moksliniai tyrimai buvo vykdyti tarpvyriausybinių sutarčių pagrindu – 3 projektai su partneriais Prancūzijoje (programa „Žiliberas“), 2 projektai su partneriais Vokietijoje, 1 su partneriais Latvijoje ir Taivanee, 5 projektai su partneriais Ukrainoje.

Nuo 2000 m. rudens KTU įsitraukė ir į kitų SOCRATES paprogramių: Comenius, Minerva, Grundtvig bei Lingua, vykdymą. 2005 m. buvo vykdyta 13 šių paprogramių projektų – 4 Comenius, 5 Grundtvig ir 4 Minerva projektai. KTU aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos profesinio rengimo LEONARDO DA VINCI programoje. 2005 m. vykdyti 4 KTU koordinuojami projektai ir 16 projektų, kuriuose Universitetas dalyvauja kaip partnerinė institucija.

1998 m. rudenį Lietuva tapo Europos Sąjungos švietimo ir aukštojo mokslo SOCRATES programos dalyve. Tais pačiais metais KTU parengė ir pateikė Europos Komisijai pirmą paraišką SOCRATES/ERASMUS institucinei sutarčiai. 2002 m. teikėme paraišką ERASMUS universiteto chartijai gauti. 2003 m. Komisija Kauno technologijos universitetui suteikė chartiją, įgalinančią dalyvauti ERASMUS programoje iki pat jos pabaigos, t. y. 2006–2007 m. m. Remiantis 156 sutartimis su 127 Europos aukštojo mokslo institucijomis, 2005–2006 m. m. studijuoti į ES universitetus išvyko 148 KTU studentai, o studijuoti į KTU atvyko 49 užsienio

30

FRAMEWORK

Toliau sėkmingai plėtėsi KTU dvišaliai kontaktai su Šiaurės šalimis, Šveicarija, Vokietija, Prancūzija. Universiteto studentams, doktorantams, studijuojantiems užsienyje, paramą skiria Šveicarijos–Baltijos tinklas (Swiss Baltic Net), atskiri universitetai ar stipendijų fondai. Keletas studentų nuolat dalyvauja Kylio miesto bei Kylio taikomųjų mokslų universiteto rengiamose ir

COST

EUREKA

25 26

20

22

15 10

17 12

5 0

16

6 4

2001

6

6 6

2002

8

2003

10

5

2004

12

5

2005

Dalyvavimas ES MTEP programose

15


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

finansuojamose studijų programose, naudojasi koncerno „Siemens“ stipendijoms. Nemažai Universiteto studentų atlieka gamybinę praktiką užsienio firmose. Antrus metus iš eilės KTU inžinerinių ir gamtos mokslų studentai sėkmingai dalyvauja stažuočių Japonijoje programoje „Vulcanus in Japan“. 2005 m. kelių pakopų atranką perėjo ir į 12 mėnesių stažuotę Japonijoje išvyko KTU studentė – vienintelė konkursą laimėjusi Lietuvos atstovė (iš viso dalyvauti programoje atrinktas 31 ES studentas). Iš KTU buvo išsiųsta 10 studentų paraiškų. Plėtojant Universiteto mokslinių tyrimų bazę, vykdant tarptautinius projektus ir dėstytojų bei studentų mainus, Universitetui talkina daug žymių užsienio mokslininkų. Iškiliausiems iš jų Universitetas suteikia garbės daktaro vardus. Garbės daktaro vardus Universitetas yra suteikęs 31 asmeniui. Tarp jų – plačiai pripažintiems mokslininkams, verslo bei politikos atstovams: pasaulyje pripažintam aeronautikos ir mechanikos specialistui, JAV Kolumbijos universiteto profesoriui Rimui Vaičaičiui, įsteigusiam kelias stipendijas mūsų studentams ir doktorantams; Jeilio universiteto profesoriui Rimui Vaišniui; žinomam branduolinių reaktorių patikimumo tyrėjui, Šiaurės Ilinojaus universiteto profesoriui Algirdui Marchertui; čikagiečiui daktarui Stasiui Bačkaičiui, Lietuvos mokslo ir universiteto propaguotojui; Gento universiteto profesoriui Rolandui Verhe, visokeriopai remiančiam mūsų Cheminės technologijos fakultetą, ypač maisto mokslo srityje; precizinės elektromechanikos specialistui Didžiosios Britanijos De Montforto universiteto profesoriui Jeffrey‘ui A. G. Knightui; Vokietijos statybos koncerno „Bilfinger+Berger“ valdybos nariui, Vokietijos senjorų-ekspertų tarnybos nariui dipl. inž. Friedrichui Marcksui; Rygos technikos universiteto rektoriui prof. Egonui Lavendeliui; Šiaurės Ilinojaus universiteto Inžinerijos ir inžinerijos technologijų fakulteto dekanui prof. Romualdui Kašubai;

Kalifornijos valstybinio universiteto Marketingo katedros vedėjai prof. Irene Lange; įžymiam visuomenės veikėjui, Lietuvių fondo centro valdybos ir tarybos nariui, daktarui Juozui Petrui Kazickui (JAV); įžymiam JAV polimerinių dangų specialistui ir visuomenės veikėjui inžinieriui Kaziui Sekmakui; Edvardui Jasaičiui, Floridos valstijos universiteto viešojo administravimo profesoriui, KTU viešojo administravimo katedros vedėjui; Klausui K. Ungeriui, Mainco J. Gutenbergo universiteto profesoriui, vienam žymiausių pasaulio chromatografijos specialistų, Cheminės technologijos fakulteto rėmėjui; Johnui A. Berendse, precizinės inžinerijos specialistui, Festo akademijos Vokietijoje vyresniajam patarėjui, KTU – FESTO įkūrėjui; daktarui Terence Henry McLaughlinui, Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo bei Edukacijos fakulteto nariui; Feliksui Palubinskui, Ilinojaus universiteto daktarui; Günteriui Lattermannui, Bairoito universiteto akademiniam direktoriui; Ulrichui Daldrupui, Aacheno aukštosios technikos mokyklos profesoriui; Larsui Rydenui, Upsalos universiteto profesoriui. 2002 m. garbės daktaro vardas suteiktas Šveicarijos diplomatui Maxui Schweizeriui, 2004 m. – Niujorko politechnikos instituto profesoriui Romualdui Šviedriui, 2006 m. – Čekijos Respublikos prezidentui Vaclavui Klausui. Dalyvaudamas tarptautinėse programose bei projektuose, Universitetas iš įvairių užsienio šaltinių gauna finansavimą moksliniams tyrimams, studentų bei dėstytojų mobilumui, įsigyja literatūros, laboratorinės įrangos. Taip kaupiama patirtis, kuri leis sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų rinkoje. Tik bendradarbiaujant su užsienio partneriais galima sėkmingai įsijungti į Europos mokslinių tyrimų tinklą ir konkuruoti šioje srityje su labiau patyrusiomis kitų Europos šalių institucijomis.

STUDIJOS Universitete įgyjami bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai bei specialisto kvalifikacija. Bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas asmeniui, išėjusiam nuosekliųjų universitetinių studijų pirmosios pakopos studijų programą. Pagrindinėse studijose bakalauro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas baigus tokias studijų programas: Aplinkos inžinerija, Cheminė technologija ir inžinerija, Maisto technologija ir inžinerija, Elektronikos inžinerija, Elektronikos inžinerija ir vadyba, Telekomunikacijos, Automatika ir valdymas, Elektros energetikos technologijos, Elektros inžinerija, Termoinžinerija, Informatikos inžinerija, Eksporto inžinerija, Mechanikos inžinerija,

16

Mechatronika, Sporto inžinerija, Medžiagų mokslas, Medienos gaminių dizainas ir technologija, Polimerinių gaminių dizainas ir technologija, Siuvinių dizainas ir technologija, Tekstilės dizainas ir technologija, Žiniasklaidos inžinerija, Statybos inžinerija, Pastatų inžinerinės sistemos Transporto priemonių inžinerija, Taikomoji chemija, Taikomoji fizika, Informatika, Taikomoji matematika, Socialinė edukologija, Ekonomika, Sociologija, Vadyba, Verslo administravimas,


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Viešasis administravimas, Kompiuterinė lingvistika, Technikos kalbos vertimas ir redagavimas, Architektūra, Muzikos technologijos. Magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas asmeniui, išėjusiam magistrantūros (nuosekliųjų universitetinių studijų antrosios pakopos) studijų programą. Studijuojant kai kurias programas galima įgyti ne tik magistro kvalifikacinį laipsnį, bet ir inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Universitete vykdomos magistrantūros studijų programos, kurias baigus įgyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis: Aplinkos inžinerija, Cheminė technologija, Maisto mokslas, Elektronikos inžinerija, Taikomoji elektronika, Telekomunikacijos, Elektros energetikos inžinerija, Valdymo technologijos, Termoinžinerija, Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos, Informacinės technologijos, Programų sistemų inžinerija, Vienlustės sistemos, Kraštotvarka, Metrologija ir matavimai, Mechanikos inžinerija, Mechatronika, Medžiagų inžinerija, Medžiagų mokslas, Aprangos ir polimerinių gaminių inžinerija, Medienos inžinerija, Pramonės inžinerija ir vadyba, Tekstilės inžinerija, Nekilnojamojo turto valdymas, Statybos inžinerija, Transporto priemonių inžinerija, Chemija, Taikomoji fizika, Informatika, Taikomoji matematika, Edukologija, Edukacinės technologijos, Ekonomika, Sociologija, Europos integracijos studijos, Vadyba, Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Mokslo ir technologijos istorija ir filosofija, Medijų filosofija, Architektūra, Biomedicininė inžinerija, Medicinos fizika.

Magistrantūros studijų programos, kurias baigus įgyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija: Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba, Chemijos inžinerija, Maisto produktų technologija, Inžinerinė elektronika, Telekomunikacijų sistemos, Valdymo inžinerija, Elektros energetika, Energetikos inžinerija ir vadyba, Pramonės termoinžinerija, Informacinių sistemų inžinerija, Taikomoji metrologija, Gamybos inžinerija, Grafinių komunikacijų inžinerija ir vadyba, Siuvinių dizainas ir technologija, Pastatų inžinerinės sistemos, Statyba, Transporto priemonės. Specialiosiose profesinėse studijose (tai taip pat nuosekliųjų universitetinių studijų antroji pakopa) galima įgyti profesinę kvalifikaciją. Universitete vykdomos tokios specialiųjų profesinių studijų programos: mokytojo kvalifikacija: matematikos, pedagogikos. 1999 m. pirmąkart šalies istorijoje pradėtas organizuoti bendras stojančiųjų priėmimas į kelias aukštąsias mokyklas. Iniciatyvą parodžius mūsų Universitetui, priėmimas bendra tvarka vyko į 2 universitetus – mūsų ir Vilniaus. 2000 m. stojantieji vienu prašymu buvo priimami jau į 5 aukštąsias mokyklas – mūsų Universitetą, Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno medicinos ir Šiaulių universitetus. 2001 m. šis skaičius išaugo iki 7, o 2002 m. – jau iki 13 aukštųjų mokyklų. Nuo 2003 m. bendrą priėmimą organizuoja jau visos šalies universitetinės aukštosios mokyklos. Detalus priėmimo tvarkos aprašymas pateikiamas aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse. Jas galima rasti internete adresu http://www.ktu.lt .

17


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

DOKTORANTÛRA Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją. Asmenys, siekiantys įgyti daktaro mokslo laipsnį, studijuoja dieninėje ar neakivaizdinėje doktorantūroje arba daktaro disertaciją rengia ir gina eksternu. Mūsų Universitete galima studijuoti šių mokslo krypčių doktorantūroje ir ginti daktaro disertacijas: Mokslo krypties kodas

Mokslo krypties pavadinimas

Fiziniai mokslai 02 P 03 P 09 P

Fizika Chemija Informatika

Socialiniai mokslai 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija Technologijos mokslai 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T

Chemijos inžinerija Energetika ir termoinžinerija Informatikos inžinerija Medžiagų inžinerija Mechanikos inžinerija Matavimų inžinerija

Doktorantūros trukmė – ne daugiau kaip 4 metai, iš jų 1–1,5 metų skiriami studijoms. Studijų forma – dieninė arba neakivaizdinė (šiuo atveju nemokama stipendija). Kiekvienam doktorantui paskiriamas mokslinis vadovas. Doktorantas kartu su vadovu sudaro studijų ir daktaro disertacijos rengimo planą visam doktorantūros laikotarpiui ir parenka disertacijos temą. Doktorantui reikia išlaikyti ne mažiau kaip keturių dalykų doktorantūros lygio egzaminus. Geriausiai besimokantiems doktorantams sudaromos sąlygos atlikti tyrimus arba dalį studijų programos studijuoti kitų šalių universitetuose. Studijų metu doktorantas dirba ir mokslinį darbą, kaupdamas medžiagą disertacijai. Jis privalo dirbti ir Senato nustatytos apimties pedagoginį darbą. Kol studijuoja ir laiko egzaminus, doktorantui mokama 7, o disertacijos rengimo laikotarpiu – 8,1 bazinės mėnesinės algos dydžio stipendija. Doktorantams kasmet suteikiamos 56 kalendorinės dienos eilinių mokamų atostogų. Doktorantūros laikotarpiu suteikiamas bendrabutis.

Priëmimo tvarka Bendras doktorantūros vietų skaičius Universitete nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų subsidijų dydį. Kiekvienai mokslo krypčiai nustatomos doktorantų priėmimo kvotos. Studijuojant neakivaizdine forma, už studijas doktorantas moka pats arba jį siunčiančios organizacijos. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį išsilavinimą įgiję vienos pakopos aukštojo mokslo sistemoje. Priimdama į doktorantūrą, konkurso komisija atsižvelgia į stojančiojo studijų magistrantūroje balus, publikacijas, mokslinę veiklą ir patirtį, mokslininkų rekomendacijas ir pokalbį su konkurso komisijos nariais. Galutinį sprendimą priima konkurso komisija. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį. Jei konkurso komisija nustato, kad stojantysis yra išklausęs nepakankamos apimties pagrindinės mokslo krypties dalykų kursą arba kad jo žinios įvertintos nepakankamu balų skaičiumi, ji gali nurodyti, kokius dalykus doktorantui reikės studijuoti papildomai arba kokius egzaminus jis turės perlaikyti pirmaisiais doktorantūros studijų metais.

18

Asmenys, pageidaujantys stoti į doktorantūrą, Universiteto Akademinių reikalų tarnybos Mokslo skyriui pateikia: • rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodo doktorantūros kryptį; • gyvenimo aprašymą; • magistro (aukštojo mokslo) diplomo ir jo priedų kopijas; • dviejų mokslininkų rekomendacijas; • mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą; • kitus priėmimo skelbime nurodytus arba, jų nuomone, svarbius dokumentus. Priėmimo komisijos posėdžiai tradiciškai vyksta kiekvienų metų liepos pradžioje KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73). Dokumentai priimami paskutinį birželio dešimtadienį. Informacija teikiama KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73), 406 k., telefonai: (8~37) 300042, 300040, faksas (8~37) 324144, el. paštas mok.skyrius@adm.ktu.lt


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

BIBLIOTEKA K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Direktorė Genė Duobinienė, tel. 300650, tel./faks. 300651, e. p. biblioteka@adm.ktu.lt KTU bibliotekos struktūra: Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20) Fakultetų grupės: Mechanikos (Kęstučio g. 27, II a.), Informatikos (Studentų g. 50, I a.), Cheminės technologijos (Radvilėnų pl. 19, II a.), Statybos ir architektūros (Studentų g. 48, I a.), Dizaino ir technologijų (Studentų g. 56, IV a.), Panevėžio instituto (Klaipėdos g. 3, 5319 Panevėžys). Kauno technologijos universiteto bibliotekos – seniausios akademinės bibliotekos Kaune – ištakos siekia 1920uosius, t. y. Aukštųjų kursų įkūrimo, metus. Šių kursų bibliotekos rinkinys kartu su A. Becenbergerio asmenine biblioteka sudarė Kauno universiteto bibliotekos branduolį. Biblioteka įkurta 1923 m. sausio 1 d. reorganizavus Kauno universitetą (1950 m.), patalpos, didžioji fondo dalis ir darbuotojai atiteko akademinei KPI (nuo 1990 m. spalio mėn. – KTU) bibliotekai. Šiandien tai viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje ir vienintelė Kaune bei Kauno apskrityje, perkanti ir sauganti fizinių ir technologijos mokslų literatūrą ir informaciją. Spausdinti ir elektroninės informacijos šaltiniai įsigyjami pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis. Biblioteka yra atvira visuomenei. Bibliotekos retų knygų skyriuje saugoma per 20 tūkst. egz. XV–XX a. pirmosios pusės lietuviškų ir užsienietiškų spaudinių (14 inkunabulų, apie 1000 retų lietuviškų 1591–1904 m. spaudinių, V. Biržiškos, J. Tumo-Vaižganto ir kitų asmeninių bibliotekų kolekcijos). Pagrindiniai Bibliotekos 2005 m. veiklos rodikliai Fondai Gauta naujų leidinių per metus Išduota spaudinių per metus Naudotasi visateksčiais straipsniais iš prenumeruojamų DB Bibliotekos personalas

1,6 mln. egz. 12 000 egz. per 1,2 mln. egz. 117 288 straipsniai 78 darbuotojai

2005 m. bibliotekoje užregistruota per 27 000 skaitytojų, iš jų apie 22 100 studentų. Bibliotekoje veikia integrali bibliotekinė sistema ALEPH500. Sistema leidžia valdyti visas bibliotekos funkcijas: paiešką, katalogavimą, komplektavimą, serijinių leidinių registravimą, skaitytojų aptarnavimą ir kt. Skaitytojai gali atlikti informacijos paiešką pagal įvairius paieškos požymius: autorių, antraštę, dalyką, išleidimo metus, bet kokį žodį, esantį bibliografiniame įraše, paieškos rezultatus spausdinti arba siųsti elektroniniu paštu ir kt. Bibliotekos kompiuterinis katalogas prieinamas internete adresu http://ktu.library.lt. Jame aprašyti leidiniai lotyniškuoju raidynu nuo 1990 m., kirilica – nuo 1999 m., senesnių metų – skaitomi leidiniai. Skaitytojų užsakymai centrinėje ir fakultetų bibliotekose priimami internetu. Kortelių kataloguose aprašyti visi leidiniai iki 1999 m. Duomenų bazėje „Publikacijos“ aprašyta daugiau

kaip 30 300 KTU darbuotojų mokslinių publikacijų. Ši duomenų bazė, kaip ir visa kita informacija, yra Bibliotekos tinklalapyje. Skaitytojai aptarnaujami 7 abonementuose, 10 skaityklų, retų knygų skyriuje, 7 interneto svetainėse. Skaitytojams leidiniai išduodami į namus centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Studijų leidiniai išduodami laikotarpiui nuo 7 dienų iki 6 mėnesių, kiti leidiniai – nuo 1 iki 30 dienų. Vieninteliai knygų egzemplioriai, periodiniai leidiniai, standartai, referatiniai žurnalai, reti spaudiniai, disertacijos, tezės į namus neišduodami, juos galima skaityti skaityklose. Bibliotekoje nesančius spaudinius ar dokumentus už nustatytą mokestį galima užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Šiuo metu Bibliotekoje yra 143 kompiuterinės darbo vietos, iš jų 75 skirtos skaitytojams informacijos paieškai, veikia 7 viešojo naudojimo interneto svetainės. Naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriniu katalogu, o per internetą – pasaulio bibliotekų katalogais, šalių suvestiniais katalogais, duomenų bazėmis, skaitytojai randa naujausią ir aktualiausią informaciją. Sudaromos sąlygos ir teikiamos konsultacijos, kaip naudotis duomenų bazėmis kompaktiniuose diskuose ir internete. Biblioteka prenumeruoja per 40 multidisciplininių ir specializuotų užsienio duomenų bazių, kurių prieigą užtikrina 16 tiekėjų: ISI Web of Knowledge (Journal Citation Reports, ISI Proceedings, ISI Web of Science; Essentials Science Indicators; ISI Highlycited); EBSCO Publishing (Academic Search Premier; Business Source Premier; MasterFILE Premier; Newspaper Source; Regional Business News; Health Source: Nursing/Academic Editon; MEDLINE; ERIC; Health Source - Consumer Editon; Clinical Pharmacology; Library, Information Science & Technology Abstracts); ScienceDirect; Cambridge Journals Online; ProQuest (ABI/INFORM Trade & Industry; AMA Titles: Abstracts & Indexing; Career and Technical Education; ProQuest Agriculture Journals; ProQuest Computing; ProQuest Education Journals; ProQuest Medical Library; ProQuest Science Journals; ProQuest Social Science Journals; ProQuest Telecommunications; ProQuest Digital Dissertations), IEEE/IEL, Zentralblatt MATH, Emerald Fulltext, SpringerLINK, Oxford Journals Online, Engineering Village (Compendex, CRCnetBASE, Referex Engineering), American Institute of Physics, American Physical Society, AMP Package (ACS Publications, New England Journal of Medicine, Humana Press Online, Synthesis, Bentham Science Publishers, Ebrary), Institute of Physics Electronic Journals, Blackwell Synergy, ir vieną lietuvišką teisinių dokumentų duomenų bazę LITLEX- Internet. Bibliotekos tinklalapyje (http://www.ktu.lt/biblioteka) galima rasti informacinio raštingumo ugdymo kursus, elektroninių šaltinių katalogą, duomenų bazių sąrašą ir kt. Informacija Bibliotekos internetiniame puslapyje nuolat papildoma, koreguojama ir atnaujinama. Informacija apie duomenų bazes bei galimybę jomis naudotis akademinei bendruomenei išplatinama elektroniniu paštu ir skelbiama Bibliotekos tinklalapyje. Biblioteka nuolat atlieka tiesioginio ryšio duomenų bazių

19


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

bei bazių kompaktiniuose diskuose poreikio analizę. Biblioteka yra aktyvi Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose: • Biblioteka yra tarptautinės technologijos universitetų bibliotekų asociacijos IATUL (International Association Technological University Libraries) narė. Nuolatiniai ryšiai su pasaulio universitetų bibliotekomis skatina tobulinti Bibliotekos veiklą. • Parengtas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo projekto tęsinys „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) plėtros koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka“ 2001 m. Projekte dalyvauja visos aukštųjų mokyklų bibliotekos, Mokslų akademijos bibliotekos. Projektą įgyvendinant aktyviai dalyvauja mūsų Biblioteka. • Pagal ITMIS programą kartu su autorių kolektyvu parengta studija „Visateksčių dokumentų duomenų bazių ir e.leidybos plėtros poreikių ir galimybių analizė“, 2002 m. • Dalyvaujant tarptautiniame projekte DEDICATE (1999 m.) parengti du fizikos ir chemijos mokslų informacinio raštingumo ugdymo kursai anglų ir lietuvių kalbomis(http://internet.unib.ktu.lt/kursai). Kursuose pateikiama daug vertingų internetinių šaltinių nuorodų: bibliotekų ir suvestiniai katalogai, elektroniniai žurnalai, konferencijų tvarkaraščiai ir pranešimai, duomenų bazių kompaktiniuose diskuose ir internete adresai, informacija apie patentus, standartus ir kt. • Biblioteka kartu su Edukologijos institutu ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (2001–2004) dalyvavo Europos Bendrijos penktosios bendrosios programos (FP5) finansuojamame projekte „Pedagoginių ir edukacinių tyrimų informacijos tinklas Europai“ (PERINE). Parengtas daugiakalbis, laisvai pasiekiamas internete esančių informacijos šaltinių apie edukacinius mokslinius tyrimus katalogas (http:// www.perine.org). Projekto partneriai – bibliotekos, informacijos ir dokumentacijos centrai bei mokslo institucijos iš Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vokietijos, Danijos, Vengrijos, Šveicarijos, Italijos. • Pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamento programą „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMIS)“ autorių kolektyvas parengė „Visateksčių dokumentų

• •

duomenų bazės pirmosios dalies (turinių, santraukų ir anotacijų e. versijų) įgyvendinimo projektą“ ir jį įgyvendino. Kartu su kitomis 13 Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų ir Rygos technikos universitetu dalyvauja UNESCO projekte „Lietuvos ETD bandomasis projektas Baltijos šalims“, kurio metu kuriama elektroninė tezių ir disertacijų bazė. Mokslo ir studijų departamento programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMIS)“ vykdymo valdyba 2004 m. patvirtino grupę rengti LABT paprogramio paraiškas Europos struktūriniams fondams. Parengti projektai „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“. Bibliotekos darbuotojai kaip ekspertai ir ekspertai-dėstytojai dalyvauja realizuojant šį projektą. Dalyvavo rengiant Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuojamą mokslo programą „Lietuvos mokslo ir studijų informacijos poreikių tenkinimas mokslinių tyrimų plėtrai pritaikant visatekstes duomenų bazes“ (mokslo programos vadovas doc. P. Žiliukas). Programos metu atlikti darbai leido užtikrinti akademinės bendruomenės prieigą prie IEEE/IEL duomenų bazės šešiose ugdymo institucijose: KTU, KU, LMAB, VDU, VGTU, VU. Parengtas leidinys „Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka“ įrašytas į Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo valstybinę programą. Dalyvauja Lietuvių nacionalinės bibliografijos kontrolinio suvestinio sąrašo Knygos lietuvių kalba 1918-1940 sudaryme. Dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programoje, prisideda rengiant biografijų žodyną „Lietuvos knygos veikėjai“, numatomą išleisti pagal Lietuvos tūkstantmečio programą iki 2009 m. Darbuotojai skaitė paskaitas dviejuose ES struktūrinių fondų projektuose: MOKOM (aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas) ir BIBLIONOVA (informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione).

Intelektinës nuosavybës teisinë apsauga Iðradimø teisinë apsauga Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo būdai: paduodant paraišką tiesiai į VPB (nacionalinis būdas), paduodant tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir išplečiant Europos patentus į Lietuvos Respubliką (Euro ir EuroPCT paraiškos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu, išradimai yra patentabilūs, jeigu jie nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikymą. Išradimais nelaikomi: • atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai; • gaminių išoriniai vaizdai;

20

• žaidimų, intelektinės ir ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos; • informacijos teikimo būdai. Patentai neišduodami už žmonių ir gyvūnų gydymo, ligų diagnozavimo ir profilaktikos būdus (išskyrus tam naudojamus įrenginius ir medžiagas), augalų ir gyvūnų veisles, biologinius (išskyrus mikrobiologinius) jų išvedimo būdus, išradimus, prieštaraujančius visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Patentinę paraišką sudaro: • prašymas išduoti patentą; • išradimo aprašymas; • vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis; • brėžiniai, jei jų reikia išradimo esmei paaiškinti; • referatas; • dokumentas, patvirtinantis sumokėtą mokestį; • pareiškimas dėl autorystės. Paraišką gali paduoti keletas juridinių ar fizinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas (patentinis patikėtinis). Šiuo atveju pareiškėjas išduoda įgaliojimą vienai patentinei paraiškai paduoti arba visoms savo patentinėms paraiškoms.

Jei patentinė paraiška atitinka formalius reikalavimus, ji skelbiama oficialiame biuletenyje praėjus 18 mėnesių nuo jos pateikimo arba prioriteto datos. Galima prašyti skelbti paraišką greičiau, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Paskelbus patentinę paraišką, pareiškėjas per tris mėnesius turi sumokėti mokestį už patento išdavimą. Sumokėjus mokestį, patentas įrašomas į patentų registrą ir skelbiamas Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje „Išradimai, dizainas, prekių ženklai“. Suinteresuoti asmenys gali susipažinti su paraiškos dokumentais ir pateikti ieškinį teisme dėl išduoto patento pripažinimo negaliojančiu. Patento galiojimo terminas 20 metų nuo paraiškos padavimo datos. Jis priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo.

Patentinė veikla Patentinė patikėtinė Aurelija Šidlauskienė K. Donelaičio g. 73-117 LT-44029 Kaunas Tel. 321330 Pagrindinės veiklos kryptys: • pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) paraiškų rengimas registruoti Valstybiniame patentų biure; • atstovavimas pareiškėjui gaunant pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos dokumentus bei ginant jo interesus nuo galimų pažeidimų; • licencinių sutarčių rengimas; • konsultacijos intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje klausimais. Statistika 2005 m. Universiteto vardu buvo pateiktos 7 patentinės paraiškos: 1. D. Truncytė, M. Gutauskas. Prietaisas tekstilės grifui nustatyti, 2005 03 18, 2005 027; 2. J. A. Virbalis, R. Šimeliūnas, D. Baltušninkas. Elektromagnetinis srauto matuoklis, 2005 06 02, 2005 055; 3. J. A. Virbalis, R .Šimeliūnas, R. Katutis. Elektromagnetinis srauto matuoklis; 4. R. Bansevičius, A. Bubulis, V .Jurėnas, L. Ragulskis. Mikrosiurblys- dozatorius, 2005 06 20, 2005 059; 5. R. Bansevičius, A. Bubulis, R. Šatkus. Optinių elementų pozicionavimo įrenginys, 2005 12 12, 2005 106; 6. K. Ragulskis, R. Jonušas, L. Ragaišis. Mechaninių autovirpesių energijos keitimo į elektros energiją būdas, 2005 12 12, 2005 115; 7. R. Bansevičius, A. Bubulis, T. Tonnison. Optinių elementų pozicionavimo įrenginys, 2005 12 12 , 2005 112 . Gauti patentai: 1. Nr. 5207, R. Bansevičius, V. Varnavičius. Įrenginio, skirto informacijai perduoti taktiliniu būdu, pavara, nr. 2003 035, prior.2003 05 12, išd. 2005 04 25; 2. Nr. 5217, R. Mikalauskas, R. Volkovas. Diržinių perdavų diržų būklės diagnostikos būdas, nr. 2003 050, prior. 2003 05 29, išd. 2005 05 25;

3. Nr. 5208, V. Ostaševičius, V. Grigaliūnas, S.Tamulevičius, R.Daukševičius. Mikroelektromechaninio jungiklio gamybos būdas, nr. 2003 036, prior. 2003 05 12, išd. 2005 04 25; 4. Nr. 5216, J. A. Virbalis, D. Baltušninkas. Elektromagnetinis srauto matuoklis, nr.2003 070, prior. 2003 07 21, išd. 2005 05 25; 5. Nr. 5267, V. Doroševas, V. Volkovas. Medžiagų uždaroje talpykloje birumo grąžinimo būdas, nr. 2003 101, prior. 2003 12 11, išd.2005 10 25; 6. Nr. 5266, V. Janickis, R. Ivanauskas, I. Ancutienė, V. J. Šukytė, N. Petrašauskienė. Polikaproamido paviršiaus modifikavimo elektrai laidžiais sluoksniais būdas, nr.2003 098, prior. 2003 11 19, išd. 2005 10 25; 7. Nr. 5294, A. Fedaravičius, E. Sližys, Z. Klimavičius, L. Patašienė. Treniruočių ginklas, nr. 2004 014, prior. 2004 02 10, išd.2005 12 27; 8. Nr. 5293, D. Truncytė, M. Gutauskas. Prietaisas tekstilės grifui nustatyti, nr. 2005 027, prior. 2005 03 18, išd. 2005 12 27; 9. Nr. 5249, V. Ostaševičius, A. Palevičius, R. Palevičius, A. Bubulis, M. Ragulskis. Mikroelektromechaninių jungiklių vizualizavimo būdas nr.2003 084, prior. 2003 09 22, išd. 2005 08 25; 10. Nr. 5248, R. Bansevičius, A. Bubulis. Ultragarsinis kateteris, nr. 2003 083, prior. 2003 09 16, išd. 2005 08 25; 11. Nr. 5243, R. Bansevičius, V. Varnavičius, K. Juzėnas. Manipuliatorius, nr.2003 064, prior. 2003 07 03, išd. 2005 07 25; 12. Nr. 5299, R. Bansevičius, A. Bubulis, M. Berba, R. Stankus. Optinių elementų pozicionavimo įrenginys nr. 2003 102, prior. 2003 12 11, išd. 2005 12 27. 2005 m. galiojo (išduoti 2004 m.) 2 patentai: 1. Nr. 5157, Kompiuterio pelė akliesiems. 2. Nr. 5159 Kompiuterio pelės tipo įvedimo-išvedimo įrenginys.

21


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

LEIDYBA Universiteto mokslininkai publikuoja daug straipsnių šalyje ir užsienyje, išleidžia monografijų, mokomosios literatūros. Universiteto leidykla „Technologija“ 2005 m. išleido 7 monografijas, 41 konferencijų pranešimų rinkinį (pastarųjų leidybą finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Vien leidyklos „Technologija” per metus išleistų mokslo leidinių apimtis sudarė per 1864 leidybinių lankų. Svarus Universiteto mokslininkų indėlis į šalies mokslo plėtotę yra mokslo žurnalų leidyba – jų leidžiama net 12. Mokslo žurnalai leidžiami didelio – A4 formato, sudėtingo dviejų skilčių maketo, dauguma – ne mažiau kaip po keturis numerius per metus. Žurnalams medžiagą teikia visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, daugėja užsienio autorių. Užsimezgė platinimo ryšiai. Beveik visų žurnalų straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse.

Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferencijų pranešimų medžiagos rinkiniai jau tapo periodiniais leidiniais ir yra referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse (pavyzdžiui, „Transport Means“ ir „Modellling and Simulation of Business Systems“ referuoja ISI Proceedings). Periodiniais leidiniais tapo konferencijų „Mechanika“, „Transporto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos fizika Baltijos šalių regione“, „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijoje“ medžiaga. Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai leidiniai „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Research Directory“, jubiliejiniai katedrų veiklos katalogai ir kt.

KTU ŽURNALŲ REFERAVIMAS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE 1. Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. A. M. Sviklas, http://www.chemija.ctf.ktu.lt./zurnalas/ch-1995-1.htm CAplus (http://www.cas.org/sent.html) 2. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 (8 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. D. Eidukas, http://www.ktu.lt/en/science/journals/frames1_3.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 3. Engineering economics = Inžinerinė ekonomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. B. Martinkus, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/frames.html IBSS International Bibliography of the Social Sciences (http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/word_docs/ Journals%20A_Z%202006.xls ) Business Source Complete (http://www.epnet.com/titleLists/bt-journals.htm) CEEOL, VINITI 4. Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba ISSN 1392-1649 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. J. K. Staniškis, http://www.apini.lt/lt/leidiniai.htm CAB Abstracts (http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&Di splayNew=Yes&PID=125 ) INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 5. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control ISSN 1392-124X (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. Šeinauskas, http://itc.ktu.lt/ INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 6. Kalbų studijos = Studies About Languages ISSN 1648-2824 (1 numeris per metus), vyr. redaktorė doc. V. Liubinienė, http://www.kalbos.lt/ MLA Modern language Association International Bibliography (http://www.mla.org/pdf/masterperiodicallist.pdf). 7. Matavimai = Measurements ISSN 1392-1223 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. P. Žilinskas, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/matav/matav.htm 8. Materials science = Medžiagotyra ISSN 1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. S. Tamulevičius, http://www.ktu.lt/en/science/journals/medz/frames1_1.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 9. Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. M. Daunys, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/frames2_3_1_1.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) COMPENDEX (http://wwww.ei.org/compendex.html) 10. Social Sciences = Socialiniai mokslai ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorė prof. P. Jucevičienė, http://www.education.ktu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=79&lang=lt Sociological Abstracts (http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c ) SocINDEX with full text (http://wwww.epnet.com/titleLists/si-complete.htm). 11. Ultragarsas = Ultrasound ISSN 1392-2114 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. J. Kažys, http://www.ktu.lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/ultra_journal INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC). 12. Viešoji politika ir administravimas ISSN1648-2603 (2 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. V. Domarkas, http://www.ktu.lt/lt/index2_3.html SocINDEX

22


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

PAGRINDINIAI 2005 M. MOKSLINËS VEIKLOS RODIKLIAI Dëstytojai ir mokslo darbuotojai Etatų struktūra Metai

2005

Dėstytojai

Mokslo darbuotojai

Profesoriai

Docentai

Lektoriai

Asistentai

Vyriaus. m. d.

Vyr. m. d.

M. d.

130,75

416,25

272,75

122,75

4,5

46,5

19,75

Iš viso

942,5

Iš viso

Moterys

28,5

99,25

Vyrai Profesorės Profesorơs 2%2% (11)

Mokslo darbuotojos 11% Mokslo darbuotojos 11%

Jaun m. d.

(54) (163)

Mokslo darbuotojai Mokslo darbuotojai 12% 12%

Docentės Docentơs 31% 31%

(85) (185)

(286)

Lektoriai ir Lektoriai ir asistentai asistentai 26% 26%

Lektorės ir Lektorơs ir asistentơs asistentės 55%

Profesoriai Profesoriai 19% 19%

(133) (301)

Docentai Docentai 43% 43%

55%

mokslo publikacijų skaičius vienam sąlyginiam darbuotojų skaičiui Straipsniai MII pagrindinių leidinių sąraše Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

3

Straipsniai kituose recenzuojamose leidiniuose

0,025

2,5 0,006 0,156

0,138

2

0,112 0,594 0,749

0,468

1,5

0,102 1

0,927

0,136 2,4

2,9

2,11

2,22

0,5 1,325

Humanitarinių mokslų

1,73

Socialinių mokslų

Fizinių mokslų

Biomedicinos mokslų

Technologijos mokslų

Iš viso Universitete

23


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

2003 –2005 m. mokslo publikacijos Leidiniuose, įtrauktuose į tarpt. duomenų bazes Padalinio pavadinimas

Leidiniuose, įrašytuose į MII pagrindinių leidinių sąrašą

Monografijos

2003 Cheminės technologijos fak.

2004

2005

1

Dizaino ir technologijų fak. Ekonomikos ir vadybos fak.

2

2

Fundamentaliųjų mokslų fak. Informatikos fak. Mechanikos ir mechatronikos fak. Socialinių mokslų fak. Statybos ir architektūros fak.

1,17

4

1

1

2,6

1

2 0,33

Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

Aplinkos inžinerijos institutas

2005

2005

2005

16,34

25,24

26,54

11,31

50,79

10,42

10

16,5

18,31

111,97

3,74

172

4,2

5,52

6,4

34,45

41,92

7,24

14,71

23,29

22,68

41,26

3

30,81

7

9,9

6,25

42,39

69,76

1

2,33

1,58

5,25

55,2

195,79

2,66

1

1

4,33

1

18,74

147,71

1

1

0,5

12,92

47,99

0,85

41,33

35,4

10,16

8,47

31,17

17,01

3

1

2004

2,14

Panevėžio instituto Technologijų fak. Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

2003

0,5

Elektros ir valdymo inžinerijos fak. Humanitarinių mokslų fak.

Kituose recenzuojamuose leidiniuoe

1

0,5

1

1,67

1,15

0,75

1

1,83

1

Biomedicininės inžinerijos institutas

1

1

7

9

0,37

0,6

1,82

8,5

Energetikos technologijų institutas Europos institutas

2,66 0,5

Gynybos technologijų institutas

0,5

Informacinių technologijų plėtros institutas

0,62

Medžiagų mokslo institutas

0,59

0,25

2

10

3,16

2,84

2,08

12,23

0,69

Metrologijos institutas

4,5

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras Prof. K. Baršausko ultragarso MI

2,13

0,5

0,25

3,36

2,91

0,33

3,01

6,07

5,62

1

0,9

4

2,06

2,8

Technologinių sistemų diagnostikos institutas Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC Skaičiuojamųjų technologijų centras Tarptautinių studijų centras Iš viso

24

11,6

17,66

7,81

0,54

1

1,5

2

0,33

0,58

1,91

7,09

4,23

56,18

81,35

99,66

341,12

1037,37

1,75


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

Moksliniø tyrimø finansavimas, tûkst. Lt Lėšų šaltiniai Asignavimai iš valstybės biudžeto: Universiteto mokslo fondas Valstybinis mokslo ir studijų fondas Kitos valstybės institucijos Ūkio subjektai Tarptautinės mokslo programos Iš viso:

2003 m.

2004 m.

2005 m.

3684,1 2031,6 2628,9 5167,8 1048,2

4456,5 2394,0 1443,2 5027,2 951,7

4940,9 2506,7 1632,4 3655,6 2215,9

14560,6

14272,6

14951,5

Kitų valstybės institucijų užsakymai 10,9% Ūkio subjektų užsakymai 24,5%

Valstybinis mokslo ir studijų fondas 16,8%

Tarptautinės mokslo programos 14,8%

Valstybės biudžetas 33%

Tarptautinių mokslo programų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai Cheminės technologijos fak. Dizaino ir technologijų fak. Ekonomikos ir vadybos fak. Elektros ir valdymo inžinerijos fak. Fundamentaliųjų mokslų fak. Informatikos fak. Mechanikos ir mechatronikos fak. Socialinių mokslų fak. Telekomunikacijų ir elektronikos fak. Aplinkos inžinerijos institutas Biomedicininės inžinerijos institutas Informacinių technologijų plėtros institutas Prof. K.Baršausko ultragarso mokslo institutas Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras Iš viso

2003 m.

2004 m.

2005 m.

52,03

140,84 2,56

331,24 1,44 2,1 105,16

7,96 49,71

30,71 7,81 240,55

42,61 5,5 415,77 180,46 39,86 135,35 119,0

131,83 7,96

1048,25

951,67

25,78 72,4 235,63 55,6

356,39 204,85 53,43 194,46 524,19 35,07 15,89 199,08 99,05 93,54 2215,89

25


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

FRAMEWORK mokslo programų lėšos, tûkst. Lt 1600 1 581,33

1400 1200 1000 800

934,26

833,93

750,13

600 400

485,24

200 0

2001

2002

2003

2004

2005

Ūkio subjektų ir valstybės institucijų finansuojami projektai, tûkst. Lt 8000 7000

7 452,3

7 2161,35

6000 5000

6 063,3

5 789,6

4000

4 699,6

3000 2000 1000 0

2001

2002

2003

2004

2005

Universitete apgintos daktaro disertacijos Mokslo kryptis

2001 KTU

2002

Kitų

2

2

03 P Chemija

8

3

09 P Informatika

Kitų

KTU

2004

Kitų KTU

5

2005

Kitų

KTU

1

1

2

5

Kitų

2

1

2

1

1

03 S

Vadyba ir administravimas

2

5

2

5

1

2

1

04 S

Ekonomika

2

4

2

3

4

1

05 S

Sociologija

2

2

2

4

1

07 S

Edukologija

4

6

1

4

4

5

3

4

3

02 T Statybos inžinerija

1

2

03 T Transporto inžinerija

2

3

04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

1

2

1

05 T Chemijos inžinerija

6

4

2

2

1

06 T Energetika ir termoinžinerija

1

1

2

1

7

07 T Informatikos inžinerija

4

5

1

08 T Medžiagų inžinerija

1

4

1

8

09 T Mechanikos inžinerija

5

4

1

4

Iš viso

1

1

01 T Elektros ir elektronikos inžinerija

10 T Matavimų inžinerija

26

KTU

02 P Fizika

2003

1

5 49

2

1

1

3 2

57

6

5

1

1

1

1

1

1

1

4

3

27

3

49

6

6

4 1

1 4

4

8

1

5

1

3 11

59

12


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

Mokslinių užsakymų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai

Cheminės technologijos fak. Dizaino ir technologijų fak. Elektros ir valdymo inžinerijos fak. Fundamentaliųjų mokslų fak. Informatikos fak. Mechanikos ir mechatronikos fak. Socialinių mokslų fak. Statybos ir architektūros fak. Telekomunikacijų ir elektronikos fak. Panevėžio instituto Technologijų fak. Aplinkos inžinerijos institutas Biomedicininės inžinerijos institutas Energetikos technologijų institutas Gynybos technologijų institutas Informacinių technologijų plėtros institutas Medžiagų mokslo institutas Metrologijos institutas Prof. K.Baršausko ultragarso MI Sintetinės chemijos institutas Technologinių sistemų diagnostikos institutas Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC Skaičiuojamųjų technologijų centras Iš viso

2003 m. LUUS LUUS (NV) (IV)

2004 m. LUUS LUUS (NV) (IV)

2005 m. LUUS LUUS (NV) (IV)

787,04 14,09 710,38

906,1 10,0 498,52 41,28 920,53 510,81

134,93

373,64

49,99

70,34

539,41 76,72 536,09 277,32 25,4 95,12 398,74

262,54

732,34 752,05 16,95 283,67 1091,19 15,35 13,75

94,07 101,0 34,63 1560,07 78,0 77,2

86,01 1068,0 31,25 385,85

154,86

79,3 271,76 16,0 93,6 35,0 5,46 72,5

204,68 124,99 67,99 30,0

17,88 322,21

22,2

87,0 94,4

10,0 107,44 286,26

108,5 17,06

22,09

26,25

10,0 110,84 345,01 16,88 86,16

86,5 30,0 52,0

89,97 14,8 10,89

36,68 294,38 878,26 11,54

75,24 112,92

3655,58

1044,01

3,0 10,63 5167,81

2284,47

1,68 5027,24

1036,07

LUUS (NV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų; LUUS (IV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

Apgintų daktaro disertacijų skaičius

Doktorantų skaičius

80 70 60 50 40 30 20 10 0

600 500 400 300 200 100 0 2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

27


28 Ơ

Š

14,1%

L

A

I

Mokslo

Š

L

D

I

0,6%

1,6%

O

N

I

A

S

Plơtros

4,7%

I

Socialinơs Kultnjros

0,8%

3,6%

Njkio

13,3%

0,8%

6,9%

Njkinơ ir kita veikla

Kvalifikacijos kơlimo kursai Tarptautinơs programos Investiciniai projektai

1,8% 1 %

1,0%

6,0%

ES struktnjriniǐ fondǐ lơšos

Bendrosios

16,0%

Studijǐ mokesþiai

Sutartys su užsienio užsakovais

11,0%

Sutartys su Lietuvos užsakovais

T

UNIVERSITETO FINANSINƠ VEIKLA 2005 M.

1,9%

Studijø

I

A

Kitos tikslinơs lơš os Tikslinơs lơš os iš ŠMM VMSF

Š

18,1%

Ǐ

51,1%

45,7%

Valstybơs biudžeto asignavimai

L

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Dalyvavimas Europos Komisijos moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

6-osios bendrosios programos projektai 002205, Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra (E-LEGI)

Italija, Prancūzija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Vokietija, Graikija

2004–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių tinklų katedra, doc. K. Baniulis

015704, Europos mikro- ir nanosistemų srityje dirbančių institucijų tinklo kūrimas siekiant integruoti naująsias šalis nares ir kandidates į Europos mokslinių tyrimų erdvę (MINOS-EURONET)

Rumunija, Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Turkija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Austrija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

027168, Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)

Austrija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Lenkija, Turkija, Estija, Čekija

2005–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, doc. D. Rutkauskienė

511082, Multigigabitinės spartos Europos akademinis tinklas (GN2)

Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Danija, Lenkija, Malta, Airija, Vokietija, Bulgarija, Austrija, Šveicarija, Belgija, Turkija, Liuksemburgas, Graikija, Ispanija, Estija, Čekija, Kipras, Slovakija, Slovėnija, Rusijos Federacija, Rumunija, Portugalija, Latvija, Italija, Izraelis, Vengrija, Kroatija

2004–2008

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

NMP2-CT-2004-505657, Miniatiūrizuoti ultragarsiniai plonų aktyviųjų sluoksnių principu veikiantys akustiniai, optiniai ir robotų technikos prietaisai (MINUET)

Danija, Slovėnija, Šveicarija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Čekija, Vokietija

2005–2007

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

NMP2-CT-2005-516993, Nukreiptųjų ultragarso bangų tikrinimo technologijos, skirtos platformų būklei stebėti jūroje, sukūrimas (OPCOM)

Jungtinė Karalystė, Portugalija, Čekija, Graikija, Norvegija, Danija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

NMP4-CT-2005-013968, Nanodalelių poveikio žmogaus sveikatai bei aplinkai supratimo gerinimas (IMPART)

Jungtinė Karalystė, Ispanija, Airija, Belgija, Vokietija, Rumunija, Slovėnija, Latvija, Izraelis, Šveicarija, Graikija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

FOOD-CT-2004-513988, Besiplečiančios Europos Sąjungos cheminės maisto saugos tinklas (SAFEFOODNET)

Italija, Danija, Vokietija, Bulgarija, Vengrija, Čekija, Rumunija, Slovakija, Lenkija, Latvija, Turkija, Estija, Kipras, Slovėnija, Malta, Belgija

2005–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

GOCE-003956, Nauji integruoto cheminių medžiagų rizikos vertinimo metodai Europoje (NOMIRACLE)

Danija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, 2004–2009 Nyderlandai, Italija, Čekija, Lenkija, Portugalija, Belgija, Austrija, Suomija, Šveicarija, Švedija, Ispanija, Bulgarija, Prancūzija

ETI-CT-2005-023438, Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)

Lenkija, Prancūzija, Slovakija, Latvija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietija

2005–2008

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros sistemų katedra, prof. P. Balčiūnas

29


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

CIT2-CT-2004-505791, Dalyvavimu grįstas valdymas ir institucinės inovacijos (PAGANINI)

Austrija, Vokietija, Suomija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Graikija, Danija

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Sociologijos katedra, prof. L. Rinkevičius,

COOP-CT-2003-508486, Didelių naftos bei cheminių produktų talpyklų būsenos stebėsena, neišvalant šių talpyklų ir taikant ultragarsinių bangolaidinių bangų tomografiją (TANK INSPECT)

Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Prancūzija

2004–2006

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2003-508613, Gamybos linijoje veikiančios spausdintinių elektroninių plokščių visapusiškos kokybės kontrolės sistemos sukūrimas (MICROSCAN)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Airija

2004–2006

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2004-512912, Naujas išmetimo dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT)

Lietuva, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Italija, Suomija, Ispanija

2004–2006

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, dr. M. Jakubčionis

COLL-CT-2005-516405, Inžinerinių konstrukcijų būsenos stebėjimas dideliu atstumu taikant ultragarsą (LRUCM)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Italija, Bulgarija, Ukraina, Čekija, Graikija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

INCO-CT-2004-510470, Mikro- ir nanotechnologijų atėjimas į Rytų Europą bendradarbiaujant tinkle (MINAEAST-NET)

Rumunija, Vengrija, Slovėnija, Bulgarija, Lietuva, Turkija, Slovakija, Graikija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija

2004–2006

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

INCO-CT-2004-003356, Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas (LIT-FQSN)

Lietuva, Italija, Švedija

2004–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

TREN-05-FP6TRS07.42769/513567, Europos geležinkelių sistemos pokyčių įgyvendinimas (REORIENT)

Norvegija, Ispanija, Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Italija, JAV, Suomija, Vengrija, Lenkija, Švedija, Rusija, Austrija, Graikija, Belgija

2005–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis

5-osios bendrosios programos projektai

30

IST-2000-26417, GEANT tinklas (GN1)

Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Čekija, Vengrija, Izraelis, Ispanija, Lenkija, Rumunija, Austrija, Slovakija, Bulgarija, Liuksemburgas, Kipras, Danija, Graikija, Airija, Portugalija, Slovėnija, Latvija, Šveicarija, Italija, Vokietija

2000–2005

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

IST-2000-30193, Sistemų viename kristale projektavimo tyrimas ir apmokymas (REASON)

Lenkija, Estija, Rusijos Federacija, Vengrija, Slovakija, Rumunija, Vokietija, Belgija, Prancūzija, Nyderlandai, Bulgarija, Ukraina, Baltarusija, Čekija, Slovėnija, Latvija, Jungtinė Karalystė

2002–2005

Informacinių technologijų plėtros institutas, prof. R. Šeinauskas

2001–2005

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius,

IST-2001-32240, Protingo interaktyviojo lytėjimo interfeiso grafiniame displėjuje sukūrimas regos neįgaliesiems (ITACTI)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

G1MA-CT-2002-04041, Subalansuota pramonės plėtra – Aplinkos inžinerijos instituto kompetencijos stiprinimas (SIDAPINI)

Trukmė

Padalinys, vadovas

2003–2005

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

G4ST-CT-2002-50288, Šiuolaikinės sistemos aviacinių kompozicinių medžiagų neardomiesiems bandymams (NANOSCAN)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Prancūzija, Švedija

2003–2005

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

G5RT-CT-2001-05024, Poliškoji elektrokeramika (POLECER)

Danija, Norvegija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Latvija, Ispanija, Slovėnija, Vokietija, Rumunija, Lenkija, Šveicarija, Švedija, Nyderlandai, Suomija, Airija

2001–2006

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

EVK4-CT-2002-0008, Gyvavimo ciklo vertinimo priemonių naudojimas kompleksinėje greitai augančios ekonomikos miestų ir regionų atliekų tvarkymo strategijoje (LCA-IWM)

Vokietija, Ispanija, Austrija, Graikija, Nyderlandai, Lenkija, Slovakija

2002–2005

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. G. Denafas

QLG3-CT-2002-01160, Smegenų stebėsena taikant informacines technologijas: atvira internetinė transnacionalinė infrastruktūra smegenų sužeidimų gydymo technologijoms įvertinti (BRAIN IT)

Jungtinė Karalystė, Švedija, Ispanija, Lietuva, Vokietija, Belgija, Danija, Italija, Nyderlandai, Šveicarija, Čekija, Rumunija, Prancūzija, JAV

2002–2005

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, prof. A. Ragauskas

EUREKA programos projektai E!2402, Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN)

Suomija, Vokietija, Švedija, Lenkija, Ispanija, Austrija, Vengrija, Slovėnija, Belgija, Graikija, Šveicarija

2000–2005

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

E!2727, Pažangiausio krovinių transporto koridoriaus Europoje kūrimas (LOGCHAIN POLCORRIDOR)

Vengrija, Lietuva, Suomija, Lenkija, Graikija, Čekija, Švedija

2004–2005

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis

2003–2005 E!2962, Biosorbcinė galutinio nuotekų valymo sistema su stebėsenos įranga (EUROENVIRON BIOSORB-TOX)

Švedija

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. V. Račys

E!3242, Interaktyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (MULTIMEDIA TESTVIL II)

Graikija, Švedija

2004–2007

Informacinių technologijų plėtros institutas, G. Cibulskis

E!3473, Internetinio informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtravimo ir turinio formavimo technologiją (ITEUROPE)

Suomija, Danija, Nyderlandai

2005–2006

Informatikos fakultetas, Informacijos sistemų katedra, doc. R. Butleris

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST programos veiklos

32

COST A17, Mažos ir vidutinės įmonės ekonominė plėtra ir regioninė konvergencija Europoje

Ispanija, Austrija, Danija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Slovakija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2000–2005

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

COST A19, Vaikų gerovė

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Airija, Izraelis, Italija, Malta, Norvegija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2003–2006

Panevėžio institutas, Vadybos ir administravimo fakultetas, doc. A. Valackienė

COST B21, Fiziologinis magnetinio rezonanso (MR) vaizdų formavimosi modeliavimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2004–2007

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

COST D19, Cheminis funkcionalumas, būdingas nanometriniam lygmeniui

Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2004–2005

Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės chemijos katedra, doc. E. Valatka

COST D32, Chemija didelės energijos mikroaplinkose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis

COST 277, Netiesinis kalbos signalų apdorojimas

Austrija, Belgija, Čekija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2003–2005

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. A. Rudžionis

COST 278, Sąveika šnekamąja kalba telekomunikacijose

Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2001–2005

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. A. Rudžionis

COST 350, Integruotas eismo ir transporto infrastruktūros poveikių aplinkai vertinimas

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija, Suomija, Šveicarija, Vengrija

2002–2005

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L.Kliučininkas

COST 527, Plazminiai polimerai ir susijusios medžiagos

Austrija, Ispanija, Čekija, Prancūzija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Turkija, Vokietija, Italija, Belgija

2001–2005

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Fizikos katedra, prof. S. Tamulevičius

COST 847, Tekstilės kokybė ir biotechnologija

Austrija, Belgija, Danija, Bulgarija, Lenkija, Čekijos Respublika, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija,

2000–2005

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Slovėnija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija COST 921, Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui

Airija, Danija, Prancūzija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Nyderlandai, Italija, Suomija, Švedija, Vokietija, Ispanija, Graikija, Šveicarija

2002–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

COST 926, Naujų technologijų įtaka bioaktyviųjų augalų junginių naudingoms savybėms sveikatai ir saugai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2004–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

COST 927, Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija

2004–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

2005–2006

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

eContent programos projektai EDC11227 EUWAS / 29145, Pagalba Europos atliekų sektoriui (EUWAS)

Vokietija, Estija, Lietuva, Lenkija, Latvija

INTERREG III programos projektai Baltijos universitetų forumas urbanistikos klausimais (BUUF)

Švedija, Suomija, Vokietija, Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva, Rusija, Baltarusija

2003–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

Principai, priemonės ir sistemos teritoriniam vandens išteklių valdymui (WATERSKETCH)

Suomija, Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva

2004–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

Ryšių kūrimas Baltijos jūros regione (CBSR)

Norvegija, Danija, Švedija, Vokietija, Estija, Latvija, Suomija

2002–2005

Socialinių mokslų fakultetas, Biznio kompetencijos centras, G. Dapkus

Ryšių kūrimas Baltijos jūros regione + (CBSR+)

Norvegija, Danija, Švedija, Vokietija, Estija, Latvija, Suomija

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Biznio kompetencijos centras, G. Dapkus

Regioninis bendradarbiavimas atliekų vadyboje (RECO)

Švedija, Latvija, Rusija, Lenkija, Suomija, Lietuva, Baltarusija, Vokietija, Estija

2005–2008

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Ateities regioninės sveikatos apsaugos tinklas (Future Health)

Suomija, Danija, Estija, Graikija, Latvija, Švedija, Kipras, Vokietija

2004–2006

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

33


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

2005 m. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama mokslo tyrimams Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

COST A17 Mažų ir vidutinių įmonių ekonominė plėtra ir regioninė konvergencija Europoje

2000–2005

Doc. R. Gatautis

COST A19 Savarankiškas profesijos pasirinkimo tyrimas, taikant pažangias technologijas

2003–2006

Doc. A. Valackienė

COST 278. Telekomunikacinė sąveika šnekamosios kalbos pagrindu

2000–2005

Vyr. m. d. A. Rudžionis

COST D32 Chemija didelės energijos aplinkose

2005–2009

Prof. A. Žemaitaitis

COST 927 Termiškai apdorotų maisto produktų galima įtaka sveikatai

2004–2009

Prof. D. T. Ramonaitytė

COST 926 Naujų technologijų įtaka bioaktyviųjų augalų junginių naudai ir saugai

2004–2008

Dr. A. Pukalskas

E!2402 Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN)

2000–2005

Prof. R. Virvilaitė

E PolCorridor – pažangiausio krovinių transporto koridoriaus Europoje kūrimas

2002–2006

Doc. J. Banytė

E!3473 Internetinio ir informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtracijos ir turinio formavimo technologiją

2005–2007

doc. R. Butleriss

E!3242 Interaktyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (TESTVIL II)

2004–2007

Doc. D. Rutkauskienė

E! 2962 Biosorbcinė sistema su monitoringo įranga galutiniam nuotekų šalinimui

2003–2006

Doc. V. Račys

Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai

2003–2006

Doc. R. Plėštys

Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas

2003–2006

Prof. S. Kaušinis

Žmogaus sveikatinimo aukštosios technologijos ir įranga

2003–2005

Prof. V. Ostaševičius

Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga

2003–2006

Prof. E. Kazanavičius

Audinių paketų balistinio poveikio modeliavimo metodų sukūrimas ir balistinio atsparumo modifikavimas

2003–2004

Dr. A. Abraitienė (LTI) Prof. R. Barauskas

Brandaus programų kūrimo proceso įdiegimo metodikos ir instrumentinių priemonių sukūrimas

2003–2005

Dr. A. Mitašiūnas (VU) Doc. E. Karčiauskas

Kraniospinalinio mechaninio slankumo inovacinių neinvazinių ultragarsinių aukštųjų stebėsenos technologijų plėtra

2005

Prof. A. Ragauskas

Imitacinių modelių panaudojimas sprendimams priimti verslo sistemose realiu laiku

2005

Prof. H. Pranevičius

Naujų mikroreljefo formavimo technologijų tobulinimas ir diegimas

2005

Prof. S. Tamulevičius

Mokslo tyrimai, vykdomi pagal tarpvalstybinius susitarimus

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai

Parama fondo inicijuotoms aktualioms valstybei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei pagal Europos mokslų fondo tyrimų tematikas programoms Lietuvos mokslo ir studijų informacijos poreikių tenkinimas mokslinių tyrimų plėtrai pritaikant visatekstes duomenų bazes

34

2004–2005

Doc. P. Žiliukas


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai Augalinės kilmės funkciniai ingredientai ir maisto priedai maisto saugai ir kokybei (FUINMAKOSA)

2003–2006

Prof. R. Venskutonis

Piliečių dalyvavimo žinių ir besimokančio miesto kūrime aktyvinimas plėtojant jų novacinę kultūrą (ŽINOVA)

2003–2006

Prof. P. Jucevičienė

Funkcinės nanostruktūros ir molekuliniai mechanizmai (FUNNANO)

2003–2006

Prof. V. Snitka

Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas (MODELITA)

2003–2006

Prof. F. Ivanauskas (VU) Prof. R. Barauskas

Informacinės technologijos žmogaus sveikatai – klinikinių sprendimų palaikymas (e. sveikata) (IT-SVEIKATA))

2003–2006

Prof. A. Paunksnis (KMU) Prof. A. Lukoševičius

Organinių puslaidininkių su reaktyviomis funkcinėmis grupėmis sintezė

2005

Prof. J. V. Gražulevičius

Dozių modeliavimas spindulinėje diagnostikoje

2005

Doc. D. Adlienė

Labai panašių gerklų susirgimus fiksuojančių spalvotų vaizdų analizės metodai

2005

Prof. A. Verikas

Žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos neinvazinės realaus laiko stebėsenos technologijos tyrimas

2005

Prof. A. Ragauskas

Kompiuterizuotas piktžolių sėklų charakteristikų nustatymas dirvožemio mėginiuose

2005

Dr. J. Punienė

Kuro elemento kietakūnio elektrolito nusodinimas elektroniniu garinimu

2005

Prof. J. Dudonis

Mikromontuojamų talpinių ultragarso keitiklių sandaros optimizavimas

2005

Dr. D. Viržonis

Trumpųjų kineskopų eksploatacinių parametrų ir jų pokyčių vertinimo metodika ir prognozavimas

2005

Doc. A. Dumčius

Algebrinio e. parašo schema (AEPS) savybių tyrimas

2004–2005

Doc. E. Sakalauskas

Poli(arilen-difeniletrakarboksirūgšties diamidų) sintezės technologijos ir eksperimentinės įrangos sukūrimas

2005

Prof. A. Žemaitaitis

Poli(fenil-ko-oksidifenil-difeniltetrakarboksirūgšties diamidų) sintezė, imidizacija ir plėvelių savybės

2005

Dr. R. Klimavičiūtė

Trikotažo dažyklos nuotekų valymas ir antrinis naudojimas

2005

Prof. A. Žemaitaitis

Mokslininkų vykdomi tiriamieji darbai

Darbai, vykdomi įmonių užsakymu

35


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 m. ATASKAITA

APDOVANOJIMAI Universiteto mokslininkų pripažinimą vėl apvainikavo nacionalinė mokslo premija technologijos mokslų srityje. 2005 m. ją pelnė prof. Bronius Bakšys, prof. Algimantas Fedaravičius ir prof. Minvydas Kazys Ragulskis už darbų ciklą „Vibracinių ir smūginių sistemų tyrimai ir taikymai“ (1994–2004 m.). Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija 2005–2006 m. paskirta prof. Arminui Ragauskui, 2006–2007 m. – doc. Dariui Kučinskui. 2005 m. Lietuvos mokslų akademija Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) premiją paskyrė prof. Mykolui Dauniui už keturių monografijų ciklą „Mažaciklio suirimo mechanika ir ciklinis konstrukcijų stiprumas ir ilgaamžiškumas“. Taip pat paskirti 2005 m. MA pagyrimo raštai ir premijos: • MA premija už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus paskirta doktorantams Martynui Starevičiui ir Renatui Karalevičiui už darbą „Eksperimentinio hibridinio automobilio transmisijos ir kėbulo laikančiosios konstrukcijos kūrimas“; • MA pagyrimo raštas paskirtas jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso dalyvei dr. Linai Vaškelienei už darbą „Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis“; • MA pagyrimo raštas paskirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviui magistrantui Ovidijui Putnynui už darbą „Eksperimentinio hibridinio automobilio išorinių kėbulo panelių projektavimas ir gamybos technologija naudojant kompozicines medžiagas“ (darbo vadovas prof. J. Sapragonas). Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto jaunuosius mokslininkus ir doktorantus. Aktyviausiųjų 2005 m. jaunųjų mokslininkų konkurse 1-ąją vietą užėmė lektorius Saulius Grigalevičius, 2-ąją – doc. Virginija Daukantienė, 3-iąją – vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius. Aktyviausiųjų 2005 m. doktorantų konkurse 1-ąją vietą užėmė Tadas Malinauskas, 2-ąją – Brigita Abakevičienė, 3-iąją – Jurgita Čyvienė.

36


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

2005 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai

2005 m. Lietuvos mokslo premijos fizinių ir technologijos mokslų srityse laureatai: prof. habil. dr. B. Bakšys, prof. habil. dr. A. Fedaravičius, prof. habil. dr. M. K. Ragulskis

2006 m. valstybės stipendininkai

Telekomunikacijų katedros prof. Arminas Ragauskas

Garso ir vaizdo menų technologijos katedros doc. dr. Darius Kučinskas

37


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2005 M. ATASKAITA

2005 m. aktyviausių universiteto mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai Aktyviausieji jaunieji mokslininkai:

Organinės technologijos katedros vyr. m. d. dr. Saulius Grigalevičius

Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros doc. Virginija Daukantienė

Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius

Fizikos katedros doktorantė Brigita Abakevičienė

Fizikos katedros doktorantė Jurgita Čivienė

Aktyviausieji doktorantai:

Organinės chemijos katedros doktorantas Tadas Malinauskas

38


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius Tel.: 300151, 451501 Faks. 451582 E. p. dekctf@adm.ktu.lt

Raštinės personalas: vyriaus. administratorė Sandra Balčiūnaitė, vyr. administratorės Angelė Augustauskienė, Audronė Levinskienė, administratorė Nijolė Lukoševičienė, programuotoja Elena Kvedarienė. Fakultetas įkurtas 1947 m. Pagrindines pareigas fakultete turi 148 darbuotojai, iš jų 90 mokslininkų: 10 habilituotų daktarų, 80 daktarų.

Katedros Bendrosios chemijos Fizikinës chemijos Inþinerinës ekologijos Maisto produktø technologijos Neorganinës chemijos Organinës chemijos Organinës technologijos Silikatø technologijos Pagrindinës tyrimø kryptys Polimerinių medžiagų chemija ir cheminė technologija Maisto produktų chemija ir technologija Silikatų cheminė technologija Azotingųjų heterociklinių junginių chemija V, VI, VII A grupių nemetalų chemija, puslaidininkinių kompozitų technologija Aplinkosaugos technologijos Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas Sorbcinių, katalizinių, elektrocheminių ir fotocheminių procesų teorija ir technologija Trąšų cheminė technologija

39


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Chemija ir cheminė technologija, 2005 m. balandžio 21, 22 d. 2. Chemija mokykloje, 2005 m. kovo 22 d. 3. Silikatų technologija (2-oji Baltijos šalių konferencija, skirta Silikatų technologijos katedros 65-mečiui), 2005 m. gegužės 12–14 d. Mokslo leidiniai 1. Organinė chemija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 72 p. 2. Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 108 p. 3. Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 96 p. 4. Chemija mokykloje-2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 76 p. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose 1. FRAMEWORK 5 projektas EVK4-CT-2002-00087 „Gyvavimo ciklo vertinimo priemonių naudojimas kompleksinėje greitai augančios ekonomikos miestų ir regionų atliekų tvarkymo strategijoje (LCA-IWM)“ (G. Denafas). 2. FRAMEWORK 6 projektas INCO-CT-2004-003356 „Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas (LITFQSN)“ (P. R. Venskutonis). 3. FRAMEWORK 6 projektas FOOD-CT-2004-513988 „Besiplečiančios Europos Sąjungos cheminės maisto saugos tinklas (SAFE FOODNET)“ (P. R. Venskutonis). 4. EUREKA projektas E!2962 „Biosorbcinė galutinio nuotekų valymo sistema su stebėsenos įranga“ (V. Račys). 5. COST 350 veikla „Integruota eismo ir transporto infrastruktūros poveikių aplinkai vertinimo sistema“ (L. Kliučininkas). 6. COST 921 veikla „Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui“ (P. R. Venskutonis). 7. COST 847 veikla. „Tekstilės kokybė ir biotechnologija“ (A. Žemaitaitis). 8. COST 926 veikla „Naujų technologijų įtaka bioaktyviųjų augalų junginių sveikatai ir saugai naudingoms savybėms“ (P. R. Venskutonis). 9. COST 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“ (P. R. Venskutonis). 10. COST D19 veikla. „Cheminis funkcionalumas, būdingas nanometriniam lygmeniui“ (E. Valatka). 11. COST D32 veikla „Chemija didelės energijos mikroaplinkoje“ (A. Žemaitaitis). 12. Lietuvos ir Vokietijos programos projektas „Nanostruktūrintų bioselektyvių sorbentų, skirtų afininei chromatografijai, sintezė“ (J. Liesienė). 13. NordForsk projektas „Pieno komponentų kokybės ir sveikatingumo aspektai“ (D. Leskauskaitė). 14. Nordisk Energiforskning projektas „Šiaurės šalių CO2 sekvestracija (NoCO2)“ (G. Denafas). 15. NordForsk projektas „Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai“ (P. R. Venskutonis).

40

16. Latvijos, Lietuvos ir Taivano programos projektas „Elektroaktyvių kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas“ (J. V. Gražulevičius). 17. Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas „Naujos funkcinės medžiagos optoelektroniniams prietaisams ir fluorescuojantiems jutikliams“ (J. V. Gražulevičius). 18. INTERREG III B projektas „Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)“ (L. Kliučininkas). 19. INTERREG III B projektas „Baltijos universitetų forumas urbanistikos klausimais (BUUF)“ (L. Kliučininkas). 20. NordForsk projektas „Maisto ir biošaltinių fermentų technologija“ ( G. Juodeikienė). 21. Lietuvos ir Ukrainos programos projektas „Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos“ (J. V. Gražulevičius). Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: dr. Helena Vasques (Lisabonos inžinerijos institutas, Portugalija) (SOCRATES/ ERASMUS dėstytojų mainų programa); dr. Krzysztof Smiechowsky (Radomo technikos universitetas, Lenkija) (SOCRATES/ERASMUS dėstytojų mainų programa); prof. Richard Marshall (Londono universitetas, Anglija) (SOCRATES/ERASMUS dėstytojų mainų programa). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, šalies ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Janickis – Lietuvos MA narys korespondentas, Tarptautinės kristalografų sąjungos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. Z. J. Beresnevičius – žurnalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir „Material Science and Applied Chemistry“ redakcinių kolegijų narys. Prof. A. Šačkus – Lietuvos MA narys ekspertas, Tarptautinės heterociklinių junginių chemijos draugijos (LSHC) narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. V. Gražulevičius – žurnalų „Environmental and Chemical Physics“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. G. Juodeikienė – Tarptautinės grūdų ir grūdų produktų asociacijos narė, žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narė. Doc. J. Musnickas – Amerikos chemikų odininkų asociacijos narys, Avių augintojų asociacijos viceprezidentas. Doc. L. Kliučininkas – žurnalo „Environmental Science and Management Studies“ redakcinės kolegijos narys. Prof. P. R. Venskutonis – Lietuvos maisto mokslo ir technologijos asociacijos sekretorius, Tarptautinės maisto mokslo ir technologijos asociacijos (IUFoST) ir Europos maisto mokslo ir technologijos federacijos oficialusis Lietuvos atstovas, JAV maisto technologų instituto (IFT) narys, Lietuvos atstovas ES 6-osios bendrosios programos 5 prioriteto „Maisto kokybė ir sauga“ komitete, žurnalų „European Journal of Lipid Science and Technology“ ir „Acta Alimentaria“ redakcinių kolegijų narys.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Doc. J. Liesienė – Tarptautinės biotechnologų draugijos narė.

Prof. A. Šulčius – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 17 (Dangos) narys.

Prof. A. Žemaitaitis – žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narys.

Doc. R. Klimavičiūtė – Nacionalinio akreditacijos biuro technikos ekspertė.

Dr. J. Kiverienė – žurnalo „Cheminė technologija“ atsakingoji sekretorė.

Prof. V. Mickevičius – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

Prof. A. M. Sviklas – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiasis redaktorius, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas.

Bendrosios chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algirdas Šulčius, tel.: 300175, 456301 Katedra įkurta 1964 m. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – techninė elektrochemija – mangano ir jo lydinių dangų elektrolitinis nusodinimas ir jų savybių tyrimas. Už anksčiau atliktus mokslinius darbus katedrai buvo suteikta 17 tuometinės TSRS autorystės liudijimų ir 3 užsienio (Anglijos, Vokietijos ir Italijos) patentai. Mangano dangų technologija panaudota Donbaso šachtų įrenginių apsaugai nuo korozijos. Sprendžiamos metalų korozijos ir saugos, kai kurių gamybos atliekų kenksmingumo šalinimo ir utilizavimo problemos, atliekami polimerinių medžiagų metalizavimo tyrimai (gautas vienas Lietuvos patentas).

Darbuotojai Profesorius dr. Algirdas Šulčius Docentai: dr. Stanislovas Grevys, dr. Egidijus Griškonis, dr. Angelė Jezerskaitė, dr. Kristina Kantminienė, dr. Rozalija Navickienė, dr. Rimtautas Rumša, dr. Virgilijus Valeika Lektorė dr. Edita Paluckienė Doktorantė Rasa Alaburdaitė Laboratorijos vedėja Gražina Smirnovienė Vyr. laborantės: Sigita Plepienė, Vida Simniškienė Vyr. technikas Virginijus Gailiūnas Technikas Eugenijus Puodžiukaitis Administratorė Rasa Alaburdaitė

Tiriamoji bazė Elektrocheminių tyrimų laboratorija. Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. Šulčius 2005 10 05, 06 dalyvavo konferencijoje Latvijos universitete Rygoje. Doc. V. Valeika 2005 03 09–12 dalyvavo konferencijoje Ukrainoje, Nacionaliniame technologijų ir dizaino universitete.

Mokslo grupë - Techniniø elektrochemijos problemø Vadovas – prof. A. Šulčius, tel.: 456301, 300175, e. p. algirdas.sulcius@ktu.lt Dr. S. Grevys, dr. R. Navickienė, dr. R. Rumša, dr. E. Paluckienė, dr. E. Griškonis. Sprendžiamos metalų korozijos ir saugos, kai kurių gamybos atliekų detoksikacijos ir utilizavimo problemos, atliekami polimerinių medžiagų ir audinių metalizavimo tyrimai. Selenatų įtaka Zn-Mn lydinio elektrolitiniam nusodinimui: mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. A. Šulčius. Na2SeO4, kaip ir (NH4)2SeO4, priedas sulfatiniamecitratiniame elektrolite (SCE), esant mažiems katodinės srovės tankiams, padidina katodo poliarizaciją ir šiek tiek sumažina Zn2+ jonų ribinę išsikrovimo srovę. Pakeitus SCE (NH4)2SeO4 priedą Na2SeO4 priedu, tiriamų srovės

tankių intervale smarkiai sumažėja Mn masės dalis ZnMn lydinio dangoje. Padidinus abiejų priedų – Na2SeO4 ir (NH4)2SeO4 – koncentracijas SCE nuo 0,5 iki 2,0 g/dm3, padidėja Mn masės dalis lydinio dangoje, nusodintoje, kai srovės tankis 100 mA/cm2. Prailginus elektrolizės trukmę, bendroji Se masės dalis Zn-Mn lydinyje sumažėja. Bendroji Se koncentracija Zn-Mn dangoje (1,8μm storio), gautoje, kai SCE yra 0,5 g/l (NH4)2SeO4 priedo (srovės tankis 100 A/cm2), po vienos elektrolizės minutės, buvo 10,5 %. O kai elektrolizės trukmė yra 12 min (vidutinis dangos storis 21,4 μm), Se koncentracija tesiekė 1,1 %. Zn-Mn lydinio dangos, nusodintos iš SCE, su (NH4)2SeO4 sudaro „žiedinio kopūsto“ kristalitų klasterius, kurių dydžiai truputį mažėja didėjant katodinės srovės tankiui. Kai SCE

41


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS yra Na2SeO4 priedas, Zn-Mn lydinio dangų morfologija kinta nuo nelabai kompaktiškų (katodinės srovės tankis 50 mA/cm2) link kompaktiškesnių globulės pavidalo kristalitų (srovės tankis 100 mA/cm2, τ = 12 min ir 150 mA/cm2). Dangoje, vandenilio burbuliukų išsiskyrimo vietose, taip pat matyti skylutės. Tirtas polipropileno (PP) sierinimas tiokarbamido tirpalu su oksidatoriumi. Apdorojant PP bandinius tiokarbamido su oksidatoriumi tirpale, susidariusi

elementinė siera difunduoja į plėvelę. Sierintų bandinių analizei taikyti gravimetrinis, turbidimetrinis, terminis, IR ir UV spektroskopijos metodai. Nustatyta, kad, didinant tiokarbamido koncentraciją, ilginant sierinimo trukmę ir didinant tirpalų temperatūrą, didėja difundavusios sieros kiekis PP plėvelėje ir UV spektrogramų intensyvumas. IR spektrų analizė rodo, kad į PP plėvelę difunduoja NH, NH2 ir S-S grupės.

Kiti tyrimai Ekologiškai švarių, efektyvių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir kompleksinis tyrimas: VMSF remiamas kompleksinis tyrimo darbas / Doc. V. Valeika (kartu su Organinės technologijos katedros ir Šiaulių universiteto bendradarbiais). Elektrocheminių generatorių bandomųjų pavyzdžių sukūrimas ir tyrimas: galimybių studija. Vykdoma kartu su Atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų centru ir Medžiagų mokslo institutu (doc. S. Grevys, doc. E. Griškonis ir lektorė E. Paluckienė).

Chindolino hidroksialkilinių ir 3,4-dimetoksianilino darinių sintezė ir gautų junginių savybės: mokslinio tyrimo darbas / Doc. K. Kantminienė (kartu su Organinės chemijos katedros bendradarbiais). Tęsiami darbai N-(3,4-alkilendioksi- ir 3,4-dialkoksifenil)β-alaninų ir jų heterociklinių darinių sintezės ir tyrimų srityse.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

42

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Griškonis, Egidijus; Šulčius, Algirdas. Influence of selenates on the electrodeposition of zinc-manganese alloy // Bulletin of Electrochemistry. ISSN 02561654. 2005, Vol. 21, no. 12. p. 561-570. [ISI Web of Science]. Danilevičius, Almantas; Grevys, Stanislovas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gražulevičienė, Violeta. Preparation of CuxS coatings on polyethylene foils by thiourea and Cu (I-II) salt solutions // Acta Chimica Slovenica. ISSN 1318-0207. 2005, Vol. 52, no. 3. p. 303-308. [ISI Web of Science]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Širvaitytė, Justa; Pečiulytė, Laura; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta. Investigation of the possibilities of using peracetic acid for pelt deliming // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 64-69. Janickis, Vitalijus; Grevys, Stanislovas. Aukštųjų politionato rūgščių susidarymo ir skilimo vandens tirpale kinetika // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 95-100. Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta; Beleška, Kęstutis; Valeika, Virgilijus; Kolodzeiskis, Vytautas. Bekalkio chrominio pusgaminio šlapiosios apdailos ypatumai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 54-60. [Chemical Abstract Service(CAS)]. Janikowska, G; Wardas, W; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Kantminienė, Kristina; Rutkauskas, Kęstutis; Jakubowska, D. Influence of selected newly synthesized chemical compounds on growth Chlorella vulgaris culture // Annals of the Polish Chemical Society. Year 2005. Vol. 2. Warszawa: The Polish

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Chemical Society, 2005. ISBN 83-89936-12-7. p. 147-151. Шульчюс, Альгирдас. Химическое образование в Литве: школа-университет // Kīmijas izglītība skolā - 2005: konferences rakstu krājums, 2005. gada 6. oktobris. Riga: Latvijas Universitāte, 2005. ISBN 9984-783-11-1. p. 121-124. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties įtaka kalio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 35-37. Alaburdaitė, Rasa; Grevys, Stanislovas; Paluckienė, Edita. Polipropileno sierinimo tiokarbamidu tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 46-47. Griškonis, Egidijus; Šulčius, Algirdas. Sulfatinioamonio citratinio elektrolito, skirto Zn-Mn lydinio dangų elektrolitiniam nusodinimui, tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 48. Grevys, Stanislovas; Griškonis, Egidijus; Paluckienė, Edita; Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas. Membranų regeneruojamiems elektros energijos kaupikliams tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 92-94. Šulčius, Algirdas. Mokykime su šypsena // Chemija mokykloje-2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-820-1. p. 4-7.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Fizikinës chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel.: 300168, 457070, e. p. saulius.kitrys@ktu.lt Katedra įkurta 1926 m. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Ilgus metus katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J.Janickis, turėjęs didelę įtaką mokslo krypčių formavimui. Svarbiausios katedros mokslinės veiklos sritys buvo seleno ir sieros junginių tyrimai ir mangano elektrochemija. Svarbią vietą mokslinėje veikloje užėmė bandymai metalų selenidus gauti elektrolizės būdu plonų sluoksnių pavidalu. Šiuo metu atliekami sorbcinių, katalizinių, elektrocheminių ir fotocheminių procesų teoriniai ir technologiniai tyrimai, naudojant metalų oksidus, bei trąšų cheminės technologijos tyrimai.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Alfredas Martynas Sviklas Docentai: dr. Irena Ancutienė, dr. Nijolė Dukštienė, dr. Saulius Kitrys, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Gailutė Ulozienė, dr. Eugenijus Valatka Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė Mokslo darbuotoja dr. Gitana Dabrilaitė Doktorantai: Marius Brazlauskas, Žygimantas Kulėšius, Lina Tatariškinaitė, Ina Trošina Vyr. laborantai: Vytautas Juodagalvis, Genė Nakienė, Jolita Sruogaitė Inžinieriai: Marius Brazlauskas, Žygimantas Kulėšius Aukštos kvalifikacijos darbininkas Algimantas Viktoras Nakas Tiriamoji bazė Fizikinės chemijos mokslinių tyrimų laboratorija: Perkin Elmer GC/MS sistema – dujų chromatografas su masių spektrometru ir Perkin Elmer CLARUS 500 – dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi.UV spektrofotometras SF-46, aparatūra Quantosorb adsorbentų paviršiaus plotui nustatyti ir tirti, atominis absorbcinis spektrofotometras AAS 1N, dujų chromatografas Cvet, liepsnos fotometras PFP-7, potenciostatas PI-50-1, voltamperometrinė matavimo sistema SVA-1B-M-01; dujų ir jų išlakų tyrimų laboratorija.

Doktorantūros moduliai Trąšų naudojimo agrochemijos pagrindai (prof. A. M. Sviklas); Oro tarša pramonėje (doc. S. Kitrys); Katalizinių procesų teorijos pagrindai ir tyrimo metodai (doc. S. Kitrys); Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Gitana Dabrilaitė. γAl2O3-Cakt-MexOy absorbentaikatalizatoriai: sintezė, savybės ir panaudojimas (vadovas doc. S. Kitrys); Kęstutis Čičinskas. Sluoksniniai MexOy/ γAl2O3 adsorbentai-katalizatoriai alkoholių garų šalinimo technologijose (vadovas doc. S. Kitrys); Linas Kuzminas. Nanosluoksnio vario katalizatoriai formaldehido gamybos iš metanolio procesuose (vadovė dr. G.Ulozienė). Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose COST D19. Cheminis funkcionalumas, būdingas nanometriniam lygmeniui. KTU koordinatorius doc. E. Valatka. Projekto trukmė 2004 03 25–2006 03 15. Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. M. Sviklas 2005 05 23–27 susipažino su kalio chlorido sodrinimo technologijomis Baltarusijoje.

Mokslo grupë - Sorbciniø, kataliziniø ir elektrocheminiø procesø teorijos ir technologijos Vadovas – doc. S. Kitrys, tel.: 300168, 457070; e. p. saulius.kitrys@ktu.lt Dr. G. Ulozienė, dr. I. Ancutienė, dr. N. Dukštienė, dr. E. Valatka, dr. V. Galeckas. Tyrimų sritys: • sorbcinių ir katalizinių procesų, vykstančių naudojant metalų oksidus, tyrimai; • sluoksninių absorbentų-katalizatorių sintezės zoliųgelių metodu ir jų savybių tyrimai;

• formaldehido ir paraformaldehido gamybos iš metanolio tyrimai; • fotokatalizinė organinių junginių oksidacija skystojoje terpėje; • metalų selenidų plonųjų sluoksnių elektrocheminė sintezė; • technologijų įvertinimas atmosferos taršos požiūriu, oro taršos projektavimo darbai.

43


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Tràðø cheminës technologijos Vadovas – prof. A. M. Sviklas, tel.: 300169, 457070; e. p. alfredas.sviklas@ktu.lt Dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė. Tyrimų sritys: specialiųjų trąšų gavimas, savybės ir naudojimas. Žaliavų dalelių dydžio įtaka kompleksinių trąšų granuliavimui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8175 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Nustatyta dalelių dydžio įtaka proceso parametrams ir produkto kokybės rodikliams. Modeliniame granuliatoriuje sugranuliuotos įvairių markių trąšos, pagal nestandartines metodikas nustatytos jų fizikinės cheminės savybės, pateiktos gamybos rekomendacijos. Kompleksinių azoto-fosforo-kalio trąšų su siera prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8191 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Pateikta skirtingų markių lėtai veikiančių kompleksinių trąšų su siera gavimo teorija ir technologija. Parinkta optimali lėtai veikiančių azoto–fosforo–kalio trąšų lazdelių su siera sudėtis. Išanalizuotos ir įvertintos granuliuotų trąšų dengimo lydyta siera technologijos, pateiktos rekomendacijos.

AB „Durpėta“ produktų cheminės analizės būdų ir naujos laboratorijos įrangos parinkimas bei išdėstymas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8230 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Studijoje pateikiamos rekomendacijos dėl laboratorinių prietaisų, įrangos durpių substratų azoto, fosforo ir kalio analizei atlikti bei durpių ir durpių substratų fizikinėms cheminėms savybėms nustatyti pagal standartines ir nestandartines eksperimentines metodikas. Skystųjų kompleksinių trąšų „Atgaiva“ prototipo su amino rūgštimis ir mikroelementais sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8269 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Pateikiama sudėties parinkimo metodika ir teorinės gamybos prielaidos. Birių kompleksinių trąšų prototipo su defekatu sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8308 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Studijoje pateikiama defekato pridėjimo į biriąsias kompleksines trąšas galimybių analizė ir granuliavimo proceso pagrindiniai technologiniai parametrai, pateikiamos teorines gamybos prielaidos.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

44

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Sendzikiene, Egle; Makareviciene, Violeta; Janulis, Prutenis; Kitrys, Saulius. Kinetics of free fatty acids esterification with methanol in the production of biodiesel fuel // European Journal of Lipid Science and Technology. ISSN 1438-7697. 2004, Vol. 106, no. 12. p. 831-836. [ISI Web of Science]. Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa. Reaction of urea with citric acid // Russian Journal of Applied Chemistry. ISSN 10704272. 2005, Vol. 78, no. 10. p. 1651-1655. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Tatariškinaitė, Lina; Dukštienė, Nijolė; Andrulevičius, Mindaugas. Voltammetric study of Mo-Se electrodeposition on a Tin oxide electrode from an Aqueous citrate electrolyte // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 63-69. Krylova, Valentina; Dukštienė, Nijolė. CuxS sluoksnių, gautų ant polikaproamidinės plėvelės iš K2S5O6 tirpalų, elektrodinių potencialų matavimai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 91-94. Dukštienė, Nijolė. Electrodeposition and characterization of Mo-Se film layers // Focus on Electrochemistry Research. Hauppauge: NOVA Publishers, 2005. ISBN 1-59454-545-6. p. 37-66. Dukštienė, Nijolė. Electrodeposition and characterization of Mo-Se thin film layers // Metal Electrodeposition. New York: Nova Science Publishers, 2005. ISBN 1-59454-456-5. p. 151-178.

5. Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas; Šlinkšienė, Rasa. Взаимодействие карбамида с лимонной кислотой // Журнал прикладной химии. ISSN 0044-4618. 2005, Т. 78, вып. 10. p. 1679-1683. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Šostakas, Andrejus; Ancuta, Andriejus Edvardas. Amonizuotų amonio nitrato tirpalų cheminė būsena // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 8-11. 2. Šostakas, Andrejus; Ancuta, Andriejus Edvardas. Amonio nitrato tirpalo amonizavimo kinetika // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 12-24. 3. Šostakas, Andrejus; Ancuta, Andriejus Edvardas. Amonio nitrato sprogumo klausimu // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 25-28. 4. Brazlauskas, Marius; Kitrys, Saulius. Sluoksninių CuO/ceolitas adsorbentų-katalizatorių gamyba // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 40. 5. Tatariškinaitė, Lina; Dukštienė, Nijolė. Elektrolito sudėties įtaka plonų Mo-Se sluoksnių elektronusodinimui // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 41. 6. Ancutienė, Irena; Valatka, Eugenijus. Volframo(VI) jonų įtaka selenito rūgšties redukcijai // Neorganinių


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 49. 7. Dukštienė, Nijolė; Juraitis, Algimantas; Prosyčevas, Igoris. Elektrocheminiu būdu gautų plonų MoxOy

sluoksnių tyrimas rentgenografinės analizės metodu // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 50.

Inþinerinës ekologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Linas Kliučininkas, tel.: 300180, 351008, e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt, http://dubysa.ctf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. 1993 m. pradėjo veikti aplinkos tyrimų geografinių informacinių sistemų laboratorija. 1999 m. įsteigta prof. St. Kairio aplinkos tyrimų laboratorija.

Darbuotojai Docentai: dr. Gintaras Denafas, dr. Violeta Jurjonienė, dr. Violeta Kaunelienė, dr. Linas Kliučininkas, dr. Viktoras Račys, dr. Vitalija Valikonytė Lektoriai: dr. Dalia Jankūnaitė, Algimantas Juozapas Kliučius Vyr. inžinieriai: Daina Kliaugaitė, dr. Dainius Martuzevičius, Inga Urniežiūtė, Irmantas Valūnas Inžinierė Inga Kavaliauskaitė Doktorantai: Aurelija Cicėnaitė, Ilona Jegorova, Inga Kavaliauskaitė, Daina Kliaugaitė, Jolita Mockuvienė, Ingrida Rimaitytė, Inga Urniežiūtė, Irmantas Valūnas Laboratorijų vedėjai: Regina Kutienė, Antanas Mašanauskas, Irena Žiliukienė Administratorė Laimutė Ona Rudaitytė Tiriamoji bazė Nuotekų ir geriamojo vandens tyrimams naudojama įranga: UV-VIS spektrofotometras „Spectronic Genesys 8“, ChDS nustatymo sistema „Gerhard CSB/SMA“, mineralizacijos blokas „Velp DK6“, automatinis vandens garų distiliatorius „Velp UDK 130A“ ir kt. Dujinių išlakų tyrimams naudojama įranga: dujinis chromatografas MZC3700, fotometras KFK-3. Doktorantūros moduliai Specifinių atliekų kenksmingumo šalinimas (doc. V. Račys); Aplinkos inžinerija (doc. L. Kliučininkas); Pažangios vandenvalos technologijos (doc. L. Kliučininkas). Apgintos disertacijos Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaro disertacija: Dainius Martuzevičius. Transporto taršos smulkiosios aerozolio frakcijos kitimai miesto ore (vadovas doc. L. Kliučininkas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. L. Kliučininkas 2005 01 10–12 dalyvavo INTERREG III B projekto dalyvių susitikime Suomijos aplinkos institute; 2005 04 10–17 akreditavo aplinkosaugos universitetinių studijų programas Talino universitete, Tartu universitete ir Europos universitete Estijoje; 2005 06 15–18 dalyvavo projekto WATERSKETCH partnerių

susitikime Lodzės technikos universitete (Lenkija); 2005 09 22, 23 vertino aplinkosaugos studijų programas Rezeknės aukštojo mokslo įstaigoje (Latvija); 2005 11 24–26 akreditavo aplinkosaugos vadybos studijų programas Liepojos pedagoginiame universitete (Latvija). Doc. L. Kliučininkas ir doc. G. Denafas 2005 10 27–29 dalyvavo simpoziume „Įgyvendinant bendrą Baltijos jūros ekoregiono viziją“ Kaliningrado I. Kanto universitete (Rusija). Doc. G. Denafas, doc. V. Račys ir doktorantė I. Rimaitytė dalyvavo tarptautinio projekto LCA-IWM partnerių susitikimuose: 2005 01 21–27 – Graikijoje; 2005 08 20–25 – Lenkijoje. Doc. V. Račys ir doktorantė I. Kavaliauskaitė 2005 05 02–07 dalyvavo konferencijoje ECOSUD Wesekso technologijos universitete (Ispanija) Doc. V. Račys ir doktorantai I. Valūnas ir I. Urniežiūtė 2005 11 26–12 03 buvo išvykę į projekto EUREKA E!2962 partnerių susitikimą ir konferenciją ECOTECH Švedijoje. Doc. G. Denafas ir doktorantė I. Kavaliauskaitė dalyvavo tarptautinio projekto NoCO2 partnerių susitikimuose: 2005 09 04–09 – Helsinkio technologijos universitete, 2005 10 06–08 Talino technikos universitete. Doc. V. Račys 2005 02 17–20 lankėsi Ispanijoje ir pasirašė Europos deklaraciją dėl naujos vandens kultūros; 2005 04 24–28 parodoje IFAT, vykusioje Vokietijoje, susipažino su naujausiais vandenų, nuotekų ir atliekų tvarkymo pasiekimais; 2005 09 05–09 Čekijoje susipažino su naujausiais vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo pasiekimais ir reagentais; 2005 09 28–10 08 dalyvavo seminare „Minčių harmonija“ Indijoje. Doc. G. Denafas 2005 02 28–03 01 dalyvavo tarptautinio projekto NoCO2 mokslo komiteto narių susitikime Danijos technikos universitete; 2005 04 24–27 dalyvavo seminare pristatant tarptautinio projekto LCA-IWM rezultatus Ukrainos medicinos akademijoje; 2005 04 28– 30 dalyvavo V. Štrimaitytės disertacijos gynimo posėdyje Klausthalės technikos universitete (Vokietija); 2005 10 09–13 lankėsi Lapenrantos technologijos universitete (Suomija); 2005 11 27–30 dalyvavo konferencijoje IDCED Vokietijoje; 2005 12 01–03 aptarė bendro

45


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS TEMPUS projekto programą Ternopolio technikos universitete (Ukraina). Lektorė D. Jankūnaitė 2005 01 19–22 dalyvavo Baltijos universiteto programos centrų koordinatorių susitikime Slovakijoje. Doktorantė D. Kliaugaitė 2005 07 25–08 03 dalyvavo EUREKA E!2962 partnerių susitikime Umea universitete (Švedija). Doktorantė I. Kavaliauskaitė 2005 10 31–11 12 atliko mokslinius tyrimus pagal NoCO2 projektą Talino technikos universitete (Estija). Dalyvavimas tarptautinėse programose FRAMEWORK 5 projektas EVK4-CT-2002-00087 „Gyvavimo ciklo vertinimo priemonių panaudojimas kompleksinėje greitai augančios ekonomikos miestų ir regionų atliekų tvarkymo strategijoje (LCAIWM)“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. G. Denafas, tel. 351008, e. p. gintaras.denafas@ktu.lt Plečiantis Europos Sąjungai ir į ES stojančių šalių ekonomikai laipsniškai artėjant prie ES senbuvių lygio, iškyla būtinybė sukurti universalius ir visoms ES šalims tinkamus atliekų susidarymo prognozių ir optimalaus atliekų tvarkymo būdo parinkimo modelius. Jie kuriami remiantis atliekų susidarymo ir sudėties priklausomybe nuo tam tikrų socialinių-ekonominių veiksnių. Projektas finansuojamas pagal 5-ąją Europos programą, jį koordinuoja Vokietijos Darmstadto technikos universiteto atstovai. Be to, projekte dalyvauja Lenkijos, Austrijos, Ispanijos, Graikijos, Slovakijos, Olandijos ir Liuksemburgo atstovai. 2005 m. projekto rezultatų pagrindu sukurta kompiuterinė programa, leidžianti prognozuoti susidarančių komunalinių atliekų kiekius bei sudėtį. Programa gali būti naudojama vidutinio dydžio ir didelių miestų atliekų tvarkymo sistemoms optimizuoti. EUREKA projektas E!2962 „Biosorbcinė sistema su stebėsenos galutinio nuotekų valymo įranga. (EUROENVIRON BIOSORB-TOX)“. Projekto partneriai: UAB „Dinaitas“, Umea universitetas, Švedijos firma „Exposmeter“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. V. Račys, tel. 351008, e. p. viktoras.racys@ktu.lt Tyrimų tikslas – sukurti kompleksinio nuotekų valymo įrenginį – biosorberį su autonomine stebėsenos sistema, skirtą galutiniam naftos produktų šalinimui iš nuotekų, ypatingą dėmesį skiriant toksiškiausiems teršalams. Lietuvos institucijų dalyvavimo projekte tikslas – ištirti biosorbcijos valymo procesą, sukurti teršalų šalinimo technologiją bei nustatyti kuriamo valymo įrenginio – biosorberio – technologinius ir konstrukcinius parametrus. Įmonių, dirbančių su naftos produktais, patirtis rodo, kad jei naftos produktai smarkiai emulguoti ar nuotekos užterštos lengvaisiais naftos produktais – benzinu, aviaciniais ar dyzeliniais degalais, nuotekoms tinkamai išvalyti mechaninių valymo įrenginių nebepakanka. Nuotekas reikia valyti papildomai. Tuo atveju technologinė schema dažnai papildoma biologiniais, cheminiais ar biocheminiais valymo būdais. 2005 m. buvo išbandyti bandomieji biosorbcijos principu veikiantys nuotekų valymo įrenginiai, pateiktos

46

pramoninio biosorberio projektavimo rekomendacijos. COST 350 veikla „Integruota eismo ir transporto infrastruktūros poveikių aplinkai vertinimo sistema“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. L. Kliučininkas, tel. 351008, e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt Lietuvai įsijungiant į Europos Sąjungos struktūras, aplinkosaugos politiką būtina derinti prie ES reikalavimų. Šiuo metu Lietuvoje bendros aplinkosaugos politikos transporto srityje nėra, todėl dalyvavimas COST 350 veikloje sudaro prielaidas tokią politiką sukurti ir įgyvendinti. Ypač daug dėmesio skiriama transporto keliamoms aplinkai problemoms didžiuosiuose miestuose. Projektą vykdo trys darbo grupės, kurių veikla apima aplinkos ir sprendimų priėmimo mechanizmų peržiūrą, eismo ir transporto charakteristikų vertinimą, integruotų poveikių aplinkai vertinimo metodų kūrimą. KTU darbo grupė atlieka transporto poveikių aplinkai vertinimą ir teikia siūlymus, kaip formuoti emisijų veiksnių duomenų bazę. 2005 m. Inžinerinės ekologijos katedros mokslininkai, bendradarbiaudami su projekto partneriais, parengė transporto poveikių aplinkai vertinimo metodiką. „Šiaurės šalių CO2 sekvestracija (NoCO2)“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. G. Denafas, tel. 351008, e. p. gintaras.denafas@ktu.lt Siekiama sumažinti šiltnamio efektą sąlygojančius CO2 dujų išmetimus į atmosferą. Siūlomi įvairūs prevenciniai metodai, energijos gamybos technologijų pakeitimai bei CO2 kenksmingumo cheminio šalinimo metodai. Šio projekto koordinatorius Chalmers universitetas (Švedija) reguliariai organizuoja mokslininkų, doktorantų ir magistrantų susitikimus bei konferencijas Šiaurės Europos šalių universitetuose, į kuriuos kviečiami ir Baltijos šalių bei Šiaurės Rytų Rusijos atstovai. Projektą finansuoja Šiaurės šalių ministrų tarybos organizacija Nordisk Energiforksning. Projekte dalyvauja Danijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos ir Rusijos mokslininkai. 2005 m. buvo identifikuoti anglies dioksido šaltiniai Lietuvoje ir atlikta CO2 išmetimų prognozė. INTERREG III B projektas „Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. L. Kliučininkas, tel.: 300180, 351008, e.p. linas.kliucininkas@ktu.lt Projekto tikslas – parengti planą, kuris leistų pagerinti upių baseinų valdymą Baltijos regione. Projekte vertinami ekonominiai, socialiniai ir aplinkosauginiai valdymo aspektai. Projekto partneriai nagrinėja teritorijų planavimo teisinę ir administracinę bazę savo šalyse, tuo pat metu vadovaujasi Europos bendrosios vandens direktyvos nuostatomis. Projekto pagrindą sudaro konkrečių atvejų, būdingų Baltijos jūros regionui, nagrinėjimas. Šie atvejai bus išsamiai aprašyti ir padės pagrįsti priimamus teritorijų planavimo upių baseinuose sprendimus. Bus sukurta programinė įranga, leisianti teritorijų planuotojui atlikti nagrinėjamos teritorijos analizę. Projektas jungia akademines ir valstybines aplinkosaugos institucijas Suomijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. 2005 m. Inžinerinės ekologijos katedros mokslininkai atliko Minijos upės baseino gamtinių išteklių ir antropogeninės veiklos vertinimą ir pateikė galimus upės baseino teritorinio valdymo scenarijus.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimai Sunkieji metalai gyvsidabrio lempų kenksmingumo šalinimo liekanose: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8275 / Vadovas doc. G. Denafas. Gyvsidabrio ir mangano jonų koncentracija gyvsidabrio lempų kenksmingumo šalinimo kalio permanganato tirpalu liekanose ištirta dviem atvejais: sunkiuosius metalus imobilizuojant distiliuotuoju ir karališkuoju vandeniu (azoto ir druskos rūgščių mišiniu). Atlikta dviejų liekanų frakcijų: stiklo frakcijos ir „smėlio“ frakcijos imobilizacija. Tyrimai parodė, kad didesnė dalis vandeniu nemobilizuojamų gyvsidabrio jonų susitelkę stiklo frakcijos dalelių paviršiuje. Aplinkauos taršos limitus planuojamoje pramonės zonoje įtaką darantys veiksniai ir vertinimo modelis: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8293 / Vadovas doc. G. Denafas. Vertinant, kokia ūkinė veikla galėtų būti vykdoma planuojamoje Kėdainių miesto pramonės zonoje,

naudojant aplinkos oro teršalų sklaidos modelį ir atsižvelgiant į dabartiniu metu Kėdainių mieste veikiančių aplinkos oro taršos šaltinių savybes bei pobūdį, buvo nustatyti svarbiausių aplinkos oro teršalų, kurie galėtų būti išmetami ateityje šioje zonoje, limitai bei šiuos limitus lemiantys veiksniai. Remiantis tyrimų rezultatais, prie pastarųjų priskiriant zonos kaimynystėje vykstančių sieros rūgšties ir fosforinių trąšų gamybos bei grūdų perdirbimo procesų išmetalai. Biosorbcijos proceso tyrimai įrenginių prototipe ir bandomuosiuose biologinio valymo įrenginiuose: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8251 / Vadovas doc. V. Račys. Išbandyti biosorbcijos principu veikiantys nuotekų valymo įrenginiai, atliktas šių įrenginių aplinkosauginio veiksmingumo vertinimas bei pateikta siūlymų dėl šių įrenginių eksploatacijos.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Getautis, Vytautas; Grazulevicius, Juozas Vidas; Daskeviciene, Maryte; Malinauskas, Tadas; Jankūnaitė, Dalia; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Tokarski, Zbig. Novel hydrazone based polymers as hole transporting materials // Polymer. ISSN 0032-3861. 2005, Vol. 46, no. 19. p. 7918-7922. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. Wang, H. X; Reponen, Tiina; Li, W; Martuzevičius, Dainius; Grinshpun, Sergey A; Willeke, K. Aerosolization of tine particles increases due to microbial contamination of metalworking fluids // Journal of Aerosol Science. ISSN 0021-8502. 2005, Vol. 36, no. 5-6. p. 721-734. [ISI Web of Science; Science Direct]. Martuzevičius, Dainius; Luo, Junxiang; Reponen, Tiina; Shukla, Rakesh; Kelley, Anna L; Clair, Harry G. St.; Grinshpun, Sergey A. Evaluation and optimization of an urban PM2.5 monitoring network // Journal of Environmental Monitoring. ISSN 1464-0325. 2005, Vol. 7, no. 1. p. 67-77. [ISI Web of Science]. Shukla, Rakesh; Luo, Junxiang; LeMasters, Grace K; Grinshpun, Sergey A; Martuzevičius, Dainius. Sampling over time: developing a cost effective and precise exposure assessment program // Journal of Environmental Monitoring. ISSN 1464-0325. 2005, Vol. 7, no. 6. p. 603-607. [ISI Web of Science]. Smiechowski, K.; Beleška, Kęstutis; Žaliauskienė, Audronė. Coordinated approach to the production of soft leather // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2005, Vol. 89, no. 5. p. 199-203. [ISI Web of Science]. Račys, Viktoras; Valūnas, Irmantas. Methods for biomass amount and sorption capacity estimation // WIT Transactions on Ecology and the Environment: Ecosystems and Sustainable Development V:

7.

1.

1.

2.

5th international conference / Wessex Institute of Technology, UK, University of Cadiz, Spain, University of Siena, Italy; editors E. Tiezzi ... at al.. ISSN 1746-448X. 2005, Vol. 81. p. 689-697. [ISI Proceedings]. Kavaliauskaitė, Inga; Uibu, M.; Teir, Sebastian; Kuusik, Rein; Zevenhoven, Ron; Denafas, Gintaras. Carbon dioxide long-term emissions and its storage options in the Baltic Region // Ecosystems and Sustainable Development V: 5th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development, Cadiz, Spain, May 03-05, 2005: WIT Transactions on Ecology and the Environment. ISSN 1746-448X. 2005, Vol. 81. p. 439-448. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kliučininkas, Linas; Zieniūtė, Ina; Mockuvienė, Jolita. An assessment of the cogenerated electrical energy potential for Lithuania // Management of environmental quality: an international journal. ISSN 1477-7835. 2005, Vol. 16, no. 5. p. 398-406. [EMERALD; Barbour Index; CAB Abstracts; CAB Health; Environmental Periodicals Bibliography; Pollution Abstracts (Published by Cambridge Scientific Abstracts); CSA Mechanical & Transport Engineering Abstracts (Selective)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Zakarauskaitė, Danguolė; Grigaliūnienė, Kristina; Kučinskas, Jonas; Valikonytė, Vitalija. Ilgalaikio tręšimo organinėmis ir mineralinėmis trąšomis poveikis dirvožemio biologiniam aktyvumui // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2005, nr. 68(21). p. 44-50. Račys, Viktoras; Kliaugaitė, Daina; Jankūnaitė, Dalia; Dapkienė, Mildona. Įvairių sorbentų ir veikliojo dumblo aglomerato atsparumas inhibicijai // Vagos:

47


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

3.

4.

5.

6.

7.

48

mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2005, nr. 68(21). p. 121-127. Fischer, Roland; Zaikauskaitė-Mockuvienė, Jolita. Surveying traffic emission in Vilnius: a jointimplementation project // Linking practice with scientifically-oriented approaches towards a sustainable future: a basis for reflection / Elmar A. Stuhler ... [et al.] (eds.).. München: Rainer Hampp, 2005. ISBN 3-87988-516-8. p. 47-61. Račys, Viktoras; Valūnas, Irmantas; Urniežaitė, Inga. Possibilities of applying biosorption systems for ballast water treatment // Kalmar ECO-TECH ‘05 and the Second Baltic Symposium on Environmental Chemistry: the fifth international conference on the Establishment of Cooperation between companies and institutions in the Baltic Sea Region, Kalmar, Sweden, November 28-30, 2005. Kalmar, 2005. p. 289-298. Bergqvist, Per-Anders; Kaunelienė, Violeta; Cicėnaitė, Aurelija; Žaliauskienė, Audronė. SPMD sampled PAH compounds as markers of urban air pollution // Urban Air Quality 2005 [Elektroninis išteklius]: 5th International Conference, Valencia, Spain, 29-31 March 2005 and Joint Workshops: Cluster of European Air Quality Research (CLEAR), 29 March 2005, Atmospheric Composition Change -A European Network of Excellence (ACCENT), 1 April 2005: short papers. Hatfield: University of Hertfordshire, 2005. ISBN 1-898543-92-5. p. [1-4]. Račys, Viktoras; Kliaugaitė, Daina; Jankūnaitė, Dalia; Urniežaitė, Inga. Different biologically activated systems resistance to inhibition // Vide. Tehnologija. Resursi: V Starptautiskas zinatniski praktiskas konferences materiali, 2005. gada 16.-18. jūnijs = Environment. Technology. Resources: proceedings of the 5th international scientific and practical conference, June 16-18, 2005. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2005. ISBN 9984-779-06-8. p. 115-122. Bergqvist, Per-Anders; Kaunelienė, Violeta; Cicėnaitė, Aurelija; Jegorova, Ilona; Katkevičiūtė, Jolita. Tentative levels of POPs in Lithuanian environment // Vide. Tehnologija. Resursi: V Starptautiskas zinatniski

8.

9.

1.

2.

praktiskas konferences materiali, 2005. gada 16.18. jūnijs = Environment. Technology. Resources: proceedings of the 5th international scientific and practical conference, June 16-18, 2005. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2005. ISBN 9984-779-06-8. p. 172-178. Kliučininkas, Linas; Balkevičienė, Simona; Mockuvienė, Jolita. Modelling of traffic policy measures for ambient air quality management // Vide. Tehnologija. Resursi: V Starptautiskas zinatniski praktiskas konferences materiali, 2005. gada 16.18. jūnijs = Environment. Technology. Resources: proceedings of the 5th international scientific and practical conference, June 16-18, 2005. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2005. ISBN 9984-779-06-8. p. 187-194. Račys, Viktoras; Valūnas, Irmantas; Kliaugaitė, Daina. Biomass amount research in biosorption process // Vide. Tehnologija. Resursi: V Starptautiskas zinatniski praktiskas konferences materiali, 2005. gada 16.18. jūnijs = Environment. Technology. Resources: proceedings of the 5th international scientific and practical conference, June 16-18, 2005. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2005. ISBN 9984-779-06-8. p. 283-287. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Valūnas, Irmantas; Kliaugaitė, Daina. Methods for biomass amount and sorption capacity estimation // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-856-2. p. 24-26. Ramanauskaitė, Lina; Jurjonienė, Violeta. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės6. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 28-31.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Maisto produktø technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėja – dr. Daiva Leskauskaitė, tel.: 300184, 456426, faks. 456647, e. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt Katedra įkurta 1951 m. Ji atstovauja Kauno technologijos universitetui drauge su Lietuvos maisto institutu ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu įsteigtoje Lietuvos maisto mokslo ir technologijos asociacijoje. Vykdomi bendri doktorantūros projektai su Vageningeno žemės ūkio universitetu, Graco universitetu, Lundo universitetu, Gento universitetu, Groningeno universitetu, Martino Lutherio universitetu, Austrijos gamtos išteklių ir taikomųjų mokslų universitetu, Vienos universitetu, VTT Biotechnologijos institutu, Danijos karališkuoju žemės ūkio ir veterinarijos universitetu, Danijos technikos universitetu.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Gražina Juodeikienė, habil. dr. Danutė Teresė Ramonaitytė, dr. Petras Rimantas Venskutonis Docentai: dr. Loreta Bašinskienė, dr. Rimgailė Degutytė, dr. Dainora Gruzdienė, dr. Aloyzas Gudonis, dr. Rimantas Henrikas Kublickas, dr. Daiva Leskauskaitė, dr. Antanas Šarkinas Lektoriai: dr. Audrius Pukalskas, Žydronė Valatkevičienė, dr. Rimantė Vinauskienė Asistentė Milda Keršienė Vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Petras Rimantas Venskutonis Jaunesn. mokslo darbuotojos: Renata Baranauskienė, Rita Kazernavičiūtė, Ramutė Maždžerienė, Daiva Vidmantienė Doktorantai: Vilma Baltrušaitytė, Rasa Bernatovičiūtė, Andrius Brantas, Agnė Digaitienė, Asta Dvaranauskaitė, Svajūnė Garmuvienė, Irina Koscelkovskienė, Inga Pupelienė, Viktorija Stakauskaitė, Aurelijus Vaišnoras, Asta Venskaitytė, Daiva Vidmantienė, Vilma Žiaukienė Vyr. inžinierė Aušra Šipailienė Inžinierius Vladas Činga Vyr. technikas Juozas Bražėnas Mokomųjų laboratorijų vedėjos: Lina Kunigonienė, Žydronė Valatkevičienė, Rolanda Vidžienė Vyr. laborantė Ramunė Viškelienė Laborantė Raimonda Oržekauskienė Administratorės: Rima Stankevičiūtė, Danutė Venskutonienė Tiriamoji bazė Dujų chromatografijos laboratorija, didelio slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos laboratorija, spektrofotometrijos laboratorija, bendrosios maisto chemijos laboratorija, grūdų produktų tyrimo laboratorija, maisto akustinių tyrimų laboratorija. Dalyvavimas tarptautinėse programose FRAMEWORK 6 projektas INCO-CT-2004-003356 „Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas“ (P. R. Venskutonis). FRAMEWORK 6 projektas FOOD-CT-2004-513988 „Besiplečiančios Europos Sąjungos cheminės maisto saugos tinklas (SAFE FOODNET)“ (P. R. Venskutonis). COST 921 veikla „Maisto matricos: struktūros

formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui“ ( P. R. Venskutonis). COST 926 veikla „Naujų technologijų įtaka bioaktyviųjų augalų junginių sveikatai ir saugai naudingoms savybėms“ (P. R. Venskutonis). COST 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“ (P. R. Venskutonis). NordForsk projektas „Pieno komponentų kokybės ir sveikatingumo aspektai“ (D. Leskauskaitė). NordForsk projektas „Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai“ (P. R. Venskutonis). NordForsk projektas „Maisto ir biošaltinių fermentų technologija“ (G. Juodeikienė). Doktorantūros moduliai Maisto skonio bei aromato chemija ir technologija (prof. P. R. Venskutonis); Specialioji maisto chemija ir biochemija (prof. P. R. Venskutonis); Maisto produktų struktūra ir funkcinės savybės (dr. D. Leskauskaitė); Chemiškai ir biologiškai aktyvūs maisto mikrokomponentai (prof. D. T. Ramonaitytė); Augalininkystės produktų chemija (prof. G. Juodeikienė); Maisto medžiagų cheminių pokyčių mechanizmai ir kinetika (prof. D. T. Ramonaitytė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Elena Juodeikaitė. Uogų, daržovių ir grūdų produktų fitoestrogenai, jų metabolitai ir ryšys su skaidulinių medžiagų komponentais (vadovė doc. L. Bašinskienė). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. P. R. Venskutonis pagal SOCRASTES/ERASMUS projektą skaitė paskaitas: 2005 01 20–23 – Gento universitete (Belgija), 2005 03 17–26 – Tulūzos politechnikos universitete (Prancūzija); 2005 02 04–06 dalyvavo tarptautinio projekto NordForsk svarstymo posėdyje Žemės ūkio universitete (Norvegija); 2005 02 11–14 dalyvavo FP6 projekto posėdyje (Italija); 2005 04 14–18 dalyvavo COST projekto posėdžiuose ir konferencijoje Kipre; 2005 05 01–09 dalyvavo simpoziume Orlande ir užmezgė maisto saugos srities ryšius su Džordžijos valstybinio universiteto mokslininkais (JAV); 2005 05 14–20 buvo išvykęs

49


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS į konferenciją ICheaP-7 Italijoje; 2005 05 24–29 ir 2005 11 23–27 dalyvavo SOCRATES/ERASMUS tarptautinio projekto ISEKI-Food projekto partnerių posėdžiuose Portugalijoje; 2005 07 06–13 dalyvavo konferencijoje Lisabonoje (Portugalija); 2005 08 20–24 dalyvavo konferencijoje Islandijoje; 2005 10 11–14 dalyvavo konferencijoje Olandijoje; 2005 11 06–09 aptarė NordForsk projekto vykdymą Belgijoje; 2005 12 11–14 dalyvavo konferencijoje Prancūzijoje. Doc. D. Leskauskaitė 2005 03 24–26 skaitė paskaitas Baltarusijos valstybiniame standartizacijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute; 2005 11 06–09 dalyvavo renginyje BioMarket ir pristatė katedros mokslinę veiklą (Didžioji Britanija). Doc. D. Leskauskaitė, jaun. m. d. R. Baranauskienė ir asistentė M. Keršienė 2005 04 06–09 dalyvavo projekto COST 921 seminare Prancūzijoje. Prof. G. Juodeikienė 2005 04 16–24 skaitė paskaitų kursą Martino Lutherio universitete (Vokietija) pagal SOCRATES/ERASMUS programą; 2005 04 25–29 dalyvavo 37-ojoje CCFAC sesijoje Nyderlandų kongresų centre; 2005 06 08–10 dalyvavo Lenkijos duonos mokslinio tyrimo instituto organizuotoje konferencijoje. Prof. G. Juodeikienė ir doc. L. Bašinskienė 2005 05 18–27 dalyvavo III tarptautinėje kviečių kokybės

konferencijoje IWQC JAV žemės ūkio departamente; 2005 06 28–07 08 pagal SOCRATES/ERASMUS programą lankėsi Austrijoje; 2005 10 24–30 dalyvavo tarptautiniame kongrese „Miltai–duona“ Osijeko J. J. Strossmayer universitete (Kroatija). Doc. L. Bašinskienė 2005 02 28–03 05 pagal SOCRATES/ERASMUS programą su mokymo vizitu lankėsi Danijos technikos universitete; 2005 11 28–12 03 pagal SOCRATES/ERASMUS sutartį lankėsi Gamtos išteklių ir taikomųjų mokslų universitete (Austrija). Doc. R. H. Kublickas 2005 08 12–09 09 ir 2005 10 27–11 04 atliko mokslinius tyrimus Mako Bergmano biomedžiagų centre Vokietijoje. Lektorius A. Pukalskas 2005 02 07–09 dalyvavo programos COST partnerių suitikime Belgijoje; 2005 11 06–08 dalyvavo NordForsk projekto posėdžiuose Danijoje. Jaun. m. d. R. Kazernavičiūtė 2005 09 24–29 pristatė stendinį pranešimą konferencijoje Čekijoje. Doktorantė A. Dvaranauskaitė 2005 01 15–30 pagal SOCRASTES/ERASMUS projektą skaitė paskaitas Gento universitete (Belgija); 2005 08 18–09 04 pristatė stendinį pranešimą kongrese Florencijos universitete (Italija).

Mokslo grupë - Maisto produktø kokybës ir technologijos tyrimø Vadovas – prof. P. R. Venskutonis, tel. 456426, e. p. rimas.venskutonis@ktu.lt Habil. dr. D. Ramonaitytė, dr. D. Gruzdienė, dr. A. Pukalskas, R. Kazernavičiūtė, M. Keršienė, G. Miliauskas, dr. R. Vinauskienė, V. Činga, A. Dvaranauskaitė. Pagrindinės mokslinio darbo kryptys: maisto priedų chemija ir technologija; pieno produktų tyrimai; mėsos produktų technologija; fermentacijos technologija, chromatografiniai metodai. Augalinės kilmės funkciniai ingredientai ir maisto priedai maisto saugai ir kokybei (FUINMAKOSA): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Projektas pradėtas 2003 m. kartu su 6 partneriais iš kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei 4 partneriais iš Vakarų Europos universitetų. Tikslas buvo išskirti ir įvertinti augalinės kilmės bioaktyvius komponentus iš vietinių žaliavų ir kurti optimalias tokių komponentų panaudojimo maisto priedų, maisto papildų ir funkcinių maisto produktų gamyboje technologijas, įvertinant perdirbimo įtaką ir maksimaliai išsaugant vertingų komponentų teigiamas savybes. 2005 m. tyrimai buvo tęsiami su ankstesniais projekto metais pasirinktais augalais, pradėti tirti vaistinė ir kvapioji dirvuolė, storalapė bergenija, vaistinė notera, vaistinis izopas, aviečių uogos ir lapai, juodųjų serbentų pumpurai, vaistinis peletrūnas, kvapusis mairūnas, daržinis poras. 2005 m. ištirta minėtos augalinės žaliavos cheminė sudėtis (askorbo r., antocianinai, karotinoidai ir kt.), iš jos skirtingais tirpikliais išekstrahuotų ekstraktų

50

ir jų aktyviųjų frakcijų cheminės, antioksidacinės, antimikrobinės, toksikologinės ir funkcinės savybės, bioaktyvių komponentų pasisavinamumas, citotoksiškumas FLK ląstelėse, genoksiškumas chromosomų aberacijų ir seserinių chromatidžių mainų (SCM) žmogaus limfocituose, ir somatinių mutacijų ir rekombinacijų (SMART) Drosophila melanogaster somatinėse ląstelėse analizės metodais bei technologinio panaudojimo ypatumai. Apibendrinus atliktus tyrimus, galima padaryti išvadą, kad nemažai ištirtų ekstraktų ir jų frakcijų gali būti panaudojami kaip funkciniai maisto komponentai ir maisto papildų sudėtinės dalys. Sudarytas kai kurių augalų išsamus dosjė, leidžiantis sėkmingai užbaigti projekto funkcinių produktų kūrimo technologinius tyrimus. Vyno ir kai kurių kitų alkoholinių gėrimų kilmės ir autentiškumo įvertinimas ir metodikų kūrimas taikant šiuolaikinius cheminės analizės metodus: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8289A / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Atlikta išsami naujausiuos literatūros duomenų apžvalga ir analizė ir nustatyta, kad induktyviai sužadintos plazmos masių spektrometrijos buvo sėkmingai taikytos kai kurių šalių vynams diskriminuoti pagal elementinės sudėties ypatumus. Atlikta Lietuvos rinkoje esančių vyno mėginių iš trijų regionų (Prancūzijos, Ispanijos ir Čilės, iš viso 59 mėginiai) mikroelementinės sudėties analizė induktyviai sužadintos plazmos masių spektrometrijos metodu ir nustatyta šių mėginių elementinė sudėtis. Analizės rezultatai leidžia daryti išvadą, kad pagrindines vyną gaminančias šalis pagal kai kuriuos vyne esančius elementus galima klasifikuoti gana patikimai. Ištyrus pagrindinių Lietuvos etilo alkoholio gamyklų (AB „Stumbras“ ir AB „Vilniaus degtinė“) bei


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS du importuojamo (Latvija ir Slovakija) etilo alkoholio mėginius, nustatyta, kad, nors elementų koncentracija rektifikuotame etilo alkoholyje yra ypač maža, tačiau tinkamai paruošus mėginius šias koncentracijas galima pakankamai tiksliai išmatuoti. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad šis metodas tiktų gamintojo autentiškumui įvertinti. Induktyviai sužadintos plazmos masių spektrometrijos metodika pritaikyta tiesioginei vyno ir metilo alkoholio analizei; ši metodika visiškai tinka vyno ir etilo alkoholio kilmei, o kartu ir autentiškumui nustatyti. Pirmiausiai ji galėtų būti taikoma kaip papildoma priemonė alkoholinių gėrimų autentiškumui nustatyti. Antrinės fermentacijos gėrimų ekspertinis tyrimas ir įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8266 / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Nustatyta, kad UAB „Boslita“ sukurto antrinės fermentacijos gėrimo gamyboje naudojamos aukštos kokybės žaliavos ir gana originali technologija; toks gėrimas praturtina Lietuvoje gaminamų alkoholinių gėrimų asortimentą. Padaryta išvada, kad UAB „Boslita“ sukurtas antrinės fermentacijos gėrimas turėtų būti priskirtas fermentuotų gėrimų grupės pogrupiui „Kiti fermentuoti gėrimai“, kadangi šis gėrimas nėra maišomas nė su vienu iš alkoholinių gėrimų klasifikacijoje nurodytu kitos grupės gėrimu, o jo gamyboje naudojamas vynas gali būti traktuojamas tik kaip gėrimui gaminti naudojama žaliava, o ne kaip visiškai paruoštas kitos grupės gėrimas, kuris galėtų būti naudojamas fermentuotų gėrimų mišiniams gaminti.

Gazuotų alkoholinių gėrimų technologinio ir išpilstymo proceso analizė etilo alkoholio nuostoliams įvertinti: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8302 / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Buvo tirtas su anglies dvideginiu išsiskiriančio etilo alkoholio kiekis pagal metodiką pašalinant anglies dvideginį iš mėginio ir nustatyti etilo alkoholio koncentraciją mėginio liekanoje, kuri susidario išdistiliavus iš jo etilo alkoholį pagal AB „Alita“ taikomą metodiką. Gazuotas kokteilis buvo apdorojamas ultragarso vonelėje, kol pasišalina jame esantis anglies dvideginis. Proceso metu iš kolbos išsiskiriančios dujos buvo nukreipiamos į mėgintuvėlį su distiliuotu vandeniu. Po to distiliuotas vanduo buvo leidžiamas į dujų chromatografą surinkto etilo alkoholio kiekiui nustatyti. Toliau dujų chromatografijos metodu buvo tiriamas iš mėginių nudistiliuotas alkoholinis skystis ir gazuoto kokteilio liekana, kuri gaunama išdistiliavus iš jo etilo alkoholį pagal standartinę analizės metodiką. Analizės rezultatai parodė, kad etilo alkoholio koncentracija liekanoje yra labai maža, vidutiniškai 0,01 proc. Tokia liekana neturėtų didesnės įtakos analizės rezultatui. Optimalios pridedamo jodo formos paieška jodu prisodrintų maisto produktų gamybai: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8289B / Vadovė prof. D. T. Ramonaitytė.

Mokslo grupë - Grûdø ir grûdø produktø tyrimø Vadovė – prof. G. Juodeikienė, tel. 300185, e. p. grazina.juodeikiene@ktu.lt Dr. L. Bašinskienė, habil. dr. D. Ramonaitytė, dr. A. Petrauskas, D. Vidmantienė, A. Sventickaitė, K. Bernotavičiūtė, V. Stakauskaitė, A. Venskaitytė, S. Garmuvienė.

Pagrindinės darbo kryptys: grūdų ir kitų augalinių produktų cheminės sudėties ir technologinių savybių tyrimai, technologijų tobulinimas ir naujų kūrimas taikant biotechnologines priemones, funkcinio maisto produktų kūrimas, naujų maisto kokybės kontrolės metodų kūrimas.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Grigonis, Domantas; Venskutonis, Petras Rimantas; Sivik, Bjorn; Sanden, Marie-Louisie; Eskilsson, C. S. Comparison of different extraction techniques for isolation of antioxidants from sweet grass (Hierochloe odorata) // The Journal of Supercritical Fluids. ISSN 0896-8446. 2005, Vol. 33, no. 3. p. 225-235. [ISI Web of Science]. 2. Bandonienė, Donata; Murkovic, Michael; Venskutonis, Petras Rimantas. Determination of rosmarinic acid in sage and borage leaves by high-performance liquid chromatography with different detection methods // Journal of Chromatographic Science. ISSN 00219665. 2005, Vol. 43, no. 7. p. 372-376. [ISI Web of Science]. 3. Rubinskiene, Marina; Jasutienė, Ina; Venskutonis, Petras Rimantas; Viškelis, Pranas. HPLC determination of the composition and stability of blackcurrant anthocyanins // Journal of Chromatographic Science. ISSN 0021-9665. 2005,

Vol. 43, no. 9. p. 478-482. [ISI Web of Science]. 4. Pukalskas, Audrius; Beek, Teris A. van; Waard, Pieter de. Development of a triple hyphenated HPLCradical scavenging detection-DAD-SPE-NMR system for the rapid identification of antioxidants in complex plant extracts // Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 2005, Vol. 1074, no. 1-2. p. 81-88. [ISI Web of Science; Science Direct]. 5. Miliauskas, Giedrius; Van Beek, Teris A; Waard, Pieter de; Venskutonis, Petras Rimantas; Sudholter, Ernst J. R. Identification of radical scavenging compounds in Rhaponticum carthamoides by means of LC-DADSPE-NMR // Journal of Natural Products. ISSN 0163-3864. 2005, Vol. 68, no. 2. p. 168-172. [ISI Web of Science]. 6. Ložienė, Kristina; Venskutonis, Petras Rimantas. Influence of environmental and genetic factors on the stability of essential oil composition of Thymus // Biochemical Systematics and Ecology. ISSN 03051978. 2005, Vol. 33, no. 5. p. 517-525. [ISI Web of

51


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Science; Science Direct; AGRICOLA; Academic Search Premier]. 7. Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas; Demyttenaere, Jan C. R. Sensory and instrumental evaluation of sweet marjoram (Origanum majorana L.) aroma // Flavour and Fragrance Journal. ISSN 0882-5734. 2005, Vol. 20, no. 5. p. 492-500. [ISI Web of Science; Compendex]. 8. Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas; Galdikas, Algirdas; Senulienė, Daiva; Šetkus, Arūnas. Testing of microencapsulated flavours by electronic nose and SPME-GC // Food Chemistry. ISSN 0308-8146. 2005, Vol. 92, no. 1. p. 45-54. [ISI Web of Science; Science Direct; AGRICOLA]. 9. Jakubauskienė, Lina; Juodeikienė, Gražina. The relationship between protein fractions of wheat gluten and the quality of ring-shaped rolls evaluated by the echolocation method // Food Technology and Biotechnology. ISSN 1330-9862. 2005, Vol. 43, no. 3. p. 247-253. [ISI Web of Science]. 10. Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Šarkinas, Antanas; Čypienė, V. Composition and antimicrobial activity of Celery (Apium graveolens) leaf and root extracts obtained with liquid carbon dioxide // Acta Horticulturae: a proceedings of WOCMAP III: the IIIrd world congress on medicinal and aromatic plants: perspectives in natural product chemistry, Chiang Mai, Thailand, February 3-7, 2003. ISSN 0567-7572. 2005, Vol. 677. p. 71-77. [ISI Proceedings; AGRICOLA]. 11. Venskutonis, Petras Rimantas; Gruzdienė, Dainora; Tirzite, Dace; Tirzitis, Gunars. Assessment of antioxidant activity of plant extracts by different methods // Acta Horticulturae: a proceedings of WOCMAP III: the IIIrd world congress on medicinal and aromatic plants: perspectives in natural product chemistry, Chiang Mai, Thailand, February 3-7, 2003. ISSN 0567-7572. 2005, Vol. 677. p. 99-107. [ISI Proceedings; AGRICOLA; Chemical Abstracts (CAplus)]. 12. Radušienė, J.; Stankevicienė, D.; Venskutonis, Petras Rimantas. Morphological and chemical variation of Origanum vulgare L. from Lithuania // A Proceedings of WOCMAP III: the III rd Congress on Medicinal and Aromatic Plants: Bioprospecting and Ethnopharmacology, Chiang Mai, Thailand, February 3-7, 2003: ISHS Acta Horticulturae 675. Leuven: ISHS, 2005. ISBN 9-06605-479-4. p. 197-203. [ISI Proceedings; AGRICOLA]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Šipailienė, Aušra; Šarkinas, Antanas; Venskutonis, Petras Rimantas. Bandymo terpės savybių įtaka augalų ekstraktų tirpalų antimikrobinėms savybėms // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2130. 2005, T. 31(53). p. 102-108. [CAB Abstracts]. 2. Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Šarkinas, Antanas. Mielių atsparumas prieskoninių augalų ekstraktams // Sodininkystė ir daržininkystė: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. ISSN 0236-4212. 2005, no. 24(1). p. 107-117. [CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Venskaitytė, Asta; Juodeikienė, Gražina; Hansen,

52

A.; Petersen, M. A. Application of dynamic headspace technique and gas chromatography - mass spectrometry methods for bread // Ekologia i Technika. ISSN 1230-462X. 2005, Vol. XIII, nr. 5. p. 182-186. 2. Juodeikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva; Bašinskienė, Loreta; Bartkiene, E.; de Koe, Willem J. The rapid acoustic screening of deoxynivalenol (DON) in grain // Ekologia i Technika. ISSN 1230462X. 2005, Vol. XIII, nr. 5. p. 187-192. 3. Digaitiene, A.; Hansen, A.; Juodeikienė, Gražina; Josephsen, J. MIicrobial population in Lithuianian spontaneous rye sourdoughs // Ekologia i Technika. ISSN 1230-462X. 2005, Vol. XIII, nr. 5. p. 193-198. 4. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Bartkiene, E.; Ramonaitytė, Danutė Teresė; Liukkonen, K. Comparison of enterodiol and enterolactone production from different plant products: cereals, berries and vegetables // Ekologia i Technika. ISSN 1230-462X. 2005, Vol. XIII, nr. 5. p. 199-204. 5. Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Šarkinas, Antanas; Čypienė, V. Testavimo kultūrų ląstelių skaičiaus pokyčiai skystoje terpėje su augalų ekstraktų priedais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 74-81. [Chemical Abstract Service(CAS)]. 6. Juodeikaitė, E.; Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Kluge, H. Augalinių produktų skaidulinių medžiagų polisacharidų sudėtis // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2005, T. 39, nr. 1. p. 16-23. 7. Leskauskaitė, Daiva; Kriūkova, Irina; Brantas, Andrius; Mieželienė, A.; Alenčikienė, Gitana. Textural attributes of mixed whey proteins and carrageenan gels // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2005, T. 39, nr. 1. p. 24-32 8. Bernatovičiūtė, Rasa; Urbaitė, Ramunė; Juodeikienė, Gražina; Zweytick, G.; Shleining, G. Ekstruzijos parametrų įtaka ruginių ekstrudatų kokybei // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2005, T. 39, nr. 2. p. 19-23. 9. Šarkinas, Antanas; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Čypienė, V.; Mieželienė, A.; Alenčikienė, Gitana. Mėsos gaminių su augalų ekstraktais mikrobiologinių rodiklių kitimas laikymo metu ir juslinės savybės // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2005, T. 39, nr. 2. p. 62-71. 10. Venskutonis, Petras Rimantas; Miliauskas, Giedrius; Sivik, Bjorn. Extraction and fractionation of bioactive compounds from aromatic plants // 10th European Meeting on Supercritical Fluids: Reactions, Materials and Natural Products Processing [elektroninis išteklius], 12-14 December, 2005, Strasbourg/Colmar, France: [proceedings]. Nancy: ISASF, 2005. ISBN 2905267-47-X. p. [1-6].


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 11. Venskutonis, Petras Rimantas. Extraction of aromatic and medicinal plants with liquid carbon dioxide in a pilot scale unit // Chemical Engineering Transactions: 7th Itallian Conference on Chemical and Process Engineering: ICheaP - 7, Giardini di Naxos, Italy, May 15-18, 2005. Milano: Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica, 2005. ISBN 88900775-7-3. p. 827-832. 12. Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas. Instrumental and sensory assessment of some aromatic herbs // State-of-the-Art in Flavour Chemistry and Biology: Proceedings of the 7th Wartburg Symposium on Flavour Chemistry $ Biology, Eisenach, Germany, 21-23 April, 2004. Garching: Deutsche Forschungsanstalt fur Lebensmittelchemie, 2005. ISBN 3-00-015809-X. p. 523-530. 13. Venskutonis, Petras Rimantas; Daukšas, Egidijus; Sivik, Bjorn. Supercritical Fluid Extraction of Borage (Borago officinalis L.) Seed Oil with the Use of Immobilised Lipase from Candida antarctica // ISSF 2005 [elektroninis išteklius]: International Symposium on Supercritical Fluids, May 1 - 4, 2005, Orlando, Florida, USA. Orlando: Omnipress, 2005. p. 1-2. 14. Vinauskienė, Rimantė; Venskutonis, Petras Rimantas. Changes in the composition of fatty acids in poultry fat during storage // Jaunakas Technologijas Tradicionala Partika = New Technologies in Tradicional Food: starptautiskas zinatniskipraktiskas konferences referati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecibas Universitate, 2005. ISBN 9984-59696-6. p. 224-227. 15. Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Šarkinas, Antanas. Проявление антимикробных свойств экстрактов растений при различных аw и pH среды культивирования // Jaunakas Technologijas Tradicionala Partika = New Technologies in Tradicional Food: starptautiskas zinatniski-praktiskas konferences referati. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecibas Universitate, 2005. ISBN 9984-596-96-6. p. 235-239. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Baltrušaitytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; Čeksterytė, V. Lakiųjų medaus junginių analizės metodų palyginimas // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 9-10. 2. Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas. Acetoninių ir vandeninių aviečių (Rubus idaeus L.) lapų ekstraktų antioksidacinių savybių palyginimas // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 11-14. 3. Šipailienė, Aušra; Šarkinas, Antanas; Venskutonis, Petras Rimantas. Acetoninio, metanolinio ir etanolinio ekstraktų antimikrobinio efektyvumo skirtumai // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 15. 4. Šarkinas, Antanas; Čypienė, V.; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas. Terpės vandens aktyvumo ir pH įtaka augalų ekstraktų antimikrobinėms savybėms // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga.

Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 16. 5. Šarkinas, Antanas; Čypienė, V.; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas. Testavimo kultūrų ląstelių skaičiaus pokyčiai skystoje terpėje su augalų ekstraktų priedais // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 17. 6. Damašius, Jonas; Vinauskienė, Rimantė; Venskutonis, Petras Rimantas. Raudonėlio (Origanum vulgare L.) antioksidacinio aktyvumo tyrimai // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 18-20. 7. Bernatovičiūtė, Rasa; Urbaitė, Ramunė; Juodeikienė, Gražina. Ekstruderio parametrų įtaka ruginių ekstrudatų tekstūrai // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 21-22. 8. Vidmantienė, Daiva; Juodeikienė, Gražina; Sorensen, H. Endoksilanazių aktyvumas žieminių rugių veislėse // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 23-24. 9. Sventickaitė, Agnė; Juodeikienė, Gražina; Hansen, A.; Josephsen, J. Iš spontaninių duonos raugų išskirtų pienarūgščių bakterijų antimikrobinės savybės // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 25-26. 10. Stakauskaitė, Viktorija; Juodeikienė, Gražina. Akrilamido kiekio bulvių traškučiuose sumažinimo galimybės // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 27. 11. Jočytė, Dalia; Bašinskienė, Loreta; Bylaitė, Eglė. Krakmolo priedo įtaka biskvitų kokybei // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 28-30. 12. Juodeikaitė, E.; Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Kluge, H. Uogų, daržovių ir grūdų produktų polisacharidų sudėties ypatumai // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 31-33. 13. Keršienė, Milda; Leskauskaitė, Daiva. MOdelinės pieno deserto sistemos komponentų įtaka aromato junginių lakumui // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 34-35. 14. Vaišnoras, Aurelijus; Venskutonis, Petras Rimantas; Niederlander, H.A.G. Detection and identification of radical scavenging compounds in sage extracts // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 36-40. 15. Venskaitytė, Asta; Juodeikienė, Gražina; Šalomskienė, Joana; Jakubauskienė, L. Lactobacillus bulgaricus augimas fermentuotuose rugių produktuose // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 58. 16. Pupelienė, Inga; Ramonaitytė, Danutė Teresė. Glicino ir laktozės sąveikos produktų antioksidacinis poveikis pieno riebalams, laikomiems 40 ir 80 °C temperatūroje // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų

53


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 81-84. 17. Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas. Analysis of microencapsulated Oregano (Origanum vulgare L.), Citronella (Cymbopogon nardus G.) and Marjoram (Majorana hortensis L.) flavours by SPME, GC and GC-MS // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 85-88. 18. Gujytė, Neringa; Bašinskienė, Loreta; Haltrich, D. Skirtingos kilmės grybinių ksilanazių aktyvumo palyginimas // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 89-91. 19. Nagulevičienė, Asta; Juodeikienė, Gražina. Akustinio metodo panaudojimas deoksinivalenoliui kviečiuose nustatyti // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 92. 20. Saudargaitė, Rūta; Gruzdienė, Dainora; Bačelis, K.; Jankauskienė, S. Lietuvoje užaugintų sėmenų aliejaus

cheminės sudėties ypatumai // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 93-96. 21. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Mockaitienė, Birutė; Arlauskaitė, Kristina. Jautienos nefermentinio rudavimo pokyčiai veikiant skirtingomis temperatūromis // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 97-98. 22. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Arlauskaitė, Kristina; Mockaitienė, Birutė. Priedų įtaka Majaro reakcijų intensyvumui termiškai apdorojamoje jautienoje // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 103-104. 23. Gudonis, Aloyzas. Lietuviškų pieno produktų juslinis vertinimas pagal reikalavimus ES šalims // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-842-2. p. 105-106.

Neorganinës chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vitalijus Janickis, nuo 2006 03 06 doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel.: 300171, 451464, e. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt Oficiali katedros įkūrimo data – 1940 m. spalio 1 d., kai VDU Technikos fakulteto Chemijos skyriaus Bendrosios chemijos katedra suskilo į tris savarankiškas katedras: Neorganinės chemijos, Fizikinės chemijos ir Organinės chemijos. Tačiau realiai Neorganinės chemijos katedros mokslinė bazė bei mokslinis pedagoginis personalas susiformavo 1927 m. rugsėjo 1 d., kai VDU Technikos fakultete faktiškai pradėjo dirbti Neorganinės chemijos technologijos katedra, o Matematikos ir gamtos fakultete – Neorganinės ir analizinės chemijos katedra, iš kurių vėliau po daugelio pertvarkymų susidarė minėtosios trys katedros.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vitalijus Janickis Docentai: dr. Ingrida Ancutienė, dr. Remigijus Ivanauskas, dr. Nijolė Kreivėnienė, dr. Valentina Krylova, dr. Vida Judita Šukytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Feliksas Savickas Lektorė dr. Neringa Petrašauskienė Doktorantės: Rūta Stokienė, Skirma Žalenkienė Mokomosios laboratorijos vedėja Rūta Stokienė Laborantė dr. Ingrida Bružaitė Inžinierė Regina Aldona Kublickienė Administratorė Skirma Žalenkienė Tiriamoji bazė Puslaidininkinių ir elektrai laidžių chalkogeninių dangų formavimo ir tyrimo laboratorija. Atominis absorbciometras „Perkin Elmer 503“. F. Paulik ir L. Erdei sistemos derivatografas.

54

Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. V. Janickis); Kompleksinių junginių chemija (doc. V. Krylova), Chalkogenų chemija (prof. V. Janickis). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Ingrida Bružaitė. Talio sulfidų sluoksnių polietileno paviršiuje sudarymas ir tyrimas (vadovas prof. V. Janickis). Darbuotojų vizitai užsienyje I. Bružaitė 2005 09 06–08 skaitė pranešimą konferencijoje Varšuvos technologijos universitete (Lenkija). .


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Neorganiniø medþiagø tyrimo ir naudojimo Vadovas – prof. V. Janickis, tel. 451464, e. p. vitalijus.janickis@ktu.lt Dr. R. Rumša, dr. I. Ancutienė, dr. R. Ivanauskas, dr. V. Krylova, dr. V. J. Šukytė, dr. N. Kreivėnienė, dr. N. Petrašauskienė, dr. I. Bružaitė, R. Stokienė. Grupė susiformavo 1994 m. Tiria V, VI, VII A grupių elementų – nemetalų naujų junginių susidarymą, chemines ir fizikines chemines savybes, sandarą ir struktūrą, šių elementų bei jų žemo oksidacijos laipsnio junginių pritaikymo, puslaidininkinių ir elektrai laidžių

plonų metalų-nemetalų dvinarių junginių sluoksnių sudarymo dielektrikų paviršiuje ir technologijos klausimus. NPK trąšų ir elektroninio tirpalų cheminės analizės metodikos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8282 / Vadovas doc. R. Ivanauskas. Sukurta NPK trąšų ir elektrolitų tirpalų analizės metodika, pagrįsta cheminės ir atominės spektrinės analizės metodais.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bružaitė, Ingrida; Janickis, Vitalijus; Ancutiene, Ingrida; Snitka, Valentinas. Formation of thallium sulphide layers on polyethylene (PE) sulphurised in a solution of higher polythionic acid // Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. 2005, Vol. 106. p. 133138. [Scientific.Net; ISI Web of Science; Inspec]. Šukytė, Vida Judita; Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus. Preparation and some properties of Cu–Te–S thin films on the polyamide (PA) surface // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2005, Vol. 79, no. 5. p. 759-771. [ISI Web of Science]. Janickis, Vitalijus; Maciulevičius, Raimondas; Ivanauskas, Remigijus; Ancutienė, Ingrida. Study of copper sulfide layers on a polyamide film formed by the use of higher polythionic acids // Materials Science. ISSN 0137-1339. 2005, Vol. 23, no. 3. p. 715-727. [ISI Web of Science; Compendex; Chemical Abstracts; Materials Science Citation Index]. Janickis, Vitalijus; Milius, Wolfgang; Tornroos, Karl Wilhelm. Synthesis and crystal structure of bis(tetraethylammonium) octabromo-triselenate(II){dibromodiselenate(I)}, [NEt4]2[Se3Br8(Se2Br2)], the salt of a mixed-valence bromoselenate(II, I) anion // Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie. ISSN 0044-2313. 2005, Vol. 631, no. 5. p. 882-886. [ISI Web of Science]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Janickis, Vitalijus; Petrašauskienė, Neringa; Ivanauskas, Remigijus. The modification of polyamide tapes by the conducting copper sulfide– copper selenide layers // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 110-122. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Janickis, Vitalijus; Ancutienė, Ingrida; Bružaitė, Ingrida. The influence of progress conditions on the formation of thallium sulfide layers on polyethylene // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 15-19. Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta; Janickis, Vitalijus; Kreivėnienė, Nijolė. A study of sorption of

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pentathionate ions by polyamide PA 6 // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 20-24. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Šukytė, Vida Judita; Ivanauskas, Remigijus; Petrašauskienė, Neringa; Janickis, Vitalijus; Žalenkienė, Skirma. Formation of films of chalcogens on the surface of polyamide using different forms of telluropentathionate // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 46-50. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia. Kobalto(III) kompleksinių katijonų heksadekas ulfandifosfonatų išskyrimas, jų IR absorbcijos spektrai ir tyrimai terminės analizės metodais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 82-90. Krylova, Valentina; Dukštienė, Nijolė. CuxS sluoksnių, gautų ant polikaproamidinės plėvelės iš K2S5O6 tirpalų, elektrodinių potencialų matavimai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 91-94. Janickis, Vitalijus; Grevys, Stanislovas. Aukštųjų politionato rūgščių susidarymo ir skilimo vandens tirpale kinetika // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 95-100. Janickis, Vitalijus; Amankavičienė, Virginė Albina. Heksaaminkobalto(III) selenopolitionatų sintezė ir apibūdinimas terminės analizės ir IR spektroskopijos metodais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 5-13. [Chemical Abstract Service(CAS)]. Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta; Kreivėnienė, Nijolė. Vario ir talio sulfidų sluoksnių sudarymas poliamido PA 6 paviršiuje, sierintame kalio pentationato tirpale // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 32-39. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Janickis, Vitalijus; Amankavičienė, Virginė Albina. Isolation of intermediate products of acidic decomposition of selenopenthionate: the selenopolythionates containing more than four sulfur atoms in the molecule // Chemija: mokslo darbai. ISSN 0235-7216. 2005, T. 16, nr. 1. p. 35-44.

55


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties įtaka kalio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 35-37. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia. Aukštieji bario sulfandisulfonatai // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 38-39. Krylova, Valentina; Ivanauskas, Remigijus; Prosyčevas, Igoris; Andrulevičius, Mindaugas; Juraitis, Algimantas. Elektrai laidžių CuxS sluoksnių, gautų polikaproamido plėvelės paviršiuje, apibūdinimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 51-52. Šukytė, Vida Judita; Petrašauskienė, Neringa; Žalenkienė, Skirma; Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus. Selenopentathionic H2SeS4O6 and telluropentathionic H2TeS4O6 acids as precursors for formation of semiconducting nanolayers on

the surface of dielectrics // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09836-8. p. 53-56. 5. Bružaitė, Ingrida; Janickis, Vitalijus; Ancutienė, Ingrida. TlxSy sluoksnių, gautų polietileno paviršiuje, sudėties tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 57-58. 6. Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta; Kreivėnienė, Nijolė. Poliamido PA 6 paviršiaus modifikavimas elektrai laidžiais vario sulfidų sluoksniais // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija = Chemistry and technology of inorganic materials: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 59-62. 7. Diliūnas, J.; Jonaitis, K.; Rinkevičienė, Elvyra. Magnetinio apdorojimo įtakos gamtinio vandens eksploatacijai tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-836-8. p. 89-91.

Organinës chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel.: 300195, 456561, e. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais buvo: prof. A. Purėnas (1922–1962 m.), doc. J. Zdanavičius (1962–1965 m.), prof. J. Degutis (1965–1980 m.), prof. R. Baltrušis (1980–1990 m.), prof. Z. Beresnevičius (1991–2001 m.), prof. V. Mickevičius (nuo 2001 m.).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, habil. dr. Vytautas Mickevičius, habil. dr. Albina Stanišauskaitė, habil. dr. Algirdas Šačkus Docentai: dr. Virgilijus Jonas Barkauskas, dr. Vytautas Getautis, dr. Arvydas Kanopka, dr. Sigutė Kuusienė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Kęstutis Rutkauskas Lektoriai: dr. Linas Miknius, dr. Birutė Sapijanskaitė Vyriaus. mokslo dabuotojas dr. Vytautas Getautis Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Virginė Albina Amankavičienė, dr. Marytė Daškevičienė, dr. Elena Jakienė, dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Osvaldas Paliulis, dr. Kęstutis Rutkauskas Mokslo darbuotojai: dr. Jolanta Girnienė, dr. Cyril Andre Raph Rousseau Jaunesn. mokslo darbuotojos: Ingrida Tumosienė, Rita Vaickelionienė Laboratorijos vedėja dr. Bronė Barvainienė Doktorantai: Rasa Bartkevičiūtė, Kristina Brokaitė, Joana Dumčiūtė, Violeta Kanapickaitė, Tadas Malinauskas, Eglė Markauskaitė, Marius Mickevičius, Julius Motuzas,

56

Vilma Novikovaitė, Dovilė Ravaitytė, Giedrė Sinkevičiūtė, Jolanta Stumbraitė, Aušra Voskienė Vyr. technikės: Danutė Borisienė, Alma Urbonavičienė Vyr. laborantės: Danutė Borisienė, Kristina Brokaitė Technikė Kazytė Kaminskienė Laborantės: Ilona Jonuškienė, Kazytė Kaminskienė Tiriamoji bazė Organinės sintezės mokslo laboratorija, branduolinio magnetinio rezonanso laboratorija, mikroanalizės laboratorija, organinės sintezės laboratorija, naftos technologijos laboratorija. Doktorantūros moduliai Naftos perdirbimo įmonių atliekų valymas (doc. K. Rutkauskas); Dažų chemija (doc. V. Getautis); Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. A. Stanišauskaitė); Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus); Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus); Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (doc. V. J. Barkauskas).


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Edita Eleonora Valaitytė. Naujų funkcionalizuotų spiropiranų sintezė iš ciklinių α-C-metilazometinų (vadovas prof. A. Šačkus). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. Z. J. Beresnevičius 2005 05 03–27 pagal SOCRATES/ERASMUS programą buvo išvykęs į Maine universitetą (Prancūzija).

Prof. Z. J. Beresnevičius, prof. V. Mickevičius ir doc. K. Rutkauskas 2005 09 18–23 dalyvavo XLVIII Lenkijos chemikų draugijos mokslinėje konferencijoje Poznanės A. Mickevičiaus universitete. Doc. V. Getautis 2005 05 31–06 06 dalyvavo konferencijoje Estijoje. Doc. V. J. Barkauskas 2005 03 03–05 kėlė kvalifikaciją Pietų Uralo naftos įmonėje Rusijoje.

Mokslo grupë - Augimo reguliatoriø sintezës Vadovas – prof. Z. J. Beresnevičius, tel. 456561, e. p. zigmuntas.beresnevicius@ktu.lt Habil. dr. V. Mickevičius, dr. K. Rutkauskas, dr. E. Jakienė, dr. K. Kantminienė, I. Tumosienė, dr. B. Sapijanskaitė, R. Vaickelionienė, A. Voskienė, M. Mickevičius, K. Rokaitė, V. Novikovaitė. Grupė atlieka N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių sintezę, tiria susintetintų junginių heterociklizacijos ypatumus. Darbo tikslas – naujų biologiškai aktyvių junginių paieška.

Priedo, su kuriuo sumaišytos transformatorinės alyvos nebūtų galima panaudoti dyzeliniams varikliams, tačiau ji būtų tinkama vartoti pagal paskirtį, parinkimas ir receptūros sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8237 / Vadovas prof. V. Mickevičius. Sukurta transformatorinė alyva, tinkama naudoti transformatoriams aušinti, tačiau netinkama kaip kuras vidaus degimo (dyzeliniams ) varikliams.

Mokslo grupë - Organinës sintezës Vadovas – prof. A. Šačkus, tel. 451432, e. p. algirdas.sackus@ktu.lt Dr. V. Amankavičienė, dr. V. Barkauskas, dr. B. Barvainienė, dr. S. Krikštolaitytė, dr. V. Martynaitis, dr. O. Paliulis, dr. N. Kleizienė, J. Girnienė, V. Kanapickaitė, J. Dumčiūtė.

Mokslinių interesų sritys – heterociklinių enaminų ir azometinų chemija, metalų organinių junginių chemija, stereoselektyviosios sintezės metodai. Susintetintų organinių junginių praktinio panaudojimo sritys: medžiagos informacijos registravimo procesai, biologiškai aktyvūs junginiai.

Mokslo grupë - Organiniø fotopuslaidininkiø Vadovė – prof. A. Stanišauskaitė, tel. 300198, e.p. albina.stanisauskaite@ktu.lt Dr. V. Getautis, dr. O. Paliulis, dr. M. Daškevičienė, I. Paulauskaitė, T. Malinauskas. Grupė katedros darbuotojų jau 22 metai sėkmingai dirba mokslinį darbą organinių puslaidininkių srityje.

Mokslinių interesų sritis – aromatinių aminų ir azoto turinčių heterociklinių junginių sąveikos su 1-chlor-2,3epoksipropanu produktų tyrimas bei naujų organinių fotopuslaidininkių sintezė.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Tokarski, Zbig. Cross-linkable hydrazone-containing molecular glasses for electrophotography // Synthetic Metals. ISSN 03796779. 2005, Vol. 155, no. 3. p. 599-605. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 2. Getautis, Vytautas; Daskeviciene, Maryte; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas. New branched hydrazones as hole transporting materials // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2005, Vol. 175, no. 1. p. 39-44. [ISI Web of Science; Science Direct].

3. Getautis, Vytautas; Grazulevicius, Juozas Vidas; Daskeviciene, Maryte; Malinauskas, Tadas; Jankūnaitė, Dalia; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Tokarski, Zbig. Novel hydrazone based polymers as hole transporting materials // Polymer. ISSN 0032-3861. 2005, Vol. 46, no. 19. p. 7918-7922. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 4. Motuzas, Julius; Julbe, A.; Noble, R. D.; Guizard, C.; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Cot, D. Rapid synthesis of silicalite-1 seeds by microwave assisted hydrothermal treatment // Microporous and Mesoporous Materials. ISSN 1387-1811. 2005, Vol. 80, no. 1-3. p. 73-83. [ISI Web of Science; Science Direct].

57


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 5. Vaickelionienė, Rita; Mickevičius, Vytautas; Mikulskiene, Gema. Synthesis and cyclizations of N-(2,3-, 3,4- and 3,5-dimethylphenyl)-β-alanines // Molecules. ISSN 1420-3049. 2005, Vol. 10, no. 2. p. 407-416. [ISI Web of Science]. 6. Julbe, A.; Motuzas, Julius; Arruebo, M.; Noble, R. D.; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis and properties of MFI zeolite membranes prepared by microwave assisted secondary growth, from microwave derived seeds // Studies in Surface Science and Catalysis. ISSN 0167-2991. 2005, Vol. 158 A. p. 129-136. [ISI Web of Science]. 7. Amankavičienė, Virginė Albina; Asadauskas, Svajus; Girnienė, Jolanta; Šačkus, Algirdas. Synthesis of functionalised indoline spiropyrans by condensation of indolo[21-b][1,3]benzoxazines with orthohydroxy-substituted aromatic aidehydes // Journal of Chemical Research-S. ISSN 0308-2342. 2005, no. 9. p. 580-582. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Гятаутис, Витаутас; Дашкявичене, Марите; Паулаускайте, Ингрида; Станишаускайте, Альбина. Изучение продуктов взаимодействия 1(2)-аминоантрахинонов с 1-хлор-2,3-эпоксипропаном // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2005, no. 4. p. 505-516. [ISI Web of Science]. 9. Mickevičius, Vytautas; Vaickelionienė, Rita; Mikulskienė, Gema; Sewald, Norbert. Synthesis and structure elucidation of 1-aryl-substituted tetrahydropyridone derivatives // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2005, no. 6. p. 874-881. [ISI Web of Science]. 10. Мицкявичюс, Витаутас; Бересневичюс, Зигмунтас Ионас; Мицкявичюс, Maрюс; Сапиянскайте, Бируте. Синтез 1-{[(1-Арил-5-оксопирролидин3-ил)карбонил]-амино}-5-оксопирролидин-3карбоновых кислот // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2005, no. 7(457). p. 1100-1101. [ISI Web of Science]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Stanišauskaitė, Albina; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Tokarski, Zbig; Jubran, Nusrallah. Novel hydrazone-based holetransporting polymers for electrophotography // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 44-48. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Sapijanskaitė, Birutė; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Kai kurių 2-pakeistų benzimidazolo darinių sintezė ir savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 57-62. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Janickis, Vitalijus; Amankavičienė, Virginė Albina. Heksaaminkobalto(III) selenopolitionatų sintezė ir apibūdinimas terminės analizės ir IR spektroskopijos metodais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 5-13. [Chemical Abstract Service(CAS)].

58

4. Mickevičius, Marius; Mickevičius, Vytautas; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Jakienė, Elena. 3-(1H-benzimidazol-2-il)-4-(pakeistų fenilamino)butano rūgščių sintezė ir biologinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 50-53. [Chemical Abstract Service(CAS)]. 5. Janikowska, G; Wardas, W; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Kantminienė, Kristina; Rutkauskas, Kęstutis; Jakubowska, D. Influence of selected newly synthesized chemical compounds on growth Chlorella vulgaris culture // Annals of the Polish Chemical Society. Year 2005. Vol. 2. Warszawa: The Polish Chemical Society, 2005. ISBN 83-89936-12-7. p. 147-151. 6. Janickis, Vitalijus; Amankavičienė, Virginė Albina. Isolation of intermediate products of acidic decomposition of selenopenthionate: the selenopolythionates containing more than four sulfur atoms in the molecule // Chemija: mokslo darbai. ISSN 0235-7216. 2005, T. 16, nr. 1. p. 35-44. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Stanišauskaitė, Albina; Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Barvainienė, Bronė. Profesorių Stasį Kutkevičių prisimenant // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 3-4. 2. Šačkus, Algirdas; Barkauskas, Virgilijus Jonas. Profesorių Juozą Degutį prisimenant // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 5-6. 3. Barkauskas, Virgilijus Jonas; Miknius, Linas. Vėžaičių telkinio naftos tepalinių rafinatų deparafinacija // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 19-20. 4. Jonuškienė, Ilona; Halkier, B.A.; Kuusienė, Sigutė; Šablinskas, R. Gliukozinolatų tyrimai kryžmažiedžiuose augaluose // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 28-30. 5. Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas; Daškevičienė, Marytė; Stanišauskaitė, Albina. Monometric, dimetric and polymeric charge transporting materials containing preformed imide ring // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 30-32.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 6. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Stanišauskaitė, Albina; Liutvinienė, Ina. Novel hydrazone based molecular glasses possessings-linkage // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 33-34. 7. Kanapickaitė, Violeta; Šačkus, Algirdas. Synthesis and investigation of imidazo[1,2a] thiazole derivatives // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 35. 8. Kanapickaitė, Violeta; Šačkus, Algirdas. Reaction of 2-amino-4-chloromethylthiazole with pyridines // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 35-36. 9. Voskienė, Aušra; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Stirilkarbonilfenil)-β-alaninų reakcijos su fenilhidrazinu produktai // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 41-42. 10. Mickevičius, Marius; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mickevičius, Vytautas; Jakienė, Elena. 3-[2-(5-Okso1-arilpirolidin-3-il)-1H-benzimidazol-1-IL]propano rūgščių sintezė ir savybės // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09839-2. p. 42-43. 11. Vaickelionienė, Rita; Mickevičius, Vytautas. 1-Fluorfenilpakeistų 4-karboksi-2-pirolidinonų sintezė ir savybės // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 43-45. 12. Sapijanskaitė, Birutė; Mickevičius, Marius. 1-(9Butilkarbazol-3-IL)-4-karboksi-2-pirolidinono darinių sintezė // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 45-46. 13. Mikulskienė, Gema; Mickevičius, Marius; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. 1-Pakeistų 4-izopropiliden- ir 4-benzilidenhidrazinokarbonil-2pirolidinonų struktūros ypatybių tyrimas // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo

metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 46-48. 14. Černiauskaitė, Deimantë; Girnienė, Jolanta; Tatibouët, Arnaud; Rollin, Patrick; Šačkus, Algirdas. Naftil-, antracil- bei fenotiazinil- glukozinoliatų sintezė // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 48-49. 15. Rimkevičiūtė, Ilona; Girnienė, Jolanta; Kriščiūnienė, Vilija; Tatibouët, Arnaud; Rollin, Patrick; Šačkus, Algirdas. 3-Amino[b]benzotiofeno-2metilkarboksilatas: karbamidų ir tiokarbamidų sintezė ir reaktingumas // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 49-50. 16. Puklevičienė, Benita; Rousseau, C.; Šačkus, Algirdas; Tatibouët, Arnaud; Rollin, Patrick. Glicerolio reaktingumo tyrimas: glicerolio karbonatų sintezė // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 51. 17. Dumčiūtė, Joana; Martynaitis, Vytas; Šačkus, Algirdas. 1-Amino-10b-methyl-1,5,6,10b-tetrahydroimidazo[2,1-a]isoquinon-2-one // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 55-56. 18. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Barvainienė, Bronė; Paulauskaitė, Ingrida. Krūvius transportuojantys hidrazonai su padidintu hidroksigrupių skaičiumi // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09839-2. p. 56-58. 19. Rutkauskas, Kęstutis; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. 5-Pakeistų 2-aminotiofenolių sąveika su akrilo rūgštimi // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 58-59. 20. Markauskaitė, Eglė; Kanopka, Arvydas. HIF-3a geno ekspresijos reguliavimas // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09839-2. p. 59-60. 21. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė,

59


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Gema. 1-Arilpakeistų dihidro-4(1H,3H)pirimidinon-2tionų alkilinimo bromacto rūgšties metilesteriu tyrimas // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 62-63. 22. Tumosienė, Ingrida; Novikovaitė, Vilma; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Aromatinių di- ir tetrakarboksiaminorūgščių sąveika su acto rūgšties anhidridu // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 64. 23. Ravaitytė, Dovilė; Kuusienė, Sigutė; Touraev, A.; Belogradova, K. Optimization of agrobacterium tumefa-cien-mediated transformation method of N. tabacum plants // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 65-67. 24. Amankavičienė, Virginė Albina; Barvainienė, Bronė; Šačkus, Algirdas. Condensation of pyrimido[1,2a]indole derivatives with N-alkylphenothiazine-3carboxaldehyde // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 68. 25. Puklevičienė, Benita. Glycerol valorisation: synthesis of dimmers and carbonates analogues // TransMech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p. 83-84. 26. Rimkevičiūtė, Ilona; Kriščiūnienė, Vilija. 3-Aminebenzo[b]thiophene-2-methylcarboxylate- based ureas and thioureas // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p. 84-85. 27. Černiauskaitė, Deimantė. Synthetic approach to glucobrassicine analogues // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas

60

University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p. 93-94. 28. Monkaitytė, Rasa; Kuusienė, Sigutė; Gola, T.L. Hechavarria; Constanti, M. Patogeninių Escherichia coli nustatymo pagreitinimas taikant β-galaktosidazės aktyvumo analizę // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės 6 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 6-9. 29. Bartkevičiūtė, Rasa; Kuusienė, Sigutė; Luschnig, C. Baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana) 4 chromosomos apatinės dalies žemėlapio sudarymas // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės 6 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 10-13. 30. Jurgelėnaitė, Edita; Kuusienė, Sigutė. Žydinčių augalų vyriškojo gametofito citologiniai tyrimai // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės 6 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 16-19. 31. Stumbraitė, Jolanta; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas. Nauji 1-fenil-1,2,3,4-tetrahidrochinolino chromoforą turintys hidrazonai // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės 6 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 20-23. 32. Ketrytė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. 1-Arilpakeistų 4-karboksi-2-pirolidinonų sintezė ir savybės // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės6. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 23-25. 33. Sinkevičiūtė, Agnė; Mickevičius, Vytautas. N-arilpakeistų-β-aminorūgščių sintezė ir jų savybės//Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas, 2005 m. gegužės 6. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-789-2. p. 25-28.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Organinës technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, nuo 2006 02 01 – doc. dr. Jolanta Liesienė, tel.: 300193, 456525, e. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m. Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas prof. J. Šimkus (1922–1940 m.). Vėliau katedrai vadovavo: plk. doc. dr. J. Vėbra (1940–1943 m.), inž. V. Šukys (1944– 1946 m.), doc. J. Venskevičius (1946–1951 m.), prof. A. Purėnas (1951–1961 m.), doc. J. Zdanavičius (1962–1972 m.), prof. A. Paulauskas (1972–1990 m.), doc. R. Kavaliūnas (1991–1995 m.).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, habil. dr. Algirdas Žemaitaitis Docentai: dr. Kęstutis Beleška, dr. Gintaras Buika, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Jolanta Liesienė, dr. Juozas Romanas Musnickas Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Vytautas Kolodzeiskis, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė Lektoriai: dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė Mokslo darbuotojos: dr. Joana Bendoraitienė, dr. Edita Mažonienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Violeta Valeikienė Laboratorijų vedėjos: dr. Julė Kiverienė, Ina Liutvinienė Doktorantai: Jolita Aniulytė, Jurgita Bernadickaitė, Monika Budvytienė, Almantas Danilevičius, Rasa Kavaliauskaitė, Beata Klejevskaja, Simona Lengvinaitė, Ramūnas Lygaitis, Aušra Matoliūkštytė, Asta Michalevičiūtė, Laura Pečiulytė, Aurimas Riauka, Jūratė Simokaitienė, Dalia Šablevičienė, Daiva Šidlauskienė, Justa Širvaitytė, Violeta Vaitkevičienė Administratorė Beata Nijolė Mockaitytė Vyr. laborantė Violeta Valeikienė

transportuojančių stabilios amorfinės būsenos hidrazonų, azinų bei antrachinono darinių sintezė ir savybės (vadovas doc. V. Getautis). Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacija. Erika Kazlauskaitė. Fermentų naudojimas bekalkio odų išdirbimo technologijoje (vadovė doc. J. Balčiūnienė).

Tiriamoji bazė Polimerų chemijos laboratorija; polimerų, tekstilės ir odų technologijų laboratorija; spektrofotometrijos laboratorija. Didelio slėgio skysčių chromatografas „Waters“ (JAV), skysčių chromatografas „Milichrom“, automatinis kalorimetras DAK1 1A, osmometras „Knauer“, spektrofotometrai: „Specord M40“, M80, UVVIS bei „Spectronic 1201“ (JAV), purkštuvinė džiovykla (Vokietija), reaktorius „Simax“ (Čekija), dujų chromatografas „Carlo Erba Strumentose“, firmos „Perkin Elmer“ spektrofotometras „Spectrum GX FT-IR System“ su kompiuterine įranga.

Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. J. V. Gražulevičius 2005 04 22–28 pagal SOCRATES/ERASMUS programą skaitė paskaitas Rovira i Virgili universitete (Ispanija); 2005 07 06–12 atliko bendrus mokslinius tyrimus Cergy Pontoise universitete (Prancūzija); 2005 09 11–17 dalyvavo konferencijoje „Polimerai aukštosioms technologijoms“ Vengrijoje; 2005 10 19–22 dalyvavo Baltijos polimerų simpoziume Talino technikos universitete; 2005 12 15–17 oponavo disertaciją Talino technikos universitete. Prof. A. Žemaitaitis 2005 08 14–21 susipažino su polielektrolitų sąveikos su paviršiais tyrimo metodikomis ir aparatūra Švedijos karališkajame technologijos institute; 2005 09 14–18 dalyvavo projekto COST D32 konferencijoje Modenos universitete (Italija); 2005 11 13–16 intergavimosi į mokslinių tyrimų tinklą ERA-NET klausimais lankėsi Giulzovo nacionalinėje atsinaujinančių žaliavų agentūroje Vokietijoje. Prof. A. Žemaitaitis ir doc. R. Klimavičiūtė 2005 02 18–25 dalyvavo projekto COST 847 konferencijoje Ispanijoje. Doc. J. Liesienė 2005 01 19–22; 2005 05 19–26; 2005 06 01–05; 2005 10 19–22 ir 2005 11 30–12 03 buvo išvykusi skaityti paskaitų į Radomo technikos universitetą (Lenkija); 2005 05 03–08 lankėsi Solonikų Aristotelio universitete (Graikija), kur dalyvavo SOCRATES/ ERASMUS teminio tinklo ECTN 3 „Nauja chemikų karta“ metinėje konferencijoje; 2005 06 28–07 02 lankėsi Radomo technikos ir Jogailos universitetuose Krokuvoje, dalyvavo Rytų vidurio Europos šalių universitetų tinklo kūrimo organizaciniame susitikime; 2005 09 06–11 dalyvavo 6-ajame Balatono simpoziume (Vengrija).

Doktorantūros moduliai Ciklų polimerizacija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai (prof. A. Žemaitaitis); Polimerų fotochemija (prof. J. V. Gražulevičius); Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. A. Žemaitaitis); Šikšnų ir kailių šlapios apdailos procesai (doc. K. Beleška); Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. A. Žemaitaitis); Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (doc. J. Liesienė).

Vyr. m.d. R. Lazauskaitė 2005 05 09–15 pagal SOCRATES/ERASMUS programą skaitė paskaitas Turino politechnikos institute (Italija); 2005 06 12–17 atliko naujų medžiagų terminių savybių tyrimus Silezijos universitete (Lenkija).

Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacijos: Rūta Budreckienė. Funkcines grupes turinčių elektroaktyvių junginių sintezė ir tyrimas (vadovas prof. J. V. Gražulevičius); Ingrida Vilionskienė. Krūvius

M. d. E. Mažonoenė 2005 09 14–18 dalyvao projekto COST D32 konferencijoje Italijoje. Lab. vedėja J. Kiverienė 200510 19–22 dalyvavo Baltijos polimerų simpoziume Talino technikos universitetete.

M. d. E. Mažonienė ir J. Bendoraitienė 2005 05 29–06 05 dalyvavo Europos medžiagotyrininkų asociacijos EMRS konferencijoje Prancūzijoje.

61


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Polimerø modifikavimo ir tyrimo Vadovas – prof. A. Žemaitaitis, tel.: 300191, 456081, e.p. algirdas.zemaitaitis@ktu.lt Dr. R. Klimavičiūtė, dr. J. Bendoraitienė, E. Mažonienė, D. Šablevičienė, A. Riauka, D. Šidlauskienė, L. Pečiulytė, R. Kavaliauskaitė. Grupė kūrėsi 1968–1970 m. Dabar atliekami fundamentalūs polikompleksų gavimo iš vandenyje tirpių polimerų, taip pat polikompleksų panaudojimo tekstilėje ir vandenvaloje tyrimai, kuriamos techninių produktų iš vietinių polimerinių žaliavų gamybos technologijos. COST D32 veikla „Chemija didelės energijos mikroaplinkoje“. 2005 m. vykdyti tyrimai tema „ Sistemos dažas– polisacharidinis absorbentas kitimai didelės energijos mikroaplinkoje“. Ištirta įvairaus pakeitimo laipsnio katijoninio ir tinklinio katijoninio krakmolo sorbcinė geba anijoninių dažiklių ir chromo anijonų atžvilgiu. Tirta žemo dažnio ultragarso įtaka masių mainams sistemoje „katijoninis krakmolas–dažiklis“. Nustatyta, kad tokio dažnio ultragarsas didesnės įtakos dažiklių sorbcijos greičiui bei sorbinei gebai neturi, taip pat nesukelia ir desorbcijos labiau nei šiluminis poveikis. AB „Šiaulių stumbras“ gamybos nuotekų valymo technologijos parengimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 6671 / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Kazeino gamybos nuotekų perdirbimas cheminiais ir biologiniais metodais: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7962 / Vadovas prof. A. Žemaitaitis.

Poli(arilen-difeniltetrakarbaboksirūgšties tiaminų) sintezės technologijos ir eksperimentinės įrangos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8248 / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Susintetinti kopoliimidai, turintys makromolekulėse „lanksčių“ ir „kietų“ diaminų monomerų liekanų, suprojektuota, pagaminta ir išbandyta eksperimentinė tokių poliamidrūgščių sintezės įranga. Trikotažo dažyklos nuotekų valymas ir antrinis naudojimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8249 / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Ištirtos medvilninio trikotažo dažymo, plovimo ir skalavimo po dažymo aktyviais dažais vonių nuotekos. Nustatyta, kad skalavimo po dažymo aktyviais šviesių spalvų dažais nuotekos, turinčios nedaug dažų ir elektrolitų, galėtų būti panaudotos dažant arba skalaujant trikotažą po dažymo tamsiomis spalvomis. Jeigu nuotekose yra daugiau dažų, jie gali būti pašalinti, pridėjus 0,25–0,5 g/l tinklinio katijoninio krakmolo, kurio pakeitimo laipsnis yra apie 0,3. Atlikti gamybiniai bandymai. Fermentų ir amfolitų įtaka drabužių dezaktyvacijos procesui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8256 / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Atlikta IAE skalbykloje naudojamų drabužių dezaktyvacijos procesų analizė, ištirtos naujų ir naudotų dezaktyvacijos preparatų technologinės savybės.

Mokslo grupë - Odø ir kailiø technologijø tyrimo Vadovas – doc. K. Beleška, tel. 300191, e. p. kestutis.beleska@ktu.lt Dr. J. Balčiūnienė, dr. V. Valeika, V. Valeikienė, E. Kazlauskaitė. Mokslo grupėje nuo 1972 m. kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos. Kurti ekologiškai švaresnes technologijas buvo pradėta nuo odų konservavimo. Trumpalaikio odų konservavimo būdas 1984 m. buvo pradėtas taikyti Šiaulių, 1986 m. – Panevėžio, 1987 m. – Tauragės, 1988 m. – Klaipėdos mėsos kombinatuose. Sukurtas būdas, kai vietoj kalcio

hidroksido naudojamas natrio hidroksidas. Šis plikinimo ir dermos purenimo būdas 1996 m. buvo pradėtas taikyti AB „Vilkas“ išdirbant drabužines šikšnas ir chromuotą pusgaminį. Ištirtas proteazių, skirtų chromintam pusgaminiui minkštinti, panaudojimas odoms plikinti. Nustatytas fermentinių preparatų proteolitinis aktyvumas, tirpalo pH kitimas proceso metu, odų plikinimo proceso optimalūs parametrai: fermentinių preparatų kiekis, odų plikinimo trukmė ir temperatūra.

Mokslo grupë - Celiuliozës cheminio ir fizikinio modifikavimo Vadovė – doc. J. Liesienė, tel.: 300192, 456525, e. p. jolanta.liesienė@ktu.lt Dr. J. Kiverienė, J. Aniulytė, J. Matulionienė, A. Danilevičius, J. Bernadickaitė. Grupė sukurta 1985 m. ir yra doc. J. Zdanavičiaus vadovaujamų mokslinių darbų tęsėja. Mokslinių tyrimų tematika – celiuliozės cheminis modifikavimas, gelių formavimas ir jų poringos struktūros tyrimas, chromatografinių sorbentų sintezė ir jų sąveikos su biopolimerais tyrimas, biopolimerų chromatografijos dėsningumų tyrimas, celiuliozės darinių panaudojimas kontroliuojamo vaistų atpalaidavimo sistemose.

62

Projektas su Geesthacho moksliniu centru GKSS „Nanostruktūrintų bioselektyviųjų sorbentų, skirtų afininei chromatografijai, sintezė“. Finansuoja Vokietijos ir Lietuvos aukštojo mokslo ministerijos. Vykdymo terminas – 2002–2005 m. Projekto tikslas – paruošti bioselektyviuosius sorbentus glikoproteinams ir glikolipidams skirstyti. Paruošti bioselektyvūs sorbentai glikoproteinams skirstyti tiek žemo, tiek aukšto slėgio chromatografinėmis sąlygomis, pasižymintys didele sorbcine geba bei biosuderinamumu su sorbato molekulėmis. Ištirta glikozidintų baltymų sorbcijos kinetika.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Sintetiniø ir gamtiniø polimerø tyrimo Vadovas – prof. J.V. Gražulevičius, tel. 456525, e. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt Dr. R. Kavaliūnas, dr. G. Buika, dr. J. Musnickas, dr. R. Lazauskaitė, dr. J. Ostrauskaitė, R. Rutkaitė, dr. S. Grigalevičius, V. Andrulevičiūtė, E. Burbulis. Grupės ištakos siekia prieškario laikus, kai Organinės technologijos katedros įkūrėjas prof. J. Šimkus pradėjo tyrinėti gamtinius polimerus. Grupės mokslinių interesų sritis – fotolaidžių polimerų bei mažamolekulių stiklų, amfifilinių polimerų sintezė, katijoninė ciklinių monomerų bei vinileterių fotopolimerizacija, keratino ir kolageno cheminių pokyčių įtakos struktūrai ir savybėms tyrimas. Grupė vykdo bendros Latvijos, Lietuvos, Taivano programos projektą „Elektroaktyviųjų kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas“, Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektą „Naujos funkcinės medžiagos elektroniniams ir optoelektroniniams prietaisams“, Lietuvos ir Ukrainos programos projektą „Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos“. Organinių puslaidininkių su reaktyviomis funkcinėmis grupėmis sintezė: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. J.V. Gražulevičius. Susintetintos kelios serijos funkcionalizuotų p-tipo organinių puslaidininkių, turinčių reaktyvias epoksi-, oksetanil-, viniloksi-, metakriloilgrupes. Ištirta kai kurių naujai susintetintų monomerų katijoninė (foto)polimerizacija. Taip pat susintetinti reaktyvias funkcines grupes turintys n-tipo puslaidininkiai. Ištirtos susintetintų junginių terminės, optinės, bei fotoelektrinės savybės. Elektroaktyviųjų kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas: bendros Latvijos, Lietuvos, Taivano programos projektas / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius 2005 m. susintetinti nauji elektroaktyvūs molekuliniai stiklai, pasižymintys didele tripletinės būsenos energija. Naudojant šias medžiagas, kartu su Taivano nacionalinio universiteto fizikais sukurti labai efektyvūs

elektroliuminescuojantys šviestukai. Taip pat susintetinti nauji skyliniai ir elektroniniai organiniai puslaidininkiai. Ištirtos jų optinės, fotofizikinės, fotoelektrinės ir terminės savybės. Naujos funkcinės medžiagos elektroniniams ir optoelektroniniams prietaisams: Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas. Susintetinti nauji efektyvūs organiniai p-tipo puslaidininkiai, turintys karbazolil- ir tiofenilgrupes. Ištirtos susintetintų puslaidininkių panaudojimo fotovoltiniuose elementuose bei elektrofotografiniuose fotoreceptoriuose galimybės. Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos naujos kartos vaizduokliams: VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Projekto koordinatorius S. Juršėnas (VU), KTU paprojekčio vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Sukurtos naujos krūvininkus transportuojančios ir liuminescuojančios medžiagos, skirtos organiniams šviestukams. Ištirtos fotofizikinės, fotoelektrinės bei terminės naujų medžiagų savybės. Naujų mikroreljefo formavimo technologijų kūrimas ir diegimas: VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Projekto koordinatorius S. Tamulevičius (FEI), KTU paprojekčio vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Sukurti ir susintetinti nauji lauko tranzistoriams skirti organiniai p-tipo puslaidininkiai. Ištirtos jų terminės bei krūvininkų transporto savybės. Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos: Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos remiamas Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Susintetintos kelios serijos kondensuotų aromatinių aminų, savo sudėtyje turinčių karbazolil-, fentazinil- ir indolilgrupes. Diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos metodu ištirti susintetintų junginių morfologiniai virsmai. Nustatyta, kad dauguma susintetintų junginių gali egzistuoti stikliškos būsenos. Ištirtos susintetintų medžiagų optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės savybės.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Lygaitis, Ramūnas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Tokarski, Zbig; Jubran, Nusrallah. Holetransporting glass-forming 3,3 ‘-dicarbazyl-based hydrazones // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2005, Vol. 427. p. 407-418. [ISI Web of Science; Compendex; Inspec]. 2. Matoliūkštytė, Aušra; Lygaitis, Ramūnas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Montrimas, Edmundas;

Tokarski, Zbig; Jubran, Nusrallah. 9-(4Methoxyphenyl) carbazolyl-containing hydrazones for optoelectronic applications // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2005, Vol. 427. p. 419-428. [ISI Web of Science; Compendex; Inspec]. 3. Sangermano, Marco; Malucelli, Giulio; Priola, Aldo; Lengvinaitė, Simona; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas. Carbazole derivatives as photosensitizers in cationic photopolymerization of clear and pigmented coatings // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2005, Vol. 41, no. 3. p. 475480. [ISI Web of Science; Science Direct].

63


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 4. Balionytė, Agnė; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Klejevskaja, Beata. Polymers containing 9-alkylcarbazol-3,6-diyl and different aromatic amino groups in the main chain // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2005, Vol. 41, no. 8. p. 1821-1827. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct]. 5. Grigalevičius, Saulius; Chierici, Sabine; Renaudet, Oliver; Lo-Man, Richard; Deriaud, Edith; Leclerc, Claude; Dumy, Pascal. Chemoselective assembly and immunological evaluation of multiepitopic glycoconjugates bearing clustered Tn antigen as synthetic anticancer vaccines // Bioconjugate Chemistry. ISSN 1043-1802. 2005, Vol. 16, no. 5. p. 1149-1159. [ISI Web of Science; ACS Publications]. 6. Rosenfeld, Henning; Aniulytė, Jolita; Helmholz, Heike; Liesienė, Jolanta; Thiesen, Peter; Niemeyer, Bernd; Prange, Andreas. Comparison of modified supports on the base of glycoprotein interaction studies and of adsorption investigations // Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 2005, Vol. 1092, no. 1. p. 76-88. [ISI Web of Science; Science Direct]. 7. Smiechowski, K.; Beleška, Kęstutis; Žaliauskienė, Audronė. Coordinated approach to the production of soft leather // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2005, Vol. 89, no. 5. p. 199-203. [ISI Web of Science]. 8. Musnickas, Juozas Romanas; Rupainytė, Vitalija; Treigienė, Rasa; Ragelienė, Lina. Dye migration influences on colour characteristics of wool fabric dyed with acid dye // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 6(54). p. 65-69. [ISI Web of Science]. 9. Šablevičienė, Dalia; Klimavičiūtė, Rima; Bendoraitienė, Joana; Žemaitaitis, Algirdas. Flocculation properties of high-substituted cationic starches // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. ISSN 0927-7757. 2005, Vol. 259, no.1-3. p. 23-30. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct]. 10. Jasiukaitytė, Edita; Ostrauskaite, Jolita; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, V.; Sidaravičius, J. D. New hole-transporting dihydrazones // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2005, Vol. 155, no. 1. p. 180-184. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 11. Getautis, Vytautas; Grazulevicius, Juozas Vidas; Daskeviciene, Maryte; Malinauskas, Tadas; Jankūnaitė, Dalia; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Tokarski, Zbig. Novel hydrazone based polymers as hole transporting materials // Polymer. ISSN 0032-3861. 2005, Vol. 46, no. 19. p. 7918-7922. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 12. Blazys, Gediminas; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Kampars, Valdis. Phenothiazinyl-containing aromatic amines as novel amorphous molecular materials for optoelectronics// Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2005, Vol. 174, no. 1. p. 1-6. [ISI Web of Science; Science Direct]. 13. Grigalevičius, Saulius; Tsai, Ming-Han; Gražulevičius, Juozas Vidas; Wu, Chung-Chih. Well defined carbazol-3,9-diyl based oligomers with diphenylamino end-cap as novel amorphous molecular materials for optoelectronics // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2005,

64

Vol. 174, no. 2. p. 125-129. [ISI Web of Science; Science Direct]. 14. Danilevičius, Almantas; Grevys, Stanislovas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gražulevičienė, Violeta. Preparation of CuxS coatings on polyethylene foils by thiourea and Cu (I-II) salt solutions // Acta Chimica Slovenica. ISSN 1318-0207. 2005, Vol. 52, no. 3. p. 303-308. [ISI Web of Science]. 15. Lazauskaitė, Rūta; Gražulevičius, Juozas Vidas. Synthesis and cationic photopolymerization of electroactive monomers containing functional groups // Polymers for Advanced Technologies. ISSN 1042-7147. 2005, Vol. 16, no. 8. p. 571-581. [ISI Web of Science; Compendex]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Šidlauskienė, Daiva; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Šešiavalenčio chromo šalinimas iš galvaninių nuotekų // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2005, nr. 2(32). p. 48- 55. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Michalevičiutė, Asta; Buika, Gintaras; Ostrauskaite, Jolita; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Tran-Van, Francois; Chevrot, Claude. 3,3’-Bicarbazole-based dihydrazones for electrophotographic photoreceptors // Chemija: mokslo darbai. ISSN 0235-7216. 2005, T. 16, nr. 3-4. p. 43-46. 2. Diliūnas, Saulius; Mažonienė, Edita; Bendoraitienė, Joana; Žemaitaitis, Algirdas. Polyimides from biphenyltetracarboxylic dianhidride and pyromellitic dianhydride with oxydianiline and their nanocomposites // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 29-34. 3. Jasiukaitytė, Edita; Ostrauskaitė, Jolita; Vaitkevičienė, Violeta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Hole-transporting diphenylsulfone dihydrazone-doped polymers for electrographic photoreceptors // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 40-43. 4. Tolušytė, Aida; Lazauskaitė, Rūta; Andrulevičiūtė, Vaida; Gražulevičius, Juozas Vidas. Photopolymerization of 3,4-epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexane carboxylate and its compositions with ((9-carbazolyl)methyl)thiirane // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 13921231. 2005, nr. 1(35). p. 49-54. 5. Širvaitytė, Justa; Pečiulytė, Laura; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta. Investigation of the possibilities of using peracetic acid for pelt deliming // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 64-69. 6. Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta; Beleška, Kęstutis; Valeika, Virgilijus; Kolodzeiskis, Vytautas. Bekalkio chrominio pusgaminio šlapiosios apdailos ypatumai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 54-60. [Chemical Abstract Service(CAS)].


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 7. Bendoraitienė, Joana; Kavaliauskaitė, Rasa; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Katalizinės glicidiltrimetilamonio chlorido reakcijos su polisacharidais ypatumai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 61-67. [Chemical Abstract Service(CAS)]. 8. Gražulevičius, Juozas Vidas. Charge-transporting polymers and molecular glasses for optoelectronic applications // e-Polymers [elektroninis išteklius]: [peer-reviewed internet journal]: Proceedings of the 8th Polymers for Advanced Technologies International Symposium, Budapest, Hungary, 13-16 September 2005 / European Polymer Federation (EPF), Dutch Polymer Institute. ISSN 1618-7229. 2005. p. [1-3]. 9. Matoliūkštytė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, V.; Sidaravičius, J.; Reina, J.A.; Tokarski, Zbig. Hole-transporting molecularly doped polymers for electrophotographic photoreceptors // ePolymers [elektroninis išteklius]: [peer-reviewed internet journal]: Proceedings of the 8th Polymers for Advanced Technologies International Symposium, Budapest, Hungary, 13-16 September 2005 / European Polymer Federation (EPF), Dutch Polymer Institute. ISSN 1618-7229. 2005. p. [1-3]. 10. Michalevičūtė, Asta; Peleckas, Žaimantas; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas. New chargetransporting derivatives of poly[methyl(phenyl)silan ediyl] // e-Polymers [elektroninis išteklius]: [peerreviewed internet journal]: Proceedings of the 8th Polymers for Advanced Technologies International Symposium, Budapest, Hungary, 13-16 September 2005 / European Polymer Federation (EPF), Dutch Polymer Institute. ISSN 1618-7229. 2005. p. [1-3]. 11. Vaitkevičienė, Violeta; Pečiuraitė, Vida; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, V. Novel carbazole-based charge transporting polymers and molecular glasses // e-Polymers [elektroninis išteklius]: [peer-reviewed internet journal]: Proceedings of the 8th Polymers for Advanced Technologies International Symposium, Budapest, Hungary, 13-16 September 2005 / European Polymer Federation (EPF), Dutch Polymer Institute. ISSN 1618-7229. 2005. p. [1-3]. 12. Riauka A., Kavaliauskaite R., Klimaviciute R., Zemaitaitis A., Ramalho P.A. Adsorption/biological method for decolourization of textile wastewater // Proceedings of 5 World Textile Conference AUTEX 2005, 27-29 june 2005, Portorož, Slovenia. Book 2. p. 1011-1017.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Riauka, Aurimas; Guntulytė, Sandra. Teoriniai ir praktiniai tekstilės nuotekų valymo katijoniniu krakmolu aspektai // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 26-27. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Stanišauskaitė, Albina; Liutvinienė, Ina. Novel hydrazone based molecular glasses possessing-slinkage // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 33-34. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. 1-Arilpakeistų dihidro-4(1H,3H)pirimidinon-2tionų alkilinimo bromacto rūgšties metilesteriu tyrimas // Organinė chemija: mokslinės konferencijos, skirtos prof. S. Kutkevičiaus ir prof. J. Degučio 80-sioms gimimo metinėms paminėti, pranešimų medžiaga, [2005 m. balandžio 20 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-839-2. p. 62-63. Jasiukaitytė, Edita. Diphenylsulphone hydrazones for electrophotographic photoreceptors // TransMech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p. 57-60. Klejevskaja, Beata. Synthesis and characterization of novel amine-based hole-transporting hydrazones and stilbenes // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-856-2. p. 61-64. Lengvinaitė, Simona. Carbazole compounds as photosensitizers for cationic photopolymerization of epoxides and vinylethers // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p. 68-71. Pečiuraitė, Vida. Condensed aromatic amines for optoelectronic devices // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p. 72-75.

65


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Silikatø technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Zenonas Valančius, nuo 2006 02 01 – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel.: 300161, 351445, e. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt Katedra įkurta 1950 m. Katedros vedėjais yra buvę prof. Pr. Jodelė, dr. A. Damušis, dr. V. Sližys, prof. M. Martynaitis, prof. K. Sasnauskas, doc. M. Martusevičius.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algimantas Mituzas, dr. Raimundas Šiaučiūnas Docentai: dr. Alfredas Balandis, dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Aras Kantautas, dr. Benonas Jonas Leskauskas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Nijolė Marija Mandeikytė, dr. Edita Rupšytė, dr. Giedrius Vaickelionis, dr. Zenonas Valančius Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Danutė Palubinskaitė Doktorantai: Kęstutis Baltakys, Nora Kybartienė, Gediminas Matekonis, Algina Mituzaitė-Krušinskienė, Asta Traidaraitė, Virginija Valančienė Mokomosios laboratorijos vedėja Virginija Valančienė Laboratorijos vedėjai: Kęstutis Baltakys, Arūnas Baltušnikas Inžinierė Ingrida Sinkevičienė Laborantai: Raimundas Junčius, Romualdas Vytautas Lelešius Administratorė Elena Grybauskienė Meistras Kazys Junčius

Tiriamoji bazė Rentgenografijos mokomoji laboratorija, terminės analizės mokomoji laboratorija, hidroterminio apdorojimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Rišamųjų medžiagų chemija (doc. R. Kaminskas); Chemijos inžinerija (doc. B. J. Leskauskas); Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos (prof. R. Šiaučiūnas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. V. Leškevičienė, vyr. m. d. D. Nizevičienė 2005 10 12, 13 buvo išvykusios į konferenciją Rygos technikos universitete (Latvija).

Mokslo grupë - Silikatiniø medþiagø gamybos procesø tyrimo Vadovas – doc. Z. Valančius, tel. 351445, e. p. zenonas.valancius@ktu.lt Dr. A. Balandis, dr. B. Leskauskas, dr. N. Mandeikytė, dr. A. Kantautas, dr. R. Šiaučiūnas, dr. V. Leškevičienė, dr. D. Palubinskaitė, dr. D. Nizevičienė, dr. G. Vaickelionis, dr. R. Kaminskas. Grupė tiria naujų hidrosilikatinių produktų kūrimo galimybes, fosfogipso atliekų perdirbimą į gipsines rišamąsias medžiagas ir gaminius, kuria statybines medžiagas iš vietinių žaliavų ir pramonės atliekų. Sausųjų statybinių mišinių savybių studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8022 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Studijoje parodoma, kad sausųjų statybinių mišinių gamybai UAB „Termoizola“ reikalingi būtinieji priedai. Polimeriniai įvairių modifikacijų vinilacetato/etileno, etileno/vinillaurato/vinilchlorido ir kt. sintetiniai priedai gaminami Vokietijoje, Wacker – Chemie GmbH koncerne. Organiniai įvairių modifikacijų metilceliuliozės priedai gaminami Vokietijoje, WOLFF WALSRODE gamykloje. Pluoštinių priedų stiklo, anglies arba polipropileno pagrindu galima įsigyti Lietuvos prekybos tinkle. Cheminiai priedai skirstomi pagal poveikį skiedinių mišinių ir statybinių skiedinių savybėms: reguliuojantys mišinių reologines savybes – plastikliai, didinantys

66

mišinių slankumą arba mažinantys užmaišymo vandens kiekį; reguliuojantys skiedinių rišimosi ir kietėjimo trukmę; suteikiantys mišiniams specialiąsias savybes – hidrofobizuojantys, saugantys nuo šalčio, suteikiantys spalvą (pigmentai) ir kt. Sausųjų statybinių mišinių gamybos technologijos modernizavimo studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8128 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Nustatyta, kad sausųjų mišinių gamybos technologinio reglamento ir technologinės eigos neatitinka šios operacijos: smėlio sijojimas, galutinis mišinio sumaišymas ir pakavimo įrenginys. Smėliui sijoti rekomenduojama naudoti vibracinius sietus. Mišiniui galutinai sumaišyti turi būti naudojama ne gravitacinė, o priverstinio maišymo maišyklė. Geriausiai šiam tikslui tinka dvivelenė priešsrovinio maišymo maišyklė. Pakavimo įrenginys turi būti visiškai automatizuotas, tara šiame įrenginyje turi būti pripildoma įpūtimo principu. Cementinių rišamųjų medžiagų modifikavimas padangų perdirbimo atlieka – technogeniniu pluoštu: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8321 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Atlikus tyrimus nustatyta, kad visų tirtų separavimo lygių padangų perdirbimo atlieka – technogeninis pluoštas (tekstilinis kordas su gumos priemaišomis) yra atsparus agresyviai (pH = 13,5) šarminei aplinkai.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Karbonatų kiekio nustatymo dolomitu užterštame molyje metodikos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8296 / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Sukurta iki šiol norminiais aktais nereglamentuota karbonatų kiekio dolomitu užterštame molyje nustatymo metodika. Parengti metodai ir technologijos keraminėms molio savybėms – smulkiadispersių frakcijų kiekiui ir plastiškumui – nustatyti. Nustatyta molio bandinių, paimtų iš skirtingų Pašaminės karjero gylių, cheminė sudėtis. Įvertintas CO2 kiekis, išsiskiriantis iš molio mineralinės dalies degant produkciją. Nustatytas CaO ir MgO kiekis, esantis produkcijoje. Keraminių blokų formavimo masės sudėties įtakos degimo metu išsiskiriančių šiltnamio dujų kiekiui studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8326 / Vadovė dr. D. Nizevičienė.

Įvertintas keraminių blokų degimo metu išsiskiriančių šiltnamio dujų kiekis ir pateikta skaičiavimo metodika. Nustatyti CaO ir MgO kiekiai, esantys degtuose ir nedegtuose gaminiuose. Lengvalydžių molių savybių įvertinimo technologijos ir metodikos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8290 / Vadovė doc. E. Rupšytė. Sukurta nauja lengvalydžių molių savybių įvertinimo metodika, leidžianti gamyboje greitai nustatyti pagrindines molių technologines savybes. Mažo įmirkio (2-4 %) keraminių gaminių iš lengvai lydžių molių technologijos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8310 / Vadovas prof. R. Šiaučiūnas. Sukurta klinkerinių molio gaminių (gaminių įmirkis 2–4 %) iš lengvalydžių molių technologija.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Musnickas, Juozas Romanas; Rupainytė, Vitalija; Treigienė, Rasa; Ragelienė, Lina. Dye migration influences on colour characteristics of wool fabric dyed with acid dye // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 6(54). p. 65-69. [ISI Web of Science]. Balandis, Alfredas; Sinkevičienė, Ingrida. Hydrothermal synthesis of leucite and its application in engineering ceramics // Glass and Ceramics. ISSN 0361-7610. 2005, Vol. 62, no. 1-2. p. 49-52. [ISI Web of Science; Compendex; INSPEC]. Valančius, Zenonas; Nizevičienė, Dalia; Leškevičienė, Violeta; Kybartienė, Nora. Influence of the technological parameters on the structure and properties of hemi-hydrate phosphogypsum // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2005, Vol. 49, no. 2. p. 120-125. [ISI Web of Science; Compendex]. Sasnauskas, Vytautas; Palubinskaitė, Danutė. The synthesis of hydrosodalite and its use in mortar technology // Materials Science-Poland. ISSN 01371339. 2005, Vol. 23, no. 3. p. 793-801. [ISI Web of Science; Compendex; Chemical Abstracts; Materials Science Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Balandis, Alfredas; Striūgienė, Ieva; Sinkevičienė, I. Įvairių sintezės parametrų įtaka analcimo susidarymui // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 40-45. [Chemical Abstract Service (CAS)]. Kantautas, Aras; Fiodorovienė, Lina; Palubinskaitė, Danutė; Vaickelionis, Giedrius. Fluoralinitinio klinkerio sintezė ir kietėjimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 3(37). p. 46-49. [Chemical Abstract Service(CAS)]. Kemeklis, L.; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Įkrovos paruošimo ypatumai lydant aukštos kokybės stiklą // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 6-10. [Chemical Abstract Service (CAS)].

4. Matekonis, Gediminas; Šiaučiūnas, Raimundas. NaOH įtaka tobermorito susidarymui CaO mišiniuose su SiO2×nH2O ar kvarcu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 11-16. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 5. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Maišymo įtaka girolito susidarymo procesams // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 17-20. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 6. Rupšytė, Edita; Bučas, Regimantas; Šiaučiūnas, Raimundas. K2O ir Al2O3 įtaka vienbazių kalcio hidrosilikatų susidarymui // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 21-24. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 7. Kybartienė, Nora; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas. P2O5 kiekio fosfatinėje žaliavoje įtaka fosfogipso sudėčiai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 25-29. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 8. Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras. Ceolitų sintezė naudojant technogeninį silikagelį // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 35-40. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 9. Leškevičienė, Violeta; Mandeikytė, Nijolė Marija; Urbonas, L. Klinties, opokos ir trepelio priedų įtaka portlandcemenčio hidratacijai ir savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 62-66. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 10. Kantautas, Aras; Palubinskaitė, Danutė; Pranckevičiūtė, Raimonda. The synthesis of calcium silicate hydrates by using the mechanical activation od raw materials // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 1: Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2005, Sejums 10. p. 16-22. [Chemical Abstracts].

67


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 11. Kybartienė, Nora; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas; Konkova, Larisa. The influence of hydrophobic additives on the properties of gypsum plaster // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 1: Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2005, Sejums 10. p. 114-119. [Chemical Abstracts]. 12. Баландис, Алфредас; Синкявичене, Ингрида. Гидротермальный синтез лейцита и применение его в технической керамике // Стекло и керамика. ISSN 0131-9582. 2005, no. 2. p. 21-24.

68

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Grevys, Stanislovas; Griškonis, Egidijus; Paluckienė, Edita; Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas. Membranų regeneruojamiems elektros energijos kaupikliams tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 92-94.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Dekanas – doc. dr. Sigitas Stanys, nuo 2006 12 13 – doc. dr. Virginija Jankauskaitė Tel.: 300201, 353864 E. p. dekdtf@ktu.lt

Padaliniai

Raštinės personalas: vyriausioji administratorė Laima Ivaškevičienė, administratorės Nijolė Banienė, Aldona Jankauskaitė ir Aldona Petraitienė Fakultetas įkurtas 1962 m. Pirmasis jo pavadinimas – Lengvosios pramonės fakultetas. 1995 m. pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. Fakultete pagrindines pareigas turi 93 darbuotojai, iš jų 41 mokslininkas: 7 habilituoti daktarai ir 34 daktarai.

Aprangos ir polimeriniø gaminiø technologijos katedra Grafiniø komunikacijø inþinerijos katedra Medienos mechaninës technologijos katedra Meninio projektavimo katedra Tekstilës technologijos katedra Polimeriniø gaminiø mokslo laboratorija

Pagrindinës tyrimø kryptys Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas Aprangos ir kitų siuvinių kokybės tyrimas ir vertinimas Tekstilės gaminių automatizuotojo projektavimo sistemos Siūlų savybių prognozavimo metodai Pjautinės medienos higroskopiniai, deformaciniai ir technologiniai rodikliai Įvairių sričių darbuotojų darbo apranga Technologinių įrenginių diagnostika Spaudos technologinių procesų matavimo ir kontrolės sistemos Daugiafunkciai adaptyvieji keitikliai Dokumentų apsaugos technologijos

69


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Gaminių technologijos ir dizainas, 2005 m. gegužės 6 d. 2. Odos ir polimerinių gaminių medžiagotyra, konstravimas ir technologija (tarptautinis seminaras, skirtas prof. habil. dr. LMA nario korespondento Valentino Rajecko 75-mečiui), 2005 m. gegužės 12, 13 d. Mokslo leidiniai 1. Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 400 p. Užsienio mokslininkų vizitai 2005 08 23–09 01 prof. Laurence Schacher iš Prancūzijos Université de Haute Alsace ENSITM lankėsi Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedroje pagal Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MTEP srityje programą „Žiliberas“. 2005 06 15–27 dokt. Manal Issa iš Prancūzijos Université de Haute Alsace ENSITM Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedroje atliko tyrimus pagal Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MTEP srityje programą „Žiliberas“. 2005 09 10–10 29 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedroje praktiką atliko Anni Jokinen iš Tamperės technikos universiteto (Suomija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Profesoriai M. Gutauskas ir V. Milašius – Rygos technikos universiteto mokslo tarybos nariai. Prof. V. Milašius – Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų kvalifikacijos komisijos narys, žurnalo „AUTEX Research Journal“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Vobolis – Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ valdybos narys. Prof. E. Kibirkštis – Tarptautinės poligrafijos pramonės įmonių ir universitetų sąjungos narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. J. Gydas – Tarptautinio įmonių vertinimo biuro auditorius, Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninis ekspertas. Doc. K. V. Mickus – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ atsakingasis sekretorius. Doc. S. Stanys – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA prezidiumo narys. Doc. V. Jankauskaitė – Lietuvos standartizacijos departamento TK 53 „Avalynė ir oda“ ir TK 62 „Klijai“ tarybos narė, Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 309 „Footwear“ (Avalynė) narė.

70


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Aprangos ir polimeriniø gaminiø technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Jonas Liukaitis, tel.: 353709, 300204, 300205 Katedra įkurta 1956 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Matas Vytautas Gutauskas, habil. dr. Jonas Liukaitis Docentai: dr. Virginija Daukantienė, dr. Vaida Dobilaitė, dr. Eglė Fataraitė, dr. Virginija Jankauskaitė, dr. Milda Jucienė, dr. Tadas Kleveckas, dr. Vitalija Masteikaitė, dr. Kazys Vytautas Mickus, dr. Antanas Petrauskas, dr. Eugenija Strazdienė, dr. Romualdas Bronius Titas Lektoriai: Ingrida Balynaitė, Jūratė Banionienė, Sandra Bielinienė, dr. Jurgita Domskienė, Ada Gulbinienė, Eglė Mackevičienė, Virginijus Urbelis, dr. Viktorija Vaitkevičienė Inžinierius Tomas Simonaitis Doktorantai: Pavel Blaževič, Kristina Dapkūnienė, Diana Grinevičiūtė, Ada Gulbinienė, Daiva Juodsnukytė, Ramunė Klevaitytė, Agnė Laukaitienė, Giedrius Marazas, Asta Milinavičiūtė, Laura Naujokaitytė, Virginija Sacevičienė, Dainora Truncytė, Loreta Valatkienė Technikai: Titas Jonaitis, Marius Stočkus Vyr. laborantės: Virginija Sacevičienė, Halina Šunokienė Vyr. administratorė Laima Marmienė Meistrė Stasė Gaubienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Valentinas Čivilis Aukštos kvalifikacijos darbininkas Aleksandras Marculanas Tiriamoji bazė Polimerinių gaminių, siuvinių medžiagotyros ir technologijos laboratorijos, polimerų perdirbimo laboratorija, fototamprumo laboratorija, holografijos laboratorija, aprangos gaminių ir procesų kompiuterinio projektavimo ir valdymo laboratorija. Doktorantūros moduliai Reologija (prof. J. Liukaitis); Polimerų adhezija (doc. V. Jankauskaitė). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Kristina Žukienė. Modifikuotų polichlorpreninių adhezinių kompozicijų struktūros morfologija ir savybės (vadovė doc. V. Jankauskaitė); Daiva Milašienė. Laminuotos odos reologinės elgsenos tyrimas (vadovė doc. V. Jankauskaitė); Almantė Batisaitė-Simonaitienė. Polipropileno atliekų panaudojimas polichlorpreninių klijų užpildymui (vadovas prof. R. Barkauskas); Vilma Šipailaitė-Ramoškienė. Vinilacetato kopolimero latekso plėvelių savybių gerinimas polimeriniais priedais (vadovas doc. V. K. Mickus). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. V. Masteikaitė 2005 01 09–15, 2005 03 13–19, 2005 04 24–30, 2005 06 05–11, 2005 10 09–13 ir 2005 11 14–19 skaitė paskaitas Radomo politechnikos institute (Lenkija). Doc. V. Jankauskaitė 2005 01 23–25 aptarė tarptautinės konferencijos „Vinyl 2010“ organizavimo klausimus Estijos plastikų asociacijoje; 2005 05 18–21 dalyvavo

konferencijoje „PVC pramonė Baltijos šalyse“, vykusioje Ekologinių sistemų institute (Latvija); 2005 06 18–25 dalyvavo 21–ajame kasmetiniame Polimerų perdirbimo tarybos susitikime Medžiagų mokslo institute (Vokietija); 2005 11 16–19 dalyvavo konferencijoje „Light industry– fibrous materials“ Radomo politechnikos institute (Lenkija). Doc. E. Strazdienė 2005 01 18–21 ir 2005 02 06–09 pagal Nordplus Neighbour tarptautinį projektą Boraso universitete (Švedija) skaitė įžangines nuotolinio mokymo kurso paskaitas; 2005 03 16–25 skaitė paskaitą Nacionalinio tekstilės centro forume (JAV); 2005 06 25–30 kartu su doktorante L. Naujokaityte buvo išvykusi į AUTEX konferenciją Slovėnijoje; 2005 09 18–22 dalyvavo NEST tarptautinio projekto koordinacinės grupės susitikime Tamperės universitete (Suomija); 2005 11 02–11 kartu su dokt. L. Valatkiene pagal „Žilibero“ programą atliko mokslinius tyrimus Université de Haute Alsace ENSITM (Prancūzija). Doc. V. Jankauskaitė ir doc. E. Fataraitė 2005 10 19–22 dalyvavo Baltijos šalių polimerų simpoziume Talino technikos universitete. Inž. T. Simonaitis 2005 11 06–11 dalyvavo konferencijoje Slovakijoje. Dokt. K. Dapkūnienė, L. Naujokaitytė, L. Valatkienė 2005 09 7–9 dalyvavo 4-ojoje Vidurio Europos konferencijoje, vykusioje Libereco technikos universitete (Čekija). Dokt. L. Naujokaitytė 2005 11 10–31 Libereco technikos universitete (Čekija) atliko mokslinius tyrimus doktorantūros tema. Tarptautiniai mokslo projektai Šiaurės šalių protingosios tekstilės ir dėvimųjų technologijų kompetencijos centras (NEST). Finansuoja NORDIC inovacijų centras (2004 02 01–2005 12 31) (koordinatorė – doc. E. Strazdienė). Projekto tikslas – paskleisti informaciją apie šį centrą ir skatinti gamybines įmones ir mokslinę visuomenę rengti naujus projektus atsižvelgiant į ES prioritetus mokslo srityje. Projekte dalyvauja Tamperės technologijos universitetas (Suomija), IFP tyrimų AB (Švedija), Boraso universitetas (Švedija), SINTEF sveikatos tyrimai (Norvegija), Danijos technologijos universitetas. Iš dalies remiantis šio projekto veikla Kauno technologijos universitete buvo įkurtas Žmogaus ir technikos saugios sąveikos tyrimo centras. Projektas „Naujas tekstilės medžiagų grifo vertinimo metodas“ – pagal dvišalio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ (koordinatorė – doc. E. Strazdienė). Projekto tikslas – sukurti patikimą eksperimentinę ir metodinę bazę tekstilės medžiagų grifui vertinti sujungiant dviejų dalyvaujančių tyrimo institucijų (KTU Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros bei Université de Haute Alsace ENSITM) patirtį, kartu padedant pagrindą grifo vertinimo standartizavimo galimybei.

71


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Kiti projektai Projektas „Šiaurės šalių tekstilės inovatyvių studijų ir pažangaus mokymo centras“, finansuojamas Šiaurės šalių ministrų tarybos, kaip Nordplus Neighbour projektas (koordinatorė – doc. E. Strazdienė). Projekto tikslas – sukurti tarpuniversitetinį tinklą, kurio dėka nuotolinio mokymo pagrindu būtų kuriamos ir skleidžiamos naujausios žinios bei inovatyvus mokymas,

sektoriams susijusiems su pažangia aprangos ir tekstilės gamyba, prekyba bei dizainu. Projekte dalyvauja Kauno technologijos universitetas, Tamperės technologijos universitetas, Rygos technikos universitetas bei Boraso universitetas.

Mokslo grupë – Polimerø adhezijos problemø tyrimo Vadovė – doc. V. Jankauskaitė, tel. 300206, e. p. virginija.jankauskaite@ktu.lt Dr. K.V. Mickus, dr. E. Fataraitė, dr. K. K. Žukienė, dr. D. Milašienė. Grupė pradėjo formuotis 1965 m.

Moksliniai interesai: polimerų adhezijos teoriniai ir praktiniai klausimai; polimerinių medžiagų klijai ir klijavimo procesai; klijuotinių sujungimų savybių tyrimo ir įvertinimo metodai bei prietaisai.

Mokslo grupë – Medþiagø mechaninio stabilumo Vadovas – prof. M. Gutauskas, tel. 300214, e. p. matas.gutauskas@ktu.lt ir eugenija.startiene@ktu.lt Dr. E. Strazdienė, dr. V. Masteikaitė, dr. L. Papreckienė, dr. A. Petrauskas, dr. V. Daukantienė. Grupė pradėjo formuotis 1970 m.

Moksliniai interesai: aprangos medžiagų eksploatacinės elgsenos modeliavimo ir diagnostikos metodų kūrimas ir tobulinimas.

Mokslo grupë – Polimerø dideliø deformacijø ir átempiø Vadovas – prof. J. Liukaitis, tel. 300210, e. p. jonas.liukaitis@ktu.lt Dr. T. Kleveckas, dr. R. Barkauskas, dr. S. Diliūnas, dr. D. Zeleniakienė. Grupė pradėjo formuotis 1984 m.

Moksliniai interesai: minkštų polimerinių medžiagų ir konstrukcijų didelių deformacijų ir įtempių laukų nustatymo naujų metodų kūrimas; polimerinių konstrukcijų lūžimo priežasčių tyrimas.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

72

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Daukantienė, Virginija; Zmailaitė, Ernesta; Gutauskas, Matas Vytautas. Influence of concentrated liquid softeners on textile hand // Indian Journal of Fibre and Textile Research. ISSN 0971-0426. 2005, Vol. 30, no. 2. p. 200-203. [ISI Web of Science]. Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. Study on tensile properties of coated fabrics and laminates // Indian Journal of Fibre and Textile Research. ISSN 0971-0426. 2005, Vol. 30, no. 3. p. 267-272. [ISI Web of Science]. Juodsnukytė, Daiva; Daukantienė, Virginija; Abraitienė, Aušra; Gutauskas, Matas Vytautas. Influence of washing and liquid softeners on the change of knitted fabrics hand // Tekstil. ISSN 04925882. 2005, Vol. 54, no. 3. p. 99-103. [ISI Web of Science]. Juodsnukytė, Daiva; Daukantienė, Virginija; Abraitienė, Aušra; Gutauskas, Matas Vytautas. Utjecaj

5.

6.

7.

8.

pranja i tekucih omekšivača na promjenu opipa pletiva//Tekstil. ISSN 0492-5882, 2005, vol. 54, no.3.p. 104-109 [ISI Web of Science]. Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. The effect of bending rigidity upon fabric behaviour under inplane compression // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2005, Vol. 54, no. 6. p. 255-259. [ISI Web of Science]. Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Utjecaj krutosti savijanja na pomašanje tkanine pod djelovanjem sile kompresije u ravnini // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2005, Vol. 54, no. 6. p. 260-265. [ISI Web of Science]. Masteikaitė, Vitalija; Klevaitytė, Ramunė. Mjerenje i interpretacija prekidnih svojstava elastičnih tkanina // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2005, Vol. 54, no. 9. p. 451458. [ISI Web of Science]. Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Investigation of fabric shear behaviour // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 2. p. 26-30. [ISI Web of Science].


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

9. Strazdienė, Eugenija; Gutauskas, Matas Vytautas. New method for the objective evaluation of textile hand // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 2. p. 35-38. [ISI Web of Science]. 10. Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas; Vitkauskas, Arvydas. Study into ther redistribution of tension on the components of the loaded textile fabric system // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 3(51). p. 38-42. [ISI Web of Science]. 11. Daukantienė, Virginija; Bernotienė, Birutė; Gutauskas, Matas Vytautas. Textile hand: the influence of multiplex washing and chemical liquid softeners // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 12303666. 2005, Vol. 13, no. 3(51). p. 63-66. [ISI Web of Science]. 12. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. The effect of surface properties on the adhesion of modified polychloroprene used as adhesive // Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243. 2005, Vol. 19, no. 8. p. 627-638. [ISI Web of Science; Compendex; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Grinevičiūtė, Diana; Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. Textile hand: comparison of two evaluation methods // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 57-63. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 2. Zeleniakienė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Liukaitis, Jonas. The effect of loading direction and pores distribution mode on porous polymer material stress concentration // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 123-128. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 3. Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Creep and creep recovery behaviour of textile fabrics and their fused systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 162-168. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 4. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija; Domskienė, Jurgita. The investigation of defects propagation process in textile systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 169-174. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. 5. Juodsnukytė, Daiva; Gutauskas, Matas Vytautas; Krauledas, Sigitas. Influence of fabric softeners on performance stability of the textile materials // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 179182. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC].

6. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Mickus, Kazys Vytautas. AFM surface studies of polychloroprene/piperylene-styrene copolymer blends // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 239-247. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 7. Valatkienė, Loreta; Strazdienė, Eugenija. Investigation of fabric impact behaviour and its relationships with mechanical parameters and hand evaluation // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 278-282. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. 8. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija; Titas, Romualdas Bronius. The effect of temporary stiffeners concentration upon bending properties of fabrics // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 283-287. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Schacher, Laurence; Adolphe, Dominique; BenSaid, S.; Strazdienė, Eugenija; Gutauskas, Matas Vytautas; Naujokaitytė, Laura; Valatkienė, Loreta. Handle and tactile evaluation of fabric by sensory evaluation and instrumental measurements // International Journal of Clothing Science and Technology. ISSN 09556222. 2005, Vol. 17, no. 6. p. 51-53. 2. Gailius, Darius; Jačėnas, Saulius; Valatkienė, Loreta. Audinių elastinių savybių bandymai matuojant slopstančiojo svyravimo parametrus. Pradiniai tyrimai // Matavimai = Measurements / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2005, nr. 2(34). p. 25-28. 3. Gutauskas, Matas Vytautas. Intelektinės nuosavybės ir jos apsaugos aktualios problemos: recenzija // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 86. [VINITI]. 4. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. The effect of stiffeners concentration upon bending rigidity of fabrics // AUTEX 2005: 5th World Textile Conference, 27-29 June 2005, Portorož, Slovenia: proceedings. Maribor: University of Maribor, 2005. ISBN 86-435-0709-1. p. 836-840. 5. Simonaitis, Tomas; Barkauskas, Romanas; Jankauskaitė, Virginija. Adhesive compositions with poly(ethyleneterephtalate) waste // Recyklacia polymernych materialov Veda - Priemysel: IV. Stredoeuropska konferencia = Plastics Recycling Science - Industry: 4th Central-European Conference: 8-10 November, 2005, Nitra, Slovak Republic: zbornik prednašok. Nitra: VUSAPL, 2005. ISBN 80-969408-56. p. [1-3]. 6. Valatkienė, Loreta; Strazdienė, Eugenija. The effect of stiffener concentration upon textiles impact behaviour // Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres, and Special Textiles [elektroninis išteklius]: 4th Central European Conference, 7 - 9 September, 2005, Liberec, Czech Republic: book of papers. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 80-7083-967-8. p. [1-5].

73


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

7. Juodsnukytė, Daiva; Grinevičiūtė, Diana; Gutauskas, Matas Vytautas. The evaluation of textile mechanical behaviour during specimen extraction through the circular nozzle // FibreGrade Polymers, Chemical Fibres, and Special Textiles [elektroninis išteklius]: 4th Central European Conference, 7 - 9 September, 2005, Liberec, Czech Republic: book of papers. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 807083-967-8. p. [1-6]. 8. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. Experimental analysis of textile in-plane buckling behavior // Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres, and Special Textiles [elektroninis išteklius]: 4th Central European Conference, 7 - 9 September, 2005, Liberec, Czech Republic: book of papers. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 80-7083-967-8. p. [1-5]. 9. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija; Koldinska, M; Fleglova, Z. Influence of layer orientation upon textile system’s shear properties // Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres, and Special Textiles [elektroninis išteklius]: 4th Central European Conference, 7 - 9 September, 2005, Liberec, Czech Republic: book of papers. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 80-7083-967-8. p. [1-7]. 10. Barkauskas, Romanas; Jankauskaitė, Virginija; Fataraitė, Eglė. Polyolephines waste modified polychloroprene adhesive for footwear industry // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 221-225. 11. Fataraitė, Eglė; Narmontas, Pranas; Milinavičiūtė, Asta; Jankauskaitė, Virginija; Juraitis, Algimantas. Trade mark security of textile garments // Light Industry - Fibrous Materials: III international scientific conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 226-232. 12. Laukaitienė, Agnė; Jankauskaitė, Virginija; Strazdienė, Eugenija; Liukaitis, Jonas. Dependence of stress distribution upon the parameters of needle in laminated leather layers // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 233-238. 13. Milašienė, Daiva; Jankauskaitė, Virginija. Influence of loading speed on laminated leather stress relaxation // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 239-243. 14. Domskienė, Jurgita; Masteikaitė, Vitalija. Investigation of woman jackets quality // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 244-249. 15. Klevaitytė, Ramunė; Masteikaitė, Vitalija. Deformation anisotropy of woven fabrics // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 250-256.

74

16. Masteikaitė, Vitalija; Vaitkevičienė, Viktorija. Shrinkage evaluation of textile systems joined with seams // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 257-262. 17. Vaitkevičienė, Viktorija; Masteikaitė, Vitalija. Knitted fabrics drapeability evaluation // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351216-0. p. 263-268. 18. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Evaluation of laminates non stability // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 269-275. 19. Balynaitė, Ingrida; Bielinienė, Sandra. The possibilities of embedding collections into international market // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 289-294. 20. Blaževič, Pavel; Strazdienė, Eugenija. Investigation of textile’s and their system’s electrical properties // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 295-301. 21. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. Investigation of outer fabrics resilience properties // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 302-308. 22. Dobilaitė, Vaida; Jucienė, Milda. Influence of industrial washing on denim garment colours change // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 309-314. 23. Dobilaitė, Vaida; Petrauskas, Antanas. Relationship between seam defects subjective evaluation and objective measurements // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 1718. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 315-320. 24. Grinevičiūtė, Diana; Gutauskas, Matas Vytautas. Evaluation of textile mexanical properties using restricted extraction method // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351216-0. p. 321-327. 25. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Survey of the lockstitch quality effecting upholstered furniture // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 328-333. 26. Juodsnukytė, Daiva; Gutauskas, Matas Vytautas. The application of punch loading methods for evaluation of textile materials’ stability // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351216-0. p. 334-340.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

27. Mackevičienė, Eglė; Ašalian, Olga. Analysis of jackets basic pattern constructions // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351216-0. p. 341-346. 28. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. Investigation of shear properties of warp knitted geogrids // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 347-354. 29. Daukantienė, Virginija; Skarulskienė, Aurelija. Wear and hygienic properties of cotton velvet fabrics // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Rado, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 355-358. 30. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. Relationship between fiber composition and hand parameters of knitted fabrics // Light Industry Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351216-0. p. 359-365. 31. Valatkienė, Loreta; Strazdienė, Eugenija. Subjective and objective evaluation of stiffener concentration effect upon textiles hand // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 1718. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 366-373. 32. Baškienė, Sandra; Jucienė, Milda. Skirtingų užpildymo tipų įtaka siuvinėjimo raukšlėtumui // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 70-75. 33. Budginaitė, Gineta; Grinevičiūtė, Diana. Kirptinių kraštų apmėtymo siūlų ir siūlių tyrimas ir palyginimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 76-80. 34. Bačkauskaitė, Dainora; Grinevičiūtė, Diana. Audinių mechaninės elgsenos vertinimo metodų palyginimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 81-85. 35. Šataitė, Rima; Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. Standiklio koncentracijos įtaka lininių audinių lenkimo ir klupdymo rodiklių kitimui // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 86-91. 36. Andriulevičiūtė, Lina; Gutauskas, Matas Vytautas. Tekstilės grifas: pluoštinės sudėties ir cheminių minkštiklių vaidmuo // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 92-98. 37. Janulionytė, Aistė; Dobilaitė, Vaida. Elastingų audinių pažeidžiamumo adata tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 99-103. 38. Dapšytė, Asta; Masteikaitė, Vitalija. Pramoninio skalbimo įtaka audinių savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-

09-898-8. p. 104-108. 39. Aukštuolytė, Rita; Jucienė, Milda. Apdailos įtaka tam tikroms džinsinių gaminių savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 109-114. 40. Bartnykaitė, Jurgita; Jucienė, Milda. Firmos “RainBow” siuvimo siūlų vienaciklės tempimo charakteristikos prieš ir po siuvimo // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 115-120. 41. Vilkelytė, Lina; Jucienė, Milda. Apačios apdorojimo įtaka audinio kritumui gaminyje // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 121-126. 42. Balynaitė, Ingrida. Kolekcijų įterpimo į tarptautinę rinką galimybės // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 131-136. 43. Dulaitytė, Eglė; Dobilaitė, Vaida. Siuvimo siūlų savybių įtaka siūlės raukšlėtumui // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 137-141. 44. Vosyliūtė, Jūratė; Dobilaitė, Vaida. Siuvimo siūlų savybių pasikeitimo siuvant tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 142-146. 45. Bielinienė, Sandra. Lietuvos tekstilės gaminių prekybos/gamybos tendencijų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 147-151. 46. Dapkūnienė, Kristina; Juknevičiūtė, Neringa. Pusvilnonių audinių grįžtamosios gebos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 152-157. 47. Gurnikaitė, Jūratė; Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. Audinių atsparumo lenkimui tyrimai // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 158-162. 48. Vaičiūnaitė, Ingrida; Gutauskas, Matas Vytautas. Lininių audinių elgsena skalbiant // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 163-167. 49. Laskauskaitė, Birutė; Gutauskas, Matas Vytautas. Apdorojimo režimo įtaka tekstilės medžiagų eksploatacinėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 168-172. 50. Burdulytė, Jolanta; Bielinienė, Sandra. Kirpyklų darbuotojų drabužiams parinktų medžiagų fizikiniųmechaninių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 173-177. 51. Narkūnaitė, Jurgita; Bielinienė, Sandra. Džinsinių audinių dėvimųjų savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų

75


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 178-181. 52. Chmeliauskas, Arijus; Balynaitė, Ingrida. Medžiagų, skirtų sportuojantiems golfą, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 182-186. 53. Mikučiauskienė, D.; Masteikaitė, Vitalija. Drėgminio šiluminio apdorojimo įtaka audinių technologiškumui // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 187-191. 54. Snarskytė, Renata; Banionienė, Jūratė. Moteriškų suknelių konstrukcijų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 192-194. 55. Rauličkytė, Ineta; Barkauskas, Romanas. Balną amortizuojančių medžiagų bandymo varginant metodika // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 195-198. 56. Dobkevičiūtė-Olšienė, Eva; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. Tarpfaziniai reiškiniai modifikuotose polichlorpreniniuose klijuose // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 199-204. 57. Jasaitė, Jolanta; Sacevičienė, Virginija; Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija. Vandens garų absorbcija ir desorbcija bisluoksniame laminate Cambrelle // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 205-210. 58. Šergalytė-Tari, Marija; Simonaitis, Tomas; Barkauskas, Romanas. PCP adhezinių kompozicijų, užpildytų PS atliekomis, mechaninės savybės // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 211-215. 59. Adomaitytė, Agnė; Jankauskaitė, Virginija; Strazdienė, Eugenija. Adatos parametrų įtaka įtempių pasiskirstymui laminuotos odos sluoksniuose // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 216-221. 60. Bacevičiūtė, Kristina; Fataraitė, Eglė. Užpildo kiekio ir cheminio modifikavimo įtaka poliuretaninių klijų paviršiaus savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 222-226. 61. Milinavičiūtė, Asta; Narmontas, Pranas; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija. Dispersinių klijų reologinės savybės // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 227-232. 62. Strazdienė, Eugenija; Mattila, Heikki; Carlsson, Jan. Nordic Centre for innovative studies in textiles: example of global education // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology,

76

Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 219-223. 63. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Barkauskas, Romanas. Surface segregation and miscibility in polychloroprene blends // PPS-21 [Elektroninis išteklius]: 21st Annual Meeting of the Polymer Processing Society, Leipzig, Germany, June 1923, 2005: conference proceedings. Halle: Polymer Processing Society, 2005. ISBN 3-86010-784-4. p. 1-8. 64. Pratašienė, Inga; Klevaitytė, Ramunė. Elastingų audinių pusciklių tempimo charakteristikų tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai = Joung researchers’ works / Šiaulių universitetas. ISSN 16488776. 2005, nr. 2(6). p. 106-111. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Dobilaitė, Vaida; Jucienė, Milda; Strazdienė, Eugenija. Present status and future potential of clothing manufacturing // Specialistų siuvimo pramonei rengimo pokyčiai ir poreikiai: Tarptautinės mokslinėspraktinės konferencijos, Įvykusios Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultete 2005 m. kovo 3 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2005. ISBN 9955519-55-X. p. 23-27. 2. Strazdienė, Eugenija; Ambrazienė, Danutė. Distance learning in the context of global education // Specialistų siuvimo pramonei rengimo pokyčiai ir poreikiai: Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Įvykusios Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultete 2005 m. kovo 3 d., medžiaga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2005. ISBN 9955-519-55-X. p. 28-31. 3. Strazdienė, Eugenija; Ambrazienė, Danutė. Nordic Centre for innovative studies and advanced training in textiles // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 64-67. 4. Клявяцкас, Тадас; Люкайтис, Йонас; Раяцкас, Валентинас. Методы изучения структуры и деформационного поведения полимерных материалов и конструкций // Материаловедение, конструирование и технология изделий из кожи и полимеров: материалы докладов международного семинара, посвященного 75-летию габил. др. проф. члена корреспондента Литовской АН В.Л. Раяцкаса, 12 и 13 мая 2005 г., Каунас, Литва. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-865-1. p. 43-51. 5. Янкаускайте, Виргиния; Жукене, Kристина; Баркаускас, Романас; Мицкус, Казис Витаутас. Механизм улучшения адгезионных свойств модифицированных полихлоропренновых клеев // Материаловедение, конструирование и технология изделий из кожи и полимеров: материалы докладов международного семинара, посвященного 75-летию габил. др. проф. члена корреспондента Литовской АН В.Л. Раяцкаса, 12 и 13 мая 2005 г., Каунас, Литва. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-865-1. p. 58-69.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Grafiniø komunikacijø inþinerijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel.: 300236, 300237, tel./faks. 451684, e. p. edmundas.kibirkstis@dtf.ktu.lt Katedra įkurta 2000 m. lapkričio 2 d., pertvarkius Poligrafijos inžinerijos mokslo laboratoriją.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Edmundas Kibirkštis Docentai: dr. Ina Dagytė, dr. Juozas Margelevičius, dr. Kęstutis Vaitasius Lektoriai: Artūras Dabkevičius, Asta Kabelkaitė, Lina Zubrickaitė Asistentė: Ingrida Venytė Doktorantai: Artūras Dabkevičius, Asta Kabelkaitė Laborantė Aldona Bakšienė Vyr. technikė Jolanta Vaivadienė Administratorė Lina Zubrickaitė Tiriamoji bazė Keitiklių mechanikos mokslo laboratorija. Specialiųjų technologijų ir dokumentų technologinės apsaugos mokymo kabinetas. Reklamos technologijų mokymo kabinetas. Įrenginiai ir stendai: dviejų koordinačių optinis matavimo prietaisas DIP-1, horizontalusis optimetras IKG, 283 mod. profilometras, medžiagų paviršinės energijos kontrolės prietaisas, trinties / atplėšimo testeris 225-1 (su programine įranga), tenzometrinis apkrovų matavimo prietaisas, rankinis termopresas B802D, UV spektro šviesos srauto šaltiniai Money, Vision 3 ir F-3, dviejų kanalų skaitmeninis-analoginis keitiklis, reguliuojamas teigiamos temperatūros šaltinis, liuksmetras JU-117, skaitmeninė vaizdo kamera DN-cam, specializuota programinė įranga, skaitmeninis densitometras, verifikatorius Axicon PC-6000, popieriaus lenkimo bandymo prietaisas I-1, popieriaus ir kartono glotnumo nustatymo prietaisas POG-2M, densitometras X-Rite Color Digital Swatchbook, fotoelektriniai kolorimetrai KF77

ir KФO-У4.2, kiti popieriaus ir kartono mechaninių charakteristikų tyrimo ir matavimo prietaisai. Suslėgto oro sistema, pneumatinių vibracinių keitiklių tyrimo stendas, pneumatinės amortizuojančiosios sistemos stendas, įranga termoplastų fizikiniams parametrams nustatyti, įranga įvairių mechaninių sistemų fizikiniams parametrams nustatyti. Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. J. Margelevičius ir doc. K. Vaitasius 2005 10 03–17 tarptautinio projekto vykdymo klausimais lankėsi Ukrainos spaudos akademijoje. Tarptautiniai mokslo projektai Tarptautinis Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas ,,Naujų technologijų ir poligrafinių medžiagų sukūrimas spausdinamos produkcijos gamybai, jos kokybinis vertinimas, standartizacija ir identifikacija” (projekto vykdymo laikotarpis 2005–2006 m.) Vykdant šį projektą 2005 m. buvo atlikti tiksliosios ir specialiosios spaudos grafinių elementų geometrinių ir optinių parametrų sklaidos tyrimai. Ištirtos popieriaus, kartono ir polimerinių pakuočių suvirinimo siūlių mechaninės charakteristikos. Atlikta pakuočių ekologizavimo, poligrafinių procesų ir pakavimo technologijų Lietuvoje analizė. Gautų tyrimo rezultatų pagrindu surengti moksliniai - praktiniai seminarai, konferencijos. Išspausdinti keturi straipsniai Lietuvos ir Ukrainos mokslo leidiniuose. Padaryti trys pranešimai tarptautinėse ir šeši Lietuvos mokslo konferencijose.

Mokslo grupë - Keitikliø mechanikos ir procesø automatizavimo Vadovas – prof. E. Kibirkštis, tel. 451684 Dr. J. Margelevičius, dr. K. Vaitasius, dr. I. Dagytė, A. Kabelkaitė, A. Dabkevičius, I. Venytė, L. Zubrickaitė. Grupė pradėjo formuotis 1983 m.

Moksliniai interesai: poligrafinių technologinių procesų identifikavimas, diagnostika, prognozavimas ir valdymas, poligrafinės dokumentų apsaugos technologijos, leidinių spausdinimo kokybės tyrimai, daugiasluoksnių kompozitų tyrimai, medžiagų paviršiaus morfologijos tyrimai, poligrafinės įrangos dinamika, įrenginių adaptyviųjų keitiklių ir pneumatinių daugiafunkcių keitiklių tyrimai.

77


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kibirkštis, Edmundas; Juškaitis, Vytautas; Vaitasius, Kęstutis; Dabkevičius, Artūras; Zubrickaitė, Lina. Investigation of quality parameters of digital printing technologies // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 258-262. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kibirkštis, Edmundas; Zubrickaitė, Lina; Hincaitė, Eglė. Analysis of development of Lithuanian printing industry // IN-TECH-ED’ 05: InovationTechnics-Education: 5th International Conference, 7-9 September 2005, Budapest, Hungary. Budapest: Budapest Tech, 2005. ISBN 963-9397-06-7. p. 251256. 2. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. Grafinių elementų optinio nuskaitymo kokybės analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-876-7. p. 45-50. 3. Treinytė, Raimonda; Dabkevičius, Artūras. Fleksografinės spaudos rastrinio taško padidėjimo kompensavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 341-345. 4. Sidorova, Irina; Vaitasius, Kęstutis. Televizinės reklamos socialinė įtaka visuomenei // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 346-350. 5. Stanevičiūtė, Lina; Vaitasius, Kęstutis. Nuotolinio mokymo kursų rengimo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 351-355. 6. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas; Kabelkaitė, Asta. Brūkšninių kodų formavimo tiesiogine termografija kokybės parametrų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 356-361. 7. Bajarinaitė, Lina; Margelevičius, Juozas. Plačiaformatės skaitmeninės spaudos atspaudų kokybės analizė // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 362-366. 8. Hincaitė, Eglė; Kibirkštis, Edmundas. Kokybės kontrolė fleksografijos įmonėje “Panoden” // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 371-375. 9. Šeluchina, Olesia; Kibirkštis, Edmundas. Lietuvos apskričių interneto svetainių palyginamoji analizė // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 376-381. 10. Hincaitė, Eglė; Šeluchina, Olesia; Kibirkštis, Edmundas. Žiniasklaidos technologijų kokybinis vertinimas // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy

78

of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-9631. p. 59-64. 11. Кибиркштис, Эдмундас; Вайтасюс, Кястутис; Кабялкайте, Аста. Исследование качества полиграфических процессов книжной продукции // Квалiлогiя книги: збiрник науковых праць. Вип. 8. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2005. ISBN 966-322-033-3. p. 14-24. 12. Маргялявичюс, Юозас; Кибиркштис, Эдмундас. Анализ состояния технологической защиты документов и применение новых технологий в Литве // Квалiлогiя книги: збiрник науковых праць. Вип. 8. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2005. ISBN 966-322-033-3. p. 25-31. 13. Дабкявичюс, Артурас; Кибиркштис, Эдмундас. Исследование качественных параметров флексографской печати // Квалiлогiя книги: збiрник науковых праць. Вип. 8. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2005. ISBN 966-322-033-3. p. 105-111. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Didžiokaitė, Birutė; Šeluchina, Olesia. Evaluation of internet websites of Lithuanian printing houses // Trans-Mech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-856-2. p. 24-26. 2. Kibirkštis, Edmundas. Dvišalis Lietuvos ir Ukrainos mokslo projektas N004SMM567/3 // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 7-12. 3. Budrikytė, Lina; Kabelkaitė, Asta. Plačiaformatės spaudos kokybės nustatymas // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 19-22. 4. Giedraitienė, Indrė; Vaitasius, Kęstutis. PVC plėvelių adhezinio sluoksnio storio nustatymas // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 34-38. 5. Pavlova, Inga; Vaitasius, Kęstutis. Skaitmeninių spausdintų vaizdų parametrų analizė // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 51-54. 6. Pažereckaitė, Milda; Dabkevičius, Artūras. Rastriniais velenais pernešamų dažų plėvelės storio matavimas //


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 55-59. 7. Kuzmickytė, Kristina; Vaitasius, Kęstutis. Elektroninių leidinių statistinė analizė // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 79-83. 8. Benkauskaitė, Eglė; Kibirkštis, Edmundas. Lauko reklamos vartotojų ir gamintojų rinkos tyrimas // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 119-124.

9. Grigaitė, Inga; Margelevičius, Juozas. Spausdintos reklamos poveikis visuomenei // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 147-151. 10. Ivanauskaitė, Monika; Vaitasius, Kęstutis. Internetinės reklamos efektyvumo analizė // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 152-155. 11. Stulpinaitė, Dovilė; Margelevičius, Juozas. Pakuočių gamybos rinka Lietuvoje // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra.: Kaunas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. p. 175-178.

Kita mokslui svarbi veikla Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra nuo 2003 m. yra EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklo – European Graphic/Media Industry Network) narė, o

nuo 2005 m. - FTA (Fleksografinės technikos asociacijos - Flexographic Technical Association) narė.

Medienos mechaninës technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Jonas Vobolis, tel.: 300230, 353863, faks. 353863, e. p. medkat@dtf.ktu.lt Katedra įkurta 1941 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Jonas Vobolis Docentai: dr. Antanas Baltrušaitis, dr. Jonas Gydas, dr. Inga Juodeikienė, dr. Valdas Norvydas, dr. Vilija Pranckevičienė Lektoriai: Gintaras Keturakis, Darius Minelga Doktorantai: Darius Albrektas, Kristina Ukvalbergienė Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Julius Valtas Technikas Albinas Agintas Administratorė Auksė Leskauskienė Laborantė Aldona Norvilienė Meistras Jonas Sliesoraitis Tiriamoji bazė Medienos tyrimo laboratorija (universaliosios bandymo mašinos P-5, Y-5), hidroterminio medienos apdirbimo laboratorija (elektroninis drėgmėmatis „Hydromete“), klijų ir apdailos medžiagų tyrimo laboratorija

(spektrofotometras CŌ 26), staklių laboratorija (medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankių paruošimo įranga), medienos gaminių kabinetas, technologinių įrenginių diagnostikos laboratorija (medienos apdirbimo įrenginių kompiuterinė diagnostikos sistema, medienos tampriai plastiškų savybių tyrimo stendas, diskinių pjūklų mechaninių savybių ir formos stabilumo tyrimo stendas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. V. Norvydas ir lektorius D. Minelga 2005 05 01–06 susipažino su naujausiomis lentpjūvystės, stalių gaminių, baldų gamybos ir apdailos technologijomis parodoje „Ligna 2005“, vykusioje Vokietijoje. Lektorius G. Keturakis 2005 09 24–10 02 susipažino su CNS apdirbimo centrų valdymo ir gamybos technologijomis Vokietijoje.

79


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Mokslo grupë – Funkcinës diagnostikos Vadovas – prof. J. Vobolis, tel. 353863, 300230 Dr. A. Baltrušaitis, dr. J. Gydas, dr. I. Juodeikienė, dr. J. Valtas, dr. V. Pranckevičienė, G. Keturakis, D. Minelga, dr. M. Jucienė, V. Norvydas, doktorantai D. Albrechtas, K. Ukvalbergerienė. Grupė sprendžia technologinių įrenginių būklės bei technologinių medžiagų ir procesų sąveikos problemas. Tyrimų kryptis – medienos ir tekstilinių audinių savybių ir jų įtakos gaminio kokybei tyrimas, įrankių ir įrenginių techninės būklės įvertinimas, gaminių detalių sujungimų patikimumo padidinimas bei optimalaus žaliavos išpjaustymo paieška. Įrenginių techninė būklė, technologiniai procesai ir medžiagų savybės visuomet yra tarpusavyje susiję. Norint užtikrinti reikiamą gaminio kokybę, būtina nuolat diagnozuoti technologinį procesą ir medžiagas. Kompleksiškai sprendžiant gaminio kokybės problemą, eliminuojamas nepagrįstas technologinių operacijų preciziškumas, įvertinamos dinaminės technologinių įrenginių paklaidos bei technologinių procesų ir medžiagų parametrų kitimas laikui bėgant.

Atlikti kompleksiniai tyrimai apima šias sritis: • medienos mechaninių savybių bei drėgmės ir temperatūros įtakos šioms medienos savybėms įvertinimas; • medienos bandinių ir junginių stiprio bei vidinės trinties įvertinimas; • įrankių dilimo ir formos stabilumo kitimo tyrimas; • medienos ir jos gaminių išpjaustymo optimizacija; • medžiagų, skirtų neišardomiesiems medienos gaminiams sujungti bei apsaugoti, tyrimas. Tyrimų metu sukurta: • polivinilacetatinių dispersinių klijų, modifikuotų silanais, technologija; • klijuotų medienos skydų surinkimo technologija; • baldinių junginių suklijavimo technologija. Lietuvos Respublikos standartai 1993 m. prie katedros įsteigtas technikos komitetas „Mediena“ standartams rengti ir diegti. Komitetą sudaro 44 nariai. Komiteto pirmininkas doc. B. Papreckis.

Straipsniai 1.

1.

2.

3.

4.

80

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Experimental studies of wood circular saw forms // Wood Research. ISSN 0012-6136. 2005, Vol. 50, no. 3. p. 47-58. [ISI Web of Science; Compendex; CAB Abstracts]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Norvydas, Valdas; Juodeikienė, Inga; Minelga, Darius. The influence of glued dowel joints construction on the bending moment resistance // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 36-39. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Juodeikienė, Inga; Norvydas, Valdas. Compression strength of oak and ash wood perpendicular to grain // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 40-44. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Bend forms of circular saws and evaluation of their mechanical properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 79-83. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Minelga, Darius; Norvydas, Valdas. Properties of halogensilane modified poly(vinyl acetate) dispersion // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 146-149. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC].

5. Baltrušaitis, Antanas; Pranckevičienė, Vilija. The influence of log offset on sawn timber volume yield // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 4. p. 403-406. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Survey of the lockstitch quality effecting upholstered furniture // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 328-333. 2. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Teorinis diskinių pjūklų mechaninių savybių įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 243-249. 3. Alminas, Ramūnas; Norvydas, Valdas. Sujungimo kabėmis stiprumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 257-261. 4. Andrijauskaitė, Gerda; Juodeikienė, Inga. Kaitinimo temperatūros ir trukmės įtaka pušies medienos stipriui gniuždant // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 262-266. 5. Bačkys, Aras; Minelga, Darius. Medienos drožlių plokščių, naudojamų AB “Šilutės baldai”, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 267-271. 6. Šukutytė, Vilma; Pranckevičienė, Vilija. Optimalios kompiuterinio stalo konstrukcijos tyrimas ir projektavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 272-276.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

7. Žiurinskienė, Asta; Albrektas, Darius; Vobolis, Jonas. Ąžuolo medienos tašelių tampriaplasčių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 277-282. 8. Švilpaitė, Jūratė; Gydas, Jonas. Apdailos dangų atsparumo drėgnam ir sausam kaitinimui tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 288-292. 9. Kalvaitytė, Lijana; Baltrušaitis, Antanas. Rąstų centravimo pjūklų rinkinio atžvilgiu paklaidos ir jų įtaka pjautinės medienos išeigai // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 293-297. 10. Melikova, Ramina; Minelga, Darius. Polivinilacetatiniais klijais klijuotų sujungimų stiprio tyrimas klijuojant įvairaus drėgnio beržo medieną // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 298-303. 11. Atkočaitytė, Lina; Pranckevičienė, Vilija. Įvairaus dydžio virtuvinių baldų projektavimo galimybių

tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 304-309. 12. Padgornienė, Vilma; Minelga, Darius. Medienos drožlių plokščių kaširavimo linijos Ecoline-900D-Si automatizavimas AB “Freda” // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 310-314. 13. Bakutytė, Laima; Gydas, Jonas. Dangų sukietinimo konvekciniu būdu tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 315-322. 14. Ližaitis, Darius; Norvydas, Valdas. Korpusinių baldų skydinių detalių įlinkio tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 327-331. 15. Garnelis, Giedrius; Juodeikienė, Inga. Medienos rūšies ir šlifavimo režimo įtaka paviršiaus šiurkštumui // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 332-335.

Meninio projektavimo katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Gintaris Juozas Česiūnas, tel.: 300241, 353666 Katedra įkurta 1998 m.

Darbuotojai Docentai: Gintaris Juozas Česiūnas, Virgilijus Trakimavičius Lektoriai: Birutė Bernotienė, Vilma Gydaitė, Kęstutis Grabauskas, Milda Korsakienė, Gintaras Pankevičius Asistentai: Rita Brakauskaitė, Aurimas Švedas Administratorė Vilija Sinkevičienė

V. Trakimavičius – pakuočių serija firmai „Henrietes“ (Norvegija); pakuočių serija UAB „Korio laboratorija“; prekinis ženklas „Berto“ ir pakuočių serija UAB „Tekaaninaus“; firminė grafika (plakatai, skrajutės) firmai „Henrieties“ (Norvegija); parodos „Padėkime Pažaisliui“ kuravimas; firminė grafika UAB „Bajorkiemis“; firminė grafika (skrajutės, plakatai, bukletai) parduotuvių tinklui „Silver city“; UAB „Dargita“ firminis stilius.

Kūrybinė veikla 2005 m. kūrybiniai ir moksliniai darbai: K. Grabauskas – UAB „Skrynius“ baldų ekspozicijos prekybos centre „Mega“ (Kauno m.) projektas; privataus buto Kauno m. interjero projektas; individualaus gyv namo Kaišiadorių m. interjero projektas; privataus buto Kaišiadorių m. interjero projektas; privačių valdų Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų m. mažųjų architektūros formų ir patogumų elementų projektai; UAB „Sitma“ logotipo projektas.

A. Švedas – video renginio „Art goes video“ organizatorius ir dalyvis, klubas B.O, Kaunas; internetinės meno galerijos www.surface.lt organizatorius ir dalyvis; paskaitų ciklas „Pakuočių dizaino ypatumai“ Panevėžio spaustuvės „Panoden“ darbuotojams.

V. Gydaitė – Europos struktūrinių fondų paramos projekto konferencija „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ programa „Dizainas ir architektūra“, Birštonas 2005 m., rugpjūtis.

G. Pankevičius – paroda „Geriausias metų kūrinys“ Kauno paveikslų galerijoje; personalinė piešinių ir portreto paroda Šakių kultūros ir meno centre; personalinė tapybos paroda galerijoje „Meno spalvos“; tapybos darbai spaudos namų „Arx Baltica“ administracinio pastato patalpų interjerui;“ tapybos darbai UAB „Ryterna administracinio pastato interjere; Tarptautinio Olimpinio komiteto prezidento Jacques Rogge portretas (LKKA užsakymas).

81


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

G.J. Česiūnas – Tarptautinis meno festivalis Airijoje. Skulptūrinės kompozicijos. Medis. Droheda, 2005; individualaus namo konstrukcija ir interjeras Jonavos raj., Kalnėnuose; paviljono projektas ir skulptūriniai dekoro elementai Šakiuose. R. Rakauskaitė – UAB „Geralda“ gaminių ekspozicija interjero parodai „Mūsų namai 2005“ ir „Šventė 2005“ Vilniuje; UAB „Geralda“ gaminių ekspozicija interjero parodai „Ambiente 2005“ Frankfurte; UAB „Geralda“

firminė reprezentacinė grafika; UAB „Valentis“ firminė reprezentacinė grafika; UAB „Geralda“ gaminių pakuočių dizainas; UAB „Valentis“ įvairių maisto papildų ir vaistų bei jų linijų pakuočių dizainas; UAB „Kauno duona“ įvairių gaminių ir produktų linijų pakuočių dizainas; UAB „Valentis“ įvairių produktų reklaminė grafika UAB „Inmundo“ įvairių produktų reklaminių akcijų grafinis dizainas; buto Šilainiuose (Kaunas) interjeras.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Škimelis, Gabrielius; Trakimavičius, Virgilijus. Optimali virtuvė standartiniuose daugiabučiuose namuose // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 283-287. 2. Siminenko, Oksana; Grabauskas, Kęstutis. Pintų detalių panaudojimas balduose ir interjero elementuose // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 323-326. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Ambrazienė, Danutė; Jarašienė, Gintarė; Česiūnas, Gintaris Juozas. Nuotolinių studijų kursas “Piešimo pradmenys” // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje: konferencija: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija, 2005. ISBN 9955-586-61-3. p. 5-10.

2. Miliūnas, Valdas; Stanionis, Vaidas; Švedas, Aurimas. Pakuočių grafinio dizaino klausimai // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 183-186. 3. Čepaitė, Gerda; Končius, Donatas; Švedas, Aurimas. Firminio stiliaus dizainas // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 187-191.

Tekstilës technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Ričardas Čiukas, tel.: 353862, 300217, faks. 353989, e. p. ricardas.ciukas@dtf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Katedra atstovauja KTU AUTEX organizacijoje (Association of Universities for Textiles). 2001 m. gauta Lietuvos mokslo premija.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Ričardas Čiukas, habil. dr. Vytautas Milašius, habil. dr. Arvydas Vitkauskas, dr. Rimvydas Milašius Docentai: dr. Jurgis Katunskis, dr. Daiva Mikučionienė, dr. Donatas Petrulis, dr. Salvinija Petrulytė, dr. Sigitas Stanys, dr. Beata Tvarijonavičienė Lektorės: dr. Vaida Jonaitienė, dr. Eglė Kumpikaitė, dr. Audronė Ragaišienė, dr. Rasa Treigienė Asistentė: Ginta Laureckienė

82

Doktorantai: Milda Adomavičienė, Erika Adomavičiūtė, Renata Baltakytė, Julija Baltušnikaitė, Andrej Cybovskij, Kristina Dubinskaitė, Giedrius Pacevičius, Žaneta Rukuižienė, Dalia Taylor Mokomosios laboratorijos vedėjas Bronius Gimžauskas Vyr. inžinierė Aldona Švelnienė Vyr. technikė Ginta Laureckienė Administratorė Daiva Viščiuvienė Meistrai: Kristina Jurevičienė, Vygandas Stočkus Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gintautas Mizeikis


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Tiriamoji bazė Kompiuterinio projektavimo klasė, tekstilės medžiagų struktūros tyrimo laboratorija, tekstilės medžiagų mechaninių savybių tyrimo laboratorija (trinties matavimo stendas, dinamometrai, siūlų įtempimo matavimo įtaisai, medžiagų dėvėjimo trintimi įtaisas, degumo įtaisas,oro pralaidumo, šlapnumo ir kiti įtaisai).

Prof. R. Milašius 2005 06 07–09 lankėsi parodoje „Techtextil“, vykusioje Vokietijoje; 2005 09 06–10 dalyvavo NATO mokslinės programos pristatyme Kroatijoje.

Doktorantūros moduliai Pluoštų fizika (prof. A. Vitkauskas); Siūlų mechanika (prof. A. Vitkauskas); Audinių mechanika (prof. V. M. Milašius); Mezginių mechanika (prof. R. Čiukas).

Prof. A. Vitkauskas 2005 11 05–11 pagal SOCRATES/ ERASMUS programą skaitė paskaitas Gento universitete (Belgija); 2005 11 16–19 dalyvavo konferencijoje Radomo politechnikos institute (Lenkija).

Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Vaida Jonaitienė. Oru tekstūruotų siuvimo siūlų kūrimas ir savybių analizė (vadovas doc. S. Stanys); Asta Olšauskienė. Audinių iš poliesterinių daugiagijų siūlų sandaros bei laidumo orui tyrimas ir projektavimas (vadovas doc. R. Milašius). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. R. Čiukas 2005 12 08–10 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto įvertinime Belgijoje. Prof. R. Čiukas ir doc. B. Tvarijonavičienė 2005 06 19–22 dalyvavo testuojant parengtą kojinių gamybos mokymo modulį, parengtą vykdant Leonardo da Vinci programą įmonėje „Baltika“ Estijoje. Prof. V. M. Milašius ir prof. R. Čiukas 2005 10 17–19 dalyvavo disertacijos gynime Rygos technikos universitete.

Prof. V. M. Milašius ir doc. J. Katunskis 2005 07 20–23 dalyvavo konferencijoje ARS TEXTRINA, vykusioje Didžiojoje Britanijoje.

Doc. S. Stanys dalyvavo asociacijos AUTEX posėdžiuose: 2005 04 21–24 – Turino technikos universitete (Italija), 2005 12 08–11 – ENSIMT – Ecole Nationale Superieure Mulhause Symposium, Université de Haute-Alsace Mulhause, (Prancūzija); pagal SOCRATES/ERASMUS programą skaitė paskaitas: 2005 05 15–21 – Radomo politechnikos institute (Lenkija), 2005 09 03–11 – HeriotWatt Universitete, Didžiojoje Britanijoje; 2005 10 05–08 su KTU delegacija dalyvavo mokslo metų pradžios iškilmėse Radomo technikos universitete; 2005 10 19–22 dalyvavo Baltijos polimerų simpoziume Talino technikos universitete. Prof. V. M. Milašius ir doc. S. Stanys 2005 06 25–30 dalyvavo AUTEX konferencijoje Slovėnijoje. Lektorė V. Jonaitienė 2005 09 01–06 dalyvavo vasaros mokykloje ITSAPT „Intelligent Textile Structures – Application, Production and Testing“ Libereco technikos universitete (Čekija); 2005 11 26–12 01 buvo išvykusi į konferenciją MEDTEX Lenkijoje.

Mokslo grupë - Megztø medþiagø asortimento optimizavimo Vadovas – prof. R. Čiukas, tel.: 353862, 300217, e. p. ricardas.ciukas@ktu.lt Dr. B. Tvarijonavičienė, dr. D. Mikučionienė, G. Laureckienė. Grupė pradėjo formuotis 9-ajame dešimtmetyje.

Moksliniai interesai: mezginių vartojamųjų savybių tyrimas, mezginių užpildymo koeficiento nustatymas naujais būdais, naujų megztinių siūlų savybių dėvint pasikeitimo tyrimas, jų projektavimas.

Mokslo grupë - Tekstilës gaminiø APS kûrimo Vadovas - prof. R. Milašius, tel. 300223, e.p. rimvydas. milasius@ktu.lt Prof. V. Milašius, doc. S. Stanys, doc. J. Katunskis, dr. E. Kumpikaitė, dr. V. Jonaitienė, D. Taylor, Ž. Rukuižienė, M. Adomavičienė, G. Pacevičius, K. Dubinskaitė, J. Baltušnikaitė, A. Cybovskij. Grupė pradėjo formuotis 1980 metais. Moksliniai interesai: audinių ir kitos techninės tekstilės projektavimo metodų kūrimas; lietuviškų tautinių audinių raštų matematinė analizė ir projektavimas; audinio formavimo teorijos problemos. Atliekamų darbų tematika rengiamos 7 daktaro

disertacijos, iš kurių viena (dokt. D. Taylor) pateikta viešam gynimui. Tiriamos dvi tekstilės gaminių grupės – siūlai ir audiniai. Tęsiami skysčio plėvelės ant pavienio pluoštelio nestabilumo bei tekstūruotų oru siuvimo siūlų tyrimai, taip pat atlikti nauji PA6 ir PA6.6 pūkinių siūlų, skirtų kiliminių grindų dangų pūkinei dangai, tempimo bei dinaminės apkrovos tyrimai. Taip pat buvo tęsiami audinio sandaros nevienodumo jo plotyje bei austų ornamentų sudarymo dėsningumų bei galimybių kurti naujus ornamentus tyrimai, taip pat atskleistos naujos V. Milašiaus pasiūlyto integruotojo audinio struktūros rodiklio galimybės.

83


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Mokslo grupë - Tekstilës medžiagų mechaninės elgsenos tyrimų Vadovas – prof. A. Vitkauskas, tel. 300224, e. p. arvydas.vitkauskas@ktu.lt Dr. A. Petrauskas, R. Pocienė, V. Urbelis. Grupė pradėjo formuotis 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Moksliniai interesai: siūlų ir kitų tekstilės medžiagų relaksacinės savybės, modeliavimas ir prognozavimas, polipropileno pluošto savybės ir panaudojimas.

Mokslo grupė - pluoštų, siūlų, audinių kokybės optimizavimo Vadovė – doc. S. Petrulytė, tel. 300225, e.p. salvinija.petrulyte@ktu.lt Dr. D. Petrulis, dr. A. Ragaišienė, dokt. E. Adomavičiūtė, dokt. R. Baltakytė Grupė pradėjo formuotis 1997 m. Moksliniai interesai: tuščiavidurių pluoštų asortimento bei sandaros analizė, mišriapluoščių verpalų deformacinių savybių tyrimas, naujų modifikacijų siūlų sandaros modelių tyrimas, naujos kartos siūlų su efektais sisteminimas, savybių analizė ir dizainas, dekoratyviųjų siūlų savybių prognozavimas ir optimizavimas, naujų rūšių siūlų kūrimas, kilpinių ir dekoratyviųjų audinių kokybės analizė. Darbų tematika rengiamos dvi daktaro disertacijos. Tiriamos trys tekstilės produktų grupės – tuščiaviduriai pluoštai, siūlai, audiniai. Pasiūlytos priklausomybės, išreiškiančios ryšį tarp įprastos sandaros fasoninių siūlų efektų matmenų – aukščio ir pločio ir šių siūlų gamybos parametrų. Pasinaudojus šiais tyrimų rezultatais, galima projektuoti naujus siūlus, pasižyminčius reikiamomis efektų matmenų charakteristikomis. Sukurti sudėtingos sandaros dekoratyviųjų siūlų geometrinių rodiklių prognozavimo metodai, skirti kurti naujoms siūlų su norimais periodiniais efektais struktūroms. Sudaryta dekoratyviųjų siūlų kolekcija, kurioje yra daugiau kaip 300 siūlų su periodiniais sandaros, mišriais (sandaros + optiniais) efektais bei kombinuotais (periodiniais + ištisiniais) sandaros ir optiniais efektais, nustatytos

šių siūlų charakteristikos. Įrodyta, kad siūlų su efektais klasifikavimas pagal efektų rūšį, jų išsidėstymo pobūdį bei efektą sudarančius elementus yra tinkamiausias ir universalus, todėl siūlomas naudoti tęsiant šių tekstilės medžiagų asortimento tyrimus, savybių analizę, kuriant naujus produktus. Atlikti pilnavidurių ir tuščiavidurių bei skirtingų skerspjūvio formų pluoštų lenkiamojo standžio tyrimai. Sukurti teoriniai pagrindai, paremti prielaidomis apie gijinių siūlų sandaros panašumus bei įgalinantys apibūdinti plonagijų siūlų bei siūlų, sudarytų iš įprasto storio gijų, sandarą. Nustatytos plonagijų siūlų ir įprastų gijinių siūlų bendrosios kokybinės sandaros skirtumų tendencijos. Apskaičiuotos plonagijų poliesterinių ir poliamidinių siūlių sandaros rodiklių ribinės vertės. Sudarytos bei susistemintos proporcijos, siejančios plonagijų ir įprastų gijinių siūlų sandaros rodiklius. Išanalizuotas dekoratyviųjų bei kilpinių audinių asortimentas, tęsiami kilpinių audinių laidumo tyrimai. Atlikto darbo klausimais paskelbta 1 publikacija ISI sąrašo žurnale „Tekstil“ (Kroatija), 2 publikacijos priimtos spaudai į ISI sąrašo žurnalus: „Tekstil“ (Kroatija) ir „Indian Journal of Fibre and Textile Research“ (Indija), 6 pranešimai perskaityti konferencijoje „Gaminių technologijos ir dizainas“ ir paskelbti spaudoje. Darbo tematika eksponuotas stendas mokslinių darbų parodoje „KTU Technorama’2005“.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

84

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Taylor, Dalia; Milašius, Vytautas Mykolas; Katunskis, Jurgis. Analiza nacionalnih ornamentalnih tkanina Litve // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2005, Vol. 54, no. 12. p. 604-610. [ISI Web of Science]. Milašius, Algirdas; Milašius, Vytautas Mykolas. New employment of integrating structure factor for investigation of fabric forming // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 1. p. 44-46. [ISI Web of Science]. Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas; Vitkauskas, Arvydas. Study into ther redistribution of tension on the components of the loaded textile fabric system // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 3(51). p. 38-42. [ISI Web of Science]. Tvarijonavičienė, Beata; Mikučionienė, Daiva; Čiukas,

Ričardas. Influence of knitting process conditions and washing on tensile characteristics of knitted ribbon yarns // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 4(52). p. 74-77. [ISI Web of Science]. 5. Musnickas, Juozas Romanas; Rupainytė, Vitalija; Treigienė, Rasa; Ragelienė, Lina. Dye migration influences on colour characteristics of wool fabric dyed with acid dye // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2005, Vol. 13, no. 6(54). p. 65-69. [ISI Web of Science]. 6. Jonaitienė, Vaida; Stanys, Sigitas. The analysis of the seam strength characteristics of the PES-PTFE airjet-textured sewing threads // International Journal of Clothing Science and Technology. ISSN 09556222. 2005, Vol. 17, no. 3-4. p. 264-271. [ISI Web of Science; Apparel Digest; EMERALD; INSPEC; SCIMA; World Textiles].


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Tvarijonavičienė, Beata; Laureckienė, Ginta; Adomavičiūtė, Erika. Study of changes in tensile cyclic characteristics of cotton /acrylic blended yarn after knitting process // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 64-67. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Pocienė, Rita; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Inverse stress relaxation and viscoelastic recovery of multifilament textile yarns in different test cycles // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 68-72. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Pociūtė, Milda; Adomavičius, Kęstutis; Stanys, Sigitas. Liquid film instability on a single fiber // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 84-87. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Creep and creep recovery behaviour of textile fabrics and their fused systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 162-168. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. Inequality of fabric tensile behaviour in width // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 175-178. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Dubinskaitė, Kristina; Milašius, Rimvydas. Investigation of dynamic properties of PA6 and PA6.6 carpet pile yarns // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 288-291. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC]. Vitkauskas, Arvydas Juozas; Miglinaitė, Rūta; Vesa, Paula; Puolakka, Arja. Mechanical properties of polypropylene multifilament yarns in dependence of their drawing ratio // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 4. p. 407-410. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe]. Pocienė, Rita; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Relationship between the inverse stress relaxation and the viscoelastic recovery of filament yarns // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 4. p. 411-415. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Katunskis, Jurgis; Kavaliauskaitė, Rasa; Milašius, Rimvydas. Analysis of national woven ornaments creation // AUTEX 2005: 5th World Textile Conference, 27-29 June 2005, Portorož, Slovenia: proceedings. Maribor: University of Maribor, 2005. ISBN 86-435-0709-1. p. 1073-1078. 2. Pociūtė-Adomavičienė, Milda; Stanys, Sigitas; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Barrier effect of surgical gowns and drapes // MEDTEX 2005: proceedings of V International Scientific Conference, November 28-29, 2005, Lodž, Poland. Lodž: Polish Textile Association, 2005. ISBN 83-911012-3-1. p. 20-23. 3. Taylor, Dalia; Milašius, Vytautas Mykolas; Katunskis, Jurgis. Computerized projection of woven textile ornamentation // The 13th National Textile Center Forum and the 84th Textile Institute Annual World Conference [elektroninis išteklius], March 20th-25th 2005, Raleigh, NC, USA: [proceedings]. Manchester: The Textile Institute, 2005. p. [1-12]. 4. Katunskis, Jurgis; Milašius, Vytautas Mykolas; Taylor, Dalia. Databank of ornamental woven fabrics – the Lithuanian experience // ARS Textrina [elektroninis išteklius]: Form, Materials and Performance: International Textile Conference, July 21-22, 2005, Leeds, United Kingdom: a selection of papers. Leeds: ULITA, 2005. p. 22-25. 5. Milašius, Vytautas Mykolas; Katunskis, Jurgis; Taylor, Dalia. Development of ornament notation for woven fabrics - our approach // ARS Textrina [elektroninis išteklius]: Form, Materials and Performance: International Textile Conference, July 21-22, 2005, Leeds, United Kingdom: a selection of papers. Leeds: ULITA, 2005. p. 88-91. 6. Pocienė, Rita; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Viscoelastic properties of textile yarns in compound cycle of loading // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 276-282. 7. Pacevičius, Giedrius; Stanys, Sigitas. The influence of knitted fabric structure on fire resistance // Light Industry - Fibrous Materials: III international scientific conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351216-0. p. 283-288. 8. Cybovskij, Andrej; Milašius, Rimvydas. Mazgo sandaros įtaka techninių siūlų stiprumui // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas; [redakcinė kolegija: Kazys Vytautas Mickus (ats. redaktorius) ... et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 3-7. 9. Gelčytė, Viktorija; Petrulytė, Salvinija. Fasoninių siūlų su lininiu komponentu sandaros efektų analizė ir prognozavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas ; [redakcinė kolegija: Kazys Vytautas Mickus (ats. redaktorius) ... et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 8-14. 10. Baltakytė, Renata; Petrulytė, Salvinija. Siūlų su periodiniais sandaros, taip pat kai kuriais mišriais įvairaus pobūdžio efektais analizė ir klasifikavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 15-19.

85


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

11. Miglinaitė, Rūta; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Polipropileninių siūlų mechaninių savybių priklausomybė nuo verpimo režimo // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 20-25. 12. Radišauskaitė, Aušrinė; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Polipropileninių siūlų savybių pokyčiai cikliškai tempiant // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 26-30. 13. Barilienė, Raimonda; Ragaišienė, Audronė. Fasoninių siūlų efektų pločio tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 31-34. 14. Janušauskaitė, Alina; Ragaišienė, Audronė. Fasoninių siūlų efektų aukščio tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 35-39. 15. Gasiūnaitė, Birutė; Petrulis, Donatas. Skirtingų skerspjūvio formų tuščiavidurių pluoštų lenkiamasis

standumas: skaičiavimai ir lyginamoji analizė // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 40-43. 16. Šiurnienė, Liucija; Petrulis, Donatas. Baldų audiniai // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 44-47. 17. Tiškutė, Marija; Vasiliauskas, Vidas. Poliesterinių siuvimo siūlų kokybės lyginamoji analizė // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 48-54. 18. Schwarz, A.; Pociūtė, Milda; Stanys, Sigitas. Wetting of surfaces // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 55-59. 19. Didaitė, Rasa; Pociūtė, Milda; Stanys, Sigitas. Šlapumo reikšmė medicininėje tekstilėje // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 60-64.

Polimeriniø gaminiø mokslo laboratorija Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Jonas Liukaitis, tel.: 300210, 300206 Laboratorija įkurta 2002 m.

Darbuotojai Vyr. mokslo darbuotoja dr. Eglė Fataraitė Mokslo darbuotojos: dr. Daiva Milašienė, dr. Kristina Žukienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Julius Valtas Laboratorija yra 1962 m. prie Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros įkurtos Avalynės ir siuvimo technologijos žinybinės mokslo laboratorijos, 1993 m. pertvarkytos į Polimerinių gaminių mokslo laboratoriją prie Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros, teisių ir įsipareigojimų perėmėja ir tęsėja nuo 2002 04 17. Laboratorijoje veikia du skyriai: Polimerų mokslinių tyrimų ir Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties nustatymo bandymų. Pirmajame skyriuje kartu su Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros darbuotojais atliekami polimerinių medžiagų, adhezinių kompozicijų tyrimo,

86

kūrimo bei tobulinimo, polimerinių atliekų racionalaus panaudojimo, polimerinių gaminių, tarp jų ir padų, didelių deformacijų ir įtempių nustatymo bei konstrukcijų optimizavimo darbai. Antrajame skyriuje įmonių ir valstybinių institucijų užsakymu pagal darniuosius standartus atliekami įvairūs avalynės bandymai bei konkursiniai tyrimai, atliekama užsienio aprangos firmų produkcijos ekspertizė, vertinant originalumą ir kokybę. 2002 m. kovo 8 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 26 laboratorija paskirta atlikti asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties nustatymo bandymus, numatant šių bandymų ir sertifikavimo akreditaciją. Antrasis skyrius 2003 m. išsiplėtė į Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties įvertinimo centrą (direktorius prof. J. Liukaitis) su profesinės avalynės bandymų laboratorija (vedėja doc. V. Jankauskaitė).


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. The effect of surface properties on the adhesion of modified polychloroprene used as adhesive // Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243. 2005, Vol. 19, no. 8. p. 627-638. [ISI Web of Science; Compendex; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Mickus, Kazys Vytautas. AFM surface studies of polychloroprene/piperylene-styrene copolymer blends // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 239-247. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Milašienė, Daiva; Jankauskaitė, Virginija. Influence of loading speed on laminated leather stress relaxation // Light Industry - Fibrous Materials: III International Scientific Conference, 17-18. 11. 2005, Radom. Radom: Technical University of Radom, 2005. ISBN 83-7351-216-0. p. 239-243.

2. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Barkauskas, Romanas. Surface segregation and miscibility in polychloroprene blends // PPS-21 [Elektroninis išteklius]: 21st Annual Meeting of the Polymer Processing Society, Leipzig, Germany, June 1923, 2005: conference proceedings. Halle: Polymer Processing Society, 2005. ISBN 3-86010-784-4. p. 1-8. 3. Dobkevičiūtė-Palšienė, Eva; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. Tarpfaziniai reiškiniai modifikuotose polichlorpreniniuose klijuose // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 199-204. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Янкаускайте, Виргиния; Жукене, Kристина; Баркаускас, Романас; Мицкус, Казис Витаутас. Механизм улучшения адгезионных свойств модифицированных полихлоропренновых клеев // Материаловедение, конструирование и технология изделий из кожи и полимеров: материалы докладов международного семинара, посвященного 75-летию габил. др. проф. члена корреспондента Литовской АН В.Л. Раяцкаса, 12 и 13 мая 2005 г., Каунас, Литва. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-865-1. p. 58-69.

87


EKONOMIKOS IR VADYBOS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS FAKULTETAS Adresas: Laisvės al. 55, LT - 3000 Kaunas Dekanas – prof. dr. Bronius Neverauskas, nuo 2006 08 31 doc. dr. Gražina Startienė Tel. 300551 Faks. 208757 E. p. dekvf@adm.ktu.lt

Padaliniai

Raštinės personalas: vyr. administratorė Gaiva Vilkevičienė, vyresn. administratorės Laima Sinkevičiūtė ir Nijolė Tindžiulytė, administratorės Ieva Čiutaitė, Rimgailė Gudkovienė, Zita Ališauskienė, Joana Stanienė ir Evelina Žymančiuvienė, informatikė Virginija Jančauskienė, referentė Kristina Zdanytė, technikė Virginija Čiutienė. Fakultetas įkurtas 1968 m. Pagrindines pareigas jame turi 127 darbuotojai, iš jų 53 mokslininkai: 2 habilituoti daktarai, 51 daktaras.

Apskaitos katedra Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Finansø katedra Įmonių ekonomikos katedra Kokybës vadybos katedra Marketingo katedra Vadybos katedra Visuotinės kokybės vadybos centras

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas tarp Marketingo fakulteto (Ukrainos nacionalinis technikos universitetas) ir Ekonomikos ir vadybos fakulteto (Kauno technologijos universitetas)

Pagrindinës tyrimø kryptys Finansų valdymas Finansų rinkų ir institucijų plėtros tendencijų tyrimas Įmonių organizavimo ir personalo valdymo tobulinimas Visuotinės kokybės vadyba Marketingo vadyba Informacinės technologijos ir jų įtaka socialiniams ekonominiams reiškiniams Rinkos mechanizmas ir jo reguliavimas Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba Įmonės veiklos proceso formalizavimas ir modeliavimas Verslo aplinkos prognozavimas Darbo rinkos funkcionavimo problemos

88


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Ekonomika ir vadyba-2005, 2005 m. balandžio 28, 29 d. (tarptautinė), kartu su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu ir Tamperės technologijos universitetu. 2. Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose (respublikinė), 2005 m. lapkričio 24 d. 3. Ekonomika ir vadyba (studentų mokslinė konferencija), 2005 m. gegužės 6 d. 4. Knowledge Economy in Transition Countries: The Challenges Ahead (tarptautinė), 2005 m. lapkričio 28 d., kartu su Vilniaus universitetu. Mokslo leidiniai 1. Ekonomika ir vadyba-2005: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 698 p. 2. Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose: respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 204 p. 3. Ekonomika ir vadyba: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 188 p. (CD).

Vizitų metu mokslininkai domėjosi bendrų marketingo ir e. verslo mokslinių tyrimų plėtra, bendradarbiavimo Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose galimybėmis bei skaitė paskaitas ekonomikos ir vadybos studijų programų studentams. Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. B. Martinkus – mokslo žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingasis redaktorius. Prof. P. Vanagas – mokslo žurnalų „Socialiniai mokslai“ ir „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos kokybės vadybos asociacijos prezidentas. Prof. V. Kavaliauskienė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narė; mokslo darbų leidinio „Ekonomika ir vadyba“ redakcinės kolegijos narė. Prof. B. Neverauskas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.

Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose Europos Sąjungos 6-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa. REORIENT, TREN-05-FP6TR-S07.42769/513567. Pasikeitimų Europos geležinkelių sistemoje įgyvendinimas. Koordinatorius – Transporto ekonomikos institutas (Norvegija). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2005–2007 m.

Prof. V. Snieška – mokslo žurnalų „Ekonomika“, „Socialiniai mokslai“ ir „Inžinerinė ekonomika“, „Baltic Journal of Management“ redakcinių kolegijų narys; Europos komisijos mokslo ir technikos tyrimų koordinavimo komitetų A17 „Mažos ir vidutinės įmonės, ekonominė plėtra ir regioninė konvergencija Europoje“ narys.

COST- Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityse programa. COST A17 veikla „Mažos ir vidutinės įmonės, ekonominė plėtra ir regioninė konvergencija Europoje“. Projekto koordinatorius: COST Social Science, European Commision, DG Research (Belgija). Projekte dalyvauja partneriai iš 14 Europos šalių. Koordinatoriai Lietuvoje – V. Snieška ir R. Gatautis, 2000–2005 m.

Doc. R. Kuvykaitė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingoji sekretorė.

EUREKA- Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programa. LOGCHAIN E!2402 skėtinis projektas „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“. Projekto koordinatorius: Bundesministerium Fuer Bildung and Forchung (Vokietija). Projekte dalyvauja partneriai iš 12 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2000–2005 m. LOGCHAIN POLCORRIDOR E!2727 skėtinis projektas „Pažangiausio krovinių transporto koridoriaus Europoje kūrimas“. Projekto koordinatorius: Transporto ekonomikos institutas (Norvegija). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – J. Banytė, 2005 m.

Prof. A. Sakalas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys.

Doc. A. Vasiliauskaitė – mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narė. Doc. G. Startienė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narė. Dr. A. Guzavičius – Lietuvos mokslo tarybos Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo komisijos narys; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys. Prof. R. Virvilaitė – tarptautinių tyrimų žurnalo „Innovative Marketing“ redakcinės kolegijos narė; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo bei Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė. Doc. R. Gatautis – ES JRC IPTS (Briuselis) programos „Private investment in research in the New Member States and Candidate Countries“ nacionalinis ekspertas; EK DG Enterprise „Electronic Business Support Network for SMEs“ ekspertas; „Electronic Business Research Network“ ekspertas; Mokslo žurnalo „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research“ redakcinės kolegijos narys.

Užsienio mokslininkų vizitai 2005 m. kovo–gegužės ir rugsėjo mėn. Ekonomikos ir vadybos fakultete lankėsi šie užsienio mokslininkai: Mike Ward iš Salfordo universiteto (Jungtinė Karalystė); Mirko Hoppe ir Soenke Reise iš Drezdeno universiteto (Vokietija); Michel Walrave iš Antverpeno universiteto (Belgija).

89


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Apskaitos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. 300565, e. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius.

Darbuotojai Profesorius dr. Vytautas Boguslauskas Docentai: dr. Gailutė Gipienė, dr. Stasys Albinas Girdzijauskas, dr. Giedrius Grondskis, dr. Borisas Jefimovas, dr. Aušra Jurkštienė, dr. Valdas Pukas, dr. Borisas Seminogovas, dr. Stanislava Stungurienė, dr. Loreta Valančienė Lektoriai: Genovaitė Adomaitienė, dr. Edita Gimžauskienė, Irena Klimavičienė, Violeta Mykolaitienė, Jolanta Rauluškevičienė, Jolanta Dalia Staliūnienė, dr. Dainius Ulys, dr. Lina Vaškelienė Asistentės: Lina Dagilienė, Kristina Kundelienė, Rūta Lapašinskaitė, Eglė Ramanauskienė Doktorantai: Lina Dagilienė, Kristina Kundelienė, Rūta Lapašinskaitė, Donatas Pilinkus, Rolandas Rupšys, Alina Stundžienė, Alfreda Šapkauskienė Vyr. laborantė Rūta Bliekienė Vyr. administratorė Giedrė Večerskienė Tiriamoji bazė Apskaitos ir audito tyrimų centras Jo veiklos tikslai ir uždaviniai: • skleisti Lietuvos įmonėse informaciją apie pažangias finansų ir valdymo apskaitos sistemas, mokesčių organizavimą ir ekonominių procesų modeliavimą; • dalyvauti vykdant apskaitos ir audito, mokesčių organizavimo, ekonominių procesų modeliavimo programas ir projektus; • skatinti diegti Lietuvoje tarptautinius apskaitos standartus (TAS) ir Europos Sąjungos direktyvas dėl buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės; • organizuoti respublikines ir tarptautines konferencijas, seminarus.

Apskaitos ir audito tyrimų centras atlieka tyrimus nagrinėjant finansinės, valdymo apskaitos, mokesčių organizavimo pokyčius, audito įmonių vertinimo diegimo problemas, kuriant ir diegiant modelius organizacijų strategijoms parinkti. Siūlo šių sričių valdymo sprendimus investuotojams, įmonių strategams bei administratoriams. Skleidžia žinias ir teikia konsultacijas visuomenei, apskaitos ir audito praktikams bei įmonių vadovams. Kompiuterizuotos apskaitos laboratorijoje papildomi studentų praktiniai mokėjimai bei profesiniai įgūdžiai analizuoti ir apdoroti statistinius duomenis, jais remiantis daryti išvadas; naudoti kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemas verslo įmonių ūkinei komercinei veiklai vertinti ir ekonominiams sprendimams pagrįsti. Tam naudojama 16 licencijuotų apskaitos organizavimo ir tvarkymo kompiuterinių programų, įdiegta 1,2 mln. Lt vertės automatizuota verslo įmonės informacinė sistema MFG/PRO. Doktorantūros moduliai Ekonometrikos teorija (prof. V. Boguslauskas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija: Lina Vaškelienė. Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis (vadovas prof. V. Boguslauskas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. L. Valančienė ir lektorė E. Gimžauskienė: 2005 04 06–09 dalyvavo Valdymo apskaitos ir valdymo kontrolės asociacijų konferencijoje Antverpeno universitete (Belgija); 2005 09 28–30 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Tartu universitete (Estija).

Mokslo grupë – Ámonës valdymo procesø formalizavimo ir modeliavimo Vadovas – dr. V. Boguslauskas, tel.: 300565, 300567 Dr. G. Grondskis, dr. A. Jurkštienė, dr. S. Stungurienė, dr. L. Valančienė, A. Šapkauskienė, dr. L. Vaškelienė, A. Grondskienė, I. Klimavičienė, J. Staliūnienė, J. Babarskas, V. Mykolaitienė, dr. E. Gimžauskienė, dr. D. Ulys, dr. S.Girdzijauskas, dr. V. Pukas, K. Kundelienė. Grupė sukurta 2000 m. Veiklos procesų formalizavimas ir vertinimas. Vienas iš svarbiausių vadybos uždavinių yra įmonės veiklos vertinimas. Tačiau dar nėra vientisos įmonės vertinimo metodikos, kuri padėtų išskirti bei įvertinti įmonės vertę lemiančius veiksnius, turinčius įtakos akcininkų turimos vertės kitimui, analizuoti galimą įmonės vertės pokytį. Todėl tiriamos tokios vertinimo dedamosios kaip finansinis vertinimas, nefinansinis

90

vertinimas, veiklos vertinimas, intelektualaus kapitalo vertinimas. Tyrimų tikslas – identifikuoti įmonės, kaip visumos, ir atskirų veiklų vertinimo modelių sudarymo metodologines problemas. 2005 m. atliktų mokslinių tyrimų rezultatai: • Susisteminus turimas apskaitos proceso valdymo žinias, parengta apskaitos proceso formalizavimo metodika; • Sudarytas veiklos kaštų paskirstymo imitacinis modeliavimas: • Eksperimentiškai ištirtos valdymo apskaitos metodų adaptavimo veiklos vertinimo procese galimybės; • Atliktas reitinguojamų įmonių klasterizavimas; • Įvertinti intelektinio kapitalo poreikiai bei perspektyvos Lietuvos organizacijose.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Butkevičius, Algirdas; Rimas, Justinas; Stačiokas, Romas. Diversity of evaluation of consequences of tax policy // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1648-0627. 2005, T. 6, nr. 1. p. 26-37. [ICONDA]. 2. Aksomitienė, Jūratė; Stungurienė, Stanislava. Išteklių paskirstymo optimizavimo metodų taikymas finansuoti // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1648-0627. 2004, T. 5, nr. 3. p. 100-108. [ICONDA]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Girdzijauskas, Stasys; Boguslauskas, Vytautas. The possibilities for the application of the logistic model of accumulation // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 1(41). p. 7-13. [VINITI]. 2. Stačiokas, Romas; Rupšys, Rolandas. Application of internal audit in enterprise risk management // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 20-25. 3. Pilinkus, Donatas; Boguslauskas, Vytautas. Implementation of new technologies in information society // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 35-44. [VINITI]. 4. Rupšys, Rolandas; Stačiokas, Romas. Internal audit reporting relationships: the analysis of reporting lines // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 49-53. [VINITI]. 5. Lapašinskaitė, Rūta; Boguslauskas, Vytautas. The maintenance cost allocation in product life cycle // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 17-23. [VINITI]. 6. Stačiokas, Romas; Rupšys, Rolandas. Internal audit and its role in organizational government // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 13921142. 2005, nr. 33. p. 169-180. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 7. Stungurienė, Stanislava. Solving problems of optimal use of resources in business organizations: practical application methods // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 35. p. 164-176. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 8. Stundžienė, Alina; Boguslauskas, Vytautas. Klasifikavimo metodų pritaikymas ekonominėje analizėje // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2005, nr. 68(21). p. 78-86. 9. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. Bankų vidinio vertinimo metodikos tobulinimo kryptys // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2005, nr. 1(5). p. 120-128. 10. Gimžauskienė, Edita. Valdymo apskaitos pokyčiai

žinių ekonomikos kontekste // Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2005, nr. 2(6). p. 22-30. 11. Gimžauskienė, Edita; Valančienė, Loreta. Performance mesurement in the context of knowledge economy // Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations, September 29-30, Tartu, Estonia: conference proceedings. Tartu: Bookmill Press, 2005. ISBN 9985-4-0454-8. p. 142-151. 12. Christauskas, Česlovas; Stungurienė, Stanislava. Research business strategy choose problem // Mikroekonomiczne aspekty Europejskich stosunkow gospodarczych: problemy praktyki. Zielona Gora: Uniwersytet Zielonogorski, 2005. ISBN 83-89712-75X. p. 297-307. 13. Стунгурене, Станислава; Христаускас, Чесловас. Проблемы исследования эффективности управленческих решений // Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности: сборник научных трудов. Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2004. ISBN 5-88996-529-8. p. 160-165. 14. Gatautis, Rimantas; Pukas, Valdas. Kauno e-regionas. Plėtros modelis // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 63-65. 15. Leitonienė, Šviesa; Šapkauskienė, Alfreda. Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveika // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 273-275. 16. Boguslauskas, Vytautas; Kundelienė, Kristina. Apskaitos proceso formalizavimo galimybės // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 333-336. 17. Jūrelė, Paulius. Lietuvos akcinių bendrovių klasifikavimas pagal finansinių ataskaitų duomenis // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 340-344. 18. Lapašinskaitė, Rūta; Balčiūnaitis, Marius. Laiko, kaip išlaidų nešėjo, taikymo analizė // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 350-354.

91


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 19. Mykolaitienė, Violeta. Debitorinio įsiskolinimo įvertinimo ir prevencijos ypatumai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 355-358. 20. Rupšys, Rolandas; Stačiokas, Romas. The analysis of perceptions of the internal audit by the members of organization // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 359-363. 21. Valančienė, Loreta; Gimžauskienė, Edita. Veikla grįstos kaštų apskaitos diegimo ypatumai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 364-366. 22. Vilimienė, Ieva; Boguslauskas, Vytautas. Valstybės intervencijos pagrindimas // Ekonomika ir

vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 367-371. 23. Mačys, Gediminas; Stungurienė, Stanislava. Ekonominės ir socialinės plėtros Lietuvos regionuose makroekonometrinis modelis bei jo taikymo problemos // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 5: Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2005, nr. 5. p. 223-230. 24. Boguslauskas, Vytautas; Jūrelė, Paulius. Lietuvos bendrovių kapitalo struktūros pagrindimas // Informacinės kompiuterizuotos sistemos = Informational computerized systems: mokslinių darbų rinkinys. T. 3. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-828-7. p. 57-72. 25. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Christauskas, Česlovas. Methodological aspects of sponsorship accounting and audit in Lithuania // Paslaugų sektoriaus pokyčiai: laikmečio iššūkiai = Changes of services industry: challenges on age: antrasis lietuvių ir lenkų seminaras / Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-971-2. p. 87-95.

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel.: 300575, 300576, e. p. vytautas.snieska@ktu.lt Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vladas Daugėla, dr. Vytautas Snieška Docentai: dr. Dalia Bernatonytė, dr. Daiva Burkšaitienė, dr. Jadvyga Čiburienė, dr. Mindaugas Dapkus, dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Aldona Juozapavičienė, dr. Vaida Kvainauskaitė, dr. Irena Pekarskienė, dr. Žaneta Simanavičienė, dr. Gražina Startienė, dr. Julius Algimantas Urbonas Lektoriai: dr. Šarūnas Kraujalis, dr. Asta KrutejevaitėRimkevičienė, dr. Daiva Laskienė, Jūratė Pridotkienė, dr. Asta Sabonienė, dr. Alvydas Velička Asistentai: Darius Bačkaitis, Aušra Kazlauskienė, Gabrielė Snieškienė, Jovita Vasauskaitė Doktorantai: Sandra Andriejūtė, Reda Bagdonaitė, Natalija Cechanavičienė, Akvilė Čibinskaitė, Jurgita Činauskaitė, Lina Dagilienė, Sandra Genytė, Vitalija Kardokaitė, Edikas Laukaitis, Neringa Narbutienė, Darius Pabijanskas, Eglė Pociūtė, Mindaugas Povilaitis, Gabrielė Snieškienė, Leila Sujeta, Gintautas Šivickas, Asta Valuckaitė, Jovita Vasauskaitė, Ligita Vasiliauskienė, Deimantė Zalieckaitė, Aida Zigmantavičienė Vyr. administratorė Raimonda Pauraitė Administratorė Jūratė Kripaitė Laborantė Diana Frolovienė

92

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, kompiuteriai PENTIUM, programinė įranga „MS Office“, makroekonominio modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Mikroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Mikro- ir makroekonomikos problemos (prof. V. Snieška); Makroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Ekonominės minties istorija (doc. J. A. Urbonas); Vertybinių popierių rinkos teorija (doc. A. Juozapavičienė); Įmonė rinkos ekonomikoje (prof. V. Snieška); Tarptautiniai finansiniai santykiai (prof. V. Snieška). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacija: Asta Krutejevaitė-Rimkevičienė. Techninių prekybos kliūčių Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ekonominis poveikis Lietuvos ūkio subjektams (vadovas doc. A. Urbonas).


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. V. Snieška ir doc. V. Kvainauskaitė 2005 06 07–12 dalyvavo COST A17 projekto konferencijoje Ispanijoje.

Doc. G. Startienė 2005 06 07–10 dalyvavo konferencijoje Sankt Peterburgo valstybiniame transporto universitete (Rusija).

Doc. V. Kvainauskaitė dalyvavo ERASMUS/ SOCRATES tinklinio projekto EULLearN valdymo grupės susitikimuose: 2005 01 30–02 01 – Belgijoje, 2005 03 17–19 – Suomijoje, 2005 09 01–04 – Čekijoje, 2005 10 01–05 – Maltoje.

Doc. J. Čiburienė 2005 06 14–19 dalyvavo konferencijoje Belgijoje; 2005 08 28–09 02 buvo išvykusi į Ekonomikos asociacijos 14-ąjį pasaulio kongresą Maroke; 2005 11 30– 12 05 dalyvavo konferencijoje Prancūzijos valstybiniame telekomunikacijų institute.

Doc. Ž. Simanavičienė 2005 02 28–03 04 kėlė kvalifikaciją Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete (Rusija).

Doc. D. Bernatonytė ir doc. J. Čiburienė 2005 11 21–26 dalyvavo konferencijoje Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete (Rusija).

Mokslo grupë - Rinkos mechanizmo ir jo reguliavimo Vadovas – dr. V. Snieška, tel. 300575 Habil. dr. V. Kavaliauskienė, habil. dr. A.V. Rutkauskas, dr. D. Bernatonytė, dr. J. Čiburienė, dr. A. Juozapavičienė, dr. V. Navickas, dr. Ž. Simanavičienė, dr. G. Startienė, dr. J. A. Urbonas, dr. M. Dapkus, dr. D. Dumčiuvienė, dr. D. Laskienė, dr. T. Stravinskas, dr. Ž. Žilinskis, dr. D. Burkšaitienė dr. V. Kvainauskaitė, doktorantai Sandra Andriejūtė, Reda Bagdonaitė, Natalija Cechanavičienė, Akvilė Čibinskaitė, Jurgita Činauskaitė, Lina Dagilienė, Sandra Genytė, Vitalija Kardokaitė, Edikas Laukaitis, Neringa Narbutienė, Darius Pabijanskas, Eglė Pociūtė, Mindaugas Povilaitis, Gabrielė Snieškienė, Leila Sujeta, Gintautas Šivickas, Asta Valuckaitė, Jovita Vasauskaitė, Ligita Vasiliauskienė, Deimantė Zalieckaitė, Aida Zigmantavičienė. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: rinkos mechanizmas, jo sudėtinės dalys, valstybinio rinkos reguliavimo priemonės: iždo politika, pinigų politika, pereinamojo laikotarpio ypatybės, stabilizavimo politika, tarptautinė ekonomika ir prekyba.

Mokslinis tiramasis darbas „Lietuvos ekonominės politikos ir eksporto skatinimo strategijos sąveika“ 2005 m. atliktų mokslinių tyrimų rezultatai: • Įvertintas techninių reglamentų, kaip laisvo prekių judėjimo kliūčių Europos Sąjungos viduje, vaidmuo. • Nustatytos socialinės ekonominės infrastruktūros valstybinio reguliavimo algoritmo ekonominės prielaidos. • Išanalizuotos ofšorinių centrų naudojimo apimtys, atliekant importo bei eksporto operacijas Lietuvoje. • Įvertinti struktūriniai fondai kaip regioninės ekonomikos plėtojimo priemonės Lietuvoje. • Ištirtos inovacijos padidėjusioje Europos Sąjungoje inovacijų difuzijos teorijos požiūriu, nustatyti informacinių technologijų „sprogimo“ Lietuvoje pertekliniai efektai. • Įvertintas Baltijos šalių verslo ciklų simetriškumas žvelgiant iš šokų koreliacijos perspektyvos. • Atliktas elektroninės komercijos modelių parinkimas ir įvertinimas SVV sektoriuje.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Čibinskienė, Akvilė; Navickas, Valentinas. Economic assumptions of the regulatory algorithm of social economic infrastructure // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 1(41). p. 3038. [VINITI]. 2. Krutejavaitė-Rimkevičienė, Asta; Urbonas, Julius Algimantas. European market and still remaining barriers to genuinely free movement of goods: the role of technical regulations // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 1(41). p. 39-45. [VINITI]. 3. Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas; Cechanavičienė, Natalja. The scope of the usage of offshore centers in Lithuania for export - import operations // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 1(41). p. 46-51. [VINITI]. 4. Kvainauskaitė, Vaida; Kardokaitė, Vitalija. Structural funds as instruments for regional economic development in Lithuania // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 26-34. [VINITI].

5. Snieška, Vytautas; Vasauskaitė, Jovita. Innovations in enlarged European Union from the point of the innovation diffusion theory // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 96-104. [VINITI]. 6. Snieška, Vytautas; Kvainauskaitė, Vaida; Dovalienė, Aistė; Glinskienė, Rasa. Lithuania information technologies burst and spillover effects // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 54-60. [VINITI]. 7. Valentinaitė, Milda; Snieška, Vytautas. Baltic States business cycle symmetry: shock correlation approach // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 24-30. [VINITI]. 8. Kvainauskaitė, Vaida; Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. Selection and assessment of e-commerce models in SMEs // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 64-70. [VINITI]. 9. Guzavičius, Andrius; Nikitinas, Andrius; Gaidelys, Vaidas. Activity of economic interest groups in

93


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS the EU institutions // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 5(45). p. 3642. [VINITI]. 10. Čiburienė, Jadvyga; Povilaitis, Mindaugas. Valstybės skolos poveikis ekonomikai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 33. p. 23-36. [CEEOL; VINITI; ProQuest]. 11. Čibinskienė, Akvilė; Činauskaitė, Jurgita; Navickas, Valentinas. Draudimo paslaugų industrija: formavimasis bei plėtra // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 34. p. 33-41. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 12. Sabonienė, Asta. Aukštųjų technologijų pramonės šakų plėtra Lietuvoje // Tiltai = Bridges = Brücken / Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, nr. 3(32). p. 59-64. 13. Meiliene, Evelina; Snieška, Vytautas. Lietuvos ekonominės politikos ir eksporto skatinimo strategijos sąveika // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2005, nr. 11. p. 48-54. 14. Dumčiuvienė, Daiva; Meilienė, Evelina; Snieška, Vytautas. Konkurencingumo ir sanglaudos ryšiai Europos Sąjungos politikos kontekste // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2005, nr. 13. p. 64-73. 15. Navickas, Valentinas; Čibinskienė, Akvilė. Determination of the regulatory algorihm of the social economic infrastructure // IPSI-2005 Spain [Elektroninis išteklius]: International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems and Interdisciplinary Research, Costa Brava, Spain, April 28-May 1, 2005: proceedings. Belgrade: Academic Mind, 2005. ISBN 86-7466-117-3. p. 1-11. 16. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia. Small and medium-sized enterprises foreign trade peculiarities: Lithuanian case // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [Elektroninis išteklius]: 15th International Scientific Conference, 8-9 September, 2005, Bratislava, Slovak Republic: proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. ISBN 80-227-2284-7. p. 63-71. 17. Čibinskienė, Akvilė; Navickas, Valentinas. Governement regulation of natural monopoly // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 8-9 September, 2005, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 15th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. ISBN 80-227-2284-7. p. 76-83. 18. Navickas, Valentinas; Čibinskienė, Akvilė. Interaction berween social economic infrastructure and business cycles // First International Conference on Business, Management & Economics, 16-19 June, 2005, Izmir, Turkey[elektroninis išteklius]: E-Conference Proceedings. Izmir: Yasar university, 2005. p. 1-11. 19. Navickas, Valentinas; Bagdonaitė, Reda. Process of business cycle formation and development in Lithuania // First International Conference on

94

Business, Management & Economics, 16-19 June, 2005, Izmir, Turkey[elektroninis išteklius]: EConference Proceedings. Izmir: Yasar university, 2005. p. 1-9. 20. Bernatonytė, Dalia; Čiburienė, Jadvyga. The role of small and medium enterprises in Lithuanian economy // ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment: proceedings of the international scientific conference, 29-30. 6. 2005, Laznė Bohdaneč, Czech Republic. Part. I. Pardubice: University of Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-806-3. p. 41-45. 21. Laskienė, Daiva; Pekarskienė, Irena. The empirical study on the return and risk of Vilnius stock exchange stocks // ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment: proceedings of the international scientific conference, 29-30. 6. 2005, Laznė Bohdaneč, Czech Republic. Part. I. Pardubice: University of Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-806-3. p. 253-256. 22. Snieškienė, Gabrielė; Startienė, Gražina. Pricing decisions and their importance to Lithuania’s exporters // ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment: proceedings of the international scientific conference, 29-30. 6. 2005, Laznė Bohdaneč, Czech Republic. Part II. Pardubice: University of Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-806-3. p. 449-452. 23. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Trapenskas, Valdas. Synergy between innovations and small and medium enterprises: Lithuanian case // Technological Innovation: cultural aspects and globalization [Elektroninis išteklius]: December 1-2, 2005, Paris, France: [conference proceedings]. Paris: MINT, 2005. p. [1-16]. 24. Čiburienė, Jadvyga. The changes of structure ownership in Lithuania // New trends in Economics. Understanding the Great Changes in the World. Economic reforms in Morocco [Elektroninis išteklius]: 14th World Congress of International Economic Association, Marakech, Morocco, August 29 - September 2, 2005: [proceedings]. Paris: International Economic Association, 2005. p. [1-12]. 25. Čiburienė, Jadvyga; Pukelienė, Violeta. The program of middle-aged executive economic thinking: case of Lithuania in EU integration context // Innovating the Dynamics of Organizing Learning in Business and Business Education [Elektroninis išteklius]: 12th EDiNEB Annual Conference, June 15-17, 2005, Antwerp, Belgium: [proceedings]. Maastricht: University of Maastricht, 2005. p. [1-13]. 26. Навицкас, Валентинас; Чинаускайте, Юргита. Индустрия страхования: формирование и развитие // Экономическая наука в начале третьего тысячелетия: история и перспективы развития, 22-23 сентября 2005 года, СанктПетербург: материалы международной научной конференции, посвященной 65-летию экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург: ОЦЭиМ, 2005. ISBN 5-356-00119-3. p. 227-228. 27. Бернатоните, Даля; Чибурене, Ядвига; Трапенскас, Валдас. Развитие международного рынка услуг высшего образования Литвы // Россия


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

и интернационализация высшего образования: материалы международной научно-практической конференции. Москва: ТЕИС, 2005. ISBN 5-72180781-4. p. 321-326. 28. Dumčiuvienė, Daiva; Startienė, Gražina. Система высшего образования в Литве как часть Европейского пространства высшего образования // Россия и интернационализация высшего образования: материалы международной научно-практической конференции. Москва: ТЕИС, 2005. ISBN 5-72180781-4. p. 340-345. 29. Мачеринскене, Ирена; Симанавичене, Жанета Симанавичене. Пути повышения международной конкурентоспособности университетов Литвы // Россия и интернационализация высшего образования: материалы международной научнопрактической конференции. Москва: ТЕИС, 2005. ISBN 5-7218-0781-4. p. 363-367. 30. Чибурене, Ядвига; Бернатоните, Даля; Трапенскас, Валдас. Создание общества знаний в Литве // Россия и интернационализация высшего образования: материалы международной научно-практической конференции. Москва: ТЕИС, 2005. ISBN 5-72180781-4. p. 415-420. 31. Bernatonytė, Dalia; Čiburienė, Jadvyga. Peculiarities of small and medium-sized enterprises of foreign trade in Lithuania // Перспективы экономики Калининградского региона и развитие ЕU = Perspectives of economics of Kaliningrad region and EU development: научные труды 2-ой международной научной конференции. Калининград: Калининградский гос. технический университет, 2005. ISBN 5-94826-105-0. p. 45-47. 32. Navickas, Valentinas; Bagdonaitė, Reda. Small business during the business cycle in Lithuania // Перспективы экономики Калининградского региона и развитие ЕU: научные труды 2-ой международной научной конференции. Калининград: Калининградский гос. технический университет, 2005. ISBN 5-94826-105-0. p. 80-85. 33. Навицкас, Валентинас; Суета, Лейла. Роль логистики в национальной и международной экономике // Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты): сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции. Пенза: РИО ПГСХА, 2005. ISBN 5-94338-179-1. p. 147-150. 34. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia. Innovations in small and medium enterprises in knowledge based economy // Knowledge-based Economy: management of creation and development: proceedings of the international scientific conference, 22-23 September 2005, Kaunas, Lithuania / CECIOS, The European Management Association; Baltic Management Foundation; Vytautas Magnus University. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2005. ISBN 9955-12-074-6. p. 97-108. 35. Zigmantavičienė, Aida; Snieška, Vytautas. Analysis of trends of non-tariff trade barriers in the Europe // Enlarged European Union in House of Europe: new internal and external problems: proceedings / Kaunas University of technology ; edited by Kęstutis Kriščiūnas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-931-3. p. 7482. 36. Dumčiuvienė, Daiva; Narbutienė, Neringa; Paužaitė, Živilė. Chances of new member states to act in European logistic market // Enlarged European Union in House

of Europe: new internal and external problems: proceedings / Kaunas University of technology; edited by Kęstutis Kriščiūnas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-931-3. p. 165-174. 37. Andriejūtė, Sandra. Possible financing solutions for Lithuanian small and medium sized enterprises in accordance with European countries practice // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 17-21. 38. Bačkaitis, Darius; Barkauskas, Vytautas. Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 22-29. 39. Bernatonytė, Dalia. Lietuvos užsienio prekybos sąlygų pokyčiai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 35-37. 40. Cechanavičienė, Natalja. Inovacijų vaidmuo pereinamos ekonomikos sąlygomis // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 47-50. 41. Čiburienė, Jadvyga. Ekonominės sistemos lygių ir konkurencijos sąveika // Ekonomika ir vadyba2005 = Economics and management - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 56-58. 42. Gaidelys, Vaidas. Ofšorinių bendrovių įtaka Lietuvos ekonominiam saugumui // Ekonomika ir vadyba2005 = Economics and management - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 59-62. 43. Genytė, Sandra. Nedarbo lygį Lietuvoje veikiantys veiksniai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 66-69. 44. Juozapavičienė, Aldona. Užsienio valiutos rizikos valdymas globalioje ekonomikoje, naudojant orientuotą į praeitį ir kvanto pasirinkimo sandorius // Ekonomika ir vadyba-2005 =

95


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 82-86. 45. Kazlauskienė, Aušra; Mrazauskienė, Bronė. Tarptautinė darbo jėgos migracija: šiuolaikiniai procesai ir poveikis šalies ekonomikai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 91-95. 46. Laskienė, Daiva; Pekarskienė, Irena. Kapitalo vertės nustatymo modelio taikymas Vilniaus vertybinių popierių biržos oficialaus prekybos sąrašo akcijoms // Ekonomika ir vadyba - 2005 = Economics and management - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-893-7. p. 101-105. 47. Laukaitis, Edikas. Šešėlinės ekonomikos lygio nustatymas kintamų rodiklių ir kintamų priežaščių priklausomybės modeliavimo ir analizės metodu // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 106-110. 48. Motiejūnaitė, Kristina. Ištekliais pagrįsto požiūrio į įmonę taikymas, nustatant įmonės vertę // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 132-135. 49. Pridotkienė, Jūratė. Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizika: atsiradimo priežastys ir vertinimo principai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 141-145. 50. Snieškienė, Gabrielė. Factors of export pricing decisions // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 165-168. 51. Startienė, Gražina; Velička, Alvydas. Tradicinių dokumentinių atsiskaitymo formų, naudojamų tarptautinėje prekyboje, alternatyvos // Ekonomika ir vadyba - 2005 = Economics and management - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos

96

fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 172-174. 52. Šarkinienė, Eglė; Kvainauskaitė, Vaida. Verslo ciklų ir nedarbo lygio priklausomybė // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 180-183. 53. Šivickas, Gintautas; Simanavičienė, Žaneta. Verslo reguliavimo tendencijos Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 184-186. 54. Valentinaitė, Milda. Lietuvos verslo ciklų identifikavimas remiantis verslo ciklo indikatoriais // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-893-7. p. 191-195. 55. Valuckaitė, Asta. The use of export price as a competitive advantage - Lithuanian furniture industry case // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 196-200. 56. Zigmantavičienė, Aida; Snieška, Vytautas. Nemuitinių barjerų (kvotų) dinamikos pasekmės tarptautinėje prekyboje tekstile // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 223-225. 57. Čiburienė, Jadvyga; Pabijanskas, Darius. Finansinių investicinių projektų vertinimo galimybės // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 238-242. 58. Čibinskienė, Akvilė; Navickas, Valentinas. Valstybės garantijų teikimo infrastruktūros šakoms būtinumas // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga [elektroninis išteklius]/ Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-893-7. p. 701-705.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

59. Čiburienė, Jadvyga. Inovacijų vaidmuo smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai globalizacijos sąlygomis // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 16481717. 2005. p. 31-34. 60. Pekarskienė, Irena; Šmitas, Virginijus. Verslo inkubatorių vaidmuo plėtojant SVV // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų

medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 77-81. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Snieška, Vytautas; Pociūtė, Eglė. Nuotolinio švietimo plėtros ekonominis pagrįstumas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 227-231. 2. Čiburienė, Jadvyga. Lietuvos valstybės biudžeto ir skolos kitimas integracijos į ES sąlygomis; Elektroninis iateklius // Lietuva ES plėtros kontekste: tendencijos ir pokyčiai [Elektroninis išteklius]: respublikinė mokslinė praktinė konferencija, 2005 m. kovo 3 d., Kaunas: straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegija, 2005. p. 1-5.

Finansø katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. 300560, e. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Gamybos organizavimo katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Kristina Levišauskaitė, dr. Jonas Nedzveckas, dr. Asta Vasiliauskaitė Lektoriai: Rytis Krušinskas, Aušrinė Lakštutienė, dr. Šviesa Leitonienė, Violeta Naraškevičiūtė, dr. Rasa Norvaišienė, dr. Dalia Rumšaitė, Dalijus Skietris Asistentai: Vilma Deltuvaitė, Agnė Keršytė, Linas Maksvytis, Jurgita Stankevičienė Doktorantai: Vilma Deltuvaitė, Agnė Keršytė, Rytis Krušinskas, Aušrinė Lakštutienė, Asta Pranckevičiūtė, Evaldas Stankevičius, Giedrius Vasiliauskas Vyr. administratorė Vilda Gižienė Administratorė Veronika Marcinkevičienė Tyrimai Įmonės finansų valdymo sprendimų kūrimas ir taikymo galimybių analizė; Finansinių paslaugų industrijos plėtros perspektyvų ir strategijos tyrimas; Valdymo sprendimų finansinio įvertinimo metodikos kūrimas; Finansų rinkų funkcionavimo tyrimai.

bankai vyrauja verslo paskolų sektoriuje, todėl galima teigti, kad Lietuvos ekonomikos plėtra labai priklauso nuo didžiųjų bankų veiklos efektyvumo. Didieji bankai koncentruojasi teikdami paskolas greitai augantiems, į naujas technologijas investuojantiems ir apie pusę šalies BVP sukuriantiems ekonomikos sektoriams. Šiuose sektoriuose veikiančios įmonės naudoja aukštą finansinį svertą. Galima teigti, kad trumpą periodą didieji šalies bankai veikė efektyviai ir koncentracija skatino ekonomikos plėtrą. Tikėtina, jog didieji bankai dar aktyviau dalyvaus modernizuojant įmones. Investicijos į naująsias technologijas priskiriamos didelės rizikos projektų grupei. Tokių projektų vertinimas reikalingas naujo požiūrio. Vertinimo procedūroms reikalingi parametrai bei sprendimų rengimo algoritmas yra pristatomi atliktuose tyrimuose ir publikacijose. Doktorantūros moduliai Finansų valdymo teorijos (doc. A. Vasiliauskaitė). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. A. Vasiliauskaitė 2005 05 01–07 skaitė paskaitas Tietgen verslo kolegijoje (Danija).

Bankų sektoriaus koncentracija ir skolinimo naujoms technologijoms diegti galimybės. Lietuvos bankų sektoriuje vyksta aktyvūs koncentracijos procesai. 2005 m. atliktuose tyrimuose koncentracijos tendencijos nagrinėjamos bankų sektoriaus ir paskolų portfelio struktūros lygmenyje. Nustatyta, jog didieji

97


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

98

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Krušinskas, Rytis; Vasiliauskaitė, Asta. Technological innovation financing sources and risk constraints for company technology following strategy // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-0758. 2005, nr. 4(50). p. 59-67. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Krušinskas, Rytis; Vasiliauskaitė, Asta. Technology investment decisions to increase company value // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 7-16. [VINITI]. Levišauskaitė, Kristina; Vasiliauskaitė, Asta. Banking consolidation and concentration processes: survey of trends and impacts // Development and Convergence of Financial Sector of New EU Members, 16-20 November, 2005, Talin, Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2005. ISBN 9985-59-575-0. p. 97-104. Deltuvaitė, Vilma. Bankų sektoriaus koncentracijos įtaka sisteminės rizikos valdymo kontekste // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 243-245. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda. Investicijų vertinimas strategijos formavimo kontekste // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 260-262. Krušinskas, Rytis. Investicijos į naujas technologijas: optimalaus investavimo laiko vertinimo aspektai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 263-267. Lakštutienė, Aušrinė. Finansų ir ekonomikos augimo priklausomybės tyrimų svarba // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 268-272. Leitonienė, Šviesa; Šapkauskienė, Alfreda. Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveika // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 273-275.

8. Maksvytis, Linas. Prekių atsargų valdymo įdiegimo praktiniai aspektai prekybinėje įmonėje // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 281-285. 9. Nedzveckas, Jonas. ARIMA modelio taikymo akcijų kursui prognozuoti galimybių tyrimas // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 291-295. 10. Norvaišienė, Rasa. Nuosavo kapitalo kaštų vertinimo aspektai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 296-299. 11. Pranckevičiūtė, Asta. Verslo aljansų sudarymo mažoje atviroje ekonomikoje prielaidos ir funkcionavimo galimybės // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 300-304. 12. Stankevičienė, Jurgita. Estimation of the impact of inflation on the company’s profit // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 308-312. 13. Vasiliauskas, Giedrius. Opcionų požiūrio integravimas į strategijos formavimo proceso modelį // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 318-321. 14. Skučienė, Daiva; Vasiliauskaitė, Asta. Gender and social insurance benefits in Lithuania // Enlarged European Union in House of Europe: new internal and external problems: proceedings / Kaunas University of technology ; edited by Kęstutis Kriščiūnas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-931-3. p. 184-189. 15. Petrutytė, Jurgita; Krušinskas, Rytis; Baskutis, Saulius. Technology management for manufacturing under influence of risk factors // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7, 8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 231-236. [VINITI].


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Changes of services industry: challenges on age: antrasis lietuvių ir lenkų seminaras / Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-971-2. p. 79-81.

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Maksvytis, Linas. Review of the problems related with the aging of residents of Lithuania (Dementia and Alzheimer disease) from a cost viewpoint // Paslaugų sektoriaus pokyčiai: laikmečio iššūkiai =

Įmonių ekonomikos katedra Adresas: Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas Vedėja – doc. dr. Gražina Startienė, tel. 300589, faks. 324147, e. p. kat0405@vf.ktu.lt Katedra įkurta 1946 m.

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Virginija Kavaliauskienė Docentai: dr. Andrius Guzavičius, dr. Žaneta Štuopytė Lektoriai: Vytautas Barkauskas, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, Bronė Mrazauskienė, V. Baumilienė, dr. Tomas Stravinskas Doktorantai: Jurgita Bruneckienė, Neringa SurvilaitėBagdonavičiūtė, Lina Šunokienė, Bernardas Vaznonis Vyr. administratorė Marija Vaitkevičienė Administratorė Daina Macijauskaitė Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, kompiuteriai PENTIUM, programinė įranga „MS Office“, mikroekonominio modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir koncepcijos (prof. V. Kavaliauskienė); Aktualios ekonomikos problemos ir jų sprendimo uždaviniai (prof. V. Kavaliauskienė); Ekonomikos subjektai ir jų

gyvybingumo dinamizmas (prof. V. Kavaliauskienė); Sisteminio ekonominio tyrimo metodologija ir metodika (prof. V. Kavaliauskienė). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacija: Tadas Šarapovas. Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti (vadovas prof. P. Baršauskas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. A. Guzavičius ir J. Bruneckienė 2005 02 13–16 dalyvavo kursuose OeKoWi/Ecosys System Training, Ryga (Latvija). Doc. A. Guzavičius 2005 06 07–10 dalyvavo konferencijoje Sankt Peterburgo valstybiniame transporto universitete (Rusija). J. Bruneckienė 2005 10 13–15 dalyvavo 46-ojoje tarptautinėje mokslo konferencijoje Rygos technikos universitete (Latvija).

Mokslo grupë - Rinkos mechanizmo ir jo reguliavimo Vadovas – prof. V. Snieška, tel. 300575 Habil. dr. V. Kavaliauskienė, dr. A. Guzavičius, dr. G. Startienė, dr. T. Stravinskas, dr. Ž. Štuopytė, doktorantai J. Burneckienė, N. Survilaitė-Bagdonavičiūtė, T. Šarapovas, L. Šunokienė, B. Vaznonis. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: rinkos mechanizmas ir jo veikimas; valstybinio rinkos reguliavimo priemonės: iždo politika, pinigų politika; darbo ir kapitalo rinkos, jų funkcionavimo pokyčiai šiuolaikinėje ekonomikoje; darbo jėgos problemos ekonomikos globalizacijos sąlygomis; ekonominė migracija Lietuvoje ir laisvas darbo jėgos judėjimas ES šalyse; užimtumo ir nedarbo pokyčiai Europos Sąjungoje globalizacijos sąlygomis; ekonominių subjektų saugumas intelektinės nuosavybės ir kt. požiūriais, ekonominis augimas ir jo ypatybės informacinėje ekonomikoje.

Verslo rinkos žinių visuomenėje, šių rinkų struktūros pokyčiai ir jų socialinės ekonominės pasekmės Tyrimo tikslai: 1) Išanalizuoti Lietuvos verslo rinkų makroekonominės aplinkos elementų - nedarbo lygio ir infliacijos – priklausomybę; 2) Apibendrinti ekonominės interesų grupės teikiamo produkto vertinimą naudos ir kaštų aspektu stambaus ir smulkaus bei vidutinio verslo požiūriu; 3) Atlikti regionų konkurencingumo teorijų analizę ir nustatyti regiono konkurencingumą lemiančius veiksnius. Gauti tyrimų rezultatai: • Atliktas Lietuvos verslo rinkų makroekonominės aplinkos elementų – nedarbo lygio ir infliacijos – priklausomybės tyrimas: atliekant regresinę ir koreliacinę analizę, nustatytas infliacijos ir nedarbo lygio tarpusavio ryšys Lietuvos ekonomikos mastu, pagal regionus ir pagal prekių grupes. Tyrimo

99


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS rezultatai parodė, kad Lietuvoje tarp infliacijos ir nedarbo lygio egzistuoja vidutinio stiprumo neigiamas ryšys. • Verslo rinkų ekonominių subjektų interesų ir jų derinimo galimybių tyrimas parodė subjektų gaunamos naudos ir patiriamų išlaidų dėl dalyvavimo ekonominių interesų grupių kolektyvinėje veikloje priklausomybę nuo įmonių ekonominio pajėgumo. Išskirti ekonominių interesų grupių formavimą skatinantys ir jas ardantys veiksniai.

• Nagrinėjant ekonomikos regionų, konkurencingumo koncepciją, buvo analizuojamos pagrindinės ekonomikos teorijos, akcentuojant regiono ir įmonės konkurencingumo sampratos raidą. Remiantis R. L. Martin konceptualiu „regionų konkurencingumo skrybėlės“ modeliu, buvo identifikuoti ir susisteminti bendri ir specifiniai konkurencingumą lemiantys veiksniai.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Guzavičius, Andrius. Evaluation of the products supplied by an economic interest group: big, small and medium business approach // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 13-19. [VINITI]. 2. Kvainauskaitė, Vaida; Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. Selection and assessment of e-commerce models in SMEs // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 64-70. [VINITI]. 3. Guzavičius, Andrius; Nikitinas, Andrius; Gaidelys, Vaidas. Activity of economic interest groups in the EU institutions // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 5(45). p. 36-42. [VINITI]. 4. Bruneckienė, Jurgita; Ramanauskienė, Jolita. Regional competitiveness and regional sustainability // Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie Raksti. Sēr. 3. Ekonomika un uzņēmējdarbība. ISSN 1407-7337. 2005, sejums 11. p. 35-42. 5. Guzavičius, Andrius. Activity of economical interest group in Lithuanian chemistry industry // ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment: proceedings of the international scientific conference, 29-30. 6. 2005, Laznė Bohdaneč, Czech Republic. Part I. Pardubice: University of Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-806-3. p. 124-127. 6. Duoba, Kęstutis, Duobaite. Lina. Investment Activity’s Peculiarity in Lithuania of Life Insurance Funds // IMEA 2005. Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga (CD). Technicka univcrzita v Liberci, ISBN80-7083-929-5. p. 6. 7. Bačkaitis, Darius; Barkauskas, Vytautas. Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 22-29. 8. Bruneckienė, Jurgita. Regionų konkurencingumas ir jį lemiantys veiksniai // Ekonomika ir vadyba2005 = Economics and management - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas:

100

Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 38-41. 9. Guzavičius, Andrius. Nacionalinių ekonominių interesų grupių veiklos ypatumai globaliniu aspektu // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 73-77. 10. Kazlauskienė, Aušra; Mrazauskienė, Bronė. Tarptautinė darbo jėgos migracija: šiuolaikiniai procesai ir poveikis šalies ekonomikai // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 91-95. 11. Markauskienė, Aldona. Investicijos ir jų poveikis šalies makroekonominiam augimui // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 111-113. 12. Duobaitė, Lina;, Duoba, Kęstutis. Gyvybės draudimo fondų investicinė veikla // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 246-250. 13. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda. Investicijų vertinimas strategijos formavimo kontekste // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 260-262. 14. Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. Informacijos valdymo efektyvumo didinimas įmonėje naudojant elektroninę komerciją // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 472-475.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 15. Bruneckienė, Jurgita; Ramanauskienė, Jolita. Regional competitiveness from the regional sustainability approach // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 5: Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2005, nr. 5. p. 55-60.

16.Kavaliauskienė, Virginija. The prerequisite for the economic security under conditions of globalization // Regioninio bendradarbiavimo saugumas: mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. ISBN 9955-423-31-5. p. 97-107.

Kokybės vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. 300590, faks. 300591, e. p. kat0408@vf.ktu.lt, povilas.vanagas@ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Edmundas Regimundas Stancikas, dr. Povilas Vanagas Docentai: dr. Vidmantas Adomėnas, dr. Eimenė Paulavičienė Lektoriai: Diana Bagdonienė, Marius Plitninkas, Jonas Rutkauskas Asistentės: Lidija Seniūnaitė, Alma Žekevičienė, Asta Daunorienė Doktorantai: Laura Baronienė, Lidija Seniūnaitė, Dalia Susnienė, Natalija Vainikevičiūtė, Mantas Vilkas, Sandra Žirgutienė Administratorės: Ingrida Paulauskaitė, Asta Stulgienė, Daiva Surantienė

Doktorantūros moduliai Naujausi kokybės vadybos metodai ir verslo tobulumo modeliai (prof. P. Vanagas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. P. Vanagas 2005 05 04–04 dalyvavo BMDA konferencijoje Estijoje.

Mokslo grupë - Kokybës vadybos Vadovas – dr. P. Vanagas, tel. 300590, e. p. povilas. vanagas@ktu.lt Habil. dr. E. Stancikas, dr. E. Paulavičienė, D. Bagdonienė, L. Seniūnaitė, M. Plitninkas, N. Vainikevičiūtė, L. Baronienė, M. Vilkas, S. Žirgutienė, A. Žekevičienė. Grupė įkurta 1993 m. Mokslinių tyrimų sritis – kokybės vadyba. Kokybės vadybos mokslo grupė atlieka kokybės vadybos fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus. Naujausių kokybės vadybos metodų įgyvendinimas ūkio subjektuose yra būtina jų konkurencingumo didinimo sąlyga. Nuo visuose ūkio sektoriuose pasiektos pažangos kokybės srityje pirmiausia priklausys konkurencinės kovos sėkmė bendroje Europos bei pasaulinėse rinkose, gaminių eksporto apimtys, Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą sparta. 2005 m. atlikti moksliniai tyrimai: • ištirtos vadybinių inovacijų integravimo organizacijose prielaidos ir atlikta pasaulinės patirties analizė; • išanalizuoti organizacijos ir suinteresuotųjų šalių tarpusavio ryšių harmonizavimo ir poreikių tenkinimo metodologiniai aspektai; • atlikta organizacijos pokyčių procesų sąveikoje analizė; • atlikti darnios plėtros įgyvendinimo valdymo

korporaciniame lygmenyje teoriniai tyrimai; • suformuotos interneto informacijos kokybės vertinimo prielaidos bei kriterijai; • parengta paslaugų kokybės lygio matavimo metodologija. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kauno technologijos universiteto 2005 m. spalio 12 d. sutartį Nr. 1VL – 1039 parengta „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose galimybių studija“. Studijoje išanalizuota kokybės vadybos metodų taikymo Europos Sąjungos ir pasaulio šalių viešojo administravimo – valdymo, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos, aukštojo mokslo, švietimo institucijose specifika, jų įgyvendinimo vyraujančios tendencijos, visuotinės kokybės vadybos teisinis metodų ir įsivertinimo įgyvendinimo reglamentavimas. Išnagrinėtas kokybės vadybos metodų taikymas Lietuvos viešojo administravimo institucijose, pateiktos išsamios rekomendacijos, kaip sukurti infrastruktūrą, įdiegti kokybės vadybos metodus.

101


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Adomėnas, Vidmantas; Vaišvila, Anicetas; Vaičikonis, Eduardas. Analysis and elimination of nonconformity causes – increase of the organization efficiency // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 9-14. [VINITI]. 2. Baronienė, Laura; Neverauskas, Bronius. The role of quality management in the process of innovation development // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 15-21. [VINITI]. 3. Rutkauskas, Jonas; Paulavičienė, Eimenė. Concept of productivity in service sector // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 29-34. [VINITI]. 4. Vilkas, Mantas; Stancikas, Edmundas Regimundas. Typology of organization’s processes // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 35-41. [VINITI]. 5. Vanagas, Povilas; Žirgutienė, Sandra. TQM paradigm shift in the context of change management // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 42-48. [VINITI]. 6. Stancikas, Edmundas Regimundas. Vadovėlis visuotinės kokybės vadybai studijuoti: recenzija // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 87. [VINITI]. 7. Susnienė, Dalia; Vanagas, Povilas. Integration of total quality management into stakeholder management policy and harmonization of their interests // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 71-77. [VINITI]. 8. Vanagas, Povilas. Kokybės kultūros formavimas visuotinei kokybės vadybai įgyvendinti // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 34. p. 217-231. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 9. Baronienė, Laura. Kokybės vadybos įtaka didinant organizacijų konkurencingumą // Vadyba: mokslo tiriamieji darbai. ISSN 1648-7974. 2005, nr. 1(6). p. 36-41. 10. Stancikas, Edmundas Regimundas; Bagdonienė, Diana. Population quality impact on national security // Regioninio bendradarbiavimo saugumas: mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. ISBN 9955423-31-5. p. 216-223. 11. Vainikevičiūtė, Natalija; Vanagas, Povilas. Juridical regulation of healthcare quality ensuring national security // Regioninio bendradarbiavimo saugumas: mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. ISBN 9955423-31-5. p. 225-234. 12. Žirgutienė, Sandra. Compliance risk in sustainable bank management // Haridus ja Majandus 2005: rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid, 5. mai 2005, Tallinn = Education and Economy. Tallinn:

102

Tallin university of technology, 2005. ISBN 9985-89485-5. p. 137-140. 13. Baronienė, Laura; Paulavičienė, Eimenė. Organizacijos žinojimo poveikis konkurencingumui // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 24-29. 14. Daunorienė, Asta. Paslaugų sferos vartotojų patenkinimo indekso modelio kintamieji // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 49-55. 15. Kašubienė, Lidija. E-verslo paslaugų kokybės matavimo galimybės, naudojant SERVQUAL modelį // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 65-71. 16. Plitninkas, Marius; Kovalevskytė, Raminta. Kokybės valdymo principų taikymo ypatumai Lietuvos finansinėse institucijose // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-9631. p. 106-109. 17. Rutkauskas, Jonas. Produktyvumo matavimas paslaugų sferoje // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 116-120. 18. Susnienė D. Ryšių su suinteresuotosiomis šalimis tobulinimas integruojant jų poreikius į organizacijos veiklos tikslus ir uždavinius // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose: respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga 2005 m. lapkričio 24 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos respublikos ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. ISBN 9955-09963-1. Kaunas: Technologija. 2005, p.129-135. 19. Vilkas, Mantas. Kokybės vadybos sistemos: problemos susijusios su įgyvendinimu // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-9631. p. 155-167. 20. Žekevičienė, Alma. Lietuvos aukštojo mokslo integracijos į vieningą Europos aukštojo mokslo erdvę problemos visuotinės kokybės vadybos aspektu // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 174-182. 21. Žirgutienė, Sandra. Korporacinė socialinė atsakomybė ir atskaitingumas darnaus vystymosi kontekste // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 183-188. 22. Domeikienė, Jurgita; Vanagas, Povilas. Kokybės vadyba integruojama į viešąjį administravimą // Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania: respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga,

2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-963-1. p. 189-197. 23. Žirgutienė, Sandra. TQM role in corporate sustainable development // Ekonomika ir vadyba2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 503-506. 24. Vanagas, Povilas. The role of culture of quality for total management implementing in agricultural companies // Rural Development 2005: globalisation and integration challenges to the rural development of East and Central Europe: the second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, book 1. p. 89-91.

Marketingo katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – prof. dr. Regina Virvilaitė, tel. 300585, e. p. regina.virvilaite@ktu.lt nuo 2006 02 06 doc. dr. Jūratė Banytė, tel. 300585, e. p. jurate.banyte@ktu.lt. Katedra įkurta 1992 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Borisas Melnikas, dr. Regina Virvilaitė Docentai: dr. Viltė Auruškevičienė, dr. Jūratė Banytė, dr. Rimantas Gatautis, dr. Rita Kuvykaitė, dr. Liudvikas Milašius, dr. Jurgita Stravinskienė, dr. Laimona Šliburytė Lektoriai: Sonata Alijošienė, Monika Alimienė, Gediminas Dapkus, dr. Aistė Dovalienė, Rasa Gudonavičienė, Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė, Žaneta Piligrimienė, dr. Aušra Rūtelionė Asistentai: Tomas Palaima, Kristina Rimienė, Tatjana Sokolova Jaunesn. mokslo darbuotoja Loreta Matulionienė Doktorantės: Monika Alimienė, Lina Bivainienė, Milda Damkuvienė, Kristina Jakštaitė, Indrė Jucaitytė, Lina Kazokienė, Jūratė Maščinskienė, Loreta Matulionienė, Žaneta Piligrimienė Administratorės ir laborantės: Dalė Bartkienė, Rita Virgailienė Tiriamoji bazė Moksliniams tyrimams vykdyti prie katedros įsteigtas Marketingo valdymo centras ir Marketingo mokomoji laboratorija, kurioje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų (kompiuteriai PENTIUM, programinė įranga „MS Office“). Marketingo katedroje sukaupta teorinėmetodologinė bazė (vadovėliai, kompaktiniai diskai, videokasetės) leidžia vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos verslo įmonių bei ne pelno organizacijų užsakymu šiomis temomis: rinkos tyrimai, konkurencinis marketingas, marketingo strategijos parengimas, elektroninio verslo plėtra, turizmo plėtra.

Doktorantūros moduliai Naujausios marketingo teorijos ir koncepcijos (prof. R. Virvilaitė). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija: Aistė Dovalienė. Santykių marketingo ypatumai plėtojant teatro produktų rinką (vadovas prof. B. Melnikas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. R. Virvilaitė, doc. J. Banytė, doc. R. Gatautis ir doktorantė L. Matulionienė 2005 02 16–20 dalyvavo Rytų ir Centrinės Europos šalių mokslininkų forumekonferencijoje „Mokslas, mokymas, bendradarbiavimas“ –SEC-2005, vykusioje Katovicų technologijos universitete (Lenkija). Prof. R. Virvilaitė, doc. J. Banytė ir doktorantė L. Matulionienė 2005 04 08–18 dalyvavo forume „Verslo ir mokslo partnerystė“ Tulūzos universitete (Prancūzija); 2005 10 20–23 dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Inovacijos marketinge“ Gdansko universitete (Lenkija). Prof. R. Virvilaitė, doc. J. Banytė ir doc. R. Gatautis 2005 06 15–19 dalyvavo EUREKA programos projektų LOGCHAIN ir POLCORRIDOR partnerių susitikime Austrijos transporto inovacijų ir technologijų ministerijoje. Doc. R. Gatautis 2005 02 01–04 dalyvavo 6BP projekto REORIENT atidaryme Belgijoje; 2005 03 01–06 dalyvavo TED „E-democracy“ konferencijoje (TCGOV 2005), vykusioje Bozen-Bolzane (Italija); pagal SOCRATES/

103


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS ERASMUS programą skaitė paskaitas: 2005 04 07–17 – Billieres politechnikos institute, Tulūza (Prancūzija), 2005 05 16–21 ir 2005 11 24–26 – Salfordo universitete (Didžioji Britanija); 2005 05 08–10 dalyvavo projekto REORIENT partnerių susitikime Budapešto universitete (Vengrija); 2005 06 05–08 dalyvavo konferencijoje Mariboro universitete (Slovėnija); 2005 08 13–24 lankėsi Jiaotong universitete, X‘ian (Kinija); 2005 09 27–30 lankėsi Tamperės universitete (Suomija); 2005 09 27–30 dalyvavo konferencijoje EBRC ir tarptautinių projektų partnerių susitikimuose Belgijoje; 2005 10 18–20 dalyvavo konferencijoje Slovėnijoje; 2005 12 03–11 dalyvavo konferencijoje ICEB Hong Kongo universitete (Kinija). Doc. L. Šliburytė pagal SOCRATES/ERASMUS programą skaitė paskaitas: 2005 03 04–12 – Hedmarko universitete (Norvegija), 2005 11 14–30 – ESCEM Europos tarptautinėje verslo mokykloje (Prancūzija); 2005 04 06–05 05 kėlė kvalifikaciją Berno universitete (Šveicarija).

02 dalyvavo CONNECT projekto partnerių susitikime Sankt Peterburgo pramonės, prekybos ir amatų rūmuose (Rusija). Doc. J. Stravinskienė ir lektorė A. Rūtelionė 2005 01 30– 02 03 dalyvavo Leonardo da Vinci programos bandomojo projekto partnerių susitikime Italijoje. Doc. J. Stravinskienė ir doktorantė L. Matulionienė 2005 12 11–15 dalyvavo Socrates Grundtvig programos EQUAL projekto partnerių susitikime Graikijoje. Lektorės A. Rūtelionė ir Ž. Piligrimienė 2005 03 20–24 dalyvavo Leonardo da Vinci programos bandomojo projekto HOTSME partnerių susitikime Maltoje. Doc. L. Šliburytė, lektorės L. Šalčiuvienė, A. Dovalienė ir R. Gudonavičienė pagal Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą buvo trumpalaikėje stažuotėje Didžiojoje Britanijoje ir kėlė kvalifikaciją vadybos ir marketingo konsultacijų įmonėje WEUK.

Lektorius G. Dapkus 2005 03 08–14 skaitė paskaitas Laurea politechnikos institute (Suomija); 2005 03 30–04

Mokslo grupë - Marketingo vadybos Vadovė – prof. R. Virvilaitė, tel. 300587 Dr. J. Banytė, dr. R. Gatautis, dr. J. Stravinskienė, dr. R. Kuvykaitė, dr. L. Šliburytė, dr. A. Dovalienė, dr. L. Šalčiuvienė, doktorantė L. Matulionienė. Grupė įkurta 1993 m. Grupė atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su vartotojų lojalumo, jų elgsenos pažinimo, prekės ženklo vertės suvokimo bei valdymo, marketingo virtualioje aplinkoje, santykių marketingo, elektroninio verslo, turizmo, transporto paslaugų ir kt. plėtros problemų sprendimu. Mokslinių tyrimų rezultatai adaptuojami pramonės, paslaugų ir prekybos įmonių veikloje bei naudojami skaitant paskaitas ir konsultuojant verslo įmonių bei ne pelno organizacijų atstovus. 2005 m. vykdytų mokslinių tyrimų tema „Verslo orientacijų raidos ir marketingo minties mokyklų sąsajos: adekvatumas rinkos aplinkai“. Spartėjantys globalizacijos procesai ir nuolat kintanti rinkos aplinka skatina kurti naujas marketingo koncepcijas. Klasikinio marketingo teorija, kurios pagrindą sudaro marketingo komplekso akcentavimas, keičiama naujomis į santykių su vartotojais kūrimą ir išlaikymą orientuotomis marketingo koncepcijomis. Todėl sprendžiama problema formuluojama taip: koks yra sukurtų verslo orientacijų ir marketingo koncepcijų adekvatumas ir pritaikomumas rinkos aplinkai? Siekiant atlikti kryptingą ir visapusišką tiriamos problemos analizę, aptariama skirtingų verslo orientacijų raida, marketingo minties mokyklos bei jų mokslinių tyrimų sritys, tikslai, taikytinos konkurencinės marketingo priemonės bei būdai. Įvertinus laiko veiksnį, nustatomos prioritetinės verslo orientacijos ir jas atitinkančios marketingo mokyklos, t. y. pardavimo koncepcija ir jai atstovaujančios

104

tinklo marketingo, sandorių marketingo, santykių marketingo ir interaktyvaus marketingo mokyklos bei marketingo koncepcija ir jai priskirtinos vartotojų elgsenos ir socialinių mainų mokyklos. Verslo orientacijų ir marketingo minties mokyklų sąsajas atskleidžia mokslinių tyrimų rezultatai, rodantys pardavimo ir marketingo koncepcijų pritaikomumą virtualioje aplinkoje, netradicinių paslaugų srityje bei ieškant šiuo metu įmonėms ypač aktualių vartotojų lojalumo didinimo sprendimų. Pardavimo ir marketingo koncepcijų adekvatumą rinkos aplinkai pagrindžia šie 2005 m. atliktų mokslinių darbų rezultatai: • pardavimo koncepcijos pritaikomumas atskleistas atlikus marketingo sprendimų virtualioje aplinkoje studiją, t. y. išanalizavus tokius klausimus, kaip interaktyvaus marketingo kilmė ir samprata, marketingo sprendimų virtualioje aplinkoje įtaka vartotojų veiksmams, elektroninės komercijos plėtra Lietuvos SVV įmonėse, e. komercija pereinamojoje ekonomikoje, e. regionų plėtra; • marketingo koncepcijos pritaikomumas atskleistas remiantis marketingo metodologinių nuostatų adaptavimu transporto paslaugų sektoriuje, t. y. atlikus Lietuvos krovinių vežimo paslaugų rinkos galimybių studiją; • marketingo koncepcijos adekvatumas santykių marketingo aspektu atskleistas aptariant ir argumentuojant tokius vartotojų lojalumo didinimo sprendimus, kaip prekės ženklo vertė, jos kūrimas tarpkultūriniu mastu, marketingo etika, reikšminga santykiuose su vartotojais, vartotojų motyvacija tarpkultūriniame kontekste.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tarptautiniai projektai Mokslo projektai 1. COST- Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityse programa. 1.1. COST A17 projektas „Mažos ir vidutinės įmonės, ekonominė plėtra ir regioninė konvergencija Europoje“. Projekto koordinatorius: COST Social Science, European Commision, DG Research (Belgija). Projekte dalyvauja partneriai iš 14 Europos šalių. Koordinatoriai Lietuvoje – V. Snieška ir R. Gatautis, 2000–2005 m. Pagrindinis projekto tikslas – mažų ir vidutinių įmonių ekonominės plėtros ir regioninės konvergencijos tarpusavio ryšio analizė. Vertinamos mažų ir vidutinių įmonių patrauklumo regioninei konvergencijai galimybės Europos Sąjungoje, išskiriant integracijos į Rytų Europą periodą. Pagrindiniam tikslui įgyvendinti rengiama esamos ekonominės aplinkos ir integracijos proceso įtakos ekonominės veiklos pasiskirstymui ir gamybinėms organizacijoms apžvalga; atliekama pramonės struktūros ir infrastruktūros šaltinių regionuose, kurių ekonomiką reikia plėtoti, analizė; mažų ir vidutinių įmonių, teigiamai veikiančių regiono plėtrą, patirties studijavimas ir sklaida; kuriamos naujos plėtros teorijos, pabrėžiančios inovacijų ir technologijų vaidmenį. Taip pat kuriamas visos Europos tyrėjus vienijantis tinklas, leidžiantis susipažinti su tyrimų rezultatais ir naujovėmis. Visų šioje programoje dalyvaujančių šalių atstovai atlieka teorinius ir empirinius mažų ir vidutinių įmonių ekonominės plėtros bei regioninės konvergencijos tarpusavio ryšio tyrimus ir dalijasi jų rezultatais. Pagrindinis 2005 m. projektinės veiklos tikslas – išanalizavus pagrindines darbo rinkos ir regionų teorijas, remiantis 10-ies Lietuvos regionų duomenimis, atskleisti šalies darbo rinkos kitimo ypatumus. Apie šio tikslo įgyvendinimą liudija 2005 m. atliktų teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai: inovatyvių regioninės darbo rinkos teorijų analizė ir apibendrinimas; pagrindinių darbo rinkos rodiklių identifikavimas; ekonominės Lietuvos regionų situacijos analizė ir rezultatų interpretavimas; veiksnių, darančių įtaką Lietuvos darbo rinkos kitimui regioniniu aspektu, raiškos tyrimas (metodikos parengimas, duomenų rinkimas ir analizavimas). Pasitelkus teorinius užimtumo modelius, daugiamatę regresiją, įrodyta priklausomybė tarp skirtingo ekonominio išsivystymo regionų nedarbo lygio ir skirtingų ekonominių indikatorių, veikiančių darbo rinkos kitimą bei užimtumo struktūros įvairovę. Vykdant 2005 m. projektinę veiklą, birželio 9–11 d. dalyvauta Barselonoje (Ispanija) vykusiame 8-ajame COST A17 valdymo komiteto ir darbo grupių narių susitikime. Pagrindinės susitikime diskutuotos temos: augimas ir regioninė konvergencija, inovacijos ir regionų politika, darbo rinka ir žmonių judėjimas, informacijos ir komunikavimo technologijos. 2. EUREKA- Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programa. 2.1. LOGCHAIN E!2402 skėtinis projektas „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“. Projekto koordinatorius: Bundesministerium Fuer Bildung and Forchung (Vokietija). Projekte dalyvauja partneriai iš 12 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2000–2005 m.

Pagrindiniai pagal LOGCHAIN E!2402 skėtinį projektą vykdomų mokslinių tyrimų tikslai: naujų projektų idėjų/pasiūlymų generavimas ir pristatymas, projektų dalyvių ir finansavimo šaltinių paieška, aktualių problemų sprendimas, rekomendacijų dėl naujausių logistikos technologijų diegimo rengimas. Atsižvelgiant į bendruosius projekto tikslus bei veikos tęstinumą, 2005 m. suformuluotas toks mokslinių tyrimų tikslas – atlikus Lietuvos transporto sistemos būklės ir plėtros perspektyvų studijas, apibendrinti EUREKA skėtinio projekto E!2402 „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“ rezultatus ir numatyti dalyvavimo naujuose krovinių vežimo technologijų bei logistikos grandinių srities projektuose galimybes. Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, 2005 m. projekto tematika atliktos šios studijos: išanalizuoti pokyčiai Lietuvos transporto sektoriuje Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą; apžvelgta Klaipėdos uosto ir transportavimo konteinerinių situacija; identifikuotos intermodalinio transporto ir logistikos centrų steigimo Lietuvoje perspektyvos. 2005 m. birželio 16, 17 d. Vienoje (Austrija) dalyvauta baigiamajame EUREKA skėtinio projekto E!2402 „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“ darbo grupės narių susitikime, kuriame buvo aptartos LOGCHAIN projekto pirmosios fazės išvados (pristatytos jau patvirtintų projektų ataskaitos), taip pat nagrinėti paraiškų antrajai LOGCHAIN projekto fazei formalieji ir administraciniai klausimai (sekretoriato perdavimas, viešųjų ryšių užduotys ir pan.). Susitikimo pabaigoje apsvarstytos naujų projektų parengimo galimybės. Vienas iš naujų LOGCHAIN projektų, į kurių rengimą įtraukti KTU Marketingo katedros mokslininkai, yra E!3715 LOGCHAIN+ „Pažangių krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“. Projekto koordinatorius – TÜV Management Systems GmbH (Vokietija). Dalyvauja partneriai iš 12 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2006-2011 m. LOGCHAIN+ yra skėtinis projektas, kuriuo pagrindinis tikslas – sujungti Europos šalių mokslininkų atliekamus mokslinius tyrimus kuriant krovinių grandinių ir logistikos technologijas bei skleisti tyrimų rezultatus. LOGCHAIN+ remia generavimą tyrimų ir plėtros projektų, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje plėtojant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. Marketingo katedros dalyvavimo LOGCHAIN+ projekte tikslai yra: įvertinti potencialius krovinių srautus iš Lietuvos į kitas ES šalis, išstudijuoti modernių logistikos centrų kūrimosi problematiką ir plėtros perspektyvas Lietuvoje bei dalyvauti projekto rezultatų sklaidoje. 2.2. LOGCHAIN POLCORRIDOR E!2727skėtinis projektas „POLCORRIDOR-pažangiausio krovinių transporto koridoriaus Europoje kūrimas“. Projekto koordinatorius – Transporto ekonomikos institutas (Norvegija). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – J. Banytė, 2005 m. ES politikos, nukreiptos į transeuropinio transporto tinklo formavimą, tikslas yra sukurti bendrą transporto rinką ES viduje ir sudaryti sąlygas vežėjams siūlyti savo

105


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS paslaugas visoje Europoje. ES laikosi intermodalinio transporto plėtros politikos, todėl Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ypač aktualu bendradarbiauti su kitomis valstybėmis mokslinių tyrimų srityje ir ieškoti inovatyvių bei ekonomiškai pagrįstų sprendimų, susijusių su transporto sistemos tobulinimu. Vienas iš tokių sprendimų – nustatyti Lietuvos transportuotojų galimybes panaudoti naują transeuropinį krovinių vežimo koridorių, jungiantį Skandinavijos ir Balkanų regionų šalis. Būtent tai lemia pagrindinę pagal LOGCHAIN POLCORRIDOR programą atliekamų tyrimų paskirtį, sietiną su pažangių rvežimo technologijų –Blue Shuttle Train panaudojimu intermodalinio transporto grandinėms kurti. Nors intermodalinis krovinių transportavimas Europos Sąjungoje populiarėja, Lietuvos transportuotojų galimybės ir poreikiai išnaudoti naują transeuropinį krovinių vežimo koridorių, jungiantį šiaurės ir pietų regionų šalis, iki pastarojo meto nėra nustatyti. Tai reiškia, kad Lietuvos transportuotojų paklausa krovinių vežimo paslaugoms, teikiamoms POLCORRIDOR transporto koridoriuje, yra aktualus kompleksinių empirinių studijų reikalingas tyrimo objektas. Siekiant pateikti kryptingą ir visapusišką tiriamo objekto analizę, 2005 m. buvo siekiama nustatyti Lietuvos transportuotojų poreikius ir galimybes naudotis naujo transeuropinio krovinių vežimo tinklo – POLCORRIDOR paslaugomis. Buvo gauti tokie tyrimų rezultatai: išstudijuota ir apibendrinta projekto koordinatorių parengta POLCORRIDOR transporto koridoriuje teikiamų paslaugų paklausos tyrimo metodologija; įvertinta Lietuvos krovinių vežimo paslaugų sektoriaus būklė ir numatyti parengtos tyrimo metodologijos adaptavimo Lietuvos rinkai prioritetai; atliktas Lietuvos transportuotojų paklausos POLCORRIDOR transporto koridoriuje teikiamoms krovinių pervežimo paslaugoms empirinis tyrimas, apibendrinti rezultatai ir numatytos jų panaudojimo POLCORRIDOR ir tolesnėje projektinėje veikloje galimybės; vykdyta projektinės veiklos rezultatų sklaida. Įgyvendinant projektą, 2005 m. birželio 16–18 d. dalyvauta Austrijos transporto inovacijų ir technologijų ministerijoje vykusiame LOGCHAIN POLCORRIDOR projekto „Pažangiausio krovinių transporto koridoriaus Europoje kūrimas“ partnerių susitikime. Susitikimo metu aptarta bendrosios krovinių vežimo paslaugų tyrimo metodologijos adaptavimo Lietuvos rinkai problematika ir žvalgomojo tyrimo rezultatai. Dalyvauta KTU studentų ir jaunųjų mokslininkų darbų parodoje „Technorama-2005“, kurioje doktorantė L. Matulionienė pristatė empirinio tyrimo rezultatais pagrįstą Lietuvos krovinių vežimo paslaugų rinkos ekonominę studiją (pareikšta padėka už sėkmingą dalyvavimą). 3. Europos Sąjungos 6-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa. 3.1. REORIENT, TREN-05-FP6TR-S07.42769/513567. Pasikeitimų Europos geležinkelių sistemoje įgyvendinimas. Koordinatorius – Transporto ekonomikos institutas (Norvegija). Koordinatorius Lietuvoje – Rimantas

106

Gatautis, 2005–2007 m. Pagrindinis REORIENT projekto tikslas - išanalizuoti socioekonominius efektus, susijusius su krovinių vežimu keliais, ir numatyti sąlygas, kurios leistų didelę dalį krovinių srauto gabenti geležinkeliais. Remiantis Europos Sąjungos direktyvomis, siekiama įvertinti pažangą ir efektus kuriant integruotą Europos geležinkelių sistemą. 2005 m. projektinės veiklos rezultatas – atlikta techninių, ekonominių ir socialinių barjerų, salygojančių transportavimo geležinkeliais plėtrą Lietuvoje, analizė. 2005 m. dalyvauta dviejuose 6BP projekto REORIENT renginiuose: projektinės veiklos atidaryme Belgijoje ir projekto partnerių susitikime Budapešto universitete (Vengrija). Kiti tarptautiniai projektai 1. Europos Sąjungos LEONARDO DA VINCI švietimo ir kultūros bendradarbiavimo programa. 1.1. Leonardo da Vinci bandomasis projektas. LT/03/ B/F/PP17100. Bendraeuropinių verslo kultūrinių vertybių mokymosi metodologija. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2003–2005 m. Spartėjant eurointegracijos procesams, tarpkultūrinių vertybių versle mokymosi metodologijos parengimas yra būtina prielaida, tenkinanti įmonių organizacinio mokymosi poreikius ir leidžianti formuoti vientisą sociokultūrinę erdvę bei sėkmingai vykdyti ekonominę integraciją. Šiame kontekste Leonardo da Vinci bandomojo projekto tikslas – suformuoti verslo Europoje kultūrinių vertybių koncepcinį modelį ir parengti bendraeuropinei verslo terpei adekvačių kultūrinių vertybių tikslingo ugdymo įmonėse metodologiją. Verslo institucijų supažindinimas su numatomu parengti koncepciniu verslo Europoje kultūriniu modeliu, suformuotu atsižvelgiant į pastarųjų metų bendrąsias sociokultūrinės aplinkos vystymosi tendencijas ir naujus keliamus reikalavimus verslui bei tyrimo metu gautus praktinius rezultatus, parodytų bendrų verslo Europoje kultūrinių vertybių tolesnės plėtros gaires. 2005 m. projektinės veiklos rezultatai: verslo Europoje kultūrinių vertybių koncepcinis modelis (5 spaudos lankų apimties informacinis leidinys lietuvių ir anglų kalbomis), skirtas Europos verslo įmonėms bei kitiems suinteresuotiems subjektams; tarpkultūrinio mokymosi metodologija (CD lietuvių bei projekte dalyvaujančių šalių kalbomis), kurios praktinis panaudojimas baziniam profesiniam vadybininkų rengime ir tęstiniam verslininkų kompetencijos ugdymui leis paspartinti verslo plėtrą, užkirsti kelią problemoms ir konfliktams, kylantiems dėl tarpkultūrinių prieštaravimų, ir taip užtikrinti realias prielaidas efektyviam verslo bendradarbiavimui eurointegracijos kontekste. 1.2. Leonardo da Vinci mobilumo projektas. LT/05/ EX/1/0880. Ne pelno organizacijų marketingo specialistų kompetencijos didinimas Lietuvoje. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2005–2006 m. Lietuvos ne pelno sektoriaus plėtra suintensyvėjo po


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS nepriklausomybės atgavimo ir jo veikla darė didelę įtaką įvairiems socialiniams ekonominiams procesams mūsų šalyje. Kita vertus, šių organizacijų specialistų rengimui Lietuvoje skiriama nepakankamai dėmesio. KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvos ne pelno organizacijose ypač trūksta kompetentingų marketingo specialistų. Į tai atsižvelgiant mobilumo projektu „Ne pelno organizacijų marketingo specialistų kompetencijos didinimas Lietuvoje“ siekiama susipažinti su efektyvių marketingo sprendimų taikymu ne pelno sektoriuje bei įvertinti tokio pobūdžio studijų procesą Europos šalyse. Esminiai projekto tikslai 2005–2006 m. – išanalizuoti sėkmingos ne pelno organizacijų marketingo veiklos pavyzdžius Europos šalyse, įvertinti ne pelno marketingo specializacijos programas Europos mokymo institucijose, mainų proceso metu įgytą patirtį bei žinias pritaikyti rengiant studijų modulį ir metodinę medžiagą. 2005 m. gauti mobilumo projekto „Ne pelno organizacijų marketingo specialistų kompetencijos didinimas Lietuvoje“ rezultatai: prieš dalyvaudami mainų vizituose, dėstytojai identifikavo ne pelno organizacijų marketingo veiklos spragas ir specialistų kompetencijos trūkumus Lietuvoje; mainų vizito D. Britanijoje metu (kiti 2 mainų vizitai – Ispanijoje ir Islandijoje – suplanuoti 2006 m. ) keturi projekto dalyviai (dėstytojai) susipažino su efektyvių marketingo sprendimų taikymu ne pelno sektoriuje bei įvertino tokio pobūdžio studijų procesą šiose Europos šalyse; įgyta patirtis ir žinios nuosekliai adaptuota mokslinėje erdvėje bei ne pelno sektoriuje Lietuvoje; parengtas studijų modulis „Ne pelno organizacijų marketingas“ bakalauro lygmens studentams. Taip pat pradėta rengti metodinė medžiaga (išskiriant į tris paketus: „Ne pelno organizacijų marketingo pagrindai“, „Socialinio marketingo komunikacijų kampanijos parengimas“ ir „Ne pelno organizacijų marketingo strategijos formavimas“), skirta seminarams ne pelno organizacijų marketingo specialistams. Įvykusio vizito ir 2006 m. planuojamų mainų vizitų metu bus siekiama užtikrinti tęstinį bendravimą su Europos mokymo centrais bei mainų metu aplankytomis mokymo institucijomis ir ne pelno organizacijomis, plečiant šią partnerystę tolesniuose projektuose, siejamuose su šios srities dėstytojų tinklo sukūrimu. 1.3. Leonardo da Vinci bandomasis projektas. MT/04/ B/F/PP173000. HOTSME - Mažų ir vidutinių viešbučių darbuotojų savarankiško mokymosi darbo vietoje metodika. Koordinatorius– Malta Tourism Authority. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2005–2007 m. Pagrindinis HOTSME projekto tikslas – atlikti mažų ir vidutinių viešbučių darbuotojų kompetencijos ir mokymosi galimybių tyrimą bei parengti darbuotojų mokymosi metodiką ir ją adaptuoti. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, 2005 m. parengta mažų ir vidutinių viešbučių darbuotojų kompetencijos tyrimo metodologija, kuri buvo aptarta projekto partnerių susitikime, vykusiame kovo 20–24 d. Maltoje. Ja vadovaujantis, visų pirma atlikta antrinių duomenų analizė (pagal penkių bazinių klausimų struktūrą), leidžianti identifikuoti mažų ir vidutinių viešbučių darbuotojų mokymo bei mokymosi poreikį, galimybes ir probleminius aspektus. Išanalizavus šešiose šalyse –

projekto partnerėse – atliktų antrinių tyrimų rezultatus, parengtas pirminio tyrimo instrumentas – fokus grupės diskusijos planas. Siekiant supaprastinti pirminio tyrimo procesą ir užtikrinti jo rezultatyvumą, fokus grupės diskusijos planas adaptuotas sudarant mažų ir vidutinių viešbučių vadovams bei darbuotojams skirtas apklausos anketas. Pirminiam tyrimui pasirinkti penki Lietuvos viešbučiai, ir remiantis atliktų tyrimų rezultatais suformuluotos tyrimo išvados ir parengta ataskaita. Analogiški tyrimai atlikti Ispanijoje, Maltoje, Portugalijoje, Danijoje ir Vokietijoje. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai atstovaujantys KTU Marketingo katedros tyrėjai buvo atsakingi už antrosios projekto fazės užbaigimą, svariausiu 2005 m. projektinės veiklos rezultatu laikytina šešiose šalyse atliktų apibendrintų tyrimų rezultatų pagrindu parengta mažų ir vidutinių viešbučių darbuotojų kompetencijos ir mokymosi galimybių tyrimo ataskaita. 1.4. Leonardo da Vinci bandomasis projektas. IRL/06/ B/P/LA-153181. SOLID – Studentų profesinio orientavimo įvadinio kurso ir kalbinio parengimo metodika. Koordinatorius – Institute of Technology Tralee School of Business North Campus in Ireland (Airija). Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2005–2007 m. SOLID projekte dalyvauja partneriai iš Airijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos ir Lietuvos. Pagrindiniai projekto tikslai yra šie: perteikti praktines žinias ir patyrimą padedant studentams įsidarbinti; sustiprinti jų kalbinius įgūdžius, atskleisti tarpkultūrinius skirtumus; sustiprinti jų gebėjimus įsidarbinti ir prisiderinti prie kitos šalies kultūrinės aplinkos; perteikti jiems įgūdžius kaip spręsti konfliktines situacijas kitos kultūros kontekste. 2005 m. dalyvauta projekto rengimo veikloje, o vėlesni projekto įgyvendinimo etapai sietini su studentams skirtos metodinės medžiagos parengimu (CD visų projekte dalyvaujančių šalių kalbomis). 2. Europos Sąjungos SOCRATES GRUNDTVIG suaugusiųjų švietimo programa. 2.1. SOCRATES GRUNDTVIG projektas. 225251CP-1-2005-1-ES-GRUNDTVIG-G11PP. EQUAL - Suaugusiųjų mokymosi įvertinimas ir kokybės garantija. Koordinatorius – IDEC (Graikija). Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2005–2007 m. Projekto tikslas – parengti ir vesti kokybės vadybos kursus suaugusiųjų mokymo institucijų vadovams, administracijos darbuotojams ir lektoriams institucijos bei projekto lygmenyje. Mokymo kursų metu siekiama suteikti būtinas žinias ir kompetencijas suaugusiųjų mokymo lektoriams bei garantuoti mokymosi proceso kokybę ir rezultatus. KTU Marketingo katedros funkcijos šiame projekte – vadovauti ir koordinuoti projekto vykdymą Lietuvoje, kartu su partneriais parengti mokymosi medžiagą bei pravesti kokybės vadybos suaugusiųjų mokymo kursus. 2005 m. gruodžio 1–15 d. pradinėms projekto veikloms aptarti dalyvauta projekto partnerių susitikime Graikijoje.

107


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

108

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Liudvigsen, J.; Virvilaitė, Regina; Gatautis, Rimantas; Banytė, Jūratė; Matulionienė, Loreta; Piktys, Romualdas. Lithuanian market analysis for a new trans-European rail transport corridor // Transport Means - 2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 128-132. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Šalčiuvienė, Laura; Auruškevičienė, Viltė; Lydeka, Zigmas. An assessment of various approaches for cross-cultural consumer research // Problems and Perspectives in Management. ISSN 1727-7051. 2005, No. 3. p. 147-159. [Business Source Complete; IBSS; EconLit]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Virvilaitė, Regina; Belousova, Rima. Origin and definition of interactive marketing // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 1(41). p. 67-73. [VINITI]. Kazokienė, Lina; Virvilaitė, Regina. Manifestation of marketing ethics in the market // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 77-82. [VINITI]. Snieška, Vytautas; Kvainauskaitė, Vaida; Dovalienė, Aistė; Glinskienė, Rasa. Lithuania information technologies burst and spillover effects // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 54-60. [VINITI]. Kugytė, Ramunė; Šliburytė, Laimona. A standardized model of service provider selection criteria for different service types: a consumer-oriented approach // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 56-63. [VINITI]. Kazokienė, Lina; Stravinskienė, Jurgita; Rumbutis, Ignas. Decisions related to planning of public relations in enterprises // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 5(45). p. 6672. [VINITI]. Šliburytė, Laimona. The impact of differences in national cultures on mergers and acquisitions // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 13921142. 2005, nr. 33. p. 197-211. [CEEOL; VINITI; Proquest]. Auruškevičienė, Viltė; Šalčiuvienė, Laura; Trifanovas, Andriejus. Esminių sėkmės veiksnių Lietuvos poligrafijos pramonėje identifikavimas // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 34. p. 19-32. [CEEOL; VINITI; Proquest]. Piligrimienė, Žaneta; Bučiūnienė, Ilona. Health care quality evaluation: medical and marketing approach // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic

research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 34. p. 127-140. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 9. Radzevičiūtė, Renata; Šliburytė, Laimona. Elektroninio marketingo iššūkiai planuojant integruotą marketingo komunikaciją // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 34. p. 177-192. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 10. Jučienė, Sigita; Šalčiuvienė, Laura; Stravinskienė, Jurgita. Vartotojų tipologijų pagal vartotojų nuostatas tyrimas // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 36. p. 61-76. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 11. Banytė, Jūratė; Matulionienė, Loreta. Innovative Marketing Initiatives in a Franchised System // Innovative Marketing. ISSN 1814-2427. 2005, Vol. 1, iss. 1. p. 33-40. 12. Auruškevičienė, Viltė; Šalčiuvienė, Laura; Virvilaitė, Regina. Study of attributes that form marketing image of financial institution // Innovative Marketing. ISSN 1814-2427. 2005, Vol. 1, iss. 1. p. 81-88. 13. Banytė, Jūratė; Gatautis, Rimantas; Virvilaitė, Regina. A study of factors influencing consumer activity in the virtual environment // MIPRO 2005: 28th International Convention, May 30 - June 03, 2005, Opatija, Croatia: Proceedings. Rijeka: MIPRO, 2005. ISBN 953-233-013-5. p. 133-138. 14. Šalčiuvienė, Laura; Virvilaitė, Regina; Auruškevičienė, Viltė. Co-opetition opportunites in Lithuanian alternative telecommunication market // Proceedings of the 13 th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December 1-3, 2005, Vienna, Austria. Vienna: Vienna University of Economics and Business Administration, 2005. ISBN 3-9502045-3-9. p. 236-242. 15. Gatautis, Rimantas. Digital divide: Lithuanian case // TED Conference on e-Government (TCGOV 2005): Electronic Democracy: the Challenge Ahead, BozenBolzano, Italy, March 2-4, 2005: poster proceedings. Linz: Trauner Verlag, 2005. ISBN 3-85487-787-0. p. 29-36. 16. Gatautis, Rimantas; Neverauskas, Bronius. E-commerce adoption in transition economies: SMEs perspectives in Lithuania // ICEC05: Towards Ubiquitous Business: Seventh International Conference on Electronic Commerce, August 15-17, Xi’an, China. New York: Association for Computing Machinery, 2005. ISBN 1-59593-112-0. p. 109-113. 17. Gatautis, Rimantas; Jucevičienė, Vilija. E-commerce development stages in Lithuania SMEs // e-Society 2005: Proceedings of the IADIS International Conference, Qawra, Malta, 27-30 June, 2005. Lisbon: IADIS Press, 2005. ISBN 972-8939-03-5. p. 596-600. 18. Šalčiuvienė, Laura; Mockaitis, Audra I.; Virvilaitė, Regina. Measuring brand image dimensionality: a cross-cultural study of consumer values and preferences // 1st International Conference on Intercultural Communication Competence: Implications for Business, Education and Politics [elektroninis išteklius], 6-7 October, 2005, Singapore. Singapore: ASEAN-EU University, 2005. ISBN 98105-4450-2. p. [1-14].


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 19. Gatautis, Rimantas. Public services in Lithuania: findings from the preliminary student’s survey // Electronic Government: Workshop and Poster Proceedings of the Fourth International EGOV Conference 2005, August 22-26, 2005, Copenhagen, Denmark: Schriftenreihe Informatik. Vol. 13. Linz: Universitatsverlag Rudolf Trauner, 2005. ISBN 385487-830-3. p. 343-350. 20. Damaskopoulos, Panagiotis; Gatautis, Rimantas; Sadowska, Anna. Infrastructural and political E-business development challenges in transition economies: a perspectives on Lithuania and Poland // Electronic Commerce Theory and Application: monograph. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2005. ISBN 83-88617-42-7. p. 23-31. 21. Virvilaitė, Regina; Banytė, Jūratė; Matulionienė, Loreta. The study of motivation of spirits consumer // Innowacje w marketingu. Mlodzi o marketingu. III. Gdansk: Universytet Gdanski, 2005. ISBN 83-89786-46-X. p. 587-603. 22. Gudonavičienė, Rasa; Alijošienė, Sonata. Elements of retailing marketing mix // Rural Development 2005: globalisation and integration challenges to the rural development of East and Central Europe: the second international scientific conference, 1719 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, book 1. p. 142-144. 23. Aidukas, Mindaugas. Interneto reklamos naudojimas Lietuvos įmonėse // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 12-16. 24. Gatautis, Rimantas; Pukas, Valdas. Kauno e-regionas. Plėtros modelis // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės

konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 63-65. 25. Gudonavičienė, Rasa. Mažmeninės prekybos įmonės marketingo strategijos formavimas // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 419-423. 26. Jucaitytė, Indrė; Baliasinovienė, Jūratė. Apatinio trikotažo prekės ženklo konkurencingumo tyrimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 5: Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2005, nr. 5. p. 154-158. 27. Maščinskienė, Jūratė. Vartojamoji prekės markės vertė: teorinis aspektas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 5: Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2005, nr. 5. p. 248-254. 28. Aidukas, Mindaugas. Interneto reklama ir jos vystymasis Lietuvoje // Informacinės technologijos verslui-2005 = Information technologies for business-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 89-95. 29. Jucaitytė, Indrė; Baliasinovienė, Jūratė. Prekės ženklo konkurencingumo tyrimas // Jaunimas siekia pažangos = Youth seeks progress: doktorantų mokslinės konferencijos straipsniųbrinkinys/Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1822-2331. 2005. p. 78-83.

Vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel.: 300570, 323683, e.p. algimantas.sakalas@ktu.lt Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Mašinų gamybos ekonomikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Bronius Neverauskas, dr. Algimantas Sakalas Docentai: dr. Rūta Adamonienė, dr. Audronė Apalainienė, dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, dr. Vladislava Bartosevičienė, dr. Ilona Bučiūnienė, dr. Ramunė Čiarnienė, dr. Kazys Lukaševičius, dr. Pranas Bernardas Milius, dr. Romualdas Piktys, dr. Asta Savanevičienė, dr. Jolanta Solnyškinienė, dr. Violeta Šilingienė, dr. Rimantas Venskus

Lektoriai: Vida Aleknavičienė, Rūta Čiutienė, Edvardas Dimša, Adelaida Ivaškienė, Lucija Jasūdienė, Kristina Kindsfaterienė, dr. Vilmantė Kumpikaitė, Alfredas Staleronka, Vytautas Stankevičius, Dalia Stukaitė, Elvyra Stefanija Švelnienė, dr. Audrius Taraškevičius, Sigitas Vaitkevičius, Antanas Veselka Asistentai: Kęstutis Duoba, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Eglė Leščinskienė, Evelina Meilienė, Milita Vienažindienė Jaunesn. mokslo darbuotojas Algimantas Venckus

109


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Doktorantai: Kęstutis Duoba, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Kristina Keršienė, Diana Korsakaitė, Birutė Laimutė Leonienė, Eglė Leščinskienė, Vytautas Stankevičius, Inga Staškevičiūtė, Milita Vienažindienė, Rūta Virbickaitė, Egidijus Žukauskas Inžinierė Violeta Rosickienė Vyr. vadybininkė Renata Babeckaitė Koordinatorė Gerda Kumpienė Vyr. laborantė Lina Vaškelienė Laborantė Žiedūna Kriaučiūnaitė Vyr. administratorė Danutė Ona Šimkienė Administratorės: Sonata Gedmintienė, Elena Zita Kurauskienė, Aušra Venskutė Tiriamoji bazė Kompiuterizuota vadybos mokomoji laboratorija. Kompiuteriai PENTIUM, programinė įranga „MS Office“, „Statistika“, „Projektų vadyba“. Naudojami programų paketai šiems studijų moduliams: „Personalo vadyba“, „Planavimas“, „Projektų valdymas“, “Statistika“, „Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai“. Doktorantūros moduliai Žmogiškųjų išteklių valdymas (prof. A. Sakalas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. B. Neverauskas 2005 05 04–06 dalyvavo BMDA konferencijoje „Kaip paversti skirtingumus konkurenciniu pranašumu?“ Estijoje. Prof. A. Sakalas 2005 06 20–25 dalyvavo III ICME konferencijoje Bulgarijoje; 2005 10 26–29 dalyvavo konferencijoje Rostoko universitete (Vokietija). Prof. B. Neverauskas, prof. A. Sakalas, doc. A. Savanevičienė ir doktorantas L. Gudonavičius 2005 06 03–09 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto partnerių susitikime IDEC konsultaciniame centre Graikijoje. Doc. I. Bučiūnienė ir lektorė R. Čiūtienė 2005 06 16–19 dalyvavo projekto MANAHEALTH partnerių susitikime Prancūzijoje, Renes visuomenės sveikatos aukštojoje mokykloje.

Doc. R. Čiarnienė ir doktorantai M. Vienažindienė ir L. Gudonavičius 2005 09 26–30 dalyvavo konferencijoje Tamperės universitete (Suomija). Doc. A. Savanevičienė ir doktorantas L. Gudonavičius 2005 11 14–19 dalyvavo Leonardo da Vinci sėkmingų projektų sklaidai skirtoje konferencijoje Bulgarijoje, Kavarnoje. Doc. A. Savanevičienė 2005 01 30–02 07 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto partnerių susitikime Prancūzijoje; 2005 04 01–04 ir 2005 05 03–06 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto mokymo sesijose Prancūzijoje, Renes visuomenės sveikatos aukštojoje mokykloje. Doc. I. Bučiūnienė 2005 02 24–27 buvo išvykusi į Leonardo da Vinci projekto MANAHEALTH dėstytojų rengimo seminarą Lenkijoje; 2005 04 19–24 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto MANAHEALTH mokymo sesijoje; 2005 12 06, 07 lankėsi L. Kuzminskio antreprenerystės akademijoje Lodzėje (Lenkija). Doc. R. Čiarnienė ir doktorantai M. Vienažindienė, K. Duoba ir L. Gudonavičius 2005 05 18–22 dalyvavo konferencijoje IMEA Libereco technikos universitete (Čekija). Doc. J. Solnyškinienė 2005 06 29–07 03 dalyvavo konferencijoje Vengrijoje. Lektorė V. Kumpikaitė 2005 06 13–21 dalyvavo konferencijoje Australijoje. Lektorius V. Stankevičius 2005 04 08–18 dalyvavo forume „Verslo ir mokslo partnerystė“ Tulūzos universitete (Prancūzija). Lektorė R. Čiutienė 2005 12 01–04 pagal Leonardo da Vinci programą lankėsi Danijoje, Kopenhagos visuomenės sveikatos institute. Doktorantas L. Gudonavičius 2005 01 30–02 03 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto partnerių susitikime Italijoje. Doktorantas K. Duoba 2005 04 25–05 01 pagal Leonardo da Vinci projektą su vizitu lankėsi Italijoje.

Mokslo grupë – Ámonës ûkinio mechanizmo tobulinimo rinkos ekonomikos sàlygomis Vadovas – dr. A. Sakalas, tel. 300570 Dr. B. Martinkus, dr. B. Neverauskas, dr. V. Bartosevičienė, dr. E. Bartkus, dr. A. Apalainienė, dr. R. Adamonienė, dr. R. Venskus, dr. A. Savanevičienė, L. Jasūdienė, A. Staleronka, K. Kindsfaterienė, V. Aleknavičienė, D. Stukaitė, dr. V. Kumpikaitė.

110

Grupės tyrimų tematika – įmonių restruktūrizavimas rinkos sąlygomis. Tyrimų objektas – įmonių valdymo struktūra, pelno ir kaštų centrai, jų savarankiškumo didinimas; personalo ugdymo sistemos (poreikio planavimo, formavimo, karjeros, mokymo proceso organizavimo, motyvavimo) kiekybiniai ir kokybiniai aspektai, darbo užmokesčio nustatymo metodologija. Personalo ugdymo sistemos tobulinimas – tarpkultūrinis aspektas: mokslinio tyrimo darbas. Spartūs eurointegracijos procesai sąlygoja skirtingų kultūrų tarpusavio sąveiką ir daugiakultūrinės verslo


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS aplinkos kūrimąsi. Tai neišvengiamai suformuoja tarpkultūrinių vertybių pažinimo ir suderinamumo poreikį kaip vieną svarbiausių efektyvios verslininkystės prielaidų. Organizacijos kultūra yra daugiaplanis reiškinys, apimantis įvairius elementus. Suformuotas verslo kultūrinių vertybių teorinis modelis, kuriam būdingas subalansuotas požiūris į darbą bei asmeninius poreikius ir šeimą, santykiais pagrįstas dalykiškumas, individualizmo derinimas su kolektyvizmu, atvirumo ir uždarumo dilema, orientacija į formalizavimą – bendradarbiavimą, orientaciją į aktyvumą ir bendradarbiavimą, „aukštesnių“ (motyvacinių) veiksnių akcentavimas.

Personalo ugdymo sistemos tobulinimo tarpkultūriniu aspektu reikšmingumą atspindi šie mokslinio darbo rezultatai. Parengta verslo kultūrinių vertybių Europoje tyrimo metodika. Tyrime Lietuvoje dalyvavo 10 SVV įmonių (maisto, siuvimo ir medienos apdirbimo pramonės), iš viso apklausta 370 respondentų, iš jų 72 vadovai ir 298 pavaldiniai (B8). Atlikta gautų rezultatų ir analogiškų tyrimų rezultatų Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje lyginamoji analizė. Suformuota tarpkultūrinių vertybių mokymo metodika ir atlikti mokymai įvairiais lygiais, vykdant tiek tarptautinius, tiek respublikinius projektus.

Monografijos 1. Martinkus, Bronislovas; Beržinskienė, Daiva. Lietuvos gyventojų užimtumo ekonominiai aspektai: monografija. Kaunas: Technologija, 2005. 172 p. ISBN 9955-09957-7.

Straipsniai 1.

1.

2.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Liudvigsen, J.; Virvilaitė, Regina; Gatautis, Rimantas; Banytė, Jūratė; Matulionienė, Loreta; Piktys, Romualdas. Lithuanian market analysis for a new trans-European rail transport corridor // Transport Means - 2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 128-132. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Jankūnienė, Rūta; Slanys, Ričardas; Budnikas, Aurelijus; Gudonavičius, Linas. Analysis of voice over IP networks service quality parameters information // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 16-21. [INSPEC; VINITI]. Vaitkevičius, Sigitas; Jucevičius, Giedrius; Kriaučionienė, Monika. Model of strategic analysis tools taxonomy // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-0758. 2005, nr. 3(49). p. 7-18. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė. Developing knowledge society: new approach to managerial-economic preparation of specialists // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 1(41). p. 52-58. [VINITI]. Keršienė, Kristina; Savanevičienė, Asta. Defining and understanding organization multicultural competence // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 45-52. [VINITI]. Bartosevičienė, Vladislava; Gudonavičius, Linas; Šaparnis, Gintaras. Statistical analysis of milk products consumers’ behaviour // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos

universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 6270. [VINITI]. 4. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Public organisations management: distinction, effectiveness, international experience // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 7176. [VINITI]. 5. Milius, Pranas Bernardas; Miliūtė, Aistė. Survey of improving the management of science and technology parks // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 83-88. [VINITI]. 6. Piktys, Romualdas; Žaldokas, Alminas. The cycles of developing strategic management fundamentals // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 89-95. [VINITI]. 7. Baronienė, Laura; Neverauskas, Bronius. The role of quality management in the process of innovation development // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 3(43). p. 15-21. [VINITI]. 8. Piktys, Romualdas. Strategic management issues of Klaipėda Seaport enterprises // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 4(44). p. 3136. [VINITI]. 9. Korsakaitė, Diana. Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus plėtros tendencijos ir prognozės // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2005, nr. 34. p. 43-64. [CEEOL; VINITI; Proquest]. 10. Korsakaitė, Diana. Managerial aspects of service quality // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2004, nr. 63(16). p. 41-50. 11. Gatautis, Rimantas; Neverauskas, Bronius. Ecommerce adoption in transition economies: SMEs perspectives in Lithuania // ICEC05: Towards Ubiquitous Business: Seventh International

111


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Conference on Electronic Commerce, August 15-17, Xi’an, China. New York: Association for Computing Machinery, 2005. ISBN 1-59593-112-0. p. 109-113. 12. Savanevičienė, Asta; Duoba, Kęstutis. Knowledge creation and dissemination in virtual organizations // FeBR 2004: Frontiers of e-Business Research 2004: conference proceedings. ISSN 1459-0131. 2005, Vol. 2. p. 734-743. 13. Duobaitė, Lina; Duoba, Kęstutis. Investment activity’s peculiarity in Lithuania of life insurance funds // IMEA 2005: the 5th Annual International Conference: conference proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 80-7083929. p. [1-7]. 14. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Management of public and business organisations: the main differences // IMEA 2005: the 5th Annual International Conference: conference proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 80-7083-929. p. [1-8]. 15. Solnyškinienė, Jolanta. Privatization as a general factor of the ownership structure transformation in the post – communist countries // IPSI-2005 Spain [Elektroninis išteklius]: International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems and Interdisciplinary Research, Costa Brava, Spain, April 28-May 1, 2005: proceedings. Belgrade: Academic Mind, 2005. ISBN 86-7466-117-3. p. 1-11. 16. Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. Possibilities to use personnel management principles in public management organizations // Scientific Proceedings of the Scientific - Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2005, Year XI, Vol. 2(80). p. 215-218. 17. Sakalas, Algimantas; Savanevičienė, Asta. Restrukturierung mittelständischer Unternehmungen in Litauen // Unternehmungswandel und Zukunftsperspektiven im Mittelstand: XIII. Betriebswirtschaftliche Tage zu Schwerin 2003, 23. und 24. Oktober 2003, Schwerin. Rostock: Universität Rostock, 2005, Heft. 13. ISBN 3-86009-292-8. p. 71-79. 18. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita; Sakalas, Algimantas. Strategic thinking in new public management // eBRF 2005 [Elektroninis išteklius]: the Fifth eBRF International Conference, September 26-28, Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, 2005. p. [1-3]. 19. Kumpikaite, Vilmante; Sakalas, Algimantas. The model of human resource development system focused on consistency of the organization and its employee’s // International Human Resource Management: Making a Difference in a World of Differences[elektroninis išteklius]: proceedings of the International Human Resource Management Conference, June 14-17, 2005. Cairns, Australia. Brisbane: International Conference on International Human Resource Management, 2005. ISBN 0-64644906-0. p. 1-26. 20. Gudonavičius, Linas. The principles in influence factors for enterprise strategy formation // IMEA 2005: the 5th Annual International Conference: conference proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2005. ISBN 80-7083-929. p. [1-8].

112

21. Misevičius, Pranciškus Vylius; Misevičienė, Regina. Application of aggregate method and logic programming for machining process planning validation and verification // Mechanical Engineering of the Baltic Region: collection of research papers of the Baltic Association of Mechanical Engineering Experts. Kaliningrad: Publishing house KSTU, 2004. ISBN 5-94826-071-2. p. 84-89. 22. Bartosevičienė, Vladislava; Janušauskaitė, Stasė; Motuzienė, Stasė. Computer literacy in rural communities // Rural Development 2005: globalisation and integration challenges to the rural development of East and Central Europe: the second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, book 2. p. 196-198. 23. Bartosevičienė, Vladislava; Janušauskaitė, Stasė; Motuzienė, Stasė. Prognostication of the Gross Domestic Product // Rural Development 2005: globalisation and integration challenges to the rural development of East and Central Europe: the second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, book 2. p. 211-213. 24. Bartkus, Edverdas Vaclovas. Smulkaus verslo plėtra - rinkos ekonomikos konkurencingumo pagrindas // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 30-34. 25. Solnyškinienė, Jolanta. Rytų ir vidurio Europos šalių plėtros tendencijos: iššūkiai ir galimybės // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 169-171. 26. Duobaitė, Lina; Duoba, Kęstutis. Gyvybės draudimo fondų investicinė veikla // Ekonomika ir vadyba2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 246-250. 27. Dagilienė, Lina. Theoretical and practical aspects of tax accounting harmonization in the EU // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 337-339. 28. Aleknavičienė, Vida; Bartosevičienė, Vladislava. Skurdo lygio analizė Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005:


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 374-376. 29. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Naujoji viešoji vadyba: inovacijos, organizacija, personalas // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 388-391. 30. Gudonavičius, Linas. Įtakojančių veiksnių išskyrimas įmonės strategijos formavime // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 424-428. 31. Neverauskas, Bronius; Staškevičiūtė, Inga. Verslo įžvalgos sampratų įvairovė // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 439-443. 32. Neverauskas, Bronius; Stankevičius, Vytautas. Projektų valdymo brandumo įvertinimas // Ekonomika ir vadyba-2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 444-446. 33. Piktys, Romualdas. Naujas etapas strateginiame Lietuvos įmonių valdyme // Ekonomika ir vadyba2005 = Economics and management-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos

universitetas. Ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-893-7. p. 447-450. 34. Meiliene, Evelina; Snieška, Vytautas. Lietuvos ekonominės politikos ir eksporto skatinimo strategijos sąveika // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2005, nr. 11. p. 48-54. 35. Dumčiuvienė, Daiva; Meilienė, Evelina; Snieška, Vytautas. Konkurencingumo ir sanglaudos ryšiai Europos Sąjungos politikos kontekste // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2005, nr. 13. p. 64-73. 36. Solnyškinienė, Jolanta. ES plėtros į pokomunistinę erdvę ontologija // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 5: Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2005, nr. 5. p. 352-359. 37. Martinkus, Bronislovas; Žilinskas, Vytautas Jonas. Informacija valdyme // Informacinės kompiuterizuotos sistemos = Informational computerized systems: mokslinių darbų rinkinys. T. 3. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-8287. p. 91-97. 38. Sakalas, Algimantas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo vystymosi raida ir perspektyvos // Informacinės kompiuterizuotos sistemos = Informational computerized systems: mokslinių darbų rinkinys. T. 3. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-828-7. p. 110-121. 39. Jasūdienė, Lucija. Kontrolingas - sisteminis požiūris į valdymą // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 40-42. 40. Martinkus, Bronislovas. Pramonė // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-43004007-X. p. 392-399.

113


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Visuotinės kokybės vadybos centras Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Direktorius – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. 300590, faks. 300591, e. p. povilas.vanagas@ktu.lt; hvc@ktu.lt

Centras įkurtas 1995 m. vasario 1 d. pagal tarptautinio TEMPUS (PHARE) projekto „Harmoningoji plėtra ir aplinka“ programą. Pagrindinis centro tikslas – inicijuoti ir padėti įgyvendinti Lietuvoje visuotinės kokybės vadybą, ja pagrįstą Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelį, kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos kokybės vadybos standartus, kuriuos įgyvendint yra būtina, kad Lietuvos ūkis galėtų įsiterpti į Europos ir pasaulinę rinką ir sėkmingai joje konkuruoti. Centro veiklos sritys: taikomieji moksliniai tyrimai, projektai ir konsultacijos, praktinis mokymas ir visuomenės švietimas. Taikomųjų tyrimų tikslas – ištirti specifines sąlygas, būtinas visuotinės kokybės vadybai bei Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliui įgyvendinti, ir parengti rekomendacijas, kaip Lietuvos organizacijose sudaryti reikalingas sąlygas. Centre įmonių užsakymu rengiami šie projektai ir teikiamos konsultacijos: • sudaromi ir įgyvendinami įmonių valdymo struktūrų kūrimo projektai, pritaikant juos prie rinkos reikalavimų; • rengiami ir įgyvendinami organizaciniai projektai pagal Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio reikalavimus. Šie projektai padeda sukurti firmos nuolatinio tobulėjimo mechanizmą, mažinti kaštus, didinti apyvartą, kad įmonė galėtų sėkmingai įsitvirtinti ir konkuruoti rinkoje; • įgyvendinamos kokybės valdymo sistemos pagal LST EN ISO 9000: 2000 šeimos standartus; • sudaromi originalūs darbo motyvacijos tyrimais pagrįsti atlyginimo už darbą nuostatai, kurie skatina darbuotojus siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą ir firmą; • sprendžiamos darbo tyrimo ir matavimo problemos: optimalus įvairių specialybių darbuotojų skaičiaus

114

nustatymas, optimalių darbo normų ir kitos šios srities problemos. Dabar centro darbuotojai turi parengę šias praktinio mokymo programas: • įmonės aukščiausiojo lygio vadovams pokalbis apie visuotinės kokybės vadybą, apie ja pagrįsto verslo tobulumo modelio naudą ir įgyvendinimo būdus; • visų įmonės lygių darbuotojų praktinis mokymas, kaip įsisavinti ir mokėti įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą ir Europos verslo tobulumo modelį; • įmonių, kurios ketina dalyvauti konkurse Lietuvos Nacionaliniam kokybės prizui laimėti vadovų ir specialistų praktinis mokymas; • praktinis mokymas specialistams, siekiantiems sukurti atlyginimo už darbą sistemą, skatinančią siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą, bendradarbius ir firmą; • specialistų, siekiančių parengti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos standartus praktinis mokymas; • praktinis darbo organizavimo ir normavimo mokymas. Praktinio mokymo tikslams pritaikyta moderni auditorija. Apie 1200 pramonės, prekybos įmonių ir sveikatos priežiūros institucijų aukščiausio lygio vadovų ir specialistų yra gavę Visuotinės kokybės vadybos centro kokybės vadybos sertifikatus. Centras šviečia visuomenę masinėmis informacijos priemonėmis, skleidžia visuotinės kokybės vadybos ir naujausias vadybos idėjas. Įrengta specializuota biblioteka, kurioje sukaupta per 1000 pavadinimų visuotinės kokybės vadybos ir su ja susijusių kitų vadybos mokslo sričių knygų anglų ir prancūzų kalbomis, prenumeruojami žurnalai, renkama kita informacija. Centre nėra etatinių darbuotojų. Kiekvienam projektui vykdyti sudaromos kompetentingų specialistų komandos konkretiems uždaviniams spręsti.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel.: Faks. E. p.

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas prof. dr. Jonas Daunoras 351216, 300250, 300251 454329 dekeaf@adm.ktu.lt

Raštinės personalas: vyriaus. administratorė ir referentė Ona Čirpuvienė, administratorės Elvyra Grigaliūnienė, Zita Juraškienė Elektrotechnikos fakultetas įkurtas 1947 m. Automatikos fakultetas įkurtas 1977 m. Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas įkurtas 1993 m. sujungus Automatikos ir Elektrotechnikos fakultetus. 2005 m. fakultetas pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu. Pagrindines pareigas fakultete turi 121 darbuotojas, iš jų 68 mokslininkai: 10 habilituotų daktarų, 58 daktarai.

Padaliniai Elektros sistemø katedra Elektros ir ðviesos inþinerijos katedra Ergonomikos katedra Procesø valdymo katedra Taikomosios elektronikos katedra Teorinës elektrotechnikos katedra Valdymo technologijø katedra Automatikos ir valdymo technologijø institutas

Pagrindinës tyrimø kryptys Elektros energijos gamyba, perdavimas, vartojimas ir valdymas, automatizuotoji apskaita ir techninių sistemų būsenos prognozavimas Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; dirbtiniai neuroniniai tinklai Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir valdymas Elektros mašinų charakteristikos, kokybė ir diagnostika Intelektinių ir hibridinių valdymo metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinio valdymo sistemos Elektromagnetinių laukų taikymas technologijoms; elektromagnetinių keitiklių taikymas energijos apskaitai Šviesos technologijos ir jų taikymas apšvietimui, vizualizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti Darbo aplinkos tyrimai, priemonių kenksmingiems veiksniams mažinti kūrimas

115


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Automatika ir valdymo technologijos (tarptautinė), 2005 m. gegužės 12 d. 2. Elektros energetika ir technologijos, 2005 m. balandžio 27–29 d. 3. Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (XV tarptautinė), 2005 m. rugsėjo 21–23 d. 4. Elektros energetikos, elektrotechnikos ir valdymo technologijų mokslinės problemos: Elektrotechnikos ir elektros energetikos sekcija, 2005 m. balandžio 21 d.; Automatikos ir valdymo technologijų sekcija, 2005 m. gegužės 12 d. Mokslo leidiniai 1. Automatika ir valdymo technologijos-2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 148 p. 2. Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 252 p. 3. Overvoltages in Power, Electronics and Computer Engineering / Proceedings of the XV international Conference. Kaunas: Technologija, 2005. 336 p. Dalyvavimas tarptautinėse ir šalies mokslo programose FRAMEWORK 6 ptrogramos projektas „Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)“, ETI-CT-2005023438 KTU koordinatorius – prof. P. Balčiūnas, Elektros sistemų katedra. Partneriai: Lenkija, Prancūzija, Slovakija, Latvija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietija. Projekto trukmė: 2005 09 01–2008 02 28. NATO grantas reintegracijai „Programų paketas modeliu paremtam bioploviklio gamybos procesui netiesiogiai įvertinti ir optimizuoti“, CBP.EAP.RIG.981479 Lietuvos ir Ukrainos programos projektas „Robotų navigacijai neapibrėžtoje aplinkoje skirtų metodų ir įtaisų tobulinimas“. Dalyvavimas kitų institucijų bei organizacijų veikloje Doc. A. Bačauskas – Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos prezidiumo narys; Lietuvos energetikos instituto tarybos narys; Pasaulio energijos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas.

116

Prof. A. Verikas – tarptautinių žurnalų „IEEE Trans System Man and Cybernetics“, „Neural Processing Letters“, „Neural Computing and Applications“, „Informatica“, „International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence“, „Pattern Recognition Letters“, „Neurocomputing“ and „Information Fusion“ recenzentas; Europos neuroninių tinklų asociacijos narys; IEEE asociacijos narys; Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacijos narys, tarptautinių konferencijų programų komitetų narys, FRAMEWORK 6 programos ekspertas. Prof. R. Deksnys ir prof. A. Navickas – LMA žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos nariai. Prof. D. Levišauskas – tarptautinių žurnalų „Computers and Chemical Engineering“, „Biochemical Engineering Journal“ recenzentas, Europos biotechnologų federacijos narys. Prof. R. Simutis – tarptautinio žurnalo „Journal of Intelligent and Fuzzy Systems“ recenzentas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos narys. Prof. L. A. Markevičius – tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ redakcinės kolegijos ir organizacinio komiteto narys. Doc. A. Morkvėnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys. Doc. E. Nevardauskas – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto TK 45 „Elektros energetika“ pirmininkas. Prof. A. Kopustinskas – FRAMEWORK 6 programos ekspertas. Doc. V. Mačerauskas – tarptautinio žurnalo „Computers in Industry“ ekspertas. Dr. A. Vegys – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas ir technikos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys. M. d. M. Bačauskienė – tarptautinio žurnalo „Pattern Recognition Letters“ recenzentė. M. d. A. Lipnickas – tarptautinių žurnalų „IEEE transactions on neural networks“ ir „IEEE transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence“ recenzentas.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros sistemø katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel.: 453907, 300280, 300281, faks. 350392, e. p. esk@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Povilas Balčiūnas, dr. Rimantas Pranas Deksnys, habil. dr. Steponas Gečys, habil. dr. Vladas Katkevičius, dr. Linas Andronis Markevičius, habil. dr. Vaclovas Miškinis, dr. Albertas Nargėlas, dr. Algimantas Stanislovas Navickas Docentai: dr. Liudmila Andriušienė, dr. Vaclovas Ažubalis, dr. Anzelmas Bačauskas, dr. Algirdas Degutis, dr. Saulius Gudžius, dr. Artūras Kalvaitis, dr. Alfonsas Morkvėnas, dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas, dr. Gytis Svinkūnas Lektoriai: Mindaugas Ažubalis, Audrius Jonaitis, Kęstutis Juočiūnas, dr. Inga Konstantinavičiūtė Asistentai: dr. Almantas Bandza, Renata Stanionienė Jaunesn. mokslo darbuotojas dr. Robertas Staniulis Doktorantai: Vytautas Cibulskas, Mindaugas Kripas, Žydrūnas Linkevičius, Birutė Linkevičiūtė, Žydrūnas Martišius, Povilas Norkevičius, Linas Petrauskas, Modestas Rauchas, Antanas Rožanskas, Dainius Slušnys, Andrius Šablinskas, Daivis Virbickas, Darius Zailskas, Aistija Zubavičiūtė Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Kęstutis Kavaliauskas, Dainius Slušnys Vyr. laborantai: Henrikas Zumaras, Vaclovas Zumaras Laborantai: Elena Kasiulevičienė, Alfredas Rudys, Linas Vadeika Administratorė Vida Kraujutienė Tiriamoji bazė Aukštųjų įtampų laboratorija, energetinių skaičiavimų laboratorija, relinės apsaugos laboratorija, elektros sistemų laboratorija, elektrinių ir pastočių laboratorija, elektros tiekimo laboratorija, elektrotechnologijos laboratorija, elektros mašinų laboratorija, elektros mikromašinų laboratorija, elektrotechninių medžiagų laboratorija, kelios dešimtys asmeninių kompiuterių, braižytuvas DXY-1300, dalinių išlydžių detektorius ROBOTRON M 4202, kopijavimo aparatas SHARP Z-25, projektorius 3M 2770, sukimo momentų matuoklis, indukcijos oro tarpe matuoklis. Doktorantūros moduliai Energetikos sistemų planavimas (doc. A. Bačauskas); Energetikos sistemos ir jų valdymas (doc. A. Bačauskas); Elektromagnetiniai procesai elektros sistemose (prof. L. A. Markevičius); Viršįtampiai ir viršsroviai (prof. L. A. Markevičius); Sistemų patikimumo modeliai (prof. A. S. Navickas); Elektros sistemų valdymo technologija (prof. A. Nargėlas); Elektros sistemų dinamika ir stabilumas (doc. V. Ažubalis); Elektros įtaisų kokybės teorija (prof. S. Gečys); Mikroekonomika ir energetikos ekonomika (habil. dr. V. Miškinis); Elektriniai energijos keitikliai ir jų sistemos (prof. P. Balčiūnas).

Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Dalius Šulga. Aktyviosios ir reaktyviosios galių režimų valdymas restruktūrizuotoje elektros energetikos sistemoje (vadovas doc. E. V. Nevardauskas); Ramūnas Bikulčius. Elektros energijos gamybos valdymas restruktūrizuotose elektros energetikos sistemose (vadovas prof. A. Nargėlas); Kęstutis Jasiūnas. Aukštosios įtampos įrenginių kombinuotosios izoliacijos kokybės ir resurso tyrimai (vadovas prof. L. A. Markevičius); Robertas Staniulis. Reaktyviosios galios valdymas elektros rinkoje (vadovas prof. R. P. Deksnys). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. R. P. Deksnys ir jaun. m. d. R. Staniulis 2005 08 22– 26 dalyvavo konferencijoje Liežo universitete (Belgija). Prof. L. A. Markevičius, doc. A. Morkvėnas, doc. S. Gudžius, doc. E. V. Nevardauskas, lektorius A. Jonaitis ir asistentė R. Stanionienė 2005 09 20–23 dalyvavo EMD2005 XV konferencijoje Lenkijoje. Prof. R. P. Deksnys 2005 12 11–15 dalyvavo ES GETRADEE projekto seminare Poznanės technologijos universitete (Lenkija). Prof. P. Balčiūnas 2005 10 10–12 dalyvavo FP6 programos RESCUE projekto koordinaciniame posėdyje Lenkijoje. Prof. L. A. Markevičius 2005 04 09–19 buvo išvykęs į seminarą stažuotę Švedijoje, 2005 05 10–16 skaitė paskaitas Helsinkio universitete. Prof. R. P. Deksnys, doc. V. Ažubalis ir lektorius A. Jonaitis 2005 10 13–15 dalyvavo konferencijoje Rygos technikos universitete. Asistentė R. Stanionienė ir doktorantė B. Linkevičiūtė 2005 06 12–16 skaitė pranešimą konferencijoje Norvegijos technologijos universitete. Prof. L. A. Markevičius, doc. A. Morkvėnas ir doc. S. Gudžius 2005 06 13–18 dalyvavo techniniame pasitarime seminare Šveicarijoje. Jaun. m. d. R. Staniulis 2005 11 26–12 23 dalyvavo ES GETRADEE projekto darbe Poznanės technologijos universitete (Lenkija).

117


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Elektros energetikos sistemø problemø tyrimø Vadovas – prof. R. Deksnys, tel. 453907, 300280, e. p. esk@eaf.ktu.lt Habil. dr. A. Nemura, dr. A. Bačauskas, dr. L. Markevičius, dr. E. Nevardauskas, dr. A. Morkvėnas, dr. S. Gudžius. Grupė įkurta 1994 metais. Moksliniai interesai: Lietuvos nacionalinė energetikos plėtros ir valdymo strategija, Lietuvos energetikos sistemos bendradarbiavimas su Baltijos energetikos sistemomis ir susijungimas su Vakarų Europos energetikos sistemų susivienijimais. Elektros sistemų režimų tyrimai, reaktyviosios galios valdymas, nuostolių mažinimas, elektros kokybė, energijos apskaita, daliniai išlydžiai ir izoliacijos kokybės kontrolė. Elektros energijos skirstymo sąnaudų 0,38–35kV elektros tinkluose skaičiavimo algoritmo ir kompiuterinės programos parengimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8217 / Vadovas prof. R. Deksnys. Pateikti elektros energijos technologinių sąnaudų skaičiavimo tikslai, pagrindinės sąvokos bei parengta ir pasiūlyta elektros energijos sąnaudų skirstomuosiuose tinkluose skaičiavimo metodika. Pateiktos metodikos bendrosios nuostatos, pagrindiniai elektros sąnaudų skirstomuosiuose tinkluose skaičiavimo principai. Pateiktos išraiškos elektros energijos sąnaudoms elektros linijose, transformatoriuose, kontaktuose, buitinių vartotojų magistralėse, matavimo grandinėse skaičiuoti. Įvertintos skaičiavimo metodikos paklaidos, elektros energijos nuostoliai dėl matavimo prietaisų metrologinių paklaidų ir dėl ilgalaikių avarinių procesų. Atlikti elektros energijos technologinių sąnaudų skirstomuosiuose tinkluose ir jo elementuose skaičiavimai. Ištirtas energijos sąnaudų pasiskirstymas skirstomuosiuose tinkluose ir nustatytos jų ribos, dirbant tinklui būdingais režimais. Atlikti bendri elektros energijos technologinių sąnaudų ir paklaidų vertinimai ir nustatytos technologinių sąnaudų kitimo ribos. Mažų generuojančiųjų šaltinių įtaka sistemos patikimumui ir valdymui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8262 / Vadovas prof. R. Deksnys. Pateikta pasiūlymų dėl mažų generuojančiųjų šaltinių valdymo, jų darbo įtakos elektros energetikos sistemos patikimumui ir darbo režimams. Išanalizuoti galimi rezervavimo šaltiniai ir mažos galios generuojančiųjų šaltinių perspektyvos. Perdavimo tinklo elementų patikimumo statistinių duomenų surinkimas, duomenų bazės suformavimas ir matematinių modelių patikimumui nustatyti tobulinimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8197 / Vadovas prof. R. Deksnys. Sudaryti periodinio matavimo charakteristikų įvertinimo bei likutinio resurso nustatymo modeliai elektros tinklo patikimumo parametrams kiekybiškai įvertinti ir galimų avarijų dažniui ir pasekmėms tiksliau numatyti. Elektros energetikos sistemos mazgų patikimumui tiksliau įvertinti sudarytas algoritmas įrenginio resurso sąnaudoms apskaičiuoti pagal matavimo duomenis. Resurso sąnaudų nustatymo principas paremtas normuotų kokybės charakteristikų kompleksišku kitimo įvertinimu. Elektros energijos skirstymo sąnaudų uždaruose skirstomuosiuose tinkluose tyrimas ir skaičiavimo

118

metodikos, algoritmo ir programos skaičiuoklės sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8236 / Vadovas prof. R. P. Deksnys. Pateikta elektros energijos technologinių sąnaudų uždaruose skirstomuosiuose tinkluose skaičiavimo metodika, jos bendrosios nuostatos, pagrindiniai elektros sąnaudų skirstomuosiuose tinkluose skaičiavimo principai. Pateiktos išraiškos elektros energijos sąnaudoms apskaičiuoti. Įvertintos skaičiavimo metodikos paklaidos, elektros energijos nuostoliai dėl matavimo prietaisų metrologinių paklaidų ir dėl ilgalaikių avarinių procesų. Atlikti elektros energijos technologinių sąnaudų uždaruosiuose skirstomuosiuose tinkluose ir jo elementuose skaičiavimai. Atominės elektrinės konkurencingumo Baltijos, Skandinavijos, Vakarų Europos šalių ir Rusijos elektros rinkose analizė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8287 / Vadovas prof. R. P. Deksnys. Pateikta atominės elektrinės konkurencingumo galimybių Baltijos šalių ir išplėstoje į Skandinavijos šalis bei Vakarų Europos šalis ir Rusiją rinkoje analizė. Išanalizuotos perspektyvinės apkrovos Lietuvos poreikiams bei kaimyninių šalių plėtros perspektyvos. Pateiktos atominės energetikos plėtros perspektyvos rekomendacijos. Elektros energijos sektoriaus vystymasis bendroje Baltijos šalių elektros rinkoje: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8213 / Vadovas prof. R. P. Deksnys. Pateikta elektros energetikos sektoriaus vystymosi Baltijos šalių elektros rinkoje analizė. Sudarant perspektyvinės plėtros modelius buvo įvertintos energetinių išteklių dinaminės kainos, perspektyviniai elektros energijos poreikiai ir bendros Baltijos šalių elektros energetikos plėtros strategija. Žemos įtampos sistemos projektavimas ir įrengimas Cables: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8259/ Vadovas prof. R. P. Deksnys. Pateiktas žemosios įtampos elektros energetikos sistemos projektavimo procesas. Kabelių tinklo įrengimo ypatumai ir efektyvumas. ES šalių teisės aktais nustatytų elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių analizė ir rekomendacijų dėl elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių teisinio reglamentavimo parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8286 / Vadovas doc. A. Morkvėnas. Parengtame teisės akto projekte pateikti bendrieji reikalavimai elektros įrenginių iki jų pripažinimo tinkamais naudoti ir jų eksploatacijos laikotarpiu bandymams, nustatyti elektros įrenginių bandymų reikalavimai, įvertinti dabar naudojamų elektros įrenginių, pagamintų ES šalyse, taip pat elektros įrenginių, pagamintų buvusioje Tarybų Sąjungoje, bandymų reikalavimai. Teisės akto projektas parengtas pagal įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, patvirtintas teisingumo ministro 2002 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 75 (Žin., 2002, Nr. 50-1923), Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009) ir bendrinės lietuvių kalbos reikalavimus.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Elektros energetikos sistemø reþimø valdymo Vadovas – prof. A. Nargėlas, tel. 300284, e. p. albertas.nargelas@.ktu.lt Dr. V. Ažubalis, dr. A. Navickas, dr. G. Svinkūnas, dr. I. Konstantinavičiūtė, dr. A. Bandza, A. Jonaitis. Grupė įkurta 1994 metais. Moksliniai interesai: elektros energijos poreikių valdymas, elektros energijos vartojimo procesų eksperimentinis tyrimas, elektros sistemų procesų tyrimas bei režimų valdymas, valdymo procesų tyrimas ir modeliavimas. Perdavimo tinklo statinio stabilumo tyrimas 2005 m. uždarius pirmąjį Ignalinos AE bloką, normalios tinklo būsenos optimizavimas, sisteminės antiavarinės automatikos pakeitimai, statinio stabilumo skaičiavimo metodika, duomenys ir pritaikymas skaičiavimui programų kompleksais PSS/E ir MUSTANG: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8166 / Vadovas doc. V. Ažubalis. Darbo tikslas – sudaryti dinaminio stabilumo tyrimo metodiką, atlikti Lietuvos elektros energetikos sistemos (LES) avarinių režimų tyrimą, jų stabilumo kokybinį ir kiekybinį įvertinimą, sudarant reikiamus atskirų LES įrenginių netiesinius matematinius modelius, tinkamus skaičiuoti elektros energetikos sistemų tyrimo PSS/E ir MUSTANG programų kompleksais. Pateikiama elektros energetikos sistemos dinaminio stabilumo skaičiavimo metodika, jos pagrindimas, prognozuojami būdingi LES 2004 m. ir 2005 m. režimai, apkrovų ir generavimo galių balansai, sudaromi LES įrenginių dinaminiai modeliai, analizuojamos dinaminių režimų charakteristikos, dinaminio stabilumo atsarga, reaktyviųjų galių kompensavimo priemonių panaudojimo galimybės, surandami dinaminio stabilumo požiūriu pavojingiausi Lietuvos elektros energetikos avariniai režimai. Tyrimai pagrįsti statiniais ir dinaminiais skaičiavimais taikant specializuotus programų kompleksus PSS/E ir MUSTANG. Agregatų dinaminių charakteristikų parametrų identifikavimo ir sertifikavimo metodika: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8295 / Vadovas doc. V.Ažubalis. Nagrinėjamos pagrindinės problemos, kylančios nustatant atskirų įrenginių dinaminių modelių struktūras, identifikuojant jų parametrus, parenkant reikiamų

natūrinių bandymų principus ir apimtis. Sudaryta elektrinių agregatų dinaminių charakteristikų parametrų identifikavimo ir sertifikavimo metodika, pagrįsti dinaminių modelių parametrų nustatymo ir tikrinimo principai. Remiantis natūrinių bandymų Mažeikių elektrinėje rezultatais, nustatyti atskirų įrenginių dinaminiai parametrai, patikrinta modelių sudarymo ir jų parametrų identifikavimo metodika, gauti dinaminių modelių parametrai palyginti su pasų ir katalogų duomenimis, modeliai patikrinti tiriant kai kuriuos elektros energetikos sistemos dinaminius procesus. Sudarytos agregatų dinaminių modelių parametrų nustatymo rekomendacijos. Elektros energijos kokybės įtaka elektros energiją naudojančioms vaizdų formavimo technologijoms: kino teatrų aparatūros tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8189 / Vadovas doc. G. Svinkūnas. Pateikta elektros energetikos sistemos kokybės charakteristikų analizė įvertinus vartotojų įrenginių generuojamas aukštesnių eilių harmonikas. Nustatyti vartotojų įrenginių harmonikų šaltiniai, įvertintas nesinusiškumo lygis, taikant naująsias valdymo technologijas. Kauno 330/110/10kV TP330 ir 110kV įrenginių sinchronizacijos signalų nestabilumo priežasčių įvertinimas pagal elektros tinklo charakteristikų pokytį: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8209 / Vadovas doc. G. Svinkūnas. Pateikta elektros energetikos sistemos Kauno 330/110/10 kV įtampos sinchronizavimo signalų nestabilumo tyrimas. Nustatytos galimos 330 kV ir 110 kV sistemų sinchronizavimo signalų nesutapimo dėl elektros tinklo charakteristikų pokyčio priežastys. Perdavimo tinklo operatyviojo valdymo organizacinės struktūros įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8247 / Vadovas prof. A. S. Navickas. Pateiktas elektros energetikos sistemos dispečerinio valdymo organizacinės struktūros analizė. Sudaryta perspektyvinė optimalaus dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo struktūra, įvertinus elektros energetikos plėtros strategiją ir rinkos sąlygas.

Mokslo grupë - Elektromechaniniø keitikliø Vadovas – prof. S. Gečys, tel. 300277, e. p. steponas.gecys@ktu.lt Habil. dr. V. Katkevičius, dr. R. Mukulys, dr. A. Janickis, dr. L. Andriušienė, G. Rinkevičius, A. Simutis, A. Kalvaitis, A. Ugenskis. Grupė elektromechaninius keitiklius tiria daugiau nei tris dešimtmečius.

Moksliniai interesai: simetriniai ir nesimetriniai elektromechaniniai keitikliai, matematiniai modeliai, elektromagnetinių procesų tyrimas, parametrų nustatymas, kokybės kontrolė ir diagnostika.

119


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

120

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Jonaitis, Audrius. Modelling of high frequency excitation system for power system stability studies // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 18223249. 2005. p. 83-86. [ISI Proceedings]. Gečys, Steponas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas. Maximum electromagnetic power of induction motor supplying from limited power source // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2005. p. 163–168. [ISI Proceedings]. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Navickas, Algimantas Stanislovas; Stanionienė, Renata. Investigation of overvoltages influence to equipment insulation resource expenditure in insulated neutral network // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2005. p. 169–172. [ISI Proceedings]. Navickas, Algimantas Stanislovas; Linkevičiūtė, Birutė; Morkvėnas, Alfonsas. Transformers faults prediction efficiency using fuzzy theory // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2005. p. 177–180. [ISI Proceedings]. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Rauchas, Modestas. The influence of wide using of wind energetic in power system to grid voltage and frequency quality // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 18223249. 2005. p. 181–184. [ISI Proceedings]. Daunoras, Jonas; Gudžius, Saulius; Morkvėnas, Alfonsas; Plioplys, Giedrius; Baublys, Juozas. Low voltage arresters efficiency control system // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 18223249. 2005. p. 233–236. [ISI Proceedings]. Gečys, Steponas; Morkvėnas, Alfonsas; Rožanskas,

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Antanas; Tička, Vidmantas. The working conditions investigation of overvoltagers arresters during multiple ground fault // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2005. p. 237–240. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gečys, Steponas; Kripas, Mindaugas; Katkevičius, Vladas. Gręžinių tyrimo mechatroninių įtaisų elektros variklių nuostoliai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 2(58). p. 65-69. [INSPEC; VINITI]. Kostrauskas, Povilas; Kalvaitis, Artūras; Andriušienė, Liudmila. Sinchroninių elektros mašinų reguliavimo ir V charakteristikų savybės // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 4(60). p. 50-52. [INSPEC; VINITI]. Kostrauskas, Povilas; Kalvaitis, Artūras; Degutis, Algirdas; Andriušienė, Liudmila. V-characteristics analysis of non-salient pole synchronous electrical machines // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 18-22. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Investigation and computation methodology of electric power losses in distribution network // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 4: Energetika un elektrotehnika = Power and Electrical Engineering. ISSN 1407-7345. 2005, Sejums 14. p. 37-42. Ažubalis, Vaclovas; Nargėlas, Albertas; Virbickas, Daivis. Transient stability problems of Lithuanian power system // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 4: Energetika un elektrotehnika = Power and Electrical Engineering. ISSN 1407-7345. 2005, Sejums 14. p. 43-48. Jonaitis, Audrius. Estimation of high frequency excitation system parameters // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 4: Energetika un elektrotehnika = Power and Electrical Engineering. ISSN 1407-7345. 2005, Sejums 14. p. 66-71. Navickas, Algimantas Stanislovas; Linkevičiūtė, Birutė. Galios transformatorių gedimų prognozavimas panaudojant neraiškių aibių teoriją ištirpusių dujų analizei // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2005, nr. 2. p. 41-47. [EDC Electronic Data Center]. Barzdaitis, Vytautas; Gečys, Steponas; Šeštakauskas, Deimantas; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas. Modulinė turbogeneratoriaus monitoringo ir apsaugos sistema // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2005, nr. 3. p. 38-43. [EDC Electronic Data Center].


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 6. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Šablinskas, Andrius. Generalized calculation methodology of technical electric power losses in distribution network // PSCC 2005: 15th Power Systems Computation Conference, August, 22-26, 2005, Liege, Belgium [elektroninis išteklius]: proceedings. Liege: X-CD Technologies, 2005. p. [1-6]. 7. Gudžius, Saulius; Linkevičiūtė, Birutė; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Plioplys, Giedrius; Stanionienė, Renata. The evaluation system of high voltage equipment insulation working conditions // Nord-IS 05: proceedings of the 19th Nordic Insulation Symposium, Trondheim, Norway, June 13-15, 2005. Trondheim: Tapir Academic Press, 2005. ISBN 82-519-2055-8. p. 187-190. 8. Svinkūnas, Gytis. Power quality standard and voltage quality problems in Lithuanian distribution network // 2005 IEEE St.Petersburg PowerTech [Elektroninis išteklius], June 27-30, 2005, St.Petersburg, Russia. St.Petersburg: IEEE, 2005. ISBN 5-93208-0340. p. [1-5]. 9. Ažubalis, Mindaugas; Grigas, Vytautas; Kazlauskienė, Kristina; Toločka, Rymantas Tadas. Piršto odos ir taktilinio informacijos perdavimo įrenginio liestuko kontaktinės sąveikos tyrimas // Mokslinio-praktinio seminaro BIOMDLORE ‘05(6) “Biomechanika, biomedicininė inžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, ortopedija, reabilitacija”, įvykusio Palangoje 2005 m. rugsėjo 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05-916-X. p. 15-21. 10. Ažubalis, Mindaugas; Toločka, Rymantas Tadas. Taktilinio įrenginio dinamikos modeliavimas // Mechanika - 2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 446-451. [VINITI]. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Ažubalis, Vaclovas; Nargėlas, Albertas; Bikulčius, Ramūnas; Virbickas, Daivis. Lietuvos elektros energetikos sistemos dinaminio stabilumo sąlygos // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 61-66. 2. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas. Viršįtampių ribotuvų darbo sąlygų įvertinimas izoliuotos neutralės 35 kV elektros tinkle // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 77-83. 3. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata; Gvozdas, Petras. Skaitmeninis viršįtampių charakteristikų registratorius // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 84-88. 4. Gudžius, Saulius; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata. Izoliacijos resurso eksperimentinis tyrimas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 89-92. 5. Morkvėnas, Alfonsas; Gudžius, Saulius; Plioplys, Giedrius; Markevičius, Linas. Apsaugos nuo viršįtampių žemos įtampos elektros tinkle efektyvumo tyrimas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 93-98.

6. Gudžius, Saulius; Rožanskas, Antanas; Tička, Vidmantas. Skirstomųjų tinklų apsauga ribotuvais optimaliu izoliacijos koordinavimu // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-835-X. p. 99-104. 7. Kairys, A.; Kostrauskas, Povilas. Kai kurie galios transformatorių teorijos dėstymo metodiniai klausimai // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 137-140. 8. Degutis, Algirdas; Kalvaitis, Artūras; Kostrauskas, Povilas. Sinchroninių mašinų charakteristikų analizė // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 141-145. 9. Zailskas, Darius; Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Skirstomųjų tinklų reaktyviosios galios kompensavimo metodai // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 203-208. 10. Ragickas, Sigitas; Valatka, Povilas. Ignalinos AE ir Kruonio HAE dinaminio stabilumo tyrimas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 209-213. 11. Ažubalis, Vaclovas; Baranskas, Vitalijus; Ponelis, Ramūnas. Lietuvos šiluminių elektrinių dinaminio stabilumo sąlygos // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 214-219. 12. Jonaitis, Audrius. Lietuvos elektrinės aukštadažnės žadinimo sistemos parametrų eksperimentinis tyrimas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 220-223. 13. Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas Stanislovas. Kombinuotas aukštos įtampos elektros įrenginių gedimų analizės metodas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 224-229. 14. Slušnys, Dainius. Kuro elementų modeliavimas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 230-235. 15. Adomavičius, Vytautas; Linkevičius, Žydrūnas; Steponavičienė, Eduarda. Vėjo elektrinės energetinio ir ekonominio efektyvumo priklausomybė nuo bokšto aukščio // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 242-247. 16. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Šulga, Dalius. Tolesnės vėjo energetikos skverbties įtaka perdavimo tinklo režimų saugai // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 248-251. 17. Grevys, Stanislovas; Griškonis, Egidijus; Paluckienė, Edita; Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas. Membranų regeneruojamiems elektros energijos kaupikliams tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 92-94.

121


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros ir ðviesos inþinerijos katedra Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas, tel.: 207588, 221251, e. p. kat0108@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1922 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Stanislovas Masiokas Docentai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Jonas Martynaitis, dr. Rimantas Povilas Masiulis, dr. Albertas Mikulionis, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys Lektoriai: dr. Konstantinas Otas, Jonas Varkalys Jaunesn. mokslo darbuotojas Vytautas Adomavičius Mokomosios laboratorijos vedėjas Saulius Kakštys Inžinierius Raimundas Sacevičius Vyr. technikas Vytautas Zacharas Laborantas Julius Dosinas Administratorė Diana Kakštienė Tiriamoji bazė Šviesos technikos laboratorija su fotometrine įranga integraliniams optinio spinduliavimo matavimams ir santykiniams spektriniams šviesos tyrimams, naudojant

radiometrus-fotometrus IL1700 ir IL1400. Naudojamos šviesos aplinkos modeliavimo programa DIALUX ir liuminescencinių lempų plazmos procesų modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Šviesos technika (prof. S. Masiokas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. J. Martynaitis 2005 04 11–15 buvo išvykęs į tarptautinę parodą IDC2005 Vokietijoje. Jaun. m. d. V. Adomavičius 2005 06 04–09 dalyvavo UNESCO-ROSTE Saulės energijos grupės susitikime Maskvoje (Rusija).

Mokslo grupë - Ðviesos technikos Vadovas – doc. A. Vaškys, tel. 207588, e. p. alfonsas.vaskys@ktu.lt V. Adomavičius, dr. R. Balsys, dr. J. Martynaitis, dr. S. Masiokas, dr. R. Masiulis, dr. A. Mikulionis, dr. V. Pakėnas, dr. K. Otas, R. Sacevičius, J. Varkalys. Grupė pradėjo kurtis 1966 m.

Moksliniai interesai: fiziologinė optika (vizualinės informacijos perdavimo, apšvietimo kokybės tyrimai); fotometrija; šviesos šaltiniai (modeliavimas, darbo režimų tyrimas); maitinimo šaltiniai, paleidimo ir valdymo aparatūra (energijos keitiklių, lempų uždegimo ir valdymo tyrimai); apšvietimo ir švitinimo įrenginiai (patalpų ir lauko apšvietimas, fototechnologinių įrenginių tyrimai); atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos, saulės energijos išteklių ir technologijų tyrimai, lazerių maitinimo šaltinių tyrimai.

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Masiokas, Stanislovas; Pakėnas, Valdas Jonas. Natūralaus patalpos apšvietimo įtaka difuzinio ekrano vaizdo kontrastui // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 2(58). p. 70-73. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Martynaitis, Jonas; Masiulis, Rimantas Povilas. Elektroninis apekso lokatorius - europinio lygio gaminys // Stominfo: informacinis leidinys odontologams. ISSN . 2005, nr. 2. p. 32-33. 2. Sprindytė, Gerūta; Masiokas, Stanislovas. Spalvų atgavos problemos kompiuterinėje grafikoje // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-898-8. p. 382-386.

122

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Saulės elektrinės energijos konversijos matematinis modelis // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 174-178. 2. Adomavičius, Vytautas; Linkevičius, Žydrūnas; Steponavičienė, Eduarda. Vėjo elektrinės energetinio ir ekonominio efektyvumo priklausomybė nuo bokšto aukščio // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 242-247. 3. Grevys, Stanislovas; Griškonis, Egidijus; Paluckienė, Edita; Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas. Membranų regeneruojamiems elektros energijos kaupikliams tyrimas // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 92-94.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Ergonomikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel.: 451605, 300255 e. p. kat0109@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Romualdas Kurila Docentai: dr. Rimas Adaškevičius, dr. Vanda Barkauskienė, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Algis Vegys Lektorius ir inžinierius dr. Jonas Daugėla Asistentė Kristina Zdanytė Laboratorijos vedėjas Jeronimas Maldutis Administratorė Dalia Gribnerienė

Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. A. Vegys 2005 09 18–22 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Ambiance 05 Tamperėje (Suomija). Doc. D. Nizevičienė 2005 10 12–14 dalyvavo 46-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Rygoje (Latvija).

Mokslo grupë - Ergonomikos Vadovas – doc. A. Vegys, tel.: 300255, 451605. Dr. R. Adaškevičius, dr. V. Barkauskienė, K. Dapkūnienė Moksliniai interesai: antropometrinių matavimų metodai ir sistemos, darbo vietų ergonomika, profesinė rizika, interaktyviosios aprangos panaudojimas darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Interaktyviosios aprangos ir dėvimųjų technologijų taikymo saugai užtikrinti studija: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8274 / Vadovas doc. A. Vegys. Nustatytos profesijos ir darbai, kuriuos atliekant darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti yra tikslinga visų pirma projektuoti ir naudoti interaktyviąją aprangą ir/ar dėvimąsias įspėjamąsias bei apsaugos priemones. Įvertintos pagrindinių fiziologinių parametrų matavimo darbuotojų saugai užtikrinti galimybės. Išanalizuoti pulso ir kvėpavimo dažnio matavimo metodų principai ir atliktas metodų palyginimas. Mokslinio tyrimo metu buvo kuriamas naujas metodas žmogaus kvėpavimo dažniui matuoti elastingų jutiklių pagrindu. Nustatyti

informacijos apie darbuotojų sveikatos būklę surinkimo, persiuntimo ir apdorojimo sistemos pagrindiniai reikalavimai. Pasiūlyta dispečerio fiziologinių parametrų monitoringo sistema leidžia bet kuriuo metu gauti visą informaciją apie darbuotojo sveikatos būklę, jam esant savo darbo vietoje. Prof. R.Kurilos mokslinės veiklos kryptis – netiesiniai reiškiniai sąveikaujant vibruojantiems kūnams. Sudaryti netiesinių reiškinių, vykstančių sąveikaujant vibruojantiems kūnams, matematiniai modeliai, atvaizduojantys skirtuminius reiškinius. Išanalizuoti fiziniai reiškiniai leidžia realizuoti ypatingo tikslumo technines sistemas Doc. D. Nizevičienės mokslinės veiklos tematika – modifikuotų rišamųjų medžiagų ir ceolitų savybių tyrimai. Nustatytos apatitų skaidymo sieros rūgštimi sąlygos, kurioms esant susidaro išsikristalinęs pushidratinis kalcio sulfatas ir gautas pushidratinis gosfogipsas pasižymi geromis rišamosiomis ir fizikinėmis-mechaninėmis savybėmis. Ši medžiaga be didelių papildomų energijos sąnaudų galėtų būti panaudota gipsinių rišamųjų medžiagų gamybai.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Valančius, Zenonas; Nizevičienė, Dalia; Leškevičienė, Violeta; Kybartienė, Nora. Influence of the technological parameters on the structure and properties of hemi-hydrate phosphogypsum // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2005, Vol. 49, no. 2. p. 120-125. [ISI Web of Science; Compendex]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kurila, Romualdas; Milukienė, Violeta. Computeraided ergonomics methods in design // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 2(58). p. 74-77. [INSPEC; VINITI]. 2. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Daunoras, Jonas; Vegys, Algis. Interaktyviosios

aprangos signalų apdorojimo sistema // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 13-17. [INSPEC; VINITI]. 3. Daugėla, Jonas; Joneliūnas, Sigitas; Jotautis, Alvydas; Naujokaitis, Ramūnas; Klovaitė, Edita. Deposition of ZnO layers using planar reactive magnetron system // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 70-73. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia. Kobalto(III) kompleksinių katijonų heksadekas ulfandifosfonatų išskyrimas, jų IR absorbcijos spektrai ir tyrimai terminės analizės metodais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas,

123


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 2(36). p. 82-90. 2. Kybartienė, Nora; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas. P2O5 kiekio fosfatinėje žaliavoje įtaka fosfogipso sudėčiai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 4(38). p. 25-29. [Chemical Abstract Service (CAS)]. 3. Kybartienė, Nora; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas; Konkova, Larisa. The influence of hydrophobic additives on the properties of gypsum plaster // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 1: Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2005, Sejums 10. p. 114-119. [Chemical Abstracts].

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia. Aukštieji bario sulfandisulfonatai // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 38-39. 2. Tranauskas, A.; Vegys, Algis. Įvairių įžeminimo sistemų tipų formavimo galimybė žemosios įtampos elektros energijos skirstomosiose sistemose // Pastatų elektros įranga. Tarptautinė patirtis: aukštųjų mokyklų dėstytojų, gamybininkų seminaro pranešimų medžiaga, Kauno technikos kolegija, 2005 m. gruodžio 15 d.. Kaunas: Kauno technikos kolegija, 2005. p. 18-20.

Procesø valdymo katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. 300260, faks. 350721, e. p. procval@ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Donatas Levišauskas, habil. dr. Rimvydas Simutis Docentai: dr. Vytautas Galvanauskas, dr. Tomas Tekorius, dr. Algirdas Večkys Lektoriai: Kazys Balžekas, Irena Silva Butkienė, Valeras Kildišas, dr. Jolanta Rupšytė, Vytautas Rimkevičius, Rimantas Jonas Tališauskas Asistentas dr. Vygandas Vaitkus Doktorantai: Žygimantas Mikolaitis, Gintautas Narvydas, Darius Valantiejus, Gediminas Valiulis, Elvinas Žabas Laboratorijos vedėjas Vytautas Rimkevičius Laborantai: Eugenijus Alekna, Vaidas Kazlauskas Vyr. technikė Ona Linksmutė Gavėnaitė Technikas Vitas Motiejūnas Meistras Edvardas Motiejūnas Administratorius Kazys Balžekas Tiriamoji bazė Technologinių ir mechaninių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorija, SIMATIC valdiklių laboratorija Doktorantūros moduliai Technologinių procesų reguliavimo sistemos ir jų derinimas (prof. D. Levišauskas); Programuojamoji

124

automatizavimo technologija (doc. A. Večkys); Hibridinės valdymo ir optimizavimo sistemos (prof. R. Simutis); Procesų modeliavimas ir identifikavimas (prof. R. Simutis). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Jolanta Repšytė. Vandenvalos procesų matematinių modelių kūrimas ir taikymas (vadovas prof. R. Simutis). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. R. Simutis 2005 01 19, 20, 2005 05 30–06 04 ir 2005 09 07–09 atliko pramoninius eksperimentus kompanijoje AVENTIS (Vokietija); 2005 11 02–04 atliko eksperimentus Halės-Vitenbergo universitete (Vokietija). Doc. A. Večkys 2005 01 19, 20 dalyvavo seminare UAB „Siemens“ (Latvija). Doc. V. Galvanauskas 2005 06 15–20 dalyvavo konferencijoje Portugalijoje. Asistentas V. Vaitkus 2005 11 05–11 dalyvavo tarptautinėje konferencijoje IECON 2005 Karolinos universitete (JAV).


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Daugiaparametriø procesø modeliavimo ir valdymo Vadovas – doc. A. Večkys, tel. 300260, e. p. aveckys@ktu.lt Habil. dr. R. Simutis, habil. dr. D. Levišauskas, dr. V. Galvanauskas, dr. T. Tekorius, dr. V. Vaitkus, dr. J. Repšytė, R. Tališauskas, S. Butkienė, K. Balžekas, V. Rimkevičius. Šia tematika dirbama nuo 1968 m. Grupė modeliuoja įvairius daugiaparametrius biotechnologijos, cheminės technologijos, maisto pramonės ir kt. procesus, kuria ir optimizuoja jų valdymo algoritmus ir realizuoja juos šiuolaikinėse valdymo sistemose, pvz., programuojamuose loginiuose valdikliuose. 2005 m. buvo atliekami netiesinių ir nestacionarių technologinių procesų valdymo tyrimai, siekiant sukurti grįžtamojo ir tiesioginio ryšio reguliatorių, dirbančių daugiakontūrėse valdymo sistemose, parametrų adaptacijos metodiką. Atlikti tyrimai siekiant padidinti tipinių valdymo uždavinių programavimo efektyvumą, kuriant valdiklių ir valdymo kompiuterių valdymo programas. Buvo atliekami moksliniai tiriamieji darbai, susiję su valdymo uždaviniams spręsti skirtų projektavimo šablonų rinkinių kūrimu. Automatikos šablonus bandoma taikyti ne tik kuriant programinę įrangą, bet ir projektuojant valdymo sistemos aparatinę dalį. Atliekami darbai, susiję su biotechnologinių procesų modeliavimu, optimizavimu ir valdymu. Tobulinama hibridinių modelių kūrimo technika, analizuotos hibridinių modelių taikymo galimybės modeliuojant ir optimizuojant konkrečius biotechnologinius procesus. Atliktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti santykį tarp uždavinio sprendimo sąnaudų, naudojant skirtingo

sudėtingumo optimizavimo procedūras, ir praktinių optimizavimo rezultatų. Tyrimas atliktas, sprendžiant tipinius įvairių fermentacijos procesų optimizavimo uždavinius. Tiriamos bendrojo modelio valdymo metodikos taikymo biotechnologinių procesų valdymo sistemose galimybės. Tarptautiniai mokslo projektai Procesų valdymo katedroje vykdomas NATO finansuojamas projektas NATO REINTEGRATION GRANT EAP.RIG.981479 „Programųis paketas hibridiniu modeliu paremtam paviršinio aktyvumo medžiagų, skirtų naftos teršalų valymo procesams, gamybos procesui įvertinti ir optimizuoti“. Projekto darbų finansavimas 2005 m. – 34 500 Lt. Vykdant projektą atlikta šiuo metu praktikoje taikomiems hibridiniams biotechnologiniams modeliams, jų sudedamosioms dalims (mechanistinėms išraiškoms, dirbtiniams neuroniniams tinklams, neraiškiems aibių logikos blokams, ekspertinėms sistemoms) identifikuoti skirtų metodų ir algoritmų apžvalga. Matlab/Simulink aplinkoje sukurtos masės balansų, kinetinių reakcijų greičių, dirbtinių neuroninių tinklų, neraiškiųjų aibių logikos posistemių bibliotekos, sudaryti hibridinių modelių modulių atvaizdavimo, tarpusavio jungimo ir mokymo algoritmai ir skaičiavimo programos. Pasinaudojant sukurtomis bibliotekomis sudarytas ir ištirtas tipinio biotechnologinio proceso – bioploviklio gamybos proceso matematinis modelis, modeliavimo rezultatai palyginti su ekperimentinių matavimų duomenimis.

Straipsniai

1.

2.

3.

4.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Levišauskas, Donatas. Application of evolutionary computing for hybrid model based optimization of biochemical processes // WSEAS Transactions on Information Science and Applications. ISSN 1790-0832. 2005, Vol. 2, no. 5. p. 507-511. [INSPEC; Compendex]. Kildišas, Valeras; Levišauskas, Donatas. Fuzzy approach to environmental performance evaluation // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. ISSN 1392-1649. 2005, nr. 1(31). p. 45-54. [INSPEC; VINITI]. Ezerskis, Darius; Simutis, Rimvydas. Valdymo uždavinių programavimas taikant projektavimo šablonų rinkinį // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 89-94. [INSPEC; VINITI]. Ezerskis, Darius; Simutis, Rimvydas. Using design patterns for design and programming of complex automation control algorithms // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 7-14. [INSPEC; VINITI].

5. Levišauskas, Donatas; Tekorius, Tomas. Model-based optimization of fed-batch fermentation processes using predetermined type feed-rate time profiles. A comparative study // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 3. p. 231-236. [INSPEC; VINITI]. 6. Vaitkus, Vygandas; Gelžinis, Adas; Simutis, Rimvydas. New methods and technologies for deflection yoke tuning // IECON 2005 [Elektroninis išteklius]: the 31th annual conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 6-10, 2005, Releigh, North Carolina, USA. New York: IEEE Industrial Electronics Society, 2005. ISBN 0-7803-9253-1. p. [1-6]. [IEEE/IEE]. 7. Vaitkus, Vygandas; Gelžinis, Adas; Simutis, Rimvydas. New methods and technologies for deflection yoke tuning // IECON 2005 [Elektroninis išteklius]: the 31th annual conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 6-10, 2005, Releigh, North Carolina, USA. New York: IEEE Industrial Electronics Society, 2005. ISBN 0-7803-9253-3. p. 159-164. [IEEE/IEE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Brazauskas, Kęstutis; Levišauskas, Donatas. Adaptive control of water heating boiler // Systems Science. ISSN 0137-1223. 2005, Vol. 31, no. 2. p. 117-125. 2. Ezerskis, Darius; Simutis, Rimvydas. Essive development of the technological process control

125


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

3.

4.

5.

6.

algorithms // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 4: Energetika un elektrotehnika = Power and Electrical Engineering. ISSN 1407-7345. 2005, Sejums 15. p. 21-26. Grigiškis, Saulius; Čipinytė, Vilma; Levišauskas, Donatas; Baškys, Egidijus. Optimization of Arthrobacter strain cultivation for degradation of the oil hydrocarbons // Latvijas kimijas žurnals. ISSN 0868-8249. 2005, nr. 1. p. 263-271. Ezerskis, Darius; Simutis, Rimvydas. A successive development of the technological process control algorithms by using design patterns // MMAR 2005 [Elektroninis išteklius]: Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 29 August -1 September 2005, Międzyzdroje, Poland. Szczecin: Technical University of Szczecin, 2005. ISBN 83-60140-90-1. p. 1049-1054. Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Levišauskas, Donatas. Application of evolutionary computing for hybrid model based optimization of biochemical processes // Proceedings of the WSEAS International Conferences NN’05, FS’05, EC’05[elektroninis išteklius]: 6th WSEAS International Conference on Evolutionary Computing (EC’05), June 16-18, 2005, Lisbon, Portugal. Berkeley: WSEAS, 2005. ISBN 960-8457-26-2. p. 106-110. Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas; Luebbert, Andreas. Application of model predictive control to cultivatoin processes for protein production with genetically modified bacteria // Computer Applications in Biotechnology 2004 (CAB9): a proceedings volume from the 9th IFAC International Symposium, Nancy, France, 28-31 March, 2004.

Amsterdam: Elsevier Ltd., 2005. ISBN 0-08-044251X. p. 511-516. 7. Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas. Hybrid model-based optimization of biochemical processes // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 23-27. 8. Ezerskis, Darius; Simutis, Rimvydas. Projektavimo šablonų rinkinio taikymas valdymo programų kūrime // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 32-36. 9. Žabas, Elvinas. Labai užteršto vandens modulinė valymo technologija // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 83-85. 10. Repšytė, Jolanta; Simutis, Rimvydas. Autotrofinės biomasės augimo greičio valdymas pagal bendrojo modelio algoritmą // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 86-89. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Ezerskis, Darius; Simutis, Rimvydas. Projektavimo šablonai - metodas valdymo uždavinių projektavimo patirties perdavimui // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 134-140.

Taikomosios elektronikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Alvydas Dosinas, tel. 300270, faks. 351409, e. p.: alvydas.dosinas@ ktu.lt; kat0102@ ktu.lt Katedra įkurta 1970 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Audris Kopustinskas, habil. dr. Antanas Verikas Docentai: dr. Vaclovas Bartkevičius, dr. Rita Benisevičiūtė, dr. Alvydas Dosinas, dr. Audris Mačiulis, dr. Saulius Raila, dr. Rimas Jonas Šurna Mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Lektoriai: Gindra Marija Kopustinskienė, dr. Mindaugas Vaitkūnas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Adas Gelžinis Doktorantai: Tomas Burba, Jonas Guzaitis, Vaidas Paukštaitis, Pranas Smolskas, Donatas Valinčius, Marius Žakauskas Vyr. administratorius Jonas Navikas Laborantai: Andrius Gustaitis, Vaidas Paukštaitis Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Artūras Baronas Aukštos kvalifikacijos darbininkas Vaclovas Vinkevičius

126

Tiriamoji bazė Dirbtinių neuroninių tinklų ir vaizdų analizės laboratorija, medicininės elektronikos laboratorija, techninių regos sistemų laboratorija. Doktorantūros moduliai Vizualizacijos metodai medicinoje (prof. A. Kopustinskas); Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai (prof. A. Verikas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. Kopustinskas 2005 04 14–18 dalyvavo Varšuvoje vykusiame Biomedicininės inžinerijos magistrantūros studijų programų harmonizavimo ir akreditavimo Europos universitetuose seminare, kurį organizavo Tarptautinė medicininės ir biologinės inžinerijos federacija (IFMBE) ir Lenkijos mokslų akademija.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Prof A. Verikas 2005 04 05–05 04, 2005 08 18–09 03 ir 2005 11 20–12 19 dirbo mokslinį darbą Halmstado universitete (Švedija). M. d. M. Bačauskienė 2005 06 21–30 dalyvavo Bari (Italija) vykusioje 18–joje tarptautinėje konferencijoje

„Dirbtinio intelekto ir ekspertinių sistemų taikymas pramonėje ir inžinerijoje“ (IEA/AIE 2005); 2005 10 28–11 07 Europos technologijos institute (EPITECH) Paryžiuje atliko vaizdų analizės mokslinius tyrimus.

Mokslo grupë - Dirbtiniø neuroniniø tinklø ir vaizdø analizës Vadovas – prof. A. Verikas, tel. 453078, e. p. antanas.verikas@ktu.lt Dr. A. Dosinas, dr. V. Bartkevičius, M. Bačauskienė, dr. A. Gelžinis, dr. A. Stasiūnas, dr. M. Vaitkūnas, D. Valinčius, A. Prusakovas, P. Smolskas, V. Kontrimas, J. Guzaitis, V. Paukštaitis. Moksliniai interesai: moduliniai dirbtiniai neuroniniai tinklai, dirbtinių neuroninių tinklų mokymo metodai, neraiškiosios neuroninės sistemos, kolektyviniai sprendimai, neuroninių tinklų taikymas vaizdų bei signalų analizei, vaizdų sudarymo būdai, vaizdų analizės metodai. Vykdomas tarptautinis projektas „Klausos neuroniniai tinklai“, kurį finansuoja Švedijos karališkoji mokslų akademija. Vykdant projektą sukurti modeliai bei gauti modeliavimo rezultatai paaiškina vidinės ausies sraigės sensorinių išorinių plaukuotųjų ląstelių transdukcijos

procesų netiesiškumų įtaką filtravimo grandžių jautrumui ir selektyvumui, didelį klausos jautrumą ir selektyvumą esant silpniems garsams, ir trumpą reakciją į stiprius garsus. Nustatyta, kad klausos adaptacijai vykti yra būtina išorinių plaukuotųjų ląstelių transdukcijos procesų netiesiškumų asimetrija, t. y. jos plaukelių pradinis pokrypis. Grupė taip pat vykdo VMSF finansuojamą projektą „Hibridiniai atpažinimo metodai gerklų susirgimus fiksuojančių vaizdų analizei“. Dalyvauta rengiant Interaktyviosios aprangos ir dėvimųjų technologijų panaudojimo saugai užtikrinti studiją (biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8274). Grupės nariai kviečiami recenzuoti daugelio į ISI duomenų bazę įrašytų mokslo žurnalų bei tarptautinių konferencijų straipsnius.

Mokslo grupë - Biomedicininës elektronikos Vadovas – prof. A. Kopustinskas, tel. 300271, e. p. audris.kopustinskas@ktu. lt Dr. A. Mačiulis, A. Kviklienė, G. Kopustinskienė, doktorantai T. Burba ir M. Žakauskas. Moksliniai interesai: biomedicininės diagnostikos sistemos, ultragarsiniai kraujo srauto įvertinimo metodai, oftalmologinių vaizdų ir darinių analizė, biofizikiniai tyrimo metodai.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Englund, Cristofer; Verikas, Antanas. A SOM based model combination strategy // Lecture Notes in Computer Science: Advances in Neural Networks - ISNN 2005: proceedings of Second International Symposium on Neural Networks, Chongqing, China, May 30 - June 1, 2005. Part I. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3496. p. 461-466. [ISI Web of Science]. 2. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus. Intelligent vocal cord image analysis for categorizing laryngeal diseases // Lecture Notes in Computer Science: Lecture Notes in Artificial Intelligence: Innovations in Applied Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3533. p. 6978. [ISI Web of Science; Compendex; Inspec]. 3. Verikas, Antanas; Malmqvist, Kerstin; Bergman, Lars. Detecting and measuring rings in banknote images // Engineering Applications of Artificial Intelligence. ISSN 0952-1976. 2005, Vol. 18, no. 3. p. 363-371. [ISI Web of Science; Science Direct].

4. Englund, Cristofer; Verikas, Antanas. A hybrid approach to outlier detection in the offset lithographic printing process // Engineering Applications of Artificial Intelligence. ISSN 0952-1976. 2005, Vol. 18, no. 6. p. 759-768. [ISI Web of Science; Science Direct]. 5. Stasiūnas, Antanas; Verikas, Antanas; Kemėšis, Povilas; Bačauskienė, Marija; Miliauskas, Rimvydas; Stasiūnienė, Natalija; Malmqvist, Kerstin. A multichannel adaptive nonlinear filtering structure realizing some properties of the hearing system // Computers in biology and medicine. ISSN 0010-4825. 2005, Vol. 35, no. 6. p. 495-510. [ISI Web of Science; MEDLINE; Inspec]. 6. Stasiūnas, Antanas; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija; Miliauskas, Rimvydas; Stasiūnienė, Natalija; Malmqvist, Kerstin. Compression, adaptation and efferent control in a revised outer hair cell functional model // Medical Engineering & Physics. ISSN 1350-4533. 2005, Vol. 27, no. 9. p. 780-789. [ISI Web

127


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

128

of Science; Compendex; MEDLINE; Science Direct; Inspec]. Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Image analysis and fuzzy integration applied to print quality assessment // Cybernetics and Systems. ISSN 01969722. 2005, Vol. 36, no. 6. p. 549-564. [ISI Web of Science]. Bergman, Lars; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Unsupervised colour image segmentation applied to printing quality assessment // Image and Vision Computing. ISSN 0262-8856. 2005, Vol. 23, no. 4. p. 417-425. [ISI Web of Science; Science Direct]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Benisevičiūtė, Rita. The aspects of non-standard CMOS integrated circuits layout design // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 2(58). p. 43-46. [INSPEC; VINITI]. Vaitkūnas, Mindaugas; Dosinas, Alvydas; Bartkevičius, Vaclovas. Kineskopo ekrano testinio vaizdo spalvų analizė // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 6(62). p. 57-60. [INSPEC; VINITI]. Bartkevičius, Vaclovas; Dosinas, Alvydas; Daunoras, Jonas. Diferencinio metodo taikymas indikaciniams jutikliams // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 8(64). p. 51-54. [INSPEC; VINITI]. Vaitkus, Vygandas; Gelžinis, Adas; Simutis, Rimvydas. New methods and technologies for deflection yoke tuning // IECON 2005 [Elektroninis išteklius]: the 31th annual conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 6-10, 2005, Releigh, North Carolina, USA. New York: IEEE Industrial Electronics Society, 2005. ISBN 0-7803-9253-1. p. [1-6]. [IEEE/IEE]. Vaitkus, Vygandas; Gelžinis, Adas; Simutis, Rimvydas. New methods and technologies for deflection yoke tuning // IECON 2005 [Elektroninis išteklius]: the 31th annual conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 6-10, 2005, Releigh, North Carolina, USA. New York: IEEE Industrial Electronics Society, 2005. ISBN 0-7803-9253-3. p. 159-164. [IEEE/IEE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Jankauskaitė, Ramunė; Lipnickas, Arūnas. Oro srauto stabilizavimo sistemos modeliavimas ir netiesioginis valdymas // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 61-66. Žakauskas, Marius; Kopustinskas, Audris; Imbrasienė, D. Orbitinių akies audinių patologijos klasifikavimo galimybių tyrimas // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 63-64. Savickas, Žygimantas; Šurna, Rimas Jonas. Kompiuterizuots elektroporatorius // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 140-143. Katvickis, Artūras; Raulynaitis, Andrius; Lukšys, Kęstutis; Burba, Tomas; Dosinas, Gediminas Simonas; Sakalauskas, Eligijus. Kriptografinių vienkrypčių funkcijų konstravimas remiantis sistemų identifikacijos teorija // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 160-165. Burba, Tomas; Kopustinskas, Audris. Radiation force effects in contrast harmonic Doppler spectra // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09950-X. p. 206-209. Kupčiūnas, Irmantas; Kopustinskas, Audris. Kraujotakos modelių analizė // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 210-212. Rutkauskas, S.; Gedrimas, V.; Pauliukėnas, L.; Šurna, Rimas Jonas; Burkauskienė, A. Kepenų vidurių paviršiaus darinių morfometrinės ypatybės ir jų klinikinė reikšmė // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 244-247. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Cibulskis, Vladas; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Neuroninių tinklų kolektyvo narių skirtingumo skatinimas, pasinaudojant neigiamos koreliacijos mokymu // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 127-133.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Teorinës elektrotechnikos katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, tel. 300267, e. p. arvydas.virbalis@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Rimantas Šimeliūnas. Elektromagnetiniai nevienalyčio skysčio srauto keitikliai (vadovas prof. A. J. Virbalis).

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis Docentai: dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius, dr. Jonas Juozas Stonys, dr. Stasys Žebrauskas Lektorė Ona Grigonienė Asistentai: Robertas Lukočius, Roma Račkienė Doktorantai: Darius Baltušnikas, Asta Dorošovienė, Robertas Lukočius, Ričardas Padegimas, Lina Šumskienė Laboratorijos vedėjas Algimantas Urbanskas Laborantai: Dalia Skinkaitė, Milvydas Šiožinys

Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. J. A. Virbalis 2005 05 24–26 ir 2005 11 22, 23 dalyvavo tarptautinėse konferencijose Sankt Peterburge; 2005 09 20–22 tarptautinėje konferencijoje Bialystoke.

Doktorantūros moduliai Elektros įtaisai ir sistemos (prof. J. A. Virbalis).

Lektorė O. Grigonienė 2005 06 20–24 dalyvavo konferencijoje NEET Lenkijoje. Asistentė R. Račkienė ir doktorantas R. Lukočius 2005 05 11–14 dalyvavo konferencijoje Latvijos universitete.

Mokslo grupë - Elektromagnetiniø laukø taikymo technologiniuose procesuose Vadovas – prof. J. A. Virbalis, tel. 300267, e. p. arvydas.virbalis@ktu.lt Dr. S. Bartkevičius, dr. P. Pukys, dr. J. Stonys, dr. S. Žebrauskas, O. Grigonienė. Tyrimai pradėti 1965 m., vadovaujant tuomečiam katedros vedėjui J. Zdaniui. Moksliniai interesai: elektromagnetinių srauto matuoklių teorija, jų metrologinio stabilumo tyrimas; elektrostatinio ir vainikinio išlydžio lauko analizė; elektrinių laukų taikymas informacinėse ir energetinėse technologijose; netiesinių elektromagnetinių sistemų analizė, žmogaus fiziologinių parametrų matavimo sistemos, integruotos drabužiuose. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/40/ EB dėl minimalių sveikatos ir saugos reikalavimų apsaugant darbuotojus nuo fizikinių veiksnių (elektromagnetinio lauko) veikimo įgyvendinimo

galimybių ir pasekmių tyrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8272 / Vadovas prof. J. A. Virbalis. Ištirtos galimybės įgyvendinti europinę direktyvą 2004/40EB iki 2008-04-30. Nustatytos darbo vietos, kuriose reikia patobulinti apsaugą nuo elektromagnetinių laukų poveikio, ir tokios darbo vietos, kuriose reikia atlikti papildomus tyrimus. Sudarytas Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų projektas. Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno ruošimas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija Nr. K40/2003 N001 / Vadovas doc. S. Žebrauskas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutui įteiktas visas Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno tekstas su 11530 elektrotechninių terminų aiškinimais.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Virbalis, Juozapas Arvydas; Katutis, Robertas; Padegimas, Ričardas. Investigation of disturbances of electromagnetic flow meter // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2005. p. 323–328. [ISI Proceedings].

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Šimeliūnas, Rimantas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Elektromagnetiniai nevienalyčio srauto keitikliai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 1(57). p. 48-51. [INSPEC; VINITI]. 2. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Daunoras, Jonas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Lanksčios linijos valdymo optimizavimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника.

129


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

ISSN 1392-1215. 2005, nr. 1(57). p. 56-61. [INSPEC; VINITI]. 3. Šumskienė, Lina; Virbalis, Juozapas Arvydas. Potencialo pasiskirstymo kineskopo elektroninėje optinėje sistemoje skaičiavimo metodų palyginimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 2(58). p. 53-56. [INSPEC; VINITI]. 4. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Bagdonas, Vaclovas; Juraška, Mindaugas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Train traffic simulation with coloured Petri nets and schedule optimisation // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 3(59). p. 18-23. [INSPEC; VINITI]. 5. Baltušninkas, Darius; Virbalis, Juozapas Arvydas. Elektromagnetinio srauto keitiklio magnetinės grandinės perdavimo koeficientas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 4(60). p. 41-44. [INSPEC; VINITI]. 6. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Daunoras, Jonas; Vegys, Algis. Interaktyviosios aprangos signalų apdorojimo sistema // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 13-17. [INSPEC; VINITI]. 7. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Bagdonas, Vaclovas. Eismo su mobiliaisiais blokuojamaisiais ruožais optimalaus papildymo algoritmai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 84-87. [INSPEC; VINITI]. 8. Žebrauskas, Stasys; Marčiulionis, P. Elektrodų sistemos „laidas šalia cilindro“ elektrostatinis laukas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 6(62). p. 32-36. [INSPEC; VINITI]. 9. Kragnys, Ričardas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Hibridinių valdymo sistemų modeliavimo Petri tinklais ypatumai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 6(62). p. 82-87. [INSPEC; VINITI]. 10. Bansevičius, Ramutis Petras; Virbalis, Juozapas Arvydas. Relief formation on the plane: principal solutions, investigation and application for the blind // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir

130

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 8(64). p. 42-46. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Bagdonas, Vaclovas. Eismo grafiko optimalaus papildymo uždavinys sistemoje su automatine blokuote // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 42-45. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Mačerauskas, Vidmantas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Tool for simulation of control systems // IDAACS’2005: Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria. New York: IEEE, 2005. ISBN 0-7803-9446-1. p. 325-330. Вирбалис, Юозапас Арвидас; Катутис, Робертас; Шимелюнас, Римантас. Определение появления магнитных примесей в процессе работы электромагнитного расходомера // Коммерческий учет энергоносителей: материалы 21-й международной научно-практической конференции, 24-26 мая 2005. Санкт-Петербург: Борей-Арт, 2005. ISBN 5-7187-0575-5. p. 121-126. Балтушнинкас, Дарюс; Вирбалис, Юозапас Арвидас; Падегимас, Ричардас. Сравнение двух способов стабилизации коэффициента передачи магнитной цепи электромагнитного расходомера // Коммерческий учет энергоносителей: материалы 22-й международной научно-практической конференции. СанктПетербург: Борей-Арт, 2005. ISBN 5-7187-0604-2. p. 119-124. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Katutis, Robertas; Vaikasas, Romualdas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Elektromagnetinių skysčio srauto matuoklių signalas esant magnetinėms nuosėdoms // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 146-150. Pačinskis, Sergejus Andrius; Žebrauskas, Stasys. Vielinių elektrodų elektrostatinio filtro elektrinis laukas // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 162-167. Lukočius, Robertas; Račkienė, Roma. Skaitmeninių ir analoginių filtravimo metodų taikymas interaktyviojoje tekstilėje // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 168-173.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Valdymo technologijø katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel.: 300290, 331998, faks. 300291, e. p. valtek@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Daunoras, habil. dr. Vilius Antanas Geleževičius, dr. Kastytis Kiprijonas Šarkauskas Docentai: dr. Vaclovas Bagdonas, dr. Leonas Balaševičius, dr. Gintaras Dervinis, dr. Napalys Ezerskis, dr. Vytis Svajūnas Januševičius, dr. Vytautas Kepalas, dr. Vaclovas Kubilius, dr. Vidmantas Mačerauskas, dr. Stanislovas Marcinkevičius, dr. Česlovas Ramonas, dr. Kastytis Ratkevičius, dr. Romas Rutkauskas Asistentas dr. Vytautas Gargasas Mokslo darbuotojas dr. Arūnas Lipnickas Doktorantai: Virginijus Baranauskas, Alma Dervinienė, Arūnas Grigaitis, Mindaugas Ketlėrius, Andrejus Knyš, Ričardas Kragnys, Rytis Maskeliūnas, Indrė Mišauskaitė, Miroslava Rusecka, Nerijus Šulčius, Vitalijus Teresius Inžinierius Faustas Tubelis Laboratorijos vedėjas Petras Algimantas Černys Jaunesnysis technikas Virgilijus Baranauskas Vyr. administratorė Alma Dervinienė Laborantės: Dalia Raustienė, Violeta Ručinskienė Meistras Pranas Raudys Tiriamoji bazė Valdiklių laboratorija su MOD1CON valdikliais, 6 PENTIUM kompiuterių tinklas, valdiklių programavimo paketai MODSOFT, ConCept ir DCC5-02; operatoriaus pultelio MAGEL1S programavimo paketas XBTL 3000 bei specifiniai valdymo objektai. Automatizavimo įtaisų laboratorija su 5 PENTIUM kompiuterių tinklu, AllenBradley valdikliai, National Instruments universali sąsaja DAQ AT-MIO-16, Phoenix Contact Interbus-S magistralės mikroprocesorinė plokštė IBS-PC/CB/COP/I-T su 5 baziniais Interbus-S mazgais bei 6 įvedimo/išvedimo moduliais. Programinės įrangos paketai RSLogix, RSLinx, CMD, TR-DOS, LabView, Factory Suite 2000: In Touch, In Control. Supervizorinio valdymo laboratorija. PENTIUM kompiuteriais ir atitinkama programine įranga aprūpintos šešios darbo vietos: Factory Suite 2000 (InTouch;InControl, InSQL, InBach, InTrack), Factory Suite Web Server, GSM Control, Microsoft Office Pro 97, Microsoft Project 98, Microsoft SQL Server, Visual C++ 6.0, Borland C++ 3.1, TestPoint, ConCept, Matlab/Simulink, originalus paketas CADOHS, AutoCAD.

Vykdymo sistemų laboratorijos svarbiausia įranga: kompanijos „Omron“ kompiuterinė dviejų koordinačių vykdymo sistema su ventiliniu ir dažniniu būdu reguliuojamu variklių komplektu bei programavimo paketas; kompanijos „Danfoss“ dažninė asinchroninių variklių valdymo sistema bei programavimo paketas; kompanijos „Systemtechnik“ elektromechaninių vykdymo sistemų tyrimo modulinės sistemos. Programų paketai: valdiklių programavimo SYSWIN, NCT; modeliavimo CADoHS, DORA PC 5.0; keitiklių valdymo APOS, DriveWin HV1.0. Doktorantūros moduliai Elektromechaninių sistemų automatinis valdymas (prof. V. A. Geleževičius); Automatinės geležinkelio valdymo sistemos (doc. V. Bagdonas); Hibridinių valdymo sistemų modeliavimas (prof. K. K. Šarkauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Giedrius Blažiūnas. Daugiafunkcinių dvikoordinačių vykdymo sistemų valdymas (vadovas prof. V. A. Geleževičius); Mindaugas Juraška. Transporto srautų modeliavimas spalvotais Petri tinklais (vadovas prof. K. Šarkauskas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. V. Mačerauskas 2005 01 14–23 dalyvavo tarptautinio simpoziumo organizaciniame darbe Talino technikos universitete; 2005 10 25–29 ir 2005 12 19–23 dalyvavo tarptautinių projektų vykdytojų pasitarimuose Talino technikos universitete. M. d. A. Lipnickas 2005 05 18–20 dalyvavo konferencijoje PRIP Baltarusijoje; 2005 09 04–08 skaitė pranešimą tarptautinėje IEEE konferencijoje IDAACS Bulgarijoje. Doc. V. Bagdonas 2005 01 08-14 pagal Leonardo da Vinci programą buvo išvykęs į Lenkiją.

Mokslo grupë - Ámoniø technologijø ir árenginiø kompiuteriniø valdymo sistemø Vadovas – doc. V. Mačerauskas, tel. 300293, e. p. v.macerauskas@ktu.lt Dr. L. Balaševičius, dr. J. Daunoras, dr. G. Dervinis, dr. N. Ezerskis, A. Dervinienė, M. Ketlėrius, A. Knyš, V. Teresius, M. Rusecka. Grupė dirba nuo 1993 m. Naudojasi programuojamaisiais loginiais valdikliais, duomenų surinkimo, atvaizdavimo bei supervizorinio valdymo programine įranga.

Moksliniai interesai: kompiuterių tinklų komunikacijos, loginių protokolų kūrimas, automatinio valdymo algoritmų įgyvendinimas, žmogaus ir mašinos dialogas, sudėtingų sistemų modeliavimas. Taikomi intelektinio valdymo ir PETRI tinklų metodai.

131


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Elektros pavarø ir jø energetikos Vadovas – doc. S. Marcinkevičius, tel. 300298, e. p. stanislovas.marcinkevicius@ktu.lt Dr. V. Kepalas, dr. Č. Ramonas, P. A. Černys,. Grupė dirba nuo 1973 m. nuolatinės, kintamosios srovės bei žingsninių pavarų konstravimo, tyrimo ir energetikos srityse.

Moksliniai interesai: nuolatinės, kintamosios srovės bei žingsninių pavarų valdymas ir pozicionavimas; energijos sąnaudas mažinantys elektros įrenginiai ir technologijos. Konstrukciniai sprendimai panaudoti staklių, tekstilės, popieriaus, gumos dirbinių pramonėje, galvanikoje ir elektrografijoje. Tiriamas alternatyviųjų energijos šaltinių (vėjo energijos) panaudojimas elektros energijos gamybai.

Mokslo grupë - Geleþinkelio automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimø Vadovas – doc. R. Rutkauskas, tel. 300299, e. p. romas.rutkauskas@ktu.lt Dr. V. Bagdonas, dr. V. Gargasas, dr. S. V. Januševičius, A. Doroševienė, I. Mišauskaitė. Grupė dirba nuo 1992 m. Jos tyrimai yra susiję su traukinių eismo valdymo, optimizavimo ir saugumo užtikrinimo problemų sprendimu naudojant šiuolaikines komunikacijų ir valdymo technologijas. Moksliniai interesai: eismo valdymo ir saugumo užtikrinimo problemos; eismo grafikų optimizavimo metodai ir algoritmai; naujų technologijų efektyvumo įvertinimo metodai ir algoritmai.

Transeuropinė paprastųjų geležinkelių sistemos pirmojo prioriteteo techninės sąveikos specifikacijų analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr.8250 / Vadovas doc. V. Bagdonas. Atlikta ES ir Lietuvos geležinkelių sistemų techninio suderinimo SSGG analizė; atliktas Europos traukinių eismo valdymo ir saugumo užtikrinimo sistemos (ERTMS) įdiegimo Lietuvos geležinkeliuose techninio ir ekonominio efektyvumo įvertinimas; pateiktos išvados dėl galimybių ir tikslingumo taikyti Lietuvoje Europos Komisijos patvirtintas transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos pirmojo prioriteto techninės sąveikos specifikacijas.

Mokslo grupë - Hibridiniø sistemø modeliavimo Vadovas – prof. K. K. Šarkauskas, tel. 300298, e. p. kastytis.sarkauskas@ktu.lt Dr. S. Bartkevičius, V. Baranauskas, R. Kragnys. Grupė yra sukaupusi didelę patirtį kuriant dinaminių ir hibridinių sistemų modeliavimo metodus ir priemones. Sukurtieji modeliavimo programų paketai CADoCS, CADoVS16 ir CADoVS32 bei CADoHS32 yra įdiegti į mokymą ir mokslinius tyrimus KTU, VGTU, LŽŪU.

Sukurtas originalus hibridinių sistemų modeliavimo paketas CENTAURUS plus, turintis modeliavimo Petri tinklais posistemį, ir paketas CENTAURUS COLORED, modeliuojantis hibridines sistemas spalvotaisiais Petri tinklais. Paketas įgalina modeliuoti ir optimizuoti sudėtingų sistemų funkcionavimo logiką ir jos posistemių dinamiką.

Mokslo grupë - Daugiamaèiø mechatroniniø vykdymo sistemø harmoningo valdymo Vadovas – prof. V. Geleževičius, tel. 451610, e. p. vilius.gelezevicius@ktu.lt Dr. V. Kubilius, G. Blažiūnas, A. Grigaitis, N. Šulčius. Sudėtingų mechatroninių sistemų esminis požymis – jų daugiamatiškumas. Tokiose sistemose tarpusavyje sąveikauja keletas savarankiškų elektromechaninių

vykdymo įtaisų. Siekdama optimalaus šių sistemų energinio efektyvumo, ilgaamžiškumo, tuo pat metu nemažinant jų bendrosios greitaveikos bei tikslumo, grupė ieško naujų jas aptarnaujančių daugiakoordinačių vykdymo įtaisų harmoningo valdymo būdų.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Daunoras, Jonas; Gudžius, Saulius; Morkvėnas, Alfonsas; Plioplys, Giedrius; Baublys, Juozas. Low voltage arresters efficiency control system // Overvoltages in power, electronic, computer and engineering: proceedings of the XV international conference on electromagnetic disturbances EMD’2005, Kaunas-Bialystok, September 21-23, 2005 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2005. p. 83-86. [ISI Proceedings].

132

2. Bazaras, Žilvinas; Bagdonas, Vaclovas. Problem of the train traffic schedule optimal addition // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 274-277. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Daunoras, Jonas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Lanksčios linijos valdymo optimizavimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 1(57). p. 56-61. [INSPEC; VINITI]. 2. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Bagdonas, Vaclovas; Juraška, Mindaugas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Train traffic simulation with coloured Petri nets and schedule optimisation // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 3(59). p. 18-23. [INSPEC; VINITI]. 3. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas. Speech in call and Web centers // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 3(59). p. 58-63. [INSPEC; VINITI]. 4. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Daunoras, Jonas; Vegys, Algis. Interaktyviosios aprangos signalų apdorojimo sistema // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 13-17. [INSPEC; VINITI]. 5. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Bagdonas, Vaclovas. Eismo su mobiliaisiais blokuojamaisiais ruožais optimalaus papildymo algoritmai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 84-87. [INSPEC; VINITI]. 6. Kragnys, Ričardas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Hibridinių valdymo sistemų modeliavimo Petri tinklais ypatumai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 6(62). p. 82-87. [INSPEC; VINITI]. 7. Šulčius, Nerijus; Geleževičius, Vilius Antanas. Elektromechaninių vykdymo sistemų su kintamos struktūros reguliatoriais dinamikos kokybės tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 40-43. [INSPEC; VINITI]. 8. Daunoras, Jonas; Knyš, Andrejus. Skysčių specifinio elektrinio laidumo nustatymas ir jo kompensavimo sistema // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 44-48. [INSPEC; VINITI]. 9. Teresius, Vitalijus. Reference architecture of intelligent system // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 53-56. [INSPEC; VINITI]. 10. Bartkevičius, Vaclovas; Dosinas, Alvydas; Daunoras, Jonas. Diferencinio metodo taikymas indikaciniams jutikliams // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 8(64). p. 51-54. [INSPEC; VINITI]. 11. Maskeliūnas, Rytis; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Rudžionis, Vytautas. SALT - Markup Language for speech-enabled Web pages // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno

technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 145-152. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Lipnickas, Arūnas; Mačerauskas, Vidmantas; Kubilius, Vaclovas. Evolutionary learning identification of fuzzy model of air flow supply system // IDAACS’2005: Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria. New York: IEEE, 2005. ISBN 0-7803-9446-1. p. 101-107. 2. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Mačerauskas, Vidmantas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Tool for simulation of control systems // IDAACS’2005: Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 5-7, 2005, Sofia, Bulgaria. New York: IEEE, 2005. ISBN 0-7803-9446-1. p. 325-330. 3. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas Evaldas; Kasparaitis, Pijus. An experience of creating Lithuanian speechenabled Web applications // The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April 4-5, 2005, Tallin, Estonia: proceedings. Tallin: Tallin University of Technology, 2005. ISBN 9985-894-83-9. p. 335-339. 4. Lipnickas, Arūnas; Bocaniala, Cosmin Danut. A new fuzzy B-NN classifier. Performance analysis // PRIP’2005: Pattern Recognition and Information Processing: proceedings of the Eight International Conference, 18-20 May, 2005, Minsk, Republic of Belarus. Minsk: Propilei, 2005. ISBN 985-6329-55-8. p. 266-271. 5. Mačerauskas, Vidmantas; Rutkauskas, Romas. New directions for control technologies engineering studies content // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 18-22. 6. Kepalas, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Marcinkevičius, Stanislovas. Įtemptos juostos vynioklės dinamikos modelis // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 37-41. 7. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Bagdonas, Vaclovas. Eismo grafiko optimalaus papildymo uždavinys sistemoje su automatine blokuote // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 42-45. 8. Laurinėnas, Tomas; Bagdonas, Vaclovas. Adaptyvi riedmenų stabdymo valdymo sistema // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 46-48. 9. Švėgžda, Otonas; Paulauskas, Valdas. Geležinkelio skirstomojo kalnelio iešmo pavaros mikroprocesorinio valdymo sistema // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 49-54. 10. Geleževičius, Vilius Antanas; Grigaitis, Arūnas. Pneumatinių vykdymo sistemų dinamikos

133


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

modeliavimas // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 55-60. 11. Jankauskaitė, Ramunė; Lipnickas, Arūnas. Oro srauto stabilizavimo sistemos modeliavimas ir netiesioginis valdymas // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 61-66. 12. Bondarenka, Eduardas; Ratkevičius, Kastytis. SAPI sąsajos analizė ir taikymai // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 67-71. 13. Salmanavičius, Saulius; Ratkevičius, Kastytis. Elektros prietaisų valdymas per telefoną // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 78-82. 14. Baranauskas, Virginijus; Mačerauskas, Vidmantas. Intelektualaus namo multi-agentinis automatizavimo metodas // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 90-95. 15. Černiauskas, Audrius; Ezerskis, Napalys. Valdymo ir reguliavimo uždavinių programavimas taikant ABB AC 1131 paketą // Automatika ir valdymo technologijos - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 96-101. 16. Gečas, Mindaugas; Balaševičius, Leonas. Grupinio valdymo pritaikymas medienos rūšiavimui // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 102-105. 17. Šerčkov, Oleg; Ezerskis, Napalys. Žingsninių reguliatorių dinaminių savybių tyrimas // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės

konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 109-113. 18. Stulpinas, Julius; Balaševičius, Leonas; Dervinienė, Alma. Produkto atsekamumo situacija Lietuvos mėsos pramonėje // Automatika ir valdymo technologijos2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 114-119. 19. Staliorevičius, Nerijus; Švėgžda, Otonas. Šakotosios bėgių grandinės schemos funkcionavimo tyrimas // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 136-138. 20. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas; Kasparaitis, Pijus; Maskeliūnas, R. Kai kurie lietuvių šnekamąją kalbą palaikančių interneto puslapių kūrimo klausimai // Informacinės technologijos verslui2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 220-225. 21. Bagdonas, Vaclovas; Bazaras, Žilvinas. Traukinių eismo grafiko optimalaus papildymo algoritmas // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 92-99. [VINITI]. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Maskeliūnas, Rytis; Ratkevičius, Kastytis. Balsinių tinklalapių kūrimo su “Voice web studio” paketu aspektai // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 304-308. 2. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Saulės elektrinės energijos konversijos matematinis modelis // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-835-X. p. 174-178.

Automatikos ir valdymo technologijø institutas (AVATI) Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. 300296, e. p. rimvydas.simutis@ktu.lt. Institutas įkurtas 1999 m.

Institutas koordinuoja Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkų, dirbančių automatikos ir valdymo technologijų srityje, veiklą. AVATI palaiko glaudžius partnerystės ryšius su automatizavimo firmomis: UAB „Elinta“, UAB „Agava“, UAB „Festo“, UAB „Siemens“, UAB „Strauja“, UAB „HiTech“, UAB „Livesta SC“, UAB „Klinkmann“. Šios firmos suteikė fakulteto katedroms įvairios techninės įrangos mokymo tikslams. Institutas palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Olandijos ir Portugalijos universitetais.

134


FUNDAMENTALIØJØ FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS MOKSLØ FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel.: Faks. E. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas doc. dr. Vytautas Janilionis 300301, 456472 456472 dekfmf@adm.ktu.lt

Prodekanas – doc. dr. Giedrius Laukaitis, tel.: 300303, 454149 Raštinės personalas: Vyr. administratorė – Bronislava Tutkutė, administratorės Kristina Baltrūnienė ir Daiva Petkevičiūtė, tel. 300300 Fakultetas įkurtas 1993 m. Pagrindines pareigas jame turi 107 darbuotojai, iš jų 52 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 46 daktarai.

Katedros Fizikos Matematinës sistemotyros Taikomosios matematikos

Pagrindinës tyrimø kryptys Formalieji operatoriniai metodai ir stochastinių ekstremumų savybės Matematinių metodų taikymas inžinerijoje ir versle Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros Matematikos ir fizikos metodų taikymas biomedicinoje Matematikos ir fizikos istorija

135


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Surengtos konferencijos 1. Matematika ir matematikos dėstymas, 2005 m. balandžio 7, 8 d. 2. Radiacinė sauga medicinoje (tarptautinė), 2005 m. balandžio 1–3 d. 3. Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (tarptautinė konferencija-mokykla jauniesiems mokslininkams ir doktorantams), 2005 m. rugpjūčio 27–31 d. 4. Medžiagų inžinerija, 2005 m. spalio 6, 7 d. Mokslo leidiniai 1. Matematika ir matematikos dėstymas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 152 p. 2. Advanced materials and techologies: book of abstracts of the 7-th international summer school-conference. Kaunas: Technologija, 2005. 160 p. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas ,, Deguonies izotopų mainų ir difuzijos procesų automobilių išmetamųjų dujų katalizatoriuose analizė“. COST 527 veikla „Plazminiai polimerai ir susijusios medžiagos“. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. S. Tamulevičius – žurnalo „Materials science“ vyriausiasis redaktorius. Prof. J. A. Aksomaitis, prof. V. Pekarskas, doc. V. Janilionis – Lietuvos matematikų draugijos valdybos nariai. Prof. V. Pekarskas – LMD konferencijos organizacinio komiteto narys, LMD mokslo darbų redakcinės kolegijos narys. Prof. J. A. Aksomaitis – Lietuvos netiesinių sistemų analizės asociacijos valdybos narys. Doc. V. Janilionis – Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys. Doc. J. Valantinas – SEFI matematikos darbo grupės narys. Prof. A. Grigonis – žurnalų „Physics and chemistry of solid state“ ir „Lietuvos fizikos žurnalas“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. Dudonis – žurnalo „Fizikų žinios“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys. Prof. A. Galdikas – žurnalo „Medžiagotyra“ redakcinės kolegijos narys. Lektorius G. Adlys – Lietuvos atomo forumo atsakingasis sekretorius. Doc. B. Narkevičienė – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos grupės, skirtos itin gabių vaikų ugdymo Lietuvoje strategijai sukurti, vadovė.

136


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Fizikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel.: 300340, 350737, faks. 350737, e. p. fizkat@fmf.ktu.lt Katedra įkurta 1922 m. Katedros dėstytojai skaito bendrosios ir taikomosios fizikos (paviršiaus fizikos, medžiagotyros, medžiagų fizikos, fizikinių technologijų) modulius. Mokslinio darbo kryptys: paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika, plonasluoksnės sandaros ir nanostruktūrizuotos medžiagos, atominių dalelių sąveika su kietaisiais kūnais, radiacinė fizika ir technika.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Julius Dudonis, habil. dr. Arvaidas Galdikas, habil. dr. Alfonsas Grigonis, habil. dr. Liudvikas Pranevičius, habil. dr. Vidas Sukackas, habil. dr. Sigitas Tamulevičius Docentai: dr. Diana Adlienė, dr. Liudvikas Augulis, dr. Sigitas Joneliūnas, dr. Alvydas Jotautis, dr. Giedrius Laukaitis, dr. Virgilijus Minialga, dr. Ramūnas Naujokaitis, dr. Ignas Požėla, dr. Linas Puodžiukynas, dr. Česlovas Radvilavičius, dr. Delija Rutkūnienė, dr. Živilė Rutkūnienė, dr. Vytautas Stankus, dr. Vytautas Vaidelys Lektoriai: Gediminas Antanas Adlys, dr. Judita Puišo Asistentai: Jurgis Jankauskas, Sigita Liucija Jarmalavičiūtė, Birutė Mockaitienė, Angelė Repčienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Knizikevičius Mokslo darbuotojas dr. Algimantas Meškauskas Inžinieriai: Aleksandras Iljinas, Arvydas Putna, Darius Tribandis Doktorantai: Brigita Abakevičienė, Inga Cibulskaitė, Oksana Čalkina, Reda Čerapaitė-Trušinskienė, Irina Černiukė, Jurgita Čyvienė, Audrius Giedraitis, Tomas Grinys, Andrius Ibenskas, Aleksandras Iljinas, Renata Jarimavičiūtė-Žvalionienė, Jurgita Laurikaitienė, Marius Laurikaitis, Liutauras Marcinauskas, Miglė Šniurevičiūtė, Darius Tribandis Laboratorijų vedėjai: Dalia Bareišienė, dr. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas Vyr. laborantai: Saulius Burinskas, Elena Gendrolienė, Teresa Junevič, dr. Genė Pranevičienė, Anelė Statkevičienė Laborantai: Jurgita Čyvienė, Zenonas Šleinius, Roma Špokienė Jaunesnysis laborantas Egidijus Žiūkas Vyr. administratorė Lena Gertrūda Ancevičienė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Laimutis Adolfas Jurevičius Tiriamoji bazė Technologijos laboratorija (plazmocheminio ėsdinimo ir nusodinimo įrenginiai, atkaitinimo ir difuzijos krosnis), plonų dangų fizikos ir technologijos laboratorija (vakuuminio garinimo ir magnetroninio dangų nusodinimo įrenginiai), vakuuminės technologijos laboratorija (elektroninio garinimo ir elektrolankinio nusodinimo įrenginiai), rentgenografijos laboratorija (rentgeno difraktometras), optinių matavimų laboratorija (lazerinis interferometras), fotolaidumo laboratorija, ponų sluoksnių fizikos laboratorija (Liniko interferometras, mikroskopas-mikrospektrometras, optinis spektroskopas, skenuojamasis elektroninis mikroskopas, keturių zondų laidumo matavimo stendas, lazerinio atkaitinimo stendas, elektroninės mikrosvarstyklės), mikrobanginės medžiagotyros laboratorija, radiometrijos laboratorija.

Doktorantūros moduliai Vakuuminė technologija (prof. J. Dudonis); Spinduliuotės sąveika su medžiaga (prof. A. Galdikas); Kietųjų kūnų defektai (doc. I. Požėla); Paviršiaus fizika (prof. J. Dudonis); Kondensuotos medžiagos (prof. A. Grigonis); Emisiniai paviršiaus analizės metodai (prof. S. Tamulevičius); Medžiagų fizika (prof. S. Tamulevičius). Apgintos disertacijos Fizikos mokslų daktaro disertacija: Asta Guobienė. Periodinių struktūrų polimeruose formavimas ir tyrimas (vadovas prof. S. Tamulevičius) Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. Grigonis 2005 06 21–25 dalyvavo konferencijoje Lenkijoje; 2005 06 30–07 01 dalyvavo disertacijos gynime Rygos technikos universitete; 2005 10 12–14 buvo išvykęs į konferenciją Rygos technikos universitete. Prof. S. Tamulevičius ir doc. G. Laukaitis 2005 06 18–24 dalyvavo konferencijoje Švedijoje. Prof. A. Galdikas lankėsi Poitiers universitete (Prancūzija): 2005 02 14–03 09 – atliko mokslinius tyrimus, 2005 05 30–06 27– kėlė kvalifikaciją, 2005 09 01–26 ir 2005 11 02–18 vykdė mokslo programos „Žiliberas“ tyrimus; 2005 12 01–03 dalyvavo Europos mokslo fondo Nanoelektronikos programos komiteto posėdyje Prancūzijoje. Doc. G. Laukaitis 2005 11 27–30 dalyvavo darbiniame seminare Olandijoje. Doc. D. Adlienė 2005 01 16–30 dalyvavo seminare Malmės universitetinėje ligoninėje (Švedija); 2005 04 13–16 buvo radioaktyvumo, radionuklidų ir spinduliuotės kursuose Transuraninių elementų institute (Vokietija); 2005 11 27–30 aptarė bendro projekto vykdymą, atliko bandinių tyrimus Malmės universitetinėje ligoninėje. Doc. Ž. Rutkūnienė 2005 05 14–22 dalyvavo konferencijoje Ukrainoje. Doc. Ž. Rutkūnienė ir doc. V. Minialga 2005 06 28–07 02 dalyvavo konferencijoje Brno technologijos universitete (Čekija). Lektorius G. A. Adlys 2005 05 07–14 skaitė pranešimą Atomo forume Niurnberge (Vokietija). Doc. V. Minialga ir lektorius G. A. Adlys buvo išvykę į mokslo parodą Lenkijoje. Lektorė J. Puišo 2005 09 04–10 dalyvavo konferencijoje Varšuvos technologijos universitete.

137


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Mokslo grupë - Aktyviøjø dujø plazmos sàveikos su kietøjø kûnø pavirðiumi Vadovas – prof. A. Grigonis, tel. 300323, e. p. alfonsas.grigonis@ktu.lt Dr. V. Vaidelys, habil. dr. A. Galdikas, dr. A. Meškauskas, dr. Ž. Rutkūnienė, dr. R. Knizikevičius. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: elementariųjų ir sudėtingų puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas

aktyviųjų dujų plazmose; atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas; fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, kūrimas.

Mokslo grupë - Plonasluoksnių dangø sudarymo ir modifikavimo procesø tyrimo Vadovas – prof. J. Dudonis, tel. 300325, e. p. julius.dudonis@ktu.lt Dr. G. Laukaitis, dr. A. Jotautis, dr. R. Naujokaitis, dr. V. Stankus. Moksliniai interesai: dangų sintezės joninė-plazminė ir lazerinė aktyvacija (darbai pradėti 1971 m.), nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybės, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, oksidų kuro elementų formavimas fizikiniais nusodinimo metodais iš garų fazės, plonųjų sluoksnių nusodinimo elektroniniu garinimu, magnetroniniu-joniniu dulkinimu ir elektrolankiniu garinimu vakuume procesų tyrimas, polimerų paviršiaus metalizacija. Kuro elemento kietakūnio elektrolito nusodinimo elektroniniu garinimu įtaka deimanto tipo anglies dangoms: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. J. Dudonis.

Tiriami plonasluoksniai cheminiai junginiai (cirkonio oksidas, stabilizuotas itriu – YSZ), siekiant parinkti optimalią struktūrą ir stechiometriją plonasluoksniams SOFC komponentams gaminti elektroninio garinimo metodu. Buvo ištirti pagrindiniai procesai, sąlygojantys cirkonio oksido, stabilizuoto itriu (YSZ), dangų joninį laidumą bei paviršiaus morfologijos dinamikos įtaką tankaus kieto elektrolito formavimui. Buvo ištirtos cirkonio oksido plėvelių struktūros, morfologijos ir jų joninio laidumo priklausomybės nuo dangų sudarymo technologinių parametrų: padėklo temperatūros bei kondensacijos greičio. Buvo išsiaiškinta padėklo įtaka formuojamų dangų struktūrai bei technologinių parametrų įtaka jų joniniam laidumui. Taip pat buvo aprašyta paviršiaus morfologijos dinamikos įtaka tankaus kieto elektrolito formavimui bei priklausomybė nuo technologinių parametrų panaudojant kinetinį modelį.

Mokslo grupë - Jonø indukuoti reiðkiniai heterostruktûrose Vadovas – prof. S. Tamulevičius, tel. 300343, e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt Dr. L. Augulis, dr. A. Matiukas, dr. I. Požėla, dr. J. Puišo. Grupė įkurta 1992 m. Moksliniai interesai: heterostruktūrų (metalas ir puslaidininkis, dielektrikas ir puslaidininkis, daugiasluoksnės struktūros) geometrinės formos stabilumas ir virsmai, sukelti temperatūros poveikio ar švitinimo jonais; relaksacinių procesų tokiose struktūrose matematinis modeliavimas bei eksperimentiniai tyrimai naudojant lazerinius interferometrus.

Dozių modeliavimas spindulinėje diagnostikoje: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovė doc. D. Adlienė. Pateikiami susisteminti pacientų dozimetrinių matavimų, atliktų pastaraisiais metais atrankinių mamografinių tyrimų metu, rezultatai. Analizuojant rezultatus, vertinama įvairių veiksnių įtaka paciento krūties liaukiniame audinyje sugertajai dozei, nes ši dozė tiesiogiai siejama su apšvitos indukuoto vėžio rizika. Remiantis analizės rezultatais, pateikiama rekomendacija nustatyti 3 mGy/ekspozicijai rekomendacinį dozių lygį atrankiniam mamografiniam tyrimui nacionaliniu mastu.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Laurikaitis, Marius; Čyvienė, Jurgita; Dudonis, Julius. Deposition of Zr–ZrOX and Y–YXOY films by reactive magnetron sputtering // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2005, Vol. 78, no. 2-4. p. 395-399. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; INSPEC]. 2. Grigonis, Alfonsas; Rutkūnienė, Živilė; Kopustinskas, Vitoldas; Babonas, Gintautas Jurgis; Rėza, Alfonsas. Investigation of optical properties of a-C:H films deposited from acetylene using direct ion beam deposition method // Vacuum. ISSN 0042-207X.

138

2005, Vol. 78, no. 2-4. p. 593-597. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 3. Knizikevičius, Rimantas. Simulation of silicon etching through a fluorocarbon layer // Vacuum. ISSN 0042207X. 2005, Vol. 79, no. 3-4. p. 119-123. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 4. Sukackas, Vidas; Volkovas, Vitalijus. A technique of signal processing for Interferometric estimation of the amount of deposit in pipes // Russian Journal of Nondestructive Testing. ISSN 1061-8309. 2005, Vol. 41, no. 7. p. 23-30. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Inspec]. 5. Čyvienė, Jurgita; Laurikaitis, Marius; Dudonis, Julius.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Deposition of nanocomposite Zr–ZrO films by reactive cathodic vacuum arc evaporation // Materials Science and Engineering B: Solid State Materials for Advanced Technology. ISSN 0921-5107. 2005, Vol. 118, no. 1-3. p. 238-241. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; INSPEC]. 6. Iljinas, Aleksandras; Bručas, Rimantas; Stankus, Vytautas; Dudonis, Julius. Synthesis of Fe3O4 thin films by solid state reactions // Materials Science & Engineering C. ISSN 0928-4931. 2005, Vol. 25, iss. 5-8. p. 590-594. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Compendex; FIZ Karlsruhe]. 7. Knizikevičius, Rimantas. Evaluation of desorption activation energy of SiF2 molecules // Chemical Physics Leters. ISSN 0009-2614. 2005, Vol. 410, no. 1-3. p. 177-178. [ISI Web of Science; Science Direct; Inspec]. 8. Ostaševičius, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Ramutis; Grigaliūnas, Viktoras. Hybrid numerical-experimental approach for investigation of dynamics of microcantilever relay system // Optics and Lasers in Engineering. ISSN 0143-8166. 2005, Vol. 43, no. 1. p. 63-73. [ISI Web of Science; INSPEC; Compendex; Science Direct]. 9. Knizikevičius, Rimantas; Kopustinskas, Vitoldas. Influence of temperature on the etching rate of SiO2 in CF4 + O2 plasma // Microelectronic Engineering. ISSN 0167-9317. 2006, Vol. 83, issue 2. p. 193-196. [ISI Web of Science; Science Direct; Compendex; Inspec]. 10. Jasinskas, Vytautas; Galdikas, Arvaidas; Zemaitiene, Reda. Novel capsulotomy diameter marking capability // Journal of Cataract and Refractive Surgery. ISSN 0886-3350. 2005, Vol. 31, no. 8. p. 1675-1675. [ISI Web of Science]. 11. Grigaliūnas, Viktoras; Jucius, Dalius; Tamulevičius, Sigitas; Guobienė, Asta; Kopustinskas, Vitoldas. Optically variable imaging using nanoimprint technique // Applied Surface Science. ISSN 01694332. 2005, Vol. 245, no. 1-4. p. 234-239. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC]. 12. Sniureviciute, Migle; Adlienė, Diana. Problems with film processing in medical X-ray imaging in Lithuania // Radiation Protection Dosimetry. ISSN 0144-8420. 2005, Vol. 114, no. 1-3. p. 260-263. [ISI Web of Science; INSPEC; MEDLINE]. 13. Adlienė, Diana; Adlys, Gediminas Antanas; ČerapaitėTrušinskienė, Reda; Jonaitienė, Eglė; Cibulskaitė, Inga. Optimisation of X-ray examinations in Lithuania: start of implementation in mammography // Radiation Protection Dosimetry. ISSN 0144-8420. 2005, Vol. 114, no. 1-3, sp. iss. p. 399-402. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC]. 14. Ostaševičius, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Grigaliūnas, Viktoras; Minialga, Virgilijus. Synergy of contact and noncontact techniques for design and characterization of vibrating MOEMS elements // Journal of Microlithography, Microfabrication, and Microsystems. ISSN 1537-1646. 2005, Vol. 4, iss. 4. p. [1-9]. [ISI Web of Science; Inspec]. 15. Cyziute, Brigita; Augulis, Liudvikas; Bonneville, J.; Goudeau, P.; Lamongie, B.; Tamulevičius, Sigitas; Templier, C. A microtensile set up for characterising

the mechanical properties of films // Thin films - stresses and mechanical properties XI: symposium held March 28-April 1, 2005, San Francisco, California, U.S.A. / editors: Thomas E. Buchheit ... [et al.]. Warrendale: Materials Research Society, 2005. ISBN 1-55899-829-2. p. 109-114. [ISI Proceedings; INSPEC; Compendex]. 16. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Tamulevičius, Sigitas; Bubulis, Algimantas; Grigaliūnas, Viktoras; Palevičius, Arvydas. Design, fabrication and simulation of cantilever-type electrostatic micromechanical switch // Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2005: Smart Electronics, MEMS, BioMEMS, and Nanotechnology, 7-10 March, 2005, San Diego, California, USA. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5763. p. 436-445. [ISI Proceedings; Inspec]. 17. Tamulevičius, Sigitas; Janušas, Giedrius; Guobienė, Asta; Palevičius, Arvydas; Ostaševičius, Vytautas; Andrulevičius, Mindaugas. Optical characterization of diffractive optical elements replicated in polymers // Proceedings of SPIE: Metrology, Inspectation, and Process Control for Microlithography XIX: conference on metrology, inspection, and process control for microlithography, 28 February - 3 March, 2005, San Jose, California, USA. ISSN 0277-786X. 2005, Part 1-3, Vol. 5752. p. 807-814. [ISI Proceedings; Compendex]. 18. Jarimavičiūtė-Žvalionienė, Renata; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Tomašiūnas, Rolandas; Grigaliūnas, Viktoras; Meškinis, Šarūnas. Photoluminescence and XPS study of selenium treated porous silicon // Nanostructured and Advanced Materials for Applications in Sensor, Optoelectronic and Photovoltaic Technology / edited by A. Vaseashta, D. Dimova-Malinovska, J.M. Marshall. Dordrecht: Springer, 2005. ISBN 1-40203560-6. p. 371-374. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Adlienė, Diana; Adlytė, Rūta. Contamination of aquatic plants with long-lived radionuclides in the vicinity of Ignalina Nuclear Power Plant // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2005, nr. 3(33). p. 32-39. [INSPEC; VINITI; CAB Abstracts]. 2. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius. Development of SOFC thin film electrolyte using electron beam evaporation technique from the cubic phase YSZ powder // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 9-13. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 3. Giedraitis, Audrius; Tamulevičius, Sigitas; Zabarskas, Vytautas; Prosyčevas, Igoris; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas. Residual gas analysis in color cathode ray tubes // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 183-187. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI; INSPEC].

139


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS 4. Augulis, Liudvikas; Šeržentas, Saulius; Prosyčevas, Igoris; Tamulevičius, Sigitas; Zabarskas, Vytautas. Electrical characterization of antistatic coatings on the neck glass of colour cathode ray tubes // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 235-238. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 5. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, D. Deposition of YSZ thin films using electron beam evaporation technique // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 268-271. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 6. Daugėla, Jonas; Joneliūnas, Sigitas; Jotautis, Alvydas; Naujokaitis, Ramūnas; Klovaitė, Edita. Deposition of ZnO layers using planar reactive magnetron system // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 70-73. [INSPEC; VINITI]. 7. Volkovas, Vitalijus; Sukackas, Vidas. Diagnostics of multi-layer cylindrical structures based on wave’s interference // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 2(55). p. 7-9. [INSPEC; VINITI]. 8. Sukackas, Vidas. The informativity of the received signal exciting a circular resonator by bursts // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 2(55). p. 23-27. [INSPEC; VINITI]. 9. Knizikevičius, Rimantas. Simulation of silicon etching in CF2CL2 plasma // Lithuanian Journal of Physics= Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. ISSN 16488504. 2005, Vol. 45, no. 2. p. 125-131. [Inspec]. 10. Iljinas, Aleksandras; Dudonis, Julius; Bručas, Rimantas; Meškauskas, Algimantas. Thin ferromagnetic films deposition by facing target sputtering method // Nonlinear Analysis: modelling and control / Lithuanian Association of Nonlinear Analysis (LANA). ISSN 1392-5113. 2005, Vol. 10, no. 1. p. 57-64. [INSPEC; Zentralblatt MATH; VINITI]. 11. Adlienė, Diana; Adlys, Gediminas Antanas. University study programme in the context of European Union guidelines // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-0758. 2005, nr. 1(47). p. 71-76. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šilinskas, Mindaugas; Grigonis, Alfonsas; Rutkūnienė, Živilė; Maniks, J.; Kulikauskas, V. The mechamical and optical properties of A-C:H films deposited from acetylene using direct ion beam deposition method // Physics and Chemistry of Solid State. ISSN 17294428. 2005, Vol. 6, no. 3. p. 394-397. 2. Сукацкас, Видас; Волковас, Виталиюс. Методика обработки сигналов оценке количества осадков в трубопроводах интерферометрическим методом // Дефектоскопия. ISSN 0130-3082. 2005, no. 7. p. 23-30. [VINITI]. 3. Laurikaitienė, Jurgita; Laurikaitis, Marius; Adlienė, Diana. Limitations of two-dimensional radiation

140

therapy planning for head and neck cancer for Co-60 unit // Biomedizinische Technik. ISSN 0939-4990. 2005, Vol. 50, suppl. vol. 1, pt. 2. p. 1046-1047. 4. Minialga, Virgilijus. Computer assisted demonstration of Geiger-Mueller counter operation // Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005 [elektroninis išteklius], June 29 - July 1, 2005, Brno, Czech Republic. Brno: SEFI, 2005. ISBN 80-9030636-5. p. [1-4]. 5. Sukackas, Vidas; Rutkūnienė, Živilė; Augulis, Liudvikas. E-learning of physics at Kaunas university of technology: experience and problems // Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005 [elektroninis išteklius], June 29 - July 1, 2005, Brno, Czech Republic. Brno: SEFI, 2005. ISBN 80903063-6-5. p. [1-4]. 6. Volkovas, Vitalijus; Sukackas, Vidas. Daugiasluoksnių cilindrinių struktūrų diagnostika mechaninio impedanso pagrindu // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 277-283. [VINITI]. 7. Sedekerskienė, V.; Vainoras, Alfonsas; Vitartaitė, A.; Zaveckas, V.; Šilanskienė, A.; Gudaitis, Rimantas; Tamulevičius, Sigitas. Fizinio ir temperatūrinio poveikių įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių kaitai // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 99-102. 8. Cibulskaitė, Inga; Adlienė, Diana. Netiesioginės ekspozicijos įtaka paviršiaus įėjos dozei profilaktinio mamografinio tyrimo metu // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 157-160. 9. Vardauskaitė, Skirmantė; Justinavičius, Darius; Adlys, Gediminas Antanas. Radžio gama šaltinio identifikavimas // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. vasario 3,4. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-8481. p. 89-90. 10. Balčytis, Donatas; Šimonis, Audrius; Adlys, Gediminas Antanas. Organinio kuro radioaktyvumo tyrimas // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. vasario 3,4. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-848-1. p. 91-92. 11. Marcinauskas, Liutauras. Plazmos panaudojimas paviršių modifikavimo procesuose // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. vasario 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas ; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (ats. red.) ... [at al]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-848-1. p. 128-131. 12. Radvilavičius, Česlovas. Mokslo raida: fizika // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04007-X. p. 275-277. 13. Radvilavičius, Česlovas. Mokslo raida: lazerių fizika ir nanotechnologija // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04007-X. p. 280-281.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Mockaitienė, Birutė; Arlauskaitė, Kristina. Jautienos nefermentinio rudavimo pokyčiai veikiant skirtingomis temperatūromis // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 97-98. 2. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Arlauskaitė, Kristina; Mockaitienė, Birutė. Priedų įtaka Majaro reakcijų intensyvumui termiškai apdorojamoje

jautienoje // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-842-2. p. 103-104. 3. Burlova, Irina; Puišo, Judita; Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta; Juraitis, Algimantas; Tamulevičius, Sigitas. Nikelio behenato monomolekulinių sluoksnių sintezė ir savybės // Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-836-8. p. 42-43.

Matematinës sistemotyros katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel.: 300334, 451658, e.p. kat1502@fmf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Iki 1993 m. – Bendrosios matematikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Docentai: dr. Regina Atstupėnienė, dr. Vilija Dabrišienė, dr. Valerija Zofija Karpickaitė, dr. Bronė Narkevičienė, dr. Laima Papreckienė, dr. Danutė Plukienė, dr. Regina Dalytė Šileikienė, dr. Irena Matilda Tiknevičienė, dr. Eimutis Valakevičius, dr. Genovaitė Zaksienė Lektorės: Zita Furmonavičienė, Stasė Janušauskaitė, Violeta Kravčenkienė, Palma Ramelytė Asistentai: Algimantas Aleksa, Audrius Kabašinskas, Loreta Mačėnaitė, Gintautas Narvydas, Vilma Petrauskienė Doktorantės: Violeta Kravčenkienė, Loreta Saunorienė Laborantės: Danutė Prašmantienė, Nijolė Elena Ratkienė Vyr. administratorė Danutė Nenortienė

Doktorantūros moduliai Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai (prof. V. P. Pekarskas); Aktuariniai modeliai (doc. V. Karpickaitė); Statistiniai eksperimento planavimo metodai (prof. V. P. Pekarskas); Stochastinė analizė ir jos taikymas finansuose (doc. E. Valakevičius); Netiesinių virpesių teorija (prof. M. K. Ragulskis); Rinktiniai funkcijų teorijos ir funkcinės analizės skyriai (doc. L. Papreckienė). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. B. Narkevičienė 2005 09 17–23 dalyvavo AEPF konferencijoje Zalcburgo universitete (Austrija). Prof. M. K. Ragulskis dalyvavo konferencijose: 2005 10 11–14 – Maskvoje (Rusija) ir 2005 12 15–22 Ispanijoje.

Mokslo grupë - Techniniø ir verslo sistemø Vadovė – doc. V. Karpickaitė, tel. 300336. Habil. dr. V. P. Pekarskas, habil. dr. M. K. Ragulskis, dr. L. Papreckienė, dr. L. Plukienė, dr. G. Račkauskas, dr. I. Tiknevičienė, dr. E. Valakevičius, dr. G. Zaksienė, S. Petraitienė, L. Mačėnaitė, M. Peičius. Grupės darbo kryptis – techninių determinuotų ir stochastinių sistemų, aprašomų diferencialinėmis lygtimis,

ekonominių sistemų (gyvybės ir ne gyvybės draudimo rūšių, finansų rinkų) matematinių modelių sudarymas ir tyrimas, matematinių metodų taikymo medžiagotyroje galimybių tyrimas.

Mokslo grupë - Matematikos istorijos Vadovas – prof. V. Pekarskas, tel. 300334, e. p. vidmantas.pekarskas@ktu.lt Dr. R. Markauskas, dr. A. Pekarskienė. Grupė savo veiklą pradėjo 1985 m. Nagrinėjama Lietuvos matematikų mokslinė ir pedagoginė veikla, pradedant 1900 metais. Tiriama lietuviškųjų matematikos terminų

raida, pradedant pirmųjų terminų sukūrimu XIX a. pabaigoje, nagrinėjama pirmųjų lietuviškų matematikos terminų kilmė bei lietuviškosios matematikos terminologijos būklė pokario laikotarpiu.

141


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Mokslo grupë - Tiksliøjø mokslø didaktinës sistemos tyrimø Vadovė – doc. R. D. Šileikienė, tel. 300337 Dr. B. Narkevičienė, dr. V. Dabrišienė, P. Ramelytė, S. Janušauskaitė. Pagrindinė grupės darbo kryptis – tiksliųjų mokslų vidurinėje mokykloje mokymo programų tobulinimas, metodinės medžiagos ir integruotų programų kūrimas

ir priderinimas prie aukštosios mokyklos programų, vadovėlių mokyklai rengimas, gabių mokinių ir studentų ugdymo problemų tyrimas.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

142

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Kravčenkienė, Violeta. Adaptive conjugate smoothing of discontinuous fields // Lecture Notes in Computer Science: Numerical Analysis and its Applications: 3rd international conference, June 29 - July 3, 2004, Rousse, Bulgaria: revised selected papers. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3401. p. 463-470. [ISI Web of Science; INSPEC; Compendex]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Liutauras. Applicability of time-average fluid holography for analysis of propagating waves // Optical Engineering. ISSN 0091-3286. 2005, Vol. 44, no. 10, art. no. 105801. p. [1-6]. [ISI Web of Science; Inspec]. Ostaševičius, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Ramutis; Grigaliūnas, Viktoras. Hybrid numerical-experimental approach for investigation of dynamics of microcantilever relay system // Optics and Lasers in Engineering. ISSN 0143-8166. 2005, Vol. 43, no. 1. p. 63-73. [ISI Web of Science; INSPEC; Compendex; Science Direct]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas; Ragulskis, Liutauras; Turla, Vytautas. Investigation of dynamic displacements of lithographic press rubber roller by time average geometric moire // Optics and Lasers in Engineering. ISSN 0143-8166. 2005, 43 (9): 951-962. [ISI Web of Science; Inspec; Science Direct]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Ragulskis, Liutauras. On interpretation of fringe patterns produced by time average photoelasticity // Experimental Techniques. ISSN 0732-8818. 2005, Vol. 29, no. 3. p. 48-51. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas; Saunorienė, Loreta. Identification of in-plane vibrations using time average stochastic moire // Experimental Techniques. ISSN 0732-8818. 2005, Vol. 29, no. 6. p. 41-45. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC]. Ostaševičius, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Grigaliūnas, Viktoras; Minialga, Virgilijus. Synergy of contact and noncontact techniques for design and characterization of vibrating MOEMS elements // Journal of Microlithography, Microfabrication, and Microsystems. ISSN 1537-1646. 2005, Vol. 4, iss. 4. p. [1-9]. [ISI Web of Science; Inspec]. Ragulskis, Liutauras; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ostasevicius, Vytautas; Palevičius, Ramutis. Shearographic technique for NDE analysis of high frequency bending vibrations of

microstructures // Proceedings of SPIE: Testing, Reliability, and Application of Micro- and NanoMaterial Systems III: 3rd Conference on Testing, Reliability, and Application of Micro and NanoMaterial Systems, 08-10, March 2005, San Diego, California, USA. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5766. p. 118-125. [ISI Proceedings; Compendex; Inspec]. 9. Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Ramutis. MEMS measurement by optical holography method // Proceedings of SPIE: Twoand Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology III. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 6000. p. 218-225. [ISI Proceedings; Compendex]. 10. Rubliauskas, Dalius; Palevičius, Ramutis; Ostaševičius, Vytautas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas. Full field displacement measurement and data processing of 3D components of mechatronic systems // Proceedings of SPIE: Two- and ThreeDimensional Methods for Inspection and Metrology III. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 6000. p. 226-233. [ISI Proceedings; Compendex]. 11. Ostasevicius, Vytautas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Kravčenkienė, Violeta; Janušas, Giedrius. Applicability of holographic technique for analysis of non-linear dynamics of MEMS switch // Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2005: Smart Electronics, MEMS, BioMEMS, and Nanotechnology, 7-10 March, 2005, San Diego, California, USA. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5763. p. 405-413. [ISI Proceedings; Inspec]. 12. Ragulskis, Kazimieras; Palevičius, Ramutis; Ragulskis, Minvydas Kazys; Rubliauskas, Dalius; Palevičius, Arvydas. Analytical, numerical and experimental investigation of self resonance in vibration excitation systems // Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2005: Smart Structures and Integrated Systems, 7-10 March, 2005, San Diego, California, USA. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5764. p. 641-649. [ISI Proceedings]. 13. Nainys, Vytautas; Zaksienė, Genovaitė. Supression of mechanical oscillations in a nonlinear system // Environmental Engineering: 6th International Conference, May 26-27, 2005, Vilnius, Lithuania: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University ; edited by D. Cygas, K.D. Froehner. Vol. I. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 998605-850-3. p. 185-189. [ISI Proceedings]. 14. Tiknevičienė, Irena Matilda; Toločka, Rymantas Tadas. Torsional vibrations of transmission excited by errors of partial transfer functions and their suppression // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21,


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 33-36. [ISI Proceedings; Inspec]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskienė, Jūratė. Conjugate smoothing - stretching technique for discontinuous finite element analysis // WSEAS Transactions on Mathematics. ISSN 11092769. 2005, Vol 4, no. 4. p. 450-456. [Compendex]. Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Janušas, Giedrius; Pilkauskas, Kęstutis. Hybrid numerical-experimental optical investigation of the contact zone of ultrasonic motors // Proceedings of SPIE: Lasers and Applications, August 28 - September 2, 2005, Warsaw, Poland. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5958. p. 661672. [Compendex]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Saunorienė, Loreta; Palevičius, Ramutis; Ragulskis, Liutauras. Procedure for the construction of digital shadow Moire images for the analysis of bending vibrations of a plate // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 25-28. [INSPEC; VINITI]. Kravčenkienė, Violeta; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Liutauras. Directional conjugate smoothing of reflection moire images // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 120-124. [INSPEC; VINITI]. Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Sližys, Egidijus. Dynamic synthesis of the recoil imitation system of weapons // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 1(51). p. 44-48. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Šatkauskas, R.; Ragulskis, Kazimieras; Maskeliūnas, Rimas. Shadow moire analysis of surface oscillations of the fluid // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 1(54). p. 2225. [INSPEC]. Ragulskienė, J.; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Zubavičius, L. Investigation of bending vibrations of a circular disk // Ultragarsas= Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 1(54). p. 26-29. [INSPEC]. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Simulation of roughened surfaces // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 297-300. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, R.; Zubavičius, L. Analysis of bending vibrations of plate using photo-elastic coatings // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2005, Vol. 7, no. 2. p. 1-5.

2. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Transformation of self vibration to rotational motion // Journal of Vibroengineering: proceedings of the Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2005, Vol. 7, no. 2. p. 15-19. 3. Pekarskas, Vidmantas Povilas; Pekarskienė, Aldona Ona. Jono Matulionio gyvenimo ir veiklos bruožai // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr.. p. 234-238. 4. Plukas, Kostas; Plukienė, Danutė. n-os eilės Filono kvadratūrinės formulės paklaidos įvertinimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr.. p. 437-441. 5. Dabrišienė, Vilija; Visockienė, Ona. Manifestation of the tendencies of educational change in Lithuanian secondary school // Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Jucevičienė, Gediminas Merkys. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 3-631-53426-4. p. 197-204. 6. Narvydas, Gintautas. Dirbtinio neurono klaidingo klasifikavimo tikimybės įvertinimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 59-65. 7. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Integravimo formulių su vienodais vidiniais svoriais koeficientų skaičiavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 154-159. 8. Katvickis, Artūras; Raulynaitis, Andrius; Lukšys, Kęstutis; Burba, Tomas; Dosinas, Gediminas Simonas; Sakalauskas, Eligijus. Kriptografinių vienkrypčių funkcijų konstravimas remiantis sistemų identifikacijos teorija // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 160-165. 9. Zaksienė, Genovaitė; Vegytė, Monika. Dinaminių slopintuvų taikymas netiesinei sistemai su įveržimu // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 172-176. 10. Zaksienė, Genovaitė; Pušinskaitė, Janina. Dinaminių slopintuvų taikymas sistemai su nejautrumo zona // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 177-180. 11. Peičius, Mindaugas; Karpickaitė, Valerija Zofija. Draudimo įmonių mokumo vertinimo modelis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 187-192. 12. Valakevičius, Eimutis. Pricing derivatives: a review // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 193-199. 13. Valakevičius, Eimutis. BLACK ir SHOLES modelis: apžvalga // Informacinės kompiuterizuotos sistemos = Informational computerized systems: mokslinių darbų rinkinys. T. 3. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-828-7. p. 122-128.

143


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

14. Bartosevičienė, Vladislava; Janušauskaitė, Stasė; Motuzienė, Stasė. Computer literacy in rural communities // Rural Development 2005: globalisation and integration challenges to the rural development of East and Central Europe: the second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, book 2. p. 196-198. 15. Bartosevičienė, Vladislava; Janušauskaitė, Stasė; Motuzienė, Stasė. Prognostication of the Gross Domestic Product // Rural Development 2005: globalisation and integration challenges to the rural development of East and Central Europe: the second international scientific conference, 17-19 November, 2005, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, book 2. p. 211-213. 16. Didžgalvis, Rimantas; Lapinskas, Antanas; Tiknevičienė, Irena Matilda; Toločka, Rymantas Tadas. Sukamojo judesio pavaros matematinis ir imitacinis modelis // Žemės ūkio inžinerija: mokslo darbai. ISSN 1392-1134. 2005, T. 37, nr. 3. p. 131145. [Agricultural Engineering Abstracts; CAB International]. 17. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Gauso paviršių modeliavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 238-242. 18. Sakalauskas, Eligijus; Dumbliauskas, Tomas; Lukšys, Kęstutis. Kriptografinės sistemos (FS) struktūros sukūrimas // Transporto priemonės2005 = Transport means - 2005: 9-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2005 m. spalio 20-21 d.. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09942-9. p. 19-24. 19. Pekarskas, Vidmantas Povilas. Mokslo raida: matematika // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04007-X. p. 264-267.

144

1.

2.

3.

4.

5.

Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Statkus, Vaidas; Bikulčienė, Liepa; Kravčenkienė, Violeta. Diferencialinių lygčių sprendimo metodų, realizuotų skirtinga programine įranga, palyginimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 152-156. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Judesio parametrų nustatymas iš laike vidurkintų skaitmeninių vaizdų // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 18-22. Šilinskienė, Aleksandra; Dabrišienė, Vilija. Koncepcijų žemėlapio sudarymo, kaip mokymosi metodo efektyvumas, mokant matematikos // Matematika ir matematikos dėstymas-2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-829-5. p. 122-126. Пекарскас, Видмантас Повилас. Математика в Каунасском технологическом университете с 1940 г. по сегодня // Matematikos dėstymas: retrospektyva ir perspektyvos: VI tarptautinė konferencija, 2005, gegužės 13-14, Vilnius: darbai = Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005. ISBN 9986-19-821-6. p. 157-162. Пекарскас, Видмантас Повилас. Методы прогнозирования прочности и долговечности клеевых соединений мягких полимерных материалов // Материаловедение, конструирование и технология изделий из кожи и полимеров: материалы докладов международного семинара, посвященного 75-летию габил. др. проф. члена корреспондента Литовской АН В.Л. Раяцкаса, 12 и 13 мая 2005 г., Каунас, Литва. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-865-1. p. 32-42.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Taikomosios matematikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Jonas Rimas, tel.: 300311, 353960, e. p. jonas.rimas@fmf.ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Algimantas Aksomaitis, dr. Zenonas Navickas, dr. Jonas Rimas Docentai: dr. Julija Anilionienė, dr. Bronislovas Burgis, dr. Gediminas Simonas Dosinas, dr. Juozas Grigaitis, dr. Vytautas Janilionis, dr. Nijolė Regina Janušauskaitė, dr. Arvydas Jokimaitis, dr. Narimantas Listopadskis, dr. Romualdas Vitalius Markauskas, dr. Regina Novikienė, dr. Aldona Ona Pekarskienė, dr. Irena Pranevičienė, dr. Gediminas Račkauskas, dr. Eligijus Sakalauskas, dr. Jonas Valantinas Lektoriai: Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, Rasa Matiukaitė, Romutė Regelskienė, Milda Stankevičienė, Povilas Tvarijonas Asistentai: Liepa Bikulčienė, Giedrius Janušas, Irmantas Kaunietis, Gintarė Leonaitė, dr. Nerijus Morkevičius, Stasė Petraitienė, Darius Petronaitis, Loreta Saunorienė, Robertas Vilkas, Aušra Žvironienė Mokslo darbuotojai: Robertas Alzbutas, dr. Mindaugas Kavaliauskas, dr. Eligijus Sakalauskas Doktorantai: Liepa Bikulčienė, Artūras Katvickis, Gintarė Leonaitė, Tomas Žumbakis Laborantai: Tomas Demčenko, Vytautas Jasiukaitis, Paulius Vitkus Vyr. administratorė Praurima Rinkevičienė Raštvedės: Aušra Bendoriūtė, Milda Grigaravičiūtė, Laima Rinkevičiūtė Doktorantūros moduliai Operatorinis skaičiavimas (prof. Z. Navickas); Taikomoji diferencialinių lygčių teorija (prof. Z. Navickas), Stochastiniai modeliai (prof. J. A. Aksomaitis);

Matematinė optimaliųjų procesų teorija (doc. N. R. Janušauskaitė); Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės (doc. V. Janilionis); Skaičiavimo matematika (doc. N. Listopadskis), Taikomoji daugiamatė statistinė analizė (doc. V. Janilionis), Daugiamačiai statistiniai modeliai (doc. A. Jokimaitis), Tikimybių teorijos asimptotikos metodai (prof. J. A. Aksomaitis), Skirtuminių lygčių teorija ir taikymas (prof. J. Rimas), Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai (doc. J. Valantinas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. Z. Navickas 2005 06 12–18 dalyvavo konferencijoje „Kompiuterių mokslas ir funkcijų teorija“ Joensuu universitete (Suomija). Doc. J.Valantinas 2005 09 15–17 dalyvavo 4-ajame tarptautiniame vaizdų ir signalų apdorojimo ir analizės simpoziume Zagrebo universitete (Kroatija). Doktorantas T. Žumbakis 2005 06 19–22 dalyvavo 14-ojoje Skandinavų konferencijoje SCIA Joensuu universitete (Suomija). Asistentė A. Žvironienė 2005 02 14–18 dalyvavo IASTED konferencijoje Insbruko universitete (Austrija). Asistentė L. Bikulčienė 2005 05 16–18 dalyvavo konferencijoje „Algoritmų informacijos teorija“ Vaasa universitete (Suomija) ir konferencijoje „Informacinių technologijų sąsajos ITI 2005“ Dubrovnikuose (Kroatija).

Mokslo grupë - Algebriniø struktûrø ir stochastinës analizës Vadovas – prof. J. A. Aksomaitis, tel. 353960, e. p. algimantas.aksomaitis@ktu.lt Dr. Z. Navickas, dr. G. Dosinas, dr. V. Janilionis, dr. N. Listopadskis, dr. A. Jokimaitis, habil. dr. H. Pragarauskas, dr. E. Sakalauskas, P. Tvarijonas, R. Vilkas.

Grupės branduolys susikūrė 1987 m., organizuodamas „Taikomųjų matematikos problemų“ seminarą. Tyrimų kryptys: atsitiktinių dydžių ir vektorių stochastinė analizė, struktūrinė analizė, diskrečiojo optimaliojo valdymo uždaviniai, stochastinis modeliavimas, matematikos metodų taikymas technikoje, ekonomikoje ir finansuose. Algebrinio e. parašo schemos (AEPS) savybių tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8202 / Vadovas doc. E. Sakalauskas.

Mokslo grupë - Netiesiniø diferencialiniø lygèiø analizinio tyrimo Vadovas – prof. J. Rimas, tel. 300311 Dr. J. Valantinas, dr. J. Anilionienė, G. Leonaitė, T. Žumbakis.

Grupė jungia mokslininkus, kuriančius ir tiriančius daugiamačių valdymo ir informacinių sistemų bei optinio ryšio sistemų matematinius modelius.

145


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Žumbakis, Tomas; Valantinas, Jonas. The use of image smoothness estimates in speeding up fractal image compression // Lecture Notes in Computer Science: Image Analysis: 14th Scandinavian Conference, SCIA 2005, Joensuu, Finland, June 19-22: proceedings. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3540. p. 1167-1176. [ISI Web of Science; Compendex; Inspec]. 2. Bikulčienė, Liepa; Marcinkevičius, Romas; Navickas, Zenonas. Computer realization of the operator method for solving of differential equations // Lecture Notes in Computer Science: Numerical Analysis and its Applications: third international conference, June 29 - July 3, 2004, Rousse, Bulgaria: revised selected papers. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3401. p. 179-186. [ISI Web of Science; Compendex; INSPEC]. 3. Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas; Saunorienė, Loreta. Identification of in-plane vibrations using time average stochastic moire // Experimental Techniques. ISSN 0732-8818. 2005, Vol. 29, no. 6. p. 41-45. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC]. 4. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of tridiagonal matrices // Applied Mathematics and Computation. ISSN 00963003. 2005, Vol. 161, no. 3. p. 1037-1040. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 5. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order tridiagonal matrices with zero row-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 164, no. 1. p. 149-154. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 6. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of tridiagonal matrices of even order // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 164, no. 3. p. 829-835. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 7. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order symmetric circulant matrices-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 165, no. 1. p. 137-141. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; Inspec]. 8. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric tridiagonal matrices of even order-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 168, no. 2. p. 783-787. [ISI Web of Science; Science Direct; Compendex; Inspec]. 9. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order symmetric circulant matrices—II // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 169, no. 2. p. 1016-1027. [ISI Web of Science; Science Direct; Compendex; Inspec]. 10. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order tridiagonal matrices with zero row – I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 169, no. 2. p. 1390-1394. [ISI Web of Science; Inspec; Science Direct].

146

11. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric tridiagonal matrices of odd order—I // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2005, Vol. 171, iss. 2. p. 1214-1217. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct]. 12. Kavaliauskas, Mindaugas; Rudzkis, Rimantas. Multivariate data clustering for the Gaussian mixture model // Informatica. ISSN 0868-4952. 2005, Vol. 16, no. 1. p. 61-74. [ISI Web of Science; Inspec]. 13. Sakalauskas, Eligijus. One digital signature scheme in semimodule over semiring // Informatica. ISSN 0868-4952. 2005, Vol. 16, no. 3. p. 383-394. [ISI Web of Science; Inspec]. 14. Bikulčienė, Liepa; Marcinkevičius, Romas; Navickas, Zenonas. Adapted operator method for solving of ordinary differential equations // ITI 2005: Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 611-616. [ISI Proceedings; Inspec; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. 15. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. The expression of the telecommunication system with an infinite queue by the convolution of Moore and Mealy automata // ITI 2005: proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 669-672. [ISI Proceedings; INSPEC; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. 16. Žumbakis, Tomas; Valantinas, Jonas. A new approach to improving fractal image compression times // ISPA 2005 [elektroninis išteklius]: proceedings of the 4th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, Zagreb, Croatia, 15-17 September 2005. Zagreb: University of Zagreb, 2005. ISBN 953-184-090-3. p. 1-6. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE]. 17. Aserisyte, Dovile; Berskiene, Kristina; Korsakas, Stasys; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Information dimension of the heart function parameters during stress test // Computers in Cardiology 2005: 32nd Annual Conference on Computers in Cardiology, Lyon, September 25-28, 2005. New York: IEEE, 2005, Vol. 32. ISBN 0-78039337-6. p. 491-493. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. 18. Ilgakojytė-Bazarienė, Jurga; Damijonaitienė, Gintė. Mesoscopic traffic flow model for two transport groups // Transport Means - 2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 137-138. [ISI Proceedings]. 19. Pranevičius, Henrikas; Pranevičienė, Irena; Schmidt, Felix-Anton. Simulation model of commerce logistic system // Transport Means - 2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 246-250. [ISI Proceedings; Inspec].


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kazanavičius, Egidijus; Navickas, Zenonas; Vrubliauskas, Arūnas; Žvironienė, Aušra. Automated modelling of complex systems and practical applications // Proceedings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks, PDCN 2005, as part of the 23rd IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, February 15-17, 2005, Innsbruck, Austria. Anaheim, CA, United States: Acta Press, 2005. ISBN 0-88986-468-3. p. 82-87. [Compendex]. Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Janušas, Giedrius; Pilkauskas, Kęstutis. Hybrid numerical-experimental optical investigation of the contact zone of ultrasonic motors // Proceedings of SPIE: Lasers and Applications, August 28 - September 2, 2005, Warsaw, Poland. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5958. p. 661672. [Compendex]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Saunorienė, Loreta; Palevičius, Ramutis; Ragulskis, Liutauras. Procedure for the construction of digital shadow Moire images for the analysis of bending vibrations of a plate // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 25-28. [INSPEC; VINITI]. Sakalauskas, Eligijus; Dosinas, Gediminas Simonas; Dargis, Arūnas; Lukšys, Kęstutis; Katvickis, Artūras; Raulynaitis, Andrius. Key Agreement Protocol (KAP) realization in Gaussian group presentation and action levels // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 79-83. [INSPEC; VINITI]. Kravčenkienė, Violeta; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Liutauras. Directional conjugate smoothing of reflection moire images // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 120-124. [INSPEC; VINITI]. Valantinas, Jonas. On the use of space-filling curves in changing image dimensionality // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 345-354. [INSPEC; VINITI]. Anilionienė, Julija; Anilionis, Romualdas. Optinių ryšio sistemų netiesiškumų tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 1(57). p. 34-37. [INSPEC; VINITI]. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. Telecommunication systems analysis using the convolution of Moore and Mealy automata // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 3(59). p. 64-69. [INSPEC; VINITI].

9. Pranevičius, Henrikas; Pranevičienė, Irena; Benkunskis, Rimantas. Formalization and simulation telecommunication protocols and systems using PLA method // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 4(60). p. 5-10. [INSPEC; VINITI]. 10. Navickas, Zenonas; Statkus, Vaidas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, L. EKG derivacijų integralinės koreliacinės dimensijos vertinimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 67-69. [INSPEC; VINITI]. 11. Ragulskienė, J.; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Zubavičius, L. Investigation of bending vibrations of a circular disk // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 1(54). p. 26-29. [INSPEC]. 12. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Simulation of roughened surfaces // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 297-300. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 13. Alioniene, Ingrida; Janilionis, Vytautas. Lietuvos baltųjų kiaulių plaštakos ir pėdos kaulų osteometrinis įvertinimas // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 13922130. 2005, T. 31(53). p. 9-13. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Alzbutas, Robertas; Janilionis, Vytautas. Inbtegration of analytical and Monte Carlo methods for dynamic system safety analysis // Advances in Safety and Reliability. Vol. 1. London: Taylor & Frances Group, 2005. ISBN 0-415-38340-4. p. 61-67. 2. Kiauleikis, Valentinas; Morkevičius, Nerijus; Petrauskas, Vaidotas. Use of data flows for organization process modeling // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-53-1. p. 283-288. 3. Bikulčienė, Liepa; Marcinkevičius, Romas; Navickas, Zenonas. Algorithm of operator method for solving differential equations // Algorithmic Information Theory: conference proceedings: 16th-18th May 2005, University of Vaasa, Finland / University of Vaasa, Vaasa Polytechnic, Rovaniemi Polytechnic. Vaasa: University of Vaasa, 2005. ISBN 952-476-124-6. p. 31-40. 4. Sapragonas, Jonas; Starevičius, Martynas; Markšaitis, Donatas; Ilgakojis, Petras. Dynamical model of hybrid electric vehicle transmission ; Elektroninis iateklius // Cooperative European Automative Engineering[elektroninis išteklius]: EAEC 2005 European Automative Congress, Beograd, Serbia, Serbia & Montenegro, 30th May - 1st June, 2005. Belgrade: Yugoslav Society of Automative Engineers, 2005. ISBN 86-80941-30-1. p. 1-10. 5. Novikienė, Regina; Šiaučiukėnienė, Liuda. Deep learning development possibilities in the studies of mathematics // Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo

147


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

von Carlsburg, Palmira Jucevičienė, Gediminas Merkys. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 3-631-53426-4. p. 463-469. 6. Pekarskas, Vidmantas Povilas; Pekarskienė, Aldona Ona. Jono Matulionio gyvenimo ir veiklos bruožai // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr.. p. 234-238. 7. Ruzgas, Tomas; Kavaliauskas, Mindaugas. Daugiamačų Gauso skirstinių mišinio modelio panaudojimas neparametrinių tankių vertinime // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr.. p. 369-374. 8. Ivanauskas, Feliksas; Laurinavicius, Valdas; Šimkus, Remigijus; Kaunietis, Irmantas. Nusistovėjusios srovės porėtame biojutiklio elektrode kompiuterinis modeliavimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr. p. 481-485. 9. Jokimaitis, Arvydas; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Ekstremaliųjų reikšmių tankių perkėlimo teoremos // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr.. p. 542-546. 10. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, R.; Zubavičius, L. Analysis of bending vibrations of plate using photo-elastic coatings // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2005, Vol. 7, no. 2. p. 1-5. 11. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Transformation of self vibration to rotational motion // Journal of Vibroengineering: proceedings of the Vibromechanika. ISSN 13928716. 2005, Vol. 7, no. 2. p. 15-19. 12. Janušauskaitė, Nijolė Regina. Daugiažingsnio Bolco tipo optimaliojo valdymo uždavinio sprendimas dinaminio programavimo metodu // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 31-33. 13. Lukšys, Kęstutis; Dosinas, Gediminas Simonas. Tiesioginės sandaugos taikymas tiriant matricų izomorfizmą // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 34-38. 14. Bikulčienė, Liepa; Krencevičiūtė, Jolanta; Navickas, Zenonas. Matjė lygties sprendinių egzistavimo sričių pagal atraktorius tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 39-43. 15. Ašeriškytė, Dovilė; Berškienė, Kristina; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Informacinės dimensijos tyrimas naudojant žmogaus organizmo fiziologinių funkcijų modelį // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 44-47.

148

16. Berškienė, Kristina; Ašeriškytė, Dovilė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Informacinės sistemos e-sveikatai kūrimas, panaudojant Milio ir Muro automatų sąsūką // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 48-54. 17. Antanavičius, Karolis; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Statkus, Vaidas. Informacinių technologijų taikymas tiriant širdies ritminę veiklą // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 55-58. 18. Lengvinaitė, Ieva; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Pareto atsitiktinių dydžių maksimumų tyrimai // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 66-69. 19. Narijauskaitė, Birutė; Jokimaitis, Arvydas. Atsitiktinių dydžių minimumo tankio perkėlimo teorema // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 70-74. 20. Žarinskaitė, Jurgita; Jokimaitis, Arvydas. Netiesiškai normuoto dvimačio minimumo konvergavimo greitis perkėlimo teoremoje // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 75-81. 21. Katvickis, Artūras; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Maksimumų sandaugos analizė // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 82-86. 22. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Matricos, turinčios kompleksinių tikrinių reikšmių, kėlimas teigiamu sveikuoju laipsniu // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 87-90. 23. Pranevičienė, Irena; Bosaitė, Neringa. Logistikos imitacinis modelis prekyboje // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 129-134. 24. Anilionienė, Julija. Netiesiškumų šviesos dioduose matematinis modeliavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 135-141. 25. Baltrėnienė, Kristina; Janilionis, Vytautas. KTU pirmojo kurso studentų priėmimo ir studijų duomenų bazių statistinės analizės modeliai // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 142-147. 26. Simonaitytė, Irena; Rimas, Jonas. Pereinamųjų procesų priverstinės sinchronizacijos sistemoje tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 148-153. 27. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Integravimo formulių su vienodais vidiniais svoriais koeficientų skaičiavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 154-159. 28. Katvickis, Artūras; Raulynaitis, Andrius; Lukšys, Kęstutis; Burba, Tomas; Dosinas, Gediminas Simonas; Sakalauskas, Eligijus. Kriptografinių vienkrypčių funkcijų konstravimas remiantis sistemų identifikacijos teorija // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 160-165.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS 29. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas. Vienkanalės aptarnavimo sistemos išraiška Muro ir Milio automatų sąsūka // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 166-171. 30. Kuzmickienė, Aušra; Rimas, Jonas. Pereinamųjų procesų tarpusavio sinchronizacijos sistemoje tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 181-186. 31. Grimaila, Vitas; Listopadskis, Narimantas. Prieigos tinklo parametrų optimizavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 1 (2005). p. 200-205. 32. Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Expressions of solutions of ordinary differential equations by standard functions // Proceedings of the 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis 2005 and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05-924-0. p. 143-150. 33. Vainoras, Alfonsas; Ašeriškytė, Dovilė; Poderys, Jonas; Navickas, Zenonas. Fractal dmensions in evaluation of heart function parameters during physical investigations // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. ISSN 1392-5644. 2005, nr. 3(57). p. 61-66. 34. Berškienė, Kristina; Ašeriškytė, Dovilė; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas. Automatų sąsūkos taikymas, formalizuojant žmogaus fiziologinį modelį // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 22-26. 35. Bernatavičienė, J.; Berškienė, Kristina; Ašeriškytė, Dovilė; Dzemyda, G.; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas. Fraktalinių dimensijų biomedicininio informatyvumo analizė // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno

technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 27-31. 36. Patackaitė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Gargasas, Liudas. Koreliaciniai EKG derivacijų transformavimo metodai // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 119-122. 37. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Gauso paviršių modeliavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-898-8. p. 238-242. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Statkus, Vaidas; Bikulčienė, Liepa; Kravčenkienė, Violeta. Diferencialinių lygčių sprendimo metodų, realizuotų skirtinga programine įranga, palyginimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 152-156. 2. Novikienė, Regina; Stankevičienė, Milda. Išlyginamųjų kursų reikšmingumo tyrimas // Matematika ir matematikos dėstymas-2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-829-5. p. 74-79. 3. Žvironienė, Aušra; Vrubliauskas, Arūnas; Navickas, Zenonas. Aptarnavimo sistemos reiškimas Muro ir Milio automatų sąsūkų dekarto sandauga // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 14-17. 4. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Judesio parametrų nustatymas iš laike vidurkintų skaitmeninių vaizdų // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 18-22.

149


HUMANITARINIØ MOKSLØ HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel. E. p.

Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas prof. Giedrius Antanas Kuprevičius 321030 dekhmf@adm.ktu.lt

Vyr. administratorė Irena Daraškevičiūtė Fakultetas įkurtas 2000 m. Pagrindines pareigas jame turi 88 darbuotojai, iš jų 24 mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 21 daktaras.

Padaliniai Filosofijos ir kultūrologijos katedra Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Kalbotyros katedra Uþsienio kalbø centras

Pagrindinës tyrimø kryptys Medijų filosofija Moderniojo mokslo ištakos Vakarų kultūroje Technologijos vieta dabarties pasaulyje ir poveikis kultūrai Terminija ir lietuvių kalbos norminimas Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai Žmogaus kūrybinio proceso modeliavimas ir automatizavimas Muzikos akustikos ir kognityvinės muzikos psichologijos problematika

150


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Pažinimo technologijos ateities kultūroje, 2005 m. kovo 5 d. 2. XXI amžiaus iššūkiai, 2005 m. balandžio 14 d. 3. Po idėjų pasaulį, 2005 m. balandžio 30 d. 4. Muzikos technologijos šiandien, 2005 m. lapkričio 12 d. Mokslo leidiniai Kalbų studijos / Studies About Languages ISSN 1648-2824 Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete paskaitas skaitė: prof. Romualdas Šviedrys (Niujorko politechnikos universitetas, JAV); prof. Marie-Louise Sanden (Linčiopingo universitetas, Švedija). Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose Prof. A. Paulauskienė – žurnalų „Gimtoji kalba“, „Kalbotyra“, „Kalbų studijos“ redakcinių kolegijų narė. Prof. G. A. Kuprevičius – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys. Doc. D. Kučinskas – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys. Doc. V. Liubinienė – žurnalo „Kalbų studijos“ vyr. redaktorė. Doc. A. Poškienė – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narė. Doc. S. Keturakis – žurnalų „Respectus Philologicus“ ir „Kalbų studijos“ redakcinių kolegijų narys.

151


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Filosofijos ir kultûrologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT–44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. 323890 e. p. kat1003@ktu.lt, http://www.filosofija.ktu.lt

Filosofijos katedra įkurta 1962 metais. Pirmasis jos vedėjas buvo docentas A. Čedavičius, subūręs kolektyvą daugiausia iš Vilniaus universiteto aspirantų ir vadovavęs katedrai daugiau kaip 10 metų (iki 1973 m.). Vėliau katedrai vadovavo doc. V. Radvilavičius (1973–1977), doc. A. Gasiūnas (1977–1985 ir 1989–1994), doc. D. Kapačiauskienė (1985–1989), doc. L. Lapašinskas (1994–2000). Darbuotojai Docentai: dr. Leonid Karpov, dr. Saulius Keturakis, dr. Tomas Sodeika, dr. Lina Šulcienė Lektoriai: dr. Nijolė Aukštuolytė, dr. Rolandas Bartkus, Arūnas Bingelis, Eligijus Džežulskis, dr. Milda Paulikaitė, dr. Saulenė Pučiliauskaitė, Aušra Urbonienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Bertašius Administratorė Dainora Macevičiūtė Doktorantūros moduliai Medijų filosofija (doc. T. Sodeika) Darbuotojų vizitai užsienyje Vyr. m. d. M. Bertašius 2005 01 09–12 buvo išvykęs į Varšuvos valstybinį archeologijos muziejų konsultuotis dėl katalogo publikacijų rengimo. Doc. S. Keturakis 2005 09 13–20 pagal SOCRATES/ ERASMUS programą skaitė paskaitas Linčiopingo universitete (Švedija).

2000 m. pavadinta Filosofijos ir kultūrologijos katedra. Katedroje tyrinėtos socialinio pažinimo ir kultūros filosofijos bei istorijos problemos, mokslo ir technologijų idėjų raida. Nuo 2005 m. katedroje pradėta nauja – medijų filosofijos – tyrimų kryptis, įsteigta medijų filosofijos magistrantūra. Pastarųjų metų tyrimų objektai – medijų raiška ir identitetas, jų sąveikos tyrimo metodologija.

Tyrimai Medijų raiška ir identitetas: sąveikos tyrimo metodologija. Koordinatorius doc. S. Keturakis. 2005 m. tyrimo kryptis – identiteto projekcijos medijose analizė – tai diskurso tema, apimanti įvairių humanitarinių mokslų krypčių tyrimus. Kiekvienoje kultūroje dėl unikalių istorinių, socialinių, mentaliteto aplinkybių formuojasi savita kultūrinė raiška. Į objektą stengiamasi žiūrėti kaip į tekstą, tad tokiam objektui „skaityti” būtina žinoti kodą, kurį tyrimų metu reikia rekonstruoti. Kartais tekstas leidžia daugybę interpretacijų. Taikant kultūros istorijos tyrimų metodus tiriami žmonių minties ir veiklos būdai, taip kaip jie išreiškiami materialiosios ir dvasinės kultūros atspindžiuose – archeologiniuose artefaktuose, atminties „tekstuose“. Tyrimų programoje keliama dvejopa medijų kategorijos problema – teksto, kaip pagrindinio mokslinio diskurso įrankio, panaudojimas ir pranešimo – medijos kategorija, kaip informacinė sistema, kuriai būtina kodavimo sistema, nulemta mokslinės patirties; ja naudojantis galima rekonstruoti bendruomenės identitetą. Remiantis unikalia dokumentine tyrimų medžiaga ir teoriniais samprotavimais bei programos tyrimų rezultatais, paskelbtos dvi monografijos. Tyrimu siekiama atskleisti kultūrinį tapatumą ir jo suvokimą.

Monografijos 1. Bertašius, Mindaugas. Marvelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens. 1 Band. Vidurio Lietuvos aukštaičių II – XII a. kapinynas: monografija. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2005. 296 p. ISBN 99559827-0-5.

2. Paulikaitė-Gricienė, Milda. Tikrovės balso besiklausant. Patirties mąstymas H. G. Gadamerio filosofinėje hermeneutikoje: monografija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2005. 182 p. ISBN 9955-09-938-0.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Aukštuolytė, Nijolė. Daiktų ir vardų santykio filosofinė refleksija antikoje // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2005, T. 68. p. 51-62. [ISI Web of Science; The Philosopher’s Index]. 2. Juozelis, Evaldas. F. Nietzsche’s mokslo filosofijos alternatyva // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2005, T. 67. p. 63-74. [ISI Web of Science; The Philosopher’s Index]. 3. Dulevičius, Jonas; Keturakis, Saulius. Ethics in

152

engineering education // 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia, Poland, 1720 June, 2005: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (UICEE), 2005. ISBN 0-73262279-4. p. 186-188. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Sodeika, Tomas. Ką Emmanuelis Levinas veikia Husserlio “mokykloje”?: (apie teksto kaip prasmės medijos ribas) // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2005, nr. 40. p. 137-148.


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

2. Karpov, Leonid. Nebūties problema // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2005, nr. 41. p. 44-50. 3. Čiuldė, Edvardas. Dėl kultūrologinio krikščionybės idėjų balanso // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2005, nr. 41. p. 111-116. 4. Žukauskienė, Odeta. Formų genezė ir judėsena J. Baltrušaičio viduramžių meno koncepcijoje // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2005, nr. 41. p. 191-206. 5. Sodeika, Tomas. Filosofija anapus pasakojimo teksto // Žmogus ir žodis: filosofija: mokslo darbai. ISSN 1392-8600. 2005, T. 6, nr. 4. p. 32-44. 6. Sodeika, Tomas. Mysticism of Meister Eckhart and the phenomenology of Edmund Husserl // Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania: Lithuanian Philoso phical Studies IV: Cultural heritage

and contemporary change. Series IVA, Eastern and Central Europe. Vol. 26. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2005. ISBN 1-56518-215-4. p. 21-40. 7. Bertašius, Mindaugas. The archaeology of group: from situational construct to ethnic group // Culture and material culture: papers from the first theoretical seminar of the Baltic archeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th, 2003. Tartu-Riga-Vilnius, 2005. ISBN 9985-50-384-8. p. 29-38. 8. Bertašius, Mindaugas. Viduramžių hipokaustai Kaune ir Lietuvoje // Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė: skiriama archeologo prof. habil. dr. Vlado Žulkaus 60-ties metų jubiliejui ir 30-ties metų mokslinės veiklos sukakčiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. ISBN 9955-18-011-0. p. 125-143.

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, e. p. darius.kucinskas@ktu.lt, http://www.muzika.hmf.ktu.lt

Katedra įkurta 2003 m. gruodžio 29 d. Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Muzikos technologijos. Pagrindinis katedros tikslas – rengti profesionalius garso inžinierius ir režisierius, laisvai valdančius šių dienų muzikos industrijoje naudojamą įrangą ir technologijas.

Darbuotojai Profesorius Giedrius Antanas Kuprevičius Docentas dr. Darius Kučinskas Lektorius dr. Rytis Ambrazevičius

Kaune: Kauno simfoninis orkestras, dirig. Pavel Berman (Italija); koncerto per Duo pianoforte – koncertas dviem fortepijonams ir orkestrui / premjera Sankt Peterburge, N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje; Aštuonios stygos ir vėjas – koncertas dviem smuikams ir orkestrui / premjera tarpt. festivalyje „Iš arti“: Pavel Berman, Vilhelmas Čepinskis (smuikai) ir Kauno simfoninis orkestras; GoetheLiedrerBuch – vokalinis ciklas / premjera Kaune: Sabina Martinaitytė (sopranas) ir Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas); Karalaičio kelionė – audiovizualinis projektas / premjera tarpt. festivalyje „Iš arti“, Kaunas; Peep Show – muzika G.Tabori pjesei / premjera Kauno kameriniame teatre, rež. S. Rubinovas; „Kregždutės, kregždutės... “ – Kūriniai fortepijonui (natų leidinys). Kaunas: KTU HMF Kultūros projektų centras, 2005. ISMN M-706283-00-5. P. Sluškonis, Z. Bružaitė. „Hacker’s dance“ – pjesė bigbendui / premjera tarpt. festivalyje „Gaida 2005“, Vilnius. P. Sluškonis, G. Kuprevičius, A. Paulauskas, E. Ryklys. „@jazz projektas“ – premjera tarpt. festivalyje ”KaunasJazz 2005”, Kaunas. P. Sluškonis. „Tango tema“ – elektroakustinė pjesė. Įrašas kompaktinėje plokštelėje Pizza Jazz Music (RYRALIO kompanija, Lietuva).

Tyrimai Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys siejamos su žmogaus kūrybinio proceso analize, jo modeliavimu ir automatizavimu, kūrybinio bei mechaninio pradų derinimu audiovizualinėje veikloje. Katedros pedagogai vykdo individulias mokslinių tyrimų programas. G. A. Kuprevičius tyrinėja muzikos organologiją ir jos santykio su klausytoju pokyčius, D. Kučinskas gilinasi į muzikinio teksto problematiką ir Čiurlionio kūrybinio proceso genezės klausimus, R. Ambrazevičius nagrinėja muzikos akustikos ir kognityvinės muzikos psichologijos aspektus. Kūrybinė veikla R. Ambrazevičius. „Bajorai“ – daina folkroko ansambliui / premjera ansamblio „Atalyja“ koncerte vasario 5 d. TANGO ARENOJE, Vilnius. R. Ambrazevičius. „Bajorai“. Įrašas kompaktinėje plokštelėje „The Singing Land: Contemporary Folk Music from Lithuania“ (Lietuvių muzikos rinktinė MIDEM 2005 mugėje Kanuose (Prancūzija). G. A. Kuprevičius: Orkestro gimimas – uvertiūra, skirta Kauno simfoninio koncerto inauguracijai / premjera

Apdovanojimai Giedriui Antanui Kuprevičiui - BRAVO apdovanojimas už indėlį į Lietuvos popkultūrą.

153


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Straipsniai 1.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. The perception and transcription of the scale reconsidered: several Lithuanian cases // World of Music. ISSN 0043-8774. 2005, Vol. 47, no. 2. p. 31-54. [ISI Web of Science]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. Scale in sutartinės: Psychoacoustic viewpoint // Traditional Music and Research in the Baltic Area. New Approaches in Ethnomusicology. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005. ISBN 9986-503-36-1. p. 244-260. Kučinskas, Darius. Mikalojus Konstanitinas Čiurlionis and the evolution of the serial compositional technique in Lithuania // Musicological Explorations. ISSN 1711-9235. 2005, Spring, Vol. 6. p. 47-65. Kučinskas, Darius. Arnold Schönberg and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: two composers who were also known as painters // Der Maler Arnold Schönberg, 11–13. September 2003: Bericht zum

Symposium=Arnold Schönberg the Painter: Journal of the Arnold Schönberg Center, no. 6. Wien: Arnold Schönberg Center, 2004. ISBN 3-902012-09-9. p. 133-140. 4. Kučinskas, Darius. M. K. Čiurlionio muzikinio fondo tyrimai 1990-2002 m. // Čiurlionis ir pasaulis: almanachas. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2005. ISBN 9986-9025-8-4. p. 68-75. 5. Kučinskas, Darius. Symmetry in creative work of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis // Menotyra. ISSN 1392-1002. 2005, T. 38, nr. 1. p. 42-46. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Kuprevičius, Giedrius. Tradicinė, masinė ir modernioji kultūra // XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. - liepos 4 d.: plenarinių posėdžių pranešimai / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslininkų sąjunga. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955-9789-1-0. p. 37-48.

kalbotyros katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimantas Marčėnas, nuo 2006 02 01 – dr. Jurgita Mikelionienė tel. 322992, e. p. kat1002@hmf.ktu.lt 1989 m. įvedus privalomąjį lietuvių kalbos kultūros mokymą, Rusų kalbos katedros pagrindu buvo įkurta Lietuvių ir rusų kalbų katedra. 1991 m. ji pavadinta Lietuvių kalbos katedra, o nuo 2006 m. – Kalbotyros katedra. Nuo įkūrimo iki l995 m. pabaigos katedrai vadovavo doc. L. D. Barzdžiukienė, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. − doc. A. Kaulakienė, nuo 2001 m. vasario mėn. – doc. R. Marčėnas, o nuo 2006 m. vasario 1 d. jai vadovauja doc. J. Mikelionienė. Per pastaruosius penkerius katedros gyvavimo metus,

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Aldona Paulauskienė Docentai: dr. Asta Kazlauskienė, dr. Rimantas Marčėnas, dr. Jurgita Mikelionienė Lektorės: dr. Vilija Celiešienė, dr. Judita Džežulskienė, dr. Saulutė Juzelėnienė, dr. Ilona Mickienė, Virginija Stankevičienė, Valentina Žulienė Metodininkas Jonas Jonušas Vyr. administratorė Rimgailė Vilpišauskienė Administratorius Robertas Zvimblys Tyrimai Dabartinės lietuvių kalbos analizė. Koordinatorius – doc. R. Marčėnas. Bendras Lietuvių kalbos katedros mokslinių tyrimų tikslas – įvairiais aspektais analizuoti dabartinę lietuvių kalbą. Uždaviniai: 1) atlikti sociolingvistinį tyrimą ir išanalizuoti nenorminių informatikos terminų vartojimo

154

neskaitant publikacijų tokiuose leidiniuose kaip „Kalbos kultūra“, „Tiltai“, „Gimtasis žodis“, „Gimtoji kalba“ ir kt., katedros dėstytojai paskelbė kelias svarias monografijas. Tai L. Barzdžiukienės studija „Būsimasis inžinierius ir humanitarinė kultūra“ (V.: VU l-kla, 1999. 372 p.), dvi A. Paulauskienės monografijos „Lietuvių kalbos kultūra“ (Kaunas: Technologija, 2000, 2001, 2002 – 3 leidimai, 256 p.) ir „Teisininkų kalba ir bendrosios normos“ (Vilnius: Justitia, 2004. 432 p.). Pažymėtinas ir didelės apimties gausiai dokumentuotas R. Marčėno skyrius „Krašto istorija XIII–XIX a.“ monografijoje „Viduklė“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2002. p. 65–140) ir straipsniai „Valstybės istorija“ (p.50–62) bei „LDK karų ir karybos istorija“ (p.70–78) leidinyje „Lietuva. Šeimos enciklopedija“ (Kaunas: Šviesa, 2005. 407 p.).

priežastis; 2) atlikti psicholingvistinį eksperimentą ir ištirti onimų dažniausius asociatus; 3) kalbos tyrimams naudoti patikimiausius – Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenis; 4) išanalizuoti lietuvių kalbos skaitmeninių technologijų poreikį ir įvairovę besikeičiančios lietuvių ir kitų Europos sąjungos kalbų politikos kontekste. Tyrimai apima kelias pagrindines kryptis: lietuvių kalbos normos raidą, terminų ir semantinę atskirų kalbos vienetų raiškos analizę, kalbos informacines technologijas. Išanalizuota dabartinė Europos Sąjungos kalbų politika, atskleista problemišką „mažųjų“ kalbų situacija, apsvarstyta jų galimybė būti visateisėmis anglų kalbos partnerėmis. Įrodyta lietuvių kalbos spartaus kompiuterizavimo būtinybė, atlikta svarbiausių kalbos technologijų kūrimo situacijos Lietuvoje apžvalga, išsiaiškintos iškylančios šiam procesui problemos ir net grėsmės, jei laiku nebus atlikti kalbos inžinerijos darbai. Nustatyta, kad neteiktinų informatikos terminų vartosena yra spontaniška. Kuo


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS greičiau neteiktinas terminas įsigali, tuo sunkiau jį pakeisti teiktinu, ir kuo ilgesnį laiką realija vadinama keliais terminų variantais, tuo lengviau įteisinamas teiktinas terminas.

Lektorė V. Stankevičienė dalyvavo tarptautinėse konferencijose: 2005 01 27, 28 – Daugpilio universitete, 2005 03 17–19 – Latvijos universitete.

Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. J. Mikelionienė 2005 11 17–20 dalyvavo SOCRATES/MINERVA projekto „Europos jaunimo šnekamosios kalbos tyrimas ir sklaida informacinėmis technologijomis (SACODEYL)“ partnerių susitikime Mursijos universitete (Ispanija).

Kita mokslui svarbi veikla SOCRATES/MINERVA 2005-2008. Projektas „Europos jaunimo šnekamosios kalbos tyrimas ir sklaida informacinėmis technologijomis (SACODEYL)“ 225836-CP-2005-1-ES. Projekto tikslas – Europos kalbų analizė ir mokymas.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jonušas, Jonas; Jonušienė, Jadvyga. Žmogaus egzistencijos problema Šatrijos Raganos kūryboje // Žmogus ir žodis: literatūrologija: mokslo darbai. ISSN 13928600. 2004, T. 6, nr. 2. p. 95-100. 2. Kazlauskienė, Asta; Fokaitė, Inga. Dėl lietuvių kalbos teksto prozodijos // Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika: mokslo darbai. ISSN 1392-8600. 2005, T. 7, nr. 1. p. 35-38. 3. Marčėnas, Rimantas. Valstybės istorija // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5430-04007-X. p. 50-61. 4. Marčėnas, Rimantas. LDK karų ir karybos istorija // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04007-X. p. 70-77. 5. Juzelėnienė, Saulutė; Mickienė, Ilona. Lietuvos kurorto vardo semantinė raiška // Valoda - 2005: Valoda dažadu kultūru konteksta: zinatnisko rakstu krajums XV. Daugavpils: Daugavpils Universitates izdevnieciba “Saule”, 2005. ISBN 9984-14-273-6. p. 141-147.

6. Stankevičienė, Virginija. Lietuvių kalbos mokslas ir norminimas stalinizmo epochoje // Valoda - 2005: Valoda dažadu kultūru konteksta: zinatnisko rakstu krajums XV. Daugavpils: Daugavpils Universitates izdevnieciba “Saule”, 2005. ISBN 9984-14-273-6. p. 181-185. 7. Mikelionienė, Jurgita. Lithuanian language processing using digital technologies // Tiltai = Bridges = Brücken / Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, nr. 2(31). p. 91-96. 8. Sideravičiūtė-Mickienė, Ilona; Juzelėnienė, Saulutė. Palangos ir Nidos miestų konotacijos // Filologija. ISSN 1392-561X. Nr. 9 (2005). p. 70-75. 9. Bačiūnaitė, Lina; Paškevičiūtė, Greta; SideravičiūtėMickienė, Ilona. Sociolingvistinis informatikos terminų vartojimo tendencijų tyrimas // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. ISSN 1392-5644. 2005, nr. 1(55). p. 5-9.

Užsienio kalbų centras Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel./faks. 323531, e. p. rastukc@ktu.lt Užsienio kalbų katedra buvo įkurta 1950 metais. Pirmoji vedėja buvo M. Makarova. Vėliau katedrai vadovavo: B. Aristovienė, G. Daugirdaitė (laikinai), M. Mikelkevičius, A. Nikolskis, Č. Rimkus (1972-1977 m.), J. Čižinauskienė (1977-1992 m.), V. Raila (1992-1996 m.). 1995 m. Užsienio kalbų katedra buvo pertvarkyta į Užsienio kalbų centrą. Centro pedagogai atlieka metodinį ir mokslinį tiriamąjį darbą užsienio kalbų dėstymo, sociolingvistikos, lyginamosios kalbotyros srityse.

Universitete dėstomi užsienio kalbų moduliai ugdo akademinę ir profesinę komunikacinę kompetenciją užsienio kalba. Centras moko visų KTU fakultetų studentus pagrindinių užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, taip pat laisvai pasirenkamų kalbų: italų, ispanų. Užsienio kalbų centras KTU darbuotojams, studentams ir miesto visuomenei organizuoja ir veda bendrosios, verslo, pasirengimo TOEFL egzaminui ir intensyvaus mokymo anglų, bendrosios ir verslo vokiečių kalbų mokymo kursus.

Darbuotojai Docentės: dr. Vilmantė Liubinienė, dr. Audronė Poškienė, dr. Dalia Marija Vyšniauskienė Lektoriai: dr. Jūratė Balžakienė, Raimunda Česonienė, dr. Nijolė Čiučiulkienė, Audronė Daubarienė, Dainora Maumevičienė, Jadvyga Jonušienė, Dalia Kačergienė, Ramunė Kasperavičienė, Jurgita Kerevičienė, Vida Latkauskienė, Jūratė Leščinskienė, Jūratė Maksvytytė, Romualda Marcinkonienė, Almantė Meškauskienė,

dr. Inga Milišiūnaitė, Palmina Morkienė, Saulė Petronienė, Dalia Valerija Pravackaitė, Daiva RepeikaitėJarmalavičienė, Ilona Antanina Rinkevičienė, Julija Sakalauskienė, Birutė Strakšienė, Gabrielė ŠalčiūtėČivilienė, Loreta Šmidtaitė, Dana Švenčionienė, Miglė Trainienė, Valdas Trapenskas, Ramutė Vingelienė, Zita Zajankauskaitė, Jūratė Zdanytė Asistentės: Regina Deveikienė, Jolita Horbačiauskienė, Jurgita Motiejūnienė, Zita Murauskienė, Inga

155


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Nedzinskaitė, Regina Petrylaitė, Vilma Pranckevičiūtė, Irena Praškevičienė, Edita Stankevičienė, Sigita Stankevičienė, Kristina Stankevičiūtė, Ginta Stoškuvienė, Viorika Šestakova, Diana Vaškelienė, Dalia Venckienė, Tatjana Vėžytė, Daiva Birutė Zavistanavičienė Metodinio kabineto vedėja Janina Račkauskienė Vyr. metodininkės: Aušra Berkmanienė, Rūta Jankauskienė Vyr. laborantė Ligita Jankauskienė Technikas Antanas Valteris Metodininkė Genovaitė Ūsaitienė Vyr. administratorė Aušra Berkmanienė Administratorės: Lina Džervienė, Rūta Jankauskienė, Daina Vieraitytė Centro darbuotojų vizitai užsienyje Doc. V. Liubinienė 2005 09 13–20 pagal SOCRATES/ ERASMUS programą skaitė paskaitas Linčiopingo universitete (Švedija). Lektorė A. Daubarienė 2005 03 02–06 dalyvavo SOCRATES/GRUNDVIG projekto COLTT dalyvių susitikime Masaryko universitete (Čekija); 2005 10 05–11 dalyvavo projekto COLTT seminare Navaros universitete (Ispanija). Doc. D. M. Vyšniauskienė 2005 10 12–17 dalyvavo COMENIUS/GRUNDTVIG seminare Italijoje. Lektorė I. Rinkevičienė 2005 04 05–08 pagal dėstytojų mainų programą lankėsi Vienos pedagoginėje akademijoje; 2005 04 27–05 02 dalyvavo projekto COLTT seminare Italijoje; 2005 09 01–04 dalyvavo Zalcburgo seminare „Amerikos kultūra JAV ir užsienyje“ Austrijoje. Lektorė J. Zdanytė dalyvavo SOCRATES Teminių tinklų projekto darbo grupės susitikimuose: 2005 02 18–20 – Berlyno laisvajame universitete (Vokietija), 2005 09 30–10 02 – Arhuso verslo mokykloje (Danija). Lektorės I. Rinkevičienė ir J. Zdanytė 2005 05 05–08 buvo išvykusios į COMENIUS 2 projekto ECNTLT darbo grupės susitikimą Stratchlyde universitete (Didžioji Britanija). Lektorė R. Marcinkonienė dalyvavo SOCRATES/ COMENIUS projekto „Kokybė mokykloje“ partnerių susitikimuose: 2005 03 10–14 – Sevilijos Pablo de Olavide universitete (Ispanija), 2005 09 15–19 – Liublianos universitete (Slovėnija), 2005 12 03–07 – Vienoje (Austrija). Lektorės I. Rinkevičienė ir R. Marcinkonienė 2005 10 06–09 dalyvavo Leonardo da Vinci projekto partnerių susitikime Udinės technikos institute (Italija). Lektorės S. Petronienė ir R. Kasperavičienė 2005 03 17–19 dalyvavo konferencijoje Latvijos universitete. Lektorė R. Marcinkonienė ir vyr. metodininkė R. Jankauskienė 2005 06 01–05 dalyvavo SOCRATES/ COMENIUS projekto „Kokybė mokykloje“ partnerių susitikime Aix-Marseille akademijoje (Prancūzija). Lektorė R. Vingelienė 2005 07 03–30 stažavo Grenoblio universitete (Prancūzija). Lektorė N. Čiučiulkienė dalyvavo konferencijose: 2005 07 09–16 – Granados universitete (Ispanija), 2005 09 06– 09 – Didžiojoje Britanijoje, 2005 10 01–04 – Graikijoje. Lektorė R. Česonienė 2005 07 26–31 dalyvavo konferencijoje Didžiojoje Britanijoje.

156

Asistentė S. Stankevičienė 2005 07 30–08 21 stažavo Halės-Vitenbergo universitete (Vokietija). Asistentė J. Horbačiauskienė 2005 09 04–08 dalyvavo konferencijoje Airijoje. Vyr. metodininkė R. Jankauskienė 2005 09 22–25 dalyvavo Britų tarybos seminare Estijoje. Tyrimai Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė. Koordinatorė – doc. V. Liubinienė. Tyrimų tikslas – analizuoti lietuvių ir užsienio kalbas lingvistiniu ir sociolingvistiniu aspektu. Uždaviniai: 1) analizuoti kalbos santykį su pasaulėžiūra ir kultūrine vertybine orientacija; analizuoti kalbos ir šnekos įvairovę, kurią lemia visuomenės socialiniai kultūriniai veiksniai; 2) analizuoti kalbų tarpusavio santykius, lyginti kalbų vidinius resursus; 3) analizuoti savarankiško kalbų mokymosi galimybes naujų technologijų aplinkoje; analizuoti kalbų kontaktus ir jų sąveiką. Kita mokslui svarbi veikla 1. SOCRATES/ERASMUS 2003–2006. Teminių tinklų projektas kalbų srityje III, 110774-CP-1-2003-1-DEERASMUS-TN. Projekto tikslas – naujų užsienio kalbų mokymosi aplinkų ES apžvalga ir tobulinimas. 2. SOCRATES/ERASMUS 2004–2005. Sveikata ir socialinės gerovės politika (PHOENIX). Projekto tikslas – sveikatos ir socialinės gerovės politikos ES šalyse analizė ir lyginimas. 3. SOCRATES/COMENIUS. 2003–2006. Kokybė mokykloje (QiS), 112395-CP-1-2003-ITCOMENIUS-C21 / LIT1. Pagrindinis projekto tikslas – išskirti ir įdiegti visuotinės kokybės vadybos principus skirtinguose mokyklos, kaip organizacijos, lygiuose. 4. SOCRATES/COMENIUS. 2003–2006. Naujų technologijų ir kalbų mokymo programos Europos mastu (ECNTLT), 112471-CP-1-20031-NL-COMENIUS-C21. Projekto tikslas – naujų technologijų ir kalbų mokymo programų Europos aukštosiose mokyklose kūrimas ir diegimas. 5. SOCRATES/GRUNDTVIG. 2004–2006. Mokytojų rengimas dirbti interneto platformoje integruojant IKT į mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant (COLTT) 113840-CP-1-2004-1-DK-GRUNDTVIGG11. Šio projekto tikslas – padėti dėstytojams įveikti sunkumus, susijusius su IKT panaudojimu, kai jie vadovauja savo studentams, įtrauktiems į tarptautinę mokymosi projektinę veiklą. 6. LEONARDO DA VINCI. 2004-2005. Vokiečių kalbos e. mokymo(si) paketas autotransporto elektronikos specialybės studentams ir specialistams, LT/04/EX/2/0794. Projekto tikslas – tenkinti švietimo institucijų ir darbdavių poreikius tobulinant inžinerinės krypties studentų kalbinį ir techninį pasirengimą ir sieti jį su ES šalių analogiškos krypties studentų rengimu. 7. LEONARDO DA VINCI. 2005–2007. Profesiniame rengimo kokybė: lūkesčiai ir tikrovė (EXPERO), I/05/B/F/PP-154171. Projekto tikslas – sukurti patikimą instrumentą (matricą) profesinio rengimo lūkesčiams ir tikrovei įvertinti penkiose valstybėse ir tuo pagrindu parengti duomenų bazę, kuria galės naudotis visi, kurie suinteresuoti profesiniu rengimu Europoje. Paslaugų kokybės palyginimo rezultatai


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS suteiks objektyvią informaciją ministerijoms ir kitoms žinyboms bei padės orientuoti veiksmus, siekiant profesinį rengimą labiau pritaikyti klientų poreikiams ir sukurti palankią bendradarbiavimo ir integracijos terpę Europos mastu. 8. LEONARDO DA VINCI. 2005–2007. Kalbų e.

mokytojų paslaugos (LeTS), 2005-I/05-B-F-LA154099. Projekto tikslas – pateikti kalbų mokytojams naujausias žinias, suteikiant jiems pagrindinius įgūdžius, kad galėtų kokybiškai mokyti kalbų, labai lanksčiai, asmeniniu stiliumi bei veiksmingai taikydami informacines ir komunikacijų technologijas (ICT).

Monografijos 1. Thomas, Desmond; Antulienė, Asta; Liubinienė, Vilmantė; Mažuolienė, Zita; Šneiderienė, Irma; Valiuškevičiūtė, Violeta; Valūnaitė - Oleškevičienė, Giedrė. A survey of English language teaching in Lithuania: 2003-2004: monograph. Vilnius: British Council, Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2005. 90 p. ISBN 9986-03-569-4

straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Йонушене, Ядвига. О некоторых аспектах изучения научной речи в неязыковом вузе // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2005, nr. 7. p. 71-76. [CEEOL]. 2. Marcinkonienė, Romualda. Lessons to be learnt from the course evaluation - a case study of Kaunas University of Technology // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2005, nr. 7. p. 77-81. [CEEOL]. 3. Poškienė, Audronė. International business negotiations in small and medium organizations // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2005, nr. 2(42). p. 53-61. [VINITI]. 4. Bankauskienė, Nijolė; Augustinienė, Aldona; Čiučiulkienė, Nijolė. Mokymasis veikiant ir veiklos tobulinimo tyrimas-galimybės mokytojo šiuolaikinių kompetencijų plėtrai // Mokytojų ugdymas = Teacher education: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1822-119X. 2005, nr. 4. p. 30-37. 5. Augustinienė, Aldona; Čiučiulkienė, Nijolė; Bankauskienė, Nijolė. The multidimensional interpretation of the interrelated concepts of “emancipation” and autonomy: decision-making aspects // Kultūra - Ugdymas - Visuomenė = Culture - Education - Society: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaimo kultūros institutas. Akademija: LŽŪU, 2005, nr. 1. ISBN 9955448-33-4. p. 8-14. 6. Poškienė, Audronė; Deveikienė, Regina. Seeking more effective professional interactions in science and technology // Kultūra - Ugdymas - Visuomenė = Culture - Education - Society: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaimo kultūros institutas. Akademija: LŽŪU, 2005, nr. 1. ISBN 9955448-33-4. p. 285-395. 7. Jonušas, Jonas; Jonušienė, Jadvyga. Žmogaus egzistencijos problema Šatrijos Raganos kūryboje // Žmogus ir žodis: literatūrologija: mokslo darbai. ISSN 1392-8600. 2004, T. 6, nr. 2. p. 95-100.

8. Česonienė, Raimunda. English phonetics and phonology: course for future interpreters // PTLC 2005 [Elektroninis išteklius]: Phonetics Teaching and Learning Conference 2005, 27-30 July, 2005, London: proceedings. London: University College London, 2005. p. [1-4]. 9. Horbačauskienė, Jolita. Manifestation of values of liberal education in study system of Technological University experiencing transformation // Educationline [elektroninis išteklius]: European Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 2005. ISSN 0007-0637. 2005. p. [1-16]. [British Education Index (BEI)]. 10. Čiučiulkienė, Nijolė; Šiaučiukėnienė, Liuda. Model of emancipation of spoken English in a multicultural context: the problem-based learning case study of International Studies Centre in Kaunas University of Technology // Education-line [elektroninis išteklius]: European Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 2005. ISSN 0007-0637. 2005. p. [1-13]. [British Education Index (BEI)]. 11. Bankauskienė, Nijolė; Augustinienė, Aldona; Čiučiulkienė, Nijolė. The expression of teacher competencies in action research field: the case-based study of KTU teacher education program “Pedagogy”// Education-line [elektroninis išteklius]: European Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 2005. ISSN 0007-0637. 2005. p. [1-12]. [British Education Index (BEI)]. 12. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Trapenskas, Valdas. Synergy between innovations and small and medium enterprises: Lithuanian case // Technological Innovation: cultural aspects and globalization [Elektroninis išteklius]: December 1-2, 2005, Paris, France: [conference proceedings]. Paris: MINT, 2005. p. [1-16]. 13. Skersienė, Ilona; Bankauskienė, Nijolė; Čiučiulkienė, Nijolė. The analysis of new educators’ attitudes towards the possibilities of new technological gymnasiums to realize educating in philology as a premise for technological education // Social Education: global and European tendencies in social and educational policy. ISSN 1392-9569. 2005, Vol. 10. p. 222-235.

157


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS 14. Augustinienė, Aldona; Čiučiulkienė, Nijolė. The educating of students’ decision making competence in the problem based learning context: facing the perspective of the contemporary Knowledge Society // Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Jucevičienė, Gediminas Merkys. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. ISBN 3-63153426-4. p. 409-423. 15. Čiučiulkienė, Nijolė. Analysis of the tendencies of students’ attitudes towards English as language for academic purposes: Problem-based Learning Case study at Kaunas University of Technology, individual learning aspect // Užsienio kalbų mokymas/is kolegijoje: savarankiško darbo ypatumai ir problemos, 2005 m. lapkričio 18 d.: konferencijos pranešimų

158

medžiaga. Kaunas: Kauno kolegija, 2005. ISBN 9955586-80-X. p. 1-11. 16. Бернатоните, Даля; Чибурене, Ядвига; Трапенскас, Валдас. Развитие международного рынка услуг высшего образования Литвы // Россия и интернационализация высшего образования: материалы международной научно-практической конференции. Москва: ТЕИС, 2005. ISBN 5-72180781-4. p. 321-326. 17. Чибурене, Ядвига; Бернатоните, Даля; Трапенскас, Валдас. Создание общества знаний в Литве // Россия и интернационализация высшего образования: материалы международной научно-практической конференции. Москва: ТЕИС, 2005. ISBN 5-72180781-4. p. 415-420.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

INFORMATIKOS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel. Faks. E. p.

Katedros

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė 300351 300352 dekif@adm.ktu.lt

Raštinės personalas:vyriausioji administratorė Nijolė Baravykienė, vyresnioji administratorė Nida Prankienė, administratorė Nijolė Lenkevičienė, referentės Vilmantė Juteikienė, Margarita Pileckytė, vyr. informatikai Antanas Kulikauskas, Marina Šurnienė. Fakultetas įkurtas 1977 m. Pagrindines pareigas turi 188 darbuotojai, tarp jų 75 mokslininkai: 8 habilituoti daktarai, 67 daktarai.

Informacijos sistemø Kompiuteriø Kompiuteriø tinklø Multimedijos inþinerijos Programø inþinerijos Sisteminës analizës Verslo informatikos

Centrai Informaciniø technologijø diegimo Kompiuterinio raðtingumo

Pagrindinës tyrimø kryptys Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterinės sistemos Geografinės informacinės sistemos Automatizuotojo projektavimo procesai Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas taikant formaliuosius metodus Telekomunikacijų tinklų protokolų ir realaus laiko sistemų formalusis specifikavimas, validavimas ir modeliavimas Kompiuterių tinklai, tinklinė programinė įranga Tinklų technologinių išteklių įvertinimas ir optimizavimas Mobiliųjų technologijų taikymas Informacinės mokymo technologijos Nuotolinių studijų tyrimas ir diegimas Organizacijų veiklos analizė ir reikalavimų sistemoms inžinerija Duomenų bankų projektavimas Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas Informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo metodai ir priemonės Didelės integracijos schemų automatizuotasis projektavimas Kompiuterinės įrangos bei kompiuterizuotų darbo vietų kokybės tyrimas Skaitmeninių sistemų diagnostika Funkcinių testų generavimas

159


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Įranga Automatizuotojo projektavimo laboratorija, regioninė CISCO akademija su kompiuterių tinklų laboratorija, GRID programinė įranga (GLOBUS, GRASP), mobiliųjų technologijų laboratorija su Ericsson R520 GSM mobiliųjų stočių modemais, prijungtais prie Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS) ir įjungtos į GSM tinklą ir duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation, skaitmeninių signalų apdorojimo laboratorija, kompiuterių elementų laboratorija, realaus laiko sistemų laboratorija, organizacijų kompiuterinių sistemų laboratorija, akredituota kompiuterinės technikos bandymų laboratorija, nuotolinio mokymosi technologijų mokslo laboratorija, kompiuterinės grafikos mokslo laboratorija, informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratorija, informacijos sistemų projektavimo mokomoji laboratorija, sistemų formalizavimo ir modeliavimo mokslo laboratorija, programų inžinerijos procesų mokomoji laboratorija, geografinių informacijos sistemų laboratorija, šešios asmeninių kompiuterių (IBM PC) klasės. Programinė

įranga: UNIX, AIX, Windows programinės terpės, visos pagrindinės taikomojo programavimo sistemos, specializuoti kompiuterinės grafikos programų paketai (AUTOCAD’14 ir kt.), automatizuotojo projektavimo sistemos ISE Fundation, SYNOPSYS, CADENCE, ISE, OrCAD, Vantis, INTERNET programinė ir techninė terpė, geografinių informacijos sistemų programinė įranga (PCArcInfo, ArcCAD), pagrindinės duomenų bazių valdymo sistemos, tarp jų ORACLE, MS SQL Server, INFORMIX, Visual FoxPro, MS Access, MySQL ir kt., informacijos sistemų projektavimo priemonės (CASE) Rational Rose, Magic Draw, Visio 2002, Oracle Designer, programinės įrangos kūrimo aplinka Visual Studio.net ir kt., apskaitos ir gamybos valdymo integruotosios sistemos CONCORDE, MFG/PRO, NAVISION, vartotojo taikomoji programinė įranga (tekstų redaktoriai, kompiuterinės leidybos paketai ir kt.), modeliavimo baigtiniais elementais sistemos ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics, organizacijų valdymo ir IT sistemų projektavimo įranga Computer Associates.

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Informacinės technologijos’2005; 2005 m. sausio 26, 27 d. 2. Žinių visuomenės iššūkiai e. mokymuisi, 2005 m. gegužės 26, 27 d. 3. Informacinės technologijos’05 (studentų), 2005 m. balandžio 29 d.

7. FRAMEWORK 6/ IST. Interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema Campus (iCamp), 027168. KTU koordinatorė – doc. D. Rutkauskienė. 8. EUREKA projektas E!3473 Internetinio informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtravimo ir turinio formavimo technologiją (IT-EUROPE). KTU koordinatorius – doc. R. Butleris 9. Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinių sistemų metodologijos (Nordforsk). KTU koordinatorius – doc. R. Butleris.

Mokslo leidiniai 1. Informacinės technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. I t. 386 p., II t. 486 p. 2. Informacinės technologijos: studentų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 234 p. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose 1. Programa „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2001 01 30 įsakymu Nr. 115. 2. Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Projekto vadovas doc. R. Plėštys, 2003–2006 m. 3. Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Projekto vadovas doc. E. Kazanavičius, 2003–2006 m. 4. Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas: MODELITA. Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys. Projekto vadovas prof. F. Ivanauskas (VU). 5. Audinių paketų balistinio poveikio modeliavimo metodų sukūrimas ir balistinio atsparumo prognozavimas: TECHNINĖ TEKSTILĖ. Aukštųjų technologijų programa. Projekto vadovė dr. A. Abraitienė (LTI). 6. FRAMEWORK 6 / IST projektas „Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra“ (E-LEGI), 002205. 2004–2008.

160

Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Barauskas – tarptautinės konferencijos „Computational Ballistics“ organizacinio komiteto narys. Prof. R. Jasinevičius – IEEE Lietuvos sekcijos koordinatorius; Dante Alighieri draugijos narys. Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas; Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos pirmininkas, Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto dekanas. Doc. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys. Doc. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento standartizacijos komiteto Nr.18 „Telekomunikacijos“ pirmininkas. Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų asociacijos viceprezidentas, Kompiuterių tinklų tarptautinės tarybos valdytojas, tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos organizacinio komiteto pirmininkas, žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Computer science“ (Ryga) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.


INFORMATIKOS FAKULTETAS Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ atsakingasis sekretorius.

„Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Informatics in Education“ redakcinių kolegijų narys.

Doc. V. Rėklaitis, tarptautinių AACE konferencijų „E_Learn – World Conference on E-Learning“ 2005 ir 2006 m. programų komiteto narys.

Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo narys.

Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ vyr. redaktorius, žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Targamadzė – Lietuvos nacionalinių mokslo premijų komiteto narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET) valdybos ir Lietuvos distancinio švietimo tarybos narys, Lietuvos distancinio mokymo tinklo valdybos pirmininkas, SOCRATES Minerva ir Grundtvig paprogramių tarybos pirmininkas, Europos komisijos SOCRATES programos suaugusiųjų švietimo ekspertas, Lietuvos programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ mokslinis vadovas, žurnalų

Doc. L. Nemuraitė – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“ ir „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narė. Prof. S. Gudas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys. Doc. R. Butleris – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“ ir „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys, ECCAI narys.

Informacijos sistemø katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimantas Butleris, tel.: 300397, 453445, e.p. rimantas.butleris@ktu.lt, http://isd.ktu.lt Katedra įkurta 1993 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Saulius Gudas Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė, dr. Rimantas Butleris, dr. Gintautas Garšva, habil. dr. Remigijus Gustas, dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Lina Nemuraitė, dr. Bronius Paradauskas, dr. Raimundas Stulpinas, dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas Žvinys Lektoriai: Tomas Danikauskas, Kęstutis Kapočius, dr. Audrius Lopata, Tomas Skersys Jaunesn. mokslo darbuotojai: Aistė Aleksandravičienė, Tomas Danikauskas, Kęstutis Kapočius, Tomas Skersys Doktorantai: Aistė Aleksandravičienė, Andrius Armonas, Milda Balandytė, Edita Bartkienė, Inga Blažytė, Lina Čeponienė, Vilius Kontrimas, Aurimas Laurikaitis, Birutė Misevičiūtė, Liudas Motiejūnas, Aidas Oželis, Edvinas Pakalnickas, Elita Pakalnickienė, Vytautas Taujanskas, Jurgita Tonkūnaitė, Gediminas Vedrickas Mokomosios laboratorijos vedėja Milda Balandytė Laborantai: Jaroslav Karpovič, Arūnas Žukauskas Administratorė Lina Tutkutė

Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Audrius Lopata. Veiklos modeliu grindžiamas kompiuterizuotas funkcinių vartotojo reikalavimų specifikavimo metodas (vadovas prof. S. Gudas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. R. Butleris, doc. L. Nemuraitė ir jaun. m. d. T. Skersys 2005 06 19–22 dalyvavo Nordforsk tinklo 1-ajame seminare Alborgo universitete Danijoje. Doc. R. Butleris, doc. L. Nemuraitė, jaun. m. d. K. Kapočius ir doktorantė M. Balandytė 2005 10 19–23 dalyvavo Nordforsk tinklo 2-ajame seminare Skovdės universitete (Švedija). Doc. R. Butleris ir jaun. m. d. T. Danikauskas 2005 10 25–30 dalyvavo 20-ajame tarptautiniame simpoziume „Kompiuterių ir informacijos mokslai“, vykusiame Stambulo Bogazici universitete (Turkija). Jaun. m. d. T. Skersys 2005 11 10–14 dalyvavo konferencijoje Graikijoje.

Doktorantūros moduliai Informacijos poreikių specifikavimo modeliai (doc. R. Butleris); Sistemų analizės technologijos (prof. S. Gudas); Informacijos sistemų pagrindai (doc. B. Paradauskas); Duomenų bazės ir semantiniai modeliai (doc. B. Paradauskas).

161


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Informacijos sistemø projektavimo Vadovas – doc. B. Paradauskas, tel. 8 37 453445, e. p. isd@if.ktu.lt Dr. R. Butkienė, dr. R. Butleris, dr. S. Gudas, habil. dr. R. Gustas, dr. L. Nemuraitė, dr. V. Šakys, dr. E. Telešius, dr. E. Ambrazevičius, dr. G. Garšva, dr. A. Jasiukevičius, dr. K. Šidlauskas, dr. P. Žvinys, A. Aleksandravičienė, T. Danikauskas, K. Kapočius, T. Skersys. Mokslinių tyrimų sritis – informacijos sistemų (IS) projektavimas reikalavimų inžinerijos, procesų ir duomenų struktūrų specifikavimo kontekste. Sistemoms analizuoti ir projektuoti naudojamos pragmatinės ir semantinės priklausomybės papildomos naujomis, nagrinėjami tų priklausomybių integravimo bei panaudojimo, kuriant kompiuterizuoto sistemų projektavimo priemones (CASE), klausimai. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys • Informacijos sistemos vartotojo reikalavimų kompiuterizuoto specifikavimo modelių sudarymas ir tyrimas; • IS projektavimo metodai veiklos informacinės architektūros modelių pagrindu; • Objektinės orientacijos duomenų bazių projektavimo technologijos ir instrumentinių priemonių sudarymas; • Žiniomis grindžiamų IS inžinerijos metodų sudarymas ir tyrimas; • Veiklos taisyklių modeliavimas ir integravimas į informacinių sistemų projektavimo procesą; • Paskirstytosios sistemos ir hibridinių duomenų bazių integravimo metodai; • Darnus IS struktūros ir procesų atvaizdavimas UML modelių pagrindu; • Veiklos procesų modeliavimo kalbų tyrimas ir taikymas; • Išteklių valdymo sistemų (ERP) funkcionalumo sutapatinimo su veiklos procesais tyrimas. Vykdomi tarptautiniai projektai: Nordforsk fondo remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas „Interaktyvių tinklinių organizacijų metodologijos“ (2005–2007). Dalyviai: Agderio universitetas (Norvegija); Alborgo universitetas (Danija); Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas (Norvegija); Skovdės universitetas (Švedija); Tamperės universitetas (Suomija); Kauno technologijos

universitetas. Projektas remiamas Šiaurės Šalių ministrų tarybos (http://isd.ktu.lt/MINE) / Koordinatorius doc. R. Butleris. Projekto veikloje dalyvauja daugiau nei 40 Šiaurės šalių ir Lietuvos mokslininkų bei doktorantų. Projekto pagrindinis tikslas – integruoti mokslinių tyrimų išteklius, vykdant tinklinių organizacijų veiklos modeliavimo, įvairių konceptualaus modeliavimo priemonių ir būdų tarpusavio atvaizadvimo bei tranformacijų užtikrinimo mechanizmų tyrimus. Projekto tęstinumui užtikrinti ir mokslinių tyrimų rezultatams eksperimentiškai išbandyti bei pritaikyti šio mokslinių tyrimų tinklo projekto vienoje iš veiklos sričių rengiamas Framework programos projektas, kurio pagrindinis tikslas yra atviro kodo sistemų bei sprendimų, skirtų įmonių ištekliams valdyti, hierarchinių funkcionalumo specifikacijų sudarymas ir e. paslaugų užtikrinimas, kurios leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms iteratyviai pritaikyti atviro kodo sistemas savo reikmėms. EUREKA programos projektas E!3473 „Internetinio ir informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtracijos ir turinio formavimo technologiją“. Partneriai: UAB INOVASUNA; asociacija INFOBALT; Tripuls Media Innovations Gmbh (Vokietija); Kauno technologijos universiteto Informacijos sistemų katedra / Vadovas doc. R. Butleris. Kuriamas informacinių technologijų žinių portalas, kuriame numatoma realizuoti hierarchinį vartotojų vertinimo ir rangavimo mechanizmą, išplėtojant ir pritaikant aspektinį portalo architektūros modelį. Užsakomieji darbai Lietuvos miškų valstybės kadastro tvarkymo informacinės sistemos programinių priemonių sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr.8219 / Vadovas doc. R. Butleris. Sukurti Lietuvos miškų valstybės kadastro informacinės sistemos posistemių, palaikančių geografinę ir atributinę informacijos saugojimo bei vartotojo sąsajos formą, modeliai, kurie atvaizduoja tiek atitinkamų kompiuterizuojamų sričių statinę struktūrą, tiek transformacijų, atliekamų su duomenimis, turinį. Sukurtų modelių pagrindu sudaryti juos realizuojantys ir eksperimentiškai įvertinantys programiniai prototipai.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius; Skersys, Tomas. Approach to enterprise modelling for information systems engineering // Informatica. ISSN 0868-4952. 2005, Vol. 16, no. 2. p. 175-192. [ISI Web of Science; Inspec]. 2. Danikauskas, Tomas; Butleris, Rimantas; Drasutis, Sigitas. Graphical user interface development on the basis of data flows specification // Lecture Notes in Computer Science: Computer and Information Sciences - ISCIS 2005: 20th International Symposium,

162

Istanbul, Turkey, October 26 - 28, 2005: proceedings. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3733. p. 904-914. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Inspec]. 3. Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. The enhancement of class model development using business rules // Lecture Notes in Computer Science: Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2005, Volos, Greece, November 11-13, 2005: proceedings. ISSN 0302-9743. 2005, Vol.3746. p. 480-490. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Inspec]. 4. Ceponiene, Lina; Nemuraitė, Lina. Design


INFORMATIKOS FAKULTETAS

5.

6.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

independent modeling of information systems using UML and OCL // Databases and Information Systems: selected papers from the 6th International Baltic Conference on Databases and Information Systems Riga, Latvia, June 06-09, 2004. Amsterdam: IOS Press, 2005. ISBN 1-58603-485-5. p. 224-237. [ISI Proceedings]. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina. Transformations of UML diagrams for reconciliation of requirements // Information Systems Development: Advances in Theory, Practice, and Education: proceedings of 13th international conference, Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004. Vol. 28. New York: Springer Science+Business Media., 2005. ISBN 0-387-25026-3. p. 289-301. [ISI Proceedings]. Nemuraitė, Lina; Paradauskas, Bronius. From use cases to well structured conceptual schemas // Information Systems Development: Advances in Theory, Practice, and Education: proceedings of 13th international conference, Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004. Vol. 28. New York: Springer Science+Business Media, 2005. ISBN 0-387-25026-3. p. 303-314. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Ambrazevičius, Eugenijus. Using state coordinator pattern for transition from design independent to platform independent model // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 3. p. 263-268. [INSPEC; VINITI]. Miliauskaitė, Elita; Nemuraitė, Lina. Representation of integrity constraints in conceptual models // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 355-365. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Veiklos taisyklių saugyklos modelis // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 32. p. 100109. Aleksandravičienė, Aistė; Danikauskas, Tomas; Butleris, Rimantas; Šidlauskas, Kęstutis. Duomenų modelio automatizuoto sudarymo prototipo funkcionalumo tyrimas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 32. p. 118-127. Paradauskas, Bronius; Šidlauskas, Kęstutis; Stulpinas, Raimundas. Duomenų dinaminių priklausomybių taikymas modeliuojant verslo transakcijas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 13920561. 2005, T. 32. p. 128-136. Nemuraitė, Lina; Paradauskas, Bronius; Stulpinas, Raimundas. Informacinių sistemų schemų konceptualiojo normalizavimo galimybių analizė // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 33. p. 150-160. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Darbų sekų modeliais grindžiamas veiklos žinių surinkimo

būdas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 277-287. 6. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina. Reconciliation of UML models for development of information systems // Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie Raksti. Sēr. 5. Datorzinātne. ISSN 1407-7493. 2005, sejums 22. p. 9-17. 7. Butleris, Rimantas; Motiejūnas, Liudas. Invoking business rules from database triggers // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. IV. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-58-6. p. 271-275. 8. Kapočius, Kęstutis; Butleris, Rimantas. Business rules driven approach for elicitation of IS requirements // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. IV. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-58-6. p. 276-281. 9. Miliauskaitė, Elita; Nemuraitė, Lina. Taxonomy of integrity constraints in conceptual models // MULTI 2005: IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2005): Proceedings of the IADIS International Conference MULTI 2005, 11-29 April, 2005. Lisbon: IADIS Press, 2005. ISBN 972-8939-00-0. p. 247-254. 10. Butleris, Rimantas; Motiejūnas, Liudas. Metadata for business rules integration with database schema // MULTI 2005: IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2005): Proceedings of the IADIS International Conference MULTI 2005, 11-29 April, 2005. Lisbon: IADIS Press, 2005. ISBN 972-8939-00-0. p. 263-270. 11. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina. Transformation from requirements to design for service oriented information systems // Advances in Databases and Information Systems: proceedings of the 9th East-European Conference, ADBIS 2005, Tallin, September 12-15, 2005. Tallin: Tallin University of Technology, 2005. ISBN 9985-59-545-9. p. 164-177. [CEUR-WS]. 12. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina. Allocating requirements to architectural elements during information system design // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 27-32. 13. Miliauskaitė, Elita; Nemuraitė, Lina. Stereotypes for conceptual modeling of integrity constraints // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 53-58. 14. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Pilnaverčių reliacinių duomenų bazių schemų generavimas naudojant UML ir OCL // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus

163


INFORMATIKOS FAKULTETAS

universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 96-101. 15. Butleris, Rimantas. Funkcinių reikalavimų specifikavimas realizuojant užsakomuosius informacinių sistemų projektus // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 112-121. 16. Laurikaitis, Aurimas. Struktūrinių teiginių atvaizdavimas reliaciniu duomenų modeliu // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-871-6. p. 172-178. 17. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Veiklos modeliu grindžiamas vartotojo poreikių specifikavimas // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-871-6. p. 179-185. 18. Oželis, Aidas; Nemuraitė, Lina. Modeliais grįsto informacinių sistemų kūrimo metodų apžvalga // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-871-6. p. 196-201. 19. Pakalnickas, Edvinas; Gudas, Saulius. Komponentinio kūrimo metodų analizė // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-871-6. p. 202-206. 20. Pašilskytė, Inga; Nemuraitė, Lina. Išplėstoji UML notacija elektroninio verslo procesams modeliuoti ir specifikuoti // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 207-213. 21. Stulpinas, Paulius; Stulpinas, Raimundas; Nemuraitė, Lina. Adaptyviojo tiekimo grandinių tinklo modelis ir jį realizuojanti elektroninių paslaugų sistema // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-871-6. p. 245-250. 22. Taujanskas, Vytautas; Butleris, Rimantas. Mobiliųjų paslaugų vartosenos tyrimas ir jo taikymas SMS apdorojimo sistemoje // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno

164

humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 265-270. 23. Vedrickas, Gediminas; Nemuraitė, Lina. Veiklos taisyklių daugialypės sandaros modelis // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 271-276. 24. Bargelis, Tautvydas; Nemuraitė, Lina. Naujų interneto technologijų panaudojimo galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 19-22. 25. Bencevičius, Edgaras. Paklausos prognozavimo algoritmų įjungimas į kompiuterizuotus smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos procesus // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 23-26. 26. Golubeva, Viktorija. Projektų valdymas: „Planuok savo darbą ir dirbk pagal savo planą” // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 37-39. 27. Makevičiūtė, Viktorija. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką: neįgaliųjų centro informacinės sistemos modelis // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 65-67. 28. Stulpinas, Paulius; Stulpinas, Raimundas; Nemuraitė, Lina. Elektroninių paslaugų sistema tiekimo grandinių tinklo valdymui // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 108-111. 29. Laurikaitis, Aurimas. Struktūrinių teiginių atvaizdavimas reliaciniu duomenų modeliu // Automatika ir valdymo technologijos-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-864-3. p. 139-144. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Kontrimas, Vilius. Hibridinių skaitinių metodų panaudojimas nekilnojamojo turto rinkose // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

ISBN 9955-09-788-4. p. 141-144. 2. Aleksandravičienė, Aistė; Butleris, Rimantas. Duomenų modelio sudarymas, integruojant ER schemas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 502-507. 3. Bencevičius, Edgaras; Kriaučiūnas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Paklausos prognozavimo algoritmų įjungimas į kompiuterizuotus įmonių veiklos procesus // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 514-524. 4. Pašilskytė, Inga; Nemuraitė, Lina. Verslo procesų modeliavimo kalbų analizė ir specifikavimo priemonių sukūrimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 525-533. 5. Butleris, Rimantas; Motiejūnas, Liudas. Meta duomenys veiklos taisyklėms su duomenmų baze integruoti // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 534-539. 6. Kepežinskas, Algirdas; Nemuraitė, Lina. Verslo valdymo sistemos Navision Attain ir OLAP duomenų analizės integracija // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 540-545. 7. Tonkūnaitė, Jurgita; Nemuraitė, Lina. Duomenų saugyklos konceptų modelis // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 546-551. 8. Nemuraitė, Lina; Miliauskaitė, Elita. Konceptualiojo modelio vientisumo apribojimų taksonomija // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 552-565. 9. Taujanskas, Vytautas; Butleris, Rimantas. Duomenų analizė SMS apskaitos sistemoje // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 597-600. 10. Nemuraitė, Lina; Čeponienė, Lina. Reikalavimų transformavimas į projektą kuriant paslaugų informacines sistemas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 601-609. 11. Danikauskas, Tomas; Eidukynaitė, Vilma; Butleris, Rimantas. Vartotojo sąsajos modelių sudarymas informacijos srautų specifikacijos pagrindu // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 610-617. 12. Butleris, Rimantas; Misevičiūtė, Birutė. ERP sistemų funkcionalumo specifikavimas ir sutapatinimas su vartotojų reikalavimais // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 618-623. 13. Vedrickas, Gediminas; Nemuraitė, Lina. Veiklos taisyklių hierarchijos modelis konfigūruojamų elektroninių paslaugų projektavimui // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 648-654.

14. Balandytė, Milda; Nemuraitė, Lina. Valdymo taisyklėmis ribojamų komponentų sąsajų specifikavimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 699-712. 15. Gudas, Saulius. Žiniomis grindžiamos IS inžinerijos metodų principai // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 713-717. 16. Bartkienė, Edita. ERP sistemų eksploatavimo patirtis, adaptavimo pagal organizacijos poreikius galimybės ir technologijos // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 718-724. 17. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Veiklos žinių modeliavimas modifikuotos vertės grandinės pagrindu // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 757-764. 18. Rimavičiūtė, Laura; Nemuraitė, Lina. Interneto paslaugų sistemų projektavimo metodika // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 83-86. 19. Mickūnas, Viktoras; Nemuraitė, Lina. Elektroninių paslaugų modelių verifikavimas, taikant UML būsenų mašinas // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 107-111. 20. Baltrušaitis, Egidijus; Butleris, Rimantas. Veiklos taisyklių klasifikavimas ir saugyklos architektūra // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 112-116. 21. Motekaitytė, Vida. Odontologijos klinikų informaciniai poreikiai // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 119-123. 22. Daukantas, Antanas. Šilumos ūkio įmonių apskaitos sistema “Energija” // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 124-128. 23. Stulpinas, Paulius; Nemuraitė, Lina. Elektroninių paslaugų projektavimas tiekimo grandinių tinklams // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 129-132. 24. Paulavičiūtė, Kristina; Nemuraitė, Lina. Duomenų transformacijos duomenų saugyklos kūrime // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 138-141. 25. Kekys, Aleksas. Duomenų bazės schemos SQL aprašo generavimas funkcinių reikalavimų specifikacijos pagrindu // Informacinės technologijos: X

165


INFORMATIKOS FAKULTETAS

tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 142-145. 26. Menkevičius, Saulius; Paradauskas, Bronius. Objektų savybių modelio transformavimas į XML schemą // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 146-150. 27. Vyšniauskaitė, Ramutė; Nemuraitė, Lina. Metodika XML schemoms modeliuoti UML // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 151-154. 28. Kanaitis, Ričardas; Paradauskas, Bronius. Naujų funkcinių reikalavimų įvedimas informacijos sistemose // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 155-158. 29. Gražulis, Darius; Kapočius, Kęstutis; Butleris, Rimantas. Reikalavimai veiklos taisyklėmis grindžiamos vartotojo poreikių saugyklos realizacijai // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 159-162. 30. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Konceptualių apribojimų transformavimo į SQL kodą principai // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 167-170. 31. Vaičiulis, Vytautas; Danikauskas, Tomas; Butleris, Rimantas. Vartotojo sąsajos specifikavimas funkcinių reikalavimų kontekste // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga.

Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 185-188. 32. Blažytė, Inga. Veiklos taisyklių modeliavimo UML kalbos pagrindu tyrimas // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 193-196. 33. Mazo, Michail. Reikalavimų specifikavimo pasinaudojant šablonais tyrimas // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 197-200. 34. Mikulėnas, Gytenis; Butleris, Rimantas. Informacinės sistemos programinės realizacijos apimties įvertinimo modelis // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 205-208. 35. Bagdonaitė, Brigita. Panaudojimo atvejų atvaizdavimas Z specifikacija // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 209-212. 36. Varkalytė, Giedrė; Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 225-228. 37. Pakalnickas, Edvinas. AB “Lietuvos elektrinė” IS kūrimo patirtis ir perspektyvos // Informacinių ir valdymo technologijų taikymas elektros energetikoje: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. birželio 10 d.. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2005. p. 17-22.

Kompiuteriø katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: 300386, 453990, e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus Kazanavičius Docentai: dr. Pranas Kanapeckas, dr. Valentinas Kiauleikis, dr. Bronius Kilda, dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas, dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Eugenijus Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas Lektoriai: Petras Jakutis, dr. Audronė Janavičiūtė, Antanas Kulikauskas, dr. Raimundas Liutkevičius, Marina

166

Šurnienė, Algis Valys Asistentai: Rolandas Girčys, Arūnas Vrubliauskas Jaunesn. mokslo darbuotojas Agnius Liutkevičius Doktorantai: Jonas Čeponis, Arūnas Pranckevičius, Vygintas Kazanavičius, Agnius Liutkevičius, Laura Ostaševičiūtė, Vaidotas Petrauskas, Robertas Šunokas, Edmundas Švėgžda, Mindaugas Vidmantas, Arūnas Vrubliauskas, Rimantas Žukaitis Vyr. inžinieriai: Eugenijus Karla, Leonardas Markauskas


INFORMATIKOS FAKULTETAS Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas Vyr. technikai: Vygintas Kazanavičius, Mindaugas Kiauleikis Technikai: Jonas Čeponis, Mindaugas Vidmantas, Arūnas Vrubliauskas, Arūnas Žvironas Laborantas Agnius Liutkevičius Vyr. administratorė Ona Ančerienė Tiriamoji bazė PC vietinis tinklas, signalų apdorojimo, realaus laiko sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų, kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos. Doktorantūros moduliai Perspektyvios kompiuterių architektūros (doc. A. Otas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. E. Kazanavičius 2005 10 02–05 dalyvavo darbo grupės posėdyje informacijos saugos standartizavimo klausimais Šveicarijoje; 2005 12 05, 06 dalyvavo Microsoft

Innovation Day Europos tyrimų ir inovacijų dienoje Belgijoje. Prof. E. Kazanavičius ir doktorantas V. Kazanavičius 2005 03 16–18 FP6 projekto MoCom rengimo klausimais lankėsi Alborgo universitete (Danija). Prof. R. Jasinevičius 2005 10 19–21 dalyvavo seminare Didžiojoje Britanijoje. Doc. A. Otas 2005 04 05–08 skaitė pranešimą tarptautiniame kongrese „Informacinės visuomenės technologijos“ Baltarusijoje; 2005 05 19–21 skaitė pranešimą ECDL seminare Baltarusijoje. Doc. V. Kiauleikis 2005 02 26–03 04 dalyvavo FP6 paraiškų rengimo kursuose Izraelyje; 2005 07 18–21 dalyvavo projekto derybose Belgijoje. Doc. E. Toldinas 2005 04 19–21 dalyvavo konferencijoje Rusijoje. Doc. A. Otas ir doc. S. Maciulevičius 2005 03 08–13 buvo išvykę į parodą „CeBIT 2005“ Vokietijoje.

Mokslo grupë - Kompiuteriø architektûrø Vadovas – doc. A. Otas, tel. 300387, e. p. otas@viesulas.ktu.lt Habil. dr. V. B. Abraitis, dr. E. Mačikėnas, dr. R. Marcinkevičius, dr. E. Karčiauskas, dr. S. Maciulevičius, dr. V. Petrauskas, A. Valys, dr. I. Kondratavičius, dr. M. Žintelytė.

Pagrindinės veiklos kryptys: kompiuterinių sistemų architektūros sintezės ir analizės problemų tyrimas, lygiagretieji skaičiavimai, kompiuterių įrangos kokybės vertinimas.

Mokslo grupë - Signalø apdorojimo architektûrø tyrimo ir projektavimo Vadovas – prof. E. Kazanavičius, tel. 300392, e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Dr. J. Adomavičius, dr. P. Kanapeckas, dr. B. Kilda, dr. V. Sekliuckis, habil. dr. L.A. Telksnys, dr. A. Čapas, P. Jakutis, dr. A. Mikuckas, dr. A. Mikuckienė, dr. K. Plukas, dr. R. Liutkevičius, K. Pakalniškis, A. Žvironas, R. Girčys. Grupė veiklą pradėjo 1982 m. Vykdant bendradarbiavimo su firma „Texas Instruments“ ir TEMPUS S-JEP11293-96 projektą, Kompiuterių katedroje įkurta signalų apdorojimo laboratorija. Šioje laboratorijoje sudaromos ir tiriamos signalų apdorojimo architektūros ir algoritmai signalų procesoriams ir jų instrumentinio projektavimo priemonėms kurti ir diegti. Sukurti signalų apdorojimo filtravimo ir greitos koreliacijos algoritmai. Sukurtas signalų apdorojimo procesorius ir jo derinimo priemonės. Perprogramuojamos logikos pagrindu sukurta universali signalų apdorojimo sistema. Pagal projektą su JAV kompanija „Analog Devices“ gauta programinė ir techninė įranga informacijos ir signalų apdorojimo sistemoms projektuoti. Bendradarbiaujant su Skaitos kompiuterių tarnyba, gauta moderni įranga iš kompanijų „Advantech“ ir „Linksys“. Užmegztas bendradarbiavimas su Olandijos „Philips“ kompanija. Interaktyvios paslaugų bei turinio valdymo ir paieškos sistemos sudarymas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8297A / Vadovas prof. E. Kazanavičius.

Atlikta IPTV ir VOD sistemų studija, kurioje pateikta sistemų analizė, architektūriniai sprendimai bei jų įvertinimas, STB prietaisų analizė ir tinkamų sprendimų parinkimas. Pasiūlytas ir sudarytas interaktyvios paslaugų bei turinio valdymo ir paieškos sistemos IPTVPS(Middleware) prototipas, pasiūlyta architektūra, pasižyminti paprastu funkcionalumu ir integralumu. Sukurta IPTV informacijos sistema, kuri realizuota MS SQL Server 2005 aplinkoje. Ši sistema užtikrina IPTV paslaugų ir jų turinio valdymą. Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga: VMSF remiama aukštųjų technologijų plėtros programa / Projekto vadovas prof. E. Kazanavičius. 2003–2006 m. Projektas skirtas būsto patogumų gerinimo intelektualios sistemos sukūrimui – komunalinių paslaugų, automatikos, signalizacijos, kitų įdiegtų sistemų centralizuotam valdymui ir kontrolei bei dialogo tarp gyventojų ir būstą aptarnaujančių organizacijų funkcinių galimybių plėtrai modernioje integruotoje visuomenėje. Šio darbo objektas – gyvenamųjų namų kompiuterizavimo tyrimai ir diegimas. Nagrinėjama būsto veiklos procesų įtakos aplinkai analizė, ekologiškai tvaraus būsto veiklos principų modeliavimas, energijos išteklių būstui taupymo galimybių įvertinimas, efektyvaus valdymo modeliai, būsto įranga. Pateiktas būsto įterptinio kompiuterio projektas. Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų – sukurti kompiuterinę ateities būsto sistemą, parinkti įrangą, suprojektuoti lanksčią ir patogią sąsają tarp vartotojo ir kompiuterinės

167


INFORMATIKOS FAKULTETAS

namo sistemos, sukurti kompiuterinę apskaitos sistemą, kuri palengvintų atsiskaitymus už komunalines paslaugas, paruošti ateities būsto integruotų sistemų visumą, užtikrinančią maksimalų gyvenimo sąlygų komfortą. KTU sukurta paskirstyta periferinių įrenginių valdymo sistema, apskaitos valdymo sistema bei sukurti ir pagaminti trys būsto įterptinio kompiuterio prototipai, kurie buvo pagaminti UAB „Katra“. Sukurta ir įdiegta BĮK internetinė valdymo technologija. Plečiant būsto periferinės įrangos gamą, modernizuoti ir pritaikyti naudoti sistemoje tolesni energijos apskaitos prietaisai: ultragarsinis srauto matuoklis SDU-1 ir elektromagnetinis srauto matuoklis SDM-1. Šiuos prietaisus galima naudoti tiek skysčio srauto apskaitai, tiek komplekte su šiluminės energijos skaičiuotuvu SKS-3 kaip šilumos skaitiklį. Šiuose prietaisuose numatyti impulsiniai išėjimai leidžia juos įjungti į telemetrinę sistemą. Baigta rengti ir atiduota serijinei gamybai modernizuotų prietaisų konstrukcinė dokumentacija. Metalo apdirbimo įmonės specializuoto gamybinio modulio programa: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7831 / Vadovas doc. V. Kiauleikis. Tobulinama metalo apdirbimo specializuoto gamybinio modulio programa. Kuriant ją buvo siekiama parengti naujos versijos projekto eskizą. Šis eskizas buvo įgyvendintas kuriant verslo procesų valdymo sistemos prototipą.

Keleivinių autobusų parko specializuoto gamybinio modulio programos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7832 / Vadovas doc. V. Kiauleikis. Šis darbas yra tąsa darbų, pradėtų su SP UAB „Kėdbusas“, turint tikslą sukurti šioje įmonėje informacinės sistemos, skirtos gamybos valdymui, prototipą. Darbai, atlikti pagal šią sutartį, yra savikainos skaičiavimo algortimo patobulinimas ir atitinkamas programos kodo koregavimas. Verslo procesų valdymo sistemos (VPVS) prototipas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8277 / Vadovas doc. V. Kiauleikis. Šio darbo tikslas – sukurti verslo procesų valdymo sistemą (VPVS) – programinę sistemą, skirtą verslui modeliuoti, planuoti ir valdyti. Vykdant sutartį numatoma: 1)atlikti verslo procesų metalo apdirbimo įmonėje analizę ir specifikavimą, 2)sukurti prototipo algoritmus ir programas, įskaitant detalių algoritmų projektavimą, programavimą, testavimą ir bandymus, 3)atlikti prototipo bandymus. Atliekant bandymus numatoma perkelti į VPVS prototipo testinius duomenis ir sukurti programines priemones reikalingiems pradiniams duomenims automatiškai perkelti į prototipo duomenų bazę. Sukurtą VPVS prototipą numatoma įrengti metalo apdirbimo įmonėje, integruojant ją su turima programine ir technine įranga. Numatoma dalyvauti VPVS prototipo bandymuose ir atlikti tyrimų, koregavimo ir papildymo darbus.

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kazanavičius, Egidijus; Girčys, Rolandas; Vrubliauskas, Arūnas; Lugin, Slava. Mathematical methods for determining the foot point of the arterial pulse wave and evaluation of proposed methods // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 29-36. [INSPEC; VINITI]. 2. Misevičius, Alfonsas; Kilda, Bronislovas. Comparison of crossover operators for the quadratic assignment problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 109-119. [INSPEC; VINITI]. 3. Kazanavičius, Egidijus; Navickas, Zenonas; Vrubliauskas, Arūnas; Žvironienė, Aušra. Automated modelling of complex systems and practical applications // Proceedings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks, PDCN 2005, as part of the 23rd IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, February 15-17, 2005, Innsbruck, Austria. Anaheim, CA, United States: Acta Press, 2005. ISBN 0-88986-468-3. p. 82-87. [Compendex].

168

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jasinevičius, Raimundas; Maciulevičius, Stasys; Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Telesius, Eugenijus. Kompiuterinio raštingumo tyrimai ir ugdymo laimėjimai Lietuvoje // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 18-24. 2. Otas, Alfredas. Matavimai ir monitoringas informacinėje visuomenėje // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 35-42. 3. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Venčkauskas, Algimantas. Įmonės informacinės sistemos vertinimo imitacinis modelis // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 130-135. 4. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Miglotoji inžinerija: iššūkiai ir sprendimai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 149-154. 5. Kiauleikis, Valentinas; Kiauleikis, Mindaugas. Duomenų integravimo procesai ir jų modeliavimas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 155-159. 6. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Kompiuterizuoto namo


INFORMATIKOS FAKULTETAS šildymo valdymo sistema // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 166-171. 7. Kiauleikis, Valentinas; Morkevičius, Nerijus; Petrauskas, Vaidotas. Use of data flows for organization process modeling // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-53-1. p. 283-288. 8. Kiauleikis, Valentinas; Kiauleikis, Mindaugas. Duomenų integravimas ir informacijos kokybė // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 160-165. 9. Lugin, S.; Slušnienė, A.; Girčys, Rolandas; Vrubliauskas, Arūnas. Huko dėsnio taikymas vertinant kraujagyslių būklę // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kauno technologijos universitetas, 2005 m. spalio 27-28 d.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-950-X. p. 169-171. 10. Jasinevičius, Raimundas. Mokslo raida: informacinės technologijos // Lietuva: šeimos enciklopedija. Kaunas: Šviesa, 2005. ISBN 5-430-04007-X. p. 281. 11. Zavedskas, Donatas; Kiauleikis, Valentinas. Regioninis verslo portalas. Klientų bendradarbiavimo e-priemonių sudarymas ir tyrimas // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2005. p. 129-131. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus. Dinaminis Kahn’o procesų tinklo pertvarkymas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 432-438. 2. Jurčikonis, Dainius; Paršonis, Aurimas; Kazanavičius, Egidijus. Duomenų integravimas // Informacinės

3.

4.

5.

6.

7.

8.

technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 497-501. Žvironienė, Aušra; Vrubliauskas, Arūnas; Navickas, Zenonas. Aptarnavimo sistemos reiškimas Muro ir Milio automatų sąsūkų dekarto sandauga // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 14-17. Ostaševičiūtė, Laura. Agentų technologijų panaudojimas informacijos apdorojimo sistemose // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 98-102. Otas, Alfredas; Dagys, Viktoras; Žandaris, Aidas. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla 2003-2005 metais // Kompiuterininkų dienos-2005: LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai, Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. / Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 2005. ISBN 9986-34-147-7. p. 8-24. Kazanavičius, Vygintas; Ostaševičiūtė, Laura. Skaitmeninio signalų apdorojimo metodai ultragarsinėje medžiagos sluoksnių storio kontrolės sistemoje // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 9-13. Otas, Alfredas. The role of computer specialists in developing the information society // Kompiuterininkų dienos-2005: LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai, Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. / Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 2005. ISBN 9986-34-147-7. p. 25-36. Vaičiukynas, Evaldas; Nemura, Antanas. Vėjo elektrinių parko informacinės sistemos architektūra ir komunikacijos aspektai // Informacinių ir valdymo technologijų taikymas elektros energetikoje: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. birželio 10 d., Kaunas. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2005. p. 23-33.

169


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kompiuteriø tinklø katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimantas Plėštys, tel.: 300368, 351089, e.p. ktk@if.ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas Kavaliūnas, dr. Rimantas Plėštys, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis Lektoriai: Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus, Nijolė Sarafinienė Asistentai: Nerijus Atkočiūnas, Gintaras Butkus, Giedrius Deveikis, Vygintas Kazanavičius, Ingrida Lagzdinytė, Vidmantas Liutkauskas, Darius Matulis, Giedrius Paulikas, Jūratė Pauliutė, Donatas Šinickas, Raimundas Tuminauskas Doktorantai: Nerijus Aukštakalnis, Ingrida Lagzdinytė, Vidmantas Liutkauskas, Darius Matulis, Asta Slotkienė Sisteminis analitikas dr. Vytautas Rėklaitis Inžinieriai: Linas Gustauskas, Aldona Lionikienė Technikė Aistė Jukniūtė Vyr. laborantai: Laima Kačinskienė, Mindaugas Zaleckis Laborantas Romas Šleževičius Vyr. administratorė Vitalija Gabrienė Tiriamoji bazė Kompiuterių tinklų laboratorija – 12 darbo vietų su asmeniniais kompiuteriais (PENTIUM), laboratorijos tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai, atšakotuvai su jungiamaisiais kabeliais). Mobiliųjų technologijų laboratorija – 8 darbo vietos su asmeniniais kompiuteriais (PENTIUM). Trys Ericsson R520 GSM mobiliųjų stočių modemai, prijungti prie Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS), įjungtos į BITĖS GSM tinklą (BSC, MSC, GPRS node). MPLS tinklo įranga: komutacinė stotis CISCO Katalist 2912,

aštuoni vienetai Cisco maršrutizatorių (1-CISCO 7206; 2-CISCO – 3640; 4-CISCO 1720; 1-cisco 2610). Duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation. Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. R. Plėštys 2005 03 07–11 skaitė pranešimą Geodezijos ir navigacijos institute (Vokietija); 2005 05 15–18 dalyvavo seminare Čekijoje. Doc. K. T. Baniulis 2005 03 12–17 dalyvavo 1-ojoje tarptautinėje E-LEGI konferencijoje Italijoje; 2005 07 07–18 dalyvavo konferencijoje JAV. Doc. B. Tamulynas 2005 04 03–07 buvo išvykęs į konferenciją Estijoje. Doc. G. Vilutis, doktorantas D. Matulis ir doktorantė I. Lagzdinytė 2005 06 15–26 dalyvavo konferencijoje Kroatijoje. Lektorė M. Pečiukonienė 2005 10 25–28 dalyvavo tarptautiniame komandinio programavimo čempionato ketvirtfinalyje Baltarusijos valstybiniame universitete; 2005 11 26–12 04 dalyvavo tarptautiniame komandinio programavimo čempionato pusfinalyje Informacinės technologijos universitete Rusijoje. Asistentas G. Paulikas 2005 09 06–12 dalyvavo konferencijoje ISDA Lenkijoje. Doktorantas V. Liutkauskas 2005 11 03–05 skaitė pranešimą konferencijoje Silezijos technologijos universitete (Lenkija).

Mokslo grupë - Informaciniø mokymosi technologijø Vadovas – doc. K. Baniulis, tel. 300369; mokslinis konsultantas – dr. V. Rėklaitis, e.p. Vytautas.reklaitis@ktu.lt Dr. B. Tamulynas, A. Slotkienė, N. Aukštakalnis, G. Paulikas. Informacinių technologijų taikymo studijoms tyrimai fakultete pradėti dar 1974 m. Buvo suformuota Automatizuotųjų mokymo sistemų (AMS) mokslo grupė, kuri projektavo kompiuterinio mokymo kursus bei instrumentines priemones jiems rengti. Pastaraisiais metais mokslo grupė projektuoja ir kuria priemones, naudotinas mokymo telekomunikacijų tinkluose. Grupė dalyvavo dviejuose Europos bendrijos projektuose pagal COPERNICUS IR INCO COPERNICUS programas, dalyvavo IST programos FRAMEWORK 5 tematinio tinklo projekte LeGE-WG ir vykdo IST programos FRAMEWORK 6 integruotą projektą ELeGI.

170

Vykdomi tarptautiniai projektai: FRAMEWORK 6 integruotas projektas 002205 „Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra“ (ELeGI). 2004 02 01–2008 01 31. Projekte numatoma sukurti naujos kokybės mokslo ir studijų infrastruktūrą, kurios informacinį technologinį pagrindą sudarytų didelės duomenų saugyklos ir galingesni skaičiavimo ištekliai. Naujos infrastruktūros tinklyne bus sukurtas ir įdiegtas taikomųjų GRID paslaugų architektūros branduolys ir realizuoti GRID‘u paremti scenarijų rinkiniai. GRID paslaugų kompleksas leis įgyvendinti naujus inovacinius mokymo metodus ir naujausias technologijas. Jis bus atviras, kad galėtų būti papildytas naujos kokybės paslaugomis, naudojant žiniomis paremtas navigacines paslaugas (semantinės paieškos programinius įrankius, dalykinio komunikavimo paslaugų paketus ir t.t.).


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Mobiliøjø technologijø taikymo Vadovas – doc. R. Plėštys, tel. 300368, e. p. ktk@if.ktu.lt Dr. D. Radis, D. Matulis, V. Liutkauskas, I. Lagzdinytė. Grupė savo veiklą pradėjo 2003 m., kada 2002 m. gegužės 31 d. bendradarbiavimo sutarties tarp KTU Informatikos fakulteto ir UAB „Bitė GSM“ pagrindu bendrovė pateikė tyrimams reikalingą įrangą. Bendradarbiaujant su bendrovės „Bitė GSM“ specialistais, sukurta GPRS kokybės įvertinimo metodika.

Vykdomi mobiliųjų objektų lokacijos, naudojant GSM tinklo technologines galimybes, tikslumo įvertinimo darbai. Kartu su VGTU Transporto mokslo institutu ir VU Matematikos ir informatikos fakultetu vykdoma aukštųjų technologijų plėtros programa „Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai“, kuriai paramą teikia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Eidukas, Danielius; Valinevičius, Algimantas; Kilius, Šarūnas; Kavaliūnas, Rimantas; Plėštys, Rimantas; Vilutis, Gytis. Intelligent building information network loading and efficiency evaluation // ITI 2005: Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 543-548. [ISI Proceedings; Inspec; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. Lagzdinytė, Ingrida; Budnikas, Aurelijus. Dynamical adjustment of the value of location information uncertainty in the location server // ITI 2005: Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 555-560. [ISI Proceedings; Inspec; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. Matulis, Darius. Objects moving on fixed paths location uncertainty in GSM network // ITI 2005: Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 561-565. [ISI Proceedings; Inspec; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. Paulikas, Giedrius; Rubliauskas, Dalius. Flocking of subpopulations in distributed genetic programming // ISDA’ 05: 5th international conference on Intelligent Systems Design and Applications, 8-10 September 2005, Wroclaw, Poland. los Alamitos: IEEE, 2005. ISBN 0-7695-2286-6. p. 320-325. [ISI Proceedings; Inspec; IEEE/IEE]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Targamadzė, Aleksandras; Balbieris, Giedrius; Kubiliūnas, Ramūnas. The new generation of virtual learning environments in Lithuania // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 3. p. 276-284. [INSPEC; VINITI]. Paulikas, Giedrius; Rubliauskas, Dalius. Movement of flocked subpopulations in distributed genetic programming // Informacinės technologijos ir

3.

4.

5.

6.

1.

2. 3.

4.

5.

valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 338-344. [INSPEC; VINITI]. Plėštys, Rimantas; Šinickas, Donatas. Virtualių jungimų SDH tinkluose patikimumo įvertinimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 5(61). p. 70-73. [INSPEC; VINITI]. Plėštys, Rimantas; Šiurkus, Arminas. WDM tinklų patikimumo įvertinimo ypatumai // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 6(62). p. 88-92. [INSPEC; VINITI]. Eidukas, Danielius; Valinevičius, Algimantas; Vilutis, Gytis; Kilius, Šarūnas; Vasylius, T. Duomenų perdavimo tinklo apkrautumo skaičiavimas // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 8(64). p. 22-26. [INSPEC; VINITI]. Šinickas, Donatas. Sisteminis informacijos procesų rezervavimas // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 8(64). p. 37-41. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Liutkauskas, Vidmantas; Plėštys, Rimantas. Using signal levels of overlaping GSM network cells to enhance the precision of positioning // Transport. ISSN 0209-3324. 2004, Z. 55, nr. 1657. p. 255-262. Liutkauskas, Vidmantas. Aspects of service level for transport location services in GSM // Transport. ISSN 0209-3324. 2005, Z. 59, nr. 1691. p. 271-279. Baniulis, Kazys Tomas; Tamulynas, Bronius; Aukštakalnis, Nerijus. Case study of virtual organization learning and knowledge testing environments // Towards the Learning Grid: Advances in Human Learning Services. Amsterdam: IOS Press, 2005. ISBN 1-58603-534-7. p. 79-87. Rėklaitis, Vytautas; Baniulis, Kazys Tomas; Okamoto, Toshio. Shaping e-learning applications for a service oriented grid // Towards the Learning Grid: Advances in Human Learning Services. Amsterdam: IOS Press, 2005. ISBN 1-58603-534-7. p. 98-104. Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas; Tamulynas, Bronius. Intelligence and flexibility of learning and knowledge testing environments // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. VII.

171


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-59-0. p. 172-177. 6. Baniulis, Kazys Tomas; Tamulynas, Bronius. The use case specification of actions in the goal oriented knowledge based learning environment // 1st International ELeGI Conference on Advanced Technology for Enhanced Learning [elektroninis išteklius]: Naples, Italy, 15 - 16 March 2005. ISSN 1477-9358. 2005. p. [1-8]. 7. Barisevicius, Gintaras; Tamulynas, Bronius. Multilingual lexicon design tool and database management system for MT // The Second Baltic Conference on Human Language Technologies, April 4-5, 2005, Tallin, Estonia: proceedings. Tallin: Tallin University of Technology, 2005. ISBN 9985-894-839. p. 219-224. 8. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. Plono kliento modelio taikymas duomenų centrų paslaugoms // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 281-284. 9. Tamulynas, Bronius. Valdoma kompiuterinė pagalba vertėjui daugiakalbėse komunikavimo sistemose // Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos, Alytus, 2005 m. gegužės 25 d.: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga/Alytaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2005. ISBN 9955-9779-0-6. p. 7-14. 10. Baniulis, Kazys Tomas; Totoraitienė, Jolanta; Tuminauskienė, Odeta; Slotkienė, Asta. Modeliavimo grafiniais testais ypatumai // Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos, Alytus, 2005 m. gegužės 25 d.: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga/Alytaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2005. ISBN 9955-9779-0-6. p. 41-45. 11. Baniulis, Kazys Tomas; Dabravolskas, Justinas; Jukniūtė, Aistė. Virtuali testavimo sistema, pagrįsta laisvai susietų komponentų architektūra // Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

perspektyvos, Alytus, 2005 m. gegužės 25 d.: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga/Alytaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Alytus: Alytaus kolegija, 2005. ISBN 9955-9779-0-6. p. 53-57. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Kubiliūnas, Ramūnas; Balbieris, Giedrius. Integruota elektroninio mokymo(si) informacinė sistema // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 59-63. Cibulskis, Gytis; Balbieris, Giedrius; Siegas, Marius; Meškauskas, Deividas. Vaizdo paskaitų sistemos ViPS funkcinių galimybių plėtra // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 215-220. Tuminauskas, Raimundas; Januška, Vaidotas. “Cisco” maršrutizatorių ribotuvo parametrų poveikio paketų srautui tyrimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 323-328. Valinevičius, Algimantas; Vilutis, Gytis; Kilius, Šarūnas. Interneto vartotojų poreikių dinamikos analizė // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 329-333. Vilutis, Gytis; Kalpokas, Mindaugas; Sandonavičius, Donatas. Duomenų perdavimo efektyvumas WAP protokolu // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 334-338. Kazanavičius, Vygintas; Ostaševičiūtė, Laura. Skaitmeninio signalų apdorojimo metodai ultragarsinėje medžiagos sluoksnių storio kontrolės sistemoje // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 9-13.

Multimedijos inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: 300371, 350730, e. p. dalius@soften.ktu.lt Katedra įkurta 1990 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Laimutis Telksnys Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis, dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius, dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius, dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius, dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė

172

Rutkauskienė, dr. Antanas Šimaitis, dr. Vilius Žilevičius Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, Jurgita Končienė, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas Tomkevičius Asistentai: Sigitas Drąsutis, Mykolas Juraitis, dr. Giedrius Liutkus, Algirdas Noreika Jaun. mokslo darbuotojai: Danutė Ambrozienė, Darius Jankauskas, Ramūnas Kubiliūnas, Arūnas Starinskas, Tomas Stonys


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Doktorantai: Mantas Balnys, Mykolas Juraitis, Mindaugas Kėblis, Algirdas Noreika, Giedrius Paulikas Inžinierius Raimundas Račiūnas Programuotoja Aurelija Kazlauskienė Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė Vyr. technikas Steponas Kerpiškis Technikas Andrius Riepšas Laborantai: Nerija Linonienė, Vitalijus Martusevičius Vyr. administratorė Vita Jaškienė Nuotolinio mokymosi technologijų mokslo laboratorija Vadovė – dr. Danguolė Rutkauskienė. Tiriamos esamos ir naujos mokymosi technologijos, analizuojamos informacinių technologijų diegimo ir panaudojimo mokymo įstaigose galimybės ir reikalavimai. Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai PENTIUM (24 vnt.). PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, MicroStation programinė įranga.

Doktorantūros moduliai Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. L. A. Telksnys); Informacijos perdavimas ir apdorojimas (prof. L. A. Telksnys). Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija: Giedrius Liutkus. Elektroninių schemų komponentų topologijos vaizdvimo trimačiuose paviršiuose algoritmų sudarymas, tyrimas ir taikymas (vadovas doc. J. Matickas). Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. R. Palevičius 2005 10 22–28 skaitė pranešimą konferencijoje JAV. Doc. A. Barila 2005 11 29–12 01 dalyvavo konferencijoje Nyderlandų Karalystėje. Jaunesn. m. d. R. Kubiliūnas 2005 1128–12 01 dalyvavo EVETE projekto seminare Vokietijoje.

Mokslo grupë - Geografinës informacijos sistemø Vadovas – doc. A. Lenkevičius, tel. 300372, e. p. antanas.lenkevicius@ktu.lt Dr. J. K. Matickas, dr. J. Karbauskas, dr. A. Misevičius, dr. V. Žilevičius, dr. A. Šimaitis, J. Smolinskas, V. Bukšnaitis, dr. A. Ostreika.

Grupė buvo sukurta pradėjus Lietuvoje geografinės informacijos sistemų kūrimo mokslinius tyrimus. Tyrimų kryptis – informatikos problemos fotogrametrijoje ir kartografijoje.

Mokslo grupë - Automatizuotojo projektavimo sistemø Vadovas – doc. D. Rubliauskas, tel. 350730, e. p. dalius@soften.ktu.lt Dr. G. Palubeckis, dr. A. Riškus, dr. J. Blonskis, dr. A. Tomkevičius, dr. A. Barila, dr. E. Pranckevičienė, R. Račiūnas, L. Barilienė, dr. A. Stonis, dr. G. Liutkus. Moksliniai interesai: automatizuotojo projektavimo sistemų, metodų ir algoritmų sudarymas bei tyrimas; kombinatorinės optimizacijos metodai; supjaustymo uždavinio sprendimo metodai; informacijos vaizdavimas ir mainai pramoninėse automatizuotosiose sistemose. Užsakomieji darbai: Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Atlikta automobilių pramonės kokybės sistemų analizė. Pasiūlyti metodai kokybės sistemoms kurti, naudojant Dotnet technologiją. Sukurti atskirų kokybės sistemos dalių prototipai. Atliktas metodų eksperimentinis tyrimas ir sistemos efektyvumo įvertinimas. Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7680 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Sukurti metodai topologijai, naudojančiai lazerinę sujungimo takelių ir kontaktinių aikštelių izoliavimo technologiją ProtoLaserRubout, projektuoti. Sukurti algoritmai kaitinimo takelių atkarpų skaičiui minimizuoti. Sukurti metodai topologijai atvaizduoti trimatėje erdvėje. Parodyta, kad sukurti metodai gerokai efektyvesni už žinomus.

Sukurti metodus ir priemones IS aplinkai kurti: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8045 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Pasiūlytas išskirstytųjų sistemų transformacijos metodas. Reikalavimai atskiroms išskirstytosios sistemos dalims sudaromi euristiniu būdu iš visos sistemos specifikacijos, o reikalavimų programų sistemai specifikacija (paslaugos specifikacija) išskaidoma į reikalavimų specifikacijas kiekvienam sistemos komponentui. Eksperimentiniais rezultatais parodyta, jog metodas teisingai dekomponuoja išskirstytosios sistemos funkcinių reikalavimų specifikaciją. Metodo privalumas tas, kad panaudojus dekompoziciją, nebūtina sistemą validuoti, kadangi pats metodas užtikrina rezultato korektiškumą. Upių informacinių paslaugų sistemos įdiegimo valstybinės reikšmės Lietuvos vidaus vandenų keliuose galimybių ir prielaidų tyrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8205 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Atlikta RIS architektūros galimų spredimų analizė. Suprojektuota RIS architektūra, jos veikimo aplinka bei sąryšis su informacinėmis sistemomis. Parodyta, kad siūlomas sprendimas efektyvus. Sukurtas RIS prototipas. Atliktas eksperimentis tyrimas. Jis patvirtino, kad siūloma maršrutų nustatymo ir trasavimo metodika bei algoritmai yra efektyvūs. Atliktas algoritmų palyginimas su žinomais. Vandens kelių kartografinių duomenų surinkimo, kanalizavimo ir pateikimo metodai ir programinė įranga: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8291 / Vadovas doc. D. Rubliauskas.

173


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Analizuoti kartografinių duomenų vaizdavimo ir analizės metodai ir objektų atpažinimas ir paieška. Buvo nagrinėjamas objektų išskyrimas iš vaizdo keliais būdais – išbandant žinomus vaizdo segmentavimo algoritmus, taikant vaizdo sričių klasifikavimo metodiką, adaptyvus vaizdo taškų klasterizavimo algoritmą ir klasifikavimo su mokytoju algoritmą, naudojant viensluoksnį perceptroną kaip klasifikatorių. Taip pat buvo pasitelkta ir spektrinė vaizdo analizė. Be vaizdų atpažinimo klausimų, buvo nagrinėjamos grafinės informacijos atvaizdavimo problemos. Išnagrinėti apšviestumo įvertinimo algoritmai ir problemos. Pasiūlyti šių algoritmų patobulinimai, padedantys dvimatę vaizdinę informaciją perkelti į trimatę erdvę. Eksperimentų rezultatai patvirtino siūlomų

patobulinimų pranašumus. Labai svarbios informacijos apsaugoto perdavimo nepatikimuose tinkluose metodų ir modelių sudarymas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8235 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Išnagrinėti metodai naudojami perduodamų duomenų ir vykdomų operacijų saugumui užtikrinti. Analizuoti skaitmeninio sertifikavimo būdai ir jų veikimas paremtas kodavimo viešuoju raktu technologija, kai naudojama vienas kitą papildančių raktų pora – asmeninis ir viešasis. Jie gali funkcionuoti tiktai tada, kai naudojami kartu. Išanalizuotos viešojo ir asmeninio rakto kodavimo technologijos, rakto generavimo, šifravimo ir dešifravimo algoritmai. Įvertintas jų efektyvumas ir saugumas.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

174

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Misevičius, Alfonsas. A tabu search algorithm for the quadratic assignment problem // Computational Optimization and Applications. ISSN 0926-6003. 2005, Vol. 30, no. 1. p. 95-111. [ISI Web of Science; Compendex; SpringerLINK; Inspec]. Danikauskas, Tomas; Butleris, Rimantas; Drasutis, Sigitas. Graphical user interface development on the basis of data flows specification // Lecture Notes in Computer Science: Computer and Information Sciences - ISCIS 2005: 20th International Symposium, Istanbul, Turkey, October 26 - 28, 2005: proceedings. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3733. p. 904-914. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Inspec]. Ragulskis, Kazimieras; Palevičius, Ramutis; Ragulskis, Minvydas Kazys; Rubliauskas, Dalius; Palevičius, Arvydas. Analytical, numerical and experimental investigation of self resonance in vibration excitation systems // Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2005: Smart Structures and Integrated Systems, 7-10 March, 2005, San Diego, California, USA. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5764. p. 641-649. [ISI Proceedings]. Rubliauskas, Dalius; Palevičius, Ramutis; Ostaševičius, Vytautas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas. Full field displacement measurement and data processing of 3D components of mechatronic systems // Proceedings of SPIE: Two- and Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology III. ISSN 0277786X. 2005, Vol. 6000. p. 226-233. [ISI Proceedings; Compendex]. Paulikas, Giedrius; Rubliauskas, Dalius. Flocking of subpopulations in distributed genetic programming // ISDA’ 05: 5th international conference on Intelligent Systems Design and Applications, 8-10 September 2005, Wroclaw, Poland. los Alamitos: IEEE, 2005. ISBN 0-7695-2286-6. p. 320-325. [ISI Proceedings; Inspec; IEEE/IEE]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Misevičius, Alfonsas; Rubliauskas, Dalius. Performance of hybrid genetic algorithm for the grey pattern problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 15-24. [INSPEC; VINITI]. Drasutis, Sigitas; Pilkauskas, Vytautas; Rubliauskas, Dalius. Transformation for designing distributed

internet information systems under Model Driven Architecture // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 102-108. [INSPEC; VINITI]. 3. Misevičius, Alfonsas; Kilda, Bronislovas. Comparison of crossover operators for the quadratic assignment problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 109-119. [INSPEC; VINITI]. 4. Noreika, Algirdas. Application of intelligent methods in commercial website marketing strategies development // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 140144. [INSPEC; VINITI]. 5. Misevičius, Alfonsas; Blonskis, Jonas. Experiments with tabu search for random quadratic assignment problems // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 3. p. 237-244. [INSPEC; VINITI]. 6. Targamadzė, Aleksandras; Balbieris, Giedrius; Kubiliūnas, Ramūnas. The new generation of virtual learning environments in Lithuania // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392124X. 2005, T. 34, nr. 3. p. 276-284. [INSPEC; VINITI]. 7. Misevičius, Alfonsas; Smolinskas, Jonas; Tomkevičius, Arūnas. Iterated tabu search for the traveling salesman problem: new results // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 327-337. [INSPEC; VINITI]. 8. Paulikas, Giedrius; Rubliauskas, Dalius. Movement of flocked subpopulations in distributed genetic programming // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 338-344. [INSPEC; VINITI]. 9. Liutkus, Giedrius; Matickas, Jonas Kazimieras. An algorithm specialised for mapping of electronic components onto 3D objects // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 377-384. [INSPEC; VINITI]. 10. Tarvydas, Paulius; Pačėsaitė, Enrika; Noreika, Algirdas. Low-frequency magnetic field modeling // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и


INFORMATIKOS FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 8(64). p. 18-21. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Sveikata, Juozas Algimantas; Noreika, Algirdas. Investigation of programmic government of optical spectrum analyzer // IADAT Journal of Advanced Technology on Telecommunications and Computer NMetworks. ISSN 1885-639X. 2005, Vol.1, no. 1. p. 1-45. Misevičius, Alfonsas; Bukšnaitis, Vytautas; Blonskis, Jonas. Kombinatorinio optimizavimo ir genetinių algoritmų aspektai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 307-314. Pye, Jo; Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Derksen, Uwe; Brenner, Coron. E-assessment: innovative models for European skills analysis and development // EDEN 2005 Annual Conference: Lifelong E-Learning: Bringing E-Learning Close to Lifelong Learning and Working Life: a New Period of Uptake, 20-23 June 2005, Helsinki, Finland: Proceedings. Budapest: European Distance Education Networks, 2005. ISBN 963-218-134-4. p. 685-688. Targamadzė, Aleksandras; Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas. Information communication technologies and resources for distance education in Lithuania // WMSCI 2005: The 9th World MultiConference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systematics, 2005. ISBN 980-6560-60-4. p. 330-335. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Rutkauskas, Gvidas. The main factors for successful and effective DE delivery in Lithuania // EISTA’05: The 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, July 14-17, 2005, Orlando, Florida, USA: Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-34-5. p. 1-5. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Knowledge society challenges for eLearning: key factors of the development of universities network LieDM in Lithuania // PISTA 2005: The 3rd International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications: jointly with The International Symposium on Social and Organizational Informatics and Cybernetics, July 14-17, 2005, Orlando, Florida, USA: Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 9806560-30-2. p. 290-294. Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė. eLearning in Lithuania: overcoming barrires towards universal access to education // PISTA 2005: The 3rd International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications: jointly with The International Symposium on Social and Organizational Informatics and Cybernetics, July 14-17, 2005, Orlando, Florida, USA: Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 9806560-30-2. p. 378-383. Rutkauskienė, Danguolė. Reaching the goals of lifelong learning in Lithuania: the strategy for distance education // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 72-82.

9. Drasutis, Sigitas; Rubliauskas, Dalius. E-testing tools in distance learning // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 134-137. 10. Patašienė, Irena; Ruseckas, Marius; Kubiliūnas, Ramūnas. Design tools and problems of business game for distance learning // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 158-163. 11. Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė. Virtualaus mokymosi modeliai // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 356-366. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Kubiliūnas, Ramūnas; Balbieris, Giedrius. Integruota elektroninio mokymo(si) informacinė sistema // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 59-63. 2. Misevičius, Alfonsas. Iteratyviosios tabu paieškos algoritmas komivojažieriaus uždaviniui // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 91-101. 3. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Mickus, Artūras; Rutkauskas, Vaidotas. Nuotolinių studijų vaidmuo dinaminės žinių visuomenės kūrime // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 190-195. 4. Ruseckas, Marius; Kubiliūnas, Ramūnas. Verslo žaidimas“Kietas riešutas” // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 244-248. 5. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina. IKT ir dėstytojo kompetencijų vaidmuo teikiant paramą besimokantiesiems nuotolinėse stujose // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 262-267. 6. Blonskis, Jonas; Dagienė, Valentina. Informacinių technologijų (programavimo) valstybinis bandomasis egzaminas // Kompiuterininkų dienos-2005: LIKS suvažiavimo medžiaga, praktiniai, metodiniai ir informaciniai pranešimai bei dokumentai, Klaipėda, 2005 m. rugsėjo 15-17 d. / Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius: Žara, 2005. ISBN 9986-34-147-7. p. 72-79. 7. Targamadzė, Aleksandras; Rutkauskienė, Danguolė; Mickus, Artūras; Vidžiūnas, Antanas; Žvinienė, Vida; Cibulskis, Gytis. Nuotolinio mokymo organizavimo ir finansavimo problemų sprendimas LIEDM tinkle // Nuotolinių studijų plėtra Europos edukacinių dimensijų kontekste: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986-38-567-9. p. 175-185.

175


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Programø inþinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Eduardas Bareiša, tel.: 300361, 454229, e. p. edas@soften.ktu.lt Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterinių tinklų ir Sisteminės analizės katedras.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Jonas Mockus, habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys, habil. dr. Aleksandras Targamadzė Docentai: dr. Juozas Adomavičius, dr. Eduardas Bareiša, dr. Tomas Blažauskas, dr. Vacius Jusas, dr. Eimutis Karčiauskas, dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Kęstutis Motiejūnas, dr. Vitolis Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas Lektoriai: dr. Algimantas Ambrazas, dr. Robertas Damaševičius, Vytautas Dirvelis, Tatjana Dulinskienė, Vitalija Keršienė, dr. Irena Levišauskienė, Virginija Limanauskienė, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis Asistentai: Birutė Budrytė, Vitalija Jakštienė, dr. Mindaugas Jančiukas, Kęstutis Nutautas, Šarūnas Packevičius, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušanov Doktorantai: Vidas Abraitis, Ilona Brauklytė, Gytis Cibulskis, Algirdas Kazla, Ramūnas Kubiliūnas, Rūta Makūnaitė, Marijus Montvilas, Šarūnas Packevičius, Rūta Petrauskienė, Leonas Linas Survila, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušanov, Jonas Valančius Laboratorijos vedėjas Rimantas Makarevičius Laborantai: Simonas Jusas, Lina Repšienė Vyr. administratorė Vaida Petreikienė Administratorė Zita Janulytė Tiriamoji bazė Specializuota programų inžinerijos asmeninių kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“, „Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga. Doktorantūros moduliai Operacijų tyrimas ir optimizavimo metodai interneto aplinkoje (prof. J. Mockus); Projektavimo automatizavimo metodai (prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas);

Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas); Programinės įrangos kūrimo technologijos (prof. A. Targamadzė). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Robertas Damaševičius. Transformaciniai aparatūros ir įterptinių sistemų projektavimo procesai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis (vadovas prof. V. Štuikys); Mindaugas Jančiukas. Testų generavimas sunkiai tikrinamiems gedimams schemose su atmintimi (vadovas doc. E. Bareiša). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. Targamadzė 2005 06 03, 04 dalyvavo seminare Latvijoje; 2005 10 03–07 dalyvavo Pasaulio banko renginyje nuotolinio mokymosi klausimais Turkijoje. Prof. V. Štuikys 2005 09 25–27 derino projekto UNITE vykdymo klausimus Fraunhofer kompiuterinės grafikos institute Vokietijoje. Doc. E. Karčiauskas 2005 03 28–04 06 vykdė mokslinius tyrimus pagal projektą „Branda“ Vienos technikos universitete ir Graco technikos universitete (Austrija). Lektorė V. Limanauskienė 2005 06 19–24 dalyvavo konferencijoje Suomijoje; 2005 09 06–09 dalyvavo derybose dėl programos projekto sutarties pasirašymo Liuksemburge. Lektorė V. Keršienė 2005 06 08–12 dalyvavo SOCRATES Minerva projekto partnerių susitikime Lulea technologijos universitete (Švedija). Lektorė T. Dulinskienė 2005 09 04–07 dalyvavo SOCRATES/ERASMUS projekto posėdyje Berlyno universitete.

Mokslo grupë - Skaitmeniniø sistemø diagnostikos Vadovas – prof. R. Šeinauskas, tel.: 300601, 331917, e. p. rimantas.seinauskas@ktu.lt Dr. E. Bareiša, dr. V. Jusas, dr. K. Motiejūnas, K. Paulikas, dr. M. Jančiukas, Ž. Tamaševičius, V. Abraitis.

Grupė dirba nuo 1972 m. automatizuotojo testų sudarymo skaitmeninėmis sistemomis srityje. Kuriama programinė įranga, atliekami teoriniai eksperimentai, dalyvaujama tarptautiniuose projektuose.

Mokslo grupë - Automatizuotojo projektavimo procesø Vadovas – prof. V. Štuikys, tel. 300399, e. p. vytautas.stuikys@ktu.lt Dr. G. Ziberkas, dr. R. Damaševičius, G. Majauskas, R. Kisieliauskas.

176

Pagrindinės veiklos kryptys: projektavimo procesai, aprašomi į problemą orientuota aukšto lygio kalba VHDL; pakartotinio vartojimo (reuse) technologija; į probleminę sritį orientuotų programų kūrimas, transformavimas, generavimas.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Nuotoliniø studijø tyrimas ir diegimas Vadovas – prof. A. Targamadzė, tel. 300351, e. p. a.targamadze@internet.ktu.lt. V. Limanauskienė, V. Keršienė, G. Cibulskis. Pagrindinė veiklos kryptis – nuotolinio studijų proceso tyrimas ir diegimas Lietuvoje.

Nestandartinės LABT programinės įrangos tobulinimo, modernizavimo ir tyrimo darbai. Neterminuota. 2005 m. užduotis: Bibliotekinės informacijos sistemos informacijos paieškos optimizavimo modelis ir programinės įrangos prototipas ALEPH 500 pagrindu. Ūkio subjekto užsakymas Nr. 8254. Vadovas prof. A. Targamadzė.

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bikulčienė, Liepa; Marcinkevičius, Romas; Navickas, Zenonas. Computer realization of the operator method for solving of differential equations // Lecture Notes in Computer Science: Numerical Analysis and its Applications: third international conference, June 29 - July 3, 2004, Rousse, Bulgaria: revised selected papers. ISSN 0302-9743. 2005, Vol. 3401. p. 179-186. [ISI Web of Science; Compendex; INSPEC]. Bikulčienė, Liepa; Marcinkevičius, Romas; Navickas, Zenonas. Adapted operator method for solving of ordinary differential equations // ITI 2005: Proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 611-616. [ISI Proceedings; Inspec; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional test generation remote tool // 8th Euromicro Conference on Digital System Design, Porto, Portugal, August 30 - September 3, 2005: proceedings. Los Alamitos: IEEE, 2005. ISBN 0-7695-2433-8. p. 192-195. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bareiša, Eduardas; Karčiauskas, Eimutis; Limanauskienė, Virginija; Marcinkevičius, Romas; Motiejūnas, Kęstutis. Software engineering process and its improvement in the academy // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 1. p. 63-70. [INSPEC; VINITI]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Application of functional delay tests for testing of transition faults and vice versa // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 95-101. [INSPEC; VINITI]. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Soft IP customization models based on high-level abstractions // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 125-134. [INSPEC; VINITI].

4. Bareiša, Eduardas; Karčiauskas, Eimutis; Blažauskas, Tomas. Development of case tools for software process improvement // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2A. p. 181-187. [INSPEC; VINITI]. 5. Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija. Collaborative e-learning material development tools for the Knowledge Society // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2A. p. 188-194. [INSPEC; VINITI]. 6. Targamadzė, Aleksandras; Balbieris, Giedrius; Kubiliūnas, Ramūnas. The new generation of virtual learning environments in Lithuania // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 3. p. 276-284. [INSPEC; VINITI]. 7. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Delay fault models and metrics // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 307-317. [INSPEC; VINITI]. 8. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Transition fault coverage for different implementations of the circuit // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 3(59). p. 78-83. [INSPEC; VINITI]. 9. Abraitis, Vidas; Bareiša, Eduardas. Programuojamosios logikos elemento gedimo modelis // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 6(62). p. 52-56. [INSPEC; VINITI]. 10. Jusas, Vacius; Paulikas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Juodosios dėžės modelių testų kūrimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 35-39. [INSPEC; VINITI]. 11. Tamoševičius, Žydrūnas. Save testuojančių schemų testavimas // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 7(63). p. 79-83. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Karčiauskas, Eimutis; Mačikėnas, Eugenijus; Blažauskas, Tomas. Programinės įrangos kūrimo

177


INFORMATIKOS FAKULTETAS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

178

procesų gerinimo modelių įrankiai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 288-294. Bikulčienė, Liepa; Marcinkevičius, Romas; Navickas, Zenonas. Algorithm of operator method for solving differential equations // Algorithmic Information Theory: conference proceedings: 16th-18th May 2005, University of Vaasa, Finland / University of Vaasa, Vaasa Polytechnic, Rovaniemi Polytechnic. Vaasa: University of Vaasa, 2005. ISBN 952-476-124-6. p. 31-40. Štuikys, Vytautas; Limanauskienė, Virginija; Keršienė, Vitalija. Analysis of learning community culture and educational portal needs in Lithuania // EDEN 2005 Annual Conference: Lifelong E-Learning: Bringing E-Learning Close to Lifelong Learning and Working Life: a New Period of Uptake, 20-23 June 2005, Helsinki, Finland: Proceedings. Budapest: European Distance Education Networks, 2005. ISBN 963-218134-4. p. 494-499. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Knowledge society challenges for eLearning: key factors of the development of universities network LieDM in Lithuania // PISTA 2005: The 3rd International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications: jointly with The International Symposium on Social and Organizational Informatics and Cybernetics, July 14-17, 2005, Orlando, Florida, USA: Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-302. p. 290-294. Targamadzė, Aleksandras; Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas. Information communication technologies and resources for distance education in Lithuania // WMSCI 2005: The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systematics, 2005. ISBN 980-656060-4. p. 330-335. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras. Lithuanian ETD Project // ETD2005 [elektroninis išteklius]: Evolution through Discovery: 8th International Symposium on Electronic Theses & Dissertations, 28-30 September, 2005, Sydney, Australia. Sydney: University of New South Wales, 2005. p. [1-6]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Transition fault test reuse for re-synthesized circuits // MIXDES 2005: Proceedings of the 12th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Krakow, Poland, 22-25 June, 2005. Vol. 1. Lodz: Technical University of Lodz, 2005. ISBN 83-9192899-3. p. 477-482. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Impact of circuit realization on the faults coverage // ETS’05: 10 IEEE European Test Symposium: Tallin, Estonia, May 22-25, 2005: informal digest of papers. Tallin: Tallin University of Technology, 2005. p. 158-163. Usaniov, Andrej; Packevicius, Sarunas; Bareiša, Eduardas. Software testing for mobile devices // Интелектуальные технологии в образовании,

экономике и управлении = Intelligent Technologies in Education, Economics and Management: сборник статей II международной конференции. Воронеж: Воронежский институт экономики и социального управления, 2005. ISBN 5-87456-478-0. p. 300-308. 10. Hetzner, Sonia; Keršienė, Vitalija. E-learning for seniors // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-874-0. p. 122-128. 11. Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija. Collaborative e-learning material development tools for the knowledge society // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 190-197. 12. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Pilnaverčių reliacinių duomenų bazių schemų generavimas naudojant UML ir OCL // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 96-101. 13. Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija; Sekliuckis, Vitolis. Vartotojų poreikiai ir e.mokymosi resursų vystymo aspektai // Informacinės technologijos verslui - 2005 = Information technologies for business - 2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-871-6. p. 105-111. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Blažauskas, Tomas; Dulinskienė, Tatjana. Virtualios realybės taikymo e-mokymosi aplinkose aspektai // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 68-70. 2. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Mickus, Artūras; Rutkauskas, Vaidotas. Nuotolinių studijų vaidmuo dinaminės žinių visuomenės kūrime // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 190-195. 3. Abraitis, Vidas; Bulotaitė, Ieva. Programuojamosios logikos elemento gedimų modelio tyrimas // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 365-370. 4. Tamoševičius, Žydrūnas. Save testuojančių skaitmeninių schemų testavimo metodai // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 371-376. 5. Blažauskas, Tomas. Brandaus programų kūrimo proceso modelio vystymo aplinka // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 379-381. 6. Bakanas, Aivaras; Packevičius, Šarūnas; Pranevičius, Henrikas. Intelektualus agregatinių specifikacijų redaktorius // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas:


INFORMATIKOS FAKULTETAS Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 389-393. 7. Ušaniov, Andrej; Packevičius, Šarūnas; Bareiša, Eduardas. Duomenų saugyklų taikymas mobiliose sistemose // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 508-513. 8. Franckevičius, Arūnas; Grigonis, Saulius; Targamadzė, Aleksandras; Štreimikis, Antanas. Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistema // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 590-594. 9. Ušaniov, Andrej; Packevičius, Šarūnas; Bareiša, Eduardas. Tinklo ryšio priemonės mobiliuose įrenginiuose // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 767-770. 10. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Konceptualių apribojimų transformavimo į SQL kodą principai // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 167-170. 11. Makūnaitė, Rūta; Ušaniov, Andrej. Žinių inžinerijos metodologija CommonKADS ankstyviesiems reikalavimams specifikuoti // Informacinės

technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-852-X. p. 221-224. 12. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Programinės įrangos testavimas mobiliuose įrenginiuose naudojant nuotolinį modulių testavimą // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 177-180. 13. Ušaniov, Andrej; Makūnaitė, Rūta; Packevičius, Šarūnas. Grafinės vartotojo sąsajos automatizuotas testavimas mobiliai įrangai su apribojimais // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 217-220. 14. Targamadzė, Aleksandras; Rutkauskienė, Danguolė; Mickus, Artūras; Vidžiūnas, Antanas; Žvinienė, Vida; Cibulskis, Gytis. Nuotolinio mokymo organizavimo ir finansavimo problemų sprendimas LIEDM tinkle // Nuotolinių studijų plėtra Europos edukacinių dimensijų kontekste: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986-38-567-9. p. 175-185.

Sisteminës analizës katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: 300357, 300356, e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas, dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas, dr. Jonas Gediminas Punys Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis Lektoriai: Birutė Jarašiūnienė, Mindaugas Kuprys, Kęstutis Simonavičius, Ramutė Barauskienė Doktorantai: Remigijus Ankėnas, Radvilė Krušinskienė, Mindaugas Kuprys, Paulius Lapinskas, Ula Kuprienė, Vidmantas Rimavičius Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai PENTIUM (9 vnt.). Compaq Visual FORTRAN 6.5 kompiliatorius su IMSL ir OpenGL bibliotekomis, modeliavimo baigtiniais elementais universalioji programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics, ultragarso bangų modeliavimo programinė įranga WAVE2000.

Doktorantūros moduliai Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje (doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas 1 (prof. R. Barauskas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. R. Barauskas 2005 05 17–21 skaitė pranešimą konferencijoje Ispanijoje. Doc. E. Mačikėnas dalyvavo SOCRATES projekto dalyvių posėdžiuose: 2005 06 15–17 – Rousse universitete (Bulgarija), 2005 09 04–07 – Berlyno universitete (Vokietija). Doc. J. G. Punys 2005 10 18–21 dalyvavo Europos jungtinio tyrimų centro seminare nuotolinio žemės zondavimo klausimais Slovakijoje. Lektorė B. Jarašiūnienė 2005 06 19–24 skaitė pranešimą konferencijoje Suomijoje.

179


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Skaièiuojamosios mechanikos Vadovas – prof. R. Barauskas, tel. 300357, e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt Dr. V. Daniulaitis, dr. R. Gaidys (Sisteminės analizės katedra), dr. V. Eidukynas, dr. V. Grigas, dr. P. Žiliukas (Inžinerinės mechanikos katedra). Pagrindinės veiklos kryptys: • fizikinių sistemų elgsenos kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas naudojant geometrinės ir baigtinių elementų analizės programinę įrangą; taikymai pramonės objektų liekamajam resursui ir saugai įvertinti, pramonės technologiniams procesams modeliuoti ir kt.; • skaičiuojamosios virpesių ir bangų sklidimo mechanikos algoritmai ir programinė įranga; • medicinos informatikos algoritmai ir programinė įranga. Grupė dalyvauja KTU Skaičiuojamųjų technologijų centro veikloje. Grupė dalyvauja vykdant šiuos projektus: Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas: MODELITA (Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys. 2.4. Informacinės visuomenės technologijos) / Projekto vadovas prof. F. Ivanauskas (VU). Sukurti nauji mechaninio smūgio ir tampriųjų bangų sklidimo ir mechaninių virpesių valdymo matematiniai modeliai, paremti baigtinių elementų metodu bei konstrukcijų dinaminės analizės ir optimaliojo valdymo metodais. Jų taikymo sritys yra tekstilės struktūrų dinamikos analizė, banginių matavimo procesų modeliavimas ir biomechaninė žmogaus stovėsenos virpesių analizė. Hibridinių skaitinių eksperimentinių tyrimo metodikų taikymas dinaminių sistemų tyrimams leido atskleisti naujus optinės interferometrijos metodus. Audinių paketų balistinio poveikio modeliavimo metodų sukūrimas ir balistinio atsparumo prognozavimas: TECHNINĖ TEKSTILĖ: Lietuvos VMSF remiama aukštųjų technologijų programa / Projekto vadovė dr. A. Abraitienė (LTI). LSDYNA baigtinių elemetų sistemoje sukurtas daugiasluoksnio paraamidinio audinių paketo peršovimo testo modelis. Juo naudojantis galima ištirti fizikinius procesus, vykstančius didelio greičio mechaninės kontaktinės sąveikos tarp deformuojamos kulkos ir daugiasluoksnio audinių paketo metu. Audinių paketas modelyje pateikiamas kaip suausta gijų struktūra. Iki

analizei priimtinų matmenų modelis supaprastintas mecomechaniniu būdu, t. y. tiesiogiai nemodeliuojant audinio siūlus sudarančių filamentų. Vietoj to siūlai buvo modeliuojami plonais kevalo elementais, kurių storis sutampa su audinyje įausto siūlo storiu, kurį galima išmatuoti eksperimentiškai. Suausta struktūra, su kuria tiesiogiai kontaktuoja kulka šūvio metu pavaizduojama kaip lokali zona dideliame audinio gabale. Nuo smūgio centro labiau nutolusios zonos modeliuojamos gana stambiai suskaidytos ištisinės membranos elementais. Sąsaja tarp dviejų skirtingu smulkumu suskaidytų audinio zonų atliekama sąsajos (angl. tie) ryšiu, tinkamai parenkant medžiagos konstantas ir ekvivalentinį membranos storį. Šie parametrai turi užtikrinti vienodus išilginės ir skersinės greičius suaustoje struktūroje ir membranoje. Kepenų navikų radiodažninio naikinimo valdymas naudojant skaičiuojamąjį fizikinį modelį ir vaizdų apdorojimo metodus – NAVIKAS (Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys. 2.4. Informacinės visuomenės technologijos) / Projekto vadovas – dr. Vytenis Punys (KTU). Kuriamas kepenų audinių radiodažninės destrukcijos(RDD) baigtinių elementų skaičiuojamasis modelis. Jis aprašo RDD metu vykstančius susietuosius elektrinius ir šiluminius procesus, laikant, kad kintamosios srovės elektriniuose reiškiniuose vyrauja aktyviojo laidumo mechanizmas. Abipusė elektrinių ir šiluminių reiškinių priklausomybė iš vienos pusės yra sąlygojama šilumos generavimo audiniuose dėl pratekančios elektros srovės, o iš kitos pusės – terpės specifinio elektrinio laidumo koeficiento kiekviename taške priklausomybės nuo terpės temperatūros tame taške. Modelis realizuotas baigtinių elementų sistemoje COMSOL Multiphysics. Eksperimentuojant su negyvais audiniais nustatytos terminio poveikio fizinės savybės, eksperimentiniai duomenys palyginti su RDD proceso skaičiuojamojo modelio rezultatais. Eksperimentai atlikti naudojant kadaverines kiaulės kepenis. Po termodestrukcijos maksimaliu režimu išryškėjo ovalo formos absoliučios kepenų audinio destrukcijos zona ir ją supanti ovalo formos reliatyvios destrukcijos zona. Lyginant eksperimento duomenis su teoriniais nustatyta, kad principinis šiluminio efekto pasiskirstymas sutampa, o didėjant nuotoliui nuo aktyvaus elektrodo teoriškai apskaičiuotos bei eksperimentiškai išmatuotos temperatūrų skirtumas didėja. Ryšium su tuo numatytos kryptys tobulinti modelį įvertinant šilumos perdavimą pro adatinio elektrodo kanalą įšvirkščiamu skysčiu.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra; Vilkauskas, Andrius. Simulation of a ballistic impact of a deformable bullet upon a multilayer fabric package // Computational Ballistics II: Second International Conference on Computational Ballistics, 18 - 20 May, 2005 Cordoba, Spain. Southampton: WIT Press, 2005. ISBN 1-4564-015-2. p. 41-51. [ISI Proceedings]. 2. Alhalabi, M. Osama; Daniulaitis, Vytautas; Kawasaki, Haruhisa. Medical training simulation for palpation of

180

subsurface tumor using HIRO // Proceedings of the First Joint Eurohaptics Conference and Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, March 18-20, 2005, Pisa, Italy. Los Alamitos: IEEE Computer Soc., 2005. ISBN 07695-2310-2. p. 623-624. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE]. 3. Liesionis, Vaidas; Daniulaitis, Vytautas; Samper, Serge. Energy and power dissipation in the car’s shockabsorber // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21,


INFORMATIKOS FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 186-190. [ISI Proceedings; Inspec]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Barauskas, Rimantas; Kuprys, Mindaugas. Collision handling of fabric yarns in woven structures // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 4. p. 318-326. [INSPEC; VINITI]. Lendraitis, Vitas; Seniūnas, Gediminas; Snitka, Valentinas; Mizarienė, Vida; Barauskas, Rimantas. Investigation of micro mechanic membranes with functional piezoelectric film // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 5(55). p. 11-19. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Lendraitis, Vitas; Snitka, Valentinas; Barauskas, Rimantas. Creation and investigation of membrane actuator for nanopositioning using laser micromachining // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 6(56). p. 50-54. [Compendex; FLUIDEX; VINITI; INSPEC]. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Pilkauskas, Kęstutis; Bubulis, Algimantas; Gaidys, Rimvydas. Dynamic finite element analysis of cantilever-type electrostatic MEMS switch // Proceedings of the 2005 SEM Annual Conference and Expoisition on Experimental and Applied Mechanics, June 7-9, 2005, Portland, Oregon, USA. Behel: Society for Experimetal Mechanics, 2005. ISBN 0-912053-90-9. p. 1977-1982. [Compendex]. Daniulaitis, Vytautas; Alhalabi, M. Osama; Kawasaki, Haruhisa; Tanaka, Yuji; Hori, Takumi. Medical palpation of deformable tissue using physics-based model for haptic interface robot (HIRO) // IROS 2004 [Elektroninis išteklius]: 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 28 September-2 October 2004, Sendai, Japan: proceedings. Piscataway: IEEE, 2004. ISBN 0-7803-8464-4. p. [1-5]. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Venčkauskas, Algimantas. Įmonės informacinės sistemos vertinimo imitacinis modelis // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 130-135. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Kompiuterizuoto namo šildymo valdymo sistema // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 166-171. Karčiauskas, Eimutis; Mačikėnas, Eugenijus; Blažauskas, Tomas. Programinės įrangos kūrimo procesų gerinimo modelių įrankiai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2005, T. 34. p. 288-294. Barauskas, Rimantas. Synthesis of highly convergent finite element models for short wave propagation // WMSCI 2005: The 9th World Multiconference on

Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. XI. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 980-6560-63-9. p. 136-141. 5. Barauskas, Rimantas. Combining mezzo- and macro-mechanical approaches in a computational model of a ballistic impact upon textile targets // SMO’05 [Elektroninis išteklius]: proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization, Corfu, Greece, August 17-19, 2005. Athens: WSEAS, 2005. ISBN 960-845732-7. p. 427-432. 6. Kawasaki, Haruhisa; Mouri, Tetsuya; Alhalabi, M. Osama; Sugihashi, Yasutaka; Ohtuka, Yoshio; Ikenohata, Sho; Kigaku, Kazushige; Daniulaitis, Vytautas; Hamada, Kazuyasu; Suzuki, Tatsuo. Development of five-fingered haptic interface: HIRO-II // ICAT 2005: 15th International Conference on Artificial Reality and Telexistence, December 5-8, 2005, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. Christchurch: University of Canterbury, 2005. ISBN 0-473-10657-4. p. 209-214. 7. Barauskas, Rimantas; Kuprys, Mindaugas. Collision detection and response of yarns in computational models of woven structures // Proceedings of the 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis 2005 and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania: proceedings. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05924-0. p. 3-13. 8. Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. Development and validation of structural models of human posture // Proceedings of the 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis 2005 and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, June 1-5, 2005, Trakai, Lithuania: proceedings. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05-924-0. p. 143-150. 9. Jarašiūnienė, Birutė. Improving e-learning and eteaching effectiveness in applied discrete mathematics UNIT // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi: proceedings of the international conference, held at Kaunas University of Technology, Lithuania, May 26-27, 2005. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 151-157. 10. Plukas, Kostas; Plukienė, Danutė. n-os eilės Filono kvadratūrinės formulės paklaidos įvertinimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVI konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec. nr.. p. 437-441. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Barauskas, Rimantas; Leonavičiūtė, Ula. Kelių zonų sujungimo trumpųjų bangų sklidimo modeliuose algoritminiai aspektai // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 114-126. 2. Barauskas, Rimantas; Kuprys, Mindaugas. Audinio modeliavimas: diskretinių elementų kontaktų paieška ir jų valdymas siūlų lygmenyje // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 1. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 157-169.

181


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Verslo informatikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Henrikas Pranevičius, tel.: 451654, 300376, e. p. henrikas.pranevicius@ktu.lt Katedra įkurta 1985 m.

Darbuotojai Profesorius habil.dr. Henrikas Pranevičius Docentai: dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas Lektoriai: dr. Germanas Budnikas, Vytautas Kuosa, dr. Dalius Makackas, dr. Mindaugas Margelevičius Asistentai: Agnė Paulauskaitė, Giedrius Tumelis Doktorantai: Arūnas Andriulaitis, Gediminas Guginis, Agnė Paulauskaitė, Kristina Šutienė, Giedrius Tumelis, Žydronė Žumbakienė Inžinierė Kristina Šutienė Laborantė Vida Ona Paužaitė Administratorė Regina Kaminskienė Tiriamoji bazė Sistemų matematinio modeliavimo laboratorija. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų

specifikacijoms analizuoti naudojama programinė sistema PRANAS-2 ir objektiškai orientuota modeliavimo sistema. Doktorantūros moduliai Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė (prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija (prof. H. Pranevičius). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. H. Pranevičius 2005 07 17–20 dalyvavo rengiamo tarptautinio projekto partnerių susitikime Prancūzijoje. Doc. R. Misevičienė 2005 09 26–10 05 dalyvavo Pasaulio lietuvių suvažiavime JAV.

Mokslo grupë - Paskirstytøjø informaciniø sistemø formalaus specifikavimo, modeliavimo ir analizës Vadovas – prof. H. Pranevičius, tel. 300376, e. p. henrikas.pranevicius@ktu.lt Dr. V. Pilkauskas, dr. I. Pranevičienė, dr. R. Misevičienė, dr. D. Makackas, dr. M. Margelevičius, dr. G. Budnikas, V. Kuosa, E. Paliulis, V. Germanavičius, G. Tumelis. Mokslinių tyrimų sritis – formaliųjų metodų taikymas sudėtingų sistemų funkcionavimui aprašyti ir modeliuoti bei sudarytoms specifikacijoms verifikuoti ir validuoti. Tyrimų pagrindą sudaro atkarpomis tiesinių agregatų naudojimas, kas leidžia bendros specifikacijos pagrindu kurti modelius tiek sistemų funkcionavimo, tiek korektiškumo analizei atlikti. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos PRANAS, objektiškai orientuota modeliavimo sistema bei ARENA. Imitacinių modelių panaudojimas sprendimams priimti verslo sistemose realiu laiku: Projektas finansuojamas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo aukštųjų technologijų plėtros programą / Vadovas prof. H. Pranevičius Projekte nagrinėjama imitacinių modelių panaudojimo koncepcija spendimams priimti verslo valdymo sistemose realiu laiku. Ši koncepcija apima tiek verslo procesų imitacinių modelių sudarymą, tiek jų integravimą į verslo valdymo sistemas. Verslo procesų imitacinių modelių sudarymas yra siejamas su verslo procesų

182

modeliais, kurie yra sudaromi projektuojant verslo valdymo sistemas, bei atkarpomism tiesinių agregatų metodo panaudojimu šiems procesams formalizuoti. Analizuojami sprendimo priėmimo sistemų bei modelių, kuriuose naudojamas imitacinis modeliavimas, pavyzdžiai. Nagrinėjama sprendimo priėmimo sistemos, veikiančios realiu laiku, architektūra. Imitacinio modelio integravimo į informacijos sistemą uždavinyje išskirtos dvi dalys: imitacinio modelio sąsaja su IS programų komponentais bei imitacinio modelio sąsaja su IS duomenų baze. Projekte pateikiama verslo procesams formalizuoti naudojamas atkarpomis tiesinių agregatų (PLA) formalizmas, kuris leidžia kurti šiuo metodu specifikuotų sistemų imitacinius modelius. Parodyta, kad yra funkcinis sąryšis tarp sąvokų, naudojamų verslo procesų modeliavimui ir agregatiniam formalizavimui. Tai teoriškai pagrindžia PLA metodo taikymo verslo procesams formalizuoti galimybes. Projekte taip pat pateikiama verslo procesų modeliavimo priemonių Business Process Modeling Notation ir Unified Modeling Language lyginamoji analizė. Projekto metu buvo sudaryta Klaipėdos naftos terminalo veiklos procesų specifikacija, kuri panaudota kuriant tanklaivių pakrovimo grafiko sudarymo posistemio prototipą. Taip pat yra sudaryta Klaipėdos naftos terminalo tanklaivių pakrovimo grafiko sudarymo posistemio prototipo programinė realizacija.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Rindzevičius, Ramutis; Pilkauskas, Vytautas; Gvergždys, Kęstutis. Analysis of an asymmetric data network node with priority call flows // ITI 2005: proceedings of the 27th International Conference on Information Technology Interfaces, June 20 - 23, 2005, Cavtat, Croatia / editors: Vesna Lužar-Stiffler, Vesna Hljuz Dobric. Zagreb: SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2005. ISBN 953-7138-02-X. p. 513-519. [ISI Proceedings; INSPEC; Electrical & Electronics Abstracts; Physics Abstracts]. Pranevičius, Henrikas; Germanavičius, Vytautas; Tumelis, Giedrius. Automatic creation of numerical models of systems specified by PLA method // ASMTA 2005: proceedings of 12 th international conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications, 1-4 June, 2005, Riga, Latvia. Riga: ASMTA, 2005. ISBN 1-84233-116-7. p. 118-124. [ISI Proceedings; Inspec]. Pranevičius, Henrikas; Budnikas, Germanas. Use of knowledge engineering techniques for creation and analysis of aggregate specifications // Databases and Information Systems: selected papers from 6th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Riga, Latvia, June 06-09, 2004. Amsterdam: IOS Press, 2005. ISBN 1-58603-485-5. p. 141-151. [ISI Proceedings]. Pranevicius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas. Combining simulation models with the information system for an operative control of the oil terminal // Information Systems Development: Advances in Theory, Practice, and Education: proceedings of 13th international conference, Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004. Vol. 28. New York: Springer Science+Business Media, 2005. ISBN 0-38725026-3. p. 217-228. [ISI Proceedings]. Pranevičius, Henrikas; Makackas, Dalius; Pilkauskas, Vytautas. Simulation of oil transportation through Klaipeda // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 251-254. [ISI Proceedings; Inspec]. Pranevičius, Henrikas; Pranevičienė, Irena; Schmidt, Felix-Anton. Simulation model of commerce logistic system // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 246-250. [ISI Proceedings; Inspec]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Drasutis, Sigitas; Pilkauskas, Vytautas; Rubliauskas, Dalius. Transformation for designing distributed internet information systems under Model Driven Architecture // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2005, T. 34, nr. 2. p. 102-108. [INSPEC; VINITI]. Pranevičius, Henrikas; Pranevičienė, Irena; Benkunskis, Rimantas. Formalization and simulation

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

telecommunication protocols and systems using PLA method // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 4(60). p. 5-10. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Misevičius, Pranciškus Vylius; Misevičienė, Regina. Application of aggregate method and logic programming for machining process planning validation and verification // Mechanical Engineering of the Baltic Region: collection of research papers of the Baltic Association of Mechanical Engineering Experts. Kaliningrad: Publishing house KSTU, 2004. ISBN 5-94826-071-2. p. 84-89. Pranevičius, Henrikas. Logistikos sistemų formalizavimas ir imitacinis modeliavimas // Informacinės kompiuterizuotos sistemos = Informational computerized systems: mokslinių darbų rinkinys. T. 3. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-828-7. p. 98-109. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Bakanas, Aivaras; Packevičius, Šarūnas; Pranevičius, Henrikas. Intelektualus agregatinių specifikacijų redaktorius // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 389-393. Pranevičius, Henrikas; Kurlavičius, Algimantas; Andrikaitienė, Rasa; Duchovskis, Donatas; Gusaitė, Milda; Razmus, Stasys. Regiono žemės ūkio plėtros formalusis modelis // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 463-467. Pranevičius, Henrikas; Ambrazienė, Danutė; Paulauskaitė, Agnė. Kompiuterių klasių užimtumo modelis // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 468-473. Janušauskaitė, Živilė; Muralis, Laisvūnas; Misevičienė, Regina. Įmonės verslo sistemos ontologija // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 474-479. Tumelis, Giedrius. Stacionarių tikimybių skaičiavimo įdėtų Markovo grandinių metodu sudėtingumo įvertinimas ir tyrimai // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 480-488. Pranevičius, Henrikas; Baužaitė, Rasa. SPIN sistemos panaudojimas agregatinių specifikacijų validavimui // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 489-494. Pranevičius, Henrikas; Paulauskaitė, Agnė. Z formaliųjų specifikacijų panaudojimas kuriant informacines sistemas // Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-852-X. p. 189-192.

183


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informaciniø technologijø diegimo centras Adresas: Studentų g. 67–405, LT-51392 Kaunas Direktorius – prof. Aleksandras Targamadzė, tel. 300351, e.p. a.targamadze@internet.ktu.lt Vyr. inžinierius ir informatikas Donatas Raišutis Jaunesn. technikai: Kęstas Mindžiulis, Vaidas Pečiulis Vyriaus. administratoriai: Tomas Lionikas, Margarita Pileckytė, Kristina Rimkūnaitė Vyr. administratorės: Reda Gurkšnienė, Ineta Šimkūnaitė Administratorė Laura Rinkevičiūtė

Padaliniai Bibliotekų programinės įrangos skyrius Skyriaus vedėjas – Vilius Kučiukas, tel.: 300631, 332726, e.p. vilius.kuciukas@internet.ktu.lt Pavaduotojas – Antanas Štreimikis, tel. 300630, faks. 352995, e.p. antanas.streimikis@internet.ktu.lt Ved. programuotojas Saulius Grigonis Inžinieriai programuotojai: Arūnas Franckevičius, Mindaugas Muckus, Linas Salelionis Vyr. informatikė Neringa Valytė Informatikai: Antanas Gilaitis, Andrius Klimavičius, Neringa Valytė Vadybininkai: Daiva Černytė, Gintautas Žemaitis Jaunesn. laborantai: Andrius Blažinskas, Deividas Kančelkis, Rytis Rudelis Informacinių sistemų projektavimo skyrius Skyriaus vedėjas – Kęstutis Pocius, tel.: 300367, e.p. kestutis.pocius@ktu.lt Vyresnieji programuotojai: Giedrius Deveikis, Andrius Kučinskas Inžinieriai programuotojai: Mindaugas Montvilas, Kęstutis Morkūnas Programuotojai: Marijus Doviltis, Arjana Matonytė, Gintaras Morkūnas, Inga Pašilskytė Referentė Simona Štreimikytė Pagrindinės darbų kryptys • Lietuvos akademinių bibliotekų informacinių sistemų tinklo plėtra, visateksčių e. dokumentų duomenų bazių (VDDB) ir Lietuvos virtualiosios bibliotekos kūrimas, akademinės e. leidybos sistemos kūrimas; • bibliotekinės programinės įrangos ALEPH 500 priežiūra Lietuvoje; • Lietuvos magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų e. dokumentų (ETD) informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas;

184

Centras įkurtas 2001 m., siekiant suaktyvinti Informatikos fakulteto atliekamus mokslinius tyrimus bei informacinių technologijų diegimo darbus. Centras dalyvauja Universiteto, šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose, taip pat ir vykdant valstybinę programą „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms” (http://www.itmis.lt) bei jos paprogramius: a) Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo LABT kūrimas ir plėtra (http://www.labt.lt), b) Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM kūrimas ir plėtra (http://www.liedm.lt), c) Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos LieMSIS kūrimas (http://www.liemsis.lt), taip pat kuriant bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacijos sistemą. • publikacijų duomenų bazės (PDB) kūrimas ir palaikymas; • Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM plėtra; • LieDM tinklo veiklos koordinavimas; • e. mokymosi priemonių ir terpių projektavimas, metodikos kūrimas; • nuotolinio mokymosi kursų rengimas ir teikimas visuomenei, renginių organizavimas LieDM tinkle; • LieDM tinklo narių personalo kvalifikacijos kėlimas; • Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos kūrimas; • bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • KTU studentų priėmimo informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • KTU akademinės informacijos sistemos reinžinerija; • KTU bibliotekos aptarnavimas. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys • objektinės orientacijos duomenų bazių ir paskirstytųjų komponentinių sistemų projektavimo technologijos; • virtualiosios ir e. bibliotekos; • e. dokumentų kolekcijos ir paieškos sistemos; • paskirstytųjų duomenų bazių ir transakcijų modeliavimas bei šių modelių eksperimentiniai tyrimai; • aplikacijų tinklelio aplinkoms modeliavimas ir tyrimai; • atvirųjų informacinių technologijų ir standartų taikymo schemų kūrimas bei tyrimai; • informacinių technologijų taikymo mokymui tyrimas; • paskaitų interaktyvumo užtikrinimo vaizdo konferencijų metu metodai; • programinių priemonių kursams rengti kūrimas; • nuotolinių mokymosi kursų teikimo ekonominiai modeliai; • e. mokymosi kursų kokybės užtikrinimo modeliai.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

Centras vykdo šiuos valstybinės svarbos ES struktūrinių fondų remiamus projektus – ITMiS programos plėtinius: Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas; paramos sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194, projekto vadovas V. Kučiukas. Pagrindinis projekto tikslas – siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir VDDB. Tam reikėtų unifikuoti paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, suderinti kuriamą VDDB su Europos ir pasaulio VDDB standartais. Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams; paramos sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-03/SUT-191, projekto vadovas A. Štreimikis. Pagrindinis projekto tikslas – siekiant gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, rengti, kaupti ir pateikti mokslo ir studijų e.dokumentus dėstytojams ir studentams, vėliau – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto tinklo vartotojams. Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos žmogiškųjų išteklių plėtra; paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-07/SUT-163, projekto vadovas K. Pocius. Pagrindinis projekto tikslas –sukurti mokymo sistemos infrastruktūrą magistrantams, doktorantams, rezidentams, mokslininkams – tyrėjams bei pedagogams/ dėstytojams, leidžiančią parengti vartotojus naudotis LieMSIS teikiamomis galimybėmis. Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos akademinės dalies sukūrimas ir bandomasis įdiegimas; paramos sutartis Nr. BPD2004-ERPF1.5.0-0404/0009-01/SUT-154, projekto vadovas A. Targamadzė. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti LieMSIS akademinės dalies infrastruktūrą,

kuri užtikrintų nenutrūkstamą sistemos vartotojų mokymąsi, didintų LieMSIS paslaugų prieinamumą bei užtikrintų akademinės bendruomenės poreikių tenkinimą ir efektyvų švietimo ir mokslo institucijų išteklių panaudojimą. 5. Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje, paramos sutartis Nr. BPD2004-ERPF1.5.0-0404/0005/SUT-157, projekto vadovas A. Targamadzė. Pagrindinis projekto tikslas – kuriant dinaminę žinių visuomenę, plėtoti nuotolinių studijų infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms teikti aukštos kokybės nuotolines studijas visuose Lietuvos regionuose, mažinant kaimo ir miesto atskirtį, apimant visų socialinių sluoksnių piliečius bei užtikrinant jiems mokymosi visą gyvenimą galimybę. 6. Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas; paramos sutartis Nr. BPD2004-ERPF1.5.0-0404/0004-01/SUT-153, projekto vadovas A. Targamadzė. Pagrindinis projekto tikslas – gerinant mokslo ir studijų sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę ir mažinant skirtumą tarp minėtų paslaugų lygio Lietuvoje ir tų pačių paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES šalyse, sukurti Lietuvos mokslo ir studijų e.leidybos sistemą, apimančią e.dokumentų rengimą, saugojimą, paiešką ir pateikimą vartotojams invariantiniais būdais. Nestandartinės LABT programinės įrangos tobulinimo, modernizavimo ir tyrimo darbai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8254 / Vadovas prof. A. Targamadzė. Neterminuota. 2005 m. užduotis: Bibliotekinės informacijos sistemos informacijos paieškos optimizavimo modelis ir programinės įrangos prototipas ALEPH 500 pagrindu.

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Targamadzė, Aleksandras; Balbieris, Giedrius; Kubiliūnas, Ramūnas. The new generation of virtual learning environments in Lithuania. Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas: Technologija, Nr.3, 2005, 276-284 psl. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras. Lithuanian ETD Project // ETD2005 [elektroninis išteklius]: Evolution through Discovery: 8th International Symposium on Electronic Theses & Dissertations, 28-30 September, 2005, Sydney, Australia. Sydney: University of New South Wales, 2005. p. [1-6]. 2. Targamadzė, Aleksandras; Rutkauskienė, Danguolė; Cibulskis, Gytis. Knowledge society challenges for e-learning: key factors of the development of Universities Network LieDM in Lithuania. Proceedings PISTA 2005. The 3rd International

Conference on politics and Information Systems: Technologies and Applications, July 14-17, 2005, Orlando, Florida, USA, ISBN 980-6560-30-2, ISBN 980-6560-31-0, p. 290-294. 3. Targamadzė, Aleksandras; Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas. Information Communication Technologies and Recourses for Distance Education in Lithuania. Proceedings of the 9th World MultiConference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2005, Orlando, Florida, USA, ISBN 9806560-52-3, ISBN 980-6560-60-4, p. 330-335. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Franckevičius, Arūnas; Grigonis, Saulius; Targamadzė, Aleksandras; Štreimikis, Antanas. Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistema // Informacinės technologijos 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. T. 2. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-788-4. p. 590-594.

185


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kompiuterinio raðtingumo centras Adresas: Studentų g. 50-204 a, LT-51368 Kaunas Direktorius – doc. Vytautas Petrauskas, tel./faks. 300390, e.p. vypet@ifko.ktu.lt; krc@viesulas.ktu.lt Kompiuterinio raštingumo centras (KRC) įkurtas 2001 m.

Centras veda šiuos kursus: • kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą, • raštvedybos kvalifikacijos kėlimo (Word 2000 ), • elektroninėmis skaičiuoklėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Excel 2000), • su duomenų bazėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Access 2000), • asmenų, rengiančių pateiktis, kvalifikacijos kėlimo (Power Point 2000),

186

• kompiuterizuoto įmonės (įstaigos) veiklos organizavimo (Outlook 2000), • komponentinio programavimo pagrindų, • projektavimo paketų naudojimo. Centras patikrina vartotojo kompiuterinio raštingumo lygį pagal pripažintą ECDL programą, išlaikiusiems testus išduoda licencinius ECDL pažymėjimus.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS MECHANIKOS IR FAKULTETAS MECHATRONIKOS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel. Faks. E. p.

Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius 300401 323461 dekmf@ktu.lt

Raštinės personalas: fakulteto vyriausioji administratorė Vita Skučienė, vyresnioji administratorė Vida Kubiliūnaitė, administratorės Rasa Džiaugienė ir Vilija Naujokienė Fakultetas įkurtas 1947 m. 2005 m. fakultetas pavadintas Mechanikos ir mechatronikos fakultetu. Pagrindines pareigas jame turi 174 darbuotojai, iš jų 108 mokslininkai: 19 habilituotų daktarų, 89 daktarai.

Padaliniai Deformuojamø kûnø mechanikos katedra Gamybos sistemø katedra Inþinerinës grafikos katedra Inþinerinës mechanikos katedra Maðinø projektavimo katedra Metalø technologijos katedra Ðilumos ir atomo energetikos katedra Teorinës mechanikos katedra Transporto inþinerijos katedra Transporto problemø institutas

Zdzislaw Gosiewski (Lenkija), Donald E. Bently (JAV), Vytautas Barzdaitis (Lietuva). „Rotorinių mašinų stabilumo valdymas. ISCORMA_2005“. Trečiasis tarptautinis simpoziumas. Klivlendas, JAV, 2005 m. rugsėjo 19-23 d.

Pagrindinës tyrimø kryptys Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas Biomechaninių sistemų modeliavimas

Pakavimo tyrimų centras

Dvifazių srautų termohidromechanika Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga Šilumos transformavimo įrenginiai Šilumos ir atomo energetikos sistemos Naujos liejininkystės technologijos Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant miltelines medžiagas ir paviršines dangas Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas

187


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Šilumos energetika ir technologijos, 2005 m. vasario 3, 4 d. 2. Mechanika-2005 (tarptautinė), 2005 m. balandžio 7, 8 d. 3. Transporto priemonės-2005 (tarptautinė), 2005 m. spalio 20, 21 d. 4. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, 2005 m. birželio 9 d. 5. Mechanikos inžinerija-2005 (studentų), 2005 m. gegužės 19 d. 6. Medžiagų inžinerija-2005 (tarptautinė), 2005 m. spalio 6,7 d. Mokslo leidiniai 1. Mechaninė technologija: mokslo darbai. Kaunas: Technologija, 2005. XXXIII. 138 p. 2. Mechanika-2005: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 540 p. 3. Transporto priemonės-2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 176 p. 4. Transport means: proceedings of the international conference. Kaunas: Technologija, 2005. 340 p. 5. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 296 p. 6. Mechanikos inžinerija-2005: studentų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 188 p. 7. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. 188 p. 8. Materials Engineering-2005: Abstracts of Papers 14th International Baltic Conference. Kaunas: Technologija, 2005. 97 p. Dalyvavimas tarptautinėse ir šalies mokslo programose FRAMEWORK 6. Naujas išmetimo dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT), COOP-CT-2004-512912. KTU koordinatorius – dr. M. Jakubčionis. Rotorinių sistemų balansavimo darbo vietoje ir jų vibrodiagnostikos efektyvumo padidinimas, atsižvelgiant į kostrukcinius, technologinius ir eksploatacinius ypatumus (Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas) KTU koordinatorius – prof. R. Jonušas. Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiama aukštųjų technologijų plėtros programa „Žmogaus sveikatinimo(si) aukštosios technologijos ir įranga“. Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiama aukštųjų technologijų plėtros programa „Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas“. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: Prof. Rui Corneiro de Barros, Porto universitetas (Portugalija), 2005 05 01−05. Prof. Jose Antonio Cortajarena Etxeberria, Baskų krašto universitetas (Ispanija), 2005 06 06−10. Prof. Clito Felix Afonso, Porto universitetas, 2005 10 17−23.

188

Dr. Johan Kjellander − Technologijų departamento vadovas, Orebro universitetas (Švedija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Bansevičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, International journal of Intelligent Mechatronics. Design and production redakcinės kolegijos narys, IFToMM Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas, Anglijos inžinierių mechanikų draugijos narys, Mechatronic Forum (Anglija) narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos pirmininkas. Prof. V. Barzdaitis – IFToMM mechatronikos komisijos ir robototechnikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcinės kolegijos narys, Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo instituto tarybos pirmininkas. Prof. M. Daunys – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos pirmininkas. Prof. A. Žiliukas – EUROMECH draugijos narys, Baltijos transporto akademijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Transportas“ redakcinių kolegijų narys, Europos slėgio rezervuarų ir įrenginių komisijos narys Lietuvai. Prof. A. Fedaravičius – mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Krašto apsaugos ministerijos mokslo tarybos narys, Kauno technikos kolegijos steigiamosios tarybos narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas. Prof. V. Volkovas – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Sapragonas – LMA narys ekspertas, Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Gylys – Pasaulio energetikos tarybos (WEC) Vykdomosios asamblėjos narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto valdybos narys, Europos branduolinės sąjungos (ENS) valdančiojo komiteto narys, Europos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (REHVA) narys, Europos šalių vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijos narys, Europos branduolinės draugijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininkas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) tarybos pirmininkas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Jonušas – mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ bei mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Prof. J. Dulevičius – Rusijos MA Sankt Peterburgo skyriaus narys. Doc. Ž. Bazaras – Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Doc. J. Vilys – Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys. Prof. R. T. Toločka – IFToMM nuolatinės komisijos terminologijos standartizavimo pakomitečio pirmininkas ir nuolatinės komisijos mašinų ir mechanizmų mokslo istorijai narys, Lietuvos biomechanikų sąjungos vicepirmininkas, ergonomikos ir informatikos sekcijos vadovas. Prof. S. Kaušinis – NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO) tarybos narys; Lietuvos nacionalinis atstovas RTO Taikomųjų transportavimo technologijų (AVT) sekcijoje, IFAC Lietuvos nacionalinės organizacijos pirmininko pavaduotojas. Doc. A. Palionis – Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys; Lietuvos nacionalinio kokybės prizo ekspertas.

departamento „Liejininkystės“ technikos komiteto pirmininkas, Lietuvos liejyklų asociacijos tarybos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos konstrukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas. Doc. V. Lukoševičius – Tarptautinės geotermijos asociacijos narys. Doc. P. Ambroza – Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Dr. L. Patašienė − Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto narė. Prof. S. Šinkūnas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, Europos šalių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo asociacijos (REHVA) narys, Amerikos šildymo, šaldymo, oro kondicionavimo draugijos (ASHRAE) narys. Doc R. Montvilas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos direktorius. Doc. J. Gudzinskas – žurnalo „Šiluminė technika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. G. Miliauskas – mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys.

Prof. A. Bargelis – mokslinės konferencijos „Mechanika“ redakcinės komisijos narys.

Doc. S. Žiedelis – Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos direktorius.

Prof. S. Bočkus – Anglių ir plieno bendrijos prie Europos Komisijos Mokslo generalinio direktorato Lietuvos nacionalinis atstovas, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos

Doc. V. Nenorta – Lietuvos standartizacijos departamento Techninių brėžinių technikos komiteto (LST TK 30) narys, tarptautinių konferencijų BALTGRAF ir „Geometry and computer“ mokslinių komitetų narys.

189


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Deformuojamø kûnø mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, tel. 324108 Katedra įkurta 1920 m. 1927 m. jos medžiagų atsparumo laboratorija atitiko to meto pasaulinius standartus ir buvo geriausia Pabaltijyje. 1935 m. buvo išleistas pirmasis medžiagų atsparumo vadovėlis lietuvių kalba (K. Vasiliauskas). 1947 m. buvo įkurta Statybinės

mechanikos katedra, o 1962 m. ji suskilo į dvi katedras: Medžiagų atsparumo ir Statybinės mechanikos (ši vėliau išsikėlė į Vilnių). Dabartinės katedros (1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra) mokslo ir studijų veikla, palyginti su pirmtakių, yra platesnė ir apima medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo, irimo mechanikos bei stabilumo problemas.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Antanas Žiliukas Docentai: dr. Saulius Diliūnas, dr. Audrius Jutas, dr. Artūras Keršys, dr. Vitalis Leišis, dr. Kazimieras Petkevičius, dr. Vytautas Stanislovas Vasauskas Lektoriai: dr. Paulius Griškevičius, dr. Nerijus Meslinas Mokslo darbuotoja dr. Daiva Zeleniakienė Asistentas Vytautas Čapas Doktorantai: Mindaugas Bereiša, Neringa Keršienė, Laimis Vaicekauskas, Aušra Žilinskaitė Laboratorijos vedėjas Romualdas Jakubauskas Vyr. laborantas Alfonsas Ažubalis Laborantė Neringa Keršienė Jaunesn. laborantas Mantas Bučas Administratorė Audronė Taparauskaitė

Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Nerijus Meslinas. Sluoksniuotų konstrukcinių elementų stiprumas ir irimo modeliavimas (vadovas prof. A. Žiliukas).

Tiriamoji bazė Stiprumo ir irimo mechanikos centras, K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, 15 universalių mechaninių bandymų mašinų, asmeniniai kompiuteriai. Programos: ANSYS, ALGOR, SACC 4,0, R6 Code. Doktorantūros moduliai Tamprumo ir plastiškumo teorija (prof. A. Žiliukas); Irimo mechanika (prof. A. Žiliukas); Polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechanika (prof. A. Žiliukas); Skaitinė deformuojamų kūnų mechanika (doc. K. Petkevičius); Patikimumo teorija (prof. A. Žiliukas).

Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. Žiliukas dalyvavo konferencijose: 2005 10 02–09 – Ispanijoje; 2005 10 29–11 07 – Ukrainos mokslų akademijoje. Doc. A. Jutas 2005 03 22–24 skaitė pranešimą Varšuvos technologijos universitete. M. d. D. Zeleniakienė ir doc. A. Jutas 2005 12 07–10 buvo išvykę į mokslinį seminarą Nyderlandų Karalystėje. Doc. V. Leišis 2005 06 05–09 dalyvavo seminare Nyderlandų Karalystėjė; 2005 10 24–29 dalyvavo TATENOS regioniniame seminare Vokietijoje. Doc. V. S. Vasauskas ir asistentas V. Čapas 2005 03 11–26 dalyvavo konferencijoje Medžiagų sujungimų tyrimo institute (Danija). M. d. D. Zeleniakienė 2005 10 19–21 dalyvavo konferencijoje Talino technologijos universitete. Lektorius P. Griškevičius 2005 01 11–02 04, 2005 02 17–25, 2005 03 03–10, 2005 03 17–25, 2005 03 30–04 08, 2005 04 14–22, 2005 04 28–05 06, 2005 05 12–22 ir 2005 06 02–23 atliko mokslinius tyrimus Intelektualiųjų technologijų centre (Fundamentinių technologijų tyrimų institutas prie Lenkijos mokslų akademijos).

Mokslo grupë – Medþiagø ir konstrukcijø stiprumo ir ilgaamþiðkumo prognozavimo Vadovas – prof. A. Žiliukas, tel. 324108 Dr. K. Petkevičius, dr. V. Vasauskas, dr. S. Diliūnas, dr. V. Leišis, dr. A. Jutas, dr. D. Zeleniakienė, dr. P. Griškevičius, dr.N. Meslinas, doktorantai: N. Keršienė, M. Bereiša, A.Žilinskaitė. Grupės veiklos pradžia – 1962 m. Tyrimų kryptis – stiprumo ir irimo mechanika. Išleistos 3 monografijos, parašyta per 200 mokslo straipsnių, atlikta per 30 sutarčių (tarp jų 3 tarptautinės). Ignalinos AE pateikto, pagal „RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinių vamzdynų, kuriuose galimas tarpkristalinis korozinis trūkinėjimas, veikiant įtempiams, saugos įvertinimo reikalavimus“ P-2204-01, siūlių su įtrūkimais, paliktų tolimesnei eksploatacijai, saugos įvertinimo ekspertinė analizė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8319 / Vadovas prof. A. Žiliukas.

190

RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinius vamzdynus reikia dažnai tikrinti, nes juose aptinkama daug defektų. Didžiausią dalį sudaro defektai dėl tarpkristalinio korozinio trūkinėjimo, veikiant įtempiams. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) 2004 metais išleido šių vamzdynų saugos įvertinimo riekalavimus. Ignalinos AE kasmet turi pateikti VATESI metinę ataskaitą, kurioje pateikiamas šių defektų vertinimas. KTU 2005 m. atliko dokumentų ekspertinę analizę, defektų vertinimo patikrinamuosius skaičiavimus ir pateikė išvadas. Kita mokslui svarbi veikla Vykdomas PHARE projektas PH/LI/TS/04 „Lietuvos techninių paramos organizacijų darbo gerinimas licencijuojant Ignalinos AE aktyvios zonos konstrukcijų vientisumą, kontrolės sistemas ir įrangos senėjimo valdymą“.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žiliukas, Antanas. Fracture criterion developed for elastic-plastic Russian materials // Indian Journal of Engineering & Materials Sciences. ISSN 0971-4588. 2005, Vol. 12, no. 5. p. 451-455. [ISI Web of Science; Inspec]. Petkevičius, Kazimieras; Kulak, Ronald F.; Marchertas, P. Probabilistic evaluation of dynamic stability analysis of shell structures // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 222-225. [ISI Proceedings; Inspec]. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Bazaras, Žilvinas; Čapas, Vytautas. Mechanical statement of railway wheel material // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 302-306. [ISI Proceedings; Inspec]. Griškevičius, Paulius; Ostrowski, M.; Holnicki-Szulc, J.; Žiliukas, Antanas. Crash analysis of adaptive frontal energy absorbers // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 312-316. [ISI Proceedings; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Bazaras, Žilvinas; Čapas, Vytautas. Strength anisotropy of railway wheels under contact load // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 1(51). p. 31-38. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius; Leišis, Vitalis. The comparative analysis of 2D and 3D microstructural models stresses of porous polymer materials // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 3(53). p. 22- 26. [Compendex; VINITI; Inspec]. Bereiša, Mindaugas; Žiliukas, Antanas; Leišis, Vitalis; Jutas, Audrius; Didžiokas, Rimantas. Comparison of pipe internal pressure calculation methods based on design pressure and yield strength // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 4(54). p. 5-11. [Compendex; INSPEC; VINITI]. Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas. Experimental investigation of low-velocity impact on woven glassfibre-reinforced plastics composites // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 6(56). p. 13-17. [Compendex; FLUIDEX; VINITI; INSPEC]. Zeleniakienė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Liukaitis, Jonas. The effect of loading direction and pores distribution mode on porous polymer material stress concentration // Materials science = Medžiagotyra /

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 123-128. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius. The influence of pores distribution mode on the stress of porous elastomeric materials in the case of large deformations // Materials science = Medžiagotyra/ Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 3. p. 248-252. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ostrowski, Marian; Griškevičius, Paulius; HolnickiSzulc, Jan. Feasibility study of an adaptive energy absorbing system for passenger vehicles // CMM 2005 [elektroninis išteklius]: 16 th international conference on Computer Methods in Mechanics, june 21-24, 2005, Czestochowa, Poland / Polish Academy of Sciences; Polish Association of Computational Mechanics; Czestochowa University of Technology. [Czestochowa]: [Czestochowa University of Technology], 2005. p. [1-10]. Augutis, Stasys Vygantas; Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Gailius, Darius; Jačėnas, Saulius. The hardness testing by means of indentation for low density materials // Matavimai = Measurements / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2005, nr. 1(33). p. 7-10. Diliūnas, Saulius; Mažonienė, Edita; Bendoraitienė, Joana; Žemaitaitis, Algirdas. Polyimides from biphenyltetracarboxylic dianhidride and pyromellitic dianhydride with oxydianiline and their nanocomposites // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2005, nr. 1(35). p. 29-34. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius. The modelling of porous elastomeric materials deformation behaviour // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 3-8. [VINITI]. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Čapas, Vytautas. Analysis of mechanical properties of AlMgSi aluminium alloys // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 24-29. [VINITI]. Griškevičius, Paulius; Leišis, Vitalis; Zeleniakienė, Daiva. Impact energy absorption of structural elements // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 30-37. [VINITI]. Petkevičius, Kazimieras. Smūgio mechanikos skaitinių modelių patikimumo įvertinimas // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 108115. [VINITI]. Žiliukas, Antanas; Meslinas, Nerijus. Begalinės sluoksniuotos plokštelės su statmenu tarpsluoksniui plyšiu irimas // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 121-127. [VINITI]. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Bazaras, Žilvinas; Čapas, Vytautas; Rumša, Irmantas; Ramoška, Drąsutis. Vagonų aširačių stiprumo patikrinimas neardančiais metodais // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės

191


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 82-88. [VINITI]. 10. Petkevičius, Kazimieras; Kulak, Ronald F.; Marchertas, Algirdas H. Penetration into a concrete slab by impact of a whipping pipe // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 133-140. [VINITI]. 11. Žiliukas, Antanas; Augonis, Algirdas. Atominių elektrinių betoninių statinių senėjimas // Pažangioji statyba: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-851-1. p. 123-131. 12. Milius, Artūras; Keršys, Artūras. Netiesioginio įpurškimo dyzelinio variklio darbas naudojant rapsų aliejaus metilo esterį // Transporto priemonės2005 = Transport means-2005: 9-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2005 m. spalio 20-21 d. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09942-9. p. 86-89. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Čapas, Vytautas. On the tensile strength and hardness relation for welded aluminum alloys ; Elektroninis iateklius // JOM-12, Twelfth International Conference on the Joining of Materials and Fourth International Conference on Education in Welding ICEW-4[elektroninis išteklius]: March 20-23, 2005, Helsingor-Denmark.: JOMInstitute, 2005. ISBN 87-89582-13-6. p. 1-6. 2. Augonis, Algirdas; Žiliukas, Antanas. Smėlio koncentracijos įtaka betono mechaninėms savybėms // Statyba ir pastatų inžinerinės sistemos: doktorantų, magistrantų konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2005 m. gegužės 13. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-889-9. p. 25-29.

4. Meslinas, Nerijus; Žiliukas, Antanas. Lyginamoji irimo kriterijų analizė // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. 2004, T. 32, p. 80–89. 5. Petkevičius, Kazimieras; Kulak, Ronald F.; Marchertas, Algirdas H. Stabilization of the plate elements in high energy impact/contact problems by mixed integration rules // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. 2004, T. 32, p. 90–96. 6. Griškevičius, Paulius; Žiliukas, Antanas; HolnickiSzulc, J. Explicit nonlinear finite element simulation of quasi-static axially crushed thin-walled elements // Transport Means-2004: proceedings of the International Conference, October 28, 29, 2004, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955-09-735-3. p. 14–18. 7. Augutis, Stasys Vygantas; Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Gailius, Darius; Jačėnas, Saulius. Indentation hardness for low density materials // HARDMEKO 2004: Hardness Measurements Theory and Application in Laboratories and Industries, Washington, DC, USA, 2004, November 11, 12 / International Measurement Conferederation. Budapest: IMEKO, 2004. p. 43–46. 8. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Čapas, Vytautas. Energy concept in comparison of static and dynamic hardness // HARDMEKO 2004: Hardness Measurements Theory and Application in Laboratories and Industries, Washington, DC, USA, 2004, November 11, 12 / International Measurement Conferederation. Budapest: IMEKO, 2004. p. 160–165.

Gamybos sistemø katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Remigijus Jonušas, tel.: 321196, 323769 Katedra įkurta 1930 06 07. Iki 1940 08 15 ji vadinosi Pritaikomosios mechanikos katedra, 1940 08 15–1950 12 15 – Mašinžinystės katedra. 1950 12 15 katedra pertvarkyta ir pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra. 1951–1986 m. katedrai vadovavo prof. L. Kumpikas, 1986–1996 m. – prof. R.P. Bansevičius. 1995 m. ji pavadinta Gamybos sistemų katedra.

192


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, habil. dr. Algirdas Bargelis, habil. dr. Remigijus Jonušas Docentai: dr. Saulius Baskutis, dr. Antanas Juozas Bražiūnas, dr. Egidijus Dragašius, dr. Egidijus Juzėnas, dr. Juozas Kalpokas, dr. Ramutis Krančiukas, dr. Rasa Mankutė, dr. Irma Senkuvienė Lektoriai: dr. Kazimieras Juzėnas, Petras Lazaravičius Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Vytautas Jūrėnas, dr. Rasa Mankutė Jaun. mokslo darbuotojas Fabijonas Kęstutis Žebelys Doktorantai: Leta Anužienė, Vytautas Blechertas, Paulius Ibianskas, Kęstutis Kanapeckas, Žydrūnas Rutkauskas Vyr. inžinieriai: Ona Blechertienė, Benjaminas Dzidolikas Mokomosios laboratorijos vedėjas Petras Adomaitis Technikas Marius Rimašauskas Meistrai: Paulius Tendzegolskis, Vidas Tendzegolskis Vyr. administratorė Auksana Žvirblytė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Algirdas Adomaitis Tiriamoji bazė Gamybos sistemų mokslo laboratorija, turinti techninės regos sistemą, automatizuotąją signalų apdorojimo sistemą, elektroninę kontrolės ir diagnostikos aparatūrą; lazerinės technologijos laboratorija, turinti 4 lazerius, lazerines programines stakles, kompiuterizuotą lazerių valdymo sistemą; integruoto gamybos rengimo bei technologinių procesų automatizuotojo projektavimo mokomosios laboratorijos, turinčios programines stakles, valdomas kompiuteriu, šiuolaikinę programinę įrangą.

Doktorantūros moduliai Tribologija (dr. E. Juzėnas); Technologinių procesų mechanika (prof. R. Jonušas); Mechatronika (prof. R. P. Bansevičius); Gamybos plėtros strategija (prof. A. Bargelis); Gamybos sistemų modeliavimas (prof. A. Bargelis). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Vytis Varnavičius. Manipuliatoriaus pavaros su elektroreologiniu skysčiu kūrimas ir tyrimas (vadovas prof. R. Bansevičius). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. A. Bargelis 2005 02 12–26 lankėsi Buenos Airių universitete (Argentina) ir Montevidėjo universitete (Urugvajus); 2005 03 30–04 02 dalyvavo susitikimuose dėl studijų ir mokslinio bendradarbiavimo Lapenrantos technologijos universitete (Suomija); 2005 05 01–07 ir 2005 06 18–26 pagal SOCRATES/ERASMUS programą skaitė paskaitas Vokietijoje; 2005 09 18–23 dalyvavo konferencijoje Ilmenau technikos universitete (Vokietija) Vyr. m. d. V. Jūrėnas ir jaun. m. d. F. K. Žebelys 2005 04 20–24 dalyvavo seminare Čekijoje. Vyr. m. d. V. Jūrėnas 2005 05 29–06 05 derino mokslinių tyrimų technines užduotis Chmelnickio valstybiniame universitete (Ukraina). Lektorius K. Juzėnas 2005 07 18–21 dalyvavo konferencijoje Didžiojoje Britanijoje; 2005 12 11–16 dalyvavo konferencijoje DSTA Lodzės technikos universitete (Lenkija). Jaun. m. d. F. K. Žebelys 2005 09 05–11 buvo išvykęs į konferenciją Ostravo technikos universitete (Čekija); 2005 10 04–08 techninės informacijos paieškos ir bendradarbiavimo klausimais lankėsi Čekijoje; 2005 12 03–10 dalyvavo konferencijoje Egipte.

Mokslo grupë - Pjezomechaniniø sistemø Vadovas – prof. R. Bansevičius, tel. 323884, e. p. bansevicius@ktu.lt Dr. R. T. Toločka, dr. V. Kargaudas, dr. R. Krivickas, habil. dr. G. Kulvietis (VGTU), habil. dr. V. Giniotis (VGTU), dr. I. Skiedraitė, dr. E. Dragašius. Grupėje susibūrė Universiteto darbuotojai, tiriantys bei kuriantys precizinius pjezoelektrinius keitiklius ir jutiklius. Plėtojama nauja mechatronikos sritis – pjezomechanika, kuri apima aktyvių (pjezoelektrinių, magnetostrikcinių,

pjezooptinių ir t. t.) medžiagų bei struktūrų taikymą adaptyvioms sistemoms ir mechanizmams. Prof. R. Bansevičius bendradarbiauja su Aalborgo universitetu (prof. Hans Holm, dr. Paul Larsen), su kuriuo vykdomas tiriamasis darbas VibWeld, siekiant sumažinti mechaninius įtempius suvirinimo technologiniame procese; su De Montforto universitetu bendradarbiaujama kuriant naujus adaptyvius mechanizmus ir struktūras.

193


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Preciziniø rotoriniø sistemø tyrimo Vadovas – prof. R. Jonušas, tel. 321196, e. p. remigijus.jonusas@ktu.lt Dr.V. Jūrėnas, dr. E. Juzėnas, K. Žebelys, L. Ragaišis, dr. K. Juzėnas. Grupės ištakos siekia darbo buvusiame moksliniame centre „Vibrotechnika“ 1970–1980 metus. Kaip organizuota mokslo grupė pradėjo reikštis 1993 m. Moksliniai interesai: precizinių rotorinių sistemų dinamika, riedėjimo guolių eksploatacinių savybių tyrimas, technologinių įrenginių vibracinė diagnostika, detalių eksploatacinių savybių gerinimas, aukštųjų technologijų (lazerinių ir kt.) taikymas. Paskelbta per 110 mokslinių straipsnių. Išleistos trys monografijos, vienas žinynas. Rotorinių mašinų dinamikos tyrimas vibrodiagnostiniais metodais: ūkio objektų užsakymai Nr. 7953, 8116 / Vadovas dr. V. Jūrėnas. Atlikti kompresorių vibrodiagnostiniai tyrimai, kavitacinių procesų rotoriniuose siurbliuose analizė.

Bendrovės technologinių įrenginių vibracijos intensyvumo tyrimas ir gedimų prevencija naujai įdiegtų įrenginių eksploatacijos metu: ūkio subjekto užsakymas: Nr. 8016 / Vadovas F. K. Žebelys. Bendra visų įmonės katilinių įrenginių priežiūros sistema, paremta vibracinio aktyvumo stebėsena ir atskirų problemų tyrimu, užtikrino patikimą šilumos tiekimo įrenginių eksploataciją. Apibendrintos lėtaeigių technologinių medienos įrenginių vibracinio aktyvumo ir guolių būklės įvertinimo metodikos sukūrimas ir jos taikymo efektyvumo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas: Nr. 8203 / Vadovas F. K. Žebelys. Taikoma įrenginių vibracinio aktyvumo ir guolių būklės įvertinimo metodika leido užtikrinti efektyvųi įrenginių funkcionavimą ir gerą produkcijos kokybę

Mokslo grupë - Integruotø gamybos sistemø kūrimo ir tyrimo Vadovas – prof. A. Bargelis, tel. 323846, e. p. algirdas.bargelis@ktu.lt Dr. R. Mankutė, dr. A. Česnulevičius, dr. A. Stasiškis, A. Šačkus, M.Rimašauskas. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: mechaninių komponentų gamybos technologijų kompiuterizavimas, kompiuterinis gamybos integravimas. Išleista monografija, paskelbta daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių. Konstrukcinių elementų projektavimo metodikos, kompleksiškai užtikrinančios racionalią geometriją,

technologiškumą, vienodą neperteklinį stiprumą ir minimalias medžiagų sąnaudas, sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8239 / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurta konstrukcinių elementų projektavimo metodika, minimizuojanti medžiagų sąnaudas. Intelektualaus funkcinio modelio mechaninių gaminių koncepcijos stadijos kainai nustatyti kūrimas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8257 / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurtas intelektualus funkcinis modelis, nustatantis naujų gaminių gamybos sąnaudas ankstyvojoje jų kūrimo stadijoje.

Mokslo grupë - Pavirðiaus patvarumo didinimo Vadovas – doc. A. Bražiūnas, tel. 323769, e.p. antanas.braziunas@ktu.lt Dr. S. Markauskas, dr. J. Kalpokas, dr. A. Jutas. Nuo 1962 m. tiriamas ir pritaikomas Lietuvos įmonėse elektromechaninis detalių apdirbimo būdas. Pastaruoju metu išplėsti darbai tiriant ir kitus detalių paviršių sustiprinimo būdus: lazerinį, elektroimpulsinį, taip

pat mišrius būdus siekiant juos pritaikyti konkretiems tikslams. Bendradarbiaujama su LŽŪU Mechanikos katedros moksline grupe – tribologijos srityje, VU lazerių centru - lazerinių technologijų srityje. Mokslo grupė yra Lietuvos mokslininkų sąjungos Tribologijos skyriaus narė.

Mokslo grupë - Precizinës technikos Vadovas – habil. dr. A. Bubulis, tel. 323862, e. p. algimantas.bubulis@ktu.lt Dr. S. Baskutis, A. Donauskas, dr. V. Jūrėnas. Grupė susidarė 1996 m. iš Gamybos sistemų katedros ir buvusių precizinės technikos laboratorijos (MC „Vibrotechnika“) darbuotojų, kuriančių precizinius

194

pjezoelektrinius keitiklius ir tiriančių jų taikymo sritis. Moksliniai interesai: vibracinio tiekimo mechanizmų skysčiams ir biriosioms medžiagoms transportuoti bei dozuoti, naudojant pjezoaktyvias medžiagas, kūrimas ir tyrimas.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Markusik, S.; Bulkowski, A.; Bargelis, Algirdas. An integrated knowledge-based interdisciplinary study programme on the Web // 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia, Poland, 17-20 June, 2005: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (UICEE), 2005. ISBN 0-7326-2279-4. p. 98-100. [ISI Proceedings]. Skvireckas, Ramūnas; Markšaitis, Donatas; Jūrėnas, Vytautas. Investigation of relation between railway track irregularities and the wagon body vibrations // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 177-181. [ISI Proceedings; Inspec]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bargelis, Algirdas; Hoehne, Guenter; Šačkus, Arūnas. Integrated product and process development using rapid prototyping and rapid tooling technologies // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 1(51). p. 54-60. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Rimašauskas, Marius; Bargelis, Algirdas. Framework of consideration productivity for assembling operations in sheet metalworking // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 13921207. 2005, nr. 5(55). p.51-55. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Krančiukas, Ramutis. Research and development of dosage devices for powdery products // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 6(56). p. 33-36. [Compendex; FLUIDEX; VINITI; INSPEC]. Anužienė, Leta; Bargelis, Algirdas. Modeling and realization of manufacturing logistics network // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 6(56). p. 37-42. [Compendex; FLUIDEX; VINITI; INSPEC]. Jonušas, Remigijus; Ragaišis, Laurynas; Ragulskis, Kazimieras. Use of auto vibration for energy transformation // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 2(55). p. 41-43. [INSPEC; VINITI]. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Vyšniauskienė, Žaneta. Investigation of ultrasonic probe for medical purposes // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 2(55). p. 44-46. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Barzdaitis, Vytautas. Annalysis of flexible rotor dynamic model adequacy applying FEM and various methods of damping evaluation // DSTA 2005: 8th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications, Lodz, Poland, December 12-15,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2005: proceedings. Lodž: Department of Automatics and Biomechanics, 2005, Vol. 2. ISBN 83-920409-1-0. p. 687-694. Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Diagnostics peculiarities of drivers with rolling bearings // Proceedings of the International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava, September 7-9, 2005, Ostrava, Czech Republic: Session 8 - Applied Mechanics. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0889-7. p. 163-168. Barzdaitis, Vytautas; Jonušas, Remigijus; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas. Dynamics of turbine rotating system with toothed wheel coupling // ISCORMA-3: the 3rd International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery, Cleveland, 19-23 September 2005: proceedings. Minden: Bently Pressurized Bearing Company, 2005. ISBN 83-9130284-9. p. 320-329. Bargelis, Algirdas. Engineering of logistics knowledge for product and process development in global manufacturing environment. // ICIL 2005 “In memoriam Lilian Barros, February 14-18, 2005, Montevideo, Uruguay”: proceedings of the International Conference on Industrial Logistics. Uruguay: Universidad de la Republica, 2005. ISBN 9974-0-0274-5. p. 21-29. Bargelis, Algirdas; Mankutė, Rasa. Internet web-based integration of process and manufacturing resources planning // Supply chain optimization: product/ process design, facility location and flow control. New York: Springer, 2005. ISBN 0-387-23566-3. p. 233-246. Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras. Investigation of complex rotary systems vibrations applying spectral analysis and method of finite elements // Condition Monitoring 2005: proceedings of the International Conference on Condition Monitoring, Kings College, Cambridge, UK, 18th-21st July 2005 / BINTD - The Condition Monitoring Group of the British Institute of NonDestructive Testing. Oxford: Coxmoor Publishing Company, 2005. ISBN 1-90189-18-2. p. 261-270. Jonušas, Remigijus; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Kanapeckas, Kęstutis. Peculiarities of monitoring and diagnostics of rolling bearings while using shock pulse method [SPM] and SPM spectrum // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов международной научнотехнической конференции, 4-11 декабря 2005 г., г. Шарм эль Шейх, Египет. Хмельницкий: ХНУ, 2005. p. 62-65. Dragašius, Egidijus; Bansevičius, Ramutis Petras; Holnicki-Szulc, Jan. Piezo-monitoring and condition of magneto-rheological fluids // Condition Monitoring 2005: proceedings of the International Conference on Condition Monitoring, Kings College, Cambridge, UK, 18th-21st July 2005 / The Condition Monitoring Group of the British Institute of Non-Destructive Testing (BINTD). Oxford: Coxmoor Publishing Company, 2005. ISBN 1-90189-18-2. p. 323-329.

195


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

9. Bansevičius, Ramutis Petras; Dragašius, Egidijus; Palevičius, Arvydas. Smart piezoelectric sensors for cure monitoring in composite materials // Condition Monitoring 2005: proceedings of the International Conference on Condition Monitoring, Kings College, Cambridge, UK, 18th21st July 2005 / The Condition Monitoring Group of the British Institute of Non-Destructive Testing (BINTD). Oxford: Coxmoor Publishing Company, 2005. ISBN 1-90189-18-2. p. 331-336. 10. Bargelis, Algirdas; Stasiškis, Andrius; Česnulevičius, Aurimas. Process capability modelling for costs minimization in global manufacturing environment // 50. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 2005[elektroninis išteklius]: Mechanical Engineering from Macro to Nano: 19-23 September 2005, Ilmenau: Tagengsunterlagen/Proceedings. Ilmenau: Technische Universität Ilmenau, 2005. p. 1-8. 11. Rutkauskas, Žydrūnas; Linß, Gerhard; Bargelis, Algirdas. Qualita // 50. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 2005[elektroninis išteklius]: Mechanical Engineering from Macro to Nano: 19-23 September 2005, Ilmenau: Tagengsunterlagen/Proceedings. Ilmenau: Technische Universität Ilmenau, 2005. p. 1-6. 12. Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Barzdaitis, Vytautas. The determination of quality of technological equipment in wood processing enterprises according their dynamic condition // Proceedings of the International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava, September 7-9, 2005, Ostrava, Czech Republic: Session 8 - Applied Mechanics. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80248-0889-7. p. 483-488. 13. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas. Исследование надежности соединения пьезопровода с гибким волноводом // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов международной научно-технической конференции, 4-11 декабря 2005 г., г. Шарм эль Шейх, Египет. Хмельницкий: ХНУ, 2005. p. 20-24. 14. Barzdaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas V; Jonušas, Remigijus; Didžiokas, Rimantas. Condition evaluation of the high power turbogenerator as mechatronic system // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов международной научно-технической конференции, 4-11 декабря 2005 г., г. Шарм эль Шейх, Египет. Хмельницкий: ХНУ, 2005. p. 81-89. 15. Juzėnas, Kazimieras; Juzėnas, Egidijus. Kintamo slėgio hidraulinių ir pneumatinių sistemų panaudojimas technologinėje įrangoje // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33

196

(2005). p. 43-47. [VINITI]. 16. Anužienė, Leta; Bargelis, Algirdas. Modeling the manufacturing enterprise for mechanical components // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 219-223. [VINITI]. 17. Rutkauskas, Žydrūnas; Bargelis, Algirdas. DFQ metodo taikymas precizinių komponentų gamyboje // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 237-241. [VINITI]. 18. Zimkutė, Inga; Bargelis, Algirdas. Application of genetic algorithms for process design in furniture industry // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 242-247. [VINITI]. 19. Gudonytė, Kristina; Krančiukas, Ramutis. Birių produktų dozavimo įrenginių tyrimas ir tobulinimas // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 248-253. [VINITI]. 20. Augustinavičiūtė, Gintarė; Baskutis, Saulius. Saulės energijos panaudojimo Lietuvoje analizė // Mechanika - 2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 259-265. [VINITI]. 21. Ulickienė, Aistė; Baskutis, Saulius; Ličkūnienė, Edita. Šilumos punktų modernizavimo svarba taupant energetinius išteklius // Mechanika - 2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 266-271. [VINITI]. 22. Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Kanapeckas, Kęstutis; Jonušas, Remigijus. Technologinių įrenginių funkcionavimo kokybės įvertinimo vibrodiagnostikos metodu praktiniai aspektai // Mechanika - 2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 303-308. [VINITI]. 23. Petrutytė, Jurgita; Krušinskas, Rytis; Baskutis, Saulius. Technology management for manufacturing under influence of risk factors // Mechanika - 2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 231-236. [VINITI]. 24. Kaminskaitė, Laura; Bražiūnas, Antanas Juozas. Mechanization level of Lithuanian companies producing plastic windows // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 321-327. [VINITI]. 25. Maciulevičius, Artūras; Dragašius, Egidijus. Saldainių pakavimo automato AB “Kraft foods Lietuva” kūrimas // Mechanika - 2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 341-345. [VINITI]. 26. Daračiūtė, Renata; Dragašius, Egidijus. Šildymo kainų sumažinimas tausojant energiją su SST greitosiomis spiralinėmis durimis // Mechanika - 2005: 10-osios


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 346-350. [VINITI]. 27. Ibianskas, Paulius; Dragašius, Egidijus. Betono kietėjimo laipsnio pjezoelektriniais keitikliais tyrimas // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 355-362. [VINITI]. 28. Blechertas, Vytautas; Bansevičius, Ramutis Petras. Neharmoninių virpesių pjezopavaros // Mechanika2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 402-406. [VINITI]. 29. Žoramskis, Tadas; Bražiūnas, Antanas Juozas. Estimation of dynamical characteristics of fluids using ultrasonic methods // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 480-485. [VINITI]. 30. Kanapeckas, Kęstutis; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Jonušas, Remigijus. Medienos drožlių plokščių mechaninio apdirbimo operacijų kokybės įvertinimas vadovaujantis virpesių spektro analize // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 93-95. 31. Kanapeckas, Kęstutis; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Jonušas, Remigijus. Rotorių balansavimo darbo vietoje su šiuolaikine specializuota balansavimo aparatūra ypatumai // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 96-98. 32. Kanapeckas, Kęstutis; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Jonušas, Remigijus. Riedėjimo guolių techninės būklės įvertinimo smūginių impulsų metodu ypatumai // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 102-104. 33. Čalkauskaitė, Jolita; Navickaitė, Sigita; Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Slopintuvų su magnetoreologiniu skysčiu pritaikymas skalbimo mašinoje // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 127-129. 34. Alšauskas, Vytenis; Jonušas, Remigijus. Vibracinės kontrolės metodo, naudojamo mašinų ir technologinių įrenginių būklei įvertinti, galimybių analizė // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 130-131.

35. Navickaitė, Sigita; Rugaitytė, Viktorija; Čalkauskaitė, Jolita; Dragašius, Egidijus. Magnetoreologinių skysčių apžvalga // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 132-134. 36. Melešius, Ramūnas; Kalpokas, Juozas; Jonušas, Remigijus. Liekamųjų įtempių įtakos detalių atsparumo dilimui tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 135-137. 37. Žoramskis, Tadas; Bražiūnas, Antanas Juozas. Debit calculation of fluids in small diameter pipes // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 145-146. 38. Burba, Kęstutis; Dragašius, Egidijus. Batonėlių padėties tikrinimo mazgas // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 147-149. 39. Šedys, Laimonas; Dragašius, Egidijus. Servo pavaros taikymas transporteriuose // Mechanikos inžinerija2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 154-156. 40. Jokužys, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras. Negriaunančiosios kontrolės metodų tinkamumo medienos plokščių tyrimui apžvalga // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 159-161. 41. Baltrušaitis, Alfredas; Juzėnas, Kazimieras. Suvirinimo lazeriais technologijų apžvalga // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 174-176. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Bansevičius, Ramutis Petras. KTU strategija plėtojant ryšius su šalies pramone ir verslu // Lietuvos mokslas ir pramonė: universitetų, valdžios institucijų, ūkio ir visuomenės partnerystė: konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. vasario 4 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-861-9. p. 43-46.

197


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inþinerinës grafikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel.: 324058, 323830

Katedra įkurta 1940 m. rugpjūčio 15 d. Ji vadinosi Braižomosios geometrijos ir grafinių darbų katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Dalia Marija Bendikienė, dr. Robertas Keršys, dr. Vidmantas Nenorta, dr. Deimantė Džeraldina Daina Norkuvienė, dr. Gražina Marija Pietarienė, dr. Tilmutė Pilkaitė, dr. Nomeda Puodžiūnienė Lektoriai: dr. Rasa Kondrotaitė-Janutienė, Juozas Valiūnas, Almonsa Židonienė Asistentas dr. Raimundas Kupčiūnas Vyr laborantai: Juozas Valiūnas, Almonsa Židonienė Laborantas Romanas Rimas Administratorė Regina Marija Juzukėnienė

1946 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Braižomosios geometrijos katedra. 1993 m. ji pavadinta Inžinerinės grafikos katedra. Nuo 1991 m. katedra yra Baltijos šalių universitetų grafikos katedrų asociacijos BALTGRAF narė.

Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai. AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor programinė įranga. Darbuotojų vizitai užsienyje Doc. R. Keršys, doc. V. Nenorta ir lektorė N. Puodžiūnienė 2005 07 24–30 dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ICEE 2005 (International Conference of Engineering Education), vykusioje Silezijos technologijos universitete (Lenkija).

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

198

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Baksys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Modeling of vibrational non-impact motion of mobile-based body // International Journal of Non-Linear Mechanics. ISSN 0020-7462. 2005, Vol. 40, no. 6. p. 861-873. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; INSPEC]. Keršys, Robertas; Bazaras, Žilvinas. Evaluation of interaction of a passenger wagon and track // Transport Means - 2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 255-258. [ISI Proceedings; Inspec]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Keršys, Robertas; Nenorta, Vidmantas; Puodžiūnienė, Nomeda. Visualization of the educational information in engineering graphics // ICEE 2005: International Conference on Engineering Education “Global Education Interlink”: Proceedings of the International Conference on Engineering Education, July 25-29, 2005, Gliwice, Poland. ISSN 1562-3580. 2005, Vol. 2. p. 934-837. Nenorta, Vidmantas; Keršys, Robertas; Puodžiūnienė, Nomeda. Using of graphical methods for 3 D objects design inside of Mechanical Desktop system // ICEE 2005: International Conference on Engineering Education “Global Education Interlink”: Proceedings of the International Conference on Engineering Education, July 25-29, 2005, Gliwice, Poland. ISSN 1562-3580. 2005, Vol. 2. p. 49-52. Nenorta, Vidmantas; Puodžiūnienė, Nomeda; Keršys, Robertas. Conversion of 2D drawings to 3D parts // The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. – ISSN 1644-9363. Gliwice, p. 48-51 Nenorta, Vidmantas; Puodžiūnienė, Nomeda. Brėžinio tikslumo AUTOCAD sistemoje įvertinimas ir jo koregavimas // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 76-79. [VINITI].

5. Valiūnas, Juozas; Pilkaitė, Tilmutė; Nenorta, Vidmantas. Paviršiaus mikrogeometrinių parametrų žymėjimo analizė // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 336-340. [VINITI]. 6. Pietarienė, Gražina Marija. Inžinerinės grafikos egzamino praktinės dalies klaidų analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-876-7. p. 15-18. 7. Norkuvienė, Deimantė Džeraldina. Braižomosios geometrijos ir braižybos santykis inžinerinės grafikos modulyje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-876-7. p. 19-22. 8. Keršys, Robertas. Mokomosios informacijos vizualizacija inžinerinėje grafikoje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-876-7. p. 40-44. 9. Valiūnas, Juozas; Pilkaitė, Tilmutė; Nenorta, Vidmantas. Reikalavimų paviršiaus mikrogeometrijai žymėjimo brėžiniuose analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 995509-876-7. p. 78-82. 10. Puodžiūnienė, Nomeda; Nenorta, Vidmantas. Automatizuoto projektavimo sistemų vystymosi tendencijos ir galimybės // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-876-7. p. 90-93. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas. Low carbon chromium steel transformation plasticity during tempering // Materials engineering 2005: abstracts of papers of 14th international Baltic Conference, October 6-7, Kaunas, Lithuania. ISBN 9955-09-925-9. Kaunas, 2005, p. 84-85.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inþinerinës mechanikos katedra Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Toločka, tel.: 323199, 323498, e.p. tadas.tolocka@ktu.lt

Katedra įkurta 1964 m. Pirmasis jos pavadinimas – Mašinų mokslo katedra. Jos pagrindu vėliau buvo įkurtos dar kelios katedros, kurios 1995 m. vėl buvo sujungtos į vieną. Katedra dėsto mechaniškuosius dalykus nemechaniškųjų studijų programų studentams bei bendruosius mašinų elementų, matavimų, rotorinių mašinų stebėsenos ir diagnostikos, mechaninių virpesių,

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vytautas Barzdaitis, habil. dr. Jonas Dulevičius, habil. dr. Saulius Kaušinis, dr. Rymantas Tadas Toločka Docentai: dr. Genovaitė Baurienė, dr. Alfredas Busilas, dr. Valdas Eidukynas, dr. Andrius Algimantas Eitutis, dr. Violeta Milukienė, dr. Liudvika Stanislova Naginevičienė, dr. Albinas Palionis, dr. Kęstutis Pilkauskas, dr. Zigmantas Pocius, dr. Vytautas Žemaitis, dr. Aldona Marytė Žėbienė, dr. Pranas Žiliukas Lektoriai: dr. Jovita Danielytė, dr. Andrius Vilkauskas Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Vytautas Grigas, dr. Danguolė Satkunskienė Doktorantai: Ginas Čižauskas, Aurelijus Domeika, Aurimas Jakštas, Kristina Kazlauskienė, Aleksandra Legha, Pranas Mažeika, Egidijus Rukuiža, Paulius Stasiulaitis, Marius Vasylius Vyr. inžinieriai: Liuda Barzdaitienė, Alfonsas Klimas Laboratorijos vedėjas Augustinas Čepukaitis Vyr. laborantai: Dalia Adomaitienė, dr. Violeta Milukienė, Vilius Tubis Vyresnioji administratorė Rūta Jankuvienė Tiriamoji bazė Sandarinimo technikos, mechatronikos mokslo laboratorijos, turinčios daug įvairių mechaninių dydžių analoginių ir skaitmeninių matavimo priemonių. Koordinatinė matavimo mašina BE-200, kompiuterizuotoji mašinų techninės būklės stebėsenos ir defektų bei gedimų diagnostikos ekspertinė dinaminių matavimų įranga SYSTEM-2, Pruftechnik AG (Vokietija), Adash 4101PRO (Čekija), daugiakanalis mobilus matavimo kompleksas Spider mobil (HBM, Vokietija); programinė vibrodiagnostinė įranga DDS2000, MMS 6850 (Čekija); integruotų energetinių sistemų modeliavimo įranga GRAFAI ir NGRAFAI (KTU); stūmoklinio oro kompresoriaus tyrimo stendas ir žingsninių elektros variklių tyrimo įrenginys; sparčiaveikių rotorių dinamikos tyrimo stendas su BNC-3500/04 (JAV), EPRO MMS 6000 (Vokietija) technologija; programų paketai CATIA, SOLIDWORKS, COSMOSWORKS, COSMOSFLOWWORKS, COSMOSMOTIONWORKS, ANSYS, LSDYNA, MicroStation Modeller, MSC/ADAMS+Figure, ADLPIPE, APM WinMachine , MAPLE, AUTODYN ir kt.

baigtinių elementų metodo, kompiuterinio projektavimo modulius, taip pat visus mechanikos inžinerijos studijų programos biomechanikos specializacijos bei kai kuriuos kitų specializacijų specialaus lavinimo modulius Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams. Katedra yra atsakinga už pagrindinių studijų biomechanikos inžinerijos specializaciją ir naują sporto inžinerijos studijų programą. Magistro studijose katedra kuruoja mechanikos inžinerijos studijų programos taikomosios mechanikos specializaciją.

Doktorantūros moduliai Biomechanika (doc. A. Palionis); Eksperimentinė mechanika (doc. A. A. Eitutis). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Andrius Vilkauskas. Mažo kalibro kulkų balistinių procesų modeliavimas ir tyrimas (vadovas prof. R. Barauskas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. S. Kaušinis dalyvavo NATO RTO AVT sekcijos posėdžiuose: 2005 01 18–22 – Karališkojoje karo akademijoje (Belgija), 2005 02 28–03 04 – Prancūzijoje, 2005 04 24–30 – Vengrijoje, 2005 10 02–09 – Ispanijoje ir 2005 12 01–18 tarptautinio projekto koordinavimo klausimais lankėsi Belgijoje ir JAV (NASA). Prof. S. Kaušinis ir doc. K. Pilkauskas 2005 09 14–18 dalyvavo konferencijose Lenkijoje. Prof. J. Dulevičius ir doc. L. S. Naginevičienė 2005 06 15–21 dalyvavo konferencijoje Gdynės jūreivystės universitete (Lenkija). Prof. V. Barzdaitis skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose: 2005 09 05–11 – Ostravo technikos universitete (Čekija), 2005 09 18–25 – ISCORMA_3, JAV, Klivlende; 2005 12 03–10 – Egipte; 2005 11 27–12 01 atliko mokslinius tyrimus rotorinių mašinų stebėsenos ir diagnostikos centre Čekijoje, Brno („Profess“ ir „Adash“ firmose). Prof. R. T. Toločka 2005 06 25–07 05 dalyvavo susitikimuose Košicės technikos universitete (Slovakija). Doc. K. Pilkauskas 2005 04 11–18 pagal SOCRATES/ ERASMUS su dėstymo vizitu lankėsi Bolonijos universitete (Italija); 2005 05 02–04 dalyvavo studijų mugėje Odensės universitetiniame inžinerijos koledže (Danija). Doc. A. Palionis 2005 05 16–22 pagal SOCRATES programą buvo išvykęs į Miuncheno Bundesvero universitetą (Vokietija). Doc. V. Eidukynas 2005 06 14–16 dalyvavo SAE seminare žmogaus kompiuterinio modeliavimo klausimais Ajovoje (Iowa), JAV.

199


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Konstrukcijø modeliavimo ir analizës Vadovas – doc. P. Žiliukas, tel. 300040, e. p. pranas.ziliukas@ktu.lt Habil. dr. J. Dulevičius, dr. V. Eidukynas, dr. V. Grigas, dr. A. Palionis, dr. J. Danielytė, dr. A. Vilkauskas, doktorantai K. Kazlauskienė, G. Čižauskas. Grupė veiklą pradėjo 1971 m. MC „Vibrotechnika“. 1986 m. persikėlė į Mechanikos fakultetą. Tyrė ir kūrė hidraulinių ir pneumatinių sistemų sujungimų sandariklius, sprendė kontaktinės sąveikos ir netiesinius mechatroninių sistemų statikos bei dinamikos uždavinius. Šiuo metu grupė kompiuterinio modeliavimo ir skaitinės analizės metodais atlieka tiek įprastinių mechaninių sistemų – kietųjų deformuojamų kūnų, tiek jų sąveikos su skysčiu bei biomechanikos ir sporto inžinerijos sistemų tyrimus, analizuoja sudėtingų mechaninių ir biomechaninių sistemų tyrimų metodus bei programinės įrangos, įgalinančios atlikti šiuos tyrimus, galimybes ir teorinius pagrindus. Parengta paraiška, kurios pagrindu 2006 metams su Europos atominės energijos bendrija (Euratom) pasirašytas kontraktas dėl 6-osios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos projekto „Kreipiklio kasetės vidinio bėgio konstravimas ir analizė“, FU06-CT-2005-00048. Žmogaus sveikatinimo aukštosios technologijos ir įranga (HOMOTECH): aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Programos koordinatorius prof. V. Ostaševičius, paprogramio vadovas doc. P. Žiliukas. Projektas skirtas žmogaus (įgalaus ir neįgalaus) judėjimo biomechanikos ir fiziologijos taikomiesiems tyrimams, žmogaus organizmo funkcinių galimybių plėtotės, kompensavimo ir reabilitacijos inovaciniams metodams, aukštosioms technologijoms ir įrangai sukurti. Projekto rezultatas – žmogaus fiziologinių būsenų jutikliai, biomechaninių sistemų būsenų jutikliai, fiziologinių ir biomechaninių sistemų charakteristikų matavimo ir stebėsenos sistemos, telekomunikacijų priemonės,

duomenų bazės ir matuojamų charakteristikų vaizdavimo įrenginiai ir jų pagrindu sukurti intelektualūs treniruokliai ir sveikatinimo įranga. Projekte dalyvauja KTU, KMU Kardiologijos institutas, LKKA, KTU Fizikinės elektronikos institutas, UAB „Katra“, „Tempera“, „Kardiosignalas“. Projektas vykdomas 2003–2005 metais. 2005 m. atlikti Kauno UAB „Tempera“ gaminamos olimpinės baidarės vairo plunksnos kompiuterinio modelio, sudaryto 3D geometrinio modeliavimo sistema SolidWorks, hidrodinaminio aptekėjimo skaičiavimai srautų analizės (CFD) programine įranga CosmosFloWorks. Atliktas vairo plunksnos be povandeninio sparno ir su sparnu sudaromų hidrodinaminių jėgų tyrimas, esant skirtingam sparno atakos kampui ir srauto greičiui. Tyrimas atliktas siekiant nustatyti prie baidarės vairo pritaisyto povandeninio sparno sudaromų hidrodinaminių jėgų poveikį baidarės išilginiam supimuisi, atsirandančiam dėl kintamos apkrovos sportininkui iriantis (ypač starto metu). Tokio povandeninio sparno, tvirtinamo prie baidarės vairo plunksnos, naudojimas oficialių varžybų metu nėra reglamentuotas, todėl yra vienintelis leistinas būdas olimpinės baidarės išilginiam supimuisi sumažinti. Kartu su kolegomis iš Šilumos ir atomo energijos bei Deformuojamų kūnų mechanikos katedrų toliau atliekami su branduoline sauga susiję darbai („1-ojo energijos bloko kuro išdeginimo 2-ojo IAE energijos bloko reaktoriuje techninio saugos pagrindimo (techninio projekto dalies) ekspertizė“ bei „Į gaisro židinį patekusio konteinerio šiluminiai skaičiavimai“, FI 300S451). Skysčio talpyklos prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8305 / Vadovas vyr. m. d. V. Grigas. Sudaryti skysčių ar dujų talpyklų projektavimo ir jų korpusų kevalinių elementų optimalių geometrinių parametrų parinkimo algoritmai; nustatyti 30 m3 skysčio talpyklos, pagamintos iš plieno lakštų, korpuso ruošinių optimalūs matmenys; atlikti talpyklų patikrinamieji stiprumo skaičiavimai.

Mokslo grupë - Mechatronikos ir rotoriniø maðinø dinamikos Vadovas – prof. V. Barzdaitis, tel. 323863, e. p. vytautas.barzdaitis@ktu.lt Habil. dr. M. Bogdevičius, habil. dr. S. Gečys, dr. M. Jurevičius, dr. Z. Pocius, dr. V. Žemaitis, dr. R. Didžiokas, K. Žebelys, L. Barzdaitienė, G. Lynikas, doktorantas P. Mažeika, magistrantai K. Kukta, V. Valatka, M. Vasylius, magistrantai Cataldo De Laurentis, E. Mitkevičiūtė ir D. Radzevičius. Grupė veiklą pradėjo 1989 m. Grupė sudaryta iš KTU, VGTU mokslininkų bei Lietuvos pramonės įmonių inžinierių. Mokslinių tyrimų kryptys: fizikinių sistemų modeliavimas, tyrimas ir kūrimas; mašinų techninės būklės stebėsena ir vertinimas, defektų bei gedimų ekspertizė, rotorinių sistemų virpesių šaltinių identifikavimas ir šalinimas, naujų technologijų, susijusių

200

su rotorinių mašinų virpesių intensyvumo valdymu, kūrimas ir diegimas, įgyvendinant gedimų prevencijos metodus ir priemones. Teorinių tyrimų pagrindą sudaro grafų teorijos metodo plėtojimas ir taikymas integruotoms energetinėms sistemoms, pavyzdžiui, mechatroninėms, modeliuoti ir projektuoti, netiesinių rotorinių sistemų modeliavimas BEM. Mokslo grupė atlieka energetinių ir technologinių mašinų (in situ) dinamikos tyrimus netikėtų gedimų prevencijos srityje, identifikuoja ir šalina standžių bei lanksčių rotorių virpesių šaltinius, kuria, diegia ir tiria rotorinių mašinų techninės būklės vertinimo bei ekspertines sistemas. Teoriniais modeliavimo metodais tiria netiesinių rotorinių sistemų dinamiką.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Pavarų diagnostika, rotorių disbalansų tyrimas ir sumažinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7747A / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Atliktas mažos galios rotorinių sistemų su netiesiniais elementais teorinis modeliavimas ir dinaminio standumo eksperimentinis tyrimas, identifikuojant virpesių šaltinius. Rotorinių mašinų techninės būklės įvertinimas, defektų diagnostika ir gedimų prevencija: ūkio subjektų užsakymai Nr. 7854, 8167 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Vykdyti chemijos pramonės mašinų krumplinių pavarų su riedėjimo guoliais dinamikos tyrimai, kintant guolių kūginių įvorių ašiniam įveržimui ir konstrukcijos standumui. Medienos apdirbimo mašinų techninės būklės stebėsena, defektų diagnostika ir gedimų prevencija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7899 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Atliktas daugiarotorės greitaveikės mašinos su preciziniais riedėjimo guoliais patikimumo vertinimas pagal guolių mazgų sinchroninius dinaminius standumus ir jų kitimą nepertraukiamos eksploatacijos sąlygomis. Sinchroninių krumplinių pavarų dinamikos tyrimai, netikėtų gedimų prevencijos ir mašinų bazinės

konstrukcijos renovacijos rekomendacijų sukūrimas ir pateikimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8222 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Atliktas evolventinių krumplinių pavarų krumplių susikabinimo kokybės teorinis modeliavimas ir jų žalingų dinaminių apkrovų netiesioginis nustatymas, dinaminiame modelyje vertinant standžių riedėjimo atramų išsidėvėjimą ir techninę būklę pagal eksperimentinių tyrimų rezultatus. Ilgą laiką eksploatuotų turbogeneratorių gedimų prevencija: metodai, priemonės, jų tyrimas, kūrimas ir diegimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8240 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Vykdyti didelės galios turboagregatų stebėsenos ir gedimų prevencijos sistemų diegimo tyrimai, veikiant mašinoms ilgalaikės nepertraukiamos eksploatacijos sąlygomis. Sukurtas stebėsenos sistemos prototipas. Rotorinių mašinų, pavarų ir guolių gedimų prevencija ir patikimumo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8253 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Atliktas rotorių virpesių šaltinių identifikavimas ir šalinimas, veikiant rotorinei sistemai nestacionarių poliharmoninių virpesių aplinkoje.

Mokslo grupë - Tiksliøjø prietaisø Vadovas – prof. S. Kaušinis, tel. 323855, e. p. saulius.kausinis@ktu.lt Dr. A. A. Eitutis, dr. A. Palionis, dr. A. Busilas, dr. V. Milukienė. Grupę sudaro Inžinerinės mechanikos katedros mokslininkai, dirbantys mechaninių dydžių matavimų srityje. Šie mokslininkai ilgą laiką specializavosi aukštų parametrų valdomų judesių sistemų kūrimo, jų dinamikos ir tikslumo tyrimo bei parametrų matavimo srityje. Šiuo metu grupė sprendžia precizinių mechaninių sistemų dinaminių savybių matavimų bei mechaninių dydžių etaloninių matavimo sistemų kūrimo uždavinius. Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas: aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. S. Kaušinis. Programos tikslas – ištirti šiuolaikinių aukštųjų technologijų teikiamas ilgio kalibravimo galimybes ir sukurti precizinį ilgio matų susieto kalibravimo kompleksą – interferencinį lazerinį komparatorių, atitinkantį Lietuvos poreikius ir įgalinantį kalibruoti spinduliuotės šaltinius, tiesines skales, keitiklius, galinius matus, matuoti brūkšnių ir šablonų kokybę, taip pat užtikrinti ilgio matų sietį su pirminiu ilgio vieneto etalonu.

Programos partneriai – KTU, PFI ir bendroji Lietuvos ir JAV įmonė UAB „Brown & Sharpe – Precizika“. Vykdant 2005 m. užduotis pagal patikslintą programą, daugiausia dėmesio buvo skiriama: • precizinio brūkšninių matų komparatoriaus įdiegimui; • komparatoriaus darbo algoritmo ir valdymo sistemos sukūrimui; • banginio etalono įjungimui į metrologinės sieties grandinę, t. y. linijos ar briaunos detektavimui pagal heterodininio lazerinio interferometro atskaitas dinaminiu kalibravimo režimu; • mikroskopo precizinio perslinkimo sistemos sukūrimui; • komparatoriaus paklaidų nagrinėjimui, pirmiausia mikroskopo konstrukcijos deformacijų ir virpesių sąlygotų matavimo paklaidų tyrimui, taip pat seisminių aplinkos žadinimų ir komparatoriaus stovo paklaidų įvertinimui; • susietam brūkšninių ilgio matų kalibravimui.

201


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

202

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra; Vilkauskas, Andrius. Simulation of a ballistic impact of a deformable bullet upon a multilayer fabric package // Computational Ballistics II: Second International Conference on Computational Ballistics, 18 - 20 May, 2005 Cordoba, Spain. Southampton: WIT Press, 2005. ISBN 1-4564-015-2. p. 41-51. [ISI Proceedings]. Danielytė, Jovita; Dulevičius, Jonas; Naginevičienė, Liudvika Stanislava. The effectiveness of paper presentations by research students // 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia, Poland, 17-20 June, 2005: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (UICEE), 2005. ISBN 0-7326-2279-4. p. 211-214. [ISI Proceedings]. Dulevičius, Jonas; Keturakis, Saulius. Ethics in engineering education // 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia, Poland, 1720 June, 2005: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (UICEE), 2005. ISBN 0-73262279-4. p. 186-188. [ISI Proceedings]. Bansevičius, Ramutis Petras; Knight, Jeffrey A.G.; Toločka, Rymantas Tadas. Application of active material composite structure in semi-active suspension of vehicles // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 5-7. [ISI Proceedings; INSPEC]. Tiknevičienė, Irena Matilda; Toločka, Rymantas Tadas. Torsional vibrations of transmission excited by errors of partial transfer functions and their suppression // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 33-36. [ISI Proceedings; Inspec]. Didžiokas, Rimantas; Barzdaitis, Vytautas; Schmidt, F. Vibration research and identification of sources of main propulsion system of the ferry-ship // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 99-104. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Janušas, Giedrius; Pilkauskas, Kęstutis. Hybrid numerical-experimental optical investigation of the contact zone of ultrasonic motors // Proceedings of SPIE: Lasers and Applications, August 28 - September 2, 2005, Warsaw, Poland. ISSN 0277-786X. 2005, Vol. 5958. p. 661-672. [Compendex]. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Pilkauskas, Kęstutis; Bubulis, Algimantas; Gaidys, Rimvydas. Dynamic finite element analysis of cantilever-type electrostatic MEMS switch // Proceedings of the 2005 SEM Annual Conference and Expoisition on Experimental and Applied Mechanics, June 7-9, 2005, Portland, Oregon, USA.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Behel: Society for Experimetal Mechanics, 2005. ISBN 0-912053-90-9. p. 1977-1982. [Compendex]. Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Flügge, J. Investigation of calibration facilities of precision line scales // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 3(53). p. 62-67. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Kurila, Romualdas; Milukienė, Violeta. Computeraided ergonomics methods in design // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. ISSN 1392-1215. 2005, nr. 2(58). p. 74-77. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Eitutis, Andrius Algimantas; Palionis, Albinas. Analyse der Kalibrierunsicherheit von Waagen ; Elektroninis iateklius // 50. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 2005[elektroninis išteklius]: Mechanical Engineering from Macro to Nano: 19-23 September 2005, Ilmenau: Tagengsunterlagen/Proceedings. Ilmenau: Technische Universität Ilmenau, 2005. p. 1-8. Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Barzdaitis, Vytautas. Annalysis of flexible rotor dynamic model adequacy applying FEM and various methods of damping evaluation // DSTA 2005: 8th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications, Lodz, Poland, December 12-15, 2005: proceedings. Lodž: Department of Automatics and Biomechanics, 2005, Vol. 2. ISBN 83-920409-1-0. p. 687-694. Patašienė, Laima; Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas. Dynamics od piezodrives used in the adaptive optical systems // ICPR-18 [elektroninis išteklius]: 18th International Conference on Production Research, July 31 - August 4, 2005, Fisciano (SA), Italy: conference proceedings. Salerno: University of Salerno, 2005. ISBN 88-87030-96-0. p. 1-3. Barzdaitis, Vytautas; Jonušas, Remigijus; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas. Dynamics of turbine rotating system with toothed wheel coupling // ISCORMA-3: the 3rd International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery, Cleveland, 19-23 September 2005: proceedings. Minden: Bently Pressurized Bearing Company, 2005. ISBN 83913028-4-9. p. 320-329. Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Diagnostics peculiarities of drivers with rolling bearings // Proceedings of the International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava, September 7-9, 2005, Ostrava, Czech Republic: Session 8 - Applied Mechanics. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0889-7. p. 163-168. Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Barzdaitis, Vytautas. The determination of quality of technological equipment in wood processing enterprises according their dynamic condition // Proceedings of the International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering of the VSB - Technical University of Ostrava, September


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

7-9, 2005, Ostrava, Czech Republic: Session 8 Applied Mechanics. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0889-7. p. 483-488. 7. Barzdaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas V; Jonušas, Remigijus; Didžiokas, Rimantas. Condition evaluation of the high power turbogenerator as mechatronic system // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов международной научно-технической конференции, 4-11 декабря 2005 г., г. Шарм эль Шейх, Египет. Хмельницкий: ХНУ, 2005. p. 81-89. 8. Barzdaitis, Vytautas; Gečys, Steponas; Šeštakauskas, Deimantas; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas. Modulinė turbogeneratoriaus monitoringo ir apsaugos sistema // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2005, nr. 3. p. 38-43. [EDC Electronic Data Center]. 9. Žiliukas, Pranas; Grigas, Vytautas; Kazlauskienė, Kristina; Rukuiža, Egidijus. Ilgojo kaulo su įcementuotu implantu įtempių-deformacijų būvio analizė // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 141-147. [VINITI]. 10. Stasiulaitis, Paulius; Eidukynas, Valdas. Ekvivalentinio guolio standumo tyrimas // Mechanika-2005: 10osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 206-211. [VINITI]. 11. Patašienė, Laima; Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas. Analysis of vibration drives having composite piezoconverters // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 407-413. [VINITI]. 12. Ažubalis, Mindaugas; Toločka, Rymantas Tadas. Taktilinio įrenginio dinamikos modeliavimas // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 446-451. [VINITI]. 13. Didžgalvis, Rimantas; Lapinskas, Antanas; Tiknevičienė, Irena Matilda; Toločka, Rymantas Tadas. Sukamojo judesio pavaros matematinis ir imitacinis modelis // Žemės ūkio inžinerija: mokslo darbai. ISSN 1392-1134. 2005, T. 37, nr. 3. p. 131145. [Agricultural Engineering Abstracts; CAB International]. 14. Eitutis, Andrius Algimantas. Svarstyklių kalibravimo neapibrėžties analizė // Matavimai = Measurements / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2005, nr. 1(33). p. 33-35.

15. Daučanskienė, Kristina; Vilkauskas, Andrius. Šaulio ir šaunamojo ginklo sąveikos modeliavimo prielaidos // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 80-86. [VINITI]. 16. Ažubalis, Mindaugas; Grigas, Vytautas; Kazlauskienė, Kristina; Toločka, Rymantas Tadas. Piršto odos ir taktilinio informacijos perdavimo įrenginio liestuko kontaktinės sąveikos tyrimas // Mokslinio-praktinio seminaro BIOMDLORE ‘05(6) “Biomechanika, biomedicininė inžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, ortopedija, reabilitacija”, įvykusio Palangoje 2005 m. rugsėjo 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05-916-X. p. 15-21. 17. Bulotienė, Daiva; Danielytė, Jovita; Vilkauskas, Andrius. Šaulio ir ginklo sąveikos tyrimas // Mokslinio-praktinio seminaro BIOMDLORE ‘05(6) “Biomechanika, biomedicininė inžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, ortopedija, reabilitacija”, įvykusio Palangoje 2005 m. rugsėjo 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05-916-X. p. 22-28. 18. Muckus, Kazimieras; Eidukynas, Valdas; Čižauskas, Ginas. Šoklumo vertinimo skirtingais metodais palyginimas // Mokslinio-praktinio seminaro BIOMDLORE ‘05(6) „Biomechanika, biomedicininė inžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, ortopedija, reabilitacija“, įvykusio Palangoje 2005 m. rugsėjo 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 998605-916-X. p. 29-36. 19. Legha, Aleksandra; Toločka, Rymantas Tadas. Treniruoklių tipai ir jų apkrovos // Moksliniopraktinio seminaro BIOMDLORE ‘05(6) “Biomechanika, biomedicininė inžinerija, dirbtiniai organai, lokomocija, ortopedija, reabilitacija”, įvykusio Palangoje 2005 m. rugsėjo 23 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986-05-916-X. p. 37-42. 20. Mažeika, Pranas; Žemaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas. Mašinų su krumplinėmis ir kitomis pavaromis, turinčiomis riedėjimo guolius, diagnostika // Jaunųjų mokslininkų darbai = Joung researchers’ works / Šiaulių universitetas. ISSN 16488776. 2005, nr. 2(6). p. 96-105. 21. Rumbutis, Vilius; Barzdaitis, Vytautas. Riedėjimo guolių tepimo įtakos tyrimas ir būklės diagnostika // Mechanikos inžinerija-2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 125-126. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Kašuba, Romualdas K; Žiliukas, Pranas. ES ir JAV studijų kokybės užtikrinimo sistemų lyginamojo analizė // XIII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius, 2005 06.30-07.04: plenarinių posėdžių pranešimai. Vilnius: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2005. ISBN 9955-9789-1-0. p. 108-122.

203


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Maðinø projektavimo katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Romualdas Dundulis, tel.: 300425, 323721 Katedra įkurta 1973 m. Veda specialiuosius dalykus mechanikos inžinerijos bakalauro ir magistro studijose bei kelis dalykus doktorantams. Yra atsakinga už pagrindinių ir magistro studijų mechaninių sistemų projektavimo, inžinerinių kompiuterinių technologijų ir pakavimo

technologijų specializacijas. Mokslinio darbo kryptys: įrenginių ir konstrukcijų stiprumas ir patikimumas, vibracinių surinkimo mechanizmų kūrimas. Prof. M. Daunys 1994 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. Tais pačiais metais prof. M. Dauniui ir prof. H. Medekšui už mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo skaičiavimo metodų sukūrimą suteikta Lietuvos Respublikos mokslo premija.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Bronius Bakšys, habil. dr. Mykolas Daunys, habil. dr. Henrikas Medekšas Docentai: dr. Romualdas Dundulis, dr. Povilas Krasauskas, dr. Stanislovas Markauskas, dr. Evaldas Narvydas, dr. Algis Benjaminas Povilionis Lektoriai: dr. Julius Danys, Juozas Kvalkauskas, dr. Alis Lebedys Doktorantai: Jolanta Baskutienė, Ramūnas Česnavičius, Alius Jakušovas, Sigitas Kilikevičius, Diana Kopūstienė, Kristina Ramanauskytė, Agnė Stulpinaitė Vyr. inžinierė Jolanta Baskutienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Antanas Piliponis Meistrai: Rimantas Česnavičius, Gerardas Mizeras, Antanas Piliponis, Kristina Ramanauskytė Metodininkė Lina Kavaliauskienė Administratorė Virginija Mickevičienė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gerardas Mizeras

Doktorantūros moduliai Konstrukcinis stiprumas ir patikimumas (prof. M. Daunys); Robotų technika (prof. B. Bakšys).

Tiriamoji bazė Mašinų patikimumo laboratorija. Laboratorijoje yra dešimt 50, 100 ir 250 kN statinio ir ciklinio deformavimo stendų su deformacijų ir įtempių matavimo įranga, galinčia dirbti 20–800 oC temperatūroje. Mokomoji kompiuterinio projektavimo laboratorija. 10 asmeninių kompiuterių ir programinė įranga SOLID WORKS, COSMOS M, MASTERCAM, APM WINMACHINE.

Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Donata Putnaitė. Geležinkelio riedmenų automatinių sankabų stiprumo ir ilgaamžiškumo tyrimas (vadovas prof. M. Daunys). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. H. Medekšas pagal SOCRATES/ERASMUS programą skaitė paskaitas: 2005 01 24–02 01 – Porto universitete (Portugalija), 2005 11 07–18 – Baskų krašto universitete (Ispanija); 2005 06 19–26 dalyvavo konferencijoje Lenkijoje. Prof. M. Daunys ir doc. P. Krasauskas 2005 06 01–04 dalyvavo simpoziume Bialystoko politechnikos institute (Lenkija). Doc. E. Narvydas 2005 08 07–27 kėlė kvalifikaciją Vokietijos federaliniame medžiagų tyrimų ir bandymų institute.

Mokslo grupë - Maþaciklio nuovargio Vadovas – prof. M. Daunys, tel. 300413 Habil. dr. H. Medekšas, dr. Ž. Bazaras, dr. R. Dundulis, dr. P. Krasauskas, dr. E. Narvydas. Mažaciklio nuovargio tyrimai pradėti 1961 m. Sukurta mažaciklio nuovargio tyrimų metodika ir įrenginiai. Ištirti medžiagų ir konstrukcijų elementų parametrai. Dabar pagrindinė tyrimų kryptis – sunkiai apkrautų energetinių įrenginių detalių ir sujungimų su įtempių koncentratoriais ir plyšiais ciklinis stiprumas ir ilgaamžiškumas. 2005 m. buvo tiriamas pažeidimų kaupimosi procesas detalėse su elektromechaniškai sukietintu paviršiumi esant cikliniam tampriai plastiniam tempimui, gniuždymui ir lenkimui. Tyrimams buvo naudojami analitiniai ir eksperimentiniai metodai. Darbų išvados naudojamos velenų tipo plieninių detalių su sukietintais paviršiais ir įtempių koncentracijos zonomis stiprumui ir ilgaamžiškumui skaičiuoti.

204

RBMK kuro kanalų senėjimo proceso tyrimas ir saugios eksploatacijos kriterijų nustatymas: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. M. Daunys. Darbo tikslas – ištirti Ignalinos AE antrojo energetinio bloko kuro kanalų vamzdžių, pagamintų iš cirkonio lydinio Zr-2.5 Nb (TMO-2) senėjimo procesą, t. y. nustatyti hidridų kiekio ir temperatūros įtaką šio lydinio mechaninėms ir irimo tąsumo charakteristikoms. Vienas iš pagrindinių veiksnių, eksploatacijos metu sukeliančių kuro kanalų medžiagos degradaciją, yra vandenilis, kuris korozijos proceso metu yra absorbuojamas cirkonio lydinio. Vandenilio prisotintame cirkonio lydinyje pradėję formuotis hidridai sukelia šio lydinio trapėjimą ir kartu sumažina jo atsparumą trapiajam irimui. Nustatyta temperatūros ir vandenilio koncentracijos įtaka cirkonio lydinio TMP-2 mechaninėms ir irimo


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

tąsumo charakteristikoms. Tyrimui naudoti bandiniai be vandenilio ir su vandeniliu, kurio prisotinimo laipsnis 45 ppm. Bandinių be vandenilio mechaninių charakteristikų σ pr , R p 0.2 ,Rm ,σ f , e pr , A5 ,Z ,E tyrimas atliktas 20, 150 ir 300 ºC temperatūrose, o bandinių su vandeniliu – 20 ir 200 ºC temperatūrose. Kompaktinių * bandinių irimo tąsumo charakteristikos K Q ir K C , nustatytos tiek be vandenilio, tiek su vandeniliu 20 ir 200 ºC temperatūrose. Tyrimai parodė, kad, didėjant bandymo

temperatūrai, lydinio TMO-2 stiprumo mechaninės charakteristikos monotoniškai mažėja, o plastiškumas didėja. Bandinių su vandeniliu plastiškumas bei irimo tąsumo charakteristikos sumažėjo, palyginti su bandiniais be vandenilio, tačiau nežymiai. Darbas atliktas naudojant tyrimo aparatūrą, kuri buvo kalibruota Vilniaus ir Kauno valstybinių metrologijos centrų ir atestuota Ignalinos AE sertifikatu.

Mokslo grupë - Automatizuotojo surinkimo mechanikos ir technologijø Vadovas – prof. B. Bakšys, tel. 323721 Dr. A. B. Povilionis, dr. N. Puodžiūnienė, J. Baskutienė. Grupė nagrinėja vieną svarbiausių mechaninių technologijų problemų – automatiškai renkamų detalių tarpusavio orientavimą rinkimo pozicijoje ir jungiamųjų paviršių sutapdinimą, kad detales būtų galima nekliudomai sujungti. Kuriamų rinkimo įtaisų veikimas pagrįstas vibraciniais kryptingo detalių tarpusavio orientavimo ir centravimo metodais. Dėl netiesinės dinaminės sistemos nesimetriškumo ir vibracinio žadinimo gaunamas kryptingas jungiamųjų paviršių sutapdinimo efektas, kuris lemia detalių sujungimo patikimumą. Vibraciniai rinkimo metodai ir įtaisai pranašesni už klasikinius rinkimo įrenginius ir sistemas, kurių veikimas pagrįstas adaptyviojo valdymo principais. Naudojant vibracinius rinkimo įtaisus, nereikalingos grįžtamojo ryšio sistemos, valdymo algoritmai ir pavaros, kurios patikimai orientuotų tarpusavyje jungiamąsias detales, suteiktų joms nustatytųjų trajektorijų judesius. Tokie įtaisai tinka rinkimo robotams arba gali būti savarankiškai naudojami lanksčiose rinkimo sistemose.

Atliekami kompleksiniai tyrimai apima šias sritis: 1. Vibracinio poslinkio, lemiančio renkamų detalių centravimą žemojo ir aukštojo dažnio virpesiais, tyrimas. 2. Pneumovibracinis detalių centravimas ir sutapdinimas. 3. Detalių centravimas ir rinkimas sužadinant tampriuosius virpesius. 2005 m. išnagrinėtas naujas detalių tarpusavio orientavimo metodas, pagrįstas vibraciniu poslinkiu ir posūkiu, valdant sausosios trinties koeficientą aukštojo dažnio tampriaisiais virpesiais. Šiam koeficientui valdyti sužadinamos platformos, ant kurios dedama viena iš renkamųjų detalių, tampriųjų deformacijų bangos. Taikant šį būdą, galima lengvai keisti virpesių įjungimo ir išjungimo momentus ir taip nustatytais laiko tarpais reguliuoti detalės ir platformos tarpusavio trinties koeficiento vertes. Nustatyti judėjimo režimai, sudarytos šių režimų egzistavimo sritys priklausomai nuo svarbiausių dinaminės sistemos ir žadinimo parametrų. Nustatyta, kurie judėjimai režimai geriausiai tinka automatiškai renkamoms detalėms tarpusavyje orientuoti ir centruoti.

Monografijos 1. Daunys, Mykolas. Ciklinis konstrukcijų stiprumas ir ilgaamžiškumas: monografija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2005. 286 p. ISBN 9955-09-918-6.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Baksys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Modeling of vibrational non-impact motion of mobile-based body // International Journal of Non-Linear Mechanics. ISSN 0020-7462. 2005, Vol. 40, no. 6. p. 861-873. [ISI Web of Science; Compendex; Science Direct; INSPEC]. 2. Daunys, Mykolas; Krasauskas, Povilas; Dundulis, Romualdas. Fracture toughness of welded joints materials for main pipelines at Ignalina NPP // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. 2005, Vol. 235, issue 7. p. 747-760. [ISI Web of Science; Science Direct; Inspec]. 3. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Alloying of overlay welds by material powder insertion into a flux // Transport Means-2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p.

285-290. [ISI Proceedings; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Daunys, Mykolas; Putnaitė, Donata. Determination of lifetime for railway carriages automatic coupler SA–3 // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 2(52). p. 5-10. [Compendex; VINITI; INSPEC]. 2. Fedaravičius, Algimantas; Bakšys, Bronius. Orientation of parts on stencil oscillating in horizontal plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 2(52). p. 2833. [Compendex; INSPEC; VINITI]. 3. Daunys, Mykolas; Sabaliauskas, Artūras. Influence of surface hardening on low cycle tension compression and bending characteristics // Mechanika / Kauno

205


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

206

technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 3(53). p. 12-16. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Motion of a part on a horizontally vibrating plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 5(55). p.20-26. [Compendex; VINITI; INSPEC]. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of parts vibratory alignment under kinema-tical excitation // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2005, nr. 6(56). p. 27-32. [Compendex; FLUIDEX; VINITI; INSPEC]. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Microstructure and properties of the steel subjected to overlaying welding // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 14-18. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Medekshas, Henrikas. Evaluation of low cysle fatique strength // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej: Seria: Mechanika. ISSN 1429-6055. 2005, Z. 79, nr. 300. p. 151-171. Medekshas, Henrikas. Fracture mechanics approach to lifetime assessment // Festscrift zum Ehrenkolloquium anlässlich der Emeritierungen. Ilmenau: ISLE, 2005. Band. 12. ISBN 3-932633-97-0. p. 229-232. Rutkauskas, Žydrūnas; Linß, Gerhard; Bargelis, Algirdas. Qualita // 50. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 2005[elektroninis išteklius]: Mechanical Engineering from Macro to Nano: 19-23 September 2005, Ilmenau: Tagengsunterlagen/Proceedings. Ilmenau: Technische Universität Ilmenau, 2005. p. 1-6. Daunys, Mykolas; Krasauskas, Povilas; Degtyarenko, Konstantin. Reliability investigation of isolation and control valves of the Ignalina NPP // III Sympozjum mechaniki zniszczenia materialow i konstrukcji: Augustow, 1-4 czerwca 2005: materialy. Bialystok: Politechnika Bialostocka, 2005. ISBN 83-88229-90-7. p. 63-66. Daunys, Mykolas; Putnaitė, Donata. Estimation of reliability for railway carriages automatic coupler // III Sympozjum mechaniki zniszczenia materialow i konstrukcji: Augustow, 1-4 czerwca 2005: materialy. Bialystok: Politechnika Bialostocka, 2005. ISBN 8388229-90-7. p. 67-70. Daunys, Mykolas; Sabaliauskas, Artūras. Influence of electromechanical treatment on low cycle fatique characteristics at tension compression and bending // III Sympozjum mechaniki zniszczenia materialow i konstrukcji: Augustow, 1-4 czerwca 2005: materialy. Bialystok: Politechnika Bialostocka, 2005. ISBN 83-88229-90-7. p. 71-74. Staponkus, Virginijus; Daunys, Mykolas; Markauskas, Stanislovas. Influence of electromechanical treatment regimes on strength and durability of elements // III Sympozjum mechaniki zniszczenia materialow i

konstrukcji: Augustow, 1-4 czerwca 2005: materialy. Bialystok: Politechnika Bialostocka, 2005. ISBN 8388229-90-7. p. 393-396. 8. Medekšas, Henrikas. Some aspects of lifetime assessment of failure critical elements // CLME’2005 - ICEM[Elektroninis išteklius]: 4º Congresso Luso-Mocambicano de Engenharia - 1º Congresso de Engenharia de Mocambique, Maputo, 30 Ago - 1Set, 2005: proceedings. Porto: INEGI, 2005. ISBN 972-8826-07-9. p. 849-856. 9. Medekšas, Henrikas. Some aspects of lifetime assessment of failure critical elements // CLME’2005 - ICEM: 4º Congresso LusoMocambicano de Engenharia - 1º Congresso de Engenharia de Mocambique, Maputo, 30 Ago - 1Set, 2005: proceedings. Porto: INEGI, 2005. ISBN 9728826-08-79. p. 179-180. 10. Daunys, Mykolas; Staponkus, Virginijus. Influence of electromechanical surface treatment on low cycle stressing characteristics of grade 45 steel // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 148-153. [VINITI]. 11. Daunys, Mykolas; Putnaitė, Donata. Evaluation of damage in railway carriages automatic coupler // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 154-160. [VINITI]. 12. Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Automatiškai renkamų detalių sujungimas // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 167-171. [VINITI]. 13. Česnavičius, Ramūnas; Dundulis, Romualdas. Mechaninio keltuvo žirklių mechanizmo konstrukcijos optimizavimas // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 212-218. [VINITI]. 14. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Investigation of the part movement on a horizontally vibrating plate // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 224-230. [VINITI]. 15. Rutkauskas, Žydrūnas; Bargelis, Algirdas. DFQ metodo taikymas precizinių komponentų gamyboje // Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 237-241. [VINITI]. 16. Lukamskis, Vytautas; Markauskas, Stanislovas. Elektromechaniniu būdu restauruojamų detalių profilio išspaudimo proceso tyrimas // Mechanika2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 284-288. [VINITI]. 17. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of parts centering prior to automated insertion // Mechanika2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-850-3. p. 289-296. [VINITI]. 18. Lebedys, Alis; Danys, Julius. Pakuočių ir jų komponentų mechaniniai bandymai // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 71-75. [VINITI]. 19. Krasauskas, Povilas; Babinskas, Rimantas. Uždaromojo ir reguliuojamojo vožtuvo modeliavimas ir stiprumo tyrimas // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 128-135. [VINITI]. 20. Kavaliauskienė, Lina. Исследование износостойкости конструкционной стали наплавленной порошками WC-8%Co // Инженерия поверхности и реновация изделий: материалы 5-ой международной научнотехнической конференции (24-26 мая 2005 г., г. Ялта). Киев: АТМ Украини, 2005. p. 87-90. 21. Januškaitė, Kristina; Lebedys, Alis. Specialiųjų ir saugos reikalavimų pakuotėms tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 34-35. 22. Naruševičius, Vytautas; Markauskas, Stanislovas. Elektromechaniniu būdu sukietinto paviršiaus kokybės tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 44-46. 23. Kizerskis, Marius; Danys, Julius. Fleksografinė spauda ir jos panaudojimas pakuočių gamyboje // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 60-62. 24. Revuckas, Mindaugas; Lebedys, Alis. Plastikinių pakuočių suvirinimo siūlių atsparumo tyrimai // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 69-70. 25. Liaudinskienė, Inga; Narvydas, Evaldas. Plyšių formos ir plastinių deformacijų tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 75-77. 26. Česnavičius, Ramūnas; Dundulis, Romualdas. Svirties deformacijų nustatymas ir analizė // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų

konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 87-89. 27. Adomaitis, Tomas; Medekšas, Henrikas. Ofsetinės spaudos ant lipnių etikečių kokybės tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 99-101. 28. Bagdonas, Donatas; Medekšas, Henrikas. Integruotas mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09866-X. p. 112-114. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose 1. Lebedys, Alis. Pakuočių ekologizavimo ir standartizavimo problemos Lietuvoje // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 13-18. 2. Banytė, N.; Lebedys, Alis. Pakuočių ekologizavimo analizė // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 162-167. 3. Liaubaitė, Jurga; Lebedys, Alis. Pakuotėms naudojamų medžiagų palyginamoji analizė // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 168-174. 4. Šlioževičiūtė, J.; Lebedys, Alis. Pakuočių bandymo būdai ir įranga // Šiuolaikinės poligrafijos (multimedijų) technologijos: studentų mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, 2005. p. 179-182. 5. Česnavičius, Ramūnas. Strength analysis and structure optimization of scissors lifting mechanism // TransMech-Art-Chem: 3rd international scientific students conference, 5-7 May 2005, Kaunas, Lithuania: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-856-2. p.42-45.

207


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Metalø technologijos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44025 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Bočkus, tel.: 323758, 323875, e. p. stasys.bockus@ktu.lt Katedra įkurta 1924 m. vasario l d. Mechaninės technologijos katedros pavadinimu. 1941 m. atskilus kai kuriems padaliniams, ji tapo Metalų technologijos katedra. 1961 m. Kauno ketaus liejykloje buvo įkurta liejininkystės mokslo laboratorija. Tais pačiais metais pirmą kartą buvo priimti liejininkystės ir metalotyros specialybių studentai, katedra tapo specialybinė. Katedra yra sudariusi mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Estijos, Latvijos, Poznanės technikos universitetais, yra Lietuvos liejyklų ir Lietuvos suvirinimo ir medžiagų mokslo specialistų asociacijų narė.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Stasys Bočkus Docentai: dr. Petras Aloyzas Ambroza, dr. Regita Bendikienė, dr. Sangaudas Jonas Chodočinskas, dr. Vytautas Juozapas Čiuplys, dr. Liudas Albinas Kuliavas, dr. Zita Migonienė, dr. Jonas Mockaitis, dr. Jonas Steponas Vilys, dr. Juozas Žvinys Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kazys Babilius, dr. Arvydas Venckūnas Lektorius Gintautas Žaldarys Doktorantė Lina Kavaliauskienė Vyr. inžinierius Antanas Čiuplys Inžinierius dr. Artūras Babilius Mokomosios laboratorijos vedėjas Norbertas Gabševičius Meistrai: Kęstutis Jocas, Jonas Mikėnas, Arvydas Zagurskas Vyr. laborantai: Vaclovas Andriuškevičius, Edmundas Pupelis, Rima Vaivadienė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Petras Bložis Vyr. administratorė Vladislava Vaitekūnienė Tiriamoji bazė Doc. V. Babiliaus liejininkystės mokslo laboratorija (vadovas – prof. S. Bočkus); metalotyros ir terminio apdirbimo laboratorija, spektrinės analizės laboratorija, joninė-plazminė laboratorija, lazerinė laboratorija, detalių ir įrankių restauravimo ir sustiprinimo laboratorija. Unikalūs įrenginiai, stendai: impulsinis lazeris; elektroimpulsinis įrenginys; joninis-plazminis įrenginys; lazerinis-mikrospektrinis analizatorius; stacionarusis stiloskopas.

Doktorantūros moduliai Fizikinė metalotyra (doc. J. Žvinys). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Artūras Babilius. Volframo karbido dangų formavimas terminio purškimo metodais (vadovas doc. P. A. Ambroza); Antanas Čiuplys. Deformuoto paviršinio sluoksnio įtaka elastinėms metalų savybėms (vadovas doc. J. S. Vilys). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. S. Bočkus 2005 04 28, 29 dalyvavo 4-ajame Europos Komisijos Anglių ir plieno komiteto suvažiavime Belgijoje. Prof. S. Bočkus ir doc. R. Bendikienė 2005 06 06–12 buvo išvykę į konferenciją Kroatijoje. Doc. R. Bendikienė 2005 04 23–29 pagal SOCRATES/ ERASMUS programą su vizitu lankėsi Bolonijos ir Paduvos universitetuoses (Italija); 2005 09 14–18 dalyvavo konferencijoje Lenkijoje. Doc. L. A. Kuliavas, doc. S. J. Chodočinskas ir doc. P. A. Ambroza 2005 05 20–29 dalyvavo konferencijoje Ukrainoje. Doc. V. J. Čiuplys, doc. J. S. Vilys, lektorius G. Žaldarys ir vyr. inž. A. Čiuplys 2005 05 22–27 dalyvavo konferencijoje Ostravo technikos universitete (Čekija).

Mokslo grupë - Detaliø ir árankiø patvarumo ir patikimumo tyrimo Vadovas – doc. P. Ambroza, tel. 323875, e. p. petras.ambroza@ktu.lt Dr. S. Chodočinskas, dr. V. Čiuplys, dr. J. Mockaitis, dr. J. Vilys, dr. J. Žvinys, dr. R. Bendikienė, dr. L. A. Kuliavas.

208

Tiriami detalių ir įrankių paviršiaus sustiprinimo metodai: termocheminis apdirbimas, joninės-plazminės dangos, lazerinio apdorojimo ir apvirinimo technologijos. Tyrimai koordinuojami su Baltijos šalių metalotyrininkų asociacija.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë - Tolydþiojo ir kokilinio liejimo technologijos tobulinimo Vadovas – prof. S. Bočkus, tel. 323758, e. p. stasys.bockus@ktu.lt Dr. V. Židonis, dr. A. Venckūnas, dr. K. Babilius, V. Andriuškevičius, dr. G. Žaldarys. Tiriami šilumos mainai kokilėse ir kristalizatoriuose, kryptinė kristalizacija, liejinių struktūra ir kokilės ilgaamžiškumas. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai naudojami rengiant rekomendacijas, kaip sudaryti kokilių ir kristalizatorių konstravimo ir liejimo technologijas.

Dangų elektros lanko išlydžio įrenginyje „Bulat“ tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7874 / Vadovas prof. S. Bočkus. Tiriama, kaip suformuoti gerai sukibusias su padėklu, mažai dylančias, nesikeičiančios spalvos dekoratyvines dangas. Buvo pasirinkta titano–azoto sistemos tipo danga. Titano ir titano nitrido dangos buvo formuojamos ant atkaitintų mažaanglio plienas plokštelių. Tyrimų metu nustatyti keliamus reikalavimus geriausiai atitinkantys technologiniai dengimo parametrai.

Straipsniai 1.

1.

2.

3.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Alloying of overlay welds by material powder insertion into a flux // Transport Means - 2005: proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. 2005. p. 285-290. [ISI Proceedings; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Microstructure and properties of the steel subjected to overlaying welding // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 14-18. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Bočkus, Stasys; Venckūnas, Arvydas; Žaldarys, Gintautas. Simulation of a shrinkage cavity in the risers of ductile iron castings // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2005, Vol. 11, no. 1. p. 19-23. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Babilius, Artūras. Influence of temperature on tungsten carbide coating sprayed by different spray systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 2. p. 105-109. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Čiuplys, Vytautas Juozapas. Breaking of fatique crack propagation ; Elektroninis iateklius // Metal 2005[elektroninis išteklius]: 14th International Metallurgical & Materials Conference, 24. - 26. 5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: Prceedings. Ostrava: Tanger, 2005. ISBN 80-8684013-1. p. 1-8. Čiuplys, Antanas. Influence of a surface layer on static tension curve changes in prestrained steel specimens ; Elektroninis iateklius // Metal 2005[elektroninis išteklius]: 14th International Metallurgical & Materials Conference, 24. - 26.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: Prceedings. Ostrava: Tanger, 2005. ISBN 80-8684013-1. p. 1-4. Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas. The effect of pyrolytic chrome - plating on the fatique strength of steel // Metal 2005[elektroninis išteklius]: 14th International Metallurgical & Materials Conference, 24. - 26. 5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: Prceedings. Ostrava: Tanger, 2005. ISBN 80-86840-13-1. p. 1-5. Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas. The effect of pyrolytic chrome - plating on the fatique strength of steel // Metal 2005: 14th International Metallurgical & Materials Conference, 24. - 26. 5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: Sbornik abstraktu prednašek. Ostrava: Tanger, 2005. ISBN 80-86840-131. p. 72. Bočkus, Stasys; Žaldarys, Gintautas; Venckūnas, Arvydas. The impact of volume shrinkage of ductile iron on the feeder size ; Elektroninis iateklius // Metal 2005[elektroninis išteklius]: 14th International Metallurgical & Materials Conference, 24. - 26. 5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: Prceedings. Ostrava: Tanger, 2005. ISBN 80-8684013-1. p. 1-8. Bočkus, Stasys. Use of continuously cast iron to produce parts affected by thermocyclical impacts // IFHTSE 2005: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, Croatia, 08-11 June, 2005: Proceedings. Zagreb: Croatian Society for Heat Treatment abd Surface Engineering (CSHTSE), 2005. ISBN 95396459-8-0. p. 375-379. Bendikienė, Regita; Žvinys, Juozas. Transformation plasticity of hot-die steel during hardening // IFHTSE 2005: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, Pula, Croatia, 08-11 June, 2005: Proceedings. Zagreb: Croatian Society for Heat Treatment abd Surface Engineering (CSHTSE), 2005. ISBN 95396459-8-0. p. 387-392. Баранов, Е. Е.; Колмаков, А. Г.; Редчин, А. В.; Чюплис, Витаутас Юозапас. Влияние интенсивных поверхностных воздейстиий на процессы самоорганизации структуры быстрозакаленных алюьиниевых сплавов // ФиПС 2005: Фракталы и прикладная синергетика, Москва, 14-17 ноября 2005 г.: труды четвертого международного симпозюма. Москва: Интерконтакт Наука, 2005. p. 214-216.

209


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

9. Ambroza, Petras Aloyzas. Исследование возможности применения порошков WC - 8% Co для наплавки конструкционной стали // Инженерия поверхности и реновация изделий: материалы 5-ой международной научнотехнической конференции (24-26 мая 2005 г., г. Ялта). Киев: АТМ Украини, 2005. p. 13-16. 10. Bočkus, Stasys; Čiuplys, Antanas; Venckūnas, Arvydas; Žaldarys, Gintautas. Riser design for ductile iron castings // Virtual Design and Automation [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference, 28-29 November, 2005, Poznan, Poland: [proceedings]. Poznan: VIDA, 2005. p. [1-7]. 11. Kuliavas, Liudas; Mockaitis, Jonas. Исследование износостойкости керамики // Машиностроение и електротехника. ISSN 0025-455X. 2005, no. 9. p. 29-32. 12. Кулявас, Людас; Моцкайтис, Йонас. Некоторые особенности износа оксидной керамики // Инженерия поверхности и реновация изделий: материалы 3-й международной научнотехнической конференции (27-29 мая 2005 г., Ялта). Киев: АТМ Украины, 2005. p. 122-124. 13. Ходочинскас, Сангаудас Ионас. Исследование слоя с микролазерным упрочнением методом конечных элементов // Инженерия поверхности и реновация изделий: материалы 3-й международной научно-технической конференции (27-29 мая 2005 г., Ялта). Киев: АТМ Украины, 2005. p. 262-264. 14. Bočkus, Stasys; Venckūnas, Arvydas; Žalėnas, Gintautas. Investigation of ductile casting iron risers in the simulation method // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2005, Vol. 11, no. 4. p. 368-371. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); FIZ Karlsruhe; VINITI]. 15. Žvinys, Juozas; Bendikienė, Regita. Karščiui patvaraus plieno virsminis plastiškumas grūdinant //

Mechanika-2005: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. balandžio 7-8 d. [Kaunas]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09850-3. p. 517-522. [VINITI]. 16. Čiuplys, Antanas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Kvedaras, Valdas. Multifraktalinės parametrizacijos taikymas, tiriant plieno dislokacines struktūras // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 48-54. [VINITI]. 17. Bočkus, Stasys; Kulbokas, Rymantas; Majauskas, Evaldas. Liejininkystė Lietuvoje: faktai ir skaičiai // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 60-64. [VINITI]. 18. Chodočinskas, Sangaudas Jonas; Kuliavas, Liudas Albinas. Sūkurinis mikrošlifų ruošimo metodas // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 33 (2005). p. 65-70. [VINITI]. 19. Kulnickas, Justas; Žvinys, Juozas. Atkaitinimo įtaka stipriojo ketaus struktūrai ir savybėms // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 78-80. 20. Brazauskas, Vidas; Žvinys, Juozas. Rekristalizacinio atkaitinimo įtaka plieno struktūrai ir savybėms // Mechanikos inžinerija - 2005: 4-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos fakultetas ; [redakcinė kolegija: Antanas Žiliukas (ats. redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-866-X. p. 90-92.

Ðilumos ir atomo energetikos katedra

210

Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, tel.: 300436, 321449, e. p. saek@ktu.lt Katedros veiklos pradžia – 1922 m. kovo 4 d., kai Kaune įsikūrusiame Lietuvos universitete buvo įsteigta Termodi-

namikos ir vidujinio degimo variklių katedra, vadovaujama profesoriaus Vasario Gorodeckio.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Vytautas Dagilis, habil. dr. Jonas Gylys, habil. dr. Valentinas Klevas, habil. dr. Gintautas Miliauskas, habil. dr. Lionginas Paulauskas, habil. dr. Povilas Poškas, habil. dr. Stasys Šinkūnas, habil. dr. Eugenijus Ušpuras Docentai: dr. Arvydas Adomavičius, dr. Kęstutis Buinevičius, dr. Juozas Gudzinskas, dr. Valdas Lukoševičius, dr. Romualdas Montvilas, dr. Egidijus

Puida, dr. Antanas Rimantas Sudintas, dr. Vincas Vasiliauskas, dr. Stanislovas Žiedelis Lektoriai: dr. Algimantas Balčius, dr. Mindaugas Jakubčionis, dr. Liutauras Vaitkus Doktorantai: Anton Belousov, Vidmantas Giedraitis, Irena Gimbutytė, Raimondas Maladauskas, Regimantas Melkūnas, Giedrius Miliauskas, Viktor Ognerubov, Giedrius Petkevičius, Jūratė Pociūtė-Kaminskė, Nerijus Rasburskis, Viktorija Sankauskaitė, Viktorija Valinčiūtė,

1940 m. katedra pavadinta Šiluminių variklių, 1962 m. – Šiluminės energetikos, o 1995 m. – Šilumos ir atomo energetikos katedra. 2002 m. gauta Lietuvos mokslo premija.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mindaugas Venskus Inžinierius Giedrius Gudiškis Inžinierius energetikas Regimantas Melkūnas Analitikai: Kristina Klemkaitė, Paulius Lučinskas Mokomosios laboratorijos vedėjas Giedrius Gudiškis Vyr. laborantai: Eimutis Jakubčionis, Raimonda Vaitkevičienė Laborantai: Anton Belousov, Romas Gimbutis, Evaldas Kriaučiūnas, Viktor Ognerubov Aukštos kvalifikacijos darbininkas Eimutis Jakubčionis Administratorė Irena Gacevičiūtė Tiriamoji bazė Kuro deginimo stendai, putų srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendai, skysčio plėvelės srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendas, šaldymo kompresorių tyrimo stendas, ALFA darbo stotis UNIX pagrindu. Doktorantūros moduliai Branduolinių reaktorių teorija ir technologija (prof. J. Gylys); Dvifazių srautų termohidromechanika (doc. J. Gudzinskas); Aplinkosauga energijos gamyboje (doc. K. Buinevičius); Energetikos makroekonomika (prof. V. Klevas); Energetikos ekonomika (prof. V. Klevas); Termokinetika (prof. G. Miliauskas); Termodinamika (prof. S. Narbutas); Impulso ir šilumos pernešimas masinių jėgų lauke (prof. P. Poškas); Vienfazio srauto termohidromechanika (prof. P. Poškas); Avarinių pereinamųjų termohidraulinių procesų modeliavimas (prof. E. Ušpuras); Eksperimentiniai šiluminės fizikos metodai (prof. E. Ušpuras); Investavimo energetikoje projektų planavimas ir įvertinimas (prof. E. Ušpuras); Trūkieji fluido srautai (prof. E. Ušpuras); Masės pernešimas (prof. E. Ušpuras); Turbulenciniai reaguojantieji srautai (prof. E. Ušpuras). Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Vaidotas Šabanas. Sąveikaujančių šilumos pernašos procesų vandens lašuose tyrimas (vadovas prof. G. Miliauskas); Laimutė Kurienė. RBMK-1500 reaktoriaus garo reaktyvumo analizė ir aktyviosios zonos termohidraulinių-neutroninių procesų tyrimas šilumnešio praradimo metu (vadovas prof. S. Narbutas). Darbuotojų vizitai užsienyje Prof. J. Gylys 2005 02 10–13 dalyvavo SOCRATES branduolinės inžinerijos magistro studijų steigiamajame posėdyje Prancūzijoje; 2005 04 14–23 skaitė pranešimą

konferencijoje Japonijoje; 2005 04 28–05 01 dėl SOCRATES projekto vykdymo lankėsi Italijoje; 2005 06 30–07 26 skaitė pranešimus trijose mokslinėse konferencijose Kinijoje ir JAV; 2005 09 04–13 dalyvavo pasaulio energetikos asamblėjos darbe Šri Lankoje; 2005 10 29–11 13 skaitė pranešimą TATENOS seminare Argentinoje; 2005 11 30–12 03 skaitė pranešimą Europos atomo forumo rengtame seminare Estijoje; 2005 12 14–17 dalyvavo Europos branduolinės draugijos generalinės asamblėjos valdybos posėdyje Prancūzijoje. Prof. J. Gylys ir prof. S. Šinkūnas 2005 06 19–23 dalyvavo seminare Italijoje. Prof. S. Šinkūnas dalyvavo konferencijose ir seminaruose: 2005 06 05–07 – Norvegijoje, 2005 08 19–23 –Graikijoje, 2005 09 17–23 – Egipto Arabų Respublikoje, 2005 10 29–11 12 – Brazilijoje ir JAV. Doc. E. Puida 2005 03 06–11 dalyvavo aplinkosaugos parodoje „Terra Tec“ Vokietijoje; 2005 09 12 dalyvavo Vokietijos federalinio aplinkos fondo organizuotame posėdyje; 2005 10 24, 25 Vokietijoje skaitė pranešimą „Medicininių atliekų utilizavimo deginant Lietuvoje perspektyvos“; 2005 12 12–14 aptarė Magdeburgo aplinkos apsaugos instituto (Vokietija) ir KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros bendradarbiavimo planus rengiant bendrus projektus energijos efektyvumo srityje. Doc. K. Buinevičius 2005 03 06–11 dalyvavo aplinkosaugos parodoje „Terra Tec“ Vokietijoje, pristatant KTU, Lietuvos energetikos instituto, Kauno regioninės energetikos agentūros veiklą: perskaitytas pranešimas apie atliekų tvarkymo padėtį Lietuvoje; 2005 11 14-18 dalyvavo atsinaujinančios energijos ir subalansuotos plėtros mokymo seminare Portugalijoje. Doc. S. Žiedelis 2005 05 30–06 04 dalyvavo kursuose ir seminare „Daugiafazis tėkmės modeliavimas, eksperimentiniai tyrimai ir taikymas“ Vokietijoje; 2005 08 06–13 dalyvavo konferencijoje Kinijoje; 2005 10 09–22 buvo išvykęs į kursus Prancūzijoje. Doc. J. Gudzinskas 2005 06 06–10 dalyvavo seminare Vokietijoje. Analitikai P. Lučinskas ir K. Klemkaitė 2005 11 05–09 dalyvavo projekto svarstyme Chemijos technologijos institute Valensijoje (Ispanija). Analitikas P. Lučinskas 2005 11 25–12 04 dalyvavo mokslinių tyrimų eksperimentuose Didžiojoje Britanijoje. Doktorantas A. Belousov 2005 09 23–10 01 dalyvavo konferencijoje Ukrainos mokslų akademijoje.

Mokslo grupë - Dvifaziø srautø termohidromechanikos Vadovas –- prof. J. Gylys, tel. 300444, e. p. jonas.gylys@ktu.lt Dr. A. Adomavičius, dr. J. Gudzinskas, habil. dr. S. Šinkūnas. Grupės užuomazga – 1970–1971 m. Tyrinėjami impulso ir šilumos pernašos dėsningumai dvifaziuose skysčių ir dujų srautuose, su kuriais susiduriama šilumos ir atomo energetikoje.

IAE SIP-2/2004 programos 19 punkte numatytų avarijos lokalizavimo sistemos kondensacijos gebėjimų, nustatomų modeliuojant ALS sistemas su daugiau nei vienu kondensacijos baseinu projektinių avarijų sąlygoms: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8243 / Vadovas doc. A. Adomavičius. Tęsti Ignalinos AE sistemų, svarbių saugai, tyrimai. Vykdyta saugos pagrindimo ir analizės dokumentų ekspertizė.

211


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Elektros ir šilumos energijos gamybos bendrame technologiniame cikle sąnaudų analizė ir gamybos sąnaudų paskirstymo teisinio reglamentavimo rekomendacijų parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8288 / Vadovas doc. J. Gudzinskas. Pateiktos rekomendacijos bei parengtas šilumos ir elektros energijos gamybos įvairių kategorijų jėgainėse sąnaudų paskirstymo teisinio reglamentavimo metodikos projektas. Centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir kogeneracinių jėgainių išvestinių, santykinių palyginamųjų rodiklių analizė, jų susisteminimas ir panaudojimas įmonių bei kogeneracinių jėgainių veiklai palyginti, šilumos bazinėms kainoms formuoti: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8303 / Vadovas doc. J. Gudzinskas.

Parengta metodika bei suformuota duomenų bazė, leidžianti palyginti centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir kogeneracinių jėgainių veiklos rezultatus bei pagrįsti bazinių kainų nustatymą. FRAMEWORK 6. Naujas išmetimo dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT), COOP-CT-2004512912. KTU koordinatorius – dr. M. Jakubčionis. Suprojektuotas ir pradėtas gaminti katalitinių paviršių eksperimentinio tyrimo stendas, vykdyti katalizinių paviršių specialiųjų savybių tyrimai bei tirti terminiai katalizinio paviršiaus užpurškimo ant nešančiosios medžiagos metodai.

Mokslo grupë - Ðilumos ir masës perneðimo procesø s