Page 1

ISSN 1392-9623 Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas Telefonai: (8 37) 300 000, (8 37) 300 003 Faksas (8 37) 324 144 Elektroninis paštas rastine@ktu.lt http://www.ktu.lt/lt/mokslas/moksliniai_tyrimai/mt2007

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Kaunas  Technologija  2008
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Leidinio sudarytojai: doc. Leonas Balaševičius, Janina Jankauskienė ir Adriana Kviklienė

Moksliniai tyrimai: 2007 m. ataskaita - Kaunas: Technologija, 2008. - 396 p.

Knygoje aprašyta, kaip Kauno technologijos universitete organizuojami ir finansuojami moksliniai tyrimai, pateikiami apibendrintieji ir padalinių 2007 m. mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: atliktų tyrimų tematika, monografijų, straipsnių ir konferencijų pranešimų aprašai, apgintų daktaro disertacijų pavadinimai, nurodomi užsienio mokslininkų vizitai ir kt.

© Kauno technologijos universitetas, 2008
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Turinys SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI....................................................... 5 UNIVERSITETO MISIJA IR PAGRINDINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI ..................................... 6 UNIVERSITETO STRUKTŪRA IR VALDYMAS........................................................... 7 MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS................................................... 8 Mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai..................... 8 Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema .......................................................................... 9 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖ APSAUGA..................................................................10 MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR PARODOS............................................................11 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS......................................13 DOKTORANTŪRA................................................15 BIBLIOTEKA...........................................................16 MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA...................................................................17 PAGRINDINIAI 2007 M. MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI..........................................19 DALYVAVIMAS EUROPOS KOMISIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE..........25 2007 M. VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO PARAMA MOKSLO TYRIMAMS...............................................................33 UNIVERSITETO MOKSLO PROGRAMOS ..35 APDOVANOJIMAI.................................................36 CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS..........................................................39 Bendrosios chemijos katedra....................................42 Fizikinės chemijos katedra........................................44 Inžinerinės ekologijos katedra..................................46 Maisto produktų technologijos katedra..................50 Neorganinės chemijos katedra.................................56 Organinės chemijos katedra.....................................58 Organinės technologijos katedra.............................63 Silikatų technologijos katedra...................................68 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS..........................................................71 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra..........................................................................73

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra.............78 Medienos mechaninės technologijos katedra.........82 Meninio projektavimo katedra.................................84 Tekstilės technologijos katedra................................86 Polimerinių gaminių mokslo laboratorija...............89 EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS..........................................................91 Apskaitos katedra.......................................................95 Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra.......98 Finansų katedra........................................................104 Įmonių ekonomikos katedra...................................106 Kokybės vadybos katedra.......................................109 Marketingo katedra..................................................112 Vadybos katedra.......................................................117 Visuotinės kokybės vadybos centras.....................121 Projektų vadybos centras........................................122 ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS........................................................123 Elektros sistemų katedra.........................................126 Elektros ir šviesos inžinerijos katedra...................130 Ergonomikos katedra..............................................132 Procesų valdymo katedra........................................133 Taikomosios elektronikos katedra.........................137 Teorinės elektrotechnikos katedra.........................140 Valdymo technologijų katedra................................142 Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI)....................................................146 FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................147 Fizikos katedra..........................................................149 Matematinės sistemotyros katedra.........................155 Taikomosios matematikos katedra........................159 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................165 Filosofijos ir kultūrologijos katedra.......................167 Garso ir vaizdo menų technologijos katedra.......169 Kalbotyros katedra...................................................171 Užsienio kalbų centras.............................................173 INFORMATIKOS FAKULTETAS.....................177 Informacijos sistemų katedra.................................180 Kompiuterių katedra................................................183 Kompiuterių tinklų katedra....................................185 Multimedijos inžinerijos katedra............................188 Programų inžinerijos katedra.................................191 Sisteminės analizės katedra.....................................194
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA Verslo informatikos katedra...................................197 Informacinių technologijų diegimo centras ........199 Kompiuterinio raštingumo centras ......................202 Realaus laiko kompiuterių sistemų centras .........202 MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS........................................................205 Deformuojamų kūnų mechanikos katedra...........209 Gamybos technologijų katedra..............................211 Inžinerinės grafikos katedra....................................214 Inžinerinės mechanikos katedra.............................216 Mašinų projektavimo katedra.................................221 Mechatronikos katedra............................................223 Šilumos ir atomo energetikos katedra...................225 Teorinės mechanikos katedra.................................231 Transporto inžinerijos katedra...............................234 Transporto problemų institutas.............................237 Pakavimo tyrimų centras.........................................238 Stiprumo ir irimo mechanikos centras..................239 SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS.........241 Psichologijos katedra...............................................244 Regionų plėtros katedra .........................................245 Sociologijos katedra.................................................247 Teisės katedra............................................................250 Verslo administravimo katedra...............................251 Viešojo administravimo katedra............................254 Edukologijos institutas . .........................................256 Ugdymo sistemų katedra.....................................256 Edukacinės kompetencijos centras....................262 Lyčių studijų centras............................................263 Edukacinių inovacijų laboratorija......................263 Politikos ir viešojo administravimo institutas ...................................................................264 Verslo strategijos institutas ....................................266 Strateginio valdymo katedra...............................267TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS....................291 Elektronikos inžinerijos katedra............................294 Elektroninių ir matavimo sistemų katedra..........297 Signalų apdorojimo katedra....................................300 Telekomunikacijų katedra.......................................303 PANEVĖŽIO INSTITUTAS...............................307 TechnolOgijų FAKULTETAS................309 Elektros inžinerijos katedra................................311 Fizinių mokslų katedra........................................313 Mechanikos technologijos katedra.....................315 Statybos technikos katedra..................................318 VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS....................................................319 Ekonomikos katedra............................................321 Vadybos mokslų katedra.....................................325 Kalbų centras........................................................327 APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS......329 AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS .........................................................335 BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTAS...........................................................337 ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS .........................................................343 EUROPOS INSTITUTAS ...................................347 GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS...........................................................351 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS . ...................................355 MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTAS.............359 METROLOGIJOS INSTITUTAS.......................361 PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTAS......................................365

Socialinių tyrimų laboratorija ................................270

SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS . .....371

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS........................................................271 Architektūros ir kraštotvarkos katedra..................274 Geoinžinerijos katedra............................................276 Grafinių darbų katedra............................................277 Statybinių konstrukcijų katedra..............................279 Statybinių medžiagų katedra...................................281 Statybos technologijų katedra.................................284 Kraštotvarkos centras....................................................... 286 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras........................................................................287

TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS INSTITUTAS.......................373 MECHATRONIKOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS ....377 MIKROSISTEMŲ IR NANOTECHNO­LOGIJŲ MOKSLINIS CENTRAS......................................381 SKAIČIUOJAMŲJŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS................................................................385 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS...........389


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI 1920 m. sausio 27 d. Būrelis įvairių profesijų šviesuolių matematiko Z. Žemaičio ir psichologo J. Vabalo-Gudaičio iniciatyva Kaune įsteigė pirmąją studijų centro užuomazgą – Aukštuosius kursus. Juose, be kitų, buvo ir Technikos skyrius, kuriam vadovavo inžinierius J. Šimoliūnas. Po dvejų metų čia jau mokėsi 480 klausytojų, dėstė 48 pedagogai.

1943 m. kovo 17 d. Universitetas, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, buvo uždarytas. Siekdami sudaryti sąlygas jaunimui studijuoti technikos ir medicinos mokslus, grupė uždaryto Universiteto profesorių įsteigė Suaugusiųjų institutą (su aukštesniuoju technikos skyriumi ir medicinos kursais), kuris veikė vienus metus.

1922 m. vasario 16 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu šių kursų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos universitetas – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla. Lietuvos prezidentas A. Stulginskis pirmuoju Lietuvos universiteto rektoriumi paskyrė dr. J. Šimkų, dekanais – prelatą J. Mačiulį-Maironį (Teologijos fak.), A. Voldemarą (Socialinių mokslų fak.), Z. Žemaitį (Matematikos ir gamtos fak.), P. Avižonį (Medicinos fak.) ir P. Jodelę (Technikos fak.).

1944 m. likę Lietuvoje Technikos fakulteto profesoriai ir dėstytojai bei jauni inžinieriai sudarė Universiteto (iki 1946 m. veikusio Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto pavadinimu) mokslo personalo branduolį, nulėmusį tolesnę aukštojo technikos mokslo raidą.

1930 m. Lietuvos Vyriausybė Universitetui suteikė Vytauto Didžiojo vardą. Nuo pat šios aukštosios mokyklos įkūrimo, be Teisės, Humanitarinių mokslų fakultetų, veikė Technikos bei Matematikos ir gamtos fakultetai, kuriuose buvo rengiami keturių specialybių  – statybos, mechanikos, elektrotechnikos ir cheminės technologijos  – diplomuoti inžinieriai. Technikos fakultetą sudarė 17 katedrų (po 1930 metų – 11), kuriose dirbo 40–60 mokslo darbuotojų ir 4–6 pagalbinio personalo nariai. Moderni inžinierių rengimo bazė su studijoms ir moksliniam darbui būtinomis laboratorijomis Vytauto Didžiojo universitete buvo sukurta tik pastačius Aleksote Fizikos ir chemijos rūmus (1932 m.) ir mechaninių laboratorijų pastatą (1937 m.). 1940 m. pradžioje Teisės, Humanitarinių mokslų bei Matematikos ir gamtos fakultetai buvo perkelti į atgautos sostinės Vilniaus universitetą. Iki II pasaulinio karo Technikos fakultete buvo apgintos 5 inžinerijos daktaro disertacijos. Pirmasis šį mokslo laipsnį įgijo Juozas Indriūnas, tekstilės mokslo Lietuvoje pradininkas. Nepriklausomybės laikotarpiu Universitete veikė 148 studentų organizacijos – įvairios veiklos krypties korporacijos (tarp jų ir ideologinės, politinių partijų globojamos) bei draugijos. Labai aktyviai šioje veikloje dalyvavo ir Technikos fakulteto studentai, pirmiausia „Plieno“ vyrijos, korporacijų „Neo-Lithuania“ ir „Grandis“, taip pat Studentų technikų draugijos nariai. 1940 m. Tarybų Sąjungos armijai okupavus mūsų šalį, Universitete daug kas pasikeitė: studentams du semestrus buvo dėstomas privalomas 6 savaitinių valandų marksizmoleninizmo kursas, visiems dėstytojams įsakyta vadovautis marksistine doktrina ir savo paskaitose pabrėžti bolševikinės santvarkos pranašumą. 1941 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, Universitetas savo darbą pradėjo sena tvarka. Laikinosios vyriausybės šiek tiek pertvarkytas, turėjo 5 fakultetus: Teologijos, Filosofijos, Technologijos, Statybos ir Medicinos. Vėliau, nors Universiteto senatas ir priešinosi, vokiečių karinė vadovybė leido studijuoti tik tiems, kurie dirbo karui svarbiose įstaigose ir kurie prieš studijas buvo atlikę darbo prievolę.

1950 m. Kauno universitetas buvo pertvarkytas į Kauno politechnikos institutą ir Kauno medicinos institutą. Per visą naujosios okupacijos laikotarpį Politechnikos institutas atsilaikė prieš agresyvią rusifikavimo ir perdėto internacionalizavimo politiką, kiek pajėgdamas stengėsi išlaikyti senąją universitetinę dvasią ir tautines bei akademines tradicijas, dėstymą lietuvių kalba. 1960 m. pradėtas statyti KPI akademinis miestelis. Iškilo Statybos, Cheminės technologijos, taip pat elektriškųjų mokslų, Lengvosios pramonės fakultetų rūmai, Skaičiavimo centras, studentų bendrabučiai bei kiti pastatai. 1990 m. Kauno politechnikos institutas, pavadintas Kauno technologijos universitetu, atgavo universitetinį statusą ir pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformos keliu. Siekiama, kad Universiteto veikla atitiktų Didžiosios Europos universitetų chartijos, UNESCO ir Europos Sąjungos nuostatas, gerai derintųsi prie kitų Europos ir, žinoma, Lietuvos universitetų veiklos. 1992 m. Universitete, vadovaujantis Lietuvos mokslo ir studijų įstatymu, pradėtos įgyvendinti dviejų pakopų aukštojo išsilavinimo studijos bei nauja mokslo laipsnių teikimo tvarka. 1993 m. įdiegta ir toliau tobulinama vakarietiškos struktūros lanksti modulinė-kreditinė studijų sistema, akcentuojanti mokslo ir studijų vienovę, platų fundamentinį išsilavinimą, liberalias studijų programas ir savarankišką darbą. 1998 m. Universitetas prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos, tapo Tarptautinės universitetų bei Europos universitetų asociacijų nariu. 2001 m. Universitetas įstojo į Europos inžinerinio mokymo draugiją (SEFI). 2003 m. Universitetas tapo Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo draugijos (EUCEN) nariu. 2006 m. Universitetas tapo Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER) nariu.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Universiteto misija ir pagrindiniai strateginiai tikslai Universiteto misija – kokybiškas aukštasis išsilavinimas, mokslinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, sudarantys prielaidas tenkinti Lietuvos ūkio ir kultūros reikmes sparčios kaitos ir didėjančios konkurencijos sąlygomis, kurti informacinę ir žinių visuomenę, pasiekti šalies intelektinio potencialo tarptautinį pripažinimą.

Strateginiai tikslai Tapti mokslo ir inovacijų universitetu: • Studijos grindžiamos studijų, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros rezultatų simbioze. • Mokslinių tyrimų orientavimas į sritis, kur pasiektas arba kur galima pasiekti tarptautinį lygį. • Inovacijų ir ryšių su verslu sistemos sukūrimas. Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją: • Siūlomas aukščiausios kokybės išsilavinimas ir platus visų pakopų studijų programų spektras. • Studentai ir Universiteto personalas dirba kaip partneriai, siekdami pagerinti studentų patirties kokybę, įtraukdami studentus į visų lygių sprendimų priėmimą. • Skatinamas studentų kūrybingumas ir iniciatyva, mokslinė veikla, asmeninis ir intelektinis augimas, kad jie sugebėtų identifikuoti, formuluoti ir spręsti problemas, suvoktų profesinę ir etinę atsakomybę, nugalėtų savo silpnybes ir gerai pasirengtų gyvenimui už Universiteto ribų. • Skatinama galimybių lygybė, sukuriant įvairiapusę mokymosi aplinką, kurioje individuali charakteristika, tokia kaip lytis, amžius, tautybė, negalia ar etninė kilmė, yra pripažįstama ir vertinama. • Skatinamas nemokamas informacijos teikimas ir dalyvavimas žinių kaupimo ir įgūdžių formavimo procese, racionaliai panaudojant stipendijų sistemos, mokslinių tyrimų, tarptautinių ir šalies programų, konsultacijų ir profesinės praktikos teikiamas galimybes. • Kuriama efektyvi vidinė studijų ir mokslinių bei technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema. • Plėtojama savikritiška ir novatoriška lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kita veikla. • Siekiama padėti Lietuvai Europos Sąjungoje rasti nacionalinius tikslus atitinkančias pozicijas. • Užtikrinama sveika ir saugi darbo aplinka, padedama personalui tobulėti bei siekti aukščiausių profesinių standartų.• Plėtojami fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, akcentuojant šalies ir Europos Sąjungos tyrimų prioritetus. • Užtikrinama mokslo ir studijų vienovė. Užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą: • Suteikiama galimybė studijuoti visiems, įskaitant ir tuos, kuriems aukštasis mokslas tradiciškai nebuvo prieinamas. • Skatinami geriausių studijų ir mokslinės veiklos rezultatų pasiekę studentai. Tenkinti visuomenės poreikius, plėtoti inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą: • Diegiamos inovacijos, reaguojančios į studentų, šalies ūkio, tarptautinės mokslinių tyrimų rinkos poreikius ir grindžiamos praeities sėkme. • Tiriamos ir diegiamos mokymo, mokymosi ir vertinimo alternatyvos. • Plėtojama technologijų perdavimo ir licencinė veikla. • Teikiamos paslaugos ir visų aukštojo mokslo pakopų išsilavinimas įvairiais studijų būdais, tenkinant įvairius akademinius ir profesinius poreikius. • Teikiamos naujos išsilavinimo galimybės vietinės, nacionalinės ar tarptautinės bendruomenės žmonėms ir plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su kitais partneriais. • Atliekami pažangiai visuomenės, jos ekonominio ir techninio potencialo raidai reikalingi moksliniai tyrimai, populiarinamos naujausios technologijos, spartinamas žinių visuomenės kūrimas, aktyviai prisidedama kuriant šalies ilgalaikės plėtros strategiją. • Padedama įgyvendinti programą „Kaunas – besimokantis miestas“. • Kaupiamos lėšos Universiteto procesams palaikyti ir strateginiams tikslams įgyvendinti bei socialinėms reikmėms užtikrinti.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Universiteto struktûra ir valdymas Universitetą sudaro fakultetai, institutai, centrai, biblioteka bei ūkio ir administracijos padaliniai. Universitetą valdo rektorius. Jo patariamoji institucija – rektoratas. Rektorius – prof. R. Šiaučiūnas. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai (studijų prorektorius prof. P. Žiliukas, mokslo prorektorius prof. R. J. Kažys, infrastruktūros prorektorius prof. S. Stanys, strateginės plėtros prorektorius prof. G. Žintelis), fakultetų dekanai ir kitų fakultetams prilygstančių padalinių vadovai. Universiteto aukščiausiojo lygmens savivaldos institucija yra Senatas, kitos savivaldos institucijos yra fakultetų, universiteto mokslo institutų ir centrų tarybos. Universiteto visuomeninio reguliavimo institucija yra Universiteto taryba. Universitete taip pat veikia profesinės etikos kolegija, studentų atstovybė. Universiteto tarybą sudaro 21 narys, trečdalį jų skiria Senatas, trečdalį – Švietimo ir mokslo ministerija, trečdalį narių skiria švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su rektoriumi. Universiteto tarybos pirmininkas – prof. A. Vasiliauskas. Senatą sudaro padalinių išrinkti darbuotojai, studentų atstovai ir Senato išrinkti kitų institucijų atstovai. Šiuo metu Senate yra 52 nariai. Senato pirmininkas – prof. R. P. Bansevičius. Profesinės etikos kolegijos pirmininkas – prof. J. Dulevičius. Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato administracija, Senatas ir Universiteto strateginio planavimo komitetas, mokslo klausimais padaliniams vadovauja mokslo prorektorius, jam talkina Mokslo tarnybos Mokslo projektų, Mokslinės veiklos analizės ir

Doktorantūros skyriai bei kitos tarnybos ir skyriai. Senato mokslo komisija atlieka mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų suteikimo lygio priežiūrą, vykdo Universiteto mokslo fondo finansuojamų mokslo programų konkursus, suteikia monografijos grifą reikšmingiems mokslo leidiniams, rengia Universiteto mokslinės veiklos norminius ir kitus dokumentus bei atlieka jų ekspertizę. Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius administruoja mokslo projektų vykdymą, organizuoja konferencijas. Mokslo tarnybos Doktorantūros skyrius administruoja doktorantūrą, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikavimą. Mokslo tarnybos Mokslinės veiklos analizės skyrius organizuoja ir vykdo Universiteto mokslinės veiklos planavimą ir apskaitą, analizuoja, apibendrina ir kaupia informaciją apie mokslinę ir su ja susijusią veiklą, rengia statistines ir savianalizės ataskaitas, administruoja habilitaciją. Universitete plėtojamų mokslo krypčių veiklą organizuoti administracijai padeda rektoriui pavaldžios mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos ir mokslo krypčių doktorantūros komisijos. Doktorantūros komisijos sudaro doktorantūros studijų programas, parenka doktorantų mokslinius vadovus bei teikia juos tvirtinti Senatui, atestuoja doktorantus, atlieka mokslo krypties daktaro disertacijų lygio priežiūrą. Kvalifikacijos komisijos atlieka mokslo programų paraiškų ir ataskaitų ekspertizę, rengia tyrimų finansavimo projektus, aprobuoja mokslo monografijas.

Senato mokslo komisija Pirmininkas – prof. habil. dr. A. Šačkus, tel. (8 37) 451 401 Nariai: prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius, tel. (8 37) 300 151 prof. dr. Ž. Bazaras, tel. (8 45) 510157 prof. habil. dr. J. Dudonis, tel. (8 37) 300 340 prof. habil. dr. A. Fedaravičius, tel. (8 37) 300 401 prof. habil. dr. P. Jucevičienė, tel. (8 37) 300 131 prof. habil. dr. R. J. Kažys, tel. (8 37) 300 003 prof. habil. dr. V. Ostaševičius, tel. (8 37) 353 637 prof. dr. A. Ragauskas, tel. (8 37) 353 807 doc. dr. D. Rubliauskas, tel. (8 37) 300 371 prof. habil. dr. R. Simutis, tel. (8 37) 300 296 prof. habil. dr. J. K. Staniškis, tel. (8 37) 300 760 dr. A. Šarkinas, tel. (8 37) 312 393 prof. habil. dr. S. Tamulevičius, tel. (8 37) 314 423 studentas M. Binkis, tel. 8 604 00386

Mokslo tarnyba Direktorius – doc. dr. L. Balaševičius, tel. (8 37) 300 702 el. paštas leonas.balasevicius@ktu.lt Mokslo projektų skyrius Vedėja A. Kviklienė, tel. (8 37) 300 037 Koordinatorė J. Paurienė, tel. (8 37) 300 049 Mokslinės veiklos analizės skyrius Vedėja J. Jankauskienė, tel. (8 37) 300 043 Koordinatorė V. Kučinskienė, tel. (8 37) 300 048 Vyr. maketuotoja R. Cenfeldaitė, tel. (8 37) 300 048 Doktorantūros skyrius Vedėja V. Sabaitytė, tel. (8 37) 300 042 Vyr. koordinatorė V. Grigienė, tel. (8 37) 300 042
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

MOKSLINIØ TYRIMØ ORGANIZAVIMAS Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pagrindas, todėl Universiteto pedagogai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti studentams, o magistrantams ir doktorantams  – būtina, nes tai produktyvi aukštojo lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirtį, bet ir gebėjimą pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį darbą dirbę specialistai, nors ir netapę mokslininkais, esti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės veiklos srityse. Savo ruožtu tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsinaujinti ir palaiko jo gyvybingumą. Mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą finansuoja įvairūs šaltiniai: valstybės biudžetas, Valstybinis mokslo ir studijų fondas, valstybinės ir šakinės programos, šalies ir užsienio ūkio subjektai, tarptautinės programos. Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių fondų finansuojami ir tarptautiniu mastu koordinuojami tyrimai, į kai kurių jų

biudžetus Lietuva moka privalomą piniginį įnašą. Šiuo metu reikšmingiausia Lietuvai mokslo programa laikytina Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programa. Esant ribotiems aukštųjų mokyklų finansavimo ištekliams, iš mokslinių tyrimų gaunamos pajamos padeda išlaikyti kvalifikuotą personalą, atnaujinti ir tobulinti eksperimentinę ir informacinę bazę. Atliekant užsakymus firmoms bei institucijoms, lengviau prognozuoti atskirų ūkio šakų plėtojimo perspektyvas, paaiškėja vienos ar kitos krypties specialistų poreikiai. Per daugelį metų Universitete sukaupta unikali mokslinių tyrimų įranga, specialistai ir patirtis, išsikovotos pirmaujančios pozicijos šalyje daugelyje technologijos, fizinių ir socialinių mokslų krypčių. Mokslinius tyrimus atlieka tiek pavieniai mokslininkai, tiek jų kolektyvai. Susidomėję tam tikra moksline problematika mokslininkai ilgainiui susiburia į organizacinius vienetus – mokslo grupes.

Moksliniø tyrimø finansavimo ðaltiniai Asignavimai ið valstybës biudþeto Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių nedidelę dalį sudaro paskata už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos panaudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms. Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas joje tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2007 m. mokslo fondui buvo paskirta 6334,9 tūkst. Lt (2006 m. – 5511,7 tūkst. Lt; 2005 m. – 4940,9 tūkst. Lt; 2004 m. – 4456,5 tūkst. Lt; 2003 m. – 3684,1 tūkst. Lt). Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius ir mokslo grupes aktualiems uždaviniams spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskutinių trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą  –

publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas. Taip pat remiamos ir universitetinės mokslo programos. Jų konkurso komisijos funkcijas vykdo Senato mokslo komisija. Paraiškos rengiamos ir konkursai vykdomi pagal Senato patvirtintus mokslo programų nuostatus. Etatiniai mokslo darbuotojai priimami konkurso tvarka. Visi mokslo darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš biudžeto lėšų, Senato nutarimu privalo dirbti ne mažesnės kaip ketvirčio etato apimties pedagoginį darbą. Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji sudaro iki 15 % mokslo fondo) skiriamos lėšos parodoms rengti ir inovacinių projektų reklamai, mokslinėms konferencijoms organizuoti, habilitacijai, padaliniams, įdarbinantiems jaunus mokslininkus, skatinti, monografijų, periodinių mokslo leidinių ir vadovėlių leidybai, mokslo krypčių plėtros programoms rengti ir kitoms būtinoms išlaidoms.

Valstybinis mokslo ir studijø fondas Siekiant sukaupti lėšų mokslui ir studijoms šalyje remti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 įkurtas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Fondas kiekvienais metais viešai paskelbia asignavimų dydį kiekvienai iš fondo remiamų veiklos sričių: • aukštųjų technologijų plėtros programos projektams; • pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektams; • prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektams; • ministerijų užsakomų programų projektams;• Fondo inicijuotų aktualių valstybei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų projektams; • mokslininkų grupių ar atskirų mokslininkų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams; • mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams, įgyvendinamiems pagal tarptautines sutartis; • ūkio subjektų užsakymu mokslo ir studijų institucijų vykdomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams; • mokslinėms konferencijoms, simpoziumams bei


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA kitiems mokslo renginiams organizuoti; • mokslinėms monografijoms ir kitiems mokslo kūriniams rengti; • stipendijoms doktorantams, aktyviai vykdantiems mokslinius tyrimus; • mokslininkų stažuočių programai. 2007 m. Fondas rėmė 10 aukštųjų technologijų plėtros programos projektų, 3 pramoninės biotechnologijos

plėtros programos projektus, 3 prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektus, 1 ministerijos užsakomų programų projektą, 1 Fondo inicijuotų mokslo programų projektą, 7 mokslininkų grupių tyrimus, 7 tarptautinius projektus, taip pat 8 ūkio subjektų užsakymus Universitetui, iš viso tam skirdamas 2954,2 tūkst. Lt. Paramą taip pat gavo 115 doktorantų.

Ûkiskaitiniai darbai Didžiausią nebiudžetinių pajamų dalį už mokslinę veiklą Universitetas gauna vykdydamas ūkiskaitines mokslinio tyrimo, projektavimo ar net vienetinės gamybos sutartis

su įmonėmis, firmomis ir įvairiomis institucijomis. 2007 m. įvykdyta darbų už 6,5 mln. Lt.

Tarptautinës programos Mokslo ir studijų internacionalizavimo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių ar fondų programų projektuose. 2007 m. KTU mokslininkai teikė paraiškas dalyvauti Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programoje (7BP), aktyviai dalyvavo Šeštojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programoje (6BP), EUREKA,

COST, Šiaurės šalių ministrų tarybos remiamose programose. Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius (K. Donelaičio g. 73, tel. 300081; el. paštas adriana.kvikliene@ktu.lt). 2007 m. Universiteto mokslininkai iš viso vykdė 84 tarptautinius mokslo projektus. Mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 2287,6 tūkst. Lt. Bendros tarptautinių mokslo projektų, įskaitant Lietuvos institucijų paramą, pajamos sudarė 3377,4 tūkst. Lt.

Moksliniø ir technologiniø tyrimø kokybës sistema 1999 m. Universitete pagal LST EN ISO 9001: 1995 standarto reikalavimus, taip pat LST ISO 10013: 1997, LST EN ISO 8402: 1995 standartų, Safety Guide Q8: Quality assurance in research and development (IAEA, 1998) ir SWEDAC DOC 92:5 rekomendacijas pradėta kurti mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema. 2000 03 24 Universitetas tapo pirmąja Lietuvos mokslo ir studijų institucija, gavusia institucinę Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją atlikti mokslinius, technologinius tyrimus ir saugos įvertinimą branduolinės energetikos srityje. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema parengta taip, kad būtų galima pasiekti bendrus Universiteto tikslus, išlaikant aukštą atliekamų darbų mokslinį-techninį lygį visais galimais aspektais. Kiekvienam darbus vykdančiam padalinių organizaciniam lygiui, pradedant Universiteto vadovybe ir baigiant laboratorija, šioje programoje skiriamas svarbus vaidmuo ir atsakomybė, kuri pasiekia aukščiausią laipsnį individualaus darbuotojo lygmenyje. Kokybės siekiama plataus spektro priemonėmis, pradedant pavienių darbuotojų darbo procesų tobulinimu ir baigiant vykdomų tyrimo projektų peržiūra, kurią atlieka žymūs nepriklausomi mokslininkai. Mokslinio tyrimo institucijoje ypač svarbi kokybės vadybos principų ir mokslinių autoritetų tradiciškai griežtos kontrolės efektyvi integracija. Įvertinant Universiteto vykdomų mokslinio tyrimo projektų įvairovę, nustatyta optimali mokslinių ir technologinių

tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos struktūra. Jos pagrindas – bendroji „Universiteto lygio“ kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji apibūdina KTU vadovybės kokybės politiką ir jos įgyvendinimo esminius principus, metodus ir bendrąsias procedūras. Tuo pat metu kiekvienas savarankiškas mokslinio tyrimo darbus vykdantis padalinys yra įpareigotas sukurti specifinę lokalinę savo vykdomų procesų kokybės užtikrinimo procedūrą, kuri atitinka to padalinio ypatumus, unikalius poreikius ir Universiteto vadovybės nustatytus kokybės reikalavimus. Tokias procedūras parengusios septynios mokslo grupės: • Šilumos ir atomo energetikos katedros dvifazių srautų termohidromechaninių procesų tyrimo mokslo grupė; • Inžinerinės mechanikos katedros konstrukcijų modeliavimo mokslo grupė; • Mašinų projektavimo katedros mechaninių sistemų patikimumo tyrimo mokslo grupė; • Deformuojamų kūnų mechanikos katedros medžiagų ir konstrukcijų stiprumo bei ilgaamžiškumo prognozavimo mokslo grupė; • Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės mokslo grupė; • Elektros sistemų katedros elektros energetikos sistemų režimų valdymo ir problemų tyrimo mokslo grupė; • Organinės technologijos katedros polimerų modifikavimo ir tyrimo mokslo grupė.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros taip pat parengtos procesų aprūpinimo infrastruktūrą sudarančiuose ir jos funkcionavimą užtikrinančiuose Universiteto padaliniuose. Parengtos tokios procedūros: • dokumentų ir duomenų valdymas, • pirkimas, • vadovybės analizės valdymas, • kokybės vidaus auditas, • koregavimo ir prevenciniai veiksmai, • kvalifikacijos tobulinimas, • produkto identifikavimas ir atsekamumas,

• sutarties sudarymo proceso valdymas, • kontrolės, matavimo ir bandymų įrenginių priežiūros valdymas, • galutinės produkto kontrolės valdymas, • programinės įrangos kokybės valdymas. Universiteto vykdomų mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema yra atvira: numatoma, jog palaipsniui ji apims visus Universiteto mokslo padalinius, kuriuose bus sukurtos ir įdiegtos bendrosios ir procesinės tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros.

Intelektinës nuosavybës teisinë apsauga Iðradimø teisinë apsauga Šiandien, kai pasaulinė ekonomika tampa vis konkurencingesnė, kūrėjams labiau rūpi išradimų apsaugos ir realizavimo klausimai. Patentai – tai išradimų ir naujovių kūrimo veiklos, plėtojamos visų pirma komerciniais tikslais, rodiklis. Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo būdai: paduodant paraišką tiesiai į VPB (nacionalinis būdas), paduodant tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir išplečiant Europos patentus į Lietuvos Respubliką (Euro ir EuroPCT paraiškos). Europos patentas yra pagal Europos patentų konvencijos nustatytą bendrą procedūrą Europos patentų tarnybos išduodamas patentas. Europos patentą galima gauti paduodant vieną Europos patento paraišką, kuri

nagrinėjama vienoje patentų tarnyboje (Europos patentų tarnyboje); paraišką šiai tarnybai galima paduoti ir per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą. Patentinės apsaugos gali būti siekiama vienoje, keliose arba visose 34 Europos patentų konvencijos valstybėse narėse. Viena iš Europos patento įsigaliojimo valstybėje narėje sąlygų yra Europos patento ar jo dalies vertimo į tos valstybės kalbą pateikimas nacionalinei patentų tarnybai. Dar daug kūrėjų, užuot registravę patentus savo šalyje, renkasi registruoti patentus JAV ar Japonijoje ir naudotis tų rinkų privalumais. Tam turi įtakos tai, kad Europoje patentas (įskaitant administravimo ir vertimo išlaidas) yra daug brangesnis nei JAV ar Japonijoje. Be to, visos išlaidos iki 20 metų apsaugai pagal Europos patentą yra daug didesnės nei pagal JAV ar Japonijos patentus.

Patentinė veikla K. Donelaičio g. 73-117 LT-44029 Kaunas Tel. (8 37) 321 330 Patentinė patikėtinė Aurelija Šidlauskienė Pagrindinės veiklos kryptys: • pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) paraiškų rengimas registruoti Valstybiniame patentų biure; • atstovavimas pareiškėjui gaunant pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos dokumentus bei ginant jo interesus nuo galimų pažeidimų; • licencinių sutarčių rengimas; • konsultacijos intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje klausimais. 2007 m. Universitetui įteiktas PINO (Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) apdovanojimas už aktyvią intelektinės nuosavybės apsaugos veiklą. Statistika 2007 m. Universiteto vardu buvo pateiktos 5 patentinės paraiškos: 1. R. Bansevičius, R. Mitrulevičiūtė, M. Ragulskis.

10

2. 3. 4. 5.

„Srauto kiekio valdymo įrenginys“, 2007 01 31 Nr. 2007 006; V. Jurėnas, A. Bubulis, I. Skiedraitė. „Įrankio griebtuvas su ultragarsiniu keitikliu“, 2007 08 17, Nr. 2007 060; R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, V. Minčenia, M. Valatka. „Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui“, 2007 11 28, Nr. 2007 074; A. Bubulis, V. Jurėnas, A. Vilkauskas, R. Bansevičius. „Pjezoelektrinė pavara“, 2007 12 29, Nr. 2007 083; R. Bansevičius, R. Rimašauskienė, M. Ragulskis, R. Maskeliūnas. „Povandeninis robotas“, 2007 12 29, Nr. 2007 082.

2007 m. gauti Lietuvos patentai: 1. Virbalis, Juozapas Arvydas; Šimeliūnas, Rimantas; Katutis, Robertas. Elektromagnetinis srauto matuoklis. Nr. 5419 / pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas, 2007 05 25. 2. Virbalis, Juozapas Arvydas; Šimeliūnas, Rimantas; Baltušninkas, Darius. Elektromagnetinis srauto matuoklis. Nr. 5420 / pareiškėjas: Kauno


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA technologijos universitetas, 2007 05 25. 3. Ragulskis, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Ragaišis, Laurynas. Mechaninių autovirpesių energijos keitimo į elektros energiją būdas. Nr. 5458 / pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas, 2007 12 27. 4. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Ragulskis, Liutauras. Mikrosiurblys  – dozatorius. Nr. 5418 / pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas, 2007 04 25.

5. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Tonnisson, Teofulus. Optinių elementų pozicionavimo įrenginys. Nr. 5449 / pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas, 2007 11 26. 6. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Šatkus, Rumualdas.  Optinių elementų pozicionavimo įrenginys. Nr. 5448/ pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas, 2007 11 26. 2007 m. galiojo 10 patentų.

MOKSLINËS KONFERENCIJOS IR PARODOS Universitetas kiekvienais metais organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių specialistus. Stambiausias Universiteto mokslo renginys, kurį jis organizuoja kartu su Lietuvos mokslų akademija, Pramonininkų konfederacija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba, yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“. Jį organizuojant, kasmet paramą teikia Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pramonė“ tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, panagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Jau įprasta, kad šioje diskusijoje dalyvauja vos ne visų ministerijų, kitų aukštųjų mokyklų

ir mokslo institutų vadovaujantys specialistai, žymiausi technikos ir kitų sričių mokslininkai, pramonės ir verslo organizacijų ir asociacijų atstovai. Didaktikos, žinių perimamumo ir mokymo tęstinumo klausimais pasitarti atvyksta vidurinio ir aukštesniojo lavinimo, profesinio tobulinimo specialistai. Renginyje dalyvauja ir vis daugiau dėmesio rodo bankai ir inovacinės veiklos struktūros. Centrinį ciklo renginį, visada organizuojamą vasario pradžioje, pratęsia savarankiškos teminės darbuotojų ir studentų mokslo konferencijos, organizuojamos visus metus. 2007 m. įvyko 32 darbuotojų ir 15 studentų konferencijų, kuriose perskaityta 2418 pranešimų. Išleista visų Universitete vykusių konferencijų pranešimų medžiaga – per 500 aut. lankų. KTU mokslinė veikla ir studijos buvo pristatytos parodoje „Kaunas-2007“. Universitete buvo surengta jau tradicine tapusi jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama’2007“. Šioje parodoje buvo pristatyti 65 darbai.

Jaunųjų mokslininkų parodoje-konkurse „Technorama’2007“

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

2007 m. vykusiø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius Lietuvos mokslas ir pramonė: mokslo reforma ir ūkio poreikiai 150

Perskaityta pranešimų KTU Kitų institucijų Iš viso darbuotojų darbuotojų 1

4

5

Informacinės technologijos’2007

136

66

57

123

Šilumos energetika ir technologijos

181

22

48

70

65

2

23

25

Mechanika-2007 (12-oji tarptautinė)

150

52

35

87

Matematika ir matematikos dėstymas

135

26

38

64

Ekonomika ir vadyba 2007 (12-oji tarptautinė)

198

74

78

152

Besiformuojantis ir formuojamas kraštovaizdis

32

19

8

27

Chemija mokykloje-2007

Chemija ir cheminė technologija Teisinės, politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių Europos link (tarptautinė )

166

26ž. 27s. 2p., 21ž., 35s. 2p., 47ž., 62s.

55

14

27

41

Elektros energetika ir technologijos (tarptautinė)

162

30

35

65

Elektronika (11-oji tarptautinė)

315

85

119

204

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

30

8

9

17

Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas (4-oji tarptautinė)

50

17

23

40

Baltijos šalių polimerų simpoziumas (7-oji tarptautinė)

115

1p., 3ž., 27s. 8p., 19ž., 64s. 9p., 22ž., 91s.

Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (17-oji taptautinė)* Mechatroninės sistemos ir medžiagos-2007 (3-ioji tarptautinė)

249

47

35

82

Integruotų IT resursų magistralės ir bendradarbiavimas (tarptautinis seminaras)

39

2

7

9

Medicinos fizikos (5-oji tarptautinė konferencija-seminaras)

52

6

17

23

Besikeičianti universiteto kultūra (5-oji tarptautinė)

88

9

24

33

Transporto priemonės 2007 (11-oji tarptautinė)

178

34

78

112

Biomedicininė inžinerija (11-oji tarptautinė)

112

23

50

73

Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje (2-oji tarptautinė)

135

35

21

56

82

7

19

26

Pažangioji statyba

150

19

14

33

Medžiagų inžinerija’2007 (respublikinė)

102

11ž., 18s.

5ž., 26s.

16ž., 44s.

Regionų plėtra-2007. Žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

121

1

12

13

97

7ž., 5s.

12ž., 5s.

19ž., 10s.

Matavimai, diagnostika, metrologija

132

27

22

49

Kūno kultūrta ir sportas universitete

170

18

62

80

Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės (tarptautinė)

135

4

45

49

67

4

13

17

Kalbos teorija ir praktika (respublikinė)

Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje (tarptautinė)

Šiuolaikinės kokybės vadybos pokyčiai

* Konferencija pereinamoji, 2007 metais jos organizatorius buvo Bialystoko technikos universitetas PASTABA: p – plenariniai pranešimai; ž – žodiniai pranešimai; s – stendiniai pranešimai.

12


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

2007 m. vykusiø studentø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Perskaityta pranešimų Renginio pavadinimas skaičius KTU Kitų aukštųjų Iš viso studentų mokyklų studentų Telekomunikacijos ir elektronika-2007* Informacinės technologijos** Socialiniai mokslai-2007: iššūkiai globalizacijos procese

52

28

5

33

Mūsų socialinis kapitalas-žinios

121

30

20

50

Mokslas ir naujovės

103

65

-

65

Chemija ir cheminė technologija* Ekonomika ir vadyba-2007

34

23

8

31

Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos

24

15

3

18

Po idėjų pasaulį

20

13

7

20

224

85

7

92

77

60

3

63

107

21

24

45

Technologijos mokslai šiandien ir rytoj

25

25

-

25

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos

125

24

55

79

Gaminių technologijos ir dizainas’2007 Mechanikos inžinerija-2007 Sociologijos doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija

Studentų darbų paroda „KTU Technorama 2007“

65 darbai

* Konferencija pereinamoji, 2007 metais jos organizatorius buvo VGTU ** Konferencija pereinamoji, 2007 metais jos organizatorius buvo VDU

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Kauno technologijos universitetą sieja glaudūs ryšiai su daugeliu užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusėmis sutartimis, Universiteto padalinių arba mokslinių grupių individualiais projektais, įvairių tarptautinių programų projektais, studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslinių darbuotojų mainais, taip pat dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose užsienyje bei Universitete. KTU šiuo metu su įvairiomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institucijomis bei firmomis yra pasirašęs per 80 bendradarbiavimo sutarčių. Kauno technologijos universitetas yra kelių tarptautinių organizacijų – Europos universitetų asociacijos (EUA), Tarptautinės tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (IACEE), UNESCO Tarptautinio inžinerijos studijų centro (UICEE), Baltijos šalių technikos universitetų asociacijos (ATUBS), Europos universitetų tęstinio

mokymo tinklo (EUCEN), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER) narys. Nuo 1998 m. KTU dalyvauja Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslinio ir technologinio konsorciumo BALTECH veikloje ir yra vienas iš steigėjų. Nuo 1993 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja Europos Sąjungos bendrosiose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose pradedant Trečiąja bendrąja programa. KTU sėkmingai dalyvavo Penktojoje bendrojoje programoje (5BP) – iš viso buvo finansuota 20 projektų, iš kurių paskutinis projektas baigtas 2007 m. Universiteto mokslininkai aktyviai įsijungė į Šeštąją bendrąją programą (6BP) – 2007 m. vykdytas 31 šios programos projektas informacinių technologijų, ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės, pjezomechanikos, nanotechnologijų, maisto technologijų, aplinkos inžinerijos, biomedicininės inžinerijos, e. verslo ir

13


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA socialinių mokslų srityse. 2007 m. pasirašyta pirmoji Septintosios bendrosios programos (7BP) sutartis, kurią vykdys Telematikos mokslo laboratorijos mokslininkai. Universiteto mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programoje EUREKA ir Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programoje COST. 2007 m. vykdyta 10 EUREKA projektų ir dalyvauta 12 COST veiklų maisto technologijų, chemijos technologijų, valdymo ir informacinių technologijų bei biomedicininės inžinerijos srityse. Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kituose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, priklausančiuose įvairioms programoms ar visiškai savarankiškuose. 2007 m. vykdyti 4 INTERREG III programos projektai, po vieną Pažangios energetikos Europai, e. Vyriausybės, Generalinio įmonių ir pramonės direktorato programų projektą, vykdyti 7 Šiaurės šalių tarybos remiami projektai, 3 NATO mokslininkų reintegraciją bei tyrimus remiantys projektai bei 4 pagal ES viešuosius pirkimus laimėti projektai. Taip pat bendri moksliniai tyrimai buvo vykdyti tarpvyriausybinių sutarčių pagrindu – 3 projektai su partneriais Prancūzijoje (programa „Žiliberas“), 6 projektai su partneriais Ukrainoje. 2007–2008 m. m. pagal Erasmus programą studijuoti į ES universitetus išvyko 161 KTU studentas, o studijuoti į KTU atvyko 65 užsienio studentai. Dėstyti į Europos universitetus buvo išvykę 42 KTU dėstytojai, partnerio teisėmis KTU dalyvavo dviejuose studijų programų, septyniuose intensyvių studijų programų bei aštuoniuose teminių tinklų projektuose. KTU aktyviai dalyvauja Erasmus teminiuose tinkliniuose projektuose. Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas dalyvauja elektros ir informatikos inžinerijos studijų projekte EIE-SURWEYOR, Skaičiuojamųjų technologijų centras – Europos radiografijos tinkliniame projekte HENRE2, Cheminės technologijos fakultetas – ECTN4, ISEKI-Food2 ir ISEKI – MUNDUS projektuose, Informatikos fakultetas – kompiuterijos mokslų doktorantūros studijų teminiame tinkle, Distancinio mokymo centras – EUI-Net ir NETTLE projektuose.

35

BENDROSIOS

30

5 0

Nuo 2004 m. KTU inžinerinių ir gamtos mokslų studentai dalyvauja stažuočių Japonijoje programoje „Vulcanus in Japan“. Per ketverius dalyvavimo programoje metus 12 mėnesių trukmės stažuotėje Japonijoje dalyvavo jau 4 KTU studentai. 2007 metais iš KTU buvo išsiųstos 8 studentų paraiškos, 4 studentai perėjo pirminę atranką, o dalyvauti programoje buvo atrinkta viena Cheminės technologijos fakulteto magistrantė. Plėtojant Universiteto mokslinių tyrimų bazę, vykdant tarptautinius projektus ir dėstytojų bei studentų mainus, Universitetui talkina daug žymių užsienio mokslininkų. Iškiliausiems iš jų Universitetas suteikia garbės daktaro vardus. Garbės daktaro vardus Universitetas yra suteikęs 31 asmeniui, tarp jų – plačiai pripažintiems mokslininkams, verslo bei politikos atstovams: pasaulyje pripažintam aeronautikos ir mechanikos specialistui, JAV Kolumbijos universiteto profesoriui Rimui Vaičaičiui, įsteigusiam kelias stipendijas mūsų studentams ir doktorantams; Jeilio universiteto profesoriui Rimui

COST

EUREKA 32

21 16 9

2003

14

13 7

6

2004

Dalyvavimas ES MTEP programose

14

Toliau sėkmingai plėtėsi KTU dvišaliai kontaktai su Šiaurės šalimis, Šveicarija, Vokietija, Prancūzija. Universiteto studentams, doktorantams, studijuojantiems užsienyje, paramą skiria Šveicarijos–Baltijos tinklas (Swiss Baltic Net), atskiri universitetai ar stipendijų fondai. Keletas studentų nuolat dalyvauja Kylio miesto bei Kylio taikomųjų mokslų universiteto rengiamose ir finansuojamose studijų programose, naudojasi koncerno „Siemens“ stipendijoms. Nemažai Universiteto studentų atlieka gamybinę praktiką užsienio firmose.

26

20 10

KTU aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos profesinio rengimo Leonardo da Vinci programoje, kuri nuo 2007 metų tapo Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) dalimi. 2007 m. KTU dalyvavo 5 projektuose kaip koordinuojanti institucija. Taip pat vykdyta 20 projektų, kuriuose KTU dalyvauja kaip partnerinė institucija.

33

25 15

2007 metais KTU toliau dalyvavo kitose vis dar vykdomose Socrates bei naujosios Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) paprogramėse: Comenius, Lingua, Minerva ir Grundtvig. 2007 m. vykdyti 9 šių paprogramių projektai: 1 Comenius, 1 Lingua, 3 Minerva ir 4 Grundtvig projektai.

12 5

2005

12 10

2006

10

2007


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA Vaišniui; žinomam branduolinių reaktorių patikimumo tyrėjui, Šiaurės Ilinojaus universiteto profesoriui Algirdui Marchertui; čikagiečiui daktarui Stasiui Bačkaičiui, Lietuvos mokslo ir universiteto propaguotojui; Gento universiteto profesoriui Rolandui Verhe, visokeriopai remiančiam mūsų Cheminės technologijos fakultetą, ypač maisto mokslo srityje; precizinės elektromechanikos specialistui Didžiosios Britanijos De Montforto universiteto profesoriui Jeffrey‘ui A. G. Knightui; Vokietijos statybos koncerno „Bilfinger+Berger“ valdybos nariui, Vokietijos senjorų-ekspertų tarnybos nariui dipl. inž. Friedrichui Marcksui; buvusiam Rygos technikos universiteto rektoriui prof. Egonui Lavendeliui; Šiaurės Ilinojaus universiteto Inžinerijos ir inžinerijos technologijų fakulteto dekanui prof. Romualdui Kašubai; Kalifornijos valstybinio universiteto Marketingo katedros vedėjai prof. Irene Lange; įžymiam visuomenės veikėjui, Lietuvių fondo centro valdybos ir tarybos nariui, daktarui Juozui Petrui Kazickui (JAV); įžymiam JAV polimerinių

dangų specialistui ir visuomenės veikėjui inžinieriui Kaziui Sekmakui; Edvardui Jasaičiui, Floridos valstijos universiteto viešojo administravimo profesoriui, KTU Viešojo administravimo katedros vedėjui; Klausui K. Ungeriui, Mainco J. Gutenbergo universiteto profesoriui, vienam žymiausių pasaulio chromatografijos specialistų, Cheminės technologijos fakulteto rėmėjui; Johnui A. Berendse, precizinės inžinerijos specialistui, Festo akademijos Vokietijoje vyresniajam patarėjui, KTU – FESTO įkūrėjui; daktarui Terence Henry McLaughlinui, Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo bei Edukacijos fakulteto nariui; Feliksui Palubinskui, Ilinojaus universiteto daktarui; Günteriui Lattermannui, Bairoito universiteto akademiniam direktoriui; Ulrichui Daldrupui, Acheno aukštosios technikos mokyklos profesoriui; Larsui Rydenui, Upsalos universiteto profesoriui, Šveicarijos diplomatui Maxui Schweizeriui, Niujorko politechnikos instituto profesoriui Romualdui Šviedriui, Čekijos Respublikos prezidentui Vaclavui Klausui.

DOKTORANTÛRA Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją. Asmenys, siekiantys įgyti daktaro mokslo laipsnį, studijuoja dieninėje ar neakivaizdinėje doktorantūroje arba daktaro disertaciją rengia ir gina eksternu. Mūsų Universitete galima studijuoti šių mokslo krypčių doktorantūroje ir ginti daktaro disertacijas: Mokslo krypties kodas

Mokslo krypties pavadinimas

Fiziniai mokslai 02 P Fizika 03 P Chemija 09 P Informatika Socialiniai mokslai 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija Technologijos mokslai 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

05 T Chemijos inžinerija 06 T Energetika ir termoinžinerija 07 T Informatikos inžinerija 08 T Medžiagų inžinerija 09 T Mechanikos inžinerija 10 T Matavimų inžinerija Doktorantūros trukmė – ne daugiau kaip 4 metai, iš jų 1–1,5 metų skiriami studijoms. Studijų forma  – dieninė arba neakivaizdinė (šiuo atveju nemokama stipendija). Kiekvienam doktorantui paskiriamas mokslinis vadovas. Doktorantas kartu su vadovu sudaro studijų ir daktaro disertacijos rengimo planą visam doktorantūros laikotarpiui ir parenka disertacijos temą. Doktorantui reikia išlaikyti ne mažiau kaip keturių dalykų doktorantūros lygio egzaminus. Geriausiai besimokantiems doktorantams sudaromos sąlygos atlikti tyrimus arba dalį studijų programos studijuoti kitų šalių universitetuose. Studijų metu doktorantas dirba ir mokslinį darbą, kaupdamas medžiagą disertacijai. Jis privalo dirbti ir Senato nustatytos apimties pedagoginį darbą. Pirmaisiais metais doktorantui mokama 8,3 MGL, o vėliau – 9,6 MGL dydžio stipendija. Doktorantams kasmet suteikiamos 56 kalendorinės dienos eilinių mokamų atostogų. Doktorantūros laikotarpiu suteikiamas bendrabutis.

15


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Priëmimo tvarka Bendras doktorantūros vietų skaičius Universitete nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų subsidijų dydį. Kiekvienai mokslo krypčiai nustatomos doktorantų priėmimo kvotos. Studijuojant neakivaizdine forma, už studijas doktorantas moka pats arba jį siunčiančios organizacijos. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį išsilavinimą įgiję vienos pakopos aukštojo mokslo sistemoje. Priimdama į doktorantūrą, konkurso komisija atsižvelgia į stojančiojo studijų magistrantūroje balus, publikacijas, mokslinę veiklą ir patirtį, mokslininkų rekomendacijas ir pokalbį su konkurso komisijos nariais. Galutinį sprendimą priima konkurso komisija. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį. Jei konkurso komisija nustato, kad stojantysis yra išklausęs nepakankamos apimties pagrindinės mokslo krypties dalykų kursą arba kad jo žinios įvertintos nepakankamu balų skaičiumi, ji gali nurodyti, kokius dalykus doktorantui reikės studijuoti papildomai arba kokius egzaminus jis turės perlaikyti pirmaisiais doktorantūros studijų metais.

Asmenys, pageidaujantys stoti į doktorantūrą, Universiteto Mokslo tarnybos Doktorantūros skyriui pateikia: • rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodo doktorantūros kryptį; • gyvenimo aprašymą; • magistro (aukštojo mokslo) diplomo ir jo priedų kopijas; • dviejų mokslininkų rekomendacijas; • mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą; • kitus priėmimo skelbime nurodytus arba, jų nuomone, svarbius dokumentus. Priėmimo komisijos posėdžiai tradiciškai vyksta kiekvienų metų liepos pradžioje KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73). Dokumentai priimami paskutinį birželio dešimtadienį. Informacija teikiama KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73), 406 k., telefonai: (8 37) 300 042, 300 040, faksas (8 37) 324 144, el. paštas mok.skyrius@ktu.lt

Biblioteka K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Direktorė Genė Duobinienė, tel. (8 37) 300 650, tel./faks. (8 37) 300 651, el. p. biblioteka@adm.ktu.lt

16

Europos kultūros ir mokslo raidą iki 1800 metų. Ypatingą vietą užima lietuviškųjų spaudinių paveldas (1591–1945). Pagrindiniai Bibliotekos 2007 m. veiklos rodikliai

KTU bibliotekos struktūra: Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20) Fakultetų grupės: Mechanikos (Kęstučio g. 27, II a.), Informatikos (Studentų g. 50, I a.), Cheminės technologijos (Radvilėnų pl. 19, II a.), Statybos ir architektūros (Studentų g. 48, I a.), Dizaino ir technologijų (Studentų g. 56, IV a.), Panevėžio instituto (Klaipėdos g. 3, 5319 Panevėžys).

Fondai Gauta naujų leidinių per metus Išduota spaudinių per metus Naudotasi visateksčiais straipsniais iš prenumeruojamų DB Bibliotekos personalas

Kauno technologijos universiteto bibliotekos – seniausios akademinės bibliotekos Kaune – ištakos siekia 1920-uosius, t. y. Aukštųjų kursų įkūrimo, metus. Šių kursų bibliotekos rinkinys kartu su A. Becenbergerio asmenine biblioteka sudarė Kauno universiteto bibliotekos branduolį. Biblioteka įkurta 1923 m. sausio 1 d. Reorganizavus Kauno universitetą (1950 m.) patalpos, didžioji fondo dalis ir darbuotojai atiteko akademinei KPI (nuo 1990 m. spalio mėn. – KTU) bibliotekai. Šiandien tai viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje ir vienintelė Kaune bei Kauno apskrityje, perkanti ir sauganti fizinių ir technologijos mokslų literatūrą ir informaciją. Spausdinti ir elektroninės informacijos šaltiniai įsigyjami pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis. Biblioteka yra atvira visuomenei. Bibliotekos Retų knygų skyriuje saugoma per 35 tūkst. egz. XV–XX a. pirmosios pusės spaudinių, kartografijos ir ikonografijos dokumentų. Dauguma jų turi išliekamąją lituaninę arba lituanistinę vertę. Vertingiausią dalį sudaro įvairiakalbiai XV–XVII a. spaudiniai, atskleidžiantys

Bibliotekoje veikia integrali bibliotekinė sistema ALEPH500, prie jos per WWW OPAC kasmet prisijungiama apie 1,6 mln. kartų. Kompiuterinis katalogas ir Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų DB Publikacijos prieinami Universiteto tinklalapyje http://www.ktu.lt/biblioteka. Kompiuteriniame kataloge aprašyti visi leidiniai nuo 1990 m., senesnių metų – skaitomi leidiniai. Skaitytojų užsakymai centrinėje ir fakultetų bibliotekose priimami internetu. DB Publikacijos aprašyta daugiau kaip 35 680 KTU darbuotojų mokslinių publikacijų.

1,47 mln. egz. 14 147 egz. per 1,17 mln. egz. 168 871 str. 78 darbuotojai

2007 m. bibliotekoje užregistruoti 27 446 skaitytojai, iš jų apie 23 560 studentų.

Kortelių kataloguose aprašyti visi leidiniai iki 1999 m. Skaitytojai aptarnaujami 7 abonementuose, 10 skaityklų, retų knygų skyriuje, 8 interneto svetainėse. Skaitytojams leidiniai išduodami į namus centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Studijų leidiniai išduodami laikotarpiui nuo 7 dienų iki 6 mėnesių, kiti leidiniai – nuo 1 iki 30 dienų. Vieninteliai knygų egzemplioriai, periodiniai leidiniai, standartai, referatiniai žurnalai, reti spaudiniai, disertacijos, tezės į namus neišduodami, juos galima


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA skaityti skaityklose. Bibliotekoje nesančius spaudinius ar dokumentus už nustatytą mokestį galima užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Šiuo metu Bibliotekoje yra 160 kompiuterinių darbo vietų, iš jų 88 skirtos skaitytojams informacijos paieškai. Naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriniu katalogu, o per internetą – pasaulio bibliotekų katalogais, šalių suvestiniais katalogais, duomenų bazėmis, skaitytojai randa naujausią ir aktualiausią informaciją. Sudaromos sąlygos ir teikiamos konsultacijos, kaip naudotis duomenų bazėmis kompaktiniuose diskuose ir internete. Biblioteka 2007 m. prenumeravo 54 multidisciplinines ir specializuotas užsienio duomenų bazes, kurių prieigą užtikrina 19 tiekėjų: American Institute of Physics, American Physical Society, Annual Reviews, AMP Package (ACS Publications, New England Journal of Medicine, Humana Press Online, Synthesis, Bentham Science Publishers, Ebrary), CRCnetBASE, EBSCO Publishing (Academic Search Premier; Business Source Premier; MasterFILE Premier; Newspaper Source; Regional Business News; Health Source: Nursing/ Academic Editon; MEDLINE; ERIC; Health Source - Consumer Editon; Clinical Pharmacology; Library, Information Science & Technology Abstracts; INSPEC; SocINDEX with Full Text; Computers & Applied Sciences Complete; Environment Complete); Emerald Fulltext, Encyclopedia of Physical Science and Technology, Engineering Village (Compendex, INSPEC, Referex Engineering); ISI Web of Knowledge (Journal Citation Reports, ISI Proceedings, ISI Web of Science; Essentials Science Indicators; ISI Highlycited); IEEE/IEL; Institute of Physics Electronic Journals; Oxford English Dictionary; Oxford Journals Online; SAGE Journals Online, ScienceDirect; SpringerLINK; Wiley Interscience; Zentralblatt

MATH ir vieną lietuvišką teisinių dokumentų duomenų bazę LITLEX-Internet. Informacija apie duomenų bazes bei galimybę jomis naudotis akademinei bendruomenei išplatinama elektroniniu paštu ir skelbiama Bibliotekos tinklalapyje. Biblioteka nuolat atlieka mokslinės informacijos duomenų bazių poreikio analizę. Biblioteka yra aktyvi Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, nuolat dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose: - Biblioteka yra tarptautinės technologijos universitetų bibliotekų asociacijos IATUL (International Association Technological University Libraries) narė. Nuolatiniai ryšiai su pasaulio universitetų bibliotekomis skatina tobulinti Bibliotekos veiklą. - Biblioteka aktyviai dalyvauja įgyvendinant Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą. Jo metu parengtos koncepcijos ir studijos užtikrina sėkmingą Lietuvos akademinių bibliotekų plėtrą. - Dalyvavo rengiant studijas ES projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ (2006–2008), „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ (2006–2008), „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“ (2006–2008). - Dalyvauja sudarant Lietuvos nacionalinės bibliografijos knygų ir smulkių spaudinių lietuvių kalba kontrolinius suvestinius sąrašus (1918–1940). - Dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programoje, prisideda rengiant biografijų žodyną „Lietuvos knygos veikėjai“, numatomą išleisti pagal Lietuvos tūkstantmečio programą iki 2009 m. Retų knygų skyriaus vedėja dr. N. Lietuvninkaitė apdo­ vanota 2007 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA Universiteto mokslininkai publikuoja daug straipsnių šalyje ir užsienyje, išleidžia monografijų, mokomosios literatūros. 2007 m. išleista 15 monografijų ir 13 studijų, 37 konferencijų pranešimų rinkiniai (pastarųjų leidybą finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Svarų Universiteto mokslininkų indėlį į šalies mokslo plėtotę rodo didelis Universitete leidžiamų mokslo žurnalų skaičius (jų leidžiama net 12). Mokslo žurnalai leidžiami didelio – A4 formato, sudėtingo dviejų skilčių maketo, dauguma – ne mažiau kaip po keturis numerius per metus. Žurnalams medžiagą teikia visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, daugėja užsienio autorių. Užsimezgė platinimo ryšiai. Beveik visų žurnalų straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse. Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferencijų pranešimų medžiagos rinkiniai jau tapo periodiniais leidiniais ir yra referuojami tarptautinėse mokslo duomenų

bazėse (pavyzdžiui, „Transport Means“, „ Mechanika“, „Electrical and Control Technologies“, „ Changes in Social and Business Environment“ referuoja ISI Proceedings). Periodiniais leidiniais tapo konferencijų „Mechanika“, „Transporto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos fizika Baltijos šalių regione, „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijoje“, „Informacinės technologijos“, „Electrical and control technologies ECT“, „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas“, „Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje“, „Kalbos teorija ir praktika“, „Mechatroninės sistemos ir medžiagos“ pranešimų medžiagos. Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai leidiniai „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Research Directory“, jubiliejiniai katedrų veiklos katalogai ir kt.

17


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

KTU ŽURNALŲ REFERAVIMAS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE 1. Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. A. M. Sviklas, http://www.chemija.ctf.ktu.lt./zurnalas/ch-1995-1.htm CAplus (http://www.cas.org/sent.html) 2. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 (8 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. D. Eidukas, http://www.ktu.lt/en/science/journals/frames1_3.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC); ISI Web of Science (http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master) 3. Engineering economics = Inžinerinė ekonomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. B. Martinkus, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/frames.html ISI Web of Science (nuo 2008 m.); IBSS International Bibliography of the Social Sciences (http://www. lse.ac.uk/collections/IBSS/word_docs/Journals%20A_Z%202006.xls); Business Source Complete (http://www. epnet.com/titleLists/bt-journals.htm); CEEOL; VINITI 4. Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba ISSN 1392-1649 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. J. K. Staniškis, http://www.apini.lt/lt/leidiniai.htm CAB Abstracts (http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&Di splayNew=Yes&PID=125); INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 5. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control ISSN 1392-124X (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. Šeinauskas, http://itc.ktu.lt/ ISI Web of science; INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 6. Kalbų studijos = Studies About Languages ISSN 1648-2824 (1 numeris per metus), vyr. redaktorė doc. V. Liubinienė, http://www.kalbos.lt/; MLA Modern language Association International Bibliography (http://www.mla.org/pdf/masterperiodicallist.pdf). 7. Matavimai = Measurements ISSN 1392-1223 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. P. Žilinskas, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/matav/matav.htm 8. Materials science = Medžiagotyra ISSN 1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. S. Tamulevičius, http://www.ktu.lt/en/science/journals/medz/frames1_1.html; ISI Web of Science; INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 9. Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. M. Daunys, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/frames2_3_1_1.html; ISI Web of Science; INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC); COMPENDEX (http://wwww.ei.org/ compendex.html) 10. Social Sciences = Socialiniai mokslai ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorė prof. P. Jucevičienė, http://www.education.ktu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=79&lang=lt Sociological Abstracts (http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c ); SocINDEX with full text (http://wwww.epnet.com/titleLists/si-complete.htm) 11. Ultragarsas = Ultrasound ISSN 1392-2114 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. J. Kažys, http://www.ktu.lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/ultra_journal; INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 12. Viešoji politika ir administravimas ISSN1648-2603 (2 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. V. Domarkas, http://www.ktu.lt/lt/index2_3.html SocINDEX.

18


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

PAGRINDINIAI 2007 M. MOKSLINËS VEIKLOS RODIKLIAI Dëstytojai ir mokslo darbuotojai Etatų struktūra

  Metai

Dėstytojai

Mokslo darbuotojai

Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Vyriaus. m. d. Vyr. m. d. M. d. Jaun. m. d. Moksl. staž. 2007 134,5 414,75 320,75 65,25 Iš viso

935,25

4 44,25

Iš viso

22,75

28

14

113

Vyrai

Moterys Profesorės Profesorơs 3% 3%

Mokslo darbuotojos

11% Mokslo darbuotojos 10%

Mokslo darbuotojai

(18)

(57)

(168)

(293)

Profesoriai Profesoriai 19%

Mokslo darbuotojai 13% 13%

Docentės Docentơs 31% 31%

19%

(89) (184)

(295)

Lektoriai ir Lektoriai ir asistentai asistentai 27% 26%

Lektorơs ir ir Lektorės asistentơs asistentės 56% 55%

(135)

Docentai Docentai 42% 43%

mokslo publikacijų skaičius vienam sąlyginiam darbuotojų skaičiui

Straipsniai MII pagrindinių leidinių sąraše

7

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 2,5

0,05 0,31 0,41

2

0,48 0,74 1,57

1,5

1,84

0,11 1

1,16 1,03

0,58 1,17

0,5 1,33

Humanitarinių mokslų

2,53

Socialinių mokslų

2,37

Fizinių mokslų

7,27

Biomedicinos mokslų

1,85

Technologijos mokslų

2,09

Iš viso Universitete

19


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

2005 –2007 m. mokslo publikacijos Leidiniuose, įtrauktuose į tarpt. duomenų bazes Padalinio pavadinimas

Monografijos

2005

2006

Cheminės technologijos fak.

1,5

2007

2005 2006

2007 2005

2006 2007

2005 2006

2007

1 26,54 47,83

55,1 11,31

33,56 39,91

50,79 19,52

11,57

31,1 18,31

31,39

13 111,97 70,58

88,81

3,67

3,74

37,26 125,35

172 74,91

53,03

9,1 25,46 34,45

60,03 44,43

41,92 48,63

25,2

Fundamentaliųjų mokslų fak.

1 23,29 24,85 39,17 22,68

28,03 13,11

41,26 56,07

37,88

Humanitarinių mokslų fak.

3

3

3

10,33 10,83

30,81

22,5

17,83

2,25

6,25

6,95 19,94 42,39

56,93 15,74

69,76 23,93

60,16

55,2

88,92 42,85 195,79 75,77

53,68

3,24

4,33 18,74

37,79 57,59 147,71 54,59

70,03

0,5

3,24 12,92

11,33 20,92

47,99 30,75

34,16

3,31 26,98 41,33

40,42 20,42

35,4 28,39

15,24

2,59

9,43 10,16

12,42

8,47

7,83

12,19

0,09

2,5 31,17

17,01 43,33

13,53

Dizaino ir technologijų fak. Ekonomikos ir vadybos fak.

0,5

0,84

2,14

Informatikos fak.

1

16,5 18,22

1,12

Elektros ir valdymo inžinerijos fak.

Mechanikos ir mechatronikos fak.

1

Socialinių mokslų fak.

1

1,17

3,38

Statybos ir architektūros fak.

1

0,67

1

1

6,4

1

2

Panevėžio instituto Technologijų fak.

1

Aplinkos inžinerijos institutas

0,5

1,67

0,33

1,33

3,5

5,25 20,76 28,91

Telekomunikacijų ir elektronikos fak. Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

0,85

1

2

Aukštųjų technologijų plėtros institutas Biomedicininės inžinerijos institutas

0,6

3

7

8,4

16,25 22,14 10,6

1,2

1,9

6

9

3,5

2

0,5

1

1,82

0,83

3,65

8,5

7,28

7,92

0,5

0,58

3,06

2,66

3,3

7,62

2

3,33

4

10

25

5,5

1,5

3,16

1,75

1

2,84

0,5

0,17

0,75

2,08

2,42

0,39

12,23

7,42

Medžiagų mokslo institutas

0,2

0,69

0,7

2,5

Energetikos technologijų institutas Europos institutas

1,33

0,58

Gynybos technologijų institutas Informacinių technologijų plėtros institutas

0,5

0,25

Metrologijos institutas Prof. K. Baršausko ultragarso MI

3,01

3,93

Sintetinės chemijos institutas Technologinių sistemų diagnostikos institutas

2 4,04

6,07

0,42

1,5

12,23

0,83

4,5

3,33

3,5

5 14,68

5,62

2,31

4,21

0,5

0,4

1

1

1,5

2,5

0,9

7,5

3,16

4

2

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

0,25

1,45

3,27

3,36

2,93

1,03

2,91

2,65

2,56

Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

2,06

2,88

3,1

2,8

1,33

0,2

1

0,67

Skaičiuojamųjų technologijų centras

0,17

0,5

1,75

0

1

0,53

1

Tarptautinių studijų centras

4,42

4,43

7,09

11,82

5,82

4,31

Iš viso

20

Kituose recenzuojamuose leidiniuoe

Leidiniuose, įrašytuose į MII pagrindinių leidinių sąrašą

7,81 13,35

1,91

6,17

4,23

12,41 99,66 160,1 280,24 341,12 515,45 480,76 1037,37 621,94 547,83


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

Moksliniø tyrimø finansavimas, tûkst. Lt Lėšų šaltiniai

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Universiteto mokslo fondas 4456,5 4940,9 5511,7 Valstybinis mokslo ir studijų fondas 2394,0 2506,7 2403,3 Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra (TPA) Kitos valstybės institucijos 1443,2 1632,4 1516,9 Ūkio subjektai 5027,2 3655,6 3938,6 Tarptautinės mokslo programos 951,7 2215,9 3830,5 Iš viso

14272,6

14951,5

17201,0

2007 m. 6334,9 2954,2 836,8 1307,3 5343,4 2287,6 19064,2

Tarptautinių mokslo programų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai

2004 m.

2006 m.

2007 m.

Cheminės technologijos fakultetas 140,84 331,24 148,38 Dizaino ir technologijų fakultetas 2,56 1,44 16,66 Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2,10 442,18 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 30,71 105,16 51,79 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 7,82 14,97 Informatikos fakultetas 240,56 356,39 1240,96 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 204,85 426,30 Socialinių mokslų fakultetas 131,84 53,43 173,28 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 7,96 194,46 Aplinkos inžinerijos institutas 524,19 50,95 Biomedicininės inžinerijos institutas 25,78 35,07 43,18 Informacinių technologijų plėtros institutas 72,38 15,89 173,78 Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 235,63 199,08 873,17 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 55,6 99,05 172,81 Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras 93,54 2,13

80,89

Iš viso

951,68

2005 m.

2215,89

3830,54

91,16 49,61 4,46 1153,27 187,61 118,80 87,47 35,15 7,77 396,70 33,06 41,69 2287,64

21


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

Europos Sąjungos Bendrųjų programų lėšos, tûkst. Lt

Ūkio subjektų ir valstybės institucijų finansuojami projektai, tûkst. Lt

Universitete apgintos daktaro disertacijos

22

Mokslo kryptis

2004 KTU Kitų

2005 KTU Kitų

2006 KTU Kitų

2007 KTU Kitų

02 P Fizika 03 P Chemija 09 P Informatika 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 05 T Chemijos inžinerija 06 T Energetika ir termoinžinerija 07 T Informatikos inžinerija 08 T Medžiagų inžinerija 09 T Mechanikos inžinerija 10 T Matavimų inžinerija Iš viso

1 2 2 5 3 4 4 6 1 1 2 1 3 8 4 1 49

1 5 1 2 4 1 4 5 1 1 4 4 6 4 8 5 3 59

2 2 1 3 3 11 4 7 5 1 1 6 5 9 8 5 3 76

1 8 2 1 4 8 6 1 3 2 1 4 3 10 6 61

- 1 1 1 7 1 11

- - - 1 1 - - - 1 1 - - 6 - 1 1 - 12

- - - 2 - - 1 - - - - - 2 - 1 - - 6

1

3

4


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

Mokslinių užsakymų lėšos, tûkst. Lt    2005 m. 2006 m. 2007 m. Padaliniai LUUS LUUS LUUS LUUS LUUS LUUS (NV) (IV) (NV) (IV) (NV) (IV) Cheminės technologijos fakultetas 373,64 49,99 245,52 99,21 201,13 Dizaino ir technologijų fakultetas 26,70 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 539,41 262,54 514,97 157,60 375,24 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 76,72 33,04 40,12 Humanitarinių mokslų fakultetas 156,50 179,80 Informatikos fakultetas 536,09 204,68 675,01 108,63 1642,49 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 277,32 124,99 318,93 285,80 290,14 Socialinių mokslų fakultetas 25,40 67,99 382,94 Statybos ir architektūros fakultetas 95,12 30,00 134,31 33,00 242,76 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 398,74 116,51 467,34 Panevėžio instituto Technologijų fakultetas 5,32 4,85 Aplinkos inžinerijos institutas 10,00 91,47 Biomedicininės inžinerijos institutas 17,88 5,40 10,46 Energetikos technologijų institutas 89,97 305,32 80,00 76,00 Gynybos technologijų institutas 14,80 41,65 29,50 Informacinių technologijų plėtros institutas 94,40 10,89 80,00 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 4,50 151,04 Metrologijos institutas 36,68 75,24 269,36 95,00 412,64 Prof. K. Baršausko ultragarso MI 294,38 112,92 384,07 16,00 234,13 Sintetinės chemijos institutas 878,26 630,24 822,31 Technologinių sistemų diagnostikos institutas 11,54 22,86 82,39 Iš viso

3655,58

1044,01

3938,56

1310,29

5343,35

149,43 178,00

463,50 191,31 25,98

43,00 5,90 7,08

85,00

1149,2

LUUS (NV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų; LUUS (IV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

Doktorantų skaičius

Apgintų daktaro disertacijų skaičius

23


24

Ë

Ð

1,4% 2,0%

A

I

D

O

S

Plëtros

15,3%

Mokslo

L

I

Studijø

Ð

T

N

I

A

I

1,0%

1,4%

0,7%

1,1%

Bendrosios Socialinës Kultûros

5,5%

8,3%

3,7%

Ûkio

10,8%

7,5%

Kvalifikacijos këlimo kursai Sutartys su uþsienio uþsakovais Tarptautinës programos Sutartys su Lietuvos Studijø ES struktûriniø mokesèiai fondø lëðos uþsakovais Ûkinë ir kita veikla

L

9,6%

I

11,9%

A

UNIVERSITETO FINANSINơ VEIKLA 2007 M.

1,6%

VMSF

Tikslinës lëðos ið ÐMM

Kitos tikslinës lëðos

Ð

19,5%

Ø

52,9%

45,8%

Valstybës biudþeto asignavimai

L

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Dalyvavimas Europos Komisijos moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

6-osios bendrosios programos projektai 002205, Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra (E-LEGI)

Ispanija, Italija, Prancūzija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Vokietija, Graikija

2004–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių tinklų katedra, doc. K. Baniulis

015704, Europos mikro- ir nanosistemų srityje dirbančių institucijų tinklo kūrimas siekiant integruoti naująsias šalis nares ir kandidates į Europos mokslinių tyrimų erdvę (MINOS-EURONET)

Rumunija, Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Turkija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Austrija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

026617, Paskirstytasis optinis Rytų Europos prijungimas prie GEANT (PORTA OPTICA STUDY)

Lenkija, Austrija, Latvija, Estija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Gruzija, Graikija, Čekija, Slovakija

2006–2007

Informatikos fakultetas, Kompiuterių tinklų katedra, prof. V. Rėklaitis

026964, Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE)

Vokietija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Slovėnija, Latvija, Kipras, Malta, Kroatija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, V. Limanauskienė

027168, Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)

Austrija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Lenkija, Turkija, Estija, Čekija

2005–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, doc. D. Rutkauskienė

027306, Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES)

Italija, Vokietija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Lietuva, Rumunija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, doc. V. Kiauleikis

027867, MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje (GENESIS)

Graikija, Italija, Turkija, Vokietija, Lenkija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Čekija, Rumunija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

028067, Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (e-NVISION)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

034642, Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Graikija

2006–2009

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius

035088, Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste (EFFORT)

Italija, Graikija, Prancūzija, Vengrija, Belgija, Ispanija, Lenkija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

511082, Multigigabitinės spartos Europos akademinis tinklas (GN2)

Nyderlandai, Austrija, Slovėnija, Belgija, Kroatija, Čekija, Kipras, Vokietija, Estija, Portugalija, Italija, Graikija, Airija, Vengrija, Bulgarija, Izraelis, Latvija, Danija, Lenkija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Turkija, Malta, Rusija

2004–2008

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

25


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

26

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

511299, Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)

Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė, Izraelis, Estija, Šveicarija, Korėja, Prancūzija, Ispanija, Lietuva, Japonija, Kinija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius

CIT2-CT-2004-505791, Dalyvavimu grįstas valdymas ir institucinės inovacijos (PAGANINI)

Austrija, Vokietija, Suomija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Graikija, Danija

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Sociologijos katedra, prof. L. Rinkevičius,

CIT3-CT-2005-513350, Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje – Europos pilietiškumo formavimas (CINEFOGO)

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2009

Socialinių mokslų fakultetas, Politikos ir viešojo administravimo institutas, dr. E. Vaidelytė

COOP-CT-2003-508613, Gamybos linijoje veikiančios spausdintinių elektroninių plokščių visapusiškos kokybės kontrolės sistemos sukūrimas (MICROSCAN)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Airija

2004–2007

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2004-512912, Naujas išmetamųjų dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT)

Lietuva, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Italija, Suomija, Ispanija

2004–2007

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, dr. M. Jakubčionis

COLL-CT-2005-516405, Inžinerinių konstrukcijų būsenos stebėjimas dideliu atstumu taikant ultragarsą (LRUCM)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Italija, Bulgarija, Ukraina, Čekija, Graikija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2006-032949, Didelės energijos mobilios kompiuterinės tomografinės sistemos su nanofokusu sukūrimas vėjo turbinų mentėms, pagamintoms iš stiklo pluošto ir sustiprintoms plastiku, tirti (CONCEPT)

Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Danija, Vokietija

2006–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2006-033110, Endoskopinė kapsulė ultragarso technologijos pagrindu (TROY)

Portugalija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Estija, Ispanija, Italija

2006–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

ETI-CT-2005-023438, Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)

Lenkija, Prancūzija, Slovakija, Latvija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietija

2005–2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros sistemų katedra, V. Adomavičius

GOCE-003956, Nauji integruoto cheminių medžiagų rizikos vertinimo metodai Europoje (NOMIRACLE)

Danija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Nyderlandai, Italija, Čekija, Lenkija, Portugalija, Belgija, Austrija, Suomija, Šveicarija, Švedija, Ispanija, Bulgarija, Prancūzija

2004–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

INCO-CT-2004-003356, Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas (LIT-FQSN)

Lietuva, Italija, Švedija

2004–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

LSSG-CT-2007-037207, Sveikatos ir gyvybės mokslų sričių bendradarbiavimo spartinimas Europos tyrimų erdvėje ir už jos (SPIDERA FOR LIFE)

Ispanija, Italija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Slovėnija, Prancūzija, Izraelis, Belgija, Graikija

2007–2009

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

NMP2-CT-2004-505657, Miniatiūrizuoti ultragarsiniai plonų aktyviųjų sluoksnių principu veikiantys akustiniai, optiniai ir robotų technikos prietaisai (MINUET)

Danija, Slovėnija, Šveicarija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Čekija, Vokietija

2005–2007

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

NMP2-CT-2005-516993, Nukreiptųjų ultragarso bangų tikrinimo technologijos, skirtos platformų būklei stebėti jūroje, sukūrimas (OPCOM)

Jungtinė Karalystė, Portugalija, Čekija, Graikija, Norvegija, Danija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

NMP4-CT-2005-013968, Nanodalelių poveikio žmogaus sveikatai bei aplinkai supratimo gerinimas (IMPART)

Jungtinė Karalystė, Izraelis, Rumunija, Slovėnija, Vokietija, Airija, Ispanija, Belgija, Šveicarija, Nyderlandai, Latvija, Graikija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotech­ nologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

SAS6-017170, Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas „Moterys moksle ir aukštosiose technologijose“ (BASNET)

Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija

2006–2007

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Fizikos katedra, doc. Ž. Rutkūnienė

SAS6-042938, Ugdykime tai – dalyvaukime tyrime (FORM-IT)

Austrija, Šveicarija, Slovėnija, Nyderlandai, Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija

2006–2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, doc. S. Raila

TNE3-CT-2003-506513, Europos geležinkelių tyrimų kompetencijos tinklas (EURNEX)

Vokietija, Švedija, Lenkija, Graikija, Italija, Čekija, Rusija, Prancūzija, Ispanija, Suomija, Austrija, Danija, Portugalija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Vengrija, Slovėnija, Nyderlandai

2006–2007

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Transporto inžinerijos katedra, prof. J. Sapragonas

TREN-05-FP6TR-S07.42769/513567, Europos geležinkelių sistemos pokyčių įgyvendinimas (REORIENT)

Ispanija, Norvegija, Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Italija, JAV, Suomija, Vengrija, Lenkija, Švedija, Rusija, Austrija, Graikija, Belgija

2005–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

6-osios EURATOM programos projektai FU06-CT-2006-00443, Asociacija Euratom – Lietuvos energetikos institutas

Lietuva

2007

Tarptautinių studijų centras, prof. V. Ostaševičius

5-osios bendrosios programos projektai G5RT-CT-2001-05024, Poliškoji elektrokeramika (POLECER)

Danija, Norvegija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Latvija, Ispanija, Slovėnija, Vokietija, Rumunija, Lenkija, Šveicarija, Švedija, Nyderlandai, Suomija, Airija

2001–2007

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

EUREKA programos projektai E!3242, Interaktyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (MULTIMEDIA TESTVIL II)

Graikija, Švedija

2004–2007

Informacinių technologijų plėtros institutas, G. Cibulskis

E!3489, Mobilus asmeninis EKG monitorius (HEART GUARD)

Latvija, Lietuva

2007

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

27


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

E!3490, Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)

Latvija, Lietuva

2006–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

E!3681, Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)

Lietuva, Švedija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, prof. A. Verikas

E!3692, Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS)

Vokietija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. R. Simutis

E!3694, Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)

Lietuva, Čekija

2006–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Leskauskaitė

E!3715, Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Lenkija, Norvegija, Austrija, Belgija, Suomija

2006–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

E!3726, Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS)

Latvija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. D. Levišauskas

E!3809, Kokybiškai naujos saldainių plaktinės masės glaisto ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas (FACTORY SWEETS)

Lietuva, Latvija, Estija

2006–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

E!3966, Antimikrobiškai aktyviomis pieno rūgšties bakterijomis fermentuoti produktai duonai gaminti (FERMFOOD)

Lietuva, Latvija, Estija

2007–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST programos veiklos

28

COST B21, Fiziologinis magnetinio rezonanso (MR) vaizdų formavimosi modeliavimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2004–2007

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

COST B35, Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

COST D32, Chemija didelės energijos mikroaplinkose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST E55, Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas

Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos mechaninės technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST 865, Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. R. Vinauskienė

COST 868, Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Liesienė

COST 921, Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2002–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Leskauskaitė

COST 926, Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2004–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. A. Pukalskas

COST 927, Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2004–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. D. Ramonaitytė

COST 928, Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2005–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST 2103, Pažangus balso funkcijos vertinimas

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, prof. A. Verikas

COST IC0604, Telepatologijos tinklas Europoje (EURO-TELEPATH)

Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2007–2011

Skaičiuojamųjų technologijų centras, dr. V. Punys

29


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

INTERREG III programos projektai Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)

Suomija, Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva

2004–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

Ryšių kūrimas Baltijos jūros regione + (CBSR+)

Norvegija, Danija, Švedija, Vokietija, Estija, Latvija, Suomija

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Biznio kompetencijos centras, G. Dapkus

Regioninis bendradarbiavimas atliekų vadyboje (RECO)

Švedija, Latvija, Rusija, Lenkija, Suomija, Lietuva, Baltarusija, Vokietija, Estija

2005–2008

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Via Baltica Nordica makroregiono stiprinimas, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą regiono inovacijų srityje (VBN InnoReg)

Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Vokietija, Lietuva, Švedija

2006–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra, dr. A. Venckus

Pažangios energetikos Europai programos projektai EIE/06/209/S12.448705, Sėkmės didinimas: Europos konkurso „Energy Trophy“ plėtra 18-oje šalių (Energy Trophy+)

Vokietija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija

2006–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

E. vyriausybės programos projektai Jaunimo dalyvavimo viešosiose diskusijose su valdžios atstovais, piliečiais ir verslo atstovais galimybių didinimas Europos Sąjungoje (LEX-IS)

Graikija

2007–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

Generalinio įmonių ir pramonės direktorato programos projektai SI2.442281, Universitetų e. verslo tyrimų centrų keitimasis gerąja patirtimi (UNEXC)

Jungtinė Karalystė

2006–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

Pagal Europos Komisijos viešuosius konkursus vykdomi projektai

30

30-CE-0033939/00-00, Plačiajuostė aprėptis Europoje

Prancūzija, Italija, Vokietija, Norvegija, Vengrija

2006–2007

Informacinių technologijų plėtros institutas, doc. R. Kavaliūnas

Europos inovacijų tendencijų schemos

Liuksemburgas

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

Moterų verslumo skatinimo programų Baltijos šalyse vertinimas

Estija

2007

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

ERAWATCH: Europos mokslinių tyrimų politinė ir socio-ekonominė struktūra II

Belgija

2007–2008

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Dalyvavimas NATO moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Mokslas taikai“ programos projektai Modeliu paremto bioploviklio gamybos proceso netiesioginio įvertinimo ir optimizavimo programų paketas

2004–2007

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, doc. V. Galvanauskas

MEMS technologijos ir taikymai, NATO RTO LTU-001-AVT

JAV, Belgija

2006–2008

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Inžinerinės mechanikos katedra, prof. S. Kaušinis

Protinga tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET 109 RTG 60

JAV, Belgija, Kanada, Čekija, Estija, Vokietija, Italija, Lietuva, Norvegija

2007–2009

Sisteminės analizės katedra, Informatikos fakultetas, prof. R. Barauskas

Dalyvavimas Šiaurės šalių tarybos remiamose moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Nordisk Energiforskning“ programos projektai Šiaurės šalių CO2 sekvestracija (NoCO2)

Švedija, Norvegija, Danija, Estija

2003–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. G. Denafas

„Nordforsk“ programos projektai Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinių sistemų metodologijos

Švedija, Norvegija, Danija

2005–2009

Informatikos fakultetas, Informacijos sistemų katedra, prof. R. Butleris

Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai

Norvegija, Danija, Suomija, Estija, Latvija

2005–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. Venskutonis

Maisto ir biošaltinių fermentų technologija

Danija, Suomija, Švedija, Norvegija

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

„Nordic Innovation Centre“ programos projektai Šiaurės šalių intelektualiosios tekstilės žinių skleidimo tinklas (NEST II)

Suomija, Švedija, Norvegija, Danija

2005–2008

Dizaino ir technologijų fakultetas, Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra, doc. E. Strazdienė

„Nordplus Neighbour“ programos projektai Jungtinis Šiaurės Europos magistrantūros studijų ir mokslinio tyrimo tinklas plieno srityje (INPERNSR)

Norvegija, Danija, Estija, Suomija, Rusija, Švedija

2006–2007

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra, prof. S. Bočkus

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Danijos vyriausybės remiami projektai Šiaurės šalių pažangių informacinių ir komunikacinių technologijų tinklas (NordICT)

Danija, Švedija, Norvegija

2005–2007

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra,  prof. B. Dekeris

Dalyvavimas tarpvyriausybinėse moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektai Naujos organinės struktūros saulės energijos konversijai

Prancūzija

2007–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra,   dr. S. Grigalevičius

Neardomųjų bandymų skaitinių modelių tobulinimas modų analizės pagrindu

Prancūzija

2007–2008

Informatikos fakultetas, Sisteminės analizės katedra, prof. R. Barauskas

Žalioji chemija: glicerolio, atsinaujinančio sitono tiksliajai chemijai, tyrimas

Prancūzija

2007–2008

Sintetinės chemijos institutas, prof. A. Šackus

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

32

Natūralių ceramidų išskyrimas ir jų fiziologinių funkcijų tyrimas

Ukraina

2007–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra,   prof. J. Liesienė

Antimikrobiniu efektu pasižyminčios ortopedinės odos kaip ekologiškai švarių technologijų produktas

Ukraina

2007–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Bendrosios chemijos katedra, doc. V. Valeika

Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms

Ukraina

2007–2008

Dizaino ir technologijų fakultetas, Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra,   prof. V. Jankauskaitė

Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes

Ukraina

2007–2008

Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

Horizontalių rotorinių mašinų dinamikos tyrimas ir gedimų prevencijos sistemų sukūrimas

Ukraina

2007–2008

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra,   prof. R. Jonušas

Moderniųjų technologijų taikymo pramonėje sistemos sukūrimas veiklos efektyvumui didinti

Ukraina

2007–2008

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra,   M. Rimašauskas


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

2007 m. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama mokslo tyrimams Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai Lietuviškos multimodalios balso paslaugos 2007–2009

Dr. A. Rudžionis Dr. J. G. Punys

Veiklos taisyklių sprendimai informacinėms sistemoms kurti

2007–2009

Prof. R. Butleris

Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas

2007–2009

Prof. S. Kaušinis

Žmogaus aktyvaus judėjimo stebėsenos metodų ir įrangos sukūrimas 2007–2009

Prof. V. Ostaševičius Prof. A. Lukoševičius

Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas

2007–2009

Prof. R. Bansevičius

Naujos mikromechaninės sistemos ir technologijos

2007–2009

Doc. V. Grigaliūnas

MHP skaitmeninės televizijos imtuvų su išplėstomis interaktyvaus funkcionavimo galimybėmis taikomieji moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

2007–2009

Doc. V. Deksnys

Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai 2007–2009

Prof. A. Paunksnis (KMU) Prof. A. Lukoševičius

Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas 2007–2009

Prof. A. Juozapavičius (VU) Prof. R. Šeinauskas

Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2) 2007–2009

Prof. S. Juršėnas (VU) Prof. V. Getautis Prof. J. V. Gražulevičius

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai Rizikos suvokimas, viešoji komunikacija ir inovatyvus valdymas žinių visuomenėje (RINOVA)

2007–2009

Prof. L. Rinkevičius

Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (E. demokratija) 2007–2009

Dr. A.Ramonaitė (VU) Dr. V. Morkevičius

Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika) 2007–2009

Prof. G. Juška (VU) Prof. V. Getautis Prof. J. V. Gražulevičius

Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai

2007–2009

Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų panaudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai

2007–2009

Prof. A. Žemaitaitis Doc. S. Budrienė (VU)

Prof. J. Liesienė

Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai 2007–2009

Dr. B. Surinėnaitė (Biotechnologijos institutas) Doc. S. Kitrys

Fondo inicijuotų mokslo programų projektai Biologinio atsako į radiodažninės abliacijos terminį poveikį tyrimas ir kompiuterinis modeliavimas

2007–2009

Dr. A.Gulbinas (KMU) Prof. R. Barauskas

Projektams, pateiktiems pagal ministerijų užsakomas programas Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes

2007

Dr. P. Viškelis (LSDI) Doc. D. Leskauskaitė

33


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

Trukmė

Pavadinimas

Darbo vadovas

Moksliniai tyrimai, vykdomi pagal tarptautines sutartis NATO programa. MEMS technologijos ir taikymai

2006–2008

Prof. S. Kaušinis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Natūralių ceramidų išskyrimas ir jų fiziologinių funkcijų tyrimas

2007–2008

Prof. J. Liesienė

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Antimikrobiniu efektu pasižyminčios ortopedinės odos kaip ekologiškai švarių technologijų produktas

2007–2008

Doc. V. Valeika

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms

2007–2008

Prof. V. Jankauskaitė

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes

2007–2008

Prof. E. Kibirkštis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Moderniųjų technologijų taikymo pramonėje sistemos sukūrimas veiklos efektyvumui didinti 2007–2008

Dr. G. Račiukaitis (FI) M. Rimašauskas

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Naujos organinės struktūros saulės energijos konversijai

Dr. S. Grigalevičius

2007–2008

Parama mokslininkų grupių projektams Lietuvių etnografiniai sijonai: audimo raštų analizė ir kompiuterinė duomenų bazė

2007

Dr. E. Kumpikaitė

Kraujagyslių standumo tyrimai ankstyvosios patologijos diagnostikai

2007

Prof. A. Kopustinskas

Nuotolinio spindulinio gydymo optimizavimas taikant nepriklausomą dozių planavimo algoritmą

2007

Doc. D. Adlienė

Sudėtinių mikromembraninių darinių tyrimai

2007

Doc. D. Viržonis

Organinės elektroaktyvios medžiagos elektrofosforescuojantiems šviestukams

2007

Prof. J. V. Gražulevičius

Dvifazių srautų taikymas kuriant energijai mažai imlias technologijas

2007

Prof. J. Gylys

Joninio laidumo oksidų sluoksnių sintezė jonais-plazma aktyvuotais metodais

2007

Prof. J. Dudonis

Parama projektams, vykdomiems ūkio subjektų užsakymu TEO LT ryšių tinklo paslaugų laiko matavimo metrologinio laidavimo metodų ir priemonių tyrimas

34

2007–2008

Prof. R. P. Žilinskas

FR240 ir FR275 šaldytuvų su įprastinės konstrukcijos kompresoriumi projektas

2007

Prof. V. Dagilis

Požeminių nuotekų talpyklų stiprumo įvertinimo metodologijos sukūrimas

2007

Prof. A. Žiliukas

Granulių dydžio santykinio pasiskirstymo sraute matavimo metodika

2007–2008

Prof. V. Augutis

Švirkštinių infuzijos siurblių sujungimo sistemos kompiuterizuotos valdymo sistemos (prototipo) sukūrimas

2006–2007

Doc. V. Markevičius

Funkcinių poliimidų su pagerintomis eksploatacinėmis savybėmis sintezė

2007

Prof. A. Žemaitaitis

Nestacionarių akustinių laukų, generuojamų uždaroje erdvėje keleto šaltinių, tyrimas, laukų valdymo modelį realizuojančių priemonių sukūrimas ir efektyvumo įvertinimas

2006–2007

Prof. V. Volkovas

Free-frost šaldymo sistemos šaldytuvo projektas

2006–2007

Prof. V. Dagilis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA

UNIVERSITETO MOKSLO PROGRAMOS Technologinių inovacijų socialinės dimensijos Tarybos pirmininkė-koordinatorė prof. V. Baršauskienė Nariai: prof. P. Jucevičienė, prof. B. Janiūnaitė, doc. M. Kriaučionienė, doc. G. Jucevičius, dr. E. Butkevičienė. Mokslo programoje sprendžiama mokslinė problema: kokios socialinės dimensijos leidžia sėkmingai kurti ir diegti technologines inovacijas; kokių socialinių dimensijų reikėtų tokiai vėluojančiai šaliai kaip Lietuva, kuriai būdingas žemas inovatyvumo lygmuo, kad technologinės inovacijos įgytų didesnį pagreitį? Programos tikslas – pagrįsti technologinių inovacijų socialines dimensijas. Siekiant darbo tikslo atliekami tarpdiscipliniai ir multidiscipliniai tyrimai šiose kryptyse: 1. Mokslo ir technologinių žinių virsmo inovacijomis versle sąlygojančių socioekonominių dimensijų pagrindimas. 2. Technologinių inovacijų kūrimą ir diegimą sąlygojančių edukacinių charakteristikų pagrindimas. 3. Technologinių inovacijų socialinio poveikio pagrindimas 4. Technologinių inovacijų poveikio dalyvaujančiosios demokratijos formavimuisi nustatymas. Atliekant tyrimus, remiamasi sisteminiu požiūriu į technologinių inovacijų socialines dimensijas, vienijančiu šiuos elementus: a) technologinių inovacijų socialines prielaidas, ypač mokslo ir technologinių žinių virsmo

inovacijomis versle socioekonomines prielaidas, taip pat inovacijų kūrimą bei diegimą sąlygojančią inovacinę kultūrą; b) socialinius veiksnius, potencialiai glūdinčius technologinių inovacijų turinyje, taip pat tikslingai papildančias technologines inovacijas, kad joms suteiktų didesnę socialinę vertę; c) minėtų veiksnių poveikio socialinį rezultatą, susiformuojantį kuriant ir/ar diegiant technologines inovacijas, taip pat turintį joms ir grįžtamąjį poveikį. 2007 m. gauti šie esminiai rezultatai: • Suformuotas konceptualus bendrųjų socialiniųekonominių prielaidų mokslo žinioms virsti technologinėmis inovacijomis modelis. • Pagrįstas inovacijų dinamikos nacionalinėje inovacijų sistemoje modelis. • Atskleistos technologinių inovacijų proceso modelių sąsajos su uždarųjų ir atvirųjų inovacijų paradigmomis. • Pagrįstos esminės edukacinės dimensijos atskirose inovacinio proceso fazėse atvirosios paradigmos kontekste. • Teoriškai pagrįstos mokymosi ir edukacinės aplinkos, skirtos technologinių inovacijų socioedukaciniam įgalinimui. • Sukonstruotas technologinių inovacijų socialinio poveikio tyrimo metodologinis modelis. • Sudarytas naujųjų IKT poveikio demokratijai modelis.

Fizikinės technologijos naujos kartos vandenilio kuro elementų gamybai Tarybos pirmininkas-koordinatorius prof. J. Dudonis Nariai: prof. A. Galdikas, prof. A. Grigonis, doc. L. Augulis, prof. G. Laukaitis, dr. D. Milčius (LEI). Pastaraisiais metais intensyviai tiriami įvairaus tipo elektrocheminiai kuro elementai, kurių pagrindinė paskirtis – kuro produktų cheminę energiją tiesiogiai versti elektros energija. Naudojant kuro elementus, patogiausias energijos nešiklis yra vandenilis. Yra sukurta įvairių kuro elementų. Vienais iš perspektyviausių yra laikomi kietojo oksido kuro elementai (KOKE); angliškai jie vadinasi Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). Programos tikslas – gauti naujų žinių apie įvairių medžiagų plonasluoksnius oksidų elektrolitus, naudojamus kieto oksido kuro elementuose, išanalizuoti sudarymo procesus ir įvertinti jų įtaką sudaromų oksidų sluoksnių sandarai ir savybėms, pasiūlyti naujų joninio laidumo oksidų sudarymo procesų, nustatyti procesų parametrų įtaką sluoksnių sandarai ir savybėms, įvertinti jo perspektyvumą oksidiniams elektrolitams KOKE gaminti. Šiam tikslui pasiekti buvo panaudoti elektroninio garinimo bei jonais aktyvinamo elektroninio garinimo metodai. Ištirta itriu stabilizuoto cirkonio oksido (YSZ), gadoliniu stabilizuoto cerio oksido (GSC), samariu stabilizuoto cerio oksido (SSC) plonų sluoksnių nusodinimo procesai ir nusodintų dangų sandara bei savybės. Tyrimui buvo naudojami rentgeno spindulių difrakcijos, skenuojamosios elektroninės mikroskopijos,

elektroninės raibumų interferometrijos, opinės spektrometrijos ir matematinio modeliavimo metodai. Sluoksniai buvo nusodinami ant įvairių padėklų: kvarcinio stiklo, Fe-Ni-Cr lydinio, porėtų YSZ-Ni padėklų. Nustatyta, kad elektroniniu garinimu nusodinant dangas garinamos medžiagos sraute, be neutralių dalelių, egzistuoja ir jonizuotos dalelės bei atominių dalelių klasteriai. Nusodinamų dangų kristalinę struktūrą lemia garinamos medžiagos (YSZ, GSC, SSC) miltelių kristalografinė struktūra; keičiant elektroninio garintuvo galią ir padėklo temperatūrą, galima keisti dangų augimo pobūdį bei reguliuoti kristalitų dydį. Ištirti dangų nusodinimo ant porėtų padėklų ypatumai. Nustatyta, kad ant porėto padėklo augančių koloninių struktūrų susidarymo procesą galima paveikti didinant elektronų spindulio galią ir padėklo temperatūrą. Naudojant elektroninį ir jonais aktyvuotą elektroninį garinimą ištirta padėklo potencialo įtaka nusodinamų dangų sandarai ir savybėms. Nustatyta, kad jonais aktyvinamas elektroninis garinimas, keičiant padėklo potencialą, įgalina keisti jonizuotų dalelių srauto tankį ir energiją. Parinkus optimalų padėklo potencialą išnyksta koloninis dangų augimo pobūdis, susidaro tankesnės dangos. Atlikus YSZ dangų joninio laidumo tyrimus, nustatyta krūvio pernašą apibūdinančių dydžių priklausomybė nuo technologinių parametrų bei didžiausio laidumo dangos susiformavimo sąlygos.

35


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 m. ATASKAITA Fizikinio modeliavimo būdu nustatytos nemonotoninių dangų šiurkštumo ir kristalitų dydžių priklausomybių nuo proceso parametrų atsiradimo priežastys. Nemonotonis

YSZ paviršiaus šiurkštumo kitimas dangos augimo metu susidaro dėl pradinio padėklo šiurkštumo ir klasterių nusodinimo.

Intraveninės kraujagyslių terapijos ultragarsinės sistemos generuojamų kavitacijos srautų metodų ir įrangos sukūrimas Tarybos pirmininkas-koordinatorius prof. R. Bansevičius Nariai: prof. R. Kažys, prof. S. V Augutis, prof. A. Palevičius, habil. dr. A. Bubulis. Pastaruoju metu ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse darbingo amžiaus žmonės dažniausiai serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Šioms ligoms būdinga koronarinių ir smegenų periferinių kraujagyslių patologija, susijusi su užakimu bei tromboze. Visame pasaulyje sparčiai tobulėjantys endovaskulinio gydymo metodai yra pagrįsti paprasta medikamentine ar mechanine kraujagyslių rekanalizacija ir palyginti mažai tinka rekanalizacijai atlikti. Todėl ypač svarbu ieškoti naujų fizinio poveikio priemonių, kurios leistų efektyviau rekanalizuoti šviežias ar surandėjusias okliuzijas. Šiam tikslui naudojamas ultragarsas arba lazeris, kurie iš dalies palengvina senų okliuzijų rekanalizaciją, tačiau esami metodai kartais negali užtikrinti sėkmingos šviežiai susiformavusių darinių, kurie dar nėra mechaniškai sukietėję ir yra labai paslankūs, rekanalizacijos.

Sukūrus ultragarsinę sistemą, kuri generuotų ir adaptyviai valdytų kavitacinį srautą, atsirastų galimybė kurti naujus kraujagyslių terapijos metodus ir taip pat padidinti rekanalizacijos sėkmės procentą. Vienas iš programos tikslų – sukurti ultragarsinę invazinės kraujagyslių terapijos sistemą ir metodus, kurių funkcinės savybės leistų pasiekti kokybiškai aukštesnį žmogaus kraujotakos sistemos profilaktikos lygį, bei atlikti pradinius ultragarsinės terapijos klinikinius bandymus. Tikslui pasiekti 2007 m. buvo atlikta patentinėstechninės literatūros apžvalga, išanalizuoti intraveninės kraujagyslių terapijos techniniai sprendimai ir metodai vykdyti. Sudarytas daugiafunkcis mechaninių virpesių perdavimo sistemos modelis ir atlikta jo analizė. Sudaryta optimali kraujagyslių valymo aktyvaus elemento konstrukcija, apskaičiuota baigtinių elementų metodu. Pagamintas ultragarsinis vykdiklis ir bangolaidis.Lazerinio interferometro ir holografinės įrangos priemonėmis atlikti eksperimentiniai sukurto įrenginio bandymai, pateiktos pagrįstos išvados tyrimams tęsti.

APDOVANOJIMAI 2007 m. mokslo premija paskirta dviem universiteto mokslininkams: prof. Matui Vytautui Gutauskui už darbų ciklą „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006 m.)“ (Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai) ir prof. Henrikui Pranevičiui už darbų ciklą „Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir praktika (1990–2006 m.)“ (Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai). Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija 2006–2007 m. paskirta doc. Dariui Kučinskui, 2007–2008 m. – prof. Juozui Vidui Gražulevičiui. Valstybės stipendija 2007 m. paskirta prof. Rimantui Gataučiui ir doc. Mildai Jucienei. 2007 m. Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus įsteigta akad. Kazimiero Meškausko premija jauniesiems mokslininkamsekonomistams paskirta doc. Giedriui Jucevičiui už monografiją „Inovatyvūs miestai ir regionai“. LMA paskyrė premiją už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus dr. Vytautui Blechertui už

36

mokslinį darbą „Neharmoninių rezonansinių virpesių pjezoelektrinių variklių kūrimas ir tyrimas“. Pagyrimo raštai skirti doktorantei Aušrai Tomkevičienei už mokslinį darbą „Nauji organiniai p tipo puslaidininkiai optoelektroninėms technologijoms“ ir dr. Andriui Žickiui už mokslines publikacijas tema „Lanksčiųjų elektronikos technologijų efektyvumas“. LMA pagyrimo raštai už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirti magistrėms Indrei Jučaitei ir Astai Tamušauskaitei už darbą „Choro vadovo veiklos edukaciniai ypatumai“, magistrantams Kristinai Balandytei už darbą „Vilniaus nacionalinio dramos teatro akustinės renovacijos tyrimas“ ir Mindaugui Sapežinskui už darbą „Automatinė stabdžių sistema“. Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto jaunuosius mokslininkus ir doktorantus. Aktyviausiųjų 2007 m. jaunųjų mokslininkų konkurse 1-ąją vietą užėmė prof. Rimantas Gatautis, 2-ąją – doc. Kęstutis Baltakys, 3-iąją – doc. Judita Puišo. Aktyviausiųjų 2007 m. doktorantų konkurse 1-ąją vietą užėmė Aušra Tomkevičienė, 2-ąją – Simona Lengvinaitė, 3-iąją – Vilma Kaškonienė.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

2007 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai

2007 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas prof. Matas Vytautas Gutauskas

2007 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas prof. Henrikas Pranevičius

2007 m. valstybės stipendininkai

Aukščiausio laipsnio valstybės stipendininkas doc. Darius Kučinskas

Aukščiausio laipsnio valstybės stipendininkas prof. Juozas Vidas Gražulevičius

Valstybės stipendininkas prof. Rimantas Gatautis

Valstybės stipendininkė doc. Milda Jucienė

37


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2007 M. ATASKAITA

2007 m. aktyviausiųjų universiteto mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai Aktyviausieji jaunieji mokslininkai:

Marketingo katedros

prof. Rimantas Gatautis

Silikatų technologijos katedros doc. Kęstutis Baltakys

Fizikos katedros doc. Judita Puišo

Organinės technologijos katedros doktorantė Simona Lengvinaitė

Maisto produktų technolo­ gijos katedros doktorantė Vilma Kaškonienė

Aktyviausieji doktorantai:

Organinės technologijos katedros doktorantė Aušra Tomkevičienė

38


Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius Tel.: (8 37) 300151, 451501 Faks. (8 37) 451582 El. p. dekctf@ktu.lt http://www.ctf.ktu.lt

CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Fakultetas įkurtas 1947 m. Pagrindines pareigas fakultete turi 149 darbuotojai, iš jų 97 mokslininkų: 10 habilituotų daktarų, 87 daktarai.

Mokslinių tyrimų laboratorija Organinės chemijos katedroje

Pagrindinës tyrimø kryptys Maisto produktų kokybės ir technologijos tyrimai. Grūdų ir grūdų kokybės tyrimai. Polimerų modifikavimas ir tyrimai. Odų ir kailių technologijų tyrimai. Celiuliozės cheminio ir fizinio modifikavimo tyrimas. Sintetinių ir gamtinių polimerų tyrimas. Augimo reguliatorių sintezė. Organinė sintezė. Organinių fotopuslaidininkių sintezė. Sorbcinių, katalizinių ir elektrocheminių procesų teorija ir technologija. Trąšų cheminės technologijos. Neorganinių medžiagų tyrimas ir naudojimas. Silikatinių medžiagų gamybos procesų tyrimas. Aplinkos užterštumo tyrimai ir stebėsena.

39 39


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Bendrosios chemijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel. 8 37 300175, el. p. stanislovas.grevys@ktu.lt

Fizikinės chemijos katedra Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel. 8 37 300168, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt Inþinerinës ekologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius, tel. 8 37 300180, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Maisto produktų technologijos katedra

Vedėja – doc. dr. Daiva Leskauskaitė, tel. 8 37 300184, el. p. daiva.leskauskaites@ktu.lt

Neorganinės chemijos katedra

Vedėja – doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel. 8 37 300171, el. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt

Organinės chemijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel. 8 37 456561,

el. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt

Organinės technologijos katedra

Vedėja – prof. dr. Jolanta Liesienė, tel. 8 37 300192, el. p. jolanta.liesiene@ktu.lt

Silikatų technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskass, tel. 8 37 3001615, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

40


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Chemija ir cheminė technologija, 2007 m. balandžio 25, 26 d. 2. Baltijos šalių polimerų simpoziumas, 2007 m. rugsėjo 19–21 d. 3. Chemija mokykloje, 2007 m. balandžio 3 d. 4. Chemija ir cheminė technologija (studentų), 2007 m. balandžio 27 d. (VU) 5. FOODBALT tarptautinė konferencija, 2007 m. birželio 13, 14 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: 2007 03 27–31 – Thierry Tolou iš Tulūzos politechnikos universiteto (Prancūzija), 2007 05 23–28 – Cigdem Soysal ir Huseyin Bozkurt iš Gaziantepo universiteto (Turkija),

Prof. J. V. Gražulevičius – Lietuvos MA narys ekspertas, žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. G. Juodeikienė – Tarptautinės grūdų ir grūdų produktų asociacijos narė, žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narė. Doc. D. Martuzevičius – Amerikos geofizikų sąjungos (JAV) narys, Oro ir atliekų tvarkymo asociacijos (JAV) narys, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ekspertas, Užsienio lietuvių mokslo forumo narys. Doc. J. Musnickas – Amerikos chemikų odininkų asociacijos narys, Avių augintojų asociacijos viceprezidentas. Doc. L. Kliučininkas – žurnalo „Environmental Science and Management Studies“ redakcinės kolegijos narys.

2007 09 16–22 – Guenter Lattermann iš Bairoto universiteto (Vokietija),

Prof. P. R. Venskutonis – Lietuvos atstovas Tarptautinėje maisto mokslo ir technologijos asociacijoje (IUFoST) ir Europos maisto mokslo ir technologijos federacijoje, Tarptautinės maisto asociacijos IFA narys, Lietuvos atstovas ES 7-osios bendrosios programos prioriteto „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ komitete, Lietuvos atstovas COST mokslinių tyrimų srities komitete „Maistas ir žemės ūkis“, žurnalų „European Journal of Lipid Science and Technology“ ir „Acta Alimentaria“ redakcinių kolegijų narys.

2007 09 17–22 – Angels Serra iš Rovira ir Virgili universiteto (Ispanija),

Prof. J. Liesienė – Tarptautinės biotechnologų draugijos narė.

2007 09 18–26 – Andrzej Stolarzewicz iš Silezijos universiteto (Lenkija).

Prof. V. Mickevičius – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

2007 05 30–06 08 – Nevanah Gursoy iš Cumhuriyeto universiteto (Turkija), 2007 06 22–28 – Hieronim Janecki iš Radomo technikos universiteto (Lenkija), 2007 09 17–21 – Bernd Niemeyer iš Helmuto Šmito universiteto (Vokietija),

Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, šalies ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Janickis – Lietuvos MA narys korespondentas, Tarptautinės kristalografų sąjungos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. Z. J. Beresnevičius – žurnalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir „Material Science and Applied Chemistry“ redakcinių kolegijų narys. Prof. A. Šačkus – Lietuvos MA narys ekspertas, Tarptautinės heterociklinių junginių chemijos draugijos (LSHC) narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys.

Prof. A. Žemaitaitis – žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys, LMT Mokslo strategijos ir valdymo komisijos pirmininkas. Dr. J. Kiverienė – žurnalo „Cheminė technologija“ atsakingoji sekretorė. Prof. A. M. Sviklas – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiasis redaktorius, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas. Prof. A. Šulčius – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 17 „Dangos“ narys. Doc. R. Klimavičiūtė – Nacionalinio akreditacijos biuro technikos ekspertė.

41


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Bendrosios chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel. (8 37) 300 175, el. p. stanislovas.grevys@ktu.lt Katedra įkurta 1964 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Algirdas Šulčius Docentai: dr. Stanislovas Grevys, dr. Egidijus Griškonis, dr. Angelė Jezerskaitė, dr. Kristina Kantminienė, dr. Rozalija Navickienė, dr. Rimtautas Rumša, dr. Virgilijus Valeika Lektorė dr. Edita Paluckienė Doktorantės: Rasa Alaburdaitė, Justa Širvaitytė Laboratorijos vedėja Gražina Smirnovienė Vyr. laborantės: Sigita Plepienė, Vida Simniškienė

Vyr. technikai: Virginijus Gailiūnas, Eugenijus Puodžiukaitis Administratorė Rasa Alaburdaitė Tiriamoji bazė Elektrocheminių tyrimų laboratorija. Įsigytas multimetrinis matuoklis HQ40d su laidumo ir deguonies elektrodais (Hach Lang, Vokietija).

Tyrimų tematika Ant polimerų susidariusių CuxS sluoksnių tyrimas Ištirta sierintos bei CuxS sluoksniais modifikuotos PP plėvelės morfologija. AJM metodu nustatyta, kad ant trumpai sierintų bandinių susiformavę sieros turintys sluoksniai nėra vientisi: jie sudaro salelių pavidalo daleles, kurios didėja ilgėjant sierinimo trukmei. SEM metodu gautos bandinių skerspjūvio mikrofotonuotraukos rodo, kad įsierinto PP sluoksnio storis priklauso nuo sierinimo trukmės. Suformuoti vario sulfidų sluoksniai yra vientisi. Šiurkštumas ilginant variavimo trukmę mažėjo. Skerspjūvio mikrofotonuotraukos rodo, kad, ilginant apdorojimo Cu(I/II) druskų tirpalu trukmę, susiformavusio CuxS sluoksnio storis kinta. Mangano ir jo lydinių elektrinis nusodinimas bei jų atsparumas korozijai Nustatyta elektrolitinių mangano dangų, nusodintų iš rūgštaus manganavimo elektrolito su Te(VI) junginių priedu, sudėtis. Atlikti rentgenofaziniai šių dangų tyrimai leidžia manyti, kad įsiterpęs telūras su manganu sudaro junginį – mangano telūridą MnTe. N-pakeistų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius 3-{[2-(N1-Alkilidenhidrazinokarbonil)etil](4-alkoksi fenil)amino}propanhidrazidų dariniai, dirbant kartu su Organinės chemijos katedros darbuotojais, buvo susintetinti iš p-metoksi- ir p-etoksianilino, kurių reakcijos su akrilo rūgštimi metu buvo gautos atitinkamos 3-[(2karboksietil)(4-alkoksifenil)amino]propano rūgštys, iš kurių buvo susintetinti dihidrazidai. Jų kondensacijos su cikloheksanonu, acetonu ir etilmetilketonu reakcijos metu gauti 3-{[2-(N1-alkilidenhidrazinokarbonil)etil]

42

(4-alkoksifenil)amino}propanhidrazidai. Susintetintų junginių struktūra yra įdomi dėl vienodų abiejų aminogrupės pakaitų, pasižyminčių skirtingu išsidėstymu erdvėje. Kiekvieno pakaito sudėtyje yra amido- ir azometinofragmentų, kurie yra linkę sudaryti izomerus. Susintetintų junginių struktūra buvo įrodyta ir izomerų susidarymas skirtingo polingumo tirpikliuose buvo tirtas, remiantis elementinės analizės, masių bei 1H, 13C BMR spektroskopijos duomenimis ir lyginant juos su kompiuterinio molekulių modeliavimo rezultatais. Selenito rūgšties įtaka I ir II pagrindinių grupių elementų hidrosulfitų patvarumui vandens tirpaluose Tirta selenito rūgšties įtaka kalio hidrosulfito patvarumui vandens tirpaluose. Nustatyta, kad selenito rūgšties priedas labai mažina kalio hidrosulfito patvarumą. Kalio hidrosulfito patvarumas tirpale nuosekliai mažėja, didėjant laisvojo SO2 kiekiui pradiniame tirpale. Selenito rūgšties priedo įtaka priklauso nuo jo kiekio pradiniame tirpale ir būna ryškiausia, kai kalio hidrosulfitas grynas. KHSO3 patvarumas labai mažėja, augant temperatūrai ir didėjant jo tirpalo koncentracijai; skilimo greičio priklausomybės nuo SO2 koncentracijos pradiniame tirpale ir nuo šio tirpalo koncentracijos ir temperatūros yra tiesinės. Norint padidinti sulfitinės celiuliozės technologijoje naudojamo kalio hidrosulfito tirpalo patvarumą, tikslinga vengti didelės koncentracijos ir daug laisvojo SO2 savo sudėtyje turinčių kalio hidrosulfito tirpalų. Selenito rūgštis gali būti panaudota perdirbant sulfitų-hidrosulfitų tirpalus, gaunamus valant iš pramonės įmonių ir jėgainių išlakų sieros dioksidą, į elementinę sierą ir sulfatą.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai Antimikrobiniu efektu pasižyminčios ortopedinės odos kaip ekologiškai švarių technologijų produktas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje projektas, remiamas VMSF / Projekto koordinatorius doc. V. Valeika. Nustatyta, kad, apdorojant kalkintą plikę 0,75 % koncentracijos PAR tirpalu (pH 4,0–4,5) plikė mažiau išbrinksta ir pašalinama daugiau kalcio nei apdorojant amonio sulfatu. Tirta odų pramonėje naudojamų fermentinių preparatų (FP) proteolitinio aktyvumo priklausomybė nuo pH, temperatūros ir oksidinančiųjų medžiagų. Tyrimų metu įprastinė FP aktyvumo nustatymo metodika buvo pritaikyta proteolitiniam aktyvumui nustatyti, kai naudojamos oksidinančiosios medžiagos. Nustatyta, kad didinant peroksiacto rūgšties koncentraciją, mažėja

fermentinių preparatų aktyvumas. Fermentai tampa visiškai neveiklūs, kai peroksiacto rūgšties koncentracija yra 0,3 %, temperatūra 20 ºC, terpės pH 5,1. Vandenilio peroksidas iki 5 % didina fermentinių preparatų aktyvumą, o toliau didinant jo koncentraciją – aktyvumą mažina. Tirta organinių rūgščių ar jų mišinių įtaka chrominimo proceso vyksmui pašalinus kalkes (PAR) ir suminkštinus plikę. Suvirimo temperatūros ir chromo junginių sunaudojimo rezultatai parodė, kad organinėmis rūgštimis ir jų mišiniais apdorota plikė chrominama kokybiškai. Nustatyta, kad pašalinus kalkes (PAR) ir suminkštinus plikę prieš chrominimą galima apdoroti NaCl tirpalu (druskinti). Toks paruošimas leidžia sumažinti proceso trukmę 4 h, sutaupyti rūgščių, o chromo junginiai lengvai difunduoja į druskinimu paruoštos plikės dermą.

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Action of peracetic acid on calcium in limed pelt // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2007, Vol. 91, no. 3. p. 123–127. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta; Puodžiukynas, Linas; Janušas, Giedrius; Griškonis, Egidijus. Formation of OVD using laser interference lithography // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 183–187. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Alaburdaitė, Rasa; Grevys, Stanislovas; Paluckienė, Edita. Microscopic investigation of polypropylene surface modified by CuxS layers // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 92–96. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties įtaka kalio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Cheminė technologija / Kauno technologijos  universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 5–10. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas. Odų pramonėje naudojamų fermentinių preparatų

3.

1.

2.

3.

4.

proteolitinis aktyvumas // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2007, nr. 1(43). p. 57–62. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas; Beleška, Kęstutis; Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus. Fermentinio ir oksidacinio apdorojimo įtaka plikės savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 70–76. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Šulčius, Algirdas. Chemistry in Lithuanian schools and University of Technology // Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education, [27–30 June, 2007, Prague]. Prague: Charles University, 2007. ISBN 978-80-86561-85-1. p. 310–314. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Plavan, Victoriya. Pelt deliming by using peracetic acid // Advanced materials and processes for ecological manufacturing of leathers: international symposium, 2 November 2007, Bucharest, Romania. Iasi: Editura Performantica, 2007. ISBN 978-973-730-409-4. p. 68–74. Urniežaitė, Inga; Jankūnaitė, Dalia; Griškonis, Egidijus. New technology for waste fluorescent lamps treatment in Lithuania - characterisation and environmental impact // ECOSUD VI: Sixth International Conference on Ecosystems and Sustainable Development. Vol. 106. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Wessex: WIT Press, 2007. ISBN 978-1-84564-088-0. p. 503–509. Petroševičiūtė, Ona; Šulčius, Algirdas. In memoriam of professor Balys Stulpinas (01 05 0916 - 22 01 1999) // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2007, T. 18, nr. 2. p. 39–40.

43


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,39

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,90 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,67

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,42

Iš viso

7,71

Fizikinės chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel.: (8 37) 300 168, 457 070, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt

Katedra įkurta 1926 m. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Ilgus metus katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, daug prisidėjęs prie mokslo krypčių formavimo.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Alfredas Martynas Sviklas Docentai: dr. Irena Ancutienė, dr. Nijolė Dukštienė, dr. Saulius Kitrys, dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Gailutė Ulozienė, dr. Eugenijus Valatka Vyr. mokslo darbuotoja dr. Rasa Paleckienė Mokslo darbuotoja dr. Gitana Dabrilaitė Doktorantai: Andrius Jaskūnas, Gintarė Navickaitė Inžinieriai: Marius Brazlauskas, Žygimantas Kulėšius Laboratorijos vedėja Gintarė Navickaitė Vyr. laborantai: Vytautas Juodagalvis, Genė Nakienė, Jolita Sruogaitė

ANALYST 400 (Perkin Elmer), aparatūra Quantosorb adsorbentų paviršiaus plotui nustatyti ir tirti, liepsnos fotometras PFP-7 ir kt. prietaisai, dujų ir jų išlakų tyrimų laboratorija.

Tiriamoji bazė Fizikinės chemijos mokslinių tyrimų laboratorija: Perkin Elmer GC/MS sistema – dujų chromatografas su masių spektrometru ir Perkin Elmer CLARUS 500 – dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi; spektrofotometras UV/VIS Spectrometer LAMBDA 25 (Perkin Elmer), atominis absorbcinis spektrometras

44

Doktorantūros moduliai Trąšų naudojimo agrochemijos pagrindai (prof. A. M. Sviklas); Oro tarša pramonėje (doc. S. Kitrys); Katalizinių procesų teorijos pagrindai ir tyrimo metodai (doc. S. Kitrys); Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Kompleksinių trąšų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Lina Tatariškinaitė. Elektrocheminis Mo-Se dangų nusodinimas ir jų optinės savybės (vadovė doc. N. Dukštienė).


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Pereinamųjų metalų ir jų oksidų daugiakomponenčių sistemų fizikinės cheminės savybės ir naudojimas Pagaminti sudėtiniai Al2O3-Cakt adsorbentai, kurie už aktyvintąsias anglis termiškai atsparesni 80–150 oC. Nustatyti Al2O3-Cakt adsorbentų vandens bei acetono garų adsorbcijos pusiausvirieji bei kinetiniai parametrai, atlikti matematiniai skaičiavimai. Nustatyta vandens garų prisotintų sudėtinių adsorbentų regeneracijos greičio priklausomybė nuo regeneracijos sąlygų. Nuosekliai ištirta alifatinių alkoholių fotoelektrocheminės oksidacijos, nusodinant TiO2 dangas ant AISI304 markės nerūdijančiojo plieno, kinetika. Elektrocheminiu būdu gautos kokybiškos plonasluoksnės WO3 ir W-O-Se dangos ant nerūdijančiojo plieno ir išsamiai išnagrinėtas jų susidarymo mechanizmas. Elektrocheminiu būdu gautos 710 nm storio Mo-Se dangos, kuriose Mo/Se santykis kinta nuo 0,57 iki 1,40. Dangose, priklausomai nuo Mo/Se santykio randama Se, MoSe2 bei molibdeno oksidų ir hidroksidų. Nustatyta, kad elektrolizės pradžioje susidaro seleno sluoksnis, ant kurio vyksta bendras Mo ir Se sąsėdis.

Specialiųjų trąšų gamyba, savybės ir naudojimas Kompleksinių trąšų su amino rūgštimis fizikinių cheminių savybių tyrimo rezultatai gali būti panaudoti gamyboje ir išplėsti pramonės gaminamų kompleksinių trąšų asortimentą. Nustatytos defekato fizikinės–cheminės savybės ir cheminė sudėtis (didelė maisto medžiagų koncentracija, nėra kenksmingų priemaišų) sudaro prielaidas panaudoti jį trąšų gamyboje. Naudoti defekatą specialiosioms granuliuotoms trąšoms gaminti yra efektyvu technologiniu ir ekologiniu požiūriu, nes defekate esantys mikroelementai ir antrinės maisto medžiagos praturtina trąšas, taip pat yra sunaudojamos cukraus pramonės atliekos. Ištirta cukraus pramonės atliekos – melasos  – cheminė sudėtis. Melasoje nustatyti augalams reikalingi elementai: Zn, Mn, Mo, Co, Fe, Cu; antrinės maisto medžiagos – Ca, Na. Nustatyta melasos įtaka skystųjų kompleksinių trąšų komponentų tirpalų ir skystųjų kompleksinių trąšų savybėms.

MTEP projektai Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, atliekamas kartu su Biotechnologijos institutu ir remiamas VMSF / Doc. S. Kitrys. Įvertintos ir pagrįstos skaičiavimais įvairių biodujų naudojimo vandenilio ir anglies monoksido gamybai galimybės, pateikti biodujų konvertavimo į vandenilį ir CO pusiausvirieji parametrai ir išeigos. Įvertinta galima priemaišų įtaka biodujų konvertavimo procesams.

NPK trąšų prototipo sukūrimas naudojant kalio sulfatą: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8419 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Cheminės ir instrumentinės analizės metodais apibūdinta žaliava, planuojama naudoti biriosioms NPK trąšoms gaminti. Tai dviejų rūšių (KS-G ir KS-F) kalio sulfatas (K2SO4), pagamintas naudojant galurginiu ir flotaciniu būdu gautą kalio chloridą. Atsižvelgiant į naudojamas pradines medžiagas ir jų suderinamumą apskaičiuoti NPK trąšų žaliavų balansai. Laboratoriniame modeliniame granuliatoriuje sugranuliuotos 7-18-30 ir 16–6–11 markės NPK trąšos ir nustatytos pagrindinės gautų produktų savybės. Įvertintos 7-18-30 ir 16–6–11 markės trąšų pramoninio granuliavimo galimybės.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa. Physicochemical properties of a microelement fertilizer with amino acids // Russian Journal of Applied Chemistry. ISSN 1070-4272. 2007, Vol. 80, no. 3. p. 352–357. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences)]. 2. Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa. The role of sugar factory lime on compound fertilizer properties // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. 2007, Vol. 16, no. 3. p. 423–426. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; BIOSIS; Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Valatka, Eugenijus; Kulėšius, Žygimantas. TiO2mediated photoelectrochemical decoloration of methylene blue in the presence of peroxodisulfate  // Journal of Applied Electrochemistry. ISSN 0021891X. 2007, Vol. 37, no. 4. p. 415–420. [ISI Web

of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; SpringerLINK]. 4. Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa. Influence of technological parameters on the properties of granulated dolomite // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 65–69. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kitrys, Saulius; Dabrilaitė, Gitana; Kirpšaitė, Edita. Aliumogelio ir aktyvintų anglių sudėtinių adsorbentų gavimas ir terminis atsparumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 26–30. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Sviklas, Alfredas Martynas; Paleckienė, Rasa; Šlinkšienė, Rasa. Specialios presuotosios trąšos: gavimas ir savybės // Cheminė technologija / Kauno

45


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 31–35. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Danilevičius, Almantas; Ulozienė, Gailutė; Liesienė, Jolanta. Fenoksihidroksipropilhidroksietilceliuliozės gavimas ir savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 44–50. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Kulėšius, Žygimantas; Purvinis, Šarūnas; Ancutienė, Ingrida; Valatka, Eugenijus. TiO2 dangų ant nerūdijančio plieno sintezė elektroforezės metodu ir jų fotoelektrocheminės savybės // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 35–40. [Chemical Abstracts (CAplus)].

5. Kirpšaitė, Edita; Dabrilaitė, Gitana; Kitrys, Saulius. Kai kurių aktyvintų anglių priedo įtaka Al2O3 adsorbcijos gebai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 3(45). p. 49–56. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas; Šlinkšienė, Rasa. Физико-химические свойства микроэлементного удобрения с аминокислотами // Журнал прикладной химии. ISSN 0044-4618. 2007, Т. 80, вып. 3. p. 353–359.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,00

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 3,17 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

5,76

Iš viso

13,93

Inžinerinės ekologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius, tel.: (8 37) 300 180, 351 008, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt, http://dubysa.ctf.ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m.; nuo 1988 m. ji veikia Cheminės technologijos fakultete. 1993 m. pradėjo veikti Aplinkos tyrimų geografinių informacinių sistemų laboratorija. 1999 m. įsteigta Prof. St. Kairio aplinkos tyrimų laboratorija.

Darbuotojai Docentai: dr. Gintaras Denafas, dr. Dalia Jankūnaitė, dr. Violeta Jurjonienė, dr. Violeta Kaunelienė, dr. Linas Kliučininkas, dr. Dainius Martuzevičius, dr. Viktoras Račys, dr. Vitalija Valikonytė Doktorantai: Ingrida Rimaitytė, Inga Stasiulaitienė, Inga Urniežaitė, Irmantas Valūnas Laboratorijų vedėjai: Antanas Mašanauskas, Inga Stasiulaitienė Administratorė Laimutė Ona Rudaitytė

8“, ChDS nustatymo sistema „Gerhard CSB/SMA“, mineralizacijos blokas „Velp DK6“, automatinis vandens garų distiliatorius „Velp UDK 130A“ ir kt. Dujinėms išlakoms tirti naudojama įranga: dujinis chromatografas MZC3700, fotometras KFK-3, siurbliai, dalelių ėmikliai – ciklonai, mikrosvarstyklės „Radwag MXA-5“.

Tiriamoji bazė Nuotekų ir geriamojo vandens tyrimams naudojama įranga: UV-VIS spektrofotometras „Spectronic Genesys

46

Doktorantūros moduliai Specifinių atliekų kenksmingumo šalinimas (doc. V. Račys); Aplinkos inžinerija (doc. L. Kliučininkas); Pažangios vandenvalos technologijos (doc. V. Račys).


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Aplinkos oro taršos ir teršalų emisijų mažinimo tyrimai Tyrimų objektas – taršos įtaka klimato kaitos procesams bei technologinės priemonės klimato kaitą skatinančių dujų išlakoms mažinti. Aplinkos oro taršos ir teršalų emisijų mažinimo tyrimai buvo atliekami dviejose pagrindinėse srityse: integruoto transporto poveikių miesto aplinkos oro kokybei vertinimo ir anglies dioksido sekvestracijos galimybių Lietuvoje nustatymo. Autotransporto išskiriamų teršalų poveikiai aplinkai buvo suskirstyti į šias kategorijas: poveikis žmogaus sveikatai ir poveikis ekosistemai. Sukurtas vertinimo modelis buvo verifikuotas naudojant Kauno miesto autotransporto ir infrastruktūros duomenis. Sudarytos integruoto transporto poveikių aplinkos oro kokybei vertinimo diagramos. Be teorinių skaičiavimų, buvo atliekami transporto taršos smulkiosios aerozolio frakcijos (KD4 ir KD2,5) matavimai. Matavimai tęsiami, duomenų analizę planuojama atlikti 2008 metais. 2007 m. buvo tęsiami mineralinės karbonizacijos proceso naudojimo Lietuvoje galimybių tyrimai. Mineralinė karbonizacija – tai procesas, kurio metu gamtoje aptinkami mineralai (tokie kaip magnio ir kalcio silikatai) paverčiami į stabilius karbonatinius junginius. Tirtos Lietuvoje aptinkamo silikatinio mineralo serpentinito savybės, siekiant išsiaiškinti, ar jis tinka anglies dioksido chemosorbcijai. Bandymams buvo naudoti serpentinitai iš pietinės Lietuvos dalies ir skirtingų gręžinių. Lietuvoje aptinkami serpentinitai turi daug geležies. Tai suteikia unikalią galimybę ne tik sekvestruoti CO2, bet ir išgauti geležies rūdą. Serpentinitų kiekis didžiausiame Varėnos geležies rūdos telkinyje siekia 1–2 Gt. Sekvestracijos potencialas - 0,5–1 Gt. Atlikus terminę serpentinitų analizę nustatyta, kad labiausiai šie mineralai keičiasi 630–650 °C temperatūroje. Rentgenostruktūrinės analizės rezultatai padėjo parinkti tinkamiausią Lietuvos serpentinitą tolesniems tyrimams. Biosorbcijos technologijų taikymas specialiosioms nuotekoms valyti Tyrimų tikslas – sukurti originalią ir efektyvią teršalų šalinimo technologiją bei nustatyti kuriamo valymo įrenginio – biosorberio technologinius ir konstrukcinius parametrus. 2007 metais buvo tęsiami tyrimai naftos produktų valymo iš pramoninių ar paviršinių nuotekų biosorbcijos būdu. Buvo tiriamas šios technologijos praktinis pritaikymas, eksploatuojant pagal šią technologiją sukurtus įrenginius AB „Klaipėdos nafta“. Tyrimais siekiama įvertinti biosorbcijos proceso efektyvumą pramoniniuose nuotekų valymo įrenginiuose, taip pat nustatyti skirtingų veiksnių įtaką biosorbcijos procesui.

Atliekų tvarkymas Atliekų tvarkymo srityje moksliniai tyrimai buvo atliekami dviem kryptimis: Lietuvos komunalinių atliekų sistemos plėtros pasekmių aplinkai vertinimo ir gyvsidabrio turinčių atliekų - liuminescencinių lempų apdorojimo liekanų poveikio aplinkai nustatymo. Vykdant Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamą projektą „Buitinių atliekų deginimo projekto dokumentų parengimas“, atliktas anksčiau parengtos komunalinių atliekų tvarkymo plėtros galimybių studijos viešinimo procesas ir šios plėtros plano pasekmių aplinkai vertinimas. Gyvsidabrio lempų kenksmingumo šalinimo atliekos susidaro UAB „Utilsa“ naudojamame liuminescencinių lempų kenksmingumo šalinimo įrenginyje. Šis įrenginys naudojamas nedideliems gyvsidabrio lempų kiekiams tvarkyti. Lempų kenksmingumo šalinimo metu susidarančiose atliekose susikaupia nemaži kiekiai gyvsidabrio. Siekiant nustatyti, kokia aplinkai itin kenksmingo gyvsidabrio bei kitų sunkiųjų metalų dalis gali iš šių atliekų patekti į aplinką, atliekami jų tyrimai. Šiose atliekose vyraujantiems junginiams identifikuoti atlikta rentgenostruktūrinė atliekų analizė. Nustatyta, kad atliekose vyrauja sintetiniai mineralai fluorapatitas ir hidroksilapatitas, susidarantys lempose iš stiklo vidiniam paviršiui padengti naudojamo liuminoforo. Klausthalės technikos universitete, Vokietijoje, buvo tiriamas sunkiųjų metalų išsiskyrimas į aplinką. Pagal Vokietijoje naudojamas standartines išsiplovimo tyrimų metodikas bei naudojant kompleksus sudarančius išsiplovimo agentus nustatyta išsiplaunanti sunkiųjų metalų Hg, Zn, Pb, Cd, Mn, Ni, Cr, Cu, Co dalis. Aplinkos stebėsena Tyrimų objektas – patvariųjų organinių teršalų stebėsenos aplinkoje metodų plėtra. Pastaruoju metu, vertinant aplinkos užterštumą, vis daugiau dėmesio skiriama patvariems organiniams teršalams (POT). Tai antropogeninės kilmės, sunkiai biologiškai skaidomi junginiai. Dėl šių savybių POT ilgai išlieka aplinkoje, kaupiasi mitybos grandinėse. Tyrimais buvo siekiama įvertinti aplinkos veiksnių įtaką, kai renkami aplinkos ore esantys patvarūs organiniai junginių bei policikliniai aromatinių angliavandeniliai, kurių fazė yra dujinė, naudojant pusiau pralaidžias membranas kaip pasyvias teršalų gaudykles. Gauti duomenys rodo, kad pusiau pralaidžios membranos gali būti naudojamos patvarių organinių junginių stebėsenai, esant tiek neigiamai, tiek teigiamai aplinkos temperatūrai.

47


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai INTERREG III B programos projektas „Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. L. Kliučininkas, tel.: 300180, 351008, e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt Projekto tikslas – parengti planą, kuris leistų pagerinti upių baseinų valdymą Baltijos regione. Projekte vertinami ekonominiai, socialiniai ir aplinkosauginiai valdymo aspektai. Projekto partneriai nagrinėja teritorijų planavimo teisinę ir administracinę bazę savo šalyse, tuo pat metu vadovaujasi Europos bendrosios vandens direktyvos nuostatomis. Projekto pagrindą sudaro konkrečių atvejų, būdingų Baltijos jūros regionui, nagrinėjimas. Šie atvejai išsamiai aprašyti ir padės pagrįsti priimamus teritorijų planavimo upių baseinuose sprendimus. Sukurta programinė įranga, leisianti teritorijų planuotojui atlikti nagrinėjamos teritorijos analizę. Projektas jungia Suomijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos akademines ir valstybines aplinkosaugos institucijas.

2007 m. KTU mokslininkai parengė Minijos upės baseino darnios plėtros scenarijus. Parengtos rekomendacijos gali būti pritaikytos ir kitoms vidutinio dydžio Lietuvos upėms. Lakių organinių junginių išsiskyrimo iš formaldehidinėmis dervomis modifikuotų medienos plokščių dinamika ir prevencija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8394 / Vadovas doc. G. Denafas. Analitinių tyrimų metu nustatyta, kad mechaniškai apdorojant formaldehidinėmis dervomis modifikuotas medienos plokštes, lakių organinių junginių, pirmiausia formaldehido, išsiskyrimo dinamika nėra didelė. Šie tyrimų duomenys beveik sutampa su teoriniais išsiskyrimo dinamikos skaičiavimais, paremtais laisvų lakiųjų organinių junginių kiekiu medienos plokštėse bei jų difuzinėmis savybėmis. Išsiskiriančių junginių koncentracija išlakose yra gana maža, aplinkos ore išsklaidomų teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių. Todėl lakius organinius junginius technologiškai šalinti ar taikyti prevencines priemones išsiskyrimui sumažinti šioje technologijoje nėra tikslinga.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Betz, Michael; Celic, Katarina; Corbiere, Tourane; Eek, Peeter; Kliučininkas, Linas; Kulczycka, Joanna; Pinter, Laslo; Vladimirov, Valentin; van der Voet, Ester. Recommendations for life cycle based indicators for sustainable consumption and production in the European Union: outcomes of

the 3rd international life cycle thinking workshop on “Sustainability and decoupling indicators: life cycle based approaches”. Brussels: European Communities, 2007. 30 p. (JRC Scientific and Technical Reports. 1018-5593). ISBN 978-92-79-06541-5.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

48

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bergqvist, Per-Anders; Jegorova, Ilona; Kaunelienė, Violeta; Žaliauskienė, Audronė. Dissolved organochlorine and PAH pollution profiles in Lithuanian and Swedish surface waters // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. ISSN 0007-4861. 2007, Vol. 79, no. 2. p. 147–152. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. Hu, Shaohua; McDonald, Rafael; Martuzevičius, Dainius; Biswas, Pratim; Grinshpun, Sergey A; Kelley, Anna L.; Reponen, Tiina; Lockey, James; LeMasters, Grace. UNMIX modeling of ambient PM2.5 near an interstate highway in Cincinnati, OH, USA // Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 2006, Vol. 40, suppl. 2. p. S378–S395. [ISI Web of Science; Science Direct]. Cicėnaitė, Aurelija; Huckins, James N.; Alvarez, David A.; Cranor, Walter L.; Gale, Robert W.; Kaunelienė, Violeta; Bergqvist, Per Anders. Feasibility of a simple laboratory approach for determining temperature influence on SPMD-air partition coefficients of selected compounds // Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 2007, Vol. 41, no. 13. p. 2844–2850. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; BIOSIS; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. Rimaitytė, Ingrida; Denafas, Gintaras; Jager, Johannes. Report: Environmental assessment of Darmstadt (Germany) municipal waste incineration plant //

Waste Management & Research. ISSN 0734-242X. 2007, Vol. 25, no. 2. p. 177–182. [ISI Web of Science; BIOSIS; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Business Collection); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); COMPENDEX; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bendoraitienė, Joana; Kavaliauskaitė, Rasa; Plačenytė, Neringa; Valikonytė, Vitalija; Žemaitaitis, Algirdas. Katijoninio krakmolo ir jo jodo kompleksų antimikrobinis veiksmingumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 61–69. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Denafas, Gintaras. The environmental consequences of implementation of a council directive on landfill of waste in Lithuania // Ecosystems and Sustainable Development VI: 6th international conference on ecosystems and sustainable development, 5-7 September, 2007 Coimbra, Portugal / Wessex Institute of Technology, UK; The University of Coimbra, Portugal; The University of Siena, Italy. Southampton: WIT Press, 2007. ISBN 978-1-84564088-0. p. 463–472. [CAB Abstracts]. 3. Jurjonienė, Violeta; Viliutė, Evelina; Martuzevičius, Dainius. Variation of heavy metals concentration in Šiauliai city urban wastewater and sludge  //


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2007, nr. 4(42). p. 46–53. [INSPEC; CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kliučininkas, Linas; Martuzevičius, Dainius. Application of Web-HIPRE decision support tool for a sustainable development of Minija river basin  // Proceedings of the European Symposium of Spatial Planning Approaches towards Sustainable River Basin Management, May 14 - 15, 2007, Rovaniemi, Finland  / Teemu Ulvi, Mika Visuri and Seppo Hellsten (eds.). Helsinki: Finnish Environment Institute (SYKE), 2007. ISBN 978-952-11-2668-0. p. 81–84. 2. Stasiulaitienė, Inga; Denafas, Gintaras; Šliaupa, Saulius. Lithuanian serpentines as potential carbon dioxide binders // The Power of Coal [Elektroninis išteklius]: the proceedings of the 32nd international technical conference on coal utilization & fuel systems, June 10-15 2007, Sheraton Sand Key Clearwater, Florida, USA. Gaithersburd: Coal Technology Association, 2007. ISBN 0-932066-32-1. p. [1–12].

3. Bukantis, Arūnas; Kliučininkas, Linas; Rimkus, Egidijus; Taločkaitė, Elena. Raising awareness of climate change: experience in Lithuania // Information, communication and education on climate change: European perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. ISBN 978-3-631-56682-4. p. 175–192. 4. Pietilä, Pekka E.; Urniežaitė, Inga; Račys, Viktoras. Development of sewerage and wastwater treatment in Lithuania // 5th IWHA Conference 2007[ Elektroninis išteklius]: Pasts and Futures of Water, June 13-17, 2007, Tampere, Finland. Tampere: ICES, 2007. ISBN 978-951-44-6971-8. p. [1–10]. 5. Urniežaitė, Inga; Jankūnaitė, Dalia; Griškonis, Egidijus. New technology for waste fluorescent lamps treatment in Lithuania - characterisation and environmental impact // ECOSUD VI: Sixth International Conference on Ecosystems and Sustainable Development. Vol. 106. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Wessex: WIT Press, 2007. ISBN 978-1-84564-088-0. p. 503–509.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,81

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,87 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,92

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

6,60

49


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Maisto produktų technologijos katedra Adresas: Vedėja –

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Daiva Leskauskaitė, tel.: (8 37) 300 184, 456 426, faks. (8 37) 456 647, el. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt

Ji atstovauja Kauno technologijos universitetui drauge su Kauno technologijos universiteto maisto institutu ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu įsteigtoje Lietuvos maisto mokslo ir technologijos asociacijoje.

Katedra įkurta 1951 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Gražina Juodeikienė, habil. dr. Danutė Teresė Ramonaitytė, dr. Petras Rimantas Venskutonis Docentai: dr. Loreta Bašinskienė, dr. Rimgailė Degutytė, dr. Dainora Gruzdienė, dr. Aloyzas Gudonis, dr. Rimantas Henrikas Kublickas, dr. Daiva Leskauskaitė, dr. Antanas Šarkinas, dr. Pranas Viškelis Lektoriai: dr. Milda Keršienė, dr. Audrius Pukalskas, Žydronė Valatkevičienė, dr. Rimantė Vinauskienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Renata Baranauskienė, Rita Kazernavičiūtė, Ramutė Maždžierienė, Daiva Vidmantienė Mokslininkai stažuotojai: dr. Valdas Jakštas, dr. Natalia Pritykina Doktorantai: Ramunė Bobinaitė, Jonas Damašius, Asta Dvaranauskaitė, Svajonė Garmuvienė, Vilma Kaškonienė, Irina Koscelkovskienė, Tomas Makaravičius, Vilma Narbutaitė, Inga Pupelienė, Milda Škėmaitė, Asta Venskaitytė, Vilma Žiaukienė Vyr. inžinieriai: Juozas Bražėnas, Jonas Damašius, Asta Dvaranauskaitė, Vilma Kaškonienė, Irina Koscelkovskienė, Ernesta Malinauskytė, Ramutė Maždžierienė, Aušra Šipailienė, Milda Škėmaitė, Vilma Speičienė, Danutė Venskutonienė Inžinierė Ramunė Viškelienė Vyr. technikas Juozas Bražėnas

Mokomųjų laboratorijų vedėjos: Lina Kunigonienė, Žydronė Valatkevičienė, Rolanda Vidžienė Administratorė Rima Stankevičiūtė Tiriamoji bazė Dujų chromatografijos laboratorija, didelio slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos laboratorija, spektrofotometrijos laboratorija, bendrosios maisto chemijos laboratorija, grūdų produktų tyrimo laboratorija, maisto akustinių tyrimų laboratorija. Doktorantūros moduliai Maisto skonio bei aromato chemija ir technologija (prof. P. R. Venskutonis); Specialioji maisto chemija ir biochemija (prof. P. R. Venskutonis); Maisto produktų struktūra ir funkcinės savybės (dr. D. Leskauskaitė); Chemiškai ir biologiškai aktyvūs maisto mikrokomponentai (prof. D. T. Ramonaitytė); Augalininkystės produktų chemija (prof. G. Juodeikienė); Maisto medžiagų cheminių pokyčių mechanizmai ir kinetika (prof. D. T. Ramonaitytė). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacija: Agnė Digaitienė. Antimikrobiškai aktyvios pieno rūgšties bakterijos ir kleisterizuoti produktai kvietinės duonos gamyboje (vadovė prof. G. Juodeikienė).

Tyrimų tematika Maisto produktų kokybės ir technologijų tyrimai Tyrimų tikslas – ištirti kai kurių augalinių žaliavų cheminę sudėtį, antioksidacines ir antimikrobines savybes bei kai kuriuos technologinio taikymo aspektus siekiant nustatyti, ar galima jas plačiau naudoti funkcionaliųjų maisto komponentų gamyboje. Buvo išsamiai ištirta įvairių Lietuvoje auginamų augalų cheminė sudėtis ir įvertintos jų antioksidacinės bei antimikrobinės savybės tiek modelinėse sistemose, tiek kai kuriuose realiuose maisto produktuose. Gauti rezultatai leis racionaliau panaudoti kai kurias žaliavas funkcionaliesiems maisto komponentams kurti. Grūdų ir grūdų produktų tyrimai Tyrimų tikslas – didinti grūdinės žaliavos fermentacinių procesų efektyvumą. Pirmą kartą ištirti kvietrugių albuminų frakcijoje esantys endoksilanazių inhibitoriai. Inhibiciniu aktyvumu pasižymėjo 11; 30,1; 40 kDa molekulinės masės kvietrugių albuminai, kuriuos

50

pagal literatūroje pateiktas charakteristikas galima priskirti TAXI tipui. Įvertintas pramoninių fermentų jautrumas grūdinėje žaliavoje esančių inhibitorių poveikiui. Analizuota Aspergillus oryzae endoksilanazė, palyginti su Trichoderma reesei endoksilanaze, pasižymėjo didesniu specifiškumu tirpiems substratams (kviečių arabinoksilanui ir beržo ksilanui) bei 1,5 karto didesniu kataliziniu aktyvumu, tačiau ji buvo vidutiniškai 2 kartus jautresnė kvietrugių endoksilanazių inhibitoriams. Kvietrugių endoksilanazių aktyvumas nustatytas 1,3±0,2-9,7±0,7 nkat/g, priklausomai nuo veislės. Atlikti endoksilanazių aktyvumo kvietrugiuose tyrimai leidžia įvertinti ne tik šių grūdinių javų veislių technologines savybes, bet ir atsparumą mikrobiniam užkrėtimui. Be to, Lietuvoje auginamos grūdinės žaliavos endoksilanazių aktyvumo ir jų inhibitorių tyrimo rezultatai gali būti pritaikyti biotechnologiniuose procesuose fermentacinių procesų efektyvumui didinti.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas INCO-CT2004-003356 „Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas“ (P. R. Venskutonis). Projekto tikslas – sukurti Lietuvos maisto saugos ir kokybės tinklą. 2007 m. buvo toliau analizuojamos Lietuvoje vykdomos maisto mokslo ir technologijų programos. Surengtas seminaras maisto pramonės darbuotojams, taip pat 2-oji Baltijos valstybių maisto mokslo ir technologijos konferencija FoodBalt2007. Projekto rezultatai bus įdiegti kuriant Lietuvos maisto mokslo ir technologijos kompetencijos centrą. EUREKA programos projektas E!3490 „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)“ (P. R. Venskutonis). Projekto tikslas – išskirti bioaktyvius komponentus iš Baltijos šalims būdingų augalinių žaliavų ir sukurti tokiais komponentais praturtintus funkcinius maisto gaminius, pasižyminčius antivėžinėmis ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencinėmis savybėmis. 2007 m. darbai: įvairių veislių braškių lapų ir juodųjų serbentų išspaudų ekstraktų pagaminimas ir frakcionavimas, bioaktyvių junginių kokybinės ir kiekybinės sudėties analizė ir kompleksinis bioaktyvių junginių savybių įvertinimas modelinėse sistemose; maistinių matricų, skirtų atrinktiems augaliniams ekstraktams ir/ar jų frakcijoms, parinkimas ir apibūdinimas, elago rūgšties ir kitų bioaktyvių junginių analizės maistinėse matricose metodo sudarymas, funkcinių maisto gaminių receptūrų sudarymas, jų pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis ir juslinių bei fizikinių ir cheminių savybių nustatymas EUREKA programos projektas E!3694 „Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)“ (D. Leskauskaitė). Projekto tikslas – sukurti multifunkcionalų ir aplinkai draugišką, ekologišką puskietį propolio preparatą (kremą), pasižymintį antimikrobiniu, antioksidaciniu, antiuždegiminiu ir antivirusiniu veikimu, įvertinti jį technologiniu, biofarmaciniu ir fizikocheminiu požiūriu. KTU darbo grupė 2007 m. ištyrė preparato fizikines chemines savybes, įvertindama jo tekėjimo savybes, klampiai elastines savybes bei tekstūrą. Buvo ištirta įvairios sudėties propolio preparato (kremo) kokybė, nustatant reologines savybes: takumą, klampiai elastines savybes. Įvairios sudėties propolio preparato (kremo) kokybė taip pat buvo įvertinta instrumentiniais bei jusliniais metodais, šitaip prognozuojant produkto vartojamąsias savybes: kietumą, lipnumą, plastiškumą, teplumą ir kitas. EUREKA programos projektas E!3809 „Kokybiškai naujos saldainių plaktinės masės glaisto ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas (FACTORY SWEETS)“ (D. Gruzdienė). Projekto tikslas – sukurti funkcinius maisto produktus ir prisidėti prie jų technologijų kūrimo, naujausiais instrumentiniais metodais nustatant gautų plaktinių saldainių masių antioksidacinį stabilumą su natūraliais maisto priedais ir be jų, siekiant prailginti jų galiojimo terminus, užtikrinant kokybę ir saugą. Bendradarbiaujant su AB „Rūta“ sudarytos naujos receptūros, keičiamos sudėtys ir koncentracijos, gaminamos naujos saldainių partijos, siekiant subalansuoti visas teigiamai įvertintas savybes. Skirtingais metodais atlikti bandinių oksidacijos

kinetikos tyrimai leido spręsti apie pokyčius technologinio proceso metu ir laikant; tai leido 1,5 karto prailginti plaktinės masės saldainių laikymo terminus, pagerinti tekstūrą, keisti masės spalvą nuo šviesiai geltonos iki gelsvai oranžinės, nenaudojant sintetinių maisto priedų. Gauti grynųjų medžiagų standartai leido didelio slėgio skysčių chromatografijos metodu nustatyti tokotrienolių ir karotinoidų izomeracijos ir skilimo reakcijų produktus, kiekybiškai įvertinti likutines koncentracijas galutiniuose produktuose (po technologinio apdorojimo), kas ateityje padės nustatyti naujųjų produktų maistinę vertę. Tiriant gana sudėtingą plaktinės masės saldainių sistemą, pateikta ne tik plaktinių masių saldainių sudėtis, bet ir modifikuota karotinų, likopeno ir tokotrienolių ekstrakcijos ir kiekybinio nustatymo metodika, riebalų ekstrakcija liofilacijos būdu, kas gerokai palengvins kitų tyrėjų darbą ateityje. Gauti tyrimų rezultatai leido tikslingiau projektuoti naujų produktų receptūras ir sudėtį, kontroliuoti dedamų priedų koncentracijas, riebalų kokybę ir patvarumą oksidacijai, priedų pasiskirstymo tolygumą ir jų sudėties kitimą technologinio proceso metu, kas labai palengvino technologų darbą priimant vieną ar kitą sprendimą. EUREKA programos projektas E!3966 „Antimikrobiškai aktyviomis pieno rūgšties bakterijomis fermentuoti produktai duonai gaminti“ (FERMFOOD). (G. Juodeikienė). Projektas skirtas aktualiai tiek respublikoje, tiek pasaulyje problemai spręsti – sukurti naujus fermentuotus produktus, kurie bus originalūs ir pasižymės specifinėmis antimikrobinėmis savybėmis, taip pat didesniu skaidulinių medžiagų kiekiu bei nauja jų gamybos technologija. Duona ir pyrago kepiniai, pagaminti su naujais fermentuotais produktais, lėčiau žiedės, bus saugesni, nes bus ilgiau apsaugoti nuo mikrobiologinio gedimo ir turės didesnę maistinę vertę. 2007 m. darbai buvo skirti naujoms antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų padermėms atrinkti ir jų kultivavimo sąlygoms optimizuoti. COST programos 926 veikla „Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai“ (A. Pukalskas). Projekto tikslas – užtikrinti maksimalią naudą iš ląstelių ir molekulinės biologijos technologijų taikymo, tiriant vaisių ir daržovių bioaktyvių junginių įtaką ligų profilaktikai. Svarbiausia – pagerėtų žmonių sveikata ir padidėtų maisto pramonės ir su ja susijusių pramonės šakų konkurencingumas. 2007 m. darbai: mairūno ekstraktų paruošimas ir frakcionavimas; ekstraktų ir iš jų išskirtų frakcijų antiradikalinio aktyvumo nustatymas (preliminari stebėsena); mairūno ekstraktų sudėties ir antioksidacinių savybių tyrimai ir naudojimo galimybių įvertinimas; tinkamiausių ekstraktų naudojimo galimybių oksidaciniams procesams vytintose dešrose slopinti įvertinimas. COST programos 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“ (D. T. Ramonaitytė). Pagrindinis veiklos tikslas – sveikesnio termiškai apdoroto maisto gaminimas ir žinių apie naudingas ir žalingas naujai susiformuojančių komponentų savybes plėtojimas. 2007 m. tirta terminio perdirbimo metu

51


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

vykstančių reakcijų plėtros realiose bei daug gyvūninių ir augalinių baltymų turinčiose maisto sistemose ypatumai bei dinamika, sekant heterociklinių aminų, melanoidinų susidarymą ir lakiųjų terminės medžiagų sąveikos junginių išsiskyrimą. Tuo tikslu įvertinta terminio apdorojimo parametrų įtaka Majaro reakcijų plitimo intensyvumui, nustatant tirpių melanoidinų ir kitų chromoforų kaupimosi mėsos medžiagų sistemoje dinamiką ir ištirtas ne mėsos kilmės sudedamųjų dalių poveikis šiems procesams; ištirti ir identifikuoti mėsos terminio apdorojimo metu susidarantys lakieji junginiai; išskirti ir nustatyti realių maisto sistemų terminio perdirbimo metu susidarantys heterocikliniai azotiniai junginiai. COST programos 928 veikla „Fermentų valdymas ir naudojimas didesnės vertės maisto produktuose“ (G. Juodeikienė). Pagrindinis veiklos tikslas – kurti naujus fermentus ir pritaikyti juos grūdų, uogų, vaisių ir daržovių bei baltyminių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvies) biotechnologiniuose procesuose, kuriant didesnės vertės maisto produktus. 2007 m. darbai buvo skirti ištirti Lietuvoje auginamų rugių fermentacijos proceso efektyvumo didinimo galimybes, siekiant tikslingai panaudoti fermentinių preparatų kompozicijas: nustatyti įvairių žieminių rugių veislių endoksilanazių aktyvumą ir atlikti juose esančių ksilanazių inhibitorių kiekybinę ir kokybinę analizę. COST programos B35 veikla „Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai“ (R. Venskutonis). Pagrindinis veiklos tikslas – plėtoti žinias apie lipidų peroksidaciją medicinos ir su ja susijusiose gyvenimo, mokslo bei technologijų srityse ir pagerinti šio proceso stebėsenos būdus. Katedros mokslininkai dalyvauja 4-oje veiklos darbo grupėje, kuri skirta ieškoti naujų gamtinės kilmės antioksidantų ir juos kurti. 2007 m. buvo tiriama vingiorykštės (3 rūšys − Filipendula ulmaria, Filipendula palmate ir Filipendula vulgaris) sudėtis ir antioksidacinės savybės, vertinamos jos naudojimo galimybės. COST programos 865 veikla „Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė“ (R. Venskutonis). Bioinkapsuliavimo procesas susideda iš biologiškai aktyvių medžiagų įterpimo į mažas sferos formos daleles siekiant jas imobilizuoti ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio bei suteikti joms pageidaujamą struktūrą. Turint omenyje tai, kad yra žinoma labai daug bioinkapsuliavimo būdų įvairiose proceso taikymo srityse, taip pat įvertinant kompleksiškus tarpdisciplininius proceso aspektus, pagrindinis veiklos uždavinys yra plėtoti žinias apie bioinkapsuliavimą siekiant sukurti patikimus, ekonomiškus ir saugius pramoninius procesus ir jų taikymo būdus. Ypač svarbu įvertinti ir integruoti labai įvairius proceso aspektus ir jų tarpusavio ryšius, nustatyti esamas spragas ir pasiūlyti bendrus veiksmus analitinėms priemonėms apibūdinti, kurti standartizavimo metodus ir sudaryti galimybes, kad visa gauta informacija būtų lengvai pasiekiama mokslo ir pramonės visuomenei, dirbančiai su inkapsuliavimu susijusiose srityse. 2007 m. buvo tiriamas modelinės aromato sistemos mikroinkapsuliavimo į skirtingas modifikuoto krakmolo matricas procesas, taip pat buvo vertinamas gautų mikroinkapsuliuotų produktų stabilumas esant skirtingoms laikymo sąlygoms.

52

NordForsk remiamas projektas „Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai“ (P. R. Venskutonis). Tirta įvairių aromatinių ir prieskoninių augalų ekstraktų ir eterinių aliejų įtaka kai kurioms pienarūgštėms ir patogeninėms bakterijoms bei pelėsiniams grybams, kurie būdingi sūriams. Doktorantė M. Škėmaitė ir inž. A. Šipailienė dalyvavo projekto kursuose Kopenhagoje. NordForsk remiamas projektas „Maisto ir biošaltinių fermentų technologija“ (G. Juodeikienė). Projekto tikslas – sukurti Šiaurės šalių forumą, skirtą gerinti ir plėsti jaunųjų mokslininkų bei doktorantų žinioms apie fermentų taikymą maisto ir biošaltinių technologijoje. Projekto koordinatorius – Danijos technikos universitetas. Jauniems mokslininkams organizuojami įvairūs kursai ir seminarai, į kuriuos taip pat kviečiami patyrę šios srities mokslininkai – ekspertai. 2007 m. dalyvauta dviejuose projekto seminaruose. 2007 m. vasario 5–6 d. Suomijoje vykusiame seminare pranešimus skaitė prof. G.  Juodeikienė, doc. L.  Bašinskienė, dokt. S. Garmuvienė. 2007 m. lapkričio 18–19 d. Danijoje vykusiame seminare dalyvavo ir pranešimus pristatė prof. G. Juodeikienė, dokt. V.  Narbutaitė ir dokt. T. Makaravičius. Katedros doktorantai dalyvavo projekto organizuotuose kursuose: „Fermentų kinetika ir technologija bei pritaikymas“ (V.   Narbutaitė, S. Garmuvienė ir D. Vidmantienė, 2007  m. gegužės 20–25 d.) ir „Augalų ir mikroorganizmų ląstelių sienelių polisacharidų fermentinė sintezė ir skaidymas“ (V. Narbutaitė, 2007 m. rugpjūčio 27–31 d.) Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išlaikyti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes: VMSF finansuojamas ministerijų užsakomųjų darbų projektas / Vadovė doc. D. Leskauskaitė Darbo tikslas – nustatyti įvairiomis sąlygomis užkonservuotų juodųjų ir raudonųjų serbentų reologines ir sineretines savybes, esant skirtingiems atšildymo būdams. Nustatyta, kad atšildymo būdas turėjo įtakos sistemų reologinėms savybėms: didžiausia tiksotropija pasižymėjo blanširuotos juodųjų serbentų uogos, atšildytos mikrobangų krosnelėje; sineretinėmis savybėmis išsiskyrė ir šaltai spausti raudonieji serbentai. Augalinių ekstraktų cheminės sudėties ir bioaktyvumo įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8445 / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Šiame darbe buvo tiriami beržų pumpurų (BP), pušų (P) ir dilgėlių (D) gamybinėmis sąlygomis vandeniu išskirti ekstraktai. Nustatyta eterinio aliejaus koncentracija ekstraktuose ir pagrindiniai lakieji junginiai. Ištirtos ekstraktų antioksidacinės savybės modelinėse sistemose ir jų sudėtis. Efektyviosios skysčių chromatografijos metodu identifikuoti pagrindiniai fenoliniai junginiai (flavonoidai ir kt.) Nacionalinių tradicinių žemės ūkio ir maisto produktų identifikavimo kriterijų nustatymas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8373A / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Parengtos rekomendacijos sukurti Lietuvoje tradicinių maisto produktų kokybės schemą. Rekomenduojami į tradicinių maisto produktų kokybės schemą įtrauktų


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

produktų kriterijai: produktas turi būti tradicinis, t. y. auginamas ar gaminamas regione ne mažiau kaip 50 metų, turėti dokumentuotą istoriją; sietis su produkto gamybos patirtimi (vietinis „know how“) arba bent vienu gamybos etapu; turėti reputaciją: produktas turi būti plačiai žinomas ir pripažįstamas kaip tradicinis Lietuvoje; produktas turi realiai egzistuoti rinkoje; produkto savybės turi atitikti nustatytus standartinius kriterijus ir būti kontroliuojamos. Parengtas rekomenduojamų tradicinių maisto produktų sąrašas. Biotechnologinių priemonių ir natūralių priedų parinkimas ir pritaikymas biologiškai visavertei duonai kepti: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8373B / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Darbo tikslas – parinkti pagrįstas biotechnologines priemones (pieno rūgšties bakterijas, fermentus) ir natūralius biologiškai vertingų medžiagų (skaidulinių medžiagų, mineralinių medžiagų, vitaminų) priedus ir pritaikyti juos visavertei duonai kepti. Nustatyta kleisterizuotų grūdų produktų priedų įtaka kvietinės ir ruginės duonos kokybei. Parinkti biologiškai vertingų medžiagų (skaidulinių ir mineralinių medžiagų, vitaminų) priedai, optimizuojant jų kiekius pagal rekomenduojamas mitybos normas, ir pritaikyti ruginės ir kvietinės duonos gamyboje. Sudaryta biologiškai vertingų medžiagų kompozicija išbandyta gamybinėmis sąlygomis kvietinės ir ruginės kvietinės duonos gamyboje bei įvertintas naujų kepinių juslinis priimtinumas vartotojams. Atlikti tyrimai leido sukurti naujas duonos rūšis, skirtas saugiai ir sveikai mitybai, kurios atitiktų tiek mitybos, tiek technologinius ir juslinius reikalavimus. Mikrobiologinės kilmės transglutaminazės naudojimo mėsos produktų tekstūrai gerinti galimybių studijos parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8451B / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Atlikti pieno baltymų ir TG įtakos mėsos miofibrilių gelių tekstūros savybėms bei jų mikrostruktūrai tyrimai, nustatyta TG įtaka mėsos miofibrilių baltymų kokybinei

sudėčiai ir kai kurių smulkintos mėsos produktų tekstūrai. Parengtos rekomendacijos dėl TG taikymo, siekiant pagaminti pageidaujamos tekstūros mėsos produktus. Streso įtakos mėsos kokybei studijos parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8451C / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Išanalizuota kitų šalių mokslininkų patirtis nustatant sukeliamo streso įtaką mėsos kokybei bei galimybės ją sumažinti. Atlikti Lietuvoje skerdžiamų kiaulių patiriamo streso įtakos mėsos kokybei ir technologinėms savybėms įvertinimo galimybių tyrimai. Naujų technologinių sprendimų taikymo tradicinių maisto produktų gamyboje galimybių analizė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8451D / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Nustatyti anksčiau taikytų ir dabartiniu metu pramonėje taikomų tradicinių maisto produktų gamybos technologijų tarpusavio skirtumai. Įvertinta, kurie iš nustatytų technologinių skirtumų prieštarauja tradiciniam maisto produktų gamybos būdui. Sudarytas technologijų, kurios prieštarauja tradiciniam gamybos būdui, sąrašas. Miltų ir kruopų geros higienos praktikos vadovo parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8451A / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Ištirtos miltų ir kruopų gamybos sąlygos tiek didelėse, tiek mažose grūdų perdirbimo įmonėse ir galimi rizikos veiksniai, nustatyta, kuriuose gamybos proceso etapuose grūdų perdirbimo produktai gali tapti nesaugūs, ir svarbieji valdymo taškai: grūdų priėmimas; drėgnų grūdų laikymas; grūdų džiovinimas; sausų grūdų laikymas; miltų ar kruopų kontrolė: sijojimas ir magnetinė kontrolė. Rizikos veiksniams valdyti sudarytos stebėsenos ir valdymo procedūros, pateikti rizikos veiksniams kontroliuoti panaudotų priemonių registravimo žurnalų pavyzdžiai. Parengtos „Miltų ir kruopų gamybos geros higienos praktikos taisyklės“ maisto verslo operatoriams, kurie verčiasi miltų ir/ar kruopų gamyba.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Baltrušaitytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; Čeksterytė, Violeta. Antibacterial activity of honey and beebread of different origin against S-aureus and S-epidermidis // Food Technology and Biotechnology. ISSN 1330-9862. 2007, Vol. 45, no. 2. p. 201–208. [ISI Web of Science; BIOSIS; Business Source Complete; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Gudaitytė, Odeta; Venskutonis, Petras Rimantas. Chemotypes of Achillea millefolium transferred from 14 different locations in Lithuania to the controlled environment // Biochemical Systematics and Ecology. ISSN 0305-1978. 2007, Vol. 35, no. 9. p. 582–592. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. 3. Rubinskienė, Marina; Speičienė, Vilma; Leskauskaitė, Daiva; Viškelis, Pranas. Effect of black currant genotype on the quality and rheological properties of jams // Journal of Food, Agriculture & Environment. ISSN 1459-0255. 2007, Vol. 5, no. 1.

p. 71–75. [ISI Master Journal List; BIOSIS; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Index Copernicus; CAB Abstracts]. 4. Baranauskienė, Renata. Essential oil composition of Valeriana officinalis ssp. officinalis grown in Lithuania  // Chemistry of Natural Compounds. ISSN 0009-3130. 2007, Vol. 43, no. 3. p. 331–333. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; CAB Abstracts; SpringerLINK]. 5. Baranauskienė, Renata; Bylaitė, Eglė; Žukauskaitė, Jūratė; Venskutonis, Petras Rimantas. Flavor retention of peppermint (Mentha piperita L.) essential oil spray-dried in modified starches during encapsulation and storage // Journal of Agricultural and Food Chemistry. ISSN 0021-8561. 2007, Vol. 55, no. 8. p. 3027–3036. [ISI Web of Science; BIOSIS; CAB Abstracts; Food Science and Technology Abstracts; MEDLINE]. 6. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Degutytė, Rimgailė; Stumbraitė, Jolanta; Sidaravičius, Jonas; Jankauskas, Vygintas. Novel charge transporting materials containing phenyl-1,2,3,4-

53


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

54

tetrahydroquinoline moieties // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468, no. 1. p. 483–492. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 7. Šarkinas, Antanas; Jasutienė, Ina. Bakterijų ir mielių testavimo kultūrų ląstelių jautrumas uogų etanolinių ir vandeninių ekstraktų bei sulčių priedams // Veterinarija ir zootechnika / Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2007, T. 37(59). p. 79–85. [ISI Master Journal List; Academic Search Premier; CAB Abstracts; Index Copernicus]. 8. Gruzdienė, Dainora. Lietuvoje užauginto aliejinio burnočio sėklų (Amaranthus) aliejaus cheminė sudėtis ir savybės // Veterinarija ir zootechnika / Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2007, T. 39(61). p. 22–29. [ISI Master Journal List; Academic Search Premier; CAB Abstracts; Index Copernicus]. 9. Damašius, Jonas; Škėmaitė, Milda; Kirkilaitė, Gintarė; Vinauskienė, Rimantė; Venskutonis, Petras Rimantas. Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) ir kumino (Cuminum cyminum L.) ekstraktų antioksidacinės ir antimikrobinės savybės // Veterinarija ir zootechnika  / Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2007, T. 40(62). p. 9–13. [ISI Master Journal List; Academic Search Premier; CAB Abstracts; Index Copernicus]. 10. Kublickas, Rimantas Henrikas; Werner, Carsten; Jarienė, Giedrė; Voit, Brigitte; Lašas, Liudvikas. Polyacrylamide gels containing ionized functional groups for the molecular imprinting of human growth hormone // Polymer Bulletin. ISSN 0170-0839. 2007, Vol. 58, no. 3. p. 611–617. [ISI Web of Science; SpringerLink; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Venskutonis, Petras Rimantas; Dvaranauskaitė, Asta; Labokas, J. Radical scavenging activity and composition of raspberry (Rubus idaeus) leaves from different locations in Lithuania // Fitoterapia. ISSN 0367-326X. 2007, Vol. 78, no. 2. p. 162–165. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; BIOSIS; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus); MEDLINE; Science Direct]. 12. Venskutonis, Petras Rimantas; Škėmaitė, Milda; Ragažinskienė, O. Radical scavenging capacity of Agrimonia eupatoria and Agrimonia procera // Fitoterapia. ISSN 0367-326X. 2007, Vol. 78, no. 2. p. 166–168. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; BIOSIS; CAB Abstracts; MEDLINE; Science Direct]. 13. Baltrušaitytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; Čeksterytė, Violeta. Radical scavenging activity of different floral origin honey and beebread phenolic extracts // Food Chemistry. ISSN 0308-8146. 2007, Vol. 101, no. 2. p. 502–514. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus); Science Direct]. 14. Speičienė, Vilma; Guilmineau, Fabien; Kulozik, Ulrich; Leskauskaitė, Daiva. The effect of chitosan on the properties of emulsions stabilized by whey proteins // Food Chemistry. ISSN 0308-8146. 2007, Vol. 102, no. 4. p. 1048–1054. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus); Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Science Direct]. 15. Ložienė, Kristina; Venskutonis, Petras Rimantas;

Šipailienė, Aušra; Labokas, Juozas. Radical scavenging and antibacterial properties of the extracts from different Thymus pulegioides L. chemotypes // Food Chemistry. ISSN 0308-8146. 2007, Vol. 103, no. 2. p. 546–559. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS; Science Direct]. 16. Stumbraitė, Jolanta; Daškevičienė, Marytė; Degutytė, Rimgailė; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas. Synthesis of aryl(hetero)methylene-1,3-indandione based molecular glasses // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2007, Vol. 138, no. 12. p. 1243– 1248. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 17. Getautis, Vytautas; Stanišauskaitė, Albina; Degutytė, Rimgailė; Stumbraitė, Jolanta. Synthesis of a Bifunctional 1,1′-Diphenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline Derivative: 1,1′-Diphenyl-1,2,3,4,1′,2′,3′,4′-octahydro6,6′-biquinolinyl-3,3′-diol // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2007, Vol. 138, no. 12. p. 1293– 1296. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Stakauskaitė, Viktorija; Juodeikienė, Gražina. The effect of compositions of citrate buffer and certain amino acids on acrylamide formation during potato chips processing // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 69–73. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Bašinskienė, Loreta; Schönlechner, R. Alternatyvių javų grūdų miltų įtaka makaronų kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 74-79. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Bernatovičiūtė, Rasa; Juodeikienė, Gražina; Petrauskas, Algimantas. Rugių ir grikių mišinių ekstrudatų brinkumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 77–83. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Raynaud, C.; Talou, T.; Viškelis, Pranas; Dambrauskienė, Edita. Chemical and sensory characterization of essential oils from six blackcurrant bud cultivars // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 4(46). p. 6–10. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Celiešiūtė, Vaida; Gruzdienė, Dainora; Mieželienė, A.; Alenčikienė, Gitana. Sensory characterization of oily extracts from oregano (Origanum vulgare L.) and their acceptability in mayonnaise // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 4(46). p. 26–29. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Stakauskaitė, Viktorija; Juodeikienė, Gražina. Neorganinių druskų įtaka akrilamido kiekiui bulvių traškučiuose ir produkto kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 4(46). p. 30–38. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Jasutienė, Ina; Pukalskas, Audrius; Česonienė, L. Sodinių šilauogių (Vaccinium × covilleanum) antocianinų kokybinė ir kiekybinė sudėtis bei ekstraktų antioksidacinės savybės // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2007, nr. 4(46). p. 39–43. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Garmuvienė, Svajūnė; Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Haltrich, D. Xylanases


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

from fungi: properties and effects on wheat bread quality  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 4(46). p. 53–60. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Šarkinas, Antanas; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas. Antimicrobial activity of extracts isolated with acetone and methanol from Salvia spp.  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 4(46). p. 79–85. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Bernatovičiūtė, Rasa; Juodeikienė, Gražina; Minialga, Virgilijus; Petrauskas, Algimantas. Development of complex investigation of extrudats using acoustic echolocation method // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2007, T. 62, nr. 2. p. 11–16. [INSPEC]. 11. Leskauskaitė, Daiva; Malinauskytė, Ernesta; Jasutienė, Ina. Sūrių geografinę kilmę įrodančių žymenų parinkimas ir nustatymas // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology  = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2007, T. 41, nr. 1. p. 26–35. [CAB Abstracts]. 12. Vinauskienė, Rimantė; Skripkauskaitė, Alfreda. Heterocikliniai aminai mėsoje // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology  = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2007, T. 41, nr. 2. p. 106–114. [CAB Abstracts]. 13. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Schönlechner, Regine. Netradicinės grūdinės žaliavos cheminės sudėties ypatumai ir pritaikymas makaronų maistinei vertei didinti // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2007, T. 41, nr. 2. p. 9–18. [CAB Abstracts]. 14. Narbutaitė, Vilma; Juodeikienė, Gražina; Nielsen, Per Veggemose. Pieno rūgšties bakterijų Lactobacillus plantarum ir Lactobacillus hilgardii antipelėsinis aktyvumas // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos

universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2007, T. 41, nr. 2. p. 51–57. [CAB Abstracts]. 15. Dambrauskienė, Edita; Viškelis, Pranas; Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas. Eterinių aliejų sudėtis dviejuose paprastojo raudonėlio porūšiuose // Sodininkystė ir daržininkystė: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. ISSN 02364212. 2007, no. 26(4). p. 340–346. [CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Dvaranauskaitė, Asta; Raynaud, Christine; Venskutonis, Petras Rimantas; Viškelis, Pranas; Dambrauskienė, Edita. Aroma composition and antioxidant activity of blackcurrant (Ribus nigrum L.) buds // Euro Food Chem XIV: Food Quality, an Issue of Molecule Based Science, 29-31 August 2007, Paris, France: proceedings. Vol. 1. Paris: Societe Francaise de Chemie, 2007. p. 196–199. 2. Kaškonienė, Vilma; Murkovic, Michael; Venskutonis, Petras Rimantas. Preliminary study of the influence of honey and its phenolic extracts on the formation of PhIP(2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol[4,5b]pyridine) // Euro Food Chem XIV: Food Quality, an Issue of Molecule Based Science, 29-31 August 2007, Paris, France: proceedings. Paris: Societe Francaise de Chemie, 2007, Vol. 2. p. 386–389. 3. Bašinskienė, Loreta; Garmuvienė, Svajūnė; Juodeikienė, Gražina; Haltrich, Dietmar. Comparison of different fungal xylanases for wheat bread making  // Getreidetechnologie: die Zeitschrift für Getreide, Mehl, Brot, Teigwaren, Cerealien & Technik = [Cereal technology]. ISSN 0367-4177. 2007, Vol. 61, no. 4. p. 228–235. 4. Venskutonis, Petras Rimantas; Škėmaitė, Milda; Sivik, Bjorn. Assessment of radical scavenging capacity of agrimony extracts isolated by supercritical carbon dioxide // PROSCIBA 2007 [Elektroninis išteklius]: I Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids, April 10th-13th, 2007, Iguassu Falls, Argentina. Iguassu Falls: [s.n.], 2007. p. [1–7]. 5. Venskutonis, Petras Rimantas. Practical application of liquid carbon dioxide for the extraction of various botanical species // PROSCIBA 2007 [Elektroninis išteklius]: I Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids, April 10th-13th, 2007, Iguassu Falls, Argentina. Iguassu Falls: [s.n.], 2007. p. [1–6].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

8,25

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 9,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

3,15 6,35 26,75

55


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Neorganinės chemijos katedra Adresas: Vedėja –

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel.: (8 37) 300 171, 451 464, el. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt

Oficiali katedros įkūrimo data – 1940 m. spalio 1 d., kai VDU Technikos fakulteto Chemijos skyriaus Bendrosios chemijos katedra suskilo į tris savarankiškas katedras: Neorganinės chemijos, Fizikinės chemijos ir Organinės

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vitalijus Janickis Docentai: dr. Ingrida Ancutienė, dr. Remigijus Ivanauskas, dr. Nijolė Kreivėnienė, dr. Valentina Krylova, dr. Vida Judita Šukytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Feliksas Savickas Lektorės: dr. Ingrida Bružaitė, dr. Neringa Petrašauskienė Doktorantės: Rūta Stokienė, Skirma Žalenkienė Mokomosios laboratorijos vedėja Rūta Stokienė Laborantė dr. Ingrida Bružaitė Administratorė Skirma Žalenkienė

chemijos. Tačiau realiai Neorganinės chemijos katedros mokslinė bazė bei mokslinis pedagoginis personalas susiformavo 1927 m. rugsėjo 1 d., kai VDU Technikos fakultete faktiškai pradėjo dirbti Neorganinės chemijos technologijos katedra, o Matematikos ir gamtos fakultete  – Neorganinės ir analizinės chemijos katedra, iš kurių vėliau po daugelio pertvarkymų susidarė minėtosios trys katedros.

Tiriamoji bazė Puslaidininkinių ir elektrai laidžių chalkogeninių dangų formavimo ir tyrimo laboratorija. Atominis absorbciometras „Perkin Elmer 503“. F. Paulik ir L. Erdei sistemos derivatografas. Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. V. Janickis); Kompleksinių junginių chemija (doc. V. Krylova), Chalkogenų chemija (prof. V. Janickis).

Tyrimų tematika V, VI, VII pagrindinių grupių elementų naujų junginių išskyrimas ir cheminis bei fizikinischeminis apibūdinimas Selenui reaguojant su bromu acetonitrilo tirpale, esant atitinkamai tetrafenilfosfonio bromidui ar etiltrifenilfosfonio bromidui, buvo susintetinti tetrafenilfosfonio heksabromo-diselenito(II), [PPh4]2[Se2Br6], ir etiltrifenilfosfonio heksabromodiselenito(II), [PEtPh3]2[Se2Br6], kristalai. Rentgenodifrakciniais metodais nustatyta monokristalų struktūra. Susintetintos monoselenan-disulfan-difosfonato rūgštys; nustatytos optimalios šių rūgščių išskyrimo druskų pavidalu sąlygos.Gautas junginys Ba2SeS2P2O6·2H2O sudaro smulkius oranžinės spalvos kristalus. Analizuojant nustatyta jo sudėtis.

Vario ir talio chalkogenidų sluoksnių polimerų paviršiuje sudarymas sorbciniu-difuziniu metodu, sluoksnių apibūdinimas cheminiais ir fizikiniais metodais Binariniai metalų chalkogenidų sluoksniai polietileno ir polikaproamido paviršiuje apibūdinti cheminiais, struktūriniais ir laidumo elektrai tyrimais. Vario ir talio sulfidų sluoksniai tirti morfologiškai. Morfologijos tyrimai skenuojančiąja atominės jėgos ir elektronine mikroskopija parodė, kad sudaryti sluoksniai nėra vienalyčiai, atskirose paviršiaus vietose matomi dideli aglomeratai arba pailgi atskiri kristalitai. Sulfidų sluoksnių susidarymo mechanizmo tyrimai parodė, kad dangos formavimosi metu vyksta du procesai: sieros ir jos junginių desorbcija ir vario ar talio jonų iš druskų tirpalų sąveika su polimero paviršiuje esančia siera ar sieringais jonais.

MTEP projektai Tarptautinio projekto „Analitinio veiksmingumo reikalavimų Bendrosios politikos vandens direktyvos (WFD) stebėsenai įvykdymas“ dalį „Veiksmingumo charakteristikų nustatymas ES Bendrosios politikos vandens direktyvos (WFD) prioritetinėms medžiagoms (chlororganiniams pesticidams, metalams ir pentachlorfenoliui)“ vykdė KTU Neorganinės chemijos katedra (projekto vadovė doc. J. Šukytė), vadovaujant Organinių medžiagų analizės

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Janickis, Vitalijus. Seleno- ir telūropolitionatai: mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2007. 187 p. ISBN 978-9955-25-333-4.

56

laboratorijai (Vidaus vandenų valdymo ir nuotekų valymo institutas/RIZA, Nyderlandų transporto, viešųjų darbų ir vandens tvarkymo ministerija) kartu su 6 Nyderlandų, Lietuvos agrocheminių tyrimų centro Analitinio skyriaus (Lietuvos žemdirbystės institutas) ir kitų šalių laboratorijomis. Projekto esmė – galiojamumo tyrimai nustatant WFD prioritetinių medžiagų įvertinimo rėžius ir matavimo neapibrėžtį šešiose ES laboratorijose.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ancutienė, Ingrida; Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta; Kreivėnienė, Nijole. Preparation and some properties of conductive copper sulfide, CuxS, films formed on the polymers surface by the use of polythionic acids // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2007, Vol. 81, no. 3. p. 381–391. [ISI Web of Science]. Bružaitė, Ingrida; Snitka, Valentinas; Janickis, Vitalijus. The synthesis and morphology of TlxSy layers deposited on the surface of polyethylene films from solution // Polish Journal of Chemistry. ISSN 01375083. 2007, Vol. 81, no. 12. p. 2049–2057. [ISI Web of Science]. Žalenkienė, Skirma; Šukytė, Vida Judita; Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus. Selenopentathionic and telluropentathionic acids as precursors for formation of semiconducting layers on the surface of polyamide   / International Journal of Photoenergy. ISSN 1110-662X. 2007, Art. no. 72497. p. 1–7. [ISI Web of Science]. Krylova, Valentina. Spectroscopic and diffraction studies of chemical deposition of copper sulfide films on polyamide surface using potassium pentathionate  // Materials Science - Poland. ISSN 0137-1339. 2007, Vol. 25, no. 4. p. 933–945. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. Baranauskienė, Renata; Bylaitė, Eglė; Žukauskaitė, Jūratė; Venskutonis, Petras Rimantas. Flavor retention of peppermint (Mentha piperita L.) essential oil spray-dried in modified starches during encapsulation and storage // Journal of Agricultural and Food Chemistry. ISSN 0021-8561. 2007, Vol. 55, no. 8. p. 3027–3036. [ISI Web of Science; BIOSIS; CAB Abstracts; Food Science and Technology Abstracts; MEDLINE]. Krylova, Valentina. Temperature effect on the sulfur adsorption-diffusion processes from potassium pentathionate solutions by polycaproamide film  // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 27–32. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Šukytė, Vida Judita; Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Žalenkienė, Skirma. Formation and characterization of mixed copper sulfide – copper telluride layers on the polyamide 6 film surface  // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 33–38. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Krylova, Valentina; Ivanauskas, Remigijus. Studies of the composition of copper sulfide layers on polyamide 6 formed by the use of potassium pentathionate // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 127–131. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)].

9. Janickis, Vitalijus; Ancutienė, Ingrida; Žukauskaitė, Jūratė. The modification of polyethylene (PE) and polyester textile (PES) by the conducting copper sulfide layers // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 132–140. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 10. Janickis, Vitalijus. Synthesis and crystal structures of newly selected bromochalcogenates(IV/I) // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2007, T. 18, nr. 1. p. 28–35. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Ancutienė, Ingrida. XPS and XRD studies of copper sulfide layers on polyethylene films // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 97–101. [ISI Proceedings]. 12. Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus. The modification the polyamide films by layers of copper selenide // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 24–29. [ISI Proceedings]. 13. Krylova, Valentina; Ivanauskas, Remigijus. Composition, structure and electrical properties of CUxS layers on polyamide // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 128–132. [ISI Proceedings]. 14. Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta. Preparation and some properties of copper sulfide layers on the surface of polyamide 6 // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33150-6. p. 187–193. [ISI Proceedings]. 15. Janickis, Vitalijus; Žalenkienė, Skirma; Kreivėnienė, Nijolė; Šukytė, Vida Judita; Usonytė, Gerda. Formation of copper sulfide and mixed copper sulfide-copper telluride layers on the polyamide 6 surface using potassium telluropentathionate and dodecathionic acid // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 194–200. [ISI Proceedings]. 16. Petrašauskienė, Neringa; Janickis, Vitalijus. Selenopentathionate as precursor for the formation of conductive copper chalcogenide layers on the surface of polyamide // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 237–242. [ISI Proceedings].

57


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties įtaka kalio hidrosulfito patvarumui tirpaluose  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 5–10. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Janickis, Vitalijus; Amankavičienė, Virginė Albina. Selenopolitionatų absorbcijos spektrai UV ir regimojoje srityse // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 11–19. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Kulėšius, Žygimantas; Purvinis, Šarūnas; Ancutienė, Ingrida; Valatka, Eugenijus. TiO2 dangų ant nerūdijančio plieno sintezė elektroforezės metodu ir jų fotoelektrocheminės savybės // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 35–40. [Chemical Abstracts (CAplus)].

4. Janickis, Vitalijus; Usonytė, Gerda; Kreivėnienė, Nijolė. Vario sulfidų sluoksnių, sudarytų poliamido 6 plėvelės paviršiuje naudojant dodekationato rūgštį, rentgenofazinis tyrimas // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2007, nr. 2(44). p. 47–52. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Janickis, Vitalijus; Savickas, Feliksas. Monotiofosfatų ir polisulfan-difosfonatų susidarymas ir savybės  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 3(45). p. 5–25. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Usonytė, Gerda; Janickis, Vitalijus; Kreivėnienė, Nijolė. Vario sulfidų sluoksnių, sudarytų poliamido 6 plėvelės paviršiuje naudojant dodekationato rūgštį, morfologijos tyrimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2007, nr. 3(45). p. 31–38. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

8,92

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,80

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 3,58 Kituose recenzuojamuose leidiniuose 10,51

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

28,81

Organinės chemijos katedra

58

Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel. (8 37) 456 561, el. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais buvo: prof. A. Purėnas (1922–1962 m.), doc. J. Zdanavičius (1962– 1965 m.), prof. J. Degutis (1965–1980 m.), prof. R. Baltrušis (1980–1990 m.), prof. Z. J. Beresnevičius (1991–2001 m.), prof. V. Mickevičius (nuo 2001 m.).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, dr. Vytautas Getautis, habil. dr. Vytautas Mickevičius, habil. dr. Albina Stanišauskaitė, habil. dr. Algirdas Šačkus Docentai: dr. Virgilijus Jonas Barkauskas, dr. Arvydas Kanopka, dr. Sigutė Kuusienė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Linas Miknius, dr. Kęstutis Rutkauskas, dr. Birutė Sapijanskaitė Lektorė dr. Ilona Jonuškienė Vyr. mokslo dabuotojas dr. Vytautas Getautis Vyresn. mokslo darbuotojai: dr. Virginė Albina Amankavičienė, dr. Marytė Daškevičienė, dr. Elena Jakienė, dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Osvaldas Paliulis, dr. Kęstutis Rutkauskas

Mokslo darbuotoja dr. Jolanta Rousseau Jaunesn. mokslo darbuotojos: Ingrida Tumosienė, Rita Vaickelionienė Laboratorijos vedėja dr. Bronė Barvainienė Doktorantės: Kristina Brokaitė, Giedrė Bubnienė, Vida Buinauskaitė, Deimantė Černiauskaitė, Vilija Kriščiūnienė, Eglė Nedzelskytė, Vilma Novikovaitė, Jolanta Stumbraitė, Daiva Tomkutė Lukšienė, Aušra Voskienė, Dovilė Žiaukienė. Vyr. inžinierius dr. Tadas Malinauskas Vyr. technikės: Danutė Borisienė, Alma Urbonavičienė Technikės: dr. Ilona Jonuškienė, Kazytė Kaminskienė Vyr. laborantės: Danutė Borisienė, Rita Vaickelionienė Laborantė Kazytė Kaminskienė


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tiriamoji bazė Branduolinio magnetinio rezonanso laboratorija, mikroanalizės laboratorija, naftos technologijos laboratorija, organinės sintezės mokslo laboratorija, organinės sintezės laboratorija, biotechnologijos laboratorija. Renovuotai Biotechnologijos laboratorijai 2007 m. įsigyta daug šiuolaikinės biotechnologijos įrangos: termostatuojamas kratytuvas, skirtas augalinių ląstelių suspensijoms ir bakterinėms ląstelėms auginti pastovioje temperatūroje; šaldoma centrifuga  – antriniams metabolitams ir nukleorūgštims atskirti; skaitmeninis mikroskopas – citologiniams tyrimams; laminaras  – augalinėms ląstelėms persodinti steriliomis sąlygomis; autoklavas – mitybinėms terpėms sterilizuoti; horizontali gelio sistema – genetiniams-molekuliniams tyrimams atlikti ir augalinių kultūrų DNR nustatyti; termocikleris  – polimerazinei grandininei reakcijai atlikti; gelių dokumentavimo sistema – DNR vizualizuoti; UVVIS spektrofotometras – pirminių ir antrinių metabolitų kiekiui nustatyti.

Doktorantūros moduliai Dažų chemija (prof. V. Getautis); Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. A. Stanišauskaitė); Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus); Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus); Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (doc. V. J. Barkauskas). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacijos: Tadas Malinauskas. Krūvininkus transportuojančių ir šviesą išspinduliuojančių medžiagų sintezė iš hidrazonų, karbazolo ir 1,4,5,8-naftalentetrakarboksidiimido 2,3epoksipropilinių darinių (vadovas prof. V. Getautis); Marius Mickevičius. 1,4-Dipakeisti 2-pirolidinono dariniai (vadovas prof. Z. J. Beresnevičius). Neringa Kleizienė. Naujų funkcionalizuotų pirolo[1,2a]indolo ir pirolo[2,1-a]izochinolino darinių sintezė, charakterizavimas ir heterociklizacijų mechanizmai (mokslinis konsultantas prof. A. Šačkus). Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacija: Julius Motuzas. Ceolitų ir ceolitinių membranų mikrobanginė sintezė, charakterizavimas ir taikymas (vadovas prof. Z. J. Beresnevičius).

Tyrimų tematika Naujų organinių fotopuslaidininkių sintezė Vykdant mokslinius darbus naujų organinių fotopuslaidininkių sintezės ir tyrimų srityje, 2007 m. buvo numatyta susintetinti naujus „patentiškai švarias“ skyles transportuojančius molekulinius stiklus, turinčius tris karbazolilo bei hidrazono chromoforus, keturis karbazolilo chromoforus, ir ištirti šių susintetintų elektroaktyvių junginių fazinius virsmus bei krūvio dreifinį judrį. Atliekant šiuos tyrimus buvo siekiama sukurti naujas efektyvias organines daugiafunkces medžiagas optoelektronikai. Susintetinti apibrėžtos struktūros organiniai fotopuslaidininkiai, pasižymintys gera teigiamųjų krūvių pernaša bei stabilia amorfine būsena. Sukurti nauji karbazolo dariniai su padidinta konjuguota dvigubųjų jungčių sistema, kuri pagerina krūvių pernašą. Konjuguotos dvigubųjų jungčių sistemos padidinimas karbazolilo chromoforuose yra efektyvus stiklėjimo temperatūros, o kartu ir amorfinės būsenos stabilumo didinimo būdas. Augimo reguliatorių sintezė Toliau tęsiant augimo reguliatorių paiešką buvo susintetinti nauji 2-pirolidinono dariniai su hidrazininiu fragmentu, leidžiančiu jų pagrindu konstruoti įvairius heterociklinius junginius. Susintetintos benzimidazolo, naftimidazolo, benzoksazolo heterociklinės sistemos, aptinkamos biologiškai aktyvių junginių sudėtyje, atlikti jų biologiniai tyrimai ir nustatytas lauko augalų augimą stimuliuojantis poveikis. Ištirtos 1-(4-stirilkarbonilfenil)4-karboksi-2-pirolidinonų reakcijos su diaminais, bis(aminofenil)- ir 5-pakeistų bis(aminofenil)disulfidų su akrilo rūgštimi, susintetinti nauji azolų dariniai, ištirtas minėtų junginių biologinis aktyvumas.

Atliekant tyrimus biotechnologijos srityje baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana L) organuose kokybiškai ir kiekybiškai identifikuoti gliukozinolatai, ištirtas įvairių rapsų (Brassica napus L.) genotipų sėklose esančių gliukozinolatų kiekis ir įvertintas sintetinių augimo reguliatorių poveikis rapsų (Brassica napus L.) organogenezei in vitro, pirminių ir antrinių metabolitų susidarymui. Panaudojus įvairius Organinės chemijos katedroje susintetintus augimo reguliatorius, nustatytas jų poveikis rapsų (Brassica napus L.) genotipų ‘Auksiai’ ir ‘Vasariai’ kaliaus formavimui, ištirtas naujų heterociklinių junginių baktericidinis aktyvumas fitopatogeninėms Agrobacterium tumefaciens, Pectobacterium carotovorum ir Xanthomonas campestris bakterijoms. Organinė sintezė Organinės sintezės tyrimų srityje gilintasi į foto-, termo- ir elektrochrominių junginių sintezę – gauti nauji indolino spiropiranai (7-dietilamino-1-karbamoilalkil-3,3dimetilspiro[2H-1-benzopiran-2,2’-[2H]indolai) ir ištirtos jų acidochrominės savybės, ištirtos ciklinės hidroksamo rūgšties (1-hidroksi-9,9,9a-trimetilimidazo[1,2-]indol-2ono ir ciklinio amido (9,9,9a-trimetilimidazo[1,2-a]indol2-ono) C-alkilinimo reakcijos. Vykdytas tiriamasis darbas, skirtas sintetiniams gliukozinolatams GSL gauti, siekiant sudaryti naujų molekulių, tinkamų mirozinazės–GSL ryšio tyrimams in vivo ir in vitro, biblioteką. Kita tyrimo kryptis – aglikono modifikavimus, skirtas naujų vėžio terapijos agentų paieškai.

59


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2): VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. V. Getautis. Susintetintos lig šiol pasaulinėje mokslinėje literatūroje nežinomos dvi naujos karbazolilchromoforinės sistemos, kurios gali būti panaudotos naujų puslaidininkinių savybių turinčių junginių, naudojamų organiniams šviestukams, gamyboje. Susintetintos puslaidininkių savybių turinčios medžiagos V-446, V-453, V-469, V-483, V-486, V-497, V504, V-505 su keliomis aktyviomis funkcinėmis grupėmis, kurios gali būti panaudotos sutinklintiems sluoksniams OLED gauti. Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika): Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. V. Getautis.

Iš 1,3-indandiono susintetinti bei ištirti nauji krūvius transportuojantys molekuliniai stiklai. Nustatyta, kad keičiant chromoforus bei juos jungiančius fragmentus, stiklėjimo temperatūra šiuose molekuliniuose stikluose kinta nuo 50°C iki 150°C ir visais atvejais gaunama patvari amorfinė būsena; molekulės, turinčios donorinę tetrahidrochinolino grupę, pasižymi teigiamų krūvių pernaša, o molekulės su naftaleno grupe – elektronų pernaša; CV analizės rezultatai parodė, jog molekulinių stiklų su naftaleno grupe LUMO reikšmės yra artimos saulės elementuose naudojamų n tipo puslaidininkio PCBM LUMO reikšmėms. Susintetinti nauji aktyvių 2,3-epoksipropilgrupių turintys dažikliai, kurie gali būti panaudoti Graetzelio celių gamyboje. Pasiūlytas naujas metodas titano oksido nanosluoksnių dažiklių adsorbcijai, kovalentiškai prijungiant dažiklius, turinčius aktyvių epoksipropilgrupių.

Patentai 1. Jubran Nusrallah, Tokarski Zbigniew, Getautis Vytautas, Grazulevicius Juozas Vidas, Paulauskaite Ingrida, Lozano Jose Antonio Reina, Gaidelis Valentas, Jankauskas Vygintas. Poly(hydrazone)-based charge transport materials / US Patent 7,291,433, 2007. 2. Tokarski Zbigniew, Jubran Nusrallah, Law Kam W., Getautis Vytautas, Sidaravicius Jonas V., Daskeviciene Maryte, Jankauskas Vygintas, Montrimas Edmundas, Gaidelis Valentas, Stanisauskaite Albina. Organophotoreceptor with charge transport compound having an epoxy group / US Patent 7,291,431, 2007. 3. Tokarski Zbigniew, Jubran Nusrallah, Getautis Vytautas, Daskeviciene Maryte, Paulauskaite Ingrida, Maldzius Robertas, Sidaravicius Jonas. Azine-based charge transport materials / US Patent 7,261,988, 2007. 4. Tokarski Zbigniew, Jubran Nusrallah, Getautis Vytautas, Montrimas Edmundas, Daskeviciene Maryte, Gaidelis Valentas, Jankauskas Vygintas. Linked dihydrazone-based charge transport compounds / US Patent 7,244,541, 2007. 5. Tokarski Zbigniew, Jubran Nusrallah, Getautis Vytautas, Daskeviciene Maryte, Paulauskaite Ingrida, Maldzius Robertas, Sidaravicius Jonas. Organophotoreceptor with charge transport compound with an azine group / US Patent 7,189,482, 2007.

60

6. Tokarski Zbigniew, Jubran Nusrallah, Law Kam W., Getautis Vytautas, Daskeviciene Maryte, Montrimas Edmundas, Gavutiene Janina. Organophotoreceptor with novel charge transport compounds having an epoxy group / US Patent 7,183,028, 2007. 7. Jubran Nusrallah, Tokarski Zbigniew, Getautis Vytautas, Daskeviciene Maryte, Malinauskas Tadas, Sidaravicius Jonas, Jankauskas Vygintas. Hydrazonebased charge transport materials / US Patent 7,179,574, 2007. 8. Tokarski Zbigniew, Jubran Nusrallah, Getautis Vytautas, Sidaravicius Jonas, Montrimas Edmundas, Daskeviciene Maryte, Gaidelis Valentas, Jankauskas Vygintas, Stanisauskaite Albina. Hydrazone-based charge transport materials / US Patent 7,169,521, 2007. 9. Jubran Nusrallah, Tokarski Zbigniew, Grazulevicius Juozas Vidas, Getautis Vytautas, Ostrauskaite Jolita, Simokaitiene Jurate, Jankauskas Vygintas. Organophotoreceptor with charge transport material with a hydrazone group linked to a heterocyclic group / US Patent 7,169,520, 2007. 10. Getautis Vytautas, Gaidelis Valentas, Stanisauskaitė Albina, Daskeviciene Maryte, Sidaravicius Jonas, Rinkunas Ringaudas, Montrimas Edmundas, Jankauskas Vygintas, Matuliauskas Rimantas, Brazinskas Sigitas. Non-polymeric compounds with charge carrier transport properties and organic electroluminescence element / LT Patent 5444, 2007.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Tran-Van, Francois; Lav, T. - X.; Chevrot, Claude; Teyssié, D.; Vidal, F.; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Electrochemical crosslinking of carbazole derivatives: a new route for bulk heterojunction based on semi-interpenetrating polymer networks // European Physical Journal - Applied Physics. ISSN 1286-0042. 2007, Vol. 37, no. 3. p. 271–275. [ISI Web of Science]. Paliulis, Osvaldas; Peters, Dan; Miknius, Linas; Šačkus, Algirdas. Improved synthesis of 8-methyl-3,8diazabicyclo[3.2.1]octane // Organic Preparations and Procedures International. ISSN 0030-4948. 2007, Vol. 39, no. 1. p. 86–90. [ISI Web of Science]. Getautis, Vytautas; Stumbraitė, Jolanta; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Kliučius, Almantas; Paulauskas, Valdas. Molecular glasses possessing a phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline moiety as hole transporting materials for electrophotography // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2007, Vol. 157, no. 1. p. 35–40. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); INSPEC; Science Direct]. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Degutytė, Rimgailė; Stumbraitė, Jolanta; Sidaravičius, Jonas; Jankauskas, Vygintas. Novel charge transporting materials containing phenyl-1,2,3,4tetrahydroquinoline moieties // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468, no. 1. p. 483–492. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Sinkevičiūtė, Giedrė; Stanišauskaitė, Albina; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Montrimas, Edmundas. New carbazolyl containing molecular glasses for optoelectronics // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468, no. 1. p. 515–524. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Lengvinaitė, Simona; Sangermano, Marco; Malucelli, Giulio; Priola, Aldo; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas. Synthesis and cationic photocuring of new carbazole monomers // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2007, Vol. 43, no. 2. p. 380–387. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); Science Direct]. Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Undzėnas, Algimantas. Novel dihydrazone based polymers for electrophotography // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2007, Vol. 43, no. 8. p. 3597–3603. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas. Synthesis and photophysical properties of ferrocene containing monomer and polymer // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2007, Vol. 138, no. 4. p. 277–283. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Getautis, Vytautas; Sinkevičiūtė, Giedrė; Stanišauskaitė, Albina. Synthesis of 1,2-

diphenylpyrazolidin-4-ol and its derivatives // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2007, Vol. 138, no. 5. p. 477–480. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Stumbraitė, Jolanta; Daškevičienė, Marytė; Degutytė, Rimgailė; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas. Synthesis of aryl(hetero)methylene-1,3-indandione based molecular glasses // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2007, Vol. 138, no. 12. p. 1243– 1248. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 11. Getautis, Vytautas; Stanišauskaitė, Albina; Degutytė, Rimgailė; Stumbraitė, Jolanta. Synthesis of a Bifunctional 1,1′-Diphenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline Derivative: 1,1′-Diphenyl-1,2,3,4,1′,2′,3′,4′-octahydro6,6′-biquinolinyl-3,3′-diol // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2007, Vol. 138, no. 12. p. 1293– 1296. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 12. Voskienė, Aušra; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Synthesis and structural characterization of products condensation 4-carboxy-1-(4styrylcarbonylphenyl)-2-pyrrolidinones with hydrazines // ARKIVOC. ISSN 1424-6376. 2007(XV). p. 303–314. 13. Šačkus, Algirdas; Valaitytė, Edita Eleonora; Amankavičienė, Virginė Albina; Berg, Ulf; Schicktanz, Carsten; Schlothauer, Klaus. Transformation of indoline spiropyrans to bridged 1,3benzoxazepino[3,2-a]indoles via carbanions stabilized by a cyano group // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 0132-6244. 2007, no. 9. p. 1322–1327. [ISI Web of Science]. 14. Motuzas, Julius; Heng, S.; Lau, P.P.S. Ze; Yeung, K.L.; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Julbe, A. Ultra-rapid production of MFI membranes by coupling microwave-assisted synthesis with either ozone or calcination treatment // Microporous and Mesoporous Materials. ISSN 1387-1811. 2007, Vol. 99, no. 1-2. p. 197–205. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 15. Novikovaitė, Vilma; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mikulskienė, Gema. Regarding cyclization of 3-{(2-carboxyethyl)-3-[bis(2-carboxyethyl)amino]ami lino}propanoic acid // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 0132-6244. 2007, no. 1(475). p. 130–132. [ISI Web of Science]. 16. Barvainienė, Bronė; Stanišauskaitė, Albina; Getautis, Vytautas. Синтез и термические превращения N-(2,3 -эпоксипропил)дифениламина // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 0132-6244. 2007, no. 6. p. 852–55. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences)]. 17. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Синтез свойства метиловых эфиров гидропиримидинуксусных кислот // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 0132-6244. 2007, no. 7. p. 1095–1105. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences)]. 18. Tumosienė, Ingrida; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Синтез азолов на основе 3-[(3-гидразино3-оксопропил)анилино]- и 3-[(3-гидразино-3-

61


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

оксопропил)-4-метиланилино]пропангидразид ов // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 01326244. 2007, no. 9. p. 1353–1358. [ISI Web of Science]. 19. Voskienė, Aušra; Mickevičius, Vytautas. Продукты конденсации 1-(3-и 4-ацетилфенил)-4-карбокси2-пирролидинонов с о-фенилендиамином и их свойства // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 0132-6244. 2007, no. 11. p. 1625–1630. [ISI Web of Science]. 20. Meškinis, Šarūnas; Gudaitis, Rimantas; Šlapikas, Kęstutis; Tamulevičius, Sigitas; Gudonytė, Angelė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Lygaitis, Ramūnas; Burbulis, Evaldas; Michalevičūtė, Asta; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas. Electrical characteristics of the organic field effect transistors based on new organic semiconducting compounds // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 97–102. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 21. Krikštolaitytė, Sonata; Amankavičienė, Virginė Albina; Šačkus, Algirdas; Romming, Christian. Michael’s addition of Fisfer’s base to (E)-β-nitrostyrenes // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2007, T. 18, nr. 4. p. 48–50. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Janickis, Vitalijus; Amankavičienė, Virginė Albina. Selenopolitionatų absorbcijos spektrai UV ir regimojoje srityse // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 11–19. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Bartkevičiūtė, Rasa; Mickevičius, Vytautas; Jonuškienė, Ilona; Sinkevičiūtė, Agnė. N-(2,4- ir 2,5-dipakeistų fenil)-β-alaninų ir jų darinių sintezė ir savybės  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 51–56. [Chemical Abstracts (CAplus)].

3. Barkauskas, Virgilijus Jonas; Miknius, Linas. Nudėvėtų padangų termolizė panaudotoje alyvoje autoklave  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 63–68. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Jonuškienė, Ilona; Halkier, B.A; Kuusienė, Sigutė. Qualitative and quantitative evaluation of glucosinolates in thale cress organs // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 3(45). p. 57–62. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Bartkevičiūtė, Rasa; Mickevičius, Vytautas; Jonuškienė, Ilona; Burbulis, Natalija. 1-(pakeistų fenil)dihidro2,4 (1H,3H)pirimidindionų, jų 2-tioanalogų sintezė, deciklizacija ir biologinės savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 3(45). p. 63–69. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Jakienė, Elena; Venskutonis, Virginijus; Mickevičius, Marius. Augimo reguliatorių fiziologinis aktyvumas bei poveikis cukrinių runkelių produktyvumui // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2007, nr. 75(28). p. 7–12. [CAB Abstracts]. 7. Kazlauskas, Edvardas; Šlapakauskas, Vytautas A.; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Tumosienė, Ingrida. Effect of β-alanine hydrazide derivatives on Phaseolus vulgaris photochemistry and CO2 assimilation // Biologija = Biology / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0146. 2007, Vol. 53, no. 2. p. 13–15. [CAB Abstracts]. 8. Jakienė, Elena; Venskutonis, Virginijus; Mickevičius, Vytautas. Growth regulators for sugar beets // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-3196. 2007, T. 94, nr. 2. p. 3–17. [CAB Abstracts]. 9. Nedzelskytė, Eglė; Martynaitis, Vytas; Šačkus, Algirdas; Eller, Gernot A.; Holzer, Wolfgang. Synthesis of mono- and dibromo-derivatives of 1-phenylpyrazol-3-ol // Molbank [Elektroninis išteklius]. ISSN 1422-8599. 2007, iss. 3, article no. M551. p. [1–4]. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

11,28

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 5,28 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

62

14,68 31,24


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Organinės technologjos katedra Adresas Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėja – prof. dr. Jolanta Liesienė, tel. (8 37) 300 192, el. p. jolanta.liesiene@ktu.lt Katedra įkurta 1922 m. Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas buvo prof. J. Šimkus (1922–1940 m.). Vėliau katedrai vadovavo:

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Jolanta Liesienė, habil. dr. Algirdas Žemaitaitis Docentai: dr. Kęstutis Beleška, dr. Gintaras Buika, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Juozas Romanas Musnickas, dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė Mokslo darbuotojos: dr. Joana Bendoraitienė, dr. Edita Mažonienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Violeta Valeikienė Laboratorijų vedėjos: dr. Julė Kiverienė, Ina Liutvinienė Doktorantės: Jurgita Bernadickaitė, Monika Budvytienė, Simona Lengvinaitė, Asta Michalevičiūtė, Laura Pečiulytė, Daiva Šidlauskienė, Aušra Tomkevičienė Vyr. inžinieriai: Jurgita Bernadickaitė, Monika Budvytienė, dr. Vytautas Kolodzeiskis Inžinierė Rasa Kavaliauskaitė Vyr. laborantė Violeta Valeikienė Koordinatorė Sandra Balčiūnaitė Metodininkė Jūratė Simokaitienė Administratorė Beata Nijolė Mockaitytė Tiriamoji bazė Polimerų chemijos laboratorija; polimerų, tekstilės ir odų technologijų laboratorija; spektrofotometrijos laboratorija. Didelio slėgio skysčių chromatografas „Waters“ (JAV), skysčių chromatografas „Milichrom“, automatinis kalorimetras DAK1 1A, osmometras „Knauer“, spektrofotometrai: „Specord M40“, M80, UVVIS bei „Spectronic 1201“ (JAV), purkštuvinė džiovykla (Vokietija), reaktorius „Simax“ (Čekija), dujų chromatografas „Carlo Erba Strumentose“, firmos

plk. doc. dr. J. Vėbra (1940–1943 m.), inž. V. Šukys (1944– 1946 m.), doc. J. Venskevičius (1946–1951 m.), prof. A. Purėnas (1951–1961 m.), doc. J. Zdanavičius (1962–1972 m.), prof. A. Paulauskas (1972–1990 m.), doc. R. Kavaliūnas (1991–1995 m.), prof. J.V. Gražulevičius (1996–2005 m.).

„Perkin Elmer“ spektrofotometras „Spectrum GX FT-IR System“ su kompiuterine įranga. Doktorantūros moduliai Ciklų polimerizacija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai (prof. A. Žemaitaitis); Polimerų fotochemija (prof. J. V. Gražulevičius); Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. A. Žemaitaitis); Šikšnų ir kailių šlapiosios apdailos procesai (doc. K. Beleška); Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. A. Žemaitaitis); Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (prof. J. Liesienė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacijos: Ramūnas Lygaitis. Skylinių ir elektroninių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės (vadovas prof. J. V. Gražulevičius); Vaida Andrulevičiūtė. Trifenilamino-, karbazolil- ir fentiazinilgrupių turinčių monomerų ir polimerų sintezė ir savybės (vadovas prof. J. V. Gražulevičius); Jūratė Simokaitienė. Karbazolil-, fentiazinil-, trifenilamino fragmentus turinčių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės (vadovas prof. J. V. Gražulevičius); Almantas Danilevičius. Fenoksihidroksipropilhidroksietilc eliuliozės gavimas ir savybės (vadovė prof. J. Liesienė). Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacija. Rasa Kavaliauskaitė. Krakmolo reakcija su N-2,3epoksipropil-N,N,N-trimetilamonio chloridu ir gautų produktų savybės (vadovas prof. A. Žemaitaitis).

Tyrimų tematika Celiuliozės, krakmolo ir kitų biopolimerų cheminis ir fizikinis modifikavimas Susintetinti nauji vandenyje ir poliniuose organiniuose tirpikliuose tirpūs amfifiliniai celiuliozės dariniai; ištirta celiuliozės darinių taikymo vaistų pernašos sistemose galimybė; parodyta nauja galimybė reguliuoti rūgštinių vaistų atpalaidavimo spartą, kaip užpildus tabletėse naudojant katijonizuotus celiuliozės darinius. Fermentinių preparatų naudojimo odoms išdirbti tyrimas Tyrimų tikslas – sukurti ekologiškai švarias odų išdirbimo technologijas, maksimaliai mažinančias aplinkos užteršimą pramoninėmis atliekomis. 2007 m. ištirti oksidacinis bei fermentinis odų plikinimo metodai, nustatytos gautų plikių savybės; ištirtas plikių, gautų fermentinio plikinimo metodu, chrominimo procesas, nustatyti optimalūs šio proceso parametrai.

Organinių puslaidininkių sintezė ir savybių tyrimas Susintetinta keliolika grupių įvairios elektroninės sandaros junginių, kurie buvo sėkmingai išbandyti įvairiuose optoelektroniniuose prietaisuose. Susintetinti organiniai puslaidininkiai buvo panaudoti elektrofotografiniuose fotoreceptoriuose bei fotovoltiniuose (saulės) elementuose. Taip pat sukonstruoti šviesos diodai, kurių savybės prilygsta geriausiems šiuo metu pasaulyje žinomiems prietaisams. Kai kurios medžiagos buvo išbandytos kompanijos „Samsung“ technologijose ir apsaugotos JAV, Japonijos ir Europos patentais. Elektrolitų įtaka anijoninių dažiklių sorbcijai aminintoje medvilnėje Ištirta, kad tekstilei dažyti plačiai naudojamas natrio sulfatas vandeniniuose tirpaluose sorbcijos požiūriu yra stipresnis konkurentas organinio dažiklio anijonui negu chloridai, formiatai, fosfatai ar nitratai. Atskleista nauja

63


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

galimybė prognozuoti dažiklių agregavimosi dažymo tirpaluose intensyvumą ir jo įtaką medvilnės dažymo procesui. Šis metodas gali būti naudojamas optimizuojant medvilnės dažymo receptūras ir technologinius procesus. Gamtinių ir sintetinių heterograndinių polimerų modifikavimas ir gautų produktų savybių tyrimas 2007 m. tyrimų tikslas buvo gauti didelio pakeitimo laipsnio katijoninio krakmolo sorbentus ir ištirti jų

savybes. gautas mikrogranulių pavidalo katijoninis (KK) arba tinklinis katijoninis krakmolas (TKK). TKK yra geras anijoninių dažiklių iš spalvotų nuotekų sorbentas, kuris sorbcine geba pranoksta aktyvuotą anglį, o sorbcijos greičiu – chitozaną. Taip pat TKK iš tirpalų sujungia Cr(VI) anijonus. Iš KK ir TKK pagaminus katijoninio krakmolo-jodo-jodido kompleksus gaunami polimeriniai baktericidai.

MTEP projektai COST programos D32 veikla „Chemija didelės energijos mikroaplinkose“. Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Ištirti polisacharidų cheminių kitimų didelės energijos mikroaplinkoje, esant biologiškai aktyvių medžiagų ir (arba) oksidatorių, dėsningumai. Ištirtas tekstilės dažiklių ir jų sorbentų modifikuoto krakmolo pagrindu kitimas aukšto ir žemo dažnio bei įvairaus intensyvumo ultragarso aplinkoje, esant sistemoje laisvuosius radikalus generuojančių oksidatorių. COST programos 868 veikla „Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas“. Vadovė prof. J. Liesienė. Projekto tikslas 2007 m. – vandenyje tirpių celiuliozės darinių sintezė ir jų taikymas vaistų pernašos sistemose. Parodyta galimybė reguliuoti rūgštinių vaistų atpalaidavimo spartą, kaip užpildus tabletėse naudojant katijonizuotus polimerus. Natūralių ceramidų išskyrimas ir jų fiziologinių funkcijų tyrimas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje projektas, remiamas VMSF / Vadovė prof. J. Liesienė. Projekto tikslas – išskirti natūralius ceramidus iš žmogaus odos, juos identifikuoti chromatografiniais bei spektriniais metodais ir ištirti jų biologinį aktyvumą įvairių ląstelių atžvilgiu. Palyginta įvairių ceramidų: NS, C2 bei jaučio smegenų riebiosios rūgšties be hidroksigrupės ceramido, įtaka HaCaT ląstelių apoptozei bei jų dalijimuisi. Nustatyta, kad ceramidai inhibituoja keratinocitų dalijimąsi ir skatina jų apoptozę. Naujos organinės struktūros saulės energijos konversijai: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje projektas, remiamas VMSF / Vadovas dr. S. Grigalevičius. Atliekant 9-(2,3-epoksipropil)karbazolo oligomero ir perileno bisimido polimero mišinio elektrocheminę oksidaciją, sukurti tinklinės struktūros polimerai, kurie turi ir elektronų donorinių ir akceptorinių savybių. Sluoksniuose esančių medžiagų energinių lygmenų vertės rodo, kad tarp donoro ir akceptoriaus gali vykti elektronų pernaša, todėl tokios sistemos tinka saulės energijos konversijai. Vykdant karbazolo hidrazonų oligomerų elektrocheminę polimerizaciją mišinyje su perileno fragmentus turinčiu polimeru, gaunami susipynę polimerų tinklai. Kadangi hidrazono fragmentai pagerina elektronų donorines savybes, prognozuojama, kad tokios sistemos bus efektyvūs saulės elementų komponentai. Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas

64

prof. A. Žemaitaitis. Projektas vykdomas kartu su VU Polimerų chemijos katedra. Projekto tikslas – sukurti mikrogranulių pavidalo didelio krūvio tankio katijoninio krakmolo ir oligosacharidais modifikuoto chitozano gavimo būdus ir įvertinti jų savybes. Ištirtas krakmolo eterinimo ketvirtinio amonio grupių turinčiais epoksidais reakcijos mechanizmas, katalizatorių įtaka tokių reakcijų greičiui ir efektyvumui, įvertinta krakmolo žaliavos kilmės įtaka. Nustatyta, kokiomis sąlygomis ketvirtinio amonio grupių turinčio krakmolo išeiga būna ne mažesnė kaip 80 %. Ištirtas didelio krūvio tankio katijoninio krakmolo antimikrobinis veiksmingumas ir taikymas nuotekų teršalamas sujungti. Įvertinta krakmolo kilmės įtaka jo fermentinės hidrolizės produktų savybėms ir taikymui popieriui gaminti. Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų naudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovė prof. J. Liesienė. Projekto tikslas – pagaminti celiuliozės nešiklius fermentams imobilizuoti, ištirti porėtos struktūros bei funkcinių grupių įtaką fermentų imobilizavimui, prijungti fermentus prie nešiklių ir įvertinti jų taikomąsias savybes. Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2): VMSF remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Projekto koordinatorius S. Juršėnas (VU), KTU paprojekčio vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Sukurta, susintetinta ir apibūdinta naujų molekulinius stiklus sudarančių mažamolekulių ir polimerinių aromatinių aminų junginių serija. Ištirtos jų terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės. Naujos struktūros molekuliniai stiklai, kuriems būdinga didelė tripletinė energija, panaudoti kaip efektyvios žalių elektrofosforescuojančių organinių šviestukų matricos. Organinės elektroaktyvios medžiagos elektrofosforescuojantiems šviestukams gaminti: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas prof. J.V. Gražulevičius. Vykdant šį projektą, buvo sukurtos kelios grupės naujų elektroaktyvių medžiagų, kurios gali būti naudojamos kaip organinių šviestukų komponentai. Iš daugiafunkcių darinių fotoinicijuotosios polimerizacijos būdu pagaminti netirpūs teigiamus krūvininkus transportuojantys sluoksniai, kurie gali buvo panaudoti šviestukuose su Alq3 emiteriu. Junginiai, sudaryti iš 3-9 padėtyse sujungtų karbazolilfragmentų, panaudoti kaip tripletinio emiterio matrica. Šiuo atveju gauti prietaisai, kurių išorinis kvantinis efektyvumas siekia 15 %, o šviesos našumas 28 lm/W.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas, remiamas VMSF / Koordinatorius prof. G. Juška. KTU paprojekčio vadovas prof. J.V. Gražulevičius. Susintetinti nauji oksetanilmetilgrupių turintys hidrazonai ir enaminai, taip pat nesimetriniai 6-fenil-1,3,5-triazino centrą turintys junginiai su diarilamino pakaitais. Ištirtos gautų medžiagų terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės. Nustatyta, kad kai kurios medžiagos tinkamos kaip p-tipo puslaidininkiai, kurių sluoksniuose pasiekiamas 10-5cm2/Vs krūvininkų judris, kai elektros lauko stipris siekia 106 V/cm. Funkcinių poliimidų su pagerintomis eksploatacinėmis savybėmis sintezė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8406, remiamas VMSF / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Projekto tikslas – ištirti poliimidų plastifikavimo mažamolekuliais jų analogais diimidais galimybes ir

susintetinti poliamidinius nanoanglies kompozitus. Atlikta skirtingos cheminės sudėties keturių diimidų sintezė aprotoniniuose tirpikliuose, jie apibūdinti spektroskopiniais ir terminės analizės metodais, parinktas jų įterpimo į poliamidrūgšties tirpalą būdas. Anglies dalelėmis disperguoti iki nanodalelių dydžių nanoanglies kompozitai yra elektrai laidžios ir pusiau laidžios medžiagos. Poliimidinių kompozitų plėvelės yra kiek didesnio arba panašaus standumo ir stiprumo, kaip ir pradinės poliimidų plėvelės, tačiau mažesnio trūkstamojo pailgėjimo ir elastingumo. Medienos kompozitų gamybos cheminių atliekų perdirbimo technologijos sukūrimas ir patikrinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8407 / Vadovė dr. R. Klimavičiūtė. Ištirta ir pasiūlyta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti, racionali įmonės gamybos cheminių atliekų perdirbimo technologija ir atliktas jos techninis ekonominis įvertinimas.

Patentai 1. Jubran Nusrallah, Tokarski Zbigniew, Getautis Vytautas, Grazulevicius Juozas Vidas, Paulauskaite Ingrida, Lozano Jose Antonio Reina, Gaidelis Valentas, Jankauskas Vygintas. Poly(hydrazone)-based charge transport materials / US Patent 7,291,433, 2007.

2. Jubran Nusrallah, Tokarski Zbigniew, Grazulevicius Juozas Vidas, Getautis Vytautas, Ostrauskaite Jolita, Simokaitiene Jurate, Jankauskas Vygintas. Organophotoreceptor with charge transport material with a hydrazone group linked to a heterocyclic group / US Patent 7,169,520, 2007.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kružinauskienė, Aušrinė; Matoliūkštytė, Aušra; Michalevičiūtė, Asta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Musnickas, Juozas Romanas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas. Carbazolyl- and diphenylamino substituted fluorenes as hole transport materials // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2007, Vol. 157, no. 8-9. p. 401–406. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Grigalevičius, Saulius. Carbazole-based aromatic amines having oxetanyl groups as materials for hole transporting layers // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2007, Vol. 157, no. 13-15. p. 529–533. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. Puodžiukynaitė, Eglė; Burbulis, Evaldas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Undzėnas, Algimantas; Linonis, Vitas. Anilinebased bis(enamines) as new amorphous molecular charge transport materials // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2007, Vol. 157, iss. 18-20. p. 696–701. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. Klejevskaja, Beata; Burbulis, Evaldas; Michaleviciute, Asta; Ostrauskaite, Jolita; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. 3,6-Di(diphenylamino)9-alkylcarbazole-based hole-transporting

5.

6.

7.

8.

hydrazones  // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2007, Vol. 157, iss. 22-23. p. 968–973. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. Tsai, Ming-Han; Hong, Yun-Hua; Chang, Chih-Hao; Su, Hai-Ching; Wu, Chung-Chih; Matoliūkštytė, Aušra; Simokaitienė, Jūratė; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Hsu, ChaoPing. 3-(9-Carbazolyl)carbazoles and 3,6-Di(9carbazolyl)carbazoles as effective host materials for efficient blue organic electrophosphorescence // Advanced Materials. ISSN 0935-9648. 2007, Vol. 19, iss. 6. p. 862–866. [ISI Web of Science]. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Action of peracetic acid on calcium in limed pelt // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2007, Vol. 91, no. 3. p. 123–127. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Šidlauskienė, Daiva; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Adsorption of hexavalent chromium on cationic starches with different degree of crosslinking   / Journal of Applied Polymer Science. ISSN 0021-8995. 2007, Vol. 107, iss. 6. p. 3469–3475. [ISI Web of Science]. Gražulevičienė, Violeta; Augulis, Liudvikas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Kapitanovas, P.; Vedegytė, J. Biodegradable starch, PVA, and peat composites for agricultural use // Russian Journal of Applied Chemistry. ISSN 1070-4272. 2007, Vol. 80, no. 11. p. 1928–1930. [ISI Web of Science;

65


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

SpringerLINK]. 9. Matoliūkštytė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Glass-forming hole-transporting triphenylamine-based hydrazones with reactive functional groups // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 466, no. 1. p. 85–100. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 10. Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Tsai, Ming-Han; Wu, Chung-Chih. Well defined carbazol-3,9-diyl based oligomers as host materials for organic electro-phosphorescent devices // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468. p. 429–438. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 11. Matoliūkštytė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Yashchuk, V.M. Condensed aromatic amines as electroactive materials for optoelectronic applications // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468, no. 1. p. 447–457. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 12. Michalevičiūtė, Asta; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas; Tran-Van, Francois; Chevrot, Claude; Jankauskas, Vygintas. New thiophenebased glass-forming hydrazones for optoelectronic applications  // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468, no. 1. p. 459–470. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 13. Vaitkevičienė, Violeta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Pečiuraitė, Vida; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas. Triazine-based aromatic amines as new glass-forming charge transport materials // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468, no. 1. p. 493–502. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 14. Yashchuk, Valeriy M.; Kudrya, Vladislav; Savchenko, Irina V.; Golovach, Grygoriy P.; Dubey, Igor Ya.; Fedorovich, Rostyslav; Suga, Hiroaki; Gražulevičius, Juozas Vidas. Synthetic and biological functional compounds with direct excitons conductivity for nanoelectronic devices // Molecular Crystals and Liquid Crystals. ISSN 1542-1406. 2007, Vol. 468. p. 627–640. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. 15. Andrulevičiūtė, Vaida; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Electroactive oxetanyl-functionalized aromatic hydrazones and enamine // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. ISSN 14544164. 2007, Vol. 9, no. 8. p. 2617–2622. [ISI Web of Science]. 16. Kružinauskienė, Aušrinė; Matoliūkštytė, Aušra; Michalevičiūtė, Asta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, J. Fluorene-based hydrazones and enamines as hole-transporting materials for electrophotography // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. ISSN 1454-4164. 2007, Vol. 9, no. 9. p. 2857–2862. [ISI Web of Science]. 17. Tran-Van, Francois; Lav, T. - X.; Chevrot, Claude; Teyssié, D.; Vidal, F.; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Electrochemical crosslinking of carbazole derivatives: a new route for bulk heterojunction based on semi-interpenetrating polymer networks // European Physical Journal

66

- Applied Physics. ISSN 1286-0042. 2007, Vol. 37, no. 3. p. 271–275. [ISI Web of Science]. 18. Bryjak, Jolanta; Aniulytė, Jolita; Liesienė, Jolanta. Evaluation of man-tailored cellulose-based carriers in glucoamylase immobilization // Carbohydrate Research. ISSN 0008-6215. 2007, Vol. 342, no. 8. p. 1105–1109. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. 19. Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas; Kopustinskas, Vitoldas; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta; Gudaitis, Rimantas; Liutvinienė, Ina. Hydrophobic properties of the ion beam deposited DLC films containing SiOx // Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 2007, Vol. 515, no. 19. p. 7615– 7618. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 20. Grigalevičius, Saulius; Ma, Liang; Qian, Gang; Xie, Zhi-Yuan; Forster, Michael; Scherf, Ullrich. New carbazole-based copolymers as amorphous holetransporting materials for multilayer light-emitting diodes // Macromolecular Chemistry and Physics. ISSN 1022-1352. 2007, Vol. 208, iss. 4. p. 349–355. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 21. Lengvinaitė, Simona; Sangermano, Marco; Malucelli, Giulio; Priola, Aldo; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas. Synthesis and cationic photocuring of new carbazole monomers // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2007, Vol. 43, no. 2. p. 380–387. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); Science Direct]. 22. Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas; Undzėnas, Algimantas. Novel dihydrazone based polymers for electrophotography // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2007, Vol. 43, no. 8. p. 3597–3603. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 23. Lav, T. - X.; Tran-Van, Francois; Bonnet, J. -P.; Chevrot, Claude; Peralta, S.; Teyssie, D.; Gražulevičius, Juozas Vidas. P and n dopable semi-interpenetrating polymer networks // Journal of Solid State Electrochemistry. ISSN 1432-8488. 2007, Vol. 11, no 6. p. 859–866. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); INSPEC; SpringerLINK]. 24. Danilevičius, Almantas; Dobilienė, Justina; Wutz, Christoph; Liesienė, Jolanta. Phenoxyhydroxypropylhydroxyethylcellulose - new amphiphilic cellulose derivative // Cellulose. ISSN 0969-0239. 2007, Vol. 14, no. 4. p. 321–329. [ISI Web of Science; BIOSIS; COMPENDEX]. 25. Andrulevičiūtė, Vaida; Lazauskaitė, Rūta; Gražulevičius, Juozas Vidas. Synthesis and photopolymerization of new triphenylamine-based oxiranes // Designed Monomers & Polymers. ISSN 1385-772X. 2007, Vol. 10, no. 2. p. 105–118. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; SpringerLINK]. 26. Klimavičiūtė, Rima; Riauka, Aurimas; Žemaitaitis, Algirdas. The binding of anionic dyes by cross-linked cationic starches // Journal of Polymer Research. ISSN 1022-9760. 2007, Vol. 14, no. 1. p. 67–73.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

[ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; SpringerLINK]. 27. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Синтез свойства метиловых эфиров гидропиримидинуксусных кислот // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. ISSN 0132-6244. 2007, no. 7. p. 1095–1105. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences)]. 28. Meškinis, Šarūnas; Gudaitis, Rimantas; Šlapikas, Kęstutis; Tamulevičius, Sigitas; Gudonytė, Angelė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Lygaitis, Ramūnas; Burbulis, Evaldas; Michalevičūtė, Asta; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas. Electrical characteristics of the organic field effect transistors based on new organic semiconducting compounds // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 97–102. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 29. Šakalytė, Asta; Lazauskaitė, Rūta; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas. Cationic photopolymerization of 3-[{oxiran-2yl)methoxy}methyl]-9-ethyl-9H-carbazole // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33150-6. p. 19–23. [ISI Proceedings]. 30. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Yang, J.; Xie, ZhiYuan. Crosslinkable condensed aromatic amines as materials for insoluble hole transportin layers // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33150-6. p. 212–216 [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Mažonienė, Edita; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Ultragarso poveikis dažiklių adsorbcijai

2.

3.

4.

5.

1.

2.

katijoniniu krakmolu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2007, nr. 1(43). p. 36–43. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Danilevičius, Almantas; Ulozienė, Gailutė; Liesienė, Jolanta. Fenoksihidroksipropilhidroksietilceliuliozės gavimas ir savyvės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 44–50. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas. Odų pramonėje naudojamų fermentinių preparatų proteolitinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2007, nr. 1(43). p. 57–62. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Bendoraitienė, Joana; Kavaliauskaitė, Rasa; Plačenytė, Neringa; Valikonytė, Vitalija; Žemaitaitis, Algirdas. Katijoninio krakmolo ir jo jodo kompleksų antimikrobinis veiksmingumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 61–69. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas; Beleška, Kęstutis; Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus. Fermentinio ir oksidacinio apdorojimo įtaka plikės savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 70–76. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Dubininkas, M; Mažeika, R; Buika, Gintaras. Neorganinių užpildų įtaka polivinilacetatinių dispersijų adhezinėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 230–233. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Plavan, Victoriya. Pelt deliming by using peracetic acid // Advanced materials and processes for ecological manufacturing of leathers: international symposium, 2 November 2007, Bucharest, Romania. Iasi: Editura Performantica, 2007. ISBN 978-973-730-409-4. p. 68–74.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

14,28

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,25

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 3,87 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

0,66 1,25 21,31

67


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Silikatų technologjos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel.: (8 37) 300 161, 351 445, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais yra buvę prof. Pr. Jodelė, dr. A. Damušis, dr. V. Sližys, prof. M. Martynaitis, prof. K. Sasnauskas, doc. M. Martusevičius, doc. Z. Valančius.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algimantas Mituzas, dr. Raimundas Šiaučiūnas Docentai: dr. Alfredas Balandis, dr. Kęstutis Baltakys, dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Aras Kantautas, dr. Benonas Jonas Leskauskas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Nijolė Marija Mandeikytė, dr. Edita Rupšytė, dr. Giedrius Vaickelionis, dr. Zenonas Valančius. Lektorė dr. Virginija Valančienė Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Baltakys, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Danutė Vaičiukynienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Nora Kybartienė Doktorantai: Arūnas Baltušnikas, Irmantas Barauskas, Raminta Mikutavičiūtė, Algina Mituzaitė-Krušinskienė, Asta Traidaraitė Laboratorijų vedėjai: dr. Kęstutis Baltakys, Arūnas

Baltušnikas, dr. Dalia Nizevičienė Laborantai: Raimundas Junčius, Romualdas Vytautas Lelešius Administratorė Elena Grybauskienė Meistras Kazys Junčius Tiriamoji bazė Rentgenografijos laboratorija, terminės analizės laboratorija, hidroterminio apdorojimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Rišamųjų medžiagų chemija (doc. R. Kaminskas); Chemijos inžinerija (doc. B. J. Leskauskas); Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos (prof. R. Šiaučiūnas).

Tyrimų tematika Hidrosodalito jonų mainai sočiajame Ca(OH)2 tirpale Tirta galimybė hidrosodalito kristalų struktūroje esančius Na+ jonus pakeisti Ca2+ jonais. Jonų mainų eksperimentai atlikti sočiajame Ca(OH)2 tirpale, kai tirpalo temperatūra kito nuo 25 iki 95 oC. Rentgenografiniais, termografiniais ir IR spektroskopijos tyrimo metodais nustatyta, kad jonų mainai hidrosodalite neturi įtakos jo kristalinės struktūros pokyčiams. Sulfato jonų įtaka kalcio hidrosilikatų, kurių stechiometrinė sudėtis nusakoma moliniu santykiu CaO/SiO2 = 0,66, susidarymui Tirta sulfato jonų įtaka kalcio hidrosilikatų, kurių stechiometrinė sudėtis nusakoma moliniu santykiu CaO/ SiO2 = 0,66, susidarymui. Nedidelis sulfato jonų kiekis sintezės pradžioje skatina mažabazių KHS (Z-fazės ir C-S-H(I)) susidarymą ir turi teigiamos įtakos šių junginių persikristalizavimui į girolitą. Didesnis sulfato jonų kiekis,

nors dar labiau paspartina Z fazės kristalizaciją bei jos virsmą į girolitą, tačiau visomis tirtomis sąlygomis jau susidaro ir kalcio sulfatas. Priedų įtaka pushidračio gipso susidarymui ir savybėms. Gipso atsparumo vandeniui tyrimai, nustatant struktūrą sutankinančių priedų įtaką Siekiant nustatyti MgO, Al2O3, F ir lantanoidų oksidų įtaką pushidračio gipso kristalų morfologijai ir savybėms, sudarytos dvikomponentės (CaSO4·2H2O+P* (P* – Al2(SO4)3·18H2O, MgSO4·7H2O, NaF, Ce(SO4)2·4H2O, Ca(H2PO2)2) ir trikomponentės (CaSO4·2H2O+P*+P** (P* ir P** – Al2(SO4)3·18H2O, MgSO4·7H2O, NaF, Ca(H2PO2)2) sistemos. Laboratorinėmis sąlygomis tirtas dvikomponentėse ir trikomponentėse sistemose susidariusio pushidračio gipso savybės. Nustatyta, kad Al3+, F, P5+ priedų įtaka pushidračio gipso kristalų morfologijai priklauso nuo jų kiekio. Mg2+ neturi įtakos pushidračio gipso kristalų morfologijai.

MTEP projektai

68

Archeologinės statybinės keramikos gamybos technologijos atkūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8415 / Vadovas prof. R. Šiaučiūnas.

Priemaišomis užterštų smėlių sudėties nustatymo metodikos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8459 / Vadovas dr. K. Baltakys.

Analizuojant archeologinių formavimo masių keramines savybes, cheminę, mineralinę bei granuliometrinę sudėtį, šių masių degimo temperatūros įtaką keraminių šukių mineralinei sudėčiai, vandens įmirkiui, susitraukimui džiūstant ir degant, sukepimo intervalui, buvo atkurta Vilniuje, Gedimino prospekte, atkastų keraminių dirbinių gamybos technologija.

Studijoje pateiktas priemaišomis užterštų smėlių sudėties nustatymo metodikos sukūrimas. Giraitė – 1 karjero apvandeninto ir neapvandeninto sluoksnių smėlio savybių apžvalga, komentarai ir apibendrinimai.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

NPK trąšų, žaliavų ir mišinių stabilumo nustatymo terminės analizės metodų tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8431 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Naudojant diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos (DSK) ir termogravimetrinės analizės (TGA) metodus, nustatytos NPK trąšų, turinčių daug azoto, pavojingos temperatūrinės sritys, kuriose gali būti terminio savaiminio skilimo zonų. Cemento savybių modifikavimas keramzitbetonio gaminiams: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8457 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Parinkti priedai ir nustatyta jų įtaka keramzitbetonio gaminių cementiniam rišikliui. Keramzito savybių modifikavimas, naudojant atsinaujinančių gamtinių išteklių priedus: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8455 / Vadovė dr. D. Vaičiukynienė.

Nustatytas optimalus sapropelio priedo kiekis, gerinantis keramzito granulių pūtimosi savybes. Nustatytas keramzito granulių, gautų su minėtais priedais, pūtimosi koeficientas. Sukepusios keraminės šukės iš lengvalydžių molių gamybos technologijos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8449 / Vadovė dr. V. Valančienė. Nustatyti degimo parametrai (degimo temperatūra, išlaikymo šioje temperatūroje trukmė, temperatūros kėlimo greitis), kuriems esant prasiplečia keraminės šukės sukepimo intervalo ribos, ir įvertintas šių parametrų patikimumas smarkiai kintant formavimo masės sudėčiai. Keraminių gaminių formavimo masės mineralinės sudėties įtakos CO2 emisijai deginimo metu studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8410 / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Įvertinta keraminių gaminių formavimo masės mineralinės sudėties įtaka CO2 emisijai degimo metu.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. The influence of γ-Al2O3 and Na2O on the calcium silicate hydrates formation in the CaO-quartz-H2O system  // Materials Science - Poland. ISSN 01371339. 2007, Vol. 25, no. 1. p. 185–198. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Skripkiūnas, Gintautas; Sasnauskas, Vytautas; Daukšys, Mindaugas; Palubinskaitė, Danutė. Peculiarities of hydration of cement paste with addition of hydrosodalite // Materials Science - Poland. ISSN 0137-1339. 2007, Vol. 25, no. 3. p. 627–635. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. Balandis, Alfredas; Traidaraitė, Asta. The influence of Al containing component on synthesis of analcime of various crystallographic systems // Materials Science - Poland. ISSN 0137-1339. 2007, Vol. 25, no. 3. p. 637–647. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. Baltakys, Kęstutis; Jauberthie, R.; Šiaučiūnas, Raimundas; Kaminskas, Rimvydas. Influence of modification of SiO2 on the formation of calcium silicate hydrate // Materials Science - Poland. ISSN 0137-1339. 2007, Vol. 25, no. 3. p. 664–670. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Formation of gyrolite in the CaO–quartz–Na2O–H2O system // Materials Science - Poland. ISSN 0137-1339. 2007, Vol. 25, no. 4. p. 1089–1100. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Gyrolite formation in CaO-SiO2 ·nH(2)O-γ-Al2O3-Na2O-H2O system under hydrothermal conditions // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2007, Vol. 81, no. 1. p. 103–114. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)].

7. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. The influence of stirring and γ-Al2O3 or Na2O additives on the gyrolite formation in the CaO–quartz–H2O system // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2007, Vol. 51, no. 2. p. 106–111. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 8. Kemeklis, Liudvikas; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Effect of metal quality and gob feeder blade design on defect formation in glass in gob cutting  // Glass and Ceramics. ISSN 0361-7610. 2007, Vol. 64, no. 1-2. p. 12–14. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; SpringerLINK; COMPENDEX]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Vaičiukynienė, Danutė; Vaitkevičius, Vitoldas; Kantautas, Aras; Sasnauskas, Vytautas. Using of thermally activated AlF3 production wastes in cement contrete // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2007, Sēj. 15. p. 32–39. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Nizevičienė, Dalia; Leškevičienė, Violeta; Valančius, Zenonas; Barkauskienė, Vanda. Research into CO2 emission from ceramic product burning under the method of thermal analysis // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2007, Sēj. 15. p. 51–57. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Valančius, Zenonas; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia. Investigation of AlF3 crystallization // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied

69


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

4.

5.

6.

7.

Chemistry. ISSN 1407-7353. 2007, Sēj. 15. p. 133–138. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. γAl2O3 įtaka C-S-H(I) egzistavimo trukmei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 1(43). p. 20–25. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Tumas, Alvydas; Vaickelionis, Giedrius; Valickas, Jonas. Stiklo detalių skilimų ir stiklo balionų sprogimų kineskopų surinkimo procese priežasčių analizė  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 5–11. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Traidaraitė, Asta; Balandis, Alfredas. γ-Al2O3 reakcingumo įtaka analcimo sintezei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 12–18. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Leškevičienė, Violeta; Mandeikytė, Nijolė Marija; Nizevičienė, Dalia. Fosfogipso hidrofobinės

savybės  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 19–22. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Kaminskas, Rimvydas; Barauskas, Irmantas. Klinties įtaka portlandcemenčio sulfatinei korozijai   / Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 23–28. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šiaučiūnas, Raimundas; Raila, Saulius. Ką rodo 2006 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas duomenys // Švietimo problemos. Analizė. ISSN 1822- 4156. 2007, nr.1(12). p. 1–12. 2. Kemeklis, Liudvikas; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Влияние качества металла и конструкции ножей капельных питателей на образование дефектов стекла при отрезе капли // Стекло и керамика. ISSN 0131-9582. 2007, no. 1. p. 11–13.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

6,17

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 5,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,17

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

70

12,34


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Dekanė – prof. dr. Virginija Jankauskaitė Tel.: (8 37) 300201, 353864 El. p. dekdtf@ktu.lt Fakultetas įkurtas 1962 m. Pirmasis jo pavadinimas – Lengvosios pramonės fakultetas. 1995 m. pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. Fakultete pagrindines pareigas turi 97 darbuotojai, iš jų 45 mokslininkai: 7 habilituoti daktarai ir 38 daktarai.

Elektroninės mikroskopijos laboratorijoje skenuojnčiu elektroniniu mikroskopu tiriamos nanodalelės

Pagrindinës tyrimø kryptys Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas. Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas. Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų bei gamybos technologijų tyrimai. Nanopluoštų ir darinių iš jų kūrimas bei savybių vertinimas. Medžiagos, spaudos procesai ir dokumentų apsaugos technologija. Daugiafunkcės aktyviosios pavaros. Medienos medžiagų ir naujoviškų medienos gaminių bei technologijų tyrimas ir kūrimas. Dinaminiai medienos struktūros ir apdirbimo proceso parametrų tyrimai.

71 71


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Padaliniai Aplinkos ir polimerinių gaminių technologijos katedra

Vedėja – doc. dr. Eugenija Strazdienė, tel. (8 37) 353709, el. p. eugenija.strazdiene@ktu.lt

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis tel. (8 37) 300236, el. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt

Medienos mechaninės technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis, tel. (8 37) 300230, el. p. medkat@ktu.lt

Meninio projektavimo katedra

Vedėjas – doc. dr. Gintaris Juozas Česiūnas, tel. (8 37) 300241, el. p. gintaris.cesiunas@ktu.lt

Tekstilės technologijos katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius, tel. (8 37) 353862, el. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija

Vedėja – vyr. m. d. dr. Eglė Fataraitė, tel. (8 37) 300207, el. p. egle.fataraite@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

72


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Gaminių technologijos ir dizainas‘2007, 2007 m. gegužės 11 d. 2. Medžiagų inžinerija, 2007 m. lapkričio 16 d. 3. Protingos ir techninės tekstilės ateitis ir perspektyvos, tarptautinė konferencija parodos BALTIJOS TEKSTILĖ IR ODA metu (LITEXPO rūmai), 2007 m. rugsėjo 12 d. Užsienio mokslininkų vizitai 1. 2007 m. rugsėjo 1 d. prof. Michael Ellison iš JAV Klemsono universiteto Dizaino ir technologijų fakultete skaitė paskaitą „The System of Education in USA: a Layman‘s View“. 2. 2007 m. spalio 8–10 d. doc. A. Domkins iš Latvijos Miško ir medienos gaminių tyrimų instituto skaitė paskaitą Medienos mechaninės techniologijos katedros darbuotojams ir studentams apie medienos apdirbimo pasiekimus ir problemas Latvijoje. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redkolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Profesoriai M. Gutauskas, A. Matukonis, V. Milašius  – Rygos technikos universiteto mokslo tarybos nariai. Prof. V. Milašius – mokslo žurnalų „AUTEX Research Journal“ ir „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ mokslinių komitetų narys. Prof. E. Kibirkštis – Tarptautinės poligrafijos pramonės įmonių ir universitetų sąjungos narys, Ukrainos spaudos akademijos mokslo žurnalo „Kvalilogija knigi“ redakcijos narys, katedros atstovas organizacijoje EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklas) ir Fleksografinės technikos asociacijoje (FTA), LISPA (Lietuvos spaustuvininkų asociacijos) verslo ir mokslo, tarptautinio bendradarbiavimo ir eksporto plėtros bei kokybės komitetų narys.

Doc. J. Gydas – Tarptautinio įmonių vertinimo biuro auditorius, Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninis ekspertas. Doc. K. V. Mickus – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ atsakingasis sekretorius. Prof. S. Stanys – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA prezidiumo narys, mokslo žurnalų „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ ir „Tekstil“ mokslinių komitetų narys. Prof. V. Jankauskaitė – Lietuvos standartizacijos departamento TK 53 „Avalynė ir oda“ ir TK 62 „Klijai“ tarybos narė, Europos standartizacijos komiteto CEN/ TC 309 „Footwear“ (Avalynė) narė. Prof. A. Vitkauskas – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos tekstilės instituto tarybos narys. Prof. R. Milašius – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Technologijos mokslų ekspertų komiteto narys, mokslo žurnalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ redakcinės kolegijos narys. Doc. A. Baltrušaitis – COST E55 veiklos valdymo komiteto narys, Lietuvos standartizacijos departamento TK 17 „Mediena“ pakomitečio PK4 „Medinės konstrukcijos“ pirmininkas; Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 112 WG 3 ir WG 9, CEN/TC 175 WG 3 narys, 6 BP ir 7 BP programų nepriklausomas projektų ekspertas-vertintojas. Doc. E. Fataraitė – Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninė ekspertė, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos sekretorė. Doc. V. Pranckevičienė – COST E55 Veiklos valdymo komiteto narė.

Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Eugenija Strazdienė, tel.: (8 37) 353 709, 300 204, 300 205, el. p. eugenija.strazdiene@ktu.lt

Katedra įkurta 1956 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Matas Vytautas Gutauskas, dr. Virginija Jankauskaitė, habil. dr. Jonas Liukaitis Docentai: dr. Virginija Daukantienė, dr. Vaida Dobilaitė, dr. Jurgita Domskienė, dr. Eglė Fataraitė, dr. Milda Jucienė, dr. Tadas Kleveckas, dr. Vitalija Masteikaitė, dr. Kazys Vytautas Mickus, dr. Antanas Petrauskas, dr. Eugenija Strazdienė, dr. Viktorija Vaitkevičienė, dr. Kristina Žukienė

Lektoriai: Ingrida Balynaitė, Jūratė Banionienė, Sandra Bielinienė, Kristina Dapkūnienė, dr. Ada Gulbinienė, Eglė Mackevičienė, dr. Virginijus Urbelis Inžinieriai: Tomas Simonaitis, Halina Šunokienė Doktorantai: Dainora Bačkauskaitė, Paulė Bekampienė, Vaida Duobaitė, Daiva Juodsnukytė, Agnė Laukaitienė, Giedrius Marazas, Asta Milinavičiūtė, Virginija Sacevičienė, Dainora Truncytė, Jolita Zumarienė

73


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Technikai: Titas Jonaitis, Halina Šunokienė Jaunesn. technikas Rytis Jankauskas Vyr. laborantės: Laima Marmienė, Virginija Sacevičienė Vyr. administratorė Laima Marmienė Meistrė Stasė Gaubienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Valentinas Čivilis Tiriamoji bazė Polimerinių gaminių ir siuvinių medžiagotyros bei

technologijos laboratorijos, polimerų perdirbimo laboratorija, fototamprumo laboratorija, holografijos laboratorija, aprangos gaminių ir procesų kompiuterinio projektavimo ir valdymo laboratorija. Doktorantūros moduliai Reologija (prof. J. Liukaitis); Polimerų adhezija (prof. V. Jankauskaitė).

Tyrimų tematika Aprangos medžiagų ir sistemų eksploatacinių savybių tyrimas Tyrimų metu analizuotos galimybės taikyti dviašio puansoninio duobimo metodus pluoštinių medžiagų apdailos procesų efektyvumui padidinti. Taip pat atlikta dvikomponenčių sistemų vartojamųjų ir laminuotų tekstilės medžiagų sistemų deformacinių savybių analizė ir vertinimas, didesnę reikšmę skiriant tekstilės lenkiamojo standumo ir tampių medžiagų deformacinės elgsenos tyrimams. Aprangos gamybos technologinių procesų tyrimas ir optimizavimas Tyrimų kryptis yra susijusi su aprangos kokybės vertinimu, todėl buvo atlikta sistemų su siūliniais sujungimais kritumo optimalaus vertinimo metodo paieška, nustatyta blukinimo, minkštinimo ir skalbimo

įtaka pluoštinių medžiagų fizikinėms savybėms, atlikti bandymai, kuriais siekiama optimizuoti tekstilės medžiagų jutiminio vertinimo metodiką. Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas Tiriamos įvairios polimerinės heterogeninės sistemos – plastikai, polimerų mišiniai, klijai, dangos, laminuotos struktūros ir kitos kompozicinės medžiagos. Atliekami tyrimai orientuoti į naujų pramoninės ir buitinės paskirties gaminių su iš anksto numatytomis savybėmis kūrimą ir tobulinimą. Siekiama gauti medžiagas ir gaminius, pasižyminčius geresnėmis mechaninėmis, fizikinėmis, eksploatacinėmis ir estetinėmis savybėmis. Tyrimai apima tris tarpusavyje susijusias stadijas: klasikinių teorijų taikymo, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų.

MTEP projektai Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms: Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas / Vadovė prof. V. Jankauskaitė. Projekto tikslas – ištirti įvairių polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų, skirtų avalynės viršaus ir apačios sąrankų izoliacinėms, higieninėms ir mechaninėms charakteristikoms pagerinti, priklausomybę nuo komponentų sudėties ir savybių. Nustatyta mikroporingos poliuretaninės dangos įtaka laminuotos odos higieninėms savybėms (vandens garų absorbcijos ir desorbcijos intensyvumui) bei mikroporingų ir hidrofilinių polimerinių membranų įtaka daugiasluoksnių tekstilinių avalynės pamušalų higieninėms savybėms. Tirta pusciklio ir ciklinio deformavimo įtaka laminuotos odos ir mikroporingos poliuretaninės plėvelės mechaninėms savybėms. Atliktas polimerinių kompozicijų savybių kitimo žemose temperatūrose savybių vertinimas. Ištirtos galimybės poli-6-heksanolido ir temoplastinio poliuretano gamybos atliekas panaudoti avalynės padinėse kompozicijose. Projektas vykdytas heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimo ir vertinimo tyrimų tematika.

74

Šiaurės šalių intelektualiosioss tekstilės žinių tinklas NEST II: Šiaurės šalių inovacijų centro projektas / KTU partneriamss atstovauja doc. E. Strazdienė. Projekto tikslas – naujausių mokslo žinių apie intelektualiąją aprangą, sumaniąją tekstilę ir dėvimąsias technologijas ir praktinės patirties skleidimas tarp projekto partnerių (internetinis puslapis  – http://www. nest.nu). Projekto partneriai: Tamperės technologijos universitetas (Suomija); Boras universitetas ir IFP tyrimų centras (Švedija); SINTEF tyrimų centras (Norvegija); Danijos technologijos institutas, Kauno technologijos universitetas. 2007 m., remiantis projekto darbo planu, buvo suorganizuotos keturios konferencijos ir seminarai: FOCUS – The Car Interior of the Future (2007 02 22-23, Švedija); FOCUS – Smart Military Clothing (2007 05 31, Suomija); Future and Prospects of Smart and Technical Textiles (2007 09 12, Lietuva); ir Protective Clothing (2007 11 19-20, Norvegija). Taip pat įvyko trys partnerių susitikimai Švedijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje, kuriuose aptartos intelektualiosios tekstilės žinių skleidimo tarp projekto partnerių galimybės, numatyti informacijos skelbimo internetiniame puslapyje terminai ir pradėti rengti pasiūlymai dėl naujų projektų. Projektas vykdytas aprangos gamybos technologinių procesų tyrimo ir optimizavimo tematika.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Truncytė, Dainora; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. Behaviour of textile membranes while being pulled through a hole by the constrained method // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2007, Vol. 15, no. 1(60). p. 50–54. [ISI Web of Science]. 2. Dobilaitė, Vaida; Jucienė, Milda. Influence of sewing machine parameters on seam pucker // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2007, Vol. 56, no. 5. p. 286–292. [ISI Web of Science]. 3. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija; Fridrichova, Ludmila. Comparative analysis of fabrics’bending behavior testing methods // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2007, Vol. 56, no. 6. p. 343–357. [ISI Web of Science]. 4. Truncytė, Dainora; Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. The influence of washing on fabric wearing properties // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2007, Vol. 56, no. 8. p. 493–498. [ISI Web of Science]. 5. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas; Fataraitė, Eglė. Investiagtion of the relationship between statistical characteristics of substrate surface roughness and the strength of adhesive joints // Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243. 2007, Vol. 21, no. 14. p. 1359–1373. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 6. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Petraitienė, Stasė. Quantitative description of polychloroprene and piperylene-styrene blend films surface morphology // Polymer Engineering and Science. ISSN 0032-3888. 2007, Vol. 47, iss. 6. p. 824–829. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 7. Marazas, Giedrius; Jankauskaitė, Virginija; Zeleniakienė, Daiva; Milašienė, Daiva. Stress distribution in soft polymer laminates // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 43–46. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 8. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Correlation between the seam stitch length of the sewing garment and friction forces // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 74–78. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 9. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. The effect of finishing upon textile mechanical properties at low loading // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 249–254. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 10. Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija; Sacevičienė, Virginija; Mickus, Kazys Vytautas. Investigation of water vapour resorption/desorption of textile laminates // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 255–261. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)].

11. Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas; Gulbinienė, Ada. Stress relaxation of clothing fabrics and their systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 327–332. [ISI Web of Science; INSPEC]. 12. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija. Investigation of textile fabrics behavior under compression // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 337–342. [ISI Web of Science; INSPEC]. 13. Grinevičiūtė, Diana; Kazakevičiūtė, Gailutė; Abraitienė, Aušra; Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. Control of fabric end use properties based on the principle of restricted pulling through a nozzle // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p.  343–345. [ISI Web of Science; INSPEC]. 14. Strazdienė, Eugenija; Blaževič, Pavel; Vegys, Algis; Dapkūnienė, Kristina. New tendencies of wearable electronics application in smart clothing  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 1(73). p.  21–24. [ISI Web of Science; INSPEC]. 15. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. The influence of fused textile systems mechanical properties upon its stability // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 107–111. [ISI Proceedings]. 16. Bačkauskaitė, Dainora; Daukantienė, Virginija. The change of seams’ slippage during their exploitation  // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 161–165. [ISI Proceedings]. 17. Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Investigation of woven fabric formability under uniaxial tension // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 166–170. [ISI Proceedings]. 18. Grinevičiūtė, Diana; Kazakevičiūtė, Gailutė; Gutauskas, Matas Vytautas; Rimkutė, R.; Abraitienė, Aušra. Influence of bamboo fiber on fabric hand  // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33150-6. p. 176–180. [ISI Proceedings]. 19. Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija. Effect of nonporous coating thickness on leather water vapour transfer // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai,

75


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

76

Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 181–186. [ISI Proceedings]. 20. Marazas, Giedrius; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Narmontas, Pranas. Colorimetrical and structural investigations of resin impregnated paper laminates // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 217–221. [ISI Proceedings]. 21. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. The investigation of fibrous polymers behaviour during exploitation // Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 248–252. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Strazdienė, Eugenija; Rutkauskienė, Danguolė; Ambrazienė, Danutė. Distance learning and innovative studies in clothing and textile sector // New Learning 2.0?: Emerging digital territories. Developing continuities. New divides [Elektroninis išteklius]: EDEN 2007 annual conference, Naples, Italy, 13-16 June, 2007. Budapest: European Distance and E-Learning Network, 2007. ISBN 978-963-062655-2. p. [1–4]. 2. Strazdienė, Eugenija; Ambrazienė, Danutė; Mattila, Heikki; Carlsson, Jan; Kukle, Silvia. International innovative studies for textiles and clothing based on distance education // AUTEX 2007: From Emerging Innovations to Global Business [Elektroninis išteklius]: proceedings of the 7th annual textile conference by Autex, 26-28 June 2007, Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, 2007. ISBN 978-952-15-1794-5. p. [1–5]. 3. Valatkienė, Loreta; Strazdienė, Eugenija. Pendulum impact device for textiles elastic properties investigation // AUTEX 2007: From Emerging Innovations to Global Business [Elektroninis išteklius]: proceedings of the 7th annual textile conference by Autex, 26-28 June 2007, Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, 2007. ISBN 978-952-15-1794-5. p. [1–6]. 4. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. The evaluation of exploitation properties of clothing fabrics // AUTEX 2007: From Emerging Innovations to Global Business [Elektroninis išteklius]: proceedings of the 7th annual textile conference by Autex, 26-28 June 2007, Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, 2007. ISBN 978952-15-1794-5. p. [1–5]. 5. Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. The influence of clothes wear factors on the bending rigidity of laminates // 3rd International Technical Textiles Congress: 1-2 December 2007, Istanbul EXPO Center, Istanbul, Turkey / Dokuz Eylul University. Istanbul: Meta Basim Press, 2007. ISBN 978-975-441-245-1. p. 446–454. 6. Klevaitytė, Ramunė; Masteikaitė, Vitalija. Usage of method for evaluation of textile fabric’s deformation anisotropy // Light Industry - Management and Oragnization of Production, Materials Science, Technology and Designing: IV International Scientific

Conference. Radom: Technical University of Radom, 2007. ISBN 978-83-7351-169-9. p. 43–50. 7. Šešelgytė, Elena; Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija; Arcišauskaitė, R. Daugiasluoksnių tekstilės laminatų vandens garų resorbcijos-desorbcijos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 49–53. 8. Starevičienė, Laura; Dapkūnienė, Kristina. Megztinių medžiagų tampriųjų savybių tyrimas ciklinio tempimo metodu // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 54–58. 9. Klevaitytė, Ramunė; Jarašūnienė, M.; Kazanavičius, K.; Masteikaitė, Vitalija. Tampių audinių pasipriešinimo šlyčiai jėgos nustatymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 59–63. 10. Sinkevičiūtė, Romeina; Dobilaitė, Vaida. Siuvimo siūlų charakteristikų pasikeitimas siuvant // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 64–67. 11. Grebliauskaitė, Indrė; Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Daugiakryptis audinių formavimasis // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 68–72. 12. Dikova, Julija; Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Audinių charakteristikų nustatymas įstrižo tempimo metu // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 73–77. 13. Juzikytė, Lina; Jucienė, Milda. Audinio spalvos pasikeitimas po apdailos lazeriu // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 78–82. 14. Stankutė, Raimonda; Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas. Higroterminio poveikio įtaka audinių sistemų įrąžos relaksacijai // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 83–87. 15. Urbanavičiūtė, Jurgita; Gutauskas, Matas Vytautas. Baldinių gobelenų eksploatacinių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 88–90. 16. Radzevičiūtė, Indrė; Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Cheminio valymo įtaka laminuotų tekstilės medžiagų standumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 91–95. 17. Saprončikaitė, Jurgita; Banionienė, Jūratė. Drabužių, skirtų besilaukiančioms ir maitinančioms moterims, analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 96–100.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 18. Valiukėnaitė, Jurgita; Gutauskas, Matas Vytautas. Dubliuotų polimerinių sistemų elgsenos suvaržyto duobimo metu ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 101–104. 19. Martišauskytė, Rūta; Bielinienė, Sandra. Drabužių, skirtų apkūnioms moterims, medžiagų eksploatacinių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 105–109. 20. Mikalauskienė, Deimantė; Masteikaitė, Vitalija. Enzimavimo režimų įtaka fizikinėms audinių savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 110–114. 21. Biknevičiūtė, Vaida; Mackevičienė, Eglė. Audinių su faktūra dubliuotų sistemų kokybės analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 115–118. 22. Dausynaitė, Algita; Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Formavimosi savybių priklausomybė nuo audinių sandaros // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 119–123. 23. Lapinskaitė, Joana; Bielinienė, Sandra. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus berniukų drabužių asortimento poreikio analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 124–126. 24. Kalinauskaitė, Rasa; Dapkūnienė, Kristina. Kostiuminių drobinio pynimo audinių grįžtamosios gebos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 127–130. 25. Šaulienė, Oksana; Urbelis, Virginijus. Lietpaltinių audinių laidumas orui ir atsparumas vandeniui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 131–134. 26. Jakubčionienė, Živilė; Masteikaitė, Vitalija. Megztinių medžiagų kritumo vertinimas pagal klostės geometriją // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 135–139. 27. Pakalnytė, Agnė; Urbelis, Virginijus; Balsevičius, V. Piešinio siuvinėjimo programos parengimo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 140–144. 28. Baltuškaitė, Miglė; Balynaitė, Ingrida. Sceninio kostiumo dizaino projektavimo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 145–148. 29. Malinauskaitė, Jūratė; Daukantienė, Virginija. Siūlių kokybės tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno

technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 153–157. 30. Kuzmaitė, Kristina; Jucienė, Milda. Pagrindinio veleno sukimosi dažnio įtaka siuvimo siūlų savybių pasikeitimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 158–161. 31. Petkevičiūtė, Aistė; Bačkauskaitė, Dainora; Daukantienė, Virginija. Pamušalinių audinių siūlų prie siūlės slydimo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 162–165. 32. Masilionytė, Kristina; Bačkauskaitė, Dainora; Daukantienė, Virginija. Technologinio apdorojimo įtaka suknelių audinių siūlų prie siūlės slydimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 166–170. 33. Aliukevičiūtė, Odeta; Masteikaitė, Vitalija. Tekstilės medžiagų junginių traukumo nustatymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 171–174. 34. Zumarienė, Jolita; Strazdienė, Eugenija. Tekstilės ir porolono sistemų savybių tempiant analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 175–179. 35. Galuško, Tatjana; Gulbinienė, Ada; Urbelis, Virginijus. Tekstilės medžiagų ir jų sistemų vandens garų absorbcija ir jos įtaka relaksacinėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 180–183. 36. Vitkutė, Alma; Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Varginimo įtaka laminuotų tekstilės medžiagų standumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 184–187. 37. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija; Dobilaitė, Vaida. Tekstilės sistemų perdirbamumo ir vartojamųjų savybių vertinimas pagal mechaninius parametrus // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 188–192. 38. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. Tekstilės medžiagų ir jų dubliuotų sistemų formavimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 193–198. 39. Vilūnaitė, Laura; Žukienė, Kristina; Garšvienė, R. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų matmenų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 199–203. 40. Kondrackaitė, Ingrida; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Minkštų polimerinių medžiagų standumo didinimo, nedidinant masės, galimybių studija // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 213–216. 41. Duobaitė, Vaida; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė,

77


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Virginija. Polivinilacetato gamybos atliekomis modifikuoto polichlorpreno plėvelių paviršiaus savybių tyrimas atominių jėgų mikroskopu // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 217–221. 42. Laukaitienė, Agnė; Kievišaitė, Renata; Jankauskaitė, Virginija; Mickus, Kazys Vytautas. Poli-6-heksanolido ir termoplastinio poliuretano mišinių formos atminties tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 222–225. 43. Marazas, Giedrius; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Milašienė, Daiva; Narmontas, Pranas. Modifikuotos

melaminformaldehidinės dervos reologinės ir paviršiaus savybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 226–229. 44. Urbelis, Virginijus; Stankutė, Raimonda. Nevienarūšių tekstilės sistemų relaksacinės elgsenos tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2007, nr. 2(13). p. 125–130. [CEEOL]. 45. Strazdienė, Eugenija; Ambrazienė, Danutė. Nuotolinis mokymas ir inovatyviosios aprangos bei tekstilės studijos // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 346–347.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis) 9,01

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2

6

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

41,12 1

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

56,13

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel.: (8 37) 300 236, 300 237, tel./faks. (8 37) 451 684, e. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt Katedra įkurta 2000 m. lapkričio 2 d., pertvarkius Poligrafijos inžinerijos mokslo laboratoriją.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Edmundas Kibirkštis Docentai: dr. Ina Dagytė, dr. Juozas Margelevičius, dr. Kęstutis Vaitasius Lektoriai: Artūras Dabkevičius, Asta Kabelkaitė, Lina Zubrickaitė Asistentai: Vaidas Bivainis, Ingrida Venytė

78

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra nuo 1999 m. yra Tarptautinės švietimo institucijų poligrafijos pramonei, technologijai ir vadybai organizacijos (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts-Technology and Management) narė, nuo 2003 m. EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklo – European Graphic/ Media Industry Network) narė, o nuo 2005 m. – FTA (Fleksografinės technikos asociacijos – Flexographic Technical Association) ir LISPA (Lietuvos spaustuvininkų asociacijos) narė.

Mokslininkė stažuotoja Olga Mizyuk Doktorantas Vaidas Bivainis Laborantai: Aldona Bakšienė, Valdas Miliūnas Terminologė Asta Mitkevičienė Analitikai: Aurelija Paulauskienė, dr. Donatas Jonas Sidaravičius Administratorė Lina Zubrickaitė


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Tiriamoji bazė Specialiųjų technologijų mokslo laboratorija. Spaudos imitavimo prietaisai „KPP Flexo System“ ir „Paste Ink Proofer System“. Įrenginiai ir stendai: dviejų koordinačių optinis matavimo prietaisas DIP-1, horizontalusis optimetras IKG, 283 mod. profilometras, medžiagų paviršinės energijos kontrolės prietaisas, trinties / atplėšimo testeris 225-1 (su programine įranga), tenzometrinis apkrovų matavimo prietaisas, rankinis termopresas B802D, UV spektro šviesos srauto šaltiniai „Money“, „Vision 3“ ir F-3, dviejų kanalų skaitmeninis-analoginis keitiklis, reguliuojamas teigiamos temperatūros šaltinis, liuksmetras JU-117, skaitmeninė vaizdo kamera DN-cam, specializuota programinė įranga, skaitmeninis densitometras, verifikatorius „Axicon PC-6000“, popieriaus lenkimo

bandymo prietaisas I-1, popieriaus ir kartono glotnumo nustatymo prietaisas POG-2M, densitometras „X-Rite Color Digital Swatchbook“, fotoelektriniai kolorimetrai KF77 ir KФO-У4.2, kiti popieriaus ir kartono mechaninių charakteristikų tyrimo ir matavimo prietaisai. Suslėgto oro sistema, pneumatinių vibracinių keitiklių tyrimo stendas, pneumatinės amortizuojančiosios sistemos stendas, įranga termoplastų fizikiniams parametrams nustatyti, įranga įvairių mechaninių sistemų fizikiniams parametrams nustatyti. Skaitmeninė raibumų fotografijos interferometrinė matavimo įranga: skaitmeninė vaizdo kamera USB EO-1312C, lazerinė diodinė sistema, HN-40 He-Ne lazeris, aktyvusis antivibracinis stalas 720-1020. Termovizorius „InfraCAM“, popieriaus įgeriamumo testeris „COBB Tester Kit“.

Tyrimų tematika Medžiagų ir spaudos grafinių elementų kokybės parametrų tyrimas Naudojant naujausius medžiagų charakteristikų tyrimo metodus (šešėlinio muaro, raibumų skaitmeninės fotografijos, taip pat ir virpesių teoriją), ištirtos poligrafinių medžiagų savybės ir charakteristikos. Atliktas įvairių spaudos būdų technologinio proceso kokybinis vertinimas, nustatyti veiksniai, turintys daugiausia įtakos spaudinių kokybei. Pateikti pakuočių, pagamintų iš kartono, polimerinių medžiagų bei kartono su įklijuotu pūku tyrimo rezultatai. Pakuočių bei jų medžiagų tyrimai Taikant šiuolaikinius projekcinio muaro bei raibumų interferometrijos ir kitus metodus, atlikti popieriaus, kartono ir plastikinių pakuočių bei jų medžiagų

mechaninių charakteristikų tyrimai. Sudarytas popieriaus pakuotės sienelės gniuždymo teorinis modelis, nustatyti sienelės įtempiai, gautos gniuždomos pakuotės sienelės stabilumo savosios formos. Sudarytas virpesių veikiamos pakuotės sienelės skaitmeninis modelis jos dinamikai tirti. Daugiafunkcių pavarų su aktyviomis grandimis tyrimas Sukurtos daugiafunkcių įrenginių su aktyviosiomis grandimis principinės schemos. Užrašytos lygtys pneumatinės pavaros su klampiu magnetoreologiniu skysčiu bei vibracinės pavaros su formos atmintimi judesiui aprašyti. Nustatytas magnetoreologinio skysčio mentelės sukuriamas slėgis bei vibracinės pavaros dažninės amplitudės charakteristikos. Pateiktos sukurtų įrenginių pritaikymo sritys.

MTEP projektai Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes: Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas, finansuojamas VMSF / Vadovas prof. E. Kibirkštis. Ištirti ekonominiai veiksniai, turintys įtakos pakuočių gamybos technologijų plėtrai; atlikta pakuočių gamybos technologijas sąlygojančių veiksnių analitinė apžvalga; aprašyti pagrindinių pakuočių grupių būvio ciklų informaciniai modeliai, įvertinant aplinkos apsaugos, technologinius, eksploatacinius, ekonominius kriterijus. Atliktas popieriaus ir kartono pakuočių būvio ciklo

įvertinimas, apskaičiuotas medžiagų, gamybos ir šalinimo procesų poveikis gamtai. Atlikti popieriaus, kartono ir plastikinių pakuočių bei jų medžiagų mechaninių charakteristikų tyrimai. Sudarytas popieriaus pakuotės sienelės gniuždymo teorinis modelis. Sudarytas veikiamos virpesių pakuotės sienelės skaitmeninis modelis jos dinamikai tirti. Nustatytas pakuotės sienelės virpesių kitimas, esant neslopinamai sistemai, sistemai su išoriniu slopinimu, sistemai su vidiniu slopinimu, bei sistemai su vidiniu slopinimu ir relaksacija. Projektas vykdytas pakuočių bei jų medžiagų tyrimų tematika.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Zubavičius, L.; Ragulskis, Liutauras. Investigation of vibrations of a tape in the printing device // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 1. p. 10–14. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 2. Kabelkaitė, Asta; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis,

Liutauras; Dabkevičius, Artūras. Analysis of vibrations of paper in a printing device // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 1. p. 41–50. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 3. Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta; Dabkevičius, Artūras; Ragulskis, Liutauras. Investigation of vibrations of a sheet of paper in the printing machine // Journal of Vibroengineering /

79


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

80

Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 40–44. [ISI Web of Science; Academic Search Complete]. Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Pauliukaitis, Darius. Study of robot actuator operating as a system on air films // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 58–62. [ISI Web of Science; Academic Search Complete]. Kibirkštis, Edmundas; Lebedys, Alis; Kabelkaitė, Asta; Havenko, S. Experimental study of paperboard package resistance to compression // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 1(63). p. 27–33. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Kibirkštis, Edmundas; Lebedys, Alis; Dabkevičius, Artūras; Maik, V. Experimental study of polystyrene packaging compression resistance // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 3(65). p. 22–29. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Kibirkštis, Edmundas; Mizyuk, Olga. Investigation of mechanical strength of adhesive joints of packages made from flock printing materials // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 5(67). p. 37–42. [ISI Web of Science; Academic Search Complete; COMPENDEX; INSPEC; FLUIDEX; SCOPUS]. Havenko, Svetlana; Mizyuk, Olga; Rybka, Raisa; Kibirkštis, Edmundas; Zubrickaitė, Lina. Study of physical aspects of electroflocking (flock printing) // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 206–209. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Margelevičius, Juozas; Bivainis, Vaidas; Venytė, Ingrida. Estimation of adhesive forces al dissipation in thin-film thermotransfer structure // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2007. p. 180–185. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Dagytė, Ina; Balaševičius, Leonas; Dervinis, Gintaras. Adaptive PI controller for programmable logic controllers // Proceedings of the 16th international conference on systems science, 4-6 September 2007, Wroclaw, Poland. Vol. 3. Applications of systems analysis to technical systems. Applications of systems analysis to non-technical systems. Applications of systems analysis to biomedical systems. Wroclaw: Oficyna wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2007. ISBN 978-83-7493-341-4. p. 25–33.

2. Kibirkštis, Edmundas. Dvišalio Lietuvos-Ukrainos mokslo projekto N004SMM442/3 (2005-2006 m.) rezultatai // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 5–11. 3. Lūžaitė, Laura; Vaitasius, Kęstutis. Šilkografijos būdu spausdintų atvaizdų ant kompaktinių diskų analizė  // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-365-5. p. 18–21. 4. Valasevičius, Tomas; Kisieliūtė, Lina. Žurnalų rinkos 1998-2005 metais tyrimas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 22–26. 5. Koševski, Tomaš; Margelevičius, Juozas. Temperatūrinių parametrų optimizavimas netiesioginėje termografijoje // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 27–32. 6. Morkutė, Jūratė; Dabkevičius, Artūras. Lipnių etikečių medžiagų analizė // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 33–36. 7. Petraškaitė, Lina; Kabelkaitė, Asta. Atspaudų kokybinių parametrų vertinimas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-365-5. p. 37–41. 8. Stanevičienė, Daiva; Bivainis, Vaidas. Lipnaus popieriaus prilipimo prie skirtingų paviršių jėgos ir trinties koeficiento nustatymas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas:


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-365-5. p. 42–45. 9. Liaubaitė, Jurga; Margelevičius, Juozas. Akcizinių ženklų technologinės apsaugos lygio analizė // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-365-5. p.  46–51. 10. Liaubaitė, Jurga; Margelevičius, Juozas. Dokumentų poligrafinės apsaugos elementų programinio projektavimo analizė // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 52–56. 11. Radišauskienė, Miglė; Kabelkaitė, Asta. Popieriaus trinties koeficiento nustatymas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-365-5. p. 57–61. 12. Jemeljanenko, Žaneta; Vaitasius, Kęstutis. Lietuvos SBA koncerno ir didžiausių pasdaulio baldų gamintojų internetinių svetainių tyrimas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 62–67. 13. Povilaitytė, Jurgita; Balnionytė, Ramunė. Lauko reklamos (plačiaformatės spaudos) technologijų analizė // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 68–73. 14. Balkūnaitė, Kristina; Kniukšta, G. Pakuočių gamybos ofsetiniu būdu broko tyrimas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3655. p. 74–79. 15. Bernatavičiūtė, Dalia; Vaitasius, Kęstutis. Ofsetinių CtP spaudos formų tikslumo tyrimai // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 298–301. 16. Valukonytė, Erika; Margelevičius, Juozas.

Technologinių sąlygų įtaka atspaudų kokybei trafaretinėje spaudoje // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 302–306. 17. Getautaitė, Milda; Vaitasius, Kęstutis. Grafinės vartotojo sąsajos analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 307–310. 18. Miškinis, Egidijus; Vaitasius, Kęstutis. Rastro taško išsiplėtimo priklausomybė nuo popieriaus paviršiaus lygumo ofsetinėje spaudoje // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 311–312. 19. Banytė, Neringa; Dabkevičius, Artūras. Fleksografinių atspaudų kolorimetrinių charakteristikų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 317–319. 20. Šlioževičiūtė, Jurgita.; Kabelkaitė, Asta. Lipnių plėvelių adhezijos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 320–323. 21. Peckus, Mindaugas; Margelevičius, Juozas. Tamponinės spaudos grafinių elementų kokybinis įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 324–327. 22. Valaitytė, Viktorija; Margelevičius, Juozas. Optinių charakteristikų kaita ofsetinės spaudos technologiniuose procesuose // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 331–335. 23. Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Gavenko, S.; Gavva, A.; Maik, V. Теоретические и практические аспекты экологизации упаковок в Литве и Украине согласно нормативным актам Европейского Союза // Наукові записки: науково-технічний збiрник / Міністерствп освіти і науки Украïни, Украïнська академiя друкарства. Львiв: Видавництво Украiнськоі академiі друкарства, 2007, но. 1(11). ISBN 966-322-083-X. p. 48–56. 24. Margelevičius, Juozas; Venytė, Ingrida; Bivainis, Vaidas; Dabkevičius, Artūras. Анализ декодирования штриховых кодов, сформированных методом флексографии // Квалiлогiя книги: збiрник наукових праць: VI мiжнародна науково-практична конференцiя Квалiлогiя книги”, [16 травня 2007 р.]: матерiали конференцii / Міністерствп освіти і науки Украïни, Украiнська академiя друкарства. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2007. p. 86–89. 25. Kabelkaitė, Asta; Bernatavičiūtė, Dalia; Chabarova, Julija; Kibirkštis, Edmundas. Study of paperboard package resistance to compression // Квалiлогiя книги: збiрник наукових праць: VI мiжнародна науково-практична конференцiя Квалiлогiя книги”, [16 травня 2007 р.]: матерiали конференцii  / Міністерствп освіти і науки Украïни, Украiнська академiя друкарства. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2007. p. 89–93.

81


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,68

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 1

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

23,03

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

28,71

Medienos mechaninės technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis, tel.: (8 37) 300 230, 353 863, faks. (8 37) 353 863, el. p.: medkat@ktu.lt, antanas.baltrusaitis@ktu.lt Katedra įkurta 1941 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Jonas Vobolis Docentai: dr. Antanas Baltrušaitis, dr. Jonas Gydas, dr. Inga Juodeikienė, dr. Valdas Norvydas, dr. Vilija Pranckevičienė Lektoriai: dr. Darius Albrektas, Gintaras Keturakis, Darius Minelga Doktorantai: Ričardas Daubara, Kristina Ukvalbergienė Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Julius Valtas Technikas Albinas Agintas Laborantė Aldona Norvilienė Meistras Jonas Sliesoraitis Administratorė Auksė Leskauskienė Tiriamoji bazė Medienos tyrimo laboratorija (universaliosios bandymo mašinos P-5, P-0,5, DI-1), hidroterminio medienos

1993 m. prie katedros įsteigtas technikos komitetas „Mediena“ standartams rengti ir diegti (pirmininkas – doc. B. Papreckis). Nuo 2006 m. prie katedros veikia akredituota Medienos medžiagų ir gaminių laboratorija. Katedra yra asociacijos „Lietuvos mediena“ narė.

apdirbimo laboratorija (elektroninis drėgmėmatis „Hydromete“, vakuuminis autoklavas, terminio medienos apdorojimo kamera ILKA), medienotyros laboratorija (universali laboratorinė krosnis SNOL 58/350, biologinis mikroskopas „NICON Eclipse E200“, lab. svarstyklės), klijų ir apdailos medžiagų tyrimo laboratorija (spektrofotometras CŌ 26, viskozimetras BROKKFIELD DV-II+Pro), staklių laboratorija (medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankių paruošimo įranga), medienos gaminių kabinetas, technologinių įrenginių diagnostikos laboratorija (medienos apdirbimo įrenginių kompiuterinė diagnostikos sistema, medienos tampriai plastiškų savybių tyrimo stendas, diskinių pjūklų mechaninių savybių ir formos stabilumo tyrimo stendas), medienos medžiagų ir gaminių laboratorija (prietaisas „MTG Timber Grader“ pjautinės medienos stiprio ir standžio vertėms nustatyti).

Tyrimų tematika Medienos medžiagų ir naujoviškų medienos gaminių bei technologijų tyrimas ir kūrimas Lietuvoje augančių medienos biologinių rūšių fizikinių mechaninių savybių įvertinimo ir modifikavimo tyrimai apima medienos stiprumo ir standumo sąryšius, kryptingą hidroterminį medienos eksploatacinių savybių modifikavimą, medienos nusispalvinimo džiovinant tyrimus. Efektyvūs medienos pjovimo procesai kuriami toliau gilinantis į įrankių dilimo poveikius paviršių

82

formavimui, kokybei ir pjovimo proceso energetikai, analitiškai aprašant parametrinius sąryšius, ieškant optimalių sprendinių medienos pjovimo procesuose. Pažangios pirminio medienos apdirbimo ir biomasės perdirbimo technologijos tiriamos ir kuriamos analizuojant rąstų ir pjautinės medienos kiekybinius ir kokybinius sąryšius, taikant lentpjūvių modelius ir eksperimentinę verifikaciją. Medienos medžiagų, medienos gaminių (baldų, statybinių medienos dirbinių,


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS stalių gaminių ir kt.) ir inžinerinių produktų savybių tyrimais siekiant gerinti produkcijos eksploatacines savybes bei gaminti didesnės pridėtinės vertės produkciją optimizuojant baldų ir kitų medienos gaminių junginių sisteminį tvirtumą, tobulinant medienos ir kitų medžiagų sanklijų efektyvumą vakuumo ir slėgio sąlygomis, atliekant šlyties stiprio ir kitų mechaninių savybių tyrimus. Pradėti pirminio ir sutankinto medienos kuro fizikinių savybių ir kaloringumo tyrimai.

Dinaminiai medienos struktūros ir apdirbimo proceso parametrų tyrimai Natūralios medienos tampriai plastiškų savybų pasiskirstymo lentose tyrimai. Smulkinių plokščių vidinės struktūros įvertinimas. Diskinių pjūklų vidinės struktūros ir kintančios geometrinės formos ryšio nustatymas. Minkštųjų baldų tampriai plastiškų savybių įvertinimas.

MTEP projektai COST programos E55 veikla „Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas“/ Vadovas doc. A. Baltrušaitis. Tikslas – suformuoti žinių sistemą, kuri leistų efektyviai ir tvariai naudoti medieną konstrukcijose ir statiniuose. Pateikti apkrovas laikančių elementų stiprio ir standumo parametrų tyrimų pirminiai rezultatai, nustatant Lietuvos medienos biologinių rūšių skirstinius į stiprio klases, kad būtų galima tiesiogiai taikyti šiuos rezultatus kaupiant ir sisteminant žinias apie medinių statybinių elementų elgseną.

Buvo tęsiama atmosferos poveikio medienos bandiniams ir konstrukcijoms tyrimas bei analizė. Tyrimai apima pastarųjų 40–50 metų periodą ir atliekami įvairiose Lietuvos teritorijos vietovėse koreliuojant medinių elementų drėgnio pokyčius su oro temperatūra bei santykiniu aplinkos drėgniu skirtingais metų laikotarpiais. Inicijuoti išsamesni apkrovas laikančių elementų ir konstrukcijų skaičiavimo ir modeliavimo metodų analizės ir eksperimentinės verifikacijos darbai. Tyrimai atliekami medienos medžiagų ir naujoviškų inžinerinių medienos gaminių savybių tyrimų ir pažangios gamybos technologijų tematika.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Research of inter-impact of wood circular saws vibration modes // Wood Research. ISSN 1336-4561. 2007, Vol. 52, no. 3. p. 89–100. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; COMPENDEX]. Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. Analysis of wood peculiarities by resonant vibration method // Baltic Forestry: journal of forest science in Lithuania, Latvia and Estonia / Institute of Forestry and Rural Engineering Estonian University of Life Sciences, Latvian State Forestry Research Institute “Silava”, Lithuanian Forest Research Institute. ISSN 1392-1355. 2007, Vol. 13, no. 1(24). p. 109–115. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. Keturakis, Gintaras; Juodeikienė, Inga. Investigation of milled wood surface roughness // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 47–51. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Correlation between the seam stitch length of the sewing garment and friction forces // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 74–78. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. Comparison of viscous elastic properties in wood of leaf and coniferous tree // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 147–151. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Keturakis, Gintaras; Jauniškis, Saulius. Research of knife attrition in wood milling // Mechanika 2007:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 152–157. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Vobolis, Jonas; Lipaslauskaitė, Dovilė; Ukvalbergienė, Kristina. Pjaunamos medienos įtakos diskinių pjūklų plastiškosioms savybėms įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 240–243. Rupšys, Andrius; Minelga, Darius. Tašelių skydų savybių ir stipruminių charakteristikų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 244–249. Narkevičienė, Audronė; Gydas, Jonas. Dangos, sukietintos ultravioletiniais spinduliais, tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 250–253. Zaščiurinskas, Marius; Juodeikienė, Inga. Pušies medienos sorbcinės savybės įvairiose kamieno vietose // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 254–258. Miliauskaitė, Ernesta; Baltrušaitis, Antanas. Masyvios medienos ruošinių paviršiaus kokybės tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 259–263. Bagužis, Modestas; Albrektas, Darius; Vobolis, Jonas. Tampriaplastiškųjų savybių pasiskirstymo lentose tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno

83


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 264–268. 7. Plučaitė, Neringa; Pranckevičienė, Vilija. Medienos drėgnio pasiskirstymas džiovinimo kameroje // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 269–273. 8. Poderytė, Asta; Juodeikienė, Inga. Kaitinimo įtaka ąžuolo medienos higroskopiškumui ir matmenų stabilumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 274–278. 9. Grigaitė, Justina; Keturakis, Gintaras. Beržo medienos klijuotų tašelinių skydų šlifavimo proceso tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 279–282. 10. Žuklienė, Kristina; Minelga, Darius. Medienos drožlių

plokščių ir vidutinio tankio medienos plaušų plokščių, naudojamų vonios baldų gamyboje, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 283–287. 11. Laukytė, Aistė; Gydas, Jonas. Apdailos dangų atsparumo matomiesiems ir UV spinduliams tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 288–292. 12. Pranckevičienė, Vilija; Baltrušaitis, Antanas. Sawmill model and experimental verification // Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering (WSE): proceedings of the 3rd meeting, October 2930, 2007, Helsinki, Finland / University of Helsinki; edited by J. Rikala, M. Sipi. Helsinki: WSE-Wood Material Science and Engineering, 2007. ISBN 95145-9098-8. p. 33–39.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,5

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,5

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

3,5

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

8,0

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

Meninio projektavimo katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Gintaris Juozas Česiūnas, tel.: (8 37) 300 241, 353 666 el. p. gintaris. cesiunas@ktu.lt Katedra įkurta 1998 m.

Darbuotojai Docentai: Gintaris Juozas Česiūnas, Virgilijus Trakimavičius Lektoriai: Birutė Bernotienė-Vall, Vilma Gydaitė, Kęstutis Grabauskas, Milda Korsakienė, Gintaras Pankevičius Asistentai: Rita Brakauskaitė, Roma Serapinaitė, Aurimas Švedas Administratorė Vilija Sinkevičienė

84

16,5


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Kūrybinė veikla 2007 m. kūrybiniai ir moksliniai darbai: Doc. G. Česiūnas – skulptūriniai portretai portreto parodoje Marijampolėje; diplomas už skulptūros darbą „Sūpuoklės“ respublikinėje parodoje-konkurse „Žirgas dailėje“ Dusetose; tarptautinio piešinio konkurso „4 Drawing Bienale in memory of Tomasz Ostrowski“, vykusio Melburne (Australija), laureatas; dekoratyvinė akmens ir medžio skulptūra Kalvarijos parkui; respublikinio dailininkų plenero Kalvarijoje dalyvis; individualūs kūrybiniai architektūriniai ir interjero projektai (individualūs namo projektai Smėlio gatvėje, Romainiuose (Kaunas) ir Giraitėje (Kauno raj.). V. Gydaitė – respublikinė paroda-konkursas „Žirgas dailėje“ Dusetose. R. Serapinaitė – tarptautinė paroda „Together“ The Birds galerijoje Melburne (Australija); respublikinė parodakonkursas Dusetose „Žirgas dailėje“. A. Švedas – grafikos darbas kūrybiniame plenere Skudutiškyje; kompiuterinės grafikos darbas „Megafizinė mūza“ ir videodarbas „Tautos gimimas“ (kartu su

G. Kepalu ir S. Leonavičiumi) grupinėje parodoje „Paskutinioji lietuvių dailės paroda“ Šv. Jonų gatvės galerijoje Vilniuje; kompiuterinės animacijos darbai: „Biomechanika“ grupinėje parodoje „ErotiKa“ Kauno architektų namų galerijoje ir „Still Life“ grupinėje VDA KDF dėstytojų ir studentų Kauno meno mokyklos 85-mečio jubiliejaus parodoje VDA Kauno dailės fakultete; Kauno meno mokyklos 85-mečio jubiliejaus grafinis apipavidalinimas (ženklas, katalogas, plakatai, lauko iškaba-tentas). K. Grabauskas – UAB „Geosoma“ administracinių patalpų Kaišiadoryse interjero projektas; individualaus gyvenamojo namo Elektrėnuose projektas; buto Kaišiadoryse interjero projektas. G. Pankevičius – paroda „Geriausias metų kūrinys“ Kauno paveikslų galerijoje; piešiniai ir tapyba respublikiniame dailininkų plenere Kalvarijoje, tarptautinėje piešinio bienalėje Melburne (Australija); respublikinėje parodoje-konkurse „Žirgas dailėje“ Dusetose.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kamarauskaitė, Dalia; Bernotienė, Birutė. Šiuolaikinė apranga: mada, stilius, įvaizdis // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 149–152. 2. Akelienė, Elena; Grabauskas, Kęstutis. Didelio slėgio laminato naudojimas korpusinių baldų gamybai // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 234–239. 3. Vasilevičiūtė-Pocienė, Violeta; Česiūnas, Gintaris Juozas. Vaikų kambario baldai // Gaminių

technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 293–297. 4. Grėbliūnaitė, Edita; Švedas, Aurimas. Fototechnikos įtaka fotografinio atvaizdo kokybei // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 313–316. 5. Vaitiekutė, Kristina; Švedas, Aurimas. Šrifto parametrai laikraščių dizaine // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 328–330.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

5

85


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tekstilės technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius tel.: (8 37) 353 862, 300 217, faks. (8 37) 353 989, el. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Katedra atstovauja KTU AUTEX organizacijoje (Association of Universities for Textiles). 2001 m. gauta Lietuvos mokslo premija.

Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Ričardas Čiukas, dr. Jurgis Katunskis, dr. Rimvydas Milašius, habil. dr. Vytautas Mykolas Milašius, dr. Salvinija Petrulytė, habil. dr. Arvydas Vitkauskas Docentai: dr. Vaida Jonaitienė, dr. Eglė Kumpikaitė, dr. Daiva Mikučionienė, dr. Donatas Petrulis, dr. Sigitas Stanys Lektorės: Ginta Laureckienė, dr. Audronė Ragaišienė, dr. Rasa Treigienė Asistentės: dr. Milda Adomavičienė, Julija Baltušnikaitė, dr. Žaneta Rukuižienė Doktorantai: Jovita Abramavičiūtė, Raimundas Abromavičius, Aušra Adomaitienė, Erika Adomavičiūtė, Renata Baltakytė, Julija Baltušnikaitė, Agnė Danelevičiūtė-Vaišnienė, Kristina Dubinskaitė, Giedrius Pacevičius, Ingrida Padleckienė, Vaida Svetnickienė, Sandra Varnaitė Mokomosios laboratorijos vedėjas Bronius Gimžauskas Vyr. inžinierė Aldona Švelnienė Vyr. technikė Ginta Laureckienė Meistrai: Vidmantas Vincas Andriušis, Vygandas Stočkus Administratorė Daiva Viščiuvienė

Tiriamoji bazė Nanopluošto gamybos laboratorinė įranga, kompiuterinio projektavimo klasė, tekstilės medžiagų struktūros tyrimo laboratorija, tekstilės medžiagų mechaninių savybių tyrimo laboratorija (trinties matavimo stendas, dinamometrai, siūlų įtempimo matavimo įtaisai, medžiagų dėvėjimo trintimi įtaisas, degumo įtaisas, oro pralaidumo, šlampumo ir kiti įtaisai). Doktorantūros moduliai Pluoštų fizika (prof. A. Vitkauskas); Audinių mechanika (prof. V. M. Milašius); Pluoštinių medžiagų eksperimento teorija ir praktika (prof. R. Milašius). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Milda Adomavičienė. Tekstilės medžiagų šlampumo matematinių modelių ir naujų tyrimo metodų sukūrimas ir taikymas (vadovas prof. S. Stanys); Žaneta Rukuižienė. Dėsningas sandaros nevienodumas audinio plotyje ir jo įtaka audinio savybėms (vadovas prof. R. Milašius).

Tyrimų tematika Nanopluoštų ir darinių iš jų kūrimas bei savybių vertinimas Polimeriniai pluoštai, kurių skersmuo kinta iki 500 nm, pasižymi ypatingomis savybėmis: dideliu savituoju paviršiumi (t. y. gijos šoninio paviršiaus ir tūrio dalmuo, netiesiogiai išreiškiantis gijos plonumą), dideliu akytumu ir mažu akučių (porų) dydžiu. Būtent dėl šių savybių polimeriniai nanopluoštai itin plačiai naudojami medicinos, elektrotechnikos pramonėje, filtrų, apsauginių drabužių, kompozitų gamyboje. Danga iš PVA nanopluošto buvo gaminama naudojant elektrostatinio verpimo įrenginį „NanospiderTM“ (Čekija). Pagrindinis šio įrenginio pranašumas – galimybė didelį kiekį pagrindo medžiagos padengti nanopluošto sluoksniu. Nustatyta, kad elektrinio verpimo metu naudojama įtampa neturi įtakos nanopluošto geometrinėms savybėms jo formavimo metu, bet smarkiai veikia formuojamos dangos sandarą. Esant aukštesnėms polimerinio tirpalo ir aplinkos temperatūroms galima suformuoti plonesnį nanopluoštą.

86

Siūlų kūrimas ir vertinimas Šioje tyrimų grupėje buvo atliekami cheminių siūlų relaksacinių savybių tyrimai, oru tekstūruotų PES siūlų mechaninių savybių tyrimai, siūlų šlampumo tyrimai. dilgėlių pluošto fizikinių ir mechaninių savybių tyrimas siekiant sukurti preliminarią verpimo technologiją, pusverpių įtakos vilnonių ir pusvilnonių verpalų kokybei tyrimai, kilimams skirtų vilnonių verpalų mechaninių savybių tyrimai, vilnonio pluošto savybių pokyčio paveikus įvairiais destruktyviais veiksniais tyrimas bei fasoninių siūlų sandaros savybių tyrimai. Audinių bei mezginių kūrimas ir vertinimas Šioje tyrimų grupėje buvo vykdomi audinio tempimo savybių priklausomybės nuo pynimo tyrimai, lietuvių etnografinių audinių pynimų tyrimai, skieto įtakos siūlų nevienodumui audinyje tyrimai, audinių degumo ir šiluminio laidumo koreliacijos tyrimai, geomembraninių sitemų bei „kvėpuojančia“ plėvele dengtų medžiagų tyrimai, kilpinių audinių savybių tyrimai, PES audinių su metaliniais plaukeliais elektrostatinių savybių tyrimai, mezginių projektavimo ir savybių tyrimai, atlikta audinio pynimų rodiklių analizė, sukurtas naujas austinių ornamentų kodavimo būdas.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Lietuvių etnografiniai sijonai: audimo raštų analizė ir kompiuterinė duomenų bazė: VMSF remiamas projektas / Vadovė doc. E. Kumpikaitė. Sukurta kompiuterinė laikmena ,,Audimo raštų studija: sijonai“, kurioje yra XIX–XX a. pradžios 258 lietuvių etnografinių sijonų, esančių Nacionalinio M. K. Čiurlio­ nio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus tekstilės rinkinyje, duomenų bazė ir šių sijonų raštų tyrinėjimai. Plačiai išanalizuoti sijonų audinių raštai ir pynimai, pateik-

ti audinių struktūros parametrai ir jų užtaisymo brėžiniai, raštų ir pynimų chronologinis ir teritorinis pasiskirstymas. Taip pat išanalizuoti dažniausiai pasitaikantys audinių spalvų deriniai, fasoninių verpalų naudojimas sijonų audiniuose. Gauti pynimų ir raštų analizės rezultatai palyginti su kaimyninių šalių panašių tyrimų rezultatais. Projektas siejasi su lietuvių etnografinių audinių pynimų tematika atliekamais audinių bei mezginių kūrimo ir vertinimo tyrimais.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kumpikaitė, Eglė. Analysis of dependencies of woven fabric’s breaking force and elongation at break on its structure parameters // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2007, Vol. 15, no. 1(60). p. 35–38. [ISI Web of Science]. Adomavičiūtė, Erika; Milašius, Rimvydas. The Influence of Applied Voltage on the Ppoly(Vinyl Alcohol) (PVA) Nanofibres Diameter // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666, 2007, Vol.15, No.5, p. 69–72. [ISI Web of Science]. Adomavičienė, Milda; Schwarz, Anne; Stanys, Sigitas. Influence of liquid nature on wetting behaviour of an inclined fibre // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2007, Vol. 15, no. 5-6. p. 64–65. [ISI Web of Science]. Tvarijonavičienė, Beata; Adomavičiūtė, Erika; Petrulis, Donatas. Effect of washing process of knitted fabrics on the tensile characteristics of blended yarns // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2007, Vol. 56, no. 1. p. 14–20. [ISI Web of Science]. Milašius, Vytautas Mykolas; Katunskis, Jurgis; Milašius, Algirdas. Predicting mechanical properties and hand values from the parameters of weave structures // Textile Research Journal. ISSN 00405175. 2007, Vol. 77, iss. 3. p. 184–185. [ISI Web of Science]. Pocienė, Rita; Vitkauskas, Arvydas. Inverse stress relaxation in textile yarns after the blockage of viscoelastic recovery // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 240–244. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Milašius, Vytautas Mykolas; Katunskis, Jurgis; Taylor, Dalia. New ornament notation for woven fabrics  // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 156–162. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Zauraitė, Justina; Vitkauskas, Arvydas Juozas; Jonaitienė, Vaida. The dependence of air-textured PES thread mechanical properties on texturing parameters // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 333–336. [ISI Web of Science; INSPEC]. Kumpikaitė, Eglė; Nėnienė, Inga. The diamond

twills in Lithuanian folk-skirts // Materials science  = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 79–82. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 10. Kumpikaitė, Eglė. The fabric weave’s influence on the character of fabric break // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 245–248. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 11. Adomavičiūtė, Erika; Milašius, Rimvydas; Levinskas, Rimantas. The influence of main technological parameters on the diameter of poly(vinyl alcohol) (PVA) nanofibre and morphology of manufactured mat // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 152–155. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 12. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. Influence of mechanical treatment on aier permeability ofr fabrics with polymeric covers// Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2007, September 19-21, 2007, Druskininkai, Lithuania / Vilnius University, Kaunas University of Technology. Vilnius: Vilnius University, 2007. ISBN 978-9955-33-150-6. p. 232–236. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Petrulytė, Salvinija. Analysis of structural effects formation in fancy yarn // Indian Journal of Fibre and Textile Research. ISSN 0971-0426. 2007, Vol. 32, no. 1. p. 21–26. [Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jampolskis, Aistis; Petrulis, Donatas. Medžiagų, naudojamų geomembraninėse sistemose, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 3–7. 2. Nagytė, Kristina; Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Kilpinių audinių laidumas orui // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 8–11. 3. Abramavičiūtė, Jovita; Laureckienė, Ginta; Čiukas, Ričardas; Sadauskas, Darius. Programinės įrangos

87


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

4.

5.

6.

7.

kojinių rašto vaizdavimui pritaikymo galimybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 12–15. Adomaitienė, Aušra; Baltakytė, Renata; Petrulytė, Salvinija. Hidrofilinių audinių vilgymo proceso ir šlampumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 16–20. Stukaitė, Simona; Adomavičienė, Milda. Matematinis lašo elgsenos ant gijos modelis // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 21–25. Plepytė, Vilma; Pacevičius, Giedrius; Stanys, Sigitas. Fabrics knitted from meta-aramid yarns: analysis of their flammability properties // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 26–29. Grabinskytė, Vaida; Ragaišienė, Audronė. Vilnonių

kiliminių verpalų savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 30–34. 8. Kukcinavičiūtė, Jolanta; Jonaitienė, Vaida; Abromavičius, Raimundas. Pusverpių įtaka vilnonių ir pusvilnonių verpalų kokybei // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 35–38. 9. Stalioraitytė, Kristina; Ragaišienė, Audronė. Fasoninių siūlų su putliaisiais PAN komponentais sandaros tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 39–43. 10. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. Daugiafunkcinių „kvėpuojančių“, nelaidžių vandeniui medžiagų tipai, vartojimo perspektyvos ir tyrimų problematika // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 44–48.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

10,34

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

88

10,00 13,00 35,34


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėja – vyr.m.d. dr. Eglė Fataraitė, tel.: (8 37) 300 207, 300 206 el. p. egle.fataraite@ktu.lt Laboratorija įkurta 2002 m.

Darbuotojai Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Eglė Fataraitė, dr. Kristina Žukienė Mokslo darbuotoja dr. Daiva Milašienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Julius Valtas Laboratorija yra 1962 m. prie Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros įkurtos Avalynės ir siuvimo technologijos žinybinės mokslo laboratorijos, 1993 m. pertvarkytos į Polimerinių gaminių mokslo laboratoriją prie Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros, teisių ir įsipareigojimų perėmėja ir tęsėja nuo 2002 04 17.

Laboratorijoje tiriamos įvairios polimerinės heterogeninės sistemos – plastikai, polimerų mišiniai, klijai, dangos, laminuotos struktūros ir kitos kompozicinės medžiagos. Atliekami tyrimai orientuoti į naujų pramoninės ir buitinės paskirties gaminių su iš anksto numatytomis savybėmis kūrimą ir tobulinimą. Siekiama gauti medžiagas ir gaminius, pasižyminčius geresnėmis mechaninėmis, fizikinėmis, eksploatacinėmis ir estetinėmis savybėmis. Tyrimai apima tris tarpusavyje susijusias stadijas: klasikinių teorijų taikymo, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų.

Tyrimų tematika Adhezinių kompozicijų paviršiaus šiurkštumo analizė Modifikuotų PCP adhezinių kompozicijų plėvelių AJM vaizdų paviršiaus šiurkštumo priklausomybei nuo mišinio sudėties išsamiai ištirtii buvo naudojama fraktalinė ir koreliacinė analizė, kuri leidžia ne tik nustatyti nelygumų aukštį, bet ir jų plotį. AJM gauti lateralinių jėgų dvimačiai vaizdai buvo analizuojami naudojant koreliacinę funkciją, o topografiniai – tiek naudojant koreliacinę funkcija, tiek fraktalines paviršių dimensijas. Nustatytos skirtingos topografinių ir lateralinių vaizdų koreliacinių funkcijų išraiškos. Parodyta, kad modifikuotų PCP klijų plėvelės paviršiaus struktūra lemia adhezinių savybių pokyčius. Minkštųjų polimerinių medžiagų paviršiaus nelygumų įtakos klijuotinių sujungimų stipriui prognozavimas Sukurti teoriniai modeliai, gebantys aprašyti ryšį tarp butadiensireninės gumos paviršiaus nelygumo ir sanklijų stiprio. Gautos matematinės priklausomybės palygintos su eksperimentiniu būdu gautais rezultatais. Nustatytas ryšys tarp klijų įsiskverbimo tarp substrato nelygumų gylio ir sanklijai gauti naudojamo slėgio. Parodyta, kad egzistuoja priklausomybė tarp klijuotinių sujungimų stiprio, presavimo slėgio ir substrato paviršiaus nelygumo. Nustatyta matematinė išraiška, siejanti šiuos dydžius. Varginimo procesų įtakos minkštųjų polimerinių laminatų savybėms vertinimas Kadangi viena iš aprangos gaminių dėvėjimo metu patiriamų apkrovų yra nuolatinis gaminio medžiagos lankstymas, buvo tęsiami mikroporingos poliuretaninės (PU) plėvelės ir ja laminuotos odos ciklinio lankstymo parametrų įtakos medžiagų savybių rodikliams ir paviršinių defektų atsiradimui tyrimai. Nustatyta, kad varginimo aplinkos temperatūrai žemėjant laminuota oda ir atskira mikroporinga PU plėvelė yra sparčiau. Vargintų

medžiagų paviršiaus defektai pastebėti tais atvejais, kai lankstymo aplinkos temperatūra yra žemesnė nei ‑10 °C. Smulkių defektų atskiros mikroporingos PU plėvelės paviršiuje atsiranda ir lankstsant 0 C temperatūroje. Amino dervomis impregnuotų popierinių laminatų savybių vertinimas Amino dervų tirpalų reologinės savybės priklauso nuo tirpalo koncentracijos, sudėties, bandymo temperatūros ir deformavimo greičio. Įmaišius į dervą titano oksido užpildo ir pigmento, padidėja tirpalo klampa, intensyvėja klampos anomalijos. Tirpalo koncentracijos įtaka paviršiaus įtempių kitimui nedidelė, tačiau vilgiklis ir titano dioksidas mažina dervos tirpalo paviršiaus įtempio vertes. Medienos drožlių plokščių laminatų baltumas priklauso nuo popieriaus gramatūros, dervos prigimties, jos kompozicijos bei popieriaus impregnavimo būdo. Nustatyta, kad naudojant dviejų stadijų impregnavimą, laminato kolorimetrinės savybės priklauso nuo popieriaus savybių, užpildo kiekio ir dervos prigimties. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų matmenų analizė Vertintos ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdos ontogenezinio vystymosi tendencijos bei patologinio pėdos nukrypimo charakteristikos, kurias reikia žinoti gaminant profilaktinę avalynę ir jos detales. Kaip tyrimų objektas pasirinkta 1–6 metų amžiaus vaikų grupė. Tirti 352 Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikai. Parodyta, kad dažniausiai pasitaikantis pėdų sveikatos sutrikimas ikimokyklinio vaikų amžiaus grupėje yra plokščiapėdystė, kuri sudaro per 50 % visų pėdos deformacijų. Tikėtina, kad daugelis ikimokyklinio amžiaus vaikų įgimtų ir įgytų pėdos ligų ir pažeidimų atsiranda dėl nekokybiškos, netinkamo dydžio ar pločio avalynės, kuri kenkia jų pėdų sveikatai, avėjimo. Be to, nustatyta, kad Lietuvos vaikų vidutinis pėdos ilgis yra didesnis nei rusų bei čekų vaikų.

89


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Milašienė, Daiva. Effect of environment temperature on fatigue properties of laminated leather // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 6(68). p. 45–48. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; FLUIDEX; SCOPUS]. Marazas, Giedrius; Jankauskaitė, Virginija; Zeleniakienė, Daiva; Milašienė, Daiva. Stress distribution in soft polymer laminates // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 43–46. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Milašienė, Daiva; Bubnytė, Kristina. The influence of fatigue conditions on the mechanical properties of laminated leather and its separate layers // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 210–213. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas; Fataraitė, Eglė. Investiagtion of the relationship between statistical characteristics of substrate surface roughness and the strength of adhesive joints // Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN

5.

1.

2.

3.

0169-4243. 2007, Vol. 21, no. 14. p. 1359-1373. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Petraitienė, Stasė. Quantitative description of polychloroprene and piperylene-styrene blend films surface morphology // Polymer Engineering and Science. ISSN 0032-3888. 2007, Vol. 47, iss. 6. p. 824-829. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Vilūnaitė, Laura; Žukienė, Kristina; Garšvienė, R. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų matmenų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 199-203. Bubnytė, Kristina; Milašienė, Daiva. Cikliškai lankstomos laminuotos odos paviršiaus defektų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 204–207. Marazas, Giedrius; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Milašienė, Daiva; Narmontas, Pranas. Modifikuotos melaminformaldehidinės dervos reologinės ir paviršiaus savybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 226–229.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

2,57

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,66

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

90

4,23


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Dekanė – prof. dr. Gražina Startienė Tel. (8 37) 300551 Faks. (8 37) 208757 El. p. dekvf@ktu.lt http://ekonomika.evf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1968 m. Pagrindines pareigas jame turi 141 darbuotojas, iš jų 55 mokslininkai: 2 habilituoti daktarai, 53 daktarai.

Jaunųjų mokslininkų darbų pristatymas parodoje „TECHNORAMA 07“

Pagrindinës tyrimø kryptys Finansų valdymas. Finansų rinkų ir institucijų plėtros tendencijų tyrimas. Įmonių organizavimo ir personalo valdymo tobulinimas. Visuotinės kokybės vadyba. Tinklaveika ir procesų pokyčiai. Projektų vadyba: plėtros krypčių modeliavimas. Vertės vartotojui koncepcija marketingo teorijoje ir jos taikymas. Informacinės ryšio technologijos ir jų įtaka socialiniams ekonominiams reiškiniams. Rinkos mechanizmas ir jo reguliavimas. Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba. Įmonės veiklos proceso formalizavimas ir modeliavimas. Verslo aplinkos prognozavimas. Darbo rinkos funkcionavimo problemos.

91 91


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Padaliniai Apskaitos katedra

Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. (8 37) 300565, el. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel. (8 37) 300575, el. p. vytautas.snieska@ktu.lt

Finansų katedra

Vedėja – doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. (8 37) 300560, el. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt

Įmonių ekonomikos katedra

Vedėja – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. (8 37) 300589, el. p. kat0405@ktu.lt

Kokybės vadybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300590, el. p. kat0408@ktu.lt

Marketingo katedra

Vedėja – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. (8 37) 300585, el. p. jurate.banyte@ktu.lt

Vadybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel. (8 37) 300570, el. p. algimantas.sakalas@ktu.lt

Visuotinės kokybės vadybos centras

Direktorius – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. (8 37) 300590, el. p. povilas.vanagas@ktu.lt

Projektų vadybos centras

Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300558, el. p. pvc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

92


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Ekonomika ir vadyba 2007 (12-oji tarptautinė), 2007 m. balandžio 19, 20 d. 2. Šiuolaikinės kokybės vadybos pokyčiai, 2007 m. gruodžio 6 d. 3. Ekonomika ir vadyba-2007 (studentų mokslinė konferencija), 2007 m. gegužės 4 d. Užsienio mokslininkų vizitai 2007 m. fakultete lankėsi 51 užsienio šalių mokslininkas iš daugiau nei 13 šalių. Jų vizito tikslai buvo įvairūs: paskaitų skaitymas, bendradarbiavimo ryšių užmezgimas, ERASMUS sutarčių aptarimas ir pasirašymas, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir diskusijose. Vasario 2 d. prof. dr. Arūnas Lapinskas iš Sankt Peterburgo valstybinio technikos universiteto (Rusija); Vasario 9 d. prof. dr. Konstantins Didenko ir doc. dr. Natalja Lace iš Rygos technikos universiteto (Latvija); Vasario 10–12 d. prof. dr. Andrea Mills iš Katalikiškojo del Sacro universiteto (Italija); Balandžio 8–13 d. dr. Alain Louvel iš ITP aukštosios mokyklos (Prancūzija); Balandžio 13 d. dr. António Calheiros iš Koimbros politechnikos instituto (Portugalija); Balandžio 16–20 d. dr. Laura Šalčiuvienė iš Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė) ir Irina Vorobjova iš Sankt Peterburgo valstybinio technikos universiteto (Rusija); Balandžio 19, 20 d. dokt. Alena Kocmanova, prof. habil. dr. Petr Němeček, prof. habil. dr. Iveta Šimberova, prof. dr. Hana Bohusova ir dr. Danuse Nerudova iš Brno technologijos universiteto (Čekija), prof. dr. Jiri Kraft iš Libereco technikos universiteto (Čekija), doc. Ludmila Mládkova iš Prahos ekonomikos universiteto, dokt. Jaroslav Kovárník, prof. Ivana Kraftova, prof. habil. dr. Hana Loštáková, dokt. Martin Sobotka ir doc. dr. Lucie Vrtěnová iš Pardubicės universiteto (Čekija), dr. Claudio De Mattos iš Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė), prof. dr. Toomas Haldma, Paas Tiiu ir prof. dr. Tõnis Mets iš Tartu universiteto, dr. Takis Damaskopoulos iš Europos tarpdisciplininių tyrimų instituto (Graikija), dokt. Guna Civcisa, doc. dr. Elina Gaile-Sarkane, doc. dr. Talis Laizans ir dokt. Larisa Tumanana iš Rygos technikos universiteto, prof. dr. Inta Brūna, dr. Ruta Sneidere, dokt. Inga Būmane ir Inta Millere iš Latvijos universiteto, prof. Tadeusz Trocikowski iš Vloclaveko Europos integracijos regioninio centro (Lenkija), dokt. Evgenij Belianskij iš Kaliningrado valstybinio technikos universiteto, prof. habil. dr. Dusan Baran iš Slovakijos technologijos universiteto, dokt. Kristína Viestová iš Ekonomikos universiteto (Slovakija), dokt. Goda Leonavičiūtė iš IBM (Suomija), dr. Marko Seppa iš Juveskiulės universiteto (Suomija), doc. dr. Natalya Fomichova iš Donecko nacionalinio universiteto, doc. dr. Sergii Solntsev ir dokt. Nadiia Iazvinska iš Nacionalinio Ukrainos technikos universiteto Kijevo politechnikos instituto;

Balandžio 23–26 d. prof. dr. Trouëssard Dominique ir prof. dr. Rouhaud Jean-Francois iš Puatjė universiteto (Prancūzija); Gegužės 29 d. plėtros vadovas Jonathan Hooper ir analitikė Gabriella Kusz iš Pasaulio banko (JAV); Birželio 28 d. Thomas Majd iš Šampanės vadybos mokyklos (Prancūzija); Rugsėjo 17–21 d. dr. Armando Della Porta iš G. d’Annunzio universiteto (Italija). Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. B. Martinkus – mokslo žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingasis redaktorius. Prof. B. Neverauskas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; mokslinės konferencijos „Nacionalinės ekonomikos ir antreprenerystės plėtros problemos“ ir Rygos technikos universiteto mokslo žurnalo „Ekonomika ir verslas. Verslas ir vadyba“ redakcinių kolegijos narys; Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Prof. A. Sakalas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Vadyba ir inžinerija“ (Bulgarija) mokslinio komiteto narys; mokslo darbų „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai“ redakcinės kolegijos narys. Prof. Ž. Simanavičienė – nacionalinio projekto „Verslo plano turnyras“ ekspertė; Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos tarybos pirmininkė; Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentė; Kauno moterų draugijos tarybos pirmininkė; Brno technologijos universiteto (Čekija) mokslo žurnalo „Trends economics and management“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Management, Economics and Business Development in the New European Conditions“ redakcinės kolegijos narė; Slovakijos universiteto Bratislavoje mokslo žurnalo „Research papers“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Modern Approaches of Corporate Management“ komiteto narė; VU mokslo žurnalo „Vadyba“ redakcinės kolegijos narė; Kolpingo kolegijos mokslinės- praktinės konferencijos „SVV plėtros perspektyvos integracijos į ES kontekste“ redakcinės kolegijos narė; Talino technologijos universiteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Education and Economy“ komiteto narė; Pardubicės technologijos universiteto (Čekija) tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ redakcinės kolegijos narė; KTU tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2007“ redakcinės kolegijos narė; kainų katalogo „Automobilių kainos Lietuvoje“ vyr. redaktorė; Ekonomikos mokslų publikacijų ekspertų koordinacinės ekspertų grupės (KEG) pirmininkė.

93


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Prof. V. Snieška – mokslo žurnalų „Ekonomika“, „Socialiniai mokslai“, „Inžinerinė ekonomika“, „Baltic Journal of Management“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2007“ programos komiteto narys. Prof. G. Startienė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2007“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. P. Vanagas – Lietuvos kokybės vadybos asociacijos prezidentas; Amerikos kokybės draugijos narys ir jos atstovas Lietuvoje; Medicininio audito instituto tarybos narys; mokslo žurnalų „Socialiniai mokslai“ ir „Vadyba: sisteminiai tyrimai“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Gerosios patirties pavyzdžių iš viešojo sektoriaus srities tarpžinybinės atrankos komisijos narys. Prof. R. Virvilaitė – tarptautinių tyrimų žurnalo „Innovative Marketing“ redakcinės kolegijos narė; Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro „Vadybos studijų programa: egzaminavimas“ ekspertė; universitetų programos „Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse“ ekspertė; Viešosios įstaigos „PVC“ ES Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programos projekto „Aukštojo mokslo plėtra Alytaus ir Suvalkų regionuose“ ekspertė; Lituanistikos projekto ekspertė. Doc. R. Gatautis – Įmonių elektroninio verslo paramos MVĮ tinklo ekspertas; „eTen“ programos ekspertas; Elektroninio verslo mokslinių tyrimų tinklo narys; mokslo žurnalų „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research“, „Electronic Commerce Research“ ir „International Journal of Electronic Business“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių konferencijų „Bled conference on eCommerce“, „DEXA eGovernment conference“, „Wuhan conference on Electronic Business“, „European Conference on Electronic Business“, „IBIMA Conference“, „IASK International Conference“ mokslinių komitetų narys; Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Geriausio turinio konkursas“ komisijos narys; Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro „MRU Mokslo vadybos programa“ ekspertas; Kauno apskrities

94

e. Regiono komiteto narys; Kauno miesto e. Miesto darbo grupės narys; Kauno apskrities atstovas „Regions for Digital Ecosystems Networks“ organizacijoje; nacionalinis atstovas „Harmonising eBusiness processes and data exchange standards in the textile/Clothing and footwear sectors in Europe“ valdymo komitete; asociacijos „Infobalt“ darbo grupės „Inovacijų versle programa“ narys. Doc. R. Kuvykaitė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingoji sekretorė; Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro „Varmijos Mozūrų universiteto Olštyne Vadybos ir rinkodaros studijų programos ir Lietuvoje vykdomų panašios krypties magistrantūros studijų programų“ ekspertė. Doc. P. Milius – Lietuvos ekspertas 7-osios bendrosios programos „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ komitete, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Inovacijų komiteto narys; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos narys; Lietuvos dalyvavimo 7-ojoje bendrojoje programoje veiklos koordinavimo komisijos narys; nuo 1996 m. Lietuvos atstovas Baltijos šalių mokslo ir technologijų parkų asociacijoje (BASTIC). 2001–2004 m. šios asociacijos prezidentas. Doc. J. Solnyškinienė – „The Society for the Advancement of Socio–Economics“ (JAV, Baltimorė) draugijos narė. Doc. L.Valančienė – Europos apskaitos asociacijos narė; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė; Tarptautinės kontrolingo sąjungos narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2007“ organizacinio komiteto narė. Doc. A. Vasiliauskaitė – mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2007“ programos komiteto narė. Dr. A. Guzavičius – Lietuvos mokslo tarybos Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo komisijos narys; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys; „European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions“ narys. Asist. B. Šeinauskienė – Viešosios įstaigos „PVC“ ES Bendrijų iniciatyvos INTERREG III A Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities programos remiamo projekto „Pasienio regiono verslo plano turnyras“ ekspertė.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Apskaitos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. (8 37) 300 565, el. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius.

Darbuotojai Profesorius dr. Vytautas Boguslauskas Docentai: dr. Edita Gimžauskienė, dr. Giedrius Grondskis, dr. Borisas Jefimovas, dr. Valdas Pukas, dr. Borisas Seminogovas, dr. Stanislava Stungurienė, dr. Loreta Valančienė Lektoriai: Rūta Bliekienė, dr. Šviesa Leitonienė, Irena Klimavičienė, Rūta Lapašinskaitė, Violeta Mykolaitienė, Jolanta Dalia Staliūnienė, dr. Alina Stundžienė, Alfreda Šapkauskienė, dr. Dainius Ulys, dr. Lina Vaškelienė Asistentės: Lina Dagilienė, Kristina Kundelienė, Eglė Ramanauskienė, Giedrė Večerskienė Doktorantai: Lina Klovienė, Kristina Kundelienė, Goda Kvedaravičienė, Ričardas Mileris, Donatas Pilinkus, Rolandas Rupšys, Jolanta Dalia Staliūnienė, Marius Strumickas Vyr. administratorė Giedrė Večerskienė Vyr. laborantė Kristina Butkutė

Tiriamoji bazė Apskaitos ir audito tyrimų centras Apskaitos ir audito tyrimų centras atlieka tyrimus nagrinėjant finansinės, valdymo apskaitos, mokesčių organizavimo pokyčius, valdymo situacijų formalizavimo ir modeliavimo, audito įmonių vertinimo diegimo problemas, kuriant ir diegiant organizacijų strategijųs parinkimo modelius. Siūlo šių sričių valdymo sprendimus investuotojams, įmonių strategams bei administratoriams. Skleidžia žinias ir teikia konsultacijas visuomenei, apskaitos ir audito praktikams bei įmonių vadovams. Doktorantūros moduliai Ekonometrikos teorija (prof. V. Boguslauskas).

Tyrimų tematika Veiklos vertinimo formalizavimas Įmonės valdymo strategijos formavimo bei realizavimo procese sprendžiamos dvi problemos: 1) kurias vadybos technologijos priemones naudoti; 2) kaip išskirti ir formalizuoti valdymo objektą (įmonę ar atskiras jos veiklas), siekiant modeliuoti valdymo sprendimų situacijas. Tipinių valdymo proceso veiklų išskyrimas yra probleminis ir sudėtingas, nes reikia vienareikšmiškai

apibrėžti jų struktūras, išskirti elementus, numatyti galimus jų tarpusavio ryšius ir įvertinti veiklos sąveiką su išorine aplinka. Tad šių veiklų, savo prigimtimi dinaminių ir daugiakriterių, vertinimo procedūrų standartizavimas reikalauja išsamių tyrimų, kuriuos atlieka Apskaitos katedros tyrėjai.

Monografijos 1. Mackevičius, J.; Pikelienė, A.; Jukonienė, B.; Šapalienė, L.; Kanapickienė, Rasa; Gipienė, Gailutė; Valančienė, Loreta; Večerskienė, Giedrė; Genienė, M.; Legenzova, R.; Rudžionienė, K.; Binkienė, D.; Klimavičienė, Irena; Plytnikienė, A.; Narkūnienė, R.; Barysaitė, A.; Mituzienė, R. Buhalterinės apskaitos specialistų

rengimas Lietuvoje: monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 252 p. ISBN 978-9955-33111-7. 2. Gimžauskienė, Edita. Organizacijų veiklos vertinimo sistemos: mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2007. 166 p. ISBN 978-9955-25-282-5.

95


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

96

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kundelienė, Kristina. Analysis of business process modelling techniques // The 4th international scientific conference “Business and management 2006”. The 14th international scientific conference “Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, October 5-6, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-995528-114-6. p. 344–349. [ISI Proceedings]. Vaškelienė, Lina. Quantitative research approach versus qualitative within the organizational intellectual capital performance measurement research // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 284–290. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Christauskas, Česlovas; Stungurienė, Stanislava. Motivation factors of decision making person // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 3(53). p. 51–56. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Rupšys, Rolandas; Boguslauskas, Vytautas. Measuring performance of internal auditing: empirical evidence  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 9–15. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Valančienė, Loreta; Gimžauskienė, Edita. Changing role of management accounting: Lithuanian experience case studies // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 16–23. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Dagilienė, Lina. The application of financial valuation methods based on investment and decision making aims // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 26–29. [Business Source Complete]. Gimžauskienė, Edita; Klovienė, Lina. Changes of performance measurement system: the role of organizational values // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos

universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 30–37. [Business Source Complete]. 6. Jefimovas, Borisas; Kanapickienė, Rasa. Praktinės valdymo apskaitos problemos vidutinėse ir mažosiose įmonėse // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 54–62. [Business Source Complete]. 7. Klimavičienė, Irena; Mykolaitienė, Violeta. Changes in the accounting system of the public sector in Lithuania // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 63–72. [Business Source Complete]. 8. Kundelienė, Kristina. Meaning of accounting activity in enterprise management // Ekonomika ir vadyba  - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 73–79. [Business Source Complete]. 9. Rupšys, Rolandas. Practical aspects of the integration of internal audit activity measures // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 108–113. [Business Source Complete]. 10. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Stungurienė, Stanislava. Žinių vadybos strategijų modeliavimas ir taikymas audito rizikai valdyti // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 114–121. [Business Source Complete]. 11. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. The interface between management accounting and modern management theories // Ekonomika ir vadyba  -


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 122–128. [Business Source Complete]. 12. Šapkauskienė, Alfreda; Leitonienė, Šviesa. Changes of costing in the context of time based management  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 129–136. [Business Source Complete]. 13. Ulys, Dainius. Įmonės akcininkų turimos vertės matavimo modelis // Ekonomika ir vadyba 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 147–153. [Business Source Complete]. 14. Valančienė, Loreta; Gimžauskienė, Edita. Does implementation of modern management accounting conceptions ensure corporate value creation? // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 154–164. [Business Source Complete]. 15. Vaškelienė, Lina. Development of organizational intellectual capital measurement methodology: problems and solutions // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 165–173. [Business Source Complete]. 16. Pilinkus, Donatas; Boguslauskas, Vytautas. New technology investment as a key to country competitiveness // Ekonomika ir vadyba 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas.

ISSN 1822-6515. 2007. p. 814–825. [Business Source Complete]. 17. Ramanauskienė, Eglė. Gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimas, kaip priemonė didinti Lietuvos mokesčių sistemos konkurencingumą // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 843–848. [Business Source Complete]. 18. Staliūnienė, Jolanta Dalia. Rizikingų klientų atrankos tyrimas profesionalių paslaugų audito įmonėje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2007, nr. 1(8). p. 277–283. [Index Copernicus]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Staliūnienė, Jolanta Dalia. Experience curves - a new learning and audit risk management instrument  // Management Horizons Visions and Challenges: 9th international conference proceedings, Kaunas, Lithuania, 27-28 September 2007 / European management Association, Baltic Management Foundation, Vytautas Magnus University. Kaunas: [s.n.], 2007. ISBN 978-9955-12-238-8. p. 353–372. 2. Vaškelienė, Lina. Intellectual capital performance measurement research: quantitative approach versus qualitative (based on Lithuanian experience) // International scientific dual-conference “Towards Knowledge-based Economy” & “Enterprise Management: Diagnostics,Strategy, Effectiveness, 12-13 April 2007, Riga, Latvia: conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Riga Technical University, National Technical University of Ukraine, International Association of Deans. Riga: RTU Publishing House, 2007. ISBN 978-9984-768-6. p. [1–13]. 3. Jefimovas, Borisas. Metodologiniai apskaitos pokyčių aspektai // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika = Accounting theory and practice: mokslo darbai: mokslinės praktinės konferencijos “Lietuvos buhalterinės apskaitos raida ir perspektyvos”, įvykusios 2007 m. lapkričio 8 d. Alytaus kolegijoje, straipsnių rinkinys / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Alytaus kolegija. ISSN 1822-8682. 2007, nr. 1(1). p. 23–25. 4. Christauskas, Česlovas; Staliūnienė, Jolanta Dalia. The economical educational investigation of a natural person and individual enterprise business taxation in Lithuania // Education and economy 2007: materials of international scientific conference / Tallinn University of Technology. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2007. ISBN 978-9985-59-725-5. p. 14–16. 5. Valančienė, Loreta. Value of the company and controlling // Controlling - a value creating factor: 1st Controlling Congress of the Baltic States, October 12, 2007, [Vilnius]. [S.l.]: H. Vater, W. Schmidt, A. Loerden, 2007. ISBN 978-9955-9991-0-2. p. 13–22.

97


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,0  17,0 4,5

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

23,5

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel.: (8 37) 300 575, 300 576, 300 581 el. p. vytautas.snieska@ktu.lt Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jadvyga Čiburienė, dr. Dalia Bernatonytė, dr. Valentinas Navickas, dr. Vytautas Snieška, dr. Gražina Startienė Docentai: dr. Daiva Burkšaitienė, dr. Mindaugas Dapkus, dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Vaidas Gaidelys, dr. Aldona Juozapavičienė, dr. Vaida Pilinkienė, dr. Daiva Laskienė, dr. Irena Pekarskienė, dr. Asta Sabonienė, dr. Julius Algimantas Urbonas Lektoriai: Darius Bačkaitis, Akvilė Čibinskienė, dr. Aušra Kazlauskienė, dr. Asta Krutejevaitė-Rimkevičienė, Jūratė Pridotkienė, dr. Gabrielė Snieškienė, dr. Alvydas Velička Asistentės: Ligita Vasiliauskienė, Deimantė Venclauskienė Doktorantai: Sandra Andriejūtė, Reda Brazienė, Viktorija Bobinaitė, Birutė Daraškevičiūtė, Aura Drakšaitė, Jurga Kančienė, Vitalija Kardokaitė, Asta Malakauskaitė, Neringa Narbutienė, Mindaugas Povilaitis, Rita Remeikienė, Leila Sujeta, Henrika Šakienė, Jovita Vasauskaitė, Ligita Vasiliauskienė, Vitalija Venckuvienė, Deimantė Venclauskienė Vyr. administratorė Raimonda Pauraitė Laborantė Diana Frolovienė Administratorė Jūratė Kripaitė

98

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija su 20 kompiuterizuotų darbo vietų, kompiuteriai, programinė įranga, ekonominio modeliavimo programos. Prie katedros įsteigtas Ekonominių tyrimų centras. Šio centro pagrindinė veikla: moksliniai tyrimai, verslo įmonių ir organizacijų konsultavimas įvairiais ekonominiais ir verslo klausimais; ciklų ir krizių šiuolaikinėje ekonomikoje tyrimai; įmonių konkurencingumo didinimo problematikos tyrimai; infrastruktūros vaidmens ekonomikos globalizacijos procesuose tyrimai. Doktorantūros moduliai Mikroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Makroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Ekonominės minties istorija (doc. J. A. Urbonas); Vertybinių popierių rinkos teorija (doc. A. Juozapavičienė); Įmonė rinkos ekonomikoje (prof. V. Snieška). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacijos: Aida Zigmantavičienė. Netarifinių barjerų įtaka tekstilės pramonės konkurencingumui (vadovas prof. V. Snieška); Gabrielė Snieškienė. Eksporto kainodaros strategijos modelis (vadovė prof. G. Startienė).


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Tarptautinės ekonomikos ir prekybos dėsningumai bei tarptautinės finansų rinkos Ištirti ir pasiūlyti eksporto kainodaros „verslas – verslui“ rinkose metodai. Ištirta islamiškojo kapitalo rinka, jos formavimosi ypatumai ir perspektyvos. Nustatyti Lietuvos tarpšakinės prekybos dėsningumai Europos integracijos kontekste. Lietuvos ekonomika globalizacijos kontekste Pasiūlyti verslo rizikos globalioje rinkoje analizės metodai. Nustatyti kvalifikuoto darbo bei globalizacijos

poveikio firmų konkurencingumo didinimui ypatumai. Ištirti tyrimų ir plėtros išornaudų kūrimo dėsningumai globalioje rinkoje. Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas Ištirti verslo aplinkos Lietuvoje raidos dėsningumai. Ypatingas dėmesys skirtas artėjančios ekonominės krizės pasekmių prognozavimui tiek mikro-, tiek makrolygiais. Pasiūlyti instrumentai konkurencijos prognozuojamumui padidinti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Startienė, Gražina. The changes of Lithuanian SME foreign trade // Transformations in Business & Economics  = Verslo ir ekonomikos transformacijos/ Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A. p. 83–97. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Industrial organization: the peculiarities of development of individual enterprise in Lithuania // The 4th international scientific conference “Business and management 2006”. The 14th international scientific conference “Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, October 5-6, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers/ Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-114-6. p. 310–315. [ISI Proceedings]. Dumčiuvienė, Daiva; Startienė, Gražina; Duoba, Kęstutis. The European Education Policy for a knowledge economy // Reinforcing Partnerships in Engineering Education: 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, 2007, Bangkok, Thailand: conference proceedings. Melbourne: UICEE, 2007. ISBN 978-0-7326-2260-2. p. 99–102. [ISI Proceedings]. Dumčiuvienė, Daiva; Startienė, Gražina; Duoba, Kęstutis. Lithuanian universities’ experience in recognising partial studies abroad // Reinforcing Partnerships in Engineering Education: 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, 2007, Bangkok, Thailand: conference proceedings. Melbourne: UICEE, 2007. ISBN 978-07326-2260-2. p. 117–120. [ISI Proceedings]. Snieška, Vytautas; Simberova, Iveta; Zalieckaitė, Deimantė. Real estate market effect on monetary stability in countries with transition economy - case of Lithuania // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 235–240. [ISI Proceedings].

6. Snieška, Vytautas; Vasiliauskienė, Ligita. Outsourcing implications on companies’ human resources costs: the example of Lithuanian companies // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers  / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 241–247. [ISI Proceedings]. 7. Startienė, Gražina; Lapinskas, Arūnas; Remeikienė, Rita. Project risk evaluation by means of costbenefit method // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 266–272. [ISI Proceedings]. 8. Dumčiuvienė, Daiva. University lifelong learning  // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 4-6, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-8070. 2007. p. 23–25. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Snieška, Vytautas; Virvilaitė, Regina; Kvainauskaitė, Vaida; Neverauskas, Bronius; Gatautis, Rimantas; Dovalienė, Aistė. IT market and e-commerce in transition economy: network externalities // Regional Externalities. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-35483-3. p. 149–172. [SpringerLINK]. 2. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Efficiency of event usage for the increase in competitiveness of companies // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 2(52). p. 90–96. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 3. Startienė, Gražina; Remeikienė, Rita. Methodology of business risk analysis and its practical application in the enterprises working in the global market // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785.

99


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 2007, no. 3(53). p. 7–16. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. Estimation of importance of intra-endustry trade // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 3(53). p. 25–34. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Snieška, Vytautas; Drakšaitė, Aura. The role of knowledge process outsourcing in creating national competitiveness in global economy // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 3(53). p. 35–41. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Valuckaitė, Asta; Snieška, Vytautas. Export pricing in business-to-business market // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 103–109. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Įvykių taikymas turizmo plėtros skatinimui Lietuvoje  // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 42. p. 69–81. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 8. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Kultūrinės vertybės ir žinių visuomenės vystymasis Lietuvoje  // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 43. p. 43–56. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 9. Povilaitis, Mindaugas; Čiburienė, Jadvyga. Inovacinė veikla ir jos ypatumai paslaugų srityse // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2007, nr. 1(8). p. 239–247. [Index Copernicus]. 10. Čiburienė, Jadvyga; Christauskas, Česlovas. Lithuanian trade development: the Baltic region case // Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica. ISSN 1506-1965. 2007 no. 252 (46). p. 13–22. [CAB Abstracts]. 11. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. Regional peculiarities of Lithuanian foreign trade development in the context of the European economic integration  // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 13923110. 2007, nr. 2(10). p. 13–21. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL]. 12. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė; Orehova, Tatjana. The change of cultural values: Lithuanian and Ukrainian case // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, nr. 2(10). p. 33–38. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL]. 13. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Įvykio rinkodaros strategijų formavimosi ir plėtros ypatumai  // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1648-0627. 2007, T. 8, nr. 3. p. 146–152. [Business Source Complete].

100

14. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominis reguliavimas  // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2007, nr. 76(29). p. 72–84. [CAB Abstracts]. 15. Barkauskas, Vytautas; Bačkaitis, Darius. Konkurencingumo įtaka šalies ūkiui // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 676–680. [Business Source Complete]. 16. Bernatonytė, Dalia. Lithuanian intra-industry trade in the context of the European Union integration  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 681–688. [Business Source Complete]. 17. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Kultūra, jos dimensijos ir vartojimo pasikeitimai globalizacijos sąlygomis // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 705–712. [Business Source Complete]. 18. Juozapavičienė, Aldona; Bobinaitė, Viktorija. Islamiškojo kapitalo rinka, jos formavimosi ypatumai ir perspektyvos // Ekonomika ir vadyba  - 2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 736–745. [Business Source Complete]. 19. Kvainauskaitė, Vaida; Šarkinienė, Eglė. Relation of business cycle and foreign trade indicators: the case of Lithuania // Ekonomika ir vadyba  2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 776–783. [Business Source Complete]. 20. Laskienė, Daiva; Pekarskienė, Irena. Ryšys tarp Lietuvos įmonių akcijų kainos ir makroekonominių veiksnių // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 791–797. [Business Source Complete]. 21. Navickas, Valentinas; Čibinskienė, Akvilė. The reasons and consequences of changes in organizational structures of tourism companies  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 809–813. [Business Source Complete]. 22. Povilaitis, Mindaugas; Čiburienė, Jadvyga. Paslaugų inovacijos ir jų įvertinimo galimybės // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 826–832. [Business Source Complete]. 23. Sabonienė, Asta; Štuopytė, Žaneta. Europos Sąjungos pramonės politikos reguliavimas skatinant konkurencingumą bendrojoje rinkoje // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 856–863. [Business Source Complete]. 24. Snieška, Vytautas. Lietuvos ekonomikos augimo prognozuojamumo veiksniai // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 870–874. [Business Source Complete]. 25. Snieška, Vytautas; Drakšaitė, Aura. The peculiarities of skilled work globalization in achieving the competitive edge of the firms // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 875–881. [Business Source Complete].

26. Snieškienė, Gabrielė; Stravinskas, Tomas. Eksporto kainos nustatymo metodai ir jų parinkimą sąlygojantys veiksniai Lietuvos eksportuotojų pavyzdžiu // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 882–888. [Business Source Complete]. 27. Startienė, Gražina; Remeikienė, Rita. Business risk analysis process in the global market // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 889–897. [Business Source Complete]. 28. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. Households mutual fund usage – the opportunity for global investment // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 912–917. [Business Source Complete]. 29. Urbonas, Julius Algimantas; Maksvytienė, Inga. Įmonės masto vaidmuo, plėtojant konkurencingumą globalioje ekonomikoje // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 923–931. [Business Source Complete]. 30. Vasiliauskienė, Ligita; Snieška, Vytautas. Tyrimų ir plėtros išornaudų kūrimas: ekonominis aspektas  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 932–939. [Business Source Complete]. 31. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio viešųjų gėrybių gamybos ir vartojimo funkcijos  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos

101


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 940–945. [Business Source Complete]. 32. Zalieckaitė, Deimantė; Snieška, Vytautas; Vasauskaitė, Jovita; Remeikienė, Rita. Price bubble in the Lithuanian real estate market? // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 946–953. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Čibinskienė, Akvilė; Navickas, Valentinas. Modeling of the effective governmental regulation method for the social economic infrastructure subjects having natural monopoly features // International Journal of Business, Management and Economics. ISSN 13061097. 2007, Vol. 3, no. 9. p. 69–84. 2. Čiburienė, Jadvyga. Estonia, the new EU economy: building a Baltic miracle? Edited by Helena Hannula, Slavo Radoševic and Nick von Tunzelmann, Aldershot, Ashgate Publishing Company, March 2006, pp. 392, ISBN 0-7546-4561- 4: book review // South-Eastern Europe Journal of Economics. ISSN 1109-8597. 2007, Vol. 5, no. 1. p. 133–137. 3. Čiburienė, Jadvyga; Pukelienė, Violeta. Development of higher education: Lithuanian case // IMSCI’07: International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, July 12-15, 2007, Orlando, Florida, USA: proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2007, Vol. 1. ISBN 1-934272-11-6. p. 217–222. 4. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė; Snieška, Vytautas. The role of intra-industry trade in development of Lithuanian foreign trade // CRM 2007 [Elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’07, September 10-11, 2007, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the papers  / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-016-3. p. 6–12. 5. Čiburienė, Jadvyga. Higher education services and its customers: tendencies and impact on the sector’s management in Lithuania // CRM 2007 [Elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’07, September 10-11, 2007, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the papers / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395016-3. p. 33–40. 6. Juozapavičienė, Aldona. Customer relationship management in Islamic finance // CRM 2007 [Elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’07, September 10-11, 2007, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the papers  / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-016-3. p. 79–84. 7. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė; Snieškienė, Gabrielė. The changes of Lithuanian SME foreign trade in the context of EU integration // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern

102

Approaches to Corporate Management, 6th-7th September, 2007, Bratislava, Slovak Republic: [proceedings of the 17th International Scientific Conference]. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 96–102. 8. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Изменение в организациях малого и среднего бизнеса в современных условиях // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [Elektroninis išteklius], 6-7 September, 2007, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 17th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. ISBN 978-80-2272750-1. p. 254–264. 9. Snieška, Vytautas; Zalieckaitė, Deimantė; Vasauskaitė, Jovita. Factors of real estate prices in Lithuania // Economy & Business 2007: Economic Development and Growth [Elektroninis išteklius]: 6th International Symposium, September 10 - 14, 2007, Sunny Beach, Bulgaria. Bourgas: Science Invest - Bourgas, 2007. ISBN 978-954-9368-27-7. p. 297–304. 10. Keršytė, Agnė; Vasiliauskaitė, Asta; Keršienė, Reda; Snieška, Vytautas. Investment evaluation and the realities of the new economy // 3rd International Conference on Business, Management and Economics [Elektroninis išteklius]: 13-17 June, 2007, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Ismir: Yasar University, 2007. p. [1–18]. 11. Navickas, Valentinas; Lukaševičius, Kazys. The influence of tax system on economic development  // 3rd International Conference on Business, Management and Economics [Elektroninis išteklius]: 13-17 June, 2007, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Ismir: Yasar University, 2007. p. [1–17]. 12. Čiburienė, Jadvyga; Keršienė, Reda. The cluster development and determination: Lithuanian case  // Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe: 3rd international conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities, ASECU, May 11-14, 2006, Bankya, Republic of Bulgaria / D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria. Svishtov: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2007. ISBN 978-954-230327-5. p. 547–558. 13. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. The main factors of higher education services development: Lithuanian case // Education and economy 2007: materials of international scientific conference / Tallinn University of Technology. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2007. ISBN 978-9985-59725-5. p. 17–19. 14. Čiburienė, Jadvyga. International trade: Lithuanian case // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект = The Problems of the Foreign Economic Relations Development and Attraction of the Foreign Investments: Regional Aspect: сборник научных трудов. Донецк: Донецкий национальный университет, 2007. p. 121–127. 15. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. Региональные проблемы развития внешней торговли малых и средних предприятий Литвы  // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 17–20. 16. Bernatonytė, Dalia; Snieška, Vytautas. Роль внешнеторговой политики в развитии малого и среднего предпринимательства Литвы // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 21–23. 17. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. К вопросу об изменениях в организации в современных условиях // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 29–33. 18. Povilaitis, Mindaugas; Čiburienė, Jadvyga. Improving of innovation performance in service firm // 3-я

международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 56–60. 19. Snieška, Vytautas; Pabijanskas, Darius. The potential of fuzzy number in appraisal of investment projects  // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 80–84. 20. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Culture values changes in the context of globalization // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 85–88.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,67

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,18

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

25,16

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

16,17

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

47,18

103


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Finansų katedra Adresas: Vedėja –

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. (8 37) 300 560, el. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt

Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Gamybos organizavimo katedra.

Darbuotojai Docentė dr. Asta Vasiliauskaitė Lektoriai: Agnė Keršytė, Rytis Krušinskas, Aušrinė Lakštutienė, Violeta Naraškevičiūtė, dr. Rasa Norvaišienė, dr. Dalia Rumšaitė, Dalijus Skietris Asistentės: Vilma Deltuvaitė, Vilda Gižienė, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė

Doktorantai: Aurelijus Cvilikas, Asta Pranckevičiūtė, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė, Evaldas Stankevičius Vyr. administratorė Veronika Marcinkevičienė Administratorė Jolanta Vaivadienė Doktorantūros moduliai Finansų valdymo teorijos (doc. A. Vasiliauskaitė).

Tyrimų tematika Finansų valdymo ypatumai globalios finansų sistemos aplinkoje Identifikuotos ES šalių atitikties optimalios valiutos zonos modelio parametrams pozicijos, komentuojami

galimi šalies ekonomikos sektorių konkurencingumo pokyčiai funkcionuojant eurozonoje. Išanalizuoti finansinio sverto valdymo ypatumai Baltijos šalyse ir verslų portfelių kūrimo ypatumai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

104

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Norvaišienė, Rasa; Stankevičienė, Jurgita. The interaction of internal determinants and decisions on capital structure at the Baltic listed companies // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 2(52). p. 7–17. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Gižienė, Vilda; Vasiliauskaitė, Asta. Evaluation models of investments to education: application peculiarities  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 2(52). p. 50–58. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Levišauskaitė, Kristina; Pranckevičiūtė, Asta. Formation of business portfolios as risk management tool // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai  = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2007, T. 1, nr. 1. p. 31–53. [Business Source Complete; ProQuest]. Šapkauskienė, Alfreda; Leitonienė, Šviesa. Changes of costing in the context of time based management  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 129–136. [Business Source Complete].

5. Deltuvaitė, Vilma; Gižienė, Vilda. Competition, concentration, efficiency, and their relationship in the Lithuanian banking sector // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 188–201. [Business Source Complete]. 6. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda. Pagrindinio kapitalo kainos modelis ir jo tobulinimo galimybės // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 202–208. [Business Source Complete]. 7. Krušinskas, Rytis. Company strategic decision environment under influence of technology development // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 216–222. [Business Source Complete].


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 8. Norvaišienė, Rasa; Stankevičienė, Jurgita. Vidinių veiksnių įtaka finansavimo sprendimams Baltijos šalių listinguojamose įmonėse // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 230–238. [Business Source Complete]. 9. Pranckevičiūtė, Asta; Vasiliauskaitė, Asta. Rizikos valdymas formuojant verslo junginius // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 239–246. [Business Source Complete]. 10. Sinevičienė, Lina. Vertės nustatymo metodų taikymo aspektai įmonėse, kurių akcijomis viešai neprekiaujama  // Ekonomika ir vadyba - 2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų

medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 247–253. [Business Source Complete]. 11. Vasiliauskaitė, Asta; Vitkauskas, Mindaugas. The attainability analysis to complete requirements of optimum currency area within EU // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 261–268. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Keršytė, Agnė; Vasiliauskaitė, Asta; Keršienė, Reda; Snieška, Vytautas. Investment evaluation and the realities of the new economy // 3rd International Conference on Business, Management and Economics [Elektroninis išteklius]: 13–17 June, 2007, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Ismir: Yasar University, 2007. p. [1–18].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

8,5

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,5

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

9,0

105


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Įmonių ekonomikos katedra Adresas: Vedėja –

Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. (8 37) 300 589, faks. (8 37) 324 147, el. p. kat0405@ktu.lt

Katedra įkurta 1946 m.

Darbuotojai Profesorės: habil. dr. Virginija Kavaliauskienė, habil. dr. Žaneta Simanavičienė Docentai: dr. Andrius Guzavičius, dr. Žaneta Karazijienė Lektoriai: Vytautas Barkauskas, Jurgita Bruneckienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, dr. Tomas Stravinskas Doktorantai: Vilda Gižienė, Ruslan Kovaliov, Neringa Milenčienė, Gintautas Šivickas, Lina Šunokienė, Bernardas Vaznonis Vyresn. administratorė Gintarė Malinauskaitė Administratorė Marija Vaitkevičienė

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, mikroekonominio modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Ekonomikos subjektai ir jų gyvybingumo dinamizmas (prof. V. Kavaliauskienė); Sisteminio ekonominio tyrimo metodologija ir metodika (prof. V. Kavaliauskienė); Šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir koncepcijos (prof. V. Kavaliauskienė); Aktualios ekonomikos problemos ir jų sprendimo uždaviniai (prof. V. Kavaliauskienė).

Tyrimų tematika Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominio reguliavimo tyrimas Tyrimo objektas – žemės ūkio viešosios gėrybės ir jų teikimo ekonominis reguliavimas. Tyrimo rezultatai: išnagrinėtos išorės efektų teorijos taikymo galimybės žemės ūkio sektoriuje, išgrynintos žemės ūkio išorės efektų ekonominio reguliavimo problemos, sukurtas žemės ūkio išorės efektų ekonominio reguliavimo teorinis modelis. Verslo rinkų ekonominių subjektų tyrimas Tyrimo objektas – ekonominiai subjektai – smulkus

ir vidutinis verslas. Tyrimo rezultatai: apibendrintos vyriausybinės verslo rinkų reguliavimo teorijos bei metodai. Remiantis analizės duomenimis ištirtas vyriausybės vaidmuo reguliuojant ekonominius procesus bei susistemintos (apibendrintos) vyriausybės kišimosi į verslo rinkas teigiamybės ir trūkumai. Šalies arba regiono ekonominio konkurencingumo tyrimas Sukurtas regiono ekonominio konkurencingumo vertinimo modelis, patikrintas regiono ekonominio konkurencingumo vertinimo modelio veikimas Lietuvos pavyzdžiu.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Startienė, Gražina. The changes of Lithuanian SME foreign trade // Transformations in Business & Economics  = Verslo ir ekonomikos transformacijos  / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A. p. 83–97. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. 2. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Industrial organization: the peculiarities of development of individual enterprise in Lithuania // The 4th international scientific conference “Business and management 2006”. The 14th international scientific conference “Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, October 5-6, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers/ Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-114-6. p. 310–315. [ISI Proceedings].

106

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Baršauskas, Petras; Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. Kredito rizikos pasireiškimo lizingo sektoriuje specifika ir vertinimo problemos  // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 41. p. 19–34. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 2. Štreimikienė, Dalia; Kovaliov, Ruslan. Verslas ir darnaus vystymosi įgyvendinimas // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 41. p. 151–167. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 3. Simanavičienė, Žaneta; Dapkus, Mindaugas; Bruneckienė, Jurgita. Evaluation of the OECD states’ financial competitiveness: public debt aspect // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2007,T. 1, nr. 1. p. 115128. [Business Source Complete; ProQuest].


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 4. Simanavičienė, Žaneta; Bruneckienė, Jurgita; Šimberova, Iveta. Regionų konkurencingumo vertinimo teoriniai aspektai // Ekonomika = Economics: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1258. 2007, T. 77. p. 68–81. [IBSS International Bibliography of the Social Sciences]. 5. Simanavičienė, Žaneta; Dapkus, Mindaugas; Simanavičius, Artūras. Business administration institutions in Lithuania // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys  / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2007, nr. 2(9). p. 245–249. [Index Copernicus]. 6. Štreimikienė, Dalia; Kovaliov, Ruslan. Corporate social responsibility in Baltic States // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2007, nr. 2(9). p. 285–293. [Index Copernicus]. 7. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda. Pagrindinio kapitalo kainos modelis ir jo tobulinimo galimybės // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p.  202–208. [Business Source Complete]. 8. Guzavičius, Andrius. Methods of activity of economic interest groups in the EU institutions  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 516–520. [Business Source Complete]. 9. Barkauskas, Vytautas; Bačkaitis, Darius. Konkurencingumo įtaka šalies ūkiui // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 676–680. [Business Source Complete]. 10. Bruneckienė, Jurgita. Problems of Lithuania’s regions competitiveness measurement // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 689–696. [Business Source Complete]. 11. Kilijonienė, Akvilė; Simanavičienė, Žaneta. The evaluation of implementation of regional policy  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės

konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p.  754–761. [Business Source Complete]. 12. Sabonienė, Asta; Štuopytė, Žaneta. Europos Sąjungos pramonės politikos reguliavimas skatinant konkurencingumą bendrojoje rinkoje // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 856–863. [Business Source Complete]. 13. Simanavičienė, Žaneta. Socialinių įmonių plėtros sąlygos Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba - 2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 864–869. [Business Source Complete]. 14. Snieškienė, Gabrielė; Stravinskas, Tomas. Eksporto kainos nustatymo metodai ir jų parinkimą sąlygojantys veiksniai Lietuvos eksportuotojų pavyzdžiu // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 882–888. [Business Source Complete]. 15. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. Households mutual fund usage – the opportunity for global investment // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 912–917. [Business Source Complete]. 16. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio viešųjų gėrybių gamybos ir vartojimo funkcijos  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 940–945. [Business Source Complete].

107


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 17. Treinys, Mečislovas; Vinciūnienė, Valerija; Vaznonis, Bernardas. Changes in productivism and postproductivism activities: the of Lithuanian rural areas  // The role of social capital and grass-roots initiatives in rural development. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Socialinio kapitalo ir vietos iniciatyvų reikšmė kaimo plėtrai. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai: proceedings of international symposium (May 16-18, 2007) / The State University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr, Ukraine; Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. ISSN 18226760. 2007, vol. 1(8). p. 213–220. [Business Source Complete]. 18. Treinys, Mečislovas; Vinciūnienė, Valerija; Vaznonis, Bernardas. Изменение социально-экономической активности земледельцев в европейской модели сельского хозяйства // The role of social capital and grass-roots initiatives in rural development. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Socialinio kapitalo ir vietos iniciatyvų reikšmė kaimo plėtrai. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai: proceedings of international symposium (May 16–18, 2007) / The State University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr, Ukraine; Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. ISSN 1822-6760. 2007, vol. 1(8). p. 271–278. [Business Source Complete]. 19. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominis reguliavimas  // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2007, nr. 76(29). p. 72–84. [CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Simanavičienė, Žaneta. Features of price bubble in real estate market in Lithuania // Trends economics and management = Trendy ekonomiky a managementu. ISSN 1802-8527. 2007, Vol. 1, no. 1. p. 98–102. 2. Simanavičienė, Žaneta; Štreimikienė, Dalia. Business regulation system in Lithuania // ICBME 2007 [Elektroninis išteklius]: 3rd International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 13-17 June, 2007, Cesme-Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2007. ISBN 975-6339-03-9. p. 239–258. 3. Keršytė, Agnė; Vasiliauskaitė, Asta; Keršienė, Reda; Snieška, Vytautas. Investment evaluation and the realities of the new economy // 3rd International Conference on Business, Management and Economics [Elektroninis išteklius]: 13–17 June, 2007, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Ismir: Yasar University, 2007. p. [1–18]. 4. Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras. Features of price bubble in real estate market in Lithuania // Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management of Brno university of Technology [Elektroninis išteklius]: international conference, 12–14 September 2007, Brno, Czech

108

Republic. Brno: Brno University of Technology, 2007. ISBN 978-80-214-3482-0. p. [1–4]. 5. Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras. Segmentation of builduing materials market // CRM 2007 [Elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’07, September 10-11, 2007, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the papers / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-016-3. p. 174–178. 6. Simanavičienė, Žaneta. Small and medium business in Lithuania: situation and practis of administration // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [Elektroninis išteklius], 6-7 September, 2007, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 17th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. ISBN 978-80-2272750-1. p. 558–564. 7. Simanavičienė, Žaneta. The system of business supervision institutions in Lithuania // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [Elektroninis išteklius], 6-7 September, 2007, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 17th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. ISBN 978-80-2272750-1. p. 565–569. 8. Čiburienė, Jadvyga; Keršienė, Reda. The cluster development and determination: Lithuanian case  // Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe: 3rd international conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities, ASECU, May 11-14, 2006, Bankya, Republic of Bulgaria / D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria. Svishtov: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2007. ISBN 978-954-230327-5. p. 547–558. 9. Simanavičienė, Žaneta. Идентификация проблем малого предпринимательства в Литве и возможные пути их разрешения // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 71–75. 10. Simanavičienė, Žaneta. Современные тенденции преобразования организационных форм предпринимательства в сфере услуг // 3-я международная научная конфенция “Перспективы экономики Калининградского региона и развитие EU”: научные труды конференции = 3-d International Scientific Conference “Perspectives of Economics of Kaliningrad Region and EU Development”: scientific printed works of the conference. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 2007. ISBN 5-94826-168-9. p. 76–79.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,33

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,50

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 12,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

8,25 0 21,08

Kokybės vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300 590, faks. (8 37) 300 591, el. p. kat0408@ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Bronius Neverauskas, dr. Povilas Vanagas Docentai: dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, dr. Ramunė Čiarnienė, dr. Rūta Čiutienė, dr. Pranas Bernardas Milius, dr. Eimenė Paulavičienė, dr. Jolanta Solnyškinienė, dr. Audrius Taraškevičius Lektoriai: Diana Bagdonienė, Kristina Kindsfaterienė, Marius Plitninkas, Alfredas Staleronka, Vytautas Stankevičius, Elvyra Stefanija Švelnienė, Milita Vienažindienė, Mantas Vilkas, Alma Žekevičienė Asistentės: Asta Daunorienė, Lidija Kašubienė, Evelina Meilienė Doktorantės: Laura Baronienė, Kristina Batutytė, Asta Daunorienė, Kristina Zdanytė

Laborantė Daiva Surantienė Administratorės: Aušra Simanavičienė, Asta Stulgienė, Daiva Surantienė Doktorantūros moduliai Naujausi kokybės vadybos metodai ir verslo tobulumo modeliai (prof. P. Vanagas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslo krypties disertacija. Dalia Susnienė. Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo prielaidos organizacijų vadyboje (viešojo transporto įmonių pavyzdžiu) (vadovas prof. P. Vanagas).

Tyrimų tematika Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo prielaidos organizacijų vadyboje Patikslinta interesų derinimo sąvoka. Identifikuoti kriterijai, sudarantys prielaidas organizacijai tenkinti suinteresuotųjų šalių poreikius. Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas Susietos socialinių tinklų analizės ir procesų valdymo koncepcijos. Susistemintos procesų dalyvių tinklaveikos priežastys planuotų pokyčių kontekste. Nustatytos

procesų dalyvių tinklaveikos intensyvumo sąsajos su procesų pokyčių rezultatyvumu. Žmogiškųjų išteklių vadyba naujosios viešosios vadybos kontekste Pagrįsti pagrindiniai naujosios viešosios vadybos elementai. Pagrįsti naujosios viešosios vadybos reikalavimai žmoniškųjų išteklių vadybai. Išskirtos žmoniškųjų išteklių pokyčių kryptys, lemiamos naujosios viešosios vadybos.

MTEP projektai INTERREG III programos projektas „Via Baltica Nordica makroregiono stiprinimas, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą regiono inovacijų srityje (VBN INNOREG)“. Koordinatorius Algimantas Venckus (Projektų vadybos centras).

Pagrindinis projekto partneris – Suomijos Baltijos institutas; projekto partneriai – Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos institucijos. Projekto tikslas – sustiprinti sąsajas tarp regioninių inovacijų sistemų Via Baltica Nordica zonoje.

109


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

110

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Čiarnienė, Ramunė; Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. Strategic human resources management: changes in the context of new public management // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos  / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A. p. 144–164. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Sakalas, Algimantas; Čiutienė, Rūta. Career as a mean of coordination of employees and organizations interests: empirical study // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers  / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 210–216. [ISI Proceedings]. Vienažindienė, Milita; Čiarnienė, Ramunė; Sakalas, Algimantas. Rethinking the role of human resources in the context of new public management // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers  / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 291–295. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Snieška, Vytautas; Virvilaitė, Regina; Kvainauskaitė, Vaida; Neverauskas, Bronius; Gatautis, Rimantas; Dovalienė, Aistė. IT market and e-commerce in transition economy: network externalities // Regional Externalities. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-35483-3. p. 149–172. [SpringerLINK]. Bartkus, Edverdas Vaclovas; Jurevičius, Virginijus. Production outsourcing in the international market  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 1(51). p. 59–68. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Neverauskas, Bronius; Tijunaitienė, Rigita. Public participation in city governance decision-making: theoretical approach // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 27–35. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Susnienė, Dalia; Vanagas, Povilas. Means for satisfaction of stakeholders’ needs and interests // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 24–28. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ].

5. Vienažindienė, Milita; Čiarnienė, Ramunė. New public mangement: theoretical and practical aspects  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 44–50. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Kašubienė, Lidija; Vanagas, Povilas. Assumptions of e-government services quality evaluation // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 68–74. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Paulavičienė, Eimenė; Arlauskaitė, Živilė. Visuotinės kokybės vadybos poveikis finansiniams organizacijos rezultatams // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 44. p. 57–76. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 8. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Strategic human resources management: changes in the context of the New public management // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, nr. 1(9). p. 56–64. [Index Copernicus; CEEOL]. 9. Solnyškinienė, Jolanta. Transformations paradoxes or outcome of abandoned mental privatization // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, nr. 2(10). p. 136–146. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL]. 10. Čiutienė, Rūta; Neverauskas, Bronius; Venclauskas, Saulius. Žmonių išteklių valdymo problemos projektinėse organizacijose: projekto komandos formavimas // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 556–562. [Business Source Complete]. 11. Neverauskas, Bronius; Tijunaitienė, Rigita. Visuomenės dalyvavimo miesto valdymo sprendimų priėmime teorinė prieiga // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 619–628. [Business Source Complete]. 12. Vienažindienė, Milita; Čiarnienė, Ramunė. The changes of public organizations’ human resources management: theoretical aspect // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 660–668. [Business Source Complete]. 13. Bagdonienė, Diana; Daunorienė, Asta; Abramavičienė, Irma. Kokybės kaštų panaudojimo strateginiame planavime galimybės // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 959–965. [Business Source Complete]. 14. Baronienė, Laura. Kokybės vadybos sistemos taikymas valdant inovacinę veiklą // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 966-971. [Business Source Complete]. 15. Bartkus, Edverdas Vaclovas; Kriaučiūnaitė, Žiedūna. Kokybė – konkurencinio privalumo pagrindas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 972–979. [Business Source Complete]. 16. Daunorienė, Asta; Zdanytė, Kristina; Žekevičienė, Alma. Subalansuotų veiklos įvertinimo rodiklių panaudojimas aukštojo mokslo institucijos strategijos valdymui // Ekonomika ir vadyba  - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 1001–1008. [Business Source Complete]. 17. Kašubienė, Lidija. Elektroninės valdžios paslaugų kokybės vertinimas // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 1017–1024. [Business Source Complete]. 18. Susnienė, Dalia; Vanagas, Povilas. Comprehensive stakeholder analysis as a tool for satisfaction of

stakeholders needs and interests // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 1058–1062. [Business Source Complete]. 19. Paulavičienė, Eimenė. Lyderystė visuotinės kokybės vadybos kontekste // Ekonomika ir vadyba  2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 1033–1042. [Business Source Complete]. 20. Vilkas, Mantas. Proceso ir rutinos sąvokų santykis  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 1063–1071. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Vanagas, Povilas. Compensation as motivation to achleve quality // Quality Managers & the Management Challenges in the 21st Century: proceedings of 8th International Conference of Quality Managers, July 15-16 & 17-18, 2007, Tehran, Iran. Tehran: [s.n.], 2007. ISBN 978-964-7844-09-3. p. 207–220. 2. Aleknevičienė, Vilija; Tiknevičius, Petras; Vanagas, Povilas. Guideline of dissemination of quality management knowledge among Lithuanian agricultural producers // Rural development 2007: the third international scientific conference, 8-10th of November, 2007, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-3230. 2007, Vol. 3, book 1. p. 207–213. 3. Čiarnienė, Ramunė. The new public management: the main principles and international experience // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 19-22. 4. Vienažindienė, Milita; Sakalas, Algimantas. New public management: the changes in human resources management // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 179–182. 5. Milius, Pranas Bernardas; Sarkienė, J. Regional development strategies and entrepreneurship promotion in the Kaunas region // Cultivating Entrepreneurial Regions – Cases and Studies from the Network Project ‘Baltic Entrepreneurship Partners’ (BEPART). Rostock Contributions to Regional Science. ISSN 0947-6016. 2007, Vol. 19. p. 127–152.

111


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,67

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,17

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 14,68 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

3,33 3,00 22,85

Marketingo katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. (8 37) 300 585, faks. (8 37) 300 588, el. p. jurate.banyte@ktu.lt Katedra įkurta 1992 m.

Darbuotojai Profesorė dr. Regina Virvilaitė Docentai: dr. Viltė Auruškevičienė, dr. Jūratė Banytė, dr. Aistė Dovalienė,dr. Rimantas Gatautis, dr. Rita Kuvykaitė, dr. Liudvikas Milašius, dr. Aušra Rūtelionė, dr. Jurgita Stravinskienė, dr. Laimona Šliburytė Lektoriai: Sonata Alijošienė, Monika Alimienė, Gediminas Dapkus, Rasa Gudonavičienė, Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė, Tatjana Sokolova Asistentai: Agnė Gadeikienė, Tomas Palaima, Beata Šeinauskienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Loreta Matulionienė Doktorantės: Monika Alimienė, Lina Bivainienė, Milda Damkuvienė, Agnė Gadeikienė, Indrė Jucaitytė, Lina Kazokienė, Loreta Matulionienė, Rūta Ostasevičiūtė, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė, Aušra Skrudupaitė, Beata Šeinauskienė Administratorės ir laborantės: Dalė Bartkienė, Rita Virgailienė

Tiriamoji bazė Moksliniams tyrimams vykdyti prie katedros įsteigtas Marketingo valdymo centras ir Marketingo mokomoji laboratorija, kurioje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Marketingo katedroje sukaupta teorinėmetodologinė bazė (vadovėliai, kompaktiniai diskai, videokasetės) leidžia vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos verslo įmonių bei ne pelno organizacijų užsakymu šiomis temomis: rinkos tyrimai, vartotojų elgsenos tyrimai, vartotojų pasitenkinimas ir lojalumas, vartotojų suvokiama vertė, prekės ženklo žinomumas, marketingo strategijos parengimas, elektroninio verslo plėtros galimybės, turizmo plėtros prioritetai. Doktorantūros moduliai Naujausios marketingo teorijos ir koncepcijos (prof. R. Virvilaitė).

Tyrimų tematika Vertės vartotojui koncepcija marketingo teorijoje ir jos taikymo galimybės Pagrindinis 2007 m. mokslinių tyrimų tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti vertės vartotojui koncepcijos raiškos ypatumus bei taikymo galimybes. Suformuluoto tikslo įgyvendinimą liudija šie 2007 m. mokslinių tyrimų rezultatai: Išstudijuota vertės vartotojui koncepcija transakciniu požiūriu ir nustatyta, kokią įtaką vartotojo suvokiama vertė daro jo elgsenai sprendimų priėmimo metu. Pateikti teoriniai santykių koncepto aiškinimai ir atskleistos santykių su vartotojais plėtros formos, taikytinos paslaugų įmonėse.

112

Identifikuoti probleminiai prekės ženklo valdymo aspektai vertės vartotojui kūrimo kontekste ir parengtas integruotas prekės ženklo vertės matavimo modelis. Teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti ryšių su visuomene, kaip įvaizdžio formavimo priemonės, naudojimo kuriant vertę vartotojui ypatumai. Atskleista verte pagrįstos marketingo koncepcijos esmė ir raiškos ypatumai įmonei plečiant veiklą užsienio rinkose. Išanalizuotos galimybės taikyti informacines ryšio technologijas kuriant vertę, identifikuoti jų poveikį vartotojams, įmonėms bei vyriausybiniam sektoriui.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

MTEP projektai Europos Sąjungos 6-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programa. MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje (GENESIS). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis GENESIS projekto tikslas – naujų metodologijų, infrastruktūrų ir programinių sprendimų mažoms ir vidutinėms įmonėms sukūrimas, sudarant palankesnes sąlygas verslui internete bei susiejant partnerių, bankinių institucijų ir valstybinių institucijų informacines sistemas naujojoje Europos Sąjungoje. 2007 m. atliktas MVĮ procesų su partneriais, valstybinėmis ir finansinėmis institucijomis koregavimas. Dalyvauta projekto partnerių susitikime Briuselyje. Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (e-NVISION). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis E-NVISION projekto tikslas – įvertinti e.verslo raidos Europos Sąjungoje scenarijus ir nustatyti, kaip mažos ir vidutinės statybos pramonės įmonės, siekdamos konkurencinio pranašumo, turi išnaudoti informacinių ryšio technologijų (IRT) teikiamus pranašumus ir kaip jos turi transformuoti savo veiklą taikydamos IRT. 2007 m. plėtotos e. tiekimo, e. objekto, e. konkurso ir e. kokybės procesų ontologijos, numatytos ontologijų integravimo į kitas ontologijas galimybės, pradėtos kurti vidinės ir išorinės tinklo paslaugos. Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste (EFFORT). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis EFFORT projekto tikslas – identifikuoti strateginius, teisinius, valdymo, tęstinumo ir vartotojų veiksnius, turinčius įtakos dinamiškiems tarptautiniams ir tarpregioniniams pramonės klasteriams siekiant pagerinti jų galimybes įžengti į globalią rinką. Įgyvendinant projektą, identifikuojamos sąlygos, kurioms esant klasteriai ir įmonės gali padidinti savo konkurencinius pranašumus tarptautiniu ir tarpregioniniu prekių ir paslaugų pardavimu, vykdomu bendradarbiaujant. Svarbiausias projekto rezultatas yra strateginių rekomendacijų ES regioninei valdžiai ir specialių rekomendacijų dalyvaujantiems regioniniams klasteriams bei įmonėms sukūrimas. 2007 m. atliktos klasterių ir klasterizaciją sąlygojančių veiksnių studijos Lietuvoje, Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Graikijoje. EUREKA skėtinis projektas E!3715 „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)“. Projekto koordinatorius: TÜV Management Systems GmbHCentral Division Research Management (Vokietija). Projekte dalyvauja partneriai iš 12 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2006–2011 m.

Projekto pagrindinis tikslas – sujungti Europos šalių mokslininkų atliekamus tyrimus kuriant krovinių grandinių ir logistikos technologijas bei skleisti tyrimų rezultatus. LOGCHAIN+ remia generavimą tyrimų ir plėtros projektų, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje pertvarkant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. Marketingo katedros dalyvavimo LOGCHAIN+ projekte tikslai yra: įvertinti potencialius krovinių srautus iš Lietuvos į kitas ES šalis, išstudijuoti modernių logistikos centrų kūrimosi problematiką ir plėtros perspektyvas Lietuvoje bei dalyvauti projekto rezultatų sklaidoje. 2007 m. tyrimų problema nukreipta į tyrimus, susijusius su intermodalinio transporto sistemos konkurencingumo didinimu, steigiant modernius logistikos centrus. Tyrimo problemai spręsti atliktos intermodalinio transporto terminalų konkurencingumo didinimo teorinės studijos, kuriose atskleidžiama logistikos centrų vieta intermodalinio transporto sistemoje, patikslinama logistikos centro sąvoka, pagrindžiama logistikos centrų vertinimo sistema. Teoriniai sprendimai pagrindžiami empiriniais tyrimais, kuriuose apibūdinamos logistikos centrų kūrimosi Lietuvoje sąlygos, pateikiami Lietuvos viešųjų logistikos centrų konkurencingumo tyrimo rezultatai. Apibendrinant teorinių ir empirinių tyrimų rezultatus, konstatuojama, kad Kauno ir Vilniaus logistikos dipolis bei bendradarbiavimas su Klaipėdos logistikos centru, sustiprintų ir pačios Lietuvos, kaip logistikos mazgo reikšmę tarptautiniame kontekste. 2007 m. dalyvauta Santandere (Ispanija) surengtame LOGCHAIN+ projekto darbo grupės susitikime. E. vyriausybės programos projektas „Jaunimo dalyvavimo viešosiose diskusijose su valdžios atstovais, piliečiais ir verslo atstovais galimybių didinimas Europos Sąjungoje“ (LEX-IS). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2007–2008 m. Pagrindinis LEX-IS projekto tikslas – įvertinus e. dalyvavimo svarbą bei inovatyvių e. dalyvavimo sprendimų poreikį modernios valdžios veikloje, parengti interesų grupių įtraukimo į įstatymų leidybos procesus e. dalyvavimą skatinančius sprendimus. 2007 m. atlikta Austrijos, Graikijos ir Lietuvos parlamentų poreikių analizė, nagrinėti informacijos srautų modeliai, įstatymų priėmimo proceso ontologija. Generalinio įmonių ir pramonės direktorato programos projektas „Universitetų e. verslo tyrimų centrų keitimasis gerąja patirtimi“ (UNEXC). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2007 m. Pagrindinis UNEXC projekto tikslas – skatinti apsikeitimą gerąja patirtimi tarp universitetinių elektroninės komercijos tyrimų centrų siekiant parengti centrų veiklos strategijas, orientuotas pagerinti MVĮ IRT adaptaciją. 2007 m. atlikta geros praktikos analizė Lietuvoje ir Velse, parengtos e. verslo paramos MVĮ programos strateginės gairės.

113


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

114

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kuvykaitė, Rita; Auruškevičienė, Viltė; Drakšaitė, Aura. Coordination of marketing and manufacturing activities in Lithuanian business development // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A. p. 114–132. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Gatautis, Rimantas. Barriers of e-business development in SMEs: Lithuania case // Management Challenges in a Global World: the Sixth Wuhan International Conference on E-Business, May 26-27, 2007, Wuhan, China. Alfred: Alfred University, 2007. ISBN 978-09604962-9-7. p. 251–259. [ISI Proceedings]. Kazokienė, Lina; Stravinskienė, Jurgita. Assessment of public relations efficiency: theoretical approach  // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 93–97. [ISI Proceedings]. Seppä, Marko; Damaskopoulos, Takis; Gatautis, Rimantas. Evolution of e-business policy in Europe: from technology-push to digital business ecosystems, innovation partnerships, and living labs // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers  / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 228–234. [ISI Proceedings]. Rimienė, Kristina; Virvilaitė, Regina. Logistics centre site selection in the logistics network // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 149–152. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Snieška, Vytautas; Virvilaitė, Regina; Kvainauskaitė, Vaida; Neverauskas, Bronius; Gatautis, Rimantas; Dovalienė, Aistė. IT market and e-commerce in transition economy: network externalities // Regional Externalities. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-35483-3. p. 149–172. [SpringerLINK]. Palaima, Tomas; Auruškevičienė, Viltė. Modeling relationship quality in the parcel delivery services market // Baltic Journal of Management. ISSN 17465265. 2007, Vol. 2, no. 1. p. 37–54. [EMERALD]. Banytė, Jūratė; Paunksnienė, Žaneta; Rūtelionė, Aušra.

Peculiarities of consumer perception in the aspect of marketing to women // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 1(51). p. 50–58. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Janonis, Vytautas; Dovalienė, Aistė; Virvilaitė, Regina. Relationship of brand identity and image // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 1(51). p. 69–79. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Banytė, Jūratė; Jokšaitė, Eglė; Virvilaitė, Regina. Relationship of consumer attitude and brand: emotional aspect // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 2(52). p. 65–77. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Janonis, Vytautas; Virvilaitė, Regina. Brand image formation // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 2(52). p. 78–90. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Karpavičius, Tomas; Cvilikas, Aurelijus; Gatautis, Rimantas. Application of systemic management conception to organization’s management decisions structuring // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 44–52. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 8. Auruškevičienė, Viltė; Kuvykaitė, Rita; Škudienė, Vida. Relationship and transactional marketing integration aspects // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 78–86. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 9. Rimienė, Kristina; Grundey, Dainora. Logistics centre concept through evolution and definition // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 87–95. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 10. Dovalienė, Aistė; Gadeikienė, Agnė; Piligrimienė, Žaneta. Customer satisfaction and its importance for long-term relationships with service provider: the case of odontology services // Engineering economics= Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 59–67. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 11. Radzevičiūtė, Renata; Šliburytė, Laimona. Integruoto marketingo komunikacijos koncepcinis dualizmas  // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 42. p. 111–129. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 12. Vitkauskaitė, Elena; Gatautis, Rimantas. Elektroninės valdžios paslaugų plėtra Ignalinos atominės elektrinės regione // Viešasis administravimas = Public


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. ISSN 1648-4541. 2007, nr. 3(15). p. 48–52. [Business Source Complete]. 13. Auruškevičienė, Viltė; Šalčiuvienė, Laura; Kuvykaitė, Rita; Žilys, Laurynas. Identification of key success factors in free economic zone development in Lithuania // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 277–284. [Business Source Complete]. 14. Banytė, Jūratė; Mieželienė, Živilė. Expression of cross-cultural differences in negotiations: the case of negotiation activity of Lithuanian tourism agencies  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 292–303. [Business Source Complete]. 15. Damkuvienė, Milda; Virvilaitė, Regina. The concept of relationship in marketing theory: definitions and theoretical approach // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 318–325. [Business Source Complete]. 16. Dapkus, Gediminas; Kriaučionienė, Monika. Marketing of MBA programmes in Lithuania: the need of new managerial competencies // Ekonomika ir vadyba  - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 326–337. [Business Source Complete]. 17. Dovalienė, Aistė; Gadeikienė, Agnė; Piligrimienė, Žaneta. Trust as an antecedent of long-term relationships with service customers: the case of odontology services // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 346–355. [Business Source Complete]. 18. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena; Angulo, Inaki;

Affonso, Alain. SMEs in construction sector: future e-business scenarios // Ekonomika ir vadyba  2007  = Economics and management  - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 363–375. [Business Source Complete]. 19. Jucaitytė, Indrė; Virvilaitė, Regina. Integrated model of brand valuation // Ekonomika ir vadyba  - 2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 376–383. [Business Source Complete]. 20. Junokaitė, Kamilė; Alijošienė, Sonata; Gudonavičienė, Rasa. The solutions of celebrity endorsers selection for advertising products // Ekonomika ir vadyba  2007 = Economics and management - 2007: [12osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 384–390. [Business Source Complete]. 21. Kazokienė, Lina; Stravinskienė, Jurgita. Decisionplanning in public relations: practice of Lithuanian companies // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 397–403. [Business Source Complete]. 22. Virvilaitė, Regina; Šeinauskienė, Beata; Matulionienė, Loreta. Internalization of company activity: the conception of psychological distance // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  - 2007: [12osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 489–498. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kugytė, Ramunė; Šliburytė, Laimona. A cross-national investigation of service provider selection criteria in the lithuanian and nordic mobile telecommunications sectors // ESICMarket: Economic and Business Journal / Business & Marketing School, Latin American Council of Management Schools for scientific publications. ISSN 0212-1867. 2007, Vol. 128. p. 495–511. 2. Banytė, Jūratė; Gadeikienė, Agnė. A service delivery process modeling when implementing the service concept // Revista Romana de Maeketing. ISSN 18422454. 2007, no. 2. p. 68–87.

115


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 3. Loukis, Euripidis; Wimmer, Maria; Charalabidis, Yannis; Triantafillou, Anna; Gatautis, Rimantas. Argumentation systems and ontologies for enhansing public participation in the legislation process // Electronic Government: 6th International EGOV Conference, September 3-6, 2007, Regensburg, Germany: proceedings of ongoing research, project contributions and workshops. Linz: Trauner Verlag, 2007. ISBN 9783-85499-255-4. p. 19–28. 4. Gudauskas, Renaldas; Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. Statybų sektoriaus smulkių ir vidutinių įmonių ateities e. vizija: e. verslo perspektyva // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 41. p. 33–41. 5. Gatautis, Rimantas; Damaskopoulos, Takis. Assesing egovernment services qyality // ICEB-2007: proceeding of the Seventh International Conference on Electronic Business “Service Innovation and Value Creation in Experience Economy”, December 2-6, 2007, Taipei, Taiwan / National Chengchi University. ISSN 16830040. 2007. p. 270–276. 6. Rūtelionė, Aušra; Matulionienė, Loreta; Paunksnienė, Žaneta. Competitiveness of Lithuania as a tourism destination // Proceedings of the 15th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, November 29 December 1, 2007, Vienna, Austria. Vienna: Institute of International Business Vienna University of Economics and Business Administration, 2007. ISBN 978-9502045-5-1. p. 361–376. 7. Loukis, Euripidis; Wimmer, Maria; Triantafillou, Anna; Gatautis, Rimantas; Charalabidis, Yannis. Electronic support of public participation in the development of legislation: the LEX-IS project // Eastern European e|Gov Days 2007: Best Practice and Innovation: proceedings of the Eastern European e|Gov Days 2007 in Prague and the Austrian eGovernment Konference in Krems, provided by the Forum e|Government / Edited by: R. Traunmuller, J. Makolm, G. Orthofer. [S.l.]: Austrian Computer Society, 2007. ISBN 978-85403-222-9. p. 185–195. 8. Gatautis, Rimantas; Gudauskas, Renaldas. User prefferences for digital time stamping service in Lithuania // Eastern European e|Gov Days 2007: Best Practice and Innovation: proceedings of the Eastern European e|Gov Days 2007 in Prague and the Austrian eGovernment Konference in Krems, provided by the Forum e|Government / Edited by: R. Traunmuller, J. Makolm, G. Orthofer. [S.l.]: Austrian Computer Society, 2007. ISBN 978-85403-222-9. p. 251–254. 9. Damaskopoulos, Panagiotis; Gatautis, Rimantas. Developing virtual communities in transition economies // Global Information Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications  / edited by: Felix B. Tan, Auckland University of Technology, New Zealand. London: IGI Global, 2007. ISBN 978-1-59904-939-7. p. 2151–2158. 10. Loukis, Euripidis; Wimmer, Maria; Triantafillou, Anna; Charalabidis, Yannis; Gatautis, Rimantas. Development of legislation through electronic suport of participation: LEX-IS // Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies / Ed. P. Cunningham and M. Cunningham. Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC: IOS Press, 2007, Vol. 4, pt. 1. ISBN 978-1-58603-801-4. p. 477–484.

116

11. Jucaitytė, Indrė; Matulionienė, Loreta; Šalčiuvienė, Laura. Influence of customer behavior to brand valuation: cultural aspect // ICBME: 3rd International Conference on Business, Management and Economics 2007, June 13-17, 2007, Izmir, Turkey. Vol. 5. Perspectives on Organizational Behavior and Organizational Culture: selected proceedings of the Third International Conference on Business, Management and Economics. Ismir: Yasar University, 2007. ISBN 978-975-6339-15-2. p. 117–133. 12. Banytė, Jūratė; Gadeikienė, Agnė; Paunksnienė, Žaneta. Relations between gender and consumer decisionmaking: a case of leisure service // 3rd International Conference on Business, Management and Economics [Elektroninis išteklius]: 13-17 June, 2007, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Ismir: Yasar University, 2007. p. [1–14]. 13. Vitkauskaitė, Elena; Gatautis, Rimantas; Angulo, Inaki; Affonso, Alain. SMEs in construction sector: envisioning e-business scenarios // 8-th European Conference E-COMM-LINE 2007, September 20-21, Bucharest, Romania [Elektroninis išteklius]: [proceedings]. Bucharest: Publishing House IPA, 2007. ISBN 978-973-88046-6-1. p. [1–8]. 14. Palaima, Tomas; Auruškevičienė, Viltė; Banytė, Jūratė. The antecedents of consumer loyalty in the parcel delivery services industry // Academy of Marketing Conference 2007 [Elektroninis išteklius]: Marketing Theory into Practice, 3-6 July 2007 / Kingston Business School, Kingston University. [S.l.]: [s.n.], 2007. ISBN 1-872058-09-4. p. [1–16]. 15. Šliburytė, Laimona. The issues of effectiveness of advertisement communication process: a case study of Lithuania consumers // Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, October 12-14, 2007, Nice, France. ISSN 1307-6884. 2007, nr. 24. p. 69–72. 16. Gatautis, Rimantas; Karpavičius, Tomas; Cvilikas, Aurelijus. Football business development in the context of European common market integration // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-8402. 2007, no. 1. p. 147–152. 17. Banytė, Jūratė; Gadeikienė, Agnė. Core competences in the implementation of personal selling: a case of services of medical representatives // В2В Маркетинг: матерiали I-оi Киiвскоi конференцii студентiв, аспiранiв i молодих учених / Нацiональний технiчний унiверситет Украiни, Киiвський полiтехнiчний iнститут. Киiв: Полiтехнiка, 2007. p. 35–38. 18. Alijošienė, Sonata; Kaušilaitė, Birutė; Gudonavičienė, Rasa. Formation of value based pricing strategy  // Changes in Social and Business Environment [Elektroninis išteklius], November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: conference papers / Kaunas University of Technology. Panevėžys Institute ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-364-8. p. 10–16. 19. Skrudupaitė, Aušra; Kuvykaitė, Rita. Concept of supplier relationship management // Changes in Social and Business Environment [Elektroninis išteklius], November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: conference papers / Kaunas University of Technology. Panevėžys Institute ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-364-8. p. 101–104.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,67

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,83

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 14,09 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

10,78 0,75 29,13

vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel. (8 37) 300 5700, 323 683, el. p. algimantas.sakalas@ktu.lt Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Mašinų gamybos ekonomikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Algimantas Sakalas, dr. Asta Savanevičienė Docentai: dr. Rūta Adamonienė, dr. Audronė Apalainienė, dr. Vladislava Bartosevičienė, dr. Ilona Bučiūnienė, dr. Vilmantė Kumpikaitė, dr. Kazys Lukaševičius, dr. Romualdas Piktys, dr. Violeta Šilingienė, dr. Sigitas Vaitkevičius, dr. Rimantas Venskus Lektoriai: Vida Aleknavičienė, Kęstutis Duoba, Adelaida Ivaškienė, Lucija Jasūdienė, Dalia Stukaitė, Alfredas Staleronka Asistentai: Jurga Duobienė, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Eglė Leščinskienė Doktorantai: Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Kristina Keršienė, Eglė Leščinskienė, Rūta Virbickaitė Inžinierė Violeta Rosickienė

Vyr. vadybininkės: Žiedūna Kriaučiūnaitė, Renata Pauparienė Vadybininkė Sonata Gedmintienė Vyr. laborantė dr. Lina Vaškelienė Laborantė Gražina Anckaitienė Vyr. administratorė Danutė Ona Šimkienė Administratorės: Elena Zita Kurauskienė, Danutė Ona Šimkienė, Aušra Venskutė Tiriamoji bazė Kompiuterizuota vadybos mokomoji laboratorija. Doktorantūros moduliai Žmogiškųjų išteklių valdymas (prof. A. Sakalas).

Tyrimų tematika Personalo ugdymas šiuolaikinės vadybos kontekste Įmonė nuolat atsinaujinti gali tik nuolat atsinaujinančių žmogiškųjų išteklių pagrindu. Šia kryptimi ir atliekami tyrimai, orientuojantis į mokslines, mokymo ir įmonės lygio problemas.

Katedroje yra rengiami personalo vadybos specialistai. Juos mokant pritaikomi mokslinių ir praktinių katedros darbuotojų tyrimų rezultatai. Intensyvinami tyrimai žinių vadybos – besimokančios įmonės kūrimo srityje.

117


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Kiti projektai Leonardo da Vinci programos projektas „Strateginių individo kompetencijų vystymo metodologija Euro integracijos kontekste“. Europos darbo jėgos rinkoje, turinčioje skirtingas mokymo ir švietimo sistemas, nevienodas žmogiškųjų išteklių valdymo tradicijas, personalo ugdymas orientuojamas į individo strategines bendrąsias kompetencijas. Apibrėžtos strateginės individo kompetencijos. Parengtas katalogas, kuriame pateikiamos

strateginės individo kompetencijos, apibūdinančios individo gebėjimus lyderystės, strateginio mąstymo, kryptingumo ir bendradarbiavimo srityse. Pateiktų kompetencijų strateginė reikšmė pagrįsta, apibendrinus aštuoniose šalyse atlikto empirinio tyrimo rezultatus. Remiantis tyrimo rezultatais, parengtas europinis strateginių individo kompetencijų katalogas. Rengiama strateginių individo kompetencijų ugdymo metodologija.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

118

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Solnyškinienė, Jolanta; Bartosevičienė, Vladislava. Market reforms in Lithuania and society’s expectations  // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos  / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A. p. 65–82. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Čiarnienė, Ramunė; Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. Strategic human resources management: changes in the context of new public management // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos  / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. ISSN 1648-4460. 2007, Vol. 6, no. 2, suppl. A. p. 144–164. [ISI Web of Science;EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Dumčiuvienė, Daiva; Startienė, Gražina; Duoba, Kęstutis. The European Education Policy for a knowledge economy // Reinforcing Partnerships in Engineering Education: 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, 2007, Bangkok, Thailand: conference proceedings. Melbourne: UICEE, 2007. ISBN 978-0-7326-2260-2. p. 99–102. [ISI Proceedings]. Dumčiuvienė, Daiva; Startienė, Gražina; Duoba, Kęstutis. Lithuanian universities’ experience in recognising partial studies abroad // Reinforcing Partnerships in Engineering Education: 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, 2007, Bangkok, Thailand: conference proceedings. Melbourne: UICEE, 2007. ISBN 978-07326-2260-2. p. 117–120. [ISI Proceedings]. Kumpikaitė, Vilmantė; Sakalas, Algimantas. Human resource development in innovation process in the age of globalization (Lithuanian study) // Managing Total Innovation and Open Innovation in the 21st Century: proceedings of the 5th International Symposium on Management Technology ISMOT’07, June 1-3, 2007, Hangzhou, China. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2007. ISBN 978-7-89490-375-4. p. 408–412. [ISI Proceedings]. Sakalas, Algimantas; Čiutienė, Rūta. Career as a mean of coordination of employees and organizations

interests: empirical study // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers  / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 210–216. [ISI Proceedings]. 7. Žvirelienė, Renata; Bučiūnienė, Ilona. Relationship marketing expression in company’s relationships with consumers // The 4th international scientific conference “Business and management 2006”. The 14th international scientific conference “Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, October 5-6, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-114-6. p. 215–221. [ISI Proceedings]. 8. Adamonienė, Rūta; Andriuščenka, Jonas. The study of the methodology of strategic management appliance for small-scale entrepreneurship // The 4th international scientific conference “Business and management 2006”. The 14th international scientific conference “Enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency”, October 5-6, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-114-6. p. 223–230. [ISI Proceedings]. 9. Sakalas, Algimantas; Virbickaitė, Rūta. Validity of crisis recognition in a company applying artificial neural network // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 217–221. [ISI Proceedings]. 10. Savanevičienė, Asta. Attitude towards learning in Lithuania enterprises: comparative analysis of garment, food and IT enterprises // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers  / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 222–227. [ISI Proceedings].


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 11. Solnyškinienė, Jolanta. Vectors of market reforms in Lithuania and changes of personal welfare // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 248–259. [ISI Proceedings]. 12. Šilingienė, Violeta; Stukaitė, Dalia. Leadership development in innovative organizations for the 21st century // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 273–277. [ISI Proceedings]. 13. Vienažindienė, Milita; Čiarnienė, Ramunė; Sakalas, Algimantas. Rethinking the role of human resources in the context of new public management // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. ISSN 1822-7090. 2007. p. 291–295. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Adamonienė, Rūta; Trifonova, Jekaterina. The state support for small and medium sized companies: general and practical aspects of Lithuania // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 1(51). p. 16–21. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 2. Kubrak, Anatolij; Koval, Konstantin; Kavaliauskas, Valdas; Sakalas, Algimantas. Organizational structure forming problems in modern industrial enterprise  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika  / Kaunas University of Technology. ISSN 13922785. 2007, no. 1(51). p. 103–109. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 3. Sakalas, Algimantas; Venskus, Rimantas. Interaction of learning organization and organizational structure  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 3(53). p. 65–70. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Girdauskienė, Lina; Savanevičienė, Asta. Influence of knowledge culture on effective knowledge transfer  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 36–43. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Vaitkevičius, Sigitas. Application of strategic management tools in Lithuania: managers’ knowledge

and experience // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 4(54). p. 70–77. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Kumpikaitė, Vilmantė. Human resource training evaluation // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2007, no. 5(55). p. 29–36. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Adamonienė, Rūta; Trifonova, Jekaterina. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje: bendras ir praktinis aspektai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 41. p. 7–17. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 8. Kumpikaitė, Vilmantė. Human resource development in the knowledge society // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys  / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2007, nr. 2(9). p. 122–127. [Index Copernicus]. 9. Sakalas, Algimantas; Venskus, Rimantas. Inžinierių rengimas ir tobulinimas Lietuvos smulkioms ir vidutinėms įmonėms // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai/ Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. ISSN 1822-6760. 2007, Vol. 10(3). p. 111–118. [Business Source Complete]. 10. Girdauskienė, Lina; Savanevičienė, Asta. Organizacijos dydžio ir žinių valdymo procesų tarpusavio ryšys  // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1822-6760. 2007, Vol. 11(4). p. 29–35. [Business Source Complete]. 11. Kumpikaitė, Vilmantė. Results of human resource development evaluation in furniture trade companies of Lithuania // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai/ Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. ISSN 1822-6760. 2007, Vol. 11(4). p. 57–64. [Business Source Complete]. 12. Vaitkevičius, Sigitas; Binkevičiūtė, Gailė. Entrepreneriškos organizacijos strateginės vertės nustatymo ekonominis modelis // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 534–539. [Business Source Complete]. 13. Adamonienė, Rūta; Andriuščenka, Jonas. The small and medium-sized enterprises: the aspects of appliance the principles of strategic management  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės

119


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 548–555. [Business Source Complete]. 14. Duoba, Kęstutis; Savanevičienė, Asta. Virtualiųjų organizacijų tipologijų integravimo galimybės ir ribotumai // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 563–568. [Business Source Complete]. 15. Konevas, Lionginas; Duoba, Kęstutis. The role of student mobility in the development of human capital in Europe // Ekonomika ir vadyba  2007  = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 585–591. [Business Source Complete]. 16. Kumpikaitė, Vilmantė. Human resource development evaluation: practical aspect // Ekonomika ir vadyba  - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 592–599. [Business Source Complete]. 17. Savanevičienė, Asta; Gudonavičius, Linas. Kūrybiškumo rolė priimant strateginius sprendimus  // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 636–642. [Business Source Complete]. 18. Bartkus, Edverdas Vaclovas; Kriaučiūnaitė, Žiedūna. Kokybė – konkurencinio privalumo pagrindas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse // Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management  2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 972–979. [Business Source Complete].

120

19. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta; Sakalas, Algimantas. The study of the demand for the agricultural consultants knowledge in Lithuania // The role of social capital and grass-roots initiatives in rural development. Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Socialinio kapitalo ir vietos iniciatyvų reikšmė kaimo plėtrai. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai: proceedings of international symposium (May 16-18, 2007) / The State University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr, Ukraine; Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. ISSN 1822-6760. 2007, vol. 1(8). p. 339–344. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Savanevičienė, Asta. Comparative analysis of enterprises flexibility in Lithuania, Austria, Greece and Spain // Scientific Proceedings of the ScientificTechnical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 23–26. 2. Vienažindienė, Milita; Sakalas, Algimantas. New public management: the changes in human resources management // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 179–182. 3. Šilingienė, Violeta. Leadership and teamwork in organization for the 21st century // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 190–193. 4. Kumpikaitė, Vilmantė. Employee development in the 21st century: theoretical approach // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 194–197. 5. Duobienė, Jurga; Duoba, Kęstutis. Entrepreneurial organizational culture as a prop of corporate entrepreneurship // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 198–201. 6. Stukaitė, Dalia. Main features of a leader (from the standpoint of students) // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2007, Vol. 2(97). p. 202–205. 7. Kumpikaitė, Vilmantė; Sakalas, Algimantas. The impact of globalization on human resource development // Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing International Human Resources in a Complex World [Elektroninis išteklius]: proceedings of the 9th International Human Resource Management Conference IHRM, June 12-15, 2007, Tallin, Estonia / Estonian Business School. Tallin: NMSU College of Business, 2007. ISBN 978-99859342-8-9. p. [1–11]. 8. Navickas, Valentinas; Lukaševičius, Kazys. The influence of tax system on economic development  // 3rd International Conference on Business, Management and Economics [Elektroninis išteklius]: 13-17 June, 2007, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Ismir: Yasar University, 2007. p. [1–17]. 9. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta. Consultant teaching oriented towards the competence training  //


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Changes in Social and Business Environment [Elektroninis išteklius], November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania: conference papers / Kaunas University of Technology. Panevėžys Institute ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25364-8. p. 5–9. 10. Ivaškienė, Adelaida. Verslo organizavimas: teorija ir praktika // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste  = The perspectives of small and middle-size business development in the process

of integration to the European Union: mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2007. p. 43–46. 11. Jasūdienė, Lucija. Kontrolingas ir jo organizavimo būdai // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste  = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2007. p. 57–61.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,33

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

6,99

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 15,25 9,50

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

35,07

Visuotinės kokybės vadybos centras Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Direktorius – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. (8 37) 300 590, faks. (8 37) 300 568, el. p.: povilas.vanagas@ktu.lt; hvc@ktu.lt

Centras įkurtas 1995 m. vasario 1 d. pagal tarptautinio TEMPUS (PHARE) projekto „Harmoningoji plėtra ir aplinka“ programą. Pagrindinis centro tikslas – inicijuoti ir padėti įgyvendinti Lietuvoje visuotinės kokybės vadybą, ja pagrįstą Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelį, kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos kokybės vadybos standartus, kuriuos įgyvendinti yra būtina, kad Lietuvos ūkis galėtų įsiterpti į Europos ir pasaulinę rinką ir sėkmingai joje konkuruoti. Centro veiklos sritys: taikomieji moksliniai tyrimai, projektai ir konsultacijos, praktinis mokymas ir visuomenės švietimas. Taikomųjų tyrimų tikslas – ištirti specifines sąlygas, būtinas visuotinės kokybės vadybai bei Europos kokybės

vadybos fondo tobulumo modeliui įgyvendinti, ir parengti rekomendacijas, kaip Lietuvos organizacijose sudaryti reikalingas sąlygas. Centre įmonių užsakymu rengiami šie projektai ir teikiamos konsultacijos: • sudaromi ir įgyvendinami įmonių valdymo struktūrų kūrimo projektai, pritaikant juos prie rinkos reikalavimų; • pagal Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio reikalavimus rengiami ir įgyvendinami organizaciniai projektai. Šie projektai padeda sukurti firmos nuolatinio tobulėjimo mechanizmą, mažinti sąnaudas, didinti apyvartą, kad įmonė galėtų sėkmingai įsitvirtinti ir konkuruoti rinkoje; • įgyvendinamos kokybės valdymo sistemos pagal LST

121


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS EN ISO 9000: 2000 šeimos standartus; • sudaromi originalūs darbo motyvacijos tyrimais pagrįsti atlyginimo už darbą nuostatai, kurie skatina darbuotojus siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą ir firmą; • sprendžiamos darbo tyrimo ir matavimo problemos: optimalus įvairių specialybių darbuotojų skaičiaus nustatymas, optimalių darbo normų ir kitos šios srities problemos. Praktinio mokymo tikslams pritaikyta moderni auditorija. Apie 1200 pramonės, prekybos įmonių ir sveikatos

priežiūros institucijų aukščiausio lygio vadovų ir specialistų yra gavę Visuotinės kokybės vadybos centro kokybės vadybos sertifikatus. Centras šviečia visuomenę masinėmis informacijos priemonėmis, skleidžia visuotinės kokybės vadybos ir naujausias vadybos idėjas. Įrengta specializuota biblioteka, kurioje sukaupta per 1000 pavadinimų visuotinės kokybės vadybos ir su ja susijusių kitų vadybos mokslo sričių knygų anglų ir prancūzų kalbomis, prenumeruojami žurnalai, renkama kita informacija. Sudaromos kompetentingų specialistų komandos kiekvieno projekto konkretiems uždaviniams spręsti.

Projektų vadybos centras Adresas: Kęstučio g. 8-302, Kaunas, LT-44320 Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel.: (8 37) 300 558, (8 37) 300 559, faks. (8 37) 202 640, el. p. pvc@ktu.lt

Projektų vadybos centro siekiai – tenkinti teikiamų paslaugų vartotojų poreikius, skatinti projektų vadybos plėtrą Lietuvos Respublikos verslo ir viešojo administravimo organizacijose, konsultuoti įmones ir organizacijas rengiant ir įgyvendinant verslo ar regionų plėtros projektus, vykdyti projektų vadybos mokslinius tiriamuosius darbus. Projektų vadybos centro veiklos sritys: • verslo įmonių ir viešojo administravimo organizacijų konsultavimas projektų vadybos klausimais; • pagalba ieškant organizacijų plėtros galimybių pritraukiant įvairių fondų ar kitų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų lėšas; • projektų rengimas, administravimas ir koordinavimas; • projektų įgyvendinimo programų rengimas; • pagalba rengiant konkursinę dokumentaciją;

122

• projektų vadybos mokslinių tiriamųjų darbų vykdymas, koordinavimas bei jų integravimas į studijų procesą; • dalyvavimas nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose; • partnerių paieška; • mokymo programų kūrimas; • informacijos apie projektų vadybą Lietuvoje ir kitose šalyse kaupimas, sisteminimas ir skleidimas. Pagrindiniai Projektų vadybos centre atliekami moksliniai tiriamieji darbai, susiję su: • projekto rizikos valdymu; • projektų žmogiškųjų išteklių valdymo problemomis; • projekto sukurtos vertės analize; • šiuolaikinių projektų vadybos procesų panaudojimu sprendžiant regionines problemas ir pan.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Dekanas – prof. dr. Jonas Daunoras Tel.: (8 37) 351216, 300250, 300251 Faks. (8 37) 454329 El. p. dekeaf@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt/eirvi Elektrotechnikos fakultetas įkurtas 1947 m. Automatikos fakultetas įkurtas 1977 m. Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas įkurtas 1993 m. sujungus Automatikos ir Elektrotechnikos fakultetus. 2005 m. fakultetas pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu. Pagrindines pareigas fakultete turi 119 darbuotojų, iš jų 74 mokslininkai: 8 habilituoti daktarai, 66 daktarai.

Fakulteto dekanas ir automatinio valdymo specialistai tikrina naujo elektropneumatinio stendo galimybes

Pagrindinës tyrimø kryptys Elektros energijos gamyba, perdavimas, vartojimas ir valdymas, automatizuotoji apskaita ir techninių sistemų būsenos prognozavimas. Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; dirbtiniai neuroniniai tinklai. Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir valdymas. Elektros mašinų charakteristikos, kokybė ir diagnostika. Intelektinių ir hibridinių valdymo metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinio valdymo sistemos. Elektromagnetinių laukų taikymas technologijoms; elektromagnetinių keitiklių taikymas energijos apskaitai. Šviesos technologijos ir jų taikymas apšvietimui, vizualizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti. Darbo aplinkos tyrimai, priemonių kenksmingiems veiksniams mažinti kūrimas.

123 123


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Elektros sistemų katedra

Vedėjas – doc. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel. (8 37) 300280, el. p. esk@ktu.lt

Elektros ir šviesos inžinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas, tel. (8 37) 207588, el. p. kat0108@ktu.lt

Ergonomikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel. (8 37) 300255, el. p. kat0109@ktu.lt

Procesų valdymo katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. (8 37) 300260, el. p. procval@ktu.lt

Taikomosios elektronikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. (8 37) 300270, el. p. kat0102@ktu.lt

Teorinės elektrotechnikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, tel. (8 37) 300267, el. p. arvydas.virbalis@ktu.lt

Valdymo technologijų katedra

Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel. (8 37) 300290, el. p. valtek@ktu.lt

Automatikos ir valdymo technologijų institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. (8 37) 300296, el. p. rimvydas.simutis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

124


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Elektros ir valdymo technologijos, 2007 m. gegužės 3 d. 2. Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (17-oji tarptautinė), 2007 m. rugsėjo 19–21 d. 3. Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos (studentų), 2007 m. gegužės 4 d. Užsienio mokslininkų vizitai Prof. Antans Sauhats iš Rygos technikos universiteto (Latvija) konsultavosi bendradarbiavimo ir mokslininkų mainų klausimais. Prof. Adrziej Sowa iš Bialystoko technikos universiteto (Lenkija) tarėsi tarptautinės konferencijos EMD’2007 organizavimo klausimais. Prof. Jezy Szymanski iš Radomo technikos universiteto skaitė paskaitas Valdymo technologijų katedroje. Prof. Michael Farrell iš Dublino technologijos instituto dalyvavo bakalaurams ginant baigiamuosius darbus. Dalyvavimas kitų institucijų bei organizacijų veikloje Doc. A. Bačauskas – Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos prezidiumo narys; Lietuvos energetikos instituto tarybos narys; Pasaulio energijos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas. Prof. A. Verikas – tarptautinių žurnalų „IEEE Trans System Man and Cybernetics“, „Neural Processing Letters“, „Neural Computing and Applications“, „Informatica“, „International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence“, „Pattern Recognition Letters“, „Neurocomputing“ ir „Information Fusion“ recenzentas; Europos neuroninių tinklų asociacijos narys; IEEE asociacijos narys; Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacijos narys, tarptautinių konferencijų programų komitetų narys, 7-osios bendrosios programos ekspertas. Prof. R. Deksnys ir prof. A. Navickas – LMA žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos nariai.

Prof. R. Simutis – tarptautinių žurnalų „Bioprocess and biosystems engineering“, „International Journal of Neural Systems“, „Neural Networks“, „Neural Computing and Applications“, „Journal of Intelligent & Fuzzy Systems“ recenzentas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos narys. Prof. L. A. Markevičius – tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ redakcinės kolegijos ir organizacinio komiteto narys. Doc. A. Morkvėnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys. Doc. E. Nevardauskas – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto TK 45 „Elektros energetika“ pirmininkas. Prof. A. Kopustinskas – 7-osios bendrosios programos ekspertas. Doc. V. Mačerauskas – tarptautinio žurnalo „Computers in Industry“ ekspertas. Doc. A. Vegys – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas ir technikos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos verslo socialinės politikos koordinacinės tarybos Darbų saugos komiteto narys, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo narys. M. d. A. Lipnickas – tarptautinių žurnalų „IEEE Transactions on Neural Networks“ ir „IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence“ recenzentas. Doc. S. Raila – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti valdybos pirmininko pavaduotojas. Jaunesn. m. d. V. Adomavičius – UNESCO globojamos organizacijos „European Network for Education and Training in Renewable Energy Sources“ (EURONETRES) darbo grupės „Saulės energija“ narys.

Prof. D. Levišauskas – tarptautinių žurnalų „Computers and Chemical Engineering“, „Biochemical Engineering Journal“, „Microbial Cell Factories“ recenzentas, Europos biotechnologų federacijos narys, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys.

125


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros sistemų katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel.: (8 37) 453 907, 300 280, 300 281, faks. (8 37) 350 392, el. p. esk@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Pranas Deksnys, habil. dr. Steponas Gečys, habil. dr. Vladas Katkevičius, dr. Linas Andronis Markevičius, habil. dr. Vaclovas Miškinis, dr. Albertas Nargėlas, dr. Algimantas Stanislovas Navickas Docentai: dr. Vaclovas Ažubalis, dr. Anzelmas Bačauskas, dr. Algirdas Degutis, dr. Saulius Gudžius, dr. Artūras Kalvaitis, dr. Alfonsas Morkvėnas, dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas, dr. Gytis Svinkūnas, dr. Mindaugas Ažubalis, dr. Audrius Jonaitis, dr. Robertas Staniulis, dr. Inga Konstantinavičiūtė. Lektoriai: dr. Almantas Bandza, Kęstutis Bronius Juočiūnas, dr. Renata Stanionienė. Jaunesn. mokslo darbuotojai: Tomas Deveikis, Vytautas Šiožinys Doktorantai: Vitalijus Baranskas, Tomas Deveikis, Žydrūnas Martišius, Povilas Norkevičius, Ramūnas Ponelis, Dainius Slušnys, Vytautas Šiožinys, Lionė Urmonienė, Jonas Vanagas, Daivis Virbickas, Darius Zailskas, Aistija Zubavičiūtė, Andrius Žąsytis Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Kęstutis Kavaliauskas, Dainius Slušnys Vyr. laborantai: Henrikas Zumaras, Vaclovas Zumaras Laborantai: Elena Kasiulevičienė, Akvilė Lukoševičiūtė, Alfredas Rudys, Linas Vadeika Administratorė Vida Kraujutienė

Tiriamoji bazė Aukštųjų įtampų laboratorija, energetinių skaičiavimų laboratorija, relinės apsaugos laboratorija, elektros sistemų laboratorija, elektrinių ir pastočių laboratorija, elektrotechnologijos laboratorija, atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, elektros mašinų laboratorija, elektros mikromašinų laboratorija, elektrotechninių medžiagų laboratorija, kelios dešimtys asmeninių kompiuterių, braižytuvas DXY-1300, dalinių išlydžių detektorius ROBOTRON M 4202, projektorius 3M 2770, sukimo momentų matuoklis, indukcijos oro tarpe matuoklis, įtampos kokybės kontrolės sistema, impulsinis įtampos generatorius, įžemėjimo modeliavimo natūrinis stendas, keturių kanalų skaitmeninis oscilografas. Doktorantūros moduliai Energetikos sistemų planavimas (doc. A. Bačauskas); Energetikos sistemos ir jų valdymas (doc. A. Bačauskas); Elektromagnetiniai procesai elektros sistemose (prof. L. A. Markevičius); Viršįtampiai ir viršsroviai (prof. L. A. Markevičius); Sistemų patikimumo modeliai (prof. A. S. Navickas); Elektros sistemų valdymo technologija (prof. A. Nargėlas); Elektros sistemų dinamika ir stabilumas (doc. V. Ažubalis); Elektros įtaisų kokybės teorija (prof. S. Gečys); Mikroekonomika ir energetikos ekonomika (habil. dr. V. Miškinis).

Tyrimų tematika Patikimos elektros energetikos sistemos sukūrimas ir naujos technologijos Paskirstytos generacijos ir atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į elektros energetikos sistemą. Elektros energijos komercinės apskaitos matavimo grandinių darbo režimų ir tikslumo tyrimai. Mažų elektros energetikos sistemų stabilumo užtikrinimo naujų galimybių tyrimai.

Naujų technologijų taikymas didinant elektros įrenginių patikimumą Naujų technologijų įtaka elektros energetikos sistemų plėtrai. Elektros įrenginių faktinės būklės modernių diagnozavimo priemonių, paremtų naujomis technologijomis, kūrimo teoriniai pagrindai. Elektromagnetinių procesų atpažinimo technologijų linijų apsaugose tyrimas.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Veiksmų planas skatinti atsinaujinančios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)“, ETI-CT-2005023438 KTU koordinatorius – prof. P. Balčiūnas, nuo 2007 m. vasario 22 d. – jaun. m. d. V. Adomavičius.

126

RESCUE projekto pagrindinis tikslas – identifikuoti Centrinės ir Rytų Europos šalių mažąsias ir vidutines įmones, dirbančias atsinaujinančių energijos šaltinių srityje (kiekvienas projekto partneris savo šalyje), atlikti technologinius auditus ir ištirti jų specifinius mokslinių tyrimų ir inovacinių technologijų poreikius, šių įmonių

specialistams organizuoti seminarus ir kursus, kuriuose jie galėtų susipažinti su naujausiomis atsinaujinančių šaltinių energijos technologijomis, su ES Bendrųjų programų teikiamomis galimybėmis mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir kuo didesniam šių įmonių skaičiui padėti įsitraukti į Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos (7 BP) mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros projektus, kuriuose būtų sprendžiamos toms įmonėms aktualios problemos. Be kitų darbų, atliktų pagal RESCUE projekto programą, 2007 m. buvo parengtos koncepcijos keturiems ES 7BP projektų pasiūlymams parengti.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Paskirstytosios generacijos integracija į elektros energijos sistemą ir įtaka energijos tiekimo patikimumui: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8436 / Vadovas prof. R. Deksnys. Brangstant naftai bei dujoms, elektrai gaminti atsinaujinančių šaltinių naudojimo ekonominis patrauklumas didėja, ir Lietuvoje numatoma sparti mažųjų generatorių, pavyzdžiui, vėjo elektrinių, plėtra. Tiriama paskirstytojo generavimo ir vėjo elektrinių įtaka energetikos sistemos saugumui, patikimumui, elektros kokybei, darbo režimams, sistemos dažniui ir įtampoms, taip pat aktyviosios ir reaktyviosios galios valdymui, galių balansams bei trumpojo jungimo srovėms ir prijungimo reikalavimams. Analizuojamos vėjo elektrinių skverbties į elektros energetikos sistemą galimybės ir reikalavimai. Lietuvos elektros energetikos sistemos dažninių charakteristikų parametrų kitimo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8363 / Vadovas doc. V. Ažubalis. Elektros energetikos sistemose (EES) naudojamų generatorių, žadinimo sistemų, turbinų ir jų reguliavimo sistemų modelių tikslumas lemia ir pereinamųjų procesų bei stabilumo tyrimo tikslumą ir rezultatų patikimumą. Todėl atliekant šiuos tyrimus svarbu žinoti tikslias modelių struktūras, jų parametrus bei parametrų kitimą kintant režimui ir laikui bėgant. Tiriami EES dažninių charakteristikų parametrų įvertinimo metodai, dažninėms charakteristikoms ir dinaminiams modeliams sudaryti reikalingų pereinamųjų EES procesų reikalavimai, EES generavimo agregatų registruojamų pereinamųjų procesų režimo parametrų naudojimo galimybės EES elektrinių generatorių, žadinimo sistemų ir turbinų dinaminių modelių struktūrai ir parametrams identifikuoti, nustatomi generatorių ir jų žadinimo sistemų bei turbinų ir katilų neidentifikuojami parametrai, dinaminių parametrų, kuriems reikalingas periodinis sekimas, apimtis, dinaminių parametrų, kurių nereikia nuolat sekti, apimtis ir tikrinimo periodiškumas, nustatomi turbinos ir katilo sistemų stebėjimo duomenų fiksavimo ir atrinkimo požymiai, sudaromi duomenų atrinkimo algoritmai ir pavyzdinės programos. Ištirtos žadinimo sistemų, turbinų ir katilų dinaminių modelių parametrų identifikavimo iš pasyvių dažninių eksperimentų duomenų galimybės, nustatomos greitai vykstančių procesų registravimo aparatūros charakteristikos ir minimalios jų apimtys Lietuvos EES. Ištirtų agregatų modeliai pritaikomi

pereinamiesiems procesams tirti PSS/E programų kompleksu. Pateikiama identifikuotų modelių naudojimo Lietuvos EES avariniams režimams tirti pavyzdžių. Kompleksinis elektros tinklo su vidine paskirstytąja generacija ir rekonstruotu išoriniu tinklu darbo režimų įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8316 / Vadovas doc. S. Gudžius. Išspręsti elektros energetikos sistemos su paskirstytais generatoriais darbo režimų ir pereinamųjų procesų stabilumo klausimai, aktualūs pramonės įmonėms su didelėse teritorijose išdėstytais generavimo šaltiniais. Nagrinėjami galimi generavimo agregatų ir apkrovų galių balanso pažeidimai, tiriamas sunkiausių avarinių pereinamųjų režimų stabilumas, nustatomos leistinos pereinamųjų procesų charakteristikos. Tiriamos galimybės „Achemos“ elektros tiekimo sistemai su paskirstytais generavimo agregatais išsiskirti ir dirbti autonomišku režimu, sudaromos galimos tokio išsiskyrimo schemos, nagrinėjamos jų statinio stabilumo ir patikimumo charakteristikos bei apsaugų specifika. Įvertinti trifazių ir vienfazių trumpųjų jungimų srovių lygiai aukštos ir žemos įtampos (6 kV) tinkle bei jų pasikeitimas išsiskyrus autonomiškam darbui. Ištirti galios transformatorių su skelta apvija darbo režimai, kai prie jų jungiami vienas ar du generatoriai, išnagrinėtos generavimo šaltinių rezervavimo galimybės. Pateiktos paskirstytosios generacijos šaltinių valdymo rekomendacijos. Kabelinių intarpų oro linijose įtaka perdavimo tinklui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8403 / Vadovas prof. L. A. Markevičius. Išanalizuotas 110 kV elektros oro linijų su kabeliniais intarpais gedimų pobūdis ir patikimumo rodikliai. Sukurtos specialios programos ir blokai viršįtampių bei ribotuvo darbo sąlygoms tirti oro linijose su kabeliniais intarpais. Ištirtas viršįtampių lygis, esant tinkle įvairiems trikdžiams, sukėlusiems viršįtampius, bei ribotuvų darbo sąlygos. Sukurtas 110 kV tinklo skaitmeninis modelis viršįtampių procesams imituoti oro linijose su kabeliniais intarpais. Daugiausia dėmesio skiriama 110 kV oro linijų su įvairaus ilgio kabeliniais intarpais darbo efektyvumo ir patikimumo tyrimui. Šiam tikslui yra sukurtas viršįtampių oro linijose su kabeliniais intarpais modelis, kuris naudojamas viršįtampių įtakai elektros linijų gedimo dažniui nustatytti. Pateikta rekomendacijų, kaip sumažinti viršįtampių lygį.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Balčiūnas, Povilas; Ždankus, Narimantas Titas. Harmonization of hydropower plant with the environment // Renewable & Sustainable Energy Reviews. ISSN 1364-0321. 2007, Vol. 11, iss. 6. p. 1260–1274. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. 2. Gečys, Steponas. Critical slip of three-phase cage induction motor supplied from limited power source // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 1(73). p. 25–28. [ISI Web of Science; INSPEC]. 3. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas. Design aspects of electric motors for borehole investigating mechatronic

system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 2(74). p. 75–78. [ISI Web of Science; INSPEC]. 4. Degutis, Algirdas; Kostrauskas, Povilas. Investigation of squirrel–cage induction motor properties  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 4(76). p. 67–70. [ISI Web of Science; INSPEC]. 5. Ažubalis, Mindaugas; Grigas, Vytautas; Palionis, Albinas; Toločka, Rymantas Tadas. Dynamics of tactile device drive // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol.

127


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

128

9, no. 3. p. 65–68. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 6. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Nargėlas, Albertas; Navickas, Algimantas Stanislovas; Miškinis, Vaclovas; Galinis, Arvydas; Konstantinavičiūtė, Inga; Norvaiša, Egidijus. Competetiveness of nuclear power plant in electricity markets of the Baltic Sea region // Oil Shale. ISSN 0208-189X. 2007, Vol. 24, no. 2 spec. p. 347–362. [ISI Master Journal List; Business Source Complete; Current Contents (Engineering, Computing & Technology)]. 7. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Pricing of reactive power service // Oil Shale. ISSN 0208-189X. 2007, Vol. 24, no. 2 spec.. p. 363–376. [ISI Master Journal List; Business Source Complete; Current Contents (Engineering, Computing & Technology)]. 8. Ažubalis, Vaclovas; Slušnys, Dainius; Ažubalis, Mindaugas; Jonaitis, Audrius. Islanding stability of industrial plant power system with distributed generation // Electrical and Control Technologies2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 102–105. [ISI Proceedings]. 9. Ažubalis, Vaclovas; Bandza, Almantas; Jonaitis, Audrius; Ažubalis, Mindaugas; Virbickas, Daivis; Ponelis, Ramūnas. Investigation of parameters of steam turbine dynamic model // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 106–111. [ISI Proceedings]. 10. Ažubalis, Vaclovas; Bandza, Almantas; Navickas, Algimantas Stanislovas; Svinkūnas, Gytis. Modelling of high voltage short circuit currents near the generator // Electrical and Control Technologies  2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 126–130. [ISI Proceedings]. 11. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Technical and economical evaluation of reactive power // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 147–150. [ISI Proceedings]. 12. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata. The investigation of the impact of protection devices against overvoltages on the insulation reliability // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 181–185. [ISI Proceedings].

13. Bukšnaitis, Jonas; Gečys, Steponas. Analysis of magnetomotive force of single-phase and three-phase windings of rotating electric machines // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 49–52. 14. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas; Žmuida, Mykolas. Induction motor with solid ferromagnetic cage winding rotor for borehole investigating devices // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 53–56. 15. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. The correction problems for on shore located wind station power production forecasting // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 137–142. 16. Gudžius, Saulius; Jonaitis, Audrius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Markevičius, Linas. The spotting reliability of the transient processes during one phase to ground fault // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 183–186. 17. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Navickas, Algimantas Stanislovas; Stanionienė, Renata; Rožanskas, Antanas. The influence of the overvoltages on the reliability of the 110 kV power line with cable insertion // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 187–190. 18. Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas Stanislovas; Svinkūnas, Gytis. Intelligent systems for power transformers monitoring // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 191–194. 19. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. The identification of voltage measurement transformers frequency characteristics for electromagnetic processes investigation // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 195–198.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 20. Markevičius, Linas Andronis; Navickas, Algimantas Stanislovas; Stanionienė, Renata; Daunoras, Jonas; Tička, Vidmantas. The peculiarities of insulation coordination in power network with overvoltage arresters // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 247–249. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Radziukynas, Virginijus; Nemura, Antanas; Nargėlas, Albertas. Elektros energetikos sistemos su vėjo elektrinėmis matematinis modeliavimas // Energetika  = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2007, T. 53, nr. 3. p. 1–9. [INSPEC; Academic Search Complete]. 2. Miškinis, Vaclovas; Norvaiša, Egidijus. Paskirstytoji elektros energijos gamyba Europoje ir Lietuvoje // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2007, T. 53, nr. 4. p. 1–8. [INSPEC; Academic Search Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Nargėlas, Albertas. Ateities elektros energijos tiekimo technologijos ir Lietuvos energetikos strategija // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-2481. p. 5–8. 2. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Navickas, Algimantas Stanislovas; Stanionienė, Renata. 110 kV kabelinių intarpų apsaugos priemonių nuo viršįtampių darbo sąlygų tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno

3.

4.

5.

6.

7.

technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-248-1. p. 20–23. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Imitacinis skaitmeninių relinės apsaugos įtaisų patikimumo įvertinimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-248-1. p. 24–29. Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas Stanislovas; Svinkūnas, Gytis. Dirbtinių neuronų tinklų modeliai galios transformatorių gedimų prognozavimui // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-248-1. p. 30–34. Balčiūnas, Povilas; Norkevičius, Povilas; Linkevičius, Žydrūnas. Atsinaujinančios energijos virsmo procesai mikroelektrinės invariantinėse struktūrose // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-248-1. p. 35–38. Šablinskas, Andrius; Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Energetikos sistemos įtampos valdymo rajonų galimybės // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-248-1. p. 39–45. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. Vidutinių metinių vėjo greičių matavimų tikslumo analizė // Elektros ir valdymo technologijos ECT  2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955-25-248-1. p. 46–51.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,25

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2

1,50

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

10,73

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,83 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

6,33

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

22,64

129


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros ir šviesos inžinerijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas, tel.: (8 37) 207 588, 221 251, el. p. kat0108@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1922 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Stanislovas Masiokas Docentai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Jonas Martynaitis, dr. Rimantas Povilas Masiulis, dr. Albertas Mikulionis, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys Lektoriai: dr. Konstantinas Otas, Jonas Varkalys Jaunesn. mokslo darbuotojas Vytautas Adomavičius Doktorantė Miglė Kriuglaitė Mokomosios laboratorijos vedėjas Saulius Kakštys Inžinierius Raimundas Sacevičius Vyr. technikas Vytautas Zacharas Laborantas Julius Dosinas Administratorė Diana Kakštienė

Tiriamoji bazė Šviesos technikos laboratorija su fotometrine įranga integraliniams optinio spinduliavimo matavimams ir santykiniams spektriniams šviesos tyrimams atlikti, naudojant radiometrus-fotometrus IL1700 ir IL1400. Naudojama šviesos aplinkos modeliavimo programa DIALUX ir liuminescencinių lempų plazmos procesų modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Šviesos technika (prof. S. Masiokas).

Tyrimų tematika Matomumo kokybės tyrimai pateikiant vizualiąją informaciją Pateikties vaizdo matomumą apšviestoje patalpoje lemia keli veiksniai. Ištirta vieno iš jų – spalvų skaisčio kontrasto – priklausomybė nuo patalpos apšvietimo. Apskaičiavus nustatyta, kurie fono ir objekto grynų spalvų deriniai sudaro geriausią vaizdo matomumą. Spalvų skaisčio kontrastas būna didžiausias ir patalpos apšvietimo įtaka mažiausia, kai baltas, geltonas, žydras arba žalias objektas projektuojamas tamsiame fone. Baltame fone didžiausią spalvos skaisčio kontrastą sudaro tik juodi ir mėlyni objektai; žalios, žydros ir geltonos spalvų skaisčio kontrastai labai maži, todėl rodytini tik labai dideli šių spalvų objektai. Tiek pozityvinio, tiek negatyvinio vaizdo raudonos ir purpurinės spalvų objekto skaisčio kontrastas yra palyginti nedidelis, todėl rodytini vidutinių matmenų šių spalvų objektai. Miestų apšvietimo sistemų modernizavimas Pagrindinę šiuolaikinių miestų apšvietimo sąnaudų dalį sudaro mokestis už elektros energiją. Todėl svarbu taupyti miestams apšviesti naudojamą elektros energiją. Dabartiniu metu taikant naujausias apšvietimo technologijas miestų apšvietimo sistemų įrengtoji galia sumažėjo beveik dvigubai. Toliau taupyti energiją galima tik diegiant pažangias temdymo sistemas, kurios gali būti naudojamos nakties metu, kai eismo intensyvumas sumažėja. Sėkmingam šių sistemų darbui užtikrinti reikia

130

ištirti naujų ir jau eksploatuotų apšvietimo įrenginiuose didžiaslėgių natrio lempų charakteristikas joms dirbant reguliuojamais režimais. Reikia nustatyti reguliavimo galimybes ir tikslingumo ribas. Tyrimams naudojami eksperimentiniai ir skaičiuojamieji metodai. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybių tyrimai Labai padidėjus naftos ir gamtinių dujų kainoms, elektros ir šilumos gamybos technologijos, pagrįstos atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimu, daugelyje sričių jau dabar tapo pajėgios konkuruoti su tradicinėmis energijos gamybos technologijomis. Kadangi, kaip rodo prognozės, iškastinio kuro kainos ir toliau sparčiai ir smarkiai didės, apsirūpinimo energija problema tampa nepaprastai aktuali kiekvienai valstybei, o ypač Lietuvai, kuri importuoja daugiau kaip 90 procentų kuro. Todėl neatsitiktinai visose elektros ir šilumos energetikos prognozėse numatoma sparti atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų plėtra. Tam jau dabar susidaro palankios ekonominės sąlygos ir labai stipri motyvacija net neįvertinus šios plėtros ekologinių paskatų. Nagrinėtos Lietuvai aktualios problemos tose atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimo srityse, kur sunaudojama daug energijos, todėl publikacijose pasiūlytų idėjų įgyvendinimas ir perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių čia duotų didelį efektą.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Masiokas, Stanislovas; Kriuglaitė, Miglė; Otas, Konstantinas. Colour luminance contrast of digital projection image // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 7(79). p. 19–22. [ISI Web of science; INSPEC]. Kepalas, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Connection of the RES-based power plants into the electric grid // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 8(80). p. 67–72. [ISI Web of science; INSPEC]. Adomavičius, Vytautas. Sizing of wind-based energy system for homestead’s power and heat // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 157–162. [ISI Proceedings]. Balsys, Ramūnas; Mikulionis, Albertas; Pakėnas, Valdas Jonas; Vaškys, Alfonsas. Possibilities of renovation of Kaunas street lighting // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 163–166. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Adomavičius, Vytautas. The concept of wind energy consumption for heat and power in the dwellinghouses // Technical and Technological Progress in Agriculture, 20-21 September, 2007, Raudondvaris:

1.

2.

3.

4.

proceedings of the international conference / Institute of Agricultural Engineering; European Society of Agricultural Engineers; Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1822-2706. 2007, no. 12. p. 226–230. [CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Masiokas, Stanislovas; Kriuglaitė, Miglė. Evaluation of colour difference in digital projection image // Квалiлогiя книги: збiрник наукових праць: VI мiжнародна науково-практична конференцiя “Квалiлогiя книги”, [16 травня 2007 р.]: матерiали конференцii / Міністерствп освіти і науки Украïни, Украiнська академiя друкарства. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2007. p. 82–86. Kriuglaitė, Miglė; Masiokas, Stanislovas. Skaitmeninės projekcijos vaizdo spalvų tyrimas // Šiuolaikinės spaudos, multimedijų ir reklamos technologijos: studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-365-5. p. 12–17. Adomavičius, Vytautas. Domestic heat and power from one renewable enrgy source // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Official Journal of Lithuanian Applied Sciences Academy / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-0754. 2007, nr. 5. p. 19–25. Adomavičius, Vytautas. The main players of Lithuania’s renewable energy sector and their activities  // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Official Journal of Lithuanian Applied Sciences Academy / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-0754. 2007, nr. 4. p. 63–70.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,33

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

8,33

131


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Ergonomikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel.: (8 37) 451 605, 300 255 el. p. algis.vegys@ ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Docentai: dr. Rimas Adaškevičius, dr. Vanda Barkauskienė, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Algis Vegys Lektorius ir inžinierius dr. Jonas Daugėla Asistentė Kristina Zdanytė Laboratorijos vedėjas Jeronimas Maldutis Administratorė Dalia Gribnerienė

Tyrimų tematika Profesinės rizikos prevencija, darbo sąlygų bei gaminių kokybės, o kartu ir žmonių sveikatos gerinimas, žmogaus ir technikos saugios sąveikos problemų sprendimas Sukurti dėvimieji įtaisai pavieniui dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Įmonių užsakymu atlikti profesinės rizikos veiksnių bandymai įmonėse ir nustatyti kenksmingi veiksniai darbo vietose. Dantų lankų geometriniams parametrams nustatyti sukurta labai tiksli dantų gipsinių modelių skenavimo sistema.

Kenksmingų chemijos pramonės gamybos atliekų naudojimo galimybių tyrimas Atlikti silicio heksafluorinės rūgšties, susidarančios AB „Lifosa“ ortofosforo rūgšties gamyboje, neutralizavimo aliuminio hidroksidu tyrimai ir ištirtas aliuminio fluorido kristalizacijos iš tirpalų procesas.

MTEP projektai Dispečerių fiziologinių parametrų stebėsenos sistemos sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8423 / Vadovas doc. A. Vegys.

dažnį ir, iškilus pavojui sveikatai ar gyvybei, informuos darbdavio atstovus ir medikus apie susidariusią kritinę situaciją ir būtinumą suteikti pagalbą.

Sistema sukurta dėvimųjų įtaisų pavidalu. Ji leis kontroliuoti darbuotojo širdies darbo dažnį ir kvėpavimo

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Strazdienė, Eugenija; Blaževič, Pavel; Vegys, Algis; Dapkūnienė, Kristina. New tendencies of wearable electronics application in smart clothing  // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 1(73). p. 21–24. [ISI Web of Science; INSPEC]. 2. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Minimization of power consumption in human physiological parameter monitoring system integrated into clothes // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 225–228. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

132

1. Leškevičienė, Violeta; Mandeikytė, Nijolė Marija; Nizevičienė, Dalia. Fosfogipso hidrofobinės savybės  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2007, nr. 2(44). p. 19–22. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Nizevičienė, Dalia; Leškevičienė, Violeta; Valančius, Zenonas; Barkauskienė, Vanda. Research into CO2 emission from ceramic product burning under the method of thermal analysis // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2007, Sēj. 15. p. 51–57. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Valančius, Zenonas; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia. Investigation of AlF3 crystallization // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. ISSN 1407-7353. 2007, Sēj. 15. p. 133–138. [Chemical Abstracts (CAplus)].


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 4. Daunorienė, Asta; Zdanytė, Kristina; Žekevičienė, Alma. Subalansuotų veiklos įvertinimo rodiklių panaudojimas aukštojo mokslo institucijos strategijos valdymui // Ekonomika ir vadyba  - 2007 = Economics and management - 2007: [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2007. p. 1001–1008. [Business Source Complete].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Adaškevičius, Rimas; Vasiliauskas, A. Erdvinės daugiakamerės skenavimo sistemos, skirtos dantų lankų ir žandikaulių diagnostinių modelių matavimui, sukūrimas ir tyrimas // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 208–211.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,25

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,49 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

3,57

Procesų valdymo katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. (8 37) 300 260, faks. (8 37) 350 721, el. p. procval@ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Donatas Levišauskas, habil. dr. Rimvydas Simutis Docentai: dr. Vytautas Galvanauskas, dr. Tomas Tekorius, dr. Algirdas Večkys Lektoriai: dr. Kęstutis Brazauskas, Valeras Kildišas, dr. Jolanta Rupšytė, Vytautas Rimkevičius, dr. Vygandas Vaitkus Mokslininkai stažuotojai: dr. Grigor Stefanov Stambolov, dr. Dinas Šulskis Doktorantai: Kęstutis Jonelis, Gintautas Narvydas, Giedrius Oberauskas, Vidas Raudonis, Pranas Smolskas, Tadas Sperauskas, Gediminas Valiulis Laboratorijos vedėjas Vytautas Rimkevičius Laborantas Eugenijus Alekna

Vyr. technikė Ona Linksmutė Gavėnaitė Technikas Vitas Motiejūnas Meistras Edvardas Motiejūnas Administratorius Kazys Balžekas Tiriamoji bazė Technologinių ir mechaninių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorija, SIMATIC valdiklių laboratorija Doktorantūros moduliai Technologinių procesų reguliavimo sistemos ir jų derinimas (prof. D. Levišauskas); Hibridinės valdymo ir optimizavimo sistemos (prof. R. Simutis); Procesų modeliavimas ir identifikavimas (prof. R. Simutis).

133


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Netiesinių ir nestacionarių procesų valdymas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas, techninių sistemų (autonominių robotų) valdymas Sukurta anaerobinio dumblo pūdymo proceso imitacinio modeliavimo programa. Optimizuotas riebalus skaidančio preparato gamybos technologinis procesas. Sukurti ir patobulinti intelektiniai biotechnologinių ir techninių sistemų valdymo metodai, kurie leidžia pagerinti procesų atsikartojamumą ir valdymo efektyvumą. Sukurtas specialus dirbtinis neuroninis tinklas banko automatų

pinigų poreikiui prognozuoti. Sukurta programinė įranga (MATLAB pagrindu) hibridiniams modeliams realizuoti ir tirti, sukurti hibridiniai modeliai įvairiems procesams modeliuoti. Sukurti intelektiniai autonominių mobilių robotų valdymo metodai, kurie leidžia pagerinti valdymo efektyvumą pasirenkant racionalų judėjimo kelią sudėtingoje aplinkoje. Sukurti algoritmai ir programinė įranga (MATLAB pagrindu), skirti erdviniams objektams klasifikuoti taikant tiesinius ir neraiškiųjų aibių metodus bei neuroninius tinklus.

MTEP projektai EUREKA programos projektas E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS). Prof. R. Simutis. 2006–2008. Projekto tikslas – sukurti efektyvius nutekamųjų vandenų valymo biotechnologinių procesų parametrų kontrolės ir valdymo algoritmus ir sistemas. 2007 m. sukurta anaerobinio dumblo pūdymo proceso imitacinio modeliavimo programa, sukurti ir modeliavimo būdu ištirti anaerobinio dumblo pūdymo proceso temperatūros ir aerobinio nuotekų valymo proceso ištirpusio deguonies adaptyvaus valdymo algoritmai. EUREKA programos projektas E!3726. Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS). Prof. D. Levišauskas. 2006–2009. Sprendžiama aktuali ekologinė problema – sukurti efektyvią ir ekonomišką riebalinių teršalų utilizavimo technologiją, skirtą mėsos, žuvų ir aliejaus perdirbimo įmonėms. Vykdomi darbai apima eksperimentinių tyrimų planavimą, duomenų apdorojimą ir analizę, procesų matematinių modelių, skirtų optimizavimo ir valdymo uždaviniams spręsti, sudarymą, procesų statinių ir dinaminių technologinių režimų optimizavimą, valdymo algoritmų sudarymą. 2007 m. buvo atlikti tyrimai, skirti biopreparato gamybos technologiniam procesui, naudojant periodinę su pamaitinimu mikroorganizmų kultūrą Enterobacter aerogenes 17 E13, optimizuoti. NATO grantas reintegracijai „Programų paketas, skirtas modeliu paremtam bioploviklio gamybos procesui netiesiogiai įvertinti ir optimizuoti“, CBP. EAP.RIG.981479. Doc. V. Galvanauskas. 2004–2007. Projekto tikslas – paruošti hibridinio procesų modeliavimo algoritmus ir programinę įrangą. Sukurti

originalūs metodai, leidžiantys patogiai sujungti įvairių šaltinių informaciją apie objektą ir kurti objektų hibridinius modelius. Sukurti metodai hibridinių modelių parametrams identifikuoti. Sukurta programinė įranga (MATLAB pagrindu) hibridiniams modeliams realizuoti ir tirti. Hibridiniai modeliai pritaikyti įvairiems procesams modeliuoti. Biodegalų gamybos technologinių procesų eksperimentinio tyrimo rezultatų statistinis apdorojimas, procesų modeliavimas ir optimizavimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8453 / Vadovas prof. D. Levišauskas. Projekte pateikti eksperimentinio tyrimo planai, modelių identifikavimo ir eksperimentinio optimizavimo metodai, skirti biodegalų gamybos technologiniams uždaviniams spręsti. Sukurtos skaičiavimų programos, skirtos statistiniams modeliams identifikuoti, statistiniam tyrimui atlikti, optimumo paieškos krypčiai nustatyti ir reakcijos paviršiui grafiškai atvaizduoti. Erdvinių objektų identifikavimo, naudojant neraiškiųjų aibių logiką ir dirbtinius neuroninius tinklus, metodo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8453 / Vadovas prof. R. Simutis. Projekto tikslas – sukurti patikimus algoritmus ir pradinę programinę įrangą erdviniams objektams ir jų komponentams klasifikuoti. Išanalizuoti pagrindiniai metodai ir praktiniai algoritmai taikomi erdviniams objektams ir jų komponentams klasifikuoti šiuolaikiniuose trimačių objektų identifikavimo įrenginiuose. Sukurti algoritmai ir pradinė programinė įranga erdviniams objektams klasifikuoti taikant tiesinius ir neraiškiųjų aibių metodus bei dirbtinius neuroninius tinklus. Sukurti algoritmai realizuoti MATLAB programų paketo pagrindu. Atlikta preliminari metodų lyginamoji analizė, įvertinta metodų greitaveika ir tikslumas.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Brazauskas, Kęstutis; Levišauskas, Donatas. Adaptive transfer function-based control of nonlinear process. Case study: Control of temperature in industrial methane tank // International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. ISSN 0890-6327. 2007, Vol. 21, iss. 10. p. 871–884. [ISI Web of Science; COMPENDEX].

134

2. Jenzsch, Marco; Gnoth, Stefan; Kleinschmidt, Martin; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Improving the batch-to-batch reproducibility of microbial cultures during recombinant protein production by regulation of the total carbon dioxide production // Journal of Biotechnology. ISSN 0168-1656. 2007, Vol. 128, iss. 4. p. 858–867. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Science Direct]. 3. Gnoth, Stefan; Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas;


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Lübbert, Andreas. Process Analytical Technology (PAT): Batch-to-batch reproducibility of fermentation processes by robust process operational design and control // Journal of Biotechnology. ISSN 01681656. 2007, Vol. 132, iss. 2. p. 180–186. [ISI Web of Science; Science Direct; Academic Search Premier]. 4. Simutis, Rimvydas; Dilijonas, Darius; Bastina, Lidija; Friman, Josif; Drobinov, Pavel. Optimization of cash management for ATM network // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1A. p. 117–121. [ISI Web of science; INSPEC]. 5. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas. Design aspects of electric motors for borehole investigating mechatronic system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 2(74). p. 75–78. [ISI Web of Science; INSPEC]. 6. Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas. Hybrid model based identification of biochemical processes using sensitivity equations approach // System Science and Simulation in Engineering, November, 21-23, 2007, Venice, Italy: proceedings of 6th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE’07)(Includes the Symposium “Advances in Naval Science, Research and Education”). Athens: WSEAS Press, 2007. ISBN 978-960-6766-14-5. p. 319–324. [ISI Proceedings]. 7. Merkevičius, Egidijus; Garšva, Gintautas; Simutis, Rimvydas. Neuro-discriminate model for the forecasting of changes of companies financial standings on the basis of self-organizing maps // Computational Science - ICCS 2007: proceedings of the 7th international conference, Beijing, China, May 27-30, 2007 / Y. Shi, G.D. van Albada, J. Dongarra, P.M.A. Sloot (Eds.). Pt. 2. Berlin: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-72585-5. p. 439–446. [ISI Proceedings]. 8. Simutis, Rimvydas; Dilijonas, Darius; Bastina, Lidija; Friman, Josif. A flexible neural network for ATM cash demand forecasting // Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS’07), December 14-16, 2007, Puerto de la Crus, Tenerife, Canary Islands, Spain: proceedings of the 6th WSEAS International Conference. Athens: WSEAS Press, 2007. ISBN 978-960-6766-21-3. p. 163–166. [ISI Proceedings]. 9. Heinemann, Elmar; Repšytė, Jolanta; Wenzel, Andre. Collection, preparation and basic analysis of the Bamberg waste water treatment plant (WWTP) data // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 9–14. [ISI Proceedings]. 10. Brazauskas, Kęstutis; Levišauskas, Donatas. Investigation of methane tank process for the process optimization // Electrical and Control Technologies  - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation,

Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 54–57. [ISI Proceedings]. 11. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. Application of regression analysis for modelling of granule size distribution // Electrical and Control Technologies  2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 62–67. [ISI Proceedings]. 12. Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Oberauskas, Giedrius; Lübbert, Andreas. Identification of hybrid models for biotechnological processes // Electrical and Control Technologies  2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 68–73. [ISI Proceedings]. 13. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Pukevičius, Audrius; Narvydas, Gintautas; Friman, Ola. Discrete eye tracking system using cross correlations in the RGB color space // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 74–77. [ISI Proceedings]. 14. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas; Raudonis, Vidas. Learning action of skilled operator for autonomous mobile robot control // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 78–81. [ISI Proceedings]. 15. Prūsaitis, Rytis; Vaitkus, Vygandas; Tubelis, Faustas. Optimization of automatic producing line // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 82–85. [ISI Proceedings]. 16. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas; Žmuida, Mykolas. Induction motor with solid ferromagnetic cage winding rotor for borehole investigating devices // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 53–56. [ISI Proceedings]. 17. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas; Raudonis, Vidas. Autonomous mobile robot control using fuzzy logic and genetic algorithm // IDAACS’2007: proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 6-8, 2007, Dortmund, Germany. New York: IEEE, 2007. ISBN 1-4244-1347-8. p. 460–464. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE].

135


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 1.

1.

2.

3.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas. Software tool for efficient hybrid model-based design of biochemical processes // WSEAS Transactions on Biology and Biomedicine. ISSN 1109-9518. 2007, Vol. 4, iss. 9. p. 136–144. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Stambolov, Grigor Stefanov; Simutis, Rimvydas. Holonic approach for cooperative autonomous mobile robots architecture // Automatics and Informatics ‘07: proceedings of international conference, Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007 / Union of Automation and Informatics, Bulgarian Academy of Science. ISSN 1313-1850. 2007. p. V-11–V-15. Mejeris, Ernestas; Vaitkus, Vygandas. Alaus fermentacijos proceso modeliavimas // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 452–456. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas. Autonominių mobilių robotų judėjimo valdymas taikant dirbtinius neuroninius tinklus // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 467–470.

4. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas. Discrete eye tracking system using cross-correlations // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 476–479. 5. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. On determination of the most important variables for granule size distribution // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 496–500. 6. Vaitkus, Vygandas; Repšytė, Jolanta. Vertybinių popierių prekybos strategijos paremtos slankiaisiais vidurkiais tyrimas // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 492–495. 7. Jonelis, Kęstutis; Repšytė, Jolanta; Levišauskas, Donatas. Ištirpusio deguonies koncentracijos nutekamųjų vandenų valymo aeruojamose kamerose adaptyvi valdymo sistema // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2007: 2-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-248-1. p. 9–15.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

2,15

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

7,92

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

6,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

136

17,57


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Taikomosios elektronikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. (8 37) 300 270, faks. (8 37) 351 409, el. p.: vaclovas.bartkevicius@ ktu.lt; kat0102@ ktu.lt Katedra įkurta 1970 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Audris Kopustinskas, habil. dr. Antanas Verikas Docentai: dr. Vaclovas Bartkevičius, dr. Alvydas Dosinas, dr. Adas Gelžinis, dr. Audris Mačiulis, dr. Saulius Raila, dr. Rimas Jonas Šurna, dr. Mindaugas Vaitkūnas Lektorė Gindra Marija Kopustinskienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Adas Gelžinis Mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Mokslininkė stažuotoja dr. Maryna Kovalenko Doktorantai: Jonas Guzaitis, Irmantas Kupčiūnas, Vaidas Paukštaitis, Donatas Valinčius, Marius Žakauskas

Jaunesn. laborantas Vytautas Zakarevičius Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Artūras Baronas Vyr. administratorius Jonas Navikas Tiriamoji bazė Dirbtinių neuroninių tinklų ir vaizdų analizės laboratorija, medicininės elektronikos laboratorija, techninių regos sistemų laboratorija. Doktorantūros moduliai Vizualizavimo metodai medicinoje (prof. A. Kopustinskas); Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai (prof. A. Verikas).

Tyrimų tematika Hibridiniai skaitinio intelekto modeliai Sukurtas branduolio analize grįstas metodas įvairios prigimties požymiams išskirti klasifikuojant spalvinius vaizdus. Sukurtas branduolio analize grįstų sprendimo priėmimo sistemų evoliucinio formavimo metodas ir algoritmai. Sukurtas įvairialype analize grįstas akustinių signalų analizės metodas ir algoritmai. Sukurtas sprendimų, priimtų automatiniu būdu analizuojant laringoskopinę informaciją, analizės metodas ir programinės priemonės. Kvėpavimo parametrų registravimo žmogaus dėvimoje aprangoje tyrimas Sukurti ir ištirti jutikliai kvėpavimo dažniui matuoti induktyvinės pletizmografijos metodu. Sukurtųjų jutiklių pagrindu sudarytas ir ištirtas kvėpavimo signalų registratorius. Ištirti kvėpavimo signalų registratoriaus integravimo į dėvimuosius įtaisus būdai.

Erdvinių objektų segmentacijos ir elementų identifikavimo metodų analizė Atlikta trimačių objektų segmentacijos ir elementų identifikavimo metodų bei praktinių algoritmų analizė. Atlikta atskirų erdvinių vaizdų dedamųjų sujungimo į bendrą trimatį modelį metodų analizė. Atlikta vaizdų dedamųjų sujungimo metodų realizavimo sudėtingumo analizė. Sudaryta gretutinių taškų metodą realizuojanti vaizdų dedamųjų sujungimo programa. Suborbitalinių akies darinių klasifikavimo metodikos sukūrimas Sudaryta akies darinių klasifikavimo metodika, pagrįsta ultragarso bangų slopinimo parametrizavimu. Sudarytas algoritmas ir programa ultragarso slopinimo dažninei dispersijai skaičiuoti. Pasiūlyta akies lęšiuko kataraktos subrendimo laipsnį klasifikuoti į tris grupes, įvedant lęšiuko kokybės parametrą. Ištirtos galimybės parametrizuoti suborbitalinius akies darinius, naudojant ultragarsinių vaizdų tekstūros analizės metodus.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Darykime tai – dalyvaukime tyrime“ (FORM-IT), SAS6-042938. Doc. S. Raila. 2006–2008. Tiriamos problemos, atsirandančios mokykloje ruošiantis studijuoti aukštojoje mokykloje. 2007 metais atliktas tyrimas, kaip Lietuvos vidurinės mokyklos bei gimnazijos bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis technologinių mokslų srityje, kokie šio bendradarbiavimo rezultatai. Kokią įtaką mokinių skatinimas domėtis inžineriniais mokslais turi vėliau jiems renkantis studijas aukštojoje mokykloje. Apibendrinta tyrimų medžiaga pristatyta seminaruose ir konferencijose Romoje (Italija), Liublianoje (Slovėnija). EUREKA programos projektas E!3681. „Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)“. Prof. A. Verikas. 2006–2009.

Kuriama automatinės gerklų ligų diagnostikos sistema, grindžiama visapusiška, objektyvia akustinės, vizualinės, demografinės bei kitokios, galimas daiktas, neraiškios, informacijos integruota analize. Tokia integruota automatinė analizė gerokai padidins gerklų ligų diagnostikos patikimumą. Sukurta sistema bus vertingas įrankis kasdienėje gydymo praktikoje, mokymo procese, stokojant patirties, žinių, nustatant tendencijas ir priežastinius ryšius, atliekant lyginamąją analizę bei įvairiapusius mokslinius tyrimus. COST programos veikla 2103 „Pažangus balso funkcijos vertinimas“. Prof. A. Verikas. 2007–2010. Kuriama balso funkcijos automatinio vertinimo bei balso įrašų automatinio klasifikavimo sistema. Kuriami automatinės analizės metodai ir algoritmai padės laringologams ir balso specialistams įvertinti

137


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS balso mankštos, terapinio ar fonochirurginio gydymo rezultatus, gerinti sveikatos priežiūros kokybę bei kurti profesinių balso ligų prevencijos strategijas. Erdvinių objektų segmentacijos ir elementų identifikavimo, naudojant statistinius, Furje analizės, ekspertinius metodus ir dirbtinius neuroninius tinklus, algoritmų analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8428 / Vadovas doc. A. Dosinas. Skenuojant sudėtingo paviršiaus trimačius objektus, reikia naudoti keletą skenerių arba objektą nuskenuoti tuo pačiu skeneriu iš objekto atžvilgiu skirtingų pozicijų, keičiant objekto ar skenerio padėtį. Taip objekto paviršius atvaizduojamas keletu dalinių paviršiaus atvaizdų (segmentų), apimančių visą jo paviršių. Norint visą objektą aprašyti vientisu duomenų masyvu, skirtingas paviršiaus sritis atitinkančius ir su skirtingomis koordinačių sistemomis susietus paviršiaus atvaizdus reikia registruoti – atitinkamai transformuoti į bendrą

koordinačių sistemą juos perstumiant, pasukant, o kartais ir keičiant jų mastelį. Tyrinėta plačiausiai taikoma tikslaus registravimo algoritmų klasė – iteraciniai gretutinių taškų algoritmai. Kraujagyslių standumo tyrimai ankstyvosios patologijos diagnostikai: VMSF remiamas projektas / Vadovas prof. A.Kopustinskas. Sukurta kraujagyslių skersmens ir kraujagyslės sienelės sluoksnio intima-media storio kitimo realiu laiku regis­ travimo pusiau automatizuota metodika, naudojant ultragarsinio echoskopo M-vaizdą. Metodikoje panaudotas originalus arterijos sienelės sluoksnių ribų išskyrimo algoritmas, įgalinantis sumažinti triukšmų įtaką. Sukons­ truotas stendas arterijos fantomo – silikoninio vamzdelio standumui tirti realiame fiziologiniame kraujo spaudimo darbo diapazone. Fantomų geometrinių parametrų ir standumo matavimai atlikti dviem metodais – ultragar­ siniu ir vaizdų analizės, gauti duomenys palyginti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

138

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Englund, Cristofer; Verikas, Antanas. A SOM-based data mining strategy for adaptive modelling of an offset lithographic printing process // Engineering Applications of Artificial Intelligence. ISSN 0952-1976. 2007, Vol. 20, no. 3. p. 391–400. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Valinčius, Donatas; Uloza, Virgilijus. A kernelbased approach to categorizing laryngeal images // Computerized Medical Imaging and Graphics. ISSN . 2007, Vol. 31, iss. 8. p. 587–594. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. Ungh, Jörgen; Nilsson, Carl-Magnus; Verikas, Antanas. Analysis of paper, print and press interaction from online measurements in a press room // Nordic Pulp & Paper Research Journal. ISSN 0283-2631. 2007, Vol. 22, no. 3. p. 383–387. [ISI Web of Science]. Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija; Nilsson, CarlMagnus. Estimating the amount of cyan, magenta, yellow, and black inks in arbitrary colour pictures // Neutral Computing & Applications. ISSN 0941-0643. 2007, Vol. 16, no. 2. p. 187–195. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. Gelžinis, Adas; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Increasing the discrimination power of the co-occurrence matrix-based features // Pattern Recognition. ISSN 0031-3203. 2007, Vol. 40, no. 9. p. 2367–2372. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Valinčius, Donatas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus. Multiple feature sets based categorization of laryngeal images // Computer Methods and Programs in Biomedicine. ISSN 0169-2607. 2007, Vol. 85, no. 3. p. 257–266. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE; Science Direct]. Kontrimas, Vilius; Verikas, Antanas. Neural networks based screening of real estate transactions // Neural Network World. ISSN 1210-0552. 2007, Vol. 17, no. 1. p. 17–30. [ISI Web of Science; COMPENDEX].

8. Paunksnis, Alvydas; Kurapkienė, Skaidra; Mačiulis, Audris; Kopustinskas, Audris; Paunksnienė, MarijaLiucija. Ultrasound quantitative evaluation of human eye cataract // Informatica / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 0868-4952. 2007, Vol. 18, no. 2. p. 267–277. [ISI Web of Science]. 9. Englund, Cristofer; Verikas, Antanas. Combining traditional and neural-based techniques for ink feed control in a newspaper printing press // Advances in Data Mining: Theoretical Aspects and Applications: proceedings of the 7th industrial conference on data mining, Leipzig, Germany, July 14-18, 2007. Berlin: Springer-Verlag, 2007. ISBN 978-3-540-73434-5. p. 211–227. [ISI Proceedings; SpringerLINK]. 10. Valinčius, Donatas; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija; Gelžinis, Adas. Evolving committees of support vector machines // Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition: proceedings of the 5th international conference on machine learning and data mining in pattern recognition, Leipzig, Germany, July 18-20, 2007. Berlin/Heidelberg: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-73498-7. p. 263–275. [ISI Proceedings; Springer LINK]. 11. Gelžinis, Adas; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Categorizing laryngeal images for decision support  // Lecture Notes in Computer Science: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. ISSN 03029743. 2007, Vol. 4678. p. 521–530. [ISI Proceedings; Springer LINK]. 12. Ejnarsson, Marcus; Nilsson, Carl-Magnus; Verikas, Antanas. Screening paper formation variations on production line // New Trends in Applied Artificial Intelligence: proceedings of 20th international conference on industrial, engineering and other applications of applied intelligent systems, Kyoto, Japan, June 26-29, 2007. Berlin: Springer-Verlag, 2007. ISBN 978-3-540-73322-5. p. 511–520. [ISI Proceedings; Springer LINK]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Pileičikienė, Gaivilė; Varpiotas, Edvinas; Šurna, Rimas Jonas; Šurna, Algimantas. A three-dimensional model


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

2.

3.

1.

2.

3.

4.

of the human masticatory system, including the mandible, the dentition and the temporomandibular joints // Stomatologija: Baltic Dental and Maxillofacial Journal. ISSN 1392-8589. 2007, T. 9, nr. 1. p. 27–32. [MEDLINE]. Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Šurna, Rimas Jonas; Basevičius, Algidas. Finite element analysis of stresses in the maxillary and mandibular dental arches and TMJ articular discs during clenching into maximum intercuspation, anterior and unilateral posterior occlusion // Stomatologija: Baltic Dental and Maxillofacial Journal. ISSN 1392-8589. 2007, T. 9, nr. 4. p. 121–128. [MEDLINE]. Paunksnis, Alvydas; Kurapkienė, Skaidra; Mačiulis, Audris; Lukoševičius, Arūnas; Špečkauskas, Martynas. The use of echospectral methods of tissue evaluation for follow-up of brachytherapy treatment // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2007, T. 62, nr. 4. p. 45–48. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Patašius, Martynas; Kupčiūnas, Irmantas; Marozas, Vaidotas; Kopustinskas, Audris. Comparison of methods of estimation of blood vessel diameter // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955-25-367-9. p. 129–132. Dosinas, Alvydas; Vaitkūnas, Mindaugas; Bartkevičius, Vaclovas. Induktyviniai jutikliai kvėpavimo funkcijai tirti // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 191–194. Šurna, Rimas Jonas. Kramtomosios sistemos trimatis modelis // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 203–207. Kupčiūnas, Irmantas; Jurkevičius, R.; Marcinkevičienė, J.; Kopustinskas, Audris. Arterijos sienelės dinamikos tyrimas ultragarsiniu metodu // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas.

Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 224–227. 5. Bačauskienė, Marija; Gelžinis, Adas; Kašėta, M.; Kovalenko, M; Pribuišienė, R; Uloza, Virgilijus; Verikas, Antanas. Automated classification of voices  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 9789955-25-367-9. p. 291–294. 6. Laurikaitis, Marius; Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana; Zakrevskaja, Tatjana; Adlys, Gediminas Antanas; Raila, Saulius; Nordström, Fredrik; Bäck, Sven; Mattsson, Sören. Implementation of the independent dose calculation algorithm for the checking of the Co60 unit treatment plans // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 18225721. 2007. p. 41–44. 7. Šiaučiūnas, Raimundas; Raila, Saulius. Ką rodo 2006 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas duomenys // Švietimo problemos. Analizė. ISSN 18224156. 2007, nr.1(12). p. 1–12. 8. Dudonis, Julius; Jotautis, Alvydas; Naujokaitis, Ramūnas; Raila, Saulius. Pasirengimo vidurinėje mokykloje įtaka fizikos studijų rezultatams universitete  // Fizikos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje ir technikos bei technologijos universitetuose  - dermė ir perimamumas: mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-995528-113-9. p. 65–71. 9. Braždžionytė, Julija; Brunevičiūtė, Raimonda; Kaunietis, Remigijus; Raila, Saulius; Starkienė, Liudvika; Šmigelskas, Kastytis. Priėmimo į biomedicinos mokslų studijų programas Kauno medicinos universitete tendencijos // Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2006: žmonių ištekliai sveikatos priežiūroje  / Nacionalinė sveikatos taryba. ISSN 16487338. 2007. p. 29–35. 10. Bačauskienė, Marija; Gelzinis, Adas; Kaseta, M.; Kovalenko, Maryna., Pribuisiene, R.; Uloza, V.; Verikas, Antanas. Multiple feature sets and genetic search based discrimination of pathological voices // Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications: proceedings of the International Conference, MAVEBA 2007, Florence, Italy, , ISBN 978 88-8453-673-3. 2007, p. 195–198.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,81

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,14

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,65 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4,62

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

11,22

139


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Teorinės elektrotechnikos katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, tel. (8 37) 300 267, el. p. arvydas.virbalis@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis Docentai: dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius, dr. Jonas Juozas Stonys, dr. Stasys Žebrauskas Lektorės: Ona Grigonienė, Roma Račkienė Asistentas Robertas Lukočius Doktorantai: Asta Dorošovienė, Robertas Katutis, Robertas Lukočius, Povilas Marčiulionis, Jevgenij Morozionkov, Sergejus Andrius Pačinskis, Roma Račkienė, Renaldas Urniežius Laboratorijos vedėjas dr. Romualdas Vaikasas Laborantai: Dalia Skinkaitė, Milvydas Šiožinys

Doktorantūros moduliai Elektros įtaisai ir sistemos (prof. J. A. Virbalis). Apgintos disertacijos Matavimų inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Darius Baltušninkas. Elektromagnetinių skysčio debito matuoklių metrologinių parametrų stebėsena nenutraukiant debito matavimo (vadovas prof. J.A. Virbalis).

Tyrimų tematika Elektrinių ir magnetinių laukų tyrimas ir technologinis taikymas Pasiūlytas būdas dielektriko priemaišų įtakai plokščiojo kondensatoriaus elektrinei talpai nustatyti. Parodyta, kad tam tikros priemaišos leidžia gerokai padidinti kondensatoriaus talpą. Ištirtos įvairios elektriniu lauku valdomų vožtuvų su elektroreologiniu skysčiu realizavimo galimybės. Ištirti būdai, leidžiantys elektromagnetiniuose skysčio srauto keitikliuose naudoti autonominį maitinimą. Ištirtas magnetinis laukas bešerdžio reaktoriaus aplinkoje, norint nustatyti, ar tam tikrais režimais dirbančio reaktoriaus magnetinis laukas gali pasiekti žmogui pavojingas vertes. Aptarti vienpolio vainikinio išlydžio elektrinio lauko skaičiavimo metodai

ir algoritmai. Aptartos elektrodų sistemų su vieliniais elektrodais vainikinio išlydžio elektrinio vėjo lygtys ir išspręstos polinėje koordinačių sistemoje netaisyklingam ir taisyklingam tinkleliams, naudojant skirtuminę aproksimaciją. Sukurtas ir išanalizuotas į aprangą integruotas pulso jutiklis, skirtas žmogaus fiziologinių parametrų kontrolės sistemai. Aptartos jutiklio energijos sąnaudų minimizavimo galimybės. Atlikta į drabužius integruotos žmogaus kūno vėsinimo sistemos kūrimo principų analizė. Pasiūlyta mobiliesiems robotams apmokyti ir apsimokyti naudoti spalvotus Petri tinklus, kuriuose galima formuoti, kaupti ir išsaugoti apsimokymo duomenis, naudojant globaliuosius kintamuosius.

MTEP projektai Dispečerių fiziologinių parametrų stebėsenos sistemos sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas. Vykdomas kartu su Ergonomikos ir Taikomosios elektronikos katedromis.

Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas: Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas projektas. Vykdomas kartu su Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centru.

Gauti patentai ir paskelbtos paraiškos 1. Elektromagnetinis srauto matuoklis. G01F 1/00. Autoriai J.A.Virbalis, R. Šimeliūnas, R.Katutis. Lietuvos patentas Nr.5419, paskelbtas 2007 05 25, paraiškos Nr. 2005056, pareiškėjas Kauno technologijos universitetas. 2. Elektromagnetinis srauto matuoklis. G01F 1/00. Autoriai J.A.Virbalis, R. Šimeliūnas, D. Baltušninkas.

140

Lietuvos patentas Nr.5420, paskelbtas 2007 05 25, paraiškos Nr. 2005055, pareiškėjas Kauno technologijos universitetas. 3. Elektromagnetinis srauto matuoklis. G01F 1/00. Autoriai J.A.Virbalis, R. Padegimas. Paraiška patentui gauti, Nr. 2006040, paskelbta 2007 11 26, pareiškėjas Kauno technologijos universitetas.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bansevičius, Ramutis Petras; Virbalis, Juozapas Arvydas. Two-dimensional Braille readers based on electrorheological fluid valves controlled by electric field // Mechatronics. ISSN 0957-4158. 2007, Vol. 17, no. 10. p. 570–577. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 2. Virbalis, Juozapas Arvydas; Žebrauskas, Stasys. The influence of dielectric admixtures on capacitance of plane capacitor // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 3(75). p. 69–72. [ISI Web of Science; INSPEC]. 3. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Training possibilities in CPN // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 4(76). p. 25–28. [ISI Web of Science; INSPEC]. 4. Pačinskis, Sergejus Andrius; Žebrauskas, Stasys. Difference approximation of DC corona equations  // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 4(76). p. 71–74. [ISI Web of Science;INSPEC]. 5. Katutis, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Development of battery – driven electromagnetic flow converter // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 4(76). p. 79–82. [ISI Web of Science; INSPEC]. 6. Bansevičius, Ramutis Petras; Račkienė, Roma; Virbalis, Juozapas Arvydas. The body cooling system integrated into the clothes // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 5(77). p. 3–6. [ISI Web of Science; INSPEC]. 7. Daunoras, Jonas; Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Pulse sensor of physiological parameter monitoring system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 6(78). p. 67–70. [ISI Web of Science; INSPEC]. 8. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Learning possibilities in CPN // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 6(78). p. 71–74. [ISI Web of Science; INSPEC]. 9. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. Magnetic field of power plant air core reactor  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 7(79). p. 67–70. [ISI Web of Science; INSPEC]. 10. Marčiulionis, Povilas; Žebrauskas, Stasys. Equations of DC corona electric wind velocities // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 8(80). p. 73–76. [ISI Web of Science; INSPEC].

11. Bansevičius, Ramutis Petras; Virbalis, Juozapas Arvydas. ERF valves controlled by plane capacitor electric field // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 4. p. 60–63. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 12. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Using vector marks for robot navigation // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 37–40. [ISI Proceedings]. 13. Remeikis, Martynas; Žebrauskas, Stasys. Heat exchange in the corona field // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 209–212. [ISI Proceedings]. 14. Račkienė, Roma; Virbalis, Juozapas Arvydas. Application of peltier effect for body cooling system integrated in the clothes // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 221–224. [ISI Proceedings]. 15. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Minimization of power consumption in human physiological parameter monitoring system integrated into clothes // Electrical and Control Technologies  2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 225–228. [ISI Proceedings]. 16. Virbalis, Juozapas Arvydas; Katutis, Robertas; Vaikasas, Romuladas. Magnetic circuit of batterydriven electromagnetic flow converter // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 229–233. [ISI Proceedings]. 17. Šiožinys, Milvydas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Distribution of electrostatic field inside ellipsoidal body // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 234–237. [ISI Proceedings]. 18. Marčiulionis, Povilas; Žebrauskas, Stasys. Electric force of unipolar corona discharge causing the ion-

141


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS induced wind // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 21–26. [ISI Proceedings]. 19. Daunoras, Jonas; Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Optimal transfer of sensors signals in presence of electromagnetic disturbances // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 165–168. [ISI Proceedings].

20. Katutis, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Filtration of electromagnetic flow meter signal by wawelet filters // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 169–172. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Marčiulionis, Povilas; Žebrauskas, Stasys. Electric force of unipolar corona discharge causing the ioninduced wind // EMD 2007: XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, 19–21 September, 2007, Bialystok, Poland. Bialystok: Bialystok Technical University, 2007. ISBN 978-8360200-37-7. p. 1.4-1–1.4-6.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

6,50

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

7,17

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

14,67

Valdymo technologijų katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel.: (8 37) 300 290, 331 998, faks. (8 37) 300 291, el. p. valtek@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Daunoras, habil. dr. Vilius Antanas Geleževičius, dr. Kastytis Kiprijonas Šarkauskas Docentai: dr. Vaclovas Bagdonas, dr. Leonas Balaševičius, dr. Gintaras Dervinis, dr. Napalys Ezerskis, dr. Vytis Svajūnas Januševičius, dr. Vytautas Kepalas, dr. Vaclovas Kubilius, dr. Arūnas Lipnickas, dr. Vidmantas Mačerauskas, dr. Česlovas Ramonas, dr. Kastytis Ratkevičius, dr. Romas Rutkauskas Lektoriai: Antanas Brencius, dr. Vytautas Gargasas Asistentai: dr. Giedrius Blažiūnas, dr. Gytis Petrauskas Doktorantai: Virginijus Baranauskas, Mintautas Dagockis,

142

Alma Dervinienė, Arūnas Grigaitis, Mindaugas Ketlėrius, Ričardas Kragnys, Rytis Maskeliūnas Inžinierius Faustas Tubelis Laboratorijos vedėjas Petras Algimantas Černys Jaunesnysis technikas Virginijus Baranauskas Vyr. administratorė Alma Dervinienė Laborantės: Dalia Raustienė, Violeta Ručinskienė Meistras Pranas Raudys Tiriamoji bazė Valdiklių laboratorija. Valdiklių laboratorijoje yra 6 kompiuterinės darbo vietos (AMD Athlon 64x2 kompiuteriai), sujungtos vidiniu kompiuteriniu Ethernet


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS tinklu. Turima techninė bazė – visa „Schneider Electric“ kompanijos gaminama valdiklių serija: Modicon Quantum (CPU65150, CPU11303), Modicon TSX Premium, Modicon Compact, Modicon Micro, Modicon Momentum, Modicon M340, XBTG bei XBTR serijos operatoriaus pulteliai, „Modicon“ kompanijos 6 tipų objektų modeliai-imitatoriai, savadarbiai objektų modeliai. Naudojama programinė įranga – ModSoft, Concept, UnityPro XL, AC1131, VijeoDesigner, XBTL1000, Matlab, VijeoCitect. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja ModbusPlus, Ethernet (išorinis tinklas, ModbusTCP), Modbus, Profibus, Interbus-S pramoniniais tinklais. Automatizavimo įtaisų laboratorija. Laboratorijoje yra 6 kompiuterinės darbo vietos (AMD Athlon 64x2 kompiuteriai), sujungtos vidiniu kompiuteriniu Ethernet tinklu. Turima techninė bazė – visa „AllenBradley“ kompanijos gaminama valdiklių serija: Pico, MicroLogix, SLC500, CompactLogix su RIO moduliais, mobilus Proface operatoriaus pultelis, valdiklių Unitronics M90 su GSM modemais stendai, Unitronics Vision230 valdiklis, A-B PowerFlex 70 programuojamoji pavara. Naudojama programinė įranga – Unitronics VisioLogix, U90Ladder,

RSLogix500, RSLogix5k, RSLinx Pro, Eplan P8, Proface ProPB3C, PanelBuilder32, RSView. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja Modbus, Ethernet (išorinis tinklas, EtherNet IP), DH485, DeviceNet pramoniniais tinklais. Supervizorinio valdymo laboratorija. Laboratorijoje yra 6 kompiuterinės darbo vietos (AMD Athlon kompiuteriai), sujungtos vidiniu kompiuteriniu Ethernet tinklu. Turima techninė bazė – „ABB“ kompanijos stendas su Advant31 valdikliu bei MT-45 operatoriaus pulteliu. Naudojama programinė įranga – Wonderware Development Studio (InTouch, Historian Server, Information Server, ActiveFactory), Microsoft MSDE, Microsoft Project, National Instruments LabView, Matlab, originalūs programų paketai Centaurus, CADoHS, Borland Visual Studio. Doktorantūros moduliai Elektromechaninių sistemų automatinis valdymas (prof. V. A. Geleževičius); Automatinės geležinkelio valdymo sistemos (doc. V. Bagdonas); Hibridinių valdymo sistemų modeliavimas (prof. K. K. Šarkauskas).

Tyrimų tematika Mechatroninių sistemų harmoningas valdymas Atliekami mechatronikos bei robotikos vykdymo mechanizmų automatinio valdymo teoriniai ir taikomieji tyrimai. 2007 metais daugiausia dėmesio buvo sutelkta į reguliatorių ir vykdymo sistemų sąryšį. Siekiant optimalios mechatroninių vykdymo sistemų dinamikos, daug dėmesio skiriama kintamos struktūros reguliatoriams. Sukurta tokių reguliatorių sintezės metodika: reguliatoriaus struktūros perjungimo momentas nustatomas pagal specialių tyrimų pagrindu sudarytą optimalaus perjungimo kreivę. Sistemos modeliavimo rezultatai rodo, kad kintamos struktūros reguliatoriai mechatroninėse vykdymo sistemose duoda ne blogesnį rezultatą už neraiškiosios logikos pagrindu veikiančius reguliatorius. Elektropneumatinėms vykdymo sistemoms valdyti siekiama pritaikyti adaptyvaus valdymo su etaloniniais modeliais metodiką. Tyrimais nustatyta, kad elektropneumatinės energijos keitimo netiesiškumai yra sukoncentruoti jėgos generavimo trakte, todėl jų įtaką galima kompensuoti naudojant papildomą signalinės adaptacijos kontūrą. Adaptyvios pneumatinio cilindro jėgos valdymo sistemos dinaminės savybės ištirtos modeliuojant Simulink aplinkoje. Hibridinių sistemų modeliavimas Šioje tematikoje daugiausia dėmesio skiriama valdymo sistemų modeliavimo programinės įrangos kūrimui. Pastaraisiais metais programų paketai buvo papildyti spalvotųjų Petri tinklų, neuroninių tinklų bei multiagentų skyriais. Petri tinklai gana patogūs modeliuojant konkuruojančius procesus. 2007 m. spalvotųjų Petri tinklų metodai pradėti taikyti mobiliesiems robotams mokyti (konfliktinėms ir paieškos situacijoms spręsti) ir valdyti. Mobiliųjų robotų ir jų asociacijų valdymas priklauso intelektinio valdymo objektų klasei. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinių valdymo sistemų projektavimas ir diegimas Ši tematika apima dispečerinių (SCADA) sistemų programinės ir techninės įrangos tobulinimą ir diegimą.

2007 m. buvo tiriamos loginių valdiklių programinių reguliatorių kūrimo problemos. Dispečerinių sistemų ir jų įrangos (techninės ir programinės) tematika sudaro padalinio mokslinės ir pedagoginės veiklos bazę (sukurtos sertifikuotos mokomosios laboratorijos, suburta aukšto lygio specialistų grupė, vedami tęstinio mokymo kursai). 2007 metais programuojamųjų loginių valdiklių pagrindu buvo sukurtas adaptyvus proporcinis-integruojantis (PI) programinis reguliatorius, proporcinis-integruojantisdiferencijuojantis (PID) programinis reguliatorius bei programinis padėties stebėtuvas. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama ekspertiniais tyrimais pagrįstų vertinimų bei prognozių metodikos tobulinimui. Praktikoje gana dažnai pasitaiko situacijų, kai priimant sprendimą negalima pasinaudoti klasikiniais optimizavimo metodais. Taip atsitinka, kai nepavyksta sudaryti analitinės tikslo funkcijos, kai tos funkcijos kintamieji yra fiziškai neišmatuojami ir pan. Tokie uždaviniai yra susiję su neraiškiai (fuzzy) aprašomais objektais, veiksmais, procesais. Pvz., geriausio turistinio maršruto parinkimas, įvairių reformų, reorganizacijų tikslingumo įvertinimas (ypač kai numatomi padariniai vertinami prieštaringai). Kita sritis: įvairių konkursų dalyvių įvertinimas ir nugalėtojų išaiškinimas. Tokių uždavinių sprendimas grindžiamas ekspertiniais įvertinimais, t. y., žmogaus specialisto intelektas naudojamas kaip matavimo prietaisas. 2007 m. nagrinėtas neraiškiųjų integralų naudojimo tikslingumas vertinant skirtingo tipo euristikas (intelektinius algoritmus), naudojančias ekspertų nuomonės svarumo lygį. Transporto automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimai 2007 m. buvo toliau nagrinėjamos problemos, susijusios su optimaliu (pagal bendrąsias ekonomines sąnaudas) traukinių eismo grafikų koregavimu (sutrikus planiniam eismo grafikui, pavyzdžiui, atsilikus vienam traukiniui) arba optimaliu eismo grafiko papildymu įterpiant į jau sudarytą eismo grafiką papildomą maršrutą vienam ar keletui reisų pagal vadinamąją „paskutinės minutės“

143


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS paraišką. Siekiama vežėjui sudaryti galimybę pačiam pasirinkti jam geriausią potencialią traukinio liniją dar prieš pateikiant „paskutinės minutės“ paraišką. Taip pat tyrinėta traukinių netrikdomo (be priverstinių stabdymų) prasilenkimo vienkelio ruožo stotyse problema. Tai yra saviti valdymo uždaviniai, ypač tuo, kad valdomieji objektai yra judrūs ir komunikuoja tik belaidžio ryšio priemonėmis.

Kita aktuali tema: automobilių srautų miestuose valdymo ir optimizavimo metodų ir technologijų tobulinimas. Šiuolaikinės technologijos leidžia koreguoti transporto priemonių vairuotojų maršrutus, parenkant jiems trumpiausią (pagal laiką, degalų sąnaudas ar kitą kriterijų) kelią. 2007 m. daugiausia dėmesio skiriama individualių „greičiausių“ (trumpiausių pagal laiką) maršrutų paieškos metodikos sukūrimui ir infra­struktūros eskiziniam projektavimui.

Kiti projektai Kauno elektrinės technologinio valdymo informacinių sistemų saugumo, tobulinimo ir vizualizavimo studija. Vadovas doc. V. Bagdonas. Projektas buvo vykdomas nuo 2006 11 15 iki 2007 08 30. Vykdytojai: doc. G. Dervinis, doc. L. Balaševičius, doc. V. Bagdonas. Studijoje apžvelgiama technologinių duomenų tinklų vystymosi kryptys ir perspektyvos, standartai,

administracinių ir technologinių tinklų sujungimo metodai, technologinių tinklų prijungimas prie interneto. Išanalizuota svarbiausios duomenų perdavimo saugumo problemos bei technologinių tinklų veikimo patikimumo padidinimo būdai. Įvertinta esamos Kauno elektrinės technologinio tinklo, tinklo mazgų ir kompiuterių būklė ir pateikiamos rekomendacijos bei konkretūs techniniai pasiūlymai, kaip gerinti esamą padėtį.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

144

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Training possibilities in CPN // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 4(76). p. 25–28. [ISI Web of science; INSPEC]. Dervinienė, Alma; Bagdonas, Vaclovas; Daunoras, Jonas. Application of fuzzy-sets integral in expert systems // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 5(77). p. 45–48. [ISI Web of science; INSPEC]. Šulčius, Nerijus; Geleževičius, Vilius Antanas. Investigation of velocity control system with programmable variable structure controller  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 5(77). p. 53–56. [ISI Web of science; INSPEC]. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Maskeliūnas, Rytis; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas. Investigation of voice servers application for Lithuanian language // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 6(78). p. 43–46. [ISI Web of science; INSPEC]. Daunoras, Jonas; Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Pulse sensor of physiological parameter monitoring system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 6(78). p. 67–70. [ISI Web of science; INSPEC]. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Learning possibilities in CPN // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 6(78). p. 71–74. [ISI Web of science; INSPEC].

7. Bansevičius, Ramutis Petras; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Toločka, Rymantas Tadas. Underactuated manipulator with control based on variable dynamic properties of joints // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 7(79). p. 3–6. [ISI Web of science; INSPEC]. 8. Geleževičius, Vilius Antanas; Grigaitis, Arūnas. Research of adaptive force control loop of electropneumatic acting system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 7(79). p. 7–10. [ISI Web of science; INSPEC]. 9. Daunoras, Jonas; Knyš, Andrius. Application of electric conductivity for evaluation of liquid parameters // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 7(79). p. 37–40. [ISI Web of science; INSPEC]. 10. Kepalas, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Connection of the RES-based power plants into the electric grid // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 8(80). p. 67–72. [ISI Web of science; INSPEC]. 11. Grigaitis, Arūnas; Geleževičius, Vilius Antanas. Development of electropneumatic servo system with reference model based signal adaptive force controller  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 4. p. 45–49. [ISI Web of science; INSPEC; Academic Search Complete]. 12. Juozėnas, Algirdas; Kasparaitis, Pijus; Ratkevičius, Kastytis; Rudinskas, Dalius; Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Rudžionis, Vytautas; Sidaras, Saulius. DfA implementations for people with vision and hearing disabilities: Application and development for information society // Lecture Notes in Computer Science: Universal Access in Human Computer in


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Interaction: Coping with Diversity. ISSN 0302-9743. 2007, Vol. 4554, pt. 1. p. 686–695. [ISI Proceedings]. 13. Dervinienė, Alma; Bagdonas, Vaclovas; Daunoras, Jonas. The estimation of expert decisions risk level // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 15–20. [ISI Proceedings]. 14. Balaševičius, Leonas; Dervinis, Gintaras; Zakaraitė, Snieguolė. State observer design in programmable logic controllers // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 21–25. [ISI Proceedings]. 15. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Using vector marks for robot navigation // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 37–40. [ISI Proceedings]. 16. Daunoras, Jonas; Knyš, Andrius. Automated analysis of milk parameters // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 58–61. [ISI Proceedings]. 17. Prūsaitis, Rytis; Vaitkus, Vygandas; Tubelis, Faustas. Optimization of automatic producing line // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 82–85. [ISI Proceedings]. 18. Daunoras, Jonas; Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Optimal transfer of sensors signals in presence of electromagnetic disturbances // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 165–168. 19. Markevičius, Linas Andronis; Navickas, Algimantas Stanislovas; Stanionienė, Renata; Daunoras, Jonas; Tička, Vidmantas. The peculiarities of insulation coordination in power network with overvoltage arresters // EMD 2007: proceedings of the XVII International Conference on Electromagnetic

Disturbances, September 19-21 2007, Bialystok, Poland / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2007. p. 247–249. 20. Balaševičius, Leonas; Kunickaitė, Asta; Januševičius, Vytis Svajunas. Discret-time PID controller design in programmable logical controllers // IDAACS’2007: proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 6-8, 2007, Dortmund, Germany. New York: IEEE, 2007. ISBN 1-4244-1347-8. p. 86–90. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE]. 21. Lipnickas, Arūnas. Adaptive neural network committees // IDAACS’2007: proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 6-8, 2007, Dortmund, Germany. New York: IEEE, 2007. ISBN 1-42441347-8. p. 213–218. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. 22. Kubilius, Vaclovas; Ramonas, Česlovas; Lipnickas, Arūnas. Dynamic properties of the lab stand for tight band coiling // IDAACS’2007: proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 6-8, 2007, Dortmund, Germany. New York: IEEE, 2007. ISBN 1-42441347-8. p. 518–523. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Dagytė, Ina; Balaševičius, Leonas; Dervinis, Gintaras. Adaptive PI controller for programmable logic controllers // Proceedings of the 16th international conference on systems science, 4-6 September 2007, Wroclaw, Poland. Vol. 3. Applications of systems analysis to technical systems. Applications of systems analysis to non-technical systems. Applications of systems analysis to biomedical systems. Wroclaw: Oficyna wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2007. ISBN 978-83-7493-341-4. p. 25–33. 2. Maskeliūnas, Rytis; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Rudžionis, Vytautas. Balso serverių apžvalga // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 47–51. 3. Baškys, A.; Zlosnikas, V.; Gobis, V.; Gargasas, Vytautas. Integral controller with the switched parameters // Электроника и связь. ISSN 18114512. 2007, Ч. 1. p. 97–100. 4. Katvickis, Artūras; Sakalauskas, Eligijus; Ratkevičius, Kastytis. Rakto apsikeitimo protokolas begalinės pusgrupės įvaizdžio lygmenyje // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 168–172.

145


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

8,17

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

7,67

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,25

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI) Adresas: Studentų g. 48-327, LT-51367 Kaunas, Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. (8 37) 300 296, el. p. avati@ktu.lt. http://www.avati.lt Institutas įkurtas 1999 m.

Institutas yra organizacinė struktūra, kuri koordinuoja Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkų, dirbančių automatikos ir valdymo technologijų srityje, veiklą. AVATI palaiko glaudžius partnerystės ryšius su automatizavimo firmomis: UAB „Elinta“, UAB „Agava“, UAB „Festo“, UAB „Siemens“, UAB „ABB“, AB „Axis Industries“, UAB „Schneider-Electric“, UAB „Sistematika“. Šios firmos suteikė fakulteto katedroms įvairios techninės įrangos mokymo tikslams. Institutas palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Olandijos ir Portugalijos universitetais. AVATI identifikuoja aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis automatikos ir valdymo technologijų pramonėje, teikia paraiškas MTEP ir koordinuoja MTEP projektų vykdymą. Projektus atlieka įvarių fakulteto katedrų mokslininkai. 2007 metais koordinavo trijų MTEP projektų vykdymą: 1. EUREKA projektą E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS) (projektą vykdė Procesų valdymo katedros mokslininkai); 2. NATO – projektą reintegracijai „Programų paketas, skirtas modeliu paremtam bioploviklio gamybos proceso netiesioginiam įvertinimui ir optimizavimui“, CBP.EAP.RIG.981479 (projektą vykdė Procesų valdymo katedros mokslininkai); 3. Erdvinių objektų identifikavimo metodo panaudojant neraiškiųjų aibių logiką ir dirbtinius neuroninius tinklus tyrimas (projektą vykdė Procesų valdymo ir Taikomosios elektronikos katedrų mokslininkai).

146

18,09


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – doc. dr. Vytautas Janilionis Tel.: (8 37) 300301, 456472 Faks. (8 37) 456472 El. p. dekfmf@ktu.lt http://fmf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1993 m. Pagrindines pareigas jame turi 108 darbuotojai, iš jų 55 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 49 daktarai.

Fizikos katedros doc. Živilė Rutkūnienė dirba Ramano spektroskopu

Pagrindinës tyrimø kryptys Formalieji operatoriniai metodai ir stochastinių ekstremumų savybės. Matematinių metodų taikymas inžinerijoje ir versle. Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros. Matematikos ir fizikos metodų taikymas biomedicinoje. Matematikos ir fizikos istorija.

147 147


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Fizikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel. (8 37) 300340, el. p. fizkat@ktu.lt

Matematinės sistemotyros katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel. (8 37) 300334, el. p. kat1502@ktu.lt

Taikomosios matematikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis, tel. (8 37) 300311, el. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

148


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos konferencijos 1. Matematika ir matematikos dėstymas, 2007 m. balandžio 12, 13 d. 2. Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės (tarptautinė), 2007 m. spalio 2–5 d. 3. Medicinos fizika (5-oji tarptautinė konferencijaseminaras), 2007 m. spalio 5, 6 d. 4. Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos ( 9-oji tarptautinė konferencija-mokykla), 2007 m. rugpjūčio 27–31 d.

Prof. V. Pekarskas – LMD konferencijos organizacinio komiteto narys, LMD mokslo darbų redakcinės kolegijos narys.

Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi Šveicarijos mokslininkų delegacija, tarp jų Nobelio premijos laureatas, skenuojamojo tunelinio mikroskopo išradėjas prof. H. Rohrer.

Prof. A. Grigonis – žurnalų „Physics and chemistry of solid state“ ir „Lietuvos fizikos žurnalas“ redakcinių kolegijų narys.

Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje

Prof. J. A. Aksomaitis – Lietuvos netiesinių sistemų analizės asociacijos valdybos narys. Doc. V. Janilionis – Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys. Prof. J. Valantinas – SEFI matematikos darbo grupės narys.

Prof. J. Dudonis – žurnalo „Fizikų žinios“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys. Prof. A. Galdikas – žurnalo „Medžiagotyra“ redakcinės kolegijos narys.

Prof. S. Tamulevičius – žurnalo „Materials science“ vyriausiasis redaktorius.

Lektorius G. Adlys – Lietuvos atomo forumo atsakingasis sekretorius.

Prof. J. A. Aksomaitis, prof. V. Pekarskas, doc. V. Janilionis – Lietuvos matematikų draugijos valdybos nariai.

Doc. B. Narkevičienė – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos grupės itin gabių vaikų ugdymo Lietuvoje strategijai sukurti vadovė.

Fizikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel.: (8 37) 300 340, 350 737, faks. (8 37) 350 737, el. p. fizkat@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Julius Dudonis, habil. dr. Arvaidas Galdikas, habil. dr. Alfonsas Grigonis, habil. dr. Liudvikas Pranevičius, habil. dr. Vidas Sukackas, habil. dr. Sigitas Tamulevičius Docentai: dr. Diana Adlienė, dr. Liudvikas Augulis, dr. Sigitas Joneliūnas, dr. Alvydas Jotautis, dr. Giedrius Laukaitis, dr. Virgilijus Minialga, dr. Ramūnas Naujokaitis, dr. Judita Puišo, dr. Linas Puodžiukynas, dr. Česlovas Radvilavičius, dr. Delija Rutkūnienė, dr. Živilė Rutkūnienė, dr. Vytautas Stankus, dr. Vytautas Vaidelys Lektoriai: Gediminas Antanas Adlys, dr. Jurgita Čyvienė, dr. Aleksandras Iljinas, dr. Liutauras Marcinauskas Asistentai: Brigita Abakevičienė, Jurgis Jankauskas, Sigita Liucija Jarmalavičiūtė, Birutė Mockaitienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Knizikevičius Mokslo darbuotojas dr. Algimantas Meškauskas Inžinieriai: Vytautas Adomonis, Arvydas Putna, Darius Tribandis Doktorantai: Brigita Abakevičienė, Saulius Burinskas, Inga Cibulskaitė, Reda Čerapaitė-Trušinskienė, Audrius Giedraitis, Tomas Grinys, Andrius Ibenskas, Vygintas

Kaminskas, Oresta Katkauskė, Akvilė Kazakevičiūtė, Jurgita Laurikaitienė, Skirmantė Mockevičienė, Irmantas Mockevičius, Miglė Šniurevičiūtė, Darius Virbukas Laboratorijų vedėjai: Dalia Bareišienė, dr. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas Vyr. laborantai: Kristina Barauskaitė, Mindaugas Jauneika, Edvinas Navickas, Anelė Statkevičienė Laborantai: Zenonas Šleinius, Roma Špokienė Jaunesnysis laborantas Egidijus Žiūkas Vyr. administratorė Lena Gertrūda Ancevičienė Tiriamoji bazė Technologijos laboratorija (plazmocheminio ėsdinimo ir nusodinimo įrenginiai, atkaitinimo ir difuzijos krosnis), plonų dangų fizikos ir technologijos laboratorija (vakuuminio garinimo ir magnetroninio dangų nusodinimo įrenginiai), vakuuminės technologijos laboratorija (elektroninio garinimo ir elektrolankinio nusodinimo įrenginiai), rentgenografijos laboratorija (rentgeno difraktometras), optinių matavimų laboratorija (lazerinis interferometras), fotolaidumo laboratorija, plonų sluoksnių fizikos laboratorija (Liniko interferometras, mikroskopas-mikrospektrometras,

149


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS optinis spektroskopas, skenuojamasis elektroninis mikroskopas, keturių zondų laidumo matavimo stendas, lazerinio atkaitinimo stendas, elektroninės mikrosvarstyklės), mikrobanginės medžiagotyros laboratorija, radiometrijos laboratorija. Doktorantūros moduliai Vakuuminė technologija (prof. J. Dudonis); Spinduliuotės sąveika su medžiaga (prof. A. Galdikas); Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose (prof. A. Galdikas); Kietųjų kūnų defektai (doc. I. Požėla); Paviršiaus fizika (prof. J. Dudonis); Paviršiaus fizika ir chemija (prof. J. Dudonis); Kondensuotos medžiagos

(prof. A. Grigonis); Kondensuotų medžiagų fizika (prof. A. Grigonis); Emisiniai paviršiaus analizės metodai (prof. S. Tamulevičius); Medžiagų fizika (prof. S. Tamulevičius). Apgintos disertacijos Fizikos mokslų daktaro disertacija. Marius Laurikaitis. Cirkonio oksinitrido sluoksnių sintezė fizikiniais metodais (vadovas prof. J. Dudonis). Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Aleksandras Iljinas. Geležies ir jos oksidų plonų sluoksnių sintezė reaktyvinio magnetroninio nusodinimo metodais (vadovas prof. J. Dudonis).

Tyrimų tematika Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros Taikant reaktyviojo magnetroninio, elektrolankinio ir kombinuoto magnetroninio-elektrolankinio nusodinimo iš garų fazės technologijas bei jonais aktyvuotą elektroninį garinimą, ištirtas cirkonio oksidų, cirkonio nitridų ir cirkonio oksinitridų plonų sluoksnių susidarymo procesas. Ištirta nusodintų dangų struktūra ir savybės. Naudojant priešpriešinių katodų magnetronus ištirti polikristalinių ir nanokristalinių geležies lydinių nusodinimo dėsningumai. Ištirta, kaip plazminėmis technologijomis gaunami nanodariniai. Nustatytos jonų energijos, jų srautai bei įtėkiai, kuriems esant formuojasi optimalių parametrų nanostruktūros. Ištirta apšvitos (jonais, elektronais ir vidutinės energijos (1,8 – 3,2) eV koherentinės spinduliuotės kvantais) įtaka nanodariniams. Nustatyta, kad, relaksuojant aktyvuotai terpei, gali susidaryti naujos fazės intarpų. Esant pakankamai jų koncentracijai, medžiaga įgaus nanokristalinį būvį, kuris skirsis nuo tradicinių fazių ne tik vyraujančio ryšio tipu, bet ir mikrostruktūra bei mikrogeometrija. Naujai suformuotų fazių pagrindu galima gauti kietas ir mechaniškai atsparias dangas, sukurti naujo tipo amorfinės anglies sluoksnius su valdoma draudžiamų energijų (1,5–3eV) juosta ir skirtingu IR spindulių pralaidumu. Ištirta sidabro nanodarinių sintezė ir jų formavimasis polimeruose ir jų periodinėse struktūrose, naudojant koloidinius tirpalus, sidabro elektroninį garinimą. Nustatyta sidabro plazmonų rezonansinio dažnio priklausomybė nuo sidabro koloido prigimties, polimerinės matricos prigimties, augančiojo sluoksnio storio ir pagrindo temperatūros. Ištirti porėto silicio giliojo formavimo procesai ir gautos didesnės optinės struktūros liuminescencijos, nustatyta sidabro nanodarinių įtaka jų optinėms savybėms. Suformuotos legiruotos deimanto tipo dangos (DLC). Ištirtos jų optinės ir elektrinės savybės, morfologija ir hidrofobinės savybės. Vakuuminiu plazminiu purškimu suformuotos YSZ-NiO-Ni dangos, ištirta jų kristalinė sandara bei mechaninės ir optinės savybės. Atlikti plazmos tyrimai, nustatyta koreliacija tarp vakuuminio plazminio purškimo dangos nusodinimo greičio ir integruotojo emisijos spektro intensyvumo 380–480 nm bangos ilgių intervale. Optinės kontrolės metodu ištirtas sidabro ir bario sluoksnių augimo procesas (in situ). Šis metodas leidžia spręsti apie bario sugėriklio efektyvumą bei nanometrinio storio sluoksnio optinių savybių priklausomybę nuo augančiojo sluoksnio storio.

150

Jonizuojančiosios spinduliuotės sąveika su medžiaga Radionuklidų susidarymas branduoliniame kure veikiant neutroninei spinduliuotei ir jų elgsena RBMK-1500 reaktoriaus darbo metu bei saugant panaudotą branduolinį kurą CONSTOR ir CASTOR tipo konteineriuose buvo modeliuojami naudojant APOLLO1 ir PEPIN kodus. Buvo vertinama cezio ir stroncio izotopų aktyvumų kaupimosi dinamika, leidžianti prognozuoti sąlygiškai ilgaamžių Sr-90, Cs134 ir Cs-137 izotopų sklaidą Ignalinos AE aplinkoje. Naudojant modifikuotą analitinį modelį buvo vertinamas inertinių dujų – Kr, Xe ir Ar – susidarymas ir jų elgsena branduoliniame kure veikiant branduoliniam reaktoriui. Lyginant modeliavimo rezultatus su eksperimentų duomenimis, gautais matuojant per Ignalinos AE kaminą į atmosferą išmetamus šių dujų kiekius, buvo pasiūlytas originalus metodas, leidžiantis nustatyti laiką, per kurį dujos iš galbūt defektinės kuro rinklės gali patekti į aplinką. Naujasis metodas realaus laiko masteliu susieja modeliavimo rezultatus su kokybinėmis ir kiekybinėmis į aplinką išmetamų dujinių radionuklidų charakteristikomis. Vertinant atominės elektrinės aplinkos užterštumą radioaktyviąja anglimi (C-14), buvo tiriami įvairūs gamtiniai bandiniai (žolė, samanos, dirvožemis, medžių ūgliai, spygliai). C-14 kiekis bandiniuose buvo nustatomas naudojant greitintuvo masių spektrometrijos metodą. Tyrimais nustatyta, kad C-14 aktyvumas tolstant nuo reaktoriaus mažėja eksponentiškai, nes didžioji dalis radioaktyviosios anglies, akumuliuotos augaluose ir dirvožemyje po augalais, yra susijusi su CO2 išlakomis. Pirmą kartą bandiniuose, paimtuose nuo betoninių blokų iš RBMK-1500 tipo reaktoriui artimos aplinkos (<500  m), pavyko nustatyti iki 10 kartų didesnį C-14 aktyvumą, kuris siejasi su galima grafito dalelių emisija iš veikiančio reaktoriaus. Iki šiol grafito dalelių emisijos tikimybė buvo hipotetinio pobūdžio, neparemta eksperimentiniais faktais. Sprendžiant mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo problemas, buvo pasiūlytas paviršinio tipo kapinyno modelis. Remiantis šiuo modeliu ir naudojant RESRAD OFFSITE kodą, buvo įvertinta kai kurių radionuklidų (C-14, I-129, Cs-137) elgsena, migracija, galimi patekimo į žmogaus organizmą būdai bei tikėtina aktyvumo kitimo dinamika. Buvo atliekami fotoninės sąveikos su medžiaga in vivo ir in vitro tyrimai. Naujais dozimetriniais matavimais papildyta 2006 m. sukurta duomenų bazė MAMOLIT bei parengtas dozių optimizavimo mamografijos procedūrų metu modelis. Naudojant nepriklausomą dozių skaičiavimo algoritmą, pagrįstą spinduliuotės


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS lauko fizikinių parametrų nustatymu, sukurtas pacientų dozių patikros ir optimizavimo modelis, kai pacientams gydyti naudojami didelės energijos fotonai. Ypač daug dėmesio skirta spinduliuotės lauko parametrus registruojančių detektorių fizikinėms charakteristikoms. Tiriant spinduliuotės sukeltus sklaidos procesus, turinčius įtakos detektoriaus darbo efektyvumui, modeliavimo būdu buvo atrinktos sluoksninės kristalas–apsauginė danga struktūros, kurios galėtų būti sėkmingai naudojamos konstruojant spinduliuotės detektorius. Nustatyta, kad konstrukcijos Si-DTAD yra vienos iš perspektyviausių, dėl nanometrinio dangų storio, fizikinio-cheminio ryšio tarp dangos ir padėklo kristalo, mechaninio atsparumo ir atsparumo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui.

Ultragarsas ir jo taikymas Nagrinėjant Lembo bangų sklidimą cilindrinėse struktūrose, ieškoma būdų, kaip valdyti Lembo bangas, skleidžiamas arba priimamas taškinių keitiklių cilindro sienelėje. Čia išnaudojama ta aplinkybė, kad bangos pasiekia kiekvieną tašką kelis kartus įvairiais keliais – trumpiausiu keliu ir apsisukusios aplink cilindrą keletą kartų. Tai leidžia fokusuoti bangas tiek siuntimo, tiek priėmimo režimais. Pastaruoju režimu pavyko sufokusuoti priimantįjį keitiklį į taškinio spinduolio atspindį nuo cilindro galo. Darbai perspektyvūs kuriant sumaniuosius prietaisus ultragarsinei vamzdžių defektoskopijai atlikti aido ir praėjimo metodais bei akustinės emisijos šaltiniui aptikti.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas „Moterys moksle ir aukštosiose technologijose (BASNET)“. SAS6-017170. Doc. Ž. Rutkūnienė. 2006–2007. Įgyvendinant projektą pirmą kartą Baltijos šalių istorijoje buvo sukurta Baltijos šalių strategija „Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose“, kurios tikslas – aktyvinti moterų dalyvavimą tiksliuosiuose moksluose, mokslo politikoje ir valdyme. Šiuo metu yra sukurtas ir veikia BASNET portalas (http://www. basnet-fp6.eu/ ) bei informacinė regioninė mokslininkių, dirbančių tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose Baltijos šalyse, duomenų bazė su paieškos bei stebėsenos sistema, periodiškai leidžamas BASNET naujienų elektroninis laikraštis, skatinantis moteris dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir keistis patirtimi. 2007 m BASNET tinklas tapo EK įsteigtos Europos moterų mokslininkių platformos (EPWS, http://www. epws.org/ ) tikruoju nariu, savo ruožtu atverdamas platesnius horizontus Baltijos šalių mokslininkėms veikti Europos mokslo politiką. Joninio laidumo oksidų sluoksnių sintezė jonais – plazma aktyvuotais metodais: VMSF

remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. J. Dudonis. Naudojant jonais aktyvuotą elektroninį garinimą sudaryti joninio laidumo sluoksniai, kurie yra naudojami kuriant kietojo oksido kuro elementus. Nustatyta joninio laidumo oksidų sluoksnių sudėties, struktūros, morfologijos priklausomybės nuo sluoksnių sudarymo technologinių parametrų. Distancinio spindulinio gydymo optimizavimas taikant nepriklausomą dozių skaičiavimo algoritmą: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovė doc. D. Adlienė. Sukurtas nepriklausomas dozių skaičiavimo algoritmas, pagrįstas fotonų silpimo procesų biologiniame audinyje matavimu ir modeliavimu, kurio pagrindu KMUK filiale Onkologijos ligoninėje įdiegta pacientų dozių patikros ir optimizavimo spindulinės terapijos procedūrų metu programa, kai pacientų apšvitai naudojamas distancinio spindulinio gydymo įrenginys su CO-šaltiniu. Parengtos rekomendacijos dėl panašių priemonių diegimo ir kitose ligoninėse, kuriose pacientų apšvitai naudojami linijiniai greitintuvai.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Magnusson, Åsa; Stenström, Kristina; Adlienė, Diana; Adlys, Gediminas Antanas; Dias, C.; Rääf, Christopher; Skog, Göran; Zakaria, Mohamad; Mattsson, Sören. Carbon-14 levels in the vicinity of the Lithuanian nuclear power plant Ignalina // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. ISSN 0168-583X. 2007, Vol. 259, no. 1. p. 530–535. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); COMPENDEX; INSPEC]. 2. Cibulskaitė, Inga; Adlienė, Diana. Comparison of Monte Carlo-simulated scattering processes of lowenergy photons in radiation detector materials // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. ISSN 0168-9002. 2007, Vol

3.

4.

5.

6.

580, iss. 1. p. 73–76. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Knizikevičius, Rimantas. Formation and desorption of SiI2 molecules // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2006, Vol. 81, no. 5. p. 676–679. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. Iljinas, Aleksandras; Milčius, Darius; Dudonis, Julius. Deposition of amorphous Fe-Zr alloys by magnetron co-sputtering // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2007, Vol. 81, no. 10. p. 1213–1215. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX]. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valinčius, Vitas; Kulikauskas, V. Synthesis of carbon coatings employing a plasma torch from an argon–acetylene gas mixture at reduced pressure // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2007, Vol. 81, no. 10. p. 1220–1223. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, D.

151


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Morphology and growth of e-beam deposited YSZ thin films // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2007, Vol. 81, no. 10. p. 1288–1291. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 7. Jarimavičiūtė-Žvalionienė, Renata; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Statkutė, G.; Tomašiūnas, Rolandas; Grigaliūnas, Viktoras. Effects of selenium treatment on composition and photoluminescence properties of porous silicon // Journal of Luminescence. ISSN 0022-2313. 2007, Vol. 127, iss. 2. p. 431–434. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. 8. Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas; Kopustinskas, Vitoldas; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta; Gudaitis, Rimantas; Liutvinienė, Ina. Hydrophobic properties of the ion beam deposited DLC films containing SiOx // Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 2007, Vol. 515, no. 19. p. 7615– 7618. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 9. Adlienė, Diana; Skridaila, Nerijus; Motiejūnas, Stasys; Meurville, Charles. Modeling of Carbon14, Iodine-129 and Cesium-137 releases from near surface radioactive waste disposal and their impact on environment and humans // Kerntechnik. ISSN 0932-3902. 2007, Vol. 72, no. 5-6. p. 268–273. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 10. Jarašiūnas, K.; Aleksiejūnas, R.; Malinauskas, T.; Gudelis, V.; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Guobienė, Asta; Usikov, A.; Dmitriev, V.; Gerritsen, H.J. Implementation of diffractive optical element in four-wave mixing scheme for ex situ characterization of hydride vapor phase epitaxy-grown GaN layers // Review of Scientific Instruments. ISSN 0034-6748. 2007, Vol. 78, no. 3. p. Art. No.033901. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. 11. Jasiulionis, Rimvydas; Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana; Vyčinas, Linas. Noble gas radionuclides in RBMK-1500-type reactor // Applied Radiation and Isotopes. ISSN 0969-8043. 2007, Vol. 65, no. 7. p. 836-842. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 12. Riviere, Jean Paul; Pichon, L.; Drouet, M.; Poquillon, D.; Galdikas, Arvaidas. Silicon based coatings deposited by dynamic ion mixing for oxidation protection of a Ti6242 alloy // Surface and Coatings Technology. ISSN 0257-8972. 2007, Vol. 201, no. 19-20. p. 8343–8347. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 13. Sukackas, Vidas; Volkovas, Vitalijus. Spatial control of the field of a point source of lamb waves in a cylinder wall // Russian Journal of Nondestructive Testing. ISSN 1061-8309. 2007, Vol. 43, no. 6. p. 378–383. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC]. 14. Ibenskas, Andrius; Lekka, Ch.E.; Evangelakis, G.A. Structural, thermodynamic and mechanical properties of Zr-based binary nanowires (ZrCu and Zr2Ni) by molecular dynamics // Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures. ISSN 1386-9477. 2007, Vol. 37, iss. 1-2. p. 189–193. [ISI Web of Science; Academic Search Premier].

152

15. Jarimavičiūtė-Žvalionienė, Renata; Tamulevičius, Sigitas; Aninkevičius, V.; Grigaliūnas, Viktoras; Tomašiūnas, Rolandas. Study of photoluminescence in gadolinium chloride treated porous silicon structures  // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. ISSN 1454-4164. 2007, Vol. 9, no. 1. p. 162–165. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 16. Galdikas, Arvaidas. The influence of surface diffusion on surface roughness and component distribution profiles during deposition of multilayers // Computational Materials Science. ISSN 0927-0256. 2007,Vol. 38, no. 4. p. 716–721. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 17. Grigonis, Alfonsas; Rutkūnienė, Živilė; Medvid, Arthur; Onufrijevs, Pavels; Babonas, Gintautas Jurgis. Modification of amorphous a-C:H films by laser irradiation // Lithuanian Journal of Physics  = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. ISSN 16488504. 2007, Vol. 47, no. 3. p. 343–350. [ISI Web of Science; INSPEC]. 18. Ibenskas, Andrius; Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas. Kinetic modelling of a-C:H thin film chemical vapour deposition on Si substrate // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. ISSN 1648-8504. 2007, Vol. 47, no. 2. p. 175–184. [ISI Web of Science; INSPEC]. 19. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Liukpetrytė, Oresta; Orliukas, Antanas Feliksas; Milčius, Darius. Ionic conductivity of e-beam deposited yttrium stabilized zirconia thin films // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. ISSN 1648-8504. 2007, Vol. 47, no. 4. p. 465–470. [ISI Web of Science]. 20. Mikolajūnas, Marius; Viržonis, Darius; Grigaliūnas, Viktoras; Tamulevičius, Sigitas; Kaliasas, Remigijus. An impact of the residual stress on the sacrificial release of microelectromechanical membranes // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 14–17. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 21. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Formation of gadolinium doped ceria oxide thin films by electron beam deposition // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 23–26. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 22. Meškinis, Šarūnas; Gudaitis, Rimantas; Šlapikas, Kęstutis; Tamulevičius, Sigitas; Gudonytė, Angelė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Lygaitis, Ramūnas; Burbulis, Evaldas; Michalevičūtė, Asta; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas. Electrical characteristics of the organic field effect transistors based on new organic semiconducting compounds // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 97–102. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 23. Grigaliūnas, Viktoras; Tamulevičius, Sigitas;


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Muehlberger, Michael; Mittendorfer, Gerald; Glinsner, Thomas; Zakas, Gintautas; Meškinis, Šarūnas; Guobienė, Asta; Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius. Imprint lithography for large scale angular encoders // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 103–106. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 24. Iljinas, Aleksandras; Joneliūnas, Sigitas; Milčius, Darius; Dudonis, Julius. Deposition of amorphous Fe-Zr alloys by magnetron co-sputtering // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 2. p. 117–119. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 25. Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta; Puodžiukynas, Linas; Janušas, Giedrius; Griškonis, Egidijus. Formation of OVD using laser interference lithography // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 183–187. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 26. Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Tamulevičius, Sigitas; Naujokaitis, Ramūnas. Investigation of silver polymer nanocomposites // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 188–192. ISI Web of Science; [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 27. Galdikas, Arvaidas; Duprez, Daniel; Bion, Nicolas; Descorme, Claude; Junevič, Teresa. Oxygen isotopic exchange on three-way catalysts: a dynamic kinetic model // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3. p. 193–205. [ISI Web of Science; INSPEC]. 28. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valinčius, Vitas; Valatkevičius, Pranas. Surface and structural analysis of carbon coating produced by plasma jet CVD // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 269–272. [ISI Web of Science; INSPEC]. 29. Šileikaitė, Asta; Puišo, Judita; Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta; Tamulevičius, Sigitas; Tamulevičius, Tomas; Janušas, Giedrius. Polymer diffraction gratings modified with silver nanoparticles // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 273–277. [ISI Web of Science; INSPEC]. 30. Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas. Formation and analysis of dot-matrix holograms // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 278–281. [ISI Web of Science; INSPEC]. 31. Laukaitis, Giedrius; Liukpetrytė, Oresta; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. The influence of thermal annealing on texture of yttrium stabilized zirconia

thin films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 299–303. [ISI Web of Science; INSPEC]. 32. Grinys, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Mockevičius, Irmantas; Andrulevičius, Mindaugas. Probe temperature measurements and optical emission spectroscopy in vacuum plasma spraying process control // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 346–350. [ISI Web of Science; INSPEC]. 33. Giedraitis, Audrius; Tamulevičius, Sigitas; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas. Optical transmittance method for in-situ analysis of adsorption phenomena from residual gases // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 4. p. 351–354. [ISI Web of Science; INSPEC]. 34. Grinys, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Prosyčevas, Igoris; Meškinis, Šarūnas. XRD analysis of plasma sprayed YSZ-NiO-Ni ceramic coatings // Plasma Processes and Polymers. ISSN 1612-8850. 2007, Vol. 4, iss. S1. p. S181–S184. [ISI Master Journal List]. 35. Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Janušas, Giedrius; Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas. Optical characterization of microstructures of high aspect ratio // Proceedings of SPIE: Metrology, Inspection, and Process Controll for Microlithography XXI, 26 February - 1 March, 2007, San Jose, California, USA. ISSN 0277-786X. 2007, Vol. 6518, pt. 3. p. [1–9]. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 36. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valatkevičius, Pranas; Šablinskas, Valdas. Formation of carbon coatings employing plasma torch from argon-acetylene gas mixture // Proceedings of SPIE: Advanced Optical Materials, Technologies, and Devices. ISSN 0277-786X. 2007, Vol. 6596. p. [1–6]. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 37. Prosyčevas, Igoris; Juraitis, Algimantas; Puišo, Judita; Niaura, Gediminas; Guobienė, Asta; Tamulevičius, Sigitas; Balčaitis, Ginutis; Šileikaitė, Asta. Synthesis and characterization of silver nanoparticles // Proceedings of SPIE: Advanced Optical Materials, Technologies, and Devices, 27-30 August, 2006. ISSN 0277-786X. 2007, Vol. 6596. p. [1–7]. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 38. Sukackas, Vidas. The spatial controlling of Lamb waves excited by a point source on the cylindrical wall // Computational Methods and Experiments in Materials Characterisation III: 3rd international conference on computational methods and experiments in material characterisation, 13-15 June 2007, Bologna, Italy / Wessex Institute of Technology, UK; University of New Mexico, USA ; edited by A.A. Mammoli, C.A. Brebbia. Southampton: WIT Press, 2007. ISBN 78-184564-080-4. p. 169–176. [ISI Proceedings]. 39. Marcinauskas, Liutauras; Valinčius, Vitas; Grigonis, Alfonsas; Valatkevičius, Pranas. Structure of carbon films deposited at atmospheric pressure // BALTTRIB’ 2007: international conference, 21-23 November 2007, Kaunas, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-8801. 2007. p. 151–155. [ISI Proceedings].

153


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

154

40. Adlys, Gediminas Antanas; Guenon, Yves; Adlienė, Diana. Training requirements for personnel of the nuclear power plant // Electrical and Control Technologies-2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. ISSN 1822-5934. 2007. p. 238–241. [ISI Proceedings]. 41. Adlys, Gediminas Antanas; Adlytė, Rūta; Tulonen, Sami. Technological and economical aspects of nuclear energy production // Electrical and Control Technologies-2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. ISSN 1822-5934. 2007. p. 242–247. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Voleišienė, Birutė; Rutkūnienė, Delija. Investigation of the hydration phenomenon in 3-1 electrolyte solutions // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2007, nr. 1(62). p. 41–45. [INSPEC]. 2. Bernatovičiūtė, Rasa; Juodeikienė, Gražina; Minialga, Virgilijus; Petrauskas, Algimantas. Development of complex investigation of extrudats using acoustic echolocation method // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2007, T. 62, nr. 2. p. 11–16. [INSPEC]. 3. Katkauskė, Oresta; Laukaitis, Giedrius. Hydrogen fuel cells application and perspectives // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2007, nr. 4(42). p. 39–45. [INSPEC; CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Valinčius, Vitas; Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valatkevičius, Pranas. Effect of Ar/C2H2 ratio on deposition of carbon films by plasma jet chemical vapour deposition // Известия высших учебных заведений. Физика. ISSN 0021-3411. 2007, нo. 9. p. 413–416. 2. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. Perspective of new nuclear power plant in Lithuania  // Jahrestagung Kerntechnik 2007 = Annual Meeting on Nuclear Technology 2007 [Elektroninis išteklius], May 22-24, 2007, Karlsruhe, Deuthland: proceedings. Berlin: Inforum Verlag, 2007. p. 754–757. 3. Marcinauskas, Liutauras; Valatkevičius, Pranas; Valinčius, Vitas. The nitriding of steels by nitrogen  hydrogen plasma using plasma torch // ECOTRIB 2007: Joint European Conference on Tribology and Final Conference of COST 532 Action: Triboscience and Tribotechnology, Ljubljana, Slovenia, June 12–15, 2007: proceedings of the European Conference on Tribology and Final Conference of COST 532 Action: Triboscience and Tribotechnology / Ed. J. Vižintin, B. Podgornik...[et al.]. Vol. II. Ljubljana: Slovenian Society for Tribology, 2007. ISBN 978-961-90254-8-2. p. 725–732. 4. Vaidelys, Vytautas. Usage of fiber optics for determination of parameters of rivers water

pollution // Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences: proceedings of the international conference, 6-8 June 2007, Lozenec, Bulgaria. Vol. 3. Ecology and Environment Protection; Land & Water Use and Environment; Physics, Chemistry, Biology. Rousse: University of Rousse, 2007. ISBN 978-954-91147-3-7. p. 75–78. 5. Šiupšinskas, Laimonas; Tamulevičius, Sigitas; Gudaitis, Rimantas; Vainoras, Alfonsas. Application of cold and heat contrast therapy device in the treatment of myofascal trigger points // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2007. p. 35–38. 6. Laurikaitis, Marius; Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana; Zakrevskaja, Tatjana; Adlys, Gediminas Antanas; Raila, Saulius; Nordström, Fredrik; Bäck, Sven; Mattsson, Sören. Implementation of the independent dose calculation algorithm for the checking of the Co-60 unit treatment plans // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2007. p. 41–44. 7. Adlys, Gediminas Antanas; Adlys, Gediminas. Modelling of mass cummulation processes of Cs-137 and Sr-90 in nuclear fuel // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2007. p. 64–68. 8. Cibulskaitė, Inga; Laurikaitis, Marius; Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita; Šniūrevičiūtė, Miglė; Urbonienė, Aušra; Gricienė, Birutė. MAMOLIT - database for patient’s dosimetry in mammography screening examinations in Lithuania // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2007. p. 69–73. 9. Andrijaitienė, Vanda; Vespenderytė, Lina; Zikas, Mindaugas; Adlienė, Diana. Practical aspects of verification in gammatherapy // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2007. p. 74–77. 10. Skripkaitė, Eglė; Laurikaitienė, Jurgita. Evaluation of the instantaneous radioactivity concentration of Technetium-99m // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 5th international conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 5-6 October, 2007 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2007. p. 78–82. 11. Dudonis, Julius; Jotautis, Alvydas; Naujokaitis, Ramūnas; Raila, Saulius. Pasirengimo vidurinėje mokykloje įtaka fizikos studijų rezultatams universitete // Fizikos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje ir technikos bei technologijos universitetuose - dermė ir perimamumas: mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-995528-113-9. p. 65–71. 12. Sukackas, Vidas; Rutkūnienė, Živilė; Bareišienė, Dalia. Nuotolinės fizikos studijos: įdirbis ir problemos //


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Fizikos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje ir technikos bei technologijos universitetuose – dermė ir perimamumas: mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-113-9. p. 83–89. 13. Marcinauskas, Liutauras; Milieška, Mindaugas. Pradinių plazmos parametrų įtaka anglies dangų savybėms // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, [2007 m. vasario 1-2 d.] skirta docento Nikalojaus Milenskio šimtosioms gimimo metinėms paminėti / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas:

Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-338-9. p. 183–186. 14. Kavaliauskas, Žydrūnas; Marcinauskas, Liutauras. Substrato paviršiaus temperatūros kitimas plazminio azotinimo metu // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, [2007 m. vasario 1-2 d.] skirta docento Nikalojaus Milenskio šimtosioms gimimo metinėms paminėti/ Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-338-9. p. 187–190.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2

17,21 0,5

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,58

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1,75

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

7,98 0,25

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

31,27

Matematinės sistemotyros katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel.: (8 37) 300 334, 451 658, el. p. kat1502@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Iki 1993 m. – Bendrosios matematikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Docentai: dr. Regina Atstupėnienė, dr. Vilija Dabrišienė, dr. Valerija Zofija Karpickaitė, dr. Bronė Narkevičienė, dr. Laima Papreckienė, dr. Danutė Plukienė, dr. Regina Dalytė Šileikienė, dr. Irena Matilda Tiknevičienė, dr. Eimutis Valakevičius, dr. Genovaitė Zaksienė Lektoriai: Zita Furmonavičienė, Stasė Janušauskaitė,

dr. Audrius Kabašinskas, Violeta Kravčenkienė, Loreta Mačėnaitė, Palma Ramelytė, dr. Loreta Saunorienė Asistentai: Algiment Aleksa, Sandra Aleksienė, Kristina Lukoševičiūtė, Gintautas Narvydas, Vilma Petrauskienė Doktorantai: Algiment Aleksa, Kristina Lukoševičiūtė, Edita Šakytė Laborantės: Danutė Prašmantienė, Nijolė Elena Ratkienė Vyr. administratorė Danutė Nenortienė

155


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Doktorantūros moduliai Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai (prof. V. P. Pekarskas); Statistiniai eksperimento planavimo metodai (prof. V. P. Pekarskas); Stochastinė analizė ir jos taikymas finansuose (doc. E. Valakevičius); Netiesinių virpesių teorija (prof. M. K. Ragulskis).

Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Loreta Saunorienė. Vidurkintų laike dinaminių sistemų muaro vaizdų analizė ir tyrimai (vadovas prof. M. K. Ragulskis).

Tyrimų tematika Matematinis ir skaitmeninis dinaminių sistemų modeliavimas ir sistemų savybių analizė Tirta chaotinės dinamikos įtaka vidurkintam laike muaro interferencinių juostų vaizdui. Sudaryti vaizdų kodavimo algoritmai, paremti stochastinio geometrinio muaro principais. Sukurtas interferencinių juostų vizualizavimo metodas, kuris leidžia išryškinti juostas netolygiai apšviestoje aplinkoje. Sukurti vaizdų užkodavimo bei atkodavimo algoritmai, atlikta jų analizė, gauti eksperimentiniai skaitmeninių vaizdų užkodavimo bei atkodavimo rezultatai. Nagrinėta netiesinių skysčių srautų valdymo problematika. Tirtos netiesinių sistemų identifikavimo problemos, interferencinių juostų formavimasis virpančiame skystyje, interferencinių vaizdų panaudojimas intelektualiuosiuose vožtuvuose, skysčio holografijos problemos. Tęsiami darbai, susiję su ginkluotės simuliatorių kūrimu ir jų veikimo principų matematiniu modeliavimu. Matematinių metodų taikymas medžiagotyroje Tęsiami darbai iš klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo bei tekstilinių medžiagų eksploatacinių

savybių tyrimo. Apibendrinti ankstesniųjų metų tekstilės medžiagų bandinių ištraukimo pro kiaurymę bandymų rezultatai tiriant dvisluoksnių medžiagų eksploatacines savybes. Buvo tirtos minkštų polimerinių medžiagų paviršių šiurkštumo statistinės charakteristikos ir jų ryšys su klijuotinių sujungimų stipriu. Verslo sistemų matematinis modeliavimas Sudarytas pakankamai adekvatus matematinis modelis, skirtas akcijų kainų dinamikai analizuoti. Parodyta, kad šiam tikslui tinka Markovo modeliai bei skaitinis modeliavimas, kuris gerokai suprastina praktinių uždavinių sprendimą. Gauti konkrečių įmonių veiklos rizikos vertinimo rezultatai, sumodeliuota tolesnė šių įmonių veikla rizikos vertinimo aspektu. Matematikos istorijos tyrimai Tęsiamas lietuviškų matematikos terminų raidos tyrimas, nagrinėta aukštųjų mokyklų matematikos programų kaita bei matematikos studijos Kaune 1918–1940 metais.

Monografijos 1. Narkevičienė, Bronė. Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės: mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2007. 190 p. ISBN 978-9955-25-319-8.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

156

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Sanjuan, Miguel A.F.; Saunorienė, Loreta. Applicability of time-average moiré techniques for chaotic oscillations // Physical Review E: Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics. ISSN 1539-3755. 2007, Vol. 76, no. 3, pt. 2, art. No. 036208. p. [1–6]. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Truncytė, Dainora; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. Behaviour of textile membranes while being pulled through a hole by the constrained method  // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2007, Vol. 15, no. 1(60). p. 50–54. [ISI Web of Science]. Fedaravičius, Algimantas; Jonevičius, Vaclovas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Development of mortar simulator with shell-in-shell system - problem of external ballistics // Shock and Vibration. ISSN 10709622. 2007, Vol. 14, no. 5. p. 371–376. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Liutauras; Bubulis, Algimantas. Generalized Abel transform for the analysis of fluid vibration in a tube // Optical Engineering. ISSN 0091-3286. 2005, Vol. 46, no. 6, art. no. 065801. p. [1–8]. [ISI Web of Science; COMPENDEX].

5. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas. Hash function construction based on time average moire // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B. ISSN 1531-3492. 2007, Vol. 8, no. 4. p. 1007–1020. [ISI Web of Science; MathSciNet (Mathematical reviews); Zentralblatt MATH]. 6. Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment; Saunorienė, Loreta. Improved algorithm for image encryption based on stochastic geometric moire and its application // Optics Communications. ISSN 00304018. 2007, Vol. 273, no. 2. p. 370–378. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. 7. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas; Fataraitė, Eglė. Investiagtion of the relationship between statistical characteristics of substrate surface roughness and the strength of adhesive joints // Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243. 2007, Vol. 21, no. 14. p. 1359–1373. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 8. Ragulskis, Minvydas Kazys; Bubulis, Algimantas; Ragulskis, Kazimieras. Numerical procedure for fluid flow in a pipe performing transverse oscillations  // Communications in Numerical Methods in Engineering. ISSN 1069-8299. 2007, Vol. 23, iss. 5. p. 335–343. [ISI Web of Science; COMPENDEX;


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS MathSciNet (Mathematical reviews)]. 9. Ragulskis, Minvydas Kazys; Ragulskis, Kazimieras. The effect of dynamical self-orientation and its applicability for identification of natural frequencies // Nonlinear Dynamics. ISSN 0924-090X. 2007, Vol. 50, no. 1-2. p. 61–71. [ISI Web of Science; COMPENDEX; SpringerLINK]. 10. Ragulskis, Kazimieras; Ragulskis, Minvydas Kazys. Chain type system with wave excitation // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 1. p. 1–9. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 11. Fedaravičius, Algimantas; Survila, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas. Development of mortar simulator with shell-in-shell system - problem of internal ballistics // Journal of Vibroengineering  / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 6–11. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 12. Bansevičius, Ramutis Petras; Ragulskis, Minvydas Kazys; Mitrulevičiūtė, Rūta. Development of smart membrane valve based on geometric moire interferometry // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 53–57. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 13. Ragulskis, Kazimieras; Ragulskis, Minvydas Kazys. Slow translation and fast rotation motions of an unbalanced particle subjected tp propagating wave  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 72–74. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 14. Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Representation of time averaged vibrating images in the operator format // Journal of Vibroengineering  / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 4. p. 1–8. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 15. Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment; Ragulskis, Kazimieras; Bubulis, Algimantas. Calculation of vibrations of a single degree of freedom system  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 4. p. 73–76. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 16. Ragulskienė, Jūratė; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Cryptographic hash algorithms based on time averaging techniques  // Numerical Analysis and Applied Mathematics: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, Corfu, Greece, September 16-20, 2007. Melville: Americal Institute of Physics, 2007. ISBN 978-0-7354-0447-2. p. 440–443.

[ISI Proceedings; Academic Search Premier; SpringerLINK]. 17. Ragulskis, Minvydas Kazys; Saunorienė, Loreta. Order adaptive quadrature rule for real time holography applications // Numerical Methods and Applications: proceedings of the 6th international conference, NMA 2006, Borovets, Bulgaria, August 20-24, 2006: revised papers. Berlin: Springer-Verlag, 2007. ISBN 978-3-540-70940-4. p. 685–692. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 18. Valakevičius, Eimutis. Numerical modelling of queuing systems based on phase type distribution // WMSCI 2007: proceedings of the 11th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 8-11, 2007, Orlando, Florida, USA, jointly with the 13th international conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2007. Vol. 1. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2005. ISBN 978-1-934272-14-5. p. 103–107. [ISI Proceedings]. 19. Atstupėnienė, Regina; Didžgalvis, Rimantas; Tiknevičienė, Irena Matilda. Parametric identification problem of mechanisms // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania/ Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 8–13. [ISI Proceedings]. 20. Nainys, Vytautas; Zaksienė, Genovaitė. Application of dynamic damper for nonlinear systems with restriction  // Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers of the 9th international conference, May 16-18, 2007, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University, Lithuanian Academy of Science, International Association for Bridges and Structural Engineering, European Council of Civil Engineers ... [et al.]. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-201-3. p. 724–728. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ragulskis, Minvydas Kazys. Applicability of time average stochastic moire for cryptographic applications  // Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures: proceedings of the 13th International Conference on Experimental Mechanics, Alexandroupolis, Greece, July 1–6, 2007. Amsterdam: Springer, 2007. ISBN 978-1-4020-6238-4. p. 335–336. [SpringerLINK]. 2. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas; Raudonis, Vidas. Autonomous mobile robot control using fuzzy logic and genetic algorithm // IDAACS’2007: proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 6-8, 2007, Dortmund, Germany. New York: IEEE, 2007. ISBN 1-4244-1347-8. p. 460–464. [IEEE/IEE]. 3. Lapinskas, Antanas; Didžgalvis, Rimantas; Tiknevičienė, Irena Matilda. Matematinis modelis, skirtas šildomos patalpos imitaciniams bandymams panaudojant Simulink sistemą // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1648-116X. 2007, nr. 74(24). p. 21–26. [CAB Abstracts].

157


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ragulskis, Minvydas Kazys; Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas; Palevičius, Ramutis. A comparitive algorithm for the detection of defects from holographic interferograms // IV Conferencia Panamericana de END, 22- 26, Octubre, 2007, Buenos Aires, Argentina [Elektroninis išteklius]: CDproceedings. Buenos Aires: AAENDE, 2007. ISBN 978-987-23957-0-4. p. [1–8]. 2. Bansevičius, Ramutis Petras; Busilas, Alfredas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ostaševičius, Vytautas. Development and experimental analysis of piezoelectric optical scanner based on FEM and laser holography // IMAC-XXV [Elektroninis išteklius]: a conference & exposition on structural dynamics, February 19-22, 2007, Orlando, Florida, USA  / Society for Experimental Mechanics. Orlando: SEM, 2007. ISBN 0-912053-96-8. p. [1–8]. 3. Ragulskis, Minvydas Kazys; Ostaševičius, Vytautas; Aleksa, Algiment; Palevičius, Arvydas. Hybrid numerical-experimental technique of transverse vibration of fluid in tube // Proceedings of FEDSM2007 [Elektroninis išteklius]: 5th Joint ASME/ JSME Fluids Engineering Conference, July 30 - August 2, 2007, San Diego, California, USA. New York: ASME, 2007. ISBN 0-7918-3805-6. p. [1–4]. 4. Pekarskas, Vidmantas Povilas. On the history of Lithuanian mathematical terms // Teaching mathematics: retrospective and perspectives = Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas: proceedings of the 8th international conference, May 10-11, 2007, Riga. Riga: University of Latvia, 2007. ISBN 9984-18-380-7. p. 210–217. 5. Šileikienė, Regina Dalytė; Dabrišienė, Vilija. Methodology for teaching polynomial approximation of functions in CAS environment // Teaching mathematics: retrospective and perspectives = Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas: proceedings of the 8th international conference, May 10-11, 2007, Riga. Riga: University of Latvia, 2007. ISBN 9984-18-380-7. p. 237–242. 6. Beržinskaitė, Lina; Karpickaitė, Valerija Zofija. Draudimo kompanijų mokumo vertinimo matas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 70–75. 7. Stapulionytė, Agnė; Karpickaitė, Valerija Zofija.

Palūkanų normos įvertinimo metodai // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 76–85 8. Mickevičius, Giedrius; Valakevičius, Eimutis. Finansinių aktyvų kainos dinamikos skaitmeninis modelis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 142–150. 9. Šimkutė, Jovita; Valakevičius, Eimutis. Akcijų kainų kintamumo analizė // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 151–158. 10. Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys. Svyravimų amplitudės nustatymo algoritmas iš atominiu jėgos mikroskopu nuskenuotų vaizdų // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 435–437. 11. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Laike vidurkintų vaizdų modeliavimas ir panaudojimas judesio parametrų nustatymui // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 480–484. 12. Šileikienė, Regina Dalytė; Lukoševičiūtė, Kristina. Studento žinių sisteminimas taikomosios matematikos kurse // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 290–295. 13. Pekarskas, Vidmantas Povilas; Pekarskienė, Aldona Ona. Matematikos vieta VDU Technikos fakulteto studijų planuose // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 01322818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 329–331. 14. Valakevičius, Eimutis. Pasirinkimo sandorių įkainojimo Markovo modelis // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 01322818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 395–401.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

6,83

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,5

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1,66

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

9,45

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

158

21,44


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Taikomosios matematikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis, tel. (8 37) 300 311 el. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Algimantas Aksomaitis, dr. Zenonas Navickas, dr. Jonas Rimas, dr. Jonas Valantinas Docentai: dr. Julija Anilionienė, dr. Bronislovas Burgis, dr. Gediminas Simonas Dosinas, dr. Juozas Grigaitis, dr. Vytautas Janilionis, dr. Nijolė Regina Janušauskaitė, dr. Arvydas Jokimaitis, dr. Narimantas Listopadskis, dr. Romualdas Vitalius Markauskas, dr. Regina Novikienė, dr. Aldona Ona Pekarskienė, dr. Gediminas Račkauskas, dr. Eligijus Sakalauskas Lektoriai: dr. Liepa Bikulčienė, dr. Jurgita DabulytėBagdonavičienė, Irmantas Kaunietis, Rasa Matiukaitė, dr. Nerijus Morkevičius, dr. Stasė Petraitienė, Vaidotas Petrauskas, Darius Petronaitis, Romutė Regelskienė, dr. Tomas Ruzgas, Milda Stankevičienė, Povilas Tvarijonas, Aušra Žvironienė Asistentai: Artūras Katvickis, Gintarė Leonaitė, Kęstutis Lukšys Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Eligijus Sakalauskas Mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Kavaliauskas Mokslininkas stažuotojas dr. Robertas Alzbutas Doktorantai: Artūras Katvickis, Gintarė Keršulytė, Gintarė Leonaitė, Kęstutis Lukšys, Tatjana Sidekerskienė Laborantai: Tomas Demčenko, Vytautas Jasiukaitis, Rita Palivonaitė, Paulius Vitkus

Vyr. administratorė Praurima Rinkevičienė Raštvedės: Aušra Bendoriūtė, Tatjana Sidekerskienė, Asta Šliupaitė Doktorantūros moduliai Operatorinis skaičiavimas (prof. Z. Navickas); Taikomoji diferencialinių lygčių teorija (prof. Z. Navickas), Stochastiniai modeliai (prof. J. A. Aksomaitis); Matematinė optimaliųjų procesų teorija (doc. N. R. Janušauskaitė); Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės (doc. V. Janilionis); Skaičiavimo matematika (doc. N. Listopadskis); Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai (prof. J. Valantinas); Kriptografijos teorija (doc. E. Sakalauskas). Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Liepa Bikulčienė. Netiesinių diferencialinių lygčių tyrimas operatoriniu metodu (vadovas prof. Z. Navickas). Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Tomas Žumbakis. Vaizdo glodumo įverčiai fraktalinėse vaizdų kodavimo procedūrose: teoriniai ir praktiniai aspektai (vadovas prof. J. Valantinas).

Tyrimų tematika Atsitiktinių dydžių maksimumų stabilumo ir asimptotinio stabilumo analizė Atsitiktinių dydžių ir vektorių ekstremumų analizė, ypač jų asimptotinė analizė, – svarbi tikimybių teorijos ribinių teoremų dalis. Šios srities teoriniai tyrimai teikia fundamentaliuosius pagrindus taikomiesiems mokslams: statistikai, inžinerijai, medicinai, ekonomikai ir t. t. Tyrimų aktualumas ypač išaugo pastaraisiais metais: daug mokslų publikacijų, pranešimų konferencijose, monografijų, net specialiųjų žurnalų (pvz., „Extremes“) skiriama stochastinių ekstremumų teorinei analizei bei taikymams. Gauti stochastinių ekstremumų tyrimo rezultatai yra svarbūs sprendžiant tikimybių teorijos ribines problemas. Teikiami tyrimo rezultatai plečia ir gilina ribinių teoremų reikšmę; prognozuoja galimą šių tyrimų taikymą inžinerijoje, ekonomikoje, medicinoje; tyrimo rezultatai sėkmingai įsiterpia į mokslinius tyrimus, atliekamus tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Įrodytos teoremos apibendrina ir patikslina kitų autorių rezultatus; daugiamačių maksimumų stabilumo problema yra nauja tyrimų kryptis. Tiriami geometrinio maksimumų stabilumo daugiamatis atvejis. Tyrimų rezultatai svarbūs finansų matematikai. Gauti ekstremumų momentų įverčiai, jie palyginti su žinomais rezultatais. Atliktas ekstremumų taikymas optimaliam vėjo jėgainių išdėstymui.

Operatoriniai skaičiavimo metodai ir jų taikymo aspektai Šiuo metu aktualūs yra kompleksiškumo tyrimai, t. y. įvairių dinaminių sistemų vidinių ryšių paieška ir išraiška matematinėmis sąvokomis bei atitiktimis. Darbo patirtis tiriant kompleksiškumo savybes įvairiose dinaminėse sistemose parodė, kad yra tikslinga ne tik naudoti jau sukurtą tyrimų metodiką (neuroninius tinklus, fraktalinių dimensijų skaičiavimo metodikas), bet taip pat sukurti ir originalius tyrimo metodus. 2007 m. Muro ir Milio automatų sąsūkomis aprašyti telekomunikacinių sistemų neordinarių informacijos srautų imitaciniai modeliai. Pasiūlytas interneto tinklo mazgo (sistemos su duomenų paketų nuostoliais) analizinis modelis, kai naudojami du nepatikimi skirtingos perdavimo spartos kanalai. Tyrimo metu sudarytas ne tik analizinis, bet ir imitacinis modeliai, skirti tirti perdavimo sistemoms, naudojančioms nepatikimus duomenų perdavimo kanalus. Sprendžiant netiesines diferencialines lygtis pasiūlyta speciali simbolinio skaičiavimo technologija. Pradėti tirti žmogaus širdies įvairių rūšių kardiogramų tarpusavio ryšio ypatumai (koherencija). Buvo analizuoti trys skirtingą informaciją apimantys kardiosignalai: elektorkradiograma (EKG), impendanskardiograma (IKG) ir seismograma (SKG). Remiantis gautais

159


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS rezultatais galima teigti, kad polikardiosignalų koherencijos vertinimas ir spektrinis klasifikavimas gali būti naudingas širdies kraujagyslių bei plaučių sistemų ligų diagnostikai. Sudaryti juodai baltų Muaro dėmių struktūriniai (funkciniai-algebriniai) vienmačiai modeliai. Muaro dėmių dirbtinės konstrukcijos gali būti pritaikomos kriptologijoje. Buvo tirtas tokių konstrukcijų apgręžiamumas.

modeliavimo būdai bei dinaminių sistemų modeliavimas atsižvelgiant į atsitiktines laiko trukmes tarp stimulų atsiradimo ir dinamikos kitimo. Pateikta nauja tolydžiųjų procesų ir nuo jų priklausančių įvykių sąveikos modeliavimo metodika. Nagrinėti industrinių tvarkaraščių sudarymo uždavinių algoritmai. Išanalizuota genetinių algoritmo ir tabu paieškos algoritmo parametrų bei strategijų įtaka algoritmų efektyvumui ir gautos išvados.

Skaitmeninių vaizdų efektyvaus kodavimo, analizės bei sintezės metodų sudarymas ir tyrimas Informacinių technologijų įsisavinimas yra viena iš prioritetinių švietimo, mokslo bei ūkio plėtros Lietuvoje krypčių (e. vyriausybė, informacinė visuomenė, e.sveikata, e.verslas ir pan.). Ypatingo specialistų dėmesio šiandien sulaukia multimedijų technologijos, naudojamos skirtingoms duomenų vaizdavimo ir perdavimo terpėms integruoti kompiuterių aplinkoje. 2007 m. užbaigti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, susiję su naujai sukurtos fraktalinio nespalvotų vaizdų kodavimo strategijos adaptavimu dvejetainiams (juodai baltiems) vaizdams. Įvedus naujus vaizdo fragmentų panašumą apibūdinančius kriterijus (invariantinius glodumo įverčius, spalvinio disbalanso parametrą), laikines dvejetainių („siluetinių“) vaizdų fraktalinio kodavimo sąnaudas pavyko sumažinti nuo 100 iki 450 kartų ir kartu išlaikyti aukštą atkurtų vaizdų kokybę (daugeliu atvejų klaidingų taškų skaičius yra mažesnis nei 2 %). Buvo analizuojama diskrečioji Haaro transformacija, jos savybės bei su šia transformacija susijęs ir gana perspektyviu laikomas progresyvusis nespalvotų vaizdų suglaudinimo algoritmas EZW (Embedded, Zerotree, Wavelet). Tyrimų metu pasiūlyta nauja lokaliai progresyvaus skaitmeninių vaizdų suglaudinimo idėja. Idėjai įgyvendinti sudarytas naujas gana efektyvus Haaro spektro apskaičiavimo vaizdo fragmentams algoritmas (sudarytasis algoritmas 1015 kartų spartesnis už žinomas tiesiogines Haaro spektro apskaičiavimo vaizdo fragmentams procedūras). Naudojant hiperbolinius Haaro filtrus, buvo gauti pirmieji eksperimentiniai lokaliai progresyvaus nespalvotų vaizdų kodavimo rezultatai.

Daugiamačių automatinio valdymo sistemų su vėlinimais analizinis tyrimas Automatinio valdymo sistemos naudojamos įvairiuose gamybos procesuose, informacijos perdavimo ir paskirstymo tinkluose. Dažnai tenka įvertinti perduodamų signalų vėlavimą tokiose sistemose. Nors projektuojant ir įdiegiant automatinio valdymo sistemas yra daug pasiekta, tikslaus analizinio tokių sistemų tyrimo darbai tebėra aktualūs. 2007 m. buvo nagrinėjamos valdymo sistemos, aprašomos tiesine matricine diferencialine lygtimi su vėluojančiu argumentu. Naudojant „žingsnių“ (nuoseklaus integravimo) metodą ir taikant Laplaso transformaciją, gautas sprendinys. Nagrinėtos valdymo sistemos, turinčios įvairias vidinių ryšių struktūras, nusakomas matrica. Remiantis matricinės diferencialinės lygties sprendiniu, rastos šių sistemų pereinamųjų funkcijų išraiškos, tirti pereinamieji procesai. Naudojant Geršgorino teoremą, analizuotas vėlinančių sistemų stabilumas.

Kriptografijos metodų kūrimas Moksliniai tyrimai kriptologijos srityje yra aktualūs, nes kriptografija yra viena iš svarbiausių informacinės visuomenės technologijų. Šiuolaikinės visuomenės vystymasis informacinės visuomenės link yra prioritetinė tiek Lietuvos valstybės politikos kryptis, tiek Europos Sąjungos. 2007 m. sukurti du nauji kriptografiniai raktų apsikeitimo protokolai ir naujas simetrinio šifravimo S-blokas. Sistemų matematinio modeliavimo metodų ir statistinės analizės modelių kūrimas Nagrinėjami tikimybinės dinamikos bei dinaminio patikimumo veiksniai, susiję su stimuliuojamos dinamikos apibrėžimu ir agregatinio modeliavimo metodo taikymu, analitinis ir imitacinis hibridinių sistemų formalizavimo ir

160

Matematinis techninių sistemų modeliavimas ir sistemų savybių analizė Atlikti tyrimai, leidžiantys nustatyti chaotinės dinamikos įtaką vidurkintam laike muaro interferencinių juostų vaizdui. Pateiktos naujos algebrinės struktūros, padedančios interpretuoti blogai sąlygotus atvirkštinius uždavinius, generuojamus laike vidurkinamo geometrinio muaro, ir įgalinančios konstruoti naujus grotelių (hash) funkcijų algoritmus. Pateikti vaizdų kodavimo algoritmai, paremti geometrinio muaro principais. Stochastinio geometrinio muaro metodo principai pritaikyti vaizdams koduoti. Sukurtas interferencinių juostų vizualizavimo metodas, kuris leidžia išryškinti juostas netolygiai apšviestoje aplinkoje. Sukurti vaizdų užkodavimo bei atkodavimo algoritmai, atlikta jų analizė, gauti eksperimentiniai skaitmeninių vaizdų užkodavimo bei atkodavimo rezultatai. Nagrinėta netiesinių skysčių srautų valdymo problematika. Buvo tirtos netiesinių sistemų identifikavimo problemos, interferencinių juostų formavimasis virpančiame skystyje, interferencinių vaizdų panaudojimas intelektualiuose vožtuvuose, skysčio holografijos problemos. Tęsiami darbai, susiję su ginkluotės simuliatorių kūrimu ir jų veikimo principų matematiniu modeliavimu. Buvo sprendžiami ginkluotės simuliatorių išorinės balistikos bei dviejų sąveikaujančių kūnų vidinės balistikos uždaviniai.


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Dokumentų valdymo sistemos funkcionalumo tyrimas ir parametrų optimizacija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8397 / Vadovas doc. E. Sakalauskas. Tradicinėms e.parašo versijoms būdingi nekontroliuojami vėlinimai. Vienas iš jų šaltinių yra vadinamasis atjungtas (offline ) (naudojant CRL) sertifikato tikrinimas, kurį tobulinti šiuo metu yra būtinybė. Taikant kitus plačiai paplitusius sprendimus, tikrinimas dėl neaiškių priežasčių gali nuo kelių iki keliolikos sekundžių užtrukti net esant geroms ryšio sąlygoms. Realizavus CRL atsiuntimą žemesniame lygyje, buvo pasiektas reikiamas optimizavimo lankstumas.

Maksimaliam leistino vykdymo laikui buvo parinktos optimalios parametrų reikšmės. Šis sprendimas nebeturi minėtų neprognozuojamų neaiškios kilmės vėlinimų gero ryšio sąlygomis: vietoj keleto ar keliolikos sekundžių nedidelio CRL atsiuntimas visada užtrunka sekundės dalis. Prie vartotojo darbo sąlygų gerinimo prisideda ir atsiradusi galimybė nutraukti operaciją. Ištekliams ir vykdymo trukmei toliau optimizuoti galime rekomenduoti XAdES detached signature formatą ir į laikinos saugyklos (cache) naudojimo algoritmą įtraukti sertifikato parametrus ThisUpdate bei NextUpdate.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas. Hash function construction based on time average moire // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B. ISSN 1531-3492. 2007, Vol. 8, no. 4. p. 1007–1020. [ISI Web of Science; MathSciNet (Mathematical reviews); Zentralblatt MATH]. Petraitienė, Stasė; Pekarskas, Vidmantas Povilas; Fataraitė, Eglė. Investiagtion of the relationship between statistical characteristics of substrate surface roughness and the strength of adhesive joints // Journal of Adhesion Science and Technology. ISSN 0169-4243. 2007, Vol. 21, no. 14. p. 1359–1373. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Sakalauskas, Eligijus; Tvarijonas, Povilas; Raulynaitis, Andrius. Key agreement protocol (KAP) using conjugacy and discrete logarithm problems in group representation level // Informatica. ISSN 0868-4952. 2007, Vol. 18, no. 1. p. 115–124. [ISI Web of Science; MathSciNet (Mathematical reviews)]. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order tridiagonal matrices with two zero rows and eigenvalues on imaginary axis-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 185, iss. 1. p. 346–349. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order skewsymmetric tridiagonal matrices with eigenvalues on imaginary axis-II // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 186, iss. 1. p. 872–878. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for tridiagonal matrices with elements 1,0,0, ... 0, 1 in principal and 1, 1, 1,..., 1 in neighbouring diagonals-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 186, iss. 2. p. 1254–1257. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order tridiagonal matrices with two zero rows-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 00963003. 2007, Vol. 186, iss. 2. p. 1537–1541. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX].

8. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for tridiagonal matrices with elements 1, 0, 0, ... 0, 1 in principal and 1, 1, 1, ... 1 in neighbouring diagonals-II // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 187, iss. 2. p. 1472–1475. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 9. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for tridiagonal matrices with elements-1,0,0, ..., 0,1 in principal and 1,1,1, ..., 1 in neighbouring diagonals - I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 188, iss. 1. p. 634–637. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 10. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for tridiagonal matrices with elements-1,0,0,...,0,1 in principal and 1,1,1,...,1 in neighbouring diagonals-II // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 188, iss. 2. p. 2020–2024. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 11. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order tridiagonal matrices with eigenvalues on imaginary axis-I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 00963003. 2007, Vol. 189, iss. 2. p. 1916–1920. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 12. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order tridiagonal matrices with eigenvalues on imaginary axis - II // Applied Mathematics and Computation. ISSN 00963003. 2007, Vol. 190, iss. 2. p. 1466–1471. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 13. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for tridiagonal matrices with elements1,0,0, ..., 0 in principal and 1,1,1, ..., 1 in neighbouring diagonals - I // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 193, iss. 1. p. 253–256. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 14. Valantinas, Jonas; Žumbakis, Tomas. On the application of invariant image parameters to fractal encoding of bi-level images // Informatica. ISSN 0868-4952. 2007, Vol. 18, no. 3. p. 463–478. [ISI Web of Science]. 15. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Petraitienė, Stasė. Quantitative description of polychloroprene and piperylene-styrene blend films surface

161


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS morphology // Polymer Engineering and Science. ISSN 0032-3888. 2007, Vol. 47, iss. 6. p. 824–829. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 16. Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Representation of time averaged vibrating images in the operator format // Journal of Vibroengineering  / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 4. p. 1–8. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 17. Valantinas, Jonas. On the application of haar wavelets to locally progressive encoding of grey-level images  // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p. 177–186. [ISI Web of Science; INSPEC]. 18. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. Performance analysis of unreliable internet node // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 6(78). p. 51–56. [ISI Web of Science; INSPEC]. 19. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Blužas, J.; Gargasas, L.; Vainoras, A.; Ruseckas, R.; Sadauskas, S.; Naudžiūnas, A. Polycardiosignals coherence evaluation results for patients with cardiopulmonary diseases // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 5(77). p. 41–44. [ISI Web of Science; INSPEC]. 20. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. Performance analysis of an asymmetric Internet node // ITI 2007: Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2007. ISBN 978-9537138-09-7. p. 663–670. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. 21. Alzbutas, Robertas., Janilionis, Vytautas. Aggregate simulation of stimulated dynamics for reliability analysis // Risk, reliability and societal safety: proceedings of the European safety and reliability conference 2007( ESREL 2007), Stavanger, Norway, June 25-27, 2007. London: Taylor & Francis, 2007. Vol. 2. ISBN 978-0-415-44784-3, p. 1035–1041. [ISI Proceedings] 22. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Analysis of multidimensional delay system with the structure matrix having eigenvalues on unit circle // Electrical and Control Technologies - 2007: selected papers of the 2nd international conference, May 3-4, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. ISSN 1822-5934. 2007. p. 41–44. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kajėnienė, Alma; Vainoras, Alfonsas; Žumbakytė, Renata; Navickas, Zenonas; Gutkovas, Ramūnas. Krepšininkų ir futbolininkų submaksimalaus veloergometrinio mėginio rodiklių histerezės analizė  // Sporto mokslas = Sport science: Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės

162

akademijos, LKKA, VPU žurnalas. ISSN 1392-1401. 2007, nr. 3(49). p. 39–42. [Index Copernicus]. 2. Alzbutas, Robertas; Kupčiūnienė, Kristina; Adlytė, Rūta; Augutis, Juozas. Lėktuvo kritimo ant Ignalinos AE tikimybės vertinimas atsižvelgiant į duomenų neapibrėžtumą // Energetika = Power engineering  = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2007, nr. 1. p. 1–9. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Janušauskaitė, Nijolė Regina. Apibendrintojo Bolco funkcionalo antrosios variacijos silpnojo teigiamumo sąlygos // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 43–47. 2. Kasperavičiūtė, Lina; Aksomaitis, Jonas Algimantas. The asymptotical analysis of stochastic maximum moments // Matematika ir matematinis modeliavimas  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 48–51. 3. Savulytė, Vaida; Aksomaitis, Jonas Algimantas. The asymptotical analysis of the maxima of twodimensional pareto random vectors // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 52–57. 4. Vlasova, Julija; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Improvement of short-term wind power predictions using the weather forecast information // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 58–60. 5. Sinicyna, Natalja; Dosinas, Gediminas Simonas. Matricų sekų konvergavimas į nulinę matricą // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 61–69. 6. Petkevičiūtė, Daiva; Ragulskis, Kazimieras; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Investigation of one dynamical model using adapted operator method // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 86–90. 7. Tvarijonas, Povilas. Matricų komutatyvumo sąlygų tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 91–94. 8. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Polikardiosignalų koherentiškumo tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 104–109. 9. Patackaitė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Vitartaitė, Algė. Henkelio matricų panaudojimas tiriant elektrokardiogramos R bangos parametrų kompleksiškumą // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 110–113. 10. Černiauskas, Tomas; Valantinas, Jonas. Apie iteruotųjų funkcijų sistemų atraktorių generavimo ypatumus // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 114–121. 11. Medišauskas, Edvinas; Valantinas, Jonas. Fraktalinių interpoliacinių funkcijų generavimas taikant lokalųjį koliažą // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 122–129.


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 12. Kupčiūnienė, Kristina; Valantinas, Jonas. Skaitmeninių vaizdų kodavimas taikant diskrečiąją Haaro transformaciją // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 130–135. 13. Isodaitė, Reda; Valantinas, Jonas. Apie daugianario šaknų kompleksinėje plokštumoje paiešką ir vizualizavimą // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 136–141. 14. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Sistemos su vėlavimais stabilumo tyrimas, taikant Geršgorino teoremą // Matematika ir matematinis modeliavimas  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 159–163. 15. Listopadskis, Narimantas; Šakurovas, Edgaras. Genetinio algoritmo taikymas ir parametrų nustatymo problemos gamybinių tvarkaraščių sudarymui // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 164–171. 16. Vitkus, Paulius. Telekomunikacinio mazgo su specialiu informacijos perdavimo įrenginiu tyrimas  // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 172–176. 17. Katinas, Raimondas; Listopadskis, Narimantas. Daugiamačių duomenų aproksimavimo problemos  // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 177–186. 18. Noreika, Marius; Janilionis, Vytautas; Rėklaitienė, Regina; Tamošiūnas, Abdonas. Mirtingumo nuo galvos smegenų insulto Puasono regresijos modeliai  // Matematika ir matematinis modeliavimas  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 3 (2007). p. 187–192. 19. Katvickis, Artūras; Sakalauskas, Eligijus; Ratkevičius, Kastytis. Rakto apsikeitimo protokolas begalinės pusgrupės įvaizdžio lygmenyje // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 168–172. 20. Tvarijonas, Povilas; Sakalauskas, Eligijus; Dosinas, Gediminas Simonas. Rakto apsikeitimo protokolas Braid grupės įvaizdžio lygmenyje // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 197–201. 21. Burgis, Bronislavas. Matematikos internetekų sudarymo principai // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 01322818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 220–223. 22. Pekarskas, Vidmantas Povilas; Pekarskienė, Aldona Ona. Matematikos vieta VDU Technikos fakulteto studijų planuose // Lietuvos matematikos rinkinys:

Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 01322818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 329–331. 23. Benevičius, Vincas; Listopadskis, Narimantas. Judesio trajektorijos atkūrimas ir deformacių aptikimas remiantis pagreičiais // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 419–424. 24. Janušauskaitė, Nijolė Regina. Kombinatoriniai diskrečiųjų procesų optimizavimo uždaviniai // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 453–456. 25. Lazaravičius, Saulius; Listopadskis, Narimantas. Fiksuotojo telefono ryšio tinklo optimizavimo algoritmas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 461–466. 26. Pokštas, Jonas; Listopadskis, Narimantas. Pjaustymo uždavinio metaeuristinų algoritmų analizė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 467–472. 27. Sidekerskienė, Tatjana; Rimas, Jonas. Valdymo sistemos su vėlavimais analizinis tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 473–478. 28. Šakurovas, Edgaras; Listopadskis, Narimantas. Genetinio algoritmo taikymas ir parametrų nustatymo problemos gamybinių tvarkaraščių sudarymui // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 479–483. 29. Aksomaitis, Jonas Algimantas. Ekstremumų Kramerio transformacijų asimptotinė analizė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVIII konferencijos mokslo darbai / konferenciją organizavo Lietuvos matematikų draugija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2007 m. birželio 27–28 d.). ISSN 0132-2818. 2007, T. 47, spec. nr. p. 499–502. 30. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Tiriamųjų klasifikavimas

163


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS pagal kardiosignalų spektrus // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25, 26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3679. p. 68–72. 31. Šliupaitė, Asta; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Kai kurių EKG parametrų tyrimas taikant Henkelio matricas // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007  m. spalio 25, 26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 73–76. 32. Sendžikaitė, E.; Vainoras, Alfonsas; Daunoravičienė, A; Navickas, Zenonas; Berškienė, Kristina. Jaunesniojo amžiaus moterų fiziologinių procesų kompleksiškumo ypatumai per aerobikos pratybas ir paros metu // Biomedicininė inžinerija = Biomedical

engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25, 26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 85–88. 33. Burgis, Bronislavas; Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas. Mobile technology capabilities to enhance e-learning at secondary school level // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 111–119. 34. Aksomaitis, Jonas Algimantas; Pinkevičiūtė, Laura. The estimation of the convergence rate on the transfer theorem for max - scheme // XIIth ASMDA 2007 [elektroninis išteklius]: International Conference on Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA 2007), May 29, 30, 31 and June 1, 2007, Chania, Crete, Greece: proceedings. ISSN. p. [1–5].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

15,13

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,67

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,45 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

164

20,45 0,17 37,87


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Dekanas – prof. Giedrius Antanas Kuprevičius Tel. (8 37) 321030 El. p. dekhmf@ktu.lt Fakultetas įkurtas 2000 m. Pagrindines pareigas jame turi 90 darbuotojų, iš jų 24 mokslininkai. Yra 1 habilituotas daktaras, 21 daktaras

Reikšmingiausi pastarųjų metų leidiniai

Pagrindinës tyrimø kryptys Medijų filosofija. Moderniojo mokslo ištakos Vakarų kultūroje. Technologijos vieta dabarties pasaulyje ir poveikis kultūrai. Terminija ir lietuvių kalbos norminimas. Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė. Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai. Žmogaus kūrybinio proceso modeliavimas ir automatizavimas. Muzikos akustikos ir kognityvinės muzikos psichologijos problematika.

165 165


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Filosofijos ir kultūrologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. (8 37) 323890, el. p. kat1003@ktu.lt

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, tel. (8 37) 321196, el. p. darius.kucinskas@ktu.lt

Kalbotyros katedra

Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė, tel. (8 37) 322992, el. p. kat1002@ktu.lt

Užsienio kalbų centras

Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel. (8 37) 323531, el. p. rastukc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

Universiteto mokslo fondas 21,7%

Njkio subjektǐ užsakymai 78,3%

166


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Kalbos teorija ir praktika, 2007 m. lapkričio 9 d. 2. Mokslas ir naujovės (studentų), 2007 m. balandžio 19 d. 3. Po idėjų pasaulį (11-oji respublikinė studentų), 2007 m. gegužės 5 d. 4. Muzikos technologijos šiandien (studentų), 2007 m. lapkričio 10 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi Vienos pedagoginio universiteto prof. Renate Krippel, dr. Gerhard Scheidl ir dr. Rudolf Raubik.

Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose Prof. A. Paulauskienė – žurnalų „Gimtoji kalba“, „Kalbotyra“, „Kalbų studijos“ redakcinių kolegijų narė. Prof. G. A. Kuprevičius – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys. Doc. V. Liubinienė – žurnalo „Kalbų studijos“ vyr. redaktorė. Doc. A. Poškienė – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narė. Doc. S. Keturakis – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narys.

Filosofijos ir kultûrologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT–44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. (8 37) 323 890 el. p. kat1003@ktu.lt http://www.filosofija.ktu.lt

Filosofijos katedra įkurta 1962 metais. 2000 metais katedra pervadinta Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Saulius Keturakis, dr. Milda Paulikaitė, dr. Tomas Sodeika, dr. Lina Šulcienė Lektoriai: dr. Rolandas Bartkus, Arūnas Bingelis, Eligijus Džežulskis-Duonys, dr. Saulenė Pučiliauskaitė, Aušra Urbonienė, dr. Lina Vidauskytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Bertašius Administratorės: Dainora Blažiūnė, Diana Vilkelionok Doktorantūros moduliai Medijų filosofija (doc. T. Sodeika)

Tyrimų tematika Medijų raiška ir identitetas: sąveikos tyrimo metodologija 2007 m. tyrinėta identiteto projekcija materialiose ir nematerialiose medijose. Pasiremiant hipoteze, jog kiekvienoje kultūroje dėl unikalių istorinių, socialinių, mentaliteto aplinkybių formuojasi savita kultūrinė raiška, į objektą stengtasi žiūrėti kaip į tekstą, mediją, kuriai „skaityti“ būtina žinoti kodą, rekonstruojamą tyrimų metu. Taikant kultūros istorijos tyrimų metodus

tirti senųjų kultūrų žmonių minties ir veiklos būdai, jų raiška materialiosios ir dvasinės kultūros atspindžiuose  – archeologiniuose artefaktuose, „materialiosios atminties tekstuose“. Kelta dvejopa medijų kategorijos problema  – teksto, kaip pagrindinio mokslinio diskurso įrankio, ir pranešimo, kaip informacinės sistemos, kuriai būtina mokslinės patirties nulemta kodavimo sistema. Nustatyta, jog naudojant tokią sistemą galima rekonstruoti bendruomenės identitetą, perskaityti jį kaip „tekstą“.

167


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Marvelės kapinyno archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8325 / Vadovas dr. M. Bertašius. Baigta studija, kurioje apibendrinti tyrimų rezultatai, pateikta gausi grafinė ir planinė medžiaga, fotografijos, piešiniai, nustatyti topografiniai duomenys, padarytos išvados ir pateikiamos įvairios papročių, kultūros, buities, metalo apdirbimo technikų, įgūdžių, kultūrinių kontaktų, antropologinės charakteristikos interpretacijos. Tęsti tyrimai objekte, Kauno nuotekų valymo įrenginių teritorijoje (Marvelės g. 192). Ištirtas 2350 kv. m plotas, tyrinėti 58 kapai, 6 žirgų kapai, apie 80 objektų, susijusių su kultūrinėmis praktikomis.

Tyrimų metu kaupiama dokumentinė medžiaga, taikant įvairias metodikas atsiranda galimybė ieškoti ir tyrinėti dėsningumus. Tam labai palanki tarpusavyje susijusių duomenų seka, ir didelė duomenų bazė, įvairių tipų duomenų serijos. Priešistorinės visuomenės identitetą apibūdinanti archeologinių tyrimų medžiaga vertintina dvejopai: a) kaip autorinis tekstas, kuriuo naudojantis „perskaitoma“ archeologinių tyrimų medžiaga; b) kaip daiktinių, vaizdinių, technologinių, veiksmą liudijančių duomenų sistema, kuria naudojantis galima rekonstruoti bendruomenės identitetą ir veiksmus – socialinę praktiką. Jos tampa medijomis, įkūnijančiomis priešistorinės bendruomenės tapatumą, padedančioms rekonstruoti vertybių sistemą.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Vidauskytė, Lina. Tikrovė ir literatūra: Czeslawo Miloszo literatūrinė filosofija: mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2007. 183 p. ISBN 978-995525-266-5.

2. Džežulskis, Eligijus. Viešbutis Grenelle: romanas. Kaunas: Prix Fixe sp., 2007. 116 p. ISBN 978-9955726-36-4.

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

3.

168

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Sodeika, Tomas. Psichoanalizė ir filosofijos pabaiga  // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2007, T. 71. p. 116–122. [ISI Web of Science; Current Contents (Arts & Humanities)]. Pučiliauskaitė, Saulenė. Laiškai Houldenui: filosofinė jaunystės sąvokos interpretacija // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2007, T. 71. p. 123–133. [ISI Web of Science; Current Contents (Arts & Humanities)]. Vidauskytė, Lina. Moderni ir postmoderni tikrovės sampratos: Kanto ir Borgeso požiūriai į Emanuelį Swedenborgą // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2007, T. 72. p. 214–223. [ISI Web of Science]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Vidauskytė, Lina. Czesławo Miłoszo „katastrofizmas“ ir Vakarų kultūros krizė // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. 2007, T. 18, nr. 1. p. 57–65. [SocINDEX with Full Text]. Šulcienė, Lina. Žmogaus laisvės samprata šv. Tomo Akviniečio veikale „Summa theologiae“ (I dalis) // Soter: religijos mokslo žurnalas. ISSN 1392-7450. 2007, nr. 21(49). p. 31–42. [The Philosopher’s Index; CEEOL]. Šulcienė, Lina. Žmogaus laisvės samprata šv. Tomo Akviniečio veikale „Summa theologiae“ (II dalis) //

1.

2.

3.

4.

Soter: religijos mokslo žurnalas. ISSN 1392-7450. 2007, nr. 22(50). p. 41–60. [The Philosopher’s Index; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Bertašius, Mindaugas. Mittelalterliche HypokaustHeizungen in Kaunas und Litauen // Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. ISSN 0340-0824. 2007, Jahrgang 35. p. 109–120. Urbonienė, Aušra. Nietzsche: tragedija ir parodija  // Gyvenimo apologija: Nietzsche’ės teorinės interpretacijos = Apologia of life: theoretical interpretations of Nietzsche / sudarytojas Antanas Andrijauskas ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius: Versus aureus, 2007. ISBN 978-9955-699-70-5. p. 411–432. Bertašius, Mindaugas. The subject of battle-knife origin in central Lithuania // Archaelogia Baltica. Vol. 8. Weapons, weaponry and man (In memoriam Vytautas Kazakevičius). ISSN 1392-5520. 2007. p. 231–237. Bertašius, Mindaugas. Uwagi na temat kontaktow ludnosci kultury bogaczewskiej i mieszkancow srodkowej Litwy na podstawie materialow z cmentarzyska w Marvelė // Kultura bogaczewska w 20 lat pozniej: materialy z konferencji, Warsawa, 26-27 marca 2003 / Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologow Polskich, Oddzial w Warszawie ; pod redakcją A. Bitner-Wroblewskiej. T. 1. Seminarium Baltyjskie. Warsawa: Wydawnictwa Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, 2007. ISBN 8360099-80-4. p. 251–260.


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 3 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

10

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, el. p. darius.kucinskas@ktu.lt, http://www.muzika.hmf.ktu.lt

Katedra įkurta 2003 m. gruodžio 29 d. Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Muzikos technologijos. Pagrindinis katedros tikslas – rengti profesionalius garso inžinierius ir režisierius, laisvai valdančius šių dienų muzikos industrijoje naudojamą įrangą ir technologijas. Darbuotojai Profesorius Giedrius Antanas Kuprevičius Docentai: dr. Darius Kučinskas, dr. Rytis Ambrazevičius Lektorius Jonas Valančius Administratorė Kristina Balandytė

Tyrimų tematika Muzikos akustika Muzikos akustikos tyrimuose per lietuvių liaudies atlikimo tradicijas, jų notaciją, derminės sandaros ypatumus apibrėžiamas, tikslinamas ir analizuojamas baltiškasis bei protoeuropinis (taip pat ir iki-helenistinis) mentalitetas. Muzikos tekstologija Muzikos tekstologijos tyrimai apima kūrybinio proceso ir jo įtekstinimo procesą, formuojama muzikinio teksto statistinės analizės metodika, remiantis daugiausia Čiurlionio kūryba baigiama kurti skaitmeninė duomenų bazė, kuri apims visą muzikinį Čiurlionio palikimą.

Žmogaus kūrybinio proceso analizė Mokslinė veikla koncentruojama į žmogaus meninės (muzikinės) veiklos analizę ir jos dirbtinio modeliavimo galimybių tyrimus. Atlikti tyrimai keliuose lygiagrečiuose veiklos baruose, būtent analizuojant muzikos kūrinio kilmės (idėjos), kaitos (kūrybinio proceso) ir realizavimo (galutinio susiformavimo) etapus. Bandyta nustatyti esmines kūrybinį procesą veikiančias aplinkybes ir faktorius, ieškota bendrųjų vardiklių, leidžiančių formuoti universalią kūrybinio proceso pažinimo schemą ir analizės metodiką. Tai daroma tiriant atskirus žmogaus muzikinės psichologijos ir muzikinio mąstymo bei muzikos suvokimo mechanizmus ir lygiagrečiai analizuojant bei tiriant jau materializuotą muzikos kūrinį – tekstą. Nustatytas daugiasluoksnis kūrybinį procesą ir kūrinio materializavimą veikiančių faktorių daugiadimensis ryšys.

169


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Kūrybinė veikla Katedros pedagogų kūrybinė veikla pasižymi reikšmingais opusais ir svarbiomis respublikinėmis bei tarptautinėmis kūrinių premjeromis. 2007 m. sukurta opera-sarsurela „DaliGala“, baletas „Čiurlionis (angelas iš Pustelninkų)“, miuziklas „Kirvirsavero saloj“ (visi opusai G. Kuprevičiaus), dvi simfonijos (R. Motiekaitis,

G. Kuprevičius), kurių premjeros įvyko Lietuvoje rengiamų tarptautinių muzikos festivalių metu. Taip pat labai reikšmingi G. Kuprevičiaus kariliono muzikos koncertai, kurių per metus buvo surengta apie 200, tarp jų – tarptautinis internetinis koncertas „Kaunas– Gdanskas“.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Kučinskas, Darius. Chronologinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos katalogas. Kaunas: Technologija, 2007. 574 p. ISBN 978-9955-25-210-8.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ambrazevičius, Rytis; Wiśniewska, Irena. Chromaticisms or performance rules? Evidence from traditional singing // CIM 07 [Elektroninis išteklius]: proceedings of the Third Conference of Interdisciplinary Musicology, 15-19 August, 2007, Tallin, Estonia. Tallin: Estonian Academy of Music and Theathre, 2007. ISBN 978-9985-9797-1-6. p. [1–7]. 2. Ambrazevičius, Rytis; Leskauskaitė, Asta. Effect of spoken dialect on singing technique in Lithuanian traditional music // CIM 07 [Elektroninis išteklius]: proceedings of the Third Conference of Interdisciplinary Musicology, 15-19 August, 2007, Tallin, Estonia. Tallin: Estonian Academy of Music and Theathre, 2007. ISBN 978-9985-9797-1-6. p. [1–7].

3. Särg, Taive; Ambrazevičius, Rytis. Melodic accent in Estonian and Lithuanian folk songs // CIM 07 [Elektroninis išteklius]: proceedings of the Third Conference of Interdisciplinary Musicology, 1519 August, 2007, Tallin, Estonia. Tallin: Estonian Academy of Music and Theathre, 2007. ISBN 9789985-9797-1-6. p. [1–10]. 4. Ambrazevicius, Rytis. Tradicinio vokalo metodikos aspektai Rytų Europoje // Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos: mokslinės konferencijos, įvykusios 2007 m. balandžio 18 d., pranešimai ir moksliniai straipsniai. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. ISBN 978-9986-503-70-5. p. 237–247.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,5

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

170

2,5


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Kalbotyros katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė tel. (8 37) 322 992, el. p. kat1002@ktu.lt

Katedra įkurta 1991 m. 1989 m. įvedus privalomąjį lietuvių kalbos kultūros mokymą, Rusų kalbos katedros pagrindu buvo įkurta Lietuvių ir rusų kalbų katedra. 1991 m. liepos 3 d. ji buvo

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Aldona Paulauskienė Docentės: dr. Judita Džežulskienė, dr. Dalia Eigirdienė, dr. Asta Kazlauskienė, dr. Aurelija Leonavičienė, dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Audronė Poškienė Lektorės: dr. Vilija Celiešienė, dr. Saulutė Juzelėnienė,

pavadinta Lietuvių kalbos katedra, o nuo 2006 m. gegužės 18 d. – Kalbotyros katedra. Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. iki l995 m. pabaigos katedrai vadovavo doc. L. D. Barzdžiukienė, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. – doc. A. Kaulakienė, nuo 2001 m. vasario mėn. iki 2006 m. sausio mėn. – doc. R. Marčėnas, o nuo 2006 m. vasario 1 d. katedrai vadovauja doc. J. Mikelionienė.

dr. Inga Milišiūnaitė, Sigita Stankevičienė, Virginija Stankevičienė Metodininkas Jonas Jonušas Vyr. administratorė Rimgailė Vilpišauskienė Administratorius Robertas Zimblys

Tyrimų tematika Kalbos kompiuterinė ir sociolingvistinė analizė 2007 m. mokslinių tyrimų bendrasis tikslas – sinchroniniu ir diachroniniu aspektu analizuoti lietuvių ir užsienio kalbas. Lyginamuoju metodu išnagrinėtos pirmųjų lietuvių kalbos (D. Kleino, K. Sapūno, T. Šulco) gramatikų morfologijos ir sintaksės taisyklės, šių gramatikų išliekamoji vertė, indėlis į sinchroninę kalbos analizę ir bendrąją kalbotyrą. Ištirta sudurtinių lietuvių kalbos daiktavardžių normos raida, kuri daugiausia susijusi su jungiamųjų balsių vartojimu ar nevartojimu sandų susidūrimo vietoje. Analizuoti ir vokiški dūriniai, jų vertimo į lietuvių kalbą problemos. Spontaninės lietuvių kalbos tyrimai parodė, kad besikartojantys žodžiai ir žodžių fragmentai šnekos akto metu pasitaiko gana dažnai, jie turi struktūrą, vartojimo funkcijų, taigi tokie nesklandumai turėtų būti pripažįstami žodinės komunikacijos proceso

sudėtine dalimi. Nustatyti pagrindiniai akademinės kalbinės aplinkos veiksnių tarpusavio koreliaciniai ryšiai bei santykis su socialiniais, demografiniais veiksniais ir respondentų pažangumu, pastebėta, kad ryškiausi koreliaciniai ryšiai yra tarp šių kintamųjų: kalbos kultūros dėstymo turinio ir studentų kalbos kultūros įvertinimo; specialybės dėstytojų kalbinės kompetencijos ir studentų požiūrio į akademinę kalbinę aplinką bei domėjimąsi kalbos kultūros ir terminologijos leidiniais ir kt. 2007 m. atlikti sinchroniniai lietuvių ir užsienio kalbų tyrimai yra reikšmingi ir įsilieja į Lietuvos ir tarptautinius analogiškos tematikos ir panašiais metodais atliktus lingvistinius tyrimus. Jie neabejotinai reikalingi ir tiesiogiai susiję su Kalbotyros katedros kuruojamomis filologijos krypties studijų programomis ir jų modulių turiniu.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Milišiūnaitė, Inga; Žiliukas, Pranas. Engineering education quality and curriculum development at Kaunas University of Technology // 11th Baltic Region Seminar on Engineering Education: Talinn, Estonia, 18-20 June, 2007: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE), 2007. ISBN 978-07326-2261-9. p. 35–38. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kazlauskienė, Asta. Intervokaliniai priebalsiai: vienanarės ir dvinarės grupės // Kalbų studijos  = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas.

Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 11. p. 36–42. [MLA]. 2. Stankevičienė, Sigita; Maksvytytė, Jūratė. Zur Kontextualitat des Eigennamens “Litauen” in der deutschen Tagespresse // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 11. p. 43–50. [MLA]. 3. Juzelėnienė, Saulutė. Conceptual metaphores of time in the Lithuanian language // Kalbų studijos  = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 11. p. 61–67. [MLA]. 4. Celiešienė, Vilija. Dėstytojų kalba - viena iš akademinės kalbinės aplinkos veiksnių // Santalka  = Coactivity / Vilniaus Gedimino technikos

171


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

universitetas. ISSN ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, nr. 4. p. 53–60. [MLA]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Milišiūnaitė, Inga. Education of technical language translators and curriculum development at Kaunas University of Technology // Quality and Qualifications in Translation and Interpreting, Vilnius, 7-8 December, 2006: [proceedings of the international seminar] / Baltic Sea Region University Network (BSRUN). Kaliningrad: I. Kant State University Press, 2007. p. 23–34. Mikelionienė, Jurgita. Nauji polinkiai abstrakčiųjų daiktavardžių vartosenoje // Valoda - 2007. Valoda dažadu kultūru konteksta = Language 2007. Language in various cultural contexts: zinatnisko rakstu krajums XVII / Daugavpils Universitate Humanitara Fakultate. Daugavpils: Daugavpils Universitates akademiskais apgads “Saule”, 2007. ISBN 978-9984-14-374-3. p. 449–454. Stankevičienė, Sigita. Einsatz von Textkorpora zur Ermittlung von Kompatibilitätsdifferenzen zwischen bedeutungsähnlichen Verben // Valoda - 2007. Valoda dažadu kultūru konteksta = Language 2007. Language in various cultural contexts: zinatnisko rakstu krajums XVII / Daugavpils Universitate Humanitara Fakultate. Daugavpils: Daugavpils Universitates akademiskais apgads “Saule”, 2007. ISBN 978-9984-14-374-3. p. 477–485. Stankevičienė, Virginija. Šnekamosios kalbos žodžiai Dabartinės lietuvių kalbos žodyne ir reali jų vartosena  // Valoda - 2007. Valoda dažadu kultūru konteksta = Language 2007. Language in various cultural contexts: zinatnisko rakstu krajums XVII / Daugavpils Universitate Humanitara Fakultate.

5.

6.

7.

8.

9.

Daugavpils: Daugavpils Universitates akademiskais apgads “Saule”, 2007. ISBN 978-9984-14-374-3. p. 486–491. Leonavičienė, Aurelija. Le discours direct dans la presse politique // Kalbotyra = Linguistics: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Sąs. 3. Germanų ir romanų studijos. ISSN 1392-1517. 2007, T. 57(3). p. 160–168. Leonavičienė, Aurelija. Publicistinio ir šnekamojo stiliaus sandūra dabartinėje spaudoje // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. 2007, T. 80. p. 84–96. Eigirdienė, Dalia. Senoji indoeuropiečių tekstilės leksika lietuvių tarmėse // Humanities in New Europe = Humanitariniai mokslai naujojoje Europoje. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2007. ISBN 9789955-12-290-6. p. 457–464. Jonušas, Jonas. Apie kai kuirias žurnalo „Akademikas“ tautinės pasaulėžiūros vystymosi temdencijas // Kalbinė savimonė meniniuose ir nemeniniuose tekstuose: recenzuotas mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2007. ISBN 978-9955-33-007-3. p. 47–54. Eigirdienė, Dalia. Семантика фразеологизмов с названиями насекомых в русском и литовском языках // Мир русского слова и русское слово в мире: материалы ХI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Варна, 17–23 сентября 2007 г. Т. 2. Проблемы фразеологии. Русская лексикография: тенденции развития. Sofia: Heron Press, 2007. ISBN 978-954-580-214-0. p. 343–347.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,5

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

3,5

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

9

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

172

13


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Užsienio kalbų centras Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel./faks. (8 37) 323 531, el. p. rastukc@ktu.lt Užsienio kalbų katedra buvo įkurta 1950 metais. Pirmoji vedėja buvo M. Makarova. Vėliau katedrai vadovavo:

Darbuotojai Docentės: dr. Vilmantė Liubinienė, dr. Dalia Marija Vyšniauskienė Lektoriai: Raimunda Česonienė, Inga Dagilienė, Audronė Daubarienė, Regina Deveikienė, Jadvyga Jonušienė, Dalia Kačergienė, Ramunė Kasperavičienė, Živilė Kemeklienė, Jūratė Leščinskienė, Jūratė Maksvytytė, Romualda Marcinkonienė, Dainora Maumevičienė, Almantė Meškauskienė, Palmina Morkienė, Zita Murauskienė, Regina Petrylaitė, Saulė Petronienė, Irena Praškevičienė, Dalia Valerija Pravackaitė, Daiva RepeikaitėJarmalavičienė, Ilona Antanina Rinkevičienė, Margarita Santos Cuesta, Edita Stankevičienė, Birutė Strakšienė, Viorika Šestakova, Loreta Šmidtaitė, Dana Švenčionienė,

B. Aristovienė, G. Daugirdaitė (laikinai), M. Mikelke­vičius, A. Nikolskis, Č. Rimkus (1972–1977 m.), J. Čižinauskienė (1977–1992 m.), V. Raila (1992–1996 m.). 1995 m. Užsienio kalbų katedra buvo pertvarkyta į Užsienio kalbų centrą.

Daiva Tamulaitienė, Miglė Trainienė, Valdas Trapenskas, Diana Vaškelienė, Dalia Venckienė, Tatjana Vėžytė, Ramutė Vingelienė, Zita Zajankauskaitė, Daiva Birutė Zavistanavičienė, Jūratė Zdanytė Asistentės: Jolita Horbačiauskienė, Evelina Jaleniauskienė, Jūratė Morkūnienė, Kristina Stankevičiūtė Metodinio kabineto vedėja Janina Račkauskienė Vyr. laborantė Zita Mažeikienė Technikas Antanas Valteris Metodininkė Genovaitė Ūsaitienė Laborantė Rima Marčiukaitienė Vyresn. administratorė Aušra Berkmanienė Administratorės: Lina Džervienė, Rūta Jankauskienė, Rasa Krečikaitė, Kristina Sabaliauskaitė

Tyrimų tematika Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė 2007 m. buvo atliekami lingvistinės kalbos analizės ir vertimo tyrimai. Politiniai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai Europoje bei pasaulyje daro poveikį kalbų politikai Lietuvoje. Akcentuojama užsienio kalbų svarba ir keliami dideli reikalavimai užsienio kalbai, kaip neatskiriamai asmenybės ugdymo daliai. Kokybiško vertimo problema tampa labai aktuali. Tai skatina tarpkultūrinės komunikacijos bei kultūrinės kompetencijos tyrimus. Tyrimų tikslas – analizuoti lietuvių ir užsienio kalbas lingvistiniu, sociolingvistiniu ir edukologiniu aspektu, tirti vertimo ir terminijos problemas – įgyvendintas. Tyrimų uždaviniai: analizuoti kalbų tarpusavio santykius, lyginti kalbų vidinius išteklius; analizuoti vertimo problematiką ir kalbų kontaktus. Svarbiausi darbai atliekami kalbotyros,

sociolingvistikos ir edukologijos srityse. Šių tyrimų metu nustatytus dėsningumus galima būtų panaudoti tolesniems lietuvių ir užsienio kalbų sisteminiams tyrimams. Kalbų skirtumų studijos yra vertingos praktiškai – įvairiems vertimams ir kalbų mokymui. Vertimo procese labai svarbu įvertinti kultūrinio adaptavimo faktorių. Tam reikalingos išsamios tikslinės kultūros studijos, teksto stilistikos išmanymas ir gebėjimas ją valdyti. Vertėjo kompetencija labai daug priklauso nuo bendro kultūrinio išprusimo ir gebėjimo valdyti stilių, semantiką, kontekstą. Tyrimas parodė, kad vertėjui nepakanka tik kalbinės kompetencijos. Vertėjas turi būti gerai susipažinęs su kultūrine ir socialine-ekonomine aplinka, išmanyti rinkos specifiką ir būti kūrybiška asmenybė.

MTEP projektai Leonardo da Vinči projektas I/05/B/F/PP-154171 ExPerO – Profesinio rengimo kokybės lūkesčiai ir tikrovė. Projekto trukmė – 2005–2007. Projektą vykdo lektorės I. Rinkevičienė ir R. Marcinkonienė, vyresn. administratorė A. Berkmanienė ir vyr. laborantė Z. Mažeikienė. Projektas buvo įgyvendintas parėmus Leonardo da Vinči fondui ir bendradarbiaujant penkių šalių (Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Lietuvos ir Slovėnijos) tyrėjams ir profesinio techninio lavinimo institucijoms. Pagrindiniai projekto produktai yra teorinis modelis ir apklausos instrumentai, kuriais siekiama išanalizuoti ir pagerinti profesinio techninio lavinimo mokymosi rezultatus. Modelis orientuotas aukštesniajam profesiniam rengimui, bet gali būti taikomas ir platesniam švietimo įstaigų ratui.

Atlikę šio modelio analizę, tarptautiniai vertintojai nurodo ExPerO novatoriškumą, nes čia siekiama mokymosi pasiekimų monitoringo, o ne mokymosi proceso ar paslaugos kokybės vertinimo, kuriuos analizuoja tokie gerai žinomi modeliai kaip EFQM, ISO, ServQual. Lyginant lūkesčių ir tikrovės duomenis, ExPerO projekte aptariami ir įvertinami visų socialinių partnerių (angl. stakeholders) lūkesčiai ir realių rezultatų (tikrovės) suvokimas. Kai tarp pastarųjų aptinkamas atotrūkis, mokykla ar kita ugdymo institucija turi atkreipti dėmesį, jog būtina kažką taisyti. Bendro darbo metu sukaupti duomenys padėjo sukurti informacijos tinklą tarp partnerių ir mokymo įstaigų, o projekto pabaigoje jie tapo puikia duomenų baze visiems, kurie domisi profesinio lavinimo pasiekimais.

173


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Teoriniu modeliu siekiama įvertinti mokymosi rezultatų kokybę, remiantis socialinių partnerių lūkesčiais ir realiu pasiekimų suvokimu. Nors pagrindiniai profesinio rengimo sistemos klientai yra studentai, tačiau jie nėra vieninteliai. Yra daug socialinių partnerių, kurie tiesiogiai suinteresuoti profesinio rengimo sistemos teikiamomis paslaugomis. Europos darbo rinka yra pagrindinė suinteresuotoji šalis, nes naudojasi profesinio rengimo institucijų parengtų specialistų paslaugomis. Teorinio modelio struktūra labai paprasta ir ją lengva taikyti dėl to, kad buvo atlikta išsami literatūros apžvalga ir pasirinkta tinkama metodika, kuri vėliau tapo teorijos, apklausos ir duomenų apdorojimo instrumentų pagrindu. Pagrindiniai tyrimo rodikliai yra rezultatų kokybė, pasiekimų įvertinimas, įvaizdžio kokybė, organizacinis procesas ir kompetencijų kokybė. Projektas „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“ įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. BPD 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Projekto trukmė – 2006–2008. Lietuvai įsiliejus į bendrąją Europos švietimo erdvę, didėjant gyventojų mobilumui įsidarbinimo, studijų ar verslo tikslais, vis svarbiau turėti bendrą įvairių kompetencijų vertinimo sistemą. Kalbinių kompetencijų vertinimas tampa ypač svarbus. Lietuvos gyventojams vis dažniau reikia dokumentų, patvirtinančių jų kalbinių gebėjimų lygį. Kalbinių kompetencijų vertinimo ir sertifikavimo paslaugas Lietuvoje teikia įvairūs užsienio ir vietiniai testavimo centrai pagal įvairias vertinimo sistemas. Atliekant šiuos vertinimus dažnai vadovaujamasi skirtingais kriterijais ir orientuojamasi į įvairius lygmenis.

Tokios paslaugos nebetenkina Lietuvos gyventojų. Siekiant didesnio objektyvumo ir skaidrumo vertinant įvairias kalbines kompetencijas, Europoje parengti bendrieji kalbų mokymo ir vertinimo metmenys, nustatyta bendra lygių sistema ir vertinimo kriterijai. Kad Lietuva įsijungtų į šią sistemą ir sertifikuotų savo gyventojų kalbines kompetencijas pagal bendrus europinius reikalavimus, būtina parengti testų sistemą įvairiais lygmenimis. Šiems testams rengti Lietuvoje reikalingi kvalifikuoti specialistai. Projekto tikslas – vadovaujantis naujausiais pasiekimais kalbų mokymo ir vertinimo srityje parengti priemones, įgalinančias sukurti bendrą kalbinių kompetencijų tikrinimo ir vertinimo sistemą (metodinius reikalavimus, testų rengimo dokumentaciją, vertinimo kriterijus, įsivertinimo aplankus ir kt.) ir jų pagrindu parengti testus pagrindinių užsienio kalbų, mokomų universitetuose ir kalbų mokyklose, mokėjimo lygiui įvertinti (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir lietuvių kalbos kaip svetimosios). 2007 m. dalyvauta 5 seminaruose, kur buvo aptarta: testų rengimo metodika; dokumentacijos (specifikacijų, aprašų, vadovų) parengimas; testų kokybės kriterijai (pagrįstumas, patikimumas, efektyvumas ir kt.); testų kokybės nustatymo statistinė analizė; kokybinė testų analizė. Užsienio kalbų centro komanda parengė ir išbandė B2 lygio anglų ir vokiečių kalbos testus, prancūzų kalbos A1 ir A2 lygio testus, rusų kalbos B2 lygio testus (skaitymas, rašymas, klausymas, kalbos vartosena ir kalbėjimas). Projekte dalyvauja šie UKC darbuotojai: V. Pravackaitė, V. Raila, D. Vyšniauskienė, D. Kačergienė, R. Vingelienė, I. Rinkevičienė ir I. Cesevičiūtė.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Čiučiulkienė, Nijolė; Zdanytė, Jūratė; Barila, Arvydas. Possibilities to accelerate subject and language learning using problem-based learning (PBL) virtual classrooms in the multicultural context // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 4-6, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-8070. 2007. p. 63–69. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Marcinkonienė, Romualda; Kekäle, Tauno. Action research as culture change tool // Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265. 2007, Vol. 2, no. 1. p. 97–109. [EMERALD]. 2. Liubinienė, Vilmantė; Mykolaitytė, Indrė. Linguistic and cultural adaptation of English websites into Lithuanian // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų

174

3.

4.

5.

6.

centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 10. p. 47–52. [MLA]. Kasperavičienė, Ramunė. Lexicalisation of the plural // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 16482824. 2007, nr. 11. p. 5–13. [MLA]. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Lečickaja, Žana. Лексическое значение слова в аспекте номинации  // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 11. p. 14–21. [MLA]. Stankevičienė, Sigita; Maksvytytė, Jūratė. Zur Kontextualitat des Eigennamens “Litauen” in der deutschen Tagespresse // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 11. p. 43–50. [MLA]. Vilkelionok, Diana; Vyšniauskienė, Dalia Marija. Сопоставительный анализ двухкомпонентных терминов электротехники в


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS терминообразовательном аспекте // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2007, nr. 10. p. 5–15. [MLA]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Maumevičienė, Dainora. Critical thinking while teaching english // Kalba ir kontekstai = Language in different contexts: mokslo darbai. ISSN 1822-5357. 2007, T. 2. p. [1–9]. 2. Cesevičiūtė, Ieva; Baršauskienė, Viktorija; Jucevičienė, Palmira. University teachers’ competence: teachers’ perspective // Key to University Quality Assurance: Faculty/Staff Development in the Global Context  /

Ed. Pan Maaoyuan, Fan Yihong, Zhu Yu. Xiamen: Fujian Education Press, 2007. ISBN 978-7-5334-47434. p. 184–200. 3. Lečickaja, Žana; Vyšniauskienė, Dalia Marija. Прилагательные вкуса: семантическая структура прямых лексических значений // Šiuolaikinės rusistikos teorijos ir praktikos tendencijos = Современные тенденции теории и практики русистики / Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Slavistikos centras ir Rusijos valstybinio Imanuelio Kanto universiteto Filologijos ir žurnalistikos fakultetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. p. 123–127.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 3,50 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,33

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,00

Iš viso

8,16

175


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Kauno technologijos universiteto radijo stotis „Gaudeamus“ 93,6 MHz FM Kaune Transliacijos internetu: http:// www.gaudeamus.ktu.lt El. paštas gaudeamus@ktu.lt Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas KTU interneto radijo stotis „Gaudeamus“ buvo įkurta 2005 m. rugsėjo mėnesį. Radijo tikslas – transliuoti įvairią, mažiau populiarią muziką, kurios dauguma mėgėjų yra akademinėje bendruomenėje ir būti šios žmonių grupės aktualiu žinių bei informacijos eteriu. „Gaudeamus“ idėjos autorius – KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Giedrius Kuprevičius. Rengdamas atskiras radijo laidas ar specifinius radijo projektus „Gaudeamus“ nuolat stengiasi bendradarbiauti su kitais Lietuvos universitetais. KTU radijas nuo pat įsikūrimo siekia būti ne tik savo, bet ir kitų šalies universitetų informacijos, bendros veiklos vieta plačia kultūrine ir šviečiamąja prasme. Radijo stotis, transliuojanti FM bangomis, kartu yra ir svarbi mokomoji priemonė. Čia puikią praktiką įgyja programų „Muzikos technologijos“ ir „Technikos kalbos vertimas ir redagavimas“ studentai. Radijas yra tikra studijų laboratorija ir kitų technologinių specialybių studentams, kelianti studijų kokybę ir didinanti studentų motyvaciją. Ši radijo stotis įkurta bendromis universiteto vadovybės, administracijos, pedagogų ir studentų jėgomis. Manome, jog Lietuvos akademinei bendruomenei privalu turėti savarankišką, stiprią žiniasklaidos priemonę, kad galėtų realizuoti kitose šalies informacijos priemonėse silpnai pristatomą savo problemų lauką.

176


Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė Tel. (8 37) 300351 Faks. (8 37) 300352 El. p. dekif@ktu.lt http://if.ktu.lt

INFORMATIKOS FAKULTETAS

Fakultetas įkurtas 1977 m. Pagrindines pareigas turi 215 darbuotojų, tarp jų 79 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 73 daktarai.

Objektų atpažinimo video sekose metodų tyrimas

Pagrindinës tyrimø kryptys Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterių sistemos. Geografinės informacinės sistemos. Automatizuotojo projektavimo procesai. Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas taikant formaliuosius metodus. Telekomunikacijų tinklų protokolų ir realaus laiko sistemų formalusis specifikavimas, validavimas ir modeliavimas. Kompiuterių tinklai ir tinklinė programinė įranga. Tinklų technologinių išteklių įvertinimas ir optimizavimas. Mobiliųjų technologijų taikymas . E. mokymo technologijos. Nuotolinių studijų tyrimas ir diegimas. Organizacijų veiklos analizė ir reikalavimų sistemoms inžinerija. Duomenų bankų projektavimas. Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga. Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas. Informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo metodai ir priemonės. Veiklos modeliavimas ir reikalavimų inžinerijos metodai. Modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas. Didelės integracijos schemų automatizuotasis projektavimas. Kompiuterinės įrangos ir kompiuterizuotų darbo vietų kokybės tyrimas. Skaitmeninių sistemų diagnostika. Funkcinių testų generavimas. Informacinės visuomenės plėtros procesų tyrimas. Organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas.

177 177


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Informacijos sistemø katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 453445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt

Kompiuteriø katedra

Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 453990, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Kompiuteriø tinklø katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 351089, el. p. ktk@if.ktu.lt

Multimedijos inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 350730, el. p. dalius@soften.ktu.lt

Programø inþinerijos katedra

Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: (8 37) 454229, el. p. edas@soften.ktu.lt

Sisteminës analizës katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300357, el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Verslo informatikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt

Informaciniø technologijø diegimo centras

Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, tel. (8 37) 300358,

el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt

Kompiuterinio raðtingumo centras

Direktorius – doc. dr. Vytautas Petrauskas, tel. (8 37) 300390, el. p. vypet@ifko.ktu.lt

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300392, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

178


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Informacinės technologijos’2007; 2007 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. 2. Integruotų IT išteklių magistralės ir bendradarbiavimas (tarptautinis seminaras), 2007 m. spalio 11, 12 d. 3. Lietuvos informatikos mokslo krypties doktorantų vasaros mokykla „Formalūs sistemų analizės metodai informatikoje“. Druskininkai, 2007 m. gegužės 13–19 d. (mokyklą finansavo ES struktūriniai fondai). Užsienio mokslininkų vizitai Verslo informatikos katedroje 2007 05 13–19 lankėsi užsienio mokslininkai, kurie skaitė paskaitas doktorantams: Bernd Baumgarten (Vokietija), paskaita „Formalūs metodai nuo pagrindų iki hibridinių“; Marite Kirikova (Latvija), paskaita „Verslo procesų pusiau formalus modeliavimas“; Juan Carlos Augusto (Jungtinė Karalystė), paskaita „Formalūs metodai programų inžinerijoje“. Informacijos sistemų katedroje: 2007 09 03–28 dr. Darijaus Strašunsko iš Norvegijos mokslo ir technologijų universiteto (Trondheimas, Norvegija) vizitas. Vizito tematika „Semantinės paieškos technologijos“. Vizitą rėmė VšĮ Mokslininkų sąjungos institutas pagal projektą „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. Vizito metu perskaitytos paskaitos ir surengti seminarai magistrantams ir doktorantams. 2007 09 03–23 dr. Raimundo Matulevičiaus iš Namiūro universiteto (Belgija) vizitas. Vizito tematika „Tikslų modeliavimo kalbos ir jų integravimas“. Vizitą rėmė VšĮ Mokslininkų sąjungos institutas pagal projektą „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. Vizito metu perskaitytos paskaitos ir surengti seminarai magistrantams ir doktorantams Sisteminės analizės katedroje pagal Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ lankėsi prof. Serge Samper. Kompiuterių katedroje Olborgo universiteto Danijos GPS centro direktorius prof. Kai Borre skaitė magistrantams paskaitas, aptartos mokslinio bendradarbiavimo kryptys. Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Barauskas – tarptautinės konferencijos „Computational Ballistics“ organizacinio komiteto narys. Prof. R. Jasinevičius – IEEE Lietuvos sekcijos koordinatorius; Dante Alighieri draugijos narys. Doc. R. Butkienė – tarptautinės konferencijos „Business Informatics Research’2007“ programų komiteto narė. Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos pirmininkas, Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto dekanas.

Prof. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys. Prof. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto Nr. 18 „Telekomunikacijos“ narys. Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos operacijų tyrimų asociacijos prezidentas; Tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos organizacinio komiteto pirmininkas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, žurnalų „Computer science“ (Ryga) ir „Technological and Economic Development of Economy“ (VGTU) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ atsakingasis sekretorius. Prof. E. Kazanavičius – Nacionalinės įterptinių sistemų technologijų platformos ir Nacionalinės visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platformos tarybų narys bei pirmininkų pavaduotojas mokslui, Europos technologijų plaformų „Embedded computing systems (ARTEMIS)“ ir „Networked and Electronic Media (NEM)“ narys. Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Targamadzė – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET) valdybos narys, valstybinės programos „Lietuvos virtualus universitetas“ koordinatorius, žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Informatics in Education“ redakcinių kolegijų narys, asociacijos „Nacionalinis programinės įrangos ir paslaugų klasteris“ bei Nacionalinės programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos valdybų narys. Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo narys. Prof. L. Nemuraitė – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“ ir „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narė. Prof. S. Gudas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ ir „Business Informatics Research“ programų komitetų narys. Prof. R. Butleris – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“, „International Conference on Software Methodologies, Tools, and Techniques“, „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narys, ECCAI narys. Prof. E. Bareiša – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos narys.

179


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informacijos sistemų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 327 628, 453 445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt, http://isd.ktu.lt Katedra įkurta 1993 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Butleris, dr. Saulius Gudas, dr. Lina Nemuraitė, dr. Bronius Paradauskas Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė, dr. Gintautas Garšva, habil. dr. Remigijus Gustas, dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Raimundas Stulpinas, dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas Žvinys Lektoriai: dr. Lina Čeponienė, Tomas Danikauskas, dr. Kęstutis Kapočius, dr. Audrius Lopata, dr. Tomas Skersys Mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Kapočius, dr. Tomas Skersys Jaunesn. mokslo darbuotojai: Aistė Aleksandravičienė, Tomas Danikauskas Mokslininkai stažuotojai: dr. Kęstutis Driaunys, dr. Jovita Nenortaitė, dr. Darius Šilingas Doktorantai: Linas Ablonskis, Aistė Aleksandravičienė, Andrius Armonas, Milda Balandytė, Inga Blažytė, Gražina Kalibataitė, Vilius Kontrimas, Aurimas Laurikaitis, Gytenis Mikulėnas, Birutė Misevičiūtė, Jurgita Motiekaitienė, Nobert Oberndorfer, Aidas Oželis,

Edvinas Pakalnickas, Erdvinas Perednikas, Sandra Petraitytė, Vytautas Taujanskas, Lina Tutkutė, Ernestas Vyšniauskas Inžinierius Gytenis Mikulėnas Programuotojas Linas Ablonskis Laborantė Dovilė Ignatavičiūtė Jaunesn. laborantas Algirdas Aleliūnas Administratorė Lina Tutkutė Doktorantūros moduliai Informacijos poreikių specifikavimo modeliai (prof. R. Butleris); Sistemų analizės technologijos (prof. S. Gudas); Informacijos sistemų pagrindai (prof. B. Paradauskas); Duomenų bazės ir semantiniai modeliai (prof. B. Paradauskas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Liudas Motiejūnas. Kompiuterizuojamos veiklos taisyklių realizavimo ir manipuliavimo modelių sudarymas (vadovas prof. R. Butleris).

Tyrimų tematika Veiklos taisyklių išraiškos ir specifikavimo modelių bei metodų sudarymas ir jų taikymas kuriant informacines sistemas OMG veiklos taisyklių, UML 2.x ir MDA standartų analizė. Veiklos taisyklių integravimo į informacinių sistemų kūrimo ir gyvavimo ciklą galimybių analizė, įvertinant CASE įrankius, palaikančius veiklos taisyklių valdymo funkcijas. UML 2.x CASE įrankių išplėtimo veiklos taisyklių valdymo funkcijomis galimybių tyrimas. Duomenų modelių ir duomenų bazių kūrimo metodai ir verslo transakcijų modeliavimas Sudarytame duomenų OBJEKTŲ SAVYBIŲ (OP) modelyje statinės ir dinaminės duomenų savybės praplėstos pragmatinėmis priklausomybėmis, reikalingomis elementariosioms ir sudėtinėms verslo transakcijoms modeliuoti. Parodyta, kaip pragmatines duomenų priklausomybes galima sujungti su statinėmis ir dinaminėmis duomenų priklausomybėmis, specifikuojamomis integruotomis verslo komunikacinėmis kilpomis. Organizacijų modeliavimas bei veiklos žiniomis grindžiamas informacinių sistemų kūrimas Sukurtas informacinių sistemų projektavimo etapo

180

realizavimo būdas, sudarytas grafinis modelis ir programinis CASE sistemos įskiepio prototipas Magic Draw aplinkoje. Tinklo paslaugų modeliavimas ir internetinių technologijų tyrimai Tyrimai vyko keliomis kryptimis: tobulinant tinklo paslaugų aprašus, buvo sudarytas ir ištirtas tinklo paslaugų kokybės modelis, kurio parametrai įvertinti eksperimentiškai; sukurtas prototipas tinklo paslaugų grafinei sąsajai generuoti; analizuojamos tinklo paslaugų ir veiklos taisyklių integravimo į išplėstą modeliais grindžiamo kūrimo metodą galimybės; sukurtas tinklo ontologijų kalbos OWL aprašų saugojimo reliacinėse DBVS algoritmas ir prototipas. Modeliais grindžiamų informacinių sistemų kūrimas Modeliais grindžiamo IS kūrimo tyrimai buvo skirti koncepcinių duomenų modelių validavimui ankstyvame kūrimo etape. Suformuluoti koncepcinių modelių kokybės kriterijai ir tikrinimo taisyklių sudarymo metodika, sudaryti ir išbandyti tikrinimo taisyklių rinkiniai, sukurtas CASE įrankio išplėtimas vientisumo ribojimams realizuoti.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai Nordforsk fondo remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas „Interaktyvių tinklinių organizacijų metodologijos“ (2005–2009). Dalyviai: Agderio universitetas (Norvegija), Olborgo universitetas (Danija), Gdansko universitetas (Lenkija), Jončiopingo universitetas (Švedija), Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas, Šiovdės universitetas (Švedija), Tamperės universitetas (Suomija), Kauno technologijos universitetas. Projektas remiamas Šiaurės šalių ministrų tarybos (http://isd.ktu. lt/MINE) / Koordinatorius prof. R. Butleris. Projekto veikloje dalyvauja daugiau nei 40 Šiaurės šalių, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų bei doktorantų. Projekto pagrindinis tikslas – integruoti mokslinių tyrimų išteklius, atliekant tinklinių organizacijų veiklos modeliavimo, įvairių konceptualaus modeliavimo priemonių ir būdų tarpusavio atvaizdavimo bei tranformacijų užtikrinimo mechanizmų tyrimus. 2007 metais įvyko du tarptautiniai seminarai: sausio mėn. – Agderio universitete (Norvegija) ir spalio mėn. – Tamperės universitete (Suomija). Veiklos taisyklių taikymas informacinėms sistemoms kurti (VeTIS): VMSF aukštųjų technologijų plėtros programos projektas (2007–2009). Projekto partneriai: UAB „Baltijos programinė įranga”, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas  / Koordinatorius prof. R. Butleris. VeTIS projektas inicijuotas siekiant pagerinti informacinių sistemų (IS) ir veiklos modeliais grindžiamo jų kompiuterizuoto kūrimo procesų kokybę, pasiūlant inovatyvų veiklos taisyklių (VT) specifikavimo metodą ir inžinerinius jo realizavimo sprendimus. Projekto rezultatai turi būti parengti taikyti praktikoje. Pirmaisiais projekto vykdymo metais, įgyvendinant šį tikslą, buvo atliekama probleminės srities analizė bei kuriami pagal planą numatyti sprendimai, siekiant sukurti IS reikalavimų specifikavimo stadijai skirtą VT klasifikaciją, VT išgavimo iš probleminės srities ontologijų metodo eskizinę struktūrą bei padėti analitinius pamatus tolesnei projekto veiklai. Dokumentų ir procesų valdymo variklio (DPVV) sukūrimas. Verslo modelių taikomieji moksliniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr.8446/ Vadovas prof. R. Butleris. Pasiūlytas dokumentų ir verslo procesų valdymo problemos sprendimas, kuris sumažintų dokumentų ir

verslo procesų valdymo integralumo spragas. Šiam tikslui pateikiama verslo ir organizacinių struktūrų modelių bei verslo procesų ontologijos analizė ir jos pagrindu siūloma formuoti verslo procesų valdymo modelius. Sukurtas dokumentų ir procesų valdymą integruojantis informacinės sistemos modelis, visapusiškai apimantis skirtingus verslo valdymo aspektus: organizacijos verslo modelį ir bendradarbiavimo kontraktus; organizacijos ir verslo procesų tikslus; organizacinę struktūrą; organizacijos funkcijas; informacinį modelį; verslo būsenų pasikeitimus – dinaminius elgsenos modelius; išteklius, tarp jų informacinius išteklius, žmones, paslaugas ir taikomąsias programas. Pateikiamas technologiškai realizuojamas verslo procesų ir dokumentų valdymo variklio prototipas, integraliai apimantis verslo procesų darbų sekų, verslo duomenų ir dokumentų, organizacinių struktūrų ir organizacinių vienetų valdymą. Prototipas grindžiamas atvirais dokumentų, verslo paslaugų ir verslo procesų valdymo kalbų standartais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis. Dokumentų ir procesų valdymo variklio (DPVV) sukūrimas. Verslo procesų taikomieji moksliniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr.8447 / Vadovas prof. R. Butleris. Analizuojami verslo procesų valdymo reikalavimai ir galimybės juos įgyvendinti naujausiomis darbų sekų valdymo priemonėmis. Išanalizuoti darbų sekų valdymo sistemų, modeliavimo kalbų ir standartų vertinimai, atlikti remiantis darbų sekų šablonais, ontologine analize ir semiotiniu kokybės karkasu. Šia analize nustatytas verslo procesų darbų sekų valdymo modelio reikalavimų sąrašas, apimantis valdymo, duomenų pateikimo, procesų vykdymo išteklių, transakcijų, saugumo ir klaidų apdorojimo reikalavimus, siūlomas geriausiai šiuos reikalavimus atitinkantis verslo procesų darbų sekų modelis, grindžiamas ebXML (UMM) metodologija. Sukurtas modelį įgyvendinantis prototipas, kuriam pagrįsti buvo atlikti Microsoft Windows Workflow Foundation, Windows SharePoint Services, Windows Communication Framework ir kitų susijusių produktų tyrimai. Šis priemonių kompleksas leidžia įgyvendinti verslo procesų ir dokumentų variklio idėją – integraliai valdyti verslo procesus ir dokumentus (į procesus ir dokuments orientuotas darbų sekas).

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Workflow models based acquisition of enterprise knowledge // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1A. p. 103–109. [ISI Web of Science; INSPEC]. 2. Pakalnickienė, Elita; Nemuraitė, Lina. Checking of conceptual models with integrity constraints // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p. 285–294. [ISI Web of Science; INSPEC].

3. Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. Business rules manipulation model // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p. 295–301. [ISI Web of Science; INSPEC]. 4. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Meta-model based development of use case model for business function  // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p. 302–309. [ISI Web of Science; INSPEC]. 5. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Approach to enterprise knowledge base development // Advances

181


INFORMATIKOS FAKULTETAS

182

in Information Systems Development: New methods and practice for the networked society: proceedings of the 15th international conference ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31 - September 2, 2006 / edited by: G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski ... [et al.]. Vol. 1. New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-70760-0. p. 61–72. [ISI Proceedings; SpringerLINK]. 6. Aleksandravičienė, Aistė; Butleris, Rimantas. A comparative review of approaches for database schema integration // Advances in Information Systems Development: proceedings of the 15th international conference ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31September 2, 2006 / edited by: G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski ... [et al.]. Vol. 1. New methods and practice for the networked society. New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-70760-0. p. 111–122. [ISI Proceedings; SpringerLINK]. 7. Taujanskas, Vytautas; Butleris, Rimantas. Categories extraction for reuse in semantic applications and profile based recommendation service // Advances in Information Systems Development: proceedings of the 15th international conference ISD 2006, Budapest, Hungary, August 31 - September 2, 2006 / edited by: G. Magyar, G. Knapp, W. Wojtkowski ... [et al.]. Vol. 1. New methods and practice for the networked society. New York: Springer, 2007. ISBN 978-0-387-70760-0. p. 515–523. [ISI Proceedings; SpringerLINK]. 8. Merkevičius, Egidijus; Garšva, Gintautas; Simutis, Rimvydas. Neuro-discriminate model for the forecasting of changes of companies financial standings on the basis of self-organizing maps // Computational Science - ICCS 2007: proceedings of the 7th international conference, Beijing, China, May 27-30, 2007 / Y. Shi, G.D. van Albada, J. Dongarra, P.M.A. Sloot (Eds.). Pt. 2. Berlin: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-72585-5. p. 439–446. [ISI Proceedings]. 9. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Improving quality of code generated from OCL expressions // ISCIS 2007: the 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences, November 7-9, 2007, Ankara. Piscataway: IEEE, 2007. ISBN 978-1-42441363-8. p. 51–56. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. 10. Driaunys, Kęstutis; Rudžionis, Vytautas; Žvinys, Pranas. Analysis of plosive consonant recognition  // Proceedings of the 2006 Seventh International Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB & IS 2006), July 3-6, Vilnius, Lithuania. New York: IEEE, 2006. ISBN 978-9986-19-920-5. p. 143–148. [ISI Proceedings]. 11. Otas, Alfredas; Telešius, Eugenijus. Problems of training computer literate citizen // Information Technologies at School: 2nd international conference informatics in secondary schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics, 2006. ISBN 9955-680-47-4. p. 191–203. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Telešius, Eugenijus. Kompiuterinio raštingumo tyrimai Lietuvoje  // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 13–20. 2. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Traceability of business rules in model driven development // Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information Research

BIR’2007. Tampere: University of Tampere, 2007. ISBN 978-951-44-7096-7. p. 22–35. 3. Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Enterprise modelbased generation of the class model // Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information Research - BIR’2007. Tampere: University of Tampere, 2007. ISBN 978-951-44-70967. p. 129–142. 4. Tutkutė, Lina; Butleris, Rimantas. Leverage coefficientsbased recommendations formation in social network  // Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information Research - BIR’2007. Tampere: University of Tampere, 2007. ISBN 978-951-44-7096-7. p. 143–156. 5. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Čeponienė, Lina. Introducing fault tolerance into process networks  // Current Trends in Informatics. Vol. B. PCI’2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-897840-9. p. 311–320. 6. Pakalnickienė, Elita; Nemuraitė, Lina; Paradauskas, Bronius. The orderliness and precision in conceptual modelling // Current Trends in Informatics. Vol. A. PCI’2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-897840-9. p. 341–350. 7. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Čeponis, Jonas. Methodology for requirement analysis and design in development of service-oriented information systems  // Current Trends in Informatics. Vol. A. PCI’2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-897840-9. p. 375–384. 8. Nemuraitė, Lina; Tonkūnaitė, Jurgita; Paradauskas, Bronius. Model-driven development for enabling the feadback from warehouses and OLAP to operational systems // Databases and Information Systems IV: selected papers from 7th international Baltic conference DB&IS’2006 / edited by O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas. Amsterdam: IOS Press, 2007. ISBN 978-158603-715-4. p. 147–158. 9. Nemuraitė, Lina; Balandytė, Milda. Aspect-oriented use cases and crosscutting interfaces for reconfigurable behavior modeling // Databases and Information Systems IV: selected papers from 7th international Baltic conference DB&IS’2006 / edited by O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas. Amsterdam: IOS Press, 2007. ISBN 978-1-58603-715-4. p. 189–202. 10. Naujokaitis, Giedrius; Paradauskas, Bronius. Verslo transakcijų atvaizdavimas duomenų bazės transakcijomis  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 20–24. 11. Tonkūnaitė, Jurgita; Nemuraitė, Lina; Vainiūnaitė, Justė. Saugyklų duomenų struktūros // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 29–33. 12. Raudytė, Vida; Turkutė, Agnė; Taujanskas, Vytautas. Socialinio tinklo parametrų apžvalga ir jų naudojimas socialinio tinklo analizei // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 160–164.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,50

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

4,66

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

10,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

13,00

Iš viso

31,16

Kompiuterių katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 300 386, 453 990, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus Kazanavičius Docentai: dr. Pranas Kanapeckas, dr. Valentinas Kiauleikis, dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas, dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Eugenijus Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas Lektoriai: dr. Jonas Čeponis, Petras Jakutis, dr. Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Antanas Kulikauskas, Marina Šurnienė, Algis Valys, Rolandas Girčys, Agnius Liutkevičius, Arūnas Vrubliauskas Doktorantai: Vygintas Kazanavičius, Agnius Liutkevičius, Laura Ostaševičiūtė, Robertas Šunokas, Mindaugas Vidmantas

Vyr. inžinieriai: Rolandas Girčys, Eugenijus Karla, Leonardas Markauskas Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas Vyr. technikai: Laura Ostaševičiūtė, Vaidotas Petrauskas Technikai: dr. Jonas Čeponis, Mindaugas Vidmantas, dr. Arūnas Žvironas Vyr. administratorė Ona Ančerienė Tiriamoji bazė PC vietinis tinklas, signalų apdorojimo, realaus laiko sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų, kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos.

Tyrimų tematika Organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas Įvertinus verslo įmonėje naudojamų MRP algoritmų našumą, suprojektuotas naujas patobulintas algoritmas, atitinkantis naujus įmonės poreikius. Patobulinimai įdiegti verslo įmonėje ir patikrintas jų darbas realioje aplinkoje. Įmonių sąveikumas Vykdant tarptautinį projektą ABILITIES, buvo įvertinti Lietuvos ir ES SVV įmonių sąveikumo poreikiai, suprojektuotas sąveikumo portalas, palengvinantis SVV įmonių prekybinį bendradarbiavimą. Sukurtas prototipas, kuris buvo bandomas Lietuvos ir ES SVV įmonėse.

Taikomųjų uždavinių integravimas Kuriant SVV įmonių sąveikumo portalą, buvo išanalizuotos SVV įmonių naudojamos apskaitos informacinės sistemos, suprojektuota palikuoninių sistemų sąsaja, skirta apskaitos sistemoms integruoti į ABILITIES portalą. Sukurtas palikuoninių sistemų sąsajos prototipas. Informacijos išteklių integravimas ABILITIES projekto vykdymo metu buvo išanalizuoti Lietuvos SVV įmonių naudojami prekybiniai dokumentai. OASIS UBL dokumentai buvo pritaikyti Lietuvos SVV įmonių poreikiams.

183


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas. Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES) / KTU koordinatorius doc. V. Kiauleikis. Projekto idėja – perduoti sutarčių, užsakymų, derybų, atsiskaitymo dokumentų rengimo ir mainų tarp įmonių funkcijas informacinėms technologijoms. Šios operacijos reikalauja daug rankų darbo. Skirtingų šalių mažoms įmonėms reikia, kad bendraujant būtų ne tik perkeliamas dokumentų turinys, bet ir išversta kalba, suderintos dokumentų formos pagal tų šalių įstatymus, suderinta semantika ir pan. Tai atliks specialūs interneto serveriai. Taigi dabar kuriamomis sistemomis besinaudosiantiems verslininkams nereikės sukti galvos dėl tokių dalykų kaip dokumentų biurokratinis forminimas ar teksto vertimas iš vienos kalbos į kitą. Projekto sprendimai padės šalinti kliūtis plėtotis smulkiajam verslui naujoje Europos Sąjungoje, kurioje šalių senbuvių, naujai priimtų ir šalių kandidačių verslo integravimas yra viena iš ekonominio klestėjimo sąlygų. Tyrimai bus atlikti 5 šalyse: Lietuvos mažmeninės prekybos tinkle, Slovakijos aukštųjų technologijų parke, Rumunijos baldų pramonės įmonėse, Vengrijos turizmo bendrovėse ir Turkijos žemės ūkio įmonėse. Projekte dalyvauja 12 partnerių iš 7 šalių. Projektą koordinuoja „TXT e-Solutions“ (Italija). Verslo procesų valdymo algoritmų tobulinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8365 / Vadovas M. Kiauleikis. Patobulinti MRP algoritmai. Tai leidžia planuoti kooperuojamų pusgaminių optimalų užsakymo laiką. Pagal pakoreguotą algoritmą apskaičiuojamas gaminių, pusgaminių ir žaliavų poreikis, įvertinant esamą kooperuojamų pusgaminių kiekį, užsakymus ir poreikį. Patobulinti ataskaitų „Gaminių žaliavų savikaina“, „Darbo laiko ataskaita“, „Sandėlininko kortelės“ duomenų gavimo algoritmai leidžia išskleisti duomenis rekursiškai. Verslo procesų valdymo sistemos (VPVS) prototipas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8277 / Vadovas doc. V. Kiauleikis.

Verslo valdymo procesų sistemos prototipui sukurti išanalizuoti įmonės verslo procesai, įvertinant skirtingų pareigybių darbuotojų bendradarbiavimą. Parengti reikalavimai ir jais remiantis sukurta sistemos specifikacija ir duomenų bazės projektas. Verslo valdymo procesai yra išskirstomi į atskirus poaibius ir sistema suskirstoma į pirkimų, pardavimų, gamybos valdymo, savikainos skaičiavimo ir gamybos planavimo posistemius. Kiekvienas posistemis turi tik jam būdingus duomenų bazės poaibius. Kuriant duomenų bazės projektą buvo siekiama užtikrinti duomenų kokybę ir išspręsti integracijos su esamomis sistemomis problemą Sukurtas planavimo proceso algoritmas ir jo prototipas perduotas išbandyti realioje įmonės veikloje. Sukurta metodika, kuri leidžia, remiantis kelių praėjusių metų duomenimis, vartotojo nurodytomis planinėmis žaliavų kainomis ir darbų terminais, suplanuoti ateityje numatomų gaminti gaminių savikainą ir pagaminimo terminus. Sukurtas prototipas išbandytas realioje aplinkoje, ištirtas prototipo našumas. Strateginės informacijos valdymo sistemų kūrimas ir diegimas: viešosios įstaigos užsakymas Nr. 8432 / Vadovas doc. V. Kiauleikis. Projekto tikslas: identifikuoti įmonių klasterio bei technologijos perkėlos sistemų dalyviams reikalingas ir naudingas programinės įrangos funkcijas bei atlikti strateginės informacijos valdymo sistemų tyrimą: ištirti funkcijas, naudojamas technologijas, plėtros galimybes, pritaikomumą Lietuvoje, analogiškų sistemų kūrimo poreikį. Alikta įmonių klasterių savybių analizė, išskirtos ir pagrįstos klasteriams naudingos programinės įrangos funkcijos. Išanalizuoti strateginės verslo informacijos valdymo sistemos konceptualūs ir technologiniai strateginių IS plėtros klausimai. Atlikta programinių sistemų analizė, kurią sudarė programinės įrangos gamintojų apžvalga ir klasteriams naudingų programinių modulių analizė. Pateiktos klasteriams skirtos programinės įrangos produkto kūrimo rekomendacijos: klasterio programinės įrangos plėtros krypčių, programinio-informacinio ūkio funkcionalumo ir architektūros rekomendacijos, rekomendacijos, kaip pasirinkti IT priemonių tiekėjus.

Straipsniai

184

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kanapeckas, Pranas; Maciulevičius, Stasys; Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Valys, Algis. Electromagnetic radiation at computerized workplaces  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 4. p. 348–352. [ISI Web of science; INSPEC]. 2. Tolle, K.; Kiauleikis, Valentinas; Justinavičienė, K.; Knoll, G.; Guglielmina, C.; Arezza, A. An interoperable e-business platform towards better integration of new member states SME‘s // Enterprise interoperability II: New challenges and approaches: [3rd international conference Interoperability for Enterprise Software and Applications I-ESA 2007, March 28-30, 2007, Madeira Island, Portugal] / Edited by: R.J. Goncalves, J.P.

Muller, K. Mertins, M. Zelm. London: Springer-Verlag Limited, 2007. ISBN 978-1-84628-857-9. p. 553–556. [ISI Proceedings]. 3. Otas, Alfredas; Telešius, Eugenijus. Problems of training computer literate citizen // Information Technologies at School: 2nd international conference informatics in secondary schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics, 2006. ISBN 9955-680-47-4. p. 191–203. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Telešius, Eugenijus. Kompiuterinio raštingumo tyrimai Lietuvoje // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 13–20. 2. Maciulevičius, Stasys; Lygutas, Tomas. ECDL testavimo sistemos naudojimo patirtis ir tobulinimo


INFORMATIKOS FAKULTETAS galimybės // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 103–107. 3. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Pastato termofizinių savybių modeliavimas naudojant „Simulink“ // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 4243. p. 121–127. 4. Mikučionis, Mindaugas; Toldinas, Eugenijus; Venčkauskas, Algimantas. Korporacinių įmonių informacinės saugos architektūrų modeliavimas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 175–181. 5. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Čeponienė, Lina. Introducing fault tolerance into process networks // Current Trends in Informatics. Vol. B. PCI‘2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-960-

89784-0-9. p. 311–320. 6. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Čeponis, Jonas. Methodology for requirement analysis and design in development of service-oriented information systems  // Current Trends in Informatics. Vol. A. PCI‘2007: 11th Panhellenic Conference in Informatics, 18-20 May, 2007, Patras, Greece. Athens: New Technologies Publications, 2007. ISBN 978-96089784-0-9. p. 375–384. 7. Šunokas, Robertas. Real time system modeling with Petri nets // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 407–409. 8. Lugin, Slava; Stankus, V; Girčys, Rolandas; Slušnienė, A. Spaudimo pulsinė banga kaip kraujo masės funkcija  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. spalio 25-26 d., Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-367-9. p. 24–26.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,00

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,67

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4,84

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0,75

Iš viso

7,26

Kompiuterių tinklų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 300 368, 351 089, el. p. ktk@if.ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Rimantas Plėštys Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas Kavaliūnas, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis Lektoriai: dr. Ingrida Lagzdinytė, Darius Matulis, Jūratė Pauliutė, Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus, Nijolė Sarafinienė, Raimundas Tuminauskas Asistentai: Nerijus Aukštakalnis, Gintaras Butkus, Darius Diglys, Vidmantas Liutkauskas Doktorantai: Danielius Adomaitis, Nerijus Aukštakalnis,

Darius Diglys, Vidmantas Liutkauskas, Konstantin Ponomariov, Donatas Sandonavičius, Asta Slotkienė, Rokas Zakarevičius, Mindaugas Zaleckis Projekto vadovas dr. Vytautas Rėklaitis Vyr. inžinierius programuotojas dr. Giedrius Paulikas Inžinieriai: Gediminas Guginis, Linas Gustauskas, Vilmantė Juteikienė, Aldona Lionikienė Vyr. laborantas Romas Šleževičius Jaunesn. laborantas Rokas Paškevičius Vyr. administratoriai: Vitalija Gabrienė, Tomas Lionikas

185


INFORMATIKOS FAKULTETAS Tiriamoji bazė Kompiuterių tinklų laboratorija – 12 darbo vietų su asmeniniais (PENTIUM) kompiuteriais, laboratorijos tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai, atšakotuvai su jungiamaisiais kabeliais). Mobiliųjų technologijų laboratorija – 8 darbo vietos su asmeniniais (PENTIUM) kompiuteriais. Trys Ericsson R520 GSM mobiliųjų stočių modemai, prijungti prie Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS), įjungtos į BITĖS GSM tinklą (BSC, MSC, GPRS node). MPLS

tinklo įranga: komutacinė stotis CISCO Katalist 2912, aštuoni vienetai Cisco maršrutizatorių (1-CISCO 7206; 2CISCO 3640; 4-CISCO 1720; 1-CISCO 2610). Duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation. Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Ingrida Lagzdinytė. Objektų vietos duomenų srauto ryšių tinkluose modeliavimas (vadovas prof. R. Plėštys).

Tyrimų tematika Kompiuterių tinklų informacinių technologijų tyrimas ir taikymas ugdymui bei studijoms Sukurti pagrindiniai technologiniai virtualios organizacijos įgyvendinimo sprendimai, parengtos aptarnavimo instrukcijos GRID mazgą aptarnaujančiam personalui ir visų kategorijų dalyviams, paruošta metodinė medžiaga mokyti virtualios organizacijos dalyviams – stažuotojams tyrėjams ir doktorantams, mokytojams ir pedagogams, IT organizacijų darbuotojams. Balso ir duomenų perdavimo radijo prieigos tinklais kokybinių parametrų nustatymas Sukurtas modelis, leidžiantis nustatyti pagal skirtingus standartus sudarytų radijo prieigos tinklų kokybinius rodiklius, judant vartotojams ribotoje teritorijoje, kai ryšiui sudaryti naudojami įvairūs maršrutų parinkimo protokolai.

Optinių informacijos perdavimo tinklų taikymo galimybių tyrimai Atlikta Rytų Europos ir Pietų Kaukazo šalių optinių tinklų integracijos į Europos akademinį tinklą Geant2 galimybių studija ir sukurta šių šalių tinklų atskirties nuo Vakarų ir Vidurio Europos šalių analogiškų tinklų laipsnio įvertinimo rodiklių sistema. Pateiktos rekomendacijos, kaip mažiausiomis investicijomis galima būtų gerokai sumažinti šią atskirtį. Duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių duomenų bazių struktūros sudarymas ir tyrimas Sukurta metodika vietos duomenų, gaunamų remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/ EC, panaudojimo informacijos perdavimo paslaugų kokybiniams parametrams įvertinti. Ištirtos vietos duomenų indeksavimo architektūros ir pasiūlytas CI-medis celiniuose tinkluose esančių objektų vietos duomenims indeksuoti, vietos duomenų išrinkimą paspartinantis 2–3 kartus.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos integruotas projektas 002205 „Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra“ (ELeGI) / Vadovas Doc. K. Baniulis. Projekto tikslas – sukurti virtualios organizacijos prototipą GRID technologijų pagrindu. Prototipas apima technologines priemones ir išteklius, skirtus tam tikrų vartotojų grupių mokymo paslaugoms kurti ir valdyti. Pagal numatytas funkcijas, naudojant Globus bei kitas su GRID technologija suderintas programines priemones, apibrėžti atitinkami paslaugų tipai ir vartotojų prieigos per GRID platformą būdai. Sukurtas vartotojo sąsajos sluoksnis ir ištirti galimi duomenų apykaitos atvejai bei parinkti būdai ir priemonės, kaip turėtų būti užtikrintos šios funkcijos virtualios organizacijos kontekste. Virtualios organizacijos dalyviams mokyti sukurta modulio „Virtualiosios organizacijos įgyvendinimas GRID technologijų pagrindu“ mokomoji medžiaga. Komponavimo paslauga išbandyta mokymo kursuose naudojantis aiškinamųjų objektų saugyklos, aiškinamųjų objektų metaduomenų, komponavimo paslaugos fabriko bei vykdomųjų objektų metaduomenų papildomomis paslaugomis. 6-osios bendrosios programos projektas „Paskirstytasis optinis Rytų Europos prijungimas prie GEANT (PORTA OPTICA STUDY)“ / Vadovas doc. V. Rėklaitis. Projekto tikslas – atlikti Rytų Europos ir Pietų Kaukazo šalių optinių tinklų integracijos į Europos akademinį

186

tinklą Geant2 įgyvendinimo galimybių studiją ir nustatyti galimybes, kaip sumažinti šių šalių tinklų atskirtį nuo Vakarų ir Vidurio Europos šalių analogiškų tinklų. Projekto partneriai yra studijų kompiuterių tinklus aptarnaujančios organizacijos Pietų ir Vidurio Europos šalyse (Lenkijoje – PSNC, Čekijoje – CESNET, Graikijoje – GRNET) bei Centrinės ir Rytų Europos šalių akademinių tinklų asociacija CEENET (Austrija), taip pat 12 šalių mokslo ir studijų kompiuterių tinklai naujuose regionuose: Baltijos šalyse (Estijoje  – EENet, Latvijoje – LATNET, Lietuvoje – LITNET), Vidurio ir Rytų Europoje (Baltarusijoje – BASNET, Ukrainoje  – URAN, Moldovoje – RENAM), Pietų Kaukaze (Gruzijoje – GRENA, Armėnijoje – ARENA, Azerbaidžane – AZNET). Surinkti statistiniai duomenys leidžia prognozuoti būtinus finansinius išteklius integracijos procesams užtikrinti. Balso ir duomenų perdavimo radijo prieigos tinklais kokybinių parametrų priklausomybių nuo naudojamos tinklo įrangos, operacinės sistemos ir valdymo protokolo nustatymas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8401 / Vadovas prof. R. Plėštys. Ištirti ir palyginti SCCP, SIP bei H.323 internetinės telefonijos signalizacijos protokolai. Nustatyta, kad SCCP protokolo klientas suteikia galimybę naudotis tik bazinėmis Cisco CallManager telefonijos funkcijomis. Telefono registracija CallManager atliekama įprastiniu būdu. Nustatytos funkcijos, kuriomis gali ir kuriomis negali naudotis radijo prieigos mobilieji


INFORMATIKOS FAKULTETAS telefonai. Nustatytos radijo prieigos tinklų dydžių ribų priklausomybės nuo balso perdavimo kokybės. Nustatytas didžiausias teorinis vienalaikių pokalbių skaičius 802 11b standarto WLAN tinkle visoje valdomoje paslaugų aibėje. Balso paslaugos kokybei pagerinti paketus pasiūlyta žymėti. Nustatyta, kad abonentinių įrenginių įjungimo į radijo prieigos tinklus galimybės priklauso tik nuo komunikavimo protokolų ir nepriklauso nuo operacinės sistemos tipo.

Duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių įvertinimo modelis: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8463/ Vadovas prof. R. Plėštys. Sukurta ir ištirta vietos duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių matavimo metodika, įvertinanti vartotojų judrumą, teritorijos aprėptį ir išteklių prieinamumą ir leidžianti gauti rodiklių statistines charakteristikas realiu laiku. Panaudojus matavimo rezultatus sudarytas vietos duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių įvertinimo modelis.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Jukniūtė, Aistė; Paulikas, Giedrius. SandS VO: e-learning system architecture for grid environment  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1A. p. 133–138. [ISI Web of science; INSPEC]. Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas; Tamulynas, Bronius. Enhanced learning and understanding in knowledge testing environments  // ITI 2007: proceedings of the 29th international conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7138-09-7. p. 287–292. [ISI Proceedings; IEEE/IEE; INSPEC]. Plėštys, Rimantas; Vilutis, Gytis; Sandonavičius, Donatas; Vaškevičiūtė, Rasa; Kavaliūnas, Rimantas. The measurement of grid QoS parameters // ITI 2007: proceedings of the 29th international conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7138-09-7. p. 703–707. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Vilutis, Gytis; Kavaliūnas, Rimantas; Butkus, Gintaras. Computer network resource management  // ITI 2007: proceedings of the 29th international conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, 2007, Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2007. ISBN 978-953-7138-09-7. p. 729–732. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas. Towards intelligence and flexibility of learning and knowledge testing environments // Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. ISSN 1690-4524. 2006, Vol. 4, no. 1. p. 80–85. Rėklaitis, Vytautas; Vilutis, Gytis. Continuing education course “Web and GRID services architecture for Sc&St virtual organization” // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-75107-9. p. 65–66. Jukniūtė, Aistė; Paulikas, Giedrius. User management subsystem of Sc&St virtual organization // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission

Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 71–77. 4. Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas. Assessment Web service as a tool to structure the knowledge // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-75107-9. p. 83–89. 5. Aukštakalnis, Nerijus; Tamulynas, Bronius. Ontology based learning and knowledge assessment // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-75107-9. p. 90–96. 6. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. The social integration of seniors’ to information society. Experience of project eLSe // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 142–146. 7. Aukštakalnis, Nerijus; Tamulynas, Bronius. Ontology based learning scenarios // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2007, nr. 2(13). p. 93–98. [CEEOL]. 8. Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas; Pauliutė, Jūratė. Knowledge modelling of dynamic phenomena using graphical assessment environment // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2007, nr. 2(13). p. 908–112. [CEEOL]. 9. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. Pagyvenusių žmonių e. mokymasis. Projektas eLSe  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 99–101. 10. Ališauskaitė, Vaida; Rimkus, Dangis. Kompiuterių tinklų saugos sistemų problematikos analizė // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 239–241. 11. Tautkutė, Daiva; Kavaliūnas, Rimantas. Plačiajuostis internetas Lietuvoje // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 279–282. 12. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. Web paslaugos kokybės įvertinimas // Informacinės technologijos

187


INFORMATIKOS FAKULTETAS 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 283–286. 13. Baniulis, Kazys Tomas; Pauliutė, Jūratė; Slotkienė, Asta; Totoraitienė, Jolanta; Tuminauskienė, Odeta. Analysis of the active learning objects in the knowledge SWAP // Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos = Information technologies 2007: theory, practice and innovations: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio 6-7 d.,

Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 10–14. 14. Mušankovienė, Vilma Rūta; Rėklaitis, Vytautas; Štreimikis, Antanas. E. leidybos mokymo modulių ir jų pravedimo kokybės vertinimas // Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos = Information technologies 2007: theory, practice and innovations: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio 6-7 d., Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 96–103.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,50

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,80

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 11,13

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

14,43

Multimedijos inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 300 371, 350 730, el. p. dalius@soften.ktu.lt Katedra įkurta 1990 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis, dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius, dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius, dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius, dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė Rutkauskienė, dr. Antanas Šimaitis, dr. Vilius Žilevičius Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, dr. Sigitas Drąsutis, Jurgita Končienė, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas Tomkevičius Asistentai: dr. Liudas Motiejūnas, dr. Giedrius Liutkus, Algirdas Noreika, Tomas Stonys Jaun. mokslo darbuotojai: Andrej Afonin, Danutė

188

Ambrazienė, Gytis Cibulskis, Ramūnas Kubiliūnas, Arūnas Starinskas Doktorantai: Andrej Afonin, Kęstutis Jankauskas, Ramūnas Maknickas, Vida Motekaitytė, Algirdas Noreika, Jūratė Platužienė Inžinieriai: Ramunė Balčiūnienė, Raimundas Račiūnas Programuotojai: Vytautas Barkauskas, Kęstutis Jankauskas, Aurelija Kazlauskienė, Kęstutis Mikelėnas Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė Vyr. technikas Steponas Kerpiškis Technikai: Vytautas Garalis, Andrius Riepšas Laborantai: Nerija Linonienė, Vitalijus Martusevičius Informatikas Marius Siegas Vyr. administratorė Vita Jaškienė Referentė Lina Juknė


INFORMATIKOS FAKULTETAS Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai (24 vnt.), 2 grafinės stotys su multimedijos įranga. PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, MicroStation programinė įranga. Doktorantūros moduliai Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. A. L. Telksnys); Informacijos perdavimas ir apdorojimas (prof. A. L. Telksnys).

Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Giedrius Paulikas. Adaptyvi migracija paskirstytajame genetiniame programavime (vadovas doc. D. Rubliauskas).

Tyrimų tematika Automatizuotojo projektavimo sistemų, metodų ir algoritmų sudarymas bei tyrimas Sukurti nauji metodai topologijai atvaizduoti trimatėje erdvėje. Atliktas sukurtų metodų eksperimentinis tyrimas. Sukurti užsakomo individualios ortopedinės avalynės modelio 3D vizualizacijos ant realios ortopedinės kojos metodai, gauto vaizdo parametrizavimo ir modeliavimo metodai, padedantys optimizuoti pasirinkto konstrukcinio sprendimo vaizdinę išraišką. Efektyvių euristinių algoritmų kombinatorinio optimizavimo uždaviniams spręsti kūrimas ir tyrimas Daugiausia dėmesio buvo skirta metodologiniams inovatyvių euristinių algoritmų kūrimo aspektams, akcentuojant universaliuosius euristinių algoritmų konstravimo (projektavimo) principus, tokius kaip analizė, sintezė, analogų paieška, specializavimas, apibendrinimas, hibridinių metodų sudarymas. Ištirtas perspektyvaus tabu paieškos (TP) metodo

patobulinimo  − vadinamosios iteratyviosios tabu paieškos (ITP) − taikymas, sprendžiant žinomą kombinatorinio optimizavimo uždavinį − komivojažieriaus uždavinį. Pasiūlyti keli ITP algoritmo variantai, besiskiriantys naudojamais sprendinių diversifikavimo (mutavimo) operatoriais. Informacinių mokymosi technologijų diegimas ir taikymo tyrimas Tirti metodai, leidžiantys sukurti atvirą edukacinę informacinę sistemą, sujungiant skirtingas atviro kodo mokymosi aplinkas ir įrankius, bei užtikrinti jų tarpusavio sąveikavimą. Naujai kuriama aplinka numatoma kaip mokymosi erdvė, kurioje studentai ir dėstytojai dirbs bendradarbiaujant skirtingoms institucijoms ir šalims. Siekiama užtikrinti prieigą prie didelės apimties duomenų saugyklų, kurios priklauso skirtingoms edukacijos įstaigoms ir kurios nėra lengvai prieinamos naudojant dabartinius paieškos įrankius.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)“ / KTU koordinatorė  – doc. D. Rutkauskienė. Projekto tikslas – sukurti atvirą virtualią mokymosi aplinką Europos universitetų studentams, kuri sujungtų skirtingas atviro kodo mokymosi sistemas bei įrankius ir užtikrintų jų tarpusavio suderinamumą. Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Atlikta automobilių pramonės kokybės sistemų analizė. Pasiūlyti metodai kokybės sistemoms kurti, taikant Dotnet technologiją. Sukurti atskirų kokybės sistemos dalių prototipai. Atliktas metodų eksperimentinis tyrimas ir sistemos efektyvumo įvertinimas. Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7680 / Vadovas doc. D. Rubliauskas.

Sukurti nauji metodai topologijai atvaizduoti trimatėje erdvėje. Atliktas sukurtų metodų eksperimentinis tyrimas. Dinaminių objektų būsenų kontrolės, judesio kelių sudarymo ir vaizdavimo metodai bei programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8425 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Sukurti objektų būsenų kontrolės metodai telemetrinių duomenų pagrindu. Atliktas jų eksperimentinis tyrimas. Pasiūlyti objektų vizualizacijos būdai, susiejant objekto vietą ir jo būseną. Naujų individualios ortopedinės avalynės projektavimo metodų sukūrimas ir jų programinė realizacija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8441 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Sukurti užsakomo individualios ortopedinės avalynės modelio 3D vizualizacijos ant realios ortopedinės kojos metodai, gauto vaizdo parametrizavimo ir modeliavimo metodai, padedantys optimizuoti pasirinkto konstrukcinio sprendimo vaizdinę išraišką.

189


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kitos knygos 1. Amza, Catalin Cheorghe; Borg, Jonathan C.; Lenkevičius, Antanas. Training for ECDL CAD certification. Bucuresti: Printech, 2007. 243 p. ISBN 978-973-718-668-3.

2. Amza, Catalin Cheorghe; Borg, Jonathan C.; Lenkevičius, Antanas. Training voor het Europese CAD certificaat. Bucuresti: Printech, 2007. 231 p. ISBN 978-973-718-733-8.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

190

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Palubeckis, Gintaras. Iterated tabu search for the maximum diversity problem // Applied Mathematics and Computation. ISSN 0096-3003. 2007, Vol. 189, iss. 1. p. 371–383. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Misevičius, Alfonsas; Ostreika, Armantas; Šimaitis, Antanas; Žilevičius, Vilius. Improving local search for the traveling salesman problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p. 187–195. [ISI Web of Science; INSPEC]. Noreika, Algirdas; Drasutis, Sigitas. Website activity analysis model // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p. 268–272. [ISI Web of Science; INSPEC]. Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. Business rules manipulation model // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p. 295–301. [ISI Web of Science; INSPEC]. Misevičius, Alfonsas; Ostreika, Armantas. Defining tabu tenure for the quadratic assignment problem  // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 4. p. 341–347. [ISI Web of Science; INSPEC]. Čiučiulkienė, Nijolė; Zdanytė, Jūratė; Barila, Arvydas. Possibilities to accelerate subject and language learning using problem-based learning (PBL) virtual classrooms in the multicultural context // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 4-6, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-8070. 2007. p. 63–69. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Misevičius, Alfonsas; Blonskis, Jonas; Bukšnaitis, Vytautas. Kombinatorinis optmizavimas ir metaeuristiniai metodai: teoriniai aspektai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 42-43. p. 213–219. Strazdienė, Eugenija; Rutkauskienė, Danguolė; Ambrazienė, Danutė. Distance learning and innovative studies in clothing and textile sector // New Learning 2.0?: Emerging digital territories. Developing continuities. New divides [Elektroninis išteklius]: EDEN 2007 annual conference, Naples, Italy, 13-16 June, 2007. Budapest: European Distance and E-Learning Network, 2007. ISBN 978-963-062655-2. p. [1–4].

3. Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Brazienė, Asta; Targamadzė-Dzikavičienė, Raminta. E-learning and in-services training in rural areas of Lithuania: development of infrastructure and needs assessment  // European Models and Best Practice on Practical Placements of Students: proceedings of the 3nd EUI-Net international workshop, Rome 14-16 May 2007 / EUI-Net: European University-Industry Network. Brasov: Editura Universitatii Transilvania, 2007. ISBN 978-973-635-979-8. p. 99–103. 4. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas. Lithuanian virtual university as a construct for implementation of lifelong learning // Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, October 8-10, 2007 Beijing, China. Anaheim: ACTA Press, 2007. ISBN 978-0-88986-699-7. p. 231–236. 5. Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė. Distance education from the perspective of educators: opportunities and challenges // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 104–110. 6. Afonin, Andrej. Social software: past, presence and future tendencies // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings  / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 135–141. 7. Rutkauskienė, Danguolė; Gudonienė, Daina; Volungevičienė, Airina. Projekto metu sukurtų kursų kūrimo sistemų analizė // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 207–213. 8. Afonin, Andrej. Novatoriška interaktyvi tarpkultūrinė mokymosi aplinka iCamp // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 289-291. 9. Cibulskis, Gytis; Tamošiūnas, Petras. Sinchroninio mokymosi sistemos modelis ir praktinė realizacija  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 300–304. 10. Karazinas, Evaldas; Cibulskis, Gytis. Semantinių web technologijų tyrimas ir taikymas video paskaitų sistemoje ViPS // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 309–312. 11. Pocius, Kęstutis; Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė. Technologijų sąlygojami pokyčiai


INFORMATIKOS FAKULTETAS universitetuose  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 332–336. 12. Rutkauskienė, Danguolė; Ambrazas, Algimantas; Rutkauskas, Gvidas. Elektroninių paslaugų teikimas Lietuvoje // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 341–345. 13. Misevičius, Alfonsas. Metodologiniai euristinių algoritmų principai // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 457–461.

14. Eimontienė, Ieva; Misevičius, Alfonsas. Iteratyvioji tabu paieška ir jos modifikacijos komivojažieriaus uždaviniui // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 462–466. 15. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Siegas, Marius; Rutkauskas, Gvidas. Training the educators using ICT in Lithuania // International conference “Information Technologies in Education in the 21 st Century”, Yerevan, Armenia, May 21-23, 2007: conference proceedings. Yerevan: Yerevan State University, 2007. ISBN 978-99941-61-77-5. p. 156–172.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,50

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 8,91

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

13,74

Programų inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: (8 37) 300 361, 454 229, el. p. edas@soften.ktu.lt

Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterių tinklų ir Sisteminės analizės katedras.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Eduardas Bareiša, dr. Vacius Jusas, habil. dr. Jonas Mockus, dr. Kęstutis Motiejūnas, habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys, habil. dr. Aleksandras Targamadzė Docentai: dr. Juozas Adomavičius, dr. Tomas Blažauskas, dr. Robertas Damaševičius, dr. Eimutis Karčiauskas, dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Vitolis Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas Lektoriai: Birutė Budrytė, Vytautas Dirvelis, Tatjana Dulinskienė, Vitalija Keršienė, dr. Irena Levišauskienė, Virginija Limanauskienė, dr. Rimantas Makarevičius, Kęstutis Nutautas, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis Asistentai: Vitalija Jakštienė, dr. Mindaugas Jančiukas, Šarūnas Packevičius, Vaida Petreikienė, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušaniov Doktorantai: Dominykas Barisas, Mikas Binkis, Ilona Brauklytė, Tomas Lionikas, Rūta Makūnaitė, Šarūnas Packevičius, Rūta Petrauskienė, Leonas Linas Survila, Andrej Ušaniov Laboratorijos vedėjas dr. Rimantas Makarevičius

Laborantai: Andrius Armonas, Artūras Kavaliauskas, Paulius Raila, Lina Repšienė Jaunesn. laborantė Greta Krivickaitė Administratorė Zita Janulytė Tiriamoji bazė Specializuota programų inžinerijos asmeninių kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“, „Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga. Doktorantūros moduliai Projektavimo automatizavimo metodai (prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas); Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas); Programinės įrangos kūrimo technologijos (prof. A. Targamadzė); Aukšto lygmens specifikacijų transformavimo metodologija (prof. V. Štuikys); Programų transformavimo modeliai ir procesai (prof. V. Štuikys).

191


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Funkcinis skaitmeninių sistemų testavimas Prof. K. Motiejūnas, prof. R. Šeinauskas Pasiūlytas funkcinių testų generavimo algoritmas, kuris remiasi kombinuota deterministine ir atsitiktine testinių rinkinių paieška. Sudaryta metodika, skirta funkcinių vėlinimo testų kokybei įvertinti. Ištyrinėtas testų suspaudimo poveikis perėjimo gedimų testo išsamumui. Pasiūlyta funkcinio vėlinimo testo projektavimo metodika. Transformaciniai aparatūros ir įterptinių sistemų projektavimo procesai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis Prof. V.Štuikys Analizuojami specifiniai programinės įrangos komponentai, intelektualūs agentai, jų kūrimo procesai, agentų sprendimo įrenginys, naudojamas sudėtingų biologinių duomenų klasifikavimo uždavinio kontekste (atraminių vektorių klasifikatorius). Klasifikatorius pritaikomas įvairiose agentų sistemose.

Programinės įrangos testavimas Prof. E. Bareiša Analizuojamos galimybės objektų konstravimo modelį panaudoti programinei įrangai testuoti. Pasiūlyta programinės įrangos testavimo metodika. Naujų technologijų taikymas studijų procese Lekt. V. Keršienė, lekt.V. Limanauskienė Taikant socialinės programinės įrangos principus, sukurta žinių dalijimosi portalo programinė įranga, įgalinanti vartotoją taikyti asmeninius ir bendradarbiavimo įrankius, asmeninį ir grupinį el. portfelį. Portalas testuojamas ir validuojamas Leonardo da Vinčio programos projekte INTCOMP. Universiteto studijose pritaikyta el. portfelio programinė įranga Mahara. Sukurta ir paskelbta žiniatinklyje, mokomajame portale, el. portfelio metodikos taikymo mokymo procese tyrimo ir mokymo medžiaga.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas. Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE) / KTU koordinatorė V. Limanauskienė. Sukurti atkartojamieji (angl. re-usable) mokymo objektai, suprojektuoti ir tiriami el. mokymo scenarijai, sukurta ir įvertinta naujoviška el. mokymo IT platforma,

skirta bendravimui ir bendradarbiavimui mokyklose, naudojant mobilius įtaisus (nešiojamuosius kompiuterius, delninius kompiuterius, mobiliuosius telefonus). KTU gimnazija dalyvauja šiame projekte kaip mokyklų tinklo narė. Mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja kurdami, bandydami ir vertindami UNITE platformą.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

192

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional test generation based on combined random and deterministic search methods // Informatica / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 0868-4952. 2007, Vol. 18, no. 1. p. 3–26. [ISI Web of Science]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay test quality assessment at high level of abstraction  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1. p. 7–15. [ISI Web of Science; INSPEC]. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Variabilityoriented embedded component design for ambient intelligence // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 1. p. 16–29. [ISI Web of Science; INSPEC]. Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis. Impact of functional delay test compaction on transition fault coverage // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p. 196–201. [ISI Web of Science; INSPEC]. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Towards knowledge-based generative learning objects //

6.

7.

8.

9.

Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p. 202–212. [ISI Web of Science; INSPEC]. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. The use of model constraints as imprecise software test oracles // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 2. p. 246–252. [ISI Web of Science; INSPEC]. Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis. Generation of functional delay test with multiple input transitions  // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2007, T. 36, nr. 3. p. 259–267. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay test construction approaches // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 2(74). p. 49–54. [ISI Web of Science; INSPEC]. Merkevičius, Egidijus; Garšva, Gintautas; Girdzijauskas, Stasys; Sekliuckis, Vitolis. Forecasting of changes of companies financial standing on the basis of self-organizing maps // ICEIS 2007: Proceedings of the Ninth International Conference on Enterprise Information Systems, June 12-16, 2007, Madeira, Portugal. Setubal: INSTICC, 2007. ISBN 978-972-8865-89-4. p. 416–419. [ISI Proceedings].


INFORMATIKOS FAKULTETAS 10. Krivickas, Romanas Vladas; Krivickas, Jonas. Laboratory instruction in engineering education  // 11th Baltic Region Seminar on Engineering Education: Talinn, Estonia, 18-20 June, 2007: seminar proceedings. Clayton: UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE), 2007. ISBN 978-0-7326-2261-9. p. 161–164. [ISI Proceedings]. 11. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. The criteria of functional delay test quality assessment // DSD 2007: proceedings of the 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools, 29-31 August, 2007. Piscataway: IEEE, 2007. ISBN 0-7695-2978-X. p. 207–214. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE]. 12. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Transition faults testing based on functional delay tests // Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS ‘07: proceedings of the 2007 IEEE workshop, April 11-13, 2007, Kraków, Poland. Gliwice: IEEE, 2007. ISBN 1-4244-1161-0. p. 371–375. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. 13. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Improving quality of code generated from OCL expressions // ISCIS 2007: the 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences, November 7-9, 2007, Ankara. Piscataway: IEEE, 2007. ISBN 978-14244-1363-8. p. 51–56. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Damaševičius, Robertas. Analysis of software library components for similarity using multidimensional scaling // Computing and Information Systems. ISSN 1352-9404. 2007, Vol. 11, no. 2. p. 1–9. [INSPEC]. 2. Simonaitienė, Berita; Jakštienė, Vitalija. Possibilities of increasing educational potential of learning city’s websites // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-0758. 2007, nr. 1(55). p. 77–85. [Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Žurauskas, Stanislovas; Targamadzė, Aleksandras; Žalys, Albertas. Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa) // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 40. p. 9–24. 2. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Estimation of power consumption at behavioral modeling level using systemC // EURASIP Journal on Embedded Systems. ISSN 1687-3963. 2007, article ID 68673. p. [1–8]. [INSPEC; COMPENDEX; SCOPUS; CSA Technology Research Database]. 3. Rutkauskienė, Danguolė; Targamadzė, Aleksandras; Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas. Lithuanian virtual university as a construct for implementation of lifelong learning // Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, October 810, 2007 Beijing, China. Anaheim: ACTA Press, 2007. ISBN 978-0-88986-699-7. p. 231–236. 4. Bareiša, Eduardas; Karčiauskas, Eimutis; Mačikėnas, Eugenijus; Motiejūnas, Kęstutis. Research and development of teaching software engineering

processes // Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing: CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007 / Academic Society of Computer Systems and Information Technology, the Bulgarian Chapter of the Association for Computing Machinery - acmbul, Bulgarian Union of Automation and Informatics. Rousse: ACM - acmbul&UAL, 2007. ISBN 978-9549641-50-9. p. VI.6-1–VI.6-6. 5. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Software testing using imprecise OCL constraints as oracles // Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing: CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007 / Academic Society of Computer Systems and Information Technology, the Bulgarian Chapter of the Association for Computing Machinery - acmbul, Bulgarian Union of Automation and Informatics. Rousse: ACM - acmbul&UAL, 2007. ISBN 978-954-9641-50-9. p. VI.22-1–VI.22-6. 6. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Traceability of business rules in model driven development // Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information ResearchBIR’2007. Tampere: University of Tampere, 2007. ISBN 978-951-44-7096-7. p. 22–35. 7. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Using OCL constraints as imprecise software test oracles // TESTCOM/FATES 07: Testing of Software Communicating Systems: Workin-Progress and Position Papers, Tool Demonstrations and Tutorial Abstracts, June 26-29, 2007, Tallinn, Estonia. Tallin: Institute of Cybernetics at Tallin University of Technology, 2007. ISBN 978-9949-43006-2. p. 22–26. 8. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras; Žurauskas, Stanislovas; Žalys, Albertas. Lithuanian study and research publications on-line (eLABa) // Preservation of Cultural Heritage in Electronic Environment: proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians, May 17-19, 2007, Tallin, Estonia. Tallin: Estonian Librarians Association, 2007. ISBN 978-9985-9345-6-2. p. 75–84. 9. Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Franckevičius, Arūnas; Targamadzė, Aleksandras. ETD discovery services in Lithuania // ETD 2007 [Elektroninis išteklius]: Added Values to E-Theses:10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, Uppsala, Sweden, June 13 - 16, 2007. Uppsala: Uppsala university, 2007. p. [1–10]. 10. Blažauskas, Tomas; Binkis, Mikas. Atvirų geografinių informacinių sistemų panaudojimas e-mokymosi sistemose // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 81–84. 11. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. Pagyvenusių žmonių e. mokymasis. Projektas eLSe  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 99–101. 12. Ambrazienė, Danutė; Žiemienė, Dalė; Jakštienė, Vitalija. „Microsoft Windows SharePoint Services“ technologijos panaudojimo galimybės žinių valdymo sistemos kūrimui kompiuterių aptarnavimo centro

193


INFORMATIKOS FAKULTETAS veikloje // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 123–127. 13. Valančius, Jonas; Štuikys, Vytautas. Delninuko energijos suvartojimo įvertinimas taikomosios programos lygmenyje // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 192–196. 14. Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija. Informacinių technologijų studijų turinio ir mokymosi metodų atnaujinimo tendencijos // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 97–102. 15. Burgis, Bronislavas; Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas. Mobile technology capabilities to enhance e-learning at secondary school level // Advanced

Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 111–119. 16. Keršienė, Vitalija; Baniulis, Kazys Tomas. The social integration of seniors’ to information society. Experience of project eLSe // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 142–146. 17. Damaševičius, Robertas. Feature representation of DNA sequences for machine learning tasks // WCSB 2008 [Elektroninis išteklius]: Fifth International Workshop on Computational Systems Biology 2008, June 11-13, 2008, Leipzig, Germany. Tampere: Tampere International Center for Signal Processing, 2008. ISBN 978-952-15-1988-8. p. [1–4].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

8,00

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,25

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,50 10,65

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

23,40

Sisteminės analizės katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300 357, 300 356, el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas, dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas, dr. Jonas Gediminas Punys Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis Lektoriai: Remigijus Ankėnas, Ramutė Barauskienė, Birutė Jarašiūnienė, Mindaugas Kuprys, Kęstutis Simonavičius Doktorantai: Vidmantas Rimavičius, Arūnas Teišerskis Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė

194

Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai PENTIUM (9 vnt.). Modeliavimo baigtiniais elementais universalioji programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics, ultragarso bangų modeliavimo programinė įranga WAVE2000. Doktorantūros moduliai Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje (doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų fizikiniai modeliai (prof. R. Barauskas).


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Mikroelektromechaninių sistemų dinaminių modelių sukūrimas, įvertinant termiškai tamprų virpesių slopinimą Modeliai kuriami naudojant COMSOL Multiphysics programą. Baigtinių elementų metodu nagrinėjamos mikroelektromechaninių sistemų rezonatorių (MEMS) modų virpesių dinamiškumo koeficiento (Q faktoriaus) reikšmės esant termiškai tampriam slopinimui. Jos apskaičiuojamos sprendžiant kompleksinių tikrinių reikšmių uždavinį. Norint gerai suvokti ir sumažinti apvalinimo paklaidų įtaką, modelis buvo verifikuojamas sprendžiant uždavinį įvairiose skaičiuojamosiose terpėse ir naudojant skirtingas modelio lygčių pateikimo formas. Atlikta parinktų realių MEMS rezonatorių struktūrų slopinamųjų modų savybių analizė leido nustatyti pagrindines termiškai tampraus slopinimo ypatybes, įvertinant erdvinę rezonatorių ir jų įtvirtinimų geometriją. Biomedicininių radiodažninės destrukcijos proceso matematinių modelių, įvertinančių elektrinius, terminius bei fiziologinio tirpalo infiltracijos procesus sukūrimas ir tyrimas Sukurtas ir kepenų audinių radiodažninės destrukcijos (RDD) skysčiu aušinamu zondu ištirtas baigtinių elementų skaičiuojamasis modelis. Jis aprašo RDD metu vykstančius susietuosius elektrinius, šiluminius ir fiziologinio tirpalo infiltravimo procesus. Laikoma, kad kintamosios srovės elektriniuose reiškiniuose vyrauja aktyviojo laidumo mechanizmas. Elektrinių, šiluminių ir skysčio tėkmės procesų savitarpio ryšys yra sąlygotas šilumos generavimo audiniuose dėl pratekančios elektros srovės, terpės specifinio elektrinio laidumo koeficiento kiekviename taške priklausomybės nuo terpės temperatūros tame taške bei įvertinant advekcinį šilumos perdavimą infiltruojamu fiziologiniu tirpalu. Būdinga negyvo audinio savybė absorbuoti skystį, iki pasiekiamas soties taškas, modeliuojama parenkant netiesinį audinio hidraulinės talpos modelį. Ištirta fiziologinio tirpalo tėkmė ir šilumos mainai pačiame zonde ir gauti temperatūrų įverčiai fiziologiniam tirpalui ištekant pro

zondo angeles. Skaičiuojamasis modelis realizuotas baigtinių elementų sistemoje COMSOL Multiphysics. Kompozicinės struktūros tekstilės paketų terminalinės balistikos modelių sukūrimas Naudojant skaičiuojamuosius modelius kuriami naujos kartos balistinės apsaugos paketai su integruotomis mechatroninėmis jutiklių struktūromis. Laminuoti tekstilės audiniai (LTA) yra negofruotų audinių (NGA) kompozitai, sudaryti iš daugelio lygiagrečiai išdėstytų filamentų pluoštų, kurie tarpusavyje sutvirtinami termoplastine derva – elastomeru. LTA taikymas balistinės apsaugos drabužiuose teikia daug pranašumų ir galimybių, nes sumažina kainą ir padidina atsparumą drėgmei, dėl kurios audinio balistinis stiprumas galėtų gerokai sumažėti. LS-DYNA baigtinių elementų skaičiuojamojoje terpėje sukurti NGA laminato baigtinių elementų modeliai, laikantis „meco-mechaninės“ koncepcijos, kai LTA struktūrinės dalys pavaizduojamos ortotropiniais kevaliniais elementais. Ištirtas audinio balistinis atsakas, šaudant į jį 6 ir 9 mm kulkomis, kurių greitis 300 m/s. Žmogaus stovėsenos biomechaninių modelių sukūrimas virpesių charakteristikoms nustatyti Žmogaus stovėsena imituojama naudojant vieno ar keleto laisvės laipsnių struktūrinius modelius, kurie pritaikomi individų stabilogramoms klasifikuoti ir tirti. Tyrimuose naudoti du – valdomos apverstosios švytuoklės (vieno laisvės laipsnio) ir valdomos dvigubos apverstosios švytuoklės (keleto laisvės laipsnių) – struktūriniai modeliai. Struktūrinių žmogaus stovėsenos modelių parametrų parinkimas paverčiamas baudos pavidalo tikslo funkcijos optimizavimo uždaviniu, kurio sprendimas paremtas gradiento žinojimu pagrįstu algoritmu. Skirtingi bendrojo uždavinio sprendimo algoritmo variantai sukurti, siekiant rasti modelių valdymo parametrų rinkinį, kaip galima geriau užtikrinantį modelio dinaminės elgsenos atitiktį realaus ar statistinio individo stovėsenos metu registruojamai dinaminei elgsenai.

MTEP projektai Sumanioji tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET 109 RTG 60. NATO mokslinių tyrimų programos projektas / Vadovas prof. R. Barauskas. Perspektyvios NATO kario aprangos kūrimas yra glaudžiai susijęs su naujausių tekstilės medžiagų panaudojimu, siekiant užtikrinti ne tik geras apsaugines savybes, bet ir patogumą dėvėti. 2007m. atlikus naujų specialių savybių tekstilės medžiagų asortimento analizę, nuspręsta, kad, kuriant funkcionalesnę kario aprangą, reikia atlikti nuodugnesnius eksperimentinius ir teorinius tyrimus su drėgmę perduodančiomis, kvėpuojančiomis ir natūralų odos paviršiaus temperatūros balansą palaikančiomis bei fazę keičiančiomis tekstilės medžiagomis. Atlikta tekstilės medžiagų termoizoliacinių savybių įvertinimo metodų analizė bei pradiniai šilumos

mainų tekstilės medžiagų pakete eksperimentiniai tyrimai, kuriais buvo identifikuoti kai kurie šilumos laidumo rodikliai ir jų preliminarios reikšmės, reikalingos teoriniam šilumos mainų procesui pakete aprašyti. Neardomųjų bandymų skaitinių modelių tobulinimas modų analizės pagrindu: Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas / Vadovas prof. R. Barauskas. Kuriami metodai ir algoritmai mechaninių detalių geometrinėms paklaidoms ir formos neatitikčiai nustatyti, panaudojant skleidinius detalės tampriųjų mechaninių virpesių tikrinių formų pagrindu. Pirmaisiais tyrimo programos metais atlikta tampriųjų 3D kūnų virpesių modų analizės studija.

195


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

196

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. On parameters identification of computational models of vibrations during quiet standing of humans // Journal of Sound and Vibration. ISSN 0022-460X. 2007, Vol. 308, iss. 3-5. p. 612–624. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas; Palevičius, Arvydas. Numerical analysis of fluid-structure interaction effects on vibrations of cantilever microstructure // Journal of Sound and Vibration. ISSN 0022-460X. 2007, Vol. 308, iss. 3-5. p. 660–673. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. Barauskas, Rimantas; Kaušinis, Saulius; De Wolf, Ingrid; Stoffels, S.; Tilmans, H.A.C. Finite element analysis of thermo-elastical modal damping of MEMS vibrations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 21–33. [ISI Web of science; INSPEC; Academic Search Complete]. Liesionis, Vaidas; Markšaitis, Donatas; Daniulaitis, Vytautas. Analysis of energy dissipation of shockabsorber during random excitation // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 3(65). p. 42–45. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Barauskas, Rimantas; Gulbinas, Antanas; Barauskas, Giedrius. Investigation of radiofrequency ablation process in liver tissue by finite element modeling and experiment // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 1010-660X. 2007, T. 43, nr. 4. p. 310–325. [ISI Web of Science, MEDLINE]. Barauskas, Rimantas; Gulbinas, Antanas; Barauskas, Giedrius. Finite element modeling and experimental investigation of infiltration of sodium chloride solution into nonviable liver tissue // Medicina  / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 1010-660X. 2007, T. 43, nr. 5. p. 399–411. [ISI Web of Science, MEDLINE]. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, C. The mechatronic module “Smart Stick” // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2007. p. 219–223. [ISI Proceedings].

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Šurna, Rimas Jonas; Basevičius, Algidas. Finite element analysis of stresses in the maxillary and mandibular dental arches and TMJ articular discs during clenching into maximum intercuspation, anterior and unilateral posterior occlusion // Stomatologija: Baltic Dental and Maxillofacial Journal. ISSN 1392-8589. 2007, T. 9, nr. 4. p. 121–128. [MEDLINE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Pastato termofizinių savybių modeliavimas naudojant „Simulink“ // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 4243. p. 121–127. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, Cristian. Adaptive structures based on smart stick concept for robotic applications // IMAC XXV [Elektroninis išteklius]: a Conference & Exposition on Structural Dynamics, February19-22, 2007, Orlando, Florida, USA: [proceedings]. Bethel: Society for Experimental Mechanics, 2007. ISBN 0-912053-96-8. p. 88–127. Barauskas, Rimantas. Multi-scale modelling of textile in terminal ballistics // 6th European LS-DYNA Users’ Conference, Gothenburg, Sweden, May 29 - 30, 2007. Linköping: Engineering Research Nordic AB, 2007. p. 4.141–4.153. Bareiša, Eduardas; Karčiauskas, Eimutis; Mačikėnas, Eugenijus; Motiejūnas, Kęstutis. Research and development of teaching software engineering processes // Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing: CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007 / Academic Society of Computer Systems and Information Technology, the Bulgarian Chapter of the Association for Computing Machinery - acmbul, Bulgarian Union of Automation and Informatics. Rousse: ACM - acmbul&UAL, 2007. ISBN 978-9549641-50-9. p. VI.6-1–VI.6-6. Teišerskis, Arūnas. Ultragarsinių akies audinių vaizdų įvertinimas // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 258–260. Mačikėnas, Eugenijus; Makūnaitė, Rūta. Agentų taikymas verslo galimybių analizės sistemose // Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos = Information technologies 2007: theory, practice and innovations: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio 6-7 d., Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 91–95.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

2,44

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,20 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,83

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0,33

Iš viso

7,13

Verslo informatikos katedra Adresas: Studentų g. 56-441, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300 375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt Katedra įkurta 1985 m.

Darbuotojai Profesorius habil.dr. Henrikas Pranevičius Docentai: dr. Germanas Budnikas, dr. Dalius Makackas, dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas Lektorius Vytautas Kuosa Asistentai: Vaidas Astrovas, Agnė PaulauskaitėTarasevičienė, Giedrius Tumelis Mokslininkė stažuotoja Tsvetanka Kovacheva Doktorantai: Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė, Kristina Šutienė, Žydronė Žumbakienė Inžinierė Kristina Šutienė Jaunesn. technikas Nerijus Paulauskas Laborantė Vida Ona Paužaitė Administratorė Regina Kaminskienė

Tiriamoji bazė Sistemų formalizavimo ir modeliavimo laboratorija. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos: PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA. Doktorantūros moduliai Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė (prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija (prof. H. Pranevičius).

Tyrimų tematika Automatizuoto imitacinių modelių sudarymo priemonių kūrimas Sukurtas agregatinių imitacinių modelių automatizuoto sudarymo programų paketas. Imitacinio modeliavimo sistemą sudarė atnaujinta objektinė imitacinio modeliavimo biblioteka bei imitacinio modelio agregatinės specifikacijos sudarymo grafinis redaktorius. Realizuotas grafinio redaktoriaus komponentas integruotas į Visual Studio aplinką. Tai leidžia sudaryti agregatinio imitacinio modelio grafinę specifikaciją ir iš jos automatiškai generuoti imitacinio modelio programinio kodo karkasą bei atlikti gauto programinio kodo tekstinį redagavimą toje pačioje programavimo aplinkoje.

Verifikavimo metodų kūrimas agregatinėms specifikacijoms Sukurtas metodas, taikantis žiniomis grįstą bei atkarpomis tiesinį (PLA) formaliuosius metodus verslo taisyklėms modeliuoti ir analizuoti. Siūlomoje metodikoje verslo taisyklės pavaizduojamos produkcinėmis taisyklėmis, naudojant PLA modelio sąvokas. Verslo taisyklių žinių bazė analizuojama tikrinant jos suderinamumą (statines savybes) ir dinaminius suvaržymus (dinamines savybes). Analizė atliekama taikant sprendimo lentelių verifikavimo metodą bei pasiekiamų būsenų validavimo metodą ir šiuos metodus realizuojančias programines priemones  – PROLOGA ir CLIPS.

197


INFORMATIKOS FAKULTETAS Realaus laiko sistemų laikinių charakteristikų formalios analizės metodų kūrimas Sukurtas realiojo laiko pasiekiamų būsenų grafo sudarymo algoritmas agregatinėms specifikacijoms ir įvertintas jo sudėtingumas. Šis algoritmas įvykių eiliškumui nustatyti naudoja optimizavimo metodus. Atlikti komponentiniai eksperimentai verifikuojant realiojo laiko sistemas. Sistemų, specifikuotų Markovo procesais, skaitmeninių modelių sudarymas Sukurtas matematinių išraiškų, įvedamų tekstiniais simboliais, skaičiavimas. Šis skaičiavimo modulis leidžia nuosekliai vykdyti sudarytą modelio specifikaciją. Naudojant matematinių išraiškų skaičiavimo modulį buvo sukurtas sistemos charakteristikų skaičiavimo modulis. Biomedicininių sistemų imitacinis modeliavimas Sukurtas tarpląstelinių plyšinių jungčių imitacinis modelis. Jungtims aprašyti panaudotas Chen-Izu modelis, kuris aprašo plyšines tarpląstelines jungtis tarp gretimų ląstelių

membranų. Jungtis sudaro kanalai, kurių kiekvienas gali būti keturių būsenų. Sukurta imitavimo sistema leido modeliuoti tarpląstelines jungtis su 106 kanalais. Imitacinio modeliavimo rezultatai buvo lyginami su eksperimentiniais, gautais iš Niujorko medicinos kolegijos. Verslo, telekomunikacinių, transporto ir logistikos sistemų imitacinių modelių sudarymas Sukurtas sprendimų priėmimo modelis draudimo kompanijos draudžiamajai ir investicinei veiklai planuoti. Modelio pagrindą sudaro scenarijų generavimo algoritmas, leidžiantis sudaryti daugiaetapius daugiamačius scenarijų medžius. Medžiams generuoti sukurtas daugiaetapis K vidurkių klasterizavimo algoritmas, kuris rizikos faktoriams imituoti skirtas vėduoklės struktūros scenarijų aibes aproksimuoja daugiaetapiu daugiamačiu scenarijų medžiu su iš anksto apibrėžta šakojimosi struktūra.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

198

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Šutienė, Kristina; Pranevičius, Henrikas. Scenario generation employing copulas // World Congress on Engineering WCE 2007, 2-4 July, 2007, London, England: proceedings / IAENG - International Association of Engineers. Vol. 1. Hong Kong: IAENG, 2007. ISBN 978-988-98671-5-7. p. 777–784. [ISI Proceedings]. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Scenario tree generation by clustering the simulated data paths // Proceedings of the 21st European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2007: Simulations in United Europe: June 4-6, 2007, Prague, Czech Republic / [ECMS] European Council for Modelling and Simulation, [SCS] Society for Modelling and Simulation International, [IEEE] Institute of Electrical and Electronics Engineers. Praha: ECMS, 2007. ISBN 978-0-9553018-2-7. p. 203–208. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Šutienė, Kristina; Pranevičius, Henrikas. Copula effect on scenario tree // IAENG International Journal of Applied Mathematics. ISSN 1992-9978. 2007, Vol. 37, iss. 2. p. 112–126. Pranevičius, Henrikas; Makackas, Dalius; PaulauskaitėTarasevičienė, Agnė. Multi-agent systems formalization using formal method DPLA // The European Simulation and Modelling Conference ESM 2007, October 22-24, 2007, St. Julian’s, Malta / The European Multidisciplinary Society for Modelling and Simulation Technology ; edited by J. Sklenar, A. Tanguy, C. Bertelle, G. Fortino.: EUROSIS-ETI, 2007. ISBN 978-90-77381-36-6. p. 427–431. Ambrazas, Nerijus; Makackas, Dalius. Lokalaus tinklo vartotojų automatinė registravimo sistema  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 269–273. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina; Misevičius, Vilius. Verslo sistemų rizikos analizė panaudojant

loginį programavimą // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 379–383. 5. Pranevičius, Henrikas; Makackas, Dalius; PaulauskaitėTarasevičienė, Agnė. Multi-agentinių sistemų formalizavimas PLA metodu // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 384–388. 6. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Rizikos veiksnių scenarijų medžio formavimas draudiminės veiklos vertinimui // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 389–393. 7. Pranevičius, Henrikas; Vaškevičiūtė, Rasa. Organizacijos integruotos informacinės sistemos specifikavimas naudojant PLA // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 394–398. 8. Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas. Imitacinių modelių integravimas į verslo valdymo informacines sistemas // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 399–401. 9. Pranevičius, Mindaugas; Bukauskas, Feliksas; Pranevičius, Henrikas; Paulauskas, Nerijus. Imitacinis tarpląstelinių plyšinių jungčių vartų modeliavimas  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 402–406. 10. Zabiela, Darius; Guginis, Gediminas. Interactive composition of learning web services // Advanced Learning Technologies and Applications ALTA’2007: conference proceedings / European Commission Leonardo da Vinci programm EVETE. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2007. ISBN 978-9955-751-07-9. p. 78–82.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

7,67

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

9,67

Informacinių technologijų diegimo centras Adresas: Studentų g. 67–405, LT-51392 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, tel. (8 37) 300 358, el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt

Centras įkurtas 2001 m., siekiant suaktyvinti Informatikos fakulteto atliekamus mokslinius tyrimus ir informacinių technologijų diegimo darbus. Centras dalyvauja Universiteto, šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose, 2001–2006 metais vykdant valstybinę programą „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“ (www.itmis.lt), kuriant bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacijos sistemą.

Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 m. programa (www.lvu.lt) toliau tęsia „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“ programos veiklas. Šią programą sudaro keturi pagrindiniai tarpusavyje glaudžiai susiję uždaviniai: 1. E. mokymosi procesų skatinimas virtualioje erdvėje; 2. Lietuvos e. mokymosi infrastruktūros plėtra (www.liedm.lt); 3. Lietuvos mokslo ir studijų integruotos informacinės erdvės plėtra (www.labt.lt); 4. Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūros plėtra (www.liemsis.lt). Centras yra vienas pagrindinių šios programos vykdytojų.

Padaliniai Bibliotekų programinės įrangos skyrius Skyriaus vedėjas – Vilius Kučiukas, tel.: (8 37) 300 631, 332 726, el. p. vilius.kuciukas@internet.ktu.lt Pavaduotojas – Antanas Štreimikis, tel. (8 37) 300 630, faks. (8 37) 352 995, el. p. antanas.streimikis@internet.ktu.lt Ved. programuotojai: Arūnas Franckevičius, Saulius Grigonis, Mindaugas Muckus, Linas Salelionis Programuotojai: Deividas Kančelkis, Andrius Klimavičius, Rytis Rudelis Vyr. informatikė Neringa Valytė Informatikai: Antanas Gilaitis, Neringa Valytė Vadybininkai: Daiva Černytė, Gintautas Žemaitis Vyr. administratoriai: Antanas Štreimikis, Vilius Kučiukas Vyresn. administratoriai: Inga Blažytė, Daiva Černytė, Rūta Dzikienė, Gintautas Žemaitis Jaunesn. laborantas Andrius Blažinskas Informacinių sistemų projektavimo skyrius Skyriaus vedėjas – Kęstutis Pocius, tel. (8 37) 300 367, el. p. kestutis.pocius@ktu.lt Pavaduotojas – Giedrius Deveikis, tel. (8 37) 327 613, el. p. giedrius.deveikis@ktu.lt Vyresn. programuotojai: Andrius Kučinskas, Gintaras Morkūnas

Inžinierius programuotojas Kęstutis Morkūnas Programuotojos: Inga Pašilskytė, Arjana Matonytė Technikai: Tomas Bersėnas, Remigijus Dvarionas, Edvinas Eidukaitis, Deividas Keturka, Regimantas Kontrimas, Aurimas Malinskas, Kristina Paičienė, Remigijus Paišys, Rimtautas Pūstelninkas, Egidijus Rauba, Aivaras Riškus, dr. Jurgis Sušinskas, Vaidas Pečiulis, Egidijus Zinkevičius Jaunesn. technikas Leonid Šišlo Instruktoriai: Ingrida Borisenko, Darius Braukyla, Vilma Gricienė, Edita Griškėnienė, Marius Kaklauskas, Ilmaras Kuuzeorgas, Vaidas Liubinas, Kęstutis Morkūnas, Jelena Pankova, Edita Patapienė, Ginta Šnipaitienė, Mindaugas Štaras, Dainius Virginijus Umbrasas, Gitana Valukonienė, Ramutė Žandarienė Vyresn. administratorės: Reda Gurkšnienė, Inga Limanauskienė, Ineta Šimkūnaitė Administratorė Kristina Rimkūnaitė Vertėja Dainora Maumevičienė Nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo skyrius Skyriaus vedėja – Vida Motekaitytė, tel (8 37) 327 621, el. p. vida.motekaityte@ktu.lt Vyr. administratorius: Tomas Lionikas Vyresn. inžinieriai: Laurynas Mockus, Donatas Raišutis Jaunesn. laborantas Emanuelis Norbutas

199


INFORMATIKOS FAKULTETAS Pagrindinių darbų kryptys • Lietuvos akademinių bibliotekų informacinių sistemų tinklo plėtra, visateksčių e. dokumentų duomenų bazių (VDDB) ir Lietuvos virtualiosios bibliotekos kūrimas, akademinės e. leidybos sistemos kūrimas; • Bibliotekinės programinės įrangos ALEPH 500 priežiūra Lietuvoje; • Lietuvos magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų e. dokumentų (ETD) informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • Publikacijų duomenų bazės (PDB) kūrimas ir palaikymas; • Lietuvos nuotolinio mokymosi (LieDM) tinklo plėtra; • LieDM tinklo veiklos koordinavimas; • E. mokymosi priemonių ir terpių projektavimas, mokymo(si) metodikų kūrimas; • Nuotolinio mokymosi kursų rengimas ir teikimas visuomenei, renginių organizavimas LieDM tinkle; • LieDM tinklo narių personalo kvalifikacijos kėlimas; • Virtualios mokymosi aplinkos Blackboard Learning System Vista priežiūra ir aptarnavimas; • Vaizdo konferencijų tinklo priežiūra ir aptarnavimas; • Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos kūrimas; • Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • KTU studentų priėmimo informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • KTU akademinės informacijos sistemos reinžinerija; • KTU bibliotekos aptarnavimas.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys • Objektinės orientacijos duomenų bazių ir paskirstytųjų komponentinių sistemų projektavimo technologijos; • Virtualiosios ir e. bibliotekos; • E. dokumentų kolekcijos ir paieškos sistemos; • Paskirstytųjų duomenų bazių ir transakcijų modeliavimas bei šių modelių eksperimentiniai tyrimai; • Aplinkos aplikacijų tinklelio modeliavimas ir tyrimai; • Atvirųjų informacinių technologijų ir standartų taikymo schemų kūrimas bei tyrimai; • Informacinių technologijų taikymo mokymui tyrimas; • Paskaitų interaktyvumo užtikrinimo vaizdo konferencijų metu metodai; • Nuotolinių studijų organizavimo ir teikimo metodikos tyrimas ir taikomųjų priemonių kūrimas; • ITT rinkos akademinių sprendimų analizė: virtualios aplinkos, funkcionalumas, aparatinės platformos, paplitimas, technologijos, portalai; • Programinių priemonių kursams rengti kūrimas; • Nuotolinių mokymosi kursų teikimo ekonominiai modeliai; • E. mokymosi kursų kokybės užtikrinimo modeliai.

MTEP projektai Optimalaus MetaLib ir SFX programinių produktų integravimo ir įdiegimo programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. V8254 / Vadovas prof. A. Targamadzė. Pagal 2004 m. sausio 1 d. su Izraelio firma „Ex Libris Ltd“ pasirašytą „Tobulinimo ir modernizavimo

susitarimą Nr. V8254“, KTU ITDC atlieka šios firmos užsakomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus. Buvo sukurta ir 2007 m. firmai „Ex Libris Ltd“ perduota optimalaus MetaLib ir SFX programinių produktų integravimo ir įdiegimo programinė įranga. 

Kiti projektai Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas Nuo 2005 m. kovo 7 d. Kauno technologijos universitetas įgyvendina 2004–2006 metų BPD 2.4 priemonės projektą „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ (įgyvendinimo sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-02/SUT-194). Projektu siekiama papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir visateksčių dokumentų duomenų bazes (VDDB). Tam unifikuojama paieška bei prieiga prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, o kuriamos VDDB yra derinamos su Europos ir pasaulio VDDB standartais. Projekto pagrindiniai uždaviniai: • Integruoti institucijų (universitetų, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo institutų, kolegijų ir kt.) bibliotekų katalogus į Lietuvos virtualią biblioteką (LVB). • Įdiegti virtualią dalykų rodyklę LVB. • Sujungti prieinamus pasaulio bibliotekų katalogus į LVB. • Sukurti VDDB pagal mokslo sritis (kryptis). • Sujungti VDDB ir LVB su Lietuvos mokslo ir studijų

200

informacijos sistema (LieMSIS) • Integruoti laisvai prieinamus pasaulio VDDB į LVB. • Sudaryti sąlygas LVB ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitų informacijos paieškos sistemų erdvę. • Skleisti informaciją apie projektą Projekto vykdymo laikotarpiu bus pasiekti tokie rezultatai: • LVB ir VDDB jungs 63 mokslo ir studijų institucijas. • Bus sukurtos 5 teminės VDDB pagal mokslo sritis (kryptis). • Lietuvos (17) ir užsienio (5) bibliotekų katalogai, teminės VDDB bus sujungtos į LVB. • Bus sudarytos sąlygos Lietuvos mokslo ir studijų informacijai patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitas informacijos paieškos sistemas (3). • Bus sukurta virtuali LVB dalykų rodyklė. • LVB ir VDDB teikiamoms paslaugoms bus registruota 90 000 studentų ir dėstytojų. • Bus sukurta projekto interneto svetainė. Projektą planuojama įgyvendinti per 39 mėnesius (2005 m. kovo 7 d. – 2008 m. gegužės 30 d.).


INFORMATIKOS FAKULTETAS Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams Nuo 2005 m. kovo 7 d. Kauno technologijos universitetas įgyvendina 2004–2006 metų BPD 2.4 priemonės projektą „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ (paramos skyrimo sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS03/SUT-191). Projektu siekiama gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas rengiant, kaupiant ir pateikiant mokslo ir studijų e. dokumentus dėstytojams ir studentams, o vėliau  – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto tinklo vartotojams. Projekto pagrindiniai uždaviniai: • Rengti ir diegti e. dokumentų parengimo, kaupimo ir pateikimo skaitytojams technologinius sprendimus. • Mokyti e. leidybos proceso dalyvius. • Atlikti bandomąjį visateksčių dokumentų duomenų bazių (VDDB) užpildymą e. dokumentais. • Atlikti bandomąją VDDB eksploataciją. • Skleisti informaciją apie projektą. Projekto vykdymo laikotarpiu bus pasiekti tokie rezultatai:

• Bus parengti e. leidybos technologinių sprendimų dokumentai (e. dokumentų rengimo, kaupimo, pateikimo tvarka ir reikalavimai rengiamiems e. dokumentams) – 2 vnt. • Bus parengti teminių VDDB nuostatai – 1 vnt. • Bus parengtos instrukcijos vartotojams, leidėjams, bibliotekininkams, padalinių administratoriams, VDDB administratoriams – 5 vnt. • Bus apmokyti e. leidybos proceso dalyviai tikslinių grupių (dėstytojai ir studentai) atstovai kompiuterinio raštingumo, dokumentų rengimo ir maketavimo, kompiuterinių ir informacinių sistemų administravimo, informacijos paieškos ir pateikimo – 100 vnt. • Bandomojo VDDB užpildymo proceso metu sukaupta mokslo ir studijų e. leidinių – 1200 vnt. • LVB ir VDDB teikiamoms paslaugoms bus registruota 90 000 studentų ir dėstytojų, kuriems suteikiama prieiga prie e. dokumentų. • Bus sukurta projekto interneto svetainė. Projektą planuojama įgyvendinti per 39 mėnesius (2005 m. kovo 7 d. – 2008 m. gegužės 30 d.).

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Žurauskas, Stanislovas; Targamadzė, Aleksandras; Žalys, Albertas. Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa) // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2007, T. 40. p. 9–24. 2. Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Franckevičius, Arūnas; Targamadzė, Aleksandras. ETD discovery services in Lithuania // ETD 2007 [Elektroninis išteklius]: Added Values to E-Theses:10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, Uppsala, Sweden, June 13 - 16, 2007. Uppsala: Uppsala university, 2007. p. [1–10]. 3. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras; Žurauskas, Stanislovas; Žalys, Albertas. Lithuanian study and research publications online (eLABa) // Preservation of Cultural Heritage in Electronic Environment: proceedings of the 8th Congress of Baltic Librarians, May 17-19, 2007, Tallin, Estonia. Tallin: Estonian Librarians Association, 2007. ISBN 978-9985-9345-6-2. p. 75–84.

4. Mušankovienė, Vilma Rūta; Rėklaitis, Vytautas; Štreimikis, Antanas. E. leidybos mokymo modulių ir jų pravedimo kokybės vertinimas // Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos = Information technologies 2007: theory, practice and innovations: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2007 m. gruodžio 6-7 d., Alytus / Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus kolegija, 2007. ISBN 978-9955-9779-4-0. p. 96–103. 5. Motekaitytė, Vida; Lionikas, Tomas; Pileckytė, Margarita. Pedagoginio vertinimo modeliai virtualiose mokymosi aplinkose // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 318–322. 6. Pocius, Kęstutis; Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė. Technologijų sąlygojami pokyčiai universitetuose  // Informacinės technologijos 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-6337. 2007. p. 332–336.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,13

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0,50

Iš viso

3,63

201


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kompiuterinio raštingumo centras Adresas: Studentų g. 50-204 a, LT-51368 Kaunas Direktorius – doc. dr. Vytautas Petrauskas, tel./faks. (8 37) 300 390, el. p.: vypet@ifko.ktu.lt; krc@viesulas.ktu.lt Kompiuterinio raštingumo centras (KRC) įkurtas 2001 m.

Centras veda šiuos kursus: • kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą, • raštvedybos kvalifikacijos kėlimo (Word 2000 ), • elektroninėmis skaičiuoklėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Excel 2000), • su duomenų bazėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Access 2000), • asmenų, rengiančių pateiktis, kvalifikacijos kėlimo (Power Point 2000), • kompiuterizuoto įmonės (įstaigos) veiklos organizavimo (Outlook 2000), • komponentinio programavimo pagrindų, • projektavimo paketų naudojimo. Centras patikrina vartotojo kompiuterinio raštingumo lygį pagal pripažintą ECDL programą, išlaikiusiems testus išduoda licencinius ECDL pažymėjimus.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras Adresas: Studentų g. 50-214c, LT-51368 Kaunas Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300 392 Faks.( 8 37) 453990, el. p.: ekaza@ifko.ktu.lt; egidijus.kazanavicius@ktu.lt Realaus laiko kompiuterių sistemų centras (RLKSC) įkurtas 2005 m.

KTU RLKSC yra struktūrinis finansavimosi pagrindais veikiantis Informatikos fakulteto mokslo padalinys, veikiantis pagal Universiteto statutą. Centre atliekami realaus laiko sistemų kūrimo fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei mokslinės ir technologinės plėtros projektai, organizuojama produktų gamyba ir diegimas. Centras bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais, verslo kompanijomis, vykdo ES finasuojamus mokslinių tyrimų projektus. Vien tik bendradarbiaujant su TEO LT AB per pastaruosius penkerius metus vykdyta keletas projektų GALA, TVMOZAIKA, AXMEDIS, kurie šiandien yra įdiegti į komercinę aplinką.

202

Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojai: Vygintas Kazanavičius, Laura Ostaševičiūtė Vyr. inžinierius Rolandas Girčys Inžinierius Juozas Dovydaitis Inžinierius programuotojas Algirdas Dobrovolskis Laborantė Anžela Fomina Centro veikloje dalyvauja ir kiti Kompiuterių katedros mokslo pedagoginiai darbuotojai.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Integruoti e. turinio valdymo ir perdavimo sprendimai Sukurta e. turinio valdymo bei perdavimo technologija, skirta skaitmeninei televizijai ir jos aplinkoje teikiamoms paslaugoms. Darbo rezultatai panaudoti ir įdiegti TEO LT. Būsto valdymo technologijos ir sprendimai (Smart Home, Extended Home) Suprojektuotas naujos kartos būsto įterptinis kompiuteris ir jo programinė įranga. Realizuotas prototipas, parengta gamybos ir diegimo techninė dokumentacija. Darbai atliekami pagal bedradarbiavimo sutartį su UAB „Elsis TS“. IPTV ir paslaugos vartotojams Projekto „TV Mozaika“ aplinkoje sukurta ir realizuota IPTV paslaugų kūrimo ir valdymo sistema, susidedanti iš informacinės, skaitmeninių teisių valdymo, paslaugų administravimo, paslaugų kūrimo ir paslaugų vartotojo sąsajų valdymo posistemių. Sistema integruota su esama TEO LT IPTV sistema GALA TV. Sukurta sistema yra tiesiogiai susijusi su jos vartotojais įvairiais lygiais. Šios sistemos vartotojai yra administratoriai, paslaugų kūrėjai ir paslaugų vartotojai. Kiekviena iš šių grupių prie sistemos gali prisijungti per įvairius techninės bei programinės įrangos derinius – architektūras. Serverio pusės techninę įrangą sudaro specializuoti sertifikuoti serveriniai kompiuteriai bei specializuota programinė įranga. Paslaugų kūrėjai TV paslaugas gali kurti nutolusiame kompiuteryje, kuris gali ir nepriklausyti operatoriaus vietiniam tinklui. Paslaugų vartotojai naudotis sistema gali per specializuotą STB priedėlį (specializuota techninė įranga, skirta per internetą į vaizdo įrangą perduoti IP TV signalą), prijungtą prie

televizoriaus. Vartotojai sistemą gali valdyti nuotoliniu televizoriaus pultu, gauti teikiamas paslaugas ir peržiūrėi paslaugų vartojimo statistiką. Informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos įtaisų projektavimas Suprojektuota ir realizuota bevielės perimetro apsaugos mikrojutiklinio procesoriaus prototipo techninė ir programinė įranga. Sukurta ir realizuota žmogaus judesių analizės sistema, paremta netiesinių sistemų analizės metodais, Sudaryta žmogaus judesių ir fizinių apkrovų valdymo ir įvertinimo metodika. Darbo rezultatai įdiegti UAB „Baltec CNC Technologies“ kompiuterizuotame sportiniame treniruoklyje pagal projektą, remiamą Europos struktūrinių fondų. Skaitmeninis signalų apdorojimas ir architektūros Sukurtas neardomosios kontrolės skaitmeninių signalų apdorojimo algoritmas medžiagų sluoksnio storiui įvertinti, naudojant skaitmeninės optimizacijos ir prognozavimo metodus. Realizuota matematinė modeliavimo sistema MATLAB aplinkoje. Sukurtas ir realizuotas buitinio šaldiklio intelektualios kompiuterinės sistemos modelis. Jo realizacija paremta daugiaagenčių sistemų metodologija. Sukurtas apibendrintas agentinis modelis, jo pagrindu sukurtas paslaugų teikimo sistemos modelis ir jų kūrimo metodika. Nuotolinio mokymo technologijos ir priemonės IPTV aplinkoje Sudaryta nuotolinio mokymo technologijų ir priemonių strategija ir metodika, skirta kurti mokymosi paslaugoms IPTV aplinkoje. Pasiūlyta vizija yra įtraukta į Nacionalinės visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platformos (NEM) strategiją.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas. Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius. Projekto tikslas – sukurti metodiką ir sistemą, kurti, projektuoti ir diegti mikrojutiklinius tinklus įvairiems taikymo uždaviniams spręsti, o pasikeitus reikalavimams ar naujiems uždaviniams – greitai perkonfigūruoti ir adaptuoti esamą tinklą. Pagrindinis šios sistemos elementas – mikrojutiklinis procesorius, kuriam reikalinga sisteminė ir taikomoji įranga, tenkinanti nedidelį energijos suvartojimą, greitą duomenų perdavimą, jų saugos užtikrinimą, gedimų ir pažeidimų savidiagnostiką ir atsitaisymą, sistemos perkonfigūravimą ir integraciją į kitas sistemas. Sukurta universali daugiasluoksnė mikrojutiklinio procesoriaus programinė ir tarpininkavimo įranga, pritaikyta kuriamam naujo tipo bevielio jutiklio lustui, kuris bus gaminamas ES. Projekto prototipas diegiamas Birštono savivaldybėje, sanatorijose besigydančių ligonių bioparametrams sekti ir apdoroti realiu laiku, ligonių buvimo vietai nustatyti ir teritorijos apsaugai ir stebėsenai užtikrinti. 6-osios bendrosios programos projektas. Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės

perdavimo sistemos (AXMEDIS) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius. AXMEDIS – Automatinė turinio gamyba ir platinimas daugiaplatformėje terpėje. Tai sistema, leidžianti skaitmeninio turinio gamintojams, transliuotojams ir vartotojams kurti bet kokį skaitmeninį turinį (videofilmus, muziką, atvirukus, fotografijas, dokumentus ir kt.) įvairiais formatais, jį transformuoti į bet kokius perdavimo kanalus ir įrenginius (STB, IPTV, interneto kompiuterius, delninius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, audio ir videogrotuvus ir kt.) perduoti visais kanalais, apsaugoti turinį ir jį valdyti elektroniniais kontraktais pagal savo nustatytas naudojimo taisykles ir tvarką. Projektą vykdo nemaža ES mokslo ir verslo institucijų, iš jų Lietuvoje – TEO LT AB, VRS Grupė, KTU RLKSC. Interneto skaitmeninės telefonijos (VOIP) kliento sistema: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8381 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Sukurta internetinės telefonijos kliento sistema, jos sisteminė ir programinė įranga, skirta palaikyti balso, videotelefonijos protokolus. Sistemoje sukurti ir įdiegti informacijos apdorojimo ir suspaudimo metodai, užtikrinantys duomenų mainus ADSL nedidelės spartos interneto tinkluose. Sukurta patogi ir nedidelės

203


INFORMATIKOS FAKULTETAS apimties vartotojo programinė klientinė įranga, kuri gali būti lengvai integruojama į bet kokius terminalinius įrenginius  – asmeninius kompiuterius, delninius kompiuterius, sumaniuosius (smart) bevielius telefonus su interneto prieiga, televizijos priedelius. Pastatų inžinerinių sistemų kompiuterizavimo tyrimų bei kompiuterizacijos diegimo mokslinė studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8421 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Pagrindinės mokslinių taikomųjų tyrimų kryptys bei koncepcijos, kuriant automatizuotą apskaitos ir valdymo sistemą, buvo: • Tyrimai, susiję su aplinkos taršos didėjimu dėl neracionalios energijos gamybos ir vartojimo. • Energijos išteklių gamybos, apskaitos ir valdymo procesų tyrimai ir modeliavimas. Sukurtas veiklų procesų modelis ir jo pagrindu sudaryta automatizuota energijos apskaitos ir valdymo sistema. • Būsto arba pastato šildymo sistemų problemų analizė ir valdymo metodų analizė bei tyrimai. Sukurtas būsto modelis. • Lygiagretaus ir paskirstyto apdorojimo bei realaus laiko taikomieji tyrimai. Gautos žinios panaudotos

kuriant programinę įrangą. Sukurta infrastruktūra, kurią sudaro taikomosios sistemos, operacinės sistemos, komunikacinio tinklo ir tarpinio sluoksnio funkcionalumo bei duomenų ir srautų tyrimo modelis. Remiantis tyrimų rezultatais sukurtas sistemos prototipas, kuris bus diegiamas į komercinę aplinką. Interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8435 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Paslauga GALA – TEO LT AB pateikė rinkai skaitmeninės televizijos, transliuojamos interneto protokolo būdu (IPTV), paslaugą GALA. IPTV technologija unikali tuo, kad leidžia vartotojui kontroliuoti, ką, kaip ir kada jis žiūri per televizorių. TV MOZAIKA – interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas. Tai inovatyvi programinės įrangos sistema, sujungsianti įvairių turinio teikėjų paslaugas su TEO tinklu, IT sistemomis bei vartotojo galine įranga. Projektas remiamas Europos struktūrinių fondų, verslo partneriai – TEO LT AB, UAB „Tildė“; mokslinius tyrimus vykdo KTU RLKSC.

Testuojama RLKSC sukurta IPTV paslaugų valdymo ir teikimo sistema TV MOZAIKA

204


Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius Tel. (8 37) 300401 Faks. (8 37) 323461 El. p. dekmf@ktu.lt http://internet.ktu.lt/lt/ktu/fakult/mecha/ap_mech_n.html

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Įkurtas 1947 m. 2005 m. pavadintas Mechanikos ir mechatronikos fakultetu. Pagrindines pareigas jame turi 157 darbuotojai, iš jų 96 mokslininkai: 18 habilituotų daktarų, 78 daktarai.

Originalaus naujos kartos irklavimo treniruoklio bandymai – Inžinerinės mechanikos katedros mokslininkai analizuoja sportininko judesius

Pagrindinës tyrimø kryptys Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas. Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika. Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos. Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas. Biomechaninių ir biomechatroninių sistemų modeliavimas. Dvifazių srautų termohidromechanika. Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose. Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse. Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga. Šilumos transformavimo įrenginiai. Šilumos ir atomo energetikos sistemos. Naujos liejininkystės technologijos. Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant miltelines medžiagas ir paviršines dangas. Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas. Mechatroninių įrenginių kūrimas ir tobulinimas.

205 205


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Deformuojamø kûnø mechanikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel. 8 37 324108, el. p. paulius.griskevicius@ktu.lt

Gamybos technologijų katedra

Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel. 8 37 300414, el. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt

Inþinerinës grafikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel. 8 37 324058, el. p. robertas.kersys@ktu.lt

Inþinerinës mechanikos katedra

Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Taločka, tel. 8 37 323199, el. p. tadas.talocka@ktu.lt

Maðinø projektavimo katedra

Vedėjas – doc. dr. Romualdas Dundulis, tel. 8 37 323421, el. p. romualdas.dundulis@ktu.lt

Mechatronikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius, tel. 8 37 300901, el. p. mechatronika@ktu.lt

Ðilumos ir atomo energetikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, tel. 8 37 321449, el. p. saek@ktu.lt

Teorinës mechanikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vitalijus Voklovas, tel. 8 37 322969, el. p. vitalijus.volkovas@ktu.lt

Transporto inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Artūras Keršys, tel. 8 37 300428, el. p. arturas.kersys@ktu.lt

Transporto problemø institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Jonas Sapragonas, tel. 8 37 300428, el. p. tpi@ktu.lt

Pakavimo tyrimų centras

Direktorius – dr. Alis Lebedys, tel. 8 37 323887, el. p. paktech@org.ktu.lt

Stiprumo ir irimo mechanikos centras

Direktorius – prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, tel. 8 37 300431, el. p. antanas.ziliukas@ktu.lt

Moklinių tyrimų finansavimas

206


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Šilumos energetika ir technologijos, 2007 m. vasario 1, 2 d. 2. Mechanika-2007 (12-oji tarptautinė), 2007 m. balandžio 5 d. 3. Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas (4-oji tarptautinė), 2007 m. rugsėjo 11–13 d. 4. Transporto priemonės-2007 (11-oji tarptautinė), 2007 m. spalio 18, 19 d. 5. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, 2007 m. birželio 7 d. 6. Mechanikos inžinerija-2007 (6-oji jaunųjų mokslininkų konferencija), 2007 m. gegužės 18 d. 7. Mechatroninės sistemos ir medžiagos-2007 (3-ioji tarptautinė), 2007 m. rugsėjo 27–29 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi prof. R. Vaičaitis, prof. E. K.  Jarašūnas, prof. R. Kašuba, prof. R. C. Huntsinger (JAV), JAV Nacionalinės mokslo ir technologijų tarybos narys dr. Meyya Meyyappan, prof. P. Leibl, prof. U.  Hirte (Vokietija), prof. T. Kaessi (Suomija), prof. V.  Minčenia (Baltarusija), dr. Mikolajus Žurauskis, prof. Rešatas Furunžijevas (Baltarusija), dr. Dinar Kinzhebayeva (Kazachstanas), prof.  Harald Loose (VFR), prof.  Haruhisa Kawasaki (Japonija), prof. Serge Samper (Prancūzija), prof. Jerzy Sawicki, prof. Zdzislaw Gosiewski, prof. Ewald Macha (Lenkija), prof. Ramazan Kayikci, prof. Osman Kurtulus (Turkija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Bansevičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, International Journal of Intelligent Mechatronics. Design and Production redakcinės kolegijos narys, IFToMM Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas, Jungtinės Karalystės inžinierių mechanikų draugijos (ImechE) narys, Mechatronic Forum (Jungtinė Karalystė) narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. V. Barzdaitis – IFToMM mechatronikos komisijos ir robototechnikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcinės kolegijos narys, Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo instituto tarybos pirmininkas, Jūrų technikos fakulteto atestacinės komisijos narys, UAB Kauno termofikacijos elektrinės ekspertų komisijos narys. Prof. M. Daunys – Lietuvos MA narys korespondentas, žurnalo „Mechanika“ vyriausiasis redaktorius, tarptautinės konferencijos „Mechanika 2007“ organizacinio komiteto pirmininkas, tarptautinės konferencijos „Balttrib 2007“ organizacinio komiteto narys, tarptautinės konferencijos „Medžiagų ir konstrukcijų mechanika“ (Lenkija) organizacinio komiteto narys. Prof. A. Žiliukas – EUROMECH draugijos narys, Baltijos transporto akademijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Transportas“ redakcinių kolegijų narys, Europos slėgio rezervuarų ir įrenginių komisijos narys Lietuvai.

Prof. A. Fedaravičius – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Krašto apsaugos ministerijos mokslo tarybos narys, Kauno technikos kolegijos steigiamosios tarybos narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas. Prof. V. Volkovas – IFToMM nacionalinio komiteto narys; Lietuvos akreditacijos biuro ekspertas vibracijų matavimų ir akustikos srityje; Lietuvos neardomųjų bandymų ir techninės diagnostikos asociacijos valdybos narys; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto - 31 (Akustika) narys; mokslo žurnalų „Diagnostika“ (Lenkija), „Mechanika“, „Vibroegineering“, „Matavimai“ redakcinių kolegijų narys; IMech grupei priklausančių mokslo žurnalų „Journal of Systems and Control Engineering“, „Journal of Risk and Reliability“ ir „Journal of Sound and Vibration“ recenzentas. Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Sapragonas – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir ,,Transport“ vyr. redaktorių pavaduotojas. Prof. J. Gylys – Pasaulio energetikos tarybos (WEC) Vykdomosios asamblėjos narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto valdybos narys, Europos branduolinės sąjungos (ENS) valdančiojo komiteto narys, Europos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (REHVA) narys, Europos šalių vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijos narys, Europos branduolinės draugijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininkas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) tarybos pirmininkas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Jonušas – mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ bei mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. Dulevičius – Rusijos MA Sankt Peterburgo skyriaus narys. Prof. Ž. Bazaras – Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Doc. J. Vilys – Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys ir Europos medžiagų tyrinėtojų draugijos narys. Prof. R. T. Toločka – IFToMM nuolatinės komisijos terminologijos standartizavimo nuolatinės komisijos pakomitečio pirmininkas, edukacinės ir mašinų ir mechanizmų mokslo istorijos nuolatinių komisijų narys,

207


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Lietuvos biomechanikų sąjungos vicepirmininkas, biomechatronikos sekcijos vadovas.

Dr. L. Patašienė – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto narė.

Prof. S. Kaušinis – NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO) tarybos narys; Lietuvos nacionalinis atstovas RTO Taikomųjų transportavimo technologijų (AVT) sekcijoje, IFAC Lietuvos nacionalinės organizacijos pirmininko pavaduotojas.

Doc. R. Montvilas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos direktorius.

Doc. A. Palionis – Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys; Lietuvos nacionalinio kokybės prizo ekspertas. Prof. A. Bargelis – mokslinės konferencijos „Mechanika“ redakcinės komisijos narys, Lietuvos VMS fondo technologijos mokslų ekspertų komiteto narys. Prof. S. Bočkus – Anglių ir plieno bendrijos prie Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato Lietuvos nacionalinis atstovas, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos departamento „Liejininkystės“ technikos komiteto pirmininkas, Lietuvos liejyklų asociacijos tarybos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos konstrukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas. Prof. S. Šinkūnas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, Europos šalių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo asociacijos (REHVA) narys, Amerikos šildymo, šaldymo, oro kondicionavimo draugijos (ASHRAE) narys. Prof. P. Žiliukas – mokslo žurnalų „Aukštojo mokslo kokybė“ ir „Žemės ūkio inžinerija“ redakcinių kolegijų narys; Europos inžinerinio mokymo asociacijos (SEFI) ir Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narys. Doc. V. Lukoševičius – Tarptautinės geotermijos asociacijos narys. Doc. P. Ambroza – Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys.

208

Doc. J. Gudzinskas – žurnalo „Šiluminė technika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. G. Miliauskas – mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. S. Žiedelis – Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos direktorius. Doc. V. Nenorta – Lietuvos standartizacijos departamento Techninių brėžinių technikos komiteto (LST TK 30) narys, tarptautinių konferencijų BALTGRAF ir „Geometry and Computer“ mokslinių komitetų narys. Prof. H. Medekšas – tarptautinės konferencijos „Conference on Fracture Mechanics“, „European Summer School of Fatigue and Fracture“ organizacinio komiteto narys, tarptautinės konferencijos „The Ninth Polish-Ukrainian-German Summer School of Fracture Mechanics SSFM“ organizacinio komiteto narys. Doc. R. Dundulis – tarptautinės konferencijos „Mechanika 2007“ redakcinio komiteto narys. Dr. A. Lebedys – Lietuvos Pakuotojų asociacijos viceprezidentas, oficialus šios asociacijos atstovas Europos pakavimo institute, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK 42 „Pakavimas“ sekretorius, asociacijos leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redkolegijos narys. L. Bansevičienė – Lietuvos Pakuotojų asociacijos tarybos narė, asociacijos leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redaktorė.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Deformuojamų kūnų mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel./faks. (8 37) 324 108 Katedra įkurta 1922 m. 1927 m. jos medžiagų atsparumo laboratorija atitiko to meto pasaulinius standartus ir buvo geriausia Baltijos šalyse. 1935 m. buvo išleistas pirmasis medžiagų atsparumo vadovėlis lietuvių kalba (K. Vasiliaus-

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Antanas Žiliukas Docentai: dr. Saulius Diliūnas, dr. Paulius Griškevičius, dr. Audrius Jutas, dr. Vitalis Leišis, dr. Kazimieras Petkevičius Lektoriai: dr. Neringa Keršienė, dr. Nerijus Meslinas Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Daiva Zeleniakienė Asistentas Vytautas Čapas Doktorantai: Marius Gintalas, Andrius Surantas, Aušra Žilinskaitė Laboratorijos vedėjas Romualdas Jakubauskas Vyr. laborantas Alfonsas Ažubalis Laborantai: dr. Neringa Keršienė, Tomas Kuzminskas Administratorė Audronė Taparauskaitė Tiriamoji bazė K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, 15 universalių mechaninių bandymų mašinų. 50 kN, 100  kN

kas). 1947 m. buvo įkurta Statybinės mechanikos katedra, o 1962 m. ji suskilo į dvi katedras: Medžiagų atsparumo ir Statybinės mechanikos (ši vėliau išsikėlė į Vilnių). Dabartinės katedros (1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra) mokslo ir studijų veikla, palyginti su pirmtakių, yra platesnė ir apima medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo, irimo mechanikos bei stabilumo problemas.

ir 500 kN statinių tempimo ir gniuždymo bandymų mašinos su kompiuterizuotomis matavimo sistemomis. Kompiuterinės programos: R6 Code, LS-DYNA, ALGOR. Doktorantūros moduliai Tamprumo ir plastiškumo teorija (prof. A. Žiliukas); Irimo mechanika (prof. A. Žiliukas); Polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechanika (prof. A. Žiliukas); Skaitinė deformuojamų kūnų mechanika (doc. K. Petkevičius); Patikimumo teorija (prof. A. Žiliukas). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Neringa Keršienė. Energomechaninis sluoksniuotų kompozitų pažeidimų ir irimo tyrimas (vadovas prof. A. Žiliukas).

Tyrimų tematika Medžiagų ir konstrukcijų statinio ir dinaminio stiprumo tyrimai Saugai svarbių konstrukcijų dinaminio stiprumo tyrimai atliekami modeliuojant medžiagoje ir konstrukcijoje vykstančius dinaminius procesus. Bendradarbiaujant su Lenkijos fundamentinių technologinių tyrimų institutu atliekami pasyvių ir adaptyvių saugos įrenginių elgsenos dinaminio apkrovimo metu ir jų energijos sugeriamumo tyrimai, kurių pagrindu sukurtas piroadaptyvaus energijos sugertuvo prototipas. Atlikus gelžbetoninių konstrukcijų, apkrautų smūginėmis apkrovomis, skaitinę irimo analizę ir rezultatų jautrumo tyrimus, siūlomas betono ribinių būsenų modelis, tinkantis konstrukcijų iš trapių ir plastiškų medžiagų skaitinei stiprumo analizei atlikti esant dideliems apkrovimo greičiams. Sudėtingų polimerinių struktūrų ir kompozitų deformacinės elgsenos tyrimai Pasiūlyta ir tobulinama polimerinių struktūrų ir

kompozitų skirtingų zonų kintamo standumo sudarymo, naudojant vieną medžiagą, metodika. Ši metodika grindžiama sudėtingų polimerinių struktūrų ir kompozitų deformacinės elgsenos tyrimais. Medžiagų fizinių ir mechaninių savybių modeliavimas Jau keletą metų katedroje atliekami nuoseklūs tyrimai metalų fizinei ir mechaninei elgsenai atkurti. Šiam tikslui naudojamas sukurtas atomų klasterio (grupės) modelis. Jis aprašomas transformacijomis, kurių gradientai sumuojami atsižvelgiant į pačioje medžiagoje esančių heterogeninių dėmenų cheminę sudėtį, skaičių, padėtį, geometriją ir superpoziciją. Pagal minėtą modelį apskaičiuoti chromo, vanadžio ir geležies tamprumo moduliai bei Puasono koeficientai, pakankamai tiksliai atkartojantys eksperimentines vertes. Baigta kurti metodologija atkartotų esamų ir leistų be eksperimento nubraižyti naujai sukurtų medžiagų deformavimo kreivę.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Diliūnas, Saulius; Leišis, Vitalis; Zeleniakienė, Daiva. Investigation of stress homogenization near inner cavity in the polymer structure // Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. ISSN 0971-4588. 2007, Vol. 14, no. 6. p. 408–413. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); INSPEC]. 2. Marazas, Giedrius; Jankauskaitė, Virginija; Zeleniakienė, Daiva; Milašienė, Daiva. Stress distribution in soft polymer laminates // Materials science =

Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 43–46. [ISI Web of Science; INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 3. Bazaras, Žilvinas; Keršys, Artūras; Keršys, Robertas; Keršienė, Neringa; Raudys, Rytis. Research into the impact of biodiesel usage in transport on sustainable development // Urban Transport XIII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century: 13th international conference on urban transport and the environment in the 21st century 3-5 September,

209


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

4.

5.

6.

7.

8.

2007, Coimbra, Portugal / Wessex Institute of Technology ; editor C.A. Brebbia. Southampton: WIT Press, 2007. ISBN 978-1-84564-087-3. p. 501–509. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. Petkevičius, Kazimieras; Senkus, Vilius. A smoothed discrete optimization of cantilever composite beam  // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 214–217. [ISI Proceedings]. Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa. Numerical research of impact fracture with strain rate dependency // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 266–271. [ISI Proceedings]. Griškevičius, Paulius; Zeleniakienė, Daiva; Ostrowski, Marian; Holnicki-Szulc, Jan. Crashworthiness simulations of roadside restraint system // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 282–285. [ISI Proceedings]. Petkevičius, Kazimieras; Marchertas, A. H.; Kulak, R. F. Stochastic evaluation of impact loading on reinforced concrete structural elements // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 213–218. [ISI Proceedings; INSPEC]. Diliūnas, Saulius; Leišis, Vitalis; Zeleniakienė,

9.

1.

2.

3.

4.

Daiva. Theoretical stress homogenization in porous materials  // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures SDSMS’04: proceedings of the 4rd international conference, September 11-13, 2007, Palanga, Lithuania / Iinternational Federation for the Theory of Machines and Mechanisms, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Klaipeda University. ISSN 1822-8755. 2007. p. 27–31. [ISI Proceedings]. Žilinskaitė, Aušra; Žiliukas, Antanas. Stability of steel construction elements in case of bending and torsion  // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures SDSMS’04: proceedings of the 4rd international conference, September 11-13, 2007, Palanga, Lithuania / Iinternational Federation for the Theory of Machines and Mechanisms, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Klaipeda University. ISSN 1822-8755. 2007. p. 94–99. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ostrowski, Marian; Holnicki-Szulc, Jan; Griškevičius, Paulius. Adaptive crashworthiness of front-end structure of motor vehicles // Vehicle Aggressivity & Compatibility in Automotive Crashes, 2007 (SP-2136): 2007 World Congress, Detroit, Michigan, April 16-19, 2007. Warrendale: SAE International, 2007 [01-1180]. ISBN 0-7680-1631-2. p. [1–5]. [Global Mobility Database]. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Bazaras, Žilvinas; Čapas, Vytautas. Mechanical properties anisotropy of railway wheels // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 6. Mašīnzinātne un Transports: Dzelzcela transports = Transport and Engineering: Railway Transport. ISSN 1407-8015. 2007, Sej. 25. p. 56–64. Ostrowski, Marian; Griškevičius, Paulius; HolnickiSzulc, Jan. Pyro-adaptive impact energy absorber  // Journal of KONES. Powertrain and Transport  / Permanent Commitee of Kones, Institute of Aeronautics, Automotive Industry Institute, Polish Academy of Science. ISSN 1231-4005. 2007, Vol. 14, no. 1. p. 303–309. Kondrackaitė, Ingrida; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Minkštų polimerinių medžiagų standumo didinimo, nedidinant masės, galimybių studija // Gaminių technologijos ir dizainas 2007: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2007. p. 213–216.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,25

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,53

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,66

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

210

6,44


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Gamybos technologijų katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel.: (8 37) 300 414, 323 769 2006 m. Metalų technologijos ir Gamybos sistemų katedros reorganizuotos į Gamybos technologijų katedrą. Gamybos sistemų katedra įkurta 1930 06 07. Iki 1940 m. ji vadinosi Pritaikomosios mechanikos katedra, 1940–1950

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algirdas Bargelis, habil. dr. Stasys Bočkus, habil. dr. Remigijus Jonušas Docentai: dr. Petras Aloyzas Ambroza, dr. Saulius Baskutis, dr. Sangaudas Jonas Chodočinskas, dr. Vytautas Juozapas Čiuplys, dr. Egidijus Juzėnas, dr. Kazimieras Juzėnas, dr. Juozas Kalpokas, dr. Ramutis Krančiukas, dr. Liudas Albinas Kuliavas, dr. Rasa Mankutė, dr. Irma Senkuvienė, habil. dr. Jonas Steponas Vilys, dr. Juozas Žvinys Lektoriai: dr. Antanas Čiuplys, dr. Lina Kavaliauskienė, dr. Gintautas Žaldarys Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kazys Babilius, dr. Rasa Mankutė Jaun. mokslo darbuotojas Fabijonas Kęstutis Žebelys Doktorantai: Leta Anužienė, Saulius Bieliauskas, Kęstutis Kanapeckas, Audrius Povilionis, Marius Rimašauskas, Žydrūnas Rutkauskas Vyr. inžinieriai: Benjaminas Dzidolikas, Marius Rimašauskas, Žydrūnas Rutkauskas Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Petras Adomaitis, Norbertas Gabševičius Meistrai: Kęstutis Jocas, Vidas Tendzegolskis, Arvydas Zagurskas Vyr. laborantai: Vaclovas Andriuškevičius, Edmundas Pupelis, Rima Vaivadienė Vyr. administratorės: Vladislava Vaitiekūnienė, Auksana Žvirblytė

metais – Mašinžinystės katedra. 1950 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra. 1995 m. ji pavadinta Gamybos sistemų katedra. Metalų technologijos katedra įkurta 1924 02 01 Mechaninės technologijos katedros pavadinimu. 1941 m. atskilus kai kuriems padaliniams, ji tapo Metalų technologijos katedra. 1961 m. Kauno ketaus liejykloje buvo įkurta liejininkystės mokslo laboratorija.

Tiriamoji bazė Doc. V. Babiliaus liejininkystės mokslo laboratorija; Metalotyros ir terminio apdirbimo laboratorija; Spektrinės analizės laboratorija; Lazerinių technologijų laboratorija; Integruoto gamybos rengimo laboratorija; Detalių ir įrankių restauravimo ir sustiprinimo laboratorija. Unikalūs įrenginiai ir įranga: impulsinis lazeris; elektroimpulsinis įrenginys; lazerinis-mikrospektrinis analizatorius; stacionarusis stiloskopas, virpesių diagnostikos aparatūra, spartaus prototipavimo įrenginys ir programinė įranga. Doktorantūros moduliai Tribologija (dr. E. Juzėnas); Technologinių procesų mechanika (prof. R. Jonušas); Gamybos plėtros strategija (prof. A. Bargelis); Gamybos sistemų modeliavimas (prof. A. Bargelis); Fizikinė metalotyra (doc. J. Žvinys). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Edvinas Dubinskas. Žinių baze ir intelektualiais funkciniais moduliais pagrįstos mechaninių komponentų gamybos technologijos informacinės sistemos kūrimas (vadovas prof. A. Bargelis); Lina Kavaliauskienė. Metalų ir lydinių milteliais apvirintų dilumui atsparių sluoksnių tyrimas (vadovas doc. A. P. Ambroza).

Tyrimų tematika Mechaninių ir mechatroninių sistemų diagnostika Buvo toliau tęsiami precizinių rotorinių sistemų, sudėtingų technologinių įrenginių teoriniai ir taikomieji tyrimai. Sudarytas magnetinio vibratoriaus dinaminis modelis. Analitiškai ištirti dviejų galimų režimų: sinchroninio ir nesinchroninio judesių, atvejai. Gautos analitinės priklausomybės, kurios apibūdina dinaminius procesus, vykstančius rotacinio tipo pavarose su pastoviais magnetais. Tai sudaro prielaidas tęsti tyrimus ir kurti tokio tipo vibratorius. Modernių gamybos technologijų kūrimas ir tyrimas Sukurtas programinis modulis modernioms technologijoms kurti ankstyvoje naujo gaminio projektavimo stadijoje naudojant dirbtinio intelekto sistemas. Modelis orientuotas lazerinėms, informacinėms ir kitoms aukštosioms technologijoms taikyti gaminant įvairias mechanines detales iš plieno ir plastikinių medžiagų. Tyrimams naudota fuzzy logika, sparčiųjų prototipų gamybos technologija, žinių bazė ir WEB informacinės technologijos. Naujos liejininkystės technologijos Sprendžiamos liejininkystės problemos, reikalaujančios

naujų mokslo žinių, taikant naujas medžiagas stipriojo ketaus liejimo technologijoje. Buvo ištirti ir įsisavinti nauji sferoidizatoriai ir modifikatoriai, patobulinta stipriojo ketaus liejinių liejimo technologija. Liejinių kietėjimo proceso teorinių ir eksperimentinių tyrimų pagrindu pateiktos rekomendacijos, kaip tobulinti Lietuvos liejyklose taikomas stipriojo ketaus liejinių ir tolydžiai liejamų ruošinių liejimo technologijas. Detalių ir įrankių eksploatacinių savybių gerinimo būdų tyrimas Atlikti plieninių detalių paviršių, sustiprintų terminio purškimo, apvirinimo, plastinio deformavimo ir termocheminio apdorojimo dangomis, tyrimai. Buvo bandoma konstrukciniam plienui apvirinti panaudoti antrines žaliavas (stiklą, naudotus šlifavimo diskus, kietlydinio plokšteles ir kt.). Ištirtas liekamųjų įtempių pasiskirstymas paviršiniame deformuoto plieno sluoksnyje. Ištirtas virsminis plastiškumas grūdintą gausiai legiruotą chromu plieną atleidžiant įvairiose temperatūrose. Nustatyta plieno cheminės ir fazinės sudėties įtaka virsminio plastiškumo procesui.

211


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai Horizontalių rotorinių mašinų dinamikos tyrimas ir gedimų prevencijos sistemų sukūrimas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas / Vadovas prof. R. Jonušas. Atliekami precizinių rotorinių sistemų, sudėtingų technologinių įrenginių teoriniai ir taikomieji tyrimai. Atlikti eksperimentiniai tyrimai Lietuvos ir Ukrainos įmonėse, suformuluotos gedimų prevencijos sistemų kūrimo rekomendacijos. Moderniųjų technologijų taikymo pramonėje sistemos sukūrimas veiklos efektyvumui didinti: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas  / Vadovas prof. A. Bargelis Sukurtas programinis modulis modernioms technologijoms projektuoti ankstyvoje naujo gaminio projektavimo stadijoje. Modelis orientuotas lazerinėms, informacinėms ir kitoms aukštosioms technologijoms naudoti įvairių mechaninių detalių gamyboje. Sukurtas modelis įdiegtas Lietuvos pramonės įmonėse. Atlikti darbai pristatyti seminare, kuris buvo surengtas Lietuvos įmonių inžinieriams ir KTU bei FI jauniesiems mokslininkams. Darbo rezultatai taip pat pristatyti Kijevo technikos universiteto Lazerių tyrimo moksliniame centre. Nordplus Neighbour programos projektas. Jungtinis Šiaurės Europos plieno srities magistrantūros studijų ir mokslinio tyrimo tinklas (INPERNSR). Koordinatorius prof. S. Bočkus.

Projekte dalyvavo mokslininkai iš Norvegijos, Lietuvos, Rusijos, Suomijos, Estijos, Vengrijos, Baltarusijos. Buvo keičiamasi informacija apie mokslinius tyrimus, atliekamus metalų technologijos srityje, bei apie šios srities studijų programas. Magistrantams buvo pasiūlytos daktaro disertacijų temos, kurias būtų galima tirti projekto vykdytojų universitetuose. Mechaninių komponentų gamybos našumo ir kokybės įvertinimo modelio sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8405 / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurtas ir ištirtas mechaninių komponentų gamybos našumo ir kokybės įvertinimo modelis, padedantis išlaikyti paritetą tarp darbo našumo ir kokybės. Tam tikslui buvo naudojami technologinių žinių ir geriausios praktikos pritaikymo detalių gamybos ir rinkimo procesuose metodai, taip pat informacinės technologijos priemonės jiems susisteminti. Modelio taikymas padeda vengti klaidų gamybos ir rinkimo procesuose, nes, siekiant mažiausių sąnaudų, kai kurių įrenginių ir procesų galimybės mažėja iki kritinės ribos. Sukurtas modelis tai fiksuoja; tuomet daromos savalaikės korekcijos klaidoms mažinti ar visai jų išvengti. Be to, jis gali būti naudojamas įmonės veiklos strategijai gerinti, grindžiant ją atskirų padalinių ir svarbiausių įrenginių veiklos rezultatų įvertinimu darbo vietose.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

212

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bargelis, Algirdas; Rimašauskas, Marius. Cost forecasting model for order-based sheet metalworking  // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. ISSN 0954-4062. 2007, Vol. 221, no. 1. p. 55–65. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Bargelis, Algirdas; Mankutė, Rasa; Čikotienė, Dalia. Web- based learning in engineering and management education: an IIDSP portal for teaching of interdisciplinary study modules // International Journal of Engineering Education. ISSN 0949-149X. 2007, Vol. 23, no. 2. p. 378–386. [ISI Web of Science]. Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Barzdaitis, Vytautas. Evaluation of vibration damping in the modelling of dynamics of a flexible rotor // Journal of theoretical and applied mechanics. ISSN 1429-2955. 2007, Vol. 45, no. 4. p. 943–952. [ISI Web of Science]. Terentjev, Vladimir F.; Мičugina, М. S.; Kolmakov, Aleksej G.; Kvedaras, Valdas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas; Vilys, Jonas Steponas. The effect of nitriding on fatigue strength of structural alloys // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 2(64). p. 12–22. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina; Chodočinskas, Sangaudas Jonas. Endurance of

6.

7.

8.

9.

turning tools subjected to overlay welding // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 2(64). p. 61–64. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Anužienė, Leta; Bargelis, Algirdas. Decision support system framework for agile manufacturing of mechanical products // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 3(65). p. 51–56. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Rutkauskas, Žydrūnas; Bargelis, Algirdas. Knowledgebased method for gate and cold runner definition in injection mold design // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 4(66). p. 49–54. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras. Vibrodiagnostics of complex rotary systems // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 107–110. [ISI Proceedings]. Kanapeckas, Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Ragulskis,


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Kazimieras; Ruzgus, Romas. Investiagtion of dynamics of rotational actuators based on magnetic coupling // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 134–136. [ISI Proceedings; INSPEC]. 10. Kandrotaitė-Janutienė,Rasa; Žvinys, Juozas; Šimkus,  Dalius. Investigation of relaxation properties of high chromium steel during tempering // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 137–140. [ISI Proceedings; INSPEC] 11. Markauskas, Stanislovas; Chodočinskas, Sangaudas Jonas; Zėringis, Paulius. Quality investigation of the surface subjected to electromechanical hardening  // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 186–189. [ISI Proceedings; INSPEC]. 12. Milius, Darius; Baskutis, Saulius. Assessment of gauge parts with 3D coordinate measuring machine  // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 190–194. [ISI Proceedings; INSPEC]. 13. Bočkus, Stasys. Solution of some problems of thermodynamical systems // Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment: Proceedings of the 5th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 25-27, 2007. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007. ISBN 978-960-6766-00-8. p. 179–182. [ISI Proceedings]. 14. Ambroza, Petras Aloyzas; Bendikienė, Regita; Kavaliauskienė, Lina. Submerged arc surfacing of structural steel using metals powder added to flux // Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment: Proceedings of the 5th IASME/ WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 25-27, 2007. Athens: World Scientific and Engineering Academy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

and Society, 2007. ISBN 978-960-6766-00-8. p. 183–186. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Bendikienė, Dalia Marija; Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Formation of high wear resistance surface layers using metals powder // International Journal of Mechanics. ISSN 1998-4448. 2007, Vol. 1, iss. 1. p. 6–9. Bočkus, Stasys. Solution of some differentiale equations of reversible and irreversible thermodynamics // International Journal of Mechanics. ISSN 1998-4448. 2007, Vol. 1, iss. 1. p. 10–14. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras; Barzdaitis, Vytautas. Research on vibroactivity of technological equipment based on the analysis of dynamical processes and spectrum of vibrations // The Archive of Mechanical Engineering  = Archiwum Budowy Maszyn / Polish Academy of Sciences. Committee of Machine Design. ISSN 0004-0738. 2007, Vol. 54, no. 2. p. 191–198. Vilys, Jonas Steponas; Kvedaras, Valdas. Peculiarities of plastic flow of near surface layers of metals in early stages of deformation // Buletinul Institutului Politehnic DIN Iasi: sectia Stiinta si Ingeneria Materialelor. ISSN . 2007, Tomul LIII (LVII), Fasc. 3. p. 65–73. Čiuplys, Antanas; Čiuplys, Vytautas Juozapas. Dislocation structure changes in surface metal layer at monotonic and cyclic loading // Buletinul Institutului Politehnic DIN Iasi: sectia Stiinta si Ingeneria Materialelor. ISSN . 2007, Tomul LIII (LVII), Fasc. 3. p. 75–80. Bargelis, Algirdas. Design for process capability and capacity at the product conception stage // ICPR-19 [Elektroninis išteklius]: 19th International Conference on Production Research “The Development of Collaborative Production and Service Systems in Emergent Economics”, July 29 - August 2, 2007, Valparaiso, Chile. [S.l.]: [s.n.], 2007. ISBN 978-956310-751-7. p. [1–6]. Bubulis, Algimantas; Jonušas, Remigijus; Jūrėnas, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Peculiarities of condition monitoring in new enterprises during the initial period of exploitation // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов VI международной научно-технической конференции, 2-9 декабря 2007 г., г. Хургада (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2007. ISBN 966-330-028-0. p. 65–67. Žvinys, Juozas; Juzėnas, Kazimieras. Žaibo iškrovos poveikis gelžbetonio irimui // Pažangioji statyba: konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2007 lapkričio 15-16 d./ Kauno tecnologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-3815. p. 40–45.

213


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

5,84

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

4,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 6,42

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

10,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

26,59

Inžinerinės grafikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel.: (8 37) 324 058, 323 830 Katedra įkurta 1940 m. rugpjūčio 15 d. Ji vadinosi Braižomosios geometrijos ir grafinių darbų katedra. 1946 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Braižomosios geometrijos katedra. 1993 m. ji pavadinta Inžinerinės grafikos katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Dalia Marija Bendikienė, dr. Robertas Keršys, dr. Vidmantas Nenorta, dr. Deimantė Džeraldina Daina Norkuvienė, dr. Tilmutė Pilkaitė, dr. Nomeda Puodžiūnienė Lektoriai: dr. Rasa Kondrotaitė-Janutienė, dr. Raimundas Kupčiūnas, Kristina Ramanauskytė

Asistentai: Marijus Jakštas, Sigitas Kilikevičius Vyr. inžinierius Juozas Valiūnas Administratorė Regina Marija Juzukėnienė Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai. AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor programinė įranga.

Tyrimų tematika Automatizuoto projektavimo sistemų analizė ir posistemių kūrimas Paruošta metodika, leidžianti nustatyti brėžinio netikslumus bei automatizuotu būdu atlikti reikiamas grafinio elemento korekcijas. Sukurtas ir realizuotas Mechanical Desktop sistemai pritaikytas originalus

algoritmas, leidžiantis gerokai paspartinti parametrinio trimačio modeliavimo darbus naudojantis jau sukurtais AutoCAD sistemoje dvimačiais brėžiniais. Atlikta darbo sąnaudų, reikalingų trimačiam objektui sumodeliuoti automatizuotu ir rankiniu būdu, lyginamoji analizė.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bakšys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Alignment of parts in automatic assembly using vibrations // Assembly Automation. ISSN 0144-5154. 2007, Vol 27, no. 1. p. 38–43. [ISI Web of Science; EMERALD; COMPENDEX]. 2. Bakšys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Modeling of vibrational impact motion of mobile-based body  // International Journal of Non-Linear Mechanics.

214

ISSN 0020-7462. 2007, Vol. 42, no. 9. p. 1092–1101. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. 3. Daunys, Mykolas; Norkuvienė, Deimantė Džeraldina. Investigation of stress and strain state in concentration zones under low cycle loading // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 2(64). p. 5–11. [ISI Web of Science; INSPEC;


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

4.

5.

6.

1.

COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Bazaras, Žilvinas; Keršys, Artūras; Keršys, Robertas; Keršienė, Neringa; Raudys, Rytis. Research into the impact of biodiesel usage in transport on sustainable development // Urban Transport XIII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century: 13th international conference on urban transport and the environment in the 21st century 3-5 September, 2007, Coimbra, Portugal / Wessex Institute of Technology ; editor C.A. Brebbia. Southampton: WIT Press, 2007. ISBN 978-1-84564-087-3. p. 501–509. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas; Šimkus, Dalius. Investigation of relaxation properties of high chromium steel during tempering // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 137–140. [ISI Proceedings; INSPEC]. Nenorta, Vidmantas; Puodžiūnienė, Nomeda; Pilkaitė, Tilmutė. Automation of parametrical part design using its’ two-dimensional drawing data // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 195–199. [ISI Proceedings; INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Puodžiūnienė, Nomeda; Nenorta, Vidmantas. Analysis of parametrical modeling systems

2.

3.

4.

5.

6.

7.

development // The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. ISSN 16449363. 2007, Vol. 17. p. 57–60. Bendikienė, Dalia Marija; Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Formation of high wear resistance surface layers using metals powder // International Journal of Mechanics. ISSN 1998-4448. 2007, Vol. 1, iss. 1. p. 6–9. Nenorta, Vidmantas; Puodžiūnienė, Nomeda; Pilkaitė, Tilmutė. Reconstruction of AutoCAD drawings, models to 3D parametrical parts // Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Graphics and Design: ICEGD 2007, June 7-10 2007 Galati, Romania. Iasi: Cermi, 2007. ISBN 978-973667-252-1. p. 317–320. Keršys, Robertas. Inžinerinė grafika 1 - sesijos rezultatų analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-262-7. p. 15–19. Valiūnas, Juozas; Nenorta, Vidmantas. ISO standartai ir iškilusios problemos // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-262-7. p. 59–61. Valiūnas, Juozas. Dviejų paviršių sankirtos radimo atskirais būdais analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-262-7. p. 62–65. Puodžiūnienė, Nomeda; Nenorta, Vidmantas. Šiuolaikinių automatizuoto projektavimo sistemų ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-262-7. p. 68–71.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,50

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,53

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kituose recenzuojamuose leidiniuose

6,33

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

10,36

215


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inžinerinės mechanikos katedra Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Toločka, tel.: (8 37) 323 199, 323 498, el. p. tadas.tolocka@ktu.lt Katedra kilusi iš 1922 m. įkurtos Mechanizmų ir dirbamųjų mašinų katedros. Dabartinė įkurta 1964 m. Pirmasis jos pavadinimas – Mašinų mokslo katedra. Jos pagrindu vėliau buvo įkurtos dar kelios katedros, kurios 1995 m. vėl buvo sujungtos į vieną.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vytautas Barzdaitis, habil. dr. Jonas Dulevičius, habil. dr. Saulius Kaušinis, dr. Rymantas Tadas Toločka, dr. Pranas Žiliukas Docentai: dr. Genovaitė Baurienė, dr. Alfredas Busilas, dr. Valdas Eidukynas, dr. Violeta Milukienė, dr. Liudvika Stanislova Naginevičienė, dr. Albinas Palionis, dr. Kęstutis Pilkauskas, dr. Vytautas Žemaitis, dr. Aldona Marytė Žėbienė Lektoriai: Ginas Čižauskas, dr. Jovita Danielytė, dr. Aurimas Jakštas, dr. Kristina Kazlauskienė Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Vytautas Grigas, dr. Danguolė Satkunskienė Doktorantai: Aurelijus Domeika, Aleksandra Legha, Pranas Mažeika, Egidijus Rukuiža, Paulius Stasiulaitis, Marius Vasylius Vyr. inžinierius Alfonsas Klimas Laboratorijos vedėjas Augustinas Čepukaitis Vyr. laborantai: Dalia Adomaitienė, dr. Violeta Milukienė, Vilius Tubis Vyr. administratorė Renata Gustienė Tiriamoji bazė Sandarinimo technikos, mechatronikos mokslo laboratorijos, turinčios daug įvairių mechaninių dydžių analoginių ir skaitmeninių matavimo priemonių. Koordinatinė matavimo mašina BE-200, kompiuterizuotoji mašinų techninės būklės stebėsenos

ir defektų bei gedimų diagnostikos ekspertinė dinaminių matavimų įranga SYSTEM-2, Pruftechnik AG (Vokietija), Adash 4101PRO, A4300 (Čekija), daugiakanalis mobilusis matavimo kompleksas Spider mobil (HBM, Vokietija); programinė vibrodiagnostinė įranga DDS2000, MMS 685, (Epro_Profess Vokietija–Čekija); integruotų energetinių sistemų modeliavimo įranga GRAFAI ir NGRAFAI (KTU); stūmoklinio oro kompresoriaus tyrimo stendas ir žingsninių elektros variklių tyrimo įrenginys; sparčiaveikių rotorių dinamikos tyrimo stendas su BNC-3500/04 (JAV), EPRO MMS 6000 (Vokietija) technologija; programų paketai CATIA, SOLIDWORKS, COSMOSWORKS, COSMOSFLOWORKS, COSMOSMOTION, ANSYS, LSDYNA, MicroStation Modeller, MSC/ADAMS+Figure, ADLPIPE, APM WinMachine , MAPLE, AUTODYN ir kt. Doktorantūros moduliai Biomechanika (doc. A. Palionis); Eksperimentinė mechanika (prof. S. Kaušinis). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Aurimas Jakštas. Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas (vadovas prof. S. Kaušinis); Kristina Kazlauskienė. Žmogaus su implantuotais sąnariais biomechaninių modelių sukūrimas ir tyrimas (vadovas prof. P. Žiliukas).

Tyrimų tematika Biomechanika ir sporto inžinerija Sporto inžinerijos srityje tęsiami treniruoklių ir kitų sporto įrenginių tyrimai. Nagrinėjamos įvairių jėgos treniruoklių su inerciniais apkrovos mazgais sudaromos apkrovos charakteristikos, galimybės formuoti kintamą apkrovą. Toliau atliekami tyrimai siekiant sukonstruoti irklavimo treniruoklį, kuriuo treniruojantis formuojamos apkrovos kitimo dėsnis kuo labiau atitiktų apkrovos, susidarančios realaus irklavimo metu, kitimo dėsnį, tęsiami žmogaus energija varomų judėjimo priemonių modeliavimo darbai žmogaus, priemonės ir aplinkos sąveikai tirti. Sukurtas olimpinės kanojos ir aplinkos sistemos skaičiuojamasis modelis ir juo naudojantis ištirtos hidrodinaminio pasipriešinimo jėgos, veikiančios laivo korpusą, įvertinant vandens laisvo paviršiaus kraštines sąlygas. UAB „Baltec CNC Technologies“ užsakymu atliktas darbas „Raumenų apkrovos charakteristikų tyrimas ir jų formavimo jėgos treniruokliais modeliavimas“. Atlikti įprastinių treniruoklių, veikiančių svorio jėgos

216

principu, kinematinių/dinaminių apkrovos charakteristikų eksperimentiniai tyrimai naudojant 3D vaizdo matavimo ir analizės įrangą, treniruoklių su valdomais apkrovos mazgais (DAM) kinematinių/dinaminių apkrovos charakteristikų eksperimentiniai tyrimai (atliekant įvairius pratimus) naudojant specializuotą mechaninių dydžių matavimo įrangą bei paties DAM matavimo sistemą, abiejų tipų treniruoklių kinematinių/dinaminių bei apkrovos charakteristikų lyginamoji analizė. Išanalizuotas raumenų aktyvumas skirtingais režimais atliekant įvairius sportinius judesius (irklavimo), atlikta raumenų optimalių apkrovų charakteristikų paieška maksimaliam treniruočių efektyvumui užtikrinti bei realių sporto judesių (irklavimo) matavimai siekiant nustatyti jų kinematines/kinetines ir raumenų veiklos jėgines charakteristikas. Atlikta mokslinės literatūros bei tyrimų duomenų analizė siekiant nustatyti inercinio tipo apkrovos trūkumus, ištirtas jų kompensavimo poreikis ir galimybės naudojant DAM, atlikta informacijos paieška siekiant išsiaiškinti, kurioms sporto šakoms/judesiams


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS galėtų ir turėtų būti naudojami treniruokliai su DAM, pateiktos rekomendacijos, kaip tobulinti jau sukurtus tokių treniruoklių prototipus. Tęsti darbai kuriant ir tiriant taktilines sistemas tekstinei ir grafinei informacijai perduoti akliesiems. Naujausi tyrimai atlikti tiriant piršto odos dinaminę kontaktinę sąveiką taktilinės informacijos perdavimo metu bei piršto ir liestuko sistemos dinamines charakteristikas. Tęsiami ir skaičiuojamieji bei eksperimentiniai tyrimai biomechaninių sistemų modeliavimo ir analizės srityje. Mechaninių sistemų modeliavimas ir analizė Tęsiami su branduoline sauga susiję darbai. Spręstos aktyviųjų medžiagų naudojimo robototechnikoje ir adaptyviojoje mechanikoje problemos. Mechatronikos ir rotorinių mašinų dinamikos tyrimai ir diagnostika Atlikti rotorinių sistemų stebėsenos, apsaugos ir diagnostikos metodų ir priemonių, jų elementų diegimo ir eksploatacijos tyrimai, panaudojant virpesių šaltinių identifikavimą bei jų parametrų analizę. Eksperimentiniams tyrimams naudota šiuolaikinės MDS struktūra, prietaisai, elementai, kuriami informatyvūs duomenų formatai ekspertinėms sistemoms, formuojamas intelektualios diagnostikos sistemos modelis. Teoriniai tyrimai susiję su netiesinių rotorinių sistemų modeliavimu, jų efektyvumo ir ilgaamžiškumo didinimu, dirbant kartu su VGTU ir KU mokslininkais. Sukurti ir ištirti teoriniai rotorinių sistemų modeliai, tyrimų rezultatai aprobuojami eksperimentiniais tyrimais in situ. Dinaminiai modeliai naudojami netikėtų gedimų prevencijos metodams ir priemonėmis kurti ir diegti pramonėje. Eksperimentinės plėtros darbų rezultatai diegiami Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse Lietuvoje, Ukrainoje, Čekijoje, Rusijoje (AB Lietuvos elektrinė Elektrėnuose, Vilniaus elektrinėje, UAB Kauno termofikacinė elektrinė, AB „Lifosa“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Litesko“, OOO „ARVI-NPK“ (Rusija),

AB „Danisco Sugar“ Kėdainiai“, UAB „Arvi Cukrus“, Profess s.r.o. (Čekija), Ukrainos energetikos pramonės įmonėse). Moksliškai pagrįstos, sumodeliuotos, įdiegtos Vilniaus elektrinėje (TA-2, 200 MW galia) ir Lietuvos elektrinėje, Elektrėnuose(TA-5, 300 MW galia) pirmosios Lietuvoje šiuolaikiškos stebėsenos ir diagnostikos sistemos Bently Nevada Corp. (JAV) pagrindu BNC 3500 ir europines sistemos MDS 6850 Kauno termofikacijos elektrinėje (EPRO–Vokietija, Profess–Čekija). Dabartiniu metu sistemingai atliekami turboagregatų diagnostikos darbai minėtose įmonėse MTD pagrindu. Precizinių mechatroninių sistemų dinamikos ir tikslumo tyrimas Toliau plėtojami precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimai, siekiant sukurti mokslines ir technines prielaidas gerinti tiksliųjų sistemų kokybę, taip pat kurti inovatyvias, konkurencingas tarptautiniu mastu, kokybiškai naujomis savybėmis pasižyminčias mechatronines sistemas. Šia tematika vykdomas projektas „Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas“. Toliau plėtojami sparčiai besivystančių MEMS technologijų moksliniai tyrimai. Tyrimų perspektyvumą sąlygoja sukurti ir eksperimentais patvirtinti nauji MEMS struktūrų skaičiavimo ir savybių įvertinimo modeliai bei programinė įranga. Jie įgalina tiksliai modeliuoti ir optimizuoti dinamines MEMS savybes ir jų jautrumą parametrų paklaidoms bei paveikiųjų dydžių kaitai, taip pat palengvina pagrįsti ir sukurti racionalias MEMS bandymo metodikas. Numatoma atliekant tyrimus ugdyti naują požiūrį, kuris įgalintų matematinio modeliavimo būdu iš anksto numatyti tiek MEMS struktūrų fizikinius ypatumus, tiek pagamintos sistemos dinaminę elgseną. Siekiama tobulinti skaitinių modelių priderinimo ir eksperimentinio patvirtinimo metodiką, leidžiančią identifikuoti nežinomus ir nevisiškai apibrėžtus MEMS modelių parametrus įvairiapusiško eksperimentinių ir skaitinio modeliavimo rezultatų lyginamosios analizės pagrindu.

MTEP projektai Žmogaus aktyvaus judėjimo stebėsenos metodų ir įrangos sukūrimas: VMSF remiamos Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Koordinatorius prof. V. Ostaševičius. Vykdytojai dr. P. Žiliukas, dr. V. Grigas, dr. V. Eidukynas, dr. K. Kazlauskienė, dokt. A. Domeika. Projektas skirtas asmeniniam bevieliam širdies ritmo ir biomechaninių parametrų analizatoriui, žmogaus funkcinei būklei įvertinti ir suderintiems fizinės mankštos ir pulso parametrams parinkti bei kompleksinių tarpasmeninių biomechaninių ir fiziologinių parametrų registravimo ir sąveikos vertinimo sistemai sukurti. Specializuota biomechaninių sistemų modeliavimo programine įranga LifeMOD, veikiančia dinaminės analizės sistemos MSC/ADAMS pagrindu, sudarytas žmogaus kompiuterinis biomechaninis modelis (bazinis, 15 segmentų) judėjimui (ėjimui, šuoliui iš vietos į aukštį) analizuoti. Atliktas bandomasis eisenos ir šuolio iš vietos į aukštį filmavimas, gauta vaizdo medžiaga apdorota ir panaudota modeliuojant ir analizuojant žmogaus

kompiuterinio biomechaninio modelio atitinkamus judesius, įskaitant raumenų aktyvumo bei energetinių parametrų nustatymą. Konteinerių priežiūros aikštelės energoblokuose Nr. 1 ir Nr. 2 gebėjimo atlaikyti dinamines krintančio konteinerio su panaudotu branduoliniu kuru apkrovas tyrimas: Nr.8444 / Vadovas prof. P. Žiliukas. Atlikti patalpų gelžbetoninių perdangų, ant kurių įrengtos konteinerių priežiūros aikštelės, patikslinamieji skaičiavimai siekiant nustatyti, ar iš nurodyto aukščio ant perdangos krintančio konteinerio su panaudotu branduoliniu kuru sukeliamos dinaminės apkrovos nesukels neleistinų perdangos elementų pažeidimų. Anksčiau baigtinių elementų metodu (sistema ANSYS), naudojant neišreikštinį (implicit) skaičiavimo (integravimo laike) algoritmą atliktų skaičiavimų, rezultatai buvo dviprasmiški, todėl, norint tiksliau nustatyti, kaip, veikiant didelei smūginei apkrovai, keičiasi sistemos įtempių ir deformacijų būvis, atliktas tyrimas dinamikos uždaviniui spręsti naudojant išreikštinės dinamikos

217


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS (explicit dynamics) metodą, kuris kur kas labiau tinka tokiems uždaviniams spręsti. Skaičiavimai atlikti naudojantis programų kompleksu ANSYS AUTODYN, skirtu nestacionariems netiesinių sistemų dinamikos uždaviniams (Transient Non-Linear Dynamics).

Atlikti tyrimai padeda išplėsti ilgio kalibravimo žinių ribas, ypač dinaminio kalibravimo režimo įgyvendinimo, fokusavimo paklaidų įvertinimo, tampriųjų deformacijų, temperatūrinių nuokrypių modeliavimo, eksperimentinio tyrimo ir kompensavimo srityse.

Rotorinių mašinų, pavarų ir guolių gedimų prevencija ir patikimumo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8253 / Vadovas prof. V. Barzdaitis.

NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos remiamas projektas LTU-AVT-005/1 „MEMS technologijos ir taikymas“ / Vadovas prof. S. Kaušinis.

Tirta ir modeliuota lėtai besisukančių pavarų su riedėjimo guoliais ir krumplinėmis pavaromis dinamika ir patikimumas.

Projekto vykdymo trukmė 2006–2008 m. Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Los Anželo universitetas, Kalifornijos technologijos institutas, Pensilvanijos valstybinis universitetas, Tarpuniversitetinis mikroelektronikos centras (Belgija, Liovenas). Projekto tikslas – sukurti tikslaus MEMS sistemų, dirbančių virpesių aplinkoje, modeliavimo ir savybių įvertinimo bei bandymo metodus, pritaikyti sukurtus modelius MEMS patikimumui įvertinti, pademonstruoti MEMS darbą realiose ginkluotės sistemose. Sukurti ir eksperimentiškai patvirtinti nauji MEMS struktūrų skaičiavimo ir savybių įvertinimo modeliai ir programinė įranga įgalina tiksliai modeliuoti ir optimizuoti dinamines MEMS savybes ir jų jautrumą parametrų paklaidoms bei paveikiųjų dydžių kaitai, taip pat palengvina racionalių MEMS bandymo metodikų pagrindimą ir sukūrimą. Projektas leis padidinti Lietuvos tyrimų ir technologinį potencialą, pasinaudoti partnerių institucijų technologine ir tyrimų baze, taip pat mokslinių duomenų bazėmis specifinėse mokslo ir technologijų srityse.

Nepertraukiamai veikiančių rotorinių mašinų gedimų prevencijai skirtų metodų ir priemonių kūrimas, tyrimas ir diegimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8398 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Tirta ir modeliuota energetinių mašinų dinamika ir patikimumas, kurti prevenciniai netikėtų gedimų modeliai. Rotorinių mašinų diagnostika, gedimų prevencijos metodų kūrimas, diegimas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8404 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Tirta ir modeliuota lėtai besisukančių pavarų su riedėjimo guoliais ir krumplinėmis pavaromis dinamika ir patikimumas. Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas: Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. S. Kaušinis (2007– 2009). Pagrindinis projekto tikslas – sukurti mokslines ir technines prielaidas gerinti tiksliųjų sistemų kokybę, taip pat kurti inovatyvias, konkurencingas tarptautiniu mastu, kokybiškai naujomis savybėmis pasižyminčias mechatronines sistemas. Vienas pagrindinių projekto uždavinių – pasinaudojant sukurta moksline ir technologine baze, ištirti brūkšninių ilgio matų kalibravimo dinaminiu režimu neapibrėžties ir kalibravimo proceso trukmės sumažinimo galimybes ir sukurti inovatyvius sprendimus, leidžiančius patenkinti 2004 m. patvirtintus reikalavimus brūkšninių matų valstybės etalonui. Kitas projekto uždavinys – ištirti prielaidas ir galimybes įgyvendinti įterptinę susietąją ilgio metrologiją, užtikrinant metrologinę precizinių skalių tikslumo parametrų sietį su pirminiu ilgio vieneto etalonu jų gamybos linijoje, taip pat plėsti jau sukurtų aukštųjų technologijų gaminių gamybą šalies įmonėse. Vykdant 2007 m. užduotis, atlikta kalibravimo neapibrėžties sandaros analizė, komparatoriaus vežimėlio dinamikos modeliavimas baigtinių elementų metodu, taip pat dinaminio žadinimo ir matavimo vežimėlio judesio netolygumo eksperimentinis tyrimas. Išnagrinėta geometrinių paklaidų įtaka kalibravimo neapibrėžčiai bei Abbe paklaidų skaitmeninio kompensavimo galimybės. Atlikti komparatoriaus konstrukcijos optimizavimo ir kalibravimo proceso valdymo algoritmo tobulinimo bei matavimų patalpos įrengimo darbai.

218

MEMS technologijos ir taikymai: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8378 / Vadovas prof. S. Kaušinis. Projektas papildo projektą LTU-AVT-005/1 ir yra reikalingas Lietuvai numatytoms mokslinėms ir techninėms šio projekto užduotims atlikti, pritaikyti projekto rezultatus Lietuvos sąlygomis, taip pat plėtoti mokslinius tyrimus šioje perspektyvioje srityje. Vykdant šį projektą, atliekami taikomieji tyrimai, siekiant įgyti naujų žinių apie MEMS struktūrų dinaminių savybių modeliavimo, modelių adekvatumo patikrinimo realiomis darbo sąlygomis, taip pat MEMS darbo patikimumo šiomis sąlygomis įvertinimo galimybes. Remiantis įgytomis žiniomis, taip pat atliekami eksperimentinės plėtros darbai, kurių tikslas – pademonstruoti MEMS efektyvumą stebėsenos ir kt. sistemose, sukurti naujas MEMS patikimumo bandymų virpesių aplinkoje metodikas ir techninę įrangą. Teorinėje projekto dalyje numatoma sukurti analitinius ir skaitmeninius MEMS struktūrų ir jų elementų modelius, išsamiai atspindinčius tiriamų sistemų specifiką, jų dinamines savybes ir įvertinančių išorinių poveikių įtaką šių sistemų darbui. Atliekant eksperimentinius tyrimus, numatoma patikslinti teorinio modeliavimo prielaidas, naudojant prototipines MEMS struktūras, taip pat įvertinti įvairių modeliavimo strategijų efektyvumą.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Grigas, Vytautas; Toločka, Rymantas Tadas; Žiliukas, Pranas. Dynamic interaction of fingertip skin and pin of tactile device // Journal of Sound and Vibration. ISSN 0022-460X. 2007, Vol. 308, iss. 3-5. p. 447–457. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Barzdaitis, Vytautas. Evaluation of vibration damping in the modelling of dynamics of a flexible rotor // Journal of theoretical and applied mechanics. ISSN 1429-2955. 2007, Vol. 45, no. 4. p. 943–952. [ISI Web of science]. Ragulskienė, Jūratė; Palevičius, Arvydas; Pilkauskas, Kęstutis; Ragulskis, Liutauras. Calculation of vibrations of an incompressible elastic structure  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 1. p. 15–17. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Barauskas, Rimantas; Kaušinis, Saulius; De Wolf, Ingrid; Stoffels, S.; Tilmans, H.A.C. Finite element analysis of thermo-elastical modal damping of MEMS vibrations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 2. p. 21–33. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Ostaševičius, Vytautas; Bansevicius, Ramutis Petras; Busilas, Alfredas. Development and experimental analysis of piezoelectric optical scanner with implemented periodical microstructure // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 3. p. 10–14. [ISI Web of Science]. Kazlauskienė, Kristina; Žiliukas, Pranas; Grigas, Vytautas. Changes of the human gait after total hip joint replacement surgey // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 3. p. 36–41. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Ažubalis, Mindaugas; Grigas, Vytautas; Palionis, Albinas; Toločka, Rymantas Tadas. Dynamics of tactile device drive // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 3. p. 65–68. [ISI Web of Science;; INSPEC; Academic Search Complete]. Muckus, Kazimieras; Kriščiukaitis, Algimantas; Legha, Aleksandra; Toločka, Rymantas Tadas. Indoor rowing machine with training data analysis system // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University.

ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 3. p. 69–73. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 9. Grigas, Vytautas; Satkunskienė, Danguolė; Domeika, A.; Toločka, Rymantas Tadas; Rimša, G. Loading characteristics of weight stack machines // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 3. p. 74–77. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 10. Čižauskas, Ginas; Pilkauskas, Kęstutis; Muckus, Kazimieras; Eidukynas, Valdas. Measurement of sportsman‘s jump psychomotoric reaction // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 3. p. 125–131. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 11. Bansevičius, Ramutis Petras; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Toločka, Rymantas Tadas. Underactuated manipulator with control based on variable dynamic properties of joints // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 7(79). p. 3–6. [ISI Web of Science;; INSPEC]. 12. Milišiūnaitė, Inga; Žiliukas, Pranas. Engineering education quality and curriculum development at Kaunas University of Technology // 11th Baltic Region Seminar on Engineering Education: Talinn, Estonia, 18-20 June, 2007: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE), 2007. ISBN 978-07326-2261-9. p. 35–38. [ISI Proceedings]. 13. Dulevičius, Jonas; Eidukynas, Valdas; Naginevičienė, Liudvika Stanislava. Practical issues in the design of machine elements // 11th Baltic Region Seminar on Engineering Education: Talinn, Estonia, 18-20 June, 2007: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE), 2007. ISBN 978-0-7326-2261-9. p. 111–114. [ISI Proceedings]. 14. Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas; Patašienė, Laima; Pilkauskas, Kęstutis. Design studies of micromotors with rotund piezoelements  // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 33–36. [ISI Proceedings; INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete]. 15. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, C. The mechatronic module “Smart Stick” // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2007. p. 219–223. [ISI Proceedings]. 16. Grigas, Vytautas; Eidukynas, Valdas; Toločka,

219


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Rymantas Tadas; Žiliukas, Pranas. Computer simulation of canoe motion evaluating free water surface // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 19–22. [ISI Proceedings]. 17. Baurienė, Genovaitė; Bubulis, Algimantas; Pilkauskas, Kęstutis. High frequency piezoelectric actuators for automotive applications // Transport Means  2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 153–156. [ISI Proceedings]. 18. Sapragonas, Jonas; Pilkauskas, Kęstutis; Aubertin, Ph. M. Feasibility study of light armored vehicle simulator development for gunner training // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2007. p. 253–256. [ISI Proceedings]. 19. Pilkauskas, Kęstutis; Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas. Internationalization of mechanical engineering studies at KTU - growth of teaching staff potential // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 4-6, 2007, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-8070. 2007. p. 80–82. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bansevičius, Ramutis Petras; Toločka, Rymantas Tadas. Adaptive mechanics: concept and course for mechatronics study programme // Mechatronic Systems and Materials: selected papers / Opole University of Technology ; editors: Ewald Macha, Roland Pawliczek. Opole: Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007. ISBN 978-83-60691-243. p. 7–14. 2. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Mažeika, Pranas; Didžiokas, Rimantas. Modelling and testing of gear driver with roller bearings // The Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn / Polish Academy of Sciences. Committee of Machine Design. ISSN 0004-0738. 2007, Vol. 54, no. 2. p. 105–112.

220

3. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Barzdaitis, V.V.; Didžiokas, Rimantas. Stability of rotor with gas-lubricated journal bearing // The Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn / Polish Academy of Sciences. Committee of Machine Design. ISSN 0004-0738. 2007, Vol. 54, no. 2. p. 167–175. 4. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras; Barzdaitis, Vytautas. Research on vibroactivity of technological equipment based on the analysis of dynamical processes and spectrum of vibrations // The Archive of Mechanical Engineering  = Archiwum Budowy Maszyn / Polish Academy of Sciences. Committee of Machine Design. ISSN 0004-0738. 2007, Vol. 54, no. 2. p. 191–198. 5. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, Cristian. Adaptive structures based on smart stick concept for robotic applications // IMAC XXV [Elektroninis išteklius]: a Conference & Exposition on Structural Dynamics, February19-22, 2007, Orlando, Florida, USA: [proceedings]. Bethel: Society for Experimental Mechanics, 2007. ISBN 0-912053-96-8. p. 88–127. 6. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas. Modeling and testing of gear power transmission // ISCORMA4: proceedings of the 4th international symposium on Stability Control of Rotating Machinery, Calgary, Alberta, Canada, 27-31 August 2007. Reno, Nevada: A. Carlisle Printers, 2007. p. 321–330. 7. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Barzdaitis, V.V. Modeling, simulation and testing of gas bearing kit // IFToMM 2007: proceedings of 12th World Congress in Mechanism and Machine Science, June 17-21, 2007, Besancon, France. Vol. 6. [S.l.]: [s.n.], 2007. p. 242–247. 8. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas. Modeling, simulation and testing of flexible rotating system // IFToMM 2007: proceedings of 12th World Congress in Mechanism and Machine Science, June 17-21, 2007, Besancon, France. Vol. 6. [S.l.]: [s.n.], 2007. p. 275–280. 9. Mažeika, Pranas; Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas. Reliability of rotating system with gearings // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов VI международной научно-технической конференции, 2-9 декабря 2007 г., г. Хургада (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2007. ISBN 966-330028-0. p. 40–43. 10. Obcarskas, Linas; Linonis, Vitas; Toločka, Rymantas Tadas. Sporto inžinerijos specialybė Kauno technologijos universitete // Physical Culture and Sport in Universities: international conference, 26th of May, 2007 / Kaunas University of Technology, Physical Education and Sports Centre Department of Physical Education. Kaunas: Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-255-9. p. 114–117.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

6,03

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 4,41

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

19,44

Mašinų projektavimo katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Romualdas Dundulis, tel.: (8 37) 300 425, 323 421 el.p. romualdas.dundulis@ktu.lt Katedra įkurta 1973 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Mykolas Daunys, habil. dr. Henrikas Medekšas Docentai: dr. Romualdas Dundulis, dr. Povilas Krasauskas, dr. Stanislovas Markauskas, dr. Evaldas Narvydas, dr. Algis Benjaminas Povilionis Lektoriai: Juozas Kvalkauskas, dr. Alis Lebedys Doktorantai: Ovidijus Blaževičius, Rytis Bortkevičius, Ramūnas Česnavičius, Alius Jakušovas, Remigijus Janulionis, Rimas Karpavičius, Modestas Kisielius, Agnė Stulpinaitė Vyr. inžinierė Jolanta Baskutienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Antanas Piliponis Meistrai: Rimantas Česnavičius, Rimas Karpavičius, Antanas Piliponis Vyr. laborantas Ramūnas Česnavičius Administratorė Virginija Mickevičienė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gerardas Mizeras

Tiriamoji bazė Mašinų patikimumo laboratorija. Laboratorijoje yra dešimt 50, 100 ir 250 kN statinio ir ciklinio deformavimo stendų su deformacijų ir įtempių matavimo įranga, galinčia dirbti 20–800 oC temperatūroje. Mokomoji kompiuterinio projektavimo laboratorija. 10 asmeninių kompiuterių ir programinė įranga SOLID WORKS, COSMOS M, MASTERCAM, APM WINMACHINE. Doktorantūros moduliai Konstrukcijų stiprumas ir ilgaamžiškumas (prof. M. Daunys). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Artūras Sabaliauskas. Paviršiaus elektromechaninio apdirbimo poveikis plieno 45 konstrukcinių elementų mažacikliam patvarumui įtempių koncentracijos zonose (vadovas prof. M. Daunys); Virginijus Staponkus. Elektromechaninio apdirbimo įtaka detalių paviršiaus savybėms ir mažacikliam patvarumui (vadovas prof. M. Daunys).

Tyrimų tematika Medžiagų mažaciklio nuovargio, mechaninių ir irimo charakteristikų tyrimas 2007 m. katedroje buvo atliekami mažaciklio deformavimo proceso tyrimai. Šis procesas gana nuodugniai ištirtas esant tempimo ir gniuždymo apkrovimui, tačiau daugelis pagrindinių įrenginių detalių, tokios kaip velenai, ašys, krumpliaračiai ir kitos, yra

apkraunamos lenkimu ir sukimu. Dėl šios priežasties buvo pradėtas tyrinėti konstrukcinių medžiagų mažaciklis sukimas. Per pastaruosius metus buvo sudaryta tyrimo metodika ir suprojektuotas bei pagamintas ciklinio sukimo įtaisas. Sukimo momento ir šlyties deformacijų matavimams suprojektuoti ir pagaminti dinamometras ir

221


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS deformometras su varžiniais keitikliais. Atliktas šio įrenginio taravimas, o nuo 2007 m. liepos mėnesio pradėti plieno 45 ciklinio sukimo bandymai. 2007 m. buvo apdorojami 2005, 2006 m atliktų Ignalinos atominės elektrinės 2-ojo energetinio bloko kuro kanalų medžiagos- cirkonio lydinio Zr- 2,5 Nb mechaninių ir irimo tąsumo charakteristikų tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad irimo tąsumo charakteristikos mažai priklauso nuo vandenilio kiekio, bet daugiau priklauso nuo temperatūros. Be to, buvo nustatytos irimo tąsumo charakteristikų priklausomybės nuo pagrindinių mechaninių charakteristikų.

2007 m. taip pat buvo tyrinėjama galimybė panaudoti baigtinių elementų metodą konstrukcinių elementų nuovargio ribai apskaičiuoti pagal įtempių koncentraciją ir įtempių gradientą. Atliekant tyrimą buvo sudarytas tipinės automobilio ašies modelis, išskirta pavojinga zona ir, sudarius supaprastintą baigtinių elementų modelį, apskaičiuotas įtempių pasiskirstymas ir gradientas. Naudojant šiuos baigtinių elementų analizės rezultatus, apskaičiuotas efektyvusis įtempių koncentracijos koeficientas, reikalingas detalės patvarumo ribai prognozuoti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

222

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Daunys, Mykolas; Sabaliauskas, Artūras. Influence of surface hardening on low cycle tension-compression and bending durability in stress concentration zones  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 1(63). p. 11–20. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Daunys, Mykolas; Norkuvienė, Deimantė Džeraldina. Investigation of stress and strain state in concentration zones under low cycle loading // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 2(64). p. 5–11. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Krasauskas, Povilas. Hydrogen influence on zirconium alloy Zr-0.5Nb mechanical characteristics at ambient and elevated temperatures // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 3(65). p. 12–16. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Krasauskas, Povilas. Hydrogen influence on fracture mechanics characteristics of zirconium alloy Zr-2.5 Nb at ambient and elevated temperatures // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 4(66). p. 5–11. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta. Numerical simulation of parts alignment under kinematical excitation // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 4(66). p. 36–43. [ISI Web of science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Daunys, Mykolas; Staponkus, Virginijus. Influence of surface electromechanical treatment on parts

mechanical and low cycle loading characteristics // BALTTRIB‘ 2007: international conference, 21-23 November 2007, Kaunas, Lithuania: proceedings. ISSN 1822-8801. 2007. p. 217–223. [ISI Proceedings]. 7. Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Krasauskas, Povilas. Investigation of J-integral for hydrogen saturated Zr-2.5Nb zirconium alloy // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2007. p. 62–67. [ISI Proceedings]. 8. Daunys, Mykolas; Sabaliauskas, Artūras. Stress strain state and damage accumulation in stress concentration zones for parts with hardened surface under low cycle loading // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 68–75. [ISI Proceedings]. 9. Lebedys, Alis; Jūrėnas, Vytautas; Mikučionytė, Gintė. Investigation of vibratory feeders for the powdery products // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 176–179. [ISI Proceedings]. 10. Markauskas, Stanislovas; Chodočinskas, Sangaudas Jonas; Zėringis, Paulius. Quality investigation of the surface subjected to electromechanical hardening  // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 186–189. [ISI Proceedings]. 11. Stulpinaitė, Agnė; Daunys, Mykolas. Statistical evaluation of low cycle lifetime for welded joined materials // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2007. p. 270–275. [ISI Proceedings]. 12. Narvydas, Evaldas; Naujokas, Rimas. Study of fatigue notch factors at stub axle shoulder under bending // Transport Means - 2007: proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822296X. 2007. p. 206–209. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Daunys, Mykolas; Sabaliauskas, Artūras. Damage accumulation in stress concentration zones parts with hardened surface under low cycle tensioncompression and bending // Acta mechanica et

automatica. ISSN . 2007, Vol. 1, no. 1. p. 23-26. 2. Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Krasauskas, Povilas. Temperature and hydrogen concentration influence on Zr-2.5Nb alloy mechanical and fracture toughness characteristics // Acta Mechanica et Automatica. ISSN . 2007, Vol. 1, no. 1. p. 19–22. 3. Timofeev, B.T.; Daunys, Mykolas. Некоторые особенности оценки малоцикловой усталости сварных соединений в энергетике // Вопросы материаловедения. ISSN 1994-6716. 2007, No. 3 (51). p. 127–140 4. Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Gavenko, S.; Gavva, A.; Maik, V. Теоретические и практические аспекты экологизации упаковок в Литве и Украине согласно нормативным актам Европейского Союза  // Наукові записки: науково-технічний збiрник / Міністерства освіти і науки Украïни, Украïнська академiя друкарства. Львiв: Видавництво Украiнськоі академiі друкарства, 2007, но. 1(11). ISBN 966-322-083-X. p. 48–56.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,00

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

4,66

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 2,75

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

10,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

20,41

Mechatronikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius, tel.: (8 37) 300 901, 300 900, el. p. mechatronika@ktu.lt Mechatronikos katedra įkurta 2006 m. gegužės 5 dieną, reorganizavus Gamybos sistemų ir Metalų technologijos katedras.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Bronius Bakšys Docentas dr. Egidijus Dragašius Lektorius dr. Andrius Vilkauskas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jūrėnas Doktorantai: Paulius Ibianskas, Sigitas Kilikevičius, Jurgis Mikolainis, Rūta Mitrulevičiūtė, Vilma Palubinskaitė Vyr. inžinierė Ona Blechertienė Meistras Paulius Tendzegolskis

Doktorantūros moduliai Robotų technika (prof. B. Bakšys). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Vytautas Blechertas. Neharmoninių rezonansinių virpesių pjezoeletrinių variklių kūrimas ir tyrimas (vadovas prof. R. P. Bansevičius)

223


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Automatizuotojo vibracinio rinkimo mechanikos ir technologijų tyrimai Išnagrinėtas vibraciniam rinkimui būdingas paslankiai bazuojamo kūno smūginis poslinkis pasvirusia plokštuma, kai kūnas žadinamas kinematiškai arba kai plokštuma žadinama dviem statmenomis kryptimis. Vibrosmūginė sistema yra specifiška, nes kūnas į plokštumą smūgiuoja įstrižai, keičiasi smūgio taško koordinatė ir kūno poslinkiui priešinasi tamprioji ir slopinimo jėgos. Tokia sistema būdinga vibraciniam rinkimui, kai dėl kūno smūginio poslinkio sutapdinami renkamų detalių jungiamieji paviršiai ir taip pat kompensuojamos jų pozicionavimo rinkimo pozicijoje paklaidos. Kūno vibrosmūginis poslinkis abiems žadinimo atvejais vyksta nuo sistemos statinės iki dinaminės pusiausvyros padėties pereinamaisiais režimais. Atstumas tarp šių pusiausvyros padėčių nusako maksimalią renkamųjų detalių tarpusavio padėties paklaidą, kai dar galima sutapdinti jungiamuosius paviršius ir jas sujungti. Maksimalus kūno poslinkis, nustatantis dinaminės pusiausvyros padėties koordinatę, daugiausia priklauso nuo tampriosios pasipriešinimo jėgos, fazės kampo tarp statmenų virpesių dedamųjų ir plokštumos virpesių poslinkio kryptimi amplitudės. Esant vibrosmūginiam kūno poslinkio režimui ir nedideliam tampraus elemento poslinkio kryptimi standumui, maksimalus kūno poslinkis beveik dvigubai didesnis nei esant besmūgiam poslinkiui. Vidutinis smūginio poslinkio nuo statinės iki dinaminės pusiausvyros padėties greitis lemia renkamų detalių centravimo trukmę. Šis greitis su tampriąja pasipriešinimo jėga susieti sudėtinga priklausomybe. Esant nedidelei pasipriešinimo jėgai, vidutinis poslinkio greitis ne visada

būna didžiausias. Jo dydį dar lemia vibracinio žadinimo poslinkio kryptimi amplitudė ir fazės kampas tarp žadinimo virpesių dedamųjų. Smūginis kūno poslinkis vyksta tik esant tam tikriems sistemos ir žadinimo parametrų deriniams. Sudarytos parametrų derinių sritys, kai kūnas gali slinkti smūginiu režimu. Daugiausia įtakos šių derinių sritims turi tampriųjų ryšių standumas, žadinimo amplitudė poslinkiui statmena kryptimi ir greičio atgavimo koeficientas. Modeliuojant ir eksperimentiškai nustatyta, kad detales sutapdinti ir jas tarpusavyje orientuoti galima tik esant tam tikriems sistemos ir žadinimo parametrų deriniams. Žadinimo dviem statmenomis kryptimis atveju sudarytos parametrų derinių sritys, kai vyksta vibracinis poslinkis, taigi ir detalių sutapdinimas. Atliktas vibracinio rinkimo, kai žadinama kinematiškai, eksperimentas su stačiakampio skerspjūvio detalėmis. Eksperimentiškai patvirtinta, kad dėl vibracinio žadinimo vyksta kryptingas paslankiosios detalės poslinkis, kurio metu kompensuojamos jungiamųjų detalių tarpusavio padėties paklaidos rinkimo pozicijoje. Dėl to galima automatiškai rinkti ne tik stačiakampes, bet ir cilindrines detales, nenaudojant jutiklių sudėtingų grįžtamojo ryšio sistemų ir valdymo algoritmų. Didžiausią įtaką į įvorės skylę įstatomo strypo įstrigimui turi atstumas nuo strypo apatinio galo iki paslankumo centro. Įstrigimo tikimybė taip pat didėja, kai didėja įstatymo greitis, trinties koeficientas, strypo ir griebtuvo masė, ašinis strypo bazavimo standumas ir mažėja sujungimo tarpelis. Vibracinio sujungimo proceso patikimumą taip pat lemia žadinimo amplitudė ir dažnis.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

224

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bakšys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Alignment of parts in automatic assembly using vibrations // Assembly Automation. ISSN 0144-5154. 2007, Vol 27, no. 1. p. 38–43. [ISI Web of Science; EMERALD; COMPENDEX]. Bakšys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Modeling of vibrational impact motion of mobile-based body  // International Journal of Non-Linear Mechanics. ISSN 0020-7462. 2007, Vol. 42, no. 9. p. 1092–1101. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Insertion simulation cylindrical parts under kinematical excitation of mobile based part // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 1(63). p. 38–44. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta. Numerical simulation of parts alignment under kinematical excitation // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2007, nr. 4(66). p. 36–43. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS].

5. Kilikevičius, Sigitas; Bakšys, Bronius. Analysis of insertion process for robotic assembly // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-8716. 2007, Vol. 9, no. 4. p. 35–40. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 6. Bakšys, Bronius; Ramonas, Andrius. Pneumovibrational assembly devices // Mechanika 2007: proceedings of the 12th international conference, April 5, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2007. p. 27–32. [ISI Proceedings]. 7. Lebedys, Alis; Jūrėnas, Vytautas; Mikučionytė, Gintė. Invest