Page 1

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

ISSN 1392-9623


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

Šis tradicinis leidinys, o šiemet jis jau šešioliktasis, pateikia daugiaplanį Kauno technologijos universiteto fundamentinių ir taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų vaizdą. Neardomosios kontrolės, aplinkosaugos, biomedicininės inžinerijos, informacinių ir valdymo technologijų, pjezomechanikos, mechatronikos, medžiagų mokslo, chemijos ir cheminės technologijos bei maisto mokslo tiriamieji darbai yra pasaulinio lygio, atliekami pagal Europos Sąjungos projektus, Lietuvos ir kitų šalių įmonių užsakymus. Dinamiškai plėtojami socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimai ypač reikšmingi mūsų šaliai, siekiant visuomenės ekonominės ir socialinės gerovės.


ISSN 1392-9623 Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas Telefonai: (8 37) 300 000, (8 37) 324 140 Faksas (8 37) 324 144 Elektroninis paštas rastine@ktu.lt http://ktu.lt/turinys/mokslines-veiklos-ataskaitos

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

2011
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Leidinio sudarytojai: doc. Leonas Balaševičius, Janina Jankauskienė ir Adriana Kviklienė

Moksliniai tyrimai: 2010 m. ataskaita - Kaunas: Technologija, 2011. - 346 p.

Knygoje aprašyta, kaip Kauno technologijos universitete organizuojami ir finansuojami moksliniai tyrimai, pateikiami apibendrintieji ir padalinių 2010 m. mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: atliktų tyrimų tematika, monografijų, straipsnių ir konferencijų pranešimų aprašai, apgintų daktaro disertacijų pavadinimai, nurodomi užsienio mokslininkų vizitai ir kt.

© Kauno technologijos universitetas, 2011
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Turinys MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS................................................... 5 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖ APSAUGA................................................. 7 MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR PARODOS.............................................................. 9 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS......................................11 DOKTORANTŪRA................................................12 BIBLIOTEKA...........................................................13 MOKSLO REZULTATŲ SKLAIDA....................14 PAGRINDINIAI 2010 M. MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI..........................................15 DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE..........23 2010 M. LIETUVOS MOKSLO TARYBOS REMTI PROJEKTAI...............................................32 MOKSLO LAIMĖJIMAI........................................34 CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS..........................................................37 Bendrosios chemijos katedra....................................40 Fizikinės chemijos katedra........................................41 Inžinerinės ekologijos katedra..................................43 Maisto produktų technologijos katedra..................45 Neorganinės chemijos katedra.................................50 Organinės chemijos katedra.....................................51 Organinės technologijos katedra.............................53 Silikatų technologijos katedra...................................57 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS..........................................................61 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra..........................................................................64 Dizaino katedra..........................................................68 Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra.............70 Medienos technologijos katedra..............................73 Tekstilės technologijos katedra................................75 Polimerinių gaminių mokslo laboratorija...............78 EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS..........................................................81 Apskaitos katedra.......................................................84 Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra.......86 Finansų katedra..........................................................90

Įmonių ekonomikos katedra.....................................92 Kokybės vadybos katedra.........................................95 Marketingo katedra....................................................97 Vadybos katedra.......................................................100 Visuotinės kokybės vadybos centras.....................101 Projektų vadybos centras........................................102 Elektroninio verslo tyrimų centras .......................102

ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS........................................................103 Elektros inžinerijos katedra....................................106 Elektros ir valdymo įtaisų katedra ........................109 Elektros sistemų katedra.........................................111 Ergonomikos katedra..............................................115 Procesų valdymo katedra........................................116 Valdymo technologijų katedra................................118 Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI)....................................................122 FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................123 Fizikos katedra..........................................................126 Matematinės sistemotyros katedra.........................132 Taikomosios matematikos katedra........................135 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................139 Filosofijos ir kultūrologijos katedra.......................141 Garso ir vaizdo menų technologijos katedra.......143 Kalbotyros katedra...................................................144 Užsienio kalbų centras.............................................145 INFORMATIKOS FAKULTETAS.....................147 Informacijos sistemų katedra.................................150 Kompiuterių katedra................................................152 Kompiuterių tinklų katedra....................................154 Multimedijos inžinerijos katedra............................156 Programų inžinerijos katedra.................................158 Sisteminės analizės katedra.....................................161 Verslo informatikos katedra...................................163 Realaus laiko kompiuterių sistemų centras .........164 MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS........................................................165 Deformuojamų kūnų mechanikos katedra...........169 Gamybos technologijų katedra..............................171 Inžinerinės mechanikos katedra.............................174 Inžinerinio projektavimo katedra..........................177
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA Mechatronikos katedra............................................180 Šilumos ir atomo energetikos katedra...................182 Teorinės mechanikos katedra.................................187 Transporto inžinerijos katedra...............................189 Aukštųjų technologijų plėtros institutas...............193 Transporto problemų institutas.............................194 Pakavimo tyrimų centras.........................................194 Stiprumo ir irimo mechanikos centras..................196 SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS.........197 Psichologijos katedra...............................................200 Regionų plėtros katedra .........................................201 Sociologijos katedra.................................................202 Strateginio valdymo katedra...................................204 Teisės katedra............................................................207 Ugdymo sistemų katedra.........................................207 Verslo administravimo katedra...............................212 Viešojo administravimo katedra............................214 Edukologijos institutas . .........................................217 Politikos ir viešojo administravimo institutas .....218 Verslo strategijos institutas ....................................219 Socialinių tyrimų laboratorija ................................219 STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS........................................................221 Architektūros ir kraštotvarkos katedra..................224 Geoinžinerijos katedra............................................226 Grafinių darbų katedra............................................228 Statybinių konstrukcijų katedra..............................229 Statybinių medžiagų katedra...................................231 Statybos technologijų katedra.................................233 Kraštotvarkos centras..............................................236 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras........................................................................237 TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS....................239 Elektronikos inžinerijos katedra............................242 Elektroninių ir matavimo sistemų katedra..........245 Signalų apdorojimo katedra....................................247 Telekomunikacijų katedra.......................................249

PANEVĖŽIO INSTITUTAS............................253 TechnolOgijų FAKULTETAS................255 Elektros inžinerijos katedra................................257 Fizinių mokslų katedra........................................258 Mechanikos technologijos katedra.....................260 Statybos technikos katedra..................................262 VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS....................................................263 Ekonomikos katedra............................................265 Vadybos mokslų katedra.....................................266 Kalbų centras........................................................268

APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS......269 ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTAS .........................................................275 BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTAS...........................................................283 ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS .........................................................287 EUROPOS INSTITUTAS ...................................290 GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS...........................................................294 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS . ...................................298 MAISTO INSTITUTAS........................................302 MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTAS.............308 METROLOGIJOS INSTITUTAS.......................314 PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTAS......................................317 SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS . .....323 TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS INSTITUTAS.......................325 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS ...............................................................329 MECHATRONIKOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS ....333 MIKROSISTEMŲ IR NANOTECHNO­LOGIJŲ MOKSLINIS CENTRAS......................................338 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS...........341
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA Kauno technologijos universitetas save kildina iš 1920 m. sausio 27 d. Kaune įsteigtų Aukštųjų kursų ir 1922 m. vasario 16 d. Kaune įsteigto Lietuvos universiteto. Buvo žinomas Lietuvos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno politechnikos instituto pavadinimais. Dabartinis pavadinimas suteiktas 1990 m. spalio 31 d. Vienas iš Universiteto strateginių tikslų yra tapti mokslo ir inovacijų universitetu: • Studijos grindžiamos studijų, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros rezultatų simbioze; • Mokslinių tyrimų orientavimas į sritis, kuriose galima pasiekti tarptautinį lygį; • Inovacijų ir ryšių su verslu sistemos sukūrimas.

MOKSLINIØ TYRIMØ ORGANIZAVIMAS Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pagrindas, todėl Universiteto pedagogai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti studentams, o magistrantams ir doktorantams  – būtina, nes tai produktyvi aukštojo lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirties, bet ir gebėjimą pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį darbą dirbę specialistai, nors ir netapę mokslininkais, esti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės veiklos srityse. Savo ruožtu tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsinaujinti ir palaiko jo gyvybingumą.

administracijai padeda rektoriui pavaldžios mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos ir mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Doktorantūros komitetai sudaro doktorantūros studijų programas, parenka doktorantų mokslinius vadovus bei teikia juos tvirtinti Senatui, atestuoja doktorantus, atlieka mokslo krypties daktaro disertacijų lygio priežiūrą. Kvalifikacijos komisijos formuoja mokslo krypties strategiją, atlieka mokslo programų paraiškų ir ataskaitų ekspertizę, atlieka Universiteto finansuotų mokslinių darbų ataskaitų vertinimą, organizuoja viešą jų aptarimą, dalyvauja atliekant išsamų universitetinių mokslo ir studijų padalinių mokslinės veiklos vertinimą, aprobuoja mokslo monografijas.

Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato administracija, Senatas ir Universiteto strateginio planavimo komitetas, mokslo klausimais padaliniams vadovauja mokslo prorektorius, jam talkina Mokslo tarnybos Mokslo projektų, Mokslinės veiklos analizės ir Doktorantūros skyriai bei kitos tarnybos ir skyriai. Senato mokslo ir plėtros komitetas siūlo Universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros prioritetus; svarsto Senatui teikiamas tvirtinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas ir teikia siūlymus dėl šių programų įgyvendinimo ir tam reikalingos Universiteto struktūros pertvarkos; vertina Universiteto mokslinės veiklos kokybę ir lygį, mokslo rezultatų sklaidos ir mokslo žurnalų leidybos kokybę. Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius administruoja mokslo projektų vykdymą, organizuoja konferencijas. Mokslo tarnybos Doktorantūros skyrius administruoja doktorantūrą. Mokslo tarnybos Mokslinės veiklos analizės skyrius organizuoja ir vykdo Universiteto mokslinės veiklos planavimą ir apskaitą, analizuoja, apibendrina ir kaupia informaciją apie mokslinę ir su ja susijusią veiklą, rengia statistines ir savianalizės ataskaitas. Universitete plėtojamų mokslo krypčių veiklą organizuoti

Mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą finansuoja įvairūs šaltiniai: valstybės biudžetas, Lietuvos mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, šalies ir užsienio įmonės bei įstaigos, tarptautinės programos. Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių fondų finansuojami ir tarptautiniu mastu koordinuojami tyrimai, į kai kurių jų biudžetus Lietuva moka privalomą piniginį įnašą. Šiuo metu reikšmingiausia Lietuvai mokslo programa laikytina Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa. Atliekant užsakymus įmonėms bei įstaigoms, lengviau prognozuoti atskirų ūkio šakų plėtojimo perspektyvas, paaiškėja vienos ar kitos krypties specialistų poreikiai. Per daugelį metų Universitete sukaupta unikali mokslinių tyrimų įranga, specialistai ir patirtis, išsikovotos pirmaujančios pozicijos šalyje daugelyje technologijos, fizinių ir socialinių mokslų krypčių. Mokslinius tyrimus atlieka tiek pavieniai mokslininkai, tiek jų kolektyvai. Susidomėję tam tikra moksline problematika mokslininkai ilgainiui susiburia į organizacinius vienetus – mokslo grupes
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Mokslo ir plėtros komitetas

Mokslo tarnyba

Pirmininkas – prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius, tel. (8 37) 456 561 Pirmininko pavaduotojas – prof. habil. dr. M. K. Ragulskis, tel. (8 37) 300 327 Sekretorė prof. dr. V. Liubinienė, tel. (8 37) 320 546 prof. dr. Ž. Bazaras dr. E. Blaževičius prof. dr. R. Butleris prof. dr. V. Doroševas prof. habil. dr. A. Fedaravičius prof. habil. dr. J. V. Gražulevičius prof. habil. dr. R. J. Kažys prof. dr. A. Krupavičius prof. dr. L. Mažeika prof. habil. dr. V. Ostaševičius studentas M. Ubartas

Direktorius – doc. dr. L. Balaševičius, tel. (8 37) 300 702 el. paštas leonas.balasevicius@ktu.lt Mokslo projektų skyrius Vedėja A. Kviklienė, tel. (8 37) 300 081 Koordinatorė J. Paurienė, tel. (8 37) 300 049 Mokslinės veiklos analizės skyrius Vedėja J. Jankauskienė, tel. (8 37) 300 043 Koordinatorė V. Kučinskienė, tel. (8 37) 300 048 Vyr. maketuotoja R. Cenfeldaitė, tel. (8 37) 300 048 Doktorantūros skyrius Vedėja V. Sabaitytė, tel. (8 37) 300 042 Vyr. koordinatorė V. Grigienė, tel. (8 37) 300 042

Moksliniø tyrimø finansavimo ðaltiniai Asignavimai ið valstybës biudþeto Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių nedidelę dalį sudaro paskata už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos panaudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms. Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas jame tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2010 m. mokslo fondui buvo paskirta 6146,0 tūkst. Lt (2009 m. – 7123,3 tūkst. Lt; 2008 m. – 7916,5 tūkst. Lt; 2007 m. – 6334,9 tūkst. Lt; 2006 m. – 5511,7 tūkst. Lt). Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius ir mokslo grupes

aktualiems uždaviniams spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų 2006-2008 metų mokslinės veiklos produktyvumą – publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas. Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji sudaro iki 15 % mokslo fondo) skiriama lėšų parodoms rengti ir inovacinių projektų reklamai, mokslinėms konferencijoms organizuoti, padaliniams, įdarbinantiems jaunus mokslininkus, skatinti, monografijų ir periodinių mokslo leidinių leidybai, mokslo krypčių plėtros programoms rengti ir kitoms būtinoms išlaidoms.

Lietuvos mokslo taryba Siekiant šalyje remti mokslinius tyrimus ir studijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 įkurtas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Remiantis nauju Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2009-04-30 Nr. XI-242) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 874 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Valstybinį studijų fondą. Pasikeitus Fondo pavadinimui ir funkcijoms, su mokslo finansavimu susijusios funkcijos ir programos, išlaikant jų tęstinumą, buvo perduotos Lietuvos mokslo tarybai. Taip pat pertvarkius Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūrą į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, kai kurios su tarptautinių programų finansavimu susijusios funkcijos ir programos buvo perduotos Lietuvos mokslo tarybai. Taryba 2010 m. viešai skelbė asignavimų dydį kiekvienai iš fondo remiamų veiklos sričių: 5 nacionalinėms mokslo programoms, 3 plėtros programoms, prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių tyrimams, mokslininkų (mokslininkų grupių)tyrimams, mokslinių tyrimų infrastruktūros projektams, mokslo ir studijų institucijų moksliniams projektams, įgyvendinamiems pagal tarpvyriausybinius susitarimus, COST veikloms, mokslo renginiams, mokslo kūriniams rengti, trumpalaikių vizitų, mokslininkų stažuočių programoms. 2010 m. Taryba rėmė 5 aukštųjų technologijų plėtros programos projektus, 1 prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektą, 3 nacionalinės lituanistikos plėtros programos projektus, 2 nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektus, 2 nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektus, 3 nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektus, 1 nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektą, 16 mokslininkų grupių projektų, 10 pagal tarpvyriausybinius susitarimus vykdomų tarptautinių projektų, 15 COST programos veiklų bei 2 mokslinių tyrimų infrastruktūros projektus. KTU mokslininkų darbams įgyvendinti iš viso gauta 3713,5 tūkst. Lt.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Siekiant skatinti Lietuvos integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 23 įkurta Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 162 Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra pertvarkyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą, išlaikant tęstinumą administruoti EUREKA, EUROSTARS, BONUS, 7BP (dalinai) ir Jungtinių tyrimų centro veiklą Lietuvoje bei Lietuvos mokslo tarybai perduodant funkcijas administruoti COST programos, dalinai 7BP veiklas.

2010 m. Agentūra neteikė paramos EUREKA projektams įgyvendinti, todėl KTU mokslininkai veiklą juose tęsė tik savo iniciatyva. 2010 m. Agentūra rėmė 2 EUROSTARS projektus ir skyrė dalinį finansavimą 3 7BP bendradarbiavimo projektams. Iš viso tam Universitetui skirta 196,9 tūkst. Lt. 2010 m. Agentūrai pradėjus įgyvendinti paramos verslui priemonę „Inovaciniai čekiai“, universiteto mokslininkai atliko mokslinių tyrimų paslaugų už daugiau kaip pusę pirmojo šios priemonės kvietimo lėšų – 660 tūkst. Lt.

Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai Didelę nebiudžetinių pajamų dalį už mokslinę veiklą Universitetas gauna vykdydamas mokslinių tyrimų, projektavimo ar net vienetinės gamybos sutartis su įmonėmis ir įvairiomis įstaigomis. 2010 m. įvykdyta darbų už 5,1 mln. Lt.

Tarptautinës programos Mokslo ir studijų internacionalizavimo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių ar fondų programų projektuose. 2010 m. KTU mokslininkai aktyviai dalyvavo Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje (7BP), EUREKA, COST, tarpvyriausybinėse mokslinių tyrimų programose.

Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius 2010 m. Universiteto mokslininkai iš viso vykdė 90 tarptautinių mokslo projektų. Mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 3985,7 tūkst. Lt. Bendros tarptautinių mokslo projektų, įskaitant Lietuvos institucijų paramą, pajamos sudarė 4783,2 tūkst. Lt.

Intelektinës nuosavybës teisinë apsauga Iðradimø teisinë apsauga Šiandien, pasaulinei ekonomikai tampant vis konkurencingesnei, kūrėjams labiau rūpi išradimų apsaugos ir realizavimo klausimai. Patentai – tai išradimų ir naujovių kūrimo veiklos, plėtojamos visų pirma komerciniais tikslais, rodiklis. Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo būdai: paduodant paraišką tiesiai į VPB (nacionalinis būdas), paduodant tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir išplečiant Europos patentus į Lietuvos Respubliką (Euro ir EuroPCT paraiškos). Europos patentas yra pagal Europos patentų konvencijos nustatytą bendrą procedūrą Europos patentų tarnybos išduodamas patentas. Europos patentą galima gauti paduodant vieną Europos patento paraišką, kuri

nagrinėjama vienoje patentų tarnyboje (Europos patentų tarnyboje); paraišką šiai tarnybai galima paduoti ir per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą. Patentinės apsaugos gali būti siekiama vienoje, keliose arba visose 34 Europos patentų konvencijos valstybėse narėse. Viena iš Europos patento įsigaliojimo valstybėje narėje sąlygų yra Europos patento ar jo dalies vertimo į tos valstybės kalbą pateikimas nacionalinei patentų tarnybai. Dar daug kūrėjų, registruoja patentus JAV ar Japonijoje ir naudojasi tų rinkų privalumais. Tam turi įtakos tai, kad Europoje patentas (įskaitant administravimo ir vertimo išlaidas) yra daug brangesnis nei JAV ar Japonijoje. Be to, visos iki 20 metų apsaugos išlaidos pagal Europos patentą yra daug didesnės nei pagal JAV ar Japonijos patentus.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Patentinė veikla K. Donelaičio g. 73-117 LT-44029 Kaunas Tel. (8 37) 300 692 Patentinė patikėtinė Aurelija Šidlauskienė Pagrindinės veiklos kryptys: • pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) paraiškų rengimas registruoti Valstybiniame patentų biure; • atstovavimas pareiškėjui gaunant pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos dokumentus bei ginant jo interesus nuo galimų pažeidimų; • licencinių sutarčių rengimas; • konsultacijos intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje klausimais. Statistika 2010 m. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui paduotos penkios Universiteto mokslininkų patentinės paraiškos LR patentui gauti bei viena paraiška Europos patentui gauti.

Patentai įregistruoti Japonijos patentų biure: Ragauskas, Arminas (aut., išrad.); Daubaris, Gediminas (aut., išrad.). Method and apparatus for noninvasive continuous monitoring of cerebrovascular autoregulation state. 2010 10 15. 2 p 2010 m. gauti 3 Lietuvos patentai: 1. Daunoras, Jonas (aut., išrad.); Dosinas, Alvydas (aut., išrad.); Lukočius, Robertas (aut., išrad.); Vaitkūnas, Mindaugas (aut., išrad.); Vegys, Algis (aut., išrad.); Virbalis, Juozapas Arvydas (aut., išrad.). Žmogaus funkcionalumo kontrolės sistema. 2010 1 125. 7 p. 2. Bansevičius, Ramutis Petras (aut., išrad.); Bagajevas, Artūras (aut., išrad.); Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Jūrėnas, Vytautas (aut., išrad.). Sulankstoma antena su pjezopavara. 2010 05 25. 6 p. 3. Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Bansevičius, Ramutis Petras (aut., išrad.); Jurėnas, Vytautas (aut., išrad.); Tichonovas, Konstantinas (aut., išrad.). Teleskopinė antena. 2010 04 26. 6 p. 2010 m. galiojo 10 Lietuvos Respublikos patentų.

MOKSLINËS KONFERENCIJOS IR PARODOS Universitetas kiekvienais metais organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių specialistus. Stambiausias Universiteto mokslo renginys, kurį jis organizuoja kartu su Lietuvos mokslų akademija, Pramonininkų konfederacija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba, yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“. Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pramonė“ tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, panagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Jau įprasta, kad šioje diskusijoje dalyvauja vos ne visų ministerijų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų vadovaujantys specialistai, žymiausi technikos irkitų sričių mokslininkai, pramonės ir verslo organizacijų ir asociacijų atstovai. Didaktikos, žinių perimamumo ir mokymo tęstinumo klausimais pasitarti atvyksta vidurinio ir aukštesniojo lavinimo, profesinio tobulinimo specialistai. Renginyje dalyvauja ir vis daugiau dėmesio jam rodo ir inovacinės veiklos struktūros. Centrinį ciklo renginį, visada organizuojamą vasario pradžioje, pratęsia savarankiškos teminės darbuotojų ir studentų mokslo konferencijos, organizuojamos visus metus. 2010 m. įvyko 37 darbuotojų ir 16 studentų konferencijų, kuriose perskaityta per 2 tūkst. pranešimų. Išleista visų Universitete vykusių konferencijų pranešimų medžiaga – per 500 aut. lankų. Studentų darbų parodoje „KTU Technorama-2010“ pristatyti 59 darbai. Geriausi „Technoramos“ darbai buvo pristatyti parodoje „Balttechnika“.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

2010 m. vykusiø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius Lietuvos mokslas ir pramonė: nuo Aukštųjų kursų iki „Santakos“ slėnio 160

Perskaityta pranešimų KTU Kitų institucijų Iš viso darbuotojų darbuotojų 1

5

6

Šilumos energetika ir technologijos

99

32

57

89

Chemija mokykloje-2010

50

2

14

16

Matematika ir matematikos dėstymas

86

18

12

30

Mechanika-2010 (15-oji tarptautinė)

223

55

52

107

Informacinės technologijos’ 2010 (16-oji tarptautinė konferencija)

165

30

25

55

Chemija ir cheminė technologija 220

1 p. 26ž. 49s.

2 p. 11ž. 32s.

3p. 37ž. 81s.

Ekonomika ir vadyba 2010 (15-oji tarptautinė)

39 KTU

Teisinės, politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių Europos link (8-oji tarptautinė)

27 vyko Rygoje

44

3

18

21

Elektros ir valdymo technologijos ECT-2010

150

37

30

67

Elektronika 2010

360

74

105

179

Daugiakalbystė ir kūrybiškumas (tarptautinė) 211 6ž. 7s.

77ž. 37s. 6 seminarai

83ž. 44s. 6 seminarai

Kūno kultūra ir sportas universitete 2010 Intelektualiosios technologijos logistikoje ir mechatroninėse sistemose ITELMS’2010 ( 5-oji tarptautinė konferencija) AUTEX 2010 (10-oji pasaulinė tekstilės konferencija) EAEEIE 2010 (21-oji tarptautinė konferencija) Regionų plėtra-2010 Mechatroninės sistemos ir medžiagos-2010 (6-oji tarptautinė konferencija)

110

20

81

101

46

25

29

54

240

3(21s.)

113(74s.)

116(95s).

85

10

56

66

110

1

15

16

6 KTU

Žiniomis grįsta programų inžinerija (tarptautinė konferencija)

1

28

29

Baltijos polimerų simpoziumas 187 44s.

13p. 37ž. 87s.

13p. 37ž. 131s.

Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (20-oji tarptautinė konferencija)

50

6 vyko Lenkijoje

70

12

32

44

Kompleksinės sistemos medicinoje ir sporte (3-iasis tarptautinis kongresas)

204

10

66

76

Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose (3-ioji tarptautinė konferencija)

180

34

104

138

Medijos ir kultūra

26

5

4

9

Inžinerinių studijų ir profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje (4-oji tarptautinė konferencija)

57

16

10

26

Medicinos fizika Baltijos šalyse (8-oji tarptautinė konferencija-seminaras)

20

8

40

48

Vibroinžinerija – 2010 (9-oji tarptautinė konferencija)

78

21

8

29

182

46

42

88

Transporto priemonės -2010 (14-oji tarptautinė konferencija)

PASTABA: p – plenariniai; ž – žodiniai pranešimai; s – stendiniai pranešimai.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai (4-oji tarptautinė)

Perskaityta pranešimų KTU Kitų institucijų Iš viso darbuotojų darbuotojų

34

3

16

19

108

12

43

55

Pažangioji statyba (2-oji tarptautinė)

90

27

19

46

Medžiagų inžinerija – 2010

89

6ž. 31s.

7ž. 18s.

13ž. 49s.

Aukštojo mokslo kokybės vertinimas ir kokybės rodikliai

46

3

9

12

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

49

7

33

40

Baltijos šalių konferencija „Mokymasis tinkle“

50

-

10

10

Branduoliniai mokslai medicinos fizikos studijose: Baltijos šalių patirtis (tarptautinis seminaras)

30

6

19

25

105

11

20

31

Biomedicininė inžinerija (14-oji tarptautinė konferencija)

E. švietimas: mokslas, studijos ir verslas

PASTABA: p – plenariniai; ž – žodiniai pranešimai; s – stendiniai pranešimai.

2010 m. vykusiø studentø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius Telekomunikacijos ir elektronika-2010

Perskaityta pranešimų KTU Kitų aukštųjų Iš viso studentų mokyklų studentų

71

23

4

27

Mūsų socialinis kapitalas – žinios

118

67

28

95

Gaminių technologijos ir dizainas’2010

196

31

2

33

Taikomoji matematika

35

25

10

35

Socialiniai mokslai-2010: iššūkiai globalizacijos procese

79

57

7

64

KTU Technorama-2010

61 darbas

Studentų darbų paroda Mechanikos inžinerija-2010

55

41

-

41

107

28

46

74

Mokslas ir naujovės

59

38

-

38

Ekonomika ir vadyba-2010

65

28

15

43

Po idėjų pasaulį

14

9

5

14

ES integracija: pasiekimai, iššūkiai ir perspektyvos

46

10

3

13

110

-

19

19

Statyba ir architektūra 26 15

1 bendras su VGTU

15

Chemija ir cheminė technologija

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (tarptautinė konferencija-mokykla)

Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams Technologijos mokslai šiandien ir rytoj-2010

10

131

28

7

35

35

31

-

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Kauno technologijos universitetą sieja glaudūs ryšiai su daugeliu užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusėmis sutartimis, Universiteto padalinių arba mokslinių grupių individualiais projektais, įvairių tarptautinių programų projektais, studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslinių darbuotojų mainais, taip pat dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose, parodose bei kituose renginiuose. KTU šiuo metu su įvairiomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institucijomis bei firmomis yra pasirašęs virš 80 bendradarbiavimo sutarčių. Kauno technologijos universitetas yra Europos universitetų asociacijos (EUA), Europos inžinerinio mokymo draugijos (SEFI), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER),Tarptautinės tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (IACEE), Baltijos šalių technikos universitetų asociacijos (ATUBS), Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo (EUCEN), Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (BSRUN) narys. Nuo 1998 m. KTU dalyvauja Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslo ir technologijos konsorciumo BALTECH veikloje ir yra vienas iš steigėjų. Nuo 1993 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja Europos Sąjungos bendrosiose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose, pradedant Trečiąja bendrąja programa. 2010 m. KTU mokslininkai vykdė 24 Septintosios bendrosios programos (7BP) projektus ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės, aplinkos inžinerijos, biomedicininės inžinerijos, nanotechnologijų, chemijos technologijų, informacinių technologijų ir socialinių mokslų srityse. Universiteto mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programoje EUREKA, Europos inovacijų programoje EUROSTARS ir Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programoje COST. 2010 m. vykdyti 7 EUREKA bei 2 EUROSTARS projektai ir dalyvauta 27 COST veiklose maisto technologijų, chemijos technologijų, informacinių technologijų, biomedicininės inžinerijos, medžiagų mokslo, statybos ir architektūros srityse. Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kituose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose. 2010  m. vykdyta 10 Europos teritorinio bendradarbiavimo programų projektų, po vieną eContentPlus, eParticipation, LIFE+ programų projektą, po vieną Šiaurės šalių tarybos, Šveicarijos nacionalinio mokslo fondo, Singapūro nacionalinio universiteto ir NATO remiamą bei Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato finansuotą projektą. Bendri moksliniai tyrimai buvo vykdyti tarpvyriausybinių sutarčių pagrindu – trys projektai su partneriais Prancūzijoje (programa „Žiliberas“), penki projektai su partneriais Ukrainoje, du projektai su partneriais Taivane ir Latvijoje. Tarpinstitucinių sutarčių pagrindu vykdyti du projektai su Ukrainos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkais.

2010–2011 m. m. pagal ERASMUS programą studijuoti į ES universitetus išvyko 184 KTU studentai, o studijuoti į KTU atvyko 86 užsienio studentai. Dėstyti ir stažuotis į Europos universitetus buvo išvykę 78 KTU dėstytojai, partnerio teisėmis KTU dalyvavo dviejuose intensyvių studijų programų bei penkiuose teminių tinklų projektuose. 2010–2011 m. m. buvo plečiamas studijų programų, dėstomų užsienio kalba, spektras. Buvo parengta pirmosios pakopos studijų Architektūros ir Tekstilės dizaino ir technologijos, magistrantūros studijų Verslo ekonomikos programos anglų kalba. 2011– 2012 m. m. užsienio studentams bus siūlomos 7 pirmosios pakopos studijų ir 9 magistrantūros studijų programos. Švietimo mainų paramos fondui teikėme paraišką 2011 – 2012 m. m. ERASMUS programai finansuoti. Paraiška pateikta 259 dvišalių sutarčių su 211 aukštojo mokslo institucijų pagrindu. Paraiškoje planuojama išsiųsti studijuoti į partnerių universitetus 450 KTU studentų, atlikti praktikos – 90 studentų. 75 KTU dėstytojai planuoja išvykti skaityti paskaitų, 70 darbuotojų – į stažuotes. 2010 metais Universitete buvo vykdomi šie „Mokymosi visą gyvenimą“ programos (LLP) paprogramių projektai: 1 COMENIUS, 4 GRUNDTVIG, 7 Skersinės programos ir 1 JEAN MONNET programos projektas, taip pat 20 LEONARDO DA VINCI programos projektų. Universitetas kaip kontraktorius dalyvavo 1 GRUNDTVIG ir 2 LEONARDO DA VINCI programos projektuose. Toliau sėkmingai plečiasi KTU dvišaliai kontaktai su Šiaurės šalimis, Vokietija, Prancūzija. Universiteto studentams, doktorantams, studijuojantiems užsienyje, paramą skiria įvairios šių šalių organizacijos, atskiri universitetai ar stipendijų fondai. Studentai nuolat naudojasi Kylio miesto stipendijų programos pasiūlymais, DAAD bei kitų Vokietijos fondų parama, universitetų konsorciumo BALTECH stipendijomis. Nuo 2004 m. KTU inžinerinių ir gamtos mokslų studentai dalyvauja stažuočių Japonijoje programoje „Vulcanus in Japan“. Per septynerius dalyvavimo programoje metus 12 mėnesių trukmės stažuotėje Japonijoje dalyvavo jau penki KTU studentai. 2010 metais iš KTU buvo išsiųstos 9 studentų paraiškos, 4 studentai perėjo pirminę atranką, tačiau į antrąjį atrankos etapą nepateko. Dalyvaudamas tarptautinėse programose bei projektuose, Universitetas iš įvairių užsienio šaltinių gauna finansavimą moksliniams tyrimams, studentų bei dėstytojų mobilumui, įsigyja literatūros, laboratorinės įrangos. Taip kaupiama patirtis, kuri leis sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų rinkoje. Tik bendradarbiaujant su užsienio partneriais galima sėkmingai įsijungti į Europos mokslinių tyrimų tinklą ir konkuruoti šioje srityje su labiau patyrusiomis kitų Europos šalių institucijomis.

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

DOKTORANTÛRA Mokslo daktaro laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir parengusiam ir apgynusiam daktaro disertaciją. Asmenys, siekiantys įgyti mokslo daktaro laipsnį, studijuoja nuolatinės ar ištęstinės formos doktorantūroje arba daktaro disertaciją rengia ir gina eksternu. Mūsų Universitete galima studijuoti šių mokslo krypčių doktorantūroje ir ginti daktaro disertacijas: Mokslo krypties kodas

Mokslo krypties pavadinimas

Humanitariniai mokslai 03 H Menotyra Fiziniai mokslai 03 P Chemija 09 P Informatika Socialiniai mokslai 02 S Politikos mokslai 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija Technologijos mokslai 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 05 T Chemijos inžinerija 06 T Energetika ir termoinžinerija 07 T Informatikos inžinerija 08 T Medžiagų inžinerija 09 T Mechanikos inžinerija 10 T Matavimų inžinerija Doktorantūros trukmė – nuolatine studijų forma ne daugiau kaip 4 metai, ištęstine studijų forma ne daugiau kaip 6 metai, iš jų dalis laiko skiriama studijoms. Kiekvienam doktorantui paskiriamas mokslinis vadovas. Doktorantas kartu su vadovu sudaro studijų, mokslinių tyrimų ir daktaro disertacijos rengimo planą visam doktorantūros laikotarpiui. Doktorantui reikia išlaikyti ne mažiau kaip keturių dalykų doktorantūros lygio egzaminus. Geriausiai besimokantiems doktorantams sudaromos sąlygos atlikti tyrimus arba dalį studijų programos studijuoti kitų šalių universitetuose. Studijų metu doktorantas dirba ir mokslinį darbą, kaupdamas medžiagą disertacijai. Jis privalo dirbti ir Senato nustatytos apimties pedagoginį darbą. Valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems doktorantams pirmaisiais metais mokama 8,3 BSI, o vėliau – 9,6 BSI dydžio stipendija. Doktorantams kasmet suteikiamos 56 kalendorinės dienos eilinių mokamų atostogų. Doktorantūros laikotarpiu suteikiamas bendrabutis.

12

Priėmimo tvarka Bendras doktorantūros vietų skaičius Universitete nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų subsidijų dydį. Kiekvienai mokslo krypčiai nustatomos doktorantų priėmimo kvotos. Asmenys, tenkinantys doktorantūros reikalavimus, bet nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, jeigu sutinka mokėti visą studijų kainą, gali studijuoti savo lėšomis. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį išsilavinimą įgiję vienos pakopos aukštojo mokslo sistemoje. Priimdamas į doktorantūrą, doktorantūros komitetas atsižvelgia į stojančiojo studijų magistrantūroje balus, publikacijas, mokslinę veiklą ir patirtį, mokslininkų rekomendacijas ir pokalbį su komiteto nariais. Galutinį sprendimą priima doktorantūros komitetas. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo į doktorantūrą doktorantūros komiteto posėdį. Jei doktorantūros komitetas nustato, kad stojantysis yra išklausęs nepakankamos apimties pagrindinės mokslo krypties dalykų kursą arba kad jo žinios įvertintos nepakankamu balų skaičiumi, jis gali nurodyti, kokius dalykus doktorantui reikės studijuoti papildomai arba kokius egzaminus jis turės perlaikyti pirmaisiais doktorantūros studijų metais. Asmenys, pageidaujantys stoti į doktorantūrą, Universiteto Mokslo tarnybos Doktorantūros skyriui pateikia: • rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodo doktorantūros kryptį, formą ir pageidaujamą disertacijos tematiką; • gyvenimo aprašymą; • magistro (aukštojo mokslo) diplomo ir jo priedų kopijas (Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą); • dviejų mokslininkų rekomendacijas; • mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą, kurio tema pasirenkama pagal disertacijų tematikos konkurso rezultatus; • kitus priėmimo skelbime nurodytus arba, jų nuomone, svarbius dokumentus. Priėmimo į doktorantūrą doktorantūros komitetų posėdžiai tradiciškai vyksta kiekvienų metų liepos pradžioje KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73). Dokumentai priimami paskutinį birželio dešimtadienį. Informacija teikiama KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73), 406 k., telefonai: (8 37) 300 042, 300 702, faksas (8 37) 324 144, el. p. mok.skyrius@ktu.lt


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Biblioteka K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Direktorė Genė Duobinienė, tel. (8 37) 300 650, tel./faks. (8 37) 300 438, el. p. biblioteka@ktu.lt KTU bibliotekos struktūra: Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20) Fakultetų grupės: Mechanikos (Kęstučio g. 27, II a.), Informatikos (Studentų g. 50, I a.), Cheminės technologijos (Radvilėnų pl. 19, II a.), Statybos ir architektūros (Studentų g. 48, I a.), Dizaino ir technologijų (Studentų g. 56, IV a.), Panevėžio instituto (Nemuno g. 33, 37164 Panevėžys). Kauno technologijos universiteto biblioteka yra viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje ir vienintelė Kaune bei Kauno apskrityje, perkanti ir sauganti fizinių ir technologijos mokslų literatūrą ir informaciją. Spausdinti ir elektroninės informacijos šaltiniai įsigyjami pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis. Biblioteka yra atvira visuomenei. Bibliotekos Retų knygų skyriuje saugoma per 35 tūkst. egz. XV–XX a. pirmosios pusės spaudinių, kartografijos ir ikonografijos dokumentų. Vertingiausią paveldo dalį sudaro XV–XVIII a. spaudiniai (inkunabulai, aldai, paleotipai, elzevyrai bei kiti senieji leidiniai, atskleidžiantys Europos kultūros ir mokslo raidą iki 1800 metų). Pagrindiniai Bibliotekos 2010 m. veiklos rodikliai Fondai Gauta naujų leidinių per metus Išduota spaudinių per metus Naudotasi visateksčiais straipsniais iš prenumeruojamų DB Bibliotekos personalas

1,3 mln. egz. 9,0 tūkst. egz. per 844,6 tūkst. egz. 216,1 tūkst. str. 64 darbuotojai

2010 m. bibliotekoje užregistruota 21 442 skaitytojų, iš jų 18 118 studentai. Bibliotekoje veikia integrali bibliotekinė sistema ALEPH, prie jos per WWW OPAC kasmet prisijungiama apie 920 tūkst. kartų. Kompiuterinis katalogas ir Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų DB Publikacijos prieinami Universiteto tinklalapyje http://www.ktu. lt/biblioteka. Kompiuteriniame kataloge aprašyti visi leidiniai nuo 1990 m., senesnių metų – skaitomi leidiniai. Skaitytojų užsakymai centrinėje ir fakultetų bibliotekose priimami internetu. DB Publikacijos aprašyta 43,9 tūkst. KTU darbuotojų mokslinių publikacijų. Kortelių kataloguose aprašyti visi leidiniai iki 1999 m. Skaitytojai aptarnaujami 7 abonementuose, 10 skaityklų, Retų knygų skyriuje, 8 interneto svetainėse. Skaitytojams leidiniai išduodami į namus centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Studijų leidiniai išduodami laikotarpiui nuo 7 dienų iki 6 mėnesių, kiti leidiniai – nuo 1 iki 30 dienų. Vieninteliai knygų egzemplioriai, periodiniai leidiniai, standartai, reti spaudiniai, disertacijos, tezės į namus neišduodami, juos galima skaityti skaityklose. Bibliotekoje nesančius spaudinius ar dokumentus už nustatytą mokestį

galima užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Šiuo metu Bibliotekoje yra 164 kompiuterinės darbo vietos, iš jų 97 skirtos skaitytojams informacijos paieškai. Naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriniu katalogu, o per internetą – pasaulio bibliotekų katalogais, šalių suvestiniais katalogais, duomenų bazėmis, skaitytojai randa naujausią ir aktualiausią informaciją. Sudaromos sąlygos ir teikiamos konsultacijos, kaip naudotis duomenų bazėmis kompaktiniuose diskuose ir internete. 2010 m. biblioteka prenumeravo 49 užsienio duomenų bazes, kurioms prieigą užtikrino 20 tiekėjų: ACS Publications, American Institute of Physics, American Physical Society, Annual Reviews, EBSCO Publishing, Ebrary, Emerald Fulltext, ISI Web of Knowledge, IEEE/ IEL, Institute of Physics Journals, Morgan & Claypool, Nature, SAGE Journals, ScienceDirect, SpringerLINK, Science Online, Oxford Journals, Wiley Online Library, OECD iLibrary, Passport GMID, Zentralblatt MATH, ir vieną lietuvišką teisinių dokumentų duomenų bazę LITLEX-Internet. Visatekstės knygos yra prieinamos per Springer LINK, Ebrary, Morgan & Claypool duomenų bazes. Prenumeruojamos duomenų bazės papildo bibliotekos fondą. Jose prieinami per 67 tūkst. periodinių leidinių, iš jų 26,5 tūkst. visateksčių žurnalų, 125,5 tūkst. konferencijų medžiagos leidinių, iš jų 900 visateksčių leidinių. Bibliotekos vartotojai taip pat gali naudotis 62,3 tūkst. el. knygų. Informacija apie duomenų bazes bei galimybę jomis naudotis akademinei bendruomenei išplatinama elektroniniu paštu ir skelbiama Bibliotekos tinklalapyje. Biblioteka nuolat atlieka mokslinės informacijos duomenų bazių poreikio analizę. Biblioteka yra aktyvi Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, nuolat dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose: - Vykdo 7 BP programos projektą „OpenAIRE–Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra“ (trejų metų projektas, pradžia 2009-1130). Projekto vadovė G. Tautkevičienė. - Dalyvavo vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (toliau – eMoDB.LT) veiklas, vadovavo rengiant 10 naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo modulių bei vykdė mokymus, skirtus ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (2010). - Dalyvauja LMBA ir LABIIMSPP konsorciumų veiklose. - Biblioteka yra tarptautinės technologijos universitetų bibliotekų asociacijos IATUL (International Association Technological University Libraries) narė. Nuolatiniai ryšiai su pasaulio universitetų bibliotekomis skatina Biblioteką tobulinti savo veiklą. - KTU bibliotekoje saugoma inkunabulų kolekcija įtraukta į tarptautinę DB „Incunabula short title catalogue“.

13


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

MOKSLO REZULTATŲ SKLAIDA Universiteto mokslininkai publikuoja daug straipsnių šalyje ir užsienyje, išleidžia monografijų, mokomosios literatūros. 2010 m. išleista 10 monografijų ir 9 mokslo studijos, 41 konferencijų pranešimų rinkinys (pastarųjų leidybą finansavo LMT). Svarų Universiteto mokslininkų indėlį į šalies mokslo plėtotę rodo didelis Universitete leidžiamų mokslo žurnalų skaičius (jų leidžiama net 13). Mokslo žurnalai leidžiami didelio – A4 formato, sudėtingo dviejų skilčių maketo, dauguma – ne mažiau kaip po keturis numerius per metus. Žurnalams medžiagą teikia visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, daugėja užsienio autorių. Užsimezgė platinimo ryšiai. Beveik visų žurnalų straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse. Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferencijų pranešimų medžiagos rinkiniai jau tapo periodiniais leidiniais ir yra referuojami tarptautinėse mokslo

duomenų bazėse. ISI Proceedings referuoja konferencijų „Mechanika“ ir ITELMS’2010 pranešimų medžiagą. Periodiniais tapo konferencijų „Mechanika“, „Transporto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos fizika Baltijos šalių regione“, „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijoje“, „Informacinės technologijos“, „Electrical and control technologies ECT“, „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas“, „Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje“, „Pažangioji statyba“, „Biomedicininė inžinerija “, „ Ekonomika ir vadyba“, „ Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai “, „Mechatroninės sistemos ir medžiagos“ pranešimų medžiagos leidiniai. Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai leidiniai „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Research Overview“, jubiliejiniai katedrų veiklos katalogai ir kt.

KTU ŽURNALŲ REFERAVIMAS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. A. M. Sviklas, http://www.chemija.ctf.ktu.lt./zurnalas/ch-1995-1.htm CAplus (http://www.cas.org/sent.html) Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 (10 numerių per metus), vyr. redaktorius prof. D. Eidukas, http://www.ktu.lt/en/science/journals/ frames1_3.html INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec/) ISI Web of Science Engineering Economics = Inžinerinė ekonomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. B. Martinkus, http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/frames.html ISI Web of Science, IBSS International Bibliography of the Social Sciences (http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/word_docs/Journals%20A_Z%202006.xls) Business Source Complete (http://www.epnet.com/titleLists/bt-journals.htm) CEEOL, VINITI Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba ISSN 13921649 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. J. K. Staniškis, http://www.apini.lt/?section=journal&lang=lt CAB Abstracts (http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&DisplayNew =Yes&PID=125) INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec/) Informacinės technologijos ir valdymas = Information Technology and Control ISSN 1392-124X (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. Šeinauskas, http://itc.ktu.lt/ ISI Web of Science; INSPEC (http://www.theiet. org/publishing/inspec/) Kalbų studijos = Studies About Languages ISSN 1648-2824 (2 numeriai per metus), vyr. redaktorė doc. V. Liubinienė, http://www.kalbos.lt/ MLA Modern Language Association International Bibliography (http:// www.mla.org/) Materials Science = Medžiagotyra ISSN 1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. S. Tamulevičius, http://www.ktu.lt/en/science/journals/medz/frames1_1.html ISI Web of Science; INSPEC (http://www.theiet.org/ publishing/inspec/) Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. M. Daunys, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/ zurnalai/meniu.asp#mech ISI Web of Science; INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec/) COMPENDEX Social Sciences = Socialiniai mokslai ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorė prof. P. Jucevičienė, http://www.socmokslai.ktu.lt/ Sociological Abstracts (http://www.csa.com/ids70/serials_source_list. php?db=socioabs-set-c ) SocINDEX with full text (http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm) Ultragarsas = Ultrasound ISSN 1392-2114 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. J. Kažys, http://www.ktu. lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/ultra_journal INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec/) Viešoji politika ir administravimas ISSN 1648-2603 (2 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. V. Domarkas, http://internet.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/vpa/frames.html IndexCopernicus (http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php?action=masterlist&id=2994) Economics and management= Ekonomika ir vadyba ISSN 1822-6515 (1 CD), vyr. redaktorė prof. G. Startienė, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/meniu.asp#ekovad [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier].

14


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

PAGRINDINIAI 2010 M. MOKSLINËS VEIKLOS RODIKLIAI Dëstytojai ir mokslo darbuotojai Etatų struktūra

  Metai

Dėstytojai

Mokslo darbuotojai

Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Vyriaus. m. d. Vyr. m. d. M. d. Jaun. m. d. Moksl. staž. 2010 139,75

427,5

299

54,25

Iš viso

920,5

10,7 5

64,5

Iš viso

144,5

22,75

39,5

7

Vyrai

Moterys P rofes orės 5%

M ok s lo darbuotojos 15%

M ok s lo darbuotojai 16%

P rofes oriai 19%

Doc entės 33%

Lek toriai ir as is tentai 23%

Lek torės ir as is tentės 47%

Doc entai 42%

mokslo publikacijų skaičius vienam sąlyginiam darbuotojų skaičiui Straipsniai MII (ISI Web of Science) leidiniuose

6,5

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 3,55

2

0,48

0,05

1,5

0,39

0,82

0,39

0,19

1 0,84

0,21 0,84

0,5

1,54

Humanitarinių mokslų

1,19

Socialinių mokslų

1,18

Fizinių mokslų

0,71

5,37 6,44

Biomedicinos mokslų

1,63

Technologijos mokslų

1,47

Iš viso Universitete

15


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

2008–2010 m. monografijos ir straipsniai MII leidiniuose Straipsnių „ISI Web of Science“ leidiniuose skaičius

kituose leidiniuose

Cheminės technologijos fak.

turinčiuose citavimo indeksą

2009

2010

1,5

29,57

10,98

36,94

12,4

42,77

4,17

2010

kituose leidiniuose

2008

turinčiuose citavimo indeksą

Monografijos

2009 kituose leidiniuose

Padalinio pavadinimas

turinčiuose citavimo indeksą

2008

Dizaino ir technologijų fak.

1,06

1,25

20,84

13,01

11,54

18,35

30,86

18,22

Ekonomikos ir vadybos fak.

0,12

0,17

1

36,9

0,67

24,83

21,33

5,67

Elektros ir valdymo inžinerijos fak.

9,92

18,77

5,47

19,64

31,32

0,25

20,44

10,49

17,35

10,63

22,27

3,86

2

2

Fundamentaliųjų mokslų fak.

1

Humanitarinių mokslų fak.

1

2

4

2

Informatikos fak.

2,25

23,53

4,71

15,27

24,43

1,25

Mechanikos ir mechatronikos fak.

7,58

38,55

4

30,09

33,29

33,59

2,05

9,16

13,24

6,58

0

0,5

8,71

6,66

8,65

6,42

Socialinių mokslų fak. Statybos ir architektūros fak. Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

0,08 0,5 2

1

1

3,52

23,92

0,08

24,12

32,53

1,58

Panevėžio instituto Technologijų fak.

0,19

7,07

1,5

4

2,32

10,42

2,08

5,25

2,5

1,33

0,2

1,5

1

0,67

1,03

5,33

2,25

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

1

Aplinkos inžinerijos institutas

1

1

Architektūros ir statybos institutas

Aukštųjų technologijų plėtros institutas

1,2

0,67

Biomedicininės inžinerijos institutas

0,48

0,17

Energetikos technologijų institutas Europos institutas

0,58

0,67

0,25

0,5 3,95

1,35

0,75

0,75

0,4

1

1

1

Gynybos technologijų institutas

0,33

1,17

1,34

1,5

Informacinių technologijų plėtros institutas

0,25

0,75

0,75

1,42

Maisto institutas

2,78

Medžiagų mokslo institutas

0,25

12,67

Metrologijos institutas

3,75

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas Sintetinės chemijos institutas

1

3,67

0,93

0,71

2,34

0,02

0,16

2,6

0,5

Technologinių sistemų diagnostikos institutas

1,68 1,43

2,83

1,92

Kūno kultūros ir sporto centras

1,04

1,02

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

7,97

0,53

1

Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

2

0,67

4,37 2

0,64

4,78

1

Skaičiuojamųjų technologijų centras Tarptautinių studijų centras Iš viso

16

6,18

6,93

11

1,46 102,89

4,3 224,53

87,3

3,68

1

0,93

208,56

304,42

99,09


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

2006–2010 m. kitos mokslo publikacijos Straipsnių skaičius Padalinio pavadinimas

Referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse 2009

2010

2006

2007

2008

2009

Cheminės technologijos fak.

33,56

40,72

38,18

33,66

27

19,52

11,57

11,79

10,55

17,21

Dizaino ir technologijų fak.

31,39

13

16,8

17,79

3,67

70,58

88,81

68,25

81,34

56,31

Ekonomikos ir vadybos fak.

37,26

125,35

85,33

83,08

80,67

74,91

53,03

76,46

57,32

38,5

Elektros ir valdymo inžinerijos fak.

60,03

42,93

37,74

3,6

0,36

48,63

25,2

19,06

52,67

52,37

Fundamentaliųjų mokslų fak.

28,03

12,61

30,1

12,56

24,84

56,07

37,88

24,48

35,66

23,92

Humanitarinių mokslų fak.

10,33

10,83

12

17,25

19

22,5

17,83

9,83

14

7,33

Informatikos fak.

56,93

15,74

59,04

22,72

11

23,93

60,16

46,06

66,38

40,72

Mechanikos ir mechatronikos fak.

88,92

42,85

52,13

31,73

4,57

75,77

53,68

89,72

101,27

82,82

Socialinių mokslų fak.

37,79

57,59

37,59

79,46

69,68

54,59

70,03

87,48

79,1

85,55

Statybos ir architektūros fak.

11,33

20,42

9,49

10,75

18,66

30,75

34,16

54,1

24,94

49,36

Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

40,42

20,45

34,44

16,37

7,33

28,39

15,24

14,21

9,82

11,5

Panevėžio instituto Technologijų fak.

12,42

7,49

17,33

3,75

0,33

7,83

12,19

7,83

19,47

5,49

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

16,25

22,14

15,17

6,25

11

43,33

13,53

3,2

17,83

6,33

10,6

6

6,75

4,97

12,34

3,5

2

4

6

4

8,33

12,63

Aplinkos inžinerijos institutas

20087

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Architektūros ir statybos institutas Aukštųjų technologijų plėtros institutas

2006

0,5

1,16

1,25

2007

1

0,33

2,84

2010

Biomedicininės inžinerijos institutas

0,83

3,65

4,51

2,55

1,34

7,28

7,92

8,38

9,65

5,08

Energetikos technologijų institutas

0,58

3,06

1,6

1,6

1,4

3,3

7,62

3,8

2

2,83

Europos institutas

3,33

4

0,5

1

6

25

5,5

11

10

10

Gynybos technologijų institutas

1,75

1

1,93

0,5

2,1

3,09

3

Informacinių technologijų plėtros institutas 2,42

0,39

1,2

3,7

3,34

1,16

11

0,67

2,6 2,5

Maisto institutas Medžiagų mokslo institutas

1,2

Metrologijos institutas

1,5

0,83

3,17

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 5

14,68

17,35

Sintetinės chemijos institutas

0,5

Technologinių sistemų diagnostikos institutas 7,5

0,5

0,4

7,4 10,03

19,38

12,23

2,5 3,33

3,5

2,31

4,21

0,25

2,17 2,79

1,43

0,6

2 1,5

Kūno kultūros ir sporto centras

2,11

9,77

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

2,93

Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

1,33

Tarptautinių studijų centras Iš viso

1,03

4

6,11

7,42

1,33

Skaičiuojamųjų technologijų centras

3,16

0,33

0,5

4

2,1

3

0,25

2,65

0,2

0

1

1

2,56

3,17

8,21

6,31

3,93

0,67

0,41

0,83

1

0,4

0,33

0,53

1

1,16

0,33

11,82

6,17

5,5

1,83

5,82

4,31

17,55

7,75

11,25

515,95

478,19

348,37 621,94

547,83

580,9

624,83

544,91

496,01 384,36

0,5

17


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

Moksliniø tyrimø finansavimas, tûkst. Lt Lėšų šaltiniai

2006  

Universiteto mokslo fondas 5511,7 Lietuvos mokslo taryba (LMT)* 2403,3 Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra (MITA) Tarptautinės mokslo programos 3830,5 Verslo subjektai 3938,6 Kitos valstybės institucijos 1516,9 Iš viso

17201,0

2007  

2008  

2009  

2010 

6334,9 2948,1

7916,5 4046,6

7123,3 4113,8

6146,0 3713,5

819,8 2341,2 5127,3 805,6

1112,5 3187,5 4350,4 1086,2

1167,1 6116,3 3141,3 840,5

856,9 3985,7 4672,2 481,7

18376,9

21699,7

22502,3

19856,0

* LMT ( iki 2009 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo) lėšos, skirtos mokslininkų tyrimams įgyvendinti K itų vals ty bės M ITA ins tituc ijų už s ak y m ai 4,4% 2,4%

V ers lo s ubjek tų už s ak y m ai 23,5%

LM T 18,7%

Tarptautinės m ok s lo program os 20,1% Univers iteto m ok s lo fondas 30,9%

Mokslo projektų lėšos iš tarptautinių finansavimo šaltinių, tûkst. Lt Padaliniai

2009

2010

Cheminės technologijos fakultetas 148,38 80,89 920,16 61,66 Dizaino ir technologijų fakultetas 16,66 13,02 12,55 Ekonomikos ir vadybos fakultetas 442,18 91,16 377,62 286,13 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 51,79 49,61 27,20 68,42 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 14,97 4,46 5,43 Informatikos fakultetas 1240,96 1153,27 874,58 482,95 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 426,30 222,47 19,68 Socialinių mokslų fakultetas 173,28 187,61 258,91 202,56 Statybos ir architektūros fakultetas Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 118,80 90,17 1116,40 Tarptautinių studijų centras 126,26 Aplinkos inžinerijos institutas 50,95 87,47 67,61 219,58 Biomedicininės inžinerijos institutas 43,18 35,15 175,15 Informacinių technologijų plėtros institutas 173,78 61,31 5,44 26,63 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 172,81 33,06 80,68 Medžiagų mokslo institutas Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras 2,13 41,69 28,23 2379,06 Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 873,17 396,70 296,62 858,56

333,41

18

2006

Iš viso

3830,54

2007

2341,18

2008

3187,46

74,71 20,95 724,03 39,19 8,00 75,97 26,26 464,81 15,44 11,15 160,17 6,93 162,31 1862,39

6116,27 3985,72


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų lėšos, tûkst. Lt    2008 2009 2010 Padaliniai TMTU TMTU TMTU TMTU TMTU TMTU Inovaciniai (NV) (IV) (NV) (IV) (NV) (IV) čekiai Cheminės technologijos fakultetas 233,90 179,99 144,74 107,89 27,10 30,00 Dizaino ir technologijų fakultetas 12,90 16,00 30,94 50,00 Ekonomikos ir vadybos fakultetas 30,00 50,00 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 237,74 465,23 278,37 832,80 10,00 Humanitarinių mokslų fakultetas 140,42 10,00 99,62 18,82 Informatikos fakultetas 1179,86 307,63 1507,67 2005,40 159,04 150,00 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 302,53 150,01 254,96 78,41 209,63 55,20 100,00 Socialinių mokslų fakultetas 34,85 Statybos ir architektūros fakultetas 59,00 25,00 62,21 17,99 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 392,47 158,63 45,43 251,80 170,00 Panevėžio instituto Technologijų fakultetas 0,60 40 Aplinkos inžinerijos institutas 48,00 Architektūros ir statybos institutas 37,91 114,00 Biomedicininės inžinerijos institutas 2,42 33,00 Energetikos technologijų institutas 16,45 Gynybos technologijų institutas 91,00 124,79 30,00 Informacinių technologijų plėtros institutas 80,00 Maisto institutas 72,25 10,00 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 68,66 Medžiagų mokslo institutas 20,00 Metrologijos institutas 530,39 96,50 132,01 307,00 423,02 28,93 Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 86,29 130,38 230,47 Sintetinės chemijos institutas 966,29 253,16 345,69 Technologinių sistemų diagnostikos institutas 42,42 9,44 1,65 Iš viso

4350,44

996,77

3141,33 833,10 4672,17 403,09 660,00

TMTU (NV) – taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų; TMTU (IV) – taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

Europos Sąjungos Bendrųjų programų lėšos, tûkst. Lt 5721

6000

5000

4000

3540

3345

3000

2446 1760

2000

1000

0

2006

2007

2008

2009

2010

19


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

Ūkio subjektų ir valstybės institucijų finansuojami projektai, tûkst. Lt 5796 6000

5735 5347

5249

5000 3974 4000

3000

2000

1000

0

2006

2007

2008

2009

2010

Dalyvavimas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose Programa

2006

2007

2008

2009

2010

7BP 6 17 6BP 32 31 22 7 5BP 1 1 EUREKA / ITEA 2 9 10 8 8 EUROSTARS 1 2 COST 12 12 17 21 Kitos 27 30 27 25

24

Rekonstruotame KTU Cheminės technologijos fakulteto korpuse atidarytas Maisto mokslo ir technologijų centras

20

7 2 27 30


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

Universitete apgintos daktaro disertacijos Mokslo kryptis

2006 2007 2008 2009 KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų

02 P Fizika

2

1

1

1

03 P Chemija 2 8 1 09 P Informatika 1 2 03 S Vadyba ir administravimas 3 2 1 1 5 04 S Ekonomika 3 4 3 05 S Sociologija 11 2 07 S Edukologija 4 1 8 3 1 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 7 6 5 02 T Statybos inžinerija 5 1 1 03 T Transporto inžinerija 1 3 1 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 1 2 1 05 T Chemijos inžinerija 6 2 6 06 T Energetika ir termoinžinerija 5 2 1 3 5 2 07 T Informatikos inžinerija 9 4 2 08 T Medžiagų inžinerija 8 1 3 6 09 T Mechanikos inžinerija 5 10 4 1 10 T Matavimų inžinerija 3 6 4 5

Iš viso

76

6

61

4

51

2010 KTU Kitų 4

10 4 4 2 11 9 10 2 3 2 3 4 1 11 3 3 5 1 1 3 1 5 10 1 3 1 3 5 12 1 8 7 1 11 1 4 5 106

11

59

4

4

Universitete apgintos daktaro disertacijos pagal mokslo sritis

140 Tec hnologijos m ok s lai

F iz iniai m ok s lai

S oc ialiniai m ok s lai

120 29

100 80 60

15 24 5

11

40 20

14

53

0 2006

14 2

40

40

2007

2008

10 73

16

37

2009

2010

21


22

Ơ

Studijǐ

51,6%

49,22%

Valstybơs biudžeto asignavimai

L

Š

Ǐ

I

2,16%

Mokslo tiriamieji darbai

L

3,56% 2,55%

Tikslinơs lơšos iš ŠMM

A

T

Š

L

A

I

Mokslo

D

15,9%

O

UNIVERSITETO FINANSINƠ VEIKLA 2010 M.

2,54%

LMT

Kitos tikslinơs lơšos

Š

S

N

13,93%

Plơtros

12,2%

Studijǐ mokesþiai

I

I

12,74%

0,86%

8,04%

Njkinơ ir kita veikla

Administravimo ir njkio

20,3%

4,4%

Tarptautinơs programos

Kvalifikacijos kơlimo kursai

I

ES struktnjriniǐ fondǐ lơšos

A

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Dalyvavimas TARPTAUTINĖSE moksliniø tyrimø programose Dalyvavimas Europos Komisijos moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

7-osios bendrosios programos projektai 201119, Biomedicinos ir bioinžinerijos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įgalinimas ir skatinimas dalyvauti 7BP projektuose (SM-BIO-POWER)

Izraelis, Vokietija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Italija, Prancūzija

2008–2011

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

215884, Funkciniai skystakristaliai dendrimerai: naujų medžiagų sintezė, naujų taikymo sričių paieška (DENDREAMERS)

Ispanija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Portugalija, Vokietija, Švedija

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

216256, Bendradarbiavimo ir sąveikumo paslaugos tinklinėms įmonėms (COIN)

Italija, Suomija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Austrija, Norvegija, Vokietija, Suomija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Čekija, Turkija, Kipras

2010–2011

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, doc. N. Morkevičius

217049, Arterinės hipotenzijos epizodų Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija, prognozavimas naudojant originalų Ispanija, Švedija Bayeso neuroninį tinklą (AVERT-IT)

2008–2011

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telematikos mokslo laboratorija, prof. A. Ragauskas

218355, Efektyvios pasikeitimo informacija bei cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemos statybos sektoriuje sukūrimas, atsižvelgiant į iššūkius, susijusius su Europos Sąjungoje cheminėms medžiagoms keliamais teisiniais reikalavimais (ChemXChange)

Norvegija, Belgija, Lietuva, Estija, Italija, Jungtinė Karalystė

2009–2011

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. K. Staniškis

218697, Nuolatinė transporto priemonių mazgų būsenos stebėsena ir neardomoji kontrolė jų remonto poreikiui nustatyti (COMPAIR)

Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Prancūzija, Italija

2008–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

218916, Energijos, kuro ir trąšų gamyba Vokietija, Liuksemburgas, Austrija, iš biomasės liekanų ir nuotekų dumblo Belgija (ENERCOM)

2008–2011

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. K. Staniškis

222425, Ultragarsinio metodo, keitiklių Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija, ir sistemų, skirtų bėgių aliumoterminio Graikija suvirinimo siūlių tūriniam tyrimui atlikti, sukūrimas (RAILECT)

2008–2010

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

227220, Kvalifikaciniai ir profesiniai reikalavimai žiniomis grįstam Europos maisto mokslui ir technologijoms (TRACK_FAST)

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

2009–2012

Mikrosistemų ir nanotech­ nologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

Portugalija, Slovėnija, Švedija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Turkija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Vengrija, Graikija, Italija, Rumunija, Austrija

229507, Nanomedžiagų kompetencijos centras (NANOMAT)

23


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Padalinys, vadovas

232190, Bevielė vėjo turbinų menčių Jungtinė Karalystė, Lenkija, Vokietija, stebėsena naudojant energiją kaupiančią Prancūzija, Bulgarija, Graikija technologiją (WINTUR)

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232253, Ultragarsinės jutiklių sistemos, Jungtinė Karalystė, Italija, Portugalija keraminių plytelių tankio pokyčiui gamybos procese nustatyti, sukūrimas (NOVAPRESS)

2009–2012

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232518, Atoslūgių srovės generatoriaus Jungtinė Karalystė, Italija, Norvegija, konstrukcijų būsenos stebėsenos Graikija, Bulgarija, Ispanija sistemos sukūrimas (TidalSense)

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232523, Savaeigis robotas įvirintų į sienelę vamzdžių suvirinimo siūlėms automatiškai tikrinti (NozzleInspect)

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232545, Naujo neinvazinio absoliučios Lietuva, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė galvospūdžio vertės matuoklio, Karalystė, Danija, Ispanija veikiančio ultragarsinės transkranijinės doplerografijos principu, plėtojimas (BrainSafe)

2009–2011

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telematikos mokslo laboratorija, prof. A. Ragauskas

234870, Pažangūs metodai gamtos Norvegija, Prancūzija, Jungtinė mokslų pedagogams ugdyti (S-TEAM) Karalystė, Lietuva, Čekija, Danija, Vokietija, Ispanija, Suomija, Estija, Izraelis, Švedija, Turkija, Kipras

2009–2012

Tarptautinių studijų centras, doc. N. Čiučiulkienė Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, prof. P. Jucevičienė

238875, Multigigabitinis Europos Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, mokslo ir studijų kompiuterių tinklas ir Austrija, Serbija, Slovėnija, Belgija, jo teikiamos paslaugos (GN3) Bulgarija, Kroatija, Čekija, Kipras, Vokietija, Estija, Portugalija, Italija, Graikija, Airija, Izraelis, Lietuva, Makedonija, Juodkalnija, Vengrija, Danija, Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Lenkija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Latvija, Šveicarija, Turkija, Malta

2009–2013

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

242427, Šiaurės Europos ir Baltijos šalių potencialo panaudojimas kuriant ir taikant naujausias kosmoso technologijas (NordicBaltSat)

Estija, Latvija, Lenkija, Švedija, Prancūzija

2010–2012

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. P. Bansevičius

243791, Automatinio neardomojo plastikinių vamzdžių suvirinimo siūlių tyrimo būdo sukūrimas ir įteisinimas (TestPEP)

Jungtinė Karalystė, Ispanija, Belgija, Prancūzija, Italija, Vokietija

2010–2013

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

246686, Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE)

Graikija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Jungtinė karalystė, Lenkija, Portugalija, Šveicarija, Belgija, Ispanija, Danija, Kipras, Slovakija, Švedija, Bulgarija, Vengrija, Airija, Čekija, Suomija, Norvegija, Rumunija, Slovėnija, Prancūzija, Austrija, Estija, Latvija, Malta

2009–2012

Biblioteka Dr. G. Tautkevičienė

2010–2013

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Prancūzija, Ispanija, Graikija

247989, Nanotechnologijomis pagrįstų Švedija, Jungtinė Karalystė, Danija, gaminių gamybos ilgalaikių sprendimų Suomija, Vokietija, Italija, Belgija, kūrimas remiantis rizikos ir gyvenimo Rumunija ciklo vertinimais (NanoSustain)

24

Trukmė


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

249801, Plačių galimybių priemonė elektros tinklo galiai balansuoti (LASTBEG)

Trukmė

Padalinys, vadovas

Prancūzija, Lietuva, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Ispanija, Vengrija

2010–2014

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros sistemų katedra, doc. V. Ažubalis

265144, Visuotinės vizijos dėl mokslinių Švedija, Malta, Graikija, Nyderlandai, tyrimų esminio vaidmens darnioje Estija, Belgija, Vokietija, Austrija, plėtroje sukūrimas (VISION RD4SD) Bulgarija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Latvija, Italija, Portugalija, Turkija, Islandija, Ispanija

2010–2013

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. K. Staniškis

2010

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Valdymo technologijų katedra, doc. A. Lipnickas

265792, Tyrėjų naktis 2010 (LT-2010)

Lietuva

EUREKA programos projektai E!3715, Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Lenkija, Norvegija, Austrija, Belgija, Suomija

2006–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

E!4449, Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus (AKTINIDIA)

Lietuva, Estija, Lenkija

2008–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

E!4509, Europos intermodalinė informacinė sistema (EIMIS)

Čekija, Lenkija, Slovakija, Vokietija, Kipras, Turkija, Korėjos Respublika

2010–2012

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

E!5081, Virtualus konferencijų ir seminarų centras (ViCaMC)

Lietuva, Slovėnija, Ukraina

2010–2012

E. mokymosi technologijų centras, doc. D. Rutkauskienė

EUREKA / ITEA 2 klasterio projektai ITEA2 08018, Angelas sargas išplėstai namų aplinkai (GUARANTEE)

Nyderlandai, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Lietuva, Liuksemburgas, Rumunija, Ispanija, Turkija

2009–2012

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, doc. V. Janilionis

ITEA2 09020, Draugų, šeimos bei kolegų apjungimas (FFCC)

Suomija, Lietuva, Rumunija, Turkija

2010–2013

E. mokymosi technologijų centras, G. Cibulskis

2010–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

ITEA2 09041, Akustinių bangų pritaiky- Belgija, Kroatija, Latvija, Lietuva, mas poringo maisto ir ne maisto sistemų Ukraina kokybės ir saugos analizei (ACOUSTISC)

EUROSTARS programos projektai E!4297, Neinvazinė ekspertinė sistema Lietuva, Suomija, Švedija intraokulinių auglių diagnozei (NICDIT)

2008–2011

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. R. Raišutis

E!4846, Odos vėžio diagnostika panaudojant informacines ir ryšių technologijas (SkinMonitor)

2009–2012

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. R. Raišutis

Portugalija, Vokietija, Italija, Lietuva

25


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST B35, Su lipidų peroksidacija susiję Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, sutrikimai Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Ukraina

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

COST C25, Konstrukcijų patvarumas: kompleksinis požiūris į konstrukcijų ilgalaikiškumo inžineriją

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Makedonija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Architektūros ir statybos institutas, dr. R. Norvaišienė

COST E55, Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST 865, Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

COST 868, Atsinaujinančių polimerinių Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, medžiagų biotechninis Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, funkcionalizavimas Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2011

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Liesienė

COST 928, Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Australija

2005–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST 2102, Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ir tarpmodalinė analizė

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Serbija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Egiptas, Saudo Arabija

2008–2010

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. A. Rudžionis

COST 2103, Pažangus balso funkcijos vertinimas

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2011

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, prof. A. Verikas

COST programos veiklos

26


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST CM0903, Biomasės panaudojimas Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, atsinaujinančių degalų ir cheminių Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, medžiagų gamybai (UBIOCHEM) Graikija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST FA0802, Pašarai sveikatai

2008–2012

Maisto institutas, dr. A. Mieželienė

COST FA0804, Molekulinė žemdirbystė: Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, augalai – aukštesnės vertės baltymų Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, gamybos platforma Vokietija, Graikija, Islandija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST FA0904, Polimerinės nanomedžiagos ekologiškoms maisto pakuotėms

2010–2014

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis

COST FP0702, Medinių lengvų Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, konstrukcijų pastatų ir elementų akustika Vokietija, Airija, Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Australija

2009–2012

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST FP0802, Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika medienos mechanikoje

2008–2012

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST IC0602, Algoritminių sprendimų Austrija, Belgija, Kipras, Danija, teorija Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2011

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, prof. A. Verikas

COST IC0604, Telepatologijos tinklas Europoje (EURO-TELEPATH)

Kroatija, Kipras, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2011

Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. V. Punys

COST IC0702, Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti

Austrija, Belgija, Kipras, Estija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. R. Jasinevičius

COST IC0806, Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga

Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, doc. A. Gelžinis

Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė, Naujoji Zelandija

Austrija, Belgija, Bulgarija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Serbija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

27


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST MP0604, Optinis mikro– manipuliavimas su netiesine nano– fotonika

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Australija

2007–2011

Medžiagų mokslo institutas, prof. S. Tamulevičius

COST MP0701, Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų

Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Suomija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. K. Baltakys

COST MP0803, Plazmoniniai komponentai ir prietaisai

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Medžiagų mokslo institutas, prof. S. Tamulevičius

COST MP0804, Didelio tankio impulsinės plazmos procesai

Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2010–2013

Medžiagų mokslo institutas, dr. Š. Meškinis

COST TU0602, Kraštotvarkiniai sprendimai miestų dinamikoje

Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Prancūzija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2011

Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, doc. K. Zaleckis

COST TU0701, Daugiabučių pastatų rajonų kokybės gerinimas

Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Makedonija, Vokietija, Graikija, Italija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Statybos ir architektūros fakultetas, Grafinių darbų katedra, doc. L. Šeduikytė

COST TU0901, Efektyvių miesto gyvenamųjų pastatų konstrukcijų garso izoliacijos aspektų integravimas ir suderinimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, Estija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Architektūros ir statybos institutas, dr. V. Dikavičius

COST TU0902, Integruotas vertinimas darniai urbanizuotų teritorijų plėtrai

Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, doc. K. Zaleckis

COST TU0905, Konstrukcinis Austrija, Belgija, Kroatija, Čekija, įstiklinimas – nauji projektavimo metodai Danija, Suomija, Makedonija, ir naujos kartos produktai Prancūzija, Vokietija, Graikija, Izraelis, Italija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Serbija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2010–2014

Architektūros ir statybos institutas, dr. R. Bliūdžius

eContentPlus programos projektai ECP-2007-EDU-417007, Suderinamas Austrija, Jungtinė Karalystė, Kipras, turinys efektyviai veiklai kompetencijomis Nyderlandai, Suomija, Vokietija, grįstoje visuomenėje (ICOPER) Estija, Prancūzija, Slovėnija, Graikija, Ispanija, Lenkija, Norvegija, Belgija, Italija, Švedija

28

2008–2011

Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, doc. D. Rutkauskienė


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Europos teritorinio bendradarbiavimo programų projektai #033, Aplinkosauginių plazminių Vokietija, Danija, Švedija, Suomija, technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Latvija, Lietuva, Lenkija, Estija Baltijos jūros regione (PlasTEP)

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. D. Martuzevičius

#010, Nuo teorijos ir planų prie ekoefektyvios ir darnios praktikos Baltijos jūros būklei pagerinti (WATERPRAXIS)

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

#005, Darnios gamybos inovacijos mažų ir Vokietija, Švedija, Lenkija, Danija, vidutinių įmonių plėtrai (SPIN) Estija, Suomija

2009-2012

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. K. Staniškis

#064, RECO Baltija 21–Tech (RB21T)

Švedija, Lietuva, Baltarusija, Latvija, Ispanija, Lenkija, Estija, Vokietija

2010–2013

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. K. Staniškis

#058, Strateginis projektas tarptautinei komercinei veiklai mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekste, klasteriams ir MVĮ tinklams (StarDust)

Švedija, Latvija, Norvegija, Lietuva, Vokietija, Suomija, Estija, Danija, Lenkija

2010–2013

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. K. Staniškis

0547R2, Skaitmeninės ekosistemos Jungtinė Karalystė, Belgija, Ispanija, – mokymo sprendimų tinklas (DE–LAN) Italija, Slovėnija, Čekija

2010–2012

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

0226R1, Geriausių regioninės politikos priemonių sklaida, perkėlimas ir įtvirtinimas remiant e. verslą ir informacines technologijas įsisavinančias mažas ir vidutines įmones (EVITA)

2010–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

SPF/LT//2009/16, Turizmo Lenkija patrauklumo didinimo link (TURIZMAS LT–PL 2010)

2010–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos katedra, prof. Ž. Simanavičienė

LLIII–152, Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas (LT–LV)

2010–2012

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos katedra, prof. Ž. Simanavičienė

2009–2012

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

Suomija, Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva, Švedija, Latvija

Graikija, Ispanija, Švedija, Prancūzija, Malta, Slovėnija, Latvija

Latvija, Lietuva

#036, Socialinių gebėjimų taikyti e. svei- Vokietija, Danija, Lietuva, Suomija, katos technologijas didinimas senėjančios Lenkija, Norvegija, Švedija visuomenės kontekste (ICT for Health)

E. vyriausybės programos projektai EP-08-01-002, Argumentų vizualizacija Europai (WAVE)

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija

2009–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

LIFE+ programos projektai LIFE09 ENV/FI/000573, Pastatų energinio efektyvumo didinimo poveikis patalpų oro kokybei ir visuomenės sveikatai Europoje (INSULATE)

Suomija

2010–2015

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. D. Martuzevičius

29


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Kitų Europos Komisijos institucijų finansuojami projektai SANCO/2009/C4/04, Oro tarša ir svei- Vengrija, Portugalija, Italija, Albanija, kata mokyklose: Europos Bosnija ir Hercegovina, Austrija, stebėsenos tinklas (SINPHONIE) Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Malta, Lenkija, Rumunija, Švedija, Nyderlandai, Norvegija, Slovakija, Serbija, Jungtinė Karalystė

2010–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. D. Martuzevičius

Dalyvavimas NATO moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Trukmė

Partneriai

Padalinys, vadovas

„Mokslas taikai“ programos projektai NATO RTO LTU-AVT-07/1, MEMS technologijos taikomosiose transportavimo sistemose

JAV, Belgija

2009–2011

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Inžinerinės mechanikos katedra, prof. S. Kaušinis

Dalyvavimas Šiaurės šalių tarybos remiamose moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Nordforsk“ programos projektai Pieno bioaktyvūs komponentai ir jų tarpusavio ryšiai – funkcionalumas ir genomika naujiems sveikesniems produktams

Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Danija, Estija

2008–2011

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. D. Leskauskaitė

Dalyvavimas tarptautinių fondų programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Šveicarijos nacionalinio mokslo fondo SCOPES programos projektai Komunalinių atliekų susidarymo ir sudėties sezoniškumas bei nuo jo priklausomi atliekų tvarkymo ir apdorojimo įmonių aplinkosauginių rodiklių svyravimai

Šveicarija, Ukraina, Rusija, Gruzija

2010–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, prof. G. Denafas

Singapūro nacionalinio universiteto ERSS programos projektai Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos optoelektronikai

30

Singapūras

2008–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Dalyvavimas tarpvyriausybinėse moksliniø tyrimø programose Partneriai

  Pavadinimas

Trukmė

Padalinys, vadovas

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektai Azoto atomų pernešimo reiškinių nerūdijančiajame pliene plazminio nitridinimo metu eksperimentinis tyrimas ir matematinis modeliavimas

Prancūzija

2009–2010

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Fizikos katedra, prof. A. Galdikas

Hibridiniai, kieti, bemetaliais dažais sensibilizuoti saulės elementai

Prancūzija

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Lietuvoje ir Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione augančių aromatinių augalų fitocheminės sudėties ir savybių palyginimas ir naujų perdirbimo procesų kūrimas

Prancūzija

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. P. Venskutonis

Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektai Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimas

Latvija, Taivanas

2008–2011

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Naujos organiniuose šviesos dioduose naudojamos medžiagos ir jų sintezės metodai

Latvija, Taivanas

2010–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, dr. S. Grigalevičius

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai 1,4-Naftochinono fragmentą turinčių beta- ir beta-, gama-aminorūgščių, jų ciklizacijos produktų sintezė ir tyrimas

Ukraina

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, prof. V. Mickevičius

Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos energiją tausojantiems prietaisams

Ukraina

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai

Ukraina

2009–2010

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Automatikos ir valdymo technologijų institutas, prof. R. Simutis

Elektroninių sistemų apsaugos nuo vibracijų ir smūgių nanotechnologijų sukūrimas ir tyrimas

Ukraina

2009–2010

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, habil. dr. A. Bubulis

Verslo aplinka Europoje

Ukraina

2009–2010

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos katedra, prof. Ž. Simanavičienė

Dalyvavimas tarpinstituciniuose moksliniø tyrimø projektuose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Poligrafijos ir pakavimo technologijoms naudojamų ekologiškų ir „aktyviųjų“ medžiagų fizikinių-mechaninių savybių ir charakteristikų tyrimas

Ukrainos spaudos akademija, Ukraina; Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija

2009–2011

Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

  Pavadinimas Spausdinamųjų paviršių fraktalinės struktūros nevienalytiškumo įtakos pakuočių kokybei ir jų eksploatacinėms charakteristikoms tyrimas

Partneriai

Trukmė

Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Baltarusija

2009–2011

Padalinys, vadovas Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

2010 m. Lietuvos mokslo tarybos remti projektai Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaeiges akies vyzdžio padėties sekimo sistemas (VySek)

2008–2010

prof. Rimvydas Simutis

Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas (HOLOKID) 2008–2010

prof. Sigitas Tamulevičius prof. Saulius Grigalevičius prof. Arvydas Palevičius doc. Darius Viržonis

Nanostruktūrų formavimosi ypatumai cementinėse statybinėse medžiagose: tyrimai ir technologinė plėtra (nano-CSM) 2008–2010

prof. Sigitas Tamulevičius doc. Mindaugas Daukšys

Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos sukūrimas (MOBAS)

2009–2011

prof. Rimantas Plėštys

Precizinių mechatroninių lazerio spinduliuotės perdavimo ir manipuliavimo sistemų kūrimas ir tyrimas (LaMaSystem)

2009–2011

dr. Vytautas Jūrėnas

2008–2010

prof. Julius Dudonis

Zanavykų tradicinė tekstilė

2009–2010

dr. Inga Nėnienė

Dingęs miestas (apibendrinama viduramžių Kauno archeologinių tyrimų medžiaga)

2010–2011

dr. Mindaugas Bertašius

Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai (I knyga)

2010–2011

dr. Martynas Purvinas

Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo sistemos parengimas (SOCMONITOR-LT)

2010–2011

prof. Gediminas Merkys

Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas (SPS)

2010–2011

prof. Algis Krupavičius

Skaitmeninis Lietuvos architektūros istorijos ir paveldo archyvas

2010–2013

dr. Vaidas Petrulis

Lietuvos kaimų, miestelių ir dvarų etninės architektūros tyrimai (ETNINĖ ARCHITEKTŪRA)

2010–2012

dr. Rasa Bertašiūtė

Mikro- ir nanostruktūros kietojo oksido mikro kuro elementams (MIKROKOKE)

2010–2011

prof. Sigitas Tamulevičius

Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos molekulinės implantacijos būdu (ATEITIES VANDENILIS)

2010–2011

prof. Giedrius Laukaitis

Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis apšvietimas gatvėms (ETAGA)

2010–2011

doc. Alfonsas Vaškys

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai Daugiafunkcinių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė (H2 technologijos) Nacionalinė lituanistikos plėtros programa

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“

Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių rodyklių nustatymo metodas (AUTOFITOMET)

2010–2011

prof. Antanas Verikas

Inovacijų sistemos žinių absorbcinis gebėjimas: sektorinė ir institucinė perspektyva

2010–2011

prof. Robertas Jucevičius

Viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų inovacinės kultūros profilių studija

2010–2011

prof. Brigita Janiūnaitė

Aukštųjų mokyklų studentų migracinę patirtį reprezentuojančių nuostatų tyrimas

2010–2011

dr. Nida Kvedaraitė

Mokslininkų grupių projektai

32


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Trukmė

Dviejų susijusių masių balistikos tyrimas

2010–2011 prof. Algimantas Fedaravičius

Intrakranijinio kraujo tūrio pokyčių neinvazinės stebėsenos technologijos moksliniai tyrimai

2010–2011 dr. Gediminas Daubaris

Vibracinio pjovimo tyrimai ir taikymai

2010–2011 prof. Vytautas Ostaševičius

Darbo vadovas

Vibracinio robotizuoto rinkimo tyrimas ir priemonių kūrimas

2010–2011 prof. Bronius Bakšys

Periferinės klausos sistemos biologinių struktūrų funkciniai-kompiuteriniai modeliai

2010–2011 prof. Antanas Verikas

Statinių stabilumo kriterijų, būklės monitoringo sistemos ir jų įgyvendinimo prototipų sukūrimas

2010–2011 prof. Vitalijus Volkovas

Neinvazinės žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos technologijos moksliniai tyrimai ir pritaikymas

2010–2011 dr. Vytautas Petkus

Anglies nanodarinių, sintezuojamų iš nesočiųjų angliavandenilių plazmos, tyrimas

2010–2011 prof. Alfonsas Grigonis

Naujų spektroskopinių metodų ir struktūrų, skirtų optiniams jutikliams, kūrimas

2010–2011 doc. Mindaugas Andrulevičius

Naujų ultragreitų fotochromų sintezė ir tyrimai

2010–2011 prof. Algirdas Šačkus

Antibakteriniai modifikuoto krakmolo - jodo kompleksai

2010–2011 doc. Rima Klimavičiūtė

Krūvininkus pernešančių hidrazonų, skirtų lankstiems optoelektronikos prietaisams, sintezė ir tyrimas

2010–2011 doc. Jolita Ostrauskaitė

Lietuviška muzika pianolai (LiMPi)

2010

prof. Darius Kučinskas

Moksliniai tyrimai, vykdomi pagal tarptautines sutartis Lietuvos, Latvijos ir Taivano trišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimai

2008–2012 prof. Juozas Vidas Gražulevičius

Lietuvos, Latvijos ir Taivano trišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Naujos organiniuose šviesos dioduose naudojamos medžiagos ir jų sintezės metodai

2010–2012 prof. Saulius Grigalevičius

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Azoto atomų pernešimo reiškinių nerūdijančiame pliene plazminio nitridavimo metu eksperimentinis tyrimas ir matematinis modeliavimas

2009–2010 prof. Arvaidas Galdikas

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Hibridiniai, kieti, bemetaliais dažais sensibilizuoti saulės elementai

2009–2010 prof. Juozas Vidas Gražulevičius

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Lietuvoje ir Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione augančių aromatinių augalų fitocheminės sudėties ir savybių palyginimas ir naujų perdirbimo procesų kūrimas

2009–2010 prof. Petras Rimantas Venskutonis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. 1,4-Naftochinono fragmentą turinčių beta- ir beta-,gama-aminorūgščių, jų ciklizacijos produktų sintezė ir tyrimas / Aminorūgščių ir azotą turinčių chinono ir tiosulfoesterių heterociklinių darinių sintezės metodų ir savybių tyrimas

2009–2010 prof. Vytautas Mickevičius

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Naujos elektroaktyvios organinės medžiagos energiją tausojantiems prietaisams 2009–2010 prof. Juozas Vidas Gražulevičius Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Autonominių mobilių robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai / Autonominių robotų 3D lokalizacijos metodų kūrimas ir tyrimai

2009–2010 prof. Rimvydas Simutis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Elektroninių sistemų apsaugos nuo vibracijų ir smūgių nano technologijų sukūrimas ir tyrimas / Naujų metodikų ir nanotechnologijų sukūrimas elektroninių sistemų apsaugai nuo vibracijų ir smūgių

2009–2010 habil. dr. Algimantas Bubulis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Verslo aplinka Europoje

2009–2010 prof. Žaneta Simanavičienė

COST C25, Konstrukcijų patvarumas: kompleksinis požiūris į konstrukcijų ilgalaikiškumo inžineriją

2006–2010 dr. Rosita Norvaišienė

COST E55, Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas

2007–2011 doc. Antanas Baltrušaitis

COST 2103, Pažangus balso funkcijos vertinimas

2007–2011 prof. Antanas Verikas

33


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

COST CM0903, Biomasės panaudojimas atsinaujinančių degalų ir cheminių medžiagų gamybai

2009–2013 prof. Gražina Juodeikienė

COST IC0602, Algoritminių sprendimų teorija

2008–2011 prof. Antanas Verikas

COST IC0604, Telepatologijos tinklas Europoje

2007–2011 doc. Vytenis Punys

COST IC0806, Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga

2009–2013 doc. Adas Gelžinis

COST FA0802, Pašarai sveikatai

2008–2012 dr. Aldona Mieželienė

COST FA0804, Molekulinė žemdirbystė: augalai – aukštesnės vertės baltymų gamybos platforma

2009–2012 prof. Gražina Juodeikienė

COST FA0904, Polimerinės nanomedžiagos ekologiškoms maisto pakuotėms

2010–2014 prof. Algirdas Žemaitaitis

COST FP0702, Medinių lengvų konstrukcijų pastatų ir elementų akustika

2009–2012 doc. Antanas Baltrušaitis

COST FP0802, Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika medienos mechanikoje

2008–2012 doc. Antanas Baltrušaitis

COST MP0701, Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų

2008–2012 doc. Kęstutis Baltakys

COST TU0901, Efektyvių miesto gyvenamųjų pastatų konstrukcijų garso izoliacijos aspektų integravimas ir suderinimas

2009–2013 dr. Vidmantas Dikavičius

COST TU0905, Konstrukcinis įstiklinimas – nauji projektavimo metodai ir naujos kartos produktai

2010–2014 prof. Raimondas Bliūdžius

Mokslinių tyrimų integracijai Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūros ULTRATEST projekto pagrindimo studija (ULTRATEST)

2010

prof. Rymantas Jonas Kažys

Mokslinių duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės nacionalinių tyrimų infrastruktūra (MEDWAN)

2010

prof. Arminas Ragauskas

MOKSLO LAIMĖJIMAI 2010 m. technologijos mokslų srities mokslo premija paskirta prof. Ramučiui Petrui Bansevičiui (su bendraautoriais iš VGTU ir VPU) už darbų ciklą „Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai (1996–2009)“. Prof. Jurgiui Kazimierui Staniškiui skirtas tarptautinis apdovanojimas „The Baltic Sea Award 2010“ – už praktiškai įdiegtus mokslinių tyrimų rezultatus, techninius sprendimus ir kitą veiklą, turinčią ypatingą reikšmę Baltijos jūrai ir jos regiono darniai plėtrai. Tai kol kas vienintelis lietuvis mokslininkas, pelnęs šį garbingą apdovanojimą. Lietuvos pramonininkų konfederacija paskelbė kasmetinio konkurso „Lietuvos metų gaminys 2010“ laureatus. Mašinų ir įrengimų pramonės grupėje aukso medalis šiais metais skirtas ir Kauno technologijos universiteto Gynybos technologijų instituto sukurtam lazeriniam šaulių treniruokliui LT-4. Jaunieji mokslininkai dr. Robertas Damaševičius, dr. Ramūnas Lygaitis ir dr. Rytis Maskeliūnas tapo Lietuvos mokslų akademijos stipendijų laureatais. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus įsteigta akad. Kazimiero Meškausko premija jauniesiems mokslininkams-ekonomistams skirta dr. Kristinai Kundelienei už mokslinį darbą „Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas“.

34

LMA premiją už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus paskyrė dr. Kęstučiui Baltakiui už monografiją „Kalcio hidrosilikatai: filosilikatų grupės junginių sintezė, savybės ir naudojimas“. LMA premiją už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus paskyrė magistrui Daliui Gudeikai už darbą „Aromatinių imidų ir hidrazinų sintezė, savybės, taikymas“ (darbo vadovas dr. R. Lygaitis). LMA pagyrimo raštai už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirti magistrantei Dignei Pikelytei už darbą „Genetiškai modifikuotų produktų ir maisto priedų diskurso formavimasis Lietuvos internetiniuose naujienų portaluose “ (darbo vadovė doc. dr. E. Butkevičienė) ir doktorantui Deividui Šatikui už darbą „ Futbolininko antblauzdžio standumo ir stiprumo tyrimas“ (darbo vadovas dr. V. Eidukynas). Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto jaunuosius mokslininkus ir doktorantus. Aktyviausiųjų 2010 m. jaunųjų mokslininkų konkurse pirmoji premija skirta doc. Liutaurui Marcinauskui, antroji – vyr. mokslo darbuotojui Renaldui Raišučiui ir trečioji – doc. Kęstučiui Baltakiui. Aktyviausiųjų 2010 m. doktorantų konkurse pirmoji premija skirta Astai Tamulevičienei, antroji – Raimondui Zembliui ir trečioji – Tomui Tamulevičiui. Bibliotekos darbuotoja dr. Gintarė Tautkevičienė apdovanota 2010 m. Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

2010 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas

2010 m. Lietuvos technologijos mokslų srities mokslo premijos laureatas prof. Ramutis Petras Bansevičius

Tarptautinio apdovanojimo „The baltic Sea Award 2010“ laureatas

Prof. Jurgiui Kazimierui Staniškiui skirtas tarptautinis apdovanojimas „The Baltic Sea Award 2010“

35


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2010 M. ATASKAITA

2010 m. premijų laureatai LMA premija už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslo darbus

Silikatų technologijos katedros doc. Kęstutis Baltakys

LMA premija už geriausius studentų mokslo darbus

Cheminės technologijos fakulteto magistras Dalius Gudeika

Akad. Kazimiero meškausko premija už geriausius ekonomikos srities mokslo darbus

Apskaitos katedros lektorė dr. Kristina Kundelienė

2010 m. aktyviausiųjų universiteto jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai Aktyviausieji jaunieji mokslininkai

Fizikos katedros doc. Liutauras Marcinauskas

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto vyr.m.d. Renaldas Raišutis

Silikatų technologijos katedros doc. Kęstutis Baltakys

Aktyviausieji doktorantai

Medžiagų mokslo instituto doktorantė Asta Tamulevičienė

36

Biomedicininės inžinerijos instituto doktorantas Raimondas Zemblys

Medžiagų mokslo instituto doktorantas Tomas Tamulevičius


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, nuo 2011 m. liepos 1 d. doc. dr. Eugenijus Valatka Tel. (8 37) 300 151 Faks. (8 37) 300 152 El. p. eugenijus.valatka@ktu.lt http://www.ctf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1947 m. Pagrindines pareigas fakultete turi 162 darbuotojai, iš jų 99 mokslininkai: 9 habilituoti daktarai, 90 daktarų.

Mikrobiologijos ir biotechnologijos laboratorijos įranga

Pagrindinës tyrimø kryptys Maisto produktų kokybės ir technologijos tyrimai. Grūdų ir grūdų kokybės tyrimai. Polimerų modifikavimas ir tyrimai. Odų ir kailių technologijų tyrimai. Celiuliozės cheminio ir fizinio modifikavimo tyrimas. Sintetinių ir gamtinių polimerų tyrimas. Augimo reguliatorių sintezė. Organinė sintezė. Organinių fotopuslaidininkių sintezė. Sorbcinių, katalizinių ir elektrocheminių procesų teorija ir technologija. Trąšų cheminės technologijos. Neorganinių medžiagų tyrimas ir naudojimas. Silikatinių medžiagų gamybos procesų tyrimas. Aplinkos oro teršalų išlakų tyrimai. Vandenvalos procesų ir technologijų plėtra. Atliekų tvarkymas.

37 37


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Bendrosios chemijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel. (8 37) 300 175, el. p. stanislovas.grevys@ktu.lt

Fizikinės chemijos katedra Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel. (8 37) 300 168, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt Inþinerinës ekologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius, tel. (8 37) 300 180, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Maisto produktų technologijos katedra

Vedėja – prof. dr. Daiva Leskauskaitė, tel. (8 37) 300 184, el. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt

Neorganinės chemijos katedra

Vedėja – doc. dr. Ingrida Ancutienė, tel. (8 37) 300 171, el. p. ingrida.ancutiene@ktu.lt

Organinės chemijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Vytas Martynaitis, tel. (8 37) 456 561,

el. p. vytas.martynaitis@ktu.lt

Organinės technologijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, tel. (8 37) 300 192,

el. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt

Silikatų technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel. (8 37) 300 161, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas M ITA 1,4% K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 2,7%

Tarptautinės m ok s lo program os 15,7%

LM T param a 28,2%

Univers iteto m ok s lo fondas 52,0%

38


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Baltijos polimerų simpoziumas, 2010 m. rugsėjo 8–11 d. 2. Chemija ir cheminė technologija, 2010 m. balandžio 21, 22 d. 3. Chemija ir cheminė technologija (studentų), 2010 m. gegužės 7 d. (vyko VU). 4. Chemija mokykloje, 2010 m. kovo 30 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: • kovo 3, 4 d. dr. Christian Ludwig iš Paulo Schererio instituto (Šveicarija), dr. Mait Kriipsalu iš Estijos gyvybės mokslų universiteto, dr. Mikhail Romanov iš Sankt Peterburgo politechnikos universiteto (Rusija), dr. Sergii Shmarin iš Kijevo politechnikos universiteto (Ukraina), dr. Tsitsino Turkadze iš A. Tsereteli valstybinio universiteto (Gruzija); • gegužės 17, 18 d. dr. Chose Maria Lomas iš Baskų krašto universiteto (Ispanija); • birželio 15–19 d. dr. Marta Giamberini iš Rovira i Virgili universiteto (Taragona, Ispanija); • spalio 29 d. dr. Martin Bijmans iš Tvarių vandens technologijų kompetencijos centro (Nyderlandai) ir dr. Ron Zevenhoven iš Abo akademijos universiteto (Suomija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, šalies ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje Prof. Z. J. Beresnevičius – žurnalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir „Material Science and Applied Chemistry“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. V. Gražulevičius – Lietuvos MA tikrasis narys, žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. V. Janickis – Lietuvos MA narys korespondentas, Tarptautinės kristalografų sąjungos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. G. Juodeikienė – Tarptautinės grūdų ir grūdų produktų asociacijos narė, žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narė. Prof. D. Leskauskaitė – Saugomų nuorodų ekspertų komiteto prie LR žemės ūkio ministerijos pirmininkė; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 51 „Maisto analizė“ narė; Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos narė; mokslo žurnalo „Maisto chemija ir technologija“ redakcinės kolegijos narė. Prof. J. Liesienė – Tarptautinės biotechnologų draugijos narė. Prof. V. Mickevičius – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Prof. A. M. Sviklas – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiasis redaktorius, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas.

Prof. A. Šulčius – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 7 „Dangos“ narys. Prof. P. R. Venskutonis – Lietuvos atstovas Tarptautinėje maisto mokslo ir technologijos asociacijoje (IUFoST) ir Europos maisto mokslo ir technologijos federacijoje, Tarptautinės maisto asociacijos IFA narys, Tarptautinės funkcionaliojo maisto ir maisto papildų draugijos narys, Lietuvos ekspertas ES 7-osios bendrosios programos prioriteto „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ komitete, Lietuvos atstovas COST mokslinių tyrimų srities komitete „Maistas ir žemės ūkis“, žurnalų „European Journal of Lipid Science and Technology“, „Acta Alimentaria“ ir „The Open Bioactive Compounds“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 11 „Fermentacijos produktai“ pirmininko pavaduotojas. Prof. A. Žemaitaitis – žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys, LMT Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys. Doc. K. Beleška – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 53 „Avalynė ir oda“ pakomitečio „Oda“ pirmininkas. Dr. J. Bendoraitienė – Lietuvos biotechnologų asociacijos narė. Doc. R. Klimavičiūtė – Nacionalinio akreditacijos biuro technikos ekspertė, Lietuvos biotechnologų asociacijos narė. Doc. L. Kliučininkas – žurnalo „Environmental Science and Management Studies“ redakcinės kolegijos narys. Dr. J. Kiverienė – žurnalo „Cheminė technologija“ atsakingoji sekretorė. Doc. V. Leškevičienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 25 „Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniai“ ekspertė. Doc. D. Martuzevičius – Amerikos geofizikų sąjungos narys, Oro ir atliekų tvarkymo asociacijos (JAV) narys, Šiaurės šalių aerozolių draugijos narys, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ekspertas, Užsienio lietuvių mokslo forumo narys, asociacijos „Futura Scientia“ narys. Doc. J. Musnickas – Amerikos chemikų odininkų asociacijos narys, Avių augintojų asociacijos viceprezidentas. Doc. R. Paleckienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 57 „Trąšos“ ekspertė, darbo grupės „Terminologija“ vadovė. Doc. E. Prichockienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 23 „Keramika“ ekspertė. Doc. J. V. Šukytė – Europos toksikologijos ir aplinkos chemijos draugijos narė, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 36 „Aplinkos apsauga“ darbo grupės „Vandens kokybė“ vadovė.

Prof. A. Šačkus – Lietuvos MA narys ekspertas, Tarptautinės heterociklinių junginių chemijos draugijos (ISHC) narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys.

39


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Bendrosios chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys Tel. (8 37) 300 175 El. p. stanislovas.grevys@ktu.lt Katedra įkurta 1964 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Algirdas Šulčius Docentai: dr. Stanislovas Grevys, dr. Egidijus Griškonis, dr. Angelė Jezerskaitė, dr. Kristina Kantminienė, dr. Edita Paluckienė, dr. Virgilijus Valeika Lektorė dr. Rasa Alaburdaitė Doktorantė Nerita Galvanauskaitė Laboratorijos vedėja Gražina Smirnovienė Vyr. laborantės: Nerita Galvanauskaitė, Sigita Lukoševičienė Vyr. technikas Eugenijus Puodžiukaitis

Tiriamoji bazė Elektrocheminių tyrimų laboratorija. Daugiaparametris matuoklis HQ40d su pH, tirpalų laidumo ir deguonies koncentracijos nustatymo elektrodais. Galvaninių elementų tyrimo stendas. Elektrocheminės korozijos tyrimo stendas. Elektrolizės tyrimo stendas. Metalų elektrocheminio oksidavimo tyrimo stendas. Potenciostatas AUTOLAB PGSTAT100. pH matuoklis pH-330/SET-1. Elektroninės svarstyklės BH-150. Fotokolorimetras KFK-2. Teraommetras E6-13. Korozijos greičio matuoklis R5035. Mikroskopas MBS-1.

Tyrimų tematika Ant polimerų suformuotų CuxS sluoksnių tyrimas Doc. S. Grevys, doc. E. Paluckienė, dr. R. Alaburdaitė Tiriamas elektrai laidžių vario sulfidų CuxS sluoksnių polipropeno (PP) paviršiuje sudarymas sorbciniudifuziniu metodu, pirmą kartą kaip sierinimo agentą naudojant lydytą sierą. Mangano ir jo lydinių elektrocheminis nusodinimas ir atsparumas korozijai Prof. A. Šulčius, doc. E. Griškonis, doktorantė N. Galvanauskaitė Atlikti stabilaus manganavimo elektrolito su Te(VI) paieškos tyrimai. Ištirta Te(VI) manganavimo elektrolite įtaka katodo poliarizacijai. Odų išdirbimo nenaudojant chromo junginių tyrimai Doc. V. Valeika kartu su Organinės technologijos katedros mokslininkais Keičiant augalinių tanidų kiekius ir naudojant įvairių tanidų mišinius šikšninimo medžiagų receptūrose, skiriasi gaunamų šikšnų savybės. Vienas pagrindinių kalkių šalinimo peroksiacto rūgštimi (PAR) tikslų buvo sukurti ekologiniu požiūriu pranašesnį kalkių šalinimo nuo plikės būdą. Toks kalkių šalinimo būdas buvo palygintas su įprastu kalkių šalinimu amonio sulfatu.

N-pakeistųjų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius Doc. K. Kantminienė kartu su Organinės chemijos katedros darbuotojais Susintetintos naujos 3,3‘-[(4-pakeistos fenil)imino]dipropano rūgštys, įvykdyti jų virsmai į heterociklinius junginius. Susintetinti junginiai perduoti biologiniams tyrimams. Naujų azotingųjų heterociklinių junginių sintezės tyrimas Doc. A. Jezerskaitė Susintetinti nauji chindolino dariniai – 10-propenilchindolinai, įvykdytas jų virsmas į 10-alilchindoliną. Įrodytas 10-propenilchindolino cis- ir trans-izomerų susidarymas. Sidabro ir polimero nanokompozitų plėvelių savybių tyrimas Doc. E. Griškonis Bendradarbiaujant su KTU Medžiagų mokslo instituto, Mechanikos ir mechatronikos fakulteto bei Fundamentaliųjų mokslų fakulteto mokslininkais tirtos sidabro ir polimero nanokompozitų plėvelių mechaninės savybės (mikrokietumas, adhezija) ir ultravioletinės (UV) spinduliuotės poveikio trukmės įtaka šių savybių pokyčiams.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

40

6,17  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,67 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,17

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

4,33


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Mickevičius, Vytautas; Intaitė, Vida; Voskienė, Aušra; Kantminienė, Kristina; Stasevych, Maryna; Komarovska-Porokhnyavets, Olena; Novikov, Volodymyr. Synthesis and biological activity of mono- and disubstituted 1,2,4-triazole derivatives // Heterocycles. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0385-5414. 2010, Vol. 81, no. 3, p. 649-658. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,093 (2010)] [M.kr. 03P] 2. Tumosienė, Ingrida; Jakienė, Elena; Kantminienė, Kristina; Rutkauskas, Kęstutis; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis and plant growth regulating activity of halo derivatives of 3,3’-(arylimino)dipropanoic acids // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2010, T. 21, nr. 2-4, p. 139-144. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 3. Valeika, Virgilijus; Širvaitytė, Justa; Beleška, Kęstutis. Estimation of chrome-free tanning method suitability in conformity with physical and chemical properties of leather // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 330-336. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 05T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Ponelytė, Sigita; Palevičius, Arvydas; Guobienė, Asta; Puišo, Judita; Griškonis, Egidijus; Prosyčevas, Igoris. UV irradiation influence on surface mechanical properties of nanocomposites // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 362-366. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Galvanauskaitė, Nerita; Griškonis, Egidijus; Šulčius, Algirdas. Mn-Te elektrolitinis nusodinimas: elektrolito paieška ir poliarizacijos tyrimai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 13-17. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Širvaitytė, Justa. Рентгеноструктурный анализ безизвесткового голья // Современные экологические безопасные технологии производства кожи и меха, 27-28 апреля 2010, Киев: сборник научных трудов III международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры технологии кожи и меха. Киев: КНУТД, 2010. p. 173-177. [M.kr. 05T] 2. Šulčius, Algirdas. Методические нововведения в Литовских школьных учебниках химии // Chemistry Education - 2010 [elektroninis išteklius]: International scientific-practical conference, 04-05 November, 2010, Riga, [Latvia]: scientific articles, conference proceedings. Riga: Latvijas Universitate, 2010. ISBN 9789984491776. p. [1-5]. [M.kr. 03P] 3. Šulčius, Algirdas. Применение алгоритма при изучении темы “коррозия металлов” // Новое в методике преподавания химических и экологических дисциплин: сборник научных статей региональной научно-методической конференции, 18-19 ноября 2010 г, [Брест, Беларусь]. Брест: БГУ им. Ф.С. Пушкина, БГТУ, 2010. ISBN 9789854931746. p. 229-232. [M.kr. 03P] 4. Šulčius, Algirdas. Сторонний взгляд на российские учебники // Химия в нехимическом вузе: материалы второй всеросийской конференции, 23-24 сентября 2010 г, Москва. Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. ISBN 9785703834794. p. 120-122. [M.kr. 03P] 5. Šulčius, Algirdas. Несколько историй открытия рутения // Химия в школе: научно-теоретический и методический журнал. Чехов: Центрхимпресс. ISSN 0368-5632. 2010, no. 9, p. 79-80. [M.kr. 03P]

Fizikinės chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys Tel.: (8 37) 300 168, 457 070 El. p. saulius.kitrys@ktu.lt

Katedra įkurta 1926 m. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Daug metų katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, kuris daug prisidėjo prie mokslo krypčių formavimo.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Alfredas Martynas Sviklas Docentai: dr. Irena Ancutienė, dr. Nijolė Dukštienė, dr. Saulius Kitrys, dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Gailutė Ulozienė, dr. Eugenijus Valatka Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė, dr. Rasa Paleckienė Doktorantai: Edita Andrijauskienė, Kristina Jančaitienė, Andrius Jaskūnas, Gintarė Navickaitė, Simona Ostachavičiūtė, Dovilė Sinkevičiūtė, Aurimas Urbutis Inžinieriai: Edita Andrijauskienė, Andrius Jaskūnas Laboratorijos vedėja Gintarė Navickaitė Vyr. laborantai: Kristina Jančaitienė, Vytautas Juodagalvis, Genė Nakienė, Aurimas Urbutis Aukštos kvalifikacijos darbininkas Algimantas Viktoras Nakas

Tiriamoji bazė Fizikinės chemijos mokslo laboratorija: Perkin Elmer GC/MS sistema – dujų chromatografas su masių spektrometru ir Perkin Elmer CLARUS 500 – dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi; spektrofotometras UV/VIS Spectrometer LAMBDA 25 (Perkin Elmer), atominis absorbcinis spektrometras ANALYST 400 (Perkin Elmer), aparatūra Quantosorb adsorbentų paviršiaus plotui nustatyti ir tirti, kt. prietaisai. Įsigytas antras analitinis kanalas – Perkin Elmer CLARUS 500 su TCD detektoriumi. Trąšų technologijos mokslo laboratorija: fotokolorimetras KFK-2, liepsnos fotometras PFP-7; atominis absorbcijos spektrometras AAnalyst 400 (Perkin Elmer), statinis granulių stiprio matuoklis ИПГ–2; UV/VIS spektrofotometras T70+ (PG Instruments); firmos

41


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

RETSCH prietaisas granuliometrinei sudėčiai nustatyti: pinti sietai (DIN-ISO 3310/1) ir purtyklė AS 200; elektroninės svarstyklės Kern EG220–3NM ir KERN ABJ; pH matuoklis Hanna Instruments pH 211 ir kita laboratorinė įranga.

Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Trąšų naudojimo agrochemijos pagrindai (prof. A. M. Sviklas); Kompleksinių trąšų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Katalizinių procesų teorijos pagrindai ir tyrimo metodai (doc. S. Kitrys).

Tyrimų tematika Pereinamųjų metalų ir jų oksidų daugiakomponenčių sistemų fizikinės ir cheminės savybės ir naudojimas Doc. S. Kitrys, doc. E. Valatka, doc. I. Ancutienė, doc. N. Dukštienė, dr. G. Dabrilaitė-Kudžmienė, dr. M. Brazlauskas, doktorantai E. Andrijauskienė, A. Jaskūnas, S. Ostachavičiūtė, D. Sinkevičiūtė

ant nerūdijančiojo plieno, kinetiniai dėsningumai, morfologija, struktūra ir fotoelektrocheminės savybės. Elektrocheminiu būdu susintetintos kompozicinės molibdeno oksido dangos ant Se|SnO2|stiklo paviršiaus citratiniame elektrolite.

Susintetinti aktyvintųjų anglių dariniai su cirkonio ir kt. geliais, nustatytas CuO/NaX adsorbento-katalizatoriaus aktyvumas keleto organinių junginių visiško oksidavimo reakcijose. Išsamiai ištirti cinko ir kobalto oksidų plonasluoksnių dangų elektrocheminio susidarymo

Atliekant tyrimus ir įvertinant jau turimus duomenis apie augalinės kilmės pelenų granuliavimo galimybes, siekiama sukurti technologiją, kuri leistų trąšų pramonėje panaudoti Lietuvoje esamas vietinės kilmės žaliavas.

Specialiųjų trąšų gamyba, savybės ir naudojimas Prof. A. M. Sviklas, doc. R. Šlinkšienė, doc. R. Paleckienė

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

12,50  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

4,75 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

7,75

Straipsniai

42

2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Ostachavičiūtė, Simona; Baltrušaitis, Jonas; Valatka, Eugenijus. Photoactive WO3 and Se-WO3 thin films for photoelectrochemical oxidation of organic compounds // Journal of Applied Electrochemistry. Dordrecht: Springer. ISSN 0021-891X. 2010, Vol. 40, iss. 7, p. 1337-1347. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; SpringerLINK]. [IF (E): 1,494 (2010)] [M.kr. 05T] 2. Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa; Štreimikis, Virginijus. Complex fertilizers produced from the sunflower husk ash // Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. 2010, Vol. 19, no. 5, p. 973-979. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; BIOSIS; CAB Abstracts]. [IF (E): 0,543 (2010)] [M.kr. 05T] 3. Jaskūnas, Andrius; Brazlauskas, Marius; Kitrys, Saulius. Study of water vapour adsorption on sandwich-type CuO/NaX adsorbentcatalysts // Adsorption Science & Technology. Essex: Multi-Science Publishing. ISSN 0263-6174. 2010, Vol. 28, iss. 6, p. 485-498. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 0,559 (2010)] [M.kr. 05T] 4. Dukštienė, Nijolė; Tatariškinaitė, Lina; Andrulevičius, Mindaugas. Characterization of electrochemically deposited thin Mo-O-C-Se film layers // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2010, Vol. 28, no. 1, p. 93-103. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 0,336 (2010)] [M.kr. 02P] 5. Kirpšaitė, Edita; Dabrilaitė-Kudžmienė, Gitana; Kitrys, Saulius. Al2O3-Cact derivatives: synthesis and properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 353-357. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 05T] 6. Navickaitė, Gintarė; Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa. Molasses influence on ash granulation process and quality parameters // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 373-379. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 05T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Sinkevičiūtė, Dovilė; Dukštienė, Nijolė; Baltrušaitis, J.; Guobienė, Asta. Elektrocheminės Na2MoO4 redukcijos ant Se|SnO2|stiklas paviršiaus dėsningumai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 1(54), p. 28-35. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 2. Jaskūnas, Andrius; Kitrys, Saulius. Sluoksninio adsorbento-katalizatoriaus CuO/NaX aktyvumas acetatų garų oksidavimo reakcijose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 1(54), p. 36-40. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 3. Subačius, Benas; Šlinkšienė, Rasa. Kalio jonų adsorbcija gamtiniu ceolitu iš KNO3 tirpalų // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 18-24. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P]


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

4. Sviklas, Alfredas Martynas; Paleckienė, Rasa; Šlinkšienė, Rasa. Sudėtinės trąšos su boru // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 25-30. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 5. Jančaitienė, Kristina; Sviklas, Alfredas Martynas. Kalio chlorido ir amonio hidrofosfato sąveikos vandenyje produktai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 31-35. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 6. Navickaitė, Gintarė; Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas. Melasoje esančių fiziologiškai aktyvių medžiagų sąveika su karbamidu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 36-43. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 7. Urbutis, Aurimas; Kitrys, Saulius. Metanolio ir metilacetato garų desorbcija nuo katalizatoriaus CuO/NaX paviršiaus // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 44-48. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 8. Ostachavičiūtė, Simona; Šulčiūtė, Agnė; Valatka, Eugenijus. Se-WO3 dangų ant AISI304 markės plieno sintezė ir fotoelektrokatalizinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 13921231. 2010, nr. 3-4(56), p. 41-48. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 9. Sendžikienė, Eglė; Blažonis, Arvydas; Zaleckas, Ernestas; Kitrys, Saulius. Biodujų valymo eksperimentiniai tyrimai // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2010, nr. 89(42), p. 3034. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text] [M.kr. 05T]

Inžinerinės ekologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius Tel. (8 37) 351 008 El. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m.; nuo 1988 m. ji veikia Cheminės technologijos fakultete. 1993 m. pradėjo veikti Aplinkos tyrimų geografinių informacinių sistemų laboratorija. 1999 m. įsteigta Prof. St. Kairio aplinkos tyrimų laboratorija.

Darbuotojai Profesorius dr. Gintaras Denafas Docentai: dr. Dalia Jankūnaitė, dr. Violeta Kaunelienė, dr. Linas Kliučininkas, dr. Dainius Martuzevičius, dr. Viktoras Račys Lektorė dr. Inga Urniežaitė Asistentė dr. Inga Stasiulaitienė Doktorantai: Algirdas Minikauskas, Tadas Prasauskas, Kęstutis Zavarauskas Laboratorijos vedėjas Antanas Mašanauskas Vyr. inžinierė dr. Dalia Jankūnaitė Inžinieriai: Vytautas Abromaitis, Kamilė Jankauskaitė, Edvinas Krugly, Vaida Ochmanaitė, Eglė Petkevičienė, dr. Inga Urniežaitė Analitikai: dr. Dainius Martuzevičius, Tadas Prasauskas, dr. Viktoras Račys, dr. Inga Stasiulaitienė Projekto vadovai: dr. Linas Kliučininkas, dr. Dainius Martuzevičius Laborantai: Agnė Babarskaitė, Julija Grigonytė, Edvinas Krugly, Tadas Prasauskas Administratorė Laimutė Ona Rudaitytė

mineralizacijos blokas „Velp DK6“, automatinis vandens garų distiliatorius „Velp UDK 130A“ ir kt. Dujinėms išlakoms tirti naudojama įranga: oro srauto apytakinė sistema su teršalų valymo modeliais, vakuuminiai siurbliai, dalelių ėmikliai – ciklonai, keturių pakopų impaktorius, mikrosvarstyklės „Radwag MXA-5“, optinis dalelių skaitiklis „Lighthouse 3016“ ir kt.

Tiriamoji bazė Nuotekų ir geriamojo vandens tyrimams naudojama įranga: UV-VIS spektrofotometras „Spectronic Genesys 8“, ChDS nustatymo sistema „Gerhard CSB/SMA“,

Doktorantūros moduliai Pažangiosios vandenvalos technologijos (doc. V. Račys); Aplinkos inžinerija (doc. L. Kliučininkas); Pažangiosios atliekų tvarkymo technologijos (doc. D. Martuzevičius). Apgintos disertacijos Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaro disertacijos: Inga Stasiulaitienė. Sukoncentruoto anglies dioksido surišimo Lietuvos uolienomis galimybės (vadovas prof. G. Denafas); Inga Urniežaitė. Sunkiųjų metalų išsiplovimas iš liuminescencinių lempų apdorojimo atliekų (vadovas prof. G. Denafas); Daina Kliaugaitė. Veiksnių, sąlygojančių lengvaisiais naftos produktais užterštų nuotekų valymą naudojant biologiškai aktyvuotą sorbentą, tyrimas (vadovas doc. V. Račys).

Tyrimų tematika Aplinkos oro teršalų išlakų tyrimai Doc. L. Kliučininkas, doc. D. Martuzevičius, prof. G. Denafas, doc. V. Kaunelienė, dr. I. Urniežaitė, dr. I. Stasiulaitienė Tiriamas transporto poveikis miesto aplinkos oro kokybei. Tirti organinių teršalų koncentracijos aplinkos ore nustatymo ypatumai. Nustatytos

aerozolio, susidarančio birių statybinių medžiagų pneumatinio transportavimo ir savitakio byrėjimo metu, charakteristikos. Nustatyta neigiama ore suspenduotų dykumų dalelių įtaka transporto eksploatacijai. Atlikti bioaerozolio, susidarančio komunalinių atliekų tvarkymo operacijose, tyrimai. Vertintas aplinkosauginių plazminių technologijų poveikis aplinkai. Atlikta sukoncentruoto

43


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

anglies dioksido mineralinės karbonizacijos proceso būvio ciklo analizė. Vandenvalos procesų ir technologijų plėtra Doc. V. Račys, doc. L. Kliučininkas, doc. D. Jankūnaitė, dr. I. Urniežaitė, dr. D. Kliaugaitė, doktorantas I. Valūnas Vykdomi biosorbcijos proceso tyrimai. Optimizuojamas biologinis nuotekų valymo procesas. Tiriami veiksniai, turintys įtakos požeminių vandenų užterštumui gyvenvietėse. Tiriamos galimybės fizikocheminiais metodais šalinti humusines medžiagas.

Atliekų tvarkymas Prof. G. Denafas, doc. D. Martuzevičius, doc. D. Jankūnaitė, doktorantai E. Elijošiūtė, A. Minikauskas, K. Zavarauskas Tiriamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos technologinių ir aplinkosauginių rodiklių sezoniškumas. Nagrinėjamas gyvsidabrio lempų, turinčių mažą kiekį gyvsidabrio, kenksmingumo šalinimo procesas. Tiriamas fosfatavimo proceso atliekų apdorojimas.

MTEP projektai Nuo teorijos ir planų – prie ekologiškai efektyvios ir darnios praktikos Baltijos jūros būklei pagerinti (WATERPRAXIS). Baltijos jūros regiono programos projektas. Vadovas doc. L. Kliučininkas. 2009–2012. ES Bendrąja vandens direktyva siekiama, kad iki 2015 m. pagerėtų Europos vandens telkinių ekologinė būklė. Praktines priemones, įgyvendinant šiuos siekius, apibrėžia Upių baseinų valdymo planai (UBVP). 2010 m. išnagrinėtas Nemuno UBR planas ir priemonių programa bei plano priemonių rengimo procesas. Atlikti gruntinio geriamojo vandens tyrimai pasirinktose mažose Šešupės upės baseino gyvenvietėse. Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione (PlasTEP). Baltijos jūros regiono programos projektas. Vadovas doc. D. Martuzevičius. 2009–2012. Tyrimų tikslas – plazminių procesų aplinkosauginis vertinimas. 2010 m. buvo atliekama inventorinė šių procesų analizė siekiant palyginti plazminius procesus su „įprastiniais“ aplinkosaugos sprendimais. Komunalinių atliekų susidarymo ir sudėties sezoniškumas bei nuo jo priklausomi atliekų tvarkymo ir apdorojimo įmonių aplinkosauginių rodiklių svyravimai. Šveicarijos nacionalinio mokslo

fondo SCOPES programos projektas. Vadovas prof. G. Denafas. 2010–2012. Tikslas – nustatyti, kaip per metus keičiasi mišrių komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis ir kaip šie pokyčiai atsispindi komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus rodikliuose. 2010 m. buvo tiriama komunalinių atliekų sudėtis ir vertinama sudėties įtaka esamos ir planuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos rodikliams. Pastatų energinio efektyvumo didinimo poveikis patalpų oro kokybei ir visuomenės sveikatai Europoje (INSULATE). LIFE+ programos projektas. Vadovas doc. D. Martuzevičius. 2010–2015. Tikslas – išsiaiškinti pastatų renovacijos proceso įtaką gyvenamosios aplinkos oro kokybei ir pateikti rekomendacijų, kaip tinkamai vykdyti procesą. 2010 m. buvo sudaromi standartiniai tyrimų protokolai. Oro tarša ir sveikata mokyklose: Europos stebėsenos tinklas (SINPHONIE). Projektas pagal viešuosius EK pirkimus. Vadovas doc. D. Martuzevičius. 2010–2012. 36 partneriai iš 25 ES šalių atliks palyginamuosius tyrimus, kurių metu bus nustatyti oro kokybės ir mokinių sveikatos rodikliai. 2010 m. atlikti parengiamieji darbai, standartizuotos tyrimų procedūros.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

11,93  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

1,75 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,67

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

8,51

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Urniežaitė, Inga; Denafas, Gintaras; Jankūnaitė, Dalia. Characterization of residues from physicochemical treatment of waste fluorescent lamps // Waste Management & Research. London: SAGE Publications. ISSN 0734-242X. 2010, Vol. 28, iss. 7, p. 609-614. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); BIOSIS; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Business Collection); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE]. [IF (E): 1,222 (2010)] [M.kr. 04T] 2. Rimaitytė, Ingrida; Denafas, Gintaras; Martuzevičius, Dainius; Kavaliauskas, Andrius. Energy and environmental indicators of municipal solid waste incineration: toward selection of an optimal waste management system // Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. 2010, Vol. 19, no. 5, p. 989-998. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; BIOSIS; CAB Abstracts]. [IF (E): 0,543 (2010)] [M.kr. 04T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Stasiulaitienė, Inga; Denafas, Gintaras; Zevenhoven, Ron. Simulation of thermodynamic properties of Lithuanian minerals fo CO2 sequestration // CYSENI 2009 [elektroninis išteklius]: Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 27-28, 2010,

44


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2010, p. IX-514 - IX524. [INSPEC] [M.kr. 04T] 2. Kutas, Ginutis Pranas; Kliučininkas, Linas; Martuzevičius, Dainius. Kauno technologijos universiteto Inžinerinės ekologijos katedrai - 70 metų: nuo sanitarinės technikos iki aplinkosaugos inžinerijos // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 3-4(56), p. 5-10. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 05T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Fagerlund, J.; Nduagu, E.; Stasiulaitienė, Inga; Zevenhoven, Ron. Progress with the carbonation of serpentinite-derived magnesium hydroxide using a pressurised fluidised bed // I-SUP2010: Innovation for Sustainable Production: Conference 5. Carbon Capture and Storage (CCS), Bruges 18-21 April, 2010: proceedings. Bruges: [s.n.], 2010. p. 50-55. [M.kr. 04T] 2. Denafas, Gintaras; Zavarauskas, Kęstutis; Martuzevičius, Dainius; Vitkauskaitė, Lina; Ludwig, Ch.; Hofmann, Martin; Shmarin, S.; , Mykhaylenko; Chusov, A.; Romanov, M.; Negulyaeva, E.; , Lednova; Turkadze, Ts.; Bochidze, I.; Karagiannidis, A.; Antonopoulos, J.; Kriipsalu, M.; Horttanainen, M.. Seasonal aspects of municipal solid waste generation and composition in East-European countries with respect to waste management system development // Venice 2010 [elektroninis išteklius]: Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 8-11 November, 2010, Venice, Italy: [proceedings]. Padova: Cisa Publisher, 2010. ISBN 9788862650083. p. [1-18]. [M.kr. 04T] 3. Havukainen; Uusitalo, V.; Zavarauskas, Kęstutis; Denafas, Gintaras; Horttanainen, M.. Potential for vehicle fuels from biodegradable waste in Lithuania // Venice 2010 [elektroninis išteklius]: Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 8-11 November, 2010, Venice, Italy: [proceedings]. Padova: Cisa Publisher, 2010. ISBN 9788862650083. p. [1-6]. [M.kr. 04T] 4. Krugly, Edvinas; Račys, Viktoras; Urniežaitė, Inga. Prediction of oil removal efficiency in coalescing modules of of oil-water separators // Linnaeus Eco-Tech’10, 22-24 November, 2010, Kalmar, Sweden: 7th International Conference on Natural Sciences and Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Remediation, Emissions Related to Climate, Environmental and Economic Effects: proceedings. Kalmar: [s.n.], 2010. p. 171-177. [M.kr. 05T] 5. Abromaitis, Vytautas; Urniežaitė, Inga; Martuzevičius, Dainius. Assessment of bioaerosol distributions in municipal solid waste transfer station // Linnaeus Eco-Tech’10, 22-24 November, 2010, Kalmar, Sweden: 7th International Conference on Natural Sciences and Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Remediation, Emissions Related to Climate, Environmental and Economic Effects: proceedings. Kalmar: [s.n.], 2010. p. 439-446. [M.kr. 05T] 6. Račys, Viktoras; Kliučininkas, Linas; Jankūnaitė, Dalia; Albrektienė, Ramunė. Application of ORP for the evaluation of water contamination // Linnaeus Eco-Tech’10, 22-24 November, 2010, Kalmar, Sweden: 7th International Conference on Natural Sciences and Technologies for Waste and Wastewater Treatment, Remediation, Emissions Related to Climate, Environmental and Economic Effects: proceedings. Kalmar: [s.n.], 2010. p. 1082-1089. [M.kr. 05T] 7. Denafas, Gintaras; Zavarauskas, Kęstutis; Martuzevičius, Dainius; Kavaliauskas, Andrius; Abromaitis, Vytautas; Ochmanaitė, Vaida; Vitkauskaitė, Lina; Jankauskaitė, Kamilė; Staniulis, Darius. Komunalinių atliekų susidarymo ir sudėties įtaka atliekų tvarkymo sistemos efektyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga = Human and nature safety: 16 -oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2010 m. gegužės 12-14 d, birželio 17-19 d. Kaunas / Lietuvos žemės ūkio universitetas ... [et al.]. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1822-1823. 2010, D. 1, p. 55-58. [M.kr. 04T] 8. Krugly, Edvinas; Kliučininkas, Linas. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai Kauno miesto aplinkos oro kietosiose dalelėse // Žmogaus ir gamtos sauga = Human and nature safety: 16 -oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2010 m. gegužės 12-14 d, birželio 17-19 d. Kaunas / Lietuvos žemės ūkio universitetas ... [et al.]. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1822-1823. 2010, D. 1, p. 68-71. [M.kr. 04T] 9. Prasauskas, Tadas; Martuzevičius, Dainius. Asbestcemenčio lakštų apdorojimo metu susidarančių kietųjų dalelių dispersinės sudėties analizė // Žmogaus ir gamtos sauga = Human and nature safety: 16 -oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2010 m. gegužės 12-14 d, birželio 17-19 d. Kaunas / Lietuvos žemės ūkio universitetas ... [et al.]. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1822-1823. 2010, D. 1, p. 85-88. [M.kr. 04T] 10. Jonkutė, Gintė; Račys, Viktoras. Pertašiūnų vandenvietės geriamojo vandens kokybės dinamikos tyrimai // Žmogaus ir gamtos sauga = Human and nature safety: 16 -oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2010 m. gegužės 12-14 d, birželio 17-19 d. Kaunas / Lietuvos žemės ūkio universitetas ... [et al.]. Kaunas: LŽŪU. ISSN 1822-1823. 2010, D. 1, p. 89-92. [M.kr. 04T] 11. Kliučininkas, Linas. Case study: Lithuania. Comparative analysis of bus- and trolleybus-related greenhouse gas emissions and costs // Environment and Sustainable Development / edited by Maris Klavinš, Walter Leal Filho, Janis Zaloksnis. Riga: Academic

Press of University of Latvia, 2010. ISBN 9789984452340. p. 202-203. [M.kr. 04T]

Maisto produktų technologijos katedra Adresas: Vedėja – Tel. Faks. El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas prof. dr. Daiva Leskauskaitė (8 37) 456 426 (8 37) 300 152 daiva.leskauskaite@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Gražina Juodeikienė, dr. Daiva Leskauskaitė, habil. dr. Danutė Teresė Ramonaitytė, dr. Petras Rimantas Venskutonis Docentai: dr. Loreta Bašinskienė, dr. Rimgailė Degutytė, dr. Dainora Gruzdienė, dr. Aloyzas Gudonis, dr. Rimantas Henrikas Kublickas, dr. Audrius Pukalskas, dr. Antanas Šarkinas, dr. Rimantė Vinauskienė, dr. Pranas

Katedra įkurta 1951 m. 2010 m. su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru pasirašyta jungtinės veiklos sutartis steigiant Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centrą.

Viškelis, dr. Milda Keršienė Lektoriai: Židronė Valatkevičienė, dr. Jonas Damašius Mokslo darbuotoja dr. Daiva Vidmantienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Renata Baranauskienė, Rita Kazernavičiūtė, Ramutė Maždžierienė Projekto vadovė dr. Daiva Leskauskaitė Vyr. specialistė habil. dr. Gražina Juodeikienė Specialistai: dr. Loreta Bašinskienė, Tomas Kučiukas  Doktorantai: Ramunė Bobinaitė, Diana Dobravalskytė,

45


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Dalia Eidukonytė, Vaida Kitrytė, Paulius Kraujalis, Vilma Kraujalytė, Tomas Makaravičius, Ernesta Malinauskytė, Ieva Mažuknaitė, Milda Pukalskienė, Lina Smolskaitė, Dalia Urbonavičienė Vyr. inžinierės: Milda Pukalskienė, Danutė Venskutonienė Inžinierė dr. Aušra Šipailienė Vyr. technikas Juozas Bražėnas Mokomųjų laboratorijų vedėjos: Lina Kunigonienė, Rolanda Vidžienė Vyr. laborantė Renata Grigaliūnienė Koordinatorė ir administratorė Ingrida Kaniauskienė Tiriamoji bazė Dujų chromatografijos laboratorija, didelio slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos laboratorija, spektrofotometrijos laboratorija, maisto produktų struktūros ir reologijos laboratorija, biologiškai aktyvių maisto junginių ir funkcionalių maisto komponentų tyrimų laboratorija, technologinių tyrimų laboratorija, bendrosios maisto chemijos laboratorija, grūdų produktų tyrimo laboratorija, maisto akustinių tyrimų laboratorija. 2010 m. panaudojant ES struktūrinės paramos lėšas įsteigtas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos

centras su maisto inžinerijos, technologijos ir maisto kokybės analizės įranga, skirta maisto produktų gamybos ir laikymo procesams modeliuoti, optimizuoti ir tirti. Doktorantūros moduliai Maisto skonio bei aromato chemija ir technologija (prof. P. R. Venskutonis); Specialioji maisto chemija ir biochemija (prof. P. R. Venskutonis); Maisto produktų struktūra ir funkcinės savybės (prof.  D.  Leskauskaitė); Chemiškai ir biologiškai aktyvūs maisto mikrokomponentai (prof. D. T. Ramonaitytė); Augalininkystės produktų chemija (prof. G. Juodeikienė); Maisto medžiagų cheminių pokyčių mechanizmai ir kinetika (prof. D. T. Ramonaitytė). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Jonas Damašius. Augalinės kilmės antioksidantai ir jų įtaka heterociklinių aminų susidarymui mėsoje (vadovas prof. P. R. Venskutonis); Vilma Narbutaitė. Ekstruduotos žaliavos fermentacija pieno rūgšties bakterijomis ir jos produktai duonos gamyboje (vadovė prof. G. Juodeikienė).

Tyrimų tematika Augalinių žaliavų kokybės ir technologinio panaudojimo tyrimai Prof. P. R. Venskutonis, prof. D. Leskauskaitė, doc. D. Gruzdienė, doc. A. Pukalskas, doc. R. Vinauskienė, dr. M. Keršienė, R. Kazernavičiūtė, R. Baranauskienė, R. Maždžierienė, dr. A. Šipailienė, dr. A. Gaižauskaitė, D. Venskutonienė, dr. J. Damašius, doktorantai D. Dobravalskytė, V. Kitrytė, V. Kraujalytė, E. Malinauskytė, I. Mažuknaitė, M. Pukalskienė Atliekami aromatingųjų augalų eterinių aliejų fizikinių cheminių ir biologinių savybių tyrimai. Išsamiai ištirta braškių lapų ekstraktų sudėtis bei galima įtaka žuvų taukų ir fermentuotų dešrų oksidacijai ir savybėms. Atliekami terminio maisto produktų apdorojimo metu susidarančių junginių tyrimai. Atliekamas kai kurių rūšių medicininių augalų sudėties ir funkcinių savybių įvertinimas. Tirtos pieno baltymų ir polisacharidų funkcionaliųjų savybių ir jų pritaikymo maisto produktų gamyboje galimybės. Grūdų ir grūdų produktų tyrimai Prof. G. Juodeikienė, doc. L. Bašinskienė,

dr. D. Vidmantienė, dr. S. Garmuvienė, dr. R. Bernatovičiūtė, dr. V. Narbutaitė, doktorantai D. Eidukonytė ir T. Makaravičius Tirtos galimybės akustinį metodą taikyti: 1) Fusarium spp. mikotoksinams aptikti Lietuvoje paplitusios žieminių kviečių veislės „Širvinta“ grūdų mėginiuose; 2) ekstruduotų kviečių produktus, kaip naujas fermentacijos terpes, panaudoti bakteriocinus gaminančioms pieno rūgšties bakterijoms (PRB), išskirtoms iš lietuviškų spontaninių ruginių raugų, kultivuoti. Analizuota naujų biotechnologinių priemonių, tokių kaip ksilanolitinių fermentinių preparatų, naudojamų kartu su tradiciniais amilolitiniais fermentais, įtaka alkoholinės fermentacijos iš fuzariozės pažeistų kviečių proceso efektyvumui ir deoksinivalenolio (DON) koncentracijos pokyčiui bei jo likučiui pašarams naudojamuose žlaugtuose. Tirta įvairių komercinių fermentinių preparatų įtaka ekstruduotų kviečių ir rugių ląstelių sienelių arabinoksilanų hidrolizei, nustatant ir identifikuojant grūdų produktuose susidariusius oligosacharidus.

MTEP projektai

46

7-osios bendrosios programos projektas „Kvalifikaciniai ir profesiniai reikalavimai žiniomis grįstam Europos maisto mokslui ir technologijoms (TRACK-FAST)“. Vadovas prof. P. R. Venskutonis. 2009–2012.

EUREKA programos projektas E!4449 „Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, naudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus“ (AKTINIDIA). Vadovė doc. D. Gruzdienė. 2008–2011.

Projekto tikslas – nustatyti kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus, kurie turi būti keliami Europoje rengiamiems (ypač ateityje) Europos maisto mokslininkams ir technologams (MMT) ir įdiegti naujos kartos kvalifikuotų MMT lyderių įdarbinimo strategiją. 2010 m. buvo vykdoma Lietuvos maisto pramonės įmonių ir kitų su maisto gamyba, tyrimais, kontrole, teisės aktų rengimu susijusių institucijų apklausa, apibendrinti jos rezultatai. Surengtas intensyvaus kolektyvinio svarstymo seminaras, kurio metu buvo bandoma išsiaiškinti kvalifikacinius ir kitokius reikalavimus įvairaus lygio maisto mokslo ir technologijos specialistams.

Projekto tikslas – sukurti naują ekologinių cukrinės konditerijos gaminių technologiją, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione ekologinės žemdirbystės sąlygomis auginamų augalų vaisius, aliejinių augalų sėklas ir kviečių gemalus, aromatingųjų augalų aliejinius ekstraktus, naudojant ekologiniu būdu pagamintas įprastines žaliavas (šokoladą, kakavos miltelius ir kt.) bei parinkti ekonomiškas technologijas ir įrangą, leidžiančias maksimaliai išsaugoti biologiškai aktyvias medžiagas. Bendradarbiaujant su UAB „RŪTA“ ir ASU sudarytos receptūros, atlikta žaliavos paruošimo būdų analizė, gaminamos bandomosios saldainių partijos, siekiant


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

subalansuoti visas teigiamai įvertintas savybes. Ištirtos galimybės panaudoti Lietuvoje užaugintų maistinių kanapių sėklas ir jų aliejų, skirtingais būdais apdoroto imbiero riebalinius ekstraktus, siekiant išgauti reikiamus skonio ir aromato niuansus bei stabilizuoti tiriamas sistemas. Tirtos skirtingos aktinidijų veislės, keičiamos įdarų receptūros ir ekstrakcijos sąlygos leido sumodeliuoti tinkamas gamybos sąlygas, subalansuoti aromatines ir skonines savybes, išgauti priimtiną spalvą ir užtikrinti gerą naujų gaminių kokybę, patvarumą ir saugumą. Nustatytas technologiškai optimalus kviečių gemalų aliejaus priedas saldainių įdarų su aktinidijomis receptūrose – ne daugiau kaip 5 %, kuris įdarui suteikė malonų javų prieskonį ir aromatą, praturtino vitaminu E ir nepakeičiamomis riebalų rūgštimis bei kitomis biologiškai aktyviomis medžiagomis ir buvo priimtinas vartotojams.

klonavimo sistema tinkama sppA geno, koduojančiam bakteriociną sakaciną P, klonuoti, tačiau jo įterpti į Nicotiana benthamiana nepavyko. Sukurti PEAQ-GW-sppA ir PEAQ-GW-HIS-sppA konstruktai atveria galimybes gaminti antimikrobinį rekombinantinį baltymą. COST programos CM0903 veikla „Biomasės panaudojimas atsinaujinančių degalų ir cheminių medžiagų gamybai“. Vadovė prof. G. Juodeikienė. 2009–2013.

COST programos 928 veikla „Fermentų valdymas ir naudojimas didesnės vertės maisto produktuose“. Vadovė prof. G. Juodeikienė. 2005–2010.

Tikslas – suformuoti bendrą požiūrį (atsižvelgiant į sąnaudas ir poveikį aplinkai) į skirtingus atsinaujinančios energijos (biodyzelino, bioetanolio) iš biomasės gavimo būdus ir tolesnį kai kurių cheminių medžiagų, gautų pirminio perdirbimo procesuose, pavertimą naudingomis medžiagomis, pasižyminčiomis mažesniu neigiamu poveikiu aplinkai (pvz., biologiškai suskaidomais polimerais). Ypač daug dėmesio skirta lignoceliuliozinių biomasių konversijos efektyvumo didinimo galimybių tyrimams: naudojant biokatalizatorius – šiuolaikinius endoksilanazinius preparatus ir atrenkant efektyviausius iš jų grūdų perdirbimo atliekų (sėlenų) fermentacijai į bioetanolį. Parenkant biokatalizatorius, daug dėmesio buvo skirta endoksilanazių inhibitorių aktyvumo grūdinėje žaliavoje tyrimams. Endoksilanazių inhibitoriams įvertinti taikyti tarptautinėje praktikoje paplitę elektroforezės metodai. Kita tyrimų kryptis susijusi su Fusarium spp. mikroskopinių grybų gaminamų mikotoksinų (DON) analize ir fuzariozės pažeistų grūdų pašalinimu iš grūdų perdirbimo grandinės. Plečiantis biodegalų gamybai, tokie grūdai galėtų būti perdirbami į bioetanolį. Tiriant fuzariozės pažeistų grūdų panaudojimo bioetanolio gamyboje galimybes, įvertintos šioje gamyboje taikomų biotechnologinių priemonių – grūdinės žaliavos fermentinės hidrolizės ir alkoholinės fermentacijos Sacharomyces cerevisae mielėmis įtaka bioetanolio gamybos iš fuzariozės pažeistų kviečių efektyvumui ir deoksinivalenolio (DON) koncentracijos pokyčiams fermentacijos metu bei jo likučiui pašarams naudojamuose žlaugtuose.

Pagrindinis veiklos tikslas – kurti naujus fermentus ir pritaikyti juos grūdų, uogų, vaisių ir daržovių bei baltyminių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvų) biotechnologiniuose procesuose, kuriant didesnės vertės maisto produktus. Atlikti arabinoksilooligos acharidų susidarymo ekstruduotoje ir neapdorotoje grūdinėje žaliavoje ir jų pokyčių fermentinės hidrolizės metu tyrimai, siekiant praturtinti maisto produktus prebiotinėmis medžiagomis.

NordForsk remiamas projektas „Pieno bioaktyvūs komponentai ir jų tarpusavio ryšiai – funkcionalumas ir genomika naujiems sveikesniems produktams“. Vadovė prof. D. Leskauskaitė. 2008–2011. Projekto tikslas – suvienyti Šiaurės šalių ir Baltijos šalių mokslininkų pajėgas siekiant gauti naujų duomenų apie sveikus pieno produktus ir juos platinti. 2010 m. buvo surengti kursai Norvegijoje, kuriuose dalyvavo dvi KTU doktorantės, prof. D. Leskauskaitė skaitė paskaitą.

COST programos FA0804 veikla „Molekulinė žemdirbystė: augalai – aukštesnės vertės baltymų gamybos platforma“. Vadovė prof. G. Juodeikienė. 2009–2012.

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas „Lietuvoje ir Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione augančių aromatinių augalų fitocheminės sudėties ir savybių palyginimas ir naujų perdirbimo procesų kūrimas“. Vadovas prof. R. P. Venskutonis. 2009–2010.

COST programos B35 veikla „Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai“.   Vadovas prof. P. R. Venskutonis. 2006–2010. Pagrindinis šios veiklos tikslas – plėtoti žinias apie lipidų peroksidaciją medicinos ir su ja susijusių gyvenimo mokslų bei technologijų srityse ir pagerinti šio proceso stebėsenos būdus. Šia veikla siekta taikant šiuolaikinius biotechnologijos metodus pagerinti lipidų peroksidacijos produktų aptikimo ir kiekybinio įvertinimo metodus, kuriuos būtų galima taikyti tyrimams ir klinikinio mokslo praktikoje; nustatyti lipidų peroksidacijos produktų paplitimą sergant įvairiais uždegimais ir tokio paplitimo ryšius su ligų pavojingumu bei pasekmėmis; išsiaiškinti svarbių lipidų peroksidacijos produktų metabolizmo būdus ir pagilinti žinias apie uždegimus skatinantį bei kitokį biologinį poveikį; sukurti ir išbandyti naujus antioksidantus, kurie būtų perspektyvūs praktiniam uždegiminių ligų gydimui. Veikla sėkmingai užbaigta 2010  m. birželio mėnesį Turine vykusia moksline konferencija.

Tyrimų tikslas – koordinuoti Europos mokslininkų veiklą molekulinės žemdirbystės srityje, siekiant užtikrinti, kad būtų greitai kuriami nauji rekombinantinių baltymų produktai ir efektyvi jų gamybos grandinė. Įvertintos sppA geno, koduojančio bakteriociną sakaciną P, įterpimo į Nicotiana benthamiana galimybės. Eksperimento metu susintetintas sppa genas (186 bp) pgr (polimerazės grandininės reakcijos) metodu, panaudojant oligonukleotidų porą. Pirmą kartą sakaciną P koduojančiam genui klonuoti pritaikytas universalus įterpimo CPMV-HT vektorius ir GATEWAY klonavimo sistema bei sukurti PEAQ-GW-sppA ir PEAQ-GWHIS-sppA konstruktai. Įrodyta, kad GATEWAY

2010 m. tirti įvairūs prieskoniniai ir aromatiniai augalai, daugiausia dėmesio skiriant rūšims, kurios auga Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione ir kurios gali būti auginamos Lietuvos klimato zonoje. Tyrimams pasirinkti augalai buvo Labiatae, Umbeliferae ir Saxifragaceae šeimų rūšys, tokios kaip kvapnioji garduoklė (Myrrhis odorata), stambiažiedė girmėtė (Calamintha grandiflora), balzaminis skaistenis (Tanacetum balsamita), raudonoji monarda (Monarda didyma), paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), daržinis dašis (Satureja hortensis), blakinė kalendra (Coriandrum sativum) ir kvapusis mairūnas

47


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

(Majorana hortensis). Be to, 2010 m. buvo tiriamos naujos augalų rūšys: vaistinė raitinytė (Gratiola officinalis), vaistinė notera (Betonica officinalis), geltonoji kregždūnė (Vincetoxicum lutea), daržinis krokas (Crocus sativus) ir ankstyvasis šalpusnis (Tusilago farfara). Augaluose esančios medžiagos buvo frakcionuojamos distiliavimu (lakioji frakcija) ir ekstrahavimu (aukštesnės virimo temperatūros frakcija) naudojant įvairaus poliškumo tirpiklius (heksaną, acetoną, etanolį, metanolį, vandenį). Išbandyti ir nauji kai kurių frakcijų išskyrimo bei analizės būdai naudojant ekologiškus tirpiklius ir specialius įtaisus. Gautos frakcijos

buvo tiriamos chromatografiniais ir spektroskopiniais metodais siekiant įvertinti juose esančių fitocheminių medžiagų sudėtį. Frakcijų antioksidacinės savybės buvo matuojamos modelinėse sistemose su laisvaisiais radikalais, taip pat augaliniame aliejuje. Įvertintas kai kurių augalų frakcijų antimikrobinis aktyvumas testuose naudojant įvairių bakterijų ir mielių kultūras. Gauti gana išsamūs duomenys apie kai kurių augalų sudėtį ir savybes; tokie duomenys sudaro sąlygas prognozuoti augalinių žaliavų funkcines savybes.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

18,18  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

4,68 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

4,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

6,33

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

3,17

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Pukalskas, Audrius; Venskutonis, Petras Rimantas; Dijkgraaf, Ingrid; Van Beek, Teris A.. Isolation, identification and activity of natural antioxidants from costmary (Chrysanthemum balsamita) cultivated in Lithuania // Food Chemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0308-8146. 2010, Vol. 122, iss. 3, p. 804-811. [ISI Web of Science]. [IF (E): 3,458 (2010)] [M.kr. 05T] 2. Raudonis, Raimondas; Bumblauskienė, Lina; Jakštas, Valdas; Pukalskas, Audrius; Janulis, Valdimaras. Optimization and validation of post-column assay for screening of radical scavengers in herbal raw materials and herbal preparations // Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 0021-9673. 2010, Vol. 1217, iss. 49, p. 7690-7698. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 4,194 (2010)] [M.kr. 05T] 3. Augustyniak, Agnieszka; Bartosz, Grzegorz; Čipak, Ana; Duburs, Gunars; Horakova, L’ubica; Luczaj, Wojciech; Majekova, Magdalena; Odysseos, Andreani; Rackova, Lucia; Skrzydlewska, Elzbieta; Stefek, Milan; Štrosova, Miriam; Tirzitis, Gunars; Venskutonis, Petras Rimantas; Viskupicova, Jana; Vraka, Panagiota S.; Žarkovic, Neven. Natural and synthetic antioxidants: an updated overview // Free Radical Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd. ISSN 1071-5762. 2010, Vol. 44, no. 10, spec. iss, p. 12161262. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 2,805 (2010)] [M.kr. 03P] 4. Kaškonienė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; Čeksterytė, Violeta. Carbohydrate composition and electrical conductivity of different origin honeys from Lithuania // LWT - Food Science and Technology. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 0023-6438. 2010, Vol. 43, iss. 5, p. 801-807. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 2,292 (2010)] [M.kr. 05T] 5. Kaškonienė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas. Floral markers in honey of various botanical and geographic origins: a review // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Malden: Wiley-Blackwell Publishing Inc. ISSN 1541-4337. 2010, Vol. 9, iss. 6, p. 620-634. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 2,673 (2010)] [M.kr. 05T] 6. Venskutonis, Petras Rimantas; Dedonytė, Veronika; Lazutka, Juozas; Slapšytė, Gražina; Maroziene, Audronė; Nemeikaitė-Čėnienė, Aušra; Čėnas, Narimantas; Miliauskas, Giedrius. A preliminary assessment of singlet oxygen scavenging, cytotoxic and genotoxic properties of Geranium macrorrhizum extracts // Acta Biochimica Polonica. Warsaw: Acta Biochimica Polonica. ISSN 0001527X. 2010, Vol. 57, iss. 2, p. 157-163. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 1,234 (2010)] [M.kr. 03P] 7. Ložienė, Kristina; Labokas, Juozas; Venskutonis, Petras Rimantas; Maždžierienė, Ramutė. Chromatographic evaluation of the composition of essential oil and alpha-pinene enantiomers in Juniperus communis L. Berries during ripening // Journal of Essential Oil Research. Carol Stream: Allured Publishing Corp. ISSN 1041-2905. 2010, Vol. 22, iss. 5, p. 453-458. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 0,643 (2010)] [M.kr. 03P] 8. Ložienė, Kristina; Venskutonis, Petras Rimantas. Chemotypes of interspecific hybrid of Thymus x oblongifolius opiz growing wild in Lithuania and effects of cloning on essential oil composition // Journal of Essential Oil Research. Carol Stream: Allured Publishing Corp. ISSN 1041-2905. 2010, Vol. 22, iss. 6, p. 581-588. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 0,643 (2010)] [M.kr. 03P] 9. Vidmantienė, Daiva; Juodeikienė, Gražina. Endoxylanase and endoxylanase inhibition activities in the grain of winter rye cultivars // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2010, T. 97, nr. 1, p. 3-10. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts]. [IF (E): 0,232 (2010)] [M.kr. 05T] 10. Bartkienė, Elena; Bakutis, Bronius; Baliukonienė, Violeta; Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva. Effect of xylanilytic enzymes on the efficiency of bioetanol production from Fusarium contaminated grains // Veterinarija ir zootechnika  / Lietuvos veterinarijos akademija. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2010, T. 49(71), p. 17-25. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; CAB Abstracts; Food Science and Technology Abstracts.; Index Copernicus]. [IF (E): 0,118 (2010)] [M.kr. 05T]

48


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Gaižauskienė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Raynaud, Christine; Talou, Thierry. Application of new “green” solvents for the extraction of Blackcurrant (Ribes Nigrum L.) bud volatile compounds // Recent Advances in Food and Flavor Chemistry: Food Flavors and Encapsulation, Health Benefits, Analytical Methods, and Molecular Biology of Functional Foods / ed. by C-T Ho, C.J. Mussinan, F. Shahidi, E. Tratras Contis. Cambridge: RSC Publishing, 2010. ISBN 9781847552013. p. 50-54. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 2. Venskutonis, Petras Rimantas. Isolation of flavors from aromatic seeds with liquid carbon dioxide // Recent Advances in Food and Flavor Chemistry: Food Flavors and Encapsulation, Health Benefits, Analytical Methods, and Molecular Biology of Functional Foods / ed. by C-T Ho, C.J. Mussinan, F. Shahidi, E. Tratras Contis. Cambridge: RSC Publishing, 2010. ISBN 9781847552013. p. 63-68. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 3. Venskutonis, Petras Rimantas; Baranauskienė, Renata. Measurement of flavour release from the microencapsulated products  // Recent Advances in Food and Flavor Chemistry: Food flavors and encapsulation, health benefits, analytical methods, and molecular biology of functional foods / ed. by C-T Ho, C.J. Mussinan, F. Shahidi, E. Tratras Contis. Cambridge: RSC Publishing, 2010. ISBN 9781847552013. p. 264-274. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 4. Venskutonis, Petras Rimantas; Šipailienė, Aušra; Šarkinas, Antanas. Composition and antimicrobial effects of Savory (Satureja Hortensis) essential oils isolated by different methods // Recent Advances in Food and Flavor Chemistry: Food Flavors and Encapsulation, Health Benefits, Analytical Methods, and Molecular Biology of Functional Foods / ed. by C-T Ho, C.J. Mussinan, F. Shahidi, E. Tratras Contis. Cambridge: RSC Publishing, 2010. ISBN 9781847552013. p. 356-360. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 5. Kalamouni, Chaker El; Dobravalskytė, Diana; Raynaud, Christine; Venskutonis, Petras Rimantas; Talou, Thierry; Šipailienė, Aušra; Šarkinas, Antanas. Native VS extracted essential oil: from chemical composition to biological activities // Recent Advances in Food and Flavor Chemistry: Food Flavors and Encapsulation, Health Benefits, Analytical Methods, and Molecular Biology of Functional Foods / ed. by C-T Ho, C.J. Mussinan, F. Shahidi, E. Tratras Contis. Cambridge: RSC Publishing, 2010. ISBN 9781847552013. p. 369-378. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Gruzdienė, Dainora; Kazernavičiūtė, Rita. Aktinidijų riebalinių ekstraktų antioksidacinis efektyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 1(54), p. 62-69. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 05T] 2. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Garmuvienė, Svajūnė. Aspergillus spp. gaminamų amilolitinių fermentų įtaka kvietinės duonos gamybos procesui // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 1, p. 5-13. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 3. Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Bartkienė, Elena. Ekstruduotų grūdų produktų panaudojimo galimybės įvairios paskirties skirtingos klampos masių konsistencijos stabilizavimui // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 1, p. 20-30. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 4. Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Zaborskienė, Gintarė; Kazernavičiūtė, Rita. Polinesočiųjų omega-3 riebiųjų rūgščių įtaka varškės bei jos gaminių kokybei // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 1, p. 31-40. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 5. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Činga, Vladas. Jodo kiekio padidinimas pieno baltymų sutraukoje joduoto kazeino priedais // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 1, p. 59-68. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 6. Leskauskaitė, Daiva; Mažuknaitė, Ieva; Vinauskienė, Rimantė; Pukinskytė, Sandra; Vinauskaitė, Ramunė. Valgomųjų išrūgų baltymų plėvelių savybės ir jų įtaka šviežios mėsos kokybei // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 2, p. 35-42. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 7. Malinauskytė, Ernesta; Leskauskaitė, Daiva. Gamybos būdo įtaka koncentruotoms aliejus vandenyje emulsijoms, stabilizuotoms išrūgų baltymais ir karboksimetilceliulioze // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 2, p. 51-59. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 8. Mažuknaitė, Ieva; Leskauskaitė, Daiva. Transglutaminazės įtaka pieno rūgštaus gelio savybėms // Maisto chemija ir technologija  = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2010, T. 44, nr. 2, p. 60-68. [Index Copernicus; CAB Abstracts] [M.kr. 05T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Garmuvienė, Svajūnė. Acoustic method for bread staling asseassment: applied to enzyme-supplemented wheat bread // Flour-Bread ‘09: 5th International Congress and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists, October 21-23, 2009 Opatija, Croatia: proceedings. Osijek: University of Osijek, 2010. ISBN 9789537005214. p. 190-197. [M.kr. 05T] 2. Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Bartkienė, Edita; Kunigėlis, Vytautas; De Koe, W.J.. The changes of microstructure of corn attacked by Aspergillus spp. and its relationship with acoustic signal parameters // Flour-Bread ‘09: 5th International Congress and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists, October 21-23, 2009 Opatija, Croatia: proceedings. Osijek: University of Osijek, 2010. ISBN 9789537005214. p. 299-307. [M.kr. 05T] 3. Narbutaitė, Vilma; Juodeikienė, Gražina. The xylanolytic profile of lactic acid bacteria with antimicrobial properties in novel fermentation media enriched with dietary fibre // Flour-Bread ‘09: 5th International Congress and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists, October 21-23, 2009 Opatija, Croatia: proceedings. Osijek: University of Osijek, 2010. ISBN 9789537005214. p. 394-401. [M.kr. 05T] 4. Vidmantienė, Daiva; Juodeikienė, Gražina; Maknickienė, Z.. The proteins of lupine as ingredients for functional foods // FlourBread ‘09: 5th International Congress and 7th Croatian Congress of Cereal Technologists, October 21-23, 2009 Opatija, Croatia: proceedings. Osijek: University of Osijek, 2010. ISBN 9789537005214. p. 544-550. [M.kr. 05T]

49


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Neorganinės chemijos katedra Adresas: Vedėja – Tel.: El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, nuo 2011 m. liepos 1 d. doc. dr. Ingrida Ancutienė (8 37) 300 171, 451 464 ingrida.ancutiene@ktu.lt

Oficiali katedros įkūrimo data – 1940 m. spalio 1 d., kai VDU Technikos fakulteto Chemijos skyriaus Bendrosios chemijos katedra suskilo į tris savarankiškas katedras:

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vitalijus Janickis Docentai: dr. Ingrida Ancutienė, dr. Remigijus Ivanauskas, dr. Nijolė Kreivėnienė, dr. Valentina Krylova, dr. Vida Judita Šukytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Feliksas Savickas Lektorė dr. Neringa Petrašauskienė Mokomosios laboratorijos vedėja dr. Rūta Stokienė Laborantės: Dalia Jankūnienė Administratorė dr. Skirma Žalenkienė

Neorganinės chemijos, Fizikinės chemijos ir Organinės chemijos. Realiai Neorganinės chemijos katedros mokslinė bazė bei mokslinis pedagoginis personalas susiformavo 1927 m. rugsėjo 1 d., kai VDU Technikos fakultete faktiškai pradėjo dirbti Neorganinės chemijos technologijos katedra, o Matematikos ir gamtos fakultete  – Neorganinės ir analizinės chemijos katedra, iš kurių vėliau po daugelio pertvarkymų susidarė minėtosios trys katedros.

Tiriamoji bazė Puslaidininkinių ir elektrai laidžių chalkogeninių dangų formavimo ir tyrimo laboratorija. Atominis absorbciometras „Perkin Elmer 503“. F. Paulik ir L. Erdei sistemos derivatografas. Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. V. Janickis); Chalkogenų chemija (prof. V. Janickis).

Tyrimų tematika Naujų seleno reakcijų cheminiai tyrimai, produktų išskyrimas ir apibūdinimas fizikocheminiais metodais Prof. V. Janickis, dr. F. Savickas Susintetinti [NMe4]4[(Se4Br10)2(Se2Br2)2] kristalai. Tirta selenito rūgšties, natrio tiosulfato ir askorbo rūgšties tarpusavio reakcija vandenilio chlorido rūgšties tirpale. Metalų binarinių junginių su chalkogenais nanosluoksnių dielektrikų paviršiaus matricoje sudarymas sorbciniu-difuziniu metodu, gautų sluoksnių cheminis ir fizikocheminis apibūdinimas Prof. V. Janickis, doc. N. Kreivėnienė, doc. I. Ancutienė, doc. J. Šukytė, doc. R. Ivanauskas, doc. V. Krylova,

dr. N. Petrašauskienė, dr. I. Bružaitė, dr. R. Stokienė, dr. S. Žalenkienė, dr. F. Savickas Tirta ant polietileno plėvelės, sierinant elementinės sieros tirpalais anglies disulfide ir vėliau apdorojant vario druskų tirpalu, sudarytų vario sulfidų sluoksnių cheminė sudėtis. Rentgeno fotoelektronine spektroskopine analize nustatyta CuxS sluoksnių paviršiaus (iki 1 nm) cheminė sudėtis. Ištirta gautų sluoksnių morfologija. Apibūdinti mišrūs vario chalkogenidų CuxS–CuyTe sluoksniai, sudaryti poliamido-6 paviršiuje kaip prekursorius naudojant kalio ir natrio telūropentationatų ir telūropenta­tionato rūgšties tirpalus. Ištirta vario sulfidų–vario telūridų sluoksnių, sudarytų poliamido-6 plėvelių paviršiuje, naudojant kalio telūropentationato tirpalus, morfologija.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

7,50  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

6,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,00

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Janickis, Vitalijus; Nečas, Marek. Synthesis and crystal structure of tetrakis(tetramethylammonium) bis[decabromotetraselenat e(II)]-bis[dibromodiselenate(I)], [(CH3)4N]4[(Se4Br10)2(Se2Br2)2], the salt of a mixed-valence bromoselenate(II/I) anion // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN 0044-2313. 2010, Vol. 636, iss. 5, p. 818-823. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,247 (2010)] [M.kr. 03P] 2. Šukytė, Vida Judita; Žalenkienė, Skirma; Janickis, Vitalijus. Formation of copper sulfide-copper telluride layers on the polyamide film surface, using sodium telluropentathionate // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 108-112. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 03P] 3. Janickis, Vitalijus; Žalenkienė, Skirma. Formation and study of mixed copper sulfide-copper telluride layers on the surface of polyamide 6 // Central European Journal of Chemistry. Warsaw: Versita. ISSN 1895-1066. 2010, Vol. 8, iss. 4, p. 709-724. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,991 (2010)] [M.kr. 03P]

50


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

4. Ancutienė, Ingrida; Janickis, Vitalijus. Formation and characterization of CuxS layers on polyethylene film using the solutions of sulfur in carbon disulfide // Central European Journal of Chemistry. Warsaw: Versita. ISSN 1895-1066. 2010, Vol. 8, iss. 6, p. 1281-1287. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,991 (2010)] [M.kr. 03P] 5. Janickis, Vitalijus; Stokienė, Rūta. Thallium sulfides and their layers on polyamide surface // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2010, T. 21, nr. 1, p. 17-32. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 6. Janickis, Vitalijus; Stokienė, Rūta. Atomic force microscopy study of the morphology of copper sulfide layers formed on polyamide film surface // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 02357216. 2010, T. 21, nr. 1, p. 33-41. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 7. Žalenkienė, Skirma; Janickis, Vitalijus. AFM study of the morphology of mixed copper sulfide–copper telluride layers formed on the polyamide film surface using potassium telluropentathionate // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2010, T. 21, nr. 2-3, p. 89-97. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties sąveika su tiosulfatu, esant askorbo rūgščiai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 3-4(56), p. 35-40. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P]

Organinės chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, nuo 2011 m. liepos 1 d. doc. dr. Vytas Martynaitis Tel. (8 37) 456 561 El. p. vytas.martynaitis@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais buvo: prof. A. Purėnas (1922–1962), doc. J. Zdanavičius (1962– 1965), prof. J. Degutis (1965–1980), prof. R. Baltrušis (1980–1990), prof. Z. J. Beresnevičius (1991–2001), prof. V. Mickevičius (2001–2011).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, dr. Vytautas Getautis, habil. dr. Vytautas Mickevičius, habil. dr. Algirdas Šačkus Docentai: dr. Ilona Jonuškienė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Linas Miknius, dr. Kęstutis Rutkauskas, dr. Birutė Sapijanskaitė Lektorius dr. Tadas Malinauskas Vyresn. mokslo darbuotojai: dr. Virginė Albina Amankavičienė, dr. Marytė Daškevičienė, dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Kęstutis Rutkauskas Mokslo darbuotojai: dr. Tadas Malinauskas, dr. Jolanta Rousseau, dr. Ingrida Tumosienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Rita Vaickelionienė Projekto vyr. mokslo darbuotojas habil. dr. Algirdas Šačkus Projekto vyresn. mokslo darbuotojai: dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis Projekto vyr. analitikė Rasa Steponavičiūtė Laboratorijos vedėja dr. Bronė Barvainienė Doktorantai: Kazimieras Anusevičius, Eglė Arbačiauskienė, Vida Buinauskaitė, Rasa Butkutė, Vilija Kriščiūnienė, Rasa Steponavičiūtė, Daiva Tomkutė Lukšienė, Simona Urnikaitė, Gytė Vilkauskaitė, Asta Žukauskaitė Vyr. inžinierė dr. Aušra Voskienė Vyr. technikės: Danutė Borisienė, Alma Urbonavičienė Vyr. laborantės: Danutė Borisienė, Rima Stankevičienė, Rita Vaickelionienė Analitikė Violeta Bartkuvienė Technikė ir laborantė Kazytė Kaminskienė

Tiriamoji bazė Branduolinio magnetinio rezonanso laboratorija, mikroanalizės laboratorija, naftos technologijos laboratorija, organinės sintezės mokslo laboratorija, biotechnologijos laboratorija, mikrobiologijos laboratorija. Doktorantūros moduliai Dažų chemija (prof. V. Getautis); Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. V. Mickevičius); Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus); Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus); Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (prof. V. Mickevičius). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų daktaro disertacijos: Deimantė Černiauskaitė. Gliukozinolatai – mirozinazė: gamtinių ir sintetinių substratų, inhibitorių bei fermentinio skilimo produktų sintezė (vadovas prof. A. Šačkus); Violeta Bartkuvienė. Naujų funkcionalizuotų 2-aminotiazolo ir 2-aminoselenazolo darinių sintezė ir tyrimas (vadovas prof. A. Šačkus); Ingrida Tumosienė. Hidrazonų ir azolų sintezė iš 3-fenilamino- ir 3[(2-karboksietil)fenilamino]propano rūgščių darinių (vadovas prof. Z. J. Beresnevičius); Giedrė Bubnienė. Stabilios amorfinės būsenos organinių fotopuslaidininkių, turinčių karbazolo, 1,2-difenilpirazolidino bei hidrazono chromoforų, sintezė ir savybės (vadovė prof. A. Stanišauskaitė).

51


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Organinių fotopuslaidininkių sintezė Prof. V. Getautis, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas, doktorantės D. Tomkutė-Lukšienė, S. Urnikaitė Naujų organinių fotopuslaidininkių, turinčių padidintą konjuguotų π-elektronų sistemą bei žemą jonizacijos potencialą, sintezė iš 9H-karbazol-2-olio ir savybių tyrimas. Susintetinta ir ištirta daugybė karbazolo fragmentą turinčių junginių, pasižyminčių fotopuslaidininkėmis savybėmis, įvertintas jonizacijos potencialas, terminės bei fotoelektrinės savybės, ištirtos galimybės kurti naujas efektyvias saulės baterijas. Sintetinami skyles pernešančių indolo[3,2-b]karbazolo dariniai ir tiriamos savybės. Optimizuojant alkilgrandinėlių ilgį, sukurti nauji skyles pernešantys indolo[3,2-b]karbazolo dariniai, tarp kurių yra junginių, kurių sluoksnio, gauto iš molekulinės dispersijos su PK-tu, skylių dreifinio judrio vertė yra gana aukšta. Tai įrodo, kad toks junginys yra tinkamas naudoti organiniuose fotoreceptoriuose. Augimo reguliatorių sintezė Prof. Z. J. Beresnevičius, prof. V. Mickevičius, doc. K. Rutkauskas, doc. I. Jonuškienė, doc. B. Sapijanskaitė, dr. I. Tumosienė, dr. A. Voskienė, jaunesn. m. d. R. Vaickelionienė, doktorantai D. Žiaukienė ir K. Anusevičius N-Arilpakeistų β- bei β,γ-aminorūgščių ir jų ciklizacijos produktų sintezė ir tyrimai. Atliktos 1-aril-5-oksopirolidin-3-karboksirūgščių hidrazidų kondensacijos reakcijos su 1,4-naftochinonu, 2-metil-1,4-naftochinonu ir 2,3-dichlornaftochinonu, ištirtos 2,3-dichlornaftochinono ir 1-(3- ir 4-hidroksifenil)dihidro-2,4(1H,3H)pirimidindionų ir 1-(3ir 4-hidroksifenil)dihidro-4(1H,3H)pirimidindion-2-tionų bei jų 5- ir 6-metildarinių reakcijos ir susintetinti mono-

bei bispakeisti naftochinono dariniai. Ištirta sąveika tarp 2,3-dichlornaftochinono ir 3-pakeistų 1-(4-hidroksifenil)5-oksopirolidino darinių, N-(2-hidroksifenil)-β-alaninų ir jų α-, β-metildarinių. Nustatyta, kad kai kurie susintetinti įvairiai pakeisti azolų, naftochinonų dariniai pasižymi biologiniu aktyvumu. Jiems būdingas augalų augimą reguliuojantis, antibakterinis ir priešgrybelinis veikimas. Susintetintas 3-[(2-{2-hidrazinokarbonil)etil]sulfanil}fe nil(4-metilfenil)amino]hidrazidas, ištirtos jo reakcijos su monoketonais, diketonais ir cikloheksanonu. Pakeistųjų aminorūgščių srityje, iš 3-(fenilamino)propanhidrazido susintetinti nauji azoltionai. Organinė sintezė Prof. A. Šačkus, doc. V. Martynaitis, dr. V. A. Amankavičienė, dr. S. Krikštolaitytė, doc. V. Barkauskas, doc. L. Miknius, doktorantės E. Arbačiauskienė, V. Buinauskaitė, D. Černiauskaitė, V. Kriščiūnienė, R. Steponavičiūtė, G. Vilkauskaitė ir A. Žukauskaitė Siekta susintetinti gerai su polimerais besiderinančius fotochrominius bei acidochrominius dažus indolo heterociklinių sistemų pagrindu. Atliekant 1’karbamoilmetilindolino spiropiranų sąveikos su azotingaisiais nukleofilais tyrimą buvo bandoma susintetinti indolino spiropiraną, turintį hidroksaminės rūgšties fragmentą, kuris galėtų sąveikauti su metalo jonais ir veiktų kaip dvivalenčių metalo jonų detektorius arba gaudyklė. Siekiant susintetinti naujus elektroaktyvius junginius, turinčius pailgintą dvigubų konjuguotų ryšių sistemą, pasižyminčius skylių laidumu, buvo dirbama su pirazolo ir karbazolo heterocikliniais junginiais.

MTEP projektai Aminorūgščių ir azoto turinčių chitono ir tiosulfoesterių heterociklinių darinių sintezės metodų ir savybių tyrimas: Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. V. Mickevičius. 2009–2010. Susintetinta namaža naujų, potencialiai biologiškai aktyvių naftochinono darinių, turinčių aminorūgščių, jų darinių, ciklizacijos produktų fragmentų. Nustatyta, kad sąveikos tarp 2,3-dichlornaftochinono ir 1-(4-hidroksifenil)-5oksopirolidino darinių, 1-(3- ir 4-hidroksifenil)dihidro2,4(1H,3H)pirimidindionų, jų 5- ir 6-metildarinių metu, priklausomai nuo reakcijų sąlygų, vienas arba abu chloro atomai keičiami fenoksigrupėmis ir gaunami 2fenoksipakeisti ir 2,3-bisfenoksipakeisti 1,4-naftochinono dariniai. Ištirtos N-(2-hidroksifenil)-β-alaninų, jų α-,

β-metildarinių reakcijos su 2,3-dichlor-1,4-naftochinonu. Nustatyta, kad jų metu susidaro benzo[b]fenoksazin-6,11dionai su karboksialkilfragmentu, pasižymintys dažiklių ir augalų augimą reguliuojančiomis savybėmis. Naujų ultragreitų fotochromų sintezė ir tyrimai: LMT remiamas mokslininkų grupės projektas. Vadovas prof. A. Šačkus. 2010–2011. Susintetinta ir ištirta 15 naujų ultragreitų fotochrominių junginių, turinčių indolo[2,1-b][1,3]benzoksazino heterociklinę sistemą. Visų minėtų junginių tirpalus acetonitrile paveikus UV spinduliuote, atsidaro oksazino žiedas ir susidaro spalvoti 4-nitrofenoliatai, kurie veikiami temperatūros, virsta pradiniais junginiais. Minėtų spalvotųjų formų gyvavimo trukmė 50−100 ns.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

52

5,97  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

3,97 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

2,00


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Arbačiauskienė, Eglė; Kazlauskas, Karolis; Miasojedovas, A.; Juršėnas, S.; Jankauskas, Vygintas; Holzer, Wolfgang; Getautis, Vytautas; Šačkus, Algirdas. Pyrazolyl-substituted polyconjugated molecules for optoelectronic applications // Dyes and Pigments. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0143-7208. 2010, Vol. 85, iss. 3, p. 79-85. [ISI Web of Science; Science Direct]. [IF (E): 2,635 (2010)] [M.kr. 03P] 2. Arbačiauskienė, Eglė; Kazlauskas, Karolis; Miasojedovas, A.; Juršėnas, Saulius; Jankauskas, Vygintas; Holzer, Wolfgang; Getautis, Vytautas; Šačkus, Algirdas. Multifunctional polyconjugated molecules with carbazolyl and pyrazolyl moieties for optoelectronic applications // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2010, Vol. 160, iss. 5-6, p. 490-498. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,871 (2010)] [M.kr. 03P] 3. Mickevičius, Vytautas; Intaitė, Vida; Voskienė, Aušra; Kantminienė, Kristina; Stasevych, Maryna; Komarovska-Porokhnyavets, Olena; Novikov, Volodymyr. Synthesis and biological activity of mono- and disubstituted 1,2,4-triazole derivatives // Heterocycles. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0385-5414. 2010, Vol. 81, no. 3, p. 649-658. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,093 (2010)] [M.kr. 03P] 4. Bubnienė, Giedrė; Malinauskas, Tadas; Daškevičienė, Marytė; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas. Easily functionalizable carbazole based building blocks with extended conjugated systems for optoelectronic applications // Tetrahedron. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0040-4020. 2010, Vol. 66, iss. 17, p. 3199-3206. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 3,011 (2010)] [M.kr. 03P] 5. Meškinis, Šarūnas; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas; Tamulevičius, Sigitas; Iljinas, Aleksandras; Gudonytė, Angelė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Michalevičiūtė, Asta; Malinauskas, Tadas; Lygaitis, Ramūnas. Investigation of the electrical characteristics of the metal/organic semiconductor/metal structures with top contact configuration // Materials science  = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 195-201. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 6. Solovjova, Joana; Martynaitis, Vytas; Urbonavičius, Alvydas; Šačkus, Algirdas. Synthesis of a new bridged heterocyclic system: 5a,12a-propanoindolo[2,3-c][2]benzazepine // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2010, T. 21, nr. 1, p. 54-58. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 7. Anusevičius, Kazimieras; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Synthesis and structure of N-(4-bromophenyl)-Ncarboxyethyl-β-alanine derivatives // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2010, T. 21, nr. 2-4, p. 127-134. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 8. Tumosienė, Ingrida; Jakienė, Elena; Kantminienė, Kristina; Rutkauskas, Kęstutis; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis and plant growth regulating activity of halo derivatives of 3,3’-(arylimino)dipropanoic acids // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2010, T. 21, nr. 2-4, p. 139-144. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. [IF (E): 0,677 (2010)] [M.kr. 03P] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Jakienė, Elena; Mickevičius, Vytautas. Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių (Beta vulgaris L, var. saccharifera) pasėlio fotosintetinių rodiklių formavimuisi ir produktyvumui // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2010, nr. 89(42), p. 7-16. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text] [M.kr. 03P] 2. Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas; Brazienė, Zita; Jakienė, Elena. Kai kurių β-alanino darinių poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) augimui ie sėklų derliui // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 3-4(56), p. 11-18. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 3. Stankevičienė, Rima; Jonuškienė, Ilona; Baranauskaitė, Rūta; Mickevičius, Vytautas. N-(2-hidroksifenil)-β-alaninų ir jų sąveikos su 2,3-dichlor-1,4-naftochinonu produktų įtaka miežių (Hordeum vulgare L.) vystymuisi ir flavonoidų kiekiui // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 3-4(56), p. 19-24. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P]

Organinės technologjos katedra Adresas Vedėja – Tel. El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas prof. dr. Jolanta Liesienė, nuo 2011 m. liepos 1 d. prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (8 37) 300 192 juozas.grazulevicius@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Saulius Grigalevičius, dr. Jolanta Liesienė, habil. dr. Algirdas Žemaitaitis Docentai: dr. Kęstutis Beleška, dr. Gintaras Buika, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Jolita Ostrauskaitė Lektorė dr. Jurgita Kazlauskė

Katedra įkurta 1922 m. Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas buvo prof. J. Šimkus (1922–1940). Vėliau katedrai vadovavo: plk. doc. dr. J. Vėbra (1940–1943), inž. V. Šukys (1944–1946), doc. J. Venskevičius (1946–1951), prof. A. Purėnas (1951– 1961), doc. J. Zdanavičius (1962–1972), prof. A.  Pau­lau­skas (1972–1990), doc. R. Kavaliūnas (1991–1995), prof. J. V. Gražulevičius (1996–2005), prof. J. Liesienė (2006–2011).

Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Saulius Grigalevičius Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Joana Bendoraitienė, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė, dr. Ramunė Rutkaitė Mokslo darbuotojai: Hari Krishna Bisoyi, dr. Ramūnas Lygaitis, dr. Edita Mažonienė Projekto vyr. mokslo darbuotojos: dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Ramunė Rutkaitė

53


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Projekto mokslo darbuotoja dr. Joana Bendoraitienė Projekto jaunesn. mokslo darbuotoja Eglė Stanislovaitytė Mokslininkai stažuotojai: dr. Ramūnas Lygaitis, dr. Jūratė Simokaitienė, dr. Justa Širvaitytė Jaunesn. mokslo darbuotoja Violeta Valeikienė Projekto inžinierė Viktorija Mimaitė Projekto analitikės: Dovilė Nagaitytė, Lina Rimaitytė Vyr. specialistas Tomas Kučiukas Laboratorijų vedėjos: dr. Julė Kiverienė, Ina Marija Liutvinienė Doktorantai: Monika Budvytienė, Paulius Pavelas Danilovas, Mindaugas Dubininkas, Jevgenij Galkin, Raimonda Grinienė, Dalius Gudeika, Agnė Ivanauskaitė, Jonas Keruckas, Odeta Petrauskaitė, Eglė Stanislovaitytė Chemikas Renji Reghu Reghu Chemikė tyrėja dr. Aušra Tomkevičienė Vyr. inžinierė ir vyr. laborantė Violeta Valeikienė Jaunesn. laborantai: Rasa Mardosaitė, Tomas Matulaitis Metodininkės: dr. Julė Kiverienė, dr. Asta Michalevičiūtė Administratorė Beata Nijolė Mockaitytė

Tiriamoji bazė Polimerų chemijos laboratorija; polimerų, tekstilės ir odų technologijų laboratorija; spektrofotometrijos laboratorija. Didelio slėgio skysčių chromatografas „Waters“ (JAV), skysčių chromatografas „Milichrom“, automatinis kalorimetras DAK1 1A, osmometras „Knauer“, spektrofotometrai: „Specord M40“, M80, UVVIS bei „Spectronic 1201“ (JAV), purkštuvinė džiovykla (Vokietija), reaktorius „Simax“ (Čekija), dujų chromatografas „Carlo Erba Strumentose“, firmos „Perkin Elmer“ spektrofotometras „Spectrum GX FT-IR System“ su kompiuterine įranga. Doktorantūros moduliai Ciklų polimerizacija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų fotochemija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai (prof. A. Žemaitaitis); Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. A. Žemaitaitis); Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. A. Žemaitaitis); Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (prof. J. Liesienė).

Tyrimų tematika Organinių puslaidininkių sintezė ir savybių tyrimas Prof. J. V. Gražulevičius, doc. G. Buika, doc. J. Ostrauskaitė, prof. S. Grigalevičius, dr. R. Lygaitis, dr. J. Simokaitienė, dr. A. Michalevičiūtė, dr. A. Tomkevičienė, dr. H. K. Bisoyj, Renji R. Reghu, doktorantai E. Stanislovaitytė, J. Keruckas, D. Gudeika ir R. Grinienė Sukurti, susintetinti ir ištirti mažais jonizacijos potencialais ir dideliais teigiamų krūvininkų judriais pasižymintys organiniai puslaidininkiai, skirti hibridiniams fotovoltiniams elementams. Sukurta serija naujų skylinių puslaidininkių ir potencialūs elektroniniai puslaidininkiai – naftalendiimido fragmentų turintys junginiai. Susintetinta ir apibūdinta serija naujos struktūros aromatinių hidrazonų su reaktyviomis funkcinėmis grupėmis, iš jų gauti polimerai ir dvynieji junginiai. Sukurtos ir susintetintos kelios serijos naujų krūvininkus pernešančių junginių, pasižyminčių aukšta tripletinės būsenos energija. Šių medžiagų pritaikymo sritis – fosforescuojantieji šviesos diodai. Sukurtos kelios grupės naujų elektriškai aktyvių medžiagų, kurios apibūdintos kaip potencialūs organinių šviestukų komponentai. Susintetinti ir apibūdinti nauji bikarbazolo dariniai su funkcinėmis grupėmis. Celiuliozės, krakmolo ir kitų biopolimerų cheminis ir fizikinis modifikavimas Prof. A. Žemaitaitis, doc. R. Klimavičiūtė, prof. J. Liesienė, dr. J. Bendoraitienė, dr. R. Rutkaitė, dr. J. Kazlauskė, E. Mažonienė, doktorantai

M. Budvytienė, L. Pečiulytė, D. Šablevičienė, P. P. Danilovas, stud. S. Josevičiūtė Tirtos vandenyje tirpių celiuliozės darinių mukoadhezinės savybės. Ištirta hidroksietilceliuliozės (HEC) bei skirtingo pakeitimo laipsnio katijonizuotos HEC sąveika su liofilizuotomis kiaulės gleivėmis, kurios buvo naudojamos kaip žarnyno modelis. Aptartas galimas šių polimerų sąveikos su gleivine mechanizmas. Gauti stiprių bazinių savybių ketvirtinių amonio grupių ir stiprių rūgštinių sultonato grupių turintys vandenyje netirpūs krakmolo amfolitai, įvertintos jų flokuliacinės savybės. Tinkliniam katijoniniam krakmolui (TKK) gauti buvo panaudotos skirtingas botaninės kilmės, skirtingo mikrogranulių dydžio krakmolas. Ištirta TKK mikrogranulių dydžio įtaka pusiausvirajai šešiavalenčio chromo (Cr(VI) adsorbcijai. Parinktos pramoninės, galinčios kontaktuoti su maisto produktais ir sudaryti „aktyvias“ antibakterines dangas medžiagos, ištirtos dangų su tokiomis medžiagomis formavimo galimybės bei technologinės savybės. Tirtos funkcinės nanomedžiagos, gautos iš katijoninio krakmolo. Tirtas poliamidinių plėvelių modifikavimas diimidais. Odų ir kailių išdirbimo technologijų tobulinimas Doc. K. Beleška, dr. J. Širvaitytė, dr. V. Kolodzeiskis, V. Valeikienė Ištirti rūgštinio dermos purenimo būdai bei medžiagos, kurias naudojant galima tinkamai paruošti plikę šikšninti. Nustatyti šikšninimo proceso parametrai ir šikšninančiųjų medžiagų įtaka gaunamo pusgaminio savybėms.

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Funkciniai skystakristaliai dendrimerai: naujų medžiagų sintezė, naujų taikymo sričių paieška (DENDREAMERS)“. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2012.

54

Šio projekto tikslas – organinių skystakristalių puslaidininkių sintezė ir tyrimas. 2010 m. susintetinti skystakristalių puslaidininkių modeliniai junginiai ir dendrimerai. Susintetintos naujos žvaigždės pavidalo molekulės, turinčios elektronų donorinių arba akceptorinių fragmentų. Ištirtos gautų junginių savybės.

COST programos 868 veikla „Atsinaujinančiųjų polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas“. Vadovė prof. J. Liesienė. 2006–2011. Ištirta polimerais dengtų silikagelinių sorbentų morfologija ir chromatografinės savybės. Atliekant chromatografinius testus, nustatytas sorbentų tipas (normalių ar atvirkščių fazių), įvertintas jų hidrofobiškumas, formos bei junginio anglies grandinės ilgio atrankumas ir efektyvumas.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

COST programos FA0904 veikla „Polimerinės nanomedžiagos ekologiškoms maisto pakuotėms“. Vadovas prof. A. Žemaitaitis. 2010–2014. Gauti ir apibūdinti nestechiometriniai nanodalelių pavidalo polikompleksai iš katijoninio krakmolo ir polifosfatų. Singapūro nacionalinio universiteto ERSS programos projektas „Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos optoelektronikai“. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2010. Susintetinti įvairūs perileno diimido dariniai, turintys elektronų donorinių arba akceptorinių pakaitų. Ištirtos naujų junginių terminės, optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės savybės. Hibridiniai, kieti, bemetaliais dažais sensibilizuoti saulės elementai: Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2009–2010. Nauji organiniai skyliniai puslaidininkiai gauti atlikus 9-aminokarbazolo reakcijas su karbazolo arba fentiazino aldehidais. Ištirtos gautų junginių terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės. Susintetinti ir ištirti nauji bemetaliai organiniai dažai, turintys savo struktūrose reaktyvių epoksigrupių. Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimas: Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektas. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2011. Susintetintos ir apibūdintos kelios serijos naujų krūvininkus pernešančių junginių, tarp jų tokių, kurie pasižymi didele tripletinės būsenos energija. Ištirtos jų terminės, optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės savybės. Medžiagos panaudotos optoelektronikos prietaisuose. Naujos organiniuose šviesos dioduose naudojamos medžiagos ir jų sintezės metodai: Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektas. Vadovas prof. S. Grigalevičius. 2010. Susintetintos ir apibūdintos kelios serijos naujų krūvininkus pernešančių junginių ir matricų organiniams šviestukams. Medžiagos panaudotos organiniams šviestukams formuoti. Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos energiją tausojantiems prietaisams: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programos projektas. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2009–2010. Susintetinti nauji bikarbazolilo dariniai, turintys epoksiir oksetanilgrupių. Katijoninės polimerizacijos būdu

susintetinti atitinkami polimerai. Gautų polimerų jonizacijos potencialų ir krūvininkų judrių dydžiai rodo, kad šios medžiagos gali būti panaudotos optoelektroniniuose prietaisuose kaip skyliniai puslaidininkiai. Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas (HOLOKID). Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. KTU projekto dalies vadovas prof. S. Grigalevičius. 2008–2010. Susintetinti nauji įvairių chromoforų turintys mažamolekuliai dariniai ir konjuguotieji polimerai. Ištirtos jų terminės, optinės, fotoelektrinės savybės bei panaudojimo organiniuose plonasluoksniuose tranzistoriuose galimybės. Antibakteriniai modifikuoto krakmolo jodo kompleksai: LMT remiamas mokslininkų grupės projektas. Vadovė doc. R. Klimavičiūtė. Ištirtas mikrodalelių pavidalo įvairaus krūvio tankio tinklinio katijoninio krakmolo kompleksų su jodu susidarymas ir stabilumas. Krūvininkus pernešančių hidrazonų, skirtų lankstiems optoelektronikos prietaisms, sintezė ir tyrimas: LMT remiamas mokslininkų grupės projektas. Vadovė doc. J. Ostrauskaitė. Sukurta, susintetinta ir apibūdinta serija naujos struktūros aromatinių hidrazonų su reaktyviomis funkcinėmis grupėmis, iš jų gauti polimerai ir dvynieji junginiai. Ištirtos naujai susintetintų hidrazonų terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės rodo, kad tai yra potencialios elektriškai aktyvios medžiagos lankstiems optoelektronikos ir elektronikos prietaisams. Naujų ištiestų P(pi)-konjuguotą sistemą turinčių karbazolių sintezė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. U8586. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Susintetinti ir išsamiai apibūdinti nauji karbazolo ir fluoreno dariniai, turintys didelių π-konjuguotų elektronų sistemų. Ištirtos jų terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės ir fotoelektrinės savybės. Nustatyta, kad kai kurie nauji junginiai pasižymi didele fluorescencijos kvantine išeiga. Naujų perilen-, naftalen ir kt. fragmentų turinčių elektronus pernešančių junginių sintezė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. U8588. Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Susintetinti ir apibūdinti nauji naftalen- ir perilenimidai. Ištirtos jų terminės, optinės, fotofizikinės, elektrocheminės ir fotoelektrinės savybės. Nustatyta, kad kai kurie nauji junginiai pasižymi geromis neigiamų krūvininkų pernešimo savybėmis.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

16,95   12,83 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

3,25

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

0,87

55


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai

56

2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Gu, R.; Dehaen, W.; Jankauskas, Vygintas; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan. Indolo[3,2-b]carbazole-based functional derivatives as materials for light emitting diodes // Dyes and Pigments. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0143-7208. 2010, Vol. 85, iss. 3, p. 183-188. [ISI Web of Science; Science Direct]. [IF (E): 2,635 (2010)] [M.kr. 05T] 2. Paspirgėlytė, Raimonda; Žostautienė, Rasa; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas; Chen, C.-C.; Chung, Y.-C.; Wang, W.-B.; Jou, J.-H.. Indole and phenylenediamine based enamines as amorphous holetransporting materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2010, Vol. 160, iss. 1-2, p. 162-168. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,871 (2010)] [M.kr. 03P] 3. Kirkus, Mindaugas; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Phenyl-, carbazolyl- and fluorenylsubstituted derivatives of indolo[3,2-b]carbazole as hole-transporting glass forming materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2010, Vol. 160, iss. 7-8, p. 750-755. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,871 (2010)] [M.kr. 08T] 4. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Lai, Y.-M.; Wang, W.-B.; Jou, J.-H.. Polyethers containing 2-phenylindol-1-yl moieties as host materials for light emitting diodes // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 03796779. 2010, Vol. 160, iss. 15-16, p. 1793-1796. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,871 (2010)] [M.kr. 03P] 5. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan; Jankauskas, Vygintas. Electroactive monomers and polymers containing 3-arylcarbazol-9-yl fragments // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 03796779. 2010, Vol. 160, iss. 17-18, p. 1962-1967. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,871 (2010)] [M.kr. 03P] 6. Liesienė, Jolanta. Synthesis of water-soluble cationic cellulose derivatives with tertiary amino groups // Cellulose. Dordrecht: Springer. ISSN 0969-0239. 2010, Vol. 17, iss. 1, p. 167-172. [ISI Web of Science; BIOSIS; COMPENDEX]. [IF (E): 2,817 (2010)] [M.kr. 03P] 7. Seidler, Nico; Reineke, Sebastian; Walzer, Karsten; Luessem, Bjoern; Tomkevičienė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Leo, Karl. Influence of the hole blocking layer on blue phosphorescent organic light-emitting devices using 3,6-di(9-carbazolyl)-9-(2ethylhexyl)carbazole as host material // Applied Physics Letters. Melville: American Institute of Physics. ISSN 0003-6951. 2010, Vol. 96, iss. 9, art. no. 093304, p. [1-3]. [ISI Web of Science]. [IF (E): 3,820 (2010)] [M.kr. 08T] 8. Karpicz, Renata; Kirkus, Mindaugas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gulbinas, Vidmantas. Fluorescence quenching by charge carriers in indolo[3,2-b]carbazole-based polymer // Journal of Luminescence. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0022-2313. 2010, Vol. 130, iss. 4, p. 722-727. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,795 (2010)] [M.kr. 08T] 9. Sivamurugan, V.; Kazlauskas, Karolis; Juršėnas, Saulius; Gruodis, A.; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Valiyaveettil, Suresh. Synthesis and photophysical properties of glass-forming bay-substituted perylenediimide derivatives // Journal of Physical Chemistry B. Washington: American Chemical Society. ISSN 1520-6106. 2010, Vol. 114, iss. 5, p. 1782-1789. [ISI Web of Science]. [IF (E): 3,603 (2010)] [M.kr. 03P] 10. Juškelytė, Eglė; Lygaitis, Ramūnas; Buika, Gintaras; Ostrauskaitė, Jolita; Gudeika, Dalius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Glass-forming hole-transporting carbazole-based hydrazone monomers, polymers, and twin compounds // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2010, Vol. 70, iss. 2, p. 81-87. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 2,546 (2010)] [M.kr. 08T] 11. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan. Functional derivatives of (bi)phenyl-substituted carbazoles as building blocks for electro-active polymers // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2010, Vol. 70, iss. 7, p. 477-481. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 2,546 (2010)] [M.kr. 03P] 12. Lukštaitė, Justina; Gudeika, Dalius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan. Copolymers containing electronically isolated indolyl fragments as materials for optoelectronics // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2010, Vol. 70, iss. 9, p. 572-577. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 2,546 (2010)] [M.kr. 05T] 13. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan. Polyethers containing pendent 9-aryl[3,3′]bicarbazolyl fragments as hole transporting materials for OLEDs // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2010, Vol. 70, iss. 11, p. 874-878. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 2,546 (2010)] [M.kr. 05T] 14. Pečiulytė, Laura; Mažonienė, Edita; Diliūnas, Saulius; Žemaitaitis, Algirdas. Modification of BPDA-ODA polyimide films by diimides // Composite Interfaces. Leiden: Brill Academic Publishers. ISSN 0927-6440. 2010, Vol. 17, iss. 5-7, p. 453-465. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 0,573 (2010)] [M.kr. 05T] 15. Klimavičiūtė, Rima; Šablevičienė, Dalia; Bendoraitienė, Joana; Žemaitaitis, Algirdas. Kaolin dispersion destabilization with microparticles of cationic starches // Desalination and Water Treatment. Hopkinton: Desalination Publications. ISSN 1944-3994. 2010, Vol. 20, iss. 1-3, p. 243-252. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,752 (2010)] [M.kr. 05T] 16. Castellanos, Sonia; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Brillas, Enric; Lopez-Calahorra, Francisco; Julia, Luis; Velasco, Dolores. Stable radical cores: a key for bipolar charge transport in glass forming carbazole and indole derivatives // Chemical Communications. Cambridge: Royal Society of Chemistry. ISSN 1359-7345. 2010, Vol. 46, iss. 28, p. 51305132. [ISI Web of Science]. [IF (E): 5,787 (2010)] [M.kr. 03P] 17. Klimavičiūtė, Rima; Bendoraitienė, Joana; Rutkaitė, Ramunė; Žemaitaitis, Algirdas. Adsorption of hexavalent chromium on cationic cross-linked starches of different botanic origins // Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Sciece B.V. ISSN 0304-3894. 2010, Vol. 181, iss. 1-3, p. 624-632. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. [IF (E): 3,723 (2010)] [M.kr. 05T] 18. Demengeot, Emmanuelle-Anita-Claude; Baliutavičienė, Inga; Ostrauskaitė, Jolita; Augulis, Liudvikas; Gražulevičienė, Violeta; Ragelienė, Lina; Gražulevičius, Juozas Vidas. Crosslinking of epoxidized natural oils with diepoxy reactive diluents // Journal of Applied Polymer Science. Hoboken: Wiley Periodicals, Inc. ISSN 0021-8995. 2010, Vol. 115, iss. 4, p. 2028-2038. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,240 (2010)] [M.kr. 05T] 19. Meškinis, Šarūnas; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas; Tamulevičius, Sigitas; Iljinas, Aleksandras; Gudonytė, Angelė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Michalevičiūtė, Asta; Malinauskas, Tadas; Lygaitis, Ramūnas. Investigation of the electrical characteristics of the metal/organic semiconductor/metal structures with top contact configuration // Materials


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

science  = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 195-201. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 20. Minelga, Darius; Ukvalbergienė, Kristina; Norvydas, Valdas; Buika, Gintaras; Dubininkas, Mindaugas. Impact of aliphatic isocyanates to PVA dispersion gluing properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 217-220. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 21. Valeika, Virgilijus; Širvaitytė, Justa; Beleška, Kęstutis. Estimation of chrome-free tanning method suitability in conformity with physical and chemical properties of leather // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 330-336. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 05T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Gražulevičius, Juozas Vidas. Organic glass-forming photoconductors for optoelectronic applications // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 32-34. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 03P] 2. Jakevičius, Leonas; Demčenko, A.; Mardosaitė, Rasa; Strelčiūnaitė, Vestina. Frequency selection for air-coupled ultrasonic measurements in closed chambers // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 218221. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 3. Jakevičius, Leonas; Demčenko, A.; Mardosaitė, Rasa. Ultrasound attenuation dependence on air compression or expansion processes // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2010, T. 65, nr. 1, p. 42-46. [INSPEC] [M.kr. 10T] 4. Dubininkas, Mindaugas; Buika, Gintaras; Minelga, Darius. Physical behaviour of water dispersion glue system modified with organic wastes // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 68-73. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 08T] 5. Petrauskaitė, Odeta; Kazlauskė, Jurgita; Liesienė, Jolanta. Celiuliozės gelis biomedicinos tikslams // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 74-80. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Širvaitytė, Justa. Рентгеноструктурный анализ безизвесткового голья // Современные экологические безопасные технологии производства кожи и меха, 27-28 апреля 2010, Киев: сборник научных трудов III международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры технологии кожи и меха. Киев: КНУТД, 2010. p. 173-177. [M.kr. 05T] 2. Babenko, Nataliya; Hassouneh, Loay; Budvytienė, Monika; Liesienė, Jolanta; Geilen, Christoph. Natural C18:0-ceramide induces cellular sphingolipid accumulation and apoptosis // Webmedcentral [elektroninis išteklius]. London: Webmed Pvt Ltd. 2010, no. 1(11), p. [1-9]. [M.kr. 03P]

Silikatų technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas Tel.: (8 37) 300 161 El. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais yra buvę prof. Pr. Jodelė, dr. A. Damušis, dr. V. Sližys, prof. M. Martynaitis, prof. K. Sasnauskas, doc. M. Martusevičius, doc. Z. Valančius.

Darbuotojai Profesorius dr. Raimundas Šiaučiūnas Docentai: dr. Alfredas Balandis, dr. Kęstutis Baltakys, dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Aras Kantautas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Edita Prichockienė, dr. Giedrius Vaickelionis, dr. Zenonas Valančius Lektoriai: dr. Irmantas Barauskas, dr. Nora Kybartienė, dr. Virginija Valančienė Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Violeta Leškevičienė, dr. Danutė Vaičiukynienė Mokslo darbuotoja dr. Nora Kybartienė Chemikės tyrėjos: Agnė Bankauskaitė, Raimonda Kubiliūtė Doktorantai: Agnė Bankauskaitė, Jolanta Donėlienė, Anatolijus Eisinas, Raimonda Kubiliūtė, Darius Mažeika, Robert Stupak Laboratorijų vedėjai: dr. Kęstutis Baltakys, Arūnas Baltušnikas, dr. Asta Traidaraitė Vyr. inžinierius Anatolijus Eisinas

Laborantas Raimundas Junčius Administratorė Elena Grybauskienė Meistras Kazys Junčius Tiriamoji bazė Rentgenografijos laboratorija, terminės analizės laboratorija, hidroterminio apdorojimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Chemijos inžinerija (doc. Z. Valančius); Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos (prof. R. Šiaučiūnas) ; Rišamųjų medžiagų chemija (doc. R. Kaminskas). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Irmantas Barauskas. Cemento su opoka ir klintimi atsparumas sulfatų ir chloridų poveikiui (vadovas doc. R. Kaminskas).

57


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Ceolitų sintezė naudojant AlF3 gamybos atlieką ir Co2+ jonų sorbcijos statinėmis bei dinaminėmis sąlygomis tyrimai Dr. D. Vaičiukynienė, doc. A. Balandis, doc. A. Kantautas, doktorantė J. Donelienė Atlikta AlF3 gamybos atliekos rentgenodifrakcinė analizė. Kaip SiO2 ir Al2O3 šaltinį naudojant AlF3 gamybos atlieką tiek maišomose, tiek nemaišomose suspensijose esant didžiausiam tirtam moliniam santykiui Na2O/SiO2 = 1,3, gautas hidrosodalitas. Co2+ jonų sorbcijos tyrimams pasirinkti trys skirtingi sorbentai: nesendintas ir 72 h sendintas aliumosilikatiniai geliai bei kristalinis Na-X ceolitas, gautas 95 ºC temperatūroje 3 h kristalinant 24 h sendintą aliumosilikatinį gelį. Ištirtos šių sorbentų savybės dinaminės ir statinės sorbcijos sąlygomis. Nustatyta sorbento aktyvumo priklausomybė nuo sorbento ir sorbtyvo fizinių, cheminių savybių bei sorbcijos būdo. Priedų ir degimo temperatūros įtaka gryno anhidrito kristalinei struktūrai ir anhidritinės rišamosios medžiagos savybėms Doc. V. Leškevičienė, dr. N. Kybartienė, doc. Z. Valančius Anhidrito hidraulinis aktyvumas priklauso nuo jo kristalinės struktūros ir jos defektų. Tirta šarminių priedų įtaka anhidrito kristalinei struktūrai ir anhidritinės rišamosios medžiagos savybėms, kartu degant gipsą

su priedais 800 ir 900 °C temperatūroje. Kaip priedai naudotos pramoninės bei buitinės atliekos ir kitos pigios medžiagos, kurias kartu degant su gipsu gauta šarminių aktyvatorių turinti anhidritinė medžiaga. Medžiagų savybės vertintos atlikus cheminę, rentgeno spindulių difrakcinę ir skenuojamosios elektroninės mikroskopijos (SEM) analizes. Įvairių priedų įtaka braunmileritinio cemento hidratacijai ir korozijai Doc. R. Kaminskas, doc. G. Vaickelionis, doktorantas I. Barauskas Susintetinta nauja klinkerio atmaina, kurioje nėra trikalcio aliuminato (braunmileritinis cementas). Ištirta opokos įtaka braunmileritinio cemento hidratacijai vandenyje ir atsparumui sulfatinei ir chloridinei korozijai. Girolito priedo įtaka portlandcemenčio hidratacijos eigai Prof. R. Šiaučiūnas, doc. K. Baltakys, doc. E. Prichockienė, doktorantas A. Eisinas Nustatyta girolito priedo įtaka portlandcemenčio hidratacijos eigai. Nustatyta, kad sintetinis girolito priedas dėl adsorbcijos reakcijos su šarminių ir šarminių žemių metalų jonais spartina pradinę portlandcemenčio hidrataciją. Eksperimentinius duomenis ir teorines prielaidas patvirtino termodinaminiai skaičiavimai ir C3S hidratacijos reakcijos greičio tariamųjų kinetinių parametrų vertės.

MTEP projektai COST programos MP0701 veikla „Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų“. Vadovas doc. K. Baltakys. 2008–2012. Ištirta nanokristalinio gryno bei modifikuoto girolito tekstūra, savitasis paviršius, porų tūris ir pasiskirstymas

pagal jų spindulius, kristalų dydis ir forma. Nustatyta nanokristalinio modifikuoto girolito kiekio įtaka polimerinio nanokompozito mechaninėms ir fizikinėms savybėms.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Monografijos Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

1,50  11,83  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

7,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

4,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

0,33

Straipsniai 1. Monografijos 1.2. kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų 1. Kaminskas, Antanas; Kaminskas, Rimvydas. Statybinės medžiagos iš technogeninių žaliavų: mokslo monografija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. 386 p. ISBN 9789955258643. [M.kr. 05T] 2. Šiaučiūnas, Raimundas; Baltakys, Kęstutis. Kalcio hidrosilikatai: filosilikatų grupės junginių sintezė, savybės ir naudojimas: mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2010. 241 p. ISBN 9789955258728. [M.kr. 05T] 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Influence of gypsum additive on the gyrolite formation process // Cement and Concrete Research. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0008-8846. 2010, Vol. 40, iss. 3, p. 376-383. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 2,187 (2010)] [M.kr. 05T] 2. Valančienė, Virginija; Šiaučiūnas, Raimundas; Baltušnikaitė, Julija. The influence of mineralogical composition on the colour of

58


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

clay body // Journal of the European Ceramic Society. Oxford: Elsevier. ISSN 0955-2219. 2010, Vol. 30, iss. 7, p. 1609-1617. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); Science Direct]. [IF (E): 2,574 (2010)] [M.kr. 05T] 3. Baltakys, Kęstutis; Prichockienė, Edita. Influence of CaO reactivity on the formation of low–base calcium silicate hydrates // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2010, Vol. 28, no. 1, p. 295-304. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. [IF (E): 0,336 (2010)] [M.kr. 08T] 4. Kaminskas, Rimvydas; Barauskas, Irmantas. The influence of pozzolana to the tricalcium aluminate hydration and the effects of chloride ions to formed hydrates // Ceramics-Silikaty. Prague: Institute Chemical Technology. ISSN 08625468. 2010, Vol. 54, iss. 1, p. 47-52. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. [IF (E): 0,297 (2010)] [M.kr. 05T] 5. Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia. Anhydrite binder calcined from phosphogypsum // Ceramics-Silikaty. Prague: Institute Chemical Technology. ISSN 0862-5468. 2010, Vol. 54, iss. 2, p. 152-159. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. [IF (E): 0,297 (2010)] [M.kr. 05T] 6. Leškevičienė, Violeta; Šarlauskaitė, Irma; Nizevičienė, Dalia; Kybartienė, Nora. Influence of the gypsum dehydration temperature and alkali additives on the properties of anhydrite cement // Science of Sintering. Belgrade: International Institute for the Science of Sintering. ISSN 0350-820X. 2010, Vol. 42, iss. 2, p. 233-243. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,403 (2010)] [M.kr. 05T] 7. Grinevičiūtė, Diana; Stankutė, Raimonda; Gutauskas, Matas Vytautas; Abraitienė, Aušra; Baltušnikas, Arūnas; Baltakys, Kęstutis. Influence of new fiber-forming polymers structure on garment hand parameters // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 144-147. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 8. Kaminskas, Rimvydas; Kubiliūtė, Raimonda. The effect of coal ash on synthesis and properties of tricalcium silicate  // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 236-241. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 05T] 9. Matekonis, Gediminas; Šiaučiūnas, Raimundas; Vaičiukynienė, Danutė. Hydrothermal synthesis and characterization of Na+ and [Al3+ + Na+]-substituted tobermorite in CaO-SiO2·nH2O-H2O system // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 242-248. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 05T] 10. Baltušnikas, Arūnas; Lukošiūtė, Irena; Levinskas, Rimantas. Transformation kinetics of M23C6 carbide lattice parameters in low alloyed steel // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 320-323. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Donėlienė, Jolanta; Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras. The influence of alumosilicate gel aging on the synthesis of NaX zeolite // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. Rīga: RTU Izdevniecība. ISSN 1407-7353. 2010, Sēj. 22, p. 30-33. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 05T] 2. Kaminskas, Rimvydas; Trakimavičiūtė, Kristina; Kubiliūtė, Raimonda. Degto kaolininio molio įtaka portlandcemenčio savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 1(54), p. 5-11. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 05T] 3. Leškevičienė, Violeta; Žiupsnytė, Simona. Priedų įtaka pushidračio gipso hidratacijos ir tirpimo kinetikai bei savybėms  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 1(54), p. 12-18. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 05T] 4. Donėlienė, Jolanta; Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras. Co2+ jonų sorbcija amorcinės ir kristalinės struktūros ceolitiniu sorbentu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 13921231. 2010, nr. 2(55), p. 49-53. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 03P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Stevulova, Nadezda; Filkova, I.; Baltakys, Kęstutis. Low-temperature synthesis of belite cement from reactive mixtures based on coal fly ash // Design, Technology, Refurbishment and Management of Buildings. 37th IAHS World Congress On Housing Science: 26-29 October, 2010, Santander, Spain. Santander: University of Cantabria, 2010. ISBN 9788469366554. p. 72-80. [M.kr. 05T]

59


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Alaus gamybos mažo pajėgumo technologinė linija

Fermentatorius

60


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Dekanė – prof. dr. Virginija Jankauskaitė, nuo 2011 m. liepos 1 d. prof. dr. Eugenija Strazdienė Tel.: (8 37) 300 201, 353 864 El. p. dekdtf@ktu.lt http://www.dtf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1962 m. Pirmasis jo pavadinimas – Lengvosios pramonės fakultetas. 1995 m. pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. Fakultete pagrindines pareigas turi 96 darbuotojai, iš jų 50 mokslininkų: 5 habilituoti daktarai ir 44 daktarai.

Mikroskopinės analizės tyrimo laboratorijoje prof. habil. dr. E. Kibirkštis su dokorantais I. Venyte ir V. Miliūnu bei mokslininku-stažuotoju dr. A. Dabkevičiumi

Pagrindinës tyrimø kryptys Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas. Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas. Tekstilės medžiagų kūrimas bei struktūros, savybių ir gamybos technologijų tyrimai. Nanopluoštų ir darinių iš jų kūrimas bei savybių vertinimas. Medžiagų, spaudos, pakavimo ir dokumentų apsaugos technologijų tyrimai. Daugiafunkcių aktyviųjų (smart materials) medžiagų tyrimai. Medienos medžiagų ir naujoviškų medienos gaminių bei technologijų tyrimas ir kūrimas.

61 61


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Padaliniai Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra

Vedėja – doc. dr. Tadas Kleveckas, tel. (8 37) 353 709, el. p. tadas.kleveckas@ktu.lt

Dizaino katedra

Vedėjas – doc. Kęstutis Grabauskas, tel. (8 37) 300 241, el. p. kestutis.grabauskas@ktu.lt

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel. (8 37) 300 236,

el. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt

Medienos technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis, tel. (8 37) 300 230, el. p. antanas.baltrusaitis@ktu.lt

Tekstilės technologijos katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius, tel. (8 37) 353 862, el. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija

Vedėja – vyr. m. d. dr. Eglė Fataraitė, tel. (8 37) 300 207, el. p. egle.fataraite@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

M ITA 16,34%

V ers lo s ubjek tų už s ak y m ai 10,11%

LM T param a 12,31%

Univers iteto m ok s lo fondas 61,24%

62


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos ir seminarai 1. AUTEX 2010 (10-oji pasaulinė tekstilės konferencija), 2010 m. birželio 21–23 d. 2. Medžiagų inžinerija, 2010 m. lapkričio 19 d. 3. Gaminių technologijos ir dizainas‘2010 (studentų), 2010 m. balandžio 23 d. 4. Šiuolaikinės poligrafijos, multimedijų ir reklamos technologijos 2010 (studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinis-praktinis seminaras), 2010 m. gruodžio 21 d.

Lietuvos medienos inžinerijos akdeminių institucijų atstovas Šiaurės ir Baltijos šalių tinkle „Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering“.

Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Jankauskaitė – Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narė, Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 53 „Avalynė ir oda“ darbo grupės DG1 „Avalynė“ vadovė ir LST TK 62 „Klijai“ tarybos narė, Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 309 „Footwear“ (Avalynė) narė, mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės organizacijos „Society of Plastics Engineers (SPE)“ (WILEY) narė.

Doc. T. Kleveckas – Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 78 „Mašinos ir įrenginiai“ narys, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narys.

Prof. E. Kibirkštis – Tarptautinės poligrafijos pramonės įmonių ir universitetų sąjungos narys, Ukrainos spaudos akademijos mokslo žurnalo „Kvalilogija knigi“ redakcijos narys, katedros atstovas Europos poligrafijos pramonės įmonių tinkle (EGIN) ir Fleksografinės technikos asociacijoje (FTA), Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) verslo ir mokslo, tarptautinio bendradarbiavimo ir eksporto plėtros bei kokybės komitetų narys.

Lekt. G. Keturakis – Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 13 „Žemės ūkio technika“ narys.

Doc. J. Domskienė, doc. V. Dobilaitė, doc. M. Jucienė, doc. K. Žukienė, doc. V. Jonaitienė, doc. D. Mikučionienė, doc. E. Kumpikaitė, doc. A. Ragaišienė, lekt. G. Laureckienė – Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narės. Doc. E. Fataraitė – Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninė ekspertė, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos sekretorė.

Doc. K. V. Mickus – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ redakcinės kolegijos atsakingasis sekretorius, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narys. Doc. V. Norvydas – darbo grupės „Baldų gaminių reglamentavimas“ narys (LR ūkio ministro 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4-548 „Dėl baldų gaminių reglamentavimo darbo grupės sudarymo“).

Doc. G. J. Česiūnas ir doc. G. Pankevičius – Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Doc. A. Švedas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys. Lekt. M. Korsakienė – Lietuvos architektų sąjungos narė.

Prof. V. Masteikaitė – Lietuvos mokslininkų sąjungos narė, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narė. Prof. R. Milašius – mokslo žurnalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ mokslinio ir redakcinio komiteto narys, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos valdybos narys. Prof. S. Stanys – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ mokslinio ir redakcinio komiteto narys, „AUTEX Research Journal“ mokslinio komiteto narys. Prof. E. Strazdienė – Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narė. Doc. A. Baltrušaitis – Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 17 „Mediena“ pakomitečio PK4 „Medinės konstrukcijos“ pirmininkas, Europos standartizacijos komitetų CEN/TC 112 ir CEN/TC 175 narys, 7-osios bendrosios programos nepriklausomas projektų ekspertas-vertintojas, Miškų sektoriaus nacionalinės technologinės platformos (NTP) Lietuvos nacionalinės paramos grupės (MTP NPG) Strateginių tyrimų plano Medienos gaminių darbo grupės vadovas,

Aprangos eksploatacinių procesų tyrimo laboratorija

63


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Adresas: Vedėja – Tel.: El. p.

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas prof. dr. Eugenija Strazdienė, nuo 2011 liepos 1 d. doc. dr. Tadas Kleveckas (8 37) 353 709, 300 204 tadas.kleveckas@ktu.lt

Katedra įkurta 1956 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Virginija Jankauskaitė, dr. Vitalija Masteikaitė, dr. Eugenija Strazdienė Docentai: dr. Virginija Daukantienė, dr. Vaida Dobilaitė, dr. Jurgita Domskienė, dr. Eglė Fataraitė, dr. Ada Gulbinienė, dr. Milda Jucienė, dr. Tadas Kleveckas, dr. Kazys Vytautas Mickus, dr. Virginijus Urbelis, dr. Viktorija Vaitkevičienė, dr. Kristina Žukienė Lektoriai: dr. Kristina Ancutienė, Ingrida Balynaitė, Jūratė Banionienė, Sandra Bielinienė, Eglė Ina Mackevičienė, dr. Virginija Sacevičienė Asistentas Kęstutis Lekeckas Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Eglė Fataraitė, dr. Daiva Milašienė, dr. Kristina Žukienė Doktorantai: Inga Audzevičiūtė-Liutkienė, Dainora Bačkauskaitė, Paulė Bekampienė, Vitalija Betingytė, Jovita Dargienė, Živilė Jakubčionienė, Jurgita Koženiauskienė, Agnė Laukaitienė, Kęstutis Lekeckas, Gintaras Macijauskas, Jovita Pudlauskaitė, Svetlana Radavičienė, Raimonda Stankutė-Subačienė, Anne Širvaitienė, Tomas Žukas Mokomosios laboratorijos vedėjas Valentinas Čivilis Inžinieriai: Tomas Simonaitis, Halina Šunokienė

Technikė Halina Šunokienė Meistrė Stasė Gaubienė Vyr. administratorė ir vyr. laborantė Laima Marmienė Tiriamoji bazė Polimerinių gaminių ir siuvinių medžiagotyros bei technologijos laboratorijos, polimerų perdirbimo laboratorija, fototamprumo laboratorija, holografijos laboratorija, aprangos gaminių ir procesų kompiuterinio projektavimo ir valdymo laboratorija, gamybos procesų ir įrenginių tyrimo laboratorija, polimerinių medžiagų ir gaminių mechaninės elgsenos žemose ir aukštose temperatūrose tyrimo laboratorija. 2010 m. sukomplektuota vaizdų fiksavimo sistema, taikoma austų struktūrų formos stabilumui įstrižojo deformavimo metu vertinti bei konstrukcinių sujungimų kokybei tirti vaizdų analizės pagrindu. Doktorantūros moduliai Reologija (prof. V. Jankauskaitė); Polimerų adhezija (prof. V. Jankauskaitė); Juslinis vertinimas (prof. E. Strazdienė).

Tyrimų tematika

64

Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas Prof. V. Masteikaitė, prof. E. Strazdienė, doc. V. Daukantienė, doc. V. Dobilaitė, doc. M. Jucienė, doc. A. Gulbinienė, doc. J. Domskienė, doc. V. Urbelis, dr. K. Ancutienė, dr. V. Sacevičienė, I. Balynaitė, J. Banionienė, E. Mackevičienė, doktorantai P. Bekampienė, I. Audzevičiūtė, K. Lekeckas, Ž. Jakubčionienė, J. Koženiauskienė, R. StankutėSubačienė, S. Radavičienė, J. Dargienė, D. Bačkauskaitė

termoplastine plėvele) standumas. Tirtos aprangos projektavimo APS „Comtense“ ir „Gerber Technology“ galimybės individualizuoti aprangos gaminių lekalus individualiems užsakymams. Analizuojama cheminio minkštinimo įtaka skirtingos sandaros medžiagų paviršiaus savybėms, aprangos medžiagų savybių įtaka junginių kokybei, vertintai pagal audinių siūlų atsparumą slydimui. Atliekamas siūlinio sujungimo raukšlėjimosi vertinimas pagal kontūro parametrus. Analizuojamas termoplastinių plėvelių panaudojimas aprangoje.

Tyrinėti naujųjų pluoštinių polimerų (polilaktido, sojos, tencelio ir bambuko pluoštų) struktūros ypatumai, elektrinimosi reiškiniai, susiję su tribologinio ir indukcinio įkrovimo procesais bei nustatyti ryšiai tarp siūlinės struktūros polimerinių dielektrikų elektrostatinio krūvio relaksacijos po trumpalaikės indukcinės įkrovos rodiklių ir aplinkos sąlygų arba technologinio apdorojimo tipo. Ištirtos dubliuotų sistemų tampriosios savybės naudojant skirtingus klijinius įdėklus bei keičiant įdėklų orientaciją, kai sistemos veikiamos švytuokline smūgine apkrova. Ištirtos ir įvertintos storų pusvilnonių audinių ir jų dubliuotų sistemų perdirbamumo savybės mechaninių savybių pagrindu, naudojant KES-F kokybės kortelę. Mokslinė veikla susijusi su austų struktūrų formavimosi savybių tyrimo ir vertinimo metodikų tobulinimu bei naujų vertinimo kriterijų paieška, siekiant prognozuoti austų struktūrų eksploatacinę elgseną. Analizuojamas daugiasluoksnių medžiagų (laminuotų, dengtų ir klijuotų

Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas Prof. V. Jankauskaitė, doc. E. Fataraitė, doc. A. Gulbinienė, doc. T. Kleveckas, doc. K.V. Mickus, doc. K. Žukienė, doktorantai A. Milinavičiūtė, J. Pudlauskaitė, T. Žukas, V. Betingytė, G. Macijauskas, A. Širvaitienė 2010 m. buvo tiriama užpildų įtaka gumos mišinių reologinėms ir mechaninėms savybėms. Analizuota užpildų įtaka biologiškai skaidaus termoplastinio poli-6heksanolidinio poliuretano antrinių mišinių savybėms. Pristatytas šalto reljefo įspaudavimo polimero paviršiuje metodas, po kurio danga sukietinama UV spainduliais. Norint pagerinti polivinilacetatinės dispersijos (PVAc) eksploatacines savybes, polivinilacetatinė dispersija buvo modifikuojama poliuretanine ar polichlorprenine dispersijomis ir buvo tiriamos tokių mišinių technologinės savybės: sausų plėvėlių autohezinis lipnumas ir vandens


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS įgeriamumas, sanklijų stiprumo rodikliai. Atlikta celiuliozės vatos platesnio panaudojimo galimybių analizė. Kuriamos savaime galinčių išsivalyti ventiliacinių sistemų superhidrofobinės dangos. Tobulinamos ortopedinės avalynės pakulnės įdėklų iš minkštų viskoelastinių medžiagų konstrukcijos, stengiantis

pagerinti jų eksploatacines savybes. Įvertintos jų struktūros ir savybės, pasiūlytos ir suprojektuotos originalios armuotųjų įdėklų konstrukcijos su skirtingos struktūros ir skirtingos orientacijos armatūra. Ištirta lazerinio apdirbimo įtaka natūraliosios odos eksploatacinėms savybėms.

MTEP projektai Optinių elementų užrašymas ir tiražavimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8558. Vadovė prof. V. Jankauskaitė. Tiriant optinių elementų, užrašytų skirtingomis technologijomis, cheminį ryškinimą, buvo sudarytos originalios polimerinių medžiagų kompozicijos, tinkamos optiniams elementams užrašyti, ištirtos jų reologinės savybės, įvertintos polimerinių dangų iš šių kompozicijų optinės ir mechaninės charakteristikos, parinkti optiniams elementams užrašyti tinkami metodai, sukurtos optinių elementų užrašymo optinės schemos ir sukomplektuota

joms reikiama aparatūra. Nustatyti efektyvūs optinių schemų parametrai. Ištirta šių parametrų įtaka optinių elementų užrašymo kokybei bei sukurtos optinių elementų, užrašytų skirtingais būdais, cheminio ryškinimo technologijos. Įvertinta optinių elementų, užrašytų skirtingomis technologijomis, cheminio ryškinimo technologinių parametrų įtaka optinių elementų mechaninėms ir optinėms charakteristikoms. Įvertinta tiražavimo terminio spausdinimo proceso parametrų įtaka holografinių mikroreljefinių vaizdų optinėms ir mechaninėms charakteristikoms.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose

49,29  

iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) be cituojamumo rodiklio

7,98  -

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

7,25

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

2,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

32,06

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. A method for mobility estimation of textil-polymeric systems // Fibers and Polymers. Seoul: Korean Fiber Society. ISSN 1229-9197. 2010, Vol. 11, no. 6, p. 869-876. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,832 (2010)] [M.kr. 08T] 2. Stankutė, Raimonda; Grinevičiūtė, Diana; Gutauskas, Matas Vytautas; Žebrauskas, Stasys; Varnaitė, Sandra. Evaluation of electrostatic properties of fiber-forming polymers // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 72-75. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 3. Jakubčionienė, Živilė; Masteikaitė, Vitalija. Investigation of textile bonded seams // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 7679. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 4. Gulbinienė, Ada; Urbelis, Virginijus. The influence of laser processing applications for leather laminates comfort // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 124-128. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 5. Grinevičiūtė, Diana; Stankutė, Raimonda; Gutauskas, Matas Vytautas; Abraitienė, Aušra; Baltušnikas, Arūnas; Baltakys, Kęstutis. Influence of new fiber-forming polymers structure on garment hand parameters // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 144147. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 6. Valiukėnaitė, Jurgita; Daukantienė, Virginija; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. Simulation of pulling through a round hole of woven and knitted yarn systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 148-153. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 7. Dobilaitė, Vaida; Jucienė, Milda. Evaluation of seam pucker using shape parameters // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 154158. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 8. Milinavičiūtė, Asta; Jankauskaitė, Virginija; Fataraitė, Eglė; Narmontas, Pranas. Selection of photopolymer for microrelief formation by two-stage cold stamping method // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 210-216. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T]

65


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 9. Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita. Influence of stitching pattern on deformation behaviour of woven fabric during forming // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 226-230. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 10. Ancutienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija; Nesterova, Anastasija. The relationship between fabrics bending rigidity parameters defined by KES-F and FAST equipment // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 346-352. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Jakubčionienė, Živilė; Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. New method and devise for clothing materials deformation evaluation // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 188-192. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2. Stankutė, Raimonda; Grinevičiūtė, Diana; Gutauskas, Matas Vytautas; Žebrauskas, Stasys. Influence of triboelectric phenomenon on mechanical properties of fiber - forming polymers // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 434-438. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 3. Valiukėnaitė, Jurgita; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. Behaviour the flat yarn systems punch pulling process // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 469-473. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 4. Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida. The effect of fabric properties on seam pucker indicator // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 464-469. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 5. Radavičienė, Svetlana; Jucienė, Milda. Investigation of mechanical properties of embroidery threads // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 494-499. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 6. Klevaitytė, Ramunė; Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Shear’s evaluation of various textile fabrics // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 610-615. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 7. Sacevičienė, Virginija; Klevaitytė, Ramunė; Masteikaitė, Vitalija; Audzevičiūtė, Inga. Influence of textile structure on their tensile deformation // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 700-704. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 8. Banionienė, Jūratė; Mackevičienė, Eglė; Klevaitytė, Ramunė. The decoration elements of Lithuanian national costume in modern clothing // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 788-792. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 9. Daukantienė, Virginija; Dobilaitė, Vaida; Domskienė, Jurgita; Jucienė, Milda; Mackevičienė, Eglė. The analysis of sizing systems exploring the needs of anthropometric measurements in Lithuanian Republic // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 816-820. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Ancutienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. Investigation of fused textile systems resilience properties // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. Rīga: RTU Izdevniecība. ISSN 1407-7353. 2010, Sēj. 21, p. 45-50. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 08T] 2. Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita. Experimental analysis of the influence of stress concentrators on the buckling of woven materials under uniaxial tension // International Journal of Material Forming. [S.l.]: Springer. ISSN 1960-6206. 2010, Vol. 3,suppl. 1, p. 211-214. [INSPEC; SpringerLINK; OCLC] [M.kr. 08T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ancutienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. New method for fuded textile systems resilience investigation // 4th International Technical Textiles Congress [elektroninis išteklius], May 16-18, 2010, Istanbul, Turkey: proceedings & posters. Istanbul: Dokuz Eylül University, 2010. ISBN 9789754412864. p. [1-6]. [M.kr. 08T] 2. Zumarienė, Jolita; Strazdienė, Eugenija; Gutauskas, Matas Vytautas. Foam strength properties under punch loading // 4th International Technical Textiles Congress [elektroninis išteklius], May 16-18, 2010, Istanbul, Turkey: proceedings & posters. Istanbul: Dokuz Eylül University, 2010. ISBN 9789754412864. p. [1-6]. [M.kr. 08T] 3. Maliszewska, Dorota; Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. Investigation of women’s trousers deformation // Innovations in Clothes and Footwear/ Ed. by M. Pawlowa, I. Frydrych. Radom: Kazimiers Pulaski Technical University of Radom, 2010. ISBN 9788373513778. p. 347-351. [M.kr. 08T] 4. Biliutavičiūtė, Ernesta; Masteikaitė, Vitalija. Some aspects of convertible jackets design and technology // Innovations in Clothes and Footwear / Ed. by M. Pawlowa, I. Frydrych. Radom: Kazimiers Pulaski Technical University of Radom, 2010. ISBN 9788373513778. p. 359-362. [M.kr. 08T] 5. Adamovič, Oksana; Balynaitė, Ingrida. Olimpinės aprangos istorinė analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 13-18. [M.kr. 08T] 6. Maleckaitė, Neringa; Domskienė, Jurgita. Inovatyvūs tekstilės gaminiai interjere // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 19-23. [M.kr. 08T] 7. Bereišienė, Toma; Jakubčionienė, Živilė; Masteikaitė, Vitalija. Aprangos elementų jungimo termoplastine plėvele ypatumai  // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas:

66


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 24-29. [M.kr. 08T] 8. Čironienė, Vilija; Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. Dengtų ir laminuotų tekstilės medžiagų standumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 30-35. [M.kr. 08T] 9. Audzevičiūtė, Inga; Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija; Klevaitytė, Ramunė. Elastano pluošto įtaka audinių paslankumui  // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 36-40. [M.kr. 08T] 10. Mackevičienė, Eglė; Banionienė, Jūratė. Lietuvių liaudies meno simbolika aprangos dizaine // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 45-50. [M.kr. 08T] 11. Rimašauskaitė, Viktorija; Banionienė, Jūratė. Galvos apdangalų asortimento analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 51-55. [M.kr. 08T] 12. Mižutavičienė, Ala; Jucienė, Milda. Ortopedinės apatinės aprangos projektavimo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 56-61. [M.kr. 08T] 13. Juchnevičienė, Žaneta; Jucienė, Milda. Fechtavimo apsauginės aprangos ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 62-66. [M.kr. 08T] 14. Sinkevičiūtė, Erika; Jucienė, Milda. Liturginių drabužių apdailos tradicijos // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 67-73. [M.kr. 08T] 15. Radavičienė, Svetlana; Jucienė, Milda. Netradicinis siuvinėjimo panaudojimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 74-80. [M.kr. 08T] 16. Remeikaitė, Evelina; Daukantienė, Virginija. Džinsinių kelnių populiarumo ir gamybos ypatumų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 81-85. [M.kr. 08T] 17. Samarokova, Simona; Dobilaitė, Vaida. Tekstilės gaminių balinimo ir blukinimo būdų įvairovė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 86-90. [M.kr. 08T] 18. Dobilaitė, Vaida; Piečaitytė, Erika; Žebrauskienė, Z.. Skalbimo įtaka džinsinio audinio pradūrimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 91-95. [M.kr. 08T] 19. Eičinaitė-Bružė, Lina; Sacevičienė, Virginija. Minkštinimas ir jo įtaka lininiams gaminiams // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 96-99. [M.kr. 08T] 20. Busilienė, Gita; Lapinskienė, Milda; Laurinavičiūtė, Inga; Urbelis, Virginijus. Kombinuoto ciklinio poveikio įtaka dubliuotai medžiagų sistemai // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 100-104. [M.kr. 08T] 21. Mikelevičienė, Donata; Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita. Audinio pynimo ir siūlų krypties įtaka konstrukcinių junginių kokybei // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 105-110. [M.kr. 08T] 22. Sinkevičiūtė, Dovilė; Ancutienė, Kristina. Skaitmeninių lekalų parametrizavimas užsakomojoje aprangos gamyboje // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 111-115. [M.kr. 08T] 23. Kaminskaitė, Giedrė; Balynaitė, Ingrida. Drapiruotų elementų panaudojimo istoriniame kostiume analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 121-125. [M.kr. 08T] 24. Busilienė, Gita; Lekeckas, Kęstutis. Hip-hop’o stiliaus šokėjų aprangos ypatumų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 126-131. [M.kr. 08T] 25. Betingytė, Vitalija; Gulbinienė, Ada. Lazerinio apdirbimo įtaka natūraliosios odos paviršiaus vilgumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 132-136. [M.kr. 08T] 26. Trakimavičiūtė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Mažeika, R.. Celiuliozės vatos platesnio panaudojimo galimybių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 137-141. [M.kr. 08T] 27. Žilionytė, Rita; Fataraitė, Eglė; Milašienė, Daiva. Regenerato įtaka gumos mišinių mechaninėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 142-145. [M.kr. 08T] 28. Kreivėnaitė, Ernesta; Fataraitė, Eglė. Regenerato kiekio įtaka gumos mišinių reloginėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 146-149. [M.kr. 08T] 29. Šiugždaitė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Tuščiavidurių dispersinių užpildų gamyba, savybės ir panaudojimas  // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 150-155. [M.kr. 08T] 30. Šiugždaitė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Konstrukcinių plastikų su tuščiaviduriais dispersiniais užpildais elgsenos modeliavimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 156-160. [M.kr. 08T] 31. Leleivaitė, Edita. Kompozitinių gaminių gamyba vakuuminiu formavimu įpurškiant dervą // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 161-165. [M.kr. 08T] 32. Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas; Mekšriūnas, Darius. Fotopolimeruose įspausto reljefo geometrinių parametrų analizė optiniais metodais // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 166-170. [M.kr. 08T]

67


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 33. Dzemydaitė, Indrė; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Mickus, Kazys Vytautas; Milašienė, Daiva; Žukas, Tomas. Užpildų įtaka termoplastinio poli-6-heksanolidinio poliuretano antrinių mišinių savybėms. 1 dalis. Mechaninės savybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 171-176. [M.kr. 08T] 34. Dzemydaitė, Indrė; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Žukas, Tomas; Sinkutė, Birutė. Užpildų įtaka termoplastinio poli6-heksanolidinio poliuretano antrinių mišinių savybėms. 2 dalis. Biologinis skaidumas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 177-181. [M.kr. 08T] 35. Šlepavičiūtė, R.; Mickus, Kazys Vytautas. Modifikuotų polivinilacetatinių dispersijų reologinių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 182-185. [M.kr. 08T] 36. Mandziuk, I.A.; Cymbaliuk, V.N.; Prisiaznaja, K.O.; Kleveckas, Tadas. Экспериментальные методы оценки экологической безопасности материалов изготовления обуви // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 186-193. [M.kr. 08T]

Dizaino katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. Gintaris Juozas Česiūnas, nuo 2010 m. liepos 1 d. doc. Kęstutis Grabauskas Tel.: (8 37) 300 241, 353 666 El. p. gintaris.cesiunas@ktu.lt Katedra įkurta 1998 m.

Darbuotojai Docentai: Birutė Bernotienė-Vall, Gintaris Juozas Česiūnas, Vilma Gydaitė, Kęstutis Grabauskas, Gintaras Pankevičius, Aurimas Švedas, Virgilijus Trakimavičius

Lektorė Milda Korsakienė Asistentai: Pijus Česiūnas, Giedrė Karsokienė, Roma Serapinaitė Administratorė Vilija Sinkevičienė

Kūrybinė veikla Gintaris Juozas Česiūnas: 1. Tarptautinio dailininkų plenero, skirto F. Šopeno 200-osioms metinėms (Paslenkas, Lenkija), dalyvis su skulptūra „Trys upokšniai“ (granitas, metalas); bendraautoriai: Pijus Česiūnas, Zigmas Buterlevičius. 2. Personalinė skulptūrų paroda „Eskizai“ (akmuo, medis), Paslenkas (Lenkija). 3. Kasmetinės Kauno menininkų kūrybos parodos dalyvis, M. K. Čiurlionio muziejaus parodų rūmai, Kaunas. Skulptūra „Prie kranto“ (granitas). 2. Respublikinio Platelių ledo skulptūrų simpoziumo dalyvis. Skulptūra „Gaspadoriaus portretas“ (ledas). 3. Personalinės parodos „Portretai“ (akmuo, medis). Kaunas, Klaipėda. 4. Plenero „Birštonas 2010“ dalyvis. Darbas „Pavasaris“ (granitas), bendraautoriai: Pijus Česiūnas, Zigmas Buterlevičius. 5. Plenero „Veiklūs kaimynai“ (Kalvarija) dalyvis. Skulptūra „Apsikabinimas“ (granitas). Birutė Bernotienė-Vall: 1. Tarptautinės autorinių lėlių parodos „Volšebnyj Fonar“ (Kaliningradas, Rusija) dalyvė, su darbu „Princesė ant žirnio“. 2. Tarptautinė autorinių lėlių paroda Rygoje „Andersen in XXI century“, (Latvija). Darbas – „Princesė ant žirnio“. 3. Autorinė paroda „Mano lėlės“, galerija „Ornamentai“ (Kaunas).

68

Aurimas Švedas: 1. Grupinės parodos „Figūra“ dalyvis, Kauno architektų namai. 2. Renginio „Videoatmosfera“ dalyvis,VDU Menų centras (Kaunas). 3. VDA Kauno dailės fakulteto Grafikos katedros dėstytojų ir studentų parodos dalyvis, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus galerija (Kaunas). 4. Dailininkų plenero „Šviesa – tiesa“ dalyvis, Kudirkos Naumiestis. Plenero metu vykdyti edukaciniai užsiėmimai su Kudirkos Naumiesčio vidurinės mokyklos mokiniais. 5. Logotipo konkurso „2011 ICF Junior Canoe Sprint World Championship“ III vietos laimėtojas. 6. Parodos „Projekcija“ dalyvis, Kauno fotografijos galerija. 7. Fotografijų ir liturginių evangelijos tekstų albumo „Evangelija kasdien“ (3 tomai) dizainas. Užsakovas  – Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba. Sudarytojas  – Šiaulių vysk. E. Bartulis. Gintaras Pankevičius: 1. Piešinio parodos „Arkos“ galerijoje dalyvis, Vilnius. 2. Parodos „Geriausias metų kūrinys“ dalyvis, Kauno paveikslų galerija. 3. Kauno klubų „Meno sparnai ir „Sfinksas“ dailės parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti, dalyvis.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 4. Parodos ir portreto akcijos dalyvis, Kauno senamiesčio pradinė mokykla. 5. Parodos/portreto akcijos „Mediumas 2010“ dalyvis, KTU Dizaino ir technologijų fakultetas. 6. Tarptautinis dailininkų plenero „Kalbanti žemė“ dalyvis, Mikytų k. (Šakių r.). 7. Tapybos parodų Gelgaudiškyje, Šakiuose, Griškabūdyje dalyvis. 8. Kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ 2010 dedikacijos dalyvis, S. Neries memorialinis muziejus. 9. Minimalistinė personalinė portreto paroda Šakių kultūros centre. 10. Seminaro „Humoristiniai elementai mene ir poezijoje“ organizatorius, S. Neries memorialinis muziejus. 11. Seminaro-diskusijos „Nušvitimas“ organizatorius, Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla. 12. TV serialo „Naisių vasara“ logotipo kūrėjas. Roma Serapinaitė: 1. Tarptautinės parodos „Miniatiūros odoje“ dalyvė, Klaipėda. 2. Plenero Braziūkuose dalyvė su tapybos darbais. 3. Tapybos plenero Zalensų sodyboje dalyvė. 4. Personalinė paroda – tapyba ant drobės ir šilko. Juškų muziejus, Vilkija. Kęstutis Grabauskas: 1. Vienbučio gyvenamojo namo Elektrėnų sav., Kietaviškių sen., Gojaus k. projektas. 2. Vienbučio gyvenamojo namo Žiežmarių m. rekonstravimo projektas. 3. Vienbučio gyvenamojo namo Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen. Navapolio k. projektas. 4. Vienbučio gyvenamojo namo Kauno m. interjero projektas. Giedrė Karsokienė: 1. UAB „MTA Maritime Transport & Agencies“ interaktyvaus tinklo (web) svetainės dizainas. 2. UAB „Fortum Heat Lietuva“ interaktyvaus tinklo (web) svetainės dizainas.

3. UAB reklamos studija „Picoline“ interaktyvaus tinklo (web) svetainės dizainas. 4. UAB „Baltic Transit Rail“ interaktyvaus tinklo (web) svetainės dizainas. 5. Ekstremalių pramogų ir aktyvaus laisvalaikio interaktyvaus tinklo (web) portalo „Ekstremalu.lt“ logotipas ir dizainas. 6. Naujienų interaktyvaus tinklo (web) portalo „Delfi“ logotipo modifikacija 10 metų jubiliejui. 7. Naujienų interaktyvaus tinklo (web) portalo „Delfi“ konferencijų tinklalapių grafinės vartotojo sąsajos dizainas. 8. Europos Parlamento (EP) veiklos naujienų interaktyvaus tinklo (web) portalo „MyEP“ konferencijų tinklalapių grafinės vartotojo sąsajos dizainas. 9. Nemokamo informacinio projekto interaktyvaus tinklo (web) sistemos. Pijus Česiūnas: 1. Tarptautinio dailininkų plenero, skirto F. Šopeno 200-osioms metinėms (Paslenkas, Lenkija), dalyvis su skulptūra „Trys upokšniai“ (granitas, metalas); bendraautoriai: Gintaris Juozas Česiūnas, Zigmas Buterlevičius. 2. Kasmetinės Kauno menininkų kūrybos parodos dalyvis, M. K. Čiurlionio muziejaus parodų rūmai, Kaunas. Skulptūra „Žirgas vėjyje“ (granitas). 3. Respublikinio Platelių ledo skulptūrų simpoziumo dalyvis. Darbas „Žuvis“ (ledas), bendraautoriai: S. Šidlauskas, A. Burneika, T. Povilionis, A.Sideravičius. 4. Plenero „Birštonas 2010“ dalyvis. Darbas „Pavasaris“ (granitas), bendraautoriai: Gintaris Juozas Česiūnas, Zigmas Buterlevičius. 5. Plenero „Striuka vasara“ (Striukų kaimas, Pakruojo r.) dalyvis. Skulptūra „Gultas“ (granitas). 6. Skulptūros plenero „Dėmės“ dalyvis (Jonava). Skulptūra „Vingis“ (granitas). 7. Plenero „Veiklūs kaimynai“ (Kalvarija) dalyvis. Skulptūra „Sąjunga“ (granitas).

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Skaičius (autorių indėlis) 1,50   1,50

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bernotienė-Vall, Birutė. Lėlės ir mados vienybės raida // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 41-44. [M.kr. 08T] 2. Russier, Angeline-Fernande-Denise; Švedas, Aurimas. Contemporary French design and digital technologies // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 303-306. [M.kr. 08T]

69


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis Tel.: (8 37) 300 236, 300 237 Tel./faks. (8 37) 451 684 El. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt Katedra įkurta 2000 m. lapkričio 2 d., pertvarkius Poligrafijos inžinerijos mokslo laboratoriją.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Edmundas Kibirkštis Docentai: dr. Ina Dagytė, dr. Juozas Margelevičius, dr. Kęstutis Vaitasius Lektoriai: Vaidas Bivainis, dr. Artūras Dabkevičius, dr. Asta Kabelkaitė, Darius Pauliukaitis, Ingrida Venytė, Lina Zubrickaitė Asistentė Ingrida Andriukaitienė Moklininkė stažuotoja dr. Asta Kabelkaitė Doktorantai: Laura Gegeckienė, Valdas Miliūnas, Ingrida Ventytė Laboratorijos vedėja Ingrida Andriukaitienė Laborantai: Aldona Bakšienė, Valdas Miliūnas Administratorė Lina Zubrickaitė Tiriamoji bazė Specialiųjų technologijų mokslo laboratorija. Skaitmeninė raibumų fotografijos interferometrinė matavimo įranga: skaitmeninė vaizdo kamera USB EO-1312C, lazerinė diodinė sistema, lazeris HN-40 He-Ne, aktyvusis antivibracinis stalas 720-1020. Spaudos imitavimo prietaisai „KPP Flexo System“ ir „Paste Ink Proofer System“. Įrenginiai ir stendai: dviejų koordinačių optinis matavimo prietaisas DIP-1, horizontalusis optimetras

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra nuo 1999 m. yra Tarptautinės švietimo institucijų poligrafijos pramonei, technologijai ir vadybai organizacijos (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts-Technology and Management) narė, nuo 2003 m. EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklo – European Graphic/Media Industry Network) narė, o nuo 2005 m. – FTA (Fleksografinės technikos asociacijos – Flexographic Technical Association) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) narė.

IKG, 283 mod. profilometras, medžiagų paviršinės energijos kontrolės prietaisas, trinties ir atplėšimo testeris 225-1 (su programine įranga), tenzometrinis apkrovų matavimo prietaisas, rankinis termopresas B802D, UV spektro šviesos srauto šaltiniai „Money“, „Vision 3“ ir F-3, dviejų kanalų skaitmeninis-analoginis keitiklis, reguliuojamas teigiamos temperatūros šaltinis, liuksmetras JU-117, skaitmeninė vaizdo kamera DNcam, specializuota programinė įranga, skaitmeninis densitometras, verifikatorius „Axicon PC-6000“, popieriaus lenkimo bandymo prietaisas I-1, popieriaus ir kartono glotnumo nustatymo prietaisas POG-2M, densitometras „X-Rite Color Digital Swatchbook“, fotoelektriniai kolorimetrai KF77 ir KФO-У4.2, kiti popieriaus ir kartono mechaninių charakteristikų tyrimo ir matavimo prietaisai. Suslėgto oro sistema, pneumatinių vibracinių keitiklių tyrimo stendas, pneumatinės amortizuojančiosios sistemos stendas, įranga termoplastų fizikiniams parametrams nustatyti, įranga įvairių mechaninių sistemų fizikiniams parametrams nustatyti. Termovizorius „InfraCAM“, popieriaus įgeriamumo testeris „COBB Tester Kit“. Paviršiaus drėkinimo kampo nustatymo prietaisas – goniometras PG-2.

Tyrimų tematika Pakuočių ekologiškumo ir jų medžiagų tyrimai Prof. E. Kibirkštis, dr. A. Dabkevičius, dr. A. Kabelkaitė, V. Bivainis, doktorantai V. Miliūnas ir L. Gegeckienė Atliekami pakuočių, pagamintų iš kartono ir kartono su įklijuotu pūku, tyrimai. Sukurtas polistireninės pakuotės gniuždymo analizės modelis remiasi ašiai simetriškos fiziškai netiesinės tamprios konstrukcijos tyrimu. Pateiktas polistireno juostos lenkimo analizės modelis. Atlikti pakuočių kritimo ir plastikinių pakuočių atsparumo gniuždymui, veikiant dinaminei apkrovai, eksperimentiniai tyrimai. Palygintos ir įvertintos kartoninių pakuočių, turinčių vienodą formą, vienodą aukštį bei vienodą tūrį, bet skirtingų tipų dugnus (automatinį klijuojamą ir suneriamą neklijuojamą) ir skirtingus dugno geometrinius matmenis (dugno plotis B ir ilgis L– B/L=2,3,4,5), mechaninės charakteristikos. Analizuojami pakuočių ekologinio projektavimo ypatumai. Įvertintas stačiakampio pavidalo kartoninių pakuočių bandinių atsparumas statiniam gniuždymui bei suklijuotų kartono juostelių atplėšimo stipris, bandinius išlaikius skirtingomis aplinkos sąlygomis. Poligrafinių medžiagų savybių tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. J. Margelevičius, doc. K. Vaitasius, dr. A. Dabkevičius, dr. A. Kabelkaitė, V. Bivainis, I. Venytė, doktorantė L.Gegeckienė

70

Remiantis laiko atžvilgiu suvidurkinto projekcinio muaro metodu, pasiūlyti du eksperimentiniai metodai popieriaus ir kartono mašininei ir skersinei liejimo kryptims

nustatyti. Nagrinėta tampros modulio ir medžiagos tankio defektų įtaka tikrinėms popieriaus lenkimo virpesių vertėms. Pasiūlytas algoritmas stroboskopiniams geometrinio muaro vaizdams apdoroti. Medžiagų ir spaudos gaminių kokybės parametrų tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. J. Margelevičius, doc. K. Vaitasius, dr. A. Dabkevičius, dr. A. Kabelkaitė, I. Andriukaitienė, V. Bivainis Tirta technologinių parametrų įtaka atspaudų optinėms charakteristikoms. Tirta laminavimo plėvelės rūšies (blizgi ar matinė) įtaka atspaudų optinėms charakteristikoms. Tirtos spaudos plokščių su temperatūrai jautriu latekso sluoksniu savybės. Analizuojama temperatūros ir jos gradiento kaitos įtaka lazerio pluoštu apšvitinamo latekso paviršiaus morfologijai bei latekso dangos adhezijai su pagrindu. Pateikiamas matematinis pagrindimas, susiejantis lokalizuotą paviršiaus temperatūrą ir apšvitos energinius parametrus. Daugiafunkcių pavarų su aktyviosiomis grandimis tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. K. Vaitasius, lekt. D. Pauliukaitis Tirti vieno judrumo laipsnio pneumatiniai vibrokeitikliai. Pasiūlytos kelių pneumatinių vibrokeitiklių darbo sinchronizavimo, panaudojant standžiąją jungtį, schemos. Nustatytos sistemos amplitudės-dažnio priklausomybės nuo į vibrokeitiklius tiekiamo oro slėgio.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Poligrafijos ir pakavimo technologijoms naudojamų ekologiškų ir „aktyvių“ medžiagų fizikinių mechaninių savybių ir charakteristikų tyrimas: tarpinstitucinis mokslinių tyrimų projektas (Ukrainos spaudos akademijos Spaudos leidinių ir pakavimo technologijos katedra, Varšuvos technologijos universiteto Mechanikos ir poligrafijos institutas ir KTU Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra). Vadovas prof. E. Kibirkštis. 2009–2011. Atlikta ekologiškoms ir „aktyvioms“ pakuotėms gaminti naudojamų medžiagų analizė. Ištirti polimerinių pakuočių būvio ciklai. Nustatyta, kokie technologiniai procesai daro didžiausią įtaką aplinkos užterštumui viso pakuočių gamybos ir šalinimo proceso metu. Pagal funkcines savybes išskirtos šios „aktyviųjų“ pakuočių grupės: pakuotės, kuriose esantis aktyvus priedas nekontaktuoja su pakuotės turiniu, bet absorbuoja junginius iš pakuotės aplinkos; pakuotės, turinčios aktyvių priedų, kurie išskiria produkto kokybę užtikrinančias ar pagerinančias medžiagas; pakuotės, turinčios antimikrobinių aktyvių elementų. Atlikti skirtingų geometrinių parametrų ir formos plastikinių ir kartono pakuočių atsparumo ašiniam dinaminiam gniuždymui, taip pat ir smūginei

apkrovai, skaitmeniniai ir eksperimentiniai tyrimai, pateiktos išvados. Spausdinamųjų paviršių fraktalinės struktūros nevienalytiškumo įtakos pakuočių kokybei ir jų eksploatacinėms charakteristikoms tyrimas: tarpinstitucinis mokslinių tyrimų projektas (Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto Poligrafijos gamybos katedra ir KTU Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra). Vadovas prof. E. Kibirkštis. 2009–2011. Įvertinta popieriaus paviršiaus struktūros deformacinė elgsena, esant spausdinimo kontaktui bei įvairiems spausdinamosios medžiagos mikronelygumų parametrams. Nustatyta paviršiaus mikronelygumų įtaka atspaudų kokybei, spaudos greičio, taip pat įvairių poligrafinių dažų, klijų ir lakų įtaka atspaudų kokybei. Vadovaujantis „žaliosios inžinerijos“ principais, nustatyta antrinio perdirbimo popieriaus ir kartono paviršiaus morfologijos įtaka atspaudų kokybei, esant skirtingo tipo dažams ir skirtigam spaudos būdui. Atliktas spausdinamųjų paviršių fraktalinės struktūros nevienalytiškumo įtakos atspaudo kokybiniams parametrams matematinis modeliavimas.

Dalyvavimas mokslo stažuotojų programoje Mokslo stažuotojo projektas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP13.1-ŠMM-01). Stažuotės tema „Popieriaus/kartono ir plastikinių pakuočių geometrinių ir stiprumo parametrų ekologinio projektavimo metodikos, įvertinant jų eksploatacines savybes, sukūrimas“. Stažuotės trukmė 2009 10 01–2011 09 30. Stažuotoja dr. A. Kabelkaitė. Vadovas prof. E. Kibirkštis. Sudaryti pagrindiniai pakuočių grupių būvio ciklų informaciniai modeliai. Nustatyta, kokie pagrindiniai

technologiniai procesai daro didžiausią žalą gamybos metu plačiausiai naudojamoms pakuotėms. Atlikti atspaudų, gautų ant skirtingų rūšių antrinio perdirbimo popieriaus, ir atspaudų, atspausdintų ant kreidinio popieriaus, palyginamieji kokybės tyrimai. Ištirtas pakuočių atsparumas vertikaliajai (tiek esant statinei, tiek dinaminei) apkrovai bei atlikti tyrimai skirtingos geometrinės formos pakuočių (tiek plastikinių, tiek kartoninių) atsparumui kritimui įvertinti. Pateikta pakavimo medžiagų defektų neardomosios diagnostikos ir identifikavimo metodika, sudaryti koreliaciniai ryšiai.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Monografijos Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose

0,25  17,99  

iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) be cituojamumo rodiklio

3,10  -

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

4,97

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,67

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

9,25

Monografijos 1.2. Kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų. 1. Gavenko, Svetlana; Kibirkštis, Edmundas; Savchenko, Olga; Ribka, Raisa. Флок-технологii для оздоблення друкованоi продукцii i паковань: мoнoгрaфiя. Львiв-Kaунас: Украiнська академiя друкарства; Каунаський технологiчний унiверситет, 2009. 161 p. ISBN 9789663221731.

71


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu) 1. Mizyuk, Olga; Kibirkštis, Edmundas. Study of mechanical characteristics of package from flock printing materials at compression // Strain. Malden: Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0039-2103. 2010, Vol. 46, no. 2, p. 205-208. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 1,000 (2010)] [M.kr. 08T] 2. Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Dabkevičius, Artūras; Bivainis, Vaidas; Miliūnas, Valdas; Ragulskis, Liutauras. Investigation of physically nonlinear behaviour of polystyrene packages and their elements // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 21-27. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas; Kabelkaitė, Asta; Ragulskis, Liutauras. Non-destructive identification of directions of orthotrophy of paper and paperboard // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 176-181. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 4. Bivainis, Vaidas; Gegeckienė, Laura; Kabelkaitė, Asta; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis, Kazimieras; Ragulskis, Liutauras. Bending-rotational vibrations of a strip of cardboard // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 2, p. 185-190. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 08T] 5. Kabelkaitė, Asta; Miliūnas, Valdas; Gegeckienė, Laura; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis, Liutauras; Volkovas, Vitalijus. Investigation of packages resistance under dynamics loads // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 566-571. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Bivainis, Vaidas; Kibirkštis, Edmundas; Lebedys, Alis. Experimental studies on drop test of filled coated graphical board packages // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 75-79. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2. Kibirkštis, Edmundas; Vaitasius, Kęstutis; Pauliukaitis, Darius. Synchronization of work of pneumatic self-exciting vibrodrives // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 232-235. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 3. Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta. Peculiarities of package ecological design // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 236-241. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 4. Margelevičius, Juozas; Sajek, Daiva. Formation of graphical elements by laser radiation onto thermosensitive latex layer // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2010, p. 293-297. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 5. Miliūnas, Valdas; Kibirkštis, Edmundas; Dagytė, Ina; Bivainis, Vaidas; Kulaitytė, V.. Investigation of packages and their structure elements // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 320-324. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 6. Vaitasius, Kęstutis; Bagdonas, Donatas; Kanapickaitė, Indrė. Impact of technological parameters on optical characteristics of print // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 464-468. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Miliūnas, Valdas; Bivainis, Vaidas; Gegeckienė, Laura; Ragulskis, Liutauras. Non-destructive analysis of defects and vibrations of a sheet of paper // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2010, T. 65, nr. 1, p. 7-11. [INSPEC] [M.kr. 08T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kabelkaitė, Asta; Gegeckienė, Laura; Kibirkštis, Edmundas. Ecology and recycling of packages in the EU and Lithuania // Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose 2010: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2010. 04. 21-22, [Kaunas]: straipsnių rinkinys = Innovations of Publishing, Printing and MUltimedia Technologies 2010: Scientific-Practical Conference. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-4638. 2010, p. 109-113. [M.kr. 08T] 2. Liniovaitė, Edita; Vaitasius, Kęstutis. Knygų pospausdiminių darbų kokybinė analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 262-267. [M.kr. 08T] 3. Šeškus, Ramūnas; Margelevičius, Juozas. Kontaktinių membranų spaudos proceso kokybinis vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 268-272. [M.kr. 08T] 4. Šveistrė, Inga; Dabkevičius, Artūras. Fleksografinių atspaudų densitometrinių ir spektrofotometrinių charakteristikų tyrimai // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2010, p. 273-276. [M.kr. 08T] 5. Žemaitienė, Alma; Kabelkaitė, Asta. Dažų koloristinių pokyčių įvertinimo analizė trafaretinėje spaudoje ant tekstilės // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 277-282. [M.kr. 08T] 6. Selimavičienė, Laura; Andriukaitienė, Ingrida. Vaizdinių elementų taikymo kosmetikos ir parfumerijos reklamoje analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2010, p. 283-286. [M.kr. 08T] 7. Latvis, Romualdas; Margelevičius, Juozas. Paviršiaus morfologijos įtaka lauko reklamos gaminių optinių parametrų kaitai // Gaminių

72


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 287-294. [M.kr. 08T] 8. Sukockas, Karolis; Pauliukaitis, Darius. TV reklamos efektyvumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 295-298. [M.kr. 08T] 9. Kovaitė, Nijolė; Kibirkštis, Edmundas. Tradicinių ir skaitmeninių žurnalų dizaino analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 299-302. [M.kr. 08T] 10. Russier, Angeline-Fernande-Denise; Švedas, Aurimas. Contemporary French design and digital technologies // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 303-306. [M.kr. 08T]

Medienos technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis Tel.: (8 37) 300 230, 353 863 Faks. (8 37) 353 863 El. p.: medkat@ktu.lt, antanas.baltrusaitis@ktu.lt Katedra įkurta 1941 m. 1993 m. prie katedros įsteigtas technikos komitetas „Mediena“ standartams rengti ir diegti (pirmininkas – doc. B. Papreckis). Nuo 2006 m. prie katedros veikia

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Jonas Vobolis Docentai: dr. Darius Albrektas, dr. Antanas Baltrušaitis, dr. Inga Juodeikienė, dr. Valdas Norvydas, dr. Vilija Pranckevičienė Lektoriai: Gintaras Keturakis, Darius Minelga, dr. Kristina Ukvalbergienė Doktorantė Svajūnė Mišeikytė Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Julius Valtas Technikas Edvardas Danielius Meistras Jonas Sliesoraitis Administratorė Auksė Leskauskienė Tiriamoji bazė Medienos tyrimo laboratorija (universaliosios bandymo mašinos P-5, P-0,5, DI-1), hidroterminio medienos apdirbimo laboratorija (elektroninis drėgmėmatis „Gann Hydromete 35“, vakuuminis autoklavas, terminio medienos apdorojimo kamera ILKA), medienotyros laboratorija (universali laboratorinė krosnis SNOL 58/350, biologinis mikroskopas „NICON Eclipse

akredituota Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro Medienos medžiagų ir gaminių laboratorija (akreditacijos paž. Nr. LA.01.029, galioja iki 2014 12 04). Laboratorijos vedėja doc. V. Pranckevičienė. Katedra yra asociacijos „Lietuvos mediena“ narė. Nuo 2007  m. katedra dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių tinklo „Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering“ veikloje.

E200“, mikroskopijos CCD kamera „Infinity1-2C“ („Luminera Corporation“, Kanada) ir adapteris NICON CCD kamerai medienos mikrostruktūrai tirti, laboratorinės svarstyklės), klijų ir apdailos medžiagų tyrimo laboratorija (spektrofotometras matomųjų spindulių spektre CФ 26, viskozimetras BROKKFIELD DV-II+Pro), staklių laboratorija (medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankių paruošimo įranga), medienos gaminių kabinetas, technologinių įrenginių diagnostikos laboratorija (medienos apdirbimo įrenginių kompiuterinė diagnostikos sistema, medienos tampriai plastinių savybių tyrimo stendas, diskinių pjūklų mechaninių savybių ir formos stabilumo tyrimo stendas, elektrinis kompiuterinio valdymo išlyginimo cilindras minkštų baldų bandymams), medienos medžiagų ir gaminių laboratorija (prietaisas „MTG Timber Grader“ pjautinės medienos stiprio ir standžio vertėms nustatyti, du medienos temperatūros duomenų kaupikliai TESTO 175T3), kompiuterinis kontaktinis profilometras MARSURF PS1 (MAHR, Vokietija).

Tyrimų tematika Medienos ir inovatyvių inžinerinių medienos gaminių savybių tyrimai ir pažangios jų gamybos technologijos Doc. A. Baltrušaitis, doc. D. Albrektas, doc. I. Juodeikienė, doc. V. Norvydas, doc. V. Pranckevičienė, lekt. G. Keturakis, lekt. D. Minelga, dr. K. Ukvalbergienė Tirta kaitinimo temperatūros ir trukmės įtaka uosio medienos stipriui statiškai lenkiant. Atlikti pušies medienos tampros ir stiprio savybių tyrimai. Nustatyta pjovimo įrankių kampinių charakteristikų įtaka jų dilimui. Tirtas frezavimo įrankių su dilimui atsparia danga patvarumas. Tirtos baldinių junginių savybės. Tirti klijuoti junginiai, nustatytos stiprumo savybės ir palygintos su kitų junginių savybėmis. Nustatytos jungtų „L“ profilio detalių mechaninės savybės ir palygintos su ištisinio profilio detalių savybėmis; pagerinta pjaustymo išeiga. Tirtos halogensilanais modifikuotos polivinilacetatinės

emulsijos medienai klijuoti struktūros ir reologinės savybės. Tirta modifikuotos ąžuolo medienos akustinių ir tampriųjų savybių priklausomybė nuo temperatūros. Atlikti akustiniai medienos savybių matavimai su KTU sukurtu ultragarsiniu tampros ir stiprio matuokliu. Nustatyta aukštos temperatūros įtaka medienos sorbcinėms savybėms. Nustatyta džiovinimo režimo įtaka medienos sortimento formos stabilumui. Dinaminiai medienos ir jos gaminių bei įrankių tyrimai Prof. J. Vobolis, doc. D. Albrektas, doc. M. Jucienė Tirta skersinių rezonansinių virpesių įtaka medienos impregnavimui. Atlikti rezonansinių reiškinių akustinėse medienos plokštėse tyrimai. Įvertinta apdailos medžiagų įtaka smulkinių plokščių tampriai plastiškoms savybėms. Nustatyta apkrovos įtaka minkštųjų baldų apmušalų deformacijai.

73


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

MTEP projektai COST programos E55 veikla „Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas“. Vadovas doc. A. Baltrušaitis. 2007–2011. Tikslas – suformuoti žinių sistemą, kuri leistų efektyviai ir tvariai naudoti medieną konstrukcijose ir statiniuose. 2010 m. nustatytos apkrovas laikančios paskirties pjautines medienos charakteristinės vertės. Ištirtos įvairių medinėse statybinėse konstrukcijose naudojamų klijų savybės ir elgsena. Ištirta aplinkos oro parametrų įtaka medienos drėgnio kitimui medienos asortimentuose. Atliktas apkrovas laikančių elementų ir konstrukcijų skaičiavimas. Medinėms konstrukcijoms modeliuoti taikyti skaitmeniniai metodai. COST programos FP0702 veikla „Medinių lengvų konstrukcijų pastatų ir elementų akustika“. Vadovas doc. A. Baltrušaitis. 2009–2012. Pagrindinis veiklos tikslas – pagerinti medienos lengvų konstrukcijų pastatų elgseną, taip pat tobulinti efektyvius prognozavimo modelius bei matavimo schemas. Dinaminiais metodais atlikti medienos statybinių

elementų amplitudės dažninių savybių tyrimai. Statiniais metodais atlikti medienos statybinių elementų stiprumo ir standumo savybių tyrimai. Tęsiami akustiniai medienos tyrimai. COST programos FP0802 veikla „Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika medienos mechanikoje“. Vadovas doc. A. Baltrušaitis. 2008–2012. Veiklos tikslas – praplėsti supratimą apie medienos mikrostruktūrą ir mikromechaniką, taikant fizikos, chemijos, medžiagų bei kompiuterijos mokslų metodus tam, kad būtų galima pateikti tvirtą duomenų bazę ateičiai, kuriant inovatyvius medienos produktus ir pakelti medienos, kaip natūralaus produkto, vertę. Atlikti medienos fizikinių mechaninių savybių, mikrostruktūros ir higromechaninės elgsenos tyrimai. Atlikti medienos sorbcijos-desorbcijos ir temperatūros sukeltų įtempių tyrimai. Termiškai, amoniaku ir kitaip modifikuotos medienos paviršių mikrogeometrijos ir adhezinių savybių ir pokyčių identifikavimas taikant įvairius tyrimo metodus (SEM, ultragarsą).

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose

13,35  

iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) be cituojamumo rodiklio

5,35  -

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

1,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

6,00

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Baltrušaitis, Antanas; Ukvalbergienė, Kristina; Pranckevičienė, Vilija. Nondestructive evaluation of viscous-elastic changes in ammonia-modified wood using ultrasonic and vibrant techniques // Wood Research. Bratislava: State Forest Products Research Institute. ISSN 1336-4561. 2010, Vol. 55, no. 4, p. 39-49. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. [IF (E): 0,284 (2010)] [M.kr. 08T] 2. Albrektas, Darius; Vobolis, Jonas. Testing the effect of transverse resonant vibrations on wood impregnation // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 1, p. 50-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 08T] 3. Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. Study of resonance phenomena in acoustic wood boards // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 514-522. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 08T] 4. Laurinavičius, Albertas; Baltrušaitis, Antanas; Pranckevičienė, Vilija; Ukvalbergienė, Kristina. Wood characterization by scanning millimeter wave beam // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 63-66. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 5. Keturakis, Gintaras; Lisauskas, Vytautas. Influence of the sharpness angle on the initial wear of the wood milling knives // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 205-209. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 6. Minelga, Darius; Ukvalbergienė, Kristina; Norvydas, Valdas; Buika, Gintaras; Dubininkas, Mindaugas. Impact of aliphatic isocyanates to PVA dispersion gluing properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 217-220. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T]

74


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Keturakis, Gintaras; Miskelis, Andrius. Investigation of anti-wear coated HSS tools wear during wood milling // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 227-231. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Laurinavičius, Albertas; Baltrušaitis, Antanas; Pranckevičienė, Vilija. Investigation physical properties of wood using millimeter wave radiation // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 178-181. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 08T] 2. Dubininkas, Mindaugas; Buika, Gintaras; Minelga, Darius. Physical behaviour of water dispersion glue system modified with organic wastes // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2010, nr. 2(55), p. 68-73. [Chemical Abstracts (CAplus)] [M.kr. 08T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kujalavičius, Žygimantas; Norvydas, Valdas. Baldinių junginių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 194-199. [M.kr. 08T] 2. Strakšytė, Eglė; Vobolis, Jonas. Perforacijų įtaka akustinių plokščių rezonansiniams reiškiniams // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 200-204. [M.kr. 08T] 3. Miskelis, Andrius; Keturakis, Gintaras. Greitapjovio plieno (HSS) frezavimo įrankių su dilimui atsparia danga patvarumo tyrimas  // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 205-209. [M.kr. 08T] 4. Naulickas, Giedrius; Baltrušaitis, Antanas. Akustinė medienos ydų diagnostika // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 210-214. [M.kr. 08T] 5. Sveikataitė, Dovilė; Mišeikytė, Svajūnė; Baltrušaitis, Antanas. Akustiniai pušies medienos tampros ir stiprio savybių tyrimai  // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 215-220. [M.kr. 08T] 6. Katauskis, Vaidas; Norvydas, Valdas. Minkštų baldų karkaso “L” profilio detalių iš MDP jungimo metodas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 221-227. [M.kr. 08T]

Tekstilės technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius Tel.: 8 37) 353 862, 300 217 Faks. (8 37) 353 989 El. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Katedra atstovauja KTU AUTEX organizacijoje (Association of Universities for Textiles).

Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimvydas Milašius, dr. Donatas Petrulis, dr. Salvinija Petrulytė, dr. Sigitas Stanys Docentai: dr. Vaida Jonaitienė, dr. Eglė Kumpikaitė, dr. Daiva Mikučionienė, dr. Audronė Ragaišienė, dr. Rasa Treigienė Lektorės: dr. Erika Adomavičiūtė, dr. Julija Baltušnikaitė, Ginta Laureckienė, dr. Žaneta Rukuižienė Doktorantai: Jovita Abramavičiūtė, Raimundas Abromavičius, Aušra Adomaitienė, Diana Ališauskienė, Aušra Banuškevičiūtė, Asta Bivainytė, Agnė Danelevičiūtė-Vaišnienė, Edita Malčiauskienė, Agnė Mickevičienė, Kira Senik, Vaida Svetnickienė, Aliona Šinkariova, Jurgita Šukytė Mokomosios laboratorijos vedėjas Bronius Gimžauskas Vyr. inžinierė Aldona Švelnienė Vyr. technikė Ginta Laureckienė Meistrai: Vidmantas Vincas Andriušis, Vygandas Stočkus Aukštos kvalif. darbininkas Gintautas Mizeikis Administratorė Daiva Viščiuvienė

Tiriamoji bazė Nanopluošto gamybos laboratorinė įranga, kompiuterinio projektavimo klasė, tekstilės medžiagų struktūros tyrimo laboratorija, tekstilės medžiagų mechaninių savybių tyrimo laboratorija (trinties matavimo stendas, dinamometrai, siūlų įtempimo matavimo įtaisai, medžiagų dėvėjimo trintimi įtaisas, degumo įtaisas, pralaidumo orui, šlampumo ir kiti įtaisai). Doktorantūros moduliai Mezginių mechanika (prof. R. Milašius); Pluoštų fizika (prof. R. Milašius); Audinių mechanika (prof. R. Milašius); Siūlų mechanika (prof. D. Petrulis); Sudėtingos sandaros siūlų kūrimo teorija (prof. S. Petrulytė); Pluoštinių medžiagų eksperimento teorija ir praktika (prof. R. Milašius).

75


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Siūlų bei pluoštų kūrimas ir vertinimas Prof. R. Milašius, prof. S. Stanys, doc. R. Treigienė, doc. V. Jonaitienė, doc. A. Ragaišienė, doc. M. Adomavičienė, lekt. E. Adomavičiūtė, doktorantės A. Banuškevičiūtė, J. Šukytė, K. Senik, A. Šinkariova Plėtojami nanogijų formavimo elektrinio verpimo būdu tyrimai. Tyrimų metu nagrinėta apatinio elektrodo (verpimo galvutės) formos (lygus cilindrinis ar dantytasis elektrodas) įtaka formuojamų neaustinių medžiagų iš nanogijų sandarai. Pratęsti tyrimai formuojant nanogijas su paprastu bulvių krakmolu. Atliekami kietųjų nanodalelių ir medikamentų įterpimo į nanogijas tyrimai. Tirta fizikinių veiksnių, t. y. temperatūros ir drėgmės, įtaka vilnos pluošto spalvos kitimui. Austų bei megztų medžiagų kūrimas ir vertinimas Prof. R. Milašius, prof. D. Petrulis, prof. S. Petrulytė, prof. R. Čiukas, prof. J. Katunskis, prof. V. Milašius, doc. E. Kumpikaitė, doc. D. Mikučionienė,

doc. R. Treigienė, doc. A. Ragaišienė, dr. Ž. Rukuižienė, dr. J. Baltušnikaitė, doktorantai R. Abromavičius, J. Abramavičiūtė, A. Bivainytė, A. Mickevičienė, E. Malčiauskienė, I. Padleckienė, S. Varnaitė Tiriamos audinių su atauduose panaudotais fasoniniais siūlais vartojamosios savybės. Tęsiami laidžių vandens garams, dengtų („kvėpuojančių“) tekstilės medžiagų funkcionalumo tyrimai. Atlikta lininių ir lininių/ medvilninių kilpinių audinių skysčio sulaikymo gebos analizė. Tęsiami tyrimai, susiję su tekstilės medžiagų degumo bei šiluminio laidumo savybėmis. Tiriama oru tekstūruotų siūlų technologinių parametrų įtaka audinio laidumui orui bei degumui. Pratęsti audinio savybių priklausomybės tyrimai nuo audinio vidinės sandaros parametrų. Tęsiamas mezginių projektavimas ir savybių tyrimai. Atliekami tyrimai kojinėms ir aktyviam laisvalaikiui skirtų mezginių iš natūralių pluoštų verpalų bei sintetinių siūlų derinio oro bei šilumos laidumui nustatyti.

MTEP projektai Zanavykų tradicinė tekstilė: Nacionalinės lituanistikos plėtros programos projektas. Vadovė dr. I. Nėnienė. Projekto tikslas – paskelbti susistemintus duomenis apie sukauptą zanavykų tradicinės tekstilės dirbinių paveldą, aprašant zanavykų audinių ir aprangos audimo raštų savitumus, sudarytą etnografinės tekstilės leksikos žodyną, ištirti ir parodyti zanavykų požiūrį į namų audimo tradicijos reikšmę etnokultūrinio tapatumo raiškoje, parengti liaudies tekstilės dirbinių audimo raštų schemas su užtaisymo brėžiniais ir fotografijas. Technologinių parametrų įtakos plokščiųjų polipropileninių siūlų savybėms tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8559. Vadovas prof. R. Milašius. Sukurta naujų plokščiųjų polipropileninių siūlų pavyzdžių. Atlikus siūlų tempimo kreivių analizę bei įvertinus savybių verčių sklaidos pokyčių matematinę analizę, nustatyta, kad technologiniai parametrai turi įtakos siūlų stiprumo savybėms. Sumažinus naujų sukurtų siūlų ištįsą trūkimo metu iki 10 %, trūkimo jėgos ir ištįsos verčių sklaida išauga iki dviejų kartų – variacijos koeficientas kai kuriais atvejais viršija 10 %. Toks savybių pasikeitimas sudaro galimybes pagaminti ne tokius tąsius

gaminius, tačiau kartu pasunkina audimo procesą  – siūlai audimo metu dėl padidėjusios savybių sklaidos gali daugiau trūkinėti. Siekiant išvengti didesnio siūlų trūkinėjimo audimo metu, tikslinga mažinti siūlų įrąžas audimo staklėse, tuo minimizuojant siūlų savybių sklaidos įtaką audimo procesui. Skersinių dvisluoksnių mezginių konstrukcijos įtaka termoreguliacinėms savybėms: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8583. Vadovė doc. D. Mikučionienė. Siekiant ištirti mezginio sandaros ir pluoštinės sudėties įtaką mezginio termoreguliacinėms savybėms, sukurti trys naujos konstrukcijos dvisluoksniai kombinuotojo pynimo mezginiai lastikinio pynimo pagrindu iš PES siūlų ir PES verpalų derinio. Mezginiai skyrėsi kilpų skaičiumi raporte ir tąsų ilgiu bei PES verpalo tipu. Atlikus trimatės dvisluoksnio mezginio sandaros mikroskopinį tyrimą bei ištyrus mezginių laidumą orui ir šiluminių mainų dinamiką, nustatyta, kad specialaus profilio PES verpalai šiek tiek padidina mezginio termoizoliaciją, tačiau skirtumai dažniausiai neviršija leistinų paklaidų, didžiausią įtaką mezginio termoreguliacinėms savybėms turi mezginio sandara, t. y. kilpų ir tąsų skaičius bei tarpusavio išsidėstymas pynimo raporte.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

76

Skaičius (autorių indėlis) 25,43   13,93 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

4,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

7,50


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Valančienė, Virginija; Šiaučiūnas, Raimundas; Baltušnikaitė, Julija. The influence of mineralogical composition on the colour of clay body // Journal of the European Ceramic Society. Oxford: Elsevier. ISSN 0955-2219. 2010, Vol. 30, iss. 7, p. 1609-1617. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); Science Direct]. [IF (E): 2,574 (2010)] [M.kr. 05T] 2. Adomavičienė, Milda; Stanys, Sigitas; Demšar, Andrej; Godec, Matjaz. Insertion of Cu nanoparticles into a polymeric nanofibrous structure via an electrospinning technique // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 1(78), p. 17-20. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 3. Čiukas, Ričardas; Abramavičiūtė, Jovita. Investigation of the air permeability of socks knitted from yarns with peculiar properties  // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 1(78), p. 84-88. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 4. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. Monitoring flexing fatigue damage in the coating of a breathable-coated textile // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 2(79), p. 73-77. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 5. Kumpikaitė, Eglė; Ragaišienė, Audronė; Barburski, Marcin. Comparable analysis of the end-use properties of woven fabrics with fancy yarns. Part I: Abrasion resistance and air permeability // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 3(80), p. 56-59. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 6. Čiukas, Ričardas; Abramavičiūtė, Jovita; Kerpauskas, Paulius. Investigation of the thermal properties of socks knitted from yarns with peculiar properties. Part I. Thermal conductivity coefficient of socks knitted from natural and synthetic textured yarns // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 3(80), p. 89-93. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 7. Kumpikaitė, Eglė; Ragaišienė, Audronė; Barburski, Marcin. Comparable analysis of the end-use properties of woven fabrics with fancy yarns. Part II: Abrasion resistance and mass // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 4(81), p. 43-45. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 8. Šukytė, Jurgita; Adomavičiūtė, Erika; Milašius, Rimvydas. Investigation of the possibility of forming nanofibres with potato starch  // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 5(82), p. 24-27. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 9. Petrulytė, Salvinija; Našlėnienė, Jurgita. Investigation of the liquid retention capacity of terry fabrics // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 5(82), p. 93-97. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 10. Malašauskienė, Jolanta; Milašius, Rimvydas. Mathematical analysis of the diameter distribution of electrospun nanofibres // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 6(83), p. 45-48. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 11. Adomavičiūtė, Erika; Stanys, Sigitas; Banuškevičiūtė, Aušra; Milašius, Rimvydas. Influence of the shape of the bottom rotating electrode on the structure of electrospun mats // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2010, Vol. 18, no. 6(83), p. 49-53. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,629 (2010)] [M.kr. 08T] 12. Lukáš, David; Pan, N.; Sarkar, A.; Weng, M.; Chaloupek, Jiři; Košťáková, Eva; Očeretna, Larisa; Mikes, P.; Pociūtė, Milda; Amler, E.. Auto-model based computer simulation of Plateau–Rayleigh instability of mixtures of immiscible liquids // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Amsterdam: Elsevier Science Ltd. ISSN 0378-4371. 2010, Vol. 389, iss. 11, p. 2164-2176. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,521 (2010)] [M.kr. 08T] 13. Abromavičius, Raimundas; Milašius, Rimvydas. Dependences of polypropylene fabric air permeability and flammability on the yarn structure and air pressure in a texturing jet // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 129-132. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 14. Varnaitė, Sandra. The use of conductive yarns in woven fabric for protection against electrostatic field // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 133-137. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 15. Mikučionienė, Daiva; Čiukas, Ričardas; Mickevičienė, Agnė. The influence of knitting structure on mechanical properties of weft knitted fabrics // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 221-225. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 16. Ragaišienė, Audronė; Kumpikaitė, Eglė. Investigation of end-use properties of woven fabrics with synthetics fancy yarns // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 337-340. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 17. Treigienė, Rasa. The influence of physical factors on wool fibre colour changes // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 341345. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Adomavičiūtė, Erika; Banuškevičiūtė, Aušra; Milašius, Rimvydas. The influence of delivery speed of support material on structure of PU nanofibre mat nanufactured by electrospinning method // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 27-31. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2. Treigienė, Rasa. The influence of steem setting on the structure of plated jersey knits // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 265-270. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 3. Baltušnikaitė, Julija; Milašius, Rimvydas. Evaluation of fabric flammability using colour change // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 555-559. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 4. Malčiauskienė, Edita; Milašius, Rimvydas. Influence of weft insertion type on the fabrics mechanical properties // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 653-657. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T]

77


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bivainytė, Asta; Čiužaitė, Jolanta; Mikučionienė, Daiva. Dvisluoksnių skersinių mezginių laidumo orui tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 228-232. [M.kr. 08T] 2. Titas, Eimantas; Čiukas, Ričardas; Abramavičiūtė, Jovita; Svetnickienė, Vaida. Kojinėms skirtų mezginių laidumo orui ir masės pokyčių po dildymo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 233-236. [M.kr. 08T] 3. Šukytė, Jurgita; Milašius, Rimvydas. Etanolio įtaka nanogijų iš PVA ir krakmolo formavimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 237-239. [M.kr. 08T] 4. Senik, Kira; Stanys, Sigitas; Šinkariova, Aliona. Nanogijų iš polivinilalkoholio su vario nanodalelėmis gamyba elektrinio verpimo būdu // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 240-242. [M.kr. 08T] 5. Lazarevičiūtė, Laura; Adomaitienė, Aušra; Kumpikaitė, Eglė. Skirtingos pluoštinės sudėties audinių geometrinė analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 243-246. [M.kr. 08T] 6. Veličkienė, Asta; Petrulytė, Salvinija. Skysčio išgarinimo proceso kilpiniuose audiniuose tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 247-251. [M.kr. 08T] 7. Zalanskaitė, Ingrida; Katunskis, Jurgis; Varnaitė, Sandra. Elektrostatinės iškrovos audiniuose su laidžiais siūlais tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 252-256. [M.kr. 08T] 8. Marcinkutė, Milda; Kumpikaitė, Eglė. Lietuvių etnografinių sijonų audinių pynimų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 257-261. [M.kr. 08T]

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija Adresas: Vedėja – Tel.: El. p.

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas vyr. m. d. dr. Eglė Fataraitė (8 37) 300 207 egle.fataraite@ktu.lt

Laboratorija įkurta 2002 m.

Darbuotojai Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Eglė Fataraitė, dr. Daiva Milašienė, dr. Kristina Žukienė Laboratorija yra 1962 m. prie Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros įkurtos Avalynės ir siuvimo technologijos žinybinės mokslo laboratorijos, 1993 m. pertvarkytos į Polimerinių gaminių mokslo laboratoriją, teisių ir įsipareigojimų perėmėja ir tęsėja. Laboratorijoje tiriamos įvairios polimerinės

heterogeninės sistemos – plastikai, polimerų mišiniai, klijai, dangos, laminuotos struktūros ir kitos kompozicinės medžiagos. Atliekami tyrimai orientuoti į naujų pramoninės ir buitinės paskirties gaminių su iš anksto numatytomis savybėmis kūrimą ir tobulinimą. Siekiama gauti medžiagas ir gaminius, pasižyminčius geresnėmis mechaninėmis, fizikinėmis, eksploatacinėmis ir estetinėmis savybėmis. Tyrimai apima tris tarpusavyje susijusias stadijas: klasikinių teorijų taikymo, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų.

Tyrimų tematika Regenerato įtaka gumos mišinių reologinėms ir mechaninėms savybėms Dr. E. Fataraitė, dr. D. Milašienė, R. Žilionytė, E. Kreivėnaitė Tirta ozono aplinkoje devulkanizuotos, o vėliau mechaniškai normaliomis sąlygomis susmulkintos gumos regenerato kiekio ir dispersiškumo įtaka gumos mišinio reologinėms savybėms ir vulkanizuotos gumos savybėms tempiant. Varginimo procesų parametrų įtakos minkštųjų polimerinių laminatų savybėms tyrimas Dr. D. Milašienė, stud. V. Zlatarinskas Tęsiami specialios paskirties aprangos gaminiams skirtų minkštųjų polimerinių laminatų, atsparių agresyviems išorinės aplinkos poveikiams, savybių tyrimai. Imituojant

78

dėvėjimo metu vykstantį atskirų tiek drabužių, tiek avalynės elementų nuolatinį ciklinį varginimą, toliau buvo tirta ciklinių apkrovų parametrų įtaka „kvėpuojančia“ mikroporinga poliuretanine plėvele laminuotos odos ir šio laminato pagrindo – skeltinės odos – nuovargiui ir struktūrai. Gaminių iš minkštųjų polimerinių laminatų formos fiksavimo technologinių režimų optimizavimo tyrimas Dr. D. Milašienė, stud. J. Žukauskaitė Atlikti gaminių iš mikroporinga poliuretanine plėvele laminuotos odos formos fiksavimo technologinių režimų optimizavimo bandymai. Tirta formavimo aplinkos temperatūros ir įvairių kaitinimo/vėsinimo režimų (keičiant aplinkos temperatūrą ir išlaikymo joje trukmę) įtaka laminuotos odos formos stabilumui.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Užpildų įtaka biologiškai skaidaus termoplastinio poli-6-heksanolidinio poliuretano antrinių mišinių savybėms Dr. K. Žukienė, prof. V. Jankauskaitė, T. Žukas, stud. I. Dzemydaitė

Tęsiami termoplastinio poli-6-heksanolidinio poliuretano (TPU) gamybos atliekų antrinio panaudojimo galimybių tyrimai. Nustatyta užpildų tipo bei kiekio įtaka TPU atliekų fizikinėms savybėms ir bioskaidumui.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 1,50  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

1,00

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Milinavičiūtė, Asta; Jankauskaitė, Virginija; Fataraitė, Eglė; Narmontas, Pranas. Selection of photopolymer for microrelief formation by two-stage cold stamping method // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 210-216. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T]. 2. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius; Leišis, Vitalis; Milašienė, Daiva. Numerical investigation of impact behaviour of sandwich fiber reinforced plastic composites // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 5(85), p. 31-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus].[IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. Referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Milašienė, Daiva; Fataraitė, Eglė. Cyclic loading frequency influence on the behaviour of laminated leather for clothing // ITC&DC: 5th International Textile Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 3-6, 2010, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1847-7275. 2010, p. 658-662. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T].

79


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

10-ojoje pasaulinėje konferencijoje AUTEX 2010: prof. Vladan Koncar (Prancūzija), prof. Mario de Araujo (Portugalija) ir prof. Sigitas Stanys (Lietuva)

80


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Dekanė – prof. dr. Gražina Startienė Tel. (8 37) 300 551 Faks. (8 37) 208 757 El. p. grazina.startiene@ktu.lt http://ekonomika.evf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1968 m. Pagrindines pareigas jame turi 145 darbuotojai, iš jų 67 mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 66 daktarai.

Akad. K. Meškausko premijos 2010 m. laureatė dr. Kristina Kundelienė

Pagrindinës tyrimø kryptys Finansų valdymas. Finansų rinkų ir institucijų plėtros tendencijų tyrimas. Įmonių organizavimo ir žmonių išteklių vadybos tobulinimas. Vertės kūrimo sistemų projektavimas, valdymas ir tobulinimas. Projektų vadyba: plėtros krypčių modeliavimas. Vertė vartotojui naujausių marketingo teorijų kontekste. Informacinės ryšio technologijos ir jų įtaka socialiniams ekonominiams reiškiniams. Rinkos mechanizmas ir jo reguliavimas. Lietuvos ekonomika globalizacijos kontekste. Tarptautinės ekonomikos ir prekybos dėsningumai bei tarptautinės finansų rinkos. Įmonės veiklos proceso formalizavimas ir modeliavimas. Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas. Darbo rinkos funkcionavimo problemos. Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas. Makroekonominių rodiklių priklausomybių nustatymas. Verslo rinkos informacinėje visuomenėje, šių rinkų struktūros pokyčiai ir jų socialinės-ekonominės pasekmės.

81 81


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Padaliniai Apskaitos katedra

Vedėja – prof. dr. Loreta Valančienė, tel. (8 37) 300 565, el. p. loreta.valanciene@ktu.lt

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel. (8 37) 300 575, el. p. vytautas.snieska@ktu.lt

Finansų katedra

Vedėjas – doc. dr. Rytis Krušinskas, tel. (8 37) 300 560, el. p. rytis.krusinskas@ktu.lt

Įmonių ekonomikos katedra

Vedėja – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. (8 37) 300 589, el. p. zaneta.simanaviciene@ktu.lt

Kokybės vadybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300 590, el. p. bronius.neverauskas@ktu.lt

Marketingo katedra

Vedėja – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. (8 37) 300 585, el. p. jurate.banyte@ktu.lt

Vadybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel. (8 37) 300 570, el. p. algimantas.sakalas@ktu.lt

Visuotinės kokybės vadybos centras

L. e. p. direktorius – doc. dr. Mantas Vilkas, tel. /faks. (8 37) 300 592, el. p. mantas.vilkas@ktu.lt

Projektų vadybos centras

Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300 558, el. p. bronius.neverauskas@ktu.lt

Elektroninio verslo tyrimų centras

Direktorius – prof. dr. Rimantas Gatautis, tel. (8 37) 300 569, el. p. rimantas.gatautis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

M ITA 24,2% Tarptautinės m ok s lo program os 36,1%

LM T param a 6,1%

Univers iteto m ok s lo fondas 33,6%

82


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Ekonomika ir vadyba 2010 (15-oji tarptautinė), 2010 m. balandžio 22, 23 d. 2. Ekonomika ir vadyba-2010 (studentų), 2010 m. gegužės 7 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete skaitė paskaitas: kovo 22–26 d. prof. Victor Jesus Garcia Morales, dr. Valentin Molina Moreno ir dr. Antonio Mihi Ramirez iš Granados universiteto (Ispanija); balandžio 20–25 d. prof. P. Niemeček, doc. A. Kočmanova, doc. I. Šimberova iš Brno technologijos universiteto (Čekija); prof. V. Rajangu iš Talino technologijos universiteto (Estija); prof. J. Makakon iš Donecko nacionalinio universiteto (Ukraina); gegužės 3–7 d. dr. Vladimira Hodorkova Valentova iš Libereco technikos universiteto (Čekija); lapkričio 20–26 d. dr. Martina Ortova iš Libereco technikos universiteto (Čekija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Gatautis – Įmonių elektroninio verslo paramos MVĮ tinklo ekspertas; Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ekspertas; mokslo žurnalų „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research“, „Electronic Commerce Research“, „International Journal of Electronic Business“ ir „Inžinerinė ekonomika“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių konferencijų „Bled conference on eCommerce“, „DEXA eGovernment Conference“, „Wuhan Conference on Electronic Business“, „European Conference on Electronic Business“, „IBIMA Conference“, „IASK International Conference“ ir „European Conference on Product and Process Modelling“ mokslinių komitetų narys; Kauno apskrities e. Regiono komiteto narys; Kauno miesto e. Miesto darbo grupės narys; Kauno apskrities atstovas „Regions for Digital Ecosystems Networks“ organizacijoje; Informacinės visuomenės plėtros komiteto e.Verslo paramos programos darbo grupės narys; nacionalinis atstovas projekto „Harmonising eBusiness Processes and Data Exchange Standards in the Textile/Clothing and Footwear Sectors in Europe“ valdymo komitete. Prof. B. Martinkus – mokslo žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingasis redaktorius. Prof. B. Neverauskas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narys ir Rygos technikos universiteto mokslo žurnalo „Ekonomika ir verslas. Verslas ir vadyba“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Sakalas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Vadyba ir inžinerija“ (Bulgarija) mokslinio komiteto narys; mokslo darbų „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslui ir jo infrastruktūros plėtrai“ redakcinės kolegijos narys, žurnalo „Personalo vadyba“ redakcinės komisijos narys, tarptautinės

konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narys. Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė – Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos tarybos pirmininkė; Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentė; Brno technologijos universiteto (Čekija) mokslo žurnalo „Trends Economics and Management“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Management, Economics and Business Development in the New European Conditions“ redakcinės kolegijos narė; Slovakijos universiteto Bratislavoje mokslo žurnalo „Research Papers“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Modern Approaches of Corporate Management“ komiteto narė; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ ir tarptautinės mokslinės konferencijos leidinio „Ekonomika ir vadyba“ redakcinių kolegijų narė; kainų katalogo „Automobilių kainos Lietuvoje“ vyr. redaktorė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. V. Snieška – mokslo žurnalų „Ekonomika“, „Socialiniai mokslai“, „Inžinerinė ekonomika“, „Baltic Journal of Management“, „Technological and Economic Development of Economy“, „Journal of Business Economics and Management“, „Ekonomika ir vadyba“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narys, Lietuvos mokslo premijų komisijos narys. Prof. G. Startienė – mokslo žurnalų „Inžinerinė ekonomika“, „Technological and Economic Development of Economy“, „Ekonomika ir vadyba“ redakcinių kolegijų narė, tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. R. Virvilaitė – tarptautinių tyrimų žurnalo „Innovative Marketing“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Engineering and MetaEngineering: ICEME“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ (Čekija) redakcinės kolegijos narė; Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro ekspertė; Lietuvos mokslo tarybos ekspertė; Lietuvos ekonomistų asociacijos narė; UAB „Lyderio akademija“ ekspertė. Doc. J. Banytė – tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ (Čekija) redakcinės kolegijos narė; UAB „Lyderio akademija“ ekspertė. Doc. dr. A. Guzavičius – Lietuvos mokslo tarybos Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo komisijos narys; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys; „European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions“ narys. Doc. R. Kuvykaitė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingoji sekretorė. Doc. P. Milius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Inovacijų komiteto narys; Lietuvos dalyvavimo 7-ojoje bendrojoje programoje veiklos koordinavimo komisijos narys; nuo 1996 m. Lietuvos atstovas Baltijos šalių mokslo ir technologijų parkų asociacijoje (BASTIC).

83


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Doc. A. Rūtelionė – ES „Eurostars“ ir LLP programų projektų ekspertė; tarptautinės moderatorių asociacijos narė; Kauno plėtros forumo narė ekspertė; Lietuvos ekonomistų asociacijos narė; Lietuvos jaunimo rūmų konsultantė. Doc. J. Solnyškinienė – draugijos „The Society for the Advancement of Socio–Economics“ (JAV, Baltimorė) narė.

Doc. L. Valančienė – Europos apskaitos asociacijos narė; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė; Tarptautinės kontrolingo sąjungos narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Doc. A. Vasiliauskaitė – mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narė.

Doc. S. Vaitkevičius – Europos metodologų asociacijos narys.

Apskaitos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas , nuo 2011 m. liepos 1 d. vedėja – prof. dr. Loreta Valančienė Tel. (8 37) 300 565 El. p. loreta.valanciene@ktu.lt Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Vytautas Boguslauskas , dr. Loreta Valančienė Docentai: dr. Lina Dagilienė, dr. Edita Gimžauskienė, dr. Giedrius Grondskis, dr. Borisas Seminogovas, dr. Šviesa Leitonienė, dr. Lina Užienė, Lektoriai: Rūta Bliekienė, dr. Rūta Gokienė dr. Kristina Kundelienė, Violeta Mykolaitienė, Jolanta Dalia Staliūnienė, dr. Alina Stundžienė, dr. Alfreda Šapkauskienė, Giedrė Večerskienė Asistentė Gintarė Giriūnienė Vyr. laborantė Kristina Jankauskienė Doktorantai: Rūta Adlytė, Gintarė Giriūnienė, Lina Klovienė, Ričardas Mileris, Jolanta Dalia Staliūnienė Vyr. administratorė Giedrė Večerskienė

Doktorantūros moduliai Ekonometrijos teorija (prof. V. Boguslauskas). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacijos: Donatas Pilinkus. Makroekonomių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimas (vadovas prof. V. Boguslauskas ); Goda Kvedaravičienė. Šalies vertinimo modelis išorinio kontraktavimo teikimo kontekste (vadovas prof. V. Boguslauskas ); Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija. Alfreda Šapkauskienė. Laiko kaštų valdymo modelis (vadovas prof. V. Boguslauskas ).

Tyrimų tematika Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas Prof. V. Boguslauskas, doc. E. Gimžauskienė, doc. Š. Leitonienė, doc. L. Dagilienė, dr. A. Šapkauskienė, lekt. G. Večerskienė, lekt. V. Mykolaitienė, dr. K. Kundelienė, doktorantai L. Klovienė, J. Staliūnienė, M. Strumickas Tiriant verslo procesų apskaitos kokybę, pasirinktas kompleksinis verslo procesų klasifikavimo požiūris, įvertinantis organizacijos vertės grandinę ir statinę elementų struktūrą. Palaikančiųjų valdymo procesų grupėje išskirtos penkios procesų kategorijos. Apskaitos kokybę lemiančios savybės (iš viso 72) buvo suskirstytos į grupes. Taikant ekspertinį vertinimo metodą, atrinktos svarbiausios (24) apskaitos kokybės savybės. Apskaitos kokybės savybių vertinimo matricoje išreikšti konkretaus verslo proceso bei kokybės savybės sankirtoje matuotini

84

elementai. Atliktas empirinės verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimo modelio tyrimas. Makroekonominių rodiklių priklausomybių nustatymas Prof. V. Boguslauskas, lekt. R. Bliekienė, dr. G.Kvedaravičienė, dr. D. Pilinkus, doktorantai G. Giriūnienė, R. Mileris ir R. Adlytė Tiriant makroekonominių rodiklių priklausomybes daugiausia dėmesio buvo skiriama akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimui. Makroekonominiai rodikliai klasifikuojami pagal sutaptį su verslo ciklo faze, skelbimo dažnumu, ekonomikos procesų pobūdžiu. Suformuotas makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos indekso sąryšio vertinimo modelis. Šiame modelyje panaudoti ir ištirti penki vertinimo metodai.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

24,34   12,00 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

6,17

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

6,17

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Mileris, Ričardas; Boguslauskas, Vytautas. Data reduction influence on the accuracy of credit risk estimation models // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 1, p. 5-11. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 2. Boguslauskas, Vytautas; Adlytė, Rūta. Evaluation of criteria for the classification of enterprises // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 119127. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 3. Gimžauskienė, Edita; Staliūnienė, Jolanta Dalia. Model of core competence ranking in audit business // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 128135. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 4. Gokienė, Rūta. Marginal break even between maintenance strategies alternatives // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 136-141. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 5. Mykolaitienė, Violeta; Večerskienė, Giedrė; Jankauskienė, Kristina; Valančienė, Loreta. Peculiarities of tangible assets accounting  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 142-150. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 6. Užienė, Lina. Model organization’s intellectual capital measurement // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 151-159. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 7. Gimžauskienė, Edita; Klovienė, Lina. Research of the performance measurement system: environmental perspective // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 180-186. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 8. Kvedaravičienė, Goda; Boguslauskas, Vytautas. Underestimated importance of cultural differences in outsourcing arrangements  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 187-196. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 9. Dagilienė, Lina. The research of corporate social responsibility disclosures in annual reports // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 197204. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 10. Šapkauskienė, Alfreda; Leitonienė, Šviesa. The concept of time-based competition in the context of management theory // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 205-213. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 11. Jakštonytė, Gintarė; Boguslauskas, Vytautas. Graphic model regulating the application of land site taxation deductions // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 3, p. 238-243. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 12. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. Development of modern management accounting system // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 377386. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Dagilienė, Lina; Bruneckienė, Jurgita. Savanoriškai atskleidžiamos informacijos vaidmuo įmonių socialinės atsakomybės aspektu  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 451-456. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2. Gimžauskienė, Edita; Valančienė, Loreta. Efficiency of performance measurement system: the perspective of decision making  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 917-923. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S]

85


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 3. Gokienė, Rūta. Tangible movable asset operation cost allocation and forecastong // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 924928. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 4. Jakštonytė, Gintarė; Giriūnas, Lukas. Tax system efficiency evaluation modeling with reference to V. Tanzi criteria // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 941-946. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 5. Kundelienė, Kristina. Assessment possibilities of business processes accounting quality // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 972-978. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 6. Boguslauskas, Vytautas; Adlytė, Rūta. Evaluation of enterprise’s performance changes within the classification process // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1039-1045. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 7. Stabingis, Linas; Staliūnienė, Jolanta Dalia. Optimization of measures for accounting information reliability assurance: practical aspect // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1085-1091. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 8. Rugenytė, Daiva; Menciūnienė, Vida; Dagilienė, Lina. Bankroto prognozavimo svarba ir metodai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. 2010, T. 11, nr. 2, p. 143-150. [Business Source Complete; ICONDA] [M.kr. 04S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Boguslauskas, Vytautas; Jakštonytė, Gintarė; Giriūnas, Lukas. Evaluation of the burden of taxation received by housholds in Lithuania // WASET 2010: World Academy of Science, Engineering and Technology, June 28-30, 2010, Paris, France [elektroninis išteklius]: conference proceedings. Paris: WASET. ISSN 2070-3724. 2010, p. 274-279. [M.kr. 04S] 2. Adlytė, Rūta. Technology for the enterprises’ classification process // International workshop for PhD students, 14 December, 2010, Brno, Czech Republic [elektroninis išteklius]. Brno: Brno University of Technology, 2010. ISBN 9788021441941. p. [1-6]. [M.kr. 04S] 3. Giriūnas, Lukas; Jakštonytė, Gintarė. Evaluation of internal control system condition at industrial enterprises // The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries, September 16-17, 2010, [Vilnius, Lithuania]: international conference proceedings. Vilnius: Vilnius University, 2010. ISBN 9789955335948. p. 66-72. [M.kr. 04S] 4. Boguslauskas, Vytautas; Rumšys, Giedrius. The day-of-the-week effect in Lithuanian equity market // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 7-osios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2010 m. lapkričio 26 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 2029-1175. 2010, nr. 1(7), p. 27-31. [M.kr. 04S] 5. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Christauskas, Česlovas. Review of risk models in the context of financial audit // Journal of International Sientific Publication: Economy & Business [elektroninis išteklius]. Sofija: Info Invest. ISSN 1313-2555. 2010, Vol. 4, part. 3, p. 255-269. [M.kr. 03S] 6. Jakštonytė, Gintarė; Giriūnas, Lukas. Buhalterio profesinių gebėjimų ir įgūdžių vertinimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika = Accounting theory and practice: mokslo darbai / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2010, T. 7, p. 76-82. [M.kr. 04S] 7. Kundelienė, Kristina; Dagilienė, Lina; Boguslauskas, Vytautas. Apskaitos specialistų rengimo aktualijos Kauno technologijos universitete // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika = Accounting theory and practice: mokslo darbai / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. ISSN 1822-8682. 2010, T. 7, p. 83-90. [M.kr. 04S] 8. Menciūnienė, Vida; Rugenytė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas besivystančiose šalyse // Verslas, vadyba ir studijos 2009: mokslo darbai = Business, management and education 2009: research papers / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2010, p. 79-95. [M.kr. 04S] 9. Adlytė, Rūta; Boguslauskas, Vytautas; Mileris, Ričardas. Classification of enterprises by quantitative research methods // Management Aspects: Enterprise in Modern Economy. Vol. III. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2010. ISBN 9788362197567. p. 90-99. [M.kr. 04S]

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška Tel.: (8 37) 300 575, 300 576, 300 581 El. p. vytautas.snieska@ktu.lt Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Dalia Bernatonytė, dr. Jadvyga Čiburienė, dr. Valentinas Navickas, dr. Vytautas Snieška, dr. Gražina Startienė Docentai: dr. Daiva Burkšaitienė, dr. Mindaugas Dapkus, dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Vaidas Gaidelys, dr. Aldona Juozapavičienė, dr. Daiva Laskienė, dr. Irena Pekarskienė, dr. Vaida Pilinkienė, dr. Asta Sabonienė Lektoriai: Darius Bačkaitis, dr. Akvilė Čibinskienė,

86

dr. Aušra Kazlauskienė, dr. Jūratė Pridotkienė, Rita Remeikienė, dr. Gabrielė Snieškienė, dr. Tomas Stravinskas, dr. Jovita Vasauskaitė, dr. Ligita Vasiliauskienė, dr. Deimantė Venclauskienė, dr. Asta Žilinskė Asistentė Gitana Valodkienė Doktorantai: Viktorija Bobinaitė, Birutė Daraškevičiūtė, Aura Drakšaitė, Sandra Jakštienė, Aušrinė Jurgutienė, Asta Malakauskaitė, Rūta Masteikienė, Sigita


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Neverauskaitė, Akvilė Normantienė, Sandra Poškienė, Rita Remeikienė, Artūras Simanavičius, Rosita Susnienė, Henrika Šakienė, Karolis Trimonis, Gitana Valodkienė, Vitalija Venckuvienė, Rasa Viederytė, Ineta Zykienė Laborantė Aušrelė Kavaliauskienė Vyr. administratorė Raimonda Pauraitė Administratorė Jūratė Kripaitė Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija su 20 kompiuterizuotų darbo vietų, kompiuteriai, programinė įranga, ekonominio modeliavimo programos.

Doktorantūros moduliai Mikroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Makroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Ekonominės minties istorija (doc. J. A. Urbonas); Vertybinių popierių rinkos teorija (doc. A. Juozapavičienė); Įmonė rinkos ekonomikoje (prof. V. Snieška); Tarptautiniai finansiniai santykiai (prof. V. Snieška). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacija. Jovita Vasauskaitė. Naujos technologijos diegimo laiko parinkimas technologijos efektyvumo parametro pagrindu (vadovas prof. V. Snieška).

Tyrimų tematika Tarptautinės ekonomikos ir prekybos dėsningumai bei tarptautinės finansų rinkos Prof. G. Startienė, prof. D. Bernatonytė, prof. V. Navickas, doc. I. Pekarskienė, doc. D. Burkšaitienė, doc. V. Gaidelys, doc. A. Juozapavičienė, doc. D. Laskienė, doktorantai V. Bobinaitė, K. Trimonis, G. Valodkienė, V. Venckuvienė ir I. Zykienė Ištirtas klasterizacijos lygio ir turizmo sektoriaus konkurencingumo sąryšis. Nuo konkretaus ekonomikos sektoriaus klasterizacijos lygio labai priklauso jo produktyvumas, inovatyvumas ir kitos konkurencinės charakteristikos. Klasterio sąlygotas įmonių narių konkurencingumo lygis tiesiogiai priklauso nuo klasterio gyvavimo ciklo dinamikos. Lietuvos ekonomika globalizacijos kontekste Prof. J. Čiburienė, doc. J. A. Urbonas, lekt. J. Pridotkienė, lekt. L. Vasiliauskienė, lekt. D. Venclauskienė, lekt. A. Žilinskė, doktorantai R. Remeikienė, K. Trimonis, A. Simanavičius ir H. Šakienė Tirtas tiesioginių užsienio investicijų poveikis priimančiajai šaliai priklauso nuo investuotojo tikslų, veiklos pobūdžio ir galimybių, taip pat nuo

priimančiosios šalies dydžio, išsivystymo lygio, gebėjimo ir noro iš tiesų įsisavinti galimus teigiamus TUI veiksnius: technologijų, žinių, ateinančio kapitalo sklaidą. Atliktas konkrečių TUI atvejų neigiamo poveikio vertinimas. Parengtos rekomendacijos dėl TUI poveikio ekonomikai valdymo įvertinant galimas neigiamas pasekmes. Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas Prof. V. Snieška, doc. V. Pilinkienė, doc. D. Dumčiuvienė, doc A. Sabonienė, lekt. D. Bačkaitis, doktorantai R. Brazienė, A. Drakšaitė, A. Malakauskaitė, A. Simanavičius, B. Daraškevičiūtė, S. Jakštienė, A. Malakauskaitė, A. Normantienė, R. Ostaševičiūtė ir S. Poškienė Atliktas Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūros potencialo vertinimas CI indeksu. Atlikta Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūros pokyčių analizė, siekiant nustatyti šios pramonės šakų potencialą ir plėtros galimybes. Pristatytas regionų socialinės ir ekonominės plėtros vertinimo modelis. Jis pritaikytas praktikoje ES NUTS 2-ojo lygio regionams, esantiems naujosiose šalyse narėse, vertinti, numatytos Lietuvos socialinės ekonominės plėtros perspektyvos.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Monografijos Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,17  50,32   3,33  3,50

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

29,66

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

13,83

Straipsniai 1. Monografijos 1.2. kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų. 1. Christauskas, Česlovas; Stungurienė, Stanislava; Čibinskienė, Akvilė; Malakauskaitė, Asta; Navickas, Valentinas; Dubinskas, Petras; Fominienė, Vilija Bitė; Jasinskas, Edmundas; Juščius, Vytautas; Mikalauskas, Rimantas; Misevičius, Pranciškus Vylius; Kazlauskas, Žydrūnas; Reklaitienė, Diana; Požėrienė, Jūratė; Gaižauskienė, Aida; Ostaševičienė, Vida; Šimkus, Audrius. Globalizacia a Kriza v Modernej Ekonomike. Čast’ I: monografia = Globalization and Crises in Modern Economy. The 1st Scientific volume: monography [elektroninis išteklius]. Praha: Eastern European Development Agency n.o, 2010. 1 kompakt. diskas. ISBN 9788097027735. [M.kr. 04S]

87


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science su cituojamumo rodikliu) 1. Malakauskaitė, Asta; Navickas, Valentinas. Relation between the level of clusterization and tourism sector competitiveness // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 1, p. 60-67. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 2. Kilijonienė, Akvilė; Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras. The evaluation of social and economic development of the region // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 1, p. 68-79. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 3. Sabonienė, Asta. The evaluation of the potential of Lithuanian manufacturing industry structure on the basis of CI index // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 399-407. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 4. Žilinskė, Asta. Incoming foreign investment: holly water or menu of potential troubles? // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 5, p. 518-524. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Čiburienė, Jadvyga. Foreign direct investment and Lithuania’s integration into European Union // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 1, p. 45-51. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 04S] 2. Snieška, Vytautas; Drakšaitė, Aura. Contemporary pattern of risk management of debt under economic restructure // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 1, p. 199-206. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 04S] 3. Snieška, Vytautas; Venckuvienė, Vitalija. Peculiarities of venture capital in financing the early stage business in Lithuania // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 1, p. 207-214. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 04S] 4. Masteikienė, Rūta; Šliburytė, Laimona. Impacts of globalization on Baltic States exports competitiveness // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 1, p. 439-445. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 04S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Bernatonytė, Dalia. Export specialization patterns of the Baltic States // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 18-24. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2. Čiburienė, Jadvyga. Relation of foreign direct investment with the stage of country economic: Lithuanian case // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 39-46. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 3. Čibinskienė, Akvilė. Empirical study of infrastructure natural monopolies prices impact to country’s competitiveness // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 55-61. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 4. Čibinskienė, Akvilė. Relation of infrastructure natural monopolies and national competitiveness // Economics and management  = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 62-67. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 5. Juozapavičienė, Aldona; Eizentas, Vilis. Lithuania exports in the framework of Heckscher-Ohlin International trade theory  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 86-92. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 6. Laskienė, Daiva. Ryšys tarp tiesioginių užsienio investicijų ir investicijas priimančios šalies tarptautinės prekybos: Lietuvos atvejis  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 140-144. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 7. Malakauskaitė, Asta; Navickas, Valentinas. The role of clusters in the formation process of tourism sector competitiveness: conceptual novelties // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 149-154. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 8. Navickas, Valentinas; Mykolaitytė, Vaida. The alternation of the strategic alliances paradigm in the global economy // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 155-158. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 9. Pekarskienė, Irena; Pridotkienė, Jūratė. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ekonomikoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 177-183. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 10. Pekarskienė, Irena; Susnienė, Rozita. Globalizacijos kiekybinio matavimo metodai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 185191. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 11. Pridotkienė, Jūratė; Dapkus, Mindaugas. Nefinansinių rodiklių įtaka vertinant užsienio pirkėjo nemokumo riziką // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 199-205. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S]

88


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 12. Sabonienė, Asta. The contradictions of industrial policy in the context of economic integration // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 212-218. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 13. Šakienė, Henrika. Analysis of unemployment regulation tools in Lithuania // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 219225. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 14. Snieška, Vytautas; Drakšaitė, Aura. The impact of current economic setback on sustainability of sovereign debt // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 234-240. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 15. Snieška, Vytautas; Zykienė, Ineta. Viešoji infrastruktūra: poveikio regioninei plėtrai vertinimo ekonominiai aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 241-247. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 16. Snieškienė, Gabrielė; Pridotkienė, Jūratė. Export pricing objectives and factors influencing them // Economics and management  = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 248-254. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 17. Startienė, Gražina; Remeikienė, Rita; Dumčiuvienė, Daiva. Concept of self-employment // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 262-274. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 18. Startienė, Gražina; Trimonis, Karolis. Causes and consequences of non-observed economy // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 275-280. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 19. Šliburytė, Laimona; Masteikienė, Rūta. Impacts of globalization on Lithuanian economic growth // Economics and management  = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 288-294. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 20. Vasiliauskienė, Ligita; Snieška, Vytautas. Transaction costs in outsourcing expanding business services // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 302-309. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 21. Venclauskienė, Deimantė; Snieška, Vytautas. Influence of peculiarities of transition economy on real estate market // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 318-324. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 22. Venckuvienė, Vitalija; Snieška, Vytautas. Venture capital a tool in fostering innovativeness of tenants in science and technology park: Lithuanian case // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 310-317. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 23. Žilinskė, Asta. Negative and positive effects of foreign direct investment // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 332-336. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 24. Karazijienė, Žaneta; Sabonienė, Asta. Žinių visuomenės formavimas žinių ekonomikos kontekste // Economics and management  = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 566-573. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 25. Gaidelys, Vaidas. The role of competitive intelligence in the course of business process // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1057-1064. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 26. Šakienė, Henrika; Martinkienė, Jurgita. Unemployed competence-building importance for labor market changes in Lithuania // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 16488776. ISBN 9786094300202. 2010, nr. 1(26), priedas [elektroninis išteklius], p. 125-130. [Index Copernicus; CEEOL] [M.kr. 04S] 27. Sujeta, Leila; Navickas, Valentinas. The evaluation of logistics systems’ competitiveness in the context of global economy // International Journal of Economics and Finance Studies [elektroninis išteklius]. İzmir: The Social Sciences Reserach Society. ISSN 1309-8055. 2010, Vol. 2, no. 2, p. 65-72. [IBSS; CSA Sociological Abstracts; OCLC; CSA] [M.kr. 04S] 28. Bruneckienė, Jurgita; Čibinskienė, Akvilė; Guzavičius, Andrius. Theoretical and expert assessment of the effect of infrastructure on regional competitiveness (Lithuanian case) // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2010, nr. 3(20), p. 45-58. [IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 29. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Konkurencingumo vertinimo metodologinės problemos ir ribotumas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. 2010, T. 11, nr. 1, p. 5-11. [Business Source Complete; ICONDA] [M.kr. 04S] 30. Rugenytė, Daiva; Menciūnienė, Vida; Dagilienė, Lina. Bankroto prognozavimo svarba ir metodai // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. 2010, T. 11, nr. 2, p. 143-150. [Business Source Complete; ICONDA] [M.kr. 04S] 31. Meilienė, Evelina; Snieška, Vytautas. Lietuvos pramonės konkurencingumo veiksniai eksporto politikos nuostatose // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2603. 2010, nr. 31, p. 119-132. [Index Copernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 04S] 32. Sujeta, Leila; Navickas, Valentinas. Ekonomikos sistemų transformacijos poveikis logistikos sistemoms // Vadyba = Journal of Mangement / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2010, Vol. 17, no. 1, p. 133-141. [IndexCopernicus; CEEOL] [M.kr. 04S] 33. Čibinskienė, Akvilė; Kontautienė, Rima. Tiesioginių užsienio investicijų srautų pokyčiai ekonominės krizės sąlygomis // Vadyba  = Journal of Mangement / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2010, Vol. 17, no. 1, p. 219-227. [IndexCopernicus; CEEOL] [M.kr. 04S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Mačerinskienė, Irena; Vasiliauskienė, Ligita. Estimation of the modes of outsourcing contracts considering transaction costs  // VIII International Scientific Conference “Management and Engineering’ 10”, June 17-19, 2010, Sozopol, Bulgaria: scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2010,Year XVIII, Vol. 1 (117), p. 653-666. [M.kr. 04S] 2. Bernatonytė, Dalia; Snieškienė, Gabrielė. Stimulation of export development of Lithuanian small and medium sized

89


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS enterprises  // VIII International Scientific Conference “Management and Engineering’10”, June 17-19, 2010, Sozopol, Bulgaria: conference proceedings. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2010, Vol. 1(117), p. 667-672. [M.kr. 04S] 3. Navickas, Valentinas; Čibinskienė, Akvilė; Maldeikienė, Miglė. Features of tourism sector in Lithuania // Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście, 26-27 maja 2010, Białystok [Poland]: międzynarodowa konferencja naukowa. Białystok: Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku , 2010. ISBN 8392081331. p. 89-95. [M.kr. 04S] 4. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Влияние логистической системы на конкурентноспособность сектора туризма // Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście, 26-27 maja 2010, Białystok [Poland]: międzynarodowa konferencja naukowa. Białystok: Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku , 2010. ISBN 8392081331. p. 163-168. [M.kr. 04S] 5. Čibinskienė, Akvilė. Assessment model of infrastructure natural monopolies regulated prices of goods and services impact to country’s competitiveness // Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji, December 2-3, 2010, Podhajska, Slovenska republika ; zbornik z konferencie. Podhajska: EEDA, 2010. ISBN 9788097027759. p. 7-12. [M.kr. 04S] 6. Jančiūtė, Vilija; Kontautienė, Rima; Navickas, Valentinas. The features of Lithuanian tourism’s sector development: the case of “Ryanair” company” // Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji, December 2-3, 2010, Podhajska, Slovenska republika; zbornik z konferencie. Podhajska: EEDA, 2010. ISBN 9788097027759. p. 13-16. [M.kr. 04S] 7. Kontautienė, Rima; Jančiūtė, Vilija; Navickas, Valentinas. A strategic nature of corporate social responsibility // Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji, December 2-3, 2010, Podhajska, Slovenska republika ; zbornik z konferencie. Podhajska: EEDA, 2010. ISBN 9788097027759. p. 29-35. [M.kr. 04S] 8. Čiburienė, Jadvyga; Snieška, Vytautas; Startienė, Gražina. Regional competitiveness and international trade: Lithuanian case  // Стратегiя розвитку фiнансово-економiчних та соцiальных вiдносин: регiональний аспект, 11 листопада 2010 р, Харкiв: матерiали III симпозiуму / Мiнiстерство фiнансiв Украiни. Харкiвский iнститут фiнансiв УДУФМТ. Харкiв: ХIФ УДУФМТ, 2010. p. 104-108. [M.kr. 04S] 9. Navickas, Valentinas; Kontautienė, Rima. Международные рычаги регулирования охраны окружающей среды // Человек и транспор. Психология. Экономика. Техника: материалы I международной научно-практической конференции, 14-16 сентября 2010 г, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург: ПГУПС, 2010. ISBN 9785764102634. p. 65-73. [M.kr. 04S] 10. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Определение конкурентных преимуществ в условиях глобальной экономики: пример логистической системы // Человек и транспорт. Психология. Экономика. Техника: материалы I международной научно-практической конференции, 14-16 сентября, 2010 г, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург: ПГУПС, 2010. ISBN 9785764102634. p. 73-77. [M.kr. 04S] 11. Kontautienė, Rima; Jančiūtė, Vilija. Globalizacijos ir šalies ekonomikos išsivystymo lygio sąveika // Ūkio plėtra: teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gruodžio 9 d, Kaunas, Lietuva / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336198. p. [1-9]. [M.kr. 04S] 12. Jančiūtė, Vilija; Kontautienė, Rima. Tarptautinių kompanijų organizacinių struktūrų plėtra // Ūkio plėtra: teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gruodžio 9 d, Kaunas, Lietuva / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336198. p. [1-7]. [M.kr. 04S] 13. Navickas, Vytenis; Dragūnaitė, Eglė. Kompetencijos poveikis tarptautinės kompanijos konkurencingumui // Ūkio plėtra: teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gruodžio 9 d, Kaunas, Lietuva / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336198. p. [1-6]. [M.kr. 04S] 14. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Neįgaliųjų įtrauktis į Lietuvos aukštąjį mokslą: veiksniai ir tendencijos // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 14-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2010 m. gruodžio 9 d, pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 2029-1566. 2010, p. 99-109. [M.kr. 05S] 15. Menciūnienė, Vida; Rugenytė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas besivystančiose šalyse // Verslas, vadyba ir studijos 2009: mokslo darbai = Business, management and education 2009: research papers / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2010, p. 79-95. [M.kr. 04S] 16. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Darbo rinka Lietuvoje: moterų ir vyrų padėtis // Verslas, vadyba ir studijos 2009: mokslo darbai = Business, management and education 2009: research papers / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2010, p. 271-284. [M.kr. 04S]

Finansų katedra Adresas: Vedėja – Tel. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, nuo 2011 m. liepos 1 d. vedėjas – Rytis Krušinskas (8 37) 300 560 rytis.krusinskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Gamybos organizavimo katedra.

90

Darbuotojai Profesorė dr. Asta Vasiliauskaitė Docentai: dr. Rytis Krušinskas, dr. Aušrinė Lakštutienė, dr. Rasa Norvaišienė Lektoriai: Vilma Deltuvaitė, Agnė Keršytė, Violeta Naraškevičiūtė, Asta Prackevičiūtė, dr. Dalia Rumšaitė, Dalijus Skietris, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė Asistentai: Aurelijus Cvilikas, Evaldas Račickas

Doktorantai: Aurelijus Cvilikas, Evaldas Račickas, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė, Evaldas Stankevičius Vyr. administratorė Jolanta Kastutė Ruginienė Administratorė Jolanta Vaivadienė Doktorantūros moduliai Finansų valdymo teorijos (doc. A. Vasiliauskaitė).


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Globalios finansų krizės poveikio šalių ekonomikai ir valstybės finansų stabilumui tyrimas Prof. A. Vasiliauskaitė, lekt. V. Naraškevičiūtė, doktorantai L. Sinevičienė, E. Račickas Nagrinėjami pastarojo laikotarpio finansų krizių tipai, krizės pavojų signalizuojantys rodikliai. Tiriamas dabartinės krizės poveikis Lietuvos ekonomikai, sisteminama informacija, nusakanti krizės paplitimo kanalus. Nagrinėjamos valstybės finansų politikos formos ir jų efektyvumas ilgalaikėje perspektyvoje. Išanalizuoti apribojimai, mažinantys fiskalinės politikos veiksmingumą ciklinių svyravimų kontekste.

Rizikos valdymo modelių taikymo galimybių tyrimas Prof. A. Vasiliauskaitė, doc. R. Krušinskas, doc. A. Lakštutienė, doc. R Norvaišienė, lekt. A. Keršytė, lekt. V. Deltuvaitė, lekt. J. Stankevičienė, doktorantas A. Cvilikas Tyrimai skirti finansinės krizės pasireiškimo įvairiuose ekonomikos sektoriuose tipams nagrinėti. Kuriamas bankinės rizikos valdymo modelis. Nagrinėjama bankinio sektoriaus koncentracijos įtaka stabilumo palaikymui. Nagrinėti bankinių krizių dažnumo ir koncentracijos ryšiai. Nagrinėta Lietuvos bankų sistemos padėtis ikikriziniu laikotarpiu. Nagrinėta rizikos valdymo problematika realiųjų investicijų kontekste.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

12,5  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,5 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

7,0

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

4,0

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Šapkauskienė, Alfreda; Leitonienė, Šviesa. The concept of time-based competition in the context of management theory // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 205-213. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Cvilikas, Aurelijus. The structure of decisions for banking risk management’s economic efficiency assessment // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 893-899. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2. Deltuvaitė, Vilma. The concentration-stability relationship in the banking system: an empirical research // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2010, no. 15, p. 900-909. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 3. Lakštutienė, Aušrinė; Krušinskas, Rytis. Lithuanian banks liquidity creation in 2004 - 2008 // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 986-991. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 4. Račickas, Evaldas; Vasiliauskaitė, Asta. Global financial crisis and its impact on Lithuanian economy // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1006-1017. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 5. Sinevičienė, Lina; Vasiliauskaitė, Asta. Fiskalinės politikos ypatumai ciklinio ekonomikos vystymosi kontekste // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1024-1029. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 6. Deltuvaitė, Vilma. The market structure-probability relationship in banking: test of the structure-conduct-performance (SCP) hypothesis in the OECD countries // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2010, nr. 88(41), p. 50-62. [CAB Abstracts] [M.kr. 03S] 7. Keršytė, Agnė. Strateginių investicinių projektų vertinimas: daugiakriterijinis požiūris // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 947-953. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Garanašvili, Antanina; Naraškevičiūtė, Violeta. The health care finance in Lithuania // Стратегiя розвитку фiнансовоекономiчних та соцiальных вiдносин: регiональний аспект, 11 листопада 2010 р, Харкiв: матерiали III симпозiуму / Мiнiстерство фiнансiв Украiни. Харкiвский iнститут фiнансiв УДУФМТ. Харкiв: ХIФ УДУФМТ, 2010. p. 109-111. [M.kr. 04S] 2. Naraškevičiūtė, Violeta; Šocaitė, Justina. Проблемы финансирования местных бюджетов в Литве // Стратегiя розвитку фiнансово-економiчних та соцiальных вiдносин: регiональний аспект, 11 листопада 2010 р, Харкiв: матерiали III симпозiуму / Мiнiстерство фiнансiв Украiни. Харкiвский iнститут фiнансiв УДУФМТ. Харкiв: ХIФ УДУФМТ, 2010. p. 111114. [M.kr. 04S] 3. Milašiūtė, Evelina. Comparative study of traditional and islamic banking // Ūkio plėtra: teorija ir praktika [elektroninis išteklius]: 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gruodžio 9 d, Kaunas, Lietuva / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336198. p. [1-8]. [M.kr. 04S]

91


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 4. Deltuvaitė, Vilma. Finansinių krizių klasifikacija: teoriniai ir praktiniai aspektai // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 7-osios tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2010 m. lapkričio 26 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 20291175. 2010, nr. 1(7), p. 44-54. [M.kr. 03S]

Įmonių ekonomikos katedra Adresas: Vedėja – Tel. Faks. El. p.

Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė (8 37) 300 589 (8 37) 324 147 zaneta.simanaviciene@ktu.lt

Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Žaneta Simanavičienė Docentai: dr. Jurgita Bruneckienė, dr. Andrius Guzavičius, dr. Žaneta Karazijienė Lektoriai: Vytautas Barkauskas, Vilda Gižienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė Doktorantai: Vilda Gižienė, Eglė Keizerienė, Lina Šunokienė, Andžej Volochovič

Referentė Jolita Ganserevičienė Vyr. administratorė Oksana Palekienė Administratorė Vida Menciūnienė Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, mikroekonominio modeliavimo programa.

Tyrimų tematika Paramos SVV įtakos darniai raidai vertinimas Prof. Ž. Simanavičienė, dr. G. Šivickas, O. Palekienė Sukurtas paramos SVV įtakos darniai raidai vertinimo modelis. Atlikus tyrimą Lietuvos pavyzdžiu, patikrintas modelio veiksmingumas. Remiantis atliktų empirinių tyrimų duomenimis, parengta siūlymų. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) įtakos įmonės vertei tyrimas Prof. Ž. Simanavičienė, doc. A. Guzavičius, doc. J. Bruneckienė, dr. R. Kovaliov Pritaikius koncepcinio ĮSA įtakos įmonės vertei tyrimo modelio pagrindu parengtą tyrimo instrumentarijų, atliktas ĮSA įtakos įmonės vertei empirinis tyrimas Lietuvoje. Tyrimas parodė, kad socialiai atsakingo verslo idėjos turėtų būti skatinamos Lietuvoje sutelkiant ypatingas pastangas jų populiarinimui tarp gyventojų bei smulkaus ir vidutinio verslo atstovų.

Lietuvos miestų konkurencingumo indekso sukūrimas Prof. Ž. Simanavičienė, doc. J. Bruneckienė, doc. A. Guzavičius Lietuvos miestų konkurencingumo indekso taikomumo tyrimas atliktas vertinant 24 Lietuvos miestų konkurencingumą ir jo kitimą 2007–2009 metais. Nustatyta, kad didžiausią įtaką Lietuvos miestų konkurencingumui daro ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Veiksnių, lemiančių investicijų į aukštąjį išsilavinimą (žmogiškąjį kapitalą), nustatymas Doc. Ž. Karazijienė, lekt. V. Gižienė, lekt. V. Barkauskas, lekt. A. Markauskienė, O. Palekienė Išanalizuoti investicijų į išsilavinimą ir kvalifikaciją motyvaciją lemiantys veiksniai – lytis, amžius, darbo rinkos sąlygos, darbdavio požiūris į darbuotoją. Nustatytos investicijų efektyvumo įvertinimo galimybės, identifikuoti metodai šių investicijų išlaidoms ir naudai nagrinėti.

MTEP projektai Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Turizmo patrauklumo didinimo link“ (TURIZMAS LT-PL). Vadovė prof. Ž. Simanavičienė. 2010–2011. Projekto tikslas – plėtoti turizmo verslo sektoriaus ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti turizmo paslaugų ir produktų patrauklumą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione. Atliktas tyrimas padės įvertinti atskirų regionų turizmo paslaugų ir produktų patrauklumą, lyginant savos ir partnerio šalies tyrėjų gautas išvadas. Projektas išsiskiria tuo, kad juo siekiama inicijuoti diskusijas apie patraukliausias turizmo verslo paslaugas ir produktus bei suburti turizmo verslo sektoriaus ir mokslo institucijų atstovų grupes, nuosekliai ir lygiagrečiai atliekančias turizmo paslaugų ir produktų patrauklumo vertinimo tyrimus Lietuvos ir Lenkijos

92

pasienio regione. Suburta mokslininkų, pažangių studentų, turizmo verslo sektoriuje lyderiaujančių verslininkų grupė, sistemingai ir nuosekliai atliekamas turizmo verslo sektoriaus paslaugų ir produktų patrauklumo Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione tyrimas. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Regionų verslo plėtros skatinimo metodologinių pagrindų kūrimas“ (LTLV). Vadovė prof. Ž. Simanavičienė. 2010–2012. Projekto tikslas – parengti rinkos poreikius atitinkančius ir į efektyvumą orientuotus Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų verslo augimo skatinimo metodologinius pagrindus. Kuriama pasienio regionų verslo augimo modeliavimo programa, siekiant nustatyti efektyviausias verslo augimo skatinimo priemones. Ši programa


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS leis nustatyti įvairius verslo augimo modelius ir rasti efektyviausių priemonių. Bus atlikta esamų verslo augimą skatinančių priemonių analizė ir nustatyti verslo subjektų poreikiai įvairioms skatinimo priemonėms, t.y. rinkos poreikiai. Atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos poreikius, galimas verslo augimą skatinančias priemones, pasinaudojant programa, bus modeliuojami verslo augimo modeliai ir nustatomos į efektyvumą orientuotos verslo augimą skatinančios priemonės. Gauti rezultatai bus pateikti elektroniniame verslo augimo skatinimo vadove, rekomendacinėse gairėse. Valdžios institucijoms bus parengtos metodinės gairės, kaip naudotis verslo augimo modeliavimo programa, valdžios institucijų darbuotojai bus apmokomi naudotis šia programa.

Verslo aplinka Europoje: Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektas, remiamas LMT. Vadovė prof. Ž. Simanavičienė. 2009–2010. Bendradarbiaudami su Ukrainos mokslininkais bei dalyvaudami XIV Tarptautinėje vasaros ekonomikos mokykloje tyrėjai iš Lietuvos vedė diskusijas verslo konkurencingumo ir ekonomikos modernizavimo klausimais, pristatė atliktą esamos verslo situacijos ir plėtros tendencijų Lietuvoje analizę. Parengta trijų tomų kolektyvinė mokslinė monografija: I tomas „Lietuvos verslo konkurencingumo didinimo veiksniai“; II tomas „Verslo aplinka Lietuvoje: sektorinė analizė“; III tomas „Verslo aplinka Ukrainoje: sektorinė analizė“ (rusų kalba).

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

19,84   1,000 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

10,84

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

8,000

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Kilijonienė, Akvilė; Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras. The evaluation of social and economic development of the region // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 1, p. 68-79. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 2. Bruneckienė, Jurgita; Guzavičius, Andrius; Činčikaitė, Renata. Measurement of urban competitiveness in Lithuania // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 5, p. 493-508. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Bruneckienė, Jurgita. Šalies regionų konkurencingumo vertinimas įvairiais metodais: rezultatų analizė ir vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 25-31. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2. Jasinskas, Edmundas; Simanavičienė, Žaneta. Paramos priemonių “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” ir “Žemės ūkio valdų modernizavimas” įsisavinimas ir pagrindinės klaidos // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 80-85. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 3. Kilijonienė, Akvilė; Simanavičienė, Žaneta. Regionų plėtros teorijų taikymas: Lietuvos atvejis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 93-99. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 4. Šliupas, Rokas; Simanavičienė, Žaneta. The effect of real estate speculation on the growth of economics in transition countries  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 295-301. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 5. Dagilienė, Lina; Bruneckienė, Jurgita. Savanoriškai atskleidžiamos informacijos vaidmuo įmonių socialinės atsakomybės aspektu  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 451-456. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 6. Gižienė, Vilda; Barkauskas, Vytautas. Intelektinio kapitalo svarba universitetų valdymui // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 498-504. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 7. Guzavičius, Andrius; Bruneckienė, Jurgita. Ekonominių interesų grupių socialinė atsakomybė teikiant asimetrinę informaciją   / Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 520-524. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 8. Jasinskas, Edmundas; Simanavičienė, Žaneta. Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ir įmonių socialinės atsakomybės suderinamumas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 549-564. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 9. Karazijienė, Žaneta; Sabonienė, Asta. Žinių visuomenės formavimas žinių ekonomikos kontekste // Economics and management  = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 566-573. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S]

93


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 10. Kirkauskienė, Rasa; Bruneckienė, Jurgita. Public health and socially responsible business correlation strength rating // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 612-619. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 11. Kovaliov, Ruslan; Šubonytė, Jurgita; Simanavičienė, Žaneta. Makroekonominės verslo aplinkos įtaka ĮSA plėtrai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 627-634. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 12. Lapėnienė, Dalia; Bruneckienė, Jurgita. Teachers’ creativity in the domain of professional activity. Analysis of individual factors  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 642-649. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 13. Šivickas, Gintautas; Simanavičius, Artūras; Pukis, Algirdas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 792-798. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 14. Bruneckienė, Jurgita; Čibinskienė, Akvilė; Guzavičius, Andrius. Theoretical and expert assessment of the effect of infrastructure on regional competitiveness (Lithuanian case) // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2010, nr. 3(20), p. 45-58. [IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 15. Simanavičienė, Žaneta; Keizerienė, Eglė. Influence of economical factors on price bubble formation in Lithuania residential real estate market // Vadyba = Journal of Mangement / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2010, Vol. 17, no. 1, p. 195-202. [IndexCopernicus; CEEOL] [M.kr. 03S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Gižienė, Vilda; Palekienė, Oksana. Investment in education impact on wage growth (on the example of Lithuania and Czech Republic) // Research in Business and Management [elektroninis išteklius]: International Scientific Ph.D. and Post. Docs Conference, Brno, June 4th 2010/ Brno University of Technology. Nicolaus Copernicus University. Brno: Brno University of Technology, 2010. ISBN 9788021440814. p. 1-6. [M.kr. 03S] 2. Simanavičienė, Žaneta; Kovaliov, Ruslan; Šubonytė, Jurgita. Influence of business macroeconomic environment to development of corporate social responsibility // VIII International Scientific Conference “Management and Engineering’10”, June 17-19, 2010, Sozopol, Bulgaria: conference proceedings. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2010, Vol. 1(117), p. 509-514. [M.kr. 03S] 3. Guzavičius, Andrius; Bruneckienė, Jurgita; Barkauskas, Vytautas. Economic interests groups influence on trading of energy resources in Lithuania // Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации, 11-12 ноября 2010 г, Москва [elektroninis išteklius]: материалы III международной научно-практической конференции. Часть 2. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010. ISBN 9785209038955. p. 316-324. [M.kr. 04S] 4. Simanavičienė, Žaneta; Kilijonienė, Akvilė; Palekienė, Oksana. Региональная политика ЕС и ее воздействие на хозяйство Литвы // Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации, 11-12 ноября 2010 г, Москва [elektroninis išteklius]: материалы III международной научно-практической конференции. Часть 2. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010. ISBN 9785209038955. p. 437-450. [M.kr. 04S] 5. Gižienė, Vilda; Markauskienė, Aldona. Влияние инвестиций в человеческий капитал на рост заработной платы // Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации, 11-12 ноября 2010 г, Москва [elektroninis išteklius]: материалы III международной научно-практической конференции. Часть 3. Москва: Российский университет дружбы народов, 2010. ISBN 9785209038931. p. 316-325. [M.kr. 04S] 6. Simanavičienė, Žaneta; Šliupas, Rokas. Seasonal trends in Lithuanian stock market // Trends economics and management = Trendy ekonomiky a managementu. Brno: Brno University of Technology. ISSN 1802-8527. 2010, Vol. 4, no. 6, p. 38-47. [M.kr. 04S] 7. Simanavičienė, Žaneta; Šliupas, Rokas. The effect of real estate speculation on the growth of economics in Lithuania // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал = Economical herald of Donbas quaterly: scientific journal. Луганськ: Iнститут економiки промисловостi Нацiнальноi академii аук Украiни. ISSN 1817-3772. 2010, no. 4(22), p. 89-96. [M.kr. 03S] 8. Simanavičienė, Žaneta; Gižienė, Vilda. Impact of high education on Lithuanian and on European Union labour market and economic growth // Problems and Prospects in Higher Education / Ed. by G. T. Papanikos and N. Pappas. Athens: Atiner, 2010. ISBN 9789606672897. p. 209-221. [M.kr. 03S] 9. Menciūnienė, Vida; Rugenytė, Daiva; Simanavičienė, Žaneta. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas besivystančiose šalyse // Verslas, vadyba ir studijos 2009: mokslo darbai = Business, management and education 2009: research papers / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2010, p. 79-95. [M.kr. 04S] 10. Simanavičienė, Žaneta; Palekienė, Oksana. Влияние роста малого и среднего предпринимательства на сбалансированное развитие общества // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Eвропы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов. Севастополь - Донецк: Донецкий национальный университет. ISSN 1990-9187. 2010, Часть 2, p. 327-331. [M.kr. 04S]

94


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Kokybės vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas Tel. (8 37) 300 590, Faks. (8 37) 300 591, El. p. kat0408@ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesorius: dr. Bronius Neverauskas Docentai: dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, dr. Ramunė Čiarnienė, dr. Rūta Čiutienė, dr. Eglė Katiliūtė, dr. Pranas Bernardas Milius, dr. Eimenė Paulavičienė, dr. Jolanta Solnyškinienė, dr. Audrius Taraškevičius, dr. Milita Vienažindienė, dr. Mantas Vilkas Lektoriai: Diana Bagdonienė, Asta Daunorienė, Lidija Kašubienė, Kristina Kindsfaterienė, dr. Evelina Meilienė, Marius Plitninkas, Vytautas Stankevičius, Alma Žekevičienė

Doktorantai: Asta Daunorienė, Asta Stulgienė, Kristina Zdanytė, Žilvinas Aidas Žilinskas Vadybininkė Aušra Simanavičienė Administratorės: Aušra Simanavičienė, Asta Stulgienė Doktorantūros moduliai Organizacijų operacijų valdymas, siekiant konkurencinio pranašumo (prof. B. Neverauskas).

Tyrimų tematika Vertės kūrimo sistemų projektavimas, valdymas ir tobulinimas. Katedroje atliekami tyrimai siekiant nustatyti, kaip ir kodėl skiriasi (veiklos efektyvumo, sąnaudų, kokybės, lankstumo ir kitais aspektais) organizacijų vertės kūrimo sistemos, kaip jos turėtų būti kuriamos, valdomos ir tobulinamos, kad suteiktų organizacijai konkurencinį pranašumą. Organizacijų vertės kūrimo sistemų tyrimai vykdomi produktų, procesų, organizacijos bei tarporganizaciniame lygmenyje. Verslo procesų ir kokybės vadyba Doc. M. Vilkas, doc. E. Katiliūtė, lekt. D. Bagdonienė, lekt. M. Plitninkas, lekt. A. Žekevičienė, lekt. A. Daunorienė Procesų (operacijų) valdymo strategijos, organizacijos gebėjimų struktūros, organizacijos procesų architektūros, organizacinių ir tarporganizacinių procesų charakteristikų ir modeliavimo, kompleksinių tobulinimo metodologijų (VKV, 6 sigma, Lean, kokybės sąnaudų), aukštojo mokslo kokybės tyrimai.

Projektų vadyba Prof. B. Neverauskas, doc. R. Čiutienė, dr. E. Meilienė, lekt. V. Stankevičius, doktorantai A. Stulgienė, K. Zdanytė, Ž. A. Žilinskas Vykdyti projektų portfelio valdymo kompetencijų ugdymo, projektų portfelio formavimo, universitetų projektų vadybos brandos vertinimo aspektų tyrimai. Vadybos teorijų ir metodų adaptavimas įvertinant Lietuvos kontekstą Prof. B. Neverauskas, doc. E. V. Bartkus, doc. R. Čiutienė, doc. R. Čarnienė, doc. P. B. Milius, doc. J. Solnyškinienė, doc. E. Paulavičienė, doc. A. Taraškevičius, doc. M. Vienažindienė, lekt A. Daunorienė, lekt. K. Kindsfaterienė Vykdyti žmogiškųjų išteklių vadybos NVV kontekste, su darbu sietinų studijuojančiųjų lūkesčių, žmonių migracijos procesų ekonominės krizės sąlygomis, subalansuotų rodiklių sistemos tyrimai.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

17,84  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,67

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

13,67 3,00

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. New public management and the Conceptual Upheaval of Human Resource Management // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 417-425. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS

95


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Vienažindienė, Milita. Expectations and job satisfaction: theoretical and empirical approach // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 2, p. 978-984. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 03S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Adamonienė, Rūta; Čiutienė, Rūta. Problems and possibilities of youth integration to labour market // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 343-349. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 2. Bagdonienė, Diana; Paulavičienė, Eimenė. Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 366-373. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 3. Bartkus, Edverdas Vaclovas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros prognozės Lietuvoje ekonominės krizės pradžioje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 390-396. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 4. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Vienažindienė, Milita. Development of students’ competencies: comparable analysis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 436-443. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 5. Čiutienė, Rūta; Neverauskas, Bronius; Meilienė, Evelina. Coaching as a tool to develop employees career // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 444-450. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 6. Katiliūtė, Eglė. Students’ perception of the quality of studies: differences between the students according to their academic performance // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 574-579. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 7. Katiliūtė, Eglė; Kazlauskienė, Ingrida. The model of studies quality dimensions from student’s perception // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 580-586. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 8. Sarulienė, Aistė; Vilkas, Mantas. Vertical integration or outsourcing systematization of factors determining the level of integration of supply chain // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 740-747. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 9. Vilkas, Mantas. Rutinų tarpininkai: asmenų priklausančių skirtingoms rutinoms vaidmuo // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 835-843. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 10. Aidukienė, Laura; Simanavičienė, Aušra. Ekonominio nuosmukio poveikis Lietuvos draudimo rinkai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, nr. 1(17), p. 4-14. [IndexCopernicus] [M.kr. 03S] 11. Proscevičienė, Gintarė; Vilkas, Mantas. The role of quality auditors: facilitation of identification, systematization, dissemination and transposition of quality management knowledge of organization // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists  / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2010, nr. 2(27), p. 60-68. [Index Copernicus; CEEOL] [M.kr. 03S] 12. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Critical issues for compensation and incentives management: theoretical approach // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2010, Vol. 24, no. 5, p. 15-22. [Business Source Complete] [M.kr. 03S] 13. Meilienė, Evelina; Snieška, Vytautas. Lietuvos pramonės konkurencingumo veiksniai eksporto politikos nuostatose // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2603. 2010, nr. 31, p. 119-132. [Index Copernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 04S] 14. Meilienė, Evelina; Čiutienė, Rūta. Universiteto projektų vadybos brandos vertinimo aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2603. 2010, nr. 33, p. 81-92. [Index Copernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source] [M.kr. 03S] 15. Sarulienė, Aistė; Vilkas, Mantas. Judrios tiekimo grandinės kūrimo principai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, nr. 2(18), p. 96-103. [IndexCopernicus] [M.kr. 03S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Katiliūtė, Eglė. Students’ perception of the quality of engineering education: differeces between the students according to their academic performance // Diversity Unifies - Diversity in Engineering Education, 19-22 September 2010, Trnva, Slovakia [elektroninis išteklius]: proceedings of the Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010. Brussel: SEFI, 2010. ISBN 9782873520038. p. [1-8]. [M.kr. 03S] 2. Solnyškinienė, Jolanta. Changes of corporate governance during the global economical crisis: experience of Lithuania  // Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 13-15 June, 2010, Tallin, [Estonia],[elektroninis išteklius]: 2nd international conference. Tallin: Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789949430376. p. 1-26. [M.kr. 03S] 3. Stulgienė, Asta. HRM in project-oriented organization: theoretical aspect // International workshop for PhD students, 14 December, 2010, Brno, Czech Republic [elektroninis išteklius]. Brno: Brno University of Technology, 2010. ISBN 9788021441941. p. [1-4]. [M.kr. 03S]

96


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Marketingo katedra Adresas: Vedėja – Tel. Faks. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas doc. dr. Jūratė Banytė (8 37) 300 585 (8 37) 300 588 jurate.banyte@ktu.lt

Katedra įkurta 1992 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Gatautis, dr. Regina Virvilaitė Docentai: dr. Viltė Auruškevičienė, dr. Jūratė Banytė, dr. Aistė Dovalienė, dr. Rita Kuvykaitė, dr. Liudvikas Milašius, dr. Aušra Rūtelionė, dr. Jurgita Stravinskienė, dr. Laimona Šliburytė Lektoriai: Sonata Alijošienė, Monika Alimienė, Gediminas Dapkus, Rasa Gudonavičienė, Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė, Beata Šeinauskienė Asistentė Agnė Gadeikienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Loreta Matulionienė, Elena Vitkauskaitė Doktorantės: Agnė Gadeikienė, Kristina Rimienė, Violeta Saladienė, Beata Šeinauskienė, Elena Vitkauskaitė, Ligita Zailskaitė-Jakštė Administratorės ir laborantės: Dalė Bartkienė, Rita Virgailienė Tiriamoji bazė Moksliniams tyrimams vykdyti prie katedros įsteigtas Marketingo valdymo centras ir Marketingo mokomoji

laboratorija, kurioje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Sukaupta teorinė-metodologinė bazė (vadovėliai, kompaktiniai diskai) leidžia vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos verslo įmonių ir ne pelno organizacijų užsakymu šiomis temomis: rinkos tyrimai, vartotojų elgsenos tyrimai, vartotojų pasitenkinimas ir lojalumas, vartotojų suvokiama vertė, prekės ženklo žinomumas, marketingas ir socialinė atsakomybė, marketingo strategijos parengimas, elektroninio verslo plėtros galimybės, turizmo plėtros prioritetai. Doktorantūros moduliai Naujausios marketingo teorijos ir koncepcijos (prof. R. Virvilaitė). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacijos: Lina Kazokienė. Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas (vadovė doc. J. Stravinskienė); Žaneta Piligrimienė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paslaugų kokybė tarpdiscipliniu požiūriu (vadovė doc. I. Bučiūnienė).

Tyrimų tematika Vartotojų emocijų ir lojalumo sąsajos plėtojant vertės vartotojui koncepciją Doc. J. Banytė, doc. L. Šliburytė, doc. A. Rūtelionė, lekt. Ž. Piligrimienė, jaun. m. d. L. Matulionienė, lekt. R. Gudonavičienė Atlikta vartotojų emocijų ir lojalumo sąsajų analizė. Nustatyti tradicinių vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo modelių ribotumai ir argumentuota emocijų bei hedonistinės vertės dedamosios integravimo į vartotojų pasitenkinimo ir lojalumo tyrimus reikmė. Konceptualizuota vartotojų lūkesčių, susijusių su vartotojų trokštama nauda, tipologija, nustatyti jų skiriamieji bruožai. Teoriškai pagrįsta hedonistinių ir utilitarinių lūkesčių patenkinimo sukeliamų vartotojų emocijų dekompozicija. Parengtas emocijų įtakos vartotojų lojalumui tyrimo modelis ir pagrįsta jo struktūra. Sprendimai kuriant prekės ženklo vertę vartotojams Prof. R. Virvilaitė, doc. V. Auruškevičienė, lekt. I. Jucaitytė, doktorantės B. Šeinauskienė, V. Saladienė Pagrįsta vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės koncepcija, išanalizuotos suvokiamos prekės ženklo vertės dimensijos. Apibendrinus pasitikėjimo prekės ženklu ir vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės sąsajas, parengtas pasitikėjimo ir vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės sąsajų struktūrinis modelis. Atliktas

empirinis parengto pasitikėjimo ir vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės sąsajų struktūrinio modelio patikrinimas. Suvokiamo prekes ženklo globalumo įtaka vartotojų elgsenai Doc. R. Kuvykaitė, lekt.G. Dapkus, lekt. J. Maščinskienė doktorantė L. Zailskaitė-Jakštė Nustatyti esminiai prekių ženklų globalumo suvokimą formuojantys veiksniai ir moderatoriai, jų poveikis vartotojo sprendimui pirkti. Išanalizavus prekės ženklo globalumo suvokimo poveikio vartotojo sprendimui pirkti teorinius modelius, parengtas koncepcinis prekės ženklo globalumo suvokimo ir vartotojų sprendimo pirkti prekės ženklą sąsajų modelis. Koncepcinio modelio pagrindu atliktas empirinis tyrimas. Elektroninių paslaugų vertinimo ypatumai verslo ir viešojo sektoriaus požiūriu Prof. R. Gatautis, doktorantė E. Vitkauskaitė Analizuotos verslo perkėlimo ir plėtojimo elektroninėje erdvėje formos bei paslaugų, lemiančių sėkmingą veiklos perkėlimą ir plėtrą elektroninėje erdvėje, poreikis. Atlikus Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų literatūros analizę, parengtas konceptualusis viešųjų elektroninių paslaugų kokybės vertinimo modelis. Teoriškai argumentuotos ir empiriškai patikrintos vartotojų įtraukimo į IRT pagrįstus dalyvavimo procesus priemonės.

97


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

MTEP projektai E. vyriausybės programos projektas „Argumentų vizualizacija Europai“ (WAWE). Vadovas prof. R. Gatautis. 2009–2011. Projekto tikslas – palengvinti visuomenei bei verslui įsitraukti į ES sprendimų priėmimo procesą ir padidinti jo skaidrumą, taikant modernias integruotas argumentų vizualizavimo technologijas. 2010 m. buvo skirti lokalizuotos argumentų vizualizavimo platformos panaudojimui atvirajam bandomajam tyrimui atlikti. Atvirojo bandomojo tyrimo tikslas buvo pritraukti 2000 vartotojų naudojant įvairias priemones ir metodus, skatinti diskusijas aktualiais klimato kaitos klausimais. Pritraukta apie 4800 vartotojų. Pasibaigus atvirajam bandomajam tyrimui buvo atliktas tiek vartotojų, tiek politikos formuotojų nuomonės vertinimas. Išanalizavus ir apibendrinus atliktų vartotojų bei politikos formuotojų nuomonės tyrimų rezultatus, identifikuotos lokalizuotos argumentų vizualizavimo platformos panaudojimo perspektyvos. EUREKA programos projektas E!3715 „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“ (LOGCHAIN+). Vadovė prof. R. Virvilaitė. 2006– 2011. LOGCHAIN+ remia generavimą tyrimų ir plėtros projektų, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje pertvarkant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. EUREKA programos projektas E!4509 „Europos intermodalinė informacinė sistema“ (EIMIS). Vadovas prof. R. Gatautis. 2010–2012. 2010 m. vykdytas pirmojo etapo projekto veiklų derinimas bei komunikacija su partneriais. INTERREG IVC programos projektas „Skaitmeninės ekosistemos –mokymo sprendimų tinklas“ (DE-LAN). Vadovas prof. R. Gatautis. 2010–2012.

tokiose kaip socialinis įtinklinimas, inovacijų laboratorijos ir t. t., argumentuoti jos pritaikymą ir įgyvendinimą. Daugiausia dėmesio bus skiriama skaitmeninių verslo ekosistemų (Digital Business Ecosystems (DBE)), inovacijų laboratorijų (Living Labs) ir virtualaus bendradarbiavimo e. verslo sistemų sprendimams, kurie įgalina sukurti virtualias rinkas sujungiant organizacijas, įmones ir atskirus specialistus ar vartotojus bei plėtoti verslą. 2010 m. atlikta studija, kuria siekta identifikuoti pagrindines suinteresuotąsias grupes, susijusias su skaitmeninių verslo ekosistemų, tinklaveika grįsto verslo bei inovacijų laboratorijų projektais; apibūdinti šalies pasirengimą ir potencialą plėtojant tokio pobūdžio projektus bei identifikuoti projektus, kurie galėtų būti gerosios praktikos pavyzdžiai. INTERREG IVC programos projektas „Geriausių regioninės politikos priemonių sklaida, perkėlimas ir įtvirtinimas remiant e. verslą ir informacines technologijas įsisavinančias mažas ir vidutines įmones“ (EVITA). Vadovas prof. R. Gatautis. 2010– 2011. Tikslas – stiprinti ir remti IRT pagrįstų sprendimų ir paslaugų adaptavimą mažose ir vidutinėse įmonėse, taip didinant jų konkurencingumą ir skatinti aktyviau dalyvauti Europos skaitmeninėje rinkoje. Ypatingą dėmesį EVITA kreipia į WEB 2.0 suteikiamas galimybes bei WEB 2.0 sprendimų taikymą įmonių veikloje. Šių tikslų yra siekiama perkeliant sėkmingą IRT diegimo įmonėse ir MVĮ mokymų politikos praktiką, kuri yra plačiai pripažinta Europos Sąjungoje. Be to, EVITA sukūrė ir pristato lanksčią mokymo priemonę, orientuotą į pagalbos MVĮ teikimą, atnaujinant žinias ir įgūdžius. Siekiama sukurti modernią ir veiksmingą e. verslo mokymo platformą, įgalinančią praktinį elektroninio verslo strategijų įgyvendinimą. 2010 m. buvo adaptuojama e. mokymų platforma, analizuojami gerosios praktikos, mokant MVĮ, pavyzdžiai bei rengiama Lietuvos MVĮ mokymo strategija.

Tikslas – populiarinti gerąją praktiką naujausių informacinių ryšio technologijų (IRT) taikymo srityse,

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose

12,84  

iš jų:

98

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

2,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

1,17

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

7,67

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1,50


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Kuvykaitė, Rita; Maščinskienė, Jūratė. Transformation of a national brand into an international brand // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 446-455. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 2. Banytė, Jūratė; Brazionienė, Lina; Gadeikienė, Agnė. Expression of green marketing developing the conception of corporate social responsibility // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 5, p. 550-560. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 3. Virvilaitė, Regina; Dilys, Mantas. Formatting sport organization image as a competitive advantage trying to attract more sponsors  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 5, p. 561-567. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena; Damaskopoulos, Takis. Information communication technologies role in extended and dynamics clustering // ICDS 2010: The Fourth International Conference on Digital Society, 10-16 F ebruary, 2010, St. Maarten, Netherlands Antilles: proceedings. Los Alamitos: IEE Computer Society, 2010. ISBN 9780769539539. p. 158-163. [Conference Proceedings Citation Index; IEEE/IEE] [M.kr. 03S] 2. Masteikienė, Rūta; Šliburytė, Laimona. Impacts of globalization on Baltic States exports competitiveness // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 1, p. 439-445. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 04S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Šliburytė, Laimona; Masteikienė, Rūta. Impacts of globalization on Lithuanian economic growth // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 288-294. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2. Alijošienė, Sonata; Gudonavičienė, Rasa. Analyzing price-quality relationship using conjoint analysis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 350-358. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 3. Banytė, Jūratė; Brazionienė, Lina; Gadeikienė, Agnė. Investigation of green consumer profile: a case of Lithuanian market of eco-friendly food products // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 374-383. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 4. Dapkus, Gediminas; Eimantaitė, Gintarė. Adapting the advertisement considering international markets peculiarities // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 457-464. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 5. Gatautis, Rimantas. Creating public value through e-participation: wave project // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 483490. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 6. Ivanauskienė, Neringa; Auruškevičienė, Viltė. Customer equity model from customer and organization perspective // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 541-548. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 7. Vitkauskaitė, Elena. Overview of research on cross-cultural impact on social networking sites // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 844-848. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 8. Zailskaitė-Jakštė, Ligita; Kuvykaitė, Rita. Internet based communication with target audiences: case study of higher education institutions // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 849-856. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 9. Krauss, Alexander; Rūtelionė, Aušra; Piligrimienė, Žaneta. SME in serach for feasible concepts for systematic social responsibility in times of crisis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 635-641. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šliburytė, Laimona. An exploratory study on the main factors influencing the effectiveness of advertising when using celebrity endorsement // Proceedings of the 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December2 - 4, 2010, Vienna, Austria / DePaul University Chicago, Vienna University of Economics and Business Administration, Institute of International Business. Vienna: Institute of International Business, 2010. ISBN 9783950204599. p. 396-405. [M.kr. 03S] 2. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena; Kulvietis, Genadijus; Sarantis, Demetrios. e-Government Interoperability Framework in Lithuania: preconditions and challenges // Interoperability in Digital Public Services and Administration: Bridging e-Government and e-Business/ Ed. by Y. Charalabidis. New York: Information Science Reference, 2010. ISBN 9781615208876. p. 62-78. [M.kr. 03S]

99


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas Tel.: (8 37) 300 570, 323 683 El. p. algimantas.sakalas@ktu.lt

Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Mašinų gamybos ekonomikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Algimantas Sakalas, dr. Asta Savanevičienė, dr. Vilmantė Kumpikaitė Docentai: dr. Rūta Adamonienė, dr. Audronė Apalainienė, dr. Vladislava Bartosevičienė, dr. Ilona Bučiūnienė, dr. Kęstutis Duoba, dr. Kazys Lukaševičius, dr. Violeta Šilingienė, dr. Sigitas Vaitkevičius, dr. Rimantas Venskus Lektoriai: Vida Aleknavičienė, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Adelaida Ivaškienė, Lucija Jasūdienė, Eglė Leščinskienė, Alfredas Staleronka, Dalia Stukaitė Asistentė Jurga Duobienė Doktorantai: Ona Daraškevičiūtė-Raginienė, Linas Gudonavičius, Rasa Lalienė, Žiedūna Liepė, Živilė Stankevičiūtė Inžinierė Violeta Rosickienė Vyr. vadybininkė Renata Pauparienė

Vadybininkė Sonata Gedmintienė Vyr. laborantė dr. Lina Užienė Laborantė Gražina Anckaitienė Tiriamoji bazė Kompiuterizuota vadybos mokomoji laboratorija. Doktorantūros moduliai Žmogiškųjų išteklių valdymas (prof. A. Sakalas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija. Kristina Keršienė. Tarptautinės organizacijos tarpkultūrinės kompetencijos valdymas (vadovė prof. A. Savanevičienė).

Tyrimų tematika Žmonių išteklių ugdymo sistemos tobulinimas, įgyvendinant žinių vadybos principus Prof. A. Sakalas, prof. A. Savanevičienė, doc. R. Adamonienė, prof. V. Kumpikaitė, doc. S. Vaitkevičius, lekt. D. Stukaitė, doktorantės Ž. Liepė ir Ž. Stankevičiūtė Parengta integruota e. mokymo sistema, paremta naujausiomis informacinėmis technologijomis, skirta tobulinti liejyklų darbuotojų bendrosioms kompetencijoms, kurios suteiktų įmonėms galimybę reorganizuotis ir būti konkurencingoms rinkoje. Atlikta liejybos pramonės įmonių veiklos tendencijų analizė. Apibendrinti pagrindiniai liejybos procesai Lietuvos liejybos įmonėse. Nustatyta, kokios pagrindinės kompetencijos būtinos liejyklų darbuotojams. Parengti liejyklų darbuotojų kompetencijų vertinimo metodai.

Ištirtos Lietuvos įmonių vadovų bendrosios kompetencijos ir parengta jų ugdymo metodika, siekiant efektyvesnės veiklos ir mažinti tekamumą. Atlikta kvalifikacijos kėlimo situacijos Lietuvoje analizė, šių organizacijų testavimas, taikant LQW® metodiką, numatytos šios testavimo metodikos plėtros galimybės. Parengta dalykiniais žaidimais grįsta mokymosi metodika, orientuota į nerutininių kompetencijų ugdymą. Parengta nerutininių kompetencijų nustatymo ir jų svarbos tyrimo metodika. Kitų įmonės vadybos funkcijų tobulinimas Prof. A. Savanevičienė, doc. V. Bartosevičienė, dr. K. Duoba, doc. S. Vaitkevičius Atliktas įmonių vykdomų investicijų efektyvumo, kuriant pridėtinę vertę ir didinant ūkio konkurencingumą, vertinimas. Modeliuoti globalinės ekonomikos pokyčiai Lietuvos ekonomikos raidos kontekste.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

9,49  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

1,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,33

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

5,66

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

2,00

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. New public management and the Conceptual Upheaval of Human Resource Management // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 417-425. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S]

100


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 2. Savanevičienė, Asta; Stankevičiūtė, Živilė. The models exploring the “Black box” between HRM and organizational performance  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 4, p. 426-434. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 03S] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Vienažindienė, Milita. Expectations and job satisfaction: theoretical and empirical approach // Business and Management 2010: the 6th international scientific conference, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania: selected papers / International North German Academy of Informatology, Stralsund, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, University of Foggia. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, Vol. 2, p. 978-984. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 03S] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Adamonienė, Rūta; Čiutienė, Rūta. Problems and possibilities of youth integration to labour market // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 343-349. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 2. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Vienažindienė, Milita. Development of students’ competencies: comparable analysis  // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 436-443. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 3. Duoba, Kęstutis; Savanevičienė, Asta. Organizacijų virtualumo raiška Lietuvoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 465470. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 4. Girdauskienė, Lina; Savanevičienė, Asta. Žinių valdymo ypatumai kūrybinėje organizacijoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 491-497. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 5. Sakalas, Algimantas; Liepė, Žiedūna. Human capital and it’s measurement insight attitudes // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 726-732. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 6. Savanevičienė, Asta; Stankevičiūtė, Živilė. Learner-oriented quality management in continuing learning // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 748-754. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 03S] 7. Astromskienė, Adelė; Adamonienė, Rūta; Grabažienė, Auksė. Peculiarities of competence in the context of social responsibility // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2010, Vol. 20, no. 1, p. 7-14. [Business Source Complete] [M.kr. 03S] 8. Adamonienė, Rūta; Ruibytė, Laima. Vadovų kompetencijų ugdymo sistemos formavimo kryptys // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2010, Vol. 24, no. 5, p. 6-14. [Business Source Complete] [M.kr. 03S] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kumpikaitė, Vilmantė; Duoba, Kęstutis. Development of intercultural competencies by student mobility // 8th International Knowledge, Economy & Management Congress Proceedings [elektroninis išteklius], October 28-31, 2010, Istanbul, Turkey. Istanbul: Ibrahim Guran Yumusak, 2010. ISBN 9789944020374. p. 904-913. [M.kr. 03S] 2. Savanevičienė, Asta; Stankevičiūtė, Živilė. Rethinking the quality assurance in educational organizations oriented to successful learning: case study // ICERI 2010 [elektroninis išteklius]: International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 15-17 November, 2010: conference proceedings / International Association of Technology, Education and Development (IATED). [S.l.]: IATED, 2010. ISBN 9788461424399. p. [1-10]. [M.kr. 03S]

Visuotinės kokybės vadybos centras Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas L.e. p. direktorius – doc. dr. Mantas Vilkas Tel./faks. (8 37) 300 592 El. p. mantas.vilkas@ktu.lt

Pagrindinis centro tikslas – vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, teikti konsultacijas, organizuoti mokymus, inicijuoti šviečiamąją veiklą, siekiant prisidėti prie spartesnio Lietuvos viešųjų ir privačiųjų organizacijų veiklos produktyvumo didinimo. Taikomieji tyrimai, mokymai, konsultacijos vykdomi šiomis temomis: • Organizacijos strateginės pozicijos ir procesų sistemos atitikties nustatymas ir suderinamumo gerinimas. • Organizacijos gebėjimus palaikančių procesų, pozicijų ir jų sąlygojamų trajektorijų identifikavimas bei analizė.

• Procesų valdymo strategijų, apimančių procesų valdymo misiją, operacinius gebėjimus, procesų valdymo tikslus, struktūrinius ir infrastruktūrinius sprendimus, rengimas. • Atskirų procesų analizė ir tobulinimas, taikant procesų valdymo ir perprojektavimo metodus. • Tobulinimo strategijų, apimančių tobulinimo kryptį, su organizacija suderinamą tobulinimo būdą ir jo organizavimą, galimus scenarijus, rengimas. • VKV, ISO 9000, EFQM tobulumo modelio ir bendrojo vertinimo modelio įgyvendinimas. • 6 sigma ir Lean systems metodų įgyvendinimas. • ISO 14000, OHSAS 18000; SA 8000 ir kitų sistemų diegimas.

101


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Projektų vadybos centras Adresas: Kęstučio g. 8-302, LT-44320 Kaunas Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas Tel.: (8 37) 300 558, (8 37) 300 559 Faks. (8 37) 202 640 El. p. pvc@ktu.lt

Projektų vadybos centro siekiai – tenkinti teikiamų paslaugų vartotojų poreikius, skatinti projektų vadybos plėtrą Lietuvos Respublikos verslo ir viešojo administravimo organizacijose, konsultuoti įmones ir organizacijas rengiant ir įgyvendinant verslo ar regionų plėtros projektus, vykdyti projektų vadybos mokslinius tiriamuosius darbus. Projektų vadybos centro veiklos sritys:

• projektų vadybos mokslinių tiriamųjų darbų vykdymas, koordinavimas ir integravimas į studijų procesą; • dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose; • partnerių paieška; • mokymo programų kūrimas;

• verslo įmonių ir viešojo administravimo organizacijų konsultavimas projektų vadybos klausimais;

• informacijos apie projektų vadybą Lietuvoje ir kitose šalyse kaupimas, sisteminimas ir skleidimas.

• pagalba ieškant organizacijų plėtros galimybių pritraukiant įvairių fondų ar kitų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų lėšas;

Pagrindiniai Projektų vadybos centre atliekami moksliniai tiriamieji darbai susiję su:

• projektų rengimas, administravimas ir koordinavimas;

• projektų žmogiškųjų išteklių valdymo problemomis;

• projektų įgyvendinimo programų rengimas; • pagalba rengiant konkursinę dokumentaciją;

• projekto rizikos valdymu; • projekto sukurtos vertės analize; • šiuolaikinių projektų vadybos procesų panaudojimu sprendžiant regionines problemas ir pan.

Elektroninio verslo tyrimų centras Adresas: Kęstučio g. 8-400, LT-44320 Kaunas Direktorius – prof. dr. Rimantas Gatautis Tel./faks. (8 37) 300 569 El. p. rimantas.gatautis@ktu.lt

Elektroninio verslo tyrimų centras (EVTC) nuo 2005  m. aktyviai dalyvauja mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimuose, sistemiškai ir kompleksiškai sprendžiant įvairias su e. visuomene, e. valdžia ir e. verslu susijusias problemas. Įgyvendindamas savo veiklą, EVTC aktyviai bendradarbiauja su Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Nacionaline M.  Mažvydo biblioteka, Žinių ekonomikos forumu, asociacija „Infobalt“, kitomis aukštojo mokslo institucijomis bei organizacijomis Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Tai leido sukaupti unikalią patirtį ir kompetenciją plėtoti aktualius mokslo tyrimus, pagrįstus realiais ūkio ir visuomenės plėtros poreikiais.

102

Pagrindinės centro tyrimų kryptys: • Elektroninio verslo modeliai pereinamojoje ekonomikoje; • Elektroninės rinkos pereinamojoje ekonomikoje; • IRT poveikis valdymui ir viešųjų paslaugų plėtrai; • Ambientinės organizacijos; • Interneto įtaka įmonių veiklos internacionalizavimui; • Tarpkultūrinių skirtumų poveikis IRT taikymams; • Socialinės žiniasklaidos taikymas viešajame ir verslo sektoriuose.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Dekanas – prof. dr. Jonas Daunoras Tel.: (8 37) 351 216, 300 250, 300 251 Faks. (8 37) 454 329 El. p. dekeaf@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt/eirvi Elektrotechnikos fakultetas įkurtas 1947 m. Automatikos fakultetas įkurtas 1967 m. Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas įkurtas 1993 m. sujungus Automatikos ir Elektrotechnikos fakultetus. 2005 m. fakultetas pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu. Pagrindines pareigas fakultete turi 114 darbuotojų, iš jų 70 mokslininkai: 7 habilituoti daktarai, 63 daktarai.

Atnaujintoje Technologinių procesų valdymo laboratorijoje atliekami šiuolaikinių biotechnologinių procesų valdymo tyrimai

Pagrindinës tyrimø kryptys Elektros energijos gamyba, perdavimas, vartojimas ir valdymas, automatizuotoji apskaita ir techninių sistemų būsenos prognozavimas. Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; dirbtiniai neuroniniai tinklai. Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir valdymas. Elektros mašinų charakteristikos, kokybė ir diagnostika. Intelektinių ir hibridinių valdymo metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinio valdymo sistemos. Transporto automatikos modernizavimas. Elektromagnetinių laukų taikymas technologijoms; elektromagnetinių keitiklių taikymas energijos apskaitai. Šviesos technologijos ir jų taikymas apšvietimui, vizualizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti. Darbo aplinkos tyrimai, priemonių kenksmingiems veiksniams mažinti kūrimas.

103 103


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Elektros inžinerijos katedra

Vedėjas – dr. Robertas Lukočius, tel. (8 37) 300 267, el. p. robertas.lukocius@ktu.lt

Elektros ir valdymo įtaisų katedra

Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. (8 37) 300 270, el. p. kat0102@ktu.lt

Elektros sistemų katedra

Vedėjas – prof. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel. (8 37) 300 280, el. p. esk@ktu.lt

Ergonomikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel. (8 37) 300 255, el. p. kat0109@ktu.lt

Procesų valdymo katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. (8 37) 300 260, el. p. procval@ktu.lt

Valdymo technologijų katedra

doc. dr. Gintaras Dervinis, tel. (8 37) 300 290, el. p. valtek@ktu.lt

Automatikos ir valdymo technologijų institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. (8 37) 300 296, el. p. rimvydas.simutis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

M ITA 0,7% LM T param a 27,2%

Univers iteto m ok s lo fondas 13,7% Tarptautinės m ok s lo program os 1,4%

104

V ers lo s ubjek tų už s ak y m ai 57,0%


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Elektros ir valdymo technologijos, ECT 2010 (5-oji tarptautinė), 2010 m. gegužės 6, 7 d. 2. Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (20-oji tarptautinė), 2010 m. rugsėjo 22–24 d.

Prof. A. Verikas – Europos neuroninių tinklų asociacijos narys; IEEE asociacijos narys; Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacijos narys, tarptautinių konferencijų programų komitetų narys, 7-osios bendrosios programos ekspertas.

Užsienio mokslininkų vizitai Gegužės 2–7 d. fakultete lankėsi ir seminarus tyrėjams ir doktorantams vedė profesoriai Rudolf Baumgart-Schmitt ir Jurgen Muller iš Šmalkaldeno aukštosios technikos mokyklos (Vokietija).

Prof. J. A. Virbalis – žurnalo „The Open Electrical and Electronic Engineering Journal (OEEE)“ redakcinės kolegijos narys, ECT-2009 konferencijos medžiagos leidinio redakcinio komiteto narys, Gruzijos nacionalinio mokslo fondo projektų vertintojas, programos „Eurostars“ ekspertas.

Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redkolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Deksnys – LMA žurnalo „Energetika“ ir Rygos technikos universiteto mokslo žurnalo „Energetika ir elektrotechnika“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos energetikos instituto tarybos narys. Prof. S. Gečys – žurnalo „Pomiary Automatika Kompiutery“ (Lenkija) redakcinės kolegijos narys, tarptautinės konferencijos „Elektronika‘2009“ programų komiteto narys, sekcijos „Elektros inžinerija“ pirmininkas; žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“ atsakingasis sekretorius. Prof. V. A. Geleževičius – tarptautinės konferencijos „Elektronika“ redakcinio komiteto narys. Prof. A. Kopustinskas – 7-osios bendrosios programos ekspertas. Prof. D. Levišauskas – Europos biotechnologų federacijos narys, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys. Prof. L. A. Markevičius – tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ redakcinės kolegijos ir organizacinio komiteto narys. Prof. A. Morkvėnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys, UAB „LITGRID“ valdybos narys. Prof. A. Navickas – LMA žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Simutis – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas.

Doc. A. Bačauskas – Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos prezidiumo narys; Lietuvos energetikos instituto tarybos narys; Pasaulio energijos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas, LEEA tarptautinės elektros energetikos asociacijos „Euroelektric“ narys. Doc. S. Gudžius – LEEA tarptautinės elektros energetikos asociacijos „Euroelektric“ narys. Doc. E. Nevardauskas – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 45 „Elektros energetika“ pirmininkas. Doc. S. Raila – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti valdybos pirmininko pavaduotojas. Doc. A. Vegys – Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 122 darbo grupės DG 2 „Ergonominio projektavimo principai“ ekspertas, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas ir technikos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos koordinacinės tarybos Darbų saugos komiteto narys, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo narys. Doc. Č. Ramonas – tarptautinės saulės energijos organizacijos ISES (International Solar Energy Society) nuolatinis (tikrasis) narys. Vyr. inž. V. Adomavičius – UNESCO globojamos organizacijos „European Network for Education and Training in Renewable Energy Sources“ (EURONETRES) darbo grupės „Saulės energija“ narys. Valdymo technologijų katedra yra akademinio tinklo EduNet (International Educational Network) narė (http://www.phoenixcontact.net/edunet/ ).

105


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – dr. Robertas Lukočius Tel. (8 37) 300 267 El. p. robertas.lukocius@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius, habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis Docentai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Jonas Martynaitis, dr. Rimantas Povilas Masiulis, dr. Albertas Mikulionis, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys, dr. Stasys Žebrauskas Lektoriai: dr. Robertas Lukočius, dr. Konstantinas Otas, Roma Račkienė, Jonas Varkalys Projekto tyrėjai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Albertas Mikulionis, dr. Konstantinas Otas, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys Doktorantai: Ričardas Barčiauskas, Ramūnas Deltuva, Robertas Katutis, Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Sergejus Andrius Pačinskis, Arnas Papšys, Roma Račkienė, Milvydas Šiožinys, Renaldas Urniežius Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Saulius Kakštys, dr. Romualdas Vaikasas Laborantė Dalė Skinkaitė Jaunesn. laborantai: Vytautas Butkus, Nerijus Plaščiauskas Inžinieriai: Raimundas Sacevičius, Paulius Vaškys, Giedrius Vaškys Programuotojas Paulius Vaškys Administratorė Diana Kakštienė Tiriamoji bazė Spinduliuotės matavimo įranga: „Research Radiometer IL1700“, Radiometer/Photometer IL1400A. Precizinis firmos „Brokhaus Messtechnik“ fliuksmetras

F01 magnetinio lauko parametrams matuoti. Šviesos technikos laboratorija su fotometrine įranga integraliems optinės spinduliuotės matavimams ir santykiniams spektriniams šviesos tyrimams atlikti, naudojant radiometrus-fotometrus IL1700 ir IL1400. Naudojama šviesos aplinkos modeliavimo programa DIALUX ir liuminescencinių lempų plazmos procesų modeliavimo programa. 2010 m. įsigyta KONICA MINOLTA skaisčio matavimo įranga LS 110 bus naudojama eksperimentiniams laboratoriniams rūko įtakos apšvietimui tyrimams ir gatvių ir kelių dangų skaisčių matavimams. Doktorantūros moduliai Elektros sistemų teorija (prof. J. A. Virbalis); Nanotechnologijų elektromagnetinių laukų analizės skaitiniai metodai (doc. S. Žebrauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Jevgenij Morozionkov. Elektrinio reaktoriaus skleidžiamo magnetinio lauko ir jo slopinimo galimybių tyrimas (vadovas prof. J. A. Virbalis). Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacija. Povilas Marčiulionis. Vainikinio išlydžio elektrinio lauko ir elektrinio vėjo tyrimas (vadovas prof. J. A. Virbalis).

Tyrimų tematika Elektromagnetinių laukų tyrimas ir technologinis taikymas Prof. J. A. Virbalis, doc. S. Žebrauskas, dr. R. Lukočius, lekt. O. Grigonienė, doc. V. Pakėnas, dr. R. Vaikasas, dr. P. Marčiulionis, dr. J. Morozionkov, doktorantai R. Barčiauskas, R. Deltuva, R. Katutis, S. Pačinskis, M. Šiožinys

Nagrinėjama žmogaus kūno aušinimo sistema. Išnagrinėta Peltijė elementų skaičiavimo eiga, pateikti svarbiausi parametrai. Išanalizuotas termoelementų parinkimas atsižvelgiant į dydį ir galimybę montuoti į žmogaus dėvimus drabužius. Apskaičiuota, kiek elementų užtektų 300 W šilumos pertekliui pašalinti iš žmogaus organizmo ir kur tokius elementus geriausia montuoti.

Atlikta neregiams skirto kompiuterio terminalo reljefo formavimo uždavinių analizė naudojant magnetinę grandinę. Spręsti energijos sąnaudų mažinimo autonominio maitinimo elektromagnetiniuose skysčio kiekio keitikliuose uždaviniai. Kiekybiškai įvertinta, kaip sumažėja energijos nuostoliai priklausomai nuo žadinimo grandinės kritinės ir aktyviosios varžų tarpusavio santykio. Nagrinėjamos kombinuoto vainiko ir elektostatinio laukų modeliavimo problemos. Sukurti keli algoritmai. Nagrinėtos apsaugos nuo elektromagnetinių laukų problemos ir technologinio sukamojo magnetinio lauko induktoriaus kūrimo problemos. Žmogaus funkcionalumo stebėsenos sistemos tyrimas Prof. J. A. Virbalis, dr. R. Lukočius, doktorantė R. Račkienė

Robotų valdymas dinaminėie aplinkoje Prof. S. Bartkevičius, doc. S. Žebrauskas, doktorantas R. Urniežius

Plėtojama įkvėpimų aptikimo ir kvėpavimo dažnio nustatymo, veikiant dideliems trikdžiams, logika.

106

Robotų navigacijai žinomoje aplinkoje pasiūlytas naujas aplinkos, kurioje juda robotas, aprašymo būdas, leidžiantis dinamiškai rasti judėjimo trasą ir nereikalaujantis didelių skaičiavimų robotų judėjimo metu. Pradėtas tyrimas, kaip nustatyti ar patikslinti realias roboto koordinates, nenaudojant papildomos aparatūros (kompasų, giroskopų, švyturių ar panašių sistemų). Apšvietimo ir vizualinės informacijos pateikimas Prof. S. Masiokas, doc. V. Pakėnas, doc. A. Vaškys, doc. R. Balsys, doc. J. Martynaitis, doc. R. Masiulis, doc. A. Mikulionis, lekt. K. Otas, lekt. J. Varkalys, doktorantė M. Kriuglaitė-Jarašiūnienė Aptartos pagrindinės formulės spalvų skirtumui apskaičiuoti, jų naudojimo ypatybės bei lygiakontrastės


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS spalvų erdvės. Nustatyti negatyvaus ir pozityvaus vaizdo geriausio matomumo grynų kompiuterinių spalvų deriniai. Atlikta gatvių apšvietos technologijų analizė. Apžvelgti kelio skaisčio skaičiavimo ir projektavimo metodai ir jų taikymo galimybės įvertinant padidėjusią

kelio dangos veidrodinio atspindžio dedamąją esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms (šlapioms, apledėjusioms, apsnigtoms kelio dangoms). Suprojektuota ir sukomplek­ tuota šviesos matavimų įranga laboratoriniams ir miestų gatvių kelio dangų skaisčio matavimams atlikti.

MTEP projektai Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis gatvių apšvietimas (ETAGA)“. Vadovas doc. A. Vaškys. 2010–2011. Atlikta miestų gatvių apšvietimo technologijų plėtros tendencijų analizė ir parengta eksperimentinė ir metodinė bazė laboratoriniams ir teoriniams miestų kelio dangų apšvietimo tyrimams atlikti ir naujoms technologijoms taikyti. Projektas skirtas naujų šviesos diodų technologijų taikymui Lietuvos miestams apšviesti. Suprojektuota ir sukomplektuota laboratorinė rūko kamera, skirta šviesos

sklaidos ir pralaidumo eksperimentiniams tyrimams su natrio lempomis, vienspalviais mėlynos, žalios, geltonos, raudonos ir baltos šviesos diodais (šviestukais). Gatvių apšvietimo energijos taupymo potencialui įvertinti ir galimiems naujos gatvių apšvietimo technologijos diegimo Lietuvoje scenarijams atrinkti sudaryta duomenų bazė, skirta esamai gatvių apšvietimo būklei įvertinti. Duomenų bazė išbandyta, naudojant Vilniaus miesto gatvių apšvietimo techninius ir ekonominius duomenis, ir gali būti pritaikyta kitiems Lietuvos miestams.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Skaičius (autorių indėlis) 20,20   8,03  0,25 11,92

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Katutis, Robertas; Vaikasas, Romualdas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The battery-driven electromagnetic flow converter with reduced power consumption // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 1(97), p. 53-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2. Bansevičius, Ramutis Petras; Gudauskis, Marius; Žvironas, Arūnas; Virbalis, Juozapas Arvydas. New approach to 2D Braille device design // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 3-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 3. Urniežius, Renaldas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Žebrauskas, Stasys. Real time analysis of accelerometer pair’s observations based on maximum relative entropy optimization satisfying model constraints // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 4346. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 4. Romaškevičius, O.; Šiožinys, Milvydas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The investigation of poles shape of the technological rotating magnetic field inductor // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 17-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 5. Baranauskas, Virginijus; Dervinienė, Alma; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Rationalization of the path search algorithm // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 79-82. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 6. Masiokas, Stanislovas; Kriuglaitė, Miglė. Influence of colour difference over visibility in multimedia projection // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 13921215. 2010, nr. 7(103), p. 67-70. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 7. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. Influence of the electric reactor magnetic field on the electromagnetic relays // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 8(104), p. 73-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied

107


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 8. Račkienė, Roma; Virbalis, Juozapas Arvydas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Lukočius, Robertas. The optimal distribution of cooling elements // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 13921215. 2010, nr. 9(105), p. 53-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 9. Deltuva, Ramūnas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Gečys, Steponas. Electric and magnetic fields of the high voltage autotransformer  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 9-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 10. Lukočius, Robertas; Šiožinys, Milvydas; Šiožinys, Vytautas. Investigation of inductor poles shape influence on magnetic field distribution // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 17-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 11. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Avoidance of possible collisions of mobile robots // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 105-108. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 12. Stankutė, Raimonda; Grinevičiūtė, Diana; Gutauskas, Matas Vytautas; Žebrauskas, Stasys; Varnaitė, Sandra. Evaluation of electrostatic properties of fiber-forming polymers // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 72-75. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Stankutė, Raimonda; Grinevičiūtė, Diana; Gutauskas, Matas Vytautas; Žebrauskas, Stasys. Influence of triboelectric phenomenon on mechanical properties of fiber - forming polymers // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 434-438. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Urniežius, Renaldas. Online robot dead reckoning localization using maximum relative entropy optimization with model constraints // Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering: proceedings of the 30th International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering, 4-9 July 2010, Chamonix, France. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. (AIP conference proceedings, Vol. 1305, 0094-243X). ISBN 9780735408609. p. 274-283. [M.kr. 01T] 2. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Dervinienė, Alma; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Influence of dimensions of a mobile robot into navigation trace // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 47-50. [M.kr. 01T] 3. Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Decision of the collision situations between the mobile robots // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 51-54. [M.kr. 01T] 4. Urniežius, Renaldas; Žebrauskas, Stasys. Real time analysis of robot localization based on maximum relative entropy optimization satisfying model constraints // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 55-58. [M.kr. 01T] 5. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Respiration rate estimation in portable monitoring units // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 83-86. [M.kr. 01T] 6. Račkienė, Roma; Virbalis, Juozapas Arvydas. Arrangement of the peltier elements considering temperature distribution in human skin // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 146-149. [M.kr. 01T] 7. Barčiauskas, Ričardas; Žebrauskas, Stasys. Algorithms of simulation of combined corona and electrostatic fields // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 67, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 232-235. [M.kr. 01T] 8. Pakėnas, Valdas Jonas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. The influence of magnetic sediments on magnetic field distribution inside cylindrical channel // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 257-260. [M.kr. 01T] 9. Šiožinys, Milvydas; Žebrauskas, Stasys. Simulation of magnetic field in rotary fiel inductor // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 269-272. [M.kr. 01T] 10. Otas, Konstantinas; Vaškys, Alfonsas; Vaškys, Paulius. Investigation of compact fluorescent lamps electromagnetic radiation  // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 95-98. [M.kr. 01T] 11. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Račkienė, Roma; Šiožinys, Milvydas. Method of frequency evaluation from a signal affected by noise // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok

108


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 119-122. [M.kr. 01T] 12. Deltuva, Ramūnas; Virbalis, Juozapas Arvydas. 125 MVA power autotransformer electric and magnetic fields analysis // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 123-126. [M.kr. 01T] 13. Lukočius, Robertas; Šiožinys, Milvydas. Investigation of inductor poles shape influence on magnetic field distribution // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 127-130. [M.kr. 01T] 14. Otas, Konstantinas; Vaškys, Alfonsas; Vaškys, Paulius. Kompaktinių liuminescencinių lempų parametrų tyrimas ir įvertinimas  // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 13-16. [M.kr. 01T]

Elektros ir valdymo įtaisų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius Tel. (8 37) 300 270 Faks. (8 37) 351 409 El. p.: vaclovas.bartkevicius@ ktu.lt; kat0102@ ktu.lt Katedra įkurta 1970 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Audris Kopustinskas, habil. dr. Antanas Verikas Docentai: dr. Vaclovas Bartkevičius, dr. Alvydas Dosinas, dr. Adas Gelžinis, dr. Audris Mačiulis, dr. Saulius Raila, dr. Mindaugas Vaitkūnas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Adas Gelžinis Mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Projekto vyriaus. mokslo darbuotojas habil. dr. Antanas Verikas Projekto vyr. mokslo darbuotojai: dr. Adas Gelžinis, dr. Irina Olenina Projekto mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Projekto jaunesn. mokslo darbuotojas Evaldas Vaičiukynas Doktorantai: Živilė Kalsytė, Edgaras Kelertas, Irmantas Kupčiūnas, Evaldas Vaičiukynas Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Artūras Baronas Laborantas Julius Dosinas Vyr. administratorius Jonas Navikas

Tiriamoji bazė Dirbtinių neuroninių tinklų ir vaizdų analizės laboratorija, medicininės elektronikos laboratorija, techninių regos sistemų laboratorija. Doktorantūros moduliai Vizualizavimo metodai medicinoje (prof. A. Kopustinskas); Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai (prof. A. Verikas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Jonas Guzaitis. Adaptyvūs vaizdų analizės metodai automatinei vizualiai kokybės kontrolei (vadovas prof. A. Verikas).

Tyrimų tematika Hibridiniai skaitinio intelekto metodai signalų analizei atlikti Prof. A. Verikas, m. d. M. Bačauskienė, doc. A. Gelžinis, A. Stasiūnas, doktorantai E. Kelertas, E. Vaičiukynas

Arterijos netiesinio standumo įvertinimas panaudojant ultragarsinius vaizdus Prof. A. Kopustinskas, doc. A. Mačiulis, doktorantas I. Kupčiūnas

Atlikta „atsitiktiniais miškais“ grįstų metodų ir algoritmų sprendimams priimti analizė. Ištirtos šiais metodais gaunamų kintamųjų kokybės įvertinimų bendrumo ir stabilumo savybės. Pasiūlytos ir ištirtos, įvairiais panašumo matais grįstos branduolio funkcijos duomenims klasifikuoti atraminių vektorių modeliais. Sukurti metodai bei algoritmai žmogaus gerkloms automatiškai klasifikuoti į sveiką ir dvi patologines klases pagal žmogaus balsą bei anketinius duomenis. Sukurtas ir ištirtas metodas bei algoritmas neraiškios logikos taisyklių rinkinio tipo klasifikatoriaus, pasižyminčio priimamų sprendimų lengvo interpretavimo galimybe, evoliuciniam formavimui.

Nagrinėjamas netiesinis arterijos standumas. Sudaryta neinvazinio matavimo metodika, kurią taikant arterijos sienelės storio pokyčiai matuojami ultragarsiniu echoskopu, o kraujo debitas – ultragarsiniu dopleriniu metodu. Sukurti ultragarsinių M ir D režimo vaizdų apdorojimo algoritmai ir MATLAB programos arterijų vidinių sienelių storiui bei kraujo debitui širdies pulso metu skaičiuoti. Impulsinio neuroninio tinklo ląstelių kūrimas ir tyrimas Doc. A. Dosinas, doktorantas V. Paukštaitis

109


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Sudarytas ir ištirtas dirbtinio impulsinio neurono ląstelės modelis. Tyrinėta tokių neurono ląstelių ir iš jų sudaryto impulsinio dirbtinio neuroninio tinklo integravimo į puslaidininkinį lustą ypatumai. Pasiūlyti parametrų kitimo dėl temperatūros įtakos kompensavimo metodai.

Nagrinėtos ir kitos impulsinio dirbtinio neurono ląstelės elektrinės charakteristikos. Sudarytas ląstelės topografinio brėžinio eskizas, nagrinėti impulsinio dirbtinio neuronų tinklo, sudaryto iš nagrinėtų ląstelių, sintezės aspektai.

MTEP projektai COST programos veikla 2103 „Pažangus balso funkcijos vertinimas“. Vadovas prof. A. Verikas. 2007–2010. Kuriama balso funkcijos automatinio vertinimo bei balso įrašų automatinio klasifikavimo sistema. Kuriami automatinės analizės metodai ir algoritmai padės laringologams ir balso specialistams įvertinti balso mankštos, terapinio ar fonochirurginio gydymo rezultatus, gerinti sveikatos priežiūros kokybę bei kurti profesinių balso ligų prevencijos strategijas. COST programos veikla ICO602 „Algoritmų sprendimų teorija“. Vadovas prof. A. Verikas. 2008– 2011. Kuriami metodai ir algoritmai kolektyviniams sprendimams formuoti, analizuoti, vizualizuoti ir interpretuoti. Sukurti kolektyvinių sprendimų formavimo, analizės ir interpretavimo metodai bus diegiami laringologijoje. Sprendimo priėmimo pagalbos sistemos medicinoje yra ypač aktualios, nes jas naudojant padidėja gydytojų atliekamos analizės patikimumas, sumažėja sprendimų sklaida, kai juos priima skirtingi gydytojai. COST programos veikla IC0806 „Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga“. Vadovas doc. A. Gelžinis. 2009–2013. Kuriami algoritmai infrastruktūros sistemų dinaminei elgsenai modeliuoti, kuriami skaitinio intelekto įrankiai svarbių infrastruktūros sistemų stebėsenai, automatinių sprendimų analizei, grafiniam atvaizdavimui bei interpretavimui atlikti. Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių

rodiklių nustatymo metodas (AUTOFITOMET)“. Vadovas prof. A. Verikas. 2010–2011. Projekto tikslas – sukurti automatizuotą svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių rodiklių nustatymo metodą. Svetimkraštės fitoplanktono rūšys sudaro nemažą dalį visų vandens ekosistemose aptinkamų invazinių rūšių. Jos gali sukelti nuodingą vandens žydėjimą, pakeisti vietinio fitoplanktono struktūrą ir sutrikdyti ekosistemos funkcionavimą. Iki šiol svetimkraštės fitoplanktono rūšys yra aptinkamos tradiciniu būdu naudojant mikroskopą. Tyrimų objektas – iš Baltijos jūros Lietuvos vandenyse paimtų mėginių fitoplanktono vaizdai, gauti naudojant prie mikroskopo prijungtą RGB (Red, Green, Blue) kamerą. Periferinės klausos sistemos biologinių struktūrų funkciniai-kompiuteriniai modeliai: mokslininkų grupės projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. A. Verikas. 2010–2011. Kuriamas daugiakanalės signalų filtracijos sistemos funkcinis-kompiuterinis modelis. Jame įgyvendinamas sudėtingų signalų išskaidymo į atskiras spektrines dedamąsias biologinis mechanizmas, įvertinant vidinės ausies sraigės aktyviųjų struktūrų (išorinių plaukuotųjų ląstelių) sąveikos su pasyviosiomis sraigės struktūromis ir aukštesniaisiais klausos centrais ypatumus filtracijos, adaptacijos ir filtravimo charakteristikų eferentinio valdymo procesuose. Parenkami daugiakanalės filtracijos sistemos modelio funkcinių blokų parametrai, nustatomos modelio charakteristikos. Sudaromos prielaidos biologiniais principais grindžiamai netiesinei adaptyviai signalų apdorojimo strategijai naujos kartos klausos protezams (implantams) sukurti.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

5,72  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

4,66 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,36

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

0,70

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus. Towards noninvasive screening for malignant tumours in human larynx // Medical Engineering & Physics. Oxford: Elsevier. ISSN 1350-4533. 2010, Vol. 32, iss. 1, p. 83-89. [ISI Web of Science; BIOSIS; COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE; Science Direct]. [IF (E): 1,906 (2010)] [M.kr. 09P] 2. Verikas, Antanas; Kalsytė, Živilė; Bačauskienė, Marija; Gelžinis, Adas. Hybrid and ensemble-based soft computing techniques in bankruptcy prediction: a survey // Soft Computing. New York: Springer. ISSN 1432-7643. 2010, Vol. 14, iss. 9, p. 995-1010. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,512 (2010)] [M.kr. 09P]

110


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 3. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Hållander, Magnus; Uloza, Virgilijus; Kašėta, Marius. Combining image, voice, and the patient’s questionnaire data to categorize laryngeal disorders // Artificial Intelligence in Medicine. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0933-3657. 2010, Vol. 49, iss. 1, p. 43-50. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE; Science Direct; LISA; PsycINFO]. [IF (E): 1,568 (2010)] [M.kr. 09P] 4. Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Skirbutis, Gediminas; Barauskas, Rimantas; Šurna, Rimas Jonas. Influence of guiding tooth geometry on contact forces distribution in the human masticatory system: a FEM study // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 34-39. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 5. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Kovalenko, M.; Bačauskienė, Marija. Selecting features from multiple feature sets for SVM committee-based screening of human larynx // Expert Systems with Applications. Oxford: Elsevier. ISSN 0957-4174. 2010, Vol. 37, iss. 10, p. 6957-6962. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,924 (2010)] [M.kr. 09P] 6. Paukštaitis, Vaidas; Dosinas, Alvydas. Pulsed neural network cell in integrated circuit // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 2(98), p. 3540. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 7. Kopustinskas, Audris; Kupčiūnas, Irmantas; Marcinkevičienė, J.. Estimation of arterial nonlinear compliance using ultrasound images // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 9(105), p. 93-96. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Antonovič, Valentin; Pundienė, Ina; Adlienė, Diana; Jakštas, Karolis; Laurikaitienė, Jurgita; Plaipaitė-Nalivaiko, Rita; Prosyčevas, Igoris; Adlys, Gediminas; Raila, Saulius. Radiation impact on properties of nanostructured refractory concrete // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 390-393. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 2. Lundstrom, Jens; Verikas, Antanas. Detecting halftone dots for offset print quality assessment using soft computing // FUZZIEEE 2010: 19th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, July 18-23, 2010, Barcelona, Spain. Barcelona: IEEE, 2010. ISBN 9781424481262. p. 49-51. [IEEE/IEE] [M.kr. 09P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Vaičiukynas, Evaldas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Verikas, Antanas; Vegienė, Aurelija. Exploring kernels in sym-based classification of larynx pathology from human voice // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 67-72. [M.kr. 01T]

Elektros sistemų katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Alfonsas Morkvėnas Tel.: (8 37) 453 907, 300 280, 300 281 Faks. (8 37) 350 392 El. p. esk@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Pranas Deksnys, habil. dr. Steponas Gečys, dr. Linas Andronis Markevičius, habil. dr. Vaclovas Miškinis, dr. Alfonsas Morkvėnas, dr. Algimantas Stanislovas Navickas Docentai: dr. Mindaugas Ažubalis, dr. Vaclovas Ažubalis, dr. Anzelmas Bačauskas, dr. Algirdas Degutis, dr. Saulius Gudžius, dr. Audrius Jonaitis, dr. Artūras Kalvaitis, dr. Inga Konstantinavičiūtė, dr. Renata Miliūnė, dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas, dr. Pranas Smolskas, dr. Robertas Staniulis, dr. Gytis Svinkūnas Lektoriai: dr. Almantas Bandza, Kęstutis Bronius Juočiūnas, dr. Vytautas Šiožinys, dr. Dainius Slušnys, dr. Vytautas Sučila Jaunesn. mokslo darbuotojas Tomas Deveikis

Doktorantai: Audrius Baranauskas, Vitalijus Baranskas, Gediminas Daukšys, Vitalijus Gvozdas, Mindaugas Juška, Donatas Matelionis, Ramūnas Ponelis, Aldas Stankevičius, Giedrius Tamulis, Lionė Urmonienė, Povilas Valatka, Jonas Vanagas, Andrius Žąsytis Mokomosios laboratorijos vedėjas Kęstutis Kavaliauskas Vyr. laborantai: Henrikas Zumaras, Vaclovas Algimantas Zumaras Laborantai: Ugnė Karaliūtė, Elena Kasiulevičienė, Akvilė Lukaševičiūtė, Alfredas Rudys Administratorė Rasa Juraškienė Tiriamoji bazė Aukštųjų įtampų laboratorija, energetinių skaičiavimų laboratorija, relinės apsaugos laboratorija, elektros

111


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS sistemų laboratorija, elektrinių ir pastočių laboratorija, elektrotechnologijos laboratorija, atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, elektros mašinų laboratorija, elektros mikromašinų laboratorija, elektrotechninių medžiagų laboratorija, braižytuvas DXY-1300, dalinių išlydžių detektorius ROBOTRON M 4202, sukimo momentų matuoklis, indukcijos oro tarpe matuoklis, įtampos kokybės kontrolės sistema, impulsinis įtampos generatorius, išlygintos ir kintamos aukštosios įtampos bandymų stendas, įžemėjimo modeliavimo natūrinis stendas, keturių kanalų skaitmeninis oscilografas. Doktorantūros moduliai Energetikos sistemų planavimas (doc. A. Bačauskas); Energetikos sistemos ir jų valdymas (doc. A. Bačauskas); Elektromagnetiniai procesai elektros sistemose (prof. L. A. Markevičius); Viršįtampiai ir viršsroviai (prof. L. A. Markevičius); Sistemų patikimumo modeliai (prof. A. S. Navickas); Elektros sistemų valdymo technologija (prof. A. Morkvėnas); Elektros sistemų

dinamika ir stabilumas (doc. V. Ažubalis); Mechatroninių sistemų kokybė (prof. S. Gečys); Elektriniai energijos keitikliai ir jų sistemos (doc. S. Gudžius); Mikroekonomika ir energetikos ekonomika (prof. V. Miškinis). Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Aistija Zubavičiūtė. Regioninių elektros rinkų įtaka konkurencijai ir elektros sistemų plėtrai (vadovas doc. A. Bačauskas); Povilas Norkevičius. Vėjo mikroelektrinės elektros energijos keitimo ir kaupimo procesų tyrimas (vadovas prof. P. Balčiūnas); Vytautas Šiožinys. Gedimų uždarame elektros tinkle greitojo atpažinimo modelis (vadovas prof. L. A. Markevičius); Tomas Deveikis. Vėjo elektrinių įtakos elektros energetikos sistemų režimams tyrimas (vadovas doc. E. V. Nevardauskas).

Tyrimų tematika Elektros energetikos sistemos režimai ir naujos technologijos Prof. R. Deksnys, prof. S. Gečys, prof. A. S. Navickas, doc. P. Smolskas, doc. R. Staniulis, doc. A. Bačauskas, doc. G. Svinkūnas, doc. R. Miliūnė, doc. E. Nevardauskas, dr. D. Slušnys, jaun. m. d. T. Deveikis, doc. V. Ažubalis, doc. M. Ažubalis, doc. A. Jonaitis, V. Adomavičius, dr. V. Sučila, dr. P. Norkevičius, lekt. K. B. Juočiūnas, doktorantai G. Daukšys, R. Ponelis, P. Valatka, A. Žąsytis Analizuojamos skirstomųjų elektros tinklų tolesnės plėtros perspektyvos. Pagrindinė kryptis – sumaniųjų valdymo sistemų taikymas ir pačių skirstomųjų tinklų pertvarkymas į galinčias savarankiškai veikti mažas elektros sistemas. Sukurtos praktinės metodikos generatorių dinaminiams parametrams nustatyti pagal režiminių bandymų duomenis, pagal sustabdyto generatoriaus dažninės reakcijos bandymo rezultatus

ir pagal generatoriaus išjungimo režimo parametrų kitimą. Tirtos vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos energetikos sistemos galimybės. Tiriami izoliacijos resurso sąnaudų įvertinimo metodai. Atlikta grežinių variklių maitinimo sistemų analizė giluminiuose gręžiniuose. Greitų elektromagnetinių procesų tyrimai Prof. L. Markevičius, prof. A. Morkvėnas, doc. S. Gudžius, dr. V. Šiožinys, doktorantas V. Gvozdas Tiriami viršįtampių pereinamieji procesai izoliuotos neutralės tinkle, veikiant žaibo išlydžiui į liniją. Analizuojami elektros tinkle su izoliuota neutrale vykstantys trumpi išnykstantys įžemėjimai dėl trumpalaikių izoliacijos pakitimų vienoje fazėje ar komutacijų. Apžvelgti relinės apsaugos principai, paremti elektromagnetinių bangų registracija. Pasiūlytas ir sudarytas perdavimo tinklo linijų gedimo vietos nustatymo algoritmas, pagrįstas atsispindėjusios ir kritusios bangų laiko skirtumo skaičiavimu.

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Plačių galimybių priemonė elektros tinklo galiai balansuoti (LASTBEG)“. Vadovas doc. V. Ažubalis. 2010–2014. Derinamos projekto užduotys. Vėjo elektrinių plėtros galimybių analizės studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8540. Vadovas prof. R. Deksnys. Ištirtos vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos energetikos sistemos galimybės. Nustatyta, kiek investivestijų reikia vėjo elektrinių plėtrai sausumoje ir jūroje užtikrinti. Nustatyta tikslinga suminė vėjo elektrinių galia, kurią galima prijungti prie Lietuvos energetikos sistemos nepertvarkant elektros tinklo. Ištirtos galimybės didinti vėjo elektrinių galią iki 2000 MW. Sudarytos vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos. Nustatytas vėjo elektrinių dalyvavimo valdant

112

dažnį būtinumas ir trumpalaikio elektros energijos kaupimo galimybės. Naftos perdirbimo gamyklos elektros tiekimo schemos patikimumo analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8544. Vadovas prof. A. S. Navickas. Ištirtas Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos tinklo darbo stabilumas didelio trikdžio metu. Išanalizuotas 6 kV tinklo relinių apsaugų darbas ir parengtos rekomendacijos, kaip keisti jų nustatymus. Ištirtas vartotojų, maitinamų iš nepertraukiamo maitinimo šaltinių elektros tiekimo patikimumas, apskaičiuoti elektros tinklo patikimumo rodikliai. Išanalizuotas SCADA sistemos diegimo būtinumas ir ekonominis pagrįstumas. Parengtos rekomendacijos, kaip pagerinti tinklo patikimumą. Sudarytas elektros tinklo atnaujinimo ir pertvarkymo planas.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Skaičius (autorių indėlis) 26,24   8,33  17,91

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Šiožinys, Vytautas. Transmission line fault distance measurement based on time difference between travelling wave reflection and refraction // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 2(98), p. 25-28. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas; Žmuida, Mykolas. Application of parametrical method synthesis for borehole motors design // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 9-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 3. Balčiūnas, Povilas; Norkevičius, Povilas. Stochastic nature electrical energy conversion processes experimental research of wind micro power plant // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 13921215. 2010, nr. 9(105), p. 57-60. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 4. Deltuva, Ramūnas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Gečys, Steponas. Electric and magnetic fields of the high voltage autotransformer  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 9-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 5. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Research of the grid-tied power system consisting of wind turbine and boiler GALAN // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 27-32. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 6. Ažubalis, Mindaugas; Ažubalis, Vaclovas; Jonaitis, Audrius. Practical assessment of synchronous generator dynamic model parameters // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 33-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 7. Karaliūtė, Ugnė; Miliūnė, Renata; Navickas, Algimantas Stanislovas. The forecast method of isolation resource for creating the integral characteristics of overvoltages // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 43-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 8. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Investigation of energy commercial metering set’s elements errors // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 13921215. 2010, nr. 10(106), p. 51-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 9. Gudžius, Saulius; Gvozdas, Vitalijus; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas. Real time monitoring of the state of smart grid // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 57-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 10. Valatka, Povilas; Sučila, Vytautas; Daukšys, Gediminas. Investigation of the voltage influence on partial discharge characteristic parameters in solid insulation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 63-66. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ažubalis, Mindaugas; Ažubalis, Vaclovas; Jonaitis, Audrius; Slušnys, Dainius. Estimation of available unit capacity of small power system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 187-191. [M.kr. 01T] 2. Žąsytis, Andrius; Ponelis, Ramūnas. Wind power plants influence on automatic generation control quality // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 202-206. [M.kr. 01T] 3. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Investigation of generation capacity development in Lithuanian power system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 207-210. [M.kr. 01T] 4. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Gvozdas, Vitalijus. Experimental research of the atmospheric overvoltage on the isolated neutral power network // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th

113


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 244-247. [M.kr. 01T] 5. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Miliūnė, Renata. The incorporation and coordination of renewable energy sources in the smart power system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 273-278. [M.kr. 01T] 6. Konstantinavičiūtė, Inga; Tarvydas, Dalius; Bobinaitė, Viktorija. Analysis of possible support measures for RES-H in Lithuania  // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 279-284. [M.kr. 01T] 7. Norkevičius, Povilas. Mathematical modeling of inverter - system converter // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 285-288. [M.kr. 01T] 8. Petrauskas, Gytis; Adomavičius, Vytautas. Framework for experimental research of hybrid water heating system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 67, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 295-298. [M.kr. 01T] 9. Adomavičius, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Watkowski, Thomas. Concept of the space heating system running on wind power and electric grid // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 299-302. [M.kr. 01T] 10. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Control of space heating system based on boiler galan and fed from wind power and electric grid // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 303-308. [M.kr. 01T] 11. Balčiūnas, Povilas; Norkevičius, Povilas. EMD problem solution for stochastic character energy at wind micro power plants  // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 45-50. [M.kr. 01T] 12. Valatka, Povilas; Daukšys, Gediminas. Investigation of the voltage influence on partial discharge characteristic parameters in solid insulation // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 155-158. [M.kr. 01T] 13. Bagdanavičius, Nerijus; Drabatiukas, Anatolijus; Kilius, Šarūnas; Morkvėnas, Alfonsas. Experimental research of pulse processes in the object grounding system // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 173-178. [M.kr. 01T] 14. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Rožanskienė, Arnolda. The analysis of the processes of the temporary earth faults in the insulated neutral electrical network // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 179-182. [M.kr. 01T] 15. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Markevičius, Linas. Analysis of fast electromagnetic processes in overhead distribution lines // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 183-186. [M.kr. 01T] 16. Balčiūnas, Povilas; Norkevičius, Povilas. EMD problem solution for stochastic character energy at wind micro power plants  // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 45-50. [M.kr. 01T] 17. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Research of EMD in small scale grid-tied PV system // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 159-164. [M.kr. 01T] 18. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Research of EMD minimization possibilities’ in small scale grid-tied PV system  // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 165-168. [M.kr. 01T] 19. Karaliūtė, Ugnė. Autonominės hibridinės energetinės sistemos tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 5-8. [M.kr. 01T] 20. Balčiūnas, Povilas. Chemotroninės mikroelektrinės konceptualiosios galimybių studijos tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 9-12. [M.kr. 01T] 21. Ragauskas, Vytautas; Deveikis, Tomas. Research of small electrical energy system reliability // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 17-20. [M.kr. 01T] 22. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Markevičius, Linas. Pradinių įžemėjimo pereinamųjų procesų eksperimentinis tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 21-24. [M.kr. 01T] 23. Valatka, Povilas. Integralinių viršįtampių charakteristikų izoliuotos neutralės tinkle tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 25-27. [M.kr. 01T]

114


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 24. Bagdanavičius, Nerijus; Drabatiukas, Anatolijus; Kilius, Šarūnas; Morkvėnas, Alfonsas. Elektromagnetinio trikdžio įtakos įvertinimo įžeminimo sistemai modelis // Elektros ir valdymo technologijos ECT 2010: 5-osios tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258148. p. 28-31. [M.kr. 01T]

Ergonomikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys Tel. (8 37) 300 255 El. p. algis.vegys@ ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Docentai: dr. Rimas Adaškevičius, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Algis Vegys Lektoriai: dr. Jonas Daugėla, dr. Donata Putnaitė, dr. Loreta Valatkienė Asistentė Kristina Zdanytė

Laboratorijos vedėjas Jeronimas Maldutis Inžinierius dr. Jonas Daugėla Administratorės: Agnė Anzelytė, Jolanta Donėlienė Tiriamoji bazė Žmogaus ir technikos saugios sąveikos tyrimų centras

Tyrimų tematika Saugos ir sveikatos technologijos Doc. A. Vegys, doc. R. Adaškevičius, doc. D. Nizevičienė, lekt. L. Valatkienė Tęsiant tyrimus pagal Interaktyviosios aprangos ir dėvimųjų technologijų taikymo saugai užtikrinti programą sukurta ir užpatentuota Žmogaus funkcionalumo kontrolės sistema. Projektuojama fiziologinių parametrų stebėsenos sistema. Sukurtas kvėpavimo dažnio nustatymo metodas, pagrįstas signalo maksimumų ir minimumų aptikimu ir jų amplitudės dydžio nustatymu. Atlikta magnetinio lauko analizė kanalo su magnetinėmis nuosėdomis viduje. Atrinkti informatyviausi viršutinio

žandikaulio morfologiniai kriterijai, padedantys numatyti, ar reikalingas ortodontinis gydymas pacientams, kuriems yra dignozuota visiška vienpusė viršutinės lūpos, viršutinio žandikaulio alveolinės ataugos ir gomurio nesąauga ankstyvojo mišriojo sąkandžio laikotarpiu. Sukurta metodika kompiuterinių tomografų darbo režimams nustatyt, kai reikia suformuoti labai tikslias erdvines rekonstrukcijas. Atlikti eksperimentiniai tyrimai su įvairiais testiniais objektais bei bandymai in vivo. Tirtas fosfogipso, užteršto rūgščiomis kenksmingomis žmogui ir aplinkai medžiagomis, panaudojimas statybinių medžiagų gamyboje.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 2,52  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,85 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1,67

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Vasiliauskas, A.; Šidlauskas, A.; Šaferis, Viktoras; Adaškevičius, Rimas; Linkevičienė, L.. Applications of 3D maxillary dental arch scanning for mathematical prediction of orthodontic treatment need for complete unilateral cleft lip and palate patients // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 107-112. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2. Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia. Anhydrite binder calcined from phosphogypsum // Ceramics-Silikaty. Prague: Institute Chemical Technology. ISSN 0862-5468. 2010, Vol. 54, iss. 2, p. 152-159. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. [IF (E): 0,297 (2010)] [M.kr. 05T] 3. Leškevičienė, Violeta; Šarlauskaitė, Irma; Nizevičienė, Dalia; Kybartienė, Nora. Influence of the gypsum dehydration temperature and alkali additives on the properties of anhydrite cement // Science of Sintering. Belgrade: International Institute for the Science of Sintering. ISSN 0350-820X. 2010, Vol. 42, iss. 2, p. 233-243. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,403 (2010)] [M.kr. 05T]

115


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Respiration rate estimation in portable monitoring units // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 83-86. [M.kr. 01T] 2. Pakėnas, Valdas Jonas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. The influence of magnetic sediments on magnetic field distribution inside cylindrical channel // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 257-260. [M.kr. 01T] 3. Adaškevičius, Rimas; Mačianskytė, Diana; Monastyreckienė, Eglė. Acquisition of CT images for high quality rapid prototyping of human jaw // Biomedical engineering - 2010: proceedings of International Conference, 28, 29 October 2010, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2010, p. 208-211. [M.kr. 01T] 4. Adaškevičius, Rimas; Daukšienė, Margarita; Švalkauskienė, Vilma. Measurement of dental widths using digital 3D dental models with reverse normals // Biomedical engineering - 2010: proceedings of International Conference, 28, 29 October 2010, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2010, p. 212-215. [M.kr. 01T]

Procesų valdymo katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas Tel. (8 37) 300 260 Faks. (8 37) 350 721 El. p. procval@ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Donatas Levišauskas, habil. dr. Rimvydas Simutis Docentai: dr. Kęstutis Brazauskas, dr. Vytautas Galvanauskas, dr. Jolanta Repšytė, dr. Tomas Tekorius, dr. Vygandas Vaitkus, dr. Algirdas Večkys Lektoriai: dr. Darius Ezerskis, Valeras Kildišas Doktorantai: Audrius Bukis, Kęstutis Jonelis, Andrius Jurgutis, Artur Kuprijanov, Giedrius Oberauskas, Tomas Proscevičius Laboratorijos vedėjas Vytautas Rimkevičius Laborantas Eugenijus Alekna Vyr. technikė Ona Linksmutė Gavėnaitė Technikas Vitas Motiejūnas Meistras Edvardas Motiejūnas Administratorius Kazys Balžekas

Tiriamoji bazė Technologinių ir mechaninių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorija, SIMATIC valdiklių laboratorija. Doktorantūros moduliai Technologinių procesų reguliavimo sistemos ir jų derinimas (prof. D. Levišauskas); Hibridinės valdymo ir optimizavimo sistemos (prof. R. Simutis); Procesų modeliavimas ir identifikavimas (prof. R. Simutis). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Vidas Raudonis. Akies sekimo portatyvios sistemos kūrimas ir tyrimas (vadovas prof. R. Simutis); Gediminas Valiulis. Trąšų granuliavimo proceso išplėstiniai imitaciniai modeliai (vadovas prof. R. Simutis).

Tyrimų tematika Netiesinių ir nestacionarių procesų valdymas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas, techninių sistemų (autonominių robotų) valdymas Prof. D. Levišauskas, prof. R. Simutis, doc. K. Brazauskas, doc. V. Galvanauskas, doc. J. Repšytė, doc. T. Tekorius, doc. V. Vaitkus, doc. A. Večkys, dr. D. Ezerskis, dr. V. Raudonis, doktorantai K. Jonelis, A. Kuprijanov, T. Proscevičius, G. Oberauskas, A. Bukis Tęsiami moksliniai tyrimai tobulinant biotechnologinių procesų modeliavimo ir valdymo metodus. Daugiausia dėmesio buvo skiriama gyvulinių ląstelių kultivavimo procesų analizei, modeliavimui ir valdymui. Tirti virtualių bioreaktorių kūrimo principai ir jų taikymas valdymo ir stebėsenos sistemose. Tęsiami vandenvalos biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo tyrimai. Atliekami moksliniai tyrimai, susiję

116

su efektyvių autonominių mobiliųjų robotų mokymo algoritmų lokaliems valdymo uždaviniams spręsti, kūrimu. Sukurti autonominių mobiliųjų robotų mokymo algoritmai, kurie į savo struktūrą gali įtraukti patyrusių ekspertų žinias ir tuo užtikrinti informatyvius robotų mokymo eksperimentus. Vykdyti moksliniai tyrimai kuriant mobiliąsias akies vyzdžio padėties sekimo sistemas, panaudojant nebrangias mini videokameras, galvos judesio jutiklius ir internetinius kompiuterius. Daug dėmesio skirta kompensavimo algoritmų kūrimui, derinimui ir testavimui. Tirtos skaitinio intelekto metodų galimybės kuriant efektyvias multiagentines vertybinių popierių vertinimo ir investicinių sprendimų paramos sistemas. Kuriami metodai ir algoritmai, kurie leidžia padidinti bankomatų tinklo saugumą. Sukurti hibridiniai matematiniai modeliai, skirti granuliavimo proceso imitaciniam modeliavimui ir taikymui efektyviems proceso valdymo režimams parinkti.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai Autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai: Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. R. Simutis. 2009–2010.

Neteisėtų veiksmų atpažinimo, taikant vaizdų apdorojimo technologijas, algoritmų ir metodų tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8561. Vadovas prof. R. Simutis.

Tobulinami autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodai. Daugiausia dėmesio skirta 3D lokalizacijos algoritmų paklaidų mažinimui, įvertinant mobiliojo roboto judėjimo dinamiką. Lokalizacijos algoritmuose pritaikyti atraminių vektorių modeliai ir dirbtiniai neuroniniai tinklai. Jie panaudoti roboto aplinkos objektams atpažinti ir navigacijos planams kurti.

Sukurti metodai, algoritmai ir programinės priemonės bankomatus aptarnaujančio personalo veidams identifikuoti ir atpažinti. Pasiūlyti metodai ir algoritmai neteisėtiems vartotojų judesiams, vykdant operacijas bankomate, identifikuoti. Sukurti metodai ir algoritmai, leidžiantys realiuoju laiku, pasitelkiant video signalus, aptikti pašalines priemones, kurios neteisėtai montuojamos bankomatų aplinkoje. Informacija apie tokius pažeidimus pateikiama bankomatų tinklų operatoriams.

Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaveikes akies vyzdžio padėties sekimo sistemas (VySek): Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Vadovas prof. R. Simutis. 2008–2010. 2010 m. buvo vykdyti moksliniai tyrimai tobulinant mobiliąsias akies vyzdžio padėties sekimo sistemas, pritaikant galvos judesio jutiklius sistemos tikslumui didinti. Atlikta nemaža tyrimų taikant 2D ir 3D galvos judesių jutiklius. Daug dėmesio skirta kompensavimo algoritmų kūrimui, derinimui ir testavimui. Akies vyzdžio padėties sekimo sistemos prototipai pristatyti įvairioms elektronikos ir automatikos kompanijoms, pasiūlyta nemaža praktinių sistemos taikymo sričių, atliktos išsamios sistemos komercializavimo galimybių studijos.

Tiekimo grandinės valdymo pažangių algoritmų tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8562. Vadovas prof. R. Simutis. Sukurti metodai, algoritmai ir programinės priemonės bankomatų tinklo veiklos funkcionavimui vertinti. Pasiūlyti metodai ankstyvai gedimų identifikacijai ir prevencijai. Sukurti metodai ir algoritmai leidžiantys atlikti bankomatų atsarginių dalių tiekimo monitoringą, optimizavimą ir gedimų prevenciją. Informacija apie monitoringo bei optimizavimo rezultatus ir prevencijos priemones pateikiama bankomatų tinklų operatoriams.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 12,33  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

2,98 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

9,35

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Kairys, Artūras; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas. “iHouse” for advanced environment control // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 37-42. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2. Proscevičius, Tomas; Raudonis, Vidas; Kairys, Artūras; Lipnickas, Arūnas; Simutis, Rimvydas. Autoassociative gaze tracking system based on artificial intelligence // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 67-72. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 3. Levišauskas, Donatas; Jonelis, Kęstutis; Brazauskas, Kęstutis. Adaptive control of temperature for minimization operating costs of industrial methane tank process // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 3, p. 176-186. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 01T] 4. Mednis, Mārtiņš; Meitalovs, Jurijs; Viļums, Sandis; Vanags, Juris; Galvanauskas, Vytautas. Bioprocess monitoring and control using mobile devices // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 3, p. 195-201. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 5. Gnoth, Stefan; Kuprijanov, A.; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Simple adaptive pH control in bioreactors using gainscheduling methods // Applied Microbiology and Biotechnology. New York: Springer. ISSN 0175-7598. 2010, Vol. 85, iss. 4, p. 955-964. [ISI Web of Science]. [IF (E): 3,280 (2010)] [M.kr. 07T] 6. Gnoth, Stefan; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Selective expression of the soluble product fraction in Escherichia coli

117


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS cultures employed in recombinant protein production processes // Applied Microbiology and Biotechnology. New York: Springer. ISSN 0175-7598. 2010, Vol. 87, iss. 6, p. 2047-2058. [ISI Web of Science]. [IF (E): 3,280 (2010)] [M.kr. 07T] 7. Aehle, M.; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Comparison of viable cell concentration estimation methods for a mammalian cell cultivation process // Cytotechnology. Dordrecht: Springer. ISSN 0920-9069. 2010, Vol. 62, iss. 5, p. 413-422. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,277 (2010)] [M.kr. 07T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jurgutis, Andrius; Simutis, Rimvydas. An investor risk tolerance assessment using interface agent in multi-agents decision support system // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 17-24. [M.kr. 01T] 2. Proscevičius, Tomas; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Lipnickas, Arūnas; Bukis, Audrius. Alternative communication device for persons with high mobility impairment // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 31-36. [M.kr. 01T] 3. Sinkevičius, Saulius; Simutis, Rimvydas. Humans tracking in public places with web camera using hierarchical temporal memory algorithms // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 97-100. [M.kr. 01T] 4. Jurgutis, Andrius; Simutis, Rimvydas. Behaviour control of agents and agents conversations in multi-agent investor decision support system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 101-106. [M.kr. 01T] 5. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. Model and simulator for prediction and control of the mean particle size of granule population // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 126-129. [M.kr. 01T] 6. Jonelis, Kęstutis; Brazauskas, Kęstutis; Levišauskas, Donatas. Model for prediction of biogas production in industrial methane tank // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 138-141. [M.kr. 01T] 7. Oberauskas, Giedrius; Galvanauskas, Vytautas. Identification of hybrid models for methanation process // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 142-145. [M.kr. 01T] 8. Aleksynas, Artūras; Repšytė, Jolanta. Mathematical model of switching power supply (DC/DC converter) // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 67, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 150-155. [M.kr. 01T] 9. Linkevičius, Benas; Proscevičius, Tomas; Bukis, Audrius. Programuojamo mobilaus roboto prototipo sukūrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 19-24. [M.kr. 09T] 10. Jonelis, Kęstutis; Levišauskas, Donatas; Brazauskas, Kęstutis. Control of dissolved oxygen concentrated in aerated tanks of industrial biological treatment process // Advances in Systems Science. Warsaw: Academic Publishing House, 2010. ISBN 9788360434772. p. 163-172. [M.kr. 01T] 11. Oberauskas, Giedrius. Identification of hybrid model for chemical processes // Advances in Systems Science. Warsaw: Academic Publishing House, 2010. ISBN 9788360434772. p. 221-230. [M.kr. 01T]

Valdymo technologijų katedra

118

Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. Gintaras Dervinis Tel.: (8 37) 300 290, 331 998 Faks. (8 37) 300 291 El. p. valtek@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt

Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Daunoras, habil. dr. Vilius Antanas Geleževičius, dr. Kastytis Kiprijonas Šarkauskas Docentai: dr. Leonas Balaševičius, dr. Gintaras Dervinis, dr. Vytautas Gargasas, dr. Vytis Svajūnas Januševičius, dr. Andrius Knyš, dr. Vaclovas Kubilius, dr. Arūnas Lipnickas, dr. Vidmantas Mačerauskas, dr.Česlovas Ramonas, dr. Kastytis Ratkevičius, dr. Romas Rutkauskas Lektoriai: dr. Virginijus Baranauskas, dr. Alma Dervinienė, Gintautas Narvydas, dr. Gytis Petrauskas, dr. Vidas Raudonis

Asistentas dr. Giedrius Blažiūnas Doktorantai: Gediminas Danilevičius, Žydrūnas Jakas, Jonas Mikalauskas, Kęstas Rimkus Inžinierius Faustas Tubelis Laboratorijos vedėjas Petras Algimantas Černys Laborantės: Dalia Raustienė, Violeta Ručinskienė Meistras Pranas Raudys Vyr. administratorė dr. Alma Dervinienė


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Tiriamoji bazė Valdiklių laboratorija. Turima techninė bazė – visa „Schneider Electric“ kompanijos gaminama valdiklių serija: „Modicon Quantum“ (CPU65150, CPU11303), „Modicon TSX Premium“, „Modicon Compact“, „Modicon Micro“, „Modicon Momentum“, „Modicon“ M340, XBTG bei XBTR serijos operatoriaus pulteliai, „Modicon“ kompanijos šešių tipų objektų modeliaiimitatoriai, savadarbiai objektų modeliai. Naudojama programinė įranga – „ModSoft“, „Concept“, „UnityPro XL“, AC1131, „VijeoDesigner“, XBTL-1000, „Matlab“, „VijeoCitect“. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja su„ModbusPlus“, „Ethernet“ (išorinis tinklas, „ModbusTCP“), „Modbus“, „Profibus“, „Interbus-S“ pramoniniais tinklais. Valdymo sistemų laboratorija. Turima techninė bazė – kompanijos „Phoenix Contact“ 6 laboratoriniai stendai su kompanijos gaminamais ILC150 serijos valdikliais bei signalų imitatoriais. Valdikliai komunikuoja su programine bei technine įranga per „Interbus-S“, „Profinet“ pramonines sąsajas. Naudojama programinė įranga: „Starterkit ILC150 ETH“, „Automationworx 2008 v. 1.4“, „Software Visu+“. Laboratorija yra oficiali tarptautinio akademinio tinklo „EduNet“ narė. Lanksčios gamybos laboratorija. Turima techninė bazė – visa „AllenBradley“ kompanijos gaminama valdiklių serija: „Pico“, „MicroLogix“, SLC500,

„CompactLogix“ su RIO moduliais, mobilus „Profane“ operatoriaus pultelis, valdiklių „Unitronics M90“ su GSM modemais stendai, „Unitronics Vision230“ valdiklis, „A-B PowerFlex 70“ programuojamoji pavara. Naudojama programinė įranga – „Unitronics VisioLogix“, „U90Ladder“, „RSLogix500“, „RSLogix5k“, „RSLinx Pro“, „Eplan P8“, „Proface ProPB3C“, „PanelBuilder32“, „RSView“. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja su „Modbus“, „Ethernet“ (išorinis tinklas, „EtherNet IP“), DH485, „DeviceNet“ pramoniniais tinklais. Supervizorinio valdymo laboratorija. Turima techninė bazė – „ABB“ kompanijos stendas su „Advant31“ valdikliu bei MT-45 operatoriaus pulteliu. Naudojama programinė įranga – „Wonderware Development Sturio“ („InTouch“, „Historian Server“, „Information Server“, „ActiveFactory“), „Microsoft MSDE“, „Microsoft Project“, „National Instruments LabView“, „Matlab“, originalūs programų paketai „Centaurus“, „CADoHS“, „Borland Visual Studio“. Doktorantūros moduliai Mechatroninių sistemų valdymas (prof. V. A. Geleževičius); Automatinės geležinkelio valdymo sistemos (doc. G. Dervinis); Hibridinių valdymo sistemų modeliavimas (prof. K. K. Šarkauskas).

Tyrimų tematika Mechatroninių sistemų harmoningasis valdymas Prof. V. A. Geleževičius, doc. V. Kubilius, dr. G. Blažiūnas Atlikti tyrimai siekiant tobulinti mechatroninių vykdymo sistemų valdymo kokybę. Pasiūlyti ir ištirti du valdymo būdai, grįsti adaptyvaus valdymo metodų taikymu kintamų parametrų įtakai vykdymo sistemos dinaminėms charakteristikoms kompensuoti. Robotų navigacija Prof. K. K. Šarkauskas, dr. V. Baranauskas, G. Narvydas, doktorantas Ž. Jakas Buvo atliekami mobiliųjų robotų ir jų asociacijų valdymo, naudojant Petri tinklų modelius, tyrimai. Pradėtas tyrimas, kaip nustatyti ar patikslinti realias roboto koordinates, nenaudojant papildomos aparatūros (kompasų, giroskopų, švyturių ar panašių sistemų). Transporto automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimai Doc. V. Gargasas, prof. J. Daunoras, doc. V. S. Januševičius, doc. A. Knyš, doc. R. Rutkauskas, doktorantas J. Mikalauskas Tęsiami transporto mikrosrauto (viena paskui kitą ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių) dinamikos analizės, judančių ir nejudančių kliūčių aplenkimo proceso charakteristikų analizės darbai. Sukurtas mikrosrauto valdymo sistemos matematinis modelis – stimuliatorius. Atliktas dviejų lygiagrečių maršrutų transporto srauto valdymo sistemos modeliavimas. Tirta galimybė sukurti automatizuotą geležinkelio iešmų pavarų diagnostikos sistemą. Bendradarbiaujant su AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo atlikti eksperimentiniai tyrimai ir sukaupta realiomis sąlygomis veikiančios įrangos diagnostinių parametrų duomenų bazė.

Alternatyvių energijos šaltinių optimizavimas ir jų pagamintos energijos konversija Doc. Č. Ramonas, doc. V. Kepalas, dr. G. Petrauskas, P. A. Černys Atliktas patalpų šildymo sistemos, sudarytos iš mažosios vėjo elektrinės, integruotos į energetikos sistemos elektros tinklą, ir prekybos ženklo GALAN elektrodinio katilo tyrimas. Patalpų šildymo sistemai tirti buvo sudarytas jos matematinis aprašas ir matematinis modelis. Atlikti matematinio modelio tyrimai parodė, kad pasiūlytos patalpų šildymo sistemos su vėjo elektrine ir elektrodiniu katilu pagrindiniai pereinamieji procesai atitinka kokybės reikalavimus. Tirta mažos galios saulės elektrinės, integruotos į energetikos sistemos elektros tinklą, invertuojamos srovės ir įtampos harmonikų iškreipio faktoriaus minimizavimo galimybės. Ištirtas elektromagnetinių trikdžių minimizavimo saulės elektrinėje būdas, pagrįstas tinkamos moduliavimo įtampos kreivės formos ir jos parametrų parinkimu. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinių valdymo sistemų projektavimas ir diegimas Doc. G. Dervinis, doc. L. Balaševičius, doc. A. Lipnickas, doc. V. Mačerauskas, dr. V. Raudonis, dr. A. Dervinienė Atliekami kompiuterinės regos metodų taikymo greitaeigėms žmogaus ir kompiuterio sąsajoms kurti galimybių tyrimai. Ieškoma, kurie metodai geriausiai tiktų asociatyvinei žiūros taško padėties sekimo sistemai, t. y. žmogaus ir kompiuterio sąsajai. Tirta objekto nežinomų parametrų nustatymo „Matlab“ aplinkoje metodas, pagrįstas programuojamojo loginio valdiklio (PLV) valdomo proceso įvesties ir išvesties duomenimis.

119


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Tyrėjų naktis“. 2010. Vadovas doc. A. Lipnickas. Projektas skirtas skatinti visuomenės domėjimąsi įvairiomis mokslo sritimis, pateikiant apie jas informaciją, naudojant patrauklią vaizdinę medžiagą, organizuojant paskaitų ciklus ir darbų ekspozicijas. Projekto kulminacija – renginys „Tyrėjų naktis 2010“, įvykęs 2010 m. rugsėjo 24 d. Renginio metu dalyviai (žiūrovai, lankytojai)

buvo įtraukti į aktualių mokslinių klausimų aptarimą ir diskusijas su kviestiniais mokslo atstovais iš įvariausių mokslo krypčių (fizikos, elektronikos ir informatikos). Be diskusijų, vyko mokslinių darbų demonstravimas. Lygiagrečiai įvairiose salėse buvo demonstruojamos mokslo populiarinimo laidos/filmai, pristatantys universiteto gyvenimą.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Skaičius (autorių indėlis) 17,29   6,47  10,82

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Geleževičius, Vilius Antanas. Compensation of acting load influence on static characteristics of electric drive by using inertia moment observer // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 3(99), p. 53-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2. Balaševičius, Leonas; Dervinis, Gintaras; Baranauskas, Virginijus; Dervinienė, Alma. Identification of the unknown parameters of an object // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 33-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 3. Kairys, Artūras; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas. “iHouse” for advanced environment control // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 37-42. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 4. Proscevičius, Tomas; Raudonis, Vidas; Kairys, Artūras; Lipnickas, Arūnas; Simutis, Rimvydas. Autoassociative gaze tracking system based on artificial intelligence // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 67-72. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 5. Baranauskas, Virginijus; Dervinienė, Alma; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Rationalization of the path search algorithm // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 79-82. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 6. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Research of the grid-tied power system consisting of wind turbine and boiler GALAN // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 27-32. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 7. Bagdanavičius, Nerijus; Drabatiukas, Anatolijus; Kilius, Šarūnas; Daunoras, Jonas. Experimental research of pulse processes in the object grounding system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 47-50. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 8. Daunoras, Jonas; Gargasas, Vytautas; Knyš, Andrius. Evaluation of railway switch drive operating condition using control current features // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 71-74. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 9. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Avoidance of possible collisions of mobile robots // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 105-108. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bukis, Audrius; Lipnickas, Arūnas; Proscevičius, Tomas. Human gesture recognition system based on stereovision // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-

120


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 19-22. [M.kr. 01T] 2. Rimkus, Kęstas; Lipnickas, Arūnas. 3D space scanning system for robot navigation // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 23-26. [M.kr. 01T] 3. Proscevičius, Tomas; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Lipnickas, Arūnas; Bukis, Audrius. Alternative communication device for persons with high mobility impairment // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 31-36. [M.kr. 01T] 4. Narvydas, Gintautas; Makanin, Jevgenij. On the modification of Braitenberg algorithm for autonomous mobile robot control  // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 41-46. [M.kr. 01T] 5. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Dervinienė, Alma; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Influence of dimensions of a mobile robot into navigation trace // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 47-50. [M.kr. 01T] 6. Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Decision of the collision situations between the mobile robots // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 51-54. [M.kr. 01T] 7. Geleževičius, Vilius Antanas. Forming of dynamical features of servo drive on varying parameters of nonlinear control object conditions // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 87-90. [M.kr. 01T] 8. Petrauskas, Gytis; Adomavičius, Vytautas. Framework for experimental research of hybrid water heating system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 67, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 295-298. [M.kr. 01T] 9. Adomavičius, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Watkowski, Thomas. Concept of the space heating system running on wind power and electric grid // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 299-302. [M.kr. 01T] 10. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Control of space heating system based on boiler galan and fed from wind power and electric grid // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 303-308. [M.kr. 01T] 11. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Research of EMD in small scale grid-tied PV system // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 159-164. [M.kr. 01T] 12. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas. Research of EMD minimization possibilities’ in small scale grid-tied PV system  // Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010 / Bialystok University of Technology, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2010, p. 165-168. [M.kr. 01T] 13. Mikalauskas, Jonas. Traffic control system simulation // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 41-44. [M.kr. 01T] 14. Lengvenis, Paulius; Lipnickas, Arūnas. Barjero imitavimo algoritmas žmonių skaičiavimui viešajame transporte naudojant kompiuterinės regos sistemą // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 15-18. [M.kr. 09T] 15. Kairiūkštis, Giedrius; Lipnickas, Arūnas. Žmogaus dėmesingumo nustatymo sistema // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 31-35. [M.kr. 09T] 16. Bosevičius, Saulius; Lipnickas, Arūnas. Žmogaus dėmesingumo nustatymo sistema // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 36-40. [M.kr. 09T]

121


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI) Adresas: Studentų g. 48-327, LT-51367 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis Tel. (8 37) 300 296 El. p. avati@ktu.lt http://www.avati.lt Institutas įkurtas 1999 m.

Institutas yra organizacinė struktūra, kuri koordinuoja Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkų, dirbančių automatikos ir valdymo technologijų srityje, veiklą. AVATI palaiko glaudžius partnerystės ryšius su automatizavimo firmomis: UAB „SSG“, UAB „RMD Technologies“, UAB „Agava“, UAB „Festo“, „Siemens AG“, UAB „ABB“, AB „Axis Industries“, UAB „Schneider-Electric“, UAB „Sistematika“. Šios firmos suteikė fakulteto katedroms įvairios techninės įrangos mokymo tikslams. Institutas palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos, Ukrainos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Nyderlandų ir Portugalijos universitetais. AVATI identifikuoja aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis automatikos ir valdymo technologijų pramonėje, teikia paraiškas moksliniams tiriamiesiems projektams, koordinuoja MTEP projektų

122

vykdymą. Projektams vykdyti įdarbinami fakulteto katedrų mokslininkai ir inžinieriai. 2010 m. MTEP projektams vykdyti institute laikinam darbui buvo įdarbinti šeši tyrėjai ir inžinieriai iš Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Procesų valdymo ir Valdymo technologijų katedrų. 2008–2010 m. institutas koordinavo LMT finansuojamą aukštųjų technologijų projektą „Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaeiges akies vyzdžio padėties sekimo sistemas, VySek“. 2007–2010 m. AVATI koordinavo LMT finansuojamą projektą „Autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai“. 2010 m. AVATI koordinavo du ūkiskaitinius MTEP projektus su UAB „Penki kontinentai“: „Neteisėtų veiksmų atpažinimo, taikant vaizdų apdorojimo technologijas, algoritmų ir metodų tyrimas“ ir „Tiekimo grandinės valdymo pažangių algoritmų tyrimas“.


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – doc. dr. Vytautas Janilionis Tel.: (8 37) 300 301, 456 472 Faks. (8 37) 456 472 El. p. dekfmf@ktu.lt http://fmf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1993 m. Pagrindines pareigas jame turi 108 darbuotojai, iš jų 56 mokslininkai: 7 habilituoti daktarai, 49 daktarai.

Tyrėjų naktis

Pagrindinës tyrimø kryptys Formalieji operatoriniai metodai ir stochastinių ekstremumų savybės. Matematinių metodų taikymas inžinerijoje ir versle. Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros. Matematikos ir fizikos metodų taikymas biomedicinoje. Matematikos ir fizikos istorija.

123 123


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Fizikos katedra

Vedėjas – prof. dr. Giedrius Laukaitis, tel. (8 37) 300 340, el. p. fizkat@ktu.lt

Matematinės sistemotyros katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel. (8 37) 300 334, el. p. kat1502@ktu.lt

Taikomosios matematikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis, tel. (8 37) 300 311, el. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

Univers iteto m ok s lo fondas 40,4%

LM T param a 59,6%

124


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos konferencijos ir seminarai 1. Matematika ir matematikos dėstymas, 2010 m. balandžio 8, 9 d. 2. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose (3-ioji tarptautinė), 2010 m. rugsėjo 20–23 d. 3. Medicinos fizika Baltijos šalyse (8-oji tarptautinė konferencija-seminaras), 2010 m. spalio 14–16 d. 4. Branduoliniai mokslai medicinos fizikos studijose: Baltijos šalių patirtis (tarptautinis seminaras), 2010 m. rugsėjo 22–24 d. 5. Taikomoji matematika (8-oji studentų), 2010 m. balandžio 30 d. Užsienio mokslininkų vizitai Lankėsi Lundo universiteto ir Malmės universitetinės ligoninės (Švedija) mokslininkų grupė: prof. Soren Mattson, Cristian Berhardsson, Ulrika Svaholm, Marcus Soderberg, Carl Magnus Nillsson ir prof. Torsten Landberg iš Horlevo universitetinės ligoninės (Danija). Seminare pranešimą skaitė Oksfordo universiteto prof. Nick Trefethen. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. D. Adlienė – žurnalų „Research Journal of Environmental Sciences“, „Research Journal of Physics“, „Research Journal of Nanosciences and Nanotechnology“ redakcinių kolegijų narė, periodinio leidinio „Medicinos fizika Baltijos šalyse“ atsakingoji redaktorė, Lietuvos radiacinės saugos draugijos valdybos narė, tarptautinės konferencijos „International Conference on Medical Physics“ programų komiteto pirmininkė, Lietuvos mokslo premijų ekspertė, DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarybos) Lietuvos filialo valdybos narė. Prof. J. A. Aksomaitis – žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ vyr. redaktorius. Prof. J. Dudonis – žurnalo „Lietuvos fizikų žinios“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys, Vandenilio energetikos asociacijos valdybos narys, SKVC Fizikos krypties programų ir naujų programų vertinimo ekspertas, Lietuvos mokslo premijų ekspertas, LMT ekspertas. Prof. A. Galdikas – žurnalo „Medžiagotyra“ redakcinės kolegijos narys, Europos mokslo fondo „Nanoelektronikos“ programos vykdomojo komiteto narys, LMT projektų vertinimo komiteto narys. Prof. A. Grigonis – žurnalo „Physics and Chemistry of Solid State“ ir „Lietuvos fizikos žurnalo“ redakcinių kolegijų narys, periodinės tarptautinės konferencijos „Radiation Interaction with Material and Its Use in

Technologies“ darbų leidinio atsakingasis redaktorius, LMT ekspertas. Doc. V. Janilionis – Lietuvos matematikų draugijos narys, Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys, žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Prof. G. Laukaitis – LMT projektų vertinimo ekspertas. Prof. V. Pekarskas – VI tarptautinės konferencijos „Matematikos dėstymas: retrospektyva ir perspektyvos“ programų komiteto narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Prof. M. K. Ragulskis – SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) ir SEM (Society for Experimental Mechanics) narys, EURASEM (European Association for Experimental Mechanics) pastovaus valdomojo komiteto narys bei Lietuvos atstovas šioje organizacijoje; žurnalų „Open Journal for Numerical Methods“, „Journal of Vibroengineering“ ir „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinių komitetų narys. Prof. J. Rimas – žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Prof. S. Tamulevičius – žurnalo „Materials Science“ vyriausiasis redaktorius. Prof. J. Valantinas – SEFI matematikos darbo grupės narys, žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Doc. N. Listopadskis – žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Doc. R. Naujokaitis – periodinio leidinio „Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies“ redakcinės kolegijos narys. Doc. B. Narkevičienė – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos grupės itin gabių vaikų ugdymo Lietuvoje strategijai sukurti vadovė. Doc. Ž. Rutkūnienė – asociacijos „BASNET Forumas“ valdybos narė. Doc. E. Valakevičius – tarptautinės organizacijos „Systemics, Cybernetics and Informatics“ narys, pasaulinės konferencijos „The World Multi Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics“ programų komiteto narys, žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Lektorius G. Adlys – Europos branduolinės informacijos (NICE) komiteto narys, Lietuvos atomo forumo atsakingasis sekretorius, Lietuvos radiacinės saugos draugijos revizijos komisijos narys, Lietuvos medicinos fizikų draugijos valdybos narys.

125


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, nuo 2011 07 01 prof. dr. Giedrius Laukaitis Tel.: (8 37) 300 340, 350 737 Faks. (8 37) 350 737 El. p.  fizkat@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m. Darbuotojai Profesoriai: dr. Diana Adlienė, habil. dr. Julius Dudonis, habil. dr. Arvaidas Galdikas, habil. dr. Alfonsas Grigonis, dr. Giedrius Laukaitis, habil. dr. Liudvikas Pranevičius, habil. dr. Vidas Sukackas, habil. dr. Sigitas Tamulevičius Docentai: dr. Mindaugas Andrulevičius, dr. Liudvikas Augulis, dr. Jurgita Čyvienė, dr. Aleksandras Iljinas, dr. Leonas Jakevičius, dr. Sigitas Joneliūnas, dr. Alvydas Jotautis, dr. Liutauras Marcinauskas, dr. Darius Milčius, dr. Virgilijus Minialga, dr. Ramūnas Naujokaitis, dr. Judita Puišo, dr. Linas Puodžiukynas, dr. Živilė Rutkūnienė, dr. Vytautas Stankus, dr. Vytautas Vaidelys Lektorius Gediminas Antanas Adlys Asistentas Darius Virbukas Projekto vyriaus. mokslo darbuotojai: habil. dr. Julius Dudonis, dr. Giedrius Laukaitis Vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Knizikevičius Mokslo darbuotojas dr. Algimantas Meškauskas Jaunesn. mokslo darbuotojos: Kristina Bačkutė, Rasa Žostautienė Projekto vyr. mokslo darbuotojas habil. dr. Alfonsas Grigonis Projekto mokslo darbuotoja dr. Živilė Rutkūnienė Doktorantai: Vytautas Adomonis, Kristina Bočkutė, Saulius Burinskas, Gediminas Kairaitis, Oresta Katkauskė, Skirmantė Mockevičienė, Irmantas Mockevičius, Teresa Moskaliovienė, Akvilė Petraitienė, Rita Plaipaitė-Nalivaiko, Agnė Pocienė, Adelė Vaidelienė, Lina Vigricaitė, Vinga Vinciūnaitė, Darius Virbukas, Rasa Žostautienė Inžinieriai: Vytautas Adomonis, Tomas Leiliūnas, Arvydas Putna Laboratorijų vedėjai: Dalia Bareišienė, dr. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas Vyr. laborantės: Kristina Barauskaitė, Anelė Statkevičienė Laborantai: Zenonas Šleinius, Roma Špokienė, Vitalis Virbickas Jaunesn. laborantai: Kęstutis Budziniauskas, Šarūnas Varnagiris, Egidijus Žiūkas Aukštos kvalif. darbininkas Adolfas Jurevičius Vyr. administratorė Lena Gertrūda Ancevičienė

Tiriamoji bazė Technologijos laboratorija (plazmocheminio ėsdinimo ir nusodinimo įrenginiai, atkaitinimo ir difuzijos krosnis), plonų dangų fizikos ir technologijos laboratorija (vakuuminio garinimo ir magnetroninio dangų nusodinimo įrenginiai), vakuuminės technologijos laboratorija (elektroninio garinimo ir elektrolankinio nusodinimo įrenginiai), rentgenografijos laboratorija (rentgeno difraktometras), optinių matavimų laboratorija (lazerinis interferometras), fotolaidumo laboratorija, plonų sluoksnių fizikos laboratorija (Liniko interferometras, mikroskopas-mikrospektrometras, optinis spektroskopas, skenuojamasis elektroninis mikroskopas, keturių zondų laidumo matavimo stendas, lazerinio atkaitinimo stendas, elektroninės mikrosvarstyklės), mikrobanginės medžiagotyros laboratorija, radiometrijos laboratorija, Ramano spektroskopas, vakuuminis rotacinis siurblys ir RF galios šaltinis, dozimetrijos laboratorija. Doktorantūros moduliai Vakuuminė technologija (prof. J. Dudonis); Paviršiaus fizika ir chemija (prof. J. Dudonis); Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose (prof.  A.  Galdikas); Kondensuotųjų medžiagų fizika (prof. A. Grigonis); Emisiniai paviršiaus analizės metodai (prof. S. Tamulevičius); Medžiagų fizika (prof. S. Tamulevičius). Apgintos disertacijos Fizikos mokslų daktaro disertacijos: Reda Čerapaitė-Trušinskienė. Plonų salelinių dangų paviršiaus šiurkštumo kinetikos tyrimas (vadovas prof. A. Galdikas); Andrius Ibenskas. Amorfinių metastabilių medžiagų sintezė ir modifikacija: modeliavimas (vadovas prof. A. Galdikas); Jurgita Laurikaitienė. Amorfinių anglies dangų modifikavimas didelės energijos fotonais (vadovė prof. D. Adlienė); Inga Cibulskaitė. Nedidelių energijų rentgeno fotonų sklaidos procesų modeliavimas jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrijoje (vadovė prof. D. Adlienė).

Tyrimų tematika Fizikinės mikro- ir nanotechnologijos alternatyviajai energetikai Prof. J. Dudonis, prof. G. Laukaitis, prof. S. Tamulevičius, doc. J. Čyvienė, dr. A. Iljinas, doc. M. Andrulevičius, dr. B. Abakevičienė, doktorantai D. Virbukas, S. Burinskas, V. Adomonis ir E. Navickas, magistrantai T. Meiliūnas ir V. Žalnierukynas Tiriami vandenilio kuro elementų atskirų komponentų sudarymo fizikiniais nusodinimo metodais procesai.

126

Ištirtas elektrolitinių YSZ, GDC nusodinimas ant lygių (stiklo, Si) ir porėtų (keraminio kietakūnio kuro elemento anodo ir katodo) paviršių elektroniniu garinimu ir radijo dažnio magnetroniniu dulkinimu. Tiriami nanosluoksniuotų dangų sudarymo procesai ir savybės. Ištirti plonasluoksnių kietųjų elektrolitų, naudojamų vandenilio kuro elementuose, sintezės procesai ir savybės. Tirti šie joninio laidumo oksidai: gadoliniu legiruotas cerio oksidas, itriu legiruotas cirkonio oksidas. Tiriamas plazminiu purškimu formuojamų YSZ porėtų anodų


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS savybių valdymas įterpiant NiO ir Ni priemaišų bei naudojant didelės galios tankio lazerinę spinduliuotę. Plonasluoksnių struktūrų ir nanodalelių sintezės procesų tyrimas Prof. A. Grigonis, prof. S. Tamulevičius, doc. Ž. Rutkūnienė, doc. L. Marcinauskas, doc. V. Minialga, doktorantai T. Tamulevičius, V. Vinciūnaitė, studentai A. Simonavičiūtė, G. Blauzdžiūnas, M. Černiauskas, E. Luižys Tiriamos anglies suboksidų, gaunamų formuojant grafito tipo anglies dangas elektrolankiniu išlydžiu, savybės. Tiriamas polimero tipo anglies struktūrų sudarymas ir savybės. Atlikti deimanto tipo anglies dangų (DTAD), formuojamų tiesioginiu joniniu pluošteliu ir legiruotų SiOx, optinių savybių eksperimentiniai tyrimai. Aptarti tipiniai parametrai, naudojami plonų sluoksnių optinėms savybėms bei jų priklausomybei nuo uždaro dreifo jonų šaltinio technologinių parametrų apibūdinti. Fizikinių procesų matematinis modeliavimas Prof. A. Galdikas, vyr. m. d. R. Knizikevičius, dr. A. Ibenskas, doktorantės T. Moskoliovienė ir A. Petraitienė Atlikti nerūdijančiojo austenitinio polikristalinio plieno AISI 316L plazminio azotinimo eksperimentai esant skirtingoms nitridinimo temperatūroms ir skirtingoms nitridinimo trukmėms. Kuriami matematiniai nitridinimo modeliai, atlikti modeliavimo darbai, tapatinant eksperimentinius ir teorinius rezultatus. Šie modeliavimo darbai padeda išsiaiškinti vyraujančius proceso mechanizmus ir apskaičiuoti procesų parametrus.

Nagrinėjamas titano lydinių Ti6242, TA6V bei TiNi, SiC ir SiN dangomis padengtų Ti6242 lydinių nitridinimas ir oksidavimas. Tam tikslui, naudojantis kinetinėmis lygtimis, buvo sukurtas matematinis modelis ir atlikti modeliavimo darbai. Bendradarbiaujant su Puatje universiteto chemikais, tęsiami pradėti darbai automobilių katalizatorių srityje. Praplėstas anksčiau sukurto modelio taikymas vadinamiesiems programuoto temperatūros kitimo deguonies izotopų mainų eksperimentams, t. y. kai matuojama dujinės fazės (virš katalizatorius) elementinė sudėtis, programuotai (dažniausiai tiesiškai) keliant katalizatoriaus temperatūrą. Modeliuojami heterogeniniai procesai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis aplinkai ir individui Prof. D. Adlienė, lekt. G. Adlys, doc. J. Puišo, dr. I. Cibulskaitė, dr. J. Laurikaitienė, doktorantės S. Mockevičienė ir R. Plaipaitė-Nalivaiko Atliekami amorfinių hidrogenizuotų anglies dangų savybių tyrimai modifikuojant šias dangas rentgeno ir gama fotonais. Eksperimentiškai tirta fotonų sąveika su polimerais ir nanodalelėmis. Didelių energijų (>1 MeV) ir didelės dozės galios gama spinduliuotė buvo sėkmingai pritaikyta sidabro nanodalelių radiolizei. Tirtas jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis individui dozimetriniu požiūriu ir, remiantis atliktais eksperimentiniais bei modeliavimo rezultatais, pasiūlytos pacientų dozių optimizavimo priemonės spindulinėje diagnostikoje (galvos srities dozės kompiuterinėje tomografijoje, paviršiaus įėjos dozės mamografijoje).

MTEP projektai Daugiafunkcių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė (H2 technologijos): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas. Vadovas prof. J. Dudonis. 2008–2010. Įsisavintas elektrolitinių sluoksnių nusodinimo elektroniniu garinimu metodas, ištirta YSZ, GDC, SDC miltelių skersmens įtaka suformuotų sluoksnių savybėms. Nustatyta, kad nusodinant sluoksnius elektroniniu garinimu, itriu stabilizuoto cirkonio oksido dangų tankis priklauso nuo pradinio medžiagos miltelių skersmens. Parodyta, kad ši technologija (garinimas elektroniniu spinduliu) gali būti taikoma elektrolitiniams sluoksniams nusodinti ant lygių paviršių. Tokios sąlygos sudaromos formuojant kuro mikroelementus. Įsisavinta GDC plonų elektrolitinių sluoksnių sudarymo sluoksnis po sluoksnio reaktyviuoju magnetroniniu nusodinimu technologija. Ištirtas YSZ elektrolitų magnetroninio nusodinimo ant porėtų (anodas, katodas) paviršių procesas. Ištirta nanostruktūrizuotų Ni ir W pasluoksnių (storis 2,5-50 nm) įtaka Ni-YSZ anodų elektrinėms savybėms. Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Vandenilio gavyba iš vandens garų plazmos molekulinės implantacijos būdu (Ateities vandenilis)“. KTU projekto dalies vadovas prof. G. Laukaitis. 2010–2011. Eksperimentiškai parengta plonų dangų sintezė naudojant garinimo elektroniniu spinduliu įrangą ir pradinę medžiagą plonasluoksnėms protoninio laidumo membranoms gauti. Nustatyta gautų dangų storio, tankio ir kristalizacijos priklausomybė nuo sintezės

metu keičiamos padėklų temperatūros. Atlikti pradiniai protoninio laidumo matavimai ir aktyvacijos energijos įvertinimas artimi literatūroje aptinkamoms vertėms. Azoto atomų pernešimo reiškinių, vykstančių nerūdijančiajame pliene plazminio nitridinimo metu, eksperimentinis tyrimas ir matematinis modeliavimas: Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas. Vadovas prof. A. Galdikas. 2009–2010. Tyrimų tikslas – sukurti teorinį modelį, kiekybiškai atspindintį azoto prasiskverbimo į plieną procesą ir atskleidžiantį proceso mechanizmus. 2010 m. toks modelis buvo sukurtas. Nagrinėti du galimi mechanizmai: 1) kitų autorių pasiūlytas pagavimo ir paleidimo mechanizmas ir 2) mūsų pasiūlytas originalus mechaninių įtempių sukeltos azoto difuzijos mechanizmas, kuris dar niekieno nėra nagrinėtas ir taikytas plienui nitridinti. Pirminiai rezultatai parodė, kad šis mechanizmas adekvačiai atspindi eksperimento rezultatus, todėl teikia daug vilčių, kad juo bus galima atsakyti į neatsakytus nitridinimo proceso klausimus. Be teorinio modeliavimo, buvo atliekami ir eksperimentiniai plieno, taip pat titano lydinių nitridinimo tyrimai. Eksperimentai buvo atliekami Prancūzijos SNRS Metalų fizikos laboratorijoje (LMP), Puatje universitete. Eksperimentiniai rezultatai buvo naudojami modeliams kurti ir kalibruoti. Anglies nanodarinių, sintetinamų iš nesočiųjų angliavandenilių plazmos, tyrimas: LMT remiamas mokslininkų grupės projektas. Vadovas prof. A. Grigonis. Iš optinės emisijos spektrų buvo nustatyta, kad Ar/C2H2

127


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS dujų plazmoje vyrauja C2 ir CH būdingosios emisijos linijos. Keičiant argono ir acetileno santykį nuo 100 iki 200, C2 ir CH linijų intensyvumas didėja. Dėl mažos pradinės koncentracijos CH radikalai anglies dangų augimo greičiui ir prigimčiai ima daryti įtaką tik esant >7 mm formavimo atstumui. Plazmos srautui judant atmosferoje vyksta cheminės reakcijos tarp C2H2

disociacijos fragmentų ir deguonies (intensyviai) bei tarp azoto atomų ir OH bei CH grupių. Keičiantis plazmos sudėčiai, kinta sintezės procesai padėklo paviršiuje. EPR tyrimai parodė, kad mažais atstumais ≤ 5 mm EPR signalo nėra. Atstumui didėjant vis daugiau anglies ir deguonies dalyvauja sintezės procese – EPR rodo didelį laisvųjų ryšių skaičių, o kietumo matavimai – mažėjantį dangos kietumą; formuojasi polimerinės dangos.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

45,87  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

13,23 

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) be cituojamumo rodiklio

1,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,86

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

21,84 8,94

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Tamulevičius, Sigitas; Augulis, Liudvikas; Janušas, Giedrius; Guobienė, Asta; Puodžiukynas, Linas; Vanagas, Gailius. Mechanical and surface topography changes during mechanical testing of diffraction optical elements in polymer // Experimental Techniques. Malden: Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0732-8818. 2010 Vol. 34, iss. 1, p. 55-62. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,505 (2010)] [M.kr. 08T] 2. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Virbukas, Darius. Samarium doped cerium oxide thin films deposited by e-beam technique // Surface and Coatings Technology. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 2010, Vol. 204, iss. 12-13, p. 2028-2031. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 2,135 (2010)] [M.kr. 02P] 3. Tamulevičius, Tomas; Šeperys, Rimas; Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Sigitas. Laser beam shape effect in optical control of the μ-fluidic channel depth employing scatterometry // Optics and Lasers in Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 01438166. 2010, Vol. 48, iss. 6, p. 664-670. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,567 (2010)] [M.kr. 02P] 4. Knizikevičius, Rimantas. Simulations of Si and SiO2 etching in SF6+O2 plasma // Acta Physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. 2010, Vol. 117, no. 3, p. 478-483. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); COMPENDEX]. [IF (E): 0,467 (2010)] [M.kr. 02P] 5. Adlienė, Diana; Mockevičienė, Skirmantė. Discrepancy between absorbed dose estimated from phantom measurements and from estimates using data on individual head sizes in head CT examinations // Radiation Protection Dosimetry. Oxford: Oxford University Press. ISSN 0144-8420. 2010, Vol. 139, no. 1-3, p. 186-190. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences).; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences).]. [IF (E): 0,966 (2010)] [M.kr. 02B] 6. Adlienė, Diana; Cibulskaitė, Inga; Laurikaitienė, Jurgita; Adlys, Gediminas Antanas. The resulting skin dose in two-view mammography examinations // Radiation Protection Dosimetry. Oxford: Oxford University Press. ISSN 0144-8420. 2010, Vol. 139, no. 1-3, p. 298-302. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences).; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences).]. [IF (E): 0,966 (2010)] [M.kr. 02B] 7. Puišo, Judita; Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana; Prosyčevas, Igoris. Liquid radiation detectors based on nanosilver surface plasmon resonance phenomena // Radiation Protection Dosimetry. Oxford: Oxford University Press. ISSN 0144-8420. 2010, Vol. 139, no. 1-3, p. 353-356. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences).; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences).]. [IF (E): 0,966 (2010)] [M.kr. 02B] 8. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valatkevičius, Pranas. Deposition of carbon structures at atmospheric pressure by plasma jet // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest-Magurele: National Institute of Research & Development for Optoelectronics. ISSN 1454-4164. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 829-833. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,412 (2010)] [M.kr. 02P] 9. Zaporojtchenko, Vladimir; Chakravadhanula, V.S.K.; Faupel, Franz; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičienė, Asta; Augulis, Liudvikas. Residual stress in polytetrafluoroethylene-metal nanocomposite films prepared by magnetron sputtering // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2010, Vol. 518, iss. 21, p. 5944–5949. [ISI Web of Science; Science Direct]. [IF (E): 1,909 (2010)] [M.kr. 02P] 10. Marcinauskas, Liutauras; Valatkevičius, Pranas. The effect of plasma torch power on the microstructure and phase composition of alumina coatings // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2010, Vol. 28, no. 2, p. 451-458. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. [IF (E): 0,336 (2010)] [M.kr. 02P] 11. Grigonis, Alfonsas; Marcinauskas, Liutauras; Valinčius, Vitas. Graphite-like and polymer-like carbon films formation from Ar/C2H2 at atmospheric pressure by plasma jet // Przeglad Elektrotechniczny. Warsaw:Wydawnicza SIGMA - NOT. ISSN 00332097. 2010, Vol. 86, iss. 7, p. 72-74. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,242 (2010)] [M.kr. 02P] 12. Kavaliauskas, Žydrūnas; Marcinauskas, Liutauras; Pranevičius, Liudas; Valatkevičius, Pranas. Atmospheric plasma carbon materials

128


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS for supercapacitor electrodes // Przeglad Elektrotechniczny. Warsaw:Wydawnicza SIGMA - NOT. ISSN 0033-2097. 2010, Vol. 86, iss. 7, p. 92-94. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,242 (2010)] [M.kr. 02P] 13. Adlienė, Diana; Cibulskaitė, Inga; Meškinis, Šarūnas. Low energy X-ray radiation impact on coated Si constructions // Radiation Physics and Chemistry. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0969-806X. 2010, Vol. 79, iss. 10, p. 1031-1038. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,132 (2010)] [M.kr. 02P] 14. Kavaliauskas, Žydrūnas; Marcinauskas, Liutauras; Pranevičius, L. L.; Pranevičius, L.; Valatkevičius, Pranas. Influence of nickel oxide amount on electrical parameters and stability of supercapacitors // High Temperature Material Processes. Redding: Begell House Inc. ISSN 1093-3611. 2010, Vol. 14, iss. 3, p. 237-244. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,189 (2010)] [M.kr. 02P] 15. Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Stress induced nitrogen diffusion during nitriding of austenitic stainless steel // Computational Materials Science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0927-0256. 2010,Vol. 50, iss. 2, p. 796-799. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. [IF (E): 1,458 (2010)] [M.kr. 02P] 16. Prosyčevas, Igoris; Tamulevičienė, Asta; Guobienė, Asta; Adlienė, Diana; Puišo, Judita; Abdrakhmanov, Oleg. Formation of silverPAMAM dendrimer nanocomposites using electromagnetic radiation // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 7-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 17. Giedraitis, Audrius; Tamulevičius, Sigitas; Gudaitis, Rimantas; Andrulevičius, Mindaugas. Kinetics of growth and sorption properties of evaporable barium getter films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 12-23. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 18. Marcinauskas, Liutauras. Deposition of alumina coatings from nanopowders by plasma spraying // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 47-51. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 19. Burinskas, Saulius; Adomonis, Vytautas; Žalnierukynas, Virūnas; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Synthesis of gadolinium doped ceria solid electrolyte by solid state reactions of CeO2/Gd2O3 multilayer thin films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 6771. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 20. Tamulevičienė, Asta; Meškinis, Šarūnas; Kopustinskas, Vitoldas; Tamulevičius, Sigitas. Diamond like carbon film as potential antireflective coating for silicon solar cells // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 103-107. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 21. Knizikevičius, Rimantas. Simulation of reactive sputter deposition of TiO2 films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 3, p. 202204. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 22. Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Morkūnas, Vytas; Šeperys, Rimas; Puodžiukynas, Linas; Gražulevičiūtė, Ieva; Tamulevičius, Sigitas. Hologram origination combining rainbow and dot-matrix holograms // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 298-301. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 23. Pocienė, Agnė; Dudonis, Julius; Pocius, Mindaugas; Meškauskas, Algimantas. The influence of steel substrate surface relief on Fe-Zn alloy coating in hot-dip galvanization // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 302-306. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 02P] 24. Burinskas, Saulius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius; Karaliūnas, M.; Kuokštis, E.. Synthesis of ZnO:N thin films by reactive DC magnetron sputtering // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2010, Vol. 50, no. 3, p. 325-333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,238 (2010)] [M.kr. 02P] 2.2. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science be svorio koeficiento) 1. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. New nuclear power plant in Baltic energy system // ATW-International Journal for Nuclear Power. Berlin: Inforum Verlags. ISSN 1431-5254. 2010, Vol. 55, iss. 3, p. 174-177. [ISI Web of Science] [M.kr. 02P] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Ponelytė, Sigita; Palevičius, Arvydas; Guobienė, Asta; Puišo, Judita; Griškonis, Egidijus; Prosyčevas, Igoris. UV irradiation influence on surface mechanical properties of nanocomposites // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 362-366. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 05T] 2. Galdikas, Arvaidas; Riviere, Jean Paul; Moskaliovienė, Teresa; Pichon, L.. Analysis of component depth profiles at the interface of Ti6242 alloy and SiC, SiN coatings after high temperature oxidation in air // Defect and Diffusion Forum: Diffusion in Solids and Liquids V. Stafa-Zurich: Ttans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0386. 2010, Vol. 297-301, p. 433-438. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 02P] 3. Ponelytė, Sigita; Palevičius, Arvydas; Guobienė, Asta; Puišo, Judita; Prosyčevas, Igoris. Investigation of optical properties of Ag: PMMA nanocomposite structures // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius]: Micro-Optics 2010. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2010, Vol. 7716, art. no. 77161S, p. [1-10]. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas. Formation of amorphous carbon structures at atmospheric pressure // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 56-59. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 2. Narbutas, Vytautas; Bernatavičius, Dainius; Augulis, Liudvikas. Thermovision cameras for research and development // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 73-76. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 3. Vaičiūnaitė, Neringa; Augulis, Liudvikas; Puodžiukynas, Linas; Duobinis, Narcizas. Optical properties of retro-reflective coatings and prints // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University,

129


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 212-215. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 4. Jakevičius, Leonas; Demčenko, A.; Mardosaitė, Rasa; Strelčiūnaitė, Vestina. Frequency selection for air-coupled ultrasonic measurements in closed chambers // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 218221. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 5. Mockus, Modestas; Dikavičius, Vidmantas; Jakevičius, Leonas. Modeling of detection of acoustical bridges in concrete floating floor constructions by the radiated ultrasonic signal distribution // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 222-225. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 6. Kavaliauskas, Žydrūnas; Marcinauskas, Liutauras; Valatkevičius, Pranas. A study of amorphous carbon as double-layer capacitors electrode materials // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 234-237. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 7. Rutkūnienė, Živilė; Kazlauskas, Stasys; Blauzdžiūnas, Giedrius. Influence of noble metal additions to a-c:h film properties // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 278-281. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 8. Virbukas, Darius; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Bočkutė, Kristina; Milčius, Darius. The properties of gadolinium doped cerium oxide thin films formed evaporating nanopowder ceramic // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 284-287. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 9. Burinskas, Saulius; Augulis, Liudvikas; Iljinas, Aleksandras; Dudonis, Julius. Analysis of stresses in the thin films of gadolinium and cerium oxides // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 292-295. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 10. Mockevičienė, Skirmantė; Prosyčevas, Igoris; Adlienė, Diana; Baltušnikas, Arūnas; Kačiulytė, Vaida; Pikaitė, Rita. Structural changes in porous Si induced by high energy electron and X-ray photons irradiation // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 296-299. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 11. Pocienė, Agnė; Dudonis, Julius; Pocius, Mindaugas. The double Zn coating in the hot dip galvanization // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 300-303. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 12. Sakaliūnienė, Jolita; Čyvienė, Jurgita; Abakevičienė, Brigita. Evaluation of annealed GDC thin films microstructure // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 325-328. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 13. Grigonis, Alfonsas; Naujokaitis, Ramūnas; Mychko, A.; Dauksta, E.; Zabels, R.. Infrared and visible light pulsed laser irradiation of DLC films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 337-340. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 14. Vinciūnaitė, Vinga; Grigonis, Alfonsas. The substrate temperature and ion beam parameters influence on amorphous carbon films obtained by PECVD method // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 341344. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 15. Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Stress gradient induced mass transport effects in nitrided austenitic stainless steel // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 349-352. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 16. Kaminskienė, Žana; Stonkutė, Julija; Puišo, Judita; Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta. Modification of solar cells by plasmonic nanoparticles // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 353-356. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 17. Knizikevičius, Rimantas. Silicon etching in Cl2 environment at elevated temperature // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 365-366. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 18. Navickas, Edvinas; Abakevičienė, Brigita; Gedvilas, Mindaugas; Tamulevičius, Sigitas; Račiukaitis, Gediminas. Sofc anodes three phase boundary enhancement by applying laser drilling technique // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 375-378. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P]

130


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 19. Leiliūnas, Tomas; Kaliasas, Remigijus; Dudonis, Julius. Methodic of thin tungsten and nickel films preparation by glancing angle deposition // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 379-382. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 20. Ponelytė, Sigita; Kostiučenko, Oksana; Guobienė, Asta; Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita. Formation and investigation of photoplasmonic structures // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 386-389. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 21. Antonovič, Valentin; Pundienė, Ina; Adlienė, Diana; Jakštas, Karolis; Laurikaitienė, Jurgita; Plaipaitė-Nalivaiko, Rita; Prosyčevas, Igoris; Adlys, Gediminas; Raila, Saulius. Radiation impact on properties of nanostructured refractory concrete // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 390-393. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 22. Stonkutė, Julija; Puišo, Judita; Grigutis, Saulius; Guobienė, Asta; Prosyčevas, Igoris. New materials for solar energetics (Graetzel cells) // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 394-397. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 23. Vaidelienė, Adelė; Galdikas, Arvaidas; Vaidelys, Vytautas. Solar radiation influence on diffusion process in the air-water interface  // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 398-401. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 24. Sriubas, Mantas; Laukaitis, Giedrius; Virbukas, Darius; Klenauskis, Simas; Milčius, Darius. The optical properties of gadolinium doped cerium oxide thin films formed by e-beam technique // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 402-405. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 25. Klenauskis, Simas; Sriubas, Mantas; Lelis, M.; Žostautienė, Rasa; Milčius, Darius; Laukaitis, Giedrius. Development of TiHh2 using reactive sputtering technique // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 406409. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 26. Joneliūnas, Sigitas; Laukaitis, Giedrius. Electrical properties of Gd0.2Ce0.8O1.9 thin layers at relatively low temperatures // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 410-413. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 27. Iljinas, Aleksandras; Burinskas, Saulius; Adomonis, Vytautas; Dudonis, Julius. Optical characterization of intermixing of bismuth oxide and gadolinium oxide multilayer thin films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 414-417. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 28. Meškauskas, Algimantas; Dudonis, Julius; Pocienė, Agnė. Coatings, containing hot dip galvanization phase growth morphology and structure analysis // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 418-421. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 29. Andrijauskas, Justas; Virbukas, Darius; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. The influence of initial powder material on yttrium stabilized zirconium thin films surface // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 422-425. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 30. Adlys, Gediminas Antanas. Actinides content change in nuclear fuel // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 426-429. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 31. Minialga, Virgilijus; Paulauskas, Rolandas. Thermovision investigation of materials parameters after energy pulse // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2010: 3rd international conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 September, 2010: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2010, p. 430-433. [Computers & Applied Sciences Complete] [M.kr. 02P] 32. Jakevičius, Leonas; Demčenko, A.; Mardosaitė, Rasa. Ultrasound attenuation dependence on air compression or expansion processes // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2010, T. 65, nr. 1, p. 42-46. [INSPEC] [M.kr. 10T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Stress-induced diffusion of nitrogen in nitrided stainless steel // 63rd Gaseous Electronics Conference & 7th International Conference on Reactive Plasmas, October 4-8, 2010, Paris, France [elektroninis išteklius]: conference proceedings. Tokyo: Japan Society of Applied Physics, 2010. ISBN 9784863481015. p. [1-2]. [M.kr. 02P] 2. Galdikas, Arvaidas; Riviere, Jean Paul; Petraitienė, Akvilė; Moskaliovienė, Teresa; Pichon, L.. Analysis of components depth profile at the interface of Ti6242 alloy and TiNi coatings after high temperature oxidation in air // Physica Status Solidi C. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH. ISSN 1610-1642. 2010, Vol.7, iss. 11-12, p. 2701-2704. [M.kr. 02P]

131


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 3. Jakštas, Karolis; Šniurevičiūtė, Miglė. Dosimetric comparison between linked and strand seeds for I-125 permanent seed prostate brachytherapy // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 112-115. [M.kr. 02P] 4. Minialga, Virgilijus; Paulauskas, Rolandas. Heat dissipation investigation by thermovision // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 116-118. [M.kr. 02P] 5. Pikaitė, Rita; Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana. Patients’ dose assessment in digital diagnostic radiography // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 119-121. [M.kr. 02P] 6. Meškauskas, Algimantas; Adlys, Gediminas Antanas; Mačiulaitienė, Simona. Radiation impact on polymer structures // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 122-125. [M.kr. 02P] 7. Adlys, Gediminas Antanas. Physical aspects of neutron generation in medical accelerators // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 126-129. [M.kr. 02P] 8. Vilkas, R.; Laurikaitis, Marius; Adlienė, Diana; Andrijaitienė, Vanda. Implementation of patient plan checking in radiation therapy  // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 130132. [M.kr. 02P] 9. Medvedevas, Nikolajus; Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita. Distribution of scattered radiation in superfical X-ray therapy // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 8th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 14-16 October, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 2, p. 133-136. [M.kr. 02P] 10. Adlienė, Diana; Adlys, Gediminas Antanas. Status of medical physicists in Lithuania // Medical Physics in the Baltic States: Materials of IAEA Seminar & Workshop RER/0/028 9007 01 “Synergy of nuclear sciences and medical physics: education and training of medical physicists in the Baltic States”, Kaunas, Lithuania, 22-24 September, 2010 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2010, no. 1, p. 32-35. [M.kr. 02P] 11. Vaidelienė, Adelė; Vaidelys, Vytautas. Užtvankų ir HE reikšmė adsorbcijos ir desorbcijos procesams sąlytyje oras ir vanduo // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 135-140. [M.kr. 06T] 12. Marcinauskas, Liutauras. Amorfinių anglies dangų formavimas taikant argono-acetileno plazmą // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 287-290. [M.kr. 02P] 13. Stankus, Albinas; Stankus, Vytautas; Mažrimaitė, Lina; Podlipskytė, Aurelija. Bimodal balance of heart rate regulation during 24-hour // Biomedical engineering - 2010: proceedings of International Conference, 28, 29 October 2010, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2010, p. 113-116. [M.kr. 02P]

Matematinės sistemotyros katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas Tel.: (8 37) 300 334 El. p. kat1502@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Iki 1993 m. – Bendrosios matematikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Docentai: dr. Vilija Dabrišienė, dr. Audrius Kabašinskas, dr. Valerija Zofija Karpickaitė, dr. Laima Papreckienė, dr. Kristina Šutienė, dr. Irena Matilda Tiknevičienė, dr. Eimutis Valakevičius, dr. Genovaitė Zaksienė Lektoriai: Algiment Aleksa, Zita Furmonavičienė, Stasė Janušauskaitė, dr. Violeta Kravčenkienė, Loreta Mačėnaitė, Vilma Petrauskienė, dr. Loreta Saunorienė Asistentai: Sandra Aleksienė, Kristina Lukoševičiūtė, Rita Palivonaitė, Edita Šakytė, Mindaugas Šnipas

132

Doktorantai: Kristina Lukoševičiūtė, Rita Palivonaitė, Edita Šakytė, Mindaugas Šnipas Laborantas Mantas Landauskas Vyr. administratorė Danutė Nenortienė Doktorantūros moduliai Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai (prof. V. P. Pekarskas); Statistiniai eksperimento planavimo metodai (prof. V. P. Pekarskas); Stochastinė analizė ir jos taikymas finansuose (doc. E. Valakevičius); Netiesinių virpesių teorija (prof. M. K. Ragulskis).


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Matematinis techninių sistemų modeliavimas Prof. M. Ragulskis, doc. I. Tiknevičienė, doc. G. Zaksienė, doc. L. Papreckienė, dr. V. Kravčenkienė, lekt. A. Aleksa, doktorantės K. Lukoševičiūtė, E. Šakytė Laiko eilučių prognozės srityje buvo tobulinami neraiškiosios logikos principu veikiantys prognozės algoritmai. Pasiūlyta naudoti beveik optimalų laiko vėlinimo vektorių, kuriam parinkti pritaikyti genetiniai algoritmai. Laiko eilučių srityje toliau vykdyti tyrimai taikant naujus metodus, leidžiančius išgauti informaciją apie sistemos modelį ir suprojektuoti šią informaciją į ateitį. Pasiūlytas naujas prognozės metodas, paremtas sekų rango bei skeletinės kreivės sąvoka. Dinaminės vizualinės kriptografijos srityje daugiausia dėmesio buvo skiriama saugumo užtikrinimo klausimams bei įvairiems taikymams. Pasiūlyta panaudoti specialios formos muaro gardeles informacijai koduoti; gardelės kodui parinkti panaudoti evoliuciniai algoritmai, maksimizuojant standartinį vidurkintą gardelės nuokrypį pirmosios Beselio šaknies aplinkoje. Tyrimų tematika yra susijusi su dirbtinių neuroninių tinklų modeliavimu. Atliekant tyrimus chaoso teorijos srityje buvo pasiūlytas naujas chaoso indikatorius, parodyta, kaip jis pritaikomas stabiliajai ir nestabiliajai daugdarai konstruoti. Be to, priimta neasimptotinio konvergavimo daugdaros koncepcija, kuri padeda kiekybiškai nusakyti diskrečiųjų netiesinių dinaminių sistemų savybes. Vienas iš būdų kovoti su žalingais virpesiais yra dinaminių slopintuvų taikymas mechaninėms sistemoms, kai nekeičiama sistemos konstrukcija ir žadinimo šaltinio panaikinti negalima. Tęsiamas jau anksčiau pradėtas plokščiųjų siūlinių sistemų elgsenos puansoninio duobimo metu tyrimas. Siekiant aprašyti bandinių kontūro taškų poslinkius, eksperimento metu vyko tolesnės matematinių modelių paieškos. Matematinis ekonominių sistemų modeliavimas Doc. E. Valakevičius, doc. V. Karpickaitė,

doc. A. Kabašinskas, doc. K. Šutienė, doktorantas M. Šnipas Tyrimo objektas – sprendimų priėmimo modelio sudarymas kompanijos rizikingai veiklai planuoti. Scenarijų medžiui gauti iš atskirų realizacijų buvo pritaikytas klasterizavimo metodas, prieš tai patobulintas taip, kad, jungiant scenarijus į klasterius būtų įvertinami scenarijų medžio sprendimų perbalansavimo etapai. Pasiūlyto scenarijų medžio konstravimo algoritmas pirmiausia buvo testuojamas tikrinant, kaip gerai scenarijų medis aproksimuoja pavienes scenarijų realizacijas, gaunamas iš statistinio ar laiko eilučių modelio, paskui tikrinant scenarijų generavimo algoritmo, susidedančio iš imitavimo ir daugiaetapio klasterizavimo, stabilumą. Nagrinėtas Bollingerio juostų metodas ir investicinės vertės kitimas priklausomai nuo metodo parametrų parinkimo. Tirtas įdėtųjų grandinių algoritmo stacionariosioms Markovo grandinių tikimybėms apskaičiuoti kompleksiškumas ir atminties panaudojimas. Gauti teoriniai algoritmo kompleksiš­kumo įverčiai nepalankiausiu atveju ir modifikuoto algoritmo įvertis išretintoms matricoms. Skaitiniu–analiziniu metodu buvo tirtos prioritetinės aptarnavimo sistemos su eilėmis: daugelio skirtingų klientų srautų su prioritetais ir su daugeliu aptarnavimo įrenginių bei sistema su Markovo moduliuotu aptarnavimo laiku. Matematikos didaktikos ir matematikos istorijos tyrimai Prof. V. Pekarskas, doc. V. Dabrišienė Nagrinėta aukštojo ir vidurinio mokslo sandūra kritinio mąstymo ugdymo aspektu. Atlikta aukštojo mokslo didaktikos principų teorinė analizė. Suformuluoti kai kurių iš šių principų raiškos, mokant matematikos, efektyvumo kriterijai, parengta empirinių tyrimų metodika. Išanalizuota taikomosios matematikos studijų programos kaita bei tos kaitos tendencijos nuo šios programos įsteigimo iki šių dienų.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Monografijos Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

1,00 13,19   3,36 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

1,33

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

2,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

6,50

Monografijos 1.2. Kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų 1. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Time-Average Moire Fringes: Algorithms and Techniques for Time-Averaged Moire Fringes. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2010. 141 p. ISBN 9783838357003. [M.kr. 09P]

133


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Kabašinskas, Audrius; Rachev, Svetlozar T.; Sakalauskas, Leonidas; Sun, Wei; Belovas, Igoris. Stable mixture model with dependent states for financial return series exhibiting short histories and periods of strong passivity // Journal of Computational Analysis and Applications. Cordova: Eudoxus Press, LLC. ISSN 1521-1398. 2010, Vol.12, no. 1-B, p. 268-292. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MatSciNet]. [IF (E): 0,453 (2010)] [M.kr. 01P] 2. Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa; Ragulskis, Minvydas. Generalization of Exp-function and other standard function methods  // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2010, Vol. 216, iss. 8, p. 2380-2393. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. [IF (E): 1,534 (2010)] [M.kr. 09P] 3. Lukoševičiūtė, Kristina; Ragulskis, Minvydas. Evolutionary algorithms for the selection of time lags for time series forecasting by fuzzy inference systems // Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0925-2312. 2010, Vol. 73, iss. 10-12, sp. iss, p. 2077-2088. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,429 (2010)] [M.kr. 09P] 4. Navickas, Zenonas.; Ragulskis, Minvydas Kazys; Bikulčienė, Liepa. Be careful with the Exp-function method - Additional remarks  // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1007-5704. 2010, Vol. 15, iss. 12, p. 3874-3886. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 2,697 (2010)] [M.kr. 09P] 5. Valiukėnaitė, Jurgita; Daukantienė, Virginija; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. Simulation of pulling through a round hole of woven and knitted yarn systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 148-153. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 6. Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas; Sližys, Egidijus; Survila, Arvydas. The dynamics of the one-way pneumatic drive for training weapons // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 340346. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 7. Kabašinskas, Audrius; Mačys, Ugnius. Calibration of bollinger bands parameters for trading strategy development in the Baltic Stock Market // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2010, Vol. 21, no. 3, p. 244-254. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. [IF (S): 0,009 (2010)] [M.kr. 04S] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Šnipas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. Numerical-analytic model of multi-class, multi-server queue with nonpreemptive priorities // Innovations and Advances in Computer Sciences and Engineering. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 9789048136575. p. 413-415. [Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK] [M.kr. 01P] 2. Valiukėnaitė, Jurgita; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. Behaviour the flat yarn systems punch pulling process // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 469-473. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Šnipas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. Markov model of multi-calss, multi-server queuing system with priorities // Journal of Communication and Computer. Libertyville: David Publishing Company. ISSN 1548-7709. 2010, Vol. 7, no. 1, p. 1-3. [Chinese Database of CEPS; CSA Technology Research Database] [M.kr. 09P] 2. Valakevičius, Eimutis; Valiukas, Vaidotas; Šnipas, Mindaugas. A decomposition method in modeling queuing systems // Technological Developments in Networking, Education and Automation. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 9789048191505. p. 427-432. [SpringerLINK] [M.kr. 09P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Valakevičius, Eimutis; Šnipas, Mindaugas. A recursive algorithm for computing steady state probabilities // WMSCI 2010: proceedings of the 14th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th - July 2nd, 2010, Orlando, Florida, USA, Vol. 1 / organized by International Institute of Informatics and Systemics. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2010. ISBN 9781934272985. p. 257-259. [M.kr. 09P] 2. Ragulskis, Minvydas; Lukoševičiūtė, Kristina; Ragulskienė, Jūratė. Nonlinear embedding for chaotic time series prediction by fuzzy inference systems // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes: IX international conference, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 74-76. [M.kr. 09P] 3. Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Introducing abstract data types for modeling the structural changes of biological systems in DYNPLA // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 157-164. [M.kr. 01P] 4. Narvydas, Gintautas; Makanin, Jevgenij. On the modification of Braitenberg algorithm for autonomous mobile robot control  // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 41-46. [M.kr. 01T] 5. Mikšys, Antanas; Talačka, Vaidas; Valakevičius, Eimutis. Modelling of a credit default SWAP // Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės sprendimai: konferencijos medžiaga = Social technologies ‘10: challengies, opportunities, solutions: conference proceedings, 2010 m. lapkričio 25-26 d, Vilnius. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084. p. 43-47. [M.kr. 09P] 6. Visockienė, Ona; Dabrišienė, Vilija. The application of Bloom’s taxonomy in the research of the junction between comprehensive and high school from the viewpoint of education of critical thinking // Paideia: philosophical e-journal of Charles University. Prague: Charles University in Prague. ISSN 1214-8725. 2010, Vol. VII, iss. 1, p. [1-10]. [M.kr. 07S] 7. Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment; Ragulskienė, Jūratė. Image hiding based on circular Moire fringes // WSEAS Transactions on Mathematics. Athens: WSEAS Press. ISSN 1109-2769. 2010, Vol. 9, iss. 2, p. 90-99. [M.kr. 09P] 8. Pekarskas, Vidmantas Povilas. KTU taikomosios matematikos studijų programos kaitos apžvalga // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 210-214. [M.kr. 01P]

134


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 9. Landauskas, Mantas; Valakevičius, Eimutis. MCMC approach to modelling queuing systems // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 285-290. [M.kr. 01P] 10. Ragulskienė, Jūratė; Kravčenkienė, Violeta. MATHCAD aplinkos panaudojimas taikomosios matematikos paskaitose // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė: tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas: [s.n]. ISSN 2029-4557. 2010, p. 282-285. [M.kr. 01P]

Taikomosios matematikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis Tel. (8 37) 300 311 El. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Algimantas Aksomaitis, dr. Zenonas Navickas, dr. Jonas Rimas, dr. Eligijus Sakalauskas, dr. Jonas Valantinas Docentai: dr. Robertas Alzbutas, dr. Julija Anilionienė, dr. Liepa Bikulčienė, dr. Bronislovas Burgis, dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, dr. Gediminas Simonas Dosinas, dr. Vytautas Janilionis, dr. Arvydas Jokimaitis, dr. Narimantas Listopadskis, dr. Regina Novikienė, dr. Stasė Petraitienė Lektoriai: Irmantas Kaunietis, Gintarė Leonaitė, Rasa Matiukaitė, Vaidotas Petrauskas, Darius Petronaitis, dr. Tomas Ruzgas, Milda Stankevičienė, Povilas Tvarijonas, dr. Aušra Žvironienė Asistentai: Artūras Katvickis, Kęstutis Lukšys, Asta Martusevičienė, Rasa Šmidtaitė, Paulius Vitkus Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Eligijus Sakalauskas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Robertas Alzbutas Mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Kavaliauskas Doktorantai: Irma Ivanovienė, Deividas Kančelkis, Dovilė

Karalienė, Gintarė Keršulytė-Raudonė, Kęstutis Lukšys, Asta Martusevičienė, Aleksiejus Michalkovič, Vilma Petrauskienė, Tatjana Sidekerskienė, Rasa Šmidtaitė, Paulius Vitkus Laborantės: Kristina Mackevičiūtė, Lina Žalgirytė Jaunesn. laborantas Petras Šukys Kabineto vedėja Birutė Narijauskaitė Vyr. administratorė Kristina Mackevičiūtė Raštvedės: Aušra Bendoriūtė, Tatjana Sidekerskienė Doktorantūros moduliai Operatorinis skaičiavimas (prof. Z. Navickas); Taikomoji diferencialinių lygčių teorija (prof. Z. Navickas), Stochastiniai modeliai (prof. J. A. Aksomaitis); Matematinė optimaliųjų procesų teorija (doc. N. R. Janušauskaitė); Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės (doc. V. Janilionis); Skaičiavimo matematika (doc. N. Listopadskis); Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai (prof. J. Valantinas); Kriptografijos teorija (prof. E. Sakalauskas).

Tyrimų tematika Stochastinių ekstremumų teorija ir operatorių algebra Prof. A. Aksomaitis, doc. A. Jokimaitis, studentė L. Dindienė Stochastinių ekstremumų stabilumo srityje atliktas stochastinių vektorių stabilumo plėtinys. Pateikta ir pritaikyta priklausomų Gauso atsitiktinių dydžių momentų skaičiavimo metodika. Stochastinių ekstremumų tyrimų srityje toliau nagrinėjama skirstinių asimptotika, vertinami konvergavimo greičiai ir parametrai. Atliekama netiesinė analizė. Techninių, informacinių, ekonominių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas Prof. J. Rimas, prof. Z. Navickas, prof. J. Valantinas, dr. L. Bikulčienė, dr. J. Dabulytė-Bagdonavičienė, doc. N. Listopadskis, dr. A. Žvironienė, dr. M. Kavaliauskas, doktorantai G. Keršulytė-Raudonė, A. Martusevičienė, R. Šmidtaitė, D. Kančelkis, I. Ivanovienė, D. Karalienė Tirtos įvertinto kompleksiškumo atvaizdavimo galimybės, atliktas kompleksiškumo palyginimas taikant įvairias metodikas. Tobulintas rango skaičiavimo algoritmas, kardiosignalai buvo išskleisti eksponenčių suma, o jų parametrai naudojami signalams klasifikuoti. Tirtos įvairios pacientų amžiaus grupės fizinio krūvio metu, siekiant nusakyti veiksnius, turinčius

įtakos kompleksiškumo pokyčių tendencijų kitimui. Naudojantis EKG parametrų kointegracija buvo tiriama žmogaus centrinės reguliacinės sistemos reakcija sportininkams krūvio metu, taip pat tarpasmeninė kelių bendradarbiaujančių ir konkuruojančių sportininkų sąsaja sinchroniškai registruojant EKG. Nagrinėta antros eilės logistinė lygtis ir įrodytos tokios matricų eilutės konvergavimo sąlygos. Tobulintas operatorinis diferencialinių lygčių sprendimo metodas, nustatant jo sąsajas su standartiniais dinaminių sistemų, išreiškiamų netiesinėmis paprastosiomis diferencialinėmis lygtimis, sprendimo metodas. Tirtos paviršinės akustinės bangos, sklindančios skirtingų struktūrų ir skirtingo kreivumo paviršiais. Grįžtamojo ryšio duomenų paketų srautų valdymas yra vienas iš šiuo metu sprendžiamų uždavinių. Aprašyta fermentinės reakcijos fazių sąlyčio riboje kinetika. Sudaryta tiesinės homogeninės diferencialinės lygties (skaliarinės ir matricinės) su vėluojančiu argumentu sprendinio gavimo metodika. Atliktas n -osios eilės ( n ∈ N ) asimetrinės penkiaįstrižainės ir simetrinės septynįstrižainės matricų tikrinių reikšmių ir tikrinių vektorių radimo bei jų kėlimo l -uoju laipsniu ( l ∈ N ) uždaviniai. Plėtojama lokaliai progresyvaus dvimačių skaitmeninių vaizdų suglaudinimo idėja. Tęsiami daugiamačių duomenų statistinės analizės uždavinių sprendimo tyrimai.

135


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

MTEP projektai EUREKA/ITEA 2 klasterio projektas 08018 „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“ (GUARANTEE). Vadovas doc. V. Janilionis. 2009– 2012. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su 30 partnerių iš 10 ES šalių, gerokai padidinti pagyvenusių žmonių ir vaikų saugumą namų aplinkoje, sukuriant saugumą užtikrinančius produktus ir technologijas. 2010 m. tobulintas Muro ir Milio automatų dariniu (sąsūka) bei H rango skaičiuote paremtas metodas, skirtas integraliai organizmo reakcijai vertinti. Metodas leidžia automatizuotai sudaryti ir modeliuoti grįžtamąjį ryšį tarp gydytojo ir paciento, kurti patikimesnes automatizuoto sveikatos būklės vertinimo programines priemones. Dinaminėms sąsajoms vertinti naudotas laiko eilučių kointegracija į matricų seką grindžiamas metodas,

įgalinantis nustatyti ir įvertinti dviejų laiko eilučių dinamines sąsajas, kurios nefiksuojamos įprastiniais laiko eilučių ir koreliaciniais tyrimo metodais. Kadangi pagal šias sąsajas žmogaus fiziologinė būsena įvertinama tiksliau ir gaunama kokybiškai naujos informacijos apie širdies veiklos ypatybes, sukurtą metodą siūloma integruoti į automatizuotą sveikatos būklės vertinimo sistemą. Naudojant Milio ir Muro automatų sąsūką, tobulintas automatizuotas sveikatos vertinimo sistemos modelis. Modelyje įdiegtas automatizuotas diagnozės nustatymas, sudarytas dinaminis grįžtamasis ryšys tarp gydytojo ir paciento, panaudoti EKG signalų dinamikos (kompleksiškumo) įverčiai. Lanksti modelio struktūra ir koncepcija leidžia jį modifikuoti, integruojant naujus elementus.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

15,83  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

5,68 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,67

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

8,48

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Dabulytė-Bagdonavičienė, Jurgita; Ivanauskas, Feliksas. The comparison of two electrochemical process models involving chemical steps // Journal of Mathematical Chemistry. New York: Springer. ISSN 0259-9791. 2010, Vol. 47, no. 1, p. 370-383. [IF (E): 1,259 (2010)] [M.kr. 01P] 2. Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa; Ragulskis, Minvydas. Generalization of Exp-function and other standard function methods  // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2010, Vol. 216, iss. 8, p. 2380-2393. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. [IF (E): 1,534 (2010)] [M.kr. 09P] 3. Navickas, Zenonas.; Ragulskis, Minvydas Kazys; Bikulčienė, Liepa. Be careful with the Exp-function method - Additional remarks  // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1007-5704. 2010, Vol. 15, iss. 12, p. 3874-3886. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 2,697 (2010)] [M.kr. 09P] 4. Raulynaitis, Andrius; Sakalauskas, Eligijus; Japertas, Saulius. Security analysis of asymmetric cipher protocol based on matrix decomposition problem // Informatica / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2010, Vol. 21, no. 2, p. 215-228. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,786 (2010)] [M.kr. 01P] 5. Sakalauskas, Eligijus; Katvickis, Artūras; Dosinas, Gediminas Simonas. Key agreement protocol over the ring of multivariate polynomials // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 1, p. 51-54. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 01P] 6. Martusevičienė, Asta; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. ECG data analysis using the convolution of mealy and moore automata // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 4(100), p. 103-106. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01P] 7. Šmidtaitė, Rasa; Navickas, Zenonas; Venskaitytė, Eurelija. ECG research using elements of matrix analysis and phase planes // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 7(103), p. 83-86. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01P] 8. Navickas, Zenonas; Žvironienė, Aušra; Rindzevičius, Ramutis; Tervydis, Paulius. Performance analysis of telecommunication system with feedforward control mechanism // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 9(105), p. 3-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 9. Keršulytė-Raudonė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Cardio signals extraction based on finite sums of exponential

136


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS functions // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 9(105), p. 101-104. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Karalienė, Dovilė; Navickas, Zenonas; Sajauskas, Stanislovas. Computer analysis of ultrasonic pulse signals // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 223-226. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 01P] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Valantinas, Jonas; Kančelkis, Deividas. Improving compression time in zero-tree based image coding procedures // Image Processing Theory Tools and Applications: 2nd International Conference, IPTA 2010, July 7-10, 2010, Paris, France. Piscataway: IEEE, 2010. ISBN 9781424472499. p. 118-121. [IEEE/IEE] [M.kr. 01P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Šmidtaitė, Rasa. The measure of ECG complexity by matrix analysis // Proceedings of 5th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’10), 7-9 October, 2010, Athens, Greece. Sofia: KING. ISSN 1314-2100. 2010, p. 89-92. [M.kr. 01P] 2. Berškienė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Jaruševičius, Gediminas; Navickas, Zenonas.. The dynamic of interrelations of three ECG signal parameters // Proceedings of 5th International Conference on Communications, Electromagnetics and Medical Applications (CEMA’10), 7-9 October, 2010, Athens, Greece. Sofia: KING. ISSN 1314-2100. 2010, p. 93-96. [M.kr. 01P] 3. Česnulytė, Vaida; Alzbutas, Robertas. Probabilistic assessment and uncertainty analysis of extreme precipitation // CYSENI 2010 [elektroninis išteklius]: the 7th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 27-28, 2010, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2010, p. 484-492. [M.kr. 01P] 4. Iešmantas, Tomas; Alzbutas, Robertas. Application of bayesian methods to analyze age-dependent reliability of electric I&C components // CYSENI 2010 [elektroninis išteklius]: the 7th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 2728, 2010, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2010, p. 556-565. [M.kr. 01P] 5. Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Narijauskaitė, Birutė. Practical aspects of implementation methods of holography in engineering curriculum // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 53-58. [M.kr. 09T] 6. Keršulytė Raudonė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Comparison of ECG classification results based on Hankel rank estimation and statistical method // Biomedical engineering - 2010: proceedings of International Conference, 28, 29 October 2010, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2010, p. 127-130. [M.kr. 01P] 7. Kančelkis, Deividas; Valantinas, Jonas. Accelerated analysis of quad-trees in the EZW algorithm // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 302-307. [M.kr. 07T] 8. Venskaitytė, Eurelija; Šmidtaitė, Rasa; Bikulčienė, Liepa; Poderys, Jonas; Vainoras, Alfonsas. Elektrokardiogramos rodiklių sąsajų ir jų fazinės plokštumos dinamikos analizė // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010=Physical Culture and Sport in Universities 2010: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 164-166. [M.kr. 01P] 9. Kavaliauskas, Mindaugas. Giliausio planetos urvo užtvindymo matematinis modelis // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 01322818. 2010, T. 51, p. 267-272. [M.kr. 01P] 10. Žalgirytė, Lina; Račkauskas, Gediminas. Daugelio rizikų pasėlių draudimo nuostolingumo tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 330-335. [M.kr. 01P] 11. Dindienė, Lina; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Atsitiktinio skaičiaus vektorių maksimumų konvergavimo greičio įvertis // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 454–458. [M.kr. 01P] 12. Palevičius, Paulius. Using web based electronic money circulation simulation system for educational purposes // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 91-93. [M.kr. 09T] 13. Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Bendikienė, Regita; Palevičius, Paulius. Investigation of periodical microstructures using coherent radiation // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius]: Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XXIV. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2010, Vol. 7638, art. no. 76383Q, p. [1-10]. [M.kr. 09T]

137


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Tyrėjų naktis’ 2010

138


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Dekanas – prof. Giedrius Antanas Kuprevičius Tel. (8 37) 321 030 El. p. dekhmf@ktu.lt http://www.hmf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 2000 m. Pagrindines pareigas jame turi 95 darbuotojų, iš jų 25 mokslininkai: 23 daktarai.

Prof. Tomas Sodeika

Pagrindinës tyrimø kryptys Technologijų ir medijų filosofija. Terminija ir lietuvių kalbos norminimas. Vertimas ir lokalizacija. Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė. Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai. Žmogaus kūrybinio proceso modeliavimas ir automatizavimas. Muzikos akustikos ir kognityviosios muzikos psichologijos problematika.

139 139


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Filosofijos ir kultūrologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. (8 37) 323 890, el. p. kat1003@ktu.lt

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra

Vedėjas – prof. dr. Darius Kučinskas, tel. (8 37) 321 030, el. p. darius.kucinskas@ktu.lt

Kalbotyros katedra

Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė, tel. (8 37) 322 992, el. p. kat1002@ktu.lt

Užsienio kalbų centras

Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel. (8 37) 323 531, el. p. rastukc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 8,5%

LM T param a 16,7% V ers lo s ubjek tų už s ak y m ai 45,1%

Univers iteto m ok s lo fondas 29,7%

140


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Daugiakalbystė ir kūrybiškumas (tarptautinė), 2010 m. gegužės 21, 22 d. 2. Medijos ir kultūra, 2010 m. rugsėjo 22–24 d. 3. Mokslas ir naujovės (studentų), 2010 m. balandžio 15 d. 4. Po idėjų pasaulį (14-oji respublikinė studentų), 2010 m. gegužės 8 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi ir paskaitas skaitė: Vienos pedagoginio universiteto dėstytoja dr. Renate Seerbauer, Brno Masaryko universiteto dėstytojas James Thomas, Kozencos konservatorijos dėstytoja kompozitorė Simoneta Sargenti, EK Generalinio vertimo raštu direktorato terminologas dr. Egidijus Zaikauskas. Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų   veikloje Prof. A. Kazlauskienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Lietuvos mokslo tarybos ekspertė. Prof. G. A. Kuprevičius – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys; muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos kompozitorių sąjungos narys; Lietuvos muzikų sąjungos narys; Nacionalinės mokslo premijos komiteto pirmininko pavaduotojas; Pasaulinės karilionininkų federacijos narys; vyresnysis Kauno miesto varpininkas. Prof. T. Sodeika – žurnalų „Religija ir kultūra“, „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ ir „Athena: filosofijos studijos“ redakcinių kolegijų narys; Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinio ir dorinio ugdymo komisijos ekspertas, Lietuvos mokslo premijų komisijos ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas; Lietuvos filosofų draugijos vicepirmininkas. Prof. R. Ambrazevičius – Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM) narys; Tarptautinės tradicinės muzikos

tarybos (ICTM) tyrimų grupės „Computer Aided Research“ narys; Europos kognityviųjų muzikos mokslų draugijos (ESCOM, European Society for the Cognitive Sciences of Music) narys; Tarpdalykinių muzikos tyrimų žurnalo „Journal of Interdisciplinary Music Studies“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos akustikų sąjungos tarybos narys. Prof. A. Paulauskienė, doc. A. Poškienė ir doc. S. Keturakis – mokslo žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos nariai. Dr. M. Bertašius – žurnalo „The Open Anthropology Journal“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Prof. D. Kučinskas – IAML (International Association of Music Libraries) narys, AMICA (Automatic Musical Instrument Collector’s Association) narys, ISISSymmetry (International Society for Interdisciplinary Study of Symmetry) narys; tarptautinio projekto ICMS (International Congress on Musical Signification) narys; Lietuvos kompozitorių sąjungos (muzikologų sekcijos) narys; Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Doc. A. Leonavičienė – mokslo darbų leidinio „Kalbotyra“ (3, Germanų ir romanų studijos) redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Doc. V. Liubinienė – mokslo žurnalo „Kalbų studijos“ vyr. redaktorė, mokslo žurnalų „Verbum“ (Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas) ir „Research on English Language, Literature and Culture“ (Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas) redakcinių kolegijų narė. Doc. J. Mikelionienė – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto mokslo darbų leidinio „Respectus Philologicus“ redakcinės kolegijos narė. Doc. M. Paulikaitė ir doc. L. Šulcienė – žurnalo „Soter“ redakcinės kolegijos narės. Dr. D. Švenčionienė – asociacijos „Academia Salensis“ ir „Baltistika“ grupės narė.

Filosofijos ir kultûrologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT–44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis Tel. (8 37) 323 890 El. p. kat1003@ktu.lt http://www.filosofija.ktu.lt

Filosofijos katedra įkurta 1962 metais. 2000 metais katedra pervadinta Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

Darbuoyojai Profesorius dr. Tomas Sodeika Docentai: dr. Rolandas Bartkus, dr. Saulius Keturakis, dr. Milda Paulikaitė-Gricienė, dr. Lina Šulcienė, dr. Lina Vidauskytė Lektoriai: Arūnas Bingelis, dr. Nerijus Čepulis, Eligijus

Džežulskis-Duonys, Aušra Urbonienė Asistentas Justas Motiejūnas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Bertašius Technikai: Tomas Bendikas, Dovilė Lipinskė Administratorės: Dainora Blažiūnė, Diana Vilkelionok

Tyrimų tematika Technologijų ir medijų filosofija Prof. T. Sodeika, doc. S. Keturakis, doc. L. Vidauskytė, doc. L. Šulcienė, doc. R. Bartkus, vyr. m. d. M. Bertašius, lekt. N. Čepulis Galima apibūdinti dvi alternatyvias šių tyrimų kryptis ar šakas. Viena susijusi su tradicinėmis medijomis,

tai bandymas atsigręžti į kitokias nei rašytinis tekstas filosofinio turinio raiškos medijas – vaizdą, garsą ar šiuo metu intensyviai besivystančias „naująsias medijas“. Kita alternatyva galima laikyti dalies autorių pastangas suteikti tekstui tokią literatūrinę formą, kuri skaitymo aktą kreiptų gyvo išgyvenimo link.

141


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Nacionalinės lituanistikos plėtros programos projektas „Dingęs miestas (apibendrinama viduramžių Kauno archeologinių tyrimų medžiaga)“. Vadovas dr. M. Bertašius. 2010–2011.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas– Zarasai–Daugpilis ruožo žvalgomieji archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8586. Vadovas dr. M. Bertašius.

Apibendrinama viduramžių Kauno archeologinių tyrimų medžiaga ir publikuojama monografija. 2010 m. buvo nagrinėjami ir sisteminami Kauno senamiesčio archeologinių bei istorinių tyrimų duomenys.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo žvalgomieji archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8571. Vadovas dr. M. Bertašius.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno komplekso archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8537 / Vadovas dr. M. Bertašius. Tęsiant tyrimus buvo atrasti ir patikslinti anksčiau stovėjusios vienuolyno galerijos pamatai, ištirta XVI a. datuojama vienuolyno patalpa, nustatytas pirminis XIV–XV a. paviršius ir ankstyvosios XIV a. gyvenvietės sluoksnis. Tyrimų medžiagą papildė gana gausūs statybinės ir buitinės keramikos radiniai.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo žvalgomieji archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8579. Vadovas dr. M. Bertašius. Kauno raj. Pagynės buv. parko teritorijos archeologiniai tyrimai: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8582 / Vadovas dr. M. Bertašius. Tyrimų metu nustatyta dirvožemio struktūra, atliktas kultūros paveldo įvertinimas.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Monografijos

1,00 

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose

8,25

iš jų:

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) be cituojamumo rodiklio

2,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

5,25

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1,00

Monografijos 1.2. kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų. 1. Sodeika, Tomas. Filosofija ir tekstas: mokslo monografija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. 221 p. ISBN 9789955257677. [M.kr. 01H]

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.2. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Keturakis, Saulius. Literatūra kaip medijų sistema arba kas yra medija Mariui Katiliškiui? // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius: LOGOS. ISSN 0868-7692. 2010, nr. 64, p. 179-189. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); The Philosopher’s Index; CEEOL] [M.kr. 01H] 2. Urbonienė, Aušra. Supplément ir esaties metafizika J. Derrida gramatologijoje // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2010, T. 78, p. 174-182. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); The Philosopher’s Index] [M.kr. 01H] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Paulikaitė-Gricienė, Milda. Taikymo funkcija H.G. Gadamerio filosofinėje hermeneutikoje: praktikos kognityvumas // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2010, nr. 33(61), p. 53-66. [The Philosopher’s Index; CEEOL] [M.kr. 01H] 2. Čepulis, Nerijus. Menas ir laikas // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 13927450. 2010, nr. 35(63), p. 7-22. [The Philosopher’s Index; CEEOL] [M.kr. 01H] 3. Bartkus, Rolandas. Kontempliatyvus išbudimas - giliausia tikrovės atvertis // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2010, nr. 36(64), p. 7-20. [The Philosopher’s Index; CEEOL] [M.kr. 01H] 4. Sodeika, Tomas. Primum vivere, deinde philosophari (retrospektyvus žvilgsnis į gyvenimo filosofiją) // Acta Academiae artium Vilnensis = Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M.K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba = The migration of art ideas at the early 20th century: the creation of M.K. Čiurlionis and his contemporaries. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 13920316. 2010, T. 59, p. 13-24. [Academic Search Complete; Academic Search Premier; Art and Architecture Complete; Humanities International Complete; Humanities International Index] [M.kr. 01H] 5. Vidauskytė, Lina. Apie vizualumo desakralizaciją // Žmogus ir žodis: Filosofija: mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU. ISSN 1392-8600. 2010, T. 12, nr. 4, p. 39-44. [MLA; Humanities International Index; CEEOL] [M.kr. 01H] 6. Bertašius, Mindaugas; Navasaitis, Jonas; Selskienė, Aušra; Žaldarys, Gintautas. Marvelės kapinyno geležies dirbinių metalografiniai,

142


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimai // Lietuvos archeologija / Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos istorijos institutas, Klaipėdos universitetas. Vilnius: “Diemedžio” leidykla. ISSN 0207-8694. 2010, T. 36, p. 153-182. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); European Reference Index for the Humanities (ERIH)] [M.kr. 05H] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bertašius, Mindaugas. Bernardinų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia Kaune // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais / Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos archeologijos draugija. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija. ISSN 13925512. 2010, p. 289-292. [M.kr. 05H]

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Darius Kučinskas Tel. (8 37) 321 030 El. p. kat1004@ktu.lt http://www.muzika.hmf.ktu.lt Katedra įkurta 2003 m. gruodžio 29 d.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rytis Ambrazevičius, dr. Darius Kučinskas, Giedrius Antanas Kuprevičius Lektorius Jonas Valančius Projekto vyriaus. mokslo darbuotojai: dr. Rimantas Astrauskas, dr. Darius Kučinskas

Technikai: Leonas Berezinas, Karolis Šinas Administratorė Kristina Dubikovienė

Tyrimų tematika Muzikos tekstologiniai tyrimai Prof. D. Kučinskas

Muzikos akustika ir psichologija Prof. R. Ambrazevičius

Tekstologiniai muzikos tyrimai yra plati ir sudėtinga ne tik muzikos, bet ir tarpdalykinių tyrimų sritis. Joje susipina kalbotyros, menotyros, komunikacijos mokslai, taikomi vis nauji tyrimų metodai, leidžiantys atskleisti žmogaus mąstymo ypatumus ir dėsningumus. Atliekant šios temos tyrimus lygiagrečiai yra formuojama Čiurlionio muzikos duomenų bazė, pritaikyta tarpdalykiniams tyrimams.

Tyrimai apima lietuvių ir estų tradicinio vokalo akustikos ir psichoakustikos (konkrečiai – polifonijos intervalikos) ypatumus, instrumentinės ir vokalinės akustikos sąryšius (konkrečiai – varpų onomatopėjos pavyzdžiu), muzikinio laiko akustikos ir psichologijos apibendrinimus, lietuvių bendrinės kalbos ir aukštaičių tarmių priebalsių akustikos ypatumus.

MTEP projektai Lietuviška muzika pianolai (LiMPi): mokslininkų grupės projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. D. Kučinskas.

Pietų ir rytų aukštaičių priebalsių akustiniai požymiai: Lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas. Vadovas prof. R. Ambrazevičius.

Suregistruoti lietuviškos muzikos įrašai mechaniniam pianinui – pianolai. Parengtas katalogas ir kompaktinė plokštelė.

Atlikti priebalsių (pučiamųjų, sprogstamųjų) akustinių požymių matavimai, jų statistinė analizė.

Kūrybinė veikla 2010 m. kompozitorius G. Kuprevičius pristatė tris meno kūrinius: „Jėga ir ašaros“, oratorija Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms (atlikta 2010 07 15 Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje), „Vienadienės tėvynės dainos“, vokalinis ciklas (atlikta

2010 11 07 festivalyje „Iš arti 2010“ Vilniuje), „Diktantas ir Blues kariljonui“ (atlikta 2010 10 09 Briugėje (Belgija), muzikos festivalyje). Menine veikla reiškiasi prof. R. Ambrazevičius, sukūręs dvi dainas – „Atalyja“ ir „Alnis“, įtrauktas į ansamblio „Atalyja“ repertuarą ir užregistruotas LATGA-A.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

8,25  

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

6,25

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

2,00

143


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Ambrazevicius, Rytis. Differential acoustical cues for palatalized vs nonpalatalized previcalic sonants in Lithuanian // Žmogus ir žodis: mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU. ISSN 1392-8600. 2010, T. 12, nr. 2, p. 5-10. [MLA; Humanities International Index] [M.kr. 03H] 2. Ambrazevičius, Rytis. Laikas muzikos psichologijoje: nuo “sensorinio momento” iki formos // Lietuvos muzikologija = Lithuanian Musicology. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. ISSN 1392-9313. T. 11 (2010), p. 102-112. [Humanities International Complete; Humanities International Index; Music Index; RILM Abstracts of Music Literature] [M.kr. 03H] 3. Kučinskas, Darius. Lietuviška muzika pianolai. Šaltiniai ir katalogas // Lietuvos muzikologija = Lithuanian Musicology. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. ISSN 1392-9313. T. 11 (2010), p. 139-151. [Humanities International Complete; Humanities International Index; Music Index; RILM Abstracts of Music Literature] [M.kr. 03H] 4. Kučinskas, Darius. Kai kurie M.K. Čiurlionio muzikos teksto vizualumo aspektai // Acta Academiae artium Vilnensis = Meno idėjų migracija XX a. pradžioje: M.K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba = The migration of art ideas at the early 20th century: the creation of M.K. Čiurlionis and his contemporaries. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. ISSN 1392-0316. 2010, T. 59, p. 61-72. [Academic Search Complete; Academic Search Premier; Art and Architecture Complete; Humanities International Complete; Humanities International Index] [M.kr. 03H] 5. Ambrazevičius, Rytis. Muzikinės tradicijos. Atradimas, tyrimas, interpretavimas ir pritaikymas // Tautosakos darbai = Folklore Studies: mokslinis leidinys / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius: LLTI. ISSN 1392-2831. 2010, T. 40, p. 330-333. [MLA] [M.kr. 03H] 6. Kučinskas, Darius; Ambrazevičius, Rytis. Ar iš tiesų “nacionalinis kompozitorius” yra nacionalinis? // Kūrybos erdvės = The Spaces of Creation / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. 2010, Nr. 13, p. 18-24. [IndexCopernicus] [M.kr. 03H] 7. Ambrazevičius, Rytis; Balsienė, Renata. Imitations of bells: correspondence between bell acoustics and onomatopoeic texts // Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir: [S.n.]. ISSN 1307-0401. 2010, Vol. 4, iss. 1 & 2, p. 11-23. [DOAJ; Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)] [M.kr. 03H] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ambrazevičius, Rytis; Partlas, Žanna. Phonetic perception of instrumental sounds: example of Church Bell // Proceedings of the 11th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC11), 23-27 August 2010, University of Washington, Seattle, Washington / S.M. Demorest, S.J. Morrison, P.S. Campbell (Eds). Seattle: ICMPC, 2010. ISBN 1876346620. p. 238-242. [M.kr. 01T] 2. Ambrazevičius, Rytis; Pärtlas, Žanna. Searching for the “natural” origins of the symmetrical scales: traditional multipart Setu songs  // CIM 10: Nature Versus Culture: conference on Interdisciplinary Musicology, 23-24 July, 2010, Sheffield, [UK]: programme and proceedings. Sheffield: University of Sheffield, 2010. p. 73-78. [M.kr. 03H] 3. Kučinskas, Darius; Ambrazevičius, Rytis. Is a “national composer” really national? // CIM 10: Nature Versus Culture: conference on Interdisciplinary Musicology, 23-24 July, 2010, Sheffield, [UK]: programme and proceedings. Sheffield: University of Sheffield,2010. p. 91-94. [M.kr. 03H]

Kalbotyros katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė Tel. (8 37) 322 992 El. p. kat1002@ktu.lt Katedra įkurta 1991 m. 1989 m. įvedus privalomąjį lietuvių kalbos kultūros mokymą, Rusų kalbos katedros pagrindu buvo įkurta Lietuvių ir rusų

Darbuotojai Docentės: dr. Vilija Celiešienė, dr. Judita Džežulskienė, dr. Dalia Eigirdienė, dr. Saulutė Juzelėnienė, dr. Aurelija Leonavičienė, dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Audronė Poškienė

kalbų katedra. 1991 m. liepos 3 d. ji buvo pavadinta Lietuvių kalbos katedra, o nuo 2006  m. gegužės 18 d. – Kalbotyros katedra. Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. iki l995 m. pabaigos katedrai vadovavo doc. L. D. Barz­džiukienė, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 2000  m. rugsėjo mėn. – doc. A. Kaulakienė, nuo 2001 m. vasario mėn. iki 2006 m. sausio mėn. – doc. R. Marčėnas, o nuo 2006 m. vasario 1 d. katedrai vadovauja doc. J. Mikelionienė.

Lektoriai: dr. Jonas Jonušas, Sigita Stankevičienė, Virginija Stankevičienė Vyr. administratorė Rimgailė Vilpišauskienė

Tyrimų tematika Aprašomieji ir gretinamieji kalbų tyrimai Prof. A. Paulauskienė, doc. A. Leonavičienė, doc. D. Eigirdienė, lekt. S. Stankevičienė, lekt. V. Stankevičienė, dr. J. Jonušas, doc. S. Juzelėnienė, doc. J. Džežulskienė Nagrinėtos literatūrinio ir dalykinio teksto vertimo iš prancūzų, vokiečių ir kt. kalbų problemos. Anglų ir lietuvių telekomunikacijų srities terminijoje vyraujantys sudėtiniai terminai suklasifikuoti į tris grupes, kurių kiekviena turi įvairių konfigūracijų. Analizuoti variantiški

144

ekonomikos terminai. Pasirenkant terminų variantus buvo siekiama išsiaiškinti anglų ir lietuvių kalbų bendrybes ir skirtybes. Atliktas specialiojo lyginamojo tekstyno kompiuterinės ir aprašomosios lyginamosios sakinių ilgio analizės tyrimas, rodantis prancūzų ir lietuvių kalbos publicistinio ir šnekamojo funkcinių stilių sandūros reiškinius, publicistinio stiliaus centre (informacinių ir komentaro žanrų tekstuose) vartojant vieną iš heterogeninių formų – tiesioginę kalbą. Gretintas vilties konceptualizavimas lietuvių ir anglų kalbose. Atliktas gretinamasis rusų ir lietuvių kalbų zooniminių


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS frazeologizmų, turinčių semantinį komponentą‚patinas/ patelė‘ tyrimas. Analizuota būtųjų laikų interpretacija pagrindinėse lietuvių kalbos gramatikose nuo XVII  a.

vidurio iki mūsų dienų. Tirta tarptautinių dėmenų vartosena įvairių stilių tekstuose ir aiškintasi, kiek ji yra motyvuota tuose tekstuose.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose

5,83  

iš jų: referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

3,50

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

2,33

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Stankevičienė, Virginija; Švenčionienė, Dana. Terminology: the term variance in the english and lithuanian special language of economics // Nation and Language: modern Aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 4th international conference, October 21-22, 2010, Panevežys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Daugavpils University, University of Maribor, Rzeszow University, University of Warsaw. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0497. 2010, p. 97-101. [ERIC; CEEOL] [M.kr. 04H] 2. Jonušas, Jonas. Tarpkultūrinės komunikacijos prielaidos tarpukario Lietuvoje: tautinės ir kalbinės tapatybės sklaida // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2010, nr. 16, p. 89-93. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 3. Džežulskienė, Judita. Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė // Kalbotyra = Linguistics: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Sąs. 3, Germanų ir romanų studijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1517. 2010, T. 62(3), p. 7-21. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 4. Leonavičienė, Aurelija. Sakinių ilgis - publicistinio ir šnekamojo stiliaus sandūros tekstuose požymis // Kalbotyra = Linguistics: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Sąs. 3, Germanų ir romanų studijos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1517. 2010, T. 62(3), p. 95-107. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Paulauskienė, Aldona. Dėl būtųjų laikų interpretavimo svarbesniuose lietuvių kalbos gramatikos darbuose // Lietuvių kalba [elektroninis išteklius]. Vilnius: Vilmaius universitetas. ISSN 1822-525X. 2010, nr. 4, p. [1-4]. [M.kr. 04H] 2. Juzelėnienė, Saulutė; Baranauskienė, Rita; Mickienė, Ilona. Dėl lingvistinės analizės metodų // Žmogus kalbos erdvėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Nr. 6. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2010. ISBN 9789955336242. p. 446-452. [M.kr. 04H] 3. Stankevičienė, Virginija. Tarptautinių dėmenų vartosenos polinkiai lietuvių kalboje // Valoda - 2010: Valoda dažadu kultūru konteksta: zinatnisko rakstu krajums XX = Language 2010: Language in Various Cultural Contexts: collection of scientific articles XX  / Daugavpils Universitate Humanitara Fakultate. Daugavpils: Daugavpils Universitate, 2010. ISBN 9789984145150. p. 253259. [M.kr. 04H]

Užsienio kalbų centras Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė Tel./faks. (8 37) 323 531 El. p. rastukc@ktu.lt Užsienio kalbų katedra buvo įkurta 1950 metais. Pirmoji vedėja buvo M. Makarova. Vėliau katedrai vadovavo:

Darbuotojai Profesorė dr. Dalia Marija Vyšniauskienė Docentė dr. Vilmantė Liubinienė Lektorės: Danutė Ambrulevičienė, Raimunda Česonienė, Inga Dagilienė, Audronė Daubarienė, Regina Deveikienė, Jolita Horbačauskienė, Evelina Jaleniauskienė, Dalia Kačergienė, dr. Ramunė Kasperavičienė, Živilė Kemeklienė, Jūratė Maksvytytė, Romualda Marcinkonienė, Dainora Maumevičienė, Almantė

B. Aristovienė, G. Daugirdaitė (laikinai), M. Mikelke­vičius, A. Nikolskis, Č. Rimkus (1972–1977 m.), J. Čižinauskienė (1977–1992 m.), V. Raila (1992–1996 m.). 1995 m. Užsienio kalbų katedra buvo pertvarkyta į Užsienio kalbų centrą.

Meškauskienė, Palmina Morkienė, Jūratė Morkūnienė, Silvia Novo Perez, Regina Petrylaitė, dr. Saulė Petronienė, Irena Praškevičienė, Dalia Valerija Pravackaitė, dr. Audronė Raškauskienė, Daiva RepeikaitėJarmalavičienė, Ilona Antanina Rinkevičienė, Edita Stankevičienė, Kristina Stankevičiūtė, Ginta Stoškuvienė, Birutė Strakšienė, Viorika Šestakova, Loreta Šmidtaitė, dr. Dana Švenčionienė, Daiva Tamulaitienė, Miglė Trainienė, Diana Vaškelienė, Dalia Venckienė, Tatjana

145


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Vėžytė, Ramutė Vingelienė, Zita Zajankauskaitė, Daiva Birutė Zavistanavičienė, Jūratė Zdanytė Asistentės: Aušra Berkmanienė, Liudmila Kravcova, Daiva Šidiškytė Metodinio kabineto vedėja Janina Račkauskienė Technikas Antanas Valteris

Metodininkė Genė Ūsaitienė Vyresn. laborantė Zita Mažeikienė Laborantė Rima Marčiukaitienė Jaunesn. laborantė Akvilė Žukauskaitė Vyresn. administratorė Aušra Berkmanienė Administratorės: Rūta Jankauskienė, Lina Vosyliūtė

Tyrimų tematika Terminijos tyrimai Dr. D. Švenčionienė, J. Zdanytė Analizuojamas anglų ir lietuvių ekonomikos terminų variantiškumas dalykinėje kalboje. Analizuojami iš trijų žodynų išrinkti variantiški ekonomikos terminai, siekiama išsiaiškinti, ar laikomasi terminų normintojų rekomendacijų, kad tarptautinis žodis būtų pasirenkamas tada, kai nėra tolygaus lietuviško atitikmens. Aptariami vienažodžiai ir sudėtiniai variantiški ekonomikos terminai, analizuojama, kokį variantą siūlo žodyno sudarytojai ir kokį vartoja ekonomikos srities specialistai. Analizuotos mašinų ir mechanizmų mokslo terminų standartizacijos problemos. Vertimo ir lokalizacijos problematika Prof. D. Vyšniauskienė, lekt. D. Maumevičienė, lekt. J. Maksvytytė, M. Strakšienė, asist. L. Kravcova

Nagrinėtos mokslinės-techninės kalbos vertimo problemos ir vertimo kompetencijos ugdymas. Tirtos lokalizacijos ir vertimo sąsajos. Tirta lokalizacija lingvistiniu aspektu bei vertimo strategijų taikymas lokalizuojant programinę įrangą. Nagrinėtos vertimo strategijų ir ekvivalentiškumo sistemos verčiant realijas iš vokiečių į lietuvių kalbą. Analizuoti išlygų vertimo atitikmenys anglų ir lietuvių kalbose; asmens pavadinimą žymintys daiktavardžiai šiuolaikinėje rusų kalboje. Kalbų mokymo ir mokymosi metodologiniai tyrimai Doc. V. Liubinienė Teoriškai apibrėžtas integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo aukštojoje mokykloje (IDUKMAM) modelis ir analizuota, kaip praktiškai tobulėja kalbiniai gebėjimai juos lavinant integruotai su dalyko turiniu.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

6  

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

4

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

2

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Stankevičienė, Virginija; Švenčionienė, Dana. Terminology: the term variance in the english and lithuanian special language of economics // Nation and Language: modern Aspects of socio-linguistic development: proceedings of the 4th international conference, October 21-22, 2010, Panevežys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Daugavpils University, University of Maribor, Rzeszow University, University of Warsaw. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0497. 2010, p. 97101. [ERIC; CEEOL] [M.kr. 04H] 2. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Lečickaja, Žana. Вариативность и синонимика компаративных конструкций в научном стиле речи // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2010, nr. 16, p. 50-55. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 3. Liubinienė, Vilmantė. Užsienio kalbos gebėjimų, integruotų su dalyko turiniu, lavinimas aukštojoje mokykloje: KTU atvejis // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2010, nr. 16, p. 101-105. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 4. Maumevičienė, Dainora. Prototipų teorija ir semantika // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2010, nr. 17, p. 1118. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 5. Strakšienė, Margarita. Analysis of idiom translation strategies from English into Russian // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2010, nr. 17, p. 29-33. [MLA; CEEOL] [M.kr. 04H] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Zdanytė, Jūratė. Few remarks on the IFToMM disctionary from the linguistic point of view // 23rd Working Meeting of the IFToMM Permanent Commission for Standardization of Terminology on MMS, June 20-26, 2010, Minsk-Gomel, Belarus: proceedings of the scientific seminar. Minsk: NASB, 2010. p. 135-136. [M.kr. 04H] 2. Morkūnienė, Jūratė. English language awareness in engineering education // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 113-115. [M.kr. 04H]

146


Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, nuo 2011 vasario 1 d. – prof. dr. Eduardas Bareiša Tel. (8 37) 300 351 Faks. (8 37) 300 352 El. p. dekif@ktu.lt http://if.ktu.lt

INFORMATIKOS FAKULTETAS

Fakultetas įkurtas 1977 m. Fakultete pagrindines pareigas turi 167 darbuotojai, iš jų 79 mokslininkai: 5 habilituoti daktarai, 74 daktarai.

Programų inžinerijos katedros prof. V. Štuikys ir doc. R. Damaševičius

Pagrindinës tyrimø kryptys Automatizuotojo projektavimo procesai. Dirbtinio intelekto metodai. E. mokymosi technologijos. Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga. Funkcinių testų generavimas. Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas ir kompiuterizuotasis projektavimas. IPTV sistemos ir paslaugos. Kompiuterių tinklai ir tinklinė programinė įranga. Neraiškioji logika ir lanksčioji kompiuterika. Mobiliųjų technologijų taikymas. Modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas. Organizacijų veiklos analizė, modeliavimas, reikalavimų inžinerija ir kompiuterinių sistemų projektavimas. Požymiais grįsta sistemų analizė, modeliavimas ir transformacijos. Programų testavimas. Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterių sistemos. Sprendimų priėmimo kompiuterizavimo priemonių kūrimas. Telekomunikacijų tinklų protokolų formalusis specifikavimas, patikra ir modeliavimas. Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas.

147 147


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Informacijos sistemø katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 453 445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt

Kompiuteriø katedra

Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 453 990,

el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Kompiuteriø tinklø katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 351 089, el. p. ktk@if.ktu.lt

Multimedijos inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 350 730, el. p. dalius.rubliauskas@ktu.lt

Programø inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Tomas Blažauskas, tel.: (8 37) 454 229, el. p. tomas.blazauskas@ktu.lt

Sisteminës analizës katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300 357,

el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Verslo informatikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300 375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300 392,

el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 4,3%

M ITA 4,1%

LM T param a 5,7% Univers iteto m ok s lo fondas 12,2% V ers lo s ubjek tų už s ak y m ai 54,2%

Tarptautinės m ok s lo program os 19,6%

148


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Informacinės technologijos-2010 (16-oji tarptautinė), 2010 m. balandžio 22, 23 d. ir sesija gegužės 21 d. 2. Mokymasis tinkle (Baltijos šalių konferencija), 2010 m. rugpjūčio 20, 21 d. 3. Žiniomis grįsta programų inžinerija, 2010 m. rugsėjo 25–27 d. Užsienio mokslininkų vizitai Gruodžio mėn. fakultete lankėsi asoc. prof. Tetsuya Mouri iš Gifu universiteto (Japonija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių   redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. E. Bareiša – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos narys. Prof. R. Butleris – tarptautinio tyrimų centro European Research Centre for Information Systems (ERCIS) narys, tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modelling“ „Business Informatics Research“, „International Conference on Software Methodologies, Tools, and Techniques“, „International Multiconference on Computer Science and Information Technology“, „International Conference on Business Information Systems (BIS‘2010) Workshop on Business and IT Alignment- BITA‘2010“, „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narys, ES šalių dirbtinio intelekto draugijos (ECCAI) Lietuvos padalinio narys. Prof. R. Jasinevičius – IEEE organizacijos narys; Matematikos ir informatikos instituto Informatikos terminijos komisijos narys; BISC (Berkeley Initiative in Soft Computing) tinklo Lietuvos atstovas. Prof. E. Kazanavičius – Nacionalinės įterptinių sistemų technologijų platformos ir Nacionalinės visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platformos tarybų narys bei pirmininkų pavaduotojas mokslui, Europos technologijų plaformų „Embedded Computing Systems (ARTEMIS)“ ir „Networked and Electronic Media (NEM)“ narys. Prof. L. Nemuraitė – tarptautinio žurnalo „International Journal of Information System Modelling and Design“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“, „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“, „Information and Software Technologies“ programų komitetų narė. Prof. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys.

Prof. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 18 „Telekomunikacijos“ narys. Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos operacijų tyrimų asociacijos prezidentas; žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“, „Informatica“, „Computer Science“ (Latvija) ir „Technological and Economic Development of Economy“ (VGTU) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys. Prof. V. Štuikys – IEEE ir ACM narys. Prof. A. Targamadzė – Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET) valdybos narys, žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Informatics in Education“ redakcinių kolegijų narys, asociacijos „Nacionalinis programinės įrangos ir paslaugų klasteris“ bei Nacionalinės programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos valdybų narys, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (LieDM) valdybos narys. Doc. R. Damaševičius – IEEE narys, žurnalo „Journal of Universal Computer Science“ redakcinės kolegijos narys. Doc. A. Misevičius – Lietuvos operacijų tyrimo draugijos (LOTD) tarybos narys; Britų kompiuterių draugijos Dirbtinio intelekto specialistų grupės (BSC SGAI) techninio komiteto narys. Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos pirmininkas, Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto dekanas. Doc. V. Petrauskas – projekto „Interaktyvių audiovizualinių mokymo modulių Vilniaus gimnazijoms sukūrimas“ švietimo koordinatorius. Doc. V. Punys – Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos (IHTSDO) techninio komiteto narys, Europos medicininės informatikos federacijos (EFMI) medicininių vaizdų analizės darbo grupės (MIP) vicepirmininkas, Lietuvos radiologų asociacijos tarybos narys informacinėms technologijoms. Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ atsakingasis sekretorius. Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo narys.

149


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informacijos sistemų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris Tel.: (8 37) 327 628, 453 445 El. p. rimantas.butleris@ktu.lt http://isd.ktu.lt

Katedra įkurta 1993 m. Informacijos sistemų katedra yra Europos informacinių sistemų tyrimų centro ERCIS asocijuota narė.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Butleris, dr. Saulius Gudas, dr. Lina Nemuraitė, dr. Bronius Paradauskas Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė, dr. Lina Čeponienė, dr. Gintautas Garšva, dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Audrius Lopata, dr. Tomas Skersys, dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas Žvinys Lektoriai: Tomas Danikauskas, dr. Kęstutis Kapočius, Gytenis Mikulėnas Mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Kapočius, dr. Jovita Nenortaitė, dr. Tomas Skersys Jaunesn. mokslo darbuotojas Tomas Danikauskas Doktorantai: Jaroslav Karpovič, Aurelijus Morkevičius, Saulius Pavalkis, Edvinas Šinkevičius, Algirdas Šukys, Lina Tutkutė, Virginija Uzdanavičiūtė, Ernestas Vyšniauskas Inžinierius Gytenis Mikulėnas Laboratorijos vedėjas ir programuotojas Linas Ablonskis Analitikai: Edvinas Šinkevičius, Algirdas Šukys

Laborantė Dovilė Ignatavičiūtė Jaunesn. laborantas Algirdas Aleliūnas Administratorė Lina Tutkutė Doktorantūros moduliai Informacijos poreikių specifikavimo modeliai (prof. R. Butleris); Sistemų analizės technologijos (prof. S. Gudas); Informacijos sistemų pagrindai (prof. B. Paradauskas); Duomenų bazės ir semantiniai modeliai (prof. B. Paradauskas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Edvinas Pakalnickas. Komponentiniu sistemos modeliu grindžiamas informacinių sistemų projektavimo metodas (vadovas prof. S. Gudas); Aurimas Laurikaitis. Koncepcinių duomenų specifikacijų išgavimas iš liktinių informacijos sistemų (vadovas prof. B. Paradauskas).

Tyrimų tematika Ontologijų, koncepcinių modelių ir veiklos taisyklių vaizdavimo, analizės ir specifikavimo modelių bei metodų sudarymas ir jų taikymas kuriant informacines sistemas Prof. R. Butleris, doc. R. Butkienė, doc. L. Čeponienė, lekt. T. Danikauskas, dr. K. Kapočius, prof. L. Nemuraitė, prof. S. Gudas, doc. A. Lopata, dr. A. Laurikaitis, dr. J. Nenortaitė, prof. B. Paradauskas, doc. T. Skersys, doc. V. Šakys, G. Mikulėnas, doktorantai L. Ablonskis, J. Karpovič, A. Šukys, E. Šinkevičius, S. Pavalkis, E. Vyšniauskas, L. Tutkutė Sukurtas IS technologijomis grindžiamų inovacijų žinių teminio tinklo (angl. Topic Map) modelis, kuris leidžia pateikti vartotojui tarpusavyje susijusias žinias apie verslo aktualijas, kurias yra pajėgios įgyvendinti semantinės technologijos. Ištirtos galimybės efektyviau vykdyti semantines užklausas taikant ISK kuriamą ontologijų saugojimo duomenų bazėse metodą. Sudaryti ontologijomis grindžiamų integruojamų ir adaptuojamų

verslo valdymo sistemų projektavimo principai ir pritaikyti konkrečios verslo valdymo sistemos projektui. Ištirtos galimybės papildyti 2009 metais realizuotą veiklos taisyklėmis grindžiamo IS projektavimo įrankio prototipą didesnei taikymų aibei. Organizacijų veiklos modeliavimas bei veiklos žiniomis grindžiamas informacinių sistemų kūrimas Prof. S. Gudas, doc. A. Lopata, doc. T. Skersys, doktorantas A. Morkevičius Sukurtas naujas programinės įrangos reikalavimų gavybos iš organizacijos veiklos modelių metodas, pagrįstas OMG metamodelių tarpusavio integralumu, identifikuotos šio metodo tobulinimo gairės. Atliekami ir kiti veiklos modelio taikymo žiniomis grindžiamoje IS inžinerijoje tyrimai, akcentuojant OMG MDA architektūros principus. Sudarytas naujas modeliais grindžiamas (angl. Model-driven) organizacijos kiekybinių charakteristikų analizės ir įvertinimo metodas.

MTEP projektai

150

Duomenų turinio valdymo sistemos realizavimo technologijų tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8567. Vadovas prof. R. Butleris.

rezultatas – unifikuota valdymo platforma, grindžiama sudaryta sistemų analizavimo ir projektavimo bei architektūros kūrimo ir modeliavimo metodika.

Tikslas – ištirti duomenų ir turinio valdymo platformos architektūros standartus bei sąveikos tarp jos sudedamųjų dalių protokolus. Atlikti duomenų/turinio valdymo sistemos realizavimo technologijų tyrimai apima: 1) turinio komponentų analitinių vertinimo priemonių tyrimą, panaudojant realaus laiko naudojimosi sistema statistiką; 2) paslaugų turinio vaizdavimo priemonių integravimo technologinius tyrimus. Galutinis projekto

Ontologija grindžiamo autoverslo valdymo sistemos modelio sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8577. Vadovas prof. R. Butleris. Tikslas – išanalizuoti bendrinę verslo valdymo sistemų (VVS) ontologiją ir jos taikymą autoverslo kontekste bei apibrėžti esminius autoverslo valdymo sistemos (AVVS) konceptus ir kontekstus, kuriuose ji bus taikoma. Apibrėžti išoriniai kontekstai, tokie kaip verslo sritis


INFORMATIKOS FAKULTETAS (autoverslas), veikėjai (autoverslo organizacijų personalas ir klientai) ir produktai (autoverslo produktai), paskui dėmesys sukoncentruotas į automobilius, detales ir serviso paslaugas. Nustatyti vidiniai statiniai kontekstai apima veikėjų, produktų, turto, vartojimo, vietos, laiko, kalbos konceptus; dinaminiai kontekstai – specifinius autoverslo procesus, iš kurių pagrindiniai yra autoverslo produktų prekyba ir autoserviso paslaugų teikimas, kurie

gali būti specializuoti didmeninei ar mažmeninei prekybai, distribucijai, garantiniam aptarnavimui, utilizavimui. Dinaminiai kontekstai taip pat apima mikroprocesų ir makroprocesų pjūvius, todėl minėtieji procesai buvo kontekstualizuojami makroprocesų (vertės kūrimo, verslo planavimo ir išteklių valdymo) bei mikroprocesų (valdymo, vykdymo ir apskaitos) aspektais. Remiantis AVVS produktų, funkcijų ir procesų ontologiniais modeliais, sudaryti detalizuoti koncepciniai modeliai.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

11,62   3,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

1,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

2,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

5,12

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Ablonskis, Linas; Nemuraitė, Lina. Discovery of model implementation patterns in source code // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 1, p. 68-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 2. Ablonskis, Linas; Nemuraitė, Lina. Discovery of complex model implementation patterns in source code // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 4, p. 291-300. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 3. Pavalkis, Saulius; Nemuraitė, Lina; Tarvydas, Paulius; Noreika, Alius. Specification of finite element model of electronic device using model-driven Wizard-based guidance // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 2(98), p. 59-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 07T] 4. Mikulėnas, Gytenis; Butleris, Rimantas. An approach for constructing evaluation model of suitability assessment of agile methods using analytic hierarchy process // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 10(106), p. 99-104. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 07T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Vyšniauskas, Ernestas; Nemuraitė, Lina; Šukys, Algirdas. A hybrid approach for relating OWL 2 ontologies and relational databases  // Perspektives in Business Informatics Research: proceedings of the 9th international conference, BIR 2010, Rostock, Germany, September 29 - October 1, 2010 / Peter Forbrig, Horst Gunther (Eds.). Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 2010. (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 64, 1865-1348). ISBN 9783642161001. p. 86-101. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 07T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Kalibataitė, Gražina. Metadata resources research in the applied system // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 1065-1070. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] [M.kr. 04S] 2. Kalibataitė, Gražina. Įmonių informacinės sistemos ir veiklos procesai // Mokslas - Lietuvos ateitis = Science - Future of Lithuania. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. 2010, T. 2, nr. 2, p. 25-31. [IndexCopernicus] [M.kr. 07T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Telešius, Eugenijus. E-Guardian - certification of skills in children protection on the internet // ICT Skills, Education and Certification: the Multi-Stakeholder Partnership: proceedings of the 4th IT STAR Workshop on ICT Skills, Education and Certification: the Multi-Stakeholder Partnership, 27-28 November, 2009, Rome, Italy / Eds. G. Occhini and P. Nedkov. Milan: IT STAR, 2010. ISBN 8890162058. p. 78-81. [M.kr. 07T] 2. Lopata, Audrius; Ambraziūnas, Martas. Knowledge subsystem’s integration into MDA based forward and reverse is engineering  // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 205-210. [M.kr. 07T] 3. Morkevičius, Aurelijus; Gudas, Saulius; Šilingas, Darius. Model-driven quantitative performance analysis of UPDM-based enterprise architecture // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 218-223. [M.kr. 07T] 4. Šilingas, Darius; Pavalkis, Saulius; Vitiutinas, Ruslanas; Nemuraitė, Lina. Integrating GUI prototyping into UML toolkit //

151


INFORMATIKOS FAKULTETAS Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 224-232. [M.kr. 07T] 5. Vyšniauskas, Ernestas; Nemuraitė, Lina; Šukys, Algirdas; Paradauskas, Bronius. Enhancing connection between ontologies and databases with OWL 2 concepts and SPARQL // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 350-357. [M.kr. 07T] 6. Nemuraitė, Lina; Skersys, Tomas; Šukys, Algirdas; Šinkevičius, Edvinas; Ablonskis, Linas. VETIS tool for editing and transforming SBVR business vocabularies and business rules into UML&OCL models // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 377-384. [M.kr. 07T] 7. Kalibataitė, Gražina. Personalo procesų modeliavimas // E-Education: science, study and business: conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas: konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 76-84. [M.kr. 03S]

Kompiuterių katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius Tel.: (8 37) 300 386, 453 990 El. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus Kazanavičius Docentai: dr. Jonas Čeponis, dr. Pranas Kanapeckas, dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas, dr. Nerijus Morkevičius, dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Jevgenijus Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas Lektoriai: Rolandas Girčys, Petras Jakutis, dr. Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Antanas Kulikauskas, dr. Agnius Liutkevičius, dr. Laura Ostaševičiūtė, Marina Šurnienė, Arūnas Vrubliauskas Doktorantai: Vaidas Jukavičius, Vitalijus Martusevičius Vyr. inžinieriai: Petras Jakutis, Vaidas Lukavičius, Leonardas Markauskas Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas

Vyr. technikas Mindaugas Vidmantas Technikai: Andrius Dmuchovskis, dr. Arūnas Žvironas Jaunesn. technikė Ingrida Ivanauskaitė Analitikas tyrėjas dr. Valentinas Kiauleikis Projekto analitikai tyrėjai: dr. Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, dr. Nerijus Morkevičius Vyr. administratorė Ona Ančerienė Tiriamoji bazė Signalų apdorojimo, realaus laiko sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų, kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos. Programinė įranga ir kompiuterinės priemonės sprendimų priėmimų analizei atlikti tikslios informacijos stygiaus sąlygomis (fuzzyTech 5.72c; SWOT Expert ; WinSWOT 5.2 ir kt.).

Tyrimų tematika Automatinių atsiskaitymo terminalų ir jų panaudojimo el. paslaugoms teikti tyrimai Lekt. A. Janavičiūtė, lekt. M. Kiauleikis, doc. N. Morkevičius Analizuotos Lietuvos vartotojams dažnai teikiamos paslaugos, susijusios su e. bilietais ir automatiniais atsiskaitymo terminalais, vertintos esamų realizacijų teigiamybės ir neigiamybės, pateiktos išmaniųjų kortelių naudojimo kiekvienoje srityje galimybės. Įmonių sąveikumo tyrimai Lekt. A. Janavičiūtė, lekt. M. Kiauleikis, doc. N. Morkevičius

152

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių poreikio sąveikumo ir bendradarbiavimo paslaugoms tyrimas. Esamų paslaugų analizė, įvertinant jų tinkamumą, bei reikalavimų naujoms paslaugoms, atsižvelgiant į Lietuvos verslo aplinką bei įmonėse naudojamas IT, sudarymas. Tęsiami tyrimai kuriant įmonių bendradarbiavimo

ir sąveikumo modelį, analizuojant tarporganizacinio sąveikavimo galimybes, sprendžiant klausimus, susijusius su šių paslaugų teikimo aplinka. Šių tyrimų pagrindinis tikslas yra bendradarbiavimo ir sąveikumo sąveika, kuri padėtų panaikinti atotrūkį tarp skirtingų verslo ir IT žinių, turinčių žmonių bei įmonių, plečiant įmonių bendradarbiavimo tinklus ir virtualias organizacijas. Lanksčiosios kompiuterikos priemonių kompleksas rizikai įvertinti ir jos valdymui modeliuoti Prof. R. Jasinevičius, lekt. R. Krušinskienė, doc. I. Mikuckienė, doc. A. Otas, doc. V. Petrauskas Suformuota teorinė miglotai apibūdintų situacijų analizės bazė, kurios pagrindu bus sukurtos naujos metodikos bei kompiuterikos priemonės rizikai įvertinti ir jos valdymui modeliuoti. Nagrinėti tokių priemonių galimo pritaikymo atvejai viešajame sektoriuje ir verslo struktūrose bei universitetinėse studijose ir visuomenės švietime.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Bendradarbiavimo ir sąveikumo paslaugos, išplėstos Europos sąjungos tinklinėms įmonėms (COIN-EEU)“. Vadovas doc. N. Morkevičius. 2010–2011. COIN platformą sudaro e. paslaugos, kurias teikia įvairūs paslaugų teikėjai, ir šių paslaugų kompozicijos, sukurtos pagal bendradarbiaujančių įmonių poreikius. Pritaikant COIN platformos paslaugas Lietuvos įmonių poreikiams toliau testuojamos COIN bendradarbiavimo portalo teikiamų standartinių paslaugų panaudojimo galimybės, identifikuotos el. paslaugos, kurios reikalingos bendradarbiavimo ir sąveikavimo scenarijui įgyvendinti. Sukurta vieno darbų srauto pirmoji versija.

COST programos IC0702 veikla „Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti“. Vadovas prof. R. Jasinevičius. 2008–2012. Pasiektas sinergetiškas jaunųjų tyrėjų, dirbančių tikimybių teorijos bei matematinės statistikos srityje, ir tyrėjų, dirbančių lanksčiosios kompiuterikos bei miglotosios logikos ir kompiuterinės intelektikos srityje, mokslinių tyrimų integracijos efektas. Atlikti darbai, susiję su lanksčiosios kompiuterikos bei neraiškiosios logikos ir kompiuterinės intelektikos idėjų sklaida tarp studentų ir jaunimo. Sukurti įrankiai lanksčiosios kompiuterikos (LSK) idėjoms demonstruoti: neraiškieji pažintiniai planai, neraiškieji ekspertiniai planai. Sukurta dinaminio SWOT monitoringo sistema. Sukurtas jaunojo LSK tyrėjo darbo vietų kompleksas.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

5,84  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

2,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,67

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

3,17

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Toldinas, Eugenijus; Štuikys, Vytautas; Ziberkas, Giedrius; Naunikas, Darius. Power awareness experiment for crypto servicebased algorithms // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 57-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2. Martusevičius, Vitalijus; Kazanavičius, Egidijus. Self-localization system for wireless sensor network // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 7(103), p. 17-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 07T] 3. Toldinas, Jevgenijus; Rudzika, Darius; Štuikys, Vytautas; Ziberkas, Giedrius. Rootkit detection experiment within a virtual environment // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 8(104), p. 63-68. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Jasinevičius, Raimundas; Krušinskienė, Radvilė; Petrauskas, Vytautas. Diagnostics based on computational analysis of stochastic movements of human’s center of gravity // Journal of Communication and Computer. Libertyville: David Publishing Company. ISSN 1548-7709. 2010, Vol. 7, no. 10, p. 58-63. [Chinese Database of CEPS; CSA Technology Research Database] [M.kr. 09P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Otas, Alfredas; Maskeliūnas, Saulius. Development of computer literacy in Lithuania // ICT Skills, Education and Certification: the Multi-Stakeholder Partnership: proceedings of the 4th IT STAR Workshop on ICT Skills, Education and Certification: the Multi-Stakeholder Partnership, 27-28 November, 2009, Rome, Italy / Eds. G. Occhini and P. Nedkov. Milan: IT STAR, 2010. ISBN 8890162058. p. 61-68. [M.kr. 07T] 2. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas; Krušinskienė, Radvilė. Takagi-Sugeno reasoning procedure for pattern recognition  // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 102-106. [M.kr. 07T] 3. Martusevičius, Vitalijus; Kazanavičius, Egidijus; Jukavičius, Vaidas. Task migration subsystem for macro-programmed wireless sensor network // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 175-182. [M.kr. 07T] 4. Jukavičius, Vaidas; Kazanavičius, Egidijus; Martusevičius, Vitalijus. A fuzzy-neural filter for dynamic system identification // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 113-116. [M.kr. 01T]

153


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kompiuterių tinklų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys Tel.: (8 37) 300 368 El. p. rimantas.plestys@ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Rimantas Plėštys Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas Kavaliūnas, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis Lektoriai: Gintaras Butkus, dr. Ingrida LagzdinytėBudnikė, dr. Darius Matulis, Jūratė Pauliutė, Ona Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus, Nijolė Sarafinienė, Rokas Zakarevičius Doktorantai: Darius Diglys, Donatas Sandonavičius, Rokas Zakarevičius Inžinieriai: Justina Čenytė, Vilmantė Juteikienė, Julius Kriukas, Aldona Lionikienė Sisteminis analitikas dr. Giedrius Paulikas Analitikas Donatas Raišutis

Jaunesn. technikas Vytautas Kubilius Vyr. laborantas Romas Šleževičius Vyr. administratorė Vitalija Gabrienė Tiriamoji bazė Kompiuterių tinklų laboratorija, laboratorijos tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai, šakotuvai su jungiamaisiais kabeliais). Mobiliųjų technologijų laboratorija – unikali mobiliųjų informacinių technologijų įranga TEMS™ Investigation 10,0; specializuotas duomenų srautų analizatorius MSA458; du specializuoti kompiuteriai Apple Mac Mini MC238ZH/ A su programine įranga; trys specializuoti išmanieji terminaliniai įrenginiai „iPhone4“. Belaidės prieigos ir judančių ad hoc tinklų testavimo stendas.

Tyrimų tematika Kompiuterių tinklų informacinių technologijų tyrimas ir taikymas ugdymui bei studijoms Doc. K. T. Baniulis, doc. B. Tamulynas, lekt. J. Pauliutė, lekt. O. M. Pečiukonienė, doktorantai D. Sandonavičius ir K. Ponomariov Įgyvendintas ir išbandytas aktyviojo mokymosi objekto (AMO) projektavimo priemonės prototipas. Naudodamasis AMO projektavimo metodo prototipu, vartotojas (AMO autorius, dalyko ekspertas) projektuoja konkrečios mokymosi temos aktyvųjį mokymosi objektą ir gauna specifikaciją. Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos sukūrimas Prof. R. Plėštys, doc. R. Kavaliūnas, dr. D. Rimkus, dr. I. Lagzdinytė-Budnikė, dr. D. Matulis, doktorantai D. Diglys, R. Zakarevičius, D. Adomaitis Suformuluoti reikalavimai mobiliosios ir bevielės elektroninės erdvės infrastruktūroms, skirtoms įvairių tipų paslaugoms teikti. Pasiūlytas paslaugoms teikti

skirtos mobiliosios ir bevieles elektroninės erdvės infrastruktūros modelis. Sukurtas objektų trajektorijų indeksavimo SETI metodas, kuris užtikrina geras objektų trajektorijų erdvės ir laiko duomenų išskaidymą į atskiras struktūras. Sukurti trys maršrutų ad hoc tinkluose suradimo protokolai, gerokai sumažinantys kelio paieškos užklausų srautus. Pasiūlytas tarpinės programinės įrangos modelis infrastruktūros dinaminėms saviorganizacijos strategijoms adaptuoti, skirtingų tipų paslaugoms kurti. Skaičiuojamųjų GRID paslaugų integravimo sluoksnio programinės įrangos tyrimai Dr. V. Rėklaitis, doc. K. T. Baniulis, doc. G. Vilutis, doktorantas D. Sandonavičius Ištirtas GRID tinkluose atliekamų darbų valdymo paslaugos realizavimo algoritmas, paremtas skaičiavimo klasterio kokybės, išreikštos apibendrinta užduoties vykdymo trukme, nustatymu. Algoritmo veikimas patikrintas imitatoriumi.

MTEP projektai Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualiosios informacinės aplinkos sukūrimas (MOBAS): Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. R. Plėštys. 2009–2011. Sukurta judančių objektų metaforų pozicijų generavimo GRID aplinkoje, jų keitimo bei tikslinimo, atsižvelgiant į taikymo sritis, metodika. Sprendžiamas ir atvirkščias uždavinys – kaip rinkti judančių objektų vietos duomenis, mažiausiai apkraunant mobilųjį tinklą. Sudarytas ir ištirtas vietos duomenų surinkimo valdymo modelis. Pateikiami erdvėje judančių objektų indeksavimo

154

metodai, įgalinantys indeksuoti didelius kiekius judančių objektų vietos ir jų judėjimo trajektorijų duomenis taip, kad galima būtų greitai ir efektyviai atkurti objektų judėjimo istoriją. Pateikti nauji užklausų ir atsako zonų valdymą naudojantys judančių mobiliųjų tinklų maršrutų paieškos protokolai, sukuriantys labai mažus kelio paieškos užklausų srautus. Pateikiami personalizuotos architektūros sudarymo ir adaptavimo paslaugos turiniui metodai bei jų realizavimo algoritmai, paremti judančių mobiliųjų tinklų mazguose esančių išteklių panaudojimu skirtingoms paslaugoms teikti atsižvelgiant į tarpusavio pasitikėjimo laipsnį bei reikalaujamą saugumo lygį.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

11,92  

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

5,50

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

6,42

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Diglys, Darius. The use of characteristic features of wireless cellular networks for transmission of GNSS assistance and correction data // ITI 2010: proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, June 21-24, 2010, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, University of Zagreb. Zagreb: University of Zagreb, 2010. ISBN 9789537138189. p. 141-146. [IEEE/IEE; INSPEC] [M.kr. 07T] 2. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. A testbed for performance evaluation of mobile Ad Hoc network // ITI 2010: proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces, June 21-24, 2010, Cavtat/Dubrovnik, Croatia  / University of Zagreb. Zagreb: University of Zagreb, 2010. ISBN 9789537138189. p. 155-160. [IEEE/IEE; INSPEC] [M.kr. 07T] 3. Lagzdinytė, Ingrida. Modelling of objects location data flow in communication networks // BEC 2010: 2010 12th Biennial Baltic Electronics Conference: proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference, October 4-6, 2010, Tallinn, Estonia / Department of Electronics of Tallinn University of Technology. Piscataway: IEEE, 2010. (BEC, 1736-3705). ISBN 9781424473571. p. 215-218. [IEEE/IEE] [M.kr. 07T] 4. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. Request and response zone control for routing in MANET // BEC 2010: 2010 12th Biennial Baltic Electronics Conference: proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference, October 4-6, 2010, Tallinn, Estonia / Department of Electronics of Tallinn University of Technology. Piscataway: IEEE, 2010. (BEC, 1736-3705). ISBN 9781424473571. p. 219-222. [IEEE/IEE] [M.kr. 07T] 5. Bernatavičius, Valdas; Juteikienė, Vilmantė. Sprendimų priėmimo tobulinimo pramonės įmonėse analizė // Mokslas - Lietuvos ateitis  = Science - Future of Lithuania. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. 2010, T. 2, nr. 4, p. 98-102. [IndexCopernicus] [M.kr. 07T] 6. Lasytė, Jurgita; Tamulynas, Bronius. Skaitmenizuotų tekstų santraukų rengimo sistemos: panašumai, skirtumai ir taikymas lietuvių kalbai // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2010, nr. 17, p. 46-52. [MLA; CEEOL] [M.kr. 07T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Grušnys, Saulius; Lagzdinytė, Ingrida. Analysis and evaluation of distributed denial of service attacks identification methods // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 183-188. [M.kr. 07T] 2. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. Dynamic response zone routing for MANET // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 189-195. [M.kr. 07T] 3. Adomaitis, Danielius; Bulbenkienė, Violeta; Andziulis, Arūnas. Design and integration of software tools for control of services and resources in TI systems // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2010, p. 29-32. [M.kr. 07T] 4. Matulis, Darius. Uncertainty influence to precision of location-based queries // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2010, p. 53-58. [M.kr. 07T] 5. Baniulis, Kazys Tomas; Keršienė, Vitalija; Petreikienė, Vaida; Slotkienė, Asta. A case study: impact of the interactivity level to elearning outcomes // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2010, p. 101-107. [M.kr. 07T] 6. Moščinskytė, Kamilė; Kuliešienė, Dainora; Baniulis, Kazys Tomas. Kompiuterizuoto ir brandos egzaminų rezultatų palyginamoji analizė // Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos, 2010 m. gegužės 21 d, Alytus: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2010. ISBN 9786098020106. p. 37-43. [M.kr. 07T] 7. Dagilis, Vytautas; Plėštys, Rimantas. Vartotojų tankio įtakos AD-Hoc tinklo pralaidumui įvertinimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2010, T. 7, p. 150-153. [M.kr. 07T] 8. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas; Gabrienė, Vitalija. Vietos informacijos panaudojimas maršrutų parinkimui Ad Hoc tinkluose  // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2010, T. 7, p. 240-244. [M.kr. 07T] 9. Plėštys, Rimantas; Rimkus, Dangis. Informacijos perdavimo tinklo vartotojų anonimiškumo įvertinimo metodika // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2010, T. 7, p. 245-248. [M.kr. 07T] 10. Drąsutė, Vida; Juteikienė, Vilmantė. Žiniasklaidos priemonių naudojimo vidurinio lavinimo švietimo institucijose tyrimas // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010: e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2010, p. 36-43. [M.kr. 09P]

155


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Multimedijos inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas Tel.: (8 37) 300 371, 350 730 El. p. dalius.rubliauskas@ktu.lt Katedra įkurta 1990 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis, dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius, dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius, dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius, dr. Vytenis Punys, dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė Rutkauskienė Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, dr. Sigitas Drąsutis, dr. Liudas Motiejūnas, dr. Algirdas Noreika, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas Tomkevičius Asistentai: dr. Giedrius Liutkus, Tomas Stonys Jaun. mokslo darbuotojai: Andrej Afonin, Gytis Cibulskis, Evaldas Karazinas, Arūnas Starinskas Doktorantai: Andrej Afonin, Andrius Blažinskas, Vida Drąsutė, Evaldas Karazinas, Jūratė Platužienė Inžinierius Raimundas Račiūnas Programuotojas Kęstutis Jankauskas Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė

Projekto vadovė Daina Gudonienė Projekto vadybininkė Asta Tamošiūnienė Vyr. technikas Steponas Kerpiškis Technikai: Vytautas Garalis, Andrius Riepšas Dizainerė Aistė Kojelytė Laborantas Mykolas Mickus Analitikė Julita Pacevičienė Vyr. koordinatorė Vida Drąsutė Vyr. administratorė Vita Sigutė Jaškienė Referentė Lina Juknė Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai (24 vnt.), dvi grafinės stotys su multimedijos įranga. PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, MicroStation programinė įranga. Doktorantūros moduliai Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. A. L. Telksnys); Informacijos perdavimas ir apdorojimas (prof. A. L. Telksnys).

Tyrimų tematika Kombinatorinių algoritmų tyrimai Prof. G. Palubeckis, doc. A. Misevičius, doc. D. Rubliauskas Atlikti kompiuteriniai eksperimentai su lokaliosios paieškos euristiniais algoritmais, kurių patobulinimai yra susiję su išplėstinių (sudėtinių) sprendinių aplinkų panaudojimu. Tirti kiti lokaliosios paieškos algoritmų patobulinimai, šiuo atveju išbandant naujas papildomas sprendinių aplinkų struktūras (topologijas) ir įvairius vadinamosios paieškos į gylį ir į plotį modifikuotus variantus. Ištirtas naujas kombinuotas lokaliosios ir tabu paieškos algoritmas kitam svarbiam optimizavimo uždaviniui — kvadratinio paskirstymo uždaviniui — spręsti. Atlikti nauji eksperimentiniai optimizavimo metodo tyrimai, hibridizuojant evoliucinį algoritmą ir išplėstinės lokaliosios paieškos procedūras, pagrįstos išplėstinių aplinkų topologinių struktūrų panaudojimu. Tirtas KPU modelio adaptavimas sprendžiant požymių parinkimo ir klasifikavimo uždavinius. Mokymosi turinio, kompetencijų ir technologijų standartizavimo bei suderinamumo tyrimas

Doc. D. Rutkauskienė, jaun. m. d. R. Kubiliūnas Tyrimų metu buvo analizuojamos esamos e. mokymosi technologijų specifikacijos, tokios kaip IMS RCDEO, IMS LD, SQI, ir QTI. Ieškoma universalaus sprendimo, kuris galėtų pakeisti iki šiol naudotą „Internet Explorer“ ir „Windows Media“ technologijomis paremtą sistemą. Technologinio suderinamumo aspektas yra sistemos pritaikymas mobiliems prietaisams. Atlikta esamos Lietuvos nuotolinio mokymo situacijos analizė, identifikuotos konkrečios problemos, nustatyti svarbiausi nuotolinio mokymo teikėjų ir besimokančiųjų poreikiai. Skaitmeninių vaizdų integravimas į informacines sistemas ir jų analizė Doc. V. Punys, R. Maknickas Nagrinėjamos didelės apimties vaizdinės informacijos integravimo į informacines sistemas problemos. Siekiant virtualiosios mikroskopijos (VM) darbo vietos integravimo į tipines PACS e.sveikatos sistemoje, buvo analizuojama VM darbo eiga, tipinių PACS techninės galimybės, VM vartotojų poreikiai.

MTEP projektai COST programos ICO604 veikla „Telepatologijos tinklas Europoje (EURO-TELEPATH).   Vadovas doc. V. Punys. 2007–2011. Tirtos skaitmeninio vaizdo analizės galimybės vilnelių koeficientų erdvėje (t. y. suglaudinto vaizdo duomenų struktūrose po vilnelių transformacijos, naudojamos JPEG2000). Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416. Vadovas doc. D. Rubliauskas.

156

Atlikta automobilių pramonės kokybės sistemų analizė. Pasiūlyti metodai kokybės sistemoms kurti, taikant NET technologiją. Sukurti atskirų kokybės sistemos dalių prototipai. Atliktas metodų eksperimentinis tyrimas ir sistemos efektyvumo įvertinimas. Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7680. Vadovas doc. D. Rubliauskas. Sukurti nauji metodai topologijai atvaizduoti trimatėje erdvėje. Atliktas sukurtų metodų eksperimentinis tyrimas.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

12,34  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

3,42 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

7,92

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Palubeckis, Gintaras. Facet-inducing web and antiweb inequalities for the graph coloring polytope // Discrete Applied Mathematics. Amsterdam: Elsevier Science B. V. ISSN 0166-218X. 2010, Vol. 158, iss. 18, p. 2075-2080. [ISI Web of Science]. [IF (E): 0,822 (2010)] [M.kr. 07T] 2. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Liudas; Šeinauskas, Rimantas. Generating functional delay fault test for non-scan sequential circuits // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 2, p. 100-107. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 3. Palubeckis, Gintaras; Rubliauskas, Dalius; Targamadzė, Aleksandras. Metaheuristic approaches for the quadratic minimum spanning tree problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 4, p. 257-268. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 4. Jankauskas, Kęstutis; Rubliauskas, Dalius. Direct degree elevation of NURBS curves // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 4, p. 269-283. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 5. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta; Rubliauskas, Dalius. Influence of technologies on quality of distance learning // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 6(102), p. 131-134. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 07S] 6. Bareiša, Eduardas; Bieliauskas, Petras; Jusas, Vacius; Targamadzė, Aleksandras; Motiejūnas, Liudas; Šeinauskas, Rimantas. Factor of randomness in functional delay fault test generation for full scan circuits // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 9(105), p. 39-42. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Drasutis, Sigitas; Motekaitytė, Vida; Noreika, Algirdas. A method for automated program code testing // Informatics in Education. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2010, Vol. 9, no. 2, p. 199-208. [INSPEC; CEEOL] [M.kr. 09P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Motekaitytė, Vida; Cieglewicz-Wachowiak, Aleksandra. Technological inspiration in adult education // Media Inspirations for Learning. What Makes the Impact? [elektroninis išteklius]: 2010 EDEN annual conference, 9-12 June 2010, Valencia, Spain. [S.l.]: European Distance and e-Learning Network, 2010. ISBN 9789630694292. p. [1-6]. [M.kr. 09P] 2. Motekaitytė, Vida; Drąsutis, Sigitas; Tesileanu, Angela. Effective use of media education in the development of critical thinking // Media Inspirations for Learning. What Makes the Impact? [elektroninis išteklius]: 2010 EDEN annual conference, 9-12 June 2010, Valencia, Spain. [S.l.]: European Distance and e-Learning Network, 2010. ISBN 9789630694292. p. [1-8]. [M.kr. 09P] 3. Kasperiūnienė, Judita; Rutkauskienė, Danguolė; D’Angelo, Giuseppe. E-learning in help to higher education and high school: case Lithuania // IETC 2010: 10th International Educational Technology Conference, 26-28 April 2010, Istanbul, Turkey: conference proceedings. Vol. 1 [S.l.]: IETC, 2010. p. 486-490. [M.kr. 07S] 4. Rutkauskienė, Danguolė; Huet, Isabel; Gudonienė, Daina; Casanova, Diogo. Teachers and tutors training to use ICT enhanced learning // Strategies and Business Models for Lifelong Learning [elektroninis išteklius]: EADTU Annual Conference 2010, 27-29 September 2010, Zermatt, Switzerland. [S.l.]: European Association of Distance Teaching Universities, 2010. p. [1-7]. [M.kr. 07T] 5. Misevičius, Alfonsas; Blažinskas, Andrius. Experiments with local search heuristics for the traveling salesman problem // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 47-53. [M.kr. 07T] 6. Pranckevičienė, Erinija; Misevičius, Alfonsas. Quadratic-assignment-like problem formulation in feature selection // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 54-59. [M.kr. 07T] 7. Jankauskas, Kęstutis. Time-efficient NURBS curve evaluation algorithms // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 60-69. [M.kr. 07T] 8. Rutkauskienė, Danguolė; Karazinas, Evaldas; Cibulskis, Gytis. Semantic Web technologies based virtual learning system // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas,

157


INFORMATIKOS FAKULTETAS Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290039. 2010, p. 108-112. [M.kr. 07T] 9. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta; Rubliauskas, Dalius. Influence of technologies on quality of distance learning  // 21st EAEEIE Annual Conference [elektroninis išteklius]: June 28-30, 2010, Palanga, Lithuania / Kauno technologijos universitetas; eds.: A. Valinevičius, D. Andriukaitis. [Kaunas]: [Technologija], 2010. ISBN 9789955258261. p. [1-4]. [M.kr. 07S] 10. Lenkevičius, Antanas; Platužienė, Jūratė. The rules and exceptions for selecting bounding volume // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 297-301. [M.kr. 07T] 11. Rutkauskienė, Danguolė; Mušankovienė, Vilma Rūta; Krivickienė, Vita. LieDM tinklo nariams teikiamų paslaugų poreikiai // E-Education: science, study and business: conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas: konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 149-154. [M.kr. 07T] 12. Butkevičienė, Eglė; Rutkauskienė, Danguolė. Verslumo vaidmuo universitete ir jo ugdymo galimybės // E-Education: science, study and business: conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas: konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 187-191. [M.kr. 05S] 13. Drąsutė, Vida; Juteikienė, Vilmantė. Žiniasklaidos priemonių naudojimo vidurinio lavinimo švietimo institucijose tyrimas // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2010: e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2010, p. 36-43. [M.kr. 09P]

Programų inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, nuo 2011 07 01 doc. dr. Tomas Blažauskas Tel.: (8 37) 300 361, 454 229 El. p. tomas.blazauskas@ktu.lt

Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterių tinklų ir Sisteminės analizės katedras.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Eduardas Bareiša, dr. Vacius Jusas, habil. dr. Jonas Mockus, dr. Kęstutis Motiejūnas, habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys, habil. dr. Aleksandras Targamadzė Docentai: dr. Tomas Blažauskas, dr. Robertas Damaševičius, dr. Eimutis Karčiauskas, dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Vitolis Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas Lektoriai: Birutė Budrytė, Tatjana Dulinskienė, Vitalija Jakštienė, Vitalija Keršienė, dr. Ramūnas Kubiliūnas, Virginija Limanauskienė, dr. Rimantas Makarevičius, dr. Šarūnas Packevičius, Vaida Petreikienė, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis Asistentai: dr. Mindaugas Jančiukas, Žydrūnas Tamoševičius, dr. Andrej Ušaniov Jaunesn. mokslo darbuotojas dr. Ramūnas Kubiliūnas Doktorantai: Dominykas Barisas, Mikas Binkis, Renata Burbaitė, Robertas Jasaitis, Kęstutis Morkūnas, Tomas Neverdauskas, Paulius Paškevičius, Justinas Prelgauskas, Kęstutis Valinčius Laboratorijos vedėjas dr. Rimantas Makarevičius Laborantai: Vidas Abraitis, Artūras Kavaliauskas, Lina Repšienė Jaunesn. laborantė Greta Krivickaitė Administratorė Zita Janulytė

Tiriamoji bazė Specializuota programų inžinerijos asmeninių kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“, „Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga. Doktorantūros moduliai Projektavimo automatizavimo metodai (prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas); Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas); Programinės įrangos kūrimo technologijos (prof. A. Targamadzė); Aukšto lygmens specifikacijų transformavimo metodologija (prof. V. Štuikys); Programų transformavimo modeliai ir procesai (prof. V. Štuikys); Programų kūrimo pagrindai (prof. V. Jusas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Andrej Ušaniov. Programinės įrangos sąsajų automatizuoto testavimo metodas (vadovas prof. K. Motiejūnas).

Tyrimų tematika Skaitmeninių schemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimas Prof. R. Šeinauskas, prof. E. Bareiša, prof. V. Jusas, prof. K. Motiejūnas, doktorantai D. Barisas, R. Jasaitis, K. Morkūnas, J. Prelgauskas Pasiūlytas patobulintas metodas schemų, neturinčių skleidimo registro, vėlinimo gedimų testams sudaryti.

158

Tobulinti funkcinių vėlinimo testų sudarymo kriterijai. Komponentų variantiškumo, optimalumo ir intelektualumo analizė, metaprojektavimo metodo tyrimas Prof. V. Štuikys, doc. R. Damaševičius, doc. G. Ziberkas, lekt. V. Limanauskienė, doktorantai P. Paškevičius, K. Valinčius, R. Burbaitė


INFORMATIKOS FAKULTETAS Atlikta e. mokymo(-si) principų analizė ir jų pritaikymo tyrimas. Atliktas produktų linijų modeliavimo, naudojant požymių diagramas, tyrimas, sukurtas požymių modeliavimo įrankis. Atlikta dalykinės srities komponentų energijos suvartojimo charakteristikų ir jų valdymo modelių analizė ir tyrimas. Pasiūlytas ir ištirtas metaprogramų sudėtingumo įvertinimo metodas. Atliktas dalykinės srities intelektualiųjų sistemų (komponentų) tyrimas.

E. mokymo(-si) technologijų tyrimas Prof. A. Targamadzė, doktorantė R. Petrauskienė Tirtos nuotoliniam mokymui(-si) taikomos techninės priemonės ir sistemos bei naujausiosios technologijos. Atlikta e. mokymo(-si) kokybės aspektų analizė. Pasiūlyta nuotolinio mokymosi agentų architektūra ir analizuotas agentų taikymas e. mokymui(-si).

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

25,09   11,75  1,50 11,84

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Damaševičius, Robertas. Structural analysis of regulatory DNA sequences using grammar inference and Support Vector Machine  // Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0925-2312. 2010, Vol. 73, iss. 4-6, sp. iss, p. 633-638. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,429 (2010)] [M.kr. 07T] 2. Damaševičius, Robertas. Optimization of SVM parameters for recognition of regulatory DNA sequences // Top. New York: Springer. ISSN 1134-5764. 2010, Vol. 18, no. 2, p. 339-353. [ISI Web of Science; INSPEC]. [IF (E): 0,756 (2010)] [M.kr. 07T] 3. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Metrics for evaluation of metaprogram complexity // Computer Science and Information Systems. Novi Sad: ComSIS Consortium. ISSN 1820-0214. 2010, Vol. 7, no. 4, p. 769-787. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF (E): 0,324 (2010)] [M.kr. 07T] 4. Damaševičius, Robertas. Complexity estimation of genetic sequences using information-theoretic and frequency analysis methods  // Informatica. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2010, Vol. 21, no. 1, p. 13-30. [ISI Web of Science; INSPEC]. [IF (E): 1,786 (2010)] [M.kr. 07T] 5. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Targamadzė, Aleksandras. A model-driven view to meta-program development process  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 2, p. 89-99. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 6. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Liudas; Šeinauskas, Rimantas. Generating functional delay fault test for non-scan sequential circuits // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 2, p. 100-107. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 7. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta. Impact of information technologies on modern learning // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 3, p. 169-175. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 8. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. The non-scan delay test enrichment based on random generated long test sequences // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 4, p. 251-256. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 9. Palubeckis, Gintaras; Rubliauskas, Dalius; Targamadzė, Aleksandras. Metaheuristic approaches for the quadratic minimum spanning tree problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 4, p. 257-268. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 07T] 10. Toldinas, Eugenijus; Štuikys, Vytautas; Ziberkas, Giedrius; Naunikas, Darius. Power awareness experiment for crypto servicebased algorithms // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 57-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 11. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta; Rubliauskas, Dalius. Influence of technologies on quality of distance learning // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 6(102), p. 131-134. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 07S] 12. Morkūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Circuit reset sequences based on software prototypes // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 7(103), p. 71-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 07T] 13. Toldinas, Jevgenijus; Rudzika, Darius; Štuikys, Vytautas; Ziberkas, Giedrius. Rootkit detection experiment within a virtual environment // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika.

159


INFORMATIKOS FAKULTETAS Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 8(104), p. 63-68. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 14. Bareiša, Eduardas; Bieliauskas, Petras; Jusas, Vacius; Targamadzė, Aleksandras; Motiejūnas, Liudas; Šeinauskas, Rimantas. Factor of randomness in functional delay fault test generation for full scan circuits // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 9(105), p. 39-42. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 15. Vaicekavičius, Edvardas; Navickas, Ramūnas; Survila, Leonas Linas; Štuikys, Vytautas; Janavičius, Arnoldas; Valančius, Kęstutis. Identification of predictors of inhospital postreperfusion mode of death in patients with acute ST-elevation myocardial infarction  // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas: KMU. ISSN 1010-660X. 2010, T. 46, nr. 2, p. 104-112. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus]. [IF (E): 0,446 (2010)] [M.kr. 07T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Tankelevičienė, Lina; Damaševičius, Robertas. Towards the development of genuine intelligent ontology-based e-Learning systems  // IS 2010: 2010 IEEE International Conference on Intelligent Systems, July 7-9, 2010, London, UK: proceedings. Piscataway: IEEE, 2010. ISBN 9781424451647. p. 79-84. [IEEE/IEE; INSPEC] [M.kr. 07T] 2. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Platform independent unit tests generator // Advanced Techniques in Computing Sciences and Software Engineering / Ed. by Khaled Elleithy. New York: Springer, 2010. ISBN 9789048136599. p. 177179. [SpringerLINK] [M.kr. 07T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Limanauskienė, Virginija; Blažauskas, Tomas; Motiejūnas, Kęstutis; Keršienė, Vitalija. Software engineering project based learning in the university // The Materials of the International Scientific-Practical Conference “The Preparation of Scientists and Specialists of the New Formation in the Light of Innovative States’ Development”, October 30-31 - November 1, 2010, Dušanbe, [Tadžikistan]. Dušanbe: Irfon, 2010. ISBN 9789994700226. p. 36-42. [M.kr. 07T] 2. Žaliaduonis, Paulius; Kreivys, Deividas; Damaševičius, Robertas. Advanced product line feature modelling using FD2 // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290039. 2010, p. 61-68. [M.kr. 07T] 3. Prelgauskas, Justinas; Bareiša, Eduardas. Symbolic unit testing method evaluation // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2010, p. 69-76. [M.kr. 07T] 4. Jasaitis, Robertas; Barisas, Dominykas; Bareiša, Eduardas. Automated GUI testing of software applications using UML models  // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290039. 2010, p. 85-90. [M.kr. 07T] 5. Baniulis, Kazys Tomas; Keršienė, Vitalija; Petreikienė, Vaida; Slotkienė, Asta. A case study: impact of the interactivity level to elearning outcomes // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2010, p. 101-107. [M.kr. 07T] 6. Morkūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. On using software prototypes to find initialization patterns in sequential circuits // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 5th international conference on Electrical and Control Technologies ECT 2010, May 6-7, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2010, p. 121-125. [M.kr. 01T] 7. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta; Rubliauskas, Dalius. Influence of technologies on quality of distance learning // 21st EAEEIE Annual Conference [elektroninis išteklius]: June 28-30, 2010, Palanga, Lithuania / Kauno technologijos universitetas ; eds.: A. Valinevičius, D. Andriukaitis. [Kaunas]: [Technologija], 2010. ISBN 9789955258261. p. [1-4]. [M.kr. 07S] 8. Binkis, Mikas; Blažauskas, Tomas. Implementation of extensible flowcharting software using Microsoft DSL tools // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 211-217. [M.kr. 07T] 9. Ušaniov, Andrej; Packevičius, Šarūnas; Motiejūnas, Kęstutis. The GUI testing method based on testing meta-model // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 233-237. [M.kr. 07T] 10. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Transition fault test generation for non-scan sequential circuits at functional level // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 246-253. [M.kr. 07T] 11. Morkūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Initialization of sequential circuits using software prototypes // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 254-258. [M.kr. 07T] 12. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta. Classification of distance learning agents // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 316-323. [M.kr. 07T] 13. Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas; Hornung, Christoph. Network of schools as a framework to support e-learning within educational communities // Advances in Learning Processes / Ed. by Mary Beth Rosson. Vukovar: In-Teh, 2010. ISBN 9789537619565. p. 189-206. [M.kr. 07T]

160


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Sisteminės analizės katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas Tel.: (8 37) 300 357, 300 356 El. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas, dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis Lektoriai: Remigijus Ankėnas, Ramutė Barauskienė, Birutė Jarašiūnienė, dr. Radvilė Krušinskienė, dr. Martynas Patašius, Kęstutis Simonavičius Doktorantas Ramūnas Maknickas Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė

Doktorantūros moduliai Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje (doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų fizikiniai modeliai (prof. R. Barauskas).

Tiriamoji bazė Modeliavimo baigtiniais elementais programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics.

Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Vidmantas Rimavičius. Skirtingos skiriamosios gebos baigtinių elementų modelių sintezė ir apjungimas (vadovas prof. R. Barauskas).

Tyrimų tematika Mikroelektromechaninių sistemų dinaminiai modeliai Prof. R. Barauskas, doc. R. Gaidys Nagrinėjama lazerio spindulio uždarymo sistema. Pateikiamas sistemos matematinis modelis, skaičiuojamoji schema ir baigtinių elementų modelis. Nagrinėjamas aukšto dažnio vibracinio pjovimo įrankis, kuris yra žadinamas pjezokeraminiu keitikliu. Tirta apdirbamojo paviršiaus kokybės priklausomybė nuo įrankio virpesių dažnio, kuriam turi įtakos įrankio konstrukcijoje panaudotas pjezoelementas. Skaitinio modeliavimo metodu sprendžiamas skysčio tėkmės ultragarsinio debito matavimo kanale apskaičiavimo uždavinys. Biomedicininių sistemų matematiniai modeliai Prof. R. Barauskas, dr. R. Krušinskienė, vyr. m. d. V. Daniulaitis, dr. M. Patašius Plėtojamas objektų klasių įvaizdžių (pattern recognition) atpažinimo metodas, paremtas tiesinio programavimo uždavinio sprendiniu.Tyrimai plėtojami dviem kryptimis a) objektų klasių įvaizdžių atpažinimo metodų kūrimas ir tobulinimas ir b) tipinių susirgimų, paremtų sutrikusios žmogaus stovėsenos simptomais, atpažinimas. LS-DYNA programine įranga, remiantis realiais geometriniais duomenimis, sukurtas erdvinis skaičiuojamasis kramtymo sistemos modelis. Baigtinių elementų metodu atlikta imituojamo priešlaikinio okliuzinio kontakto koregavimo

analizė. Atliekami drūzų aptikimo akies dugno vaizduose tyrimai. Kompozicinių struktūrų fizikinės elgsenos skaitinių modelių sintezė Prof. R. Barauskas, dr. V. Rimavičius Kompiuterinio modeliavimo būdu tirtas tipinių pavienių medžiagų, taip pat paketų, sudarytų iš skirtingų tekstilės medžiagų ir atitinkančių vasarinių ir žieminių kareivių drabužių sudėtį, pralaidumas orui, šiluminis atsparumas bei atsparumas vandens garams ir vandens garų absorbcija. Atliktas aprangos patogumo savybių teorinis tyrimas ir sudarytas skaičiuojamasis baigtinių elementų modelis, kuris nusako, kaip vyksta vėdinimo, temperatūros ir drėgmės mainų procesai daugiasluoksnėje aprangoje ir kūno mikroklimato zonoje, pagal eksperimentinių tyrimų rezultatus įvertinti matematiniam modeliui reikalingi šilumos laidumo rodikliai. Sukurtas metodas sudėtingam baigtinių elementų modeliui pakeisti paprastesniu, kurio fizikinė elgsena mechaninio poveikio metu būtų kiek galima panašesnė į pradinio modelio fizikinę elgseną. Verslo žaidimų ir imitacinių modelių sukūrimas Dr. M. Patašius Pasiūlytos verslo žaidimo „Kietas riešutas“ plėtojimo kryptys. Analizuojamos galimybės naudoti internetinį verslo žaidimą „Kietas riešutas“ skirtingose studijų programose ir moduliuose.

MTEP projektai Skaitinio modelio ir programinės įrangos pereinamiesiems slėgio virpesiams vamzdyne apskaičiuoti sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8589. Vadovas prof. R. Barauskas. Sukurtas baigtinių elementų skaitinis modelis nusistovėjusiems ir pereinamiesiems vienmatės tėkmės procesams vamzdyne apskaičiuoti. Jis skirtas būdingomss vamzdyno trūkio sukeltų slėgio virpesių priklausomybėms nuo laiko nustatyti. Modelis geometriškai tiksliai pavaizduoja tiekimo ir grįžtamąją vamzdyno dalis bei išsamiai nusako slėgio bangos sklidimo vamzdyne fizikinį mechanizmą. Pagal sudarytą skaitinį modelį MATLAB

terpėje parašyta skaičiavimus realizuojanti programa. Modelis susiejamas su realiu objektu, suteikiant jam tikrus geometrinius parametrus (vamzdžių ilgiai, skersmenys ir sienelių storiai, išsišakojimai, aukščiai), papildymo siurblio ir būdingus imtuvų vožtuvų parametrus ir tarpusavyje palyginant apskaičiuotas ir eksperimentiškai išmatuotas slėgio virpesių priklausomybes. Gali būti identifikuojami tėkmės parametrai, kurių negalima nustatyti kitais būdais. Naudojantis žinomais atraminiais matavimų duomenimis, atliktas pavyzdinis Marijampolės ir Vilniaus šilumos tiekimo vamzdyno fragmentų skaičiavimas, gautos slėgio bangos sklidimo ir slėgio virpesių priklausomybės nuo laiko.

161


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

4,75

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

2,09 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,25

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,33

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

2,08

Straipsniai

162

2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Ostaševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Rimkevičienė, Jurgita; Daukševičius, Rolanas. An approach based on tool mode control for surface roughness reduction in high-frequency vibration cutting // Journal of Sound and Vibration. London: Elsevier Science. ISSN 0022-460X. 2010, Vol. 329, iss. 23, p. 4866-4879. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 1,332 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Barauskas, Rimantas; Rimavičius, Vidmantas. Coupling of zones with different resolution capabilities in finite element models of uniform structures // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 1, p. 7-17. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,638 (2010)] [M.kr. 09P] 3. Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Skirbutis, Gediminas; Barauskas, Rimantas; Šurna, Rimas Jonas. Influence of guiding tooth geometry on contact forces distribution in the human masticatory system: a FEM study // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 34-39. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 4. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Skvernys, Vytautas. Use of simulation and gaming to enhance entrepreneurship // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 6(102), p. 155-158. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 5. Bansevičius, Ramutis Petras; Gaidys, Rimvydas; Jūrėnas, Vytautas; Navickaitė, Sigita. Development and investigation of novel design piezo-actuated laser beam shutting system // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 388-395. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 6. Ragauskas, Arminas; Petkus, Vytautas; Borodičas, Paulius; Bansevičius, Ramutis Petras; Raišutis, Renaldas; Barauskas, Rimantas; Pamakštis, Virgilijus. Optimization of ultrasound beam transmission path within measurement channel of ultrasonic flowmeter  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 582-588. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 10T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Ubartas, Martynas; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Experimental investigation of vibrational drilling  // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 445-449. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Jasinevičius, Raimundas; Krušinskienė, Radvilė; Petrauskas, Vytautas. Diagnostics based on computational analysis of stochastic movements of human’s center of gravity // Journal of Communication and Computer. Libertyville: David Publishing Company. ISSN 1548-7709. 2010, Vol. 7, no. 10, p. 58-63. [Chinese Database of CEPS; CSA Technology Research Database] [M.kr. 09P] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Skvernys, Vytautas. Bankrupcy forecasting in business game // ISAGA 2010 [elektroninis išteklius]: Changing the World Through Meaningful Play, July 5-9, 2010, Spokane, Washington, USA. Washington: ISAGA, 2010. p. 156-159. [M.kr. 03S] 2. Rimavičius, Vidmantas; Barauskienė, Ramutė; Barauskas, Rimantas. Development of the reduced finite element model of ballistic impact against woven textile target // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 135-142. [M.kr. 07T] 3. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Skvernys, Vytautas. Use of simulation and gaming to enhance entrepreneurship // 21st EAEEIE Annual Conference [elektroninis išteklius]: June 28-30, 2010, Palanga, Lithuania / Kauno technologijos universitetas ; eds.: A. Valinevičius, D. Andriukaitis. [Kaunas]: [Technologija], 2010. ISBN 9789955258261. p. [1-4]. [M.kr. 03S] 4. Abraitienė, Aušra; Barauskas, Rimantas; Grinevičiūtė, Diana; Valasevičiūtė, Lina. Finite element analysis of ballistic response of laminated textile fabric multilayers in LS-DYNA // AUTEX 2010 [elektroninis išteklius]: proceedings of AUTEX 2010 10th World Textile Conference, 21-23 June, 2010, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Faculty of Design and Technologies, Department of Textile Technology. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9786099509822. p. [1-4]. [M.kr. 09P] 5. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas. Daugiadisciplinis internetinio verslo žaidimo panaudojimas mokymo procesui // E-Education: science, study and business: conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas: konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 70-75. [M.kr. 03S]


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Verslo informatikos katedra Adresas: Studentų g. 56-441, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas Tel. (8 37) 300 375 El. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt Katedra įkurta 1985 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Henrikas Pranevičius Docentai: dr. Germanas Budnikas, dr. Dalius Makackas, dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas Asistentai: Vaidas Astrovas, dr. Agnė PaulauskaitėTarasevičienė Doktorantai: Darius Naujokaitis, Lina Žalgirytė Inžinierė dr. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė Laborantė Vida Ona Paužaitė Administratorė Regina Kaminskienė Tiriamoji bazė Sistemų formalizavimo ir modeliavimo laboratorija.

Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos: PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA. Doktorantūros moduliai Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė (prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija (prof. H. Pranevičius). Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė. Sistemų su kintančiomis struktūromis modeliavimas agregatiniu metodu (vadovas prof. H. Pranevičius).

Tyrimų tematika Telekomunikacinių intelektualiųjų tinklų paslaugų vykdymo platformos (SDP) našumo tyrimas naudojant imitacinį modeliavimą Prof. H. Pranevičius, doc. V. Pilkauskas, doc. D. Makackas

produkcinėmis taisyklėmis aprašyti „Network“, „RAdapter“, „JainSLEE“, „ProcUnit“ bei „DBServer“ agregatai. Analizuota agregatinė specifikacija, panaudojant loginį programavimą, užrašant specifikaciją PROLOG kalba.

Atliekant tyrimus buvo sukurtas intelektualių tinklų paslaugas realizuojančios sistemos JainSLEE formalus (matematinis) modelis. Jo pagrindu sukurta imitacinio modeliavimo programa, atlikti imitaciniai eksperimentai.

Neraiškiosios logikos panaudojimas transporto srautams valdyti Prof. H. Pranevičius, T. Kraujalis

SDP architektūros gyvybingumo tyrimas formaliais verifikavimo metodais Doc. V. Pilkauskas, doc. D. Makackas, doc. R. Misevičienė, doc. G. Budnikas Sudaryta intelektualių tinklų paslaugas realizuojančios sistemos agregatinės specifikacijos žinių bazė, kurioje

Automatinis žinių generavimo metodas neraiškiosios logikos sistemoms buvo pritaikytas transporto srautų valdymo modelyje. Tai leido palyginti neraiškiosios logikos valdiklius su eksperto sudaryta žinių baze ir automatiškai sugeneruota žinių baze. Sukurtas naujas transporto srautų valdymo modelis, paremtas neraiškiųjų aibių teorija.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų:

5,84

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

1,67 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

4,17

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Šutienė, Kristina; Makackas, Dalius; Pranevičius, Henrikas. Multistage K-means clustering for scenario tree construction // Informatica / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2010, Vol. 21, no. 1, p. 123-138. [ISI Web of Science]. [IF (E): 1,786 (2010)] [M.kr. 01P] 2. Pranevičius, Henrikas; Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Jarutis, Alfonsas. Simulation of protocol for initiation of communication sessions using dynPLA model // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 5(101), p. 35-38. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Andriulaitis, Arūnas; Pilkauskas, Vytautas. Comparison and transformation of piece linear aggregate to linear hybrid automaton // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 150-156. [M.kr. 07T]

163


INFORMATIKOS FAKULTETAS 2. Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Introducing abstract data types for modeling the structural changes of biological systems in DYNPLA // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 157-164. [M.kr. 01P] 3. Pranevičius, Henrikas; Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė. Modelling of mobile agent systems using dynPLA approach // Proceedings of the 9th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE’10), August 25-27, 2010, Kaunas, Lithuania / Editors: A. Čaplinskas, H. Pranevičius, T. Nakatani. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258445. p. 87-99. [M.kr. 09P] 4. Budnikas, Germanas; Misevičienė, Regina. Use of internet-based facilities in innovative IT course // E-Education: science, study and business: conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas: konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 138-139. [M.kr. 09P] 5. Misevičius, Pranciškus Vylius; Misevičienė, Regina. Efektyvus valdymo sistemų modelis // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos, 2010 m. kovo 25 d, Marijampolė, [Lietuva]: respublikinės mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Marijampolė: Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p.125-131. [M.kr. 07T]

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras Adresas: Studentų g. 50-214c, LT-51368 Kaunas Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius Tel. (8 37) 300 392 Faks. ( 8 37) 453990 El. p.: ekaza@ifko.ktu.lt; egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras (RLKSC) įkurtas 2005 m.

Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojai: dr. Vygintas Kazanavičius, dr. Laura Ostaševičiūtė Vyr. inžinierius Rolandas Girčys Inžinierius Juozas Dovydaitis

Vyr. programuotojas Algirdas Dobrovolskis Jaunesn. administratorė Ingrida Ivanauskaitė Centro veikloje dalyvauja ir kiti Kompiuterių katedros darbuotojai.

Tyrimų tematika Būsto valdymo technologijos ir sprendimai Prof. E. Kazanavičius, dr. A. Liutkevičius, A. Vrubliauskas, dr. V. Kazanavičius, A. Dobrovoslkis, J. Dovydaitis, I. Ivanauskaitė, P. Jakutis, A. Žvironas Suprojektuotas naujos kartos būsto įterptinis kompiuteris ir jo programinė įranga. Gaminys įdiegtas realiuose gyvenamuosiuose namuose. Sukurta būsto protingos virtuvės kompiuterinė sistema ir jos prototipas. IPTV ir paslaugos vartotojams Prof. E. Kazanavičius, dr. A. Liutkevičius, A. Vrubliauskas, A. Dobrovolskis, J. Dovydaitis Bendradarbiaujant su UAB „Elsis TS“, Rusijos kompanija „Elecard“, kompanija PHILIPS sukurta nauja IPTV skaitmeninės telefonijos sistema. Sukurta tokių sistemų kūrimo metodika ir priemonės. Informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos įtaisų projektavimas Prof. E. Kazanavičius, dr. A. Liutkevičius, A. Vrubliauskas, V. Jukavičius, V. Martusevičius

Vykdomi informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos įtaisų tyrimo darbai, kuriami sistemų prototipai. Plėtojama žmogaus judesių analizės sistema, paremta netiesinių sistemų analizės metodais, sudaryta žmogaus judesių ir fizinių apkrovų valdymo ir įvertinimo metodika. Skaitmeninis signalų apdorojimas ir architektūros Prof. E. Kazanavičius, V. Jukavičius, V. Martusevičius, dr. V .Kazanavičius, dr. L. Ostaševičiūtė, R. Girčys, dr. A. Mikuckas, dr. I. Mikuckienė, dr. E. Toldinas Pagal sukurtą neardomosios kontrolės skaitmeninių signalų apdorojimo algoritmą medžiagų sluoksnio storiui įvertinti, taikant skaimeninės optimizacijos ir prognozavimo metodus, praktiškai realizuota sistema FPGA sistemos VIRTEX aplinkoje. Toliau tobulinami buitinio šaldiklio intelektualios kompiuterinės sistemos ir protingos virtuvės sistemos prototipai ir jų realizacija, paremta daugiaagenčių sistemų metodologija.

MTEP projektai Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos SNAPAS ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipo projektas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8534. Vadovas prof. E. Kazanavičius. Tyrimo objektas – skaitmeninių namų paslaugų kūrimo, valdymo ir teikimo sistemos ir terpės, apimančios tiek individualių namų paslaugų kūrimą ir valdymą, tiek visuomeninių erdvių kompiuterizavimą. Projekto tikslas – padidinti „Elsis“ įmonės konkurencingumą ir eksportą, investuojant į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WIMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8553. Vadovas prof. E. Kaza­navičius.

164

Šiuo projektu yra siekiama atlikti reikalingus mokslinius tyrimus ir rasti optimalius paslaugų atrinkimo, projektavimo, diegimo ir valdymo būdus WiMAX technologijų pagrindu. Atliekami moksliniai tyrimai, analizuojant, kaip tokios paslaugos gali veikti WiMAX tinkle, kokie verslo modeliai gali veikti Lietuvoje, kokios paslaugos gali būti populiarios Lietuvoje. Internetinės skaitmeninės televizijos (IPTV) kompiuterių reklamos sistemos bei jos teikimo technologijos prototipo sukūrimas ir diegimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8555. Vadovas prof. E. Kazanavičius. Sukurta IPTV kompiuterių reklamos sistemos kūrimo metodika ir priemonės.


Adresas: Dekanas – Tel. Faks. El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius (8 37) 300 401 (8 37) 323 461 dekmf@ktu.lt

http://internet.ktu.lt/lt/ktu/fakult/mecha/ap_mech_n.html

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Įkurtas 1947 m. 2005 m. pavadintas Mechanikos ir mechatronikos fakultetu. Pagrindines pareigas jame turi 153 darbuotojai, iš jų 92 mokslininkai: 15 habilituotų daktarų, 77 daktarai.

Atliekami precizinio įrenginio dinamikos tyrimai

Pagrindinës tyrimø kryptys Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas. Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika. Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) medžiagų, technologijos ir dinamikos tyrimai. Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos. Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas. Biomechaninių ir biomechatroninių sistemų modeliavimas. Dvifazių srautų termohidromechanika. Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose. Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo metodų taikymas ir procesų modeliavimas. Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse. Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga. Šilumos transformavimo įrenginiai. Šilumos ir atomo energetikos sistemos. Naujos liejininkystės technologijos. Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant paviršines technologijas. Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas. Mechatroninių įrenginių kūrimas ir tobulinimas.

165 165


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Deformuojamø kûnø mechanikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel. (8 37) 324 108, el. p. paulius.griskevicius@ktu.lt

Gamybos technologijų katedra

Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel. (8 37) 300 414, el. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt

Inþinerinës mechanikos katedra

Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Taločka, tel. (8 37) 323 199, el. p. tadas.talocka@ktu.lt

Inžinerinio projektavimo katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius, tel. (8 37) 323 421, el. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Mechatronikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius, tel. (8 37) 300 901, el. p. mechatronika@ktu.lt

Ðilumos ir atomo energetikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, tel. (8 37) 321 436, el. p. saek@ktu.lt

Teorinës mechanikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vitalijus Volkovas, tel. (8 37) 322 969, el. p. vitalijus.volkovas@ktu.lt

Transporto inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Artūras Keršys, tel. (8 37) 324 109, el. p. arturas.kersys@ktu.lt

Aukštųjų technologijų plėtros institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius, tel. (8 37) 323 637, el. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Transporto problemø institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Jonas Sapragonas, tel. (8 37) 300 428, el. p. tpi@ktu.lt

Pakavimo tyrimų centras

Direktorius – prof. habil. dr. Lionginas Paulauskas, tel. (8 37) 323 887, el. p. paktech@org.ktu.lt

Stiprumo ir irimo mechanikos centras

Direktorius – prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, tel. (8 37) 300 431, el. p. antanas.ziliukas@ktu.lt

Moklinių tyrimų finansavimas M ITA 12,4% K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 6,8%

V ers lo s ubjek tų už s ak y m ai 25,9%

LM T param a 18,0%

Univers iteto m ok s lo fondas 36,8%

166


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Šilumos energetika ir technologijos-2010, 2010 m. vasario 4, 5 d. 2. Mechanika-2010 (15-oji tarptautinė), 2010 m. balandžio 8, 9 d. 3. Vibroinžinerija-2010 (10-oji tarptautinė), 2010 spalio 13, 14 d. 4. Transporto priemonės-2010 (14-oji tarptautinė), 2010 m. spalio 21, 22 d. 5. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, 2010 m. birželio 3 d. 7. Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams (3-ioji studentų ir doktorantų), 2010 m. lapkričio 19 d. 8. Mechanikos inžinerija-2010 (9-oji jaunųjų mokslininkų konferencija), 2010 m. gegužės 14 d. 9. Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams (studentų ir doktorantų), 2010 m. spalio 28 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: balandžio 1–5 d. profesoriai Tuomo Kassi ir Juha Varis iš Lapenrantos technologijos universiteto (Suomija); kovo 29 d. – balandžio 8 d. mokslo darbuotojai Uwe Hirte ir Torsten Erbe iš Ilmenau technikos universiteto (Vokietija); lapkričio mėn. Gamybos technologijų katedroje lankėsi du Prancūzijos Nanto Grande Ecole des Mines atstovai; spalio mėn. Mechatronikos katedroje lankėsi mokslininkas Viačeslavas Bilykas iš A. Lykovo šilumos ir masės mainų instituto prie Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Bargelis – mokslinės konferencijos „Mechanika“ redakcinės komisijos narys, tarptautinės organizacijos „International Industrial Logistics Organization for Innovations“ (ICIIL) mokslinis sekretorius. Prof. V. Barzdaitis – IFToMM mechatronikos komisijos ir robototechnikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcinės kolegijos narys. Prof. Ž. Bazaras – Transporto tyrimų tarybos prie LMA Prezidiumo narys, Lietuvos intermodalinio transporto technologinės platformos narys, tarptautinės konferencijos „Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems“ mokslinio komiteto pirmininkas. Prof. S. Bočkus – Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato Anglių ir plieno komiteto Lietuvos nacionalinis atstovas, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 49 „Liejininkystė“ pirmininkas, Lietuvos liejyklų asociacijos tarybos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos konstrukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas. Prof. M. Daunys – LMA narys korespondentas, žurnalo „Mechanika“ vyriausiasis redaktorius. Prof. A. Fedaravičius – LMA narys ekspertas, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos mokslo tarybos

narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas. Prof. J. Gylys – Europos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (REHVA) narys, Europos branduolinės draugijos narys, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos valdybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Jonušas – mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ redakcinių kolegijų narys. Prof. S. Kaušinis – NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO) tarybos narys; Lietuvos nacionalinis atstovas RTO Taikomųjų transportavimo technologijų (AVT) sekcijoje, IFAC Lietuvos nacionalinės organizacijos pirmininko pavaduotojas. Prof. G. Miliauskas – mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, tęstinės konferencijos ,,Šilumos energetika ir technologijos“ redakcinės kolegijos narys. Prof. V. Ostaševičius – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, Technikos mokslų skyriaus pirmininkas; JAV Automobilių inžinierių draugijos (SAE) narys; tarptautinės konferencijos „Transporto priemonės“ mokslo komiteto pirmininkas; tarptautinių konferencijų „Mechatroninės sistemos ir medžiagos“, „Vibroinžinerija“ ir „Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje“ mokslo komitetų narys; mokslo žurnalų „Journal of Vibroengineering“, „Mechanika“ ir „Mechanikos problemos“ (Gruzija) redakcinių kolegijų narys; 7-osios bendrosios programos projektų ekspertas; Lietuvos valstybinių mokslo premijų komisijos technologijos mokslų sekcijos pirmininkas; Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas; Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) prezidiumo narys; Nacionalinės technologijų platformos „Ateities gamyba“ viceprezidentas; Lietuvos pakuotojų asociacijos tarybos narys; Mechatronikos nacionalinės kompleksinės programos koordinatorius; Lietuvos atstovas NATO SPS komitete; Karališkosios Švedijos inžinerinių mokslų akademijos užsienio narys. Prof. L. Paulauskas - Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 78 „Mašinos ir įrenginiai“ Maisto pramonės mašinų ekspertų grupės vadovas. Prof. J. Sapragonas – LMA narys ekspertas, Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 82 „Transporto priemonių sauga“ narys, Lietuvos intermodalinio transporto technologinės platformos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir ,,Transportas“ vyr. redaktorių pavaduotojas, Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas. Prof. S. Šinkūnas – Tarptautinio šilumos ir masės mainų komiteto (ICHMT) mokslinės tarybos narys, konferencijos ,,Šilumos energetika ir technologijos“ medžiagos atsakingasis redaktorius, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas, mokslo

167


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, Europos šalių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo asociacijos (REHVA) narys, Amerikos šildymo, šaldymo, oro kondicionavimo draugijos (ASHRAE) narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 50 „Šildymo ir vėdinimo sistemos“ narys. Prof. R. T. Toločka – IFToMM Terminologijos standartizavimo nuolatinės komisijos pakomitečio pirmininkas, Švietimo ir Mechanizmų ir mašinų mokslo istorijos nuolatinių komisijų narys, Lietuvos biomechanikų sąjungos vicepirmininkas, biomechatronikos sekcijos vadovas. Prof. J. Vilys – Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos (ABMS) prezidiumo narys ir Europos medžiagų tyrinėtojų draugijos (FEMS) narys. Prof. V. Volkovas – Tarptautinės inžinerių asociacijos narys (IAEng), IFToMM nacionalinio komiteto narys; Lietuvos akreditacijos biuro ekspertas vibracijų matavimų ir akustikos srityje; Lietuvos neardomųjų bandymų ir techninės diagnostikos asociacijos valdybos narys; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 31 „Akustika“ narys; mokslo žurnalų „Diagnostika“ (Lenkija), „Mechanika“, „Vibroegineering“, „Matavimai“ redakcinių kolegijų narys. Prof. A. Žiliukas – EUROMECH draugijos narys, Baltijos transporto akademijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Transportas“ redakcinių kolegijų narys, Europos slėgio rezervuarų ir įrenginių komisijos narys Lietuvai.

Dr. R. Daukševičius – mokslo žurnalo „Journal of Vibroengineering“ redakcinės kolegijos narys. Doc. S. Diliūnas, doc. V. Leišis ir doc. D. Zeleniakienė  – Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos nariai. Doc. E. Dragašius – tarptautinės konferencijos „Mechatronikos sistemos ir medžiagos 2010“ mokslinio komiteto narys, organizacinio komiteto narys. Doc. R. Dundulis – tarptautinės konferencijos „Mechanika 2010“ redakcinio komiteto narys. Doc. V. Eidukynas – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 74 „Konvejeriai“ pirmininko pavaduotojas. Doc. J. Gudzinskas – žurnalo „Šiluminė technika“ redaktorius. Doc. A. Lebedys – Lietuvos pakuotojų asociacijos viceprezidentas, oficialus šios asociacijos atstovas Europos pakavimo institute, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 42 „Pakavimas“ sekretorius, leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redakcinės kolegijos narys. Doc. V. Lukoševičius – Tarptautinės geotermijos asociacijos narys. Doc. R. Montvilas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos direktorius. Doc. V. Nenorta – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 30 „Techniniai ir gaminių dokumentai“ narys, tarptautinių konferencijų BALTGRAF ir „Geometry and Computer“ mokslinių komitetų narys.

Prof. P. Žiliukas – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas, mokslo žurnalų „Aukštojo mokslo kokybė“ ir „Žemės ūkio inžinerija“ redakcinių kolegijų narys; Europos inžinerinio mokymo asociacijos (SEFI) ir Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narys, Lietuvos studijų kokybės ekspertų tarybos narys.

Doc. A. Palionis – Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys; Lietuvos nacionalinio kokybės prizo ekspertas.

Doc. A. Adomavičius – Branduolinės energetikos asociacijos direktorius.

Doc. K. Pilkauskas – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys.

Doc. P. Ambroza – Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys.

Doc. E. Puida – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 71 „Kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras“ pirmininkas.

Doc. A. Čiuplys – Baltijos šalių Medžiagų inžinerijos asociacijos (ABMS) tarybos narys.

Doc. L. Patašienė – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto narė.

Doc. G. Žaldarys – Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos narys. L. Bansevičienė – Lietuvos pakuotojų asociacijos tarybos narė, leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redaktorė.

168


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Deformuojamų kūnų mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius Tel./faks. (8 37) 324 108 Katedra įkurta 1922 m. 1927 m. jos medžiagų atsparumo laboratorija atitiko to meto pasaulinius standartus ir buvo geriausia Baltijos šalyse. 1935 m. buvo išleistas pirmasis medžiagų atsparumo vadovėlis lietuvių kalba

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Antanas Žiliukas Docentai: dr. Saulius Diliūnas, dr. Paulius Griškevičius, dr. Audrius Jutas, dr. Neringa Keršienė, dr. Vitalis Leišis, dr. Kazimieras Petkevičius, dr. Daiva Zeleniakienė Lektoriai: Vytautas Čapas, dr. Nerijus Meslinas Doktorantai: Marius Gintalas, Mindaugas Kukis, Viktorija Ožechauskienė, Petras Šadreika, Giedrius Žiogas Inžinierius Vytautas Čapas Laboratorijos vedėjas Romualdas Jakubauskas Vyr. laborantas Aloyzas Tvaskus Administratorė Audronė Taparauskaitė Tiriamoji bazė K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, 8 universalios tempimo ir gniuždymo bandymų mašinos (1 kN÷500 kN) ir 4 smūginių bandymų stendai

(K. Vasiliauskas). 1947 m. buvo įkurta Statybinės mechanikos katedra, o 1962 m. ji suskilo į dvi katedras: Medžiagų atsparumo ir Statybinės mechanikos (ši vėliau išsikėlė į Vilnių). Dabartinės katedros (1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra) mokslo ir studijų veikla, palyginti su pirmtakių, yra platesnė ir apima medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo, irimo mechanikos ir stabilumo problemas.

(5 J÷300 J) su kompiuterizuotomis matavimo sistemomis, 3 gniuždymo presai (500 kN÷2,5 MN) ir medžiagų kietumo nustatymo pagal Rokvelio, Vikerso, Brinelio skalę įranga. Doktorantūros moduliai Tamprumo ir plastiškumo teorija (prof. A. Žiliukas); Irimo mechanika (prof. A. Žiliukas); Polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechanika (prof. A. Žiliukas); Patikimumo teorija (prof. A. Žiliukas); Orlaivių konstrukcijų mechanika (prof. A. Žiliukas). Apgintos disertacijos Statybos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Andrius Surantas. Statybinių plieninių konstrukcijų vamzdinių profilių sandūrinių virintinių jungčių stiprumo ir irimo charakteristikų tyrimas (vadovas prof. A. Žiliukas).

Tyrimų tematika Metalinių ir kompozicinių struktūrų statinio ir dinaminio stiprumo, irimo ir stabilumo tyrimai Lekt. V. Čapas, doc. S. Diliūnas, doc. P. Griškevičius, doc. N. Keršienė, doc. V. Leišis, lekt. N. Meslinas, doc. D. Zeleniakienė, prof. A. Žiliukas Atlikti kvazistatiškai ir dinamiškai apkrautų sluoksniuotų korėtųjų struktūrų deformacinės elgsenos eksperimentiniai tyrimai. Modeliuojant įvertinta konstrukcijos geometrinių parametrų įtaka struktūrų dinaminei elgsenai ir nustatytos sluoksniuotos struktūros dinaminių savybių priklausomybės nuo jų. Ištirta saugai svarbių sluoksniuotų struktūrų iš austinio stiklo pluošto bei polivinilesterinės dervos kompozito sluoksnių ir polipropileno taisyklingo šešiakampio formos korinės šerdies elgsena smūginio apkrovimo metu, nustatytos sluoksniuotos struktūros dinaminės savybės, apibūdinančios energijos sugėrimą ir perduodamos smūginės apkrovos slopinimą. Tirtos kompozicinių struktūrų taikymo apsauginių kelio atitvarų sistemose galimybės. Sudaryti ir patikrinti Lietuvoje naudojamų apsauginių kelio atitvarų baigtinių elementų modeliai, tinkantys transporto priemonių susidūrimui su apsauginiais kelio atitvarais nagrinėti ir apsauginių kelio atitvaro sistemų saugumui analizuoti. Nagrinėta jų įtaka motociklininkų saugumui. Aprobuotas šiuo metu Lietuvoje naudojamos apsauginių kelio atitvarų sistemos modelis patobulintas įdiegiant vakarų šalyse motociklininkų saugumui pagerinti naudojamas priemones. Sudaryti sunkiųjų krovininių automobilių šoninių buferių baigtinių elementų modeliai, leidžiantys nagrinėti jų įtaką atsitrenkiančių transporto priemonių saugumui.

Skaitinių metodų taikymas konstrukcijų stiprumui ir stabilumui skaičiuoti Doc. K. Petkevičius Analizuoti konstrukcijų ribinių būsenų, jų optimizavimo ir analizės patikimumo klausimai. Taikyti efektyvūs medžiagų deformavimo modeliai, įvertinta duomenų neapibrėžtumo įtaka konstrukcijų saugai. Pasiūlyti algoritmai ir programinė įranga atsparių minimalios masės konstrukcijų projektiniams parametrams nustatyti taikant vienkriterius ir daugiakriterius įvertinimus. Sudaryta metodika konstrukcijų vidiniams pažeidimams nustatyti pagal išorinių parametrų matavimo rezultatus. Pasiūlyti konstrukcijų atsparumo atvirkštinio uždavinio sprendimo algoritmai ir procedūros. Paruošti modeliai ir atlikta strypinių ir mišrių konstrukcijų lyginamoji skaitinė analizė. Nagrinėti lengvų ir liaunų sparno konstrukcijų optimalaus projektavimo ypatumai, paruošti vienkriterės ir daugiakriterės analizės algoritmai ir MATLAB programinė įranga strypinės konstrukcijos, kuri yra veikiama aerodinaminių ir savojo svorio apkrovų, stiprumui ir standumui įvertinti. Medžiagų fizinių ir mechaninių savybių modeliavimas Doc. A. Jutas Naudojant kuriamą kristalinių medžiagų fizinių ir mechaninių savybių modeliavimo metodologiją, gautos grūdelių deformavimosi intensyvumo ribinės vertės, kurios bus „įkeltos“ į bendrą trimačio kūno modelį, siekiant atkartoti eksperimento metu gautas mechaninių savybių skaitines vertes. Taip siekiama jas patikrinti būdingose deformuojamo kūno stadijose, įvertinant vidinės kristalinės medžiagos sandaros „persitvarkymus“.

169


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

7,75  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

3,00 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

3,00

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,50

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1,25

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas; Keršys, Artūras. Influence of ply orientation on mode I interlaminar fracture toughness of woven carbon and glass composites // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 2(82), p. 31-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius; Leišis, Vitalis; Milašienė, Daiva. Numerical investigation of impact behaviour of sandwich fiber reinforced plastic composites // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 5(85), p. 31-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa. Dynamics of loadings acting on coupling device of accelerating auto-train // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 305-313. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 03T] 4. Griškevičius, Paulius; Zeleniakienė, Daiva; Leišis, Vitalis; Ostrowski, Marian. Experimental and numerical study of impact energy absorption of safety important honeycomb core sandwich structures // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 119-123. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 09T] 5. Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas. Experimental research of the impact response of E-glass/epoxy and carbon/epoxy composite systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 324-329. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Čapas, Vytautas. Analysis of static and dynamic indentation // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 106-111. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Dailidonis, Daivaras; Griškevičius, Paulius. Crashworthiness simulations of side underrun protection devices // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 131-134. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Petkevičius, Kazimieras. Multiobjective analysis of elastic airframe // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 341-345. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Rimašauskas, Marius; Griškevičius, Paulius. Modelling of logistics functions to upgrade the product functionality // International Journal of Logistics Systems and Management. Olney: Inderscience Enterprises. ISSN 1742-7967. 2010, Vol. 6, no. 2, p. 179-189. [Business ASAP International; Scopus; Scirus] [M.kr. 09T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Petkevičius, Kazimieras; Smulkytė, Kristina; Margelis, D.. Stochastic damage prediction of airframe structure // Transport Means 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822296X. 2010, p. 179-182. [M.kr. 09T] 2. Černiauskas, Egidijus; Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa; Lukoševičius, Vaidas. Numerical research of longeron behavior at frontal impact // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 212-215. [M.kr. 03T] 3. Šiugždaitė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Tuščiavidurių dispersinių užpildų gamyba, savybės ir panaudojimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 150-155. [M.kr. 08T] 4. Šiugždaitė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Konstrukcinių plastikų su tuščiaviduriais dispersiniais užpildais elgsenos modeliavimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2010: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2010, p. 156-160. [M.kr. 08T]

170


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Gamybos technologijų katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas Tel.: (8 37) 300 414, 323 769 2006 m. Metalų technologijos ir Gamybos sistemų katedros reorganizuotos į Gamybos technologijų katedrą. 1930 06 07 įkurta Pritaikomosios mechanikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algirdas Bargelis, habil. dr. Stasys Bočkus, habil. dr. Remigijus Jonušas, dr. Jonas Steponas Vilys Docentai: dr. Petras Aloyzas Ambroza, dr. Saulius Baskutis, dr. Antanas Čiuplys, dr. Egidijus Juzėnas, dr. Kazimieras Juzėnas, dr. Lina Kavaliauskienė, dr. Ramutis Krančiukas, dr. Liudas Albinas Kuliavas, dr. Rasa Mankutė, dr. Irma Senkuvienė, dr. Gintautas Žaldarys Lektorius dr. Marius Rimašauskas Vyr. mokslo darbuotoja dr. Rasa Mankutė Jaunesn. mokslo darbuotojas Fabijonas Kęstutis Žebelys Doktorantai: Alfredas Baltrušaitis, Egidijus Biekša, Audrius Povilionis, Edmundas Pupelis, Liutauras Sakalauskas, Gerda Trumpytė Vyr. inžinieriai: Benjaminas Dzidolikas, dr. Marius Rimašauskas Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Petras Adomaitis, dr. Sangaudas Jonas Chodočinskas Meistrai: Kęstutis Jocas, Vidas Tendzegolskis, Arvydas Zagurskas Vyr. laborantai: Vaclovas Andriuškevičius, Kęstutis Kanapeckas, Edmundas Pupelis Aukštos kvalif. darbininkas Petras Giedrius Bložis Vyr. administratorės: Vladislava Vaitiekūnienė, Auksana Žvirblytė

1940 m. ji pavadinta Mašinžinystės katedra. 1950 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra. 1995 m. ji pavadinta Gamybos sistemų katedra. 1924 02 01 įkurta Mechaninės technologijos katedra. 1941 m. atskilus kai kuriems padaliniams, ji tapo Metalų technologijos katedra. 1961 m. Kauno ketaus liejykloje buvo įkurta Liejininkystės mokslo laboratorija.

Tiriamoji bazė Doc. V. Babiliaus liejininkystės mokslo laboratorija; Metalotyros ir terminio apdirbimo laboratorija; Spektrinės analizės laboratorija; Lazerinių technologijų laboratorija; Integruoto gamybos rengimo laboratorija; Detalių ir įrankių restauravimo ir sustiprinimo laboratorija. Unikalūs įrenginiai ir įranga: impulsinis lazeris; elektroimpulsinis įrenginys; lazerinis-mikrospektrinis analizatorius; stacionarusis stiloskopas, virpesių diagnostikos aparatūra. Doktorantūros moduliai Tribologija (dr. E. Juzėnas); Technologinių procesų mechanika (prof. R. Jonušas); Gamybos plėtros strategija (prof. A. Bargelis); Gamybos sistemų modeliavimas (prof. A. Bargelis); Fizikinė metalotyra (doc. P. A. Ambroza). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Marius Rimašauskas. Intelektinio modelio mechaninių gaminių gamybos našumui prognozuoti ir įvertinti sukūrimas (vadovas prof. A. Bargelis).

Tyrimų tematika Liejininkystės technologijų tyrimas Prof. S. Bočkus, doc. G. Žaladarys, V. Andriuškevičius, doktorantė G. Trumpytė Eksperimentinių tyrimų metu buvo nustatoma įkrovos, ketaus cheminės sudėties, modifikatorių rūšies, kristalizacijos greičio ir išlaikymo po sferoidizuojančiojo apdorojimo trukmės įtaka metalinės matricos struktūrai, mechaninėms liejinių savybėms ir susidariusio perlito mikrokiečiui. Atliekami kalviškosios geležies, išlydytos etninėje Lietuvoje, tyrimai. Ištirta pėdsakinių ir antraeilių elementų svarba analizuojant kalviškosios geležies mikrostruktūrą ir mechanines savybes ir jų reikšmę, tyrinėjant geležies dirbinių kilmę, t. y. jų gamybos būdą ir vietą. Atlikti Marvelės kapinyne rastų geležies dirbinių metalografinių, mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimai. Detalių ir įrankių patvarumo ir patikimumo tyrimas Doc. P. Ambroza, prof. J. Vilys, doc. V. Čiuplys, doc. A. Čiuplys, vyr. m. d. K. Babilius, doc. L. Kavaliauskienė, doc. L. Kuliavas, doktorantas E. Pupelis Tirtos aplydymu ir kryptingu elektroimpulsiniu metalizavimu gautų dangų struktūra ir savybės. Tirtas plieno aplydymas lankiniu automatiniu būdu dispersiškai

kietėjančiam sluoksniui gauti. Tirtas aplydytų sluoksnių sukietinimas plastiniu deformavimu. Nagrinėtos Co-Al-O sistemos dangos. Tirta jų struktūra, paviršiaus savybės bei galimybės panaudoti katalizatoriuose. Atliktas kryptinga elektroimpulsine metalizacija gautų dangų tyrimas. Atlikus metalografinius, mikrorentgeninės analizės tyrimus, nustatyta suformuotų dangų mikrostruktūra, elementų pasiskirstymas pereinamojoje dangos ir dengiamojo paviršiaus zonoje. Atlikti mikrorentgeno struktūriniai pereinamosios zonos tarp dangos (30XГCA) ir padengiamojo paviršiaus (mažaanglio plieno) tyrimai. Precizinių rotorinių sistemų tyrimas Prof. R. Jonušas, doc. E. Juzėnas, doc. K. Juzėnas, jaun. m. d. K. Žebelys, doktorantai K. Kanapeckas ir L. Sakalauskas Tęsiami sudėtingų technologinių įrenginių ir precizinių rotorinių sistemų teoriniai ir taikomieji tyrimai, orientuoti į rotorių ir mašinų korpusų elementų kabinimo procesų ir guolių būklės analizę. Plėtojami rotorinių sistemų sukamųjų virpesių žadintuvų tyrimai. Vykdomi tęstiniai taikomojo pobūdžio rotorinių sistemų ir technologinių įrenginių tyrimai, susiję su šių technologinių sistemų būklės stebėsena ir prognozavimu, virpesių šaltinių nustatymu ir jų mažinimo rekomendacijų parengimu.

171


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Integruotų gamybos sistemų tyrimas Prof. A. Bargelis, doc. R. Mankutė, doc. I. Senkuvienė, dr. M. Rimašauskas, doktorantai A. Baltrušaitis, E. Biekša, A. Povilionis Vykdomas inovatyvių sparčios gamybos metodų taikymo didelės įvairovės techninių sistemų gamybos technologijoms galimybių tyrimas ir atitinkamos programinės įrangos bei metodikos kūrimas virtualioje aplinkoje. Vykdomas naujų lengvųjų metalų lydinių ir kompozitų naudojimo inovatyvioms techninėms

sistemoms ir jų technologijoms kurti bei modeliuoti tyrimas. Remiantis IDEF0 modeliavimo principais sudaryta intelektualių gaminių ir technologijų kūrimo metodologija. Sukurta žinių modelio struktūrograma inovatyviai tarpdisciplininei kūrybinei aplinkai gerinti siekiant gauti inovatyvias technines sistemas ir jų technologijas. Sukurtas integruotas metodas inovatyvioms techninėms sistemoms ir jų technologijoms projektuoti naudojant pažangius lengvuosius metalų lydinius ir kompozitus.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

24,86  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

8,16 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

8,25

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

2,00

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

6,45

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras. Analysis of some extreme situations in exploitation of complex rotary systems // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 1(81), p. 53-57. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Povilionis, Audrius; Bargelis, Algirdas. Structural optimization in product design process // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 1(81), p. 66-70. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina; Pupelis, Edmundas. Automatic arc welding and overlaying welding of steel using waste materials powder // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 2(82), p. 75-79. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 4. Bargelis, Algirdas; Mankutė, Rasa. Impact of manufacturing engineering efficiency to the industry advancement // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 4(84), p. 38-44. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 5. Ragulskis, Kazimieras; Kanapeckas, Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras. Vibrations generator with a motion converter based on permanent magnet interaction // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 1, p. 124-132. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 6. Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas; Vilys, Jonas Steponas; Kvedaras, Valdas. Increasing of carbon steel durability by surface hardening // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 24-28. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 7. Babilius, Kazys; Babilius, Artūras. Mechanical,structural and catalytic properties of the Co-Al-O coatings // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 1, p. 40-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 08T] 8. Navasaitis, Jonas; Selskienė, Aušra; Žaldarys, Gintautas. The study of trace elements in bloomery iron // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 2, p. 113-118. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 09T] 9. Bočkus, Stasys; Žaldarys, Gintautas. Production of ductile iron castings with different matrix structure // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 307-310. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina; Pupelis, Edmundas. Overlay welded steel coating hardened due to precipitated carbides and intermetallic phases // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 14-18. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T]

172


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS 2. Bargelis, Algirdas; Baltrušaitis, Alfredas. Manufuture methods in application of renewable energy technologies // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 36-40. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Biekša, Egidijus; Krančiukas, Ramutis. Quality analysis of stainless steel welded joints // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2010, p. 70-74. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 4. Bočkus, Stasys; Žaldarys, Gintautas. Investigation of the pearlite of ductile iron // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2010, p. 80-85. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 5. Čikotienė, Dalia; Bargelis, Algirdas. Impact of different customer requirements and factors to the manufacturing process and cost // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 122-126. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 6. Kononovas, Sergejus; Baskutis, Saulius. Non-destructive testing of fiberglass based plastic // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 257-262. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 7. Mankutė, Rasa; Bargelis, Algirdas. Inter-countries research for manufacturing advancement in Lithuania // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 287-292. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 8. Utka, Žydrūnas; Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras. Analysis of vibroactivity of dolomite grinding mills // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 455-457. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 9. Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Antanas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Kvedaras, Valdas. Investigation of plastic deformation locality of armco iron by inductive method // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 482-489. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Anužienė, Leta; Bargelis, Algirdas. Decision-support system for industrial logistics distribution: cost minimisation applying an agile production approach // International Journal of Logistics Systems and Management. Olney: Inderscience Enterprises. ISSN 17427967. 2010, Vol. 6, no. 2, p. 149-161. [Business ASAP International; Scopus; Scirus] [M.kr. 09T] 2. Rimašauskas, Marius; Griškevičius, Paulius. Modelling of logistics functions to upgrade the product functionality // International Journal of Logistics Systems and Management. Olney: Inderscience Enterprises. ISSN 1742-7967. 2010, Vol. 6, no. 2, p. 179-189. [Business ASAP International; Scopus; Scirus] [M.kr. 09T] 3. Bertašius, Mindaugas; Navasaitis, Jonas; Selskienė, Aušra; Žaldarys, Gintautas. Marvelės kapinyno geležies dirbinių metalografiniai, mechaninių savybių ir elementinės sudėties tyrimai // Lietuvos archeologija / Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos istorijos institutas, Klaipėdos universitetas. Vilnius: “Diemedžio” leidykla. ISSN 0207-8694. 2010, T. 36, p. 153-182. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); European Reference Index for the Humanities (ERIH)] [M.kr. 05H] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bargelis, Algirdas. Outsourcing logistics decision support system for product design and manufacturing // Proceedings ICIL’2010: International Conference on Industrial Logistics “Logistics and Sustainability”, March 8-11, 2010, Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro: Military Institute of Engineering. ISSN 2177-0514. 2010, p. 13-20. [M.kr. 09T] 2. Senkus, V.; Senkuvienė, Irma. Computer-aided tools impact on equipment effectiveness // Proceedings ICIL’2010: International Conference on Industrial Logistics “Logistics and Sustainability”, March 8-11, 2010, Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro: Military Institute of Engineering. ISSN 2177-0514. 2010, p. 63-70. [M.kr. 09T] 3. Mankutė, Rasa; Bargelis, Algirdas. Innovative process development applying intelligent computer aided process planning // Proceedings ICIL’2010: International Conference on Industrial Logistics “Logistics and Sustainability”, March 8-11, 2010, Rio de Janeiro, Brazil. Rio de Janeiro: Military Institute of Engineering. ISSN 2177-0514. 2010, p. 79-86. [M.kr. 09T] 4. Rimašauskas, Marius; Bargelis, Algirdas. Development of intelligent model for estimating manufacturing cost in sheet metalworking // Proceedings of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 22-24 April 2010, Tallinn, Estonia / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2010. ISBN 9789985599822. p. 251-256. [M.kr. 09T] 5. Čiuplys, Antanas. Improvement of cyclic strength of carbon steel by various surface treatments // ESDA 2010 [elektroninis išteklius]: proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey. New York: ASME, 2010. ISBN 9780791838778. p. [1-4]. [M.kr. 08T] 6. Vilys, Jonas Steponas. Coatings obtained by the metal directional explosion spraying technique // ESDA 2010 [elektroninis išteklius]: proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey. New York: ASME, 2010. ISBN 9780791838778. p. [1-6]. [M.kr. 08T] 7. Bogorosh, A.Т.; Voronov, S.A.; Shkilev, V.D.; Bubulis, Algimantas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Использование нанотехнологической поверхности для информационной защиты цифрового кода на материальных носителях // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt: IX International Conference. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 141-147. [M.kr. 09T] 8. Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. Faktorių, įtakojančių įazotinto plieno ciklinį patvarumą, analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2010, T. 7, p. 54-58. [M.kr. 08T]

173


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inžinerinės mechanikos katedra Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Toločka Tel.: (8 37) 323 199, 323 498 El. p. tadas.tolocka@ktu.lt

Katedra kilusi iš 1922 m. įkurtos Mechanizmų ir dirbamųjų mašinų katedros. Dabartinė įkurta 1964 m. Pirmasis jos pavadinimas – Mašinų mokslo katedra. Jos pagrindu vėliau buvo įkurtos dar kelios katedros, kurios 1995 m. vėl buvo sujungtos į vieną.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vytautas Barzdaitis, dr. Vytautas Grigas, habil. dr. Saulius Kaušinis, dr. Rymantas Tadas Toločka, dr. Pranas Žiliukas Docentai: dr. Genovaitė Baurienė, dr. Alfredas Busilas, dr. Valdas Eidukynas, dr. Aurimas Jakštas, dr. Violeta Milukienė, dr. Albinas Palionis, dr. Kęstutis Pilkauskas, dr. Aldona Marytė Žėbienė Lektoriai: dr. Ginas Čižauskas, dr. Aurelijus Domeika, dr. Kristina Kazlauskienė Vyr. mokslo darbuotoja dr. Danguolė Satkunskienė Doktorantai: Milda Bilinauskaitė, Valentinas Kartašovas, Robertas Maksvytis, Deividas Šatikas, Anatolijus Šulginas, Artūras Tadžijevas Vyr. inžinierius Alfonsas Klimas Laboratorijos vedėjas Augustinas Čepukaitis Vyr. laborantai: Dalia Adomaitienė, dr. Violeta Milukienė, Vilius Tubis Vyr. administratorė Renata Gustienė

LSDYNA, MSC/ADAMS+LifeMOD, ADLPIPE, APM WinMachine, MAPLE, Matlab ir kt. Biomechanikos laboratorija. Treniruokliai: bėgimo takelis, veloergometras, irklavimo treniruoklis. Kilnojamoji judesių matavimo ir analizės sistema Contemplas žmogaus judesių parametrams matuoti bei analizuoti vaizdo filmavimo ir vaizdinės informacijos apdorojimo būdu, skirta biomechaniniams, sporto ar medicininiams tyrimams atlikti (dvi skaitmeninės vaizdo kameros su stovais, du halogeniniai šviestuvaiprožektoriai, šviesą atspindinčių žymeklių rinkinys, programinė įranga TEMPLO Standard matavimams atlikti ir duomenims apdoroti: strypiniam biomechaniniam modeliui sudaryti bei jo judėjimo analizei atlikti, atstumams bei kampams matuoti, žymekliams automatiškai sekti bei jų trajektorijoms sudaryti, duomenims (koordinatėms) perduoti skaitiniu formatu). 4 kanalų raumenų aktyvumo matavimo (EMG) sistema Noraxon MyoTrace 400 su jutiklių rinkiniu (EMG jutikliais, inklinometru, taškiniais slėgio jutikliais, akcelerometru, mechaniniu ir elektroniniu goniometru, plaštakos jėgos jutikliu), kuri gali būti integruojama su Contemplas. Vienos ašies jėgos matavimo platforma Vernier su programine įranga Logger Lite matavimams atlikti ir matavimo duomenims apdoroti. Antropometrinių matavimų įrangos rinkinys: antropometras Harpenden 98.601 (universalusis matuoklis su skaitmeniniu matmens rodytuvu ir keičiamais antgaliais bei ilgintuvai kūno dalių ilgiams ir apimtims matuoti, dėklas), matavimo juostos, slankmačiai, įvairaus dydžio mechaniniai goniometrai sąnarių kampams matuoti, odos raukšlės storio matuoklis (kaliperis), žingsniamatis, metronomas ir kt.

Tiriamoji bazė Sandarinimo technikos, mechatronikos mokslo laboratorijos, turinčios daug įvairių mechaninių dydžių analoginių ir skaitmeninių matavimo priemonių. Koordinatinė matavimo mašina BE-200, kompiuterizuotoji mašinų techninės būklės stebėsenos ir defektų bei gedimų diagnostikos ekspertinė dinaminių matavimų įranga SYSTEM-2, Pruftechnik AG (Vokietija), Adash 4101PRO, A4300 (Čekija), Adash A4900 (Čekija), keturių kanalų osciloskopas OX 7104 Metrix (Prancūzija), skaitmeninis elektrinių signalų matavimo prietaisas mtx 3282 Metrix (Prancūzija), kompiuterizuotas daugiakanalis mobilusis matavimo kompleksas Spider mobil su jutiklių rinkiniu (HBM, Vokietija); vibrodiagnostinė programinė įranga DDS2000, MMS 685, Epro_Profess (Vokietija– Čekija); integruotų energetinių sistemų modeliavimo įranga GRAFAI ir NGRAFAI (KTU); stūmoklinio oro kompresoriaus tyrimo stendas ir žingsninių elektros variklių tyrimo įrenginys; sparčiaveikių rotorių dinamikos tyrimo stendas su BNC-3500/04 (JAV), EPRO MMS 6000 (Vokietija) technologija; programų sistemos CATIA, SOLIDWORKS + SOLIDWORKS SIMULATION, MicroStation Modeller, ANSYS,

Doktorantūros moduliai Biomechanika (prof. R. T. Toločka); Eksperimentinė mechanika (prof. S. Kaušinis). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Marius Vasylius. Rotorių su slydimo guoliais dinamika ir diagnostika (vadovas prof. V. Barzdaitis).

Tyrimų tematika Biomechanika ir sporto inžinerija Prof. R. T. Toločka, prof. P. Žiliukas, doc. V. Grigas, doc. V. Eidukynas, dr. A. Domeika, dr. K. Kazlauskienė, doktorantai R. Maksvytis ir A. Šulginas

174

Tęsiami tyrimai siekiant sukonstruoti irklavimo treniruoklį, kurio sudaromos apkrovos kitimo dėsnis kuo labiau atitiktų apkrovos, susidarančios realaus irklavimo metu, kitimo dėsnį. Tobulinamas irklavimo treniruoklio apkrovos mazgas, kuriuo galima imituoti realią irklo rankenos pasipriešinimo jėgą ir ją keisti yrio ciklo metu. Pradėti inercinių treniruoklių apkrovos stabilizavimo

ir valdymo galimybių tyrimai. Atlikti eksperimentiniai dirbtinio kaulo raktikaulio, sutvirtinto skirtingų tipų sutvirtinimo plokštelėmis (tvirtinamomis sraigtais, kurių galvutės fiksuojamos plokštelėje sriegiu, bei sraigtais, kurių galvutės gali slysti išilgai plokštelės), tyrimai. Nustatytas skirtinga plokštelėmis sutvirtinto raktikaulio sistemos deformavimosi ir suirimo pobūdis ir stiprumo charakteristikos. Siekiant sudaryti žmogaus apatinės galūnės kaulų lūžių osteosintezės metodų parinkimo metodologiją, esant įvairioms blauzdikaulio ir blauzdinio pėdos sąnario traumoms, ruošiamasi ištirti ir palyginti


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS blauzdinio pėdos sąnario ir pėdos traumų skirtingų chirurginio gydymo metodų biomechanines savybes. Mechatronikos ir rotorinių mašinų dinamikos tyrimai ir diagnostika Prof. V. Barzdaitis, dr. P. Mažeika, dr. M. Vasylius, inž. G. Lynikas, doktorantai. V. Kartašovas ir A. Tadžijevas Atliekami rotortronikos sistemų su slydimo ir riedėjimo guoliais monitoringo, apsaugos ir defektų diagnostikos naujų metodų kūrimo, diegimo ir tyrimo darbai, kuriant naujus diagnostikos metodus. Modeliuojami rotoriai su kintamu masės inercijos momentu, optimizuojant guolius veikiančias apkrovas. Modeliuojami vertikalūs daugiapavariai rotoriai nustatant krumplių kabinimosi dinaminių apkrovų įtaką jų kontaktiniam patvarumui. Teorinių tyrimų tikslas – remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, sukurti daugiaatramių horizontalių ir vertikalių rotorinių

sistemų apibendrintus modelius, kurie leistų padidinti diagnostikos rezultatų tikslumą. Eksperimentiniai tyrimai atliekami natūralios eksploatacijos sąlygomis veikiančiose energetinėse ir technologinėse mašinose bei sukurtame eksperimentiniame stende. Precizinių mechatroninių sistemų dinamikos ir tikslumo tyrimas Prof. S. Kaušinis, prof. R. Barauskas, doc. V. Milukienė, dr. R. Barauskienė, dr. A. Jakštas, D. Užamedzkis Precizinių ilgio kalibravimo sistemų srityje atlikti eksperimentiniai nehomogeninių temperatūrinių laukų ir jų įtakos tiesinių skalių matavimo neapibrėžčiai tyrimai. Pasiūlyti metodai ir priemonės temperatūrinių paklaidų įtakai sumažinti, kalibruojant gamybinėje aplinkoje. MEMS tyrimų srityje sukurti ir išnagrinėti nauji laminuotų mikrostruktūrų dinaminių savybių įvertinimo modeliai, leidžiantys nustatyti maksimalias (ribines) MEMS rezonatorių kokybės didinimo galimybes.

MTEP projektai NATO mokslinių tyrimų programos „Mokslas taikai“ projektas „MEMS technologijos ir taikomosios transportavimo sistemos“, NATO RTO LTU-AVT-07/1. 2009–2011. Vadovas prof. S. Kaušinis.

apskaičiuoti pagal inercinės navigacijos jutiklių signalus ir pademonstruotos judesio parametrų matavimo galimybės, panaudojant MEMS giroskopus, akcelerometrus ir magnetometrus, taip pat ir GPS jutiklius.

Nagrinėjamos galimybės inercinės navigacijos sistemoms (INS) panaudoti judančių objektų, įskaitant „taktinį personalą“, judesių matavimo, pozicionavimo (lokalizavimo) bei judėjimo trasos susekimo uždaviniams spręsti sudėtingose situacijose, kai GPS signalus galima naudoti labai ribotai arba kai jie yra prarandami. Sukurti ir išnagrinėti nauji laminuotų mikrostruktūrų dinaminių savybių įvertinimo modeliai, leidžiantys nustatyti maksimalias (ribines) MEMS rezonatorių kokybės didinimo galimybes. Išnagrinėtos šiuolaikinių technologijų ir inercinės navigacijos sistemų (INS) teikiamos galimybės ir apribojimai, sprendžiant naviguojamųjų objektų trasos sekimo uždavinius aplinkoje, kur GPS signalų arba nėra, arba jie yra sutrikdyti. Išnagrinėta MEMS INS panaudojimo trasos sekimo sistemose problema ir jutiklių skaitmeninio paklaidų kompensavimo galimybės.

Guolių dinaminio standumo ir virpesių intensyvumo koreliacija, kintant mechaniniams parametrams: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8504. Vadovas prof. V. Barzdaitis.

MEMS technologijos nešančiosiose sistemose: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8552. Vadovas prof. S. Kaušinis. Projekto tikslas – išnagrinėti MEMS integravimo į sudėtingas sistemas problemą, susisteminti ir pagilinti šios srities žinias, ištirti metodus ir priemones, leidžiančias padidinti tokių sistemų tikslumą, atliekant realaus laiko jutiklių patikrą ir paklaidų kompensavimą sudėtingose situacijose, esant komunikavimo sutrikimams, sukurti ir ištirti naujus skaitinius sistemų funkcionavimo modelius, taip pat sukurti žmogaus būsenos nustatymo metodologiją ir algoritmus, leidžiančius gauti diagnostines charakteristikas iš pirminių procesų duomenų. Panaudojant šias naujas žinias, sukurti karių funkcinių galimybių ir fizinės būsenos stebėsenos ir vertinimo sistemą, atitinkančią Lietuvos kariuomenės poreikius ir atliepiančią analogiškų NATO šalių programų tendencijas bei mokslo ir technologijų pažangą. Sudaryta ir išnagrinėta MEMS INS modulio funkcinė schema, leidžianti sujungti INS ir GPS duomenis ir susietai apdoroti daugiaparametrių matavimų duomenis. Sukurtas algoritmas nueitam keliui

Darbo turinį sudaro rutulinių ir ritininių guolių teorinis modeliavimas ir eksperimentinis tyrimas, tyrimų stendų sukūrimas, guolių virpesių, veikiančių plačiame dažnių ruože, eksperimentiniai tyrimai pagal tarptautinių standartų ISO 492-94, ISO 199-97 ir GOST 520_2002 reikalavimus. Vykdyti antifrikcinių guolių kokybės tyrimai, skirti guolių netikėtų gedimų prognozės tikslumui padidinti. Rotorinių mašinų diagnostika, gedimų prevencijos metodų kūrimas, diegimas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8527. Vadovas prof. V. Barzdaitis. Nagrinėjama greitaveikių ir lėtaveikių kintamo standumo rotorinių sistemų su antifrikciniais guoliais dinamika. Tyrimų tikslas – padidinti sistemų patikimumą ir guolių ilgaamžiškumą. Vertinama chemijos ir maisto pramonės mašinų techninė būklė. Sudaroma didelių matmenų (20 metrų ilgio) ir masės (200–250 tonų/h technologinio produkto) vertikalios rotorinės sistemos būklės vertinimo metodika. Atsižvelgiant į tai, kad lėtaveikėse pavarose plinta planetiniai krumpliniai reduktoriai, kurių būklės diagnostikos metodai ir priemonės nėra sistematizuotos, kuriami nauji metodai, leidžiantys patikslinti diagnostikos rezultatus. Rotorinių sistemų diagnostikos metodų netikėtų gedimų prognozei realizuoti kūrimas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8550. Vadovas prof. V. Barzdaitis. Atlikti daugiafunkciai eksperimentiniai tyrimai, integruotai įvertinantys 110 MW galios turboagregato kapitalinio remonto kokybę. Aprobuotas naujas sukurtas metodas horizontalių rotorių su hidrodinaminiais guoliais kliuviniams (garo ir tepalo sandarikliuose, garo pratekamojoje dalyje ir hidrodinaminiuose guoliuose) identifikuoti ir juos sukėlusioms priežastims nustatyti.

175


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

10,83  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

2,83 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

2,75

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,42

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

4,83

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Barzdaitis, Vytautas; Mažeika, Pranas. Diagnostics practice of heavy duty high speed gear transmissions // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 1(81), p. 58-61. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Grigas, Vytautas; Kazlauskienė, Kristina; Šulginas, Anatolijus; Toločka, Rymantas Tadas. Computational analysis of the magnetorheological fluid loading unit of rowing simulator // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 6(86), p. 66-70. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Domeika, Aurelijus; Eidukynas, Valdas; Kazlauskienė, Kristina; Žiliukas, Pranas. Strength analysis of the plated clavicle // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 453-458. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 4. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas. Diagnostics procedure for identification of rubs in rotor bearings // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 552-565. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Baurienė, Genovaitė; Pilkauskas, Kęstutis. Investigation of active kinematic pair // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2010, p. 41-46. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Čižauskas, Ginas; Eidukynas, Valdas; Tamošiūnaitė, Adelė; Šulginas, Anatolijus. Testing leg muscle strength while performing vertical jump // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 127-130. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Grigas, Vytautas; Legha, Aleksandra; Šulginas, Anatolijus; Toločka, Rymantas Tadas. Rowing force simulation and control system  // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: Mechatronic Systems and Robotics: 5th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, Vilnius, Lithuania, October 22-25, 2009 / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Opole University of Technology, Bialystok Technical University. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2010, Vol. 164, p. 161-164. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Čižauskas, Ginas; Zdanavičienė, Sigita Marija; Pilkauskas, Kęstutis; Palionis, Albinas; Tamošiūnaitė, Adelė; Pukėnas, Kazimieras. Mojamosios kojos padėties ir šuolio į tolį rezultatų ryšio analizė // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2010, nr. 4(79), p. 12-16. [Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; TOC Premier; Current Abstracts] [M.kr. 09T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Toločka, Rymantas Tadas. Developing indoor rowing machines // 23rd Working Meeting of the IFToMM Permanent Commission for Standardization of Terminology on MMS, June 20-26, 2010, Minsk-Gomel, Belarus: proceedings of the scientific seminar. Minsk: NASB, 2010. p. 131-134. [M.kr. 09T] 2. Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Bogdevičius, Marijonas. Turbonit overhaul evaluation by diagnostics and vice versa // IFToMM Rotordynamics 2010 [elektroninis išteklius]: the 8th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics, September 12-15, 2010, Seoul, Korea. Seoul: KIST, 2010. ISBN 9788957081877. p. 384-391. [M.kr. 09T] 3. Pilkauskas, Kęstutis; Baurienė, Genovaitė. Elastic joint with microhydraulic actuation // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt: IX International Conference. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 68-71. [M.kr. 09T] 4. Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas; Pilkauskas, Kęstutis. Investigation of wave piezodrives for microrobotics // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt: IX International Conference. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 71-73. [M.kr. 09T] 5. Palionis, Albinas; Pilkauskas, Kęstutis. Efficiency assurance of semester project performance in sports engineering // Global

176


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas:Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 94-97. [M.kr. 09T] 6. Dargužis, Andrius; Ligonnet, F.; Pilkauskas, Kęstutis. Investigation of vehicle’s dynamics in crossing vertical obstacles // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 228-232. [M.kr. 03T] 7. Obcarskas, Linas; Toločka, Rymantas Tadas. Sporto inžinerijos programos Kauno technologijos universitete 6 metų veiklos rezultatų analizė // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010=Physical Culture and Sport in Universities 2010: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 89-91. [M.kr. 07S]

Inžinerinio projektavimo katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius Tel.: (8 37) 300 425, 323 421 El. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 2010 m., sujungus Mašinų projektavimo ir Inžinerinės grafikos katedras.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vytautas Ostaševičius Docentai: dr. Romualdas Dundulis, dr. Rasa KandrotaitėJanutienė, dr. Povilas Krasauskas, dr. Alis Lebedys, dr. Stanislovas Markauskas, dr. Evaldas Narvydas, dr. Vidmantas Nenorta, dr. Tilmutė Pilkaitė, dr. Nomeda Puodžiūnienė Lektoriai: dr. Virginija Gylienė, dr. Sigitas Kilikevičius, dr. Raimundas Kupčiūnas, dr. Kristina Liutkauskienė Asistentai: Janina Jablonskytė, Marijus Jakštas, Dalius Kalisinskas Doktorantai: Vincas Benevičius, Rytis Bortkevičius, Rimas Karpavičius, Modestas Kisielius, Karolis Malinauskas, Ieva Milušauskaitė, Martynas Ubartas Mokomosios laboratorijos vedėjas Antanas Piliponis Vyr. inžinieriai: Juozas Kvalkauskas, Juozas Valiūnas Meistrai: Rimantas Česnavičius, Antanas Piliponis Vyr. laborantas Ramūnas Česnavičius Technikas Rimantas Česnavičius

Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gerardas Kalikstas Mizeras Administratorės: Lina Mazūrienė, Virginija Mickevičienė Tiriamoji bazė Mašinų patikimumo laboratorijoje yra universali bandymų mašina UME-10TM), 5, 10 ir 25 tonų tempimo ir gniuždymo mašinos, lakštinio štampavimo štampas. Mokomojoje kompiuterinio projektavimo laboratorijoje yra 10 asmeninių kompiuterių ir programinė įranga SOLID WORKS, COSMOS M, MASTERCAM, APM WINMACHINE. „AutoCAD“, „Mechanical Desktop“, „Inventor“ programinė įranga. Doktorantūros moduliai Konstrukcijų stiprumas ir ilgaamžiškumas (prof. M. Daunys); Mechaninių sistemų virpesiai ir dinamika (prof. V. Ostaševičius).

Tyrimų tematika Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) medžiagų, technologijos ir dinamikos tyrimai Prof. V. Ostaševičius, doktorantai I. Milašauskaitė, V. Benevičius, K. Malinauskas

Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo metodų taikymas, procesų modeliavimas Prof. V. Ostaševičius, doc. R. Gaidys, dr. V. Gylienė, dr. R. Daukševičius, doktorantai M. Ubartas, M. Kisielius

Naudojantis baigtinių elementų analizės paketu COMSOL buvo sukurtas erdvinis pjezoelektrinio MEMS energijos šaltinio (mikrogeneratoriaus) konstrukcijos modelis. Naudojant mikrošaltinio kinematinį sužadinimą buvo atlikta modelio dinaminė skaitinė analizė – periodinių virpesių bei pereinamųjų virpesių tyrimas. Atlikti pjezoelektrinės MEMS medžiagos (polimero polivinilidenfluorido – PVDF – eksperimentiniai tyrimai. Išnagrinėtos šios medžiagos taikymo mikrogeneratorių gamyboje galimybės. Pasiūlytas šios medžiagos formavimo procesas bei atlikti pirminiai PVDF plėvelių eksperimentiniai tyrimai. Atlikti plonasluoksnių deimanto tipo dangų, skirtų slėginio MOEMS jutiklio gamybai, formavimo proceso bandymai ir eksperimentiniai tyrimai. Sudarytas silicio nitrido mikromembranos erdvinis baigtinių elementų modelis.

Sukurta originali vibracinio gręžimo įranga – gręžimo įrankis su aukšto dažnio virpesių keitikliu. Atlikti įrangos bandymai laboratorinėmis ir pramoninėmis sąlygomis. Naudojant eksperimentinius duomenis buvo patikslintas vibracinio tekinimo įrankio baigtinių elementų modelis (BE) keičiant įrankio tampraus tvirtinimo staklėse sąlygas. Atlikta pjovimo (drožlės šalinimo) proceso netiesinė BE modelio analizė. Sukurtas birių medžiagų transportavimo stendas. Žmogaus sveikatinimo ir diagnostikos įrenginių kūrimas ir tyrimai Prof. V. Ostaševičius, doktorantas V. Benevičius Atlikti sukurto biomechaninių parametrų analizatoriaus bei jo baziniame modulyje įdiegto inercinio MEMS jutiklio (mikroakcelerometro) teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai. Sukurtas akcelerometro signalo apdorojimo

177


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS algoritmas. Pasiūlytai virpesių signalų apdorojimo metodologijai verifikuoti vibraciniame stende buvo atlikti analizatoriaus eksperimentiniai tyrimai. Elektrinių perkaitintojo garo perdavimo vamzdynų medžiagų mechaninių savybių priklausomybės nuo eksploatacijos trukmės ir temperatūros tyrimai Prof. M. Daunys, doc. R. Dundulis, doktorantai

R. Karpavičius ir R. Bortkevičius Baigtinių elementų metodu sudarytas alkūnės modelis ir atliktas tyrimas. Medžiagų deformavimo ir irimo modeliavimo tema buvo tęsiami detalių formavimo iš žalvario, aliuminio lydinio ir plieno lakšto šaltojo štampavimo būdu eksperimentai bei baigtinių elementų metodu buvo atliktas vadinamasis „Nakazima“ testas.

MTEP projektai Vibracinio pjovimo tyrimai ir taikymai: mokslininkų grupės projektas, remiamas LMT / Vadovas prof. V. Ostaševičius. Projekto tikslas – sukurti vibracinio pjovimo įrangą, jos naudojimo metodologiją pagrindžiant teoriniais bei eksperimentiniais tyrimais, pasiūlyti efektyviausius vibracinio pjovimo režimus. Sukurtas ir pagamintas vibracinio gręžimo įrankio prototipas išbandytas laboratorinėmis ir pramoninėmis sąlygomis – atlikti vibracinio gręžimo įvairiais apdirbimo režimais eksperimentai, išmatuotos pjovimo jėgos bei apdirbtų

ruošinių paviršiaus šiurkštumo vertės. Sudarytas tikslus grąžto erdvinis geometrinis modelis, kurio pagrindu, atsižvelgiant į grąžto tampraus tvirtinimo vibraciniame įrenginyje sąlygas, suformuotas pirminis vibracinio gręžimo įrankio baigtinių elementų modelis. Patikslintas vibracinio tekinimo įrankio baigtinių elementų modelis, kurį naudojant atskleistas naujas netiesinės mechanikos efektas – tekinimo metu įrankį žadinant dažniu, atitinkančiu antrąjį tikrinių skersinių virpesių dažnį, apdirbamos detalės paviršiaus šiurkštumas būna mažiausias.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 19,66  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

4,08 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

7,75

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

7,83

Straipsniai

178

2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Bakšys, Bronius; Liutkauskienė, Kristina. Manipulation of a part on a vibrating plane under controlled dry friction // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 28-33. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Jakštas, Marijus. The investigation of fuel consumption of the ICE with traditional and modified work cycle // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 64-67. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 03T] 3. Daunys, Mykolas; Stulpinaitė, Agnė; Šniuolis, Raimondas. Statistical evaluation of low cycle stress-strain curves parameters for alloyed structural steels weld metals at room and elevated temperature // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 5(85), p. 5-10. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 4. Bortkevičius, Rytis; Dundulis, Romualdas; Karpavičius, Rimas. Investigation of dependences of stress strain state properties on metal sheet holding force at its forming // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 5(85), p. 19-24. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 5. Daunys, Mykolas; Česnavičius, Ramūnas. Investigation of low cycle asymmetric torsion // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 6(86), p. 5-10. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 6. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Kilikevičius, Sigitas; Chadarovičius, Andrejus. Experimental analysis of the robotized assembly applying vibrations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 572-581. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Bortkevičius, Rytis; Dundulis, Romualdas. Metal sheet stiffness modulation in formed metal sheet part // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 86-90. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Daunys, Mykolas; Česnavičius, Ramūnas. Strength and lifetime of grade 45 steel under low cycle torsion // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 139-144. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Karpavičius, Rimas; Jackuvienė, R.. Investigation of mechanical characteristics of overheated Steam supply pipeline metal of the Lithuanian power plant // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 145-150. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 4. Krasauskas, Povilas. Residual stress influence on low cycle fatigue crack growth // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2010, p. 263-266. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 5. Krasauskas, Povilas; Kvalkauskas, Juozas; Česnavičius, Ramūnas. Investigation and modeling of the thermal drilling process // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 267-270. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 6. Markauskas, Stanislovas; Kalvelis, Mindaugas. Investigation of machine parts electromechanical restoration // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 298-301. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 7. Medekšas, Henrikas; Šiškova, Jelena. Investigation of granular materials motion in transportation and batching devices // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 308-313. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 8. Nenorta, Vidmantas. Dome development layout modeling using data presented in DWG file // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 329-331. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 9. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas; Ramanauskytė, Kristina. Sensorless vibratory manipulation of the automatically assembled parts // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: Mechatronic Systems and Robotics: 5th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, Vilnius, Lithuania, October 22-25, 2009 / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Opole University of Technology, Bialystok Technical University. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2010, Vol. 164, p. 265-270. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Gylienė, Virginija; Ostaševičius, Vytautas. FE modeling of orthogonal cutting process, assuming chip segmentation frequency // High Speed Machining [elektroninis išteklius]: eghth international conference, December 8-10, 2010, Metz, France. Metz: HSM, 2010. p. [1-6]. [M.kr. 08T] 2. Nenorta, Vidmantas. Graphical objects geometrical data handling inside DWG file // ICEE 2010: International Conference on Engineering Education “Engineering Education and Research for Society”, July 18-20, 2010, Gliwice, Poland. Gliwice: Silesian University of Technology. p. [1-5]. [M.kr. 09T] 3. Pilkaitė, Tilmutė; Puodžiūnienė, Nomeda. Designed objects visualization with autodesk CAD systems // ICEE 2010: International Conference on Engineering Education “Engineering Education and Research for Society”, July 18-20, 2010, Gliwice, Poland. Gliwice: Silesian University of Technology. p. [1-5]. [M.kr. 09T] 4. Boyavalle, Guillaume; Gylienė, Virginija. Application of CAD systems in archeological field // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 31-35. [M.kr. 09T] 5. Rupšienė, Ilona; Gylienė, Virginija. Generative learning objects application in composition of technological project of production  // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: conference proceedings, October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2010, p. 48-52. [M.kr. 09T] 6. Nedzinskas, Gytis; Jablonskytė, Janina; Keršys, Artūras. Eismo srautų transporto tinkle modeliavimas VISUM // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 130-135. [M.kr. 03T] 7. Narvydas, Evaldas. Modeling of a crane hook wear and stress analysis // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 161164. [M.kr. 09T] 8. Markauskas, Stanislovas. Investigation of electromechanical cylindrical surfaces restoration // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 165-167. [M.kr. 09T] 9. Nenorta, Vidmantas. Brėžinį skenuojančio spindulio taikymas techninių uždavinių sprendimui // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186. p. 93-96. [M.kr. 09T] 10. Valiūnas, Juozas; Kupčiūnas, Raimundas. Šlifavimo disko išėjimo grioveliai, jų vaizdavimas brėžiniuose // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258186. p. 171-174. [M.kr. 09T]

179


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mechatronikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius Tel.: (8 37) 300 901, 300 900 El. p. mechatronika@ktu.lt

Mechatronikos katedra įkurta 2006 m. gegužės 5 d., reorganizavus Gamybos sistemų ir Metalų technologijos katedras.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Bronius Bakšys Docentai: dr. Egidijus Dragašius, dr. Inga Skiedraitė Lektorė dr. Jolanta Baskutienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jūrėnas Projekto mokslo darbuotojas habil. dr. Bronius Bakšys Projekto jaunesn. mokslo darbuotojai: dr. Jolanta Baskutienė, Andrejus Chadarovičius, dr. Sigitas Kilikevičius

Doktorantai: Andrejus Chadarovičius, Viktorija Mačiukienė, Darius Mažeika, Jurgis Mikolainis, Edvardas Sadauskas, Karolis Šileika Vyr. inžinierė Ona Blechertienė Meistras Paulius Tendzegolskis Doktorantūros moduliai Robotų technika (prof. B. Bakšys).

Tyrimų tematika Vibracinio rinkimo mechanikos ir technologijų tyrimai Prof. B. Bakšys, dr. J. Baskutienė, dr. S. Kilikevičius, doktorantas A. Chadarovičius.

išnagrinėtas detalės judėjimas horizontalia dviem statmenomis kryptimis žadinama plokštuma, esant valdomam plokštumos ir detalės tarpusavio sausosios trinties koeficientui.

Veleno ir įvorės vibracinio pozicionavimo ir sujungimo tyrimams suprojektuotas ir sumontuotas robotizuoto vibracinio rinkimo stendas su rinkimo parametrų matavimo įranga. Atlikti veleno vibracinio pozicionavimo įvorės atžvilgiu ir jo sujungimo su įvore eksperimentiniai tyrimai, kai įvorė žadinama sujungimo ašies kryptimi. Nustatytos pozicionavimo ir sujungimo etapų trukmės priklausomybės nuo detalių prispaudimo jėgos, ašių nesutapimo, įvorės žadinimo dažnio ir virpesių pagreičio amplitudės. Atliktas automatiškai renkamų detalių vibracinio tarpusavio centravimo smūginiu režimu modeliavimas. Naudojant tamprųjį kūno ir atramos sąveikos modelį, ištirta dinaminės sistemos ir vibracinio žadinimo parametrų įtaka smūginiam renkamų detalių tarpusavio centravimo procesui. Skaitmeniniu būdu

Mechatroninių įrenginių kūrimas ir tobulinimas Dr. E. Dragašius, dr. I. Skiedraitė, dr. V. Jūrėnas. Taikant pjezoelektrines medžiagas ir reologinius skysčius, kuriamos ir tiriamos įvairios mechatroninės sistemos. Sukurta reologinių skysčių stabilumo palaikymo sistema, efektyviai palaikanti reologinių skysčių homogeniškumą. Kuriant stabilumo palaikymo sistemas buvo naudojamasi elektromagnetiniu ir ultragarsiniu metodais. Pagal konkretų įrenginį sukurtos stabilumo sistemos buvo suklasifikuotos į: a) išorinio pritaikymo ir b) iš anksto integruotos į įrenginį. Keletas iš sukurtų stabilumo sistemų veikia ne tik kaip reologinio skysčio stabilumo palaikymo sistema, bet ir kaip monitoringo sistema, matuojanti reologinio skysčio homogeniškumą.

MTEP projektai Vibracinio robotizuoto rinkimo tyrimas ir priemonių kūrimas: mokslininkų grupės projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. B. Bakšys. 2010–2011. Pasiūlytas robotizuoto rinkimo metodas, kai detalių tarpusavio padėties paklaidoms rinkimo pozicijoje kompensuoti naudojami virpesiai. Robotizuotam rinkimui tirti sukonstruoti ir pagaminti nutolusio paslankumo centro įtaisai su skirtingais tampriaisiais elementais – spiralinėmis spyruoklėmis ir iš metalinių ir guminių įvorių rinkinių sudarytais elementais. Atlikti veleno ir įvorės vibracinio pozicionavimo eksperimentai. Nustatytos pozicionavimo

trukmės priklausomybės nuo žadinimo dažnio ir virpesių pagreičio, detalių prispaudimo jėgos ir jų tarpusavio padėties paklaidos rinkimo pozicijoje. Sudarytos žadinimo parametrų ir prispaudimo jėgos derinių sritys, kai velenas patikimai pozicionuojamas įvorės atžvilgiu. Atlikti veleno ir įvorės vibracinio sujungimo eksperimentai, esant 0,6 mm sujungimo tarpeliui. Rastos sujungimo etapų trukmės priklausomybės nuo įvorės žadinimo amplitudės ir dažnio. Nustatyta veleno įstatymo į įvorės skylę greičio įtaka sujungimo etapų trukmei.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

5,53 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

2,25

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

0,25

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

180

18,09

10,06


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Bubulis, Algimantas; Bogorosh, A.; Jūrėnas, Vytautas; Voronov, S.. Development of cavitation applications for the remediation of contaminated water // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 1(81), p. 43-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta. Simulation of the part-to-part vibratory alignment under impact mode displacement  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 1(81), p. 47-52. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Bakšys, Bronius; Liutkauskienė, Kristina. Manipulation of a part on a vibrating plane under controlled dry friction // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 28-33. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 4. Jūrėnas, Vytautas; Bansevičius, Ramutis Petras; Navickaitė, Sigita. Piezoelectric bimorphs for laser shutter systems: optimization of dynamic characteristics // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 5(85), p. 44-47. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 5. Greicius, S.; Bubulis, Algimantas; Vasiliauskas, Raimundas; Jūrėnas, Vytautas. Application of laser methods for identification of authenticity of documents fabricated from thermoplastic composite material // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 292-299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 6. Korobko, E.; Dragašius, Egidijus; Novikova, Z.; Karabko, A.; Grigorieva, I.. Compositional materials with controllable vibration damping parameters // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 324328. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 7. Šileika, Karolis; Skiedraitė, Inga. Modeling of electromagnet for application in nano-finishing of internal tubular surfaces using ferrofluid and rotating magnetic field system // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 355-360. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 8. Bansevičius, Ramutis Petras; Gaidys, Rimvydas; Jūrėnas, Vytautas; Navickaitė, Sigita. Development and investigation of novel design piezo-actuated laser beam shutting system // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 388-395. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 9. Mažeika, Darius; Kunevičius, Justinas; Volkovas, Vitalijus; Dragašius, Egidijus. Research of the flexible bellow with the magnetorheological fluid // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 472479. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 10. Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Navickaitė, Sigita; Rugaitytė, Viktorija. Investigation of motion control of piezoelectric unimorph for laser shutter systems // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 533-540. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 08T] 11. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Kilikevičius, Sigitas; Chadarovičius, Andrejus. Experimental analysis of the robotized assembly applying vibrations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 572-581. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 12. Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; Grigaliūnas, Valdas; Vilkauskas, Andrius. Piezoelectric actuator for high resolution linear displacement systems // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 629-634. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Bakšys, Bronius; Chadarovičius, Andrejus. Experimental research of vibratory alignment with adjustable rigidity remote center compliance device // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 25-29. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Sokolova, Tatjana; Bakšys, Bronius. Controlled dry friction influence for parts positioning in assembly process // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 426-429. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Ubartas, Martynas; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Experimental investigation of vibrational drilling  // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 445-449. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T]

181


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS 4. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas; Ramanauskytė, Kristina. Sensorless vibratory manipulation of the automatically assembled parts // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: Mechatronic Systems and Robotics: 5th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, Vilnius, Lithuania, October 22-25, 2009 / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Opole University of Technology, Bialystok Technical University. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2010, Vol. 164, p. 265-270. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Bogorosh, Aleksandr; Bubulis, Algimantas; Pauliukas, Arvydas; Jūrėnas, Vytautas. Кавитационное смягчение воды // Žemės ūkio inžinerija: mokslo darbai. Raudondvaris: LŽŪU žemės ūkio inžinerijos institutas. ISSN 1392-1134. 2010, T. 42, nr. 2-3, p. 188195. [CAB Abstracts; Agricultural Engineering Abstracts.] [M.kr. 09T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta. Reliability of the vibratory assembly // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt: IX International Conference. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 26-30. [M.kr. 09T] 2. Minchenya, V.T.; Asimov, R.M.; Roppelt, Ch.; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas. Удьтразвуковая система разогрева жидкости при низких температурах // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt: IX International Conference. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 64-68. [M.kr. 09T] 3. Dragašius, Egidijus. Development of rheological fluids monitoring system // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes, December 12-19, 2010, Sharm el Sheikh, Egypt: IX International Conference. Хмельницкий: ХНУ, 2010. ISBN 9789663301068. p. 76-80. [M.kr. 09T] 4. Kunevičius, Justinas; Dragašius, Egidijus. Magnetoreologinio skysčio funkcinių savybių tyrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 50-55. [M.kr. 09T] 5. Mažeika, Darius. Smūgio atstatymo koeficiento keitimas panaudojant pjezoelektrines medžiagas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 68-72. [M.kr. 09T] 6. Strauka, Romas; Skiedraitė, Inga. Ruošinių tiekimo sistemos kūrimas štampavimo procese // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 94-96. [M.kr. 09T] 7. Krygeris, Martynas; Dragašius, Egidijus. Smūginės apkrovos į magnetoreologinį slopintuvą tyrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 103-106. [M.kr. 09T] 8. Pivorius, Viktoras; Mažeika, Darius. Magnetoreologinės sankabos tyrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers  / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 113-115. [M.kr. 09T] 9. Pivorius, Viktoras; Mažeika, Darius. Magnetoreologinės sankabos konstrukcija // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 116-118. [M.kr. 09T] 10. Jūrėnas, Vytautas; Navickaitė, Sigita; Mačiukienė, Viktorija. Pjezoelektrinio unimorfo virpesių valdymo, magnetoreologiniu skysčiu, skaičiavimų metodika // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 119-123. [M.kr. 09T] 11. Jūrėnas, Vytautas; Navickaitė, Sigita; Mačiukienė, Viktorija. Lazerio sklendės pjezoelektrinio unimorfo judesio valdymo tyrimo eksperimentinė dalis // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 124-130. [M.kr. 09T] 12. Chadarovičius, Andrejus. Robotu renkamų detalių vibracinio centravimo tyrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 131-136. [M.kr. 09T] 13. Roizman, Vilen; Voronov, S. A.; Bogorosh, Aleksandr; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas. Надежность ррадиоэлектронной аппаратуры при работе на транспортных средствах // Авиационно-космическая техника и технология. Харьков: ХАИ. ISSN 1727-7337. 2010, Vol. 8(75), p. 145-148. [M.kr. 09T]

Šilumos ir atomo energetikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

182

K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas (8 37) 300 436, 321 449 saek@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: dr. Vytautas Dagilis, habil. dr. Jonas Gylys, habil. dr. Valentinas Klevas, habil. dr. Gintautas Miliauskas, habil. dr. Lionginas Paulauskas, habil. dr. Povilas Poškas, habil. dr. Stasys Šinkūnas, habil. dr. Eugenijus Ušpuras

Katedros veiklos pradžia – 1922 m. kovo 4 d., kai Kaune įsikūrusiame Lietuvos universitete buvo įsteigta Termodinamikos ir vidujinio degimo variklių katedra, vadovaujama profesoriaus Vasario Gorodeckio. 1940 m. katedra pavadinta Šiluminių variklių, 1962 m. – Šiluminės energetikos, o 1995 m. – Šilumos ir atomo energetikos katedra.

Docentai: dr. Arvydas Adomavičius, dr. Algimantas Balčius, dr. Kęstutis Buinevičius, dr. Juozas Gudzinskas, dr. Mindaugas Jakubčionis, dr. Valdas Lukoševičius, dr. Robertas Poškas, dr. Egidijus Puida, dr. Antanas Rimantas Sudintas, dr. Liutauras Vaitkus Doktorantai: Andrius Gudzinskas, Ignas Hofmanas, Tadas


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Janulaitis, Rolandas Jonynas, Junona Jusevičiūtė, Mantas Morkvėnas, Kristina Norvaišienė, Raminta Plečkaitienė, Raminta Skvorčinskienė, Julius Talubinskas, Lukas Židonis Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Giedrius Gudiškis, dr. Romualdas Montvilas Vyr. inžinierius Saulius Paulauskas Vyr. laborantai: Eimutis Vincas Jakubčionis, Raimonda Vaitkevičienė Laborantai: Anton Belousov, Romas Gimbutis Jaunesn. technikas Gasparas Noras Administratorė Irena Gacevičiūtė Tiriamoji bazė Kuro deginimo stendai, putų srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendai, skysčio plėvelės srautų hidromecha­ nikos ir šilumos mainų stendas, šaldymo kompresorių tyrimo stendas, ALFA darbo stotis UNIX pagrindu.

Doktorantūros moduliai Branduolinių reaktorių teorija ir technologija (prof. J. Gylys); Dvifazių srautų termohidromechanika (doc. J. Gudzinskas); Aplinkosauga energijos gamyboje (doc. K. Buinevičius); Energetikos makroekonomika (prof. V. Klevas); Energetikos ekonomika (prof. V. Klevas); Termokinetika (prof. G. Miliauskas); Termodinamika (prof. P. Poškas); Impulso ir šilumos pernešimas masinių jėgų lauke (prof. P. Poškas); Vienfazio srauto termohidromechanika (prof. P. Poškas); Avarinių pereinamųjų termohidraulinių procesų modeliavimas (prof. E. Ušpuras); Eksperimentiniai šiluminės fizikos metodai (prof. E. Ušpuras); Investavimo energetikoje projektų planavimas ir įvertinimas (prof. E. Ušpuras); Trūkieji fluido srautai (prof. E. Ušpuras); Masės pernešimas (prof. E. Ušpuras).

Tyrimų tematika Sudėtinių šilumos ir masės nestacionariųjų pernašos procesų sąveika išpurkšto skysčio sistemose Prof. G. Miliauskas, doc. R. Montvilas, doktorantai K. Norvaišienė, J. Talubinskas Sumodeliuotas lašelių terminės būsenos kitimas ir kondensacinis augimas drėgnuose dūmuose, siekiant sukurti fazinių virsmų šilumos utilizavimo iš išmetamų drėgnų dūmų vandens įpurškimu teorinius pagrindus bei išryškinti optimalias juose sukauptos fazinių virsmų šilumos utilizavimo sąlygas. Pagrįstas ir vandens lašelių kondensacinį augimą apibūdinančių būdingųjų kreivių egzistavimas, parodant, jog Furjė kriterijumi išreikšta vandens garo kondensacijos lašelių paviršiuje trukmė yra vienoda visiems vandens lašeliams, kai jie šildomi laidumu. Atsižvelgiant į dūmų temperatūros ir drėgnumo bei rasos taško temperatūros atžvilgiu normuotą įpurškiamo vandens temperatūrą, sudaryta universali vandens garo kondensacijos laidumu šildomų vandens lašelių paviršiuje trukmės diagrama. Šilumos ir atomo energetikos sistemos; dvifazių srautų termohidromechanika Prof. J. Gylys, doktorantai M. Babilas, R. Skvorčinskienė Siekiant sukurti efektyvius, kompaktiškus dvifazių šilumnešių (putų) šilumokaičius, toliau buvo tęsiami koridorinio ir nestandartinio vamzdžių pluoštų šilumos mainų eksperimentiniai tyrimai; suprojektuotas vertikalaus plokščio paviršiaus šilumos atidavimo putų srautui eksperimentinių tyrimų stendas; pradėti antrojo laipsnio virimo krizės tekančiame skystyje tyrimai. Baigti koridorinio vamzdžių pluošto šilumos mainų besileidžiančiame putų sraute, esant viršutiniam putų generavimo režimui, eksperimentiniai tyrimai. Eksperimentiškai tirtas nestandartinio (prasilenkiančių) vamzdžių pluošto šilumos atidavimas vertikaliai kylančiam ir vertikaliai besileidžiančiam statiškai stabilių putų srautui. Branduolinės energetikos įrenginių ir sistemų saugos, patikimumo ir ilgaamžiškumo tyrimai Prof. J. Gylys, prof. E. Ušpuras, doc. A. Adomavičius, A. Belousov Tirti reiškiniai, vykstantys reaktoriaus aktyviojoje zonoje eksploatuojamuose kuro elementuose, kompleksiškai tirti reaktoriaus valdymo sistemos elementų gedimo avariniai reiškiniai, nagrinėtos neprojektinės branduolinio kuro saugojimo sistemos avarijos. Atliktas procesų

branduolinio kuro elementuose tyrimas. Sukurtas RBMK kuro elemento modelis FEMAXI-6, o programų paketas patobulintas, koreguojant jo algoritmą RBMK kuro skaičiavimams. Atliktas kompleksinis reaktoriaus valdymo sistemos elementų tyrimas, taip pat skirtingų sisteminių programinių paketų panaudojimo neprojektinėms avarijoms vertinti galimybių tyrimas. Impulso ir šilumos pernašos vienfaziuose srautuose tyrimai Prof. P. Poškas, prof. S. Šinkūnas, doc. R. Poškas Nagrinėti šilumos mainų ypatumai horizontaliame kanale mišrios konvekcijos atveju pereinamojo (iš laminarinio į turbulentinį) tekėjimo zonoje. Analizuotas greičio profilių kitimas. Modeliavimas atliktas esant tokioms pat sąlygoms kaip ir eksperimento metu. Vietinio ir importuojamo kuro rūšių efektyvesnio panaudojimo tyrimai bei taikomieji energetikos aplinkosaugos uždaviniai Doc. E. Puida, doc. K. Buinevičius, doktorantė R. Plečkaitienė, magistrantas A. Gryguc Spręsti taikomieji aplinkosaugos uždaviniai. Atlikta teisės aktų, reglamentuojančių didelių kurą deginančių įrenginių (DKDĮ) į atmosferą išmetamų teršalų koncentracijų normas 2008–2024 m., apžvalga. Atlikta Lietuvos Respublikos norminių dokumentų, kuriuose išdėstyti reikalavimai dėl teršalų, išmetamų iš didelių kurą deginančių įrenginių, bei deginamo kuro kokybės, reikalavimų analizė. Atlikta nemaža biokuro šiluminių savybių tyrimų. Atliekami biokuro deginimo metu susidarančių emisijų tyrimai. Energetinių išteklių tausojimas ir energetikos ekonomikos tyrimai Doc. J. Gudzinskas, doc. M. Jakubčionis, doc. V. Lukoševičius Pagrindinis uždavinys ‑ atlikti eksperimentinius tyrimus ir nustatyti šilumos ir masės mainų dėsningumus, kondensaciniame ekonomaizeryje kondensuojantis degimo produktuose esančiai drėgmei. Sprendžiamos kitos labai svarbios problemos, tokios kaip ne tik normaliai, bet ir esant nenumatytoms, kritinėms ar neįprastoms situacijoms veikiančio CŠT tinklo pralaidumo ir konfigūracijos optimizavimas. Nagrinėti centralizuoto šilumos tiekimo šaltinių apkrovos grafikai, kuro konversijos efektyvumas, techninės ir finansinės

183


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS šilumos gamybos sąnaudos, eksploatuojamų šilumos generavimo įrenginių ir juos aptarnaujančių sistemų charakteristikos bei technologinės schemos, siekiant optimaliai pakeisti juose naudojamą iškastinį kurą atsinaujinančiu biokuru. Termomechaninės technologijos ir įrenginiai Prof. L. Paulauskas Kuriama ekologiškų termoizoliacinių medžiagų gamybos iš vietinių atliekinių žaliavų technologija. Tyrinėti ekologiškų termoizoliacinių plokščių iš technologinių atliekų formavimo ypatumai. Ištirtas išplaušintos makulatūros ir antrinio rūšiavimo atliekų organinis plaušas. Tyrinėta antrinio rūšiavimo atliekų plaušo homogeniškumo struktūra. Išanalizuoti organinės termoizoliacijos plokštės pluoštinės termoizoliacijos medžiagoje esančių organinių plaušo darinių pluoštinio karkaso struktūra ir tarpizoliacinės rišamosios medžiagos ištirpusių plaušelių jungčių struktūra. Teoriškai aprašytas termoizoliacinio plaušo ir rišamosios medžiagos jungčių algoritmas. Atlikti termoizoliacinių plokščių, pagamintų pagal sukurtą technologiją, fizikiniai mechaniniai ir termoizoliaciniai palyginamieji bandymai. Energetinių išteklių tausojimo ir jų laikymo, transportavimo bei perpylimo įrenginių tyrimai Doc. A. Sudintas Atlikti skystojo biokuro gamybos proceso ir šio kuro savybių tyrimai. Vykdomi lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijų ribojimo ir kiekio skaičiavimo tyrimai naftos produktų terminalo įrenginiuose.

Tyrimų metu įvertinta benzino talpyklų pagrindinių įrenginių – plūdriojo ekrano bei slėgio ir vakuumo alsuoklių būklė, pralaidumas LOJ junginiams, atlikti garų koncentracijos talpykloje virš plūdriojo ekrano matavimai, eksperimentiniu būdu nustatyta išmetamų garų momentinė koncentracija alsuokliui atsidarius bei apskaičiuotas išmetamų LOJ kiekis esant tam tikrai benzino paviršiaus temperatūrai vasaros dienos metu. Atlikti iš Lietuvoje išaugintų rapsų išspausto aliejaus kuro energetinių savybių tyrimai. Atlikti filtruoto šaltai spausto rapsų sėklų aliejaus kaloringumo, kinematinės klampos, nuosėdų, šalto filtro užsikimšimo temperatūros tyrimai. Šilumos transformavimo procesai ir įrenginiai Prof. V. Dagilis, doc. A. Balčius, doc. L. Vaitkus, doktorantas I. Hofmanas Visi pagrindiniai šilumos transformavimo procesų moksliniai tiriamieji darbai atliekami bendroje KTU ir AB „Snaigė“ mokslinių tyrimų laboratorijoje. Moksliniai tiriamieji darbai, kaip ir keletą pastarųjų metų, buvo taikomojo pobūdžio, susiję su užsakomaisiais moksliniais tyrimais. Atlikti kondensatoriaus, kuris kondensacijos šilumą šalina mišrios konvekcijos būdu eksperimentiniai tyrimai. Renkama ir sisteminama mokslinė medžiaga apie šilumos siurblius, skirtus individualiems namams šildyti, ir apie didelius pramoninius šilumos siurblius. Energetikos ekonomika Prof. V. Klevas Nagrinėtos miestų energetikos darnios plėtros vadybos ir darnios energetikos projektų paklausos skatinimo sistemos.

MTEP projektai Šaldytuvo su daugiafunkciniu skyriumi darbingumo tyrimai ir analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8554. Vadovas prof. V. Dagilis. Tikslas – ne tik sukurti geresnių vartotojamųjų savybių šaldytuvą su tris skirtingas funkcijas turinčia saugojimo kamera, bet ir pagerinti jo efektyvumą. Įdiegto į masinę gamybą šio šaldytuvo efektyvumo klasė atitiks aukščiausius ES direktyvų reikalavimus, tai yra A++

klasę. Atlikti išsamūs tyrimai siekiant sumažinti savikainą. Surasta gerokai pigesnių sprendimų, leidžiančių pasiekti trūkstamus procentus iki minėtos klasės lygio. Efektyvus sprendimas – šaldymo sistemos modernizavimas, naudo­ jant papildomą elementą – skysčio atskirtuvą po garintuvo. Sukurtas ir išbandytas dar vienas sistemos patobulinimas  – tai šaldymo sistema su kondensatoriumi, šalinančiu kondensacijos šilumą mišriosios konvekcijos būdu.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

7,87  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

1,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

2,43

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

1,40

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

2,54

Straipsniai

184

2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Miliauskas, Gintautas; Šinkūnas, Stasys; Miliauskas, Giedrius. Evaporation and condensing augmentation of water droplets in flue gas // International Journal of Heat and Mass Transfer. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0017-9310. 2010, Vol. 53, iss. 5-6, p. 1220-1230. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [IF (E): 1,898 (2010)] [M.kr. 06T] 2. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. Effect of liquid physical properties variability on film thickness // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS 1392-1207. 2010, nr. 1(81), p. 25-29. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 06T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Šinkūnas, Stasys; Babilas, Martynas; Jonynas, Rolandas. Experimental investigation of the heat transfer process between a tube bundle and an upward aqueous foam flow // Advanced Computational Methods and Experiments in Heat Transfer XI: Eleventh International Conference on Advanced Computational Methods and Experimental Measurements in Heat and Mass Transfer, 14-16 July, 2010 Tallin, Estonia / Wessex Institute of Technology, UK ; Lund University of Technology, Sweden ; edited by: B. Sunden, C.A. Brebbia, U. Mander. Southampton: WIT Press, 2010. (WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol. 68, 1746-4471). ISBN 9781845644628. p. 13-21. [Conference Proceedings Citation Index; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX] [M.kr. 06T] 2. Miliauskas, Gintautas; Šinkūnas, Stasys; Talubinskas, Julius; Šinkūnas, Kęstutis. Peculiarities of hydrodynamics in the evaporation of hydrocarbon droplets // Advances in Fluid Mechanics VIII / Ed. M. Rahman, C. A. Brebbia. Southampton, Boston: WIT Press, 2010. (WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol. 69, 1746-4471). ISBN 9781845644765. p. 283-292. [ISI Proceedings; CAB Abstracts] [M.kr. 06T] 3. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas; Maciulevičius, Jurgis. Research of heat transfer in the entrance region of infinite film flow  // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 415-419. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 06T] 4. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. On surface cross curvature influence for heat transfer in laminar liquid // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS’2010: proceedings of the 5th international conference, June 03-04, 2010, Panevėžys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park, Warsaw Motor Transport Institute, Tallin University of Technology, Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258360. p. 54-58. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 06T] 2.4. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes 1. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Babilas, Martynas; Jonynas, Rolandas; Kėželis, Romualdas. Koridorinių vamzdžių pluoštų aušinimo dvifazių putų srautu eksperimentinis tyrimas // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. 2010, T. 56, nr. 2, p. 139-145. [Academic Search Complete; IndexCopernicus; Inspec] [M.kr. 06T] 2. Klevas, Valentinas; Gylys, Jonas. Branduolinės energetikos tęstinumo prasmė energijos tiekimo patikimumo požiūriu // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas: VDU. ISSN 1822-7996. 2010, T. 4, nr. 2, p. 123-140. [Business Source Complete; ProQuest] [M.kr. 06T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Miliauskas, Gintautas; Šinkūnas, Stasys; Norvaišienė, Kristina. Change of water droplets thermal state in evaporation chamber under different heating modes // New Aspects of Fluid Mechanics, Heat Transfer and Environment: 8th IASME/WSEAS International Conference on Fluid Mechanics & Aerodynamics (FMA’10), 8th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE’10), August 20-22, 2010, Taipei, Taiwan [S.l.]: WSEAS Press, 2010. (WSEAS Mechanical Engineering Series, 1792-4596). ISBN 9789604742158. p. 127-132. [M.kr. 06T] 2. Jonynas, Rolandas; Valančius, Rokas. The comparison of two different solar collectors systems // EuroSun 2010 [elektroninis išteklius]: proceedings of the International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings, 28 September - 1 October 2010, Graz, Austria / ISES-International Solar Energy Society, SHC-Solar Heating and Cooling Programme International Energy Agency. [S.l.]: [s.n.], 2010. ISBN 9783901425134. p. [1-8]. [M.kr. 02T] 3. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Šinkūnas, Stasys; Babilas, Martynas. Characteristics of in-line tube bundle heat transfer to vertical foam flow // Proceedings of the 20th National and 9th International ISHMT-ASME Heat and Mass Transfer Conference, January 4-6, 2010, Mumbai, India, [elektroninis išteklius]. [S.l.]: Research Publishing, 2010. ISBN 9789810838133. p. [1-5]. [M.kr. 06T] 4. Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis. Assessment of air pollution when incinerating fermented waste with combustion gas components // Chemical and Process Engineering: quarterly of Committee of Chemical and Process Engineering Polish Academy of Sciences. Warszawa: Warszawska drukarnia naukowa PAN. ISSN 02508-64. 2010, Vol. 31, p. 163-179. [M.kr. 05T] 5. Miliauskas, Gintautas; Šinkūnas, Stasys; Norvaišienė, Kristina. Influence of radiative source to heat-mass transfer intensity of sprayed water droplets in air conditioning processes // ICHVAC -2 [elektroninis išteklius]: proceedings of the Second International Conference on Heating, Ventilation and Air-Conditioning, June 1-3, 2010, Tehran, Iran. Tehran: Building and Housing Research Center, 2010. ISBN 9789648983265. p. [1-9]. [M.kr. 06T] 6. Židonis, Lukas; Šinkūnas, Stasys; Puida, Egidijus. Technological peculiarities of straw conversion to energy // CYSENI 2010 [elektroninis išteklius]: the 7th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 27-28, 2010, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2010, p. II-97-II-107. [M.kr. 06T] 7. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Gylys, Martynas; Ingilertas, Alpas; Jonynas, Rolandas. Heat transfer between non-standard in-line tube bundle and vertically upward aqueous foam flow // CYSENI 2010 [elektroninis išteklius]: the 7th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 27-28, 2010, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2010, p. 286-293. [M.kr. 06T] 8. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. Aspects of shear stress variation in turbulent liquid film flow // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 13-16. [M.kr. 06T] 9. Lukoševičius, Valdas. Šilumos ūkio administravimo efektyvumas “pereinamosios” ekonomikos šalyse // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 21-26. [M.kr. 06T] 10. Plečkaitienė, Raminta; Buinevičius, Kęstutis. Biomasėje esančio azoto N įtaka azoto oksidų susidarymui // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 75-80. [M.kr. 06T] 11. Židonis, Lukas; Šinkūnas, Stasys; Puida, Egidijus. Granuliuoto biomasės kuro deginimo technologinės ypatybės // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas,

185


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 113-118. [M.kr. 06T] 12. Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis. Daugiamečių žolinių augalų šiluminių charakteristikų bei deginimo galimybių vertinimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 129-134. [M.kr. 06T] 13. Kaliatkienė, Edita; Balčius, Algimantas. Saulės energijos panaudojimo elektros energijos gamybai Lietuvoje tyrimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 141-144. [M.kr. 06T] 14. Hofmanas, Ignas; Dagilis, Vytautas. Kondensatoriaus šilumos mainų eksperimentiniai tyrimai // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 145-150. [M.kr. 06T] 15. Kaliatka, Algirdas; Marao, Aušra; Adomavičius, Arvydas. Reaktoriaus eksploatacijos metu RBMK ŠIEL’uose vykstančių procesų tyrimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 169-172. [M.kr. 06T] 16. Belousov, Anton; Adomavičius, Arvydas; Ognerubov, Viktor. RBMK-1500 sutrumpinto valdymo strypo iškritimo kompleksinis tyrimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 173-176. [M.kr. 06T] 17. Adomavičius, Arvydas; Kaliatka, Algirdas; Ognerubov, Viktor; Vileiniškis, Marius. Procesų panaudoto branduolinio kuro baseine analizė šilumos nuvedimo praradimo atveju naudojant skirtingus programų paketus // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 177-182. [M.kr. 06T] 18. Žiedelis, Stanislovas; Brandišauskas, Dainius; Adomavičius, Arvydas. Tolesnės eksploatacinės patirties panaudojimo branduolinei saugai gerinti perspektyvos // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 183-188. [M.kr. 06T] 19. Poškas, Povilas; Poškas, Robertas. Šilumos mainų horizontaliame kanale mišrios konvekcijos atveju pereinamojo tekėjimo zonoje modeliavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 195-200. [M.kr. 06T] 20. Miliauskas, Gintautas; Šinkūnas, Kęstutis; Tiukša, Artūras. Dujų srauto terminės būsenos reguliavimas vandens įpurškimu: praktinė svarba ir modeliavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 201-212. [M.kr. 06T] 21. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. Gravitacinės skysčio plėvelės kreivumo įtaka temperatūros laukui // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 213-218. [M.kr. 06T] 22. Norvaišienė, Kristina; Miliauskas, Gintautas. Drėgnuose dūmuose išsvertų vandens lašelių šilumos ir masės mainai // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 219-224. [M.kr. 06T] 23. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Maladauskas, Raimondas; Jonynas, Rolandas; Gylys, Martynas. Šilumos mainų tarp vamzdžių pluošto ir vertikaliai besileidžiančio dvifazio putų srauto tyrimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 225-230. [M.kr. 06T] 24. Miliauskas, Gintautas; Talubinskas, Julius. Skysčio hidrodinaminio režimo garuojančiuose lašeliuose modeliavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 255-260. [M.kr. 06T] 25. Babilas, Martynas. Koridorinio vamzdžių pluošto šilumos mainų ypatumai // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 261-266. [M.kr. 06T] 26. Morkvėnas, Romaldas; Tuomas, Edvardas; Gudzinskas, Juozas; Morkvėnas, Mantas. Šilumos tiekimo ir vartojimo sistemų darbo režimų optimizavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 297-306. [M.kr. 06T] 27. Lukoševičius, Valdas; Kalpokas, Vytautas. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus reguliavimas pereinamosios ekonomikos šalyse  // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 331-334. [M.kr. 02P] 28. Lukoševičius, Valdas; Puidokas, Tautvydas. Investavimo motyvacija Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 335-338. [M.kr. 02P] 29. Lukoševičius, Valdas; Jurgutavičius, Marius. Biokuro plėtros galimybės Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija.

186


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 339-342. [M.kr. 02P] 30. Lukoševičius, Valdas; Donatas Jasas. Biokogeneracijos skatinimo mechanizmų efektyvumas Lietuvoje // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 343-346. [M.kr. 02P] 31. Balčius, Algimantas. Absorbcinių šaldymo mašinų perspektyvos // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 347-352. [M.kr. 02P] 32. Klevas, Valentinas; Puodžius, Robertas. Miestelio šildymo problemos // Šilumos energetika ir technologijos - 2010: konferencijos pranešimų medžiaga, 2010 m. vasario 4, 5 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Branduolinės energetikos asociacija. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258810. p. 353-358. [M.kr. 02P] 33. Dagilis, Vytautas; Plėštys, Rimantas. Vartotojų tankio įtakos AD-Hoc tinklo pralaidumui įvertinimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2010, T. 7, p. 150153. [M.kr. 07T] 34. Valančius, Rokas; Jonynas, Rolandas; Šuksteris, Vykintas. Efektyvus vienbučio namo aprūpinimas šilumine energija naudojant medienos granulių deginimo katilą ir saulės kolektorių sistemą // Pastatų inžinerinės sistemos: 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas - Lietuvos ateitis” 2010 metų teminės konferencijos, 2010 m. balandžio 15-16 d, Vilnius, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955285601. p. 126-128. [M.kr. 02T] 35. Plečkaitienė, Raminta; Buinevičius, Kęstutis. Kure esančio azoto įtaka oksidų susidarymui // Aplinkos apsaugos inžinerija: 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas - Lietuvos ateitis”, įvykusios Vilniuje, 2010 m. kovo 25 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika. ISSN 2029-5456. 2010, p. 25-30. [M.kr. 06T] 36. Klevas, Valentinas. Regional approach for policies and measures aiming to sustainable energy development // Paths to Sustainable Energy / Edited by Jatin Nathwani and Artie Ng. Rijeka: InTech, 2010. ISBN 9789533074016. p. 117-132. [M.kr. 06T]

Teorinės mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vitalijus Volkovas Tel. (8 37) 322 969, 300 411 El. p. vitalijus.volkovas@ktu.lt Katedra įkurta 1922 m. vasario 16 d.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algimantas Fedaravičius, habil. dr. Vitalijus Volkovas Docentai: dr. Robertas Mikalauskas, dr. Jūratė Mikučionienė, dr. Laima Patašienė, dr. Egidijus Sližys, dr. Kęstutis Tarasevičius, dr. Žaneta Vyšniauskienė Lektorės: dr. Marija Eidukevičiūtė, dr. Tatjana Sokolova Laboratorijos vedėjas Edmundas Saulius Slavickas Laborantė Laima Kaminskienė Vyr. technikas Ernestas Uldinskas Administratorė Sigita Urbanavičiūtė Tiriamoji bazė Mechaninių sistemų dinamikos mokslo laboratorija;

TSDI Mechaninių sistemų vibroakustinės diagnostikos ir vibromonitoringo mokslo laboratorija; sausosios trinties dinaminio valdymo tyrimo stendas; vibracinio transportavimo, valdant sausąją trintį, tyrimo stendas; rotorinių sistemų tyrimo stendas; „Bruel & Kjear“ bei RFT firmų mechaninių virpesių generavimo, matavimo ir analizės aparatūra; precizinis poslinkių matuoklis KWS II-5 (firma „Hotinger Baldwin Messtechnik“). Doktorantūros moduliai Analizinė mechanika (prof. A. Fedaravičius); Techninė mechaninių sistemų diagnostika (prof. V. Volkovas); Ginkluotės sistemų dinamika (prof. A. Fedaravičius).

Tyrimų tematika Sistemų identifikavimas ir naujų diagnostikos metodų, pagrįstų dinamikos tyrimais, kūrimas Prof. V. Volkovas, doc. R. Mikalauskas, dr. M. Eidukevičiūtė, E. S. Slavickas Tęsiami akustinių laukų modeliavimo ir triukšmo poveikio žmogui mažinimo tyrimai. Kuriami garso sklidimo baigtinių elementų modeliai. Toliau tiriami rotorinių sistemų vibracijų matavimų ir diagnostikos patikimumo problemos aspektai. Tiriant smūginių procesų panaudojimo diagnostikai galimybes, buvo

sukurtas metodas, leidžiantis tirti pakuočių atsparumą bei išmatuoti smūgio impulsą. Tirti pakuočių („Tetra pak“) kritimo į kietą paviršių deformacijos ir elgsenos ypatumai. Užbaigtas mechaninių sistemų vibroaktyvumo valdymo, naudojant adaptyvius dinaminius slopintuvus su pjezoeletrinėmis pavaromis, tyrimas: sukurti du slopintuvų prototipai, parodyta, kad piezoelektrinės pavaros nepasižymėjo stabilumu ir praktikoje tinkamesnės yra elektrinės pavaros.

187


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Ginklų išorinės ir vidinės balistikos tyrimas Prof. A. Fedaravičius, doc. K. Tarasevičius, doc. E. Sližys, doc. J. Mikučionienė Tikslas – atlikti mokslinius tyrimus ir sukurti minosvaidžio imitatorių su daugkartinio naudojimo minomis, kurį būtų galima lengvai panaudoti karinio personalo mokymuose. Eksperimentinių tyrimų metu išmatuoti kovinės galvutės pradiniai greičiai, esant skirtingiems užtaisams, šių užtaisų generuojami dujų slėgiai, minosvaidžio vamzdžio vibracijos, bei, kas ypač svarbu, kovinės galvutės oro pasipriešinimo koeficientas. Atliekami teoriniai ir eksperimentiniai ginklo atatrankos imitavimo vienpusio veikimo pneumatinės pavaros tyrimai. Gauti tyrimų rezultatai panaudoti kuriant mokomąjį šaunamąjį ginklą G36. Atlikta sukurto

mokomojo ginklo teorinių ir eksperimentinių tyrimų lyginamoji analizė. Pjezokeitiklių teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai Doc. L. Patašienė, dr. T. Sokolova, doc. Ž. Vyšniauskienė Tęsiami eksperimentiniai tyrimai nagrinėjant sluoksniuotus pjezokeitiklius, ieškant optimalaus pjezomedžiagos suderinamumo (kiekvienos dalies atskirai), įvertinant matmenis ir technines charakteristikas. Lazeriniu interferometru buvo atlikta nemaža matavimų per visą sluoksniuoto pjezokeitiklio darbinio paviršiaus poslinkių intervalą. Pjezokeitiklių teoriniai bei eksperimentiniai tyrimai panaudoti studijoms, tobulinant esamus modulius pjezomechanikai, kaip mechatronikos posistemiui, toliau formuoti.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 1,83  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,83 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

0,50

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

0,50

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Patašienė, Laima; Ragulskis, Kazimieras; Fedaravičius, Algimantas. Development and experimental analysis of layered actuators  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 333-339. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas; Sližys, Egidijus; Survila, Arvydas. The dynamics of the one-way pneumatic drive for training weapons // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 340346. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Mažeika, Darius; Kunevičius, Justinas; Volkovas, Vitalijus; Dragašius, Egidijus. Research of the flexible bellow with the magnetorheological fluid // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 4, p. 472479. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Sokolova, Tatjana; Bakšys, Bronius. Controlled dry friction influence for parts positioning in assembly process // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 426-429. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Eidukevičiūtė, Marija; Volkovas, Vitalijus. Vibration measurement uncertainty and reliability diagnostics results in rotating systems  // 10th European Conference on Non-Destructive Testing [elektroninis išteklius], Moscow, 2010 June 7-11. Disc 1. Reports. Moscow: Publishing house “SPEKTR”, 2010. p. [1-5]. [M.kr. 09T]

188


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Transporto inžinerijos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Artūras Keršys Tel. (8 37) 324 109 El. p. arturas.kersys@ktu.lt

1991 m. Universitete pradėjus rengti transporto specialistus, buvo įkurta Transporto laboratorija, 1995 m. gegužės 26 d. jos pagrindu įsteigta Transporto inžinerijos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Žilvinas Bazaras, habil. dr. Jonas Sapragonas Docentai: dr. Jurga Ilgakojytė-Bazarienė, dr. Artūras Keršys, dr. Robertas Keršys, dr. Donatas Markšaitis, dr. Vytenis Naginevičius, dr. Ramūnas Skvireckas Lektorius Nerijus Baublys Asistentas Ovidijus Putnynas Doktorantai: Aušra Babianskaitė, Egidijus Černiauskas, Nikolaj Dobržinskij, Vytautas Dzerkelis, Marijus Gedvilas, Vytautas Janilionis, Dalius Kalisinskas, Rolandas Makaras, Mindaugas Sapežinskas, Dmitrij Somov, Tomas Šliupas Vyr. laborantai: Andrius Dargužis, Rolandas Makaras Laborantas Vytautas Dzerkelis Administratorė Zita Levickienė

priemonių dinaminių parametrų matavimo įranga. 2010 m. įsigyta automobilių diagnostikos stendui modernizuoti reikalinga laboratorinė įranga, skirta tyrimams su alternatyviomis kuro rūšimis atlikti. Multimodalinei analizei skirta programinė įranga VISUM, apimanti transporto sistemos planavimą, susisiekimo poreikio bei transporto priemonių ir keleivių srautų modeliavimą; taip pat automobilio dinamikos parametrų registravimo kompiuterinė įranga.

Tiriamoji bazė Transporto priemonių mokomoji laboratorija su automobilių diagnostikos kompleksu bei transporto

Doktorantūros moduliai Kompozitų mechanika (prof. J. Sapragonas); Transporto priemonių kūrimo metodologija (prof. J. Sapragonas); Kelių transporto priemonių dinamika (prof. J. Sapragonas); Transporto sistemų analizė (doc. A. Keršys); Transporto priemonių tyrimas (doc. A. Keršys); Antžeminės transporto priemonės (doc. A. Keršys); Sąstatų dinaminių procesų analizė (prof. Ž. Bazaras).

Tyrimų tematika Transporto srautų modeliavimas Prof. J. Sapragonas, prof. A. Jurkauskas, prof. Ž. Bazaras, doc. A. Keršys, doc. R. Keršys, dr. M. Starevičius, doktorantai J. Jablonskytė, T. Šliupas Tikslinant skirtingų lygių transporto srautų modelių tarpusavio sąsajas, tirtas transporto srautų formavimasis sudarant infrastruktūros, gyventojų transportinio judrumo ir srautų pasiskirstymo modelius. Atliktas natūrinis dviejų skirtingų Kauno miesto funkcinių zonų gyventojų transportinio judrumo tyrimas. Nagrinėti eismo srautai mikroskopiniame lygmenyje. Atliktas eismo srautų miesto terpėje imitavimas. Su transporto srautų makro ir mezolygio modelių sudarymu susietame tyrime išnagrinėtas Lietuvos magistraliniuose ir krašto keliuose įdiegtų eismo saugumo gerinimo priemonių efektyvumas. Transporto priemonių patikimumo ir saugumo tyrimai Prof. J. Sapragonas, doc. A. Keršys, doc. D. Markšaitis, doc. R. Skvireckas, doc. L. Paknys, dr. V. Lukoševičius, lekt. N. Baublys, doktorantai E. Černiauskas, N. Dobržinskij, V. Janilionis, D. Somov Tęsti darbai tikslinant transporto priemonių konstrukcijų ir jos elementų resurso bei darbingumo įvertinimo metodikas. Tirta automobilių priekinėse deformacinėse zonose naudojamų energiją sugeriančių uždaro profilio plonasienių elementų elgsena įvykus priekiniam susidūrimui. Atlikta automobilių pasyviosios saugos priemonių efektyvumo analizė. Vertinant laikančiųjų konstrukcijų svarbą transporto priemonėje, jų įtaką

saugumui ir patogumui, patobulinta skaičiavimo metodika. Tiriant transporto priemonių kėbulų ir laikančiųjų konstrukcijų gamyboje vis plačiau naudojamų anglies ir stiklo pluošto audiniu armuotų polimerinių kompozitų elgseną mažos energijos smūginio deformavimo metu, nustatyti pažeidimų atsiradimo ir plitimo dėsningumai. Tęsti teoriniai ir eksperimentiniai transporto priemonės ir kelio sąveikos tyrimai siekiant nustatyti riedmenų ir geležinkelio resursą ir patikimumą bei kelių transporto priemonių ir orlaivių elementų ir sistemų patikimumą. Alternatyviųjų kuro rūšių ir hibridinių pavarų taikymo galimybių tyrimai Prof. J. Sapragonas, asist. O. Putnynas, doktorantai R. Makaras, M. Jakštas, D. Kalisinskas Sprendžiant darnios transporto sistemos plėtros koncepciją atitinkančius energijos išteklių tausojimo ir aplinkos taršos mažinimo transporto sistemoje uždavinius, alternatyviųjų kuro rūšių ir hibridinių pavarų taikymo galimybių tyrimai išplėsti jungiant juos į bendrąjį transporto priemonės dinaminį modelį. Tęsiant hibridinių pavarų tyrimus, analizuotos jų taikymo sunkiomis sąlygomis eksploatuojamuose visureigiuose perspektyvos – nustatytos pasipriešinimo ir traukos jėgos važiuojant artimomis bekelei sąlygomis bei charakteristikos, būtinos transporto priemonės judėjimui bekele modeliuoti. Plėtojant katedroje sukurto hibridinio automobilio projektą, sudarytas automobilio su hibridine perdava dinaminis modelis.

189


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 31,08  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

3,78 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

2,08

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

25,23

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas; Keršys, Artūras. Influence of ply orientation on mode I interlaminar fracture toughness of woven carbon and glass composites // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 2(82), p. 31-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Jakštas, Marijus. The investigation of fuel consumption of the ICE with traditional and modified work cycle // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 64-67. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 03T] 3. Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa. Dynamics of loadings acting on coupling device of accelerating auto-train // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 3, p. 305-313. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 03T] 4. Somov, Dmitrij; Bazaras, Žilvinas; Puplevičiūtė, A.. Optimization of the high-speed profile plunge grinding process // Mechanika  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 5(85), p. 72-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 5. Černiauskas, Egidijus; Keršys, Artūras; Lukoševičius, Vaidas; Sapragonas, Jonas. Investigation of anti-intrusion beams in vehicle side doors // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 6(86), p. 11-16. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 03T] 6. Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas. Experimental research of the impact response of E-glass/epoxy and carbon/epoxy composite systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2010, Vol. 16, no. 4, p. 324-329. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. [IF (E): 0,409 (2010)] [M.kr. 09T] 7. Bartaševičius, A.; Butkus, V.; Jotautienė, Eglė; Merkevičius, Stanislovas; Ilgakojytė-Bazarienė, Jurga. Investigation of vibrations of variable cross-section linking elements // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2010, Vol. 12, no. 2, p. 143-148. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. [IF (E): 0,323 (2010)] [M.kr. 03T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Bazaras, Žilvinas; Timofeev, B.; Vasilieva, N.. Low cycle fatique of welded joints for 10MnNi2MoVA steel // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 50-52. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Bazaras, Žilvinas; Keršys, Artūras; Timofeev, B.; Vasilieva, N.. Fracture toughness of 10MnNi2MoVa steel welded joints // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS’2010: proceedings of the 5th international conference, June 03-04, 2010, Panevėžys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park, Warsaw Motor Transport Institute, Tallin University of Technology, Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258360. p. 13-17. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Bazaras, Žilvinas; Keršys, Artūras; Timofeev, B.; Vasilieva, N.. Plastic strain effect on fatigue growth crack rate for of 10MnNi2MoVa steel // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS’2010: proceedings of the 5th international conference, June 03-04, 2010, Panevėžys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park, Warsaw Motor Transport Institute, Tallin University of Technology, Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258360. p. 18-22. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 4. Janilionis, Vytautas; Bazaras, Žilvinas. Investigation of split-platform automated storage/retrieval system performance // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS’2010: proceedings of the 5th international conference, June 03-04, 2010, Panevėžys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park, Warsaw Motor Transport Institute, Tallin University of Technology, Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258360. p. 142-148. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 03T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Somov, Dmitrij; Bazaras, Žilvinas; Žukauskaitė, Orinta. Wheel set run profile renewing method effectiveness estimation // Proceedings of the 5th International Scientific Conference “Theoretical and Practical Issues in Transport”, 11-12 February, 2010, Pardubice. Pardubice: University of Pardubice, 2010. ISBN 9788073952457. p. 148-154. [M.kr. 03T]

190


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS 2. Jablonskytė, Janina. Simulations of vehicular traffic by cellular automata // 12th WCTR [elektroninis išteklius]: World Conference on Transport Research, July 11-15, 2010, Lisbon, [Portugal]: general proceedings. [S.l.]: WCTRS, 2010. ISBN 9789899698604. p. [1-10]. [M.kr. 03T] 3. Timofeev, B.; Bazaras, Žilvinas. Low cycle fatigue of materials in nuclear industry // Proceedings of the Eleventh International Conference on Material Issues in Design, Manufacturing and Operation of Nuclear Power Plants Equipment, 14-19 June, 2010, Saint Petersburg. Saint Petersburg: [s.n.], 2010. p. 109-119. [M.kr. 09T] 4. Bazaras, Žilvinas; Timofeev, B.; Vasilieva, N.. Properties of 22K steel for PGV-440 steam generator cases // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 117-121. [M.kr. 09T] 5. Naginevičius, Vytenis; Valinskas, Vytautas; Speičys, Valdas; Avotins, Janis. Vibratory nozzle regulator // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 148-151. [M.kr. 03T] 6. Šliupas, Tomas; Bazaras, Žilvinas; Gužys, Andrius; Pakalnis, Algis; Abukauskas, N.. Evaluation of road safety measures using “before-after” methods on roads of Lithuania // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 152-155. [M.kr. 03T] 7. Andrikaitis, Marius; Fedaravičius, Algimantas; Paknys, Leopoldas. Finite element modeling of the sailplane landig gear // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 168-170. [M.kr. 09T] 8. Janilionis, Vytautas; Bazaras, Žilvinas. Comparison of models for analysis of split-platform automated storage and retrieval systems // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 183-187. [M.kr. 03T] 9. Juodvalkis, D.; Skvireckas, Ramūnas; Lendraitis, Vitas. Research of special elements of cars’ deformation zones // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 188-191. [M.kr. 09T] 10. Kalisinskas, Dalius; Jurkauskas, Algirdas. Hydrogen impact on internal combustion engine // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822296X. 2010, p. 192-195. [M.kr. 03T] 11. Makaras, Rolandas; Putnynas, Ovidijus; Petryla, Vilius. Investigation of high gears influence on fuel consumption in extra urban driving cycle // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 200-204. [M.kr. 03T] 12. Černiauskas, Egidijus; Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa; Lukoševičius, Vaidas. Numerical research of longeron behavior at frontal impact // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 212-215. [M.kr. 03T] 13. Makaras, Rolandas; Benezech, C.; Sapragonas, Jonas. Investigation of off-roads movement under difficult conditions // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 216-219. [M.kr. 03T] 14. Dzerkelis, Vytautas. Research of body of passenger vehicle with hybrid power train // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822296X. 2010, p. 220-223. [M.kr. 03T] 15. Sapragonas, Jonas; Keršys, Artūras; Markšaitis, Donatas. Research of hybrid vehicles perspective // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 224-227. [M.kr. 03T] 16. Dargužis, Andrius; Ligonnet, F.; Pilkauskas, Kęstutis. Investigation of vehicle’s dynamics in crossing vertical obstacles // Transport Means - 2010: proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 228-232. [M.kr. 03T] 17. Merčaitis, Giedrius; Vietrinis, Arvydas; Starevičius, Martynas. Gyventojų judrumo tyrimas skirtingų tipų Kauno miesto mikrorajonuose // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės

191


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 12-15. [M.kr. 03T] 18. Trinkūnienė, Vaida; Markšaitis, Donatas. Automobilių pavarų dėžių technologiniai sprendimai, mažinantys degalų sąnaudas  // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 27-32. [M.kr. 03T] 19. Trinkūnienė, Vaida; Markšaitis, Donatas. Trijų velenų mechaninių pavarų dėžių konstrukcijų analizė ir įvertinimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 33-38. [M.kr. 03T] 20. Sakalauskas, Giedrius; Bazaras, Žilvinas. Triukšmo barjerų konstrukcinių medžiagų savybių įvertinimas slopinimo požiūriu  // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 86-93. [M.kr. 03T] 21. Archipovas, Vladas; Bazaras, Žilvinas. Iešmo tvirtinimo prie metalinio pabėgio stiprumo tyrimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 94-99. [M.kr. 03T] 22. Kumetaitis, Artūras; Makaras, Rolandas. Vidaus degimo variklio ekonomiškumo didinimo tyrimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 100-103. [M.kr. 03T] 23. Baublys, Eligijus; Baublys, Nerijus. Lėktuvo JAK-52 centruotės tyrimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 2122 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 104-108. [M.kr. 03T] 24. Gecevičius, Julius; Baublys, Nerijus. Bepiločių skraidymo aparatų apžvalga // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 2122 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 109-111. [M.kr. 03T] 25. Valius, Audrius; Sapragonas, Jonas. Hibridinio automobilio elektros variklio transmisijos tyrimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 112-115. [M.kr. 03T] 26. Padvaiskas, Mantas; Baublys, Nerijus. Sraigtasparnių MI-8/17 rotoriaus menčių virpesių analizė // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 116-120. [M.kr. 03T] 27. Nekrošius, Šarūnas; Sapragonas, Jonas. Universalios automobilio hibridinės pavaros tyrimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 121-124. [M.kr. 03T] 28. Nedzinskas, Gytis; Jablonskytė, Janina; Keršys, Artūras. Eismo srautų transporto tinkle modeliavimas VISUM // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 130-135. [M.kr. 03T] 29. Juodiška, Vytautas; Keršys, Artūras; Keršys, Robertas. Eismo intensyvumo vieno lygio sankryžoje tyrimas // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 136-140. [M.kr. 03T] 30. Baublys, Eligijus; Baublys, Nerijus. Lėktuvo JAK-52 važiuoklės išleidimo signalizacijos sistemos patobulinimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 86-89. [M.kr. 09T] 31. Kavaliauskas, Šarūnas; Baublys, Nerijus. Bekolektoriniai varikliai ir jų technologija mechatronikoje // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2010, p. 90-93. [M.kr. 09T]

192


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Aukštųjų technologijų plėtros institutas Adresas: Direktorius – Tel. El. p.

Studentų g. 69, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius (8 37) 353 637 vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Institutas įkurtas 2007 m. rugpjūčio 27 d.

Darbuotojai Vyriausiasis mokslo darbuotojas habil. dr. Vytautas Ostaševičius Mokslo darbuotojas dr. Rolanas Daukševičius Projekto vyr. mokslo darbuotojas habil. dr. Vytautas Ostaševičius Projekto mokslo darbuotojas dr. Rimvydas Gaidys Projekto tyrėjai: dr. Rolanas Daukševičius, dr. Virginija Gylienė, Martynas Ubartas Administratorė Ieva Milašauskaitė

Tyrimų tematika Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) medžiagų, technologijos ir dinamikos tyrimai. Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo metodų taikymas ir procesų modeliavimas. Žmogaus sveikatinimo ir diagnostikos įrenginių kūrimas ir tyrimai.

MTEP projektai Vibracinio pjovimo tyrimai ir taikymai: mokslininkų grupės projektas, remiamas LMT. Vadovas prof. V. Ostaševičius. Projektas vykdomas kartu su Inžinerinio projektavimo katedra. Aukšto dažnio vibracinio pjovimo įrenginio galimų technologinių parametrų analizė ir įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8585. Vadovas prof. V. Ostaševičius. Ištirtos ir nustatytos aukšto dažnio vibracinio pjovimo įrenginio techninės galimybės bei atliktas įrenginio

teorinis ir eksperimentinis pagrindimas. Atlikta išsami vibracinio pjovimo srities mokslinių tyrimų apžvalga, apibrėžta vibracinio įrenginio svarbiausiųjų technologinių parametrų aibė bei eksperimentiškai įvertinti du parametrai – ašinės pjovimo jėgos ir momento dydis. Sudarytas ir aprašytas vibracinio pjovimo įrenginio matematinis modelis, išnagrinėti įrenginio veikimo principai, išanalizuoti esminiai dinamikos aspektai. Parengtos išvados, atskleidžiančios vibracinio pjovimo įrenginio technologinį-ekonominį patrauklumą bei pramoninio pritaikymo perspektyvumą.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 6,38  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

1,25 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

3,25

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1,88

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Ostaševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Rimkevičienė, Jurgita; Daukševičius, Rolanas. An approach based on tool mode control for surface roughness reduction in high-frequency vibration cutting // Journal of Sound and Vibration. London: Elsevier Science. ISSN 0022-460X. 2010, Vol. 329, iss. 23, p. 4866-4879. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. [IF (E): 1,332 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Ostaševičius, Vytautas; Milašauskaitė, Ieva; Daukševičius, Rolanas; Baltrušaitis, Valentinas; Grigaliūnas, Viktoras; Prosyčevas, Igoris. Experimental characterization of material structure of piezoelectric PVDF polymer // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 6(86), p. 78-82. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Daukševičius, Rolanas; Kulvietis, Genadijus; Ostaševičius, Vytautas; Milašauskaitė, Ieva. Finite element analysis of piezoelectric microgenerator–towards optimal configuration // Procedia Engineering: Eurosensors XXIV, September 5-8, 2010, Linz, Austria: proceedings. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1877-7058. 2010, Vol. 5, p. 1312-1315. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Benevičius, Vincas; Ostaševičius, Vytautas. A method of initial accelerometer collected vibration data processing for improved

193


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS accuracy // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 58-63. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 3. Malinauskas, Karolis; Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Grigaliūnas, Viktoras. Fabrication technology and eigenfrequency analysis of micro-membrane // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 283-286. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 4. Ostaševičius, Vytautas; Milašauskaitė, Ieva; Daukševičius, Rolanas; Baltrušaitis, Valentinas; Grigaliūnas, Viktoras; Prosyčevas, Igoris. Fabrication and analysis of piezoactive structure used for energy microharvesters // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 332-337. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 5. Ubartas, Martynas; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Experimental investigation of vibrational drilling  // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 445-449. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Benevičius, Vincas; Ostaševičius, Vytautas. A method of initial processing of accelerometer vibration data for improved measurement accuracy // Information Technologies’ 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010: research communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2010, p. 43-47. [M.kr. 07T] 2. Benevičius, Vincas; Venslauskas, M.; Rimša, G.; Ostaševičius, Vytautas. System for monitoring physiological and biomechanical data and refined testing // Biomedical engineering - 2010: proceedings of International Conference, 28, 29 October 2010, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2010, p. 188-191. [M.kr. 09T] 3. Venslauskas, Mantas; Rimša, Gintaras; Benevičius, Vincas; Ostaševičius, Vytautas. Vairavimo manierų stebėjimas ir vertinimas remiantis akcelerometro ir kuro įpurškimo sistemos signalais // Transporto priemonės - 2010 = Transport means - 2010: 14-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2010 m. spalio 21-22 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258667. p. 7-11. [M.kr. 03T]

Transporto problemų institutas Adresas:

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas

Direktorius – prof. habil. dr. Jonas Sapragonas Tel. (8 37) 300 428 Faks. (8 37) 323 788 El. p. tpi@ktu.lt

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys Spūsčių kintamoje transporto sistemoje susidarymui ir sklaidai prognozuoti skirtų srautų modelių tobulinimas. Transporto priemonių patikimumo ir saugumo tyrimai. Alternatyviųjų kuro rūšių ir hibridinių pavarų taikymo galimybių tyrimai.

Institutas įkurtas 1993 m., siekiant koordinuoti ir plėtoti transporto inžinerijos mokslinę veiklą ir studijas.

Tyrimai Vykdant Lietuvos intermodalinio transporto technologinės platformos (LITTP) programą intitute tęsti transporto srautų miestų ir priemiesčio zonose tyrimai. Tobulinti transporto priemonių eismo transporto sraute modeliai, įvertinantys energijos sąnaudas ir aplinkos taršą, siekiant sudaryti bazę apibendrintųjų parametrų transporto srautų tyrimams atlikti. Tyrimų rezultatai publikuoti Transporto inžinerijos katedrai priskirtuose darbuose.

Pakavimo tyrimų centras

194

Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 21, LT-44295 Kaunas Direktorius – prof. dr. Lionginas Paulauskas Tel. (8 37) 323 887 El. p. paktech@org.ktu.lt

Centras įkurtas 1999 m. pertvarkius MGC „Pakavimo technika“, veikusį įvairiais pavadinimais nuo 1968 m. 2004 m. Centras reorganizuotas į Mechanikos fakulteto Pakavimo tyrimų centrą.

Darbuotojai Vyresn. mokslo darbuotojas dr. Alis Lebedys Jaunesn. mokslo darbuotojas dr. Kostas Bendoraitis Administratorė Liudomira Elena Bansevičienė

Tiriamoji bazė Pakuočių kritimo bandymų stendas, pakuočių gniuždymo ir tempimo bandymų stendas, svorinio dozatoriaus eksperimentinis stendas, universalus kompiuterizuotas poslinkių, apkrovų ir pagreičių matavimo aparatūros


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS blokas. Pakavimo tyrimų centro su Lietuvos pakuotojų asociacija įrengta nuolatinė pakavimo medžiagų ir pakuočių laboratorija-ekspozicija, kurioje pateikti pakavimo firmų gaminiai, Centro naudojami tyrimų ir studijų tikslams. Trys mokslinių paslaugų firmos „GTV“

sukurtos mechatroninės sistemos, perduotos Pakavimų tyrimų centrui pagal bendradarbiavimo sutartį su firma „GTV“ laikinai neatlygintinai naudotis MTEP ir studijų tikslams. 2009 m. įsigytas laboratorinis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis HY3005 MASTECH.

Tyrimų tematika Pakavimo sistemų įrenginių tyrimas Prof. L. Paulauskas, dr. A. Lebedys, dr. K. Bendoraitis Tęsiami pakavimo sistemų, skirtų įvairių produktų (daugiausia birių) srautams sudaryti ir reikiamo tikslumo dozėms suformuoti, tyrimo darbai. Nagrinėjami specializuotų daugiasraučių vibracinio produktų transportavimo ir dozių svėrimo bei smulkių vienetinių gaminių atitinkamo skaičiaus surinkimo į dozę įrenginių dinamikos ypatumai. Kūgelio formos pakuočių susukimo iš aliuminio folijos technologijos ir įrenginio sukūrimas Prof. L. Paulauskas, doc. A. Lebedys

Atlikti naujos kūgelių tipo saldainių pakuotės suformavimo iš aliuminio folijos ruošinio moksliniai taikomieji tyrimai. Sukurta naujos kūgelio tipo pakuotės gamybos technologijos principinė funkcinė ir technologinė schema, įvertinant iš aliuminio folijos medžiagos iškirsto ruošinio fizikines mechanines savybes. Pasiūlyti galimi konstrukciniai kūgelių susukimo iš ruošinių sprendiniai, atlikti preliminarūs taikomieji tyrimai, sukurta ir pateikta kūgelių suformavimo įrenginio racionali technologinių operacijų susiejimo schema ir ciklograma. Atlikti įrenginio maketavimo darbai. Įgyta naujų žinių, kurios įgalina sukurti naują produktą, kuris turėtų paklausą rinkoje ir prisidėtų prie įmonės eksporto plėtros.

Kita mokslui svarbi veikla Plėtojant mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybes, kartu su Lietuvos pakuotojų asociacija rengiami seminarai, organizuojami mokslo ir verslo atstovų susitikimai bei diskusijos aktualioms pakavimo problemoms nagrinėti. 2010 m. surengti trys seminarai. Nuo 1997 m. Pakavimo tyrimų centro bazėje veikia

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 42 „Pakavimas“, kuris sprendžia pakavimo standartizavimo klausimus, susijusius su ES pakuočių aplinkosaugos direktyvomis, pakuočių ir pakavimo medžiagų bandymais bei pakavimo mašinų ir įrenginių sauga, klasifikacija ir terminija.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings

Skaičius (autorių indėlis) 1,33   1,33

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.3. referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į ISI Proceedings 1. Bendoraitis, Kostas; Lebedys, Alis; Paulauskas, Saulius. Theoretical study of work a weight batcher for dry products // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 53-57. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 09T] 2. Bivainis, Vaidas; Kibirkštis, Edmundas; Lebedys, Alis. Experimental studies on drop test of filled coated graphical board packages  // Mechanika 2010: proceedings of the 15th international conference, April 8-9, 2010, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 75-79. [Conference Proceedings Citation Index] [M.kr. 08T]

195


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Stiprumo ir irimo mechanikos centras Adresas: Kęstučio g. 27. 21, LT-44025 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Antanas Žiliukas Tel. (8 37) 300 431 El. p. antanas.zilukas@ktu.lt

Stiprumo ir irimo mechanikos centras įkurtas 2000 m. lapkričio 25 d. Pagrindinė veiklos kryptis – medžiagų ir konstrukcijų stiprumo ir irimo analizė ir prognozavimas Lietuvos energetikos, transporto ir kituose saugai svarbiuose objektuose.

Tiriamoji bazė Kompiuterizuoto valdymo statinės bandymų mašinos (20 kN, 100 kN); nuovargio bandymų mašinos (20 kN,

100 kN); sudėtingo apkrovimo (lenkimo ir sukimo) bandymų stendas; dinaminis bandymų stendas.

Tyrimų tematika Medžiagų ir konstrukcijų elementų stiprumo, irimo ir konstrukcijų stabilumo tyrimas Prof. A. Žiliukas, doc. S. Diliūnas, doc. V. Leišis, doc. A. Jutas, doktorantai A. Surantas, M. Gintalas, G. Žiogas, P. Šadreika, M. Kukis

Atlikti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai; pasiūlyta dinaminio irimo charakteristikų nustatymo metodika, pateikti kompozicinių konstrukcijų skaičiavimo modeliai.

Kita mokslui svarbi veikla Nuotekų valymo įrenginių MINICLAR stiprumo ir stabilumo vertinimas: ūkio subjekto užsakymas K-1530. Vadovas prof. A. Žiliukas.

Nuotekų valymo įrenginių stiprumo ir stabilumo vertinimas: ūkio subjekto užsakymas K-1436. Vadovas prof. A. Žiliukas.

Atlikti skaitiniai tyrimai ir pasiūlyta racionali talpyklos konstrukcija, pagaminta iš stiklaplasčio.

Atliktas kompozicinių struktūrų su kartono koriu plokščių mechaninių savybių tyrimas. Įvertintas plokštės standumas, stiprumas ir parinktas tinkamiausias plokštės storis.

Tiltų plieninių sijų mechaninių savybių tyrimas: ūkio subjekto užsakymas K-1447. Vadovas prof. A. Žiliukas. Atlikti tiltų plieninių sijų mechaninių savybių tyrimai ir nustatytos svarbiausios mechaninės savybės tempiant bei smūgio metu.

Stovo konstrukcijos projektavimas pagal standartą LST EN 15512: ūkio subjekto užsakymas K 1475. Vadovas prof. A. Žiliukas. Suprojektuota stovo konstrukcija. Nagrinėtos įvairios stovų rūšys ir parinktas racionaliausias variantas.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

Skaičius (autorių indėlis) 2,33   2,33 

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas; Keršys, Artūras. Influence of ply orientation on mode I interlaminar fracture toughness of woven carbon and glass composites // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 2(82), p. 31-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 2. Žiliukas, Antanas; Surantas, Andrius; Žiogas, Giedrius. Strength and fracture criteria application in stress concentrators areas  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, nr. 3(83), p. 17-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. [IF (E): 1,144 (2010)] [M.kr. 09T] 3. Žiliukas, Antanas; Surantas, Andrius. Determination of residual welding stresses in load bearing structures made of welded hollow sections // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. 2010, Vol. 5, iss. 1, p. 55-61. [ISI Web of Science; INSPEC]. [IF (E): 2,436 (2010)] [M.kr. 09T]

196


Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Dekanė – prof. dr. Viktorija Baršauskienė, nuo 2011 m. liepos 1 d. prof. dr. Monika Petraitė Tel.: (8 37) 324 073, 300 101 Faks. (8 37) 300 102 El. p. dekaf@ktu.lt http://www.smf.ktu.lt

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Fakultetas įkurtas 1990 m. Jis vadinosi Administravimo fakultetas. 1999 m. pertvarkytas į Socialinių mokslų fakultetą. Pagrindines pareigas jame turi 136 darbuotojai, iš jų 67 mokslininkai: 4 habilituoti daktarai, 63 daktarai.

Forumo „Socialiniai mokslai Lietuvos sėkmei“, skirto KTU Socialinių mokslų fakulteto veiklos 20-mečiui, pranešėjai (prof. G. Merkys, prof. P. Jucevičienė, prof. A. Krupavičius, prof. R. Jucevičius) ir vedėjai (prof. M. Petraitė ir prof. L. Rinkevičius)

Pagrindinës tyrimø kryptys Žinių visuomenė. Naujos vadybos formos. Piliečiai ir socialinė sanglauda.

197 197


SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Psichologijos katedra

Vedėja – doc. dr. Rosita Lekavičienė, tel. (8 37) 300 128, el. p. rosita.lekaviciene@ktu.lt

Regionø plëtros katedra

Vedėjas – doc. dr. Jolita Sinkienė, tel. (8 37) 300 118, el. p. jolita.sinkiene@ktu.lt

Sociologijos katedra

Vedėja – doc. dr. Eglė Butkevičienė, tel.(8 37) 300 144, el. p. sockat@ktu.lt

Strateginio valdymo katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Robertas Jucevičius, tel. (8 37) 300 121, el. p. robertas.jucevicius@ktu.lt Teisës katedra

Vedėjas – doc. dr. Antanas Šenavičius, tel. (8 37) 300 113, el. p. teiskat@smf.ktu.lt

Ugdymo sistemų katedra Vedėja –prof. dr. Brigita Janiūnaitė, tel. (8 37) 300 130, el. p. ei@ktu.lt Verslo administravimo katedra Vedėja – prof. dr. Neringa Langvinienė, tel. (8 37) 300 124, el. p. neringa.langviniene@ktu.lt Vieðojo administravimo katedra Vedėja – doc. dr. Rasa Šnapštienė, tel. (8 37) 300 110, el. p. rasa.snapstiene@ktu.lt Edukologijos institutas

Direktorė –prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė, tel. (8 37) 300 130, el. p. ei@ktu.lt

Politikos ir viešojo administravimo institutas

Direktorius – prof. dr. Algis Krupavičius, tel. (8 37) 300 111, el. p. pvai@ktu.lt

Verslo strategijos institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Robertas Jucevičius, tel. (8 37) 300 121, el. p. robertas.jucevicius@ktu.lt

Socialinių tyrimų laboratorija

Vedėjas – prof. habil. dr. Gediminas Merkys, tel. (8 37) 300 107, el. p. gediminas.merkys@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas Tarptautinės m ok s lo program os 6,3%

LM T param a 56,2%

198

Univers iteto m ok s lo fondas 37,5%


SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos ir seminarai 1. Socialiniai mokslai-2010: iššūkiai globalizacijos procese (studentų), 2010 m. balandžio 30 d. 2. Regionų plėtra, 2010 m. rugpjūčio 26 d. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. E. Bagdonas – Tarptautinės imitacijų ir žaidimų asociacijos (ISAGA) valdymo komiteto narys; Europos paslaugų tyrėjų asociacijos (RESER) narys; mokslinio žurnalo „Tiltas į ateitį“ vyriausiasis redaktorius. Prof. L. Bagdonienė – Europos paslaugų tyrėjų asociacijos (RESER) narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. V. Baršauskienė – Tarptautinės bendruomenės ir kaimynystės centrų asociacijos (IFS) narė; Tarptautinės verslo komunikacijos Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė; Lietuvos universitetinių moterų asociacijos narė. Prof. V. Domarkas – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas; Amerikos viešojo administravimo asociacijos (ASPA) narys; mokslo žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ vyriausiasis redaktorius; Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas. Prof. B. Janiūnaitė – Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo kviestinė profesorė; Europos mokslo fondo ekspertė; tarptautinės Intelektinio kapitalo, žinių valdymo ir organizacinio mokymosi konferencijos komiteto narė; mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ mokslinė sekretorė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. P. Jucevičienė – ES 7-osios bendrosios programos ekspertė; Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo kviestinė profesorė; Europos mokslo fondo ekspertė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė, mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ vyr. redaktorė; Norvegijos mokslinių tyrimų tarybos išorinė projektų vertintoja; Visuotinės lietuvių enciklopedijos ekspertė; mokslo žurnalų: „European Education. Issues and Studies“ ir „ESIC Market“, „Business and Marketing School“ (Madridas) mokslinio komiteto narė, „Acta Pedagogica Vilnensia” ir „Pedagogika“ redakcinių kolegijų narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos vicepirmininkė; Europos edukacinių tyrimų asociacijos narė. Prof. R. Jucevičius – Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo kviestinis profesorius; 7-osios bendrosios programos ekspertas; mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narys; Centro ir Rytų Europos vadybos plėtros asociacijos (CEEMAN) narys; Europos antreprenerystės tyrimų fondo (EFER) narys; Tarptautinės konkurencinės inteligencijos profesionalų asociacijos (SCIP) narys; Tarptautinės verslo komunikacijos asociacijos (ABC) narys; „Midwest“ verslo administravimo asociacijos (MBAA) narys; Lietuvos vadybos asociacijos narys; Tarptautinės verslo mokymo asociacijos (SIEC/ISBE) Lietuvos skyriaus prezidentas; Kauno pramonės ir prekybos rūmų valdybos narys.

Prof. A. Krupavičius – Lietuvos mokslo tarybos narys, Europos mokslo fondo (ESF) Socialinių mokslų komiteto narys; Europos socialinio tyrimo (ESS) patariamosios mokslinės tarybos narys; Europos socialinių mokslų duomenų archyvų tarybos ERIC vykdomojo komiteto narys, Europos tyrimų infrastruktūrų žemėlapio (MERIL) patariamosios mokslinės tarybos narys, Nacionalinis Europos rinkimų studijos direktorius, Bendro stebėsenos komiteto Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007– 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti narys; Lietuvos politologų asociacijos narys; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas; mokslo žurnalų „Journal of Baltic Studies“, „The Open Political Science Journal“, „Politologija“, „Socialiniai mokslai“ ir „Viešoji politika ir administravimas“, tęstinių leidinių „Valstybės tarnybos aktualijos“, „Lithuanian Political Science Yearbook“ redakcinių kolegijų narys. Prof. I. Leliūgienė – mokslo žurnalų „Socialinis darbas“ ir „Social Work and Society“ redakcinių kolegijų narė; Tarptautinės socialinio darbo ir visuomenės akademijos (projektas TISSA) vasaros akademijos valdybos narė. Prof. G. Merkys – vokiškai kalbančių kraštų Edukacinių mokslų draugijos ir Europinių edukacinių tyrimų draugijos narys; Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentas; mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narys; Europos apklausų tyrimų asociacijos (ESRA) narys; Europos metodologų asociacijos (EMA) narys; žurnalo „Journal of Organisational Behaviour“ (Australija) išplėstinės redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Palidauskaitė – Viešojo dorumo mokymo tinklo (PIEN) narė; Europos viešojo administravimo grupės (EGPA) Etikos ir dorumo sekcijos organizacinio komiteto narė. Prof. A. Raipa – Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas; Lietuvos politologų asociacijos narys; Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacijos tarybos narys; recenzuojamų žurnalų „Gosudarstvennoje pravo“ (Rusija) ir „Viešoji politika ir administravimas“ redakcinių kolegijų narys. Prof. L. Rinkevičius – Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) mokslinio komiteto „Aplinka ir visuomenė“ valdybos narys; Europos sociologų draugijos ir JAV sociologijos asociacijos narys; Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentas; Europos mokslo ir technologijų studijų asociacijos (EASST) narys; Jungtinių Tautų Klimato kaitos tarybos Technologijų perkėlos ir Socialinių pokyčių ekspertų grupių narys; Lietuvos nacionalinių premijų atrankos ekspertas socialinių ir humanitarinių mokslų grupėje. Doc. J. Almonaitienė – Tarptautinės elgesio raidos tyrimo draugijos (ISSBD) narė. Doc. D. Antinienė – Lietuvos psichologų sąjungos narė. Doc. N. Bankauskienė – tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė; SKVC filologijos krypties programų Lietuvoje vertinimo ekspertų grupės narė; pedagogų bei švietimo darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo ekspertų komisijos narė.

199


SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Doc. R. Brazienė – Tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) Socialinės stratifikacijos ir mobilumo komiteto (RC 28) narė, Europos komisijos ekspertų tinklo EGGE (Lytis ir užimtumas) narė; Europos komisijos ekspertų tinklo EGGSI (Lyčių lygybė, socialinė įtrauktis, sveikata ir ilgalaikė globa) narė. Doc. E. Butkevičienė – Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros strategijos darbo grupės narė, Europos sociologų asociacijos (ESA) narė; Lietuvos sociologų draugijos narė. Doc. Č. Christauskas – Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacijos narys, Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Doc. R. Dapkus – Lietuvos mokslininkų sąjungos Tribologijos skyriaus narys. Doc. J. Guščinskienė – Lietuvos sociologų draugijos narė, Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. N. Langvinienė, doc. J. Sekliuckienė ir lektorė R. Hopenienė – Europos paslaugų tyrėjų asociacijos (RESER) narės. Doc. R. Lekavičienė –Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM valstybės tarnautojų mokymo programų ekspertė, tarptautinio psichologijos žurnalo ,,Biopsichosocialinis požiūris“ redakcinės kolegijos narė, Lietuvos mokslo tarybos Socialinių ir Humanitarinių mokslų komiteto ekspertų grupės socialinių mokslų ekspertė. Doc. I. Luobikienė – Europos sociologų asociacijos (ESA) narė; Lietuvos sociologų draugijos narė. Doc. J. Matakas – Lietuvos sociologų draugijos (politinės sociologijos) narys; Lietuvos sociologų draugijos Kauno skyriaus narys; Lietuvos politologų asociacijos narys. Doc. I. Patašienė – Tarptautinės imitacijų ir žaidimų asociacijos (ISAGA) tarybos narė; ISAGA kasmetinės konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė; Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) narė; Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos (NDMA) narė; Lietuvos biomedicininės inžinerijos draugijos (LBID) narė. Prof. M. Petraitė – Europos mokslo fondo humanitarinių ir socialinių mokslų srities ekspertė, ES 7-osios bendrosios programos ekspertė; Europos žinių valdymo asociacijos narė; Europos žinių valdymo konferencijos mokslinio komiteto narė (ECKM), Tarptautinės

intelektinio kapitalo ir žinių valdymo konferencijos (ICICKM) mokslinio komiteto narė, Baltijos vadybos vystymo asociacijos (BMDA) narė, Žinių ekonomikos forumo narė, tarptautinio mokslininkų tinklo GLOBELICS narė. Doc. G. Railienė – Ekonomikos mokytojų asociacijos narė. Doc. A. Šenavičius – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti narys; Lietuvos teisininkų ir istorikų draugijų narys. Doc. A. Telešienė – Tarptautinės kokybinių tyrimų asociacijos (IAQI) narė, Europos mokslo fondo ekspertė. Dr. V. Morkevičius – Lietuvos politologų asociacijos valdybos narys; nacionalinis Europos socialinio tyrimo koordinatorius Lietuvoje. Dr. E. Vaidelytė – Europos sociologų asociacijos (ESA) narė, Tarptautinės bendruomenės ir kaimynystės centrų asociacijos (IFS) narė, Tarptautinės trečiojo sektoriaus tyrimų akademinės bendruomenės (ISTR) narė. Lektorė I. S. Bajorūnienė – nevyriausybinės organizacijos „Pagyvenusios moters veiklos centras“ valdybos narė; Įstatymų tobulinimo komisijos prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė; organizacijos „Help Age International“ asocijuota narė; Rytų ir Centrinės Europos NVO dirbančių su pagyvenusiais žmonėmis tinklo koordinacinės tarybos narė; Kauno pagyvenusių žmonių organizacijų veiklos koordinacinės tarybos narė; Pasaulinio nevyriausybinių organizacijų forumo tarybos Londone  visuomenės senėjimo klausimais Lietuvos atstovė. Lektorė A. Balžekienė – Europos sociologų asociacijos (ESA) tyrimų grupės „Rizikos ir neužtikrintumo sociologijos“ tarybos narė. Lektorė Z. Vasiliauskaitė – Tarptautinės gydytojų organizacijos „Už gyvybę“ narė; Lietuvos psichologų sąjungos narė. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: birželio 18 d. Jungtinių Tautų vystymo programos Indonezijos padalinio atstovė decentralizacijos ir vietos valdymo srities ekspertė Mellyana Frederika Sylalahi; spalio 25 d. prof. Franz Kernic, atstovaujantis Švedijos nacionaliniam gynybos koledžui bei Insbruko universitetui (Austrija), ir dr. Thomas Longoria iš Teksaso valstijos universiteto (JAV).

Psichologijos katedra Adresas: Vedėja – Tel. El. p.

K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas doc. dr. Rosita Lekavičienė (8 37) 300 128 rosita.lekaviciene@ktu.lt

Darbuotojai Docentės: dr. Junona Silvija Almonaitienė, dr. Dalia Antinienė, dr. Rosita Lekavičienė Lektorės: dr. Nomeda Ausmanienė, Zita Vasiliauskaitė Psichologė konsultantė Zita Vasiliauskaitė Administratorės: Kristina Grumadaitė, Edita Jezerskytė

200

Psichologijos katedra Socialinių mokslų (anksčiau  – Administravimo) fakultete veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1  d. Ji išaugo iš Pedagogikos ir estetinio lavinimo (nuo 1991 m. – Pedagogikos ir psichologijos) katedros tuometiniame Socialinių ir humanitarinių mokslų institute (nuo 2000 m. – Humanitarinių mokslų fakultetas).

Doktorantūros moduliai Kūrybinės veiklos psichologija (doc. J. S. Almonaitienė).


SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Aukštesniųjų klasių moksleivių ir studentų kognityvinių gebėjimų tyrimai Doc. R. Lekavičienė, doc. D. Antinienė Tęsiama tyrimo, atlikto įvairaus lygmens mokymosi institucijose: universitetuose, kolegijose, aukštesniosiose mokyklose, Kauno bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, duomenų analizė. Atskleistas kognityvinių gebėjimų (dėmesingumo, loginio, skaitmeninio, erdvinio mąstymo bei aritmetinių skaičiavimų spartos ir

kokybės) ryšys su kai kuriomis tiriamųjų socialinėmis ir demografinėmis charakteristikomis. Emocinio intelekto tyrimai Doc. R. Lekavičienė Parengta emocinio intelekto nustatymo testo anketa. Apklausta 590 respondentų penkiose Lietuvos aukštosiose mokyklose: KTU, VDU, LSMU, LKKA ir LMA. Atlikta pirminė gautų duomenų analizė.

Regionų plėtros katedra Adresas: K. Donelaičio g. 20-101, LT-44239 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Eugenijus Bagdonas, nuo 2011 m. liepos 1 d. doc. dr. Jolita Sinkienė Tel. (8 37) 300 118 El. p. jolita.sinkiene@ktu.lt Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Eugenijus Bagdonas Docentai: dr. Rimantas Dapkus, dr. Vilma Kazlauskienė, dr. Jolita Sinkienė Lektorė Jolita Ramanauskienė Asistentė Donata Jovarauskienė

Doktorantė Donata Jovarauskienė Administratorė Laura Barzdaitė Doktorantūros moduliai Ekonominis modeliavimas (prof. E. Bagdonas).

Tyrimų tematika Regionų plėtros metodologija Prof. E. Bagdonas, doc. R. Dapkus, lekt. J. Ramanauskienė Nagrinėjamos darnaus vystymosi vertinimo problemos. Ypač gilinamasi į keturis sąlygiškai atskirus darnumo vertinimo aspektus: ekonominį, ekologinį, socialinį ir institucinį. Atlikta sistemiška darnaus vystymosi sąvokos apibūdinimo analizė, toliau pereinant prie

darnaus vystymosi dimensijų traktuočių aptarimo ir darnaus vystymosi vertinimo modelių. Analizuotos galimybės naudoti internetinį verslo žaidimą „Kietas riešutas“ skirtingose studijų programose ir moduliuose. Tobulinama regioninio ir nacionalinio racionalaus turizmo planavimo ir valdymo sistema. Analizė atlikta per pasienio rajonų prizmę, detalesniam tyrimui pasirenkant Zarasų rajoną.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų:

Skaičius (autorių indėlis) 1,08  

MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

0,25 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

0,83

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Skvernys, Vytautas. Use of simulation and gaming to enhance entrepreneurship // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, nr. 6(102), p. 155-158. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. [IF (E): 0,659 (2010)] [M.kr. 01T] 2.5. kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Skvernys, Vytautas. Bankrupcy forecasting in business game // ISAGA 2010 [elektroninis išteklius]: Changing the World Through Meaningful Play, July 5-9, 2010, Spokane, Washington, USA. Washington: ISAGA, 2010. p. 156-159. [M.kr. 03S]

201


SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 2. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas; Skvernys, Vytautas. Use of simulation and gaming to enhance entrepreneurship // 21st EAEEIE Annual Conference [elektroninis išteklius]: June 28-30, 2010, Palanga, Lithuania / Kauno technologijos universitetas ; eds.: A. Valinevičius, D. Andriukaitis. [Kaunas]: [Technologija], 2010. ISBN 9789955258261. p. [1-4]. [M.kr. 03S] 3. Bagdonas, Eugenijus; Patašienė, Irena; Patašius, Martynas. Daugiadisciplinis internetinio verslo žaidimo panaudojimas mokymo procesui // E-Education: science, study and business: conference proceedings = E. Švietimas: mokslas, studijos ir verslas: konferencijos pranešimų medžiaga / Švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2010. ISBN 9789955258841. p. 70-75. [M.kr. 03S]

Sociologijos katedra Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Gediminas Merkys, nuo 2011 02 01 – doc. dr. Eglė Butkevičienė Tel. (8 37) 300 144 El. p. sockat@ktu.lt

Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Algis Krupavičius, habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis, habil. dr. Gediminas Merkys, dr. Leonardas Rinkevičius Docentės: dr. Rūta Brazienė, dr. Eglė Butkevičienė, dr. Jūratė Guščinskienė, dr. Irena Luobikienė, dr. Audronė Telešienė Lektorė dr. Aistė Balžekienė Mokslo darbuotoja dr. Audronė Telešienė Projekto vyriaus. mokslo darbuotojas habil. dr. Gediminas Merkys Projekto vyr. mokslo darbuotojos: dr. Rūta Brazienė, dr. Jūratė Guščinskienė, dr. Irena Luobikienė Doktorantai: Miglė Bartuškaitė, Neringa Daukantienė, Irena Jarmalavičiūtė, Saulius Jurgelėnas, Jurgita Jurkevičienė, Asta Krašenkienė, Neringa Kriaučiūnaitė, Asta Palkimaitė, Žemyna Pauliukaitė, Justina Ražanauskaitė, Andrius Segalovičius, Aistė Stankuvienė, Anželika Šerikova, Sigita Trainauskienė, Aušra

Turčinskaitė-Balčiūnienė, Aida Vaicekauskaitė Administratorė Dovilė Panovaitė Doktorantūros moduliai Šiuolaikinės sociologinių tyrimų dimensijos (prof. L. Rinkevičius); Politinės elgsenos sociologija (prof. A. Krupavičius); Socialinių ir institucinių pokyčių analizė (prof. L. Rinkevičius); Šiuolaikinės sociologijos teorijos (prof. L. Rinkevičius); Socialinių tyrimų metodologija (prof. G. Merkys); Edukacinė diagnostika ir testų teorija (prof. G. Merkys). Apgintos disertacijos Sociologijos mokslų daktaro disertacijos: Polina Šedienė. Sergančiojo lėtine psichikos liga patirtis: vaidmuo ir tapatumas (vadovas prof. A. V. Matulionis); Andrius Švarplys. Europinės tapatybės formavimasis Europos Sąjungoje (vadovas prof. A. V. Matulionis); Ligita Šarkutė. Sprendimų priėmimo veiksniai ir modeliai: Lietuvos Respublikos vyriausybių analizė (vadovas prof. A. Krupavičius).

Tyrimų tematika Technologijų ir aplinkosaugos sociologija Prof. L. Rinkevičius, dr. A. Balžekienė, doc. E. Butkevičienė, doc. A. Telešienė, doktorantės N. Kriaučiūnaitė, M. Bartuškaitė Tyrimų sritys – aplinkosaugos ir darnaus vystymosi sociologija bei politika, instituciniai stimulai ir kliūtys atsinaujinantiems energijos šaltiniams plisti, klimato kaitos ir energetikos viešieji diskursai rizikos visuomenėje, piliečių dalyvavimu grįsta valdysena aplinkosaugoje ir technologijų politikoje, žmogaus ekologija ir visuomenės sveikata, informacinė ir tinklaveikos visuomenė. Atliekami informacinių komunikacinių technologijų sklaidos ir poveikio tyrimai. Politikos sociologija Prof. A. Krupavičius, doc. E. Butkevičienė, doktorantės A. Krašenkienė, J. Ražanauskaitė Analizuota, kaip Lietuvos politinių partijų lyderiai suvokia ideologijos vaidmenį šiuolaikinėje politikoje, demokratijos funkcionavimą Lietuvoje. Atskleistos šiuolaikinės Lietuvos valstybės ir politinės bendruomenės kaitos tendencijos, svarbiausių politinių institucijų pokyčiai. Tiriamas pilietinės visuomenės vaidmuo vietos valdyme.

202

Gyvenimo kokybė, socialinė nelygybė ir lygios galimybės Prof. G. Merkys, prof. A. Krupavičius, doc. E. Butke­ vičienė, doc. R. Brazienė, doc. J. Guščinskienė, doc. I. Luobikienė, doktorantė N. Kriaučiūnaitė Nagrinėjami vyresnio amžiaus žmonių integracijos į darbo rinką klausimai, vertinamas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumas; analizuojama, kaip esama švietimo sistema užtikrina darbo rinkos poreikius. Analizuojama Lietuvoje egzistuojanti socialinių paslaugų sistema, vertinama, ar ši sistema yra prieinama / pasiekiama įvairių socialinių grupių atstovams. Švietimo sociologija Prof. G. Merkys, doc. I. Luobikienė, doktorantės A. Lapienienė, Ž. Pauliukaitė, A. Turčinskaitė-Balčiūnienė Tiriamas vaiko kultūrinis kapitalas, įvairių visuomenės grupių socializacijos ypatumai, švietimas socialinės atskirties aspektu. Organizacijų ir darbo sociologija Prof. G. Merkys, doc. R. Brazienė Vykdomų tyrimų kryptys – teoriniai ir metodologiniai požiūrio į darbą, pasitenkinimo darbu, lanksčios užimtumo formos ir kt. aspektai.


SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektas „Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo sistemos parengimas (SOCMONITOR-LT)“. Vadovas prof. G. Merkys. 2010–2011. Projekto tikslas – parengti jaunimo ir jaunų suaugusiųjų (16–40 m. asmenų) socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų monitoringo metodologiją ir metodiką, kuri galėtų būti naudojama tiek moksliniams, tiek viešojo administravimo tikslams. Tyrimas grindžiamas trianguliacijos principu, kai trianguliuojama: a) empirinio tyrimo objektai, laukai ir sektoriai; b) įvairios tikslinės grupės, imtys ir tyrimo informantai; c) tyrimo strategijos ir metodai (kiekybiniai kokybiniai metodai, pirminė ir antrinė analizė). Atlikta mokslinės literatūros analize ir kritinė tyrimų refleksija. Projekto autorių siūlomas teorinis metodologinis socialinės atskirties tyrimo modelis

buvo konstruojamas taikant multiparadigminę prieigą, integruojant įvairius teorinius požiūrius, įtraukiant giminingas koncepcijas bei tyrimus, atspindinčius mikro- ir makrolygmens teorinius parametrus. Sudaryta pirminė hipotetinė teminė-dimensinė socialinės atskirties indikatorių struktūra, orientuota į kultūriškai specifinio šalies konteksto atskleidimą. Tyrimo indikatoriai struktūrizuoti per įvairias dimensijas, atspindinčias įvairios prigimties makro- ir mikrolygmens socialinės atskirties riziką formuojančias prielaidas. 16–40 m. asmenų populiacijoje identifikuotos socialinę atskirtį patiriančios grupės. Pradėjo ryškėti ir santykinai naujos, netipinės, pagal formalius kriterijus nepatenkančios į socialinės atskirties riziką, tačiau dėl šalyje susiklosčiusios specifinės sociokultūrinės terpės ribotas galimybes turinčios socialinės grupės. Atlikta Lietuvos ir ES žinybinės statistikos rodiklių, teisinių ir strateginių dokumentų analizė.

Publikacijų skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose iš jų: MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu

19,69   2,50 

referuoti ar publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

9,16

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

8,03

Straipsniai 2. Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose (tęstiniuose) mokslo leidiniuose, iš jų: 2.1. MII sąrašo leidiniuose (ISI Web of Science) su cituojamumo rodikliu 1. Ražanauskaitė, Justina; Brazienė, Rūta. Grįžtamoji lietuvių emigracija: prielaidos, požiūriai, kontekstas // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2010, T. 21, nr. 4, p. 285-297. [ISI Web of Science; SocINDEX with Full Text; The Philosopher’s Index; CSA Sociological Abstracts; CEEOL]. [IF (S): 0,179 (2010)] [M.kr. 05S] 2. Merkys, Gediminas; Pauliukaitė, Žemyna. Apklausos instrumentų tarpkultūrinio perkėlimo metodologinės patirtys: Lietuvos kontekstas // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2010, T. 21, nr. 4, p. 340-356. [ISI Web of Science; SocINDEX with Full Text; The Philosopher’s Index; CSA Sociological Abstracts; CEEOL]. [IF (S): 0,179 (2010)] [M.kr. 05S] 3. Segalovičius, Andrius. Ideological dimension of consumption // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology / Lietuv