Page 1

ISSN 1392-9623 Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas Telefonai: (8 37) 300 000, (8 37) 300 003 Faksas (8 37) 324 144 Elektroninis paštas rastine@ktu.lt http://www.ktu.lt/lt/mokslas/moksliniai_tyrimai/mt2009

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA1


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Leidinio sudarytojai: doc. Leonas Balaševičius, Janina Jankauskienė ir Adriana Kviklienė

Moksliniai tyrimai: 2009 m. ataskaita - Kaunas: Technologija, 2010. - 348 p.

Knygoje aprašyta, kaip Kauno technologijos universitete organizuojami ir finansuojami moksliniai tyrimai, pateikiami apibendrintieji ir padalinių 2009 m. mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: atliktų tyrimų tematika, monografijų, straipsnių ir konferencijų pranešimų aprašai, apgintų daktaro disertacijų pavadinimai, nurodomi užsienio mokslininkų vizitai ir kt.

© Kauno technologijos universitetas, 2010

2


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Turinys UNIVERSITETO STRUKTŪRA IR VALDYMAS .......................................................... 5 MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS .................................................. 6 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖ APSAUGA ................................................ 8 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS....................................... 8 MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR PARODOS ............................................................. 9 BIBLIOTEKA ..........................................................12 DOKTORANTŪRA ...............................................12 MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA ..................................................................13 PAGRINDINIAI 2009 M. MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI .........................................15 DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE .........23 2009 M. VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO PARAMA MOKSLO TYRIMAMS ..............................................................31 MOKSLO LAIMĖJIMAI .......................................34 CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS .........................................................37 Bendrosios chemijos katedra ...................................40 Fizikinės chemijos katedra .......................................42 Inžinerinės ekologijos katedra .................................43 Maisto produktų technologijos katedra .................45 Neorganinės chemijos katedra ................................51 Organinės chemijos katedra ....................................53 Organinės technologijos katedra ............................56 Silikatų technologijos katedra ..................................62 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS .........................................................65 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra.........................................................................67 Dizaino katedra .........................................................72 Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra ............73 Medienos technologijos katedra .............................76 Tekstilės technologijos katedra ...............................80 Polimerinių gaminių mokslo laboratorija ..............83

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS .........................................................85 Apskaitos katedra ......................................................88 Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra ......91 Finansų katedra .........................................................96 Įmonių ekonomikos katedra....................................97 Kokybės vadybos katedra ......................................100 Marketingo katedra .................................................102 Vadybos katedra ......................................................105 Visuotinės kokybės vadybos centras ....................108 Projektų vadybos centras .......................................108 ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS .......................................................109 Elektros sistemų katedra ........................................112 Elektros inžinerijos katedra ...................................115 Elektros ir valdymo įtaisų katedra .......................118 Ergonomikos katedra .............................................120 Procesų valdymo katedra .......................................121 Valdymo technologijų katedra ...............................124 Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI) ...................................................127 FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS .......................................................129 Fizikos katedra .........................................................132 Matematinės sistemotyros katedra........................137 Taikomosios matematikos katedra .......................140 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS .......................................................145 Filosofijos ir kultūrologijos katedra ......................147 Garso ir vaizdo menų technologijos katedra ......149 Kalbotyros katedra..................................................150 Užsienio kalbų centras............................................151 INFORMATIKOS FAKULTETAS ....................153 Informacijos sistemų katedra ................................156 Kompiuterių katedra ...............................................159 Kompiuterių tinklų katedra ...................................161 Multimedijos inžinerijos katedra ...........................163 Programų inžinerijos katedra ................................166 Sisteminės analizės katedra ....................................169 Verslo informatikos katedra ..................................172 Informacinių technologijų diegimo centras .......173 Realaus laiko kompiuterių sistemų centras .........175

3


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS .......................................................177 Deformuojamų kūnų mechanikos katedra ..........181 Gamybos technologijų katedra .............................183 Inžinerinės grafikos katedra...................................186 Inžinerinės mechanikos katedra ............................188 Mašinų projektavimo katedra ................................193 Mechatronikos katedra ...........................................195 Šilumos ir atomo energetikos katedra ..................198 Teorinės mechanikos katedra ................................202 Transporto inžinerijos katedra ..............................204 Transporto problemų institutas ............................208 Pakavimo tyrimų centras ........................................208 Stiprumo ir irimo mechanikos centras .................210

PANEVĖŽIO INSTITUTAS ...........................267

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ........211 Psichologijos katedra ..............................................215 Regionų plėtros katedra ........................................216 Sociologijos katedra ................................................217 Teisės katedra ...........................................................221 Verslo administravimo katedra..............................222 Viešojo administravimo katedra ...........................224 Ugdymo sistemų katedra........................................226 Strateginio valdymo katedra ..................................231 Edukologijos institutas ..........................................234 Politikos ir viešojo administravimo institutas ....235 Verslo strategijos institutas ...................................236 Socialinių tyrimų laboratorija ...............................237

AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS .........................................................294

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS .......................................................239 Architektūros ir kraštotvarkos katedra.................242 Geoinžinerijos katedra............................................244 Grafinių darbų katedra ...........................................245 Statybinių konstrukcijų katedra .............................246 Statybinių medžiagų katedra ..................................248 Statybos technologijų katedra................................250 Kraštotvarkos centras .............................................252 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras .......................................................................253

METROLOGIJOS INSTITUTAS ......................319

TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS ...................255 Elektronikos inžinerijos katedra ...........................258 Elektroninių ir matavimo sistemų katedra .........261 Signalų apdorojimo katedra ...................................263 Telekomunikacijų katedra ......................................265

4

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS ...............271 Elektros inžinerijos katedra ...............................273 Fizinių mokslų katedra .......................................275 Mechanikos technologijos katedra....................276 Statybos technikos katedra.................................278 VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS ...................................................281 Ekonomikos katedra ...........................................283 Vadybos mokslų katedra ....................................285 Kalbų centras .......................................................287

APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS .....289

BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTAS ..........................................................297 ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS .........................................................302 EUROPOS INSTITUTAS ...................................305 GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS ..........................................................309 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS ....................................313 MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTAS ............317

PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTAS .....................................323 SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS ......328 TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS INSTITUTAS ......................330 MECHATRONIKOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS ...333 MIKROSISTEMŲ IR NANOTECHNOLOGIJŲ MOKSLINIS CENTRAS .....................................338 SKAIČIUOJAMŲJŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS ...............................................................341 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS ..........343


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Kauno technologijos universitetas save kildina iš 1920 m. sausio 27 d. Kaune įsteigtų Aukštųjų kursų ir 1922 m. vasario 16 d. Kaune įsteigto Lietuvos universiteto. Buvo žinomas Lietuvos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno politechnikos instituto pavadinimais. Dabartinis pavadinimas suteiktas 1990 m. spalio 31 d. Vienas iš Universiteto strateginių tikslų yra tapti mokslo ir inovacijų universitetu: • Studijos grindžiamos studijų, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros rezultatų simbioze; • Mokslinių tyrimų orientavimas į sritis, kuriose galima pasiekti tarptautinį lygį; • Inovacijų ir ryšių su verslu sistemos sukūrimas.

Universiteto struktûra ir valdymas Universitetą sudaro fakultetai, institutai, centrai, biblioteka bei ūkio ir administracijos padaliniai. Universitetą valdo rektorius. Jo patariamoji institucija – rektoratas. Rektorius – prof. R. Šiaučiūnas. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai (studijų prorektorius prof. P. Žiliukas, mokslo prorektorius prof. R. J. Kažys, infrastruktūros prorektorius prof. S. Stanys, strateginės plėtros prorektorius prof. G. Žintelis), fakultetų dekanai. Universiteto aukščiausiojo lygmens savivaldos institucija yra Senatas, kitos savivaldos institucijos yra fakultetų, universiteto mokslo institutų ir centrų tarybos. Universiteto visuomeninio reguliavimo institucija yra Universiteto taryba. Universitete taip pat veikia profesinės etikos kolegija, studentų atstovybė. Universiteto tarybą sudaro 21 narys, trečdalį jų skiria Senatas, trečdalį – Švietimo ir mokslo ministerija, trečdalį narių skiria švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su rektoriumi. Universiteto tarybos pirmininkas – prof. A. Vasiliauskas. Senatą sudaro padalinių išrinkti darbuotojai, studentų atstovai ir Senato išrinkti kitų institucijų atstovai. Šiuo metu Senate yra 52 nariai. Senato pirmininkas – prof. R. P. Bansevičius. Profesinės etikos kolegijos pirmininkas – prof. R. T. Toločka. Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato administracija, Senatas ir Universiteto strateginio planavimo komitetas, mokslo klausimais padaliniams vadovauja mokslo prorektorius, jam talkina Mokslo tarnybos Mokslo projektų, Mokslinės veiklos analizės ir Doktorantūros skyriai bei kitos tarnybos ir skyriai. Senato

mokslo komisija atlieka mokslo laipsnių suteikimo lygio priežiūrą, suteikia monografijos grifą reikšmingiems mokslo leidiniams, rengia Universiteto mokslinės veiklos norminius ir kitus dokumentus bei atlieka jų ekspertizę. Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius administruoja mokslo projektų vykdymą, organizuoja konferencijas. Mokslo tarnybos Doktorantūros skyrius administruoja doktorantūrą, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikavimą. Mokslo tarnybos Mokslinės veiklos analizės skyrius organizuoja ir vykdo Universiteto mokslinės veiklos planavimą ir apskaitą, analizuoja, apibendrina ir kaupia informaciją apie mokslinę ir su ja susijusią veiklą, rengia statistines ir savianalizės ataskaitas. Universitete plėtojamų mokslo krypčių veiklą organizuoti administracijai padeda rektoriui pavaldžios mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos ir mokslo krypčių doktorantūros komisijos. Doktorantūros komisijos sudaro doktorantūros studijų programas, parenka doktorantų mokslinius vadovus bei teikia juos tvirtinti Senatui, atestuoja doktorantus, atlieka mokslo krypties daktaro disertacijų lygio priežiūrą. Kvalifikacijos komisijos formuoja mokslo krypties strategiją, atlieka mokslo programų paraiškų ir ataskaitų ekspertizę, atlieka Universiteto finansuotų mokslinių darbų ataskaitų vertinimą, organizuoja viešą jų aptarimą, dalyvauja atliekant išsamų universitetinių mokslo ir studijų padalinių mokslinės veiklos vertinimą, aprobuoja mokslo monografijas.

Senato mokslo komisija

Mokslo tarnyba

Pirmininkas – prof. habil. dr. A. Šačkus, tel. (8 37) 451 401 Nariai: prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius, tel. (8 37) 300 151 prof. dr. Ž. Bazaras, tel. (8 45) 510 157 dr. E. Blaževičius, tel. (8 37) 451 351 prof. dr. R. Butleris, tel. (8 37) 327 628 prof. habil. dr. J. Dudonis, tel. (8 37) 300 340 prof. habil. dr. A. Fedaravičius, tel. (8 37) 300 401 prof. habil. dr. P. Jucevičienė, tel. (8 37) 300 131 prof. habil. dr. R. J. Kažys, tel. (8 37) 300 003 prof. habil. dr. V. Ostaševičius, tel. (8 37) 353 637 prof. dr. A. Ragauskas, tel. (8 37) 353 807 doc. dr. D. Rubliauskas, tel. (8 37) 300 371 prof. habil. dr. R. Simutis, tel. (8 37) 300 296 prof. habil. dr. J. K. Staniškis, tel. (8 37) 300 760 dr. A. Šarkinas, tel. (8 37) 312 393 prof. habil. dr. S. Tamulevičius, tel. (8 37) 314 423 studentas M. Ubartas, tel. 8 650 149276

Direktorius – doc. dr. L. Balaševičius, tel. (8 37) 300 702 el. paštas leonas.balasevicius@ktu.lt Mokslo projektų skyrius Vedėja A. Kviklienė, tel. (8 37) 300 081 Mokslinės veiklos analizės skyrius Vedėja J. Jankauskienė, tel. (8 37) 300 043 Doktorantūros skyrius Vedėja V. Sabaitytė, tel. (8 37) 300 042

5


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

MOKSLINIØ TYRIMØ ORGANIZAVIMAS Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pagrindas, todėl Universiteto pedagogai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti studentams, o magistrantams ir doktorantams – būtina, nes tai produktyvi aukštojo lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirties, bet ir gebėjimą pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį darbą dirbę specialistai, nors ir netapę mokslininkais, esti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės veiklos srityse. Savo ruožtu tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsinaujinti ir palaiko jo gyvybingumą. Mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą finansuoja įvairūs šaltiniai: valstybės biudžetas, Valstybinis mokslo ir studijų fondas, valstybinės ir šakinės programos, šalies ir užsienio ūkio subjektai, tarptautinės programos. Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių fondų finansuojami ir tarptautiniu mastu koordinuojami tyrimai, į kai kurių jų

biudžetus Lietuva moka privalomą piniginį įnašą. Šiuo metu reikšmingiausia Lietuvai mokslo programa laikytina Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa. Esant ribotiems aukštųjų mokyklų finansavimo ištekliams, iš mokslinių tyrimų gaunamos pajamos padeda išlaikyti kvalifikuotą personalą, atnaujinti ir tobulinti eksperimentinę ir informacinę bazę. Atliekant užsakymus firmoms bei institucijoms, lengviau prognozuoti atskirų ūkio šakų plėtojimo perspektyvas, paaiškėja vienos ar kitos krypties specialistų poreikiai. Per daugelį metų Universitete sukaupta unikali mokslinių tyrimų įranga, specialistai ir patirtis, išsikovotos pirmaujančios pozicijos šalyje daugelyje technologijos, fizinių ir socialinių mokslų krypčių. Mokslinius tyrimus atlieka tiek pavieniai mokslininkai, tiek jų kolektyvai. Susidomėję tam tikra moksline problematika mokslininkai ilgainiui susiburia į organizacinius vienetus – mokslo grupes.

Moksliniø tyrimø finansavimo ðaltiniai Asignavimai ið valstybës biudþeto Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių nedidelę dalį sudaro paskata už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos panaudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms. Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas jame tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2009 m. mokslo fondui buvo paskirta 7123,3 tūkst. Lt (2008 m. – 7916,5 tūkst. Lt; 2007 m. – 6334,9 tūkst. Lt; 2006 m. – 5511,7 tūkst. Lt; 2005 m. – 4940,9 tūkst. Lt). Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius ir mokslo grupes aktualiems uždaviniams spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus

prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų pastarųjų trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą – publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas. Etatiniai mokslo darbuotojai priimami konkurso tvarka. Visi mokslo darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš biudžeto lėšų, Senato nutarimu privalo dirbti ne mažesnės kaip ketvirčio etato apimties pedagoginį darbą. Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji sudaro iki 15 % mokslo fondo) skiriama lėšų parodoms rengti ir inovacinių projektų reklamai, mokslinėms konferencijoms organizuoti, padaliniams, įdarbinantiems jaunus mokslininkus, skatinti, monografijų ir periodinių mokslo leidinių leidybai, mokslo krypčių plėtros programoms rengti ir kitoms būtinoms išlaidoms.

Valstybinis mokslo ir studijø fondas Siekiant sukaupti lėšų mokslui ir studijoms šalyje remti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 įkurtas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Fondas kasmet viešai paskelbia, kiek asignavimų skiriama kiekvienai iš jo remiamų veiklos sričių: • aukštųjų technologijų plėtros programai; • pramoninės biotechnologijos plėtros programai; • prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių tyrimams; • ministerijų užsakomoms programoms; • Fondo inicijuotoms programoms; • mokslininkų (mokslininkų grupių) tyrimams; • mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams, įgyvendinamiems pagal tarpvalstybinius susitarimus; • mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams, vykdomiems ūkio subjektų užsakymu; • mokslinėms konferencijoms, simpoziumams bei

6

kitiems mokslo renginiams organizuoti; • mokslinėms monografijoms ir kitiems mokslo kūriniams rengti; • mokslininkų stažuočių programai. 2009 m. Fondas rėmė 15 aukštųjų technologijų plėtros programos projektų, 4 prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektus, 3 pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektus, 17 mokslininkų grupių atliekamų tyrimų, taip pat 9 tarptautinius projektus. KTU mokslininkų tyrimams įgyvendinti iš viso skirta 4113,8 tūkst. Lt. Paramą taip pat gavo 108 doktorantai. Nuo 2010 m. VMSF reorganizuotas į VSF, kitas funkcijas perėmė Lietuvos mokslo taryba.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Ûkiskaitiniai darbai Didelę nebiudžetinių pajamų dalį už mokslinę veiklą Universitetas gauna vykdydamas ūkiskaitines mokslinio tyrimo, projektavimo ar net vienetinės gamybos sutartis

su įmonėmis, firmomis ir įvairiomis institucijomis. 2009 m. įvykdyta darbų už 4 mln. Lt.

Tarptautinës programos Mokslo ir studijų internacionalizavimo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių ar fondų programų projektuose. 2009 m. KTU mokslininkai aktyviai dalyvavo Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje (7BP), EUREKA, COST, tarpvyriausybinėse mokslinių tyrimų programose.

Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius (K. Donelaičio g. 73, tel. 300081; el. p. adriana.kvikliene@ktu.lt). 2009 m. Universiteto mokslininkai iš viso vykdė 80 tarptautinių mokslo projektų. Mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 6116,3 tūkst. Lt. Bendros tarptautinių mokslo projektų, įskaitant Lietuvos institucijų paramą, pajamos sudarė 7693,3 tūkst. Lt.

Moksliniø ir technologiniø tyrimø kokybës sistema 1999 m. Universitete pagal LST EN ISO 9001: 1995 standarto reikalavimus, taip pat LST ISO 10013: 1997, LST EN ISO 8402: 1995 standartų, Safety Guide Q8: Quality assurance in research and development (IAEA, 1998) ir SWEDAC DOC 92:5 rekomendacijas pradėta kurti mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema. 2000 03 24 Universitetas tapo pirmąja Lietuvos mokslo ir studijų institucija, gavusia institucinę Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją atlikti mokslinius, technologinius tyrimus ir saugos įvertinimą branduolinės energetikos srityje. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema parengta taip, kad būtų galima pasiekti bendrus Universiteto tikslus, išlaikant aukštą atliekamų darbų mokslinį-techninį lygį visais galimais aspektais. Kiekvienam darbus vykdančiam padalinių organizaciniam lygiui, pradedant Universiteto vadovybe ir baigiant laboratorija, šioje programoje skiriamas svarbus vaidmuo ir atsakomybė, kuri pasiekia aukščiausią laipsnį individualaus darbuotojo lygmenyje. Kokybės siekiama plataus spektro priemonėmis, pradedant pavienių darbuotojų darbo procesų tobulinimu ir baigiant vykdomų tyrimo projektų peržiūra, kurią atlieka žymūs nepriklausomi mokslininkai. Mokslinio tyrimo institucijoje ypač svarbi kokybės vadybos principų ir mokslinių autoritetų tradiciškai griežtos kontrolės efektyvi integracija. Įvertinant Universiteto vykdomų mokslinio tyrimo projektų įvairovę, nustatyta optimali mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos struktūra. Jos pagrindas – bendroji „Universiteto lygio“ kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji apibūdina KTU vadovybės kokybės politiką ir jos įgyvendinimo esminius principus, metodus ir bendrąsias procedūras. Tuo pat metu kiekvienas savarankiškas mokslinio tyrimo darbus vykdantis padalinys yra įpareigotas sukurti specifinę lokalinę savo vykdomų procesų kokybės užtikrinimo procedūrą, kuri atitiktų to padalinio ypatumus, unikalius poreikius ir Universiteto vadovybės nustatytus kokybės reikalavimus. Tokias procedūras yra parengusios septynios mokslo grupės:

• Šilumos ir atomo energetikos katedros dvifazių srautų termohidromechaninių procesų tyrimo mokslo grupė; • Inžinerinės mechanikos katedros konstrukcijų modeliavimo mokslo grupė; • Mašinų projektavimo katedros mechaninių sistemų patikimumo tyrimo mokslo grupė; • Deformuojamų kūnų mechanikos katedros medžiagų ir konstrukcijų stiprumo bei ilgaamžiškumo prognozavimo mokslo grupė; • Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės mokslo grupė; • Elektros sistemų katedros elektros energetikos sistemų režimų valdymo ir problemų tyrimo mokslo grupė; • Organinės technologijos katedros polimerų modifikavimo ir tyrimo mokslo grupė. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros taip pat parengtos procesų aprūpinimo infrastruktūrą sudarančiuose ir jos funkcionavimą užtikrinančiuose Universiteto padaliniuose. Parengtos tokios procedūros: • dokumentų ir duomenų valdymas, • pirkimas, • vadovybės analizės valdymas, • kokybės vidaus auditas, • koregavimo ir prevenciniai veiksmai, • kvalifikacijos tobulinimas, • produkto identifikavimas ir atsekamumas, • sutarties sudarymo proceso valdymas, • kontrolės, matavimo ir bandymų įrenginių priežiūros valdymas, • galutinės produkto kontrolės valdymas, • programinės įrangos kokybės valdymas. Universiteto vykdomų mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema yra atvira: numatoma, jog palaipsniui ji apims visus Universiteto mokslo padalinius, kuriuose bus sukurtos ir įdiegtos bendrosios ir procesinės tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros.

7


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Intelektinës nuosavybës teisinë apsauga Iðradimø teisinë apsauga Šiandien, pasaulinei ekonomikai tampant vis konkurencingesnei, kūrėjams labiau rūpi išradimų apsaugos ir realizavimo klausimai. Patentai – tai išradimų ir naujovių kūrimo veiklos, plėtojamos visų pirma komerciniais tikslais, rodiklis. Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo būdai: paduodant paraišką tiesiai į VPB (nacionalinis būdas), paduodant tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir išplečiant Europos patentus į Lietuvos Respubliką (Euro ir Euro-PCT paraiškos). Europos patentas yra pagal Europos patentų konvencijos nustatytą bendrą procedūrą Europos patentų tarnybos išduodamas patentas. Europos patentą galima gauti paduodant vieną Europos patento paraišką, kuri

nagrinėjama vienoje patentų tarnyboje (Europos patentų tarnyboje); paraišką šiai tarnybai galima paduoti ir per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą. Patentinės apsaugos gali būti siekiama vienoje, keliose arba visose 34 Europos patentų konvencijos valstybėse narėse. Viena iš Europos patento įsigaliojimo valstybėje narėje sąlygų yra Europos patento ar jo dalies vertimo į tos valstybės kalbą pateikimas nacionalinei patentų tarnybai. Dar daug kūrėjų, užuot registravę patentus savo šalyje, renkasi galimybę registruoti patentus JAV ar Japonijoje ir naudotis tų rinkų privalumais. Tam turi įtakos tai, kad Europoje patentas (įskaitant administravimo ir vertimo išlaidas) yra daug brangesnis nei JAV ar Japonijoje. Be to, visos iki 20 metų apsaugos išlaidos pagal Europos patentą yra daug didesnės nei pagal JAV ar Japonijos patentus.

Patentinė veikla K. Donelaičio g. 73-117 LT-44029 Kaunas Tel. (8 37) 300 692 Patentinė patikėtinė Aurelija Šidlauskienė Pagrindinės veiklos kryptys: • pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) paraiškų rengimas registruoti Valstybiniame patentų biure; • atstovavimas pareiškėjui gaunant pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos dokumentus bei ginant jo interesus nuo galimų pažeidimų; • licencinių sutarčių rengimas; • konsultacijos intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje klausimais. Statistika 2009 m. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui paduotos penkios Universiteto mokslininkų patentinės paraiškos LR patentui gauti bei viena paraiška Europos patentui gauti.

2009 m. gauti Lietuvos patentai: 1. Bernotienė, Birutė (aut., išrad.). Neaustinės medžiagos gamybos būdas / 2009 03 25. 2. Jurėnas, Vytautas (aut., išrad.); Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Skiedraitė, Inga (aut., išrad.); Ostaševičius, Vytautas (aut., išrad.); Graževičiūtė, Jurgita (aut., išrad.). Įrankio griebtuvas su ultragarsiniu keitikliu / 2009 03 25. 3. Bansevičius, Ramutis (aut., išrad.); Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Jurėnas, Vytautas (aut., išrad.); Minčenia, Vladimir (aut., išrad.); Valaika, Marius (aut., išrad.). Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui / 2009 06 25. 4. Bansevičius, Ramutis (aut., išrad.); Rimašauskienė, Rūta (aut., išrad.); Ragulskis, Minvydas (aut., išrad.); Maskeliūnas, Rimas (aut., išrad.). Povandeninis mini robotas / 2009 07 27. 5. Bansevičius, Ramutis (aut., išrad.); Bubulis Algimantas (aut., išrad.); Jurėnas, Vytautas (aut., išrad.); Vilkauskas Andrius (aut., išrad.). Pjezoelektrinė pavara / 2009 07 27. 2009 m. galiojo 16 Lietuvos Respublikos patentų.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Kauno technologijos universitetą sieja glaudūs ryšiai su daugeliu užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusėmis sutartimis, Universiteto padalinių arba mokslinių grupių individualiais projektais, įvairių tarptautinių programų projektais, studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslinių darbuotojų mainais, taip pat dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose, parodose bei kituose renginiuose. KTU šiuo metu su įvairiomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institucijomis bei firmomis yra pasirašęs virš 70 bendradarbiavimo sutarčių. Kauno technologijos universitetas yra kelių tarptautinių organizacijų – Europos universitetų asociacijos (EUA), Europos inžinerinio mokymo draugijos (SEFI), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER),Tarptautinės tęstinio inžinerinio

8

mokymo asociacijos (IACEE), Baltijos šalių technikos universitetų asociacijos (ATUBS), Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo (EUCEN), Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (BSRUN) narys. Nuo 1998 m. KTU dalyvauja Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslo ir technologijos konsorciumo BALTECH veikloje ir yra vienas iš steigėjų. Nuo 1993 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja Europos Sąjungos bendrosiose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose, pradedant Trečiąja bendrąja programa. KTU sėkmingai dalyvavo Šeštojoje bendrojoje programoje (6BP) – iš viso buvo finansuoti 36 projektai, iš kurių paskutiniai 7 projektai pabaigti 2009 m. 2009 m. KTU mokslininkai vykdė 17 Septintosios bendrosios programos (7BP) projektų ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės, nanotechnologijų,


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

aplinkos inžinerijos, biomedicininės inžinerijos, chemijos technologijų ir socialinių mokslų srityse. Universiteto mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programoje EUREKA, Europos inovacijų programoje EUROSTARS ir Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programoje COST. 2009 m. vykdyti aštuoni EUREKA bei du EUROSTARS projektai ir dalyvauta 21 COST veikloje maisto technologijų, chemijos technologijų, valdymo ir informacinių technologijų, biomedicininės inžinerijos srityse. Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kituose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose. 2009 m. vykdyti po vieną Pažangios energetikos Europai, eContentPlus, eParticipation programų projektą, trys Baltijos jūros regiono programos projektai, keturi Šiaurės šalių tarybos remiami projektai, du NATO mokslinius tyrimus remiantys projektai bei 1 pagal ES viešuosius pirkimus finansuotas projektas. Bendri moksliniai tyrimai buvo vykdyti tarpvyriausybinių sutarčių pagrindu – trys projektai su partneriais Prancūzijoje (programa „Žiliberas“), penki projektai su partneriais Ukrainoje, vienas projektas su partneriais Taivane ir Latvijoje. Tarpinstitucinių sutarčių pagrindu vykdyti projektai su Singapūro, Ukrainos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkais. 2009–2010 m. m. pagal ERASMUS programą studijuoti į ES universitetus išvyko 180 KTU studentų, o studijuoti į KTU atvyko 86 užsienio studentai. Dėstyti ir stažuotis į Europos universitetus buvo išvykę 48 KTU dėstytojai, partnerio teisėmis KTU dalyvavo dviejuose intensyvių studijų programų bei penkiuose teminių tinklų projektuose. Švietimo mainų paramos fondui teikėme paraišką 2010 – 2011 m. m. ERASMUs programai finansuoti. Paraiška pateikta 241 dvišalės sutarties su 195 aukštojo mokslo institucijomis pagrindu. Paraiškoje planuojama išsiųsti studijuoti į partnerių universitetus 350 KTU studentų, atlikti praktikos – 88 studentus. 69 KTU dėstytojai planuoja išvykti skaityti paskaitų, 36 darbuotojai – į stažuotes.

2009 metais KTU toliau dalyvavo kitose vis dar vykdomose Socrates bei naujosios Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programose: Comenius, Lingua, Grundtvig, Skersinėje programoje ir Jean Monnet programoje. 2009 m. vykdyta 11 šių programų projektų: vienas Comenius, vienas Lingua, penki Grundtvig, trys Skersinės programos ir vienas Jean Monnet programos projektas. KTU aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos profesinio rengimo Leonardo da Vinci programoje, kuri nuo 2007 metų tapo Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) dalimi. 2009 m. KTU dalyvavo trijuose projektuose kaip koordinuojančioji institucija. Taip pat vykdyta 16 projektų, kuriuose KTU dalyvauja kaip partnerinė institucija. Toliau sėkmingai plečiasi KTU dvišaliai kontaktai su Šiaurės šalimis, Vokietija, Prancūzija. Universiteto studentams, doktorantams, studijuojantiems užsienyje, paramą skiria įvairios šių šalių organizacijos, atskiri universitetai ar stipendijų fondai. Studentai nuolat naudojasi Kylio miesto stipendijų programos pasiūlymais, DAAD bei kitų Vokietijos fondų parama, universitetų konsorciumo BALTECH stipendijomis. Nuo 2004 m. KTU inžinerinių ir gamtos mokslų studentai dalyvauja stažuočių Japonijoje programoje „Vulcanus in Japan“. Per šešerius dalyvavimo programoje metus 12 mėnesių trukmės stažuotėje Japonijoje dalyvavo jau penki KTU studentai. 2009 metais iš KTU buvo išsiųsta 13 studentų paraiškų, keturi studentai perėjo pirminę atranką, o dalyvauti programoje buvo atrinkta viena Dizaino ir technologijų fakulteto doktorantė. Dalyvaudamas tarptautinėse programose bei projektuose, Universitetas iš įvairių užsienio šaltinių gauna finansavimą moksliniams tyrimams, studentų bei dėstytojų mobilumui, įsigyja literatūros, laboratorinės įrangos. Taip kaupiama patirtis, kuri leis sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų rinkoje. Tik bendradarbiaujant su užsienio partneriais galima sėkmingai įsijungti į Europos mokslinių tyrimų tinklą ir konkuruoti šioje srityje su labiau patyrusiomis kitų Europos šalių institucijomis.

MOKSLINËS KONFERENCIJOS IR PARODOS Universitetas kiekvienais metais organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių specialistus. Stambiausias Universiteto mokslo renginys, kurį jis organizuoja kartu su Lietuvos mokslų akademija, Pramonininkų konfederacija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba, yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“. Jį organizuojant, kasmet paramą teikia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pramonė“ tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, panagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Jau įprasta, kad šioje diskusijoje dalyvauja vos ne

visų ministerijų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų vadovaujantys specialistai, žymiausi technikos ir kitų sričių mokslininkai, pramonės ir verslo organizacijų ir asociacijų atstovai. Didaktikos, žinių perimamumo ir mokymo tęstinumo klausimais pasitarti atvyksta vidurinio ir aukštesniojo lavinimo, profesinio tobulinimo specialistai. Renginyje dalyvauja ir vis daugiau dėmesio jam rodo ir inovacinės veiklos struktūros. Centrinį ciklo renginį, visada organizuojamą vasario pradžioje, pratęsia savarankiškos teminės darbuotojų ir studentų mokslo konferencijos, organizuojamos visus metus. 2009 m. įvyko 28 darbuotojų ir 14 studentų konferencijų, kuriose perskaityta per 2 tūkst. pranešimų. Išleista visų Universitete vykusių konferencijų pranešimų medžiaga – per 500 aut. lankų. Studentų darbų parodoje „KTU Technorama-2009“ pristatyti 68 darbai. Geriausi „Technoramos“ darbai buvo pristatyti parodoje „Balttechnika“.

9


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

2009 m. vykusiø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Renginio pavadinimas

Perskaityta pranešimų KTU Kitų institucijų darbuotojų darbuotojų

Iš viso

Lietuvos mokslas ir pramonė: mokslas ir inovacijos – ūkio konkurencingumui didinti

150

1

4

5

Šilumos energetika ir technologijos

144

24

64

88

Mechanika-2009 (14-oji tarptautinė)

204

69

35

104

Matematika ir matematikos dėstymas

101

15

29

44

Chemija mokykloje-2009

57

1

19

20

Lyčių lygių galimybių įtvirtinimo visuomenėje sociokultūriniai aspektai (tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras)

38

6

6

12

Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime

30

10

9

19

Chemija ir cheminė technologija

153

5 ž.55 s.

7 ž.54 s.

12 ž.109s.

Informacinės technologijos’ 2009 (15-oji tarptautinė konferencija)

107

34

25

59

Ekonomika ir vadyba 2009 (14-oji tarptautinė)

186

71

69

140

57

3

28

31

Elektros ir valdymo technologijos ECT-2009 (4-oji tarptautinė)

165

46

45

91

Silikatinės medžiagos (4-oji Baltijos šalių mokslinė konferencija)

57

3 ž.7 s.

15 ž.16 s.

18 ž.23 s.

365

82

163

245

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

31

10

10

20

Intelektualiosios technologijos logistikoje ir mechatroninėse sistemose ITELMS’09 ( 4-oji tarptautinė konferencija)

46

25

29

46

Diferencialinės lygtys ir jų taikymas (tarptautinė konferencija)

35

7

9

16

Kas yra medija?

38

7

9

16

Inžinerinių studijų ir profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje (3-ioji tarptautinė konferencija)

67

24

16

40

Medicinos fizika Baltijos šalyse (7-oji tarptautinė konferencija-seminaras)

94

9

29

38

Paslaugų pasaulio plėtra: naujas mąstymas, nauja veikla (IV tarptautinis mokslinis seminaras)

41

8

9

17

Transporto priemonės-2009 (13-oji tarptautinė konferencija)

180

51

56

107

Biomedicininė inžinerija (13-oji tarptautinė konferencija)

104

18

47

65

Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje (3-ioji tarptautinė konferencija)

143

61

15

76

Medžiagų inžinerija - 2009 (respublikinė konferencija)

115

49

41

90

Aktualios metrologijos problemos (konferencija-seminaras)

130

1

3

4

Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės (2-oji tarptautinė konferencija)

42

1

37

38

Kalbos teorija ir praktika

87

12

33

45

Teisinės, politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių Europos link (7-oji tarptautinė)

Elektronika (13-oji tarptautinė)

PASTABA: ž – žodiniai pranešimai; s – stendiniai pranešimai.

10

Dalyvių skaičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

2009 m. vykusiø studentø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Perskaityta pranešimų KTU Kitų aukštųjų Iš viso studentų mokyklų studentų 20 4 24

Telekomunikacijos ir elektronika-2009

50

Gaminių technologijos ir dizainas’2009

165

29

-

29

Mūsų socialinis kapitalas – žinios

71

47

2

49

Socialiniai mokslai-2009: iššūkiai globalizacijos procese

70

33

8

41

Studentų darbų paroda „KTU Technorama – 2009“

68 darbai

Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos

30

16

2

18

Ekonomika ir vadyba-2009

38

24

9

33

Po idėjų pasaulį

47

31

16

47

Mechanikos inžinerija-2009

64

50

-

50

Chemija ir cheminė technologija

87

29

30

59

109

2

18

20

40

5

5

5 bendri pranešimai

131

13

28

41

Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams

43

25

5

30

Technologijos mokslai šiandien ir rytoj-2009

54

34

7

41

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (11-oji tarptautinė konferencija-mokykla) Baltijos šalių ekologiškos plėtros kūrybinės dirbtuvės-studija 2009 Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose-2

Studentų darbų parodoje „KTU Technorama – 2009“

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

DOKTORANTÛRA Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją. Asmenys, siekiantys įgyti daktaro mokslo laipsnį, studijuoja dieninėje ar neakivaizdinėje doktorantūroje arba daktaro disertaciją rengia ir gina eksternu. Mūsų Universitete 2009 m. buvo galima studijuoti šių mokslo krypčių doktorantūroje ir ginti daktaro disertacijas: Mokslo krypties kodas

Mokslo krypties pavadinimas

Fiziniai mokslai 02 P 03 P 09 P

Fizika Chemija Informatika

Socialiniai mokslai 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija Technologijos mokslai 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija

04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka Chemijos inžinerija Energetika ir termoinžinerija Informatikos inžinerija Medžiagų inžinerija Mechanikos inžinerija Matavimų inžinerija

Doktorantūros trukmė – ne daugiau kaip 4 metai, iš jų 1–1,5 metų skiriami studijoms. Studijų forma – nuolatinė ir ištęstinė. Kiekvienam doktorantui paskiriamas mokslinis vadovas. Doktorantas kartu su vadovu sudaro studijų ir daktaro disertacijos rengimo planą visam doktorantūros laikotarpiui ir parenka disertacijos temą. Doktorantui reikia išlaikyti ne mažiau kaip keturių dalykų doktorantūros lygio egzaminus. Geriausiai besimokantiems doktorantams sudaromos sąlygos atlikti tyrimus arba dalį studijų programos studijuoti kitų šalių universitetuose. Studijų metu doktorantas dirba ir mokslinį darbą, kaupdamas medžiagą disertacijai. Jis privalo dirbti ir Senato nustatytos apimties pedagoginį darbą. Pirmaisiais metais doktorantui mokama 8,3 BSI, o vėliau – 9,6 BSI dydžio stipendija. Doktorantams kasmet suteikiamos 56 kalendorinės dienos eilinių mokamų atostogų. Doktorantūros laikotarpiu suteikiamas bendrabutis.

BIBLIOTEKA K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Direktorė Genė Duobinienė, tel. (8 37) 300 650, tel./faks. (8 37) 300 438, el. p. biblioteka@ktu.lt

Europos kultūros ir mokslo raidą iki 1800 metų. Ypatingą vietą užima lietuviškųjų spaudinių paveldas (1591–1945).

KTU bibliotekos struktūra: Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20) Fakultetų grupės: Mechanikos (Kęstučio g. 27, II a.), Informatikos (Studentų g. 50, I a.), Cheminės technologijos (Radvilėnų pl. 19, II a.), Statybos ir architektūros (Studentų g. 48, I a.), Dizaino ir technologijų (Studentų g. 56, IV a.), Panevėžio instituto (Nemuno g. 33, 37164 Panevėžys).

Pagrindiniai Bibliotekos 2009 m. veiklos rodikliai

Kauno technologijos universiteto biblioteka yra viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje ir vienintelė Kaune bei Kauno apskrityje, perkanti ir sauganti fizinių ir technologijos mokslų literatūrą ir informaciją. Spausdinti ir elektroninės informacijos šaltiniai įsigyjami pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis. Biblioteka yra atvira visuomenei. Bibliotekos Retų knygų skyriuje saugoma per 35 tūkst. egz. XV–XX a. pirmosios pusės spaudinių, kartografijos ir ikonografijos dokumentų. Dauguma jų turi išliekamąją lituaninę arba lituanistinę vertę. Vertingiausią dalį sudaro įvairiakalbiai XV–XVII a. spaudiniai, atskleidžiantys

12

FFondai 1,33 mln. egz. Gauta naujų leidinių per metus 11,6 tūkst. egz. Išduota spaudinių per metus per 1,01 mln. egz. Naudotasi visateksčiais straipsniais iš prenumeruojamų DB 217,9 tūkst. str. Bibliotekos personalas 77 darbuotojai 2009 m. bibliotekoje užregistruota 23 617 skaitytojų, iš jų 20 459 studentai. Bibliotekoje veikia integrali bibliotekinė sistema ALEPH500, prie jos per WWW OPAC kasmet prisijungiama apie 1,67 mln. kartų. Kompiuterinis katalogas ir Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų DB Publikacijos prieinami Universiteto tinklalapyje http://www.ktu.lt/biblioteka. Kompiuteriniame kataloge aprašyti visi leidiniai nuo 1990 m., senesnių metų – skaitomi leidiniai. Skaitytojų užsakymai centrinėje ir fakultetų bibliotekose priimami internetu. DB Publikacijos aprašyta 41 tūkst. KTU darbuotojų mokslinių publikacijų.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Kortelių kataloguose aprašyti visi leidiniai iki 1999 m. Skaitytojai aptarnaujami 7 abonementuose, 10 skaityklų, Retų knygų skyriuje, 8 interneto svetainėse. Skaitytojams leidiniai išduodami į namus centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Studijų leidiniai išduodami laikotarpiui nuo 7 dienų iki 6 mėnesių, kiti leidiniai – nuo 1 iki 30 dienų. Vieninteliai knygų egzemplioriai, periodiniai leidiniai, standartai, reti spaudiniai, disertacijos, tezės į namus neišduodami, juos galima skaityti skaityklose. Bibliotekoje nesančius spaudinius ar dokumentus už nustatytą mokestį galima užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Šiuo metu Bibliotekoje yra 169 kompiuterinės darbo vietos, iš jų 96 skirtos skaitytojams informacijos paieškai. Naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriniu katalogu, o per internetą – pasaulio bibliotekų katalogais, šalių suvestiniais katalogais, duomenų bazėmis, skaitytojai randa naujausią ir aktualiausią informaciją. Sudaromos sąlygos ir teikiamos konsultacijos, kaip naudotis duomenų bazėmis kompaktiniuose diskuose ir internete. 2009 m. biblioteka prenumeravo 43 užsienio duomenų bazes, kurioms prieigą užtikrino 16 tiekėjų: ISI Web of Knowledge, EBSCO Publishing, ScienceDirect, Emerald Fulltext, SpringerLINK, Oxford Journals, IEEE/IEL, American Institute of Physics, American Physical Society, Institute of Physics Journals, SAGE Journals, Wiley Interscience, Annual Reviews, Bentham Science Publishers, Morgan & Claypool, ACS Publications, Ebrary, Zentralblatt MATH, ir vieną lietuvišką teisinių dokumentų duomenų bazę LITLEX-Internet. Visatekstės knygos yra prieinamos per Springer LINK ir EBRARY duomenų bazes. Taip pat prenumeruojame anglų kalbos aiškinamąjį žodyną „Oxford English Dictionary“. Prenumeruojamos duomenų bazės papildo bibliotekos fondą. Jose prieinami per 64 tūkst. periodinių leidinių, iš jų 22,8 tūkst. visateksčių žurnalų, 137,6 tūkst.

konferencijų medžiagos leidinių, iš jų 750 visateksčių leidinių. Bibliotekos vartotojai taip pat gali naudotis 19 tūkst. el. knygų. Informacija apie duomenų bazes bei galimybę jomis naudotis akademinei bendruomenei išplatinama elektroniniu paštu ir skelbiama Bibliotekos tinklalapyje. Biblioteka nuolat atlieka mokslinės informacijos duomenų bazių poreikio analizę. Biblioteka yra aktyvi Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, nuolat dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose: - Vykdė Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (toliau – eMoDB.LT) užsakomąjį tyrimą „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas“ (2009). - Dalyvavo tobulinant Lietuvos virtualią biblioteką ir rengiant studiją „Paieškos sistemos PRIMO taikymo galimybės Lietuvos virtualioje bibliotekoje“ (2009). - Biblioteka yra tarptautinės technologijos universitetų bibliotekų asociacijos IATUL (International Association Technological University Libraries) narė. Nuolatiniai ryšiai su pasaulio universitetų bibliotekomis skatina Biblioteką tobulinti savo veiklą. - Biblioteka dalyvauja įgyvendinant Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą. - Dalyvauja sudarant Lietuvos nacionalinės bibliografijos knygų ir smulkių spaudinių lietuvių kalba kontrolinius suvestinius sąrašus (1918–1940). - Dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programoje, prisideda rengiant biografijų žodyną „Lietuvos knygos veikėjai“.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA Universiteto mokslininkai publikuoja daug straipsnių šalyje ir užsienyje, išleidžia monografijų, mokomosios literatūros. 2009 m. išleista 10 monografijų ir 1 studija, 41 konferencijų pranešimų rinkinys (pastarųjų leidybą finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas). Svarų Universiteto mokslininkų indėlį į šalies mokslo plėtotę rodo didelis Universitete leidžiamų mokslo žurnalų skaičius (jų leidžiama net 13). Mokslo žurnalai leidžiami didelio – A4 formato, sudėtingo dviejų skilčių maketo, dauguma – ne mažiau kaip po keturis numerius per metus. Žurnalams medžiagą teikia visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, daugėja užsienio autorių. Užsimezgė platinimo ryšiai. Beveik visų žurnalų straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse. Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferencijų pranešimų medžiagos rinkiniai jau tapo periodiniais leidiniais ir yra referuojami tarptautinėse mokslo duomenų

bazėse. ISI Proceedings referuoja konferencijos pranešimų medžiagą „Mechanika“. Periodiniais tapo konferencijų „Mechanika“, „Transporto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos fizika Baltijos šalių regione“, „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijoje“, „Informacinės technologijos“, „Electrical and control technologies ECT“, „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas“, „Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje“, „Pažangioji statyba“, „Biomedicininė inžinerija “, „Ekonomika ir vadyba“, „Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai “, „Mechatroninės sistemos ir medžiagos“ pranešimų medžiagos leidiniai. Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai leidiniai „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Research Overview“, jubiliejiniai katedrų veiklos katalogai ir kt.

13


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

KTU ŽURNALŲ REFERAVIMAS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE 1. Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. A. M. Sviklas, http://www.chemija.ctf.ktu.lt./zurnalas/ch-1995-1.htm CAplus (http://www.cas.org/sent.html) 2. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 (8 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. D. Eidukas, http://www.ktu.lt/en/ science/journals/frames1_3.html INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC); ISI Web of Science (http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master) 3. Engineering economics = Inžinerinė ekonomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. B. Martinkus, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/frames.html ISI Web of Science (nuo 2008 m.); IBSS International Bibliography of the Social Sciences (http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/word_docs/Journals%20A_Z%202006.xls); Business Source Complete (http://www.epnet.com/titleLists/bt-journals.htm); CEEOL; VINITI 4. Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba ISSN 1392-1649 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. J. K. Staniškis, http://www.apini.lt/lt/leidiniai.htm CAB Abstracts (http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&Di splayNew=Yes&PID=125); INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 5. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control ISSN 1392-124X (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. Šeinauskas, http://itc.ktu.lt/ ISI Web of science; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 6. Kalbų studijos = Studies About Languages ISSN 1648-2824 (1 numeris per metus), vyr. redaktorė doc. V. Liubinienė, http://www.kalbos.lt/; MLA Modern language Association International Bibliography (http://www.mla.org/pdf/masterperiodicallist.pdf). 7. Matavimai = Measurements ISSN 1392-1223 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. P. Žilinskas, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/matav/matav.htm; IndexCopernicus (http://journals.indexcopernicus. com/karta.php?action=masterlist&id=3318) 8. Materials science = Medžiagotyra ISSN 1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. S. Tamulevičius, http://www.ktu.lt/en/science/journals/medz/frames1_1.html; ISI Web of Science; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 9. Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. M. Daunys, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/frames2_3_1_1.html; ISI Web of Science; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC); COMPENDEX (http://www.ei.org/ compendex.html) 10. Social Sciences = Socialiniai mokslai ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorė prof. P. Jucevičienė, http://www.education.ktu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=79&lang=lt Sociological Abstracts (http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c ); SocINDEX with full text (http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm) 11. Ultragarsas = Ultrasound ISSN 1392-2114 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. J. Kažys, http://www.ktu.lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/ultra_journal; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 12. Viešoji politika ir administravimas ISSN1648-2603 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. V. Domarkas, http://www.ktu.lt/lt/index2_3.html; IndexCopernicus (http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action= masterlist&id=2994) 13. Economics and management = Ekonomika ir vadyba ISSN 1822-6515, vyr. redaktorė prof. G. Startienė; http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ekovad/ekovad14.asp; Business Source Complete (http://web.ebscohost. com/)

14


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

PAGRINDINIAI 2009 M. MOKSLINËS VEIKLOS RODIKLIAI Dëstytojai ir mokslo darbuotojai Etatų struktūra Metai

Dėstytojai

Mokslo darbuotojai

Profesoriai

Docentai

Lektoriai

Asistentai

Vyriaus. m. d.

143

448

309,5

57,25

6,75

2008

Iš viso

957,75

Iš viso

Vyr. m. d. M. d.

46,75

17,75

Jaun. m. d.

Moksl. staž.

30

5

106,25

Vyrai

Moterys

M ok s lo darbuotojai 12%

P rofes orės 4%

M ok s lo darbuotojos 11%

Doc entės 34%

P rofes oriai 20%

Lek toriai ir as is tentai 25%

Lek torės ir as is tentės 51%

Doc entai 43%

mokslo publikacijų skaičius vienam sąlyginiam darbuotojų skaičiui

Straipsniai MII (ISI Web of Science) leidiniuose

9,5

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 2,5 0,25 1,03 2

0,44

0,47

1,5

0,71 0,07

1,33 0,89

1,03

1 0,73

3 1,12

0,5

1,9 1,23

Humanitarinių mokslų

2,6

Socialinių mokslų

1,51

Fizinių mokslų

2,01

9,5

Biomedicinos mokslų

Technologijos mokslų

Iš viso Universitete

15


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

2007–2009 m. monografijos ir straipsniai MII leidiniuose Straipsnių „ISI Web of Science“ leidiniuose skaičius

Cheminės technologijos fak Dizaino ir technologijų fak.

1,06

Ekonomikos ir vadybos fak.

1,12

1

Humanitarinių mokslų fak.

2

2

Mechanikos ir mechatronikos fak.

Statybos ir architektūros fak.

3,46

0,08

1

0,5

0,5

2

1

Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

3,81

29,57

10,98

36,94

12,4

10,34

20,76

20,84

13,01

11,54

18,35

3,67

1

36,9

0,67

24,83

14,52

10,94

9,92

18,77

5,47

19,64

25,6

13,57

20,44

10,49

17,35

10,63

4

Informatikos fak.

Socialinių mokslų fak.

51,29

0,12

Elektros ir valdymo inžinerijos fak. Fundamentaliųjų mokslų fak.

kituose leidiniuose

2009

turinčiuose citavimo indeksą

2008

Panevėžio instituto Technologijų fak.

3

2

13,44

2,25

23,53

4,71

15,27

7,17

21,74

7,58

38,55

4

30,09

4,33

9,16

13,24

1,25

1,99

8,71

6,66

2,33

24,65

3,52

23,92

0,08

24,12

0,83

8,6

0,19

7,07

1,5

4

2,5 0,33

1

3

Aukštųjų technologijų plėtros institutas

2,08

Biomedicininės inžinerijos institutas 0,5

Europos institutas

0,58

0,58

1

Informacinių technologijų plėtros institutas Medžiagų mokslo institutas

1,08

Prof. K. Baršausko ultragarso MI

4,04

Sintetinės chemijos institutas

0,02

Technologinių sistemų diagnostikos institutas

16

1

1

0,75

1

0,25

0,93

0,71

0,16

2,6

0,92 3,67

2,1

1

Skaičiuojamųjų technologijų centras

0,5

6,93

0,75

0,75

Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

6,18

3,95

0,25

1,94

11,49

0,17

0,75

1,33

Iš viso

0,48

1,34

1

Tarptautinių studijų centras

0,5

1,17

1,5

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

0,67

0,33

0,42

1

1,2

0,5

0,2

Metrologijos institutas

1,5

0,67

0,25

Gynybos technologijų institutas

5,25

0,2

1,2

Energetikos technologijų institutas

2

6,5

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak. Aplinkos inžinerijos institutas

2009 kituose leidiniuose

2007

turinčiuose citavimo indeksą

Padalinio pavadinimas

2008 kituose leidiniuose

Monografijos

turinčiuose citavimo indeksą

2007

1

2

2,83

4,37

4,78

2

1,71

2,72

1,46

4,3

138,41

146,08

102,89

224,53

0,64

1

3,68 87,3

208,56


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

2005–2009 m. kitos mokslo publikacijos Straipsnių skaičius

Padalinio pavadinimas

Referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Cheminės technologijos fak.

11,31

33,56

40,72

38,18

33,66

50,79

19,52

11,57

11,79

10,55

Dizaino ir technologijų fak.

18,31

31,39

13

16,8

17,79

111,97

70,58

88,81

68,25

81,34

Ekonomikos ir vadybos fak.

3,74

37,26

125,35

85,33

83,08

172

74,91

53,03

76,46

57,32

Elektros ir valdymo inžinerijos fak.

34,45

60,03

42,93

37,74

3,6

41,92

48,63

25,2

19,06

52,67

Fundamentaliųjų mokslų fak.

22,68

28,03

12,61

30,1

12,56

41,26

56,07

37,88

24,48

35,66

10,33

10,83

12

17,25

30,81

22,5

17,83

9,83

14

42,39

56,93

15,74

59,04

22,72

69,76

23,93

60,16

46,06

66,38

55,2

88,92

42,85

52,13

31,73

195,79

75,77

53,68

89,72

101,27

Socialinių mokslų fak.

18,74

37,79

57,59

37,59

79,46

147,71

54,59

70,03

87,48

79,1

Statybos ir architektūros fak.

12,92

11,33

20,42

9,49

10,75

47,99

30,75

34,16

54,1

24,94

Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

41,33

40,42

20,45

34,44

16,37

35,4

28,39

15,24

14,21

9,82

Panevėžio instituto Technologijų fak.

10,16

12,42

7,49

17,33

3,75

8,47

7,83

12,19

7,83

19,47

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

31,17

16,25

22,14

15,17

6,25

17,01

43,33

13,53

3,2

17,83

7

10,6

6

6,75

4,97

9

3,5

2

4

6

0,5

1,16

1,25

1

0,33

2,84

0,83

3,65

4,51

2,55

8,5

7,28

7,92

8,38

9,65

0,58

3,06

1,6

1,6

2,66

3,3

7,62

3,8

2

2

3,33

4

0,5

1

10

25

5,5

11

10

Gynybos technologijų institutas

3,17

1,75

1

1,93

2,6

2,84

0,5

2,1

3,09

Informacinių technologijų plėtros institutas

2,08

2,42

0,39

1,2

2,5

12,23

7,42

12,23

3,7

3,34

Medžiagų mokslo institutas

0,84

1,2

0,5

0,33

Humanitarinių mokslų fak. Informatikos fak. Mechanikos ir mechatronikos fak.

Aplinkos inžinerijos institutas Aukštųjų technologijų plėtros institutas Biomedicininės inžinerijos institutas

1,82

Energetikos technologijų institutas Europos institutas

Metrologijos institutas

2,5

1,5

0,83

3,17

7,4

4,5

3,33

3,5

2,17

5

14,68

17,35

10,03

5,62

2,31

4,21

2,79

1,43

Sintetinės chemijos institutas

0,5

0,4

Technologinių sistemų diagnostikos institutas 0,9

7,5

3,16

4

4

4

3,17

1,33

3,36

2,93

1,03

2,1

3

2,91

8,21

6,31

2,8

1,33

0,2

Prof. K. Baršausko ultragarso MI

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

6,07

Skaičiuojamųjų technologijų centras Tarptautinių studijų centras Iš viso

2

0

2,65

2,56

1

0,67

0,41

1

0,4

0,33

0,33

0,53

1

1,16

0,33

11,82

6,17

5,5

1,83

4,23

5,82

4,31

17,55

7,75

339,53 515,95

478,19

496,01

384,36 1037,37

621,94

547,83

580,9

624,83

7,09

17


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

Moksliniø tyrimø finansavimas, tûkst. Lt Lėšų šaltiniai Universiteto mokslo fondas Valstybinis mokslo ir studijų fondas* Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra (TPA) Kitos valstybės institucijos Ūkio subjektai Tarptautinės mokslo programos Iš viso

2005

2006

2007

2008

2009

4940,9 2506,7

5511,7 2403,3

6334,9 2948,1

7916,5 4046,6

7123,3 4113,8

1632,4 3655,6 2215,9

1516,9 3938,6 3830,5

819,8 805,6 5127,3 2341,2

1112,5 1086,2 4350,4 3187,5

1167,1 840,5 3141,3 6116,3

14951,5

17201,0

18376,9

21699,7

22502,3

* VMSF lėšos, skirtos KTU mokslininkų tyrimams įgyvendinti TP A 5,2% Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 14,0%

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 3,6%

V M S F 18,3%

Tarptautinės m ok s lo program os 27,2%

U nivers iteto m ok s lo fondas 31,7%

Tarptautinių mokslo programų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai Cheminės technologijos fakultetas Dizaino ir technologijų fakultetas Ekonomikos ir vadybos fakultetas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Informatikos fakultetas Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Socialinių mokslų fakultetas Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Tarptautinių studijų centras Aplinkos inžinerijos institutas Biomedicininės inžinerijos institutas Informacinių technologijų plėtros institutas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras Iš viso

18

2005

2006

2007

2008

2009

331,24 1,44 2,10 105,16

148,38 16,66 442,18 51,79 14,97 1240,96 426,30 173,28

80,89 91,16 49,61 4,46 1153,27

920,16 13,02 377,62 27,20 5,43 874,58 222,47 258,91 90,17

61,66 12,55 286,13 68,42

524,19 35,07 15,89 199,08 99,05 93,54

50,95 43,18 173,78 873,17 172,81 2,13

87,47 35,15 61,31 396,70 33,06 41,69

5,44 296,62 28,23

482,95 19,68 202,56 1116,40 126,26 219,58 175,15 26,63 858,56 80,68 2379,06

2215,89

3830,54

2341,18

3187,46

6116,27

356,39 204,85 53,43 194,46

187,61 118,80

67,61


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

Mokslinių užsakymų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai

LUUS (NV)

Cheminės technologijos fakultetas 201,13 Dizaino ir technologijų fakultetas Ekonomikos ir vadybos fakultetas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 375,24 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 40,12 Humanitarinių mokslų fakultetas 179,80 Informatikos fakultetas 1595,49 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 290,13 Socialinių mokslų fakultetas Statybos ir architektūros fakultetas 170,10 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 467,34 Panevėžio instituto Technologijų fakultetas Aplinkos inžinerijos institutas Biomedicininės inžinerijos institutas Energetikos technologijų institutas 76,00 Gynybos technologijų institutas 29,50 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 151,04 Metrologijos institutas 412,64 Prof. K. Baršausko ultragarso MI 234,13 Sintetinės chemijos institutas 822,30 Technologinių sistemų diagnostikos institutas 82,39 Iš viso

5127,35

2007 LUUS (IV)

2008 LUUS LUUS (NV) (IV)

149,43

233,90

178,00

237,74

47,00 191,31

140,42 1179,86 302,53

179,99

2009 LUUS LUUS (NV) (IV) 144,74 12,90

107,89 16,00

465,23

278,37

10,00 1507,67 254,96

78,41

62,21 78,63

45,43

30,00

5,00

59,00 392,47 0,60

307,63 150,01 34,85 25,00

48,00 5,90 7,08

85,00

668,72

2,42 16,45 91,00 68,66 530,39 86,29 966,29 42,42 4350,44

124,79 96,50

212,01 130,38 253,16 9,44

307,00

996,77

3141,33

833,10

LUUS (NV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų; LUUS (IV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

Europos Sąjungos Bendrųjų programų lėšos, tûkst. Lt 5721 6000

5000

4000

3345

2446

3000

2000

1760

1581

1000

0 2005

2006

2007

2008

2009

19


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

Ūkio subjektų ir valstybės institucijų finansuojami projektai, tûkst. Lt 5796 6000

5000

5347

5249 4723

3974 4000

3000

2000

1000

0 2005

2006

2007

2008

2009

Dalyvavimas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose Programa 7BP 6BP 5BP EUREKA / ITEA 2 EUROSTARS COST Kitos

2005

2006

2007

18 8 5

32 1 9

31 1 10

12 26

12 27

12 30

2008

2009

6 22

17 7

8 1 17 27

8 2 21 25

Pasirašoma projekto „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ paramos sutartis

20


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

Universitete apgintos daktaro disertacijos Mokslo kryptis

2005 2006 KTU Kitų KTU Kitų

02 P Fizika 1 03 P Chemija 5 09 P Informatika 1 03 S Vadyba ir administravimas 2 04 S Ekonomika 4 05 S Sociologija 1 07 S Edukologija 4 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 5 02 T Statybos inžinerija 1 03 T Transporto inžinerija 1 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 4 05 T Chemijos inžinerija 4 06 T Energetika ir termoinžinerija 6 07 T Informatikos inžinerija 4 08 T Medžiagų inžinerija 8 09 T Mechanikos inžinerija 5 10 T Matavimų inžinerija 3 Iš viso 59

1 1 1 1 6 1 1 12

2 2 1 3 3 11 4 7 5 1 1 6 5 9 8 5 3 76

2 1 2 1 6

2007 2008 KTU Kitų KTU Kitų 1 8 2 1 4

1 1 1

5 3 2 3 5 1 1 2 6 5 2 6 4 4 51

8 6 1 3 3 1 4 3 10 6 61

3

4

1

1 2

1 5

2009 KTU Kitų 1 10 4 11 10 2 4 11 3 1 3 10 1 12 7 11 5 106

2

1 1 1 3 1 1 1 11

Universitete apgintos daktaro disertacijos pagal mokslo sritis 140

120 29

100

80

15 13

60 7

24 5

11

40

20

14 14 2 73

51

0 2005

53

2006 Tec hnologijos m ok s lai

40

40

2007

2008

F iz iniai m ok s lai

2009

S oc ialiniai m ok s lai

21


22Studij

54,1%

54,7%

Valstybs biudžeto asignavimai

L

ŠI

Š

7,1%

Mokslo tiriamieji darbai

L

1,7% 1,9%

A

T

Š

L

A

O

S

Pltros

Mokslo

16,0%

5,5%

I

N

Studij mokesiai

I

15,4%

D

UNIVERSITETO FINANSIN VEIKLA 2009 M.

2,2%

Tikslins lšos VMSF iš ŠMM

Kitos tikslins lšos

A

1,2%

0,9%

0,5%

5,2%

Bendrosios Socialins Kultros

6,4%

0,9%

Tarptautins programos

Kvalifikacijos klimo kursai

I

ES struktrini fond lšos

I

kio

16,5%

9,8%

kin ir kita veikla

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE MOKSLINIØ TYRIMØ PROGRAMOSE Dalyvavimas Europos Komisijos moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

7-osios bendrosios programos projektai 201119, Biomedicinos ir bioinžinerijos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įgalinimas ir skatinimas dalyvauti 7BP projektuose (SM-BIO-POWER)

Izraelis, Vokietija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Italija, Prancūzija

2008–2011

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

215884, Funkciniai skystakristaliai dendrimerai: naujų medžiagų sintezė, naujų taikymo sričių paieška (DENDREAMERS)

Ispanija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Portugalija, Vokietija, Švedija

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Gražulevičius

217049, Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimas naudojant originalų Bayeso neuroninį tinklą (AVERT-IT)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija, Ispanija, Švedija

2008–2010

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telematikos mokslo laboratorija, prof. A. Ragauskas

218355, Efektyvios pasikeitimo informacija bei cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemos statybos sektoriuje sukūrimas, atsižvelgiant į iššūkius, susijusius su Europos Sąjungoje cheminėms medžiagoms keliamais teisiniais reikalavimais (ChemXChange)

Norvegija, Belgija, Lietuva, Estija, Italija, Jungtinė Karalystė

2009–2011

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

218697, Nuolatinė transporto priemonių mazgų būsenos stebėsena ir neardomoji kontrolė jų remonto poreikiui nustatyti (COMPAIR)

Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Prancūzija, Italija

2008–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

218916, Energijos, kuro ir trąšų gamyba iš biomasės liekanų ir nuotekų dumblo (ENERCOM)

Vokietija, Liuksemburgas, Austrija, Belgija

2008–2011

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

222425, Ultragarsinio metodo, keitiklių ir sistemų, skirtų bėgių aliumoterminio suvirinimo siūlių tūriniam tyrimui atlikti, sukūrimas (RAILECT)

Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija, Graikija

2008–2010

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

227220, Kvalifikaciniai ir profesiniai reikalavimai žiniomis grįstam Europos maisto mokslui ir technologijoms (TRACK_FAST)

Portugalija, Slovėnija, Švedija, Belgija, Ispanija, Prancūzija, Turkija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Vengrija, Graikija, Italija, Rumunija, Austrija

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

229507, Nanomedžiagų kompetencijos centras (NANOMAT)

-

2009–2012

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

232190, Bevielė vėjo turbinų menčių stebėsena naudojant energiją kaupiančią technologiją (WINTUR)

Jungtinė Karalystė, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Bulgarija, Graikija

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

23


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

232253, Ultragarsinės jutiklių sistemos, keraminių plytelių tankio pokyčiui gamybos procese nustatyti, sukūrimas (NOVAPRESS)

Jungtinė Karalystė, Italija, Portugalija

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232518, Atoslūgių srovės generatoriaus konstrukcijų būsenos stebėsenos sistemos sukūrimas (TidalSense)

Jungtinė Karalystė, Italija, Norvegija, Graikija, Bulgarija, Ispanija

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232523, Savaeigis robotas įvirintų į sienelę vamzdžių suvirinimo siūlėms automatiškai tikrinti (NozzleInspect)

Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Prancūzija, Ispanija, Graikija

2009–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

232545, Naujo neinvazinio absoliučios galvospūdžio vertės matuoklio, veikiančio ultragarsinės transkranijinės doplerografijos principu, plėtojimas (BrainSafe)

Lietuva, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Danija, Ispanija

2009–2011

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telematikos mokslo laboratorija, prof. A. Ragauskas

234870, Pažangūs metodai gamtos mokslų pedagogams ugdyti (S-TEAM)

Norvegija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Čekija, Danija, Vokietija, Ispanija, Suomija, Estija, Izraelis, Švedija, Turkija, Kipras

2009–2012

Tarptautinių studijų centras, doc. N. Čiučiulkienė Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, prof. P. Jucevičienė

238875, Multigigabitinis Europos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas ir jo teikiamos paslaugos (GN3)

Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Austrija, Serbija, Slovėnija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Kipras, Vokietija, Estija, Portugalija, Italija, Graikija, Airija, Izraelis, Lietuva, Makedonija, Juodkalnija, Vengrija, Danija, Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Lenkija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Latvija, Šveicarija, Turkija, Malta

2009–2013

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

246686, Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE)

Graikija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Jungtinė karalystė, Lenkija, Portugalija, Šveicarija, Belgija, Ispanija, Danija, Kipras, Slovakija, Švedija, Bulgarija, Vengrija, Airija, Čekija, Suomija, Norvegija, Rumunija, Slovėnija, Prancūzija, Austrija, Estija, Latvija, Malta

2009–2012

Informatikos fakultetas, Informacinių technologijų diegimo centras, V. Kučiukas

6-osios bendrosios programos projektai

24

028067, Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (e-NVISION)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija

2006–2009

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

034642, Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Graikija

2006–2009

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

511082, Multigigabitinės spartos Europos akademinis tinklas (GN2)

Nyderlandai, Austrija, Slovėnija, Belgija, Kroatija, Čekija, Kipras, Vokietija, Estija, Portugalija, Italija, Graikija, Airija, Vengrija, Bulgarija, Izraelis, Latvija, Danija, Lenkija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Turkija, Malta, Rusija

2004–2009

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

CIT3-CT-2005-513350, Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje – Europos pilietiškumo formavimas (CINEFOGO)

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2009

Socialinių mokslų fakultetas, Politikos ir viešojo administravimo institutas, dr. E. Vaidelytė

COOP-CT-2006-033110, Endoskopinė kapsulė ultragarso technologijos pagrindu (TROY)

Portugalija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Estija, Ispanija, Italija

2006–2009

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. J. Kažys

GOCE-003956, Nauji integruoto cheminių medžiagų rizikos vertinimo metodai Europoje (NOMIRACLE)

Danija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Nyderlandai, Italija, Čekija, Lenkija, Portugalija, Belgija, Austrija, Suomija, Šveicarija, Švedija, Ispanija, Bulgarija, Prancūzija

2004–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

LSSG-CT-2007-037207, Sveikatos ir gyvybės mokslų sričių bendradarbiavimo spartinimas Europos tyrimų erdvėje ir už jos (SPIDERA FOR LIFE)

Ispanija, Italija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Slovėnija, Prancūzija, Izraelis, Belgija, Graikija

2007–2009

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

EUREKA programos projektai E!3681, Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)

Lietuva, Švedija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, prof. A. Verikas

E!3692, Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS)

Vokietija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. R. Simutis

E!3694, Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)

Lietuva, Čekija

2006–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. D. Leskauskaitė

E!3715, Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Lenkija, Norvegija, Austrija, Belgija, Suomija

2006–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

E!3726, Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS)

Latvija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. D. Levišauskas

E!3966, Antimikrobiškai aktyviomis pieno rūgšties bakterijomis fermentuoti produktai duonai gaminti (FERMFOOD)

Lietuva, Latvija, Estija

2007–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

E!4449, Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus (AKTINIDIA)

Lietuva, Estija, Lenkija

2008–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

25


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

EUREKA/ITEA 2 klasterio projektai 08018, Angelas sargas išplėstai namų aplinkai (ITEA 2 GUARANTEE)

Nyderlandai, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Lietuva, Liuksemburgas, Rumunija, Ispanija, Turkija

2009–2012

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, doc. V. Janilionis

EUROSTARS programos projektai E!4297, Neinvazinė ekspertinė sistema intraokulinių auglių diagnozei (NICDIT)

Lietuva, Suomija, Švedija

2008–2011

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. R. Raišutis

E!4846, Odos vėžio diagnostika panaudojant informacines ir ryšių technologijas (SkinMonitor

Portugalija, Vokietija, Italija, Lietuva

2009–2012

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. R. Raišutis

COST programos veiklos

26

COST B35, Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

COST D32, Chemija didelės energijos mikroaplinkose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis

COST E55, Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST 865, Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. P. Venskutonis

COST 868, Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Liesienė


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST 927, Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2004–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. R. Vinauskienė

COST 928, Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2005–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST 2102, Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ir tarpmodalinė analizė

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Serbija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2010

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. A. Rudžionis

COST 2103, Pažangus balso funkcijos vertinimas

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, prof. A. Verikas

COST CM0903, Biomasės panaudojimas atsinaujinančių degalų ir cheminių medžiagų gamybai (UBIOCHEM)

Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST FA0804, Molekulinė žemdirbystė: augalai – aukštesnės vertės baltymų gamybos platforma

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST FP0702, Medinių lengvų konstrukcijų pastatų ir elementų akustika

Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Australija

2009–2012

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST FP0802, Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika medienos mechanikoje

Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Serbija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST IC0602, Algoritminių sprendimų teorija

Austrija, Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2011

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, prof. A. Verikas

27


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST IC0604, Telepatologijos tinklas Europoje (EURO-TELEPATH)

Kroatija, Kipras, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2011

Skaičiuojamųjų technologijų centras, dr. V. Punys

COST IC0702, Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti

Austrija, Belgija, Kipras, Estija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. R. Jasinevičius

COST IC0806, Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga

Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros ir valdymo įtaisų katedra, doc. A. Gelžinis

COST MP0701, Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų

Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Suomija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. K. Baltakys

COST TU0602, Kraštotvarkiniai sprendimai miestų dinamikoje

Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Prancūzija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2011

Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, doc. K. Zaleckis

COST TU0701, Daugiabučių pastatų rajonų kokybės gerinimas

Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Makedonija, Vokietija, Graikija, Italija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Statybos ir architektūros fakultetas, Grafinių darbų katedra, doc. L. Šeduikytė

COST TU0902, Integruotas vertinimas darniai urbanizuotų teritorijų plėtrai

Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2009–2013

Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, doc. K. Zaleckis

eContentPlus programos projektai ECP-2007-EDU-417007, Suderinamas turinys efektyviai veiklai kompetencijomis grįstoje visuomenėje (ICOPER)

Austrija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Nyderlandai, Suomija, Vokietija, Estija, Prancūzija, Slovėnija, Graikija, Ispanija, Lenkija, Norvegija, Belgija, Italija, Švedija

2008–2011

Informacinių technologijų plėtros institutas, G. Cibulskis

Europos teritorinio bendradarbiavimo programos projektai

28

Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione (PlasTEP)

Vokietija, Danija, Švedija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Estija

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. D. Martuzevičius

Nuo teorijos ir planų prie ekoefektyvios ir darnios praktikos Baltijos jūros būklei pagerinti (WATERPRAXIS

Suomija, Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva, Švedija, Latvija

2009–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

Darnios gamybos inovacijos mažų ir vidutinių įmonių plėtrai (SPIN)

Vokietija, Švedija, Lenkija, Danija, Estija, Suomija

2009–2012

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Partneriai

Pavadinimas

Trukmė

Padalinys, vadovas

Pažangios energetikos Europai programos projektai EIE/06/209/S12.448705, Sėkmės didinimas: Europos konkurso „Energy Trophy“ plėtra 18-oje šalių (Energy Trophy+)

Vokietija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija

2006–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

E. vyriausybės programos projektai EP-08-01-002, Argumentų vizualizacija Europai (WAVE)

Graikija, Airija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija

2009–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

Pagal Europos Komisijos viešuosius konkursus vykdomi projektai ERAWATCH: Europos mokslinių tyrimų politinė ir socio-ekonominė struktūra II

Belgija

2007–2009

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

Dalyvavimas NATO moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Mokslas taikai“ programos projektai MEMS technologijos taikomosiose transportavimo sistemose, NATO RTO LTU-AVT-07/1

JAV, Belgija

Protinga tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET 109 RTG 60

JAV, Belgija, Kanada, Čekija, Estija, Vokietija, Italija, Lietuva, Norvegija

2009–2011

2007–2009

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Inžinerinės mechanikos katedra, prof. S. Kaušinis Informatikos fakultetas, Sisteminės analizės katedra, prof. R. Barauskas

Dalyvavimas Šiaurės šalių tarybos remiamose moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Nordforsk“ programos projektai Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinių sistemų metodologijos

Švedija, Norvegija, Danija

2005–2009

Informatikos fakultetas, Informacijos sistemų katedra, prof. R. Butleris

Maisto ir biošaltinių fermentų technologija

Danija, Suomija, Švedija, Norvegija

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai

Norvegija, Danija, Suomija, Estija, Latvija

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. P. Venskutonis

Pieno bioaktyvūs komponentai ir jų tarpusavio ryšiai – funkcionalumas ir genomika naujiems sveikesniems produktams

Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Danija, Estija

2008–2011

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. D. Leskauskaitė

29


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Dalyvavimas tarptautinių fondų programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Singapūro nacionalinio universiteto ERSS programos projektai Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos optoelektronikai

Singapūras

2008–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Dalyvavimas tarpvyriausybinėse moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektai Azoto atomų pernešimo reiškinių nerūdijančiajame pliene plazminio nitridinimo metu eksperimentinis tyrimas ir matematinis modeliavimas

Prancūzija

2009–2010

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Fizikos katedra, prof. A. Galdikas

Hibridiniai, kieti, bemetaliais dažais sensibilizuoti saulės elementai

Prancūzija

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Lietuvoje ir Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione augančių aromatinių augalų fitocheminės sudėties ir savybių palyginimas ir naujų perdirbimo procesų kūrimas

Prancūzija

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. P. Venskutonis

Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektai Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimas

Latvija, Taivanas

2008–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

30

1,4-Naftochinono fragmentą turinčių beta- ir beta-, gama-aminorūgščių, jų ciklizacijos produktų sintezė ir tyrimas

Ukraina

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, prof. V. Mickevičius

Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos energiją tausojantiems prietaisams

Ukraina

2009–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai

Ukraina

2009–2010

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Automatikos ir valdymo technologijų institutas, prof. R. Simutis

Elektroninių sistemų apsaugos nuo vibracijų ir smūgių nanotechnologijų sukūrimas ir tyrimas

Ukraina

2009–2010

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, habil. dr. A. Bubulis

Verslo aplinka Europoje

Ukraina

2009–2010

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Įmonių ekonomikos katedra, prof. Ž. Simanavičienė


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Dalyvavimas tarpinstituciniuose moksliniø tyrimø projektuose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Poligrafijos ir pakavimo technologijoms naudojamų ekologiškų ir „aktyviųjų“ medžiagų fizikinių-mechaninių savybių ir charakteristikų tyrimas

Ukrainos spaudos akademija, Ukraina; Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija

2009–2011

Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

Spausdinamųjų paviršių fraktalinės struktūros nevienalytiškumo įtakos pakuočių kokybei ir jų eksploatacinėms charakteristikoms tyrimas

Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas, Baltarusija

2009–2011

Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

2009 m. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama mokslo tyrimams Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTAI Veiklos taisyklių sprendimai informacinių sistemų kūrimui (VeTIS)

2007–2009

Prof. R. Butleris

Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas

2007–2009

Prof. S. Kaušinis

Žmogaus aktyvaus judėjimo stebėsenos metodų ir įrangos sukūrimas (VitaActiv)

2007–2009

Prof. V. Ostaševičius Prof. A. Lukoševičius Prof. P. Žiliukas

Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas

2007–2009

Prof. R. Bansevičius

Naujos mikromechaninės sistemos ir technologijos (NAMSIS)

2007–2009

Doc. V. Grigaliūnas Prof. V. Ostaševičius

MHP skaitmeninės televizijos imtuvų su išplėstomis interaktyvaus funkcionavimo galimybėmis taikomieji moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

2007–2009

Doc. V. Deksnys

Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai (Info Sveikata)

2007–2009

Prof. A. Lukoševičius

Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant „grid“ technologijas (GridTechno)

2007–2009

Prof. R. Šeinauskas

Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2)

2007–2009

Prof. V. Getautis Prof. J. V. Gražulevičius

Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaeiges akies vyzdžio padėties sekimo sistemas (VySek)

2008–2010

Prof. R. Simutis

Kampų matavimo sistemų tikslumo bandymo nanometrinės skyros mechatroninių įrenginių kūrimas ir tyrimas (GonoTest)

2008–2010

Prof. R. Bansevičius

Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas (HOLOKID)

2008–2010

Doc. S. Grigalevičius Prof. A. Palevičius Doc. D. Viržonis

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

Nanostruktūrų formavimosi ypatumai cementinėse statybinėse medžiagose: tyrimai ir technologinė plėtra (nano-CSM)

2008–2010

Doc. G. Skripkiūnas Prof. V. Ostaševičius

Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos sukūrimas (MOBAS)

2009–2011

Prof. R. Plėštys

Precizinių mechatroninių lazerio spinduliuotės perdavimo ir manipuliavimo sistemų kūrimas ir tyrimas (LaMaSystem)

2009–2011

Dr. V. Jūrėnas

PRIORITETINIŲ LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS KRYPČIŲ PROJEKTAI Rizikos suvokimas, viešoji komunikacija ir inovatyvus valdymas žinių visuomenėje (RINOVA)

2007–2009

Prof. L. Rinkevičius

Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (E.Demokratija)

2007–2009

Dr. V. Morkevičius

Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika)

2007–2009

Prof. V. Getautis Prof. J. V. Gražulevičius

Daugiafunkcių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė (H2 technologijos)

2008–2010

Prof. J. Dudonis

Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai

2007–2009

Prof. A. Žemaitaitis Prof. R. Milašius

Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų panaudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai

2007–2009

Prof. J. Liesienė

Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai

2007–2009

Doc. S. Kitrys

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Azoto atomų pernešimo reiškinių nerūdijančiajame pliene plazminio nitridinimo metu eksperimentinis tyrimas ir matematinis modeliavimas

2009–2010

Prof. A. Galdikas

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Hibridiniai, kieti, bemetaliais dažais sensibilizuoti saulės elementai

2009–2010

Prof. J. V. Gražulevičius

Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Lietuvoje ir Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione augančių aromatinių augalų fitocheminės sudėties ir savybių palyginimas ir naujų perdirbimo procesų kūrimas

2009–2010

Prof. R. Venskutonis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. 1,4-Naftochinono fragmentą turinčių beta- ir beta-, gama-aminorūgščių, jų ciklizacijos produktų sintezė ir tyrimas

2009–2010

Prof. V. Mickevičius

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Naujos elektroaktyvios organinės medžiagos energiją tausojantiems prietaisams

2009–2010

Prof. J. V. Gražulevičius

PRAMONINĖS BIOTECHNOLOGIJOS PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTAI

MOKSLINIAI TYRIMAI, VYKDOMI PAGAL TARPTAUTINES SUTARTIS

32

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Autonominių mobilių robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai 2009–2010

Prof. R. Simutis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Elektroninių sistemų apsaugos nuo vibracijų ir smūgių nano technologijų sukūrimas ir tyrimas

2009–2010

Habil. dr. A. Bubulis

Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Verslo aplinka Europoje

2009–2010

Prof. Ž. Simanavičienė

NATO programa. MEMS technologijos taikomosiose transportavimo sistemose

2009–2011

Prof. S. Kaušinis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

Trukmė

Darbo vadovas

Benchlearning metodo taikymas vertinant elektronines viešąsias paslaugas (BELA)

2009

Prof. R. Gatautis

Akademinių studijų kokybė ir socialinis kontekstas: Lietuvos studentų nuomonės tarpkultūrinis palyginamasis tyrimas

2009

Prof. G. Merkys

Hibridiniai genetiniai algoritmai ir jų modifikacijos kombinatorinio optimizavimo uždaviniams

2009

Doc. A. Misevičius

Uždaroje erdvėje generuojamo akustinio lauko modeliavimo, rekonstrukcijos ir valdymo tyrimai

2009

Prof. V. Volkovas

Erdvinių kevalų kūrimas: austų struktūrų formavimosi gebos ir konstrukcijos sujungimų kokybės tyrimas ir vertinimas

2009

Dr. J. Domskienė

Energetinių objektų metalų senėjimo prognozavimas

2009

Prof. M. Daunys

Vibracinio transportavimo ir pozicionavimo įtaisų dinamikos modelių sukūrimas ir judesio stabilumo tyrimas

2009

Doc. K. Tarasevičius

Efektyvių silikatinių sorbentų sintezė, savybės ir panaudojimas

2009

Prof. R. Šiaučiūnas

Vibracinio detalių tarpusavio orientavimo ir rinkimo priemonių kūrimas

2009

Prof. B. Bakšys

Žiedinio elektros perdavimo tinklo modelis avariniams procesams tirti aukštųjų dažnių srityje

2009

Prof. L. A. Markevičius

Odų išdirbimo nenaudojant chromo junginių tyrimai

2009

Doc. V. Valeika

Bioaktyvių antrinių metabolitų kaupimo optimizavimas jonažolės (Hypericum perforatum L.) ir rapsų (Brassica napus L.) augalų ląstelių suspensinėse kultūrose

2009

Dr. I. Jonuškienė

Gatvių priežiūros poveikio oro užterštumui kietosiomis dalelėmis tyrimai

2009

Doc. L. Kliučininkas

Saugai svarbių sluoksniuotų struktūrų smūginės energijos sugėrimo tyrimas

2009

Doc. P. Griškevičius

Nerūdijančiojo plieno ir titano lydinių plazminis azotavimas

2009

Prof. A. Galdikas

Lietuvos pušies medienos klasifikavimas pagal stiprį

2009

Doc. A. Baltrušaitis

Pjezoelektrinės diagnostinės sistemos, reologinių skysčių ilgalaikiam stabilumui palaikyti, kūrimas

2009

Doc. E. Dragašius

Pavadinimas

PARAMA MOKSLININKŲ GRUPIŲ PROJEKTAMS

33


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 m. ATASKAITA

MOKSLO LAIMĖJIMAI 2009 m. technologijos mokslų srities mokslo premija paskirta prof. Sauliui Kaušiniui (su bendraautoriais iš VGTU) už darbų ciklą „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“. KTU mokslo prorektorius prof. Rymantas Jonas Kažys ir Tarybos pirmininkas prof. Aleksandras Vasiliauskas išrinkti Lietuvos mokslų akademijos nariais korespondentais. Tarp asmenų, pelniusių apdovanojimus Valstybės atkūrimo dienos proga 2009 m., buvo ir KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorius prof. Jurgis Kazimieras Staniškis. Jam LR Prezidentas Valdas Adamkus įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžių. Šis aukštas valstybinis apdovanojimas vienam iškiliausių Universiteto mokslininkų skirtas už aktyvią veiklą kuriant teorinius moderniosios aplinkos inžinerijos pagrindus, svarbius ekologijos srities darbus, aplinkosaugos projektų šalyje ir užsienyje įgyvendinimą, itin aktyvią organizacinę bei visuomeninę veiklą, susijusią su gamtosauga. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos LISPA iniciatyva 2009 m. gegužės 7 d. LR ūkio ministerijoje buvo paskelbti Spaudos pramonės apdovanojimai už 2008 m. Nominacija „Mokslas verslui 2008“ buvo įteikta KTU Dizaino ir technologijų fakulteto Grafinių komunikacijų inžinerijos katedrai. Katedros vedėjui prof. Edmundui Kibirkščiui apdovanojimą įteikė viceministras Rimantas Žilius bei Inovacijų ir investicijų departamento direktorė Laimutė Kalinauskienė. Ši nominacija buvo įteikta už pasiekimus mokslinių tyrimų srityje. Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija 2008–2009 m. paskirta prof. Petrui Rimantui Venskutoniui. Valstybės stipendija 2009 m. paskirta prof. Rimantui Gataučiui. 2009 m. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) premijos (vardinės) paskirtos dviem Universiteto profesoriams: Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika) premija paskirta prof. habil. dr. Stasiui Vygantui Augučiui už mokslo darbą „Inovatyvių matavimo technologijų sukūrimas ir įdiegimas 2005–2009 m.“; Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) premija – prof. habil. dr. Algimantui Fedaravičiui už mokslo darbą „Mechaninių ir mechatroninių sistemų dinamikos tyrimai ir taikymai“.

34

LMA premijas už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus paskyrė dr. Aušrai Tomkevičienei už darbą „Naujų krūvininkus pernešančių organinių puslaidininkių sintezė ir jų panaudojimas optoelektronikoje“ ir dr. Aurelijui Domeikai už darbą „Nepusiausvirų irklavimo treniruoklių kūrimo metodologija“. LMA pagyrimo raštai už jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus skirti doktorantei Elenai Vitkauskaitei už darbą „Elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje strateginės gairės“, dr. Kęstučiui Duobai už darbų ciklą „Organizacijų virtualumo raiška įvairiose Lietuvos ekonominės veiklos rūšyse“. LMA premijas už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus paskyrė magistrėms Eglei Stanislovaitytei už darbą „Jodonio ir sulfonio druskų fotoaktyvumo tyrimas ir jų taikymas viniloksietoksi- bei epoksigrupes turinčių monometrų fotopolimerizacijoje“ (darbo vadovė doc. dr. R. Lazauskaitė) ir Jovitai Pudlauskaitei už darbą „Naujas mikroreljefo formavimo fotopolimeruose metodas“ (darbo vadovė prof. dr. V. Jankauskaitė). LMA pagyrimo raštai už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirti magistrėms Rūtai Golubavičiūtei už darbą „Lietuvos universitetų konkurencingumas aukštojo mokslo rinkoje“ (darbo vadovė prof. habil. dr. Ž. Simonavičienė) ir Rimui Šeperiui už darbą „Periodinių mikrostruktūrų formavimas, tyrimas ir taikymai“ (darbo vadovas prof. habil. dr. S. Tamulevičius). Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto jaunuosius mokslininkus ir doktorantus. Aktyviausiųjų 2009 m. jaunųjų mokslininkų konkurse trys pirmosios premijos skirtos doc. Vilmantei Kumpikaitei, doc. Liutaurui Marcinauskui ir doc. Kęstučiui Baltakiui. Aktyviausiųjų 2009 m. doktorantų konkurse trys pirmosios premijos skirtos Elenai Vitkauskaitei, Raimondai Grinienei ir Ingridai Padleckienei.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

2009 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai

2009 m. Lietuvos technologijos mokslų srities mokslo premijos laureatas prof. Saulius Kaušinis

2009 m. valstybės stipendininkai ir Lietuvos mokslų akademijos premijos laureatai Valstybės stipendininkai

Aukščiausio laipsnio valstybės stipendininkas prof. Petras Rimantas Venskutonis

Valstybės stipendininkas prof. Rimantas Gatautis

LMA premijos laureatai

LMA K. Baršausko premijos laureatas prof. Stasys Vygantas Augutis

LMA K. Simonavičiaus premijos laureatas prof. Algimantas Fedaravičius

35


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2009 M. ATASKAITA

2009 m. Lietuvos mokslų akademijos premijos laureatai Už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslo darbus

Organinės technologijos katedros tyrėja dr. Aušra Tomkevičienė

MMSIC mokslo darbuotojas dr. Aurelijus Domeika

Už geriausius studentų mokslo darbus

Dizaino ir technologijų fakulteto magistrė Jovita Pudlauskaitė

Cheminės technologijos fakulteto magistrė Eglė Stanislovaitytė

2009 m. aktyviausiųjų universiteto jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai Aktyviausieji jaunieji mokslininkai

Silikatų technologijos katedros doc. Kęstutis Baltakys

Vadybos katedros doc. Vilmantė Kumpikaitė

Fizikos katedros doc. Liutauras Marcinauskas

Aktyviausieji doktorantai

Organinės technologijos katedros doktorantė Raimonda Grinienė

36

Tekstilės technologijos katedros doktorantė Ingrida Padleckienė

Marketingo katedros doktorantė Elena Vitkauskaitė


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius Tel. (8 37) 300 151 Faks. (8 37) 300 152 El. p. zigmuntas.beresnevicius@ktu.lt http://www.ctf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1947 m. Pagrindines pareigas fakultete turi 158 darbuotojai, iš jų 102 mokslininkai: 9 habilituoti daktarai, 93 daktarai.

Mikrobiologijos laboratorija

Pagrindinës tyrimø kryptys Maisto produktų kokybės ir technologijos tyrimai. Grūdų ir grūdų kokybės tyrimai. Polimerų modifikavimas ir tyrimai. Odų ir kailių technologijų tyrimai. Celiuliozės cheminio ir fizinio modifikavimo tyrimas. Sintetinių ir gamtinių polimerų tyrimas. Augimo reguliatorių sintezė. Organinė sintezė. Organinių fotopuslaidininkių sintezė. Sorbcinių, katalizinių ir elektrocheminių procesų teorija ir technologija. Trąšų cheminės technologijos. Neorganinių medžiagų tyrimas ir naudojimas. Silikatinių medžiagų gamybos procesų tyrimas. Aplinkos oro teršalų išlakų tyrimai. Vandenvalos procesų ir technologijų plėtra. Atliekų tvarkymas.

37 37


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Bendrosios chemijos katedra Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel. (8 37) 300 175, el. p. stanislovas.grevys@ktu.lt

Fizikinės chemijos katedra Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel. (8 37) 300 168, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt

Inþinerinës ekologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius, tel. (8 37) 300 180, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Maisto produktų technologijos katedra Vedėja – prof. dr. Daiva Leskauskaitė, tel. (8 37) 300 184, el. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt

Neorganinės chemijos katedra Vedėja – doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel. (8 37) 300 171, el. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt

Organinės chemijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel. (8 37) 456 561, el. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt

Organinės technologijos katedra Vedėja – prof. dr. Jolanta Liesienė, tel. (8 37) 300 192, el. p. jolanta.liesiene@ktu.lt

Silikatų technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel. (8 37) 300 161, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 5,4% TP A 12,0%

Tarptautinės m ok s lo program os 2,3%

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 4,1%

U nivers iteto m ok s lo fondas 39,2%

V M S F 37,0%

38


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Chemija ir cheminė technologija, 2009 m. balandžio 22–24 d. 2. Silikatinės medžiagos (4-oji Baltijos šalių mokslinė konferencija), 2009 m. gegužės 7, 8 d. 3. Chemija mokykloje, 2009 m. balandžio 7 d. Užsienio mokslininkų vizitai Organinės chemijos katedroje lankėsi Rostyslav Musyanovych ir Maryna Stasevych iš Lvovo nacionalinio politechnikos universiteto (Ukraina). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, šalies ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Janickis – Lietuvos MA narys korespondentas, Tarptautinės kristalografų sąjungos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys.

technikos mokslų komiteto narys, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys. Prof. A. M. Sviklas – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiasis redaktorius, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas. Prof. A. Šulčius – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 7 „Dangos“ narys. Doc. D. Martuzevičius – Amerikos geofizikų sąjungos (JAV) narys, Oro ir atliekų tvarkymo asociacijos (JAV) narys, Tarptautinės atliekų tvarkymo asociacijos (Danija) narys, Šiaurės šalių aerozolių draugijos (Švedija) narys, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ekspertas, Užsienio lietuvių mokslo forumo narys, asociacijos „Futura Scientia“ valdybos narys. Doc. K. Beleška – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 53 „Avalynė ir oda“ pakomitečio „Oda“ pirmininkas.

Prof. Z. J. Beresnevičius – žurnalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir „Material Science and Applied Chemistry“ redakcinių kolegijų narys.

Doc. J. Musnickas – Amerikos chemikų odininkų asociacijos narys, Avių augintojų asociacijos viceprezidentas.

Prof. A. Šačkus – Lietuvos MA narys ekspertas, Tarptautinės heterociklinių junginių chemijos draugijos (ISHC) narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys.

Doc. L. Kliučininkas – žurnalo „Environmental Science and Management Studies“ redakcinės kolegijos narys.

Prof. J. V. Gražulevičius – Lietuvos MA narys ekspertas, žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys.

Prof. D. Leskauskaitė – Saugomų nuorodų ekspertų komiteto prie LR žemės ūkio ministerijos pirmininkė; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 51 „Maisto analizė“ narė; Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos narė; mokslo žurnalo „Maisto chemija ir technologija“ redakcinės kolegijos narė.

Prof. G. Juodeikienė – Tarptautinės grūdų ir grūdų produktų asociacijos narė, žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narė. Prof. P. R. Venskutonis – Lietuvos atstovas Tarptautinėje maisto mokslo ir technologijos asociacijoje (IUFoST) ir Europos maisto mokslo ir technologijos federacijoje, Tarptautinės maisto asociacijos IFA narys, Tarptautinės funkcionaliojo maisto ir maisto papildų draugijos narys, Lietuvos ekspertas ES 7-osios bendrosios programos prioriteto „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ komitete, Lietuvos atstovas COST mokslinių tyrimų srities komitete „Maistas ir žemės ūkis“, žurnalų „European Journal of Lipid Science and Technology“, „Acta Alimentaria“ ir „The Open Bioactive Compounds“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 11 „Fermentacijos produktai“ pirmininko pavaduotojas. Prof. J. Liesienė – Tarptautinės biotechnologų draugijos narė. Prof. V. Mickevičius – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Prof. A. Žemaitaitis – žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys, LMT Gamtos ir

Dr. J. Kiverienė – žurnalo „Cheminė technologija“ atsakingoji sekretorė.

Doc. R. Klimavičiūtė – Nacionalinio akreditacijos biuro technikos ekspertė, Lietuvos biotechnologų asociacijos narė. Doc. V. Leškevičienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 25 „Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniai“ ekspertė. Dr. J. Bendoraitienė – Lietuvos biotechnologų asociacijos narė. Doc. E. Prichockienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 23 „Keramika“ ekspertė. Doc. J. V. Šukytė – Europos toksikologijos ir aplinkos chemijos draugijos narė, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 36 „Aplinkos apsauga“ darbo grupės „Vandens kokybė“ vadovė. Doc. R. Paleckienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 57 „Trąšos“ darbo grupės „Terminologija“ vadovė.

39


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Bendrosios chemijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Stanislovas Grevys (8 37) 300 175 stanislovas.grevys@ktu.lt

Katedra įkurta 1964 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Algirdas Šulčius Docentai: dr. Stanislovas Grevys, dr. Egidijus Griškonis, dr. Angelė Jezerskaitė, dr. Kristina Kantminienė, dr. Rozalija Navickienė, dr. Edita Paluckienė, dr. Virgilijus Valeika Lektorė dr. Rasa Alaburdaitė Laboratorijos vedėja Gražina Smirnovienė Vyr. laborantė Sigita Lukoševičienė Vyr. technikas Eugenijus Puodžiukaitis Administratorė dr. Rasa Alaburdaitė Tiriamoji bazė Elektrocheminių tyrimų laboratorija. Daugiaparametris matuoklis HQ40d su pH, tirpalų laidumo ir deguonies koncentracijos nustatymo

elektrodais. Galvaninių elementų tyrimo stendas. Elektrocheminės korozijos tyrimo stendas. Elektrolizės tyrimo stendas. Metalų elektrocheminio oksidavimo tyrimo stendas. Potenciostatas AUTOLAB PGSTAT100. pH matuoklis pH-330/SET-1. Elektroninės svarstyklės BH-150. Fotokolorimetras KFK-2. Teraommetras E6-13. Korozijos greičio matuoklis R5035. Mikroskopas MBS-1. Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Rasa Alaburdaitė. Vario sulfidų sluoksnių polipropeno paviršiuje sudarymas (vadovas doc. S. Grevys). Justa Širvaitytė. Chrominto pusgaminio išdirbimo kalkintą plikę nukalkinant peroksiacto rūgštimi ypatumai (vadovas doc. V. Valeika).

Tyrimų tematika Ant polimerų suformuotų CuxS sluoksnių tyrimas Doc. S. Grevys, doc. E. Paluckienė, lekt. R. Alaburdaitė Tęsiant anksčiau pradėtus tyrimus buvo išmatuoti polipropeno (PP) su CuxS sluoksniais bandinių vilgymo kampai, iš kurių vertės dydžių galima spręsti apie modifikuoto polimero hidrofiliškumą, adhezines ir sorbcines-difuzines savybes. Vilgymo kampas buvo nustatomas merkiant bandinius į dejonizuotą vandenį. Mangano bei jo lydinių elektrocheminis nusodinimas ir atsparumas korozijai Prof. A. Šulčius, doc. E. Griškonis Buvo tirta tiokarbamido (TK 0,5 g/l) ir amonio selenato bei tiokarbamido mišinio (AS-TK po 0,5 g/l) įtaka ZnMn lydinio elektrocheminiam nusodinimui iš sulfatiniocitratinio elektrolito (SCE). Lydinio sudėčiai nustatyti buvo taikomi atominės absorbcinės spektroskopijos ir rusenančiojo išlydžio masių spektrometrijos metodai, o lydinio dangų morfologija ir kristalinė struktūra tirtos skenuojamosios elektronų mikroskopijos RDA metodais. Odų išdirbimo nenaudojant chromo junginių tyrimai Doc. V. Valeika kartu su Organinės technologijos katedros mokslininkais Ištirtas plikės šikšninimas nenaudojant chromo junginių po fermentinio plikinimo ir oksidacinio apdorojimo.

Nustatyta, kad paruošimo šikšninti būdas turi įtakos šikšninimo eigai. Parinktos medžiagos ir nustatyti tokio šikšninimo parametrai. N-pakeistų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius Doc. K. Kantminienė, doc. A. Jezerskaitė Dirbant kartu su Organinės chemijos katedros darbuotojais, buvo susintetinti nauji pirolo ir pirazolo dariniai, turintys fenilaminopropanoilpakaitų. Susintetintų junginių struktūros įrodytos, remiantis elementinės analizės, masių bei 1H, 13C BMR spektroskopijos duomenimis ir derinant juos su kompiuterinio molekulių modeliavimo rezultatais. Tęsiant naujų heterociklinių junginių paieškas, buvo susintetinti 3-formil-9propenilkarbazolai. Buvo tiriama cis- ir trans-izomerų priklausomybė nuo reakcijos sąlygų: temperatūros, laiko ir reaguojančiosios medžiagos koncentracijos. Selenito rūgšties įtaka I ir II pagrindinių grupių elementų hidrosulfitų patvarumui vandens tirpaluose Doc. R. Rumša Atliekami tyrimai, kaip naudojant įvairius priedus pagerinti šarminių metalų hidrosulfitų tirpalų skilimą tirpaluose. Šių tirpalų sudėtis yra panaši į sulfitinės celiuliozės gamyboje naudojamų tirpalų sudėtį.

MTEP projektai Odų išdirbimo nenaudojant chromo junginių tyrimai: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas doc. V. Valeika. Ištirtas plikės, nuo kurios kalkės pašalintos peroksiacto rūgštimi, bechromis šikšninimas. Nustatyta, kad bechromį

40

šikšninimą galima atlikti dedant silicio ir aliuminio junginių bei augalinių tanidų. Remiantis tyrimų rezultatais sudaryta bechromio pusgaminio išdirbimo technologija.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Plavan, Victoriya. Peracetic acid deliming. Part II: Pickle-free and low-pickle processing of peracetic acid delimed pelt // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. Northampton: Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2009, Vol. 93, no. 2, p. 40-45. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 0,256*. Plavan, Victoriya; Valeika, Virgilijus; Kovtunenko, O.; Širvaitytė, Justa. THPS pretreatment before tanning (chrome or non-chrome) // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. Northampton: Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2009, Vol. 93, no. 5, p. 186-192. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 0,256 Mickevičius, Vytautas; Vaickelionienė, Rita; Jonuškienė, Ilona; Mikulskienė, Gema; Kantminienė, Kristina. Synthesis and properties of 1-(3-(fluoromethyl and trifluoromethyl)phenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid derivatives // Monatshefte fur Chemie. Vienna: SpringerVerlag Wien. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 12, p. 1513-1522. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 Tumosienė, Ingrida; Kantminienė, Kristina; Pavilonis, Alvydas; Maželienė, Žaneta; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis of azole derivatives from 3phenylaminopropanohydrazide and evaluation of their antimicrobial efficacy // Heterocycles. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd. ISSN 0385-5414. 2009, Vol. 78, no. 1, p. 59-70. [ISI Web of Science]. 0,98 Šulčius, Algirdas; Griškonis, Egidijus (0,5); Diaz-Arista, P.; Trejo, G. Influence of ammonium selenate and thiourea mixture on mechanical properties and morphology of Zn-Mn alloy coatings electrodeposited from sulphate-citrate bath // Transactions of the Institute of Metal Finishing.

6.

1.

2.

1.

2.

Leeds: Maney Publishing. ISSN 0020-2967. 2009, Vol. 87, no. 5, p. 254-258. [ISI Web of Science]. 0,559 Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus. Processing of leather when unhairing with active in acid medium enzymes // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 56-62. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia; Rumša, Rimtautas. Selenito rūgšties sąveikos su monotiofosfato rūgštimi produktų išskyrimas ir apibūdinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 75-80. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus; Savickas, Feliksas. Selenito rūgšties įtaka magnio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 23-27. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas. Pelt deliming with peracetic acid from ecological viewpoint // I. International Leather Engineering Symposium [elektroninis išteklius]: April 29 - May 1, 2009, Izmir, Turkey: [proceedings]. Izmir: [Ege University], 2009. p. [1-8]. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Širvaitytė, Justa. Unhairing by enzymes and processing of hides in acid medium // I. International Leather Engineering Symposium [elektroninis išteklius]:A pril 29–May 1, 2009, Izmir, Turkey: [proceedings]. Izmir: [Ege University], 2009. p. [1-7].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,35 1,35 0,83 0,25

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,45

Nerecenzuojamuose leidiniuose

4,75

Iš viso

7,38

Pastaba. * Citavimo indeksai yra 2008 m.

41


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Fizikinės chemijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Saulius Kitrys (8 37) 300 168, 457 070 saulius.kitrys@ktu.lt

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Alfredas Martynas Sviklas Docentai: dr. Irena Ancutienė, dr. Nijolė Dukštienė, dr. Saulius Kitrys, dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Gailutė Ulozienė, dr. Eugenijus Valatka Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Gitana Dabrilaitė-Kudžmienė, dr. Rasa Paleckienė Doktorantai: Andrius Jaskūnas, Edita Kirpšaitė, Gintarė Navickaitė, Dovilė Sinkevičiūtė Inžinieriai: Andrius Jaskūnas, Edita Kirpšaitė Laboratorijos vedėja Gintarė Navickaitė Vyr. laborantai: Vytautas Juodagalvis, Genė Nakienė, Marija Jolita Sruogaitė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Algimantas Viktoras Nakas Tiriamoji bazė Fizikinės chemijos mokslo laboratorija: Perkin Elmer GC/MS sistema – dujų chromatografas su masių spektrometru ir Perkin Elmer CLARUS 500 – dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi; spektrofotometras UV/VIS Spectrometer LAMBDA 25 (Perkin Elmer), atominis absorbcinis spektrometras ANALYST 400 (Perkin Elmer), aparatūra Quantosorb

Katedra įkurta 1926 m. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Daug metų katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, kuris daug prisidėjo prie mokslo krypčių formavimo.

adsorbentų paviršiaus plotui nustatyti ir tirti, kt. prietaisai. Įsigytas antras analitinis kanalas – Perkin Elmer CLARUS 500 su TCD detektoriumi. Trąšų technologijos mokslo laboratorija: liepsnos fotometras PFP-7; statinis granulių stiprio matuoklis ИПГ–2; UV/VIS spektrofotometras T70+ (PG Instruments); Firmos RETSCH prietaisas granuliometrinei sudėčiai nustatyti: pinti sietai (DIN-ISO 3310/1) ir purtyklė AS 200; elektroninės svarstyklės Kern EG220– 3NM ir KERN ABJ; pH matuoklis Hanna Instruments pH 211 ir kita laboratorinė įranga. Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Trąšų naudojimo agrochemijos pagrindai (prof. A. M. Sviklas); Katalizinių procesų teorijos pagrindai ir tyrimo metodai (doc. S. Kitrys). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Marius Brazlauskas. Sluoksniniai CuO/(NaA, NaX, CaA, CaX) adsorbentai-katalizatoriai: sintezė ir savybės (vadovas doc. S. Kitrys).

Tyrimų tematika Pereinamųjų metalų ir jų oksidų daugiakomponenčių sistemų fizikinės ir cheminės savybės ir naudojimas Doc. S. Kitrys, doc. E. Valatka, doc. I. Ancutienė, doc. N. Dukštienė, dr. Ž. Kulėšius, dr. G. DabrilaitėKudžmienė, dr. M. Brazlauskas, doktorantai E. Kirpšaitė, A. Jaskūnas, D. Sinkevičiūtė Susintetinti aktyvintųjų anglių dariniai su aliumogeliu; geriausių bandinių ištirtos adsorbcinės ir katalizinės savybės. Šiuolaikiniais paviršiaus tyrimo metodais ištirta seleno priedo įtaka W-O-Se dangų morfologijai, struktūrai ir fotoelektrocheminėms savybėms. Ištirta plonų Mo-O-Se dangų morfologija, nustatytos optinės charakteristikos.

Specialiųjų trąšų gamyba, savybės ir naudojimas Prof. A. M. Sviklas, doc. R. Šlinkšienė, doc. R. Paleckienė, doktorantė G. Navickaitė Nagrinėjamos galimybės skystųjų ir (arba) suspensinių trąšų gamybai naudoti lengvai prieinamas žaliavas arba kitų gamybų atliekas. Skystųjų trąšų su mikroelementais gamyboje, kad nesusidarytų nuosėdų, kaip stabilizavimo priedą siūloma naudoti karbamidą, kuris yra ir azoto komponentas. Jau daug metų tiriami nauji SKT su mikroelementais gavimo būdai. Buvo sukurtos ir pagamintos skystosios azoto trąšos su mikroelementų (ME) kompleksais Forte 12 ir Forte 13. Ištirtas trąšų komponentų tirpumas sistemose Forte 12–H2O, Forte 13–H2O ir CO(NH2)2–Forte 12–H2O ir CO(NH2)2–Forte 13–H2O, nustatyta išsikristalizuojančioji kietoji fazė, nubraižytos šių sistemų politermės.

MTEP projektai Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, atliekamas kartu su Biotechnologijos institutu ir remiamas VMSF / Vadovas doc. S. Kitrys. 2007–2009.

42

Naudojant heterogeninius adsorbentus atlikti anglies dioksido šalinimo iš konvertuojamų biodujų tyrimai, parinkti biodujų riformingui į sintezės dujas reikalingi katalizatoriai, nustatyta jų sudėtis.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kulėšius, Žygimantas; Ancutienė, Irena; Valatka, Eugenijus. Kinetics of photoelectrochemical oxidation of some aliphatic alcohols using TiO2 and Ag / TiO2 coatings on stainless steel // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 69-74. [Chemical Abstracts (CAplus)].

2. Kazlauskė, Jurgita; Ulozienė, Gailutė; Liesienė, Jolanta. Celiuliozės darinių taikymas transderminei vaistų pernašai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 11-17. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Stanynas, Mindaugas; Sviklas, Alfredas Martynas; Šlinkšienė, Rasa. Amonio hidrofosfato su cinku gavimas ir savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 28-32. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis) 2,33

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5,67

Iš viso

8,00

Inžinerinės ekologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius Tel. (8 37) 351 008 El. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m.; nuo 1988 m. ji veikia Cheminės technologijos fakultete. 1993 m. pradėjo veikti Aplinkos tyrimų geografinių informacinių sistemų laboratorija. 1999 m. įsteigta Prof. St. Kairio aplinkos tyrimų laboratorija.

Darbuotojai Profesorius dr. Gintaras Denafas Docentai: dr. Dalia Jankūnaitė, dr. Violeta Jurjonienė, dr. Violeta Kaunelienė, dr. Linas Kliučininkas, dr. Dainius Martuzevičius, dr. Viktoras Račys Asistentė Inga Urniežaitė Doktorantai: Inga Stasiulaitienė, Daiva Velykienė, Kęstutis Zavarauskas Laboratorijos vedėjas Antanas Mašanauskas Inžinierės: Eglė Petkevičienė, Dženita Pečiulytė Laborantai: Gintė Jonkutė, Edvinas Krugly, Tadas Prasauskas Administratorė Laimutė Ona Rudaitytė

mineralizacijos blokas „Velp DK6“, automatinis vandens garų distiliatorius „Velp UDK 130A“ ir kt. Dujinėms išlakoms tirti naudojama įranga: oro srauto apytakinė sistema su teršalų valymo modeliais, vakuuminiai siurbliai, dalelių ėmikliai –ciklonai, keturių pakopų impaktorius, mikrosvarstyklės „Radwag MXA-5“, optinis dalelių skaitiklis „Lighthouse 3016“ ir kt.

Tiriamoji bazė Nuotekų ir geriamojo vandens tyrimams naudojama įranga: UV-VIS spektrofotometras „Spectronic Genesys 8“, ChDS nustatymo sistema „Gerhard CSB/SMA“,

Doktorantūros moduliai Pažangiosios vandenvalos technologijos (doc. V. Račys); Aplinkos inžinerija (doc. L. Kliučininkas); Pažangiosios atliekų tvarkymo technologijos (doc. D. Martuzevičius). Apgintos disertacijos Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaro disertacija. Aurelija Cicėnaitė. Organinių junginių koncentracijos ore tyrimai pusiau pralaidžių membranų metodu (vadovė doc. V. Kaunelienė).

43


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Aplinkos oro teršalų išlakų tyrimai Doc. L. Kliučininkas, doc. D. Martuzevičius, doc. V. Kaunelienė, A. Cicėnaitė Atlikti kietųjų dalelių (KD) frakcijų Kauno miesto aplinkos ore tyrimai. KD mėginiuose buvo nustatoma policiklinių angliavandenilių (PAA) koncentracija. Kelio dulkių aerozolizacijos tyrimai specialiai tam tikslui sukonstruotame laboratoriniame stende parodė, kad, didėjant aerozolizacijos oro srautui, KD išlakų daugėja proporcingai, o PAA išsiskyrimą iš kelio dulkių didėjantis oro srauto greitis veikė nevienodai. Tiriami organinių teršalų koncentracijos aplinkos ore nustatymo pusiau pralaidžių membranų metodu ypatumai. Tirtos kietųjų dalelių išlakos asbestcemenčio lakštų apdorojimo proceso metu. Specialioje kameroje buvo nustatyti pagrindinių dalelių frakcijų (KD2,5, KD10, KDb) išlakų faktoriai, imituojant įvairias asbestcemenčio lakštų apdorojimo operacijas.

Atliekami biosorbcijos proceso tyrimai. Apibendrinta integruota veiksnių įtaka biocheminio proceso vyksmui. Siekiant optimizuoti UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valyklos darbą, buvo atliekami alternatyvaus organinės anglies šaltinio „Brentaplus V1“ panaudojimo denitrifikacijos procese tyrimai. Nustatytas optimalus preparato „Brentaplus V1“ kiekis, reikalingas procesą 1 m3 nuotekų denitrifikuoti, priklausomai nuo jų BDS ir azoto junginių koncentracijos. Siekiant išsiaiškinti vandens kokybės kitimo dinamikos dėsningumus ir jiems įtakos turinčius veiksnius, 2009 m. buvo atlikti Petrašiūnų vandenvietės požeminio infiltracinio vandens tyrimai. Atliekų tvarkymas Prof. G. Denafas, doc. D. Martuzevičius, doktorantas K. Zavarauskas Bendradarbiaujant su UAB „Kauno švara“ buvo nustatytas komunalinių atliekų sudėties sezoninis kitimas per metus ir jį apibūdinantys empiriniai koeficientai.

Vandenvalos procesų ir technologijų plėtra Doc. V. Račys, doc. D. Jankūnaitė, asist. I. Urniežaitė, doktorantai D. Kliaugaitė ir I. Valūnas

MTEP projektai Baltijos jūros regiono programos projektas „Nuo teorijos ir planų prie eko logiškai efektyvios ir darnios praktikos Baltijos jūros būklei pagerinti (WATERPRAXIS)“. Koordinatorius doc. L. Kliučininkas. 2009–2012. ES Bendrąja vandens direktyva siekiama, kad iki 2015 metų pagerėtų Europos vandens telkinių ekologinė būklė. Praktines priemones, įgyvendinant šiuos siekius, apibrėžia Upių baseinų valdymo planai (UBVP). UBVP remiasi ne administraciniu ar politiniu teritorijų padalijimu, bet geografiniu-hidrologiniu upių baseinų suskirstymu. Pagal sudarytą struktūrinę schemą projekto partneriai atrinko teritorijas, kuriose atliekamas vandens kokybės gerinimo sistemos technologinis-ekonominis vertinimas. Gatvių priežiūros poveikio oro užterštumui kietosiomis dalelėmis tyrimai: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas doc. L. Kliučininkas.

Siekiama kiekybiškai išnagrinėti transporto ir meteorologinių sąlygų sukeltą oro taršą, susijusią su gatvių priežiūra (barstymu, surinkimu, valymu). Oro tarša kietosiomis dalelėmis miestuose dėl gatvių priežiūros yra specifinė problema, būdinga daugiausia Rytų Europos šalims, nes čia naudojamas smėlio ir techninės druskos mišinys ir neužtikrinamas efektyvus gatvių valymas šaltojo sezono pabaigoje. Atlikta aplinkos oro užterštumo gatvių aplinkoje kietosiomis dalelėmis, policikliniais aromatiniais angliavandeniliais ir lakiaisiais organiniais junginiais tyrimas. Specialiame stende buvo atliekamas KD išlakų faktorių iš gatvių dulkių tyrimas, išvesti išlakų faktoriai ir nustatyta galima įtaka miesto aplinkos oro užterštumui. Produkto „Brentaplus V1“ panaudojimo nuotekoms denitrifikuoti tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8549/ Vadovas doc. V. Račys. Nustatytos alternatyvaus organinės anglies šaltinio „Brentaplus V1“ panaudojimo galimybės UAB „Kauno vandenys“ valymo įrenginių denitrifikacijos procese.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Luoranen, Mika; Soukka, Risto; Denafas, Gintaras; Horttanainen, Mika. Comparison of energy and material recovery of household waste management from the environmental point of view - Case Kaunas, Lithuania // Applied Thermal Engineering. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 1359-4311. 2009, Vol. 29, iss. 5-6, p. 938944. [ISI Web of Science]. 1,349 2. Augulytė, Lijana; Kliaugaitė, Daina; Račys, Viktoras; Jankūnaitė, Dalia; Žaliauskienė, Audronė; Berqvist, PerAnders; Anderson, Patrik L. Multivariate analysis of a biologically activated carbon (BAC) system and its efficiency for removing PAHs and aliphatic hydrocarbons from wastewater polluted with petroleum products // Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Sciece B.V. ISSN 0304-3894. 2009, Vol. 170, iss. 1, p. 103-110. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 2,975

44

3. Kliučininkas, Linas; Velykienė, Daiva. Environmental health damage factors assessment in brownfield redevelopment // Environmental Health Risk V: Fifth International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health. Southampton: WIT Press, 2009. (WIT Transactions on Biomedicine and Health, Vol. 14, 1743-3525). ISBN 9781845642013. p. 179-186. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Urniežaitė, Inga; Denafas, Gintaras. Heavy metals leaching from fluorescent lamps physicochemical treatment residuals // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 3(49), p. 64-70. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kliučininkas, Linas; Matulevičius, Jonas. Comparative analysis of bus and trolleybus related GHGs emissions and costs in Lithuania // The 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference “Knowledge-Based

Technologies and OR methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development” (KORSD-2009), September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. M. Grasserbauer, L. Sakalauskas, E. K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 187-191.

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

0,68 0,68

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

1,00

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

3,25

Iš viso

5,93

Maisto produktų technologijos katedra Adresas: Vedėja – Tel. Faks. El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas prof. dr. Daiva Leskauskaitė (8 37) 456 426 (8 37) 456 647 daiva.leskauskaite@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Gražina Juodeikienė, dr. Daiva Leskauskaitė, habil. dr. Danutė Teresė Ramonaitytė, dr. Petras Rimantas Venskutonis Docentai: dr. Loreta Bašinskienė, dr. Rimgailė Degutytė, dr. Dainora Gruzdienė, dr. Aloyzas Gudonis, dr. Rimantas Henrikas Kublickas, dr. Audrius Pukalskas, dr. Antanas Šarkinas, dr. Rimantė Vinauskienė, dr. Pranas Viškelis Lektorės: dr. Milda Keršienė, Židronė Valatkevičienė Mokslo darbuotoja dr. Daiva Vidmantienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Renata Baranauskienė, Rita Kazernavičiūtė, Ramutė Maždžierienė Doktorantai: Ramunė Bobinaitė, Jonas Damašius, Diana Dobravalskytė, Vaida Kitrytė, Irina Koscelkovskienė, Vilma Kraujalytė, Tomas Makaravičius, Ernesta Malinauskytė, Ieva Mažuknaitė, Vilma Narbutaitė, Milda Pukalskienė, Inga Pupelienė Vyr. inžinierės: Milda Pukalskienė, Danutė Venskutonienė Inžinierė dr. Aušra Šipailienė Vyr. technikas Juozas Bražėnas Mokomųjų laboratorijų vedėjos: Lina Kunigonienė, Rolanda Vidžienė Vyr. laborantė Renata Grigaliūnienė Administratorė Ingrida Kaniauskienė Tiriamoji bazė Dujų chromatografijos laboratorija, didelio slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos laboratorija, spektrofotometrijos laboratorija, bendrosios maisto chemijos laboratorija, grūdų produktų tyrimo laboratorija, maisto akustinių tyrimų laboratorija.

Katedra įkurta 1951 m. Ji atstovauja Kauno technologijos universitetui drauge su KTU Maisto institutu ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu įsteigtoje Lietuvos maisto mokslo ir technologijos asociacijoje.

Doktorantūros moduliai Maisto skonio bei aromato chemija ir technologija (prof. P. R. Venskutonis); Specialioji maisto chemija ir biochemija (prof. P. R. Venskutonis); Maisto produktų struktūra ir funkcinės savybės (prof. D. Leskauskaitė); Chemiškai ir biologiškai aktyvūs maisto mikrokomponentai (prof. D. T. Ramonaitytė); Augalininkystės produktų chemija (prof. G. Juodeikienė); Maisto medžiagų cheminių pokyčių mechanizmai ir kinetika (prof. D. T. Ramonaitytė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų daktaro disertacija. Asta Gaižauskaitė. Įvairių juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.) veislių pumpurų cheminė sudėtis ir savybės (vadovas prof. P. R. Venskutonis). Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Rasa Bernatovičiūtė. Netradicinė grūdinė žaliava – rugiai ir grikiai – ekstruduotų produktų gamybai ir jos įtaka ekstrudatų tekstūrai (vadovė prof. G. Juodeikienė); Svajūnė Garmuvienė. Glikozidhidrolazių ir jų kompozicijos įtaka kvietinės duonos gamybos biocheminiams procesams ir kepinių kokybei (vadovė doc. L. Bašinskienė); Vilma Žiaukienė. Mineraliniai elementai Lietuvoje auginamuose duoninių javų grūduose ir jų produktuose (vadovė prof. T. D. Ramonaitytė).

45


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Maisto produktų kokybės ir technologijų tyrimai Prof. P. R. Venskutonis, doc. D. Gruzdienė, doc. A. Pukalskas, R. Kazernavičiūtė, R. Baranauskienė, R. Maždžierienė, dr. A. Šipailienė, dr. A. Gaižauskaitė, doktorantai J. Damašius, V. Kitrytė, V. Kraujalytė ir M. Pukalskienė Ištirta eterinių aliejų, išskirtų iš įvairių žaliavų (apie 20 skirtingų augalų rūšių) skystu anglies dvideginiu, sudėtis ir antimikrobinės savybės. Nustatyta šešių juodųjų serbentų veislių pumpurų ekstraktų fenolinių junginių kokybinė ir kiekybinė sudėtis skirtingais vegetacijos periodais. Ištirta kai kurių augalinių ekstraktų įtaka aliejaus oksidacijai kepinimo metu. Ištirtos kai kurių augalinių ekstraktų (aviečių išspaudų) pritaikymo atrinktuose gyvūninės kilmės produktuose galimybės, įvertinant praturtinimą bioaktyviaisiais junginiais ir antioksidacines bei kitas technologines savybes. Ištirtos Mejaro reakcijos metu susidarančių medžiagų antiradikalinės savybės modelinėse sistemose ir įvertinta temperatūros įtaka tokių junginių susidarymui. Ištirta įvairių prieskoninių ir aromatinių augalų įtaka heterociklinių aminų susidarymui jautienoje. Užbaigti skirtingais tirpikliais ekstrahuotų prieskoninių augalų ekstraktų antimikrobinio poveikio pienarūgštėms ir kai kurioms patogeniškoms bakterijoms tyrimai. Atlikti naujų augalų rūšių antioksidacinių ir kai kurių kitų savybių ir jų sudėties tyrimai. Grūdų ir grūdų produktų tyrimai Prof. G. Juodeikienė, doc. L. Bašinskienė, dr. D. Vidmantienė, dr. S. Garmuvienė, dr. R. Bernatovičiūtė, doktorantai V. Narbutaitė ir T. Makaravičius Didinant akustinių bangų panaudojimo mikrotoksinams aptikti įvairioje grūdinėje žaliavoje galimybes, analizuotos

priklausomybės tarp mikroskopiniais grybais (A. flavus) užkrėstų kukurūzų grūdų mikrostruktūros ir aflatoksinų koncentracijos grūdų masėje, vertinant bekontakčiu akustiniu ir tradiciniu cheminiu (ELISA) metodais. Įsisavinti šiuolaikiniai skaidulinių medžiagų polisacharidų išskyrimo ir jų kokybinės bei kiekybinės sudėties įvertinimo metodai. Atlikta atrinktų pieno rūgšties bakterijų (PRB) ir duonos gamyboje leidžiamų konservantų efektyvumo apsaugant nuo duonos ligas sukeliančių mikroorganizmų palyginamoji analizė. Nustatyti optimalūs antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių fermentuotų produktų laikymo parametrai. Ištirtas skirtingais temperatūriniais režimais laikomų antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių fermentuotų produktų stabilumas ir jų įtaka duonos kokybei. Sukurta duonos su naujais fermentuotais produktais technologija pritaikyta gamybinėmis sąlygomis kepyklose su skirtinga įranga. Įvertinta Lietuvoje auginamų įvairių veislių siauralapių lubinų baltymų kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Įvertintos išskirtų baltymų biocheminės savybės ir proteolitinis aktyvumas. Nustatyta fermentacijos proceso įtaka įvairių veislių siauralapių lubinų baltymų kokybinei sudėčiai ir baltymų savybėms. Sudaryta daugiafermentė kompozicija iš amilolitinių ir ksilanolitinių fermentinių preparatų skaidulinėmis medžiagomis praturtintų kvietinių kepinių technologiniam procesui stabilizuoti ir kokybei gerinti. Įvertintos atskirų amilolitinių ir ksilanolitinių fermentų ir jų kompozicijos kaip kvietinės duonos žiedėjimo inhibitorių panaudojimo galimybės ir išbandytos kvietinės duonos, praturtintos sėlenomis, žiedėjimui lėtinti. Parinkti ekstruzijos parametrai įvairios paskirties ir kokybės ekstrudatams gaminti. Ekstruduoti produktai išbandyti kaip netradicinė žaliava kai kurių maisto produktų gamyboje.

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Kvalifikaciniai ir profesiniai reikalavimai žiniomis grįstam Europos maisto mokslui ir technologijoms (TRACK-FAST)“. Koordinatorius prof. P. R. Venskutonis. 2009–2011. Projekto tikslas – nustatyti kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus, kurie turi būti keliami Europoje rengiamiems (ypač ateityje) Europos maisto mokslininkams ir technologams (MMT) ir įdiegti naujos kartos kvalifikuotų MMT lyderių įdarbinimo strategiją. 2009 m. nustatyti darbdavių reikalavimai maisto mokslo technologams, t. y. jų turimoms žinioms (kur ir kada jos buvo įgytos) ir kvalifikaciniai gebėjimai, kurių iš MMT tikimasi ir pageidaujama. Tam buvo sudaryta ir išplatinta anketa, kuri yra viena iš pirmųjų projekto veiklos sričių. Apibendrinus anketos atsakymus, bus organizuojami intensyvieji seminarai, kurių metu bus aptartas ir sudarytas „idealus MMT žinių ir gebėjimų profilis“. Vienas iš ilgalaikių projekto uždavinių – aprūpinti darbdavius maisto mokslo technologijos specialistais, kurių kvalifikacija, žinios ir gebėjimai visiškai atitiktų jų lūkesčius. EUREKA programos projektas E!3694 „Daugiafunkcio kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)“. Prof. D. Leskauskaitė. 2006–2009.

46

Projekto tikslas – sukurti daugiafunkcį ir aplinkai draugišką, ekologišką puskietį propolio preparatą (kremą), pasižymintį antimikrobiniu, antioksidaciniu, antiuždegiminiu ir antivirusiniu veikimu, įvertinti jį technologiniu, biofarmaciniu ir fizikocheminiu požiūriu. 2009 m. nustatyta technologinių veiksnių įtaka įvairios sudėties propolio preparato (kremo) reologinėms charakteristikoms. Nustatyta, kad vaško ir aliejaus mišiniams nepriklausomai nuo aliejaus rūšies ir kiekio būdingos pseudoplastinių medžiagų savybės ir jų takumą galima aprašyti Herschelio ir Bulkley'aus lygtimi. Stipriausia struktūra ir didžiausias klampumas 6 ir 20 oC temperatūroje nustatytas mišiniams su alyvuogių aliejumi, šie mišiniai išliko klampiausi ir 40 oC temperatūroje, o padidinus temperatūrą iki 50–60 oC, jų klampumas sumažėjo ir mažai skyrėsi nuo mišinių su kitomis aliejaus rūšimis klampumo. Vaško ir alyvuogių aliejaus mišinį galima rekomenduoti preparato gamyboje, nes šaldytuvo ir kambario temperatūroje (6–40 oC) jis užtikrins gana stiprią ir klampią struktūrą, o pakaitintas iki 50–60 oC temperatūros jis lengvai tekės ir bus lengvai maišomas gamybos technologinio proceso metu. Analizuojant biologiškai aktyvių priedų (karotino, tokoferolio acetato) įtaką propolio preparato reologinėms savybėms, nustatyta, kad karotino, tokoferolio acetato priedai neturėjo įtakos propolio preparato reologinėms savybėms.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

EUREKA programos projektas E!3966 „Antimikrobiškai aktyviomis pieno rūgšties bakterijomis fermentuoti produktai duonai gaminti (FERMFOOD) “. Prof. G. Juodeikienė. 2007–2009. Projekto tikslas – sukurti fermentuotų grūdų produktų gamybos technologiją, panaudojant iš spontaninių ruginių raugų išskirtas antimikrobiškai aktyvias pieno rūgšties bakterijas (PRB), naujas jų kultivavimo terpes su didesniu skaidulinių medžiagų kiekiu ir biologiškai aktyvius priedus, bei pritaikyti šiuos fermentuotus produktus duonos gamyboje. 2009 m. optimizuotos atrinktomis PRB fermentuotų produktų laikymo sąlygos centralizuotai jų gamybai ir šie fermentuoti produktai pritaikyti saugios, aukštesnės vertės duonos gamybai. Nustatyti optimalūs fermentuotų produktų laikymo parametrai. Sukurta duonos su naujais fermentuotais produktais technologija ir pritaikyta kepyklose su skirtinga įranga. EUREKA programos projektas E!4449 „Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, naudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus“ (AKTINIDIA). Doc. D. Gruzdienė. 2008–2010. Projekto tikslas – sukurti naują ekologinių cukrinės konditerijos gaminių technologiją, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione ekologinės žemdirbystės sąlygomis auginamų augalų vaisius, aliejinių augalų sėklas ir kviečių gemalus, aromatingųjų augalų aliejinius ekstraktus, naudojant ekologiniu būdu pagamintas įprastines žaliavas (šokoladą, kakavos miltelius ir kt.) bei parinkti ekonomiškas technologijas ir įrangą, leidžiančias maksimaliai išsaugoti biologiškai aktyvias medžiagas. Bendradarbiaujant su UAB „RŪTA“, LŽŪU ir partneriais iš Varšuvos gyvybės mokslų universiteto (SGGW), sukurtos bandomosios partijos šokoladinių saldainių su sušaldytų aktinidijų įdarais, sudarytos receptūros ir naujos kompozicijos, atlikta visapusiška žaliavos ir pusgaminių analizė, įvertintas skonis, aromatas bei konsistencija, siekiant pailginti produktų galiojimo laiką, suteikti gaminiams naujų spalvų. Kokybiniu požiūriu įvertintos skirtingos aktinidijų veislės leis ateityje pasirinkti tinkamą tiek skoninėmis savybėmis, tiek dydžiu ir forma veislę. Preliminarūs naujos produkcijos kokybės tyrimai, laikant gaminius penkis mėnesius su aktinidijų skirtingų koncentracijų priedais, parodė, kad, didinant aktinidijų koncentraciją įdaro masėje, didėja jo stabilumas oksidacijai, o kartu sulėtėja senėjimo procesai, pailgėja gaminių realizavimo terminai, atsiranda naujų aromato, skonio ir konsistencijos niuansų. Gaminiai buvo beveik 100 % priimtini vartotojams. Gauti rezultatai gerai koreliavo su modelinėse sistemose gautais duomenimis (riebaliniai ir kiti ekstraktai bei jų mišiniai). COST programos B35 veikla „Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai“. Prof. P. R. Venskutonis. 2006–2010. 2009 m. tikslas – įvertinti katžolės (4 tipų) ekstraktų panaudojimo funkciniams antioksidaciniams komponentams gauti galimybes. Surinkta literatūra apie augalų rūšių sudėtį, biologines savybes ir naudojimą. Nustatyta ekstraktų, gautų naudojant įvairaus poliškumo tirpiklius, išeiga ir jų geba sujungti laisvuosius radikalus dviejose modelinėse reakcijų sistemose (DPPH ir ABTS). Atliktas ekstraktų frakcionavimas, panaudojant įvairaus poliškumo tirpiklius, nustatytos frakcijų išeigos ir nustatyta jų geba sujungti laisvuosius radikalus dviejuose

modelinėse reakcijų sistemose (DPPH ir ABTS). Buvo matuojamas skirtingų koncentracijų priedų poveikis rapsų aliejaus oksidacijai. Atliktas ekstraktų frakcionavimas plonasluoksnės ir kolonėlių chromatografijos metodais. Ekstraktų ir frakcijų sudėtis tirta efektyviosios skysčių chromatografijos metodu, naudojant ultravioletinių šviesos spindulių sugerties ir masių spektrometrijos detektorius. Pirmą kartą gana išsamiai apibūdintos Lietuvoje kultivuojamų katžolės porūšių ekstraktų ir jų frakcijų antioksidacinės savybės. Nustatyta, kad šie augalai biosintetina biologiškai aktyvius junginius, kurie pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Preliminariai įvertintos keturios augalų rūšys (porūšiai) ir pagal gautus rezultatus galima atrinkti vertingesnę augalinę žaliavą kultivavimui. Gauti rezultatai skatina tęsti pasirinktų augalų tyrinėjimus ir tiksliau nustatyti individualius bioaktyvius junginius bei įvertinti augalų panaudojimo funkcionaliems maisto (farmacijos preparatų) komponetams kurti galimybes. COST programos 865 veikla „Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė“. Prof. P. R. Venskutonis. 2006–2010. 2009 m. darbų tikslas – sudaryti gana paprastą ir technologišką triufelio (valgomojo trumo) sulčių inkapsuliavimo metodą ir ištirti kapsulių aromato medžiagas po inkapsuliavimo ir konservavimo. Taip pat įterpti į majonezą, medžiagų, gebančių sulaikyti aromatą, ir ištirti, ar jos efektyviai inkapsuliuoja garstyčių aromatą. Naudojant kapsulių gamybai du metodus – tiesioginę sferifikaciją ir jos inversiją, buvo pagamintos kapsulės su delikatesinio grybo − valgomojo trumo skonio medžiagomis. Tokioms kapsulėms buvo keliamas reikalavimas pasižymėti analogiškomis reologinėmis savybėmis, kaip ir lašišų ikrai, todėl jų gamybos procesas buvo optimizuojamas pagal kelis pagrindinius parametrus. Naudojant įvairius pluoštus kietosios fazės mikroekstrakcijos analizei buvo išsiaiškinta, kuris pluoštas efektyviausias atliekant aromato junginių mikroekstrakciją, ir identifikuoti aromato junginiai, tiek kapsulėse, tiek natūraliame triufelio grybe, naudojant dujų chromatografijos−masių spektrometrijos ir dujų chrom atografijos−olfaktometrijos analizės metodus. Nustatyta kapsulių struktūra naudojant optinį mikroskopą ir sudarytas tinkamas kapsulių konservavimo būdas. Ištirtas inkapsuliavimo efektyvumas ir aromatinių medžiagų pokyčiai po konservavimo. Pagamintas majonezas su skirtingu kiekiu skaidulų ir ištirtas aromato junginių išlaisvinimas po inkapsuliavimo; identifikuoti garstyčių aromate esantys kvapieji junginiai. COST programos 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“. Doc. R. Vinauskienė. 2004–2009. Pagrindinis veiklos tikslas – sveikesnio termiškai apdoroto maisto gaminimas ir žinių apie naudingas ir žalingas naujai susiformuojančių komponentų savybes plėtojimas. 2009 m. įsisavintas ir išbandytas heterociklinių aminų nustatymo, naudojant didelio slėgio efektyviąją skysčių chromatografiją su fluorescencinės spektrometrijos detektoriumi, metodas. Šiuo metodu identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti pagrindiniai kaitintoje mėsoje esantys heterocikliniai aminai. Paruošti įvairių prieskoninių ir aromatinių augalų ekstraktai ir nustatytas juose esančių fenolinių junginių kiekis bei ekstraktų geba sujungti laisvuosius radikalus modelinėse sistemose. Nustatyta augalinių ekstraktų įtaka heterociklinių aminų kiekiui kaitintoje mėsoje. Gauti tyrimų rezultatai

47


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

parodė, kad antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių prieskoninių augalų (tarp jų ir tų, kurie gali būti auginami Lietuvoje pramoniniu būdu) ekstraktai gali būti panaudoti ne tik mėsos gaminių juslinėms savybėms pagerinti, bet ir kenksmingų heterociklinių aminų susidarymo kontrolei. Atlikti tyrimai taip pat atskleidė, kad prieskoninių augalų ekstraktų poveikis heterociklinių aminų susidarymui yra gana sudėtingas ir priklauso tiek nuo paties ekstrakto kilmės bei jo paruošimo būdo, tiek nuo mėsos terminio apdorojimo sąlygų – temperatūros, trukmės, šilumos perdavimo terpės, deguonies buvimo ir kt. Tai rodo, kad ekstraktų poveikio mechanizmas negali būti paaiškinamas vien tik juose esančių antioksidantų dalyvavimu heterociklinių aminų susidarymo reakcijos stadijose, kuriose susidaro radikaliniai produktai. Tyrimų rezultatai suteikia naudingos informacijos siekiant surasti efektyvius heterociklinių aminų kontrolės būdus ir aiškinantis ekstraktų sudėtyje esančių junginių galimus poveikio mechanizmus. COST programos 928 veikla „Fermentų valdymas ir naudojimas didesnės vertės maisto produktuose“. Prof. G. Juodeikienė. 2005–2010. Pagrindinis veiklos tikslas – kurti naujus fermentus ir pritaikyti juos grūdų, uogų, vaisių ir daržovių bei baltyminių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvų) biotechnologiniuose procesuose, kuriant didesnės vertės maisto produktus. Bus kuriami nauji fermentiniai preparatai maisto biopolimerams pakeisti, pritaikant juos maisto produktų savybėms (tekstūrai, spalvai, skoniui ir aromatui) modeliuoti ir gerinti. 2009 m. mokslinė veikla buvo skirta fermentinės glikozidhidrolazių kompozicijos sudarymui skaidulinėmis medžiagomis praturtintų kvietinių kepinių technologiniam procesui stabilizuoti, kokybei gerinti ir žiedėjimui lėtinti. Sudaryta

amilolitinių ir ksilanolitinių fermentų kompozicija kvietinės duonos su didesniu skaidulinių medžiagų kiekiu technologiniam procesui stabilizuoti ir kepinių kokybei gerinti. Tirta amilolitinių ir ksilanolitinių fermentų kompozicijos panaudojimo kvietinės duonos, praturtintos sėlenomis, žiedėjimui lėtinti galimybės, pritaikant jiems tirti akustinį metodą. COST programos FA0804 veikla „Molekulinė žemdirbystė: augalai – aukštesnės vertės baltymų gamybos platforma“. Prof. G. Juodeikienė. 2009–2012. Tyrimų tikslas – koordinuoti Europos mokslininkų veiklą molekulinės žemdirbystės srityje, siekiant užtikrinti, kad būtų greitai kuriami nauji rekombinantinių baltymų produktai ir efektyvi jų gamybos grandinė ir būtų patenkinti pramonės poreikiai ateinančius du dešimtmečius. 2009 m. mokslinės veiklos tikslai buvo rekombinantinių baltymų gamybos ir su ja susijusių saugos visuomenei klausimų studija ir analizė Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse bei ES mastu ir baltyminių medžiagų iš respublikoje auginamų baltymingų augalų – lubinų išskyrimas ir skirtingų baltymų frakcijų biocheminių savybių bei biologinio aktyvumo nustatymas. Parinkta baltyminių medžiagų frakcijų iš augalinės žaliavos išskyrimo metodika ir jas sudarančių komponentų išgryninimo sąlygos. Nustatyta veislės įtaka Lietuvoje auginamų lubinų baltymų kokybinei ir kiekybinei sudėčiai; įvertintos išgrynintų baltymų molekulinės masės ir proteolitinis aktyvumas. Įvertinta fermentacijos proceso, naudojant pieno rūgšties bakterijas, įtaka baltymų proteolitiniam aktyvumui.

48

NordForsk remiamas projektas „Pieno bioaktyvūs komponentai ir jų tarpusavio ryšiai – funkcionalumas ir genomika naujiems sveikesniems produktams “. Prof. D. Leskauskaitė. 2008–2011. Projekto tikslas – suvienyti Šiaurės šalių ir Baltijos šalių mokslininkų pajėgas siekiant gauti naujų duomenų apie sveikus pieno produktus ir jas platinti. 2009 m. buvo surengta pirmoji projekto konferencija Norvegijoje, kurioje KTU mokslininkai skaitė du žodinius pranešimus ir pristatė du stendinius pranešimus. NordForsk remiamas projektas „Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai“. Prof. P. R. Venskutonis. 2005–2009. Tai tinklinis Šiaurės šalių NordForsk organizacijos finansuojamas projektas. 2009 m. Kaune buvo pravestas seminaras, skirtas sūrių struktūrai. Projektas užbaigtas surengiant simpoziumą Driobako mieste (Norvegija). Taip pat buvo surengti kursai Oso mieste (Norvegija) doktorantams, dvi KTU doktorantės stažavosi pas partnerius Danijoje ir Norvegijoje. Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas „Lietuvoje ir Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione augančių aromatinių augalų fitocheminės sudėties ir savybių palyginimas ir naujų perdirbimo procesų kūrimas“. Prof. P. R. Venskutonis. Remia TPA ir VMSF. 2009–2010. 2009 m. tirti įvairūs prieskoniniai ir aromatiniai augalai, daugiausia dėmesio skiriant rūšims, kurios auga Prancūzijos Vidurio Pirėnų regione ir kurios gali būti auginamos Lietuvos klimato zonoje. Tarp tyrimams pasirinktų augalų yra Labiatae, Umbeliferae ir Saxifragaceae šeimų rūšys, tokios kaip juodieji serbentai (Ribes niger pumpurai), kvapniosios garduoklės (Myrrhis odorata), stambiažiedės girmėtės (Calamintha grandiflora), balzaminiai skaisteniai (Tanacetum balsamita), raudonosios monardos (Monarda didyma), paprastosios kraujažolės (Achillea millefolium), daržiniai dašiai (Satureja hortensis), blakinės kalendros (Coriandrum sativum) ir kvapieji mairūnais (Majorana hortensis). Augaluose esančios medžiagos buvo frakcionuojamos distiliavimu (lakioji frakcija) ir ekstrahavimu (aukštesnės virimo temperatūros frakcija) naudojant įvairaus poliškumo tirpiklius (heksaną, acetoną, etanolį, metanolį, vandenį). Išbandyti ir nauji kai kurių frakcijų išskyrimo bei analizės būdai naudojant ekologiškus tirpiklius ir specialius įtaisus. Gautos frakcijos buvo tiriamos chromatografiniais ir spektroskopiniais metodais siekiant įvertinti juose esančių fitocheminių medžiagų sudėtį. Frakcijų antioksidacinės savybės buvo matuojamos modelinėse sistemose su laisvaisiais radikalais, taip pat augaliniame aliejuje. Įvertintas kai kurių augalų frakcijų antimikrobinis aktyvumas testuose naudojant įvairių bakterijų ir mielių kultūras. Gauti gana išsamūs duomenys apie kai kurių augalų sudėtį ir savybes; tokie duomenys sudaro sąlygas prognozuoti augalinių žaliavų funkcines savybes. Raugintų pieno gėrimų ir varškės sūrio gamybos technologijos tobulinimas naudojant mikrobiologinės kilmės transglutaminazę: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496B / Vadovė prof. D. Leskauskaitė. Tyrimo tikslas – patobulinti raugintų pieno gėrimų ir varškės sūrio gamybos technologijas, naudojant


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

mikrobinės kilmės transglutaminazę, siekiant pagaminti geresnėmis tekstūros savybėmis pasižyminčius produktus. Išnagrinėtos transglutaminazės (toliau – TG) taikymo raugintų pieno gėrimų gamybos technologijose galimybės. Ištirta TG įtaka rūgštaus pieno gelio formavimo procesui, galutinių produktų – rauginto pieno ir jogurto vartotojamosioms savybėms. Nustatyta, kad kazeino polimerizacijos laipsnis priklausė nuo TG kiekio ir pieno riebumo, o raugintų pieno gėrimų gamyboje naudojant pieną, paveiktą TG, rūgštus gelis pasižymėjo geresnėmis tekstūros savybėmis, stipresne struktūra ir geresnėmis sineretinėmis savybėmis. Parengtos rekomendacijos, kaip tobulinti rauginto pieno, jogurto ir raugintų pasukų technologiją, naudojant TG. Lieso pieno gaminių praturtinimo riebaluose tirpiais vitaminais A ir D technologijų sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496C / Vadovė prof. D. Leskauskaitė. Tyrimo tikslas – sukurti pieno gaminių, praturtintų riebaluose tirpiais vitaminais A ir D, gamybos technologiją. Nustatyta technologinių veiksnių: vitaminų įdėjimo formos, laiko, kiekio, terminio apdorojimo režimo, gaminių pakuotės ir laikymo sąlygų temperatūros, šviesos, trukmės, įtaka vitaminų A ir D kiekiui šiais vitaminais praturtintuose liesuose pieno gaminiuose – grietinės ir augalinių riebalų mišiniuose, raugintame piene. Parengtos rekomendacijos, kaip praturtinti pieno gaminius riebaluose tirpiais vitaminais A ir D. Ekstruzijos proceso pritaikymas naujiems netradiciniams produktams iš vietinės grūdinės žaliavos gaminti: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496A / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimo tikslas − pritaikyti vietinę netradicinę grūdinę žaliavą naujiems ekstruduotiems produktams gaminti. Išanalizuota ir susisteminta mokslinė literatūra apie įvairios grūdinės žaliavos panaudojimą ekstruduotų produktų gamybai ir ekstruzijos proceso įtaką žaliavos cheminei sudėčiai ir saugos kriterijams, surinkta literatūra apie ekstruzijos proceso ypatumus ir įtaką ekstrudatų kokybei, įvertintos netradicinių javų – perspektyvių šio amžiaus augalų panaudojimo ekstruduotų produktų gamyboje galimybės. Atliktas platus eksperimentinis darbas, įvertinant ekstruzijos parametrų įtaką rugių, grikių ir jų mišinių ekstrudatų struktūrai ir tekstūrai. Nustatyta netradicinės grūdinės žaliavos (rugių ir grikių) įtaka ekstruduotų produktų kokybei. Įvertintos ekstruzijos proceso pritaikymo galimybės naujų maisto pramonės žaliavų gamybai. Pateiktos rekomendacijos dėl naujų vietinių grūdinių žaliavų netradicinių ekstruzijos procese panaudojimo galimybių ekstruduotų produktų maistingumui didinti, taip pat žaliavų maisto pramonėje, pvz., duonos kepinių asortimentui plėsti ir jiems praturtinti skaidulinėmis medžiagomis. Antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių raugų pritaikymo duonos technologijoje studija: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496D / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimo tikslas – palyginti pieno rūgšties bakterijų (PRB) ir duonos gamyboje leidžiamų konservantų efektyvumą

apsaugant nuo duonos ligas sukeliančių mikroorganizmų. Atlikta mokslinės techninės literatūros, susijusios su pieno rūgšties bakterijų, pasižyminčių antimikrobinėmis savybėmis ir jų panaudojimu duonos raugų gamyboje, analizė. Atlikta atrinktų PRB ir duonos gamyboje leidžiamų konservantų efektyvumo apsaugant nuo duonos ligas sukeliančių mikroorganizmų palyginamoji analizė. Išbandyti antimikrobinėmis savybėmis pasižymintys raugai kvietinės ir ruginės duonos gamyboje, naudojant įvairias technologines schemas. Atlikti duonos kokybės ir jos pokyčių laikymo metu tyrimai. Pateiktos rekomendacijos dėl atrinktų PRB tinkamumo raugams, skirtiems kvietinei ir pusruginei duonai gaminti. Miltinės konditerijos kepinių apibūdinimo, klasifikavimo ir kokybės rodiklių tyrimai: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496E / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimo tikslas − peržiūrėti miltinės konditerijos įmonių gaminamos produkcijos asortimentą ir techninius reikalavimus bei juos susisteminti ir unifikuoti, parengiant miltinės konditerijos kepinių techninį reglamentą, kurio būtų privalu laikytis gaminant ir parduodant šios rūšies gaminius. Atlikta Lietuvoje ir atskirose ES šalyse galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių miltinės konditerijos kepinius, studija ir palyginamasis įvertinimas. Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti duomenys apie miltinės konditerijos kepinių techninius reikalavimus; sudaryta miltinės konditerijos gaminių ir pusgaminių klasifikavimo sistema, kurioje šiuos gaminius siūloma klasifikuoti pagal sudėtį ir gamybos būdą. Parinkti atskirų miltinės konditerijos gaminių terminai ir jų apibrėžtys bei reikalavimai įvairių rūšių miltinės konditerijos gaminių žaliavoms ir medžiagoms, gamybai, kokybei bei saugai, prekiniam pateikimui ir ženklinimui, laikymui ir gabenimui. Pagal gautus rezultatus parengtas naujo Lietuvos norminio dokumento „Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas“ projektas, kuris pateiktas derinti maisto pramonės specialistams bei suinteresuotoms institucijoms: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Lietuvos standartizacijos departamentui. Miltinių kepinių geros gamybos savo ūkyje praktikos vadovas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8543 / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimų tikslas – parengti ūkininkams miltinių kepinių geros gamybos praktikos vadovą, kuris apimtų tiek įmonės įrengimo, tiek produktų gamybos ir pardavimo, saugos užtikrinimo ir kitus reikalavimus bei padėtų kuriant ūkyje smulkią miltinių kepinių gamybos ir produkcijos realizavimo įmonę. Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti ES ir Lietuvoje galiojantys teisės aktai ir norminiai dokumentai, reglamentuojantys higienos reikalavimus kepinių gamybos procese, taip pat reikalavimai, keliami smulkiajam verslui duonos ir kitų miltinių kepinių sektoriuje. Parengtas „Ūkyje kepamų kepinių geros gamybos praktikos vadovo“ projektas, kuriame kepinių gamybai ūkyje keliami reikalavimai susisteminti į grupes.

49


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

50

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Damašius, Jonas; Venskutonis, Petras Rimantas; Rovira, Jordi; Gonzalez, Javier; González, Lucia; Vinauskienė, Rimantė. Characterisation of oregano water extracts and their effect on the quality characteristics of cooked pork // International Journal of Food Science and Technology. Oxford: Blackwell Publishing. ISSN 0950-5423. 2009, Vol. 44, iss. 2, p. 394-401. [ISI Web of Science]. 1,065 Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Raynaud, Christine; Talou, Thierry; Viškelis, Pranas; Sasnauskas, A. Variations in the essential oil composition in buds of six blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars at various development phases // Food Chemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0308-8146. 2009, Vol. 114, iss. 2, p. 671-679. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS.; Science Direct]. 2,696 Adams, An; Kitrytė, Vaida; Venskutonis, Petras Rimantas; De Kimpe, Norbert. Formation and characterisation of melanoidin-like polycondensation products from amino acids and lipid oxidation products // Food Chemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0308-8146. 2009, Vol. 115, iss. 3, p. 904-911. [ISI Web of Science]. 2,696 Ramonaitytė, Danutė Teresė; Keršienė, Milda; Adams, An; Tehrani, Kourosch Abbaspour; De Kimpe, Norbert. The interaction of metal ions with Maillard reaction products in a lactose-glycine model system // Food Research International. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0963-9969. 2009, Vol. 42, iss. 3, p. 331-336. [ISI Web of Science; Science Direct]. 2,073 Skaudickas, D.; Kondrotas, A. J.; Kevelaitis, E.; Venskutonis, Petras Rimantas. The effect of Echinacea purpurea (L.) Moench extract on experimental prostate hyperplasia // Phytotherapy Research. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. ISSN 0951-418X. 2009, Vol. 23, iss. 10, p. 1474-1478. [ISI Web of Science]. Bumblauskienė, Lina; Jakštas, Valdas; Janulis, Valdimaras; Maždžierienė, Ramutė; Ragažinskienė, Ona. Preliminary analysis on essential oil composition of Perilla L. cultivated in Lithuania // Acta Poloniae Pharmaceutica. Warsaw: Polish Pharmaceutical Society. ISSN 0001-6837. 2009, Vol. 66, no. 4, p. 409-413. [ISI Web of Science]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Pupelienė, Inga; Ramonaitytė, Danutė Teresė. Majaro reakcijų modelinių sistemų įtaka laikomų sviesto riebalų oksidacijai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 3(52), p. 21-29. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Pritykina, Natalija; Jasinauskienė, Daiva; Bobinaitė, Ramunė. Antioxidant and antimicrobial properties of raspberry press-cake extracts // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 3(52), p. 62-68. [Chemical Abstracts (CAplus)]. El Kalamouni, C.; Raynaud, C.; Talou, T.; Venskutonis, Petras Rimantas. Screening of antioxidant and antimicrobial activities of Midi-Pyrenées aromatic plants // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 3(52), p. 69-73. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Juodeikienė, Gražina; Šalomskienė, Joana; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Narbutaitė, Vilma; Kasnauskytė, Neringa. Naujų fermentuotų produktų įtaka kvietinių kepinių mikrobiologiniams rodikliams ir žiedėjimui // Maisto chemija ir technologija = Food

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 13920227. 2009, T. 43, nr. 2, p. 36-46. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. Šarkinas, Antanas; Jasutienė, Ina. Spanguolių uogų etanolinių ekstraktų antimikrobinių ir antioksidacinių savybių stabilumas // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 13920227. 2009, T. 43, nr. 2, p. 88-95. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. Urbienė, Sigita; Šarkinas, Antanas; Jonavičius, Vytautas. Pieno perdirbimo procesų įtakos tetraciklino aktyviajai medžiagai įvertinimas difuzijos į agarą metodu // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2009, T. 43, nr. 2, p. 96-105. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Bartkienė, Elena; de Koe, Willem J. Acoustic testing for the most important mycotoxins in grain // The ICC Handbook of Cereals, Flour, Dough & Product Testing: Methods and Applications / Edited by Stanley Cauvain, Linda Young. Lancaster: DEStech Publications, 2009. ISBN 9781932078992. p. 249-256. Damašius, Jonas; Venskutonis, Petras Rimantas; Fogliano, Vincenzo. Influence of sweet grass extract and from it isolated strong antioxidant 5,8-dihydroxycoumarin on the formation of PhIP in meat // Euro Food Chem XV: Food for the Future: the Contribution of Chemistry to Improvement of Food Quality, 5-8 July 2009, Copenhagen, Denmark: book II of proceedings. Copenhagen: University of Copenhagen, 2009. ISBN 9788799303359. p. 138-141. Gaižauskienė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Raynaud, Christine; Talou, Thierry. Production of valuable functional ingredients from blackcurrant buds by using mulpurpose processing approach // Euro Food Chem XV: Food for the Future: the Contribution of Chemistry to Improvement of Food Quality, 5-8 July 2009, Copenhagen, Denmark: book II of proceedings. Copenhagen: University of Copenhagen, 2009. ISBN 9788799303359. p. 228-231. Venskutonis, Petras Rimantas; Pritykina, Natalija; Šipailienė, Aušra; Kazernavičiūtė, Rita; Maždžierienė, Ramutė. Antioxidant properties of raspberry press-cake extracts // Euro Food Chem XV: Food for the Future: the Contribution of Chemistry to Improvement of Food Quality, 5-8 July 2009, Copenhagen, Denmark: book II of proceedings. Copenhagen: University of Copenhagen, 2009. ISBN 9788799303359. p. 232-235. Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas. Comparison of wall materials for the microencapsulation of thyme essential oil // COST 865: 17 International Conference on Bioencapsulation, Groningen, Netherlands, 24-26 September, 2009. Brussels: [s.n.], 2009. p. 1-4. Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Bartkiene, Elena. Reduction of deoxynivalenol (DON) using xylanolytic enzymes during alcoholic fermentation of Fusarium contaminated wheat // PTEP: Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi = PTEP: Journal on Processing and Energy in Agriculture. Novi Sad: Nacionalno društvo za procesniu tehniku i energetiku u poljoprivredi. ISSN 1450-5029. 2009, Vol. 13, no. 2, p. 107-110.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

2,18 1,73

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

3,31

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings

4,27

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

11,76

Neorganinės chemijos katedra Adresas: Vedėja – Tel.: El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Nijolė Kreivėnienė (8 37) 300 171, 451 464 nijole.kreiveniene@ktu.lt

Oficiali katedros įkūrimo data – 1940 m. spalio 1 d., kai VDU Technikos fakulteto Chemijos skyriaus Bendrosios chemijos katedra suskilo į tris savarankiškas katedras:

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vitalijus Janickis Docentai: dr. Ingrida Ancutienė, dr. Remigijus Ivanauskas, dr. Nijolė Kreivėnienė, dr. Valentina Krylova, dr. Vida Judita Šukytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Feliksas Savickas Lektorės: dr. Ingrida Bružaitė, dr. Neringa Petrašauskienė Mokomosios laboratorijos vedėja dr. Rūta Stokienė Laborantės: Dalia Jankūnienė, dr. Skirma Žalenkienė Administratorė dr. Skirma Žalenkienė Tiriamoji bazė Puslaidininkinių ir elektrai laidžių chalkogeninių dangų formavimo ir tyrimo laboratorija. Atominis absorbciometras „Perkin Elmer 503“. F. Paulik ir L. Erdei sistemos derivatografas.

Neorganinės chemijos, Fizikinės chemijos ir Organinės chemijos. Tačiau realiai Neorganinės chemijos katedros mokslinė bazė bei mokslinis pedagoginis personalas susiformavo 1927 m. rugsėjo 1 d., kai VDU Technikos fakultete faktiškai pradėjo dirbti Neorganinės chemijos technologijos katedra, o Matematikos ir gamtos fakultete – Neorganinės ir analizinės chemijos katedra, iš kurių vėliau po daugelio pertvarkymų susidarė minėtosios trys katedros.

Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. V. Janickis); Kompleksinių junginių chemija (doc. V. Krylova), Chalkogenų chemija (prof. V. Janickis). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų daktaro disertacija. Rūta Stokienė. Vario ir talio sulfidų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas ir tyrimas (vadovas prof. V. Janickis). Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Skirma Žalenkienė. Mišriųjų vario sulfidų-vario telūridų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas ir tyrimas (vadovas prof. V. Janickis).

Tyrimų tematika Seleno sąveikos su bromu ir bromido jonais produktų išskyrimas ir struktūrinis apibūdinimas Prof. V. Janickis Gauti rudi [PMePh3]2[Se2Br6] (1) ir raudoni [PMePh3]2[SeBr6(SeBr2)2] (2) kristalai selenui reaguojant su bromu acetonitrilo tirpale, esant metiltrifenilfosfonio bromido. Kristalinės 1 ir 2 struktūros nustatytos rentgenodifrakciniais metodais ir ištobulintos iki atitinkamai R = 0,0373 2397 atspindžiams ir R =0,0397 3417 atspindžiams. Vario ir talio plonų chalkogenidinių sluoksnių polimerų paviršiuje sudarymas sorbciniu-difuziniu metodu, gautų sluoksnių cheminis ir fizikocheminis apibūdinimas Prof. V. Janickis, doc. N. Kreivėnienė, doc. I. Ancutienė, doc. J. Šukytė, doc. R. Ivanauskas, doc. V. Krylova,

dr. N. Petrašauskienė, dr. I. Bružaitė, dr. R. Stokienė, dr. S. Žalenkienė Tęsiami dielektrikų modifikavimo įvairiais chalkogenidų sluoksniais tyrimai. Ištirta mišriųjų vario sulfidų – vario selenidų sluoksnių poliamido 6 (PA) plėvelių paviršiuje susidarymas, naudojant kalio selenopentationato, kaip prekursoriaus, tirpalus. Sluoksniai apibūdinti cheminiais metodais, elektrinio laidžio matavimais ir rentgenodifrakciniu metodu. Monoselenan-disulfan-difosfonato ir disulfandifosfonato išskyrimas bario druskų pavidalu; šių junginių apibūdinimas cheminiais ir fizikocheminiais metodais Prof. V. Janickis, dr. F. Savickas Tirta reakcija tarp selenito rūgšties, H2SeO3, ir kalio dihidromonotiofosfato, KH2SPO3, vandenilio chlorido

51


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

rūgšties tirpale. Jos metu susidaro monoselenan-disulfandifosfonato, SeS2P2O64-, ir disulfan-difosfonato, S2P2O64-, jonai, kurie tam tikromis sąlygomis iš reakcijos mišinio išskirti kristalinių bario druskų – bario monoselenandisulfan-difosfonato dihidrato, Ba2SeS2P2O6·2H2O,

ir bario disulfan-difosfonato dihidrato, Ba2S2P2O6· 2H2O, druskų pavidalu. Gauti junginiai apibūdinti termogravimetrinės, diferencinės terminės analizės metodais ir IR absorbcijos spektrais.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ivanauskas, Remigijus; Ancutienė, Ingrida; Janickis, Vitalijus; Stokienė, Rūta. Comparison of the efficacy of sulfurization agents in decreasing the sheet resistance of polyamide and polyethylene with copper sulfide layers and influence of their compositions // Central European Journal of Chemistry. Warsaw: Versita. ISSN 1895-1066. 2009, Vol. 7, iss. 4, p. 864-869. [ISI Web of Science]. 0,741 Petrašauskienė, Neringa; Janickis, Vitalijus; Šukytė, Vida Judita. Formation and characterization of mixed copper sulfide–copper selenide layers on the polyamide 6 surface // Polish Journal of Chemistry. Warsawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISSN 0137-5083. 2009, Vol. 83, no. 3, p. 401-414. [ISI Web of Science]. 0,518 Janickis, Vitalijus; Žalenkienė, Skirma; Šukytė, Vida Judita. Formation and characterization of mixed copper sulfide copper telluride layers on the polyamide 6 surface // Polish Journal of Chemistry. Warsawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISSN 0137-5083. 2009, Vol. 83, no. 11, p. 19151927. [ISI Web of Science]. 0,518 Krylova, Valentina; Andrulevičius, Mindaugas. Optical, XPS and XRD studies of semiconducting copper sulfide layers on a polyamide film // International Journal of Photoenergy. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1110-662X. 2009, Art. no. 304308, p. [1-8]. [ISI Web of Science]. 0,881 Janickis, Vitalijus; Klinga, Martti. Reaction of selenium with bromine in the presence of methyltriphenylphosphonium bromide: syntheses and crystal structures of [PMePh3]2[Se2Br6] and [PMePh3]2[SeBr6(SeBr2)2] // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN 0044-2313. 2009, Vol. 635, iss. 2, p. 323-328. [ISI Web of Science]. 1,102 Ivanauskas, Remigijus. Studies on application as precursor of selenotrithionate and the mechanism of seleniumization polyamide 6 films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 243-249. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Janickis, Vitalijus; Ancutienė, Ingrida; Stokienė, Rūta. X-ray photoelectron spectroscopy investigation of CuxS and TlxS layers on the polyamide film surface formed with the use of dodecathionic acid // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2009, T. 20, nr. 1, p. 38-44. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Petrašauskienė, Neringa; Janickis, Vitalijus. The modification of polyamide films by copper chalcogenide layers with the use of potassium selenopentathionate // Chemija: mokslo

darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2009, T. 20, nr. 1, p. 5668. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta; Andrulevičius, Mindaugas. Formation and study of electrically conductive layers of copper sulfides formed on the polyamide surface by the use of potassium pentathionate // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2009, T. 20, nr. 1, p. 45-55. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Janickis, Vitalijus; Ancutienė, Ingrida. Modification of polyester textile by conductive copper sulfide layers // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2009, T. 20, nr. 2, p. 136-140. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Ancutienė, Ingrida; Žalenkienė, Skirma; Janickis, Vitalijus. X-ray photoelectron spectroscopy investigation of CuxS–CuyTe layers on polyamide film formed by the use of potassium telluropentathionate // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2009, T. 20, nr. 3, p. 163-169. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 12. Ancutienė, Ingrida; Ivanauskas, Remigijus. Formation of mixed copper sulphide and silver sulphide layers on low density polyethylene film // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-6046. 2009, T. 58, nr. 1, p. 35-39. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia; Rumša, Rimtautas. Selenito rūgšties sąveikos su monotiofosfato rūgštimi produktų išskyrimas ir apibūdinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 75-80. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus; Savickas, Feliksas. Selenito rūgšties įtaka magnio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 23-27. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Stokienė, Rūta; Janickis, Vitalijus. Vario sulfidų sluoksnių, sudarytų poliamido 6 plėvelės paviršiuje naudojant kalio pentationatą, morfologijos tyrimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 33-38. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

4,00 3,17 1,00

iš jų ISI Proceedings Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

52

9,75

5,92 18,84


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Organinės chemijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (8 37) 456 561 vytautas.mickevicius@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, dr. Vytautas Getautis, habil. dr. Vytautas Mickevičius, habil. dr. Algirdas Šačkus Docentai: dr. Virgilijus Jonas Barkauskas, dr. Ilona Jonuškienė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Linas Miknius, dr. Kęstutis Rutkauskas, dr. Birutė Sapijanskaitė Lektorius dr. Tadas Malinauskas Vyresn. mokslo darbuotojai: dr. Virginė Albina Amankavičienė, dr. Marytė Daškevičienė, dr. Elena Jakienė, dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Kęstutis Rutkauskas Mokslo darbuotojai: dr. Tadas Malinauskas, dr. Jolanta Rousseau Jaunesn. mokslo darbuotojos: Ingrida Tumosienė, Rita Vaickelionienė Laboratorijos vedėja dr. Bronė Barvainienė Doktorantai: Kazimieras Anusevičius, Eglė Arbačiauskienė, Vida Buinauskaitė, Deimantė Černiauskaitė, Vilija Kriščiūnienė, Rasa Steponavičiūtė, Daiva Tomkutė Lukšienė, Simona Urnikaitė, Gytė Vilkauskaitė, Dovilė Žiaukienė, Asta Žukauskaitė Vyr. inžinierės: Giedrė Bubnienė, dr. Jolanta Stumbraitė, dr. Aušra Voskienė Vyr. technikės: Danutė Borisienė, Alma Urbonavičienė Technikė ir laborantė Kazytė Kaminskienė Tiriamoji bazė Branduolinio magnetinio rezonanso laboratorija, mikroanalizės laboratorija, naftos technologijos laboratorija, organinės sintezės mokslo laboratorija, biotechnologijos laboratorija. Termostatuojamas kratytuvas, skirtas augalinių ląstelių suspensijoms ir bakterinėms ląstelėms auginti pastovioje temperatūroje; šaldomoji centrifuga antriniams metabolitams ir nukleorūgštims atskirti;

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais buvo: prof. A. Purėnas (1922–1962), doc. J. Zdanavičius (1962– 1965), prof. J. Degutis (1965–1980), prof. R. Baltrušis (1980–1990), prof. Z. J. Beresnevičius (1991–2001), prof. V. Mickevičius (nuo 2001 m.).

skaitmeninis mikroskopas citologiniams tyrimams; laminaras augalinėms ląstelėms persodinti steriliomis sąlygomis; autoklavas mitybinėms terpėms sterilizuoti; horizontali gelio sistema genetiniams-molekuliniams tyrimams atlikti ir augalinių kultūrų DNR nustatyti; termocikleris polimerazinei grandininei reakcijai atlikti; gelių dokumentavimo sistema DNR vizualizuoti; UV-VIS spektrofotometras pirminių ir antrinių metabolitų kiekiui nustatyti. Doktorantūros moduliai Dažų chemija (prof. V. Getautis); Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. V. Mickevičius); Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus); Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus); Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (doc. V. J. Barkauskas). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų daktaro disertacijos: Kristina Brokaitė. N-aril-β- ir β, γ-aminorūgščių ciklizacijos produktai ir jų savybės (vadovas prof. V. Mickevičius); Joana Solovjova. Imidazo[1,2-a]indolo, -[2,1a]izochinolino ir indolo[2,3-c][2]benzazepino darinių sintezė ir cheminės transformacijos (vadovas prof. A. Šačkus); Jolanta Stumbraitė. Imidazo[1,2-a]indolo, -[1,2a]izochinolino ir indolo[2,3-c][2]benzazepino darinių sintezė ir cheminės transformacijos (vadovas prof. V. Getautis); Vilma Štreimikienė. Fenilendiaminų sąveikos su akrilo rūgštimi produktų kitimai (vadovas prof. Z. J. Beresnevičius); Aušra Voskienė. N-(acetilfenil), N-(stirilkarbonilfenil) pakeistų β-alaninų ir 4-karboksi-2-pirolidinonų sintezė ir reakcijos (vadovas prof. V. Mickevičius).

Tyrimų tematika Organinių fotopuslaidininkių sintezė Prof. V. Getautis, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas, dr. J. Stumbraitė, doktorantės G. Bubnienė, S. Urnikaitė Išanalizavus chemines reakcijas, vykstančias Grecelio saulės elementų titano oksido nanosluoksnių paviršiuje, absorbuojantis dažikliui su karboksigrupėmis, 2008 m. Organinės chemijos katedroje buvo pasiūlytas naujas titano oksido nanosluoksnių dažiklių adsorbcijos metodas. 2009 m. buvo sintetinami nauji aktyvių epoksipropilgrupių turintys dažikliai, absorbuojantys artimąją IR spinduliuotę. Būtent šiame elektromagnetinės spinduliuotės diapazone saulės energija yra didžiausia, todėl dažikliai, absorbuojantys artimąją IR spinduliuotę, gali gerokai padidinti saulės elementų efektyvumą. Saulės elementų gamyboje ypač daug dėmesio sulaukė konjuguoti D-π-A-π-D struktūros polimerai, atliekantys

kelias funkcijas: transportuojantys krūvininkus bei dėl konjuguotoje sistemoje esančių poliarinių ED bei EA grupių pasižymintys gera elektromagnetinės spinduliuotės absorbcija. Pasinaudojant turima molekulinių stiklų sintetinimo patirtimi, šiais metais buvo suplanuota ir atlikta naujos D-π-A-π-D struktūros, turinčios skyles ir elektronus transportuojančių segmentų, sintezė. Augimo reguliatorių sintezė Prof. Z. J. Beresnevičius, prof. V. Mickevičius, doc. K. Rutkauskas, dr. E. Jakienė, doc. I. Jonuškienė, doc. B. Sapijanskaitė, R. Vaickelionienė, I. Tumosienė, doktorantai D. Žiaukienė ir K. Anusevičius Susintetinta keletas naujų, potencialiai biologiškai aktyvių naftochinono darinių, turinčių aminorūgščių, jų darinių, ciklizacijos produktų fragmentų. Resintezuoti N-(4-pakeisti fenil)-β-alaninų hidrazidai, N-(4-pakeisti

53


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

fenil)-N-karboksietil-β-alaninų dihidrazidai, 1-aril-5oksopirolidin-3-karboksirūgščių hidrazidai, ištirta jų kondensacija su 2-metil-1,4-naftochinonu. Susintetinti nauji įvairiai pakeisti azolų dariniai, pasižymintys baktericidiniu ir fungicidiniu aktyvumu. Įvertintas dalies susintetintų junginių biologinis aktyvumas ir nustatytas augimą reguliuojantis, baktericidinis, fungicidinis kai kurių junginių poveikis. Vykdant darbus biotechnologijos srityje, ištirtas naujų augimo reguliatorių – 1,4-naftochinonų įvairių koncentracijų (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 5; 10; 15 mg/l) tirpalų poveikis miežių „Barke“ daigumui ir vystymuisi bei atrinktų augimo reguliatorių koncentracijų (1,5; 2,5 mg/l) įtaka miežių „Barke“ organogenezei in vitro. Tyrimų metu iš rūgščių hidrazidų susintetinti semikarbazidai bei tiosemikarbazidai. Jie panaudoti kaip tarpiniai produktai heterociklinių darinių sintezėje.

Organinė sintezė Prof. A. Šačkus, doc. V. Martynaitis, dr. V. A. Amankavičienė, dr. S. Krikštolaitytė, dr. J. Rousseau, doc. V. Barkauskas, doc. L. Miknius, doktorantės E. Arbačiauskienė, V. Buinauskaitė, D. Černiauskaitė, V. Kriščiūnienė, R. Steponavičiūtė, G. Vilkauskaitė ir A. Žukauskaitė Siekiant sukurti naujus funkcinius dažus, kuriuos būtų galima panaudoti biologinių objektų vizualizacijai, buvo dirbama dviem kryptimis: karbamoilgrupę turinčių indolino nitrospiropiranų sintezė ir naujos klasės fotochrominių junginių paieška. Susintetinti karbamoilmetil- ir karbamoiletilindolino nitrospiropiranai. Ieškant naujų fotochrominių junginių buvo atliktos ciklinių azometinų β-C alkilinimo reakcijos 2-chlormetil4-nitrofenoliu ir susintetinti keturi naujos klasės junginiai.

MTEP projektai Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2): VMSF finansuojamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. V. Getautis. Tęsiama medžiagų, pasižyminčių tiek skyline pernaša, tiek šviesos emisija, sintezė. Optimizuota aktyvių funkcinių grupių turinčių darinių, naudojamų sutinklintiems sluoksniams gauti, sintezės metodika. Ji sėkmingai pritaikyta naujo skyles transportuojančio diepoksido sintezei. Pastarasis pasižymi labai geru tirpumu organiniuose tirpikliuose ir didesne konjuguota πsistema, palyginti su jo pirmtakais, todėl yra perspektyvus komponentas sutinklintiems sluoksniams OLED gauti. Ištirta ir optimizuota difeniletenilpakaitų prijungimo prie įvairių chromoforinių sistemų sintezės metodika. Naudojant šią metodiką gauti nauji, gerai tirpstantys, didele konjuguota sistema pasižymintys skyles transportuojantys trifenilamino dariniai. Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika): VMSF finansuojamas Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. V. Getautis. 2009 m. buvo atliekama medžiagų, pasižyminčių elektronų ir skylių pernaša, sintezė. Susintetinti nauji dariniai, turintys elektronakceptorinį fulereno[60] fragmentą ir elektrondonorinių hidrazono, dihidrazono, tiofeno, fenilenvinileno fragmentų. Iš UV/RŠ kreivių matyti, jog susintetinti nauji junginiai turi keletą izoliuotų π elektronų sistemų. Jų bendri šviesos sugerties spektrai yra atskirų molekulės fragmentų spektrų suma. Gautos medžiagos yra tirpios įprastuose organiniuose tirpikliuose (THF, chloroforme, dichlormetane, toluene). Susintetintas ir identifikuotas naujas D-πA-π-D struktūros junginys, turintis tiek skylių, tiek elektronų pernašai reikalingų segmentų bei pasižymintis elektromagnetinės spinduliuotės absorbcija matomoje spektro dalyje. 1,4-Naftochinono fragmentą turinčių β- ir β,γaminorūgščių, jų ciklizacijos produktų sintezė ir tyrimas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa, remiama VMSF ir TPA /

54

Koordinatorius Lietuvoje prof. V. Mickevičius. Projekte dalyvauja doc. K. Kantminienė iš Bendrosios chemijos katedros. Susintetinta keletas naujų, potencialiai biologiškai aktyvių naftochinono darinių, turinčių aminorūgščių, jų darinių ciklizacijos produktų fragmentų. Resintezuoti N-(4pakeisti fenil)-β-alaninų hidrazidai, N-(4-pakeisti fenil)-Nkarboksietil-β-alaninų dihidrazidai, ištirta jų kondensacija su 2-metil-1,4-naftochinonu. Nustatyta, kad 1-(3- ir 4hidroksifenil)dihidro-2,4(1H,3H)pirimidindionai, jų 5- ir 6-metildariniai su 2,3-dichlornaftochinonu, priklausomai nuo reaguojančių medžiagų molinio santykio, sudaro 1-{3- ar 4-[(3-chlor-1,4-diokso-1,4-dihidronaftalen2-il)oksi]fenil}dihidropirimidin-2,4(1H,3H)dionus ar 2,3-bis[3- ar 4-(2,4-dioksotetrahidropirimidin1(2H)-il)fenoksi]naftalen-1,4-dionus. Įvertintas dalies susintetintų junginių biologinis aktyvumas ir nustatytas augimą reguliuojantis, baktericidinis, fungicidinis kai kurių junginių poveikis. Bioaktyvių antrinių metabolitų kaupimo optimizavimas jonažolės (Hypericum perforatum L.) ir rapsų (Brassica napus L.) suspensinėse kultūrose: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovė doc. I. Jonuškienė Buvo įvertinta jonažolių (Hypericum perforatum L.), rapsų (Brassica napus L.) kaliaus genezė in vitro, optimizuotas suspensinių kultūrų auginimas, nustatytas ir įvertintas bioaktyvių antrinių metabolitų (fenolių, netanininių fenolių, taninų) kiekis tirtų augalų ląstelių kultūrose. Tyrimų metu nustatyta, kad bendrasis fenolių kiekis jonažolių kaliaus suspensijoje, naudojant skystąją Murashige-Skoog (MS) terpę su BAP (2,5 mg/l), NAR (0,5 mg/l) ir metilžasmonatu (150 μM), yra 1,7 karto didesnis, palyginti su jų kiekiu kontroliniame bandyme. Didžiausias rapsų kaliaus biomasės prieaugis suspensijoje gautas naudojant skystąją MS terpę su BAP (0,2 mg/l) ir N-acetil-N-(3-chlor-1,4-naftochinon-2-il)-β-alaninu (150 μM). Naudojant MS terpę su BAP (0,2 mg/l) ir N-acetilN-(3-chlor-1,4-naftochinon-2-il)-β-alaninu (150 μM) netanininių fenolių kiekis rapsų kaliaus suspensijoje buvo 4,8 karto didesnis, palyginti su jų kiekiu kontroliniame variante.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Černiauskaitė, Deimantė 0,5; Gallienne, Estelle; Karčiauskaitė, Henreta; Farinha, Andrea S.F.; Rousseau, Jolanta; Armand, Sylvie; Tatibouët, Arnaud; Šačkus, Algirdas; Rollin, Patrick. A simple O-sulfated thiohydroximate molecule to be the first micromolar range myrosinase inhibitor // Tetrahedron Letters. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd. ISSN 0040-4039. 2009, Vol. 50, iss. 26, p. 3302-3305. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 2,897 2. Janeliūnas, Dainius; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas. Study of the interaction of salicyl aldehydes with epichlorohydrin: a simple, convenient, and efficient method for the synthesis of 3,6epoxy[1,5]dioxocines // Tetrahedron. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd. ISSN 0040-4020. 2009, Vol. 65, iss. 40, p. 8407-8411. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 2,869 3. Rousseau, Jolanta; Kriščiūnienė, Vilija; Rimkevičiūtė, Ilona; Rousseau, Cyril; Amankavičienė, Virginė Albina; Šačkus, Algirdas; Tatibouët, Arnaud; Rollin, Patrick. Modular access to heterocycles: methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2carboxylate-thiourea linkage or pyrimidine-4-one-2-thione formation // Monatshefte fur Chemie. Vienna: SpringerVerlag. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 3, p. 339-348. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 4. Lazauskaitė, Rūta; Daškevičienė, Marytė; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Cationic ring-opening polymerization of carbazolyl-containing epoxy monomers by triphenyl carbenium salts as thermal- and photolatent initiators // Monatshefte fur Chemie. Vienna: SpringerVerlag Wien. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 5, p. 565571. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 5. Velasco, Dolores; Jankauskas, Vygintas; Stumbraitė, Jolanta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas. Indolo[3,2b]carbazole derivatives as hole transporting materials for electrophotography // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 7-8, p. 654-658. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 6. Malinauskas, Tadas; Stumbraitė, Jolanta; Getautis, Vytautas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Juska, G.; Arlauskas, K.; Kazlauskas, Karolis. Multifunctional emissive material based on 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline // Dyes and Pigments. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0143-7208. 2009, Vol. 81, iss. 2, p. 131-136. [ISI Web of Science; Science Direct]. 2,507 7. Lengvinaitė, Simona; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Sangermano, Marco; Malucelli, Giulio; Priola, Aldo. Synthesis and cross-linking of bifunctional monomers containing carbazole moieties // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2009, Vol. 69, iss. 5, p. 325329. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 2,039 8. Urnikaitė, Simona; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas. Study on the influence of methyl groups and their location on properties of triphenylamino-based charge transporting hydrazones // Monatshefte fur Chemie. Vienna: Springer-Verlag Wien. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 12, p. 1453-1458. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 9. Mickevičius, Vytautas; Vaickelionienė, Rita; Jonuškienė, Ilona; Mikulskienė, Gema; Kantminienė, Kristina. Synthesis and properties of 1-(3-(fluoromethyl and trifluoromethyl)phenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid derivatives // Monatshefte fur Chemie. Vienna: SpringerVerlag Wien. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 12, p. 1513-1522. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 10. Degutytė, Rimgailė 0,5; Stumbraitė, Jolanta; Getautis,

Vytautas. Synthesis of a bifunctional 1,2,3,4tetrahydroquinoline derivative: 4,4`-(1,4-phenylene)di(1,2,3,4tetrahydrobenzo[f]quinolin-2-ol) // ARKIVOC. Gainesville: ARKAT. ISSN 1424-6376. 2009(vii), p. 26-32. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,377 11. Degutytė, Rimgailė; Daškevičienė, Marytė; Stumbraitė, Jolanta; Getautis, Vytautas. Synthesis of a bifunctional 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivative: 1,8-bis(9-ethyl-9Hcarbazol-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquino[5,6-f]quinoline3,6-diol // ARKIVOC. Gainesville: ARKAT. ISSN 14246376. 2009(xi), p. 115-122. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,377 12. Tumosienė, Ingrida; Kantminienė, Kristina; Pavilonis, Alvydas; Maželienė, Žaneta; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis of azole derivatives from 3phenylaminopropanohydrazide and evaluation of their antimicrobial efficacy // Heterocycles. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd. ISSN 0385-5414. 2009, Vol. 78, no. 1, p. 59-70. [ISI Web of Science]. 0,98 13. Tumosienė, Ingrida; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis of azoles from 3,3′-[(4-alkoxyphenyl)imino]bis(pro panoic acid hydrazides) // Monatshefte fur Chemie. Vienna: Springer-Verlag Wien. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 12, p. 1523-1528. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 14. Bubnienė, Giedrė; Malinauskas, Tadas; Stanišauskaitė, Albina; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas. Synthesis of new hole-transporting molecular glasses with pendant carbazolylbased hydrazone moieties // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 17-18, p. 1695-1700. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,982 15. Rousseau, Jolanta; Rousseau, Cyril; Lynikaitė, Benita; Šačkus, Algirdas; de Leon, Claudia; Rollin, Patrick; Tatibouët, Arnaud. Tosylated glycerol carbonate, a versatile bis-electrophile to access new functionalized glycidol derivatives // Tetrahedron. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0040-4020. 2009, Vol. 65, iss. 41, p. 8571-8581. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 2,897 16. Mickevičius, Vytautas; Vaickelionienė, Rita; Sapijanskaitė, Birutė. Synthesis of substituted 1,3,4-oxadiazole derivatives // Chemistry of Heterocyclic Compounds: translated from Russian. New York: Springer. ISSN 00093122. 2009, Vol. 45, iss. 2, p. 215-218. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 17. Novikovaitė, Vilma; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis of azoles based on N,N′-bis(hydrazinocarbonylethyl)-1,4-phenylenediamine // Chemistry of Heterocyclic Compounds: translated from Russian. New York: Springer. ISSN 0009-3122. 2009, Vol. 45, iss. 7, p. 786-792. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 18. Tumosienė, Ingrida; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Preparation of aminotriazole-thione derivatives from n-aryln-carboxyethyl-β-alanines // Chemistry of Heterocyclic Compounds: translated from Russian. New York: Springer. ISSN 0009-3122. 2009, Vol. 45, iss. 10, p. 1257-1260. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 19. Krikštolaitytė, Sonata; Šačkus, Algirdas; Romming, Christian; Undheim, Kjell. Stereoselective synthesis of 1-amino-5butyl-3-oxocyclohexane-1-carboxylic acid derivatives // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2009, T. 20, nr. 2, p. 124-127. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Mickevičius, Vytautas; Sapijanskaitė, Birutė. Aminorūgščių, turinčių benzimidazolo fragmentą, sintezė ir biologinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 81-85. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Žiaukienė, Dovilė; Jonuškienė, Ilona; Mickevičius, Vytautas;

55


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Burbulis, Natalija. N-pakeistų β-aminorūgščių darinių įtaka vasarinių rapsų (Brassica napus L.) sėklų derliui ir jų kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 5-10. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Jonuškienė, Ilona; Sikorskaitė, Sidona; Kuusienė, Sigutė 0,5. Metabolitų kitimo įvertinimas jonažolės (Hypericum perforatum L.) kaliaus kultūrose in vitro // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas:

Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 18-22. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Jakienė, Elena 0,5; Šlapakauskas, Vytautas; Brazaitytė, Aušra; Sakalauskienė, Sandra; Mickevičius, Vytautas; Duchovskis, Pavelas. Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių fotosintezės rodikliams // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2009, nr. 85(38), p. 14-22. [CAB abstracts].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

12,92 9,42

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

2,83

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings

28,76

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

44,51

Organinės technologjos katedra Adresas Vedėja – Tel. El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas prof. dr. Jolanta Liesienė (8 37) 300 192 jolanta.liesiene@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Jolanta Liesienė, habil. dr. Algirdas Žemaitaitis Docentai: dr. Kęstutis Beleška, dr. Gintaras Buika, dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Juozas Romanas Musnickas, dr. Jolita Ostrauskaitė Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Saulius Grigalevičius Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Joana Bendoraitienė, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė, dr. Ramunė Rutkaitė Mokslo darbuotojai: dr. Ramūnas Lygaitis, dr. Edita Mažonienė Mokslininkai stažuotojai: dr. Ramūnas Lygaitis, dr. Jūratė Simokaitienė, dr. Aušra Tomkevičienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Violeta Valeikienė Laboratorijų vedėjos: dr. Julė Kiverienė, Ina Marija Liutvinienė Doktorantai: Monika Budvytienė, Mindaugas Dubininkas, Jevgenij Galkin, Raimonda Grinienė, Agnė Ivanauskaitė, Jonas Keruckas, Eglė Stanislovaitytė Vyr. inžinieriai: dr. Jurgita Kazlauskė, dr. Vytautas Kolodzeiskis, dr. Asta Michalevičiūtė, dr. Justa Širvaitytė Vyr. laborantė Violeta Valeikienė Metodininkės: dr. Jūratė Simokaitienė, dr. Asta Michalevičiūtė Administratorė Beata Nijolė Mockaitytė

56

Katedra įkurta 1922 m. Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas buvo prof. J. Šimkus (1922–1940). Vėliau katedrai vadovavo: plk. doc. dr. J. Vėbra (1940–1943), inž. V. Šukys (1944–1946), doc. J. Venskevičius (1946–1951), prof. A. Purėnas (1951– 1961), doc. J. Zdanavičius (1962–1972), prof. A. Paulauskas (1972–1990), doc. R. Kavaliūnas (1991–1995), prof. J.V. Gražulevičius (1996–2005).

Tiriamoji bazė Polimerų chemijos laboratorija; polimerų, tekstilės ir odų technologijų laboratorija; spektrofotometrijos laboratorija. Didelio slėgio skysčių chromatografas „Waters“ (JAV), skysčių chromatografas „Milichrom“, automatinis kalorimetras DAK1 1A, osmometras „Knauer“, spektrofotometrai: „Specord M40“, M80, UVVIS bei „Spectronic 1201“ (JAV), purkštuvinė džiovykla (Vokietija), reaktorius „Simax“ (Čekija), dujų chromatografas „Carlo Erba Strumentose“, firmos „Perkin Elmer“ spektrofotometras „Spectrum GX FT-IR System“ su kompiuterine įranga. Doktorantūros moduliai Ciklų polimerizacija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai (prof. A. Žemaitaitis); Polimerų fotochemija (prof. J. V. Gražulevičius); Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. A. Žemaitaitis); Šikšnų ir kailių šlapiosios apdailos procesai (doc. K. Beleška); Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. A. Žemaitaitis); Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (prof. J. Liesienė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų daktaro disertacijos: Simona Lengvinaitė. Oksetanų, oksiranų ir vinileterių


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

su elektroaktyviais fragmentais ir jų polimerų sintezė ir savybės (doc. S. Grigalevičius); Asta Michalevičiūtė. Naujų karbazolil,- fentiazinil,tiofenilfragmentus turinčių junginių ir polisilanų, pasižyminčių p-puslaidininkių savybėmis, sintezė ir tyrimas (vadovas doc. G. Buika); Aušra Tomkevičienė. Karbazolil- ir arilaminofragmentų turinčių krūvininkus transportuojančių junginių sintezė ir savybės (vadovas prof. J. V. Gražulevičius).

Chemijos inžinerijos krypties daktaro disertacijos: Jurgita Kazlauskė. Katijoninių celiuliozės darinių taikymas baltyminės kilmės vaistinių junginių pernašai (vadovė prof. J. Liesienė); Laura Pečiulytė. Poliimidų iš 3,3’,4,4’-difeniltetrakarbo ksirūgšties dianhidrido ir aromatinių diaminų sintezė ir plėvelių savybės (vadovas prof. A. Žemaitaitis); Daiva Šidlauskienė. Šešiavalenčio chromo adsorbcija katijoninio krakmolo dariniais (vadovė doc. R. Klimavičiūtė).

Tyrimų tematika Organinių puslaidininkių sintezė ir savybių tyrimas Prof. J. V. Gražulevičius, doc. G. Buika, doc. R. Lazauskaitė, doc. J. Ostrauskaitė, doc. S. Grigalevičius, dr. R. Lygaitis, dr. J. Simokaitienė, dr. A. Michalevičiūtė, dr. A. Tomkevičienė, doktorantai E. Stanislovaitytė, J. Keruckas ir R. Grinienė Sukurti, susintetinti ir ištirti mažais jonizacijos potencialais ir dideliais teigiamų krūvininkų judriais pasižymintys organiniai puslaidininkiai, skirti hibridiniams (dažais sensibilizuotiems) saulės elementams. Sukurta serija naujų skylinių puslaidininkių ir potencialūs elektroniniai puslaidininkiai – naftalendiimido fragmentų turintys junginiai. Sukurtos ir susintetintos kelios serijos naujų krūvininkus pernešančių junginių, pasižyminčių didele tripletinės būsenos energija. Sukurta serija struktūrų, turinčių triindolilmetano fragmentų. Susintetinti atitinkami junginiai, ištirtos jų terminės, optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės savybės. Sukurtos kelios grupės naujų elektriškai aktyvių medžiagų, kurios apibūdintos kaip potencialūs organinių šviestukų komponentai. Susintetinti ir apibūdinti nauji bikarbazolilo dariniai su funkcinėmis grupėmis. Susintetinti indolilfragmento turintys junginiai su skirtingomis funkcinėmis grupėmis. Katijoninės polimerizacijos būdu gauti įvairūs polieteriai. Ištirtos polimerų tirpalų ir sluoksnių fotofizikinės savybės. Celiuliozės, krakmolo ir kitų biopolimerų cheminis ir fizikinis modifikavimas Prof. A. Žemaitaitis, doc. R. Klimavičiūtė, prof. J. Liesienė, dr. J. Bendoraitienė, dr. R. Rutkaitė, dr. J. Kazlauskė, dr. D. Šidlauskienė, dr. L. Pečiulytė, doktorantė M. Budvytienė 2009 m. tirta amfifilinių celiuliozės darinių (fenoksihid

roksipropilhidroksietilceliuliozės) adsorbcija silikagelio plokštelės paviršiuje, įvertintas susidariusių nanodangų tolygumas. Celiuliozės darinių adsorbcija silicio oksido (silikagelio) plokštelės paviršiuje tirta reflektometriniu metodu, naudojant įvairių koncentracijų polimerų tirpalus, keičiant tirpiklio sudėtį ir pH. Įvertinta hidrofobinių pakaitų įtaka sorbcijai. Tęsiamas gamtinių ir sintetinių heterograndinių polimerų modifikavimas ir gautų produktų savybių tyrimas. Krakmolo reakcijai su N-2,3-epoksipropil-N,N,N-trimetilamonio chloridu katalizuoti panaudotos organinės bazės ir ištirtos gautų katijoninio krakmolo darinių sorbcinės savybės. Nustatytos sąlygos katijoninio krakmolo turinčioms nanodalelėms gauti, joms modifikuoti jodu ir imobilizuoti polimeriniuose nešikliuose. Nustatyti veiksniai lemiantys dispersijų flokuliavimo didelio krūvio tankio katijoniniu krakmolu efektyvumą ir pasiūlytas flokuliavimo mechanizmas. Atlikti korpuskulinių, nano- ir molekulinių poliimidinių kompozitų sudarymo bei jų terminių ir mechaninių savybių tyrimai. Šikšnų ir kailių išdirbimo technologijų tobulinimas Doc. K. Beleška, dr. J. Širvaitytė, V. Valeikienė Sukurtas naujas odų plikinimo metodas naudojant tokią sistemą: fermentiniai preparatai, NaOH ir Na2HPO4. Gauta kokybiška plikė be kalcio junginių, tinkama tolesniam išdirbimui. Ištirtos plikės savybės po fermentinio plikinimo ir oksidacinio apdorojimo. Sukurtas plikės paruošimo šikšninti metodas, kai vietoj įprastinio pikeliavimo taikomas paprastesnis apdorojimas, po kurio galima sėkmingai atlikti šikšninimo procesą. Ištirtas bechromis šikšninimas naudojant natrio metasilikatą, augalinius tanidus (kvebracho, mimozos, kaštono) ir aliuminio alūną.

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Funkciniai skystakristaliai dendrimerai: naujų medžiagų sintezė, naujų taikymo sričių paieška (DENDREAMERS)“. Koordinatorius prof. J.V. Gražulevičius. 2008–2012. Šio projekto tikslas – organinių skystakristalių puslaidininkių sintezė ir tyrimas. 2009 m. susintetinti skystakristalių puslaidininkių modeliniai junginiai. Sukurtos ir susintetintos naujos žvaigždės pavidalo molekulės, turinčios elektronų donorinių arba akceptorinių fragmentų. Ištirtos gautų junginių savybės. Singapūro nacionalinio universiteto ERSS programos projektas „Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos optoelektronikai“. Koordinatorius prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2010.

Susintetinti perileno diimido dariniai, turintys elektronų donorinių arba akceptorinių pakaitų. Ištirtos naujų junginių terminės, optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės savybės. Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimas: Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektas, remiamas TPA ir Taivano nacionalinės mokslo tarybos. Koordinatorius prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2010. Susintetintos ir apibūdintos kelios serijos naujų krūvininkus pernešančių junginių, tarp jų tokių, kurie pasižymi didele tripletinės būsenos energija. Ištirtos jų terminės, optinės, fotofizikinės ir fotoelektrinės savybės.

57


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Hibridiniai, kieti, bemetaliais dažais sensibilizuoti saulės elementai: Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas, remiamas VMSF ir TPA / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2009–2010. Nauji organiniai skyliniai puslaidininkiai gauti atlikus 9-aminokarbazolo reakcijas su karbazolo arba fentiazino formildariniais. Ištirtos gautų junginių terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės. Susintetinti ir ištirti nauji bemetaliai organiniai dažai, turintys savo struktūrose reaktyvių epoksigrupių. Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos energiją tausojantiems prietaisams: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programos projektas, remiamas VMSF ir TPA / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2009–2010. Susintetinti nauji bikarbazolilo dariniai, turintys epoksiir oksetanilgrupių. Katijoninės polimerizacijos būdu susintetinti atitinkami polimerai. Gautų polimerų jonizacijos potencialų ir krūvininkų judrių dydžiai rodo, kad šios medžiagos gali būti panaudotos optoelektroniniuose prietaisuose kaip skyliniai puslaidininkiai. Vienas polimeras išbandytas kaip skylinis puslaidininkis dvisluoksniuose šviesos dioduose. COST programos 868 veikla „Atsinaujinančiųjų polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas“. Vadovė prof. J. Liesienė. 2006–2010. Ištirta vandenyje tirpių aminoceliuliozių sorbcija silikagelio plokštės ir makroporėtų silikagelių paviršiuje. Parodyta, kad katijonizuoti celiuliozės dariniai gerai adsorbuojasi silikagelio paviršiuje, sudarydami tolygias dangas, padidindami paviršiaus hidrofiliškumą ir gerokai sumažindami negrįžtamąją baltymų sorbciją. Dengiant makroporėtą silikagelį celiuliozės dariniais, pagaminti sorbentai baltymų chromatografijai. COST programos D32 veikla „Chemija didelės energijos aplinkose“. Vadovas prof. A. Žemaitaitis. 2005–2009. Apibendrinti ir pristatyti baigiamojoje D32 veiklos konferencijoje ultragarso įtakos polisacharidinių sorbentų savybėms tyrimų rezultatai. Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita2): VMSF remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. KTU projekto dalies vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2007–2009. Susintetintos ir apibūdintos kelios grupės naujų elektriškai aktyvių junginių su reaktyviomis funkcinėmis grupėmis. Susintetintas indolo[3,2-b]karbazolo diepoksidarinys, jo kopolimerai bei aromatiniai stilbenai. Susintetintos medžiagos gali būti panaudotos kaip skyliniai puslaidininkiai organinių šviesos diodų struktūrose. Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas (HOLOKID). VMSF remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. KTU projekto dalies vadovas doc. S. Grigalevičius. 2008–2010. Susintetinti nauji įvairių chromoforų turintys enaminai. Ištirtos jų terminės, optinės, fotoelektrinės savybės bei panaudojimo organiniuose plonasluoksniuose tranzistoriuose galimybės. Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas, remiamas VMSF / KTU projekto dalies vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2007–2009.

58

Susintetinti nauji bikarbazolilo dariniai, turintys epoksiir oksetanilgrupių. Katijoninės polimerizacijos būdu susintetinti atitinkami polimerai. Gautų polimerų jonizacijos potencialų ir krūvininkų judrių dydžiai rodo, kad šios medžiagos gali būti panaudotos optoelektroniniuose prietaisuose kaip skyliniai puslaidininkiai. Vienas polimeras išbandytas kaip skylinis puslaidininkis dvisluoksniuose šviesos dioduose. Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Projektas vykdomas kartu su VU Polimerų chemijos katedra. 2007–2009. 2009 m. atliekamos projekto dalies tikslas buvo gauti didelio krūvio tankio tirpių ir granulių pavidalo krakmolo (KTU dalis) ir chitozano (VU dalis) amfolitus, imobilizuoti modifikuoto krakmolo mikro- ir nanodaleles bei jų jodo kompleksus polimerų plėvelėse, įvertinti gautų junginių ir kompozicijų savybes (KTU dalis). Modifikuojant viena arba dviem stadijomis gauti įvairios cheminės sudėties katijoninių (2-hidroksipropiltrimetilamoniogrupių arba 2dietilaminoetilgrupių) ir anijoninių (karboki-, karboksimetiarba 2-hidroksipropilsulfonatogrupių) turintys krakmolo amfolitai (krakmolo AF). Suformuotos krakmolo mikro- ir nanodalelių turinčios celiuliozės diacetato (DAC) plėvelės ir ištirtos jų mechaninės savybės. Nustatyta, kad DAC plėvelėje imobilizuotos modifikuoto krakmolo mikro- ir nanodalelės gali absorbuoti jodą iš vandeninių tirpalų arba jodo garų atmosferos. Absorbcijos greitis ir prijungto jodo kiekis priklauso nuo katijoninių grupių kiekio modifikuotame krakmole ir jo kiekio plėvelėje. Tokių pačių savybių plėvelės gautos į DAC plėvelės liejimo tirpalą įdėjus jau turinčių jodo modifikuoto krakmolo mikro- ar nanodalelių. Katijoninio krakmolo ir jodo kompleksai yra stabilūs, todėl jais modifikuotos plėvelės galėtų būti panaudotos kaip antibakterinės medžiagos. Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų naudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, remiamas VMSF / KTU projekto dalies vadovė prof. J. Liesienė. 2007–2009. Projekto tikslas – pagaminti celiuliozės nešiklius fermentams imobilizuoti, ištirti porėtosios struktūros ir funkcinių grupių įtaką fermentų imobilizavimui, prijungti fermentus prie nešiklių ir įvertinti jų taikomąsias savybes. 2009 metais ištirtos fermentams imobilizuoti skirtų nešiklių, turinčių karboksimetilo grupių, gavimo sąlygos. Parengta nešiklių su aminogrupėmis gavimo gamybinė metodika. Trifenilamino darinių, kaip potencialių skylinių puslaidininkių dažais sensibilizuotiems saulės elementams, sintezė ir savybių analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. V8498 / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Susintetintos kelios grupės naujų mažamolekulių puslaidininkių, kurių sluoksniams būdingos mažos jonizacijos potencialų vertės. Medžiagas užsakovas naudoja fotovoltiniams elementams formuoti. Bioskaidžių medžiagų naudojimo nuotekoms valyti galimybių ištyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8528 / Vadovė doc. R. Klimavičiūtė. Nustatyta, kad UAB „Biofuture“ bioetanolio gamybos atliekos, be etanolio, turinčios 10–70 % aldehidų, nekenkia AB „Kauno vandenys“ aktyviojo dumblo mikroorganizmams, todėl gali būti naudojamos kaip papildoma maisto medžiaga.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jaworska, Malgorzata M; Bryjak, Jolanta; Liesienė, Jolanta. A search of an optimal carrier for immobilization of chitin deacetylase // Cellulose. Dordrecht: Springer. ISSN 09690239. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 261-270. [ISI Web of Science; BIOSIS.; COMPENDEX]. 1,844 2. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas. An approach to cleaner production: from hair burning to hair saving using a lime-free unhairing system // Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0959-6526. 2009, Vol. 17, iss. 2, p. 214-221. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Business Source Complete; CAB Abstracts; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 1,362 3. Gražulevičienė, Violeta; Augulis, Liudvikas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Kušlienė, G. Biodegradable composites of polyvinyl alcohol and drain silt for agriculture // Russian Journal of Applied Chemistry. New York: Maik Nauka/ Interperiodica/Springer. ISSN 1070-4272. 2009, Vol. 82, no. 7, p. 1297-1300. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 0,291 4. Stanislovaitytė, Eglė; Priola, Aldo; Sangermano, Marco; Malucelli, Giulio; Simokaitienė, Jūratė; Lazauskaitė, Rūta; Gražulevičius, Juozas Vidas. Cationic photopolymerization of bisphenol-A-based vinyl ether systems // Progress in Organic Coatings. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 03009440. 2009, Vol. 65, iss. 3, p. 337-340. [ISI Web of Science; Science Direct]. 1,375 5. Lazauskaitė, Rūta; Daškevičienė, Marytė; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Cationic ring-opening polymerization of carbazolyl-containing epoxy monomers by triphenyl carbenium salts as thermal- and photolatent initiators // Monatshefte fur Chemie. Vienna: SpringerVerlag Wien. ISSN 0026-9247. 2009, Vol. 140, iss. 5, p. 565571. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 1,426 6. Rekuć, Adriana; Jastrzembska, Bogna; Liesienė, Jolanta; Bryjak, Jolanta. Comparative studies on immobilized laccase behaviour in packed-bed and batch reactors // Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1381-1177. 2009, Vol. 57, iss. 1-4, p. 216-223. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 2,015 7. Vajiravelu, Sivamurugan; Lygaitis, Ramūnas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Valiyaveettil, Suresh. Effect of substituents on the electron transport properties of bay substituted perylene diimide derivatives // Journal of Materials Chemistry. Cambridge: The Royal Society of Chemistry. ISSN 0959-9428. 2009, Vol. 19, iss. 24, p. 4268-4275. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 4,646 8. Kirkus, Mindaugas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Gu, R.; Dehaen, W.; Jankauskas, Vygintas. Hole-transporting glass-forming indolo[3,2b]carbazole-based diepoxy monomer and polymers // European Polymer Journal. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0014-3057. 2009, Vol. 45, iss. 2, p. 410-417. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 2,143 9. Budvytienė, Monika; Babenko, Nataliya; Liesienė, Jolanta. LC separation of fatty acid ceramides using a two column system // Chromatographia. Wiesbaden: Vieweg. ISSN 0009-5893. 2009, Vol. 69, no.11-12, p. 1473-1475. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Chemical Abstracts (CAplus)]. 1,312 10. Budreckienė, Rūta; Andrulevičiūtė, Vaida; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas.; Jankauskas, Vygintas; Gražulevičienė, Violeta. Methacryloyl functionalized hydrazones as hole-transporting materials for electrophotography // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 01371339. 2009, Vol. 27, no. 1, p. 61-72. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,368 11. Adomavičiūtė, Erika; Milašius, Rimvydas; Žemaitaitis,

Algirdas; Bendoraitienė, Joana; Leskovšek, Mirjam; Demšar, Andrej. Methods of forming nanofibres from bicomponent PVA/cationic starch solution // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 3(74), p. 29-33. [ISI Web of Science]. 0,439 12. Paspirgėlytė, Raimonda; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas. Monomers and polymers of indole-based enamines as amorphous electro-active materials // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2009, Vol. 69, iss. 3, p. 183-188. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 2,039 13. Paspirgėlytė, Raimonda; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas. N,N`-Bis(2,2diphenylvinyl)-N,N`-diphenylbenzidines with reactive functional groups as hole-transporting glass-forming materials[3,3′]Bicarbazolyl-based enamines as holetransporting materials // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Bucharest-Magurele: National Institute of Research & Development for Optoelectronics. ISSN 1454-4164. 2009, Vol. 11, no. 11, p. 1605-1610. [ISI Web of Science]. 0,577 14. Paspirgėlytė, Raimonda; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas. N,N′-Diphenyl1,4-phenylenediamine-based enamines containing reactive functional groups as building blocks for electro-active polymers // Designed Monomers & Polymers. Leiden: VSP BV, Brill Academic Publishers. ISSN 1385-772X. 2009, Vol. 12, no. 6, p. 579-587. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; SpringerLINK]. 0,517 15. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius. New electro-active oxetanylfunctionalized oligomers containing carbazol-3,6-diyl and different aromatic amino groups in the main chain // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 1-2, p. 91-95. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 16. Michalevičiūtė, Asta; Lygaitis, Ramūnas0,5; Gražulevičius, Juozas Vidas; Buika, Gintaras; Jankauskas, Vygintas; Undzėnas, Algimantas; Fataraitė, Eglė. Thiophene-based hydrazones as hole-transporting materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 3-4, p. 223-227. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 17. Paspirgėlytė, Raimonda; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas. N-(2,2Diphenylvinyl)-N,N′-diphenylbenzidine-based derivatives as hole-transporting glass-forming materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 5-6, p. 487-491. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 18. Velasco, Dolores; Jankauskas, Vygintas; Stumbraitė, Jolanta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas. Indolo[3,2b]carbazole derivatives as hole transporting materials for electrophotography // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 7-8, p. 654-658. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 19. Kirkus, Mindaugas; Tsai, Ming-Han; Gražulevičius, Juozas Vidas; Wu, Chung-Chih; Chi, Liang-Chen; Wong, KenTsung. New indole-carbazole hybrids as glass-forming high-triplet-energy materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 7-8, p. 729-734. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 20. Paspirgėlytė, Raimonda; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Jankauskas, Vygintas. Phenoxazine and N-phenyl-1-naphtylamine-based enamines as holetransporting glass-forming materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 11, p. 1014-1018. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962

59


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

21. Seniutinas, G.; Laipniece, L.; Kreicberga, J.; Kampars, Valdis; Gražulevičius, Juozas Vidas; Petruškevičius, R.; Tomašiūnas, Rolandas. Orientational relaxation of three different dendrimers in polycarbonate matrix investigated by optical poling // Journal of Optics A-Pure and Applied Optics. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1464-4258. 2009, Vol. 11, iss. 3, art. no. 034003, p. 1-7. [ISI Web of Science]. 1,742 22. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Plavan, Victoriya. Peracetic acid deliming. Part II: Pickle-free and low-pickle processing of peracetic acid delimed pelt // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. Northampton: Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2009, Vol. 93, no. 2, p. 40-45. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 0,256 23. Plavan, Victoriya; Valeika, Virgilijus; Kovtunenko, O.; Širvaitytė, Justa. THPS pretreatment before tanning (chrome or non-chrome) // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. Northampton: Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2009, Vol. 93, no. 5, p. 186-192. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 0,256 24. Simokaitienė, Jūratė; Laukytė, Daiva; Gražulevičius, Juozas Vidas; Kazlauskas, Karolis; Juršėnas, Saulius; Jankauskas, Vygintas. Phenothiazinyl- and 4-diethylaminophenylsubstituted diethylenes as fluorescent and hole-transporting molecular materials // Dyes and Pigments. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0143-7208. 2009, Vol. 81, iss. 3, p. 235-239. [ISI Web of Science; Science Direct]. 2,507 25. Šakalytė, Asta; Lazauskaitė, Rūta; Simokaitienė, Jūratė; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas. Study of reactivity of 3-[{Oxiran-2-yl)methoxy}methyl]-9-ethyl-9H-carbazole in cationic photopolymerization // Designed Monomers & Polymers. Leiden: VSP BV, Brill Academic Publishers. ISSN 1385-772X. 2009, Vol. 12, no. 4, p. 331-342. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; SpringerLINK]. 0,517 26. Lengvinaitė, Simona; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Sangermano, Marco; Malucelli, Giulio; Priola, Aldo. Synthesis and cross-linking of bifunctional monomers containing carbazole moieties // Reactive & Functional Polymers. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 1381-5148. 2009, Vol. 69, iss. 5, p. 325329. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 2,039 27. Simokaitienė, Jūratė; Šakalytė, Asta; Grigoriev, Timofei E.; Makhaeva, Elena E.; Gražulevičius, Juozas Vidas. Electrochromic properties of 1,3-Di(2-[10-{4-methoxyphe nyl}phenothiazin-3-yl]vinyl)benzene // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 236-239. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 28. Lygaitis, Ramūnas; Keruckas, Jonas; Grigoriev, Timofei E.; Makhaeva, Elena E.; Gražulevičius, Juozas Vidas. Electrochromic properties of 4-ethylenedioxythiophene-2carbaldehyde N,N-diphenylhydrazone // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 240-242. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 29. Ragelienė, Lina; Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas. Physical properties of human hair dyed using nonionic surfactants // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 277-282. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 30. Lengvinaitė, Simona; Lukštaitė, Justina; Gražulevičius, Juozas Vidas; Buika, Gintaras; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B; Xie, Zhi-Yuan. Synthesis and properties of poly[oxy(2-methyl2-{[9’-aryl-3,3’-bicarbazol-9-yl]methyl}propylene]s // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 17-20. [Conference

60

Proceedings Citation Index]. 31. Žostautienė, Rasa; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Andrulevičiūtė, Vaida; Jankauskas, Vygintas. Poly(oxyethylenes) and poly(thioethylenes) containing electroactive moieties // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 21-23. [Conference Proceedings Citation Index]. 32. Vaitkevičienė, V.; Gražulevičius, Juozas Vidas. [3,3’]bicarbazolyl-containing polymers as electroactive materials // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 24-28. [Conference Proceedings Citation Index]. 33. Andrulevičiūtė, Vaida; Gražulevičius, Juozas Vidas; Vedegytė, J. Diphenylamino-substituted stilbenes as glass-forming holetransporting materials // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 29-31. [Conference Proceedings Citation Index]. 34. Michalevičiūtė, Asta; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas. New thiophene-based monomers and polymers // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 32-37. [Conference Proceedings Citation Index]. 35. Stanislovaitytė, Eglė; Simokaitienė, Jūratė; Lazauskaitė, Rūta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Priola, Aldo; Sangermano, M; Malucelli, Giulio. Photocuring of coatings based on bifunctional bisphenol a derivatives // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 38-43. [Conference Proceedings Citation Index]. 36. Lengvinaitė, Simona; Žostautienė, Rasa; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Undzėnas, Algimantas; Lai, Y. –M ; Jou, J.-H. Carbazole and 2-phenylindole-based polymers as efficient hosts for electrophosphorescent light emitting diodes // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 44-47. [Conference Proceedings Citation Index]. 37. Klimavičiūtė, Rima; Bendoraitienė, Joana; Rutkaitė, Ramunė; Žemaitaitis, Algirdas. The adsorption of disperse dyes by cationic cross-linked starch // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 48-55. [Conference Proceedings Citation Index]. 38. Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus. Processing of leather when unhairing with active in acid medium enzymes // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 56-62. [Conference Proceedings Citation Index]. 39. Budvytienė, Monika; Babenko, Nataliya; Liesienė, Jolanta. Preparation of coated stationary phase Si/poly(vinyl alcohol) and its application for the separation of ceramides // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 63-67. [Conference Proceedings Citation Index]. 40. Bryjak, Jolanta; Rekuc, Adriana; Kazlauskė, Jurgita; Liesienė, Jolanta. Cellulose-based carriers for enzymes immobilization // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 68-72. [Conference Proceedings Citation Index]. 41. Kazlauskė, Jurgita; Černiauskaitė, Modesta; Liesienė, Jolanta. The effect of charge of cellulose-based carriers on protein sorption // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 73-77. [Conference Proceedings Citation Index]. 42. Dubininkas, Mindaugas; Minelga, Darius; Buika, Gintaras. Utilization of crude/waste glycerol via modification of poly(vinylacetate) dispersion // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 94-99. [Conference Proceedings Citation Index]. 43. Skulkina, Oksana; Ragelienė, Lina; Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas. Resistance to thermal and UV-exposure of wool fibre pretreated with surface active agents // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 110-114. [Conference Proceedings Citation Index]. 44. Ragelienė, Lina; Musnickas, Juozas; Ardavičiūtė, E. Interaction of acid dye with nonionic surfactants measured in terms of wool dyeability // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 115-121. [Conference Proceedings Citation Index]. 45. Musnickas, Juozas; Ivanauskaitė, Agnė; Treigienė, Rasa; Ragelienė, Lina. Dyeing behaviour of wool fibre pretreated with surfactants // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 122-129. [Conference Proceedings Citation Index]. 46. Andrikaitytė, Eglė; Čekavičiūtė, Monika; Simokaitienė, Jūratė; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas. Synthesis of 1,3-bis(carbazol-9-yl)propan-2-ol based monomers and polymers // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 130-133. [Conference Proceedings Citation Index]. 47. Mažonienė, Edita; Jocevičiūtė, Simona; Kazlauskė, Jurgita; Liesienė, Jolanta; Niemeyer, Bernd. Interaction of water-soluble cellulose derivatives with mucin // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22

April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 182-186. [Conference Proceedings Citation Index]. 48. Budvytienė, Monika; Survilaitė, Indrė; Liesienė, Jolanta; Jashina, Lilija; Dizbite, Tatyana. Evaluation of colour difference in digital projection image // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20292457. 2009, p. 187-190. [Conference Proceedings Citation Index]. 49. Lygaitis, Ramūnas; Skrabys, Edgaras; Undzėnas, Algimantas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Indole-based polyethers: synthesis and properties // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 191-195. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kazlauskė, Jurgita; Ulozienė, Gailutė; Liesienė, Jolanta. Celiuliozės darinių taikymas transderminei vaistų pernašai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 11-17. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Širvaitytė, Justa. Unhairing by enzymes and processing of hides in acid medium // I. International Leather Engineering Symposium [elektroninis išteklius]: April 29 - May 1, 2009, Izmir, Turkey: [proceedings]. Izmir: [Ege University], 2009. p. [1-7]. 2. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Kolodzeiskis, Vytautas. Pelt deliming with peracetic acid from ecological viewpoint // I. International Leather Engineering Symposium [elektroninis išteklius]: April 29 - May 1, 2009, Izmir, Turkey: [proceedings]. Izmir: [Ege University], 2009. p. [1-8]. 3. Minkevičiūtė, Indrė; Mickus, Kazys Vytautas; Dubininkas, Mindaugas. Modifikuotų polivinilacetatinių dispersijų adhezinių savybių ir jų plėvelių vandens įgerties tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 153-156. 4. Dičiūnaitė, Agnė; Minelga, Darius; Dubininkas, Mindaugas. Polivinilacetatinių dispersijų, modifikuotų alifatiniais izocianatais, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 227-230.

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

16,12 14,59 13,52 12,85

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

2,21 12,00 43,85

61


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Silikatų technologijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Rimvydas Kaminskas (8 37) 300 161 rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais yra buvę prof. Pr. Jodelė, dr. A. Damušis, dr. V. Sližys, prof. M. Martynaitis, prof. K. Sasnauskas, doc. M. Martusevičius, doc. Z. Valančius.

Darbuotojai Profesorius dr. Raimundas Šiaučiūnas Docentai: dr. Alfredas Balandis, dr. Kęstutis Baltakys, dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Aras Kantautas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Nijolė Marija Mandeikytė, dr. Edita Prichockienė, dr. Giedrius Vaickelionis, dr. Zenonas Valančius Lektorės: dr. Virginija Valančienė, dr. Nora Kybartienė Asistentas Irmantas Barauskas Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Violeta Leškevičienė, dr. Danutė Vaičiukynienė Mokslo darbuotoja dr. Nora Kybartienė Doktorantai: Arūnas Baltušnikas, Irmantas Barauskas, Anatolijus Eisintas, Darius Mažeika, Robert Stupak Laboratorijų vedėjai: dr. Kęstutis Baltakys, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Asta Traidaraitė Laborantai: Raimundas Junčius, Romualdas Vytautas Lelešius Administratorė Elena Grybauskienė Meistras Kazys Junčius

Tiriamoji bazė Rentgenografijos laboratorija, terminės analizės laboratorija, hidroterminio apdorojimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Chemijos inžinerija (doc. Z. Valančius); Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos (prof. R. Šiaučiūnas). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Asta Traidaraitė. Analcimo sintezė, jo savybės ir stabilumas hidroterminėmis sąlygomis (vadovas doc. A. Balandis); Liudvikas Kemeklis. Elektrovakuuminio stiklo defektų susidarymo priežastys ir jų šalinimo būdai (vadovas doc. A. Balandis).

Tyrimų tematika Aliumosilikatinio gelio sendinimo įtaka NaX ceolito susidarymui ir modifikuoto ceolito panaudojimas portlandcemenčio hidratacijoje Dr. D. Vaičiukynienė, doc. A. Kantautas

Priedų ir degimo temperatūros įtaka anhidritinio cemento gamybai iš fosfogipso ir savybėms Doc. V. Leškevičienė, dr. N. Kybartienė, doc. Z. Valančius

Tirta gelio sendinimo ir sintezės trukmės įtaka Na-X ceolito kristalizacijai. Nustatytos galimybės panaudoti modifikuotą sintetinį ceolitą cemento tešlos hidratacijos procesui.

Atlikti pushidratinio fosfogipso savybių tyrimai. Nustatyta galimybė, taikant rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės tyrimo metodą ir nenustatant pushidračio fosfogipso fizikinių-mechaninių savybių (vandens ir kietos medžiagos santykio V / K, rišimosi trukmės, gniuždomojo stiprio), greitai įvertinti pushidračio fosfogipso tinkamumą gipsinių rišamųjų medžiagų (GRM) gamybai. Laboratorinėmis sąlygomis iš fosfatinių trąšų gamybos atliekos – fosfogipso gautas anhidritinis cementas. Nustatyta priedų – žemakrosnės dulkių, malto stiklo ir molio – įkrovoje ir degimo temperatūros įtaka anhidritinio cemento savybėms.

Pramoninių žaliavų įtaka kalcio hidrosilikatų susidarymui Prof. R. Šiaučiūnas, doc. K. Baltakys, doc. E. Prichockienė, doktorantas A. Baltušnikas Ištirta pramoninių žaliavų (CaO ir Ca(OH)2 , kaip kalcio komponento, bei Hi-Sil ir Extha – kaip silicio komponento) įtaka kalcio hidrosilikatų susidarymui ir palygintos sintezės produktų bei degimo metu gauto volastonito kristalų morfologijos. Nustatyta, kad kalcio hidrosilikatų susidarymo eiga ir produktų kristalų morfologija, kai C/S = 1, labai priklauso nuo pradinių medžiagų prigimties ir sintezės sąlygų.

62

Įvairių priedų įtaka cemento hidratacijai ir korozijai Doc. R. Kaminskas, doc. G. Vaickelionis, doktorantas I. Barauskas Tirta degto kaolininio molio įtaka cemento savybėms. Nustatytos galimybės panaudoti degtą kaolininį molį kaip pucolaninį cemento priedą.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai COST programos MP0701 veikla „Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų“. Vadovas doc. K. Baltakys. 2008–2012.

dydis ir forma, terminis stabilumas bei įvertinta Z-fazės sorbcinė geba cinko jonams ir pasiūlyta racionalių šio junginio panaudojimo būdų.

Atlikta švaraus nanokristalinio girolito sintezė, ištirtos pagrindinės jo savybės. Nustatytos palankiausios šio junginio hidroterminės sintezės sąlygos, tarpinių junginių susidarymas, jų stabilumo temperatūros ir trukmės intervalai.

Statybinės keramikos dirbinių iš viršutinių telkinio sluoksnių molio gamybos technologijos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8519 / Vadovė dr. V. Valančienė.

Efektyvių silikatinių sorbentų sintezė, savybės ir naudojimas: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas prof. R. Šiaučiūnas. Nustatyta Z-fazės susidarymo temperatūros ir sintezės trukmės priklausomybė pridedant į pradinį mišinį CuO ir ZnO priedų. Ištirta Z-fazės tekstūra ir savitasis paviršius, porų tūris ir pasiskirstymas pagal jų spindulius, kristalų

Tirtas molio mineralinės ir granuliometrinės sudėties kitimas skirtingų telkinio kasybos sklypų įvairaus gylio sluoksniuose bei įvertinta sudėties įtaka keraminės šukės, degtos 780–900 °C temperatūrose, sukepimui ir stiprumui. Nustatyta, kad Girininkų telkinio viršutinių sluoksnių molį galima naudoti statybinės keramikos gamybai, gaminius degant aukštesnėje nei 880 °C temperatūroje.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Baltakys, Kęstutis; Jauberthie, Raoul; Kasperavičiūtė, Vita. Formation and stability C-S-H(I) in Ca(OH)2/CaO-thermal silica densified-H2O system // Ceramics-Silikaty. Prague: Institute Chemical Technology. ISSN 0862-5468. 2009, Vol. 53, no. 2, p. 81-87. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,644 Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Physically and chemically bound H2O in the gyrolite structure // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2009, Vol. 27, no. 1, p. 255-263. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,368 Vaičiukynienė, Danutė; Baltakys, Kęstutis; Kantautas, Aras. Hydrosodalite ion exchange in saturated Ca(OH)(2) solution // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2009, Vol. 27, no. 2, p. 417-426. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,368 Bankauskaitė, Agnė; Baltakys, Kęstutis. The sorption of copper ions by gyrolite in alkaline solution // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2009, Vol. 27, no. 3, p. 899-908. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,368 Baltakys, Kęstutis; Jauberthie, Raoul. Formation and stability of C-S-H(I) of various degrees of crystallinity in the Ca(OH)2/CaO-Hi-Sil-H2o system // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2009, Vol. 27, no. 4, p. 10771089. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,368 Baltakys, Kęstutis. Influence of gypsum additive on the formation of calcium silicate hydrates in mixtures with C/S=0.83 or 1.0 // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 01371339. 2009, Vol. 27, no. 4, p. 1091-1101. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 0,368 Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Sasnauskas, Vytautas. Using of modified AlF3 production waste in cement-based materials // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 255-261. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Baltušnikas, Arūnas; Lukošiūtė, Irena; Baltakys, Kęstutis. XRD characterization of organically modified gyrolite // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 325328. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Eisinas, Anatolijus; Baltakys, Kęstutis. Portlandito kiekio hidratuotame portlandcementyje nustatymas vienalaikės terminės analizės metodu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 1(50), p. 18-23. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Barauskas, Irmantas; Kaminskas, Rimvydas. Klinties įtaka trikalcio aliuminato hidratacijai ir chlorido jonų poveikis hidratams // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 1(50), p. 36-41. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Baltakys, Kęstutis; Vaičiukynienė, Danutė; Filkova, I. Kalcio hidrosilikatų, kurių CaO / SiO2 = 0,66, mechanocheminė sintezė // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 1(50), p. 65-68. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kybartienė, Nora; Valančius, Zenonas. Greitas būdas pushidračio fosfogipso kokybei įvertinti // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 27-32. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kantautas, Aras; Vaickelionis, Giedrius; Vaičiukynienė, Danutė. Krūnos telkinio karbonatingo molio pūtimosi galimybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 51-58. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus; Nizevičienė, Dalia; Rumša, Rimtautas. Selenito rūgšties sąveikos su monotiofosfato rūgštimi produktų išskyrimas ir apibūdinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 2(51), p. 75-80. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Valančienė, Virginija. Girininkų telkinio viršutinių sluoksnių molio panaudojimas statybinės keramikos gamyboje // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2009, nr. 4(53), p. 39-47. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaickelionis, Giedrius; Vaičiukynas, Vilimantas. Sapropelis keramzito gamyboje // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2009, nr. 83(36), p. 98-103. [CAB abstracts].

63


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Eisinas, Anatolijus; Zaleckas, Ernestas; Baltakys, Kęstutis; Paulauskas, Valdas. Adsorption of cadmium ions from Cd-EDDS solution by using gyrolite // Rural Development 2009: proceedings of the 4th international scientific conference, 15-17th October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2009, Vol. 4, book 2, p. 15-19. 2. Skripkiūnas, Gintautas; Sasnauskas, Vytautas; Vaičiukynienė, Danutė; Daukšys, Mindaugas; Ivanauskas, Ernestas. Hydration of cement paste with addition of modified zeolite // IBAUSIL: 17. Internationale Baustofftagung, 23 - 26. September 2009, Weimar, Bundesrepublik Deutschland: Tagungsbericht. Band 1. Weimar: Bauhaus -

Universitat Weimar, 2009. ISBN 9783000272653. p. 631-636. 3. Nizevičienė, Dalia; Leškevičienė, Violeta; Valančius, Zenonas. The effect of fineness of acid semi-hydrate phosphogypsum on physical properties // IBAUSIL: 17. Internationale Baustofftagung, 23 - 26. September 2009, Weimar, Bundesrepublik Deutschland: Tagungsbericht. Band 1. Weimar: Bauhaus - Universitat Weimar, 2009. ISBN 9783000272653. p. 731-737. 4. Baltakys, Kęstutis; Jauberthie, R.; Šiaučiūnas, Raimundas. Influence of SiO2 crystallinity and impurities on the reactivity of lime-silica mixtures // Agricultural Engineering International: the CIGR EJournal. Turlington: University of Florida. ISSN 1682-1130. 2009, Vol. XI, p. [1-15].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

5,17 6,67 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,62

Nerecenzuojamuose leidiniuose

5,00

Iš viso

64

6,34

20,63


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Dekanė – prof. dr. Virginija Jankauskaitė Tel.: (8 37) 300 201, 353 864 El. p. dekdtf@ktu.lt http://www.dtf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1962 m. Pirmasis jo pavadinimas – Lengvosios pramonės fakultetas. 1995 m. pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. Fakultete pagrindines pareigas turi 96 darbuotojai, iš jų 50 mokslininkų: 5 habilituoti daktarai ir 44 daktarai.

Medienos pjovimo įrankių mikrogeometrijos matavimo įranga

Pagrindinës tyrimø kryptys Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas. Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas. Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų ir gamybos technologijų tyrimai. Nanopluoštų ir darinių iš jų kūrimas bei savybių vertinimas. Medžiagos, spaudos, pakavimo ir dokumentų apsaugos technologijos. Daugiafunkcių aktyviųjų (smart materials) medžiagų tyrimai. Medienos medžiagų ir naujoviškų medienos gaminių bei technologijų tyrimas ir kūrimas.

65 65


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Padaliniai Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Vedėja – prof. dr. Eugenija Strazdienė, tel. (8 37) 353 709, el. p. eugenija.strazdiene@ktu.lt

Dizaino katedra Vedėjas – doc. Kęstutis Grabauskas, tel. (8 37) 300 241, el. p. kestutis.grabauskas@ktu.lt

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel. (8 37) 300 236, el. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt

Medienos technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis, tel. (8 37) 300 230, el. p. antanas.baltrusaitis@ktu.lt

Tekstilės technologijos katedra Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius, tel. (8 37) 353 862, el. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija Vedėja – vyr. m. d. dr. Eglė Fataraitė, tel. (8 37) 300 207, el. p. egle.fataraite@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 3,4%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai Tarptautinės m ok s lo 2,7% TP A 7,0% program os 2,7%

V M S F 13,8%

U nivers iteto m ok s lo fondas 70,4%

66


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos ir seminarai 1. Gaminių technologijos ir dizainas‘2009 (studentų respublikinė), 2009 m. balandžio 17 d. 2. Medžiagų inžinerija, 2009 m. lapkričio 20 d. 3. Šiuolaikinės poligrafijos, multimedijų ir reklamos technologijos (studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinis–praktinis seminaras), 2009 m. gruodžio 11 d. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redkolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Profesoriai R. Čiukas, V. Milašius – Rygos technikos universiteto daktaro disertacijų gynimo tarybos nariai. Prof. V. Milašius – mokslo žurnalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ mokslinio komiteto narys. Prof. E. Kibirkštis – Tarptautinės poligrafijos pramonės įmonių ir universitetų sąjungos narys, Ukrainos spaudos akademijos mokslo žurnalo „Kvalilogija knigi“ redakcijos narys, katedros atstovas Europos poligrafijos pramonės įmonių tinkle (EGIN) ir Fleksografinės technikos asociacijoje (FTA), Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) verslo ir mokslo, tarptautinio bendradarbiavimo ir eksporto plėtros bei kokybės komitetų narys. Prof. V. Masteikaitė – Lietuvos mokslininkų sąjungos narė. Doc. J. Gydas – Tarptautinio įmonių vertinimo biuro auditorius, Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninis ekspertas. Doc. K. V. Mickus – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ redakcinės kolegijos atsakingasis sekretorius. Prof. S. Stanys – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidiumo narys, mokslo žurnalų „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ ir „AUTEX Research Journal“ mokslinių komitetų narys.

Prof. V. Jankauskaitė – Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 53 „Avalynė ir oda“ darbo grupės DG1 „Avalynė“ vadovė ir LST TK 62 „Klijai“ tarybos narė, Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 309 „Footwear“ (Avalynė) narė. Prof. A. Vitkauskas – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos tekstilės instituto tarybos narys. Prof. R. Milašius – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Technologijos mokslų ekspertų komiteto narys, mokslo žurnalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos valdybos narys. Doc. A. Baltrušaitis – Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 17 „Mediena“ pakomitečio PK4 „Medinės konstrukcijos“ pirmininkas; Europos standartizacijos komitetų CEN/TC 112, CEN/TC 175 narys, 7-osios bendrosios programos nepriklausomas projektų ekspertas-vertintojas, Miškų sektoriaus nacionalinės technologinės platformos (NTP) Lietuvos nacionalinės paramos grupės (MTP NPG) Strateginių tyrimų plano Medienos gaminių darbo grupės vadovas, Lietuvos medienos inžinerijos akdeminių institucijų atstovas Šiaurės ir Baltijos šalių tinkle „Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering“. Doc. V. Norvydas – darbo grupės „Baldų gaminių reglamentavimas“ narys (LR ūkio ministro 2009 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4-548 „Dėl baldų gaminių reglamentavimo darbo grupės sudarymo“). Doc. E. Fataraitė – Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninė ekspertė, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos sekretorė. Doc. G. Pankevičius – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Doc. A. Švedas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys. Lekt. M. Korsakienė – Lietuvos architektų sąjungos narė.

Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Adresas: Vedėja – Tel.: El. p.

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas prof. dr. Eugenija Strazdienė (8 37) 353 709, 300 204, 300 205 eugenija.strazdiene@ktu.lt

Katedra įkurta 1956 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Matas Vytautas Gutauskas, dr. Virginija Jankauskaitė, dr. Vitalija Masteikaitė, dr. Eugenija Strazdienė Docentai: dr. Virginija Daukantienė, dr. Vaida Dobilaitė, dr. Jurgita Domskienė, dr. Eglė Fataraitė, dr. Ada Gulbinienė, dr. Milda Jucienė, dr. Tadas Kleveckas, dr. Kazys Vytautas Mickus, dr. Antanas Petrauskas, dr. Virginijus Urbelis, dr. Viktorija Vaitkevičienė, dr. Kristina Žukienė

Lektoriai: dr. Kristina Ancutienė, Ingrida Balynaitė, Jūratė Banionienė, Sandra Bielinienė, Eglė Ina Mackevičienė Asistentas Kęstutis Lekeckas Doktorantai: Dainora Bačkauskaitė, Paulė Bekampienė, Živilė Jakubčionienė, Agnė Laukaitienė, Kęstutis Lekeckas, Gintaras Macijauskas, Asta Milinavičiūtė, Jovita Pudlauskaitė, Svetlana Radavičienė, Raimonda StankutėSubačienė, Jurgita Valiukėnaitė Mokomosios laboratorijos vedėjas Valentinas Čivilis Inžinieriai: Tomas Simonaitis, Halina Šunokienė

67


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Technikai: Titas Jonaitis, Halina Šunokienė Vyr. laborantė Laima Marmienė Metodininkė dr.Virginija Sacevičienė Meistrė Stasė Gaubienė Aukštos kvalif. darbininkas Aleksandras Marculanas Vyr. administratorė Laima Marmienė Tiriamoji bazė Polimerinių gaminių ir siuvinių medžiagotyros bei technologijos laboratorijos, polimerų perdirbimo laboratorija, fototamprumo laboratorija, holografijos laboratorija, aprangos gaminių ir procesų kompiuterinio projektavimo ir valdymo laboratorija, gamybos procesų

ir įrenginių tyrimo laboratorija, polimerinių medžiagų ir gaminių mechaninės elgsenos žemose ir aukštose temperatūrose tyrimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Reologija (prof. V. Jankauskaitė); Polimerų adhezija (prof. V. Jankauskaitė). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija.Virginija Sacevičienė. Standžių aprangos medžiagų deformacinės elgsenos vertinimas (vadovė prof. V. Masteikaitė).

Tyrimų tematika Aprangos medžiagų ir sistemų eksploatacinių savybių tyrimas Prof. M. V. Gutauskas, prof. E. Strazdienė, doc. A. Gulbinienė, doc. J. Domskienė, doc. V. Urbelis, lekt. K. Ancutienė, doktorantės P. Bekampienė, J. Valiukėnaitė, R. Stankutė-Subačienė ir S. Radavičienė Tęsiami tyrimai aprangos medžiagų eksploatacinių procesų modeliavimo ir mechaninio stabilumo prognozavimo srityje. Modeliuojant austų ir megztų siūlinių sistemų puansoninio duobimo procesus buvo analizuojami du tekstilės deformavimo procesų matematiniai modeliai. Palyginti austų ir megztų tekstilės medžiagų eksperimentiškai išmatuoti ir teoriškai apskaičiuoti geometrinių rodiklių dydžiai. Tekstilės medžiagos jų gamybos proceso, perdirbimo į gaminius ar eksploatacijos metu yra veikiamos dėvėjimo lygio apkrovų įvairiomis kryptimis, todėl jose susidaro sudėtingas įtempių būvis, kuris gaminio eksploatacijos metu yra daugiaciklis reiškinys. Švytuoklinių smūginių apkrovų metodu galima gauti informacijos apie tiriamų tekstilės medžiagų tamprumo savybes, nustatytas daugiaciklių smūginių dėvėjimo lygio apkrovų sąlygomis. Šiuo metodu apkrautų dubliuotų sistemų tampriosios savybės buvo tiriamos naudojant skirtingus klijinius įdėklus ir keičiant įdėklų orientaciją. Vienas iš tyrimų uždavinių buvo išsiaiškinti lazeriu perforuotos odos laminatų relaksacinės elgsenos ypatybes skirtingomis tyrimo sąlygomis. Aprangos gamybos technologinių procesų tyrimas ir optimizavimas Prof. V. Masteikaitė, doc. V. Daukantienė, doc. V. Dobilaitė, doc. M. Jucienė, lekt. I. Balynaitė, lekt. J. Banionienė, lekt. E. Mackevičienė, dr. V. Sacevičienė, doktorantai K. Lekeckas ir Ž. Jakubčionienė Tiriami aprangos gaminių siūliniai sujungimai. Vienas iš uždavinių buvo siuvinio apkrovos bei trinties jėgų, turinčių įtakos dygsnio ilgio pokyčiui siūlėje, teorinis tyrimas. Nustatyta, kad siuvinio apkrovos dydžio keitimas leidžia dygsnio ilgio kitimą sumažinti iki 40 %, o atskirais atvejais net iki 60 %. Kitas tyrimų uždavinys – išanalizuoti standžių aprangos medžiagų, pasižyminčių skirtingu elastingumu, deformacinių savybių ypatumus, apkraunant jas tempimo, lenkimo ir šlyties jėgomis. Ištirtos aprangos dalių klijuojamojo jungimo galimybės

68

ir klijavimo technologijos taikymas, projektuojant originalios konstrukcijos drabužius. Tirtas plokščiųjų dygsnių peltakio, jungiančio užkeistine siūle megztos medžiagos detales, paviršiaus šiurkštumas. Nagrinėjamos automatizuotojo projektavimo sistemų taikymo užsakomojoje aprangos gamyboje galimybės. Nustatyta, kad tam gali būti taikoma Comtense programinė įranga. Kuriant naujus gaminius būtina atlikti išsamią pasiūlos ir paklausos bei patentuotų analogų analizę. Didesnę pirkėjų paklausą visuomet turi originalios konstrukcijos ir netipinio apdorojimo drabužiai arba interjero elementai, ypač transformuojami ir daugiafunkciai, kuriuos galima dėvėti arba naudoti skirtingomis sąlygomis. 2009 m. kūrybiniu objektu pasirinkti sceniniai drabužiai. Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas Prof. V. Jankauskaitė, doc. E. Fataraitė, doc. A. Gulbinienė, doc. T. Kleveckas, doc. K.V. Mickus, doc. K. Žukienė, doktorantai A. Laukaitienė, A. Milinavičiūtė, J. Pudlauskaitė ir G. Macijauskas Vertinama minkštųjų polimerinių medžiagų porose esančio slėgio ir vakuumo įtaka jų poslinkių, deformacijų ir įtempių dydžiui bei medžiagų standumui. Masinei gamybai reikalingas pigus ir našus reljefo formavimo būdas, todėl buvo sukurtas mikroreljefo formavimo dideliame polimero paviršiaus plote būdas. Didelio ploto mikroreljefams gauti siūloma fotopolimerą sukietinti UV spinduliais nenutrūkstamo proceso metu. Vieno iš tyrimų tikslų buvo ištirti poliuretano bei polichlorpreno dispersijų kiekio polivinilacetatinėje dispersijoje įtaką sausų adhezyvų plėvelių autohezijai po termoaktyvacijos bei tekstilinių sanklijų stiprumui ir šiluminiam atsparumui, plėvelių atsparumui vandeniui. Gauta, kad polivinilacetatinio adhezyvo plėvelės autoheziškai sulimpa tiktai pridėjus į jas kitų polimerų – poliuretano arba polichlorpreno. Polietilentereftalatas (PET) plačiai naudojamas maisto produktų taros – butelių, maišelių ir kitokių pakuočių – gamyboje, tačiau PET buteliai ir kita tara sudaro didelę atliekų dalį ir yra viena didžiausių vizualios taršos šaltinių miškuose, paežerėse ir kitose žmonių gausiai lankomose vietose. Atlikto tyrimo tikslas buvo ištirti PET atliekų panaudojimo galimybes dangų gamybai ir suformuoti dangą.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Erdvinių kevalų kūrimas: austų struktūrų formavimosi gebos ir konstrukcijos sujungimų kokybės tyrimas ir vertinimas: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovė doc. J. Domskienė. Jungiant atskirų savybių deformuojant austinę struktūrą ir konstrukcinių jungimo būdų tyrimus formavimosi problemoms nagrinėti, buvo nustatyti austų struktūrų medžiagų ribiniai formavimosi rodikliai, kuriuos viršijus turi būti parenkami racionalūs ir, kiek įmanoma, kontroliuojami konstrukciniai ar/ir technologiniai

sprendimai, užtikrinantys kokybišką reikiamo kreivumo erdvinę konstrukciją. Įrodyta, kad formavimo geba gali būti keičiama į austą struktūrą įterpiant papildomų siūlų sistemų. Nustatyta, kad dėl iš dalies apriboto siūlinių sistemų laisvumo perdangų vietose laminuoti ruoželinio pynimo audiniai įstrižojo tempimo metu pasiekia gerokai didesnes kritines klupdymo charakteristikų vertes, o laminuoti drobinio pynimo bandiniai įstrižo tempimo metu visai neklupo. Tai rodo, jog, sumažėjus siūlinių sistemų laisvumui, perdangų vietose sumažėja pynimo įtaka sistemos deformacinei elgsenai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Jankauskaitė, Virginija; Laukaitienė, Agnė; Mickus, Kazys Vytautas. Shape memory properties of poly(epsiloncaprolactone) based thermoplastic polyurethane secondary blends // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 142-147. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita. Analysis of fabric specimen aspect ratio and deformation mechanism during bias tension // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 167-172. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Marazas, Giedrius; Milašienė, Daiva; Žukienė, Kristina. Viscosity and surface properties of melamine-formaldehyde resin compositio // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 250254. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Dependence of stitch length along the seam on external friction force theoretical analysis // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 273-276. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Jakubčionienė, Živilė; Masteikaitė, Vitalija; Urbelis, Virginijus. The influence of laser cutting on the textiles edges roughness // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 141-146. [Conference Proceedings Citation Index]. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija; Diliūnas, Saulius. Measurement of reduced elasticity modulus of multilayer clothing materials // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 353-356. [Conference Proceedings Citation Index]. Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Milinavičiūtė, Asta; Narmontas, Pranas. Influence of UV exposure time on photopolymer structure and properties // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-

2457. 2009, p. 142-147. [Conference Proceedings Citation Index]. 8. Laukaitienė, Agnė; Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Mickus, Kazys Vytautas. Shape memory and mechanical properties of poly(ε-caprolactone) based thermoplastic polyurethane secondary blends // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 148-153. [Conference Proceedings Citation Index]. 9. Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas; Fataraitė, Eglė. Topography imaging of microrelief structures in photopolymer // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 154-159. [Conference Proceedings Citation Index]. 10. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Pudlauskaitė, Jovita; Petraitienė, Stasė. Quantitative description of embossed microstructures in photopolymer layer // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 160-165. [Conference Proceedings Citation Index]. 11. Žukienė, Kristina; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija. Estimation of the surface tension of VeoVa polymers and copolymers films // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 166-171. [Conference Proceedings Citation Index]. 12. Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija. Analysis of water vapour transfer through laminated leather // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 177-181. [Conference Proceedings Citation Index]. 13. Fataraitė, Eglė; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. Rhoelogy of plasticized water based VeoVa copolymer dispersions // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 172-176. [Conference Proceedings Citation Index]. 14. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija; Diliūnas, Saulius. Measurement of reduced elasticity modulus of multilayer clothing materials // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 353-356. [Conference Proceedings Citation Index].

69


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

15. Stankutė, Raimonda; Gutauskas, Matas Vytautas. Triboelectric phenomena in new fiber-forming polymers // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 387-389. [Conference Proceedings Citation Index]. 16. Valiukėnaitė, Jurgita; Grinevičiūtė, Diana; Abraitienė, Aušra; Gutauskas, Matas Vytautas. Analysis of new fiberforming polymers’ surface properties // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 421-424. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Strazdienė, Eugenija. Advances in joining fabrics for the furniture industry // Interior Textiles: Design and Developments / Ed. T. Rowe. Oxford, Cambridge, New Delhi: Woodhead Publishing Limited, 2009. ISBN 9781845693510. p. 141-168. 2. Baradinskaitė, Inga; Dobilaitė, Vaida. Survey organization using e-communication and traditional methods // TransMech-Art-Chem: 6th Scientific International Student’s Conference, 11-14 May, 2009, Radom, [Poland]: proceedings. Radom: Technical University of Radom, 2009. p. 129-132. 3. Dabrilaitė, Inga; Balynaitė, Ingrida; Banionienė, Jūratė; Mackevičienė, Eglė. The singularity of operetta performers’ costume in Lithuania // Trans-Mech-Art-Chem: 6th scientific international student’s conference, 11-14 May, 2009, Radom, [Poland]: proceedings. Radom: Technical University of Radom, 2009. p. 135-139. 4. Majauskaitė, Miglė; Dobilaitė, Vaida; Balynaitė, Ingrida. Creative interpretation in projecting and making carnival costumes // Trans-Mech-Art-Chem: 6th scientific international student’s conference, 11-14 May, 2009, Radom, [Poland]: proceedings. Radom: Technical University of Radom, 2009. p. 142-145. 5. Betingytė, Vitalija; Gulbinienė, Ada; Urbelis, Virginijus. Laser technologies application for increase of shoe lining laminates comfort // IMTEX 2009: X International Scientific Conference, 15-16 September, 2009: [proceedings]. Lodz: Technical University of Lodz, 2009. ISBN 9788392937203. p. 148-151. 6. Vobolis, Jonas; Jucienė, Milda. Evaluating stress anisotropy in soft furniture through vibrations // Vibroengineering 2009: proceedings of the 8th international conference, September 16-18, 2009, Klaipeda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee, Klaipeda University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2009, p. 45-51. [Computers & Applied Sciences Complete]. 7. Miliauskaitė, Sonata; Jucienė, Milda. Netradicinis karštinės vilnos panaudojimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 6-7. 8. Baltuškaitė, Indrė; Lekeckas, Kęstutis. Skirtingų tekstilės apdailos būdų panaudojimo galimybių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 8-11. 9. Maknavičiūtė, Ilona; Lekeckas, Kęstutis. Netradicinių erdvių sceninių drabužių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 12-15. 10. Baradinskaitė, Inga; Dobilaitė, Vaida. Ekologinis vartotojų požiūris įsigyjant vaikiškus drabužius // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 16-20.

70

11. Majauskaitė, Miglė; Dobilaitė, Vaida. Aprangos gaminių priežiūra, taikant aplinkai draugiškas priemones // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 21-24. 12. Šapnagienė, Rasa; Ancutienė, Kristina. Venecijos karnavalo skrybėlių modelių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 25-28. 13. Dilienė, Svetlana; Ancutienė, Kristina. APS “Comtense” taikymas užsakomojoje aprangos gamyboje // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 29-33. 14. Dabrilaitė, Inga; Mackevičienė, Eglė. Šokėjų juosmeninių drabužių priešprojektinė analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 34-38. 15. Banionienė, Jūratė; Mackevičienė, Eglė. Lietuvių tautinio kostiumo apdailos elementai šiuolaikinėje aprangoje // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 39-43. 16. Betingytė, Vitalija; Žukauskaitė, Jurgita; Dzemydaitė, Indrė; Strazdienė, Eugenija; Kleveckas, Tadas. Sumaniųjų apsaugops priemonių pėstiesiems kolekcija // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 44-48. 17. Mekšriūnas, Darius; Dereška, Arnas; Zlatarinskas, Vytautas; Strazdienė, Eugenija; Kleveckas, Tadas. Interaktyvios slidininkų striukės konceptuali idėja // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 49-52. 18. Grockis, Martynas; Strazdienė, Eugenija. Antivandalistinė tekstilė: asortimentas, savybės, taikymo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 53-57. 19. Pupelytė, Agnė; Strazdienė, Eugenija. Minkštųjų interjero elementų asortimentas ir konstrukcinės ypatybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 58-62. 20. Bielskienė, Violeta; Domskienė, Jurgita. Reguliuojamo dydžio kėdės užvalkalų konstrukcinių, technologinių sprendimų ir paklausos analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 63-67. 21. Valuckaitė, Renata; Domskienė, Jurgita. Kibiųjų užsegimų savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 68-72. 22. Audzevičiūtė, Inga; Masteikaitė, Vitalija. Šiuolaikinių medžiagų, naudojamų aprangai, analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 73-77. 23. Jakubčionienė, Živilė; Masteikaitė, Vitalija. Aprangos medžiagų šiurkštumo vertinimo metodai // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 78-82. 24. Audzevičiūtė, Inga; Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija. Laminuotų ir dengtų aprangos medžiagų šlyties vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 83-87. 25. Biliutavičiūtė, Ernesta; Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė,


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Virginija. Aprangai skirtų užtrauktukų asortimento ir kokybės analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 88-93. 26. Miknevičiūtė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Aprangos medžiagų ir jų junginių standumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 94-99. 27. Betingytė, Vitalija; Gulbinienė, Ada; Urbelis, Virginijus. Laminatų komfortiškumo didinimas naudojant lazerines technologijas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 100-104. 28. Kunigauskaitė, Reda; Urbelis, Virginijus; Gulbinienė, Ada. Lazeriu perforuotos odos laminatų relaksacinė elgsena // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 105-109. 29. Jakubauskienė, Dalia; Urbelis, Virginijus. Plokščiųjų dygsnių peltakio paviršiaus šiurkštumo vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 110-114. 30. Padvolskienė, Sandra; Domskienė, Jurgita; Bekampienė, Paulė. Audinių formavimosi gebos vertinimas erdvinio deformavimo metu // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 115-119. 31. Liukumienė, Anželika; Daukantienė, Virginija. Vilnonio moteriško kostiumėlio technologinių ir eksploatacinių procesų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 120-124. 32. Radavičienė, Svetlana; Gutauskas, Matas Vytautas. Aprangos medžiagų anizotropiškumo įtaka vienaašio ir dviašio deformavimo procesams // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno

technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 125-130. 33. Sabaitė, Inesa; Gutauskas, Matas Vytautas. Bandinio geometrinių rodiklių kaita suvaržyto duobimo procese // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 131-135. 34. Valiukėnaitė, Jurgita; Gutauskas, Matas Vytautas. Cheminio minkštinimo įtaka naujų pluoštinių medžiagų paviršiaus trinties rodikliams // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 136-139. 35. Aukštkalnytė, Jūratė; Fataraitė, Eglė. Plastifikuotų VeoVa/A kopolimerų plėvelių savybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 140-143. 36. Laukaitienė, Agnė; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Dzemydaitė, Indrė; Skurkytė, V.. Senėjimo įtaka bioskalių poli-6-heksanolido termoplastikų mišinių savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 144-148. 37. Macijauskas, Gintaras; Jankauskaitė, Virginija. Polietilentereftalato butelių gamybinių atliekų savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 149-152. 38. Minkevičiūtė, Indrė; Mickus, Kazys Vytautas; Dubininkas, Mindaugas. Modifikuotų polivinilacetatinių dispersijų adhezinių savybių ir jų plėvelių vandens įgerties tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 153-156. 39. Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas; Fataraitė, Eglė. Fotopolimeruose šaltai įspaustų periodinių struktūrų topografinė analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 157-162.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

2,90 8,50 8,50

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

37,67

Iš viso

49,07

71


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Dizaino katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas doc. Gintaris Juozas Česiūnas, nuo 2010-07-01 doc. Kęstutis Grabauskas (8 37) 300 241, 353 666 gintaris.cesiunas@ktu.lt

Katedra įkurta 1998 m.

Darbuotojai Docentai: Birutė Bernotienė-Vall, dr. Gintaris Juozas Česiūnas, Vilma Gydaitė, Kęstutis Grabauskas, Gintaras Pankevičius, Aurimas Švedas, Virgilijus Trakimavičius

Lektorė Milda Korsakienė Asistentai: Pijus Česiūnas, Roma Serapinaitė Administratorė Vilija Sinkevičienė

Kūrybinė veikla Kęstutis Grabauskas Administracinių patalpų interjero projektas (užsakovė – AB Lietuvos elektrinė). Kavinės–baro „Skardis“ patalpų interjero projektas (užsakovė – UAB „Vildara“). Kavinės Elektrėnų m. patalpų interjero projektas (užsakovė – B. Ivanovos individuali įmonė). Individualaus gyvenamojo namo Kauno mieste rekonstravimo projektas. Gyvenamojo namo Kaišiadorių mieste rekonstravimo projektas. Individualaus gyvenamojo namo Kaišiadorių mieste projektas. Gintaras Pankevičius Parodos „Geriausias metų kūrinys“ Kauno paveikslų galerijoje dalyvis. Kauno klubų „Meno sparnai“ ir „Sfinksas“ dailės parodos, skirtos Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje dalyvis. Parodos „Žirgas dailėje“ Dusetų dailės galerijoje dalyvis. Tapybos miniatiūrų parodos Kauno galerijoje „Langas“ dalyvis. Parodos „Kontrastai“ Kretingos kultūros centro parodų salėje dalyvis. Kūrybinio plenero „Plastika + Žodis“ portreto akcijos ir parodos dalyvis (tapyba). Seminaro Salomėjos Nėries muziejuje tema: „Spalva vizualiame mene ir poezijoje“ organizatorius. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Menas, dizainas, meninis ugdymas“ parodos dalyvis. Pranešimo „Dailės mokymo metodai“ paskaitoje „Improvizacija“ autorius. Aurimas Švedas VDU menų galerijoje „101“ vykusio videomeno renginio „Videoįkvėpimas 09“ organizatorius (kartu su R. Miluku) ir dalyvis. Videodarbo „Kitoks judėjimas“ autorius. Dizaino katedros dėstytojų parodos „Kontrastai“ Kretingos rajono kultūros centre dalyvis. Skaitmeninės grafikos ciklas „Totemai“. Menininkų simpoziumo „Skudutiškio kūrybinė laboratorija“ dalyvis. Kompiuterinė animacija ir fotografijų ciklas „Nakties tapyba“. Menininkų simpoziumo parodos „Skudutiškio kūrybinė laboratorija“ Senamiesčio menininkų galerijoje Vilniuje dalyvis. Grupinės Inturkės ir Skudutiškio plenerų parodos meno galerijoje „AKCIJA M“ Molėtuose dalyvis. Meno albumo „Romualdas Čarna. Grafika, piešiniai“ dizaineris. Užsakovas LDS Kauno skyrius.

72

Nijolės Kovaitės plakato „Taika su gamta“ darbo vadovas. Ukrainos mokslo ir švietimo ministerijos diplomas tarptautiniame studentų darbų konkurse „Jaunimas ir poligrafija“ (Lvovas, Ukraina). Gintaris Juozas Česiūnas Tarptautinio dailininkų plenero „Dėmės“ Jonavoje dalyvis. Respublikinės parodos „Žirgas dailėje“ Dusetų dailės galerijoje dalyvis. Dizaino katedros dėstytojų parodos „Kontrastai“ Kretingoje dalyvis. 9-ojo tarptautinio tapybos ir skulptūros plenero „Keturi metų laikai – ruduo“ Paslenke (Lenkija) dalyvis. Tarptautinio dailės plenero „Dubysa 2009“ Padubysio kaime dalyvis. Advokatų kontoros Šv. Gertrūdos g., Kaune, rekonstrukcijos ir interjero projektas. Individualaus namo Kaune architektūrinis ir interjero projektas. Individualaus namo Kauno rajone projektas. Pijus Česiūnas Tarptautinio dailininkų plenero „Dėmės“ Jonavoje dalyvis. Respublikinės parodos „Žirgas dailėje“ Dusetų dailės galerijoje dalyvis. Dizaino katedros dėstytojų parodos „Kontrastai“ Kretingoje dalyvis. 9-ojo tarptautinio tapybos ir skulptūros plenero „Keturi metų laikai – ruduo“ Paslenke (Lenkija) dalyvis. Tarptautinio dailės plenero „Dubysa 2009“ Padubysio kaime dalyvis. Vilma Gydaitė Respublikinės parodos „Žirgas dailėje“ Dusetų dailės galerijoje dalyvė. Meninio projektavimo katedros dėstytojų parodos „Kontrastai“ Kretingoje dalyvė. Roma Serapinaitė Personalinė paroda „Nuotaikos“ „Vero café“ kavinėje Kaune (tapyba). Personalinė paroda „Dabar ir visados“ „Vero café“ kavinėje Kaune (tapyba). Respublikinės parodos „Žirgas dailėje“ Dusetų dailės galerijoje dalyvė. Dizaino katedros dėstytojų parodos „Kontrastai“ Kretingoje dalyvė. Grupės „Esame“ parodos „Portretas“ Plungės dvare dalyvė. Milda Korsakienė Respublikinės parodos „Žirgas dailėje“ Dusetų dailės galerijoje dalyvė. Dizaino katedros dėstytojų parodos „Kontrastai“ Kretingoje dalyvė.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bernotaitė, B.; Bernotienė-Vall, Birutė. Dekoratyvieji aksesuarai iš neaustinės medžiagos: gamyba ir taikymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 3-5.

2. Adomaitytė, Aušra; Grabauskas, Kęstutis. Vaiko kambario baldai, panaudojant lenktas detales // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 179-183.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1

Iš viso

1

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: Tel./faks. El. p.

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis (8 37) 300 236, 300 237, (8 37) 451 684, edmundas.kibirkstis@ktu.lt

Katedra įkurta 2000 m. lapkričio 2 d., pertvarkius Poligrafijos inžinerijos mokslo laboratoriją. Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra nuo 1999 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Edmundas Kibirkštis Docentai: dr. Ina Dagytė, dr. Juozas Margelevičius, dr. Kęstutis Vaitasius Lektoriai: Vaidas Bivainis, dr. Artūras Dabkevičius, dr. Asta Kabelkaitė, Darius Pauliukaitis, Ingrida Venytė, Lina Zubrickaitė Asistentė Ingrida Andriukaitienė Moklininkė stažuotoja dr. Asta Kabelkaitė Doktorantai: Vaidas Bivainis, Laura Gegeckienė, Valdas Miliūnas Laboratorijos vedėja Ingrida Andriukaitienė Laborantai: Aldona Bakšienė, Valdas Miliūnas Administratorė Lina Zubrickaitė Tiriamoji bazė Specialiųjų technologijų mokslo laboratorija. Skaitmeninė raibumų fotografijos interferometrinė matavimo įranga: skaitmeninė vaizdo kamera USB EO-1312C, lazerinė diodinė sistema, lazeris HN-40 He-Ne, aktyvusis antivibracinis stalas 720-1020. Spaudos imitavimo prietaisai „KPP Flexo System“ ir „Paste Ink Proofer System“. Įrenginiai ir stendai: dviejų koordinačių optinis matavimo prietaisas DIP-1, horizontalusis optimetras IKG, 283 mod. profilometras, medžiagų paviršinės energijos kontrolės prietaisas, trinties ir atplėšimo testeris 225-1 (su programine įranga), tenzometrinis apkrovų matavimo prietaisas, rankinis termopresas B802D, UV spektro šviesos srauto šaltiniai „Money“,

yra Tarptautinės švietimo institucijų poligrafijos pramonei, technologijai ir vadybai organizacijos (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts-Technology and Management) narė, nuo 2003 m. EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklo – European Graphic/ Media Industry Network) narė, o nuo 2005 m. – FTA (Fleksografinės technikos asociacijos – Flexographic Technical Association) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) narė.

„Vision 3“ ir F-3, dviejų kanalų skaitmeninis-analoginis keitiklis, reguliuojamas teigiamos temperatūros šaltinis, liuksmetras JU-117, skaitmeninė vaizdo kamera DNcam, specializuota programinė įranga, skaitmeninis densitometras, verifikatorius „Axicon PC-6000“, popieriaus lenkimo bandymo prietaisas I-1, popieriaus ir kartono glotnumo nustatymo prietaisas POG-2M, densitometras „X-Rite Color Digital Swatchbook“, fotoelektriniai kolorimetrai KF77 ir KФO-У4.2, kiti popieriaus ir kartono mechaninių charakteristikų tyrimo ir matavimo prietaisai. Suslėgto oro sistema, pneumatinių vibracinių keitiklių tyrimo stendas, pneumatinės amortizuojančiosios sistemos stendas, įranga termoplastų fizikiniams parametrams nustatyti, įranga įvairių mechaninių sistemų fizikiniams parametrams nustatyti. Termovizorius „InfraCAM“, popieriaus įgeriamumo testeris „COBB Tester Kit“. Paviršiaus drėkinimo kampo nustatymo prietaisas – goniometras PG-2. Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Asta Kabelkaitė. Popieriaus ir kartono liejimo krypties ir medžiagos defektų įtakos savosioms virpesių modoms tyrimas (vadovas prof. E. Kibirkštis); Artūras Dabkevičius. Polimerinių plėvelių tipų ir jų defektų įtakos tikrinėms modoms tyrimas, panaudojant skaitmenines ir optines metodikas (vadovas prof. E. Kibirkštis).

73


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Pakuočių ekologiškumo ir jų medžiagų tyrimai Prof. E. Kibirkštis, lekt. A. Dabkevičius, lekt. A. Kabelkaitė, doktorantai V. Bivainis, V. Miliūnas ir L. Gegeckienė Naudojant laiko atžvilgiu suvidurkinto projekcinio muaro metodą, buvo nustatytos kokybiško ir defektuoto popieriaus, skirto pakuočių gamybai, savosios virpesių modos. Buvo analizuojamas standumo ir masių defektų poveikis popieriaus lapo, kaip vienmačio modelio sistemos ir kaip plokštelės, skersinėms vibracijų reikšmėms. Atlikti cilindro ir stačiakampio formos kartoninių pakuočių eksperimentiniai tyrimai. Nustatyta formos – cilindro ir stačiakampio – įtaka pakuotės mechaninėms charakteristikoms. Parodyta, kad cilindrinė pakuotė atlaiko apie 2,4 karto didesnę vertikaliąją ašinę gniuždymo apkrovą nei stačiakampė panašios masės ir geometrinių parametrų pakuotė. Atlikti naudojamos medžiagos – kartono savybių įtakos pakuotės atsparumui gniuždymui tyrimai. Pateiktas skaitmeninių cilindrinės pakuotės tyrimų duomenų ir eksperimentinių tyrimų rezultatų, taip pat pakuočių šoninio paviršiaus deformacijų pobūdžio palyginimas. Atliktas popierinių bei kartoninių pakuočių poveikio aplinkai vertinimas, taikant kiekybinės analizės metodą Ekoindikatoriai’99, pagrįstą gaminio būvio ciklu. Tirta ES reglamentuojama prevencijos, mažinant pakuočių gamybai naudojamų žaliavų sąnaudas, reikalavimų vykdymo patikros sistema, kurios bendras tikslas – pasiekti mažiausią pakankamą pakuočių svorį ir mažiausią pakuočių atliekų kiekį. Poligrafinių medžiagų savybių tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. J. Margelevičius, doc. K. Vaitasius, lekt. A. Dabkevičius, lekt. A. Kabelkaitė, doktorantas V. Bivainis Atlikti daugiasluoksnės polimerinės medžiagos PET+PAP+LDPE eksperimentiniai tyrimai, žadinant šią medžiagą priverstiniais virpesiais. Skaitmenine raibumų fotografija gautos pirmos keturios tikrinės formos. Atlikti polimerinės plėvelės LDPE įtempių eksperimentiniai tyrimai, esant skirtingoms ir nevienodai paskirstytoms

apkrovoms, nustatytos didžiausių įtempių vertės ir vietos tiriamajame plote. Atlikti biodegraduojančių lipnių produktų adhezinės jėgos eksperimentinių tyrimai, esant skirtingoms šių lipnių produktų laikymo sąlygoms. Tyrimai atlikti, palaikius plėveles ne mažiau kaip 168 valandas (kalendorinę savaitę) keturiomis skirtingomis sąlygomis: normaliomis (temperatūra +23°C), lauko (temperatūra kito nuo +5 °C iki +25 °C), šaldytuvo (esant +4 °C) ir itin didelio šalčio sąlygomis (esant -21 °C). Medžiagų ir spaudos gaminių kokybės parametrų tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. J. Margelevičius, doc. K. Vaitasius, lekt. A. Dabkevičius, lekt. A. Kabelkaitė, lekt. I. Andriukaitienė, doktorantas V. Bivainis Tiriama tamprumo modulio ir tankio defektų įtaka savosioms popieriaus lenkimo virpesių vertėms. Įvertintas sublimacine spauda išspausdinto gaminio spalvų atsparumas galimiems aplinkos veiksniams (saulei, lietui) bei skalbimui. Atlikta densitometrijos taikymo koloristinei kontrolei galimybių analizė. Įvertinta lauko vaizdo ekranų spinduliuojamo šviesos srauto priklausomybė nuo stebėjimo kampo ir atstumo. Atlikta metalizuotų spaudos dažų apžvalga, apibūdinta jų cheminių ir mechaninių charakteristikų įtaka galutinei ofsetinio atspaudo kokybei. Eksperimentiniu būdu nustatyta necheminių Agfa: Azura CtP plokščių paviršiaus morfologijos pokyčių priklausomybė nuo lazerio energinių parametrų. Daugiafunkcių pavarų su aktyviosiomis grandimis tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. K. Vaitasius, lekt. D. Pauliukaitis Pateiktos kelių pneumatinių vibrokeitiklių darbo sinchronizavimo schemos. Dviejų vibrokeitiklių veikimas aprašytas netiesinių lygčių sistema. Skaitmeniniu metodu nustatytos amplitudės ir dažnio priklausomybės nuo į vibrokeitiklius tiekiamo suslėgto oro slėgio. Surasti parametrai, nusakantys sritį, kurioje egzistuoja sinchroninis dviejų vibrokeitiklių veikimo režimas.

MTEP projektai Poligrafijos ir pakavimo technologijoms naudojamų ekologiškų ir „aktyviųjų“ medžiagų fizikiniųmechaninių savybių ir charakteristikų tyrimas: tarpinstitucinis mokslinių tyrimų projektas (Ukrainos spaudos akademijos Spaudos leidinių ir pakavimo technologijos katedra, Varšuvos technologijos universiteto Mechanikos ir poligrafijos institutas ir KTU Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra) / Projekto koordinatorius prof. E. Kibirkštis. 2009–2011.

gamybos katedra ir KTU Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra) / Projekto koordinatorius prof. E. Kibirkštis. 2009–2011.

Nustatytas Lietuvoje, Ukrainoje ir Lenkijoje plačiausiai naudojamų kartono ir plastiko pakuočių neigiamas poveikis aplinkai medžiagų gamybos, vartojimo ir šalinimo proceso metu. Sudaryta aktyviųjų medžiagų, savybių ir fizikinių-mechaninių charakteristikų tyrimo metodika, siekiat ištirti jų taikymo poligrafijos ir spausdinimo technologijoms galimybes ir ypatumus.

Dalyvavimas mokslo stažuotojų programoje Mokslo stažuotojo projektas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP13.1-ŠMM-01). Stažuotės tema „Popieriaus/kartono ir plastikinių pakuočių geometrinių ir stiprumo parametrų ekologinio projektavimo metodikos, įvertinant jų eksploatacines savybes, sukūrimas“. Stažuotės trukmė 2009 10 01–2011 09 30. Stažuotoja dr. A. Kabelkaitė. Vadovas prof. E. Kibirkštis. Atlikta pakuočių ekologinio projektavimo principų

Spausdinamųjų paviršių fraktalinės struktūros nevienalytiškumo įtakos pakuočių kokybei ir jų eksploatacinėms charakteristikoms tyrimas: tarpinstitucinis mokslinių tyrimų projektas (Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto Poligrafijos

74

Nustatyta popieriaus, kaip poligrafinės medžiagos, struktūros nevienalytiškumo įtaka medžiagos tampriosioms stiprumo savybėms, taip pat spausdinimo kontakto mechanikai. Nustatyta kartono morfologijos įtaka spaudos kokybės parametrams, taip pat pakuočių eksploataciniams veiksniams.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

analizė, naudojant ekologiškesnes medžiagas, racionalesnę pakuočių formą ir ,,žaliosios inžinerijos” principus. Nustatytas kartono ir plastiko pakuočių poveikis gamtai, jų gamybos, šalinimo ir antrinio

perdirbimo metu. Ištirtas pakuočių sienelių deformacijų pobūdis, veikiant pakuotes statine apkrova. Apžvelgta pakavimo technologijų plėtros tendencijos ES šalyse ir Lietuvoje.

Monografijos Žilionienė, Ieva. Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas: kolektyvinė monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009. 331 p. ISBN 9789955191605

1. Augustinaitis, Arūnas; Rudzkienė, Vitalija; Petrauskas, Rimantas Alfonsas; Dagytė, Ina; Martinaitytė, Eugenija; Leichteris, Edgaras; Malinauskienė, Eglė; Višnevska, Vanda;

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta; Dabkevičius, Artūras; Bivainis, Vaidas; Ragulskis, Liutauras. Effect of defects on the vibrations of a paper in elements of packages // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 2, p. 240-248. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas; Ragulskis, Liutauras; Dabkevičius, Artūras. Investigation of compression of cylindrical packages // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 3(77), p. 47-52. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Ragulskis, Kazimieras; Dabkevičius, Artūras; Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas; Miliūnas, Valdas; Ragulskis, Liutauras. Investigation of vibrations of a multilayered polymeric film // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 6(80), p. 30-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Bivainis, Vaidas; Kibirkštis, Edmundas; Lebedys, Alis. Experimental study of paperboard packages compression process // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 43-46. [Conference Proceedings Citation Index]. Dabkevičius, Artūras; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis, Liutauras. Investigation of stresses under symmetric and unsymmetric loading of the polymeric film in the printing machine // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 80-82. [Conference Proceedings Citation Index]. Kabelkaitė, Asta; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis, Liutauras. Effect of defects to eigenmodes of a paper // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 182-185. [Conference Proceedings Citation Index].

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas. Assessment and minimization of life-cycle based environmental impact of paper packaging // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 40-49. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier]. Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Miliūnas, Valdas. Life cycle assessment of common plastic packaging for reducing environmental impact and material consumption // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 4(50), p. 57-65. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier]. Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta; Dabkevičius, Artūras; Bivainis, Vaidas; Ragulskis, Liutauras. Effect of continuous defects to the vibrations of a sheet of paper // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2009, T. 64, nr. 1, p. 18-23. [INSPEC]. Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta; Dabkevičius, Artūras; Bivainis, Vaidas; Ragulskis, Liutauras. Nondestructive diagnostics of uniformity of loading of the sheet of paper // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2009, T. 64, nr. 3, p. 24-28. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Mizyuk, Olga; Kibirkštis, Edmundas. Study of mechanical characteristics of package from flock printing materials at compression // Strain. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0039-2103. 2009, p. 1-4. Gajauskaitė, Daiva; Kabelkaitė, Asta. Sublimacinės spaudos gaminių atsparumo aplinkos veiksniams tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 297-299. Končius, Donatas; Vaitasius, Kęstutis. Terminių spausdinimo formų kokybinis vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 300-304. Kunigauskas, Paulius; Dabkevičius, Artūras. Biodegraduojančių lipnių produktų adhezinės jėgos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 305-308. Lekešytė, Gintarė; Margelevičius, Juozas. Densitometrijos taikymo koloristinei kontrolei galimybių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas:

75


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 309-313. 6. Stasevičiūtė, Justina; Bivainis, Vaidas. Spausdinamosios medžiagos įtaka fleksografinio atspaudo optinėmskoloristinėms charakteristikoms // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 314-317. 7. Vikniutė, Regina; Kabelkaitė, Asta. Etikečių optinių parametrų kokybės kontrolė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 318-321. 8. Gofmanaitė, Erika; Kibirkštis, Edmundas. Pakuočių medžiagų ekologiškumo aspektų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 322-326. 9. Gurejeva, Anastasija; Rutkauskas, Justas; Andriukaitienė, Ingrida. Skaitmeninių spaudos technologijų vystymosi tendencijos // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 327-330.

10. Margelevičius, Juozas; Kapočiūtė, Indrė. Lauko vaizdo ekranų spinduliuojamo šviesos srauto priklausomybė nuo stebėjimo kampo ir atstumo // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 331-334. 11. Kukučionytė, Rūta; Dabkevičius, Artūras. Spaudos metalizuotais dažais ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 335-338. 12. Markauskas, Vilius; Margelevičius, Juozas; Sajek, Daiva. Becheminės CTP formos su termojautriu latekso sluoksniu // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 339-343. 13. Margelevičius, Juozas; Sajek, Daiva. Влияние облучения спектром солнца на материалы со свойствами люминесценции // Inovacijos leidybos, poligrafijos ir multimedijos technologijose’2009, 2009. 04. 21-22, Kaunas: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija = Innovations of Publishing, Printing and Multimedia Technologies’2009: scientific-practical conference: straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegija, 2009. ISBN 9789955271512. p. 68-77.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

2,22 -

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

4,74

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

2,34

iš jų ISI Proceedings

11,67

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

19,63

Medienos technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis Tel.: (8 37) 300 230, 353 863 Faks. (8 37) 353 863, El. p.: medkat@ktu.lt, antanas.baltrusaitis@ktu.lt Katedra įkurta 1941 m. 1993 m. prie katedros įsteigtas technikos komitetas „Mediena“ standartams rengti ir diegti (pirmininkas – doc. B. Papreckis). Nuo 2006 m. prie katedros veikia

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Jonas Vobolis Docentai: dr. Darius Albrektas, dr. Antanas Baltrušaitis, dr. Jonas Gydas, dr. Inga Juodeikienė, dr. Valdas Norvydas, dr. Vilija Pranckevičienė Lektoriai: Gintaras Keturakis, Darius Minelga, dr. Kristina Ukvalbergienė

76

akredituota Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro Medienos medžiagų ir gaminių laboratorija (akreditacijos paž. Nr. LA.01.029, galioja iki 2014 12 04). Laboratorijos vedėja doc. V.Pranckevičienė . Katedra yra asociacijos „Lietuvos mediena“ narė. Nuo 2007 m. katedra dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių tinklo „Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering“ veikloje.

Doktorantė Svajūnė Mišeikytė Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Julius Valtas Technikas Edvardas Danielius Laborantė Aldona Norvilienė Meistras Jonas Sliesoraitis Administratorė Auksė Leskauskienė


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Tiriamoji bazė Medienos tyrimo laboratorija (universaliosios bandymo mašinos P-5, P-0,5, DI-1), hidroterminio medienos apdirbimo laboratorija (elektroninis drėgmėmatis „Gann Hydromete 35“, vakuuminis autoklavas, terminio medienos apdorojimo kamera ILKA), medienotyros laboratorija (universali laboratorinė krosnis SNOL 58/350, biologinis mikroskopas „NICON Eclipse E200“, mikroskopijos CCD kamera „Infinity12C“ (Luminera Corporation, Kanada) ir adapteris NICON CCD kamerai medienos mikrostruktūrai tirti, laboratorinės svarstyklės), klijų ir apdailos medžiagų tyrimo laboratorija (spektrofotometras matomųjų spindulių spektre CФ 26, viskozimetras BROKKFIELD

DV-II+Pro), staklių laboratorija (medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankių paruošimo įranga), medienos gaminių kabinetas, technologinių įrenginių diagnostikos laboratorija (medienos apdirbimo įrenginių kompiuterinė diagnostikos sistema, medienos tampriai plastinių savybių tyrimo stendas, diskinių pjūklų mechaninių savybių ir formos stabilumo tyrimo stendas, elektrinis kompiuterinio valdymo išlyginimo cilindras, skirtas minkštų baldų bandymams), medienos medžiagų ir gaminių laboratorija (prietaisas „MTG Timber Grader“ pjautinės medienos stiprio ir standžio vertėms nustatyti, du medienos temperatūros duomenų kaupikliai TESTO 175-T3), kompiuterinis kontaktinis profilometras MARSURF PS1 (MAHR, Vokietija).

Tyrimų tematika Medienos ir inovatyvių inžinerinių medienos gaminių savybių tyrimai ir pažangios jų gamybos technologijos Doc. A. Baltrušaitis, doc. D. Albrektas, doc. I. Juodeikienė, doc. V. Norvydas, doc. V. Pranckevičienė, lekt. G. Keturakis, lekt. D. Minelga, lekt. K. Ukvalbergienė Tirta 80–100 metų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos iš Prienų rajono kai kurios fizikinės bei mechaninės savybės: tankis, drėgnis, metinių rievių skaičius viename centimetre, vėlyvosios medienos kiekis, statinis medienos kietumas, stipris lenkiant. Tikrinta galimybė kuo ankstesnėje stadijoje modeliuoti ir prognozuoti rąstų perdirbimo alternatyvas apkrovas laikančių konstrukcinių elementų ar dekoratyvinės paskirties medienos gaminiams. Tęsiami medienos pjovimo įrankių dilimo ir atšipimo tyrimai, kuriami optimalūs pjovimo režimai. Tyrinėta išilginiu frezavimu apdirbto medienos (Lietuvoje augusios pušies, beržo ir ąžuolo) paviršiaus šiurkštumas, didėjant pjovimo įrankio ašmenų suapvalinimo spinduliui. Atliekami baldų ir inovatyvių inžinerinių medienos produktų savybių tyrimai. Remiantis antropometriniais žmogaus matmenimis, pateiktos praktinės fizinės aplinkos ir darbų vietos rekomendacijos, kaip įrengti optimalią moksleivio darbo vietą. Tirtos polivinilacetatinių dispersijų, modifikuotų alifatiniais izocianatais, savybės. Tirtas medienos modifikavimas apsauginėmis antiseptinėmis

ir antipireninėmis medžiagomis. Tirta amoniaku modifikuotos ąžuolo medienos akustinių ir tampriųjų savybių priklausomybė nuo bandinio matmenų, medienos tankio ir medienos drėgmės.Pradėtas naujų metodikų medienos tampriųjų savybių tyrimams pritaikymas. Vertinta įvairių veiksnių įtaka medienos sorbcinėms savybėms: sortimento matmenų įtaka sorbcijos histerezei, sortimento matmenų įtaka drėgmės kitimo dinamikai ir pasiskirstymui tūryje, aukštos temperatūros įtaka medienos sorbcinėms savybėms. Dinaminiai medienos ir jos gaminių bei įrankių tyrimai Prof. J. Vobolis, doc. D. Albrektas, doc. M. Jucienė, lekt. K. Ukvalbergienė. Taikant originalią metodiką bei įrangą, dinaminiu rezonansinių virpesių metodu tiriama medienos struktūra, mechaninės savybės. Atlikti dinaminiai tyrimai medienos drėgmės migracijos ir įmirkymo efektyvumui skatinti. Sukurta diskinių pjūklų tyrimų metodika ir įranga naudojama medienos diskinių pjūklų stabilumo diagnostikai ir kokybės įvertinimui. Tiriama pjūklų zoninės deformacijos (dantų skėtimo) įtaka diskinių pjūklų mechaninėms savybėms. Sukurta metodika ir parinkta matavimo aparatūra minkštųjų baldų surinkimo kokybei įvertinti. Taikant dinaminį metodą nustatoma minkštosios dalies įtempių vertė ir anizotropija bei tampriai plastinės savybės.

MTEP projektai COST programos E55 veikla „Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas“/ Vadovas doc. A. Baltrušaitis. 2007–2011. Tikslas – suformuoti žinių sistemą, kuri leistų efektyviai ir tvariai naudoti medieną konstrukcijose ir statiniuose. 2009 m. toliau buvo tęsiama atmosferos poveikio medienos bandiniams ir konstrukcijoms tyrimas bei analizė. Atlikti apkrovas laikančių statybinių elementų stiprio ir standumo parametrų tyrimai, nustatant Lietuvos medienos biologinių rūšių skirstinius į stiprio klases (pagal LST EN 338). Buvo atliekamas įvairių medinėse statybinėse konstrukcijose naudojamų klijų savybių ir elgsenos tyrimas. Atlikta išsami apkrovas laikančių elementų ir konstrukcijų skaičiavimo ir modeliavimo metodų analizė ir eksperimentinės verifikacijos darbai.

COST programos FP0802 veikla „Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika medienos mechanikoje“/ Vadovas doc. A. Baltrušaitis. 2008–2012. Veiklos tikslas – praplėsti supratimą apie medienos mikrostruktūrą ir mikromechaniką, taikant fizikos, chemijos, medžiagų bei kompiuterijos mokslų metodus tam, kad būtų galima pateikti tvirtą duomenų bazę ateičiai, kuriant inovatyvius medienos produktus ir pakelti medienos, kaip natūralaus produkto, vertę. Atlikti medienos higromechanikos, drėgnio ir temperatūros sukeltų įtempių tyrimai. Ištirtos termiškai apdirbtos, chemiškai modifikuotos, mechaniškai paveiktos medienos mechaninės savybės taikant įvairius tyrimo metodus (SEM, ultragarsą). Amoniaku ir kitaip modifikuotos

77


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

medienos paviršių mikrogeometrijos ir adhezinių savybių ir pokyčių identifikavimas SEM. COST programos FP0702 veikla „Medinių lengvų konstrukcijų pastatų ir elementų akustika“/ Vadovas doc. A. Baltrušaitis. 2009–2012. Pagrindinis veiklos tikslas – pagerinti medienos lengvų konstrukcijų pastatų elgseną, taip pat tobulinti efektyvius prognozavimo modelius bei matavimo schemas. Atliekama literatūros analizė ir kaupiamos žinios apie lengvų medinių konstrukcijų elementų ir pastatų vibroakustinę elgseną. Atlikti pirminiai medienos statybinių elementų amplitudės dažninių savybių tyrimai dinaminiais metodais. Atlikti pirminiai medienos statybinių elementų stiprumo ir standumo savybių tyrimai statiniais metodais. Pradėti akustiniai medienos tyrimai.

Lietuvos pušies medienos klasifikavimas pagal stiprį: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas doc. A. Baltrušaitis. Medienos technologijos katedros ir Lietuvos miškų instituto mokslininkų grupė inicijavo pirmąją metodikos ir programos studiją apie Lietuvos pušies konstrukcinės medienos savybes. Tyrimui pasirinkta plačiausiai Lietuvoje paplitusi spygliuočių medžių rūšis – paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.). Statybinių matmenų pušies medienos pasiskirstymas į stiprio klases atliktas sistemingai, atsižvelgiant į ekologinius-geografinius veiksnius šalyje; iki šiol ši sritis dar beveik netyrinėta. Tiriamas medienos fizikinių ir mechaninių savybių ryšys atsižvelgiant į medienos bandinių vietą kamiene, eksploatavimo sąlygas, kaitinimo režimų įtaką ir kitus veiksnius.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

78

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. The influence of wood structure destruction on viscous elastic properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 53-58. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Juodeikienė, Inga. Influence of thermal treatment on the mechanical properties of pinewood // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 148-152. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Dependence of stitch length along the seam on external friction force theoretical analysis // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 273-276. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. The effect of zonal deformations on the mechanical properties of circular saws // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 306-310. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Baltrušaitis, Antanas; Laurinavičius, Albertas; Ukvalbergienė, Kristina; Pranckevičienė, Vilija; Minelga, Darius. Acoustic and elastic properties of modified oak wood // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 316-320. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. Reduction of time consumption for wood impregnation // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 321-324. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Keturakis, Gintaras; Jakubauskaitė, Ingrida. Influence of cutting tool wear on the surface roughness when milling wood // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 221-225. [Conference Proceedings Citation Index]. Dubininkas, Mindaugas; Minelga, Darius; Buika, Gintaras. Utilization of crude/waste glycerol via modification of poly(vinylacetate) dispersion // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 94-99. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Baltrušaitis, Antanas; Ukvalbergienė, Kristina; Pranckevičienė, Vilija. Ultrasound and vibrant responds of modified oak wood: a comparative analysis // NordicBaltic Network in Wood Material Science and Engineering (WSE): proceedings of the 5th meeting, October 1-2, 2009, Copenhagen, Denmark / editor Andreas Bergstedt ; Faculty opf Life Sciences University of Copenhagen. Copenhagen: Forest and Landscape Denmark University of Copenhagen. (Forest and Landscapa Working Paper, No. 43). ISBN 9788779034372. p. 101-106. Mišeikytė, Svajūnė; Baltrušaitis, Antanas. Timber elements strength-stiffness effects on the performance of glued laminated beams // Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering (WSE): proceedings of the 5th meeting, October 1-2, 2009, Copenhagen, Denmark / editor Andreas Bergstedt ; Faculty opf Life Sciences University of Copenhagen. Copenhagen: Forest and Landscape Denmark University of Copenhagen. (Forest and Landscapa Working Paper, No. 43). ISBN 9788779034372. p. 161-167. Vobolis, Jonas; Jucienė, Milda. Evaluating stress anisotropy in soft furniture through vibrations // Vibroengineering 2009: proceedings of the 8th international conference, September 16-18, 2009, Klaipeda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee, Klaipeda University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2009, p. 45-51. [Computers & Applied Sciences Complete]. Petronienė, Ramunė; Gydas, Jonas. Temperatūros ir šaltų skysčių įtaka apdailos dangoms // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 167-173. Mančas, Šarūnas; Norvydas, Valdas. Kompiuterinių projektavimo programų galimybių studija // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas:


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 174-178. 6. Adomaitytė, Aušra; Grabauskas, Kęstutis. Vaiko kambario baldai, panaudojant lenktas detales // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 179-183. 7. Leseckaitė, Loreta; Vobolis, Jonas. Apdailintų smulkinių plokščių mechaninių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 184-188. 8. Stankūnas, Linas; Pranckevičienė, Vilija. Darbinių operacijų optimizavimas lakštinių medžiagų pjaustymo bare // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 189-193. 9. Maskoliūnienė, Vitalija; Norvydas, Valdas. Optimali moksleivio darbo vieta // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 194-199. 10. Stankevičius, Audrius; Baltrušaitis, Antanas. Frezuotų medienos paviršių formavimo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 200-203. 11. Bindokaitis, Valdas; Albrektas, Darius. Medienos sorbcijos histerezės tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 204-208. 12. Remeikis, Vytautas; Albrektas, Darius. Drėgmės pasiskirstymo medienos sortimente tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 209-215. 13. Kelpša, Šarūnas; Zingaila, Tadas; Baltrušaitis, Antanas. Lietuvos mediniai pėsčiųjų tiltai // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno

technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 216-220. 14. Bendoraitytė, Aušra; Pranckevičienė, Vilija. Pušies medienos įmirkymo kokybės rodiklių nustatymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 221-226. 15. Dičiūnaitė, Agnė; Minelga, Darius; Dubininkas, Mindaugas. Polivinilacetatinių dispersijų, modifikuotų alifatiniais izocianatais, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 227-230. 16. Baranauskas, Arnas; Keturakis, Gintaras. Pjoviklio pradinio dilimo tyrimas frezuojant įvairių rūšių medieną // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 231-234. 17. Kavaliauskaitė, Agnė; Juodeikienė, Inga. Pušies medienos fizikinių ir mechaninių savybių ryšys // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 235-239. 18. Mišeikytė, Svajūnė; Baltrušaitis, Antanas. Medinių elementų stiprio - standžio įtaka klijuotų sijų darbo gebai // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 240-244. 19. Buziliauskas, Egidijus; Minelga, Darius. Masyvios medienos korinio skydo mechaninių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 245-249. 20. Čičirka, Audrius; Baltrušaitis, Antanas. Smulkintuvų su PKD ašmenimis ilgaamžiškumas apdirbant kaširuotas medienos drožlių plokštes // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 250-255.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

5,30 1,33 1,33

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

18,00

Iš viso

24,63

79


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tekstilės technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius Tel.: 8 37) 353 862, 300 217 Faks. (8 37) 353 989 El. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Katedra atstovauja KTU AUTEX organizacijoje (Association of Universities for Textiles).

Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Ričardas Čiukas, dr. Jurgis Katunskis, dr. Rimvydas Milašius, habil. dr. Vytautas Mykolas Milašius, dr. Donatas Petrulis, dr. Salvinija Petrulytė, dr. Sigitas Stanys Docentai: dr. Milda Adomavičienė, dr. Vaida Jonaitienė, dr. Eglė Kumpikaitė, dr. Daiva Mikučionienė, dr. Audronė Ragaišienė, dr. Rasa Treigienė Lektorės: dr. Erika Adomavičiūtė, dr. Julija Baltušnikaitė, Ginta Laureckienė, dr. Žaneta Rukuižienė Doktorantai: Jovita Abramavičiūtė, Raimundas Abromavičius, Aušra Adomaitienė, Diana Ališauskienė, Aušra Banuškevičiūtė, Asta Bivainytė, Agnė Danelevičiūtė-Vaišnienė, Edita Malčiauskienė, Agnė Mickevičienė, Ingrida Padleckienė, Vaida Svetnickienė, Sandra Varnaitė Mokomosios laboratorijos vedėjas Bronius Gimžauskas Vyr. inžinierė Aldona Švelnienė Vyr. technikė Ginta Laureckienė Meistrai: Vidmantas Vincas Andriušis, Vygandas Stočkus Aukštos kvalif. darbininkas Gintautas Mizeikis Administratorė Daiva Viščiuvienė Tiriamoji bazė Nanopluošto gamybos laboratorinė įranga, kompiuterinio projektavimo klasė, tekstilės medžiagų struktūros

tyrimo laboratorija, tekstilės medžiagų mechaninių savybių tyrimo laboratorija (trinties matavimo stendas, dinamometrai, siūlų įtempimo matavimo įtaisai, medžiagų dėvėjimo trintimi įtaisas, degumo įtaisas, pralaidumo orui, šlampumo ir kiti įtaisai). Doktorantūros moduliai Mezginių mechanika (prof. R. Čiukas); Pluoštų fizika (prof. R. Milašius); Audinių mechanika (prof. V. M. Milašius); Siūlų mechanika (prof. D. Petrulis); Sudėtingos sandaros siūlų kūrimo teorija (prof. S. Petrulytė); Pluoštinių medžiagų eksperimento teorija ir praktika (prof. R. Milašius). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslo daktaro disertacijos: Erika Adomavičiūtė. Elektrinio verpimo proceso technologinių parametrų ir polivinialkoholio tirpalo savybių įtaka nanogijų formavimui (vadovas prof. R. Milašius); Renata Baltakytė. Kilpinių audinių sandaros ir fizikinių savybių tyrimas (vadovė prof. S. Petrulytė); Julija Baltušnikaitė. Audinių ir jų paketo degumo savybių tyrimas ir prognozavimas (vadovas prof. R. Milašius); Kristina Dubinskaitė. Grynavilnių ir mišrių vilnos bei poliamido pūkinių siūlų ir kilimų vartojamųjų savybių tyrimas (vadovas prof. R. Milašius).

Tyrimų tematika Siūlų bei pluoštų kūrimas ir vertinimas Prof. R. Milašius, prof. R. Čiukas, prof. J. Katunskis, doc. V. Jonaitienė, doc. A. Ragaišienė, prof. S. Petrulytė, prof. D. Petrulis, lekt. E. Adomavičiūtė, doktorantai R. Abromavičius, A. Banuškevičiūtė, A. DanelevičiūtėVaišnienė ir V. Sventickienė Ištirti ir palyginti dvejų ir trejų karštuvų agregatų įtaka vilnonių verpalų kokybei. Tiriama polipropileninių siūlų savybių priklausomybė nuo tekstūravimo parametrų. Atlikti fasoninių siūlų sandaros ir geometrinių rodiklių priklausomybių nuo technologinių gamybos parametrų tyrimai. Sistemiškai išnagrinėti poliamidinių (PA), polipropileninių (PP) ir poliesterinių (PES) tuščiavidurių pluoštų sandaros rodikliai. Vykdyti tyrimai, skirti apvytinių siūlų sandarai modeliuoti. Tęsiami įvairių struktūrų plėvelinių polipropileninių siūlų savybių tyrimai. Atlikti natūralių siūlų trinties savybių tyrimai. Išplėtoti nanogijų su krakmolu elektrinio formavimo tyrimai. Pirmiausia buvo nustatytos sąlygos, įgalinančios suformuoti nanogijas su krakmolo komponentu. Sukurtos dvikomponentės krakmolo ir polivinilalkoholio nanogijos bei jais padengta filjerinė polipropileninė neaustinė medžiaga. Tęsiami nanopluošto naudojimo dujoms filtruoti tyrimai. Austų bei megztų medžiagų kūrimas ir vertinimas Prof. R. Milašius, prof. J. Katunskis, prof. D. Petrulis,

80

prof. S. Petrulytė, prof. R. Čiukas, doc. E. Kumpikaitė, doc. D. Mikučionienė, doc. R. Treigienė, doc. V. Jonaitienė, lekt. Ž. Rukuižienė, lekt. J. Baltušnikaitė, lekt. G. Laureckienė, dr. R. Baltakytė, doktorantės S. Varnaitė, J. Abramavičiūtė, A. Adomaitienė, D. Ališauskienė, E. Malčiauskienė ir I. Padleckienė Toliau buvo tęsiami audinių su laidžiais siūlais elektrostatinio krūvio nykimo priklausomybės nuo skalbimo ir dilinimo tyrimai. Atliekami skirtingos pluoštinės sudėties audinių ataudų tankumo pokyčių po audimo tyrimai. Nustatyta nemaža technologinių parametrų įtaka audinių vidinei sandarai, ypač audiniams su laikra pluošto komponentu atauduose. Vykdomi nauji labai funkcionalių „kvėpuojančių“ tekstilės medžiagų tyrimai. Išnagrinėta „kvėpuojančių“ tekstilės medžiagų su poliuretanine (PUE) danga, taip pat trijų sluoksnių laminato, sudaryto iš viršutinio audinio, viduryje esančios hidrofilinės membranos bei apatinio apsauginio megztos medžiagos sluoksnio, laidumo vandens garams ir atsparumo vandens prasiskverbimui savybių kaita po ciklinio tempimo. Atlikti kilpinių audinių statinės ir dinaminės vandens absorbcijos tyrimai. Buvo tęsiamas mezginių projektavimas ir savybių tyrimai. Nustatyta techninės paskirties mezginių, megztų lastikiniu, presiniais ir kombinuotaisiais pynimais mechaninių savybių ribinių deformacijų sąlygomis priklausomybė


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

nuo mezginio sandarą sudarančių elementų. Tęsti tyrimai, susiję su tekstilės medžiagų degumo bei šiluminio laidumo savybėmis. Bendradarbiaujant su Lietuvos tekstilės institutu atliekami tyrimai, susiję su tekstilės medžiagų maskuojamosiomis savybėmis. Sukurti ir ištirti marginti maskuojamųjų audinių, kurie gali paslėpti objektą tiek regimoje (380 nm–780 nm), tiek artimojoje infraraudonojoje (780 nm–1200 nm) spinduliuotės srityse,

pavyzdžiai. Atlikti pozityviai tiekiamo siūlo įtempio kitimo mezgant interlokine mašina tyrimai. Atlikti tyrimai nustatant kojinių mezginių iš natūralių pluoštų verpalų oro bei šilumos laidumą. Kartu su Cheminės technologijos fakulteto darbuotojais tęsiami darbai, kurių metu ištirta nejoninių ir silpnai katijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) įtaka dažiklio adsobcijai ir mechaninėms dažytų plaukų savybėms.

MTEP projektai Skirtingais formavimo būdais pagamintų audinių trimatės sandaros tyrimas ir palyginamasis įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8530 / Vadovas prof. R. Milašius.

nevienodumai nebūdingi, todėl juos galima austi ir skirtingais įrenginiais, tačiau jei ataudams norima naudoti siūlus su laikros pluoštu, juos tikslinga austi tik tokiais pačiais įrenginiais.

Projekto tikslas – ištirti audinių, išaustų skirtingais įrenginiais, sandaros skirtumus bei nustatyti priežastis, kodėl audžiant audinius ne visuomet sunaudojamas vienodas kiekis ataudų. Atlikus audinių trimatės sandaros tyrimus bei išanalizavus audinių tempimo kreives, nustatytos vienodų užtaisymo parametrų, tačiau skirtingais įrenginiais audžiamų audinių savybių nevienodumo priežastys bei pasiūlyti būdai, kaip šių nevienodumų išvengti. Pagrindinė priežastis yra ypatingai jautrus ataudams naudojamas siūlas su poliuretaniniu laikros pluoštu. Audiniams be laikros pluošto tokie

Zanavykų tradicinė tekstilė: Lietuvos mokslo tarybos remiamas projektas Nr. N8541 / Vadovė doc E. Kumpikaitė. Projekto tikslas – paskelbti susistemintus duomenis apie sukauptą zanavykų tradicinės tekstilės dirbinių paveldą, aprašant zanavykų audinių ir aprangos audimo raštų savitumus, sudarytą etnografinės tekstilės leksikos žodyną, ištirti ir parodyti zanavykų požiūrį į namų audimo tradicijos reikšmę etnokultūrinio tapatumo raiškoje, parengti liaudies tekstilės dirbinių audimo raštų schemas su užtaisymo brėžiniais ir fotografijas.

Monografijos 1. Petrulis, Donatas. Models of fibres and yarns geometry: scientific monograph /. Kaunas: Technologija, 2009. 281 p. ISBN 9789955256816.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Liquid sorption and transport in woven structures // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 2(73), p. 39-45. [ISI Web of Science]. 0,439 Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. Effect of abrasion on the air permeability & mass loss of breathable-coated fabrics // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 2(73), p. 50-54. [ISI Web of Science]. 0,439 Adomavičiūtė, Erika; Milašius, Rimvydas; Žemaitaitis, Algirdas; Bendoraitienė, Joana; Leskovšek, Mirjam; Demšar, Andrej. Methods of forming nanofibres from bicomponent PVA/cationic starch solution // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 3(74), p. 29-33. [ISI Web of Science]. 0,439 Abromavičius, Raimundas; Milašius, Rimvydas. Dependences of air textured polypropylene yarn properties on the yarn structure and air pressure in a texturing jet // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 3(74), p. 48-50. [ISI Web of Science]. 0,439 Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Static water absorption in fabrics of different pile height // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 3(74), p. 60-65. [ISI Web of Science]. 0,439 Ragaišienė, Audronė. Interrelation between the geometrical and structural indices of fancy yarns and their overfeed and twist // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 5(75), p. 26-30. [ISI Web of Science]. 0,439

7. Adomaitienė, Aušra; Kumpikaitė, Eglė. Effect of raw material on changes in the weft setting of fabric // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 5(75), p. 49-51. [ISI Web of Science]. 0,439 8. Jonaitienė, Vaida. The influence of a two-card unit and threecard unit on the irregularity of wool yarn // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 5(76), p. 31-34. [ISI Web of Science]. 0,439 9. Varnaitė, Sandra; Katunskis, Jurgis. Influence of washing on the electric charge decay of fabrics with conductive yarns // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol. 17, no. 5(76), p. 69-75. [ISI Web of Science]. 0,439 10. Danelevičiūtė-Vaišnienė, Agnė; Katunskis, Jurgis; Buika, Gintaras. Electrospun PVA nanofibers for gas filtration applications // Fibres & Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2009, Vol.17, no. 6(76), p. 40-43. [ISI Web of Science]. 0,439 11. Baltakytė, Renata; Petrulytė, Salvinija. Effect of fabric structure and finishing on dynamic absorption in terry fabrics with bleached/grey pile // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2009, Vol. 58, no. 4, p. 127-133. [ISI Web of Science]. 0,137 12. Petrulis, Donatas. Comparative geometrical structural analysis of polyamide, polypropylene and polyester hollow fibres // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2009, Vol. 58, no. 4, p. 142-147. [ISI Web of Science]. 0,137 13. Petrulis, Donatas; Petrulytė, Salvinija. Effect of manufacturing parameters of covered yarns on the geometry of covering components // Textile Research Journal. London: SAGE Publications Ltd. ISSN 0040-5175. 2009, Vol. 79, iss. 6, p. 526-533. [ISI Web of Science]. 0,779

81


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

14. Mikučionienė, Daiva; Laureckienė, Ginta. The influence of drying conditions on dimensional stability of cotton weft knitted fabrics // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 64-68. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 15. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas; Rubežienė, Vitalija; Valienė, Vitalija; Abraitienė, Aušra. Breathability and resistance to water penetration of breathable-coated textiles after cyclic mechanical treatments // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 69-74. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 16. Varnaitė, Sandra; Katunskis, Jurgis. Influence of abrasion on electrostatic charge decay of woven fabrics with conductive yarns // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 160-166. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 17. Rubežienė, Vitalija; Minkuvienė, Gėlė; Baltušnikaitė, Julija; Padleckienė, Ingrida. Development of visible and near infrared camouflage textile materials // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 173-177. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 18. Ragaišienė, Audronė. Influence of overfeed and twist on fancy yarns structure // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 178-182. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 19. Ragelienė, Lina; Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas. Physical properties of human hair dyed using nonionic surfactants // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 277-282. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 20. Mikučionienė, Daiva. The influence of structure parameters of weft knitted fabrics on propensity to pilling // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 335-338. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 21. Malčiauskienė, Edita; Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. Investigation and comparative evaluation of fabric inner structure weaved with different looms // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 339342. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 22. Svetnickienė, Vaida; Čiukas, Ričardas. Investigation of friction properties of yarns from natural fibres // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 73-77. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 23. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. An analysis of flexing fatigue of breathable-coated textile materials // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 296-300. [Conference Proceedings Citation Index]. 24. Skulkina, Oksana; Ragelienė, Lina; Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas. Resistance to thermal and UV-exposure

82

of wool fibre pretreated with surface active agents // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 110-114. [Conference Proceedings Citation Index]. 25. Musnickas, Juozas; Ivanauskaitė, Agnė; Treigienė, Rasa; Ragelienė, Lina. Dyeing behaviour of wool fibre pretreated with surfactants // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 122-129. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Milašius, Rimvydas; Jonaitienė, Vaida. Synthetic fibers for imnterior textiles // Interior Textiles: Design and Developments / Ed. T. Rowe. Oxford, Cambridge, New Delhi: Woodhead Publishing Limited, 2009. ISBN 9781845693510. p. 39-46. 2. Adomavičiūtė, Erika; Milašius, Rimvydas. The influence of electrospinning parameters on web from nanofibres structure // Latest Advances in High Tech Textiles and Textile-Based Materials, 23-25 September, 2009, Ghent, Belgium: proceedings of International Conference. Ghent: Ghent University, 2009. ISBN 9789081392426. p. 283-284. 3. Baltušnikaitė, Julija; Milašius, Rimvydas. Investigation of non-destructive methology for fire-fighters clothes // Latest Advances in High Tech Textiles and Textile-Based Materials, 23-25 September, 2009, Ghent, Belgium: proceedings of International Conference. Ghent: Ghent University, 2009. ISBN 9789081392426. p. 291-292. 4. Banuškevičiūtė, Aušra; Milašius, Rimvydas Dvikomponentės nanogijos ir jų panaudojimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822492X 2009, p 256-260 5. Antanavičiūtė, Irma; Petrulis, Donatas Polipropileninių plėvelinių siūlų atsparumo natūralios atmosferos poveikiui tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822-492X 2009, p 261-265 6. Paulauskienė, Aušra; Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata Kilpinių kanapinių/medvilninių skalbtų ir tumbleruotų audinių dinaminė absorbcija // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822492X 2009, p 266-269 7. Mickevičienė, Agnė; Mikučionienė, Daiva Pynimo įtaka skersinių mezginių deformacinėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822-492X 2009, p 270-274 8. Baltakytė, Renata; Petrulytė, Salvinija Apdailos ir kilpos aukščio įtaka kilpinių audinių statinei absorbcijai ir paviršiniam tankiui // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822492X 2009, p 275-279 9. Bernotienė, Dalia; Čiukas, Ričardas; Laureckienė, Ginta Siūlo ašinės jėgos pokytis mezgimo metu esant pozityviam siūlo tiekimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822-492X 2009, p 280-283 10. Našlėnienė, Jurgita; Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata Kanapinių/medvilninių kilpinių audinių skysčio sugerties gebos analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822-492X 2009, p 284-288 11. Marazaitė, Rūta; Abramavičiūtė, Jovita; Čiukas, Ričardas; Kerpauskas, Paulius Kojinaičių iš natūralių pluoštų siūlų šiluminių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822492X 2009, p 289-293 12. Ališauskienė, Diana; Katunskis, Jurgis; Mikučionienė, Daiva Interlokinių mezginių kilpos ilgio priklausomybės

nuo kulyravimo gylio tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas Kaunas: Technologija ISSN 1822492X 2009, p 294-296

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

18,56 11,33

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

1,50

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,50

iš jų ISI Proceedings

11,75

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

32,81

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija Adresas: Vedėja – Tel.: El. p.

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas vyr.m.d. dr. Eglė Fataraitė (8 37) 300 207 egle.fataraite@ktu.lt

Laboratorija įkurta 2002 m.

Darbuotojai Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Eglė Fataraitė, dr. Daiva Milašienė, dr. Kristina Žukienė Laboratorija yra 1962 m. prie Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros įkurtos Avalynės ir siuvimo technologijos žinybinės mokslo laboratorijos, 1993 m. pertvarkytos į Polimerinių gaminių mokslo laboratoriją teisių ir įsipareigojimų perėmėja ir tęsėja. Laboratorijoje tiriamos įvairios polimerinės

heterogeninės sistemos – plastikai, polimerų mišiniai, klijai, dangos, laminuotos struktūros ir kitos kompozicinės medžiagos. Atliekami tyrimai orientuoti į naujų pramoninės ir buitinės paskirties gaminių su iš anksto numatytomis savybėmis kūrimą ir tobulinimą. Siekiama gauti medžiagas ir gaminius, pasižyminčius geresnėmis mechaninėmis, fizikinėmis, eksploatacinėmis ir estetinėmis savybėmis. Tyrimai apima tris tarpusavyje susijusias stadijas: klasikinių teorijų taikymo, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų.

Tyrimų tematika Varginimo procesų įtaką minkštųjų polimerinių laminatų savybėms Dr. D. Milašienė, stud. V. Zlatarinskas Tęsiami darbai, siekiant nustatyti ciklinių apkrovų parametrų įtaką odos laminatų savybėms. Buvo tirta įvairių ciklinio tempimo dažnių įtaka „kvėpuojančia“ mikroporinga poliuretanine (PU) plėvele laminuotos odos ir šio laminato pagrindo – skeltinės odos – nuovargiui. Nustatytos tirtose ribose didinamo ciklinių tempimo apkrovų dažnio ir tiriamų medžiagų nuovargio bei liekamųjų deformacijų priklausomybės. Pradėti bandymai laminato S-N kreivėms nustatyti, nuvargintų bandinių struktūros pokyčių analizė. Laminuotos odos formos fiksavimo technologinių režimų optimizavimas Dr. D. Milašienė, stud. J. Žukauskaitė

2009 m. pradėta tyrimų kryptis – gaminių iš „kvėpuojančia“ PU plėvele laminuotos odos formos fiksavimo technologinių režimų optimizavimo bandymai. Šių darbų tikslas – ištirti įtempių relaksaciją intensyvinančių veiksnių įtaka laminuotos odos formuojamumui. Siekiant didesnio ekonomiškumo ir trumpesnio technologinio proceso, gaminių formavimo laikas trumpinamas naudojant įtempių relaksacijos procesą formuojamose medžiagose intensyvinančius veiksnius. Termoplastinio poli-6-heksanolidinio poliuretano antrinių mišinių formos atminties ir mechaninių savybių tyrimas Dr. K. Žukienė, prof. V. Jankauskaitė, dokt. A. Laukaitienė, stud.I. Dzemydaitė Tiriami bioskalių termoplastinių poliuretanų su poli6-heksanolido (PCL/TPU) minkštuoju bloku atliekų

83


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

fizikinių ir mechaninių savybių pokyčiai priklausomai nuo jų išlaikymo trukmės. Vertinamas antrinių PCL/TPU mišinių suderinamumas. Nustatyta atliekų išlaikymo trukmės įtaka PCL/TPU ir jų antrinių mišinių formos atminčiai. VeoVa kopolimerų ir polimerų plėvelių paviršiaus įtempių nustatymas Dr. K. Žukienė, prof. V. Jankauskaitė, dr. E. Fataraitė Atlikta versatinės rūgšties vinilo esterio VeoVa-10, VeoVa-11 kopolimerų ir polimerų plėvelių paviršiaus įtempių γs, nustatytų eksperimentiniais metodais, palyginamoji analizė. Paviršiaus įtempiai apskaičiuoti naudojant įvairias lygtis: būsenos, Foukso ir Lifšico van der Valso. Įvertinta tyrimams naudojamų skysčių tipo

bei skaičiavimams pasirinktų lygčių įtaka tirtų medžiagų paviršiaus įtempių dydžiui. Plastifikuotų VeoVa/A kopolimerų plėvelių savybių tyrimas tempiant Dr. E. Fataraitė, dr. K. Žukienė, prof. V. Jankauskaitė, stud. J. Aukštkalnytė Tyrimų tikslas – nustatyti plastifikatoriaus kiekio įtaką versto rūgšties vinilo esterio ir akrilo (VeoVa/A) kopolimero dispersijos reologinių savybių kitimui keičiant poveikio šlytimi intensyvumą bei aplinkos temperatūrą, taip pat įvertinti šių veiksnių įtaką plėvelių, išlietų iš šių dispersijų, mechaninėms savybėms. Tirtos 0–1 m.d. butildiglikolio plastifikuotų VeoVa/A kopolimerų dispersijų reologinės savybės, esant nepertraukiamam trijų stadijų poveikiui šlytimi.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Michalevičiūtė, Asta; Lygaitis, Ramūnas 0,5; Gražulevičius, Juozas Vidas; Buika, Gintaras; Jankauskas, Vygintas; Undzėnas, Algimantas; Fataraitė, Eglė. Thiophene-based hydrazones as hole-transporting materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2009, Vol. 159, iss. 3-4, p. 223-227. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 1,962 Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Marazas, Giedrius; Milašienė, Daiva; Žukienė, Kristina. Viscosity and surface properties of melamine-formaldehyde resin composition // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 250254. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Antonovič, Valentin; Stonys, Rimvydas; Pundienė, Ina; Prosyčevas, Igoris; Fataraitė, Eglė 0,5. Investigation of structure formation in complex binder // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 343-348. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas; Fataraitė, Eglė 0,5. Topography imaging of microrelief structures in photopolymer // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 154-159. [Conference Proceedings Citation Index]. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Pudlauskaitė,

6.

7.

1.

2.

Jovita; Petraitienė, Stasė. Quantitative description of embossed microstructures in photopolymer layer // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 160-165. [Conference Proceedings Citation Index]. Žukienė, Kristina; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija. Estimation of the surface tension of VeoVa polymers and copolymers films // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 166-171. [Conference Proceedings Citation Index]. Fataraitė, Eglė; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. Rhoelogy of plasticized water based VeoVa copolymer dispersions // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-2457. 2009, p. 172-176. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas; Fataraitė, Eglė. Fotopolimeruose šaltai įspaustų periodinių struktūrų topografinė analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 157-162. Zlatarinskas, Vytautas; Milašienė, Daiva. Ciklinių tempimo apkrovų dažnio įtaka odos laminatų nuovargiui // Gaminių technologijos ir dizainas 2009: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2009, p. 163-166.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

0,21 1,72 1,72

iš jų ISI Proceedings

84

0,91

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,25

Iš viso

3,88


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Dekanė – prof. dr. Gražina Startienė Tel. (8 37) 300 551 Faks. (8 37) 208 757 El. p. grazina.startiene@ktu.lt http://ekonomika.evf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1968 m. Pagrindines pareigas jame turi 143 darbuotojai, iš jų 66 mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 65 daktarai.

Konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ metu

Pagrindinës tyrimø kryptys Finansų valdymas. Finansų rinkų ir institucijų plėtros tendencijų tyrimas. Įmonių organizavimo ir personalo valdymo tobulinimas. Visuotinės kokybės vadyba. Tinklaveika ir procesų pokyčiai. Projektų vadyba: plėtros krypčių modeliavimas. Vertės vartotojui koncepcija marketingo teorijoje ir jos taikymas. Informacinės ryšio technologijos ir jų įtaka socialiniams ekonominiams reiškiniams. Rinkos mechanizmas ir jo reguliavimas. Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba. Įmonės veiklos proceso formalizavimas ir modeliavimas. Verslo aplinkos prognozavimas. Darbo rinkos funkcionavimo problemos.

85 85


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Padaliniai Apskaitos katedra Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. (8 37) 300 565, el. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel. (8 37) 300 575, el. p. vytautas.snieska@ktu.lt

Finansų katedra Vedėja – doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. (8 37) 300 560, el. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt

Įmonių ekonomikos katedra Vedėja – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. (8 37) 300 589, el. p. zaneta.simanaviciene@ktu.lt

Kokybės vadybos katedra Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300 590, el. p. bronius.neverauskas@ktu.lt

Marketingo katedra Vedėja – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. (8 37) 300 585, el. p. jurate.banyte@ktu.lt

Vadybos katedra Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel. (8 37) 300 570, el. p. algimantas.sakalas@ktu.lt

Visuotinės kokybės vadybos centras tel. /faks. (8 37) 300 591, el. p. mantas.vilkas@ktu.lt

Projektų vadybos centras Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300 558, el. p. pvc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

TP A 5,5% VMSF 11,2%

Tarptautinės m ok s lo program os 54,0% U nivers iteto m ok s lo fondas 29,3%

86


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Ekonomika ir vadyba 2009 (14-oji tarptautinė), 2009 m. balandžio 23, 24 d. 2. Ekonomika ir vadyba-2009 (studentų), 2009 m. gegužės 8 d. Užsienio mokslininkų vizitai Pagal LLL/ERASMUS programą skaitė paskaitas studentams: balandžio 16–20 d. Alain Louvel iš Bijero politechnikos instituto (Prancūzija); balandžio 20–24 d. Taina Savolainen iš Joensū universiteto (Suomija); rugsėjo 21–27 d. Emine Zeytinli iš Stambulo AYDIN universiteto (Turkija) ir Daniela Dimova iš Gabrovo technikos universiteto (Bulgarija). Balandžio 21–25 d. ir rugsėjo 21–26 d. prof. BerndJoachim Schuller iš Šiovdės universiteto (Švedija) skaitė paskaitas fakulteto studentams. Liepos 14 d. prof. Alexei V. Matveev iš Niujorko miesto universiteto (JAV) lankėsi Vadybos katedroje ir aptarė tolesnio bendradarbiavimo klausimus. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. B. Martinkus – mokslo žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingasis redaktorius. Prof. B. Neverauskas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; mokslinės konferencijos „Nacionalinės ekonomikos ir antreprenerystės plėtros problemos“ ir Rygos technikos universiteto mokslo žurnalo „Ekonomika ir verslas. Verslas ir vadyba“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Prof. A. Sakalas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Vadyba ir inžinerija“ (Bulgarija) mokslinio komiteto narys; mokslo darbų „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai“ redakcinės kolegijos narys, žurnalo „Personalo vadyba“ redakcinės komisijos narys, tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narys. Prof. Ž. Simanavičienė – nacionalinio projekto „Verslo plano turnyras“ ekspertė; Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos tarybos pirmininkė; Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentė; Kauno moterų draugijos tarybos pirmininkė; Brno technologijos universiteto (Čekija) mokslo žurnalo „Trends economics and management“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Management, Economics and Business Development in the New European Conditions“ redakcinės kolegijos narė; Slovakijos universiteto Bratislavoje mokslo žurnalo „Research papers“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Modern Approaches of Corporate Management“ komiteto narė; VU mokslo žurnalo „Vadyba“ redakcinės kolegijos narė; Talino technologijos universiteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Education and Economy“ komiteto narė; Pardubicės technologijos universiteto (Čekija) tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“

leidinio redakcinės kolegijos narė; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ ir tarptautinės mokslinės konferencijos leidinio „Ekonomika ir vadyba“ redakcinių kolegijų narė; kainų katalogo „Automobilių kainos Lietuvoje“ vyr. redaktorė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. V. Snieška – mokslo žurnalų „Ekonomika“, „Socialiniai mokslai“, „Inžinerinė ekonomika“, „Baltic Journal of Management“, „Technological and Economic Development of Economy“, „Journal of Business Economics and Management“, „Ekonomika ir vadyba“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narys, Lietuvos mokslo premijų komisijos narys. Prof. G. Startienė – mokslo žurnalų „Inžinerinė ekonomika“, „Technological and Economic Development of Economy“, „Ekonomika ir vadyba“ redakcinių kolegijų narė, tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. R. Gatautis – Įmonių elektroninio verslo paramos MVĮ tinklo ekspertas; Europos komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ekspertas; mokslo žurnalų „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research“, „Electronic Commerce Research“, „International Journal of Electronic Business“ ir „Inžinerinė ekonomika“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių konferencijų „Bled conference on eCommerce“, „DEXA eGovernment conference“, „Wuhan conference on Electronic Business“, „European Conference on Electronic Business“, „IBIMA Conference“, „IASK International Conference“ ir „European Conference on Product and Process Modelling“ mokslinių komitetų narys; Kauno apskrities e. Regiono komiteto narys; Kauno miesto e. Miesto darbo grupės narys; Kauno apskrities atstovas „Regions for Digital Ecosystems Networks“ organizacijoje; Informacinės visuomenės plėtros komiteto (VPK) e.Verslo paramos programos darbo grupės narys; nacionalinis atstovas projekto „Harmonising eBusiness processes and data exchange standards in the textile/ Clothing and footwear sectors in Europe“ valdymo komitete. Prof. R. Virvilaitė – tarptautinių tyrimų žurnalo „Innovative Marketing“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Engineering and MetaEngineering: ICEME“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ (Čekija) redakcinės kolegijos narė; Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro ir Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė; Lietuvos ekonomistų asociacijos narė. Doc. J. Banytė – tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ (Čekija) redakcinės kolegijos narė; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė. Doc. A. Rūtelionė – ES „Eurostars“ ir LLP programų projektų ekspertė; tarptautinės moderatorių asociacijos narė; Kauno plėtros forumo narė ekspertė; Lietuvos

87


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

ekonomistų asociacijos narė; Lietuvos jaunimo rūmų konsultantė. Doc. R. Kuvykaitė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingoji sekretorė.

Doc. L. Valančienė – Europos apskaitos asociacijos narė; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė; Tarptautinės kontrolingo sąjungos narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.

Doc. P. Milius – Lietuvos ekspertas 7-osios bendrosios programos „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ komitete, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Inovacijų komiteto narys; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos narys; Lietuvos dalyvavimo 7-ojoje bendrojoje programoje veiklos koordinavimo komisijos narys; nuo 1996 m. Lietuvos atstovas Baltijos šalių mokslo ir technologijų parkų asociacijoje (BASTIC).

Doc. A. Vasiliauskaitė – mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba“ programos komiteto narė. Doc. A. Guzavičius – Lietuvos mokslo tarybos Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo komisijos narys; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys; „European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions“ narys.

Doc. J. Solnyškinienė – „The Society for the Advancement of Socio–Economics“ (JAV, Baltimorė) draugijos narė.

Doc. S. Vaitkevičius – Europos metodologų asociacijos narys.

Apskaitos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas prof. dr. Vytautas Boguslauskas (8 37) 300 565 vytautas.boguslauskas@ktu.lt

Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius.

Darbuotojai Profesorius dr. Vytautas Boguslauskas Docentai: dr. Edita Gimžauskienė, dr. Giedrius Grondskis, dr. Borisas Jefimovas, dr. Valdas Pukas, dr. Borisas Seminogovas, dr. Šviesa Leitonienė, dr. Lina Užienė, dr. Loreta Valančienė Lektoriai: Rūta Bliekienė, dr. Lina Dagilienė, dr. Rūta Gokienė, Irena Klimavičienė, dr. Kristina Kundelienė, Violeta Mykolaitienė, Eglė Ramanauskienė, Jolanta Dalia Staliūnienė, dr. Alina Stundžienė, Alfreda Šapkauskienė, dr. Dainius Ulys, Giedrė Večerskienė Asistentė Gintarė Jakštonytė Vyr. laborantė Kristina Jankauskienė Doktorantai: Rūta Adlytė, Lina Klovienė, Goda

Kvedaravičienė, Ričardas Mileris, Donatas Pilinkus, Jolanta Dalia Staliūnienė, Marius Strumickas Vyr. administratorė Giedrė Večerskienė Doktorantūros moduliai Ekonometrijos teorija (prof. V. Boguslauskas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija. Rūta Gokienė. Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis (vadovas prof. V. Boguslauskas). Ekonomikos mokslų daktaro disertacija. Kristina Kundelienė. Verslo procesų apskaitos kokybės savybių vertinimas (vadovas prof. V. Boguslauskas).

Tyrimų tematika Veiklos procesų struktūrinių elementų formalizavimas Prof. V. Boguslauskas, doc. L. Valančienė, doc. E. Gimžauskienė, doc. B. Jefimovas, doc. Š. Leitonienė, doc. L. Užienė, lekt. L. Dagilienė, lekt. A. Šapkauskienė, lekt. G. Večerskienė, dr. K. Kundelienė, doktorantai L. Klovienė ir M. Strumickas Pateiktas konceptualus organizacijos intelektinio kapitalo, kaip nematerialaus turto, vertinimo modelis, formalizuojantis vertinimo procesą vidinių ir išorinių suinteresuotųjų dalyvių informacinių poreikių tenkinimo

88

kontekste. Suformuota verslo proceso dimensija. Atliktas verslo procesų klasifikavimas apskaitos aspektu, integruojant Amerikos našumo ir kokybės centro parengtą klasifikavimo sistemą bei verslo procesų skaidymo požiūrį pagal vertės grandinę. Pateiktas formalus tipinės verslo procesų apskaitos dedamosios aprašas. Struktūrinio elemento „Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidos“ tyrimas Prof. V. Boguslauskas, lekt. R. Bliekienė, lekt. V. Mykolaitienė, dr. R. Gokienė Sudarytas materialaus kilnojamojo turto naudojimo


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

išlaidų valdymo modelis, išskiriant gyvavimo ciklo stadijas, veiklos sritis ir išlaidų struktūrinius elementus. Naudojant šį modelį ištirtos dvi alternatyvių išlaidų paskirstymo strategijos: išlaidų įvertinimas taikant korekcinio ir prevencinio remontų strategijas. Naudojant eksponentinės regresijos modelį, įvertinta materialaus

kilnojamojo turto naudojimo išlaidų ir ekonominio amžiaus priklausomybė. Efektyvaus sprendinio paieškai paspartinti buvo išskirti ir ištirti trys ribiniai taškai: išlaidų netiesiškumo, gyvavimo ciklo trukmės ir remonto alternatyvų.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Boguslauskas, Vytautas; Kvedaravičienė, Goda. Difficulties in identifying company‘s core competencies and core processes // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 2(62), p. 75-81. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 2. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. Research of management accounting changes in Lithuanian business organizations // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 3(63), p. 26-32. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 3. Boguslauskas, Vytautas; Mileris, Ričardas. Estimation of credit risk by artificial neural networks models // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 4(64), p. 7-14. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Valančienė, Loreta; Gimžauskienė, Edita. Dimensions of performance measurement system in changes research // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 13922785. 2009, no. 4(64), p. 41-48. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Pilinkus, Donatas; Boguslauskas, Vytautas. The shortrun relationship between stock market prices and macroeconomic variables in Lithuania: an application of the impulse response function // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 26-34. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Bruneckienė, Jurgita; Dagilienė, Lina; Simanavičienė, Žaneta; Dapkus, Mindaugas. Опыт оценки конкурентноспособности регионов // Социологические исследования. Москва: Наука. ISSN 0132-1625. 2009, no. 2, p. 79-85. [ISI Web of Science]. 7. Micevičienė, Diana; Bazaras, Žilvinas; Čiburienė, Jadvyga; Boguslauskas, Vytautas. Multicriteria analysis measurement of the road transport corridor impact on the environment // Urban Transport XV: Urban Transport and the Environment: 15th International Conference on Urban Transport and the Environment, 22 - 24 June, 2009, Bologna, Italy / Wessex Institute of Technology ; editor C.A. Brebbia. Southampton: WIT Press, 2009. (WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 107, 17464498). ISBN 9781845641900. p. 505-515. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Dagilienė, Lina. The investigation of financial reports’ complexity in large companies // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas:

Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 28-32. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 2. Gimžauskienė, Edita; Valančienė, Loreta. Performance measurement system in the context of economics changes // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 33-42. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 3. Kundelienė, Kristina. Apskaitos kokybė: kaip apibrėšime ir kuo matuosime? // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 85-91. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 4. Stabingis, Linas; Staliūnienė, Jolanta Dalia. Apskaitos informacijos patikimumo užtikrinimo priemonių optimizavimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 92-99. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Staliūnienė, Jolanta Dalia. Rizikos įžvalgos teorinis tyrimas vidaus ir išorės audito technologijoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 100-107. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 6. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Stungurienė, Stanislava. Audito kainos klientui modeliavimas taikant regresijos modelius su binariniais kintamaisiais // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 108-115. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 7. Šapkauskienė, Alfreda; Leitonienė, Šviesa. Veiklos vertinimas laiku grįsto valdymo požiūriu // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 116-122. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 8. Užienė, Lina; Staliūnienė, Jolanta Dalia. Intelektinio kapitalo auditas: samprata, uždaviniai ir realios galimybės // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 123131. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 9. Boreika, Paulius; Pilinkus, Donatas. Makroekonominių rodiklių ir akcijų kainų tarpusavio ryšys Baltijos šalyse // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 692-699. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 10. Pilinkus, Donatas. Stock market and macroeconomic variables: evidences from Lithuania // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 884-891. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier].

89


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

11. Mileris, Ričardas. Statistinių kredito rizikos vertinimo modelių efektyvumo analizė // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1156-1162. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 12. Jakštonytė, Gintarė. The peculiarities of designing the forecast model of the tax burden // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 59-63. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 13. Klovienė, Lina; Gimžauskienė, Edita. Performance measurement system changes according to organization’s external and internal environment // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 70-77. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 14. Gokienė, Rūta. Materialaus kilnojamojo turto naudojimo išlaidų valdymo modelis // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2009, Vol. 16(1), p. 53-60. [Business Source Complete]. 15. Jakštonytė, Gintarė. Mokesčių politikos reikšmė smulkaus verslo kūrimuisi // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, nr. 2(15), p. 57-64. [Index Copernicus]. 16. Dagilienė, Lina. The role of voluntary information disclosure in financial valuation // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2009, nr. 3(17), p. 1827. [IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jakštonytė, Gintarė; Giriūnas, Lukas. Buhalterio profesinio įvaizdžio ir jo prestižo įtakos apskaitos specializacijos pasirinkimui universitetuose vertinimas // Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika = Accounting theory and practice: mokslo darbai / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. Kaunas: Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija. ISSN 1822-8682. T. 5 (2009), p. 74-79. 2. Kundelienė, Kristina. Enterprise information system: possibilities and challenges // Accounting and Performance Management perspectives in Business and Public Sector Organizations: conference proceedings, May 8-9 2009, Tartu. Tartu: Tartu University, 2009. ISBN 9789949191222. p. 138149. 3. Jefimovas, Borisas; Christauskas, Česlovas. Practical aspects of cash flow analysis // Enterprise accounting and management under globalization: recent evidence from Poland and Lithuania / edited by I. Sobanska, L. Bagdonienė, Č. Christauskas, W.A. Nowak. Lodz: Lodz University Press, 2009. p. 9-22. 4. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Christauskas, Česlovas. The research of risky clients screening in the context of financial audit // Enterprise accounting and management under globalization: recent evidence from Poland and Lithuania / edited by I. Sobanska, L. Bagdonienė, Č. Christauskas, W.A. Nowak. Lodz: Lodz University Press, 2009. p. 53-74. 5. Mileris, Ričardas; Markevica, Ausma. Credit risk measurement in banks: model selection according classification accuracy // Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 273-278. 6. Martūzaitė, Viktorija; Valaitytė, Erika. Modernios veiklos vertinimo sistemos // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 94-97.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

15,25 0,25

iš jų ISI Proceedings

90

5,25

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,50

Iš viso

24,00


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas prof. dr. Vytautas Snieška (8 37) 300 575, 300 576, 300 581 vytautas.snieska@ktu.lt

Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Dalia Bernatonytė, dr. Jadvyga Čiburienė, dr. Valentinas Navickas, dr. Vytautas Snieška, dr. Gražina Startienė Docentai: dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Vaidas Gaidelys, dr. Aldona Juozapavičienė, dr. Daiva Laskienė, dr. Irena Pekarskienė, dr. Vaida Pilinkienė, dr. Asta Sabonienė, dr. Julius Algimantas Urbonas Lektoriai: Darius Bačkaitis, dr. Akvilė Čibinskienė, dr. Jūratė Pridotkienė, dr. Gabrielė Snieškienė, dr. Tomas Stravinskas, Jovita Vasauskaitė, dr. Ligita Vasiliauskienė, dr. Deimantė Venclauskienė, dr. Asta Žilinskė Doktorantai: Viktorija Bobinaitė, Birutė Daraškevičiūtė, Aura Drakšaitė, Sandra Jakštienė, Vitalija Kardokaitė, Asta Malakauskaitė, Akvilė Normantienė, Rūta Ostaševičiūtė, Sandra Poškienė, Mindaugas Povilaitis, Rita Remeikienė, Artūras Simanavičius, Henrika Šakienė, Dalia Toločkaitė, Karolis Trimonis, Gitana Valodkienė, Vitalija Venckuvienė, Ineta Zykienė Laborantė Aušrelė Kavaliauskienė Vyr. administratorė Raimonda Pauraitė Administratorė Jūratė Kripaitė Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija su 20 kompiuterizuotų darbo vietų, kompiuteriai, programinė įranga, ekonominio modeliavimo programos.

Doktorantūros moduliai Mikroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Makroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Ekonominės minties istorija (doc. J. A. Urbonas); Vertybinių popierių rinkos teorija (doc. A. Juozapavičienė); Įmonė rinkos ekonomikoje (prof. V. Snieška); Tarptautiniai finansiniai santykiai (prof. V. Snieška). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacijos: Akvilė Čibinskienė. Infrastruktūros natūralių monopolijų kainų poveikio šalies konkurencingumui vertinimas (vadovas prof. V. Navickas); Ligita Vasiliauskienė. Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams (vadovas prof. V. Snieška); Deimantė Venclauskienė. Būsto kainų lygio pereinamosios ekonomikos šalyje formavimosi modelis (vadovas prof. V. Snieška); Evelina Meilienė. Pereinamosios ekonomikos šalies pramonės eksporto konkurencingumo vertinimas (vadovas prof. V. Snieška); Jūratė Pridotkienė. Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių vertinimas (vadovas prof. V. Snieška).

Tyrimų tematika Tarptautinės ekonomikos ir prekybos dėsningumai bei tarptautinės finansų rinkos Prof. G. Startienė, prof. D. Bernatonytė, prof. V. Navickas, doc. I. Pekarskienė, doc. D. Burkšaitienė, doc. V. Gaidelys, doc. A. Juozapavičienė, doc. D. Laskienė, doc. A. Sabonienė, doktorantai V. Bobinaitė, D. Toločkaitė, K. Trimonis, G. Valodkienė, V. Venckuvienė ir I. Zykienė Tiriamas mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo Lietuvos užsienio prekyboje. Atliktas Europos didmeninių elektros energijos rinkų likvidumo vertinimas. Tirti darbo rinkos struktūros pokyčiai integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis. Nustatytas užsienio pirkėjo rodiklių panaudojimas jo nemokumo rizikai vertinti. Spręstos paslaugų inovacijos ir jų įvertinimo problemos. Ištirta finansų rinkų tarptautinė sąveika. Lietuvos ekonomika globalizacijos kontekste Prof. J. Čiburienė, doc. J. A. Urbonas, lekt. J. Pridotkienė, lekt. L. Vasiliauskienė, lekt. D. Venclauskienė, doktorantai R. Remeikienė, K. Trimonis, M. Povilaitis, A. Simanavičius ir H. Šakienė

Įvertintas įmonės masto vaidmuo, plėtojant konkurencingumą globalioje rinkoje. Išnagrinėti ekonomikos augimo prognozuojamumo veiksniai. Tirta nekilnojamojo turto rinkų sąveika su pinigų rinka Lietuvos ekonomikoje. Atliktas valstybės skolinimosi poreikio prognozavimas. Tirta išornauda Lietuvos ekonomikoje. Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas Prof. V. Snieška, doc. V. Pilinkienė, doc. D. Dumčiuvienė, lekt. D. Bačkaitis, doktorantai R. Brazienė, A. Drakšaitė, A. Malakauskaitė, A. Simanavičius, B. Daraškevičiūtė, S. Jakštienė, V. Kardokaitė, A. Malakauskaitė, A. Normantienė, R. Ostaševičiūtė ir S. Poškienė Nustatyti įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai. Tirti apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai. Tirti įvykio rinkodaros strategijų formavimosi ir plėtros ypatumai. Nagrinėta verslo ciklų ir eksporto rodiklių sąveika.

91


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. The possibilities for the identification and evaluation of tourism sector competitiveness factors // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 1(61), p. 37-44. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 2. Snieška, Vytautas; Bruneckienė, Jurgita. Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 13922785. 2009, no. 1(61), p. 45-57. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 3. Jovarauskienė, Donata; Pilinkienė, Vaida. E-business or e-technology? // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 1(61), p. 83-89. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. Estimation of trade specialization: the case of the Baltic States // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 2(62), p. 7-17. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Sabonienė, Asta. Lithuanian export competitiveness: comparison with other Baltic States // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 2(62), p. 49-57. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Snieška, Vytautas; Šimkūnaitė, Ineta. Socio-economic impact of infrastructure investments // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 3(63), p. 16-25. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Čiegis, Remigijus; Ramanauskienė, Jolita; Startienė, Gražina. Theoretical reasoning of the use of indicators and indices for sustainable development assessment // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 3(63), p. 33-40. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 8. Startienė, Gražina; Remeikienė, Rita. The influence of demographical factors on the interaction between entrepreneurship and unemployment // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 4(64), p. 60-70. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 9. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. The impact of clusterization on the development of small and mediumsized enterprise (SME) sector // Journal of Business Economics and Management. Vilnius: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas. ISSN 1611-1699. 2009, Vol. 10, iss. 3, p. 255-259. [ISI Web of Science; Business Source Complete; ICONDA; SCOPUS]. 10. Micevičienė, Diana; Bazaras, Žilvinas; Čiburienė, Jadvyga; Boguslauskas, Vytautas. Multicriteria analysis measurement of the road transport corridor impact on the

92

environment // Urban Transport XV: Urban Transport and the Environment: 15th International Conference on Urban Transport and the Environment, 22 - 24 June, 2009, Bologna, Italy / Wessex Institute of Technology ; editor C.A. Brebbia. Southampton: WIT Press, 2009. (WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 107, 17464498). ISBN 9781845641900. p. 505-515. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 11. Čibinskienė, Akvilė. Price regulation of infrastructure natural monopoly: evaluation of it’s effect // Liberec Economic Forum 2009, 15-16 September, 2009, Liberec, Czech Republic: proceedings of the 9th International Conference / Technical University of Liberec. Liberec: Technical University of Liberec, 2009. ISBN 9788073725235. p. 74-82. [Conference Proceedings Citation Index]. 12. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Stimulating regional economy competitiveness through the formation of clusters // Liberec Economic Forum 2009, 15-16 September, 2009, Liberec, Czech Republic: proceedings of the 9th International Conference / Technical University of Liberec. Liberec: Technical University of Liberec, 2009. ISBN 9788073725235. p. 253-259. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bernatonytė, Dalia; Vilkė, Rita; Keizerienė, Eglė. Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei kryptys // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 229-236. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 2. Karazijienė, Žaneta; Sabonienė, Asta. Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka Lietuvos ekonomikai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 271-279. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 3. Kovaliov, Ruslan; Snieška, Vytautas; Simanavičius, Artūras. Lietuvos autoverslo įmonių požiūrio į ĮSA vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 294300. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 4. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio išorės efektų ekonominio reguliavimo socialinės atsakomybės aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 335-344. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Bernatonytė, Dalia. Intra-industry trade and export specialization: Lithuanian case // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 668-675. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 6. Bernatonytė, Dalia; Vilkė, Rita; Volochovič, Andžej. Regional peculiarities of development of Lithuanian SME // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 676684. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 7. Bobinaitė, Viktorija; Motiejūnienė, Rita. Elektros energijos kainos vartotojui nustatymo metodai konkurencinėse rinkose // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009,


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

no. 14, p. 685-691. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 8. Čiburienė, Jadvyga. The innovativeness of SME activity in the context of globalization in Lithuania // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 723-730. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 9. Dumčiuvienė, Daiva. European Union cohesion policy implementation for growth // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 744-748. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 10. Gaidelys, Vaidas. Žvalgybinių metodų panaudojimas siekiant įgyti pranašumų konkurencinėje kovoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 749-756. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 11. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Lietuvos moterų verslumo galimybių kaita integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 772-779. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 12. Juozapavičienė, Aldona. Palūkanų normų mainų sandorių įkainojimo ypatumai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 794-801. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 13. Laskienė, Daiva. Nedarbo lygio ir gamybos augimo ryšys: Lietuvos atvejis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 857-862. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 14. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Tarporganizacinių verslo ryšių formavimosi turizmo sektoriuje prielaidos // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 863870. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 15. Pilinkienė, Vaida. Forecasting environment and its factors when assessing the competitive market demand // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 878883. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 16. Remeikienė, Rita; Startienė, Gražina. Does the interaction between entrepreneurship and unemployment exist? // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 903911. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 17. Šakienė, Henrika. Governmental transfer payments for individuals: ground and after-effect analysis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 927-933. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 18. Šliburytė, Laimona; Ostasevičiūtė, Rūta]. Theoretical aspects of economic globalization impacts on emerging economies // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 947-953. [Business Source Complete; Current

Abstracts; TOC Premier]. 19. Snieška, Vytautas; Drakšaitė, Aura. Novel trends in government debt risk management // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 954-960. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 20. Snieška, Vytautas; Venckuvienė, Vitalija. Venture capital impact on the region’s competitiveness // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 961-967. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 21. Snieškienė, Gabrielė. Išorinės aplinkos veiksnių poveikio eksporto kainodaros strategijai vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 968-975. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 22. Startienė, Gražina; Trimonis, Karolis. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos mastas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 976-983. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 23. Urbonas, Julius Algimantas; Maksvytienė, Inga. Įmonės naujovių ekonomijos vaidmuo tarptautinėje konkurencijoje // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 993-999. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 24. Vasauskaitė, Jovita; Krušinskas, Rytis. Technologijų gyvavimo ciklo ir strateginių sprendimų sąveika įmonės konkurencingumo užtikrinimui // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1009-1017. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 25. Vasiliauskienė, Ligita; Snieška, Vytautas. The impact of transaction costs on outsourcing contracts: theoretical aspects // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1018-1025. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 26. Venclauskienė, Deimantė; Snieška, Vytautas. Real estate market and slowdown interaction in countries with transition economy // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1026-1031. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 27. Vilkė, Rita; Bernatonytė, Dalia. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygų pokyčiai Europos ekonominės integracijos kontekste // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1037-1043. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 28. Sabonienė, Asta. The structural changes of Lithuanian industry and tendencies of export development // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2009, nr. 2(16), p. 77-85. [IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 29. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Jaunimo verslumas: lyčių aspektas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN

93


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

1648-9098. 2009, nr. 1(14), p. 62-69. [IndexCopernicus]. 30. Povilaitis, Mindaugas; Čiburienė, Jadvyga. Paslaugų inovacijų aplinką lemiantys organizaciniai veiksniai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2009, nr. 49, p. p. 85-95. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 31. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Pažangios užsienio šalių patirties diegimas formuojant turizmo klasterius Lietuvoje // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas: VDU. ISSN 1822-7996. 2009, T. 3, nr. 1, p. 13-26. [Business Source Complete; ProQuest]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Čiburienė, Jadvyga. Agriculture and food production: employment aspect // Rural Development 2009: proceedings of the 4th international scientific conference, 15-17th October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2009, Vol. 4, book 1, p. 39-43. 2. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Aukštojo mokslo tarptautiškumas informacinės visuomenės sąlygomis: studentų judumas // Verslas, vadyba ir studijos 2008 = Business, management and education 2008: mokslo darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Verslo vadybos fakultetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2009, kn. 1, p. 98-107. 3. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Nedarbo kitimo ir bedarbių rėmimo istorinė raida // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 13-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2009 m. gruodžio 10 d, pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 2029-1566. 2009, p. 44-52. 4. Juozapavičienė, Aldona. Hedge fund strategies: merger arbitrage and convertible arbitrage // Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends: International Scientific Conference Proceedings. Riga: Latvijas Universitate, 2009. ISBN 9789984451060. p. 194-204. 5. Čiburienė, Jadvyga. Innovations in SME: Lithuanian case // Модернизация на Икономиката - Макроикономически, Финансови и Социални Аспекти, 6-7 ноембри, 2008 г, гр. Свищов: юбилейна международна научнопрактическа конференция. Т. 1. Свищов: Академично издательство “Ценов”, 2009. ISBN 9789542303992. p. 103-113. 6. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. Regional development of Lithuanian SME foreign trade // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Eвропы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов. Севастополь - Донецк: Донецкий национальный университет. ISSN 1990-9187. 2009, Т. 2, p. 663-667. 7. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Smulkaus ir vidutinio verslo sėkmės veiksniai Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą: lyčių aspektas // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-1717. 2009, p. 26-31. 8. Čiburienė, Jadvyga; Bazaras, Žilvinas; Micevičienė, Diana. Specific details on evaluation the social effects of transport corridors // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 6, Mašīnzinātne un Transports: Dzelzcela transports = Transport and Engineering: Railway Transport. Riga: RTU Izdevniecība. ISSN 1407-8015. 2008, Sej. 30, p. 134-142. 9. Dumčiuvienė, Daiva; Duoba, Kęstutis; Startienė, Gražina. Lithuanian education policy for economic growth // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3,

94

2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 184-188. 10. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Entrepreneurship and small and medium enterprises success factors: gender dimension // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 120-124. 11. Sabonienė, Asta; Karazijienė, Žaneta. The changes of Lithuanian export specialization in the competitive market conditions // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 333-338. 12. Snieška, Vytautas; Šimkūnaitė, Ineta. The impact of infrastructure development on social and economic evolution: theoretical aspects // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 371-377. 13. Snieška, Vytautas; Toločkaitė, Dalia. Analysis of real estate bubble of 2007 in Lithuania: does it qualify as a Ponzi scheme? // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 378-382. 14. Snieška, Vytautas; Venckuvienė, Vitalija. Venture capital a catalyst for early stage business development // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 383-386. 15. Snieška, Vytautas; Vasiliauskienė, Ligita. Outsourcing transaction cost strategy models and their elements in the context of the global market // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 387-395. 16. Startienė, Gražina; Remeikienė, Rita. Is the diversity of employment forms affected by business cycles? // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 411-416. 17. Mykolaitytė, Vaida; Navickas, Valentinas. The impact of strategic alliances on the regional development // Vyznam L’udskeho Potencialu v Regionalnom Rozvoji, 1-2. december 2009, Podhajska, [Slovenska republika]: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhajska: EEDA, 2009. ISBN 9788097027704. p. 183-187. 18. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Влияние логистического хозяйства на развитие человеческих ресурсов с точки


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

зрения регионального прогресса // Vyznam L’udskeho Potencialu v Regionalnom Rozvoji, 1-2. december 2009, Podhajska, [Slovenska republika]: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhajska: EEDA, 2009. ISBN 9788097027704. p. 206-210. 19. Navickas, Valentinas. Упраленческие решения как фактор конкурентноспособности региона (методологический аспект) // Vyznam L’udskeho Potencialu v Regionalnom Rozvoji, 1-2. december 2009, Podhajska, [Slovenska republika]: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhajska: EEDA, 2009. ISBN 9788097027704. p. 206-210. 20. Simanavičienė, Žaneta; Čiburienė, Jadvyga. The main factors of higher education services quality development: Lithuanian case // Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics, 26-27 March, 2009, Debrecen [elektroninis išteklius]: proceedings of 4th international congress. Debrecen: University of Debrecen, 2009. ISBN 9789639732834. p. 581-587. 21. Čiburienė, Jadvyga. The intensivity of financial support for agriculture: Lithuanian case // Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics, 26-27 March, 2009, Debrecen [elektroninis išteklius]: proceedings of 4th international congress. Debrecen: University of Debrecen, 2009. ISBN 9789639732834. p. 1096-1101. 22. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Šiuolaikinės aukštosios mokyklos vykdomos funkcijos: tarptautiškumo poveikis specialistų kompetencijų formavimui // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių

rinkinys. Kaunas: [s.n.]. ISSN 2029-2171. 2009, p. 712. 23. Bačkaitis, Darius. Управление конкурентными преимуществами фирм в условиях экономического кризиса // Trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy, 29. april 2009, Trenčin, Slovenska republika: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčin: FSEV TnUAD, 2009. ISBN 9788080754037. p. 22-26. 24. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Управление увольнением персонала компании в условиях экономического кризиса (методологический аспект) // Trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy, 29. april 2009, Trenčin, Slovenska republika: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčin: FSEV TnUAD, 2009. ISBN 9788080754037. p. 215-219. 25. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Возможности взаимодействия общественных и частных центров логистики // Trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy, 29. april 2009, Trenčin, Slovenska republika: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčin: FSEV TnUAD, 2009. ISBN 9788080754037. p. 220-223. 26. Čiburienė, Jadvyga; Simanavičienė, Žaneta; Micevičienė, Diana. Инфраструктура дорожного транспорта и экономический рост: пример Литвы // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов = Problems of Foreign

Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect: collection of scientific works / Донецкий национальный университет. Донецк: ДНУ. ISSN 1991-3524. 2009, Ч. 3, p. 1267-1272. 27. Bernatonytė, Dalia; Snieškienė, Gabrielė. Основные особенности развития внешней торговли малых и средних предприятий Литвы // VII International Scientific Conference “Management and Engineering’09”, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria: conference proceedings. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2009, Vol. 3(113), p. 379-384. 28. Čiburienė, Jadvyga. Предпринимательский фактор в контексте интеграции Литвы в Европейский Союз // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов / Донецкий национальный университет. Севостополь-Донецк: Донецкий национальный университет. ISSN 1990-9187. 2009, p. 582-587. 29. Bernatonytė, Dalia. Проблемы развития внешней торговли малых и средних предприятий Литвы // Мировая экономика и бизнес-администрирование: материалы 5-ой международной научно-практической конференции, 28-30 мая 2009 г. / Белорусский национальный течнический университет. Минск: БНТУ, 2009. ISBN 9854795250860. p. 14-18. 30. Lapinskas, Arūnas; Navickas, Valentinas. Синергетические факторы и многообразие подходов в изучении экономической истории // История экономической науки в России: исследования и преподавание: материалы научно-методической конференции, 2-4 апреля 2009 г, Санкт-Петербург. Вып. 1. СанктПетербург: ЭФ СПбГУ, 2009. ISBN 9785421000037. p. 27-33. 31. Bačkaitis, Darius; Mykolaitytė, Vaida. Стратегия конкурентных преимуществ компании в регионе // Vyznam L’udskeho Potencialu v Regionalnom Rozvoji, 1-2. december 2009, Podhajska, [Slovenska republika]: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Podhajska: EEDA, 2009. ISBN 9788097027704. p. 24-28. 32. Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras. Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Литве // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Eвропы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов. Севастополь - Донецк: Донецкий национальный университет. ISSN 1990-9187. 2009, Т. 2, p. 569-573. 33. Balčiūnaite, Miglė; Jankauskaitė, Raigeda. Inovacijų vaidmuo turizmo sektoriuje // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 14-16. 34. Ryliškytė, Živilė. Skverbimosi į užsienio rinką būdai. Jų privalumai ir trūkumai // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 122-124.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

7,17 28,08 2,25

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

25,83 1,00 62,08

95


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Finansų katedra Adresas: Vedėja – Tel. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas doc. dr. Asta Vasiliauskaitė (8 37) 300 560 asta.vasiliauskaite@ktu.lt

Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Gamybos organizavimo katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Rytis Krušinskas, dr. Aušrinė Lakštutienė, dr. Rasa Norvaišienė, dr. Asta Vasiliauskaitė Lektoriai: Vilma Deltuvaitė, Agnė Keršytė, Violeta Naraškevičiūtė, dr. Dalia Rumšaitė, Dalijus Skietris, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė Asistentai: Aurelijus Cvilikas, Evaldas Račickas

Doktorantai: Aurelijus Cvilikas, Evaldas Račickas, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė, Evaldas Stankevičius Vyr. administratorė Jolanta Kastutė Ruginienė Administratorė Jolanta Vaivadienė Doktorantūros moduliai Finansų valdymo teorijos (doc. A. Vasiliauskaitė).

Tyrimų tematika Įmonės finansų valdymo modelių kaita išaugusios rizikos kontekste Doc. A. Vasiliauskaitė, doc. R. Krušinskas, lekt. A. Keršytė, lekt. A. Pranckevičiūtė, lekt. J. Stankevičienė Nagrinėjamos įmonių valdymo sprendimų vertinimo galimybės vertės kūrimo kontekste ir rizikingų, sunkiai prognozuojamus pinigų srautus generuojančių investicinių projektų vertinimo metodai. Sudarytas kompleksinis variacinis-kovariacinis VaR modelis, kuris gali būti naudojamas pasirenkant valiutos kurso rizikos ribojimo strategiją. Atlikta sudaryto modelio testavimo procedūra patvirtino modelio tinkamumą valiutų investiciniam portfeliui valdyti. Finansų sektoriaus plėtros poveikio šalies ekonomikai ypatumai globalizacijos aplinkoje Doc. A. Vasiliauskaitė, doc. A. Lakštutienė,

lekt. V. Deltuvaitė, lekt.V. Naraškevičiūtė, doktorantai L. Sinevičienė, A. Cvilikas, E. Račickas ir E. Stankevičius Nagrinėjami šalies bankų sektorių veikiančių rizikų ypatumai bei šalies fiskalinės politikos efektyvumo vertinimo principai. Sudarytas kredito rizikos analizės modelis, apimantis makroekonominių scenarijų sudarymą, bankų paskolų portfelio kokybės vertinimą, skolininkų nemokumo tikimybių ir bankų grynojo pelno prognozavimą. Sudarytas modelis pritaikytas vertinant Lietuvos bankinio sektoriaus kredito riziką. Atlikta išvestinių finansinių instrumentų reitingavimo procedūrų apžvalga. Sudarytas mokesčių sistemos efektyvumo tyrimo modelis. Atlikta koncentracijos procesų bankiniame sektoriuje analizė. Nustatyta, kad koncentracijos procesai teigiamai veikia nuosavybės pelningumą bankų sektoriuje.

Monografijos 1. Kriščiūnas, Kęstutis; Abramavičius, Šarūnas; Baršauskas, Petras; Buožiūtė-Rafanavičienė, Solveiga; Cvilikas, Aurelijus; Grigaitienė, Miglė; Lanskoronskis, Marius; Turauskas, Linas.

Doktorantūra Europoje ir Lietuvoje: monografija /. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. 186 p.: iliustr. ISBN 978-9955792031.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Aniūnas, Povilas; Nedzveckas, Jonas; Krušinskas, Rytis. Variance - covariance risk value model for currency market // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 1(61), p. 18-27. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 2. Lakštutienė, Aušrinė; Breiterytė, Aušrinė; Rumšaitė, Dalia. Stress testing of credit risk Lithuania Banks under simulated economical crisis environment conditions // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 15-25. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Deltuvaitė, Vilma. Koncentracijos įtakos bankų sistemos

96

finansiniam stabilumui tyrimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 156-165. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 2. Sinevičienė, Lina; Vasiliauskaitė, Asta. Skolos instrumentai ir jų rizikingumas pasaulinės finansų krizės kontekste // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 180186. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 3. Stankevičienė, Jurgita. Korporacinio valdymo efektyvumo įtakos įmonės vertei nustatymo metodai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 188-194. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 4. Vasiliauskaitė, Asta; Stankevičius, Evaldas. Tax burden


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

management and GDP growth: case of EU countries // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 202209. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Vasauskaitė, Jovita; Krušinskas, Rytis. Technologijų gyvavimo ciklo ir strateginių sprendimų sąveika įmonės konkurencingumo užtikrinimui // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1009-

1017. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Deltuvaitė, Vilma. The profit-structure relationship in banking industry: an empirical analysis // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 97-102.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

1,33 -

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

4,50

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

6,83

Įmonių ekonomikos katedra Adresas: Vedėja – Tel. Faks. El. p.

Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė (8 37) 300 589 (8 37) 324 147 zaneta.simanaviciene@ktu.lt

Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Žaneta Simanavičienė Docentai: dr. Andrius Guzavičius, dr. Žaneta Karazijienė Lektoriai: Vytautas Barkauskas, dr. Jurgita Bruneckienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė Asistentė Vilda Gižienė Doktorantai: Vilda Gižienė, Eglė Keizerienė, Lina Šunokienė, Andžej Volochovič Vyresn. administratorė Oksana Palekienė Administratorė Vida Menciūnienė

Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacijos: Ruslan Kovaliov. Įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei (vadovė prof. Ž. Simanavičienė); Gintautas Šivickas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniajai plėtrai vertinimas (vadovė prof. Ž. Simanavičienė); Bernardas Vaznonis. Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu (vadovė prof. G. Startienė).

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, mikroekonominio modeliavimo programa.

Tyrimų tematika Viešųjų gėrybių ekonominis reguliavimas Prof. Ž. Simanavičienė, dr. B. Vaznonis Tyrimo objektas – žemės ūkio viešosios gėrybės. Susiejant viešųjų gėrybių gamybosi kaštų analizę su pasirengimo mokėti už teikiamas viešąsias gėrybes analize, surandamas objektyvus pagrindas viešųjų gėrybių teikimo ekonominiam reguliavimui racionalizuoti. Šalies regionų konkurencingumo vertinimas Prof. Ž. Simanavičienė, dr. J. Bruneckienė, dokt. A. Volochovič

Sudaryti metodologiniai pagrindai vertinti šalies regionų konkurencingumą „dabarties“ ir „perspektyviniu“ RKI, tačiau didžiausią įtaką vertinimo šiais indeksais rezultatams darytų veiksnių ir veiksnių rodiklių parinkimo metodologija. Paramos SVV efektyvumo vertinimas Prof. Ž. Simanavičienė, doc. Ž. Karazijienė, lekt. R. Keršienė, lekt. A. Markauskienė, dr. G. Šivickas, doktorantės V. Gižienė ir E. Keizerienė

97


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Remiantis darniosios plėtros koncepcija ir šalies darniosios plėtros tikslais, suformuluoti paramos SVV darnumo vertinimo kriterijai, parengta daugiakriterė paramos SVV darnumo vertinimo metodika, apimanti kelių lygmenų darniosios plėtros kokybinių ir kiekybinių rodiklių sistemas (įmonės, regiono, šalies) ir integruojanti bendro pasirinkimo analizę kokybiniams rodikliams keisti į kiekybinius. Parengta integruotų kompleksinių rodiklių analizės metodika, leidžianti atlikti paramos SVV efektyvumo bei poveikio užimtumui vertinimą makrolygmenyje ir patikrinti daugiakriterės analizės rezultatus mikrolygmenyje.

Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) įtakos įmonės vertei tyrimas Prof. Ž. Simanavičienė, doc. A. Guzavičius, lekt. V. Barkauskas, dr. R Kovaliov Tyrimas rėmėsi koncepciniu ĮSA įtakos įmonės vertei tyrimo modeliu bei tyrimo instrumentarijumi. Tyrimas susidėjo iš šių pagrindinių dalių: a) Lietuvos makroekonominės ĮSA aplinkos tyrimas; b) vidinių veiksnių, sąlygojančių ĮSA teigiamą įtaką įmonės vertei, tyrimas ir ĮSA įtakos įmonės vertei tyrimas; c) išorinių veiksnių, sąlygojančių ĮSA teigiamą įtaką įmonės vertei, tyrimas; d) išorinių ir vidinių veiksnių, sąlygojančių ĮSA teigiamą įtaką įmonės vertei, tyrimas.

MTEP projektai Verslo aplinka Europoje: Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektas, remiamas VMSF ir TPA / Vadovė prof. Ž. Simanavičienė. Išanalizuotos, išskirtos ir išdiskutuotos prioritetinės verslo plėtros kryptys, geriausiai atitinkančios Lietuvos ir

Ukrainos nacionalinius interesus, užtikrinančios nuoseklų šalių ekonomikos augimą tarptautinės integracijos sąlygomis. Taip bendradarbiaujant pasidalyta sukauptu patyrimu verslo konkurencingumo ir ekonomikos modernizavimo klausimais.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

98

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Štreimikienė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Kovaliov, Ruslan. Corporate social responsibility for implementation of sustainable energy development in Baltic States // Renewable & Sustainable Energy Reviews. Kidlington: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 1364-0321. 2009, Vol. 13, iss. 4, p. 813-824. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 4,075 Bruneckienė, Jurgita; Dagilienė, Lina; Simanavičienė, Žaneta; Dapkus, Mindaugas. Опыт оценки конкурентноспособности регионов // Социологические исследования. Москва: Наука. ISSN 0132-1625. 2009, no. 2, p. 79-85. [ISI Web of Science]. Snieška, Vytautas; Bruneckienė, Jurgita. Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 1(61), p. 45-57. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Karazijienė, Žaneta. Modelling of the effect of the public sector borrowing on the Lithuanian economy // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 4(64), p. 24-31. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Barkauskas, Vytautas. Intelektualaus kapitalo įtaka įmonių konkurencingumui // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 223-228. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Bernatonytė, Dalia; Vilkė, Rita; Keizerienė, Eglė. Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei kryptys // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 229-236. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Gižienė, Vilda; Simanavičienė, Žaneta. Žmogiškųjų išteklių

ekonominis vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 237-245. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 4. Golubavičiūtė, Rūta; Guzavičius, Andrius. Universitetas kaip socialiai atsakinga organizacija // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 246-250. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Guzavičius, Andrius. Interesų grupės socialinės ekonomikos aspektu // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 251-256. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 6. Jasinskas, Edmundas; Simanavičienė, Žaneta. Valstybės paramos įtaka ūkininkų ūkių socialinei atsakomybei // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 257263. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 7. Karazijienė, Žaneta; Sabonienė, Asta. Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka Lietuvos ekonomikai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 271-279. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 8. Kirkauskienė, Rasa; Karazijienė, Žaneta. Išlaidų sveikatos apsaugai naštos verslui ir valstybei įvertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 280-288. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 9. Kovaliov, Ruslan; Snieška, Vytautas; Simanavičius, Artūras. Lietuvos autoverslo įmonių požiūrio į ĮSA vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 294300. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 10. Pučėtaitė, Raminta. Įmonių socialinės atsakomybės vadyba integralumo aspektu // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 328-334. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 11. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio išorės efektų ekonominio reguliavimo socialinės atsakomybės aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 335-344. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 12. Vasiljevienė, Nijolė; Pučėtaitė, Raminta. Establishing integrity to eliminate women discrimination in science: implications from empirical research in Lithuania // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 633-640. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 13. Bernatonytė, Dalia; Vilkė, Rita; Volochovič, Andžej. Regional peculiarities of development of Lithuanian SME // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 676684. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 14. Bruneckienė, Jurgita; Činčikaitė, Renata. Šalies regionų konkurencingumo vertinimas regionų konkurencingumo indeksu: tikslumo didinimo aspektas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 700-708. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 15. Keršienė, Reda. Konkurencingumo išsaugojimo veiksniai globalizacijos sąlygomis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 819-824. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 16. Kilijonienė, Akvilė; Simanavičienė, Žaneta. Evaluation model of regional policy’s influence on social and economical development of the region // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 825-831. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 17. Vilkė, Rita; Bernatonytė, Dalia. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo užsienio prekybos sąlygų pokyčiai Europos ekonominės integracijos kontekste // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1037-1043. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bruneckienė, Jurgita. The most important factors of regional competitiveness: empirical research (Lithuanian case) // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 10-11 September, 2009, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 18th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. ISBN 9788022731690. p. 86-93. 2. Guzavičius, Andrius. Economic interest groups and collusive institutions // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 10-11 September, 2009, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 18th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. ISBN 9788022731690. p. 145-149. 3. Keršienė, Reda. Cluster and its impact on SMEs competitiveness // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management

4.

5.

6.

7.

8.

9.

[elektroninis išteklius], 10-11 September, 2009, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 18th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. ISBN 9788022731690. p. 265-273. Markauskienė, Aldona. Взаимодействие государства и экономики // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 10-11 September, 2009, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 18th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. ISBN 9788022731690. p. 328-332. Simanavičienė, Žaneta; Keizerienė, Eglė; Vilkė, Rita. Influence of economic factors for real estate market price bubble formation in the Baltic States // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 10-11 September, 2009, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 18th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. ISBN 9788022731690. p. 396-404. Bruneckienė, Jurgita. Methodological principals of regional competitiveness measurement within country by composite index // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 59-65. Sabonienė, Asta; Karazijienė, Žaneta. The changes of Lithuanian export specialization in the competitive market conditions // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 333-338. Simanavičienė, Žaneta; Čiburienė, Jadvyga. The main factors of higher education services quality development: Lithuanian case // Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics, 26-27 March, 2009, Debrecen [elektroninis išteklius]: proceedings of 4th international congress. Debrecen: University of Debrecen, 2009. ISBN 9789639732834. p. 581-587. Čiburienė, Jadvyga; Simanavičienė, Žaneta; Micevičienė, Diana. Инфраструктура дорожного транспорта и экономический рост: пример Литвы // Проблемы

развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов = Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect: collection of scientific works / Донецкий национальный университет. Донецк: ДНУ. ISSN 1991-3524. 2009, Ч. 3, p. 1267-1272. 10. Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras. Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Литве // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Eвропы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов. Севастополь - Донецк: Донецкий национальный университет. ISSN 1990-9187. 2009, Т. 2, p. 569-573. 11. Simanavičienė, Žaneta; Kilionienė, A.. Региональные политика и предпринимательство ЕС // Мировая экономика и бизнес-администрирование: материалы 5ой международной научно-практической конференции, 28-30 мая 2009 г. / Белорусский национальный течнический университет. Минск: БНТУ, 2009. ISBN 9854795250860. p. 244-249.

99


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

2,67 0,67

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

12,17

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

8,33

Iš viso

23,17

Kokybės vadybos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. Faks. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas prof. dr. Bronius Neverauskas (8 37) 300 590, (8 37) 300 591, kat0408@ktu.lt

Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Bronius Neverauskas, dr. Povilas Vanagas Docentai: dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, dr. Ramunė Čiarnienė, dr. Rūta Čiutienė, dr. Eglė Katiliūtė, dr. Pranas Bernardas Milius, dr. Eimenė Paulavičienė, dr. Jolanta Solnyškinienė, dr. Audrius Taraškevičius, dr. Mantas Vilkas Lektoriai: Diana Bagdonienė, Lidija Kašubienė, Kristina Kindsfaterienė, dr. Evelina Meilienė, Marius Plitninkas, Vytautas Stankevičius, dr. Milita Vienažindienė, Alma Žekevičienė

Asistentė Asta Daunorienė Doktorantės: Asta Daunorienė, Kristina Zdanytė Laborantė Daiva Surantienė Administratorės: Aušra Simanavičienė, Asta Stulgienė, Daiva Surantienė Doktorantūros moduliai Naujausi kokybės vadybos metodai ir verslo tobulumo modeliai (prof. B. Neverauskas).

Tyrimų tematika Kokybės vadybos metodologiniai aspektai vertės kūrimo grandinėje Doc. E. Paulavičienė, doc. M. Vilkas, doc. E. Katiliūtė, lekt. D. Bagdonienė, lekt. M. Plitninkas, lekt. A. Žekevičienė, lekt. L. Kašubienė, dokt. A. Daunorienė Įvertinti Lietuvos išoriniai aplinkos veiksniai bei jų įtakos kokybės vadybos metodų paplitimui kryptys. Patikslinta tinklinio kokybės bendradarbiavimo sąvoka. Esama tipologija papildyta dar vienu tipu – sertifikavimo tinklu, kuris buvo apibūdintas pagal atitinkamus požymius. Susisteminta tinklinio kokybės bendradarbiavimo tipologija išskiriant visų tipų tikslus, susiformavimo priežastis ir pasekmes. Pagrįsta besiformuojančios tinklaveikos teorijos pagrindinė sąvoka – tinklaveika. Nustatytos SERVQUAL modelio naudojimo aukštojo mokslo kokybės tyrimams sritys, specifinės modelio taikymo problemos. Ištirtos SERVQUAL kokybės dimensijos, dažniausiai naudojamos aukštojo mokslo kokybės tyrimams, dimensijų svarbos tyrimų respondentams skirtumai. Vadybos teorijų ir metodų adaptavimas Prof. B. Neverauskas, doc. E. V. Bartkus, doc. R. Čiarnienė, doc. R. Čiutienė, doc. P. B. Milius, doc. J. Solnyškinienė, doc. A. Taraškevičius, dr. M. Vienažindienė, lekt. K. Kindsfaterienė,

100

dr. R. Tijūnaitienė, dr. I. Staškevičiūtė, dokt. L. Baronienė, dokt. A. Stulgienė Pagrįsta naujosios viešosios vadybos principų įgyvendinimo sąsaja su žmogiškųjų išteklių valdymo pertvarka, persiorientuojant iš personalo valdymo į šiuolaikinį žmogiškųjų išteklių valdymą. Išskirtos ir teoriškai pagrįstos žmogiškųjų išteklių valdymo kaitos savivaldybės organizacijose charakteristikos pereinant iš viešojo administravimo į naująją viešąją vadybą, jų įgyvendinimo kriterijai ir indikatoriai. Analizuojamos kompleksinio pereinamosios ekonomikos šalies pramonės eksporto konkurencingumo įvertinimo problemos. Išryškintas motyvavimo teorijų ribotumas siekiant jas taikyti dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose (PVO) motyvacijai tirti bei dalyvavimo plėtojimo modeliams kurti. Apibendrinus galimus dalyvavimo motyvus, atskleistas individualistinės ir kolektyvinės kypties motyvus derinančios teorijos dalyvavimo tiriant PVO motyvaciją poreikis. Sukurtas inteligentiškos organizacijos plėtros vidinių kokybių transformacijų kontekste konceptualusis modelis, integruojantis organizacijos veiklos procesus, organizacines sistemas ir organizacinės inteligencijos komponentus į bendrą sistemą. Išskirti pagrindiniai teigiami ir neigiami tarptautinės darbo jėgos migracijos


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

aspektai. Apibendrintas pasaulinis korporatyvinio valdymo patyrimas, akcentuojant korporatyvinio valdymo sampratos, teorinių ir praktinių korporatyvinio valdymo modelių įvairovę bei jų skiriamuosius požymius. Organizacijų projektų vadybos besikeičiančioje aplinkoje raiškos tyrimas Prof. B. Neverauskas, doc. P. B. Milius, doc. R. Čiutienė,

lekt. V. Stankevičius, lekt. E. Meilienė, dokt. K. Zdanytė, dokt. A.Stulgienė Išanalizuotos projektų vadybos teorinės kryptys, kompleksinės projektų vadybos sąsajos su projektų portfelio koncepcija. Išnagrinėti teoriniai ir praktiniai organizacijos projektų valdymo brandumo aspektai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Tijūnaitienė, Rigita; Neverauskas, Bronius; Balčiūnas, Sigitas. Motivation expression of citizen participation in organizations of citizen society // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 1(61), p. 65-74. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Tijūnaitienė, Rigita; Neverauskas, Bronius; Balčiūnas, Sigitas. Expression of collectivistic motives of Lithuanian citizens participation in civil society organizations // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 3(63), p. 67-74. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Tijūnaitienė, Rigita; Neverauskas, Bronius. Activation of participation motivation directed towards agents: a conceptual model // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 4(64), p. 71-77. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Čiutienė, Rūta; Adamonienė, Rūta. Interaction between employee’s interests and attitude towards work as well as influence when forming career // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 48-55. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Mickaitis, Audrius; Bartkus, Edvardas Vaclovas; Zaščižinskienė, Gintarė. Empirical research of outsourcing in Lithuanian small business segment // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 91-101. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Taraškevičius, Audrius. Makroekonominių veiksnių poveikis žmonių migracijos procesams: teoriniai ir praktiniai aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 553559. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Katiliūtė, Eglė; Stanikūnienė, Brigita. N ligoninės organizacijos kultūros vertinimas: slaugytojų požiūrio aspektas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 575-581. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Vienažindienė, Milita. Žmogiškųjų išteklių valdymas virsmo iš viešojo administravimo į naująją viešąją vadybą kontekste: teorinis ir praktinis aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis

išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 641-648. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 4. Bartkus, Edverdas Vaclovas; Mickaitis, Audrius. Išorinių išteklių nuomos smulkiajame versle neigimo empirinis tyrimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 661-667. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Simanavičienė, Aušra; Užkurytė, Laura. Pokyčiai darbo rinkoje ekonominio nuosmukio metu: Lietuvos atvejis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 940946. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 6. Stulgienė, Asta; Daunorienė, Asta. Migracijos poveikis darbo jėgos rinkos pusiausvyrai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 984-992. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 7. Bagdonienė, Diana; Galbuogienė, Auksė; Paulavičienė, Eimenė. Darnios organizacijos koncepcijos formavimas visuotinės kokybės vadybos pagrindu // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1044-1053. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 8. Čiutienė, Rūta; Meilienė, Evelina; Šimkūnaitė, Ineta. Žmogiškasis veiksnys siekiant projektų kokybės: teoriniai aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1054-1059. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 9. Katiliūtė, Eglė; Neverauskas, Bronius. Development of quality culture in the universities // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1069-1076. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 10. Vilkas, Mantas; Bučaitė-Vilkė, Jurga. Besiformuojanti tinklaveikos teorija // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 1100-1106. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 11. Žekevičienė, Alma. Aukštojo mokslo institucijų paslaugų kokybės tyrimai SERVQUAL metodu // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 1107-1113. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 12. Bartkus, Edverdas Vaclovas; Raipa, Alvydas; Liepė, Žiedūna. Išorinių išteklių panaudojimas viešojo sektoriaus organizacijose // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos

101


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, nr. 29, p. 62-70. [IndexCopernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Adamonienė, Rūta; Čiutienė, Rūta; Martišius, Stasys. Agricultural workers career: factors and possibilities // Rural Development 2009: proceedings of the 4th international scientific conference, 15-17th October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2009, Vol. 4, book 2, p. 1521. 2. Solnyškinienė, Jolanta. Will Lithuanian bank sector escape crisis? Corporative control aspect // Journal of Sientific Publication: Economy & Business [elektroninis išteklius]. Sofija: Info Invest. ISSN 1313-2555. 2009, Vol. 3, part. 2, p. 254-274. 3. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Determinants of job satisfaction: a theoretical approach // Management and Engineering ‘09: VII international scientific conference, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria: conference proceedings. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2009, Vol. 3(113), p. 242-247.

4. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Taraškevičius, Audrius. International labour migration: positive and negative aspects // VII International Scientific Conference “Management and Engineering’09”, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria: conference proceedings. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2009, Vol. 3(113), p. 451-456. 5. Žydžiūnaitė, Vilma; Katiliūtė, Eglė. Dimensions and characteristics of the specialist role within a team (case of a rehabilitation team) // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 488-493. 6. Katiliūtė, Eglė. Kokybės kultūra - aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo veiksnys // Vertybių kaita aukštojo mokslo reformų laikotarpiu [elektroninis išteklius]: respublikinė mokslinė konferencija, 2009 m. gegužės 6 d. [Kaunas]. Kaunas: Kauno technikos kolegija, 2009. ISBN 9789955888314. p. 5-15.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,99 8,34 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0.50

Iš viso

15,33

Marketingo katedra Adresas: Vedėja – Tel. Faks. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas doc. dr. Jūratė Banytė (8 37) 300 585 (8 37) 300 588 jurate.banyte@ktu.lt

Katedra įkurta 1992 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Gatautis, dr. Regina Virvilaitė Docentai: dr. Viltė Auruškevičienė, dr. Jūratė Banytė, dr. Aistė Dovalienė, dr. Rita Kuvykaitė, dr. Liudvikas Milašius, dr. Aušra Rūtelionė, dr. Jurgita Stravinskienė, dr. Laimona Šliburytė Lektoriai: Sonata Alijošienė, Monika Alimienė, Gediminas Dapkus, Rasa Gudonavičienė, Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė, Tomas Palaima, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė Asistentės: Agnė Gadeikienė, Beata Šeinauskienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Loreta Matulionienė, Elena Vitkauskaitė Doktorantės: Lina Bivainienė, Agnė Gadeikienė, Kristina

102

Rimienė, Violeta Saladienė, Beata Šeinauskienė, Elena Vitkauskaitė Administratorės: Dalė Bartkienė, Rita Virgailienė Tiriamoji bazė Moksliniams tyrimams vykdyti prie katedros įsteigtas Marketingo valdymo centras ir Marketingo mokomoji laboratorija, kurioje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Sukaupta teorinė-metodologinė bazė (vadovėliai, kompaktiniai diskai) leidžia vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos verslo įmonių ir ne pelno organizacijų užsakymu šiomis temomis: rinkos tyrimai, vartotojų elgsenos tyrimai, vartotojų pasitenkinimas ir lojalumas, vartotojų suvokiama vertė, prekės ženklo


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

žinomumas, marketingas ir socialinė atsakomybė, marketingo strategijos parengimas, elektroninio verslo plėtros galimybės, turizmo plėtros prioritetai. Doktorantūros moduliai Naujausios marketingo teorijos ir koncepcijos (prof. R. Virvilaitė).

Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija. Milda Damkuvienė. Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė (vadovė prof. R. Virvilaitė).

Tyrimų tematika Inovatyvūs vartotojų patirties kūrimo ir valdymo sprendimai Doc. J. Banytė, doc. L. Šliburytė, doc. A. Rūtelionė, lekt. Ž. Piligrimienė, jaun. m. d. L. Matulionienė Nustatyti esminiai vartotojų patirties analizės elementai. Teoriškai pagrįsta vartotojų patirties dekompozicija, apibrėžiant tiek racionialių, tiek emocinių aspektų raišką. Nustatyti ir teoriškai argumentuoti emocinio poveikio privalumai ir jų pažinimo svarba inovatyvių vartotojų patirties ir valdymo sprendimų kontekste. Santykių marketingo sprendimai kuriant vertę paslaugų vartotojams Prof. R. Virvilaitė, doc. A. Dovalienė, lekt. I. Jucaitytė, lekt. T. Palaima, asist. B. Šeinauskienė, dr. M. Damkuvienė, dokt. V. Saladienė Suformuotos vartotojų suvokiamos ilgalaikių santykių su didelio kontakto paslaugų organizacija naudos ir kaštų tipologijos. Parengtas vartotojų suvokiamos ilgalaikių santykių su didelio kontakto paslaugų organizacija vertės struktūrinis modelis, susiejantis organizacijos ir vartotojų santykių pastangas, vartotojų suvokiamą ilgalaikių santykių su didelio kontakto paslaugų organizaciją vertę ir santykių rezultatus. Nustatyti modelio struktūriniuose komponentuose išskirtų konceptų vertinimo dėsningumai. Vietinio prekės ženklo transformacija į tarptautinį: vertės vartotojui kūrimo aspektas Doc. R. Kuvykaitė, lektorės M. Alimienė, S. Alijošienė, R. Gudonavičienė ir J. Maščinskienė Argumentuotas nacionalinio prekės ženklo transformavimo į tarptautinį studijų fragmentiškumas.

Tuo remiantis pagrįsta prekės ženklo pristatymo tarptautinėje rinkoje koncepcija ir atlikta prekės ženklo žinomumo didinimo ir įvaizdžio stiprinimo sprendimų taikymo tarptautinėje rinkoje ypatumų studija. Parengtas koncepcinis nacionalinio prekės ženklo transformavimo į tarptautinį modelis, integruojantis situacijos analizės, prekių ženklų užsienio rinkose sprendimų, prekės ženklo identiteto šaltinių ir integruotųjų prekės ženklo komunikacijų adaptavimo bei prekės ženklo sėkmės rinkoje kontrolės sprendimus. E. vartotojų įtraukimas į vertės kūrimo procesą: verslo ir viešojo sektoriaus perspektyvos Prof. R. Gatautis, dokt. E. Vitkauskaitė Nagrinėjant e. vartotojų įtraukimą į vertės kūrimo procesą verslo kontekste, analizuotas Web 2.0 technologijų poveikis vartotojų įtraukimui į atskirus veiklos procesus. Atlikta teorinė Web 2.0 technologijų (wiki, mash-up, blog ir t .t.) analizė ir nustatyti e. vartotojų įtraukimo į verslo įmonių veiklos procesus principai. Studijuojant e. vartotojų įtraukimą į vertės kūrimo procesą viešojo sektoriaus požiūriu, nagrinėti du aspektai: viešųjų elektroninių paslaugų vertinimas; informacinėmis technologijomis pagrįsta argumentų vizualizacija, siekiant įtraukti vartotojus į politikos formavimo procesą. Atlikus šios srities tyrimus, pagrįsta viešųjų elektroninių paslaugų vertinimo metodika ir atskleistos pagrindinės jos savybės. Teoriškai argumentuotas ir empiriškai patikrintas IRT pagrįstos argumentų vizualizacijos tinkamumas e. vartotojams įtraukti į viešosios politikos formavimo procesą.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (E-NVISION)“. Koordinatorius Lietuvoje prof. R. Gatautis. 2006–2009. Pagrindinis E-NVISION projekto tikslas – įvertinti e. verslo raidos Europos Sąjungoje scenarijus ir nustatyti, kaip mažos ir vidutinės statybos pramonės įmonės, siekdamos konkurencinio pranašumo, turi išnaudoti informacinių ryšio technologijų (IRT) teikiamus pranašumus ir kaip jos turi transformuoti savo veiklą taikydamos IRT. 2009 m. baigta eNvision platformos integracija su atskiromis internetinėmis paslaugomis, t. y. sukurti programinės įrangos sprendimai – e. pirkimų konfigūratorius bei e. pirkimų pasiūlymų analitikas, skirti ateities e. verslo scenarijams įgyvendinti. Parengti eNvision platformos plėtros ir eksploatacijos planai. E. vyriausybės programos projektas „Argumentų vizualizacija Europai (WAWE)“. Koordinatorius prof. R. Gatautis. 2009–2011. Projekto tikslas – palengvinti visuomenės bei verslo įsitraukimą į ES sprendimų priėmimo procesą ir padidinti jo skaidrumą, taikant modernias integruotas

argumentų vizualizavimo technologijas. 2009 m. atlikta Lietuvos aplinkosaugos politikos studija, parengta ir lokalizuota WAVE platforma bei „Debategraph“ argumentų vizualizacijos priemonė. Pradėtas parengtai „Debategraph“ argumentų vizualizacijos priemonei tęstuoti skirtas „uždaras“ bandomasis tyrimas. EUREKA skėtinis projektas E!3715 „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)“. Koordinatorė Lietuvoje prof. R. Virvilaitė. 2006–2011. LOGCHAIN+ remia generavimą tyrimų ir plėtros projektų, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje pertvarkant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. 2009 m. mokslinių tyrimų objektas – intermodalinis transportas ir trumpųjų nuotolių laivyba. Siekiant atlikti kryptingą ir visapusišką tiriamojo objekto analizę, formuojamas toks tyrimų tikslas – teoriniu lygmeniu išanalizavus ir apibendrinus transporto sistemos bei transporto įmonių konkurencingumo didinimo sprendimus, juos empiriškai patikrinti Klaipėdos valstybinio jūros uosto pavyzdžiu. Šiam tikslui įgyvendinti 2009 m. analizuota transporto sistema

103


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

ir pagrįsta intermodalinio transporto taikymo jūrų laivyboje galimybė. Atlikta teorinė studija, nustatant veiksnius, turinčius įtakos intermodalinio transporto konkurencingumui. Atsižvelgiant į jūrų transporto potencialą bei augančius jūrų keliais gabenamų krovinių srautus, empiriškai pagrįstas trumpųjų nuotolių laivybos panaudojimas Baltijos jūros regione bei atskirai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Siekiant didinti konkurencinį Klaipėdos valstybinio jūros uosto pranašumą Baltijos jūros regione, pateiktas ir argumentuotas naujos laivybos linijos tarp Klaipėdos ir Svinouiscio (Lenkija) uostų atidarymas. „Benchlearning“ metodo taikymas vertinant elektronines viešąsias paslaugas (BELA): mokslininkų grupės projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. R. Gatautis. Projekto tikslas – nustatyti „benchlearning“

metodo galimybes, vertinant elektronines viešąsias paslaugas. Atlikta sugretinimo (angl. benchmarking) ir „benchlearning“ sampratos bei metodų analizė. Detalizuotas „benhlearning“ metodo taikymo procesas. Išanalizuotos įvairios koncepcijos bei metodai taikomi vertinant elektronines viešąsias paslaugas. Išnagrinėta viešųjų elektroninių paslaugų vertinimo patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse – ANAO modelis, SAFAD modelis, „Layne & Lee“ modelis, EK užsakymu 2001–2007 metais atlikti viešųjų e. paslaugų (e. valdžios) vertinimai, eGEP modelis bei e. valdžios vartotojo pasitenkinimo ir įtakos matavimo studija. Parengtas „benchlearning“ metodu pagrįstas viešųjų elektroninių paslaugų modelis. Parengto modelio ypatumas yra tas, jog jis orientuotas į kokybinius rodiklius, kuriuos institucija turi vertinti tobulindama savo veiklą. Parengtas modelis patikrintas empiriškai apklausiant savivaldybių atstovus, atsakingus už viešųjų elektroninių paslaugų teikimą.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

104

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gatautis, Rimantas; Kulvietis, Genadijus; Vitkauskaitė, Elena. Lithuanian egovernment interoperability model // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 13922785. 2009, no. 2(62), p. 38-48. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Virvilaitė, Regina; Saladienė, Violeta; Bagdonaitė, Rita. Peculiarities of impulsive purchasing in the market of consumer goods // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 2(62), p. 101-108. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Virvilaitė, Regina; Saladienė, Violeta; Skindaras, Dalius. The relationship between price and loyalty in services industry // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 13922785. 2009, no. 3(63), p. 96-104. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. eBusiness policy support framework // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 35-47. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. E-procurement future scenario for European construction SMEs // eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: proceedings of the 7th European Conference on Product and Process Modelling, 10-12 September, 2008, Sophia Antipolis, France / Ed. Alain Zarli, Ramair Scherer. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. ISBN 9780415482455. p. 673-680. [Conference Proceedings Citation Index]. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. Towards generic legislative process workflow model building: lessons from EU countries parliaments // 8th Wuhan International Conference on e-Business: Wuhan, May 30-31, 2009, China University of Geosciences, CICEB. Alfred, NY: Alfred University Press, 2009. ISBN 9780980051025. p. 1813-1818. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kvedaravičius, Jonas E.; Skaržauskienė, Aelita; Palaima, Tomas. Systems thinking as intelligence competence and its

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

relationship to leadership performance // Problems and Perspectives in Management. Sumy: Business Perspectives. ISSN 1727-7051. 2009, Vol. 7, no. 2, p. 75-85. [IBSS]. De Mattos, Claudio; Šalčiuvienė, Laura; Auruškevičienė, Viltė; Thomas, Susana. Investigating the importance of matching expectations of contributions to SMEs’ international strategic alliance formation: the ICT sector // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 375380. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Gatautis, Rimantas. Towards ebusiness support policy development: Lithuania perspectives // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 388-396. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Gudonavičienė, Rasa; Rūtelionė, Aušra. Decisions of customers loyalty programs formation // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 397-406. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Ivanauskienė, Neringa; Auruškevičienė, Viltė. Loyalty programs challenges in retail banking industry // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 407-412. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Kazokienė, Lina; Stravinskienė, Jurgita. Ryšių su visuomene programų efektyvumo vertinimas // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 421-429. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Kuvykaitė, Rita; Dovalienė, Aistė; Navickienė, Laura. Impact of package elements on consumer’s purchase decision // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 441447. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Vitkauskaitė, Elena. Kultūrinių skirtumų įtaka tinklapių turiniui // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 541-552. [Business Source Complete; Current


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Abstracts; TOC Premier]. 9. Šliburytė, Laimona; Ostasevičiūtė, Rūta. Theoretical aspects of economic globalization impacts on emerging economies // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 947-953. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šliburytė, Laimona. Children and advertising: issues in consumer socialization process // World Academy of Science, Engineering and Technology: Proceedings of World Congress on Science, Engineering and Technology, Paris, June 24-26, 2009 Paris: WASET. ISSN 2070-3724. 2009, Vol. 54, p. 33-43. 2. Šliburytė, Laimona. How celebrities can be used in advertising to the best advantage // World Academy of Science, Engineering and Technology: Proceedings of World Congress on Science, Engineering and Technology, Paris, June 24-26, 2009 Paris: WASET. ISSN 2070-3724. 2009, Vol. 58, p. 735-740. 3. Rūtelionė, Aušra; Savanevičienė, Asta. Small-medium sized hotel emploees’ core competencies and their development: case study // International Journal of Strategic Management. [S.l.]: International Academy of Business and Economics. ISSN 1555-2411. 2009, Vol. 9, no. 2, p. 93-97.

[Ulrich’s International Periodicals Directory]. 4. Piligrimienė, Žaneta; Bučiūnienė, Ilona. Conceptual model of health care service quality: interdisciplinary approach // C & C and International conference & YEP Dissemination, Cooperation and Competition & HCQM and Tempus Health Care Quality Management: Joint European Program (JEP)-31013-2003 / Ed. M. Zineldin, K. Janowska, V. Vasicheva. Växjö: Allkopia Växjö, 2009. ISBN 9789176366165. p. 89-106. 5. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. Towards egovernment interoperability: Lithuania case // Innovation and Knowledge Management in Twin Track Economies: Challenges and Solutions: Proceedings of the 11th International Business Information Management Association Conference, January 4-6, 2009, Cairo, Egypt. [S.l.]: IBIMA, 2009. ISBN 9780982148907. p. 1632-1640. 6. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. eGovernment interoperability problems in Lithuania // e-Society 2009: proceedings of the IADIS international conference, February 25-28, 2009, Barcelona, Spain, Vol. 1. [S.l.]: IADIS Press, 2009. ISBN 9789728924782. p. 107-114. 7. Markevičiūtė, Imantė; Markevičiūtė, Gabija. Savivaldybių finansų valdymo politika ir problemos // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 86-93.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

3,67 8,08 2,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,33

Iš viso

18,58

vadybos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas prof. dr. Algimantas Sakalas (8 37) 300 570, 323 683 algimantas.sakalas@ktu.lt

Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Mašinų gamybos ekonomikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Algimantas Sakalas, dr. Asta Savanevičienė Docentai: dr. Rūta Adamonienė, dr. Audronė Apalainienė, dr. Vladislava Bartosevičienė, dr. Ilona Bučiūnienė, dr. Vilmantė Kumpikaitė, dr. Kazys Lukaševičius, dr. Violeta Šilingienė, dr. Sigitas Vaitkevičius, dr. Rimantas Venskus Lektoriai: Vida Aleknavičienė, dr. Kęstutis Duoba, Linas Gudonavičius, Adelaida Ivaškienė, Lucija Jasūdienė, Eglė Leščinskienė, Alfredas Staleronka, Dalia Stukaitė

Asistentai: Jurga Duobienė, Lina Girdauskienė Doktorantai: Ona Daraškevičiūtė-Raginienė, Linas Gudonavičius, Kristina Keršienė, Žiedūna Liepė Inžinierė Violeta Rosickienė Vyr. vadybininkė Renata Pauparienė Vadybininkė Sonata Gedmintienė Vyr. laborantė dr. Lina Užienė Laborantė Gražina Anckaitienė Vyr. administratorė Danutė Ona Šimkienė Administratorė Elena Zita Kurauskienė

105


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tiriamoji bazė Kompiuterizuota vadybos mokomoji laboratorija. Doktorantūros moduliai Žmogiškųjų išteklių valdymas (prof. A. Sakalas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacijos: Inga Staškevičiūtė. Inteligentiškos organizacijos vystymas vidinių organizacijos kokybių transformacijų kontekste (vadovas prof. B. Neverauskas);

Rigita Tijūnaitienė. Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas (vadovas prof. B. Neverauskas); Milita Vienažindienė. Žmogiškųjų išteklių valdymo kaita pereinant iš viešojo administravimo į naująją viešąją vadybą (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu) (vadovas prof. A. Sakalas); Rūta Virbickaitė. Įmonės krizinės situacijos diagnozavimas (vadovas prof. A. Sakalas); Kęstutis Duoba. Organizacijų virtualumo raiška įvairiose Lietuvos ekonominės veiklos rūšyse (vadovė prof. A. Savanevičienė).

Tyrimų tematika Žmonių išteklių ugdymo sistemos tobulinimas, įgyvendinant žinių vadybos principus Prof. A. Sakalas, prof. A. Savanevičienė, doc. R. Adamonienė, doc. I. Bučiūnienė, doc. V. Kumpikaitė, doc. S. Vaitkevičius, lekt. D. Stukaitė, dr. M. Vienažindienė, doktorantės L. Girdauskienė, K. Keršienė, E. Leščinskienė, Ž. Liepė, O. Daraškevičiūtė-Raginienė Tyrimų tikslas – plėtoti kompetencijų nustatymo ir ugdymo taikomuosius tyrimus. Atliktų liejimo procesų organizavimo ypatumų bazėje suformuluoti liejyklų darbuotojų pagrindinių kompetencijų modeliai, atliktas jų patikrinimas kompetencijų deficitams išaiškinti. Sukurta kompetencijų ugdymo – mokymo sistema, paremta naujomis informacinėmis ir komunikacijos

technologijomis, atliktas jos tinkamumo patikrinimas. Įmonės vadybos funkcijų tobulinimas krizinėje situacijoje Prof. A. Sakalas, prof. A. Savanevičienė, doc. V. Bartosevičienė, lekt. K. Duoba, lekt. L. Gudonavičius, dr. R. Virbickaitė Tyrimų tikslas – išnagrinėti krizių diagnozavimo tobulinimo galimybes. Išnagrinėta diagnozavimo vieta krizių išaiškinimo ir įveikimo sistemoje, ištirta krizių diagnozavimo metodų įvairovė ir pasiūlytas dirbtinių neuroninių tinklų naudojimu paremtas krizių diagnozavimo modelis. Ištirtas pasiūlyto diagnozavimo modelio tinkamumas krizių įveikimo priemonėms nustatyti. Detaliai išnagrinėtas įmonės virtualumo didinimas kaip antikrizinė priemonė.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

106

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žvirelienė, Renata; Bučiūnienė, Ilona; Škudienė, Vida; Sakalas, Algimantas. Customer retention through supplierorganization-customer relationship management // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Kaunas: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2009, Vol. 8, no. 1 (16), p. 137-151. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; Scopus]. Kumpikaitė, Vilmantė. Human resource training and development importance in post communist countries in cross-cultural context // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Kaunas: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2009, Vol. 8, no. 3 (18), p. 131-144. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Gudonavičius, Linas; Bartosevičienė, Vladislava; Šaparnis, Gintaras. Imperatives for enterprise strategists // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 13922785. 2009, no. 1(61), p. 75-82. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Čiutienė, Rūta; Adamonienė, Rūta. Interaction between employee’s interests and attitude towards work as well as influence when forming career // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 48-55. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography

of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Keršienė, Kristina; Savanevičienė, Asta. The formation and management of organizational competence based on crosscultural perspective // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2009, no. 5(65), p. 56-66. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Leščinskienė, Eglė. Coordination of social justice and economic efficiency principles transforming the pension system // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, nr. 2(15), p. 151-161. [Index Copernicus]. 2. Bartkus, Edverdas Vaclovas; Raipa, Alvydas; Liepė, Žiedūna. Išorinių išteklių panaudojimas viešojo sektoriaus organizacijose // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, nr. 29, p. 62-70. [IndexCopernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 3. Adamonienė, Rūta. Vadybinės žmogiškųjų išteklių formavimo prielaidos ir galimybės // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2009, Vol. 16(1), p. 6-14. [Business Source Complete]. 4. Astromskienė, Adelė; Adamonienė, Rūta. Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje tendencijos // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 217-222.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

[Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Taraškevičius, Audrius. Makroekonominių veiksnių poveikis žmonių migracijos procesams: teoriniai ir praktiniai aspektai // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 553559. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 6. Duoba, Kęstutis. Virtualiųjų organizacijų atsiradimą sąlygojusios priežastys // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 560-566. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 7. Kumpikaitė, Vilmantė; Alas, Ruth. Students’ attitudes to work and studies: practical case // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 582-588. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 8. Vaitkevičius, Sigitas; Stukaitė, Dalia. Įmonių socialinės atsakomybės formavimas racionalaus veikimo kontekste // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 624632. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 9. Sakalas, Algimantas; Leščinskienė, Eglė. Economic issues of pension reform // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2009, no. 14, p. 919-926. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier]. 10. Leliūgienė, Irena; Žydžiūnaitė, Vilma; Balevičiūtė, Vilija. Edukacinio darbo komandos veiklos projektavimas socialinių ligų prevencijoje: bendrojo lavinimo mokyklos atvejis // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius: UAB žurnalas “Sveikata”. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 6, p. 2712-2718. [Index Copernicus]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kumpikaitė, Vilmantė. Adaptation of immigrants from Lithuania in Ireland’s companies: practical case // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 229-234. 2. Adamonienė, Rūta; Čiutienė, Rūta; Martišius, Stasys. Agricultural workers career: factors and possibilities // Rural Development 2009: proceedings of the 4th international scientific conference, 15-17th October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania. Akademija: Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2009, Vol. 4, book 2, p. 15-21.

3. Kumpikaitė, Vilmantė. Attitudes of spirituality: pilot study from Lithuania // The Business Review, Cambridge. Washington: Library of Congress. ISSN 1553-5827. 2009, Vol. 13, no. 1, p. 271-277. [CABELL’S; ULRICH’S; PROQUEST (ABI)]. 4. Alas, Ruth; Kumpikaitė, Vilmantė. Factors determining human performance at work: students’ viewpoint // Modern Management Research Conference (MMRC): Insights into the Sustainable Growth of Business [Elektroninis išteklius]: proceedings of the international scientific conference, 19-21 November 2009, Vilnius / University of Management and Economics (ISM), Norvegian School of Management. Kaunas: ISM University of Management and Economics. ISSN 2029-3461. 2009, p. [1-11]. 5. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Taraškevičius, Audrius. International labour migration: positive and negative aspects // VII International Scientific Conference “Management and Engineering’09”, June 22-24, 2009, Sozopol, Bulgaria: conference proceedings. Sofia: Technical University. ISSN 1310-3946. 2009, Vol. 3(113), p. 451-456. 6. Dumčiuvienė, Daiva; Duoba, Kęstutis; Startienė, Gražina. Lithuanian education policy for economic growth // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 184-188. 7. Rūtelionė, Aušra; Savanevičienė, Asta. Small-medium sized hotel emploees’ core competencies and their development: case study // International Journal of Strategic Management. [S.l.]: International Academy of Business and Economics. ISSN 1555-2411. 2009, Vol. 9, no. 2, p. 93-97. [Ulrich’s International Periodicals Directory]. 8. Kumpikaitė, Vilmantė. Students as future performers: comparable analysis at Kaunas University of Technology, Lithuania // International 7th Knowledge, Economy & Management Congress Proceedings [elektroninis išteklius], October 30-31 - November 1, 2009, Yalova, Turkiye. Istanbul: Istanbul University, 2009. ISBN 9789944020350. p. 1117-1128. 9. Adamonienė, Rūta; Karaliūtė, Akvilė. The tendencies of business philanthropy and landmarks of its development in Lithuania // Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges: 10th International Scientific Conference, Kaunas, Lithuania, September 24-26, 2009. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. ISBN 9789955125044. p. 13-20. 10. Bagdanavičiūtė, Inga. Strateginiai pokyčiai ir jų valdymas įmonėje // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 8-10. 11. Martūzaitė, Viktorija; Valaitytė, Erika. Modernios veiklos vertinimo sistemos // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 94-97. 12. Stanaitytė, Ieva. Viešojo administravimo organizacijos kultūra ir etika // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2009, nr. 1 (3), p. 125-128.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

3,42 6,66 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

8,66

Iš viso

18,74

107


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Visuotinės kokybės vadybos centras Adresas: Tel. Faks. El. p.

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas (8 37) 300 590 (8 37) 300 568 mantas.vilkas@ktu.lt

Centras įkurtas 1995 m. vasario 1 d. pagal tarptautinio TEMPUS (PHARE) projekto „Harmoningoji plėtra ir aplinka“ programą. Pagrindinis centro tikslas – inicijuoti ir padėti įgyvendinti Lietuvoje visuotinės kokybės vadybą, ja pagrįstą Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelį, kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos kokybės vadybos standartus. Centro veiklos sritys: taikomieji moksliniai tyrimai, projektai ir konsultacijos, praktinis mokymas ir visuomenės švietimas. Taikomųjų tyrimų tikslas – ištirti specifines sąlygas, būtinas visuotinės kokybės vadybai bei Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliui įgyvendinti, ir parengti rekomendacijas, kaip Lietuvos organizacijose sudaryti reikalingas sąlygas. Centre įmonių užsakymu rengiami šie projektai ir teikiamos konsultacijos: • sudaromi ir įgyvendinami įmonių valdymo struktūrų kūrimo projektai, pritaikant juos prie rinkos reikalavimų; • pagal Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio reikalavimus rengiami ir įgyvendinami organizaciniai projektai;

• įgyvendinamos kokybės valdymo sistemos pagal LST EN ISO 9000: 2000 šeimos standartus; • sudaromi originalūs darbo motyvacijos tyrimais pagrįsti atlyginimo už darbą nuostatai, kurie skatina darbuotojus siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą ir įmonę; • sprendžiamos darbo tyrimo ir matavimo problemos: optimalus įvairių specialybių darbuotojų skaičiaus nustatymas, optimalių darbo normų ir kitos šios srities problemos. Centras šviečia visuomenę masinėmis informacijos priemonėmis, skleidžia visuotinės kokybės vadybos ir naujausias vadybos idėjas. Įrengta specializuota biblioteka, kurioje sukaupta per 1000 pavadinimų visuotinės kokybės vadybos ir su ja susijusių kitų vadybos mokslo sričių knygų anglų ir prancūzų kalbomis, prenumeruojami žurnalai, renkama kita informacija. Sudaromos kompetentingų specialistų komandos kiekvieno projekto konkretiems uždaviniams spręsti.

Projektų vadybos centras Adresas: Kęstučio g. 8-302, Kaunas, LT-44320 Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas Tel.: (8 37) 300 558, (8 37) 300 559 Faks. (8 37) 202 640 El. p. pvc@ktu.lt

Projektų vadybos centro siekiai – tenkinti teikiamų paslaugų vartotojų poreikius, skatinti projektų vadybos plėtrą Lietuvos Respublikos verslo ir viešojo administravimo organizacijose, konsultuoti įmones ir organizacijas rengiant ir įgyvendinant verslo ar regionų plėtros projektus, vykdyti projektų vadybos mokslinius tiriamuosius darbus. Projektų vadybos centro veiklos sritys: • verslo įmonių ir viešojo administravimo organizacijų konsultavimas projektų vadybos klausimais; • pagalba ieškant organizacijų plėtros galimybių pritraukiant įvairių fondų ar kitų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų lėšas; • projektų rengimas, administravimas ir koordinavimas; • projektų įgyvendinimo programų rengimas; • pagalba rengiant konkursinę dokumentaciją;

108

• projektų vadybos mokslinių tiriamųjų darbų vykdymas, koordinavimas ir integravimas į studijų procesą; • dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose; • partnerių paieška; • mokymo programų kūrimas; • informacijos apie projektų vadybą Lietuvoje ir kitose šalyse kaupimas, sisteminimas ir skleidimas. Pagrindiniai Projektų vadybos centre atliekami moksliniai tiriamieji darbai susiję su: • projekto rizikos valdymu; • projektų žmogiškųjų išteklių valdymo problemomis; • projekto sukurtos vertės analize; • šiuolaikinių projektų vadybos procesų panaudojimu sprendžiant regionines problemas ir pan.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Dekanas – prof. dr. Jonas Daunoras Tel.: (8 37) 351 216, 300 250, 300 251 Faks. (8 37) 454 329 El. p. dekeaf@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt/eirvi Elektrotechnikos fakultetas įkurtas 1947 m. Automatikos fakultetas įkurtas 1967 m. Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas įkurtas 1993 m. sujungus Automatikos ir Elektrotechnikos fakultetus. 2005 m. fakultetas pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu. Pagrindines pareigas fakultete turi 117 darbuotojų, iš jų 74 mokslininkai: 7 habilituoti daktarai, 67 daktarai.

Atnaujinta Procesų valdymo laboratorija

Pagrindinës tyrimø kryptys Elektros energijos gamyba, perdavimas, vartojimas ir valdymas, automatizuotoji apskaita ir techninių sistemų būsenos prognozavimas. Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; dirbtiniai neuroniniai tinklai. Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir valdymas. Elektros mašinų charakteristikos, kokybė ir diagnostika. Intelektinių ir hibridinių valdymo metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinio valdymo sistemos. Elektromagnetinių laukų taikymas technologijoms; elektromagnetinių keitiklių taikymas energijos apskaitai. Šviesos technologijos ir jų taikymas apšvietimui, vizualizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti. Darbo aplinkos tyrimai, priemonių kenksmingiems veiksniams mažinti kūrimas.

109 109


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Elektros sistemų katedra Vedėjas – prof. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel. (8 37) 300 280, el. p. esk@ktu.lt

Elektros inžinerijos katedra

Vedėjas – dr. Robertas Lukočius, tel. (8 37) 300 267, el. p. robertas.lukocius@ktu.lt

Elektros ir valdymo įtaisų katedra Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. (8 37) 300 270, el. p. kat0102@ktu.lt

Ergonomikos katedra Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel. (8 37) 300 255, el. p. kat0109@ktu.lt

Procesų valdymo katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. (8 37) 300 260, el. p. procval@ktu.lt

Valdymo technologijų katedra Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel. (8 37) 300 290, el. p. valtek@ktu.lt

Automatikos ir valdymo technologijų institutas Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. (8 37) 300 296, el. p. rimvydas.simutis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 18,2%

TP A 3,6%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 30,4%

V M S F 15,7% Tarptautinės m ok s lo program os 4,5%

U nivers iteto m ok s lo fondas 27,6%

110


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Elektros ir valdymo technologijos, ECT 2009 (4-oji tarptautinė), 2009 m. gegužės 7, 8 d. 2. Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (19-oji tarptautinė), 2009 m. rugsėjo 23–25 d. 3. Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos (studentų), 2009 m. gegužės 8 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi prof. A. W. Sowa iš Bialystoko technikos universiteto (Lenkija) ir prof. A. Sauhats iš Rygos technikos universiteto. Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų bei organizacijų veikloje Doc. A. Bačauskas – Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos prezidiumo narys; Lietuvos energetikos instituto tarybos narys; Pasaulio energijos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas. Prof. A. Verikas – tarptautinių žurnalų „IEEE Trans System Man and Cybernetics“, „Neural Processing Letters“, „Neural Computing and Applications“, „Informatica“, „International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence“, „Pattern Recognition Letters“, „Neurocomputing“ ir „Information Fusion“ recenzentas; Europos neuroninių tinklų asociacijos narys; IEEE asociacijos narys; Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacijos narys, tarptautinių konferencijų programų komitetų narys, 7-osios bendrosios programos ekspertas. Prof. A. Navickas – LMA žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Deksnys – LMA žurnalo „Energetika“ ir Rygos technikos universiteto mokslo žurnalo „Energetika ir elektrotechnika“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos energetikos instituto Tarybos narys.

Prof. L. A. Markevičius – tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ redakcinės kolegijos ir organizacinio komiteto narys. Prof. S. Gečys – žurnalo „Pomiary Automatika Kompiutery“ (Lenkija) redakcinės kolegijos narys, tarptautinės konferencijos „Elektronika‘2009“ programų komiteto narys, sekcijos „Elektros inžinerija“ pirmininkas; žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“ atsakingasis sekretorius. Prof. J. A. Virbalis – žurnalo „The Open Electrical and Electronic Engineering Journal (OEEE)“ redakcinės kolegijos narys, ECT-2009 konferencijos medžiagos leidinio redakcinio komiteto narys, Gruzijos nacionalinio mokslo fondo projektų vertintojas, programos „Eurostars“ ekspertas. Doc. A. Morkvėnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys, UAB „LITGRID“ valdybos narys. Doc. E. Nevardauskas – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 45 „Elektros energetika“ pirmininkas. Prof. A. Kopustinskas – 7-osios bendrosios programos ekspertas. Doc. V. Mačerauskas – tarptautinio žurnalo „Computers in Industry“ ekspertas. Doc. A. Vegys – Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 122 darbo grupės DG 2 „Ergonominio projektavimo principai“ ekspertas, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas ir technikos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos koordinacinės tarybos Darbų saugos komiteto narys, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo narys.

Prof. D. Levišauskas – tarptautinių žurnalų „Computers and Chemical Engineering“, „Biochemical Engineering Journal“, „Microbial Cell Factories“, „Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology“ ir „Information Technology & Control” recenzentas, Europos biotechnologų federacijos narys, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys.

M. d. A. Lipnickas – tarptautinių žurnalų „IEEE Transactions on Neural Networks“ ir „IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence“ recenzentas.

Prof. R. Simutis – tarptautinių žurnalų „Bioprocess and Biosystems Engineering“, „International Journal of Neural Systems“, „Neural Networks“, „Neural Computing and Applications“, „Journal of Intelligent & Fuzzy Systems“ recenzentas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas.

Vyr. inž. V. Adomavičius – UNESCO globojamos organizacijos „European Network for Education and Training in Renewable Energy Sources“ (EURONETRES) darbo grupės „Saulės energija“ narys.

Doc. S. Raila – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti valdybos pirmininko pavaduotojas.

111


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros sistemų katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: Faks. El. p.

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas prof. dr. Alfonsas Morkvėnas (8 37) 453 907, 300 280, 300 281 (8 37) 350 392 esk@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Pranas Deksnys, habil. dr. Steponas Gečys, dr. Linas Andronis Markevičius, habil. dr. Vaclovas Miškinis, dr. Alfonsas Morkvėnas, dr. Albertas Nargėlas, dr. Algimantas Stanislovas Navickas Docentai: dr. Mindaugas Ažubalis, dr. Vaclovas Ažubalis, dr. Anzelmas Bačauskas, dr. Algirdas Degutis, dr. Saulius Gudžius, dr. Audrius Jonaitis, dr. Artūras Kalvaitis, dr. Inga Konstantinavičiūtė, dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas, dr. Pranas Smolskas, dr. Renata Stanionienė, dr. Robertas Staniulis, dr. Gytis Svinkūnas Lektoriai: dr. Almantas Bandza, Kęstutis Bronius Juočiūnas, dr. Dainius Slušnys Jaunesn. mokslo darbuotojai Vytautas Šiožinys, Tomas Deveikis Doktorantai: Vitalijus Baranskas, Gediminas Daukšys, Tomas Deveikis, Vitalijus Gvazdas, Povilas Norkevičius, Ramūnas Ponelis, Aldas Stankevičius, Vytautas Šiožinys, Giedrius Tamulis, Lionė Urmonienė, Povilas Valatka, Jonas Vanagas, Andrius Žąsytis Mokomosios laboratorijos vedėjas Kęstutis Kavaliauskas Vyr. laborantai: Henrikas Zumaras, Vaclovas Zumaras Laborantai: Ugnė Karaliūtė, Elena Kasiulevičienė, Akvilė Lukoševičiūtė, Alfredas Rudys Administratorė Rasa Juraškienė Tiriamoji bazė Aukštųjų įtampų laboratorija, energetinių skaičiavimų laboratorija, relinės apsaugos laboratorija, elektros

sistemų laboratorija, elektrinių ir pastočių laboratorija, elektrotechnologijos laboratorija, atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, elektros mašinų laboratorija, elektros mikromašinų laboratorija, elektrotechninių medžiagų laboratorija, braižytuvas DXY-1300, dalinių išlydžių detektorius ROBOTRON M 4202, sukimo momentų matuoklis, indukcijos oro tarpe matuoklis, įtampos kokybės kontrolės sistema, impulsinis įtampos generatorius, išlygintos ir kintamos aukštosios įtampos bandymų stendas, įžemėjimo modeliavimo natūrinis stendas, keturių kanalų skaitmeninis oscilografas. Doktorantūros moduliai Energetikos sistemų planavimas (doc. A. Bačauskas); Energetikos sistemos ir jų valdymas (doc. A. Bačauskas); Elektromagnetiniai procesai elektros sistemose (prof. L. A. Markevičius); Viršįtampiai ir viršsroviai (prof. L. A. Markevičius); Sistemų patikimumo modeliai (prof. A. S. Navickas); Elektros sistemų valdymo technologija (prof. A. Nargėlas); Elektros sistemų dinamika ir stabilumas (doc. V. Ažubalis); Elektros įtaisų kokybės teorija (prof. S. Gečys); Mechatroninių sistemų kokybė (prof. S. Gečys); Elektriniai energijos keitikliai ir jų sistemos (doc. S. Gudžius); Mikroekonomika ir energetikos ekonomika (prof. V. Miškinis). Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacija. Dainius Slušnys. Paskirstytųjų generatorių sistemos stabilumo tyrimas (vadovas doc. V. Ažubalis).

Tyrimų tematika Elektros energetikos sistemos režimai ir naujos technologijos Prof. R. Deksnys, prof. S. Gečys, prof. A. S. Navickas, doc. R. Smolskas, doc. R. Staniulis, doc. A. Bačauskas, doc. R. Stanionienė, doc. E. Nevardauskas, jaun. m. d. T. Deveikis, doc. V. Ažubalis, doc. M. Ažubalis, doc. A. Jonaitis, lekt. K. B. Juočiūnas, dokt. R. Ponelis Tyrimų tikslas – apibendrinti tarpsisteminių galių mechanizmus, taikomus Vakarų Europoje, įvertinti naujų jungčių galių panaudojimo galimybes, diegiant atitinkamą mechanizmą. Išnagrinėtos Baltijos energetikos kompanijos (apimančios Estiją, Latviją, Lietuvą) kooperavimo galimybės. Tyrimuose daug dėmesio buvo skiriama MVE (mažųjų vėjo jėgainių) efektyvumui. Sukurta nesudėtinga MVE efektyvumo įvertinimo metodika leidžia greitai ir paprastai atsirinkti pačias efektyviausias MVE. Sprendžiant MVE parkų, kurie užsienyje jau dabar naudojami pastatų energijos sistemose, darbo efektyvumo padidinimo problemą,

112

sukurta originali elektros energijos konversijos sistemos schema su vienu inverteriu MVE grupei. Tiriamas vėjo elektrinių darbas mažoje elektros sistemoje, kurioje, be vėjo elektrinių, veikia dar ir kitų tipų elektrinės. Sprendžiamos sistemos, kur vyrauja vėjo energetika, galios ir energijos balansavimo problemos. Ištirtos Baltijos pajūrio vėjo elektrinių generuojamos galios savybės ir parinktos tinkamos balansavimo priemonės. Tiriamos galimybės nustatyti generatorių dinaminius parametrus pagal pasyvinius duomenis. Siūloma metodika leidžia nustatyti generatorių parametrus iš keleto skirtingų režimų duomenų. Taip pat pateikta metodika garo turbinos, turbinos reguliatoriaus, katilo ir jo reguliatoriaus dinaminio modelio parametrams nustatyti. Suformuluoti ir pagrįsti pagrindiniai asinchroninių narvelinių variklių parametrų skaičiavimo principai, kai šie varikliai maitinami iš dažnio keitiklių. Tirtas transformatorių atšakų perjungiklių darbo intensyvumo įtakos pastočių patikimumui įvertinimas. Sudaryti matematiniai pastotės modeliai, ekvivalentinant skirtingų įtampos pusių tinklus.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektromagnetinių pereinamųjų procesų tyrimai Prof. L. Markevičius, doc. A. Morkvėnas, doc. S. Gudžius, doc. R. Stanionienė, doktorantai V. Šiožinys ir P. Valatka Analizuojamas schemos modelis, kai elektrinės skirstykloje įrengti iškrovikliai, o prie galios transformatorių viršįtampių ribotuvai. Išanalizuota įvairių veiksnių įtaka elektros įrenginiams, procesams,

vykstantiems įrenginių izoliacijoje veikiant viršįtampiams. Nustatyta veiksnių charakteristikų pobūdžio įtaka parametrų pokyčiui. Sudarytas skaitmeninis modelis procesams, vykstantiems įrenginių izoliacijoje, modeliuoti. Nulinės sekos procesai registruojami per nulinės sekos srovės transformatorių ir įtampos transformatoriaus atvirojo trikampio apviją.

MTEP projektai Žiedinio elektros perdavimo tinklo modelis avariniams procesams tirti aukštųjų dažnių srityje: mokslininkų grupės projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. L. A. Markevičius. Šiuo tyrimu siekiama sukurti žiedinio elektros tinklo modelį, kuriuo būtų galima tyrinėti avarinius procesus aukštųjų dažnių srityje. Elektros tinklo avarinių režimų stacionaraus proceso dedamųjų skaičiavimo metodų yra sukurta be galo daug. Remiantis šių skaičiavimų rezultatais kuriamos elektros tinklo relinės apsaugos nuostatos. Analogiškai aukštųjų dažnių procesų elektros tinkluose analizė galėtų būti atliekama naudojant sukurtus modelius, o skaičiavimo rezultatai pritaikomi naujiems relinės apsaugos principams kurti bei apsaugos nuostatų skaičiavimams atlikti. Vėjo elektrinių plėtros galimybių analizės studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8540 / Vadovas prof. R. Deksnys. Ištirtos vėjo elektrinių prijungimo prie Lietuvos energetikos sistemos galimybės. Nustatyta, kiek investivestijų reikia vėjo elektrinių plėtrai sausumoje ir jūroje užtikrinti. Nustatyta tikslinga suminė vėjo elektrinių galia, kurią galima prijungti prie Lietuvos energetikos sistemos nepertvarkant elektros tinklo. Ištirtos galimybės didinti vėjo elektrinių galią iki 2000 MW. Nustatomos vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos. Nustatytas vėjo elektrinių dalyvavimo valdant dažnį būtinumas ir trumpalaikio elektros energijos kaupimo galimybės. Lietuvos elektros energetikos sistemos režimų skaičiavimo dinaminis modelis: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8503 / Vadovas doc. V. Ažubalis. Tobulinami dinaminiai energetikos sistemos elementų modeliai. Tiriamos galimybės nustatyti generatorių dinaminius parametrus, atsižvelgiant į pasyvinius

duomenis. Siūloma metodika leidžia nustatyti generatorių parametrus pagal keleto skirtingų režimų duomenis. Taip pat pateikta metodika garo turbinos, turbinos reguliatoriaus, katilo ir jo reguliatoriaus dinaminio modelio parametrams nustatyti. Metodika patikrinta su eksperimentiniais duomenimis, gautas patikimas dinaminių parametrų įvertinimas. Hibridinių energijos šaltinių ir jų sistemų modeliai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8518 / Vadovė doc. R. Stanionienė. Tiriamas vėjo ir saulės elektrinių kombinuotas darbas kartu su įvairiomis energijos kaupimo sistemomis, taip pat kartu su tradicinėmis energijos generavimo sistemomis (dujų turbinomis ir dyzeliniais agregatais). Didžiausios vienetinės galios Lietuvos elektros energetikos sistemoje galimybių tyrimo studija: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8535 / Vadovas prof. A. Morkvėnas. Pagrindinis darbo tikslas – ištirti mažai EES leistiną didžiausią vienetinę galią, nes Lietuvos EES ir Baltijos EES yra priskiriamos prie mažų elektros energetikos sistemų su didelės galios generavimo agregatais. Sukurta ir pagrįsta EES didžiausios vienetinės galios nustatymo metodika, apimanti dažnio stabilumo ir kampo stabilumo tyrimo metodus. Apžvelgti pagrindiniai didžiausią vienetinę galią ribojantys veiksniai ir būdingi tyrimo režimai bei pagrindinės sunkiausių pereinamųjų režimų charakteristikos. Atlikti savarankiškai veikiančios Lietuvos EES ir autonomiškai, be sinchroninių ryšių veikiančios Baltijos EES dažnio stabilumo ir pirminio reguliavimo rezervų tyrimai galimoms vienetinėms galioms nustatyti. Atlikti didelių vienetinių galių agregatų dinaminio stabilumo tyrimai Baltijos EES prisijungus prie UCTE ir esant „EstLink“ (350 MW) tarpsisteminiam ryšiui. Tiriamos Baltijos EES ir Skandinavijos šalių EES sinchroninio darbo galimybės.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ažubalis, Mindaugas; Ažubalis, Vaclovas; Jonaitis, Audrius; Ponelis, Ramūnas. Identification of model parameters of steam turbine and governor // Oil Shale. Tallin: Estonian Academy Publishers. ISSN 0208-189X. 2009, Vol. 26, iss. 3, sp. iss. SI, p. 254-268. [ISI Web of Science; Business Source Complete; Current Contents (Engineering, Computing & Technology).]. 0,587 2. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Penetration and integration of wind power plants into Lithuanian power system // Oil Shale. Tallin: Estonian Academy Publishers. ISSN 0208-189X. 2009, Vol. 26, iss. 3, sp. iss. SI, p. 319-330. [ISI Web of Science; Business Source Complete; Current Contents (Engineering, Computing & Technology).]. 0,587 3. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas. Copper-squirrelcage solid rotor teeth zone parameter rational choice for induction motor operating under geophysical conditions //

Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 1(89), p. 9194. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 4. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas. Parametrical optimization of equivalent circuit parameters of copper-squirrel-cage solid rotor induction motor supplied through long geophysical cable // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 2(90), p. 73-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas. Numerical modelling for the

113


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

recognition of the very fast electromagnetic transients // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 181-184. 2. Rožanskienė, Arnolda; Markevičius, Linas Andronis. Steadystate magnetic field of high voltage on line // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 185-187. 3. Žvinys, Juozas; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Gudžius, Saulius; Ceslevičius, Vilandas. Modelling of electric discharge effect of ferro-concrete // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 192-195. 4. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Stanionienė, Renata. Balancing and control energy in the power system with deep penetration of wind energy // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 209-214. 5. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Filtering technique for transient process practical measurement applications // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 323-326. 6. Miškinis, Vaclovas; Galinis, Arvydas; Konstantinavičiūtė, Inga. Current and future options for nuclear power use in Lituania // International Perspectives on Energy Policy and the Role of Nuclear Power / Eds. L. Mez, M. Schneider, S. Thomas. Brentwood: Multi-Science Publishing Co. Ltd, 2009. ISBN 9781907132117. p. 301-319. 7. Miškinis, Vaclovas; Konstantinavičiūtė, Inga; Galinis, Arvydas. Impact of global recession on the Lithuanian energy sector // 19. Zittauer Seminar zur energiewirtschaftlichen Situation in den Ländern Mittel- und Osteuropas: Tagungsband, Zittau 10.-12. September 2009. Heft 105, Nr. 2438-2453. Zittau/Görlitz: University of Applied Sciences, 2009. ISBN 9783981265521. p. 213-235. 8. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Radvila, Giedrius. Cross-border capacity auctions // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 205-210. 9. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas. The research of the influence of the boundary conditions of the atmospheric overvoltages on the insulation of high voltage equipment // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 286-289. 10. Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata; Valatka, Povilas. Insulation limit resistance performance assessment

114

model // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 290-293. 11. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. The models of sources of electromagnetic interferences over UHV line for transient processes investigation // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 294-297. 12. Slušnys, Dainius. Distributed generators: definition identification // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 308-311. 13. Ažubalis, Mindaugas; Ažubalis, Vaclovas; Jonaitis, Audrius; Ponelis, Ramūnas. Identification of parameters of synchronous generators’ dynamic models // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 327-332. 14. Balčiūnas, Povilas; Norkevičius, Povilas. Wind power plant with redox flow battery inverter - system converter energy conversion processes research // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 347-351. 15. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Stanionienė, Renata. Peculiarities of wind power plants’ work in the small power system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 380-385. 16. Martišius, Židrūnas. Energetinio bloko automatinio valdymo sistemų modernizavimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT-2009: 4-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256687. p. 25-30. 17. Juočiūnas, Kęstutis Bronius. Žemosios įtampos aparatų tyrimo sistema // Elektros ir valdymo technologijos ECT2009: 4-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256687. p. 31-34. 18. Navickas, Algimantas Stanislovas. Transformatorių veikimo įtakos pastočių ir elektros tinklo patikimumui modeliavimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT2009: 4-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256687. p. 40-43.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

4,00 2,00

iš jų turinčiuose citavimo indeksą Kituose recenzuojamuose leidiniuose

14,78

Iš viso

20,78

Elektros inžinerijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, nuo 2010-07-01 dr. Robertas Lukočius (8 37) 300 267 arvydas.virbalis@ktu.lt

Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius, dr. Stanislovas Masiokas, habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis Docentai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Jonas Martynaitis, dr. Rimantas Povilas Masiulis, dr. Albertas Mikulionis, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys, dr. Stasys Žebrauskas Lektoriai: Ona Grigonienė, dr. Robertas Lukočius, dr. Konstantinas Otas, Roma Račkienė, Jonas Varkalys Doktorantai: Ričardas Barčiauskas, Ramūnas Deltuva, Robertas Katutis, Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Povilas Marčiulionis, Jevgenij Morozionkov, Sergejus Andrius Pačinskis, Roma Račkienė, Milvydas Šiožinys, Renaldas Urniežius Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Saulius Kakštys, dr. Romualdas Vaikasas Laborantė Dalia Skinkaitė Vyresnysis inžinierius Vytautas Adomavičius Inžinieriai: Raimundas Sacevičius, Paulius Vaškys, Giedrius Vaškys Administratorė Diana Kakštienė

Tiriamoji bazė Spinduliuotės matavimo įranga: „Research Radiometer IL1700“, Radiometer/Photometer IL1400A. Precizinis firmos „Brokhaus Messtechnik“ fliuksmetras F01 magnetinio lauko parametrams matuoti. Šviesos technikos laboratorija su fotometrine įranga integraliemss optinės spinduliuotės matavimams ir santykiniams spektriniams šviesos tyrimams atlikti, naudojant radiometrus-fotometrus IL1700 ir IL1400. Naudojama šviesos aplinkos modeliavimo programa DIALUX ir liuminescencinių lempų plazmos procesų modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Elektros įtaisai ir sistemos (prof. J. A. Virbalis); Elektros sistemų teorija (prof. J. A. Virbalis); Nanotechnologijų elektromagnetinių laukų analizės skaitiniai metodai (doc. S. Žebrauskas); Šviesos technika (prof. S. Masiokas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Robertas Lukočius. Dirbančio žmogaus funkcionalumo stebėsenos sistema (vadovas prof. J. A. Virbalis).

Tyrimų tematika Elektrinių ir magnetinių laukų tyrimas ir technologinis taikymas Prof. J. A. Virbalis, doc. S. Žebrauskas, lekt. O. Grigonienė, doc. V. Pakėnas, dr. R. Vaikasas, doktorantai R. Katutis, P. Marčiulionis, S. Pačinskis, R. Barčiauskas, J. Morozionkov ir R. Deltuva Nagrinėjama galimybė nanoposlinkiams panaudoti terfenolą-D – magnetostrikcinę medžiagą, turinčią didelį magnetostrikcinį koeficientą. Šiuo atveju magnetiniam laukui sukurti galima naudoti nuolatinį magnetą – nereikia išorinio energijos šaltinio. Buvo tiriama,

kaip keičiasi magnetinis laukas terfenolo strype, esant įvairioms terfenolo ir nuolatinio magneto tarpusavio padėtims ir įvairiu būdu tą padėtį keičiant. Nagrinėjamos signalo apdorojimo problemos, iškylančios magnetinio lauko žadinimui naudojant periodinę kondensatoriaus iškrovą per RL grandinę. Pasiūlyta elektromagnetinio srauto keitiklio stebėsenos sistema, leidžianti nuolat stebėti, ar nepakito magnetinės grandinės perdavimo koeficientas. Nagrinėjama dvimačio vienpolio vainikinio išlydžio kraštinių sąlygų nustatymo ir išlydžio elektrinio lauko skaičiavimo procedūra naudojant baigtinių skirtumų metodą polinėje koordinačių sistemoje.

115


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Žmogaus funkcionalumo stebėsenos sistemos tyrimas Prof. J. A. Virbalis, dr. R. Lukočius, dokt. R. Račkienė

Robotų valdymas dinaminėie aplinkoje Prof. S. Bartkevičius, doc. S. Žebrauskas, dokt. R. Urniežius

2009 m. pabaigta konstruoti širdies susitraukimų dažnio ir kvėpavimo dažnio stebėsenos sistema, leidžianti stebėti šiuos fiziologinius parametrus įprastinėje žmogaus veikloje, realiu laiku. Sukurta duomenų srautus valdanti, signalų apdorojimo, vizualizavimo ir pavojaus signalų formavimo užduotis atliekanti programinė įranga. Sukurta ir realizuota įkvėpimų aptikimo ir kvėpavimo dažnio nustatymo logika. Numatoma sistemą praplėsti žmogaus mobilumui įvertintii skirtais jutikliais – akcelerometrais. Pagrindinė energijos sąnaudų sistemos mobiliojoje dalyje mažinimo kryptis – siųstuvo miego būsenos panaudojimas.

Modeliavimo eksperimentu įrodyta maksimalios santykinės entropijos metodo modifikacija nustatant roboto lokalizacijos principus. Šiuo metodu atnaujinama aposteriorinė tikimybė tuo pačiu metu įvertinant modelių kombinaciją ir išmatuotus duomenis. Vizualinės informacijos pateikimas Prof. S. Masiokas, doc. V. Pakėnas, lekt. K. Otas, dokt. M. Kriuglaitė-Jarašiūnienė Nagrinėjamos esminės pateikiamos vizualinės informacijos gero matomumo sąlygos ir tų sąlygų užtikrinimo galimybės.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

116

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Optimal interval of pulse and breathing signal formation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 2(90), p. 103106. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Bansevičius, Ramutis Petras; Grigaliūnas, Valdas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Magnetic circuit of nanometric screw // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 6770. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Masiokas, Stanislovas; Kriuglaitė, Miglė. Influence of chromatic ambient light over colour luminance contrast on projection screen // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 5(93), p. 69-72. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Urniežius, Renaldas; Žebrauskas, Stasys. Robot localization under dynamic uncertainty // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 7(95), p. 3-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Marčiulionis, Povilas; Žebrauskas, Stasys. Numerical analysis of spatial force components in direct current corona field // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 8(96), p. 3-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. Shielding of electric reactor magnetic field // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 8(96), p. 15-18. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Research of the usage of double-fed generators in wind turbines // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2009, nr. 8(96), p. 27-32. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Masiokas, Stanislovas; Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Miglė; Pakėnas, Valdas Jonas; Otas, Konstantinas. Determinants of visibility in multimedia presentation // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 35-38. Marčiulionis, Povilas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Žebrauskas, Stasys. Computation of direct current corona ion-driven wind velocities // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 55-58. Pačinskis, Sergejus Andrius; Virbalis, Juozapas Arvydas; Žebrauskas, Stasys. Steady-state corona field finitedifference computation with varying size rectangular grid // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 59-62. Katutis, Robertas; Vaikasas, Romuladas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Battery-driven electromagnetic flow meter signal processing // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 105-108. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. Protection of technical systems working in the vicinity of the electric reactor // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 293-298. Deltuva, Ramūnas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Disturbance of plane capacitor electric field by dielectric admixtures // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 344-347. Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Dinaminių objektų (robotų) tarpusavio konfliktinių situacijų ir galimų jų sprendimų apžvalga // Elektros ir valdymo technologijos ECT-2009: 4-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256687. p. 13-16.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

8. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Influence of dimensions of a mobile robot on navigation using vector marks // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 36-39. 9. Masiokas, Stanislovas; Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Miglė; Pakėnas, Valdas Jonas. Visibility of text in multimedia presentation // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 75-78. 10. Pakėnas, Valdas Jonas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The means of electromagnetic flow meter magnetic circuit testing // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 231-234. 11. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. The attenuation of the electric reactor magnetic field strength // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 235-238. 12. Žebrauskas, Stasys; Beniulis, Irmantas. Intensification of heat exchange in reffrigeration technologies by use of corona field // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 243-246. 13. Žebrauskas, Stasys; Barčiauskas, Ričardas. Using of corona fields in building material industries // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 247-250. 14. Berengarten, Michail G.; Vainshtein, Semyon I.; Pushnov, Aleksandr S.; Adomavičius, Vytautas. Potential of non-traditional energy sources for cold recovery in absorption refrigerating machines // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 333-336. 15. Pushnov, Aleksandr S.; Berengarten, Michail G.; Vainshtein, Semyon I.; Adomavičius, Vytautas. Possible perspectives of cooling tower application for electric energy production //

Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 337-342. 16. Berengarten, Michail G.; Vainshtein, Semyon I.; Pushnov, Aleksandr S.; Adomavičius, Vytautas. Application of renewable energy sources for feeding of water recycling systems technological equipment // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 343-346. 17. Adomavičius, Vytautas; Petrauskas, Gytis. Hybrid water heating system based on solar collectors and heat exchanger fed from the centralised heat supply grid // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 352-355. 18. Adomavičius, Vytautas; Petrauskas, Gytis. Optimisation of hybrid water heating system based on solar collectors and heat exchanger in order to maximize solar heat energy’s share // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 356-361. 19. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas; Kepalas, Vytautas. Control of energy fluxes in the grid-tied domestic power system based on wind energy // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 362-367. 20. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas; Kepalas, Vytautas. Research of the power conversion processes in the system of power supply from a number of wind turbines over the one grid-tied inverter // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 368-373. 21. Adomavičius, Vytautas; Watkowski, Thomas; Žilinskas, Edmundas; Adomavičius, Alfonsas. Comparison of small scale wind turbines’ properties // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 374-379.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

5,33

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

-

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

14,50

Iš viso

19,83

117


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros ir valdymo įtaisų katedra Adresas: Vedėjas – Tel. Faks. El. p.:

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas doc. dr. Vaclovas Bartkevičius (8 37) 300 270 (8 37) 351 409 vaclovas.bartkevicius@ ktu.lt; kat0102@ ktu.lt

Katedra įkurta 1970 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Audris Kopustinskas, habil. dr. Antanas Verikas Docentai: dr. Vaclovas Bartkevičius, dr. Alvydas Dosinas, dr. Adas Gelžinis, dr. Audris Mačiulis, dr. Saulius Raila, dr. Rimas Jonas Šurna, dr. Mindaugas Vaitkūnas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Adas Gelžinis Mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Doktorantai: Živilė Kalsytė, Edgaras Kelertas, Irmantas Kupčiūnas, Evaldas Vaičiukynas Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Artūras Baronas Laborantas Julius Dosinas

Aukštos kvalif. darbininkas Vaclovas Vinkevičius Vyr. administratorius Jonas Navikas Tiriamoji bazė Dirbtinių neuroninių tinklų ir vaizdų analizės laboratorija, medicininės elektronikos laboratorija, techninių regos sistemų laboratorija. Doktorantūros moduliai Vizualizavimo metodai medicinoje (prof. A. Kopustinskas); Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai (prof. A. Verikas).

Tyrimų tematika Hibridiniai skaitinio intelekto metodai signalų analizei atlikti Prof. A. Verikas, m. d. M. Bačauskienė, doc. A. Gelžinis Atlikta metodų ir algoritmų sprendimams priimti neraiškiosios logikos taisyklių bazėje analizė. Sukurtas neraiškiosios logikos modelis sprendimams priimti. Sukurtas būdas pradinei klasifikatoriaus struktūrai neraiškios logikos taisyklių bazėje nustatyti. Sukurtas neraiškiosios logikos taisyklių rinkinio tipo klasifikatoriaus evoliucinio (genetinės paieškos būdu) formavimo būdas. Sukurtas anketinių paciento duomenų ir kitos galbūt naudingos ir neraiškios informacijos analizės metodas ir algoritmas. Sukurti metodai bei algoritmai balso įrašui automatiškai klasifikuoti į klasių skaičių, lygų pagrindinių patologijų skaičiui. Sukurtas priimto mašininio sprendimo automatinio interpretavimo metodas ir algoritmai. Orbitinių akies audinių patologijos klasifikavimo galimybių tyrimas Prof. A. Kopustinskas, doc. A. Mačiulis, dokt. I. Kupčiūnas Atlikta vizuali orbitinių akies audinių ultragarsinių A ir B vaizdų analizė, norint išsiaiškinti galimybes parinkti būdingus vaizdų bruožus diferencinei patologijos

diagnostikai atlikti. Parinkti vaizdų fragmentų būdingi bruožai – vienodumas, entropija, kontrastas, atspindžio ir nereguliarumo koeficientas. Sukurtas algoritmas ir programa šiems bruožams apskaičiuoti, sudaryta orbitinių audinių vaizdų duomenų bazė. Orbitinių audinių patologijai detektuoti ir klasifikuoti panaudota laisvai platinama programa See 5.0/C5.0. Ištirta galimybė detektuoti ir klasifikuoti orbitinių audinių patologiją, panaudojant B vaizdų tekstūros ir A skenavimo parametrus. Pasiūlyta B vaizdų tekstūros įvertinimo metodika parodė, kad normalūs audiniai daugeliu atveju diagnozuojami teisingai. Jei tiek B, tiek A skenavimo parametrai naudojami kartu, tai Greifso oftalmopatijos diagnostikos patikimumas gerokai padidėja – iki 70 %. Kvėpavimo signalo įvertinimas neinvaziniais matavimais Doc. A. Dosinas, doc. V. Bartkevičius, doc. M. Vaitkūnas Nagrinėta neinvazinė žmogaus kvėpavimo stebėsenos sistema, pagrįsta indukcinės plezmitografijos metodų taikymu. Kaip indukcinės plezmitografijos jutikliai naudotos banguotos formos vijų induktyvumo ritės, juosiančios žmogaus kūną krūtinės ir pilvo srityse. Ištyrinėta įvairių parametrų įtaka šių jutiklių jautrumui.

MTEP projektai EUREKA programos projektas E!3681 „Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)“. Prof. A. Verikas. 2006–2009. Sukurta automatinė gerklų ligų diagnostikos, grindžiamos visapusiška, objektyvia akustinės, vizualinės ar kitokios, galbūt neraiškios, informacijos integruota analize, sistema. Tokia integruota automatinė analizė padidina gerklų ligų diagnostikos patikimumą. Sukurta sistema bus vertingas įrankis kasdienėje gydymo praktikoje, mokymo procese, stokojant patirties, žinių, nustatant tendencijas ir priežastinius ryšius, atliekant lyginamąją analizę bei įvairiapusius mokslinius tyrimus.

118

COST programos veikla 2103 „Pažangus balso funkcijos vertinimas“. Prof. A. Verikas. 2007–2010. Kuriama balso funkcijos automatinio vertinimo bei balso įrašų automatinio klasifikavimo sistema. Kuriami automatinės analizės metodai ir algoritmai padės laringologams ir balso specialistams įvertinti balso mankštos, terapinio ar fonochirurginio gydymo rezultatus, gerinti sveikatos priežiūros kokybę bei kurti profesinių balso ligų prevencijos strategijas. COST programos veikla ICO602 „Algoritmų sprendimų teorija“. Prof. A. Verikas. 2008–2011. Kuriami metodai ir algoritmai kolektyviniams


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

sprendimams formuoti, analizuoti, vizualizuoti ir interpretuoti. Sukurti kolektyvinių sprendimų formavimo, analizės ir interpretavimo metodai bus diegiami laringologijoje. Sprendimo priėmimo pagalbos sistemos medicinoje yra ypač aktualios, nes jas naudojant padidėja gydytojų atliekamos analizės patikimumas, sumažėja sprendimų sklaida, kai juos priima skirtingi gydytojai.

COST programos veikla IC0806 „Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga“. Doc. A. Gelžinis. 2009–2013. Kuriami algoritmai infrastruktūros sistemų dinaminei elgsenai modeliuoti, kuriami skaitinio intelekto įrankiai svarbių infrastruktūros sistemų stebėsenai, automatinių sprendimų analizei, grafiniam atvaizdavimui bei interpretavimui atlikti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bačauskienė, Marija; Verikas, Antanas 0,5; Gelžinis, Adas; Valinčius, Donatas. A feature selection technique for generation of classification committees and its application to categorization of laryngeal images // Pattern Recognition. Oxford: Elsevier. ISSN 0031-3203. 2009, Vol. 42, iss. 5, p. 645-654. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 3,279 Verikas, Antanas 0,5; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus; Kašėta, Marius. Using the patient’s questionnaire data to screen laryngeal disorders // Computers in Biology and Medicine. Oxford: PergamonElsevier. ISSN 0010-4825. 2009, Vol. 39, iss. 2, p. 148-155. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC; COMPENDEX; Science Direct]. 1,272 Stasiūnas, Antanas; Verikas, Antanas 0,5; Miliauskas, Rimvydas; Stasiūnienė, Natalija. An adaptive model simulating the somatic motility and the active hair bundle motion of the OHC // Computers in Biology and Medicine. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0010-4825. 2009, Vol. 39, iss. 9, p. 800-809. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC; COMPENDEX; Science Direct]. 1,272 Verikas, Antanas 0,5; Uloza, Virgilijus; Bačauskienė, Marija; Gelžinis, Adas; Kelertas, Edgaras. Advances in laryngeal imaging // European Archives of Oto-rhino-laringology. New York: Springer. ISSN 0937-4477. 2009, Vol. 266, iss. 10, p. 1509-1520. [ISI Web of Science]. 0,843 Ejnarsson, Marcus; Verikas, Antanas; Nilsson, Carl-Magnus. Multi-resolution screening of paper formation variations on production line // Expert Systems with Applications. Oxford: Elsevier. ISSN 0957-4174. 2009, Vol. 36, iss. 2, p. 3144-3152. [ISI Web of Science]. 2,596 Mačiulis, Audris; Paunksnis, Alvydas; Barzdžiukas, Valerijus; Kriaučiūnienė, Loresa; Buteikienė, Dovilė; Puzienė, Viktorija. Digital model of blood circulation analysis system // Informatica / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2009, Vol. 20, no. 4, p. 539-554. [ISI Web of Science]. 0,734. Vaitkūnas, Mindaugas; Dosinas, Alvydas; Bartkevičius, Vaclovas; Daunoras, Jonas. Respiratory signal estimation using non-invasive measurements // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 1(89), p. 35-38. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Kopustinskas, Audris; Žakauskas, Marius; Imbrasienė, D.. Investigation of the possibility of eye orbit tissue pathology classification // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 57-60. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Paukštaitis, Vaidas; Dosinas, Alvydas. Pulsed neural networks for image processing // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN

1392-1215. 2009, nr. 7(95), p. 15-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 10. Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Skirbutis, Gediminas; Šurna, Rimas Jonas; Barauskas, Rimantas. A new technique for the creation of a higher accuracy 3D geometrical model of the human masticatory system // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 4(78), p. 44-50. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 11. Guzaitis, Jonas; Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. A framework for designing a fuzzy rulebased classifier // Algorithmic Decision Theory / Ed. F. Rossi, A. Tsoukis. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5783, 0302-9743). ISBN 9783642044274. p. 434-445. [Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Alzghoul, A.; Verikas, Antanas; Hållander, M.; Bačauskienė, Marija; Gelžinis, Adas. Screening paper runnability in a web-offset pressroom by data mining // Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects / Ed. P. Perner. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5633, 0302-9743). ISBN 9783642030666. p. 161-175. [SpringerLINK]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kupčiūnas, Irmantas; Kopustinskas, Audris. Analysis of the arterial compliance estimation using Windkessel models // Biomedical engineering: proceedings of International Conference, 29, 30 October 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2009, p. 31-36. 2. Mačiulis, Audris; Paunksnis, Alvydas; Barzdžiukas, Valerijus; Buteikienė, Dovilė; Kriaučiūnienė, Loresa; Puzienė, Viktorija. Mathematical model of blood flow analyzer // Biomedical engineering: proceedings of International Conference, 29, 30 October 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2009, p. 233-238. 3. Gelžinis, Adas; Vaičiukynas, Evaldas; Kelertas, Edgaras; Bačauskienė, Marija; Verikas, Antanas 0,5; Uloza, Virgilijus; Vegienė, Aurelija. Categorizing sequences of laryngeal data for decision support // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 99-102. 4. Adlys, Gediminas Antanas; Linkevičs, Olegs; Raila, Saulius; Adlytė, Rūta; Alt, Helmut. Nuclear energy mix in the Baltic sea region // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 192-195. 5. Verikas, Antanas 0,5; Uloza, V.; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Pribuišienė, Rūta; Kašėta, Marius. Exploiting image,

119


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

voice, and patient’s questionnaire data for screening laryngeal disorders // AVFA’09: proceedings of the 3rd Advanced Voice Function Assessement International Workshop, May 18-20, Madrid, Spain, p. 85-88. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2009. ISBN 8495227649. p. 85-88. 6. Gelžinis, Adas; Verikas, Antanas 0,5; Bačauskienė, Marija; Vaičiukynas, Evaldas; Kelertas, Edgaras; Uloza, Virgilijus;

Vegienė, Aurelija. Towards video laryngostroboscopybased automated screening for laryngeal disorders // MAVEBA2009: 6th International Workshop on Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications, December 14-16, 2009, Firenze, Italy: [proceedings]. Firenze: Firenze University Press, 2009. ISBN 9788864530963. p. 125-128.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

5,23 2,95

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

1,60

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,00

iš jų ISI Proceedings

3,05

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

10,88

Ergonomikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas doc. dr. Algis Vegys (8 37) 300 255 algis.vegys@ ktu.lt

Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Docentai: dr. Rimas Adaškevičius, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Algis Vegys Lektoriai: dr. Jonas Daugėla, dr. Donata Putnaitė, dr. Loreta Valatkienė Asistentė Kristina Zdanytė

Laboratorijos vedėjas Jeronimas Maldutis Inžinierius dr. Jonas Daugėla Administratorė Jolanta Donėlienė Tiriamoji bazė Žmogaus ir technikos saugios sąveikos tyrimų centras.

Tyrimų tematika Saugos ir sveikatos technologijos Doc. A. Vegys, doc. R. Adaškevičius, lekt. D. Putnaitė, lekt. L. Valatkienė Suprojektuota ir sukonstruota žmogaus širdies ir kvėpavimo sistemos veiklos stebėsenos sistema, kuri leidžia nuolat stebėti darbuotojų sveikatos būklę ir suteikti būtinąją pagalbą. Kita tyrimų sritis – erdvinių lazerinių skenerių taikymas diagnostinių modelių

kompiuteriniams modeliams formuoti. Gipsiniams diagnostiniams modeliams skenuoti buvo naudojamas erdvinis skeneris, kurio veikimas paremtas lazerio trianguliacijos metodu. Ištirtos dubliuotų tekstilinių sistemų tampriosios savybės naudojant skirtingus klijinius įdėklus bei keičiant įdėklų orientaciją, kai sistemos veikiamos švytuokline smūgine apkrova.

MTEP projektai Gyvybės ir sveikatos išsaugojimas didesnės rizikos darbo vietose – fiziologinių parametrų monitoringo sistemos įgyvendinimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8509 / Vadovas doc. A. Vegys. Dalyvauja prof. J. A. Virbalis ir lekt. R. Lukočius iš Elektros inžinerijos katedros.

120

Parengta fiziologinių parametrų monitoringo sistemos medžiaginės ir elektroninės dalių bandomųjų pavyzdžių prototipų gamybos projektinė dokumentacija, duomenų surinkimo, apdorojimo ir vizualizacijos programinė įranga bei sistemos bandymo programos aprašas. Pagaminti ir išbandyti gamybinėmis sąlygomis trys monitoringo sistemos bandomųjų pavyzdžių prototipai.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Optimal interval of pulse and breathing signal formation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 2(90), p. 103106. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 2. Adaškevičius, Rimas; Vasiliauskas, A.. Evaluation of dental arch form using 3D dental cast scanning technology // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 5(93), p. 99-

102. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 3. Daunys, Mykolas; Putnaitė, Donata; Bazaras, Žilvinas. Principles for modelling technological processes investigation into the strength and durability of automatic coupler SA-3 in railway carriages // Transport: journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. 2009, Vol. 24, no. 2, p. 83-92. [ISI Web of Science; COMPENDEX; ICONDA; SCOPUS; PaperChem; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; CSA Technology Research Database; CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts; Aerospace & High Technology Database; Earthquake Engineering Abstracts].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

1,16

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

-

Iš viso

1,16

Procesų valdymo katedra Adresas: Vedėjas – Tel. Faks. El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Donatas Levišauskas (8 37) 300 260 (8 37) 350 721 procval@ktu.lt

Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Donatas Levišauskas, habil. dr. Rimvydas Simutis Docentai: dr. Kęstutis Brazauskas, dr. Vytautas Galvanauskas, dr. Jolanta Repšytė, dr. Tomas Tekorius, dr. Vygandas Vaitkus, dr. Algirdas Večkys Lektoriai: dr. Darius Ezerskis, Valeras Kildišas Doktorantai: Kęstutis Jonelis, Andrius Jurgutis, Artur Kuprijanov, Giedrius Oberauskas, Vidas Raudonis, Tadas Sperauskas Laboratorijos vedėjas Vytautas Rimkevičius Laborantas Eugenijus Alekna Vyr. technikė Ona Linksmutė Gavėnaitė Technikas Vitas Motiejūnas

Meistras Edvardas Motiejūnas Administratorius Kazys Balžekas Tiriamoji bazė Technologinių ir mechaninių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorija, SIMATIC valdiklių laboratorija Doktorantūros moduliai Technologinių procesų reguliavimo sistemos ir jų derinimas (prof. D. Levišauskas); Hibridinės valdymo ir optimizavimo sistemos (prof. R. Simutis); Procesų modeliavimas ir identifikavimas (prof. R. Simutis).

Tyrimų tematika Netiesinių ir nestacionarių procesų valdymas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas, techninių sistemų (autonominių robotų) valdymas Prof. D. Levišauskas, prof. R. Simutis, doc. K. Brazauskas, doc. V. Galvanauskas, doc. J. Repšytė, doc. T. Tekorius, doc. V. Vaitkus, doc. A. Večkys, dr. D. Ezerskis Tobulinami biotechnologinių procesų valdymo metodai ir sistemos, kuriami universalūs biotechnologinių parametrų

valdymo algoritmai, tinkami realizuoti komerciniuose valdikliuose. Tobulinamos vandenvalos biotechnologinių procesų optimalaus ir adaptyvaus valdymo metodai ir sistemos. Tobulinami mobiliųjų robotų valdymo algoritmai ir sistemos, kuriami efektyvūs robotų mokymo metodai. Tobulinamos automatinio akies vyzdžio padėties sekimo sistemos, atliekami tyrimai didinant akies vyzdžio sekimo sistemų greitaveiką, stabilumą ir patikimumą. Atliekami moksliniai tyrimai, susiję su cheminių technologinių procesų (granuliavimo ir amoniako

121


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

gamybos) modeliavimu ir valdymu. Taikant skaitinio intelekto metodus atliekami bankomatų tinklo saugumo užtikrinimo galimybių tyrimai ir pateikiama pasiūlymų, leidžiančių nustatyti neteisėtus vartotojų veiksmus.

Atliekami moksliniai tyrimai, susiję su daugiaagenčių technologijų taikymu formuojant vertybinių popierių rangavimo sistemas, įvertinančias vartotojų rizikos pasirinkimo profilį.

MTEP projektai EUREKA programos projektas E!3692 „Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS)“. Prof. R. Simutis. 2006–2009. Projekto tikslas – sukurti intelektinę anaerobinio dumblo pūdymo proceso valdymo sistemą, kuri leistų padidinti anaerobinio dumblo pūdymo proceso efektyvumą bei aerobinio nuotekų valymo intelektinio valdymo sistemą. 2009 m. atliktas anaerobinio dumblo pūdymo proceso valdymo algoritmų koregavimas. Atliktas galutinis realizuotų valdymo sistemų testavimas. EUREKA programos projektas E!3726 „Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS)“. Prof. D. Levišauskas. 2006–2009. Projekto tikslas – sukurti efektyvią ir ekonomišką riebalinių teršalų utilizavimo technologiją, skirtą mėsos, žuvų ir aliejaus perdirbimo įmonėms. 2009 m. užbaigti riebalinių atliekų kompostavimo proceso optimizavimo tyrimai. Autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai: Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektas, remiamas TPA ir VMSF / Vadovas prof. R. Simutis. 2009–2010.

Buvo tobulinami autonominių mobiliųjų robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodai. Atraminių vektorių modeliai ir dirbtiniai neuroniniai tinklai panaudoti roboto aplinkos objektams atpažinti ir navigacijos planams kurti. Navigacijos metodams kurti panaudoti kliūčių, atsirandančių mobilųjį robotą supančioje aplinkoje, veikimo potencialų laukai. Laukų gradientų linijos pritaikytos mobiliųjų robotų judesio krypčiai formuoti. Sukurti autonominių mobiliųjų robotų mokymo algoritmai, kurie savo struktūrose realizuoja patyrusių ekspertų žinias ir racionalius papildomo mokymo žingsnius, atliekant informatyvius eksperimentus. Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaveikes akies vyzdžio padėties sekimo sistemas (VySek): Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, finansuojamas VMSF / Vadovas prof. R. Simutis. 2008–2010. 2009 m. buvo tobulintas akies vyzdžio sistemos stabilumas, sukurti metodai ir algoritmai, kurie leidžia sekimo sistemoje išvengti galvos padėties pasikeitimo trikdžių. Paruošti du nauji mobilūs akies vyzdžio padėties sekimo sistemos prototipai. Sekimo sistema sumontuota akinių rėmeliuose. Pasiūlyti nauji sistemos taikymo pavyzdžiai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

122

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kuprijanov, A.; Gnoth, Stefan; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Advanced control of dissolved oxygen concentration in fed batch cultures during recombinant protein production // Applied Microbiology and Biotechnology. New York: Springer. ISSN 0175-7598. 2009, Vol. 82, iss. 2, p. 221-229. [ISI Web of Science]. 2,569 Levišauskas, Donatas; Galvanauskas, Vytautas; Čipinyte, Vilma; Grigiškis, Saulius. Optimization of feed-rate in fed-batch culture Enterobacter aerogenes 17 E13 for maximization of biomass productivity // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 2, p. 102107. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Valiulis, Gediminas 0,5; Simutis, Rimvydas. Particle growth modelling and simulation in drum granulator-dryer // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 2, p. 147-152. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Levišauskas, Donatas; Tekorius, Tomas. Investigation of the statistical model based optimization accuracy under experimental errors. Case study: optimization of nutrient media for microorganisms’ cultivation process // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 3, p. 188-194. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Galvanauskas, Vytautas. Adaptive pH control system for fedbatch biochemical processes // Informacinės technologijos

6.

1.

1.

2.

ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 3, p. 225-231. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; PaulauskaitėTarasevičienė, Agnė. An efficient object tracking algorithm based on dynamic particle filter // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 93-98. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Stambolov, Grigor; Sperauskas, Tadas; Simutis, Rimvydas; Lipnickas, Arūnas. Holonic communication structure with formal models of cooperative autonomous mobile robots // IDAACS’2009: proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 21-23, 2009, Rende, Italy. Piscataway: IEEE, 2009. ISBN 9781424448821. p. 505-510. [IEEE/IEE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Narvydas, Gintautas. Discrete eye tracking for medical applications // ISABEL 2009: 2nd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, November 24-27, 2009, Bratislava, Slovak Republic / Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: [s.n.], 2009. ISBN 9788022732161. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. Modeling of continuous fertilizer granulation-drying circuit for computer simulation and control purposes // ICINCO 2009


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

3.

4.

5.

6.

7.

8.

[elektroninis išteklius]: proceedings of the 6th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Vol. 3. Signal Processing, Systems Modeling and Control, 2-5 July, 2009, Milan, Italy Milan: INSTICC, 2009. ISBN 9789896740016. p. 98-103. Nakvosaitė, Toma; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Pukevičius, Audrius. Investigation of the influence of fuzzy set structure to the color segmentation // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 19-22. Pukevičius, Audrius; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Nakvosaitė, Toma. Development and investigation of an efficient algorithm for alternative cursor control // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 23-26. Germanas, Šarūnas; Narvydas, Gintautas. Map drawing of unknown environment using autonomous mobile robot // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 31-35. Danilevičius, Gediminas; Ezerskis, Darius. Synthesis of program modules for typical boiler-house applications // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 58-61. Čebatorius, Algirdas; Ezerskis, Darius. Estimation of typical safety circuits for medium power industrial boilers // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 66-69. Heinemann, Elmar; Repšytė, Jolanta; Wenzel, Andre. Automatic PLC-source-code generation of C4.5 decision trees // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 79-82.

9. Oberauskas, Giedrius; Galvanauskas, Vytautas. Modelling of ammonia production process // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 115-120. 10. Jonelis, Kęstutis; Brazauskas, Kęstutis; Levišauskas, Donatas. Mathematical model for adaptive control of dissolved oxygen concentration in biological wastewater treatment process // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 121-124. 11. Repšytė, Jolanta; Čebatorienė, Ieva; Wenzel, Andre. Adaptive control system for dissolved oxygen concentration in Kaunas wastewater treatment plant // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 125-130. 12. Valiulis, Gediminas 0,5; Simutis, Rimvydas. Application of simulation tools for a fertilizer granulation circuit // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 139-142. 13. Galvanauskas, Vytautas. Investigation of adaptive pH control system // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 152-155. . 14. Jurgutis, Andrius 0,5; Simutis, Rimvydas. Building of securities valuation IT system using multi-agents approach // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 156-161. 15. Kazlauskas, Vaidas; Vaitkus, Vygandas. Modelling of ATM cash turnover // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 162-165.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

4,30 0,38 0,50 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

9,99 1,00 15,79

123


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Valdymo technologijų katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas Tel.: (8 37) 300 290, 331 998 Faks. (8 37) 300 291 El. p. valtek@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Daunoras, habil. dr. Vilius Antanas Geleževičius, dr. Kastytis Kiprijonas Šarkauskas Docentai: dr. Vaclovas Bagdonas, dr. Leonas Balaševičius, dr. Gintaras Dervinis, dr. Vytautas Gargasas, dr. Vytis Svajūnas Januševičius, dr. Vytautas Kepalas, dr. Andrius Knyš, dr. Vaclovas Kubilius, dr. Arūnas Lipnickas, dr. Vidmantas Mačerauskas, dr. Česlovas Ramonas, dr. Kastytis Ratkevičius, dr. Romas Rutkauskas Lektoriai: dr. Virginijus Baranauskas, dr. Alma Dervinienė, Gintautas Narvydas, dr. Gytis Petrauskas Asistentai: dr. Giedrius Blažiūnas, Vidas Raudonis Doktorantai: Mintautas Dagockis, Gediminas Danilevičius, Žydrūnas Jakas, Jonas Mikalauskas, Kęstas Rimkus Inžinierius Faustas Tubelis Laboratorijos vedėjas Petras Algimantas Černys Jaunesnysis technikas Artūras Kairys Laborantės: Dalia Raustienė, Violeta Ručinskienė Meistras Pranas Raudys Vyr. administratorė dr. Alma Dervinienė Tiriamoji bazė Valdiklių laboratorija. Turima techninė bazė – visa „Schneider Electric“ kompanijos gaminama valdiklių serija: „Modicon Quantum“ (CPU65150, CPU11303), „Modicon TSX Premium“, „Modicon Compact“, „Modicon Micro“, „Modicon Momentum“, „Modicon“ M340, XBTG bei XBTR serijos operatoriaus pulteliai, „Modicon“ kompanijos šešių tipų objektų modeliaiimitatoriai, savadarbiai objektų modeliai. Naudojama programinė įranga – „ModSoft“, „Concept“, „UnityPro XL“, AC1131, „VijeoDesigner“, XBTL-1000, „Matlab“, „VijeoCitect“. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja „ModbusPlus“, „Ethernet“ (išorinis tinklas, „ModbusTCP“), „Modbus“, „Profibus“, „Interbus-S“ pramoniniais tinklais. Automatizavimo įtaisų laboratorija. Turima techninė bazė – visa „AllenBradley“ kompanijos gaminama valdiklių serija: „Pico“, „MicroLogix“, SLC500, „CompactLogix“ su RIO moduliais, mobilus „Profane“

operatoriaus pultelis, valdiklių „Unitronics M90“ su GSM modemais stendai, „Unitronics Vision230“ valdiklis, „A-B PowerFlex 70“ programuojamoji pavara. Naudojama programinė įranga – „Unitronics VisioLogix“, „U90Ladder“, „RSLogix500“, „RSLogix5k“, „RSLinx Pro“, „Eplan P8“, „Proface ProPB3C“, „PanelBuilder32“, „RSView“. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja „Modbus“, „Ethernet“ (išorinis tinklas, „EtherNet IP“), DH485, „DeviceNet“ pramoniniais tinklais. Supervizorinio valdymo laboratorija. Turima techninė bazė – „ABB“ kompanijos stendas su „Advant31“ valdikliu bei MT-45 operatoriaus pulteliu. Naudojama programinė įranga – „Wonderware Development Sturio“ („InTouch“, „Historian Server“, „Information Server“, „ActiveFactory“), „Microsoft MSDE“, „Microsoft Project“, „National Instruments LabView“, „Matlab“, originalūs programų paketai „Centaurus“, „CADoHS“, „Borland Visual Studio“. Doktorantūros moduliai Mechatroninių sistemų valdymas (prof. V. A. Geleževičius); Automatinės geležinkelio valdymo sistemos (doc. V. Bagdonas); Hibridinių valdymo sistemų modeliavimas (prof. K. K. Šarkauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Virginijus Baranauskas. Robotų navigacija trumpiausio kelio paieškos metodu (vadovas prof. K. K. Šarkauskas); Alma Dervinienė. Projektų diegimo efektyvumo metodikos sukūrimas ir tyrimas (vadovas prof. J. Daunoras); Arūnas Grigaitis. Adaptyviųjų elektropneumatinių vykdymo sistemų tyrimas (vadovas prof. V. A. Geleževičius); Rytis Maskeliūnas. Lietuviškų balso komandų atpažinimas daugybinių transkripcijų pagrindu (vadovas dr. A. A. Rudžionis).

Tyrimų tematika

124

Mechatroninių sistemų harmoningas valdymas Prof. V. A. Geleževičius, doc. V. Kubilius, dr. G. Blažiūnas, dr. A. Grigaitis

sistemose su kintamais mechaninių grandžių parametrais panaudojant kintamos struktūros reguliatorius bei etaloniniu modeliu grįstus greičio reguliavimo kontūrus.

Pasiūlytas ir ištirtas dvikoordinatės pozicionavimo sistemos lankstaus valdymo algoritmas, garantuojantis kvazioptimalią pozicionavimo dvimatėje erdvėje greitaveiką ir tausojantis mažesnįjį poslinkį vykdančios pavaros energinius ir medžiaginius išteklius. Tyrinėti elektropneumatinės vykdymo sistemos su adaptyviu jėgos reguliavimo kontūru dinaminiai režimai. Vykdyti tyrimai diegiant adaptyvius valdymo mechatroninėse

Robotų navigacija Prof. K. K. Šarkauskas, dr. V. Baranauskas, dokt. Ž. Jakas Atliekami su tikslo tašku susijusių mobiliųjų robotų ir jų asociacijų valdymo, naudojant potencialinių laukų ir virtualių vektorių (vektorių žymių) sistemas, tyrimai. Sukurti vektorinių žymių atributai ir roboto orientavimosi algoritmai.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Transporto automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimai Doc. V. Bagdonas, prof. J. Daunoras, doc. V. Gargasas, doc. V. S. Januševičius, doc. A. Knyš, doc. R. Rutkauskas, dr. A. Dervinienė, doktorantai M. Dagockis ir J. Mikalauskas Atlikta transporto mikrosrauto (viena paskui kitą ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių) dinamikos analizė; judančių ir nejudančių kliūčių aplenkimo proceso charakteristikų analizė ir modeliavimas; nereguliuojamų, žiedinių ir šviesoforais reguliuojamų sankryžų pervažiavimo proceso charakteristikų analizė. Tirta procesų bei operacijų efektyvumo ekspertinės prognozės duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika, grindžiama ekspertų nuomonės svarumo rodiklių paieška ir panaudojimu. Alternatyvių energijos šaltinių optimizavimas ir jų pagamintos energijos konversija

Doc. Č. Ramonas, doc. V. Kepalas, P. A. Černys Buvo tiriami alternatyvių energijos šaltinių (vėjo energijos) srityje pagamintos energijos efektyvaus panaudojimo bei konversijos į tinklą klausimai. Sukurta ir ištirta energijos konversijos iš vėjo elektrinių grupės per bendrą tinklo inverterį sistema. Sukurta ir ištirta būsto, naudojančio vėjo elektrinės, sujungtos su tinklu, energija, energijos srautų valdymo sistema. Sudarytas būsto vėjo elektrinės apkrovos valdymo algoritmas. Ištirti dvigubo maitinimo generatorių netipinio panaudojimo vėjo elektrinėse klausimai. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinių valdymo sistemų projektavimas ir diegimas Doc. G. Dervinis, doc. L. Balaševičius, doc. A. Lipnickas, doc. V. Mačerauskas Atlikti teoriniai tyrimai sistemų parametrų identifikavimo būsenų srityje erdvėje; teorinių metodų taikymo sekos sistemų projektavimo tyrimai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Rudžionis, Vytautas; Maskeliūnas, Rytis; Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis. On the adaptation of foreign language speech recognition engines for Lithuanian speech recognition // Business Information Systems Workshops: BIS 2009 International Workshops, Poznan, Poland, April 27-29, 2009: revised papers / Eds. W. Abramowicz; D. Flejter. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 37, 1865-1348). ISBN 9783642034237. p. 113-118. [Conference Proceedings Citation Index]. Vaitkūnas, Mindaugas; Dosinas, Alvydas; Bartkevičius, Vaclovas; Daunoras, Jonas. Respiratory signal estimation using non-invasive measurements // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 1(89), p. 35-38. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Geleževičius, Vilius Antanas. Position control of an object coupled with motor via elastic joint // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 2(90), p. 47-50. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Lipnickas, Arūnas; Knyš, Andrius. A stereovision system for 3-D perception // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 99-102. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Dagockis, Mintaugas; Daunoras, Jonas; Bagdonas, Vaclovas. City transport monitoring and routes management system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 5(93), p. 73-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Gargasas, Vytautas; Knyš, Andrius. Investigation of branchy track circuit parameters // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 7(95), p. 21-24. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences

Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 7. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Research of the usage of double-fed generators in wind turbines // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 8(96), p. 27-32. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 8. Geleževičius, Vilius Antanas; Šulčius, Nerijus. Dynamical quality improvement of mechatronic system using variable structure controller // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 1, p. 38-42. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Lipnickas, Arūnas; Rutkauskas, Romas; Čerkauskas, Ramūnas. Interoperability of SCADA system applications with Web services // IDAACS’2009: proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 21-23, 2009, Rende, Italy. Piscataway: IEEE, 2009. ISBN 9781424448821. p. 196-200. [IEEE/ IEE]. 2. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Raudonis, Vidas. Investigation of complexity of extraction accuracy modelling cardio signals in two ways // IDAACS’2009: proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 21-23, 2009, Rende, Italy. Piscataway: IEEE, 2009. ISBN 9781424448821. p. 462-467. [IEEE/IEE]. 3. Stambolov, Grigor; Sperauskas, Tadas; Simutis, Rimvydas; Lipnickas, Arūnas. Holonic communication structure with formal models of cooperative autonomous mobile robots // IDAACS’2009: proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 21-23, 2009, Rende, Italy. Piscataway: IEEE, 2009. ISBN 9781424448821. p. 505-510. [IEEE/IEE]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Mikalauskas, Jonas; Bagdonas, Vaclovas. Analysis an improvement of car following models // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Techni-

125


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

cal University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 35-38. Ragauskaitė, Agnė; Bagdonas, Vaclovas; Sladkowski, Aleksander. Analysis of uncontrolled crossing passage time // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 39-42. Gargasas, Vytautas; Knyš, Andrius. Classification of rail flaws using cepstral detection // ITELMS’2009: Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, June 4-5, 2009, Panevezys, Lithuania: proceedings of the 4th International Conference / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park. Warsaw Motor Transport Institute. Tallin University of Technology. Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257059. p. 13-16. Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Dinaminių objektų (robotų) tarpusavio konfliktinių situacijų ir galimų jų sprendimų apžvalga // Elektros ir valdymo technologijos ECT-2009: 4-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256687. p. 13-16. Nakvosaitė, Toma; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Pukevičius, Audrius. Investigation of the influence of fuzzy set structure to the color segmentation // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 19-22. Pukevičius, Audrius; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Nakvosaitė, Toma. Development and investigation of an efficient algorithm for alternative cursor control // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 18225934. 2009, p. 23-26. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Influence of dimensions of a mobile robot on navigation using vector marks // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 18225934. 2009, p. 36-39. Balaševičius, Leonas; Rimkus, Kęstas. System parameters identification in the state space // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onfer-

ence, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 103-106. 9. Adomavičius, Vytautas; Petrauskas, Gytis. Hybrid water heating system based on solar collectors and heat exchanger fed from the centralised heat supply grid // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 352-355. 10. Adomavičius, Vytautas; Petrauskas, Gytis. Optimisation of hybrid water heating system based on solar collectors and heat exchanger in order to maximize solar heat energy’s share // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 356-361. 11. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas; Kepalas, Vytautas. Control of energy fluxes in the grid-tied domestic power system based on wind energy // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 362-367. 12. Ramonas, Česlovas; Adomavičius, Vytautas; Kepalas, Vytautas. Research of the power conversion processes in the system of power supply from a number of wind turbines over the one grid-tied inverter // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 368-373. 13. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas Evaldas. Voice interactive systems // The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence / Edited by Abdelsalam Helal, Mounir Mokhtari, Bessam Abdulrazak. New York: Wiley, 2008. ISBN 9780471711551. p. 281-297. 14. Blažiūnas, Giedrius; Geleževičius, Vilius Antanas. Optimum rapidity ensuring and power resource saving two-coordinate positioning system // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials II: selected, peer reviewed papers from the 3rd International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2007), Kaunas, Lithuania, 27-29 September, 2007. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2009, Vol. 144, p. 151-156. 15. Proscevičius, Tomas; Lipnickas, Arūnas; Kairys, Artūras. Žmogaus-kompiuterio autoasociatyvinė sąsaja // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 54-59.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,50 0,25

iš jų ISI Proceedings

126

4,92

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

10,35

Iš viso

16,77


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI) Adresas: Studentų g. 48-327, LT-51367 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis Tel. (8 37) 300 296 El. p. avati@ktu.lt http://www.avati.lt Institutas įkurtas 1999 m.

Darbuotojai Inžinieriai: Audrius Pukevičius, Vidas Raudonis

Institutas yra organizacinė struktūra, kuri koordinuoja Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkų, dirbančių automatikos ir valdymo technologijų srityje, veiklą. AVATI palaiko glaudžius partnerystės ryšius su automatizavimo firmomis: UAB „Elinta“, UAB „Agava“, UAB „Festo“, „Siemens Oy“ Lietuvos filialu, UAB „ABB“, AB „Axis Industries“, UAB „Schneider-Electric“, UAB „Sistematika“. Šios firmos suteikė fakulteto katedroms įvairios techninės įrangos mokymo tikslams. Institutas palaiko glaudžius ryšius su

Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Nyderlandų ir Portugalijos universitetais. AVATI nustato aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis automatikos ir valdymo technologijų pramonėje, teikia paraiškas ir koordinuoja MTEP projektų vykdymą. Projektus atlieka įvairų fakulteto katedrų mokslininkai. 2009 m. koordinavo EUREKA projektą E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS) (projektą vykdė Procesų valdymo katedros mokslininkai).

127


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Pramonės automatikos centro KTU-Festo laboratorija

128


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – doc. dr. Vytautas Janilionis Tel.: (8 37) 300 301, 456 472 Faks. (8 37) 456 472 El. p. dekfmf@ktu.lt http://fmf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1993 m. Pagrindines pareigas jame turi 102 darbuotojai, iš jų 53 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 47 daktarai.

Fakulteto ekspozicija parodoje „Balttechnika“

Pagrindinës tyrimø kryptys Formalieji operatoriniai metodai ir stochastinių ekstremumų savybės. Matematinių metodų taikymas inžinerijoje ir versle. Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros. Matematikos ir fizikos metodų taikymas biomedicinoje. Matematikos ir fizikos istorija.

129 129


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Fizikos katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel. (8 37) 300 340, el. p. fizkat@ktu.lt

Matematinės sistemotyros katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel. (8 37) 300 334, el. p. kat1502@ktu.lt

Taikomosios matematikos katedra Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis, tel. (8 37) 300 311, el. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

TP A 7,5%

V M S F 25,2%

U nivers iteto m ok s lo fondas 67,3%

130


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos konferencijos 1. Matematika ir matematikos dėstymas, 2009 m. balandžio 2, 3 d. 2. Medicinos fizika Baltijos šalyse (7-oji tarptautinė konferencija-seminaras), 2009 m. spalio 8–10 d. Užsienio mokslininkų vizitai 2009 09 14–18 fakultete lankėsi Krzysztof Moraczewski, Magdalena Stepczyńska ir Piotr Rytlewski iš Kazimiero Didžiojo universiteto (Lenkija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. S. Tamulevičius – žurnalo „Materials Science“ vyriausiasis redaktorius. Prof. V. Pekarskas – VI tarptautinės konferencijos „Matematikos dėstymas: retrospektyva ir perspektyvos“ programų komiteto narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys, žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Prof. J. A. Aksomaitis – Lietuvos netiesinių sistemų analizės asociacijos valdybos narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys. Prof. J. Rimas – žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Doc. V. Janilionis – Lietuvos matematikų draugijos narys, Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys, žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Valantinas – SEFI matematikos darbo grupės narys. Prof. A. Grigonis – žurnalo „Physics and Chemistry of Solid State“ ir „Lietuvos fizikos žurnalo“ redakcinių kolegijų narys, periodinės tarptautinės konferencijos „Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies“ darbų leidinio atsakingasis redaktorius, VMSF ekspertas. Prof. J. Dudonis – žurnalo „Fizikų žinios“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys, Vandenilio energetikos asociacijos valdybos narys, SKVC Fizikos krypties programų ir naujų programų vertinimo ekspertas, Lietuvos mokslo premijų ekspertas,VMSF ekspertas.

„Nanoelektronikos programos“ vykdomojo komiteto narys, VMSF projektų vertinimo komiteto narys, VMSF atstovas projekto valdyboje. Prof. D. Adlienė – žurnalų „Reasearch Journal of Environmental Sciences“, „Research Journal of Physics“, „Research Journal of Nanosciences and Nanotechnology“ redakcinių kolegijų narė, periodinio leidinio „Medicinos fizika Baltijos šalyse“ atsakingoji redaktorė, Lietuvos radiacinės saugos draugijos valdybos narė, tarptautinės konferencijos „International Conference on Medical Physics“ programų komiteto pirmininkė, Lietuvos mokslo premijų ekspertė, DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarybos) Lietuvos filialo valdybos narė. Prof. G. Laukaitis – VMSF projektų vertinimo ekspertas, SKVC mokslinės produkcijos vertinimo ekspertas. Prof. M. K. Ragulskis – SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) ir SEM (Society for Experimental Mechanics) narys, EURASEM (European Association for Experimental Mechanics) pastovaus valdomojo komiteto narys bei Lietuvos atstovas šioje organizacijoje; žurnalų „Open Journal for Numerical Methods“, „Journal of Vibroengineering“ ir „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinių komitetų narys. Doc. N. Listopadskis – žurnalo „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys. Lektorius G. Adlys – Lietuvos atomo forumo atsakingasis sekretorius, Lietuvos radiacinės saugos draugijos revizijos komisijos narys, Lietuvos medicinos fizikų draugijos valdybos narys. Doc. R. Naujokaitis – periodinio leidinio „Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies“ redakcinės kolegijos narys. Doc. E. Valakevičius – tarptautinės organizacijos „Systemics, Cybernetics and Informatics“ narys, pasaulinės konferencijos „The World Multi Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics“ programų komiteto narys. Doc. Ž. Rutkūnienė – asociacijos „BASNET Forumas“ valdybos narė. Doc. B. Narkevičienė – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos grupės itin gabių vaikų ugdymo Lietuvoje strategijai sukurti vadovė.

Prof. A. Galdikas – žurnalo „Medžiagotyra“ redakcinės kolegijos narys, Europos mokslo fondo

131


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: Faks. El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Julius Dudonis (8 37) 300 340, 350 737 (8 37) 350 737 fizkat@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m. Darbuotojai Profesoriai: dr. Diana Adlienė, habil. dr. Julius Dudonis, habil. dr. Arvaidas Galdikas, habil. dr. Alfonsas Grigonis, dr. Giedrius Laukaitis, habil. dr. Liudvikas Pranevičius, habil. dr. Vidas Sukackas, habil. dr. Sigitas Tamulevičius Docentai: dr. Mindaugas Andrulevičius, dr. Liudvikas Augulis, dr. Jurgita Čyvienė, dr. Leonas Jakevičius, dr. Sigitas Joneliūnas, dr. Alvydas Jotautis, dr. Liutauras Marcinauskas, dr. Darius Milčius, dr. Virgilijus Minialga, dr. Ramūnas Naujokaitis, dr. Judita Puišo, dr. Linas Puodžiukynas, dr. Živilė Rutkūnienė, dr. Vytautas Stankus, dr. Vytautas Vaidelys Lektoriai: dr. Brigita Abakevičienė, Gediminas Antanas Adlys, dr. Aleksandras Iljinas, Jurgis Jankauskas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Knizikevičius Mokslo darbuotojas dr. Algimantas Meškauskas Inžinieriai: Vytautas Adomonis, Tomas Leiliūnas, Arvydas Putna, Vyrūnas Žalnierukynas Doktorantai: Vytautas Adomonis, Kristina Bočkutė, Saulius Burinskas, Oresta Katkauskė, Audrius Kimtys, Skirmantė Mockevičienė, Irmantas Mockevičius, Teresa Moskaliovienė, Edvinas Navickas, Akvilė Petraitienė, Agnė Pocienė, Adelė Vaidelienė, Darius Virbukas, Rasa Žostautienė Laboratorijų vedėjai: Dalia Bareišienė, dr. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas Vyr. laborantai: Kristina Barauskaitė, Anelė Statkevičienė, Darius Virbuckas, Egidijus Žiūkas Laborantai: Zenonas Šleinius, Roma Špokienė Jaunesn. laborantai: Kęstutis Budziniauskas, Alvydas Šepetys Aukštos kvalif. darbininkas Adolfas Jurevičius Vyr. administratorė Lena Gertrūda Ancevičienė Tiriamoji bazė Technologijos laboratorija (plazmocheminio ėsdinimo ir nusodinimo įrenginiai, atkaitinimo ir difuzijos krosnis),

plonų dangų fizikos ir technologijos laboratorija (vakuuminio garinimo ir magnetroninio dangų nusodinimo įrenginiai), vakuuminės technologijos laboratorija (elektroninio garinimo ir elektrolankinio nusodinimo įrenginiai), rentgenografijos laboratorija (rentgeno difraktometras), optinių matavimų laboratorija (lazerinis interferometras), fotolaidumo laboratorija, plonų sluoksnių fizikos laboratorija (Liniko interferometras, mikroskopas-mikrospektrometras, optinis spektroskopas, skenuojamasis elektroninis mikroskopas, keturių zondų laidumo matavimo stendas, lazerinio atkaitinimo stendas, elektroninės mikrosvarstyklės), mikrobanginės medžiagotyros laboratorija, radiometrijos laboratorija, Ramano spektroskopas, vakuuminis rotacinis siurblys ir RF galios šaltinis. Doktorantūros moduliai Vakuuminė technologija (prof. J. Dudonis); Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose (prof. A. Galdikas); Paviršiaus fizika ir chemija (prof. J. Dudonis); Kondensuotosios medžiagos (prof. A. Grigonis); Kondensuotųjų medžiagų fizika (prof. A. Grigonis); Emisiniai paviršiaus analizės metodai (prof. S. Tamulevičius); Medžiagų fizika (prof. S. Tamulevičius). Apgintos disertacijos Fizikos mokslų daktaro disertacija. Tomas Grinys. YSZ-NiO-Ni keraminių dangų formavimas vakuuminiu plazminiu purškimu (vadovas prof. S. Tamulevičius). Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Andrius Giedraitis. Garinamo bario sugėriklio dangų augimo kinetika, sorbcinės savybės ir taikymai (vadovas prof. S. Tamulevičius).

Tyrimų tematika Fizikinės mikro- ir nanotechnologijos alternatyviajai energetikai Prof. J. Dudonis, prof. G. Laukaitis, doc. J. Čyvienė, dr. A. Meškauskas, doc. S. Joneliūnas, dr. A. Iljinas, doc. R. Naujokaitis, doktorantai D. Virbukas, S. Burinskas, O. Katkauskė ir V. Adomonis, inž. V. Žalnierukynas Tyrimais norima įrodyti, kad kuro elementų gamybai tikslinga taikyti fizikinio nusodinimo iš garų fazės technologijas. Fizikinio nusodinimo iš garų fazės metodu ištirta kuro elementuose naudojamų plonasluoksnių kietųjų elektrolitų sintezės procesai ir savybės. Elektrolitinių sluoksnių sintezei naudoti elektroninio garinimo vakuume ir reaktyviojo sluoksnis

132

po sluoksnio magnetroninio dulkinimo metodai. Tirti šie joninio laidumo oksidai: cerio oksidas legiruotas gadoliniu, cirkonio oksidas, legiruotas itriu; cirkonio oksidas, legiruotas skandžiu ir ceriu; cirkonio oksidas, legiruotas skandžiu. Rentgenostruktūrinės analizės, elektroninės mikroskopijos, zondinės mikroskopijos, optinės spektroskopijos, joninio laidumo ir mikrokietumo matavimų metodais ištirta sudarytų plonų dangų sandaros ir savybių priklausomybė nuo procesų parametrų. Plonasluoksnių struktūrų ir nanodalelių sintezės procesų tyrimas Prof. A. Grigonis, prof. S. Tamulevičius, prof. D. Adlienė, doc. L. Augulis, doc. L. Puodžiukynas,


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

doc. M. Andrulevičius, doc. V. Vaidelys, doc. Ž. Rutkūnienė, doc. L. Marcinauskas, doc. V. Minialga, doc. J. Puišo, doktorantai E. Navickas, I. Mockevičius, J. Laurikaitienė, studentai V. Vinciūnaitė, A. Simonavičiūtė, G. Blauzdžiūnas, D. Grikšaitė ir J. Stonkutė Atliekami deimanto, grafito ir polimerų dangų formavimo plazma aktyvintu cheminiu nusodinimu (elektrolankiniu metodu), naudojant įsotintus ir neįsotintus angliavandenilius, procesų tyrimai. Tiriama katalizatorių įtaka anglies nanodarinių susidarymui ir jų savybėms. Atlikti sisteminiai tyrimai plazminiu purškimu sintezuojant kompozicines keramines itriu stabilizuoto cirkonio oksido su nikeliu ir nikelio oksidu, dangas, ištirta šių dangų impulsinio lazerinio gręžimo kinetika, dangų elektrinės savybės. Sintezuotos sidabro nanokompozicinės dangos teflono pagrindu, apibūdintos jų mechaninės savybės ir terminis stabilumas, parodyta užpildo įtaka jų temperatūriniam plėtimosi koeficientui. Atliktas sidabro nanodarinių formavimas ir tyrimai vandeniniuose koloiduose, naudojant UV, gama, rentgeno ir elektronų spinduliuotes. Suformuoti sidabro polimeriniai nanokompoziciniai sluoksniai. Tirta UV spinduliuotės įtaka sidabro nanodarinių, esančių vandeniniuose sidabro koloiduose, ir Ag – PVP bei AgPVP SiO2 nanokompozicinių sluoksnių mechaninėms, optinėms ir plazmoninėms savybėms. Atlikti optinių elementų difrakcijos efektyvumo, optinių savybių ir morfologijos tyrimai. Fizikinių procesų matematinis modeliavimas Prof. A. Galdikas, vyr. m. d. R. Knizikevičius, doktorantai T. Moskoliovienė, A. Petraitienė, A. Ibenskas Atlikti nerūdijančiojo austenitinio polikristalinio plieno AISI 316L plazminio azotinimo eksperimentai

esant skirtingoms nitridinimo temperatūroms ir skirtingoms nitridinimo trukmėms. Ištirtas komponenčių pasiskirstymas bandinio gylyje, pūtimosi (swelling) reiškinys bei paviršiaus reljefas. Matematiniu modeliavimu siekta nustatyti azoto prasiskverbimo į plieną mechanizmus. Tirtas titano lydinių Ti6242, padengtų SiC ir SiN dangomis, nitridinimas ir oksidinimas. Atlikti šių medžiagų azotinimo ir oksidacijos eksperimentai. Kinetinių lygčių pagrindu sukurtas matematinis modelis, atlikti modeliavimo darbai. Nagrinėjamas kai kurių titano lydinių TA6V, TiAl, Ti6242 bei NiTi danga padengtų Ti6242 lydinių azotinimas. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis aplinkai ir individui Prof. D. Adlienė, lekt. G. Adlys, doc. J. Puišo, doc. A. Jotautis, doc. L. Augulis, doktorantės I. Cibulskaitė, J. Laurikaitienė, S. Mockevičienė Atliktas fotonų sąveikos su medžiaga modeliavimas, šios spinduliuotės poveikio fiziniams ir biologiniams objektams eksperimentiniai tyrimai, taip pat Si konstrukcijų su įvairiomis dangomis teorinis ir eksperimentinis vertinimas. Atlikti išsamūs fotonais apšvitinto korėtojo Si savybių tyrimai. Ultragarsiniai medžiagų tyrimo metodai Prof. V. Sukackas, doc. L. Jakevičius, magistr. L. Vigrickaitė Išanalizuoti akustinių matavimų, atliekamų per orą izoterminio ir adiabatinio procesų metu, ypatumai. Įvertinta oro drėgmės įtaka akustinių signalų slopinimui 0,05÷1 MHz dažnių intervale. Tirta magnetinio lauko stiprumo įtaka akustinių signalų sklidimo magnetiniuose skysčiuose greičiui.

MTEP projektai Daugiafunkcių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė (H2 technologijos): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. J. Dudonis. 2008–2010. Atliekami kompleksiniai vandenilio laikymo ir elektrocheminės konversijos tyrimai: vandenilio laikymas kompleksinių hidridų junginiuose, naujos kartos kietieji kuro elementai su plonasluoksnėmis membranomis, gauti naudojant heterostruktūras ir katalizinius nanodarinius. 2009 m. atlikta Mg-Al, Mg-Al-Ni, Mg-Al-Ti nanokristalinių dangų sintezė magnetroniniu nusodinimu, klasikiniu būdu ir taikant plazmines technologijas ištirtas šių dangų hidridinimo procesas. Atliktas magnio hidridinimo dujų plazmoje optimizavimo modeliavimas, apibūdinantis medžiagos pernašą ir elementinės sudėties kitimo kinetiką. Ištirtos cirkonio oksido, stabilizuoto itriu, cezio oksido, stabilizuoto gadoliniu ir stronciu, joninio laidumo keramikos sudarymo technologijos, naudojant šią keramiką ir Pt elektrodus pagaminti kuro elementai. Elektroninio garinimo ir magnetroninio nusodinimo būdais suformuoti ploni joninio laidumo GDC, YSZ, 10Sc1CeSZ, 10ScSZ sluoksniai. Suformuoti kuro elementų anodai (Ni-YSZ) ir katodai (LSM, LSCF-P), nustatytos jų elektrinės savybės, ištirta nanokatalizinių pasluoksnių įtaka anodo elektrinėms savybėms. Azoto atomų pernešimo reiškinių, vykstančių nerūdijančiajame pliene plazminio nitridinimo

metu, eksperimentinis tyrimas ir matematinis modeliavimas: Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektas, remiamas VMSF ir TPA / Vadovas prof. A. Galdikas. 2009–2010. Atlikti nerūdijančiojo austenitinio polikristalinio plieno AISI 316L plazminio azotinimo eksperimentai esant skirtingoms nitridinimo temperatūroms ir skirtingoms nitridinimo trukmėms. Rentgeno difrakcijos metodu (XRD), pasinaudojant skenuojamuoju elektroniniu mikroskopu (SEM), ištirta bandinių morfologija, ištirtas komponenčių pasiskirstymas bandinio gylyje žėrinčio išlydžio optinės emisijos spektroskopu (GDOES), „Dektak“ profilometru ištirtas pūtimosi (swelling) reiškinys bei paviršiaus reljefas. XRD metodu nustatytas γN fazės pliene ir kitų komponentų susidarymas. SEM metodu ištirti bandinių skerspjūviai, siekiant išmatuoti nitridinto sluoksnio storį ir nustatyti jo priklausomybę nuo kristalitų orientacijos. GDOES metodu gauti komponenčių gylio pasiskirstymo profiliai, kurie vėliau panaudojami nitridinimo procesui modeliuoti. Matematinis modeliavimas atliktas siekiant surasti azoto prasiskverbimo į plieną mechanizmus. Pritaikytas vadinamasis „trappingdetrapping“ modelis. Parašyta kompiuterinė programa, apskaičiuoti azoto pasiskirstymo gylio profiliai. Geras teorinių ir eksperimentų kreivių sutapimas įrodo, kad šis modelis (trapping-detrapping) tinka plieno nitridinimo procesams analizuoti. Gautuoju modeliu išanalizuota technologinių parametrų įtaka nitridinimo procesui.

133


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Nerūdijančiojo plieno ir titano lydinių plazminis azotavimas: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas prof. A. Galdikas. Nagrinėjamas kai kurių titano lydinių TA6V, TiAl, Ti6242 bei NiTi danga padegtų Ti6242 lydinių azotinimas. Kadangi šie lydiniai skirti darbui tokiose terpėse, kur didelė oksidacijos galimybė, nagrinėjami taip pat azotintų ir neazotintų bandinių oksidacijos testai, t. y. tiriama azotinimo įtaka oksidacijos procesui siekiant sukurti oksidacijai atsparius paviršius. Eksperimentinėje dalyje atlikti minėtų medžiagų azotinimo ir oksidacijos eksperimentai. Gauti bandiniai tiriami XRD, GDOES, SIMS metodais, kad būtų galima nustatyti jų struktūrą ir

cheminių junginių susidarymą bei cheminių komponentų pasiskirstymą tūryje. Eksperimentais nustatyta labai įdomi Ni elgsena NiTi dangoje (ant Ti6242) oksidacijos metu. Ni segreguoja į dvi puses: į paviršių ir į dangos ir lydinio skiriamąjį paviršių. Eksperimentiškai šio reiškinio mechanizmų neįmanoma nustatyti. Tam tikslui, naudojantis kinetinėmis lygtimis, buvo sukurtas matematinis modelis ir atlikti modeliavimo darbai. Gauti rezultatai kokybiškai sutapo su eksperimento rezultatais. Kiekybinio sutapimo nebuvo siekta (mechanizmams išsiaiškinti pakanka kokybinio). Iš modeliavimo rezultatų buvo padaryta išvada, kad tokią Ni segregaciją lemia nikelio oksidacija paviršiuje.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

134

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gražulevičienė, Violeta; Augulis, Liudvikas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Kušlienė, G.. Biodegradable composites of polyvinyl alcohol and drain silt for agriculture // Russian Journal of Applied Chemistry. New York: Maik Nauka/ Interperiodica/Springer. ISSN 1070-4272. 2009, Vol. 82, no. 7, p. 1297-1300. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 0,291 Iljinas, Aleksandras (0,5); Mockevičius, Irmantas0,5; Andrulevičius, Mindaugas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas0,5. Growth of ITO thin films by magnetron sputtering: OES study, opticaland electrical properties // Vacuum. Oxford: Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2009, Vol. 83, suppl. 1, p. 118-120. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 1,114 Marcinauskas, Liutauras (0,5); Grigonis, Alfonsas0,5; Valinčius, Vitas. Influence of Ar/C2H2 ratio on the structure of hydrogenated carbon films // Journal of Non-Crystalline Solid. Amsterdam: Elsevier Science B.V. ISSN 0022-3093. 2009, Vol. 355, iss. 22-23, p. 1240-1245. [ISI Web of Science]. 1,449 Knizikevičius, Rimantas. Influence of activated polymer on the etching rate of SiO2 in CF4 + H2 plasma // Microelectronic Engineering. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-9317. 2009, Vol. 86, no. 1, p. 55-58. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 1,583 Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valinčius, Vitas; Valatkevičius, Pranas. Influence of process parameters on structure of carbon coatings deposited at atmospheric pressure // High Temperature Material Processes. Redding: Begell House Inc. ISSN 1093-3611. 2009, Vol. 13, iss. 2, p. 137-146. [ISI Web of Science]. 0,34 Čyvienė, Jurgita (0,5); Navickas, Edvinas; Milčius, Darius; Laukaitis, Giedrius. Titanium oxide thin films synthesis by pulsed – DC magnetron sputtering // Vacuum. Oxford: Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2009, Vol. 83, suppl. 1, p. 91-94. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 1,114 Laukaitis, Giedrius; Jauneika, Mindaugas; Dudonis, Julius; Katkauskė, Oresta; Milčius, Darius. The properties of samarium doped ceria oxide thin films grown by e-beam deposition technique // Vacuum. Oxford: PergamonElsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2009, Vol. 83, suppl. 1, p. 114-117. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 1,114 Grigonis, Alfonsas; Rutkūnienė, Živilė; Manikowski, H.; Šilinskas, Mindaugas. Laser-induced transformation of a-C: H thin films // Vacuum. Oxford: Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2009, Vol. 83, suppl. 1, p. S152-S154. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 1,114 Šniurevičiūtė, Miglė; Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana;

Augulis, Liudvikas; Rutkūnienė, Živilė; Jotautis, Alvydas. Stress and strain in DLC films induced by electron bombardment // Vacuum. Oxford: Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2009, Vol. 83, suppl. 1, p. 159-161. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 1,114 10. Knizikevičius, Rimantas. Simulations of Si and SiO2 etching in SF6 + O-2 plasma // Vacuum. Oxford: PergamonElsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2009, Vol. 83, iss. 6, p. 953-957. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 1,114 11. Ašmontas, Steponas; Anisimovas, F.; Dapkus, L.; Gradauskas, Jonas; Kiprijanovič, O.; Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Šlapikas, Kęstutis; Vengalis, Bonifacas. Radiation of ultrawideband electromagnetic pulses by pulsed excitation rectangular antenna // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2009, Vol. 49, no. 1, p. 29-34. [ISI Web of Science; INSPEC]. 12. Šileikaitė, Asta; Puišo, Judita (0,5); Prosyčevas, Igoris; Tamulevičius, Sigitas 0,5. Investigation of silver nanoparticles formation kinetics during reduction of silver nitrate with sodium citrate // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 21-27. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 13. Jauneika, Mindaugas; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius. Study of samarium doped cerium oxide thin films formed by e-beam technique // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 28-31. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 14. Tamulevičius, Tomas; Šileikaitė, Asta; Tamulevičius, Sigitas0,5; Madsen, Morten; Rubahn, Horst-Gunter. Scanning electron microscopy of semiconducting nanowires at low voltages // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 86-90. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 15. Čyvienė, Jurgita (0,5); Milčius, Darius; Laukaitis, Giedrius. Porosity evaluation of TiO2 thin films deposited using pulsed DC-magnetron sputtering // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 103-107. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 16. Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Galdikas, Arvaidas. The surface roughness variation due to ion irradiation during thin film growth // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009,


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Vol. 15, no. 2, p. 139-141. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 17. Kavaliauskas, Žydrūnas; Pranevičius, Liudas; Marcinauskas, Liutauras (0,5); Valatkevičius, Pranas. Deposition of carbon electrodes for supercapacitors using atmospheric plasma torch // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 99-102. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 18. Galdikas, Arvaidas; Čerapaitė-Trušinskienė, Reda. Scanning surface roughness of growing nanoisland thin films as a dependence on substrate temperature and deposition flux // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 191-195. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 19. Burinskas, Saulius; Dudonis, Julius. Synthesis of Cu/Cr multilayer thin films deposited by unbalanced magnetron sputtering // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 220-223. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 20. Ponelytė, Sigita; Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta; Balčiūnas, Rokas; Puišo, Judita. Formation of MEMS nanocomposit layers and investigation of their mechanical properties // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 2(76), p. 77-82. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 21. Laukaitis,Giedrius; Dudonis, Julius; Virbukas, D., Milčius, D. Formation of samarium doped ceria oxide thin film// Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2009, Vol. 49, no. 1, p. 75-80. [ISI Web of Science; INSPEC]. 22. Marcinauskas, Liutauras (0,5); Grigonis, Alfonsas; Valinčius, Vitas; Valatkevičius, Pranas. Influence of torch power and Ar/C2H2 ratio on structure of amorphous carbon films // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2009, Vol. 49, no. 1, p. 97-103. [ISI Web of Science; INSPEC]. 23. Kežionis, A.; Šalkus, T.; Petraitis, A.; Dudonis, Julius; Laukaitis, Giedrius; Milčius, Darius; Kazlauskiene, V.; Miškinis, J.; Orliukas, Antanas Feliksas. Peculiarities of ionic transport of oxygen vacancy conducting superionic ceramics // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2009, Vol. 49, no. 3, p. 317-322. [ISI Web of Science]. 24. Ponelytė, Sigita; Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta; Puišo, Judita; Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius. Mechanical properties of polymer and nanocomposite materials // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 334-337. [Conference Proceedings Citation Index]. 25. Šeržentas, Saulius; Augulis, Liudvikas; Gražulevičienė, V.. Mechanical testing of biodegradable polymers // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 357-360. [Conference Proceedings Citation Index].

26. Tamulevičienė, Asta; Meškinis, Šarūnas; Kopustinskas, Vitoldas; Tamulevičius, Sigitas (0,5). Optical properties of diamond-like carbon and diamond like nanocomposite films // Physica Status Solidi C - Current Topics in Solid State Physics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH. ISSN 1610-1634. 2009, Vol. 6, iss. 12, p. 2817-2819. [ISI Proceedings]. 27. Demčenko, Andriejus; Tamošiūnaitė, Minija; Vidugirienė, Aušra; Jakevičius, Leonas. Lane marker parameters correlative to vehicle’s steering signal // Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation, February 21-23, 2009, Cambridge, UK. Cambridge: WSEAS Press, 2009. ISBN 9789604740543. p. 137-142. [ISI Proceedings; CAB Abstracts]. 28. Adlienė, Diana; Laurikaitis, Marius; Laurikaitienė, Jurgita; Cibulskaitė, Inga; Urbonienė, A.. Database MAMOLIT for mammography screening patients in Lithuania // IFMBE proceedings [elektroninis išteklius]: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany: Radiation Protection and Dosimetry, Biological Effects of Radiation. Berlin: Springer, 2009. (IFMBE Proceedings, Vol. 25, iss. 3, 1680-0737). ISBN 9783642039010. p. 435-438. [Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Demčenko, Andriejus; Tamošiūnaitė, Minija; Vidugirienė, Aušra; Jakevičius, Leonas. Lane marker parameters for vehicle’s steering signal prediction // WSEAS Transactions on Systems. Athens, New York, ... [at al.]: WSEAS Press. ISSN 1109-2777. 2009, Vol. 8, no. 2, p. 251-260. [INSPEC; COMPENDEX]. 2. Vigricaitė, Lina; Sukackas, Vidas. The use of pulsed Lamb waves for nondestructive testing of pipes // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2009, T. 64, nr. 3, p. 29-33. [INSPEC]. 3. Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita; Cibulskaitė, Inga; Laurikaitis, Marius. Pacientų dozimetrija mamografijoje: Lietuvos patirtis // Visuomenės sveikata = Public Health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2009, Priedas nr. 1, p. 12-18. [IndexCopernicus]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. Baltic nuclear projects // Jahrestagung Kerntechnik 2009 [elektroninis išteklius] = Annual Meeting on Nuclear Technology, May 1214, 2009, Dresden, [Germany]: proceedings. Berlin: Inforum Verlag, 2009. p. 1004-1007. 2. Vaidelienė, Adelė; Galdikas, Arvaidas; Vaidelys, Vytautas. Water turbulence after hydropower’s plants influence on gas diffusion processes // Proceedings of The Union of Scientists - Rousse: Energy Efficiency and Agricultural Engineering: conference prpceedings, Rousse, Bulgaria, 1-3 October, 2009. Rousse: University of Rousse. ISSN 13119974. 2009, p. 883-889. 3. Adlienė, Diana; Laurikaitis, Marius; Laurikaitienė, Jurgita; Cibulskaitė, Inga. The Mamolit database of optimal patient doses for mammography examination // Hospital Imaging & Radiology Europe. London: Campden Publishing Limited. ISSN 1748-1082. 2009, Vol. 4, no. 2, p. 34-35 4. Puišo, Judita; Guobienė, Asta; Prosyčevas, Igoris. Investigations of silver nanoparticles for UV personal dosimeters // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18225721. 2009, p. 39-42. 5. Cibulskaitė, Inga; Adlienė, Diana. Total and scatter dose modelling in photon irradiated Si samples, covered by protective coatings // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18225721. 2009, p. 72-75. 6. Minialga, Virgilijus; Statkevičienė, Birutė. Changes of

135


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

swimmer’s body temperature obtained by thermovision method // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 79-82. 7. Klepalov, Oleg; Gediminskas, Kęstutis; Vilkas, Romas; Zikas, Mindaugas; Adlys, Gediminas Antanas. Ignalina Nuclear Power Plant dose monitoring system // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 83-85. 8. Adlys, Gediminas Antanas. Application of neutrons in radiotherapy // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18225721. 2009, p. 86-90. 9. Gajauskaitė, Irma; Zyk, Tatjana; Adlys, Gediminas Antanas; Kielius, Edvardas. Health physics aspects of tritium in nuclear sector // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18225721. 2009, p. 100-101. 10. Adlienė, Diana; Karenauskaitė, Violeta; Rotomskis, Ričardas. Education of medical physicists in Lithuania // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 109-113. 11. Tabakov, Slavik; Smith, Peter; Milano, Franco; Strand, Sven-Erik; Lamm, Inger-Lena; Lewis, Cornelius; Stoeva, Magdalena; Adlienė, Diana. e-Encyclopaedia of medical physics with multilingual dictionary of terms - EMITEL // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 114-116. 12. Laurikaitienė, Jurgita; Puišo, Judita; Adlienė, Diana; Meškinis, Šarūnas; Šablinskas, Valdas. Photon induced modification of protective a-C:H // Medical Physics in the Baltic States:

October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 121-122. 14. Vaidelienė, Adelė; Vaidelys, Vytautas. Hidroelektrinių bei užtvankų įtaka deguonies difuzijai ir absorbcijai vandenyje // Šilumos energetika ir technologijos–2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 111-116. 15. Marcinauskas, Liutauras. Nanostruktūrinių aliuminio oksido dangų formavimas plazminiu purškimu // Šilumos energetika ir technologijos–2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 269-274. 16. Adlys, Gediminas Antanas; Jotautis, Alvydas (redakt.); Naujokaitis, Ramūnas; Kanapeckas, Pranas. Tendencies of nuclear fuel utilization modes // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 186-191. 17. Adlys, Gediminas Antanas; Linkevičs, Olegs; Raila, Saulius; Adlytė, Rūta; Alt, Helmut. Nuclear energy mix in the Baltic sea region // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009/ Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 192-195. 18. Petrauskas, Gediminas; Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana; Gediminskas, Kęstutis; Valinevičius, Algimantas. Perspectives of nuclear cogeneration technologies // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija.

proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 117-120.

19. Kavaliauskas, Žydrūnas; Pranevicius, Liudvikas; Marcinauskas, Liutauras; Baltušnikas, Arūnas. Properties of supercapacitors fabricated by plasma technologies // CYSENI 2009 [elektroninis išteklius]: the 6th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 28-29, 2009, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2009, p. [1-5].

13. Mockevičienė, Skirmantė; Prosyčevas, Igoris; Kačiulytė, Vaida; Pikaitė, Rita; Adlienė, Diana. Investigation of porous silicon irradiated with X-ray photons // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10

ISSN 1822-5934. 2009, p. 196-199.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

6,31 3,07 1,07

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

136

12,75

11,05 3,00 29,87


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Matematinės sistemotyros katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas (8 37) 300 334 kat1502@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Iki 1993 m. – Bendrosios matematikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Docentai: dr. Vilija Dabrišienė, dr. Valerija Zofija Karpickaitė, dr. Laima Papreckienė, dr. Irena Matilda Tiknevičienė, dr. Eimutis Valakevičius, dr. Genovaitė Zaksienė Lektoriai: Zita Furmonavičienė, Stasė Janušauskaitė, dr. Audrius Kabašinskas, dr. Violeta Kravčenkienė, Loreta Mačėnaitė, Gintautas Narvydas, Vilma Petrauskienė, dr. Loreta Saunorienė Asistentai: Algiment Aleksa, Sandra Aleksienė, Kristina Lukoševičiūtė, Rita Palivonaitė, Edita Šakytė Doktorantai: Algiment Aleksa, Kristina Lukoševičiūtė, Edita Šakytė, Mindaugas Šnipas Laborantės: Danutė Prašmantienė, Nijolė Elena Ratkienė Vyr. administratorė Danutė Nenortienė

Doktorantūros moduliai Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai (prof. V. P. Pekarskas); Statistiniai eksperimento planavimo metodai (prof. V. P. Pekarskas); Stochastinė analizė ir jos taikymas finansuose (doc. E. Valakevičius); Netiesinių virpesių teorija (prof. M. K. Ragulskis). Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Violeta Kravčenkienė. Adaptyvusis jungtinis glotninimas skaitinėse eksperimentinėse aplinkose (vadovas prof. M. K. Ragulskis)

Tyrimų tematika Matematinis techninių sistemų modeliavimas Prof. M. Ragulskis, doc. I. Tiknevičienė, doc. G. Zaksienė, doc. L. Papreckienė, lekt. V. Kravčenkienė, lekt. G. Narvydas, doktorantai A. Aleksa, K. Lukoševičiūtė, E. Šakytė Svarbiausi rezultatai gauti taikant matematinius ir skaitinius dinaminių sistemų tyrimo metodus. Atliktus tyrimus galima sąlyginai sugrupuoti į optikos, skaitinių metodų, kriptografijos bei netiesinių sistemų analizės sritis. Optikos srities darbus galima apibūdinti kaip interferencinių viso lauko neardomosios kontrolės tyrimo metodų optinių efektų modeliavimą virtualioje skaitinėje aplinkoje. Virtualių skaitinių aplinkų kūrimas glaudžiai susijęs su atitinkamu skaitinių metodų adaptavimu. Pasiūlytas naujas laiko eilučių prognozavimo metodas, pagrįstas nereguliaria atraktoriaus rekonstrukcija daugiamatėje fazinėje erdvėje. Tirtas netiesinių diferencialinių lygčių analizinis sprendimas operatoriniais metodais. Svarbiausias naujojo metodo privalumas tas, kad nebereikia nuspėti bendrojo sprendinio struktūros, ši struktūra sukuriama automatiškai. Pirmą kartą pasiūlyta dinaminės vizualinės kriptografijos koncepcija. Slaptai informacijai koduoti naudojami specialūs algoritmai, jai dekoduoti (kaip ir klasikinės vizualinės kriptografijos atveju) kompiuterio nereikia. Sukurtos naujos atraktorių valdymo metodikos, pagrįstos nedideliais impulsais. Šios metodikos pritaikytos įvairiuose uždaviniuose – ir dalelėms bėgančiųjų bangų lauke valdyti, ir dendritiniams neuroniniams tinklams sinchronizuoti. Chaotinių sistemų identifikavimo ir prognozavimo srityje pasiūlytos naujos metodikos, pagrįstos rekonstruojamų atraktorių daugiamatėse fazinėse erdvėse savybėmis. Nagrinėta sukamojo judesio perdavimo mechaninė sistema, sudaryta iš keleto pasikartojančių elementų. Kiekviena grandis traktuota kaip pavara, turinti inercinių bei

disipacinių savybių ir realizuojanti perdavimo funkciją. Sudaryta kvazitiesinių diferencialinių lygčių sistema, išreiškianti tokios sistemos dinamiką. Nustatyta sistemos grandžių svyravimo amplitudžių ir slopinimo elementų įtaka kiekvienam pavaros elementui. Sukurti algoritmai, valdantys autonominį mobilųjį robotą (AMR) taip, kad jis važinėtų po nežinomas patalpas ir surinktų informatyvius duomenis, kad būtų galima nubraižyti gana tikslų patalpos žemėlapį. Matematinis ekonominių sistemų modeliavimas Doc. E. Valakevičius, doc. V. Karpickaitė, lekt. dr. A. Kabašinskas, doktorantas M. Šnipas Ištirti ir palyginti trys skaitiniai europietiško tipo ir „Barjer“ pasirinkimo sandorių įkainojimo modeliai: binominis, Monte Karlo ir Markovo grandinių. Modeliams realizuoti buvo sukurta efektyvi programinė priemonė C++ programavimo kalba. Tyrimo metu nustatyti kiekvieno metodo pranašumai ir trūkumai. Skaitiniu–analiziniu metodu buvo ištirtos dviejų tipų aptarnavimo sistemos su eilėmis: daugelio skirtingų klientų srautų sistema su prioritetais ir su daugeliu aptarnavimo įrenginių bei sistema su Markovo moduliuotu aptarnavimo laiku. Analizinio-skaitinio modeliavimo rezultatai palyginti su imitacinio modeliavimo rezultatais. Imitacinis modeliavimas buvo atliktas su modeliavimo programine įranga ARENA. Pasiūlytas mišrusis-normalusis dėsnis, skirtas fondų biržos duomenims aproksimuoti. Sudarytas mišrusisnormalusis tikimybinis dėsnis leidžia tirti pasyvumo efektą akcijų rinkose. Matematikos didaktikos ir matematikos istorijos tyrimai Prof. V. Pekarskas, doc. V. Dabrišienė, doc. B. Narkevičienė

137


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Atlikta bandomoji apklausa, kurios metu 90 KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto antrojo kurso studentų ir keturių Lietuvos universitetų studentų įvertino, kokių gebėjimų ugdymui daugiausia dėmesio skiriama vidurinėje ir aukštojoje mokykloje pagal

visus Bloomo pažinimo taksonomijos lygius. Atlikta J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinė analizė. Atliekant matematikos istorijos tyrimus surinkta ir išanalizuota medžiaga apie Kauno matematikų pedagoginę ir mokslinę veiklą po 1944 metų.

Patentai Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas. Povandeninis mini robotas. 9 p. 2009 11 25.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ragulskis, Minvydas; Šakytė, Edita; Seoane, Jesus M.; Sanjuan, Miguel A. F.. A new mechanical model for particle transport by surface waves and applications // Mathematical Problems in Engineering. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1024-123X. 2009, Article ID 731358, p. [1-17]. [ISI Web of Science]. 0,545 2. Ragulskis, Minvydas; Šakytė, Edita. An explicit equation for the dynamics of a particle conveyed by a propagating wave // Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems. Philadelphia: Taylor & Francis Inc. ISSN 1387-3954. 2009, Vol. 15, iss. 4, p. 395-405. [ISI Web of Science]. 0,309 3. Kabašinskas, Audrius; Rachev, Svetlozar T.; Sakalauskas, Leonidas; Sun, Wei; Belovas, Igoris.. Alpha-stable paradigm in financial markets // Journal of Computational Analysis and Applications. Cordova: Eudoxus Press, LLC. ISSN 15211398. 2009, Vol.11, no. 4, p. 641-668. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 0,614 4. Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment; Maskeliūnas, Rimas. Contrast enhancement of time-averaged fringes based on moving average mapping functions // Optics and Lasers in Engineering. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 01438166. 2009, Vol. 47, iss. 7-8, p. 768-773. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 1,103 5. Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. How far one can go with the Exp-function method? // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 00963003. 2009, Vol. 211, iss. 2, p. 522-530. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 0,961 6. Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment; Navickas, Zenonas. Image hiding based on time-averaged fringes produced by non-harmonic oscillations // Journal of Optics A-Pure and Applied Optics. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1464-4258. 2009, Vol. 11, iss. 12, art. no. 125411, p. [1-11]. [ISI Web of Science]. 1,742 7. Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment. Image hiding based on time-averaging moire // Optics Communications. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0030-4018. 2009, Vol. 282, no. 14, p. 2752-2759. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct]. 1,552 8. Ragulskis, Minvydas; Lukoševičiūtė, Kristina. Non-uniform attractor embedding for time series forecasting by fuzzy inference systems // Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0925-2312. 2009, no. 72, iss. 10-12, sp. iss, p. 2618-2626. [ISI Web of Science]. 1,234 9. Ragulskis, Minvydas; Saunorienė, Loreta; Maskeliūnas, R.. The structure of moire grating lines and its influence to time-averaged fringes // Experimental Techniques. Oxford: Blackwell Publishing. ISSN 0732-8818. 2009 Vol. 33, iss. 2, p. 60-64. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Computers & Applied Sciences Complete]. 0,268 10. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas. Time average geometric moire - back to the basics // Experimental Mechanics. New York: Springer. ISSN 0014-4851. 2009, Vol. 49, no. 4, p. 439-450. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Computers & Applied Sciences Complete]. 1,469

138

11. Ragulskis, Minvydas Kazys. Time-averaged patterns produced by stochastic moire gratings // Computers & Graphics. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0097-8493. 2009, Vol. 33, iss. 2, p. 147-150. [ISI Web of Science]. 0,731 12. Ragulskis, Minvydas Kazys; Kravčenkienė, Violeta; Pilkauskas, Kęstutis; Maskeliūnas, R.; Zubavičius, L.; Paškevičius, P.. Calculation of stresses in the coating of a vibrating beam // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 1-5. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 13. Ragulskis, Minvydas Kazys; Šakytė, Edita; Palevičius, Arvydas; Bendikienė, Regita. Thermo photo elasticity: hybrid numerical experimental approach for investigation smart structures // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius]: Modeling, Signal Processing, and Control for Smart Structures 20099. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2009, Vol. 7286, art. no. 728608, p. [1-9]. [ISI Proceedings]. 14. Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ragulskienė, Jūratė. Adaptive conjugate smoothing of digital images using photo-elastic coatings // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius]: Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems 2009. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2009, Vol. 7292, art. no. 72924B, p. [1-8]. [ISI Proceedings]. 15. Ragulskienė, Jūratė; Lukoševičiūtė, Kristina; Ragulskis, Minvydas Kazys. Near-optimal embedding by genetic algorithms for time series prediction // Numerical Analysis and Applied Mathematics: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2009, Vol. 1, September 18-22, 2009, Rethymno, Crete, Greece. Melville, New York: American Institute of Physics, 2009. (AIP Conference Proceedings, Vol. 1168, 0094-243X). ISBN 9780735407053. p. 148-151. [Conference Proceedings Citation Index]. 16. Valakevičius, Eimutis. Continuous time Markov chain model of asset prices distribution // ICCS 2009: 9th International Conference on Computational Science, May 25-27, 2009, Baton Rouge, [USA]. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5545, pt. 2, 0302-9743). ISBN 9783642019722. p. 598-605. [Conference Proceedings Citation Index]. 17. Rimašauskienė, Rūta; Bansevičius, Ramutis Petras; Ragulskis, Minvydas Kazys. Analysis of effective flow control of valve with piezo actuator // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 346-349. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas; Saunorienė, Loreta; Lukoševičiūtė, Kristina. Construction of


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

cryptographic hash functions based on time average chaotic map // Journal of Applied Functional Analysis. Cordova, USA: Eudoxus Press LLC. ISSN 1559-1948. 2009, Vol. 4, no. 4, p. 611-622. [Zentralblatt MATH; MatSciNet]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Fedaravičius, Algimantas; Lukoševičiūtė, Kristina. Cryptographic applications based on time average geometric moire // Proceedings of the 2009 SEM Annual Conference and Exposition on Experimental and Applied Mechanics [elektroninis išteklius], June 1-4, 2009, Albuquerque, New Mexico, USA. Bethel: Society for Experimental Mechanics Inc, 2009. ISBN 9789896740009. p. 63-69. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Narvydas, Gintautas. Discrete eye tracking for medical applications // ISABEL 2009: 2nd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, November 24-27, 2009, Bratislava, Slovak Republic / Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: [s.n.], 2009. ISBN 9788022732161. Valakevičius, Eimutis; Šnipas, Mindaugas. Numerical model of a queuing system with Markov modulated service rates // WMSCI 2009: proceedings of the 12th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 10-13, 2009, Orlando, Florida, USA, jointly with the 15th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2009. Vol. 3. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2009. ISBN 9781934272619. p. 257-259. Valakevičius, Eimutis. The application of phase type distributions for modelling queuing systems. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: International Institute of Informatics and Cybernetics. ISSN 1690-4524. 2009, Vol. 5, no. 6, p. 28-32. Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. Algebraic approach to the solution of ordinary differential equations // Differential equations and their applications (DETA’2009): dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary: proseedings of the international conference, September 10-12, 2009, Panevėžys, Lietuva / Kaunas University of Technology Panevezys Institute, Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257479. p. 73-79. Pekarskas, Vidmantas Povilas. Eksperimento planavimo dėstymas naudojant kompiuterius // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 120124. Zenkevičiūtė, Irma; Dabrišienė, Vilija. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinė analizė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų

draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 134-139. 8. Landauskas, Mantas; Valakevičius, Eimutis. Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 316-321. 9. Palivonaitė, Rita; Valakevičius, Eimutis. Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 322-327. 10. Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. MAD approach to the management of the portfolio with stable assets // ASMDA-2009, June 30-July 3, 2009, Vilnius, Lithuania: the 13th International Conference “Applied Stochactic Models and Data Analysis”: selected papers / Eds. L. Sakalauskas, C. Skiadas, E. K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284635. p. 491-496. 11. Pekarskas, Vidmantas Povilas. Matematika Kaune po 1945 metų // Matematinė mintis Lietuvoje. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2009. ISBN 9789986680451. p. 143-155. 12. Germanas, Šarūnas; Narvydas, Gintautas. Map drawing of unknown environment using autonomous mobile robot // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 31-35. 13. Narvydas, Gintautas; Ražanskas, Petras. Faster autonomous mobile robot learning using decision correction // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 44-47. 14. Visockienė, Ona; Dabrišienė, Vilija. The application of bloom taxonomy while investigating the congruence between secondary and higher education: critical thinking aspect // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 227-230.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

8,04 7,71 3,75 3,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

10,66

Iš viso

22,45

139


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Taikomosios matematikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas doc. dr. Narimantas Listopadskis (8 37) 300 311 narimantas.listopadskis@ktu.lt

Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Algimantas Aksomaitis, dr. Zenonas Navickas, dr. Jonas Rimas, dr. Eligijus Sakalauskas, dr. Jonas Valantinas Docentai: dr. Julija Anilionienė, dr. Bronislovas Burgis, dr. Gediminas Simonas Dosinas, dr. Vytautas Janilionis, dr. Nijolė Regina Janušauskaitė, dr. Arvydas Jokimaitis, dr. Narimantas Listopadskis, dr. Regina Novikienė, dr. Aldona Ona Pekarskienė, dr. Stasė Petraitienė Lektoriai: dr. Liepa Bikulčienė, dr. Jurgita DabulytėBagdonavičienė, Irmantas Kaunietis, Rasa Matiukaitė, Vaidotas Petrauskas, Darius Petronaitis, dr. Tomas Ruzgas, Milda Stankevičienė, Povilas Tvarijonas, dr. Aušra Žvironienė Asistentai: Artūras Katvickis, Gintarė Leonaitė, Kęstutis Lukšys, Asta Šliupaitė, Rasa Šmidtaitė Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Eligijus Sakalauskas Mokslo darbuotojai: dr. Robertas Alzbutas, dr. Mindaugas Kavaliauskas Doktorantai: Deividas Kančelkis, Dovilė Karalienė, Artūras Katvickis, Gintarė Keršulytė-Raudonė, Kęstutis Lukšys, Tatjana Sidekerskienė, Asta Šliupaitė, Rasa

Šmidtaitė, Paulius Vitkus Laborantai: Vytautas Jasiukaitis, Paulius Vitkus, Lina Žalgirytė Kabineto vedėja Birutė Narijauskaitė Vyr. administratorė Kristina Mackevičiūtė Raštvedės: Aušra Bendoriūtė, Tatjana Sidekerskienė Doktorantūros moduliai Operatorinis skaičiavimas (prof. Z. Navickas); Taikomoji diferencialinių lygčių teorija (prof. Z. Navickas), Stochastiniai modeliai (prof. J. A. Aksomaitis); Matematinė optimaliųjų procesų teorija (doc. N. R. Janušauskaitė); Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės (doc. V. Janilionis); Skaičiavimo matematika (doc. N. Listopadskis); Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai (prof. J. Valantinas); Kriptografijos teorija (prof. E. Sakalauskas). Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Gintarė Leonaitė. Sistemų su vėlavimais analizinis tyrimas (vadovas prof. J. Rimas).

Tyrimų tematika Algebrinės struktūros ir stochastinė analizė Prof. A. Aksomaitis, prof. Z. Navickas, prof. E. Sakalauskas, m. d. M. Kavaliauskas, doc. N. Janušauskaitė, doc. A. Jokimaitis, asist. A. Katvickis, asist. K. Lukšys, lekt. R. Matiukaitė, lekt. P. Tvarijonas Gautas ir ištirtas stochastinių vektorių stabilumo plėtinys stochastinių ekstremumų stabilumo srityje. Pateikta ir pritaikyta priklausomų Gauso atsitiktinių dydžių momentų skaičiavimo metodika. Išvestos rekurentinės formulės priklausomų simetrinių atsitiktinių dydžių maksimumų momentams apskaičiuoti. Ištirtas maksimumų netiesinio normalizavimo būtinumas ir galimybės. Atlikta Būro atsitiktinių dydžių ekstremumų analizė. Ištirta stacionaraus paraiškų srauto maksimalaus eilės ilgio elgesena. Sukurta nauja funkcija, pretenduojanti į vienkryptės funkcijos statusą. Funkcija pritaikoma asimetrinėse kriptografinėse sistemose. Techninių, informacinių, ekonominių ir medicininių sistemų matematinio modeliavimo taikomieji tyrimai Prof. J. Rimas, prof. Z. Navickas, prof. J. Valantinas, doc. J. Anilionienė, lekt. L. Bikulčienė, lekt. J. DabulytėBagdonavičienė, doc. V. Janilionis, m. d. R. Alzbutas, asist. G. Leonaitė, doc. N. Listopadskis, doc. R. Novikienė, lekt. S. Petraitienė, lekt. A. Žvironienė, doktorantas D. Kančelkis Išnagrinėtos galimybės signalo kompleksiškumą atvaizduoti fazinėje plokštumoje, taikant integralinį

140

vidurkinimą. Naudojant įvairias metodikas, atliktas kompleksiškumo įverčių palyginimas. Patobulintas rango apskaičiavimo algoritmas. Pasiūlyta kelių skaitmeninių determinuotų laiko eilučių tyrimo metodika. Paviršiaus nelygumams ištirti laikinio Muaro dėmių vidurkinimo metodu sukurta netiesinė Muaro dėmių koncepcija. Sudaryta virtualių Muaro dėmių konstravimo metodika. Patobulintas operatorinis diferencialinių lygčių sprendimo metodas, įvertinant jo sąsajas su standartiniais netiesinėmis paprastosiomis diferencialinėmis lygtimis išreiškiamų dinaminių sistemų tyrimo metodais. Nustatytos būtinos ir pakankamos sąlygos, kurias įvykdžius paprastosios diferencialinės lygties sprendiniai išreiškiami eksponentinių funkcijų santykiu. Pasiūlytas grįžtamojo ryšio duomenų srautų valdymo metodas, užtikrinantis telekomunikacinių sistemų stabilumą ir pakankamą paslaugų kokybę. Tirtas vitamino C elektrokatalizinės oksidacijos ant feroceno grupę turinčių SM sistemos panaudojimas maisto papildo (askorbo rūgšties palmitato) bei lipazės fermentinės sistemos analizei (TLL), t. y. askorbo rūgšties palmitato koncentracijos ir lipazės aktyvumui nustatyti. Atliktas dvilaipsnio valdymo sistemos, išreiškiamos matricine diferencialine lygtimi su vėluojančiu argumentu, analizinis tyrimas. Ištirtos diskrečiųjų bangelių transformacijų (Haar, Le Gall ir kt.) savybės bei su šiomis transformacijomis susijusios progresyvaus skaitmeninių vaizdų bei signalų suglaudinimo procedūros – EZW (Embedded, Zero-tree, Wavelet) algoritmas bei SPIHT


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

(Set Partitioning in Hierarchical Trees) algoritmas. Sudaryta ir atlikta nauja vienmačių skaitmeninių vaizdų (signalų) lokalaus suglaudinimo procedūra. Atlikti statistinių algoritmų, skirtų didelės dimensijos duomenims apdoroti, tyrimai. Įvertinti nauji statistiniai metodai, grindžiami J. H. Friedman ir J. W. Turkey

pasiūlyta tikslinio projektavimo (angl. projection pursuit) metodika. Sukurtas automatizuoto sandėlio paletizavimo sistemos imitacinis modelis, leidžiantis tirti šios sistemos efektyvumo priklausomybę nuo jos struktūros, valdymo algoritmų, įrenginių techninių charakteristikų ir nuo krovinių srautų intensyvumo.

MTEP projektai EUREKA/ITEA 2 klasterio projektas 08018 „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai (ITEA 2 GUARANTEE)“. Doc. V. Janilionis. 2009–2012. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su 30 partnerių iš 10 ES šalių, gerokai padidinti pagyvenusių žmonių ir vaikų saugumą namų aplinkoje, sukuriant saugumą užtikrinančius produktus ir technologijas. 2009 m. atlikta naujausių statistinių duomenų apie pagyvenusių žmonių sergamumą, nelaimingus atsitikimus, mirtingumą nuo įvairių ligų ir traumų, socialinius-demografinius veiksnius analizė parodė didelį poreikį kurti ir diegti pagyvenusių žmonių sveikatai slaugos namuose saugesnius produktus ir technologijas. Pagyvenusių žmonių mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų bei griuvimo skaičius Lietuvoje kelis kartus viršija ES šalių vidurkį. Rizika mirti dėl nelaimingų atsitikimų namuose Lietuvoje yra 5 kartus didesnė negu mažiausią mirtingumo rodiklį turinčiuose Nyderlanduose. Nuotolinis namų slaugos taikymas pagyvenusiems žmonėms gali pagerinti jų gyvenimo kokybę ir sumažinti sveikatos priežiūros išlaidas iki 30%. Sukurtas naujas Muro ir Milio automatų dariniu (sąsūka) bei H rango

skaičiuote paremtas metodas, skirtas integraliai organizmo reakcijai vertinti. Metodas leidžia automatizuotai sudaryti ir modeliuoti grįžtamąjį ryšį tarp gydytojo ir paciento, kurti patikimesnes automatizuoto sveikatos būklės vertinimo programines priemones. Dinaminėms sąsajoms vertinti pradėtas naudoti naujas, laiko eilučių kointegracija į matricų seką grindžiamas metodas, įgalinantis nustatyti ir įvertinti dviejų laiko eilučių dinamines sąsajas, kurios nefiksuojamos įprastiniais laiko eilučių ir koreliaciniais tyrimo metodais. Kadangi pagal šias sąsajas žmogaus fiziologinė būsena įvertinama tiksliau ir gaunama kokybiškai naujos informacijos apie širdies veiklos ypatybes, sukurtą metodą siūloma integruoti į automatizuotą sveikatos būklės vertinimo sistemą. Naudojant Milio ir Muro automatų sąsūką, pradėtas kurti automatizuotas sveikatos vertinimo sistemos modelis. Modelyje įdiegtas automatizuotas diagnozės nustatymas, sudarytas dinaminis grįžtamasis ryšys tarp gydytojo ir paciento, panaudoti EKG signalų dinamikos (kompleksiškumo) įverčiai. Lanksti modelio struktūra ir koncepcija leidžia jį modifikuoti, integruojant naujus elementus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Aleksa, Algiment; Navickas, Zenonas. Image hiding based on time-averaged fringes produced by non-harmonic oscillations // Journal of Optics A-Pure and Applied Optics. Bristol: IOP Publishing Ltd. ISSN 1464-4258. 2009, Vol. 11, iss. 12, art. no. 125411, p. [1-11]. [ISI Web of Science]. 1,742 Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers of odd order anti-tridiagonal matrices with zeros in main skew diagonal and elements 1,1,1, ...,1;-1,-1,-1, .,-1 in neighbouring diagonals // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 00963003. 2009, Vol. 210, iss. 1, p. 64-71. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 0,961 Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order symmetric anti-pentadiagonal matrices // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2009, Vol. 211, iss. 1, p. 54-74. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 0,961 Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. How far one can go with the Exp-function method? // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 00963003. 2009, Vol. 211, iss. 2, p. 522-530. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 0,961 Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas. Time average geometric moire - back to the basics // Experimental Mechanics. New York: Springer. ISSN 0014-4851. 2009, Vol. 49, no. 4, p. 439-450. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Computers & Applied Sciences Complete]. 1,469 Valantinas, Jonas; Kančelkis, Deividas. A new wavelet-based approach to progressive encoding of regions of interest in a digital signal // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 3, p. 195-202. [Science Citation Index Expanded

(Web of Science); INSPEC]. 7. Aksomaitis, Jonas Algimantas; Burauskaitė-Harju, Agnė. The moments of the maximum of normally distributed dependent values // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 4, p. 301-302. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 8. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Calculation of the Hankel matrix ranks of electric and haemodynamic processes in the heart // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 43-48. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 9. Šliupaitė, Asta; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Evaluation of complexity of ECG parameters using sample entropy and Hankel matrix // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 4(92), p. 107-110. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 10. Šmidtaitė, Rasa; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Bikulčienė, Liepa; Poškaitis, V.. Evaluation of coherence of T wave in different leads // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 5(93), p. 113-116. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 11. Muntianaitė-Dulkinienė, Inga; Poškaitis, V.; Vainoras, Alfonsas; Jurevičius, J.; Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas.

141


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Cointegration of different ECG parametres for various physical tasks // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 6(94), p. 77-80. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 12. Venskaitytė, Eurelija; Poderys, Jonas; Balagué, N.; Bikulčienė, Liepa (0,5). Assessment of dynamics of inter-parameter concatenation during exercise tests // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 6(94), p. 89-92. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 13. Berškienė, Kristina; Lukoševičius, Arūnas; Jaruševičius, G.; Jurkonis, V.; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Daunoravičienė, A.. Analysis of dynamical interrelations of electrocardiogram parameters // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 7(95), p. 95-98. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 14. Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius; Narijauskaitė, Birutė; Mikolajūnas, Marius; Viržonis, Darius. Implementation of computer-generated holograms using 3D electron beam lithography // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 3, p. 407-414. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 15. Alzbutas, Robertas; Janilionis, Vytautas; Rimas, Jonas. Delayed system reliability und uncertainty analysis // Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications: European Safety and Reliability Conference, (ESREL 2008), September 22-25, 2008, Valencia, Spain. Vol. 3. London: Taylor & Francis Group, 2009. ISBN 9780415485166. p. 1819-1827. [Conference Proceedings Citation Index]. 16. Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas. Expressions of solutions of linear partial differential equations using algebraic operators and algebraic convolution // Numerical Analysis and Its Applications: 4th International Conference, NAA 2008, June 16-20, 2008, Lozenetz, Bulgaria: revised selected papers /S. Margenov, L. G. Vulkov, J. Wasniewski (Eds.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5434, 0302-9743). ISBN 9783642004636. p. 208-215. [Conference Proceedings Citation Index]. 17. Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Poderys, Jonas; Ruseckas, Rimtautas. Matrix analysis of human physiologic data // ITI 2009: proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces, June 22-25, 2009, Cavtat/Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. Zagreb: University of Zagreb, 2009. ISBN 9789537138158. p. 41-46. [Conference Proceedings Citation Index; IEEE/IEE; INSPEC]. 18. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Pudlauskaitė, Jovita; Petraitienė, Stasė. Quantitative description of embossed microstructures in photopolymer layer // Polymer chemistry and technology: proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology, 22 April 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20292457. 2009, p. 160-165. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas; Saunorienė, Loreta; Lukoševičiūtė, Kristina. Construction of cryptographic hash functions based on time average chaotic map // Journal of Applied Functional Analysis. Cordova, USA: Eudoxus Press LLC. ISSN 1559-1948. 2009, Vol. 4, no.

142

4, p. 611-622. [Zentralblatt MATH; MatSciNet]. 2. Alzbutas, Robertas; Kupčiūnienė, Kristina; Lysak, Svetlana. Atominės elektrinės saugą veikiančių ekstremalių vėjų tikimybinis vertinimas // Energetika. ISSN 0235-7208. 2009. T.55, Nr. 1, p. 20-26..[INSPEC, IndexCopernicus]. 3. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Raudonis, Vidas. Investigation of complexity of extraction accuracy modelling cardio signals in two ways // IDAACS’2009: proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, September 21-23, 2009, Rende, Italy. Piscataway: IEEE, 2009. ISBN 9781424448821. p. 462-467. [IEEE/IEE]. 4. Valantinas, Jonas. On the use of Le Gall wavelets in implementing locally progressive digital signal coding idea // ISPA 2009 [elektroninis išteklius]: proceedings of the 6th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, September 16-18, 2009, Salzburg, Austria. Salzburg: University of Salzburg, 2009. ISBN 9789531841344. p. 12-16. [IEEE/IEE]. 5. Poderys, Jonas; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Tepingo testo ir EKG rodiklių sąsajų analizė vertinant sportininkų organizmo funkcines ypatybes bei tarpasmenines sąveikas // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2009, nr. 1(72), p. 78-84. [Index Copernicus; SPORTDiscus with Full Text; TOC Premier; Current Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Novikienė, Regina; Matiukaitė, Rasa. Matematikos mokymo(si) kokybės gerinimo galimybės KTU // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 114-119. 2. Dabulytė-Bagdonavičienė, Jurgita; Ivanauskas, Feliksas; Razumas, Valdemaras. Lipaze katalizuojamos reakcijos kinetikos kompiuterinis modeliavimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 184-189. 3. Rajeckaitė, Lina; Listopadskis, Narimantas. Gamybinių tvarkaraščių sudarymo uždavinių ir algoritmų analizė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 212-217. 4. Kavaliauskas, Mindaugas. Pasiskirstymo tankio įvertinimas naudojant duomenų projektavimą // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 298-303. 5. Aksomaitis, Jonas Algimantas; Ivanovienė, Irma. Atsitiktinių vektorių geometrinis maks (min) stabilumas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 402-406. 6. Jokimaitis, Arvydas. Netolygusis k-tojo maksimumo konvergavimo greičio įvertis // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 416-419. 7. Janilionis, Vytautas; Valantinas, Jonas. An active learning approach to teaching mathematics at Kaunas University of Technology // IMA SEFI Conference 2008[elektroninis išteklius]: Mathematical Education of Engineers: 14th SEFI (MWG) Conference joint with IMA 6th, 6-9 April 2008,


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Loughborough, England. Loughborough: Loughborough University, 2009. p. [1-7]. 8. Keršulytė-Raudonė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Assessment of coherence and complexity of cardiac signals // ISABEL 2009: 2nd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, November 24-27, 2009, Bratislava, Slovak Republic / Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava: [s.n.], 2009. ISBN 9788022732161. 9. Rindzevičius, Ramutis; Tervydis, Paulius; Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas. Fedback impact analysis of queueing system with stable states // ICCGI 2009: the Fourth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, August 23-29, 2009, Cannes/La Bocca, France: proceedings / M. Danubianu, J. Noll, C. Dini (Eds.). Washington, Tokyo: IEEE Computer Society, 2009. ISBN 9780769537511. p. 63-68. 10. Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. Algebraic approach to the solution of ordinary differential equations // Differential equations and their applications (DETA’2009): dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary: proceedings of the international conference, September 10-12, 2009, Panevėžys, Lietuva / Kaunas University of Technology Panevezys Institute, Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257479. p. 73-79. 11. Dabulytė-Bagdonavičienė, Jurgita; Ivanauskas, Feliksas; Razumas, Valdemaras. Computational modeling of the kinetics of lipase catalyzed reaction // Differential equations and their applications (DETA’2009): dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary: proceedings of the international conference, September 10-12, 2009, Panevėžys, Lietuva / Kaunas University of Technology Panevezys Institute, Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257479. p. 80-85. 12. Alzbutas, Robertas. Severe accident simulation and uncertainty analysis considering dynamic reliability // 18th ARTS [elektroninis išteklius]: Advances in Risk and Reliability Technology Symposium, 21-23 April, 2009, Loughborough, [UK]. Loughborough: Loughborough University, 2009. p. 438-454. 13. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Gargasas, Liudas; Vainoras, Alfonsas. The application of normalized Hankel ranks study to cardio signal // Biomedical engineering: proceedings of International Conference, 29, 30 October 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2009, p. 11-15. 14. Šliupaitė, Asta; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Real-time monitoring of complexity of ECG parameters // Biomedical engineering: proceedings of International

Conference, 29, 30 October 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2009, p. 16-20. 15. Šmidtaitė, Rasa; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Venskaitytė, E.. Analysis of relation between cardiosignal and its change in time // Biomedical engineering: proceedings of International Conference, 29, 30 October 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2009, p. 21-24. 16. Venskaitytė, Eurelija; Poderys, Jonas; Vainoras, Alfonsas; Balagué, N.; Bikulčienė, Liepa. Dynamics of inter-parameter concatenation of ECG signals according to the duration of long-term training of elite athletes // Biomedical engineering: proceedings of International Conference, 29, 30 October 2009, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-3380. 2009, p. 37-40. 17. Narijauskaitė, Birutė; Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius; Palevičius, Paulius. Numerical simulation of CGH and usage in education // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 189-192. 18. Janilionis, V. V.; Janilionis, Vytautas. Regression models for predicting loads transfer time in automatic warehouse palletizing system // ITELMS’2009: Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, June 4-5, 2009, Panevezys, Lithuania: proceedings of the 4th International Conference / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park. Warsaw Motor Transport Institute. Tallin University of Technology. Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257059. p. 108-113. 19. Alzbutas, Robertas. Bayesian inference application for experts information estimation // The 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference “KnowledgeBased Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development” (KORSD-2009), September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. M. Grasserbauer, L. Sakalauskas, E. K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 96-101. 20. Alzbutas, Robertas. Simulated dynamics simulation with uncertainty and sensitivity analysis // The 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference “Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development” (KORSD-2009), September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. M. Grasserbauer, L. Sakalauskas, E. K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 272-277.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

7,19 3,33 5,74 2,32

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

13,95 1,00 27,88

143


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Fakulteto mokslininkai mokslo populiarinimo festivalyje „Pamatyk kitaip“

144


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Dekanas – prof. Giedrius Antanas Kuprevičius Tel. (8 37) 321 030 El. p. dekhmf@ktu.lt http://www.hmf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 2000 m. Pagrindines pareigas jame turi 90 darbuotojų, iš jų 27 mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 24 daktarai.

Nerijaus Čepulio, Mindaugo Bertašiaus ir Linos Šulcienės monografijos

Pagrindinës tyrimø kryptys Technologijų ir medijų filosofija. Terminija ir lietuvių kalbos norminimas. Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė. Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai. Žmogaus kūrybinio proceso modeliavimas ir automatizavimas. Muzikos akustikos ir kognityviosios muzikos psichologijos problematika.

145 145


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Filosofijos ir kultūrologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. (8 37) 323 890, el. p. kat1003@ktu.lt

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, tel. (8 37) 321 030, el. p. darius.kucinskas@ktu.lt

Kalbotyros katedra Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė, tel. (8 37) 322 992, el. p. kat1002@ktu.lt

Užsienio kalbų centras Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel. (8 37) 323 531, el. p. rastukc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 9,1%

U nivers iteto m ok s lo fondas 78,5%

146

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 12,4%


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Kas yra medija?, 2009 m. rugsėjo 25, 26 d. 2. Kalbos teorija ir praktika, 2009 m. lapkričio 20 d. 3. Po idėjų pasaulį (13-oji respublikinė studentų), 2009 m. gegužės 9 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi dr. Gerda Kysela-Schiemer iš Vienos pedagoginio universiteto. Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. A. Paulauskienė – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narė. Prof. A. Kazlauskienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Lietuvos mokslo tarybos ekspertė. Prof. G. A. Kuprevičius – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys; muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos kompozitorių sąjungos narys; Lietuvos muzikų sąjungos narys; Nacionalinės mokslo premijos komiteto pirmininko pavaduotojas; Pasaulinės karilionininkų federacijos narys; vyresnysis Kauno miesto varpininkas. Doc. D. Kučinskas – IAML (International Association of Music Libraries) narys, AMICA (Automatic Musical Instrument Collector’s Association) narys, ISISSymmetry (International Society for Interdisciplinary Study of Symmetry) narys; Tarptautinio projekto ICMS (International Congress on Musical Signification) narys; Lietuvos kompozitorių sąjungos (muzikologų sekcijos) narys; Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Doc. R. Ambrazevičius – Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM) narys; Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM) tyrimų grupės „Computer Aided

Research“ narys; Europos kognityviųjų muzikos mokslų draugijos (ESCOM, European Society for the Cognitive Sciences of Music) narys; Tarpdalykinių muzikos tyrimų žurnalo „Journal of Interdisciplinary Music Studies“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos akustikų sąjungos tarybos narys. Prof. T. Sodeika – žurnalų „Religija ir kultūra“, „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ ir „Athena: filosofijos studijos“ redakcinių kolegijų narys; Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinio ir dorinio ugdymo komisijos ekspertas, Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, Lietuvos mokslo premijų komisijos ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas; Lietuvos filosofų draugijos vicepirmininkas. Doc. V. Liubinienė – žurnalo „Kalbų studijos“ vyr. redaktorė, Tarptautinės sociologų asociacijos Sociolingvistikos tyrimų komiteto narė. Doc. J. Mikelionienė – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto mokslo darbų leidinio „Respectus Philologicus“ redakcinės kolegijos narė. Doc. A. Poškienė – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narė. Doc. S. Keturakis – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narys. Dr. M. Bertašius – žurnalo „The Open Anthropology Journal“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Doc. M. Paulikaitė ir doc. L. Šulcienė – žurnalo „Soter“ redakcinės kolegijos narės. Doc. A. Leonavičienė – mokslo darbų leidinio „Kalbotyra“ (3, Germanų ir romanų studijos) redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.

Filosofijos ir kultûrologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT–44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis Tel. (8 37) 323 890 El. p. kat1003@ktu.lt http://www.filosofija.ktu.lt

Filosofijos katedra įkurta 1962 metais. 2000 metais katedra pervadinta Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

Darbuotojai Profesorius dr. Tomas Sodeika Docentai: dr. Rolandas Bartkus, dr. Saulius Keturakis, dr. Milda Paulikaitė-Gricienė, dr. Lina Šulcienė, dr. Lina Vidauskytė Lektoriai: Arūnas Bingelis, dr. Nerijus Čepulis, Eligijus Džežulskis-Duonys, Aušra Urbonienė

Asistentas Justas Motiejūnas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Bertašius Administratorės: Dainora Blažiūnė, Diana Vilkelionok Doktorantūros moduliai Medijų filosofija (prof. T. Sodeika)

147


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Technologijų ir medijų filosofija Prof. T. Sodeika, doc. S. Keturakis, doc. L. Vidauskytė, doc. L. Šulcienė, doc. R. Bartkus, vyr. m. d. M. Bertašius, lekt. N. Čepulis Viena iš dviejų šios tyrimų krypties šakų yra susijusi su tradicinėmis medijomis. Daugiausia tai yra oralumo ir rašto sąveikos aspektų tyrimai. Kita orientuojama į

„naujųjų medijų“, paprastai susijusių su kompiuterine technologija, tyrimus. Galima paminėti tokius tyrimo metodus kaip fenomenologinę įžvalgą, hermeneutinę situacijų analizę bei skirtingų medijų komparatyvistines studijas. Jie papildomi filosofijai būdingu metametodologiniu apmąstymu.

MTEP projektai Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno komplekso archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8537 / Vadovas dr. M. Bertašius.

2009 m. atrasti buvusios vienuolyno galerijos pamatai, ištirti 35 XVI–XVII amžiais datuojami kapai, nustatytas pirminis XIV–XV a. paviršius ir ankstyvosios XIV a. gyvenvietės sluoksnis, tyrimų medžiagą papildė gana gausūs statybinės ir buitinės keramikos radiniai.

Monografijos 1. Bertašius, Mindaugas. Marvelė. Band 2, Ein Bestattungsplatz mit Pferdegräbern = Marvelės žirgų kapinynas: monografija. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2009. 390 p.: iliustr. ISBN 9789955982753. 2. Čepulis, Nerijus. Pirmoji filosofija: ontoteologija ar etika?:

mokslinė monografija / Kaunas: Technologija, 2009. 190 p. ISBN 9789955256793. 3. Šulcienė, Lina. Žmogaus laisvė Tomo Akviniečio filosofijoje: mokslinė monografija / Kaunas: Technologija, 2009. 251 p. ISBN 9789955257035.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Urbonienė, Aušra. Jaques’o Derrida pharmakon interpretacija // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2009, T. 76, p. 196-205. [ISI Web of Science]. Sodeika, Tomas. Tylos sėja: Thomas Mertonas // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius: LOGOS. ISSN 0868-7692. 2009, nr. 59, p. 28-36. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); The Philosopher’s Index; CEEOL]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bertašius, Mindaugas. Horse graves, sacrifice, and the performers of public rituals // Archaeologia Baltica: The horse and man in European antiquity (worldview, burial rites, and military and everyday life) / Klaipėda University. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Lithuanian Institute of History. Klaipėda: Klaipėda University. ISSN 1392-5520. 2009, Vol. 11, p. 305-313. [IndexCopernicus; Current Abstracts; TOC Premier]. Paulikaitė-Gricienė, Milda. Taikymo funkcija H. G. Gadamerio filosofinėje hermeneutikoje: pažinimo normatyvumas // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas:

1.

2.

3.

4.

Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2009, nr. 30(58), p. 25-36. [The Philosopher’s Index; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Sodeika, Tomas. Apie žydiškąją „graikiško mąstymo“ alternatyvą, arba apie kreipinį ir pasakojimo tekstą // The Heritage of Jewish Culture: History and the Present = Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis / Culture, Philosophy and Arts Research Institute. Vilnius: Kronta, 2009. ISBN 9786094010682. p. 53-96. Bertašius, Mindaugas. Goth’s trace - glass bead from Marvelė // Bałtowie i ich sąsiedzi: Marian Kaczyński in memoriam. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2009. (Seminarium Bałtyjskie, T. II). ISBN 9788360099261. p. 239-244. Žulkus, Vladas; Bertašius, Mindaugas. Handelsplätze zwischen Danziger und Rigaer Bucht zur Zeit Wulfstans // Wulfstan’s Voyage: the Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. Roskilde: Viking Ship Museum, 2009. (Maritime Culture of the North, 2). ISBN 9788785180568. p. 198-204. Bertašius, Mindaugas. Kauno pilis // Kauno savasties ženklai = The signs of Kaunas identity. Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009. ISBN 9789955566083. p. 10-17.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

2,0 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,5

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,0

Iš viso

148

2,0

9,5


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas Tel. (8 37) 321 030 El. p. darius.kucinskas@ktu.lt http://www.muzika.hmf.ktu.lt

Katedra įkurta 2003 m. gruodžio 29 d.

Darbuotojai Profesorius Giedrius Antanas Kuprevičius Docentai: dr. Rytis Ambrazevičius, dr. Darius Kučinskas Lektorius Jonas Valančius

Technikai: Saulius Mickeliūnas, Karolis Šinas Administratorė Kristina Dubikovienė

Tyrimų tematika Muzikos tekstologiniai tyrimai Doc. D. Kučinskas Tekstologiniai muzikos tyrimai yra plati ir sudėtinga ne tik muzikos, bet ir tarpdalykinių tyrimų sritis. Joje susipina kalbotyros, menotyros, komunikacijos, semiotikos mokslai, taikomi vis nauji tyrimų metodai, leidžiantys atskleisti žmogaus mąstymo ypatumus ir dėsningumus. Atliekant šios temos tyrimus lygiagrečiai

yra formuojama Čiurlionio muzikos duomenų bazė, pritaikyta tarpdalykiniams tyrimams. Psichoakustika ir muzikinė darna Doc. R. Ambrazevičius Tiriami lietuvių liaudies tradicinio (sutartinių ir solinio dainavimo) ypatumai, darna. Analizuojamos psichoakustinės sutartinių intervalikos prielaidos, kognityvieji ir statistiniai solinio dainavimo intervalikos dėsningumai.

MTEP projektai Pietų ir rytų aukštaičių priebalsių akustiniai požymiai: Lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas / Vadovas doc. R. Ambrazevičius.

Atlikti priebalsių (sonantų, pučiamųjų, afrikatų) akustinių požymių matavimai, jų statistinė analizė.

Kūrybinė veikla Giedriaus Kuprevičiaus kūryba 2009 m.: Dviejų dalių miuziklas „Veronika“, pastatytas 2009 08 01 Klaipėdos muzikiniame teatre; „Elegija Tėvynę palikusiems“, atlikta 2009 06 06 tarptautiniame Pažaislio muzikos festivalyje; Keturi sakraliniai šokiai, atlikti 2009 07 05 Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės šokių dienoje „Laiko brydėm“;

„The Global Climate Change Music Project“ – epizodas kolektyvinėje 193 šalių kompozitorių kompozicijoje, atliktoje 2009 12 19 Kopenhagoje, pasaulio klimato pokyčių problematikai skirtoje tarptautinėje konferencijoje COP 15; „The Beautiful Opening Blues“ karilionui su fonograma, atlikta 2009 04 24 festivalyje „Kaunas Jazz 09“.

Straipsniai 1.

1.

2.

3.

4.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. Chromatizmai, anachronizmai ir kiti keblūs atvejai lietuvių etnomuzikologijoje. II // Tautosakos darbai = Folklore Studies: mokslinis leidinys / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius: LLTI. ISSN 13922831. 2009, T. 38, p. 332-336. [MLA]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ambrazevičius, Rytis; Balsienė, Renata. Imitations of bells: correspondence between bell acoustics and onomatopoeic texts // CIM09: Music and its Instruments [elektroninis išteklius]: 5th Conference on Interdisciplinary Musicology, 26-29 October, 2009, Paris, France: [proceedings]. Paris: Université Pierre et Marie Curie, 2009. p. [1-9]. Kučinskas, Darius. J. Gruodžio muzikos kūrinių leidyba // Juozas Gruodis epochų sankirtose. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. ISBN 9789986503880. p. 188-195. Kučinskas, Darius. Lietuviškų natų leidyba // Lietuvos muzikos istorija. 2 knyga. Nepriklausomybės metai 1948– 1940. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. ISBN 9789986503859. p. 668-673. Ambrazevicius, Rytis; Leskauskaitė, Asta. Peculiarities of vowels in speech and singing in the Southern and Eastern

Aukštaitian // Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika = Sound and research aspects: methodology and practice. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 9786094110276. p. 34-57. 5. Ambrazevicius, Rytis. Returning to musical universals: question of equidistant scale // ESCOM 2009 [elektroninis išteklius]: 7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music, August, 12-16, 2009, Jyvaskyla, Finland: [proceedings]. Jyvaskyla: University of Jyväskylä, 2009. p. 11-15. 6. Ambrazevičius, Rytis; Wisniewska, Irena. Tonal hierarchies in Sutartinės // Journal of Interdisciplinary Music Studies. Izmir. ISSN 1307-0401. 2009, Vol. 3, iss. 1-2, art. 0931203, p. 45-53. [DOAJ; Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)]. 7. Ambrazevičius, Rytis; Žarskienė, Rūta. Tunings of Lithuanian skudučiai // CIM09: Music and its Instruments [elektroninis išteklius]: 5th Conference on Interdisciplinary Musicology, 26-29 October, 2009, Paris, France: [proceedings]. Paris: Université Pierre et Marie Curie,

2009. p. [1-9].

149


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1

Iš viso

7

Kalbotyros katedra Adresas: Vedėja – Tel. El. p.

Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas doc. dr. Jurgita Mikelionienė (8 37) 322 992 kat1002@ktu.lt

Katedra įkurta 1991 m. 1989 m. įvedus privalomąjį lietuvių kalbos kultūros mokymą, Rusų kalbos katedros pagrindu buvo įkurta Lietuvių ir rusų kalbų katedra. 1991 m. liepos 3 d. ji

Darbuotojai Profesorės: dr. Asta Kazlauskienė, habil. dr. Aldona Paulauskienė Docentės: dr. Vilija Celiešienė, dr. Judita Džežulskienė, dr. Dalia Eigirdienė, dr. Saulutė Juzelėnienė, dr. Aurelija

buvo pavadinta Lietuvių kalbos katedra, o nuo 2006 m. gegužės 18 d. – Kalbotyros katedra. Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. iki l995 m. pabaigos katedrai vadovavo doc. L. D. Barzdžiukienė, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. – doc. A. Kaulakienė, nuo 2001 m. vasario mėn. iki 2006 m. sausio mėn. – doc. R. Marčėnas, o nuo 2006 m. vasario 1 d. katedrai vadovauja doc. J. Mikelionienė.

Leonavičienė, dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Audronė Poškienė Lektoriai: dr. Jonas Jonušas, Sigita Stankevičienė, Virginija Stankevičienė Vyr. administratorė Rimgailė Vilpišauskienė Administratorius Robertas Zimblys

Tyrimų tematika Deskriptyviniai ir gretinamieji kalbų tyrimai Prof. A. Paulauskienė, doc. V. Celiešienė, doc. D. Eigirdienė, prof. A. Kazlauskienė, doc. A. Leonavičienė, doc. J. Mikelionienė, lekt. S. Stankevičienė, lekt. V. Stankevičienė Analizuojama specialioji lietuvių kalbos terminija, naujoji leksika. Aptariami veiksniai, lemiantys kompiuterijos skolinių ar jų atitikmenų pasirinkimą ar atmetimą. Analizuotos įvairiakilmės kompiuterijos terminų sinonimijos problemos. Atliktas lokalizuotų automobilių gamintojų svetainių kalbos tyrimas, pateikta

ne tik leksikos, morfologijos, sintaksės, stiliaus normų pažeidimų pavyzdžių, siūlomi jų redagavimo variantai. Išanalizuota gramatinė veiksmažodžio reikšmė trijose lietuvių kalbos gramatikose, parodomi panašumai, skirtumai, lotynų kalbos ir kitų šaltinių įtaka. Taikant gretinamąjį metodą buvo atliekami prancūzų – lietuvių, rusų – lietuvių, vokiečių – lietuvių, anglų – lietuvių kalbų tyrimai. Lietuvių kalbai mokyti(s) sukurtas naujas 13–18 metų jaunuolių sakytinės kalbos tekstynas SACODEYL. Aprašytas skiemenavimo algoritmas.

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Adomavičiūtė, Jolanta. Vokiečių kalbos pasyvo pakaitalai ir jų ekvivalentai lietuvių kalboje // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 14, p. 20-24. [MLA; CEEOL]. 2. Mikelionienė, Jurgita. Anotuotas sakytinės kalbos tekstynas – intermedialiomis technologijomis paremta kalbų mokymo priemonė // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 14, p. 39-43. [MLA; CEEOL]. 3. Celiešienė, Vilija. Kompiuterijos skolinių ir jų atitikmenų vartosenos polinkiai // Santalka = Coactivity / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2009, T. 17, nr. 2, p. 11-16. [MLA].

150

4. Raškinis, Gailius; Kazlauskienė, Asta 0,5. Automatinis skiemenavimas: problemos ir jų sprendimas // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 71-76. [MLA; CEEOL]. 5. Leonavičienė, Aurelija. Lietuvių kalbos stilistiškai žymėtos leksikos semantika ir vertimas į prancūzų kalbą // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 25-30. [MLA; CEEOL]. 6. Poškienė, Audronė. The role of parallel structure as a cohesion device in a technical text // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 14, p. 5-12. [MLA; CEEOL].


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

7. Paulauskienė, Aldona. Veiksmažodžio reikšmė A. Baranausko, K. Jauniaus ir J. Jablonskio gramatikose (iš gramatikos mokslo istorijos // Lituanistica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-716X. 2009, T. 55. nr. 1-2, p. 58-67. [IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts]. 8. Paulauskienė, Aldona. XX amžiaus ir XXI amžiaus pradžios lietuvių kalbos gramatikos // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 11-15. [MLA; CEEOL]. 9. Eigirdienė, Dalia. Об особенностях картины мира, запечатленной в Литовских и русских зоофразеологизмах // Respectus philologicus. Vilnius: VU Kauno humanitarinis fakultetas ir Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose. ISSN 1392-8295. 2009, nr. 16 (21), p. 90-95. [IBSS International Index; MLA]. 10. Eigirdienė, Dalia. Сема положительный в литовских и русских зоонимных фразеологизмах // Kalbų studijos =

1.

2.

3.

4.

Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 4852. [MLA; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Adomavičiūtė, Jolanta. Lokalizuotų interneto svetainių kalbos problemos // Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. ISSN 0868-5134. 2009, no. 8(506), p. 11-17. Džežulskienė, Judita; Stančiauskaitė, Zita. Diskurso žymės diskusinėse laidose // Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1515. 2009, p. 43-52. Poškienė, Audronė; Inčiūrienė, Ingrida. Medicinos teksto pralaidumas // Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1515. 2009, p. 86-107. Jonušas, Jonas; Jonušienė, Jadvyga. Profesinės kalbos studijavimo aukštojoje mokykloje sunkumai: techniškųjų specialybių studentų kalbinės savimonės plėtojimo aspektai // Tekstai ir kontekstai: interaktyvios perspektyvos: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-1515. 2009, p. 53-60.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

9,25 -

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,00

Iš viso

13,75

Užsienio kalbų centras Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė Tel./faks. (8 37) 323 531 El. p. rastukc@ktu.lt Užsienio kalbų katedra buvo įkurta 1950 metais. Pirmoji vedėja buvo M. Makarova. Vėliau katedrai vadovavo:

Darbuotojai Docentės: dr. Žana Lečickaja, dr. Vilmantė Liubinienė, dr. Dalia Marija Vyšniauskienė Lektoriai: Danutė Ambrulevičienė, Pablo Cabezas Miranda, Raimunda Česonienė, Inga Dagilienė, Audronė Daubarienė, Regina Deveikienė, Jolita Horbačauskienė, Evelina Jaleniauskienė, Dalia Kačergienė, dr. Ramunė Kasperavičienė, Živilė Kemeklienė, Jūratė Maksvytytė, Romualda Marcinkonienė, Dainora Maumevičienė, Almantė Meškauskienė, Palmina Morkienė, Jūratė Morkūnienė, Regina Petrylaitė, dr. Saulė Petronienė, Irena Praškevičienė, Dalia Valerija Pravackaitė, Vytautas Raila, Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė, Ilona Antanina Rinkevičienė, Edita Stankevičienė, Kristina Stankevičiūtė, Birutė Strakšienė, Viorika Šestakova, Loreta Šmidtaitė, dr. Dana Švenčionienė, Daiva Tamulaitienė, Miglė Trainienė, Diana Vaškelienė, Dalia Venckienė, Tatjana Vėžytė, Ramutė Vingelienė, Zita Zajankauskaitė, Daiva Birutė Zavistanavičienė, Jūratė Zdanytė Asistentės: Liudmila Kravcova, Daiva Šidiškytė Metodinio kabineto vedėja Janina Račkauskienė

B. Aristovienė, G. Daugirdaitė (laikinai), M. Mikelkevičius, A. Nikolskis, Č. Rimkus (1972–1977 m.), J. Čižinauskienė (1977–1992 m.), V. Raila (1992–1996 m.). 1995 m. Užsienio kalbų katedra buvo pertvarkyta į Užsienio kalbų centrą.

Technikas Antanas Valteris Metodininkė Genė Ūsaitienė Vyr. laborantė Zita Mažeikienė Laborantė Rima Marčiukaitienė Jaunesn. laborantė Akvilė Žukauskaitė Vyresn. administratorė Aušra Berkmanienė Administratorės: Rūta Jankauskienė, Lina Vosyliūtė Apgintos disertacijos Filologijos mokslų daktaro disertacijos: Ramunė Kasperavičienė Skaičiaus kategorija lietuvių ir anglų kalbose (vadovė prof. A. Paulauskienė). Disertacija apginta VU. Saulė Petronienė. Lietuvių kalbos būtųjų laikų reikšmės ir jų atitikmenys anglų kalboje (vadovė prof. A. Paulauskienė). Disertacija apginta VU. Dana Švenčionienė Anglų ir lietuvių kalbų sintaksiniai predikatai ir jų morfosintaksinis realizavimas techniniuose tekstuose (vadovas prof. V. Labutis, mokslinė konsultantė doc. V. Kalėdaitė). Disertacija apginta VDU.

151


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Gretinamoji kalbotyra Lekt. R. Kasperavičienė, lekt. S. Petronienė, lekt. D. Švenčionienė Tirti lietuvių ir anglų kalbų skaičiaus kategorijos panašumai ir skirtumai. Tirtas anglų ir lietuvių kalbų sintaksinių predikatų (tarinių) morfologinių ir sintaksinių požymių savitumas ir jų morfosintaksinis realizavimas techniniuose tekstuose. Tirta lietuvių ir anglų kalbų praeities gramatinė raiška: laikų paradigmos ir šias paradigmas sudarančių formų reikšmės. Vertimo problematika ir kalbų kontaktai Doc. D. Vyšniauskienė, lekt. M. Strakšienė, lekt. E. Jaleniauskienė, lekt. D. Maumevičienė Nagrinėtos rusų ir lietuvių mokslinės techninės kalbos vertimo problemos ir vertimo kompetencijos ugdymas.

Analizuotos idiomų vertimo strategijos verčiant iš lietuvių kalbos į anglų kalbą. Nagrinėtos galimos asmenvardžių vertimo strategijos vaikų literatūroje. Tiriama užsienio kalboms mokyti(s) skirtų virtualių aplinkų lokalizavimo svarba, atsižvelgiant į besimokančiųjų kalbinę kompetenciją ir platesnį virtualios aplinkos funkcinių galimybių išnaudojimą. Kalbų mokymo ir mokymosi metodologiniai tyrimai Doc. V. Liubinienė, lekt.A. Daubarienė, lekt. I. Rinkevičienė, lekt. J. Zdanytė, lekt. J. Horbačiauskienė Sukurta integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo modelio schema iliustruoja trijų komponentų (kalbos, dalyko turinio ir strategijų) jungtį ir tarpusavio sąsajas. Tiriamas informacinių technologijų integravimo į kalbų mokymą metodikos efektyvumas. Nagrinėjama liberalaus ugdymo vertybių raiška technologijos universiteto studijose.

Monografijos монография / Kaunas: Technologija, 2009. 204 p. ISBN 9789955256885.

1. Vyšniauskienė, Dalia Marija. Формирование языковой и переводческой компетенции. Научный стиль речи:

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Strakšienė, Margarita. Analysis of idiom translation strategies from English into Lithuanian // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 14, p. 13-19. [MLA; CEEOL]. Liubinienė, Vilmantė. Developing listening skills in CLIL // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 89-93. [MLA; CEEOL]. Petronienė, Saulė. The status of Lithuanian compound past tenses and their equivalents in English // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 16-24. [MLA; CEEOL]. Jaleniauskienė, Evelina; Čičelytė, Vilma. The strategies for translating proper names in children’s literature // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 31-42. [MLA; CEEOL]. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Lečickaja, Žana. Концепция формирования переводческой компетенции при обучении переводу технической литературы // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2009, nr. 15, p. 94-102. [MLA; CEEOL]. Horbačauskienė, Jolita; Gudaitytė, Dalija. Manifestation of liberal education values in technological university studies: lecturers’ approach // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of

1.

2.

3.

4.

Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2009, nr. 1(22), p. 64-72. [Index Copernicus; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Liubinienė, Vilmantė. Communicating content via the medium of a foreign language // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 97-100. Daubarienė, Audronė; Rinkevičienė, Ilona Antanina; Zdanytė, Jūratė. ICT in English language teaching - what, why, and how? // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 142-145. Maumevičienė, Dainora; Motekaitytė, Vida. Possibilities of learning syllabus provision in e-learning environments and their localization importance // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 89-97. Horbačauskienė, Jolita; Gudaitytė, Dalija. Studies in changing technological university in the aspect of socializing technical sciences // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 125-131.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings

152

5

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3

Iš viso

8


Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė Tel. (8 37) 300 351 Faks. (8 37) 300 352 El. p. dekif@ktu.lt http://if.ktu.lt

INFORMATIKOS FAKULTETAS

Fakultetas įkurtas 1977 m. Fakultete pagrindines pareigas turi 195 darbuotojai, iš jų 82 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 76 daktarai.

Sisteminės analizės katedros vedėjas prof. R. Barauskas

Pagrindinës tyrimø kryptys Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterių sistemos. Geografinės informacinės sistemos. Automatizuotojo projektavimo procesai. Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas taikant formaliuosius metodus. Telekomunikacijų tinklų protokolų ir realaus laiko sistemų formalusis specifikavimas, patikra ir modeliavimas. Kompiuterių tinklai ir tinklinė programinė įranga. Tinklų technologinių išteklių įvertinimas ir optimizavimas. Mobiliųjų technologijų taikymas. E. mokymosi technologijos. Skaitmeninių bibliotekų technologijos. E. leidybos tyrimas ir diegimas. Nuotolinių studijų tyrimas ir diegimas. Organizacijų veiklos analizė ir reikalavimų sistemoms inžinerija. Duomenų bankų projektavimas. Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga. Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas. Informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo metodai ir priemonės. Veiklos modeliavimas ir reikalavimų inžinerijos metodai. Modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas. Didelės integracijos schemų automatizuotasis projektavimas. Kompiuterinės įrangos ir kompiuterizuotų darbo vietų kokybės tyrimas. Skaitmeninių sistemų diagnostika. Funkcinių testų generavimas. Programų testavimas. Informacinės visuomenės plėtros procesų tyrimas. Organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas. Miglotoji logika ir lanksčioji kompiuterika. Sprendimų priėmimo kompiuterizavimo priemonių kūrimas.

153 153


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Informacijos sistemø katedra Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 453 445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt

Kompiuteriø katedra Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 453 990, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Kompiuteriø tinklø katedra Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 351 089, el. p. ktk@if.ktu.lt

Multimedijos inþinerijos katedra Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 350 730, el. p. dalius.rubliauskas@ktu.lt

Programø inþinerijos katedra Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: (8 37) 454 229, el. p. eduardas.bareisa@ktu.lt

Sisteminës analizës katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300 357, el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Verslo informatikos katedra Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300 375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt

Informaciniø technologijø diegimo centras Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, tel. (8 37) 300 358, el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300 392, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas TP A 0,8% V M S F 14,4%

U nivers iteto m ok s lo fondas 18,1%

Tarptautinės m ok s lo program os 15,6%

154

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 48,8%


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Informacinės technologijos-2009 (15-oji tarptautinė) 2009 m. balandžio 23, 24 d. Užsienio mokslininkų vizitai 2009 m. birželio ir spalio mėn. Informacijos sistemų katedroje pagal ERASMUS sutartį su savaitės trukmės vizitais lankėsi prof. Jyrki Nummenmaa iš Tamperės universiteto. Vizito metu skaitė paskaitas ir konsultavo doktorantus. 2009 06 30–07 04 Informacijos sistemų katedra organizavo tarptautinę vasaros stovyklą Nidoje, kurioje dalyvavo 35 doktorantai ir tyrėjai iš Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos ir Lietuvos. Paskaitas skaitė dr. Jim Arlow (Jungtinė Karalystė), dr. Birgit Demuth (Vokietija), dr. Joanna Chimiak-Opoka (Austrija), prof. Benkt Wangler (Švedija), dr. Darijus Strašunskas (Norvegija), prof. Jyrki Nummenmaa (Suomija), asoc. prof. Peter Thanisch (Suomija). 2009 11 15–19 fakultete lankėsi Moldavijos mokslininkai: I. Creanga pedagoginio universiteto rektorius Mihail Grosu, Tiraspolio valstybinio universiteto Informatikos fakulteto dekanas Andrei Braicov ir Cahul universiteto rektorius Andrei Popa. 2009 03 23, 24 lankėsi Ukrainos mokslininkai: Charkovo politechnikos universiteto prorektorius mokslui Valeriy Kravets ir E. mokymosi technologijų centro vadovas Oleksandr Suk. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Jasinevičius – IEEE organizacijos narys; Matematikos ir informatikos instituto Informatikos terminijos komisijos narys; BISC (Berkeley Initiative in Soft Computing) tinklo Lietuvos atstovas. Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos pirmininkas, Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto dekanas. Prof. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys. Prof. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 18 „Telekomunikacijos“ narys. Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos operacijų tyrimų asociacijos prezidentas; žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“, „Informatica“, „Computer Science“ (Latvija) ir „Technological and Economic Development of Economy“ (VGTU) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ atsakingasis sekretorius. Prof. E. Kazanavičius – Nacionalinės įterptinių sistemų technologijų platformos ir Nacionalinės visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų

platformos tarybų narys bei pirmininkų pavaduotojas mokslui, Europos technologijų plaformų „Embedded computing systems (ARTEMIS)“ ir „Networked and Electronic Media (NEM)“ narys. Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Targamadzė – Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET) valdybos narys, žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Informatics in Education“ redakcinių kolegijų narys, asociacijos „Nacionalinis programinės įrangos ir paslaugų klasteris“ bei Nacionalinės programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos valdybų narys, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (LieDM) valdybos narys. Prof. V. Štuikys – IEEE ir ACM narys. Doc. R. Damaševičius – IEEE narys, žurnalo „Journal of Universla Computer Science“ redakcinės kolegijos narys. Doc. V. Punys – Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos (IHTSDO) techninio komiteto narys, Europos medicininės informatikos federacijos (EFMI) medicininių vaizdų analizės darbo grupės (MIP) vicepirmininkas, Lietuvos radiologų asociacijos tarybos narys informacinėms technologijoms. Doc. A. Misevičius – Lietuvos operacijų tyrimo draugijos (LOTD) tarybos narys; Britų kompiuterių draugijos Dirbtinio intelekto specialistų grupės (BSC SGAI) techninio komiteto narys. Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo narys. Prof. L. Nemuraitė – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“ ir „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narė. Prof. R. Butleris – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“, „International Conference on Software Methodologies, Tools, and Techniques“, „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narys, tarptautinės konferencijos „Information and Software Technologies’2009“ organizacinio komiteto pirmininkas ir programų komiteto narys, Kauno integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ steigimo darbo grupės narys, ECCAI narys, nacionalinės kompleksinės programos „Informacinės technologijos“ rengimo grupės narys. Prof. E. Bareiša – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos narys. Doc. V. Petrauskas – projekto „Interaktyvių audiovizualinių mokymo modulių Vilniaus gimnazijoms sukūrimas“ švietimo koordinatorius.

155


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informacijos sistemų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris Tel.: (8 37) 327 628, 453 445 El. p. rimantas.butleris@ktu.lt http://isd.ktu.lt

Katedra įkurta 1993 m. Informacijos sistemų katedra yra Europos informacinių sistemų tyrimų centro ERCIS asocijuota narė.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Butleris, dr. Saulius Gudas, dr. Lina Nemuraitė, dr. Bronius Paradauskas Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė, dr. Lina Čeponienė, dr. Gintautas Garšva, habil. dr. Remigijus Gustas, dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Audrius Lopata, dr. Tomas Skersys, dr. Raimundas Stulpinas, dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas Žvinys Lektoriai: Tomas Danikauskas, dr. Kęstutis Kapočius, Mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Kapočius, dr. Jovita Nenortaitė, dr. Tomas Skersys Jaunesn. mokslo darbuotojas Tomas Danikauskas Doktorantai: Linas Ablonskis, Aistė Aleksandravičienė, Gražina Kalibataitė, Jaroslav Karpovič, Gytenis Mikulėnas, Aurelijus Morkevičius, Saulius Pavalkis, Lina Tutkutė, Virginija Uzdanavičiūtė, Ernestas Vyšniauskas Inžinierius Gytenis Mikulėnas Programuotojas Linas Ablonskis Laboratorijos vedėja dr. Jovita Nenortaitė

Laborantė Dovilė Ignatavičiūtė Jaunesn. laborantas Algirdas Aleliūnas Administratorė Lina Tutkutė Doktorantūros moduliai Informacijos poreikių specifikavimo modeliai (prof. R. Butleris); Sistemų analizės technologijos (prof. S. Gudas); Informacijos sistemų pagrindai (prof. B. Paradauskas); Duomenų bazės ir semantiniai modeliai (prof. B. Paradauskas). Apgintos disertacijos Informatikos mokslų daktaro disertacija. Vilius Kontrimas. Skaitinio intelekto metodai ir jų taikymas nekilnojamojo turto rinkose (vadovas prof. A. Verikas). Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Andrius Armonas. OCL reiškinių transformavimas į programinį kodą taikant atributus ir suliejimo algoritmus (vadovė prof. L. Nemuraitė).

Tyrimų tematika Veiklos taisyklių išraiškos ir specifikavimo modelių bei metodų sudarymas ir jų taikymas kuriant informacines sistemas Prof. R. Butleris, doc. R. Butkienė, doc. L. Čeponienė, lekt. T. Danikauskas, m. d. K. Kapočius, prof. L. Nemuraitė, prof. S. Gudas, doc. A. Lopata, m. d. J. Nenortaitė, prof. B. Paradauskas, doc. T. Skersys, doc. V. Šakys, G. Mikulėnas, E. Šinkevičius, A. Šukys, dr. A. Armonas, doktorantai L. Ablonskis, A. Laurikaitis, S. Pakalnis ir L. Tutkutė 2009 metais baigtas kurti veiklos taisyklių specifikavimo ir taisyklių atvaizdavimo grafiniuose IS modeliuose metodas; taip pat sukurtas detalus veiklos taisyklėmis grindžiamo IS kūrimo proceso aprašymas (metodika). Svarbiausias 2009 metais pasiektas rezultatas yra sukurtojo metodo inžinerinė realizacija.

Organizacijų veiklos modeliavimas bei veiklos žiniomis grindžiamas informacinių sistemų kūrimas Prof. S. Gudas, doc. A. Lopata, doktorantai G. Kalibataitė, E. Pakalnickas ir A. Morkevičius Plėtojamas autorinis veiklos žinių modelis, tiriamos jo taikymo IS kūrimo procese galimybės, šitaip plėtojant veiklos žiniomis grindžiamo informacijos sistemų kūrimo požiūrį. Buvo kuriamas metodas IS projektinių modelių (konkrečiai, sistemos klasių modelio) kūrimui (generavimui) veiklos žinių pagrindu automatizuoti. Plėtotas veiklos modelio taikymo vartotojo funkcinių reikalavimų surinkimo procese metodas.

MTEP projektai „Nordforsk“ fondo remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas „Interaktyvių tinklinių organizacijų metodologijos“ (2005–2009). Dalyviai: Agderio universitetas (Norvegija), Olborgo universitetas (Danija), Gdansko universitetas (Lenkija), Jonšiopingo universitetas (Švedija), Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas, Šiovdės universitetas (Švedija), Tamperės universitetas (Suomija). Projektas remiamas Šiaurės šalių ministrų tarybos (http://isd.ktu.lt/MINE) / Koordinatorius prof. R. Butleris. Projekto veikloje dalyvauja daugiau nei 40 Šiaurės šalių, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų bei doktorantų. Projekto pagrindinis tikslas – integruoti mokslinių

156

tyrimų išteklius, atliekant tinklinių organizacijų veiklos modeliavimo, įvairių konceptualaus modeliavimo priemonių ir būdų tarpusavio atvaizdavimo ir tranformacijų užtikrinimo mechanizmų tyrimus. Veiklos taisyklių taikymas informacinėms sistemoms kurti (VeTIS): VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas (2007–2009). Projekto partneriai: UAB „Baltijos programinė įranga“, VGTU. Koordinatorius prof. R. Butleris. VeTIS projektas inicijuotas siekiant pagerinti informacinių sistemų (IS) ir veiklos modeliais grindžiamo jų kompiuterizuoto kūrimo procesų kokybę, pasiūlant inovatyvų veiklos taisyklių (VT) specifikavimo metodą ir


INFORMATIKOS FAKULTETAS

jo realizavimo inžinerinius sprendimus. 2009 m. baigtas kurti veiklos taisyklėmis grindžiamas informacinių sistemų kūrimo metodas ir atlikta šio metodo inžinerinė realizacija. Inžinerinė realizacija apėmė šiuos pagrindinius žingsnius: metodą realizuojančio VeTIS įskiepio tipiniam CASE įrankiui projektavimas; įskiepio sukūrimas aktualios versijos MagicDraw UML CASE įrankiui;

sukurtojo įskiepio testavimas ir metodo įvertinimas; sukurtojo metodo ir įskiepio dokumentacijos parengimas. Sukurtasis CASE įrankio MagicDraw specialusis įskiepis kartu su metodine medžiaga įkeltas į MagicDraw produkto svetainę (http://www.magicdraw.com/, skiltis Resourses).

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Nenortaitė, Jovita; Butleris, Rimantas. Improving business rules management through the application of adaptive business intelligence technique // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 1, p. 2128. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Vedrickas, Gediminas. Separation of event and constraint rules in UML&OCL models of service oriented information systems // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 1, p. 29-37. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Šilingas, Darius; Butleris, Rimantas. Towards implementing a framework for modeling softwre requirements in magicdraw UML // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 2, p. 153-164. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Using attributes and merging algorithms for transforming OCL expressions to code // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 4, p. 283-293. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Control view based elicitation of functional requirements // Business Information Systems Workshops: BIS 2009 International Workshops, Poznan, Poland, April 27-29, 2009: revised papers / Eds. W. Abramowicz; D. Flejter. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 37, 1865-1348). ISBN 9783642034237. p. 91-102. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Šilingas, Darius; Pavalkis, Saulius; Morkevičius, Aurelijus. MD wizard - a model-driven framework for wizard-based modeling guidance in UML tools // Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2009. ISBN 9788360810224. p. 609-615. [IEEE/IEE; INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Racibara, Giedrius; Danikauskas, Tomas. Dynamic integration of Geo spatial and enterprise data in information systems // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 65-74. Ulys, Gediminas; Butleris, Rimantas. Kompiuterizuotos apskaitos sistemos reinžinerija su automatizuota dokumentų derinimo procesų kontrole // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and

Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 2324, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 81-86. 3. Paradauskas, Bronius; Laurikaitis, Aurimas; Paulavičius, Sigitas; Truncaitė, Anna. Loginės DB schemos atstatymas naudojant JDBC // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 125-131. 4. Ablonskis, Linas. An approach to generating program code in quickly evolving environments // Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / Eds. Papadopoulos, G.A; Wojtkowski, W; Wojtkowski, G; Wrycza, S; Zupancic, J. New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer, 2009. ISBN 9780387848099. p. 259-267. 5. Tutkutė, Lina; Butleris, Rimantas. Template based business rules modelling from UML to executive code // Proceedings of BIR’2009: the 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Kristianstad University College, 01-02 October 2009 / J. Aidemark, S. Carlsson, B. Cronquist (Eds.). Kristianstad: Kristianstad Academic Press, 2009. ISBN 9789163355097. p. 7-14. 6. Pakalnickas, Edvinas; Gudas, Saulius. Enterprise management view based specification of business components // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 81-90. 7. Šilingas, Darius; Vitiutinas, Ruslanas; Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Domain-specific modeling environment based on UML profiles // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 167-177. 8. Mikulėnas, Gytenis; Butleris, Rimantas. An approach for modeling technique selection criterions // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 207-216. 9. Vyšniauskas, Ernestas; Nemuraitė, Lina. Mapping of OWL ontology concepts to RDB schemas // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 317-327. 10. Paradauskas, Bronius; Laurikaitis, Aurimas. Business knowledge extraxtion using program understanding and data analysis techniques // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 337-354.

157


INFORMATIKOS FAKULTETAS

11. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Vedrickas, Gediminas. Semantic business rules in service oriented development of information systems // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 404-416. 12. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Workflow-based acquisition and specification of functional requirements // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 417-426. 13. Šilingas, Darius; Butleris, Rimantas. Towards customizing UML tools for enterprise architecture modeling // Information Systems 2009: proceedings of the IADIS international conference, 25-27 February, Barcelona, Spain / International Association for Development of the Information Society. [S.l.]: IADIS Press, 2009. ISBN 9789728924799. p. 267-274. 14. Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Knowledge-based refinement of business management functions // KEOD 2009: proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, October 6-8, 2009, Funchal-Madeira, Portugal. Lisbon: INSTICC, 2009. ISBN 9789896740122. p. 435-442. 15. Ulys, Gediminas; Butleris, Rimantas. Automatizuoto dokumentų derinimo procesų reinžinerija // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 55-60. 16. Ivančikaitė, Giedrimė; Garšva, Gintautas; Kapočius, Kęstutis. Šiuolaikinių veiklos taisyklių standartų taikymas kuriant informacines sistemas // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 93-96. 17. Pavalkis, Saulius. Model driven methodology execution // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 97-100. 18. Uznys, Andrius; Nemuraitė, Lina. UML elgsenos modeliais pagrįsta veiklos procesų modeliavimo metodika informacinėms sistemoms kurti // 14-osios

Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 106-109. 19. Tuinaitė, Aušra; Butleris, Rimantas. Specifikuotų reikalavimų atsekamumo realizuojant sistemą metodika // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 114-117. 20. Geležis, Jonas; Kapočius, Kęstutis. Programinio kodo generavimas iš grafinių veiklos taisyklių modelių // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 127-131. 21. Kasiulevičius, Darius; Danikauskas, Tomas. xBase komandų keitimas SQL užklausomis // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 132-135. 22. Ručinskaitė, Agnė; Tutkutė, Lina. Veiklos taisyklių, grindžiamų šablonais, valdymas informacinėse sistemose // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 177-181. 23. Šinkevičius, Edvinas; Butleris, Rimantas. Transformacija iš UML į SBVR naudojant Atlas kalbą Eclipse aplinkoje // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 187-190. 24. Gudas, Saulius; Denisovas, Vitalijus; Tekutov, Jurij; Brauklytė, Ilona (0,5). Reikalavimų inžinerijos metodikos įgyvendinimas modernizuojant informatikos magistrantūros studijų programas // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 229-234.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,67 1,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

158

3,50

20,95 0,50 26,62


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kompiuterių katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. dr. Egidijus Kazanavičius (8 37) 300 386, 453 990 egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus Kazanavičius Docentai: dr. Jonas Čeponis, dr. Pranas Kanapeckas, dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas, dr. Nerijus Morkevičius, dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Jevgenijus Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas Lektoriai: Rolandas Girčys, Petras Jakutis, dr. Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Antanas Kulikauskas, dr. Agnius Liutkevičius, dr. Laura Ostaševičiūtė, Marina Šurnienė, Arūnas Vrubliauskas Doktorantai: Vaidas Jukavičius, Vitalijus Martusevičius Vyr. inžinieriai: Rolandas Girčys, Eugenijus Karla, Leonardas Markauskas Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas Vyr. technikas Mindaugas Vidmantas Technikai: Andrius Dmuchovskis, dr. Arūnas Žvironas Jaunesn. technikė Ingrida Ivanauskaitė Vyr. administratorė Ona Ančerienė

Tiriamoji bazė Signalų apdorojimo, realaus laiko sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų, kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos. Programinė įranga ir kompiuterinės priemonės sprendimų priėmimų analizei tikslios informacijos stygiaus sąlygomis (fuzzyTech 5.72c; SWOT Expert; WinSWOT 5.2 ir kt.) Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Vygintas Kazanavičius. Realiojo laiko neardomosios kontrolės sistemos sudarymas ir tyrimas (vadovas prof. A. L. Telksnys); Agnius Liutkevičius. Komponentiniu vykdomuoju modeliu pagrįstas įterptinių sistemų programinės įrangos kūrimo metodas (vadovas prof. E. Kazanavičius); Laura Ostaševičiūtė. Agentinėmis technologijomis pagrįstas intelektinių įterptinių sistemų kūrimas (vadovas prof. E. Kazanavičius).

Tyrimų tematika Automatinių atsiskaitymo terminalų ir jų panaudojimo el. paslaugoms teikti tyrimai Lekt. A. Janavičiūtė, lekt. M. Kiauleikis, doc. N. Morkevičius Analizuotos Lietuvos vartotojams dažnai teikiamos paslaugos, susijusios su e. bilietais ir automatiniais atsiskaitymo terminalais, vertintos esamų realizacijų teigiamybės ir neigiamybės, pateiktos išmaniųjų kortelių naudojimo kiekvienoje srityje galimybės. Įmonių sąveikumo tyrimai Lekt. A. Janavičiūtė, lekt. M. Kiauleikis, doc. N. Morkevičius Verslo duomenų magistralė, integruojanti įvairius duomenų šaltinius ir pateikianti kokybišką informaciją vartotojui, leistų vertinti verslo plėtrą ir, naudojantis

magistralės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis neskiriant didelių išteklių IT plėtrai. Lanksčiosios kompiuterikos priemonių kompleksas rizikai įvertinti ir jos valdymui modeliuoti Prof. R. Jasinevičius, lekt. R. Krušinskienė, doc. I. Mikuckienė, doc. A. Otas, doc. V. Petrauskas Suformuota teorinė miglotai apibūdintų situacijų (fuzzy situations) analizės bazė, kurios pagrindu bus sukurtos naujos metodikos bei kompiuterikos priemonės rizikai įvertinti ir jos valdymui modeliuoti. Nagrinėti tokių priemonių galimo pritaikymo atvejai viešajame sektoriuje ir verslo struktūrose bei universitetinėse studijose ir visuomenės švietime.

MTEP projektai COST programos IC0702 veikla „Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti“. Vadovas prof. R. Jasinevičius. 2008–2012.

Automatinio atsiskaitymo terminalo ir jo panaudojimo procesų el. paslaugų infrastruktūroje koncepcija: ūkio subjekto užsakymas / Vadovė dr. A. Janavičiūtė.

Ataskaitiniu laikotarpiu pasiektas sinergetiškas jaunųjų tyrėjų, dirbančių tikimybių teorijos ir matematinės statistikos srityje, ir tyrėjų, dirbančių lanksčiosios kompiuterikos bei neraiškiosios logikos ir kompiuterinės intelektikos srityje, mokslinių tyrimų integracijos efektas. Atlikti darbai, susiję su lanksčiosios kompiuterikos bei neraiškiosios logikos ir kompiuterinės intelektikos idėjų sklaida tarp studentijos ir jaunimo.

Atliktas potencialių automatinio atsiskaitymo terminalo vartotojų poreikių Lietuvoje, Vakarų ir Rytų Europos šalyse tyrimas. Sukurtos automatinio atsiskaitymo terminalo aparatinės dalies ir jo panaudojimo e. paslaugų infrastruktūroje procesų koncepcijos.

159


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Jasinevičius, Raimundas; Krušinskienė, Radvilė; Satkunskienė, Danguolë; Petrauskas, Vytautas. Application of the planar histogram and a set of two single-dimension histograms for human posture disorder classification problem // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 3, p. 450-459. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Toldinas, Eugenijus; Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Ziberkas, Giedrius. Application-level energy consumption in communication models for handhelds // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 6(94), p. 7376. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Otas, Alfredas; Žintelis, Gintautas. Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla informacinės visuomenės plėtros kontekste // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 13-23. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. . Otas, Alfredas; Stasiukonienė, Jolanta. Tipinis e. seniūnijos modelis ir jo realizacijos ypatumai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 46-50. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. Venčkauskas, Algimantas; Toldinas, Jevgenijus; Krivickienė, Vita. Kompiuterių ir operacinių sistemų saugos modulio programos sudarymas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 187-193. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. . Vidmantas, Mindaugas; Kazanavičius, Egidijus. Conception of a multi-platform system software and firmware development tool // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 194-199. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. . Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Kompiuterizuoto būsto šiluminio balanso modeliavimas naudojant MATLAB // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1392-0561. 2009, T. 50, p. 316-321. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. . Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Kazanavičius, Egidijus; Vidmantas, Mindaugas; Dovydaitis, Juozas. Alternative LMS algorithm for embedded VOIP UA // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 145-148. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Toldinas, Eugenijus; Ziberkas, Giedrius. Matching DSP algorithm transformations for power, performance and memory trade-offs // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 178-186. Martusevičius, Vitalijus; Kazanavičius, Egidijus. Autolocation system for wireless sensor network // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 206-209. Kanapeckas, Pranas; Maciulevičius, Stasys; Otas, Alfredas; Valys, Algis; Petrauskas, Vytautas; Vaičiūnaitė, Neringa. Electromagnetic radiation at computerized workplaces and the impact of electromagnetic field on the human health // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 7th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 8-10 October, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2009, p. 106-108. Maskeliūnas, Saulius; Otas, Alfredas. Lithuania. Development and implementation of Information Society strategies in Lithuania // National Information Society Experiences: proceedings of the 3rd IT STAR Workshop on National Information Society Experiences (NISE 08), 8 November, 2008, Godollo, Hungary / Eds. B. Damokli, P. Nedkov. Milan: AICA, 2009. ISBN 8890162023. p. 54-68. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Nonlinear and dynamic extensions for fuzzy cognitive maps (FCM) tools // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 11-15. Adlys, Gediminas Antanas; Jotautis, Alvydas (redakt.); Naujokaitis, Ramūnas; Kanapeckas, Pranas. Tendencies of nuclear fuel utilization modes // Electrical and Control Technologies: proceedings of the 4th international onference, ECT 2009 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2009, p. 186-191.

Monografijos, žodynai, žinynai 1. Antonopoulos, Christos; Auzanneau, Fabrice; Bonhomme, Yannick; Cartron, Mickael; Corredor-Perez, Ivan; da Siva-Farina, Antonio; de Arcas-Castro, Guillermo; GarciaHernando, Ana-Belen; Gherman, Valentin; Giannoulis, Spilios; Hernandez-Diaz, Vicente; Hernandez-Perez, Eduardo; Kerasiotis, Fotis; Koulamas, Christos; Liutkevičius, Agnius; Llorente-Alonso, Alvaro; Longares-Abaiz, Javier; Lopez-Marcos, Mario; Lopez-Navarro, Juan-Manuel; LopezSantidrian, Lourdes; Lorenzo-Garcia, Fernando D.; Manning,

160

Emily Louisa; Martinez-Ortega, Jose-Fernan; Maugenest, Christophe; Navarro-Mesa, Juan L.; Prayati, Aggeliki; Quijano-Diaz, Daniel; Quijano-Morales, Pedro J.; RamiroMauleon, Manuel; Ramos-Herrero, Miguel; Redondo-Lopez, Luis; Rosado-Poveda, Luis-Daniel; Ruiz-Gonzalez, Mariano; Stoyanova, Tsenka; Vera-Gomez, Juan-Alberto; Vrubliauskas, Arūnas. Problem Solving for Wireless Sensor Networks /. London: Springer, 2009. 232 p. ISBN 9781848002029..


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

0,75 -

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

3,17

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,00

Iš viso

10,92

Kompiuterių tinklų katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. dr. Rimantas Plėštys (8 37) 300 368, 351 089 ktk@if.ktu.lt

Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Rimantas Plėštys Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas Kavaliūnas, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis Lektoriai: Gintaras Butkus, dr. Ingrida Lagzdinytė, dr. Darius Matulis, Jūratė Pauliutė, Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus, Nijolė Sarafinienė, Raimundas Tuminauskas Asistentai: Darius Diglys, Vitalija Gabrienė, Rokas Zakarevičius Doktorantai: Danielius Adomaitis, Darius Diglys, Konstantin Ponomariov, Donatas Sandonavičius, Rokas Zakarevičius, Mindaugas Zaleckis Inžinieriai: Vytautas Dagilis, Vilmantė Juteikienė, Aldona Lionikienė Sisteminis analitikas dr. Giedrius Paulikas Analitikė Justina Viliokaitytė Jaunesn. technikai: Julius Kriukas, Rokas Paškevičius Vyr. laborantai: Ruslanas Sobolevas, Romas Šleževičius Jaunesn. laborantai: Vytautas Dagilis, Nerijus Tamošauskas Vyr. administratorė Vitalija Gabrienė

Tiriamoji bazė Kompiuterių tinklų laboratorija, laboratorijos tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai, atšakotuvai su jungiamaisiais kabeliais). Mobiliųjų technologijų laboratorija. MPLS tinklo įranga: komutacinė stotis CISCO Katalist 2912, aštuoni vienetai Cisco maršrutizatorių (1-CISCO 7206; 2-CISCO 3640; 4-CISCO 1720; 1-CISCO 2610). Duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation. Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Darius Matulis. Informacijos perdavimo tinkluose esančių objektų vietos duomenų indeksavimo metodas (vadovas prof. R. Plėštys); Asta Slotkienė. Aktyviojo mokymosi objekto projektavimo metodas ir jo tyrimas (vadovas doc. K. T. Baniulis).

161


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Kompiuterių tinklų informacinių technologijų tyrimas ir taikymas ugdymui bei studijoms Doc. K.T. Baniulis, doc. B. Tamulynas, lekt. J. Pauliutė, lekt. M. Pečiukonienė, doktorantai D. Sandonavičius ir K. Ponomariov Įgyvendintas ir išbandytas aktyviojo mokymosi objekto (AMO) projektavimo priemonės prototipas. Aktyvumas mokymosi objekte gali būti išreikštas nuo mygtukų paspaudimo tam tikru momentu iki manipuliavimo grafiniais objektais ekrane. Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualios informacinės aplinkos, pritaikytos paslaugoms teikti skirtingoms tikslinių vartotojų grupėms, modeliavimas Prof. R. Plėštys, doc. R. Kavaliūnas, lekt. D. Rimkus, lekt. I. Lagzdinytė, D. Matulis, doktorantai D. Diglys, R. Zakarevičius, D. Adomaitis Atlikta mobiliosios ir bevielės elektroninės erdvės

infrastruktūrų analizė ir nustatyta ateities mobiliosios ir bevielės prieigos technologijų įvairovė, jas apibūdinantys standartai bei numatoma perdavimo sparta. Ištirta apibendrinta vietos duomenų surinkimo architektūra, įvertinanti dvi vartotojų aibes. Sukurtas vietos informacijos atnaujinimo valdymo modelis, įvertinantis „Pull“ ir „Push“ tipo modelių savybes ir jų taikymo sritis. Išanalizuoti žinomi Ad Hoc tinklų maršrutų parinkimo protokolai ir sudaryta jų klasifikacija. Sukurtas originalus tinklinių paslaugų programinės įrangos tyrimų stendas. Skaičiuojamųjų Grid paslaugų integravimo sluoksnio programinės įrangos tyrimai Dr. V. Rėklaitis, doc. K. T. Baniulis, doc. G. Vilutis, doktorantai D. Sandonavičius ir M. Zaleckis Tiriamos Grid monitoringo sistemos, jų realizavimo technologijos. Palygintos MonALISA ir GridIce stebėjimo sistemos. Pasiūlyta taikyti tokias saugumo priemones, kaip autentifikacija, sertifikatai, duomenų kodavimas ir kt.

MTEP projektai Mobiliųjų ir bevielių paslaugų virtualiosios informacinės aplinkos sukūrimas (MOBAS): Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. R. Plėštys. 2009–2011.

Atlikta mobiliosios ir bevielės elektroninės erdvės infrastruktūrų analizė bei įvairaus tipo tinklų (jutiklinių, asmeninių, namų, vietinių, mobiliųjų ir pan.) techninių parametrų analizė.

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas; Paulikas, Giedrius. Desining reusable active learning object by using its information model // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2009, nr. 3(24), p. 107113. [Index Copernicus; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Dagilis, Vytautas; Augus, Edgaras. Wi-Fi based indoor positioning // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 85-88. 2. Kriukas, Julius; Rimkus, Dangis. Elektroninių laiškų papildymas siuntėjo vietos duomenimis // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]:

[Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 173-176. 3. Šakalys, Artūras; Baniulis, Kazys Tomas. Informacinių technologijų taikymas muzikos ritmo mokymuisi // Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos, 2009 m, balamdžio 30 d, Alytus: VII mokslinės - praktinės konferencijos medžiaga. Alytus: Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020045. p. 68-72. 4. Rėklaitis, Vytautas; Paulikas, Giedrius. Service - oriented software architecture for authoring and delivery of learning services // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-6]. 5. Plėštys, Rimantas; Zakarevičius, Rokas. Variable response zone routing for Ad Hoc networks // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 158-164.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings

162

1,0

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

4,5

Iš viso

5,5


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Multimedijos inžinerijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas doc. dr. Dalius Rubliauskas (8 37) 300 371, 350 730 dalius.rubliauskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1990 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis, dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius, dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius, dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius, dr. Vytenis Punys, dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė Rutkauskienė Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, dr. Sigitas Drąsutis, dr. Liudas Motiejūnas, dr. Algirdas Noreika, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas Tomkevičius Asistentai: dr. Giedrius Liutkus, Tomas Stonys Jaun. mokslo darbuotojai: Andrej Afonin, Gytis Cibulskis, Ramūnas Kubiliūnas, Arūnas Starinskas Doktorantai: Andrej Afonin, Andrius Blažinskas, Kęstutis Jankauskas, Evaldas Karazinas, Vida Motekaitytė, Jūratė Platužienė Inžinierius Raimundas Račiūnas Programuotojai: Vytautas Barkauskas, Kęstutis Jankauskas Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė Vyr. koordinatorė Vida Motekaitienė

Vyr. technikas Steponas Kerpiškis Technikai: Vytautas Garalis, Andrius Riepšas Laborantas Mykolas Mickus Analitikė Julita Pacevičienė Vyr. administratorė Vita Sigutė Jaškienė Referentė Lina Juknė Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai (24 vnt.), dvi grafinės stotys su multimedijos įranga. PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, MicroStation programinė įranga. Doktorantūros moduliai Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. A. L. Telksnys); Informacijos perdavimas ir apdorojimas (prof. A. L. Telksnys). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Algirdas Noreika. Dirbtinių neuroninių tinklų taikymas interneto svetainių struktūros, turinio ir lankomumo charakteristikų analizei (vadovas doc. A. Misevičius).

Tyrimų tematika Kombinatorinių algoritmų tyrimai Prof. G. Palubeckis, doc. A. Misevičius, doc. D. Rubliauskas

Mokymosi turinio, kompetencijų ir technologijų standartizavimo bei suderinamumo tyrimas Doc. D. Rutkauskienė, jaun. m. d. R. Kubiliūnas

Nagrinėjami negatyvieji ir pozityvieji faktoriai, susiję su genetinių algoritmų taikymu, sprendžiant gerai žinomą kombinatorinio optimizavimo uždavinį – komivojažieriaus uždavinį. Sukurtos, programiškai realizuotos ir ištirtos hibridinio genetinio algoritmo modifikacijos kvadratinio paskirstymo uždaviniams spręsti. Eksperimentiškai ištirtas originalus, save konfigūruojantis genetinis algoritmas, kuriame yra panaudota atskira optimizavimo procedūra, skirta optimizuotiems genetinio algoritmo valdymo parametrams automatiškai formuoti. Pasiūlyta inovatyvi optimizavimo metodika, kurios esmė yra ta, jog GA yra panaudojamas kartu su vadinamojo dalelių spiečiaus (būrio) optimizavimo procedūra. Atlikti eksperimentai su genetiniu-evoliuciniu algoritmu, sprendžiant pilkųjų šablonų formavimo uždavinį.

Analizuojami esami mokymosi technologijų standartai (LOM, SCORM) bei specifikacijos (IMS RCDEO, IMS LD, SQI, QTI ir kt.). Kuriama geroji praktika ir aptariamos šios problemos: • kompetencijos modelių kaita tarpkultūrinio mokymosi kontekste, • bendradarbiavimas rengiant mokymosi turinį, • turinio integracija į federacines saugyklas bei prieinamumas per esamas paieškos sistemas, • pakartotinis modelių ir turinio mokymosi aplinkoje panaudojimas.

Skaitmeninių vaizdų integravimas į informacines sistemas ir jų analizė Doc. V. Punys, R. Maknickas Tirtos skaitmeninio vaizdo analizės galimybės vilnelių koeficientų erdvėje (t. y. suglaudinto vaizdo duomenų struktūrose po vilnelių transformacijos, naudojamos JPEG2000). Nagrinėjamos didelės apimties vaizdinės informacijos integravimo į informacines sistemas problemos.

Efektyvių vaizdo technologijų tyrimas ir taikymas Doc. D. Rutkauskienė, jaun. m. d. R. Kubiliūnas Pratęstas ViPS videopaskaitų sistemos tolesnis tobulinimas bei perėjimas prie naujų efektyvesnių technologijų. Socialinės tinklaveikos galimybių tyrimas ir taikymas Doc. D. Rutkauskienė, jaun. m. d. R. Kubiliūnas, jaun. m. d. A. Afonin Tiriamos tokios temos, kaip virtualios mokymosi aplinkos, socialinės tinklaveikos aspektai, asmeninių mokymosi aplinkų projektavimas bei naujausių edukacinių technologijų panaudojimas mokymo procese. Daug dėmesio šiais metais skirta perėjimui nuo „Vista WebCT“ prie „Moodle“ mokymosi aplinkos.

163


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai eContent plus programos projektas „Suderinamas turinys efektyviai veiklai kompetencijomis grįstoje visuomenėje (ICOPER)“. Koordinatorius G. Cibulskis. 2008–2011. Realizuotas LOM (Learning Object Metadata) metaduomenų standarto palaikymas. Įdiegtas OAI-MPH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting) protokolas duomenų mainams su kitomis sistemomis. ViPS ir CDK sistemos įtrauktos į iCoper turinio saugyklą (iCoper content space). ViPS sistemoje realizuota galimybė esamus vaizdo įrašus peržiūrėti „Flash“ grotuvu bei atliktas visų įrašų konvertavimas iš „Windows media“ į „Flash“ formatą. Papildyti ViPS sistemos įrašų metaduomenys užpildant pagrindinius trūkstamus laukus. Realizuota CDK kursų metaduomenų atnaujinimo sąsaja, skirta kursų autoriams.

Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Atlikta dinaminio objektų atvaizdavimo metodų bei grafikų generavimo ir vaizdavimo principų analizė. Sukurti metodai ir programinis prototipas defektų kokybinėms ir kiekybinėms charakteristikoms dinamiškai vaizduoti internetiniame puslapyje. Numatyta galimybė pasirinkti laiko atkarpą bei norimą objektą ar jų grupę. Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7680 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Sukurti metodai topologijai atvaizduoti trimatėje erdvėje. Parodyta, kad sukurti metodai gerokai efektyvesni už žinomus. Atliktas sukurtų metodų eksperimentinis tyrimas. Jis patvirtino sukurtų metodų efektyvumą.

Hibridiniai genetiniai algoritmai ir jų modifikacijos kombinatorinio optimizavimo uždaviniams spręsti: mokslininkų grupės projektas, remiamas VMSF / Vadovas doc. A. Misevičius.

Dinaminių objektų būsenų kontrolės, judesio kelių sudarymo ir vaizdavimo metodai bei programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8425 / Vadovas doc. D. Rubliauskas.

Sukurti nauji patobulinti genetiniai algoritmai, besiremiantys genetinių operatorių (atrankos, kryžminimo, mutavimo) ir lokaliojo sprendinių optimizavimo procedūrų sujungimu. Sudaryti algoritmai išbandyti, sprendžiant sudėtingus kombinatorinio optimizavimo uždavinius.

Nagrinėti vaizdų atpažinimo metodai ir grafinės informacijos atvaizdavimo problemos. Išnagrinėti apšviestumo įvertinimo algoritmai ir problemos. Pasiūlyta šių algoritmų patobulinimų, padedančių dvimatę vaizdinę informaciją perkelti į trimatę erdvę. Eksperimentų rezultatai patvirtino siūlomų patobulinimų pranašumus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

164

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Palubeckis, Gintaras. A new bounding procedure and an improved exact algorithm for the Max-2-SAT problem // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2009, Vol. 215, iss. 3, p. 1106-1117. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 0,961 Misevičius, Alfonsas; Rubliauskas, Dalius. Testing of hybrid genetic algorithms for structured quadratic assignment problems // Informatica / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2009, Vol. 20, no. 2, p. 255-272. [ISI Web of Science]. 0,734 Misevičius, Alfonsas; Rubliauskas, Dalius; Barkauskas, Vytautas. Some further experiments with the genetic algorithm for the quadratic assignment problem // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 4, p. 325-332. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Misevičius, Alfonsas. Restart-based genetic algorithm for the quadratic assignment problem // Research and Development in Intelligent Systems XXV: proceedings of AI-2008, the Twenty-eight SGAI International Conference on Innovative Technoloques and Applications of Artificial Intelligence / Eds. M. Bramer, F. Coenen, M. Petridis. New York: Springer, 2009. ISBN 9781848821705. p. 91-104. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Punys, Vytenis; Laurinavičius, Arvydas; Punienė, Jūratė. A data model for handling whole slide microscopy images in picture archiving and communications systems // Medical Informatics in a United and Healthy Europe: proceedings of MIE 2009 / Eds. K.-P. Adlassnig, B. Blobel, J. Mantas, I. Masic. Amsterdam: IOS Press, 2009. (Studies in Health

2.

3.

4.

5.

6.

Technology and Informatics, Vol. 150, 0926-9630). ISBN 9781607500445. p. 856-860. [MEDLINE]. Garcia Rojo, Marcial; Punys, Vytenis; Slodkowska, Janina; Schrader, Thomas; Daniel, Christel; Blobel, Bernd. Digital pathology in Europe: coordinating patient care and research efforts // Medical Informatics in a United and Healthy Europe: proceedings of MIE 2009 / Eds. K.-P. Adlassnig, B. Blobel, J. Mantas, I. Masic. Amsterdam: IOS Press, 2009. (Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 150, 0926-9630). ISBN 9781607500445. p. 856-860. [MEDLINE]. Kubiliūnas, Ramūnas; Bareiša, Eduardas. A formation method of flexible learning objects // Informatics in Education. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2009, Vol. 8, no. 1, p. 49-68. [INSPEC]. Misevičius, Alfonsas; Bukšnaitis, Vytautas; Blonskis, Jonas. Euristinių algoritmų klasifikavimas // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 48, p. 117-126. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. Blonskis, Jonas; Burbaitė, Renata; Dagienė, Valentina. Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino praktinių užduočių ypatumai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 136-141. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. Misevičius, Alfonsas; Blonskis, Jonas; Blažinskas, Andrius; Bukšnaitis, Vytautas. Genetiniai algoritmai komivojažieriaus uždaviniui: negatyvieji ir pozytivieji aspektai // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 173-180. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts].


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Misevičius, Alfonsas. Genetic algorithm with invasions for the quadratic assignment problem // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 17-22. 2. Motiejūnas, Kęstutis; Motiejūnas, Liudas. A postprocessing procedure of functional test enrichment // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 139-144. 3. Jankauskas, Kęstutis; Noreika, Algirdas. Skeleton-based modeling of 3D surfaces // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 235-242. 4. Rutkauskienė, Danguolė; Karazinas, Evaldas; Cibulskis, Gytis. Extending video presentation and lecturing system ViPS for supporting students’ videos in virtual student campus // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 308-313. 5. Adomavičius, Martynas; Motekaitytė, Vida; Mockus, Laurynas. BBLS vista ir moodle mokymo/si sistemų lyginamoji analizė resursų bei vartotojo funkcionalumo aspektais // Innovation and Creativity in e-Learning [elektroninis išteklius]: international conference proceedings, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-7]. 6. Cibulskis, Gytis; Karazinas, Evaldas. Bendravimo ir bendradarbiavimo paslaugų plėtra: Virtualus Konferencijų Centro idėja // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-7]. 7. Rutkauskienė, Danguolė; Gudonienė, Daina. E-learning challenges for teachers and trainers // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-7]. 8. Rutkauskienė, Danguolė; Gudonienė, Daina; Pigulevičienė, Julita. E. mokymosi tendencijos Lietuvoje // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-5]. 9. Motekaitytė, Vida; Drąsutis, Sigitas. Efektyvus suaugusiųjų švietimo vystymas ir svarba mokymosi visą gyvenimą kontekste // Innovation and Creativity in e-Learning [elektroninis išteklius]: international conference proceedings, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-6]. 10. Kubiliūnas, Ramūnas; Cibulskis, Gytis; Karazinas, Evaldas. Enhancing learner’s motivation by collaborative e-learning tools and methods // EVETE 2 - Empowerment of Vocational Education and Training by Improving the

E-Learning Competencies of Teachers and Trainers [elektroninis išteklius]: Final EVETE 2 conference proceedings. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2009. ISBN 9789630680271. p. [1-4]. 11. Rutkauskienė, Danguolė; Norvaišienė, Loreta. Spalva - interneto svetainės charakteristika // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 149-152. 12. Platužienė, Jūratė; Rubliauskas, Dalius. Gaubiančių tūrių kolizijos nustatymui analizė // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos “Informacinės technologijos” pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas]: [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X. 2009, p. 153-158. 13. Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė. Implementing ideas of entrepreneurship in higher education study of Lithuanian virtual university // Proceedings of the 5th EUE-Net Conference on Entrepreneurship and Career Development, 29 April - 3 May, 2009, Nicosia, Cyprus. Nicosia: European University Enterprise Network, 2009. p. 39-41. 14. Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Palevičius, Ramutis. Some methodological aspects of usage COMSOL multiphysics in teaching fundamentals of computational mechanics // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 151-156. 15. Lendraitis, Vitas; Račiukaitis, Gediminas; Palevičius, Ramutis. Investigation of picosecond lasers in micromachining // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 213-216. 16. Rutkauskienė, Danguolė; Butkevičienė, Eglė; Rutkauskas, Gvidas; Karazinas, Evaldas. Opportunities and challenges of distance education: perspective of educators // Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Webbased Education [elektroninis išteklius], March 16-18, 2009 Phuket, Thailand. Thailand: [s.n.]. ISBN 9780889867895. p. 90-94. 17. Blonskis, Jonas; Burbaitė, Renata; Dagienė, Valentina. Programavimo pagrindų mokymo analizė mokinių požiūriu // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2009, T. 50, p. 69-74. 18. Motekaitytė, Vida; Kubiliūnas, Ramūnas. Virtualiosios mokymosi aplinkos plėtra ir iššūkiai Lietuvoje // Innovation and Creativity in e-Learning [elektroninis išteklius]: international conference proceedings, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-8].

165


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

3,00 2,00

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

4,33

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,00

iš jų ISI Proceedings

12,15

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,67

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

20,15

Programų inžinerijos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. dr. Eduardas Bareiša (8 37) 300 361, 454 229 eduardas.bareisa@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: dr. Eduardas Bareiša, dr. Vacius Jusas, habil. dr. Jonas Mockus, dr. Kęstutis Motiejūnas, habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys, habil. dr. Aleksandras Targamadzė Docentai: dr. Juozas Adomavičius, dr. Tomas Blažauskas, dr. Robertas Damaševičius, dr. Eimutis Karčiauskas, dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Vitolis Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas Lektoriai: Birutė Budrytė, Vytautas Dirvelis, Tatjana Dulinskienė, Vitalija Keršienė, dr. Irena Levišauskienė, Virginija Limanauskienė, dr. Rimantas Makarevičius, Kęstutis Nutautas, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis Asistentai: dr. Mindaugas Jančiukas, dr. Šarūnas Packevičius, Vaida Petreikienė, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušaniov Doktorantai: Dominykas Barisas, Mikas Binkis, Kęstutis Morkūnas, Rūta Petrauskienė, Justinas Prelgauskas Laboratorijos vedėjas dr. Rimantas Makarevičius Laborantai: Vidas Abraitis, Artūras Kavaliauskas, Lina Repšienė Jaunesn. laborantė Greta Krivickaitė Administratorė Zita Janulytė Tiriamoji bazė Specializuota programų inžinerijos asmeninių kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“, „Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga.

166

Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterių tinklų ir Sisteminės analizės katedras.

Doktorantūros moduliai Projektavimo automatizavimo metodai (prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas); Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas); Programinės įrangos kūrimo technologijos (prof. A. Targamadzė); Aukšto lygmens specifikacijų transformavimo metodologija (prof. V. Štuikys); Programų transformavimo modeliai ir procesai (prof. V. Štuikys); Programų kūrimo pagrindai (prof. V. Jusas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Ramūnas Kubiliūnas. Lanksčiai pritaikomų mokymosi objektų formavimo metodas ir jo tyrimas (vadovas prof. E. Bareiša); Marijus Montvilas. Portalų automatizuotas kūrimas įvertinant keitimus ir komponentų generavimą: koncepcija, metodologija ir realizacija (vadovas prof. V. Štuikys); Šarūnas Packevičius. Programinių vienetų testų generavimas naudojantis programinės įrangos modeliais ir netiksliais apribojimais (vadovas prof. E. Bareiša); Ilona Rupšienė. Generatyvinių mokymo(si) objektų kūrimo metodai, pagrįsti aukšto lygmens abstrakcijomis (vadovas prof. V. Štuikys).


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Skaitmeninių schemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimas Prof. R. Šeinauskas, prof. E. Bareiša, prof. V. Jusas, prof. K. Motiejūnas Pasiūlytas ir patobulintas metodas keliems schemos vėlinimo gedimų testams sudaryti. Patobulinti funkcinių vėlinimo testų sudarymo kriterijai.

konteksto modelis. Atlikta programų sistemų srities analizė ir pasiūlyta programų sistemų projektavimo srities analizės sąvokų ontologija. Atliktas metaprogramų ir dalykinės srities metamodelių sudėtingumo įvertinimo metodų tyrimas ir pasiūlyti metodai modelių sudėtingumui ir kokybei įvertinti. Atliktas dalykinės srities generatorių projektavimo metodų tyrimas.

Komponentų variantiškumo, optimalumo ir intelektualumo analizė ir metaprojektavimo metodo tyrimas Prof. V. Štuikys, doc. R. Damaševičius, doc. G.Ziberkas, lekt. V. Limanauskienė, I. Brauklytė

Programų testavimas Prof. E. Bareiša, asist. Š. Packevičius, asist. A. Ušaniov, dokt. J. Prelgauskas, dokt. D. Barisas

Atliktas mokymo(-si) objektų projektavimo ir tobulinimo metodų tyrimas ir pasiūlytas mokymo(-si) objektų

Atliekami programų testavimo metodų tyrimai. Pagrindinė tyrimų kryptis yra UML modelių naudojimas ir orakulo problemos sprendimas kuriant automatizuotus programų testavimo algoritmus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Damaševičius, Robertas. Analysis of components for generalization using multidimensional scaling // Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press. ISSN 0169-2968. 2009, Vol. 91, iss. 3-4, p. 507-522. [ISI Web of Science]. 0,715 Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay test generation based on software prototype // Microelectronics Reliability. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0026-2714. 2009, Vol. 49, iss. 12, p. 1578-1585. [ISI Web of Science; Science Direct]. 1,29 Štuikys, Vytautas; Montvilas, Marijus; Damaševičius, Robertas. Development of Web component generators using one-stage metaprogramming // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 2, p. 108-118. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Barisas, Dominykas; Bareiša, Eduardas. A software testing approach based on behavioral UML models // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 2, p. 119124. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Measuring complexity of domain models represented by feature diagrams // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 3, p. 179-187. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. On the enrichment of functional delay fault tests // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 3, p. 208-216. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas; Tamoševičius, Žydrūnas. Test quality assessment based on small delay defects // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 4, p. 263270. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. On the enrichment of static

functional test // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 9-14. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 9. Toldinas, Eugenijus; Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Ziberkas, Giedrius. Application-level energy consumption in communication models for handhelds // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 6(94), p. 7376. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 10. Damaševičius, Robertas. Analysis of open source software evolution using evolution curve method // Databases and Information Systems V: selected papers from 8th international Baltic conference, DB&IS 2008 / edited by Hele-Mai Haav, Ahto Kalja. Amsterdam: IOS Press, 2009. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 187,, ISSN 0922-6389). ISBN 9781586039394. p. 205-216. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kubiliūnas, Ramūnas; Bareiša, Eduardas. A formation method of flexible learning objects // Informatics in Education. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2009, Vol. 8, no. 1, p. 49-68. [INSPEC]. 2. Tankelevičienė, Lina; Damaševičius, Robertas. Characteristics of domain ontologies for web based learning and their application for quality evaluation // Informatics in Education. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2009, Vol. 8, no. 1, p. 131-152. [INSPEC]. 3. Štuikys, Vytautas; Brauklytė, Ilona. Aggregating of Learning Object Units derived from a Generative Learning Object // Informatics in Education. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2009, Vol. 8, no. 2, p. 295314. [INSPEC]. 4. Damaševičius, Robertas. 7DO: a model for ontology complexity evaluation // Computing and Information Systems. Paisley: University of the West Scotland. ISSN 1352-9404. 2009, Vol. 13, no. 1, p. 12-19. [INSPEC]. 5. Damaševičius, Robertas. On the human, organizational, and technical aspects of software development and analysis // Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / Eds. G.A. Papadopoulos, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic. New York: Springer, 2009. ISBN 9780387848099. p. 11-19. [SpringerLINK].

167


INFORMATIKOS FAKULTETAS

6. Damaševičius, Robertas. Ontology of domain analysis concepts in software system design domain // Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / Eds. G.A. Papadopoulos, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic. New York: Springer, 2009. ISBN 9780387848099. p. 319-327. [SpringerLINK]. 7. Damaševičius, Robertas. Analysis of academic results for informatics course improvement using association rule mining // Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / Eds. G.A. Papadopoulos, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic. New York: Springer, 2009. ISBN 9780387848099. p. 357-363. [SpringerLINK]. 8. Damaševičius, Robertas. Specification of learning content using feature diagrams // Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / Eds. G.A. Papadopoulos, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic. New York: Springer, 2009. ISBN 9780387848099. p. 821-829. [SpringerLINK]. 9. Damaševičius, Robertas. Refactoring of learning objects for mobile learning // Information Systems Development: Towards a Service Provision Society / Eds.G.A. Papadopoulos, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic. New York: Springer, 2009. ISBN 9780387848099. p. 839-847. [SpringerLINK]. 10. Tamušauskaitė, Asta; Skiecevičius, Paulius; Bonkevičiūtė, Jurgita; Jakštienė, Vitalija (0,5); Navickaitė, Jolanta. Ranking of Lithuanian universities within the context of the conception and features of a modern university // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-0758. 2009, nr. 3(65), p. 66-77. [CSA Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. 11. Brauklytė, Ilona (0,5); Štuikys, Vytautas; Tekutov, Jurij. Analysis of granularity within generative learning objects to support reusability // Vadyba = Journal of Mangement / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2009, Vol. 14, no. 1, p. 107-114. [IndexCopernicus]. 12. Limanauskienė, Virginija; Blažauskas, Tomas; Binkis, Mikas. Knowledge sharing with group portfolio // The Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies [elektroninis išteklius], July 1-5, 2009, Riga, Latvia: proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. ISBN 9780769537115. p. 428-430. [IEEE/IEE; INSPEC]. 13. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Specification and generation of learning object sequences for e-learning using sequence feature diagrams and metaprogramming techniques // The Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies [elektroninis išteklius], July 1-5, 2009, Riga, Latvia: proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. ISBN 9780769537115. p. 572-576. [IEEE/IEE; INSPEC]. 14. Tankelevičienė, Lina; Damaševičius, Robertas. Towards a conceptual model of learning context in e-learning // The Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies [elektroninis išteklius], July 1-5, 2009, Riga, Latvia: proceedings. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. ISBN 9780769537115. p. 645-646. [IEEE/ IEE; INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ušaniov, Andrej; Packevičius, Šarūnas; Motiejūnas, Kęstutis. Application of the OCL constraints for GUI testing // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 53-58. 2. Damaševičius, Robertas; Tankelevičienė, Lina. Conceptualisation of learning context in e-learning // MIPRO 2009: 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 25-29, 2009, Opatija, Croatia:

168

proceedings. Rijeka: MIPRO, 2009. ISBN 9789532330458. p. 175-180. 3. Damaševičius, Robertas. Automatic generation of partwhole hierarchies for domain ontologies using Web search data // MIPRO 2009: 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 25-29, 2009, Opatija, Croatia: proceedings. Rijeka: MIPRO, 2009. ISBN 9789532330458. p. 215-220. 4. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta. Educational barriers in distance learning // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-8]. 5. Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas. The enhancement of reusability of course content and scenarios in unified e-learning environment for schools // Electronic Journal of e-Learning. Reading: Academic Conferences Ltd. ISSN 1479-4403. 2009, Vol. 7, iss. 2, p. 137-146. 6. Damaševičius, Robertas. Generation of combinational circuit metaprograms from truth table specifications using evolutionary design techniques // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 109-116. 7. Jusas, Vacius; Šeinauskas, Rimantas; Tamoševičius, Žydrūnas. Paths selection under transition fault test // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 117-124. 8. Motiejūnas, Kęstutis; Motiejūnas, Liudas. A postprocessing procedure of functional test enrichment // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 139-144. 9. Jusas, Vacius; Smilingis, Mantas; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay test generation approach based on extracting information from the software prototype // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 2324, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 149-157. 10. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Toldinas, Eugenijus; Ziberkas, Giedrius. Matching DSP algorithm transformations for power, performance and memory trade-offs // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 178-186. 11. Barisas, Dominykas; Bareiša, Eduardas. Software system testing method based on state transitions // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 187-193. 12. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Universal unit tests generator based on software models // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 2324, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 201-206. 13. Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas. The development and use of generic e-learning scenario for schools // Information Technologies’ 2009: proceedings


INFORMATIKOS FAKULTETAS

of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 282-291. 14. Štuikys, Vytautas; Brauklytė, Ilona; Damaševičius, Robertas. How to integrate generative learning objects into teaching and learning processes // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 292-300.

15. Jakštienė, Vitalija; Janiūnaitė, Brigita. Holism of information and communication technology competence of university lecturers // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 146-153.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

8,75 2,00

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

11,60

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

11,75

Iš viso

32,10

Sisteminės analizės katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (8 37) 300 357, 300 356 rimantas.barauskas@ktu.lt

Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas, dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas, dr. Jonas Gediminas Punys Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis Lektoriai: Remigijus Ankėnas, Ramutė Barauskienė, Birutė Jarašiūnienė, dr. Radvilė Krušinskienė, Kęstutis Simonavičius Doktorantas Ramūnas Maknickas, Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė

Tiriamoji bazė Modeliavimo baigtiniais elementais programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics. Doktorantūros moduliai Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje (doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas (prof. R. Barauskas).

Tyrimų tematika Tiksliosios inžinerijos ir mikroelektromechaninių sistemų dinaminiai modeliai Prof. R. Barauskas, doc. R. Gaidys, vyr. m. d. V. Daniulaitis Atlikti ultragarsu žadinamo tekinimo peilio eksperimentiniai ir skaitinio modeliavimo tyrimai. Nagrinėta 2-D gembės tipo mikrostruktūra su klampiai tampria atrama vakuume. Daugiausia dėmesio skirta trijų pirmųjų skersinių virpesių modų analizei ir jų įtakai mikrostruktūros dinaminėms charakteristikoms.

Baigtinių elementų metodu ištirtos slopinamos MEMS virpančių elementų modos, kurių dinamiškumo koeficientas nustatytas įvertinant terminį tamprųjį slopinimą. Nagrinėtos ilgio metrologijos naudojimo technologiniuose procesuose problemos, kai tikslūs matavimai atliekami dinaminiu režimu. Biomedicininių sistemų matematiniai modeliai Prof. R. Barauskas, doc. R. Gaidys, lekt. R. Krušinskienė, vyr. m. d. V. Daniulaitis, doc. K. Plukas

169


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tirtas interpoliacinių metodų taikymas, siekiant rupaus tinklelio duomenis panaudoti sprendiniui rasti smulkiame „geros skiriamosios gebos“ tinklelyje. Plėtojamas objektų klasių įvaizdžių (pattern recognition) atpažinimo metodas, paremtas tiesinio programavimo uždavinio sprendiniu. Šilumos ir masės mainų skaitiniai modeliai Prof. R. Barauskas, doc. R. Gaidys, doc. I. Mikuckienė Sprendžiant šildymo sistemos valdymo klausimus, parenkant valdymo algoritmus ir įvertinant jų efektyvumą, sudarytas būsto šildymo modelis. Modelis įvertina atitvarų šiluminę varžą, pastato sandarumą, šildymo katilo našumą, vėjo krypties ir stiprumo įtaką šilumos

nuostoliams. Tirtas tipinių pavienių medžiagų, naudojamų kareivių drabužiams, taip pat paketų, sudarytų iš skirtingų tekstilės medžiagų ir atitinkančių vasarinių ir žieminių kareivių drabužių sudėtį, pralaidumas orui, šiluminis atsparumas bei atsparumas vandens garams ir vandens garų absorbcija. Atliktas aprangos patogumo savybių teorinis tyrimas ir sudarytas skaičiuojamasis baigtinių elementų modelis, kuris aprašo, kaip vyksta vėdinimo, temperatūros ir drėgmės mainų procesai daugiasluoksnėje kario aprangoje ir kūno mikroklimato zonoje, pagal eksperimentinių tyrimų rezultatus įvertinti matematiniam modeliui sužadinti reikalingi šilumos laidumo rodikliai.

MTEP projektai Sumanioji tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET 109 RTG 60. NATO mokslinių tyrimų programos projektas. 2007–2009. Vadovas prof. R. Barauskas. Sukurtas naujas baigtinių elementų modelis, kuriuo naudojantis galima apskaičiuoti vandens garų ir oro šilumos ir masės mainus daugiasluoksniuose audinių paketuose. Kiekvienas modelio elementas vaizduoja atskirą audinio sluoksnį. Dauguma modelyje naudojamų fizikinių parametrų gauti atliekant standartų numatytus eksperimentus. Tam tikrus parametrus (pavyzdžiui, kiekvieno sluoksnio paviršinį vandens garų talpos koeficientą) tenka nustatyti lyginant skaičiavimų rezultatus su natūrinių eksperimentų rezultatais. Hibridinių balistinės apsaugos paketų su intelektualiomis struktūromis sukūrimas, naudojant skaičiuojamuosius modelius: VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas / Vadovas prof. R. Barauskas. Vykdytojai LTI ir KTU. 2007–2009.

integruotomis mechatroninėmis ir kriogeninėmis jutiklių struktūromis, kompleksiškai ištirti sukurtų paketų taikymo balistinės apsaugos priemonėms funkcionalumą ir sudaryti technines ir technologines prielaidas aukštų technologijų asmeninių apsaugos priemonių gamybai įsisavinti, sujungiant tiek mokslinio potencialo, tiek inovatyvių gamintojų pastangas. Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas: VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas / Vadovas prof. S. Kaušinis. Katedros darbų dalies vadovas prof. R. Barauskas. 2009 metų tyrimuose daugiausia dėmesio buvo skirta temperatūrinio lauko nehomogeniškumų sukurtų deformacijų analizei. Šilumos perdavimo uždavinys buvo sprendžiamas nagrinėjant susietuosius oro judėjmo, advekcinio ir difuzinio šilumos perdavimo bei temperatūrinių deformacijų procesus. Modelis sukurtas BEM programinės įrangos ANSYS terpėje.

Projekto tikslas – naudojant skaičiuojamuosius modelius, sukurti naujos kartos balistinės apsaugos paketus su

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

170

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ostaševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas; Daukševičius, Rolanas. Numerical analysis of dynamic effects of a nonlinear vibro-impact process for enhancing the reliability of contact-type MEMS devices // Sensors. Basel: Molecular Diversity Preservation International-MDPI. ISSN 14248220. 2009, Vol. 9, iss. 12, p. 10201-10216. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 1,87 Rimkevičienė, Jurgita; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Experiments and simulations of ultrasonically assisted turning tool // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 42-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Skirbutis, Gediminas; Šurna, Rimas Jonas; Barauskas, Rimantas. A new technique for the creation of a higher accuracy 3D geometrical model of the human masticatory system // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 4(78), p. 44-50. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, C.. The smart stick adaptive structure // Mechanika / Kauno technologijos

universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 4(78), p. 51-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 5. Rimkevičienė, Jurgita; Gaidys, Rimvydas; Jūrėnas, Vytautas; Ostaševičius, Vytautas. Research of ultrasonic assisted turning tool // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 34-40. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 6. Barauskas, Rimantas; Kaušinis, Saulius; Tilmans, H.A.C.. Investigation of thermo-elastic damping of vibrations of rectangular and ring-shaped MEMS resonators // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 177-187. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 7. Jasinevičius, Raimundas; Krušinskienė, Radvilė; Satkunskienė, Danguolė; Petrauskas, Vytautas. Application of the planar histogram and a set of two single-dimension histograms for human posture disorder classification problem // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius:


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 3, p. 450-459. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 8. Barauskas, Rimantas; Valasevičiūtė, Lina; Jurevičiūtė, Audronė. Computational analysis and experimental investigation of heat and moisture transfer in multilayer textile package // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 80-85. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 9. Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas; Barakauskas, Algimantas; Kasparaitis, Albinas. Refinements of precision line scale calibration system // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 137-140. [Conference Proceedings Citation Index]. 10. Ostaševičius, Vytautas; Benevičius, Vincas; Daukševičius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas. Theoretical analysis of dynamics of MEMS accelerometer under kinematic excitation // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 284-290. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Kompiuterizuoto būsto šiluminio balanso modeliavimas naudojant MATLAB // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 316-321. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Punys, Vytenis; Laurinavičius, Arvydas; Punys, Jonas Gediminas. Building a data model to handle extremely large medical images in picture archiving and communication systems (PACS) // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 61-64. 2. Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Finitee element modeling and simulation of squeezed-film effects in a vibrating MEMS structure // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2008), Bialystok, Poland, 14-17, July, 2008. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2009, Vol. 147-149, p. 314-319. 3. Barauskienė, Ramutė; Barauskas, Rimantas; Daniulaitis, Vytautas. Implementation of finite element distance learning and research tools by using web services // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 301-307. 4. Kaušinis, Saulius; Kasparaitis, Albinas; Barakauskas, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Jakštas, Aurimas; Kilikevičius, A.. Line scale calibration in non-ideal measurement situation // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2008), Bialystok, Poland, 14-17, July, 2008. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2009, Vol. 147-149, p. 682-685. 5. Kaušinis, Saulius; Barakauskas, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Jakštas, Aurimas; Kasparaitis, Albinas. Reducing dynamically-induced deviations for line scale calibration in non-ideal measurement situation // XIX IMEKO World Congress: Fundamental and Applied Metrology [elektroninis išteklius], September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal. Lisbon: IMEKO, 2009. ISBN 9789638841001. p. 1971-1974.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

2,27 0,33 0,70 0,45

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,03

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

6,00

171


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Verslo informatikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Studentų g. 56-441, LT-51368 Kaunas doc. dr. Vytautas Pilkauskas (8 37) 300 375 vytautas.pilkauskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1985 m.

Darbuotojai Profesorius habil.dr. Henrikas Pranevičius Docentai: dr. Germanas Budnikas, dr. Dalius Makackas, dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas Lektorius dr. Vytautas Kuosa, Giedrius Tumelis, dr. Kristina Šutienė Asistentai: Vaidas Astrovas, Agnė PaulauskaitėTarasevičienė Doktorantė Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė Mokslo darbuotoja dr. Kristina Šutienė Inžinierės: Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė, Irena Nijolė Paurienė Jaunesn. technikas Giedrius Smolskas Laborantė Vida Ona Paužaitė Administratorė Regina Kaminskienė

Tiriamoji bazė Sistemų formalizavimo ir modeliavimo laboratorija. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos: PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA. Doktorantūros moduliai Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė (prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija (prof. H. Pranevičius).

Tyrimų tematika Telekomunikacinių intelektualiųjų tinklų paslaugų vykdymo platformos (SDP) architektūros ir jos komponentų tyrimai Prof. H. Pranevičius, doc. V. Pilkauskas, doc. D. Makackas, doc. R. Misevičienė, doc. G. Budnikas Projektuojant telekomunikacines sistemas labai svarbu įvertinti būsimos sistemos saugumą ir jos gyvybingumą. Apibrėžus reikalavimus telekomunikacinių intelektualiųjų tinklų paslaugų saugumo ir gyvybingumo savybėms ir panaudojus formalius modelius su atitinkamais programiniais analizės įrankiais, atsiranda galimybė automatizuotu būdu analizuoti telekomunikacinės sistemos saugumą ir gyvybingumą ankstyvuose projektavimo etapuose. Neraiškios logikos panaudojimas transporto srautams valdyti Prof. H. Pranevičius, T. Kraujalis Tirtas PLA modeliavimo metodo bei dirbtinio intelekto algoritmų naudojimas transporto srautams valdyti. Kuriami valdymo algoritmai naudojant neuroninius tinklus, neraiškiąją (fuzzy) logiką ir neuroninius tinklus (neurofuzzy), neuroninių tinklų modelius. Verslo taisyklių panaudojimas sudėtingoms sistemoms analizuoti Doc. R. Misevičienė, doc. G. Budnikas Sudaryti įmonės veiklą atspindintys modeliai, kurie supaprastina realios įmonės veiklos aprašymą. Vienas iš tokių modelių yra išteklių-įvykių-agentų (REA) modelis, kuris taikomas įmonės verslo procesams

172

aprašyti. Pasiūlyta sąryšio sudarymo tarp REA ir PLA modelių metodika, atliekamas verslo taisyklių bendrųjų ir individualiųjų savybių verifikavimas bei patikimumo tikrinimas, naudojant PLA ir PROLOG. Individualioms savybėms užrašyti naudojama reliacinė algebra SQL ir PROLOG. Skambučio inicijavimo protokolo imitavimo modelių sudarymas Prof. H. Pranevičius, dokt. A. Paulauskaitė-Tarasevičienė Atliekamas skambučių sesijos inicijavimo protokolo (SIP) modeliavimas naudojant dynPLA modelį, kuris leidžia apibūdinti kintamos struktūros sistemas. Sukurtas modelis panaudotas kvietimų sujungimo laiko trukmėms nustatyti esant skirtingoms skambučių pasiskirstymo imtims ir skirtingam ryšio seansų intensyvumui. Modeliavimo metu tiriama ryšio seansų sudarymo algoritmų įtaka signalizacijos parametrams, tokiems kaip sujungimo sudarymo laikas, užklausų eilės ilgis serveryje ir kt. Scenarijų generatoriaus kūrimas draudimo kompanijos draudiminei ir investicinei veiklai analizuoti Dr. K. Šutienė Tiriamas draudimo kompanijos veiklos rizikos valdymas. Kuriamas įsipareigojimų scenarijų generatorius (ĮSG), kurį sudaro aktuarijų ir draudiminės veiklos modeliai, skirti įsipareigojimams klientams, kaip įvairių stochastinių rizikos faktorių kitimui laikui bėgant, aprašyti. Tyrimuose daugiausia dėmesio skirta draudimo kompanijos įprastų ir labai didelių nuostolių modelio sudarymui.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Paulauskas, Nerijus 0,5 ; Pranevičius, Mindaugas; Pranevičius, Henrikas; Bukauskas, Feliksas. A stochastic four-state model of contingent gating of gap junction channels containing two “Fast” gates sensitive to transjunctional voltage // Biophysical Journal. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0006-3495. 2009, Vol. 96, iss. 10, p. 3936-3948. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 4,683 2. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; PaulauskaitėTarasevičienė, Agnė. An efficient object tracking algorithm based on dynamic particle filter // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, nr. 3(91), p. 93-98. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source]. 3. Pranevičius, Henrikas; Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Makackas, Dalius. Application of abstract data type in dynamic PLA approach // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 1, p. 7-13. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Pilkauskas, Vytautas; Guginis, Gediminas. An approach to formal verification of rule-based model transformation // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th

International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 2324, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 93-99. 2. Šutienė, Kristina; Paulauskaitė-Tarasevičienė, Agnė; Pranevičius, Henrikas. The simulation of dependent insurance company’s losses employing copulas // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 2324, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 219-228. 3. Misevičienė, Regina. New framework for teaching of accounting systems // Information Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 273-281. 4. Pranevičius, Henrikas; Kraujalis, Tadas. Piece linear aggregates model for fuzzy traffic control // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 25-29.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

1,71

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

0,38

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

6,21

Informacinių technologijų diegimo centras Adresas: Direktorius – Tel. El. p.

Studentų g. 67–405, LT-51392 Kaunas prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė (8 37) 300 358 a.targamadze@internet.ktu.lt

Centras įkurtas 2001 m. Jis buvo pagrindinis Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 m. (LVU) programos, toliau tęsiančios programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“ (ITMiS) veiklas, vykdytojas.

2009 m. pabaigoje Informacinių technologijų diegimo centras, vykdęs LVU ir ITMiS valstybines programas, sukūręs Lietuvos nuotolinio mokymosi (LieDM) ir Lietuvos akademinių bibliotekų (LABT) tinklus, pradėjęs Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos (LieMSIS) projektą, buvo restruktūrizuotas. Dalį šių darbų, kiek jų tenka Universitetui, perima kiti Universiteto padaliniai, kitą dalį perims kitos Lietuvos institucijos.

Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojas Kęstutis Pocius Vyr. administratorė Reda Gurkšnienė

173


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Bibliotekų programinės įrangos skyrius Skyriaus vedėjas – Vilius Kučiukas Tel.: (8 37) 300 631, 332 726 El. p. vilius.kuciukas@internet.ktu.lt Vyriaus. programuotojas Vilius Kučiukas Ved. programuotojai: Saulius Grigonis, Mindaugas Muckus, Rytis Rudelis, Linas Salelionis Vyresn. programuotojai: Andrius Blažinskas, Deividas Kančelkis Programuotojai: Antanas Gilaitis, Andrius Klimavičius Vyresn. administratoriai: Daiva Černytė, Neringa Valytė, Gintautas Žemaitis, Lina Bloveščiūnienė, Asta Čitavičienė, Rūta Dzikienė, Daiva Jurkšaitienė, Violeta Kostinaitė, Regina Mėčienė, Birutė Olkštinienė Vyriaus. administratorius Antanas Štreimikis

analizei. Analizuota neformalaus ir informalaus švietimo raida ir įgyvendinimas Lietuvoje pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, analizuojant savišvietą ir galimybes bei būdus, apimant asmens savarankišką mokymąsi remiantis supančia informacijos erdve (bibliotekomis, žiniasklaida, internetu, muziejais ir kt.), taip pat parenkant pavyzdžius ir atliekant lyginamąją analizę Europos mastu. Nagrinėti įstatymai, jų pataisos, kiti dokumentai, sprendžiantys neformalaus ir informalaus mokymosi rezultatų vertinimo ir pripažinimo klausimus. Atliekama inovatyvių informacinių technologijų pasiūlos ir paklausos analizė, jų panaudojimo studijų procese poreikiai, pritaikymas e. mokymui. Pateikiama mišraus mokymosi metodika, kuri leidžia priderinti mokymosi pasiūlymą prie skirtingų mokymosi stilių ir konkrečių mokymosi reikalavimų.

Informacinių sistemų projektavimo skyrius Skyriaus vedėjas – Kęstutis Pocius Tel. (8 37) 300 367 El. p. kestutis.pocius@ktu.lt Vyr. programuotojai: Giedrius Deveikis, Andrius Kučinskas, Viktoras Mickūnas, Gintaras Morkūnas Inžinierius programuotojas Kęstutis Morkūnas Programuotojai: Inga Dobrovolskė, Vaidas Pečiulis, Giedrė Slivko, Egidijus Zinkevičius Jaunesn. technikas Egidijus Švedas

Bibliotekų informacijos sistemų ir e. leidybos sistemų plėtros galimybių tyrimas V. Kučiukas, A. Štreimikis, A. Blažinskas

Nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo skyrius Skyriaus vedėja – Vida Motekaitytė Tel. (8 37) 327 621 El. p. vida.motekaityte@ktu.lt Administratorė Inga Limanauskienė Vyresn. inžinierius Donatas Raišutis Technikai: Martynas Adomavičius, Andrius Astrauskas, Giedrius Deveikis, dr. Sigitas Drąsutis Jaunesn. technikas Marius Guobys Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys Lietuvos nuotolinio mokymosi (LieDM) tinklo plėtros galimybių tyrimas Prof. A. Targamadzė, V. Motekaitytė, V. Juteikienė, D. Raišutis, M. Guobys, A. Astrauskas Atlikti tyrimai, skirti LieDM tinklo plėtrai bei LieDM tinklo institucijose vykdomos veiklos analizei ir plėtrai, naujų informacinių komunikacinių technologijų, interaktyviųjų aplinkų, skirtų mokymo(si) proceso plėtrai, pritaikymo LieDM tinklo švietimo ir mokslo institucijose

Tyrimai buvo atliekami remiantis Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) baze. Į kuriamą Lietuvos virtualiąją biblioteką (LVB) įtraukiami plačiai pasaulyje žinomi e. katalogai, laisvai prieinamos ir prenumeruojamos duomenų bazės, taip pat kitų Lietuvos bibliotekų, neįeinančių į LABT, e. katalogai ir kiti e. ištekliai. Toliau plėtojama eLABa, skirta Lietuvos mokslo institucijoms, kurių autoriai kuria mokslines ir studijų publikacijas, kurias reikia įkelti, kataloguoti, saugoti ir pateikti skaitytojams bei kitoms informacinėms sistemoms. Atliekant tyrimus, buvo parengta studija „Paieškos sistemos Primo taikymo galimybės Lietuvos virtualioje bibliotekoje“. Mokslo ir studijų informacijos sistemos integralumo užtikrinimo priemonių tyrimas V. Pečiulis, K. Pocius Nagrinėjamas informacijos sistemos integralumo užtikrinimas per veiklos taisyklių specifikavimą ir jų repozitoriaus organizavimą bei valdymą. Tyrimo sritis apėmė reikalavimų valdymo įrankius ir reikalavimų specifikavimą šablonų pagrindu. Buvo tiriami panašūs modeliai, jų pritaikymas praktikoje, analizuota ir susisteminta informacija šiais ir panašiais klausimais. Tikslas buvo pagerinti veiklos taisyklių specifikavimo ir valdymo procesą, sukuriant specializuotą veiklos taisyklių valdymo sistemą.

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra (OpenAIRE)“. Koordinatorius V. Kučiukas. 2009–2012. Projekto tikslas – 7BP ir Europos mokslinių tyrimų tarybos projektų finansuojamų mokslo publikacijų atviros prieigos ir pateikimo supaprastinimas, gerinimas ir

skatinimas. Projektas remiasi DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for Eropean Research) ir DRIVER-2 projektų rezultatais ir yra šių projektų tęsinys.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina; Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania

174

[elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-7]. 2. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje // Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November,


INFORMATIKOS FAKULTETAS

2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-8]. 3. Cortoni, Ida; Motekaitytė, Vida; Juteikienė, Vilmantė. On air. European project on media education // Innovation and Creativity in e-Learning [elektroninis išteklius]: international conference proceedings, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas: [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-5]. 4. Motekaitytė, Vida; Targamadzė, Aleksandras. Development of innovative technology-focused adult education // Innovation in Learning Communities: What did you invent for tomorrow? [elektroninis išteklius]: 2009 EDEN annual conference, 10-13 June 2009, Gdansk, Poland. [S.l.]: European Distance and e-Learning Network, 2009. ISBN 9789638791436. p. [1-5]. 5. Juteikienė, Vilmantė; Motekaitytė, Vida. Efektyvus žiniasklaidos naudojimas vidurinio lavinimo švietimo įstaigose // Informacinių technologijų taikymas švietimo

sistemoje 2009: e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2009, p. 16-19. 6. Maumevičienė, Dainora; Motekaitytė, Vida. Possibilities of learning syllabus provision in e-learning environments and their localization importance // Information Technologies’ 2009: 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 2324, 2009: Research Communications / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2009, p. 89-97. 7. Adomavičius, Martynas; Motekaitytė, Vida; Mockus, Laurynas. BBLS vista ir moodle mokymo/si sistemų lyginamoji analizė resursų bei vartotojo funkcionalumo aspektais // Innovation and Creativity in e-Learning [elektroninis išteklius] : international conference proceedings, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : [s.n.], 2009. ISBN 9789955257363. p. [1-7].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

4,5 4,5

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras Adresas: Studentų g. 50-214c, LT-51368 Kaunas Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius Tel. (8 37) 300 392 Faks. ( 8 37) 453990 El. p.: ekaza@ifko.ktu.lt; egidijus.kazanavicius@ktu.lt Realaus laiko kompiuterių sistemų centras (RLKSC) įkurtas 2005 m.

Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojai: Vygintas Kazanavičius, Laura Ostaševičiūtė Inžinierius Juozas Dovydaitis Vyr. inžinierius programuotojas Algirdas Dobrovolskis Vyr. inžinerius Rolandas Girčys Centro veikloje dalyvauja ir kiti Kompiuterių katedros darbuotojai. Mokslinės veiklos sritys: • Realaus laiko sistemų kūrimo metodologijos ir projektavimo priemonių sudarymas bei tyrimai specializuotiems uždaviniams spręsti: neardomoji kontrolė ir diagnostika, informacijos ir signalų apdorojimas bei analizė, sporto inžinerijos RLS, įterptinės sistemos ir skaičiavimai, pastatų inžinerinių valdymo sistemos, elektroninių paslaugų teikimas ir valdymas.

Centre atliekami realaus laiko sistemų kūrimo fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei mokslinės ir technologinės plėtros projektai, organizuojama produktų gamyba ir diegimas. Centras bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais, verslo kompanijomis, vykdo ES finansuojamus mokslinių tyrimų projektus. Vien tik bendradarbiaujant su AB „TEO LT“ per pastaruosius penkerius metus vykdyta keletas projektų GALA, TV MOZAIKA, AXMEDIS, kurie šiandien yra įdiegti į komercinę aplinką. Vykdoma keletas projektų su UAB „Elsis TS“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centru.

• Realaus laiko skaitmeninio signalų apdorojimo (SSA) sistemų sintezės metodologijos ir projektavimo priemonių tyrimai bei kūrimas, taikant formalius modelius. • Realaus laiko sistemų tyrimai ir kūrimas, naudojant multiagentų teoriją. • Hibridinių realaus laiko sistemų modeliavimo ir analizės tyrimai. • Integruoti e. turinio valdymo ir perdavimo sprendimai. • Būsto valdymo technologijos (Smart Home, Extended Home). • IPTV ir paslaugos vartotojams. • Informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos įtaisų projektavimas. • Nuotolinio mokymo technologijos ir priemonės IPTV aplinkoje.

175


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)“. 2006–2009. KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius.

Skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistemos SNAPAS ir jos pagrindu teikiamų paslaugų prototipo projektas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8534 / Vadovas prof. E. Kazanavičius.

Projekto tikslas – sukurti metodiką ir sistemą, kurti, projektuoti ir diegti mikrojutiklinius tinklus įvairiems taikymo uždaviniams spręsti, o pasikeitus reikalavimams ar naujiems uždaviniams – greitai perkonfigūruoti ir adaptuoti esamą tinklą. Pagrindinis šios sistemos elementas – mikrojutiklinis procesorius, kuriam reikalinga sisteminė ir taikomoji įranga, neimli energijai, greitai perduodanti duomenis, užtikrinanti jų saugą, gedimų ir pažeidimų savidiagnostiką ir atsitaisymą, sistemos perkonfigūravimą ir integraciją į kitas sistemas. Sukurta universali daugiasluoksnė mikrojutiklinio procesoriaus programinė ir tarpininkavimo įranga, kuri pritaikyta kuriamam naujo tipo bevielio jutiklio lustui, kuris bus gaminamas ES. Projekto prototipas diegiamas Birštono savivaldybėje sanatorijose besigydančių ligonių bioparametrams sekti ir apdoroti realiu laiku, ligonių buvimo vietai nustatyti ir teritorijos apsaugai ir stebėsenai užtikrinti.

Tyrimo objektas – skaitmeninių namų paslaugų kūrimo, valdymo ir teikimo sistemos ir terpės, apimančios tiek individualių namų paslaugų kūrimą ir valdymą, tiek visuomeninių erdvių kompiuterizavimą. Projekto tikslas – padidinti „Elsis“ įmonės konkurencingumą ir eksportą, investuojant į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, skirtus ištirti, suprojektuoti ir sukurti paskirstytą, intelektualią skaitmeninių namų ir erdvių paslaugų kūrimo ir valdymo sistemą, kuri padėtų kurti, valdyti ir teikti naujas skaitmeninių namų paslaugas. Atlikta skaitmeninių namų paslaugų valdymo ir teikimo probleminės srities analizė, apimanti pasaulyje ir Lietuvoje atliekamus tyrimus, kuriamas sistemas bei naudojamas paslaugų teikimo architektūras ir technologijas. Atliktas sistemos funkcionalumo tyrimas, apimantis sistemos funkcinio modelio tyrimus ir kūrimą, įgyvendinimo architektūrinio modelio tyrimus ir sistemos integracijos tyrimus.

Straipsniai Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus; Čeponis, Jonas. Kompiuterizuoto būsto šiluminio balanso modeliavimas naudojant MATLAB // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2009, T. 50, p. 316-321. [LISA; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source; Library, Information Science & Technology Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kazanavičius, Egidijus; Kazanavičius, Vygintas; Ostaševičiūtė, Laura. Agent-based framework for embedded systems development in smart environments // Information

Technologies’ 2009: proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2009, p. 194-200. 2. Ostaševičiūtė, Laura; Kazanavičius, Egidijus. Agentcomponent design of smart appliances // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2008), Bialystok, Poland, 14-17, July, 2008. Uetikon-

Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 10120394. 2009, Vol. 147-149, p. 101-106.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

-

iš jų ISI Proceedings

176

0,25

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2,00

Iš viso

2,25


Adresas: Dekanas – Tel. Faks. El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius (8 37) 300 401 (8 37) 323 461 dekmf@ktu.lt

http://internet.ktu.lt/lt/ktu/fakult/mecha/ap_mech_n.html

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Įkurtas 1947 m. 2005 m. pavadintas Mechanikos ir mechatronikos fakultetu. Pagrindines pareigas jame turi 158 darbuotojai, iš jų 98 mokslininkai: 18 habilituotų daktarų, 80 daktarų.

Inžinerinės mechanikos katedros doc. A. Jakštas ir prof. S. Kaušinis

Pagrindinës tyrimø kryptys Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas. Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika. Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos. Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas. Biomechaninių ir biomechatroninių sistemų modeliavimas. Dvifazių srautų termohidromechanika. Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose. Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse. Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga. Šilumos transformavimo įrenginiai. Šilumos ir atomo energetikos sistemos. Naujos liejininkystės technologijos. Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant miltelines medžiagas ir paviršines dangas. Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas. Mechatroninių įrenginių kūrimas ir tobulinimas.

177 177


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Deformuojamø kûnø mechanikos katedra Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel. (8 37) 324 108, el. p. paulius.griskevicius@ktu.lt

Gamybos technologijų katedra Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel. (8 37) 300 414, el. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt

Inþinerinës grafikos katedra Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel. (8 37) 324 058, el. p. robertas.kersys@ktu.lt

Inþinerinës mechanikos katedra Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Taločka, tel. (8 37) 323 199, el. p. tadas.talocka@ktu.lt

Maðinø projektavimo katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius, tel. (8 37) 323 421, el. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Mechatronikos katedra Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius, tel. (8 37) 300 901, el. p. mechatronika@ktu.lt

Ðilumos ir atomo energetikos katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, tel. (8 37) 321 449, el. p. saek@ktu.lt

Teorinës mechanikos katedra Vedėjas – prof. habil. dr. Vitalijus Volkovas, tel. (8 37) 322 969, el. p. vitalijus.volkovas@ktu.lt

Transporto inþinerijos katedra Vedėjas – doc. dr. Artūras Keršys, tel. (8 37) 324 109, el. p. arturas.kersys@ktu.lt

Transporto problemø institutas Direktorius – prof. habil. dr. Jonas Sapragonas, tel. (8 37) 300 428, el. p. tpi@ktu.lt

Pakavimo tyrimų centras Direktorius – prof. habil. dr. Lionginas Paulauskas, tel. (8 37) 323 887, el. p. paktech@org.ktu.lt

Stiprumo ir irimo mechanikos centras Direktorius – prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, tel. (8 37) 300 431, el. p. antanas.ziliukas@ktu.lt

Moklinių tyrimų finansavimas K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 6,5%

V M S F 26,0%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 21,0%

Tarptautinės m ok s lo program os 1,6%

U nivers iteto m ok s lo fondas 44,9%

178


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Šilumos energetika ir technologijos, 2009 m. vasario 5, 6 d. 2. Mechanika-2009 (14-oji tarptautinė), 2009 m. balandžio 2, 3 d. 3. Mechatroninės sistemos ir medžiagos-2009, 2009 m. spalio 22–25 d. 4. Transporto priemonės-2009 (13-oji tarptautinė), 2009 m. spalio 22, 23 d. 5. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, 2009 m. gegužės 26 d. 6. Mechanikos inžinerija-2009 (8-oji jaunųjų mokslininkų konferencija), 2009 m. gegužės 15 d. 7. Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams (studentų ir doktorantų), 2009 m. lapkričio 26 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi KTU garbės daktaras prof. R. Vaičaitis (JAV), prof. A. Pušnovas (Rusija), prof. I. Koroboko (Baltarusija), prof. Clito Felix Alonso (Portugalija), prof. T. Kassi (Suomija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Barzdaitis – IFToMM mechatronikos komisijos ir robototechnikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcinės kolegijos narys, Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo instituto tarybos pirmininkas, Jūrų technikos fakulteto atestacinės komisijos narys. Prof. M. Daunys – LMA narys korespondentas, žurnalo „Mechanika“ vyriausiasis redaktorius. Prof. A. Žiliukas – EUROMECH draugijos narys, Baltijos transporto akademijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Transportas“ redakcinių kolegijų narys, Europos slėgio rezervuarų ir įrenginių komisijos narys Lietuvai. Prof. A. Fedaravičius – LMA narys ekspertas, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos mokslo tarybos narys, Kauno technikos kolegijos steigiamosios tarybos narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas. Prof. V. Volkovas – IFToMM nacionalinio komiteto narys; Lietuvos akreditacijos biuro ekspertas vibracijų matavimų ir akustikos srityje; Lietuvos neardomųjų bandymų ir techninės diagnostikos asociacijos valdybos narys; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 31 „Akustika“ narys; mokslo žurnalų „Diagnostika“ (Lenkija), „Mechanika“, „Vibroegineering“, „Matavimai“ redakcinių kolegijų narys; IMech grupei priklausančių mokslo žurnalų „Journal of Systems and Control Engineering“, „Journal of Risk and Reliability“ ir „Journal of Sound and Vibration“ recenzentas.

žurnalų „Mechanika“ ir ,,Transportas“ vyr. redaktorių pavaduotojas. Prof. J. Gylys – Pasaulio energetikos tarybos (WEC) Vykdomosios asamblėjos narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto valdybos narys, Europos branduolinės sąjungos (ENS) valdančiojo komiteto narys, Europos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (REHVA) narys, Europos šalių vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijos narys, Europos branduolinės draugijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininkas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) tarybos pirmininkas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Jonušas – mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ bei mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. Dulevičius – Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo skyriaus narys. Prof. Ž. Bazaras – Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Prof. J. Vilys – Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys ir Europos medžiagų tyrinėtojų draugijos narys. Prof. R. T. Toločka – IFToMM Terminologijos standartizavimo nuolatinės komisijos pakomitečio pirmininkas, Švietimo ir Mechanizmų ir mašinų mokslo istorijos nuolatinių komisijų narys, Lietuvos biomechanikų sąjungos vicepirmininkas, biomechatronikos sekcijos vadovas. Prof. S. Kaušinis – NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO) tarybos narys; Lietuvos nacionalinis atstovas RTO Taikomųjų transportavimo technologijų (AVT) sekcijoje, IFAC Lietuvos nacionalinės organizacijos pirmininko pavaduotojas. Prof. A. Bargelis – mokslinės konferencijos „Mechanika“ redakcinės komisijos narys, Lietuvos VMSF technologijos mokslų ekspertų komiteto narys. Prof. S. Bočkus – Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato Anglių ir plieno komiteto Lietuvos nacionalinis atstovas, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 49 „Liejininkystė“ pirmininkas, Lietuvos liejyklų asociacijos tarybos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos konstrukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas.

Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys.

Prof. S. Šinkūnas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, Europos šalių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo asociacijos (REHVA) narys, Amerikos šildymo, šaldymo, oro kondicionavimo draugijos (ASHRAE) narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 50 „Šildymo ir vėdinimo sistemos“ narys.

Prof. J. Sapragonas – LMA narys ekspertas, Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo

Prof. P. Žiliukas – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas, mokslo

179


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

žurnalų „Aukštojo mokslo kokybė“ ir „Žemės ūkio inžinerija“ redakcinių kolegijų narys; Europos inžinerinio mokymo asociacijos (SEFI) ir Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narys, Lietuvos studijų kokybės ekspertų tarybos narys. Doc. E. Puida – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 71 „Kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras“ pirmininkas. Doc. V. Lukoševičius – Tarptautinės geotermijos asociacijos narys. Doc. P. Ambroza – Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Doc. L. Patašienė – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto narė. Doc. A. Palionis – Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys; Lietuvos nacionalinio kokybės prizo ekspertas. Doc. V. Eidukynas – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 74 „Konvejeriai“ pirmininko pavaduotojas. Doc. R. Montvilas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos direktorius. Doc. J. Gudzinskas – žurnalo „Šiluminė technika“ redakcinės kolegijos narys.

180

Prof. G. Miliauskas – mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. S. Žiedelis – Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos direktorius. Doc. V. Nenorta – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 30 „Techniniai ir gaminių dokumentai“ narys, tarptautinių konferencijų BALTGRAF ir „Geometry and Computer“ mokslinių komitetų narys. Prof. H. Medekšas – tarptautinės konferencijos „Conference on Fracture Mechanics“, „European Summer School of Fatigue and Fracture“ organizacinio komiteto narys. Doc. R. Dundulis – tarptautinės konferencijos „Mechanika 2009“ redakcinio komiteto narys. Doc. A. Lebedys – Lietuvos pakuotojų asociacijos viceprezidentas, oficialus šios asociacijos atstovas Europos pakavimo institute, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 42 „Pakavimas“ sekretorius, leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redakcinės kolegijos narys. L. Bansevičienė – Lietuvos pakuotojų asociacijos tarybos narė, leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redaktorė. Doc. V. Čiuplys – Europos medžiagų tyrinėtojų draugijos (FEMS) narys.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Deformuojamų kūnų mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius Tel./faks. (8 37) 324 108 Katedra įkurta 1922 m. 1927 m. jos medžiagų atsparumo laboratorija atitiko to meto pasaulinius standartus ir buvo geriausia Baltijos šalyse. 1935 m. buvo išleistas pirmasis medžiagų atsparumo vadovėlis lietuvių kalba

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Antanas Žiliukas Docentai: dr. Saulius Diliūnas, dr. Paulius Griškevičius, dr. Audrius Jutas, dr. Neringa Keršienė, dr. Vitalis Leišis, dr. Kazimieras Petkevičius, dr. Daiva Zeleniakienė Lektorius dr. Nerijus Meslinas Jaun. mokslo darbuotoja dr. Aušra Žilinskaitė Asistentas Vytautas Čapas Doktorantai: Marius Gintalas, Viktorija Ožechauskienė, Andrius Surantas, Giedrius Žiogas Laboratorijos vedėjas Romualdas Jakubauskas Vyr. laborantas Aloyzas Tvaskus Jaun. laborantas Tomas Makaveckas Inžinierius Vytautas Čapas Administratorė Audronė Taparauskaitė Tiriamoji bazė K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, 8 universalios tempimo-gniuždymo bandymų mašinos (1 kN÷500 kN) ir 4 smūginių bandymų stendai

(K. Vasiliauskas). 1947 m. buvo įkurta Statybinės mechanikos katedra, o 1962 m. ji suskilo į dvi katedras: Medžiagų atsparumo ir Statybinės mechanikos (ši vėliau išsikėlė į Vilnių). Dabartinės katedros (1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra) mokslo ir studijų veikla, palyginti su pirmtakių, yra platesnė ir apima medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo, irimo mechanikos ir stabilumo problemas.

(5 J÷300 J) su kompiuterizuotomis matavimo sistemomis, 3 gniuždymo presai (500 kN÷2,5 MN) ir medžiagų kietumo nustatymo pagal Rokvelio, Vikerso, Brinelio skalę įranga. Kompiuterinės programos: R6 Code, LS-DYNA, ALGOR. Doktorantūros moduliai Tamprumo ir plastiškumo teorija (prof. A. Žiliukas); Irimo mechanika (prof. A. Žiliukas); Polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechanika (prof. A. Žiliukas); Patikimumo teorija (prof. A. Žiliukas); Orlaivių konstrukcijų mechanika (prof. A. Žiliukas). Apgintos disertacijos Statybos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Aušra Žilinskaitė. Atvirųjų profilių sijų, veikiamų sudėtinių apkrovų, stabilumo nustatymas (vadovas prof. A. Žiliukas).

Tyrimų tematika Heterogeninių struktūrų deformacinės elgsenos tyrimai Doc. S. Diliūnas, doc. D. Zeleniakienė, doc. V. Leišis

mikromastelio kuriamą matematinį modelį pagal fizinio eksperimento rezultatus, naudojant modeliuojamos ir eksperimentiškai tirtos medžiagos gardelės architektūrą.

Atlikti saugai svarbių sluoksniuotų struktūrų iš austinio stiklo pluošto ir polivinilesterinės dervos kompozito sluoksnių ir polipropileno taisyklingo šešiakampio formos korinės šerdies deformacinės elgsenos eksperimentiniai tyrimai kvazistatinio ir dinaminio apkrovimo atvejais. Atliktas šių struktūrų elgsenos skaitinis modeliavimas baigtinių elementų metodu statinio ir smūginio apkrovimo atveju. Taikant laminatų teorijos lygtis su tam tikrais apribojimais ir modifikuotas lenkiamų sijų teorijos lygtis, sukurtas skaičiavimo algoritmas, leidžiantis analizuoti sluoksniuotos korėtos struktūros geometrinių parametrų įtaką įtempių ir deformacijų būviui skerspjūvio taškuose ir taikyti pagrindinius stiprumo kriterijus vertinant kompozicinių sluoksniuotų struktūrų stiprumą.

Medžiagų ir konstrukcijų dinaminio stiprumo tyrimai Doc. P. Griškevičius, doc. K. Petkevičius

Medžiagų fizinių ir mechaninių savybių modeliavimas Doc. A. Jutas Pagrindinis tyrimų uždavinys – apdoroti nanomasteliu sukurtos metodikos duomenis, kurie naudojami fizinėms pastoviosioms apskaičiuoti, taip pat joms įterpti į

Tirta sluoksniuotų korėtų struktūrų elgsena smūginio apkrovimo metu bei nustatytos sluoksniuotos struktūros dinaminės savybės, apibūdinančios energijos sugėrimą ir perduodamos smūginės apkrovos slopinimą. Nagrinėti konstrukcijų ir jų elementų ribinių sąlygų, jų optimizavimo ir analizės patikimumo klausimai. Taikyti efektyvūs medžiagų deformavimo modeliai, įvertinta duomenų neapibrėžtumo įtaka konstrukcijų saugai. Atlikti inžinerinės analizės sistemų, taikomų universiteto mokymo procese ir gamyboje, patikimumo tyrimai. Parengtos inžinerinės analizės patikimumo įvertinimo ir optimalių konstrukcijų projektavimo procedūros. Parengti modeliai ir atlikta palyginamoji skaitinė analizė naudojant ir tobulinant baigtinių elementų analizės sistemas: NEPTUNE, „Cosmos Works“, COMSOL. Nagrinėti lengvų ir liaunų sparno konstrukcijų optimalaus projektavimo ypatumai.

181


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai Saugai svarbių sluoksniuotų struktūrų smūginės energijos sugėrimo tyrimas: mokslininkų grupės projektas, remiamas VMSF / Vadovas doc. P. Griškevičius. Ištirta saugai svarbių sluoksniuotų struktūrų iš austinio stiklo pluošto ir polivinilesterinės dervos kompozito sluoksnių bei polipropileno taisyklingo šešiakampio formos korinės šerdies elgsena smūginio apkrovimo metu, nustatytos sluoksniuotos struktūros

dinaminės savybės, apibūdinančios energijos sugėrimą ir perduodamos smūginės apkrovos slopinimą. Gauti smūginės energijos sugėrimo ir smūginės jėgos slopinimo dėsningumai priklausomai nuo įvairių konstrukcijos geometrinių parametrų, leidžia vertinti ir prognozuoti sluoksniuotų konstrukcijų, veikiamų smūginių apkrovų, saugai svarbius parametrus ir kartu užtikrinti medžiagų sąnaudų efektyvumą.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

182

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žilinskaitė, Aušra; Žiliukas, Antanas. Bucling of double-T construction elements for bridges in case of complicated loading // Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. 2009, Vol. 4, iss. 1, p. 27-30. [ISI Web of Science; INSPEC]. 1,6 Fedaravičius, Algimantas; Šaulys, Povilas; Griškevičius, Paulius. Research of mine imitator interaction with deformable surface // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 2(76), p. 24-27. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Juodvalkis, Darius; Sapragonas, Jonas; Griškevičius, Paulius. Effects of spot welding on the functionality of thin-wall elements of car’s deformation zone // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 3(77), p. 34-39. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Žiliukas, Antanas; Gintalas, Marius. Determination of brittle dynamic fracture characteristics of structural elements having different geometrical dimensions // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 2, p. 353-362. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Fedaravičius, Algimantas; Griškevičius, Paulius; Jonevičius, Vaclovas; Šaulys, Povilas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Theoretical basis for creation of mortar firing simulators // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 102-110. [Conference Proceedings Citation Index]. Keršys, Artūras; Kazakevičius, Aidas; Keršienė, Neringa. Aerodynamic shape optimization of the car bodywork // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 215-220. [Conference Proceedings Citation Index]. Petkevičius, Kazimieras; Kulak, R.F.. Effectiveness of pinball impact-contact algorithms for plate elements // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April

2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 314-319. [Conference Proceedings Citation Index]. 8. Rimašauskas, Marius; Griškevičius, Paulius. Influence of strength parameters to product functionality // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 342-345. [Conference Proceedings Citation Index]. 9. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija; Diliūnas, Saulius. Measurement of reduced elasticity modulus of multilayer clothing materials // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 353-356. [Conference Proceedings Citation Index]. 10. Žilinskaitė, Aušra; Žiliukas, Antanas. Buckling evaluation in case of complicated stress condition // Engineering Against Fracture: proceedings of the 1st conference / ed. by Spiros Pantelakis, Chris Rodopoulos. Dordrecht: Springer, 2009. ISBN 9781402094019. p. 467-475. [Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Juodvalkis, Darius; Griškevičius, Paulius; Skvireckas, Ramūnas; Lendraitis, Vitas. Buckling research in closed thin-walled profiled elements // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 141-145. 2. Petkevičius, Kazimieras; Smulkytė, Kristina; Margelis, Darius. Orlaivio optimalaus medinio sparno skaitmeninis modeliavimas // Transporto priemonės - 2009 = Transport means - 2009: 13-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2009 m. spalio 22-23 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257271. p. 104109.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

1,66 0,50

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

2,36

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

2,36

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,25

Nerecenzuojamuose leidiniuose

3,50

Iš viso

8,77

Gamybos technologijų katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas Tel.: (8 37) 300 414, 323 769 2006 m. Metalų technologijos ir Gamybos sistemų katedros reorganizuotos į Gamybos technologijų katedrą. 1930 06 07 įkurta Pritaikomosios mechanikos katedra. 1940 m. ji pavadinta Mašinžinystės katedra. 1950 m. katedra

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algirdas Bargelis, habil. dr. Stasys Bočkus, habil. dr. Remigijus Jonušas, dr. Jonas Steponas Vilys Docentai: dr. Petras Aloyzas Ambroza, dr. Saulius Baskutis, dr. Antanas Čiuplys, dr. Vytautas Juozapas Čiuplys, dr. Egidijus Juzėnas, dr. Kazimieras Juzėnas, dr. Ramutis Krančiukas, dr. Liudas Albinas Kuliavas, dr. Rasa Mankutė, dr. Irma Senkuvienė, dr. Gintautas Žaldarys Lektorė dr. Lina Kavaliauskienė Asistentas Marius Rimašauskas Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kazys Babilius, dr. Rasa Mankutė Jaun. mokslo darbuotojas Fabijonas Kęstutis Žebelys Doktorantai: Alfredas Baltrušaitis, Kęstutis Kanapeckas, Audrius Povilionis, Edmundas Pupelis, Marius Rimašauskas, Liutauras Sakalauskas Vyr. inžinieriai: Benjaminas Dzidolikas, dr. Žydrūnas Rutkauskas Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Petras Adomaitis, dr. Sangaudas Jonas Chodočinskas Meistrai: Kęstutis Jocas, Vidas Tendzegolskis, Arvydas Zagurskas Vyr. laborantai: Vaclovas Andriuškevičius, Kęstutis Kanapeckas, Edmundas Pupelis Aukštos kvalif. darbininkas Petras Giedrius Bložis Vyr. administratorės: Vladislava Vaitiekūnienė, Auksana Žvirblytė

pertvarkyta ir pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra. 1995 m. ji pavadinta Gamybos sistemų katedra. 1924 02 01 įkurta Mechaninės technologijos katedra. 1941 m. atskilus kai kuriems padaliniams, ji tapo Metalų technologijos katedra. 1961 m. Kauno ketaus liejykloje buvo įkurta Liejininkystės mokslo laboratorija.

Tiriamoji bazė Doc. V. Babiliaus liejininkystės mokslo laboratorija; Metalotyros ir terminio apdirbimo laboratorija; Spektrinės analizės laboratorija; Lazerinių technologijų laboratorija; Integruoto gamybos rengimo laboratorija; Detalių ir įrankių restauravimo ir sustiprinimo laboratorija. Unikalūs įrenginiai ir įranga: impulsinis lazeris; elektroimpulsinis įrenginys; lazerinis-mikrospektrinis analizatorius; stacionarusis stiloskopas, virpesių diagnostikos aparatūra, sparčiojo prototipų kūrimo įrenginys ir programinė įranga. Doktorantūros moduliai Tribologija (dr. E. Juzėnas); Technologinių procesų mechanika (prof. R. Jonušas); Gamybos plėtros strategija (prof. A. Bargelis); Gamybos sistemų modeliavimas (prof. A. Bargelis); Fizikinė metalotyra (doc. P. A. Ambroza). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Žydrūnas Rutkauskas. Intelektualaus modelio sukūrimas plastikų liejimo formoms projektuoti (vadovas prof. A. Bargelis); Dalia Čikotienė. Kokybiško gaminio gamybos technologijos modelio sukūrimas ir tyrimas (vadovas prof. A. Bargelis).

183


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Liejininkystės technologijų tyrimas Prof. S. Bočkus, doc. G. Žaldarys Tirta technologinių parametrų įtaka stipriojo ketaus mikrostruktūros formavimuisi. Ištirta technologinių veiksnių įtaka grafitinių intarpų dydžiui ir kiekiui. Ištirta sferoidizatorių ir modifikatorių įtaka grafitinių intarpų formavimuisi. Atliktas pėdsakinių elementų tyrimas lietuviškoje kalviškojoje geležyje. Atlikta pėdsakinių elementų analizė metalo (geležies) ir šlako fazėse. Analizės rezultatai sugretinti su rūdos sudėties charakteristikomis. Nustatytas lydymo šlako gabaluose likusios redukuotos geležies kiekis. Detalių ir įrankių patvarumo ir patikimumo tyrimas Doc. P. Ambroza, prof. J. Vilys, doc. V. Čiuplys, doc. A. Čiuplys, vyr. m. d. K. Babilius, lekt. L. Kavaliauskienė, doc. L. Kuliavas, doktorantas E. Pupelis Tiriama, kaip galima panaudoti antrines žaliavas plienui suvirinti ir apvirinti. Automatiniam suvirinimui ir apvirinimui buvo naudojami sumalto stiklo, naudotų šlifavimo diskų (SiC) milteliai, susmulkintos ketaus, plieno P6M5, įanglintos ir oksiduotos titano drožlės. Atliekami keraminių dangų ir dangų, sudarytų ant plieno paviršiaus, patvarumo tyrimai. Buvo nagrinėjamos Ni-AlO sistemos dangos, gautos aktyvuoto terminio-cheminio kondensato nusodinimo metodu. Atlikti dangos ir padėklo sistemos terminio ir hidroterminio apdorojimo, adhezijos, atsparumo agresyvioje aplinkoje tyrimai. Atlikti paviršiaus morfologijos, cheminės ir fazinės sudėties, kristalitų dydžio ir kiti tyrimai sudaro galimybes šio tipo dangas taikyti įrangai, dirbančiai aukštose temperatūrose ir tuo pat metu chemiškai agresyvioje terpėje. Tiriamas metalo dangų formavimas kryptinga elektroimpulsine

metalizacija. Elektroimpulsinei metalizacijai pritaikytas specialus nukreipiklis. Juo buvo suformuotas taisyklingas garų bei lašelių srautas ir nukreiptas reikiama kryptimi. Taip buvo sukurtas kryptingos elektroimpulsinės metalizacijos būdas (KEIM), kas leido suformuoti dangas tiek ant vidinių, tiek išorinių fasoninių ir plokščių paviršių. Precizinių rotorinių sistemų tyrimas Prof. R. Jonušas, doc. E. Juzėnas, doc. K. Juzėnas, jaun. m. d. K. Žebelys, doktorantai K. Kanapeckas ir L. Sakalauskas 2009 m. buvo toliau tęsiami precizinių rotorinių sistemų, sudėtingų technologinių įrenginių teoriniai ir taikomieji tyrimai. Nemaža dalimi jie buvo orientuoti į rotorių ir mašinų korpusų elementų kabinimo procesų analizę. Eksperimentiniai tyrimai leido sukaupti papildomų duomenų, būtinų rotorinių sistemų matematiniam modeliui patikslinti. Plėtojami rotorinių sistemų sukamųjų virpesių žadintuvų tyrimai. Atlikti sukamųjų virpesių magnetinio vibratoriaus eksperimentiniai tyrimai, nagrinėtas matematinis modelis. Integruotų gamybos sistemų tyrimas Prof. A. Bargelis, doc. R. Mankutė, doc. I. Senkuvienė, doktorantai M. Rimašauskas, A. Baltrušaitis Atliekamais moksliniais tyrimais sprendžiami prieštaravimai tarp naujų inovacinių gaminių konstravimo, siekiant didelio funkcionalumo ir gerų techninių charakteristikų, bei jų kokybės siekio ir technologijos galimybių, gaminant gaminius konkurencingomis kainomis. Moksliniai tyrimai priklauso gamybos mokslo sričiai ir siejami su aukštosiomis technologijomis – tikslių detalių gamybai naudojant lazerio pluoštą, sparčiojo prototipų projektavimo ir gamybos metodus bei lanksčios gamybos sistemas.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

184

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bočkus, Stasys; Žaldarys, Gintautas. Influence of the section size and holding time on the graphite parameters of ductile iron production // Metalurgija. Zagreb: Croatian Metalurgical Society. ISSN 0543-5846. 2009, Vol. 48, no. 1, p. 19-22. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 0,216 Bargelis, Algirdas; Kuosmanen, Petri; Stasiškis, Andrius. Intelligent interfacing module of process capability among product and process development systems in virtual environment // Strojniški Vestnik = Journal of Mechanical Engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia. ISSN 0039-2480. 2009, Vol. 55, no. 9, p. 561-569. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 0,235 Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Submerged arc welding with mixed into the flux materials aiming to obtain hardened after tempering layer // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 48-52. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas; Baltušnikas, Arūnas. Analysis of low carbon high chromium steel on the conditions of transformation plasticity during longlasting heating // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 129-134. [Science Citation Index Expanded

(Web of Science); INSPEC]. 5. Babilius, Artūras; Babilius, Kazys. Formation of tungsten carbide coatings with different thermal spray guns // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 207211. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. 6. Čikotienė, Dalia; Bargelis, Algirdas. Process modeling for quality in order-handled manufacturing system // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 47-55. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 7. Mankutė, Rasa; Bargelis, Algirdas. Intelligent model for painting process and cost forecasting // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 4(78), p. 38-43. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 8. Čikotienė, Dalia; Bargelis, Algirdas. Research of quality impact to the product design properties and characteristics // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 5(79), p. 63-67. [Science Citation


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 9. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina; Pupelis, Edmundas; Fatejevas, Sviatoslavas. Structure and properties of the steel overlay welded by secondary raw materials powder // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 14-18. [Conference Proceedings Citation Index]. 10. Bargelis, Algirdas; Baltrušaitis, Alfredas. Integrated approach of product and process modular design // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 23-28. [Conference Proceedings Citation Index]. 11. Baskutis, Saulius; Rudzevičius, Linas. Analysis of separating process of solid matter in granitic road-metal manufacturing process // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 29-33. [Conference Proceedings Citation Index]. 12. Bočkus, Stasys; Žaldarys, Gintautas. Influence of the inoculation on the microstructure of ductile iron castings // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 52-56. [Conference Proceedings Citation Index]. 13. Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Egidijus; Juzėnas, Kazimieras. Research of rub phenomena in industrial rotary systems // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 162-165. [Conference Proceedings Citation Index]. 14. Kanapeckas, Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Ragulskis, Kazimieras; Juzėnas, Kazimieras. Research of dynamics of rotary vibration actuator // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 186-190. [Conference Proceedings Citation Index]. 15. Rimašauskas, Marius. Influence of sheet metalworking technologies to manufacturing productivity // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 338-341. [Conference Proceedings Citation Index]. 16. Rimašauskas, Marius; Griškevičius, Paulius. Influence of strength parameters to product functionality // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 342-345. [Conference Proceedings Citation Index].

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bargelis, Algirdas; Mankutė, Rasa; Čikotienė, Dalia. Integrated knowledge-based model of innovative product and process development // Estonian Journal of Engineering. Tallin: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-6038. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 13-23. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Antanas; Čiuplys, Vytautas Juozapas. Mathematical modelling of heat exchange between the coating sprayed by explosion and the surface // Estonian Journal of Engineering. Tallin: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-6038. 2009, Vol. 15, no. 4, p. 340-348. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Bargelis, Algirdas; Stasiškis, Andrius. Development of industrial logistics functions for manufacturing process quality improvement // ITELMS’2009: Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, June 4-5, 2009, Panevezys, Lithuania: proceedings of the 4th International Conference / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park. Warsaw Motor Transport Institute. Tallin University of Technology. Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257059. p. 26-30. Čiuplys, Antanas. Improvement of cyclic strength of distorted steel by heat treatment // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 42-46. Vilys, Jonas Steponas. Peculiarities of plastic flow of near surface layers of carbon steel // Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies [elektroninis išteklius]. Sofia: Info Invest. ISSN 1313-2539. 2009, Vol. 3, Pt. 1, p. 219-230. Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. Influence of surface treatment on fatique strength of steel // Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies [elektroninis išteklius]. Sofia: Info Invest. ISSN 1313-2539. 2009, Vol. 3, Part 1, p. 455-464. Žvinys, Juozas; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Gudžius, Saulius; Ceslevičius, Vilandas. Modelling of electric discharge effect of ferro-concrete // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 192-195. Bubulis, Algimantas; Jonušas, Remigijus; Jūrėnas, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. The investigation of dynamics of rotor type machines and development of monitoring system // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 13-16. Kuliešius, Donatas; Krančiukas, Ramutis. Tikslus automatizuotas biraus produkto dozavimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 157-160.

185


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

5,66 1,33

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

8,92

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

7,25

iš jų ISI Proceedings

4,90

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

12,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

31,48

Inžinerinės grafikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas doc. dr. Robertas Keršys (8 37) 324 058, 323 830 robertas.kersys.@ktu.lt

1940 m. rugpjūčio 15 d. įkurta Braižomosios geometrijos ir grafinių darbų katedra. 1946 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Braižomosios geometrijos katedra. 1993 m. ji pavadinta Inžinerinės grafikos katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Dalia Marija Bendikienė, dr. Rasa Kandrotaitė-Janutienė, dr. Robertas Keršys, dr. Vidmantas Nenorta, dr. Deimantė Džeraldina Daina Norkuvienė, dr. Tilmutė Pilkaitė, dr. Nomeda Puodžiūnienė Lektoriai: dr. Raimundas Kupčiūnas, dr. Kristina Liutkauskienė

Asistentai: Janina Jablonskytė, Marijus Jakštas, Dalius Kalisinskas Vyr. inžinierius Juozas Valiūnas Administratorė Lina Mazūrienė Tiriamoji bazė „AutoCAD“, „Mechanical Desktop“, „Inventor“ programinė įranga.

Tyrimų tematika Automatizuotojo projektavimo sistemų analizė ir posistemių kūrimas Doc. V. Nenorta, doc. N. Puodžiūnienė, doc. T. Pilkaitė Sukurtos „AutoCAD“, „Autodesk Mechanical Desktop“ programinės įrangos specialios posistemės, leidžiančios atkartoti (vizualizuoti) 2D brėžinio kūrimo procesą pagal jo kūrimo proceso seką arba pagal pakoreguotą kūrimo seką. Sukurta metodika ir algoritmas, kaip grafinę informaciją, esančią DWG faile, galima analizuoti naudojant laikiną brėžinio skenavimo spindulį, nubrėžtą pageidaujama kryptimi per norimą tašką iki jo sankirtos su analizuojamu grafiniu objektu.

186

Grafinių disciplinų edukologiniai tyrimai ir dėstymo metodikos tobulinimas Doc. R. Keršys, doc. D. M. Bendikienė, doc. D. D. D. Norkuvienė Analizuotos grafinių disciplinų įsisavinimo problemos. Tirti veiksniai, nusakantys įsisavinimo lygį, bei jų tarpusavio sąryšiai. Atlikta inžinerinės grafikos mokymo sistemų įvairiose pasaulio šalyse analizė. Palygintos Lietuvos ir JAV inžinerinės grafikos mokymo sistemos.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas; Baltušnikas, Arūnas. Analysis of low carbon high chromium steel on the conditions of transformation plasticity during longlasting heating // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 129-134. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC]. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina; Povilionis, Algis Benjaminas. Vibratory manipulation of elastically unconstrained part on a horizontal plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 36-41. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Influence of carburized surface on plastic properties of steel during tempering // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 3(77), p. 74-78. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Vibratory positioning and search of automatically assembled parts on a horizontally vibrating plane // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 56-67. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Nenorta, Vidmantas. Three-dimensional data extraction from two-dimensional drawing // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 275-277. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Jablonskytė, Janina; Ilgakojytė-Bazarienė, Jurga. Analysis of microscopic traffic flow characteristics applying the particle hopping model // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 153-155. Jakštas, Marijus. The analysis of the internal combustion engine cycle // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 173-175. Jurkauskas, Algirdas; Kalisinskas, Dalius. Hydrogen using in transport // ITELMS’2009: Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, June 4-5, 2009, Panevezys, Lithuania: proceedings of the 4th International Conference / Kaunas University of Technology Panevezys Institute. Panevezys Technology and Science Park. Warsaw Motor Transport Institute. Tallin University of Technology. Riga Technical University. Kaunas: Technologija, 2009.

ISBN 9789955257059. p. 44-48. 4. Keršys, Robertas. Engineering graphics education in different countries // 10th International Conference on Engineering Graphics BALGRAF-10, June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University, International Association BALTGRAF. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. ISBN 9789955284529. p. 67-71. 5. Pilkaitė, Tilmutė; Nenorta, Vidmantas. CAD databases employment for design works // 10th International Conference on Engineering Graphics BALGRAF-10, June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University, International Association BALTGRAF. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. ISBN 9789955284529. p. 111-115. 6. Puodžiūnienė, Nomeda; Nenorta, Vidmantas. Parametrinių modeliavimo sistemų vystymosi kryptys // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809. p. 26-29. 7. Keršys, Robertas. Matmenų žymėjimo pagrindų įsisavinimo tyrimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809. p. 36-38. 8. Valiūnas, Juozas; Kupčiūnas, Raimundas. Detalės darbo brėžinio sudarymo analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809. p. 42-46. 9. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Plieno ruošinių žymėjimas brėžiniuose pagal LST standartus // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809. p. 47-51. 10. Pilkaitė, Tilmutė; Nenorta, Vidmantas. Duomenų bazių naudojimas mechaninių brėžinių kūrimui // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955256809. p. 69-72. 11. Žvinys, Juozas; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Gudžius, Saulius; Ceslevičius, Vilandas. Modelling of electric discharge effect of ferro-concrete // Proceedings of the 19th International Conference Electromagnetic Disturbances EMD 2009 / Bialystok Technical University, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2009, p. 192-195. 12. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Standard of steel grades marking in the title block of drawing // 10th International Conference on Engineering Graphics BALGRAF-10, June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University, International Association BALTGRAF. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. ISBN 9789955284529. p. 60-66. 13. Norkuvienė, Deimantė. Stability of engineering graphics knowledge of computer graphics // 10th International Conference on Engineering Graphics BALGRAF-10, June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University, International Association BALTGRAF. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. ISBN 9789955284529. p. 106-110. 14. Puodžiūnienė, Nomeda; Nenorta, Vidmantas. Trends in development of machine design systems // 10th International Conference on Engineering Graphics BALGRAF-10, June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers / Vilnius Gediminas Technical University, International Association BALTGRAF. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. ISBN 9789955284529. p. 116-120.

187


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

15. Bendikienė, Dalia Marija. The mastering of students in graphical subjects // 10th International Conference on Engineering Graphics BALGRAF-10, June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania: conference proceedings / Vilnius Gediminas Technical University, International Association BALTGRAF. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. p. 19-23. 16. Kalisinskas, Dalius; Jurkauskas, Algirdas. Vandenilio panaudojimas transporte // Transporto priemonės - 2009 =

Transport means - 2009: 13-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2009 m. spalio 22-23 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257271. p. 23-27.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

2,16 -

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

1,00

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,00

iš jų ISI Proceedings

13,70

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

19,86

Inžinerinės mechanikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas prof. dr. Rymantas Tadas Toločka (8 37) 323 199, 323 498 tadas.tolocka@ktu.lt

Katedra kilusi iš 1922 m. įkurtos Mechanizmų ir dirbamųjų mašinų katedros. Dabartinė įkurta 1964 m. Pirmasis jos pavadinimas – Mašinų mokslo katedra. Jos pagrindu vėliau buvo įkurtos dar kelios katedros, kurios 1995 m. vėl buvo sujungtos į vieną.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vytautas Barzdaitis, habil. dr. Jonas Dulevičius , habil. dr. Saulius Kaušinis, dr. Rymantas Tadas Toločka, dr. Pranas Žiliukas Docentai: dr. Genovaitė Baurienė, dr. Alfredas Busilas, dr. Valdas Eidukynas, dr. Vytautas Grigas, dr. Violeta Milukienė, dr. Liudvika Stanislova Naginevičienė, dr. Albinas Palionis, dr. Kęstutis Pilkauskas, dr. Aldona Marytė Žėbienė, dr. Vytautas Žemaitis Lektoriai: dr. Ginas Čižauskas, dr. Jovita Danielytė, dr. Aurimas Jakštas, dr. Kristina Kazlauskienė Vyr. mokslo darbuotoja dr. Danguolė Satkunskienė Doktorantai: Milda Bilinauskaitė, Valentinas Kartašovas, Robertas Maksvytis, Jovitas Pavlavičius, Egidijus Rukuiža, Anatolijus Šulginas Vyr. inžinierius Alfonsas Klimas Laboratorijos vedėjas Augustinas Čepukaitis Vyr. laborantai: Dalia Adomaitienė, dr. Violeta Milukienė, Vilius Tubis Vyr. administratorė Renata Gustienė

188

Tiriamoji bazė Sandarinimo technikos, mechatronikos mokslo laboratorijos, turinčios daug įvairių mechaninių dydžių analoginių ir skaitmeninių matavimo priemonių. Koordinatinė matavimo mašina BE-200, kompiuterizuotoji mašinų techninės būklės stebėsenos ir defektų bei gedimų diagnostikos ekspertinė dinaminių matavimų įranga SYSTEM-2, Pruftechnik AG (Vokietija), Adash 4101PRO, A4300 (Čekija), Adash A4900 (Čekija), keturių kanalų osciloskopas OX 7104 Metrix (Prancūzija), skaitmeninis elektrinių signalų matavimo prietaisas mtx 3282 Metrix (Prancūzija), kompiuterizuotas daugiakanalis mobilusis matavimo kompleksas Spider mobil su jutiklių rinkiniu (HBM, Vokietija); vibrodiagnostinė programinė įranga DDS2000, MMS 685, Epro_Profess (Vokietija– Čekija); integruotų energetinių sistemų modeliavimo įranga GRAFAI ir NGRAFAI (KTU); stūmoklinio oro kompresoriaus tyrimo stendas ir žingsninių elektros variklių tyrimo įrenginys; sparčiaveikių rotorių dinamikos tyrimo stendas su BNC-3500/04 (JAV), EPRO MMS 6000 (Vokietija) technologija; programų


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

sistemos CATIA, SOLIDWORKS + SOLIDWORKS SIMULATION, MicroStation Modeller, ANSYS, LSDYNA, MSC/ADAMS+LifeMOD, ADLPIPE, APM WinMachine, MAPLE, Matlab ir kt. Biomechanikos laboratorija. Treniruokliai: bėgimo takelis, veloergometras, irklavimo treniruoklis. Kilnojamoji judesių matavimo ir analizės sistema Contemplas žmogaus judesių parametrams matuoti bei analizuoti vaizdo filmavimo ir vaizdinės informacijos apdorojimo būdu, skirta biomechaniniams, sporto ar medicininiams tyrimams atlikti (dvi skaitmeninės vaizdo kameros su stovais, du halogeniniai šviestuvaiprožektoriai, šviesą atspindinčių žymeklių rinkinys, programinė įranga TEMPLO Standard matavimams atlikti ir duomenims apdoroti: strypiniam biomechaniniam modeliui sudaryti bei jo judėjimo analizei atlikti, atstumams bei kampams matuoti, žymekliams automatiškai sekti bei jų trajektorijoms sudaryti, duomenims (koordinatėms) perduoti skaitiniu formatu). 4 kanalų raumenų aktyvumo matavimo (EMG) sistema Noraxon MyoTrace 400, turinti integravimo su Contemplas galimybę, su jutiklių rinkiniu (EMG jutikliai; inklinometras, taškiniai slėgio jutikliai, akcelerometras, mechaninis ir elektroninis goniometrai, plaštakos jėgos jutiklis). Vienos ašies jėgos matavimo platforma Vernier su

programine įranga Logger Lite matavimams atlikti ir matavimo duomenims apdoroti. Antropometrinių matavimų įrangos rinkinys: antropometras Harpenden 98.601 (universalusis matuoklis su skaitmeniniu matmens rodytuvu ir keičiamais antgaliais bei ilgintuvai kūno dalių ilgiams ir apimtims matuoti, dėklas), matavimo juostos, slankmačiai, įvairaus dydžio mechaniniai goniometrai sąnarių kampams matuoti, odos raukšlės storio matuoklis (kaliperis), žingsniamatis, metronomas ir kt. Doktorantūros moduliai Biomechanika (prof. R. T. Toločka); Eksperimentinė mechanika (prof. S. Kaušinis). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Ginas Čižauskas. Šuolio iš vietos į aukštį efektyvumą lemiančių veiksnių tyrimas (vadovas doc. V. Eidukynas); Aurelijus Domeika. Nepusiausvirų irklavimo treniruoklių kūrimo metodologija (vadovas prof. P. Žiliukas); Aleksandra Legha. Irklavimo treniruoklio vandens pasipriešinimo imitavimo mechanizmas (vadovas prof. R. T. Toločka); Pranas Mažeika. Rotorių su riedėjimo guoliais diagnostikos ir gedimų prevencijos tyrimai (vadovas prof. V. Barzdaitis).

Tyrimų tematika Biomechanika ir sporto inžinerija Prof. R. T. Toločka, prof. P. Žiliukas, doc. V. Grigas, doc. V. Eidukynas, vyr. m. d. D. Satkunskienė, dr. A. Domeika, dr. G. Čižauskas, doktorantai E. Rukuiža ir A. Šulginas Tęsiami tyrimai siekiant sukonstruoti irklavimo treniruoklį, kuriuo sudaromos apkrovos kitimo dėsnis kuo labiau atitiktų apkrovos, susidarančios realaus irklavimo metu, kitimo dėsnį. Sukurta nepusiausvirų irklavimo treniruoklių kūrimo metodologija. Atlikti tyrimai įrangos funkcinėms galimybėms išplėsti bei sukurtosioms metodikoms patikslinti: patikslinta fizinio aktyvumo vertinimo metodika, sukurta ir išbandyta suvartotos energijos įvertinimo pagal vertikalųjį masės centro pagreitį metodika. Tęsiami transporto priemonės konstrukcinių savybių įtakos dinaminio poveikio vairuotojo stuburui tyrimai. Pradėti naujos konstrukcijos irklo mentės skaičiuojamieji tyrimai, kurių tikslas – nustatyti mentės formos įtaką irklo efektyvumui atliekant hidrodinaminę analizę skaičiuojamosios mechanikos metodais. Mechatronikos ir rotorinių mašinų dinamikos tyrimai ir diagnostika Prof. V. Barzdaitis, doc. V. Žemaitis, dokt. V. Kartašovas Atliekami rotorinių sistemų monitoringo, apsaugos ir diagnostikos naujų metodų kūrimo, diegimo ir tyrimo darbai, kuriant naujus diagnostikos metodus, prognozuojant netikėtus gedimus. Teoriniai tyrimai susiję su netiesinių rotorinių sistemų modeliavimu, jų efektyvumo ir ilgaamžiškumo didinimu. Sukurti ir ištirti teoriniai rotorinių sistemų modeliai, sukurtas naujas

lėtaveikių rotorių su kintamo standumo antifrikciniais guoliais būklės vertinimo metodas ir optimizuota įranga. Atliekant tyrimus jie išbandyti in situ. Precizinių mechatroninių sistemų dinamikos ir tikslumo tyrimas Prof. S. Kaušinis, prof. R. Barauskas, doc. V. Milukienė, R. Barauskienė, lekt. A. Jakštas, D. Užamedskis Daugiausia dėmesio skirta terminio poveiko kalibravimo neapibrėžčiai įtakos tyrimui. Skaitiniais metodais atliktas nehomogeninio šilumos lauko įtakos precizinio komparatoriaus korpuso ir linijos detektavimo mikroskopo deformacijoms tyrimas. Sukurti nauji BE modeliai šiluminės spinduliuotės šaltinių įtakai įvertinti, atliktas temperatūrinių deformacijų modeliavimas. Išnagrinėtos išsamaus mikrostruktūrų dinaminių savybių įvertinimo problemos, siekiant nustatyti maksimalias (ribines) MEMS galimybes; daugiausia dėmesio skirta kompozicinėms ir laminuotoms MEMS struktūroms. Sudaryta MEMS dinaminių savybių įvertinimo metodologija, jungianti modeliavimo, verifikavimo ir įvertinimo priemones. Išnagrinėta naviguojamų objektų pozicionavimo ir MEMS jutiklių panaudojimo sekimo sistemose problema, taip pat išnagrinėtos skaitmeninio paklaidų kompensavimo galimybės, siekiant išlaikyti pozicionavimo paklaidas nustatytose ribose ir užtikrinti didelį sistemos darbo tikslumą ir patikimumą. Atlikti žmogaus judesių matavimo eksperimentai, panaudojant MEMS INS/GPS tipo modulinį judesio parametrų matuoklį ir sujungiant nueito kelio apskaičiavimo ir palydovinės navigacijos technologijas dideliam sistemos funkcionavimo tikslumui ir patikimumui pasiekti.

189


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai Žmogaus aktyvaus judėjimo stebėsenos metodų ir įrangos sukūrimas: VMSF remiamos Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Koordinatorius prof. V. Ostaševičius. Vykdytojai prof. P. Žiliukas, doc. V. Grigas, doc. V. Eidukynas, lekt. K. Kazlauskienė, dr. A. Domeika. Tęsiami būtinų kuriamos įrangos funkcijų tyrimai, kuriama programinė įranga, pagaminta keletas įrangos bandomųjų pavyzdžių. Naudojant įrangą atlikti laboratoriniai ir klinikiniai bandymai su sportininkais ir mėgėjais. Įvertinti įrangos techniniai parametrai, patikslintos žmogaus fizinio aktyvumo pobūdžio bei intensyvumo nustatymo ir vertinimo metodikos, pasiūlyta metodika ėjimo/bėgimo metu eikvojamos energijos sąnaudoms įvertinti. Pastabos dėl išbandytos įrangos techninių ir kt. savybių pateiktos gamintojui, kuris, atsižvelgdamas į jas, sukonstravo ir pagamino patobulintą įrangos bazinį modelį, kurio pagrindu sukomplektuota žmogaus fizinio aktyvumo stebėsenos įranga artimiausiu metu bus pasiūlyta vartotojams. NATO mokslinių tyrimų programos „Mokslas taikai“ projektas „MEMS technologijos ir taikomosiose transportavimo sistemose“,“ NATO RTO LTU-AVT-07/1. Remia VMSF. 2009–2011. Vadovas prof. S. Kaušinis. Nagrinėjamos inercinės navigacijos sistemų (INS) panaudojimo galimybės judančių objektų, įskaitant „taktinį personalą“, judesių matavimo, pozicionavimo (lokalizavimo) bei judėjimo trasos susekimo uždaviniams spręsti sudėtingose situacijose, kai GPS signalus galima naudoti labai ribotai arba kai jie yra prarandami. Išnagrinėtos skaitmeninio paklaidų kompensavimo galimybės, siekiant išlaikyti pozicionavimo paklaidas nustatytose ribose ir užtikrinti didelį sistemos darbo tikslumą ir patikimumą. Nagrinėjamos išsamaus mikrostruktūrų dinaminių savybių įvertinimo problemos, siekiant nustatyti maksimalias (ribines) MEMS galimybes; daugiausia dėmesio skirta kompozicinėms ir laminuotoms MEMS struktūroms. Sudaryta MEMS dinaminių savybių įvertinimo metodologija, jungianti modeliavimo, verifikavimo ir įvertinimo priemones. Sukurtas naujas BE modelis, leidžiantis įvertinti ribines MEMS rezonatorių kokybės gerinimo galimybes, sąlygojamas termiškai tampraus slopinimo reiškinių, ištirti SiO2-Si-Cu gembinio strypelio virpesiai bei nustatytos kokybės faktoriaus ir modalinių dažnių priklausomybės nuo laminuotojo sluoksnio storio. Sukurta žmogaus judesių matavimo ir padėties sekimo metodologija ir techninė įranga. Atlikti žmogaus judesių matavimo eksperimentai, panaudojant MEMS INS/GPS tipo modulinį judesio parametrų matuoklį ir sujungiant nueito kelio apskaičiavimo ir palydovinės navigacijos technologijas dideliam sistemos funkcionavimo tikslumui ir patikimumui pasiekti. Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas: Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. S. Kaušinis. 2007– 2009. Atlikus išsamius teorinius ir eksperimentinius dinaminio brūkšninių ilgio matų kalibravimo ir paklaidų kompensavimo bei kalibravimo proceso trukmės sumažinimo galimybių tyrimus ir patobulinus komparatoriaus konstrukciją, buvo pasiektas pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti metrologinę precizinių skalių

190

tikslumo parametrų sietį su pirminiu ilgio vieneto etalonu gamybos linijoje ir sumažinti kalibravimo neapibrėžtį. 2009 m. daugiausia dėmesio buvo skirta kondicionuotos patalpos temperatūros nukrypimo nuo norminės, taip pat koncentruotų šiluminės spinduliuotės šaltinių, esančių komparatoriaus patalpoje, terminio poveikio kalibravimo neapibrėžčiai įtakos nustatymui. Sukurti nauji BE modeliai ir atliktas nehomogeninio šilumos lauko įtakos precizinio ilgio komparatoriaus korpuso deformacijoms, taip pat mikroskopo temperatūrinių deformacijų tyrimas. Pasiūlyta sukeliamų paklaidų kompensavimo metodika. Atlikti komparatoriaus aplinkos temperatūros gradiento tyrimai. Išmatuoti pagrindinių komponentų temperatūriniai laukai ir numatytos priemonės temperatūros pasiskirstymo netolygumui sumažinti. Atlikti ilgio kalibravimo sistemos paklaidų biudžeto tyrimai, taip pat kompleksiniai kalibravimo proceso tyrimai. Sukurta rastrinių ir kodinių skalių kalibravimo dinaminiu režimu technologija, užtikrinant metrologinę sietį su pirminiu ilgio vieneto etalonu. Įdiegta UAB „Precizika Metrology“. Sukurtas naujas precizinis skaitmeninis kalibruojamos linijos detektavimo mikroskopas. Jis įdiegtas UAB „Precizika Metrology“. MEMS technologijos nešančiosioe sistemose: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8552 / Vadovas prof. S. Kaušinis. Projekto tikslas – išnagrinėti MEMS integravimo į sudėtingas sistemas problemą, susisteminti ir pagilinti šios srities žinias, ištirti metodus ir priemones, leidžiančia padidinti tokių sistemų tikslumą, atliekant realaus laiko jutiklių fuziją ir paklaidų kompensavimą sudėtingose situacijose, esant komunikavimo sutrikimams, sukurti ir ištirti naujus skaitinius sistemų funkcionavimo modelius, taip pat sukurti žmogaus būsenos nustatymo metodologiją ir algoritmus, leidžiančius gauti diagnostines charakteristikas iš pirminių procesų duomenų. Panaudojant šias naujas žinias, sukurti karių funkcinių galimybių ir fizinės būsenos stebėsenos ir vertinimo sistemą, atitinkančią Lietuvos kariuomenės poreikius ir atliepiančią analogiškų NATO šalių programų tendencijas bei mokslo ir technologijų pažangą. Rotorinių mašinų diagnostika, gedimų prevencijos metodų kūrimas, diegimas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8404 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Nagrinėjama greitaveikių ir lėtaveikių kintamo standumo rotorinių sistemų su antifrikciniais guoliais dinamika ir patikimumo padidinimo galimybės. Naudojant guolių absoliučiųjų virpesių greičių ir pagreičių parametrus ir frikcinių pavarų cilindrų reliatyviųjų virpesių poslinkių parametrus, atliktas chemijos pramonės mašinų techninės būklės monitoringas, gedimų diagnostika ir prevencija. Diagnostiniai tyrimai atlikti vertinant guolio išorinio žiedo sujungimo tolerancijas ir guolio vidinės įvorės kintamą standumą, tvirtinant guolį ant veleno. Guolių dinaminio standumo ir virpesių intensyvumo koreliacija, kintant mechaniniams parametrams: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8504 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Vykdytas antifrikcinių guolių dinamikos tyrimas ir diagnostika, padidinanti guolių netikėtų gedimų prognozės tikslumą. Darbo turinį sudaro rutulinių ir ritininių guolių teorinis modeliavimas ir tyrimas, rutulinių ir ritininių guolių dinamikos tyrimo ir virpesių matavimo


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

stendo sukūrimas, guolių virpesių, veikiančių plačiame dažnių ruože, eksperimentiniai tyrimai pagal tarptautinių standartų ISO 492-94, ISO 199-97 ir GOST 520_2002 reikalavimus bei guolių dinaminio standumo ir virpesių intensyvumo koreliacija. Naujų diagnostikos metodų, skirtų mašinų būklei nustatyti, kūrimas, tyrimas ir tobulinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8526 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Atliktas netiesinių rotorinių sistemų su hidrodinaminiais

guoliais modeliavimas, dinamikos teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, skirti naujiems didelės galios turboagregatų gedimų prognozės metodams kurti ir diegti energetikos pramonės įmonėse. Sukurtas naujas metodas rotorių su hidrodinaminiais guoliais kliuvimų reiškiniui aptikti. Specifikuota monitorinio ir diagnostikos įranga, diagnostikos algoritmas ir pagrindiniai duomenų formatai, leidžiantys aptikti kliuvimą ir nustatyti jį sukėlusias priežastis. Tyrimų rezultatų patikimumas patikrintas 110 MW galios turboagregato revizijos metu.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Vėberienė, Rita; Smailienė, Dalia; Danielytė, Jovita; Toleikis, Adolfas; Dagys, Arvydas; Mačiulskienė, Vita. Effects of intrusive force on selected determinants of pulp vitality // Angle Orthodontist. Newton: EH Angle Education Research Foundation. ISSN 0003-3219. 2009, Vol. 79, no. 6, p. 1114-1118. [ISI Web of Science]. 1,166 Ragulskis, Minvydas Kazys; Kravčenkienė, Violeta; Pilkauskas, Kęstutis; Maskeliūnas, R.; Zubavičius, L.; Paškevičius, P.. Calculation of stresses in the coating of a vibrating beam // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 1-5. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Barauskas, Rimantas; Kaušinis, Saulius; Tilmans, H.A.C.. Investigation of thermo-elastic damping of vibrations of rectangular and ring-shaped MEMS resonators // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 177-187. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Dulevičius, Jonas; Žiliukas, Antanas. Assessment of damage risk function of structural components under vibrations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 201-205. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Bakšys, Bronius; Chadarovičius, Andrejus; Pilkauskas, Kęstutis. Experimental research of parts vibratory alignment with remote center compliance device // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 2, p. 226-232. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Jasinevičius, Raimundas; Krušinskienė, Radvilė; Satkunskienė, Danguolë; Petrauskas, Vytautas. Application of the planar histogram and a set of two single-dimension histograms for human posture disorder classification problem // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 3, p. 450-459. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. Satkunskienė, Danguolė; Grigas, Vytautas; Eidukynas, Valdas; Domeika, Aurelijus. Acceleration based evaluation of the human walking and running parameters // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius

Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 3, p. 506-510. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 8. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas; Vasylius, Marius. Modeling and diagnostics of gyroscopic rotor // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 4, p. 627-635. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 9. Rukuiža, Egidijus; Eidukynas, Valdas. Investigation of drivers poses influence to the intervertebral forces in the junction of thoracic and lumbar spinal curves // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 2(76), p. 61-64. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 10. Grigas, Vytautas; Legha, Aleksandra; Toločka, Rymantas Tadas. Simulation possibilities of controlled rowing force generated by hydraulic loading unit of training facility // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 2(76), p. 65-68. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 11. Pilkauskas, Kęstutis; Gaidys, Rimvydas; Lira, C.. The smart stick adaptive structure // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 4(78), p. 51-56. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 12. Domeika, Aurelijus; Grigas, Vytautas; Žiliukas, Pranas; Vilkauskas, Andrius. Unstable simulator of academic rowing // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 5(79), p. 48-51. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 13. Barakauskas, Algimantas; Kasparaitis, Albinas; Kaušinis, Saulius; Lazdinas, R.. Analysis of estimation and compensation of angular errors of linear motion // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 5(79), p. 52-58. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 14. Baurienė, Genovaitė; Pilkauskas, Kęstutis. Concept of rotor-stator three point contact interaction in vibrodrives for robotic applications // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas,

191


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 34-37. [Conference Proceedings Citation Index]. 15. Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas; Barakauskas, Algimantas; Kasparaitis, Albinas. Refinements of precision line scale calibration system // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 137-140. [Conference Proceedings Citation Index]. 16. Kaušinis, Saulius; Milukienė, Violeta; Užamedzkis, Dalius. Reducing drift in positioning systems based on MEMS devices // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 205-208. [Conference Proceedings Citation Index]. 17. Maskvytis, Robertas; Toločka, Rymantas Tadas. Loading in exercise machines and inertial load control possibilities // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 264-267. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Barzdaitis, Vytautas; Grigonienė, Jurgita; Didžiokas, Rimantas. Rotor to bearing rubbing diagnostics of high power turbounit // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 9-13. 2. Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas; Pilkauskas, Kęstutis. Concept of active rotational joint // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 16-19. 3. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas. Diagnostics modeling of vertical rotor vibration // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2008), Bialystok, Poland, 14-17, July, 2008. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 10120394. 2009, Vol. 147-149, p. 308-313. 4. Kaušinis, Saulius; Kasparaitis, Albinas; Barakauskas, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Jakštas, Aurimas; Kilikevičius, A.. Line scale calibration in non-ideal measurement situation // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2008), Bialystok, Poland, 14-17, July, 2008. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 10120394. 2009, Vol. 147-149, p. 682-685. 5. Grigas, Vytautas; Domeika, Aurelijus; Legha, Aleksandra; Satkunskienė, Danguolė; Toločka, Rymantas Tadas. Rowing

192

force and its simulation on training facility // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 10120394. 2009, Vol. 147-149, p. 712-715. 6. Toločka, Rymantas Tadas. Engineering, mechatronics and its educational programs // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18228070. 2009, p. 32-35. 7. Palionis, Albinas; Pilkauskas, Kęstutis. Increasing performance efficiency of course project in engineering design // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 74-79. 8. Naginevičienė, Liudvika Stanislava. The studies of engineering professional communication // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 146-150. 9. Baurienė, Genovaitė; Pilkauskas, Kęstutis. Skills acquired by the students of study programme “Translation and editing of technical texts” from the viewpoint of mechanical engineer // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 160-165. 10. Lagūnavičienė, N.; Čižauskas, Ginas; Zdanavičienė, S.; Tamošiūnaitė, Adelė. 1998 m. Lietuvos plaukimo federacijos taurės nugalėtojo Sauliaus Binevičiaus, 1998 m. ir 2007 m. Europos plaukimo čempionatų finalininkų 200 m laisvuoju stiliumi varžybinių parametrų kaitos analizė // Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (II) [elektroninis išteklius]: mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas: LKKA. ISSN 20291590. 2009, p. 153-163. 11. Kartašovas, Valentinas; Barzdaitis, Vytautas. Kintamo masės inercijos momento rotorinių sistemų dinamika ir diagnostika // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 60-66. 12. Pilkauskas, Kęstutis. Pneumatic simulator of human body - vehicle interaction // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 202-205. 13. Kaušinis, Saulius; Barakauskas, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Jakštas, Aurimas; Kasparaitis, Albinas. Reducing dynamically-induced deviations for line scale calibration in non-ideal measurement situation // XIX IMEKO World Congress: Fundamental and Applied Metrology [elektroninis išteklius], September 6-11, 2009, Lisbon, Portugal. Lisbon: IMEKO, 2009. ISBN 9789638841001. p. 1971-1974. 14. Kartašovas Valentinas; Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas. Vibration of rotor mills machines: research and estimation // Vibroengineering 2009: proceedings of the 8th international conference, September 16-18, 2009, Klaipeda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee, Klaipeda University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2009, p. 94-99. [Computers & Applied Sciences Complete].


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

5,83 0,17

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

3,40

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

3,40

iš jų ISI Proceedings

9,90

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

9,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

28,13

Mašinų projektavimo katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius (8 37) 300 425, 323 421 vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1973 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Mykolas Daunys, habil. dr. Henrikas Medekšas Docentai: dr. Romualdas Dundulis, dr. Povilas Krasauskas, dr. Alis Lebedys, dr. Stanislovas Markauskas, dr. Evaldas Narvydas, dr. Algis Benjaminas Povilionis Lektoriai: dr. Sigitas Kilikevičius, Juozas Kvalkauskas Doktorantai: Rytis Bortkevičius, Ramūnas Česnavičius, Rimas Karpavičius, Modestas Kisielius Mokomosios laboratorijos vedėjas Antanas Piliponis Meistras Rimantas Česnavičius Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gerardas Kalikstas Mizeras Administratorė Virginija Mickevičienė

Tiriamoji bazė Mašinų patikimumo laboratorijoje yra universali bandymų mašina UME-10TM), 5, 10 ir 25 tonų tempimo ir gniuždymo mašinos, lakštinio štampavimo štampas. Mokomojoje kompiuterinio projektavimo laboratorijoje yra 10 asmeninių kompiuterių ir programinė įranga SOLID WORKS, COSMOS M, MASTERCAM, APM WINMACHINE. Doktorantūros moduliai Konstrukcijų stiprumas ir ilgaamžiškumas (prof. M. Daunys). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Agnė Stulpinaitė. Statinių mechaninių ir mažaciklio nuovargio charakteristikų tarpusavio ryšio tyrimas (vadovas prof. M. Daunys).

Tyrimų tematika Medžiagų mažaciklio nuovargio, mechaninių ir irimo charakteristikų tyrimas Prof. M. Daunys, doc. R. Dundulis, doc. P. Krasauskas, dr. A. Stulpinaitė, doktorantai A. Jakušovas, R. Bortkevičius, R. Česnavičius, R. Karpavičius Atliktas mažaciklio deformavimo ir suirimo proceso tyrimas esant tempimui-gniuždymui ir sukimui, nustatyti plieno 45 deformavimo ir suirimo parametrai šiais apkrovimo atvejais, atlikta jų analizė. Atlikti ryšių tarp atominėje energetikoje naudojamų medžiagų mažaciklio

deformavimo bei suirimo parametrų ir mechaninių charakteristikų statistiniai tyrimai, pasiūlytos analitinės priklausomybės tyrinėtų plienų deformavimo diagramų ir suirimo kreivių parametrams preliminariai apskaičiuoti, nustatytos šių priklausomybių patikimumo ribos. Buvo tęsiamas įtempių ir deformacijų būvio tyrimas nuovargio plyšio aplinkoje. Tiriama perkaitintojo garo tiekimo vamzdžio medžiagos plieno 12X1MF mechaninių savybių priklausomybė nuo eksploatacijos trukmės ir temperatūros.

193


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai Energetinių objektų metalų senėjimo prognozavimas: mokslininkų grupės projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. M. Daunys. Tiriama AB „Lietuvos elektrinės“ perkaitintojo garo tiekimo nuo šilumokaičio iki turbinos vamzdžio medžiagos plieno 12X1MF mechaninių savybių priklausomybė nuo eksploatacijos trukmės ir temperatūros. Detaliai ištirta pavojingiausia vamzdžio

dalis – alkūnė, o kontroliniam tyrimui panaudoti bandiniai iš tiesiosios vamzdžio dalies. Kadangi alkūnė formavimo metu yra smarkiai deformuojama, jos tyrimams buvo panaudoti trijų, t. y. tempimo, neutraliosios ir gniuždymo, zonų bandiniai išilgine ir tangentine kryptimis. Nustatyti mechaninių charakteristikų pokyčiai priklausomai nuo temperatūros ir eksploatacijos trukmės išilgine ir tangentine vamzdžio kryptimis.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Daunys, Mykolas; Stulpinaitė, Agnė. Statistical evaluation of low cycle durability for corrosion and heat-resistant steels welded joints materials at room and elevated temperature // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 13-18. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina; Povilionis, Algis Benjaminas. Vibratory manipulation of elastically unconstrained part on a horizontal plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 36-41. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Jakušovas, Alius; Daunys, Mykolas. Investigation of low cycle fatigue crack opening by finite element method // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 3(77), p. 13-17. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Daunys, Mykolas; Česnavičius, Ramūnas. Low cycle stress strain curves and fatigue under tension-compression and torsion // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 6(80), p. 5-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Daunys, Mykolas; Putnaitė, Donata; Bazaras, Žilvinas. Principles for modelling technological processes investigation into the strength and durability of automatic coupler SA-3 in

railway carriages // Transport: journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. 2009, Vol. 24, no. 2, p. 83-92. [ISI Web of Science; COMPENDEX; ICONDA; SCOPUS; PaperChem; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; CSA Technology Research Database; CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts; Aerospace & High Technology Database; Earthquake Engineering Abstracts]. 6. Bortkevičius, Rytis; Dundulis, Romualdas. FLD diagram evenness and dependence from type of holders holding load // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 57-62. [Conference Proceedings Citation Index]. 7. Dundulis, Romualdas; Karpavičius, Rimas; Daunys, Mykolas. Investigation of ageing effect on mechanical characteristics of Lithuanian Electric Power Plant steam pipe material // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 88-92. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kaušinis, Saulius; Kasparaitis, Albinas; Barakauskas, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Jakštas, Aurimas; Kilikevičius, A.. Line scale calibration in non-ideal measurement situation // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials III: selected, peer reviewed papers from the 4th International Conference: Mechatronics Systems and Materials (MSM 2008), Bialystok, Poland, 14-17, July, 2008. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2009, Vol. 147-149, p. 682-685.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose: iš jų turinčiuose citavimo indeksą Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

2,00 2,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,17

Nerecenzuojamuose leidiniuose

4,00

Iš viso

194

3,66

9,83


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mechatronikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas doc. dr. Egidijus Dragašius (8 37) 300 901, 300 900 mechatronika@ktu.lt

Mechatronikos katedra įkurta 2006 m. gegužės 5 d., reorganizavus Gamybos sistemų ir Metalų technologijos katedras.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Bronius Bakšys Docentai: dr. Egidijus Dragašius, dr. Inga Skiedraitė Lektorė dr. Jolanta Baskutienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jūrėnas Doktorantai: Andrejus Chadarovičius, Darius Mažeika, Jurgis Mikolainis, Viktorija Rugaitytė Vyr. inžinierė Ona Blechertienė Meistras Paulius Tendzegolskis

Doktorantūros moduliai Robotų technika (prof. B. Bakšys). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Sigitas Kilikevičius. Automatiškai renkamų detalių vibracinio sujungimo su tarpu tyrimas (vadovas prof. B. Bakšys).

Tyrimų tematika Vibracinio rinkimo mechanikos ir technologijų tyrimai Prof. B. Bakšys, dr. J. Baskutienė, A. Chadarovičius, J. Mikolainis Robotizuoto vibracinio detalių centravimo eksperimentiniai tyrimai atlikti naudojant nutolusio paslankumo centro įtaisą. Eksperimentams atlikti sumontuotas tyrimo stendas. Atliekami automatiškai renkamų detalių tarpusavio pozicionavimo, valdant

sausąją trintį, tyrimai. Sudarytas paslankiai bazuojamo kūno vibracinio poslinkio ir posūkio dinaminis modelis. Remiantis tyrimų rezultatais, pateiktos necilindrinio skerspjūvio detalių tarpusavio pozicionavimo įtaisų schemos. Sudarytas detalės judėjimo virpančia plokštuma dinaminis ir matematiniai modeliai, kai detalė ant plokštumos padėta laisvai ir kai ji suvaržyta tampriaisiais ir slopinimo ryšiais.

MTEP projektai Pjezoelektrinės diagnostinės sistemos reologinių skysčių ilgalaikiam stabilumui palaikyti kūrimas: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas dr. E. Dragašius. Sukurta reologinių skysčių stabilumo palaikymo sistema, efektyviai palaikanti reologinių skysčių homogeniškumą. Kuriant stabilumo palaikymo sistemas buvo naudojamasi dviem metodais: elektromagnetiniu ir ultragarsiniu. Pagal konkretų įrenginį sukurtos stabilumo sistemos buvo suskirstytos į dvi grupes: a) išorinio pritaikymo ir b) iš anksto integruotas į įrenginį. Keletas iš sukurtų stabilumo sistemų veikia ne tik kaip reologinio skysčio stabilumo palaikymo sistema, bet ir kaip monitoringo sistema, matuojanti reologinio skysčio homogeniškumą. Vibracinio detalių tarpusavio orientavimo ir rinkimo priemonių kūrimas: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas prof. B. Bakšys. Sukurtas eksperimentinis cilindrinių ir stačiakampio

skerspjūvio detalių vibracinio tarpusavio orientavimo rinkimo pozicijoje įrenginys, atlikti orientavimo eksperimentiniai tyrimai, kai vibracinis žadinimas suteikiamas paslankai bazuojamam velenėliui arba nejudamai bazuojamai įvorei. Nustatytos orientavimo trukmės priklausomybės nuo bazavimo elementų standumo, detalių prispaudimo jėgos, ašių nesutapimo, žadinimo dažnio ir amplitudės. Sukurtas robotizuotas veleno ir įvorės tarpusavio orientavimo ir rinkimo įrenginys, kai velenas paslankiai bazuojamas įtaise su nutolusio paslankumo centru. Atlikti eksperimentai, nustatyti orientavimo proceso ypatumai, sąlygojami detalių prispaudimo jėgos, žadinimo dažnio ir pagreičių amplitudės, ašių nesutapimo. Eksperimentiškai ir teoriškai ištirtas detalės pozicionavimas ir vibracinė paieška ant elipsine ir apskritimine trajektorija virpančios plokštės. Nustatyti detalės judėjimo dėsningumai, kai detalė pozicionuojama į nustatytą plokštumos tašką ir kai atlieka vibracinę paiešką apie pozicionavimo tašką.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bakšys, Bronius; Ramonas, Andrius. Simulation of body vibrations on an incompressible air cushion // Acta Mechanica. Wien: Springer. ISSN 0001-5970. 2009, Vol. 203, iss. 1-2, p. 77-88. [ISI Web of Science]. 1,297 2. Rimkevičienė, Jurgita; Gaidys, Rimvydas; Jūrėnas, Vytautas; Ostaševičius, Vytautas. Research of ultrasonic assisted turning tool // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas

University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 34-40. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 3. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Vibratory positioning and search of automatically assembled parts on a horizontally vibrating plane // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy

195


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 56-67. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 4. Bakšys, Bronius; Sokolova, Tatjana. Mutual positioning of the being assembled cylindrical parts under controlled dry friction // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 206-214. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 5. Bakšys, Bronius; Chadarovičius, Andrejus; Pilkauskas, Kęstutis. Experimental research of parts vibratory alignment with remote center compliance device // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 2, p. 226-232. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 6. Šileika, Karolis; Skiedraitė, Inga; Bubulis, Algimantas; Ragulskis, Kazimieras. Behaviour of Fe-nanoparticles in magnetic field // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 2, p. 339-345. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 7. Vadluga, Justinas; Skiedraitė, Inga; Bubulis, Algimantas. Experimental determination of grain quality parameters // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 2, p. 346-352. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 8. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina; Povilionis, Algis Benjaminas. Vibratory manipulation of elastically unconstrained part on a horizontal plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 36-41. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 9. Rimkevičienė, Jurgita; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Experiments and simulations of ultrasonically assisted turning tool // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 42-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 10. Bakšys, Bronius; Sokolova, Tatjana. Mutual positioning of automatically assembled noncylindrical parts // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 2(76), p. 38-45. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 11. Lebedys, Alis; Jūrėnas, Vytautas; Ignatavičienė, Daiva; Bendoraitis, Kostas. Investigation of weighing device of weighing filler // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 235-238. [Conference Proceedings Citation Index]. 12. Sokolova, Tatjana; Bakšys, Bronius. Dynamics of part on

196

vibrating plane by controlled dry friction // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 374-377. [Conference Proceedings Citation Index]. 13. Ubartas, Martynas; Rimkevičienė, Jurgita; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas. Experimental investigation of ultrasonically assisted milling // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 411-414. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Šileika, Karolis; Skiedraitė, Inga. Investigation of ferrofluids motion in multi-pole electromagnetic field // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2009, T. 64, nr. 4, p. 55-59. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Korobko, E.; Novikova, Z.; Bedzik, N.; Zhurauski, M.; Bubulis, Algimantas; Dragašius, Egidijus. Adaptive fluids for electrorheological dampers and their damping characteristics // Vibroengineering 2009: proceedings of the 8th international conference, September 16-18, 2009, Klaipeda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee, Klaipeda University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2009, p. 27-30. [Computers & Applied Sciences Complete]. 2. Staniukynas, Simonas; Volkovas, Vitalijus; Šatkus, Romualdas. Experimental investigation of adaptive dynamical vibration absorber // Vibroengineering 2009: proceedings of the 8th international conference, September 16-18, 2009, Klaipeda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee, Klaipeda University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2009, p. 82-86. [Computers & Applied Sciences Complete]. 3. Dragašius, Egidijus; Navickaitė, Sigita; Rugaitytė, Viktorija. Development and investigation of electrorheological clutch // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 117-120. 4. Šileika, Karolis; Skiedraitė, Inga. Investigation of ferrofluids motion in multi-pole electromagnetic field // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 7-12. 5. Vadluga, Justinas; Skiedraitė, Inga. Grūdų kokybės parametrų nustatymas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 19-24. 6. Mažeika, Darius; Dragašius, Egidijus. MR skysčio maišymas panaudojant mechaninę energiją // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 25-27.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

7. Kaževaitė, Dovilė; Skiedraitė, Inga. Economical optimization of stamping process // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 28-31. 8. Andriuškevičius, Vitalijus. Elektromechaninių pavarų rotorinių sistemų sinchronizacija // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 18228283. 2009, p. 32-37. 9. Šileika, Karolis; Skiedraitė, Inga. Ferrofluids - properties and possibilities of application // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 18228283. 2009, p. 38-43. 10. Jakaitis, Paulius; Bubulis, Algimantas. Elektroninių plokščių aktyvus virpesių slopinimas pjezoelektrinėmis medžiagomis // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 44-48. 11. Krygeris, Martynas. Krumpliaratinių perdavų patikimumo tyrimas ir gerinimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 49-53. 12. Klimas, Audrius. Kampiniai jutikliai // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 18228283. 2009, p. 67-71. 13. Bridziulaitis, Linas; Grigaliūnas, Viktoras. Surface Roughness Investigation after Water-Jet, Plasma and Laser Cutting // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 72-79. 14. Mažeika, Darius; Dragašius, Egidijus. MR slopintuvo tyrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 80-82. 15. Palubinskas, Mindaugas; Bansevičius, Ramutis Petras. Pjezoelektrinės histerezės modelių analizė // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 18228283. 2009, p. 83-86. 16. Staniukynas, Simonas. Formos atminties medžiagų panaudojimas linijinio judesio vykdikliams // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 18228283. 2009, p. 87-95. 17. Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Magnetoreologinių skysčių sudėties įtaka efektyviam veikimui // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-

8283. 2009, p. 96-101. 18. Mažeika, Darius; Dragašius, Egidijus. MR skystyje nusėdusių dalelių koncentracijos matavimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 102-106. 19. Navickaitė, Sigita; Dragašius, Egidijus. Elektroreologinės movos parametrai // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 107-109. 20. Mieželis, Aurimas; Dragašius, Egidijus. Formos atminties lydinių taikymas robotų griebtuvams // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 111-119. 21. Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Magnetoreologinių skysčių magnetinių dalelių nusėdimas ir maišymo įrenginių kūrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 120-124. 22. Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Magnetoreologinių skysčių magnetinių dalelių nusėdimas ir maišymo įrenginių kūrimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 120-124. 23. Mažeika, Darius; Dragašius, Egidijus. MR skysčio maišymas panaudojant bėgantį magnetinį lauką // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 125-128. 24. Golubev, Kiril; Jūrėnas, Vytautas. Lazerinio pašto siuntų tūrio matuoklio projektavimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 133-135. 25. Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Magnetoreologinių skysčių maišymas ultragarsu // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 136-141. 26. Tušas, Gytis; Jūrėnas, Vytautas. Akustinės emisijos taikymas grūdų kokybės įvertinime // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 147-149. 27. Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Magneto-rheological fluid brake modes // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2009, p. 150-154. 28. Mažeika, Anton; Jūrėnas, Vytautas. Keturpusės kraštų faneravimo linijos modernizavimas // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN

197


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 18228283. 2009, p. 155-156. 29. Bubulis, Algimantas; Jonušas, Remigijus; Jūrėnas, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. The investigation of dynamics of rotor type machines and development of monitoring system // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 13-16. 30. Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Jakaitis, Paulius; Royzman, V.P.. Активные материалы для демпфирования

вибраций и их применение // The Improvement of the Quality, Reliability and Long Usage of Technical Systems and Technological Processes = Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: VIII International Conference, December 5-12, 2009, Hurghada, Egypt / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky National University. Хмельницкий: ХНУ, 2009. ISBN 9789663300764. p. 105108. 31. Bogorosh, Aleksandr; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Voronov, S.A.. Кавитация воды для уменьшения жесткости // Приборостроение-2009, 11-13 ноября 2009 г. Минск, Республика Беларусь: материалы 2-ой международной научно-технической конференции. Минск: БНТУ, 2009. ISBN 9789855252338. p. 256-258.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

4,67 0,50

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

3,00

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,00

iš jų ISI Proceedings

25,16

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

33,83

Šilumos ir atomo energetikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel.: El. p.

K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas (8 37) 300 436, 321 449 saek@ktu.lt

Darbuotojai Profesoriai: dr. Vytautas Dagilis, habil. dr. Jonas Gylys, habil. dr. Valentinas Klevas, habil. dr. Gintautas Miliauskas, habil. dr. Lionginas Paulauskas, habil. dr. Povilas Poškas, habil. dr. Stasys Šinkūnas, habil. dr. Eugenijus Ušpuras Docentai: dr. Arvydas Adomavičius, dr. Algimantas Balčius, dr. Kęstutis Buinevičius, dr. Juozas Gudzinskas, dr. Mindaugas Jakubčionis, dr. Valdas Lukoševičius, dr. Robertas Poškas, dr. Egidijus Puida, dr. Antanas Rimantas Sudintas, dr. Liutauras Vaitkus Doktorantai: Martynas Babilas, Andrius Gudzinskas, Ignas Hofmanas, Tadas Janulaitis, Rolandas Jonynas, Junona Jusevičiūtė, Kristina Norvaišienė, Raminta Plečkaitienė, Raminta Skvorčinskienė, Julius Talubinskas, Lukas Židonis Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Giedrius Gudiškis, dr. Romualdas Montvilas

198

Katedros veiklos pradžia – 1922 m. kovo 4 d., kai Kaune įsikūrusiame Lietuvos universitete buvo įsteigta Termodinamikos ir vidujinio degimo variklių katedra, vadovaujama profesoriaus Vasario Gorodeckio. 1940 m. katedra pavadinta Šiluminių variklių, 1962 m. – Šiluminės energetikos, o 1995 m. – Šilumos ir atomo energetikos katedra.

Vyr. laborantai: Eimutis Jakubčionis, Bernadeta Meidutė, Raimonda Vaitkevičienė Laborantai: Anton Belousov, Romas Gimbutis Jaunesn. technikas Gasparas Noras Administratorė Irena Gacevičiūtė Tiriamoji bazė Kuro deginimo stendai, putų srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendai, skysčio plėvelės srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendas, šaldymo kompresorių tyrimo stendas, ALFA darbo stotis UNIX pagrindu. Doktorantūros moduliai Branduolinių reaktorių teorija ir technologija (prof. J. Gylys); Dvifazių srautų termohidromechanika (doc. J. Gudzinskas); Aplinkosauga energijos gamyboje (doc. K. Buinevičius); Energetikos makroekonomika


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

(prof. V. Klevas); Energetikos ekonomika (prof. V. Klevas); Termokinetika (prof. G. Miliauskas); Termodinamika (prof. P. Poškas); Impulso ir šilumos pernešimas masinių jėgų lauke (prof. P. Poškas); Vienfazio srauto termohidromechanika (prof. P. Poškas); Avarinių pereinamųjų termohidraulinių

procesų modeliavimas (prof. E. Ušpuras); Eksperimentiniai šiluminės fizikos metodai (prof. E. Ušpuras); Investavimo energetikoje projektų planavimas ir įvertinimas (prof. E. Ušpuras); Trūkieji fluido srautai (prof. E. Ušpuras); Masės pernešimas (prof. E. Ušpuras).

Tyrimų tematika Sudėtinių šilumos ir masės nestacionariųjų pernašos procesų sąveika išpurkšto skysčio sistemose Prof. G. Miliauskas, doc. R. Montvilas, doktorantai G. Miliauskas, V. Aleksevičienė, K. Tiukšaitė, J. Talubinskas, A. Gudzinskas, mgr. A. Tiukša Vykdyti fundamentiniai šilumos ir masės mainų procesų išpurkšto skysčio srautuose teoriniai tyrimai, atlikta mokslinės literatūros aerozolinių srautų tematika analizė, sudarytas aerozolių reaktoriaus matematinis modelis, kuriam spręsti pritaikyta ŠAE katedroje išplėtota „lašo“ uždavinio kombinuoto analitinio ir iteracinio skaitinio tyrimo metodika. Sumodeliuota monodispersiškai išpurkšto vandens ir skystųjų angliavandenilių lašelių terminė būsena ir faziniai virsmai skirtingais lašelių šildymo atvejais, įvertinti pernašos procesų ypatumai lašelių polidispersinio ansamblio atveju. Šilumos mainai statiškai stabilių putų srautuose Prof. J. Gylys, dokt. R. Maladauskas Vykdyti moksliniai tyrimai yra ankstesnių darbų tęsinys, siekiant sukurti modernų ir ekonomišką šilumokaitį, pasižymintį kompaktiškumu, lengvumu, paprasta ir saugia eksploatacija, ir užtikrinti didelį šilumos mainų intensyvumą. Ištirti koridorinio 1,5x1,5 vamzdžių pluošto šilumos mainai vertikaliai besileidžiančiame statiškai stabilių putų sraute. Impulso ir šilumos pernašos vienfaziuose srautuose Prof. P. Poškas, prof. S. Šinkūnas, doc. R. Poškas Toliau rutuliojama impulso ir šilumos pernešimo vienfaziuose srautuose fundamentinių tyrimų kryptis. Sukurta impulso ir šilumos pernašos, esant masinių jėgų poveikiui skaitinių tyrimų metodologija. Ji plėtojama ir tobulinama atliekant eksperimentinius šios krypties tyrimus bendradarbiaujant su Lietuvos energetikos institutu. Tirti šilumos mainų dėsningumai. 2009 m. atlikta esamų mišrios konvekcijos tyrimų horizontaliuose kanaluose apžvalga, nubrėžtos tolesnių tyrimų gairės. Taikomieji aplinkosaugos uždaviniai Doc. E. Puida, doc. K. Buinevičius, doc. A. Sudintas, dokt. R. Plečkaitienė, stud. A. Gryguč 2009 m. buvo surinkta ir apibendrinta medžiaga apie situaciją Lietuvoje su kurą deginančiais įrenginiais, patikslintas didelių kurą deginančių įrenginių skaičius ir parametrai. Atlikta numatomų investicijų poreikių Lietuvoje analizė, jeigu būtų diegiami naujosios direktyvos reikalavimai. 2009 m. atlikta Kauno vandenvalos įmonėje gaminamų biodujų analizė. Taip pat atlikta Lietuvoje gaminamų įvairių rūšių biokuro ėminių iš medienos

atliekų, iš energetinių augalų, jų mišinių su ligninu, durpėmis ir kt. šilumingumo, drėgmės, pelenų, pelenų lydymosi temperatūrų bei cheminės analizės tyrimai. Atlikti kai kurių energetinių augalų granulių deginimo stende tyrimai, siekiant nustatyti emisijų dūmuose koncentracijas. Energetinių išteklių tausojimo ir jų laikymo, transportavimo bei perpylimo įrenginių tyrimai Doc. A. Sudintas 2009 m. pradėta vertinti Lietuvos naftos produktų terminalų talpyklų techninė būklė ir LOJ emisijos Direktyvos EC 94/63 (LAND 35-2000) reikalavimų įgyvendinimo požiūriu. Atlikti talpyklų būklės eksperimentiniai tyrimai. Pagal sudarytą analitinę metodiką atlikti vienos iš technologinių benzino perpylimo operacijų–visų Lietuvos terminalų talpyklų pildymo LOJ išlakų skaičiavimai. Šilumos transformavimo procesai ir įrenginiai Prof. V. Dagilis, doc. A. Balčius, doc. L. Vaitkus, dokt. I. Hofmanas Nagrinėti atvirkštiniu termodinaminiu ciklu veikiantys šaldymo įrenginiai ir šilumos siurbliai. Pagrindinis šios mokslinės veiklos tikslas – efektyvus, pigus ir konkurencingas šilumos transformatorius. Tirtos šilumos siurblių su vertikaliaisiais grunto šilumokaičiais naudojimo Lietuvoje galimybės. Branduolinės energetikos įrenginių ir sistemų saugos, patikimumo ir ilgaamžiškumo tyrimai Prof. J. Gylys, doc. A. Adomavičius, doc. S. Žiedelis, A. Belousov, magistrantai T. Kaliatka ir B. Meidutė Tęsti darbai, vykdyti ankstesniais metais, atsižvelgiant į kai kurias specifines šiandieninės branduolinės energetikos Lietuvoje aplinkybes: Ignalinos AE uždarymą ir pasirengimą naujos elektrinės statybai. Spręstos panaudoto branduolinio kuro saugojimo ir kuro elementų modeliavimo problemos. Energetinių išteklių tausojimas ir energetikos ekonomikos tyrimai Doc. J. Gudzinskas, doc. M. Jakubčionis, prof. V. Klevas, dokt. A. Gudzinskas, stud. D. Jasas Tyrimai vykdyti dviem kryptimis: tirti kondensacijos procesai kondensaciniuose ekonomaizeriuose ir ieškota priemonių šilumos tiekimo tinklų darbui optimizuoti. Patobulinta metodologijos samprata, papildant ją analize teritoriniu aspektu, kuriuo įrėminamas energetikos darnios raidos metodologijos formavimo procesas.

MTEP projektai Transportinio šaldytuvo šaldymo sistema su iki 3 kg sumažintu šaldalo kiekiu: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8488 / Vadovas doc. L. Vaitkus. Sukurta ir suderinta šaldytuvo valdymo sistema, taip pat atlikti būtini šaldymo sistemos pakeitimai. Sukurtas šaldytuvo prototipas išbandytas visame darbinių

temperatūrų diapazone. Sukurta transportinių šaldytuvų bandymo metodika, leidžianti greitai įvertinti pagrindinius šaldytuvo rodiklius bei lokalizuoti galimus gedimus. Atlikti papildomi tyrimai siekiant įvertinti transportinių šaldytuvų efektyvumo didinimo galimybes. Šilumos ir masės mainų procesų gamtinių dujų

199


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

degimo produktų šilumai utilizuoti skirtuose kondensaciniuose ekonomaizeriuose tyrimas ir projektavimo rekomendacijų pateikimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8500 / Vadovas doc. J. Gudzinskas. Išnagrinėtos užsienyje gaminamų kondensacinių ekonomaizerių konstrukcijos, kuro deginimo sistemos

su kondensaciniais ekonomaizeriais. Preliminariai įvertintas šilumos atidavimo koeficientas kondensacijos metu. Tai leido atlikti eksperimentinio kondensacinio ekonomaizerio šiluminį, hidraulinį ir konstrukcinį skaičiavimą. Šiuo metu eksperimentinis kondensacinis ekonomaizeris pagamintas ir sumontuotas Šilumos ir atomo energetikos katedroje, bus vykdomi eksperimentiniai tyrimai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

200

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Miliauskas, Gintautas; Garmus, Valdas. The peculiarities of hot liquid droplets heating and evaporation // International Journal of Heat and Mass Transfer. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd. ISSN 0017-9310. 2009, Vol. 52, iss. 15-16, p. 3726-3737. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 1,894 Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. Effect of the temperature gradient on heat transfer and friction in laminar liquid film // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 1(75), p. 31-35. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras. Experimental investigations and analysis of compressor’s friction losses // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 5(79), p. 28-35. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras. Parametric analysis of hermetic refrigeration compressors // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 6(80), p. 23-29. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Janulaitis, Tadas; Paulauskas, Lionginas. Manufacture parameters of thermal insulation slabs from secondary raw materials // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 6(80), p. 72-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Gabrielaitienė, Irina; Šinkūnas, Stasys. Experimental research of heat transfer from an in-line tube bundle to a vertical foam flow // Heat Transfer Research. New York: Begell House, Inc. ISSN 1064-2285. 2009, Vol. 40, iss. 5, p. 455-472. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Miliauskas, Gintautas; Šinkūnas, Stasys. Interaction of the transient heat and mass transfer processes through evaporation of sprayed liquid droplets // Heat Transfer Research. New York: Begell House, Inc. ISSN 1064-2285. 2009, Vol. 40, iss. 5, p. 473-483. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Gylys, Jonas; Šinkūnas, Stasys; Ždankus, Tadas; Jonynas, Rolandas; Maladauskas, Raimondas. Heat transfer from in-line tube bundles to downward aqueous foam flow // Energy and Sustainability II: Energy 2009: Second International Conference on Energy and Sustainability / A.A. Mammoli, C.A. Brebbia (Eds.). Southampton: WIT Press, 2009. (WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 121, 1743-3541). ISBN 9781845641917. p. 379-388. [Conference Proceedings Citation Index]. Janulaitis, Tadas; Paulauskas, Lionginas. Structural analysis of fibrous thermo insulation materials // Mechanika 2009:

proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 152-155. [Conference Proceedings Citation Index]. 10. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas; Maciulevičius, Jurgis. The effect of surface cross curvature on heat transfer in laminar liquid film // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 364-369. [Conference Proceedings Citation Index]. 11. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. Theoretical and experimental analysis of turbulent liquid film flowing down a vertical surface // Applied Mechanics and Materials: Electromechanical and Systems Engineering. Stafa-Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1660-9336. 2009, Vol. 15, p. 3-8. [Conference Proceedings Citation Index]. 12. Gylys, Jonas; Šinkūnas, Stasys; Ždankus, Tadas; Gylys, Martynas; Maladauskas, Raimondas. Tube bundle’s cooling by aqueous foam // Computational Methods in Multiphase Flow V: Fifth International Conference on Computational and Experimental Methods in Multiphase and Complex Flow, 15 - 17 June, 2009 New Forest, UK / A.A. Mammoli, C.A. Brebbia (Eds.). Southampton: WIT Press, 2009. (WIT Transactions on Engineering Sciences, Vol. 63, 1746-4471). ISBN 9781845641887. p. 445-454. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras. Parametric analysis of hermetic refrigeration compressors // Compressors 2009: 7. International Conference on Compressors and Coolants: joint conference of IIR Commisions B2 and B1 with E1 and E2, September 30 - October 2, 2009, Papiernička, Slovak Republic: proceedings of the conference. Rovinka: Slovak Association for Refrigeration and Air Conditioning Technology, 2009. ISBN 9788089376032. p. 101-109. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras. Friction losses of the ecological compressor experimental investigations and analysis // Compressors 2009: 7. International Conference on Compressors and Coolants: joint conference of IIR Commisions B2 and B1 with E1 and E2, September 30 - October 2, 2009, Papiernička, Slovak Republic: proceedings of the conference. Rovinka: Slovak Association for Refrigeration and Air Conditioning Technology, 2009. ISBN 9788089376032. p. 109-118. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Ingilertas, Alpas; Šinkūnas, Stasys; Maladauskas, Raimondas. Vamzdžių pluoštų aušinimas dvifazių putų srautu // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 02357208. 2009, T. 55, nr. 1, p. 53-60. [INSPEC; Academic Search Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Gylys, Martynas; Maladauskas, Raimondas. Heat transfer between in-line tube bundle and downward directed foam flow // CYSENI 2009 [elektroninis išteklius]: the 6th Annual Conference of Young


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Scientists on Energy Issues, May 28-29, 2009, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2009, p. [1-8]. 2. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. Influence of liquid physical properties alteration on thickness of laminar film // ICCHMT’09 [elektroninis išteklius]: 6th International Conference on Computational Heat and Mass Transfer, 18 - 21 May 2009, Guangzhou, China. Calgary: University of Calgary, 2009. p. 639-643. 3. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. Aspects of heat and momentum transfer in gravitational liquid film flow // CIMM 2009 [elektroninis išteklius]: Medidas del IV Congreso Internacional de Ingeneria Mecanica y II de Ingeneria Mecatronica, 8- 9 de octubre de 2009, Bogota, Colombia. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2009. ISBN 9789587193312. p. [1-9]. 4. Puida, Egidijus; Buinevičius, Kęstutis; Bakas, Rimantas. Energijos gamybos deginant komunalines atliekas Kaune analizė // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 47-52. 5. Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis. Fermentuotų atliekų deginimo aplinkosauginiai aspektai // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 61-66. 6. Buinevičius, Kęstutis; Pyragas, Jonas. Terminis bitumo išgarų utilizavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 117-122. 7. Žiedelis, Stanislovas; Paukštaitis, Linas. Kai kurie reguliuojančio-izoliuojančio vožtuvo modeliavimo rezultatai // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 135-140. 8. Kaliatka, Tadas; Adomavičius, Arvydas. RBMK-1500 ŠIEL’ų modelio kūrimas FEMAXI-6 programų paketu, taikant geriausio įverčio metodologiją // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 165-170. 9. Adomavičius, Arvydas; Ognerubov, Viktor; Kaliatka, Algirdas. Aplinkos įtaka termohidrauliniams procesams branduolinio kuro baseinuose // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 179-184. 10. Miliauskas, Giedrius; Miliauskas, Gintautas; Miknis, Andrejus. Vandens lašelių kondensacinis šilimas dūmuose: praktinė svarba ir modeliavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos

inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 185-192. 11. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Jonynas, Rolandas; Gylys, Martynas. Koridorinių vamzdžių pluoštų šilumos mainai kylančiame dvifazių putų sraute // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 199-204. 12. Poškas, Povilas; Poškas, Robertas. Šilumos mainų vertikaliuose ir horizontaliuose vamzdžiuose turbelentinės mišrios konvekcijos atveju palyginimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 209-214. 13. Kiela, Algimantas; Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas. Stabilizuotos turbulentinės skysčio plėvelės šilumos atidavimo ypatumai pradiniame terminiame ruože // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 215218. 14. Norvaišienė, Kristina; Miliauskas, Gintautas. Aerozolių reaktorių praktika ir pernašos procesų juose modeliavimo ypatumai // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 225-230. 15. Miliauskas, Gintautas; Talubinskas, Julius. Dujose slystančių lašelių terminės būsenos modeliavimas // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 231-236. 16. Aleksevičienė, Viktorija; Miliauskas, Gintautas. Binarinio bei daugiakomponenčio skysčio lašelių garavimo tyrimai // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 243248. 17. Miliauskas, Gintautas; Gudzinskas, Andrius. Žiedo sluoksnio šilumos ir masės mainų modelis // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 249-254. 18. Lukoševičius, Valdas; Dzenajavičius, Danielius. Šilumos generavimo efektyvumas CŠT įmonėse // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 297-300. 19. Lukoševičius, Valdas; Verikas, Ernestas. Lietuvos centralizuoto šilumos perdavimo tinklų techninė-ekonominė

201


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

būklė // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 301-306. 20. Lukoševičius, Valdas; Braziulis, Vismantas. Kogeneracijos perspektyvos Lietuvoje ir rizikos faktoriai // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 307-310. 21. Gudzinskas, Juozas; Jakubčionis, Mindaugas; Jasas, Donatas; Gudzinskas, Andrius. Visuomeninių pastatų renovavimo techniniai-ekonominiai aspektai // Šilumos energetika ir technologijos - 2009: konferencijos pranešimų medžiaga, 2009 m. vasario 5, 6 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2009. ISBN 9789955257431. p. 379-382.

22. Židonis, Lukas; Šinkūnas, Stasys; Puida, Egidijus. Utilization of solid biomass for energy generation in Lithuania // CYSENI 2009 [elektroninis išteklius]: the 6th Annual Conference of Young Scientists on Energy Issues, May 28-29, 2009, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Lithuanian Energy Institute, Young Scientists Association of LEI. Kaunas: LEI. ISSN 1822-7554. 2009, p. [1-8]. 23. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. Variation of shear stress in the entrance region of gravity driven liquid film flow // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 17-20. 24. Pušnov, A. S.; Kagan, A. M.; Šinkūnas, Stasys; Gimbutytė, Irena; Vitkovskaja, R. F.; Trusov, M. C.; Šišov, V. I.. Влияние геометрии регулярной насадки из полимерной сетки на ее тепло- и массообменные характеристики // Химическая промышленность. Санкт-Петербург: Теза. ISSN 0023-110Х. 2009, T. 86, nr. 5, p. 227-240.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

5,75 1,00

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

5,40

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

3,00

iš jų ISI Proceedings Kituose recenzuojamuose leidiniuose

16,57

Nerecenzuojamuose leidiniuose

10,25

Iš viso

37,97

Teorinės mechanikos katedra Adresas: Vedėjas – Tel. El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas prof. habil. dr. Vitalijus Volkovas (8 37) 322 969, 300 411 vitalijus.volkovas@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m. vasario 16 d.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algimantas Fedaravičius, habil. dr. Vitalijus Volkovas Docentai: dr. Robertas Mikalauskas, dr. Jūratė Mikučionienė, dr. Laima Patašienė, dr. Egidijus Sližys, dr. Kęstutis Tarasevičius, dr. Žaneta Vyšniauskienė Lektorės: dr. Marija Eidukevičiūtė, dr. Tatjana Sokolova Laboratorijos vedėjas Edmundas Saulius Slavickas Laborantė Laima Kaminskienė Vyr. technikas Ernestas Uldinskas Administratorė Sigita Urbanavičiūtė Tiriamoji bazė Mechaninių sistemų dinamikos mokslo laboratorija;

202

TSDI Mechaninių sistemų vibroakustinės diagnostikos ir vibromonitoringo mokslo laboratorija; sausosios trinties dinaminio valdymo tyrimo stendas; vibracinio transportavimo, valdant sausąją trintį, tyrimo stendas; rotorinių sistemų tyrimo stendas; „Bruel & Kjear“ bei RFT firmų mechaninių virpesių generavimo, matavimo ir analizės aparatūra; precizinis poslinkių matuoklis KWS II-5 (firma „Hotinger Baldwin Messtechnik“). Doktorantūros moduliai Analizinė mechanika (prof. A. Fedaravičius); Techninė mechaninių sistemų diagnostika (prof. V. Volkovas); Ginkluotės sistemų dinamika (prof. A. Fedaravičius).


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Sistemų identifikavimas ir naujų diagnostikos metodų, pagrįstų dinamikos tyrimais, kūrimas Prof. V. Volkovas, doc. R. Mikalauskas, dr. M. Eidukevičiūtė, lab. ved. E. S. Slavickas, stud. S. Staniukynas Tęsiami akustinio triukšmo ir jo poveikio žmogui mažinimo tyrimai. Buvo kuriami garso sklidimo baigtinių elementų modeliai. BEM pagrindu identifikuotais modeliais įvertinta keletas pagrindinių garso šaltinio dažnių kaip vienas ekvivalentinis signalas, kurio garso slėgio pasiskirstymą uždaroje aplinkoje būtų galima apskaičiuoti. Šios srities darbai vykdomi bendradarbiaujant su Ilmenau technikos universitetu. Tiriami rotorinių sistemų vibracijų mažinimo problemos aspektai. Buvo nagrinėtas mašinos (pvz., turboagregato) paleidimo ir stabdymo metu virpesių mažinimas dinaminiais slopintuvais. Taikant pjezopavarą buvo tirtos jų adaptyvumo funkcijos realizavimo galimybės. Ginklų išorinės ir vidinės balistikos tyrimas Prof. A. Fedaravičius, doc. K. Tarasevičius, doc. E. Sližys, doc. J. Mikučionienė Atlikti moksliniai tyrimai ir sukurti mokomieji ginklai automatinio šautuvo AKSU−47 ir pistoleto GLOK

pagrindu. Jų šūvių atatranka imituojama reaktyviniu oro srautu. Atlikta pneumatinės oro srauto valdymo sistemos dinaminė sintezė, ir ja remiantis užtikrinami reikiami greitošaudos ir jėgos impulsų parametrai. Sukurta originali treniruoklio kompiuterinė programa, kuri pateikia statistinius šaudymo rezultatus bei leidžia imituoti įvairius šaudymo nuotolius ir situacijų scenarijus, taip pat sudaro sąlygas stebėti šaulio daromas klaidas šaudymo metu, taikymosi trajektoriją, nuleistuko paspaudimo kryptį, o šaudant (taškiniu būdu) – nustatyti vidutinį kliudymo tašką. Pjezokeitiklių teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai Doc. L. Patašienė, dr. T. Sokolova, doc. Ž. Vyšniauskienė 2009 m. daug dėmesio skirta eksperimentiniams tyrimams nagrinėjant pjezokeitiklius, kurie atlieka daugiakomponenčius judesius, todėl svarbi problema – rasti specifinių amplitudžių ir mazgų padėtis juose. Mechaninėse sistemose pavaros vaidina didelį vaidmenį sudarant judesio trajektorijas bei sprendžiant tikslaus pozicionavimo plokštumoje ar erdvėje problemas. Derinant sistemas su eletros pavaromis, būtina įsigilinti į valdomą procesą ir jo fizikines savybes.

MTEP projektai Vibracinio transportavimo ir pozicionavimo įtaisų dinamikos modelių sukūrimas ir judesio stabilumo tyrimas: VMSF remiamas mokslininkų grupės projektas / Vadovas doc. K. Tarasevičius. Išnagrinėtas tampriųjų ir slopinimo ryšių veikiamos detalės vibracinis poslinkis, kai sausosios trinties koeficientas valdomas tam tikrais laiko intervalais, sužadinant tampriuosius virpesius. Sudarytas paslankiai bazuojamo kūno vibracinio poslinkio dinaminis modelis, kai valdoma sausosios trinties jėga. Išnagrinėti poslinkio dėsningumai, atsižvelgiant į platformos trinties koeficientų pokyčius. Nustatytas

renkamų detalių tarpusavio padėties tikslumas, kai jos jungiamos cilindriniais ir necilindrinės formos paviršiais. Apskaičiuotos detalių tarpusavio padėties leistinos paklaidos, įvertinant detalės poslinkį ir jos posūkį kitos detalės atžvilgiu. Pasiūlytos vibracinių detalių rinkimo įtaisų schemos. Apibrėžti vibracijų adaptyviųjų slopintuvų tyrimo tikslai, sukurti slopintuvų matematiniai modeliai ir atlikta jų analizė. Pagaminti dviejų skirtingų konstrukcijų dinaminių slopintuvų prototipai, išnagrinėtos teigiamos ir neigiamos jų savybės. Ištirtos stabilaus darbo zonos dažnių ir vibracijų lygių atžvilgiu. Numatytos priemonės stabilumui didinti.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bakšys, Bronius; Sokolova, Tatjana. Mutual positioning of the being assembled cylindrical parts under controlled dry friction // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 206-214. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 2. Bakšys, Bronius; Sokolova, Tatjana. Mutual positioning of automatically assembled noncylindrical parts // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 2(76), p. 38-45. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 3. Patašienė, Laima. Characteristics matching between stator and rotor in traveling wave type piezomotors // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 3, p. 475-477. [Science

Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 4. Bogorosh, A.; Voronov, S.; Roizman, V.; Bubulis, Algimantas; Vyšniauskienė, Žaneta. Defect diagnostics in devices via acoustic emission // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 4, p. 676-683. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 5. Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Sližys, Egidijus; Survila, Arvydas. Pneumatic systems and mechanisms for recoil imitation of weapons // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 93-101. [Conference Proceedings Citation Index]. 6. Patašienė, Laima; Fedaravičius, Algimantas. The application of stackactuators to varied operating systems // Mechanika

203


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2009, p. 307-310. [Conference Proceedings Citation Index]. 7. Sokolova, Tatjana; Bakšys, Bronius. Dynamics of part on vibrating plane by controlled dry friction // Mechanika 2009: proceedings of 14th international conference, April 2-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2009, p. 374-377. [Conference Proceedings Citation Index]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Staniukynas, Simonas; Volkovas, Vitalijus; Šatkus, Romualdas. Experimental investigation of adaptive dynamical vibration absorber // Vibroengineering 2009: proceedings of the 8th international conference, September 16-18, 2009, Klaipeda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee, Klaipeda University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2009, p. 82-86. [Computers & Applied Sciences Complete]. 2. Patašienė, Laima; Fedaravičius, Algimantas; Vasiliauskas, Raimondas. Forced vibration and their applications in high

technologies for the course engineering mechanics // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2009, p. 84-87. 3. Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas; Sližys, Egidijus; Survila, Arvydas; Courtay, T.; Sanzey, T.. Investigation of recoil imitation with one way operation pneumatic drive // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 210-213. 4. Puoti, V.; Izzo, C.; Valenza, F.; Fedaravičius, Algimantas; Survila, Arvydas; Patašienė, Laima; Ragulskis, Minvydas. Experimental drag estimation on a mortar warhead // Transport Means - 2009: proceedings of the 13th international conference, October 22-23, 2009, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2009, p. 214-216.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI Web of Science) leidiniuose:

2,20 -

iš jų turinčiuose citavimo indeksą

1,25

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose:

1,25

iš jų ISI Proceedings

1,13

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

7,58

Transporto inžinerijos katedra

204

Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Artūras Keršys Tel. (8 37) 324 109 El. p. arturas.kersys@ktu.lt

1991 m. Universitete pradėjus rengti transporto specialistus, buvo įkurta Transporto laboratorija, 1995 m. gegužės 26 d. jos pagrindu įsteigta Transporto inžinerijos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Žilvinas Bazaras, habil. dr. Algirdas Jurkauskas, habil. dr. Jonas Sapragonas Docentai: dr. Jurga Ilgakojytė-Bazarienė, dr. Artūras Keršys, dr. Donatas Markšaitis, dr. Vytenis Naginevičius, dr. Ramūnas Skvireckas Lektorius Nerijus Baublys Asistentas Ovidijus Putnynas Doktorantai: Aušra Babianskaitė, Egidijus Černiauskas, Nikolaj Dobržinskij, Janina Jablonskytė, Marijus Jakštas, Vytautas Janilionis, Dalius Kalisinskas, Rolandas Makaras, Mindaugas Sepažinskas, Dmitrij Somov, Tomas Šliupas Vyr. laborantai: Andrius Dargužis, Rolandas Makaras Laborantas Vytautas Dzerkelis Administratorė Zita Levickienė

Tiriamoji bazė Transporto priemonių mokomoji laboratorija su automobilių diagnostikos kompleksu bei transporto priemonių dinaminių parametrų matavimo įranga. Mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtrai skirta dalis iš AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ gautos paramos bei 2009 m. katedrai skirtos Universiteto mokslo fondo lėšos – įsigyta automobilių diagnostikos stendui modernizuoti reikalinga laboratorinė įranga, skirta tyrimams su alternatyviomis kuro rūšimis atlikti. Multimodalinei analizei skirta programinė įranga VISUM, apimanti transporto sistemos planavimą, susisiekimo poreikio bei transporto priemonių ir keleivių srautų modeliavimą; automobilio dinamikos parametrų registravimo kompiuterinė įranga.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Doktorantūros moduliai Kompozitų mechanika (prof. J. Sapragonas); Transporto priemonių kūrimo metodologija (prof. J. Sapragonas); Kelių transporto priemonių dinamika (prof. J. Sapragonas); Transporto sistemų analizė (prof. A. Jurkauskas); Transporto priemonių tyrimas (doc. D. Markšaitis); Antžeminės transporto priemonės

(prof. A. Jurkauskas); Sąstatų dinaminių procesų analizė (prof. Ž. Bazaras). Apgintos disertacijos Transporto inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Darius Juodvalkis. Po autoįvykio atkurtų automobilio deformacinių zonų funkcionalumo tyrimas (vadovas prof. J. Sapragonas).

Tyrimų tematika Transporto srautų modeliavimas Prof. J. Sapragonas, prof. A. Jurkauskas, doc. J. IlgakojytėBazarienė, doc. A. Keršys, doc. D. Markšaitis, doktorantai J. Jablonskytė, T. Šliupas ir R. Makaras Tirtas transporto priemonių eismas nestabilioje eismo srauto dinaminėje sistemoje. Srauto elgsena nagrinėta įvertinant eilių ilgius reguliuojamose sankryžose, vidutinius greičius skirtinguose keliuose bei srauto dažnį, apibrėžiantį eismo situacijas transporto kelių tinkle. Tęsti tyrimai transporto priemonių dinamikos kryptimi, formuojant transporto priemonių rodiklius, tinkančius eismo transporto sraute parametrams nustatyti ir susieti „particle hopping“ bei kitus mikroskopinio lygio srautų modelius su realiai transporto sraute esančiomis transporto priemonėmis. Pradėti galimos srauto sudėties pokyčių įtakos tyrimai, numatant labai ilgų sunkiasvorių traukinių eismo Lietuvos magistraliniais keliais perspektyvas. Transporto priemonių patikimumo ir saugumo tyrimai Prof. J. Sapragonas, prof. Ž. Bazaras, doc. A. Keršys, doc. D. Markšaitis, doc. R. Skvireckas, asist. O. Putnynas, dr. D. Juodvalkis, doktorantai E. Černiauskas, N. Dobržinskij, D. Somov Derinant taikomuosius tyrimus ir perspektyvias krypties plėtros tendencijas toliau buvo tęsiami transporto

priemonės ir kelio sąveikos tyrimai, kurie siejasi su galimybe transporto srautų modeliuose įvertinti eksploatacines transporto priemonių savybes bei ryšį tarp transporto sistemos infrastruktūros ir srautų intensyvumo. Nagrinėti transporto priemonių ir vežimo technologijų sąveikos klausimai. Sudaryta po eismo įvykių atkurtų saugos zonų elgsenos prognozavimo metodika. Alternatyviųjų kuro rūšių ir hibridinių pavarų taikymo galimybių tyrimai Prof. J. Sapragonas, asist. O. Putnynas, dokt. R. Makaras, magistr. V. Dzerkelis Alternatyviųjų kuro rūšių ir hibridinių pavarų taikymo galimybių tyrimai išplėsti jungiant juos į bendrąjį transporto priemonės dinaminį modelį transporto srautų – darnios transporto sistemos plėtros koncepcijoje sprendžiant energijos išteklių tausojimo ir aplinkos taršos mažinimo transporto sistemoje uždavinius. Tęsti alternatyviųjų kuro rūšių tyrimai ir pasirengta stendiniams bandymams tiriant VDV su keičiamu darbo ciklu ir atjungiamais cilindrais charakteristikas bei galimą tokių variklių taikymą darbui su alternatyviu kuru. Viena iš perspektyvių pradėtų tyrimų krypčių – vandenilio priedo dėjimo į tradicinį kurą efektyvumo tyrimai, siekiant pakoreguoti VDV darbą pereinamaisiais režimais ir mažo VDV efektyvumo ruožuose.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Juodvalkis, Darius; Sapragonas, Jonas; Griškevičius, Paulius. Effects of spot welding on the functionality of thin-wall elements of car’s deformation zone // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 3(77), p. 34-39. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus]. 2. Daunys, Mykolas; Putnaitė, Donata; Bazaras, Žilvinas. Principles for modelling technological processes investigation into the strength and durability of automatic coupler SA-3 in railway carriages // Transport: journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academ