Page 1

ISSN 1392-9623 Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas Telefonai: 300000, 300003 Faksas 324144 Elektroninis paštas rastine@ktu.lt http://www.ktu.lt/lt/mokslas/moksliniai_tyrimai/mt2006

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Kaunas  Technologija  2007
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Leidinį sudarė Mokslo tarnyba

Moksliniai tyrimai: 2006 m. ataskaita - Kaunas: Technologija, 2007. - 352 p.

Knygoje aprašyta, kaip Kauno technologijos universitete organizuojami ir finansuojami moksliniai tyrimai, pateikiami apibendrintieji ir padalinių 2006 m. mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: atliktų tyrimų tematika, monografijų, straipsnių ir konferencijų pranešimų aprašai, apgintų daktaro disertacijų pavadinimai, nurodomi užsienio mokslininkų vizitai ir kt.

© Kauno technologijos universitetas, 2007
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Turinys SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI....................................................... 5 UNIVERSITETO MISIJA IR PAGRINDINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI ..................................... 6 UNIVERSITETO STRUKTŪRA IR VALDYMAS........................................................... 7 MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS................................................... 8 Mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai..................... 8 Universitetinių mokslo programų rengimo ir vykdymo nuostatai....................................................... 9 2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paramos padaliniams skyrimo bendrųjų principų aprašas .......................................10 Universiteto darbuotojų ir studentų, išspausdintų straipsnių mokslinės informacijos instituto pagrindinio sąrašo leidiniuose, paskatos skyrimo aprašas ........................................................................11 Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema ........................................................................12 MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR PARODOS............................................................12 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS......................................14 STUDIJOS..................................................................16 DOKTORANTŪRA................................................18 BIBLIOTEKA...........................................................19 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖ APSAUGA..................................................................20 LEIDYBA...................................................................22 PAGRINDINIAI 2006 M. MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI..........................................23 DALYVAVIMAS EUROPOS KOMISIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE..........29

Neorganinės chemijos katedra.................................59 Organinės chemijos katedra.....................................62 Organinės technologijos katedra.............................66 Silikatų technologijos katedra...................................71 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS..........................................................74 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra..........................................................................76 Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra.............80 Medienos mechaninės technologijos katedra.........82 Meninio projektavimo katedra.................................84 Tekstilės technologijos katedra................................85 Polimerinių gaminių mokslo laboratorija...............88 EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS..........................................................90 Apskaitos katedra.......................................................92 Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra.......94 Finansų katedra..........................................................98 Įmonių ekonomikos katedra.....................................99 Kokybės vadybos katedra.......................................101 Marketingo katedra..................................................103 Vadybos katedra.......................................................107 Visuotinės kokybės vadybos centras.....................111 ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS........................................................112 Elektros sistemų katedra.........................................114 Elektros ir šviesos inžinerijos katedra...................120 Ergonomikos katedra..............................................121 Procesų valdymo katedra........................................122 Taikomosios elektronikos katedra.........................125 Teorinės elektrotechnikos katedra.........................128 Valdymo technologijų katedra................................130 Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI)....................................................133

APDOVANOJIMAI.................................................40

FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................134 Fizikos katedra..........................................................136 Matematinės sistemotyros katedra.........................142 Taikomosios matematikos katedra........................146

CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS..........................................................43 Bendrosios chemijos katedra....................................45 Fizikinės chemijos katedra........................................47 Inžinerinės ekologijos katedra..................................50 Maisto produktų technologijos katedra..................52

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................152 Filosofijos ir kultūrologijos katedra.......................154 Garso ir vaizdo menų technologijos katedra.......155 Kalbotyros katedra...................................................156 Užsienio kalbų centras.............................................157

2006 M. VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO PARAMA MOKSLO TYRIMAMS...............................................................38
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA INFORMATIKOS FAKULTETAS.....................159 Informacijos sistemų katedra.................................161 Kompiuterių katedra................................................165 Kompiuterių tinklų katedra....................................168 Multimedijos inžinerijos katedra............................171 Programų inžinerijos katedra.................................174 Sisteminės analizės katedra.....................................177 Verslo informatikos katedra...................................179 Informacinių technologijų diegimo centras ........182 Kompiuterinio raštingumo centras ......................183

Statybos technologijų katedra.................................259 Kraštotvarkos centras....................................................... 261 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras........................................................................262

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS........................................................184 Deformuojamų kūnų mechanikos katedra...........187 Gamybos technologijų katedra..............................189 Inžinerinės grafikos katedra....................................195 Inžinerinės mechanikos katedra.............................196 Mašinų projektavimo katedra.................................202 Mechatronikos katedra............................................206 Šilumos ir atomo energetikos katedra...................209 Teorinės mechanikos katedra.................................215 Transporto inžinerijos katedra...............................218 Transporto problemų institutas.............................221 Pakavimo tyrimų centras.........................................222 Stiprumo ir irimo mechanikos centras..................223

PANEVĖŽIO INSTITUTAS...............................280 TechnolOgijų FAKULTETAS................281 Elektros inžinerijos katedra................................282 Fizinių mokslų katedra........................................283 Mechanikos technologijos katedra.....................285 Statybos technikos katedra..................................287 VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS....................................................288 Ekonomikos katedra............................................289 Vadybos mokslų katedra.....................................292 Kalbų centras........................................................295

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS.........224 Psichologijos katedra...............................................227 Regionų plėtros katedra .........................................228 Sociologijos katedra.................................................229 Teisės katedra............................................................232 Verslo administravimo katedra...............................232 Viešojo administravimo katedra............................235 Edukologijos institutas . .........................................238 Ugdymo sistemų katedra.....................................238 Edukacinės kompetencijos centras....................244 Lyčių studijų centras............................................244 Edukacinių inovacijų laboratorija......................244

ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS .........................................................306

Politikos ir viešojo administravimo institutas ...................................................................245 Verslo strategijos institutas ....................................246 Strateginio valdymo katedra...............................246 Socialinių tyrimų laboratorija ................................248STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS........................................................250 Architektūros ir kraštotvarkos katedra..................252 Geoinžinerijos katedra............................................253 Grafinių darbų katedra............................................254 Statybinių konstrukcijų katedra..............................255 Statybinių medžiagų katedra...................................256

TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS....................264 Elektronikos inžinerijos katedra............................266 Elektroninių ir matavimo sistemų katedra..........270 Signalų apdorojimo katedra....................................272 Telekomunikacijų katedra.......................................276

APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS......297 BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTAS...........................................................302

EUROPOS INSTITUTAS ...................................309 GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS...........................................................313 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS . ...................................316 MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTAS.............320 METROLOGIJOS INSTITUTAS.......................323 PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTAS......................................326 SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS . .....331 TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS INSTITUTAS.......................333 MECHATRONIKOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS ....337 MIKROSISTEMŲ IR NANOTECHNO­LOGIJŲ MOKSLINIS CENTRAS......................................340 SKAIČIUOJAMŲJŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS................................................................343 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS...........346


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI 1920 m. sausio 27 d. Būrelis įvairių profesijų šviesuolių matematiko Z. Žemaičio ir psichologo J. Vabalo-Gudaičio iniciatyva Kaune įsteigė pirmąją studijų centro užuomazgą – Aukštuosius kursus. Juose, be kitų, buvo ir Technikos skyrius, kuriam vadovavo inžinierius J. Šimoliūnas. Po dvejų metų čia jau mokėsi 480 klausytojų, dėstė 48 pedagogai.

1943 m. kovo 17 d. Universitetas, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, buvo uždarytas. Siekdami sudaryti sąlygas jaunimui studijuoti technikos ir medicinos mokslus, grupė uždaryto Universiteto profesorių įsteigė Suaugusiųjų institutą (su aukštesniuoju technikos skyriumi ir medicinos kursais), kuris veikė vienus metus.

1922 m. vasario 16 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu šių kursų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos universitetas – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla. Lietuvos prezidentas A. Stulginskis pirmuoju Lietuvos universiteto rektoriumi paskyrė dr. J. Šimkų, dekanais – prelatą J. Mačiulį-Maironį (Teologijos fak.), A. Voldemarą (Socialinių mokslų fak.), Z. Žemaitį (Matematikos ir gamtos fak.), P. Avižonį (Medicinos fak.) ir P. Jodelę (Technikos fak.).

1944 m. likę Lietuvoje Technikos fakulteto profesoriai ir dėstytojai bei jauni inžinieriai sudarė Universiteto (iki 1946 m. veikusio Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto pavadinimu) mokslo personalo branduolį, nulėmusį tolesnę aukštojo technikos mokslo raidą.

1930 m. Lietuvos Vyriausybė Universitetui suteikė Vytauto Didžiojo vardą. Nuo pat šios aukštosios mokyklos įkūrimo, be Teisės, Humanitarinių mokslų fakultetų, veikė Technikos bei Matematikos ir gamtos fakultetai, kuriuose buvo rengiami keturių specialybių – statybos, mechanikos, elektrotechnikos ir cheminės technologijos  – diplomuoti inžinieriai. Technikos fakultetą sudarė 17 katedrų (po 1930 metų – 11), kuriose dirbo 40–60 mokslo darbuotojų ir 4–6 pagalbinio personalo nariai. Moderni inžinierių rengimo bazė su studijoms ir moksliniam darbui būtinomis laboratorijomis Vytauto Didžiojo universitete buvo sukurta tik pastačius Aleksote Fizikos ir chemijos rūmus (1932 m.) ir mechaninių laboratorijų pastatą (1937 m.). 1940 m. pradžioje Teisės, Humanitarinių mokslų bei Matematikos ir gamtos fakultetai buvo perkelti į atgautos sostinės Vilniaus universitetą. Iki II pasaulinio karo Technikos fakultete buvo apgintos 5 inžinerijos daktaro disertacijos. Pirmasis šį mokslo laipsnį įgijo Juozas Indriūnas, tekstilės mokslo Lietuvoje pradininkas. Nepriklausomybės laikotarpiu Universitete veikė 148 studentų organizacijos – įvairios veiklos krypties korporacijos (tarp jų ir ideologinės, politinių partijų globojamos) bei draugijos. Labai aktyviai šioje veikloje dalyvavo ir Technikos fakulteto studentai, pirmiausia „Plieno“ vyrijos, korporacijų „Neo-Lithuania“ ir „Grandis“, taip pat Studentų technikų draugijos nariai. 1940 m. Tarybų Sąjungos armijai okupavus mūsų šalį, Universitete daug kas pasikeitė: studentams du semestrus buvo dėstomas privalomas 6 savaitinių valandų marksizmoleninizmo kursas, visiems dėstytojams įsakyta vadovautis marksistine doktrina ir savo paskaitose pabrėžti bolševikinės santvarkos pranašumą. 1941 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, Universitetas savo darbą pradėjo sena tvarka. Laikinosios vyriausybės šiek tiek pertvarkytas, turėjo 5 fakultetus: Teologijos, Filosofijos, Technologijos, Statybos ir Medicinos. Vėliau, nors Universiteto senatas ir priešinosi, vokiečių karinė vadovybė leido studijuoti tik tiems, kurie dirbo karui svarbiose įstaigose ir kurie prieš studijas buvo atlikę darbo prievolę.

1950 m. Kauno universitetas buvo pertvarkytas į Kauno politechnikos institutą ir Kauno medicinos institutą. Per visą naujosios okupacijos laikotarpį Politechnikos institutas atsilaikė prieš agresyvią rusifikavimo ir perdėto internacionalizavimo politiką, kiek pajėgdamas stengėsi išlaikyti senąją universitetinę dvasią ir tautines bei akademines tradicijas, dėstymą lietuvių kalba. 1960 m. pradėtas statyti KPI akademinis miestelis. Iškilo Statybos, Cheminės technologijos, taip pat elektriškųjų mokslų, Lengvosios pramonės fakultetų rūmai, Skaičiavimo centras, studentų bendrabučiai bei kiti pastatai. 1990 m. Kauno politechnikos institutas, pavadintas Kauno technologijos universitetu, atgavo universitetinį statusą ir pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformos keliu. Siekiama, kad Universiteto veikla atitiktų Didžiosios Europos universitetų chartijos, UNESCO ir Europos Sąjungos nuostatas, gerai derintųsi prie kitų Europos ir, žinoma, Lietuvos universitetų veiklos. 1992 m. Universitete, vadovaujantis Lietuvos mokslo ir studijų įstatymu, pradėtos įgyvendinti dviejų pakopų aukštojo išsilavinimo studijos bei nauja mokslo laipsnių teikimo tvarka. 1993 m. įdiegta ir toliau tobulinama vakarietiškos struktūros lanksti modulinė-kreditinė studijų sistema, akcentuojanti mokslo ir studijų vienovę, platų fundamentinį išsilavinimą, liberalias studijų programas ir savarankišką darbą. 1998 m. Universitetas prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos, tapo Tarptautinės universitetų bei Europos universitetų asociacijų nariu. 2001 m. Universitetas įstojo į Europos inžinerinio mokymo draugiją (SEFI). 2003 m. Universitetas tapo Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo draugijos (EUCEN) nariu. 2006 m. Universitetas tapo Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER) nariu.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Universiteto misija ir pagrindiniai strateginiai tikslai Universiteto misija – kokybiškas aukštasis išsilavinimas, mokslinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, sudarantys prielaidas tenkinti šalies ūkio ir kultūros reikmes sparčios kaitos ir didėjančios konkurencijos sąlygomis, kurti informacinę ir žinių visuomenę, pasiekti šalies intelektinio potencialo tarptautinį pripažinimą.

Strateginiai tikslai Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją: • Siūlomas aukščiausios kokybės išsilavinimas ir platus visų pakopų studijų programų spektras.

Užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą: • Suteikiama galimybė studijuoti visiems, įskaitant ir tuos, kuriems aukštasis mokslas tradiciškai nebuvo prieinamas.

• Studentai ir Universiteto personalas dirba kaip partneriai, siekdami pagerinti studentų patirties kokybę, įtraukdami studentus į visų lygių sprendimų priėmimą.

• Skatinami geriausių studijų ir mokslinės veiklos rezultatų pasiekę studentai.

• Skatinamas studentų kūrybingumas ir iniciatyva, asmeninis ir intelektinis augimas, kad jie sugebėtų identifikuoti, formuluoti ir spręsti problemas, suvoktų profesinę ir etinę atsakomybę, nugalėtų savo silpnybes ir gerai pasirengtų gyvenimui už Universiteto ribų. • Skatinama galimybių lygybė, sukuriant įvairiapusę mokymosi aplinką, kurioje individuali charakteristika, tokia kaip lytis, amžius, tautybė, negalia ar etninė kilmė, yra pripažįstama ir vertinama. • Skatinamas nemokamas informacijos teikimas ir dalyvavimas žinių kaupimo ir įgūdžių formavimo procese, racionaliai panaudojant stipendijų sistemos, mokslinių tyrimų, tarptautinių ir šalies programų, konsultacijų ir profesinės praktikos teikiamas galimybes.

• Tiriamos ir diegiamos mokymo, mokymosi ir vertinimo alternatyvos. • Plėtojama technologijų perdavimo ir licencinė veikla. • Teikiamos paslaugos ir visų aukštojo mokslo pakopų išsilavinimas įvairiais studijų būdais, tenkinant įvairius akademinius ir profesinius poreikius. • Teikiamos naujos išsilavinimo galimybės vietinės, nacionalinės ar tarptautinės bendruomenės žmonėms ir plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su kitais partneriais.

• Plėtojama savikritiška ir novatoriška lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kita veikla.

• Atliekami pažangiai visuomenės, jos ekonominio ir techninio potencialo raidai reikalingi moksliniai tyrimai, populiarinamos naujausios technologijos, spartinamas žinių visuomenės kūrimas, aktyviai prisidedama kuriant šalies ilgalaikės plėtros strategiją.

• Siekiama padėti Lietuvai Europos Sąjungoje rasti nacionalinius tikslus atitinkančias pozicijas.

• Padedama įgyvendinti programą „Kaunas – besimokantis miestas“.

• Užtikrinama sveika ir saugi darbo aplinka, padedama personalui tobulėti bei siekti aukščiausių profesinių standartų.

• Kaupiamos lėšos Universiteto procesams palaikyti ir strateginiams tikslams įgyvendinti bei socialinėms reikmėms užtikrinti.

• Kuriama efektyvi vidinė studijų ir mokslinių bei technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema.

• Plėtojami fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, akcentuojant šalies ir Europos Sąjungos tyrimų prioritetus. • Užtikrinama mokslo ir studijų vienovė.Tenkinti visuomenės poreikius, plėtoti inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą: • Diegiamos inovacijos, reaguojančios į studentų, šalies ūkio, tarptautinės mokslinių tyrimų rinkos poreikius ir grindžiamos praeities sėkme.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Universiteto struktûra ir valdymas Universitetą sudaro fakultetai, institutai, centrai, biblioteka bei ūkio ir administracijos padaliniai. Universitetą valdo rektorius. Jo patariamoji institucija – rektoratas. Rektorius – prof. R. Šiaučiūnas. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai (studijų prorektorius doc. P. Žiliukas, mokslo prorektorius prof. R. Kažys, infrastruktūros prorektorius doc. S. Stanys, strateginės plėtros prorektorius prof. G. Žintelis), fakultetų dekanai ir kitų fakultetams prilygstančių padalinių vadovai. Universiteto aukščiausiojo lygmens savivaldos institucija yra Senatas, kitos savivaldos institucijos yra fakultetų, universiteto mokslo institutų ir centrų tarybos. Universiteto visuomeninio reguliavimo institucija yra Universiteto taryba. Universitete taip pat veikia profesinės etikos kolegija, studentų atstovybė. Universiteto tarybą sudaro 21 narys, trečdalį jų skiria Senatas, trečdalį – Švietimo ir mokslo ministerija, trečdalį narių skiria švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su rektoriumi. Universiteto tarybos pirmininkas – prof. A. Vasiliauskas. Senatą sudaro padalinių išrinkti darbuotojai, studentų atstovai ir Senato išrinkti kitų institucijų atstovai. Šiuo metu Senate yra 52 nariai. Senato pirmininkas – prof. R. P. Bansevičius. Profesinės etikos kolegijos pirmininkas – prof. J. Dulevičius. Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato administracija, Senatas ir Universiteto strateginio planavimo komitetas, mokslo klausimais padaliniams vadovauja mokslo prorektorius, jam talkina Mokslo

tarnybos Mokslo projektų, Mokslinės veiklos analizės ir Doktorantūros skyriai bei kitos tarnybos ir skyriai. Senato mokslo komisija atlieka mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų suteikimo lygio priežiūrą, vykdo Universiteto mokslo fondo finansuojamų mokslo programų konkursus, suteikia monografijos grifą reikšmingiems mokslo leidiniams, rengia Universiteto mokslinės veiklos norminius ir kitus dokumentus bei atlieka jų ekspertizę. Mokslo projektų skyrius administruoja mokslo projektų vykdymą, organizuoja konferencijas. Doktorantūros skyrius administruoja doktorantūrą, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikavimą. Mokslinės veiklos analizės skyrius organizuoja ir vykdo Universiteto mokslinės veiklos planavimą ir apskaitą, analizuoja, apibendrina ir kaupia informaciją apie mokslinę ir su ja susijusią veiklą, rengia statistines ir savianalizės ataskaitas, administruoja habilitaciją. Universitete plėtojamų mokslo krypčių veiklą organizuoti administracijai padeda rektoriui pavaldžios mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos ir mokslo krypčių doktorantūros komisijos. Doktorantūros komisijos sudaro doktorantūros studijų programas, parenka doktorantų mokslinius vadovus bei teikia juos tvirtinti Senatui, atestuoja doktorantus, atlieka krypties daktaro disertacijų lygio priežiūrą. Kvalifikacijos komisijos atlieka mokslo programų paraiškų ir ataskaitų ekspertizę, rengia tyrimų finansavimo projektus, aprobuoja mokslo monografijas.

Senato mokslo komisija Pirmininkas – prof. habil. dr. A. Šačkus, tel. 451401 Nariai:

prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius, tel. 300151 prof. dr. Ž. Bazaras, tel. (8 45) 510157 prof. habil. dr. J. Dudonis, tel. 3003401 prof. habil. dr. A. Fedaravičius, tel. 300401 prof. habil. dr. P. Jucevičienė, tel. 300131 prof. habil. dr., R. J. Kažys, tel. 300543 prof. habil. dr. V. Ostaševičius, tel. 353637 prof. dr. A. Ragauskas, tel. 353807 doc. dr. D. Rubliauskas, tel. 300371 prof. habil. dr. R. Simutis, tel. 300296 prof. habil. dr. J. K. Staniškis, tel. 300760 dr. A. Šarkinas, tel. 312393 prof. habil. dr. S. Tamulevičius, tel. 314423 doc. dr. P. Žiliukas, tel. 300040 studentas A. Giedraitis, tel. 860370010

Mokslo tarnyba Direktorius – doc. dr. L. Balaševičius, tel. 300702 el. paštas leonas.balasevicius@ktu.lt Mokslo projektų skyrius Vedėja A. Kviklienė, tel. 300037 Koordinatorė J. Paurienė, tel. 300049 Mokslinės veiklos analizės skyrius Vedėja J. Jankauskienė, tel. 300043 Koordinatorė V. Kučinskienė, tel. 300048 Maketuotoja R. Cenfeldaitė, tel. 300048 Doktorantūros skyrius Vedėja V. Sabaitytė, tel. 300042 Vyr. koordinatorė V. Grigienė, tel. 300042
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

MOKSLINIØ TYRIMØ ORGANIZAVIMAS Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pagrindas, todėl Universiteto pedagogai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti studentams, o magistrantams ir doktorantams  – būtina, nes tai produktyvi aukštojo lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirtį, bet ir gebėjimą pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį darbą dirbę specialistai, nors ir netapę mokslininkais, esti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės veiklos srityse. Savo ruožtu tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsinaujinti ir palaiko jo gyvybingumą. Mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą finansuoja įvairūs šaltiniai: valstybės biudžetas, Valstybinis mokslo ir studijų fondas, valstybinės ir šakinės programos, šalies ir užsienio ūkio subjektai, tarptautinės programos. Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių fondų finansuojami ir tarptautiniu mastu koordinuojami tyrimai, į kai kurių jų biudžetus Lietuva moka privalomą piniginį įnašą. Šiuo metu reikšmingiausia Lietuvai mokslo programa laikytina

Šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo programa. Esant ribotiems aukštųjų mokyklų finansavimo ištekliams, iš mokslinių tyrimų gaunamos pajamos padeda išlaikyti kvalifikuotą personalą, atnaujinti ir tobulinti eksperimentinę ir informacinę bazę. Atliekant užsakymus firmoms bei institucijoms, lengviau prognozuoti atskirų ūkio šakų plėtojimo perspektyvas, paaiškėja vienos ar kitos krypties specialistų poreikiai. Per daugelį metų Universitete sukaupta unikali mokslinių tyrimų įranga, specialistai ir patirtis, išsikovotos pirmaujančios pozicijos šalyje daugelyje technologijos, fizinių ir socialinių mokslų krypčių. Mokslinius tyrimus atlieka tiek pavieniai mokslininkai, tiek jų kolektyvai. Susidomėję tam tikra moksline problematika mokslininkai ilgainiui susiburia į organizacinius vienetus – mokslo grupes. Dažniausiai jos ne tik atlieka mokslinius tyrimus, o jų pagrindu sukuriamos katedros studijų procesui organizuoti, mokslo laboratorijos, mokslo centrai ir institutai.

Moksliniø tyrimø finansavimo ðaltiniai Asignavimai ið valstybës biudþeto Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių nemenką dalį sudaro paskata už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos panaudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms. Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas joje tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2006 m. mokslo fondui buvo paskirta 5511,7 tūkst. Lt (2005 m. – 4940,9 tūkst. Lt; 2004 m. – 4456,5 tūkst. Lt; 2003 m. – 3684,1 tūkst. Lt). Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius ir mokslo grupes aktualiems uždaviniams spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskutinių trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą  – publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant

tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas. Taip pat remiamos ir universitetinės mokslo programos. Jų konkurso komisijos funkcijas vykdo Senato mokslo komisija. Paraiškos rengiamos ir konkursai vykdomi pagal Senato patvirtintus mokslo programų nuostatus. Etatiniai mokslo darbuotojai priimami konkurso tvarka. Visi mokslo darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš biudžeto lėšų, Senato nutarimu privalo dirbti ne mažesnės kaip ketvirčio etato apimties pedagoginį darbą. Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji sudaro iki 15 % mokslo fondo) skiriamos lėšos parodoms organizuoti ir inovacinių projektų reklamai, Universiteto dėstytojų kūrybinėms atostogoms, mokslinėms konferencijoms organizuoti, habilitacijai, padaliniams, įdarbinantiems jaunus mokslininkus, skatinti, monografijų, periodinių mokslo leidinių ir vadovėlių leidybai, mokslo krypčių plėtros programoms rengti ir kitoms būtinoms išlaidoms.

Valstybinis mokslo ir studijø fondasSiekiant sukaupti lėšų mokslui ir studijoms šalyje remti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 įkurtas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Fondas kiekvienais metais viešai paskelbia asignavimų dydį kiekvienai iš fondo remiamų veiklos sričių: • aukštųjų technologijų plėtros programos projektams; prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektams; mokslininkų (mokslininkų grupių) tyrimams, jeigu šie tyrimai nedubliuoja jų mokslinės veiklos, finansuojamos iš kitų šaltinių;

• bendroms tyrimų programoms, kurias numato vykdyti ne mažiau kaip dvi mokslo ir studijų institucijos; • mokslo ir studijų institucijų mokslinėms programoms, įgyvendinamoms pagal tarpvalstybinius susitarimus; mokslo ir studijų institucijų vykdomiems ūkio subjektų užsakymams remti; • mokslinėms konferencijoms, simpoziumams, mokykloms bei kitiems mokslo renginiams; • mokslinėms monografijoms ir kitiems mokslo kūriniams rengti. Paraiškas Fondo paramai gauti gali pateikti mokslo


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA institutai, aukštosios mokyklos, mokslo įstaigos, visuomeninės organizacijos, taip pat kiti juridiniai asmenys, mokslininkai, jų grupės. Paraiškos paramai gauti turi būti įformintos pagal Fondo valdybos patvirtintus reikalavimus. Mokslo programų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja atskiri nutarimai. 2006 m. Fondas rėmė 12 tarptautinių projektų, 6 aukštųjų

technologijų plėtros programos projektus, 7 prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektus, 1 ministerijos užsakomos programos projektą, 8 mokslininkų grupių tyrimus, taip pat 8 ūkio subjektų užsakymus Universitetui, iš viso tam skirdamas 2403,3 tūkst. Lt. Paramą taip pat gavo 123 doktorantai.

Ûkiskaitiniai darbai Didžiausią nebiudžetinių pajamų dalį už mokslinę veiklą Universitetas gauna vykdydamas ūkiskaitines mokslinio tyrimo, projektavimo ar net vienetinės gamybos sutartis

su įmonėmis, firmomis ir įvairiomis institucijomis. 2006 m. įvykdyta darbų už 5,3 mln. Lt.

Tarptautinës programos Mokslo ir studijų internacionalizavimo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų programų bendruosiuose ir individualiuosiuose projektuose. 2006 m. KTU mokslininkai aktyviai dalyvavo Šeštojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstravimo veiklos programoje (6BP), EUREKA, COST, Šiaurės šalių ministrų tarybos remiamose programose.

Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius ir Tarptautinių ryšių skyrius (K. Donelaičio g. 73, tel.: 300037; 300035, el. paštas: adriana.kvikliene@ktu.lt; tarpt.sk@ktu.lt). 2006 m. Universiteto mokslininkai iš viso vykdė 82 tarptautinius mokslo projektus. Mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 3830,46 tūkst. Lt. Bendra tarptautinių mokslo projektų, įskaitant Lietuvos mokslo ir studijų remiamus projektus, sudarė 4149,38 tūkst. Lt.

Universitetiniø mokslo programø rengimo ir vykdymo nuostatai Bendroji dalis 1. Šie nuostatai nustato Universiteto mokslo programų (toliau – programų) rengimo ir vykdymo tvarką. Jie nereglamentuoja kitomis formomis ir kitais tikslais pedagogų ir mokslo darbuotojų atliekamų tyrimų. 2. Programa – tai skirtingų mokslo krypčių ir (ar) šakų tyrimus jungiantis darbų kompleksas, kuriuo siekiama gauti naujų mokslo žinių nagrinėjamai problemai spręsti ar sukurti naujų produktų. 3. Universiteto programos tikslas – Universiteto pajėgomis išspręsti šalies ir Universiteto raidai svarbią kompleksinę mokslo (technologijos) problemą. 4. Programas tvirtina rektorius Senato mokslo komisijos teikimu po mokslo krypčių kvalifikacijos komisijų ekspertizės. 5. Programas finansuoja Universiteto mokslo fondas, taip pat gali prisidėti programų rezultatais suinteresuotos ministerijos ir kitos valstybinės institucijos bei šalies ir užsienio ūkio subjektai, privatūs fondai. Siūlymai rengti ir vykdyti programą 6. Teisę rengti programas turi visi Universiteto mokslo padaliniai, mokslo grupės ir mokslininkai.

7. Programos iniciatoriai motyvuotą programos siūlymą (paraišką) rengia savo lėšomis ir jame nurodo: 7.1. Problemą, kuriai spręsti reikia naujų mokslo žinių; 7.2. Programos tikslus, numatomus rezultatus ir jų teorinę ir taikomąją vertę, praktinio panaudoji-mo galimybes, institucijas ir organizacijas, kurioms tie rezultatai gali būti svarbūs; 7.3. Informaciją apie analogiškų mokslo (technologijų) problemų sprendimą Lietuvoje ir užsienio šalyse, sąryšį su tarptautinėmis

7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.

programomis ir bet kuriais kitais užsakomaisiais tyrimais, taip pat kitų subjektų galimybes dalyvauti programoje ir ją bent iš dalies finansuoti; Svarbiausius programos darbus (sudėtines dalis), jų eiliškumą; Programos vykdymo terminus; Galimus darbų vykdytojus ir jų kvalifikaciją bei pagrindines publikacijas; Programos vykdymo materialinę bazę; Orientacines programos vykdymo išlaidas ir esamus bei galimus finansavimo šaltinius.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA 8. Siūlymai (paraiškos) rengti ar vykdyti programas pateikiami Universiteto Akademinių reikalų tarnybos Mokslo skyriui, o šis jas perduoda atitinkamų mokslo krypčių kvalifikacijos komisijų ekspertizei. Po ekspertizės siūlymus nagrinėja Senato mokslo komisija. Ji rekomenduoja rektoriui programą tvirtinti savo įsakymu arba ją atmesti ar papildyti. 9. Patvirtinta programa yra atvira ir joje gali dalyvauti visi Universiteto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, jeigu jų individualūs siūlymai gali būti naudingi programos rezultatams. Programos vykdymas 10. Programos vykdymą organizuoja Senato mokslo komisijos teikimu rektoriaus patvirtinta programos taryba, kuriai vadovauja tarybos pirmininkas – programos koordinatorius. 11. Programos taryba turi teisę: 11.1. Rinkti iš savo narių tarybos pirmininką; 11.2. Organizuoti konkursus programos dalių vykdytojams parinkti;

11.3. Siūlyti rektoriui tikslinti programos užduotis arba programą nutraukti; 11.4. Pagal reikmes paskirstyti programai paskirtąsias lėšas, įskaitant lėšas programai aptarnauti. 12. Programos taryba privalo sudaryti sutartį su Universitetu programos vykdymo laikotarpiui ir pateikti Finansų tarnybai išlaidų sąmatą, nustatytu laiku kasmet teikti Akademinių reikalų tarnybai ataskaitas apie programos vykdymo eigą, teikti informaciją apie programą ir jos rezultatus šalies visuomenei bei remiančioms institucijoms, organizuoti su programa susijusius mokslo seminarus, laikytis Universitete nustatytos finansinės tvarkos ir darbo drausmės. 13. Su programų vykdytojais įstatymų nustatyta tvarka gali būti sudarytos terminuotos darbo sutartys iki programoje numatytų darbų etapų ir jų finansavimo pabaigos arba Universitete nustatyta tvarka jiems mokami atlyginimo priedai.

2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paramos padaliniams skyrimo bendrųjų principų aprašas (Rektoriaus 2006-03-20 įsakymas Nr. A-166) 1. 2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paramos padaliniams skyrimo bendrųjų principų aprašas parengtas vadovaujantis Senato 2005-04-20 nutarimu Nr. 211 „Dėl mokslinės veiklos organizavimo principų“. 2. Padalinių mokslinei veiklai remti 2006 metais iš Kauno technologijos universiteto mokslo fondo paskirta 4,1 mln. litų (Senato 2006-02-18 nutarimas Nr. 280 „Dėl 2005 m. veiklos ataskaitos ir 2006 m. biudžeto patvirtinimo“). 3. 2006 metų Kauno technologijos universiteto mokslo fondo parama padaliniams siejama su padalinių 2003 ir 2004 m. mokslinės veiklos rodikliais ir jų pagrindu gautų valstybės biudžeto asignavimų dydžiu. Parama paskirstoma taip: 3.1. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. ISAK–1360 patvirtintu „2006 metų valstybės biudžeto asignavimų mokslui ir studijoms paskirstymo mokslo ir studijų sistemos institucijoms bendrųjų principų aprašu“ (toliau – Aprašu), nustatomas padalinių indėlis į Universitetui skirtus valstybės biudžeto asignavimus (ši metodika buvo taikoma vertinti institucijų 2002–2004 m. rezultatams, pagal kuriuos mokslo ir studijų institucijoms ir buvo skirti 2006 m. valstybės biudžeto asignavimai). 3.2. Mokslinė produkcija vertinama vadovaujantis Apraše nustatyta Mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika.

10

3.3. Mokslinė produkcija, išskyrus mokslo užsakymų, projektų ir programų lėšas, įvertinama taškais. Atskiros mokslinės produkcijos rūšys ir jų įverčiai taškais humanitarinių ir socialinių mokslo sričių grupėje (lituanistikai taikant kiek kitokius įverčius) ir fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių grupėje skiriasi. Vieno produkcijos taško vertė humanitarinių ir socialinių mokslo sričių grupėje yra 13 kartų mažesnė nei antrojoje mokslo sričių grupėje (apskaičiuota pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 2002–2004 m. mokslinės produkcijos vertinimo duomenis, remiantis Aprašo 3 priedo schema). 3.4. Remiantis Universitetui skirtų asignavimų sandara, nustatoma mokslinės produkcijos taško vertė litais, taip pat suma litais, skiriama už mokslo užsakymų, projektų ir programų lėšas. 2006 m. Universitetui skirta: – už taškais vertinamą mokslo produkciją – 11 105 468 Lt, – už ūkio ir valstybės biudžeto užsakymus – 4 869 273 Lt, – už tarptautinius mokslo projektus – 1 263 108 Lt. 2003–2004 m. vidutinė Universiteto mokslo produkcijos apimtis: – fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslinės produkcijos taškų – 1505; – humanitarinių ir socialinių mokslo sričių (be lituanistikos) mokslinės produkcijos taškų – 3811; – lituanistikos mokslinės produkcijos taškų – 66,5; – lėšų už ūkio subjektų užsakymus – 3 383,63 tūkst. Lt; – lėšų už biudžetinių institucijų (išskyrus ŠMM) subjektų užsakymus – 280,49 tūkst. Lt;


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA – lėšų už tarptautinius mokslo projektus ir programas – 917,215 tūkst. Lt. Produkcijos vertė: – FBT produkcijos taško vertė – 6 158,28 Lt; – HSL produkcijos taško vertė – 473,71 Lt; – ūkio subjekto užsakymo 1 Lt vertė – 1,38 Lt; – biudžetinės institucijos užsakymo 1 Lt vertė – 0,69 Lt (vertinama du kartus mažesniu mastu nei ūkio subjekto); – tarptautinio mokslo projekto 1 Lt vertė – 1,38 Lt. 3.5. Nustatomas kiekvieno padalinio indėlis į Universitetui skirtus 2006 m. valstybės biudžeto asignavimus. 3.6. Apskaičiuojamas konkurso tvarka padaliniuose įdarbintų mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų poreikis 2006 metams. 2006 m. šis poreikis sudaro 2 802517,3  Lt. Suformuojama pusę šio poreikio atitinkanti centralizuota mokslo fondo dalis. 3.7. Preliminari padaliniams skiriama mokslo fondo lėšų suma apskaičiuojama, padalinio indėlį atitinkančią sumą dalijant iš 8 (šis koeficientas nustatytas modeliuojant) ir prie jos pridedant 50 proc. padalinio mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams reikalingų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų (vadovaujantis Senato 2002-10-30 nutarimu Nr. 42).

3.8. Kitą pusę mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų poreikio turi užtikrinti darbuotojus įdarbinę universitetinio lygmens padaliniai. 3.9. Suformuojamas rezervas padaliniams skiriamos sumos netolygumams kompensuoti, esant pakankamai motyvacijai. 2006 m. šis rezervas sudaro 13,27 proc. padaliniams skirtos dalies (544120 Lt). Papildomai skiriama 50 500 Lt iš mokslo fondo bendrųjų reikmių dalies. 3.10. Rezervo lėšos padaliniams paskirstomos suderintu mokslo prorektoriaus ir universitetinių padalinių vadovų sprendimu. 3.11. Fakultetų dekanai, derindami su katedrų vedėjais, fakulteto padaliniams skirtas lėšas gali perskirstyti, tačiau turi atsižvelgti į didžiausią padalinio mokslinės produkcijos dalį sukūrusių mokslo grupių ir atskirų tyrėjų poreikius. Perskirstymo pasiūlymą jie pateikia Akademinių reikalų tarnybai. 3.12. Akademinių reikalų tarnyba parengia rektoriaus įsakymo dėl mokslo fondo paramos lėšų paskirstymo projektą ir pateikia jį mokslo prorektoriui. 3.13. Rektoriaus įsakymu paskirtų lėšų apskaitą tvarko Finansų tarnyba.

Universiteto darbuotojų ir studentų, išspausdintų straipsnių mokslinės informacijos instituto pagrindinio sąrašo leidiniuose, paskatos skyrimo aprašas (Rektoriaus 2006-03-20 įsakymas Nr. A-166) Straipsnių, išspausdintų Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašo (Master Journal List) leidiniuose, autoriams iš centralizuotos mokslo fondo dalies mokama vienkartinė atlyginimo priemoka. Šios priemokos dydis DUP už vieną straipsnį bendraautoriui apskaičiuojamas taip*:

DUP = 1500 *

IF Z 1 1 + N  IF MK

  ,   Lt  ≤ DUPmaks   , 

čia N – bendraautorių skaičius; IF Z – žurnalo svorio koeficientas (angl. impact factor), IF MK – vidutinis mokslo kategorijos (ISI JCR) žurnalų svorio koeficientas (angl. agregate impact factor); jei žurnalas priklauso kelioms kategorijoms, imama ta IF MK vertė, kuri yra mažiausia; * – bazinė 1500 Lt suma Senato nutarimu gali būti koreguojama, atsižvelgiant į Universiteto finansines galimybes; DUPmaks – Senato nutarimu nustatyta priemokos riba. * – vadovaujantis Senato 2002-10-30 nutarimu Nr. 42 nustatyta tvarka, už vieno straipsnio ekvivalentą išmokama ne mažiau kaip 16 MGL dydžio priemoka prie pareiginio atlyginimo, bet ne daugiau kaip 32 MGL per metus.

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Moksliniø ir technologiniø tyrimø kokybës sistema 1999 m. Universitete pagal LST EN ISO 9001: 1995 standarto reikalavimus, taip pat LST ISO 10013: 1997 LST EN ISO 8402 : 1995 standartų, Safety Guide Q8: Quality assurance in research and development (IAEA, 1998) ir SWEDAC DOC 92:5 rekomendacijas pradėta kurti mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema. 2000 03 24 Universitetas tapo pirmąja Lietuvos mokslo ir studijų institucija, gavusia institucinę Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją moksliniams, technologiniams tyrimams ir saugos įvertinimams branduolinės energetikos srityje. Šiuo metu mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema pertvarkoma pagal ISO 9001: 2000 standartą. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema parengta taip, kad būtų galima pasiekti bendrus Universiteto tikslus, išlaikant aukštą atliekamų darbų mokslinį-techninį lygį visais galimais aspektais. Kiekvienam darbus vykdančiam padalinių organizaciniam lygiui, pradedant Universiteto vadovybe ir baigiant laboratorija, šioje programoje skiriamas svarbus vaidmuo ir atsakomybė, kuri pasiekia aukščiausią laipsnį individualaus darbuotojo lygmenyje. Kokybės siekiama plataus spektro priemonėmis, pradedant pavienių darbuotojų darbo procesų tobulinimu ir baigiant vykdomų tyrimo projektų peržiūra, kurią atlieka žymūs nepriklausomi mokslininkai. Mokslinio tyrimo institucijoje ypač svarbi kokybės vadybos principų ir mokslinių autoritetų tradiciškai griežtos kontrolės efektyvi integracija. Įvertinant Universiteto vykdomų mokslinio tyrimo projektų įvairovę, nustatyta optimali mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos struktūra. Jos pagrindas – bendroji „Universiteto lygio” kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji apibūdina KTU vadovybės kokybės politiką ir jos įgyvendinimo esminius principus, metodus ir bendrąsias procedūras. Tuo pat metu kiekvienas savarankiškas mokslinio tyrimo darbus vykdantis padalinys yra įpareigotas sukurti specifinę lokalinę savo vykdomų procesų kokybės užtikrinimo procedūrą, kuri atitinka to padalinio ypatumus, unikalius poreikius ir Universiteto vadovybės nustatytus kokybės

reikalavimus. Tokias procedūras parengusios septynios mokslo grupės: • Šilumos ir atomo energetikos katedros dvifazių srautų termohidromechaninių procesų tyrimo mokslo grupė; • Inžinerinės mechanikos katedros konstrukcijų modeliavimo mokslo grupė; • Mašinų projektavimo katedros mechaninių sistemų patikimumo tyrimo mokslo grupė; • Deformuojamų kūnų mechanikos katedros medžiagų ir konstrukcijų stiprumo bei ilgaamžiškumo prognozavimo mokslo grupė; • Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės mokslo grupė; • Elektros sistemų katedros elektros energetikos sistemų režimų valdymo ir problemų tyrimo mokslo grupė; • Organinės technologijos katedros polimerų modifikavimo ir tyrimo mokslo grupė. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros taip pat parengtos procesų aprūpinimo infrastruktūrą sudarančiuose ir jos funkcionavimą užtikrinančiuose Universiteto padaliniuose. Parengtos tokios procedūros: • dokumentų ir duomenų valdymas, • pirkimas, • vadovybės analizės valdymas, • kokybės vidaus auditas, • koregavimo ir prevenciniai veiksmai, • kvalifikacijos tobulinimas, • produkto identifikavimas ir atsekamumas, • sutarties sudarymo proceso valdymas, • kontrolės, matavimo ir bandymų įrenginių priežiūros valdymas, • galutinės produkto kontrolės valdymas, • programinės įrangos kokybės valdymas ir kt. Universiteto vykdomų mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema yra atvira: numatoma, jog palaipsniui ji apims visus Universiteto mokslo padalinius, kuriuose bus sukurtos ir įdiegtos bendrosios ir procesinės tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros.

MOKSLINËS KONFERENCIJOS IR PARODOS Universitetas kiekvienais metais organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių specialistus. Stambiausias Universiteto mokslo renginys, kurį jis organizuoja kartu su Pramonininkų konfederacija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba, yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“. Jį organizuojant, kasmet paramą teikia Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pramonė“ tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, panagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą

12

ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Jau įprasta, kad šioje diskusijoje dalyvauja vos ne visų ministerijų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų vadovaujantys specialistai, žymiausi technikos ir kitų sričių mokslininkai, pramonės ir verslo organizacijų ir asociacijų atstovai. Didaktikos, žinių perimamumo ir mokymo tęstinumo klausimais pasitarti atvyksta vidurinio ir aukštesniojo lavinimo, profesinio tobulinimo specialistai. Renginyje dalyvauja ir vis daugiau dėmesio rodo bankai ir inovacinės veiklos struktūros. Centrinį ciklo renginį, visada organizuojamą vasario pradžioje, pratęsia savarankiškos teminės darbuotojų ir studentų mokslo konferencijos, organizuojamos visus metus. 2006 m. įvyko 31 darbuotojų ir 14 studentų konferencijų, kuriose perskaityti 2672 pranešimai.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA Išleista visų Universitete vykusių konferencijų pranešimų medžiaga – per 500 aut. lankų. KTU mokslinė veikla ir studijos aktyviai pristatomos tarptautinėse parodose. 2006 m. Universiteto ekspozicijos

pristatytos 4 tarptautinėse parodose Lietuvoje. Universitete buvo surengta jau tradicine tapusi jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama‘2006“. Šioje parodoje buvo pristatyti 95 darbai.

2006 m. vykusiø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Perskaityta pranešimų Renginio pavadinimas skaičius KTU Kitų institucijų Iš viso darbuotojų darbuotojų Lietuvos mokslas ir pramonė: Pramonininkų konfederacijos diena KTU 200 7 7 Informacinės technologijos’2006

207

89

41

130

Šilumos energetika ir technologijos

234

18

55

73

Seminaras, skirtas prof. J. Matulionio 100-osioms gimimo metinėms

110

3

2

5

Matematika ir matematikos dėstymas

143

26

43

69

Mechanika-2006 (tarptautinė)

132

81

47

128

Chemija mokykloje 2006

77

2

11

13

Teisinės, politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių Europos link (tarptautinė)

70

9

16

25

Lyčių lygybės aspekto integravimas į mokymo procesą (seminaras)

29

1

1

2

183 1 p., 25 ž., 36 s.

2, 11, 37

3, 36, 73

Chemija ir cheminė technologija Tauta ir kalba: sociolingvistinio ugdymo aspektai (tarptautinė)

92

4

29

33

188

40

68

108

18

6

5

11

Kalba, kultūra ir technologijos (tarptautinė)

132

10

57

67

Elektronika’2006 (tarptautinė)

334

68

155

223

Tarptautinė partnerystė inovatyviam verslui skatinti

156

10

47

57

36

8

9

17

Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencija

268

41

165

206

Atsakingas pilietiškumas kuriant darnią visuomenę: Iššūkiai socialiniam darbui

125

7

62

69

79

19

32

51

Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje (tarptautinė)

123

20

83

103

Nato Tyrimų ir technologijų organizacijos Taikomųjų transportavimo technologijų sekcijos sesija

330

8

76

84

89

10

14

24

Biomedicininė inžinerija (tarptautinė)

121

23

53

76

Transporto priemonės 2006 (tarptautinė)

180

37

73

110

Pažangioji statyba

150

20

9

29

Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui?

116

10

19

29

Medicininė fizika Baltijos šalių regione (tarptautinė konferencija-seminaras)

68

8

19

27

Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje (tarptautinė)

98

22

27

49

Medžiagų inžinerija 2006

74

13ž., 22s.

6 ž., 12s.

19ž., 34s.

Pramonės logistika ICIL’2006 (tarptautinė)

63

7

23

30

Modeliavimas ir optimizavimas versle ir pramonėje (tarptautinė) 67

9

38

47

Elektros energetika ir technologijos (tarptautinė) Antropogeninės dykros: aplinkosauginis ir konversinis aspektai

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (XVI tarptautinė)

Vibroinžinerija 2006 (tarptautinė)

13


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

2006 m. vykusiø studentø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius

Perskaityta pranešimų KTU Kitų aukštųjų Iš viso studentų mokyklų studentų

Telekomunikacijos ir elektronika-2006

81

16

3

19

Socialiniai mokslai–2006: iššūkiai globalizacijos procese

61

48

4

52

151

28

17

45

Jaunieji Technologijų fakulteto mokslininkai Panevėžio regione-2006

31

23

-

23

Po idėjų pasaulį

24

19

5

24

Elektros energetikos, elektrotechnikos ir valdymo technologijų mokslinės problemos

57

26

6

32

140

50

1

51

Ekonomika ir vadyba-2006

58

35

14

49

Taikomoji matematika

35

27

7

34

Mechanikos inžinerija-2006

61

43

1

44

Chemija ir cheminė technologija

75

18

25

43

Šiuolaikinės architektūros ir statybos tendencijos

30

4

10

14

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (konferencija-mokykla) 129 28 71

99 (22 ž., 74 s.)

Mūsų socialinis kapitalas – žinios

Gaminių technologijos ir dizainas’2006

XXI amžiaus iššūkiai

91

Studentų darbų paroda „KTU Technorama 2006“

76

-

76

95 darbai

PASTABA: p – plenariniai pranešimai; ž – žodiniai pranešimai; s – stendiniai pranešimai.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Kauno technologijos universitetą sieja glaudūs ryšiai su daugeliu užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusėmis sutartimis, Universiteto padalinių arba mokslinių grupių individualiais projektais, įvairių tarptautinių programų projektais, studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslinių darbuotojų mainais, taip pat dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose užsienyje bei Universitete. KTU šiuo metu su įvairiomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institucijomis bei firmomis yra pasirašęs per 80 bendradarbiavimo sutarčių. Kauno technologijos universitetas yra kelių tarptautinių organizacijų – Europos universitetų asociacijos (EUA), Tarptautinės tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (IACEE), UNESCO Tarptautinio inžinerijos studijų centro (UICEE), Baltijos šalių technikos universitetų asociacijos (ATUBS), Europos universitetų tęstinio

14

mokymo tinklo (EUCEN), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER) narys. Nuo 1998 m. KTU dalyvauja Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslinio ir technologinio konsorciumo BALTECH veikloje ir yra vienas iš steigėjų. Nuo 1999 m. vykdoma konsorciumo BALTECH parengta tarptautinė magistro studijų programa „Pramonės inžinerija ir vadyba“. Universitete taip pat sėkmingai vykdoma tarptautinė bakalauro studijų programa „Eksporto inžinerija“. 2002–2003 m. m. pradėtos dvi naujos magistro studijų programos „Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba“ ir „Valdymo technologijos“. 2005 m. pradėtos vykdyti naujos tarptautinės magistro studijų programos „Taikomoji chemija“, „Aprangos ir polimerų produktų inžinerija“, „Medžiagų apibūdinimas ultragarsu“ bei „Europos integracijos studijos“.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA Nuo 1993 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja Europos Sąjungos bendrosiose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose pradedant Trečiąja bendrąja programa. KTU aktyviai dalyvavo Penktojoje bendrojoje programoje (5BP) – iš viso buvo finansuota 20 projektų, iš kurių paskutinis projektas baigsis 2007 m. Universiteto mokslininkai aktyviai įsijungė į Šeštąją bendrąją programą (6BP) – 2006 m. vykdytas 31 šios programos projektas informacinių technologijų, neardomosios kontrolės, nanotechnologijų, pjezomechanikos, maisto technologijų, aplinkos inžinerijos, e. verslo ir socialinių mokslų srityse. 2006 m. pradėtas pirmasis Universitete EURATOM programos projektas. Universiteto mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programoje EUREKA ir Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programoje COST. 2006 m. vykdyti 9 EUREKA projektai ir dalyvauta 12 COST veiklų maisto technologijų, chemijos technologijų, valdymo ir informacinių technologijų bei aplinkos inžinerijos srityse. Nuo 1992 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kituose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, priklausančiuose įvairioms programoms ar visiškai savarankiškuose. 2006 m. vykdyti 6 INTERREG III programos projektai, po vieną eCONTNET ir Pažangios energetikos Europai programų projektą, vykdyti 6 Šiaurės šalių tarybos remiami projektai, 2 NATO mokslininkų reintegraciją bei tyrimus remiantys projektai bei 4 pagal ES viešuosius pirkimus laimėti projektai. Taip pat bendri moksliniai tyrimai buvo vykdyti tarpvyriausybinių sutarčių pagrindu – 3 projektai su partneriais Prancūzijoje (programa „Žiliberas“), 1 su partneriais Latvijoje ir Taivane, 5 projektai su partneriais Ukrainoje. 2006–2007 m. m. pagal Socrates/Erasmus programą studijuoti į ES universitetus išvyko 162 KTU studentai, o studijuoti į KTU atvyko 54 užsienio studentai. Dėstyti į Europos universitetus buvo išvykę 43 KTU dėstytojai, partnerio teisėmis KTU dalyvavo keturiuose studijų programų, šešiuose intensyvių studijų programų bei dešimtyje teminių tinklų projektų.

FRAMEWORK

30

2007 m., pasibaigus ES Socrates programai, oficialiai prasidėjo naujoji Mokymosi visą gyvenimą programa (Lifelong Learning Programme). Viena iš naujosios LLP paprogramių – Erasmus programa, skirta aukštajam mokslui. Vasario mėnesį Europos Komisijai teikėme paraišką išplėstinei Erasmus universiteto chartijai gauti, kuri ir buvo suteikta. Chartija įgalina mūsų Universitetą dalyvauti visose Erasmus programose veiklose 2007–2013 m. Švietimo mainų paramos fondui teikėme paraišką 2007–2008 m. m. Erasmus programai finansuoti. Paraiška pateikta 187 dvišalių sutarčių su 153 aukštojo mokslo institucijomis pagrindu. Pagal šią paraišką numatoma išsiųsti studijuoti į partnerių universitetus 190 KTU studentų, atlikti praktikos – 24 studentus. 65 KTU dėstytojai planuoja išvykti skaityti paskaitų, 39 darbuotojai   – į stažuotes. 2006 metais KTU toliau dalyvavo kitose Socrates programose: Comenius, Minerva, Grundtvig ir Lingua. Iš viso vykdyta 12 šių programų projektų: 3 Comenius, 4 Minerva, 4 Grundtvig ir 1 Lingua projektas. KTU aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos profesinio rengimo Leonardo da Vinci programoje. 2006 m. vykdyti 4 KTU koordinuojami projektai ir 17 projektų, kuriuose Universitetas dalyvauja kaip partneris. Toliau sėkmingai plėtėsi KTU dvišaliai kontaktai su Šiaurės šalimis, Šveicarija, Vokietija, Prancūzija. Universiteto studentams, doktorantams, studijuojantiems užsienyje, paramą skiria Šveicarijos–Baltijos tinklas (Swiss Baltic Net), atskiri universitetai ar stipendijų fondai. Keletas studentų nuolat dalyvauja Kylio miesto bei Kylio taikomųjų mokslų universiteto rengiamose ir

KTU aktyviai dalyvauja Socrates/Erasmus teminiuose tinkliniuose projektuose. Užsienio kalbų centras nuo

35

1999 m. darbuojasi teminiame kalbų mokymo tinkle. Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas dalyvauja elektros ir informatikos inžinerijos studijų projekte EIE-SURWEYOR, Skaičiuojamųjų technologijų centras – Europos radiografijos tinkliniame projekte HENRE2, Cheminės technologijos fakultetas – ECTN4 ir ISEKI-Food2 projektuose, Informatikos fakultetas  – kompiuterijos mokslų doktorantūros studijų teminiame tinkle, Tarptautinių ryšių skyrius – inžinerijos mokymo ir mokslinių tyrimų Europoje teminiame tinkle, Distancinio mokymo centras – EUI-Net ir NETTLE projektuose.

COST

25 22 17

16

10 5 0

33

26

20 15

EUREKA

6 6

2002

8

12

12

10 6

5

5

2003

2004

2005

9

2006

Dalyvavimas ES MTEP programose

15


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA finansuojamose studijų programose, naudojasi koncerno „Siemens“ stipendijoms. Nemažai Universiteto studentų atlieka gamybinę praktiką užsienio firmose. Nuo 2004 m. KTU inžinerinių ir gamtos mokslų studentai dalyvauja stažuočių Japonijoje programoje „Vulcanus in Japan“. Per pirmuosius ir antruosius dalyvavimo programoje metus kelių pakopų atranką perėjo ir 12 mėnesių trukmės stažuotėje Japonijoje dalyvavo jau 3 KTU studentai. 2006 metai mūsų studentams nebuvo tokie sėkmingi, bet kaip ir ankstesniais metais susidomėjimas programa buvo nemažas. Iš KTU buvo išsiųsta 12 studentų paraiškų, 2 studentai perėjo pirminę atranką, tačiau į antrąjį atrankos etapą nepateko. Plėtojant Universiteto mokslinių tyrimų bazę, vykdant tarptautinius projektus ir dėstytojų bei studentų mainus, Universitetui talkina daug žymių užsienio mokslininkų. Iškiliausiems iš jų Universitetas suteikia garbės daktaro vardus. Garbės daktaro vardus Universitetas yra suteikęs 31 asmeniui. Tarp jų – plačiai pripažintiems mokslininkams, verslo bei politikos atstovams: pasaulyje pripažintam aeronautikos ir mechanikos specialistui, JAV Kolumbijos universiteto profesoriui Rimui Vaičaičiui, įsteigusiam kelias stipendijas mūsų studentams ir doktorantams; Jeilio universiteto profesoriui Rimui Vaišniui; žinomam branduolinių reaktorių patikimumo tyrėjui, Šiaurės Ilinojaus universiteto profesoriui Algirdui Marchertui; čikagiečiui daktarui Stasiui Bačkaičiui, Lietuvos mokslo ir universiteto propaguotojui; Gento universiteto profesoriui Rolandui Verhe, visokeriopai remiančiam mūsų Cheminės technologijos fakultetą, ypač maisto mokslo srityje; precizinės elektromechanikos specialistui Didžiosios Britanijos De Montforto universiteto profesoriui Jeffrey‘ui A. G. Knightui; Vokietijos statybos koncerno „Bilfinger+Berger“ valdybos nariui, Vokietijos senjorų-ekspertų tarnybos nariui dipl. inž. Friedrichui Marcksui; buvusiam Rygos

technikos universiteto rektoriui prof. Egonui Lavendeliui; Šiaurės Ilinojaus universiteto Inžinerijos ir inžinerijos technologijų fakulteto dekanui prof. Romualdui Kašubai; Kalifornijos valstybinio universiteto Marketingo katedros vedėjai prof. Irene Lange; įžymiam visuomenės veikėjui, Lietuvių fondo centro valdybos ir tarybos nariui, daktarui Juozui Petrui Kazickui (JAV); įžymiam JAV polimerinių dangų specialistui ir visuomenės veikėjui inžinieriui Kaziui Sekmakui; Edvardui Jasaičiui, Floridos valstijos universiteto viešojo administravimo profesoriui, KTU viešojo administravimo katedros vedėjui; Klausui K. Ungeriui, Mainco J. Gutenbergo universiteto profesoriui, vienam žymiausių pasaulio chromatografijos specialistų, Cheminės technologijos fakulteto rėmėjui; Johnui A. Berendse, precizinės inžinerijos specialistui, Festo akademijos Vokietijoje vyresniajam patarėjui, KTU – FESTO įkūrėjui; daktarui Terence Henry McLaughlinui, Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo bei Edukacijos fakulteto nariui; Feliksui Palubinskui, Ilinojaus universiteto daktarui; Günteriui Lattermannui, Bairoito universiteto akademiniam direktoriui; Ulrichui Daldrupui, Acheno aukštosios technikos mokyklos profesoriui; Larsui Rydenui, Upsalos universiteto profesoriui. 2002 m. garbės daktaro vardas suteiktas Šveicarijos diplomatui Maxui Schweizeriui, 2004 m. – Niujorko politechnikos instituto profesoriui Romualdui Šviedriui, 2006 m. – Čekijos Respublikos prezidentui Vaclavui Klausui. Dalyvaudamas tarptautinėse programose bei projektuose, Universitetas iš įvairių užsienio šaltinių gauna finansavimą moksliniams tyrimams, studentų bei dėstytojų mobilumui, įsigyja literatūros, laboratorinės įrangos. Taip kaupiama patirtis, kuri leis sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų rinkoje. Tik bendradarbiaujant su užsienio partneriais galima sėkmingai įsijungti į Europos mokslinių tyrimų tinklą ir konkuruoti šioje srityje su labiau patyrusiomis kitų Europos šalių institucijomis.

STUDIJOS Universitete įgyjami bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai bei specialisto kvalifikacija. Bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas asmeniui, išėjusiam nuosekliųjų universitetinių studijų pirmosios pakopos studijų programą. Pagrindinėse studijose bakalauro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas baigus tokias studijų programas: Aplinkos inžinerija, Cheminė technologija ir inžinerija, Maisto technologija ir inžinerija, Elektronikos inžinerija, Elektronikos inžinerija ir vadyba, Telekomunikacijos, Automatika ir valdymas, Elektros energetikos technologijos, Elektros inžinerija, Termoinžinerija, Informatikos inžinerija, Eksporto inžinerija, Mechanikos inžinerija,

16

Mechatronika, Sporto inžinerija, Medžiagų mokslas, Medienos gaminių dizainas ir technologija, Polimerinių gaminių dizainas ir technologija, Siuvinių dizainas ir technologija, Tekstilės dizainas ir technologija, Žiniasklaidos inžinerija, Statybos inžinerija, Pastatų inžinerinės sistemos Transporto priemonių inžinerija, Taikomoji chemija, Taikomoji fizika, Informatika, Taikomoji matematika, Socialinė edukologija, Ekonomika, Sociologija, Vadyba, Verslo administravimas,


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA Viešasis administravimas, Kompiuterinė lingvistika, Technikos kalbos vertimas ir redagavimas, Architektūra, Muzikos technologijos. Magistro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas asmeniui, išėjusiam magistrantūros (nuosekliųjų universitetinių studijų antrosios pakopos) studijų programą. Studijuojant kai kurias programas galima įgyti ne tik magistro kvalifikacinį laipsnį, bet ir inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Universitete vykdomos magistrantūros studijų programos, kurias baigus įgyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis: Aplinkos inžinerija, Cheminė technologija, Maisto mokslas, Elektronikos inžinerija, Taikomoji elektronika, Telekomunikacijos, Elektros energetikos inžinerija, Valdymo technologijos, Termoinžinerija, Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos, Informacinės technologijos, Programų sistemų inžinerija, Vienlustės sistemos, Kraštotvarka, Metrologija ir matavimai, Mechanikos inžinerija, Mechatronika, Medžiagų inžinerija, Medžiagų mokslas, Aprangos ir polimerinių gaminių inžinerija, Medienos inžinerija, Pramonės inžinerija ir vadyba, Tekstilės inžinerija, Nekilnojamojo turto valdymas, Statybos inžinerija, Transporto priemonių inžinerija, Chemija, Taikomoji fizika, Informatika, Taikomoji matematika, Edukologija, Edukacinės technologijos, Ekonomika, Sociologija, Europos integracijos studijos, Vadyba, Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Technikos kalbos vertimas ir redagavimas, Mokslo ir technologijos istorija ir filosofija, Medijų filosofija, Architektūra, Biomedicininė inžinerija, Medicinos fizika.

Magistrantūros studijų programos, kurias baigus įgyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija: Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba, Chemijos inžinerija, Maisto produktų technologija, Inžinerinė elektronika, Telekomunikacijų sistemos, Valdymo inžinerija, Elektros energetika, Energetikos inžinerija ir vadyba, Pramonės termoinžinerija, Informacinių sistemų inžinerija, Taikomoji metrologija, Gamybos inžinerija, Grafinių komunikacijų inžinerija ir vadyba, Siuvinių dizainas ir technologija, Pastatų inžinerinės sistemos, Statyba, Transporto priemonės. Specialiosiose profesinėse studijose (tai taip pat nuosekliųjų universitetinių studijų antroji pakopa) galima įgyti profesinę kvalifikaciją. Universitete vykdomos tokios specialiųjų profesinių studijų programos: mokytojo kvalifikacija: matematikos, pedagogikos. 1999 m. pirmąkart šalies istorijoje pradėtas organizuoti bendras stojančiųjų priėmimas į kelias aukštąsias mokyklas. Iniciatyvą parodžius mūsų Universitetui, priėmimas bendra tvarka vyko į 2 universitetus – mūsų ir Vilniaus. 2000 m. stojantieji vienu prašymu buvo priimami jau į 5 aukštąsias mokyklas – mūsų Universitetą, Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno medicinos ir Šiaulių universitetus. 2001 m. šis skaičius išaugo iki 7, o 2002 m. – jau iki 13 aukštųjų mokyklų. Nuo 2003 m. bendrą priėmimą organizuoja jau visos šalies universitetinės aukštosios mokyklos. Detalus priėmimo tvarkos aprašymas pateikiamas aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse. Jas galima rasti internete adresu http://www.ktu.lt .

17


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

DOKTORANTÛRA Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją. Asmenys, siekiantys įgyti daktaro mokslo laipsnį, studijuoja dieninėje ar neakivaizdinėje doktorantūroje arba daktaro disertaciją rengia ir gina eksternu. Mūsų Universitete galima studijuoti šių mokslo krypčių doktorantūroje ir ginti daktaro disertacijas: Mokslo krypties kodas

Mokslo krypties pavadinimas

Fiziniai mokslai 02 P Fizika 03 P Chemija 09 P Informatika Socialiniai mokslai 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija Technologijos mokslai 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

05 T Chemijos inžinerija 06 T Energetika ir termoinžinerija 07 T Informatikos inžinerija 08 T Medžiagų inžinerija 09 T Mechanikos inžinerija 10 T Matavimų inžinerija Doktorantūros trukmė – ne daugiau kaip 4 metai, iš jų 1–1,5 metų skiriami studijoms. Studijų forma  – dieninė arba neakivaizdinė (šiuo atveju nemokama stipendija). Kiekvienam doktorantui paskiriamas mokslinis vadovas. Doktorantas kartu su vadovu sudaro studijų ir daktaro disertacijos rengimo planą visam doktorantūros laikotarpiui ir parenka disertacijos temą. Doktorantui reikia išlaikyti ne mažiau kaip keturių dalykų doktorantūros lygio egzaminus. Geriausiai besimokantiems doktorantams sudaromos sąlygos atlikti tyrimus arba dalį studijų programos studijuoti kitų šalių universitetuose. Studijų metu doktorantas dirba ir mokslinį darbą, kaupdamas medžiagą disertacijai. Jis privalo dirbti ir Senato nustatytos apimties pedagoginį darbą. Kol studijuoja ir laiko egzaminus, doktorantui mokama 7, o disertacijos rengimo laikotarpiu – 8,1 bazinės mėnesinės algos dydžio stipendija. Doktorantams kasmet suteikiamos 56 kalendorinės dienos eilinių mokamų atostogų. Doktorantūros laikotarpiu suteikiamas bendrabutis.

Priëmimo tvarka Bendras doktorantūros vietų skaičius Universitete nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų subsidijų dydį. Kiekvienai mokslo krypčiai nustatomos doktorantų priėmimo kvotos. Studijuojant neakivaizdine forma, už studijas doktorantas moka pats arba jį siunčiančios organizacijos. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį išsilavinimą įgiję vienos pakopos aukštojo mokslo sistemoje. Priimdama į doktorantūrą, konkurso komisija atsižvelgia į stojančiojo studijų magistrantūroje balus, publikacijas, mokslinę veiklą ir patirtį, mokslininkų rekomendacijas ir pokalbį su konkurso komisijos nariais. Galutinį sprendimą priima konkurso komisija. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį. Jei konkurso komisija nustato, kad stojantysis yra išklausęs nepakankamos apimties pagrindinės mokslo krypties dalykų kursą arba kad jo žinios įvertintos nepakankamu balų skaičiumi, ji gali nurodyti, kokius dalykus doktorantui reikės studijuoti papildomai arba kokius egzaminus jis turės perlaikyti pirmaisiais doktorantūros studijų metais.

18

Asmenys, pageidaujantys stoti į doktorantūrą, Universiteto Mokslo tarnybos Doktorantūros skyriui pateikia: • rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodo doktorantūros kryptį; • gyvenimo aprašymą; • magistro (aukštojo mokslo) diplomo ir jo priedų kopijas; • dviejų mokslininkų rekomendacijas; • mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą; • kitus priėmimo skelbime nurodytus arba, jų nuomone, svarbius dokumentus. Priėmimo komisijos posėdžiai tradiciškai vyksta kiekvienų metų liepos pradžioje KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73). Dokumentai priimami paskutinį birželio dešimtadienį. Informacija teikiama KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73), 406 k., telefonai: (8 37) 300042, 300040, faksas (8 37) 324144, el. paštas mok.skyrius@ktu.lt


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Biblioteka K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Direktorė Genė Duobinienė, tel. 300650, tel./faks. 300651, e. p. biblioteka@adm.ktu.lt KTU bibliotekos struktūra: Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20) Fakultetų grupės: Mechanikos (Kęstučio g. 27, II a.), Informatikos (Studentų g. 50, I a.), Cheminės technologijos (Radvilėnų pl. 19, II a.), Statybos ir architektūros (Studentų g. 48, I a.), Dizaino ir technologijų (Studentų g. 56, IV a.), Panevėžio instituto (Klaipėdos g. 3, 5319 Panevėžys). Kauno technologijos universiteto bibliotekos – seniausios akademinės bibliotekos Kaune – ištakos siekia 1920-uosius, t. y. Aukštųjų kursų įkūrimo, metus. Šių kursų bibliotekos rinkinys kartu su A. Becenbergerio asmenine biblioteka sudarė Kauno universiteto bibliotekos branduolį. Biblioteka įkurta 1923 m. sausio 1 d. Reorganizavus Kauno universitetą (1950 m.) patalpos, didžioji fondo dalis ir darbuotojai atiteko akademinei KPI (nuo 1990 m. spalio mėn. – KTU) bibliotekai. Šiandien tai viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje ir vienintelė Kaune bei Kauno apskrityje, perkanti ir sauganti fizinių ir technologijos mokslų literatūrą ir informaciją. Spausdinti ir elektroninės informacijos šaltiniai įsigyjami pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis. Biblioteka yra atvira visuomenei. Bibliotekos retų knygų skyriuje saugoma per 20 tūkst. egz. XV–XX a. pirmosios pusės lietuviškų ir užsienietiškų spaudinių (14 inkunabulų, apie 1000 retų lietuviškų 1591–1904 m. spaudinių, V. Biržiškos, J. Tumo-Vaižganto ir kitų asmeninių bibliotekų kolekcijos). Pagrindiniai Bibliotekos 2006 m. veiklos rodikliai Fondai 1,6 mln. egz. Gauta naujų leidinių per metus 13 600 egz. Išduota spaudinių per metus per 1,06 mln. egz. Naudotasi visateksčiais straipsniais iš prenumeruojamų DB 162 000 str. Bibliotekos personalas 78 darbuotojai 2006 m. bibliotekoje užregistruota per 27 000 skaitytojų, iš jų apie 23 500 studentų. BBibliotekoje veikia integrali bibliotekinė sistema ALEPH500, prie jos per WWW OPAC kasmet prisijungiama daugiau kaip 1,7 mln. kartų. Kompiuterinis katalogas ir Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų DB Publikacijos prieinami Universiteto tinklalapyje http://www.ktu.lt/biblioteka. Kompiuteriniame kataloge aprašyti visi leidiniai nuo 1990 m., senesnių metų – skaitomi leidiniai. Skaitytojų užsakymai centrinėje ir fakultetų bibliotekose priimami internetu. DB Publikacijos aprašyta daugiau kaip 33 200 KTU darbuotojų mokslinių publikacijų. Kortelių kataloguose aprašyti visi leidiniai iki 1999 m. Skaitytojai aptarnaujami 7 abonementuose, 10 skaityklų, retų knygų skyriuje, 8 interneto svetainėse. Skaitytojams leidiniai išduodami į namus centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Studijų leidiniai išduodami laikotarpiui

nuo 7 dienų iki 6 mėnesių, kiti leidiniai – nuo 1 iki 30 dienų. Vieninteliai knygų egzemplioriai, periodiniai leidiniai, standartai, referatiniai žurnalai, reti spaudiniai, disertacijos, tezės į namus neišduodami, juos galima skaityti skaityklose. Bibliotekoje nesančius spaudinius ar dokumentus už nustatytą mokestį galima užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Šiuo metu Bibliotekoje yra 160 kompiuterinių darbo vietų, iš jų 88 skirtos skaitytojams informacijos paieškai. Naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriniu katalogu, o per internetą – pasaulio bibliotekų katalogais, šalių suvestiniais katalogais, duomenų bazėmis, skaitytojai randa naujausią ir aktualiausią informaciją. Sudaromos sąlygos ir teikiamos konsultacijos, kaip naudotis duomenų bazėmis kompaktiniuose diskuose ir internete. Biblioteka prenumeruoja 58 multidisciplinines ir specializuotas užsienio duomenų bazes, kurių prieigą užtikrina 19 tiekėjų: American Institute of Physics, American Physical Society, Annual Reviews, AMP Package (ACS Publications, New England Journal of Medicine, Humana Press Online, Synthesis, Bentham Science Publishers, Ebrary), CRCnetBASE, EBSCO Publishing (Academic Search Premier; Business Source Premier; MasterFILE Premier; Newspaper Source; Regional Business News; Health Source: Nursing/ Academic Editon; MEDLINE; ERIC; Health Source - Consumer Editon; Clinical Pharmacology; Library, Information Science & Technology Abstracts; INSPEC; SocINDEX with Full Text; Computers & Applied Sciences Complete; Environment Complete); Emerald Fulltext, Encyclopedia of Physical Science and Technology, Engineering Village (Compendex, INSPEC, Referex Engineering); ISI Web of Knowledge (Journal Citation Reports, ISI Proceedings, ISI Web of Science; Essentials Science Indicators; ISI Highlycited); IEEE/IEL; Institute of Physics Electronic Journals; Oxford English Dictionary; Oxford Journals Online; ScienceDirect; SpringerLINK; Wiley Interscience; Zentralblatt MATH ir vieną lietuvišką teisinių dokumentų duomenų bazę LITLEX-Internet. Bibliotekos tinklalapyje (http://www.ktu.lt/biblioteka) galima rasti informacinio raštingumo ugdymo kursus, elektroninių šaltinių katalogą, duomenų bazių sąrašą ir kt. Informacija Bibliotekos internetiniame puslapyje nuolat papildoma, koreguojama ir atnaujinama. Informacija apie duomenų bazes bei galimybę jomis naudotis akademinei bendruomenei išplatinama elektroniniu paštu ir skelbiama Bibliotekos tinklalapyje. Biblioteka nuolat atlieka mokslinės informacijos duomenų bazių poreikio analizę. Biblioteka yra aktyvi Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose: - Biblioteka yra tarptautinės technologijos universitetų bibliotekų asociacijos IATUL (International Association Technological University Libraries) narė. Nuolatiniai ryšiai su pasaulio universitetų bibliotekomis skatina tobulinti Bibliotekos veiklą. - Parengtas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo projekto tęsinys „Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) plėtros koncepcija: Lietuvos virtuali biblioteka“ 2001 m. Projekte dalyvauja visos aukštųjų

19


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

-

-

-

-

-

mokyklų bibliotekos, Mokslų akademijos bibliotekos. Projektą įgyvendinant aktyviai dalyvauja mūsų Biblioteka. Pagal ITMIS programą kartu su autorių kolektyvu parengta studija „Visateksčių dokumentų duomenų bazių ir e.leidybos plėtros poreikių ir galimybių analizė“, 2002 m. Dalyvaujant tarptautiniame projekte DEDICATE (1999 m.) parengti du fizikos ir chemijos mokslų informacinio raštingumo ugdymo kursai anglų ir lietuvių kalbomis (http://internet.unib.ktu.lt/kursai). Kursuose pateikiama daug vertingų internetinių šaltinių nuorodų: bibliotekų ir suvestiniai katalogai, elektroniniai žurnalai, konferencijų tvarkaraščiai ir pranešimai, duomenų bazių kompaktiniuose diskuose ir internete adresai, informacija apie patentus, standartus ir kt. Biblioteka kartu su Edukologijos institutu ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (2001–2004) dalyvavo Europos Bendrijos penktosios bendrosios programos (FP5) finansuojamame projekte „Pedagoginių ir edukacinių tyrimų informacijos tinklas Europai“ (PERINE). Parengtas daugiakalbis e.išteklių apie edukacinius mokslinius tyrimus katalogas (http://www.perine.org). Projekto partneriai – bibliotekos, informacijos ir dokumentacijos centrai bei mokslo institucijos iš Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vokietijos, Danijos, Vengrijos, Šveicarijos, Italijos. Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento programą „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMIS)“ autorių kolektyvas parengė „Visateksčių dokumentų duomenų bazės pirmosios dalies (turinių, santraukų ir anotacijų e. versijų) įgyvendinimo projektą“ ir jį įgyvendino. Mokslo ir studijų departamento programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (ITMIS)“ vykdymo valdyba 2004 m. patvirtino grupę rengti LABT paprogramio paraiškas Europos struktūriniams fondams. Parengti projektai „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių

-

-

- -

- -

- -

dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“. Bibliotekos darbuotojai kaip ekspertai ir ekspertai-dėstytojai dalyvauja vykdant šį projektą. Dalyvavo rengiant Lietuvos mokslo ir studijų fondo finansuojamą mokslo programą „Lietuvos mokslo ir studijų informacijos poreikių tenkinimas mokslinių tyrimų plėtrai pritaikant visatekstes duomenų bazes“ (mokslo programos vadovas doc. P. Žiliukas). Programos metu atlikti darbai leido užtikrinti akademinės bendruomenės prieigą prie IEEE/IEL duomenų bazės šešiose ugdymo institucijose: KTU, KU, LMAB, VDU, VGTU, VU. Parengtas leidinys „Stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka“ įrašytas į Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo valstybinę programą. Dalyvauja sudarant Lietuvių nacionalinės bibliografijos kontrolinį suvestinį sąrašą Knygos lietuvių kalba 1918–1940. Dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programoje, prisideda rengiant biografijų žodyną „Lietuvos knygos veikėjai“, numatomą išleisti pagal Lietuvos tūkstantmečio programą iki 2009 m. Nijolė Lietuvninkaitė išleido mokslinę monografiją „Kauno senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843–1918 metais“ (Vilnius, 2006). Darbuotojai skaitė paskaitas dviejuose ES struktūrinių fondų projektuose: MOKOM (aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas) ir BIBLIONOVA (informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione), 2005–2007 m. Dalyvavo rengiant tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ galimybių studiją, 2006–2007 m. Dalyvavo ES struktūrinių fondų projekte „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ ir parengė nuotolinio mokymosi kursą „Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui“, 2006–2007.

Intelektinës nuosavybës teisinë apsauga Iðradimø teisinë apsauga Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo būdai: paduodant paraišką tiesiai į VPB (nacionalinis būdas), paduodant tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir išplečiant Europos patentus į Lietuvos Respubliką (Euro ir EuroPCT paraiškos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos patentų įstatymu, išradimai yra patentabilūs, jeigu jie nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį pritaikymą. Išradimais nelaikomi: • atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai; • gaminių išoriniai vaizdai;

20

• žaidimų, intelektinės ir ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos; • informacijos teikimo būdai. Patentai neišduodami už žmonių ir gyvūnų gydymo, ligų diagnozavimo ir profilaktikos būdus (išskyrus tam naudojamus įrenginius ir medžiagas), augalų ir gyvūnų veisles, biologinius (išskyrus mikrobiologinius) jų išvedimo būdus, išradimus, prieštaraujančius visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA Patentinę paraišką sudaro: • prašymas išduoti patentą; • išradimo aprašymas; • vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis; • brėžiniai, jei jų reikia išradimo esmei paaiškinti; • referatas; • dokumentas, patvirtinantis sumokėtą mokestį; • pareiškimas dėl autorystės. Paraišką gali paduoti keletas juridinių ar fizinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas (patentinis patikėtinis). Šiuo atveju pareiškėjas išduoda įgaliojimą vienai patentinei paraiškai paduoti arba visoms savo patentinėms paraiškoms.

Jei patentinė paraiška atitinka formalius reikalavimus, ji skelbiama oficialiame biuletenyje praėjus 18 mėnesių nuo jos pateikimo arba prioriteto datos. Galima prašyti skelbti paraišką greičiau, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių. Paskelbus patentinę paraišką, pareiškėjas per tris mėnesius turi sumokėti mokestį už patento išdavimą. Sumokėjus mokestį, patentas įrašomas į patentų registrą ir skelbiamas Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje „Išradimai, dizainas, prekių ženklai“. Suinteresuoti asmenys gali susipažinti su paraiškos dokumentais ir pateikti ieškinį teisme dėl išduoto patento pripažinimo negaliojančiu. Patento galiojimo terminas 20 metų nuo paraiškos padavimo datos. Jis priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo.

Patentinė veikla K. Donelaičio g. 73-117 LT-44029 Kaunas Tel. 321330 Patentinė patikėtinė Aurelija Šidlauskienė Pagrindinės veiklos kryptys: • pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) paraiškų rengimas registruoti Valstybiniame patentų biure; • atstovavimas pareiškėjui gaunant pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos dokumentus bei ginant jo interesus nuo galimų pažeidimų; • licencinių sutarčių rengimas; • konsultacijos intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje klausimais. Statistika 2006 m. Universiteto vardu buvo pateiktos 5 patentinės paraiškos: 1. J. A. Virbalis, R. Padegimas, „Elektromagnetinis srauto matuoklis“, padavimo data 2006 05 26, Nr. 2006 040;

Gauti patentai: 1. Nr. 5361, R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, K. Pilkauskas, „Mikrosiurblys - dozatorius“, (galioja iki 2007 12 08);

2. R. Bansevičius, V. Blechertas, „Neharmoninių virpesių sužadinimo pjezokeraminiame elemente būdas ir įrenginys jam realizuoti“, 2006 08 11, Nr. 2006 069;

2. Nr. 5366, R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, K. Pilkauskas, „Pjezoelektrinis skysčių srauto reguliatorius“, (galioja iki 2007 12 08);

3. R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, „Ultragarsinis kateteris“, 2006 12 14, Nr. 2006 092;

3. Nr. 5370, P. Balčiūnas, „Būdas ir įrenginys termoelektros energijai generuoti“, (galioja iki 2007 10 29);

4. R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, „Mikrosiurblysdozatorius“, 2006 12 29, Nr. 2006 098; 5. V. Ostaševičius, V. Jurėnas, J. Graževičiūtė, A. Bubulis, I. Skiedraitė, „Apdirbamo paviršiaus kokybės kontrolės sistema“, 2006 12 29, Nr. 2006 099.

4. Nr. 5350, V. Ostaševičius, S. Tamulevičius, R. Gudaitis, “Žmogaus raumens šildymo ir šaldymo įrenginys”, (galioja iki 2007 08 02); 5. Nr. 5304, K. Sasnauskas, V. Sasnauskas, M. Daukšys, D. Palubinskaitė, „Lignosulfonatinio plastiklio modifikavimo būdas“, (galioja iki 2007 03 04). 2006 m. galiojo 14 patentų.

21


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

LEIDYBA Universiteto mokslininkai publikuoja daug straipsnių šalyje ir užsienyje, išleidžia monografijų, mokomosios literatūros. Universiteto leidykla „Technologija“ 2006 m. išleido 16 monografijų, 39 konferencijų pranešimų rinkinį (pastarųjų leidybą finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Vien leidyklos „Technologija” per metus išleistų mokslo leidinių apimtis sudarė per 1568 leidybinius lankus. Svarų Universiteto mokslininkų indėlį į šalies mokslo plėtotę rodo didelis Universitete leidžiamų mokslo žurnalų skaičius (jų leidžiama net 12). Mokslo žurnalai leidžiami didelio – A4 formato, sudėtingo dviejų skilčių maketo, dauguma – ne mažiau kaip po keturis numerius per metus. Žurnalams medžiagą teikia visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, daugėja

užsienio autorių. Užsimezgė platinimo ryšiai. Beveik visų žurnalų straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse. Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferencijų pranešimų medžiagos rinkiniai jau tapo periodiniais leidiniais ir yra referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse (pavyzdžiui, „Transport Means“ ir „Modellling and Simulatios of Business Systems“ referuoja ISI Proceedings). Periodiniais leidiniais tapo konferencijų „Mechanika“, „Transporto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos fizika Baltijos šalių regione, „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijoje“. Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai leidiniai „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Research Directory“, jubiliejiniai katedrų veiklos katalogai ir kt.

KTU ŽURNALŲ REFERAVIMAS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE 1. Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. A. M. Sviklas, http://www.chemija.ctf.ktu.lt./zurnalas/ch-1995-1.htm CAplus (http://www.cas.org/sent.html) 2. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 (8 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. D. Eidukas, http://www.ktu.lt/en/science/journals/frames1_3.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) ISI Master Journal List (http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master). Nuo 2007 m. nr. 7. 3. Engineering economics = Inžinerinė ekonomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. B. Martinkus, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/frames.html IBSS International Bibliography of the Social Sciences (http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/word_docs/ Journals%20A_Z%202006.xls ) Business Source Complete (http://www.epnet.com/titleLists/bt-journals.htm) CEEOL, VINITI 4. Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba ISSN 1392-1649 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. J. K. Staniškis, http://www.apini.lt/lt/leidiniai.htm CAB Abstracts (http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&Di splayNew=Yes&PID=125 ) INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 5. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control ISSN 1392-124X (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. Šeinauskas, http://itc.ktu.lt/ INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 6. Kalbų studijos = Studies About Languages ISSN 1648-2824 (1 numeris per metus), vyr. redaktorė doc. V. Liubinienė, http://www.kalbos.lt/ MLA Modern language Association International Bibliography (http://www.mla.org/pdf/masterperiodicallist.pdf). 7. Matavimai = Measurements ISSN 1392-1223 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. P. Žilinskas, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/matav/matav.htm 8. Materials science = Medžiagotyra ISSN 1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. S. Tamulevičius, http://www.ktu.lt/en/science/journals/medz/frames1_1.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) 9. Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. M. Daunys, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/frames2_3_1_1.html INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC) COMPENDEX (http://wwww.ei.org/compendex.html) 10. Social Sciences = Socialiniai mokslai ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorė prof. P. Jucevičienė, http://www.education.ktu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=79&lang=lt Sociological Abstracts (http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c ) SocINDEX with full text (http://wwww.epnet.com/titleLists/si-complete.htm). 11. Ultragarsas = Ultrasound ISSN 1392-2114 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. J. Kažys, http://www.ktu.lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/ultra_journal INSPEC (http://wwww.iee.org/Publish/INSPEC). 12. Viešoji politika ir administravimas ISSN1648-2603 (2 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. V. Domarkas, http://www.ktu.lt/lt/index2_3.html SocINDEX

22


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

PAGRINDINIAI 2006 M. MOKSLINËS VEIKLOS RODIKLIAI Dëstytojai ir mokslo darbuotojai Etatų struktūra

  Metai

Dėstytojai Profesoriai

Docentai

Lektoriai

Asistentai

132,75

408

297,5

104,25

2006

Mokslo darbuotojai

Iš viso 942,5

Vyriaus. m. d. Vyr. m. d. 4

47,5

M. d.

Jaun. m. d.

22,75

28,5

Iš viso 102,7

Vyrai

Moterys Mokslo darbuotojos 10% Mokslo darbuotojos 10%

Profesorės Profesorơs 3% 3% (16)

(57)

(169)

(306)

Mokslo darbuotojai

Profesoriai Profesoriai 19%

Mokslo darbuotojai 13% 13%

Docentės Docentơs 31% 31%

19%

(93) (190)

(296)

Lektoriai ir Lektoriai ir asistentai asistentai 27% 27%

Lektorơs ir ir Lektorės asistentơs asistentės 56% 56%

(136)

Docentai Docentai 41% 43%

mokslo publikacijų skaičius vienam sąlyginiam darbuotojų skaičiui Straipsniai MII pagrindinių leidinių sąraše

3

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes Straipsniai recenzuojamose leidiniuose

2,5 0,7 2

0,038

0,219

0,23

0,585 1,5

1

0,128

0,795

1,151

1,08

0,763

0,485 1,171

0,5 1,564

Humanitarinių mokslų

1,982

Socialinių mokslų

1,859

Fizinių mokslų

3,967

Biomedicinos mokslų

1,93

Technologijos mokslų

1,927

Iš viso Universitete

23


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

2004 –2006 m. mokslo publikacijos Leidiniuose, įtrauktuose į tarpt. duomenų bazes Padalinio pavadinimas Cheminės technologijos fak.

Leidiniuose, įrašytuose į MII pagrindinių leidinių sąrašą

Monografijos 2004 2005

2006

1

1,5

Dizaino ir technologijų fak. Ekonomikos ir vadybos fak.

2

0,5

Fundamentaliųjų mokslų fak. 4

2,14

Informatikos fak.

1

Mechanikos ir mechatronikos fak.

1

2004 2005

2006

2005 2006

11,31 33,56

50,79 19,52

18,31 31,39

111,97 70,58

1,33

3,74 37,26

172 74,91

9,1

34,45 60,03

41,92 48,63

14,71 23,29 24,85

22,68 28,03

41,26 56,07

10

16,5 18,22

5,52

1

6,4 3

2,25

9,9

1

1

1,58

2,66

1

1,17

4,33

1

Statybos ir architektūros fak.

1

1

0,67

Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

3

2

0,75

Panevėžio instituto Technologijų fak.

1

Socialinių mokslų fak.

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

1

Aplinkos inžinerijos institutas

1

0,5

2006

25,24 26,54 47,83

0,84

Elektros ir valdymo inžinerijos fak. Humanitarinių mokslų fak.

6,25

2005

3,5 10,33

30,81

22,5

6,95

42,39 56,93

69,76 23,93

5,25 20,76

55,2 88,92

195,79 75,77

3,24

18,74 37,79

147,71 54,59

0,5

12,92 11,33

47,99 30,75

0,85

3,31

41,33 40,42

35,4 28,39

1,83

2,59

10,16 12,42

8,47

0,09

31,17 16,25

7,83

17,01 43,33

1,67

1

1

2

7

10,6

9

3,5

Biomedicininės inžinerijos institutas

0,37

0,6

1,9

1,82

0,83

8,5

7,28

Energetikos technologijų institutas

0,58

2,66

3,3

Europos institutas

2

3,33

10

25

3,16

1,75

2,84

0,5

0,17

2,08

2,42

12,23

7,42

0,59

0,69

0,7

2,5

1,33

Gynybos technologijų institutas Informacinių technologijų plėtros institutas

0,5

Medžiagų mokslo institutas

0,5 0,62

0,25

Metrologijos institutas Prof. K. Baršausko ultragarso MI

0,33

3,01

3,93

6,07

1,5

4,5

3,33

5

5,62

2,31

Sintetinės chemijos institutas

0,5

Technologinių sistemų diagnostikos institutas

1

1,5

0,9

7,5

4

2,93

2,91

2,65

1,33

1

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

0,5

0,25

1,45

3,36

Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

1

2,06

2,88

2,8

Skaičiuojamųjų technologijų centras

2

0,17

1,75

0,53

4,42

7,09 11,82

5,82

81,35 99,66 160,1

341,12 515,45

Tarptautinių studijų centras Iš viso

24

Kituose recenzuojamuose leidiniuoe

17,66

7,81 13,35

0,58

1,91

4,23

1037,37 621,94


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

Moksliniø tyrimø finansavimas, tûkst. Lt Lėšų šaltiniai

Asignavimai iš valstybės biudžeto: Universiteto mokslo fondas Valstybinis mokslo ir studijų fondas Kitos valstybės institucijos Ūkio subjektai Tarptautinės mokslo programos Iš viso

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

3684,1 2031,6 2628,9 5167,8 1048,2

4456,5 2394,0 1443,2 5027,2 951,7

4940,9 2506,7 1632,4 3655,6 2215,9

5511,7 2403,3 1516,9 3938,6 3830,5

14560,6

14272,6

14951,5

17201

Kitų valstybės institucijų užsakymai 8,8% Valstybinis mokslo ir studijų fondas 14%

Ūkio subjektų užsakymai 22,9%

Tarptautinės mokslo programos 22,3%

Valstybės biudžetas 32%

Tarptautinių mokslo programų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai

2004 m.

2005 m.

2006 m.

Cheminės technologijos fak. 140,84 331,24 Dizaino ir technologijų fak. 2,56 1,44 Ekonomikos ir vadybos fak. 2,1 Elektros ir valdymo inžinerijos fak. 30,71 105,16 Fundamentaliųjų mokslų fak. 7,81 Informatikos fak. 240,55 356,39 Mechanikos ir mechatronikos fak. 204,85 Socialinių mokslų fak. 131,83 53,43 Telekomunikacijų ir elektronikos fak. 7,96 194,46 Aplinkos inžinerijos institutas 524,19 Biomedicininės inžinerijos institutas 25,78 35,07 Informacinių technologijų plėtros institutas 72,4 15,89 Prof. K.Baršausko ultragarso mokslo institutas 235,63 199,08 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 55,6 99,05 Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras 93,54

148,38 16,66 442,18 51,79 14,97 1240,89 426,29 173,28

                         Iš viso

3830,46

951,67

2215,89

50,95 43,18 173,78 873,17 172,81 2,13

25


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

FRAMEWORK mokslo programų lėšos, tûkst. Lt 3500 3000

3 344,6

2500 2000 1500

1 581,33

1000 500 0

2002

833,93

750,13

462,12

2003

2004

2005

2006

Ūkio subjektų ir valstybės institucijų finansuojami projektai, tûkst. Lt 8000 7000

7 539,4

7 461,5

6000 5000

5 773,3

4000

5 348,7

4 722,6

3000 2000 1000 0

2002

2003

2004

2005

2006

Universitete apgintos daktaro disertacijos Mokslo kryptis

26

2002

2003

2004

KTU Kitų

KTU

2005

Kitų KTU

2006

KTU

Kitų

02 P Fizika

2

1

1

Kitų KTU

2

03 P Chemija

3

5

2

5

2

09 P Informatika

2

1

2

1

1

1

03 S Vadyba ir administravimas

5

2

5

1

2

1

3

04 S Ekonomika

4

2

3

4

1

3

05 S Sociologija

2

2

1

4

1

11

07 S Edukologija

6

1

4

4

4

01 T Elektros ir elektronikos inžinerija

5

3

2

1

02 T Statybos inžinerija

2

1

03 T Transporto inžinerija

4

6

5

7

1

1

5

Kitų

2

1

3

1

1

1

1

04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 2

1

1

4

1

05 T Chemijos inžinerija

4

2

2

1

4

6

06 T Energetika ir termoinžinerija

1

2

1

7

6

5

2

07 T Informatikos inžinerija

5

1

1

3

4

9

1

08 T Medžiagų inžinerija

4

1

8

1

8

1

8

1

09 T Mechanikos inžinerija

4

1

4

5

1

5

10 T Matavimų inžinerija

3

             Iš viso

57

4

27

3

6

1

3

49

59

11

12

3 76

6


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

Mokslinių užsakymų lėšos, tûkst. Lt    2004 m. 2005 m. 2006 m. Padaliniai LUUS LUUS LUUS LUUS LUUS LUUS (NV) (IV) (NV) (IV) (NV) (IV) Cheminės technologijos fak. 906,1 134,93 373,64 49,99 245,53 99,21 Dizaino ir technologijų fak. 10,0 26,7 Elektros ir valdymo inžinerijos fak. 498,52 70,34 539,41 262,54 514,97 157,6 Fundamentaliųjų mokslų fak. 41,28 76,72 33,04 Humanitarinių mokslų fak. 156,5 Informatikos fak. 920,53 79,3 536,09 204,68 675,05 108,63 Mechanikos ir mechatronikos fak. 510,81 271,76 277,32 124,99 318,93 285,8 Socialinių mokslų fak. 16,0 25,4 67,99 382,94 Statybos ir architektūros fak. 86,01 93,6 95,12 30,0 134,31 33,0 Telekomunikacijų ir elektronikos fak. 1068,0 35,0 398,74 116,51 Panevėžio instituto Technologijų fak. 31,25 5,46 5,32 Aplinkos inžinerijos institutas 385,85 72,5 10,0 Biomedicininės inžinerijos institutas 17,88 5,4 10,46 Energetikos technologijų institutas 89,97 305,32 80,0 Gynybos technologijų institutas 87,0 14,8 41,65 Informacinių technologijų plėtros institutas 94,4 10,89 80,0 Medžiagų mokslo institutas 10,0 Metrologijos institutas 110,84 86,5 36,68 75,24 269,36 95,0 Prof. K.Baršausko ultragarso MI 345,01 30,0 294,38 112,92 384,07 16,0 Sintetinės chemijos institutas 878,26 630,24 Technologinių sistemų diagnostikos institutas 16,88 52,0 11,54 22,86 99,83 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 86,16 4,5 Skaičiuojamųjų technologijų centras 1,68 Iš viso

5027,24

1036,07

3655,58

1044,01

3938,61 1410,12

LUUS (NV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų; LUUS (IV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

Doktorantų skaičius

Apgintų daktaro disertacijų skaičius

700

100

600

80

500 400

60

300

40

200

20

100 0

0 2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

27


28

Ë

Ð

Studijø

54,9%

46,7%

Valstybës biudþeto asignavimai

L

Ø

I

Ð

T

L

A

I

0,7% 1,6%

O

S

Plëtros

Mokslo

D

11,0%

15,6%

14,7%

I

N

I

A

I

1,0%

0,7%

2,6% 1%

Bendrosios Socialinës Kultûros

5,2%

7,6%

4,7%

7,3%

Ûkio

12,5%

0,7%

Kvalifikacijos këlimo kursai Sutartys su uþsienio uþsakovais Tarptautinës programos Sutartys su Investiciniai projektai Lietuvos Studijø ES struktûriniø fondø lëðos mokesèiai uþsakovais Ûkinë ir kita veikla

L

UNIVERSITETO FINANSINơ VEIKLA 2006 M.

1,6%

9,9%

Tikslinës lëðos ið ÐMM VMSF

A

Kitos tikslinës lëðos

Ð

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Dalyvavimas Europos Komisijos moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

6-osios bendrosios programos projektai 002205, Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra (E-LEGI)

Ispanija, Italija, Prancūzija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Vokietija, Graikija

2004–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių tinklų katedra, doc. K. Baniulis

015704, Europos mikro- ir nanosistemų srityje dirbančių institucijų tinklo kūrimas siekiant integruoti naująsias šalis nares ir kandidates į Europos mokslinių tyrimų erdvę (MINOSEURONET)

Rumunija, Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Turkija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Austrija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotechnologijos mokslinis centras, prof. V. Snitka

026617, Paskirstytasis optinis Rytų Europos prijungimas prie GEANT (PORTA OPTICA STUDY)

Lenkija, Austrija, Latvija, Estija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Gruzija, Graikija, Čekija, Slovakija

2006–2007

Informatikos fakultetas, Kompiuterių tinklų katedra, prof. V. Rėklaitis

026964, Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE)

Vokietija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Slovėnija, Latvija, Kipras, Malta, Kroatija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, V. Limanauskienė

027168, Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)

Austrija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Lenkija, Turkija, Estija, Čekija

2005–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, doc. D. Rutkauskienė

027306, Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES)

Italija, Vokietija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Lietuva, Rumunija

2006–2007

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, doc. V. Kiauleikis

027867, MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje (GENESIS)

Graikija, Italija, Turkija, Vokietija, Lenkija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Čekija, Rumunija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis

028067, Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (e-NVISION)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis

034642, Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Graikija

2006–2009

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius

035088, Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste (EFFORT)

Italija, Graikija, Prancūzija, Vengrija, Belgija, Ispanija, Lenkija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis

29


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Pavadinimas

30

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

511082, Multigigabitinės spartos Europos akademinis tinklas (GN2)

Nyderlandai, Austrija, Slovėnija, Belgija, Kroatija, Čekija, Kipras, Vokietija, Estija, Portugalija, Italija, Graikija, Airija, Vengrija, Bulgarija, Izraelis, Latvija, Danija, Lenkija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Turkija, Malta, Rusija

2004–2008

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

511299, Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)

Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė, Izraelis, Estija, Šveicarija, Korėja, Prancūzija, Ispanija, Lietuva, Japonija, Kinija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius

CIT2-CT-2004-505791, Dalyvavimu grįstas valdymas ir institucinės inovacijos (PAGANINI)

Austrija, Vokietija, Suomija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Graikija, Danija

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Sociologijos katedra, prof. L. Rinkevičius,

COOP-CT-2003-508486, Didelių naftos bei cheminių produktų talpyklų būsenos stebėsena, neišvalant šių talpyklų ir taikant ultragarsinių bangolaidinių bangų tomografiją (TANK INSPECT)

Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Prancūzija

2004–2006

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2003-508613, Gamybos linijoje veikiančios spausdintinių elektroninių plokščių visapusiškos kokybės kontrolės sistemos sukūrimas (MICROSCAN)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Airija

2004–2007

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2004-512912, Naujas išmetamųjų dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT)

Lietuva, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Italija, Suomija, Ispanija

2004–2007

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, dr. M. Jakubčionis

COLL-CT-2005-516405, Inžinerinių konstrukcijų būsenos stebėjimas dideliu atstumu taikant ultragarsą (LRUCM)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Italija, Bulgarija, Ukraina, Čekija, Graikija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2006-032949, Didelės energijos mobilios kompiuterinės tomografinės sistemos su nanofokusu sukūrimas vėjo turbinų mentėms, pagamintoms iš stiklo pluošto ir sustiprintoms plastiku, tirti (CONCEPT)

Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Danija, Vokietija

2006–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2006-033110, Endoskopinė kapsulė ultragarso technologijos pagrindu (TROY)

Portugalija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Estija, Ispanija, Italija

2006–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

ETI-CT-2005-023438, Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)

Lenkija, Prancūzija, Slovakija, Latvija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietija

2005–2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros sistemų katedra, prof. P. Balčiūnas

FOOD-CT-2004-513988, Besiplečiančios Europos Sąjungos cheminės maisto saugos tinklas (SAFEFOODNET)

Italija, Danija, Vokietija, Bulgarija, Vengrija, Čekija, Rumunija, Slovakija, Lenkija, Latvija, Turkija, Estija, Kipras, Slovėnija, Malta, Belgija

2005–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

GOCE-003956, Nauji integruoto cheminių medžiagų rizikos vertinimo metodai Europoje (NOMIRACLE)

Danija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Nyderlandai, Italija, Čekija, Lenkija, Portugalija, Belgija, Austrija, Suomija, Šveicarija, Švedija, Ispanija, Bulgarija, Prancūzija

2004–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

INCO-CT-2004-003356, Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas (LIT-FQSN)

Lietuva, Italija, Švedija

2004–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

INCO-CT-2004-510470, Mikro- ir nanotechnologijų atėjimas į Rytų Europą bendradarbiaujant tinkle (MINAEAST-NET)

Rumunija, Vengrija, Slovėnija, Bulgarija, Lietuva, Turkija, Slovakija, Graikija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija

2004–2006

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

NMP2-CT-2004-505657, Miniatiūrizuoti ultragarsiniai plonų aktyviųjų sluoksnių principu veikiantys akustiniai, optiniai ir robotų technikos prietaisai (MINUET)

Danija, Slovėnija, Šveicarija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Čekija, Vokietija

2005–2007

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

NMP2-CT-2005-516993, Nukreiptųjų ultragarso bangų tikrinimo technologijos, skirtos platformų būklei stebėti jūroje, sukūrimas (OPCOM)

Jungtinė Karalystė, Portugalija, Čekija, Graikija, Norvegija, Danija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

NMP4-CT-2005-013968, Nanodalelių poveikio žmogaus sveikatai bei aplinkai supratimo gerinimas (IMPART)

Jungtinė Karalystė, Izraelis, Rumunija, Slovėnija, Vokietija, Airija, Ispanija, Belgija, Šveicarija, Nyderlandai, Latvija, Graikija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotechnologijos mokslinis centras, prof. V. Snitka

SAS6-017170, Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas „Moterys moksle ir aukštosiose technologijose“ (BASNET)

Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Rumunija

2006–2007

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Fizikos katedra, doc. Ž. Rutkūnienė

SAS6-042938, Ugdykime tai – dalyvaukime tyrime (FORM-IT)

Austrija, Šveicarija, Slovėnija, Nyderlandai, Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija

2006–2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, doc. S. Raila

TNE3-CT-2003-506513, Europos geležinkelių tyrimų kompetencijos tinklas (EURNEX)

Vokietija, Švedija, Lenkija, Graikija, Italija, Čekija, Rusija, Prancūzija, Ispanija, Suomija, Austrija, Danija, Portugalija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Vengrija, Slovėnija, Nyderlandai

2006–2007

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Transporto inžinerijos katedra, prof. J. Sapragonas

TREN-05-FP6TRS07.42769/513567, Europos geležinkelių sistemos pokyčių įgyvendinimas (REORIENT)

Ispanija, Norvegija, Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Italija, JAV, Suomija, Vengrija, Lenkija, Švedija, Rusija, Austrija, Graikija, Belgija

2005–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

              5-osios bendrosios programos projektai Poliškoji elektrokeramika (POLECER), G5RT-CT-2001-05024

Danija, Norvegija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Latvija, Ispanija, Slovėnija, Vokietija, Rumunija, Lenkija, Šveicarija, Švedija, Nyderlandai, Suomija, Airija

2001–2007

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

6-osios EURATOM programos projektai FU06-CT-2005-00048,

2006

Kreipiklio kasetės vidinio bėgio konstravimas ir analizė

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Inžinerinės mechanikos katedra, dr. V. Grigas

EUREKA programos projektai

32

E!3242, Interaktyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (MULTIMEDIA TESTVIL II)

Graikija, Švedija

2004–2007

Informacinių technologijų plėtros institutas, G. Cibulskis

E!3473, Internetinio informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtravimo ir turinio formavimo technologiją (IT-EUROPE)

Suomija, Danija, Nyderlandai

2005–2006

Informatikos fakultetas, Informacijos sistemų katedra, doc. R. Butleris

E!3490, Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)

Latvija, Lietuva

2006–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

E!3681, Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)

Lietuva, Švedija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, prof. A. Verikas

E!3692, Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS)

Vokietija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. R. Simutis

E!3694, Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)

Lietuva, Čekija

2006–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Leskauskaitė

E!3715, Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Lenkija, Norvegija, Austrija, Belgija, Suomija

2006–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

E!3726, Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS)

Latvija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. D. Levišauskas

E!3809, Kokybiškai naujos saldainių plaktinės masės glaisto ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas (FACTORY SWEETS)

Lietuva, Latvija, Estija

2006–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST programos veiklos COST A19, Vaikų gerovė

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Airija, Izraelis, Italija, Malta, Norvegija, Rumunija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2003–2006

Panevėžio institutas, Vadybos ir administravimo fakultetas, doc. A. Valackienė

COST B21, Fiziologinis magnetinio rezonanso (MR) vaizdų formavimosi modeliavimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2004–2007

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

COST B35, Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

COST D19, Cheminis funkcionalumas, būdingas nanometriniam lygmeniui

Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2004–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės chemijos katedra, doc. E. Valatka

COST D32, Chemija didelės energijos mikroaplinkose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis

COST 350, Integruotas eismo ir transporto infrastruktūros poveikių aplinkai vertinimas

Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2002–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L.Kliučininkas

COST 865, Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2005–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. R. Vinauskienė

COST 868, Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Liesienė

COST 921, Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2002–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Leskauskaitė

33


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST 926, Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2004–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. A. Pukalskas

COST 927, Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2004–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. D. Ramonaitytė

COST 928, Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2005–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

INTERREG III programos projektai Baltijos universitetų forumas urbanistikos klausimais (BUUF)

Švedija, Suomija, Vokietija, Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva, Rusija, Baltarusija

2003–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)

Suomija, Vokietija, Danija, Lenkija, Lietuva

2004–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. L. Kliučininkas

Ryšių kūrimas Baltijos jūros regione + (CBSR+)

Norvegija, Danija, Švedija, Vokietija, Estija, Latvija, Suomija

2004–2007

Socialinių mokslų fakultetas, Biznio kompetencijos centras, G. Dapkus

Regioninis bendradarbiavimas atliekų vadyboje (RECO)

Švedija, Latvija, Rusija, Lenkija, Suomija, Lietuva, Baltarusija, Vokietija, Estija

2005–2008

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Via Baltica Nordica makroregiono stiprinimas, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą regiono inovacijų srityje (VBN InnoReg)

Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Vokietija, Lietuva, Švedija

2006–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vadybos katedra, dr. A. Venckus

Ateities regioninės sveikatos apsaugos tinklas (Future Health)

Suomija, Danija, Estija, Graikija, Latvija, Švedija, Kipras, Vokietija

2004–2006

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

E. turinio programos projektai EDC11227 EUWAS / 29145, Pagalba Europos atliekų sektoriui (EUWAS)

Vokietija, Estija, Lietuva, Lenkija, Latvija

2005–2006

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Generalinio įmonių ir pramonės direktorato programos projektai SI2.442281, Universitetų e. verslo tyrimų centrų keitimasis gerąja patirtimi (UNEXC)

34

Jungtinė Karalystė

2006–2007

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, doc. R. Gatautis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Pažangios energetikos Europai programos projektai EIE/06/209/S12.448705, Sėkmės didinimas: Europos konkurso „Energy Trophy“ plėtra 18-oje šalių (Energy Trophy+)

Vokietija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija

2006–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Pagal Europos Komisijos viešuosius konkursus vykdomi projektai SC03_05_Art173, ERAWATCH įžvalgos plėtra ES 25

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Vengrija, Latvija, Malta, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija

2005–2006

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

C 150176.X5/ Nr-150176-2005F1SC-BE, ERAWATCH inteligencijos sistemos pagrindų kūrimas

Belgija, Vokietija, Ispanija, Vengrija, Austrija, Graikija, Norvegija, Prancūzija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Suomija

2005–2006

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

2005 CE.16.0.AT.015, Struktūrinių fondų iniciatyvos žinių ekonomikai ir inovacijoms (2007–2013). Strateginė įžvalga

Prancūzija, Belgija, Nyderlandai, Italija, Graikija

2006

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

2005/S 178-175798, Plačiajuostė aprėptis Europoje

Prancūzija, Italija, Vokietija, Norvegija, Vengrija

2006

Informacinių technologijų plėtros institutas, doc. R. Kavaliūnas

Dalyvavimas NATO moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Mokslas taikai“ programos projektai Programų paketas, skirtas modeliu paremtam bioploviklio gamybos proceso netiesioginiam įvertinimui ir optimizavimui

2004–2007

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, doc. V. Galvanauskas

Dalyvavimas Šiaurės šalių tarybos remiamose moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Nordisk Energiforskning“ programos projektai Šiaurės šalių CO2 sekvestracija (NoCO2)

Švedija, Norvegija, Danija, Estija

2003–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Inžinerinės ekologijos katedra, doc. G. Denafas

35


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Nordforsk“ programos projektai Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinių sistemų metodologijos

Švedija, Norvegija, Danija

2005–2007

Informatikos fakultetas, Informacijos sistemų katedra, prof. R. Butleris

Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai

Norvegija, Danija, Suomija, Estija, Latvija

2005–2007

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. Venskutonis

Maisto ir biošaltinių fermentų technologija

Danija, Suomija, Švedija, Norvegija

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

Danijos vyriausybės remiami projektai Šiaurės šalių pažangių informacinių ir komunikacinių technologijų tinklas (NordICT)

Danija, Švedija, Norvegija

2005–2007

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, prof. B. Dekeris

Dalyvavimas tarpvyriausybinėse moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektai Elektriškai aktyvių kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas

Taivanas, Latvija

2003–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas” projektai

36

Naujos funkcinės medžiagos optoelektroniniams prietaisams ir fluorescuojantiesiems jutikliams

Prancūzija

2005–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Naujas tekstilės medžiagų grifo vertinimo metodas

Prancūzija

2005–2006

Dizaino ir technologijų fakultetas, Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra, doc. E. Strazdienė

Deguonies izotopų mainų ir difuzijos procesų automobilių išmetamųjų dujų katalizatoriuose analizė

Prancūzija

2005–2006

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Fizikos katedra, prof. A. Galdikas


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai Robotų navigacijos neapibrėžtoje aplinkoje metodų ir įtaisų tobulinimas

Ukraina

2005–2006

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. R. Simutis

Naujos efektyvios organinės medžiagos optoelektroniniams prietaisams

Ukraina

2005–2006

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

Naujų technologijų ir poligrafinių medžiagų sukūrimas spausdinamos produkcijos gamybai, jos kokybinis vertinimas, standartizacija ir identifikacija

Ukraina

2005–2006

Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

Rotorinių sistemų balansavimo darbo vietoje ir jų vibrodiagnostikos efektyvumo padidinimas, įvertinant konstrukcinius, technologinius ir eksploatacinius ypatumus

Ukraina

2005–2006

Mechanikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra, prof. R. Jonušas

Mažų palydovų ir mikropalydovų saulės baterijų išskleidimo ir kitų sudėtingų sistemų pjezoelektrinių pavarų ir jų valdymo sistemų kūrimas, gamyba bei automatinis ir kompleksinis derinimas

Ukraina

2005–2006

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. Bansevičius

37


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

2006 m. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama mokslo tyrimams Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

Mokslo tyrimai, vykdomi pagal tarpvalstybinius susitarimus COST B35 Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai

2006–2009 Doc. D. Gruzdienė

COST D32 Chemija didelės energijos aplinkose Projektas: Ultragarso poveikio įtaka katijoninių sorbentų kokybei ir efektyvumui aplinkosaugos technologijose

2003–2009

Prof. A. Žemaitaitis

COST 927 Termiškai apdorotų maisto produktų galima įtaka sveikatai

2004–2009

Prof. D. T. Ramonaitytė

COST 926 Naujų technologijų įtaka bioaktyviųjų augalų junginių naudai ir saugai

2003–2008

Dr. A. Pukalskas

COST 865 Įvairių bionkapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė

2005–2009

Dr. R. Vinauskienė

COST 928 Fermentų valdymas ir panaudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose

2006–2009

Prof. G. Juodeikienė

COST 921 Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui

2002–2006

Dr. D. Leskauskaitė

E!3490 Augalinės kilmės funkciniai komponentai (HEALTHFOOD)

2006–2009

Prof. R. Venskutonis

E!3473 Internetinio ir informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtracijos ir turinio formavimo technologiją 2005–2007

doc. R. Butleris

E!3242 Interaktyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (TESTVIL II)

2004–2007

Doc. D. Rutkauskienė

E!3681 Gerklų ligų diagnostinė sistema

2006–2009

Prof. A. Verikas

Tarpvalstybinė bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos programa Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos

2005–2006

Prof. J. V. Gražulevičius

Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai

2003–2006

Prof. R. Plėštys

Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas

2003–2006

Prof. S. Kaušinis

Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga

2003–2006

Prof. E. Kazanavičius

Kraniospinalinio mechaninio slankumo inovacinių neinvazinių ultragarsinių aukštųjų stebėsenos technologijų plėtra

2005–2006

Prof. A. Ragauskas

Imitacinių modelių panaudojimas sprendimams priimti verslo sistemose realiu laiku

2005–2006

Prof. H. Pranevičius

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai

Naujų mikroreljefo formavimo technologijų tobulinimas ir diegimas 2005–2006

Prof. S. Tamulevičius Medžiagų mokslo institutas

Parama ministerijų užsakomų programų projektams Nacionalinės duomenų bylų šifravimo sistemos sukūrimas

2006

Doc. E. Sakalauskas

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai

38

Augalinės kilmės funkciniai ingredientai ir maisto priedai maisto saugai ir kokybei (FUINMAKOSA)

2003–2006

Prof. R. Venskutonis

Piliečių dalyvavimo žinių ir besimokančio miesto kūrime aktyvinimas plėtojant jų novacinę kultūrą (ŽINOVA)

2003–2006

Prof. P. Jucevičienė

Funkcinės nanostruktūros ir molekuliniai mechanizmai (FUNNANO)

2003–2006

Prof. V. Snitka

Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas (MODELITA) 2003–2006

Prof. F. Ivanauskas (VU) Prof. R. Barauskas

Informacinės technologijos žmogaus sveikatai – klinikinių sprendimų palaikymas (e. sveikata) (IT-SVEIKATA)) 2003–2006

Prof. A. Paunksnis (KMU) Prof. A. Lukoševičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Trukmė

Darbo vadovas

Kepenų navikų radijodažninio naikinimo valdymas naudojant skaičiuojamąjį fizikinį modelį ir vaizdų apdorojimo metodus (NAVIKAS)

2005–2006

Dr. V. Punys

Marvelės žirgų kapinynas. Monografijos parengimas ir publikavimas (MARVELĖS ŽIRGŲ KAPAI)

2006

Doc. M. Bertašius

Nacionalinės inovacijų sistemos (NIS) analizės indikatorių sistemos sukūrimas

2006

Doc. M. Kriaučionienė

Ideologijos ir partijos XXI amžiaus pradžioje

2006

Prof. A. Krupavičius

Naujų iteracinių euristinių algoritmų sudarymas ir tyrimas

2006

Doc. A. Misevičius

Pacientų dozių optimizavimas mamografijoje

2006

Doc. D. Adlienė

Mikroelektromechaninės Si3N4 membranos neinvaziniams akustiniams matavimams

2006

Dr. D. Viržonis

Modifikuotos melaminoformaldehidinės dervos panaudojimas sluoksniuotuose kompozituose

2006

Prof. V. Jankauskaitė

Nanodarinių formavimas švitinant DLC/Si struktūras koherentinės spinduliuotės kvantais

2006

Prof. A. Grigonis

Klausos analizatoriaus periferinių struktūrų funkciniai-kompiuteriniai modeliai

2006

Prof. A. Verikas

Free-frost šaldymo sistemos šaldytuvų studija

2006

Prof. V. Dagilis

IAE A1,2 blokų patalpų statybos konstrukcijų leistinosios apkrovos skaičiavimai

2006

Doc. P. Žiliukas

Duomenų perdavimo paslaugų pateikiamumo nustatymas trečios kartos mobiliojo ryšio tinkluose

2006

Prof. R. Plėštys

Kompozicinių juostų standumo dinaminio matavimo metodika

2006

Doc. D. Gailius

Poli(arilen-difeniletrakarboksirūgšties diamidų) sintezės technologijos ir eksperimentinės įrangos sukūrimas

2005

Prof. A. Žemaitaitis

B ir D tipo kviečių krakmolo azotingųjų darinių šarminės hidrolizės ir atskyrimo procesų modernizavimas

2006

Prof. A. Žemaitaitis

Mikro- ir nanodalelių įtaka aromatinių dianhidridų ir diaminų ciklopolikondensacijos procesui

2006

Prof. A. Žemaitaitis

Homopoliamidrūgščių ir jų mišinių tirpalų reologinės savybės

2006

Dr. J. Bendoraitienė

Mokslininkų vykdomi tiriamieji darbai

Darbai, vykdomi įmonių užsakymu

39


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 m. ATASKAITA

APDOVANOJIMAI 2006 m. mokslo premija fizinių mokslų srityje paskirta prof. Vytautui Getaučiui kartu su Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais už darbų ciklą „Organinė optoelektronika: naujos medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose“. Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija 2005–2006 m. paskirta prof. Arminui Ragauskui, 2006–2007 m. – doc. Dariui Kučinskui. 2006 m. Lietuvos mokslų akademija paskyrė premijas už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus dviem doktorantams: Tadui Malinauskui už darbą „Skyles pernešančios medžiagos organiniams fotoreceptoriams: struktūra, sintezė ir savybės“ ir Dainorai Truncytei už darbą „Aprangos medžiagų specifinių savybių tyrimas“. Pagyrimo raštu apdovanota dr. Audronė Telešienė už darbą „Ekologinis diskursas Lietuvoje: istorinis kontekstas, turinys ir raida 1989–2005 metais“. MA premija už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirta doktorantui Irmantui Barauskui už darbą „Įvairių priedų įtaka portlandcemenčio atsparumui sulfatinei korozijai“. Pagyrimo raštas skirtas magistrantui Tomui Tamulevičiui už darbą „Mikroreljefinių struktūrų geometrinių parametrų vertinimas optiniais metodais“. Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto jaunuosius mokslininkus ir doktorantus. Aktyviausiųjų 2006 m. jaunųjų mokslininkų konkurse 1-ąją vietą užėmė lektorius Saulius Grigalevičius, 2-ąją – doc. Virginija Daukantienė, 3-iąją – vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius. Aktyviausiųjų 2006 m. doktorantų konkurse 1-ąją vietą užėmė Aušra Matoliukštytė, 2-ąją – Loreta Saunorienė, 3-iąją – Giedrius Janušas.

40


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

2006 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai

2006 m. Lietuvos mokslo premijos fizinių mokslų srityje laureatas prof. Vytautas Getautis

2006 m. valstybės stipendininkai

Telekomunikacijų katedros prof. Arminas Ragauskas

Garso ir vaizdo menų technologijos katedros doc. Darius Kučinskas

41


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2006 M. ATASKAITA

2006 m. aktyviausių universiteto mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai Aktyviausieji jaunieji mokslininkai:

Organinės technologijos katedros vyr. m. d. dr. Saulius Grigalevičius

Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros doc. Virginija Daukantienė

Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius

Matematinės sistemotyros katedros doktorantė Loreta Saunorienė

Organinės technologijos katedros doktorantė Aušra Tomkevičienė

Aktyviausieji doktorantai:

Tarptautinių studijų centro doktorantas Giedrius Janušas

42


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius Tel.: 300151, 451501 Faks. 451582 E. p. dekctf@ktu.lt

Raštinės personalas: vyriaus. administratorė Sandra Balčiūnaitė, vyr. administratorės Angelė Augustauskienė, Audronė Levinskienė, administratorė Nijolė Lukoševičienė, programuotoja Elena Kvedarienė. Fakultetas įkurtas 1947 m. Pagrindines pareigas fakultete turi 149 darbuotojai, iš jų 92 mokslininkų: 10 habilituotų daktarų, 82 daktarai.

Katedros Bendrosios chemijos Fizikinës chemijos Inþinerinës ekologijos Maisto produktø technologijos Neorganinës chemijos Organinës chemijos Organinës technologijos Silikatø technologijos Pagrindinës tyrimø kryptys Polimerinių medžiagų chemija ir cheminė technologija Maisto produktų chemija ir technologija Silikatų cheminė technologija Azotingųjų heterociklinių junginių chemija V, VI, VII A grupių nemetalų chemija, puslaidininkinių kompozitų technologija Aplinkosaugos technologijos Metalų ir jų lydinių elektrolitinis nusodinimas Sorbcinių, katalizinių, elektrocheminių ir fotocheminių procesų teorija ir technologija Trąšų cheminė technologija

43


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Chemija ir cheminė technologija, 2006 m. balandžio 26, 27 d. 2. Chemija mokykloje, 2006 m. balandžio 11 d. 3. FoodBalt 2006, 2006 m. balandžio 25, 26 d. Mokslo leidiniai 1. Organinė chemija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 68 p. 2. Neorganinių medžiagų chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 108 p. 3. Silikatų technologija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 72 p. 4. Chemija mokykloje-2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 68 p. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose 1. FRAMEWORK 6 projektas INCO-CT-2004-003356 „Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas (LIT-FQSN)“ (P. R. Venskutonis). 2. FRAMEWORK 6 projektas FOOD-CT-2004-513988 „Besiplečiančios Europos Sąjungos cheminės maisto saugos tinklas (SAFEFOODNET)“ (P. R. Venskutonis). 3. EUREKA projektas E!3490 „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)“ (P. R. Venskutonis). 4. EUREKA projektas E!3694 „Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)“ (D. Leskauskaitė). 5. EUREKA projektas E!3809 „Kokybiškai naujos saldainių plaktinės masės glaisto ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas (FACTORY SWEETS)“ (D. Gruzdienė). 6. COST 350 veikla „Integruota eismo ir transporto infrastruktūros poveikių aplinkai vertinimo sistema“ (L. Kliučininkas). 7. COST 921 veikla „Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui bei suvokimui“ (D. Leskauskaitė). 8. COST 926 veikla „Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai“ (A. Pukalskas). 9. COST 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“ (D. T. Ramonaitytė). 10. COST D19 veikla. „Cheminis funkcionalumas, būdingas nanometriniam lygmeniui“ (E. Valatka). 11. COST D32 veikla „Chemija didelės energijos mikroaplinkose“ (A. Žemaitaitis). 12. COST B35 veikla „Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai“ (D. Gruzdienė). 13. COST 865 veikla „Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė“ (R. Vinauskienė). 14. COST 868 veikla „Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas“ (J. Liesienė). 15. COST 928 veikla „Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose“ (G. Juodeikienė). 16. INTERREG III B projektas „Baltijos universitetų forumas urbanistikos klausimais (BUUF)“ (L. Kliučininkas).

44

17. INTERREG III B projektas „Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)“ (L. Kliučininkas). 18. Nordisk Energiforskning projektas „Šiaurės šalių CO2 sekvestracija (NoCO2)“ (G. Denafas). 19. Nordforsk projektas „Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai“ (P. R. Venskutonis). 20. NordForsk projektas „Maisto ir biošaltinių fermentų technologija“ ( G. Juodeikienė). 21. Latvijos, Lietuvos ir Taivano programos projektas „Elektriškai aktyvių kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas“ (J. V. Gražulevičius). 22. Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas „Naujos funkcinės medžiagos optoelektroniniams prietaisams ir fluorescuojantiesiems jutikliams“ (J. V. Gražulevičius). 23. Lietuvos ir Ukrainos programos projektas „Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos“ (J. V. Gražulevičius). Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: dr. Bjorn Sivik (Lundo universitetas), dr. Gunars Tirzitis, dr. Dalija Seglina, dr. Sarmite Strautina, dr. Silvija Ruisa (Latvijos organinės sintezės institutas ir Latvijos vaisių auginimo institutas), prof. Siv Skeie (Norvegijos gyvenimo mokslų universitetas), dr. Tiiu-Mai Laht (Talino technologijos universitetas), dr. Inga Ciprovica (Latvijos žemės ūkio universitetas), prof. Tapani Alatossava (Helsinkio universitetas), prof. Ylva Ardo (Danijos karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio universitetas), prof. Jolanta Bryjak ir prof. Marek Bryjak (Vroclavo technikos universitetas). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, šalies ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Janickis – Lietuvos MA narys korespondentas, Tarptautinės kristalografų sąjungos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. Z. J. Beresnevičius – žurnalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir „Material Science and Applied Chemistry“ redakcinių kolegijų narys. Prof. A. Šačkus – Lietuvos MA narys ekspertas, Tarptautinės heterociklinių junginių chemijos draugijos (LSHC) narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. V. Gražulevičius – Lietuvos MA narys ekspertas, žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. G. Juodeikienė – Tarptautinės grūdų ir grūdų produktų asociacijos narė, žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narė. Doc. J. Musnickas – Amerikos chemikų odininkų asociacijos narys, Avių augintojų asociacijos viceprezidentas. Doc. L. Kliučininkas – žurnalo „Environmental Science and Management Studies“ redakcinės kolegijos narys.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Prof. P. R. Venskutonis – Tarptautinės maisto mokslo ir technologijos asociacijos (IUFoST) ir Europos maisto mokslo ir technologijos federacijos oficialusis Lietuvos atstovas, Tarptautinės maisto asociacijos IFA narys, Lietuvos atstovas ES 6-osios bendrosios programos 5 prioriteto „Maisto kokybė ir sauga“ komitete, COST Srities komiteto „Maistas ir žemės ūkis“ narys, žurnalų „European Journal of Lipid Science and Technology“ ir „Acta Alimentaria“ redakcinių kolegijų narys.

Prof. A. Žemaitaitis – žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys, LMT Mokslo strategijos ir valdymo komisijos pirmininkas.

Prof. J. Liesienė – Tarptautinės biotechnologų draugijos narė.

Prof. A. Šulčius – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 17 (Dangos) narys.

Prof. V. Mickevičius – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.

Doc. R. Klimavičiūtė – Nacionalinio akreditacijos biuro technikos ekspertė.

Dr. J. Kiverienė – žurnalo „Cheminė technologija“ atsakingoji sekretorė. Prof. A. M. Sviklas – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiasis redaktorius, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas.

Bendrosios chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algirdas Šulčius, nuo 2007 02 01 – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel.: 300175, 456301, e.p. stanislovas.grevys@ktu.lt Katedra įkurta 1964 m. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – techninė elektrochemija – mangano ir jo lydinių dangų elektrolitinis nusodinimas ir jų savybių tyrimas. Už anksčiau atliktus mokslinius darbus katedrai buvo suteikta 17 tuometinės TSRS autorystės liudijimų ir 3 užsienio (Anglijos, Vokietijos ir Italijos) patentai. Mangano dangų technologija panaudota Donbaso šachtų įrenginių apsaugai nuo korozijos. Sprendžiamos metalų korozijos ir saugos, kai kurių gamybos atliekų kenksmingumo šalinimo ir utilizavimo problemos, atliekami polimerinių medžiagų metalizavimo tyrimai (gautas vienas Lietuvos patentas).

Darbuotojai Profesorius dr. Algirdas Šulčius Docentai: dr. Stanislovas Grevys, dr. Egidijus Griškonis, dr. Angelė Jezerskaitė, dr. Kristina Kantminienė, dr. Rozalija Navickienė, dr. Rimtautas Rumša, dr. Virgilijus Valeika Lektorė dr. Edita Paluckienė Doktorantė Rasa Alaburdaitė

Laboratorijos vedėja Gražina Smirnovienė Vyr. laborantės: Sigita Plepienė, Vida Simniškienė Vyr. technikas Virginijus Gailiūnas Technikas Eugenijus Puodžiukaitis Administratorė Rasa Alaburdaitė Tiriamoji bazė Elektrocheminių tyrimų laboratorija.

Mokslo grupë – Techniniø elektrochemijos problemø Vadovas – prof. A. Šulčius, tel.: 456301, 300175, e. p. algirdas.sulcius@ktu.lt Dr. S. Grevys, dr. R. Navickienė, dr. R. Rumša, dr. E. Paluckienė, dr. E. Griškonis. Sprendžiamos metalų korozijos ir saugos, kai kurių gamybos atliekų detoksikacijos ir utilizavimo problemos, atliekami polimerinių medžiagų (polipropileno) sierinimo tiokarbamidu ir suformuotų elektrai laidžių vario sulfidinių sluoksnių tyrimai. Aliuminio sulfato priedo įtaka Zn-Mn lydinio dangų elektrolitiniam nusodinimui: mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. A. Šulčius.

Tirta aliuminio sulfato Al2(SO4)3 18 H2O priedo įtaka Zn-Mn lydinio elektrolitiniam nusodinimui iš sulfatiniocitratinio elektrolito (SCE). Gautos geros kokybės 10–12 mm storio Zn-Mn lydinio dangos, kurioms būdingas veliūriškumas. Nustatyta aliuminio sulfato priedo įtaka lydinio sudėties ir srovinės išeigos priklausomybei nuo katodinės srovės tankio. Ištirta priedo įtaka katodo poliarizacijai, dangų morfologijai ir struktūrai. Geriausios kokybės ir didžiausios srovinės išeigos veliūrinės Zn-Mn lydinio dangos gaunamos esant mažiems katodinės srovės tankiams (pvz., 5 A/dm2).

45


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Kiti tyrimai Fermentinių preparatų naudojimo odoms išdirbti tyrimas: mokslinio tyrimo darbas / Doc. V. Valeika (kartu su Organinės technologijos katedros bendradarbiais). Ištirtas dvivalenčių metalų jonų inicijuojamas vandenilio peroksido skilimas modelinėse terpėse. Sukurta oksidacinė fermentinė atmirkytų odų plikinimo sistema, susidedanti iš vandenilio peroksido, fermentinio preparato ir katalizatoriaus. Nustatyta tokios sistemos įtaka pusgaminio kokybei. Polipropileno sierinimo tiokarbamido tirpalu tyrimas: mokslinio tyrimo darbas / Vadovas doc. S. Grevys. Naudojant 90°C temperatūros 3 mol/l tiokarbamido su oksidatoriaus (NH4)2S2O8 priedu tirpalus sorbciniudifuziniu metodu polipropileno (PP) paviršiuje buvo gauti sieros ir kitų sieros junginių sluoksniai. Sierinto PP paviršius apibūdintas atominių jėgų mikroskopijos (AJM), skenuojančiosios elektroninės mikroskopijos (SEM), gravimetrinės ir turbidimetrinės analizės metodais. AJM tyrimais nustatyta, kad šie sluoksniai ant PP plėvelės nėra ištisiniai, formuojasi susidarant sieros salelėms, kurios, ilgėjant sierinimo trukmei, didėja (plotis kinta nuo 0,6 iki 1,2 µm, vidutinis aukštis – nuo 288 iki 715 nm), šiurkštėja paviršius. Sierintų PP plėvelių skerspjūvio ir paviršiaus tyrimai buvo atlikti skenuojančiuoju elektroniniu mikroskopu. Iš

sierinto PP skerspjūvio nuotraukų galima nustatyti sieros sluoksnio storį. Įsierinto sluoksnio storis didėja ilgėjant sierinimo trukmei. Šie tyrimai rodo, kad siera difunduoja į PP plėvelę, paviršiuje lieka prikibusių sieros bei jos junginių dalelių, kurios SEM paviršiaus nuotraukoje atrodo kaip atskiros salelės. Elektrocheminių generatorių bandomųjų pavyzdžių sukūrimas ir tyrimas: galimybių studija. Vykdoma kartu su Atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų centru (doc. S. Grevys, doc. E. Griškonis ir lektorė E. Paluckienė). Tiriamos regeneracinių elektrocheminių energijos kaupiklių sukūrimo ir praktinio realizavimo problemos. Tiriami elektrocheminiai procesai ir jų modeliavimo problemos. Atliekamas vanadžio redokso kaupiklių efektyvumo ir poveikio aplinkai vertinimas. N-pakeistų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius: mokslinio tyrimo darbas / dr. K. Kantminienė (kartu su Organinės chemijos katedros bendradarbiais). Kondensuojant 1-(9-alkil-9H-karbazol-3-il)-4-karboksi-2pirolidinonus su 2,3-diaminonaftalenu arba o-aminofenoliu buvo gauti nauji 2-pakeisti nafto [2,3-d]imidazolo ir benzoksazolo dariniai. Susintetinti alkilinti 2-pakeistų nafto[2,3-d]imidazolo dariniai.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

46

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žaliauskienė, Audronė; Beleška, Kęstutis; Valeika, Virgilijus; Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta; Tričys, Vaclovas. Lime-free unhairing: Part 5. Some peculiarities of dyeing lime-free leather // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2006, Vol. 90, no. 2. p. 73-79. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Oxidation of sulphides in tannery wastewater by use of manganese (IV) oxide // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. 2006, Vol. 15, no. 4. p. 623-629. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Bating of pelts after deliming with peracetic acid // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry. ISSN 1406-0124. 2006, Vol. 55, no. 2. p. 93-100. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. Alaburdaitė, Rasa; Grevys, Stanislovas; Paluckienė, Edita. Polipropileno sierinimas tiokarbamido tirpalu  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 46-51. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Griškonis, Egidijus; Šulčius, Algirdas. Aliuminio sulfato priedo įtaka Zn–Mn lydinio dangų

4.

5.

6.

7.

1.

elektrolitiniam nusodinimui // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 22-25. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Valeikienė, Violeta; Širvaitytė, Justa; Beleška, Kęstutis; Valeika, Virgilijus; Kolodzeiskis, Vytautas. Fermentinis odų plikinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 40-44. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Janickis, Vitalijus; Grevys, Stanislovas. Transdipiridino-bis(dimetilglioksimato)kobalto(III) politionatų absorbcijos spektrai UV ir matomojoje srityje // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 5-9. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Alaburdaitė, Rasa; Grevys, Stanislovas; Paluckienė, Edita. Investigation of polypropylene sulfurized with thiourea solution by AFM and SEM // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 318-322. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Sapijanskaitė, Birutė; Mickevičius, Vytautas; Kantminienė, Kristina; Mikulskienė, Gema. Synthesis and properties of 2-substituted naphtho[2,3d]imidazole and benzoxazole derivatives // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 2-3. p. 42-46. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Šulčius, Algirdas. Computer programs of chemistry in secondary schools and native language // Kīmijas


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

2.

3.

1.

2.

izglītība skolā - 2006: konferences rakstu krājums, 2006. gada 6. oktobris / Latvijas Universitāte. Riga: Latvijas Universitāte, 2006. ISBN 9984-802-06-X. p. 124-128. Balčiūnas, Povilas; Grevys, Stanislovas; Adomavičius, Vytautas; Norkevičius, Povilas; Griškonis, Egidijus. Regeneracinių elektrocheminių keitiklių naudojimo galimybės Lietuvoje // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 1822-0754. 2006, nr. 3. p. 6-16. Grevys, Stanislovas; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas; Norkevičius, Povilas; Griškonis, Egidijus. Redokso tipo elektros energijos kaupiklių su cirkuliuojančiais elektrolitais savybių, taikymo galimybių ir kūrimo problemų įvertinimas // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 18220754. 2006, nr. 3. p. 53-67. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Jezerskaitė, Angelė; Mikulskienė, Gema. Kai kurių chindolino darinių BMR spektrų analizė // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 31-33. Jezerskaitė, Angelė; Mikulskienė, Gema. 7-Brom10-alkilchindolinų ir alkil 7-brom-10-alkil-10H11-chindolino karboksilatų struktūros tyrimas // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno

3.

4.

5.

6.

technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 33-35. Grevys, Stanislovas; Griškonis, Egidijus. Cirkuliuojančių elektrolitų regeneruojamieji elektros energijos kaupikliai // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-043-7. p. 29. Tamulevičius, Tomas; Andrulevičius, Mindaugas; Griškonis, Egidijus; Puodžiukynas, Linas; Guobienė, Asta; Janušas, Giedrius. Formation techniques and characterization of microstructures // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 223-227. Alaburdaitė, Rasa; Grevys, Stanislovas; Paluckienė, Edita. Tiokarbamido tirpalų sierinto polipropileno UV ir spectrinė analizė // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-043-7. p. 81-82. Šulčius, Algirdas. Unifikavimo reikalavimų tikslingumas chemijoje // Chemija mokykloje  2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-023-2. p. 4-8.

Fizikinës chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel.: 300168, 457070, e. p. saulius.kitrys@ktu.lt Katedra įkurta 1926 m. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Ilgus metus katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J.Janickis, turėjęs didelę įtaką mokslo krypčių formavimui. Svarbiausios katedros mokslinės veiklos sritys buvo seleno ir sieros junginių tyrimai ir mangano elektrochemija. Svarbią vietą mokslinėje veikloje užėmė bandymai metalų selenidus gauti elektrolizės būdu plonų sluoksnių pavidalu. Šiuo metu atliekami sorbcinių, katalizinių, elektrocheminių ir fotocheminių procesų teoriniai ir technologiniai tyrimai, naudojant metalų oksidus, bei trąšų cheminės technologijos tyrimai.

47


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Alfredas Martynas Sviklas Docentai: dr. Irena Ancutienė, dr. Nijolė Dukštienė, dr. Saulius Kitrys, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Gailutė Ulozienė, dr. Eugenijus Valatka Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė Mokslo darbuotoja dr. Gitana Dabrilaitė Doktorantai: Marius Brazlauskas, Žygimantas Kulėšius, Ina Trošina Inžinieriai: Marius Brazlauskas, Žygimantas Kuliešius Laboratorijos vedėja Gintarė Navickaitė Vyr. laborantai: Vytautas Juodagalvis, Genė Nakienė, Jolita Sruogaitė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Algimantas Viktoras Nakas Tiriamoji bazė Fizikinės chemijos mokslinių tyrimų laboratorija: Perkin Elmer GC/MS sistema – dujų chromatografas su masių spektrometru ir Perkin Elmer CLARUS 500 – dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi. UV spektrofotometras SF-46, aparatūra Quantosorb adsorbentų paviršiaus plotui nustatyti

ir tirti, atominis absorbcinis spektrofotometras AAS 1N, dujų chromatografas Cvet, liepsnos fotometras PFP-7, potenciostatas PI-50-1, voltamperometrinė matavimo sistema SVA-1B-M-01; dujų ir jų išlakų tyrimų laboratorija. Doktorantūros moduliai Trąšų naudojimo agrochemijos pagrindai (prof. A. M. Sviklas); Oro tarša pramonėje (doc. S. Kitrys); Katalizinių procesų teorijos pagrindai ir tyrimo metodai (doc. S. Kitrys); Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Kompleksinių trąšų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Andrejus Šostakas. Skystųjų amonizuotų amonio nitrato trąšų technologija ir amonio salietros terminis stabilumas (vadovas prof. A. Ancuta). Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose COST D19. Cheminis funkcionalumas, būdingas nanometriniam lygmeniui. KTU koordinatorius doc. E. Valatka. Projekto trukmė 2004 03 25–2006 03 15.

Mokslo grupë – Sorbciniø, kataliziniø ir elektrocheminiø procesø teorijos ir technologijos Vadovas – doc. S. Kitrys, tel.: 300168, 457070; e. p. saulius.kitrys@ktu.lt Dr. I. Ancutienė, dr. G. Dabrilaitė, dr. N. Dukštienė, dr. E. Valatka. Tyrimų sritys: • sorbcinių ir katalizinių procesų, vykstančių naudojant metalų oksidus, tyrimai; • sluoksninių absorbentų-katalizatorių sintezės zoliųgelių metodu ir jų savybių tyrimai;

• formaldehido ir paraformaldehido gamybos iš metanolio tyrimai; • fotokatalizinė organinių junginių oksidacija skystojoje terpėje; • metalų selenidų plonųjų sluoksnių elektrocheminė sintezė; • technologijų įvertinimas atmosferos taršos požiūriu, oro taršos projektavimo darbai.

Mokslo grupë – Tràðø cheminës technologijos Vadovas – prof. A. M. Sviklas, tel.: 300169, 457070; e. p. alfredas.sviklas@ktu.lt Dr. R. Šlinkšienė, dr. R. Paleckienė. Tyrimų sritys: specialiųjų trąšų gavimas, savybės ir naudojimas. Biriųjų kompleksinių trąšų iš organinės kilmės medžiagų prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8307 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Studijoje pateikiama organinės kilmės medžiagų ir cukraus pramonės atliekų naudojimo biriosioms kompleksinėms trąšoms galimybių analizė ir granuliavimo proceso pagrindiniai technologiniai parametrai,

48

pateikiamos teorines gamybos prielaidos. Pasiūlytas granuliatorius torganinės kilmės produktams granuliuoti pramoniniu būdu. Kompleksinių trąšų prototipo su fiziologiškai aktyvių medžiagų priedais sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8340 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Atlikta aminorūgščių koncentrato dėjimo į biriąsias trąšas galimybių analizė. Pateikiamos rekomendacijos dėl pagamintų biriųjų trąšų su amino rūgščių koncentrato priedu ir skystųjų kompleksinių trąšų gamybos ir naudojimo.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kulėšius, Žygimantas; Valatka, Eugenijus. Synthesis, characterization and photocatalytic activity of some TiO2/carbon composites // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2006, Vol. 80, no. 2. p. 335-344. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Krylova, Valentina; Dukštienė, Nijolė. Characterization of CuxS layers obtained by adsorption-diffusion method on polycaproamide from K2S5O6 solutions  // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2006, Vol. 80, no. 9. p. 1435–1447. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Dukštienė, Nijolė; Tatariškinaitė, Lina. Electrochemical examination of the influence of H2SeO3 on molybdenum electrodeposition on tin oxide electrode from aqueous citrate electrolyte // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2006, Vol. 80, no. 10. p. 1715–1729. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Ancutienė, Irena; Valatka, Eugenijus. Electrochemical deposition of W-O-Se thin films on polycrystalline Pt electrode // Polish Journal of Chemistry. ISSN 01375083. 2006, Vol. 80, no. 11. p. 1889-1897. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Tatariškinaitė, Lina; Dukštienė, Nijolė. Elektrolitinio Mo ir Se sąsėdžio ypatumai citratiniuose elektrolituose  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 17-21. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Sviklas, Alfredas Martynas; Paleckienė, Rasa; Šlinkšienė, Rasa; Streimikis, Virginijus. Defekato naudojimas biriosioms kompleksinėms trąšoms gaminti // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 59-65. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Sviklas, Alfredas Martynas; Trošina, Ina. Afrikos fosforitų skaidymas azoto rūgštimi // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 29-32. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kitrys, Saulius; Brazlauskas, Marius. Sluoksninis CuO/ NaA adsorbentas-katalizatorius: sintezė ir savybės  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 3439. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kitrys, Saulius; Dabrilaitė, Gitana; Brazlauskas, Marius. γAl2O3-Cakt-(CuO, Cr2O3, Co3O4) adsorbento-katalizatoriaus terminis atsparumas ir vandens garų adsorbcija // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2006, nr. 3(41). p. 40-44. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Sviklas, Alfredas Martynas; Paleckienė, Rasa; Šlinkšienė, Rasa. Amonio druskų įtaka granuliuotų sudėtinių trąšų savybėms // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 13921231. 2006, nr. 3(41). p. 45-23. [Chemical Abstracts (CAplus)].

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Tatariškinaitė, Lina; Dukštienė, Nijolė; Andrulevičius, Mindaugas; Prosyčevas, Igoris. Plonų elektrolitinių Mo-Se dangų, nusodintų ant SnO2/stiklas elektrodo, apibūdinimas // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 30-31. Dabrilaitė, Gitana; Kitrys, Saulius. Metanolio ir izobutanolio garų adsorbcijos tyrimai, naudojant γAl2O3-Cakt-MexOy(CuO, Cr2O3, Co3O4) įkrovą  // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 37-38. Brazlauskas, Marius; Kitrys, Saulius. CuO/NaA adsorbentas-katalizatorius: sintezė ir savybės // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 39-40. Sviklas, Alfredas Martynas; Paleckienė, Rasa; Šlinkšienė, Rasa; Štreimikis, Virginijus. Cukraus pramonės atliekų panaudojimas kompleksinėms trąšoms gaminti // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 41-43. Sviklas, Alfredas Martynas; Trošina, Ina. Afrikos fosforitų skaidymas azoto rūgštimi // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 44-47. Kulėšius, Žygimantas; Valatka, Eugenijus; Ancutienė, Ingrida. Electrophoretic synthesis and photoelectrochemical properties of titanium dioxide coatings in stainless steel substrate // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 83. Ulozienė, Gailutė; Kirpšaitė, Edita. Celiuliozės, modifikuotos fenilglicidiniu eteriu, paviršinio aktyvumo tyrimai // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas.

49


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 104-105. 8. Baltakys, Kęstutis; Brazlauskas, Marius; Šiaučiūnas, Raimundas; Kitrys, Saulius. Gryno ir su įterptais Na+ jonais girolito jonų mainų reakcijos // Silikatų

technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-053-4. p. 60-64.

Inþinerinës ekologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Linas Kliučininkas, nuo 2007 02 01 – dr. Dainius Martuzevičius, tel.: 300180, 351008, e. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt, http://dubysa.ctf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. 1993 m. pradėjo veikti aplinkos tyrimų geografinių informacinių sistemų laboratorija. 1999 m. įsteigta prof. St. Kairio aplinkos tyrimų laboratorija.

Darbuotojai Docentai: dr. Gintaras Denafas, dr. Violeta Jurjonienė, dr. Violeta Kaunelienė, dr. Linas Kliučininkas, dr. Viktoras Račys, dr. Vitalija Valikonytė Lektoriai: dr. Dalia Jankūnaitė, dr. Dainius Martuzevičius Inžinierės: Virginija Skorupskaitė, Inga Stasiulaitienė Doktorantai: Aurelija Cicėnaitė, Ingrida Rimaitytė, Inga Stasiulaitienė, Inga Urniežaitė, Irmantas Valūnas Laboratorijų vedėjai: Regina Kutienė, Antanas Mašanauskas, Irena Žiliukienė Administratorė Laimutė Ona Rudaitytė Tiriamoji bazė Nuotekų ir geriamojo vandens tyrimams naudojama įranga: UV-VIS spektrofotometras „Spectronic Genesys 8“, ChDS nustatymo sistema „Gerhard CSB/SMA“, mineralizacijos blokas „Velp DK6“, automatinis vandens garų distiliatorius „Velp UDK 130A“ ir kt. Dujinių išlakų tyrimams naudojama įranga: dujinis chromatografas MZC3700, fotometras KFK-3, asmeniniai siurbliai, dalelių ėmikliai – ciklonai. Doktorantūros moduliai Specifinių atliekų kenksmingumo šalinimas (doc. V. Račys); Aplinkos inžinerija (doc. L. Kliučininkas); Pažangios vandenvalos technologijos (doc. V. Račys). Dalyvavimas tarptautinėse programose Mokslo projektai COST 350 veikla „Integruota eismo ir transporto infrastruktūros poveikių aplinkai vertinimo sistema“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. L. Kliučininkas, tel. 351008, e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt Lietuvai įsijungiant į Europos Sąjungos struktūras, aplinkosaugos politiką būtina derinti prie ES reikalavimų. Šiuo metu Lietuvoje bendros aplinkosaugos politikos transporto srityje nėra, todėl dalyvavimas COST 350 veikloje sudaro prielaidas tokią politiką sukurti ir

50

įgyvendinti. Ypač daug dėmesio skiriama didžiuosiuose miestuose transporto keliamoms aplinkai problemoms. Projektą vykdo trys darbo grupės, kurių veikla apima aplinkos ir sprendimų priėmimo mechanizmų peržiūrą, eismo ir transporto charakteristikų vertinimą, integruotų poveikių aplinkai vertinimo metodų kūrimą. KTU darbo grupė atlieka transporto poveikių aplinkai vertinimą ir teikia siūlymus, kaip formuoti emisijų veiksnių duomenų bazę. 2006 m. parengta baigiamoji projekto ataskaita (ISBN 90-369-5615-3), kuri buvo pristatyta 2006 m. birželį vykusioje konferencijoje Varšuvoje. Esminiai projekto rezultatai pateikti tokiuose skyriuose: i. Priemonių ir modelių „transportas – aplinka“ apžvalga; ii. Aplinkos rodikliai (indikatoriai); iii. Poveikių vertinimas balais ir jų sujungimas; iv. Aplinkos poveikių stebėsena strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) kontekste. „Šiaurės šalių CO2 sekvestracija (NoCO2)“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. G. Denafas, tel. 351008, e. p. gintaras.denafas@ktu.lt Visame pasaulyje, įskaitant ir Šiaurės Europos šalis, aktyviai dirbama siekiant sumažinti šiltnamio efektą sąlygojančias CO2 dujų išlakas į atmosferą. Siūlomi įvairūs prevenciniai metodai, energijos gamybos technologijų pakeitimai bei CO2 kenksmingumo cheminio šalinimo metodai. Kartu didelę reikšmę įgauna aktyvios visų šių metodų studijos doktorantūroje ir magistrantūroje. Tam tikslui šio projekto koordinatorius Chalmers universitetas (Švedija) reguliariai organizuoja mokslininkų, doktorantų ir magistrantų susitikimus ir konferencijas Šiaurės Europos šalių universitetuose, į kuriuos kviečiami ir Baltijos šalių bei Šiaurės Vakarų Rusijos atstovai. Projektą finansuoja Šiaurės šalių ministrų tarybos organizacija Nordisk Energiforksning. Projekte dalyvauja Danijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos ir Rusijos mokslininkai. 2006 m. buvo tiriamos Lietuvoje randamo mineralo serpentinito savybės (terminis atsparumas, cheminė sudėtis, savitasis paviršius), siekiant išsiaiškinti jo tinkamumą anglies dioksido chemosorbcijai.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS INTERREG III B projektas „Teritorinio vandens išteklių valdymo principai, priemonės ir sistemos (WATERSKETCH)“. Projekto koordinatorius Lietuvoje – doc. L. Kliučininkas, tel.: 300180, 351008, e. p. linas.kliucininkas@ktu.lt Projekto tikslas – parengti planą, kuris leistų pagerinti upių baseinų valdymą Baltijos regione. Projekte vertinami ekonominiai, socialiniai ir aplinkosauginiai valdymo aspektai. Projekto partneriai nagrinėja teritorijų planavimo teisinę ir administracinę bazę savo šalyse, tuo pat metu vadovaujasi Europos bendrosios vandens direktyvos nuostatomis. Projekto pagrindą sudaro konkrečių atvejų, būdingų Baltijos jūros regionui, nagrinėjimas. Šie atvejai bus išsamiai aprašyti ir padės pagrįsti priimamus teritorijų planavimo upių baseinuose

sprendimus. Bus sukurta programinė įranga, leisianti teritorijų planuotojui atlikti nagrinėjamos teritorijos analizę. Projektas jungia Suomijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos akademines ir valstybines aplinkosaugos institucijas. 2006 m. katedros mokslininkų kolektyvas, naudodamasis Helsinkio technikos universitete sukurta sprendimų pagrindimo programa Web-HIPRE, parengė Minijos upės baseino darnios plėtros strategines gaires. Numatomi plėtros scenarijai rėmėsi žemės ūkio, turizmo, mažųjų hidroelektrinių ir naftos gavybos plėtros upės baseine prielaidomis.

Tyrimai Aplinkos taršos limitams planuojamoje pramonės zonoje įtaką darantys veiksniai ir vertinimo modelis: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8293 / Vadovas doc. G. Denafas. 2006 m., remiantis kuriamos Kėdainių miesto pramoninės zonos pavyzdžiu, buvo nustatyti svarbiausi principai, kuriais remiantis galima nustatyti planuojamos pramonės zonos aplinkos taršos limitus. Nustatant šiuos limitus, daugiausia reikia remtis esamais gretutiniais pramonės ir energetikos įmonių išmetalais į atmosferą; dėl galimybių taikyti modernias tvarkymo technologijas

nuotekų ir atliekų susidarymas čia įtakos neturi. Sudaryta kuriamai pramonės zonai skirtų aplinkos oro taršos limitų nustatymo algoritmų sistema. Biosorbcijos proceso įrenginių prototipe ir bandomuosiuose biologinio valymo įrenginiuose tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8251 / Vadovas doc. V. Račys. Sukurta nuotekų valymo technologija ir sėkmingai paleisti 160 m3/h našumo naftos produktais užterštų nuotekų valymo įrenginiai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Wade, Andreas; Denafas, Gintaras; Račys, Viktoras; Rimaitytė, Ingrida; Povilaityte, Renata. An assessment of the current and future options for domestic waste management in Kaunas, Lithuania // Waste Management & Research. ISSN 0734-242X. 2006, Vol. 24, no. 1. p. 27-36. [ISI Web of Science; MEDLINE]. Adhikari, Atin; Reponen, Tiina; Grinshpun, Sergey A.; Martuzevičius, Dainius; LeMasters, Grace. Correlation of ambient inhalable bioaerosols with particulate matter and ozone: A two-year study // Environmental Pollution. ISSN 0269-7491. 2006, Vol. 140, no. 1. p. 16-28. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lee, Taekhee; Grinshpun, Sergey A.; Martuzevičius, Dainius; Adhikari, Atin; Crawford, Carlos M.; Reponen, Tiina. Culturability and concentration of indoor and outdoor airborne fungi in six singlefamily homes // Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 2006, Vol. 40, no. 16. p. 2902-2910. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Račys, Viktoras; Valūnas, Irmantas; Dapkienė, Mildona. Estimation of biomass amount and sorption capacity for technological control of the biosorption process // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. 2006, Vol. 15, no. 2. p. 311-316. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); Environmental Engineering Abstracts; Academic Search Premier].

5. Lygaitis, Ramūnas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Tran-Van, Francois; Chevrot, Claude; Jankauskas, Vygintas; Jankūnaitė, Dalia. Hole transporting 3,4ethylenedioxythiophene-based hydrazones // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2006, Vol. 181, no. 1. p. 67-72. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Žaliauskienė, Audronė; Beleška, Kęstutis; Valeika, Virgilijus; Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta; Tričys, Vaclovas. Lime-free unhairing: Part 5. Some peculiarities of dyeing lime-free leather // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2006, Vol. 90, no. 2. p. 73-79. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Lee, Taekhee; Grinshpun, Sergey A.; Martuzevičius, Dainius; Adhikari, Atin; Crawford, Carlos M.; Luo, Junxiang; Reponen, Tiina. Relationship between indoor and outdoor bioaerosols collected with a button inhalable aerosol sampler in urban homes // Indoor Air. ISSN 0905-6947. 2006, Vol. 16, no. 1. p. 37-47. [ISI Web of Science; MEDLINE]. 8. Kliaugaitė, Daina; Valūnas, Irmantas; Urniežaitė, Inga; Račys, Viktoras. Industrial implementation of a biosorption system with GAC // WIT Transactions on Ecology and the Environment:Water Pollution VIII: Modelling, Monitoring and Management / Wessex Institute of Technology, UK, University of Coimbra, Portugal. ISSN 1746-448X. 2006, Vol. 95. p. 499-508. [ISI Proceedings; Chemical Abstracts (CAplus)].

51


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 1.

2.

3.

4.

5.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Rimaitytė, Ingrida; Denafas, Gintaras; Račys, Viktoras. Implementation of Life Cycle Assessment tools for evaluation of municipal waste management scenarios // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 2(36). p. 68-76. [INSPEC; CAB Abstracts]. Katkevičiūtė, Jolita; Bergqvist, Per-Anders; Kaunelienė, Violeta. Persistent organic pollutants (POPs) contamination in the surroundings of municipal landfill in Lithuania // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 3(37). p. 29-35. [INSPEC; CAB Abstracts]. Kavaliauskaitė, Inga; Denafas, Gintaras; Uibu, M.; Kuusik, Rein. Natural minerals opoka and glauconite as sorbents for acidic gases // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 3(37). p. 37-42. [INSPEC; CAB Abstracts]. Denafas, Gintaras; Sitnikovas, Denisas; Vaikšnorienė, Rosita; Galinis, Arvydas. Lietuvos elektros energetikos infrastruktūros pokyčių įtaka aplinkos oro taršai // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2004, nr. 1. p. 34-40. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kliučininkas, Linas; Šaliūnas, D. Noise mapping for the management of urban traffic flows // Mechanika  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 3(59). p. 61-66. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kliučininkas, Linas; Martuzevičius, Dainius; Mockuvienė, Jolita. Ambient air quality mapping for integrated urban traffic flows management // Sustainable Development in the Baltic and Beyond. ISSN 1434-3819. 2006, Vol. 23. p. 451-459. 2. Kavaliauskaitė, Inga; Denafas, Gintaras. Carbonization of natural resources - as an option for carbon dioxide storage in Lithuania // 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Trondheim, Norway, 19-22 June, 2006 [elektroninis išteklius]. Trondheim: NTNU, 2006. ISBN 0-08046407-6. p. [1-6]. 3. Mattisson, Tobias; Lyngfelt, Anders; Zevenhoven, Ron; Gundersen, Truls; Stenby, Erling H.; Kuusik, Rein; Denafas, Gintaras; Ilinsky, Alexander; Grushcha, Julia. The Nordic CO2 sequestration (NoCO2) project  // 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Trondheim, Norway, 19-22 June, 2006 [elektroninis išteklius]. Trondheim: NTNU, 2006. ISBN 0-08-046407-6. p. [1-6]. 4. Schwedt, Georg; Denafas, Gintaras; Štrimaitytė, Vaiva. Heavy metals mobilization from ashes by various medias - the preparation of methods for rapid elution // Fly Ash India 2005 [elektroninis išteklius], December 4-7, 2005, New Delhi, India: congress proceedings. New Delhi: Fly Ash Utilisation Programme, 2005. p. [1-8]. 5. Kliučininkas, Linas. Towards environmentally sustainable transport // Realizing a Common Vision for a Baltic Sea Eco-Region: report from a Research Symposium on Sustainable Development Patterns. Stockholm: Baltic 21, 2006. ISBN 91-975526-4-X. p. 62-66.

Maisto produktø technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėja – dr. Daiva Leskauskaitė, tel.: 300184, 456426, faks. 456647, e. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt Katedra įkurta 1951 m. Ji atstovauja Kauno technologijos universitetui drauge su Kauno technologijos universiteto maisto institutu ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu įsteigtoje Lietuvos maisto mokslo ir technologijos asociacijoje. Vykdomi bendri doktorantūros projektai su Vageningeno žemės ūkio universitetu, Graco technologijos universitetu, Lundo universitetu, Gento universitetu, Groningeno universitetu, Martino Lutherio universitetu, Austrijos gamtos išteklių ir taikomųjų mokslų universitetu, Vienos universitetu, VTT Biotechnologijos institutu, Danijos karališkuoju žemės ūkio ir veterinarijos universitetu, Danijos technikos universitetu.

52


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Gražina Juodeikienė, habil. dr. Danutė Teresė Ramonaitytė, dr. Petras Rimantas Venskutonis Docentai: dr. Loreta Bašinskienė, dr. Rimgailė Degutytė, dr. Dainora Gruzdienė, dr. Aloyzas Gudonis, dr. Rimantas Henrikas Kublickas, dr. Daiva Leskauskaitė, dr. Antanas Šarkinas, dr. Pranas Viškelis Lektoriai: dr. Milda Keršienė, dr. Audrius Pukalskas, Žydronė Valatkevičienė, dr. Rimantė Vinauskienė Vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Petras Rimantas Venskutonis Jaunesn. mokslo darbuotojos: Renata Baranauskienė, Rita Kazernavičiūtė, Ramutė Maždžierienė, Daiva Vidmantienė Doktorantai: Vilma Baltrušaitytė, Rasa Bernatovičiūtė, Ramunė Bobinaitė, Andrius Brantas, Jonas Damašius, Asta Dvaranauskaitė, Svajonė Garmuvienė, Irina Koscelkovskienė, Vilma Narbutaitė, Inga Pupelienė, Viktorija Stakauskaitė, Milda Škėmaitė, Asta Venskaitytė, Daiva Vidmantienė, Vilma Žiaukienė Vyr. inžinierės: Renata Baranauskienė, Agnė Digaitienė, Rita Kazernavičiūtė, Irina Koscelkovskienė, Ramutė Maždžierienė, Aušra Šipailienė, Vilma Speičienė Vyr. technikas Juozas Bražėnas Mokomųjų laboratorijų vedėjos: Lina Kunigonienė, Žydronė Valatkevičienė, Rolanda Vidžienė Laborantė Zita Rekštienė Jaunesn. laborantė Daiva Jasinauskienė Administratorės: Rima Stankevičiūtė, Danutė Venskutonienė

Tiriamoji bazė Dujų chromatografijos laboratorija, didelio slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos laboratorija, spektrofotometrijos laboratorija, bendrosios maisto chemijos laboratorija, grūdų produktų tyrimo laboratorija, maisto akustinių tyrimų laboratorija. Doktorantūros moduliai Maisto skonio bei aromato chemija ir technologija (prof. P. R. Venskutonis); Specialioji maisto chemija ir biochemija (prof. P. R. Venskutonis); Maisto produktų struktūra ir funkcinės savybės (dr. D. Leskauskaitė); Chemiškai ir biologiškai aktyvūs maisto mikrokomponentai (prof. D. T. Ramonaitytė); Augalininkystės produktų chemija (prof. G. Juodeikienė); Maisto medžiagų cheminių pokyčių mechanizmai ir kinetika (prof. D. T. Ramonaitytė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Milda Keršienė. Melanoidinų susidarymas modelinėse maisto sistemose, jų sąveika su sunkiaisiais metalais ir įtaka lakiųjų junginių išsiskyrimui (vadovė prof. D. T. Ramonaitytė).

Mokslo grupë – Maisto produktø kokybës ir technologijos tyrimø Vadovas – prof. P. R. Venskutonis, tel. 456426, e. p. rimas.venskutonis@ktu.lt Habil. dr. D. Ramonaitytė, dr. D. Gruzdienė, dr. A. Pukalskas, R. Baranauskienė, R. Kazernavičiūtė, dr. M. Keršienė, G. Miliauskas, R. Vinauskienė, A. Dvaranauskaitė, V. Baltrušaitytė, A. Šipailienė. Pagrindinės mokslinio darbo kryptys: maisto priedų chemija ir technologija; pieno produktų tyrimai; mėsos produktų technologija; fermentacijos technologija, chromatografiniai metodai. FRAMEWORK 6 projektas INCO-CT-2004-003356 „Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas“ (P. R. Venskutonis). Projekto tikslas – sukurti Lietuvos maisto saugos ir kokybės tinklą. 2006 m. išsamiai apžvelgtos ir įvertintos Lietuvoje vykdomos maisto mokslo ir technologijų programos, parengti naujos maisto kokybės ir saugos programos metmenys. Pagal projekto planus surengtas seminaras maisto pramonės darbuotojams, taip pat 1-oji Baltijos valstybių maisto mokslo ir technologijos konferencija FoodBalt2006. Pagal projekto planus buvo aplankyti projekto partneriai Lundo universitete, dalyvauta pasaulio maisto mokslo ir technologijos kongrese Nante (Prancūzija). FRAMEWORK 6 projektas FOOD-CT-2004-513988 „Besiplečiančios Europos Sąjungos cheminės maisto saugos tinklas (SAFEFOODNET)“ P. R. Venskutonis).

Projekto tikslas – apžvelgti turimą informaciją mitybos ir cheminių teršalų klausimais ir ją apibendrinti siekiant nustatyti cheminių teršalų rizikos įvertinimo galimybes ir priemones šioms galimybėms praplėsti. Projektas užbaigtas ir jo rezultatai apibendrinti dviejuose projekto seminaruose, kuriuose buvo padaryti pranešimai apie cheminių rizikos veiksnių įvertinimo padėtį Lietuvoje. EUREKA projektas E!3490 „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)“ (P. R. Venskutonis). Daugiausia dėmesio buvo skiriama bioaktyvių junginių išskyrimo, analizės ir savybių įvertinimo metodų įsisavinimui ir optimizavimui, taip pat įvairių veislių aviečių ir jų išspaudų tyrimams, siekiant nustatyti perspektyvias žaliavas specifinėmis funkcinėmis savybėmis pasižymintiems maisto komponentams kurti. Buvo tiriamos metodikos bioaktyviems junginiams išskirti naudojant įvairius tirpiklius ir ekstrakcijos schemas. Natūralių uogų, jų išspaudų ir sėklų junginiams identifikuoti ir kiekybinei analizei atlikti buvo įsisavinti chromatografijos metodai taikant įvairius junginių aptikimo ir kiekio matavimo būdus. Parinktos metodikos bioaktyvių junginių savybėms įvertinti; jos pagrįstos junginių geba sujungti laisvuosius radikalus ir slopinti oksidacijos procesus riebaluose. Atliktas preliminarus turimų gamybinių pajėgumų įvertinimas ekstraktų ir naujų funkcinių gaminių gamybai. Įvertintos aviečių žaliavos, ištyrus 16 skirtingų veislių. Tirtos įvairių agrotechnikos elementų, vegetacijos periodo įtaka aviečių derliui, produkcijos kokybei ii bioaktyvių medžiagų koncentracijai.

53


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS EUREKA projektas E!3694 „Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)“ (D. Leskauskaitė). Darbo tikslas – nustatyti įvairios sudėties emulsijų ir riebalų mišinių reologines savybes, užrašant jų tekėjimo kreives, esant skirtingoms temperatūroms ir nustatant klampiai elastines savybes. Tiriant įvairios sudėties puskiečių emulsijų reologinių savybių priklausomybę nuo temperatūros (40, 50 ir 60°C) ir propolio ekstrakto priedo, nustatyta, kad visoms puskietėms emulsijoms būdingos pseudoplastinių medžiagų savybės. Didėjant matavimo temperatūrai (60°C), emulsijų elgsena artėjo prie niutoninių sistemų elgsenos. Propolio ekstraktas turėjo įtakos emulsijos reologinėms savybėms, nes mažina konsistencijos koeficientą, sąlygodamas mažesnės klampos sistemas nepriklausomai nuo matavimo temperatūros. Skirtingos sudėties vaško ir aliejaus mišiniai pagal takumo savybes buvo suskirstyti į tris grupes. Taip pat nustatyta, kad medaus priedas turėjo įtakos vaško ir aliejaus mišinių (1/10) reologinėms charakteristikoms, o propolio aliejaus ekstraktas ir jo sudėtis sistemos reologinių charakteristikų nepakeitė. Nustatyta, kad visų tirtų mėginių elastingumo savybės pranoksta takumo savybes. EUREKA projektas E!3809 „Kokybiškai naujos saldainių plaktinės masės glaisto ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas (FACTORY SWEETS)“ (D. Gruzdienė). Darbo tikslas – sukurti kokybiškai naujos plaktinės masės glaistytų saldainių ir plaktinių įdarų technologijas, siekiant pagaminti naujos kartos gana plačiai vartojamus natūraliais vitaminais ir kitomis biologiškai aktyviomis medžiagomis praturtintus produktus – funkcinį maistą, turintį tradicinę, bet kartu ir naują cheminę sudėtį, praturtintą biologiškai veiklių medžiagų ingredientais, kuris, be savo tiesioginės paskirties, dėl didesnio maistingumo, patvarumo ir saugumo turės neabejotinos vertės fiziologiniams žmogaus organizmo procesams. Projekto siekiai leistų padidinti įmonės produktų asortimentą, gaminių konkurencingumą, išskirtinumą (funkcinis maistas) ir patrauklumą (kokybė ir sauga), taip pat išplėstų kokybiškai naujų produktų pardavimo rinkas ne tik Baltijos valstybėse, bet ir Šiaurės bei Rytų Europos regionuose. COST 921 veikla „Maisto matricos: struktūros formavimas ir įtaka kvapo atpalaidavimui ir suvokimui“ (D. Leskauskaitė). Darbo tikslas – nustatyti pieno desertų sudėties, gamybos sąlygų įtaką produkto tekstūrai ir lakiųjų aromatinių junginių atpalaidavimui ir kvapo suvokimui. Juslinės analizės metodais buvo tirta modelinės pieno deserto sistemos komponentų įtaka produkto tekstūrai ir aromatui ir gauti rezultatai palyginti su instrumentinės analizės metodais (statinės viršerdvės analizės ir dinaminės viršerdvės analizės) gautais duomenimis apie lakiųjų aromatinių junginių, išsiskyrusių iš įvairių pieno deserto modelinių sistemų, koncentraciją. Juslinės analizės metodais nepavyko nenustatyti reikšmingos desertų sudėties ir gamybos sąlygų įtakos aromato atpalaidavimui iš modelinių pieno desertų sistemų. Tiriant aromatinių junginių atpalaidavimą statinės viršfazio analizės, PPMS ir dirbtinės burnos/PPMS metodais, nustatyti reikšmingi pasiskirstymo koeficientų ir Imax verčių skirtumai: silpnesnės struktūros pieno desertų nustatytas mažesnis pasiskirstymo koeficientas nei stipresnės struktūros desertų. Tačiau juslinė

54

analizė pripažinta tinkama pieno desertų bei mišriųjų gelių tekstūrai vertinti. Juslinės analizės metu gauti šių sistemų tekstūros vertinimo rezultatai koreliuoja su instrumentiniais metodais gautais rezultatais. Nustatyta, kad skystos konsistencijos desertai žmogaus nosies ertmėje atpalaidavo daugiau aromatinių junginių nei gelio konsistencijos desertai. COST 926 veikla „Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai“ (A. Pukalskas). Darbo tikslas – nustatyti iki šiol mažai tyrinėtų augalų ekstraktų antioksidacines savybes modelinėse ir realiose maisto sistemose ir identifikuoti pagrindinius antioksidantus; nustatyti biologiškai aktyvių medžiagų iš vietinės žaliavos, tokių kaip eterinių aliejų, sudėtį ir ištirti aromatinių junginių pokyčius laikymo metu. Pirminėje tyrimų stadijoje daugiausia dėmesio buvo skiriama antioksidantų tyrimams ir nustatyta, kad augaliniame maiste esančių antioksidantų koncentracijos (arba įsisavinamumas) yra per mažos, kad tiesiogiai veiktų oksidacijos procesus. Tačiau pastarųjų metų darbai parodė, kad bioaktyvūs junginiai, netgi labai mažomis koncentracijomis, gali turėti įtakos reguliuojant genų ekspresiją ir taip paveikti metabolizmą. Dėl šių priežasčių svarbu kaip galima plačiau ištirti augalinės kilmės biologiškai aktyvius junginius ir jų naudojimo funkciniams maisto produktų kurti ir dietai praturtinti galimybes. Vykdant projektą, planuojama ištirti perspektyvių augalų ekstraktų antioksidacines savybes ir eterinių aliejų sudėtį, identifikuoti ekstraktuose esančius aktyvius junginius, įvertinti jų naudojimo funkcinių maisto produktų gamybai galimybes. Tikimasi atrasti naujus antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčius ar aromatinius junginius, kurie potencialiai galėtų būti panaudoti kaip maisto priedai ar funkcinių maisto produktų komponentai, bei sukurti technologijas, įgalinančias apsaugoti biologiškai aktyvius junginius produkto apdorojimo metu. COST B35 veikla „Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai“ (D. Gruzdienė). Apžvelgti lipidų oksidacijos mechanizmai, priemonės lipidų oksidacijos procesams sulėtinti, ypač akcentuojant natūralių radikalus sujungiančių ir antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių kompozicijų kūrimo ir naudojimo perspektyvas. Pateikti šių Lietuvoje augančių aromatinių ir prieskoninių augalų tyrimų rezultatai: perilių (Perrila frutescens L.), šantrų (Marubium vulgare L.), dašių (Satureja hortensis L.), darželinių žiomenių (Dracocephalum moldavica L.), pankolių (Foeniculum vulgare L.) sėjamųjų juodgrūdžių (Nigella sativa L.), šalavijų (Salvia officinalis L.), agurklių (Borago officinalis L.), kvapiųjų stumbražolių (Hierochloe odorata) ir balzamitų (Chrysanthemum balsamita). Nustatyta iš šių augalų įvairiais tirpikliais ir būdais išskirtų ekstraktų ir jų frakcijų įtaka aliejaus peroksidacijos procesams pagreitintos oksidacijos sąlygomis (padidinus temperatūrą). Didžioji dauguma tirtų ekstraktų slopino aliejaus peroksidaciją, tačiau jų efektyvumas priklausė nuo augalo rūšies ir ekstrakto išskyrimo būdo. Pavyzdžiui, stumbražolių metanolio-vandens ekstraktas buvo gana stiprus 55 °C temperatūroje laikomo rapsų aliejaus antioksidantas ir apie tris kartus viršijo gryno sintetinio antioksidanto butilhidroksitolueno (BHT) antioksidacinį aktyvumą, tuo tarpu šantrų metanolinis ekstraktas ir jo butanolio ir vandens frakcijos beveik neturėjo įtakos rapsų aliejaus oksidacijos procesui. Palygintos iš


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS krūminių sidabražolių ir stambiašaknių snapučių išskirtų ekstraktų, frakcijų ir atskirų junginių antiradikalinės ir antioksidacinės savybės taikant įvairius metodus modelinėse reakcijose ir augaliniame aliejuje. Kai kurie ekstraktai gali būti naudojami perspektyviems tolesniems tyrimams įvairiose in vivo sistemose. COST 865 veikla „Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė“ (R. Vinauskienė). Raudonėlių (Origanum vulgare L.) eterinis aliejus (EA), citrinžolių (Cymbopogon nardus G.) ir mairūnų (Majorana hortensis L.) ekstraktai (AE) buvo įkapsuliuoti išdžiovinant jų emulsijas purkštuviniu būdu į pieno baltymines dengiančiąsias medžiagas, lieso pieno miltelius (LPM) ir išrūgų baltymų koncentratą (IBK). Nustatyta, kad abi tirtos matricos gana gerai sulaikė tirtų aromatizatorių kvapiuosius junginius ir mikroįkapsuliavimo proceso efektyvumas kito nuo 54,3% (mairūnų AE įkapsuliuotas į IBK) iki 80,2% (raudonėlių EA į LPM). Gauta, kad įkapsuliuotų raudonėlių EA miltelių paviršiuje pasilikusio aliejaus kiekis buvo keletą kartų mažesnis (1,1% ir 1,4%), palyginti su atitinkamai į LPM ir IBK matricas įkapsuliuotų citrinžolių (11,2% ir 15,2%) ir mairūnų (16,7% ir 22,1%) AE produktų paviršiuje pasilikusio aliejaus kiekiu. Įvertinus aromato sudėties pokyčius įkapsuliavimo metu nustatyta, kad raudonėlių EA individualių kvapiųjų komponentų procentinė sudėtis pakito nedaug, didesnių sudėties skirtumų gauta perdirbant citrinžolių ir mairūnų AE. Ištyrus aromatizatorių komponentų atpalaidavimo į garų fazę virš mikroįkapsuliuotų produktų dinamiką mikroekstrakcijos kietąja faze (KFME-DC-MS) metodu nustatyta, kad skirtingi procentiniai kvapiųjų komponentų kiekiai buvo atpalaiduoti virš įvairių tirtų įkapsuliuotų produktų. Tačiau, KFME pluoštų poliškumo efektas buvo kitas svarbus veiksnys, turintis įtakos iš tirtų produktų viršerdvės išekstrahuotų lakiųjų junginių kiekiams. NordForsk projektas „Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai“ (P. R. Venskutonis). Maisto produktų technologijos katedros doktorantė Milda Škėmaitė 3 mėnesius stažavosi pas partnerius Norvegijos gyvenimo mokslų universitete, 3 katedros doktorantės dalyvavo doktorantų kursuose tame pačiame universitete. KTU buvo surengtas koordinacinis projekto posėdis. Augalinės kilmės funkciniai ingredientai ir maisto priedai maisto saugai ir kokybei pagerinti (FUINMAKOSA): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Projektas pradėtas 2003 m. kartu su 6 partneriais iš kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei 4 partneriais iš Vakarų Europos universitetų. Tikslas buvo išskirti ir įvertinti augalinės kilmės bioaktyvius komponentus iš vietinių žaliavų ir kurti optimalias tokių komponentų naudojimo maisto priedų, maisto papildų ir funkcinių maisto produktų gamyboje technologijas, įvertinant perdirbimo įtaką ir maksimaliai išsaugant vertingų komponentų teigiamas savybes. Modernios technologijos paruošto maisto mikrobiologinei saugai (SAUMA): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

krypčių projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. P. R. Venskutonis. Šio projekto tikslai buvo sukurti mokslinius ir technologinius know-how pagrindus moderniai maisto mikrobiologinei saugai, įvertinant tiek jų antibakterinį efektyvumą, tiek paveikto maisto kokybę; sukonstruoti ir pagaminti prototipinius įrenginius kompiuteriu valdomai fotosensibilizacijai, galingos impulsinės UV šviesos bei įvairių dažnių mikrobanginiam poveikiui realizuoti. KTU grupė tyrė įvairių eterinių aliejų ir augalinių ekstraktų poveikį kai kuriems patogeniškiems maisto mikroorganizmams ir įvertino tokių preparatų panaudojimo galimybes pritaikant kombinuotą maisto apsaugojimo metodą (švitinimas ir augalinės kilmės ekstraktai). Medaus autentiškumo ir falsifikavimo tyrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8371A / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Įsisavintas ir parengtas medaus sudėtyje esančių angliavandenių analizės metodas chemiškai pakeistiems junginiams tirti dujų chromatografijos metodu. Ištirta 16 Lietuvos rinkoje esančių medaus rūšių. Medaus mėginiai ištirti dujų chromatografijos metodu ir juose esantys angliavandeniai identifikuoti naudojant etaloninių angliavandenių tirpalus. Taikant parengtą metodiką, natūraliame meduje neaptikta daug sacharozės. Visų rūšių natūraliame meduje vyravo fruktozė ir gliukozė  – nuo 31,3 iki 44,8%. Devynių rūšių meduje gliukozės buvo daugiau nei fruktozės. Dirbtiniame meduje sacharozės nustatyta 8,9%, gliukozės daugiau nei 1,5 karto mažiau nei natūraliame meduje, fruktozės tik 2,5 %, taip pat nustatyta 34,1% maltozės, kurios kitų rūšių meduje rasta tik 0,3 – 1,1%. Kmynų eterinio aliejaus ištyrimas ir mokslinis įvertinimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. U8395 / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. 2006 m. ištirta įvairių kmynų veislių eterinio aliejaus sudėtis ir nustatyti pagrindinių komponentų kiekiai. Nustatyta limoneno ir karvono koncentracija skirtingos veislės kmynų eteriniame aliejuje. Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išlaikyti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes: VMSF finansuojamas ministerijų užsakomųjų darbų projektas P-32/06-1/ Vadovė doc. D. Leskauskaitė Darbo tikslas – nustatyti įvairiomis sąlygomis užkonservuotų juodųjų ir raudonųjų serbentų reologines ir sineretines savybes, esant skirtingiems atšildymo būdams. Nustatyta, kad atšildymo būdas turėjo įtakos sistemų reologinėms savybėms: didžiausia tiksotropija pasižymėjo blanširuotos juodųjų serbentų uogos, atšildytos mikrobangų krosnelėje; sineretinėmis savybėmis išsiskyrė ir šalto spaudimo raudonieji serbentai. Nustatyta, kad atšildytų sistemų kokybė priklauso nuo jų savybių užšaldymo pradžioje, užšaldymo greičio, laikymo temperatūros ir trukmės. Apdorojant šaldytas uogas, jų struktūros pažeidimui, o kartu ir tekstūros pakitimams, ne mažiau įtakos turi atšildymo procesas. Žalio pieno pirminių kokybės rodiklių vertinimo instrukcijos mokslinis pagrindimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8371B / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Išanalizavus žalio pieno pirminių kokybės rodiklių įvertinimo instrukcijoje pateiktus metodus, nuspręsta

55


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS instrukciją keisti, papildant ir pataisant juslinio kvapo ir skonio įvertinimo, rūgštingumo ir tankio nustatymo metodus. Atlikus pieno rūgštingumo tyrimus įvairiais Lietuvoje naudojamais ekspres metodais nustatyta, kad instrukcijoje pateiktais ekspresmetodais, naudojant indikatorinius popierėlius, galima nustatyti žalio pieno pH nuo 6,0 iki 8,1. Kadangi nėra pieno pH perskaičiavimo iš pH į Ternerio laipsnius koeficiento, o Lietuvoje pienas superkamas, kai jo rūgštingumas ne didesnis kaip 18°T, žalio pieno pirminiams kokybės rodikliams įvertinti netikslinga naudoti žalio pieno rūgštingumo ekspresmetodus. Atlikus papildomus tyrimis pakoreguotas žalio pieno tankio nustatymo metodas, patikslinant pieno tankio perskaičiavimą platesniame temperatūrų diapozone – nuo 3 iki 25°C į pieno tankį, esant 20°C temperatūrai. Maisto produktų tinkamumo vartoti terminų nustatymo bendros metodikos parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8371C / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Išanalizavus maisto produktų tinkamumo vartoti terminų nustatymo metodus, nustatyta, kad negalima nurodyti vienintelio, kuris tiktų visiems maisto produktams visose situacijose, todėl dažnai tinkamiausias yra kompleksinis tinkamumo vartoti terminų nustatymo problemos sprendimas, kuris apima produkto sudėties,

technologinių režimų, įpakavimo, aplinkos veiksnių, produkte vykstančių cheminių, biocheminių reakcijų, taip pat jame esančių mikroorganizmų analizę. Parengta bendra maisto produktų tinkamumo vartoti terminų nustatymo metodika, kurios esmė – mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių rodiklių nustatymas ir juslinių savybių įvertinimas mėginių laikymo metu esant produkto norminėje ir/arba techninėje dokumentacijoje nurodytai temperatūrai. Nacionalinių tradicinių žemės ūkio ir maisto produktų identifikavimo kriterijų nustatymas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8373A / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Remiantis kitų šalių tradicinių maisto produktų kokybės schemų analize, atrinkti ir pagrįsti į lietuviškų tradicinių maisto produktų kokybės schemą rekomenduojamų įtrauktų produktų kriterijai. Pagal šiuos kriterijus tradicinis maisto produktas turi būti: tradicinis, t. y. auginamas ar gaminamas regione ne mažiau kaip 50 metų, turėti dokumentuotą istoriją; sietis su produkto gamybos patirtimi (vietinis „know how“) arba bent vienu gamybos etapu; turėti reputaciją: produktas turi būti plačiai žinomas ir pripažįstamas kaip tradicinis Lietuvoje; produktas turi realiai egzistuoti rinkoje; produkto savybės turi atitikti nustatytus standartinius kriterijus ir būti kontroliuojamos.

Mokslo grupë – Grûdø ir grûdø produktø tyrimø Vadovė – prof. G. Juodeikienė, tel. 300185, e. p. grazina.juodeikiene@ktu.lt Dr. L. Bašinskienė, habil. dr. D. Ramonaitytė, dr. A. Petrauskas, D. Vidmantienė, A. Sventickaitė, K. Bernotavičiūtė, V. Stakauskaitė, A. Venskaitytė, S. Garmuvienė. Pagrindinės darbo kryptys: grūdų ir kitų augalinių produktų cheminės sudėties ir technologinių savybių tyrimai, technologijų tobulinimas ir naujų kūrimas taikant biotechnologines priemones, funkcinio maisto produktų kūrimas, naujų maisto kokybės kontrolės metodų kūrimas. COST 928 veikla „Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose“ (G. Juodeikienė). Darbo tikslas – parinkti efektyvias technologines priemones ar bologiškai aktyvių medžiagų priedus kepinių tekstūros savybėms pagerinti ir jų žiedėjimui sulėtinti. Buvo lygintas skirtingos grybinės kilmės ksilanazių, išgautų iš Aspergillus oryzae, Humicola insolens ir Trichoderma reesei pelėsinių grybų, aktyvumas ir ištirtos šių ksilanazių panaudojimo skaidulinėmis medžiagomis praturtintos kvietinės duonos kokybei pagerinti galimybės. Nustatyta, kad optimali tirtų grybinių ksilanazių veikimo temperatūra yra 50°C, o terpės pH – 6. Esant optimaliam terpės pH ir temperatūrai, didžiausiu aktyvumu ir stabilumu pasižymėjo ksilanazė iš A. oryzae. Parinkti optimalūs fermentų kiekiai, užtikrinantys geriausias tešlos reologines savybes ir gatavo kepinio kokybės rodiklius. Su

56

šiais fermentų kiekiais duonos lyginamasis tūris padidėjo 8–22 %, minkštimo akytumas – 8–17 %, o kietumas sumažėjo 12–24 %. Tyrimai taip pat parodė, kad šios ksilanazės gali būti efektyvus kvietinės duonos žiedėjimo inhibitorius. Didžiausiu efektyvumu kvietinės duonos kokybei išskyrė ksilanazė iš A. oryzae. COST 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“ (D. T. Ramonaitytė). Projekto tikslai – ištirti Majaro reakcijų plėtrą termiškai apdorojamose realiose maisto sistemose ir nustatyti kalcio ir kitų mineralinių elementų sąveiką su Majaro reakcijų produktais modeliniuose maisto komponentų tirpaluose. Taip pat įvertinti heterociklinių aminų susidarymo termiškai apdorojamose maisto sistemose galimybes, veiksnius ir kai kurių biologiškai veiklių augalinių komponentų įtaką jų formavimuisi. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, ištirti terminėje pieno medžiagų sąveikoje dalyvaujančių junginių pokyčiai, gaminant ir laikant dehidratuotą (sutirštintą) pieną, įvertinta jų įtaka laikomo produkto biologinei vertei ir juslinei kokybei, nustatyta kai kurių mineralinių elementų įtaka Majaro reakcijose dalyvaujančių pieno komponentų sąveikai šildomose modelinėse jų sistemose. Vykdant projektą tirta terminio apdorojimo režimo įtaka azotinių maisto komponentų pokyčiams heterociklinių aminų formavimosi linkme, įvertintas sintetinių ir augalinės kilmės priedų (biologiškai veiklių augalų ekstraktų) poveikis heterociklinių aminų susidarymui termiškai apdorojamose realiose maisto sistemose. Biotechnologinių priemonių ir natūralių priedų parinkimas ir pritaikymas biologiškai visavertei


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS duonai kepti: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8373B / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Darbo tikslas – parinkti pagrįstas biotechnologines priemones (pieno rūgšties bakterijas, fermentus) ir natūralius biologiškai vertingų medžiagų (skaidulinių medžiagų, mineralinių medžiagų, vitaminų) priedus ir pritaikyti juos visavertei duonai kepti. Tiriant kleisterizuotų produktų, kaip priedų, įtaką kvietinės duonos kokybei, nustatyta, kad kepinių kokybė priklauso nuo kleisterizuotų produktų priedų kiekio, jų gamybos būdo ir rūšies: geriausia kokybė gaunama naudojant 5% miltų masės priedų kiekius; ruošiant kleisterizuotus produktus džiovinimo būdu; kukurūzai yra tinkamesnė žaliava priedams gaminti nei rugiai. Įvairių grūdų mišiniai taip pat tinka kleisterizuotų produktų gamybai, o jų įtaka duonos kokybei priklauso nuo mišinio sudėties: kepinio kokybę gerinantis efektas didėja, mažėjant rugių kiekiui mišinyje ir didėjant kviečių ar grikių kiekiui. Nustatyta, kad kleisterizuotus rugių produktus galima panaudoti duonos raugų gamyboje ir kad intensyviau rūgštys susidaro plikiniuose ir rauguose iš kleisterizuotų produktų, pagamintų džiovinimo būdu. Fermentacijos procesui įtakos turi raugų drėgnis: tirštuose pusgaminiuose intensyviau dauginasi pieno rūgšties bakterijos, tačiau rūgštys sparčiau kaupiasi skystuose pusgaminiuose. Naujų biotechnologinių

priemonių, t. y. atrinktų pieno rūgšties bakterijų analizė parodė, kad kleisterizuoti rugių produktai yra palanki terpė tiek mezofilinėms pieno rūgšties bakterijoms L. brevis, L. plantarum, tiek L. bulgaricus ir L. acidophilus kultivuoti. Įvertinus Lietuvos gyventojų gyvensenos ir mitybos ypatumus, pasiūlyta duoną praturtinti vitaminais: vitaminu D ir folio rūgštimi, mineralinėmis medžiagomis: magniu, kalciu, jodu ir skaidulinėmis medžiagomis, kurių ypač trūksta vaikams ir suaugusiems ir jų negalima gauti su kitais maisto produktais. Apskaičiuoti biologiškai vertingų priedų kiekiai kvietinei duonai praturtinti, įvertinus duonoje esančius jų kiekius ir kepinių išeigą. Parinktas kvietinės duonos su biologiškai vertingų priedų kompozicija gamybos būdas. Atlikti tyrimai leis sukurti naujas duonos rūšis, skirtas saugiai ir sveikai mitybai, kurios atitiktų tiek mitybos, tiek technologinius ir juslinius reikalavimus. NordForsk projektas „Maisto ir biošaltinių fermentų technologija“ (G. Juodeikienė). Danijos technikos universiteto Bioprocesų inžinerijos grupės Cheminės inžinerijos katedra organizavo seminarą-mokymus tema „Fermentinių reakcijų kinetika ir taikomoji technologija“, kuriame dalyvavo dokt. A. Venskaitytė ir mgr. L. Narbutienė.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ložienė, Kristina; Venskutonis, Petras Rimantas. Chemical composition of the essential oil of Thymus serpyllum L. ssp serpyllum growing wild in Lithuania  // Journal of Essential Oil Research. ISSN 1041-2905. 2006, Vol. 18, no. 2. p. 206-211. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas; Baranauskienė, Renata; Šarkinas, Antanas. Antimicrobial activity of commercial samples of thyme and marjoram oils // Journal of Essential Oil Research. ISSN 1041-2905. 2006, Vol. 18, no. 6. p. 698-703. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. Miliauskas, Giedrius; Van Beek, Teris A; Waard, Pieter de; Venskutonis, Petras Rimantas; Sudhölter, Ernst J.R. Comparison of analytical and semipreparative columns for high-performance liquid chromatography-solid-phase extraction-nuclear magnetic resonance // Journal of Chromatography A. ISSN 0021-9673. 2006, Vol. 1112, no. 1-2. p. 276284. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Juodeikienė, Gražina; Petrauskas, Algimantas; Jakubauskienė, Lina; Minialga, Virgilijus. Development of an indirect method for evaluating porous cereal product structures using acoustic echolocation // Measurement Science & Technology. ISSN 09570233. 2006, Vol. 17, no. 2. p. 249-256. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kublickas, Rimantas; Jariene, Giedre; Lašas, Liudvikas. Investigation of the monomeric and oligomeric molecular forms of human growth hormone and poly-L-lysine using fluorescence anisotropy

measurement method // Polymer Bulletin. ISSN 0170-0839. 2006, Vol. 56, no. 2-3. p. 193-199. [ISI Web of Science; SpringerLink; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Baranauskienė, Renata; Venskutonis, Petras Rimantas; Dewettinck, Koen; Verhe, Roland. Properties of oregano (Origanum vulgare L.), citronella (Cymbopogon nardus G.) and marjoram (Majorana hortensis L.) flavors encapsulated into milk proteinbased matrices // Food Research International. ISSN 0963-9969. 2006, Vol. 39, no. 4. p. 413-425. [ISI Web of Science; COMPENDEX; CAB Abstracts; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Labokas, J. Radical scavenging activity of raspberry (Rubus idaeus L.) fruit extracts // Acta Alimentaria. ISSN 0139-3006. 2006, Vol. 35, no. 1. p. 73-83. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Nemeikaitė-Čėnienė, Aušra; Maroziene, Audronė; Pukalskas, Audrius; Venskutonis, Petras Rimantas; Čėnas, Narimantas. Redox properties of novel antioxidant 5,8-dihydroxycoumarin: Implications for its prooxidant cytotoxicity // Zeitschrift fur Naturforschung C - A Journal of Biosciences. ISSN 0939-5075. 2005, Vol. 60, no. 11-12. p. 849-854. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Leskauskaitė, Daiva; Kriūkova, Irina; Brantas, Andrius; Mieželienė, A.; Alenčikienė, Gitana. Sensory and instrumental textural characteristics of mixed whey proteins and carrageenan gels // MilchwissenschaftMilk Science International. ISSN 0026-3788. 2006, Vol. 61, no. 4. p. 422-426. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Vidmantienė, Daiva; Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta. Technical ethanol production

57


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS from waste of cereals and its products using a complex enzyme preparation // Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142. 2006, Vol. 86, no. 11. p. 1732-1736. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Urbienė, Sigita; Leskauskaitė, Daiva. Formation of some organic acids during fermentation of milk // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. ISSN 1230-0322. 2006, Vol. 15/56, no. 3. p. 277-281. [ISI Master Journal List; BIOSIS (Biological Abstract); CAB International (Food Science and Technology Abstract); Chemical Abstracts (CAplus); Index Copernicus]. 12. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Ruzgas, Vytautas. Use of Lithuanian wheat varieties for wafer and sponge cake production // 3rd International Congress Flour - Bread ‘05. 5th Croatian Congress on Cereal Technologists, Opatija, October 26-29 2005. Osijek, 2006. ISBN 953-7005-09-7. p. 264-271. [ISI Proceedings]. 13. Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Bartkienė, Edita; de Koe, Willem J. Rapid acoustic screening of don in grain // 3rd International Congress Flour - Bread ‘05. 5th Croatian Congress on Cereal Technologists, Opatija, October 26-29 2005. Osijek, 2006. ISBN 953-7005-09-7. p. 272-279. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Stakauskaitė, Viktorija; Juodeikienė, Gražina. Technological ways to reduce the amount of acrylamide during potato chips processing // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 13921231. 2006, nr. 2(40). p. 53-57. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Bernatovičiūtė, Rasa; Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Kunigėlis, Vytautas. Ekstrudatų kokybės įvertinimas akustiniu metodu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 70-77. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Celiešiūtė, Vaida; Kazernavičiūtė, Rita; Gruzdienė, Dainora; Venskutonis, Petras Rimantas. Antioxidative efficiency of oregano extracts in olive oil // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 4(42). p. 18-22. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Šipailienė, Aušra; Šarkinas, Antanas; Venskutonis, Petras Rimantas; Saudargytė, Kristina; Maždžierienė, Ramutė. Evaluation of the antimicrobial activity of oregano (Origanum vulgare L.) extracts // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 4(42). p. 23-30. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Koscelkovskienė, Irina; Leskauskaitė, Daiva; Ruth van, S. Influence of tapioca starch and carrageenan content on the rheological properties and strawberry flavour release from dairy custard // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 4(42). p. 37-42. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Venskutonis, Petras Rimantas; Daukšas, Egidijus; Sivik, Bjorn. Extraction and fractionation of lovage

58

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(Levisticum officinale Koch) flavor components by supercritical carbon dioxide // Towards a New Phase: 8th International Symposium on Supercritical Fluids [elektroninis išteklius], November 5-8, 2006, Kyoto, Japan: proceedings. Kyoto: ISSF, 2006. p. [1-6]. Venskutonis, Petras Rimantas; Daukšas, Egidijus; Sivik, Bjorn. Extraction of Nigella damascena L. seeds with supercritical carbon dioxide // Proceedings of the 8th Conference on Supercritical Fluids and their Applications, May 28-31, 2006, Ischia (Napoli), Italy. Fisciano: University of Salerno, 2006. ISBN 88-7897010-7. p. 137-142. Baranauskienė, Renata; Žukauskaitė, Jūratė; Bylaitė, Eglė; Venskutonis, Petras Rimantas. Aroma retension and flavour release of peppermint essential oil encapsulated by spray-drying into food starch based matrices // 14th International Workshop on Bioencapsulation & COST 865 meeting, Lausanne, Switzerland, 5-7 October, 2006. Brussels: COST 865, 2006. p. 167-173. Leskauskaitė, Daiva; Brantas, Andrius; Mieželienė, A.; Alenčikienė, Gitana. Išrūgų baltymų gelių reologinės ir tekstūros savybės // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2006, T. 40, nr. 1. p. 27-38. Leskauskaitė, Daiva; Malinauskytė, Ernesta; Ramoškienė, Sonata. Drebučius sudarančių priedų įtaka pieno desertų reologinėms savybėms // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2006, T. 40, nr. 1. p. 39-46. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Markevičiūtė, Snieguolė. Gliukozės ir glicino melanoidinų įtaka skirtingų padermių mikroskopinių grybų augimui ir jų lakiųjų metabolitų išskyrimui // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2006, T. 40, nr. 1. p. 86-97. Šarkinas, Antanas; Mieželienė, A.; Alenčikienė, Gitana; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas. Kalendros, kmynų ir kitų augalų ekstraktų antimikrobinės savybės // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2006, T. 40, nr. 1. p. 104-112. Gruzdienė, Dainora; Kazernavičiūtė, Rita. Plaktinės masės glaistytų saldainių riebalinio pagrindo patvarumo oksidacijai ir maistinės vertės padidinimas  // Maisto chemija ir technologija  = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2006, T. 40, nr. 2. p. 5-15. Šarkinas, Antanas; Rekštienė, Z.; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas. Vaistinės dirvuolės ekstraktų frakcijų antimikrobinio aktyvumo įvertinimas // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2006, T. 40, nr. 2. p. 57-63.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Baltrušaitytė, Vilma; Čeksterytė, V.; Venskutonis, Petras Rimantas. Medaus lakiųjų junginių analizė panaudojant kietafazę mikroekstrakciją ir dujų chromatografiją-masių spektrometriją // Chemija ir cheminė technologija: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Klaipėdos universitetas, Jūrų technikos fakultetas, 2006 m. gegužės 19 d. / Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 9955-18-116-8. p. 31-35. 2. Baltrušaitytė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas;

Čeksterytė, Violeta. Medus ir bičių duonelė - natūralių antioksidantų šaltinis // Gamtos mokslų srities konferencija „Kur gamta siejasi su mokslu“  = Conference of nature sciences “Where science interrelate with nature”, Kaunas, 2006/05/19 / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. p. 48-50. 3. Miliauskas, Giedrius; Montvilas, Romualdas; Miliauskas, Gintautas; Gudzinskas, Juozas. Šilumos ir masės pernašos tyrimai kontaktiniuose šilumokaičiuose // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d., medžiaga. Vilnius: Technika. ISBN 9986-05-971-2. p. 133-139.

Neorganinës chemijos katedra Adresas: Vedėja –

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel.: 300171, 451464, e. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt

Oficiali katedros įkūrimo data – 1940 m. spalio 1 d., kai VDU Technikos fakulteto Chemijos skyriaus Bendrosios chemijos katedra suskilo į tris savarankiškas katedras: Neorganinės chemijos, Fizikinės chemijos ir Organinės chemijos. Tačiau realiai Neorganinės chemijos katedros mokslinė bazė bei mokslinis pedagoginis personalas susiformavo 1927 m. rugsėjo 1 d., kai VDU Technikos fakultete faktiškai pradėjo dirbti Neorganinės chemijos technologijos katedra, o Matematikos ir gamtos fakultete  – Neorganinės ir analizinės chemijos katedra, iš kurių vėliau po daugelio pertvarkymų susidarė minėtosios trys katedros.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vitalijus Janickis Docentai: dr. Ingrida Ancutienė, dr. Remigijus Ivanauskas, dr. Nijolė Kreivėnienė, dr. Valentina Krylova, dr. Vida Judita Šukytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Feliksas Savickas Lektorės: dr. Ingrida Bružaitė, dr. Neringa Petrašauskienė Doktorantės: Rūta Stokienė, Skirma Žalenkienė Mokomosios laboratorijos vedėja Rūta Stokienė Laborantė dr. Ingrida Bružaitė Administratorė Skirma Žalenkienė

Tiriamoji bazė Puslaidininkinių ir elektrai laidžių chalkogeninių dangų formavimo ir tyrimo laboratorija. Atominis absorbciometras „Perkin Elmer 503“. F. Paulik ir L. Erdei sistemos derivatografas. Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. V. Janickis); Kompleksinių junginių chemija (doc. V. Krylova), Chalkogenų chemija (prof. V. Janickis).

59


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Neorganiniø medþiagø tyrimo ir naudojimo Vadovas – prof. V. Janickis, tel. 451464, e. p. vitalijus.janickis@ktu.lt Dr. R. Rumša, dr. I. Ancutienė, dr. R. Ivanauskas, dr. V. Krylova, dr. V. J. Šukytė, dr. N. Kreivėnienė, dr. N. Petrašauskienė, dr. I. Bružaitė, R. Stokienė. Grupė susiformavo 1994 m. Tiria V, VI, VII A grupių elementų – nemetalų naujų junginių susidarymą, chemines ir fizikines chemines savybes, sandarą ir struktūrą, šių elementų bei jų žemo oksidacijos laipsnio junginių pritaikymo, puslaidininkinių ir elektrai laidžių plonų metalų-nemetalų dvinarių junginių sluoksnių

sudarymo dielektrikų paviršiuje ir technologijos klausimus. Mikroelementų, esančių NPK trąšose, cheminės analizės metodikos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8282 / Vadovas doc. R. Ivanauskas. Sukurta metodika seleno, kadmio ir švino kiekiams, esantiems kompleksinėse NPK trąšose su magnio priedu, nustatyti atominės absorbcijos spektrofotometrijos būdu. Taip pat parengta šių trąšų mėginių paruošimo analizei atominės absorbcijos spektrofotometrijos būdu metodika.

Monografijos 1. Janickis, Vitalijus; Railienė, Birutė. Akademikas Jonas Janickis: monografija. Kaunas: Technologija, 2006. 237 p. ISBN 9955-25-104-2.

2. Janickis, Vitalijus. Politionatai: monografija. Kaunas: Technologija, 2006. 221 p. ISBN 9955-25-075-5.

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

60

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Krylova, Valentina; Dukštienė, Nijolė. Characterization of CuxS layers obtained by adsorption–diffusion method on polycaproamide from K2S5O6 solutions // Polish Journal of Chemistry. ISSN 0137-5083. 2006, Vol. 80, no. 9. p. 1435–1447. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Bružaitė, Ingrida; Snitka, Valentinas; Janickis, Vitalijus. Deposition of thallium sulfide layers on polyethylene and nanostructured silica by a sulfurisation-reaction process // Physica Status Solidi A. ISSN 0031-8965. 2006, Vol. 203, no. 9. p. 2274-2280. [ISI Web of Science; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Ancutienė, Ingrida; Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus. Formation and characterization of conductive thin layers of copper sulfide (CuxS) on the surface of polyethylene and polyamide by the use of higher polythionic acids // Applied Surface Science. ISSN 0169-4332. 2006, Vol. 252, no. 12. p. 4218-4225. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus; Stokienė, Rūta. Vario sulfidų sluoksnių poliamido 6 plėvelės paviršiuje sandaros tyrimai rentgenofazinės analizės metodu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 29-33. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus; Žalenkienė, Skirma; Jasulaitienė, Vitalija. CuxSe sluoksnių ant poliamido 6 tyrimai rentgenofazinės ir rentgenofotoelektroninės spektroskopinės analizės metodais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 34-39. [Chemical Abstracts (CAplus)].

3. Krylova, Valentina; Ivanauskas, Remigijus; Prosyčevas, Igoris; Andrulevičius, Mindaugas; Juraitis, Algimantas. CuxSe sluoksnių, suformuotų polikaproamido plėvelės paviršiuje, apibūdinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 40-45. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Janickis, Vitalijus; Grevys, Stanislovas. Transdipiridino-bis(dimetilglioksimato)kobalto(III) politionatų absorbcijos spektrai UV ir matomojoje srityje // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 5-9. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Savickas, Feliksas; Nizevičienė, Dalia; Janickis, Vitalijus. Aukštojo bario polisulfandisulfonato, BaS27O6, išskyrimas, IR absorbcijos spektras ir tyrimas terminės analizės metodais // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 16-20. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Diliūnas, J.; Jurevičius, A.; Jonaitis, K.; Rinkevičienė, Elvyra. Magnetinio apdorojimo įtaka geležies šalinimui iš požeminio vandens in situ // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 52-57. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Janickis, Vitalijus; Stokienė, Rūta; Ivanauskas, Remigijus; Kreivėnienė, Nijolė. Modification of polyamide 6 films by the copper sulfide layers using dodecathionic acid // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 4. p. 7-12. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Janickis, Vitalijus. Syntheses and Crystal Structure of Bis(benzyltrimethylammonium) Hexabromoselenate(IV), [C6H5CH2(CH3)3N]2[Se Br6]·CH3CN // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 4. p. 46-50. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta; Kreivėnienė, Nijolė. The modification of polyamide 6 films by the thalium sulfide layers


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

1.

2.

1.

2.

3.

4.

using dodecationic acid // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 311-317. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Krylova, Valentina. CuxS sluoksniais modifikuotų polikaproamido plėvelių, gautų naudojant kalio pentationatą, tyrimai IR absorbcinės spektroskopijos metodu // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 10-15. Janickis, Vitalijus. Žymių Kauno chemijos profesorių garbingos gimimo metinės // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 5-14. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Stokienė, Rūta; Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Kreivėnienė, Nijolė. Poliamido PA 6 paviršiaus modifikavimas vario sulfido sluoksniais, naudojant politionato rūgšties, H2S12O6, tirpalą  // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 84-85. Sartanavičiūtė, Vitalija; Ancutienė, Ingrida; Savickas, Feliksas. Vario sulfidų sluoksnių gavimas polietileno paviršiuje, naudojant H4S19P2O6 // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 86. Šukytė, Vida Judita; Žalenkienė, Skirma; Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus. Adsorption of chalcogens and Cu²+/Cu+ ions on polyamide // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 87-89. Bružaitė, Ingrida; Ancutienė, Ingrida; Janickis, Vitalijus. TlxSy sluoksniais modifikuotų polietileno plėvelių paviršiaus morfologijos tyrimas // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno

technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 90-91. 5. Petrašauskienė, Neringa; Blau, Kristina; Janickis, Vitalijus. Selenopentationato jonų sorbcijos-difuzijos į poliamidą 6 proceso tyrimas spektroskopiniais metodais // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 92-93. 6. Kulėšius, Žygimantas; Valatka, Eugenijus; Ancutienė, Ingrida. Electrophoretic synthesis and photoelectrochemical properties of titanium dioxide coatings in stainless steel substrate // Chemija ir cheminė technologija : konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 83. 7. Krylova, Valentina; Ivanauskas, Remigijus. XRD analysis of thin CuxS film layers // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 94-95. 8. Savickas, Feliksas; Janickis, Vitalijus. Monoselenandisul fandifosfoninės rūgšties, H4SeS2P2P6, tirpalų gavimas ir chromotografiniai tyrimai // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-043-7. p. 100-101. 9. Usonytė, Gerda; Kreivėnienė, Nijolė; Janickis, Vitalijus. Dodekationato rūgšties tirpalai - poliamido 6 modifikavimo prekursoriai // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-043-7. p. 102-103. 10. Rinkevičienė, Elvyra; Kreivėnienė, Nijolė. Artėjant akademiko J. Janickio konkursui // Chemija mokykloje-2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-023-2. p. 9-10.

61


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Organinës chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel.: 300195, 456561, e. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais buvo: prof. A. Purėnas (1922–1962 m.), doc. J. Zdanavičius (1962–1965 m.), prof. J. Degutis (1965–1980 m.), prof. R. Baltrušis (1980–1990 m.), prof. Z. Beresnevičius (1991–2001 m.), prof. V. Mickevičius (nuo 2001 m.).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, dr. Vytautas Getautis, habil. dr. Vytautas Mickevičius, habil. dr. Albina Stanišauskaitė, habil. dr. Algirdas Šačkus Docentai: dr. Virgilijus Jonas Barkauskas, dr. Arvydas Kanopka, dr. Sigutė Kuusienė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Kęstutis Rutkauskas, dr. Birutė Sapijanskaitė Lektoriai: dr. Ilona Jonuškienė, dr. Linas Miknius Vyriaus. mokslo dabuotojas dr. Vytautas Getautis Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Virginė Albina Amankavičienė, dr. Marytė Daškevičienė, dr. Elena Jakienė, dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Osvaldas Paliulis, dr. Kęstutis Rutkauskas Mokslo darbuotoja dr. Jolanta Girnienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Ingrida Tumosienė, Rita Vaickelionienė Laboratorijos vedėja dr. Bronė Barvainienė Doktorantai: Rasa Bartkevičiūtė, Kristina Brokaitė, Deimantė Černiauskaitė, Vilija Kriščiūnienė, Tadas Malinauskas, Marius Mickevičius, Julius Motuzas, Vilma Novikovaitė, Dovilė Ravaitytė, Giedrė Sinkevičiūtė, Joana Solovjova, Jolanta Stumbraitė, Aušra Voskienė Vyr. technikės: Danutė Borisienė, Alma Urbonavičienė Vyr. laborantės: Danutė Borisienė, Kristina Brokaitė Technikės: dr. Ilona Jonuškienė, Kazytė Kaminskienė Laborantės: Kazytė Kaminskienė, Rita Vaickelionienė

Tiriamoji bazė Organinės sintezės mokslo laboratorija, branduolinio magnetinio rezonanso laboratorija, mikroanalizės laboratorija, organinės sintezės laboratorija, naftos technologijos laboratorija. Doktorantūros moduliai Naftos perdirbimo įmonių atliekų valymas (doc. K. Rutkauskas); Dažų chemija (prof. V. Getautis); Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. A. Stanišauskaitė); Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus); Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus); Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (doc. V. J. Barkauskas). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Ilona Jonuškienė. Metabolitų kitimo įvertinimas baltažiedžio vairenio (Arabidopsis thaliana L.) ir rapsų (Brassica napus L.) augaluose (vadovas doc. R. Šablinskas).

Mokslo grupë – Augimo reguliatoriø sintezës Vadovas – prof. Z. J. Beresnevičius, tel. 456561, e. p. zigmuntas.beresnevicius@ktu.lt Habil. dr. V. Mickevičius, dr. K. Rutkauskas, dr. E. Jakienė, dr. K. Kantminienė, I. Tumosienė, dr. B. Sapijanskaitė, R. Vaickelionienė, A. Voskienė, M. Mickevičius, K. Brokaitė, V. Novikovaitė, R. Bartkevičiūtė. Grupė atlieka N-pakeistų aminorūgščių ir jų darinių sintezę, tiria susintetintų junginių heterociklizacijos ypatumus. Tyrimų tikslas – naujų biologiškai aktyvių junginių paieška.

62

Sukurti „Spirulinos“ mikrodumblių gryno ekstrakto išgavimo iš biomasės laboratorinę technologiją: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8322 / Vadovas prof. V. Mickevičius. Siekiant sukurti „Spirulinos“ mikrodumblių gryno ekstrakto išgavimo iš biomasės laboratorinę technologiją, buvo atlikta jų sudėties ir naudojimo galimybių literatūrinė studija ir eksperimentiškai parinktas potencialus ekstrahavimo metodas ir optimalios jo sąlygos, užtikrinantys didžiausią ekstrakto išeigą. Naudoti tirpikliai yra aprobuoti (leisti naudoti maisto pramonėje) Valstybinio visuomenės sveikatos centro (Higienos norma 53: 1998). Atlikus literatūros studiją ir eksperimentinius tyrimus, kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu įvertintos „Spirulinos“ mikrodumblių ekstrakte esamų medžiagų ir gamtinės „Spirulinos“ sudėtys, parinkti svarbiausių biologiškai aktyvių junginių sudėties tarpiniuose ir galutiniame produkte kokybinio ir kiekybinio vertinimo metodai, įvertinta ekstrakto kokybė bei ekstrakcijos procedūros veiksmingumas. Parengtas „Spirulinos“ mikrodumblių ekstraktų išgavimo technologinis reglamentas.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Organinës sintezës Vadovas – prof. A. Šačkus, tel. 451432, e. p. algirdas.sackus@ktu.lt Dr. V. Amankavičienė, dr. V. Barkauskas, dr. S. Krikštolaitytė, dr. V. Martynaitis, dr. O. Paliulis, N. Kleizienė, J. Girnienė, V. Kanapickaitė, J. Solovjova, D. Černiauskaitė, V. Kriščiūnienė.

Mokslinių interesų sritys – heterociklinių enaminų ir azometinų chemija, metalų organinių junginių chemija, stereoselektyviosios sintezės metodai. Susintetintų organinių junginių praktinio naudojimo sritys: medžiagos informacijos registravimo procesai, biologiškai aktyvūs junginiai.

Mokslo grupë – Organiniø fotopuslaidininkiø Vadovė – prof. A. Stanišauskaitė, tel. 300198, e.p. albina.stanisauskaite@ktu.lt Dr. V. Getautis, dr. O. Paliulis, dr. M. Daškevičienė, dr. B. Barvainienė, T. Malinauskas, G. Sinkevičiūtė, J. Stumbraitė. Grupė katedros darbuotojų jau 22 metai sėkmingai dirba mokslinį darbą organinių puslaidininkių srityje. Mokslinių interesų sritis – aromatinių aminų ir azoto turinčių heterociklinių junginių sąveikos su 1-chlor-2,3epoksipropanu produktų tyrimas bei naujų organinių fotopuslaidininkių sintezė.

Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir tyrimas yra sparčiai besiplėtojanti tyrinėjimų sritis. Daug dėmesio skiriama skyles pernešančių medžiagų krūvininkų dreifinio judrio, jautrumo šviesai, atsparumo tempimui ir lenkimui padidinimo tyrimams. Siekiama sukurti optimalių savybių organinio fotopuslaidininkio struktūrą, tenkinančią vis didėjančius optoelektroninių prietaisų reikalavimus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Simão, Ana-Catarina; Pukleviciene, Benita; Rousseau, Cyril; Tatibouët, Arnaud; Cassel, Stephanie; Šačkus, Algirdas; Rauter, Amelia P.; Rollin, Patrick. 1,2Glycerol carbonate: a versatile renewable synthon  // Letters in Organic Chemistry. ISSN 1570-1786. 2006, Vol. 3, no. 10. p. 744-748. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Stanišauskaitė, Albina; Stumbraitė, Jolanta. An efficient scalable synthesis of 2,3-epoxypropyl phenylhydrazones // Molecules. ISSN 1420-3049. 2006, Vol. 11, no. 1. p. 64–71. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Sapijanskaitė, Birutė; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Reactions of 9-alkyl-3aminocarbazoles with ethyl-3-oxo-butanoate and identification of the products obtained // Molecules. ISSN 1420-3049. 2006, Vol. 11, no. 1. p. 72–80. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Vaickelionis, Giedrius; Vaickelionienė, Rita. Cement hydration in the presence of wood extractives and pozzolan mineral additives // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2006, Vol. 50, no. 2. p. 115-122. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Mickevičius, Marius; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Condensation products of 1-aryl-4-carboxy-2pyrrolidinones with o-diaminoarenes, o-aminophenol, and their structural // Heteroatom Chemistry. ISSN 1042-7163. 2006, Vol. 17, no. 1. p. 47-56. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kleizienė, Neringa; Amankavičienė, Virginė; Berg, Ulf; Schicktanz, Carsten; Schlothauer, Klaus; Šačkus, Algirdas. Cyclization of nitrospirobenzopyrans to bridged benzoxazepino[3,2-a]indoles // Monatshefte

fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2006, Vol. 137, no. 8. p. 1109-1117. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Getautis, Vytautas; Stanišauskaitė, Albina; Malinauskas, Tadas; Stumbraitė, Jolanta; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas. Hydrazones possessing a phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline moiety as hole transporting materials // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2006, Vol. 137, no. 11. p. 1401-1409. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Tokarski, Zbig. Novel hydrazone moieties containing polymers for optoelectronics // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2006, Vol. 180, no. 1-2. p. 23-27. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Simokaitienė, Jūratė; Danilevičius, Almantas; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Jankauskas, Vygintas. Phenotiazinyl-based hydrazones as new holetransporting materials for electrophotographic photoreceptors // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2006, Vol. 156, no. 14-15. p. 926-931. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Motuzas, Julius; Julbe, A.; Noble, R.D.; van der Lee, A.; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Rapid synthesis of oriented silicalite-1 membranes by microwaveassisted hydrothermal treatment // Microporous and Mesoporous Materials. ISSN 1387-1811. 2006, Vol. 92, no. 1-3. p. 259-269. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Dumčiūtė, Joana; Martynaitis, Vytas; Holzer, Wolfgang; Mangelinckx, Sven; de Kimpe, Norbert; Šačkus, Algirdas. Synthesis and ring transformations

63


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS of 1-amino-1,2,3,9a-tetrahydroimidazo[ 1,2-a]indol2(9H)-ones // Tetrahedron. ISSN 0040-4020. 2006, Vol. 62, no. 14. p. 3309-3319. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 12. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Synthesis and structural investigation of some 1,4-disubstituted-2-pyrrolidinones // ARKIVOC. ISSN 1424-6376. 2006, Part 2. p. 61-67. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 13. Барвайнене, Броне; Станишаускайте, Альбина; Гятаутис, Витаутас. Новый метод синтеза 3гидрокси-1-фенил-1,2,3,4-тетрагидрохинона // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2006, no. 1(463). p. 138-139. [ISI Web of Science]. 14. Rutkauskas, Kęstutis; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Взаимодействие 2-аминотиофенола с акриловой кислотой и превращение полученных аддуктов  // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2006, no. 2(464). p. 256-261. [ISI Web of Science]. 15. Vaickelionienė, Rita; Mickevičius, Vytautas. Продукты циклизации N-фторфенил-бета-аланинов и их свойства // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2006, no. 6. p. 862869. [ISI Web of Science]. 16. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Synthesis and investigation of some 1,4-disubstituted 2-pyrrolidinones // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2006, no. 9. p. 1336-1345. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 17. Pisarski, W. A; Swinarew, A.; Morejko-Buž, Barbara; Grobelny, Zbigniew; Stolarzewicz, Andrzej; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas. Synthesis and spectral analysis of hyperbranched poly(ethers) containing carbazole or hydrazone groups // Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and HighEnergy Physics Experiments 2006, Wilga, Poland, May 29-Jun 04, 2006. Vol. 6347. Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Bellingham: SPIE, 2006, Pt. 1 and 2. ISBN 0-8194-6431-7. p. C3471-C3471. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ketrytė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas; Bartkevičiūtė, Rasa; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra. 1(Dipakeistų fenil)-4-karboksi-2-pirolidinonų ir jų reciklizacijos produktų sintezė ir tyrimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 1(39). p. 73-79. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Novikovaitė, Vilma; Jakienė, Elena; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mikulskienė, Gema. N,N,N¹,N¹Tetrakis(karboksietil)-p-fenilendiamino darinių sintezė ir biologinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 33-39. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Barkauskas, Virgilijus Jonas; Miknius, Linas. Lietuvos naftos vakuuminių rafinatų deparafinavimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos

64

universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 13921231. 2006, nr. 2(40). p. 45-52. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Tumosienė, Ingrida; Jakienė, Elena; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mikulskienė, Gema. N-Fenil- ir N-(4-metilfenil)-N-karboksietil-β-alaninų dihidrazidų sintezė ir savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 58-64. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Jakienė, Elena. N-Arilpakeistų hidropirimidinilacto rūgščių darinių sintezė ir biologinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 65-73. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Amankavičienė, Virginė; Barvainienė, Bronė; Miknius, Linas; Šačkus, Algirdas. Synthesis of new basic dimethine dyes containing a phenothiazine moiety // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos Mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 1. p. 7-11. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Kleizienė, Neringa; Martynaitis, Vytas; Krikštolaitytė, Sonata; Šačkus, Algirdas. Synthesis and cyclization of 1’-[(N-propylcarbamoyl)methyl]spiro[1-benzopyran2,2’-indoles] // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 1. p. 16-20. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Kanapickaitė, Violeta; Girnienė, Jolanta; Šačkus, Algirdas. Quaternisation of pyridines with 2-methyland 2-amino-4-(chloromethyl)thiazoles // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 2-3. p. 30-33. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Sapijanskaitė, Birutė; Mickevičius, Vytautas; Kantminienė, Kristina; Mikulskienė, Gema. Synthesis and properties of 2-substituted naphtho[2,3d]imidazole and benzoxazole derivatives // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2006, T. 17, nr. 2-3. p. 42-46. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Mickevičius, Vytautas. The 80th anniversary of Professor Romualdas Baltrušis // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 02357216. 2006, T. 17, nr. 2-3. p. 62. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Jakienė, Elena; Venskutonis, Virginijus; Mickevičius, Vytautas. Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių panaudojimas cukrinių runkelių tręšimui  // Žemdirbio vasara 2006 [elektroninis išteklius]: Lauko augalų tręšimo aktualijos: Šiuolaikinės augalininkystės technolologijos: mokslinių straipsnių rinkinys / LR žemės ūkio ministerija. ISSN 16487362. 2006. p. 1-6. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Černiauskaitė, Deimantë; Karčiauskaitė, Henreta; Girnienė, Jolanta; Tatibouët, Arnaud; Rollin, Patrick; Šačkus, Algirdas. Synthesis of artificial glucosinolates: analogues of glucotropaeolin // Organinė chemija  = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-050-X. p. 21-22.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 2. Jonuškienė, Ilona; Kuusienė, Sigutė; Mickevičius, Vytautas; Šablinskas, R. Kai kurių n-pakeistų-βalanino darinių poveikio rapsų (Brassica Napus L.) organogenezei in vitro tyrimas // Organinė chemija  = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 23-25. 3. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Stumbraitė, Jolanta; Jankauskas, V. Molekulinių stiklų, turinčių 1fenil-1,2,3,4-tetrahidrochinolino chromoforą, sintezė ir savybės // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 35-37. 4. Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas; Daškevičienė, Marytė; Barvainienė, Bronė. 2-Fenilpiridino ortometalinimas iridžiu // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 38-39. 5. Stanišauskaitė, Albina; Sinkevičiūtė, Giedrė; Daškevičienė, Marytė; Sidaravicius, J. Molekulinių stiklų su keturiais ir daugiau karbazolilo chromoforais sintezė ir savybės // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 39-41. 6. Kanapickaitė, Violeta; Šačkus, Algirdas. Synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine derivatives // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 42. 7. Kanapickaitė, Violeta; Girnienė, Jolanta; Šačkus, Algirdas. Synthesis of amides and N,N’- disubstituted ureas from ethyl 3-aminoindolizine-2-carboxylate // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 43-44. 8. Dumčiūtė, Joana; Martynaitis, Vytas; Šačkus, Algirdas. 1-Amino-10b-metil-1,5,6,10b-tetra-hidroimidazo[2,1a]izochinolin-2(3H)-onų sintezė ir reakcijos // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 47-48. 9. Ravaitytė, Dovilė; Kuusienė, Sigutė. A. Tumefaciens poveikis Populus tremula eksplantams audinių kultūroje // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 50-51. 10. Mickevičius, Marius; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Mikulskienė, Gema. 2-[(1-Aril-5-oksopirolidin-3-IL)

karbonil]hidrazinkarboksamidų sintezė ir struktūros tyrimas // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 53-54. 11. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas. 2Pirolidinono ciklą turinčių 1,3,4-oksadiazolų sintezė  // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 54-55. 12. Bartkevičiūtė, Rasa; Mickevičius, Vytautas. N-(2metil-4-nitrofenil)-, N-(2-metil-5-nitrofenil)-ß-alanino darinių sintezė // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 56-57. 13. Vaickelionienė, Rita; Mickevičius, Vytautas. 6-Aril-1(4-bromfenil)-2,3-dihidro-1,6-naftiridin-4,5(1H,6H)dionų sintezė // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 57-58. 14. Tumosienė, Ingrida; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. N-fenil-β-alanino hidrazido ciklizacija į triazolo darinį  // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 58-59. 15. Rutkauskas, Kęstutis; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Pakeistų 2-aminotiofenolių sąveika su akrilo rūgštimi  // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 59-60. 16. Novikovaitė, Vilma; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. N,N,N’,N’-tetrakis(ariliden-hidrazinokarboniletil)-pfenilendiaminų alkilinimas // Organinė chemija  = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-050-X. p. 61-62. 17. Kanapickaitė, Violeta; Girnienė, Jolanta; Šačkus, Algirdas. Synthesis of amides, sulfonamides, N,N’disubstituted ureas and thioureas from ethyl 2aminothiazolyl-carboxylates derivatives // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-050-X. p. 62-64. 18. Janeliūnas, Dainius; Getautis, Vytautas. New molecular glasses for optoelectronic // Trans-Mech-ArtChem: IV международная научная студенческая конференция: труды. Москва: МИИТ, 2006. ISBN 5-7876-0104-1. p. 38-39.

65


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Organinës technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėja – prof. dr. Jolanta Liesienė, tel.: 300192, 456525, e. p. jolanta.liesiene@ktu.lt Katedra įkurta 1922 m. Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas prof. J. Šimkus (1922–1940 m.). Vėliau katedrai vadovavo: plk. doc. dr. J. Vėbra (1940–1943 m.), inž. V. Šukys (1944–1946 m.), doc. J. Venskevičius (1946–1951 m.), prof. A. Purėnas (1951–1961 m.), doc. J. Zdanavičius (1962–1972 m.), prof. A. Paulauskas (1972–1990 m.), doc. R. Kavaliūnas (1991–1995 m.).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Jolanta Liesienė, habil. dr. Algirdas Žemaitaitis Docentai: dr. Kęstutis Beleška, dr. Gintaras Buika, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Juozas Romanas Musnickas Lektoriai: dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Vytautas Kolodzeiskis, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė Mokslo darbuotojos: dr. Joana Bendoraitienė, dr. Edita Mažonienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Violeta Valeikienė Laboratorijų vedėjos: dr. Julė Kiverienė, Ina Liutvinienė Doktorantai: Jurgita Bernadickaitė, Monika Budvytienė, Almantas Danilevičius, Rasa Kavaliauskaitė, Simona Lengvinaitė, Aušra Matoliūkštytė, Asta Michalevičiūtė, Laura Pečiulytė, Daiva Šidlauskienė, Justa Širvaitytė, Violeta Vaitkevičienė Vyr. inžinierius Ramūnas Lygaitis Inžinierės: Rasa Kavaliauskaitė, Daiva Šidlauskienė Vyr. laborantė Violeta Valeikienė Koordinatorė Sandra Balčiūnaitė Metodininkė Jūratė Simokaitienė Administratorė Beata Nijolė Mockaitytė Tiriamoji bazė Polimerų chemijos laboratorija; polimerų, tekstilės ir odų technologijų laboratorija; spektrofotometrijos laboratorija. Didelio slėgio skysčių chromatografas „Waters“ (JAV), skysčių chromatografas „Milichrom“, automatinis

kalorimetras DAK1 1A, osmometras „Knauer“, spektrofotometrai: „Specord M40“, M80, UVVIS bei „Spectronic 1201“ (JAV), purkštuvinė džiovykla (Vokietija), reaktorius „Simax“ (Čekija), dujų chromatografas „Carlo Erba Strumentose“, firmos „Perkin Elmer“ spektrofotometras „Spectrum GX FT-IR System“ su kompiuterine įranga. Doktorantūros moduliai Ciklų polimerizacija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai (prof. A. Žemaitaitis); Polimerų fotochemija (prof. J. V. Gražulevičius); Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. A. Žemaitaitis); Šikšnų ir kailių šlapiosios apdailos procesai (doc. K. Beleška); Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. A. Žemaitaitis); Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (prof. J. Liesienė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Jolita Aniulytė. Makroporėti nešikliai lektinų afininei chromatografijai bei fermentų imobilizacijai (vadovė prof. J. Liesienė). Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacijos: Aurimas Riauka. Anijoninių dažiklių sorbcija katijoniniu krakmolu (vadovas prof. A. Žemaitaitis); Dalia Šablevičienė Katijoninio krakmolo sandaros įtaka flokuliacinėms savybėms (vadovė dr. R. Klimavičiūtė).

Mokslo grupë – Polimerø modifikavimo ir tyrimo Vadovas – prof. A. Žemaitaitis, tel.: 300191, 456081, e.p. algirdas.zemaitaitis@ktu.lt Dr. R. Klimavičiūtė, dr. J. Bendoraitienė, dr. E. Mažonienė, dr. D. Šablevičienė, dr. A. Riauka, D. Šidlauskienė, L. Pečiulytė, R. Kavaliauskaitė. Grupė kūrėsi 1968–1970 m. Dabar atliekami fundamentalūs polikompleksų gavimo iš vandenyje tirpių polimerų, taip pat polikompleksų panaudojimo tekstilėje ir vandenvaloje tyrimai, kuriamos techninių produktų iš vietinių polimerinių žaliavų gamybos technologijos. COST D32 veikla „Chemija didelės energijos mikroaplinkose“. 2006 m. vykdyti tyrimai tema „Ultragarso poveikio įtaka katijoninių sorbentų kokybei ir efektyvumui aplinkosaugos technologijose”

66

Siekta pritaikyti aukšto ir žemo dažnio ultragarsą tekstilės nuotekų sorbciniam valymui pagerinti. Nustatyta, kad prieš sorbciją apšvitintas sorbentas suaktyvinamas: padidėja sorbcijos greitis, pasikeičia giminiškumas dažikliams. Nustatyti termodinaminiai sorbcijos neaktyvintu ir aktyvintu TKK parametrai, aptartas galimas aktyvinimo mechanizmas. B ir D tipo kviečių krakmolo azotingųjų darinių šarminės hidrolizės ir atskyrimo procesų modernizavimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8329 remiamas VMSF / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. 2006 m. tirta B tipo kviečių krakmolo ekstrakcijos natrio šarmų tirpalais įtaka amilozės-lipidų kompleksų (AML) kiekiui ir modifikuoto krakmolo enziminės hidrolizės procesui. Po krakmolo šarmavimo 35 oC temperatūroje


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS dviejų valandų laikotarpiu, kai tirpalo pH = 11,7, plovimo ir neutralizavimo pašalinama apie 75 % intragranulinių proteinų ir 40 % lipidų. Taip šarmuotas krakmolas perdirbtas į ne mažiau kaip 80 % sacharidų turintį sirupą. Diferencinės skenuojančiosios kalorimetrijos būdu tirta AML disociacija ir redisociacija. Tyrimai rodo, kad DSC gali būti naudojama AML kiekiui kviečių krakmolo bandiniuose nustatyti. Mikro- ir nanodalelių įtaka aromatinių dianhidridų ir diaminų cikloplikondensacijos procesui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8330 remiamas VMSF / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. 2006 m. sintetinti (ko)poliamidai, jų nano- ir korpuskuliniai kompozitai. Jų struktūros ypatumai įvertinti rentgenografijos, diferencinės terminės kalorimetrijos (DSK) metodais, nustatytos plėvelių mechaninės ir eksploatacinės savybės. Nustatyta, kad gerų technologinių savybių matrica poliimidiniams kompozitams gaunama ciklopolikondensacijos aprotoniniame tirpiklyje būdu iš simetrinio difeniltet rakarboksirūgšties dianhidrido (s-BPDA) ir skirtingo konformacinio ,,judrumo“ aromatinių diaminų mišinio. Tokių dvifazių pagal rentgenografinius ir DSK matavimų duomenis plėvelių tampros modulis 4,5–6,5 GPa, kai trūkstamasis pailgėjimas yra apie 20 %. Gaminant kopoliimidus iš homopoliamidrūgščių mišinių, gaunami prastesnių eksplotacinių savybių produktai. Nustatytos optimalios prekursorių tirpalų konversijos į kopoliimidus ir poliimidinius kompozitus sąlygos, ištirtos tokių produktų eksploatacinės savybės. Poliimidiniai nanoanglies kompozitai pasižymi elektriniu laidžiu.

Jų tūrinis elektrinis laidis yra 109-10 kartų didesnis už poliimidinių plėvelių elektrinį laidį. Neorganinių ir organinių mikrodalelių turintys poliimidiniai kompozitai pasižymi didesniu dimensiniu stabilumu. Homopoliamidrūgščių ir jų mišinių tirpalų reologinės savybės: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8351 remiamas VMSF / Vadovė dr. J. Bendoraitienė. 2006 m. iš simetrinio difeniltetrakarboksirūgšties dianhidrido (s-BPDA) ir aromatinių diaminų pagamintos homo- ir kopoliamidrūgštys, ištirtos šių produktų tirpalų dimetilformamide ir N-metilpirolidone reologinės savybės. Nustatyta, kad poliamidrūgščių tirpalai laikomi senėja. Tirpalų klampos sumažėjimas priklauso nuo poliamidrūgšties sandaros, laikymo temperatūros ir tirpiklio prigimties. Poliamidrūgščių tirpalų N-metilpirolidone senėjimo procesai vyksta mažesniu greičiu negu dimetilformamide. Dimetilformamide sintetintos poliamidrūgštys, turinčios grandžių iš p-fenilendiamino, senėdamos tampa netirpiais geliais, kurie negali būti naudojami poliimidų gamyboje. Sendinant polimero tirpalus aukštesnėje temperatūroje klampos mažėjimo greitis didėja, o gelio susidarymo trukmė sutrumpėja. Tokio reiškinio nepastebėta sendinant įvairios sudėties prekursorių tirpalus N-metilpirolidone. Pagamintų iš poliamidrūgščių tirpalų plėvelių imidizavimo metu vyksta peramidinimo reakcijos. Rentgenografijos ir diferencinės skenuojančiosios kalorimetrijos metodais ištyrus pagamintų plėvelių sandarą nustatyta, kad, imidizuojant iš homopoliamidrūgščių mišinių pagamintas plėveles gaunami kopoliimidai.

Mokslo grupë – Odø ir kailiø technologijø tyrimo Vadovas – doc. K. Beleška, tel. 300189, e. p. kestutis.beleska@ktu.lt Dr. V. Valeika, V. Valeikienė, J. Širvinskaitė. Mokslo grupėje nuo 1972 m. kuriamos mažiau taršios odų išdirbimo technologijos. Kurti ekologiškai švaresnes technologijas buvo pradėta nuo odų konservavimo. Trumpalaikio odų konservavimo būdas 1984 m. buvo pradėtas taikyti Šiaulių, 1986 m. – Panevėžio, 1987 m. – Tauragės, 1988 m. – Klaipėdos mėsos kombinatuose. Sukurtas būdas, kai vietoj kalcio hid-

roksido naudojamas natrio hidroksidas. Šis plikinimo ir dermos purenimo būdas 1996 m. buvo pradėtas taikyti AB „Vilkas“ išdirbant drabužines šikšnas ir chromuotą pusgaminį. Ištirtas proteazių, skirtų chromintam pusgaminiui minkštinti, naudojimas odoms plikinti. Nustatytas fermentinių preparatų proteolitinis aktyvumas, tirpalo pH kitimas proceso metu, odų plikinimo proceso optimalūs parametrai: fermentinių preparatų kiekis, odų plikinimo trukmė ir temperatūra.

Mokslo grupë – Celiuliozës cheminio ir fizikinio modifikavimo Vadovė – prof. J. Liesienė, tel.: 300192, 456525, e. p. jolanta.liesienė@ktu.lt Dr. J. Kiverienė, dr. J. Aniulytė, A. Danilevičius, J. Bernadickaitė. Grupė sukurta 1985 m. ir yra doc. J. Zdanavičiaus vadovaujamų mokslinių darbų tęsėja. Mokslinių tyrimų tematika – celiuliozės cheminis modifikavimas, gelių formavimas ir jų poringos struktūros tyrimas, chromatografinių sorbentų sintezė ir jų sąveikos su biopolimerais tyrimas, biopolimerų chromatografijos dėsningumų tyrimas, celiuliozės darinių panaudojimas kontroliuojamo vaistų atpalaidavimo sistemose.

COST 868 veikla „Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas“ (J. Liesienė). Tiriama vaistinių junginių sorbcija celiuliozės nešikliais ir nustatomas vaisto atpalaidavimas modelinėse skrandžio bei žarnyno terpėse.

67


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Sintetiniø ir gamtiniø polimerø tyrimo Vadovas – prof. J.V. Gražulevičius, tel. 456525, e. p. juozas.grazulevicius@ktu.lt Dr. R. Kavaliūnas, dr. G. Buika, dr. J. Musnickas, dr. R. Lazauskaitė, dr. J. Ostrauskaitė, dr. S. Grigalevičius, R. Lygaitis, J. Simonaitienė, V. Vaitkevičienė, A. Matoliukštytė, A. Michalevičiūtė, S. Lingvinaitė. Grupės ištakos siekia prieškario laikus, kai Organinės technologijos katedros įkūrėjas prof. J. Šimkus pradėjo tyrinėti gamtinius polimerus. Grupės mokslinių interesų sritis – elektriškai aktyvių polimerų bei mažamolekulių stiklų, skirtų optoelektroniniams prietaisams, sintezė, katijoninė ciklinių monomerų ir vinileterių fotopolimerizacija, natūralių pluoštų ir biopolimerų tyrimas. Grupė vykdo bendros Latvijos, Lietuvos, Taivano programos projektą „Elektriškai aktyvių kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas“, Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektą „Naujos funkcinės medžiagos optoelektroniniams prietaisams ir fluorescuojantiesiems jutikliams“, Lietuvos ir Ukrainos programos projektą „Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos“. Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. J.V. Gražulevičius. Susintetinti fentiazino, trifenilamino, dietilaminobenzeno ir difenilsulfonio hidrazonai, taip pat jų dariniai, turintys funkcinių grupių. Sukurtos medžiagos sudaro homogeniškus amorfinius sluoksnius, kuriems būdingi 5,0–5,9 eV jonizacijos potencialai. Polikarbonato, legiruoto tokiais aromatiniais hidrazonais, sluoksniuose vyksta efektyvi teigiamų krūvininkų pernaša, pasiekiamas 3×10-5 cm2/Vs krūvininkų judris stipriuose elektros laukuose. Tokios charakteristikos patvirtina, kad naujos medžiagos yra tinkamos elektrografiniams fotoreceptoriams ir organiniams šviestukams. Funkcines grupes turintys junginiai gali būti panaudoti formuoti netirpiems elektriškai aktyviems sluoksniams, kurie reikalingi konstruojant daugiasluoksnius prietaisus. Fentiazinil-, indolil- ir dietilaminofenil-substituoti stilbenai buvo susintetinti ir ištirti kaip teigiamus krūvininkus transportuojantys organinių šviestukų emiteriai. Suformuotų šių medžiagų sluoksnių krūvininkų transporto charakteristikos, taip pat didelės jų fluorescencijos kvantinės išeigos patvirtina, kad medžiagos yra perspektyvios daugiasluoksniams mėlynos arba žalios spalvos šviestukams. Elektriškai aktyvių kondensuotų organinių sistemų sintezė ir tyrimas: bendros Latvijos, Lietuvos, Taivano programos projektas / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Sukurti ir susintetinti nauji kondensuoti aromatiniai aminai, skirti elektroliuminescuojantiesiems ir elektrofosforecuojantiesiems organiniams šviestukams. Ištirtos jų terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės. Išanalizuota savybių ir struktūros tarpusavio priklausomybė.

68

Naujos funkcinės medžiagos optoelektroniniams prietaisams ir fluorescuojantiesiems jutikliams: Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas  / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. 2006 m. rezultatai: susintetinta serija naujų tiofenilgrupių turinčių hidrazonų ir ištirtos jų terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės; nustatyta, kad naujai susintetinti junginiai gali egzistuoti stikliškos būsenos, o jų terminis stabilumas yra pakankamas tam, kad jie galėtų būti panaudoti optoelektroniniuose prietaisuose. Naujų hidrazonų amorfinių sluoksnių jonizacijos potencialai išsidėsto ruože nuo 5,43 eV iki 5,79 eV. Lėkio trukmės metodu nustatyti susintetintų hidrazonų kietųjų tirpalų polikarbonate skylių judriai viršija 10-6 cm2/Vs, esant 6,4 × 10-5 V cm-1 elektros laukui. Susintetinti aukštais krūvininkų judriais pasižymintys skyliniai puslaidininkiai – enaminai ir kondensuoti aromatiniai aminai. Šie skyliniai puslaidininkiai yra skirti organiniams fotovoltiniams elementams. Susintetinti didele fluorescencijos kvantine išeiga pasižymintys ir priklausomai nuo aplinkos sąlygų savo struktūrą ir savybes galintys keisti stilbenai. Šie junginiai gali būti panaudoti fluorescuojantiesiems jutikliams gaminti. Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos naujos kartos vaizduokliams: VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Projekto koordinatorius S. Juršėnas (VU), KTU paprojekčio vadovas prof. J.V. Gražulevičius. 2006 m. rezultatai: sukurti mažamolekuliai aromatiniai enaminai ir naftalendiimido fragmentų turintys polimerai yra amorfinės medžiagos, kurių sluoksniuose efektyviai transportuojami teigiamieji arba neigiamieji krūvininkai, todėl šie dariniai tinkami daugiasluoksnių šviestukų savybėms optimizuoti. Susintetinti fluoreno dariniai yra termiškai stabilūs mėlynos šviesos emiteriai organiniams šviestukams: neoptimizuotiems vienasluoksniams prietaisams būdinga 4 V įsijungimo įtampa, maksimalus 400 cd/m2 skaistis ir 0,8 cd/A liuminescencijos efektyvumas. Karbazolo oligomerai, kuriuose fragmentai sujungiami 3 ir 9 pozicijose, pasižymi didelėmis tripletinės būsenos energijomis, todėl yra labai efektyvios matricos elektrofosforescuojantiesiems šviestukams. Sukurtiems prietaisams būdinga 3,5 V įsijungimo įtampa, 5 % kvantinis efektyvumas ir maksimalus 11700 cd/m2 skaistis. Naujų mikroreljefo formavimo technologijų kūrimas ir diegimas: VMSF remiamas aukštųjų technologijų plėtros programos projektas / Projekto koordinatorius prof. S. Tamulevičius (FEI), KTU paprojekčio vadovas prof. J.V. Gražulevičius. 2006 m. susintetinti ir apibūdinti organiniai amorfinius sluoksnius sudarantys p puslaidininkiai – polimeriniai ir mažamolekuliai hidrazonai ir enaminai. Ištirtos jų terminės, optinės ir fotoelektrinės savybės. Nustatyta, kad kai kurios iš susintetintų medžiagų gali būti panaudotos dokumentų bei prekių apsaugai skirtuose lauko tranzistoriuose.


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Naujos efektyvios optoelektroniniams prietaisams skirtos organinės medžiagos: Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos remiamas Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Susintetinta ir apibūdinta keletas grupių naujų elektroaktyvių amorfinių medžiagų, tinkamų optoelektroniniams prietaisams kurti. Susintetinti 9H,9′H-[3,3′]bikarbazolilfragmentus turintys polimerai ir mažamolekuliai junginiai yra amorfinės medžiagos, kurių stiklėjimo temperatūros išsidėsto intervale nuo 57 iki 119 ºC. Šių medžiagų amorfinių sluoksnių jonizacijos potencialai yra 5,35 – 5,4 eV. Teigiamų krūvininkų dreifiniai judriai sluoksniuose, kuriuos sudaro susintetintų

darinių molekulinės dispersijos polimeruose, siekia nuo 10-6 iki 3×10-5 cm2/Vs, kai elektrinis laukas yra 106 V/cm. Gauti fentiazino, trifenilamino, dietilaminobenzeno ir difenilsulfonio hidrazonai, taip pat jų dariniai, turintys funkcinių grupių. Sukurtoms medžiagoms būdingi 5,0–5,9 eV jonizacijos potencialai. Polikarbonato-Z, kuris legiruojamas tokiais aromatiniais hidrazonais, sluoksniuose vyksta efektyvi teigiamų krūvininkų pernaša, pasiekiamas 3×10-5 cm2/Vs krūvininkų judris stipriuose elektriniuose laukuose. Tokios charakteristikos patvirtina, kad naujos medžiagos tinkamos elektrografiniams fotoreceptoriams.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Grigalevicius, Saulius. 3,6(2,7),9-Substituted carbazoles as electroactive amorphous materials for optoelectronics // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2006, Vol. 156, no. 1. p. 1-12. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC]. Grigalevičius, Saulius; Ma, Liang; Gražulevičius, Juozas Vidas; Xie, Zhi-Yuan. Well defined carbazolebased hole-transporting amorphous molecular materials // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2006, Vol. 156, no. 1. p. 46-50. [ISI Web of Science; INSPEC; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Budreckienė, Rūta; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Tokarski, Zbig. Vinyloxyethyl-substituted triphenylamine-based hydrazone and its adducts with diol and dithiol as glass-forming hole transport materials // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2006, Vol. 156, no. 9-10. p. 677-684. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Matoliūkštytė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, J.; Sidaravičius, Jonas. N,N-bis(2,2diphenylvinyl)anilines as new effective glass-forming hole transport materials for electrophotographic // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2006, Vol. 156, no. 11-13. p. 856-860. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Simokaitienė, Jūratė; Danilevičius, Almantas; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Jankauskas, Vygintas. Phenotiazinyl-based hydrazones as new holetransporting materials for electrophotographic photoreceptors // Synthetic Metals. ISSN 0379-6779. 2006, Vol. 156, no. 14-15. p. 926-931. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Tokarski, Zbig. Novel hydrazone moieties containing polymers for optoelectronics // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2006, Vol. 180, no. 1-2. p. 23-27. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)].

7. Lygaitis, Ramūnas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Tran-Van, Francois; Chevrot, Claude; Jankauskas, Vygintas; Jankūnaitė, Dalia. Hole transporting 3,4ethylenedioxythiophene-based hydrazones // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2006, Vol. 181, no. 1. p. 67-72. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Budreckienė, Rūta; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Staniškienė, Birutė. Vinyloxyethyl-substituted carbazole-based hydrazone and its adducts with diol and dithiol as glass-forming hole transport materials // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2006, Vol. 181, no. 2-3. p. 257262. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Pečiuraitė, Vida; Grigalevičius, Saulius; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas. Indolyl-substituted carbazole derivatives as amorphous electroactive materials for optoelectronics // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. ISSN 1010-6030. 2006, Vol. 182, no. 1. p. 38-42. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Andrulevičiūtė, Vaida; Lazauskaitė, Rūta; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas. Synthesis and cationic polymerization of oxyranylfunctionalized triphenylamine // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2006, Vol. 42, no. 5. p. 1069-1074. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Vaitkevičienė, Violeta; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Syromyatnikov, V.G. Hole-transporting [3,3’]bicarbazolyl-based polymers and well-defined model compounds // European Polymer Journal. ISSN 0014-3057. 2006, Vol. 42, no. 10. p. 2254-2260. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 12. Simokaitienė, Jūratė; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Rutkaite, Ramune; Kazlauskas, K.; Jursenas, S.; Jankauskas, V.; Sidaravičius, Jonas. Synthesis, photophysical and photoelectrical properties of glass-forming phenothiazinyl- and carbazolyl-substituted

69


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS ethylenes  // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. ISSN 1454-4164. 2006, Vol. 8, no. 2. p. 876-882. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 13. Jasiukaitytė, Edita; Ostrauskaitė, Jolita; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Polymeric and low-molar-mass glass-forming diphenylsulphonebased hydrazones // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. ISSN 1454-4164. 2006, Vol. 8, no. 3. p. 1323-1327. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 14. Budreckienė, R.; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Vedegytė, J.; Sidaravičius, Jonas. New reactive hole-transporting hydrazone and its adducts with diol and dithiol // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. ISSN 14544164. 2006, Vol. 8, no. 4. p. 1533-1537. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 15. Mažonienė, Edita; Bendoraitienė, Joana; Pečiulytė, Laura; Diliūnas, Saulius; Žemaitaitis, Algirdas. (Co)polyimides from commonly used monomers, and their nanocomposites // Progress in Solid State Chemistry. ISSN 0079-6786. 2006, Vol. 34, iss. 2-4. p. 201-211. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 16. Gražulevičius, Juozas Vidas. Charge-transporting polymers and molecular glasses for optoelectronic applications // Polymers for Advanced Technologies. ISSN 1042-7147. 2006, Vol. 17, iss. 9-10. p. 694-696. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. 17. Pečiuraitė, Vida; Vaitkevičienė, Violeta; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Di(9-alkylcarbazol-3-yl)arylamines as electroactive amorphous materials for optoelectronics  // Monatshefte fur Chemie. ISSN 0026-9247. 2006, Vol. 137, no. 8. p. 1053-1062. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 18. Aniulytė, Jolita; Liesienė, Jolanta; Niemeyer, Bernd. Evaluation of cellulose-based biospecific adsorbents as a stationary phase for lectin affinity chromatography // Journal of Chromatography B. ISSN 1570-0232. 2006, Vol. 831, no. 1-2. p. 24-30. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX; MEDLINE; Chemical Abstracts (CAplus)]. 19. Grigalevicius, Saulius; Forster, Michael; Ellinger, Stefan; Landfester, Katharina; Scherf, Ullrich. Excitation energy transfer from semi-conducting polymer nanoparticles to surface-bound fluorescent dyes // Macromolecular Rapid Communications. ISSN 1022-1336. 2006, Vol. 27, no. 3. p. 200-202. [ISI Web of Science; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 20. Danilevičius, Almantas; Niemeyer, Bernd; Liesienė, Jolanta. Immobilized stationary phases for hydrophobic interaction chromatography of proteins  // Chromatographia. ISSN 0009-5893. 2006, Vol. 63, suppl. 13. p. S75-S80. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Chemical Abstracts (CAplus)]. 21. Bendoraitienė, Joana; Mažonienė, Edita; Žemaitaitienė, Rima Julė; Žemaitaitis, Algirdas. Interaction of polydiallyldimethylammonium salts with iodine // Journal of Applied Polymer Science. ISSN 0021-8995. 2006, Vol. 100, no. 4. p. 2710-2716. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)].

70

22. Žaliauskienė, Audronė; Beleška, Kęstutis; Valeika, Virgilijus; Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta; Tričys, Vaclovas. Lime-free unhairing: Part 5. Some peculiarities of dyeing lime-free leather // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. ISSN 0144-0322. 2006, Vol. 90, no. 2. p. 73-79. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. 23. Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Oxidation of sulphides in tannery wastewater by use of manganese (IV) oxide // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. 2006, Vol. 15, no. 4. p. 623-629. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus)]. 24. Bendoraitienė, Joana; Kavaliauskaitė, Rasa; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Peculiarities of starch cationization with glycidyltrimethylammonium chloride // Starch - Stärke. ISSN 0038-9056. 2006, Vol. 58, no. 12. p. 623-631. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 25. Grigalevičius, Saulius; Ma, Liang; Xie, Zhi-Yuan; Scherf, Ullrich. Synthesis and characterization of new carbazole/fluorene-based derivatives for blue-lightemitting devices // Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. ISSN 0887-624X. 2006, Vol. 44, no. 20. p. 5987-5994. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 26. Matoliūkštytė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Reina, J.A.; Jankauskas, Vygintas; Montrimas, Edmundas. Synthesis and properties of glass-forming condensed aromatic amines with reactive functional groups // Materials Chemistry and Physics. ISSN 0254-0584. 2006, Vol. 98, no. 2-3. p. 324-329. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 27. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Synthesis and structural investigation of some 1,4-disubstituted-2-pyrrolidinones // ARKIVOC. ISSN 1424-6376. 2006, Part 2. p. 61-67. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 28. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Mikulskienė, Gema. Synthesis and investigation of some 1,4-disubstituted 2-pyrrolidinones // Химия гетероциклических соединений. ISSN 0132-6244. 2006, no. 9. p. 1336-1345. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus) 29. Pisarski, W. A; Swinarew, A.; Morejko-Buž, Barbara; Grobelny, Zbigniew; Stolarzewicz, Andrzej; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas. Synthesis and spectral analysis of hyperbranched poly(ethers) containing carbazole or hydrazone groups // Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and HighEnergy Physics Experiments 2006, Wilga, Poland, May 29-Jun 04, 2006. Vol. 6347. Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). Bellingham: SPIE, 2006, Pt. 1 and 2. ISBN 0-8194-6431-7. p. C3471-C3471. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Aniulytė, Jolita; Bryjak, Jolanta; Liesienė, Jolanta. Activation of cellulose-based carriers with pentaethylene-hexamine // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry. ISSN


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS 1406-0124. 2006, Vol. 55, no. 2. p. 61-69. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 2. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta. Bating of pelts after deliming with peracetic acid // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry. ISSN 1406-0124. 2006, Vol. 55, no. 2. p. 93-100. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 3. Goubard, Fabrice; Aîch, Reda; Tran-Van, Francois; Michalevičiūtė, Asta; Wünsch, Franck; Kunst, Marinus; Gražulevičius, Juozas Vidas; Ratier, Bernard; Chevrot, Claude. Investigation of solid hybrid solar cells based on molecular glasses // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering. ISSN 1406-0175. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 96-110. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 4. Valeikienė, Violeta; Širvaitytė, Justa; Beleška, Kęstutis;

Valeika, Virgilijus; Kolodzeiskis, Vytautas. Fermentinis odų plikinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 40-44. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Jakienė, Elena. N-Arilpakeistų hidropirimidinilacto rūgščių darinių sintezė ir biologinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 65-73. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas. 2Pirolidinono ciklą turinčių 1,3,4-oksadiazolų sintezė  // Organinė chemija = Organic chemistry: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-050-X. p. 54-55.

Silikatø technologijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel.: 300161, 351445, e. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt Katedra įkurta 1950 m. Katedros vedėjais yra buvę prof. Pr. Jodelė, dr. A. Damušis, dr. V. Sližys, prof. M. Martynaitis, prof. K. Sasnauskas, doc. M. Martusevičius.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algimantas Mituzas, dr. Raimundas Šiaučiūnas Docentai: dr. Alfredas Balandis, dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Aras Kantautas, dr. Benonas Jonas Leskauskas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Nijolė Marija Mandeikytė, dr. Edita Rupšytė, dr. Giedrius Vaickelionis, dr. Zenonas Valančius Lektorius dr. Kęstutis Baltakys Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Violeta Leškevičienė, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Danutė Vaičiukynienė Mokslo darbuotojas dr. Kęstutis Baltakys Doktorantai: Arūnas Baltušnikas, Irmantas Barauskas, Gediminas Matekonis, Algina Mituzaitė-Krušinskienė, Asta Traidaraitė Mokomosios laboratorijos vedėja dr. Virginija Valančienė Laboratorijų vedėjai: dr. Kęstutis Baltakys, Arūnas Baltušnikas Laborantai: Raimundas Junčius, Romualdas Vytautas Lelešius Administratorė Elena Grybauskienė Meistras Kazys Junčius

Tiriamoji bazė Rentgenografijos mokomoji laboratorija, terminės analizės mokomoji laboratorija, hidroterminio apdorojimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Rišamųjų medžiagų chemija (doc. R. Kaminskas); Chemijos inžinerija (doc. B. J. Leskauskas); Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos (prof. R. Šiaučiūnas). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacijos: Kęstutis Baltakys. Girolito sintezė ir savybės (vadovas prof. R. Šiaučiūnas); Virginija Valančienė. Mineralinės sudėties įtaka keraminės šukės spalvai ir fizikinėms mechaninėms savybėms (vadovas prof. R. Šiaučiūnas).

71


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Silikatiniø medþiagø gamybos procesø tyrimo Vadovas – doc. Z. Valančius, tel. 351445, e. p. zenonas.valancius@ktu.lt Dr. A. Balandis, dr. B. Leskauskas, dr. N. Mandeikytė, dr. A. Kantautas, dr. R. Šiaučiūnas, dr. V. Leškevičienė, dr. D. Palubinskaitė, dr. D. Nizevičienė, dr. G. Vaickelionis, dr. R. Kaminskas. Grupė tiria naujų hidrosilikatinių produktų kūrimo galimybes, fosfogipso atliekų perdirbimą į gipsines rišamąsias medžiagas ir gaminius, kuria statybines medžiagas iš vietinių žaliavų ir pramonės atliekų. Formavimo masės sudėties įtakos degtų keraminių plytelių sudėčiai studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8321A / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Ištirta formavimo masės sudėties įtaka sienų, grindų ir akmens masės keraminių plytelių sudėčiai. Kalcio ir magnio karbonatų įtakos keraminės produkcijos formavimo masės sudėčiai studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8332 / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Instrumentinės analizės metodais ištirta keraminių blokų ir plytų formavimo masės mineraloginė sudėtis. Nustatytas anglies dioksido kiekis, išsiskiriantis degant minėtus keraminius gaminius ir sudaryta skaičiavimo metodika. Kalcio ir magnio karbonatų įtakos keramzito formavimo masės sudėčiai studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8344 / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Ištirta kalcio ir magnio karbonatų įtaka keramzito formavimo masės sudėčiai. Nustatytas karbonatų kiekis, esantis keramzito plastinėje formavimo masėje ir keramzito šlikeryje. Keramzito formavimo masės mineraloginė sudėtis patvirtinta instrumentinės analizės metodais.

Keraminių gaminių formavimo masės mineraloginės sudėties įtakos degimo metu išsiskiriančioms dujoms studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8352 / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Instrumentinės analizės metodais ištirta keraminių blokų ir plytų formavimo masės mineraloginė sudėtis. Nustatyta, kiek dujų išsiskiria degant minėtus keraminius gaminius, sudaryta skaičiavimo metodika. Pateiktos rekomendacijos. Mineralinės sudėties ir homogeniškumo įtakos stiklo lydymo krosnies dinaso plytų techninėms savybėms studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8354 / Vadovė dr. D. Nizevičienė. Įvertinta homogeniškumo įtaka dinaso plytų fizikinėmsmechaninėms savybėms. Atliktas bandinių, pasižyminčių įvairia spalva ir struktūra ir paimtų iš skirtingų pradinių ir eksploatuotų plytų, cheminės sudėties tolygumo įvertinimas. Mineralinės sudėties ir struktūros tolygumo bei skirtingų mineralų kristalų dydžių įvertinimas atliktas remiantis instrumentinės analizės metodais. Mažo įmirkio (2-4 %) keraminių gaminių iš lengvalydžių molių technologijos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8310 / Vadovas prof. R. Šiaučiūnas. Sudaryta mišinio su optimaliais legiruojančiųjų ir liesinančiųjų priedų kiekiais degimo kreivė. Ištirtos keraminės šukės, išdegtos iš parinktos geriausios sudėties mišinio nustatytu optimaliu degimo režimu, pagrindinės keraminės ir eksploatacinės savybės. Nustatyta parinktų geriausių legiruojančiųjų priedų įtaka keraminės šukės mineralinei sudėčiai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

72

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kaminskas, Rimvydas; Mituzas, Julius; Kaminskas, Antanas. The effect of pozzolana on the properties of the finest fraction of separated Portland cement - part 1 // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2006, Vol. 50, no. 1. p. 15-21. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Vaickelionis, Giedrius; Vaickelionienė, Rita. Cement hydration in the presence of wood extractives and pozzolan mineral additives // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2006, Vol. 50, no. 2. p. 115-122. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kaziliūnas, Antanas; Leškevičienė, Violeta; Vektaris, Bronius; Valančius, Zenonas. The study of neutralization of the dihydrate phosphogypsum impurities // Ceramics-Silikaty. ISSN 0862-5468. 2006, Vol. 50, no. 3. p. 178-184. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. Tumas, Alvydas; Kemeklis, Liudvikas; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Upgrade of preparation of batch mixed with cullet in melting

5.

6.

7.

8.

electrovacuum glass // Glass and Ceramics. ISSN 0361-7610. 2006, Vol. 63, no. 1-2. p. 14-16. [ISI Web of Science; SpringerLINK; Chemical Abstracts (CAplus)]. Valančienė, Virginija; Mandeikytė, Nijolė Marija; Urusova, Jelena. Intensity of coloring in ceramics with glauconite additives // Glass and Ceramics. ISSN 0361-7610. 2006, Vol. 63, no. 3-4. p. 92-94. [ISI Web of Science; INSPEC]. Kantautas, Aras; Palubinskaitė, Danutė; Vaickelionis, Giedrius. Synthesis and hardening of fluoralinite cement // Materials Science-Poland. ISSN 01371339. 2006, Vol. 24, no. 2/1. p. 385-393. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras. Influence of tribomechanical milling and activation of primary mixtures on the synthesis of calcium silicate hydrates  // Materials Science-Poland. ISSN 01371339. 2005, Vol. 24, no. 2/1. p. 395-403. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Sedmale, Gaida; Sperberga, Ingunda; Sedmalis, Uldis; Valančius, Zenonas. Formation of high-temperature


CHEMINËS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

9.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

crystalline phases in ceramic from illite clay and dolomite // Journal of the European Ceramic Society. ISSN 0955-2219. 2006, Vol. 26, no. 15. p. 3351-3355. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. The influence of gamma-Al2O3 and Na2O on the formation of gyrolite in the stirring suspension // Journal of Materials Science. ISSN 0022-2461. 2006, Vol. 41, no. 15. p. 4799-4805. [ISI Web of Science; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kaminskas, Rimvydas; Gvozdaitė, Algimanta; Leskauskas, Benonas Jonas; Barauskas, Irmantas. Mikrosilikos priedo įtaka separuoto portlandcemenčio smulkiosios frakcijos savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 2(40). p. 15-21. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kaminskas, Rimvydas. Opokos priedo įtaka separuoto portlandcemenčio smulkiausios frakcijos savybėms  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 21-27. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kemeklis, Liudvikas; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Presuotų stiklo gaminių paviršinių defektų priklausomybė nuo lašo kirpimo peilių konstrukcijos ir plieno kokybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 28-33. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Skripkiūnas, Gintautas; Sasnauskas, Vytautas; Daukšys, Mindaugas; Palubinskaitė, Danutė. The influence of hydrosodalite admixture on the properties of concrete // IBAUSIL: 16. Internationale Baustofftagung, 20. - 23. September 2006, Weimar, Bundesrepublik Deutschland: Tagungsbericht. Band 2. Weimar: Bauhaus Universitat Weimar, 2006. ISBN 3-00-018263-2. p. 469-476. Leškevičienė, Violeta; Kybartienė, Nora; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas. The influence of mineralogical composition and crystal structure of phosphogypsum on its physical-mechanical properties  // IBAUSIL: 16. Internationale Baustofftagung, 20. - 23. September 2006, Weimar, Bundesrepublik Deutschland: Tagungsbericht. Band 1. Weimar: Bauhaus - Universitat Weimar, 2006. ISBN 3-00-018263-2. p. 883-889. Tumas, Alvydas; Kemeklis, L.; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Усовершенствование

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

приготовления смеси шихты со стеклобоем при варке электровакуумного стекла // Стекло и керамика. ISSN 0131-9582. 2006, no. 1. p. 14-16. Valančienė, Virginija; Mandeikytė, Nijolė Marija; Urusova, Jelena. Интенсивность окраски керамики с добавками глауконитов // Стекло и керамика. ISSN 0131-9582. 2006, no. 3. p. 23-25. Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaickelionis, Giedrius; Vaičiukynas, Vilimantas; Ciūnys, Antanas. Cementinis akmuo su karbonatinio sapropelio priedu  // Vandens inžinerija. Šiuolaikiniai tyrimo metodai ir technologijos: mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys, 2006 m. spalio 12-13 d., Birštonas, Lietuva = Advanced Methods and Solutions in Water Engineering: selected papers of the conference. Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2006. ISBN 9955-448-51-2. p. 124-127. Nerecenzuojamuose mokslo iri mokslo populiariuose leidiniuose Valančienė, Virginija; Mandeikytė, Nijolė Marija; Šiaučiūnas, Raimundas; Amulevičius, A. Keraminės šukės spalvos priklausomybė nuo mineralinės sudėties pokyčių degimo metu // Silikatų technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-053-4. p. 25-28. Rupšytė, Edita; Bučas, Regimantas; Šiaučiūnas, Raimundas. CaO aktyvumo įtaka vienbazių kalcio hidrosilikatų susidarymui // Silikatų technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-053-4. p. 48-51. Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras. Susintetintų ceolitų tyrimas ir spektroskopijos metodu // Silikatų technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-053-4. p. 57-59. Baltakys, Kęstutis; Brazlauskas, Marius; Šiaučiūnas, Raimundas; Kitrys, Saulius. Gryno ir su įterptais Na+ jonais girolito jonų mainų reakcijos // Silikatų technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-053-4. p. 60-64. Kemeklis, L.; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Stiklo lašo kirpimo defektų sumažinimo galimybės // Silikatų technologija: mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-053-4. p. 65-72.

73


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Dekanė – prof. dr. Virginija Jankauskaitė Tel.: 300201, 353864 E. p. dekdtf@ktu.lt Raštinės personalas: vyriausioji administratorė Laima Ivaškevičienė, administratorės Nijolė Banienė, Aldona Jankauskaitė ir Aldona Petraitienė Fakultetas įkurtas 1962 m. Pirmasis jo pavadinimas – Lengvosios pramonės fakultetas. 1995 m. pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. Fakultete pagrindines pareigas turi 98 darbuotojai, iš jų 43 mokslininkas: 7 habilituoti daktarai ir 36 daktarai.

Padaliniai Aprangos ir polimeriniø gaminiø technologijos katedra Grafiniø komunikacijø inþinerijos katedra Medienos mechaninës technologijos katedra Meninio projektavimo katedra Tekstilës technologijos katedra Polimeriniø gaminiø mokslo laboratorija

Pagrindinës tyrimø kryptys Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų bei gamybos technologijų tyrimai Medžiagos, spaudos procesai ir dokumentų apsaugos technologija Daugiafunkcės aktyviosios pavaros Dinaminiai medienos struktūros ir apdirbimo proceso parametrų tyrimai Medienos modifikavimas ir inžineriniai medienos gaminiai

74


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Gaminių technologijos ir dizainas‘2006, 2006 m. gegužės 5 d. 2. Medžiagų inžinerija, 2006 m. lapkričio 17 d. Mokslo leidiniai 1. Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. ISSN 1822–492X. Kaunas: Technologija, 2006. 224 p. Užsienio mokslininkų vizitai 2006 02–05 pagal AUTEX E-TEAM programą Tekstilės technologijos katedroje lankėsi ir paskaitas magistrantams skaitė: dr. D. Veit (Acheno tekstilės institutas, Vokietija), prof. S. Krzywinski ir dr. U. Köckritz (Drezdeno technikos universitetas, Vokietija), prof. I. Krucinska (Lodzės technikos universitetas, Lenkija), prof. L. Van Langenhove (Gento universitetas, Belgija), prof. Carrión-Fité (Katalonijos politechnikos universitetas, Ispanija), prof. M. Prasil (Libereco technikos universitetas, Čekija), prof. L. Almeida (Minho universitetas, Portugalija). 2006 06 20–22 Medienos mechaninės technologijos katedroje lankėsi ilgametis Karlstado lentpjūvystės instituto dėstytojas, dabar Stora-Enso kompanijos ekspertas Jan-Erik Lindblom. Jis supažindino su žaliavų balanso tyrimais ir optimizavimu pirminio medienos perdirbimo sektoriuje Švedijoje. 2006 11 25–30 Aprangos ir polimerinių gaminių katedroje lankėsi ENSISA (Ex-ENSITM, Prancūzija) Aprangos katedros vedėjas prof. Dominique C. Adolphe. 2006 12 12–14 Ukrainos spaudos akademijos mokslo darbuotojai R. Rybka ir V. Bernacekas pagal Lietuvos ir Ukrainos dvišalį projektą ,,Naujų spausdinamos produkcijos gamybos technologijų ir poligrafinių medžiagų sukūrimas, jų kokybinis vertinimas, standartizavimas ir identifikavimas” lankėsi Grafinių komunikacijų inžinerijos katedroje.

Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redkolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Profesoriai M. Gutauskas, A. Matukonis, V. Milašius – Rygos technikos universiteto mokslo tarybos nariai. Prof. V. Milašius – mokslo žurnalų „AUTEX Research Journal“ ir „Fibres & Textiles in Eastern Europe”redakcinių kolegijų narys. Prof. E. Kibirkštis – Tarptautinės poligrafijos pramonės įmonių ir universitetų sąjungos narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. J. Gydas – Tarptautinio įmonių vertinimo biuro auditorius, Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninis ekspertas. Doc. K. V. Mickus – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ atsakingasis sekretorius. Doc. S. Stanys – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA prezidiumo narys. Prof. V. Jankauskaitė – Lietuvos standartizacijos departamento TK 53 „Avalynė ir oda“ ir TK 62 „Klijai“ tarybos narė, Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 309 „Footwear“ (Avalynė) narė. Prof. A. Vitkauskas – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos tekstilės instituto tarybos narys. Prof. R. Milašius – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo „Technologijos mokslų ekspertų komiteto“ narys. Doc. A. Baltrušaitis – Lietuvos standartizacijos departamento TK 17 „Mediena“ pakomitečio „Medinės konstrukcijos“ pirmininkas; Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 112 WG 3 ir WG 9, CEN/TC 175 WG 3 narys, FP 6 ir FP 7 programų nepriklausomas projektų ekspertas-vertintojas.

75


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Aprangos ir polimeriniø gaminiø technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Eugenija Strazdienė, tel.: 353709, 300204, 300205, e. p. eugenija.strazdiene@ktu.lt Katedra įkurta 1956 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Matas Vytautas Gutauskas, dr. Virginija Jankauskaitė, habil. dr. Jonas Liukaitis Docentai: dr. Virginija Daukantienė, dr. Vaida Dobilaitė, dr. Jurgita Domskienė, dr. Eglė Fataraitė, dr. Milda Jucienė, dr. Tadas Kleveckas, dr. Vitalija Masteikaitė, dr. Kazys Vytautas Mickus, dr. Antanas Petrauskas, dr. Eugenija Strazdienė, dr. Viktorija Vaitkevičienė, dr. Kristina Žukienė Lektoriai: Ingrida Balynaitė, Jūratė Banionienė, Sandra Bielinienė, Kristina Dapkūnienė, dr. Ada Gulbinienė, Eglė Mackevičienė, dr. Virginijus Urbelis Inžinierius Tomas Simonaitis Doktorantai: Dainora Bačkauskaitė, Paulė Bekampienė, Pavel Blaževič, Daiva Juodsnukytė, Ramunė Klevaitytė, Agnė Laukaitienė, Giedrius Marazas, Asta Milinavičiūtė, Laura Naujokaitytė, Virginija Sacevičienė, Dainora Truncytė, Loreta Valatkienė, Jolita Zumarienė Technikai: Titas Jonaitis, Marius Stočkus, Halina Šunokienė Vyr. laborantės: Laima Marmienė, Virginija Sacevičienė, Halina Šunokienė Vyr. administratorė Laima Marmienė Meistrė Stasė Gaubienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Valentinas Čivilis Aukštos kvalifikacijos darbininkas Aleksandras Marculanas Tiriamoji bazė Polimerinių gaminių, siuvinių medžiagotyros ir technologijos laboratorijos, polimerų perdirbimo laboratorija, fototamprumo laboratorija, holografijos laboratorija, aprangos gaminių ir procesų kompiuterinio projektavimo ir valdymo laboratorija.

Doktorantūros moduliai Reologija (prof. J. Liukaitis); Polimerų adhezija (prof. V. Jankauskaitė). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Diana Grinevičiūtė. Tekstilės grifas: modeliavimas ir vertinimo metodo sukūrimas (vadovas prof. M. V. Gutauskas); Ada Gulbinienė. Dangos įtaka natūraliosios odos drėgmėkaitai (vadovė prof. V. Jankauskaitė); Virginijus Urbelis. Tekstilės bikomponentinių sistemų vienaašio tempimo procesų tyrimas ir modeliavimas (vadovas doc. A. Petrauskas); Pranas Narmontas. Klijų sluoksnio savybių įtaka optinių apsaugos elementų kokybei (vadovė prof. V. Jankauskaitė). Tarptautiniai mokslo projektai Projektas „Naujas tekstilės medžiagų grifo vertinimo metodas“ – pagal Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo integruotos veiklos programą „Žiliberas“ (koordinatorė – doc. E. Strazdienė). Projekto tikslas – sukurti patikimą eksperimentinę ir metodinę bazę tekstilės medžiagų grifui vertinti sujungiant dviejų dalyvaujančių tyrimo institucijų (KTU Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros ir Université de Haute Alsace ENSITM) patirtį, kartu padedant pagrindą grifo vertinimo standartizavimui. Šiaurės šalių inovacijų centro projektas „Nordic CoE for Smart Textiles and Wearable Technology“. Projekto tikslas – naujausių mokslo žinių apie inteligentiškąją aprangą, sumaniąją tekstilę ir dėvimąsias technologijas skleidimas tarp visų projekte dalyvaujančių partnerių (internetinis puslapis - http://www.nest.nu).

Mokslo grupë – Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimo ir vertinimo Vadovė – prof. V. Jankauskaitė, tel. 300206, e. p. virginija.jankauskaite@ktu.lt Habil. dr. J. Liukaitis, dr. K. V. Mickus, dr. E. Fataraitė, dr. K. Žukienė, dr. D. Milašienė, dr. T. Kleveckas, dr. A. Gulbinienė, dr. P. Narmontas, doktorantai G. Marazas, A. Laukaitienė ir A. Milinavičiūtė. Grupė pradėjo formuotis 1965 m. Moksliniai interesai: polimerų adhezijos teoriniai ir praktiniai klausimai; polimerinių medžiagų klijai ir klijavimo procesai; polimerinių mišinių savybių vertinimas ir modeliavimas, minkštų polimerinių medžiagų ir konstrukcijų didelių deformacijų ir įtempių

76

laukų nustatymo naujų metodų kūrimas; polimerinių konstrukcijų lūžimo priežasčių tyrimas. Modifikuotos melaminoformaldehidinės dervos naudojimas sluoksniuotuose kompozituose: VMSF remiamas projektas / Vadovė prof. V. Jankauskaitė Sukurta melaminformaldehidinės dervo kompozicija, skirta gerų mechaninių savybių ir geros estetinės išvaizdos dekoratyvinio popieriaus laminatams gauti. Nustatytas ryšys tarp kompozicijos sudėties, reologinių ir paviršiaus savybių, įvertinta impregnuotų ir sukietintų popieriaus laminatų, pritvirtintų ant medienos drožlių plokštės paviršiaus, struktūra, kolorimetrinės ir mechaninės savybės.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Mokslo grupë – Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimo ir vertinimo Vadovas – prof. M. Gutauskas, tel. 300214, e. p. matas.gutauskas@ktu.lt Dr. E. Strazdienė, dr. V. Masteikaitė, dr. A. Petrauskas, dr. V. Daukantienė, dr. V. Dobilaitė, dr. J. Domskienė, dr. M. Jucienė, dr. V. Vaitkevičienė, dr. V. Urbelis, I. Balynaitė, J. Banionienė, S. Bielinienė, dokt. K. Dapkūnienė, E. Mackevičienė. Grupė pradėjo formuotis 1970 m.

Moksliniai interesai: aprangos medžiagų eksploatacinės elgsenos modeliavimo ir diagnostikos metodų kūrimas ir tobulinimas, tekstilės gaminių ir medžiagų vartojamųjų savybių tyrimai, aprangos gaminių siūlinių sujungimų kokybės vertinimas, audinių formavimosi savybių tyrimas ir vertinimas, sumaniosios aprangos elementų kūrimas.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Vaitkevičienė, Viktorija; Masteikaitė, Vitalija. Method for evaluation of flared garment drapeability // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 2. p. 7079. [ISI Web of Science]. 2. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Istraživanje promjene duljine uboda pod uvjetima inercijskog kretanja izratka // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 5. p. 244-248. [ISI Web of Science]. 3. Truncytė, Dainora; Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. Usporedba metoda ispitivanja opipa tekstilija // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 7. p. 334-339. [ISI Web of Science]. 4. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. A study of the bending stiffness of laminates // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 9. p. 458-466. [ISI Web of Science]. 5. Jucienė, Milda. Utjecaj obrade donjeg ruba na drapiranje lanene tkanine za odjecu // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 10. p. 510-515. [ISI Web of Science]. 6. Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. Eksperimentalne metode ispitivanja ponašanja tankoslojnih polimernih materijala tijekom dvoosne deformacije - pregled i analiza // Tekstil. ISSN 04925882. 2006, Vol. 55, no. 11. p. 551-558. [ISI Web of Science]. 7. Juodsnukytė, Daiva; Daukantienė, Virginija; Abraitienė, Aušra; Gutauskas, Matas Vytautas. Vojna i civilna odjeca - usporedba uporabnih svojstava tekstilnih materijala // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 11. p. 559-565. [ISI Web of Science]. 8. Strazdienė, Eugenija; Said, Sourour Ben; Gutauskas, Matas Vytautas; Schacher, Laurence; Adolphe, Dominique C. The evaluation of fabric treatment by Griff tester and sensory analysis // International Journal of Clothing Science and Technology. ISSN 0955-6222. 2006, Vol. 18, no. 5. p. 326-334. [ISI Web of Science; EMERALD; INSPEC]. 9. Dobilaitė, Vaida; Jucienė, Milda. The influence of mechanical properties of sewing threads on seam pucker // International Journal of Clothing Science and Technology. ISSN 0955-6222. 2006, Vol. 18, no. 5. p. 335-345. [ISI Web of Science; EMERALD; INSPEC]. 10. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Petraitienė, Stasė. AFM lateral force imagining of modified polychloroprene: A study based on roughness analysis   / Applied Surface Science. ISSN 0169-4332. 2006, Vol. 253, no. 2. p. 966-973. [ISI Web of Science;

COMPENDEX; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Daukantienė, Virginija; Bernotienė, Birutė; Gutauskas, Matas Vytautas. New aspects of polymeric sheet punch deformation // Journal of Applied Polymer Science. ISSN 0021-8995. 2006, Vol. 102, iss. 1, 358-361. p. 358-361. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC]. 12. Strazdienė, Eugenija; Gutauskas, Matas Vytautas. The peculiarities of new textile hand evaluation method  // Fibers and Polymers. ISSN 1229-9197. 2006, Vol. 7, no. 4. p. 414-419. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. Comparative analysis of fabric tensile properties at low-stress and breaking loads // Magic World of Textiles: 3rd international Textile Clothing & Design conference, October 8th to 11th, 2006, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-7105-12-1. p. 577-581. [World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/Net; Chemical Abstracts]. 2. Truncytė, Dainora; Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. Triboelectricity and it’s influence on the mechanical parameters of clothing fabrics // Magic World of Textiles: 3rd international Textile Clothing & Design conference, October 8th to 11th, 2006, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-710512-1. p. 751-755. [World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/Net; Chemical Abstracts]. 3. Strazdienė, Eugenija; Mattila, Heikki; Carlsson, Jan; Kukle, Silvia. International innovative distance studies for textiles and clothing sector // Magic World of Textiles: 3rd international Textile Clothing & Design conference, October 8th to 11th, 2006, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-7105-12-1. p. 915918. [Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/ Net]. 4. Fataraitė, Eglė; Narmontas, Pranas; Jankauskaitė, Virginija; Milinavičiūtė, Asta; Juraitis, Algimantas. Rheology and surface properties of filled

77


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

78

dispersions  // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering. ISSN 1406-0175. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 85-95. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 5. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. Influence of layer orientation upon textile systems tensile properties. Part 1. Investigation of tensile strain and resilience // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 73-78. [Inspec; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 6. Grinevičiūtė, Diana; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. The optimization of complex hand rate determination // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 79-83. [Inspec; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 7. Jankauskaitė, Virginija; Strazdienė, Eugenija; Laukaitienė, Agnė. Stress distribution in polymeric film laminated leather under biaxial loading // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering. ISSN 1406-0175. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 111-124. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 8. Klevaitytė, Ramunė; Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Investigation of fabrics tensile deformations // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 152-157. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 9. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. The change of handle properties of knitted fabrics influenced by washing process // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 158-161. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 10. Juodsnukytė, Daiva; Gutauskas, Matas Vytautas; Čeponienė, Lina. Mechanical stability of fabrics for military clothing // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 3. p. 243-246. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 11. Dapkūnienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija. Influence of layer orientation upon textile systems tensile properties. Part 2. Investigation of tensile energy and linearity // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 3. p. 247-252. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 12. Valatkienė, Loreta; Strazdienė, Eugenija. Accuracy and reliability of fabric’s hand subjective evaluation // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 3. p. 253-257. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 13. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. The influence of the technological treatment regime on the mechanical properties of textile fabrics // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 350-354.

[INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 14. Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida; Kazlauskaitė, Giedrė. Influence of industrial washing on denim properties  // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 355-359. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 15. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Fataraitė, Eglė. Surface properties of modified polychloroprene films // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 13921231. 2006, nr. 1(39). p. 66-72. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Mackevičienė, Eglė; Razmutė, Roberta. Analysis of woman’s national vest in European countries  // New Materials and Innovative Technologies of Manufacturing Clothing and Footwear / edited by M. Pawłowa; Kazimierz Pułaski Technical University of Radom. Faculty of Materials Science and Footwear Technology. Radom: Technical University of Radom, 2006. ISBN 83-7351-270-5. p. 34-37. 2. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija; Fridrichova, L. Comparison of three testing methods for the investigation of fabrics’ bending behavior // AUTEX 2006 [elektroninis išteklius] ; Working Together... Academia, Industry and Government, 11-14 June, 2006, Raleigh, NC, USA: [proceedings]. Raleigh: NC State University, 2006. p. [1-7]. 3. Blaževič, Pavel; Strazdienė, Eugenija; Vegys, Algis. Experimental development of textile strecth sensor  // AUTEX 2006 [elektroninis išteklius]: Working Together...Academia, Industry and Government, 11-14 June, 2006, Raleigh, NC, USA: [proceedings]. Raleigh: NC State University, 2006. p. [1-4]. 4. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. The method for evaluation of mechanical behaviour of textile materials and its peculiarities // AUTEX 2006 [elektroninis išteklius] ; Working Together...Academia, Industry and Government, 11-14 June, 2006, Raleigh, NC, USA: [proceedings]. Raleigh: NC State University, 2006. p. [1-8]. 5. Issa, Mohamad; Strazdienė, Eugenija; Gutauskas, Matas Vytautas; Valatkienė, Loreta; Schacher, Laurence; Adolphe, Dominique C. Fabric weave type: dependencies between sensory analysis and instrumental evaluation // Extreme & Aesthetic Textiles: International Fiber conference 2006, May 30 - June 3, 2006 Seul, Korea: proceedings. Seoul: Seoul National University, 2006. ISBN 89-953858-0-4. p. 239-240. 6. Strazdienė, Eugenija; Ambrazienė, Danutė; Rutkauskienė, Danguolė. E-learning possibilities on national and institutional scale in Lithuania // EDEN 2006 Annual Conference: E-Competences for Life, Employment and Innovation: “E” is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe, 14-17 June, 2006, Vienna, Austria: proceedings. Vienna: European Distance and E-Learning Network, 2006. ISBN 96306-0063-3. p. 692-697. 7. Baškienė, Sandra; Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida. Siuvinėjimo raukšlėtumo priklausomybė nuo siūlų žaliavos ir relaksavimo laiko // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2006, nr. 3(10). p. 86-91. [CEEOL].


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

8. Grigonytė, Ramunė; Sacevičienė, Virginija. Dengtų ir laminuotų tekstilės medžiagų standumo tyrimas lenkiant // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2006, nr. 3(10). p. 95-103. [CEEOL]. 9. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius; Leišis, Vitalis; Marazas, Giedrius. Susisiekiančių porų įtaka medžiagos įtempių ir deformacijų dydžiui bei suirimo pobūdžiui // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 121-127. 10. Razmutė, Roberta; Mackevičienė, Eglė.  Europos kraštų moteriškų tautinių liemenių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. - ISSN 1822492X.  2006, p. 30-33. 11. Grigonytė, Ramunė; Sacevičienė, Virginija;  Masteikaitė, Vitalija. Laminuotų tekstilinių medžiagų standumo lenkiant tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas.  ISSN 1822-492X. 2006, p. 34-37. 12. Vaičiūnaitė, Ingrida; Gutauskas, Matas Vytautas. Lininių audinių grifo rodiklių analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas.  ISSN 1822492X. 2006, p. 38-42. 13. Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita.  Šilkografinių dažų patvarumo įvertinimas pritaikant vaizdų analizę // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006, p. 43-46. 14. Dapšytė, Asta; Masteikaitė, Vitalija. Skalbimo ir trinties įtaka audinių nudažymo atsparumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X. 2006, p. 47-50. 15. Laskauskaitė, Birutė; Gutauskas, Matas Vytautas. Enziminės apdailos įtaka kostiuminių medžiagų grifui // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga/ Kauno technologijos universitetas.  ISSN 1822492X. 2006, p. 51-54. 16. Pupšienė, Giedrė; Sacevičienė, Virginija;  Masteikaitė, Vitalija. Laminuotų tekstilinių sistemų tempimo charakteristikų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas.  ISSN 1822-492X.   2006, p. 55-57. 17. Jarašiūtė, Vesta; Dobilaitė, Vaida. Megztinių medžiagų siūlįų tąsumo palyginimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006, p. 58-61. 18.Laukaitytė, A.; Masteikaitė, Vitalija. Blukinimo ir skalbimo įtaka audinių traukumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006, p. 62-65. 19. Veževičiūtė, Vaida; Urbelis, Virginijus.  Nevienarūšių tekstilės sistemų vienaašio tempimo

procesų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X. 2006, p. 66-70. 20. Kazlauskaitė, Giedrė; Dobilaitė, Vaida. Skalbimo įtaka džinsinio audinio savybių pasikeitimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006, p. 71-74. 21. Tallat-Kelpšaitė, Dovilė; Valatkienė, Loreta;  Strazdienė, Eugenija. Dubliuotų tekstilinių sistemų tampriųjų savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.  006, p. 75-78. 22. Enkutė, Rūta; Balynaitė, Ingrida. Margintų megztinių medžiagų vertinimas po skalbimo // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.   2006, p. 79-82. 23. Balynaitė, Ingrida; Bielinienė, Sandra. Europos Sąjungos drabužių rinkos analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas.  ISSN 1822-492X.   2006, p. 83-85. 24. Bieliauskienė, Jolita; Vaitkevičienė, Viktorija. Skalbimo įtaka megztinių dirbinių siūlių stabilumui // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.   2006, p. 86-89. 25. Zelionkaitė, Inga; Banionienė, Jūratė; Bulotienė,  I. Drabužių besilaukiančioms analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.   2006, p. 90-92. 26. Kosmač, Tatjana; Urbelis, Virginijus. Automatizuoto projektavimo sistemų palyginamoji analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006, p. 93-96. 27. Bacevičiūtė, Kristina; Fataraitė, Eglė; Valtas, Julius.  Periodiškai deformuotų klijų plėvelių mechaninės savybės tempiant // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. - ISSN 1822492X.   2006, p. 97-100. 28. Duobaitė, Vaida; Žukienė, Kristina; Jankauskait ė, Virginija. Polichlorpreno ir piperileno-stireno kopolimero plėvelių paviršiaus savybių tyrimas atominių jėgų mikroskopu // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X. 2006, p. 101-104. 29. Jasaitė, Jolanta; Šešelgytė, Elena; Gulbinienė, Ada.  Tekstilės laminatų sąveika su vandeniu // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.  2006, p. 105-108. 30. Kievišaitė, Renata; Jankauskaitė, Virginija. Ortezų atliekų perdirbimo galimybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.  2006, p. 109-112. 31. Laukaitienė, Agnė; Jankauskaitė, Virginija;  Valtas, Julius. Mikroporingos poliuretaninės plėvelės atsparumas varginimui esant skirtingai defektų prigimčiai // Gaminių technologijos ir dizainas

79


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X.   2006, p. 113-115. 32. Marazas, Giedrius; Jankauskaitė, Virginija.  Minkštų polimerinių laminatų įtempių pasiskirstymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X. 2006, p. 116-119. 33. Prūsaitis, Gytis; Milinavičiūtė, Asta; Fataraitė,  Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas.  Slėgiui jautrių klijų lipnumo vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos

universitetas. ISSN 1822-492X.  Kaunas. 2006,  p. 120-123. 34. Kazla, Vaidotas; Kleveckas, Tadas. Aprangos medžiagų vidutinės plėšimo jėgos matavimo neapibrėžties vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X.  2006, p. 124-128. 35. Augytė, Aistė; Norvydas, Valdas. Baldinių junginių stiprumo tyrimas ir įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 137-139.

Grafiniø komunikacijø inþinerijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel.: 300236, 300237, tel./faks. 451684, e. p. edmundas.kibirkstis@dtf.ktu.lt Katedra įkurta 2000 m. lapkričio 2 d., pertvarkius Poligrafijos inžinerijos mokslo laboratoriją.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Edmundas Kibirkštis Docentai: dr. Ina Dagytė, dr. Juozas Margelevičius, dr. Kęstutis Vaitasius Lektoriai: Artūras Dabkevičius, Asta Kabelkaitė, Lina Zubrickaitė Asistentai: Vaidas Bivainis, Ingrida Venytė Doktorantai: Vaidas Bivainis, Artūras Dabkevičius, Asta Kabelkaitė Vyr. technikė Jolanta Vaivadienė Laborantė Aldona Bakšienė Terminologė Asta Mitkevičienė Analitikai: Dalia Bernatavičiūtė, Milda Mačiulytė, Aurelija Paulauskienė, dr. Donatas Jonas Sidaravičius, dr. Kęstutis Vaitasius Administratorė Lina Zubrickaitė Tiriamoji bazė Mechanikos inžinerijos procesų mokslo laboratorija. Įrenginiai ir stendai: dviejų koordinačių optinis matavimo prietaisas DIP-1, horizontalusis optimetras

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra nuo 2003 m. yra EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklo – European Graphic/Media Industry Network) narė, o nuo 2005 m. – FTA (Fleksografinės technikos asociacijos – Flexographic Technical Association) narė.

IKG, 283 mod. profilometras, medžiagų paviršinės energijos kontrolės prietaisas, trinties / atplėšimo testeris 225-1 (su programine įranga), tenzometrinis apkrovų matavimo prietaisas, rankinis termopresas B802D, UV spektro šviesos srauto šaltiniai Money, Vision 3 ir F-3, dviejų kanalų skaitmeninis-analoginis keitiklis, reguliuojamas teigiamos temperatūros šaltinis, liuksmetras JU-117, skaitmeninė vaizdo kamera DNcam, specializuota programinė įranga, skaitmeninis densitometras, verifikatorius Axicon PC-6000, popieriaus lenkimo bandymo prietaisas I-1, popieriaus ir kartono glotnumo nustatymo prietaisas POG-2M, densitometras X-Rite Color Digital Swatchbook, fotoelektriniai kolorimetrai KF77 ir KФO-У4.2, kiti popieriaus ir kartono mechaninių charakteristikų tyrimo ir matavimo prietaisai. Suslėgto oro sistema, pneumatinių vibracinių keitiklių tyrimo stendas, pneumatinės amortizuojančiosios sistemos stendas, įranga termoplastų fizikiniams parametrams nustatyti, įranga įvairių mechaninių sistemų fizikiniams parametrams nustatyti. Spaudos imitavimo prietaisai KPP Flexo System ir Paste Ink Proofer System.

Mokslo grupë – Specialiųjų technologijų ir aktyviųjų keitiklių mechanikos Vadovas – prof. E. Kibirkštis, tel. 451684 Dr. J. Margelevičius, dr. K. Vaitasius, dr. I. Dagytė, A. Kabelkaitė, A. Dabkevičius, I. Venytė, L. Zubrickaitė. Grupė pradėjo formuotis 1983 m. Moksliniai interesai: poligrafinių technologinių procesų identifikavimas, diagnostika, prognozavimas ir valdymas, poligrafinės dokumentų apsaugos technologijos, leidinių spausdinimo kokybės tyrimai, daugiasluoksnių kompozitų tyrimai, medžiagų paviršiaus morfologijos tyrimai, poligrafinės įrangos dinamika, įrenginių adaptyviųjų keitiklių ir pneumatinių daugiafunkcių keitiklių tyrimai.

80

Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas ,,Naujų technologijų ir poligrafinių medžiagų sukūrimas spausdinamos produkcijos gamybai, jos kokybinis vertinimas, standartizavimas ir identifikavimas“. Koordinatorius – prof. E. Kibirkštis. Vykdant šį projektą 2006 m. sukurta įranga ir būdas poligrafinių medžiagų (popieriaus, kartono, polimerinių plėvelių) defektams identifikuoti. Šis būdas remiasi projekcinio muaro metodo pritaikymu diagnostikai. Atlikti skirtingos gramatūros kartoninių pakuočių


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

deformacijos gniuždant tyrimai. Nustatyta didžiausia gniuždymo apkrova, kurią gali atlaikyti pakuotė, mažiausiai deformuodamasi. Ištirta kartono liejimo krypties įtaka pakuotės atsparumui gniuždant. Taip pat atlikti polistireno pakuočių, skirtų maisto produktams dėti, tyrimai. Atlikta ES teisinės bazės, susidedančios iš direktyvų, Europos Komisijos dokumentų, europinių standartų kompleksinė apžvalga. Aptartos problemos, susijusios su nacionalinių ūkio struktūrų formavimu pagal panaudotų pakuočių surinkimą, rūšiavimą, utilizavimą ir perdirbimą, leidžiančių įgyvendinti ES ekologinius reikalavimus. Išnagrinėti praktiniai Lietuvos ir Ukrainos pakuočių ekologizavimo pasiekimai ir galimybės. Surengti moksliniai ir praktiniai seminarai, konferencijos.

Ruloninės spaudos technologijų modernizavimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8341 / Vadovas prof. E. Kibirkštis. Vykdant šį užsakymą 2006 m. ištirti poligrafinių medžiagų ir didelės skiriamosios gebos grafinių elementų bandomosios ruloninės spaudos technologinių procesų ypatumai, savybės ir suderinamumas. Atlikta specialios paskirties spaudos gaminių bandomosios gamybos technologinių procesų, spaudos kokybės vertinimo kriterijų analizė ir pateiktos rekomendacijos, kaip juos parinkti.

Straipsniai 1.

1.

2.

3.

1.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Zubavičius, L. Analysis of stability of a tape in the printing device // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 4. p. 12-14. [ISI Master Journal List; INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta. Research of paper/paperboard mechanical characteristics  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 3(59). p. 34-41. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. Dabkevičius, Artūras; Kibirkštis, Edmundas. Investigation of mechanical characteristics of polymer films for packaging production // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 5-8. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Kibirkštis, Edmundas; Vaitasius, Kęstutis; Pauliukaitis, Darius. Investigation of actuators with magnetorheological liquid // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 163-167. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ragulskis, Kazimieras; Kibirkštis, Edmundas; Pauliukaitis, Darius. Robot actuator operating as a self-exciting system on air films // Actuator 2006: 10th International Conference on New Actuators & 4th International Exhibition on Smart Actuators and Drive Systems, 14-16 June, 2006, Bremen, Germany: conference proceedings. Bremen: HVG Hanseatische

2.

3.

4.

5.

6.

Veranstaltungs-GmbH, 2006. ISBN 3-933339-08-1. p. 1041-1044. Venytė, Ingrida; Bivainis, Vaidas; Margelevičius, Juozas. Исследование адгезии Al слоя в дифракционных элементах // Квалiлогiя книги (сучаснi погляди, роздуми, науковi дослiдження майбутнiх видавцiв-полiграфiстiв): I Мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, магiстрантiв, аспiрантiв, 18-19 грудня 2006 року. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2006. p. 37-40. Kabelkaitė, Asta; Kibirkštis, Edmundas. Study of paperboard package compression // Квалiлогiя книги (сучаснi погляди, роздуми, науковi дослiдження майбутнiх видавцiв-полiграфiстiв): I Мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, магiстрантiв, аспiрантiв, 18-19 грудня 2006 року. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2006. p. 40-43. Dabkevičius, Artūras; Kibirkštis, Edmundas. Study of polystyrene packaging compression // Квалiлогiя книги (сучаснi погляди, роздуми, науковi дослiдження майбутнiх видавцiв-полiграфiстiв): I Мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, магiстрантiв, аспiрантiв, 18-19 грудня 2006 року. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2006. p. 43-45. Matonytė- Kemzurienė, Justina; Vaitasius, Kęstutis. Study of finishing processes of advertising production // Квалiлогiя книги (сучаснi погляди, роздуми, науковi дослiдження майбутнiх видавцiвполiграфiстiв): I Мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, магiстрантiв, аспiрантiв, 18-19 грудня 2006 року. Львiв: Украiнська академiя друкарства, 2006. p. 45-47. Gavenko, Svetlana; Dagytė, Ina; Zubrickaitė, Lina. Предпосылки сравнительного анализа систем маркетинга и менеджмента качества печатной продукции Украины и Литвы // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7, 8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija,

81


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25168-9. p. 41-44. 7. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. Grafinių vaizdų kontrastingumo parametrų tyrimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-065-8. p. 87-91. 8. Andriukaitienė, Ingrida; Vaitasius, Kęstutis. Spaudos formų gamybos CtP technologijų analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 200-202. 9 Dusevičiūtė, Jūratė; Vaitasius, Kęstutis. Lietuvos minkštų baldų gamintojų interneto svetainių palyginamoji analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 203-205. 10. Gečauskaitė, Rūta; Vaitasius, Kęstutis. Polimerinių

medžiagų, skirtų reklaminės produkcijos gamybai, mechaninių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 206-210. 11. Kriuglaitė, Miglė; Margelevičius, Juozas. Grafinių atvaizdų spalvinio spektro sklaida // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 211-213. 12. Mačiuitytė, Milda; Venytė, Ingrida. Žurnalų ir laikraščių publikavimo internete analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 214-216. 13. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. MetaIFX® technologija // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 217-219.

Medienos mechaninës technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Jonas Vobolis, nuo 2007 02 01 – doc. dr. Antanas Baltrušaitis tel.: 300230, 353863, faks. 353863, e. p. medkat@dtf.ktu.lt, antanas.baltrusaitis@ktu.lt Katedra įkurta 1941 m. 1993 m. prie katedros įsteigtas technikos komitetas „Mediena“ standartams rengti ir diegti. Komitetą sudaro 44 nariai. Komiteto pirmininkas doc. B. Papreckis.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Jonas Vobolis Docentai: dr. Antanas Baltrušaitis, dr. Jonas Gydas, dr. Inga Juodeikienė, dr. Valdas Norvydas, dr. Vilija Pranckevičienė Lektoriai: dr. Darius Albrektas, Gintaras Keturakis, Darius Minelga Doktorantė Kristina Ukvalbergienė Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Julius Valtas Technikas Albinas Agintas Laborantė Aldona Norvilienė Meistras Jonas Sliesoraitis Administratorė Auksė Leskauskienė Tiriamoji bazė Medienos tyrimo laboratorija (universaliosios bandymo mašinos P-5, Y-5), hidroterminio medienos apdirbimo laboratorija (elektroninis drėgmėmatis „Hydromete“), klijų ir apdailos medžiagų tyrimo laboratorija

82

(spektrofotometras CŌ 26), staklių laboratorija (medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankių paruošimo įranga), medienos gaminių kabinetas, technologinių įrenginių diagnostikos laboratorija (medienos apdirbimo įrenginių kompiuterinė diagnostikos sistema, medienos tampriai plastiškų savybių tyrimo stendas, diskinių pjūklų mechaninių savybių ir formos stabilumo tyrimo stendas). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Darius Albrektas. Medienos tampriai plastiškųjų savybių įvertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas (vadovas prof. J. Vobolis).


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Mokslo grupë – Funkcinës diagnostikos Vadovas – prof. J. Vobolis, tel. 353863, 300230 Dr. A. Baltrušaitis, dr. J. Gydas, dr. I. Juodeikienė, dr. J. Valtas, dr. V. Pranckevičienė, G. Keturakis, D. Minelga, dr. M. Jucienė, V. Norvydas, dr. D. Albrechtas, K. Ukvalbergerienė. Grupė sprendžia technologinių įrenginių būklės irtechnologinių medžiagų ir procesų sąveikos problemas. Tyrimų kryptis – medienos ir tekstilinių audinių savybių ir jų įtakos gaminio kokybei tyrimas, įrankių ir įrenginių techninės būklės įvertinimas, gaminių detalių sujungimų patikimumo padidinimas bei optimalaus žaliavos išpjaustymo paieška. Įrenginių techninė būklė, technologiniai procesai ir medžiagų savybės visuomet yra tarpusavyje susiję. Norint užtikrinti reikiamą gaminio kokybę, būtina nuolat diagnozuoti technologinį procesą ir medžiagas. Kompleksiškai sprendžiant gaminio kokybės problemą, atsisakoma nepagrįsto technologinių operacijų preciziškumo, įvertinamos dinaminės technologinių įrenginių paklaidos bei technologinių procesų ir medžiagų parametrų kitimas laikui bėgant.

Atlikti kompleksiniai tyrimai apima šias sritis: • medienos mechaninių savybių, drėgmės ir temperatūros įtakos šioms medienos savybėms įvertinimas; • medienos bandinių ir junginių stiprio bei vidinės trinties įvertinimas; • įrankių dilimo ir formos stabilumo kitimo tyrimas; • medienos ir jos gaminių išpjaustymo optimizavimas; • medžiagų, skirtų neišardomiesiems medienos gaminiams sujungti bei apsaugoti, tyrimas. Tyrimų metu sukurta metodika medienai apdoroti kaitinant konvekcinėse ir kondensacinėse sortimento šerdyje ne mažiau kaip 30 min. džiovyklose išlaikant 56 °C temperatūrą. Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos tarnybos departamentu ir skirtas tarptautiniams fitosanitariniams ISPM 15 reikalavimams užtikrinti eksportuojant Lietuvos pjautinę medieną.

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

3.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Istraživanje promjene duljine uboda pod uvjetima inercijskog kretanja izratka // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 5. p. 244-248. [ISI Web of Science]. Albrektas, Darius; Vobolis, Jonas. Defect influence on the vibration parameters of glued-up panels  // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 95-99. [ISI Proceedings]. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Relation between circular saws construction and parameters of vibration // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 198-202. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Vobolis, Jonas; Zavackaitė, Lina. Studies on birch wood viscoelastic properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 31-36. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Albrektas, Darius; Vobolis, Jonas; Žiurinskienė, Asta. Viscidity studies of oak scantlings and glued-up panels // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 3741. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas; Baltrušaitis, Antanas. Impact of circular saws surface hardness

4.

1.

2.

3.

4.

5.

and thickness on coefficient of damping // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 129-133. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Norvydas, Valdas; Minelga, Darius. Strength and stiffness properties of furniture panels covered with different coatings // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 328-332. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Kituose recenzuojamuose leidiniuose Bacevičiūtė, Kristina; Fataraitė, Eglė; Valtas, Julius. Periodiškai deformuotų klijų plėvelių mechaninės savybės tempiant // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 97-100. Laukaitienė, Agnė; Jankauskaitė, Virginija; Valtas, Julius. Mikroporingos poliuretaninės plėvelės atsparumas varginimui esant skirtingai defektų prigimčiai // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 113-115. Buikus, Vytautas; Vobolis, Jonas; Ukvalbergienė, Kristina. Diskinių pjūklų temperatūros įtakos pjūklų mechaninėms savybėms tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 129-132. Zaveckas, M.; Minelga, Darius. Lydomųjų klijų sanklijos stiprio priklausomybė nuo klijavimo ir aplinkos temperatūros // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 133-136. Augytė, Aistė; Norvydas, Valdas. Baldinių junginių

83


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

stiprumo tyrimas ir įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 137-139. 6. Lisauskas, Vytautas; Keturakis, Gintaras. Pjoviklio pradinio dilimo tyrimas frezuojant maumedžio medieną // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 143-146. 7. Grigaras, Andrius; Baltrušaitis, Antanas. Diskinių pjūklų darbo gebos technologiniai parametrai // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 147-152. 8. Žvirblis, Virgilijus; Pranckevičienė, Vilija. Medinių laiptų mechaninių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 153-156. 9. Samulionytė, Aistė; Juodeikienė, Inga. Kaitinimo temperatūros ir trukmės įtaka medienos atsparumui statiniam lenkimui // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 157-160. 10. Žilinskaitė, Inga; Albrektas, Darius; Vobolis, Jonas. Ąžuolo medienos tampros modulio ir slopinimo koeficiento įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 161-164. 11. Lukošius, Arūnas; Norvydas, Valdas. Optimalus medienos drožlių plokščių pjaustymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 165-167. 12. Lipnevičius, Tadas; Keturakis, Gintaras. Drožtiniu lukštu apdailintų plokštumų klijų siūlės stiprumo

tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 168-170. 13. Razminė, Agnė; Baltrušaitis, Antanas. Dantytųjų dyginių sujungimų stiprumas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 173-176. 14. Švytoraitienė, Vaiva; Pranckevičienė, Vilija. Medienos drožlių plokščių mechaninių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 177-179. 15. Kelminskaitė, Jolanta; Gydas, Jonas. Apdailos dangų adhezijos medienai tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 180-183. 16. Zaveckienė, Gabija; Juodeikienė, Inga. Lietuvoje ir Ukrainoje augusių ąžuolų medienos mechaninės savybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 184-187. 17. Lipskytė, Laura; Keturakis, Gintaras. Minkšto baldo karkaso detalių apdirbimo tikslumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 188-191. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Keturakis, Gintaras. Medienos apdirbimo staklių raida ir naujovės // Rąstiniai namai: informacinis biuletenis. ISSN . 2006, Nr. 2. p. 6-8. 2. Baltrušaitis, Antanas; Pranckevičienė, Vilija. Medienos medžiagų ir gaminių tyrimai ir sertifikavimas // Rąstiniai namai: informacinis biuletenis. ISSN . 2006, Nr. 2. p. 28-29.

Meninio projektavimo katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Gintaris Juozas Česiūnas, tel.: 300241, 353666 Katedra įkurta 1998 m.

Darbuotojai Docentai: Gintaris Juozas Česiūnas, Virgilijus Trakimavičius Lektoriai: Birutė Bernotienė, Vilma Gydaitė, Kęstutis Grabauskas, Milda Korsakienė, Gintaras Pankevičius Asistentai: Rita Brakauskaitė, Roma Serapinaitė, Aurimas Švedas Administratorė Vilija Sinkevičienė Kūrybinė veikla 2006 m. kūrybiniai ir moksliniai darbai: Doc. G. Česiūnas – suprojektuoti ir įgyvendinti mados salono Kaune, gyv. namo Trakuose interjerai,

84

bendradarbiaujant su AB „Kausta“ įdiegtas tipinis lauko stoginių projektas. V. Gydaitė – personalinės grafikos darbų parodos: Šiaulių universiteto dailės galerijoje „Minties grafika“ (2006 m. liepos mėn.), Kauno mažojoje galerijoje „Velniava“ (2006 m. lapkričio mėn.); buto Krėvės g. Kaune ir nuosavo namo Garliavoje interjero koloristiniai ir technologiniai sprendimai. R. Serapinaitė – parodos: „Together“, „Beards galery“ (Sidnėjus, Australija) ir „Tapyba ant stiklo“. Odos aksesuarai (Munkedalis, Švedija).


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

A. Švedas – Norvegų kompanijos „Henriette’s“ pakuočių serijos dizainas, tarptautinės akvarelės parodos „Baltijos tiltai“ informacinių leidinių grafinis apipavidalinimas, reklaminis „Kauno grūdų“ videoklipas, skirtas lauko ekranams. K. Grabauskas – gyvenamųjų namų Elektrėnuose projektas, gyvenamųjų namų Kaune ir Elektrėnuose interjero projektai, Strėvininkų pensionato (Kaišiadorių raj.) aktų salės baldų projektas, UAB „Skrynius“ baldų ekspozicijos prekybos centre „Molas“ projektas.

G. Pankevičius – parodos Kauno paveikslų galerijoje „Geriausias metų kūrinys“ (skirta Vasario 16 d.), Kauno apskrities Viešojoje bibliotekoje su Kauno dailininkų klubais „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“; personalinė darbų paroda „Sąsajos” Kauno architektų namuose; plenerai Salomėjos Neries muziejuje ir Kvietkinės kaime, Kalvarijoje (parodos); UAB „Ryterna“ naujo administracinio centro apipavidalinimas (piešiniai‚ tapyba).

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Daukantienė, Virginija; Bernotienė, Birutė; Gutauskas, Matas Vytautas. New aspects of polymeric sheet punch deformation // Journal of Applied Polymer Science. ISSN 0021-8995. 2006, Vol. 102, iss. 1, 358-361. p. 358-361. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Zumarienė, Jolita; Grabauskas, Kęstutis. Minkštų baldų konstrukcijų tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822-492X. p. 140-142.

2. Kalvinskaitė, Rasa; Grabauskas, Kęstutis. Lenktų klijuotų detalių panaudojimas balduose // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822492X. p. 171-172. 3. Zapolskis, Aivaras; Česiūnas, Gintaris Juozas. Medienos drožlių plokščių, naudojamų UAB “Girių bizonas”, savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822-492X. p. 192-194. 4. Čibinskaitė, Asta; Trakimavičius, Virgilijus. Pakrantės mažoji architektūra. Projektavimas // Gaminių technologijos ir dizainas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. ISSN 1822492X p. 195-199.

Tekstilës technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Ričardas Čiukas, nuo 2007 02 01 – prof. dr. Rimvydas Milašius tel.: 353862, 300217, faks. 353989, e. p. rimvydas.milasius@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Katedra atstovauja KTU AUTEX organizacijoje (Association of Universities for Textiles). 2001 m. gauta Lietuvos mokslo premija.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Ričardas Čiukas, habil. dr. Vytautas Mykolas Milašius, dr. Rimvydas Milašius, habil. dr. Arvydas Vitkauskas Docentai: dr. Jurgis Katunskis, dr. Daiva Mikučionienė, dr. Donatas Petrulis, dr. Salvinija Petrulytė, dr. Sigitas Stanys, dr. Beata Tvarijonavičienė Lektorės: dr. Vaida Jonaitienė, dr. Eglė Kumpikaitė, Ginta Laureckienė, dr. Audronė Ragaišienė, dr. Rasa Treigienė Asistentė Milda Adomavičienė

Doktorantai: Milda Adomavičienė, Erika Adomavičiūtė, Renata Baltakytė, Julija Baltušnikaitė, Andrej Cybovskij, Agnė Danelevičiūtė-Vaišnienė, Kristina Dubinskaitė, Giedrius Pacevičius, Žaneta Rukuižienė, Dalia Taylor, Vaida Svetnickienė, Ingrida Padleckienė, Sandra Varnaitė Mokomosios laboratorijos vedėjas Bronius Gimžauskas Vyr. inžinierė Aldona Švelnienė Vyr. technikė Ginta Laureckienė Meistrai: Kristina Jurevičienė, Vygandas Stočkus Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gintautas Mizeikis Administratorė Daiva Viščiuvienė

85


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Tiriamoji bazė Nanopluošto gamybos laboratorinė įranga, kompiuterinio projektavimo klasė, tekstilės medžiagų struktūros tyrimo laboratorija, tekstilės medžiagų mechaninių savybių tyrimo laboratorija (trinties matavimo stendas, dinamometrai, siūlų įtempimo matavimo įtaisai, medžiagų dėvėjimo trintimi įtaisas, degumo įtaisas, oro pralaidumo, šlapnumo ir kiti įtaisai).

Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Rita Pocienė. Cheminių siūlų įrąžos atvirkštinės relaksacijos analizė ir prognozavimas (vadovas prof. A. Vitkauskas); Dalia Taylor. Lietuviškų audinių ornamentų analizė ir projektavimo metodologija (vadovas prof. V. M. Milašius).

Doktorantūros moduliai Pluoštų fizika (prof. A. Vitkauskas); Audinių mechanika (prof. V. M. Milašius); Pluoštinių medžiagų eksperimento teorija ir praktika (prof. R. Milašius).

Mokslo grupë – Megztø medþiagø asortimento ir gamybos technologijos optimizavimo Vadovas – prof. R. Čiukas, tel.: 353862, 300217, e. p. ricardas.ciukas@ktu.lt Dr. B. Tvarijonavičienė, dr. D. Mikučionienė, dr. R. Treigienė, G. Laureckienė. Grupė pradėjo formuotis 9-ajame dešimtmetyje.

Moksliniai interesai: mezginių vartojamųjų savybių tyrimas, mezginių užpildymo koeficiento nustatymas naujais būdais, naujų megztinių siūlų savybių pasikeitimo dėvint tyrimas, jų projektavimas.

Mokslo grupë – Techninės tekstilės struktūros ir savybių tyrimas ir modeliavimas Vadovas – prof. R. Milašius, tel. 300223, e. p. rimvydas.milasius@ktu.lt Habil. dr. V. Milašius, dr. S. Stanys, dr. J. Katunskis, dr. E. Kumpikaitė, dr. D. Taylor, doktorantai: Ž. Rukuižienė, M. Adomavičienė, G. Pacevičius, K. Dubinskaitė, J. Baltušnikaitė, A. Cybovskij, E. Adomavičiūtė, V. Svetnickienė, A. DanelevičiūtėVaišnienė. Grupė pradėjo formuotis 1980 metais. Moksliniai interesai: audinių ir kitos techninės tekstilės projektavimo metodų kūrimas; audinių raštų matematinė analizė ir projektavimas; audinio formavimo teorijos problemos.

Dilgėlių pluošto fizikinių ir mechaninių savybių tyrimas ir jo preliminarios verpimo technologijos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8386 / Vadovas prof. R. Milašius. Vykdant šį projektą buvo ištirtos dilgėlių pluošto plaukelių mechaninės savybės ir geometrinės charakteristikos, šių charakteristikų statistiniai pasiskirstymai bei sklaida tiek pluošte, tiek atskirame plaukelyje. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, ypač į itin didelį dilgėlės pluošto plaukelių nevienodumą, buvo pasiūlytos preliminarios dilgėlių pluošto paruošimo ir verpimo technologinės sistemos.

Mokslo grupë – Tekstilës medžiagų mechaninės elgsenos tyrimų Vadovas – prof. A. Vitkauskas, tel. 300224, e. p. arvydas.vitkauskas@ktu.lt Dr. R. Pocienė, S. Varnaitė. Grupė pradėjo formuotis 9-ojo dešimtmečio pradžioje.

Moksliniai interesai: siūlų ir kitų tekstilės medžiagų relaksacinės savybės, modeliavimas ir prognozavimas, polipropileno pluošto savybės ir panaudojimas.

Mokslo grupė – pluoštų, siūlųir kilpinių audinių savybių tyrimo Vadovė – doc. S. Petrulytė, tel. 300225, e.p. salvinija.petrulyte@ktu.lt Dr. D. Petrulis, dr. A. Ragaišienė, dokt.orantės R. Baltakytė ir I. Padleckienė Grupė pradėjo formuotis 1997 m.

86

Moksliniai interesai: pluoštų ir siūlų sandaros bei jų modelių analizė ir tyrimas, sudėtingos sandaros siūlų ir kilpinių audinių struktūros ir savybių tyrimas.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. Inequality of woven fabric elongation in width and change of warp inequality under axial and bi-axial tensions // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 1(55). p. 36-38. [ISI Web of Science]. Nadzeikienė, Jūratė; Milašius, Rimvydas; Deikus, Juvencijus; Eičinas, Juozas; Kerpauskas, Paulius. Evaluating thermal insulation properties of garment packet air interlayer // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 1(55). p. 52-55. [ISI Web of Science]. Zdanavičiūtė, Ingrida; Milašius, Vytautas Mykolas; Katunskis, Jurgis. The peculiarities of the ornamentation of Lithuanian traditional woven textiles // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 2(56). p. 37-40. [ISI Web of Science]. Sirvydas, Povilas Algimantas; Nadzeikienė, Jūratė; Milašius, Rimvydas; Eičinas, Juozas; Kerpauskas, Paulius. The role of the textile layer in the garment package in suppressing transient heat exchange processes // Fibres & Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 2(56). p. 55-58. [ISI Web of Science]. Pociūtė-Adomavičienė, Milda; Schwarz, Anne; Stanys, Sigitas. Analysis of the wetting behaviour of an inclined fibre // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 3(57). p. 91-96. [ISI Web of Science]. Čiukas, Ričardas; Tvarijonavičienė, Beata; Mikučionienė, Daiva. Estimating the linear density of fancy ribbon-type yarns and the structure indices of fabrics knitted from them // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 4(58). p. 41-43. [ISI Web of Science]. Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. Influence of reed on fabric inequality in width // Fibres and Textiles in Eastern Europe. ISSN 1230-3666. 2006, Vol. 14, no. 4(58). p. 44-47. [ISI Web of Science]. Cybovskij, Andrej; Milašius, Rimvydas. Influence of knot structure on technical yarns strength // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 1. p. 19-23. [ISI Web of Science]. Petrulytė, Salvinija; Petrulis, Donatas. Oblikovanje i upravljanje efektima na končanim efektnim predama pomocu složenog oblikovanja // Tekstil. ISSN 0492-5882. 2006, Vol. 55, no. 2. p. 90-96. [ISI Web of Science]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Petrulytė, Salvinija. Analysis of structural effects formation in fancy yarn // Indian Journal of Fibre and Textile Research. ISSN 0971-0426. 2007, Vol. 32, no. 1. p. 21-26. [Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts]. Adomavičienė, Milda; Stanys, Sigitas; Stukaitė, Simona. Wetting behaviour of fabrics used for surgical gowns // Magic World of Textiles: 3rd international Textile Clothing & Design conference, October 8th to 11th, 2006, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of

Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-7105-12-1. p. 13-16. [World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/ Net; Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Jonaitienė, Vaida; Stanys, Sigitas. PED-PTFE air-jet textured sewing threads: the analysis of physical properties // Magic World of Textiles: 3rd international Textile Clothing & Design conference, October 8th to 11th, 2006, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-7105-12-1. p. 618-621. [World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/ Net; Chemical Abstracts]. 4. Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. The influence of fabric unequal structure on its properties // Magic World of Textiles: 3rd international Textile Clothing & Design conference, October 8th to 11th, 2006, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-7105-12-1. p. 707-711. [World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/Net; Chemical Abstracts]. 5. Michalak, Marina; Krucinska, Izabella; Brazis, Romuald; Vitkauskas, Arvydas Juozas; Skrzetuska, Ewa. Studies on multilayer nonwovens containing flax fibres designed for electromagnetic radiation barriers  // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 69-72. [Inspec; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 6. Kumpikaitė, Eglė; Nėnienė, Inga. The diamond twills in Lithuanian folk-skirts // Materials science  = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2007, Vol. 13, no. 1. p. 79-82. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 7. Kumpikaitė, Eglė; Sviderskytė, Agnė. The influence of woven fabric structure on the woven fabric strength // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 162-166. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 8. Baltušnikaitė, Julija; Šuminskienė, Regina; Milašius, Rimvydas. Influence of woven fabrics structure upon flammability properties // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 167-170. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 9. Jankauskienė, Zofija; Bačelis, K.; Vitkauskas, Arvydas Juozas. Evaluation of water-retted flax fibre for quality parameters // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 171-174. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 10. Žemaitytė, Renata; Jonaitienė, Vaida; Milašius, Rimvydas; Stanys, Sigitas; Ulozaitė, Regina. Analysis and identification of fibre constitution of archaeological textiles // Materials science =

87


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 3. p. 258-261. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 11. Svetnickienė, Vaida; Čiukas, Ričardas. Technical and classical yarns friction properties investigation  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 54-58. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija; Fridrichova, L. Comparison of three testing methods for the investigation of fabrics’ bending behavior  // AUTEX 2006 [elektroninis išteklius] ; Working Together...Academia, Industry and Government, 11-14 June, 2006, Raleigh, NC, USA: [proceedings]. Raleigh: NC State University, 2006. p. [1-7]. 2. Skučaitė, Adrija; Petrulytė, Salvinija. Naujos kartos dekoratyvinių siūlų sandaros ir dizaino analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 3-6. 3. Barkauskaitė, Diana; Petrulytė, Salvinija. Sudėtingos sandaros siūlų su efektais geometrinių rodiklių prognozavimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 7-10. 4. Sviderskytė, Agnė; Kumpikaitė, Eglė. Audinio struktūros įtaka audinio stiprumo rodikliams // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos

5.

6.

7.

8.

1.

pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 11-14. Varnaitė, Sandra; Vitkauskas, Arvydas. Polipropileninių siūlų tempimo deformacijos komponentų ypatybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 15-19. Radišauskaitė, Aušrinė; Vitkauskas, Arvydas. Cikliškai tempiamų polipropileninių siūlų ištįsos komponentai ir darbingumo rodikliai // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 20-23. Svetnickienė, Vaida; Čiukas, Ričardas. Techninių ir klasikinių siūlų trinties koeficieto priklausomybė nuo tyrimo metodo // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 24-26. Danelevičiūtė, Agnė; Milašius, Rimvydas. Tautinių spalvų panaudojimas austose juostose // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 27-29. Nerecenzuojamuose mokslo bei mokslo populiariuose leidiniuose Lukoševičiūtė, Kristina; Naujokaitytė, Laura; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Tekstilės medžiagų klupdymo parametrų aproksimavimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 40-44.

Polimeriniø gaminiø mokslo laboratorija Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Jonas Liukaitis, tel.: 300210, 300206 Laboratorija įkurta 2002 m.

Darbuotojai Vyr. mokslo darbuotoja dr. Eglė Fataraitė Mokslo darbuotojos: dr. Daiva Milašienė, dr. Kristina Žukienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Julius Valtas Laboratorija yra 1962 m. prie Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros įkurtos Avalynės ir siuvimo technologijos žinybinės mokslo laboratorijos, 1993 m. pertvarkytos į Polimerinių gaminių mokslo laboratoriją prie Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros, teisių ir įsipareigojimų perėmėja ir tęsėja nuo 2002 04 17. Laboratorijoje veikia du skyriai: Polimerų mokslinių tyrimų ir Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties nustatymo bandymų. Pirmajame skyriuje kartu su Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros darbuotojais atliekami polimerinių medžiagų, adhezinių kompozicijų tyrimo,

88

kūrimo ir tobulinimo, polimerinių atliekų racionalaus naudojimo, polimerinių gaminių, tarp jų ir padų, didelių deformacijų ir įtempių nustatymo bei konstrukcijų optimizavimo darbai. Antrajame skyriuje įmonių ir valstybinių institucijų užsakymu pagal darniuosius standartus atliekami įvairūs avalynės bandymai bei konkursiniai tyrimai, atliekama užsienio aprangos firmų produkcijos ekspertizė, vertinant originalumą ir kokybę. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 26 laboratorija paskirta atlikti asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties nustatymo bandymus, numatant šių bandymų ir sertifikavimo akreditaciją. Antrasis skyrius 2003 m. išsiplėtė į Asmeninių apsauginių priemonių (avalynės) atitikties įvertinimo centrą (direktorius prof. J. Liukaitis) su Profesinės avalynės bandymų laboratorija (vedėja prof. V. Jankauskaitė).


DIZAINO IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Petraitienė, Stasė. AFM lateral force imagining of modified polychloroprene: A study based on roughness analysis  // Applied Surface Science. ISSN 01694332. 2006, Vol. 253, no. 2. p. 966-973. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Fataraitė, Eglė; Narmontas, Pranas; Jankauskaitė, Virginija; Milinavičiūtė, Asta; Juraitis, Algimantas. Rheology and surface properties of filled dispersions  // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering. ISSN 1406-0175. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 85-95. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 2. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina; Fataraitė, Eglė. Surface properties of modified polychloroprene films // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 13921231. 2006, nr. 1(39). p. 66-72. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bacevičiūtė, Kristina; Fataraitė, Eglė; Valtas, Julius. Periodiškai deformuotų klijų plėvelių mechaninės savybės tempiant // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 97-100. 2. Duobaitė, Vaida; Žukienė, Kristina; Jankauskaitė,  Virginija. Polichlorpreno ir piperileno-stireno kopolimero plėvelių paviršiaus savybių tyrimas atominių jėgų mikroskopu // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X.  2006. p. 101-104. 3. Laukaitienė, Agnė; Jankauskaitė, Virginija;  Valtas, Julius. Mikroporingos poliuretaninės plėvelės atsparumas varginimui esant skirtingai defektų prigimčiai // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822492X.   2006. p. 113-115. 4. Prūsaitis, Gytis; Milinavičiūtė, Asta; Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas. Slėgiui jautrių klijų lipnumo vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-492X. 2006. p. 120-123.

89


EKONOMIKOS IR VADYBOS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS FAKULTETAS Adresas: Laisvės al. 55, LT - 3000 Kaunas Dekanas – prof. dr. Gražina Startienė Tel. 300551 Faks. 208757 E. p. dekvf@ktu.lt

Padaliniai

Raštinės personalas: vyr. administratorė Gaiva Vilkevičienė, vyresn. administratorės Laima Sinkevičiūtė ir Nijolė Tindžiulytė, administratorės Ieva Čiutaitė, Rimgailė Gudkovienė, Zita Klišauskienė, Joana Stanienė, informatikė Virginija Jančauskienė, referentė Kristina Zdanytė, raštvedė Virginija Čiutienė. Fakultetas įkurtas 1968 m. Pagrindines pareigas jame turi 135 darbuotojai, iš jų 55 mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 54 daktarai.

Apskaitos katedra Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Finansø katedra Įmonių ekonomikos katedra Kokybës vadybos katedra Marketingo katedra Vadybos katedra Visuotinės kokybės vadybos centras Pagrindinës tyrimø kryptys Finansų valdymas Finansų rinkų ir institucijų plėtros tendencijų tyrimas Įmonių organizavimo ir personalo valdymo tobulinimas Visuotinės kokybės vadyba Marketingo vadyba Informacinės ryšio technologijos ir jų įtaka socialiniams ekonominiams reiškiniams Rinkos mechanizmas ir jo reguliavimas Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba Įmonės veiklos proceso formalizavimas ir modeliavimas Verslo aplinkos prognozavimas Darbo rinkos funkcionavimo problemos

90


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui, 2006 m. gruodžio 7, 8 d. 2. Ekonomika ir vadyba-2006 (studentų mokslinė konferencija), 2006 m. gegužės 5 d. Mokslo leidiniai 1. Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 184 p. 2. Ekonomika ir vadyba: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. (CD). Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose Europos Sąjungos 6-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa. • REORIENT, TREN-05-FP6TR-S07.42769/513567. Europos geležinkelių sistemos pokyčių įgyvendinimas. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2005–2007 m. • GENESIS, MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. • e-NVISION, Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. • EFFORT, Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. EUREKA – Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programa. • LOGCHAIN+ E!3715 skėtinis projektas „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2006–2011 m. INTERREG III programos projektas. Via Baltica Nordica makroregiono stiprinimas, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą regiono inovacijų srityje (VBN InnoReg). Koordinatorius A. Venckus, 2006–2007 m. Generalinio įmonių ir pramonės direktorato programos projektas. Universitetų e. verslo tyrimų centrų keitimasis gerąja patirtimi (UNEXC). R. Gatautis, 2006–2007 m. Užsienio mokslininkų vizitai 2006 m. fakultete lankėsi: Gegužės mėn. Marketingo katedroje lankėsi lektorius Alain Louvel iš Billieres politechnikos instituto (Prancūzija) ir skaitė studentams paskaitą tarpkultūrinio marketingo tema. Rugsėjo mėn. Marketingo katedroje lankėsi lektorius Mike Ward iš Jungtinės Karalystės ir skaitė studentams paskaitą apie informacinio ryšio technologijų taikymą versle. Rugsėjo mėn. Vadybos katedroje ir Projektų vadybos centre lankėsi Daniela Dimova iš Gabrovo technikos universiteto (Bulgarija) ir skaitė studentams paskaitą.

Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redkolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. B. Martinkus – mokslo žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingasis redaktorius. Prof. P. Vanagas – mokslo žurnalų „Socialiniai mokslai“ ir „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos kokybės vadybos asociacijos prezidentas. Prof. V. Kavaliauskienė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narė; mokslo darbų leidinio „Ekonomika ir vadyba“ redakcinės kolegijos narė. Prof. B. Neverauskas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Prof. V. Snieška – mokslo žurnalų „Ekonomika“, „Socialiniai mokslai“ ir „Inžinerinė ekonomika“, „Baltic Journal of Management“ redakcinių kolegijų narys. Prof. A. Sakalas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. R. Kuvykaitė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingoji sekretorė. Doc. A. Vasiliauskaitė – mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narė. Prof. G. Startienė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narė. Dr. A. Guzavičius – Lietuvos mokslo tarybos Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo komisijos narys; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys. Prof. R. Virvilaitė – tarptautinių tyrimų žurnalo „Innovative Marketing“ redakcinės kolegijos narė; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo bei Studijų kokybės vertinimo centro „Vadybos kvalifikacinio egzamino programa” ekspertė. Doc. R. Gatautis – ES Jungtinių tyrimų centro Perspektyvių technologijų studijų instituto programos „Privačios investicijos į mokslinius tyrimus naujose šalyse narėse ir šalyse kandidatėse“ nacionalinis ekspertas; EK Generalinio įmonių ir pramonės direktorato Elektroninio verslo paramos MVĮ tinklo ekspertas; Elektroninio verslo mokslinių tyrimų tinklo narys; nacionalinės platformos „Visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platforma“ bei E. paslaugų kompetencijos centro II (tęstinis projektas) ekspertas; mokslo žurnalo „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research“ redakcinės kolegijos narys. Doc. J. Banytė – Studijų kokybės vertinimo centro „AVANS Hogeschool Rinkodaros programa“ ekspertė. Lektorė M. Alimienė – nacionalinio projekto „Verslo plano turnyras“ ekspertė.

Lapkričio mėn. fakultete lankėsi Jan Franke-Viebach iš Siegeno universiteto (Vokietija) ir aptarė tarptautinio bendradarbiavimo klausimus.

91


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Apskaitos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. 300565, e. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius.

Darbuotojai Profesorius dr. Vytautas Boguslauskas Docentai: dr. Edita Gimžauskienė, dr. Gailutė Gipienė, dr. Giedrius Grondskis, dr. Borisas Jefimovas, dr. Aušra Jurkštienė, dr. Valdas Pukas, dr. Borisas Seminogovas, dr. Stanislava Stungurienė, dr. Loreta Valančienė Lektoriai: dr. Šviesa Leitonienė, Irena Klimavičienė, Rūta Lapašinskaitė, Violeta Mykolaitienė, Jolanta Rauluškevičienė, Jolanta Dalia Staliūnienė, Alfreda Šapkauskienė, dr. Dainius Ulys, dr. Lina Vaškelienė Asistentės: Lina Dagilienė, Kristina Kundelienė, Eglė Ramanauskienė, Giedrė Večerskienė Doktorantai: Lina Dagilienė, Kristina Kundelienė, Rūta Lapašinskaitė, Goda Leonavičiūtė, Donatas Pilinkus, Rolandas Rupšys, Jolanta Dalia Staliūnienė, Marius Strumickas, Alfreda Šapkauskienė Vyr. laborantė Rūta Bliekienė Vyr. administratorė Giedrė Večerskienė Tiriamoji bazė Apskaitos ir audito tyrimų centras Jo veiklos tikslai ir uždaviniai: • skleisti Lietuvos įmonėse informaciją apie pažangias finansų ir valdymo apskaitos sistemas, mokesčių organizavimą ir ekonominių procesų modeliavimą; • dalyvauti vykdant apskaitos ir audito, mokesčių organizavimo, ekonominių procesų modeliavimo programas ir projektus; • skatinti diegti Lietuvoje tarptautinius apskaitos standartus (TAS) ir Europos Sąjungos direktyvas dėl buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės;

• organizuoti respublikines ir tarptautines konferencijas, seminarus. Apskaitos ir audito tyrimų centras atlieka tyrimus nagrinėjant finansų, valdymo apskaitos, mokesčių organizavimo pokyčius, audito įmonių vertinimo diegimo problemas, kuriant ir diegiant modelius organizacijų strategijoms parinkti. Siūlo šių sričių valdymo sprendimus investuotojams, įmonių strategams ir administratoriams. Skleidžia žinias ir teikia konsultacijas visuomenei, apskaitos ir audito praktikams ir įmonių vadovams. Kompiuterizuotos apskaitos laboratorijoje ugdomi papildomi studentų praktiniai mokėjimai bei profesiniai įgūdžiai analizuoti ir apdoroti statistinius duomenis, jais remiantis daryti išvadas; naudoti kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos sistemas verslo įmonių ūkinei komercinei veiklai vertinti ir ekonominiams sprendimams pagrįsti. Tam naudojama 16 licencijuotų apskaitos organizavimo ir tvarkymo kompiuterinių programų, įdiegta 1,2 mln. Lt vertės automatizuota verslo įmonės informacinė sistema MFG/PRO. Doktorantūros moduliai Ekonometrikos teorija (prof. V. Boguslauskas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija. Alina Stundžienė. Įmonių vertinimas klasifikavimo metodais (vadovas prof. V. Boguslauskas).

Mokslo grupë – Ámonës valdymo procesø formalizavimo ir modeliavimo Vadovas – dr. V. Boguslauskas, tel.: 300565, 300567 Dr. G. Grondskis, dr. A. Jurkštienė, dr. S. Stungurienė, dr. L. Valančienė, A. Šapkauskienė, dr. L. Vaškelienė, I. Klimavičienė, J. Staliūnienė, V. Mykolaitienė, dr. E. Gimžauskienė, dr. D. Ulys, dr. S. Girdzijauskas, dr. V. Pukas, K. Kundelienė. Grupė sukurta 2000 m. Veiklos procesų sukūrimas ir tyrimas. Vienas iš svarbiausių vadybos uždavinių yra įmonės veiklos vertinimas, siekiant apibendrinti įmonės, kaip visumos, valdymo kokybę. Literatūroje nėra susiformavusi vientisa įmonės vertinimo metodika, kuri padėtų išskirti bei įvertinti įmonės vertę lemiančius veiksnius, turinčius įtakos akcininkų turimos vertės kitimui, analizuoti galimą

92

įmonės vertės pokytį. Šio vertinimo dedamosiomis yra finansinis vertinimas, nefinansinis vertinimas, veiklos vertinimas, intelektualaus kapitalo vertinimas. Kiekviena iš šių dedamųjų reikalinga išsamaus tyrimo. Tyrimų tikslas – identifikuoti įmonės, kaip visumos, ir atskirų veiklų vertinimo modelių sudarymo metodologines problemas. 2006 m. atliktų mokslinių tyrimų rezultatai: • Apskaitininkų mokymo proceso organizavimo įvertinimas; • Įmonės turto klasifikavimo ir apskaitos pokyčių tyrimas; • Intelektualiojo kapitalo vertinmo procedūrų sudarymas; • Kiekybinių metodų taikymas veiklai vertinti.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Lapašinskaitė, Rūta; Boguslauskas, Vytautas. Nonlinear time-cost break even research in product lifecycle // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 7-12. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Gimžauskienė, Edita; Valančienė, Loreta. Trends of accounting changes in the context of Lithuanian economic development // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 30-37. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. Bank valuation research: experience of the Baltic States // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 22-28. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Stundžienė, Alina; Boguslauskas, Vytautas. Valuation of bankruptcy risk for Lithuanian companies // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 29-36. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. Bankų vidinio vertinimo efektyvumo didinimas // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2006, nr. 37. p. 157-168. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. Gimžauskienė, Edita. Veiklos vertinimo proceso ypatumai organizacinių vertybių aspektu // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2006, nr. 39. p. 67-83. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. Seminogovas, Borisas; Rupšys, Rolandas. Creating Strategy maps for Internal audit activity in the context of BSC // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2006, nr. 39. p. 215-227. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. Lapašinskaitė, Rūta; Boguslauskas, Vytautas. Maintenance cost model for transport equipment  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 193-198. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Staliūnienė, Jolanta Dalia; Vilčinskė, Neringa. Audito kainos atsiperkamumo Lietuvoje tyrimas  // 4th international scientific conference Business and

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Management. 14th international scientific conference Enterprise Management: Diagnosis, Strategy, Efficiency [elektroninis išteklius]: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania: conference proceedings  / International North Germany Academy of Informatology, Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-035-2. p. [1-8]. Kundelienė, Kristina. Verslo procesų modeliavimo metodų analizė // 4th international scientific conference Business and Management. 14th international scientific conference Enterprise Management: Diagnosis, Strategy, Efficiency [elektroninis išteklius]: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania: conference proceedings / International North Germany Academy of Informatology, Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28035-2. p. [1-7]. Gimžauskienė, Edita; Klovienė, Lina. Changes of performance measurement system: towards organizational learning // Socialiniai tyrimai = Social Research: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2006, nr. 1(7). p. 36-44. [CEEOL]. Vaškelienė, Lina. Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo metodų dichotomijos raiška: teorinė studija ir empiriniai įrodymai // Socialiniai tyrimai = Social Research: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2006, nr. 2(8). p. 150-159. [CEEOL]. Gatautis, Rimantas; Pukas, Valdas. Developing virtual communities in Lithuania // FeBR 2005: Frontiers of e-Business Research 2005: conference proceedings. ISSN 1459-0131. 2006. p. 637-646. Stungurienė, Stanislava; Christauskas, Česlovas; Klimavičienė, Irena. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo įtaka investicinio projekto pinigų srautui // Business Development Possibilities in the New European Area: international conference, 21-22 September, 2006, Vilnius, Lithuania: scientific proceedings/ Vilnius University, Wroclaw University of Economics, Brno University of Technology ... [et al.]. Pt. 2. Vilnius: Vilnius University, 2006. ISBN 9986-19-938-7. p. 519528. Lisiutė, Irma; Kundelienė, Kristina. Mažų ir vidutinių įmonių finansinės atskaitomybės rengimo pagal verslo apskaitos standartus problemos // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų it tyrėjų asociacija. Nr. 1(5). Akademija, 2006. ISBN 9955-44854-7. p. 127-132. Rupšys, Rolandas. Vidaus audito raida transformacijos teorijos kontekste // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų it tyrėjų asociacija. Nr. 1(5). Akademija, 2006. ISBN 9955-44854-7. p. 162-165.

93


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 9. Dagilienė, Lina; Kovaliov, Ruslan; Mačerinskas, Jogaila; Simanavičienė, Žaneta. The application of financial valuation methods in investment decisions  // Vadyba = Management / Vilnius University. ISSN 1822-3133. 2006, nr. 2(11). p. 28-33. 10. Gimžauskienė, Edita; Valančienė, Loreta. What is the role of changes of accounting policy, within European framework for Lithuanian economic development // XIV Majanduspolitika teaduskonverents = Die XIV Wirtschaftspolitiche Konferenz = 14th Scientific Conference on Economic Policy, Tartu - Varska, 29 June - 1 July, 2006. Berlin, Tallinn: BWV-Berliner WissenchaftsVerlag GmbH, Mattimar OU, 2006. ISBN 3-83051168-1. p. 428-442.

11. Kundelienė, Kristina; Lisiutė, Irma. Apskaitininko rengimo standartizavimo problemos // Apskaitos specialistų rengimo ir žinių vertinimo aktualijos: respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, Alytus, 2006 m. balandžio 20 d. / Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija, Alytaus kolegija. Alytus: Alytaus kolegija, 2006. p. 30-34. 12. Pukas, Valdas; Stasiukonienė, Jolanta; Otas, Alfredas; Lukoševičius, Arūnas; Andrėnas, Alvydas. Kauno e-regionas: vizija, modelis, projektai // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 265-270.

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel.: 300575, 300576, e. p. vytautas.snieska@ktu.lt Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jadvyga Čiburienė, dr. Vytautas Snieška, dr. Gražina Startienė Docentai: dr. Dalia Bernatonytė, dr. Daiva Burkšaitienė, dr. Mindaugas Dapkus, dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Vaidas Gaidelys, dr. Aldona Juozapavičienė, dr. Vaida Kvainauskaitė, dr. Daiva Laskienė, dr. Irena Pekarskienė, habil. dr. Žaneta Simanavičienė, dr. Julius Algimantas Urbonas Lektoriai: dr. Šarūnas Kraujalis, dr. Asta KrutejevaitėRimkevičienė, Jūratė Pridotkienė, dr. Asta Sabonienė, dr. Alvydas Velička Asistentai: Darius Bačkaitis, Aušra Kazlauskienė, Gabrielė Snieškienė Doktorantai: Sandra Andriejūtė, Reda Bagdonaitė, Viktorija Bobinaitė, Jurgita Činauskaitė, Birutė Daraškevičiūtė, Sandra Genytė, Jurga Kančienė, Vitalija Kardokaitė, Edikas Laukaitis, Neringa Narbutienė, Darius Pabijanskas, Mindaugas Povilaitis, Leila Sujeta, Gintautas Šivickas, Asta Valuckaitė, Jovita Vasauskaitė, Ligita Vasiliauskienė, Deimantė Zalieckaitė Vyr. administratorė Raimonda Pauraitė Laborantė Diana Frolovienė Administratorė Jūratė Kripaitė

94

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija su 20 kompiuterizuotų darbo vietų, kompiuteriai, programinė įranga, ekonominio modeliavimo programos. Prie katedros įsteigtas Ekonominių tyrimų centras. Šio centro pagrindinė veikla: moksliniai tyrimai, verslo įmonių ir organizacijų konsultavimas įvairiais ekonominiais ir verslo klausimais; ciklų ir krizių šiuolaikinėje ekonomikoje tyrimai; įmonių konkurencingumo didinimo problematikos tyrimai; infrastruktūros vaidmens ekonomikos globalizacijos procesuose tyrimai. Doktorantūros moduliai Mikroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Makroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Ekonominės minties istorija (doc. J. A. Urbonas); Vertybinių popierių rinkos teorija (doc. A. Juozapavičienė); Įmonė rinkos ekonomikoje (prof. V. Snieška).


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Rinkos mechanizmo ir jo reguliavimo Vadovas – dr. V. Snieška, tel. 300575 Dr. D. Bernatonytė, dr. J. Čiburienė, dr. A. Juozapavičienė, dr. V. Navickas, habil.. dr. S. Nikitina, habil. dr. Ž. Simanavičienė, dr. G. Startienė, dr. J.A. Urbonas, dr. M. Dapkus, dr. D. Dumčiuvienė, dr. D. Laskienė, dr. T. Stravinskas, dr. Ž. Žilinskis, dr. D. Burkšaitienė, dr. V. Kvainauskaitė, J. Pridotkienė, doktorantai S. Andriejūtė, R. Bagdonaitė, V. Bobinaitė, J. Činauskaitė, B. Daraškevičiūtė, S. Genytė, J. Kančienė, V. Kardokaitė, E. Laukaitis, N. Narbutienė, D. Pabijanskas, M. Povilaitis, L. Sujeta, G. Šivickas, A. Valuckaitė, J. Vasauskaitė, L. Vasiliauskienė, D. Zalieckaitė, N. Cechanavičienė, A. Čibinskaitė, L. Dagilienė, E. Meilienė, K. Motiejūnaitė, G. Snieškienė, M. Valentinaitė, A. Zigmantavičienė. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: rinkos mechanizmas, jo sudėtinės dalys, valstybinio rinkos reguliavimo priemonės: iždo politika, pinigų politika, pereinamojo laikotarpio ypatybės, stabilizavimo politika, tarptautinė ekonomika ir prekyba.

Lietuvos ekonominės politikos ir eksporto skatinimo strategijos sąveika: mokslinio tyrimo darbas. 2006 m. tyrimo kryptys: ekonominis ciklas ir smulkusis verslas; eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos modelio principai; netarifinių barjerų klasifikavimas tarptautinės prekybos tekstile rinkose‘ darbo jėgos žinių lygio ir vidutinio darbo užmokesčio koreliacija; netarifinių barjerų matavimo metodai tarptautinėje prekyboje tekstile; veiksniai, darantys įtaką ofšorinių bendrovių veiklai po Europos Sąjungos plėtros; santykių marketingo empiriniai tyrimai: jų vaidmuo užsienio šalyse ir Lietuvoje.

Monografijos 1. Gronskas, Vladas; Simanavičienė, Žaneta; Kilijonienė, Akvilė; Freitakas, Eduardas; Teresienė, Deimantė; Mačerinskienė, Irena; Matekonienė, Jūratė; Railiene, Ginta; Šivickas, Gintautas; Ivaškevičiūtė, Laura; Vengrauskas, Petras Vytautas; Langvinienė, Neringa; Galinienė, Birutė; Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Štreimikienė, Dalia; Gipienė, Gailutė;

Kanapickienė, Rasa; Rudženienė, Kristina; Reznakova, Marija; Šimberova, Iveta; Nemeček, Petr; Kocmanova, Aliona. Предпринимательская среда в новых странах ЕС: [монография]. Москва: ТЕИС, 2006. 494 c.. ISBN 5-7218-0866-7.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kilijonienė, Akvilė; Mačerinskienė, Irena; Navickas, Valentinas; Simanavičienė, Žaneta. Социальноэкологическое развитие регионов ЕС // Социологические исследования. ISSN 0132-1625. 2006, no. 8. p. 48-56. [ISI Web of Science]. Mačerinskienė, Irena; Minkutė-Henrickson, Raimonda; Simanavičienė, Žaneta. Социальный капитал организации: методология исследования // Социологические исследования. ISSN 0132-1625. 2006, no. 3. p. 29-39. [ISI Web of Science]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Zigmantavičienė, Aida; Snieška, Vytautas. Methods of measurement of non-tariff barriers in the international textile trade // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 13-19. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Kazlauskienė, Aušra; Rinkevičius, Leonardas. Lithuanian “brain drain” causes: push and pull factors // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 27-37. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL].

3. Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas; Guzavičius, Andrius. Factors impacting offshore company activities after the EU enlargement // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 38-44. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. 4. Pridotkienė, Jūratė; Snieška, Vytautas; Snieškienė, Gabrielė. The principles of exporter-provided trade credit risk model // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 7-14. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. 5. Zigmantavičienė, Aida; Snieška, Vytautas; Neverauskas, Bronius. Classification of non-tariff barriers in the international textile trade markets // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 45-53. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. 6. Dumčiuvienė, Daiva; Startienė, Gražina; Morkvėnas, Renatas. Level of labour force and average wage: correlation aspect // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 70-76. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences;

95


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS VINITI; CEEOL]. 7. Kraujalis, Šarūnas; Karpavičienė, Edita; Cvilikas, Aurelijus. The specifics of operational risk assessment methodology recommended by Basel II // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 7-17. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. 8. Navickas, Valentinas; Bagdonaitė, Reda; Juščius, Vytautas. Business cycle and small business // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 36-42. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. 9. Bobinaitė, Viktorija; Juozapavičienė, Aldona; Snieška, Vytautas. Correlation of electricity prices in European wholesale power markets // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 7-14. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 10. Rinkevičius, Leonardas; Kazlauskienė, Aušra. Sociological exploration of migration processes in Lithuania: brain drain or brain circulation? // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-0758. 2006, nr. 4(54). p. 42-49. [SocINDEX with Full Text; Sociological Abstracts; Sociological Abstracts]. 11. Čiburienė, Jadvyga; Zaharieva, Galina. International trade as a factor of competitiveness: comparison of Lithuanian and Bulgarian cases // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 48-56. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 12. Kazlauskienė, Aušra; Rinkevičius, Leonardas. The role of social capital in the highly-skilled migration from Lithuania // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 69-75. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 13. Juščius, Vytautas; Navickas, Valentinas; Jonikas, Donatas. Empirical researches of relationship marketing: the role in foreign countries and Lithuania // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 95-103. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 14. Melnikas, Borisas; Baršauskas, Petras; Kvainauskaitė, Vaida. Transition processes and integral cultural space development in Central and Eastern Europe: main problems and priorities // Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265. 2006, Vol. 1, no. 2. p. 201-212. [EMERALD]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia. The role of innovations in small and medium-sized enterprises: Lithuanian case // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the

96

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 62-70. Mačerinskas, Jogaila; Simanavičienė, Žaneta; Kovaliov, Ruslan. The peculiarities of development private companies in Lithuania // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 279-284. Martinkus, Bronislovas; Snieška, Vytautas; Čiburienė, Jadvyga. Consumption and cultural impact: Lithuanian cases // Moderne pristupy k manažmentu podniku  = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 327-334. Simanavičienė, Žaneta; Širvys, Giedrius; Simanavičius, Artūras. The management of private companies in Lithuania // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 427-432. Čiburienė, Jadvyga; Pukelienė, Violeta. Education as a tool of middle-aged executives in small and medium business: Lithuania case // EISTA’06 / SOIC’06: the 4th international conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications jointly with the 2nd international conference on Social and Organizational Informatics and Cybernetics and he 4th international conference on politics and Information Systems: Technologies and Applications, July 20-23. 2006, Orlando, Florida, USA: proceedings  / International Institute of Informatics and Systemics (IIIS). Vol. 2. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2006. ISBN 980-6560-80-9. p. 88-93. Pukelienė, Violeta; Čiburienė, Jadvyga; Startienė, Gražina. Core competence as main executives’ feature in global economy: Lithuania case // CITSA 2006  / CCCT 2006: the 3rd international conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications jointly with the 4th international conference on Computing, Communications and Control Technologies, July 20-23, 2006, Orlando, Florida, USA: proceedings / International Institute of Informatics and Systemics (IIIS). Vol. 3. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2006. ISBN 980-6560-85-X. p. 95-100. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda; Gulbinas, Remigijus; Činauskaitė, Jurgita; Štuopytė, Žaneta. Investment decisions under real options approach // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-16]. Čibinskienė, Akvilė; Navickas, Valentinas. Modeling of the effective governmental regulation method for the social economic infrastructure subjects


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS having natural monopoly features // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-18]. 9. Sujeta, Leila; Navickas, Valentinas; Snieška, Vytautas; Juščius, Vytautas. International logistics system influence on the national economics // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-19]. 10. Lukaševičius, Kazys; Sinickaitė, Renata; Bagdonaitė, Reda; Vorobyeva, Irina V. Peculiarities and problems of development of small and medium business // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 13061089. 2006. p. [1-11]. 11. Činauskaitė, Jurgita; Snieška, Vytautas; Juščius, Vytautas. Peculiarities of the insurance industry life cycle // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 13061089. 2006. p. [1-19]. 12. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda; Gulbinas, Remigijus; Činauskaitė, Jurgita; Štuopytė, Žaneta. Investment decisions under real options approach // Advances in Economics: Theory and Applications: papers on game theory, international trade, monetary policy, financial markets and energy economics. Vol. 2. selected proceedings of the second International Conference on Business, Management and Economics: 15-18 June, 2006, Cesme-Izmir, Turkey. Izmir: Yasar university, 2006. ISBN 975-6339-06-3. p. 181-193. 13. Žalienė, Irina; Švagždienė, Biruta; Čibinskienė, Akvilė; Malakauskaitė, Asta. The investigation of foreign studies programms choice market in Kaunas // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 13061089. 2006. p. [1-9]. 14. Štuopytė, Žaneta; Bagdonaitė, Reda; Simanavičienė, Žaneta. The issue of forecasting the limits of the national debt // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-14]. 15. Lukaševičius, Kazys; Sinickaitė, Renata; Bagdonaitė, Reda; Vorobyeva, Irina V. Peculiarities and problems of development of small and medium business // Advances in Business and Management: Theory and Applications: papers on human resource management, marketing, brand management, strategic management and performance management. Vol. 3. selected proceedings of the second International Conference on Business, Management and Economics: 15-18 June, 2006, Cesme-Izmir, Turkey. Izmir: Yasar university, 2006. ISBN 975-6339-09-8. p. 265-273. 16. Suresh, Jayshree; Čiburienė, Jadvyga; Marcheva, Anastasiya. Asymmetry in higher education (challenges for three countries - Lithuania, Bulgaria and India) // Economic Assymetries in United Europe, November 9-10, 2006, [Svishtov, Bulgaria]: jubilee international conference / D. Tsenov Academy of Economics - Svishtov. Svishtov: D. Tsenov Academy of Economics Publishing House, 2006. ISBN 954-23-0323-8. p. 145-153.

17. Čiburienė, Jadvyga. Foreign direct investment development policy in Lithuania // В криза ли е планирането?: юбилеен алманах = Is Planuing in Crisis: jubilee almanac. Vol. 1. Svishtov: Tsenov Academy Publishing House, 2005. ISBN 954-230300-9. p. 354-361. 18. Čiburienė, Jadvyga. The interaction of innovations and SME in knowledge based economy: Lithuanian case // CRM 2006 [elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’06, November 7-8, 2006, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the conference / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-909-4. p. 46-55. 19. Simanavičienė, Žaneta; Simanavičius, Artūras; Širvys, Giedrius. Business - social responsibility  // CRM 2006 [elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’06, November 7-8, 2006, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the conference / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-909-4. p. 214-221. 20. Simanavičienė, Žaneta; Mačerinskas, Jogaila; Dagilienė, Lina; Kovaliov, Ruslan. Valuation criteria of small and medium enterprises // Management, Economics and Business Development in the New European Conditions [Elektroninis išteklius]: 4th international scientific conference, 26-27 May 2006, Brno, Czech Republic / Brno University of Technology. Faculty of Business and Management. Brno: Brno University of Technology, 2006. ISBN 80-7204-454-0. p. [1-5]. 21. Snieška, Vytautas; Dumčiuvienė, Daiva; Vasauskaitė, Jovita. Innovations in the global economy from the point of innovation diffusion theory // Globalizace versus regionalismus: sbornik prispevku učastniku mezinarodni konference / Technicka univerzita v Liberci. Liberec: Technicka univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-0884-4. p. 277-282. 22. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Trapenskas, Valdas. Education as factor to achieve productivity growth: Lithuanian case // The Next Decade Challenges for Business: international scientific conference, February 2-3, 2006, Riga, Latvia: proceedings. Riga: RISEBA, 2006. ISBN 9984-70520-X. p. 236-244. 23. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Trapenskas, Valdas. Role of innovations in SME in knowledge based economy: Lithuanian case // The Next Decade Challenges for Business: international scientific conference, February 2-3, 2006, Riga, Latvia: proceedings. Riga: RISEBA, 2006. ISBN 9984-705-20-X. p. 360-370. 24. Bernatonytė, Dalia; Čiburienė, Jadvyga. Changes of Lithuanian trade conditions in the context of the European economic integration // Business Development Possibilities in the New European Area: international conference, 21-22 September, 2006, Vilnius, Lithuania: scientific proceedings/ Vilnius University, Wroclaw University of Economics, Brno University of Technology ... [et al.]. Pt. 1. Vilnius: Vilnius University, 2006. ISBN 9986-19-936-0. p. 40-47. 25. Aušvicaitė, Violeta; Baršauskas, Petras; Buožiūtė, Solveiga; Kvainauskaitė, Vaida. EULLearN as a Platform for Enhancing Lifelong Learning in Europe (Case Study 1.1) // The managers’ handbook for

97


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS European University lifelong learning [elektroninis išteklius]. Kaunas: EULLearN, 2006. ISBN 99559874-2-1. p. [1-6]. 26. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Industrial organization: the peculiarities of development of individual enterprise in Lithuania // 4th international scientific conference Business and Management. 14th international scientific conference Enterprise Management: Diagnosis, Strategy, Efficiency [elektroninis išteklius]: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania: conference proceedings / International North Germany Academy of Informatology, Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28033-6. p. [1-7]. 27. Čiburienė, Jadvyga. International trade competitiveness: Lithuanian case // Modern Management Research in the Context of European Research Area (ERA) [elektroninis išteklius]: [international conference proceedings, 15-17 September 2006, Kaunas, Lithuania] /ISM University of Management and Economics. Kaunas: ISM, 2006. ISBN 978-9955-9874-4-4. p. [1-13]. 28. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. Investment risk evaluation of economics’ subjects // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2006, Vol. 2(85). p. 264-267. 29. Štuopytė, Žaneta; Bagdonaitė, Reda; Simanavičienė, Žaneta; Navickas, Valentinas. The issue of forecasting the limits of the national debt // International Journal of Business, Management and Economics. ISSN 1306-1097. 2006, Vol. 2, no. 6. p. 63-77. 30. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Tarptautinės logistikos sistemos poveikis nacionalinei ekonomikai  // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių

universitetas. ISSN 1648-9098. 2006, nr. 2(7). p. 113-116. 31. Dagilienė, Lina; Kovaliov, Ruslan; Mačerinskas, Jogaila; Simanavičienė, Žaneta. The application of financial valuation methods in investment decisions  // Vadyba = Management / Vilnius University. ISSN 1822-3133. 2006, nr. 2(11). p. 28-33. 32. Navickas, Valentinas; Činauskaitė, Jurgita. Draudimo industrijos gyvavimo ciklai // Socialiniai tyrimai = Social Research: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2006, nr. 2(8). p. 78-84. [CEEOL]. 33. Čiburienė, Jadvyga. Ролята на висшего образование като фактор за нарастване на производителносита: случаят в Литва // Бизнес управления. ISSN 0861-6604. 2006, год.XVI, кн. 2. p. 25-40. 34. Mačerinskienė, Irena; Simanavičienė, Žaneta. Формирование малого и среднего бизнеса в Литве // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. ISSN 0201-7385. 2006, no. 1. p. 51-65. 35. Simanavičienė, Žaneta; Kovaliov, Ruslan; Širvys, Giedrius. Individualių įmonių plėtros perspektyvos Lietuvoje // Business Development Possibilities in the New European Area: international conference, 21-22 September, 2006, Vilnius, Lithuania: scientific proceedings. Pt. 2. Vilnius: Vilnius University, 2006. ISBN 9986-19-937-9. p. 462-467. 36. Povilaitis, Mindaugas; Vasauskaitė, Jovita. Paslaugų inovacijų kilmė ir jų sąveika su technologinėmis inovacijomis // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai: 9-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija “Lietuvos ekonomikos vystymas ES erdvėje: problemos ir sprendimai”, 2006 m. gegužės mėn. 12 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Finansø katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. 300560, e. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Gamybos organizavimo katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Kristina Levišauskaitė, dr. Jonas Nedzveckas, dr. Asta Vasiliauskaitė Lektoriai: Agnė Keršytė, Rytis Krušinskas, Aušrinė Lakštutienė, Violeta Naraškevičiūtė, dr. Rasa Norvaišienė, dr. Dalia Rumšaitė, Dalijus Skietris Asistentai: Vilma Deltuvaitė, Linas Maksvytis, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė Doktorantai: Aurelijus Cvilikas, Vilma Deltuvaitė, Agnė Keršytė, Asta Pranckevičiūtė, Evaldas Stankevičius Vyr. administratorė Vilda Gižienė Administratorė Veronika Marcinkevičienė

98

Tyrimai Įmonės finansų valdymo sprendimų kūrimas ir taikymo galimybių analizė. Finansinių paslaugų industrijos plėtros perspektyvų ir strategijos tyrimas. Valdymo sprendimų finansinio įvertinimo metodikos kūrimas. Finansų rinkų funkcionavimo tyrimai. Tyrimo „Direktyvos 84/5/EEC dėl autotransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įgyvendinimo pasekmių įvertinimo“ rezultatai pristatyti Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos vyriausybės seminare ir interneto tinklalapyje www.euro.lt.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Bankinio sektoriaus koncentracija ir skolinimo naujoms technologijoms diegti galimybės. Mokslinių tyrimų objektas yra bankiniame sektoriuje vykstančių konsolidacijos ir koncentracijos procesų tendencijos ir modeliai, bei šių procesų poveikis ekonomikos sektoriams. Tyrimai rodo, jog pastaruoju metu didieji bankai koncentruojasi teikdami paskolas greitai augantiems, į naujas technologijas investuojantiems

ir apie pusę šalies BVP sukuriantiems ekonomikos sektoriams. Šiuose sektoriuose veikiančios įmonės naudoja aukštą finansinį svertą. Galima teigti, kad trumpą periodą didieji šalies bankai veikė efektyviai ir koncentracija skatino ekonominį augimą. Doktorantūros moduliai Finansų valdymo teorijos (doc. A. Vasiliauskaitė).

Straipsniai

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Lakštutienė, Aušrinė; Vasiliauskaitė, Asta; Leitonienė, Šviesa. Dependence of the financial structure and efficiency of the bank sector on economic growth // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 18-27. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda; Gulbinas, Remigijus; Činauskaitė, Jurgita; Štuopytė, Žaneta. Investment decisions under real options approach // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-16]. 2. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda; Gulbinas, Remigijus;

Činauskaitė, Jurgita; Štuopytė, Žaneta. Investment decisions under real options approach // Advances in Economics: Theory and Applications: papers on game theory, international trade, monetary policy, financial markets and energy economics. Vol. 2. selected proceedings of the second International Conference on Business, Management and Economics: 15-18 June, 2006, Cesme-Izmir, Turkey. Izmir: Yasar university, 2006. ISBN 975-6339-06-3. p. 181-193. 3. Sinevičienė, Lina. Akcininkų gaunamos naudos vertinimas esant neapibrėžtumui // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos  = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų it tyrėjų asociacija. Nr. 1(5). Akademija, 2006. ISBN 9955-448-54-7. p. 166-171.

Įmonių ekonomikos katedra Adresas: Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas Vedėja – prof. dr. Gražina Startienė, nuo 2007 02 01 – doc. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. 30589, faks. 324147, e. p. kat0405@vf.ktu.lt Katedra įkurta 1946 m.

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Virginija Kavaliauskienė Docentai: dr. Andrius Guzavičius, dr. Žaneta Štuopytė Lektoriai: Vytautas Barkauskas, Jurgita Bruneckienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, Bronė Mrazauskienė, dr. Tomas Stravinskas Doktorantai: Jurgita Bruneckienė, Ruslan Kovaliov, Neringa Milenčienė, Lina Šunokienė, Bernardas Vaznonis Vyresn. administratorė Marija Vaitkevičienė Administratorės: Daina Macijauskaitė, Rasa Maldeikienė

Doktorantūros moduliai Ekonomikos subjektai ir jų gyvybingumo dinamizmas (prof. V. Kavaliauskienė); Sisteminio ekonominio tyrimo metodologija ir metodika (prof. V. Kavaliauskienė). Šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir koncepcijos (prof. V. Kavaliauskienė); Aktualios ekonomikos problemos ir jų sprendimo uždaviniai (prof. V. Kavaliauskienė).

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, kompiuteriai Pentium, programinė įranga „MS Office“, mikroekonominio modeliavimo programa.

99


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Rinkos mechanizmo ir jo reguliavimo Vadovas – prof. V. Snieška, tel. 300575 Habil. dr. V. Kavaliauskienė, dr. A. Guzavičius, dr. G. Startienė, dr. T. Stravinskas, dr. Ž. Štuopytė, dr. T. Šarapovas, doktorantai J. Bruneckienė, N. Milenčienė, L. Šunokienė, B. Vaznonis. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: rinkos mechanizmas ir jo veikimas; valstybinio rinkos reguliavimo priemonės: iždo politika, pinigų politika; darbo ir kapitalo rinkos, jų funkcionavimo pokyčiai šiuolaikinėje ekonomikoje; darbo jėgos problemos ekonomikos globalizacijos sąlygomis; ekonominė migracija Lietuvoje ir laisvas darbo jėgos judėjimas ES šalyse; užimtumo ir nedarbo pokyčiai Europos Sąjungoje globalizacijos sąlygomis; ekonominių subjektų saugumas intelektinės nuosavybės ir kt. požiūriais, ekonominis augimas ir jo ypatybės informacinėje ekonomikoje. Verslo rinkos žinių visuomenėje, šių rinkų struktūros pokyčiai ir jų socialinės-ekonominės pasekmės Tyrimo tikslai: 1)Išanalizuoti Lietuvos verslo rinkų makroekonominės aplinkos elementų - nedarbo lygio ir infliacijos – priklausomybę; 2)Apibendrinti stambaus, smulkaus ir vidutinio verslo ekonominės interesų grupės teikiamo produkto vertinimą naudos ir kaštų požiūriu; 3)Atlikti regionų konkurencingumo teorijų analizę ir nustatyti regiono konkurencingumą lemiančius veiksnius. Verslo rinkos struktūros atliktas tyrimas leido įvertinti verslo rinką informacinėje visuomenėje, šių rinkų

struktūros pokyčius ir jų socialines-ekonomines pasekmes. Verslo rinkos struktūros tyrimas buvo atliekamas trimis lygiais: žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominio reguliavimo tyrimas; verslo rinkų ekonominių subjektų lobistinės veiklos ES institucijose tyrimas; regiono ekonominio konkurencingumo tyrimas. Verslo rinkų ekonominių subjektų lobistinės veiklos ES institucijose tyrimas leido tiksliau įvertinti prieigos prekių pasiūlą atsižvelgiant į tris pagrindinius prieigos prekių tipus bei keturis pagrindinius prieigos prekės teikėjų tipus. Regiono ekonominio konkurencingumo tyrimas leido išskirti metodologinius principus ir siūlymus, taikytinus vertinant regionų konkurencingumą: tiksliai apibrėžti konkurencingumą lemiančius veiksnius ir jų tarpusavio ryšį bei poveikį bendram regionų konkurencingumui; naudoti kintamuosius, kurie kiek galima mažiau priklausytų nuo ekonomikos ciklo svyravimų; teritorijas grupuoti pagal bendrus ekonominius, socialinius, kultūrinius, istorinius ar kitus požymius ir lyginti su tos pačios grupės regionais; į regiono konkurencingumo vertinimo procesą įtraukti regiono strateginius plėtros tikslus; atsižvelgiant į teritorijos konkurencingumą lemiančių veiksnių daromą įtaką bendram teritorijos konkurencingumui, suteikti jiems svorio indeksus.

Monografijos 1. Baršauskas, Petras; Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas: monografija. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2006. 163 p. ISBN 99559874-0-5

Straipsniai

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Snieška, Vytautas; Gaidelys, Vaidas; Guzavičius, Andrius. Factors impacting offshore company activities after the EU enlargement // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 38-44. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. 2. Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. The problems of identifying the essential business-to-business e-commerce environment components // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 74-82. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bruneckienė, Jurgita; Ramanauskienė, Jolita. Combination of competition and cooperation (coopetition) as an important factor for improving

100

competitiveness of enterprises and regions // CRM 2006 [elektroninis išteklius]: Customer Relationship Management’06, November 7-8, 2006, Lazne Bohdaneč, Czech Republic: proceedings of the conference / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice: University of Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-909-4. p. 33-42. 2. Bruneckienė, Jurgita; Ramanauskienė, Jolita. Concept regional competitiveness in the context of strategic planning // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 49-61. 3. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda; Gulbinas, Remigijus; Činauskaitė, Jurgita; Štuopytė, Žaneta. Investment decisions under real options approach // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-16].


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 4. Keršytė, Agnė; Keršienė, Reda; Gulbinas, Remigijus; Činauskaitė, Jurgita; Štuopytė, Žaneta. Investment decisions under real options approach // Advances in Economics: Theory and Applications: papers on game theory, international trade, monetary policy, financial markets and energy economics. Vol. 2. selected proceedings of the second International Conference on Business, Management and Economics: 15-18 June, 2006, Cesme-Izmir, Turkey. Izmir: Yasar university, 2006. ISBN 975-6339-06-3. p. 181-193.

5. Štuopytė, Žaneta; Bagdonaitė, Reda; Simanavičienė, Žaneta. The issue of forecasting the limits of the national debt // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-14]. 6. Štuopytė, Žaneta; Bagdonaitė, Reda; Simanavičienė, Žaneta; Navickas, Valentinas. The issue of forecasting the limits of the national debt // International Journal of Business, Management and Economics. ISSN 1306-1097. 2006, Vol. 2, no. 6. p. 63-77.

Kokybės vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. 300590, faks. 300591, e. p. kat0408@evf.ktu.lt, povilas.vanagas@ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Povilas Vanagas Docentė dr. Eimenė Paulavičienė Lektoriai: Diana Bagdonienė, Marius Plitninkas, Mantas Vilkas Asistentės: Asta Daunorienė, Lidija Kašubienė, Alma Žekevičienė Doktorantės: Laura Baronienė, Asta Daunorienė, Natalija Vainikevičiūtė Laborantė Daiva Surantienė Administratorės: Asta Stulgienė, Daiva Surantienė

Doktorantūros moduliai Naujausi kokybės vadybos metodai ir verslo tobulumo modeliai (prof. P. Vanagas).

Mokslo grupë – Kokybës vadybos Vadovas – dr. P. Vanagas, tel. 300590, e. p. povilas.vanagas@ktu.lt Habil. dr. E. Stancikas, dr. E. Paulavičienė, D. Bagdonienė, L. Seniūnaitė, M. Plitninkas, N. Vainikevičiūtė, L. Baronienė, M. Vilkas, S. Žirgutienė, A. Žekevičienė. Grupė įkurta 1993 m. Mokslinių tyrimų sritis – kokybės vadyba. Kokybės vadybos mokslo grupė atlieka kokybės vadybos fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus. Naujausių kokybės vadybos metodų įgyvendinimas ūkio subjektuose yra būtina jų konkurencingumo didinimo sąlyga. Todėl teorinės ir praktinės ūkio subjektų veiklos kokybės gerinimo problemos yra išskirtinės svarbos. Nuo visuose ūkio sektoriuose pasiektos pažangos kokybės srityje pirmiausia priklausys konkurencinės kovos sėkmė bendroje Europos bei pasaulinėse rinkose, gaminių eksporto apimtys, Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą sparta.

Kokybės vadybos įgyvendinimo metodologija: mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. P. Vanagas. 2006 m. parengta suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo integracijos į organizacijos vadybos sistemą koncepcija; sukurtas darnaus vystymosi įgyvendinimo valdymo korporacinės infrastruktūros lygmenyje modelis; suformuotos viešosios elektroninės paslaugos kokybės vertinimo prielaidos, išanalizuota e. valdžios situacija Lietuvoje; pasiūlytas atsirandančiųjų tinklų vaidmuo planuotų organizacijos darbo procesų pokyčių metu; sudarytas inovacijų klasifikavimo modelis, atlikta inovacijų vystymosi teorijos bei inovacijų sklaidos modelio analizė, atlikta konkurencinių strategijų (konkurencija esamoje rinkoje bei konkurencija sukuriant naują rinką) lyginamoji analizė bei suformuluotos prielaidos konkurencijos sukuriant naują rinką strategijai įgyvendinti.

101


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

102

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Susnienė, Dalia; Vanagas, Povilas. Development of stakeholder relationships by integrating their needs into organization’s goals and objectives // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 83-87. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Vilkas, Mantas; Stancikas, Edmundas Regimundas. Modelling of planned change of organizational work processes in terms of process’ internal structure // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 76-86. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Čepinskis, Jonas; Žirgutienė, Sandra; Žirgutis, Vytautas. The role of financial institutions solving contradictions of sustainable development // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 3(37). p. 80-86. [INSPEC; CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Baronienė, Laura. Inovacijų valdymas Lietuvoje // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 23-28. Daunorienė, Asta; Kašubienė, Lidija. Kokybės kaštų standartų taikymo galimybės // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 29-36. Žekevičienė, Alma; Daunorienė, Asta. Dėstymo kokybės tyrimo, siekiant nustatyti VKV įgyvendinimo galimybes aukštojoje mokykloje, analizė // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui  = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 37-40. Kašubienė, Lidija. Elektroninės valdžios kokybės vertinimo prielaidos // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or

benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 53-60. 5. Löwenhav, Ulf; Žirgutienė, Sandra. Role of corporate social responsibility in investor relations management // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d.  / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 74-77. 6. Susnienė, Dalia; Vanagas, Povilas. Subalansuoto suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimo lygio problema // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d.  / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 121-125. 7. Vilkas, Mantas. Horizontaliosios organizacijos procesų struktūros nustatymo taktikos // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 148-159. 8. Žirgutienė, Sandra. Finansinių institucijų vaidmuo skatinant darnų vystymąsi // Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-168-9. p. 174-176. 9. Aleknevičienė, Vilija; Vanagas, Povilas. Limitation of quality cost models in agriculture // Economics and Rural Development. ISSN 1822-3346. 2006, Vol. 2, no. 1. p. 7-12. 10. Vanagas, Povilas. Quality management issues in food production chain “From Farm to Fork” // Economic Science for Rural Development”: proceedings of the International Scientific Conference. Jelgava: Ministry of Agriculture Republic of Latvia, 2006, no. 10. ISBN 9984-784-05-3. p. 84-87. [Agris]. 11. Žekevičienė, Alma; Daunorienė, Asta. The problems


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS of quality of lecturing: an aspect of Total Quality Management // Modern Management Research in the Context of European Research Area (ERA) [elektroninis išteklius]: [international conference proceedings, 15-17 September 2006, Kaunas, Lithuania] /ISM University of Management and Economics. Kaunas: ISM, 2006. ISBN 978-99559874-4-4. p. [1-11]. 12. Daunorienė, Asta; Daunoras, Algirdas. Suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimas statybinių paslaugų rinkoje // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle-size business development in the process

of integration to the European Union: mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2006. p. 24-27. 13 Daunorienė, Asta; Stulgienė, Asta. Holistinio požiūrio integravimo procesas į organizacijos veiklos valdymą // Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai: 9-oji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija “Lietuvos ekonomikos vystymas ES erdvėje: problemos ir sprendimai”, 2006 m. gegužės mėn. 12 d. / Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. ISSN 1822-6736. 2006, nr. 9. p. 13-18.

Marketingo katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. 300585, e. p. jurate.banyte@ktu.lt. Katedra įkurta 1992 m.

Darbuotojai Profesorė dr. Regina Virvilaitė Docentai: dr. Viltė Auruškevičienė, dr. Jūratė Banytė, dr. Rimantas Gatautis, dr. Rita Kuvykaitė, dr. Liudvikas Milašius, dr. Jurgita Stravinskienė, dr. Laimona Šliburytė Lektoriai: Sonata Alijošienė, Monika Alimienė, Gediminas Dapkus, dr. Aistė Dovalienė, Rasa Gudonavičienė, Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė, dr. Aušra Rūtelionė, Tatjana Sokolova Asistentai: Agnė Gadeikienė, Tomas Palaima, Kristina Rimienė, Beata Šeinauskienė Jaunesn. mokslo darbuotoja Loreta Matulionienė Doktorantės: Monika Alimienė, Rima Belousova, Lina Bivainienė, Milda Damkuvienė, Indrė Jucaitytė, Lina Kazokienė, Loreta Matulionienė, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė, Aušra Skrudupaitė Administratorės ir laborantės: Dalė Bartkienė, Rita Virgailienė

„MS Office 2003“). Marketingo katedroje sukaupta teorinė-metodologinė bazė (vadovėliai, kompaktiniai diskai, videokasetės) leidžia vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos verslo įmonių bei ne pelno organizacijų užsakymu šiomis temomis: rinkos tyrimai, vartotojų elgsenos tyrimai, vartotojų pasitenkinimas ir lojalumas, vartotojų suvokiama vertė, prekės ženklo žinomumas, marketingo strategijos parengimas, elektroninio verslo plėtros galimybės, turizmo plėtros prioritetai. Kompiuterizuota marketingo mokomoji laboratorija. Naudojami programų paketai šiems studijų moduliams: „Marketingas“, „Marketingo tyrimai“, „Prekių paskirstymas“, „Kainodara“, „Pardavimų valdymas“, „Komercinė logistika“, „Marketingo logistika“, „Strateginis marketingo valdymas“, taip pat videokasetės ir kompaktiniai diskai moduliams „Rėmimas“, „Reklamos teorija ir praktika“, „Internetinis marketingas“, „E. komercija“.

Tiriamoji bazė Moksliniams tyrimams vykdyti prie katedros įsteigtas Marketingo valdymo centras ir Marketingo mokomoji laboratorija, kurioje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų (kompiuteriai „Intel Pentium“, programinė įranga

Doktorantūros moduliai Naujausios marketingo teorijos ir koncepcijos (prof. R. Virvilaitė).

103


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Marketingo vadybos Vadovė – doc. J. Banytė, tel. 300585 Dr. R. Virvilaitė, dr. R. Gatautis, dr. J. Stravinskienė, dr. R. Kuvykaitė, dr. L. Šliburytė, dr. A. Dovalienė, dr. L. Šalčiuvienė, L. Matulionienė. Grupė įkurta 1993 m. Atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su vartotojų lojalumo, jų elgsenos pažinimo, prekės ženklo vertės, marketingo virtualioje aplinkoje, santykių marketingo, elektroninio verslo, turizmo, transporto paslaugų ir kt. plėtros problemų sprendimu. Mokslinių tyrimų rezultatai adaptuojami pramonės, paslaugų ir prekybos įmonių veikloje ir naudojami skaitant paskaitas ir konsultuojant verslo įmonių bei ne pelno organizacijų atstovus. Naujausios marketingo koncepcijos ir metodai: vertės vartotojui aspektas: mokslinio tyrimo darbas. Koncentravimasis į vertę vartotojui, kaip ilgalaikių ir abipuse nauda paremtų santykių kūrimo atskaitos tašką, liudija apie marketingo teorijos evoliucionavimą ir verte pagrįstos naujojo vartotojų marketingo koncepcijos atsiradimą. Naujojo vartotojų marketingo koncepcijos įgyvendinimas besikeičiančios rinkos sąlygomis traktuojamas kaip ilgalaikio konkurencinio pranašumo formavimas per vertės vartotojui suvokimą, kūrimą ir perdavimą. Tiek marketingo teorijai, tiek praktikai aktualių mokslinių tyrimų problema apibūdinama klausimu – kas šiuo metu yra marketingo varomoji jėga ir kokių teorinių nuostatų bei metodikų išmanymas yra būtinas taikant verte pagrįstą naujojo vartotojų marketingo koncepciją? Pagrindinis atliekamų tyrimų

tikslas – nustatyti verte pagrįstos naujojo vartotojų marketingo koncepcijos raiškos ypatumus ir jos taikymo galimybes. Apie suformuluoto tikslo įgyvendinimą liudija šie 2006 m. mokslinių tyrimų rezultatai: • Atlikta marketingo koncepcijų evoliucijos analizė, kuri parodė judėjimą link santykiais paremto ryšio nustatant, sukuriant ir perduodant vertę vartotojui; • Teoriškai pagrįstas naujojo vartotojų marketingo modelis, akcentuojantis vertės vartotojui pirmenybę ir orientaciją į tris pagrindinius procesus – vertės apibrėžimą, kūrimą ir perdavimą; • Atskleista vertės vartotojui suvokimo dimensija santykių su vartotojais plėtros aspektu; tai atlikta nagrinėjant santykių su vartotojais naudos, vartotojų suvokiamos vertės ir vertės teikimo proceso klausimus; • Teoriškai ir empiriškai pagrįstas prekės ženklo elementų ir vartotojų elgsenos kintamųjų naudojimas vertės vartotojui kūrimo procese; vertės vartotojui kūrimo sprendimai visų pirma išnagrinėti prekės ženklo vertės kontekste, o po to išryškinta vartotojų elgsenos pažinimo sritis, akcentuojant kultūros poveikio svarbą; • Identifikuoti informacinių ryšio technologijų (IRT) taikymo perduodant vertę vartotojui prioritetai, atskleidžiant IRT socialinį ir ekonominį poveikį elektroninių rinkų plėtrai ir elektroninių paslaugų kokybės vertinimo ypatumus.

Tarptautiniai projektai Europos Sąjungos 6-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa. REORIENT, TREN-05-FP6TR-S07.42769/513567. Europos geležinkelių sistemos pokyčių įgyvendinimas. Koordinatorius – Transporto ekonomikos institutas (Norvegija). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2005–2007 m. Pagrindinis REORIENT projekto tikslas – išanalizuoti socioekonominius efektus, susijusius su krovinių gabenimu keliais, ir numatyti sąlygas, kurios leistų didelę dalį krovinių srauto gabenti geležinkeliais. Remiantis Europos Sąjungos direktyvomis, siekiama įvertinti pažangą ir efektus kuriant integruotą Europos geležinkelių sistemą. 2006 m. projektinės veiklos rezultatas yra parengtos rekomendacijos, kaip paskatinti krovinių gabenimą geležinkeliais, plėtojant nacionalinę ir europinę susisiekimo ir transportavimo dimensiją. Projekto rezultatai apibendrinti tarptautinės konferencijos „Transport Means 2006“ medžiagoje. GENESIS, MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis projekto GENESIS tikslas – naujų metodologijų, infrastruktūrų ir programinių sprendimų mažoms ir vidutinėms įmonėms sukūrimas, sudarant palankesnes sąlygas verslui internete bei susiejant

104

partnerių, bankinių institucijų ir valstybinių institucijų informacines sistemas naujojoje Europos Sąjungoje. 2006 m. atliktas MVĮ procesų su partneriais, valstybinėmis bei finansinėmis institucijomis identifikavimas ir analizė. Atrinkti svarbiausi procesai šiose srityse ir atliktas verslo procesų modeliavimas. Atskirų šalių verslo procesai unifikuoti siekiant sukurti bendrą programinę platformą. Dalyvauta projekto partnerių susitikimuose Didžiojoje Britanijoje ir Turkijoje. e-NVISION, Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis eNVISION projekto tikslas – įvertinti e-verslo raidos scenarijus Europos Sąjungoje ir nustatyti kaip Europos Sąjungos statybos pramonės mažos ir vidutinės įmonės, siekdamos konkurencinio pranašumo, turi išnaudoti informacinių ryšio technologijų (IRT) teikiamus privalumus ir kaip jos turi transformuoti savo veiklą taikydamas IRT. 2006 m. atlikta statybų pramonės MVĮ verslo procesų analizė, identifikuoti svarbiausi procesai bei parengti ateities e. verslo scenarijai. Atlikta e. tiekimo, e. objekto, e. konkurso ir e. kokybės procesų analizė, parengti galimi įgyvendinimo scenarijai. Parengtos šių procesų ontologijos, numatytos e. kokybės ontologijos integravimo į kitas ontologijas galimybės. 2006 m. dalyvauta keturiuose projekto susitikimuose.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS EFFORT, Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Projekto EFFORT tikslas – identifikuoti strateginius, teisinius, valdymo, tęstinumo ir vartotojų veiksnius, turinčius įtakos dinamiškiems tarptautiniams ir tarpregioniniams pramonės klasteriams siekiant pagerinti jų galimybes įžengti į globalią rinką. Įgyvendinant projektą, identifikuojamos sąlygos, kurioms esant klasteriai ir įmonės gali padidinti savo konkurencinius pranašumus per tarptautinį ir tarpregioninį prekių ir paslaugų pardavimą vykdomą bendradarbiaujant. Svarbiausias projekto rezultatas yra strateginių rekomendacijų ES regioninei valdžiai ir specialių rekomendacijų dalyvaujantiems regioniniams klasteriams bei įmonėms sukūrimas. 2006 m. atliktos klasterių ir klasterizacijos studijos, identifikuoti klasterizaciją sąlygojantys veiksniai, parengta šių veiksnių tyrimo metodika. Dalyvauta dviejuose projekto partnerių susitikimuose. EUREKA – Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programa. LOGCHAIN E!3715 skėtinis projektas „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas“. Projekto koordinatorius: TÜV Management Systems GmbH (Vokietija). Projekte dalyvauja partneriai iš 12 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2006-–2011 m.

Projekto pagrindinis tikslas – sujungti Europos šalių mokslininkų atliekamus mokslinius tyrimus kuriant krovinių grandinių ir logistikos technologijas bei skleisti tyrimų rezultatus. LOGCHAIN+ remia generavimą tyrimų ir plėtros projektų, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje pertvarkant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. Marketingo katedros dalyvavimo LOGCHAIN+ projekte tikslai yra: įvertinti potencialius krovinių srautus iš Lietuvos į kitas ES šalis, išstudijuoti modernių logistikos centrų kūrimosi problematiką ir plėtros perspektyvas Lietuvoje bei dalyvauti projekto rezultatų sklaidoje. 2006 m. siekta atlikti intermodalinio transporto terminalų esamos situacijos ir transporto paslaugų bei e.verslo plėtros studijas, apibendrinti projektinės veiklos rezultatus ir numatyti galimybes dalyvauti naujuose transporto srities projektuose galimybes. Todėl pagrindiniai 2006 m. rezultatai yra šie: išanalizuoti intermodalinio transporto paslaugų plėtros metodologiniai aspektai ir identifikuotos Lietuvos transporto sektoriaus plėtros perspektyvos e. verslo aspektu; numatytos projektinės veiklos tęstinumo galimybės, kurios buvo aptartos projekto dalyvių susitikime Helsinkyje bei konferencijoje Berlyne. Pagal sudarytą projekto veiklų planą vykdyta rezultatų sklaida  – išspausdinti du straipsniai konferencijų medžiagoje „Transport Means 2006“.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gatautis, Rimantas; Gudauskas, Renaldas. E-business development in Lithuania: problems and perspectives // The 5th Wuhan International Conference on E-Business: Integration and Innovation through Measurement and Management, Wuhan, China, May 27-28, 2006. Vol. 1. Alfred: Alfred University Press, 2006. ISBN 0-9604962-8-9. p. 176183. [ISI Proceedings]. Rimienė, Kristina. An importance of functions for logistics center choice // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 263-265. [ISI Proceedings]. Damaskopoulos, Panagiotis; Gatautis, Rimantas; Banytė, Jūratė; Virvilaitė, Regina. Lithuania transport sector: prospects for e-business development   // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 351356. [ISI Proceedings]. Kazokienė, Lina; Stravinskienė, Jurgita. Public

relations as object of management related scientific research // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 1st international conference, November 17-18, 2006, Lithuania  / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Martinther University, University of Tartu. Institute for Social Research. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-156-5. p. 85-88. [ISI Proceedings]. 5. Skrudupaitė, Aušra; Kuvykaitė, Rita. Social class influence on consumer behavior: context of eurointegration // Changes in Social and Business Environment: proceedings of the 1st international conference, November 17-18, 2006, Lithuania  / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Martinther University, University of Tartu. Institute for Social Research. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-156-5. p. 198-203. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Alimienė, Monika; Kuvykaitė, Rita. Antreprenerystės įtaka mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijai  // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142. 2006, nr. 39. p. 7-22. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 2. Banytė, Jūratė; Gadeikienė, Agnė. Farmacijos kompanijų atstovybių Lietuvoje žmogiškųjų išteklių valdymo metodologiniai aspektai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. ISSN 1392-1142.

105


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

106

2006, nr. 39. p. 23-42. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. Palaima, Tomas; Banytė, Jūratė. Marketing service relationships: the relative role of service quality // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 83-94. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Banytė, Jūratė; Gadeikienė, Agnė; Kuvykaitė, Rita. Peculiarities of human resources management in a service enterprise // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 5461. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Skrudupaitė, Aušra; Virvilaitė, Regina; Kuvykaitė, Rita. Influence of social factors on consumer behaviour: context of Euro integration // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 73-82. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Jagelavičienė, Aldona; Stravinskienė, Jurgita; Rūtelionė, Aušra. Image factors which determine the choice of the bank // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 8794. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Palaima, Tomas; Auruškevičienė, Viltė. Study of relationship quality dimensionality in the parcel delivery services market // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 104-110. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Auruškevičienė, Viltė; Šalčiuvienė, Laura; Kazlauskaitė, Rūta; Trifanovas, Andriejus. A comparison between recent and prospective critical success factors in Lithuanian printing industry // Managing global transitions: international research journal. ISSN 1581-6311. 2006, Vol. 4, no. 4. p. 327-346. Kugytė, Ramunė; Šliburytė, Laimona. A crossnational investigation of service provider selection criteria in the Lithuanian and Nordic mobile telecommunications sectors // CLADEA 2006 [elektroninis išteklius]: 41 Annual Assembly, 10-13 September, 2006, Montpellier, France. Montpellier: Group Sup de Co Montpellier, 2006. p. [1-14]. Kugytė, Ramunė; Šliburytė, Laimona. A methodological approach to service provider selection criteria: an exploration investigation of mobile telecommunications services in Lithuania  // Business Across Borders in the 21st Century [elektroninis išteklius]: 2nd Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development, July 10-13, 2006, Paris, France: conference proceedings. Vol. 2, no. 1. Paris: Academy of World Business, Marketing and Management Development, 2006. ISBN 0-975222721-1. p. 1392-1403.

4. Kugytė, Ramunė; Šliburytė, Laimona. Acceptance of technology-based services in Lithuania: an exploratory research in the mobile telecommunications sector // EIBA 2006 [elektroninis išteklius]: 32nd EIBA annual conference Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness, Fribourg, Switzerland, December 7-9, 2006: conference proceedings. Fribourg: University of Fribourg, 2006. p. [1-13]. 5. Šalčiuvienė, Laura; Auruškevičienė, Viltė; Virvilaitė, Regina. Assessing brand image dimensionality in a cross-cultural context // Marketing from the Trenches: Perspectives on the Road Ahead / Ed. by N. Papadopoulos and C. Veloutsou. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2006. ISBN 960-6672-06-9. p. 223-233. 6. Gatautis, Rimantas; Pukas, Valdas. Developing virtual communities in Lithuania // FeBR 2005: Frontiers of e-Business Research 2005: conference proceedings. ISSN 1459-0131. 2006. p. 637-646. 7. Schaffers, Hans; Gatautis, Rimantas; Penttinen, Heli; Szalavetz, Andrea; Tancig, Peter. Emerging value clusters in the new member states: the role of collaborative innovation // ICE 2006: proceedings of the 12th International Conference on Concurrent Enterprising: Innovative Products and Services through Collaborative Networks, Milan, Italy, 26-28 June, 2006. Nottingham: Nottingham University Business School, 2006. ISBN 0-85358-228-9. p. 267-274. 8. Banytė, Jūratė; Jucaitytė, Indrė; Matulionienė, Loreta; Virvilaitė, Regina. Influence of culture elements on brand value perception // SIMPEC 2006: the proceedings of the 6th Biennial International Economic Symposium, May, 19-20, 2006, Brasov, Romania /Transilvania University of Brasov. Brasov: INFOMARKET Publishing House, 2006, Vol. 1. ISBN 973-8204-83-6. p. 17-25. 9. Šeinauskienė, Beata; Virvilaitė, Regina. The empirical research of the theoretical framework of marketing mix standardization and adaption for international markets // Proceedings of the 14th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, November 30 December 2, 2006, Vienna, Austria. Vienna: Institute of International Business Vienna University of Economics and Business Administration, 2006. ISBN 3-9502045-4-7. p. 255-273. 10. Gatautis, Rimantas. eGovernment development in Lithuania // Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications and Case Studies. Pt. 1. Amsterdam: IOS Press, 2006. ISBN 1-58603-682-3. p. 547-553. 11. Milašius, Liudvikas; Matulionienė, Loreta; Vanagas, Arūnas. Aplinkos įtaka intermodalinio transporto terminalo konkurencingumui // Transporto priemonės - 2006 = Transport means - 2006: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Lietuva, 2006 m. spalio 19-20 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, ... [at al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-144-1. p. 62-78.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel.: 300570, 323683, e.p. algimantas.sakalas@ktu.lt Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Mašinų gamybos ekonomikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Bronius Neverauskas, dr. Algimantas Sakalas Docentai: dr. Rūta Adamonienė, dr. Audronė Apalainienė, dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, dr. Vladislava Bartosevičienė, dr. Ilona Bučiūnienė, dr. Ramunė Čiarnienė, dr. Vilmantė Kumpikaitė, dr. Kazys Lukaševičius, dr. Pranas Bernardas Milius, dr. Romualdas Piktys, dr. Asta Savanevičienė, dr. Jolanta Solnyškinienė, dr. Violeta Šilingienė, dr. Rimantas Venskus Lektoriai: Vida Aleknavičienė, dr. Rūta Čiutienė, Edvardas Dimša, Kęstutis Duoba, Adelaida Ivaškienė, Lucija Jasūdienė, Kristina Kindsfaterienė, Alfredas Staleronka, Vytautas Stankevičius, Dalia Stukaitė, Elvyra Stefanija Švelnienė, dr. Audrius Taraškevičius, dr. Sigitas Vaitkevičius, Milita Vienažindienė Asistentai: Jurga Duobienė, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Eglė Leščinskienė, Evelina Meilienė Jaunesn. mokslo darbuotojas Algimantas Venckus Doktorantai: Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Kristina Keršienė, Diana Korsakaitė, Eglė Leščinskienė,

Inga Staškevičiūtė, Milita Vienažindienė, Rūta Virbickaitė, Egidijus Žukauskas Inžinierė Violeta Rosickienė Vyr. vadybininkė Renata Babeckaitė Vadybininkė Žiedūna Kriaučiūnaitė Koordinatorė Gerda Kumpienė Vyr. laborantė dr. Lina Vaškelienė Laborantė Žiedūna Kriaučiūnaitė Vyr. administratorė Danutė Ona Šimkienė Administratorės: Sonata Gedmintienė, Elena Zita Kurauskienė, Danutė Ona Šimkienė, Aušra Venskutė Tiriamoji bazė Kompiuterizuota vadybos mokomoji laboratorija. Kompiuteriai PENTIUM, programinė įranga „MS Office“, Statistika“, „Projektų vadyba“. Naudojami programų paketai šiems studijų moduliams: „Personalo vadyba“, „Planavimas“, „Projektų valdymas“, „Statistika“, „Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai“. Doktorantūros moduliai Žmogiškųjų išteklių valdymas (prof. A. Sakalas).

Mokslo grupë – Ámonës ûkinio mechanizmo tobulinimo rinkos ekonomikos sàlygomis Vadovas – dr. A. Sakalas, tel. 300570 Dr. B. Martinkus, dr. B. Neverauskas, dr. V. Bartosevičienė, dr. E. Bartkus, dr. A. Apalainienė, dr. R. Adamonienė, dr. R. Venskus, dr. A. Savanevičienė, L. Jasūdienė, A. Staleronka, K. Kindsfaterienė, V. Aleknavičienė, D. Stukaitė, dr. V. Kumpikaitė. Grupės tyrimų tematika – įmonių restruktūrizavimas rinkos sąlygomis. Tyrimų objektas – įmonių valdymo struktūra, pelno ir kaštų centrai, jų savarankiškumo didinimas; personalo ugdymo sistemos (poreikio planavimo, formavimo, karjeros, mokymo proceso organizavimo, motyvavimo) kiekybiniai ir kokybiniai aspektai, darbo užmokesčio nustatymo metodologija. INTERREG III B programos projektas: „Via Baltica Nordica makroregiono stiprinimas, skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą inovacijų srityje“ (VBN InnoReg). 2006–2007 m. Pagrindinis projekto partneris – Suomijos Baltijos institutas; projekto partneriai – Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos institucijos. Koordinatorius KTU – jaunesnysis mokslo darbuotojas A. Venckus. Projekto tikslas – sustiprinti sąsajas tarp regioninių inovacijų sistemų Via Baltica Nordica zonoje. 2006 metais Kauno regione buvo atliktas tyrimas, kuriuo identifikuotos Kauno regiono mokslo institucijos - svarbiausi regioninės inovacijų sistemos

veikėjai; išanalizuota esama situacija inovacijų kūrimo mokslo institucijose ir jų pritaikymo šalies pramonėje; identifikuoti ir išanalizuoti išoriniai veiksniai, kurie turi lemiamą įtaką inovacijų sistemai ir kt. Bendradarbiaujant su viešąja įstaiga „Technopolis“, pradėta kurti duomenų bazė apie atskirų Kauno regiono mokslo institucijų, verslo įmonių potencialą. Projekto metu keičiamasi patirtimi regionų novatoriškumo didinimo srityje, kuriama bendra inovacijų skatinimo strategija. Personalo ugdymo sistemos tobulinimas – tarpkultūrinis aspektas: mokslinio tyrimo darbas. Spartūs eurointegracijos procesai sąlygoja skirtingų kultūrų tarpusavio sąveiką ir daugiakultūrės verslo aplinkos kūrimąsi. Tai neišvengiamai suformuoja tarpkultūrinių vertybių pažinimo ir suderinamumo poreikį kaip vieną svarbiausių efektyvios verslininkystės prielaidų. Organizacijos kultūra yra daugiaplanis reiškinys, apimantis įvairius elementus. Darbe suformuotas verslo kultūrinių vertybių teorinis modelis, kuriam būdingas subalansuotas požiūris į darbą bei asmeninius poreikius ir šeimą, santykiais pagrįstas dalykiškumas, yra verslo kultūrinė vertybė, individualizmo derinamas su kolektyvizmu, atvirumo ir uždarumo dilema, orientacija į formalizavimą – bendradarbiavimą, orientaciją į aktyvumą ar pasyvumą, į bendradarbiavimą ar autokratinį valdymą, „aukštesnių“ (motyvacinių) veiksnių akcentavimas. 2006 m. išleistas mokomasis CD „Cross Cultural Business Values“.

107


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

108

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Daunys, Mykolas; Taraškevičius, Audrius. Investigation of low cycle fatigue crack opening size and closure stress // Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. ISSN 0971-4588. 2006, Vol. 13, no. 5. p. 417-425. [ISI Web of Science]. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta. Consulting outsourcing in agriculture // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: transactions of the international scientific conference, 5-7 October, 2006, Kaunas - Kaliningrad / Estonian University of Life Sciences. ISSN 1406-4049. 2006, no. 223. p. 14-26. [ISI Master Journal List; CAB Abstracts]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Zigmantavičienė, Aida; Snieška, Vytautas; Neverauskas, Bronius. Classification of non-tariff barriers in the international textile trade markets // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 45-53. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Čiarnienė, Ramunė; Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. Strategic personnel management in public sector: the case study of Kaunas Municipality // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 62-69. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Pundzienė, Asta; Duobienė, Jurga. CEOs’ entrepreneurship in relation to reaction to organizational change // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 91-98. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Vaitkevičius, Sigitas; Merkys, Gediminas; Savanevičienė, Asta. Model of strategic analysis tools typology // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 2(47). p. 99-109. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Leščinskienė, Eglė; Sakalas, Algimantas. Pension reform progress and problems // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 28-35. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL]. Taškevičiūtė, Inga; Neverauskas, Bronius; Čiutienė, Rūta. Applying the principles of organisational intelligence in University Strategies // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 3(48). p. 63-72. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; VINITI; CEEOL].

7. Vaitkevičius, Sigitas. Modelling of strategic analysis in strategic management // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 4(49). p. 3747. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 8. Martinkus, Bronislovas. “Inžinerinė ekonomika” - mokslo žinių šaltinis // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 5(50). p. 7-12. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 9. Savanevičienė, Asta. Flexibility in Lithuania enterprises: comparative analysis of garment, food and IT enterprises // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 5(50). p. 92-98. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. 10. Čiutienė, Rūta; Sakalas, Algimantas; Neverauskas, Bronius. Influence of personnel interests on formation of modern career // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 5(50). p. 99-106. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė; Taraškevičius, Audrius. Distance education developing knowledge society // IMEA 2006 [elektroninis išteklius]: Informatics, Management, Economics, Administration, Hradec Kralove, 15-16.5.2006: [proceedings]. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-164-3. p. 20-27. 2. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Strategic personnel management in public sector // IMEA 2006 [elektroninis išteklius]: Informatics, Management, Economics, Administration, Hradec Kralove, 1516.5.2006: [proceedings]. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-164-3. p. 196-203. 3. Duoba, Kęstutis. A conceptual framework of organizational virtuality // IMEA 2006 [elektroninis išteklius]: Informatics, Management, Economics, Administration, Hradec Kralove, 15-16.5.2006: [proceedings]. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-164-3. p. 215-222. 4. Duobienė, Jurga; Taraškevičius, Audrius. Strategic approach to organizational negotiation management // IMEA 2006 [elektroninis išteklius]: Informatics, Management, Economics, Administration, Hradec Kralove, 15-16.5.2006: [proceedings]. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-164-3. p. 223-230. 5. Solnyškinienė, Jolanta. Peculiarities of privatization and property control efficiency in Lithuanian stock companies // IMEA 2006 [elektroninis išteklius]: Informatics, Management, Economics, Administration, Hradec Kralove, 15-16.5.2006: [proceedings]. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-164-3. p. 739-745. 6. Sakalas, Algimantas; Kumpikaitė, Vilmantė. Bewertung von Personalentwicklungssystemen litauischer Unternehmungen // Globalisierung und Wirtschaftswachstum mittelständischer


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Unternehmungen: XV. Betriebswirtschaftliche Tage zu Schwerin 2005, 27. und 28. Oktober 2005, Schwerin. Rostock: Universität Rostock, 2006. ISBN 3-86009-302-9. p. 143-151. 7. Bruneckienė, Jurgita; Ramanauskienė, Jolita. Concept regional competitiveness in the context of strategic planning // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 49-61. 8. Martinkus, Bronislovas; Snieška, Vytautas; Čiburienė, Jadvyga. Consumption and cultural impact: Lithuanian cases // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius], 13-14 September, 2006, Bratislava, Slovak Republic: proceedings of the 16th International Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. ISBN 80-227-2509-9. p. 327-334. 9. Leščinskienė, Eglė; Sakalas, Algimantas. Особенности пенсионной реформы в Литве и других посткоммунистических странах // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2006, Vol. 2(85). p. 36-37. 10. Duoba, Kęstutis; Savanevičienė, Asta. From conventional to virtual organization: evaluating degree of virtuality // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2006, Vol. 2(85). p. 385-388. 11. Duobienė, Jurga; Neverauskas, Bronius. The role of top-managers’ entrepreneurial traits facing innovations // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2006, Vol. 2(85). p. 431-434. 12. Gudonavičius, Linas; Savanevičienė, Asta. Knowledge organizations: rational and creative thinking in strategic decision making // FeBR 2005: Frontiers of e-Business Research 2005: conference proceedings. ISSN 1459-0131. 2006. p. 370-379. 13. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė. Distance education developing knowledge society // FeBR 2005: Frontiers of e-Business Research 2005: conference proceedings. ISSN 1459-0131. 2006. p. 405-419. 14. Čiarnienė, Ramunė; Sakalas, Algimantas; Vienažindienė, Milita. Strategic thinking in new public management // FeBR 2005: Frontiers of e-Business Research 2005: conference proceedings. ISSN 14590131. 2006. p. 760-774. 15. Lukaševičius, Kazys; Sinickaitė, Renata; Bagdonaitė, Reda; Vorobyeva, Irina V. Peculiarities and problems of development of small and medium business  // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-11]. 16. Lukaševičius, Kazys; Sinickaitė, Renata; Bagdonaitė, Reda; Vorobyeva, Irina V. Peculiarities and problems of development of small and medium business // Advances in Business and Management: Theory and

Applications: papers on human resource management, marketing, brand management, strategic management and performance management. Vol. 3. selected proceedings of the second International Conference on Business, Management and Economics: 1518 June, 2006, Cesme-Izmir, Turkey. Izmir: Yasar university, 2006. ISBN 975-6339-09-8. p. 265-273. 17. Kumpikaitė, Vilmantė; Sakalas, Algimantas. Personnel development system’s evaluation focused on consistency of the organization and its employee’s development interests // IIRA 14 World Congress [elektroninis išteklius]: Social Actors, Work Organization and New Technologies in the 21st Century, September 11-14, 2006, Lima, Peru. Geneva: International Industrial Relations Association, 2006. p. [1-5]. 18. Dagilienė, Lina. The application of financial valuation methods in investment decisions // Latvijas Universitātes Raksti. Ekonomika, V. = Scientific Papers University of Latvia. Economics, V. Vol. 702. Rīga: Latvijas universitāte, 2006. ISBN 978-998480228-2. p. 58--66. 19. Simanavičienė, Žaneta; Mačerinskas, Jogaila; Dagilienė, Lina; Kovaliov, Ruslan. Valuation criteria of small and medium enterprises // Management, Economics and Business Development in the New European Conditions [Elektroninis išteklius]: 4th international scientific conference, 26-27 May 2006, Brno, Czech Republic / Brno University of Technology. Faculty of Business and Management. Brno: Brno University of Technology, 2006. ISBN 80-7204-454-0. p. [1-5]. 20. Žvirelienė, Renata; Bučiūnienė, Ilona. Relationship marketing expression in company’s relationships with consumers // 4th international scientific conference Business and Management. 14th international scientific conference Enterprise Management: Diagnosis, Strategy, Efficiency [elektroninis išteklius]: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania: conference proceedings / International North Germany Academy of Informatology, Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-035-2. p. [1-7]. 21. Adamonienė, Rūta; Andriuscenka, Jonas. The study of appliance the strategic management methodology for the small-scale entrepreneurship // 4th international scientific conference Business and Management. 14th international scientific conference Enterprise Management: Diagnosis, Strategy, Efficiency [elektroninis išteklius]: 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania: conference proceedings / International North Germany Academy of Informatology, Vilnius Gediminas Technical University, National University of Ukraine. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28035-2. p. [1-12]. 22. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta. Consulting outsourcing in agriculture // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: transactions of the international scientific conference, 5-7 October, 2006, Kaunas - Kaliningrad / Estonian University of Life Sciences. ISSN 1406-4049. 2006, no. 223. p. 14-26. 23. Sakalas, Algimantas; Neverauskas, Bronius. The development of Lithuanian higher education: advancement and problems // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure

109


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Development: transactions of the international scientific conference, 5-7 October, 2006, Kaunas - Kaliningrad / Estonian University of Life Sciences. ISSN 1406-4049. 2006, no. 223. p. 324-331. 24. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta. Užsakomųjų konsultavimo paslaugų teikimo ypatumai žemės ūkyje // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Verslo vadybos katedra. Nr. 1(7). Akademija, 2006. ISBN 9955-448-48-2. p. 16-19. 25. Sakalas, Algimantas; Neverauskas, Bronius. Lietuvos aukštojo mokslo vystymo problemos // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Verslo vadybos katedra. Nr. 1(7). Akademija, 2006. ISBN 9955-448-48-2. p. 139-141. 26. Solnyškinienė, Jolanta. Visuomenės lūkesčiai: efektyvumas nelygu teisingumas // Socialiniai tyrimai = Social Research: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2006, nr. 1(7). p. 120126. [CEEOL]. 27. Solnyškinienė, Jolanta. East and Central Europe countries’ development trajectories: effects of transition and euro-integration factors synergy  // Tiltai. Priedas: mokslo darbai / Klaipėdos universitetas. Kn. 1. Žinių ekonomikos perspektyvos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. ISSN 1648-3979. 2006, nr. 34. p. 17-26. 28. Dagilienė, Lina; Kovaliov, Ruslan; Mačerinskas, Jogaila; Simanavičienė, Žaneta. The application of financial valuation methods in investment decisions // Vadyba = Management / Vilnius University. ISSN 1822-3133. 2006, nr. 2(11). p. 28-33.

110

29. Jasūdienė, Lucija. Kontrolingas - efektyvi valdymo sistema // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste  = The perspectives of small and middle-size business development in the process of integration to the European Union: mokslinėspraktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. ISSN 1648-1717. 2006. p. 56-58. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta. Consulting outsourcing in agriculture // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development: international scientific conference, 5-7 October, 2006, Kaunas - Kaliningrad / Lithuanian University of Agriculture, Kaliningrad State Technical University, Estonian University of Life Sciences. Tallinn: Infotrükk, 2006. ISBN 9949-426-11-1. p. 14-26. 2. Kumpikaitė, Vilmantė; Sakalas, Algimantas. Human resource development for entrepreneurship culture in the age of globalization // Baltic Dynamics 2006: International Partnership Promoting Innovative Business, 24-26 May, 2006, Vilnius: conference proceedings. Vilnius, 2006. p. 104-109. 3. Duoba, Kęstutis; Duobienė, Jurga; Sakalas, Algimantas; Savanevičienė, Asta. Relationship between virtual organization and entrepreneurship  // Baltic Dynamics 2006: International Partnership Promoting Innovative Business, 24-26 May, 2006, Vilnius: conference proceedings. Vilnius, 2006. p. 116-120. 4. Sinickaitė, Renata; Lukaševičius, Kazys. Užsienio investicijų regioninis pasiskirstymas Lietuvoje // Socialiniai mokslai 2006: iššūkiai globalizacijos procese: 4-osios studentų mokslinės konferencijos medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-081-X. p. 54-56.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Visuotinės kokybės vadybos centras Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Direktorius – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. 300590, faks. 300591, e. p. povilas.vanagas@ktu.lt; hvc@ktu.lt Centras įkurtas 1995 m. vasario 1 d. pagal tarptautinio TEMPUS (PHARE) projekto „Harmoningoji plėtra ir aplinka“ programą.

Pagrindinis centro tikslas – inicijuoti ir padėti įgyvendinti Lietuvoje visuotinės kokybės vadybą, ja pagrįstą Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelį, kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos kokybės vadybos standartus, kuriuos įgyvendint yra būtina, kad Lietuvos ūkis galėtų įsiterpti į Europos ir pasaulinę rinką ir sėkmingai joje konkuruoti. Centro veiklos sritys: taikomieji moksliniai tyrimai, projektai ir konsultacijos, praktinis mokymas ir visuomenės švietimas. Taikomųjų tyrimų tikslas – ištirti specifines sąlygas, būtinas visuotinės kokybės vadybai bei Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliui įgyvendinti, ir parengti rekomendacijas, kaip Lietuvos organizacijose sudaryti reikalingas sąlygas. Centre įmonių užsakymu rengiami šie projektai ir teikiamos konsultacijos: • sudaromi ir įgyvendinami įmonių valdymo struktūrų kūrimo projektai, pritaikant juos prie rinkos reikalavimų; • rengiami ir įgyvendinami organizaciniai projektai pagal Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio reikalavimus. Šie projektai padeda sukurti firmos nuolatinio tobulėjimo mechanizmą, mažinti kaštus, didinti apyvartą, kad įmonė galėtų sėkmingai įsitvirtinti ir konkuruoti rinkoje; • įgyvendinamos kokybės valdymo sistemos pagal LST EN ISO 9000: 2000 šeimos standartus; • sudaromi originalūs darbo motyvacijos tyrimais pagrįsti atlyginimo už darbą nuostatai, kurie skatina darbuotojus siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą ir firmą; • sprendžiamos darbo tyrimo ir matavimo problemos: optimalus įvairių specialybių darbuotojų skaičiaus nustatymas, optimalių darbo normų ir kitos šios srities problemos.

Dabar centro darbuotojai turi parengę šias praktinio mokymo programas: • įmonės aukščiausiojo lygio vadovams pokalbis apie visuotinės kokybės vadybą, apie ja pagrįsto verslo tobulumo modelio naudą ir įgyvendinimo būdus; • visų įmonės lygių darbuotojų praktinis mokymas, kaip įsisavinti ir mokėti įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą ir Europos verslo tobulumo modelį; • įmonių, kurios ketina dalyvauti konkurse Lietuvos nacionaliniam kokybės prizui laimėti, vadovų ir specialistų praktinis mokymas; • specialistų, siekiančių sukurti atlyginimo už darbą sistemą, skatinančią siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą, bendradarbius ir firmą, praktinis mokymas; • specialistų, siekiančių parengti ir įgyvendinti kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos standartus, praktinis mokymas; • praktinis darbo organizavimo ir normavimo mokymas. Praktinio mokymo tikslams pritaikyta moderni auditorija. Apie 1200 pramonės, prekybos įmonių ir sveikatos priežiūros institucijų aukščiausio lygio vadovų ir specialistų yra gavę Visuotinės kokybės vadybos centro kokybės vadybos sertifikatus. Centras šviečia visuomenę masinėmis informacijos priemonėmis, skleidžia visuotinės kokybės vadybos ir naujausias vadybos idėjas. Įrengta specializuota biblioteka, kurioje sukaupta per 1000 pavadinimų visuotinės kokybės vadybos ir su ja susijusių kitų vadybos mokslo sričių knygų anglų ir prancūzų kalbomis, prenumeruojami žurnalai, renkama kita informacija. Centre etatinių darbuotojų nėra. Kiekvienam projektui vykdyti sudaromos kompetentingų specialistų komandos konkretiems uždaviniams spręsti.

111


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel.: Faks. E. p.

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas prof. dr. Jonas Daunoras 351216, 300250, 300251 454329 dekeaf@ktu.lt

Raštinės personalas: vyriaus. administratorė ir referentė Ona Čirpuvienė, administratorės Elvyra Grigaliūnienė, Zita Juraškienė Elektrotechnikos fakultetas įkurtas 1947 m. Automatikos fakultetas įkurtas 1977 m. Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas įkurtas 1993 m. sujungus Automatikos ir Elektrotechnikos fakultetus. 2005 m. fakultetas pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu. Pagrindines pareigas fakultete turi 118 darbuotojų, iš jų 71 mokslininkas: 10 habilituotų daktarų, 61 daktaras.

Padaliniai Elektros sistemø katedra Elektros ir ðviesos inþinerijos katedra Ergonomikos katedra Procesø valdymo katedra Taikomosios elektronikos katedra Teorinës elektrotechnikos katedra Valdymo technologijø katedra Automatikos ir valdymo technologijø institutas

Pagrindinës tyrimø kryptys Elektros energijos gamyba, perdavimas, vartojimas ir valdymas, automatizuotoji apskaita ir techninių sistemų būsenos prognozavimas Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; dirbtiniai neuroniniai tinklai Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir valdymas Elektros mašinų charakteristikos, kokybė ir diagnostika Intelektinių ir hibridinių valdymo metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinio valdymo sistemos Elektromagnetinių laukų taikymas technologijoms; elektromagnetinių keitiklių taikymas energijos apskaitai Šviesos technologijos ir jų taikymas apšvietimui, vizualizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti Darbo aplinkos tyrimai, priemonių kenksmingiems veiksniams mažinti kūrimas

112


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Elektros ir valdymo technologijos, 2006 m. gegužės 4, 5 d. 2. Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (XVI tarptautinė), 2006 m. rugsėjo 27–29 d. 3. Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos (studentų), 2006 m. gegužės 5 d. Mokslo leidiniai 1. Electrical and control technologies: proceedings of international conference. Kaunas: Technologija, 2006. 314 p. 2. Elektros ir valdymo technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 542 p. 3. EMD-2006: proceedings of the XVI international Conference. Kaunas: Technologija, 2006. 248 p. Dalyvavimas tarptautinėse ir šalies mokslo programose FRAMEWORK 6 programos projektas „Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)“, ETI-CT-2005-023438. Prof. P. Balčiūnas. 2005–2008. FRAMEWORK 6 programos projektas „Ugdykime tai – dalyvaukime tyrime (FORM-IT), SAS6-042938. Doc. S. Raila. 2006–2008. EUREKA projektas E!3681. Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX). Prof. A. Verikas. 2006–2009. EUREKA projektas E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS). Prof. R. Simutis 2006–2008.

Dalyvavimas kitų institucijų bei organizacijų veikloje Doc. A. Bačauskas – Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos prezidiumo narys; Lietuvos energetikos instituto tarybos narys; Pasaulio energijos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas. Prof. A. Verikas – tarptautinių žurnalų „IEEE Trans System Man and Cybernetics“, „Neural Processing Letters“, „Neural Computing and Applications“, „Informatica“, „International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence“, „Pattern Recognition Letters“, „Neurocomputing“ and „Information Fusion“ recenzentas; Europos neuroninių tinklų asociacijos narys; IEEE asociacijos narys; Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacijos narys, tarptautinių konferencijų programų komitetų narys, FRAMEWORK 6 programos ekspertas. Prof. R. Deksnys ir prof. A. Navickas – LMA žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos nariai. Prof. D. Levišauskas – tarptautinių žurnalų „Computers and Chemical Engineering“, „Biochemical Engineering Journal“ recenzentas, Europos biotechnologų federacijos narys. Prof. R. Simutis – tarptautinio žurnalo „Journal of Intelligent and Fuzzy Systems“ recenzentas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redkolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos narys. Prof. L. A. Markevičius – tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ redakcinės kolegijos ir organizacinio komiteto narys. Doc. A. Morkvėnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys.

EUREKA projektas E!3726. Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS). Prof. D. Levišauskas. 2006–2009.

Doc. E. Nevardauskas – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto TK 45 „Elektros energetika“ pirmininkas.

NATO grantas reintegracijai „Programų paketas modeliu paremtam bioploviklio gamybos procesui netiesiogiai įvertinti ir optimizuoti“, CBP.EAP.RIG.981479. Doc. V. Galvanauskas. 2004–2007.

Prof. A.Kopustinskas – FRAMEWORK 6 programos ekspertas. Doc. V. Mačerauskas – tarptautinio žurnalo „Computers in Industry“ ekspertas.

Lietuvos ir Ukrainos programos projektas „Robotų navigacijai neapibrėžtoje aplinkoje skirtų metodų ir įtaisų tobulinimas“. Prof. R. Simutis. 2005–2006.

Doc. A. Vegys – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas ir technikos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys. M. d. M. Bačauskienė – tarptautinio žurnalo „Pattern Recognition Letters“ recenzentė. M. d. A. Lipnickas – tarptautinių žurnalų „IEEE Transactions on Neural Networks“ ir „IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence“ recenzentas. Doc. S. Raila – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti valdybos pirmininko pavaduotojas.

113


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros sistemø katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel.: 453907, 300280, 300281, faks. 350392, e. p. esk@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Povilas Balčiūnas, dr. Rimantas Pranas Deksnys, habil. dr. Steponas Gečys, habil. dr. Vladas Katkevičius, dr. Linas Andronis Markevičius, habil. dr. Vaclovas Miškinis, dr. Albertas Nargėlas, dr. Algimantas Stanislovas Navickas Docentai: dr. Vaclovas Ažubalis, dr. Anzelmas Bačauskas, dr. Algirdas Degutis, dr. Saulius Gudžius, dr. Artūras Kalvaitis, dr. Alfonsas Morkvėnas, dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas, dr. Gytis Svinkūnas Lektoriai: dr. Mindaugas Ažubalis, dr. Audrius Jonaitis, Kęstutis Juočiūnas, dr. Inga Konstantinavičiūtė, dr. Renata Stanionienė, dr. Robertas Staniulis Asistentas dr. Almantas Bandza, Doktorantai: Vytautas Cibulskas, Tomas Deveikis, Mindaugas Kripas, Žydrūnas Linkevičius, Birutė Linkevičiūtė, Žydrūnas Martišius, Povilas Norkevičius, Ramūnas Ponelis, Modestas Rauchas, Antanas Rožanskas, Dainius Slušnys, Andrius Šablinskas, Vytautas Šiožinys, Daivis Virbickas, Darius Zailskas, Aistija Zubavičiūtė Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Kęstutis Kavaliauskas, Dainius Slušnys Vyr. laborantai: Henrikas Zumaras, Vaclovas Zumaras Laborantai: Elena Kasiulevičienė, Alfredas Rudys, Linas Vadeika Administratorė Vida Kraujutienė Tiriamoji bazė Aukštųjų įtampų laboratorija, energetinių skaičiavimų laboratorija, relinės apsaugos laboratorija, elektros sistemų laboratorija, elektrinių ir pastočių laboratorija, elektrotechnologijos laboratorija, elektros mašinų laboratorija, elektros mikromašinų laboratorija, elektrotechninių medžiagų laboratorija, kelios dešimtys asmeninių kompiuterių, braižytuvas DXY-1300, dalinių išlydžių detektorius ROBOTRON M 4202, projektorius 3M 2770, sukimo momentų matuoklis, indukcijos oro tarpe matuoklis, įtampos kokybės kontrolės sistema, impulsinis įtampos generatorius, įžemėjimo modeliavimo natūrinis stendas.

114

Doktorantūros moduliai Energetikos sistemų planavimas (doc. A. Bačauskas); Energetikos sistemos ir jų valdymas (doc. A. Bačauskas); Elektromagnetiniai procesai elektros sistemose (prof. L. A. Markevičius); Viršįtampiai ir viršsroviai (prof. L. A. Markevičius); Sistemų patikimumo modeliai (prof. A. S. Navickas); Elektros sistemų valdymo technologija (prof. A. Nargėlas); Elektros sistemų dinamika ir stabilumas (doc. V. Ažubalis); Elektros įtaisų kokybės teorija (prof. S. Gečys); Mikroekonomika ir energetikos ekonomika (habil. dr. V. Miškinis); Elektriniai energijos keitikliai ir jų sistemos (prof. P. Balčiūnas). Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Audrius Jonaitis. Sinchroninio generatoriaus aukštadažnės žadinimo sistemos dinaminio modelio identifikavimas (vadovas doc. V. Ažubalis); Renata Stanionienė. Elektros įrenginių izoliacijos būklės įvertinimas pagal viršįtampių poveikio trukmės charakteristikas (vadovas doc. A. Morkvėnas). Tarptautiniai mokslo projektai FRAMEWORK 6 programos projektas „Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)“, ETI-CT-2005-023438 KTU koordinatorius – prof. P. Balčiūnas. Autoriai: V.Adomavičius, P. Balčiūnas. Kartu su projekto partneriais iš 9 ES šalių parengti pranešimai apie savo šalių nacionalines strategijas atsinaujinančiųjų energijos šaltinių srityje, atlikti tyrimai ir parengti pranešimai apie pasaulines atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų plėtros tendencijas, identifikuotos pagrindinės institucijos, tarp jų ir mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), Lietuvoje dirbančios atsinaujinančiųjų energijos šaltinių srityje, sudaryta tokių įmonių duomenų bazė, MVĮ surengti pažintiniai renginiai apie RESCUE projektą ir jo teikiamas galimybes, surengti MVĮ profesinio parengimo kursai, parengta RESCUE projekto interneto svetainė, parengti ir projekto interneto svetainėje publikuoti du naujienlaiškiai, atlikta 17 technologinių auditų Lietuvos atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sektoriaus MVĮ, ištirti šių įmonių technologijų poreikiai, jų inovacinis potencialas bei galimybės pateikti projektų pasiūlymus ES 7BP ir kitoms programoms.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Elektros energetikos sistemø problemø tyrimø Vadovas – prof. R. Deksnys, tel. 453907, 300280, e. p. esk@eaf.ktu.lt Habil. dr. A. Nemura, dr. A. Bačauskas, dr. L. Markevičius, dr. E. Nevardauskas, dr. A. Morkvėnas, dr. S. Gudžius. Grupė įkurta 1994 metais. Moksliniai interesai: Lietuvos nacionalinė energetikos plėtros ir valdymo strategija, Lietuvos energetikos sistemos bendradarbiavimas su Baltijos energetikos sistemomis ir susijungimas su Vakarų Europos energetikos sistemų susivienijimais. Elektros sistemų režimų tyrimai, reaktyviosios galios valdymas, nuostolių mažinimas, elektros kokybė, energijos apskaita, daliniai išlydžiai ir izoliacijos kokybės kontrolė. Skirstomųjų tinklų ir vartotojų galios koeficiento ribų nustatymas ir kompensavimo priemonių diegimo ekonomiškai pagrįstų algoritmų sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8228 / Vadovas prof. R. Deksnys. Vykdytojai: R. Deksnys, R. Staniulis, V. Kirvėla. Nagrinėjami reaktyviosios galios kompensavimo skirstomuosiuose tinkluose ir skaičiavimo metodai, apžvelgti reaktyviosios galios reguliavimo būdai ir įvertinta reaktyviosios galios ir įtampos priemonės bei reaktyviosios galios kainos skaičiavimo algoritmai. Pasiūlytos skirstomųjų tinklų reaktyviosios galios analizės, kompensavimo įrenginių vietos nustatymo ir galios koeficiento tyrimų bei darbo režimo optimizavimo metodikos. Įvertinta skirstomųjų tinklų reaktyvioji galia ir pasiūlyta tarifų struktūra ir galimybė darbo režimų valdymo sistemą papildyti ekonominiais parametrais. Rinkos elementų prekiaujant reaktyviąja energija įdiegimo studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8318 / Vadovas prof. R. Deksnys. Vykdytojai: R. Deksnys, R. Staniulis. Nagrinėjama reaktyviosios galios, jos įvertinimo ir paslaugos rinkos organizavimo apžvalga užsienio valstybėse. Pateikta reaktyviosios galios vertės nustatymo metodika ir apskaičiuoti šaltinių reaktyviosios galios vertės indeksai. Pasiūlytas kombinuotas reaktyviosios galios rinkos modelis, apimantis reguliuojamą reaktyviosios galios kaštų kompensavimą ir galios šaltinių reaktyviosios galios įvertinimą ir įkainojimą. Sudarytos

generatorių, sinchroninių kompensatorių ir statinių reaktyviosios galios šaltinių kapitalinių investicijų, rezervo, pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų bei alternatyviųjų kaštų dedamųjų nustatymo metodikos. Pasiūlyta perdavimo tinklais tiekiamos reaktyviosios galios kainos ir mokesčių nustatymo metodika ir tarifų struktūra. Sukurtas reaktyviosios galios rinkos modelis ir nustatytos reaktyviosios galios apmokėjimo šaltiniams bei vartojimo kainos struktūra ir apimtys. Reaktyviosios galios sąnaudų įvertinimo metodai, metodika ir rinkos modelis pritaikyti Lietuvos elektros energetikos sistemai. Perdavimo tinklo įrenginių duomenų bazės suformavimas ir atskirų elementų matematinių modelių patikimumui nustatyti tobulinimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8366 / Vadovas prof. R. Deksnys. Vykdytojai: R. Deksnys, A. Navickas, A. Morkvėnas, E. Nevardauskas R. Staniulis, L. Vadeika. Surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti perdavimo tinklo elementų patikimumo statistiniai duomenys ir nustatyti elementų patikimumo skirstiniai, užpildyta patikimumo skaičiavimo duomenų bazė ir nustatyti matematinių modeliai ir parametrai perdavimo tinklo elementų patikimumui apskaičiuoti. Palyginti gauti patikimumo lygiai su užsienio šalių patikimumo lygiais. Aplinkinių valstybių perdavimo tinklų patikimumo lygiams identifikuoti, panaudotos patikimumo lygio nustatymo metodikos. Sudaryta Lietuvos perdavimo tinklo patikimumo skaičiavimo schemų duomenų bazė. Naujų ir esamų aukštųjų įtampų oro linijų ir jų tinklo pralaidumo didinimo bei įtakos gamtai mažinimo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8336  / Vadovas doc. E. V. Nevardauskas. Ištirti esamų aukštųjų įtampų oro linijų darbo trukmės, rekonstrukcijos krypčių ir pralaidumo didinimo būdai. Nustatyti naujai tiesiamų oro linijų ilgaamžiškumo didinimo, įtakos gamtai mažinimo ir perduodamos elektros kiekių didinimo priemonių taikymo Lietuvoje kriterijai ir galimybės. Apskaičiuota ir pasiūlyta naujas 330 kV linijas tiesti tik 3x400, o 110 kV – tik 240 mm² laidininkais, kartu taikant anglies arba aliuminio pluoštais sustiprintus laidininkus.

Mokslo grupë – Elektros energetikos sistemø reþimø valdymo Vadovas – prof. A. Nargėlas, tel. 300284, e. p. albertas.nargelas@.ktu.lt Dr. V. Ažubalis, dr. A. Navickas, dr. G. Svinkūnas, dr. I. Konstantinavičiūtė, dr. A. Bandza, A. Jonaitis. Grupė įkurta 1994 metais. Moksliniai interesai: elektros energijos poreikių valdymas, elektros energijos vartojimo procesų eksperimentinis tyrimas, elektros sistemų procesų tyrimas bei režimų valdymas, valdymo procesų tyrimas ir modeliavimas. Agregatų dinaminių charakteristikų parametrų identifikavimo ir sertifikavimo metodika: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8295 / Vadovas doc. V.Ažubalis.

Vykdytojai: V. Ažubalis, A. Bandza, A. Jonaitis, R. Ponelis, M. Ažubalis. Nagrinėjamos pagrindinės problemos, kylančios nustatant atskirų įrenginių dinaminių modelių struktūras, identifikuojant jų parametrus, parenkant reikiamų natūrinių bandymų principus ir apimtis. Sudaryta elektrinių agregatų dinaminių charakteristikų parametrų identifikavimo ir sertifikavimo metodika, pagrįsti dinaminių modelių parametrų nustatymo ir tikrinimo principai. Natūrinių bandymų Mažeikių elektrinėje pagrindu nustatyti atskirų įrenginių dinaminiai parametrai, patikrinta modelių sudarymo ir jų parametrų identifikavimo metodika, gauti dinaminių modelių

115


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

parametrai palyginti su pasų ir katalogų duomenimis, modeliai patikrinti tiriant kai kuriuos elektros energetikos sistemos dinaminius procesus. Sudarytos rekomendacijos, kaip nustatyti agregatų dinaminių modelių parametrus. Pramonės įmonių elektros kokybė ir jos tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8346 / Vadovas doc. G. Svinkūnas. Elektros energijos įmonių 10 ir 0,4 kV tinklo kokybės parametrų matavimas ir tyrimas. Trumpalaikių įtampos kryčių galimų dydžių ir leistinų ribų nustatymas kartono gamybos technologijoms. Dažnio keitiklių įėjimų grandinių darbo režimų tyrimas veikiant trumpalaikiam įtampos kryčiui. Dažnio keitiklių įtaka žemos įtampos elektros tinklui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8393 / Vadovas doc. G. Svinkūnas. Įtampos trikdžių įmonės 0,4 kV tinkle tyrimas veikiant tiristorinėms pavaroms ir dažnio keitikliams. Įtampos

trikdžių sklidimo žemos įtampos tinkle ir jų poveikio mažinimo tyrimas. Trumpojo jungimo srovės 330 kV šynose modeliavimas ir analizė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8361/ Vadovas prof. A. S. Navickas. Vykdytojai: A. S. Navickas, V. Ažubalis, A. Bandza, G. Svinkūnas. Sukurti trumpojo jungimo srovių 330 kV šynose tikslaus modeliavimo principai ir programos. Matematiniame modelyje įvertintas generatorių magnetinių grandinių nesimetriškumas, pagrindinio ir dvigubo dažnio bei aperiodinės magnetinių srautų ir srovių dedamosios, elektros energetikos sistemos darbo režimai. Sukurtas matematinis modelis panaudotas įvertinant galimas būdingų ribinių sistemos režimų trifazių trumpųjų jungimų sroves Ignalinos AE 330 kV šynose. Skaičiavimų rezultatai leido patikslinti Ignalinos AE blokinių transformatorių diferencinės apsaugos nuostatas.

Mokslo grupë – Elektromechaniniø keitikliø Vadovas – prof. S. Gečys, tel. 300277, e. p. steponas.gecys@ktu.lt Habil. dr. P. Kostrauskas , habil. dr. V. Katkevičius, dr. R. Mukulys, dr. A. Janickis, dr. L. Andriušienė, G. Rinkevičius, A. Simutis, A. Kalvaitis, A. Ugenskis. Grupė elektromechaninius keitiklius tiria daugiau nei tris dešimtmečius.

Moksliniai interesai: simetriniai ir nesimetriniai elektromechaniniai keitikliai, matematiniai modeliai, elektromagnetinių procesų tyrimas, parametrų nustatymas, kokybės kontrolė ir diagnostika.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

116

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gečys, Steponas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas. Critical slip in maximum electromagnetic power of a motor for borehole prospecting mechatronic devices // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 55-60. [ISI Web of Science]. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Deveikis, Tomas. Wind power station generated power amount and incremental paybacks estimation // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 31-36. [ISI Proceedings]. Svinkūnas, Gytis; Bandza, Almantas; Stančiauskas, Klemensas. Influence of capacitive - resistance voltage divider for digital relay protection // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 37-41. [ISI Proceedings]. Miškinis, Vaclovas; Konstantinavičiūtė, Inga; Deksnys, Rimantas Pranas. Forecast of electricity

demand and power balance in Lithuania // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 52-56. [ISI Proceedings]. 5. Norvaiša, Egidijus; Staniulis, Robertas. Analysis of Scandinavian and Polish electricity markets end electricity prices // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 57-62. [ISI Proceedings]. 6. Ažubalis, Vaclovas; Virbickas, Daivis; Jonaitis, Audrius; Ažubalis, Mindaugas. Synchronous generator and excitation system dynamic model parameters investigation // Electrical and Control Technologies 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 98-103. [ISI Proceedings]. 7. Ažubalis, Vaclovas; Bandza, Almantas; Dičius, Rimvydas; Ponelis, Ramūnas. Power unit steam turbine and boiler dynamic parameters identification  // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 104-109. [ISI Proceedings]. 8. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Kirvela, Vytautas; Baškys, Rolandas. Optimal power factors in distribution network // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 119-124. [ISI Proceedings]. 9. Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas Stanislovas. Multicriteria analysis of electrical network efficiency // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 171-174. [ISI Proceedings]. 10. Slušnys, Dainius. Energy change method application for distributed generators stability evaluation // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 175-179. [ISI Proceedings]. 11. Ažubalis, Mindaugas; Toločka, Rymantas Tadas. Tactile devices for information transmission in 2-D and 3-D // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 159-162. [ISI Proceedings]. 12. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Navickas, Algimantas Stanislovas; Stanionienė, Renata. The analysis of the integral characteristics of the overvoltages effect duration // EMD 2006: proceedings of the XVI international conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 72-77. [ISI Proceedings]. 13. Gečys, Steponas; Markevičius, Linas Andronis; Smolskas, Pranas. Two-phase induction motor for borehole investigating mechatronic devices // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 18223249. 2006. p. 94-97. [ISI Proceedings]. 14. Barzdaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas V.; Gečys, Steponas; Šeštakauskas, Deimantas. Turbounit condition monitoring based on vibration measurements // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 172-177. [ISI Proceedings]. 15. Gečys, Steponas; Kairys, Andrius. Mutual induction leakage fluxes in power transformers // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology,

Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 178181. [ISI Proceedings]. 16. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Deveikis, Tomas. The lighting danger to wind power stations assessment // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 217-220. [ISI Proceedings]. 17. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Interferences of magnetic fluxes in power transformers // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 225-228. [ISI Proceedings]. 18. Daunoras, Jonas; Gečys, Steponas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Tička, Vidmantas. Specialities of selection of surge arresters in 110-330 kV network // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 237-241. [ISI Proceedings]. 19. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Markevičius, Linas. Electromagnetic transient processes recognition model in insulated neutral net // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 242-247. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Gečys, Steponas. An influence of operating medium temperature change on characteristics of electric motor for borehole investigating devices  // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 1(65). p. 64-67. [INSPEC; VINITI]. 2. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas. Critical slip and characteristics of induction motor for borehole investigating devices // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 4(68). p. 95-98. [INSPEC; VINITI]. 3. Miškinis, Vaclovas; Deksnys, Rimantas Pranas. Development of small and medium enterprises in Lithuania // International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (IJEIM). ISSN 1368-275X. 2006, Vol. 6, no. 1-2. p. 74-87. [INSPEC]. 4. Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas Stanislovas. Elektros įrenginių gedimų įvertinimo ištirpusių dujų analizės metodu efektyvumo tyrimas // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų

117


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

118

akademija. ISSN 0235-7208. 2006, nr. 4. p. 59-65. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Nargėlas, Albertas. Informacinės technologijos ir elektros energetikos sistemų ateitis // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2006, nr. 1. p. 16-21. [INSPEC]. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Elektros energijos skirstymo technologinės sąnaudos  // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2006, nr. 4. p. 31-36. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Balčiūnas, Povilas; Ždankus, Narimantas Titas. Hidroenergetikos darnios plėtros galimybės // Energetika = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2006, nr. 1. p. 28-35. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Forecast of Lithuanian electric energy demand and power balances // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Serija 4: Energetika un elektrotehnika = Power and Electrical Engineering. ISSN 1407-7345. 2006, Sejums 16. p. 10-20. Ažubalis, Mindaugas; Grigas, Vytautas; Toločka, Rymantas Tadas; Žiliukas, Pranas. Investigation of tactile device pin and operator fingertip contact interaction // 5th World Congress of Biomechanics, July 29 - August 4, 2006, Munich, Germany: [international proceedings]. Bologna: Medimond, 2006. ISBN 88-7587-270-8. p. 547-550. Ažubalis, Mindaugas; Toločka, Rymantas Tadas; Bansevičius, Ramutis Petras. Investigation of tactile device pin drive dynamics // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 83-88492-62-4. p. [1-7]. Balčiūnas, Povilas; Grevys, Stanislovas; Adomavičius, Vytautas; Norkevičius, Povilas; Griškonis, Egidijus. Regeneracinių elektrocheminių keitiklių naudojimo galimybės Lietuvoje // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 1822-0754. 2006, nr. 3. p. 6-16. Grevys, Stanislovas; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas; Norkevičius, Povilas; Griškonis, Egidijus. Redokso tipo elektros energijos kaupiklių su cirkuliuojančiais elektrolitais savybių, taikymo galimybių ir kūrimo problemų įvertinimas // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 18220754. 2006, nr. 3. p. 53-67. Nargėlas, Albertas. Lietuvos elektros energetikos sistemos plėtra, elektros tiekimo patikimumas ir valdymo problemos // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 14-18.

8. Virbickas, Daivis; Redecki, Rimantas. Perdavimo tinklo kritinių geografinių pjūvių perkrovų tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 31-36. 9. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. Oro linijų darbo trukmę veikiančių faktorių analizė // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 37-43. 10. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. Vėjo elektrinių gaminamos energijos kiekio ir atsiperkamumo įvertinimas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 55-60. 11. Svinkūnas, Gytis; Bandza, Almantas; Stančiauskas, Klemensas. Talpuminio - varžtinio įtampos matavimo daliklio įtaka skaitmeninių relių darbui // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 61-65. 12. Miškinis, Vaclovas; Konstantinavičiūtė, Inga; Deksnys, Rimantas Pranas. Elektros energijos poreikių ir galių balanso prognozė // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 76-80. 13. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Kuro kainos prognozė // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 81-85. 14. Deksnys, Rimantas Pranas. Rusijos elektros energetikos sistemos strategija ir rinka // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 86-90. 15. Norvaiša, Egidijus; Staniulis, Robertas. Skandinavijos ir Lenkijos elektros rinkų bei elektros kainų analizė // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 91-96. 16. Morkvėnas, Alfonsas; Morkvėnaitė, Laura. Forecast of electricity consumption in Lithuania // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 121-124. 17. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata; Jasiūnas, Kęstutis; Razma, A. Apsaugos priemonių nuo viršįtampių parinkimo 110-330 kV tinkle ypatumai // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 147-151. 18. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata; Gvozdas, Petras. Viršįtampių poveikio trukmės registracijų analizė // Elektros ir valdymo technologijos 2006  = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 152-156. 19. Drabatiukas, A.; Morkvėnas, Alfonsas; Gvozdas, Petras. Viršįtampių eksperimentinis tyrimas vartotojų žemosios įtampos tinkle // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 157-160. 20. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas. Elektromagnetinių pereinamųjų procesų modeliavimo izoliuotos neutralės tinkle ypatumai // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 161-166. 21. Ažubalis, Vaclovas; Virbickas, Daivis; Jonaitis, Audrius; Ažubalis, Mindaugas. Sinchroninių generatorių ir žadinimo sistemų dinaminių modelių parametrų tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 319-324. 22. Ažubalis, Vaclovas; Bandza, Almantas; Dičius, Rimvydas; Ponelis, Ramūnas. Generavimo agregatų turbinų ir katilų dinaminių modelių parametrų tyrimo galimybės // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006:

tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 325-330. 23. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Kirvela, Vytautas; Baškys, Rolandas. Skirstomųjų tinklų optimalūs galios koeficientai // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 341-346. 24. Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas Stanislovas. Daugiakriterinė elektros tinklo efektyvumo analizė // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 411-414. 25. Cibulskas, Vytautas. Skaitmeninių relinės apsaugos ir automatikos įrenginių registruojamų duomenų panaudojimas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 415-420. 26. Slušnys, Dainius. Energijos pokyčio metodo taikymo galimybės paskirstytų generatorių stabilumui įvertinti  // Elektros ir valdymo technologijos 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 421-426. 27. Martišius, Židrūnas. Energoblokų dažnio ir galios automatinio reguliavimo palaikymas koordinuotame režime // Elektros ir valdymo technologijos 2006  = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 427-432. 28. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Histerezės reiškinys elektros tinkluose // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 433-436. 29. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. Žaibų pavojaus vėjo elektrinėms įvertinimas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 437-441.

119


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros ir ðviesos inþinerijos katedra Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas, tel.: 207588, 221251, e. p. kat0108@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1922 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Stanislovas Masiokas Docentai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Jonas Martynaitis, dr. Rimantas Povilas Masiulis, dr. Albertas Mikulionis, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys Lektoriai: dr. Konstantinas Otas, Jonas Varkalys Jaunesn. mokslo darbuotojas Vytautas Adomavičius Mokomosios laboratorijos vedėjas Saulius Kakštys Inžinierius Raimundas Sacevičius Vyr. technikas Vytautas Zacharas Laborantas Julius Dosinas Administratorė Diana Kakštienė

Tiriamoji bazė Šviesos technikos laboratorija su fotometrine įranga integraliniams optinio spinduliavimo matavimams ir santykiniams spektriniams šviesos tyrimams, naudojant radiometrus-fotometrus IL1700 ir IL1400. Naudojama šviesos aplinkos modeliavimo programa DIALUX ir liuminescencinių lempų plazmos procesų modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Šviesos technika (prof. S. Masiokas).

Mokslo grupë – Ðviesos technikos Vadovas – doc. A. Vaškys, tel. 207588, e. p. alfonsas.vaskys@ktu.lt V. Adomavičius, dr. R. Balsys, dr. J. Martynaitis, dr. S. Masiokas, dr. R. Masiulis, dr. A. Mikulionis, dr. V. Pakėnas, dr. K. Otas, R. Sacevičius, J. Varkalys. Grupė pradėjo kurtis 1966 m.

Moksliniai interesai: fiziologinė optika (vizualinės informacijos perdavimo, apšvietimo kokybės tyrimai); fotometrija; šviesos šaltiniai (modeliavimas, darbo režimų tyrimas); maitinimo šaltiniai, paleidimo ir valdymo aparatūra (energijos keitiklių, lempų uždegimo ir valdymo tyrimai); apšvietimo ir švitinimo įrenginiai (patalpų ir lauko apšvietimas, fototechnologinių įrenginių tyrimai); atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos, saulės energijos išteklių ir technologijų tyrimai.

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

120

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Fuchs, Ewald F.; Lin, Dingsheng; Martynaitis, Jonas. Measurement of three-phase transformer derating and reactive power demand under nonlinear loading conditions // IEEE Transactions on Power Delivery. ISSN 0885-8977. 2006, Vol. 21, no. 2. p. 665-672. [ISI Web of Science; IEEE/IEE]. Masiokas, Stanislovas. Selective dimming of modern classroom // Electrical and Control Technologies 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 110-113. [ISI Proceedings]. Balsys, Ramūnas; Mikulionis, Albertas; Pakėnas, Valdas Jonas; Vaškys, Alfonsas. Prospects of renovation of the Kaunas street lighting system  // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 114-118. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Iš atsinaujinančiųjų šaltinių gautos

elektros konversijos procesų tyrimas // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 2(66). p. 78-83. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Balčiūnas, Povilas; Grevys, Stanislovas; Adomavičius, Vytautas; Norkevičius, Povilas; Griškonis, Egidijus. Regeneracinių elektrocheminių keitiklių naudojimo galimybės Lietuvoje // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 1822-0754. 2006, nr. 3. p. 6-16. 2. Adomavičius, Vytautas; Žilinskas, Edmundas. Atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų plėtros galimybės ir problemos Lietuvoje // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 18220754. 2006, nr. 3. p. 17-29. 3. Grevys, Stanislovas; Balčiūnas, Povilas; Adomavičius, Vytautas; Norkevičius, Povilas; Griškonis, Egidijus. Redokso tipo elektros energijos kaupiklių su cirkuliuojančiais elektrolitais savybių, taikymo galimybių ir kūrimo problemų įvertinimas // Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai:


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas = Journal of applied research: official journal of Lithuanian Applied Sciences Academy. ISSN 1822-0754. 2006, nr. 3. p. 53-67. 4. Masiokas, Stanislovas. Modernios auditorijos selektyvus temdymas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN

9955-25-054-2. p. 331-334. 5. Balsys, Ramūnas; Mikulionis, Albertas; Pakėnas, Valdas Jonas; Vaškys, Alfonsas. Kauno gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo perspektyvos // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 335-340.

Ergonomikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel.: 451605, 300255 e. p. kat0109@eaf.ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Romualdas Kurila Docentai: dr. Rimas Adaškevičius, dr. Vanda Barkauskienė, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Algis Vegys Lektorius ir inžinierius dr. Jonas Daugėla Asistentė Kristina Zdanytė Laboratorijos vedėjas Jeronimas Maldutis Administratorė Dalia Gribnerienė

Mokslo grupë – Ergonomikos Vadovas – doc. A. Vegys, tel.: 300255, 451605. Dr. R. Adaškevičius, dr. V. Barkauskienė, K. Dapkūnienė Moksliniai interesai: antropometrinių matavimų metodai ir sistemos, darbo vietų ergonomika, profesinė rizika, interaktyviosios aprangos panaudojimas darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Kompiuterizuotos fiziologinių parametrų surinkimo sistemos dispečiams sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8362 / Vadovas doc. A. Vegys. Tiriami mikrovaldiklių ir skaitmeninių signalų procesorių taikymo projektuojamoje mobilioje žmogaus fiziologinių parametrų surinkimo sistemoje klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama šių įrenginių informacijos apdorojimo spartai, energijos sąnaudoms, funkcinėms ir valdymo galimybėms, integracijos lygiui, tarpusavio suderinamumui, fiziniams matmenims ir kainai. Įvertinus šiuos reikalavimus, parinktas MSP430F169 mikrovaldiklis, kurio struktūra yra optimizuota taikyti juos mobiliose sistemose, dirbančiose realiu laiku.

Tyrimų metu taip pat buvo parinktas TMS320VC5510 skaitmeninis signalų procesorius (SSP), skirtas filtravimo ir kitų skaitmeninių signalų apdorojimo operacijoms vykdyti. Sudaryta mikrovaldiklio ir skaitmeninių signalų apdorojimo procesoriaus valdymo ir duomenų srautų išdėstymo laike struktūra. Ištyrinėtos ir įvertintos galimybės perduoti duomenis tarp mikrovaldiklio ir skaitmeninių signalų procesoriaus, naudojant SPI sąsają. Atliktas atskirų sistemos dalių funkcionalumo patikrinimas. Doc. D. Nizevičienės mokslinės veiklos tematika  – modifikuotų rišamųjų medžiagų ir ceolitų savybių tyrimai. Nustatytos apatitų skaidymo sieros rūgštimi sąlygos, kurioms esant susidaro išsikristalinęs pushidratinis kalcio sulfatas ir gautas pushidratinis gosfogipsas pasižymi geromis rišamosiomis ir fizikinėmis-mechaninėmis savybėmis. Ši medžiaga be didelių papildomų energijos sąnaudų galėtų būti panaudota gipsinių rišamųjų medžiagų gamybai.

121


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kopustinskas, Audris; Adaškevičius, Rimas; Krušinskas, Andrius; Kopustinskienė, Dalia Marija; Liobikas, Julius; Toleikis, Adolfas. A user-friendly PC-based data acquisition and analysis system for respirometric investigations // Computer Methods and Programs in Biomedicine. ISSN 0169-2607. 2006, Vol. 82, no. 3. p. 231-237. [ISI Web of Science; INSPEC; MEDLINE; Science Direct]. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Optimization of physiological parameter monitoring systems applied in a daily activity // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 142-146. [ISI Proceedings]. Kurila, Romualdas; Milukienė, Violeta. The universal model of vibrational motors // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania  / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 187-190. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Savickas, Feliksas; Nizevičienė, Dalia; Janickis, Vitalijus. Aukštojo bario polisulfandisulfonato, BaS27O6, išskyrimas, IR absorbcijos spektras ir tyrimas terminės analizės metodais // Cheminė

2.

1.

2.

3.

technologija / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1231. 2006, nr. 3(41). p. 16-20. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kurila, Romualdas. Dynamics of wave vibrational motors // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 1(57). p. 33-36. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Blaževič, Pavel; Strazdienė, Eugenija; Vegys, Algis. Experimental development of textile strecth sensor // AUTEX 2006 [elektroninis išteklius]: Working Together...Academia, Industry and Government, 11-14 June, 2006, Raleigh, NC, USA: [proceedings]. Raleigh: NC State University, 2006. p. [1-4]. Leškevičienė, Violeta; Kybartienė, Nora; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas. The influence of mineralogical composition and crystal structure of phosphogypsum on its physical-mechanical properties  // IBAUSIL: 16. Internationale Baustofftagung, 20. - 23. September 2006, Weimar, Bundesrepublik Deutschland: Tagungsbericht. Band 1. Weimar: Bauhaus - Universitat Weimar, 2006. ISBN 3-00-018263-2. p. 883-889. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Optimization of physiological parameter monitoring systems applied in a daily activity // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 377-380.

Procesø valdymo katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. 300260, faks. 350721, e. p. procval@ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Donatas Levišauskas, habil. dr. Rimvydas Simutis Docentai: dr. Vytautas Galvanauskas, dr. Tomas Tekorius, dr. Algirdas Večkys Lektoriai: Valeras Kildišas, dr. Jolanta Rupšytė, Vytautas Rimkevičius, Rimantas Jonas Tališauskas, dr. Vygandas Vaitkus Doktorantai: Gintautas Narvydas, Vidas Raudonis, Gediminas Valiulis Laboratorijos vedėjas Vytautas Rimkevičius Laborantas Eugenijus Alekna Vyr. technikė Ona Linksmutė Gavėnaitė Meistras Edvardas Motiejūnas Administratorius Kazys Balžekas

122

Tiriamoji bazė Technologinių ir mechaninių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorija, SIMATIC valdiklių laboratorija Doktorantūros moduliai Technologinių procesų reguliavimo sistemos ir jų derinimas (prof. D. Levišauskas); Hibridinės valdymo ir optimizavimo sistemos (prof. R. Simutis); Procesų modeliavimas ir identifikavimas (prof. R. Simutis). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Kęstutis Brazauskas. Technologinių procesų su kintamomis dinaminėmis charakteristikomis automatinio valdymo algoritmai ir sistemos (vadovas prof. D. Levišauskas); Darius Ezerskis. Automatizuotų valdymo sistemų programavimo metodikos taikant projektavimo šablonus kūrimas ir taikymas (vadovas prof. R. Simutis).


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Daugiaparametriø procesø modeliavimo ir valdymo Vadovas – doc. A. Večkys, tel. 300260, e. p. aveckys@ktu.lt Habil. dr. R. Simutis, habil. dr. D. Levišauskas, dr. V. Galvanauskas, dr. T. Tekorius, dr. V. Vaitkus, dr. J. Repšytė, R. Tališauskas, S. Butkienė, K. Balžekas, V. Rimkevičius. Katedroje šia tematika dirbama nuo 1968 m. Grupė modeliuoja įvairius daugiaparametrius biotechnologijos, cheminės technologijos, maisto pramonės ir kt. procesus, kuria ir optimizuoja jų valdymo algoritmus ir realizuoja juos šiuolaikinėse valdymo sistemose, pvz., programuojamuosiuose loginiuose valdikliuose. 2006 m. buvo atliekami netiesinių procesų tiesioginio ir grįžtamojo ryšio valdymo sistemų apibendrintos projektavimo metodikos, paremtos adaptyvių perdavimo

funkcijų taikymu tiesinių reguliatorių adaptacijai, tyrimai, taip pat grįžtamojo ryšio signalo triukšmo įtakos PID ir PI valdymo algoritmams tyrimas. Išspręstas periodinio su pamaitinimu fermentacijos proceso optimizavimo uždavinys apibendrintos struktūros matematiniam modeliui, manipuliuojant pamaitinimo ir skiedimo valdymo poveikius. Atliktas rekombinuotų baltymų gamybos procesus stabilizuojančios valdymo sistemos tyrimas. Buvo kuriami pramoninio cukraus kristalizavimo proceso matematinio modeliavimo ir dinaminio optimizavimo metodai, atliktas pramoninio granuliavimo proceso, kaip valdymo objekto, ypatumų ir matematinio modeliavimo galimybių tyrimas.

Tarptautiniai mokslo projektai EUREKA projektas E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS). Prof. R. Simutis. 2006–2008. 2006 m. sudarytas matematinis modelis, aprašantis anaerobinio dumblo pūdymo proceso dinamiką. Ištirta, nuo kokių proceso parametrų ir kaip priklauso anaerobinio dumblo pūdymo proceso metu susidarančių biodujų kiekis, jų susidarymo greitis, identifikuotos proceso matematinio modelio lygtys. Ištirtos proceso technologinių parametrų tiesioginio matavimo galimybės. Sudaryti tiesiogiai nematuojamų technologinių parametrų netiesioginio matavimo algoritmai. Parinktas proceso optimizavimo ekonominis kriterijus – minimali metantanko proceso realizavimo savikaina ir sudaryta tikslo funkcija proceso optimizavimo ir valdymo uždaviniui spręsti realiu laiku. EUREKA projektas E!3726. Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS). Prof. D. Levišauskas. 2006–2009. Į projekto vykdymą katedros mokslo grupė įsijungė 2006 m. pabaigoje. Atliktas optimizuojamų technologinių procesų tyrimas, parinktos atskirų procesų optimizavimo metodikos, sudaryti eksperimentinių tyrimų planai. NATO grantas reintegracijai „Programų paketas modeliu paremtam bioploviklio gamybos procesui netiesiogiai įvertinti ir optimizuoti“, CBP.EAP. RIG.981479. Doc. V. Galvanauskas. 2004–2007.

2006 m. buvo patobulinta ir išplėsta kuriamo programinio paketo grafinė vartotojo sąsaja (GUI), leidžianti veiksmingai ir nesudėtingai kurti hibridinius modelius, keisti jų struktūrą ir parametrus, nustatyti ODE bei optimizavimo algoritmų parametrus, įkrauti ir įrašyti pagrindinę informaciją apie modelio struktūrą, parametrų reikšmes, apribojimus, kurti ir valdyti eksperimentinių duomenų ir proceso modelio kintamųjų bei modelio parametrų sąrašus, naudojamus archyvavimo, atvaizdavimo, modeliavimo ir optimizavimo metu, nustatyti optimizavimo ribines sąlygas ir ribojimus. Šie veiksmai gali būti atliekami netaikant specialių Matlab programavimo žinių, todėl GUI paspartina ir supaprastina hibridinių modelių kūrimo ir naudojimo procesą. Lietuvos ir Ukrainos programos projektas „Robotų navigacijai neapibrėžtoje aplinkoje skirtų metodų ir įtaisų tobulinimas“. Prof. R. Simutis. 2005–2006. 2006 m. sudaryta mobilaus roboto valdymo struktūra neapibrėžtoje ir dinamiškai kintančioje aplinkoje. Sukurti roboto orientavimosi ir optimalios judėjimo trajektorijos neapibrėžtoje erdvėje radimo metodai. Pasiūlytieji mobilaus roboto valdymo metodai išbandyti atliekant nustatytus uždavinius neapibrėžtoje aplinkoje. Autonominio roboto navigacija neapibrėžtoje erdvėje ir kliūčių išvengimo algoritmai buvo eksperimentiškai išbandyti su trimis skirtingos architektūros robotais: Khepera (Lietuvoje), Amigo (Ukrainoje) ir Robotino (Estijoje).

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas; Eisbrenner, Gunter; Stuckrath, Ingolf; Lübbert, Andreas. Estimation of biomass concentrations in fermentation processes for recombinant protein production // Bioprocess and Biosystems Engineering. ISSN 1615-7591. 2006, Vol. 29, no.1. p. 19-27. [ISI Web of Science; SpringerLINK].

2. Jenzsch, Marco; Gnoth, Stefan; Kleinschmidt, Martin; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Improving the batch-to-batch reproducibility in microbial cultures during recombinant protein production by guiding the process along a predefined total biomass profile // Bioprocess and Biosystems Engineering. ISSN 16157591. 2006, Vol. 29, no. 5-6. p. 315-321. [ISI Web of Science].

123


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 3. Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas; Luebbert, Andreas. Generic model control of the specific growth rate in recombinant Escherichia coli cultivations // Journal of Biotechnology. ISSN 01681656. 2006, Vol. 122, iss. 4. p. 483-493. [ISI Web of Science; Science Direct]. 4. Jenzsch, Marco; Gnoth, Stefan; Beck, Matthias; Kleinschmidt, Martin; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Open-loop control of the biomass concentration within the growth phase of recombinant protein production processes // Journal of Biotechnology. ISSN 0168-1656. 2006, Vol. 127, iss. 1. p. 84-94. [ISI Web of Science; Science Direct]. 5. Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Optimization and control of industrial microbial cultivation processes // Engineering in Life Sciences. ISSN 1618-0240. 2006, Vol. 6, no. 2. p. 117-124. [ISI Web of Science]. 6. Vaitkus, Vygandas; Gelžinis, Adas; Simutis, Rimvydas. Optimal deflection yoke tuning // Computer Aided Methods in Optimal Design and Operations. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006. ISBN 981-256-909-X. p. 197-206. [ISI Proceedings; INSPEC]. 7. Repšytė, Jolanta; Simutis, Rimvydas. Application of generic model control for autotrophic biomass specific growth control // Computer Aided Methods in Optimal Design and Operations. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006. ISBN 981256-909-X. p. 217-226. [ISI Proceedings; INSPEC]. 8. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. Analysis of control methods for granulation process // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 248-254. [ISI Proceedings]. 9. Raudonis, Vidas; Friman, Ola; Dervinis, Gintaras. Building the brain-machine interface based on steady-state evoked potentials // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 289-294. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Galvanauskas, Vytautas; Georgieva, Petia; De Azevedo, Sebastiao Feyo. Dynamic optimisation of industrial sugar crystallization process based on a hybrid (mechanistic+ANN) model // 2006 IEEE World Congress on Computational Intelligence:

124

2.

1.

2.

3.

4.

5.

International Joint Conference on Neural Networks, IEEE International Conference on Fuzzy Systems, IEEE Congress on Evolutionary Computation [elektroninis išteklius]: July 16-21, 2006, Vancouver, Canada. Vancouver: IEEE, 2006. ISBN 0-7803-94909. p. [1-8]. [IEEE/IEE]. Levišauskas, Donatas; Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Žilinskas, Antanas; Žilinskas, Julius. Optimization of biomass production in fed-batch culture by feed and dilution control actions // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 383-390. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Laurinaitis, Rimantas; Večkys, Algirdas. Integruota sauga pramonės automatikos sistemose // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 260-265. Tekorius, Tomas; Levišauskas, Donatas. Grįžtamojo ryšio signalo triukšmo įtakos PI ir PID algoritmams tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos 2006  = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 521-524. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. Analysis of control methods for granulation process // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 525-531. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas. Autonominių mobilių robotų judėjimo valdymas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 537-542. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas. The analysis of visual cortex reaction on the light source // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 217-224.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Taikomosios elektronikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. 300270, faks. 351409, e. p.: vaclovas.bartkevicius@ ktu.lt; kat0102@ ktu.lt Katedra įkurta 1970 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Audris Kopustinskas, habil. dr. Antanas Verikas Docentai: dr. Vaclovas Bartkevičius, dr. Alvydas Dosinas, dr. Adas Gelžinis, dr. Audris Mačiulis, dr. Saulius Raila, dr. Rimas Jonas Šurna, dr. Mindaugas Vaitkūnas Lektorė Gindra Marija Kopustinskienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Adas Gelžinis Mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Doktorantai: Jonas Guzaitis, Irmantas Kupčiūnas, Vaidas Paukštaitis, Pranas Smolskas, Donatas Valinčius, Marius Žakauskas Laborantas Vaidas Paukštaitis Jaunesn. laborantas Vytautas Zakarevičius Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Artūras Baronas Vyr. administratorius Jonas Navikas Aukštos kvalifikacijos darbininkas Vaclovas Vinkevičius

Tiriamoji bazė Dirbtinių neuroninių tinklų ir vaizdų analizės laboratorija, medicininės elektronikos laboratorija, techninių regos sistemų laboratorija. Doktorantūros moduliai Vizualizacijos metodai medicinoje (prof. A. Kopustinskas); Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai (prof. A. Verikas). Tarptautiniai mokslo projektai FRAMEWORK 6 programos projektas „Darykime tai – dalyvaukime tyrime“ (FORM-IT), SAS6-042938. Doc. S. Raila. 2006–2008.

Mokslo grupë – Dirbtiniø neuroniniø tinklø ir vaizdø analizës Vadovas – prof. A. Verikas, tel. 453078, e. p. antanas.verikas@ktu.lt Dr. A. Dosinas, dr. V. Bartkevičius, M. Bačauskienė, dr. A. Gelžinis, dr. A. Stasiūnas, dr. M. Vaitkūnas, D. Valinčius, A. Prusakovas, P. Smolskas, V. Kontrimas, J. Guzaitis, V. Paukštaitis. Moksliniai interesai: moduliniai dirbtiniai neuroniniai tinklai, dirbtinių neuroninių tinklų mokymo metodai, neraiškiosios neuroninės sistemos, kolektyviniai sprendimai, neuroninių tinklų taikymas vaizdų ir signalų analizei, vaizdų sudarymo būdai, vaizdų analizės metodai.

EUREKA projektas E!3681. Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX). Prof. A. Verikas. 2006–2009. Projektą remia VMSF. 2006 m. atlikti išsamūs gerklų vaizdų automatinio klasifikavimo tyrimai. Panaudojus spalvos pasiskirstymą bei tekstūrinius požymius pavyko sumažinti vaizdų klasifikavimo klaidas ir sklaidą. Balso įrašų automatinio klasifikavimo srityje pasitvirtino pasirinkta tyrimų kryptis išskirti įvairiapusius balso įrašą apibūdinančius požymius ir sujungti analizės rezultatus, gautus naudojant skirtingo tipo požymių sistemas. Šiuo metu jau suprojektuota ir realizuota duomenų bazė, leidžianti sistemiškai kaupti trijų anksčiau minėtų tipų duomenis.

Mokslo grupë – Biomedicininës elektronikos Vadovas – prof. A. Kopustinskas, tel. 300271, e. p. audris.kopustinskas@ktu. lt Dr. A. Mačiulis, A. Kviklienė, G. Kopustinskienė, doktorantai T. Burba ir M. Žakauskas. Moksliniai interesai: biomedicininės diagnostikos sistemos, ultragarsiniai kraujo srauto įvertinimo metodai, oftalmologinių vaizdų ir darinių analizė, biofizikiniai tyrimo metodai.

125


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

126

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bačauskienė, Marija; Cibulskis, Vladas; Verikas, Antanas. Selecting variables for neural network committees // Lecture Notes in Computer Science: Advances in Neural Networks - ISNN 2006, Pt. 1. ISSN 0302-9743. 2006, Vol. 3971. p. 837-842. [ISI Web of Science; INSPEC]. Ejnarsson, Marcus; Nilsson, Carl-Magnus; Verikas, Antanas. A kernel based multi-resolution time series analysis for screening deficiencies in paper production  // Lecture Notes in Computer Science: Advances in Neural Networks - ISNN 2006, Pt. 3. ISSN 0302-9743. 2006, Vol. 3973. p. 1111-1116. [ISI Web of Science]. Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija; Nilsson, CarlMagnus. Soft computing for assessing the quality of colour prints // Lecture Notes in Computer Science: Advances in Applied Artificial Intelligence - IEA/ AIE 2006. ISSN 0302-9743. 2006, Vol.4031. p. 701710. [ISI Web of Science]. Kopustinskas, Audris; Adaškevičius, Rimas; Krušinskas, Andrius; Kopustinskienė, Dalia Marija; Liobikas, Julius; Toleikis, Adolfas. A user-friendly PC-based data acquisition and analysis system for respirometric investigations // Computer Methods and Programs in Biomedicine. ISSN 0169-2607. 2006, Vol. 82, no. 3. p. 231-237. [ISI Web of Science; INSPEC; MEDLINE; Science Direct]. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus. Integrating global and local analysis of color, texture and geometrical information for categorizing laryngeal images // International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. ISSN 0218-0014. 2006,Vol. 20, no. 8. p. 1187-1205. [ISI Web of Science]. Lipnickas, Arūnas; Jankauskaitė, Ramunė; Žukauskas, Vilmantas; Kubilius, Vaclovas. Laboratory stand for air flow stabilization // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 119-124. [ISI Web of Science]. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus. Towards a computer-aided diagnosis system for vocal cord diseases // Artificial Intelligence in Medicine. ISSN 0933-3657. 2006, Vol. 36, no. 1. p. 71-84. [ISI Web of Science; INSPEC; MEDLINE; Science Direct; LISA; PsycINFO]. Vaitkus, Vygandas; Gelžinis, Adas; Simutis, Rimvydas. Optimal deflection yoke tuning // Computer Aided Methods in Optimal Design and Operations. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006. ISBN 981-256-909-X. p. 197-206. [ISI Proceedings; INSPEC]. Augulis, Liudvikas; Šeržentas, Saulius; Sutkus, Robertas; Raila, Saulius. Electronic speckle pattern interferometry for mechanical and thermal testing of microobjects // Electrical and Control Technologies 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of

National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 279-283. [ISI Proceedings]. 10. Valinčius, Donatas; Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. Image analysis based categorization of laryngeal diseases // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 300-305. [ISI Proceedings]. 11. Gečys, Steponas; Markevičius, Linas Andronis; Smolskas, Pranas. Two-phase induction motor for borehole investigating mechatronic devices // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 94-97. [ISI Proceedings]. 12. Paukštaitis, Vaidas; Dosinas, Alvydas; Kopustinskas, Audris; Vaitkūnas, Mindaugas. Noise influence in colour image multitresholding segmentation // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 150-153. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Gečys, Steponas; Smolskas, Pranas. Critical slip and characteristics of induction motor for borehole investigating devices // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 4(68). p. 95-98. [INSPEC; VINITI]. 2. Benisevičiūtė, Rita. Specific features off faults of combinational CMOS circuits // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 83-86. [INSPEC]. 3. Guzaitis, Jonas; Verikas, Antanas. Image analysis and information fusion based defect detection in particleboards // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 7(71). p. 67-72. [INSPEC]. 4. Dosinas, Alvydas; Vaitkūnas, Mindaugas; Daunoras, Jonas. Measurement of human physiological parameters in the systems of active clothing and wearable technologies // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 7(71). p. 77-82. [INSPEC]. 5. Burba, Tomas. A model of ultrasound contrast agent for blood flow investigation at higher harmonics  // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 8(72). p. 79-82. [INSPEC]. 6. Paukštaitis, Vaidas; Dosinas, Alvydas. Multilayer transformation of different resolution for colour image analysis and segmentation // Electronics


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

7.

1.

2.

3.

4.

5.

and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 8(72). p. 49-54. [INSPEC]. Kontrimas, Vilius; Verikas, Antanas. Tracking of doubtful real estate transactions by outlier detection methods: a comparative study // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 2. p. 94-105. [INSPEC; VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Augulis, Liudvikas; Šeržentas, Saulius; Sutkus, Robertas; Raila, Saulius. Elektroninės raibumų interferometrijos taikymas mikroobjektų mechaniniam ir terminiam testavimui // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 211-215. Valinčius, Donatas; Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. Image analysis based categorization of laryngeal diseases // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 241-246. Burkauskienė, Aušra; Kielaitė, A.; Šurna, Rimas Jonas. Dešinio prieširdžio ausytės miokardo kolageno tinklo struktūriniai pokyčiai, susiję su išemine širdies liga ir funkcine širdies būkle // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-151-4. p. 31-34. Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija; Uloza, Virgilijus; Kašėta, M. Preliminary results of automated categorization system of vocal cord images // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 154-158. Kopustinskas, Audris; Paunksnis, Alvydas; Mačiulis, Audris; Kurapkienė, Skaidra. Human cataract quantitative evaluation // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-151-4. p. 212-216.

6. Kviklienė, Adriana. Effects of contrast bubble scattering at higher harmonics in relations to pulse parameters // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 233-238. 7. Pileičikienė, G.; Varpiotas, E.; Šurna, Algimantas; Valaitis, M.; Butkus, A.; Šurna, Rimas Jonas. A three-dimensional model of the human masticatory system, including the mandible, the dentition and the temporomandibular joints // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-151-4. p. 264-268. 8. Kupčiūnas, Irmantas; Kopustinskas, Audris. Periferinės kraujotakos modelis su paskirstytaisiais parametrais // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 307-312. 9. Žėbienė, Aldona Marytė; Raila, Saulius; Kondratas, Alvydas. The automatic supply device of the flat flexible pieces // AED 2006 [elektroninis išteklius]: 5th Conference on Advanced Engineering Design, 11 - 14 June, 2006, Prague, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 8086059-44-8. p. [1-7]. 10. Cibulskaitė, Inga; Laurikaitienė, Jurgita; Šniūrevičiūtė, Miglė; Jonaitienė, Eglė; Gricienė, B.; Adlys, Gediminas Antanas; Kabaila, Rimantas; Raila, Saulius; Mattsson, Sören; Adlienė, Diana. Towards optimization of the patient’s doses in mammography in Lithuania // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 81-84. 11. Kontrimas, Vilius; Verikas, Antanas. Išskirčių paieška  // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 532-541. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Savickas, Žygimantas; Šurna, Rimas Jonas; Juška, Vladas. Impulsų generatorius ląstelių elektroporacijai  // Telekomunikacijos ir elektronika - 2006: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-032-1. p. 14-17.

127


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Teorinës elektrotechnikos katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, tel. 300267, e. p. arvydas.virbalis@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis Docentai: dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius, dr. Jonas Juozas Stonys, dr. Stasys Žebrauskas Lektorė Ona Grigonienė Asistentai: Robertas Lukočius, Roma Račkienė Doktorantai: Asta Dorošovienė, Robertas Katutis, Robertas Lukočius, Povilas Marčiulionis, Jevgenij Morozionkov, Sergejus Andrius Pačinskis Laboratorijos vedėjas dr. Romualdas Vaikasas Jaunesn. technikė Margarita Glovackaja Laborantai: Dalia Skinkaitė, Milvydas Šiožinys

Doktorantūros moduliai Elektros įtaisai ir sistemos (prof. J. A. Virbalis). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Ričardas Padegimas. Elektromagnetinių skysčio srauto keitiklių magnetinės grandinės modeliavimas (vadovas prof. A. J. Virbalis); Lina Šumskienė. Elektroninės optinės sistemos laukų įtakos modeliavimas (vadovas prof. A. J. Virbalis).

Mokslo grupë – Elektromagnetiniø laukø taikymo technologiniuose procesuose Vadovas – prof. J. A. Virbalis, tel. 300267, e. p. arvydas.virbalis@ktu.lt Dr. S. Bartkevičius, dr. P. Pukys, dr. J. Stonys, dr. S. Žebrauskas, O. Grigonienė. Tyrimai pradėti 1965 m., vadovaujant tuomečiam katedros vedėjui J. Zdaniui. Moksliniai interesai: elektromagnetinių srauto matuoklių teorija, jų metrologinio stabilumo tyrimas; elektrostatinio ir vainikinio išlydžio lauko analizė; elektrinių laukų taikymas informacinėse ir energetinėse technologijose; netiesinių elektromagnetinių sistemų analizė, žmogaus fiziologinių parametrų matavimo sistemos, integruotos drabužiuose.

Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno ruošimas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija Nr. K40/2003 N001 / Vadovas doc. S. Žebrauskas Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutui įteiktas visas Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno tekstas su 11530 elektrotechninių terminų aiškinimais.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

128

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bansevičius, Ramutis Petras; Virbalis, Juozapas Arvydas. Distribution of electric field in the round hole of plane capacitor // Journal of Electrostatics. ISSN 0304-3886. 2006, Vol. 64, no. 3-4. p. 226-233. [ISI Web of Science; Inspec; Science Direct]. Virbalis, Juozapas Arvydas; Katutis, Robertas. Monitoring of magnetic flux stability in the air gap  // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p.  134-137. [ISI Proceedings]. Pačinskis, Sergejus Andrius; Žebrauskas, Stasys. Volt-ampere characteristic of an electrostatic precipitator with wire electrodes // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 138-141. [ISI Proceedings]. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Optimization of physiological

parameter monitoring systems applied in a daily activity // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 142-146. [ISI Proceedings]. 5. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Mišauskaitė, Indrė. Algorithms for optimal correction of train traffic schedule // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 271-274. [ISI Proceedings]. 6. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Modeling control systems with coloured Petri nets using global variables // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 306-309. [ISI Proceedings].


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 7. Baltušninkas, Darius; Padegimas, Ričardas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Disturbances of electromagnetic flow meters by wall sediments // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 190194. [ISI Proceedings]. 8. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Interferences of magnetic fluxes in power transformers // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 225-228. . [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Daunoras, Jonas; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Vėlinimų valdymas modeliuojant sistemas Petri tinklais // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 1(65). p. 16-19. [INSPEC; VINITI]. 2. Žebrauskas, Stasys; Marčiulionis, P. Elektrodų sistemos „laidas šalia cilindro“ vienpolio vainikinio išlydžio elektrinis laukas // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 1(65). p. 43-47. [INSPEC; VINITI]. 3. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Peculiarities of digital infinite impulse response filters design // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 1(65). p. 52-55. [INSPEC; VINITI]. 4. Padegimas, Ričardas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vaikasas, Romualdas. Selection of the magnetic circuit design for electromagnetic fluid flow converter with rectangular channel // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 3(67). p. 41-46. [INSPEC; VINITI]. 5. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Coloured Petri Nets – tool for control systems learning // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 4(68). p. 41-46. [INSPEC; VINITI]. 6. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Global variables in colored Petri Nets // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 5(69). p. 49-52. [INSPEC; VINITI]. 7. Sinkevičius, Vytenis; Šumskienė, Lina; Virbalis, Juozapas Arvydas. Analysis of electrode temperature influence on EOS parameters // Electronics

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 41-44. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Grigonis, Alfonsas; Jarmalavičiūtė, Sigita Liucija; Grigonienė, Ona; Norvilaitė, Rima. Deimanto tipo anglies dangų savybių valdymas vandeniliu // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-4652. 2006, T. 5. p. 20-23. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Mišauskaitė, Indrė. Algorithms for optimal correction of train traffic schedule // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 247-251. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Modeling control systems with coloured Petri nets using global variables // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 285-288. Virbalis, Juozapas Arvydas; Katutis, Robertas. Monitoring of magnetic flux stability in the air gap // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 368-372. Pačinskis, Sergejus Andrius; Žebrauskas, Stasys. Voltampere characteristic of electrostatic precipitator with wire electrodes // Elektros ir valdymo technologijos  2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 373-376. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Optimization of physiological parameter monitoring systems applied in a daily activity // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 377-380. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Histerezės reiškinys elektros tinkluose // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 433-436.

129


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Valdymo technologijø katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel.: 300290, 331998, faks. 300291, e. p. valtek@ktu.lt Interneto svetainė http://ediaclit.vtk.ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Daunoras, habil. dr. Vilius Antanas Geleževičius, dr. Kastytis Kiprijonas Šarkauskas Docentai: dr. Vaclovas Bagdonas, dr. Leonas Balaševičius, dr. Gintaras Dervinis, dr. Napalys Ezerskis, dr. Vytis Svajūnas Januševičius, dr. Vytautas Kepalas, dr. Vaclovas Kubilius, dr. Arūnas Lipnickas, dr. Vidmantas Mačerauskas, dr. Česlovas Ramonas, dr. Kastytis Ratkevičius, dr. Romas Rutkauskas Lektorius Antanas Brencius Asistentai: dr. Giedrius Blažiūnas, dr. Vytautas Gargasas Doktorantai: Virginijus Baranauskas, Alma Dervinienė, Arūnas Grigaitis, Mindaugas Ketlėrius, Ričardas Kragnys, Rytis Maskeliūnas, Nerijus Šulčius, Vitalijus Teresius Inžinierius Faustas Tubelis Laboratorijos vedėjas Petras Algimantas Černys Jaunesnysis technikas Virgilijus Baranauskas Vyr. administratorė Alma Dervinienė Laborantės: Dalia Raustienė, Violeta Ručinskienė Meistras Pranas Raudys Tiriamoji bazė Valdiklių laboratorija su MOD1CON valdikliais, 6 Pentium kompiuterių tinklas, valdiklių programavimo paketai MODSOFT, ConCept ir DCC5-02; operatoriaus pultelio MAGEL1S programavimo paketas XBTL 3000 bei specifiniai valdymo objektai. Automatizavimo įtaisų laboratorija su 5 Pentium kompiuterių tinklu, AllenBradley valdikliai, National Instruments universali sąsaja DAQ AT-MIO-16, Phoenix Contact Interbus-S magistralės mikroprocesorinė plokštė IBS-PC/CB/COP/I-T su 5 baziniais Interbus-S mazgais bei 6 įvedimo/išvedimo moduliais. Programinės įrangos paketai RSLogix, RSLinx, CMD, TR-DOS, LabView, Factory Suite 2000: In Touch, In Control.

Supervizorinio valdymo laboratorija. Pentium kompiuteriais ir atitinkama programine įranga aprūpintos šešios darbo vietos: Factory Suite 2000 (InTouch, InControl, InSQL, InBach, InTrack), Factory Suite Web Server, GSM – Control, Microsoft Office Pro 97, Microsoft Project 98, Microsoft SQL Server, Visual C++ 6.0, Borland C++ 3.1, TestPoint, ConCept, Matlab/Simulink, originalus paketas CADOHS, AutoCAD. Vykdymo sistemų laboratorijos svarbiausia įranga: kompanijos „Omron“ kompiuterinė dviejų koordinačių vykdymo sistema su ventiliniu ir dažniniu būdu reguliuojamu variklių komplektu bei programavimo paketas; kompanijos „Danfoss“ dažninė asinchroninių variklių valdymo sistema bei programavimo paketas; kompanijos „Systemtechnik“ elektromechaninių vykdymo sistemų tyrimo modulinės sistemos. Programų paketai: valdiklių programavimo SYSWIN, NCT; modeliavimo CADoHS, DORA PC 5.0; keitiklių valdymo APOS, DriveWin HV1.0. Transporto automatikos laboratorija 7 PENTIUM kompiuterių tinklas, GPS ir geografinių informacinių sistemų įranga. Doktorantūros moduliai Elektromechaninių sistemų automatinis valdymas (prof. V. A. Geleževičius); Automatinės geležinkelio valdymo sistemos (doc. V. Bagdonas); Hibridinių valdymo sistemų modeliavimas (prof. K. K. Šarkauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Andrius Knyš. Elektrinio laidžio modeliavimas pieno struktūroms kompleksiškai tirti (vadovas prof. J. Daunoras).

Mokslo grupë – Ámoniø technologijø ir árenginiø kompiuteriniø valdymo sistemø Vadovas – doc. V. Mačerauskas, tel. 300293, e. p. v.macerauskas@ktu.lt Dr. L. Balaševičius, dr. J. Daunoras, dr. G. Dervinis, dr. N. Ezerskis, dr. A. Lipnickas, A. Dervinienė, M. Ketlėrius, G. Lukšys, V. Teresius. Grupė dirba nuo 1993 m. Naudojasi programuojamaisiais loginiais valdikliais, duomenų surinkimo, atvaizdavimo ir supervizorinio valdymo programine įranga.

130

Moksliniai interesai: kompiuterių tinklų komunikacijos, loginių protokolų kūrimas, automatinio valdymo algoritmų įgyvendinimas, žmogaus ir mašinos dialogas, sudėtingų sistemų modeliavimas, ekspertinių vertinimų apdorojimo metodai ir algoritmai. Taikomi intelektinio valdymo ir PETRI tinklų metodai.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Elektros pavarø ir jø energetikos Vadovas – doc. Č. Ramonas, tel. 300294, e. p. ceslovas.ramonas@ktu.lt Dr. V. Kepalas, P. A. Černys. Grupė dirba nuo 1973 m. nuolatinės, kintamosios srovės bei žingsninių pavarų konstravimo, tyrimo ir energetikos srityse.

Moksliniai interesai: nuolatinės, kintamosios srovės bei žingsninių pavarų valdymas ir pozicionavimas; energijos sąnaudas mažinantys elektros įrenginiai ir technologijos. Konstrukciniai sprendimai panaudoti staklių, tekstilės, popieriaus, gumos dirbinių pramonėje, galvanikoje ir elektrografijoje. Tiriamas alternatyviųjų energijos šaltinių (vėjo energijos) naudojimas elektros energijos gamybai.

Mokslo grupë – Geleþinkelio automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimø Vadovas – doc. V. Bagdonas, tel. 300290, e. p. vaclovas.bagdonas@ktu.lt Dr. V. Bagdonas, dr. V. Gargasas, dr. S. V. Januševičius, dr. R. Rutkauskas. Grupė dirba nuo 1992 m. Jos tyrimai yra susiję traukinių eismo valdymo, optimizavimo ir saugumo užtikrinimo problemų sprendimu, taip pat miesto transporto srautų ir valdymu naudojant šiuolaikines komunikacijų ir valdymo technologijas.

Moksliniai interesai: eismo valdymo ir saugumo užtikrinimo problemos; eismo grafikų optimizavimo metodai ir algoritmai; miesto transporto srautų koregavimo, optimalių in maršrutų parinkimo naujų technologijų efektyvumo įvertinimo metodai ir algoritmai.

Mokslo grupë – Hibridiniø sistemø modeliavimo Vadovas – prof. K. K. Šarkauskas, tel. 300298, e. p. kastytis.sarkauskas@ktu.lt Dr. S. Bartkevičius, V. Baranauskas, R. Kragnys. Grupė yra sukaupusi didelę patirtį kuriant dinaminių ir hibridinių sistemų modeliavimo metodus ir priemones. Sukurtieji modeliavimo programų paketai CADoCS, CADoVS16 ir CADoVS32 bei CADoHS32 yra įdiegti į mokymą ir mokslinius tyrimus KTU, VGTU, LŽŪU.

Sukurtas originalus hibridinių sistemų modeliavimo paketas CENTAURUS plus, turintis modeliavimo Petri tinklais posistemį, ir paketas CENTAURUS COLORED, modeliuojantis hibridines sistemas spalvotaisiais Petri tinklais. Paketas įgalina modeliuoti ir optimizuoti sudėtingų sistemų funkcionavimo logiką ir jos posistemių dinamiką.

Mokslo grupë – Daugiamaèiø mechatroniniø vykdymo sistemø harmoningo valdymo Vadovas – prof. V. A. Geleževičius, tel. 451610, e. p. vilius.gelezevicius@ktu.lt Dr. V. Kubilius, dr. G. Blažiūnas, A. Grigaitis, N. Šulčius. Sudėtingų mechatroninių sistemų esminis požymis  – jų daugiamatiškumas. Tokiose sistemose tarpusavyje sąveikauja keletas savarankiškų elektromechaninių

vykdymo įtaisų. Siekdama optimalaus šių sistemų energinio efektyvumo, ilgaamžiškumo, tuo pat metu nemažindamas jų bendrosios greitaveikos ir tikslumo, grupė ieško naujų jas aptarnaujančių daugiakoordinačių vykdymo įtaisų harmoningo valdymo būdų.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Lipnickas, Arūnas; Jankauskaitė, Ramunė; Žukauskas, Vilmantas; Kubilius, Vaclovas. Laboratory stand for air flow stabilization // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 119-124. [ISI Web of Science]. 2. Kepalas, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Marcinkevičius, Stanislovas; Masteika, Romualdas Konstantinas. Research of tight band coiling dynamics // Solid State Phenomena: Mechatronics Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 271-276. [ISI Web of Science]. 3. Augustaitis, Vytautas Kazimieras; Gičan, V.; Iljin, I.;

Šešok, N.; Geleževičius, Vilius Antanas. Model of a multi-sectional web offset printing pressed drive section, controlled by electronic shaft // Solid State Phenomena : Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 103-108. [ISI Web of Science]. 4. Lipnickas, Arūnas; Gargasas, Vytautas. FDI for air flows stabilization system // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 238-243. [ISI Proceedings]. 5. Gargasas, Vytautas; Lipnickas, Arūnas. Types of rail flaws and methods for flaws detection // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC

131


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 265-270. [ISI Proceedings]. 6. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Mišauskaitė, Indrė. Algorithms for optimal correction of train traffic schedule // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 271-274. [ISI Proceedings]. 7. Dervinienė, Alma; Bagdonas, Vaclovas; Daunoras, Jonas. The use of fuzzy sets and fuzzy integrals for decision-making // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 284-288. [ISI Proceedings]. 8. Raudonis, Vidas; Friman, Ola; Dervinis, Gintaras. Building the brain-machine interface based on steady-state evoked potentials // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 289-294. [ISI Proceedings]. 9. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Modeling control systems with coloured Petri nets using global variables // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 306-309. [ISI Proceedings]. 10. Daunoras, Jonas; Gečys, Steponas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Tička, Vidmantas. Specialities of selection of surge arresters in 110-330 kV network // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 237-241. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Geleževičius, Vilius Antanas; Blažiūnas, Giedrius. Control system of the two-coordinate multifunctional servo drive // IECON’06 [elektroninis šaltinis]: the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 7-10, 2006, Paris, France: proceedings. New York: IEEE, 2006. ISBN 1-4244-0136-4. p. 1406-1410. [IEEE/IEE]. 2. Lipnickas, Arūnas. Two-stage neural networks based classifier system for fault diagnosis // Computational Intelligence in Fault Diagnosis / Palade, Vasile; Bocaniala, Cosmin Danut; Jain, Lakhmi;(Eds.). London: Springer, 2006. ISBN 978-1-84628-343-7. p. 209-230. [SpringerLINK]. 3. Mišauskaitė, Indrė; Bagdonas, Vaclovas. Algorithm for optimal correction of train traffic schedule // Transport: journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1648-4142. 2006, Vol. 21, no. 2. p. 112-118.

132

[COMPENDEX; SCOPUS; ICONDA; PaperChem; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; CSA Technology Research Database; CSA/ ASCE Civil Engineering Abstracts; Aerospace & High Technology Database; Earthquake Engineering Abstracts]. 4. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Daunoras, Jonas; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Vėlinimų valdymas modeliuojant sistemas Petri tinklais // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 1(65). p. 16-19. [INSPEC; VINITI]. 5. Dervinienė, Alma; Daunoras, Jonas; Januševičius, Vytis Svajūnas. Netiesinių sistemų šaknų hodografo konstravimas // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 2(66). p. 74-77. [INSPEC; VINITI]. 6. Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas; Adomavičius, Vytautas. Iš atsinaujinančiųjų šaltinių gautos elektros konversijos procesų tyrimas // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 2(66). p. 78-83. [INSPEC; VINITI]. 7. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Coloured Petri Nets – tool for control systems learning // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 4(68). p. 41-46. [INSPEC; VINITI]. 8. Ketlėrius, Mindaugas; Mačerauskas, Vidmantas. Methods and algorithms for control of mobile robots based on multi-agents technology // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 5(69). p. 25-28. [INSPEC; VINITI]. 9. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Global variables in colored Petri Nets // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 5(69). p. 49-52. [INSPEC; VINITI]. 10. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Maskeliūnas, Rytis; Rudžionis, Vytautas. Review of voice dialogues in telecommunications  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 5(69). p. 77-82. [INSPEC; VINITI]. 11. Bagdonas, Vaclovas; Daunoras, Jonas; Dervinienė, Alma. Methodology of operation efficiency prognosis // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 5(69). p. 95-98. [INSPEC; VINITI]. 12. Daunoras, Jonas; Knyš, Andrejus. Research into correlation of milk electrical conductivity and bacterial contamination // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 95-98. [INSPEC]. 13. Mišauskaitė, Indrė. Algorithm for optimal supplement


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS of train traffic schedule // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 7(71). p. 43-46. [INSPEC]. 14. Šulčius, Nerijus; Geleževičius, Vilius Antanas. Implementation of the control algorithm of the variable structure controller in the electromechanical servo system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 7(71). p. 51-54. [INSPEC]. 15. Dosinas, Alvydas; Vaitkūnas, Mindaugas; Daunoras, Jonas. Measurement of human physiological parameters in the systems of active clothing and wearable technologies // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 7(71). p. 77-82. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šulčius, Nerijus; Geleževičius, Vilius Antanas. Investigation of dynamical quality of mechatronic drive with variable structure velocity controller // Acta Technica Napocencis. ISSN 1221-5872. 2006, Vol. 3, no. 49. p. 543-548. 2. Gargasas, Vytautas; Lipnickas, Arūnas. Types of rail flaws and methods for flaws detection // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 235-240. 3. Doroševienė, Asta; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Mišauskaitė, Indrė. Algorithms for optimal correction of train traffic schedule // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 247-251. 4. Dervinienė, Alma; Bagdonas, Vaclovas; Daunoras, Jonas. THe use of fuzzy sets and fuzzy integrals for decision-making // Elektros ir valdymo technologijos  - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos

5.

6.

7.

8.

9.

universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 274-278. Lapienė, Regimantas; Balaševičius, Leonas. Supervizorinių valdymo sistemų savybių lyginamoji analizė // Elektros ir valdymo technologijos 2006  = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 279-284. Baranauskas, Virginijus; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Kragnys, Ričardas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Modeling control systems with coloured Petri nets using global variables // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 285-288. Raudonis, Vidas; Friman, Ola; Dervinis, Gintaras. Building the Brain-Machine Interface based on steady-state evoked potentials // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 289-294. Lipnickas, Arūnas; Gargasas, Vytautas. FDI for air flow stabilization system // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 482-487. Kubilius, Vaclovas; Ramonas, Česlovas; Lipnickas, Arūnas. Įtemptos juostos vynioklės laboratorinio stendo dinaminės ypatybės // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 516-520.

Automatikos ir valdymo technologijø institutas (AVATI) Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. 300296, e. p. rimvydas.simutis@ktu.lt. Institutas įkurtas 1999 m.

IInstitutas koordinuoja Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkų, dirbančių automatikos ir valdymo technologijų srityje, veiklą. AVATI palaiko glaudžius partnerystės ryšius su automatizavimo firmomis: UAB „Elinta“, UAB „Agava“, UAB „Festo“, UAB „Siemens“,

UAB „Strauja“, UAB „HiTech“, UAB „Livesta SC“, UAB „Klinkmann“. Šios firmos suteikė fakulteto katedroms įvairios techninės įrangos mokymo tikslams. Institutas palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Olandijos ir Portugalijos universitetais.

133


FUNDAMENTALIØJØ FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS MOKSLØ FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel.: Faks. E. p.

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas doc. dr. Vytautas Janilionis 300301, 456472 456472 dekfmf@ktu.lt

Prodekanas – doc. dr. Giedrius Laukaitis, tel.: 300303, 454149 Raštinės personalas: vyr. administratorė – Jolita Babilaitė-Laučiuvienė, administratorė – Virginija Klusienė, tel. 300300 Fakultetas įkurtas 1993 m. Pagrindines pareigas jame turi 108 darbuotojai, iš jų 56 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 50 daktarų.

Katedros Fizikos Matematinës sistemotyros Taikomosios matematikos

Pagrindinës tyrimø kryptys Formalieji operatoriniai metodai ir stochastinių ekstremumų savybės Matematinių metodų taikymas inžinerijoje ir versle Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros Matematikos ir fizikos metodų taikymas biomedicinoje Matematikos ir fizikos istorija

134


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Surengtos konferencijos 1. Matematika ir matematikos dėstymas, 2006 m. balandžio 6, 7 d. 2. Medicininė fizika Baltijos šalių regione (tarptautinė konferencija-seminaras), 2006 m. lapkričio 17, 18 d. 3. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje (tarptautinė), 2006 m. rugsėjo 28–30 d. 4. Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencija, 2006 m. birželio 20, 21 d. 5. Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (tarptautinė jaunųjų mokslininkų ir doktorantųs konferencijamokykla), 2006 m. rugpjūčio 27–31 d. 6. Taikomoji matematika (6-oji studentų), 2006 m. gegužės 6 d.

Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. S. Tamulevičius – žurnalo „Materials science“ vyriausiasis redaktorius.

Mokslo leidiniai 1. Matematika ir matematikos dėstymas: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 108 p. 2. Taikomoji matematika: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 84 p. 3. Advanced materials and techologies: book of abstracts of the 8-th international summer school-conference. Kaunas: Technologija, 2006. 140 p. 4. Radiation interaction with material and its use in technologies: proceedings of international conference. Kaunas: Technologija, 2006. 128 p. 5. Medical physics the Baltica States: proceedings of the 4th international conference. Kaunas: Technologija, 2006. 102 p.

Doc. V. Janilionis – Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys.

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose FRAMEWORK 6 projektas Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas „Moterys moksle ir aukštosiose technologijose (BASNET)“. SAS6-017170. Doc. Ž. Rutkūnienė. 2006–2007. Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas ,,Deguonies izotopų mainų ir difuzijos procesų automobilių išmetamųjų dujų katalizatoriuose analizė“.

Prof. J. A. Aksomaitis, prof. V. Pekarskas, doc. V. Janilionis – Lietuvos matematikų draugijos valdybos nariai. Prof. V. Pekarskas – LMD konferencijos organizacinio komiteto narys, LMD mokslo darbų redakcinės kolegijos narys. Prof. J. A. Aksomaitis – Lietuvos netiesinių sistemų analizės asociacijos valdybos narys.

Doc. J. Valantinas – SEFI matematikos darbo grupės narys. Prof. A. Grigonis – žurnalų „Physics and chemistry of solid state“ ir „Lietuvos fizikos žurnalas“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. Dudonis – žurnalo „Fizikų žinios“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys. Prof. A. Galdikas – žurnalo „Medžiagotyra“ redakcinės kolegijos narys. Lektorius G. Adlys – Lietuvos atomo forumo atsakingasis sekretorius. Doc. B. Narkevičienė – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos grupės itin gabių vaikų ugdymo Lietuvoje strategijai sukurti vadovė.

135


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Fizikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel.: 300340, 350737, faks. 350737, e. p. fizkat@fmf.ktu.lt Katedra įkurta 1922 m. Katedros dėstytojai skaito bendrosios ir taikomosios fizikos (paviršiaus fizikos, medžiagotyros, medžiagų fizikos, fizikinių technologijų) modulius. Mokslinio darbo kryptys: paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika, plonasluoksnės sandaros ir nanostruktūrizuotos medžiagos, atominių dalelių sąveika su kietaisiais kūnais, radiacinė fizika ir technika.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Julius Dudonis, habil. dr. Arvaidas Galdikas, habil. dr. Alfonsas Grigonis, habil. dr. Liudvikas Pranevičius, habil. dr. Vidas Sukackas, habil. dr. Sigitas Tamulevičius Docentai: dr. Diana Adlienė, dr. Liudvikas Augulis, dr. Sigitas Joneliūnas, dr. Alvydas Jotautis, dr. Giedrius Laukaitis, dr. Virgilijus Minialga, dr. Ramūnas Naujokaitis, dr. Ignas Požėla, dr. Linas Puodžiukynas, dr. Česlovas Radvilavičius, dr. Delija Rutkūnienė, dr. Živilė Rutkūnienė, dr. Vytautas Stankus, dr. Vytautas Vaikelys, dr. Judita Puišo Lektoriai: Gediminas Antanas Adlys, dr. Liutauras Marcinauskas Asistentai: Brigita Abakevičienė, dr. Jurgita Čyvienė, dr. Aleksandras Iljinas, Jurgis Jankauskas, Sigita Liucija Jarmalavičiūtė, Birutė Mockaitienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Knizikevičius Mokslo darbuotojas dr. Algimantas Meškauskas Inžinieriai: Arvydas Putna, Darius Tribandis Doktorantai: Brigita Abakevičienė, Inga Cibulskaitė, Reda Čerapaitė-Trušinskienė, Irina Černiukė, Audrius Giedraitis, Tomas Grinys, Andrius Ibenskas, Renata Jarimavičiūtė-Žvalionienė, Jurgita Laurikaitienė, Marius Laurikaitis, Oresta Liukpetrytė, Skirmantė Mockevičienė, Irmantas Mockevičius, Miglė Šniurevičiūtė Vadybininkas dr. Ramūnas Naujokaitis Laboratorijų vedėjai: Dalia Bareišienė, dr. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas Vyr. laborantai: Kristina Barauskaitė, Saulius Burinskas, Elena Gendrolienė, Anelė Statkevičienė Laborantai: Zenonas Šleinius, Roma Špokienė Jaunesnysis laborantas Egidijus Žiūkas Vyr. administratorė Lena Gertrūda Ancevičienė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Laimutis Adolfas Jurevičius

136

Tiriamoji bazė Technologijos laboratorija (plazmocheminio ėsdinimo ir nusodinimo įrenginiai, atkaitinimo ir difuzijos krosnis), plonų dangų fizikos ir technologijos laboratorija (vakuuminio garinimo ir magnetroninio dangų nusodinimo įrenginiai), vakuuminės technologijos laboratorija (elektroninio garinimo ir elektrolankinio nusodinimo įrenginiai), rentgenografijos laboratorija (rentgeno difraktometras), optinių matavimų laboratorija (lazerinis interferometras), fotolaidumo laboratorija, ponų sluoksnių fizikos laboratorija (Liniko interferometras, mikroskopas-mikrospektrometras, optinis spektroskopas, skenuojamasis elektroninis mikroskopas, keturių zondų laidumo matavimo stendas, lazerinio atkaitinimo stendas, elektroninės mikrosvarstyklės), mikrobanginės medžiagotyros laboratorija, radiometrijos laboratorija. Doktorantūros moduliai Vakuuminė technologija (prof. J. Dudonis); Spinduliuotės sąveika su medžiaga (prof. A. Galdikas); Kietųjų kūnų defektai (doc. I. Požėla); Paviršiaus fizika (prof. J. Dudonis); Kondensuotos medžiagos (prof. A. Grigonis); Emisiniai paviršiaus analizės metodai (prof. S. Tamulevičius); Medžiagų fizika (prof. S. Tamulevičius). Apgintos disertacijos Fizikos mokslų daktaro disertacijos: Jurgita Čyvienė. Cirkonio ir cirkonio oksido sluoksnių sintezė magnetroniniu ir elektrolankiniu nusodinimo metodais (vadovas prof. J. Dudonis); Liutauras Marcinauskas. Amorfinių anglies dangų formavimas iš acetileno ir sočiųjų angliavandenilių naudojant elektros lanką (vadovas prof. A. Grigonis).


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Mokslo grupë – Aktyviøjø dujø plazmos sàveikos su kietøjø kûnø pavirðiumi Vadovas – prof. A. Grigonis, tel. 300323, e. p. alfonsas.grigonis@ktu.lt Dr. V. Vaidelys, habil. dr. A. Galdikas, dr. A. Meškauskas, dr. Ž. Rutkūnienė, dr. R. Knizikevičius. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: elementariųjų ir sudėtingų puslaidininkių, dielektrikų ir laidininkų ėsdinimas aktyviųjų dujų plazmose; atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas; fenomenologinio modelio, aprašančio reaktyviojo joninio ėsdinimo metu paviršiuje vykstančius procesus, kūrimas. FRAMEWORK 6 projektas Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas „Moterys moksle ir aukštosiose technologijose (BASNET)“. SAS6-017170. Doc. Ž. Rutkūnienė. 2006–2007. KTU darbo grupė sukūrė BASNET portalo ir duomenų bazės turinį, klausimyną duomenų bazei pildyti (http:// www.basnet-fp6.eu). Pradėta pildyti duomenų bazė, įsteigtas periodinis leidinys „Baltic States Network: BASNET Women in Sciences and High Technology“. Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ projektas ,,Deguonies izotopų mainų ir difuzijos procesų automobilių išmetamųjų dujų katalizatoriuose analizė“ / Vadovas prof. A. Galdikas. Atlikti eksperimentiniai katalizatorių testavimo darbai. Išmatuotos kinetinės deguonies mainų katalizatoriuose kreivės Pt/CeZrO2, Rh/CeZrO2, Ir/CeZrO2. Sukurtas realaus laiko kinetinis modelis katalizės procesams modeliuoti ir kinetiniams bei termodinaminiams parametrams apskaičiuoti. Modelio pagrindu sukurta „vartotojui draugiška“ kompiuterinė programa „Platina“ katalizės procesams modeliuoti ir kinetiniams bei termodinaminiams parametrams apskaičiuoti. Apskaičiuoti Pt/CeZrO2, Rh/CeZrO2, Ir/CeZrO2 katalizatorių kinetiniai ir termodinaminiai parametrai: reakcijų greičių konstantos, paviršinės ir tūrinės difuzijos koeficientai, reakcijų ir difuzijos aktyvacijos energijos. Bendradarbiaujant su Poitiers universiteto Metalų fizikos laboratorija (LMP, darbų vadovas prof. J. P. Riviere), išanalizuoti titano lydinių ir nerūdijančiojo plieno plazminio nitridinimo fizikinai reiškiniai. Atlikti eksperimentiniai katalizatorių testavimo darbai. Išmatuotos kinetinės deguonies mainų skirtingos temperatūros Rh/Al2O3 katalizatoriuose kreivės. Patobulintas ir galutinai užbaigtas kurti realaus laiko kinetinis modelis katalizės procesams modeliuoti

ir kinetiniams bei termodinaminiams parametrams apskaičiuoti. Modelio pagrindu sukurta „vartotojui draugiška“ praplėstų galimybiųs kompiuterinė programa „PlatinaProf“ katalizės procesams modeliuoti ir kinetiniams bei termodinaminiams parametrams apskaičiuoti. Sukurtas kinetinis modelis deguonies mainų procesams nepastovios temperatūros automobilio katalizatoriaus paviršiuje analizuoti. Sukurtas dinaminis modelis paviršiaus šiurkštumui modeliuoti katalizatoriaus paviršių padengiant naujos medžiagos nanosalelėmis. Nanodarinių formavimas švitinant DLC/Si struktūras koherentinės spinduliuotės kvantais: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. A. Grigonis. Naudojant acetileno ir vandenilio mišinį nusodinimo tiesioginiu jonų pluošteliu metodu gautos hidrogenizuotos anglies dangos (a-C:H). Vandenilio koncentracija, o kartu ir a-C:H dangų savybės gali būti keičiamos: valdant vandenilio kiekį dangoje nusodinimo metu arba modifikuojant dangas jonų, elektronų ar lazerio spinduliuote. Suformuotų ir modifikuotų dangų savybės buvo tirtos: Rezerfordo atgalinės sklaidos (RBS), atomų atatrankos (ERD), spektroskopijos; nulinės ir spektroskopinės elipsometrijos, Ramano ir infraraudonosios spektroskopijų bei elektroninio paramagnetinio rezonanso (EPR) metodais. Tyrimai parodė, kad nesočiųjų angliavandenilių (acetileno) ir acetileno ir vandenilio mišinių naudojimas yra perspektyvesnis nei sočiųjų angliavandenilių (CH4, C6H14) – jis leidžia gana plačiame diapazone keisti a-C:H dangų savybes ir formuoti deimanto (DTD), grafito (GTD) ar polimero (PTD) dangas. Dedant į dangą silicio (iki 10 %) priemaišų įvedimas padidėja sp3 ryšių skaičius – dangos tampa tipiškomis DTD. Apšvita nanosekundinės (ns) trukmės lazerio impulsais stimuliuoja fototerminius procesus, todėl kinta sp3/sp2 ryšių santykis ir vandenilio kiekis dangose. Dėl to keičiasi anglies dangų tipas – deimanto ar polimero tipo anglies dangos virsta grafito tipo anglies dangomis. Pasiekus kritinius apšvitos galių tankius, dangose formuojasi deimanto ir grafito nanokristalitai, stiklo anglis. Ar vyks šie pokyčiai, priklauso nuo pradinės dangos savybių (pvz., iš DTD stiklo anglies nesusidarė, o GTD ar PTD tipo dangos transformuodavosi į stiklo anglį) ir apšvitos galios tankių. Dangos, turinčios didesnę vandenilio koncentraciją, yra jautresnės nanosekundinės trukmės lazerio impulsų poveikiui. Esant mažesnėms galioms, dangoje formuojasi stiklo anglis, vyksta jų abliacija, jos ištaškomos.

Mokslo grupë – Plonasluoksnių dangø sudarymo ir modifikavimo procesø tyrimo Vadovas – prof. J. Dudonis, tel. 300325, e. p. julius.dudonis@ktu.lt Dr. G. Laukaitis, dr. A. Jotautis, dr. R. Naujokaitis, dr. V. Stankus. Moksliniai interesai: dangų sintezės joninė-plazminė ir lazerinė aktyvacija (darbai pradėti 1971 m.), nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybės,

skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, oksidų kuro elementų formavimas fizikiniais nusodinimo metodais iš garų fazės, plonųjų sluoksnių nusodinimo elektroniniu garinimu, magnetroniniu-joniniu dulkinimu ir elektrolankiniu garinimu vakuume procesų tyrimas, polimerų paviršiaus metalizacija.

137


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Mokslo grupë – Jonø indukuoti reiðkiniai heterostruktûrose Vadovas – prof. S. Tamulevičius, tel. 300343, e. p. sigitas.tamulevicius@ktu.lt Dr. L. Augulis, dr. A. Matiukas, dr. I. Požėla, dr. J. Puišo. Grupė įkurta 1992 m. Moksliniai interesai: heterostruktūrų (metalas ir puslaidininkis, dielektrikas ir puslaidininkis, daugiasluoksnės struktūros) geometrinės formos stabilumas ir virsmai, sukelti temperatūros poveikio ar švitinimo jonais; relaksacinių procesų tokiose struktūrose matematinis modeliavimas bei eksperimentiniai tyrimai naudojant lazerinius interferometrus. Pacientų dozių optimizavimas mamografijoje: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovė doc. D. Adlienė. Pateikiami pacientų dozimetrinių tyrimų, atliktų lygiagrečiai su atrankine patikros programa dėl krūties vėžio, rezultatai. Duomenys susisteminti specialiai sukurtoje duomenų valdymo ir analizės bazėje

MAMOLIT. Dozimetrinių matavimų in vivo ir in vitro bei dozių modeliavimo rezultatai siejami su apšvitos parametrais, apšvitos lauko geometrija, įrangos fizikiniais parametrais, rentgeno spindulių sąveikos su detektoriaus medžiaga procesais ir spinduliuotės registravimo mechanizmais. Nustačius pagrindinių parametrų, turinčių įtakos paciento apšvitos dozei, statistinį jautrį, parengti ir išbandyti mamografijos procedūroms apšvitos dozių optimizavimo scenarijai. Remiantis sukaupta informacija, patikslintas rekomendacinis vidutinės krūties liaukiniame audinyje sugertos dozės lygis – 2,5 mGy/apšvitai. Parodyta, kad bendra paviršiaus įėjos dozė atraminiame taške, kurią pacientas gauna kompleksinio tyrimo (keturių apšvitų) metu, yra daugiau kaip du kartus didesnė už vienos apšvitos dozę. Atsižvelgiant į apšvitos laukų sanklodą, atliekant krūties apšvitą dviejose projekcijose, pasiūlytas dozių kartografavimo metodas, leidžiantis įvertinti dozių pasiskirstymą krūties paviršiuje.

Monografijos, žodynai, žinynai 1. Janilionis, Vytautas; Abarius, Povilas; Denisovas, Vitalijus; Holmberg, Kjell-Holmberg; Lukšaitė, Dalė; Machado, Carlos; Šaltenienė, Edita; Tamulevičius, Sigitas; Vidžiūnas, Antanas. Nuotolinės studijos:

analizė: nuotolinių studijų kokybės vertinimo Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose analizė. [Kaunas]: Studijų kokybės vertinimo centras, 2006. 185 p.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

138

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Adlienė, Diana; Rääf, Christopher; Magnusson, Åsa; Behring, Jon; Zakaria, Mohamad; Adlys, Gediminas Antanas; Skog, Göran; Stenström, Kristina; Mattsson, Soren. Assessment of the environmental contamination with long-lived radionuclides around an operating RBMK reactor station // Journal of Environmental Radioactivity. ISSN 0265-931X. 2006, Vol. 90, no. 1. p. 68-77. [ISI Web of Science; INSPEC; MEDLINE; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Juodeikienė, Gražina; Petrauskas, Algimantas; Jakubauskienė, Lina; Minialga, Virgilijus. Development of an indirect method for evaluating porous cereal product structures using acoustic echolocation // Measurement Science & Technology. ISSN 09570233. 2006, Vol. 17, no. 2. p. 249-256. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Tamulevičius, Sigitas; Juraitis, Algimantas; Andrulevičius, Mindaugas; Čyžiūtė, Brigita. Growth of Ag films on polyethylene terephthalate (PET) deposited by electron beam // Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 2006, Vol. 495, no. 1-2. p. 118-123. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Meškinis, Šarūnas; Kopustinskas, Vitoldas; Šlapikas, Kęstutis; Tamulevičius, Sigitas; Guobienė, Asta; Gudaitis, Rimantas; Grigaliūnas, Viktoras. Ion beam synthesis of the diamond like carbon films for nanoimprint lithography applications // Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 2006, Vol. 515, no. 2. p. 636-639. [ISI Web of Science; Science Direct;

5.

6.

7.

8.

COMPENDEX; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Ostaševičius, Vytautas; Gitis, Norm; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Tamulevičius, Sigitas. Hybrid experimental-numerical full-field displacement evaluation for characterization of microscale components of mechatronic systems // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 73-78. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas; Bubulis, Algimantas; Gaidys, Rimvydas. Investigation of electrostatic cantilever-type micromechanical actuator // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 179-184. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Meškinis, Šarūnas; Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Sigitas; Kopustinskas, Vitoldas; Šlapikas, Kęstutis; Jankauskas, Jurgis; Čyžiūtė, Brigita. XPS study of the a-C: H/Ti and a-C: H/a-Si interfaces // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2006, Vol. 80, no. 9. p. 1007-1011. [ISI Web of Science; INSPEC; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. Knizikevičius, Rimantas. Influence of activated polymer on the etching rate of silicon in CF4+H2 plasma // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2006, Vol. 81,


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS no. 3. p. 230-233. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. Modelling of the cumulative behaviour of Caesium and Strontium activities in nuclear fuel // Kerntechnik. ISSN 0932-3902. 2006, Vol. 71, no. 5-6. p. 310-315. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Galdikas, Arvaidas. Non-monotonous dependence of surface roughness on factors influencing energy of adatoms during thin island film growth // Surface Science. ISSN 0039-6028. 2006, Vol. 600, no. 13. p. 2705-2710. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC]. 11. Tamulevičius, Sigitas; Guobienė, Asta; Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas; Ostaševičius, Vytautas; Andrulevičius, Mindaugas. Optical characterization of diffractive optical elements replicated in polymers  // Journal of Microlithography, Microfabrication and Microsystems. ISSN 1537-1646. 2006, Vol. 5, no. 1. p. 013004/1-013004/6. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 12. Čyvienė, Jurgita; Dudonis, Julius. Preparation of Zr1xAlxO2 by annealing of ZrOx/Al thin films in the air atmosphere // Materials Science & Engineering C. ISSN 0928-4931. 2006, Vol. 26, iss.5-7. p. 1102-1105. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC]. 13. Riviere, J. P.; Pichon, L.; Drouet, M.; Galdikas, Arvaidas; Poquillon, D. Silicon based oxidationresistant coatings on Ti6242 alloy by dynamic ion mixing // Surface & Coatings Technology. ISSN 0257-8972. 2006, Vol. 200, no. 18-19. p. 5498-5504. [ISI Web of Science; Science Direct]. 14. Kopustinskas, Vitoldas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Čyžiūtė, Brigita; Niaura, G. Synthesis of the silicon and silicon oxide doped a-C: H films from hexamethyldisiloxane vapor by DC ion beam // Surface & Coatings Technology. ISSN 0257-8972. 2006, Vol. 200, no. 22-23. p. 6240-6244. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 15. Čyžiūtė, Brigita; Tamulevičius, Sigitas; Goudeau, P; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta. Metallization of poly(ethylene terephthalate) in the wide range of substrate temperatures // Surface & Coatings Technology. ISSN 0257-8972. 2006, Vol. 200, no. 22-23. p. 6490-6494. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 16. Knizikevičius, Rimantas. Silicon etching in Cl2 environment // Applied Surface Science. ISSN 01694332. 2006, Vol. 253, no. 3. p. 1581-1583. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 17. Knizikevičius, Rimantas. Simulation of anisotropic etching of silicon in SF6+O-2 plasma // Sensors and Actuators A: Physical. ISSN 0924-4247. 2006, Vol. 132, no. 2. p. 726-729. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 18. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, D. YSZ thin films deposited by e-beam technique // Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 2006, Vol. 515, no. 2. p. 678-682. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)].

19. Tamulevičius, Sigitas; Grigaliūnas, Viktoras; Jucius, Dalius; Ostaševičius, Vytautas; Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius. Thermal stress kinetics in the microresist-silicon system // Proceedings of SPIE: Emerging Lithographic Technologies X. ISSN 0277-786X. 2006, Vol. 6151, pt. 1-2. p. [1-6]. [ISI Proceedings; Chemical Abstracts (CAplus)]. 20. Janušas, Giedrius; Daučanskienė, Kristina; Tamulevičius, Sigitas; Palevičius, Arvydas; Tamulevičius, Tomas. Analysis of microstructures based on coherent optics methods // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 30-34. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Viržonis, Darius; Sinkevičius, Vytenis; Grigaliūnas, Viktoras; Tamulevičius, Sigitas; Kaliasas, Remigijus. Advanced process equipment for PECVD silicon nitride deposition – an experimental study // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 97-100. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 2. Šileikaitė, Asta; Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Juraitis, Algimantas; Guobienė, Asta. Analysis of silver nanoparticles produced by chemical reduction of silver salt solution // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 287-291. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 3. Černiukė, Irina; Tamulevičius, Sigitas; Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Guobienė, Asta; Andrulevičius, Mindaugas. Formation of metaloorganic multilayer structures by Langmuir-Blodgett technique // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 292-296. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 4. Užupis, Arnoldas; Vengalis, Bonifacas; Lisauskas, Vaclovas; Tamulevičius, Sigitas; Augulis, Liudvikas. Kinetics of residual stresses in electrochemically doped ITO thin films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 297-299. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 5. Laukaitis, Giedrius; Galdikas, Arvaidas; ČerapaitėTrušinskienė, Reda; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Microstructure and surface morphology of YSZ thin films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 305-310. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 6. Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Janušas, Giedrius; Guobienė, Asta. Optical evaluation of geometrical parameters of micro-relief structures // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of

139


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

140

Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 360-365. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Voleišienė, Birutė; Rutkūnienė, Delija. Investigation of the hydration phenomenon in 3-1 electrolyte solutions // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2007, nr. 1(62). p. 41-45. [INSPEC]. Adlienė, Diana; Cibulskaitė, Inga. Evaluation of scattered radiation in mammography examination with Si detector // Lithuanian Journal of Physics  = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. ISSN 16488504. 2006, Vol. 46, no. 2. p. 261-270. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Puišo, Judita; Šileikaitė, Asta; Guobienė, Asta; Tamulevičius, Sigitas; Prosyčevas, Igoris; Juraitis, Algimantas. Silver nanoparticles // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 39-41. Mockevičienė, Skirmantė; Adlienė, Diana. Patient’s dose assessment in computed tomography // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 61-64. Minialga, Virgilijus. Application of X-ray apparatus for biomedical investigations // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 65-66. Cibulskaitė, Inga; Plaipaitė, Rita; Garnytė, Eglė; Skripkaitė, Eglė; Mockevičienė, Skirmantė; Adlienė, Diana; Burinskienė, Viktorija; Andrijaitienė, A.; Šetikienė, G.; Urbonienė, A. Dose evaluation using in vivo TLD dosimetry in mammography // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 76-80. Cibulskaitė, Inga; Laurikaitienė, Jurgita; Šniūrevičiūtė, Miglė; Jonaitienė, Eglė; Gricienė, B.; Adlys, Gediminas Antanas; Kabaila, Rimantas; Raila, Saulius; Mattsson, Sören; Adlienė, Diana. Towards optimization of the patient’s doses in mammography in Lithuania // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 81-84. Burinskienė, Viktorija; Laurikaitis, Marius; Adlienė, Diana. Entrance surface dose measurements with thermoluminescence dosimeters and transmission ionization chamber // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 85-87. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. Perspectives of Baltic nuclear energy ring //

Jahrestagung Kerntechnik 2006 [elektroninis išteklius]  = Annual Meeting on Nuclear Technology 2006, May 16-18, 2006, Aachen: proceedings. Aachen: Inforum, 2006. p. 701-704. 8. Liukpetrytė, Oresta; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, D. Cirkonio oksido stabilizuoto itriu plonų sluoksnių tyrimas // Technologijos moklslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-4652. 2006, T. 5. p. 66-70. 9. Marcinauskas, Liutauras; Valinčius, Vitas; Valatkevičius, Pranas; Grigonis, Alfonsas. Vienkamerinio linijinio plazmos generatoriaus, kaitinančio vienatomes ir dviatomes dujas, charakteristikų tyrimas // Energetika  = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2006, nr. 1. p. 36-41. 10. Adlys, Gediminas Antanas; Adlys, Gediminas; Plaipaitė, Rita; Laurinavičius, Darius. Branduolinio kuro dalijimosi produktų liktinės galios modeliavimas  // Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. vasario 2, 3 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas ; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9986-492-92-0. p. 107-110. 11. Grigonis, Alfonsas; Jarmalavičiūtė, Sigita Liucija; Grigonienė, Ona; Norvilaitė, Rima. Deimanto tipo anglies dangų savybių valdymas vandeniliu // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-4652. 2006, T. 5. p. 20-23. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Meškauskas, Algimantas. Ultra-thin films thickness and density determination by grazing angle induced X-ray fluorescence measurements // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 74-77. 2. Šileikaitė, Asta; Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Juraitis, Algimantas; Guobienė, Asta. Formation of silver nanoparticles by microwave irradiation // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 94-98. 3. Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana; Prosyčevas, Igoris. Comparative analysis of diamond like a carbon films // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 104-107. 4. Puišo, Judita; Šileikaitė, Asta; Prosyčevas, Igoris. Controling silver nanoparticle size by light // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006:


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 108-111. 5. Grigonis, Alfonsas; Kulikauskas, V.; Medvid, Artur; Onufrijevs, Pavels; Rutkūnienė, Živilė; Tribandis, Darius. Influence of laser heating to the hydrogenated carbon films // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 131-134. 6. Iljinas, Aleksandras; Milčius, Darius; Dudonis, Julius. Deposition of amorphous Fe-Zr alloys by magnetron co-sputtering // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 166-169. 7. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Formation of ceria oxide thin films by electron beam deposition // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 178-181. 8. Grinys, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Gudaitis, Rimantas. Investigation of plasma sprayed YSZ/ NiO/Ni coating by scratch testing // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 198-201. 9. Augulis, Liudvikas; Šeržentas, Saulius; Nainis, Romas; Puodžiukynas, Linas. Speckle pattern interferometer for thermal testing of thin film structures // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 208-210. 10. Tamulevičius, Tomas; Andrulevičius, Mindaugas; Griškonis, Egidijus; Puodžiukynas, Linas; Guobienė, Asta; Janušas, Giedrius. Formation techniques and characterization of microstructures // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 223-227. 11. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valinčius, Vitas; Valatkevičius, Pranas. Influence of the hydrogen and plasma forming gases on

the carbon coatings deposited from saturated and unsaturated hydrocarbons // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 233-235. 12. Navickas, Edvinas; Milčius, D.; Laukaitis, Giedrius. Chromium oxide thin films synthesis // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 236-239. 13. Sukackas, Vidas. Пространственное управление волнами лэмба, излучаемыми точечным источником в стенке цилиндра // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 255-258. 14. Adlys, Gediminas Antanas; Adlytė, Rūta; Plaipaitė, Rita; Buzas, Ramūnas. Modelling of quantitative changes of neutron absorbing fission products // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 280-283. 15. Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Galdikas, Arvaidas. The dynamics of relief of thin film surface and dependence on technological parameters in early growth stage // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 291-294. 16. Minialga, Virgilijus. Usage possibilities of “Xray apparatus” for teaching, demonstration and measurement // Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2006: international conference, Kaunas, Lithuania, 28-30 September, 2006: program and materials / Kaunas Universitety of Technology. ISSN 1822-508X. 2006. p. 300-301. 17. Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Juraitis, Algimantas; Šileikaitė, Asta; Guobienė, Asta. Sidabro nanokompozitų sintezė ir charakterizavimas // Chemija ir cheminė technologija: konferencijos, skirtos akademiko Jono Janickio 100-sioms gimimo metinėms, sekcijos Neorganinių junginių chemija ir technologija pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-043-7. p. 27-28.

141


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Matematinës sistemotyros katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel.: 300334, 451658, e.p. kat1502@fmf.ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Iki 1993 m. – Bendrosios matematikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Docentai: dr. Regina Atstupėnienė, dr. Vilija Dabrišienė, dr. Valerija Zofija Karpickaitė, dr. Bronė Narkevičienė, dr. Laima Papreckienė, dr. Danutė Plukienė, dr. Regina Dalytė Šileikienė, dr. Irena Matilda Tiknevičienė, dr. Eimutis Valakevičius, dr. Genovaitė Zaksienė Lektorės: Zita Furmonavičienė, Stasė Janušauskaitė, Violeta Kravčenkienė, Loreta Mačėnaitė, Palma Ramelytė Asistentai: Algiment Aleksa, Sandra Aleksienė, Audrius Kabašinskas, Kristina Lukoševičiūtė, Gintautas Narvydas, Vilma Petrauskienė, Loreta Saunorienė Doktorantai: Algiment Aleksa, Violeta Kravčenkienė, Loreta Saunorienė Laborantės: Danutė Prašmantienė, Nijolė Elena Ratkienė Vyr. administratorė Danutė Nenortienė

Doktorantūros moduliai Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai (prof. V. P. Pekarskas); Aktuariniai modeliai (doc. V. Karpickaitė); Statistiniai eksperimento planavimo metodai (prof. V. P. Pekarskas); Stochastinė analizė ir jos taikymas finansuose (doc. E. Valakevičius); Netiesinių virpesių teorija (prof. M. K. Ragulskis). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Stasė Petraitienė. Sanklijų stiprio ir suklijuojamų medžiagų paviršių šiurkštumo statistinių charakteristikų ryšys (vadovas prof. V. P. Pekarskas).

Mokslo grupë – Techniniø ir verslo sistemø Vadovė – doc. V. Karpickaitė, tel. 300336. Habil. dr. V. P. Pekarskas, dr. L. Papreckienė, dr. L. Plukienė, dr. G. Račkauskas, dr. I. Tiknevičienė, dr. E. Valakevičius, dr. G. Zaksienė, dr. S. Petraitienė, L. Mačėnaitė, M. Peičius. Grupės darbo kryptis – techninių determinuotų ir stochastinių sistemų, aprašomų diferencialinėmis lygtimis, ekonominių sistemų (gyvybės ir ne gyvybės draudimo rūšių, finansų rinkų) matematinių modelių sudarymas ir tyrimas, matematinių metodų taikymo medžiagotyroje

galimybių tyrimas. Ištirtos dinaminių slopintuvų efektyvaus veikimo sąlygos. Atliktas tekstilės medžiagų kai kurių mechaninių savybių tyrimas, ištirtas polimerinių medžiagų profilogramų fraktalinių charakteristikų ir sanklijų ilgaamžiškumo ryšys. Nagrinėti finansinių aktyvų dinamikos matematiniai modeliai. Ištirtas draudimo kompanijos veiklos matematinio modelio tinkamumas priklausomai nuo įvairių faktorių.

Mokslo grupë – Matematikos istorijos Vadovas – prof. V. Pekarskas, tel. 300334, e. p. vidmantas.pekarskas@ktu.lt Dr. R. Markauskas, dr. A. Pekarskienė. Grupė savo veiklą pradėjo 1985 m. Nagrinėjama Lietuvos matematikų mokslinė ir pedagoginė veikla, pradedant 1900 metais. Tiriama lietuviškųjų matematikos terminų raida, pradedant pirmųjų terminų sukūrimu

XIX a. pabaigoje, nagrinėjama pirmųjų lietuviškų matematikos terminų kilmė ir lietuviškosios matematikos terminologijos būklė pokario laikotarpiu. Parengta detali lietuviškų matematikos terminų istorijos apžvalga knygai, leidžiamai serijoje „Iš Lietuvos matematikos istorijos“.

Mokslo grupë – Tiksliøjø mokslø didaktinës sistemos tyrimø Vadovė – doc. R. D. Šileikienė, tel. 300337 Dr. B. Narkevičienė, dr. V. Dabrišienė, P. Ramelytė, S. Janušauskaitė. Pagrindinė grupės darbo kryptis – tiksliųjų mokslų vidurinėje mokykloje mokymo programų tobulinimas, metodinės medžiagos ir integruotų programų kūrimas

142

ir priderinimas prie aukštosios mokyklos programų, vadovėlių mokyklai rengimas, gabių mokinių ir studentų ugdymo problemų tyrimas.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Mokslo grupë – Dinaminių sistemų matematinių ir skaitinių tyrimų Vadovas – prof. M. Ragulskis, tel. 300335 Doktorantai L. Saunorienė, V. Kravčenkienė, A. Aleksa. Grupės darbo kryptys – netiesinės dinaminės sistemos, eksperimentiniai ir skaitiniai metodai dinaminių sistemų tyrimams. Sukurtas naujas skaitinis apibrėžtinių integralų apskaičiavimo metodas, apibendrinantis trapecijų formulę. Atlikti dinaminių sistemų tyrimai virtualiose aplinkose. Sukurti nauji eksperimentinio tyrimo metodai –

laiko atžvilgiu vidurkintų vaizdų diferencijavimo metodas bei nanoeilės amplitudžių svyravimų detekcijos metodas. Ištirtos super muaro juostos. Išanalizuotas niutoninių ir neniutoninių skysčių tekėjimas virpančiuose vamzdžiuose. Lygiagretieji skaičiavimai pritaikyti holografijos tyrimuose. Sukurta apibendrinta Abelio transformacija ir išnagrinėtos jos taikymo galimybės. Sukurtas kovinio minosvaidžio simuliatoriaus matematinis modelis.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Saunorienė, Loreta. Applicability of optical geometric differentiation for time-average geometric moire // Strain. ISSN 00392103. 2006, Vol. 42, no. 3. p. 173-179. [ISI Web of Science; INSPEC]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Kazimieras. Harmonic balance method for FEM analysis of fluid flow in a vibrating pipe  // Communications in Numerical Methods in Engineering. ISSN 1069-8299. 2006, Vol. 22, iss. 5. p. 347-356. [ISI Web of Science; INSPEC]. Ostaševičius, Vytautas; Gitis, Norm; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Tamulevičius, Sigitas. Hybrid experimental-numerical full-field displacement evaluation for characterization of micro-scale components of mechatronic systems  // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 10120394. 2006, Vol. 113. p. 73-78. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Saunorienė, Loreta; Ragulskienė, Jūratė. Interpretation of fringes produced by time average reflection moire on a circular disk // Optics and Lasers in Engineering. ISSN 0143-8166. 2006, Vol. 44, no. 11. p. 1209-1218. [ISI Web of Science; INSPEC; Science Direct]. Kravčenkienė, Violeta; Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas. Izbira gladilne spremenljivke z optičnimi napetostnimi nanosi  // Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering. ISSN 0039-2480. 2006, Vol. 52, no. 4. p. 237-241. [ISI Web of Science; INSPEC]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas. Measurement of transverse vibrations of piezoelectric ceramics by atomic force microscopy // Experimental Techniques. ISSN 0732-8818. 2006, Vol. 30, no. 2. p. 37-41. [ISI Web of Science; INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Ragulskis, Liutauras. Order adaptive integration rule with equivalently weighted internal nodes // Engineering Computations. ISSN 0264-4401. 2006, Vol. 23, no. 4. p. 368-381. [ISI Web of Science; EMERALD; Academic Search Premier; INSPEC]. Valaitytė, Akvilina; Valakevičius, Eimutis. Stochastic volatility models and option prices // Lecture Notes in Computer Science: Computational Science - ICCS

2006, Pt. 4: proceedings. ISSN 0302-9743. 2006, Vol. 3994. p. 348-355. [ISI Web of Science; INSPEC]. 9. Kravčenkienė, Violeta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Liutauras. Calculation of volumetric strains in experimental-numerical axisymmetric problem of fluid vibrations // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 1. p. 1-4. [ISI Master Journal List; INSPEC]. 10. Kravčenkienė, Violeta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Analysis of plane vibrations of the free surface of a thin layer of fluid // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 2. p. 36-39. [ISI Master Journal List; INSPEC]. 11. Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas; Kravčenkienė, Violeta; Zubavičius, L.; Ragulskis, Liutauras. Analysis of vibrations of fluid in axisymmetric geometry // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 3. p. 45-48. [ISI Master Journal List INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete]. 12. Ostaševičius, Vytautas; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Ragulskis, Liutauras; Palevičius, Arvydas. Construction of digital shadow moire images for the analysis of bending vibrations of plate // Proceedings of SPIE: Smart Structures and Materials 2006: Modeling, Signal Processing, and Control, 27 February-2 March 2006, San diego, California, USA / Ed. Douglas K. Lindner. ISSN 0277-786X. 2006, Vol. 6166. p. [1-8]. [ISI Proceedings]. 13. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Kazimieras; Palevičius, Arvydas; Ostaševičius, Vytautas; Janušas, Giedrius. Hybrid numerical-experimental moire technique for analysis of microstructures // Proceedings of SPIE: Seventh International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications / Ed. Enrico P. Tomasini. ISSN 0277786X. 2006, Vol. 6345. p. [1-8]. [ISI Proceedings]. 14. Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Liutauras; Bubulis, Algimantas; Janušas, Giedrius. Generalised Abel transform for the analysis of fluid vibrations // Proceedings of SPIE: Seventh International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications / Ed. Enrico P. Tomasini. ISSN 0277-786X. 2006, Vol. 6345. p. [1-9]. [ISI Proceedings]. 15. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Simulation of dependence between asset returns in insurance  // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [at al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 23-28. [ISI Proceedings].

143


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS 16. Lukšys, Kęstutis; Valakevičius, Eimutis. An effective portfolio management with minimized Value-atRisk  // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [at al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 189-193. [ISI Proceedings]. 17. Fedaravičius, Algimantas; Sližys, Egidijus; Ragulskis, Minvydas Kazys; Patašienė, Laima. Design and investigation of the recoil simulation systems of the laser riflemen trainers // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 343-346. [ISI Proceedings]. 18. Fedaravičius, Algimantas; Sližys, Egidijus; Ragulskis, Minvydas Kazys; Patašienė, Laima. Laser riflemen trainers and the systems of their simulation // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th international conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 11-18. [ISI Proceedings]. 19. Zaksienė, Genovaitė. Suppression of mechanical oscillations in a nonlinear systems with restriction  // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 207-210. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Fedaravičius, Algimantas; Jonevičius, Vaclovas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Development of mortar simulator with shell-in-shell system – problem of external ballistics // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 1(57). p. 37-40. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 2. Mačėnaitė, Loreta; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Investigation of relation between durability of adhesive joints of soft polymeric materials and roughness characteristics of glued surfaces // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 16-22. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 3. Plukas, Kostas; Plukienė, Danutė. Error estimation for quadrature formulas based on equally spaced nodes // Mathematical Modelling and Analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė: mokslo darbai / Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-6292. 2006, Vol. 11, no. 3. p. 315-330. [INSPEC; MathSciNet

144

(Mathematical reviews)]. 4. Mickevičius, Giedrius; Valakevičius, Eimutis. Modelling of non-markovian queuing systems  // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas = Technological and economic development of economy = Die Technologische und Wirtschaftliche Entwiklung der Volkswirtschaft / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-8619. 2006, T. 12, nr. 4. p. 295-300. [Business Source Complete; ICONDA; CSA Technology Research Database]. 5. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Visualization of fringes in time averaged moiré patterns // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 249-254. [INSPEC]. 6. Kravčenkienė, Violeta; Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Ramutis. Numerical implementation of the Abel transform for the construction of digital fluid holographic images  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno  technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 379-382. [INSPEC]. 7. Grinevičiūtė, Diana; Papreckienė, Laima; Gutauskas, Matas Vytautas. The optimization of complex hand rate determination // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 79-83. [Inspec; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Narkevičienė, Bronė. Bildung für Hochbegabte in Litauen: Herausförderungen, Probleme und Chancen  // Beyond Standards. Hochbegabtenförderung weltweit - Frühe Förderung und Schule [elektroninis išteklius]. Bad Boll: Evangelische Akademie Bad Boll, 2006. ISBN 3936369-21-6. p. [1-6]. 2. Dabrišienė, Vilija; Šileikienė, Regina Dalytė. Funkcijų aproksimavimo mokymas kompiuterių klasėje // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 144-150. 3. Valakevičius, Eimutis. Finansinių aktyvų dinamikos skaitmeninis modelis // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 295-302. 4. Zaksienė, Genovaitė. Dinaminio slopintuvo taikymas netiesinėms sistemoms su apribojimu // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 418-423. 5. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas. Autonominių mobilių robotų judėjimo valdymas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 537-542. 6. Rinkevičiūtė, Laima; Karpickaitė, Valerija Zofija. Baltijos šalių draudiminės rinkos analizė // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 74-79. 7. Karpickaitė, Valerija Zofija; Šutienė, Kristina. Nemokumo trukmės draudime matematinis modeliavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 80-85. 8. Lukšys, Kęstutis; Valakevičius, Eimutis. Efektyviojo portfelio su minimalia rizikos verte iš Lietuvos firmų akcijų sudarymas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 108-113. 9. Zaksienė, Genovaitė; Atstupėnienė, Regina. Frikcinio dinaminio slopintuvo taikymas netiesinei sistemai su įveržimu // Matematika ir matematinis modeliavimas  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 125-130. 10. Lukoševičiūtė, Kristina; Naujokaitytė, Laura; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Tekstilės medžiagų lenkimo ir klupdymo parametrų prognozavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 153-163. 11. Pekarskas, Vidmantas Povilas. Matematikos terminai  // Matematika Lietuvoje po 1945 metų. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2006. ISBN 9986-680-32-8. p. 297-335. 12. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Interferencinių juostų vizualizavimas laike vidurkintuose muaro vaizduose // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 568-573. 13. Kravčenkienė, Violeta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Adaptyvus jungtinis diskrečių laukų glotninimas  // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 574-581. 14. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina; Karpickaitė, Valerija Zofija. Nemokumo trukmės draudime analitinis ir imitacinis modeliavimas // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 681-692. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys. Algoritmo stochastiškai šokinėjančiam kamuoliukui modeliuoti konstravimas // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 173-177. 2. Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Liapunovo eksponenčių apskaičiavimo algoritmas  // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 184-187. 3. Endriukaitis, Aidas; Kabašinskas, Audrius. Stabiliųjų modelių realizavimas hipertekstinėje aplinkoje // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 20-21. 4. Kosuchinas, Olegas; Valakevičius, Eimutis. Obligacijų opcionų įkainojimo modelių tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 34-36. 5. Lukoševičiūtė, Kristina; Naujokaitytė, Laura; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Tekstilės medžiagų klupdymo parametrų aproksimavimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 40-44. 6. Mickevičius, Giedrius; Valakevičius, Eimutis. Nemarkoviškų aptarnavimo sistemų modeliavimas  // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 44-46. 7. Mikalauskaitė, Irma; Valakevičius, Eimutis. Akcijų kainų dinamikos modelių tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 46-48. 8. Rinkevičiūtė, Laima; Karpickaitė, Valerija Zofija. Ne gyvybės draudimo Lietuvoje analizė // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 60-61. 9. Stankutė, Aušra; Kabašinskas, Audrius. NIG skirstinio panaudojimo portfelio teorijoje perspektyvos // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 71-72. 10. Šimkevičius, Simonas; Janilionis, Vytautas. Klasifikavimo metodų taikymo rezultatų palyginimas  // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 73-74.

145


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Taikomosios matematikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Jonas Rimas, tel.: 300311, 353960, e. p. jonas.rimas@ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Algimantas Aksomaitis, dr. Zenonas Navickas, dr. Jonas Rimas, dr. Jonas Valantinas Docentai: dr. Julija Anilionienė, dr. Bronislovas Burgis, dr. Gediminas Simonas Dosinas, dr. Juozas Grigaitis, dr. Vytautas Janilionis, dr. Nijolė Regina Janušauskaitė, dr. Arvydas Jokimaitis, dr. Narimantas Listopadskis, dr. Romualdas Vitalius Markauskas, dr. Regina Novikienė, dr. Aldona Ona Pekarskienė, dr. Irena Pranevičienė, dr. Gediminas Račkauskas, dr. Eligijus Sakalauskas Lektoriai: Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, Irmantas Kaunietis, Rasa Matiukaitė, dr. Nerijus Morkevičius, dr. Stasė Petraitienė, Romutė Regelskienė, Milda Stankevičienė, Povilas Tvarijonas Asistentai: Liepa Bikulčienė, Giedrius Janušas, Gintarė Leonaitė, Darius Petronaitis, Tomas Ruzgas, Robertas Vilkas, Aušra Žvironienė Mokslo darbuotojai: dr. Robertas Alzbutas, dr. Mindaugas Kavaliauskas, dr. Eligijus Sakalauskas

Doktorantai: Artūras Katvickis, Gintarė Leonaitė, Kęstutis Lukšys, Tatjana Sidekerskienė Laborantai: Tomas Demčenko, Vytautas Jasiukaitis, Rita Palivonaitė Vyr. administratorė Praurima Rinkevičienė Administratorė Aistė Sakalauskaitė Raštvedės: Aušra Bendoriūtė, Tatjana Sidekerskienė, Asta Šliupaitė Doktorantūros moduliai Operatorinis skaičiavimas (prof. Z. Navickas); Taikomoji diferencialinių lygčių teorija (prof. Z. Navickas), Stochastiniai modeliai (prof. J. A. Aksomaitis); Matematinė optimaliųjų procesų teorija (doc. N. R. Janušauskaitė); Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės (doc. V. Janilionis); Skaičiavimo matematika (doc. N. Listopadskis); Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai (prof. J. Valantinas).

Mokslo grupë – Algebriniø struktûrø ir stochastinës analizës Vadovas – prof. J. A. Aksomaitis, tel. 353960, e. p. algimantas.aksomaitis@ktu.lt Dr. Z. Navickas, dr. G. Dosinas, dr. V. Janilionis, dr. N. Listopadskis, dr. A. Jokimaitis, habil. dr. H. Pragarauskas, dr. E. Sakalauskas, P. Tvarijonas, R. Vilkas. Grupės branduolys susikūrė 1987 m., organizuodamas „Taikomųjų matematikos problemų“ seminarą. Tyrimų kryptys: atsitiktinių dydžių ir vektorių stochastinė analizė, struktūrinė analizė, diskrečiojo optimaliojo valdymo uždaviniai, stochastinis modeliavimas, matematikos metodų taikymas technikoje, ekonomikoje ir finansuose.

Algebrinio e. parašo schemos (AEPS) savybių tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8202 / Vadovas doc. E. Sakalauskas. Ištirtas Advanced Elecronic Signature dokumentų valdymo sistemos funkcionalumas ir atlikta parametrų optimizacija remiantis minimalaus pasirašymo laiko kriterijumi. Šie klausimai yra tarpusavyje susiję, todėl remiantis funkcionalumo tyrimu buvo pasirinktas CRL siuntimas žemesniame lygmenyje. Šis sprendimas leido optimizuoti pasirašymo laiką, nes, realizavus CRL atsiuntimą žemesniame lygyje, buvo pasiektas optimizavimui reikalingas lankstumas. Maksimaliam leistino vykdymo laikui buvo parinktos optimalios parametrų reikšmės. Šis sprendimas nebeturi minėtų neprognozuojamų neaiškios kil­mės vėlinimų gero ryšio sąlygomis: vietoj keleto ar keliolikos sekundžių nedidelio CRL atsiuntimas visada užtrunka sekundės dalis. Prie vartotojo darbo sąlygų gerinimo prisideda ir atsiradusi galimybė nutraukti operaciją. Toliau resursams bei vykdymo laikui optimizuoti galime rekomenduoti XAdES detached signature formatą.

Mokslo grupë – Netiesiniø diferencialiniø lygèiø analizinio tyrimo Vadovas – prof. J. Rimas, tel. 300311 Dr. J. Valantinas, dr. J. Anilionienė, G. Leonaitė, T. Žumbakis.

146

Grupė jungia mokslininkus, kuriančius ir tiriančius daugiamačių valdymo ir informacinių sistemų bei optinio ryšio sistemų matematinius modelius.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

Monografijos, žodynai, žinynai 1. Janilionis, Vytautas; Abarius, Povilas; Denisovas, Vitalijus; Holmberg, Kjell-Holmberg; Lukšaitė, Dalė; Machado, Carlos; Šaltenienė, Edita; Tamulevičius, Sigitas; Vidžiūnas, Antanas. Nuotolinės studijos:

analizė: nuotolinių studijų kokybės vertinimo Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose analizė. [Kaunas]: Studijų kokybės vertinimo centras, 2006. 185 p.

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Petraitienė, Stasė. AFM lateral force imagining of modified polychloroprene: A study based on roughness analysis  // Applied Surface Science. ISSN 0169-4332. 2006, Vol. 253, no. 2. p. 966-973. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order symmetric circulant matrices—I // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 172, iss. 1. p. 86-90. [ISI Web of Science; Science Direct]. 3. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric tridiagonal matrices of even order—II // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 172, iss. 1. p. 245-251. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC]. 4. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order tridiagonal matrices with zero row - II // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 174, iss. 1. p. 490-499. [ISI Web of Science; Science Direct]. 5. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order symmetric circulant matrices - II // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 174, iss. 1. p. 511-523. [ISI Web of Science; Science Direct]. 6. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric tridiagonal matrices of odd order - II // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 174, iss. 1. p. 676-683. [ISI Web of Science; Science Direct]. 7. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order skewsymmetric tridiagonal matrices with eigenvalues on imaginary axis - I // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 174, iss. 2. p. 997-1000. [ISI Web of Science; Science Direct]. 8. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of even order skewsymmetric tridiagonal matrices with eigenvalues on imaginary axis - II // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 181, iss. 2. p. 1120-1125. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct]. 9. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of odd order skewsymmetric tridiagonal matrices with eigenvalues on imaginary axis - I // Applied mathematics and computation. ISSN 0096-3003. 2006, Vol. 183, iss. 2. p. 1378-1380. [ISI Web of Science; Science Direct]. 10. Tonkunas, Aurimas; Pabarčius, Raimundas; Clemente, Manfred; Listopadskis, Narimantas. Uncertainty and

sensitivity analysis of the CPS-CC voiding in the RBMK reactor Ignalina-2 // Kerntechnik. ISSN 0932-3902. 2006, Vol. 71, no. 3. p. 104-112. [ISI Web of Science]. 11. Baužaitė, Rasa; Pranevičienė, Irena; Budnikas, Germanas. Verification of aggregate specifications using spin system // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [at al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 59-63. [ISI Proceedings]. 12. Janušauskaitė, Nijolė Regina; Pranevičienė, Irena. The discrete multistage inventory control model  // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [at al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 64-68. [ISI Proceedings]. 13. Ragulskis, Kazimieras; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Energy transformation using vibrating system with Duffing terms // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 39-42. [ISI Proceedings]. 14. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Investigation of mathematical model of the forced synchronization system // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 228-231. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Žumbakis, Tomas; Valantinas, Jonas. A modified approach to fractal encoding of binary images  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1. p. 13-18. [INSPEC; VINITI]. 2. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. investigation of a multidimensional automatic control system with delays and chain form structure // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1. p. 65-70. [INSPEC; VINITI]. 3. Guglielmina, Claudia; Janavičiūtė, Audronė; Kiauleikis, Mindaugas; Kiauleikis, Valentinas; Morkevičius, Nerijus. Performance modeling of interoperability system for SME’s // Informacinės technologijos ir

147


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 424-430. [INSPEC]. 4. Petrauskas, Vaidotas. The use of information flow analysis for building an effective organization  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 441-448. [INSPEC]. 5. Pranevičius, Henrikas; Kirvėlaitis, Tomas; Pranevičienė, Irena. Numerical model of transmission control protocol // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 49-54. [INSPEC]. 6. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. Bursty traffic simulation by ON - OFF model // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 65-68. [INSPEC]. 7. Berškienė, Kristina; Lukoševičius, Arūnas; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Modeling of long lasting functional state of healthiness dynamics  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 7(71). p. 73-76. [INSPEC]. 8. Grimaila, Vitas; Listopadskis, Narimantas. Optimization of telecommunication access network // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 8(72). p. 25-30. [INSPEC]. 9. Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Expressions of solutions of ordinary differential equations by standard functions // Mathematical Modelling and Analysis / Institute of Mathematics, Latvian Academy of Sciences-University of Latvia Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius University of Tartu Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-6292. 2006, Vol. 11, no. 4. p. 399-412. [INSPEC; MathSciNet (Mathematical reviews); Zentralblatt MATH; EBSCO publishing]. 10. Daniusevičiūtė, Laura; Navickas, Zenonas; Poderys, Jonas; Brazaitis, Marius; Ramanauskienė, Irina. Sportuojančių asmenų Tepingo testo rezultatų vertinimas taikant duomenų grupavimo metodą  // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2006, nr. 4(63). p. 29-34. [Index Copernicus]. 11. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. The imitation model of bursty and batch data packet flow // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas = Technological and economic development of economy = Die Technologische und Wirtschaftliche Entwiklung der Volkswirtschaft  / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-8619. 2006, T. 12, nr. 4. p. 360-366. [Business Source Complete; ICONDA; CSA Technology Research Database]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Rimas, Jonas. On computing of positive integer powers for one type of skew - symmetric matrices //

148

MTNS 2006 [elektroninis išteklius]: proceedings of the 17th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, Kyoto, Japan, July 24-28, 2006. Kyoto: MTNS, 2006. p. 501-508. 2. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Analysis of multidimensional delay system with chain form structure // MTNS 2006 [elektroninis išteklius]: proceedings of the 17th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, Kyoto, Japan, July 24-28, 2006. Kyoto: MTNS, 2006. p. 1547-1555. 3. Janilionis, Vytautas; Novikienė, Regina; Valantinas, Jonas. Widening nthe model of mathematical studies in the context of Lithuanian educative traditions // 13th SEFI European Seminar on Mathematics in Engineering Education, Kongsberg, Norway, June 1114, 2006: proceedings. Brussels: SEFI, 2006. p. 51-57 4. Matuzas, Vaidas; Tarvydas, D.; Krikštolaitis, Ričardas; Listopadskis, Narimantas. Power network reliability analysis system // Advances in Safety and Reliability: proceedings of the European Safety and Reliability Conference (ESREL 2005), Tri City (Ggynia-SopotGdansk), Poland, 27-30 June, 2005. Vol. 2. London: Taylor & Francis Group, 2005. ISBN 0-415-38340-4. p. 1379-1383. 5. Berškienė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Navickas, Zenonas. Evaluation od systolic arterial blood pressure from ECG  // NCeHT2006: proceedings of the 6th Nordic Conference on eHealth & Telemedicine, 31 August - 1 September, 2006, Helsinki, Finland. Helsinki: Valopaino Oy, 2006. p. 259-260. 6. Vilkas, Robertas. Statistikos γN=kvadratinė šaknis |ZNWN| asimptotinė analizė // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 23-27. 7. Janušauskaitė, Nijolė Regina. Paskirstyto valdymo lagranžo funkcionalo antrosios variacijos savybės  // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 56-59. 8. Aksomaitis, Jonas Algimantas. Asymptotical investigation of the stochastic maxima // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 60-63. 9. Sidekerskienė, Tatjana; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Maksimų perkėlimo teorema, kai imties didumas yra neigiamas binominis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 64-67. 10.Bražėnaitė, Kristina; Jokimaitis, Arvydas. Asymptotical analysis of maxima density for independent random variables // Matematika ir matematinis modeliavimas  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 18222757. T. 2 (2006). p. 86-90. 11.Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Petkevičiūtė, Daiva. Expression of the functions of the finite h-rank as the linear combinations of exponential functions // Matematika ir matematinis modeliavimas  /  Kauno technologijos universitetas.   ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 91-95. 12. Žvironienė, Aušra; Navickas, Zenonas; Rindzevičius, Ramutis. Daugelio šaltinių generuojamo pliūpsninio srauto imitacinis modelis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 96-101.


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS

13. Šimkevičius, Simonas; Janilionis, Vytautas. Klasifikavimo su mokytoju metodų taikymo rezultatų lyginimo metodika ir prorgaminės priemonės // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 102-107. 14. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Sistemos su vėlavimais ir struktūros matrica, turinčia kompleksinių tikrinių reikšmių, dinamikos tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 114-118. 15. Gilius, Mantas; Rimas, Jonas. Priverstinės sinchronizacijos sistemos analizinis tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 119-124. 16. Benevičius, Vincas; Listopadskis, Narimantas. Akselerometrų taikymo matematinis modelis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 131-135. 17. Pokštas, Jonas; Listopadskis, Narimantas. Euristinio pjaustymo uždavinio algoritmo realizacija // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 141-146. 18. Simonavičius, Julius; Listopadskis, Narimantas. Gamybinių tvarkaraščių genetinio algoritmo tyrimas  // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 147-152. 19. Lazaravičius, Saulius; Listopadskis, Narimantas. Prieigos tinklo parametrų optimalaus parinkimo algoritmas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 136-140. 20. Tvarijonas,Povilas; Dosinas, Gediminas Simonas; Sakalauskas, Eligijus. Matricinė diskretinio laiko problema // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 112-115. 21. Burgis, Bronislovas. Temų perdengimo metodika, kuriant bazinį matematikos kursą // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 127-130. 22. Novikienė, Regina; Čiučiulkienė, Nijolė. Studijų modelių realizavimo problemos mokantis matematikos universitete // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 172-177. 23. Šmidtaitė,Rasa; Ruzgas, Tomas. Neparametrinio tankio vertinimo, panaudojant klasterizavimo metodus, algoritmų tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 273-279. 24. Alzbutas, Robertas; Janilionis, Vytautas. Determination and simulation of stimulated dynamics // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 321-327. 25. Anilionienė, Julija. Fototranzistorių matematinis modeliavimas // Lietuvos matematikos rinkinys  /

Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 328-332. 26. Benevičius, Vincas; Listopadskis, Narimantas. Akselerometrų taikymo matematinis modelis // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos XLVII konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 350-355. 27. Borsuk, Violeta; Rimas, Jonas. Trijų krypčių priverstinės sinchronizacijos sistemos matematinio modelio sudarymas ir tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 356-360. 28. Lazaravičius, Saulius; Listopadskis, Narimantas. Stočių išdėstymo algoritmo analizė // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 366-370. 29. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Sistemos su vėlavimais ir struktūros matrica su tikrinėmis reikšmėmis vienetiniame apskritime analizinis tyrimas  // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 371-375. 30. Listopadskis, Narimantas; Pabarčius, Raimondas; Tonkūnas, Aurimas. Branduolinio reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos aušinimo kontūro nusausėjimo modeliavimas // Lietuvos matematikos rinkinys  / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 376-383. 31. Pokštas, Jonas; Listopadskis, Narimantas. Pjaustymo uždavinio algoritmo analizė // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 384-389. 32. Simonavičius, Julius; Listopadskis, Narimantas. Tvarkaraščių sudarymo algoritmo analizė // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 412-416. 33. Jokimaitis, Arvydas. Nepriklausomų atsitiktinių dydžių k-tojo maksimumo tankio asimptotika // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2006, T. 46, spec. nr. p. 442-444. 34. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Priverstinės sinchronizacijos sistemos analizinis tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-054-2. p. 270-273. 35. Krynke, Leonidas; Dosinas, Gediminas Simonas. Medical image quality improvement using Matlab ITP software // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 4th international conference on medical physics, Kaunas, Lithuania, 17-18 November

149


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS 2006 / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-5721. 2006. p. 92-94. 36. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Polikardiosignalų skleidimo Furjė eilute savybės // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 53-56. 37. Daniusevičiūtė, Laura; Navickas, Zenonas; Poderys, J.; Ramanauskienė, Irina; Brazaitis, M. Teping testo judesių sekos vertinimas grupuojant į įvairaus dydžio dėmenų grupes // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 57-60. 38. Patackaitė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Vitartaitė, Algė. EKG ir EKG parametrų kompleksiškumo tyrimas taikant Henkelio matricas  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 111-114. 39. Šliupaitė, Asta; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Gargasas, Liudas. Informacijos srautų valdymas e-medicinoje, taikant Milio ir Muro automatų sąsūką  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 288-293. 40. Berškienė, Kristina; Lukoševičius, Arūnas; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas. Dviejų žmogaus fiziologinių funkcijų vertinimo modelių palyginimas  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 303-306. 41. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Daugiamatės valdymo sistemos su vėlavimais analizinis tyrimas  // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 563-567. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Baumila, Laurynas; Rimas, Jonas. Tarpusavio sinchronizacijos sistemos pereinamųjų procesų tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 8-9. 2. Benevičius, Vincas; Listopadskis, Narimantas. Matematinio modelio, judesio trajektorijai nustatyti remiantis akselerometrų duomenimis, sudarymas ir tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 10-11. 3. Borsuk, Violeta; Rimas, Jonas. Trijų krypčių priverstinės sinchronizacijos sistemos matematinio

150

modelio sudarymas ir tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 12-15. 4. Demčenko, Tomas; Janilionis, Vytautas. Duomenų bazių statistinės analizės sistema interneto aplinkoje  // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 18-19. 5. Gilius, Mantas; Rimas, Jonas. Priverstinės sinchronizacijos sistemos analizinis tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 22-23. 6. Grigaravičienė, Milda; Sakalauskas, Eligijus. Pseudo atsitiktinių skaičių generatorių statistinių savybių tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 24-25. 7. Jablonskytė, Janina; Ilgakojis, Petras. Mikroskopinio eismo srauto stabilumo analizė // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 26-27. 8. Kasperavičiūtė, Lina; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Ekstremumų vidurkio įverčiai // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 30-31. 9. Klimavičiūtė, Erika; Rimas, Jonas. Tarpusavio sinchronizacijos sistemos matematinio modelio sudarymas ir tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 32-33. 10. Lazaravičius, Saulius; Listopadskis, Narimantas. Teritorijos padengimo uždavinio analizė // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 36-38. 11. Lengvinaitė, Ieva; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Geometriškai stabiliųjų skirstinių tyrimai // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 38-40. 12. Patackaitė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Gargasas, Liudas. Koreliaciniai metodai elektrokardiogramos derivacijų transformavimui // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 49-50. 13. Petkevičiūtė, Daiva; Bikulčienė, Liepa. Eilutės reiškimo eksponentinėmis funkcijomis algoritmas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI


FUNDAMENTALIØJØ MOKSLØ FAKULTETAS studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 53-54. 14. Pinkevičiūtė, Laura; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Stabilieji maksimumų skirstiniai perkėlimo teoremoje  // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 55-56. 15. Pokštas, Jonas; Listopadskis, Narimantas. Negiljotininio pjaustymo uždavinio euristinių algoritmų analizė // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 57-59. 16. Savulytė, Vaida; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Dvimačių pareto skirstinių konstravimas ir analizė // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 62-63. 17. Sidekerskienė, Tatjana; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Minimumų perkėlimo teorema, kai imties didumas yra neigiamas binominis // Taikomoji matematika  = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: technologija, 2006. ISBN 995525-044-5. p. 64-65. 18. Simonavičius, Julius; Listopadskis, Narimantas. Gamybinių tvarkaraščių sudarymo uždavinys // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 66-67. 19. Sinicyna, Natalja; Račkauskas, Gediminas. Riboto vidurkio funkcijos formulių išvedimas beta skirstinių

šeimai // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 68-70. 20. Šimkevičius, Simonas; Janilionis, Vytautas. Klasifikavimo metodų taikymo rezultatų palyginimas  // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 73-74. 21. Širvelytė, Asta; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Apie konvergavimo greičio maksimumą schemoje // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 75-76. 22. Šmidtaitė, Rasa; Ruzgas, Tomas. Klasterizavimo panaudojimas neparametrinių tankių vertinime // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 77-78. 23. Valiušaitytė, Ingrida; Rimas, Jonas. Dviejų krypčių priverstinės sinchronizacijos sistemos matematinio modelio tyrimas // Taikomoji matematika = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 79-80. 24. Vlasova, Julija; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Apie ekstremumų N stabilumą // Taikomoji matematika  = Applied mathematics: VI studentų konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-044-5. p. 81-82.

151


HUMANITARINIØ MOKSLØ HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel. E. p.

Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas prof. Giedrius Antanas Kuprevičius 321030 dekhmf@ktu.lt

Vyr. administratorė Irena Daraškevičiūtė Fakultetas įkurtas 2000 m. Pagrindines pareigas jame turi 118 darbuotojų, iš jų 2 profesoriai, 10 docentų. Yra 1 habilituotas daktaras, 19 daktaraų

Padaliniai Filosofijos ir kultūrologijos katedra Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Kalbotyros katedra Uþsienio kalbø centras

Pagrindinës tyrimø kryptys Medijų filosofija Moderniojo mokslo ištakos Vakarų kultūroje Technologijos vieta dabarties pasaulyje ir poveikis kultūrai Terminija ir lietuvių kalbos norminimas Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai Žmogaus kūrybinio proceso modeliavimas ir automatizavimas Muzikos akustikos ir kognityvinės muzikos psichologijos problematika

152


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Kalba, kultūra ir technologijos (4-oji tarptautinė), 2006 m. gegužės 19–21 d. 2. XXI amžiaus iššūkiai, 2006 m. balandžio 20 d. 3. Po idėjų pasaulį, 2006 m. balandžio 29 d. 4. Muzikos technologijos šiandien, 2006 m. gruodžio 8 d. Mokslo leidiniai Kalbų studijos / Studies About Languages ISSN 1648-2824 Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi prof. Ryszard W. Kluszczyński (Lodzės universitetas, Lenkija), prof. M .L. Sanden (Linčiopingo universitetas, Švedija), dr. G. Scheidl (Vienos pedagoginė akademija, Austrija). Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose Prof. A. Paulauskienė – žurnalų „Gimtoji kalba“, „Kalbotyra“, „Kalbų studijos“ redakcinių kolegijų narė. Prof. G. A. Kuprevičius – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys. Doc. D. Kučinskas – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys. Doc. V. Liubinienė – žurnalo „Kalbų studijos“ vyr. redaktorė. Doc. A. Poškienė – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narė. Doc. S. Keturakis – žurnalų „Respectus Philologicus“ ir „Kalbų studijos“ redakcinių kolegijų narys.

153


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Filosofijos ir kultûrologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT–44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. 323890 e. p. kat1003@ktu.lt, http://www.filosofija.ktu.lt

Filosofijos katedra įkurta 1962 metais. 2000 metais katedra pervadinta Filosofijos ir kultūrologijos katedra. Katedroje vykdomos dvi magistro studijų programos – „Mokslo ir technologijų istorija ir filosofija“ ir „Medijų istorija“, su jomis siejami svarbiausi katedros mokslo tyrimai. Viena tyrimų kryptis – idėjų istorijos ir

Darbuotojai Docentai: dr. Saulius Keturakis, dr. Tomas Sodeika, dr. Lina Šulcienė, dr. Milda Paulikaitė Lektoriai: dr. Nijolė Aukštuolytė, dr. Rolandas Bartkus, dr. Lina Vidauskytė, Arūnas Bingelis, Eligijus Džežulskis, dr. Saulenė Pučiliauskaitė, Aušra Urbonienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Bertašius Technikai:Dovilė Bertašiūtė, Saulius Lipinskas, Lina Pranaitytė Administratorės: Dainora Blažiūnė, Diana Vilkelionok Doktorantūros moduliai Medijų filosofija (doc. T. Sodeika)

Tyrimai Medijų raiška ir identitetas: sąveikos tyrimo metodologija. Koordinatorius doc. S. Keturakis. 2006 m. tyrinėta skirtingų mokslų žinių ir duomenų integracijos reikalaujanti hipotezė, jog kiekvienoje kultūroje dėl unikalių istorinių, socialinių, mentaliteto aplinkybių formuojasi savita kultūrinė raiška, kurią galima apibendrinti savotišku „kodu“, ženklų sistema, padedančia perskaityti konkrečios kultūros įvairių laikotarpių reiškinius. Taikant kultūros istorijos tyrimų metodus tirti žmonių minties ir veiklos būdai, taip pat jų raiška materialiosios ir dvasinės kultūros atspindžiuose

technologijų raidos sąveika, kita – medijų, informacijos (turinio) perdavimo terpių, filosofinė analizė, integruojanti ir apibendrinanti įvairių mokslų (filosofijos, filologijos, istorijos, sociologijos, menotyros) tyrinėjimus. Šios fundamentalios tyrimų kryptys vienija daugumą katedroje vykdomų mokslo projektų, monografijose ir straipsniuose publikuojamus rezultatus.

– archeologiniuose artefaktuose, materialiosios kultūros atminties „tekstuose“. Remiantis unikalia dokumentine tyrimų medžiaga ir teoriniais modeliais atliktų programos tyrimų rezultatas – keliolika straipsnių, parengtos dvi monografijos. Marvelės kapinyno archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8325 / Vadovas dr. M. Bertašius. 2006 m. ištirtas 3100 kv.m plotas, kuriame atrasti ir tyrinėti 137 griautiniai ir degintiniai žmonių kapai, datuojami II–VI amžiais. Surinkta gausi materialinės kultūros medžiaga (radinių inv. sąrašą sudaro 418 pozicijų), susisteminta grafinė medžiaga. Parengta 260 psl. mokslinė tyrimų ataskaita (susipažinti galima Filosofijos ir kultūrologijos katedroje), nufilmuota ir susisteminta 6 DVD mokomosios ir pažintinės medžiagos. Marvelės žirgų kapinynas. Monografijos parengimas ir publikavimas: VMSF remiamas projektas / Vadovas dr. M. Bertašius. Projekte, koordinuojami KTU, dalyvavo LVA, VU bei kitų mokslo institucijų atstovai. Vykdant projektą, spaudai parengtas monografijos rankraštis vokiečių kalba ir gausi grafinė medžiaga. Bendra apimtis apie 40 sp. lankų (320 psl.). Publikacija paremta visiškai nauja, lietuviškoje mokslinėje literatūroje iki šiol plačiau neskelbta medžiaga ir analize.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

154

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Pučiliauskaitė, Saulenė. “Svajonių žudikas”, arba Kanto etikos ribos // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2006, T. 69. p. 142-151. [ISI Web of Science]. Sodeika, Tomas. Apie Immanuelio Kanto “pragmatinę” antropologiją // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2006, T. 70. p. 134-141. [ISI Web of Science]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bingelis, Arūnas. Dievo paslėptis – krikščioniškumo dėmuo ir iššūkis filosofijai // Soter: religijos mokslo žurnalas. ISSN 1392-74-50. 2006, nr. 17(45). p. 7-17. [The Philosopher’s Index]. Pučiliauskaitė, Saulenė. Kantas ir vaikų kambarys // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno

žurnalas. ISSN 0868-7692. 2006, nr. 45. p. 60-88. [The Philosopher’s Index; CEEOL]. 3. Aukštuolytė, Nijolė. Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2006, nr. 48. p. 57-62. [The Philosopher’s Index; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bertašius, Mindaugas. From social expression to institutionalized religion: making an attempt of Central Lithuania // Transformatio mundi: the Transition from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic / edited by Mindaugas Bertašius. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2006. ISBN 9955-9827-1-3. p. 65-71. 2. Aukštuolytė, Nijolė. Język - žrodlo blędow i odkryč filozoficznych (Analiza filozofii L. Wittgensteina)  // Jak možliwa jest filozofia organizacji?. Zabrze: Stowarzyszenie na rzecz rozvoju nauki Polskiej, 2006. ISBN 83-913835-6-3. p. 298-307.


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, e. p. darius.kucinskas@ktu.lt, http://www.muzika.hmf.ktu.lt

Katedra įkurta 2003 m. gruodžio 29 d. Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Muzikos technologijos. Pagrindinis katedros tikslas – rengti profesionalius garso inžinierius ir režisierius, laisvai valdančius šių dienų muzikos industrijoje naudojamą įrangą ir technologijas.

Darbuotojai Profesorius Giedrius Antanas Kuprevičius Docentas dr. Darius Kučinskas Lektorius dr. Rytis Ambrazevičius Metodininkas Jonas Valančius

Kūrybinė veikla 1. „Koncertas dviem fortepijonams“, specialus užsakymas Tarptautiniam fortepijoninių duetų konkursui Kaune. 2. „Šeši pirmieji žodžiai“, fortepijoninis trio, Pažaislio festivalio užsakymas. 3. „Dialogai: varpai ir paukščiai“, karilionui, premjera Malborke (Lenkija), Pasauliniame karilionininkų kongrese. 4. „Čiurlionis“ („Angelas iš Pustelnikų“), dviejų dalių baletas.

Tyrimai Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys siejamos su žmogaus kūrybinio proceso analize, jo modeliavimu ir automatizavimu, kūrybinio bei mechaninio pradų derinimu audiovizualinėje veikloje. Katedros pedagogai vykdo individulias mokslinių tyrimų programas. G. A. Kuprevičius tyrinėja muzikos organologiją ir jos santykio su klausytoju pokyčius, D. Kučinskas gilinasi į muzikinio teksto problematiką ir Čiurlionio kūrybinio proceso genezės klausimus, R. Ambrazevičius nagrinėja muzikos akustikos ir kognityvinės muzikos psichologijos aspektus.

Apdovanojimai Giedriui Antanui Kuprevičiui - BRAVO apdovanojimas už indėlį į Lietuvos popkultūrą.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. Modelling of scales in traditional solo singing // Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 2006, Special issue 2005-2006. p. 65-87. [ISI Web of Science; PsycINFO]. Holm-Hudson, Kevin J.; Kučinskas, Darius. Plane isometries in the music and art of Mikalojus Konstantinas Ciurlionis // Musicae Scientiae. ISSN 1029-8649. 2006, Special issue 2005-2006. p. 109-137. [ISI Web of Science; PsycINFO]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. Darnos universalijos etnomuzikologijoje ir muzikos psichologijoje // Tautosakos darbai = Folklore Studies: mokslinis leidinys. ISSN 1392-2831. 2006, T. XXXI. p. 90-109. [CEEOL; MLA International Bibliography] Ambrazevičius, Rytis. Europos etnomuzikologų seminaras Jokmoke // Tautosakos darbai = Folklore Studies: mokslinis leidinys. ISSN 1392-2831. 2006, T. XXXII. p. 324–327. [CEEOL; MLA International Bibliography] Kučinskas, Darius. Neišlikę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos rankraščiai // Knygotyra: mokslo darbai. ISSN 0204-2061. 2006, T. 46. p. 194-215. [MLA; LISA]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. Pseudo-Greek modes in traditional music as result of misperception // 9th International Conference on Music Perception and Cognition, August 22-26 2006, Bologna. Bologna: ICMPC, 2006. ISBN 88-7395-155-4. p. 1817-1822. Kučinskas, Darius. Genesis of the art of Čiurlionis:

3.

4.

1.

2.

3. 4.

5.

sound - color - word // Music and the Arts. Pt.1. Proceedings from ICMS 7/ Ed. by Eero Tarasti. Helsinki: The International Semiotics Institute, 2006. ISBN 952-5431-09-6. p. 305-317. Ambrazevičius, Rytis. Konsonansas ir disonansas muzikos psichologijoje // Lietuvos muzikologija = Lithuanian Musicology. ISBN 9986-503-64-7; ISSN 1392-9313. 2006, T. 7. p. 6–19. [RILM IBIS 5144] Kučinskas, Darius. Neišlikę M. K. Čiurlionio muzikos rankraščiai // Čiurlionio amžius: mokslinės konferencijos, skirtos 130-osioms Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinėms, medžiaga. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006. ISBN 9955-471-16-6. p. 60-70. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Ambrazevičius, Rytis. Derminiai pseudovariantai tradicinėje muzikoje // Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. ISBN 9986-50361-2. p. 87–94. Kučinskas, Darius. Neišlikę Čiurlionio muzikos rankraščiai // Muzikos barai: muzikos meno ir mokslo žurnalas. ISSN 1392-4966. 2006, nr. 5-6 (340-341). p. 22-26. Kučinskas, Darius. Intensyvus ruduo // Muzikos barai: muzikos meno ir mokslo žurnalas. ISSN 13924966. 2006, nr. 10 (345). p. 18-21. Ambrazevičius, Rytis. Apie muzikos psichologų konferenciją ir ne tik // Muzikos barai: muzikos meno ir mokslo žurnalas. ISSN 1392-4966. 2006, nr. 10 (345). p. 38-40. Kučinskas, Darius. Neišlikę Čiurlionio muzikos rankraščiai // Muzikos žinios = Music news. ISSN xxx 2006, nr. 257. p. 2-13.

155


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

kalbotyros katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Jurgita Mikelionienė tel. 322992, e. p. kat1002@hmf.ktu.lt Katedra įkurta 1991 m. 1989 m. įvedus privalomąjį lietuvių kalbos kultūros mokymą, Rusų kalbos katedros pagrindu buvo įkurta Lietuvių ir rusų kalbų katedra. 1991 m. liepos 3 d. ji buvo pavadinta Lietuvių kalbos katedra, o nuo 2006 m. gegužės 18 d. – Kalbotyros katedra. Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. iki l995 m. pabaigos katedrai vadovavo doc. L. D. Barzdžiukienė, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. − doc. A. Kaulakienė, nuo 2001 m. vasario mėn. iki 2006 m. sausio mėn. – doc. R. Marčėnas, o nuo 2006 m. vasario 1 d. katedrai vadovauja doc. Jurgita Mikelionienė.

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Aldona Paulauskienė Docentės: dr. Dalia Eigirdienė, dr. Asta Kazlauskienė, dr. Aurelija Leonavičienė, dr. Jurgita Mikelionienė Lektorės: dr. Vilija Celiešienė, dr. Judita Džežulskienė, dr. Saulutė Juzelėnienė, dr. Inga Milišiūnaitė, Sigita Stankevičienė, Virginija Stankevičienė, Valentina Žulienė Metodininkas Jonas Jonušas Vyr. administratorė Rimgailė Vilpišauskienė Administratorius Robertas Zimblys Tyrimai Dabartinės lietuvių kalbos analizė. Pagrindinis tyrimų tikslas – diachroniniu ir sinchroniniu aspektu analizuoti lietuvių ir užsienio kalbas. Lyginamuoju metodu išnagrinėtos pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų (D. Kleino, K. Sapūno, T. Šulco) morfologijos ir sintaksės taisyklės, šių gramatikų išliekamoji vertė, indėlis į sinchroninę kalbos analizę ir bendrąją kalbotyrą. Ištirta sudurtinių lietuvių kalbos daiktavardžių normos raida,

Per pastaruosius katedros gyvavimo metus, neskaitant publikacijų tokiuose leidiniuose kaip „Kalbos kultūra“, „Tiltai“, „Gimtasis žodis“, „Gimtoji kalba“ ir kt., katedros dėstytojai paskelbė kelias svarias monografijas. Tai L. D. Barzdžiukienės studija „Būsimasis inžinierius ir humanitarinė kultūra“ (Vilnius: VU l-kla, 1999. 372 p.), trys A. Paulauskienės monografijos „Lietuvių kalbos kultūra“ (Kaunas: Technologija, 2000, 2001, 2002 – 3 leidimai, 256 p.), „Teisininkų kalba ir bendrosios normos“ (Vilnius: Justitia, 2004. 432 p.) ir „Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos“ (Vilnius: Gimtasis žodis, 2006. 255 p.). Pažymėtinas ir didelės apimties gausiai dokumentuotas R. Marčėno skyrius „Krašto istorija XIII–XIX a.“ monografijoje „Viduklė“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2002. p. 65–140) ir straipsniai „Valstybės istorija“ (p.50–62) bei „LDK karų ir karybos istorija“ (p.70–78) leidinyje „Lietuva. Šeimos enciklopedija“ (Kaunas: Šviesa, 2005. 407 p.).

kuri daugiausia yra susijusi su jungiamųjų balsių vartojimu ar nevartojimu sandų susidūrimo vietoje. Analizuoti ir vokiški dūriniai, jų vertimo į lietuvių kalbą problemos. Spontaninės lietuvių kalbos tyrimai parodė, kad besikartojantys žodžiai ir žodžių fragmentai šnekos akto metu pasitaiko gana dažnai, jie turi struktūrą, vartojimo funkcijų, taigi tokie nesklandumai turėtų būti pripažįstami žodinės komunikacijos proceso sudėtine dalimi. Nustatyti pagrindiniai akademinės kalbinės aplinkos veiksnių tarpusavio koreliaciniai ryšiai bei santykis su socialiniais, demografiniais veiksniais ir respondentų pažangumu, pastebėta, kad ryškiausi koreliaciniai ryšiai yra tarp šių kintamųjų: kalbos kultūros dėstymo turinio ir studentų kalbos kultūros įvertinimo; specialybės dėstytojų kalbinės kompetencijos ir studentų požiūrio į akademinę kalbinę aplinką bei domėjimąsi kalbos kultūros ir terminologijos leidiniais ir kt.

Monografijos 1. Paulauskienė, Aldona Stanislava. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos: monografija. Vilnius: Gimtasis žodis, 2006. 255 p. ISBN 9955-16-088-8.

Straipsniai

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Stankevičienė, Sigita; Bilinskienė, Tamara. Zur Wiedergrabe von Nominalkomposita im Litauischen // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2006, nr. 8. p. 12-19. [MLA]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Celiešienė, Vilija. Aukštosios mokyklos dėstytojų kalbinė kompetencija // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai: 2-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga = Nation and language: modern aspects of sociolinguistic development / Kauno technologijos

156

universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto kalbų centras. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-040-2. p. 69-73. 2. Sideravičiūtė-Mickienė, Ilona. Bendrašakniai Telšių rajono vietų vardai // Valoda - 2006: Valoda dažadu kultūru konteksta: zinatnisko rakstu krajums XVI. Daugavpils: Daugavpils Universitates akademiskais apgads “Saule”, 2006. ISBN 9984-14-336-8. p. 203209. 3. Stankevičienė, Virginija. Sudurtiniai daiktavardžiai keturiuose dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidiniuose // Valoda - 2006: Valoda dažadu kultūru konteksta: zinatnisko rakstu krajums XVI. Daugavpils: Daugavpils Universitates akademiskais apgads “Saule”, 2006. ISBN 9984-14-336-8. p. 210-215. 4. Džežulskienė, Judita. Spontaniškos lietuvių kalbos


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS nesklandumai // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-9955-18-171-2. p. 39-42. 5. Eigirdienė, Dalia. Iš lietuvių teatro diskurso // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-9955-18-171-2. p. 43-49. 6. Celiešienė, Vilija; Žukienė, Regina. Specialybės kalbos kultūros tobulinimą skatinanti akademinė aplinka // Santalka = Coactivity / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN ISSN 1822-430X. 2006, T. 14, nr. 4. p. 12-16.

7. Celiešienė, Vilija. Techninio profilio universiteto kalbinės aplinkos ugdomosios galimybės // Asmenybė ir kultūra: mokslinių straipsnių rinkinys  / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Humanitarinis institutas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986-05-952-6. p. 112-160. 8. Eigirdienė, Dalia. Компенсационные стратегии в обучении русскому языку иностранцев // Czlowiek. Šwiadomošč. Komunikacja. Internet  / Institut Rusycystyki; Uniwersitet Warszawski. Warszawa: Uniwersitet Warszawski, 2006. ISBN 83921254-5-2. p. 162-167. 9. Eigirdienė, Dalia. Социальные стратегии в обучении русского как иностранного (материалы исследования) // Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. ISSN 1643-6148. 2006, T. 16. p. 167-172.

Užsienio kalbų centras Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel./faks. 323531, e. p. rastukc@ktu.lt Užsienio kalbų katedra buvo įkurta 1950 metais. Pirmoji vedėja buvo M. Makarova. Vėliau katedrai vadovavo: B. Aristovienė, G. Daugirdaitė (laikinai), M. Mikelkevičius, A. Nikolskis, Č. Rimkus (1972-1977 m.), J. Čižinauskienė (1977-1992 m.), V. Raila (1992-1996 m.). 1995 m. Užsienio kalbų katedra buvo pertvarkyta į Užsienio kalbų centrą. Centro pedagogai atlieka metodinį ir mokslinį tiriamąjį darbą užsienio kalbų dėstymo, sociolingvistikos, lyginamosios kalbotyros srityse.

Universitete dėstomi užsienio kalbų moduliai ugdo akademinę ir profesinę komunikacinę kompetenciją užsienio kalba. Centras moko visų KTU fakultetų studentus pagrindinių užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, taip pat laisvai pasirenkamų kalbų: italų, ispanų. Užsienio kalbų centras KTU darbuotojams, studentams ir miesto visuomenei organizuoja ir veda bendrosios, verslo, pasirengimo TOEFL egzaminui ir intensyvaus mokymo anglų, bendrosios ir verslo vokiečių kalbų mokymo kursus.

Darbuotojai Docentės: dr. Vilmantė Liubinienė, dr. Audronė Poškienė, dr. Dalia Marija Vyšniauskienė Lektoriai: Raimunda Česonienė, Audronė Daubarienė, Jadvyga Jonušienė, Dalia Kačergienė, Ramunė Kasperavičienė, Jurgita Kerevičienė, Vida Latkauskienė, Jūratė Leščinskienė, Jūratė Maksvytytė, Romualda Marcinkonienė, Dainora Maumevičienė, Almantė Meškauskienė, Palmina Morkienė, Saulė Petronienė, Dalia Valerija Pravackaitė, Daiva RepeikaitėJarmalavičienė, Ilona Antanina Rinkevičienė, Julija Sakalauskienė, Margarita Santos Cuesta, Birutė Strakšienė, Gabrielė Šalčiūtė-Čivilienė, Loreta Šmidtaitė, Dana Švenčionienė, Miglė Trainienė, Valdas Trapenskas, Dalia Venckienė, Ramutė Vingelienė, Zita Zajankauskaitė, Jūratė Zdanytė Asistentės: Inga Dagilienė, Regina Deveikienė, Jolita Horbačiauskienė, Jurgita Motiejūnienė, Zita Murauskienė, Regina Petrylaitė, Irena Praškevičienė, Edita Stankevičienė, Ginta Stoškuvienė, Viorika Šestakova, Diana Vaškelienė, Tatjana Vėžytė, Daiva Birutė Zavistanavičienė Metodinio kabineto vedėja Janina Račkauskienė Vyr. laborantė Zita Mažeikienė Technikas Antanas Valteris Metodininkė Genovaitė Ūsaitienė Laborantė Rima Marčiukaitienė

Vyresn. administratorė ir vyr. metodininkė Aušra Berkmanienė Administratorės: Lina Džervienė, Rūta Jankauskienė, Rasa Krečikaitė, Kristina Sabaliauskaitė Tyrimai Lingvistinė kalbos analizė ir vertimas. Koordinatorė – doc. V. Liubinienė. 2006 m. buvo vykdomi lingvistinės kalbos analizės ir vertimo tyrimai. Politiniai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai Europoje bei pasaulyje daro poveikį kalbų politikai Lietuvoje. Akcentuojama užsienio kalbų svarba ir keliami dideli reikalavimai užsienio kalbai, kaip neatskiriamai asmenybės ugdymo daliai. Kokybiško vertimo problema tampa labai aktuali. Tai skatina tarpkultūrinės komunikacijos bei kultūrinės kompetencijos tyrimus. Tyrimų tikslas – analizuoti lietuvių ir užsienio kalbas lingvistiniu aspektu, tirti vertimo problemas. Uždaviniai: analizuoti kalbų tarpusavio santykius, lyginti kalbų vidinius resursus; analizuoti vertimo problematiką ir kalbų kontaktus. Svarbiausi programos darbai 2006 metais atlikti šiose srityse: lingvistinė kalbos analizė, vertimo problemų tyrimas, kalbų studijų problemų tyrimas.

157


HUMANITARINIØ MOKSLØ FAKULTETAS

straipsniai 1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

158

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Čiučiulkienė, Nijolė; Palevičius, Arvydas; Rinkevičienė, Ilona Antanina. New teaching models as a premise for competence-based studies: a case study of the International Studies Centre at Kaunas University of Technology // 10th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Szczecin, Poland, 4-6 September, 2006: seminar proceedings. Melbourne: UNESCO Supported International Centre for Engineering Education (UICEE), 2006. ISBN 0-7326-2259-X. p. 139-142. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Stankevičienė, Sigita; Bilinskienė, Tamara. Zur Wiedergrabe von Nominalkomposita im Litauischen  // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2006, nr. 8. p. 12-19. [MLA]. Nedzinskaitė, Inga; Švenčionienė, Dana; Zavistanavičienė, Daiva Birutė. Achievements in language learning through students’ selfassessment  // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2006, nr. 8. p. 84-87. [MLA]. Vyšniauskienė, Dalia; Lečickaja, Žana. Композиционная и смысловая структура описания конструкции технического объекта // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. ISSN 1648-2824. 2006, nr. 9. p. 17-23. [MLA]. Poškienė, Audronė. Organizational culture and innovations // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. 2006, no. 1(46). p. 45-50. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Trapenskas, Valdas. Education as factor to achieve productivity growth: Lithuanian case // The Next Decade Challenges for Business: international scientific conference, February 2-3, 2006, Riga, Latvia: proceedings. Riga: RISEBA, 2006. ISBN 9984-705-20-X. p. 236-244. Čiburienė, Jadvyga; Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta; Trapenskas, Valdas. Role of innovations in SME in knowledge based economy: Lithuanian case // The Next Decade Challenges for Business: international scientific conference, February

2-3, 2006, Riga, Latvia: proceedings. Riga: RISEBA, 2006. ISBN 9984-705-20-X. p. 360-370. 3. Kasperavičienė, Ramunė. Skaičiaus kategorijos narių paradigminiai ryšiai // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-9955-18-171-2. p. 83-86. 4. Petronienė, Saulė. Lietuvių kalbos būtojo dažninio laiko atitikmenys anglų kalboje // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-995518-171-2. p. 145-150. 5. Švenčionienė, Dana. Morphosyntactic and semantic analysis of futurity // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units: mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal konferencijos pranešimus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-9955-18-171-2. p. 187-191. 6. Vyšniauskienė, Dalia Marija; Minkutė-Henrickson, Raimonda. Individo atsakomybės įtaka organizacijos socialinei atsakomybei // Business Development Possibilities in the New European Area: international conference, 21-22 September, 2006, Vilnius, Lithuania: scientific proceedings/ Vilnius University, Wroclaw University of Economics, Brno University of Technology ... [et al.]. Pt. 2. Vilnius: Vilnius University, 2006. ISBN 9986-19-938-7. p. 557-569. 7. Švenčionienė, Dana. Morpho-syntactic and semantic analysis of aspect in English and Lithuanian // Kalbotyra: mokslo darbai = Linguistics / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1517. 2006, nr. 56(3). p. 137142. 8. Andriūnaitė, Inga; Liubinienė, Vilmantė. Translation and adaptation of advertisements: linguistic and socio-cultural problems // Darbai ir dienos. ISSN 1392-0588. 2006, nr. 45. p. 239-255. 9. Kasperavičienė, Ramunė. Skaičiaus formų vartojimas ir norma // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. T. 79 (2006). p. 217-223. 10. Petronienė, Saulė. Dėl veiksmažodžio sudėtinių pradėtinių laikų // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. T. 79 (2006). p. 228-232. 11. Tamulynas, Bronius; Venckienė, Dalia. Vertimo atmintys: praktika ir taikymo perspektyvos kompiuterinio vertimo sistemose // Informacinės technologijos 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 113-118.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

INFORMATIKOS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel. Faks. E. p.

Katedros

Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė 300351 300352 dekif@ktu.lt

Raštinės personalas: vyriausioji administratorė Nijolė Baravykienė, vyresnioji administratorė Nida Prankienė, administratorė Nijolė Lenkevičienė, referentė Vilmantė Juteikienė, vyr. informatikai Antanas Kulikauskas, Marina Šurnienė. Fakultetas įkurtas 1977 m. Pagrindines pareigas turi 210 darbuotojų, tarp jų 72 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 66 daktarai.

Informacijos sistemø Kompiuteriø Kompiuteriø tinklø Multimedijos inþinerijos Programø inþinerijos Sisteminës analizës Verslo informatikos

Centrai Informaciniø technologijø diegimo Kompiuterinio raðtingumo

Pagrindinës tyrimø kryptys Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterinės sistemos Geografinės informacinės sistemos Automatizuotojo projektavimo procesai Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas taikant formaliuosius metodus Telekomunikacijų tinklų protokolų ir realaus laiko sistemų formalusis specifikavimas, validavimas ir modeliavimas Kompiuterių tinklai, tinklinė programinė įranga Tinklų technologinių išteklių įvertinimas ir optimizavimas Mobiliųjų technologijų taikymas Informacinės mokymo technologijos Nuotolinių studijų tyrimas ir diegimas Organizacijų veiklos analizė ir reikalavimų sistemoms inžinerija Duomenų bankų projektavimas Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas Informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo metodai ir priemonės Veiklos modeliavimas ir reikalavimų inžinerijos metodai Modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas Didelės integracijos schemų automatizuotasis projektavimas Kompiuterinės įrangos ir kompiuterizuotų darbo vietų kokybės tyrimas Skaitmeninių sistemų diagnostika Funkcinių testų generavimas

159


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Įranga Automatizuotojo projektavimo laboratorija, regioninė CISCO akademija su kompiuterių tinklų laboratorija, GRID programinė įranga (GLOBUS, GRASP), mobiliųjų technologijų laboratorija su Ericsson R520 GSM mobiliųjų stočių modemais, prijungtais prie Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS) ir įjungtos į GSM tinklą ir duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation, skaitmeninių signalų apdorojimo laboratorija, kompiuterių elementų laboratorija, realaus laiko sistemų laboratorija, organizacijų kompiuterinių sistemų laboratorija, akredituota kompiuterinės technikos bandymų laboratorija, nuotolinio mokymosi technologijų mokslo laboratorija, kompiuterinės grafikos mokslo laboratorija, informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimo mokslo laboratorija, informacijos sistemų projektavimo mokomoji laboratorija, sistemų formalizavimo ir modeliavimo mokslo laboratorija, programų inžinerijos procesų mokomoji laboratorija, geografinių informacijos sistemų laboratorija, šešios asmeninių kompiuterių (IBM PC) klasės. Programinė

įranga: UNIX, AIX, Windows programinės terpės, visos pagrindinės taikomojo programavimo sistemos, specializuoti kompiuterinės grafikos programų paketai (AUTOCAD’14 ir kt.), automatizuotojo projektavimo sistemos ISE Fundation, SYNOPSYS, CADENCE, ISE, OrCAD, Vantis, INTERNET programinė ir techninė terpė, geografinių informacijos sistemų programinė įranga (PCArcInfo, ArcCAD), duomenų bazių valdymo sistemos, tarp jų ORACLE, MS SQL Server, INFORMIX, Visual FoxPro, MS Access, MySQL ir kt., informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo priemonės (CASE) Magic Draw, Rational Rose, Visio 2005, Oracle Designer, programinės įrangos kūrimo aplinka Visual Studio.net ir kt., apskaitos ir gamybos valdymo integruotosios sistemos CONCORDE, MFG/PRO, NAVISION, vartotojo taikomoji programinė įranga (tekstų redaktoriai, kompiuterinės leidybos paketai ir kt.), modeliavimo baigtiniais elementais sistemos ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics, organizacijų valdymo ir IT sistemų projektavimo įranga Computer Associates.

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Informacinės technologijos’2006; 2006 m. sausio 25, 26 d. 2. Verslo sistemų imitavimas ir optimizavimas (V tarptautinė), 2006 m. gegužės 17–20 d. (Taline). 3. Informacinės technologijos (studentų), 2006 m. balandžio 29 d.

prognozavimas: TECHNINĖ TEKSTILĖ. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Projekto vadovė dr. A. Abraitienė (LTI). 7. FRAMEWORK 6 / IST projektas. Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra (E-LEGI), 002205. Doc. K. Baniulis, 2004–2008 m. 8. FRAMEWORK 6 projektas. Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp), 027168. Doc. D. Rutkauskienė, 2005–2008. 9. FRAMEWORK 6 projektas. Paskirstytasis optinis Rytų Europos prijungimas prie GEANT (PORTA OPTICA STUDY). Doc. V. Rėklaitis, 2006–2007 m. 10. FRAMEWORK 6 projektas. Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE). V. Limanauskienė, 2006–2008 m. 11. FRAMEWORK 6 projektas. Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES). Doc. V. Kiauleikis, 2006–2007 m. 12. FRAMEWORK 6 projektas. Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS). Prof. E. Kazanavičius, 2006–2008. 13. FRAMEWORK 6 projektas. Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN). Prof. E. Kazanavičius, 2006–2009 m. 14. Eureka E!3242 „Interatyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (MULTIMEDIA TESTVIL II)“. Doc. D. Rutkauskienė. 15. EUREKA projektas. E!3473 Internetinio informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtravimo ir turinio formavimo technologiją (IT-EUROPE). KTU koordinatorius – prof. R. Butleris, 2005–2006 m. 16. Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinių sistemų metodologijos (Nordforsk). KTU koordinatorius – prof. R. Butleris, 2005–2007 m.

Mokslo leidiniai 1. Informacinės technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. I t. 334 p., II t. 372 p. 2. Simulation and optimisation in business and industry: proceedings of international conference. Kaunas: Technologija, 2006. 280 p. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse mokslo programose 1. Programa „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2001 01 30 įsakymu Nr. 115. 2. Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Projekto vadovas prof. R. Plėštys, 2003–2006 m. 3. Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Projekto vadovas prof. E. Kazanavičius, 2003–2006 m. 4. Imitacinių modelių panaudojimas sprendimams priimti verslo sistemose realiu laiku. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Projekto vadovas prof. H. Pranevičius, 2005–2006 m. 5. Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas: MODELITA. Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptys. Projekto vadovas prof. F. Ivanauskas (VU). 6. Audinių paketų balistinio poveikio modeliavimo metodų sukūrimas ir balistinio atsparumo

160


INFORMATIKOS FAKULTETAS Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Barauskas – tarptautinės konferencijos „Computational Ballistics“ organizacinio komiteto narys. Prof. R. Jasinevičius – IEEE Lietuvos sekcijos koordinatorius; Dante Alighieri draugijos narys. Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos pirmininkas, Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto dekanas. Doc. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys. Prof. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento standartizacijos komiteto Nr.18 „Telekomunikacijos“ pirmininkas. Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų asociacijos viceprezidentas, Kompiuterių tinklų tarptautinės tarybos valdytojas, tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos organizacinio komiteto pirmininkas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, žurnalo „Computer science“ (Ryga) redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ atsakingasis sekretorius. Doc. V. Rėklaitis – tarptautinių AACE konferencijų „E_Learn – World Conference on E-Learning“ 2005 ir 2006 m. programų komiteto narys.

Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ vyr. redaktorius, žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Targamadzė – Lietuvos nacionalinių mokslo premijų komiteto narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET) valdybos ir Lietuvos distancinio švietimo tarybos narys, Lietuvos distancinio mokymo tinklo valdybos pirmininkas, Socrates Minerva ir Grundtvig paprogramių tarybos pirmininkas, Europos komisijos Socrates programos suaugusiųjų švietimo ekspertas, Lietuvos programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ mokslinis vadovas, žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Informatics in Education“ redakcinių kolegijų narys. Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo narys. Prof. L. Nemuraitė – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“ ir „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narė. Prof. S. Gudas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ ir „Business Informatics Research“ programų komitetų narys. Prof. R. Butleris – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“, „International Conference on Software Methodologies, Tools, and Techniques“ programų komitetų narys, tarptautinės konferencijos „Business Informatics Research’2006“ organizacinio komiteto pirmininkas, ECCAI narys.

Informacijos sistemø katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: 300397, 453445, e.p. rimantas.butleris@ktu.lt, http://isd.ktu.lt Katedra įkurta 1993 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Butleris, dr. Saulius Gudas, dr. Lina Nemuraitė Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė, dr. Gintautas Garšva, habil. dr. Remigijus Gustas, dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Bronius Paradauskas, dr. Raimundas Stulpinas, dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas Žvinys Lektoriai: dr. Lina Čeponienė, Tomas Danikauskas, dr. Kęstutis Kapočius, dr. Audrius Lopata, dr. Tomas Skersys Mokslo darbuotojas dr. Tomas Skersys Jaunesn. mokslo darbuotojai: Aistė Aleksandravičienė, Tomas Danikauskas, Kęstutis Kapočius

Doktorantai: Linas Ablonskis, Aistė Aleksandravičienė, Andrius Armonas, Milda Balandytė, Inga Blažytė, Gražina Kalibataitė, Vilius Kontrimas, Aurimas Laurikaitis, Gytenis Mikulėnas, Birutė Misevičiūtė, Aidas Oželis, Edvinas Pakalnickas, Elita Pakalnickienė, Erdvinas Perednikas, Vytautas Taujanskas, Jurgita Tonkūnaitė, Gediminas Vedrickas Mokomosios laboratorijos vedėja dr. Lina Čeponienė Laborantai: Donatas Jurgaitis, Jaroslav Karpovič Informatikė dr. Lina Čeponienė Vadybininkas dr. Tomas Skersys Administratorė Lina Tutkutė

161


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Doktorantūros moduliai Informacijos poreikių specifikavimo modeliai (prof. R. Butleris); Sistemų analizės technologijos (prof. S. Gudas); Informacijos sistemų pagrindai (doc. B. Paradauskas); Duomenų bazės ir semantiniai modeliai (doc. B. Paradauskas).

Kęstutis Kapočius. „Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas“ (vadovas prof. R. Butleris);

Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Lina Čeponienė. „Informacijos sistemų reikalavimų analizės ir transformavimo į projektą metodas“ (vadovė prof. L. Nemuraitė);

Tadas Žobakas. „Kompiuterizuotos veiklos reinžinerijos metodas procesų specifikacijų pagrindu“ (vadovas prof. S. Gudas).

Tomas Skersys. „Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu“ (vadovas prof. S. Gudas);

Mokslo grupë – Informacijos sistemø projektavimo Vadovas – doc. B. Paradauskas, tel. 453445, e. p. isd@if.ktu.lt Dr. R. Butkienė, dr. R. Butleris, dr. S. Gudas, habil. dr. R. Gustas, dr. L. Nemuraitė, dr. V. Šakys, dr. E. Telešius, dr. E. Ambrazevičius, dr. G. Garšva, dr. A. Jasiukevičius, dr. P. Žvinys, A. Aleksandravičienė, T. Danikauskas, dr. K. Kapočius, dr. T. Skersys, dr. A. Lopata, dr. R. Stulpinas. Mokslinių tyrimų sritis – informacijos sistemų (IS) projektavimas reikalavimų inžinerijos, procesų ir duomenų struktūrų specifikavimo kontekste. Sistemoms analizuoti ir projektuoti naudojamos pragmatinės ir semantinės priklausomybės papildomos naujomis, nagrinėjami tų priklausomybių integravimo bei panaudojimo, kuriant kompiuterizuoto sistemų projektavimo priemones (CASE), klausimai. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: • Informacijos sistemos vartotojo reikalavimų kompiuterizuoto specifikavimo modelių sudarymas ir tyrimas; • IS projektavimo metodai veiklos informacinės architektūros modelių pagrindu; • Objektinės orientacijos duomenų bazių projektavimo technologijos ir instrumentinių priemonių sudarymas; • Žiniomis grindžiamų IS inžinerijos metodų sudarymas ir tyrimas; • Veiklos taisyklių modeliavimas ir integravimas į informacinių sistemų projektavimo procesą; • Paskirstytosios sistemos ir hibridinių duomenų bazių integravimo metodai; • Darnus IS struktūros ir procesų atvaizdavimas UML modelių pagrindu; • Veiklos procesų modeliavimo kalbų tyrimas ir taikymas; • Išteklių valdymo sistemų (ERP) funkcionalumo sutapatinimo su veiklos procesais tyrimas. Vykdomi tarptautiniai projektai: Nordforsk fondo remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas „Interaktyvių tinklinių organizacijų metodologijos“ (2005–2007). Dalyviai: Agderio universitetas (Norvegija), Alborgo universitetas (Danija), Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas (Norvegija), Šiovdės universitetas (Švedija), Tamperės universitetas (Suomija), Kauno technologijos universitetas. Projektas remiamas Šiaurės šalių ministrų tarybos. (http://isd.ktu.lt/MINE) / Koordinatorius prof. R. Butleris.

162

Projekto veikloje dalyvauja daugiau nei 40 Šiaurės šalių ir Lietuvos mokslininkų bei doktorantų. Projekto pagrindinis tikslas – integruoti mokslinių tyrimų išteklius, vykdant tinklinių organizacijų veiklos modeliavimo, įvairių konceptualaus modeliavimo priemonių ir būdų tarpusavio atvaizdavimo bei tranformacijų užtikrinimo mechanizmų tyrimus. Projekto tęstinumui užtikrinti ir mokslinių tyrimų rezultatams eksperimentiškai išbandyti bei pritaikyti šio mokslinių tyrimų tinklo projekto vienoje iš veiklos sričių rengiamas Framework programos projektas, kurio pagrindinis tikslas yra atviro kodo sistemų bei sprendimų, skirtų įmonių ištekliams valdyti, hierarchinių funkcionalumo specifikacijų sudarymas ir e. paslaugų, kurios leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms iteratyviai pritaikyti atviro kodo sistemas savo reikmėms, užtikrinimas. EUREKA programos projektas E!3473 „Internetinio informacinių technologijų (IT) žinių portalo sukūrimas, panaudojant vartotojų piramidinę informacijos filtravimo ir turinio formavimo technologiją“. Partneriai: UAB INOVASUNA, asociacija INFOBALT, Tripuls Media Innovations Gmbh (Vokietija); Kauno technologijos universitetas / Vadovas prof. R. Butleris. Sukurtas informacinių technologijų žinių portalo prototipas, kuriame įgyvendintas hierarchinis vartotojų vertinimo ir rangavimo mechanizmas, išplėtojant ir pritaikant aspektinį portalo architektūros modelį. Užsakomieji darbai: Miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos MKIIS v2 techninio projekto tipiniams modeliams sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr.8374 / Vadovas prof. R. Butleris. Parengtas miškų valstybės kadastro integruotos informacinės sistemos techninis projektas, skirtas miškų kadastro informacinės sistemos plėtrai. VTEK dokumentų valdymo (deklaravimo) sistemos, interneto svetainės ekspertinio vertinimo ir tolesnio modernizavimo, efektyvaus funkcionavimo galimybių studija: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr.8375 / Vadovas prof. R. Butleris. Parengta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos dokumentų valdymo sistemos modernizavimo ir efektyvaus funkcionavimo galimybių studija.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Knowledge-based enterprise modelling framework // Lecture Notes in Computer Science: Advances in Information Systems. ISSN 0302-9743. 2006, Vol.4243. p. 334-343. [ISI Web of Science]. Kapočius, Kęstutis; Butleris, Rimantas. Repository for business rules based IS requirements // Informatica. ISSN 0868-4952. 2006, Vol. 17, no. 4. p. 503-518. [ISI Web of Science]. Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Class model development using business rules // Advances in Information Systems Development. Vol. 1. Bridging the Gap between Academia and Industry. New York: Springer, 2006. ISBN 0-387-30834-2. p. 203-215. [ISI Proceedings]. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Decomposition of the enterprise knowledge management layer // 2006 Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006: proceedings / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. New York: IEEE, 2006. ISBN 1-4244-0345-6. p. 41-47. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Tonkūnaitė, Jurgita; Nemuraitė, Lina; Paradauskas, Bronius. Model driven development of Data Warehouses // 2006 Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006: proceedings / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. New York: IEEE, 2006. ISBN 1-42440345-6. p. 106-113. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Balandytė, Milda; Nemuraitė, Lina. Time, event and self-management aspects in model-driven development of information systems // 2006 Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006: proceedings / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. New York: IEEE, 2006. ISBN 1-4244-0345-6. p. 151-158. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Vedrickas, Gediminas; Nemuraitė, Lina. Achieving business flexibility by empowering business component system with business rules technology: Executable rules // Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems. Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006 / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-013-1. p. 193-158. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. A framework for business rules storing and activating // Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems. Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006 / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-013-1. p. 252-263. [ISI Proceedings]. Ablonskis, Linas; Nemuraitė, Lina. Generation of program code using // Proceedings of the Seventh

International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2006): workshop “Information Technologies for Business”, July 3-6, Vilnius, Lithuania / Edited by R. Simutis, V. Sakalauskas, D. Kriksciuniene. Vilnius: Vilnius University publishing office, 2006. ISBN 9986-19920-4. p. 122-131. [ISI Proceedings]. 10. Aleksandravičienė, Aistė; Butleris, Rimantas. Analysis of database schema integration // Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2006): workshop “Information Technologies for Business”, July 3-6, Vilnius, Lithuania / Edited by R. Simutis, V. Sakalauskas, D. Kriksciuniene. Vilnius: Vilnius University publishing office, 2006. ISBN 9986-19-920-4. p. 132-142. [ISI Proceedings]. 11. Vedrickas, Gediminas; Nemuraitė, Lina. Transforming business semantics to executable business rules // Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems (Baltic DB&IS 2006): workshop “Information Technologies for Business”, July 3-6, Vilnius, Lithuania / Edited by R. Simutis, V. Sakalauskas, D. Kriksciuniene. Vilnius: Vilnius University publishing office, 2006. ISBN 9986-19920-4. p. 166-175. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Pattern based generation of full-fledged relational schemas from UML/OCL models // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1. p. 27-33. [INSPEC]. 2. Žobakas, Tadas; Gudas, Saulius; Žobakienė, Diana. The reengineering of the computerised activities into E-business activities // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1. p. 71-76. [INSPEC; VINITI]. 3. Kontrimas, Vilius; Verikas, Antanas. Tracking of doubtful real estate transactions by outlier detection methods: a comparative study // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 2. p. 94-105. [INSPEC; VINITI]. 4. Danikauskas, Tomas; Butleris, Rimantas. Approach for IS workspace design based on output driven requirements specification // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 2. p. 144-156. [INSPEC; VINITI]. 5. Paradauskas, Bronius; Laurikaitis, Aurimas. Business knowledge extraction from legacy information systems // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 214-221. [INSPEC]. 6. Kapočius, Kęstutis; Danikauskas, Tomas. The use of business rules for the specification of dynamic aspects of IS // Informacinės technologijos ir

163


INFORMATIKOS FAKULTETAS

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

164

valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3A. p. 327-332. [INSPEC]. Vyšniauskas, Ernestas; Nemuraitė, Lina. Transforming ontology representation from owl to relational database // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3A. p. 333-343. [INSPEC]. Gudas, Saulius; Pakalnickas, Edvinas. Componentbased modelling at the system design stage  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3A. p. 344-352. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Gudas, Saulius; Lopata, Audrius. Vartotojo reikalavimų modelių sudarymas žinių saugyklos pagrindu // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2006, T. 36. p. 127-138. Taujanskas, Vytautas; Butleris, Rimantas; Jasiukevičius, Arūnas. SMS paslaugų teikimo ir analizės platforma // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2006, T. 36. p. 148-156. Pašilskytė, Inga; Nemuraitė, Lina; Ambrazevičius, Eugenijus. UML 2.0 išplėtimas elektroninio verslo procesams projektuoti // Informacijos mokslai  = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2006, T. 36. p. 157-166. Butleris, Rimantas. Funkcinių reikalavimų specifikavimas abstrahuoto ir detalizuoto reikalavimų modelių pagrindu // Informacijos mokslai = Information Sciences: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2006, T. 36. p. 168-177. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Interactions at the enterprise knowledge management layer // Databases and Information Systems IV : selected papers from 7th international Baltic conference DB&IS’2006 / edited by O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas. Amsterdam : IOS Press, 2006. ISBN 9781-58603-715-4. p. 72-85. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Lionikienė, Aldona; Lionikas, Tomas; Nemuraitė, Lina. Semantinė paieška įdarbinimo paslaugų sistemai // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 60-64. Karpovič, Jaroslav; Taujanskas, Vytautas. Ontologijų išgavimo įrankio architektūra // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 77-83. Jučiūtė, Laura; Aleksandravičienė, Aistė. Automatizuotas informacijos sistemos statinės struktūros sudarymas // Informacinės technologijos

2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 84-90. 4. Vitiutinas, Ruslanas; Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina. UML CASE įrankio išplėtimas modelių transformacijomis // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 103-109. 5. Motekaitytė, Vida; Nemuraitė, Lina. Automatizuoto vartotojo sąsajos kodo generavimo galimybių analizė // Informacinės technologijos 2006: 11oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 115-120. 6. Vyšniauskas, Ernestas; Nemuraitė, Lina. Produkto konfigūravimo žinių bazės ontologinis modeliavimas // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 133-138. 7. Sakalauskas, Gediminas; Taujanskas, Vytautas. WordNet uždaviniai ontologijos išgavime iš laisvojo teksto // Informacinės technologijos 2006: 11oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 166-172. 8. Tutkutė, Lina; Taujanskas, Vytautas. Internetinio socialinio tinklo formavimas semantiniame žiniatinklyje įverčių skaičiavimų pagrindu  // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 178-183. 9. Tamutis, Aivaras; Liutkus, Andrius; Lopata, Audrius. Pastatų ūkio valdymo informacinių sistemų taikymas Lietuvoje ir pasaulyje // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-879-8. p. 51-56. 10. Baškevičius, Saulius; Kapočius, Kęstutis. Veiklos taisyklių struktūrizavimo informacijos sistemų


INFORMATIKOS FAKULTETAS projektavimo metu įrankio realizacija  // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-879-8. p. 92-97. 11. Reipas, Artūras; Nemuraitė, Lina. Verslo analizės metodų taikymas mažų įmonių informacinėse sistemose // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-879-8. p. 115-120. 12. Budreika, Rytis; Nemuraitė, Lina. Automatizuoti veiklos procesai internete: konferencijų

sistema  // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-879-8. p. 121-126. 13. Zaborskas, Marijus; Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. Veiklos taisyklių manipuliavimo mechanizmų modelių sudarymas ir tyrimas // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-879-8. p. 133-138.

Kompiuteriø katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: 300386, 453990, e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus Kazanavičius Docentai: dr. Pranas Kanapeckas, dr. Valentinas Kiauleikis, dr. Bronius Kilda, dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas, dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Eugenijus Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas Lektoriai: Petras Jakutis, dr. Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Antanas Kulikauskas, dr. Raimundas Liutkevičius, Marina Šurnienė, Algis Valys Asistentai: Rolandas Girčys, Agnius Liutkevičius, Arūnas Vrubliauskas Doktorantai: Donatas Duchovskis, Vygintas Kazanavičius, Agnius Liutkevičius, Laura Ostaševičiūtė, Robertas Šunokas, Edmundas Švėgžda, Mindaugas Vidmantas, Arūnas Vrubliauskas Vyr. inžinieriai: dr. Jonas Čeponis, Rolandas Girčys, Eugenijus Karla, Leonardas Markauskas Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas Vyr. technikai: Laura Ostaševičiūtė, Vaidotas Petrauskas Technikai: dr. Jonas Čeponis, Mindaugas Vidmantas, dr. Arūnas Žvironas Laborantas Agnius Liutkevičius Vyr. administratorė Ona Ančerienė

Tiriamoji bazė PC vietinis tinklas, signalų apdorojimo, realaus laiko sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų, kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos. Doktorantūros moduliai Perspektyvios kompiuterių architektūros (doc. A. Otas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Jonas Čeponis. Darbo sutrikimams atsparus procesų tinklas (vadovas prof. E. Kazanavičius); Audronė Janavičiūtė. Neapibrėžtumo analizė ir teiginio transformavimo į neapibrėžtųjų duomenų modelį metodikos sudarymas ir tyrimas (vadovas doc. V. Kiauleikis).

165


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Kompiuteriø architektûrø Vadovas – doc. A. Otas, tel. 300387, e. p. otas@viesulas.ktu.lt Habil. dr. V. B. Abraitis, dr. E. Mačikėnas, dr. R. Marcinkevičius, dr. E. Karčiauskas, dr. S. Maciulevičius, dr. V. Petrauskas, A. Valys, dr. I. Kondratavičius, dr. M. Žintelytė.

Pagrindinės veiklos kryptys: kompiuterinių sistemų architektūros sintezės ir analizės problemų tyrimas, lygiagretieji skaičiavimai, kompiuterių įrangos kokybės vertinimas.

Mokslo grupë – Organizacijų kompiuterinių sistemų Vadovas – doc. dr. V. Kiauleikis, tel. 300359, e.p. valentinas.kiauleikis@ktu.lt Dr. A. Janavičiūtė, dr. N. Morkevičius, M. Kiauleikis, V. Petrauskas. Pagrindinė veiklos kryptis – naujausių informacinių technologijų įgyvendinimo organizacijose tyrimai, apimantys organizacijų kompiuterinių sistemų ir informacijos išteklių integravimą, verslo informacijos bei organizacijų struktūros modeliavimą. FRAMEWORK 6 projektas. Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES) / KTU koordinatorius doc. V. Kiauleikis. Projekto idėja – perduoti sutarčių, užsakymų, derybų, atsiskaitymo dokumentų rengimo ir mainų tarp įmonių funkcijas informacinėms technologijoms. Šios operacijos reikalauja daug rankų darbo. Skirtingų šalių mažoms įmonėms reikia, kad bendraujant būtų ne tik perkeliamas dokumentų turinys, bet ir išversta kalba, suderintos dokumentų formos pagal tų šalių įstatymus, suderinta semantika ir pan. Tai atliks specialūs interneto serveriai. Taigi dabar kuriamomis sistemomis besinaudosiantiems verslininkams nereikės sukti galvos dėl tokių dalykų kaip dokumentų biurokratinis forminimas ar teksto vertimas iš vienos kalbos į kitą. Projekto sprendimai skirti šalinti kliūtis plėtotis smulkiajam verslui naujoje Europos Sąjungoje, kurioje šalių senbuvių, naujai priimtų ir šalių kandidačių verslo integravimas yra viena iš ekonominio klestėjimo sąlygų. Tyrimai bus atlikti 5 šalyse: Lietuvos mažmeninės prekybos tinkle, Slovakijos aukštųjų technologijų parke, Rumunijos baldų pramonės įmonėse, Vengrijos turizmo bendrovėse ir Turkijos žemės ūkio įmonėse. Projekte dalyvauja 12 partnerių iš 7 šalių. Projektą koordinuoja „TXT e-Solutions“, Italija. 2006 m. buvo susipažinta su Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių prekių mainų procesais, verslininkų duomenų mainų poreikiais šių procesų metu. Išanalizuota prekybinių dokumentų struktūra, pateiktos pritaikant

UBL standarto dokumentų pritaikymo Lietuvos verslininkų poreikiams patenkinti specifikacijos. Aprašyti reikalavimai dokumentų mainams tarp įmonių, sukurtos šių procesų specifikacijos. Šiuo metu projektas tęsiamas, vykdomi programavimo darbai. Projektas baigsis prototipo sukūrimu ir jo testavimo penkiose projekte dalyvaujančiose šalyse: Lietuvoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Vengrijoje ir Turkijoje. Keleivinių autobusų parko specializuoto gamybinio modulio programos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7832 / Vadovas doc. V. Kiauleikis. Projektas skirtas keleivinių autobusų transporto įmonės ūkinei veiklai kompiuterizuoti. Projektas buvo užbaigtas 2005 m. 2006 m. buvo atliekamos kai kurios algoritmų korekcijos. Verslo procesų valdymo algoritmų tobulinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8365 / Vadovas M. Kiauleikis. Projektas skirtas verslo procesų valdymo sistemos prototipui sukurti. Ši sistema skirta verslui modeliuoti, planuoti ir valdyti. Tyrimai apima: 1)Verslo procesų analizę ir specifikavimą. Tyrimų metu susipažinta su verslo procesais Lietuvos įmonėse, verslininkų poreikiu šiuos procesus kompiuterizuoti, aprašyti reikalavimai, sukurtos šių procesų specifikacijos. Tyrimai orientuoti į verslo procesus gaminančiose ir savo gaminius parduodančiose įmonėse. Sukurtos procesų specifikacijos, pradedant įmonės darbu su tiekėjais (santykiai pristatant žaliavas ir reikalingus pusgaminius arba komplektuojamąsiass dalis), pateiktų pirkinių paskirstymu, įskaitant gamybos planavimą (tam buvo sukurtas materialinių išteklių planavimo algoritmas) ir baigiant gaminių pateikimu klientams. 2)Prototipo sukūrimą. Įvertinus reikalavimus ir pritaikius specifikacijas, sukurtas prototipas verslo procesų sistemai įgyvendinti gaminančiose ir savo gaminius parduodančiose įmonėse. 3)Prototipo bandymus. Sukurtas prototipas išbandytas UAB „VAE Legetecha“. Bandymuose dalyvavo šios įmonės darbuotojai ir konsultacinė firma „Earnst&Young“.

Mokslo grupë – Signalø apdorojimo architektûrø tyrimo ir projektavimo Vadovas – prof. E. Kazanavičius, tel. 300392, e. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Dr. J. Adomavičius, dr. P. Kanapeckas, dr. B. Kilda, dr. V. Sekliuckis, habil. dr. L.A. Telksnys, dr. A. Čapas, P. Jakutis, dr. A. Mikuckas, dr. A. Mikuckienė, dr. K. Plukas, dr. R. Liutkevičius, K. Pakalniškis, R. Girčys, dr. J. Čeponis, dr. A. Žvironas. Grupė veiklą pradėjo 1982 m. Vykdant bendradarbiavimo su firma „Texas Instruments“ ir TEMPUS S-JEP-

166

11293-96 projektą, Kompiuterių katedroje įkurta signalų apdorojimo laboratorija. Šioje laboratorijoje sudaromos ir tiriamos signalų apdorojimo architektūros ir algoritmai signalų procesoriams ir jų instrumentinio projektavimo priemonėms kurti ir diegti. Sudaryti signalų filtravimo ir greitos koreliacijos algoritmai. Sukurtas signalų apdorojimo procesorius ir jo derinimo priemonės. Perprogramuojamos logikos pagrindu sukurta universali signalų apdorojimo sistema.


INFORMATIKOS FAKULTETAS Pagal projektą su JAV kompanija „Analog Devices“ gauta programinė ir techninė įranga informacijos ir signalų apdorojimo sistemoms projektuoti. Bendradarbiaujant su „Skaitos“ kompiuterių tarnyba, gauta moderni įranga iš kompanijų „Advantech“ ir „Linksys“. Užmegztas bendradarbiavimas su kompanija „Philips“ (Nyderlandai). FRAMEWORK 6 projektas Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius. Projekto AXMEDIS konsorciume veikla prasidėjo 2006  m. gruodžio mėn. Lekt. J. Čeponis ir asist. A.Vrubliauskas dalyvavo Londone AXMEDIS konferencijoje ir mokymuose, susipažino su veikiančiu sistemos prototipu. KTU darbo tikslas – sukurti skaitmeninio turinio sklaidos per skaitmeninę televiziją sistemą ir pademonstruoti AXMEDIS sistemos funkcionalumą. Atlikta sistemos reikalavimų specifikacija. FRAMEWORK 6 projektas. Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN) / KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius. Atlikta mikrojutiklių bevielių tinklų duomenų perdavimo ir valdymo metodų analizė. Ištirtos tinklo ilgaamžiškumo, patikimumo, gyvybingumo charakteristikos, optimizuota mikrojutiklio suvartojama galia. Sudaryta demonstracinio tinklo struktūra bei reikalavimų specifikacija. Tinklą numatoma demonstruoti Birštono savivaldybėje. Interaktyvios paslaugų bei turinio valdymo ir paieškos sistemos sudarymas ir tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8297A / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Atlikta IPTV ir VOD sistemų studija. Pateikta sistemų analizė, architektūriniai sprendimai bei jų įvertinimas, STB prietaisų analizė ir tinkamų sprendimų parinkimas. Pasiūlytas ir sudarytas interaktyvios paslaugų bei turinio valdymo ir paieškos sistemos IPTVPS(Middleware) prototipas. Pasiūlyta architektūra pasižyminti paprastu funkcionalumu ir integralumu. Sukurta IPTV informacijos sistema, veikianti MS SQL Server 2005 aplinkoje. Ši sistema užtikrina IPTV paslaugų ir jų turinio valdymą. Skaitmeninės televizijos valdymo sistema: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8347 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Sukurta ir įdiegta AB TEO LT skaitmeninės televizijos valdymo sistema „GALA“.

Interneto skaitmeninės telefonijos (VOIP) kliento sistema: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8381 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Atlikta VOIP sistemų studija. Pateikta sistemų analizė, architektūriniai sprendimai ir jų įvertinimas. Pasiūlytas ir sudarytas VOIP sistemos prototipas, architektūra, pasižyminti funkcionalumu ir integralumu. Sudaryta VOIP kliento sistemos funkcinių reikalavimų specifikacija, sukurtas bandomasis prototipas ir atliktas jo testavimas. Numatoma sistemą toliau plėtoti ir tobulinti funkcionalumą. Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga: VMSF remiama aukštųjų technologijų plėtros programa / Projekto vadovas prof. E. Kazanavičius. 2003–2006 m. Projektas numato sukurti intelektualią sistemą būsto patogumams pagerinti: centralizuotai valdyti ir kontroliuoti komunalines paslaugas, automatiką, signalizaciją, kitas įdiegtas sistemas, užtikrinti dialogą tarp gyventojų ir būstą aptarnaujančių organizacijų modernioje integruotoje visuomenėje. Projekto objektas – gyvenamųjų namų kompiuterizavimo tyrimai ir diegimas. Nagrinėjama būsto veiklos įtaka aplinkai, modeliuojami ekologiškai tvaraus būsto veiklos principai, vertinamos būsto energijos išteklių taupymo galimybės, parenkami efektyvaus valdymo modeliai, būsto įranga. Pateiktas būsto įterptinio kompiuterio projektas. Suformuluotos baigiamosios išvados, mokslinės rekomendacijos ir siūlymai. Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų – sukurti kompiuterinę ateities būsto sistemą, parinkti įrangą, suprojektuoti lanksčią ir patogią sąsają tarp vartotojo ir kompiuterinės namo sistemos, sukurti apskaitos sistemą, kuri palengvintų atsiskaitymus už komunalines paslaugas, paruošti ateities būsto integruotų sistemų visumą, užtikrinančią maksimalų gyvenimo sąlygų patogumą. KTU sukurta paskirstyta periferinių įrenginių apskaitos valdymo sistema, suprojektuoti ir UAB „Katra“ pagaminti trys būsto įterptinio kompiuterio (BĮK) prototipai. Sukurta ir įdiegta BĮK internetinė valdymo technologija. Rengiant 2006 m. projektą Kompiuterių katedroje įrengta prototipinė laboratorija. Realaus laiko sistemų laboratorijoje sukurtas ateities būsto portalas, internetinė komunalinių paslaugų valdymo ir apskaitos sistema.

Straipsniai

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Mikuckas, Antanas. Fault tolerant process networks // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 2. p. 124-130. [INSPEC; VINITI]. 2. Žvironas, Arūnas; Kazanavičius, Egidijus. Implementation of correlation analysis task in the multichannel structure // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 207-213. [INSPEC]. 3. Kazanavičius, Egidijus; Mikuckas, Antanas;

Mikuckienė, Irena; Čeponis, Jonas. The heat balance model of residential house // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 391-396. [INSPEC]. 4. Guglielmina, Claudia; Janavičiūtė, Audronė; Kiauleikis, Mindaugas; Kiauleikis, Valentinas; Morkevičius, Nerijus. Performance modeling of interoperability system for SME’s // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 424-430. [INSPEC]. 5. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Dynamic SWOT analysis as a tool for system experts  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN

167


INFORMATIKOS FAKULTETAS 1392-2785. 2006, no. 5(50). p. 33-35. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; DOAJ; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Girčys, Rolandas; Lugin, Slava; Vrubliauskas, Arūnas; Slušnienė, Anžela. Algebrinis arterinio spaudimo pulso bangos sistemoje “širdis - aorta - arterija” modelis // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-151-4. p. 269-271. 2. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus. Errorproof network model // The 3rd International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications jointly

with 4th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies, July 2023, 2006, Orlando, Florida, USA: proceedings. Vol. I. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2006. ISBN 980-6560-83-3. p. 153-158. 3. Kazanavičius, Egidijus; Liutkevičius, Agnius; Vrubliauskas, Arūnas; Žukaitis, Rimantas; Kazanavičius, Vygintas. Model-based development of real time systems using RTSM tool // Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering as part of the 24th IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics [elektroninis išteklius]: February 14-16, 2006, Insbruck, Austria. Anaheim: Acta Press, 2006. ISBN 0-88986-574-4. p. 230-235.

Kompiuteriø tinklø katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: 300368, 351089, e.p. ktk@if.ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Rimantas Plėštys Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas Kavaliūnas, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis Lektoriai: Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus, Nijolė Sarafinienė Asistentai: Nerijus Aukštakalnis, Gintaras Butkus, Darius Diglys, Ingrida Lagzdinytė, Vidmantas Liutkauskas, Darius Matulis, Giedrius Paulikas, Jūratė Pauliutė, Donatas Šinickas, Arminas Šiurkus, Raimundas Tuminauskas Doktorantai: Danielius Adomaitis, Nerijus Aukštakalnis, Vidmantas Liutkauskas, Darius Matulis, Asta Slotkienė Sisteminis analitikas dr. Vytautas Rėklaitis Inžinieriai: Gediminas Guginis, Linas Gustauskas, Vilmantė Juteikienė, Tomas Lionikas, Aldona Lionikienė Technikės: Aistė Jukniūtė, Rasa Vaškevičiūtė Vyr. laborantas Romas Šleževičius Laborantas Darius Zabiela Jaunesn. laborantai: Andrius Astrauskas, Saulius Grušnys, Giedrė Kazlaitė, Mindaugas Škimelis Koordinatorė Renata Vitkutė Vyr. administratorė Vitalija Gabrienė

168

Tiriamoji bazė Kompiuterių tinklų laboratorija – 12 darbo vietų su asmeniniais (PENTIUM) kompiuteriais, laboratorijos tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai, atšakotuvai su jungiamaisiais kabeliais). Mobiliųjų technologijų laboratorija – 8 darbo vietos su asmeniniais (PENTIUM) kompiuteriais. Trys Ericsson R520 GSM mobiliųjų stočių modemai, prijungti prie Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS), įjungtos į BITĖS GSM tinklą (BSC, MSC, GPRS node). MPLS tinklo įranga: komutacinė stotis CISCO Katalist 2912, aštuoni vienetai Cisco maršrutizatorių (1-CISCO 7206; 2CISCO 3640; 4-CISCO 1720; 1-CISCO 2610). Duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Informaciniø mokymosi technologijø Vadovas – doc. K. Baniulis, tel. 300369; mokslinis konsultantas – dr. V. Rėklaitis, e.p. vytautas.reklaitis@ktu.lt Dr. B. Tamulynas, A. Slotkienė, N. Aukštakalnis, G. Paulikas. Informacinių technologijų taikymo studijoms tyrimai fakultete pradėti dar 1974 m. Buvo suformuota Automatizuotųjų mokymo sistemų (AMS) mokslo grupė, kuri projektavo kompiuterinio mokymo kursus bei instrumentines priemones jiems rengti. Pastaraisiais metais mokslo grupė projektuoja ir kuria priemones, naudotinas mokymo telekomunikacijų tinkluose. .

Vykdomi tarptautiniai projektai: FRAMEWORK 6 integruotas projektas 002205 „Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra“ (ELeGI) / Doc. K. Baniulis. 2006 m. pradėti projektavimo, diegimo ir tyrimo darbai. Paruošta mokslo ir studijų virtualios organizacijos programinės įrangos architektūra, nustatytos vartotojų grupės, apibrėžti jų vaidmenys, numatytos jų funkcinės galimybės. Programinę įrangą sudaro trys sluoksniai  – vartotojo sąsajos, paslaugų bei GRID. Pagal šiems sluoksniams numatytas funkcijas apibrėžti ir specifikuoti atitinkami paslaugų tipai ir vartotojų prieigos būdai per GRID platformą Globus bei kitas su GRID technologija suderintomis programinėmis priemonėmis. Suprojektuotas vartotojo sąsajos sluoksnis (portalas), pakankamai detaliai išnagrinėtos duomenų apykaitos ir jų saugos problemos, numatyti būdai bei priemonės, kaip turėtų būti užtikrintos šios funkcijos kuriamos virtualios organizacijos kontekste.

Mokslo grupë – Tinklų technologinių išteklių įvertinimo ir optimizavimo Vadovas – doc. R. Plėštys, tel. 300368, e. p. ktk@if.ktu.lt Dr. R. Kavaliūnas, dr. V. Rėklaitis, R. Tuminauskas, D. Matulis, I. Lagzdinytė, D. Šinickas, A. Šiurkus, V. Liutkauskas, D. Rimkus. Grupės veikla prasidėjo 2003 m. vykdant projektus AB „Lietuvos energija“ užsakymu ir pasirašant bendradarbiavimo sutartį tarp KTU Informatikos fakulteto ir UAB „Bitė GSM“. Bendradarbiaujant su bendrovės „Bitė GSM“ specialistais, sukurta GPRS kokybės įvertinimo metodika. Vykdomi mobiliųjų objektų lokacijos, naudojant GSM tinklo technologines galimybes, tikslumo įvertinimo darbai. Moksliniai tyrimai atliekami ūkio subjektų bazėse, kurios pagrindą sudaro bendrovės „Bitė GSM“ įranga ir modernus optinių ryšio linijų tinklas su naujausia Cisco įranga. Mokslinių tyrimų rezultatas – sukurtas vienas galingiausių Lietuvoje duomenų centrų, užtikrinantis patikimą informacijos saugojimą. Viešosios informacijos ir transporto mobilūs sprendimai: aukštųjų technologijų plėtros programa remiama Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo / Vadovas prof. R. Plėštys. Vykdoma kartu su VGTU Transporto mokslo institutu ir VU Matematikos ir informatikos fakultetu. Viena iš aktualiausių problemų šioje srityje yra informacijai perduoti ir saugoti būtinų išteklių mažinimas. Pasaulyje žinomi analogiški sprendimai tokiems uždaviniams netinka. Remiantis programos vykdymo metu gautais mokslinių tyrimų rezultatais sukurta centralizuota vietos nustatymo platforma abonentų vietai nustatyti taikant GPS ir unikalius SSR bei E-Cell-ID metodus. Atlikti transporto bei krovinių stebėjimo paslaugos bandymai, aptiktos kritinės vietos. Nustatyti kritiniai veiksniai vartotojo įrangoje, mobiliojo ryšio tinkle, GIS sistemoje, MPS platformoje. Įvertinti GSM tinklų ribiniai pajėgumai teikti vietos nustatymo paslaugas. Platformos pagrindu vietos nustatymo paslaugos teikiamos Lietuvoje ir Latvijoje.

Duomenų perdavimo paslaugų pateikiamumo padidinimas lygiagretinant skirtingų mobiliojo ryšio operatorių tinklus: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8337 / Vadovas prof. R. Plėštys. Sprendžiama mobiliųjų tinklų paslaugų kokybės užtikrinimo problema įvertinant lygiagrečiai veikiančius kelių operatorių tinklus. Konkrečioje teritorijoje kiekvienas operatorius užtikrina skirtingą paprastą ir svorinį pateikiamumą. Tinklo planavimo proceso skirtingi aspektai, tokie kaip radijo signalo aprėptis ir paslaugoms teikti reikalingi ištekliai sprendžiami daugelyje darbų. Tačiau paliekamas atviras klausimas, kaip pasikeis išteklių naudojimas didėjant lygiagrečiai veikančių tinklų skaičiui, kai užtikrinama numerio perkėlimo iš vieno operatoriaus tinklo į kito operatoriaus tinklą paslauga. Gautos duomenų perdavimo paslaugos paprasto ir svorinio pateikiamumo priklausomybės nuo abonentų tankio ir tinklų skaičiaus. Sukurtas modelis įvertinta tikimybes, kad abonentas pereis į kitą tinklą, ir tikimybė, kad vartotojas liks ankstesniame tinkle. Duomenų perdavimo paslaugų pateikiamumo nustatymas trečios kartos mobiliojo ryšio tinkluose: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8376, remiamas VMSF / Vadovas prof. R. Plėštys. Remiantis Tinklo patikimumo valdymo komiteto analize, procedūrinės klaidos vidutiniškai sukelia 33% prastovų. Pramoninė analizė rodo, kad apie 80% neplanuotų prastovų atsiranda dėl personalo ir procesų problemų. Todėl operatoriai visada stengiasi kuo labiau automatizuoti procesus ir kuo mažiau pasitelkti žmones paslaugai galiniam vartotojui teikti. Tuo tikslu ištirtas trečios kartos realaus mobiliojo ryšio tinklo duomenų perdavimo paslaugų pateikiamumas skirtingose tinklo vietose ir nustatyti veiksniai, lemiantys duomenų perdavimo paslaugų pateikiamumą. Sukurtas trečios kartos mobiliojo ryšio tinklais teikiamų paslaugų įvertinimo modelis įgalina nustatyti paslaugų pateikiamumo statistinius parametrus tiek neįvertinant, tiek įvertinant tinklų pasirinkimo tikimybes esant įvairiems abonentų tankiams. Sukurtas duomenų

169


INFORMATIKOS FAKULTETAS perdavimo paslaugų pateikiamumo nustatymo mobiliojo ryšio tinkluose modelis svarbus tiek tinklo abonentams pasirenkant paslaugos operatorių, tiek valstybinėms tinklo paslaugų reguliavimo organizacijoms. Jis naudingas verslo įmonėms, kooperuojančioms savo išteklius paslaugoms teiktimui, ir naujiems mobiliojo ryšio operatoriams sprendžiant investicijų efektyvumo klausimą. FRAMEWORK 6 projektas „Paskirstytasis optinis Rytų Europos prijungimas prie GEANT (PORTA OPTICA STUDY)“ / doc. V. Rėklaitis. Projekto partneriai yra studijų kompiuterių tinklus aptarnaujančios organizacijos Pietų ir Vidurio Europos šalyse: (Lenkijoje – PSNC, Čekijoje – CESNET, Graikijoje – GRNET) bei Centrinės ir Rytų Europos šalių akademinių tinklų asociacija CEENET (Austrija),

taip pat 12 šalių mokslo ir studijų kompiuterių tinklai naujuose regionuose: Baltijos šalyse (Estijoje – EENet, Latvijoje – LATNET, Lietuvoje – LITNET), Vidurio ir Rytų Europoje (Baltarusijoje – BASNET, Ukrainoje  – URAN, Moldovoje – RENAM), Pietų Kaukaze (Gruzijoje – GRENA, Armėnijoje – ARENA, Azerbaidžane – AZNET). Projekto tikslas – sumažinti skaitmeninę Rytų Europos ir Pietų Kaukazo šalių mokslo ir studijų kompiuterių tinklų atskirtį nuo Vakarų ir Vidurio Europos šalių analogiškų tinklų. Tuo tikslu atlikta regioninių ir tarpregioninių optinių (šviesolaidinių) tinklų įgyvendinimo minėtose šalyse galimybių studija, atkreipiant ypatingą dėmesį į tinklų sujungimo su Europos akademiniu tinklu Geant2 galimybes. Gauti duomenys sudaro prielaidas gauti iš Europos papildomą finansavimą Europos akademinių tinklų plėtrai spartinti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

170

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Eidukas, Danielius; Valinevičius, Algimantas; Kilius, Šarūnas; Kavaliūnas, Rimantas; Plėštys, Rimantas; Vilutis, Gytis. Analysis of communication channels of the dwelling control system // ITI 2006: proceedings of the 28th international conference on Information Technology Interfaces, June 19 - 22, 2006, Cavtat/ Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006. ISBN 9537138-05-4. p. 513-518. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Plėštys, Rimantas; Šiurkus, Arminas. Information transmission availability in WDM networks // ITI 2006: proceedings of the 28th international conference on Information Technology Interfaces, June 19 - 22, 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2006. ISBN 953-713805-4. p. 639-644. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/ IEE]. Šinickas, Donatas; Plėštys, Rimantas. Return to service time evaluation model // ITI 2006: proceedings of the 28th international conference on Information Technology Interfaces, June 19 - 22, 2006, Cavtat/ Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006. ISBN 9537138-05-4. p. 651-656. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Plėštys, Rimantas; Matulis, Darius. Cell-based location data indexing for transport tracking systems  // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 1920, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas

1.

1.

1.

2.

Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 212216. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Plėštys, Rimantas; Šiurkus, Arminas. Information transmission availability in WDM networks  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 55-59. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Rėklaitis, Vytautas; Vilutis, Gytis; Vaškevičiūtė, Rasa. A survey and comparative analysis of grid middleware platforms // Business Informatics Research BIR 2006: proceedings of the 5th international conference, October 6-7, 2006, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-132-8. p. 121-127. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Baniulis, Kazys Tomas; Slotkienė, Asta. Grafinio modelio žinių konstravimo ypatumai // Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste, Alytus, 2006 m. gegužės 25 d.: V mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Alytaus kolegija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; UAB “Omnitel”. Alytus: Alytaus kolegija, 2006. p. 61-64. Paulikas, Giedrius; Rubliauskas, Dalius. Migrantų atranka paskirstytajame genetiniame programavime  // Elektronika ir Elektrotechnika: devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas - Lietuvos ateitis”, įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 17 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-078-1. p. 65-76.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Multimedijos inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: 300371, 350730, e. p. dalius@soften.ktu.lt Katedra įkurta 1990 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis, dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius, dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius, dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius, dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė Rutkauskienė, dr. Antanas Šimaitis, dr. Vilius Žilevičius Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, dr. Sigitas Drąsutis, Jurgita Končienė, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas Tomkevičius Asistentai: Liudas Motiejūnas, dr. Giedrius Liutkus, Algirdas Noreika, Tomas Stonys Jaun. mokslo darbuotojai: Andrej Afonin, dr. Algimantas Ambrazas, Danutė Ambrazienė, Gytis Cibulskis, Ramūnas Kubiliūnas, Arūnas Starinskas Doktorantai: Andrej Afonin, Kęstutis Jankauskas, Mindaugas Kėblis, Algirdas Noreika Inžinieriai: Ramunė Balčiūnienė, Julita Pacevičienė, Raimundas Račiūnas Programuotojai: Aurelija Kazlauskienė, Kęstutis Mikelėnas Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė

Vyr. technikas Steponas Kerpiškis Technikai: Vytautas Garalis, Andrius Riepšas Laborantai: Nerija Linonienė, Vitalijus Martusevičius Informatikas Marius Siegas Vyr. administratorė Vita Jaškienė Administratorė Ramunė Balčiūnienė Referentė Lina Juknė Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai PENTIUM (24 vnt.). PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, MicroStation programinė įranga. Doktorantūros moduliai Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. A. L. Telksnys); Informacijos perdavimas ir apdorojimas (prof. A. L. Telksnys). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Sigitas Drąsutis. Išskirstytųjų programų sistemų specifikacijų transformacijos metodas, jo tyrimas ir taikymas (vadovas doc. D. Rubliauskas).

Mokslo grupë – Geografinës informacijos sistemø Vadovas – doc. A. Lenkevičius, tel. 300372, e. p. antanas.lenkevicius@ktu.lt Dr. J. K. Matickas, dr. J. Karbauskas, dr. A. Misevičius, dr. V. Žilevičius, dr. A. Šimaitis, J. Smolinskas, V. Bukšnaitis, dr. A. Ostreika. Grupė buvo sukurta pradėjus Lietuvoje geografinės informacijos sistemų kūrimo mokslinius tyrimus. Tyrimų kryptis – informatikos problemos fotogrametrijoje ir kartografijoje.

Naujų iteracinių euristinių algoritmų sudarymas ir tyrimas: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas doc. A. Misevičius. Sukurti ir ištirti efektyvūs euristiniai algoritmai kombinatorinio optimizavimo uždaviniams spręsti. Daugiausia dėmesio skirta šioms moderniųjų euristinių algoritmų grupėms: atkaitinimo modeliavimui, tabu paieškai (TP) ir genetiniams algoritmams (GA). Pasiūlytos naujos TP ir GA modifikacijos ir patobulinimai.

Mokslo grupë – Automatizuotojo projektavimo sistemø Vadovas – doc. D. Rubliauskas, tel. 350730, e. p. dalius@soften.ktu.lt Dr. G. Palubeckis, dr. A. Riškus, dr. J. Blonskis, dr. A. Tomkevičius, dr. A. Barila, dr. E. Pranckevičienė, R. Račiūnas, L. Barilienė, dr. A. Stonis, dr. G. Liutkus. Moksliniai interesai: automatizuotojo projektavimo sistemų, metodų ir algoritmų sudarymas bei tyrimas; kombinatorinės optimizacijos metodai; supjaustymo uždavinio sprendimo metodai; informacijos vaizdavimas ir mainai pramoninėse automatizuotosiose sistemose. Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416 / Vadovas doc. D. Rubliauskas.

Atlikta dinaminio objektų atvaizdavimo metodų bei grafikų generavimo ir vaizdavimo principų analizė. Sukurti metodai ir programinis prototipas dinaminiam defektų kokybinių ir kiekybinių charakteristikų vaizdavimui internetiniame puslapyje. Numatyta galimybė pasirinkti laiko atkarpą bei norimą objektą ar jų grupę. Taip pat galima pasirinkti grafikų generavimo ir vaizdavimo principą: naudojant PHP ir generuojant grafiko paveikslėlį JPG formatu arba naudojant Flash ir RIA (Rich Internet applications) vaizdavimo technologijas. Atlikta tekstinių ir grafinių duomenų vizualizavimo nepriklausomai nuo įrenginio metodų analizė. Ištirti tekstinių bei grafinių duomenų išdėstymo ir atributų

171


INFORMATIKOS FAKULTETAS saugojimo būdai ir tokios informacijos transformavimo į konkrečius įrenginius algoritmai. Idėjoms pagrįsti sukurtas programinis prototipas, skirtas statistinei informacijai apie automobilių gamybos procesą pateikti. Sukurtas algoritmas ir programinis prototipas skirtas statistinei klaidų, atsirandančių gamybos proceso metu, analizei. Realizuotas algoritmas, leidžiantis programai mokytis ir išskirti kritines klaidas. Atlikta sparčiai kintančių duomenų vaizdavimo ir jų transformavimo realiu laiku metodų analizė. Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7680 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Atlikta šiuolaikinių topologijos projektavimo sistemų vartotojo sąsajos projektavimo ir topologijos elementų vizualizacijos metodų analizė. Sudaryti metodai ir programinis prototipas topologijos elementams ir vartotojo sąsajai vizualizuoti. Numatytas automatinis topologijos elementų ir vartotojo sąsajos elementų atpažinimas. Atlikta trimačių objektų aprašymo, deformacijos bei vizualizavimo metodų analizė. Sukurtų metodų ir programinio prototipo eksperimentinis tyrimas parodė, kad metodai leidžia efektyviai įvesti informaciją apie trimačius objektus, atlikti objektų deformaciją, pakavimą bei vizualizavimą. Numatytos funkcijos: „copy/paste“ objektams redaguoti; „drag and drop“ objektams redaguoti; gauto vaizdo peržiūra tam tikrais vaizdavimo sluoksniais; gauto vaizdo pasukimas, didinimas ir mažinimas, skaidymas ir detalizavimas.

Labai svarbios informacijos saugaus perdavimo nepatikimais tinklais metodų ir modelių sudarymas: usūkio subjekto užsakymas Nr. 8235 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Išnagrinėti metodai naudojami perduodamų duomenų ir atliekamų operacijų saugumui užtikrinti. Analizuoti skaitmeninio sertifikavimo būdai ir jų veikimas paremtas kodavimo viešuoju raktu technologija, kai naudojama vienas kitą papildančių raktų pora – asmeninis ir viešasis. Jie gali funkcionuoti tiktai tada, kai naudojami kartu. Išanalizuotos viešojo ir asmeninio rakto kodavimo technologijos, rakto generavimo, šifravimo ir dešifravimo algoritmai. Įvertintas jų efektyvumas ir saugumas. Vandens kelių kartografinių duomenų surinkimo, kanalizavimo ir pateikimo metodai ir programinė įranga: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8291 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Analizuoti trumpiausių kelių nustatymo metodai atvaizduojant kartografinius duomenis. Apžvelgti ir ištirti efektyvūs euristiniai optimizavimo algoritmai kombinatoriniams uždaviniams spręsti. Sukurtas patobulintas hibridinis genetinis algoritmas. Esminė algoritmo savybė yra ta, jog kartu su tradiciniais genetiniais operatoriais (atranka, kryžminimu) panaudojamos papildomos procedūros gaunamiems sprendiniams pagerinti. Pasiūlytame algoritme tokių procedūrų vaidmenį atlieka iteratyviosios tabu paieškos algoritmai. Sudarytas trumpiausių kelių nustatymo ir atvaizdavimo programinis prototipas.

Nuotolinio mokymosi technologijų mokslo laboratorija Vadovė – dr. Danguolė Rutkauskienė, tel. 300611 Pagrindinio tikslo siekiama įvairia veikla: tiriant esamas ir naujas mokymosi technologijas, analizuojant informacinių technologijų diegimo ir naudojimo mokymo įstaigose galimybes ir reikalavimus, kuriant technologijų taikymo mokymosi procese būdus, dalyvaujant mokslinėse konferencijose, bendradarbiaujant su dėstytojais ar kitų mokymo įstaigų darbuotojais rengiant mokymo(si) medžiagą, dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Monofrafijos 1. Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė; Targamadzė, Aleksandras; Strička, Marius. Lietuvos virtualus universitetas: monografija. Kaunas: Technologija, 2006. 169 p. ISBN 9955-25-051-8.

172

FRAMEWORK 6 projektas „Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)“ / KTU koordinatorė – doc. D. Rutkauskienė. Projekto tikslas – sukurti atvirą virtualią mokymosi aplinką Europos universitetų studentams, kuri sujungtų skirtingas atviro kodo mokymosi sistemas bei įrankius ir užtikrintų jų tarpusavio suderinamumą. Eureka E!3242 „Interaktyvaus telemokymo, virtualaus bendravimo ir bendradarbiavimo sistema (MULTIMEDIA TESTVIL II)“ Doc. D. Rutkauskienė. Projekto tikslas – sukurti sistemą, integruojančią vaizdo konferencijų bei vaizdo medžiagos transliavimo technologijas su grįžtamojo ryšio palaikymo priemonėmis ir įgalinančią virtualų vizualinį bendravimą internete.


INFORMATIKOS FAKULTETAS Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Palubeckis, Gintaras. A tight lower bound for a special case of quadratic 0-1 programming // Computing. ISSN 0010-485X. 2006, Vol. 77, no. 2. p. 131-145. [ISI Web of Science; INSPEC]. Misevičius, Alfonsas. Experiments with hybrid genetic algorithm for the grey pattern problem  // Informatica  / Institute of Mathematics and Informatics; Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 0868-4952. 2006, Vol. 17, no. 2. p. 237-257. [ISI Web of Science; INSPEC]. Palubeckis, Gintaras. Iterated tabu search for the unconstrained binary quadratic optimization problem  // Informatica. ISSN 0868-4952. 2006, Vol. 17, no. 2. p. 279-296. [ISI Web of Science; INSPEC]. Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. A framework for business rules storing and activating // Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems. Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006 / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-013-1. p. 252-263. [ISI Proceedings]. Blonskis, Jonas; Dagienė, Valentina. Evolution of informatics maturity exams and challenge for learning programming // Lecture Notes in Computer Science: Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers: International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006: proceedings. ISSN 03029743. 2006, Vol. 4226. p. 220-229. [ISI Proceedings; SpringerLINK; COMPENDEX]. Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Development of modern e-learning services for Lithuanian Distance Education Network LieDM // Lecture Notes in Computer Science: Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers: International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006: proceedings. ISSN 03029743. 2006, Vol. 4226. p. 299-309. [ISI Proceedings; SpringerLINK; COMPENDEX]. Petrauskienė, Rūta; Volungevičienė, Airina. Teacher motivation factors to use ICT in teaching // Information Technologies at School: 2nd international conference informatics in secondary schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics, 2006. ISBN 9955-68047-4. p. 329-339. [ISI Proceedings]. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Teresevičienė, Margarita. Learner’s skills and knowledge evaluation model // Information Technologies at School: 2nd international conference informatics in secondary schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics, 2006. ISBN 9955-680-47-4. p. 632-642. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1. Juraitis, Mykolas; Stonys, Tomas; Starinskas, Arūnas; Jankauskas, Darius; Rubliauskas, Dalius. A randomized heuristic for the container loading problem: further investigations // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1. p. 7-12. [INSPEC; VINITI]. 2. Misevičius, Alfonsas; Lenkevičius, Antanas; Rubliauskas, Dalius. Iterated tabu search: an improvement to standard tabu search // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 187-197. [INSPEC]. 3. Misevičius, Alfonsas; Tomkevičius, Arūnas; Karbauskas, Juozas. Stagnation-protected tabu search variants for unstructured quadratic assignment problems // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 363-370. [INSPEC]. 4. Riškus, Aleksas. Approximation of a cubic Bezier curve by circular arcs and vice versa // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 371-378. [INSPEC]. 5. Misevičius, Alfonsas. Testing of crossover operators for the grey pattern problem // Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas = Technological and economic development of economy = Die Technologische und Wirtschaftliche Entwiklung der Volkswirtschaft  / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-8619. 2006, T. 12, nr. 1. p. 37-43. [Business Source Complete; ICONDA; CSA Technology Research Database]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Rutkauskas, Gvidas; Kieslinger, Barbara. A conceptual approach to open learning environments via user stories // Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, October 4-6, 2006, Lima, Peru. Calgary: ACTA Press, 2006. ISBN 0-88986-626-0. p. 242-248. 2. Misevičius, Alfonsas. A fast hybrid genetic algorithm for the quadratic assignment problem // GECCO 2006: Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 8-12, 2006, Seattle, Washington, USA: [proceedings]. Vol. 2. New York: Association for Computing Machinery, 2006. ISBN 1-59593-186-4. p. 1257-1264. 3. Rutkauskienė, Danguolė; Kulvietienė, Regina; Cibulskis, Gytis; Šileikienė, Irma. Architecture of information system for the virtual university model // IMCL [elektroninis išteklius]: Interactive Mobile and Computer Aided Learning: international conference, 19-21 April 2006, Amman-Jordan. Amman, 2006. ISBN 3-89958-177-6. p. [1-9]. 4. Volungevičienė, Airina; Rutkauskienė, Danguolė. Supporting e-learning development processes: creating a context for teacher competence development in Lithuania // EDEN 2006 Annual Conference: ECompetences for Life, Employment and Innovation: “E” is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe, 14-17 June, 2006, Vienna, Austria: proceedings. Vienna: European Distance and ELearning Network, 2006. ISBN 963-06-0063-3. p. 686-691.

173


INFORMATIKOS FAKULTETAS 5. Strazdienė, Eugenija; Ambrazienė, Danutė; Rutkauskienė, Danguolė. E-learning possibilities on national and institutional scale in Lithuania // EDEN 2006 Annual Conference: E-Competences for Life, Employment and Innovation: “E” is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe, 14-17 June, 2006, Vienna, Austria: proceedings. Vienna: European Distance and E-Learning Network, 2006. ISBN 96306-0063-3. p. 692-697. 6. Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas; Volungevičienė, Airina; Butkevičienė, Eglė. Implementation of e-training services in Lithuania in the context of international study programs // NETTIES 2006: the 12th NETTIES (Networking Entities) International Conference, 6-9 September, 2006, Timisoara, Romania: proceedings. Timisoara: Editura Orizonturi Universitare, 2006. ISBN 973-638262-1. p. 95-101. 7. Rutkauskienė, Danguolė; Kubiliūnas, Ramūnas; Butkevičienė, Eglė. International collaboration for higher education // European Models of Synergy between Teaching and Research in Higher Education: proceedings of the 2nd EUI-Net International Workshop, 4-6 May, 2006,Tallinn. Tallinn: Technical University of Tallinn, 2006. p. 117-122. 8. Rutkauskienė, Danguolė; Volungevičienė, Airina; Rutkauskas, Gvidas. Training the trainers as a part of Lithuanian higher education elearning strategy: first lessons learned // European Integration Forum (EIF) 2005: European eLearning Activities to Support the Bologna Roadmap, Dresden, 04 November 2005 /Eric Schoop, Steffen Gilge (Eds.). Dresden:

Technische Universität Dresden, 2006. ISBN 3-86005496-1. p. 7-19. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Paulikas, Giedrius; Rubliauskas, Dalius. Migrantų atranka paskirstytajame genetiniame programavime  // Elektronika ir elektrotechnika: devintosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas - Lietuvos ateitis”, įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 17 d., medžiaga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-078-1. p. 65-76. 2. Vitkutė, Lina; Jakštienė, Vitalija; Ambrazienė, Danutė. Pateikčių integravimas į moksleivių mokymo/si procesą // Informacinės technologijos 2006: 11oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 13-17. 3. Zaborskas, Marijus; Motiejūnas, Liudas; Butleris, Rimantas. Veiklos taisyklių manipuliavimo mechanizmų modelių sudarymas ir tyrimas  // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-879-8. p. 133-138.

Programø inþinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: 300361, 454229, e. p. edas@soften.ktu.lt Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterinių tinklų ir Sisteminės analizės katedras.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Eduardas Bareiša, dr. Vacius Jusas, habil. dr. Jonas Mockus, dr. Kęstutis Motiejūnas, habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys, habil. dr. Aleksandras Targamadzė Docentai: dr. Juozas Adomavičius, dr. Tomas Blažauskas, dr. Eimutis Karčiauskas, dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Vitolis Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas Lektoriai: dr. Robertas Damaševičius, Vytautas Dirvelis, Tatjana Dulinskienė, Vitalija Keršienė, dr. Irena Levišauskienė, Virginija Limanauskienė, dr. Rimantas Makarevičius, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis Asistentai: Birutė Budrytė, Vitalija Jakštienė, dr. Mindaugas Jančiukas, Kęstutis Nutautas, Šarūnas Packevičius, Vaida Petreikienė, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušaniov Doktorantai: Ilona Brauklytė, Algirdas Kazla, Ramūnas Kubiliūnas, Rūta Makūnaitė, Marijus Montvilas, Šarūnas Packevičius, Rūta Petrauskienė, Leonas Linas Survila, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušaniov, Jonas Valančius Laboratorijos vedėjas Rimantas Makarevičius

174

Laborantai: Andrius Ašmonas, Simonas Jusas, Artūras Kavaliauskas, Lina Repšienė Administratorė Zita Janulytė Tiriamoji bazė Specializuota programų inžinerijos asmeninių kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“, „Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga. Doktorantūros moduliai Projektavimo automatizavimo metodai (prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas); Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas); Programinės įrangos kūrimo technologijos (prof. A. Targamadzė); Aukšto lygmens specifikacijų transformavimo metodologija (prof. V. Štuikys); Programų transformavimo modeliai ir procesai (prof. V. Štuikys).


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Skaitmeniniø sistemø diagnostikos Vadovas – prof. R. Šeinauskas, tel.: 300601, 331917, e. p. rimantas.seinauskas@ktu.lt Dr. E. Bareiša, dr. V. Jusas, dr. K. Motiejūnas, K. Paulikas, M. Jančiukas, Ž. Tamaševičius, V. Abraitis, Š. Packevičius, A. Ušaniov.

Grupė dirba nuo 1972 m. automatizuotojo testų sudarymo skaitmeninėmis sistemomis srityje. Kuriama programinė įranga, atliekami teoriniai eksperimentai, dalyvaujama tarptautiniuose projektuose.

Mokslo grupë – Automatizuotojo projektavimo procesø Vadovas – prof. V. Štuikys, tel. 300399, e. p. vytautas.stuikys@ktu.lt Dr. G. Ziberkas, dr. R. Damaševičius, G. Majauskas, R. Kisieliauskas. Pagrindinės veiklos kryptys: projektavimo procesai, aprašomi į problemą orientuota aukšto lygio kalba VHDL; pakartotinio vartojimo (reuse) technologija; į probleminę sritį orientuotų programų kūrimas, transformavimas, generavimas.

FRAMEWORK 6 projektas. Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE) / KTU koordinatorė V. Limanauskienė. Programų inžinerijos katedra vykdė elektroninio mokymo ir mobiliojo mokymo technologijų ir metodikos mokslo tiriamuosius darbus: parengė UNITE reikalavimų specifikaciją, suprojektavo trijų disciplinų el. mokymo scenarijus, sukūrė koncepcinį UNITE mokyklų modelį, pasiūlė socialinių ir ekonominių UNITE veiksnių įvertinimo kriterijų sistemą, testuodama maketą, bendradarbiavo su KTU gimnazija.

Mokslo grupë – Nuotoliniø studijø tyrimas ir diegimas Vadovas – prof. A. Targamadzė, tel. 300351, e. p. a.targamadze@internet.ktu.lt. V. Limanauskienė, V. Keršienė, G. Cibulskis. Pagrindinė veiklos kryptis – nuotolinio studijų proceso tyrimas ir diegimas Lietuvoje.

Monofrafijos 1. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional digital systems testing: monografija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. 282 p. ISBN 9955-25008-9.

2. Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė; Targamadzė, Aleksandras; Strička, Marius. Lietuvos virtualus universitetas: monografija. Kaunas: Technologija, 2006. 169 p. ISBN 9955-25-051-8. .

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Krivickas, Romanas Vladas; Krivickas, Jonas. Quo vadis engineering education? // 5th Global Congress on Engineering Education in collaboration with Polytechnic University Brooklyn, New York, 17 - 21 July, 2006. Melbourne: UICEE, 2006. ISBN 0-73262295-6. p. 113-115. [ISI Proceedings]. 2. Valiulis, A.V.; Targamadzė, Aleksandras; Kučiukas, Vilius; Žalys, Albertas. E-publishing at Lithuanian higher education institutions // 5th Global Congress on Engineering Education in collaboration with Polytechnic University Brooklyn, New York, 17 - 21 July, 2006. Melbourne: UICEE, 2006. ISBN 0-73262295-6. p. 151-154. [ISI Proceedings]. 3. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Transition fault test reuse // DSD 2006: 9th EUROMICRO Conference on Digital System Design, Architectures, Methods and Tools, 30

August - 1 September 2006, Cavtat near Dubrovnik, Croatia: proceedings. Piscataway: IEEE, 2006. ISBN 0-7695-2609-8. p. 323-330. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE; INSPEC]. 4. Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Development of modern e-learning services for Lithuanian Distance Education Network LieDM // Lecture Notes in Computer Science: Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers: International Conference in Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006: proceedings. ISSN 03029743. 2006, Vol. 4226. p. 299-309. [ISI Proceedings; SpringerLINK; COMPENDEX]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Armonas, Andrius; Nemuraitė, Lina. Pattern based

175


INFORMATIKOS FAKULTETAS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

176

generation of full-fledged relational schemas from UML/OCL models // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 1. p. 27-33. [INSPEC]. Damaševičius, Robertas. Estimation of design characteristics at RTL modeling level using SystemC  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 2. p. 117-123. [INSPEC; VINITI]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Black-box fault models // Informacinės technologijos ir valdymas  = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 177-186. [INSPEC]. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Montvilas, Marijus; Limanauskienė, Virginija; Ziberkas, Giedrius. Educational portal development model for implementing design for change // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 222-228. [INSPEC]. Packevičius, Šarūnas; Kazla, Algirdas; Pranevičius, Henrikas. Extension of PLA specification for dynamic system formalization // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 235-242. [INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Defining random search termination conditions // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 2(66). p. 26-30. [INSPEC; VINITI]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Transition test supplement  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 3(67). p. 19-24. [INSPEC; VINITI]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional test

1.

2.

3.

4.

5.

1.

generation procedures // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 8(72). p. 43-48. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Damaševičius, Robertas. On the application of metadesign techniques in hardware design domain  // International Journal of Computer Science. ISSN 1306-4428. 2006, Vol. 1, no. 1. p. 67-77. Damaševičius, Robertas. On the quantitative estimation of abstraction level increase in metaprograms // Computer Science and Information Systems. ISSN 1820-0214. 2006, Vol. 3, no. 1. p. 53-64. Franckevičius, Arūnas; Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Targamadzė, Aleksandras. The integration of Lithuanian ETD into the National Digital Library  // ETD 2006 [elektroninis išteklius]: Unlocking Access: The 9th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, Quebec City, Quebec, Canada, June 7 - 10, 2006. Québec City: Université Laval, 2006. p. [1-10]. Ušaniov, Andrej; Packevičius, Šarūnas; Bareiša, Eduardas. Unit tests creation based on model driven engineering approach // Business Informatics Research BIR 2006: proceedings of the 5th international conference, October 6-7, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-132-8. p. 101-106. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Unit tests creation by adhering model driven engineering approach // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-4652. 2006, T. 5. p. 204-210. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Vitkutė, Lina; Jakštienė, Vitalija; Ambrazienė, Danutė. Pateikčių integravimas į moksleivių mokymo/si procesą // Informacinės technologijos 2006: 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986-19-877-1. p. 13-17.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Sisteminës analizës katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: 300357, 300356, e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas, dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas, dr. Jonas Gediminas Punys Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis Lektoriai: Ramutė Barauskienė, Birutė Jarašiūnienė, Mindaugas Kuprys, Kęstutis Simonavičius Asistentė Rūta Makūnaitė Doktorantai: Remigijus Ankėnas, Radvilė Krušinskienė, Vidmantas Rimavičius, Arūnas Teišerskis Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė

Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai PENTIUM (9 vnt.). Modeliavimo baigtiniais elementais universalioji programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics, ultragarso bangų modeliavimo programinė įranga WAVE2000. Doktorantūros moduliai Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje (doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų fizikiniai modeliai (prof. R. Barauskas).

Mokslo grupë – Skaièiuojamosios mechanikos Vadovas – prof. R. Barauskas, tel. 300357, e. p. rimantas.barauskas@ktu.lt Dr. V. Daniulaitis, dr. R. Gaidys (Sisteminės analizės katedra), dr. V. Eidukynas, dr. V. Grigas, dr. P. Žiliukas (Inžinerinės mechanikos katedra). Pagrindinės veiklos kryptys: • fizikinių sistemų elgsenos kompiuterinis modeliavimas ir tyrimas naudojant geometrinės ir baigtinių elementų analizės programinę įrangą; taikymai pramonės objektų liekamajam resursui ir saugai įvertinti, pramonės technologiniams procesams modeliuoti ir kt.; • skaičiuojamosios virpesių ir bangų sklidimo mechanikos algoritmai ir programinė įranga; • medicinos informatikos algoritmai ir programinė įranga. Grupė dalyvauja KTU Skaičiuojamųjų technologijų centro veikloje. Grupė dalyvauja vykdant šiuos projektus: Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas: MODELITA: Lietuvos mokslo ir studijų fondo remiamas prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas / Vadovas prof. F. Ivanauskas (VU). Sukurti nauji dinaminiai deformuojamų struktūrų modeliai, skirti mechaniniam smūgiui, prasiskverbimui, mechaniniams virpesiams bei bangoms apskaičiuoti taikant baigtinių elementų metodą bei konstrukcijų dinaminės analizės ir optimaliojo valdymo metodus. Jų taikymo sritys yra tekstilės struktūrų balistinė analizė, mikroelektromechaninių sistemų ir banginių matavimo procesų modeliavimas. Hibridinių skaitinių – eksperimentinių tyrimo metodikų taikymas dinaminių sistemų tyrimams leido atskleisti naujus optinės interferometrijos metodus. Atskira ir perspektyvi sukurtų dinaminių modelių taikymų sritis yra biomechaninė stovėsenos virpesių analizė, įgalinanti klasifikuoti žmogaus fizinės būklės požymius.

Virtualiosios mokslo ir studijų organizacijos kūrimas, vystymas, ir diegimas Grid technologijų pagrindu Katedra vykdo šio projekto temą Virtualiosios organizacijos mokymo paslaugų veiklos modelis. Baigtinių elementų analizės mokymo priemonės GRID aplinkoje: Projekto vadovas – dr. V. Rėklaitis. Pateikta baigtinių elementų (BE) mokymo ir tyrimų terpės realizavimo, naudojant GRID tinklo principus, studija. Identifikuoti keturi skirtingi BE analizės mokymo ir tyrimų taikymo atvejai virtualiojoje organizacijoje. Realizuoti trys pavyzdiniai servisai, naudojant programą Matlabserver. Iš realizuotų pavyzdžių matyti, kad išplečiant jų galimybes nesunkiai galima realizuoti ir kitų baigtinių elementų analizei svarbių programų (ANSYS, LSDYNA, COMSOL) nuotolinį užduočių pateikimą ir vykdymą. Svarbiausi laukiami privalumai yra nesudėtingo ir legalaus priėjimo prie licencijuotos programinės įrangos galimybių suteikimas vartotojams, studijuojantiems BE kursą bei atliekantiems tyrimus BE metodu. Be to, sukurtieji servisai kartu įgalina naudotis pateikiamais elektroniniais vadovėliais ir pavyzdžiais internetu. Šiame projekte atliekamų darbų rėmuose toliau numatoma susieti sukurtus servisus su Globus Toolkit technologine platforma bei tobulinti jų funkcines galimybes, sukuriant ir realizuojant išteklių paieškos GRID tinkle algoritmus.

177


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

178

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Computer simulation of a piezoelectric angular rate sensor // Measurement. ISSN 0263-2241. 2006, Vol. 39, iss. 10. p. 947-958. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX]. Barauskas, Rimantas. On highly convergent 2D acoustic and elastic wave propagation models  // Communications in Numerical Methods in Engineering. ISSN 1069-8299. 2006, Vol. 22, iss. 3. p. 225 - 233. [ISI Web of Science]. Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Tamulevičius, Sigitas; Bubulis, Algimantas; Gaidys, Rimvydas. Investigation of electrostatic cantilevertype micromechanical actuator // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 179-184. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Kaušinis, Saulius; Jakštas, Aurimas; Barauskas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas. Dynamic mode of line scale calibration // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 447-452. [ISI Web of Science]. Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Parametric sensitivity of MEMS-gyro // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 495-499. [ISI Web of Science]. Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra; Vilkauskas, Andrius. Modelling of the bullet perforation of textile targets // Structures under Shock and Impact IX: WIT Transactions on the Built Environment. Vol. 87. Southampton: Computational Mechanics Publications, 2006. ISBN 1-84564-175-2. p. 355-365. [ISI Proceedings]. Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. Parameters identification of controlled inverted pendulum model for a particular person // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 49-52. [ISI Proceedings]. Alhalabi, M. Osama; Daniulaitis, Vytautas; Kawasaki, Haruhisa; Tetsuya, Mouri; Ohtuka, Yoshio. Future Haptic Science Encyclopedia: an experimental implementation of networked multi-threaded haptic virtual environment // IEEE Haptics Symposium 2006: Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, Alexandria, Virginia USA, March 25-26, 2006: proceedings. Piscataway: IEEE, 2006. ISBN 1-4244-0226-3. p. 507-

513. [ISI Proceedings; IEEE/IEE]. 9. Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. Parameters identification of vibration models of humans during still standing // Electrical and Control Technologies - 2006: selected papers of the international conference, May 4-5, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation. ISSN 1822-5934. 2006. p. 190-194. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. Development and validation of structural models of human posture // Mathematical Modelling and Analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė: mokslo darbai / Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-6292. 2006, Vol. 11, no. 1. p. 1-12. [INSPEC; MathSciNet (Mathematical reviews); Zentralblatt MATH; Recent References Related to Technology]. 2. Plukas, Kostas; Plukienė, Danutė. Error estimation for quadrature formulas based on equally spaced nodes // Mathematical Modelling and Analysis = Matematinis modeliavimas ir analizė: mokslo darbai / Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-6292. 2006, Vol. 11, no. 3. p. 315-330. [INSPEC; MathSciNet (Mathematical reviews)]. 3. Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Modelling of precision line scale comparator // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 2(58). p. 57-62. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 4. Ankėnas, Remigijus; Barauskas, Rimantas. Finite element investigation on parameters influencing the springback during sheet metal forming // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 5(61). p. 57-61. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 5. Kazanavičius, Egidijus; Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Čeponis, Jonas. The heat balance model of residential house // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 4. p. 391-396. [INSPEC]. 6. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas. Study of nonlinear coupledfield interactions in microminiature electrostatic actuator // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 257-262. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Kawasaki, Haruhisa; Mouri, Tetsuya; Alhalabi, M. Osama; Daniulaitis, Vytautas; Sugihashi, Yasutaka;


INFORMATIKOS FAKULTETAS Ohtuka, Yoshio; Ikenohata, Sho; Kigaku, Kazushige. Five-fingered haptic interface and its application for future science encyclopedia // Transactions of the Virtual Reality Society of Japan. ISSN . 2006, Vol. 11, no. 2. p. 293-300. 2. Alhalabi, M. Osama; Daniulaitis, Vytautas; Kawasaki, Haruhisa; Mouri, Tetsuya. Haptic breast palpation using five - fingers haptic interface HIRO-II // Japanese Journal for Medical Virtual Reality. ISSN . 2006, Vol. 4, no. 1. p. 4-10. 3. Kaušinis, Saulius; Jakštas, Aurimas; Barauskas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas. Investigation of dynamic properties of line scale calibration systems  // IMEKO XVIII World Congress and

IV Brazilian Congress of Metrology [elektroninis išteklius], September 17-22, 2006, Rio de Jeneiro, Brazil. Rio de Jeneiro : IMEKO, 2006. p. [1-6]. 4. Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. Parameters identification of vibration models of humans during still standing // Elektros ir valdymo technologijos - 2006 = Electrical and Control Technologies - 2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 995525-054-2. p. 467-471.

Verslo informatikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Henrikas Pranevičius, tel.: 451654, 300376, e. p. henrikas.pranevicius@ktu.lt Katedra įkurta 1985 m.

Darbuotojai Profesorius habil.dr. Henrikas Pranevičius Docentai: dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas Lektoriai: dr. Germanas Budnikas, Vytautas Kuosa, dr. Dalius Makackas Asistentai: Vaidas Astrovas, Agnė Paulauskaitė, Giedrius Tumelis Doktorantai: Arūnas Andriulaitis, Gediminas Guginis, Agnė Paulauskaitė, Kristina Šutienė, Giedrius Tumelis, Žydronė Žumbakienė Inžinierė Kristina Šutienė Jaunesn. technikas Nerijus Paulauskas Laborantė Vida Ona Paužaitė Administratorė Regina Kaminskienė

Tiriamoji bazė Sistemų formalizavimo ir modeliavimo laboratorija. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos: PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA Doktorantūros moduliai Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė (prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija (prof. H. Pranevičius).

Mokslo grupë – Paskirstytøjø informaciniø sistemø formalaus specifikavimo, modeliavimo ir analizës Vadovas – prof. H. Pranevičius, tel. 300376, e. p. henrikas.pranevicius@ktu.lt Dr. V. Pilkauskas, dr. I. Pranevičienė, dr. R. Misevičienė, dr. D. Makackas, dr. G. Budnikas, V. Kuosa, G. Tumelis. Mokslinių tyrimų sritis – formaliųjų metodų taikymas sudėtingų sistemų funkcionavimui aprašyti ir modeliuoti bei sudarytoms specifikacijoms verifikuoti ir validuoti. Tyrimų pagrindą sudaro atkarpomis tiesinių agregatų naudojimas. Tai leidžia bendros specifikacijos pagrindu kurti modelius tiek sistemų funkcionavimo, tiek korektiškumo analizei atlikti. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos: PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA

Imitacinių modelių naudojimas sprendimams priimti verslo sistemose realiu laiku: Projektas finansuojamas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo aukštųjų technologijų plėtros programą / Vadovas prof. H. Pranevičius Projekte nagrinėjama imitacinių modelių panaudojimo spendimams priimti verslo valdymo sistemose realiu laiku koncepcija, kuri apima tiek verslo procesų imitacinių modelių sudarymą, tiek jų integravimą į verslo valdymo sistemas. Verslo procesų imitacinių modelių sudarymas yra siejamas su verslo procesų modeliais, kurie yra sudaromi projektuojant verslo valdymo sistemas, bei su atkarpomis tiesinių agregatų metodo taikymu šiems procesams formalizuoti. Analizuojami sprendimo priėmimo sistemų bei modelių, kuriuose naudojamas

179


INFORMATIKOS FAKULTETAS imitacinis modeliavimas, pavyzdžiai. Nagrinėjama sprendimo priėmimo sistemos, veikiančios realiu laiku, architektūra. Imitacinio modelio integravimo į informacijos sistemą uždavinyje išskirtos dvi dalys: imitacinio modelio sąsaja su IS programų komponentais bei imitacinio modelio sąsaja su IS duomenų baze. Projekte pateikiamas verslo procesams formalizuoti naudojamas atkarpomis tiesinių agregatų (PLA) formalizmas, kuris leidžia kurti šiuo metodu specifikuotų sistemų imitacinius modelius. Parodyta, kad tarp verslo procesų modeliavimo ir agregatinio formalizavimo sąvokų yra funkcinis sąryšis. Tai teoriškai pagrindžia PLA metodo taikymo verslo procesams formalizuoti galimybes. Projekte taip pat pateikiama verslo procesų modeliavimo priemonių Business Process Modeling Notation (BPMN) ir Unified Modeling Language lyginamoji analizė. Sukurta metodika, leidžianti verslo procesus, aprašytus BPMN notacijoje, transformuoti į verslo procesų formalias agregatines specifikacijas (PLA). Šiai metodikai realizuoti apibrėžti atitikmenys tarp BPMN ir PLA metamodelių. Verslo proceso BPMN modelio

programinei transformacijai į PLA modelį naudota transformavimo kalba XSLT, kuria aprašyta BPMN XML dokumentų transformacija į PLA XML dokumentus. Sukurta imitacinių modelių sudarymo objektinė biblioteka, parengta imitaciniams modeliams integruoti į informacijos sistemas. Bibliotekos objektinį modelį sudaro dvi bazinės komponentės – agregatų sujungimo schema bei sujungimo schemoje dalyvaujančių agregatų specifikacijos. Imitacinio modeliavimo biblioteka realizuota Microsoft .NET 2.0 aplinkoje C# programavimo kalba. Biblioteką sudaro agregatinių imitacinių modelių bazinės klasės ir programinė priemonė, leidžianti automatiškai generuoti agregatinio imitacinio modelio programinį kodą iš modelio specifikacijos XML forma, gauta iš BPMN aprašymo. Imitaciniam modeliui integruoti į informacijos sistemą panaudotas portalo integracijos projektavimo šablonas integravimo sluoksniui realizuoti. Sukurta metodika, kaip imitacinį modeliavimą panaudoti projektuojant ir diegiant sprendimo priėmimo uždavinius verslo valdymo sistemose.

Monofrafijos 1. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina. Verification of piece-linear aggregate specifications: monograph. Kaunas: Technologija, 2006. 268 p. ISBN 9955-25-167-0.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

180

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas; Budnikas, Germanas. Decision making using simulation models of business processes: an implementation view  // 2006 Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Vilnius, Lithuania, 3-6 July 2006: proceedings / edited by Olegas Vasilecas, Johama Eder, Albertas Caplinskas. New York: IEEE, 2006. ISBN 1-4244-0345-6. p. 4854. [ISI Proceedings; INSPEC; IEEE/IEE]. Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas; Makackas, Dalius. The application PLA for creation simulation models for decision making // ESM’2006: Modelling and Simulation 2006: The European Simulation and Modelling Conference, October 23-25, 2006, Toulouse, France: [proceedings]. Ostend: EUROSISETI, 2006. ISBN 90-77381-30-9. p. 37-41. [ISI Proceedings; INSPEC]. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Simulation of dependence between asset returns in insurance   // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 23-28. [ISI Proceedings]. Baužaitė, Rasa; Pranevičienė, Irena; Budnikas, Germanas. Verification of aggregate specifications using spin system // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn,

5.

6.

7.

8.

Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 59-63. [ISI Proceedings]. Pilkauskas, Vytautas; Andriulaitis, Arūnas. Transformation of piece linear aggregate to linear hybrid automaton // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 69-74. [ISI Proceedings]. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina; Misevičius, Pranciškus Vylius. Using piece-linear aggregate model for resource-event-agent accounting process analysis // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 75-80. [ISI Proceedings]. Pranevičius, Henrikas; Paulauskaitė, Agnė. Analysis of formalization opportunities of multi-agent systems // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [at al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 81-86. [ISI Proceedings]. Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas; Guginis, Gediminas. Creating simulation models specified by PLA using UML // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn,


INFORMATIKOS FAKULTETAS Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 87-92. [ISI Proceedings]. 9. Bagdonas, Eugenijus; Kuosa, Vytautas; Patašienė, Irena; Skvernys, Vytautas. Production model of computer business game “Hard Nut” // Simulation and Optimisation in Business and Industry: international conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / edited by H. Pranevicius, ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-061-5. p. 263-267. [ISI Proceedings]. 10. Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas. Incorporating terminal simulation model into the oil terminal management system // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 282-285. [ISI Proceedings]. 11. Pranevičius, Henrikas; Andrikaitienė, Rasa; Kurlavičius, Algimantas. The model for the evaluation of sustainable agricultural sector development policy // Citizens and Governance for Sustainable Development: the 4th international conference CIGSUD’2006, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania: selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydienr, L. Sakalauskas, K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 290294. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Rudokaitė-Margelevičienė, Dovilė; Pranevičius, Henrikas; Margelevičius, Mindaugas. Data classification using Dirichlet mixtures // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 2. p. 157-166. [INSPEC; VINITI]. 2. Packevičius, Šarūnas; Kazla, Algirdas; Pranevičius, Henrikas. Extension of PLA specification for dynamic system formalization // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2006, T. 35, nr. 3. p. 235-242. [INSPEC]. 3. Pranevičius, Henrikas; Kirvėlaitis, Tomas; Pranevičienė, Irena. Numerical model of transmission control protocol // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika.

ISSN 1392-1215. 2006, nr. 6(70). p. 49-54. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Misevičius, Pranciškus Vylius; Misevičienė, Regina; Gulbinas, Remigijus; Malakauskaitė, Asta. Analysis of business processes // 2nd international conference on Business, Management and Economics [elektroninis išteklius]: 15-18 June, 2006, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. ISSN 1306-1089. 2006. p. [1-14]. 2. Pranevičius, Henrikas. Creation simulation models of complex system using piece-linear aggregate formalism // MSV’06: proceedings of the 2006 international conference on Modeling, Simulation and Visualization methods, Las Vegas, Nevada, USA, June 26-29, 2006 / editor Hamid R. Arabnia. [S.l.]: CSREA Press, 2006. ISBN 1-60132-010-8. p. 115-121. 3. Pranevičius, Henrikas; Budnikas, Germanas. Development and analysis of a problem domain knowledge base oriented to PLA specification // Knowledge-based software engineering: Proceedings of the Seventh Joint Conference on KnowledgeBased Software Engineering [JCKBSE’06, August 28-31, 2006, Tallinn, Estonia] / edited by Enn Tyugu, Takahira Yamaguchi. Amsterdam: IOS Press, 2006. ISBN 1-58603-640-8. p. 196-205. 4. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina. Knowledge based verification of aggregate specification // MICAI 2006: Fifth Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 1317 November, 2006, Aplzaco, Mexico: proceedings. New York: IEEE, 2006. ISBN 0-7695-2722-1. p. 3-11. 5. Rindzevičius, Ramutis; Grimaila, Vitas; Pilkauskas, Vytautas. Traffic analysis of the next generation wireless access technologies // IPSI - 2006 AMALFI [Elektroninis išteklius]: Amalfi, Italy, March 23-26, 2006 / IPSI Belgrade, Serbia. Belgrade: IPSI Belgrade Academic Mind, 2006. ISBN 86-7466-117-3. p. [1-7]. 6. Pranevičius, Henrikas; Andrikaitienė, Rasa. Evaluation of the sustainable agricultural sector development policy using modeling // Biometrija ir informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra = Biometrics and information technologies in agricultural: research and development: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. lapkričio 24-25 d. / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų institutas. ISSN 18225977. 2006. p. 45-48. 7. Karpickaitė, Valerija Zofija; Šutienė, Kristina. Nemokumo trukmės draudime matematinis modeliavimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1822-2757. T. 2 (2006). p. 80-85.

181


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informaciniø technologijø diegimo centras Adresas: Studentų g. 67–405, LT-51392 Kaunas Direktorius – prof. Aleksandras Targamadzė, tel. 300351, e.p. a.targamadze@internet.ktu.lt Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojas Kęstutis Pocius Vyriaus. administratoriai: Tomas Lionikas, Kęstutis Pocius, Kristina Rimkūnaitė Vyr. inžinierius ir informatikas Donatas Raišutis Jaunesn. technikai: Kęstas Mindžiulis, Vaidas Pečiulis Programuotojas Vaidas Pečiulis Vyr. administratorės: Reda Gurkšnienė, Ineta Šimkūnaitė

Padaliniai Bibliotekų programinės įrangos skyrius Skyriaus vedėjas – Vilius Kučiukas, tel.: 300631, 332726, e. p. vilius.kuciukas@internet.ktu.lt Pavaduotojas – Antanas Štreimikis, tel. 300630, faks. 352995, e. p. antanas.streimikis@internet.ktu.lt Ved. programuotojas Saulius Grigonis Inžinieriai programuotojai: Arūnas Franckevičius, Mindaugas Muckus, Linas Salelionis Vyr. informatikė Neringa Valytė Informatikai: Antanas Gilaitis, Andrius Klimavičius, Neringa Valytė Vadybininkai ir vyr. administratoriai: Daiva Černytė, Gintautas Žemaitis Jaunesn. laborantai: Andrius Blažinskas, Deividas Kančelkis, Rytis Rudelis Informacinių sistemų projektavimo skyrius Skyriaus vedėjas – Kęstutis Pocius, tel. : 300367, e. p. kestutis.pocius@ktu.lt Vyresnieji programuotojai: Giedrius Deveikis, Andrius Kučinskas, Kęstutis Morkūnas Inžinieriai programuotojai: Mindaugas Montvilas, Kęstutis Morkūnas Programuotojai: Marijus Doviltis, Arjana Matonytė, Inga Pašilskytė Technikas Aurimas Malinskas Referentė Simona Štreimikytė Nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo skyrius Skyriaus vedėjas – Tomas Lionikas, tel 456355, e. p. tomas.lionikas@ktu.lt Administratorė – Vida Motekaitytė Vyr. inžinierius – Donatas Raišutis Informatikas – Vitalijus Martusevičius

182

Centras įkurtas 2001 m., siekiant suaktyvinti Informatikos fakulteto atliekamus mokslinius tyrimus bei informacinių technologijų diegimo darbus. Centras dalyvauja Universiteto, šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose, taip pat ir vykdant valstybinę programą „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms” (http://www.itmis.lt) bei jos paprogramius: a) Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo LABT kūrimas ir plėtra (http://www.labt.lt), b) Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM kūrimas ir plėtra (http://www.liedm.lt), c) Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos LieMSIS kūrimas (http://www.liemsis.lt), taip pat kuriant bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacijos sistemą. Pagrindinių darbų kryptys • Lietuvos akademinių bibliotekų informacinių sistemų tinklo plėtra, visateksčių e. dokumentų duomenų bazių (VDDB) ir Lietuvos virtualiosios bibliotekos kūrimas, akademinės e. leidybos sistemos kūrimas; • bibliotekinės programinės įrangos ALEPH 500 priežiūra Lietuvoje; • Lietuvos magistro baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų e. dokumentų (ETD) informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • publikacijų duomenų bazės (PDB) kūrimas ir palaikymas; • Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM plėtra; • LieDM tinklo veiklos koordinavimas; • e. mokymosi priemonių ir terpių projektavimas, metodikos kūrimas; • nuotolinio mokymosi kursų rengimas ir teikimas visuomenei, renginių organizavimas LieDM tinkle; • LieDM tinklo narių personalo kvalifikacijos kėlimas; • Virtualios mokymosi aplinkos Blackboard Learning System Vista priežiūra ir aptarnavimas; • Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos kūrimas; • bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • KTU studentų priėmimo informacijos sistemos kūrimas ir aptarnavimas; • KTU akademinės informacijos sistemos reinžinerija; • KTU bibliotekos aptarnavimas. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys • objektinės orientacijos duomenų bazių ir paskirstytųjų komponentinių sistemų projektavimo technologijos; • virtualiosios ir e. bibliotekos; • e. dokumentų kolekcijos ir paieškos sistemos; • paskirstytųjų duomenų bazių ir transakcijų modeliavimas bei šių modelių eksperimentiniai tyrimai; • aplikacijų tinklelio aplinkoms modeliavimas ir tyrimai; • atvirųjų informacinių technologijų ir standartų taikymo schemų kūrimas bei tyrimai; • informacinių technologijų taikymo mokymui tyrimas; • paskaitų interaktyvumo užtikrinimo vaizdo konferencijų metu metodai; • programinių priemonių kursams rengti kūrimas; • nuotolinių mokymosi kursų teikimo ekonominiai modeliai; • e. mokymosi kursų kokybės užtikrinimo modeliai.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Monografijos 1. Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė; Targamadzė, Aleksandras; Strička, Marius. Lietuvos virtualus universitetas: monografija. Kaunas: Technologija, 2006. 169 p. ISBN 9955-25-051-8.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Valiulis, A.V.; Targamadzė, Aleksandras; Kučiukas, Vilius; Žalys, Albertas. E-publishing at Lithuanian higher education institutions // 5th Global Congress on Engineering Education in collaboration with Polytechnic University Brooklyn, New York, 17 - 21 July, 2006. Melbourne: UICEE, 2006. ISBN 0-7326-22956. p. 151-154. [ISI Proceedings]. 2. Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Development of modern e-learning services for Lithuanian Distance Education Network LieDM // Lecture Notes in Computer Science: Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers: International Conference in Informatics

in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006, Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006: proceedings. ISSN 0302-9743. 2006, Vol. 4226. p. 299-309. [ISI Proceedings; SpringerLINK; COMPENDEX]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Franckevičius, Arūnas; Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Targamadzė, Aleksandras. The integration of Lithuanian ETD into the National Digital Library  // ETD 2006 [elektroninis išteklius]: Unlocking Access: The 9th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, Quebec City, Quebec, Canada, June 7 - 10, 2006. Québec City: Université Laval, 2006. p. [1-10].

Kompiuterinio raðtingumo centras Adresas: Studentų g. 50-204 a, LT-51368 Kaunas Direktorius – doc. Vytautas Petrauskas, tel./faks. 300390, e.p. vypet@ifko.ktu.lt; krc@viesulas.ktu.lt Kompiuterinio raštingumo centras (KRC) įkurtas 2001 m.

Centras veda šiuos kursus: • kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą, • raštvedybos kvalifikacijos kėlimo (Word 2000 ), • elektroninėmis skaičiuoklėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Excel 2000), • su duomenų bazėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Access 2000), • asmenų, rengiančių pateiktis, kvalifikacijos kėlimo (Power Point 2000),

• kompiuterizuoto įmonės (įstaigos) veiklos organizavimo (Outlook 2000), • komponentinio programavimo pagrindų, • projektavimo paketų naudojimo. Centras patikrina vartotojo kompiuterinio raštingumo lygį pagal pripažintą ECDL programą, išlaikiusiems testus išduoda licencinius ECDL pažymėjimus.

183


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS MECHANIKOS IR FAKULTETAS MECHATRONIKOS FAKULTETAS Adresas: Dekanas – Tel. Faks. E. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius 300401 323461 dekmf@ktu.lt

Raštinės personalas: vyriausioji administratorė Vita Skučienė, vyresnioji administratorė Vida Kubiliūnaitė, administratorės Rasa Džiaugienė ir Vilija Naujokienė. Fakultetas įkurtas 1947 m. 2005 m. fakultetas pavadintas Mechanikos ir mechatronikos fakultetu. Pagrindines pareigas jame turi 162 darbuotojai, iš jų 104 mokslininkai: 19 habilituotų daktarų, 85 daktarai.

Padaliniai Deformuojamø kûnø mechanikos katedra Gamybos technologijų katedra Inþinerinës grafikos katedra Inþinerinës mechanikos katedra Maðinø projektavimo katedra Mechatronikos katedra Ðilumos ir atomo energetikos katedra Teorinës mechanikos katedra Transporto inþinerijos katedra Transporto problemø institutas Pakavimo tyrimų centras Stiprumo ir irimo mechanikos centras

Pagrindinës tyrimø kryptys Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas Biomechaninių ir biomechatroninių sistemų modeliavimas Dvifazių srautų termohidromechanika Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga Šilumos transformavimo įrenginiai Šilumos ir atomo energetikos sistemos Naujos liejininkystės technologijos Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant miltelines medžiagas ir paviršines dangas Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas

184


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Šilumos energetika ir technologijos, 2006 m. vasario 2, 3 d. 2. Mechanika-2006 (tarptautinė), 2006 m. balandžio 6, 7 d. 3. Transporto priemonės-2006 (tarptautinė), 2006 m. spalio 19, 20 d. 4. Pramonės logistika ICIL‘2006 (I tarptautinė), 2006 m. birželio 25–29 d. 5. NATO tyrimų ir technologijų organizacijos Taikomųjų transportavimo technologijų sekcijos sesija, 2006 m. rugsėjo 28– 30 d. 6. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, 2006 m. gegužės 25 d. 7. Mechanikos inžinerija-2006 (5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija), 2006 m. gegužės 19 d. Mokslo leidiniai 1. Mechaninė technologija: mokslo darbai. Kaunas: Technologija, 2006. XXXIV. 132 p. 2. Mechanika-2006: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 386 p. 3. Transporto priemonės-2006: 10-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 136 p. 4. Transport means: proceedings of the 10th international conference. Kaunas: Technologija, 2006. 362 p. 5. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2006. 316 p. 6. Mechanikos inžinerija-2006: 5-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 188 p. 7. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2006. 96 p. 8. ICIL‘2006: Proceedings of the 8 th international conference on industry logistics. Kaunas: Technologija, 2006. 294 p. Dalyvavimas tarptautinėse ir šalies mokslo programose FRAMEWORK 6. Naujas išmetimo dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT), COOP-CT-2004-512912. KTU koordinatorius – dr. M. Jakubčionis. 2004–2007. FRAMEWORK 6. Europos geležinkelių tyrimų kompetencijos tinklas (EURNEX), TNE3-CT-2003506513. KTU koordinatorius – prof. J. Sapragonas. 2006–2007. FRAMEWORK EURATOM 6. Kreipiklio kasetės vidinio bėgio konstravimas ir analizė. KTU koordinatorius – dr. V. Grigas. 2006. Rotorinių sistemų balansavimo darbo vietoje ir jų vibrodiagnostikos efektyvumo didinimas, atsižvelgiant į kostrukcinius, technologinius ir eksploatacinius ypatumus (Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas) KTU koordinatorius – prof. R. Jonušas. Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiama aukštųjų technologijų plėtros programa „Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas“. Prof. S. Kaušinis.

Užsienio mokslininkų vizitai Prof. Juha Varis ir dr. Mikael Ollikainen iš Lapenrantos technologijos universiteto (Suomija). Prof. Peter Leibl iš Miuncheno taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija). Prof. Emanuelis Jarašiūnas iš Kalifornijos valstijos universiteto (JAV). Prof. Aleksandr Pušnov iš Maskvos inžinerinės ekologijos universiteto (Rusija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Bansevičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, International Journal of Intelligent Mechatronics. Design and production redakcinės kolegijos narys, IFToMM Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas, Jungtinės Karalystės inžinierių mechanikų draugijos (ImechE) narys, Mechatronic Forum (Jungtinė karalystė) narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. V. Barzdaitis – IFToMM mechatronikos komisijos ir robototechnikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcinės kolegijos narys, Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo instituto tarybos pirmininkas, Jūrų technikos fakulteto atestacinės komisijos narys, UAB Kauno termofikacijos elektrinės ekspertų komisijos narys, KTU ir Chmelnyckio nacionalinio universiteto (Ukraina) mokslinio bendradarbiavimo tarptautinės grupės narys. Prof. M. Daunys – Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos pirmininkas. Prof. A. Žiliukas – EUROMECH draugijos narys, Baltijos transporto akademijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Transportas“ redakcinių kolegijų narys, Europos slėgio rezervuarų ir įrenginių komisijos narys Lietuvai. Prof. A. Fedaravičius – mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Krašto apsaugos ministerijos mokslo tarybos narys, Kauno technikos kolegijos steigiamosios tarybos narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas. Prof. V. Volkovas – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Sapragonas – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Gylys – Pasaulio energetikos tarybos (WEC) Vykdomosios asamblėjos narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto valdybos narys, Europos branduolinės sąjungos (ENS) valdančiojo komiteto narys, Europos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (REHVA) narys, Europos šalių vėdinimo ir oro

185


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

kondicionavimo asociacijos narys, Europos branduolinės draugijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininkas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) tarybos pirmininkas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Jonušas – mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ bei mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys.

Doc. V. Lukoševičius – Tarptautinės geotermijos asociacijos narys. Doc. P. Ambroza – Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys.

Prof. J. Dulevičius – Rusijos MA Sankt Peterburgo skyriaus narys.

Dr. L. Patašienė − Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto narė.

Prof. Ž. Bazaras – Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys.

Prof. S. Šinkūnas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, Europos šalių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo asociacijos (REHVA) narys, Amerikos šildymo, šaldymo, oro kondicionavimo draugijos (ASHRAE) narys.

Doc. J. Vilys – Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys. Prof. R. T. Toločka – IFToMM nuolatinės komisijos terminologijos standartizavimo pakomitečio pirmininkas ir mašinų ir mechanizmų mokslo istorijos nuolatinės komisijos narys, Lietuvos biomechanikų sąjungos vicepirmininkas, ergonomikos ir informatikos sekcijos vadovas. Prof. S. Kaušinis – NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO) tarybos narys; Lietuvos nacionalinis atstovas RTO Taikomųjų transportavimo technologijų (AVT) sekcijoje, IFAC Lietuvos nacionalinės organizacijos pirmininko pavaduotojas. Doc. A. Palionis – Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys; Lietuvos nacionalinio kokybės prizo ekspertas. Prof. A. Bargelis – mokslinės konferencijos „Mechanika“ redakcinės komisijos narys, Lietuvos VMS fondo technologijos mokslų ekspertų komiteto narys. Prof. S. Bočkus – Anglių ir plieno bendrijos prie Europos Komisijos Mokslo generalinio direktorato Lietuvos

186

nacionalinis atstovas, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos departamento „Liejininkystės“ technikos komiteto pirmininkas, Lietuvos liejyklų asociacijos tarybos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos konstrukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas.

Doc. R. Montvilas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos direktorius. Doc. J. Gudzinskas – žurnalo „Šiluminė technika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. G. Miliauskas – mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. S. Žiedelis – Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos direktorius. Doc. V. Nenorta – Lietuvos standartizacijos departamento Techninių brėžinių technikos komiteto (LST TK 30) narys, tarptautinių konferencijų BALTGRAF ir „Geometry and Computer“ mokslinių komitetų narys. Doc. P. Žiliukas – mokslo žurnalų „Aukštojo mokslo kokybė“ ir „Žemės ūkio inžinerija“ redakcinių kolegijų narys; Europos inžinerinio mokymo asociacijos (SEFI) ir Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narys.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Deformuojamø kûnø mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel./faks. 324108 Katedra įkurta 1922 m. 1927 m. jos medžiagų atsparumo laboratorija atitiko to meto pasaulinius standartus ir buvo geriausia Pabaltijyje. 1935 m. buvo išleistas pirmasis medžiagų atsparumo vadovėlis lietuvių kalba (K. Vasiliauskas). 1947 m. buvo įkurta Statybinės

mechanikos katedra, o 1962 m. ji suskilo į dvi katedras: Medžiagų atsparumo ir Statybinės mechanikos (ši vėliau išsikėlė į Vilnių). Dabartinės katedros (1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra) mokslo ir studijų veikla, palyginti su pirmtakių, yra platesnė ir apima medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo, irimo mechanikos bei stabilumo problemas.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Antanas Žiliukas Docentai: dr. Saulius Diliūnas, dr. Paulius Griškevičius, dr. Audrius Jutas, dr. Artūras Keršys, dr. Vitalis Leišis, dr. Kazimieras Petkevičius, Lektoriai: Neringa Keršienė, dr. Nerijus Meslinas Vyr. mokslo darbuotoja dr. Daiva Zeleniakienė Asistentas Vytautas Čapas Doktorantai: Andrius Surantas, Laimis Vaicekauskas, Aušra Žilinskaitė Laboratorijos vedėjas Romualdas Jakubauskas Inžinierius ir vyr. laborantas Alfonsas Ažubalis Laborantė Neringa Keršienė Administratorė Audronė Taparauskaitė

Tyrimai Struktūrų stiprumo ir irimo tyrimų inovacijos. Tyrimų kryptis – stiprumo ir irimo mechanika. Stiprumo ir irimo kriterijų kūrimas, polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechaninių savybių tyrimai, poringųjų medžiagų ir konstrukcijų laikomosios gebos modeliavimas. Išleistos 3 monografijos, parašyta per 200 mokslo straipsnių, atlikta per 30 sutarčių (tarp jų 3 tarptautinės).

Tiriamoji bazė K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, 15 universalių mechaninių bandymų mašinų, asmeniniai kompiuteriai. Kompiuterinės programos: R6 Code, LSDYNA, ANSYS, ALGOR, SACC 4,0. Doktorantūros moduliai Tamprumo ir plastiškumo teorija (prof. A. Žiliukas); Irimo mechanika (prof. A. Žiliukas); Polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechanika (prof. A. Žiliukas); Skaitinė deformuojamų kūnų mechanika (doc. K. Petkevičius); Patikimumo teorija (prof. A. Žiliukas); Orlaivių konstrukcijų stiprumas (prof. A. Žiliukas).

Ignalinos AE pateikto, pagal „RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinių vamzdynų, kuriuose galimas tarpkristalinis korozinis trūkinėjimas, veikiant įtempiams, saugos įvertinimo reikalavimus“ P-2204-01 siūlių su įtrūkimais, paliktų toliau eksploatuoti, saugos įvertinimo ekspertinė analizė: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8319 / Vadovas prof. A. Žiliukas. RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinius vamzdynus reikia dažnai tikrinti, nes juose aptinkama daug defektų. Didžiausią dalį sudaro defektai dėl tarpkristalinio korozinio trūkinėjimo, veikiant įtempiams. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) 2004 metais išleido šių vamzdynų saugos įvertinimo riekalavimus. Ignalinos AE kasmet turi pateikti VATESI metinę ataskaitą, kurioje pateikiamas šių defektų vertinimas. KTU atliko dokumentų ekspertinę analizę, defektų vertinimo patikrinamuosius skaičiavimus ir pateikė išvadas. Oro gaudytuvų prototipų sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8311 / Vadovas doc. A. Jutas Oro gaudytuvo stiprumo skaičiavimai veikiant vidiniam slėgiui, temperatūros įtaka oro gaudytuvo stiprumui, suvirinimo siūlių stiprumo skaičiavimai, stiprumo įvertinimas pagal ribinius įtempius, korozijos ir erozijos įvertinimas.

Monografijos 1. Žiliukas, Antanas. Stiprumo ir irimo kriterijai: monografija. Kaunas: Technologija, 2006. 207 p. ISBN 9955-25-134-4.

187


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

188

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Mažonienė, Edita; Bendoraitienė, Joana; Pečiulytė, Laura; Diliūnas, Saulius; Žemaitaitis, Algirdas. (Co)polyimides from commonly used monomers, and their nanocomposites // Progress in Solid State Chemistry. ISSN 0079-6786. 2006, Vol. 34, iss. 2-4. p. 201-211. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Žiliukas, Antanas. Strength criterion of unidirectional composite // Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. ISSN 0971-4588. 2006, Vol. 13, no. 6. p. 520-524. [ISI Web of Science]. Petkevicius, Kazimieras; Kulak, Ronald F.; Marchertas, Algirdas; Marchertas, Paulius. Application of probabilistic methods to validate NPP pipewhip impact simulations // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. 2006, Vol. 236, no. 4. p. 394-404. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC]. Griškevičius, Paulius; Ostrowski, M.; Holnicki-Szulc, J.; Zeleniakienė, Daiva. Feasibility study of vehicle adaptive front structure // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 289-293. [ISI Proceedings]. Keršys, Artūras; Keršienė, Neringa. Impact of urban transport on environment and sustainability  // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 304307. [ISI Proceedings]. Bazaras, Žilvinas; Keršys, Artūras; Keršys, Robertas; Skvireckas, Ramūnas. Sustainable urban transport in Lithuania: influence of land use and socio-economic development // Urban Transport XII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century  / Edited by: C.A. Brebbia, V. Dolezel. Southampton: WIT Press, 2006. ISBN 1-84564-179-5. p. 501-506. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žiliukas, Antanas; Meslinas, Nerijus; Juzėnas, Kazimieras. Fracture investigation of layered composite structural elements // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 1(57). p. 12-16. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Žiliukas, Antanas; Kargaudas, Vytautas; Adamukaitis, Nerijus. Yield stresses in compressed and bended columns and beams // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų

akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 3(59). p. 13-18. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 3. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Baskutis, Saulius. Failures and fouling analysis in heat exchangers // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 5(61). p. 24-31. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 4. Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas. Interlaminar and intralaminar damage mechanisms of impact resistant aircraft materials under low-energy impact  // Aviation. ISSN 1648-7788. 2006, Vol. 10, no. 3. p. 3-8. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); COMPENDEX]. 5. Diliūnas, Saulius; Varinauskas, Vaidas; Šimelis, Martynas. Investigation of temporary bridges prostheses // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 3. p. 226-229. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 6. Zeleniakienė, Daiva; Žiliukas, Antanas. Stress concentration factor of foamed materials used for cores of sandwich composites // Aviation. ISSN 1648-7788. 2006, Vol. 10, no. 4. p. 3-7. [CSA (Cambridge Scientific Abstracts); COMPENDEX]. 7. Zeleniakienė, Daiva. The influence of microstructural stiffness changes on the stress concentration factor of porous polymer materials // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering. ISSN 1406-0175. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 147-155. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 8. Žiliukas, Antanas. Two-parametrical fracture criterion  // Strength of Materials. ISSN 0039-2480. 2006, Vol. 52, no. 10. p. 367-373. [Academic Search Premier; SpringerLINK]. 9. Keršienė, Neringa; Žiliukas, Antanas. Investigation of the mode I and mode II interlaminar fracture toughness in woven composites // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 157-162. [INSPEC]. 10. Kulak, Ronald F.; Petkevičius, Kazimieras. Probabilistic evaluation of the penalty parameter effect on response of impacted structures  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 179-185. [INSPEC]. 11. Žiliukas, Antanas; Meslinas, Nerijus; Zeleniakienė, Daiva. Delamination of layered structure elements  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 373-378. [INSPEC]. 12. Žiliukas, Antanas; Žilinskaitė, Aušra. Fracture criteria of orthotropic composite materials // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2006. p. 379-383. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Meslinas, Nerijus; Žiliukas, Antanas. Lenkiamo sluoksniuoto konstrukcinio elemento irimo modeliavimas BEM // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 25-31. 2. Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius; Leišis, Vitalis; Marazas, Giedrius. Susisiekiančių porų įtaka medžiagos įtempių ir deformacijų dydžiui bei suirimo pobūdžiui // Mechaninė technologija: mokslo darbai  / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 121-127. 3. Rimašauskas, Marius; Griškevičius, Paulius. Modeling of logistics functions to upgrade the product functionality // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 210-219. 4. Žiliukas, Antanas. Two-parametrical fracture criterion  // Проблемы прочности. ISSN 0556171X. 2006, no. 4 (382). p. 56-63.

1.

2.

3.

4.

5.

Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Mecelytė, Irma; Petkevičius, Kazimieras. Dangčio masės minimizavimas // Mechanikos inžinerija  2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 148-150. Želvytė, Gintarė; Petkevičius, Kazimieras. Plokščio rėmo konstrukcijos optimizacija // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 151-153. Keršienė, Neringa. Smūgio energijos įtakos kompozitų pažeidimams nustatymas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 160-163. Žiliukas, Antanas. Kazimiero Semenavičiaus daugiapakopės raketos idėjos kelias // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 10-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. rugsėjo 20-21 d., pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. T. 19. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-046-8. p. 77-86. Žiliukas, Antanas; Keras, Valerijus. Strypinių sistemų mechanika KPI Statybos fakultete // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 10-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. rugsėjo 20-21 d., pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. T. 19. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955-28-046-8. p. 87-94.

Gamybos technologijų katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel.: 321196, 323769 2006 m. Metalų technologijos ir Gamybos sistemų katedros reorganizuotos į Gamybos technologijų katedrą. Gamybos sistemų katedra įkurta 1930 06 07. Iki 1940 08 15 ji vadinosi Pritaikomosios mechanikos katedra, 1940 08 15–1950 12 15 – Mašinžinystės katedra. 1950 12 15 katedra pertvarkyta ir pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra. 1995 m. ji pavadinta Gamybos sistemų katedra. Metalų technologijos katedra įkurta 1924 m. vasario l d. Mechaninės technologijos katedros pavadinimu. 1941 m. atskilus kai kuriems padaliniams, ji tapo Metalų technologijos katedra. 1961 m. Kauno ketaus liejykloje buvo įkurta liejininkystės mokslo laboratorija. Katedra yra sudariusi mokslinio bendradarbiavimo sutartis su Talino, Rygos, Poznanės technikos universitetais, Lietuvos žemės ūkio universitetu, yra Lietuvos liejyklų ir Lietuvos suvirinimo ir medžiagų mokslo specialistų asociacijų narė.

189


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algirdas Bargelis, habil. dr. Stasys Bočkus, habil. dr. Remigijus Jonušas Docentai: dr. Petras Aloyzas Ambroza, dr. Saulius Baskutis, dr. Antanas Juozas Bražiūnas, dr. Sangaudas Jonas Chodočinskas, dr. Vytautas Juozapas Čiuplys, dr. Egidijus Juzėnas, dr. Kazimieras Juzėnas, dr. Juozas Kalpokas, dr. Ramutis Krančiukas, dr. Liudas Albinas Kuliavas, dr. Rasa Mankutė, dr. Irma Senkuvienė, dr. Jonas Steponas Vilys, dr. Juozas Žvinys Lektoriai: dr. Antanas Čiuplys, dr. Gintautas Žaldarys Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kazys Babilius, dr. Rasa Mankutė, dr. Arvydas Venckūnas Jaun. mokslo darbuotojas Fabijonas Kęstutis Žebelys Doktorantai: Leta Anužienė, Kęstutis Kanapeckas, Marius Rimašauskas, Žydrūnas Rutkauskas Vyr. inžinieriai: Benjaminas Dzidolikas, Marius Rimašauskas Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Petras Adomaitis, Norbertas Gabševičius Meistrai: Kęstutis Jocas, Vidas Tendzegolskis, Arvydas Zagurskas Vyr. laborantai: Vaclovas Andriuškevičius, Edmundas Pupelis, Rima Vaivadienė Vyr. administratorės: Vladislava Vaitiekūnienė, Auksana Žvirblytė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Petras Bložis

Tiriamoji bazė Doc. V. Babiliaus liejininkystės mokslo laboratorija; Gamybos technologijų mokomoji laboratorija; Metalotyros ir terminio apdirbimo laboratorija; Spektrinės analizės laboratorija; Joninė-plazminė laboratorija; Lazerinių technologijų laboratorija; Integruoto gamybos rengimo laboratorija; Detalių ir įrankių restauravimo ir sustiprinimo laboratorija. Unikalūs įrenginiai ir įranga: impulsinis lazeris; elektroimpulsinis įrenginys; joninis-plazminis įrenginys; lazerinis-mikrospektrinis analizatorius; stacionarusis stiloskopas, diagnostikos aparatūra, programinės apdirbimo staklės, spartaus prototipavimo įrenginys ir programinė įranga. Doktorantūros moduliai Tribologija (dr. E. Juzėnas); Technologinių procesų mechanika (prof. R. Jonušas); Gamybos plėtros strategija (prof. A. Bargelis); Gamybos sistemų modeliavimas (prof. A. Bargelis); Fizikinė metalotyra (doc. J. Žvinys). Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Laurynas Ragaišis. Energijos transformavimas panaudojant mechaninius autovirpesius, sinchronizuotus su išoriniu sužadinimu (vadovas prof. R. Jonušas).

Mokslo grupë – Detalių ir įrankių patvarumo ir patikimumo tyrimo Vadovas – doc. P. Ambroza, tel. 323875, e. p. petras.ambroza@ktu.lt Dr. A. Bražiūnas, Dr. S. Chodočinskas, dr. V. Čiuplys, dr. J. Kalpokas, dr. A. Čiuplys, dr. J. Vilys, dr. J. Žvinys, dr. R. Bendikienė, dr. L. A. Kuliavas, dr. L. Kavaliauskienė. Tiriami detalių ir įrankių paviršiaus sustiprinimo metodai: termocheminis apdirbimas, joninės-plazminės dangos, lazerinio apdorojimo ir apvirinimo technologijos. Tyrimai

koordinuojami su Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacija. Pastaruoju metu išplėsti darbai tiriant ir kitus detalių paviršių sustiprinimo būdus: lazerinį, elektroimpulsinį, taip pat mišrius būdus siekiant pritaikyti juos konkretiems tikslams. Bendradarbiaujama su LŽŪU Mechanikos katedros moksline grupe – tribologijos srityje, su VU Lazerinių tyrimų centru – lazerinių technologijų srityje.

Mokslo grupë – Precizinių rotorinių sistemų tyrimo Vadovas – prof. R. Jonušas, tel. 321196, e. p. remigijus.jonusas@ktu.lt Dr. S. Baskutis, dr. E. Juzėnas, K. Žebelys, dr. K. Juzėnas, K. Kanapeckas. Grupės ištakos siekia darbo buvusiame moksliniame centre „Vibrotechnika“ 1970–1980 metus. Kaip organizuota mokslo grupė pradėjo reikštis 1993 m. Moksliniai interesai: precizinių rotorinių sistemų dinamika, riedėjimo guolių eksploatacinių savybių tyrimas, technologinių įrenginių vibracinė diagnostika, detalių eksploatacinių savybių gerinimas, aukštųjų technologijų (lazerinių ir kt.) taikymas. Paskelbta per 110 mokslinių straipsnių. Išleistos trys monografijos, vienas žinynas. Bendrovės technologinių įrenginių vibracijos intensyvumo tyrimas ir gedimų prevencija naujai įdiegtų įrenginių eksploatacijos metu: ūkio subjekto užsakymas: Nr. 8016 / Vadovas F. K. Žebelys. Išanalizuoti vibracinio aktyvumo padidėjimo šaltiniai, pateiktos rekomendacijos automatinio valdymo sistemos pateikėjams, vykdyta katilinių įrenginių būklės stebėsena, kuri užtikrino patikimą visų įrenginių eksploataciją.

190

Apibendrintos lėtaeigių technologinių medienos įrenginių vibracinio aktyvumo ir guolių būklės įvertinimo metodikos sukūrimas ir jos taikymo efektyvumo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas: Nr. 8203 / Vadovas F. K. Žebelys. Parinkta ir įdiegta guolių būklės stebėjimo sistema, paremta smūginių impulsų metodu ir atitinkamomis būklės matavimo priemonėmis. Panaudotas metodas leido sėkmingai išspręsti baldų gamybos linijos gręžimo mašinos vertikalių elektros variklių guolių gedimų prevencijos problemą, atsirandančią dėl blogo tepimo ir aplinkos užteršimo. „Rotorinių sistemų balansavimo darbo vietoje ir jų vibrodiagnostikos efektyvumo padidinimas, atsižvelgiant į konstrukcinius, technologinius ir eksploatacinius ypatumus“: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas. Koordinatorius – R. Jonušas Atlikti bendri eksperimentiniai tyrimai Chmelnyckio nacionaliniame universitete ir Ukrainos įmonėse.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Intelektualių gamybos sistemų kūrimo ir tyrimo Vadovas – prof. A. Bargelis, tel. 323846, e. p. algirdas.bargelis@ktu.lt Dr. R. Mankutė, dr. I. Senkuvienė, dr. A. Česnulevičius, dr. A. Stasiškis, L. Anužienė, M. Rimašauskas, Ž. Rutkauskas. Grupė įkurta 1993 m. Moksliniai interesai: mechaninių komponentų gamybos technologijų kompiuterizavimas, kompiuterinis gamybos integravimas. Išleista

monografija, paskelbta daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių. Mechaninių komponentų pagaminamumo modelio sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8339 / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurtas ir įdiegtas į gamybą pagaminamumo modelis.

Mokslo grupë – Liejininkystės inžinerijos Vadovas – prof. S. Bočkus, tel. 323758, e. p. stasys.bockus@ktu.lt Dr. A. Venckūnas, dr. K. Babilius, V. Andriuškevičius, dr. G. Žaldarys. Tiriamos stipriojo ir specialių savybių ketaus liejinių gamybos problemos. Nagrinėjami šilumos mainai liejimo formose ir prielajų konstravimo klausimai. Tiriamos liejinių mechaninės ir metalografinės savybės. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai naudojami rengiant rekomendacijas, kaip sudaryti metalo lydymo ir ruošinių liejimo technologijas. Didelio stiprumo ketaus ritinių liejimo technologijos sukūrimas: ūkiskaitinis darbas Nr. K-477 / Vadovas prof. S. Bočkus. Sukurta didelio stiprumo ketaus ritinių liejimo technologiją, suprojektuota ir pagaminta modelinė įranga ir nulieti bandomieji ritiniai.

Vandens šildymo katilų ketaus ardelių patvarumo tyrimas: ūkiskaitinis darbas Nr. K-370 / Vadovas prof. S. Bočkus. Ištirtas legiruojančiųjų elementų poveikis ketaus augimui ir faziniams virsmams, sukurta ketaus ardelių liejimo technologija, nulieti bandomieji ardelių liejiniai ir ištirtas jų patvarumas. Preso saugiklių liejimo technologijos sudarymas: ūkiskaitinis darbas Nr. K-472 / Vadovas dr. A. Venckūnas. Sudaryta preso saugiklių liejimo iš pilkojo ketaus technologija ir nulieti bandomieji liejiniai. Diskinio saugiklio liejimo technologijos sudarymas: ūkiskaitinis darbas Nr. K-594 / Vadovas dr. A. Venckūnas. Sudaryta diskinio preso saugiklio, išlaikančių fiksuotas apkrovas, liejimo iš ketaus technologija ir nulieti bandomieji ruošiniai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bočkus, Stasys; Dobrovolskis, Aloyzas. Effect of melting techniques on ductile iron castings properties  // Metalurgija. ISSN 0543-5846. 2006, Vol. 45, no. 1. p. 13-16. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Metals Abstracts]. Bočkus, Stasys. A study of the microstructure and mechanical properties of continuously cast iron products // Metalurgija. ISSN 0543-5846. 2006, Vol. 45, no. 4. p. 287-290. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Chemical Abstracts (CAplus); Metals Abstracts]. Ambroza, Petras Aloyzas; Bočkus, Stasys; Kavaliauskienė, Lina. Submerged arc overlaying welding of structural steel by WC-Co powder // Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 17333490. 2006, Vol. 51, iss. 3. p. 489-494. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Ragaišis, Laurynas; Jonušas, Remigijus; Ragulskis, Kazimieras; Jūrėnas, Vytautas. Research of possibilities of energy transformation using an autovibrating system, excited by small outer excitement // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 207-212. [ISI Web of Science]. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Jonušas, Remigijus; Augustaitis, Vytautas Kazimieras;

Bučinskas, V. Dynamics of a mechatronic system with flexible vertical rotor // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 223-228. [ISI Web of Science]. 6. Senkuvienė, Irma; Senkus, Vilius. Optimization of weighting and labeling process // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 442-446. [ISI Web of Science]. 7. Kuliavas, Liudas; Mockaitis, Jonas. Research of the durability of a covering from oxide ceramics  // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 500-506. [ISI Web of Science]. 8. Bočkus, Stasys. Investigation of the shell solidification in horizontal continuous casting process // Industrial Engineering - Adding Innovation Capacity of Labour Force and Entrepreneurs: 5th international DAAAM Baltic conference, 20-22 April 2006, Tallinn, Estonia  / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Estonia/Baltic ;

191


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

edited by R. Kyttner. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985-894-92-8. p. 245-249. [ISI Proceedings]. 9. Čiuplys, Antanas; Bočkus, Stasys; Žaldarys, Gintautas. Simulation method of ductile iron solidification  // Industrial Engineering - Adding Innovation Capacity of Labour Force and Entrepreneurs: 5th international DAAAM Baltic conference, 20-22 April 2006, Tallinn, Estonia / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Estonia/Baltic ; edited by R. Kyttner. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9985-894-92-8. p. 251-254. [ISI Proceedings]. 10. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras. Study of flexible rotor dynamics applying finite elements method // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 69-72. [ISI Proceedings]. 11. De Laurentis, C.; Barzdaitis, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Pocius, Zigmantas. Rotating system’s diagnostics using condition monitoring modules // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 77-80. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Žiliukas, Antanas; Meslinas, Nerijus; Juzėnas, Kazimieras. Fracture investigation of layered composite structural elements // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 1(57). p. 12-16. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 2. Babilius, Kazys; Babilius, Artūras; Pakamanis, R. Plasma decomposition method of hazardous waste  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 3(59). p. 55-60. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 3. Čiuplys, Antanas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Kvedaras, Valdas. Investigation of dislocation structure of low carbon steel during static loading // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 59-66. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 4. Vasauskas, Vytautas Stanislovas; Baskutis, Saulius. Failures and fouling analysis in heat exchangers // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 5(61). p. 24-31. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)].

192

5. Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. Fatigue strength of chromium-plated steel // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 13921320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 16-18. [Inspec; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 6. Augutis, Stasys Vygantas; Ramanauskas, Ramūnas; Čiuplys, Antanas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas. Determination of metal surface hardened layer depth using magnetic Barkhausen noise // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 84-87. [Inspec; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 7. Babilius, Kazys; Babilius, Artūras. Research of coatings obtained in the activated thermo-chemical condensate deposition method, Al-O system // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 114-119. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 8. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Juzėnas, Kazimieras. Experimental investigation of dynamics of linear piezoelectric actuator // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2006, nr. 1(58). p. 43-46. [INSPEC; VINITI]. 9. Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Antanas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Kvedaras, Valdas. Inductive method for the measurement of surface layer characteristics of ferromagnetic materials // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering. ISSN 1406-0175. 2006, Vol. 12, no. 4. p. 464-475. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Premier]. 10. Anužienė, Leta; Rimašauskas, Marius; Bargelis, Algirdas. Mechanical products distribution cost minimization applying lean manufacturing approach  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 9-13. [INSPEC]. 11. Gylienė, Virginija; Ostaševičius, Vytautas; Sergent, A.; Andriušis, Albinas; Chodočinskas, Sangaudas Jonas. FE modeling and experimental study of cutting process // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 89-91. [INSPEC]. 12. Jonušas, Remigijus; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Kanapeckas, Kęstutis. Dependence of operation characteristics of rolling bearings on lubrication  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania,


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 120-123. [INSPEC]. 13. Kanapeckas, Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Ragulskis, Kazimieras. Rotary oscillations vibrators for the study of dynamic characteristics of technological equipment // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 133-136. [INSPEC]. 14. Liogaitė, Vaida; Senkuvienė, Irma. The optimization of production planning and control system in Lithuanian manufacturing companies  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 208-212. [INSPEC]. 15. Marao, J.L.; Bargelis, Algirdas. Demand forecasting of mechanical products in batch and mass production // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 213-217. [INSPEC]. 16. Rimašauskas, Marius; Anužienė, Leta; Bargelis, Algirdas. Manufacturing cost estimation according to the part geometrical parameters // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 291-295. [INSPEC]. 17. Rutkauskas, Žydrūnas; Bargelis, Algirdas; Linss, Gerhard. Peculiarities of automation design moulds for micro parts // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 300-304. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Anužienė, Leta; Bargelis, Algirdas. Decision support system for industrial logistics distribution cost minimization // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 9-18. 2. Bargelis, Algirdas; Rimašauskas, Marius; Mitrulevičiūtė, Rūta. Modeling of industrial logistics cost inside manufacturing company // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas,

Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 19-29. 3. Heinze, Eric; Bargelis, Algirdas. Product quality reliability in plant with mixed logistics system // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25082-8. p. 108-119. 4. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras. Optimisation of maintenance processes in continuous production plant // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 158-163. 5. Marao, Junior Jose Luiz; Teixeira, Ana Paula; Chinen, Selma; Bargelis, Algirdas. The use of simulation for forecasting the number of docks necessary in an expedition department // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 186-194. 6. Rimašauskas, Marius; Griškevičius, Paulius. Modeling of logistics functions to upgrade the product functionality // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 210-219. 7. Senkuvienė, Irma; Senkus, Vilius. Research on the equipment workloads at a mechanical tooling company // ICIL’2006: proceedings of the 8th international conference on industrial logistics, [Kaunas, Lithuania, 26-29 June 2006] / edited by Algirdas Bargelis, Petri Helo. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-082-8. p. 253-259. 8. Čiuplys, Vytautas Juozapas. Determinations of metal surface’s modified layer depth // Metal 2006 [elektroninis išteklius]: 14th International Metallurgical & Materials Conference, 24. - 26. 5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: proceedings. Ostrava: Tanger, 2006. ISBN 80-86840-18-2. p. [1-7]. 9. Vilys, Jonas Steponas; Kvedaras, Valdas. Dislocation structure of near surface layers of deformed lowcarbon steel // Metal 2006 [elektroninis išteklius]: 15th International Metallurgical and Materials Conference, 23. - 25. 5. 2005, Hradec nad Moravici, Czech Republic: proceedings. Ostrava: Tanger, 2006. ISBN 80-86840-18-2. p. [1-8]. 10. Bočkus, Stasys. Heat transfer variables along the cross-section of continuously cast iron ingots // WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. ISSN 1790-5044. 2006, Vol. 1, iss. 6. p. 638-643. 11. Bočkus, Stasys; Čiuplys, Antanas; Venckūnas, Arvydas; Žaldarys, Gintautas. Riser design for ductile iron castings // Virtual Design and Automation: New Trends in Collaborative product Design / edited by Zenobia Weiss. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 2006. ISBN 83-7143-228-3. p. 353-359. 12. Bočkus, Stasys. Regulation of heat transfer in the horizontal continuous casting moulds // Proceedings of the WSEAS Conference [elektroninis išteklius]:

193


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

the 4th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, August 21-23, 2006, Elounda, Greece. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006. ISBN 960-8457-52-1. p. 94-98. 13. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras; Barzdaitis, Vytautas. Research of technological equipment vibroactivity based on analysis of dynamical processes and spectrum of vibrations // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 83-88492-62-4. p. [1-8]. 14. Juzėnas, Kazimieras; Juzėnas, Egidijus. Influence of oil tribological properties on vibration level of low power rotary machine // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 56-62. 15. Mitrulevičiūtė, Rūta; Bražiūnas, Antanas Juozas. Researching worker’s qualification levels in the Lithuanian metal working industry // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 63-70. 16. Juzėnas, Kazimieras; Baltrušaitis, Alfredas; Skvorčinskis, Konstantinas. Analysis of laser technologies used in manufacturing and repair of composite structures // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 71-77. 17. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Производство композиционных заготовок наплавкой и деформированием // Балттехмаш2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научно-техническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 87-93. 18. Kanapeckas, Kęstutis; Jonušas, Remigijus; Ragulskis, Kazimieras. К вопросу применения вибраторов крутильных колебаний // Балттехмаш-2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научнотехническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 142-150. 19. Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Jonušas, Remigijus. Особенности контроля состояния шарикоподшипниковых опор методом ударных импульсов // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов 5 международной научно-технической конференции, 3-10 декабря 2006 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2006. ISBN 966-330-015-9. p. 56-60. 20. Barzdaitis, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Diagnostics of rotating system with journal and antifriction bearings // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов 5 международной научно-технической

194

конференции, 3-10 декабря 2006 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2006. ISBN 966-330-015-9. p. 187-193. 21. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Свойства конструкционной стали, наплавленной порошком ВК8 // Упрочняющие технологии и покрытия. ISSN 1813-1336. 2006, 12(24). p. 23-27. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Šakys, Donatas; Kanapeckas, Kęstutis; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Cilindrinių detalių dinaminis balansavimas panaudojant šiuolaikinę specializuotą balansavimo aparatūrą // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 10-12. 2. Perminas, Paulius; Čiuplys, Vytautas Juozapas. Paviršinio sluoksnio įtaka plieno mechaninėms savybėms // Mechanikos inžinerija - 2006: 5oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 15-16. 3. Mackevičiūtė, Neringa; Mankutė, Rasa. Kokybės kontrolės ypatumai mašinų gamybos įmonėje  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 17-19. 4. Žilėnas, Andrius; Mankutė, Rasa. Dažymo procesų kompiuterizuoto projektavimo duomenys  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 39-41. 5. Proniuškina, Ana; Juzėnas, Egidijus. Greitaeigio multiplikatoriaus virpesių tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 57-59. 6. Stulpinas, Audrius; Mankutė, Rasa. Analysis of operation time automatized calculation methods  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 121-123. 7. Kondrotas, Artūras; Mankutė, Rasa. Analysis of painting and it’s selection in mechanical industry  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 136-138. 8. Baskutis, Saulius. Šildymo sistemų decentralizavimo sprendimai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose // Šiluminė technika = Thermal Technology / Lietuvos šilumos tiekėjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas. ISSN 1392-4346. 2006, nr. 2(27). p. 15-17.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inþinerinës grafikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel.: 324058, 323830

1946 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Braižomosios geometrijos katedra. 1993 m. ji pavadinta Inžinerinės grafikos katedra. Nuo 1991 m. katedra yra Baltijos šalių universitetų grafikos katedrų asociacijos BALTGRAF narė.

Darbuotojai Docentai: dr. Dalia Marija Bendikienė, dr. Robertas Keršys, dr. Vidmantas Nenorta, dr. Deimantė Džeraldina Daina Norkuvienė, dr. Tilmutė Pilkaitė, dr. Nomeda Puodžiūnienė Lektoriai: dr. Rasa Kondrotaitė-Janutienė, Juozas Valiūnas, Almonsa Židonienė Asistentai: Ginas Čizauskas, dr. Raimundas Kupčiūnas, Kristina Ramanauskytė Laborantas Romanas Rimas Administratorė Regina Marija Juzukėnienė

Tyrimai 2006 m. rezultatai: Sukurta metodika ir algoritmas dvimačio brėžinio kūrimo procesui atpažinti ir jam atkartoti. „Autodesk“ firmos projektavimo sistemos pritaikytos braižomosios geometrijos uždaviniams spręsti ir demonstruoti. Sukurtas automatizuotojo projektavimo posistemis su individualia grafine duomenų baze pagal LST EN ISO 5845–1:2004 „Supaprastintas tvirtinimo detalių vaizdavimas surinkimo brėžiniuose“ standartą, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop sistemose. Sukurtas specialus Mechanical Desktop sistemai pritaikytas posistemis, kurį naudojant galima konstruoti cilindrinius kumštelius.

Katedra įkurta 1940 m. rugpjūčio 15 d. Ji vadinosi Braižomosios geometrijos ir grafinių darbų katedra.

Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai. AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor programinė įranga.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bakšys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Robotic assembly using vibrations // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 301-306. [ISI Web of Science]. Bazaras, Žilvinas; Keršys, Artūras; Keršys, Robertas; Skvireckas, Ramūnas. Sustainable urban transport in Lithuania: influence of land use and socio-economic development // Urban Transport XII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century  / Edited by: C.A. Brebbia, V. Dolezel. Southampton: WIT Press, 2006. ISBN 1-84564-179-5. p. 501-506. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas. Low carbon chromium steel transformation plasticity during tempering // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 2. p. 101-105. [INSPEC; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI; Martensite transformation]. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas. Influence of chromium on transformation induced plasticity of steel at high temperatures // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 137-141. [INSPEC].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Keršys, Robertas; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Dimensioning - problems in education of engineering graphics // Engineering graphics BALTGRAF-8, June 8-9, 2006, Tallinn, Estonia: proceedings of he Eighth International Conference. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9955-59-626-9. p. 58-62. 2. Nenorta, Vidmantas; Pilkaitė, Tilmutė; Kupčiūnas, Raimundas. Adaptation of inventor series system tools for descriptive geometry tasks solving and presentation // Engineering graphics BALTGRAF8, June 8-9, 2006, Tallinn, Estonia: proceedings of he Eighth International Conference. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9955-59-626-9. p. 63-66. 3. Puodžiūnienė, Nomeda; Nenorta, Vidmantas; Valiūnas, Juozas. Simplified representation of assembly of parts with fasteners, its analysis and process automatization // Engineering graphics BALTGRAF-8, June 8-9, 2006, Tallinn, Estonia: proceedings of he Eighth International Conference. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9955-59-626-9. p. 111-115. 4. Norkuvienė, Deimantė. Optimization problems of engineering graphics module // Engineering graphics BALTGRAF-8, June 8-9, 2006, Tallinn, Estonia: proceedings of he Eighth International Conference. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9955-59-626-9. p. 165-169. 5. Nenorta, Vidmantas; Keršys, Robertas; Puodžiūnienė, Nomeda. Cams profile guide line design with mechanical desktop system // The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. ISSN 1644-9363. 2005, Vol. 15. p. 63-66. 6. Nenorta, Vidmantas; Pilkaitė, Tilmutė; Kupčiūnas, Raimundas. Autodesk firmos projektavimo pritaikymas braižomosios geometrijos uždavinių sprendimui ir demonstravimui // Inžinerinė ir

195


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-065-8. p. 34-37. 7. Puodžiūnienė, Nomeda; Valiūnas, Juozas; Nenorta, Vidmantas. Tvirtinimo detalių simbolinis žymėjimas surinkimo brėžiniuose // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-065-8. p. 38-42. 8. Valiūnas, Juozas; Kupčiūnas, Raimundas. Ar taikytinas ISO 31 standartas techniniams brėžiniams? // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-065-8. p. 43-45. 9. Pietarienė, Gražina Marija. Matmenų išdėstymo būdai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno

technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-065-8. p. 74-79. 10. Keršys, Robertas. Inžinerinės grafikos studijų Mechanikos ir mechatronikos fakultete analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-065-8. p. 80-86. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Bižys, Vilius; Keršys, Robertas. Keleivių vežimo problemų tyrimas Kauno regione // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 154-156.

Inþinerinës mechanikos katedra

196

Adresas: A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Toločka, tel.: 323199, 323498, e.p. tadas.tolocka@ktu.lt Katedra kilusi iš 1922 m.įkurtos Mechanizmų ir dirbamųjų mašinų katedros. Dabartinė įkurta 1964 m. Pirmasis jos pavadinimas – Mašinų mokslo katedra. Jos pagrindu vėliau buvo įkurtos dar kelios katedros, kurios 1995 m. vėl buvo sujungtos į vieną. Katedra dėsto mechaniškuosius dalykus nemechaniškųjų studijų programų studentams ir bendruosius mašinų elementų, matavimų, rotorinių mašinų stebėsenos

ir diagnostikos, mechaninių virpesių, baigtinių elementų metodo, kompiuterinio projektavimo modulius, taip pat visus mechanikos inžinerijos studijų programos biomechanikos specializacijos bei kai kuriuos kitų specializacijų specialaus lavinimo modulius Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams. Katedra yra atsakinga už pagrindinių studijų biomechanikos inžinerijos specializaciją ir naują sporto inžinerijos studijų programą. Magistro studijose katedra kuruoja mechanikos inžinerijos studijų programos taikomosios mechanikos specializaciją.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vytautas Barzdaitis, habil. dr. Jonas Dulevičius, habil. dr. Saulius Kaušinis, dr. Rymantas Tadas Toločka Docentai: dr. Genovaitė Baurienė, dr. Alfredas Busilas, dr. Valdas Eidukynas, dr. Andrius Algimantas Eitutis, dr. Violeta Milukienė, dr. Liudvika Stanislova Naginevičienė, dr. Albinas Palionis, dr. Kęstutis Pilkauskas, dr. Zigmantas Pocius, dr. Vytautas Žemaitis, dr. Aldona Marytė Žėbienė, dr. Pranas Žiliukas Lektorė dr. Jovita Danielytė Asistentė dr. Kristina Kazlauskienė Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Vytautas Grigas, dr. Danguolė Satkunskienė Doktorantai: Ginas Čižauskas, Aurelijus Domeika, Aleksandra Legha, Pranas Mažeika, Egidijus Rukuiža, Paulius Stasiulaitis, Marius Vasylius, Aurimas Jakštas. Vyr. inžinieriai: Liuda Barzdaitienė, Alfonsas Klimas Laboratorijos vedėjas Augustinas Čepukaitis Vyr. laborantai: Dalia Adomaitienė, dr. Violeta Milukienė, Vilius Tubis

Koordinatinė matavimo mašina BE-200, kompiuterizuotoji mašinų techninės būklės stebėsenos ir defektų bei gedimų diagnostikos ekspertinė dinaminių matavimų įranga SYSTEM-2, Pruftechnik AG (Vokietija), Adash 4101PRO, A4300 (Čekija), daugiakanalis mobilusis matavimo kompleksas Spider mobil (HBM, Vokietija); programinė vibrodiagnostinė įranga DDS2000, MMS 685, (Epro_Profess Vokietija-Čekija); integruotų energetinių sistemų modeliavimo įranga GRAFAI ir NGRAFAI (KTU); stūmoklinio oro kompresoriaus tyrimo stendas ir žingsninių elektros variklių tyrimo įrenginys; sparčiaveikių rotorių dinamikos tyrimo stendas su BNC-3500/04 (JAV), EPRO MMS 6000 (Vokietija) technologija; programų paketai CATIA, SOLIDWORKS, COSMOSWORKS, COSMOSFLOWORKS, COSMOSMOTION, ANSYS, LSDYNA, MicroStation Modeller, MSC/ADAMS+Figure, ADLPIPE, APM WinMachine , MAPLE, AUTODYN ir kt.

Tiriamoji bazė Sandarinimo technikos, mechatronikos mokslo laboratorijos, turinčios daug įvairių mechaninių dydžių analoginių ir skaitmeninių matavimo priemonių.

Apgintos disertacijos Mechanikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Mindaugas Ažubalis. Taktilinių informacijos perdavimo įrenginių kūrimas ir tyrimas (vadovas prof. R. T. Toločka).

Doktorantūros moduliai Biomechanika (prof. R. T. Toločka); Eksperimentinė mechanika (doc. A. A. Eitutis).


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Mechaninių ir biomechaninių sistemų modeliavimo Vadovas – doc. P. Žiliukas, tel. 300040, e. p. pranas.ziliukas@ktu.lt Habil. dr. J. Dulevičius, dr. R. T. Toločka, dr. V. Eidukynas, dr. V. Grigas, dr. A. Palionis, dr. J. Danielytė, dr. A. Vilkauskas, dr. K. Kazlauskienė, doktorantai G. Čižauskas, A. Domeika, E.Rukuiža. Grupė veiklą pradėjo 1971 m. MC „Vibrotechnika“. 1986 m. persikėlė į Mechanikos fakultetą. Tyrė ir kūrė hidraulinių ir pneumatinių sistemų sujungimų sandariklius, sprendė kontaktinės sąveikos ir netiesinius mechatroninių sistemų statikos bei dinamikos uždavinius. Šiuo metu grupė kompiuterinio modeliavimo ir skaitinės analizės metodais atlieka tiek įprastinių mechaninių sistemų – kietųjų deformuojamų kūnų, tiek jų sąveikos su skysčiu bei biomechanikos ir sporto inžinerijos sistemų tyrimus, analizuoja sudėtingų mechaninių ir biomechaninių sistemų tyrimų metodus bei programinės įrangos, įgalinančios atlikti šiuos tyrimus, galimybes ir teorinius pagrindus. 6-osios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos EURATOM projektas „Kreipiklio kasetės vidinio bėgio konstravimas ir analizė“,

FU06-CT-2005-00048, kofinansuojamas Europos komisijos: koordinatorius dr. V. Grigas. Atlikta naujos kartos branduolinio reaktoriaus ITER vieno iš mazgų – kasetės kreipiklio vidinio bėgio inžinerinė analizė. Ji apėmė sistemos įtempių-deformacijų būvio analizę veikiant bėgiu važiuojančio transporterio su kasete savajam svoriui, pereinamojo režimo temperatūrinėms apkrovoms reaktoriaus iškaitinimo metu bei elektromagnetinėms apkrovoms normalaus darbo režimo metu. IAE 1,2 blokų patalpų statybos konstrukcijų leistinosios apkrovos skaičiavimai: valstybinės įmonės užsakymas Nr. 8370 / Vadovas doc. P. Žiliukas. Pagal Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamą sutartį su Ignalinos atomine elektrine (IAE), sudaryti IAE 236/2, 337/2, 632 A-1,2 patalpų statybinių konstrukcijų globalusis ir lokaliejii statybinių konstrukcijų modeliai ir apskaičiuotos leistinosios apkrovos bei leistinas maksimalus konteinerio kritimo ant konteinerių aptarnavimo aikštelės 632 A-1,2 perdangos aukštis. Pastarieji tyrimai susiję su IAE 1-ojo ir 2-ojo blokų uždarymo ir demontavimo darbais.

Mokslo grupë – Mechatronikos ir rotoriniø maðinø dinamikos tyrimo Vadovas – prof. V. Barzdaitis, tel. 323863, e. p. vytautas.barzdaitis@ktu.lt Habil. dr. M. Bogdevičius, habil. dr. S. Gečys, dr. M. Jurevičius, dr. Z. Pocius, dr. V. Žemaitis, dr. R. Didžiokas, K. Žebelys, V.V. Barzdaitis, G. Lynikas, doktorantas P. Mažeika, magistrantas D. Radzevičius. Grupė veiklą pradėjo 1989 m. Ji sudaryta iš KTU, VGTU mokslininkų bei Lietuvos pramonės įmonių inžinierių. Mokslinių tyrimų kryptys: fizikinių sistemų modeliavimas, tyrimas ir kūrimas; mašinų techninės būklės stebėsena ir vertinimas, defektų bei gedimų ekspertizė, rotorinių sistemų virpesių šaltinių identifikavimas ir šalinimas, naujų technologijų, susijusių su rotorinių mašinų virpesių intensyvumo valdymu, kūrimas ir diegimas, įgyvendinant gedimų prevencijos metodus ir priemones. Teorinių tyrimų pagrindą sudaro grafų teorijos metodo plėtojimas ir taikymas integruotoms energetinėms sistemoms, pavyzdžiui, mechatroninėms, modeliuoti ir projektuoti, netiesinių rotorinių sistemų modeliavimas BEM. Mokslinė grupė atlieka energetinių ir technologinių mašinų (in situ) dinamikos tyrimus netikėtų gedimų prevencijos srityje, identifikuoja ir šalina standžių bei lanksčių rotorių virpesių šaltinius, kuria, diegia ir tiria rotorinių mašinų techninės būklės vertinimo bei ekspertines sistemas. Teoriniais modeliavimo metodais tiria netiesinių rotorinių sistemų dinamiką.

Rotorinių mašinų, pavarų ir guolių gedimų prevencija ir patikimumo tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8253 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Sudaryta lėtaveikių rotorių su krumplinėmis pavaromis ir riedėjimo guoliais diagnostikos technologija, leidžianti prognozuoti mašinos ilgaamžiškumą bendrai ir jos elementų ilgaamžiškumą atskirai. Ilgą laiką eksploatuotų turbogeneratorių dinamikos tyrimas, patikimumo didinimas ir gedimų prevencija: metodai, priemonės, jų tyrimas, kūrimas ir diegimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8328 / Vadovas prof. V. Barzdaitis. Sukurti ir realizuoti praktikoje nauji virpesių duomenų formatai, leidžiantys užtikrinti saugų energetinių mašinų paleidimą į darbą, po ilgalaikio stovėjimo ar kapitalinio remonto. Sukurtas apibendrintas sudėtingos rotorinės sistemos dinaminis ir matematinis modelis, atlikti jų tyrimai ir gauti rezultatai įdiegti pramonėje.

197


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Tiksliøjø prietaisø Vadovas – prof. S. Kaušinis, tel. 323855, e. p. saulius.kausinis@ktu.lt Dr. A. A. Eitutis, dr. A. Palionis, dr. A. Busilas, dr. V. Milukienė. Grupė sudaryta iš Inžinerinės mechanikos katedros mokslininkų, dirbančių mechaninių dydžių matavimų srityje. Šie mokslininkai ilgą laiką specializavosi aukštų parametrų valdomų judesių sistemų kūrimo, jų dinamikos ir tikslumo tyrimo bei parametrų matavimo srityje. Šiuo metu grupė sprendžia precizinių mechatroninių sistemų dinaminių savybių įvertinimo bei mechaninių dydžių etaloninių matavimo sistemų kūrimo uždavinius. Precizinių ilgio kalibravimo sistemų sukūrimas ir tyrimas: Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. S. Kaušinis. Programos tikslas – remiantis šiuolaikiniais mokslo ir technologijų pasiekimais, sukurti prielaidas didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą, atsiliepiant į metrologiškai susieto ilgio kalibravimo poreikius naujomis ekonominėmis sąlygomis. Pagrindinis programos uždavinys – ištirti šiuolaikinių aukštųjų technologijų teikiamas ilgio kalibravimo galimybes ir sukurti precizinį ilgio matų susieto kalibravimo kompleksą – interferencinį lazerinį komparatorių, atitinkantį Lietuvos poreikius ir įgalinantį kalibruoti spinduliuotės šaltinius, tiesines skales, keitiklius, galinius matus, matuoti brūkšnių ir šablonų kokybę, taip pat užtikrinti ilgio matų sietį su pirminiu ilgio vieneto etalonu. Programos partneriai – KTU, PFI ir bendroji Lietuvos ir JAV įmonė UAB „Brown & Sharpe – Precizika“. Baigiamajame projekto vykdymo etape, ištyrus šiuolaikinių aukštųjų technologijų teikiamas ilgio kalibravimo galimybes, atlikus teorinius ir eksperimentinius projektuojamos sistemos paklaidų tyrimus ir sukūrus precizinį ilgio kalibravimo kompleksą buvo pasiektas pagrindinis tikslas – susieti brūkšninių

ilgio matų kalibravimą su pirminiu ilgio vieneto etalonu. Sukurtas precizinis aukštos technologinės parengties lygmens ir interferencinis ilgio komparatorius (žr. pav.) įgalina kalibruoti precizines skales, kurių ilgis L ≤ 3,5 m, dinaminiu režimu. 2006 m. buvo atliekami tyrimai, susiję su kalibravimo neapibrėžties mažinimu, taip pat precizinės ilgio kalibravimo sistemos ir kalibravimo proceso valdymo algoritmo tobulinimo bei matavimų patalpos įrengimo darbai. Brūkšninių ilgio matų kalibravimo sistemos struktūra papildyta aplinkos sąlygų ir Abbe paklaidos įvertinimo ir kompensavimo sistema. Atliktas karietėlės paklaidų modeliavimas BEM. Atlikti ilgio kalibravimo sistemos paklaidų biudžeto tyrimai, taip pat kompleksiniai kalibravimo proceso tyrimai įgalina pagrįsti racionalius struktūrinius, scheminius ir konstrukcinius metrologiškai susieto precizinių linijinių skalių komparatoriaus sprendimus, tenkinančius brūkšninių ilgio matų valstybės etalonui patvirtintus reikalavimus. NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos remiamas projektas LTU-AVT-005/1 „MEMS technologijos ir taikymai“ / Vadovas prof. S. Kaušinis. Projekto vykdymo trukmė 2006–2008 m. Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Los Anželo universitetas, Kalifornijos technologijos institutas, Pensilvanijos valstybinis universitetas, Tarpuniversitetinis mikroelektronikos centras, Belgija, Liovenas. Projekto tikslas – sukurti tikslaus MEMS sistemų, dirbančių realioje aplinkoje, modeliavimo ir savybių įvertinimo bei bandymo metodus ir pademonstruoti MEMS darbą realiose ginkluotės sistemose. Vykdant 2006 m. užduotis, sukurtas skaičiuojamasis modelis ir programos, įgalinančios ištirti dvipusio kamertono formos pjezoelektrinio kampinio greičio

Pav. Bendras sukurto interferencinio ilgio komparatoriaus vaizdas

198


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

jutiklio dinaminę elgseną, taikant baigtinių elementų metodą. Modelis įgalina, atsižvelgiant į giroskopinius efektus, kuriuos sukuria atskaitos sistemos su įtaisytu jutikliu, sukimasis, prognozuoti sistemos dinaminę elgseną ir apibūdinti jos veikimo ypatybes, įvertinant statinius bei dinaminius trikdžius ir parametrų deviacijas nuo jų nominaliųjų verčių. Ištirti svarbiausi jutiklio darbo režimai ir nustatytas optimalus tikrinių dažnių skirtumas, kuriam esant užtikrinamas teisingas išmatuotos kampinio greičio krypties interpretavimas. MEMS technologijos ir taikymai: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8378 / Vadovas prof. S. Kaušinis. Projektas papildo projektą LTU-AVT-005/1 ir yra reikalingas Lietuvai numatytoms mokslinėms ir

techninėms šio projekto užduotims atlikti. 2006 m. atlikti taikomieji tyrimai, siekiant įgyti naujų žinių apie MEMS struktūrų dinaminių savybių modeliavimo, modelių adekvatumo patikrinimo realiomis darbo sąlygomis, taip pat MEMS darbo patikimumo šiomis sąlygomis įvertinimo galimybes. Teorinėje projekto dalyje sukurti analitiniai ir skaitmeniniai MEMS struktūrų ir jų elementų modeliai, išsamiai atspindintys tiriamų sistemų specifiką, jų dinamines savybes ir įvertinantys išorinių poveikių įtaką šių sistemų darbui. Kompiuterinio modeliavimo metodais taip pat įvertintas esamų MEMS modelių adekvatumas. Atliekant eksperimentinius tyrimus, patikslintos teorinio modeliavimo prielaidos, naudojant prototipines MEMS struktūras.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Computer simulation of a piezoelectric angular rate sensor // Measurement. ISSN 0263-2241. 2006, Vol. 39, iss. 10. p. 947-958. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX]. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas. The dynamic behavior of a turbine rotating system  // Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering. ISSN 0039-2480. 2006, Vol. 52, no. 10. p. 653-661. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Volkovas, Vitalijus; Dulevičius, Jonas. Acoustic emission used for detection of crack generation in propellers of turbine-pump units // Russian Journal of Nondestructive Testing. ISSN 1061-8309. 2006, Vol. 42, no. 4. p. 248-254. [ISI Web of Science; INSPEC]. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas. Dynamic processes of rotating system with coupling // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 213-218. [ISI Web of Science]. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Jonušas, Remigijus; Augustaitis, Vytautas Kazimieras; Bučinskas, V. Dynamics of a mechatronic system with flexible vertical rotor // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 223-228. [ISI Web of Science]. Kaušinis, Saulius; Jakštas, Aurimas; Barauskas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas. Dynamic mode of line scale calibration // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 447-452. [ISI Web of Science]. Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Parametric sensitivity of MEMS-gyro // Solid State Phenomena:

Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 495-499. [ISI Web of Science]. 8. Eidukynas, Valdas; Grigas, Vytautas; Juodžbalys, G. Stress distribution in bone surrounding an implant under simulated chewing and grinding the teeth using different veneering materials // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 3. p. 61-65. [ISI Master Journal List; INSPEC]. 9. Čižauskas, Ginas; Muckus, Kazimieras; Eidukynas, Valdas. Height of jump reflects the explosive force of leg muscles: myth or reality? // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 2. p. 63-67. [ISI Master Journal List; INSPEC]. 10. Grigas, Vytautas; Legha, Aleksandra; Toločka, Rymantas Tadas. Active material composite structures for variable resistance exercise facilities // Journal of Vibroengineering. ISSN 1392-8716. 2006, Vol. 8, no. 2. p. 68-69. [ISI Master Journal List; INSPEC]. 11. Satkunskienė, Danguolë; Grigas, Vytautas; Toločka, Rymantas Tadas. Application of vibro-impact analysis method for the evaluation of state of calf and thigh muscles after replacement of the knee cruciate ligaments // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 35-38. [ISI Proceedings]. 12. Doroševas, Viktoras; Volkovas, Vitalijus; Busilas, Alfredas. The new method of pressure vessel estimation caused by explosions // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania/ Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 45-46. [ISI Proceedings]. 13. De Laurentis, C.; Barzdaitis, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis; Pocius, Zigmantas. Rotating system’s diagnostics using condition monitoring modules  // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006.

199


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

p. 77-80. [ISI Proceedings]. 14. Legha, Aleksandra; Muckus, Kazimieras; Toločka, Rymantas Tadas. Development of indoor rowing machine // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 81-83. [ISI Proceedings]. 15. Baurienė, Genovaitė; Fedaravičius, Algimantas; Patašienė, Laima; Ragulskis, Kazimieras. Investigation of a ring-shaped vibrator used in the electromechanical systems // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 100-102. [ISI Proceedings]. 16. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas V; Royzman, V.P. Dynamics of rotor with gas lubricated bearings // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 103-108. [ISI Proceedings]. 17. Mažeika, Pranas; Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Žemaitis, Vytautas. Modeling and simulation of gearings in the diagnostics medium  // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 139-142. [ISI Proceedings]. 18. Ažubalis, Mindaugas; Toločka, Rymantas Tadas. Tactile devices for information transmission in 2-D and 3-D // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 159-162. [ISI Proceedings]. 19. Kurila, Romualdas; Milukienė, Violeta. The universal model of vibrational motors // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania  / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 187-190. [ISI Proceedings]. 20. Grigas, Vytautas; Eidukynas, Valdas; Toločka, Rymantas Tadas; Žiliukas, Pranas. Investigation of dynamics of kayak rudder with blade wing  // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 97-100. [ISI Proceedings]. 21. Grigas, Vytautas; Eidukynas, Valdas; Toločka, Rymantas Tadas; Žiliukas, Pranas. Computer modeling of system Puller-Canoe-Environment possibilities and some primary results of simulation // Transport

200

Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch,The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 101-103. [ISI Proceedings]. 22. Didžiokas, Rimantas; Barzdaitis, Vytautas; Andziulis, Arūnas; Bogdevičius, Marijonas; Schmidt, F.J. Flexible toothed wheel coupling dynamics and failures // Transport Means - 2006: proceedings of the 10th international conference, October 19-20, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 104109. [ISI Proceedings]. 23. Barzdaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas V.; Gečys, Steponas; Šeštakauskas, Deimantas. Turbounit condition monitoring based on vibration measurements // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. ISSN 1822-3249. 2006. p. 172-177. [ISI Proceedings]. 24. Dulevičius, Jonas; Jarašiūnas, E.; Naginevičienė, Liudvika Stanislava. Scientific research training of students // 5th Global Congress on Engineering Education in collaboration with Polytechnic University Brooklyn, New York, 17 - 21 July, 2006. Melbourne: UICEE, 2006. ISBN 0-7326-2295-6. p. 215-218. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Modelling of precision line scale comparator // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 2(58). p. 57-62. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 2. Čižauskas, Ginas; Palionis, Albinas; Eidukynas, Valdas. Swinging leg influence on long jump // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 50-53. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 3. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas. Causality of the damages in high power rotating system elements: experimental resting and modeling // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2006, nr. 3(60). p. 11-15. [INSPEC]. 4. Čižauskas, Ginas; Palionis, Albinas; Eidukynas, Valdas. Analysis of influence of leading leg of jump length // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 70-73. [INSPEC]. Stasiulaitis, Paulius; Eidukynas, Valdas. 3D human gait modelisation and analysis // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 324-329. [INSPEC]. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Vasylius, Marius; Didžiokas, Rimantas. Modeling, simulation and testing of aerostatic journal bearing kit  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 37-42. [INSPEC]. Legha, Aleksandra; Toločka, Rymantas Tadas. Variable resistance training facility design based on mechanical advantage criteria // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 199-202. [INSPEC]. Šedys, Laimonas; Burba, Kęstutis; Dragašius, Egidijus; Grigas, Vytautas. Design and computer aided modeling of 2D manipulator matrix // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2006. p. 310-313. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Bansevicius, Ramutis Petras; Kaušinis, Saulius. Metrology approaches new challenges of industry  // Xi Krajowa, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Tehniczna “Metrologia w technikach wytwarzania” = XIth National, IIth International Conference “Metrology in Production Engineering”, 15-17 September, 2005, Lublin, Poland: materialy konferencyjne. Lublin: Politechnika Lubelska, 2005. ISBN 83-89246-19-8. p. 21-23. Ažubalis, Mindaugas; Grigas, Vytautas; Toločka, Rymantas Tadas; Žiliukas, Pranas. Investigation of tactile device pin and operator fingertip contact interaction // 5th World Congress of Biomechanics, July 29 - August 4, 2006, Munich, Germany: [international proceedings]. Bologna: Medimond, 2006. ISBN 88-7587-270-8. p. 547-550. Bansevičius, Ramutis Petras; Toločka, Rymantas Tadas. Adaptive mechanics: concept and course for mechatronics study programme // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 8388492-62-4. p. [1-8].

4. Ažubalis, Mindaugas; Toločka, Rymantas Tadas; Bansevičius, Ramutis Petras. Investigation of tactile device pin drive dynamics // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 83-88492-62-4. p. [1-7]. 5. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Mažeika, Pranas; Didžiokas, Rimantas. Modeling and testing of gear driver with roller bearings // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 8388492-62-4. p. [1-8]. 6. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras; Barzdaitis, Vytautas. Research of technological equipment vibroactivity based on analysis of dynamical processes and spectrum of vibrations // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 83-88492-62-4. p. [1-8]. 7. Barzdaitis, Vytautas; Žemaitis, Vytautas; Barzdaitis, Vytautas V; Didžiokas, Rimantas. Stability of rotor with gas lubricated journal bearing // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 8388492-62-4. p. [1-8]. 8. Žėbienė, Aldona Marytė; Raila, Saulius; Kondratas, Alvydas. The automatic supply device of the flat flexible pieces // AED 2006 [elektroninis išteklius]: 5th Conference on Advanced Engineering Design, 11 - 14 June, 2006, Prague, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2006. ISBN 8086059-44-8. p. [1-7]. 9. Lira, Cristian; Pilkauskas, Kęstutis. Variable structure fabric - embedded novel actuators for toy applications // Proceedings of the 6th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, May 28- June 1, 2006, Baden bei Wien, Austria. Vol. 1. Wien: EUSPEN, 2006. ISBN 0-9553082-0-8. p. 228-231. 10. Kaušinis, Saulius; Jakštas, Aurimas; Barauskas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas. Investigation of dynamic properties of line scale calibration systems  // IMEKO World Congress 2006: Proceedings of IMEKO World Congress 2006: Metrology for a Sustainable Development, September 17-22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil, 6 psl. [CD-ROM] 11. Volkovas, Vitalijus; Dulevičius, Jonas. Применение аккустической эмиссии для регистрации трещинообразования в крыльчатках турбонасосных агрегатов // Дефектоскопия. ISSN 0130-3082. 2006, no. 4. p. 43-52. [VINITI]. 12. Royzman, V.P.; Tkačuk, V.P.; Drač, I.V.; Barzdaitis, Vytautas. Експериментальнi достлiження процесу автоматичного балансування роторiв з горизонтальною вiссю обертання // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов  = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems

201


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS and technological processes: сборник трудов 5 международной научно-технической конференции, 3-10 декабря 2006 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2006. ISBN 966-330-015-9. p. 156-161. 13. Didžiokas, Rimantas; Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Mažeika, Pranas. Rotor’s flexible coupling failure diagnostics // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов 5 международной научно-технической конференции, 3-10 декабря 2006 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2006. ISBN 966-330-015-9. p. 161-169. 14. Barzdaitis, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Diagnostics of rotating system with journal and antifriction bearings // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов = The improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes: сборник трудов 5 международной научно-технической конференции, 3-10 декабря 2006 г., г. Шарм эль Шейх (Египет). Хмельницкий: ХНУ, 2006. ISBN 966-330-015-9. p. 187-193. 15. Barzdaitis, Vytautas; Bogdevičius, Marijonas; Didžiokas, Rimantas; Vasylius, Marius. Modeling, simulation and vibration testing of high power air blower rotating system // Гидродинамическая теория смазки - 120 лет = Hydrodynamics theory of lubrication - 120th anniversary: труды международного научного симпозиума, Россия, г. Орëл, Орловский государственный технический

университет, 18-20 мая 2006 г.. Т. 1. Москва, Орел: Машиностроение-1, Орел ГТУ, 2006. ISBN 594275-265-6. p. 96-106. 16. Mažeika, Pranas; Didžiokas, Rimantas; Vasylius, Marius; Barzdaitis, Vytautas. Krumplinių perdavų su riedėjimo guoliais modeliavimas ir eksperimentinis tyrimas // Technologijos moklslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-4652. 2006, T. 5. p. 75-80. 17. Bacevičienė, Rasa; Andrejeva, Julija; Streckis, Vytautas; Satkunskienė, Danguolė. Sergančių išsėtine skleroze blauzdos lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų jėgos ir kūno pusiausvyros vertinimas // Specialusis ugdymas= Special Education. ISSN 1392-5369. 2006, nr. 1(14). p. 105-111. [EBSCO publishing]. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose 1. Čižauskas, Ginas; Eidukynas, Valdas. Šuolio aukštyn parametrų matavimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 20-22. 2. Kartašovas, Valentinas; Eidukynas, Valdas. Olimpinės baidarės vairo modeliavimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 65-67. 3. Legha, Aleksandra; Toločka, Rymantas Tadas. Biomechanics of rowing // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 108-109.

Maðinø projektavimo katedra

202

Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Romualdas Dundulis, tel.: 300425, 323421 Katedra įkurta 1973 m. Veda specialiuosius dalykus mechanikos inžinerijos bakalaurantams ir magistrantams bei kelis dalykus doktorantams. Yra atsakinga už pagrindinių ir magistro studijų mechaninių sistemų projektavimo, inžinerinių kompiuterinių technologijų ir pakavimo

technologijų specializacijas. Mokslinio darbo kryptys: įrenginių ir konstrukcijų stiprumas ir patikimumas, vibracinių surinkimo mechanizmų kūrimas. Prof. M. Daunys 1994 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. Tais pačiais metais prof. M. Dauniui ir prof. H. Medekšui už mažaciklio stiprumo ir ilgaamžiškumo skaičiavimo metodų sukūrimą suteikta Lietuvos Respublikos mokslo premija.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Mykolas Daunys, habil. dr. Henrikas Medekšas Docentai: dr. Romualdas Dundulis, dr. Povilas Krasauskas, dr. Stanislovas Markauskas, dr. Evaldas Narvydas, dr. Algis Benjaminas Povilionis Lektoriai: Juozas Kvalkauskas, dr. Alis Lebedys Doktorantai: Ovidijus Blaževičius, Ramūnas Česnavičius,

Alius Jakušovas, Remigijus Janulionis, Agnė Stulpinaitė Vyr. inžinierė Jolanta Baskutienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Antanas Piliponis Meistrai: Rimantas Česnavičius, Gerardas Mizeras, Antanas Piliponis Metodininkė Lina Kavaliauskienė Vyr. laborantas Ramūnas Česnavičius Administratorė Virginija Mickevičienė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Gerardas Mizeras


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Tiriamoji bazė Mašinų patikimumo laboratorija. Laboratorijoje yra dešimt 50, 100 ir 250 kN statinio ir ciklinio deformavimo stendų su deformacijų ir įtempių matavimo įranga, galinčia dirbti 20–800 oC temperatūroje. Mokomoji kompiuterinio projektavimo laboratorija. 10 asmeninių

kompiuterių ir programinė įranga SOLID WORKS, COSMOS M, MASTERCAM, APM WINMACHINE. Doktorantūros moduliai Konstrukcijų stiprumas ir ilgaamžiškumas (prof. M. Daunys).

Mokslo grupë – Maþaciklio nuovargio Vadovas – prof. M. Daunys, tel. 300413 Habil. dr. H. Medekšas, dr. Ž. Bazaras, dr. R. Dundulis, dr. P. Krasauskas, dr. E. Narvydas. Mažaciklio nuovargio tyrimai pradėti 1961 m. Sukurta mažaciklio nuovargio tyrimų metodika ir įrenginiai. Ištirti medžiagų ir konstrukcijų elementų parametrai. Dabar pagrindinė tyrimų kryptis – sunkiai apkrautų energetinių įrenginių detalių ir sujungimų su įtempių koncentratoriais ir plyšiais ciklinis stiprumas ir ilgaamžiškumas. 2006 m. buvo tiriamas pažeidimų kaupimosi procesas detalėse su elektromechaniškai sukietintu paviršiumi esant cikliniam tampriai plastiniam tempimui, gniuždymui, lenkimui ir sukimui. Sukurta ciklinio tampriai plastinio tyrimo aparatūra ir metodika. Tyrimams buvo taikomi analitiniai ir eksperimentiniai metodai. Darbų išvados naudojamos velenų tipo plieninių detalių su sukietintais paviršiais ir įtempių koncentracijos zonomis stiprumui ir ilgaamžiškumui apskaičiuoti. RBMK kuro kanalų senėjimo proceso tyrimas ir saugios eksploatacijos kriterijų nustatymas: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovas prof. M. Daunys. Darbo tikslas – ištirti Ignalinos AE antrojo energetinio bloko kuro kanalų vamzdžių, pagamintų iš cirkonio lydinio Zr-2.5 Nb (TMO-2), senėjimo procesą, t. y. nustatyti hidridų kiekio ir temperatūros įtaką šio lydinio mechaninėms ir irimo tąsumo charakteristikoms. Atliktas cirkonio lydinio TMO-2 bandinių mechaninių charakteristikų tyrimas normalioje (20 ºC) bei paaukštintose (170 ir 300 ºC) temperatūrose su vandenilio prisotinimu (100 ir 140 ppm), taip pat irimo tąsumo charakteristikų tyrimas normalioje (20ºC) ir paaukštintose (170 ir 300 ºC) temperatūrose su vandenilio prisotinimu (100 ir 140 ppm) ir J integralo tyrimas temperatūrose 20, 170 ir 300 ºC be vandenilio ir temperatūrose 20, 170 ir 300 ºC su vandenilio prisotinimu (100 ir 140 ppm) bei lydinio TMO-1 neprisotinto vandeniliu 20 ir 300 ºC temperatūrose. Nustatytos lydinių TMO-2 ir TMO-1 stiprumo mechaninių charakteristikų, irimo tąsumo charakteristikų

K Q ir K C* bei kritinio J integralo J IC dydžio

priklausomybės nuo bandinio temperatūros ir prisotinimo vandeniliu laipsnio. Reaktoriaus RBMK-1500 kuro kanalų TMO-2 fizinių mechaninių savybių tyrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8323 / Vadovas prof. M. Daunys. Atliekant šį darbą buvo nustatyta temperatūros ir vandenilio koncentracijos įtaka cirkonio lydinio TMO-2 mechaninėms ir irimo tąsumo charakteristikoms bei kritiniam J integralui J IC . Tyrimui naudoti bandiniai, kurių vandenilio prisotinimo laipsnis 45, 100 ir 140 ppm. Mechaninių charakteristikų

σ pr , R p 0.2 ,Rm ,σ f , e pr , A5 ,Z ,E tyrimas buvo atliktas 20, 170, 200 ir 300 ºC temperatūrose. Vandenilio prisotintų (45, 100 ir 140 ppm) kompaktinių bandinių (B≈4 mm) irimo tąsumo charakteristikos K Q ir KC* nustatytos 20, 170, 200 ir 300 ºC temperatūrose. Tyrimai parodė, kad lydinio TMO-2 stiprumo mechaninės charakteristikos, didėjant bandymo temperatūrai, mažėja, o lyginamasis skerspjūvio susiaurėjimas Z didėja, tačiau lyginamasis pailgėjimas A5 beveik nekinta. Didėjant prisotinimo vandeniliu laipsniui, stiprumo mechaninės charakteristikos R p 0.2 ir Rm padidėja tiktai 20 ºC temperatūroje, o esant 170 ir 300 ºC nuo vandenilio kiekio beveik nepriklauso, plastiškumo charakteristikos Z ir A5 nuo vandenilio kiekio taip pat beveik nepriklauso. Irimo tąsumo charakteristikos nuo prisotinimo vandeniliu laipsnio priklauso mažai, o nuo temperatūros – daugiau. Vandeniliu prisotintų bandinių kritinis integralas J IC sumažėja 20 ºC temperatūroje, tačiau, didėjant bandymo temperatūrai ,taip pat didėja. Darbas atliktas pagal Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros krypčių projektą Lietuvos energetikos instituto užsakymu, naudojant tyrimo aparatūrą, kalibruotą valstybinių Vilniaus ir Kauno metrologijos centrų ir atestuotą Ignalinos AE sertifikatu.

203


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

204

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Daunys, Mykolas; Rimovskis, Sergejus. Analysis of circular cross-section element, loaded by static and cyclic elastic-plastic pure bending // International Journal of Fatique. ISSN 0142-1123. 2006, Vol. 28, no. 3. p. 211-222. [ISI Web of Science; CSA Technology Research Database; Science Direct]. Medekšas, Henrikas; Balina, Valentina. Assessment of low cycle fatigue strength of notched components  // Materials & Design. ISSN 0261-3069. 2006, Vol. 27, no. 2. p. 132-140. [ISI Web of Science; COMPENDEX; Science Direct; INSPEC]. Bražėnas, Algis; Daunys, Mykolas; Vaičiulis, Dainius. Deformation and fracture resistance of butt-welded joints with mild interlayer under elastoplastic tension  // International Applied Mechanics. ISSN 1063-7095. 2006, Vol. 42, no. 4. p. 119-127. [ISI Web of Science]. Medekšas, Henrikas. Environment effect on low cycle fatigue properties of some titanium alloys // Journal of Strain Analysis for Engineering Design. ISSN 0309-3247. 2006, Vol. 41, no. 7. p. 469-479. [ISI Web of Science; INSPEC]. Daunys, Mykolas; Taraškevičius, Audrius. Investigation of low cycle fatigue crack opening size and closure stress // Indian Journal of Engineering and Materials Sciences. ISSN 0971-4588. 2006, Vol. 13, no. 5. p. 417-425. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Narvydas, Evaldas. Modelling of damage in stress concentration zones under low cycle fatique // Materialprüfung. ISSN 0025-5300. 2006, Jahrg. 48, no. 5. p. 251-255. [ISI Web of Science]. Daunys, Mykolas; Šniuolis, Raimondas. Statistical evaluation of low cycle loading curves parameters for structural materials by mechanical characteristics // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. 2006, Vol. 236, no. 13. p. 1352-1361. [ISI Web of Science; Science Direct]. Ambroza, Petras Aloyzas; Bočkus, Stasys; Kavaliauskienė, Lina. Submerged arc overlaying welding of structural steel by WC-Co powder // Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 17333490. 2006, Vol. 51, iss. 3. p. 489-494. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta. Experimental investigation of parts vibratory alignment // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 163-168. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Insertion investigation of cylindrical parts to be assembled with clearance // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 2(58). p. 30-36. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI].

2. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of parts vibratory alignment exciting immovably based part  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 3(59). p. 42-48. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 3. Bakšys, Bronius; Ramonas, Andrius. Dynamics of a body vibrating according to the law of harmonics on an air-cushion // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 32-39. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 4. Daunys, Mykolas; Staponkus, Virginijus. Investigation of mechanical characteristics and low cycle fatigue of elements after electromechanical treatment // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 5(61). p. 11-17. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 5. Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Insertion simulation cylindrical parts under kinematical excitation of mobile based part // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 5(61). p. 38-44. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 6. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Motion of elastically and damping constrained part on a horizontally vibrating plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 6(62). p. 11-16. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 7. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of a peg and subjected to excitation receiving part alignment // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 19-23. [INSPEC]. 8. Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Cylindrical parts insertion simulation // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 24-27. [INSPEC]. 9. Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Krasauskas, Povilas. Investigation of RBMK-1500 reactor fuel channel material aging process // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology,


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 74-78. [INSPEC]. 10. Jakušovas, Alius; Daunys, Mykolas. Stress strain state in crack zones at elastic-plastic deformation  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 99-104. [INSPEC]. 11. Markauskas, Stanislovas. Investigation of the surface subjected to electromechanical hardening  // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 218-220. [INSPEC]. 12. Medekšas, Henrikas. Low cycle fatigue strength of titanium alloy welds // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 233-237. [INSPEC]. 13. Narvydas, Evaldas; Jarašūnas, Mantas. Preliminary investigation of critical load for triangular crosssection supports // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 241-246. [INSPEC]. 14. Ramanauskytė, Kristina; Bakšys, Bronius. Modeling of the body motion on a plate exited by two perpendicular directions // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 278-282. [INSPEC]. 15. Rutkauskas, Žydrūnas; Bargelis, Algirdas; Linss, Gerhard. Peculiarities of automation design moulds for micro parts // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 300-304. [INSPEC]. 16. Stulpinaitė, Agnė; Daunys, Mykolas. Statistical evaluation of coffin curve parameters for welded joint steels // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 330-334. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Daunys, Mykolas; Dundulis, Romualdas; Krasauskas, Povilas. Investigation of RBMK-1500 reactor fuel channel material aging process // Proceedings of the Ninth International Conference on Material Issues in Design, Manufacturing and Operation of Nuclear Power Plants Equipment, Pushkin-St Petersburg, 6-8 June, 2006. Vol. 1. St. Petersburg, 2006. p. 155-163. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Vibratory positioning and search on a horizontally vibrating plane // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 83-88492-62-4. p. [1-8]. Danys, Julius; Lebedys, Alis. Pakavimo technologijų plėtros tendencijos // Technologijos moklslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. ISSN 1822-4652. 2006, T. 5. p. 239-244. Lebedys, Alis; Danys, Julius. Vaikų sunkiai atidaromų pakuočių mechaniniai bandymai // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 32-36. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Свойства конструкционной стали, наплавленной порошком ВК8 // Упрочняющие технологии и покрытия. ISSN 1813-1336. 2006, 12(24). p. 23-27. Bražėnas, Algis; Daunys, Mykolas; Vaičiulis, Dainius. Сопротивление деформированию и разрушению сварных стыковых соединений с мягкой прослойкой при упругопластическом растяжении  // Прикладная механика. ISSN 00328243. 2006, T. 42, no. 4. p. 119-127. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of vibratory alignment of the parts // Балттехмаш-2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научнотехническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 19-26. Ramanauskytė, Kristina; Bakšys, Bronius. Displacement of the body on the circularly moving plane // Балттехмаш-2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научнотехническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 27-33. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Производство композиционных заготовок наплавкой и деформированием // Балттехмаш2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научно-техническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 87-93. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Žygas, Paulius; Lebedys, Alis. Svorinio dozatoriaus darbo našumo tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos

205


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

2.

3.

4.

5.

6.

universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 23-25. Jakubonis, Dainius; Danys, Julius. Kartoninių pakuočių konstrukcijos optimizavimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 60-61. Naujokas, Gedeminas; Narvydas, Evaldas. Detalių spyruokliavimo po šaltojo štampavimo lenkimo operacijos tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 68-70. Palubinskaitė, Vilma; Bakšys, Bronius. Sausosios trinties veikiamo kūno virpesių tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 89-91. Janulionis, Remigijus; Daunys, Mykolas. Hidridinio plyšio įvertinimas cirkonio-niobio vamzdyje  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 92-95. Ramažauskaitė, Rūta; Dundulis, Romualdas. Pratrauktuvo modeliavimas ir optimizavimas  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų

mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 99-101. 7. Bortkevičius, Rytis; Narvydas, Evaldas. Detalių formavimo iš metalo lakštų defektai // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 110-112. 8. Daneika, Tadas; Dundulis, Romualdas. Naudotų lengvųjų automobilių padangų pradiniam smulkinimui skirto įrenginio projektavimas ir optimizavimas  // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 113-115. 9. Kačerauskas, Linas; Medekšas, Henrikas. Perforuotų lakštų lyginimo staklių ekspertizė ir konstrukcijos tobulinimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 164-166. 10. Blaževičius, Ovidijus; Krasauskas, Povilas. Garo turbinos rotoriaus modeliavimas ir ilgaamžiškumo tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 167-169.

Mechatronikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius, tel.: 300 901, 300 900, el. paštas mechatronika@ktu.lt Mechatronikos katedra įkurta 2006 m. gegužės 5 dieną, reorganizavus Gamybos sistemų ir Metalų technologijos katedras. Mechatronikos katedra kuruoja mechatronikos pagrindinių ir magistrantūros studijų programas.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Bronius Bakšys, habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius Docentas dr. Egidijus Dragašius Lektorius dr. Andrius Vilkauskas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jūrėnas Doktorantai: Jolanta Baskutienė, Vytautas Blechertas, Paulius Ibianskas, Sigitas Kilikevičius, Rūta Mitrulevičiūtė,

206

Vilma Palubinskaitė, Kristina Ramanauskytė Vyr. inžinierė Ona Blechertienė Meistras Paulius Tendzegolskis Doktorantūros moduliai Mechatronika (prof. R. P. Bansevičius); Robotų technika (prof. B. Bakšys).


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Mokslo grupë – Reologinių suspensijų tyrimo Vadovas – doc. dr. E. Dragašius, tel. 323 884, el. paštas mechatronika@ktu.lt Dr. V. Jūrėnas, dr. M. Žurauskis, doktorantas P. Ibianskas. Grupėje susibūrė mokslininkai, tiriantys bei kuriantys reologinių suspensijų įrenginius (elektroreologinių ir magnetoreologinių skysčių bei suspensijų).

Mokslo grupë – Automatizuotojo rinkimo mechanikos ir technologijų Vadovas – prof. B. Bakšys, tel. 323 721 Dr. A. B. Povilionis, dr. N. Puodžiūnienė, J. Baskutienė, K. Ramanauskytė, S. Kilikevičius. Grupė nagrinėja vieną svarbiausių mechaninių technologijų problemų – automatiškai renkamų detalių tarpusavio orientavimą rinkimo pozicijoje ir jungiamųjų paviršių sutapdinimą, kad detales būtų galima nekliudomai sujungti. Kuriamų rinkimo įtaisų veikimas pagrįstas vibraciniais kryptingo detalių tarpusavio orientavimo ir centravimo metodais. Dėl netiesinės dinaminės sistemos nesimetriškumo ir vibracinio žadinimo gaunamas kryptingas jungiamųjų paviršių sutapdinimo efektas, kuris lemia detalių sujungimo patikimumą. Vibraciniai rinkimo metodai ir įtaisai pranašesni už klasikinius rinkimo įrenginius ir sistemas, kurių veikimas pagrįstas adaptyviojo valdymo principais. Naudojant vibracinius rinkimo įtaisus, nereikalingos grįžtamojo ryšio sistemos, valdymo algoritmai ir pavaros, kurios patikimai orientuotų tarpusavyje jungiamąsias detales, suteiktų joms nustatytųjų trajektorijų judesius. Tokie įtaisai tinka rinkimo robotams arba gali būti savarankiškai naudojami lanksčiose rinkimo sistemose.

Atliekami kompleksiniai tyrimai apima šias sritis: 1. Vibracinio poslinkio, lemiančio renkamų detalių centravimą žemojo ir aukštojo dažnio virpesiais, tyrimas. 2. Pneumovibracinis detalių centravimas ir sutapdinimas. 3. Detalių centravimas ir rinkimas sužadinant tampriuosius virpesius. 2006 m. eksperimentiškai išnagrinėtas vibracinis matematiškai renkamų detalių centravimas, kai kinematiškai žadinama paslankiai bazuojama detalė ir ant virpančios plokštumos nejudamai įtvirtinta detalė. Pateiktas eksperimentinis stendas ir aprašyta apvalaus ir stačiakampio skerspjūvio detalių centravimo tyrimo metodika. Sudarytos centravimo trukmės priklausomybės nuo žadinimo dažnio, amplitudės, pradinės prispaudimo jėgos, centruojamų detalių ašių nesutapimo. Rastos stabilaus detalių centravimo sritys priklausomai nuo žadinimo ir dinaminės sistemos parametrų. Nustatyta, kad detales galima patikimai centruoti, kai yra suderinti žadinimo dažnis, amplitudė ir pradinė prispaudimo jėga.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Ragaišis, Laurynas; Jonušas, Remigijus; Ragulskis, Kazimieras; Jūrėnas, Vytautas. Research of possibilities of energy transformation using an autovibrating system, excited by small outer excitement // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 207-212. [ISI Web of Science]. 2. Bakšys, Bronius; Puodžiūnienė, Nomeda. Robotic assembly using vibrations // Solid State Phenomena: Mechatronics systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference MSM 2005, Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005 / edited by Nin Bizys, Andrejus Henrikas Marcinkevičius. ISSN 1012-0394. 2006, Vol. 113. p. 301-306. [ISI Web of Science]. 3. Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra; Vilkauskas, Andrius. Modelling of the bullet perforation of textile targets // Structures under Shock and Impact IX: WIT Transactions on the Built Environment. Vol. 87. Southampton: Computational Mechanics Publications, 2006. ISBN 1-84564-175-2. p. 355-365. [ISI Proceedings].

4. Blechertas, Vytautas; Bansevičius, Ramutis Petras. Non–harmonic vibration ultrasonic motors // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 47-48. [ISI Proceedings]. 5. Graževičiūtė, Jurgita; Skiedraitė, Inga; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas. Ultrasonic application in turning process // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 152-154. [ISI Proceedings]. 6. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta. Experimental investigation of parts vibratory alignment // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 163-168. [ISI Proceedings]. 7. Dragašius, Egidijus; Bansevičius, Ramutis Petras. Piezoelectric sensors for cure monitoring of

207


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

208

thermosets // Vibroengineering 2006: proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. ISSN 1822-1262. 2006. p. 215-219. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Insertion investigation of cylindrical parts to be assembled with clearance // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 2(58). p. 30-36. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of parts vibratory alignment exciting immovably based part  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 3(59). p. 42-48. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. Bakšys, Bronius; Ramonas, Andrius. Dynamics of a body vibrating according to the law of harmonics on an air-cushion // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 32-39. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Insertion simulation cylindrical parts under kinematical excitation of mobile based part // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 5(61). p. 38-44. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Motion of elastically and damping constrained part on a horizontally vibrating plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 6(62). p. 11-16. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. Skiedraitė, Inga; Graževičiūtė, Jurgita; Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas. Ultrasonic application in turning process of different types of metals // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2007, nr. 1(62). p. 35-37. [INSPEC]. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Juzėnas, Kazimieras. Experimental investigation of dynamics of linear piezoelectric actuator // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2006, nr. 1(58). p. 43-46. [INSPEC; VINITI]. Bansevičius, Ramutis Petras; Blechertas, Vytautas. Ultrasonic motors for mass-consumer products // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2006, nr. 4(61). p. 5052. [INSPEC].

9. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of a peg and subjected to excitation receiving part alignment // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 19-23. [INSPEC]. 10. Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Cylindrical parts insertion simulation // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 24-27. [INSPEC]. 11. Blechertas, Vytautas; Bansevičius, Ramutis Petras; Santo Zarnik, Marina. Modeling of nonharmonic vibration piezomotor’s actuator // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 43-44. [INSPEC]. 12. Ramanauskytė, Kristina; Bakšys, Bronius. Modeling of the body motion on a plate exited by two perpendicular directions // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 278-282. [INSPEC]. 13. Šedys, Laimonas; Burba, Kęstutis; Dragašius, Egidijus; Grigas, Vytautas. Design and computer aided modeling of 2D manipulator matrix // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 18222951. 2006. p. 310-313. [INSPEC]. 14. Vaškys, Linas; Dragašius, Egidijus. Materials and technologies for artificial muscles // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 355-358. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bansevičius, Ramutis Petras; Blechertas, Vytautas. Multi-degree-of-freedom piezoelectric motors for low cost devices and toys // Actuator 2006: 10th International Conference on New Actuators & 4th International Exhibition on Smart Actuators and Drive Systems, 14-16 June, 2006, Bremen, Germany: conference proceedings / editor Hubert Borgmann. Bremen: HVG Hanseatische Veranstaltungs-GmbH, 2006. ISBN 3-933339-08-1. p. 621-623.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS 2. Bakšys, Bronius; Ramanauskytė, Kristina. Vibratory positioning and search on a horizontally vibrating plane // MSM 2006 [elektroninis išteklius]: 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials, 31 August - 3 September, 2006, Cracow, Poland. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 2006. ISBN 83-88492-62-4. p. [1-8]. 3. Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas. Аспекты надежности ультразвукового волновода с пьезоприводом  // Вiстi академiï iнженерних наук Украïни. Машинобудування та прогресивнi технологiï. No. 3(30). Киïв: Киïвський полiтехнiчний iнститут, 2006. ISBN 966-342-355-2. p. 102-104. 4. Bakšys, Bronius; Baskutienė, Jolanta; Povilionis, Algis Benjaminas. Experimental investigation of vibratory alignment of the parts // Балттехмаш-2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научнотехническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 19-26. 5. Ramanauskytė, Kristina; Bakšys, Bronius. Displacement of the body on the circularly moving plane // Балттехмаш-2006: прогресивные технологии, машины и механизмы в машиностроении: международная научнотехническая конференция: сборник научных статей. Калининград: Калининградский гос. техн. университет, 2006. ISBN 5-94826-151-4. p. 27-33. 6. Ibianskas, Paulius; Dragašius, Egidijus. Development of magnetorheological fluids monitoring system //

7.

1.

2.

3.

Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 103-108. Čalkauskaitė, Jolita; Dragašius, Egidijus. Research of sedimentation process in magnetorheological fluids  // Mechaninė technologija: mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-4711. T. 34 (2006). p. 85-90. Nerecenzuojamuose mokslo ir mokslo populiariuose leidiniuose Palubinskaitė, Vilma; Bakšys, Bronius. Sausosios trinties veikiamo kūno virpesių tyrimas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 89-91. Rugaitytė, Viktorija; Navickaitė, Sigita; Dragašius, Egidijus. Konstrukcijų, kuriose naudojami magnetoreologiniai skysčiai, apžvalga // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 127-129. Navickaitė, Sigita; Rugaitytė, Viktorija; Dragašius, Egidijus. Elektro-reologinių skysčių apžvalga bei praktinis pritaikymas // Mechanikos inžinerija - 2006: 5-oji jaunųjų mokslininkų konferencija: pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-067-4. p. 133-135.

Ðilumos ir atomo energetikos katedra Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, tel.: 300436, 321449, e. p. saek@ktu.lt Katedros veiklos pradžia – 1922 m. kovo 4 d., kai Kaune įsikūrusiame Lietuvos universitete buvo įsteigta Termodi-

namikos ir vidujinio degimo variklių katedra, vadovaujama profesoriaus Vasario Gorodeckio.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Vytautas Dagilis, habil. dr. Jonas Gylys, habil. dr. Valentinas Klevas, habil. dr. Gintautas Miliauskas, habil. dr. Lionginas Paulauskas, habil. dr. Povilas Poškas, habil. dr. Stasys Šinkūnas, habil. dr. Eugenijus Ušpuras Docentai: dr. Arvydas Adomavičius, dr. Kęstutis Buinevičius, dr. Juozas Gudzinskas, dr. Valdas Lukoševičius, dr. Romualdas Montvilas, dr. Egidijus

Puida, dr. Antanas Rimantas Sudintas, dr. Vincas Vasiliauskas, dr. Stanislovas Žiedelis Lektoriai: dr. Algimantas Balčius, dr. Mindaugas Jakubčionis, dr. Liutauras Vaitkus Doktorantai: Andrius Aleksonis, Martynas Babilas, Vidmantas Giedraitis, Irena Gimbutytė, Tadas Janulaitis, Raimondas Maladauskas, Regimantas Melkūnas, Giedrius Miliauskas, Jūratė Pociūtė-Kaminskė, Viktorija Sankauskaitė, Mindaugas Venskus

1940 m. katedra pavadinta Šiluminių variklių, 1962 m. – Šiluminės energetikos, o 1995 m. – Šilumos ir atomo energetikos katedra. 2002 m. gauta Lietuvos mokslo premija.

209


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inžinierius Giedrius Gudiškis Inžinierius energetikas Regimantas Melkūnas Analitikai: Kristina Klemkaitė, Paulius Lučinskas Mokomosios laboratorijos vedėjas Giedrius Gudiškis Jaunesn. technikas Gasparas Noras Vyr. laborantai: Eimutis Jakubčionis, Raimonda Vaitkevičienė Laborantai: Anton Belousov, Romas Gimbutis Aukštos kvalifikacijos darbininkas Eimutis Jakubčionis Administratorė Irena Gacevičiūtė

(prof. V. Klevas); Termokinetika (prof. G. Miliauskas); Termodinamika (prof. P. Poškas); Impulso ir šilumos pernešimas masinių jėgų lauke (prof. P. Poškas); Vienfazio srauto termohidromechanika (prof. P. Poškas); Avarinių pereinamųjų termohidraulinių procesų modeliavimas (prof. E. Ušpuras); Eksperimentiniai šiluminės fizikos metodai (prof. E. Ušpuras); Investavimo energetikoje projektų planavimas ir įvertinimas (prof. E. Ušpuras); Trūkieji fluido srautai (prof. E. Ušpuras); Masės pernešimas (prof. E. Ušpuras).

Tiriamoji bazė Kuro deginimo stendai, putų srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendai, skysčio plėvelės srautų hidromechanikos ir šilumos mainų stendas, šaldymo kompresorių tyrimo stendas, ALFA darbo stotis UNIX pagrindu.

Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Ramūnas Bankauskas. Skysčių lašų šilumos ir masės mainų tyrimas (vadovas prof. G. Miliauskas); Valdas Garmus. Karšto skysčio lašelių nestacionariųjų šilumos ir masės mainų tyrimas (vadovas prof. G. Miliauskas); Donatas Sabanskis. Šilumos atidavimo tyrimas plokščiame kanale turbulencinės mišrios konvekcijos atveju esant nestabiliai oro tankio stratifikacijai (vadovas prof. P. Poškas).

Doktorantūros moduliai Branduolinių reaktorių teorija ir technologija (prof. J. Gylys); Dvifazių srautų termohidromechanika (doc. J. Gudzinskas); Aplinkosauga energijos gamyboje (doc. K. Buinevičius); Energetikos makroekonomika (prof. V. Klevas); Energetikos ekonomika

Mokslo grupë – Dvifaziø srautø termohidromechanikos Vadovas –- prof. J. Gylys, tel. 300444, e. p. jonas.gylys@ktu.lt Dr. A. Adomavičius, dr. J. Gudzinskas, habil. dr. S. Šinkūnas. Grupės užuomazga – 1970–1971 m. Tyrinėjami impulso ir šilumos pernašos dėsningumai dvifaziuose skysčių ir dujų srautuose, su kuriais susiduriama šilumos ir atomo energetikoje. Gamtinių dujų transportavimo tarifų diferencijavimo metodų tyrimas ir kainodaros tobulinimo rekomendacijų parengimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8369 / Vadovas doc. J. Gudzinskas. Atlikta naudojamų gamtinių dujų transportavimo tarifų ES šalyse analizė, pateiktos rekomendacijos, kaip tobulinti kainodarą atsižvelgiant į šalies vartotojų ir tiekimo tinklo specifiką. Kompleksinis garo vamzdynų ir kondensato grąžinimo sistemos darbo režimų įvertinimas bei modernizavimo rekomendacijų pateikimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8353 / Vadovas doc. J. Gudzinskas. Pasikeitus AB „Achema“ gamyklos teritorijoje esančių garo vartotojų išsidėstymui bei poreikiams, prieš kelis dešimtmečius nutiesto garotiekio konfigūracija tapo neracionali. Atlikus garo tiekimo sistemos darbo režimų analizę, pateiktos rekomendacijos, kaip ją modernizuoti. Vartotojų aprūpinimo šilumos energija analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8368 / Vadovas doc. J. Gudzinskas. Atlikta Kauno miesto integruoto termofikacinio tinklo hidraulinių režimų analizė ir įvertinta galimybė tiekti šilumą būsimiems stambiems vartotojams; pateiktos rekomendacijos, kaip modernizuoti tinklą, siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą miestui. Dujų, susidarančių pūdant nuotekų dumblą, šiluminės vertės ir jų emisijai įtaką turinčių veiksnių

210

analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8349 / Vadovas doc. E. Puida. 2006 m. buvo atliekami periodiniai biodujų iš Kauno vandens valymo įrenginių šilumingumo matavimai. Matavimų rezultatai buvo lyginami su CH4 dujų koncentracijos matavimais, kurie nuolatos atliekami vandenvalos įmonėje sumontuotu stacionariu analizatoriumi. Palyginimo tikslas buvo nustatyti ryšį tarp šių parametrų. Matavimo rezultatai rodo, kad yra tam tikras biodujų šiluminės vertės reikšmių svyravimas. Esant tai pačiai metano dujų koncentracijai, biodujų šiluminės vertės matavimo rezultatai gali būti skirtingi, tačiau nukrypimas nėra didelis. Tyrimų analizė parodė, kad CH4 koncentracijos svyravimas per metus palyginti nedidelis (iki 15 %), šiluminei vertei turėjo iki 4 % įtakos. Matavimų bei analizės duomenys leido nustatyti veiksnius, kurie turėjo įtakos dujų šilumingumui. FRAMEWORK 6. Naujas išmetimo dujų katalitinis konverteris mobiliems ne transporto mechanizmams (EXOCAT), COOP-CT-2004-512912. KTU koordinatorius – dr. M. Jakubčionis. Projekto, kuriame dalyvauja 10 partnerių iš įvairių Europos šalių, tikslas – sukurti alternatyvą šiuo metu plačiai naudojamiems vidaus degimo variklių išmetamų dujų katalizatoriams, pagamintiems naudojant brangiuosius metalus. Numatyta sukurti katalizatorius, kurie bus gaminami naudojant plačiai paplitusius ir pigesnius metalus ir jų junginius. Atlikti metalų padengimo katalizatorių dangomis metodų tyrimai, nustatyti tinkamiausi metodai. Pagamintų katalizatorių paviršiaus tyrimai buvo atliekami keturiomis kryptimis: rentgeno spindulių analizė, analizė skenuojančiuoju mikroskopu, derivatografija ir laisvojo paviršiaus matavimai. Šie tyrimai leido nustatyti efektyviausius katalizatorių gamybos metodus bei medžiagas, iš kurių pagaminti katalizatoriai potencialiai yra efektyviausi, t. y. kurių efektyvusis paviršiaus plotas yra didžiausias ir pan.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Suprojektuotas ir pagamintas eksperimentinis stendas katalizatorių bandinių efektyvumui tirti. Katalizatorių efektyvumas buvo nustatomas pagal du parametrus: anglies monoksido skaidymą ir azoto oksidų skaidymą. Eksperimentai buvo atliekami keičiant temperatūrinius

katalizatorių bandinių veikimo režimus. Eksperimentinių tyrimų tikslas – kokybiškai įvertinti katalizatorių bandinius, pagamintus projekto partnerių, t. y. nustatyti, kurie iš pateiktų bandinių yra efektyvesni.

Mokslo grupë – Ðilumos ir masës perneðimo procesø spinduliuojanèiose sistemose Vadovas – prof. G. Miliauskas, tel. 300437, e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt Dr. A. Adomavičius, dr. K. Buinevičius, dr. R. Montvilas, V. Šabanas. Grupė pradėjo kurtis 1980 m. Kuriami metodai sudėtiniams šilumos ir masės mainams pusskaidrėse medžiagose apskaičiuoti. Metodai taikomi spinduliuojančių dispersinių sistemų būsenoms modeliuoti.

Medienos kuro naudojimo tikslingumo analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7837 / Vadovas doc. K. Buinevičius.

Mokslo grupë – Ðilumos transformavimo árenginiø Vadovas – prof. V. Dagilis, tel. 323463, e. p. L070172@ktu.lt Dr. A. Balčius, dr. L. Vaitkus. Grupė įkurta 1998 m. Veiklos sritys – kompresorių ir šilumokaičių, skirtų šaldymo technikai ir šiluminiams siurbliams, kūrimas ir tyrimas.

„Free-frost“ šaldymo sistemos šaldytuvų studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8359 / Vadovas. prof. V. Dagilis. Studija buvo reikalinga vykdytojui, siekiant geriau išanalizuoti tiek vartotojų poreikius, tiek technologines galimybes. Studijos pagrindinė išvada: žemų temperatūrų kameros garintuvo vieta yra prie galinės kameros sienelės.

Naujo dizaino šaldiklio šaldymo sistemos projektas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8306 / Vadovas prof. V. Dagilis. Projektas apėmė tiek šaldymo sistemos, tiek spintos projektavimą. Nauja šaldymo atskyriant srautus sistema su padidino sistemos efektyvumą 11 procentų, ir tai leido kiek atpiginti gaminį, darant plonesnę izoliaciją. Gaminys įdiegtas į masinę gamybą.

„Free-frost“ šaldymo sistemos šaldytuvo projektas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8383 / Vadovas prof. V. Dagilis. Projektas apėmė tik šaldymo sistemos tyrimo ir projektavimo darbus. Pasiektas aukštas efektyvumo rodiklis – A+ klasė su įprastiniais kompresoriais. Šiuo metu projektuojama gaminio gamybos įranga. Masinė gamyba prasidės 2007 metų pabaigoje.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Miliauskas, Gintautas; Šabanas, Vaidotas. Interaction of transfer processes during unsteady evaporation of water droplets // International Journal of Heat and Mass Transfer. ISSN 0017-9310. 2006, Vol. 49, no. 1112. p. 1790-1803. [ISI Web of Science; Science Direct; INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. Gylys, Jonas; Šinkūnas, Stasys; Giedraitis, Vidmantas; Ždankus, Tadas. Experimental study of in-line tube bundle heat transfer in vertical foam flow // WIT Transactions on Engineering Sciences: Advanced Computational Methods in Heat Transfer IX: 9th international conference. ISSN 1746-4471. 2006, Vol. 53. p. 213-220. [ISI Proceedings; Chemical Abstracts (CAplus)]. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. On heat transfer variation in film flow related with surface cross curvature // WIT Transactions on Engineering Sciences: Advanced Computational Methods in Heat Transfer IX: 9th international conference. ISSN 17464471. 2006, Vol. 53. p. 231-240. [ISI Proceedings; Chemical Abstracts (CAplus)]. Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas; Adomavičius, Arvydas. Thermohydromechanics of transformer oil film flow // Transport Means - 2006: proceedings

of the 10th international conference, October 1920, 2006, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1822-296X. 2006. p. 75-78. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Rasburskis, Nerijus; Gudzinskas, Juozas; Gylys, Jonas. Combined heat and power production: socioeconomic and sustainable development aspects  // Journal of civil engineering and management / Vilnius Gediminas technical University, Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730. 2006, Vol. 12, no. 1. p. 29-36. [COMPENDEX; CSA Civil Engineering Abstracts; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; Engineered Materials Abstracts; METADEX; ICONDA; SCOPUS; INSPEC]. 2. Žiedelis, Stanislovas; Adomavičius, Arvydas; Ognerubov, Viktor. Impact of the specified valves characteristics on the transient processes of nuclear reactor core cooling // Mechanika /

211


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 2(58). p. 24-29. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts); VINITI]. 3. Miliauskas, Gintautas; Garmus, Valdas. “Droplet” problem in the aspect of modern thermal technologies // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 4(60). p. 23-31. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 4. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras; Kirejchick, D. Slider-link driven compressor (I). Mathematical model // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2006, nr. 6(62). p. 25-31. [INSPEC; COMPENDEX; FLUIDEX; SCOPUS; CSA (Cambridge Scientific Abstracts)]. 5. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Šinkūnas, Stasys. Influence of the foam flow turning on the staggered and in–line tube bundles heat transfer intensity // WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. ISSN 1790-5044. 2006, Vol. 1, iss. 3. p. 268-273. [INSPEC; Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras; Kirejchick, Dmitrij. Mathematical model of slider-link driven compressor (I) // Compressors 2006: 6. International Conference on Compressors and Coolants: joint conference of IIR Commisions B2 and B1 with E1 and E2, September 27 - 29, 2006, Papiernička, Slovak Republic: proceedings. Bratislava: International Institute of Refrigeration, 2006. ISBN 80-968986-5-5. p. 110-118. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Dagilis, Vytautas; Vaitkus, Liutauras; Kirejchick, Dmitrij. Mathematical model of slider-link driven compressor (II). Simulation results // Compressors 2006: 6. International Conference on Compressors and Coolants: joint conference of IIR Commisions B2 and B1 with E1 and E2, September 27 - 29, 2006, Papiernička, Slovak Republic: proceedings. Bratislava: International Institute of Refrigeration, 2006. ISBN 80-968986-5-5. p. 119-127. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Miliauskas, Gintautas; Garmus, Valdas. Nestacionarieji šilumos ir masės mainai spinduliuojančiuose dispersiniuose srautuose. 5. Knudseno sluoksnio įtakos tyrimas // Energetika = Power engineering  = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2006, nr. 4. p. 22-30. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Poškas, Robertas; Šinkūnas, Stasys; Poškas, Povilas. Experimental investigation of opposing turbulent mixed-convection heat transfer in an inclined flat channel with one-sided heating. 1. Method and investigations for an inclination angle φ = 60° // Heat Transfer Research. ISSN 1064-2285. 2006, Vol. 37, no. 1. p. 35-43. [COMPENDEX; EDC Electronic Data Center]. 10. Gylys, Jonas; Šinkūnas, Stasys; Ždankus, Tadas; Giedraitis, Vidmantas. Analysis of the in-line tube bundle heat transfer to the foam flow // CFD Computational Fluid Dynamics [elektroninis išteklius]: proceedings of the Fifth International

212

Conference on CFD in the Process Industries, 13-15 December, 2006, Melbourne, Australia. Melbourne: CSIRO, 2006. ISBN 0-643-09423-7. p. [1-4]. [INSPEC]. 11. Šinkūnas, Kęstutis; Šinkūnas, Stasys; Kiela, Algimantas. Surface cooling using gravitational liquid films // Mechanika 2006: proceedings of the 11th international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2006. p. 340-345. [INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Giedraitis, Vidmantas; Šinkūnas, Stasys. Cilindrinių paviršių šilumos atidavimo ypatumai vertikaliame statiškai stabilių putų sraute // Inžinerija = Engineering: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-8279. 2006, nr. 7(1). p. 69-76. 2. Gylys, Jonas; Žiedelis, Stanislovas; Klevas, Valentinas. Feasibility and competitiveness of the further nuclear energy production in Lithuania // 6th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, 21-25 May, 2006, Dubrovnik, Croatia [elektroninis išteklius]: conference proceedings. Zagreb: Croatian Nuclear Society, 2006. ISBN 953-96132-9-9. p. [1-12]. 3. Gylys, Jonas; Šinkūnas, Stasys; Giedraitis, Vidmantas; Ždankus, Tadas. Heat transfer of in-line tube bundle to vertical foam flow // ISTP-17 [elektroninis išteklius]: 17th International Symposium on Transport Phenomena, 4-8 September, 2006, Toyama, Japan: [proceedings]. Toyama: The Pacific Center of Thermal-Fluid Engineering, 2006. ISBN 1-930746-032. p. [1-3]. 4. Gylys, Jonas; Šinkūnas, Stasys; Ždankus, Tadas; Giedraitis, Vidmantas. Influence of the foam flow turn on the in-line tube bundle heat transfer intensity  // 3rd BSME-ASME International Conference on Thermal Engineering, 20-22 December 2006, Dhaka, Bangladesh [elektroninis išteklius]: proceedings. Dhaka: Bangladesh Society of Mechanical Engineers, 2006. ISBN 984-32-3815-X. p. [1-6]. 5. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Šinkūnas, Stasys. Influence of the foam flow turn on the staggered tube bundle heat transfer intensity // Proceedings of the WSEAS Conference [elektroninis išteklius]: the 4th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, August 21-23, 2006, Elounda, Greece. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2006. ISBN 960-8457-52-1. p. 317-322. 6. Gylys, Jonas; Ždankus, Tadas; Šinkūnas, Stasys; Giedraitis, Vidmantas. Study of in–line tube bundle cooling in vertical foam flow // WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. ISSN 1790-5044. 2006, Vol. 1, iss. 6. p. 632-637. 7. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. On heat transfer enhancement during liquid film flow  // Innovative Equipment and System for Comfort and Food Preservation [elektroninis išteklius]: IIR-IRHACE conference, February 16-18, 2006, University of Auckland, New Zealand: refrigeration science and technology proceedings. ISSN 0151-1637. 2006, no. 1. p. 263-270.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

8. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. On heat transfer in laminar and turbulent gravitational film flow // ICTEA-06: Thermal Engineering:Theory and Applications: conference proceedings. Al Ain: United Arab Emirates University, 2006. ISBN 9948-02-128-2. p. 117-120. 9. Sinkunas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. On heat transfer in laminar and turbulent gravitational flow // Proceedings of the 2nd International Conference on Thermal Engineering Theory and Applications, January 3-6, 2006, Al Ain, United Arab Emirates. Al-Ain: UAE University, 2006. p. [1-4]. 10. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas. On heat transfer in thin films of viscous liquids // FTEC 2006 [elektroninis išteklius]: International Conference on Fluid and Thermal Energy Conversion 2006, December 10-14, 2006, Jakarta, Indonesia: [proceedings]. ISSN 08549346. 2006. p. 144-1 - 144-12. 11. Gylys, Jonas; Giedraitis, Vidmantas; Šinkūnas, Stasys; Ždankus, Tadas; Gylys, Martynas. Study of in-line tube bundle heat transfer in upward vertical foam flow // Energy: production, distribution and conservation: ASME conference, Milan, May 14-17th, 2006: [proceedings]. Vol. 2. Milan: ASME ATI, 2006. ISBN 88-89884-03-7. p. 643-650. 12. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Kiela, Algimantas; Gimbutytė, Irena. Study of momentum and heat transfer ina falling liquid film // 13th International Heat Transfer Conference, 13-18 August, 2006, Sydney, Australia: conference proceedings [elektroninis išteklius]. New York: Begell House Inc. Publishers, 2006. ISBN 156700-226-9. p. [1-8]. 13. Šinkūnas, Stasys; Gylys, Jonas; Sirvydas, Arūnas. Study of thermohydromechanical processes in gravitational liquid film flow // ICEE 2006 [elektroninis išteklius]: International Conference on Energy and Environment: Recent Trend and Issues in Energy and Environment, 28-30 August, 2006, Kajang, Selangor, Malaysia. Tenaga: Universiti Tenaga Nasional, 2006. p. 68-72. 14. Gylys, Jonas; Giedraitis, Vidmantas; Šinkūnas, Stasys; Ždankus, Tadas; Gylys, Martynas. Study of tube bank cooling vertical foam flow // Innovative Equipment and System for Comfort and Food Preservation [elektroninis išteklius]: IIR-IRHACE conference, February 16-18, 2006, University of Auckland, New Zealand: refrigeration science and technology proceedin