Page 1

ISSN 1392-9623 Kauno technologijos universitetas K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas Telefonai: (8 37) 300 000, (8 37) 300 003 Faksas (8 37) 324 144 Elektroninis paštas rastine@ktu.lt http://www.ktu.lt/lt/mokslas/moksliniai_tyrimai/mt2008

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

2009
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Leidinio sudarytojai: doc. Leonas Balaševičius, Janina Jankauskienė ir Adriana Kviklienė

Moksliniai tyrimai: 2008 m. ataskaita - Kaunas: Technologija, 2009. - 382 p.

Knygoje aprašyta, kaip Kauno technologijos universitete organizuojami ir finansuojami moksliniai tyrimai, pateikiami apibendrintieji ir padalinių 2008 m. mokslinės veiklos pagrindiniai rodikliai: atliktų tyrimų tematika, monografijų, straipsnių ir konferencijų pranešimų aprašai, apgintų daktaro disertacijų pavadinimai, nurodomi užsienio mokslininkų vizitai ir kt.

© Kauno technologijos universitetas, 2009
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Turinys SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI....................................................... 5 UNIVERSITETO MISIJA IR PAGRINDINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI ...................................................................... 6 UNIVERSITETO STRUKTŪRA IR VALDYMAS........................................................... 7 MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS................................................... 8 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISINĖ APSAUGA...............................................10 MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR PARODOS............................................................11 TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS......................................13 DOKTORANTŪRA................................................15 BIBLIOTEKA...........................................................16 MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA...................................................................17 PAGRINDINIAI 2008 M. MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI..........................................19 DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOSE..........25 2008 M. VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO PARAMA MOKSLO TYRIMAMS...............................................................33 UNIVERSITETO MOKSLO PROGRAMOS ..35 MOKSLO LAIMĖJIMAI........................................36 CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS..........................................................39 Bendrosios chemijos katedra....................................42 Fizikinės chemijos katedra........................................44 Inžinerinės ekologijos katedra..................................46 Maisto produktų technologijos katedra..................49 Neorganinės chemijos katedra.................................55 Organinės chemijos katedra.....................................57 Organinės technologijos katedra.............................60 Silikatų technologijos katedra...................................66 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS..........................................................69 Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra..........................................................................71 Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra.............76

Medienos mechaninės technologijos katedra.........79 Meninio projektavimo katedra.................................82 Tekstilės technologijos katedra................................83 Polimerinių gaminių mokslo laboratorija...............87 EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS..........................................................89 Apskaitos katedra.......................................................92 Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra.......95 Finansų katedra........................................................100 Įmonių ekonomikos katedra...................................102 Kokybės vadybos katedra.......................................106 Marketingo katedra..................................................109 Vadybos katedra.......................................................114 Visuotinės kokybės vadybos centras.....................117 Projektų vadybos centras........................................118 ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS........................................................119 Elektros sistemų katedra.........................................122 Elektros ir šviesos inžinerijos katedra...................126 Ergonomikos katedra..............................................127 Procesų valdymo katedra........................................129 Taikomosios elektronikos katedra.........................131 Teorinės elektrotechnikos katedra.........................134 Valdymo technologijų katedra................................137 Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI)....................................................140 FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................141 Fizikos katedra..........................................................144 Matematinės sistemotyros katedra.........................150 Taikomosios matematikos katedra........................153 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS........................................................157 Filosofijos ir kultūrologijos katedra.......................159 Garso ir vaizdo menų technologijos katedra.......161 Kalbotyros katedra...................................................163 Užsienio kalbų centras.............................................164 INFORMATIKOS FAKULTETAS.....................167 Informacijos sistemų katedra.................................170 Kompiuterių katedra................................................173 Kompiuterių tinklų katedra....................................176 Multimedijos inžinerijos katedra............................178 Programų inžinerijos katedra.................................182
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA Sisteminės analizės katedra.....................................186 Verslo informatikos katedra...................................188 Informacinių technologijų diegimo centras ........190 Kompiuterinio raštingumo centras ......................193 Realaus laiko kompiuterių sistemų centras .........193 MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS........................................................195 Deformuojamų kūnų mechanikos katedra...........199 Gamybos technologijų katedra..............................201 Inžinerinės grafikos katedra....................................206 Inžinerinės mechanikos katedra.............................208 Mašinų projektavimo katedra.................................213 Mechatronikos katedra............................................215 Šilumos ir atomo energetikos katedra...................218 Teorinės mechanikos katedra.................................223 Transporto inžinerijos katedra...............................225 Transporto problemų institutas.............................229 Pakavimo tyrimų centras.........................................229 Stiprumo ir irimo mechanikos centras..................231 SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS.........233 Psichologijos katedra...............................................237 Regionų plėtros katedra .........................................238 Sociologijos katedra.................................................239 Teisės katedra............................................................243 Verslo administravimo katedra...............................244 Viešojo administravimo katedra............................247 Edukologijos institutas . .........................................249 Ugdymo sistemų katedra.........................................249 Politikos ir viešojo administravimo institutas .....254 Verslo strategijos institutas ....................................256 Strateginio valdymo katedra...................................257 Edukacinės kompetencijos centras........................259 Lyčių studijų centras................................................259 Edukacinių inovacijų laboratorija..........................259 Socialinių tyrimų laboratorija ................................260 STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS........................................................263 Architektūros ir kraštotvarkos katedra..................266 Geoinžinerijos katedra............................................268 Grafinių darbų katedra............................................269 Statybinių konstrukcijų katedra..............................271 Statybinių medžiagų katedra...................................273 Statybos technologijų katedra.................................276 Kraštotvarkos centras..............................................278 Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centras........................................................................279TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS....................281 Elektronikos inžinerijos katedra............................284 Elektroninių ir matavimo sistemų katedra..........287 Signalų apdorojimo katedra....................................290 Telekomunikacijų katedra.......................................292 PANEVĖŽIO INSTITUTAS...............................295 TechnolOgijų FAKULTETAS................297 Elektros inžinerijos katedra................................299 Fizinių mokslų katedra........................................301 Mechanikos technologijos katedra.....................303 Statybos technikos katedra..................................305 VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS....................................................307 Ekonomikos katedra............................................309 Vadybos mokslų katedra.....................................311 Kalbų centras........................................................312 APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS......315 AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS .........................................................321 BIOMEDICININĖS INŽINERIJOS INSTITUTAS...........................................................325 ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS .........................................................331 EUROPOS INSTITUTAS ...................................335 GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS...........................................................339 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS INSTITUTAS . ...................................343 MEDŽIAGŲ MOKSLO INSTITUTAS.............347 METROLOGIJOS INSTITUTAS.......................349 PROF. K. BARŠAUSKO ULTRAGARSO MOKSLO INSTITUTAS......................................353 SINTETINĖS CHEMIJOS INSTITUTAS . .....359 TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS INSTITUTAS.......................361 MECHATRONIKOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INFORMACIJOS CENTRAS ....365 MIKROSISTEMŲ IR NANOTECHNO­LOGIJŲ MOKSLINIS CENTRAS......................................371 SKAIČIUOJAMŲJŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS................................................................373 TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS...........375


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

SVARBIAUSIEJI UNIVERSITETO RAIDOS ETAPAI 1920 m. sausio 27 d. Būrelis įvairių profesijų šviesuolių matematiko Z. Žemaičio ir psichologo J. Vabalo-Gudaičio iniciatyva Kaune įsteigė pirmąją studijų centro užuomazgą – Aukštuosius kursus. Juose, be kitų, buvo ir Technikos skyrius, kuriam vadovavo inžinierius J. Šimoliūnas. Po dvejų metų čia jau mokėsi 480 klausytojų, dėstė 48 pedagogai.

1943 m. kovo 17 d. Universitetas, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, buvo uždarytas. Siekdami sudaryti sąlygas jaunimui studijuoti technikos ir medicinos mokslus, grupė uždaryto Universiteto profesorių įsteigė Suaugusiųjų institutą (su aukštesniuoju technikos skyriumi ir medicinos kursais), kuris veikė vienus metus.

1922 m. vasario 16 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu šių kursų pagrindu buvo įsteigtas Lietuvos universitetas – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla. Lietuvos prezidentas A. Stulginskis pirmuoju Lietuvos universiteto rektoriumi paskyrė dr. J. Šimkų, dekanais – prelatą J. Mačiulį-Maironį (Teologijos fak.), A. Voldemarą (Socialinių mokslų fak.), Z. Žemaitį (Matematikos ir gamtos fak.), P. Avižonį (Medicinos fak.) ir P. Jodelę (Technikos fak.).

1944 m. likę Lietuvoje Technikos fakulteto profesoriai ir dėstytojai bei jauni inžinieriai sudarė Universiteto (iki 1946 m. veikusio Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto pavadinimu) mokslo personalo branduolį, nulėmusį tolesnę aukštojo technikos mokslo raidą.

1930 m. Lietuvos Vyriausybė Universitetui suteikė Vytauto Didžiojo vardą. Nuo pat šios aukštosios mokyklos įkūrimo, be Teisės, Humanitarinių mokslų fakultetų, veikė Technikos bei Matematikos ir gamtos fakultetai, kuriuose buvo rengiami keturių specialybių  – statybos, mechanikos, elektrotechnikos ir cheminės technologijos  – diplomuoti inžinieriai. Technikos fakultetą sudarė 17 katedrų (po 1930 metų – 11), kuriose dirbo 40–60 mokslo darbuotojų ir 4–6 pagalbinio personalo nariai. Moderni inžinierių rengimo bazė su studijoms ir moksliniam darbui būtinomis laboratorijomis Vytauto Didžiojo universitete buvo sukurta tik pastačius Aleksote Fizikos ir chemijos rūmus (1932 m.) ir mechaninių laboratorijų pastatą (1937 m.). 1940 m. pradžioje Teisės, Humanitarinių mokslų bei Matematikos ir gamtos fakultetai buvo perkelti į atgautos sostinės Vilniaus universitetą. Iki II pasaulinio karo Technikos fakultete buvo apgintos 5 inžinerijos daktaro disertacijos. Pirmasis šį mokslo laipsnį įgijo Juozas Indriūnas, tekstilės mokslo Lietuvoje pradininkas. Nepriklausomybės laikotarpiu Universitete veikė 148 studentų organizacijos – įvairios veiklos krypties korporacijos (tarp jų ir ideologinės, politinių partijų globojamos) bei draugijos. Labai aktyviai šioje veikloje dalyvavo ir Technikos fakulteto studentai, pirmiausia „Plieno“ vyrijos, korporacijų „Neo-Lithuania“ ir „Grandis“, taip pat Studentų technikų draugijos nariai. 1940 m. Tarybų Sąjungos armijai okupavus mūsų šalį, Universitete daug kas pasikeitė: studentams du semestrus buvo dėstomas privalomas 6 savaitinių valandų marksizmoleninizmo kursas, visiems dėstytojams įsakyta vadovautis marksistine doktrina ir savo paskaitose pabrėžti bolševikinės santvarkos pranašumą. 1941 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, Universitetas savo darbą pradėjo sena tvarka. Laikinosios vyriausybės šiek tiek pertvarkytas, turėjo 5 fakultetus: Teologijos, Filosofijos, Technologijos, Statybos ir Medicinos. Vėliau, nors Universiteto senatas ir priešinosi, vokiečių karinė vadovybė leido studijuoti tik tiems, kurie dirbo karui svarbiose įstaigose ir kurie prieš studijas buvo atlikę darbo prievolę.

1950 m. Kauno universitetas buvo pertvarkytas į Kauno politechnikos institutą ir Kauno medicinos institutą. Per visą naujosios okupacijos laikotarpį Politechnikos institutas atsilaikė prieš agresyvią rusifikavimo ir perdėto internacionalizavimo politiką, kiek pajėgdamas stengėsi išlaikyti senąją universitetinę dvasią ir tautines bei akademines tradicijas, dėstymą lietuvių kalba. 1960 m. pradėtas statyti KPI akademinis miestelis. Iškilo Statybos, Cheminės technologijos, taip pat elektriškųjų mokslų, Lengvosios pramonės fakultetų rūmai, Skaičiavimo centras, studentų bendrabučiai bei kiti pastatai. 1990 m. Kauno politechnikos institutas, pavadintas Kauno technologijos universitetu, atgavo universitetinį statusą ir pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformos keliu. Siekiama, kad Universiteto veikla atitiktų Didžiosios Europos universitetų chartijos, UNESCO ir Europos Sąjungos nuostatas, gerai derintųsi prie kitų Europos ir, žinoma, Lietuvos universitetų veiklos. 1992 m. Universitete, vadovaujantis Lietuvos mokslo ir studijų įstatymu, pradėtos įgyvendinti dviejų pakopų aukštojo išsilavinimo studijos bei nauja mokslo laipsnių teikimo tvarka. 1993 m. įdiegta ir toliau tobulinama vakarietiškos struktūros lanksti modulinė-kreditinė studijų sistema, akcentuojanti mokslo ir studijų vienovę, platų fundamentinį išsilavinimą, liberalias studijų programas ir savarankišką darbą. 1998 m. Universitetas prisijungė prie Didžiosios universitetų chartijos, tapo Tarptautinės universitetų bei Europos universitetų asociacijų nariu. 2001 m. Universitetas įstojo į Europos inžinerinio mokymo draugiją (SEFI). 2003 m. Universitetas tapo Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo draugijos (EUCEN) nariu. 2006 m. Universitetas tapo Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER) nariu.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Universiteto misija ir pagrindiniai strateginiai tikslai Universiteto misija – kokybiškas aukštasis išsilavinimas, mokslinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, sudarantys prielaidas tenkinti Lietuvos ūkio ir kultūros reikmes sparčios kaitos ir didėjančios konkurencijos sąlygomis, kurti informacinę ir žinių visuomenę, pasiekti šalies intelektinio potencialo tarptautinį pripažinimą.

Strateginiai tikslai Tapti mokslo ir inovacijų universitetu: • Studijos grindžiamos studijų, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros rezultatų simbioze. • Mokslinių tyrimų orientavimas į sritis, kur galima pasiekti tarptautinį lygį.

• Užtikrinama mokslo ir studijų vienovė.

• Inovacijų ir ryšių su verslu sistemos sukūrimas.

Užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą:

Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrinti šalies mokslinę kompetenciją:

• Suteikiama galimybė studijuoti visiems, įskaitant ir tuos, kuriems aukštasis mokslas tradiciškai nebuvo prieinamas.

• Siūlomas aukščiausios kokybės išsilavinimas ir platus visų pakopų studijų programų spektras. • Studentai ir Universiteto personalas dirba kaip partneriai, siekdami pagerinti studentų patirties kokybę, įtraukdami studentus į visų lygių sprendimų priėmimą. • Skatinamas studentų kūrybingumas ir iniciatyva, mokslinė veikla, asmeninis ir intelektinis augimas, kad jie sugebėtų suvokti, formuluoti ir spręsti problemas, jaustų profesinę ir etinę atsakomybę, nugalėtų savo silpnybes ir gerai pasirengtų gyvenimui. • Skatinama galimybių lygybė, sukuriant įvairiapusę mokymosi aplinką, kurioje individuali charakteristika, tokia kaip lytis, amžius, tautybė, negalia ar etninė kilmė, yra pripažįstama ir vertinama. • Skatinamas nemokamas informacijos teikimas ir dalyvavimas žinių kaupimo ir įgūdžių formavimo procese, racionaliai panaudojant stipendijų sistemos, mokslinių tyrimų, tarptautinių ir šalies programų, konsultacijų ir profesinės praktikos teikiamas galimybes.

• Skatinami geriausių studijų ir mokslinės veiklos rezultatų pasiekę studentai. Tenkinti visuomenės poreikius, plėtoti inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą: • Diegiamos inovacijos, kuriomis reaguojama į studentų, šalies ūkio, tarptautinės mokslinių tyrimų rinkos poreikius ir kurios yra grindžiamos praeities sėkme. • Tiriamos ir diegiamos mokymo, mokymosi ir vertinimo alternatyvos. • Plėtojama technologijų perdavimo ir licencinė veikla. • Teikiamos paslaugos ir visų aukštojo mokslo pakopų išsilavinimas įvairiais studijų būdais, tenkinant įvairius akademinius ir profesinius poreikius. • Teikiamos naujos išsilavinimo galimybės vietinės, nacionalinės ar tarptautinės bendruomenės žmonėms ir plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su kitais partneriais.

• Kuriama efektyvi vidinė studijų ir mokslinių bei technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema.

• Atliekami pažangiai visuomenės, jos ekonominio ir techninio potencialo raidai reikalingi moksliniai tyrimai, populiarinamos naujausios technologijos, spartinamas žinių visuomenės kūrimas, aktyviai prisidedama kuriant šalies ilgalaikės plėtros strategiją.

• Plėtojama savikritiška ir novatoriška lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kita veikla.

• Padedama įgyvendinti programą „Kaunas – besimokantis miestas“.

• Siekiama padėti Lietuvai Europos Sąjungoje rasti nacionalinius tikslus atitinkančias pozicijas. • Užtikrinama sveika ir saugi darbo aplinka, padedama personalui tobulėti bei siekti aukščiausių profesinių standartų.• Plėtojami fundamentiniai ir taikomieji tyrimai, išryškinant šalies ir Europos Sąjungos tyrimų prioritetus.

• Kaupiamos lėšos Universiteto procesams palaikyti ir strateginiams tikslams įgyvendinti bei socialinėms reikmėms užtikrinti.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Universiteto struktûra ir valdymas Universitetą sudaro fakultetai, institutai, centrai, biblioteka bei ūkio ir administracijos padaliniai. Universitetą valdo rektorius. Jo patariamoji institucija – rektoratas. Rektorius – prof. R. Šiaučiūnas. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai (studijų prorektorius prof. P. Žiliukas, mokslo prorektorius prof. R. J. Kažys, infrastruktūros prorektorius prof. S. Stanys, strateginės plėtros prorektorius prof. G. Žintelis), fakultetų dekanai ir kitų fakultetams prilygstančių padalinių vadovai. Universiteto aukščiausiojo lygmens savivaldos institucija yra Senatas, kitos savivaldos institucijos yra fakultetų, Universiteto mokslo institutų ir centrų tarybos. Universiteto visuomeninio reguliavimo institucija yra Universiteto taryba. Universitete taip pat veikia profesinės etikos kolegija, studentų atstovybė. Universiteto tarybą sudaro 21 narys, trečdalį jų skiria Senatas, trečdalį – Švietimo ir mokslo ministerija, trečdalį narių skiria švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su rektoriumi. Universiteto tarybos pirmininkas – prof. A. Vasiliauskas. Senatą sudaro padalinių išrinkti darbuotojai, studentų atstovai ir Senato išrinkti kitų institucijų atstovai. Šiuo metu Senate yra 52 nariai. Senato pirmininkas – prof. R. P. Bansevičius. Profesinės etikos kolegijos pirmininkas – prof. J. Dulevičius. Universiteto mokslinės veiklos strategines gaires nustato administracija, Senatas ir Universiteto strateginio planavimo komitetas, mokslo klausimais padaliniams vadovauja mokslo prorektorius, jam talkina Mokslo tarnybos Mokslo projektų, Mokslinės veiklos analizės ir Doktorantūros skyriai bei kitos tarnybos ir skyriai. Senato

mokslo komisija atlieka mokslo laipsnių suteikimo lygio priežiūrą, vykdo Universiteto mokslo fondo finansuojamų mokslo programų konkursus, suteikia monografijos grifą reikšmingiems mokslo leidiniams, rengia Universiteto mokslinės veiklos norminius ir kitus dokumentus bei atlieka jų ekspertizę. Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius administruoja mokslo projektų vykdymą, organizuoja konferencijas. Mokslo tarnybos Doktorantūros skyrius administruoja doktorantūrą, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikavimą. Mokslo tarnybos Mokslinės veiklos analizės skyrius organizuoja ir vykdo Universiteto mokslinės veiklos planavimą ir apskaitą, analizuoja, apibendrina ir kaupia informaciją apie mokslinę ir su ja susijusią veiklą, rengia statistines ir savianalizės ataskaitas, administruoja habilitaciją. Universitete plėtojamų mokslo krypčių veiklą organizuoti administracijai padeda rektoriui pavaldžios mokslo krypčių kvalifikacijos komisijos ir mokslo krypčių doktorantūros komisijos. Doktorantūros komisijos sudaro doktorantūros studijų programas, parenka doktorantų mokslinius vadovus bei teikia juos tvirtinti Senatui, atestuoja doktorantus, atlieka mokslo krypties daktaro disertacijų lygio priežiūrą. Kvalifikacijos komisijos formuoja mokslo krypties strategiją, atlieka mokslo programų paraiškų ir ataskaitų ekspertizę, atlieka Universiteto finansuotų mokslinių darbų ataskaitų vertinimą, organizuoja viešą jų aptarimą, dalyvauja atliekant išsamų universitetinių mokslo ir studijų padalinių mokslinės veiklos vertinimą, aprobuoja mokslo monografijas.

Senato mokslo komisija Pirmininkas – prof. habil. dr. A. Šačkus, tel. (8 37) 451 401 Nariai: prof. habil. dr. Z. J. Beresnevičius, tel. (8 37) 300 151 prof. dr. Ž. Bazaras, tel. (8 45) 510157 prof. habil. dr. J. Dudonis, tel. (8 37) 300 340 prof. habil. dr. A. Fedaravičius, tel. (8 37) 300 401 prof. habil. dr. P. Jucevičienė, tel. (8 37) 300 131 prof. habil. dr. R. J. Kažys, tel. (8 37) 300 003 prof. habil. dr. V. Ostaševičius, tel. (8 37) 353 637 prof. dr. A. Ragauskas, tel. (8 37) 353 807 doc. dr. D. Rubliauskas, tel. (8 37) 300 371 prof. habil. dr. R. Simutis, tel. (8 37) 300 296 prof. habil. dr. J. K. Staniškis, tel. (8 37) 300 760 dr. A. Šarkinas, tel. (8 37) 312 393 prof. habil. dr. S. Tamulevičius, tel. (8 37) 314 423 studentas M. Binkis, tel. 8 604 00386

Mokslo tarnyba Direktorius – doc. dr. L. Balaševičius, tel. (8 37) 300 702 el. paštas leonas.balasevicius@ktu.lt Mokslo projektų skyrius Vedėja A. Kviklienė, tel. (8 37) 300 081 Koordinatorė J. Paurienė, tel. (8 37) 300 049 Mokslinės veiklos analizės skyrius Vedėja J. Jankauskienė, tel. (8 37) 300 043 Koordinatorė V. Kučinskienė, tel. (8 37) 300 048 Vyr. maketuotoja R. Cenfeldaitė, tel. (8 37) 300 048 Doktorantūros skyrius Vedėja V. Sabaitytė, tel. (8 37) 300 042 Vyr. koordinatorė V. Grigienė, tel. (8 37) 300 042
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

MOKSLINIØ TYRIMØ ORGANIZAVIMAS Moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra Universiteto veiklos pagrindas, todėl Universiteto pedagogai moksliniams tyrimams skiria ne mažiau kaip trečdalį savo darbo laiko. Ypač naudinga moksliniuose tyrimuose dalyvauti studentams, o magistrantams ir doktorantams  – būtina, nes tai produktyvi aukštojo lavinimo forma, suteikianti ne tik praktinės veiklos patirtį, bet ir gebėjimą pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų metais mokslinį darbą dirbę specialistai, nors ir netapę mokslininkais, esti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąstymo būdo skleidėjai savo profesinės veiklos srityse. Savo ruožtu tai sudaro sąlygas mokslui aktyviai atsinaujinti ir palaiko jo gyvybingumą. Mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą finansuoja įvairūs šaltiniai: valstybės biudžetas, Valstybinis mokslo ir studijų fondas, valstybinės ir šakinės programos, šalies ir užsienio ūkio subjektai, tarptautinės programos. Kasmet vis svarbesni tampa tarptautinių fondų finansuojami ir tarptautiniu mastu koordinuojami tyrimai, į kai kurių jų

biudžetus Lietuva moka privalomą piniginį įnašą. Šiuo metu reikšmingiausia Lietuvai mokslo programa laikytina Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa. Esant ribotiems aukštųjų mokyklų finansavimo ištekliams, iš mokslinių tyrimų gaunamos pajamos padeda išlaikyti kvalifikuotą personalą, atnaujinti ir tobulinti eksperimentinę ir informacinę bazę. Atliekant užsakymus firmoms bei institucijoms, lengviau prognozuoti atskirų ūkio šakų plėtojimo perspektyvas, paaiškėja vienos ar kitos krypties specialistų poreikiai. Per daugelį metų Universitete sukaupta unikali mokslinių tyrimų įranga, specialistai ir patirtis, išsikovotos pirmaujančios pozicijos šalyje daugelyje technologijos, fizinių ir socialinių mokslų krypčių. Mokslinius tyrimus atlieka tiek pavieniai mokslininkai, tiek jų kolektyvai. Susidomėję tam tikra moksline problematika mokslininkai ilgainiui susiburia į organizacinius vienetus – mokslo grupes.

Moksliniø tyrimø finansavimo ðaltiniai Asignavimai ið valstybës biudþeto Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių nedidelę dalį sudaro paskata už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos panaudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms. Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas jame tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2008 m. mokslo fondui buvo paskirta 7916,5 tūkst. Lt (2007 m.  – 6334,9 tūkst. Lt; 2006 m. – 5511,7 tūkst. Lt; 2005 m. – 4940,9 tūkst. Lt; 2004 m. – 4456,5 tūkst. Lt). Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą, mobilizuoti padalinius ir mokslo grupes aktualiems uždaviniams spręsti, mokslo fondo lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų paskutinių trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą  –

publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas. Taip pat remiamos ir universitetinės mokslo programos. Jų konkurso komisijos funkcijas vykdo Senato mokslo komisija. Paraiškos rengiamos ir konkursai vykdomi pagal Senato patvirtintus mokslo programų nuostatus. Etatiniai mokslo darbuotojai priimami konkurso tvarka. Visi mokslo darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš biudžeto lėšų, Senato nutarimu privalo dirbti ne mažesnės kaip ketvirčio etato apimties pedagoginį darbą. Iš universitetinės mokslo fondo dalies (ji sudaro iki 15  % mokslo fondo) skiriamos lėšos parodoms rengti ir inovacinių projektų reklamai, mokslinėms konferencijoms organizuoti, habilitacijai, padaliniams, įdarbinantiems jaunus mokslininkus, skatinti, monografijų, periodinių mokslo leidinių leidybai, mokslo krypčių plėtros programoms rengti ir kitoms būtinoms išlaidoms.

Valstybinis mokslo ir studijø fondas Siekiant sukaupti lėšų mokslui ir studijoms šalyje remti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 įkurtas Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Fondas kiekvienais metais viešai paskelbia asignavimų dydį kiekvienai iš jo remiamų veiklos sričių: • aukštųjų technologijų plėtros programos projektams; • pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektams; • prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektams; • ministerijų užsakomų programų projektams; • Fondo inicijuotų aktualių valstybei mokslinių tyrimų ireksperimentinės plėtros programų projektams; • mokslininkų grupių ar atskirų mokslininkų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams; • mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams, įgyvendinamiems pagal tarptautines sutartis; • ūkio subjektų užsakymu mokslo ir studijų institucijų vykdomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams; • mokslinėms konferencijoms, simpoziumams bei kitiems mokslo renginiams organizuoti;


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA • mokslinėms monografijoms ir kitiems mokslo kūriniams rengti; • aktyviai mokslinius tyrimus vykdančių doktorantų stipendijoms; • mokslininkų stažuočių programai. 2008 m. Fondas rėmė 13 aukštųjų technologijų plėtros programos projektų, 3 pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektus, 4 prioritetinių Lietuvos

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektus, 4 ministerijos užsakomų programų projektus, 1 Fondo inicijuotų mokslo programų projektą, 12 mokslininkų grupių tyrimų, 10 tarptautinių projektų, taip pat 8 ūkio subjektų užsakymus Universitetui, iš viso tam skirdamas 4046,6 tūkst. Lt. Paramą taip pat gavo 99 doktorantai.

Ûkiskaitiniai darbai Didžiausią nebiudžetinių pajamų dalį už mokslinę veiklą Universitetas gauna vykdydamas ūkiskaitines mokslinio tyrimo, projektavimo ar net vienetinės gamybos sutartis

su įmonėmis, firmomis ir įvairiomis institucijomis. 2008 m. įvykdyta darbų už 5,3 mln. Lt.

Tarptautinës programos Mokslo ir studijų internacionalizavimo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių ar fondų programų projektuose. 2008 m. KTU mokslininkai aktyviai teikė paraiškas dalyvauti Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje (7BP), dalyvavo Šeštojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje (6BP), EUREKA, COST, Šiaurės

šalių ministrų tarybos remiamose programose. Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete infor­ maciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Mokslo tarnybos Mokslo projektų skyrius (K. Donelaičio g. 73, tel. 300081; el. paštas adriana.kvikliene@ktu.lt). 2008 m. Universiteto mokslininkai iš viso vykdė 81 tarptautinį mokslo projektą. Mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 3187,4 tūkst. Lt. Bendros tarptautinių mokslo projektų, įskaitant Lietuvos institucijų paramą, pajamos sudarė 4722,1 tūkst. Lt.

Moksliniø ir technologiniø tyrimø kokybës sistema 1999 m. Universitete pagal LST EN ISO 9001: 1995 standarto reikalavimus, taip pat LST ISO 10013: 1997, LST EN ISO 8402: 1995 standartų, Safety Guide Q8: Quality assurance in research and development (IAEA, 1998) ir SWEDAC DOC 92:5 rekomendacijas pradėta kurti mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema. 2000 03 24 Universitetas tapo pirmąja Lietuvos mokslo ir studijų institucija, gavusia institucinę Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licenciją atlikti mokslinius, technologinius tyrimus ir saugos įvertinimą branduolinės energetikos srityje. Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės sistema parengta taip, kad būtų galima pasiekti bendrus Universiteto tikslus, išlaikant aukštą atliekamų darbų mokslinį-techninį lygį visais galimais aspektais. Kiekvienam darbus vykdančiam padalinių organizaciniam lygiui, pradedant Universiteto vadovybe ir baigiant laboratorija, šioje programoje skiriamas svarbus vaidmuo ir atsakomybė, kuri pasiekia aukščiausią laipsnį individualaus darbuotojo lygmenyje. Kokybės siekiama plataus spektro priemonėmis, pradedant pavienių darbuotojų darbo procesų tobulinimu ir baigiant vykdomų tyrimo projektų peržiūra, kurią atlieka žymūs nepriklausomi mokslininkai. Mokslinio tyrimo institucijoje ypač svarbi kokybės vadybos principų ir mokslinių autoritetų tradiciškai griežtos kontrolės efektyvi integracija. Įvertinant Universiteto vykdomų mokslinio tyrimo projektų įvairovę, nustatyta optimali mokslinių ir technologinių

tyrimų kokybės užtikrinimo sistemos struktūra. Jos pagrindas – bendroji „Universiteto lygio“ kokybės užtikrinimo sistemos dalis. Ji apibūdina KTU vadovybės kokybės politiką ir jos įgyvendinimo esminius principus, metodus ir bendrąsias procedūras. Tuo pat metu kiekvienas savarankiškas mokslinio tyrimo darbus vykdantis padalinys yra įpareigotas sukurti specifinę lokalinę savo vykdomų procesų kokybės užtikrinimo procedūrą, kuri atitiktų to padalinio ypatumus, unikalius poreikius ir Universiteto vadovybės nustatytus kokybės reikalavimus. Tokias procedūras yra parengusios septynios mokslo grupės: • Šilumos ir atomo energetikos katedros dvifazių srautų termohidromechaninių procesų tyrimo mokslo grupė; • Inžinerinės mechanikos katedros konstrukcijų modeliavimo mokslo grupė; • Mašinų projektavimo katedros mechaninių sistemų patikimumo tyrimo mokslo grupė; • Deformuojamų kūnų mechanikos katedros medžiagų ir konstrukcijų stiprumo bei ilgaamžiškumo prognozavimo mokslo grupė; • Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės mokslo grupė; • Elektros sistemų katedros elektros energetikos sistemų režimų valdymo ir problemų tyrimo mokslo grupė; • Organinės technologijos katedros polimerų modifikavimo ir tyrimo mokslo grupė.
MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA Mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros taip pat parengtos procesų aprūpinimo infrastruktūrą sudarančiuose ir jos funkcionavimą užtikrinančiuose Universiteto padaliniuose. Parengtos tokios procedūros: • dokumentų ir duomenų valdymas, • pirkimas, • vadovybės analizės valdymas, • kokybės vidaus auditas, • koregavimo ir prevenciniai veiksmai, • kvalifikacijos tobulinimas, • produkto identifikavimas ir atsekamumas,

• sutarties sudarymo proceso valdymas, • kontrolės, matavimo ir bandymų įrenginių priežiūros valdymas, • galutinės produkto kontrolės valdymas, • programinės įrangos kokybės valdymas. Universiteto vykdomų mokslinių ir technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistema yra atvira: numatoma, jog palaipsniui ji apims visus Universiteto mokslo padalinius, kuriuose bus sukurtos ir įdiegtos bendrosios ir procesinės tyrimų kokybės užtikrinimo procedūros.

Intelektinës nuosavybës teisinë apsauga Iðradimø teisinë apsauga Šiandien, pasaulinei ekonomikai tampant vis konkurencingesnei, kūrėjams labiau rūpi išradimų apsaugos ir realizavimo klausimai. Patentai – tai išradimų ir naujovių kūrimo veiklos, plėtojamos visų pirma komerciniais tikslais, rodiklis. Lietuvos Respublikoje yra trys patentinės apsaugos gavimo būdai: paduodant paraišką tiesiai į VPB (nacionalinis būdas), paduodant tarptautinę paraišką pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir išplečiant Europos patentus į Lietuvos Respubliką (Euro ir EuroPCT paraiškos). Europos patentas yra pagal Europos patentų konvencijos nustatytą bendrą procedūrą Europos patentų tarnybos išduodamas patentas. Europos patentą galima gauti paduodant vieną Europos patento paraišką, kuri

nagrinėjama vienoje patentų tarnyboje (Europos patentų tarnyboje); paraišką šiai tarnybai galima paduoti ir per Lietuvos Respublikos valstybinį patentų biurą. Patentinės apsaugos gali būti siekiama vienoje, keliose arba visose 34 Europos patentų konvencijos valstybėse narėse. Viena iš Europos patento įsigaliojimo valstybėje narėje sąlygų yra Europos patento ar jo dalies vertimo į tos valstybės kalbą pateikimas nacionalinei patentų tarnybai. Dar daug kūrėjų, užuot registravę patentus savo šalyje, renkasi galimybę registruoti patentus JAV ar Japonijoje ir naudotis tų rinkų privalumais. Tam turi įtakos tai, kad Europoje patentas (įskaitant administravimo ir vertimo išlaidas) yra daug brangesnis nei JAV ar Japonijoje. Be to, visos iki 20 metų apsaugos išlaidos pagal Europos patentą yra daug didesnės nei pagal JAV ar Japonijos patentus.

Patentinė veikla K. Donelaičio g. 73-117 LT-44029 Kaunas Tel. (8 37) 321 330 Patentinė patikėtinė Aurelija Šidlauskienė Pagrindinės veiklos kryptys: • pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino, prekių ženklų) paraiškų rengimas registruoti Valstybiniame patentų biure; • atstovavimas pareiškėjui gaunant pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos dokumentus bei ginant jo interesus nuo galimų pažeidimų; • licencinių sutarčių rengimas; • konsultacijos intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje klausimais. 2008 m. Universiteto mokslininkams prof. Vytautui Getaučiui ir prof. Juozui Vidui Gražulevičiui įteiktas PINO (Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) apdovanojimas už veiklą išradimų srityje. Statistika 2008 m. Universiteto vardu buvo pateiktos 5 patentinės paraiškos.

2008 m. gauti Lietuvos patentai: 1. Bansevičius, Ramutis Petras (aut., išrad.); Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Jūrėnas, Vytautas (aut., išrad.). Ultragarsinis kateteris / 2008 09 25. 5 p. 2. Bansevičius, Ramutis Petras (aut., išrad.); Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Jūrėnas, Vytautas (aut., išrad.). Mikrosiurblys-dozatorius / 2008 12 29. 6 p. 3. Bansevičius, Ramutis Petras (aut., išrad.); Blechertas, Vytautas (aut., išrad.). Neharmoninių virpesių sužadinimo pjezokeraminiame elemente būdas ir įrenginys jo realizavimui / 2008 05 26. 6 p. 4. Bansevičius, Ramutis Petras (aut., išrad.); Mitrulevičiūtė, Rūta (aut., išrad.); Ragulskis, Minvydas (aut., išrad.). Srauto kiekio valdymo įrenginys / 2008 12 29. 5 p. 5. Ostaševičius, Vytautas (aut., išrad.); Jūrėnas, Vytautas (aut., išrad.); Graževičiūtė, Jurgita (aut., išrad.); Bubulis, Algimantas (aut., išrad.); Skiedraitė, Inga (aut., išrad.). Apdirbamo paviršiaus kokybės kontrolės sistema / 2008 12 29. 6 p. 6. Virbalis Juozapas Arvydas (aut., išrad.)]; Padegimas Ričardas (aut., išrad.). Elektromagnetinis srauto matuoklis / 2008 04 25. 6 p. 2008 m. galiojo 20 Lietuvos Respublikos patentų.

10


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

MOKSLINËS KONFERENCIJOS IR PARODOS Universitetas kiekvienais metais organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos pakviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių specialistus. Stambiausias Universiteto mokslo renginys, kurį jis organizuoja kartu su Lietuvos mokslų akademija, Pramonininkų konfederacija, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba, yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“. Jį organizuojant, kasmet paramą teikia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Konferencijų ciklo „Lietuvos mokslas ir pramonė“ tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, panagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę. Jau įprasta, kad šioje diskusijoje

dalyvauja vos ne visų ministerijų, kitų aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų vadovaujantys specialistai, žymiausi technikos ir kitų sričių mokslininkai, pramonės ir verslo organizacijų ir asociacijų atstovai. Didaktikos, žinių perimamumo ir mokymo tęstinumo klausimais pasitarti atvyksta vidurinio ir aukštesniojo lavinimo, profesinio tobulinimo specialistai. Renginyje dalyvauja ir vis daugiau dėmesio jam rodo bankai ir inovacinės veiklos struktūros. Pagrindinį ciklo renginį, visada organizuojamą vasario pradžioje, pratęsia savarankiškos teminės darbuotojų ir studentų mokslo konferencijos, organizuojamos visus metus. 2008 m. įvyko 32 darbuotojų ir 16 studentų konferencijų, kuriose perskaityta 2500 pranešimų. Išleista visų Universitete vykusių konferencijų pranešimų medžiaga – per 500 aut. lankų. KTU mokslinė veikla ir studijos buvo pristatytos parodoje „Kaunas 2008. Kaunas – mokslo, studijų ir inovacijų židinys“.

Parodoje „Kaunas 2008. Kaunas – mokslo, studijų ir inovacijų židinys“

11


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

2008 m. vykusiø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius Lietuvos mokslas ir pramonė: mokslo, studijų ir verslo integracija 150 Šilumos energetika ir technologijos

Perskaityta pranešimų KTU Kitų institucijų Iš viso darbuotojų darbuotojų 1 5 6

180

28

53

81

Teisinės, politinės ir ekonominės iniciatyvos žinių Europos link (6-oji tarptautinė)

51

11

13

24

Chemija mokykloje – 2008

62

1

13

14

Matematika ir matematikos dėstymas

81

16

19

35

Mechanika – 2008 (13-oji tarptautinė)

229

84

43

127

Ekonomika ir vadyba 2008 (13-oji tarptautinė)

142

67

52

119

21

2

5

7

177

20 ž.32s.

2 p.11ž.33s.

2 p.31ž.65 s.

94

44

24

68

44

92

Horizontalios ir vertikalios urbanistinės plėtros problemos Chemija ir cheminė technologija Informacinės technologijos’ 2008 (14-oji tarptautinė)

Elektros ir valdymo technologijos ECT-2008 (3-ioji tarptautinė) 144 Grūdų chemija ir technologija (7-oji AACC Europos jaunųjų mokslininkų)

48 (13 )

41

5

29

34

341

86

109

195

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

35

10

16

26

Intelektualiosios technologijos logistikoje ir mechatroninėse sistemose ITELMS’08 (3-iasis tarptautinis seminaras)

79

21

25

46

Kūno kultūra ir sportas universitete 2008 (2-oji tarptautinė)

170

20

60

80

Žaidimai: virtualūs pasauliai ir realybė (39-oji tarptautinė žaidimų modeliavimo ir jų taikymo asociacijos)

106

9

55

64

62

24

19

43

Transporto priemonės 2008 (12-oji tarptautinė)

175

43

68

111

Biomedicininė inžinerija (12-oji tarptautinė)

124

19

61

80

Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2008 (5-oji tarptautinė)

119

22

72

94

Vibroinžinerija – 2008 (7-oji tarptautinė)

66

35

11

46

Fenomenologija ir humanitariniai mokslai

60

1

59

60

106

1

85

86

Įmonių taikomųjų uždavinių ir informacijos integravimas (2-asis tarptautinis mokslinis praktinis seminaras)

21

1

4

5

Medicinos fizika Baltijos šalyse (6-oji tarptautinė konferencija-seminaras)

69

7

23

30

Medžiagų inžinerija – 2008 (17-oji tarptautinė Baltijos šalių )

124

33

55

88

Pažangioji statyba

121

28

22

50

Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai (3-ioji tarptautinė)

61

3

23

26

Aktualios teisinės metrologijos problemos

84

1

3

4

Kokybės vadybos vaidmuo organizacijų vystymosi procese

30

2

5

7

Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (18-oji tarptautinė)* 110

7

38

45

Elektronika (12-oji tarptautinė)

Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje (2-oji tarptautinė)

10-asis tarptautinis muzikos prasmės kongresas

*Konferencija pereinamoji, 2008 metais jos organizatorius buvo VGTU PASTABA: p – plenariniai pranešimai; ž – žodiniai pranešimai; s – stendiniai pranešimai.

12


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

2008 m. vykusiø studentø moksliniø konferencijø statistiniai duomenys Dalyvių Renginio pavadinimas skaičius Telekomunikacijos ir elektronika – 2008 57

Perskaityta pranešimų KTU Kitų aukštųjų Iš viso studentų mokyklų studentų 14 7 21

Mokslas ir naujovės

77

59

-

59

Socialiniai mokslai – 2008: iššūkiai globalizacijos procese

51

42

3

45

104

48

21

69

Technologijos mokslai šiandien ir rytoj

28

15

-

15

Po idėjų pasaulį

60

45

15

60

Chemija ir cheminė technologija

47

22

12

34

Ekonomika ir vadyba – 2008

43

13

17

30

205

37 ž. 37 s.

6 ž. 4 s.

43 ž. 41s.

Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos

34

19

2

21

Informacinės technologijos

62

22

13

35

Taikomoji matematika

41

10

6

16

Mechanikos inžinerija – 2008

69

40

-

40

Statyba ir architektūra

21

11

-

11

Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams

41

30

14

44

146

1 ž. 26 s.

25 ž.67 s.

26 ž. 93 s.

Mūsų socialinis kapitalas – žinios

Gaminių technologijos ir dizainas’2008

Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Kauno technologijos universitetą sieja glaudūs ryšiai su daugeliu užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų. Bendradarbiavimas grindžiamas abipusėmis sutartimis, Universiteto padalinių arba mokslinių grupių individualiais projektais, įvairių tarptautinių programų projektais, studentų, doktorantų, dėstytojų ir mokslinių darbuotojų mainais, taip pat dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose, parodose bei kituose renginiuose. KTU šiuo metu su įvairiomis užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, mokslinių tyrimų institucijomis bei firmomis yra pasirašęs per 70 bendradarbiavimo sutarčių. Kauno technologijos universitetas yra kelių tarptautinių organizacijų – Europos universitetų asociacijos (EUA), Europos inžinerinio mokymo draugijos (SEFI), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER),Tarptautinės tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (IACEE), Baltijos šalių technikos universitetų asociacijos (ATUBS), Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo (EUCEN), Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (BSRUN) narys. Nuo 1998 m. KTU dalyvauja Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslo ir technologijos konsorciumo BALTECH veikloje ir yra vienas iš steigėjų. Nuo 1999 m. vykdoma konsorciumo BALTECH parengta tarptautinė magistro studijų

programa „Pramonės inžinerija ir vadyba“. Universitete taip pat sėkmingai vykdoma tarptautinė bakalauro studijų programa „Eksporto inžinerija“. Vykdomos tarptautinės magistrantūros studijų programos „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“, Valdymo technologijos“, „Vadyba“, „Aprangos ir polimerų produktų inžinerija“, „Metrologija ir matavimai“, „Mechatronika (Mikrosistemų inžinerija)“ bei „Europos integracijos studijos“. Nuo 1993 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja Europos Sąjungos bendrosiose mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose pradedant Trečiąja bendrąja programa. KTU sėkmingai dalyvavo Šeštojoje bendrojoje programoje (6BP) – iš viso buvo finansuoti 36 projektai, iš kurių 2008 m. vykdyti 22 projektai informacinių technologijų, ultragarsinės matavimo technikos ir neardomosios kontrolės, nanotechnologijų, aplinkos inžinerijos, biomedicininės inžinerijos, e. verslo ir socialinių mokslų srityse. 2008 m. KTU mokslininkai pradėjo vykdyti šešis Septintosios bendrosios programos (7BP) projektus. Universiteto mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programoje EUREKA ir Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programoje COST. 2008 m. vykdyti 8 EUREKA projektai ir dalyvauta 17 COST

13


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA veiklų maisto technologijų, chemijos technologijų, valdymo ir informacinių technologijų, biomedicininės inžinerijos srityse. Nuo 1992 m. Universiteto mokslininkai dalyvauja ir kituose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose, priklausančiuose įvairioms programoms ar visiškai savarankiškuose. 2008 m. vykdyti po vieną EUROSTARS, eContentPlus, INTERREG III, Pažangios energetikos Europai, e. Vyriausybės programų projektą, vykdyti 5 Šiaurės šalių tarybos remiami projektai, 2 NATO remiami mokslinių tyrimų projektai bei 3 pagal ES viešuosius pirkimus laimėti projektai. Taip pat bendri moksliniai tyrimai buvo vykdyti tarpvyriausybinių sutarčių pagrindu – 3 projektai su partneriais Prancūzijoje (programa „Žiliberas“), 7 projektai su partneriais Ukrainoje, 1 projektas su partneriais Taivane ir Latvijoje. 2008–2009 m. m. pagal ERASMUS programą studijuoti į ES universitetus išvyko 142 KTU studentai, o studijuoti į KTU atvyko 64 užsienio studentai. Dėstyti ir stažuotis į Europos universitetus buvo išvykę 45 KTU dėstytojai, partnerio teisėmis KTU dalyvavo trijuose intensyvių studijų programų bei septyniuose teminių tinklų projektuose. Švietimo mainų paramos fondui teikta paraiška 2009– 2010 m. m. ERASMUS programai finansuoti. Paraiška pateikta 215 dvišalių sutarčių su 174 aukštojo mokslo institucijomis pagrindu. Paraiškoje planuojama išsiųsti studijuoti į partnerių universitetus 170 KTU studentų, atlikti praktikos – 60 studentų. 65 KTU dėstytojai planuoja išvykti skaityti paskaitų, 36 darbuotojai – į stažuotes. 2008 metais KTU toliau dalyvavo kitose vis dar vykdomose SOCRATES bei naujosios Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) paprogramėse: Comenius, Lingua, Minerva ir Grundtvig. 2008 m. vykdyta 11 šių paprogramįų projektų: 2 Comenius, 1 Lingua, 1 Minerva, 5 Grundtvig ir 2 Skersinės paprogramės projektai. KTU aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos profesinio rengimo Leonardo da Vinci programoje, kuri nuo 2007 metų tapo Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) dalimi. 2008 m. KTU dalyvavo 5 projektuose kaip koordinuojančioji institucija. Taip pat vykdyta 18 projektų, kuriuose KTU dalyvauja kaip partneris. Toliau sėkmingai plėtėsi KTU dvišaliai kontaktai su Šiaurės šalimis, Vokietija, Prancūzija. Universiteto studentams, doktorantams, studijuojantiems užsienyje, paramą skiria įvairios šių šalių organizacijos, atskiri universitetai ar stipendijų fondai. Studentai nuolat dalyvauja Kylio miesto bei Kylio aukštosios profesijos mokyklos rengiamose ir finansuojamose studijų programose, naudojasi DAAD bei kitų Vokietijos fondų parama, koncerno „Siemens“ Lietuvos filialo stipendijoms. Dalis Universiteto studentų atlieka gamybinę praktiką užsienio firmose.

14

Nuo 2004 m. KTU inžinerinių ir gamtos mokslų studentai dalyvauja stažuočių Japonijoje programoje „Vulcanus in Japan“. Per šešerius dalyvavimo programoje metus 12 mėnesių trukmės stažuotėje Japonijoje dalyvavo jau 5 KTU studentai. 2008 m. iš KTU buvo išsiųsta 13 studentų paraiškų, 5 studentai perėjo pirminę atranką, tačiau į antrąjį atrankos etapą nepateko. Plėtojant Universiteto mokslinių tyrimų bazę, vykdant tarptautinius projektus ir dėstytojų bei studentų mainus, Universitetui talkina daug žymių užsienio mokslininkų. Iškiliausiems iš jų Universitetas suteikia garbės daktaro vardus. Garbės daktaro vardus Universitetas yra suteikęs 34 asmenims. Tarp jų – plačiai pripažintiems mokslininkams, verslo bei politikos atstovams: JAV Kolumbijos universiteto profesoriui Rimui Vaičaičiui, Jeilio universiteto profesoriui Rimui Vaišniui, Šiaurės Ilinojaus universiteto profesoriui Algirdui Marchertui, čikagiečiui daktarui Stasiui Bačkaičiui, Gento universiteto profesoriui Rolandui Verhe’i, De Montforto universiteto profesoriui Jeffrey’ui A. G. Knightui, Vokietijos statybos koncerno „Bilfinger+Berger“ valdybos nariui, Vokietijos senjorų-ekspertų tarnybos nariui Friedrichui Marcksui, buvusiam Rygos technikos universiteto rektoriui prof. Egonui Lavendeliui, Šiaurės Ilinojaus universiteto profesoriui Romualdui Kašubai, Kalifornijos valstybinio universiteto profesorei Irene Lange, įžymiam visuomenės veikėjui, daktarui Juozui Petrui Kazickui (JAV), įžymiam JAV polimerinių dangų specialistui ir visuomenės veikėjui inžinieriui Kaziui Sekmakui; buvusiam Floridos valstijos universiteto profesoriui bei KTU viešojo administravimo katedros vedėjui Edvardui Jasaičiui, Mainco J. Gutenbergo universiteto profesoriui Klausui K. Ungeriui, Festo akademijos Vokietijoje vyresniajam patarėjui Johnui A. Berendse’i; Kembridžo universiteto St. Edmundo koledžo daktarui Terence Henry McLaughlinui, Ilinojaus universiteto daktarui Feliksui Palubinskui, Bairoito universiteto akademiniam direktoriui Günteriui Lattermannui; Acheno aukštosios technikos mokyklos profesoriui Ulrichui Daldrupui, Upsalos universiteto profesoriui Larsui Rydenui, Šveicarijos diplomatui Maksui Schweizeriui, Niujorko politechnikos instituto profesoriui Romualdui Šviedriui, Čekijos Respublikos prezidentui Vaclavui Klausui, Amerikos universitetų asociacijos profesoriui Emanueliui Jarašūnui, Vienos technologijos universiteto profesoriui Manfredui Horvatui ir Lundo universiteto profesoriui Sővenui Mattssonui. Dalyvaudamas tarptautinėse programose bei projektuose, Universitetas iš įvairių užsienio šaltinių gauna finansavimą moksliniams tyrimams, studentų bei dėstytojų mobilumui, įsigyja literatūros, laboratorinės įrangos. Taip kaupiama patirtis, kuri leis sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų rinkoje. Tik bendradarbiaujant su užsienio partneriais galima sėkmingai įsijungti į Europos mokslinių tyrimų tinklą ir konkuruoti šioje srityje su labiau patyrusiomis kitų Europos šalių institucijomis.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

DOKTORANTÛRA Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją. Asmenys, siekiantys įgyti daktaro mokslo laipsnį, studijuoja dieninėje ar neakivaizdinėje doktorantūroje arba daktaro disertaciją rengia ir gina eksternu. Mūsų Universitete galima studijuoti šių mokslo krypčių doktorantūroje ir ginti daktaro disertacijas: Mokslo krypties kodas

Mokslo krypties pavadinimas

Fiziniai mokslai 02 P Fizika 03 P Chemija 09 P Informatika Socialiniai mokslai 03 S Vadyba ir administravimas 04 S Ekonomika 05 S Sociologija 07 S Edukologija Technologijos mokslai 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

05 T Chemijos inžinerija 06 T Energetika ir termoinžinerija 07 T Informatikos inžinerija 08 T Medžiagų inžinerija 09 T Mechanikos inžinerija 10 T Matavimų inžinerija Doktorantūros trukmė – ne daugiau kaip 4 metai, iš jų 1–1,5 metų skiriami studijoms. Studijų forma  – dieninė arba neakivaizdinė (šiuo atveju nemokama stipendija). Kiekvienam doktorantui paskiriamas mokslinis vadovas. Doktorantas kartu su vadovu sudaro studijų ir daktaro disertacijos rengimo planą visam doktorantūros laikotarpiui ir parenka disertacijos temą. Doktorantui reikia išlaikyti ne mažiau kaip keturių dalykų doktorantūros lygio egzaminus. Geriausiai besimokantiems doktorantams sudaromos sąlygos atlikti tyrimus arba dalį studijų programos studijuoti kitų šalių universitetuose. Studijų metu doktorantas dirba ir mokslinį darbą, kaupdamas medžiagą disertacijai. Jis privalo dirbti ir Senato nustatytos apimties pedagoginį darbą. Pirmaisiais metais doktorantui mokama 8,3 BSI, o vėliau – 9,6 BSI dydžio stipendija. Doktorantams kasmet suteikiamos 56 kalendorinės dienos eilinių mokamų atostogų. Doktorantūros laikotarpiu suteikiamas bendrabutis.

Priëmimo tvarka Bendras doktorantūros vietų skaičius Universitete nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtų subsidijų dydį. Kiekvienai mokslo krypčiai nustatomos doktorantų priėmimo kvotos. Studijuojant neakivaizdine forma, už studijas doktorantas moka pats arba jį siunčiančios organizacijos. Konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį išsilavinimą įgiję vienos pakopos aukštojo mokslo sistemoje. Priimdama į doktorantūrą, konkurso komisija atsižvelgia į stojančiojo studijų magistrantūroje balus, publikacijas, mokslinę veiklą ir patirtį, mokslininkų rekomendacijas ir pokalbį su konkurso komisijos nariais. Galutinį sprendimą priima konkurso komisija. Visi stojantieji privalo atvykti į priėmimo komisijos posėdį. Jei konkurso komisija nustato, kad stojantysis yra išklausęs nepakankamos apimties pagrindinės mokslo krypties dalykų kursą arba kad jo žinios įvertintos nepakankamu balų skaičiumi, ji gali nurodyti, kokius dalykus doktorantui reikės studijuoti papildomai arba kokius egzaminus jis turės perlaikyti pirmaisiais doktorantūros studijų metais.

Asmenys, pageidaujantys stoti į doktorantūrą, Universiteto Mokslo tarnybos Doktorantūros skyriui pateikia: • rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodo doktorantūros kryptį; • gyvenimo aprašymą; • magistro (aukštojo mokslo) diplomo ir jo priedų kopijas; • dviejų mokslininkų rekomendacijas; • mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą; • kitus priėmimo skelbime nurodytus arba, jų nuomone, svarbius dokumentus. Priėmimo komisijos posėdžiai tradiciškai vyksta kiekvienų metų liepos pradžioje KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73). Dokumentai priimami paskutinį birželio dešimtadienį. Informacija teikiama KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73), 406 k., telefonai: (8 37) 300 042, 300 702, faksas (8 37) 324 144, el. paštas mok.skyrius@ktu.lt

15


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Biblioteka K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas Direktorė Genė Duobinienė, tel. (8 37) 300 650, tel./faks. (8 37) 300 438, el. p. biblioteka@ktu.lt

16

Europos kultūros ir mokslo raidą iki 1800 metų. Ypatingą vietą užima lietuviškųjų spaudinių paveldas (1591–1945). Pagrindiniai Bibliotekos 2008 m. veiklos rodikliai

KTU bibliotekos struktūra: Centrinė biblioteka (K. Donelaičio g. 20) Fakultetų grupės: Mechanikos (Kęstučio g. 27, II a.), Informatikos (Studentų g. 50, I a.), Cheminės technologijos (Radvilėnų pl. 19, II a.), Statybos ir architektūros (Studentų g. 48, I a.), Dizaino ir technologijų (Studentų g. 56, IV a.), Panevėžio instituto (Nemuno g. 33, 37164 Panevėžys).

Fondai Gauta naujų leidinių per metus Išduota spaudinių per metus Naudotasi visateksčiais straipsniais iš prenumeruojamų DB Bibliotekos personalas

Kauno technologijos universiteto bibliotekos – seniausios akademinės bibliotekos Kaune – ištakos siekia 1920-uosius, t. y. Aukštųjų kursų įkūrimo, metus. Šių kursų bibliotekos rinkinys kartu su A. Becenbergerio asmenine biblioteka sudarė Kauno universiteto bibliotekos branduolį. Biblioteka įkurta 1923 m. sausio 1 d. Reorganizavus Kauno universitetą (1950 m.), patalpos, didžioji fondo dalis ir darbuotojai atiteko akademinei KPI (nuo 1990 m. spalio mėn. – KTU) bibliotekai. Šiandien tai viena didžiausių akademinių bibliotekų Lietuvoje ir vienintelė Kaune bei Kauno apskrityje, perkanti ir sauganti fizinių ir technologijos mokslų literatūrą ir informaciją. Spausdinti ir elektroninės informacijos šaltiniai įsigyjami pagal Universiteto studijų ir mokslo kryptis. Biblioteka yra atvira visuomenei. Bibliotekos Retų knygų skyriuje saugoma per 35 tūkst. egz. XV–XX a. pirmosios pusės spaudinių, kartografijos ir ikonografijos dokumentų. Dauguma jų turi išliekamąją lituaninę arba lituanistinę vertę. Vertingiausią dalį sudaro įvairiakalbiai XV–XVII a. spaudiniai, atskleidžiantys

Bibliotekoje veikia integrali bibliotekinė sistema ALEPH500, prie jos per WWW OPAC kasmet prisijungiama apie 1,67 mln. kartų. Kompiuterinis katalogas ir Universiteto darbuotojų mokslinių publikacijų DB Publikacijos prieinami Universiteto tinklalapyje http://www.ktu.lt/biblioteka. Kompiuteriniame kataloge aprašyti visi leidiniai nuo 1990 m., senesnių metų – skaitomi leidiniai. Skaitytojų užsakymai centrinėje ir fakultetų bibliotekose priimami internetu. DB Publikacijos aprašyta daugiau kaip 38 400 KTU darbuotojų mokslinių publikacijų.

1,38 mln. egz. 15,7 tūkst. egz. per 1,06 mln. egz. 186 331 str. 77 darbuotojai

2008 m. bibliotekoje užregistruoti 27 309 skaitytojai, iš jų apie 23 545 studentai.

Kortelių kataloguose aprašyti visi leidiniai iki 1999 m. Skaitytojai aptarnaujami 7 abonementuose, 10 skaityklų, retų knygų skyriuje, 8 interneto svetainėse. Skaitytojams leidiniai išduodami į namus centrinėje ir fakultetų bibliotekose. Studijų leidiniai išduodami laikotarpiui nuo 7 dienų iki 6 mėnesių, kiti leidiniai – nuo 1 iki 30 dienų. Vieninteliai knygų egzemplioriai, periodiniai leidiniai, standartai, referatiniai žurnalai, reti spaudiniai, disertacijos, tezės į namus neišduodami, juos galima


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA skaityti skaityklose. Bibliotekoje nesančius spaudinius ar dokumentus už nustatytą mokestį galima užsisakyti per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Šiuo metu Bibliotekoje yra 162 kompiuterinės darbo vietos, iš jų 95 skirtos skaitytojams informacijos paieškai. Naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriniu katalogu, o per internetą – pasaulio bibliotekų katalogais, šalių suvestiniais katalogais, duomenų bazėmis, skaitytojai randa naujausią ir aktualiausią informaciją. Sudaromos sąlygos ir teikiamos konsultacijos, kaip naudotis duomenų bazėmis kompaktiniuose diskuose ir internete. 2008 m. biblioteka prenumeravo 44 užsienio duomenų bazes, kurioms prieigą užtikrino 17 tiekėjų: ISI Web of Knowledge, EBSCO Publishing, ScienceDirect, Emerald Fulltext, SpringerLINK, Oxford Journals, IEEE/IEL, American Institute of Physics, American Physical Society, Institute of Physics Journals, SAGE Journals, Wiley Interscience, Annual Reviews, Bentham Science Publishers, Morgan & Claypool, ACS Publications, Ebrary, Zentralblatt MATH, ir vieną lietuvišką teisinių dokumentų duomenų bazę LITLEX-Internet. Visatekstės knygos yra prieinamos per Springer LINK ir EBRARY duomenų bazes. Taip pat prenumeruojame anglų kalbos aiškinamąjį žodyną Oxford English Dictionary. Prenumeruojamos duomenų bazės papildo bibliotekos fondą. Jose prieinami 52 424 periodiniai leidiniai, iš jų 16 379 visateksčiai žurnalai,122 183 konferencijų medžiagos leidiniai, iš jų 800 visateksčiai leidiniai. Bibliotekos vartotojai taip pat gali naudotis 17 698 el. knygomis. Informacija apie duomenų bazes bei galimybę jomis naudotis akademinei bendruomenei išplatinama elektroniniu paštu ir skelbiama Bibliotekos tinklalapyje. Biblioteka nuolat atlieka mokslinės informacijos duomenų bazių poreikio analizę.

Biblioteka yra aktyvi Lietuvos ir tarptautinių organizacijų narė, nuolat dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose: - Biblioteka yra tarptautinės technologijos universitetų bibliotekų asociacijos IATUL (International Association Technological University Libraries) narė. Nuolatiniai ryšiai su pasaulio universitetų bibliotekomis skatina Biblioteką tobulinti savo veiklą. - Biblioteka aktyviai dalyvauja įgyvendinant Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) projektą. Jo metu parengtos koncepcijos ir studijos užtikrina sėkmingą Lietuvos akademinių bibliotekų plėtrą. - Dalyvavo rengiant studijas ES projektuose „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ (2006–2008), „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ (2006–2008), „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“ (2006–2008). - Vykdė ŠMM švietimo būklės tyrimą „Bendrojo lavinimo mokyklų ir aukštųjų mokyklų bibliotekų kokybė ir mokymo/mokymosi poreikių tenkinimas“ (2008). - Dalyvauja sudarant Lietuvos nacionalinės bibliografijos knygų ir smulkių spaudinių lietuvių kalba kontrolinius suvestinius sąrašus (1918–1940). - Dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programoje, prisideda rengiant biografijų žodyną „Lietuvos knygos veikėjai“, numatomą išleisti pagal Lietuvos tūkstantmečio programą iki 2009 m. Bibliotekos direktorė Genė Duobinienė apdovanota 2008 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDA Universiteto mokslininkai publikuoja daug straipsnių šalyje ir užsienyje, išleidžia monografijų, mokomosios literatūros. 2008 m. išleista 11 monografijų ir 3 studijos, 48 konferencijų pranešimų rinkiniai (pastarųjų leidybą finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas). Svarų Universiteto mokslininkų indėlį į šalies mokslo plėtotę rodo didelis Universitete leidžiamų mokslo žurnalų skaičius (jų leidžiama net 12). Mokslo žurnalai leidžiami didelio – A4 formato, sudėtingo dviejų skilčių maketo, dauguma – ne mažiau kaip po keturis numerius per metus. Žurnalams medžiagą teikia visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, daugėja užsienio autorių. Užsimezgė platinimo ryšiai. Beveik visų žurnalų straipsniai referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse. Kai kurių kasmet vykstančių mokslo konferencijų pranešimų medžiagos rinkiniai jau tapo periodiniais leidiniais ir yra referuojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse (pavyzdžiui, „Transport Means“, „ Mechanika“, „Electrical and Control Technologies“, „Information Technologies“, „Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS’2008“, „Nation

and Language: modern aspects of socio-linguistic development“, „Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development“, „Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008“ referuoja ISI Proceedings). Periodiniais tapo konferencijų „Mechanika“, „Transporto priemonės“, „Vibroinžinerija“, „Gaminių technologijos ir dizainas“, „EMD“, „Medicinos fizika Baltijos šalių regione“, „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijoje“, „Informacinės technologijos“, „Elektros ir valdymo technologijos“, „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas“, „Inžinerinių studijų bei profesinės plėtros tendencijos pasaulinėje praktikoje“ , „Pažangioji statyba“, „Biomedicininė inžinerija “, „ Ekonomika ir vadyba“, „ Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai “, „Mechatroninės sistemos ir medžiagos“ pranešimų medžiagos leidiniai. Taip pat leidžiami periodiniai informaciniai leidiniai „Moksliniai tyrimai: ataskaita“, „Research Overview“, jubiliejiniai katedrų veiklos katalogai ir kt.

17


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

KTU ŽURNALŲ REFERAVIMAS TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE 1. Cheminė technologija ISSN 1392-1231 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. A. M. Sviklas, http://www.chemija.ctf.ktu.lt./zurnalas/ch-1995-1.htm CAplus (http://www.cas.org/sent.html) 2. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika ISSN 1392-1215 (8 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. D. Eidukas, http://www.ktu.lt/en/ science/journals/frames1_3.html INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC); ISI Web of Science (http://www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master) 3. Engineering economics = Inžinerinė ekonomika ISSN 1392-2785 (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. B. Martinkus, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/frames.html ISI Web of Science (nuo 2008 m.); IBSS International Bibliography of the Social Sciences (http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/word_docs/Journals%20A_Z%202006.xls); Business Source Complete (http://www.epnet.com/titleLists/bt-journals.htm); CEEOL; VINITI 4. Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba ISSN 1392-1649 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. J. K. Staniškis, http://www.apini.lt/lt/leidiniai.htm CAB Abstracts (http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&Subject=&Section=sc&Di splayNew=Yes&PID=125); INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 5. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control ISSN 1392-124X (5 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. Šeinauskas, http://itc.ktu.lt/ ISI Web of science; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 6. Kalbų studijos = Studies About Languages ISSN 1648-2824 (1 numeris per metus), vyr. redaktorė doc. V. Liubinienė, http://www.kalbos.lt/; MLA Modern language Association International Bibliography (http://www.mla.org/pdf/masterperiodicallist.pdf). 7. Matavimai = Measurements ISSN 1392-1223 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. P. Žilinskas, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/matav/matav.htm; IndexCopernicus (http://journals.indexcopernicus. com/karta.php?action=masterlist&id=3318) 8. Materials science = Medžiagotyra ISSN 1392-1320 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. S. Tamulevičius, http://www.ktu.lt/en/science/journals/medz/frames1_1.html; ISI Web of Science; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 9. Mechanika ISSN 1392-1207 (6 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. M. Daunys, http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/mechanika/frames2_3_1_1.html; ISI Web of Science; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC); COMPENDEX (http://www.ei.org/ compendex.html) 10. Social Sciences = Socialiniai mokslai ISSN 1392-0758 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorė prof. P. Jucevičienė, http://www.education.ktu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=79&lang=lt Sociological Abstracts (http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c ); SocINDEX with full text (http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm) 11. Ultragarsas = Ultrasound ISSN 1392-2114 (4 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. R. J. Kažys, http://www.ktu.lt/ultra/ultra2.asp?file=journal/ultra_journal; INSPEC (http://www.iee.org/Publish/INSPEC) 12. Viešoji politika ir administravimas ISSN1648-2603 (2 numeriai per metus), vyr. redaktorius prof. V. Domarkas, http://www.ktu.lt/lt/index2_3.html; SocINDEX with full text (http://www.epnet.com/titleLists/si-complete. htm), IndexCopernicus (http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=2994) 13. Ekonomika ir vadyba ISSN 1822-6515, vyr. redaktorė prof. G. Startienė; http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/ ekovad/ekovad14.asp; Business Source Complete (http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&hid=6&sid= dc67fc8d-5293-4fe0-87d2-ce7cf6d465a0%40sessionmgr11&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=b th&jid=3919#db=bth&jid=3919)

18


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

PAGRINDINIAI 2008 M. MOKSLINËS VEIKLOS RODIKLIAI Dëstytojai ir mokslo darbuotojai Etatų struktūra

  Metai

Dėstytojai

Mokslo darbuotojai

Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Vyriaus. m. d. Vyr. m. d. M. d. Jaun. m. d. Moksl. staž. 2008 143,25 442,5 306 58,5 Iš viso

950,25

6 44,5

Iš viso

20,5

22

1

99

Vyrai

Moterys Mokslo darbuotojos

10% Mokslo darbuotojos 10%

Profesorės Profesorơs 3% 4%

Mokslo darbuotojai

Mokslo darbuotojai 11% 13%

Docentės Docentơs 31% 31%

Profesoriai Profesoriai 20% 19%

Lektoriai ir Lektoriai ir asistentai asistentai 27% 26%

Lektorơs ir ir Lektorės asistentơs asistentės 56% 55%

Docentai Docentai 43% 43%

mokslo publikacijų skaičius vienam sąlyginiam darbuotojų skaičiui

Straipsniai MII pagrindinių leidinių sąraše

8

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose 2,5 0,03 0,65

2

0,52

0,47

0,35 1,5 1,57

1,26

0,07

1

1,2

0,78

1,27

4,38

0,5 1,98 1,07

Humanitarinių mokslų

2,34

Socialinių mokslų

1,52

Fizinių mokslų

1,99

8,09

Biomedicinos mokslų

Technologijos mokslų

Iš viso Universitete

19


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

2006–2008 m. mokslo publikacijos Leidiniuose, įtrauktuose į tarpt. duomenų bazes Padalinio pavadinimas

Monografijos

2006

Cheminės technologijos fak.

1,5

2007

2008

2006 2007

2008 2006

2007 2008

2006 2007

2008

39,91

42,4

19,52 11,57

16,03

1 47,83

55,1 43,31 33,56

Dizaino ir technologijų fak. 18,22

31,1 38,54 31,39

13 17,85

70,58 88,81

67,02

Ekonomikos ir vadybos fak.

3,67 37,83 37,26 125,35 86,26

74,91 53,03

76,14

44,43 44,55

48,63

25,2

12,25

0,84

1,12

1

Elektros ir valdymo inžinerijos fak.

1,33

9,1 25,46 28,29 60,03

Fundamentaliųjų mokslų fak.

1 24,85 39,17 28,44 28,03

13,11

29,4

56,07 37,88

33,11

Humanitarinių mokslų fak.

3

2 10,33

10,83 17,33

22,5 17,83

11,83

6,95 19,94 25,44 56,93

15,74 59,86

23,93 60,16

38,3

1 20,76 28,91 37,48 88,92

42,85 39,97

75,77 53,68

72,25

Informatikos fak.

1

2

2,25

Mechanikos ir mechatronikos fak. Socialinių mokslų fak.

1,17

3,38

Statybos ir architektūros fak.

0,67

1

0,08

3,5

3

3,24

4,33 11,33 37,79

57,59 64,24

54,59 70,03

76,84

0,25

3,24 10,49 11,33

20,92

5,96

30,75 34,16

54,05

20,42 27,09

28,39 15,24

9,62

Telekomunikacijų ir elektronikos fak.

2

Panevėžio instituto Technologijų fak.

1

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fak.

2

3,31 26,98 25,19 40,42 2,59

9,43

6,33 12,42

8,4 16,83

7,83 12,19

6,23

0,09

2,5

2,08 16,25

22,14 16,07

43,33 13,53

3

Aplinkos inžinerijos institutas

0,33

1

2

3

Aukštųjų technologijų plėtros institutas

1,2

Biomedicininės inžinerijos institutas

1,9

0,2

10,6

6

1,87

0,5

6,75

3,5

2

2,5

1,5

1

0,33

1,14

0,83

3,65

7,02

7,28

7,92

6,67

0,5

0,67

0,58

3,06

1,8

3,3

7,62

3,86

0,58

1

3,33

4

0,5

25

5,5

11

1,5

1,83

1,75

1

1,94

0,5

2,1

0,17

0,75

2

2,42

0,39

1,9

7,42 12,23

3,7

Medžiagų mokslo institutas

0,2

1

0,7

0,5

2,5

0

Energetikos technologijų institutas Europos institutas

1,33

0,58

Gynybos technologijų institutas Informacinių technologijų plėtros institutas

0,5

Metrologijos institutas Prof. K. Baršausko ultragarso MI Sintetinės chemijos institutas Technologinių sistemų diagnostikos institutas

2

1,5

0,83

3,67

3,33

3,5

1,67

14,68 19,45

2,31

4,21

2,58

0

0

3,93

4,04

3,67

5

0,02

0,42

0,17

0,5

0,4

1

1,5

2,5

1,5

7,5

3,16

4,33

Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras

1,45

3,27

5,99

2,93

1,03

5,68

Mikrosistemų ir nanotechnologijų MC

2,88

3,1

1,83

1,33

0,2

Skaičiuojamųjų technologijų centras

0,17

0,5

1

Tarptautinių studijų centras

4,42

Iš viso

20

Kituose recenzuojamuose leidiniuoe

Leidiniuose, įrašytuose į MII pagrindinių leidinių sąrašą

13,35 12,41

4,43

4,59 11,82

2

2

2,65

2,56

5,84

0

1

0,67

0

0,73

0,53

1

0,92

6,17 11,94

5,82

4,31

10,02

6,93 160,1 280,24 324,21 515,45 480,76 535,52 621,94 547,83 529,86


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

Moksliniø tyrimø finansavimas, tûkst. Lt Lėšų šaltiniai

2004 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Universiteto mokslo fondas 4456,5 4940,9 5511,7 Valstybinis mokslo ir studijų fondas 2394,0 2506,7 2403,3 Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra (TPA) Kitos valstybės institucijos 1443,2 1632,4 1516,9 Ūkio subjektai 5027,2 3655,6 3938,6 Tarptautinės mokslo programos 951,7 2215,9 3830,5

6334,9 2954,2

7916,5 4046,6

836,8 1307,3 5343,4 2287,6

1112,5 1172,3 4350,4 3187,4

19064,2

21785,7

Iš viso

14272,6

2005 m.

14951,5

17201,0

TP A 5,1% K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 5,4%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 20,0%

V M S F 18,6%

Tarptautinės m ok s lo program os 14,6%

Univers iteto m ok s lo fondas 36,3%

Tarptautinių mokslo programų lėšos, tûkst. Lt Padaliniai Cheminės technologijos fakultetas

2004 m.

2005 m.

2006 m.

140,84

331,24

148,38

2007 m. 2008 m. 80,89

920,16

Dizaino ir technologijų fakultetas 2,56 1,44 16,66 Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2,10 442,18 91,16 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 30,71 105,16 51,79 49,61 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 7,81 14,97 4,46 Informatikos fakultetas 240,55 356,39 1240,96 1153,27 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 204,85 426,30 Socialinių mokslų fakultetas 131,83 53,43 173,28 187,61 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 7,96 194,46 118,80 Aplinkos inžinerijos institutas 524,19 50,95 87,47 Biomedicininės inžinerijos institutas 25,78 35,07 43,18 35,15 Informacinių technologijų plėtros institutas 72,40 15,89 173,78 61,31 Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas 235,63 199,08 873,17 396,70 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 55,6 99,05 172,81 33,06 Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras 93,54 2,13 41,69

13,02 377,61 27,20 5,43 874,58 222,47 258,90 90,17 67,61

Iš viso

951,67

2215,89

3830,54

2341,18

5,44 296,62 28,23 3187,44

21


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

Europos Sąjungos Bendrųjų programų lėšos, tûkst. Lt

Ūkio subjektų ir valstybės institucijų finansuojami projektai, tûkst. Lt

Universitete apgintos daktaro disertacijos Mokslo kryptis

2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų KTU Kitų

02 P Fizika 1 - 03 P Chemija 2 09 P Informatika 2 1 03 S Vadyba ir administravimas 5 1 04 S Ekonomika 3 05 S Sociologija 4 07 S Edukologija 4 01 T Elektros ir elektronikos inžinerija 6 02 T Statybos inžinerija 03 T Transporto inžinerija 1 04 T Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka 1 05 T Chemijos inžinerija 2 1 06 T Energetika ir termoinžinerija 1 7 07 T Informatikos inžinerija 3 08 T Medžiagų inžinerija 8 1 09 T Mechanikos inžinerija 4 10 T Matavimų inžinerija 1 Iš viso 49 11

22

1 5 1 2 4 1 4 5 1 1 4 4 6 4 8 5 3 59

- - - 1 1 - - - 1 1 - - 6 - 1 1 - 12

2 2 1 3 3 11 4 7 5 1 1 6 5 9 8 5 3 76

- 1 - 8 - 2 2 1 1 - 4 - 1 8 - 6 - 1 - 3 - - 2 2 1 3 - 4 1 3 - 10 - 6 6 61 4

2008 m. KTU Kitų 1 1 5 3 2 3 5 1 1 2 6 5 2 6 4 4 51

1

1 2

1 5


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

Mokslinių užsakymų lėšos, tûkst. Lt    2006 m. 2007 m. 2008 m. Padaliniai LUUS LUUS LUUS LUUS LUUS LUUS (NV) (IV) (NV) (IV) (NV) (IV) Cheminės technologijos fakultetas 373,64 49,99 245,52 99,21 201,13 Dizaino ir technologijų fakultetas 26,70 Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas 539,41 262,54 514,97 157,60 375,24 Fundamentaliųjų mokslų fakultetas 76,72 33,04 40,12 Humanitarinių mokslų fakultetas 156,50 179,80 Informatikos fakultetas 536,09 204,68 675,01 108,63 1642,49 Mechanikos ir mechatronikos fakultetas 277,32 124,99 318,93 285,80 290,14 Socialinių mokslų fakultetas 25,40 67,99 382,94 Statybos ir architektūros fakultetas 95,12 30,00 134,31 33,00 242,76 Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas 398,74 116,51 467,34 Panevėžio instituto Technologijų fakultetas 5,32 4,85 Aplinkos inžinerijos institutas 10,00 91,47 Biomedicininės inžinerijos institutas 17,88 5,40 10,46 Energetikos technologijų institutas 89,97 305,32 80,00 76,00 Gynybos technologijų institutas 14,80 41,65 29,50 Informacinių technologijų plėtros institutas 94,40 10,89 80,00 Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras 4,50 151,04 Metrologijos institutas 36,68 75,24 269,36 95,00 412,64 Prof. K. Baršausko ultragarso MI 294,38 112,92 384,07 16,00 234,13 Sintetinės chemijos institutas 878,26 630,24 822,31 Technologinių sistemų diagnostikos institutas 11,54 22,86 82,39 Iš viso

3655,58

1044,01

3938,56

1310,29

5343,35

149,43 178,00

463,50 191,31 25,98

43,00 5,90 7,08

85,00

1149,2

LUUS (NV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybės biudžetų; LUUS (IV) – mokslinių užsakymų lėšos iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

Doktorantų skaičius

Apgintų daktaro disertacijų skaičius

23


24

Ơ

Studijǐ

54,9%

51,0%

Valstybơs biudžeto asignavimai

L

Š

Ǐ

I

11,3%

Tikslinơs lơšos iš ŠMM

T

Š

L

A

N

O

S

Plơtros

Mokslo

I

6,2%

14,0%

18,4%

D

I

I

A

I

1,0%

1,0%

0,8%

1,3%

Bendrosios Socialinơs Kultnjros

7,0%

4,7%

4,2%

Njkio

11,7%

7,6%

Njkinơ ir kita veikla

Kvalifikacijos kơlimo kursai Tarptautinơs programos

Sutartys su užsienio užsakovais Sutartys su Lietuvos už Studijǐ ES struktnjriniǐ mokesþiai fondǐ lơšos sakovais

L

1,5% 1,5%

A

UNIVERSITETO FINANSINƠ VEIKLA 2008 M.

1,9%

VMSF

Š Kitos tikslinơs lơšos

MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Dalyvavimas TARPTAUTINĖSE moksliniø tyrimø programose Dalyvavimas Europos Komisijos moksliniø tyrimø programose Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

7-osios bendrosios programos projektai 201119, Biomedicinos ir bioinžinerijos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įgalinimas ir skatinimas dalyvauti 7BP projektuose (SM-BIO-POWER)

Izraelis, Vokietija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Italija, Prancūzija

2008–2011

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius,

215884, Funkciniai skystakristaliai dendrimerai: naujų medžiagų sintezė, naujų taikymo sričių paieška (DENDREAMERS)

Ispanija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Portugalija, Vokietija, Švedija

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Gražulevičius

217049, Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimas naudojant originalų Bayeso neuroninį tinklą (AVERT-IT)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija, Ispanija, Švedija

2008–2010

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Telematikos laboratorija, prof. A. Ragauskas

218697, Nuolatinė transporto priemonių mazgų būsenos stebėsena ir neardomoji kontrolė jų remonto poreikiui nustatyti (COMPAIR)

Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Prancūzija, Italija

2008–2011

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

218916, Energijos, kuro ir trąšų gamyba iš biomasės liekanų ir nuotekų dumblo (ENERCOM)

Vokietija, Liuksemburgas, Austrija, Belgija

2008–2011

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

222425, Ultragarsinio metodo, keitiklių ir sistemų, skirtų bėgių aliumoterminio suvirinimo siūlių tūriniam tyrimui atlikti, sukūrimas (RAILECT)

Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija, Graikija

2008–2010

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

6-osios bendrosios programos projektai 002205, Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra (E-LEGI)

Ispanija, Italija, Prancūzija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Vokietija, Graikija

2004–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių tinklų katedra, doc. K. Baniulis

015704, Europos mikro- ir nanosistemų srityje dirbančių institucijų tinklo kūrimas siekiant integruoti naująsias šalis nares ir kandidates į Europos mokslinių tyrimų erdvę (MINOSEURONET)

Rumunija, Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Turkija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Austrija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

022436, IKT socialinis poveikis ir jų ribotas pasiekiamumas potencialiai atskirtose bendruomenėse. Problemų vertinimas ir iniciatyvos jų efektyviam atskleidimui (ICT FOR ALL)

Lenkija, Italija, Graikija, Vengrija, Jungtinė Karalystė

2008

Socialinių mokslų fakultetas, Sociologijos katedra, dr. E. Butkevičienė

026964, Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE)

Vokietija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Slovėnija, Latvija, Kipras, Malta, Kroatija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, V. Limanauskienė

25


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Pavadinimas

26

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

027168, Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)

Austrija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Lenkija, Turkija, Estija, Čekija

2005–2008

Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, doc. D. Rutkauskienė

027306, Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES)

Italija, Vokietija, Slovakija, Turkija, Vengrija, Lietuva, Rumunija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, doc. V. Kiauleikis

027867, MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje (GENESIS)

Graikija, Italija, Turkija, Vokietija, Lenkija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Čekija, Rumunija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

028067, Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (e-NVISION)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija

2006–2009

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

034642, Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)

Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Graikija

2006–2009

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius

035088, Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste (EFFORT)

Italija, Graikija, Prancūzija, Vengrija, Belgija, Ispanija, Lenkija

2006–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

511082, Multigigabitinės spartos Europos akademinis tinklas (GN2)

Nyderlandai, Austrija, Slovėnija, Belgija, Kroatija, Čekija, Kipras, Vokietija, Estija, Portugalija, Italija, Graikija, Airija, Vengrija, Bulgarija, Izraelis, Latvija, Danija, Lenkija, Ispanija, Prancūzija, Liuksemburgas, Rumunija, Slovakija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Turkija, Malta, Rusija

2004–2009

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. R. Kavaliūnas

511299, Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)

Vokietija, Italija, Jungtinė Karalystė, Izraelis, Estija, Šveicarija, Korėja, Prancūzija, Ispanija, Lietuva, Japonija, Kinija

2006–2008

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. E. Kazanavičius

CIT3-CT-2005-513350, Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje – Europos pilietiškumo formavimas (CINEFOGO)

Austrija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2009

Socialinių mokslų fakultetas, Politikos ir viešojo administravimo institutas, dr. E. Vaidelytė

COLL-CT-2005-516405, Inžinerinių konstrukcijų būsenos stebėjimas dideliu atstumu taikant ultragarsą (LRUCM)

Jungtinė Karalystė, Vokietija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Italija, Bulgarija, Ukraina, Čekija, Graikija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COOP-CT-2006-032949, Didelės energijos mobilios kompiuterinės tomografinės sistemos su nanofokusu sukūrimas vėjo turbinų mentėms, pagamintoms iš stiklo pluošto ir sustiprintoms plastiku, tirti (CONCEPT)

Jungtinė Karalystė, Suomija, Graikija, Danija, Vokietija

2006–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

COOP-CT-2006-033110, Endoskopinė kapsulė ultragarso technologijos pagrindu (TROY)

Portugalija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Estija, Ispanija, Italija

2006–2009

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

ETI-CT-2005-023438, Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)

Lenkija, Prancūzija, Slovakija, Latvija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Vokietija

2005–2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Elektros sistemų katedra, V. Adomavičius

GOCE-003956, Nauji integruoto cheminių medžiagų rizikos vertinimo metodai Europoje (NOMIRACLE)

Danija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Nyderlandai, Italija, Čekija, Lenkija, Portugalija, Belgija, Austrija, Suomija, Šveicarija, Švedija, Ispanija, Bulgarija, Prancūzija

2004–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

LSSG-CT-2007-037207, Sveikatos ir gyvybės mokslų sričių bendradarbiavimo spartinimas Europos tyrimų erdvėje ir už jos (SPIDERA FOR LIFE)

Ispanija, Italija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Slovėnija, Prancūzija, Izraelis, Belgija, Graikija

2007–2009

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius

NMP2-CT-2005-516993, Nukreiptųjų ultragarso bangų tikrinimo technologijos, skirtos platformų būklei stebėti jūroje, sukūrimas (OPCOM)

Jungtinė Karalystė, Portugalija, Čekija, Graikija, Norvegija, Danija

2005–2008

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

NMP4-CT-2005-013968, Nanodalelių poveikio žmogaus sveikatai bei aplinkai supratimo gerinimas (IMPART)

Jungtinė Karalystė, Izraelis, Rumunija, Slovėnija, Vokietija, Airija, Ispanija, Belgija, Šveicarija, Nyderlandai, Latvija, Graikija

2005–2008

Mikrosistemų ir nanotech­ nologijų mokslinis centras, prof. V. Snitka

SAS6-042938, Ugdykime tai – dalyvaukime tyrime (FORM-IT)

Austrija, Šveicarija, Slovėnija, Nyderlandai, Italija, Jungtinė Karalystė, Vokietija

2006–2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, doc. S. Raila

EUREKA programos projektai

Padalinys, vadovas

E!3490, Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)

Latvija, Lietuva

2006–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. P. R. Venskutonis

E!3681, Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)

Lietuva, Švedija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, prof. A. Verikas

E!3692, Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS)

Vokietija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. R. Simutis

E!3694, Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)

Lietuva, Čekija

2006–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Leskauskaitė

E!3715, Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Lenkija, Norvegija, Austrija, Belgija, Suomija

2006–2011

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Virvilaitė

27


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

E!3726, Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS)

Latvija

2006–2009

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Procesų valdymo katedra, prof. D. Levišauskas

E!3966, Antimikrobiškai aktyviomis pieno rūgšties bakterijomis fermentuoti produktai duonai gaminti (FERMFOOD)

Lietuva, Latvija, Estija

2007–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

E!4449, Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus (AKTINIDIA)

Lietuva, Estija, Lenkija

2008–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

EUROSTARS programos projektai E!4297, Neinvazinė ekspertinė sistema intraokulinių auglių diagnozei (NICDIT)

Lietuva, Suomija, Švedija

2008–2011

Biomedicininės inžinerijos institutas, prof. A. Lukoševičius Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, prof. R. Kažys

COST programos veiklos

28

COST B35, Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai

Austrija, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Izraelis, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Gruzdienė

COST D32, Chemija didelės energijos mikroaplinkose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. A. Žemaitaitis

COST E55, Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas

Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos mechaninės technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST 865, Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. R. Vinauskienė

COST 868, Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2006–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Liesienė


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST 926, Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Ispanija, Jungtinė Karalystė

2004–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, dr. A. Pukalskas

COST 927, Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2004–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. D. Ramonaitytė

COST 928, Fermentų valdymas ir naudojimas aukštesnės vertės maisto produktuose

Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2005–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

COST 2102, Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ir tarpmodalinė analizė

Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Serbija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2010

Informacinių technologijų plėtros institutas, dr. A. Rudžionis

COST 2103, Pažangus balso funkcijos vertinimas

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė

2007–2010

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, prof. A. Verikas

COST FP0802, Eksperimentinė ir skaičiuojamoji mikrocharakteristikų technika medienos mechanikoje

Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Serbija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Dizaino ir technologijų fakultetas, Medienos mechaninės technologijos katedra, doc. A. Baltrušaitis

COST IC0602, Algoritminių sprendimų teorija

Austrija, Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Makedonija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2011

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Taikomosios elektronikos katedra, prof. A. Verikas

COST IC0604, Telepatologijos tinklas Europoje (EURO-TELEPATH)

Kroatija, Kipras, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Serbija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2007–2011

Skaičiuojamųjų technologijų centras, dr. V. Punys

COST IC0702, Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti

Austrija, Belgija, Kipras, Estija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Informatikos fakultetas, Kompiuterių katedra, prof. R. Jasinevičius

29


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

  Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

COST MP0701, Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų

Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Suomija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. K. Baltakys

COST TU0602, Kraštotvarkiniai sprendimai miestų dinamikoje

Belgija, Kipras, Danija, Suomija, Prancūzija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė

2008–2011

Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir kraštotvarkos katedra, doc. K. Zaleckis

COST TU0701, Daugiabučių pastatų rajonų kokybės gerinimas

Belgija, Kroatija, Danija, Suomija, Makedonija, Vokietija, Graikija, Italija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė

2008–2012

Statybos ir architektūros fakultetas, Grafinių darbų katedra, doc. L. Šeduikytė

eContentPlus programos projektai ECP-2007-EDU-417007, Suderinamas turinys efektyviai veiklai kompetencijomis grįstoje visuomenėje (ICOPER)

Austrija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Nyderlandai, Suomija, Vokietija, Estija, Prancūzija, Slovėnija, Graikija, Ispanija, Lenkija, Norvegija, Belgija, Italija, Švedija

2008–2011

Informacinių technologijų plėtros institutas, G. Cibulskis

INTERREG III programos projektai Regioninis bendradarbiavimas atliekų vadyboje (RECO)

Švedija, Latvija, Rusija, Lenkija, Suomija, Lietuva, Baltarusija, Vokietija, Estija

2005–2008

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

Pažangios energetikos Europai programos projektai EIE/06/209/S12.448705, Sėkmės didinimas: Europos konkurso „Energy Trophy“ plėtra 18-oje šalių (Energy Trophy+)

Vokietija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Danija, Estija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija

2006–2009

Aplinkos inžinerijos institutas, prof. J. Staniškis

E. vyriausybės programos projektai Jaunimo dalyvavimo viešosiose diskusijose su valdžios atstovais, piliečiais ir verslo atstovais galimybių didinimas Europos Sąjungoje (LEX-IS)

Graikija

2007–2008

Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Marketingo katedra, prof. R. Gatautis

Pagal Europos Komisijos viešuosius konkursus vykdomi projektai

30

ERAWATCH: Europos mokslinių tyrimų politinė ir socio-ekonominė struktūra II

Belgija

2007–2009

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius

ERAWATCH mokslo sistemos analitinė studija 2008

Belgija

2008

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, doc. M. Kriaučionienė

PRO INNO inovacijų politikos tendencijų schemos

Liuksemburgas

2007–2008

Socialinių mokslų fakultetas, Strateginio valdymo katedra, prof. R. Jucevičius


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Dalyvavimas NATO moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Mokslas taikai“ programos projektai MEMS technologijos ir taikymai, NATO RTO LTU-001-AVT

JAV, Belgija

Protinga tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET 109 RTG 60

JAV, Belgija, Kanada, Čekija, Estija, Vokietija, Italija, Lietuva, Norvegija

2006–2008

2007–2009

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Inžinerinės mechanikos katedra, prof. S. Kaušinis Informatikos fakultetas, Sisteminės analizės katedra, prof. R. Barauskas

Dalyvavimas Šiaurės šalių tarybos remiamose moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

„Nordforsk“ programos projektai Interaktyvių tinklinių organizacijų informacinių sistemų metodologijos

Švedija, Norvegija, Danija

2005–2009

Informatikos fakultetas, Informacijos sistemų katedra, prof. R. Butleris

Maisto ir biošaltinių fermentų technologija

Danija, Suomija, Švedija, Norvegija

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. G. Juodeikienė

Šiaurės šalių sūrių rūšių brendimo biocheminiai procesai ir jų reikšmė sveikatai, skoniui ir aromatui bei tekstūrai ir reologijai

Norvegija, Danija, Suomija, Estija, Latvija

2005–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, prof. R. P. Venskutonis

Pieno bioaktyvūs komponentai ir jų tarpusavio ryšiai – funkcionalumas ir genomika naujiems sveikesniems produktams

Suomija, Švedija, Norvegija, Islandija, Danija, Estija

2008–2011

Cheminės technologijos fakultetas, Maisto produktų technologijos katedra, doc. D. Leskauskaitė

„Nordic Innovation Centre“ programos projektai Šiaurės šalių intelektualiosios tekstilės žinių skleidimo tinklas (NEST II)

Suomija, Švedija, Norvegija, Danija

2005–2008

Dizaino ir technologijų fakultetas, Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra, doc. E. Strazdienė

Dalyvavimas tarptautinių fondų programose Partneriai

  Pavadinimas

Trukmė

Padalinys, vadovas

„ERSTE Stiftung“ remiami projektai Europos doktorantų ir tyrėjų tinklas trečiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės tematika

-

2008

Socialinių mokslų fakultetas, Politikos ir viešojo administravimo institutas, dr. E. Vaidelytė

Singapūro nacionalinio universiteto ERSS programos projektai Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos optoelektronikai

Singapūras

2008–2010

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičius

31


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Dalyvavimas tarpvyriausybinėse moksliniø tyrimø programose   Pavadinimas

Partneriai

Trukmė

Padalinys, vadovas

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“ projektai Naujos organinės struktūros saulės energijos konversijai

Prancūzija

2007–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, dr. S. Grigalevičius

Neardomųjų bandymų skaitinių modelių tobulinimas modų analizės pagrindu

Prancūzija

2007–2008

Informatikos fakultetas, Sisteminės analizės katedra, prof. R. Barauskas

Žalioji chemija: glicerolio, atsinaujinančio sitono tiksliajai chemijai, tyrimas

Prancūzija

2007–2008

Sintetinės chemijos institutas, prof. A. Šackus

Lietuvos, Latvijos ir Taivanio bendradarbiavimo programos projektai Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimas

Latvija, Taivanas

2008–2009

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. V. Gražulevičiusė

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

32

Natūralių ceramidų išskyrimas ir jų fiziologinių funkcijų tyrimas

Ukraina

2007–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Organinės technologijos katedra, prof. J. Liesienė

Antimikrobiniu efektu pasižyminčios ortopedinės odos kaip ekologiškai švarių technologijų produktas

Ukraina

2007–2008

Cheminės technologijos fakultetas, Bendrosios chemijos katedra, doc. V. Valeika

Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms

Ukraina

2007–2008

Dizaino ir technologijų fakultetas, Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra, prof. V. Jankauskaitė

Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes

Ukraina

2007–2008

Dizaino ir technologijų fakultetas, Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra, prof. E. Kibirkštis

Horizontalių rotorinių mašinų dinamikos tyrimas ir gedimų prevencijos sistemų sukūrimas

Ukraina

2007–2008

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra, prof. R. Jonušas

Moderniųjų technologijų taikymo pramonėje sistemos sukūrimas veiklos efektyvumui didinti

Ukraina

2007–2008

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra, M. Rimašauskas

Stereovizijos metodų skirtų autonominiams mobiliems robotams kūrimas ir tyrimai

Ukraina

2008

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Automatikos ir valdymo technologijų institutas, prof. R. Simutis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

2008 m. Valstybinio mokslo ir studijø fondo parama mokslo tyrimams Pavadinimas

Trukmė

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai

Veiklos taisyklių sprendimai informacinių sistemų kūrimui (VeTIS) 2007–2009 Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas 2007–2009 Žmogaus aktyvaus judėjimo stebėsenos metodų ir įrangos sukūrimas (VitaActiv) 2007–2009 Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo/matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas 2007–2009 Naujos mikromechaninės sistemos ir technologijos (NAMSIS) 2007–2009 MHP skaitmeninės televizijos imtuvų su išplėstomis interaktyvaus funkcionavimo galimybėmis taikomieji moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 2007–2009 Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai (Info Sveikata) 2007–2009 Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant „grid“ technologijas (GridTechno) 2007–2009 Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2) 2007–2009 Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaeiges akies vyzdžio padėties sekimo sistemas (VySek) 2008–2010 Kampų matavimo sistemų tikslumo bandymo nanometrinės skyros mechatroninių įrenginių kūrimas ir tyrimas (GonoTest) 2008–2010 Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas (HOLOKID) 2008–2010 Nanostruktūrų formavimosi ypatumai cementinėse statybinėse medžiagose: tyrimai ir technologinė plėtra (nano-CSM) 2008–2010

Darbo vadovas

Prof. R. Butleris Prof. S. Kaušinis Prof. V. Ostaševičius Prof. A. Lukoševičius Prof. P. Žiliukas Prof. R. Bansevičius Doc. V. Grigaliūnas Prof. V. Ostaševičius Doc. V. Deksnys Prof. A. Paunksnis (KMU) Prof. A. Lukoševičius Prof. A. Juozapavičius (VU) Prof. R. Šeinauskas Prof. S. Juršėnas (VU) Prof. V. Getautis Prof. J. V. Gražulevičius Prof. R. Simutis Prof. V. Giniotis (VGTU) Prof. R. Bansevičius Prof. S. Tamulevičius (FEI) Doc. S. Grigalevičius Prof. A. Palevičius Doc. S. Viržonis Dr. V. Antonovič (VGTU) Doc. G. Skripkiūnas Prof. V. Ostaševičius

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai

Rizikos suvokimas, viešoji komunikacija ir inovatyvus valdymas žinių visuomenėje (RINOVA) 2007–2009 Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (E. Demokratija) 2007–2009 Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika) 2007–2009 Daugiafunkcių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė (H2 technologijos) 2008–2010 Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai 2007–2009 Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų panaudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai 2007–2009 Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai 2007–2009

Prof. L. Rinkevičius Dr. A.Ramonaitė (VU) Dr. V. Morkevičius Prof. G. Juška (VU) Prof. V. Getautis Prof. J. V. Gražulevičius Prof. J. Dudonis Prof. A. Žemaitaitis Prof. R. Milašius Doc. S. Budrienė (VU) Prof. J. Liesienė Dr. B. Surinėnaitė (Biotechnologijos institutas) Doc. S. Kitrys

Fondo inicijuotų mokslo programų projektai Biologinio atsako į radijodažninės abliacijos terminį poveikį tyrimas ir kompiuterinis modeliavimas (BIOTHERM) 2007–2009

Dr. A.Gulbinas (KMU) Prof. R. Barauskas

Projektai, pateikti pagal ministerijų užsakomas programas IP šifravimo sistemos metodų sukūrimas ir jos kriptoatsparumo įvertinimas Elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje strateginės gairės (eVALDŽIA)

2008 2008

Prof. E. Sakalauskas Prof. R. Gatautis

33


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

Trukmė

Pavadinimas

Intelektinės nuosavybės teisės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje (INEP) 2008 Nuostolių, patiriamų dėl neigiamo transporto poveikio urbanistinėse zonose, įvertinimas (SVEKOTRANS) 2008 (VGTU)

Moksliniai tyrimai, vykdomi pagal tarptautines sutartis

NATO programa. MEMS technologijos ir taikymai 2006–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Natūralių ceramidų išskyrimas ir jų fiziologinių funkcijų tyrimas 2007–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Pasižyminčios antimikrobiniu efektu ortopedinės odos kaip ekologiškai švarių technologijų produktas 2007–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms 2007–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes 2007–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Moderniųjų technologijų taikymo pramonėje sistemos sukūrimas veiklos efektyvumui didinti 2007–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Horizontalių rotorinių mašinų dinamikos tyrimas ir gedimų prevencijos sistemų sukūrimas 2007–2008 Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa. Stereovizijos metodų, skirtų autonominiams mobiliems robotams, kūrimas ir tyrimai 2008 Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Naujos organinės struktūros saulės energijos konversijai 2007–2008 Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje programa „Žiliberas“. Žalioji chemija: glicerolio, atsinaujinančio sintono tiksliajai chemijai, tyrimas 2007–2008

Parama mokslininkų grupių projektams

Bendrosios kompetencijos vystymasis vykstant savaiminiam mokymuisi darbo vietoje Organinių elektroaktyvias grupes turinčių oksiranų, tiiranų, oksetanų sintezė, polimerizacija bei fotopolimerizacija (fotosusiuvimas) Katijonizuotų celiuliozės darinių taikymas nanodangoms silikagelio paviršiuje gauti Dozių modeliavimas spindulinėje terapijoje pacientų apšvitai naudojant linijinį greitintuvą Archeologinės tekstilės atkūrimo spektroskopine ir mikroskopine analize kompiuterizuoto metodo sukūrimas

Doc. V. Kaunelienė Prof. A. Pikūnas Prof. J. Sapragonas Prof. S. Kaušinis Prof. J. Liesienė Doc. V. Valeika Prof. V. Jankauskaitė Prof. E. Kibirkštis Dr. G. Račiukaitis (FI) M. Rimašauskas Prof. R. Jonušas Prof. R. Simutis Dr. S. Grigalevičius Prof. A. Šačkus

2008

Prof. V. Žydžiūnaitė

2008 2008 2008

Dr. R. Lazauskaitė Prof. J. Liesienė Prof. D. Adlienė

2008

Dr. V. Jonaitienė

Kramtomosios sistemos paviršių modeliavimas 2008 Pjezoelektrinės diagnostinės sistemos reologinių skysčių ilgalaikio stabilumo monitoringui kūrimas 2008 Prevencinių inovacijų kūrimo, finansavimo ir diegimo metodas 2008 Mikroelektromechaninių membranų jautrio tyrimai 2008 Sveikatai žalingų ftalatinių plastifikatorių polivinilchlorido kompozicijose pakeitimas poli-6-heksanolido dariniu 2008 Ciklinėmis apkrovomis veikiamų polimerinių laminatų su mikroporinga plėvele savybių tyrimas 2008 Suillus genties grybų antioksidacinių ir antimikrobinių savybių tyrimas 2008

Doc. R. Šurna

Granulių dydžio santykinio pasiskirstymo sraute matavimo metodika B tipo kviečių krakmolo hidrolizė ir jos produktų išbandymas kartono gamyboje Pilnos „free-frost“ šaldymo sistemos RF serijos šaldytuvams projektas Grunto struktūros modelio sudarymas ir tyrimas Energetinių mašinų efektyvumo padidinimas: dinamikos tyrimai ir gedimų prognozavimas Amonio nitrato tirpalo parametrų matavimo būdų susiejimo metodika Galingų stūmoklinių kompresorių vibracijų monitoringo metodika Transportinio šaldytuvo šaldymo sistemos su sumažintu iki 3 kg šaldymo agento kiekiu projektas

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Prof. S. V. Augutis Dr. J. Bendoraitienė Prof. V. Dagilis Doc. V. Markevičius Prof. V. Barzdaitis Doc. A. Dumčius Doc. D. Gailius

2008

Doc. L. Vaitkus

Parama projektams, vykdomiems ūkio subjektų užsakymu

34

Darbo vadovas

Dr. E. Dragašius Prof. J. K. Staniškis Doc. V. Sinkevičius Prof. V. Jankauskaitė Dr. D. Milašienė Dr. D. Stankevičienė (Botanikos institutas) Prof. P. R. Venskutonis


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

UNIVERSITETO MOKSLO PROGRAMOS Technologinių inovacijų socialinės dimensijos Tarybos pirmininkė-koordinatorė prof. V. Baršauskienė Nariai: prof. P. Jucevičienė, prof. B. Janiūnaitė, doc. M. Kriaučionienė, doc. G. Jucevičius, dr. E. Butkevičienė. Mokslo programos tikslas – pagrįsti technologinių inovacijų socialines dimensijas. Esminiai rezultatai: pagrįsta technologinių inovacijų kultūrinių ir institucinių dimensijų tyrimo metodologija; validuotos pagrindinės teorinio modelio technologinių inovacijų socialinės dimensijos; atskleista technologijų inovacijų socialinių dimensijų raiška Lietuvos novatoriškų organizacijų terpėje; pagrįsta mokslo ir technologinėmis žiniomis grįsto verslo formavimosi ir vystymosi ypatumų

tyrimo metodologija, kuri remiasi antreprenerystės, tinklaveikos ir atvirosios inovacijos koncepcijų integracija žinioms imlios verslo veiklos kontekste. Atlikus empirinį tyrimą, išskirti mokslo ir technologinėms žinioms imlaus verslo formavimosi ir vystymosi ypatumai Lietuvoje. Pagrįstos edukacinės ir mokymosi aplinkos charakteristikos organizacijoje. Įrodyta, kad edukacinės ir mokymosi aplinkos charakteristikos organizacijose skiriasi priklausomai nuo to, kokia žmogiškųjų išteklių valdymo paradigma vadovaujasi organizacija savo praktinėje veikloje. Pagrįstos mokymosi aplinkos charakteristikos partnerystės tinkle. Įrodyta, kad šios charakteristikos skiriasi priklausomai nuo tinklo tipo.

Fizikinės technologijos naujos kartos vandenilio kuro elementų gamybai Tarybos pirmininkas-koordinatorius prof. J. Dudonis Nariai: prof. A. Galdikas, prof. A. Grigonis, doc. L. Augulis, prof. G. Laukaitis, dr. D. Milčius (LEI). Mokslo programos tikslas – gauti naujų žinių apie įvairių medžiagų plonasluoksnius oksidų elektrolitus, naudojamus kieto oksido kuro elementuose (KOKE), išanalizuoti sudarymo procesus ir įvertinti jų įtaką sudaromų oksidų sluoksnių sandarai ir savybėms, pasiūlyti naujų joninio laidumo oksidų sudarymo

procesų, nustatyti procesų parametrų įtaką sluoksnių sandarai ir savybėms, įvertinti jo perspektyvumą oksidiniams elektrolitams KOKE gaminti. Nustatyta joninio laidumo oksido plėvelių sudėties, struktūros, morfologijos priklausomybės nuo sluoksnių sudarymo technologinių parametrų. Gauti tyrimų rezultatai papildė fundamentalias žinias apie plonų sluoksnių susidarymo mechanizmą veikiant joninei-plazminei aktyvacijai bei sluoksnių savybių valdymą.

Intraveninės kraujagyslių terapijos ultragarsinės sistemos generuojamų kavitacijos srautų metodų ir įrangos sukūrimas Tarybos pirmininkas-koordinatorius prof. R. Bansevičius Nariai: prof. R. Kažys, prof. S. V Augutis, prof. A. Palevičius, habil. dr. A. Bubulis. Mokslo programos tikslas – sukurti adaptyvią kavitacinį srautą generuojančią sistemą, funkcionuojančią ultragarsinio dažnio mechaninių daugiamačių virpesių žadinimo principu, ir ją panaudoti invazinei kraujagyslių terapijai – žmogaus kraujotakos sistemos funkcionavimo sutrikimams šalinti. Modifikuotas

ir pagamintas naujos konstrukcijos ultragarsinis rezonatorius, atlikti eksperimentiniai tyrimai. Sukurtas ir pagamintas ultragarsinių virpesių žadinimo ir valdymo blokas suderintas su rezonatoriumi ir bangolaidžiu, nustatytos ultragarsinio vykdiklio dažninės amplitudės charakteristikos. Atlikti laboratoriniai bandymai su įvairiais skysčiais, tarp jų su kraujo pakaitalu, pamatuotas kavitacinio proceso intensyvumas. Sukurtas ir išbandytas kavitacinio proceso intensyvinimo metodas.

Televizijos kanalų ir programų metrologinio monitoringo sistemos metodologija ir priemonės Tarybos pirmininkas-koordinatorius prof. R. P. Žilinskas Nariai: prof. S. V Augutis, prof. A. Valinevičius, dr. Ž. Nakutis, doc. L. Balaševičius. Mokslo programos tikslas – metodinių ir techninių principų bei realizavimo priemonių paieška televizijos programų žiūrimumo stebėsenai. Atlikta TV programų monitoringo metodinių ir techninių realizavimo principų analizė. Nustatyta, kad TV programų techninis

monitoringas yra galimas, žinomi jo atlikimo principai. TV programų monitoringui atlikti reikalinga ne tik techninė infrastruktūra ir atsakinga organizacija, bet ir didelės sąnaudos programų monitoringo paslaugų infrastruktūrai sukurti.

35


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 m. ATASKAITA

MOKSLO LAIMĖJIMAI 2008 m. mokslo premijos paskirtos dviem Universiteto mokslininkams: prof. Rimantui Barauskui (su bendraautoriais iš VGTU) už vadovėlį „Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir darbų ciklą „Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai (1988–2007 m.)“ ir prof. Juozui Vidui Gražulevičiui už darbų ciklą „Naujos elektroaktyvios organinės medžiagos optoelektronikai (1998–2007 m.)“ (fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai). Partnerystės pažangos premija, kuri skiriama už indėlį į gyvenimo kokybės gerinimą ir šalies konkurencingumo didinimą, 2008 m. atiteko prof. Rymantui Jonui Kažiui. Garbingas apdovanojimas profesoriui įteiktas už ultragarsinių matavimo ir diagnostikos technologijų sukūrimą ir proveržį į Europos mokslinių tyrimų ir taikymų erdves. Skiriant šią premiją, įvertinti laureato nuopelnai gilinantis į ultragarso praktinio panaudojimo galimybes, aktyvi jo, kaip išradėjo ir mokslininko, veikla. NPP komitetas, kuris vertina premijoms pateiktus darbus, pažymėjo, kad prof. R. J. Kažys – puikus multipartnerystės pavyzdys. Jis nuolat bendradarbiauja tiek su Lietuvos medikais, tiek su elektronikos ir maisto pramonės įmonėmis, taip pat ir su užsienio kapitalo įmonėmis. Mokslininko įgyvendintas idėjas patvirtina 7 JAV, Kanados, Europos ir Švedijos patentai. 2008 m. Europos Parlamente vykusioje devintojoje „Energijos gaublio“ (Energy Globe) teikimo ceremonijoje Aplinkos inžinerijos institutui, vadovaujamam profesoriaus Jurgio Kazimiero Staniškio, buvo įteiktas „Energijos gaublio“ diplomas už prevencinių energiją taupančių inovacijų kūrimo ir diegimo sistemą (APINISPIN). 2008 m. Studijų kokybės vertinimo centras identifikavo aukščiausio lygio centrus, iš kurių 9 centrai ir 2 grupės yra iš KTU. Centrai: • Organinės fotoelektronikos centras (ORGEL) (KTU/ VU); • Chemijos ir cheminės technologijos centras (CHEMTECH) (KTU); • Maisto technologijų, saugos ir sveikatingumo kompetencijos centras (MAISTAS) (KTU/KTUMI/ LVA/LSDI ); • Ultragarsinių matavimų ir precizinio poslinkio generavimo sistemų centras (UPSC) (KTU); • KTU Edukologijos centras; • Viešosios politikos tyrimo centras (VPTC); • Moderniosios Lietuvos pilietiškumo ir socialinio tapatumo tyrimo centras (KTU/VDU); • Pažangių ekonomikos modelių ir vadybos sistemų centras (KTU); • Konkurencingumo ir inovacijų tyrimų centras (KTU/ Lietuvos inovacijų centras).

36

Aukščiausio lygio grupės: • Kardiovaskuliniai vaizdai ir signalai diagnostikai ir gydymui (VU/KTU/VGTU); • Plazminių technologijų grupė (PTG) (KTU FEI). Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga Cheminės technologijos fakulteto mokslininkams išradėjams prof. Vytautui Getaučiui ir prof. Juozui Vidui Gražulevičiui buvo įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) apdovanojimas už veiklą išradimų srityje. Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija 2007–2008 m. paskirta prof. Juozui Vidui Gražulevičiui, 2008–2009 m. – prof. Petrui Rimantui Venskutoniui. Valstybės stipendija 2008 m. paskirta doc. Giedriui Jucevičiui, vyr. mokslo darbuotojui Arūnui Lipnickui ir doc. Juditai Puišo. 2008 m. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus įsteigta akad. Kazimiero Meškausko premija jauniesiems mokslininkams ekonomistams paskirta dr. Jurgitai Bruneckienei už darbą „Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu“. LMA premiją už geriausius jaunųjų mokslininkų mokslinius darbus paskyrė dr. Ramūnui Lygaičiui už mokslinį darbą „Organinių puslaidininkinių junginių optoelektronikai sintezė ir tyrimas“. LMA pagyrimo raštai už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirti doktorantėms Viktorijai Rugaitytei ir Sigitai Navickaitei už darbą „Sukimo momento valdymo įrenginių, kuriuose naudojami reologiniai skysčiai, kūrimas ir tyrimas“ ir doktorantei Kristinai Tiukšaitei-Norvaišienei už darbą „Šilumos masės pernašos procesų sąveikos išpurkšto skysčio sistemose tyrimas“. Bibliotekos direktorė Genė Duobinienė tapo Kultūros ministerijos premijos už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose laureate. Tęsiama tradicija premijuoti aktyviausius Universiteto jaunuosius mokslininkus ir doktorantus. Aktyviausiųjų 2008 m. jaunųjų mokslininkų konkurse trys pirmosios premijos skirtos prof. Rimantui Gataučiui, mokslo darbuotojui Ramūnui Lygaičiui ir doc. Kazimierui Juzėnui. Aktyviausiųjų 2008 m. doktorantų konkurse trys pirmosios premijos skirtos Elenai Vitkauskaitei, Simonai Lengvinaitei ir Vidui Raudoniui.


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai

2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas prof. Rimantas Barauskas

2008 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas, aukščiausio laipsnio valstybės stipendininkas prof. Juozas Vidas Gražulevičius

2008 m. Partnerystės pažangos premijos laureatas

2008 m. Partnerystės pažangos premijos laureatas prof. Rymantas Jonas Kažys

37


MOKSLINIAI TYRIMAI: 2008 M. ATASKAITA

2008 m. valstybės stipendininkai ir aktyviausiųjų universiteto mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai Valstybės stipendininkai

Aukščiausio laipsnio valstybės stipendininkas prof. Petras Rimantas Venskutonis

Aukščiausio laipsnio valstybės stipendininkas doc. Giedrius Jucevičius

Valstybės stipendininkas vyr. m. d. Arūnas Lipnickas

Valstybės stipendininkė doc. Judita Puišo

Aktyviausieji jaunieji mokslininkai

Marketingo katedros prof. Rimantas Gatautis

Organinės technologijos katedros m. d. Ramūnas Lygaitis

Gamybos technologijų katedros doc. Kazimieras Juzėnas

Aktyviausieji doktorantai

Marketingo katedros doktorantė Elena Vitkauskaitė

38

Organinės technologijos katedros doktorantė Simona Lengvinaitė

Procesų valdymo katedros doktorantas Vidas Raudonis


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius Tel. (8 37) 300151 Faks. (8 37) 300152 El. p. zigmuntas.beresnevicius@ktu.lt http://www.ctf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1947 m. Pagrindines pareigas fakultete turi 152 darbuotojai, iš jų 97 mokslininkai: 10 habilituotų daktarų, 87 daktarai.

Oro taršos tyrimų laboratorijoje

Pagrindinës tyrimø kryptys Maisto produktų kokybės ir technologijos tyrimai. Grūdų ir grūdų kokybės tyrimai. Polimerų modifikavimas ir tyrimai. Odų ir kailių technologijų tyrimai. Celiuliozės cheminio ir fizinio modifikavimo tyrimas. Sintetinių ir gamtinių polimerų tyrimas. Augimo reguliatorių sintezė. Organinė sintezė. Organinių fotopuslaidininkių sintezė. Sorbcinių, katalizinių ir elektrocheminių procesų teorija ir technologija. Trąšų cheminės technologijos. Neorganinių medžiagų tyrimas ir naudojimas. Silikatinių medžiagų gamybos procesų tyrimas. Aplinkos užterštumo tyrimai ir stebėsena. Nuotekų, išlakų, atliekų bei užteršto grunto tvarkymo ir valymo technologijos. Technogeninių teršalų emisijų aplinkoje stebėsena.

39 39


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Bendrosios chemijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel. (8 37) 300175, el. p. stanislovas.grevys@ktu.lt

Fizikinės chemijos katedra Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel. (8 37) 300168, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt Inþinerinës ekologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius, tel. (8 37) 300180, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt

Maisto produktų technologijos katedra

Vedėja – doc. dr. Daiva Leskauskaitė, tel. (8 37) 300184, el. p. daiva.leskauskaites@ktu.lt

Neorganinės chemijos katedra

Vedėja – doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel. (8 37) 300171, el. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt

Organinės chemijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel. (8 37) 456561,

el. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt

Organinės technologijos katedra

Vedėja – prof. dr. Jolanta Liesienė, tel. (8 37) 300192, el. p. jolanta.liesiene@ktu.lt

Silikatų technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel. (8 37) 300161, el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

TP A 11,0% K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 6,2%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 6,4%

Tarptautinės m ok s lo program os 25,3%

V M S F 22,6%

Univers iteto m ok s lo fondas 28,4%

40


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Chemija ir cheminė technologija, 2008 m. balandžio 22–24 d. 2. Grūdų chemija ir technologija (7-oji AACC Europos jaunųjų mokslininkų konferencija), 2008 m. gegužės 19–21 d. 3. Chemija mokykloje, 2008 m. kovo 18 d. 4. Chemija ir cheminė technologija (studentų), 2008 m. gegužės 9 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi dr. A. M. Masdeu i Bulto iš Rovira i Virgili universiteto (Ispanija) ir skaitė paskaitas homogeninės katalizės tematika. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, šalies ir tarptautinių institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Janickis – Lietuvos MA narys korespondentas, Tarptautinės kristalografų sąjungos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. Z. J. Beresnevičius – žurnalų „Cheminė technologija“, „Chemija“ ir „Material Science and Applied Chemistry“ redakcinių kolegijų narys. Prof. A. Šačkus – Lietuvos MA narys ekspertas, Tarptautinės heterociklinių junginių chemijos draugijos (ISHC) narys, žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. V. Gražulevičius – Lietuvos MA narys ekspertas, žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. G. Juodeikienė – Tarptautinės grūdų ir grūdų produktų asociacijos narė, žurnalo „Cheminė technologija“ redakcinės kolegijos narė. Doc. D. Martuzevičius – Amerikos geofizikų sąjungos (JAV) narys, Oro ir atliekų tvarkymo asociacijos (JAV) narys, Tarptautinės atliekų tvarkymo asociacijos narys (Danija), Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ekspertas, Užsienio lietuvių mokslo forumo narys, asociacijos „Futura Scientia“ valdybos narys.

Doc. J. Musnickas – Amerikos chemikų odininkų asociacijos narys, Avių augintojų asociacijos viceprezidentas. Doc. L. Kliučininkas – žurnalo „Environmental Science and Management Studies“ redakcinės kolegijos narys. Prof. P. R. Venskutonis – Lietuvos atstovas Tarptautinėje maisto mokslo ir technologijos asociacijoje (IUFoST) ir Europos maisto mokslo ir technologijos federacijoje, Tarptautinės maisto asociacijos IFA narys, Lietuvos ekspertas ES 7-osios bendrosios programos prioriteto „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ komitete, Lietuvos atstovas COST mokslinių tyrimų srities komitete „Maistas ir žemės ūkis“, žurnalų „European Journal of Lipid Science and Technology“ ir „Acta Alimentaria“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. Liesienė – Tarptautinės biotechnologų draugijos narė. Prof. V. Mickevičius – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Prof. A. Žemaitaitis – žurnalų „Chemija“ ir „Cheminė technologija“ redakcinių kolegijų narys, LMT Mokslo strategijos ir valdymo komisijos pirmininkas. Dr. J. Kiverienė – žurnalo „Cheminė technologija“ atsakingoji sekretorė. Prof. A. M. Sviklas – žurnalo „Cheminė technologija“ vyriausiasis redaktorius, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertas. Prof. A. Šulčius – Lietuvos standartizacijos departamento LST technikos komiteto TK 7 „Dangos“ narys. Doc. R. Klimavičiūtė – Nacionalinio akreditacijos biuro technikos ekspertė. Doc. J. V. Šukytė – Europos toksikologijos ir aplinkos chemijos draugijos narė, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK-36 „Aplinkos apsauga“ vandens kokybės darbo grupės vadovė. Doc. R. Paleckienė – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 57 „Trąšos“ narė.

41


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Bendrosios chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Stanislovas Grevys, tel. (8 37) 300 175, el. p. stanislovas.grevys@ktu.lt Katedra įkurta 1964 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Algirdas Šulčius Docentai: dr. Stanislovas Grevys, dr. Egidijus Griškonis, dr. Angelė Jezerskaitė, dr. Kristina Kantminienė, dr. Rozalija Navickienė, dr. Edita Paluckienė, dr. Rimtautas Rumša, dr. Virgilijus Valeika Doktorantės: Rasa Alaburdaitė, Justa Širvaitytė Laboratorijos vedėja Gražina Smirnovienė

Vyr. laborantės: Nerita Galvanauskaitė, Sigita Plepienė Vyr. technikas Eugenijus Puodžiukaitis Administratorė Rasa Alaburdaitė Tiriamoji bazė Elektrocheminių tyrimų laboratorija. Įsigytas specialus pH elektrodas, tinkantis anksčiau nupirktam multimetriniam matuokliui HQ40d su laidumo ir deguonies elektrodais (Hach Lang, Vokietija).

Tyrimų tematika Ant polimerų suformuotų CuxS sluoksnių tyrimas Doc. S. Grevys, doc. E. Paluckienė, doktorantė R. Alaburdaitė

Chrominto pusgaminio, išdirbto iš fermentais plikintų odų, šlapios apdailos tyrimas Doc. V. Valeika, doktorantė J. Širvaitytė

Ištirta CuxS sluoksniais modifikuoto polipropileno (PP) paviršiaus sudėtis rentgenofotoelektroninės spektroskopijos (RFES) būdu. RFE spektrai buvo užrašyti VG Scientific firmos (Jungtinė Karalystė) spektrometru ESCALAB MKII, elementų pasiskirstymui pagal gylį nustatyti buvo naudojamas Ar+ jonų prožektorius. Bandiniai 15–60 s buvo ėsdinami preparacinėje kameroje. Buvo užrašyti Cu 2p3/2, O 1s, S 2p fotoelektroniniai spektrai. CuxS sluoksniais modifikuoto PP paviršiniame sluoksnyje rasta šių junginių: CuSO4, CuxS, Cu(OH)2, CuO bei elementinės sieros. Sierintų bei CuxS sluoksniais padengtų PP plėvelių difraktogramos buvo užrašytos difraktometru ДPOH6 (Rusija). Rentgeno difrakcinė analizė parodė, kad į sierintų PP bandinių paviršių difundavusi siera yra įvairių modifikacijų (S, S8, S18, S20). Apdorojus sierintus bandinius Cu(I/II) druskų tirpalu, PP paviršiuje rastos digenito (Cu2-xS), kovelito (CuS) bei džirito (Cu8S5), fazės.

Kartu su Organinės technologijos katedros bendradarbiais tirti chrominto pusgaminio, gauto iš fermentais plikintos plikės, papildomo šikšninimo, neutralizacijos, riebinimo ir dažymo procesai, savybės po fermentinio plikinimo ir oksidacinio apdorojimo. Nustatyta, kad šie procesai vyksta kokybiškai, o gautos šikšnos savybės priklauso nuo plikės paruošimo šikšninti būdo.

Mangano bei jo lydinių elektrinis nusodinimas ir jų atsparumas korozijai Prof. A. Šulčius, doc. E. Griškonis, magistrantė N. Galvanauskaitė Geros kokybės veliūrinės Zn_Mn lydinio dangos buvo nusodintos iš sulfatinio-citratinio elektrolito jame ištirpinus 5–20 g/l aliuminio sulfato priedo. Didelės srovinės išeigos šviesios, sidabriškai baltos spalvos 10– 12 µm storio dangos buvo gautos esant 5 A/dm2 srovės tankiui. Tirta telūro įtaka mangano poliarizacijai. Plokščiojo geležinio (plienas St3, Rusija) elektrodo poliarizacija tirta rūgščiajame manganavimo elektrolite nesant priedų bei esant jame mažoms (0,55−2,20 mmol/l) Te(+6) priedo koncentracijoms. Atlikta elementinė dangų analizė. Iš manganavimo elektrolito su Te(+6) priedu yra gaunamos Mn dangos (srovinė išeiga daugiau kaip 50 %), kurios turi telūro priemaišų (greičiausiai MnTe pavidalu).

42

N-pakeistų amino rūgščių ir jų darinių sintezė bei gautų junginių ciklizacija į heterociklinius junginius Doc. K. Kantminienė, doc. A. Jezerskaitė Kartu su Organinės chemijos katedros darbuotojais buvo ištirta metil- ir metoksiaminobenzentiolių sąveika su akrilo rūgštimi, kurios metu gauta 8-metil- ir 8-metoksi2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-onai, 3-({2-[(2karboksietil)sulfanil]-4-metilfenil}amino)propano rūgštis ir 3-(8-metoksi-4-okso-2,3,4,5-tetrahidro-1,5benzotiazepin-5-il)propano rūgštis. Jų ciklizacijos reakcijos metu buvo gauta 3-[(5-metil-4-okso-3,4-dihidro2H-1-benzotiopiran-8-il)amino]propano rūgštis, taip pat 5-metil-9,10-dihidro-2H-tiopirano[3,2-h]chinolin4,7(3H,8H)-dionas ir 10-metil-2,3,6,7-tetrahidro-4H,8H[1,4]tiazepin[2,3,4-ij]chinolin-4,8-dionas. Tęsiami darbai sintetinant ir tiriant 3-{[2-(N1-alkilidenhid razinokarbonil)etil]fenilamino- ir 3-{[2-(N1-alkilidenhidr azinokarbonil)etil](4-alkoksifenilamino}propanhidrazidų darinius. Nagrinėjamų N-aril-N-karboksietil-β-alaninų dihidrazidų darinių struktūra įdomi dėl juos sudarančių fragmentų specifikos: vienodo amino grupės pavadavimo, bet skirtingo tų pakaitų išsidėstymo erdvėje. Dėl abiejuose pakaituose esančių amido ir azometino fragmentų, sąlygojančių izomerų formavimąsi, susintetintų junginių BMR spektrai buvo sudėtingi. Vertinga informacija apie šių junginių struktūros savybių aiškinimą buvo gauta molekulių modeliavimo metodu (MM2). Tik visapusiška analizė leido vienareikšmiškai identifikuoti visas spektrų linijas ir suvokti susidarančių izomerų prigimtį.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tęsiant paieškas naujų heterociklinių junginių sintezės srityje susintetinti tarpiniai produktai 9- ir 3,9-pavaduoti karbazolai, ištyrinėta jų propenilinių darinių sintezės galimybė. Selenito rūgšties įtaka I ir II pagrindinių grupių elementų hidrosulfitų patvarumui vandens tirpaluose Doc. R. Rumša Tirtas natrio hidrosulfito su selenito rūgšties priedu patvarumas vandeniniuose tirpaluose. Šie tirpalai savo sudėtimi artimi sudėčiai pramoninių tirpalų, kurie naudojami sulfitinėje celiuliozės gamybos technologijoje, t.y. jie turi įvairų kiekį laisvojo SO2 (iki 70 %). Tirpalų patvarumas tirtas priklausomai nuo laisvojo SO2 kiekio tirpale, temperatūros, tirpalo koncentracijos ir H2SeO3 kiekio.

Optiškai fotoreziste suformuoto difrakcinės gardelės mikroreljefo parametrų tyrimas Doc. E. Griškonis Kartu su Fizikinės elektronikos instituto darbuotojais nustatyta, kad optiškai fotoreziste suformuoto difrakcinės gardelės mikroreljefo parametrai yra labai mažai iškraipomi atkartojant jį nikelio matricos paviršiuje vakuuminio garinimo bei elektrocheminio nusodinimo iš nikelio sulfamato elektrolito procesų metu. Labiausiai difrakcinės gardelės parametrai keičiasi atkartojant nikelio matricoje suformuotą mikroreljefą terminio įspaudimo į PET/Al plėvelę proceso metu.

MTEP projektai Antimikrobiniu efektu pasižyminčios ortopedinės odos kaip ekologiškai švarių technologijų produktas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje projektas, remiamas VMSF ir ŠMM / Projekto koordinatorius doc. V. Valeika. 2007–2008. Nustatyta, kad peroksiacto rūgštimi pašalinus kalkes, plikę galima chrominti iškart po minkštinimo naudojant mažesnio bazingumo chromo ekstraktus. NaCl arba oksalo rūgšties tirpalais apdorotą plikę galima chrominti įprastinio bazingumo maskuotais chromo junginiais pagal

įprastą metodiką ir gauti kokybišką chromintą pusgaminį. Tai patvirtina cheminių, fizikinių ir mechaninių, infraraudonosios spektroskopijos, diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos ir optinės mikroskopijos analizės rezultatai. Remiantis tyrimų rezultatais sudaryta chrominto pusgaminio išdirbimo technologija. Peroksiacto rūgštimi pašalinus kalkes, plikei šikšninti bechromiais junginiais reikia naudoti jų kombinacijas – fosfonio ir aliuminio junginius ir augalinius tanidus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Griškonis, Egidijus; Puodžiukynas, Linas; Janušas, Giedrius; Guobienė, Asta. Formation of periodical microstructures using interference lithography // Experimental Techniques. Oxford: Blackwell Publishing. ISSN 0732-8818. 2008 Vol. 32, no. 4, p. 23-28. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Computers & Applied Sciences Complete]. Šulčius, Algirdas; Griškonis, Egidijus. Silvery matt coatings of Zn-Mn alloy // Transactions of the Institute of Metal Finishing. Leeds: Maney Publishing. ISSN 0020-2967. 2008, Vol. 86, no. 3, p. 153-156. [ISI Web of Science]. Rutkauskas, Kęstutis; Kantminienė, Kristina; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Synthesis and cyclization of N-{2-[(2Carboxyethyl)sulfanylphenyl]}-b-alanines // Polish Journal of Chemistry. Warsawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISSN 0137-5083. 2008, Vol. 82, no. 12, p. 2341-2347. [ISI Web of Science]. Tumosienė, Ingrida; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Kantminienė, Kristina; Mikulskienė, Gema. Synthesis of 3-{[2-(N-1-alkylidenehydrazinocarbonyl)ethyl] (4-alkoxyphen yl)amino}propanohydrazide derivatives and analysis of their isomer composition // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2008, T. 19, nr. 1, p. 44-51. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)].

1.

2.

1.

2.

3.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Šulčius, Algirdas. Interpretation of voltaic cells in chemistry education // Journal of Science Education. Bogota: [s.n.]. ISSN 0124-5481. 2008, Vol.9, no. 2, p. 114-116. [Chemical Abstracts (CAplus); ERIC]. Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties įtaka natrio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 17–23. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Valentina. Influence of tanning on the thermal stability and properties of tanned leather // Вiсник КНУТД: Проблеми та перспективи розвитку матерiалознавства виробiв легкоi промисловостi. Киiв: Miнiстерство освiти i науки Украiни. ISSN 1813-6796. 2008, no. 5(43), p. 186-190. Plavan, Victoriya; Valeika, Virgilijus; Širvaitytė, Justa. Tanning of derma collagen using phosphonium compounds // ICAMS 2008: Advanced Materials and Systems, October 23-24, 2008, Bucharest, Romania: proceedings of the 2nd International Conference. Bucharest: INCDTP, 2008. p. 165168. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Plavan, V. Свойства хромовых кож, полученных из обеззоленного надуксусной кислотой голья // Вiсник Схiдноукраiнського национального университету iменi Володимира Даля: науковый журнал. Луганськ: Схiдноукраiнського национального университету iменi Володимира Даля. 2008, No. 2 (120), p. 430-436.

43


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose S1

1,40 

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,50  Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,57

Nerecenzuojamuose leidiniuose

3,75

Iš viso

8,22

Fizikinės chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Kitrys, tel.: (8 37) 300 168, 457 070, el. p. saulius.kitrys@ktu.lt

Katedra įkurta 1926 m. Jos steigėjas ir pirmasis vadovas prof. V. Čepinskis buvo ir vienas iš Lietuvos universiteto steigėjų. Daug metų katedros vedėju dirbo iškilus šalies fizikochemikas akademikas J. Janickis, kuris daug prisidėjo prie mokslo krypčių formavimo.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Alfredas Martynas Sviklas Docentai: dr. Irena Ancutienė, dr. Nijolė Dukštienė, dr. Saulius Kitrys, dr. Rasa Paleckienė, dr. Rasa Šlinkšienė, dr. Gailutė Ulozienė, dr. Eugenijus Valatka Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Gitana Dabrilaitė, dr. Rasa Paleckienė Doktorantai: Andrius Jaskūnas, Edita Kirpšaitė, Gintarė Navickaitė, Dovilė Sinkevičiūtė Inžinieriai: Marius Brazlauskas, dr. Žygimantas Kulėšius Laboratorijos vedėja Gintarė Navickaitė Vyr. laborantai: Vytautas Juodagalvis, Genė Nakienė, Jolita Sruogaitė Aukštos kvalifikacijos darbininkas Algimantas Viktoras Nakas

Dujų ir jų išlakų tyrimų laboratorija. Trąšų technologijos mokslo laboratorija: fotokolorimetras KFK-2, liepsnos fotometras PFP-7; atominės absorbcijos spektrometras „Perkin Elmer“ firmos Analyst 400, statinis granulių stiprio matuoklis ИПГ–2; UV/VIS spektrofotometras T70+ (PG Instruments); RETSCH firmos pinti sietai (DIN-ISO 3310/1); elektroninės svarstyklės WPS 210/C ir KERN ABJ; pH–metras Hanna Instruments pH 211 ir kita laboratorinė įranga.

Tiriamoji bazė Fizikinės chemijos mokslo laboratorija: Perkin Elmer GC/MS sistema – dujų chromatografas su masių spektrometru ir Perkin Elmer CLARUS 500 – dujų chromatografas su liepsnos jonizaciniu detektoriumi; spektrofotometras UV/VIS Spectrometer LAMBDA 25 (Perkin Elmer), atominis absorbnis spektrometras ANALYST 400 (Perkin Elmer), aparatūra Quantosorb adsorbentų paviršiaus plotui nustatyti ir tirti, liepsnos fotometras PFP-7 ir kt. prietaisai.

Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinių medžiagų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Kompleksinių trąšų chemija ir technologija (prof. A. M. Sviklas); Oro tarša pramonėje (doc. S. Kitrys); Katalizinių procesų teorijos pagrindai ir tyrimo metodai (doc. S. Kitrys); Trąšų naudojimo agrochemijos pagrindai (prof. A. M. Sviklas). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija: Žygimantas Kulėšius. Fe3+ – TiO2, TiO2/anglis ir TiO2/plienas fotokatalizatorių sintezė, savybės ir taikymas organiniams junginiams oksiduoti (vadovai doc. E. Valatka, doc. S. Kitrys).

Tyrimų tematika Pereinamųjų metalų ir jų oksidų daugiakomponenčių sistemų fizikinės ir cheminės savybės ir panaudojimas CuO/NaX sluoksninių adsorbentų-katalizatorių aktyvumas metanolio garų visiško oksidavimo reakcijose ir vandens garų adsorbcijos tyrimai

44

Doc. S. Kitrys, dr. G. Dabrilaitė, M. Brazlauskas Tęsiant anksčiau pradėtus adsorbentų-katalizatorių su sintetiniais ceolitais tyrimus, pasirinktas katedroje susintetintas sluoksninis CuO/NaX adsorbentaskatalizatorius bei įvertinta adsorbuotų vandens garų įtaka CuO/NaX aktyvumui naudojant šią įkrovą metanolio


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

garų šalinimo technologijose. Eksperimentiškai nustatyti sluoksninio CuO/NaX adsorbentokatalizatoriaus bei ceolitų NaA ir NaX vandens garų adsorbcijos pusiausvirieji ir kinetiniai parametrai. Gauti eksperimentiniai duomenys yra aprašyti matematinėmis lygtimis. Vandens garų adsorbcijos procesas aprašytas matematinėmis lygtimis. WO3 ir W-O-Se plonasluoksnių katalizatorių gavimas elektrocheminiu metodu ir jų aktyvumo tyrimai Doc. E. Valatka, doc. I. Ancutienė, dr. Ž. Kulėšius Elektrocheminiu metodu pagamintos gryno ir seleno priedo turinčios volframo trioksido (WO3) dangos ant AISI304 markės nerūdijančiojo plieno. Sintezė vykdyta 18 oC temperatūroje naudojant tokios sudėties elektrolitą: 0,1 mol/l Na2WO4, 0,1 mol/l H2O2 ir 0,3 mol/l HNO3. Dangų struktūra ir savybės tirtos voltamperometrijos, rentgeno spindulių difrakcinės, termogravimetrijos ir infraraudonųjų spindulių absorbcinės analizės metodais. Gautosios W–O–Se dangos yra labai aktyvios ir veikiamos regimąja šviesa, kurios bangos ilgis λ > 400 nm. Rentgeno spindulių difrakcinės ir infraraudonųjų spindulių absorbcinės analizės metodais nustatyta, kad tokiose dangose vyrauja monoklininis WO3 bei įvairūs seleno junginiai, tokie kaip WOSe, WSe2 ir elementinis selenas. Plonų Mo – Se sluoksnių gavimas elektrocheminio nusodinimo būdu Doc. N. Dukštienė Atliekami tyrimai susiję su elektrolitiniu MoSe2 dangų nusodinimu. Gautose dangose kartu su MoSe2 nusodinami ir tarpinio valentingumo molibdeno oksidai

ir hidroksidai. Todėl šis darbas yra ankstesnių tyrimų tęsinys ir skirtas ištirti, kaip selenu padengta SnO2 ir stiklo plokštelė, kaip galimas prekursorius, panaudojama plonoms MoSe2 dangoms nusodinti. 2008 m. išanalizuoti Na2MoO4 elektrocheminės redukcijos vyksmo Se, SnO2, stiklo paviršiuje dėsningumai. Remiantis gautų eksperimentų duomenimis, pasiūlyta optimali elektrolito sudėtis ir elektrolizės sąlygos. Ant Se, SnO2, stiklo paviršiaus susidariusios plonos MoSe2 dangos struktūra yra heksagoninė, 2H kristalinės gardelės tipo. Specialiųjų trąšų gamyba, savybės ir naudojimas Prof. A. M. Sviklas, doc. R. Šlinkšienė, doc. R. Paleckienė Skystosios kompleksinės trąšos (SKT) – tai sudėtingos kompozicijos, kurių maisto medžiagos skirtingu santykiu parinktos pagal augalų mitybos biologines ypatybes ir fiziologinius poreikius. Buvo atliekami įvairių žaliavų panaudojimo trąšoms gaminti tyrimai siekiant gauti 14–7–7, 5–10–10 ir 3–0–9 markių skystąsias trąšas su antrinėmis maisto medžiagomis (Mg ir S) ir mikroelementais (ME – Mn, Zn, B), nustatytos fizikinės ir cheminės savybės ir įvertintas jų stabilumas. Buvo naudojamos skirtingos žaliavos ir skirtingos gamybos sąlygos. Siekiant išvengti SKT drumstimosi ir nuosėdų susidarymo, būtina tiksliai laikytis medžiagų tirpinimo ir sumaišymo tvarkos bei sąlygų (filtravimo, temperatūros). Nustatytos skystųjų kompleksinių trąšų, kurioms gaminti naudojamos kompleksinės techninės žaliavos (KAS, amonio polifosfatai), fizikinės ir cheminės savybės ir priemaišų įtaka stabilumui leidžia rezultatus panaudoti gamyboje ir išplėsti pramonėje gaminamų skystųjų kompleksinių trąšų asortimentą.

MTEP projektai Naujų biokuro komponentų paieška ir antrosios kartos biodegalų gamybos technologiniai tyrimai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, atliekamas kartu su Biotechnologijos institutu ir remiamas VMSF / Vadovas doc. S. Kitrys. 2007–2009. Taikant termodinaminės analizės metodologiją, įvertintos sintezės dujose esančių vandenilio ir anglies monoksido santykio reguliavimo galimybės naudojant optimalią biodujų konvertavimo technologiją, atlikti anglies dioksido šalinimo iš konvertuojamų biodujų tyrimai, naudojant vandeninius MDEA tirpalus bei pradėti anglies dioksido adsorbcijos tyrimai naudojant Cakt–MDEA heterogeninį adsorbentą. Manganu legiruoto plieno korozijos karbamidoamonio nitrato vandeniniuose tirpaluose tyrimo metodo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8460 / Vadovas doc. E. Valatka.

Sukurtas metodas, leidžiantis nustatyti plieno korozijos karbamido ir amonio nitrato tirpale dėsningumus, jos greitį ir korozijos inhibitoriaus įtaką esant skirtingoms temperatūroms. Metodas yra testuotas manganu legiruoto plieno ruošiniams. Naujų skystųjų kompleksinių trąšų prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8482 / Vadovas prof. A. M. Sviklas. Studijoje pateikiami skystųjų kompleksinių 5–10–10, 14–7–7 ir 3–0–9 markių trąšų su Mg, S, Mn, Zn ir B gavimo teoriniai pagrindai ir medžiagų balansai. Trąšos pagamintos laboratorinėmis sąlygomis. Įvertintas trąšų stabilumas ir nustatytos pagamintų trąšų fizikinės ir cheminės savybės. Pateiktos išvados bei rekomendacijos, kaip gaminti skystąsias kompleksines 5–10–10, 14–7–7 ir 3–0–9 markių trąšas su Mg, S, Mn, Zn ir B.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas; Kitrys, Saulius. Surface microstructure and specific surface area of pure and Na-substituted gyrolite // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2008, Vol. 26, no. 3, p. 633-645. [ISI Web

of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 2. Brazlauskas, Marius; Kitrys, Saulius. Synthesis and properties of CuO/Zeolite sandwich type adsorbent-catalysts // Synthesis and properties of CuO/Zeolite sandwich type adsorbent-catalysts. Beijing: Science China Press. ISSN 02539837. 2008, Vol. 29, iss. 1, p. 25-30. [ISI Web of Science; Science Direct].

45


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Sviklas, Alfredas Martynas; Paleckienė, Rasa; Šlinkšienė, Rasa. Skystųjų kompleksinių trąšų su aminorūgštimis gavimas ir savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 42-46. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Valatka, Eugenijus; Venskus, Arūnas; Ancutienė, Irena. WO3 dangų ant nerūdijančio plieno sintezė elektrocheminiu metodu ir jų fotoelektrocheminis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 30-34. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Navickaitė, Gintarė; Paleckienė, Rasa; Sviklas, Alfredas Martynas. Melasos įtaka SKT fizikinėms savybėms //

Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 63-69. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Šlinkšienė, Rasa; Lapajeva, Nataša. Skystųjų azoto trąšų su mikroelementais gavimas ir savybės // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 35-44. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Stančika, Stasys; Dabrilaitė, Gitana; Valatka, Eugenijus; Kitrys, Saulius; Sendžikienė, Eglė. CO2 įtaka biometano konversijos rodikliams // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 45-52. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose S1

1,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 4,80 3,67

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

9,80

Inžinerinės ekologijos katedra

46

Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dainius Martuzevičius, tel. (8 37) 351 008, el. p. dainius.martuzevicius@ktu.lt,

Katedra įkurta 1940 m.; nuo 1988 m. ji veikia Cheminės technologijos fakultete. 1993 m. pradėjo veikti Aplinkos tyrimų geografinių informacinių sistemų laboratorija. 1999 m. įsteigta Prof. St. Kairio aplinkos tyrimų laboratorija.

Darbuotojai Docentai: dr. Gintaras Denafas, dr. Dalia Jankūnaitė, dr. Violeta Jurjonienė, dr. Violeta Kaunelienė, dr. Linas Kliučininkas, dr. Dainius Martuzevičius, dr. Viktoras Račys Asistentė Inga Urniežaitė Doktorantai: Inga Stasiulaitienė, Inga Urniežaitė, Irmantas Valūnas Laboratorijų vedėjai: Antanas Mašanauskas, Inga Stasiulaitienė Inžinierė Jūratė Šaltienė Laborantai: Gintė Jonkutė, Edvinas Krugly, Tadas Prasauskas Administratorė Laimutė Ona Rudaitytė

Tiriamoji bazė Nuotekų ir geriamojo vandens tyrimams naudojama įranga: UV-VIS spektrofotometras „Spectronic Genesys 8“, ChDS nustatymo sistema „Gerhard CSB/SMA“, mineralizacijos blokas „Velp DK6“, automatinis vandens garų distiliatorius „Velp UDK 130A“ ir kt. Dujinėms išlakoms tirti naudojama įranga: dujinis chromatografas MZC3700, fotometras KFK-3, siurbliai, dalelių ėmikliai – ciklonai, mikrosvarstyklės „Radwag MXA-5“, optinis dalelių skaitiklis „Lighthouse 3016“. Doktorantūros moduliai Pažangios vandenvalos technologijos (doc. V. Račys); Aplinkos inžinerija (doc. L. Kliučininkas); Pažangios atliekų tvarkymo technologijos (dr. D. Martuzevičius).


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Aplinkos oro taršos ir teršalų emisijų mažinimo tyrimai Transporto poveikis miesto aplinkos oro kokybei Doc. L. Kliučininkas, doc. D. Martuzevičius 2008 m. buvo atliekami smulkiosios kietųjų dalelių frakcijos Kauno miesto aplinkos ore tyrimai. Visus metus buvo matuojamos KD2,5 ir KD4,0 koncentracijos stacionariuose postuose bei judančiuose objektuose. Apdoroti pirminiai koncentracijų matavimo rezultatai, nustatytas KD2,5 ir KD4,0 koncentracijų tarpusavio ryšys. Atliktas preliminarus meteorologinių parametrų ir automobilių srauto intensyvumo įtakos KD koncentracijai aplinkos ore pirminis vertinimas. Lauko eksperimento būdu vertinta neorganizuotų taršos šaltinių įtaka kietųjų dalelių koncentracijai aplinkos ore. Integruotas ūkinės veiklos sektorių poveikis miesto aplinkos oro kokybei Doc. G. Denafas, doc. D. Martuzevičius. Tyrimo objektu pasirinkus pramoninį Kėdainių miestą ir jo apylinkes, atlikus išlakų iš pramonės ir energetikos objektų, miesto ir užmiesčio transporto bei namų ūkio skaičiavimus ir remiantis jų rezultatais atlikus kompiuterinį teršalų sklaidos modeliavimą, lygiagrečiai atlikus sieros dioksido, azoto oksidų, amoniako ir sieros vandenilio koncentracijų miesto ir jo prieigų aplinkos ore matavimus bei anketines vietos gyventojų apklausas dėl nemalonių kvapų sklidimo, nustatytas išsamus kiekvieno sektoriaus poveikis aplinkos orui ir šio poveikio kontrolės galimybės. Lyginant modeliavimo ir matavimų rezultatus, nustatytas šių poveikio aplinkos orui vertinimo metodų patikimumas. Greitųjų elektronų metodų taikymas sierai ir azotui šalinti iš degimo produktų Doc. G. Denafas Vertinant greitųjų elektronų metodo taikymo sierai ir azotui šalinti iš degimo produktų galimybes rengiamoje statyti Lietuvos komunalinių atliekų deginimo įmonėje bei Lenkijoje veikiančiose ir tarptautinei kompanijai „Dalkia“ priklausančiose šilumos gamybos įmonėse, patikslintas šio metodo efektyvumo apskaičiavimo algoritmas. Nustatyta, kokia dūmuose esančio sieros dioksido dalis gali būti sulaikoma dūmų atšaldymo įrenginyje ir kokia reaktoriuje su elektronų greitintuvais. Specialiųjų nuotekų valymo technologijų plėtra Doc. V. Račys, doc. D. Jankūnaitė, asist. I. Urniežaitė, doktorantas I. Valūnas 2008 m. apibendrinti trejus metus AB „Klaipėdos nafta“ biosorbcijos pagrindu veikiančių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos ir technologinių veiksnių duomenys. Pirminė veikiančios sistemos duomenų analizė leidžia teigti, kad biosorbcijos procesas yra

jungtinis dviejų procesų – fizikinės adsorbcijos ir biocheminio skaidymo – derinys, dėl to jam įtakos turi daug veiksnių. Didėjant į biosorbcinę sistemą su nuotekomis patenkančių naftos produktų kiekiui, nuotekų išvalymo efektyvumas išlieka stabilus. Sorbente (GAA) vyksta savaiminė regeneracija, sąlygojama adsorbcijos, desorbcijos ir biocheminio stabilių organinių junginių skaidymo procesų. Atliekų tvarkymas Lietuvos komunalinių atliekų sistemos plėtros pasekmių aplinkai vertinimas Doc. G. Denafas, doktorantė I. Rimaitytė Taikant matematinio-statistinio modeliavimo metodus ir remiantis komunalinių atliekų sudėties sezoninio svyravimo matavimų Estijos ir Ukrainos miestuose rezultatais, buvo atliktas Lietuvai būdingos komunalinių atliekų sudėties sezoninio svyravimo modeliavimas. Toliau formuojantis Lietuvos komunalinių atliekų tvarkymo politikai, buvo atlikta aplinkosauginė, energetinė ir ekonominė šių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo alternatyvų analizė: deginimo ant ardyno; mechaninio ir biologinio apdorojimo ir gaunamos didelio šilumingumo frakcijos deginimo ant ardyno; mechaninio ir biologinio apdorojimo ir gaunamos didelio šilumingumo frakcijos deginimo cemento krosnyse. Gyvsidabrio turinčių atliekų – liuminescencinių lempų apdorojimo liekanų poveikis aplinkai Doc. G. Denafas, asist. I. Urniežaitė 2008 m. Klausthalės technikos universitete (Vokietija) buvo tęsiami tyrimai siekiant nustatyti gyvsidabrio lempų detoksikacijos atliekų pavojingumą. Gyvsidabrio lempų detoksikacijos atliekos susidaro UAB „Utilsa“ naudojamame liuminescencinių lempų detoksikacijos įrenginyje. Atlikus rentgenofluorescencinę analizę nustatyta cheminė atliekų sudėtis. Analizuojant gautus duomenis, pagal skirtingomis sąlygomis atliktų eksperimentų rezultatus buvo sudarytos priklausomybės, kuriomis remiantis galima modeliuoti išsiplaunančių sunkiųjų metalų kiekius įvairiomis aplinkos sąlygomis. Pagal atliktų sunkiųjų metalų išsiplovimo iš atliekų dinamikos tyrimų rezultatus sudarytos kinetinės lygtys, leisiančios prognozuoti sunkiųjų metalų išsiplovimo iš atliekų greitį. Užteršto grunto valymo technologijos Doc. V. Kaunelienė Teritorijai, užterštai chlorintais bei organiniais junginiais ir sunkiaisiais metalais, parenkama optimali valymo technologija. Pasiūlytas optimalus technologinis sprendimas – cheminė oksidacija vandenilio peroksidu neutralioje terpėje.

47


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai Lakiųjų organinių junginių migracija į aplinką perdirbant lakavimo ir dažymo procesų liekanas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8469 / Vadovas doc. G. Denafas. Lakavimo ir dažymo procesų liekanos gali būti perdirbamos panaudojant įprastinį distiliavimą atmosferos slėgio ar mažo slėgio sąlygomis, šitaip regeneruojant organinius tirpiklius ir vėl juos sugrąžinant į lakų ir dažų gamybos procesą. Dujų chromatografijos metodu buvo ištirta keleto pramonėje naudojamų dažų liekanų sudėtis, atlikta optimalių lakiųjų junginių išsiskyrimo į aplinkos orą vertinimo būdų atranka ir galiausiai įvertintas identifikuotų lakiųjų organinių komponentų išsiskyrimas į aplinkos orą. Nustatyta, kad tiek įprasto technologinio režimo, tiek ekstremaliais atvejais išsklaidytų teršalų koncentracijos neviršytų ribinių verčių, todėl minėtas įrenginys gali būti sėkmingai eksploatuojamas Kėdainių miesto pramonės zonoje. Optimizuoti lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo vertinimo būdai gali būti sėkmingai taikomi LOJ išskyrimui vertinti ir kitose pramoninėse technologijose. Komunalinių atliekų ir nuotekų dumblo panaudojimo cemento pramonėje energetinio, aplinkosauginio ir finansinio-ekonominio vertinimo metodikos sukūrimas ir praktinis pritaikymas: ūkio

subjekto užsakymas Nr. 8517 / Vadovas doc. G. Denafas. Komunalinių atliekų ir nuotekų dumblo panaudojimo kaip energijos šaltinio cemento gamybos metu energetinio, aplinkosauginio ir ekonominio vertinimo metodika sukurta, algoritmais susiejant komunalinių atliekų ir nuotekų dumblo susidarymo ir sudėties prognozes, jų mechaninio ir biologinio apdorojimo produktų išeigą ir sudėtį bei cemento gamybos proceso technologinius rodiklius. Metodika bus pritaikyta AB „Akmenės cementas“ reikmėms. Užteršto grunto valymo technologijos sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas / Vadovė doc. V. Kaunelienė. Tiriama teritorija buvo smarkiai užteršta chlorintaisiais bei organiniais junginiais ir sunkiaisiais metalais. Šiai problemai spręsti buvo pasiūlytas optimalus technologinis sprendimas – cheminė oksidacija vandenilio peroksidu neutralioje terpėje. Įprastinės cheminės oksidacijos su Fentono reagentu (vandenilio peroksidu rūgščioje terpėje) šiuo atveju naudoti nebuvo galima dėl pernelyg didelio sunkiųjų metalų kiekio dirvožemyje, todėl technologija buvo modifikuota neutraliai terpei, buvo atlikti laboratoriniai technologiniai tyrimai, pasiūlyta optimali technologinė schema.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

48

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Augulytė, Lijana; Kliaugaitė, Daina; Račys, Viktoras; Jankūnaitė, Dalia; Žaliauskienė, Audronė; Anderson, P. L; Berqvist, Per-Anders. Chemical and ecotoxicological assessment of selected biologically activated sorbents for treating wastewater polluted with petroleum products with special emphasis on polycyclic aromatic hydrocarbons // Water, Air and Soil Pollution. Dordrecht: Springer. ISSN 0049-6979. 2008, Vol. 195, iss. 1-4, p. 243-256. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; SpringerLINK]. Kliučininkas, Linas; Balkevičienė, Simona; Mockuvienė, Jolita; Filho, Walter Leal. Experiences in the modelling of traffic policy measures for ambient air quality management in Lithuania // International Journal of Environment and Pollution. Geneva: Inderscience Enterprises. ISSN 0957-4352. 2008, Vol. 35, no. 1, p. 13-24. [ISI Web of Science]. Martuzevičius, Dainius; Grinshpun, Sergey A.; Lee, Taekhee; Hu, Shaohua; Biswas, Pratim; Reponen, Tiina; LeMasters, Grace. Traffic-related PM2.5 aerosol in residential houses located near major highways: Indoor versus outdoor concentrations // Atmospheric Environment. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd. ISSN 1352-2310. 2008, Vol. 42, iss. 27, p. 6575-6585. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; BIOSIS.; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. Kliaugaitė, Daina; Jankūnaitė, Dalia; Račys, Viktoras. Factors influencing treatment of petroleum polluted wastewater using biologically activated carbon // Environmental Engineering: the 7th International Conference, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648. p. 569-575. [ISI Proceedings].

5. Kliučininkas, Linas; Mačionytė, Eglė. Integrated assessment of damage from urban motorised mobility induced ambient air pollution // Environmental Engineering: the 7th international conference, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania: selected papers / Vilnius Gediminas Tech University, Lithuanian Academy of Sciences, Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations, International Federation of Surveyors, Baltic Road Association, International Association of Public Transport, International Academy of Ecological & Life Protection Science, Lithuanian Water Suppliers Association. Vol. 3, Urban transport systems. Roads and railways. Technologies of geodesy and cadastre. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282655. p. 987-991. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jurjonienė, Violeta; Martuzevičius, Dainius; Česnauskaitė, Laura. Effectiveness of filter-based water improvement system: case study of Petrašiūnai watering-place (Kaunas, Lithuania) // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2008, nr. 1(43), p. 6-13. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; TOC Premier]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Denafas, Gintaras; Buinevičius, Kęstutis. Energetic and environmental aspects for solid municipal waste treatment alternatives: incineration and/or mechanical biological treatment // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 13, Vides un klimata technologijas = Environmental and Climate Technologies. Riga: RTU Izdevniecība. ISSN 1691-5208. 2008, Sēj. 1, p. 41-51.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose S1

1,25

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,50

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0,50

Iš viso

4,09

Maisto produktų technologijos katedra Adresas: Vedėja –

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Daiva Leskauskaitė, tel. (8 37) 456 426, faks. (8 37) 456 647, el. p. daiva.leskauskaite@ktu.lt

Ji atstovauja Kauno technologijos universitetui drauge su KTU Maisto institutu ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu įsteigtoje Lietuvos maisto mokslo ir technologijos asociacijoje.

Katedra įkurta 1951 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Gražina Juodeikienė, habil. dr. Danutė Teresė Ramonaitytė, dr. Petras Rimantas Venskutonis Docentai: dr. Loreta Bašinskienė, dr. Rimgailė Degutytė, dr. Dainora Gruzdienė, dr. Aloyzas Gudonis, dr. Rimantas Henrikas Kublickas, dr. Daiva Leskauskaitė, dr. Audrius Pukalskas, dr. Antanas Šarkinas, dr. Rimantė Vinauskienė, dr. Pranas Viškelis Lektorės: dr. Milda Keršienė, Židronė Valatkevičienė Mokslo darbuotoja dr. Daiva Vidmantienė Jaunesn. mokslo darbuotojos: Renata Baranauskienė, Rita Kazernavičiūtė, Ramutė Maždžierienė Mokslininkai stažuotojai: dr. Valdas Jakštas, dr. Natalia Pritykina Doktorantai: Ramunė Bobinaitė, Jonas Damašius, Diana Dobravalskytė, Asta Gaižauskaitė, Vaida Kitrytė, Irina Koscelkovskienė, Vilma Kraujalytė, Tomas Makaravičius, Ernesta Malinauskytė, Vilma Narbutaitė, Milda Pukalskienė, Inga Pupelienė, Asta Venskaitytė Vyr. inžinierės: Milda Pukalskienė, Danutė Venskutonienė Inžinierė dr. Aušra Šipailienė Vyr. technikas Juozas Bražėnas Mokomųjų laboratorijų vedėjos: Lina Kunigonienė, Židronė Valatkevičienė, Rolanda Vidžienė Vyr. laborantė Svajūnė Garmuvienė Laborantė Zita Rekštienė Administratorė Rima Stankevičiūtė Tiriamoji bazė Dujų chromatografijos laboratorija, didelio slėgio skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos laboratorija,

spektrofotometrijos laboratorija, bendrosios maisto chemijos laboratorija, grūdų produktų tyrimo laboratorija, maisto akustinių tyrimų laboratorija. Doktorantūros moduliai Maisto skonio bei aromato chemija ir technologija (prof. P. R. Venskutonis); Specialioji maisto chemija ir biochemija (prof. P. R. Venskutonis); Maisto produktų struktūra ir funkcinės savybės (dr.  D.  Leskauskaitė); Chemiškai ir biologiškai aktyvūs maisto mikrokomponentai (prof. D. T. Ramonaitytė); Augalininkystės produktų chemija (prof. G. Juodeikienė); Maisto medžiagų cheminių pokyčių mechanizmai ir kinetika (prof. D. T. Ramonaitytė). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacijos: Viktorija Stakauskaitė. Technologiniai akrilamido kiekio bulvių traškučiuose mažinimo būdai (vadovė prof. G. Juodeikienė); Daiva Vidmantienė. Fermentacijos inhibitoriai ir jų poveikio slopinimo būdai (vadovė prof. G. Juodeikienė); Aušra Šipailienė. Prieskoninių ir aromatinių augalų ekstraktų poveikis mikroorganizmams (vadovas doc. A. Šarkinas); Vilma Kaškonienė. Skirtingos botaninės kilmės medaus sudėties ypatumai ir savybės (vadovas prof. R. Venskutonis).

49


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Maisto produktų kokybės ir technologijų tyrimai Prof. P. R. Venskutonis, doc. R. Degutytė, doc. D. Gruzdienė, doc. A. Gudonis, doc. R. H. Kublickas, doc. D. Leskauskaitė, doc. A. Pukalskas, doc. R. Vinauskienė, doktorantai V. Kaškonienė, D. Dobrovolskytė, A. Dvaranauskaitė, J. Damašius, V. Kitrytė, I. Koscelkovskienė, E. Malinauskytė, M. Pukalskienė Buvo išsamiai ištirta įvairių Lietuvoje auginamų augalų cheminė sudėtis ir įvertintos jų antioksidacinės bei antimikrobinės savybės tiek modelinėse sistemose, tiek kai kuriuose realiuose maisto produktuose. Gauti rezultatai gali būti pritaikomi racionaliau naudojant kai kurias žaliavas funkcionaliesiems maisto komponentams kurti. Kai kurios augalinės žaliavos (pvz., raudonėlio ekstraktai, medaus preparatai) yra perspektyvūs priedai kenksmingų heterociklinių aminų kontrolei termiškai apdorojamuose mėsos produktuose. Grūdų ir grūdų produktų tyrimai Prof. G. Juodeikienė, prof. D. T. Ramonaitytė, doc. L. Bašinskienė, dr. D. Vidmantienė, doktorantai T. Makaravičius, V. Narbutaitė, I. Pupelienė Ištirtos atskirų karbohidrolazių klasės fermentai: α-amilazės, gliukoamilazės ir ksilanazės ir jų įtaka pusruginės duonos gamybos procesui ir kepinio kokybei. Sudaryta fermentinė kompozicija iš amilolitinių ir ksilanolitinių fermentų plikinio sucukrinimui intensyvinti. Optimizuojant fermentuotų produktų gamybą, atrinkus antimikrobiškai aktyvias pieno rūgšties bakterijas (PRB)

ir naujas fermentavimo terpes (kleisterizuotus produktus) su didesniu skaidulinių medžiagų kiekiu, atliktas atrinktų PRB gaminamų bakteriocinų identifikavimas ir ištirtos jų savybės, nustatyti metabolizmo produktai, susidarę raugų ruošimo stadijoje. Įvertinti angliavandenių pokyčiai fermentuotų produktų ir duonos gamybos metu priklausomai nuo grūdinės žaliavos rūšies ir pusgaminių drėgnio. Nustatyta kuriamų fermentuotų produktų įtaka pusgaminių ir duonos kokybės rodikliams bei jų pokyčiams priklausomai nuo technologinių veiksnių. Pritaikant antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčius raugus įvairių rūšių duonos technologijoje, nustatytos raugų, fermentuotų iš spontaninių ruginių raugų išskirtomis PRB, antimikrobinės savybės ir parinktos jų padermės duonos raugų gamybai. Išbandyti antimikrobinėmis savybėmis pasižymintys raugai kvietinės ir puskvietinės duonos gamyboje, naudojant įvairias technologines schemas. Plečiant akustinio metodo taikymo mikotoksinams aptikti įvairioje grūdinėje žaliavoje galimybes, ištirti aflatoksinais užkrėstų kukurūzų grūdų paviršiaus struktūros pokyčiai, nustatytos priklausomybės tarp užkrėstų kukurūzų grūdų kiekio bei aflatoksino koncentracijos kukurūzų grūdų mėginiuose ir akustinio signalo parametrų. Pritaikant ekstruzijos procesą naujiems produktams iš vietinės grūdinės žaliavos gaminti, ištirta netradicinių grūdinių žaliavų: kviečių, rugių, miežių, grikių, įtaka ekstruduotų maisto produktų kokybei, nustatyta ekstruzijos įtaka grūdinės žaliavos cheminės sudėties pokyčiams.

MTEP projektai EUREKA programos projektas E!3490 „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai (HEALTHFOOD)“ (P. R. Venskutonis). 2006–2008. Projekto tikslas – išskirti bioaktyvius komponentus iš Baltijos šalims būdingų augalinių žaliavų ir sukurti tokiais komponentais praturtintus funkcinius maisto gaminius, pasižyminčius antivėžinėmis ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencinėmis savybėmis. 2008 m. darbai: eksperimentinių braškių lapų ir aviečių išspaudų gamybos partijų sudėties ir savybių įvertinimas ir funkcionaliųjų maisto gaminių bei papildų kūrimas ir kokybės įvertinimas, ypatingą dėmesį skiriant elago rūgšties koncentracijai. EUREKA programos projektas E!3694 „Daugiafunkcio kremo iš natūralių produktų sukūrimas (PROPOCREAM)“ (D. Leskauskaitė). 2006–2008. Projekto tikslas – sukurti daugiafunkcį ir aplinkai draugišką, ekologišką puskietį propolio preparatą (kremą), pasižymintį antimikrobiniu, antioksidaciniu, antiuždegiminiu ir antivirusiniu veikimu, įvertinti jį technologiniu, biofarmaciniu ir fizikocheminiu požiūriu. 2008 m. nustatyta homogenizavimo režimų įtaka įvairios sudėties propolio preparato (kremo) reologinėms charakteristikoms. Nustatytos eksperimentinės tekėjimo kreivės:1) emulsijų, sudarytų iš įvairiomis proporcijomis sumaišytų vaško, spermaceto ir kakavos sviesto, alyvuogių aliejaus, migdolų aliejaus, šaltalankių aliejaus, propolio aliejaus ir propolio etanolinio ektrakto, 2) preparatų, sudarytų iš komercinių preparatų Pionier®

50

PLW, Pionier PLW, sumaišytų skirtingomis proporcijomis su vandeniu ir gliceroliu. Eksperimentinės tekėjimo kreivės palygintos su Oswald-Waele, Herschel-Bulkley, Casson, Bingham ir Carreau matematiniais modeliais. Naudojant Oswald-Waele lygtį apskaičiuoti emulsijų reologiniai parametrai: tekėjimo indeksas, konsistencijos koeficientas, ribinis poslinkio įtempis. Nustatytos emulsijų klampiai elastinės savybės: klampumo, elastingumo ir kompleksinis moduliai. EUREKA programos projektas E!3966 „Antimikrobiškai aktyviomis pieno rūgšties bakterijomis fermentuoti produktai duonai gaminti“ (FERMFOOD). (G. Juodeikienė). 2007–2009. Projektas skirtas tiek respublikoje, tiek pasaulyje aktualiai problemai spręsti – sukurti naujus fermentuotus produktus, kurie bus originalūs ir pasižymės specifinėmis antimikrobinėmis savybėmis, taip pat didesniu skaidulinių medžiagų kiekiu bei nauja jų gamybos technologija. Duona ir pyrago kepiniai su naujais fermentuotais produktais lėčiau žiedės, bus saugesni, nes bus ilgiau apsaugoti nuo mikrobiologinio gedimo ir turės didesnę maistinę vertę. 2008 m. darbai buvo skirti fermentuotų produktų gamybai optimizuoti naudojant atrinktas antimikrobiškai aktyvias pieno rūgšties bakterijas (PRB) ir naujas fermentavimo terpes (kleisterizuotus produktus) su didesniu skaidulinių medžiagų kiekiu. Tuo tikslu identifikuoti atrinktų PRB gaminami bakteriocinai ir ištirtos jų savybes; nustatyti metabolizmo produktai, susidarę atrinktomis PRB fermentuotų produktų ir raugų gamybos metu; nustatyti angliavandenių pokyčiai fermentuotų produktų ir duonos gamybos metu; įvertinta


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

kuriamų fermentuotų produktų įtaka pusgaminių ir duonos kokybės rodikliams, pritaikant optimalų variantą įvairių rūšių duonai gaminti. EUREKA programos projektas E!4449 „Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, naudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus“ (AKTINIDIA). (D. Gruzdienė). 2008–2010. Projekto tikslas – sukurti naują ekologinių cukrinės konditerijos gaminių technologiją, naudojant Baltijos ir Šiaurės regione ekologinės žemdirbystės sąlygomis auginamų augalų vaisius, aliejingąsias sėklas (moliūgų, sėmenų ir t. t.), kviečių gemalus, kvapiųjų žolelių aliejinius ekstraktus, ekologiniu būdu pagamintas įprastines žaliavas (šokoladą, kakavos miltelius ir kt.) bei parinkti ekonomiškas technologijas ir įrangą, leidžiančias maksimaliai išsaugoti biologiškai aktyvias medžiagas. 2008 m. darbai vykdyti kompleksiškai, glaudžiai bendradarbiaujant su UAB „Rūta“ ir LŽŪU, visapusiškai ištiriant naudojamą ir tyrimams naujai pasirinktą žaliavą, projektuojant cukrinės konditerijos, dražė saldainių ir įdarų kompozicijas, atliekant tyrimus ne tik modelinėse sistemose (emulsijose, riebaluose), bet ir preliminariai sumodeliuotose bandomosiose saldainių ir įdarų partijose, atliekant sensorinį naujų produktų skonio, aromato, konsistencijos ir priimtinumo vartotojui įvertinimą. COST programos 926 veikla „Naujų technologijų įtaka sveikatai ir bioaktyviųjų augalų junginių naudingų savybių saugai“ (A. Pukalskas). 2004–2008. Projekto tikslas – užtikrinti maksimalią naudą iš ląstelių ir molekulinės biologijos technologijų taikymo, tiriant vaisių ir daržovių bioaktyvių junginių įtaką ligų profilaktikai. Svarbiausia – pagerėtų žmonių sveikata ir padidėtų maisto pramonės ir su ja susijusių pramonės šakų konkurencingumas. 2008 m. ištirti smiltyninio šlamučio ekstraktai, nustatyta, kad jie pasižymi antioksidacinėmis ir antimikrobinėmis savybėmis. Atlikus smiltyninio šlamučio eterinio aliejaus analizę nustatyta, kad pagrindinis šiame augale esantis junginys yra transanetolis. COST programos 927 veikla „Termiškai perdirbtas maistas: galimas poveikis sveikatai“ (D. T. Ramonaitytė). 2004–2009. Pagrindinis veiklos tikslas – sveikesnio termiškai apdoroto maisto gaminimas ir žinių apie naudingas ir žalingas naujai susiformuojančių komponentų savybes plėtojimas. 2008 m. tyrimo etapo tikslas ištirti maisto priedų ir biologiškai aktyvių medžiagų įtaką maisto komponentų terminės sąveikos reakcijų plėtrai, šios sąveikos produktų susidarymui ir reaktyvumui modelinėse ir realiose maisto medžiagų sistemose. Tuo tikslu išskirti ir nustatyti modelinių ir realių mėsos su įvairiais priedais (paprastuoju raudonėliu (Origanum vulgare L.), kalendra (Coriandrum sativum L.), paprastaisiais kmynais (Carum carvi L.) ir kuminu (Cuminum cyminum L.), mėsos pakaitalu – sojos izoliatu bei maisto priedais – karagenanu ir guaro derva) sistemų terminio perdirbimo metu susidarantys heterocikliniai aminai; įvertinta minėtų priedų bei terminio apdorojimo parametrų įtaka kancerogeninių junginių susidarymui; nustatyta pieno sudėčiai artimų šildomų modelinių sistemų antiradikalinio aktyvumo dinamika, įvertinant jų gebą inaktyvuoti laisvuosius radikalus; nustatyta šių sistemų terminio rudavimo kinetika ir metalų jonų įtaka

jų rudavimo parametrams bei antiradikaliniam aktyvumui; ištirtos melanoidinų kiekio įvertinimo modelinėse ir realiose pieno medžiagų sistemose galimybės ir metalų jonų sąveika su melanoidinais. COST programos 928 veikla „Fermentų valdymas ir naudojimas didesnės vertės maisto produktuose“ (G. Juodeikienė). 2005–2010. Pagrindinis veiklos tikslas – kurti naujus fermentus ir pritaikyti juos grūdų, uogų, vaisių ir daržovių bei baltyminių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvų) biotechnologiniuose procesuose, kuriant didesnės vertės maisto produktus. 2008 m. darbai skirti vietinės grūdinės žaliavos – kvietrugių ir rugių fermentacinių procesų efektyvumui didinti. Tuo tikslu išskirti ir apibūdinti kvietrugių albuminų frakcijose esantys endoksilanazių inhibitoriai; įvertintas kvietrugiuose esančių endoksilanazių inhibitorių poveikis įvairios kilmės (Aspergillus oryzae ir Trichoderma reesei) pramoninių ksilanazių katalitiniam aktyvumui; ištirta atskirų karbohidrolazių klasės fermentų (α-amilazės, gliukoamilazės ir ksilanazės) įtaka ruginės ir pusruginės duonos gamybos procesui ir kepinio kokybei, sudaryta daugiafermentė preparatų kompozicija ruginiam plikiniui sucukrinti. COST programos B35 veikla „Su lipidų peroksidacija susiję sutrikimai“ (D. Gruzdienė). 2006–2010. Pagrindinis veiklos tikslas – plėtoti žinias apie lipidų peroksidaciją medicinos ir su ja susijusiose gyvenimo, mokslo bei technologijų srityse ir pagerinti šio proceso stebėsenos būdus. 2008 m. darbai buvo skirti storalapės bergenijos (Bergenia crassifolia) ir pietinės barškės (Babtisia australis L.) sudėčiai ir antioksidacinėms savybėms tirti ir naudojimo galimybėms įvertinti. COST programos 865 veikla „Įvairių biokapsuliavimo veiksnių ir jų tarpusavio ryšių analizė“ (R. Vinauskienė). 2006–2010. Bioinkapsuliavimo procesas susideda iš biologiškai aktyvių medžiagų įterpimo į mažas sferos formos daleles siekiant jas imobilizuoti ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio bei suteikti joms pageidaujamą struktūrą. Turint omenyje tai, kad yra žinoma labai daug bioinkapsuliavimo būdų įvairiose proceso taikymo srityse, taip pat įvertinant kompleksiškus tarpdalykinius proceso aspektus, pagrindinis veiklos uždavinys yra plėtoti žinias apie bioinkapsuliavimą siekiant sukurti patikimus, ekonomiškus ir saugius pramoninius procesus ir jų taikymo būdus. Ypač svarbu įvertinti ir integruoti labai įvairius proceso aspektus ir jų tarpusavio ryšius, nustatyti esamas spragas ir pasiūlyti bendrus veiksmus analitinėms priemonėms apibūdinti, kurti standartizavimo metodus ir sudaryti galimybes, kad visa gauta informacija būtų lengvai pasiekiama mokslo ir pramonės visuomenei, dirbančiai su inkapsuliavimu susijusiose srityse. 2008 m. buvo tiriamas modelinės aromato sistemos mikroinkapsuliavimo į skirtingas modifikuoto krakmolo matricas procesas ir įvertintas gautų mikroinkapsuliuotų produktų stabilumas esant skirtingoms laikymo sąlygoms. NordForsk remiamas projektas „ Pieno bioaktyvūs komponentai ir jų tarpusavio ryšiai – funkcionalumas ir genomika naujiems sveikesniems produktams “ (D. Leskauskaitė). 2008–2011. Projekto tikslas – sujungti Šiaurės šalių ir Baltijos šalių mokslininkų pajėgas siekiant gauti naujų žinių

51


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

apie sveikus pieno produktus ir jas platinti. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pieno sudėtinėms dalims, pasižyminčioms išskirtinėmis sveikatingumo savybėmis, naujiems pieno produktų su šiais komponentais gamybos metodams, ryšiams tarp šių produktų struktūros ir funkcionalumo. NordForsk remiamas projektas „Maisto ir biošaltinių fermentų technologija“ (G. Juodeikienė). 2005–2009. Projekto tikslas – sukurti Šiaurės šalių forumą, skirtą gerinti ir plėsti jaunųjų mokslininkų bei doktorantų žinioms apie fermentų taikymą maisto ir biošaltinių technologijoje. Projekto koordinatorius – Danijos technikos universitetas. Jauniems mokslininkams organizuojami įvairūs kursai ir seminarai, į kuriuos taip pat kviečiami patyrę šios srities mokslininkai – ekspertai. Suillus genties grybų antioksidacinių ir antimikrobinių savybių tyrimas: VMSF finansuojamas projektas / Vadovas prof. P. R. Venskutonis. Projekto koordinatorius Botanikos institutas. 2008 m. buvo pagaminti Suillus genties grybų ekstraktai ir ištirtos jų antioksidacinės ir antimikrobinės savybės. Raugintų pieno gėrimų ir varškės sūrio gamybos technologijos tobulinimas naudojant mikrobiologinės kilmės transglutaminazę: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496B / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Tyrimo tikslas – patobulinti raugintų pieno gėrimų ir varškės sūrio gamybos technologijas, naudojant mikrobinės kilmės transglutaminazę, siekiant pagaminti geresnėmis tekstūros savybėmis pasižyminčius produktus. Išnagrinėtos transglutaminazės (toliau – TG) taikymo varškės sūrio gamybos technologijose galimybės. Ištirta TG įtaka varškės sūrio technologiniam procesui, galutinių produktų vartotojamosioms savybėms. Nustatyta, kad kazeino polimerizacijos laipsnis priklausė nuo TG kiekio ir pieno riebumo, o varškės gamyboje naudojant pieną, paveiktą TG, pagaminta varškė pasižymėjo didesniu baltymų kiekiu. Parengtos rekomendacijos, kaip tobulinti lieso varškės sūrio technologiją, naudojant TG. Lieso pieno gaminių praturtinimo riebaluose tirpiais vitaminais A ir D technologijų sukūrimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496C / Vadovė doc. D. Leskauskaitė. Tyrimo tikslas – sukurti pieno gaminių, praturtintų riebaluose tirpiais vitaminais A ir D, gamybos technologiją. Nustatyta technologinių veiksnių: vitaminų įdėjimo formos, laiko, kiekio, terminio apdorojimo režimo, gaminių pakuotės ir laikymo sąlygų temperatūros, šviesos, trukmės, įtaka vitaminų A ir D kiekiui šiais vitaminais praturtintuose liesuose pieno gaminiuose – raugintose pasukose. Paregtos rekomendacijos, kaip praturtinti pieno gaminius riebaluose tirpiais vitaminais A ir D.

52

Ekstruzijos proceso pritaikymas naujiems netradiciniams produktams iš vietinės grūdinės žaliavos gaminti: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496A / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimo tikslas − pritaikyti vietinę netradicinę grūdinę žaliavą naujiems ekstruduotiems produktams gaminti. Atlikta mokslinės literatūros apie įvairios grūdinės žaliavos panaudojimą ekstruduotų produktų gamyboje ir ekstruzijos proceso įtaką žaliavos cheminei sudėčiai ir saugos kriterijams studija. Įvertinti netradicinės grūdinės žaliavos (kviečių, miežių, grikių) cheminės sudėties ypatumai ir pokyčiai ekstruzijos metu. Nustatyta netradicinės grūdinės žaliavos (kviečių, rugių, miežių ir grikių) įtaka ekstruduotų produktų kokybei. Pateiktos rekomendacijos dėl netradicinės grūdinės žaliavos panaudojimo galimybių aukštesnės vertės ekstruduotų produktų gamyboje. Antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių raugų pritaikymo duonos technologijoje studija: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496D / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimo tikslas – nustačius pieno rūgšties bakterijų (PRB), išskirtų iš vietinės žaliavos pagamintų spontaninių ruginių raugų, antimikrobines savybes, parinkti jų padermes duonos raugų gamybai ir pritaikyti naujus antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčius raugus įvairių rūšių duonos technologijoje. Atlikta mokslinės techninės literatūros, susijusios su PRB antimikrobinėmis savybėmis ir jų panaudojimu duonos raugų gamyboje, studija. Ištirtos PRB, išskirtų iš vietinės žaliavos pagamintų spontaninių ruginių raugų, antimikrobinės savybės ir atrinktos jų padermės duonos raugų gamybai. Nustatyti atrinktų PRB metabolizmo produktai, susidarę duonos gamybos metu. Antimikrobinėmis savybėmis pasižymintys raugai išbandyti kvietinės ir pusruginės duonos gamyboje. Pateiktos rekomendacijos dėl atrinktų PRB tinkamumo raugams, skirtiems kvietinei ir pusruginei duonai gaminti. Taikant mokslinių tyrimų naujoves UAB „Alytaus duona“ pagaminta pusruginė duona „Dainava“ Lietuvos pramonininkų konfederacijos sprendimu apdovanota aukso medaliu ir pripažinta geriausiu 2008 metų gaminiu. Miltinės konditerijos kepinių apibūdinimo, klasifikavimo ir kokybės rodiklių tyrimai: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. N8496E / Vadovė prof. G. Juodeikienė. Tyrimo tikslas − parengti miltinės konditerijos gaminių klasifikavimo sistemą ir suformuoti bendruosius reikalavimus jų gamybai, kokybei ir pateikimui į rinką. Atlikta miltinių konditerijos gaminių techninių reikalavimų, taikomų Lietuvoje, ES ir kitose šalyse, analizė. Sudaryta miltinės konditerijos kepinių klasifikavimo sistema, parinkti terminai ir apibrėžtys atskiroms jų rūšims apibūdinti. Parinkti ir apibūdinti reikalavimai įvairių grupių miltinės konditerijos gaminių žaliavoms, gamybai ir kokybei bei saugai, prekiniam pateikimui ir ženklinimui, laikymui ir gabenimui.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Venskutonis, Petras Rimantas; Škėmaitė, Milda; Sivik, Bjorn. Assessment of radical scavenging capacity of Agrimonia extracts isolated by supercritical carbon dioxide // The Journal of Supercritical Fluids. Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0896-8446. 2008, Vol. 45, no. 2, p. 231-237. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Raynaud, Christine; Talou, Thierry; Viškelis, Pranas; Dambrauskienė, Edita. Characterization of steam volatiles in the essential oil of black currant buds and the antioxidant properties of different bud extracts // Journal of Agricultural and Food Chemistry. Washington: American Chemical Society. ISSN 0021-8561. 2008, Vol. 56, no. 9, p. 3279-3286. [ISI Web of Science.; Food Science and Technology Abstracts.; MEDLINE.]. 3. Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Labokas, J. Comparison of quercetin derivatives in ethanolic extracts of red raspberry (rubus idaeus l.) leaves // Acta Alimentaria. Budapest: Akademiai Kiado. ISSN 0139-3006. 2008, Vol. 37, no. 4, p. 449-461. [ISI Web of Science; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus); BIOSIS.; Food Science and Technology Abstracts.]. 4. Serapinas, P.; Venskutonis, Petras Rimantas; Aninkevičius, V.; Ežerinskas, Ž.; Galdikas, Algirdas; Juzikienė, V. Step by step approach to multi-element data analysis in testing the provenance of wines // Food Chemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0308-8146. 2008, Vol. 107, no. 4, p. 1652-1660. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS.; Science Direct]. 5. Keršienė, Milda; Adams, An; Dubra, Almantas; De Kimpe, Norbert; Leskauskaitė, Daiva. Interactions between flavour release and rheological properties in model custard desserts: Effect of starch concentration and milk fat // Food Chemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0308-8146. 2008, Vol. 108, no. 4, p. 1183-1191. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS.; Science Direct]. 6. Kaškonienė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; Čeksterytė, Violeta. Composition of volatile compounds of honey of various floral origin and beebread collected in Lithuania // Food Chemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0308-8146. 2008, Vol. 111, iss. 4, p. 988-997. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; AGRICOLA; BIOSIS.; Science Direct]. 7. Staugaitis, Gediminas; Viškelis, Pranas; Venskutonis, Petras Rimantas. Optimization of application of nitrogen fertilizers to increase the yield and improve the quality of Chinese cabbage heads // Acta Agriculturae Scandinavica Section BSoil and Plant Science. Oslo: Taylor & Francis. ISSN 09064710. 2008, Vol. 58, iss. 2, p. 176-181. [ISI Web of Science; Academic Search Premier]. 8. Venskutonis, Petras Rimantas; Daukšas, Egidijus; Sivik, Bjorn. Use of immobilised lipase from Candida antarctica in supercritical fluid extraction of borage (Borago officinalis L.) seed oil // Food Technology and Biotechnology. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1330-9862. 2008, Vol. 46, no. 2, p. 157-163. [ISI Web of Science; BIOSIS.; Business Source Complete; CAB Abstracts; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Narbutaitė, Vilma; Fernandez, A.; Horn, N.; Juodeikienė, Gražina; Narbad, A. Influence of baking enzymes on antimicrobial activity of five bacteriocin-like inhibitory substances produced by lactic acid bacteria isolated from Lithuanian sourdoughs // Letters in Applied Microbiology. Oxford : Blackwell Publishing. ISSN 0266-8254. 2008, Vol. 47, iss. 6, p. 555-560. [ISI Web of Science]. 10. Čeksterytė, Violeta; , Račys J.; Kaškonienė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas. Fatty acid composition in beebread // Biologija = Biology / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Academia. ISSN 1392-0146. 2008, Vol. 54, no. 4, p. 253-257. [ISI Master Journal List; CAB Abstracts].

11. Bašinskienė, Loreta; Garmuvienė, Svajūnė; Juodeikienė, Gražina. A high fibre bread by using extruded bran // FlourBread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 76-83. [ISI Proceedings]. 12. Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Bartkienė, Edita; Mankevičienė, A. Monitoring of cereals for deoxinivalenol (DON) in Lithuania using as acoustic method // Flour-Bread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 90-97. [ISI Proceedings]. 13. Ramonaitytė, Danutė Teresė; Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Žiaukienė, Vilma. Bioavailability of minerals in wheat bread produced with and without fungal phytase and xylanase // Flour-Bread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 217-224. [ISI Proceedings]. 14. Vidmantienė, Daiva; Juodeikienė, Gražina; Bjergegaard, Charlotte; Sorensen, Hilmer. Partial purified triticale albumins and their inhibition activity against endoxylanases // Flour-Bread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 225-233. [ISI Proceedings]. 15. Garmuvienė, Svajūnė; Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Haltrich, Dietmar. Evaluation of xylanase preparations from Aspergillus oryzae, Humicola insolens and Trichoderma reesel for improvement of bread making quality of high extraction wheat flour // Flour-Bread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 240-247. [ISI Proceedings]. 16. Narbutaitė, Vilma; Narbad, A.; Juodeikienė, Gražina; Dumont, A. Antimicrobial activity of lactic acid bacteria against Bacillus sublilis EC1524 and their sensitivity to fungal enzymes // Flour-Bread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 284-290. [ISI Proceedings]. 17. Bernatovičiūtė, Rasa; Juodeikienė, Gražina. Effect of some extrusion variables on the swelling properties of rye extrudates // Flour-Bread’07: proceedings of 4th International Congress, 6th Croatian Congress of Cereal technologists, October 24-27, 2007, Opatija, Croatia. Osijek: J. J. Strossmayer University of Osijek, 2008. ISBN 9789537005153. p. 411-417. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Papečkytė, Agnė; Pukalskas, Audrius; Gruzdienė, Dainora. Determination of the content of carotene in a whipped sweets filling mass by HPLC // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 71-75. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Kazernavičiūtė, Rita; Gruzdienė, Dainora; Venskutonis, Petras Rimantas. Augalų ekstraktų antioksidacinis aktyvumas ir sinergizmas didinant rapsų aliejaus patvarumą aukštoje temperatūroje  // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 66-77. [Chemical Abstracts (CAplus)].

53


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

3. Jaskelevičius, Vaidas; Juodeikienė, Gražina; Minialga, Virgilijus; Petrauskas, Algimantas. Application of ultrasonic method for investigation of porous plates // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2008, T. 63, nr. 2, p. 18-21. [INSPEC]. 4. Bartkienė, Elena; Juodeikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva. Deoksinivalenolio įvertinimas kviečiuose akustiniu metodu ir raugų įtaka jo koncentracijai kvietinės duonos gamybos procese // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2008, T. 42, nr. 1, p. 5-12. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. 5. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Laukaitienė, Giedrė; Bylaitė, Eglė. Įvairių rūšių krakmolo kleisterizavimosi savybių įtaka biskvitų kokybei // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2008, T. 42, nr. 1, p. 13-20. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. 6. Ramonaitytė, Danutė Teresė. Neorganinių jodo priedų stabilumas kepant duoną // Maisto chemija ir technologija  = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2008, T. 42, nr. 1, p. 71-77. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. 7. Bašinskienė, Loreta; Juodeikienė, Gražina; Makaravičius, Tomas; Schönlechner, Regine. Ekstruzijos įtaka netradicinės grūdinės žaliavos cheminei sudėčiai // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2008, T. 42, nr. 2, p. 9-17. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. 8. Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Viškelis, Pranas. Putinų vaisių cheminė sudėtis ir antioksidacinis aktyvumas  // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 13920227. 2008, T. 42, nr. 2, p. 22-26. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. 9. Juodeikienė, Gražina; Digaitienė, Agnė; Narbutaitė, Vilma; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva. Antimikrobiškai aktyviomis Pediococcus acidilactici fermentuotų raugų įtaka kvietinių kepinių kokybei ir pelėjimui // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2008, T. 42, nr. 2, p. 42-54. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. 10. Pupelienė, Inga; Ramonaitytė, Danutė Teresė. Majaro reakcijų produktų antiradikalinės savybės modelinėse sistemose // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи: mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 13920227. 2008, T. 42, nr. 2, p. 75-82. [Index Copernicus; CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Juodeikienė, Gražina; Vidmantienė, Daiva; Bašinskienė, Loreta; Bartkienė, Elena. A rapid quantitative acoustic technique to screen for DON in Grain // Consumer Driven Cereal Innovation: Where Science Meets Industry: proceedings of the 1st Cereals & Europe Spring Meeting, Montpellier, France, May 2-4, 2007. St. Paul, Minnesota, USA: AACC International, 2008. ISBN 9781891127618. p. 48-51. 2. Bašinskienė, Loreta; Garmuvienė, Svajūnė; Juodeikienė, Gražina. Application of extruded wheat bran for addedvalue bread production // Consumer Driven Cereal Innovation: Where Science Meets Industry: proceedings

54

of the 1st Cereals & Europe Spring Meeting, Montpellier, France, May 2-4, 2007 St. Paul, Minnesota, USA: AACC International, 2008. ISBN 9781891127618. p. 109-113. 3. Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Vidmantienė, Daiva; Bartkienė, E.; Kunigėlis, V.; de Koe, Willem J. Rapid acoustic screening of deoxynivalenol (DON) in grain  // World Mycotoxin Journal. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. ISSN 1875-0710. 2008, Vol. 1, no. 3, p. 267-274. 4. Jasutienė, Ina; Keršienė, Milda. Traditional Lithuanian products and its labeling // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie. T. 7 Warszawa: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, 2008. p. 73-77. 5. Bašinskienė, Loreta; Garmuvienė, Svajūnė; Juodeikienė, Gražina. Effects of enzymes and extruded wheat bran in fibre - enriched bread baking // FOODBALT - 2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 15-19. 6. Šarkinas, Antanas; Jasutienė, Ina; Šipailienė, Aušra; Venskutonis, Petras Rimantas. Yeasts resistance to plant and berry extracts // FOODBALT - 2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 55-59. 7. Narbutaitė, Vilma; Makaravičius, Tomas; Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta. The effect of extrusion conditions and cereal types on the functional properties of extrudates as fermentation media // FOODBALT - 2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings  / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 60-63. 8. Dvaranauskaitė, Asta; Venskutonis, Petras Rimantas; Raynaud, Christine; Talou, Thierry; Viškelis, Pranas; Dambrauskienė, Edita. Aroma composition of blackcurrant bud extracts isolated by simultaneous distillation/ extraction  // FOODBALT - 2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 84-88. 9. Kaškonienė, Vilma; Venskutonis, Petras Rimantas; Čeksterytė, Violeta. Carbohydrate composition of monofloral willow (Salix Alba Spp.) honey // FOODBALT - 2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings  / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 94-98. 10. Venskutonis, Petras Rimantas; Škėmaitė, Milda. Radical scavenging capacity and chemical composition of Agrimonia eupatoria and Agrimonia procera // FOODBALT  2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings  / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 114. 11. Damašius, Jonas; Venskutonis, Petras Rimantas. Heterocyclic aromatic amines in heated meat // FOODBALT - 2008: proceedings of the 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17-18, 2008, Jelgava, Latvia / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 117-120. 12. Ramonaitytė, Danutė Teresė. Impact of ineral elements (Ca, Mg and Fe) on Maillard reaction in model systems with casein // FOODBALT - 2008: 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 134-138. 13. Vidmantienė, Daiva; Juodeikienė, Gražina; Sorensen, Hilmer; Bjergegaard, Charlotte. Apparent endoxylanase activity in rye cultivars from Lithuania // FOODBALT - 2008: 3rd


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Baltic Conference on Food Science and Technology, April 17 - 18, 2008, Jelgava, Latvia: conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 2008. ISBN 9789984784694. p. 161-165. 14. Kublickas, Rimantas Henrikas; Jarienė, G.; Lašas, L. Monomerinės ir oligomerinių žmogaus augimo hormono

formų tyrimai fluorescencijos anizotropijos įvertinimo būdu  // Lietuvos endokrinologija / KMU Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija. Kaunas: KMU. ISSN 1392-7213. 2008, T. 15, nr. 2, p. 12-14.

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose S1

4,85

Mokslinės informacijos instituto (ISI) leidiniuose (Master Journal List) S2

0,50

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,35

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 7,39 9,91

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

13,54

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

41,54

Neorganinės chemijos katedra Adresas: Vedėja –

Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas doc. dr. Nijolė Kreivėnienė, tel.: (8 37) 300 171, 451 464, el. p. nijole.kreiveniene@ktu.lt

Oficiali katedros įkūrimo data – 1940 m. spalio 1 d., kai VDU Technikos fakulteto Chemijos skyriaus Bendrosios chemijos katedra suskilo į tris savarankiškas katedras: Neorganinės chemijos, Fizikinės chemijos ir Organinės

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Vitalijus Janickis Docentai: dr. Ingrida Ancutienė, dr. Remigijus Ivanauskas, dr. Nijolė Kreivėnienė, dr. Valentina Krylova, dr. Vida Judita Šukytė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Feliksas Savickas Lektorės: dr. Ingrida Bružaitė, dr. Neringa Petrašauskienė Doktorantė Skirma Žalenkienė Mokomosios laboratorijos vedėja Rūta Stokienė Laborantė Dalia Jankūnienė Administratorė Skirma Žalenkienė

chemijos. Tačiau realiai Neorganinės chemijos katedros mokslinė bazė bei mokslinis pedagoginis personalas susiformavo 1927 m. rugsėjo 1 d., kai VDU Technikos fakultete faktiškai pradėjo dirbti Neorganinės chemijos technologijos katedra, o Matematikos ir gamtos fakultete  – Neorganinės ir analizinės chemijos katedra, iš kurių vėliau po daugelio pertvarkymų susidarė minėtosios trys katedros.

Tiriamoji bazė Puslaidininkinių ir elektrai laidžių chalkogeninių dangų formavimo ir tyrimo laboratorija. Atominis absorbciometras „Perkin Elmer 503“. F. Paulik ir L. Erdei sistemos derivatografas. Doktorantūros moduliai Aukštesnioji neorganinė chemija (prof. V. Janickis); Kompleksinių junginių chemija (doc. V. Krylova), Chalkogenų chemija (prof. V. Janickis).

55


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Naujų V, VI, VII pagrindinių grupių elementų junginių išskyrimas ir apibūdinimas Prof. V. Janickis Selenui reaguojant su bromu acetonitrilo tirpale, esant tetrafenilfosfonio bromido, susintetinti raudoni tetrafenilfosfonio heksabromo-diselenito(II)bis{(dibromodiselenito(I)}, [PPh4]2[Se2Br6(Se2Br2)2] kristalai ir monokristalų rentgenodifrakciniais metodais nustatyta kristalinė junginio struktūra. Selenui ir bromui (1:1) reaguojant acetonitrilo tirpale, esant telūro(IV) bromido ir tetrapropilamonio bromido, gauti tamsiai rudi tetrapropilamonio heksabromotelūrito(IV)bis{dibromoselenito(II)}, [NnPr4]2[TeBr6(SeBr2)2], kristalai, nustatyta kristalinė junginio struktūra. Taip pat termogravimetriniais ir IR absorbcinės spektroskopijos metodais apibūdinti bario monoselenandisulfandifosfonato (Ba2SeS2P2O6·2H2O), ir disulfandifosfonato (Ba2S2P2O6·2H2O) junginiai. Gauti duomenys patvirtino, kad išskirti selenito rūgšties sąveikos su kalio hidromonotiofosfatu produktai yra bario monoselenandisulfan-difosfonatas ir bario disulfandifosfonatas. Vario ir talio chalkogenidų sluoksnių polimerų paviršiuje suformavimas, jų fizikinis ir cheminis apibūdinimas ir morfologija Prof. V. Janickis, doc. N. Kreivėnienė, doc. I. Ancutienė, doc. J. Šukytė, doc. R. Ivanauskas, doc. V. Krylova,

dr. I. Bružaitė, dr. F. Savickas, dokt. R. Stokienė, dokt. S. Žalenkienė Tirta seleninimo sąlygų (tirpalo koncentracijos, trukmės, temperatūros ir pH) įtaka vario selenidinių sluoksnių sudarymui ant poliamido PA 6 plėvelių. Rentgenodifrakciniu metodu tirta fazinė sudarytų sluoksnių sudėtis. Taip pat tirtas puslaidininkinių ir elektrai laidžių vario sulfidų (CuxS) sluoksnių susidarymas poliamido 6 paviršiuje, naudojant kalio politionatų  – tritionato (K2S3O6), tetrationato (K2S4O6), pentationato (K2S5O6) ir dodekationato rūgšties (H2S12O6) tirpalus. IR ir UV absorbcijos spektrai parodė, kad siera į polimerą sorbuoja–difunduoja politionatų anijonų pavidalu. Naudojant politionato rūgšties (H2S33O6) tirpalą polietileno plėvelės paviršiuje sudaryti talio sulfidų sluoksniai. Gautų sluoksnių cheminė ir fazinė sudėtis tirta rentgeno fotoelektroninės spektroskopijos ir rentgeno difrakcinės analizės metodais, o sluoksnių morfologija ir jų susidarymo mechanizmas tirtas skenuojančia atominės jėgos ir elektronine mikroskopija. Selenito rūgšties įtakos natrio hidroulfato patvarumui vandens tirpaluose tyrimai Prof. V. Janickis Tirta selenito rūgšties įtaka natrio hidrosulfito patvarumui vandens tirpaluose. Patvarumas tirtas priklausomai nuo laisvojo SO2 kiekio tirpale, temperatūros, tirpalo koncentracijos ir H2SeO3 kiekio.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Janickis, Vitalijus; Herberhold, Max; Milius, Wolfgang. Direct syntheses of bis(tetraphenylphosphonium) and bis(ethyltriphenylphosphonium) hexabromo-diselenates(II), [PPh4]2[Se2Br6] and [PEtPh3]2[Se2Br6]. The crystal structure of [PEtPh3]2[Se2Br6] // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. Weinheim: WileyVCH. ISSN 0044-2313. 2008, Vol. 634, iss. 5, p. 901-904. [ISI Web of Science]. Janickis, Vitalijus; Nečas, Marek. Synthesis and crystal structure of bis(tetraphenylphosphonium) hexabromodiselenate(II)-bis{dibromodiselenate(I)}, [PPh4]2[Se2Br6( Se2Br2)2], the salt of a mixed-valence bromoselenate(II,I) anion // Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie. Weinheim: Wiley-VCH. ISSN 0044-2313. 2008, Vol. 634, iss. 5, p. 905-910. [ISI Web of Science]. Ivanauskas, Remigijus; Janickis, Vitalijus. Formation of copper selenide layers on the surface of polyamide films by the use of potassium selenotrithionate // Polish Journal of Chemistry. Warsawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISSN 0137-5083. 2008, Vol. 82, no. 12, p. 2281-2292. [ISI Web of Science]. Usonytė, Gerda; Janickis, Vitalijus; Kreivėnienė, Nijolė. Dodecathionic acid as precursor for formation of

semiconducting and conducting layers on the surface of polyamide 6 // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 34-39. [ISI Web of Science; INSPEC]. 5. Bružaitė, Ingrida; Janickis, Vitalijus. The modification of polyethylene by the thallium sulphide layers // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 128-133. [ISI Web of Science; INSPEC]. 6. Janickis, Vitalijus; Ivanauskas, Remigijus; Stokienė, Rūta. Formation of conducting copper sulfide layers on polyamide 6 using polythionates and analysis of these layers // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2008, T. 19, nr. 1, p. 32-39. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Rumša, Rimtautas; Janickis, Vitalijus. Selenito rūgšties įtaka natrio hidrosulfito patvarumui tirpaluose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 17–23. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,83

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,50 Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

56

8,67 14,00


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Organinės chemijos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius, tel. (8 37) 456 561, el. p. vytautas.mickevicius@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais buvo: prof. A. Purėnas (1922–1962), doc. J. Zdanavičius (1962– 1965), prof. J. Degutis (1965–1980), prof. R. Baltrušis (1980–1990), prof. Z. J. Beresnevičius (1991–2001), prof. V. Mickevičius (nuo 2001 m.).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Zigmuntas Jonas Beresnevičius, dr. Vytautas Getautis, habil. dr. Vytautas Mickevičius, habil. dr. Albina Stanišauskaitė, habil. dr. Algirdas Šačkus Docentai: dr. Virgilijus Jonas Barkauskas, dr. Vytas Martynaitis, dr. Linas Miknius, dr. Kęstutis Rutkauskas, dr. Birutė Sapijanskaitė Lektorė dr. Ilona Jonuškienė Vyresn. mokslo darbuotojai: dr. Virginė Albina Amankavičienė, dr. Marytė Daškevičienė, dr. Elena Jakienė, dr. Sonata Krikštolaitytė, dr. Vytas Martynaitis, dr. Kęstutis Rutkauskas Mokslo darbuotojas dr. Tadas Malinauskas Jaunesn. mokslo darbuotojos: Ingrida Tumosienė, Rita Vaickelionienė Laboratorijos vedėja dr. Bronė Barvainienė Doktorantės: Eglė Arbačiauskienė, Giedrė Bubnienė, Vida Buinauskaitė, Deimantė Černiauskaitė, Vilija Kriščiūnienė, Jolanta Stumbraitė, Daiva Tomkutė Lukšienė, Simona Urnikaitė, Dovilė Žiaukienė, Asta Žukauskaitė Vyr. inžinierė Vilma Novikovaitė Vyr. technikės: Danutė Borisienė, Alma Urbonavičienė Technikė ir laborantė Kazytė Kaminskienė Vyr. laborantės: Danutė Borisienė, Rita Vaickelionienė, Aušra Voskienė

Tiriamoji bazė Branduolinio magnetinio rezonanso laboratorija, mikroanalizės laboratorija, naftos technologijos laboratorija, organinės sintezės mokslo laboratorija, biotechnologijos laboratorija. Termostatuojamas kratytuvas, skirtas augalinių ląstelių suspensijoms ir bakterinėms ląstelėms auginti pastovioje temperatūroje; šaldomoji centrifuga antriniams metabolitams ir nukleorūgštims atskirti; skaitmeninis mikroskopas citologiniams tyrimams; laminaras augalinėms ląstelėms persodinti steriliomis sąlygomis; autoklavas mitybinėms terpėms sterilizuoti; horizontali gelio sistema genetiniams-molekuliniams tyrimams atlikti ir augalinių kultūrų DNR nustatyti; termocikleris polimerazinei grandininei reakcijai atlikti; gelių dokumentavimo sistema DNR vizualizuoti; UV-VIS spektrofotometras pirminių ir antrinių metabolitų kiekiui nustatyti. Doktorantūros moduliai Dažų chemija (prof. V. Getautis); Azoto heterociklinių junginių chemija (prof. A. Stanišauskaitė); Aukštesnioji organinė chemija (prof. A. Šačkus); Šiuolaikiniai spektrinės analizės metodai (prof. A. Šačkus); Naftos chemijos ir perdirbimo inovacijos (doc. V. J. Barkauskas).

Tyrimų tematika Organinių fotopuslaidininkių sintezė Prof. V. Getautis, prof. A. Stanišauskaitė, dr. M. Daškevičienė, dr. T. Malinauskas 2008 m. buvo tęsiama krūvininkus transportuojančių medžiagų, naudojamų organinių fotoreceptorių, organinių šviestukų bei saulės celių gamyboje, sintezė. Vykdant naujų organinių dažiklių sintezės mokslinius tyrimus susintetinti nauji organiniai fotopuslaidininkiai saulės energijai konvertuoti, ištirtos jų savybės (šviesos absorbcija, fluorescencija). Sukurtos naujos kelias (dvi arba tris) aktyvias epoksipropilgrupes turinčios medžiagos, kurios buvo išbandytos sutinklintiems fotolaidžiams sluoksniams gauti. Kartu su VU fizikais įvertintos šių sluoksnių optoelektrinės savybės. Augimo reguliatorių sintezė Prof. Z. J. Beresnevičius, prof. V. Mickevičius, doc. K. Rutkauskas, dr. E. Jakienė, doc. B. Sapijanskaitė, dr. I. Jonuškienė, I. Tumosienė Tęsiami tyrimai pakeistų aminorūgščių sintezės, jų cheminių savybių tyrimo ir biologiškai aktyvių junginių paieškos srityje. Vykdant naujų aminorūgščių ir jų darinių sintezės mokslinius tyrimus 2008 m. buvo atlikti ir ištirti bis(2-karboksietil)anilinų ir tetrakis(karboksieti)fenilen diaminų virsmai į heterociklinius junginius, susintetinti

heterocikliniai junginiai, turintys sulfidiniu tilteliu sujungtų aromatinių žiedų ir dihidropirimidindiono fragmentų. Susintetinti nauji N-arilpakeisti β-alaninai, ištirtos kai kurios jų cheminės savybės, atlikta 1-aril-4-karboksi2-pirolidinono darinių bei naujų heterosistemų iš jų sintezė. Ištirtos dalies susintetintų junginių biologinės savybės, nustatytas struktūros ir biologinių savybių ryšys. Susintetinti 1-(3- ir 4-acetilfenil)-4-karboksi-2pirolidinonai, ištirta jų kondensacija su hidrazinu ir jo dariniais, o-fenilendiaminu, aromatiniais aldehidais. Šių reakcijų metu gauti atviros grandinės ir ciklinės struktūros penkianariai, šešianariai, septynnariai heterocikliniai junginiai, ištirtos šių junginių cheminės savybės. Pirmą kartą susintetinti N-pakeisti β-alaninai, 1-pakeisti 4-karboksi-2-pirolidinonai, turintys stirilkarbonilfenilinius pakaitus, ištirta galimybė jų pagrindu sintetinti pirazolo, izoksazolo, 2,3-dihidro-1,5-benzdiazepino, 6-alkoksi-2,4-diaril-5-cianopiridino, pakeisto 2-okso1,2,3,4-tetrahidropiridino, hidrintų benzdiazepino ir benztiazepino heterociklines sistemas. Organinė sintezė Prof. A. Šačkus, doc. V. Martynaitis, dr. V. A. Amankavičienė, dr. S. Krikštolaitytė, dr. J. Rousseau

57


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Atliekant kondensuotų heterociklų sistemų tyrimus 2008 m. susintetinti nauji indolino spiropiranų dariniai, heterocikliniai junginiai pentindolo ir 1,2,3,4tetrahidrokarbazolo heterociklinių sistemų pagrindu, atlikti šių junginių fotochrominiai savybių tyrimai. Gliukozinolatų skilimo produktai – izotiocianatai pasižymi citotoksiniu poveikiu, todėl buvo ieškoma naujų heterociklinių struktūrų, atliekančių aglikono funkciją, sintezės būdų. Susintetintas modifikuotas aromatinis ir heteroaromatinis aglikonas, atlikti mirozinazės tyrimai in vivo ir in vitro. Įvykdyta nemaža fermento tiohidroksimato sintezės reakcijų ir ištirtos jų sąlygos. Darbai funkcionalizuotų heterociklinių junginių

tyrimų srityje buvo susiję su šių junginių sinteze, jų struktūros nustatymu ir cheminių savybių apibūdinimu. Susintetinti nauji heterocikliniai dariniai, tinkami bazinių dimetino dažų gamybai, pvz., indolobenzoksazino dariniai, kuriuos galima pritaikyti aukštosiose technologijose kaip spalvą sudarančias medžiagas. Sukurti nauji 2-(brommetil)aziridino-2-karboksilato ir alkil-3-bromoazetidino-3-karboksilato – peptidų struktūrinių dalių, sintezės metodai, naujos kondensuotos heterociklinės sistemos su funcionalizuotais benzo[b]tiofeno fragmentais, ištirtas jų panaudojimas kryžminio jungimo reakcijose, katalizuojamose pd katalizatoriais.

MTEP projektai Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2): VMSF finansuojamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. V. Getautis.

Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika): VMSF finansuojamas Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas / KTU projekto dalies vadovas prof. V. Getautis.

Susintetinta lig šiol pasaulinėje mokslinėje literatūroje nežinoma metalo organinių kompleksų ligandų sistema, kuri gali būti panaudota naujų, puslaidininkinių savybių turinčių junginių, naudojamų organinių šviestukų gamyboje, sintezei.

Susintetinti nauji organiniai dažikliai, kurie gali būti panaudoti Graetzelio celių gamyboje. Pasiūlytas naujas metodas metalo oksidų nanosluoksnių dažiklių adsorbcijai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

58

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bubnienė, Giedrė; Malinauskas, Tadas; Getautis, Vytautas; Stanišauskaitė, Albina; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Donatas Jonas. Synthesis of new hole-transporting molecular glass with pendant carbazolyl moieties // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 16, p. 670-675. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. Puodžiukynaitė, Eglė; Burbulis, Evaldas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Jankauskas, J. Carbazolebased bis(enamines) as effective charge-transporting amorphous molecular materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 21-24, p. 993-998. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. Lav, T. - X.; Tran-Van, Francois; Vidal, F.; Peralta, S.; Chevrot, Claude; Teyssié, D.; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Derbal, H.; Nunzi, J. - M. Synthesis and characterization of p and n dopable interpenetrating polymer networks for organic photovoltaic devices // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2008, Vol. 516, iss. 20, p. 7223-7229. [ISI Web of Science; Science Direct]. Getautis, Vytautas; Daškevičienė, Marytė; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Jonas. Influence of the hydroxyl groups on the properties of hydrazone based molecular glasses // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2008, Vol. 516, iss. 24, p. 89798983. [ISI Web of Science; Science Direct]. Tomkutė-Lukšienė, Daiva; Malinauskas, Tadas; Stanišauskaitė, Albina; Getautis, Vytautas; Kazlauskas, Karolis; Vitta, Pranciškus; Žukauskas, Artūras; Juršėnas, Saulius. Efficient phosphorescent bis-cyclometallated iridium complex based on triazole-quinoline ligand // Journal of Photochemistry and Photobiology A - Chemistry. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 1010-6030. 2008, Vol. 198, no. 1, p. 106-110. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)].

6. Janeliūnas, Dainius; Daškevičienė, Marytė; Getautis, Vytautas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Sidaravičius, Donatas Jonas. Electron transporting molecular glasses based on arylmethylene-1,3-indandione // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Oxon: Taylor&Francis Ltd. ISSN 15421406. 2008, Vol. 497, no. 1, p. 505-517. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 7. Lygaitis, Ramūnas; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Hole-transporting hydrazones // Chemical Society Reviews. Cambridge: The Royal Society of Chemistry. ISSN 0306-0012. 2008, Vol. 37, iss. 4, p. 770-788. [ISI Web of Science; MEDLINE]. 8. Karpicz, Renata; Getautis, Vytautas; Kazlauskas, Karolis; Juršėnas, Saulius; Gulbinas, Vidmantas. Multicoordinational excited state twisting of indan-1,3-dione derivatives // Chemical Physics. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0301-0104. 2008, Vol. 351, iss. 1-3, p. 147-153. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Malinauskas, Tadas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas; Getautis, Vytautas. Novel highly soluble 3,3′-bicarbazolyl based polymers for optoelectronics // European Polymer Journal. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0014-3057. 2008, Vol. 44, iss. 11, p. 3620-3627. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 10. Pisarski, W. A.; Swinarew, A. S.; Czaja, Monika; Piekarnik, B.; Grobelny, Zbigniew; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Niedziela, T.; Trzebicka, B.; Stolarzewicz, Andrzej. Optically induced carbazolyl containing polyethers: concentration effects // Journal of Molecular Structure. Amsterdam: Eesevier Science B. V. ISSN 0022-2860. 2008, Vol. 887, iss. 1-3, p. 205-208. [ISI Web of Science; Science Direct]. 11. Rutkauskas, Kęstutis; Kantminienė, Kristina; Beresnevičius, Zigmuntas, Jonas. Synthesis and cyclization of N-{2-[(2Carboxyethyl)sulfanylphenyl]}-b-alanines // Polish Journal of Chemistry. Warsawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISSN 0137-5083. 2008, Vol. 82, no. 12, p. 2341-2347. [ISI Web of Science].


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

12. Malinauskas, Tadas; Vilionskienė, Ingrida; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Reina, Jose A; Sidaravičius, Donatas Jonas. Synthesis and properties of new derivatives of poly[9-(2,3-epoxypropyl)carbazole] // Polymer International. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. ISSN 0959-8103. 2008, Vol. 57, no. 10, p. 1159-1164. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 13. Sapijanskaitė, Birutė; Mickevičius, Vytautas. Synthesis of 1-(9-butylcarbazol-3-yl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid derivatives // Chemistry of Heterocyclic Compounds: translated from Russian. New York: Springer. ISSN 00093122. 2008, Vol. 44, iss. 7, p. 807-814. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 14. Mangelinckx, Sven; Žukauskaitė, Asta; Buinauskaitė, Vida; Šačkus, Algirdas; De Kimpe, Norbert. Synthesis of alkyl 2-(bromomethyl)aziridine-2-carboxylates and alkyl 3-bromoazetidine-3-carboxylates as amino acid building blocks  // Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0040-4039. 2008, Vol. 49, iss. 48, p. 6896-6900. [ISI Web of Science; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus)]. 15. Brokaitė, Kristina; Mickevičius, Vytautas; Vaickelionienė, Rita. N-Alkylation products of substituted imidazoles and dihydropyrimidinediones with dibromo- alkanes // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. Рига: Латвийский институт органического синтеза. ISSN 0132-6244. 2008, no. 1, p. 31-34. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences).]. 16. Mickevičius, Vytautas; Vaickelionienė, Rita. Продукты конденсации 1-арил-4-гидразинокарбонил2-пирролидинонов с дикетонами // Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds. Рига: Латвийский институт органического синтеза. ISSN 0132-6244. 2008, no. 2, p. 229-232. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences).]. 17. Tumosienė, Ingrida; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas; Kantminienė, Kristina; Mikulskienė, Gema. Synthesis of 3-{[2-(N-1-alkylidenehydrazinocarbonyl)ethyl] (4-alkoxyphen yl)amino}propanohydrazide derivatives and analysis of their isomer composition // Chemija: mokslo darbai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. 2008, T. 19, nr. 1, p. 44-51. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 18. Barkauskas, M.; Martynaitis, Vytas; Šačkus, Algirdas; Rotomskis, Ricardas; Sirutkaitis, V.; Vengris, M. Ultrafast dynamics of photochromic compound based on oxazine ring opening // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 16488504. 2008, Vol. 48, no. 3, p. 231-242. [ISI Web of Science; INSPEC]. 19. Padgurskas, Juozas; Kreivaitis, R; Jankauskas, Vytenis; Janulis, Prutenis; Makareviciene, Violeta; Asadauskas, S; Miknius, Linas. Antiwear properties of lard methyl esters and rapeseed oil with com-mercial ashless additives // Mechanika  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 2(70), p. 67-72. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Voskienė, Aušra; Mickevičius, Vytautas. Condensation of substituted chalcones with malonic acid derivatives  // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1,

Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. Rīga: RTU Izdevniecība. ISSN 1407-7353. 2008, Sēj. 16, p. 125-130. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Tumosienė, Ingrida; Novikovaitė, Vilma; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. 1,3,4-Triazole derivatives from diand tetrahydrazides of amino acids // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. Rīga: RTU Izdevniecība. ISSN 1407-7353. 2008, Sēj. 18, p. 148-153. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Žiaukienė, Dovilė; Jonuškienė, Ilona; Mickevičius, Vytautas. Effects of different growth regulators on isolated organs of oilseed rape (Brassica napus L.) seedlings // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 52-57. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Mickevičius, Vytautas; Mickevičius, Marius; Vaickelionienė, Rita; Jakienė, Elena. 3-[2-(1-aril-5-oksopirolidin-3-il) benzimidazol-1-il]propano rūgščių sintezė ir biologinis aktyvumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 70-73. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Jonuškienė, Ilona; Kuusienė, Sigutė; Mickevičius, Vytautas. Influence of β-alanine derivatives on rapeseed (Brassica napus L.) organogenesis in vitro and metabolite content in seeds // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 53-56. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Novikovaitė, Vilma; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. N,N,N’,N’-Tetrakis(benzilidenhidrazinokarbonil-etil)-1,4benzendiaminų alkilinimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 57-60. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Barkauskas, Virgilijus Jonas; Sapijanskaitė, Birutė. Guobsto, Ilgučio ir Dobilijos ežerų sapropelio lipidai // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 61-65. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Klimas, Evaldas; Jakienė, Elena; Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Influence of growth regulators stilits-85 and penergetic-p on germination and development of lawn grass seeds // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2008, nr. 79(32), p. 62-67. [CAB Abstracts]. 9. Jakienė, Elena; Šlapakauskas, Vytautas; Mickevičius, Vytautas; Sapijanskaitė, Birutė. Stilitų įtaka cukrinių runkelių šviesos absorbcijai, chlorofilų kaupimuisi ir produktyvumui // Žemės ūkio mokslai / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: LMA leidykla. ISSN 1392-0200. 2008, T. 15, Nr. 2, p. 32-40. [CAB Abstracts]. 10. Jakienė, Elena; Venskutonis, Virginijus; Mickevičius, Vytautas. The effect of additional fertilization with liquid complex fertilizers and growth regulators on potato productivity  // Sodininkystė ir daržininkystė: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. Kaunas: LSDI. ISSN 0236-4212. 2008, no. 27(2), p. 259-267. [CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Beresnevičius, Zigmuntas Jonas. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetui 60 metų: kronika // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 76-79

59


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Patentai 1. Jubran, Nusrallah; Tokarski, Zbigniew; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Paulauskaitė, Ingrida; Simokaitienė, Jūratė; Stanišauskaitė, Albina; Gaidelis, Valentas. Bridged charge transport materials having a central sulfur atom linkage / Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd., (KR). TPK ind.: G03G 15/02. US 7,326,506 B2. 2008-02-05. 2. Jubran, Nusrallah; Knoll, Patrick; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas; Daškevičienė, Marytė; Montrimas, Edmundas; Sidaravičius, Jonas. Charge transport materials having at least a metallocene group / Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd. (KR). TPK ind.: G03G 5/04. US 7,378,203 B2. 2008-05-27. 3. Jubran, Nusrallah; Tokarski, Zbigniew; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas; Jankauskas, Vygintas; Gaidelis, Valentas. Organophotoreceptor with a charge transport material having two epoxidated-hydrazone groups / Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd., (KR). TPK ind.: G03G 5/06. US 7,320,849 B2. 2008-01-22. 4. Tokarski, Zbigniew; Jubran, Nusrallah; Getautis, Vytautas; Jankauskas, Vygintas; Malinauskas, Tadas; Montrimas,

5.

6.

7.

8.

Edmundas. Poly(azine)-based charge transport materials / Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd., (KR). TPK ind.: G03G 5/06. US 7,320,848 B2. 2008-01-22. Jubran, Nusrallah; Tokarski, Zbigniew; Gaidelis, Valentas; Getautis, Vytautas; Malinauskas, Tadas; Montrimas, Edmundas; Law, Kam. Polymeric charge transport materials having repeating units comprising an aromatic group and a --S-- linkage / Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd. (KR). TPK ind.: G03G 5/047. US 7,348,112 B2. 2008-03-25. Jubran; Nusrallah, Knoll; Patrick, Getautis; Vytautas, Malinauskas; Tadas, Daskeviciene; Maryte, Montrimas; Edmundas, Sidaravicius; Jonas. Charge transport materials having at least a metallocene group. US 7378203 (2008). Getautis; Vytautas, Malinauskas; Tadas, Grazulevicius; Juozas V., Gaidelis; Valentas, Jankauskas; Vygintas, Tokarski; Zbigniew, Jubran; Nusrallah, Law; Kam W. Polymeric charge transport compositions. US 7432028 (2008). Jubran; Nusrallah, Tokarski; Zbigniew, Daskeviciene; Maryte, Gaidelis; Valentas, Getautis; Vytautas, Montrimas; Edmundas, Stanisauskaite; Albina. Charge transport materials having a central disulfane linkage. US 7445877 (2008).

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose S1

9,11

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 8,16 1,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

18,15

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

36,42

Organinės technologjos katedra

60

Adresas Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėja – prof. dr. Jolanta Liesienė, tel. (8 37) 300 192, el. p. jolanta.liesiene@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m. Jos įkūrėjas ir pirmasis vadovas buvo prof. J. Šimkus (1922–1940). Vėliau katedrai vadovavo: plk. doc. dr. J. Vėbra (1940–1943), inž. V. Šukys (1944–1946), doc. J. Venskevičius (1946–1951), prof. A. Purėnas (1951– 1961), doc. J. Zdanavičius (1962–1972), prof. A. Paulauskas (1972–1990), doc. R. Kavaliūnas (1991–1995), prof. J.V. Gražulevičius (1996–2005).

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Jolanta Liesienė, habil. dr. Algirdas Žemaitaitis Docentai: dr. Kęstutis Beleška, dr. Gintaras Buika, dr. Saulius Grigalevičius, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Juozas Romanas Musnickas, dr. Jolita Ostrauskaitė Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Saulius Grigalevičius Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Joana Bendoraitienė, dr. Rima Klimavičiūtė, dr. Rūta Lazauskaitė, dr. Jolita Ostrauskaitė, dr. Ramunė Rutkaitė Mokslo darbuotojai: dr. Ramūnas Lygaitis, dr. Edita Mažonienė

Jaunesn. mokslo darbuotoja Violeta Valeikienė Laboratorijų vedėjos: dr. Julė Kiverienė, Ina Liutvinienė Doktorantai: Monika Budvytienė, Mindaugas Dubininkas, Jurgita Kazlauskė, Simona Lengvinaitė, Laura Pečiulytė, Daiva Šidlauskienė Vyr. inžinieriai: dr. Vytautas Kolodzeiskis, Asta Michalevičiūtė, Justa Širvaitytė Inžinierė Rasa Kavaliauskaitė Vyr. laborantė Violeta Valeikienė Metodininkė Jūratė Simokaitienė Administratorė Beata Nijolė Mockaitytė


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Tiriamoji bazė Polimerų chemijos laboratorija; polimerų, tekstilės ir odų technologijų laboratorija; spektrofotometrijos laboratorija. Didelio slėgio skysčių chromatografas „Waters“ (JAV), skysčių chromatografas „Milichrom“, automatinis kalorimetras DAK1 1A, osmometras „Knauer“, spektrofotometrai: „Specord M40“, M80, UVVIS bei „Spectronic 1201“ (JAV), purkštuvinė džiovykla (Vokietija), reaktorius „Simax“ (Čekija), dujų chromatografas „Carlo Erba Strumentose“, firmos „Perkin Elmer“ spektrofotometras „Spectrum GX FT-IR System“ su kompiuterine įranga. Doktorantūros moduliai Ciklų polimerizacija (prof. J. V. Gražulevičius); Polimerų chemijos ir fizikos teoriniai pagrindai

(prof. A. Žemaitaitis); Polimerų fotochemija (prof. J. V. Gražulevičius); Aukštesnioji polimerų chemija ir technologija (prof. A. Žemaitaitis); Šikšnų ir kailių šlapiosios apdailos procesai (doc. K. Beleška); Polimerų kompleksai ir jų taikymas (prof. A. Žemaitaitis); Šiuolaikiniai chromatografiniai medžiagų skyrimo metodai (prof. J. Liesienė). Apgintos disertacijos Chemijos mokslų krypties daktaro disertacija. Violeta Vaitkevičienė. Naujų krūvininkus pernešančių stambiamolekulių ir mažamolekulių junginių su karbazolil- ir arilamino fragmentais sintezė ir tyrimas (vadovas prof. J. V. Gražulevičius).

Tyrimų tematika Organinių puslaidininkių sintezė ir savybių tyrimas Prof. J. V. Gražulevičius, doc. G. Buika, doc. R. Lazauskaitė, doc. J. Ostrauskaitė, doc. S. Grigalevičius, dr. R. Lygaitis, J. Simokaitienė, A. Michalevičiūtė, doktorantė S. Lengvinaitė Sukurta ir apibūdinta serija naujų skylinių puslaidininkių ir potencialūs elektroniniai puslaidininkiai – naftalendiimido fragmentus turintys junginiai. Sintetinant elektriškai aktyvias medžiagas, kurių naudojimo sritis  – organiniai šviestukai, pagaminti ir ištirti tris(indol-3-il)metano dariniai ir funkcines oksetanilgrupes turintys fluoreno dariniai. Susintetinti ir išbandyti prietaisuose karbazolilfragmentais substituoti aromatiniai aminai, turintys funkcinių grupių. Šie junginiai panaudoti netirpiems skyles transportuojantiems sluoksniams formuojant daugiasluoksnius prietaisus. Sintetinant medžiagas, kurias galima panaudoti organinių lauko tranzistorių arba elektrografiniams receptoriams formuoti, pagaminti ir apibūdinti karbazolo bis-enaminų darinai. Celiuliozės, krakmolo ir kitų biopolimerų cheminis ir fizikinis modifikavimas Prof. A. Žemaitaitis, doc. R. Klimavičiūtė, prof. J. Liesienė, dr. J. Bendoraitienė, dr. R. Rutkaitė, dokt. J. Kazlauskė, dokt. M. Budvytienė Ištirtos eterinant krakmolą N-2,3-epoksipropil-N,N,N-trimetilamonio chloridu (EPTMAC) vykstančios pagrindinė katijonizavimo ir šalutinės reakcijos bei reakcijos mišinio sudėties įtaka šioms reakcijoms. Sudarant nestechiometrinius polikompleksus (PK) tarp vandenyje tirpaus katijoninio hidroksietilkrakmolo (KOEK) ir natrio tripolifosfato ar kalio jodido ir molekulinio jodo, gautos nanodalelės. Iš polivinilalkoholio ir KOEK arba KCH mišinių elektriniu verpimu suformuotas nanopluoštas. Laboratorinėmis sąlygomis krakmolo baktericido turinti filtruojančioji medžiaga (KBFS) pagaminta TKK trijodido mikrogranules imobilizavus celiuliozės acetato mikropluošte ФПА

15-2,0, kurio gijų skersmuo nuo 0,5 iki 10 µm. Ištyrus sorbcines ir technologines KBFS savybes, nustatyta, kad tai daugkartinio naudojimo, lengvai regeneruojama, iš bioskaidžių komponentų pagaminta filtruojančioji medžiaga. Įvertinta TKK mikrogranulių dydžio įtaka sorbcinėms TKK savybėms. Dispersinių dažiklių ir šešiavalenčio chromo Cr(VI) turinčio dichromato anijonų adsorbcijos TKK mechanizmui ir TKK sorbcinei gebai įvertinti panaudoti dviejų kintamųjų adsorbcijos modeliai. Adsorbcija vyksta dėl elektrostatinės sąveikos tarp TKK katijoninių grupių ir anijoninių dažiklio turinčio komplekso grupių. Tirta, kaip gaunamos dengtosios silikagelio stacionariosios fazės, skirtos hidrofobinės sąveikos chromatografijai, ir jų chromatografinės savybės. Padengus sferinius makroporėtus silikagelius susintetintais hidrofobiniais celiuliozės dariniais bei sutinklinant adsorbuotą polimerą bifunkciniais junginiais, pagaminti naujos kartos chromatografiniai sorbentai  – vadinamosios dengtosios stacionariosios fazės, skirtos baltymų hidrofobinės sąveikos chromatografijai. Ištirta sorbentų struktūra. Šikšnų ir kailių išdirbimo technologijų tobulinimas Doc. K. Beleška, J. Širvaitytė, V. Valeikienė Ištirtos chrominto pusgaminio, išdirbto iš peroksiacto rūgštimi (PAR) nukalkintos plikės, savybės. Ištirti bekalkiu būdu išdirbto chrominio pusgaminio neutralizavimo, dažymo ir riebinimo procesų ypatumai priklausomai nuo paruošiamųjų procesų bei šikšninimo būdo modifikavimo. Keratininių pluoštų sorbcinių savybių bei atsparumo įvairiems poveikiams tyrimas J. Musnickas Ištirta į plaukų balinimo ar dažymo tirpalą dedamų skirtingų nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) įtaka dažiklio C.I. Acid Orange7 adsorbcijai bei mechaninėms dažytų plaukų savybėms.

61


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

MTEP projektai 7-osios bendrosios programos projektas „Funkciniai skystakristaliai dendrimerai: naujų medžiagų sintezė, naujų taikymo sričių paieška (DENDREAMERS)“. Koordinatorius – prof. J.V. Gražulevičius. 2008–2012. Suprojektuotos elektriškai aktyvių dendrimerų ir skysta­kristalių dendrimerų cheminės sandaros. Vykdyta kandidatų tapti jaunaisiais mokslininkais atranka. Sukurta mokslinio bendradarbiavimo su projekto partneriais schema. Singapūro nacionalinio universiteto ERSS programos projektas „Naujos elektriškai aktyvios organinės medžiagos optoelektronikai“. Koordinatorius prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2010. Susintetinti ir apibūdinti perileno diimido dariniai, substituoti įvairiais elektronų donorų fragmentais. Nustatyta, kad šios medžiagos demonstruoja didelį terminį stabilumą ir sudaro amorfinius sluoksnius. Medžiagų elektronų transporto savybės nustatytos kserografiniu lėkio trukmės metodu. Plonuose kai kurių šios grupės medžiagų sluoksniuose elektronų judris siekia 4,4×10-4 cm2/(V·s) esant 6,4 × 105 V/cm elektriniam laukui. Naujų efektyvių organinei (opto)elektronikai skirtų medžiagų kūrimas, sintezė ir tyrimas: Lietuvos, Latvijos ir Taivano bendradarbiavimo programos projektas, remiamas ŠMM. Koordinatorius prof. J. V. Gražulevičius. 2008–2011. Nauji įvairių aromatinių aminų ir heterociklinių junginių enaminai buvo susintetinti kondensuojant komercinius 2fenilpropanalį arba difenilacetaldehidą su fenilnaftilaminu, fenoksazinu arba 4-aminodifenilaminu. Nustatyta, kad šios medžiagos sudaro elektriškai aktyvius amorfinius sluoksnius, kurie yra tinkami optoelektroniniams prietaisams. Funkcines grupes turintys fluoreno dariniai buvo susintetinti daugiapakopės procedūros metu. Nustatyta, kad tokios sandaros junginiams būdinga didelė tripletinės būsenos energija, todėl amorfiniai jų sluoksniai tinka elektrofosforescuojančių šviestukų matricoms. Pagamintų prietaisų skaistis sieka 1700 cd/m2, o liuminescencijos efektyvumas viršija 3,4 cd/A. Naujos organinės struktūros saulės energijos konversijai: Lietuvos ir Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje projektas, remiamas VMSF ir ŠMM / Vadovas dr. S. Grigalevičius. Naudojant Ullmanno kondensacijos metodiką, susintetinta grupė oligomerų, kurių makromolekules sudaro 9-(3-metiloksetan-3-ilmetil)karbazol-3,6-diilir įvairių aromatinių aminų fragmentai. Oligomerų sluoksnius galima sutinklinti vykdant katijoninę fotoinicijuotąją polimerizaciją, t. y. panaudoti susipynusiems elektriškai aktyviems tinklams formuoti. Dviejų pakopų sintezės metu susintetinti 3,4-etilendioksitiofeno hidrazonai ir jų dariniai su funkcinėmis grupėmis. Kompleksiškai įvertinus šios medžiagų grupės savybes, nustatyta, kad jos yra tinkamos mišriems fotovoltiniams elementams formuoti. Susipynę polimeriniai tinklai buvo suformuoti iš karbazolilfragmentų arba karbazolo hidrazonų fragmentų turinčių oligomerų ir perileno diakrilato. Pirmoje proceso stadijoje, vykdant paminėtų medžiagų mišinio fotopolimerizaciją, tinklinį polimerą sudaro

62

diakrilatas. Kitoje stadijoje vykdoma šio sluoksnio elektropolimerizacija, kurios metu tinklinami karbazolo dariniai. Atliekant elektrocheminius tyrimus, pastebėta, kad susipynusiame tinkle ir karbazolo, ir perileno chromoforai išlaiko elektrinio aktyvumo savybes. Atomo jėgos mikroskopija patvirtino, kad gautos tūrinės heterosandūros sistemos yra homogeniškos ir tinkamos saulės elementams formuoti. Natūralių ceramidų išskyrimas ir jų fiziologinių funkcijų tyrimas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MT srityje projektas, remiamas VMSF  / Vadovė prof. J. Liesienė. Projekto tikslas – išskirti natūralius ceramidus iš žmogaus odos, juos identifikuoti chromatografiniais bei spektriniais metodais ir ištirti jų biologinį aktyvumą įvairių ląstelių atžvilgiu. Pavyko sudaryti chromatografinę sistemą ir parinkti režimą, leidžiantį efektyviai skirti ceramidus, besiskiriančius savo riebalų rūgšties alkilinės grandies ilgiu. Veikiant odos HaCaT ląsteles skirtingos struktūros ceramidais, nustatyta, kad tik ilgagrandžiai ceramidai skatina ceramidų ir sfingomielino kaupimąsi keranocituose. COST programos 868 veikla „Atsinaujinančių polimerinių medžiagų biotechninis funkcionalizavimas“. Vadovė prof. J. Liesienė. 2006–2010. Parodyta galimybė KTU Organinės technologijos katedroje susintetintus makroporėtus celiuliozinius nešiklius taikyti baltyminių vaistinių junginių pernašai per os. Nustatyta, kad pagaminti nešikliai pasižymi didele sorbcine geba, jų poros prieinamos baltymų makromolekulėms, baltymų sorbcija yra grįžtama. Parodyta, kad imobilizuojant baltyminės kilmės junginius celiulioziniuose nešikliuose ir įkapsuliuojant liofilizuotą nešiklį, galima apsaugoti baltymus nuo suirimo skrandyje. Organinės elektronikos medžiagos ir prietaisai energiją taupančioms technologijoms (Orgelita-2): VMSF remiamas Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas. Projekto koordinatorius S. Juršėnas (VU), KTU projekto dalies vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Vykdant projektą, susintetinta keletas grupių naujų elektriškai aktyvių junginių, kurie tinkami kaip organinių šviestukų komponentai. Susintetinta grupė tris(indolil)metano darinių. Nustatyta, kad tokių junginių tripletinės būsenos energija siekia 2,97–2,99 eV, todėl jie tinka elektrofosforescuojančių šviestukų matricoms. Šiai pritaikymo sričiai taip pat susintetinti karbazol-9-il ir difenilaminofragmentais substituoti fluorenai, turintys funkcinių grupių. Daugiasluoksniams organiniams šviestukams formuoti pagaminta ir ištirta grupė aromatinių aminų, turinčių funkcinių grupių. Vykdant fotoinicijuotąją polimerizaciją, pagaminti netirpūs skyles transportuojantys sluoksniai, kurie panaudoti dvisuoksniam šviestukui sukurti. Daugiapakopių procedūrų metu susintetinti 2,7- ir 3,6- disubstituoti karbazolai, kurie sudaro amorfines medžiagas. Amorfiniuose kai kurių šios grupės medžiagų sluoksniuose vyksta ir teigiamų, ir neigiamų krūvininkų pernaša, todėl jie tinkami dvipolių šviestukų matricoms formuoti. Naujų holograminių apsaugos elementų kūrimas ir diegimas (HOLOKID). VMSF remiamas Aukštųjų


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

technologijų plėtros programos projektas. Projekto koordinatoriai prof. S. Tamulevičius (FEI), dr. S. Grigalevičius. Susintetinti mažamolekuliai karbazolo bisenaminų darinai. Šių medžiagų amorfinių sluoksnių jonizacijos potencialai siekia 5,0-5,15 eV, o skylių dreifiniai judriai tokiuose sluoksniuose aplinkos temperatūroje viršija 10-2 cm2/(Vs) stipriuose elektriniuose laukuose. 2,7-Di(karbazol-9-il)-9-(2-etilheksil)karbazolas buvo susintetintas daugiapakopės procedūros metu. Ši medžiaga sudaro homogeniškus amorfinius sluoksnius, kurie efektyviai transportuoja teigiamuosius krūvininkus. Skylių dreifiniai judriai tokiuose sluoksniuose aplinkos temperatūroje viršija 10-2 cm2/(Vs) stipriuose elektiniuose laukuose. Susintetinti ir apibūdinti įvairūs dariniai sudaryti iš 3,3’-bikarbazolil-, karbazolil- ir/ arba fentiazinilfragmentų. Šių medžiagų krūvininkų pernašos savybės buvo tiriamos sluoksnius formuojant iš jų kietųjų tirpalų inertiniame polimeriniame rišiklyje. Tokiose sistemose teigiamųjų krūvininkų judriai aplinkos temperatūroje sieka 10-5 - 10-7 cm2/(Vs) stipriuose elektrinuose laukuose. Naujos organinės nanostruktūrinės medžiagos optoelektronikai (Nanoelektronika): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas, remiamas VMSF / Koordinatorius prof. G. Juška (VU). KTU projekto dalies vadovas prof. J.V. Gražulevičius. Susintetinta ir apibūdinta serija naujų aromatinių aminų skylinių puslaidininkių: karbazolilenaminai, triarildiamino dariniai ir karbazolil- bei tiofenfragmentų turintys hidrazonai. Šių medžiagų amorfinių sluoksnių jonizacijos potencialų ir krūvininkų judrių vertės patvirtino, kad jos yra potencialios elektriškai aktyvios medžiagos dažais sensibilizuotoms saulės celėms. Nustatyta, kad siauri optinių energetinių lygmenų tarpai būdingi visiems naujai susintetintiems trifenildiamino junginiams, bikarbazolo dihidrazonui ir tertiofeno dihidrazonui. Suformuota ir apibūdinta dažais sensibilizuota saulės celė su 3,3’-bi(9heksilkarbazol-6-karbaldehido N-metil-N-fenilhidrazono) skylių transportiniu sluoksniu. Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. A. Žemaitaitis. Projektas vykdomas kartu su VU Polimerų chemijos katedra. 2008 m. atliekamos projekto dalies tikslas buvo iš didelio krūvio tankio tirpių ir granulių pavidalo katijoninio krakmolo (KTU dalis) ir chitozano (VU dalis) darinių gauti mikro ir nanodydžio sorbentus, sukurti iš jų gaminių prototipus ir įvertinti jų savybes (KTU dalis). Tikslui įgyvendinti stabilios nanodalelės buvo gautos sudarant nestechiometrinius vandenyje tirpaus katijoninio krakmolo ir anijonines grupes turinčio mažamolekulio junginio polikompleksus. Sukurti baktericidinių hibridinių medžiagų, turinčių katijoninių polisacharidų, prototipai ir ištirtos jų sorbcinės savybės. Iš kviečių krakmolo gamybos atliekos – B tipo krakmolo gauti hidrolizatai tinkami popieriaus ir kartono, kurie išbandyti gamybinėmis sąlygomis, stiprumui padidinti. Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų naudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai: Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas, remiamas VMSF / KTU projekto dalies vadovė prof. J. Liesienė.

Projekto tikslas – pagaminti celiuliozės nešiklius fermentams imobilizuoti, ištirti porėtos struktūros bei funkcinių grupių įtaką fermentų imobilizavimui, prijungti fermentus prie nešiklių ir įvertinti jų taikomąsias savybes. 2008 metais pagaminti celiuliozės nešikliai, turintys pirmines ir tretines aminogrupes, ištirta ir optimizuota fermentų gliukoamilazės ir invertazės imobilizacija ant pagamintų nešiklių. Katijonizuotų celiuliozės darinių taikymas nanodangoms silikagelio paviršiuje gauti: VMSF remiamas projektas / Vadovė prof. J. Liesienė. Reflektometrijos metodu ištirta hidroksietilceliuliozės bei jos aminintų darinių adsorbcija silikagelio paviršiuje. Išmatavus polimerų paviršių zeta potencialus, įvertinta polimerų paviršinių krūvių įtaka sorbcijos procesui. Nustatyta, kad polimerų sorbcija priklauso nuo terpės pH. Katijonizuotos celiuliozės sorbijos maksimumas silikagelio paviršiuje pasiekiamas, kai silikagelio ir polimero paviršiai įkrauti priešingais krūviais ir jų sorbciją sąlygoja elektrostatinė sąveika. Iš polimerais padengtų paviršių nuotraukų, padarytų atominės jėgos mikroskopijos metodu, matyti, kad silikagelio paviršių dengianti polimero danga yra vientisa ir tolygi. Atlikus drėkinimo kampo matavimus nustatyta, kad padengus silikagelio paviršių celiuliozės dariniais padidėja jo hidrofiliškumas. Tyrimai parodė, kad, dengiant silikagelį celiuliozės dariniais, galima iki minimumo sumažinti baltymų sorbciją jo paviršiuje. Organinių, elektriškai aktyvių grupių turinčių oksiranų, tiiranų, oksetanų sintezė, polimerizacija ir fotopolimerizacija (fotosusiuvimas): VMSF remiamas projektas / Vadovė doc. R. Lazauskaitė. Taikant fluorescuojančiųjų ir absorbuojančiųjų žymeklių metodą, ištirtas įvairių katijoninių fotoiniciatorių skilimo dėl UV spinduliuotės greitis. Ištirta katijoninė keleto karbazoliloksiranų, t. y. skystųjų: 9-(2-((oksiran-2il)metoksi)-3-(aliloksi)propil)karbazolo ir 9-(2-((oksiran-2il)metoksi)-3-metoksipropil)karbazolo, stabilių stikliškos būsenos: 9-(2-((oksiran-2-il)metoksi)etil)karbazolo ir 1,3-di(9-karbazolil)-2-propanolio glicidinio eterio bei kompozicijos 3,6-dibrom-9-((oksiran-2-il)metil)karbazolo su 3,4-epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksano karboksilatu fotopolimerizacija. Susintetintas 3[{(oksiran-2-il)metoksi}metil]-9-etilkarbazolas ir vykdyta jo fotopolimerizacija, inicijuota skirtingais iniciatoriais. Susintetinti oksetano monomerai, turintys skirtingų elektriškai aktyvių pakaitų ir ištirta jų polimerizacija. Šių oksetanų oligomerų charakteristikos: jonizacijos potencialas, terminis stabilumas, bei skylių judriai, rodo, kad šie junginiai gali būti naudojami organinių optoelektroninių prietaisų gamyboje. B tipo kviečių krakmolo fermentinė hidrolizė ir jos produktų išbandymas kartono gamyboje: ūkio subjekto užsakymas, remiamas VMSF Nr. U 8472 / Vadovė dr. J. Bendoraitienė. Nustatyta, kad iš kviečių krakmolo gamybos atliekos – kviečių B krakmolo fermentais katalizuojama hidrolize gauti hidrolizatai tinka popieriui ir kartono lakštui klijuoti. Laboratorinių tyrimų rezultatai patvirtinti gamybinių bandymų AB ,,Klaipėdos kartonas“ metu, pagaminta 24 tonos kokybės reikalavimus atitinkančio TL3c tipo kartono. Pasiūlyta B krakmolo suspensijos perdirbimo į prekinį hidrolizato koncentratą technologija.

63


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Trifenilamino darinių, kaip potencialių skylinių puslaidininkių dažais sensibilizuotiems saulės elementams, sintezė ir savybių analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. V8485 / Vadovas prof. J. V. Gražulevičius. Susintetintos kelios grupės junginių, kurių sluoksniams būdingos mažos jonizacijos potencialų vertės. Medžiagas užsakovas naudoja fotovoltiniams elementams formuoti. Litplex tipo kopoliimidų sintezė ir jų plėvelių savybių įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8480  / Vadovas prof. A. Žemaitaitis.

Iš s-difeniltetrakarboksidianhidrido ir aromatinių diaminų gautos (ko)poliamidorūgštis ir ištirtos jų tirpalų perdirbimo į lanksčias (ko)poliimidines plėveles sąlygas. Pagamintos tokių plėvelių eksperimentinės partijos ir įvertintinos jų eksploatacinės savybės. Keičiant reagentų kiekius iš s-difeniltetrakarboksidianhidrido ir p-fenilendiamino bei oksidianilino sintetinti (ko)poliamidai, ištirtos iš jų gautų plėvelių, turinčių nitridų mikrodalelių, eksploatacinės savybės.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

64

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Vaitkevičienė, V.; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. 3,3’-Bicarbazolyl-containing oxirane and its reaction products as new glass-forming electroactive materials // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Oxon: Taylor&Francis Ltd. ISSN 1542-1406. 2008, Vol. 497, no. 1, p. 573-585. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Šidlauskienė, Daiva; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Adsorption of hexavalent chromium on cationic starches with different degree of crosslinking // Journal of Applied Polymer Science. Hoboken: Wiley Periodicals, Inc. ISSN 0021-8995. 2008, Vol. 107, iss. 6, p. 3469-3475. [ISI Web of Science]. Bryjak, Jolanta; Liesienė, Jolanta; Kolarz, Božena N. Application and properties of butyl acrylate/pentaerythrite triacrylate copolymers and cellulose-based Granocel as carriers for trypsin immobilization // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0927-7765. 2008, Vol. 61, iss. 1, p. 66-74. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Science Direct]. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan. Carbazol3-yl substituted aromatic amines containing crosslinkable groups as materials for multilayer light emitting diodes  // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Oxon: Taylor&Francis Ltd. ISSN 1542-1406. 2008, Vol. 497, no. 1, p. 496-504. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Puodžiukynaitė, Eglė; Burbulis, Evaldas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Jankauskas, J. Carbazolebased bis(enamines) as effective charge-transporting amorphous molecular materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 21-24, p. 993-998. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. Matoliūkštytė, Aušra; Burbulis, Evaldas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Gaidelis, Valentas; Jankauskas, Vygintas. Carbazole-containing enamines as charge transport materials for electrophotography // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 11, p. 462-467. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. Lazauskaitė, Rūta; Stanislovaitytė, Eglė; Gražulevičius, Juozas Vidas. Cationic photopolymerization of 1,3-di(9carbazolyl)-2-propanol glycidyl ether // Monatshefte fur Chemie. Vienna: Springer-Verlag Wien. ISSN 0026-9247. 2008, Vol. 139, no. 8, p. 887-893. [ISI Web of Science]. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Yang, J.; Xie, Zhi-Yuan; Wang, Lixiang. Cross-linkable aromatic amines as materials for insoluble hole-transporting layers in light-emitting devices // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 6, p. 213-218. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. Lengvinaitė, Simona; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius; Zhang, B.; Xie, Zhi-Yuan.

Crosslinkable fluorene-based derivatives as materials for light emitting diodes // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Oxon: Taylor&Francis Ltd. ISSN 1542-1406. 2008, Vol. 497, no. 1, p. 534-542. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 10. Musnickas, Juozas; Skulkina, Oksana; Treigienė, Rasa; Rageliene, Lina. Effect of the interaction between acid dye and nonionic surfactants on the adsorption of dye in wool fibre // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 5(70), p. 117-121. [ISI Web of Science]. 11. Kavaliauskaitė, Rasa; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Factors influencing production of cationic starches  // Carbohydrate Polymers. Oxford: Elsevier Science Ltd. ISSN 0144-8617. 2008, Vol. 73, iss. 4, p. 665675. [ISI Web of Science; Science Direct]. 12. Šliužienė, K.; Černiukė, Irina; Butkutė, R.; Lisauskas, Vaclovas; Vengalis, Bonifacas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Lygaitis, Ramūnas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Undzėnas, Algimantas. Formation and electrical properties of metal/organic semiconductor/Si heterostructures based on naphthalene diimide-based compounds // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Oxon: Taylor&Francis Ltd. ISSN 1542-1406. 2008, Vol. 497, no. 1, p. 486-495. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. 13. Tomkevičienė, Aušra; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. High hole mobilities in the amorphous films of 2,7-Di(9-carbazolyl)-9-(2-ethylhexyl)carbazole // Chemistry Letters. Tokyo: Chemical Society of Japan. ISSN 0366-7022. 2008, Vol. 37, no. 3, p. 344-345. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 14. Lygaitis, Ramūnas; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas. Hole-transporting hydrazones // Chemical Society Reviews. Cambridge: The Royal Society of Chemistry. ISSN 0306-0012. 2008, Vol. 37, iss. 4, p. 770-788. [ISI Web of Science; MEDLINE]. 15. Grigalevičius, Saulius; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Ma, Liang; Xie, Zhi-Yuan. Hole-transporting polymers containing carbazol-3,9-diyl and 1,4-phenylene fragments in the main chain // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 19-20, p. 739-743. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 16. Aîch, Reda; Tran-Van, Francois; Goubard, Fabrice; Beouch, L.; Michalevičiūtė, Asta; Gražulevičius, Juozas Vidas; Ratier, Bernard; Chevrot, Claude. Hydrazone based molecular glasses for solid-state dye-sensitized solar cells // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2008, Vol. 516, iss. 20, p. 7260-7265. [ISI Web of Science; Science Direct]. 17. Rekuća, Adriana; Kruczkiewicz, Paulina; Jastrzembska, Bogna; Liesienė, Jolanta; Peczyńska-Czochc, Wanda; Bryjak, Jolanta. Laccase immobilization on the tailored cellulose-based Granocel carriers // International Journal of Biological Macromolecules. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0141-8130. 2008, Vol. 42, iss. 2, p. 208-215. [ISI Web of Science; Science Direct]. 18. Bryjak, Jolanta; Liesienė, Jolanta; Štefuca, Vladimir.


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Man-tailored cellulose-based carriers for invertase immobilization  // Cellulose: Springer Netherlands. ISSN 0969-0239. 2008, Vol. 15, no. 4, p. 631-640. [ISI Web of Science; BIOSIS.; COMPENDEX]. 19. Pisarski, W. A.; Swinarew, A. S.; Czaja, Monika; Piekarnik, B.; Grobelny, Zbigniew; Getautis, Vytautas; Gražulevičius, Juozas Vidas; Niedziela, T.; Trzebicka, B.; Stolarzewicz, Andrzej. Optically induced carbazolyl containing polyethers: concentration effects // Journal of Molecular Structure. Amsterdam: Eesevier Science B. V. ISSN 0022-2860. 2008, Vol. 887, iss. 1-3, p. 205-208. [ISI Web of Science; Science Direct]. 20. Lav, T. - X.; Tran-Van, Francois; Vidal, F.; Peralta, S.; Chevrot, Claude; Teyssié, D.; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Derbal, H.; Nunzi, J. - M. Synthesis and characterization of p and n dopable interpenetrating polymer networks for organic photovoltaic devices // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2008, Vol. 516, iss. 20, p. 7223-7229. [ISI Web of Science; Science Direct]. 21. Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Rutkaitė, Ramunė; Sidaravičius, Jonas. Synthesis and properties of glass-forming phenothiazine and carbazole adducts // Dyes and Pigments. Oxford: Elsevier Science. ISSN 0143-7208. 2008, Vol. 79, iss. 1, p. 40-47. [ISI Web of Science; Science Direct]. 22. Malinauskas, Tadas; Vilionskienė, Ingrida; Gražulevičius, Juozas Vidas; Getautis, Vytautas; Reina, Jose A; Sidaravičius, Donatas Jonas. Synthesis and properties of new derivatives of poly[9-(2,3-epoxypropyl)carbazole] // Polymer International. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. ISSN 0959-8103. 2008, Vol. 57, no. 10, p. 1159-1164. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 23. Stanionytė, Rasa; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas; Grigalevičius, Saulius. Synthesis and properties of oxetane monomers and oligomers with electro-active pendent groups // Polymer International. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. ISSN 0959-8103. 2008, Vol. 57, no. 9, p. 1036-1041. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus)]. 24. Tomkevičienė, Aušra; Simokaitienė, Jūratė; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas. Synthesis and properties of triaryl diamine-based hole-transporting monomer and polymer // Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Hoboken: John Wiley & Sons Inc. ISSN 0887624X. 2008, Vol. 46, iss. 14, p. 4674-4680. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 25. González, Lidia; Simokaitienė, Jūratė; Ramis, Xavier; Salla, Josep Maria; Mantecón, Ana; Serra, Angels. Synthesis of a new diglycidylic Meldrum acid derivative and study of the curing with lanthanide triflates as initiators // Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Hoboken: John Wiley & Sons Inc. ISSN 0887-624X. 2008, Vol. 46, iss. 9, p. 3088-3097. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 26. Michalevičiūtė, Asta; Ostrauskaitė, Jolita; Buika, Gintaras; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; TranVan, Francois; Chevrot, Claude. Thiophene-based glassforming hole-transporting hydrazones // Monatshefte fur Chemie. Vienna: Springer-Verlag Wien. ISSN 0026-9247. 2008, Vol. 139, no. 9, p. 1011-1017. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 27. Kirkus, Mindaugas; Lygaitis, Ramūnas; Tsai, MingHan; Gražulevičius, Juozas Vidas; Wu, Chung-Chih. Triindolylmethane-based high triplet energy glass-forming electroactive molecular materials // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 6, p. 226-232. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 28. Vaitkevičienė, Violeta; Kružinauskienė, Aušrinė; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Rutkaitė, Ramunė; Jankauskas, Vygintas. Well-defined

[3,3′]bicarbazolyl-based electroactive compounds for optoelectronics // Synthetic Metals. Lausanne: Elsevier B.V. ISSN 0379-6779. 2008, Vol. 158, iss. 8-9, p. 383-390. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; INSPEC; Science Direct]. 29. Paspirgėlytė, Raimonda; Vaitkevičienė, Viktorija; Grigalevičius, Saulius; Gražulevičius, Juozas Vidas; Jankauskas, Vygintas; Linonis, Vitas. [3,3′]Bicarbazolylbased enamines as hole-transporting materials // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. BucharestMagurele: National Institute of Research & Development for Optoelectronics. ISSN 1454-4164. 2008, Vol. 10, no. 10, p. 2782-2786. [ISI Web of Science]. 30. Peila, Roberta; Lengvinaitė, Simona; Malucelli, Giulio; Priola, A; Ronchetti, S. Modified organophilic Montmorillonites/LDPE nanocomposites. Preparation and thermal characterization // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. 2008, Vol. 91, iss. 1, p. 107-111. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. 31. Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas Romanas. Influence of UV exposure on properties of wool fiber pretreated with surfactants solutions // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 75-78. [ISI Web of Science; INSPEC]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Beleška, Kęstutis; Balčiūnaitis, Karolis; Žemaitaitis, Algirdas; Samsonas, V; Urbanas, A. Krakmolu modifikuotų polietileno plėvelių gavimas ir savybės // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 74-79. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Noreika, Rimas Kazimieras; Budvytienė, Monika; Kolodzeiskis, Vytautas; Mieliauskaitė, Dalia; Viškelis, Pranas. Likopeno aliejinių tirpalų gavimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 65-70. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Pečiulytė, Laura; Bendoraitienė, Joana; Galkin, Jevgenij; Žemaitaitis, Algirdas. Poliimidų prekursorių iš 3,3’,4,4’difeniltetrakarboksirūgšties dianhidrido ir aromatinių diaminų senėjimas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 58-64. [Chemical Abstracts (CAplus)]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Valentina. Influence of tanning on the thermal stability and properties of tanned leather // Вiсник КНУТД: Проблеми та перспективи розвитку матерiалознавства виробiв легкоi промисловостi. Киiв: Miнiстерство освiти i науки Украiни. ISSN 1813-6796. 2008, no. 5(43), p. 186-190. 2. Klimavičiūtė, Rima; Bendoraitienė, Joana; Rutkaitė, Ramunė; Žemaitaitis, Algirdas. The adsorption of disperse dyes by cationic cross-linked starch // International Journal of Chemical Engineering. New Delhi : Serials Publications. ISSN 0974-5793. 2008, Vol. 1, no. 2-3, p. 253-271. 3. Plavan, Victoriya; Valeika, Virgilijus. Tanning of derma collagen using phosphonium compounds // ICAMS 2008: Advanced Materials and Systems, October 23-24, 2008, Bucharest, Romania: proceedings of the 2nd international conference. Bucharest: INCDTP, 2008. p. 165-168. 4. Širvaitytė, Justa; Valeika, Virgilijus; Beleška, Kęstutis; Valeikienė, Violeta; Plavan, V. Свойства хромовых кож, полученных из обеззоленного надуксусной кислотой голья // Вiсник Схiдноукраiнського национального университету iменi Володимира Даля: науковый журнал. Луганськ: Схiдноукраiнського национального университету iменi Володимира Даля. 2008, No. 2 (120), p. 430-436.

65


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

16,54

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 2,20 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,05

Nerecenzuojamuose leidiniuose

5,00

Iš viso

26,79

Silikatų technologjos katedra Adresas: Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Rimvydas Kaminskas, tel.: (8 37) 300 161 el. p. rimvydas.kaminskas@ktu.lt

Katedra įkurta 1940 m. Katedros vedėjais yra buvę prof. Pr. Jodelė, dr. A. Damušis, dr. V. Sližys, prof. M. Martynaitis, prof. K. Sasnauskas, doc. M. Martusevičius, doc. Z. Valančius.

Darbuotojai Profesorius dr. Raimundas Šiaučiūnas Docentai: dr. Alfredas Balandis, dr. Kęstutis Baltakys, dr. Rimvydas Kaminskas, dr. Aras Kantautas, dr. Benonas Jonas Leskauskas, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Nijolė Marija Mandeikytė, dr. Edita Prichockienė, dr. Giedrius Vaickelionis, dr. Zenonas Valančius Lektorės: dr. Virginija Valančienė, dr. Nora Kybartienė Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Baltakys, dr. Violeta Leškevičienė, dr. Danutė Vaičiukynienė Mokslo darbuotoja dr. Nora Kybartienė Doktorantai: Arūnas Baltušnikas, Irmantas Barauskas, Asta Traidaraitė, Daiva Velykienė Laboratorijų vedėjai: dr. Kęstutis Baltakys, dr. Dalia Nizevičienė Inžinierius Irmantas Barauskas Laborantai: Raimundas Junčius, Romualdas Vytautas Lelešius Administratorė Elena Grybauskienė Meistras Kazys Junčius

Tiriamoji bazė Rentgenografijos laboratorija, terminės analizės laboratorija, hidroterminio apdorojimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Chemijos inžinerija (doc. B. J. Leskauskas); Silikatinės ir oksidinės junginių sistemos (prof. R. Šiaučiūnas). Apgintos disertacijos Chemijos inžinerijos mokslų krypties daktaro disertacija. Nora Kybartienė. Pushidračio fosfogipso, kaip gipsinių rišamųjų medžiagų žaliavos, kokybei įtakos turintys veiksniai (vadovas doc. Z. Valančius)

Tyrimų tematika Ceolitų sintezė, produktų savybės ir pritaikymas Vyr. m. b. D. Vaičiukynienė, doc. A. Kantautas Nustatant portlandcemenčio savybes, dažnai tiriami atskiri jo mineralai – alitas, braunmileritas ir kt. Tirtų ceolitų pucolaninis aktyvumas priklauso nuo ceolitų sudėties, jų poringumo, aliumosilikatinio karkaso sandaros ir SiO2/Al2O3 santykio. Tirta sintetinio modifikuoto natrio ceolito – hidrosodalito – priedo įtaka C3S hidratacijai.

66

Kalcio hidrosilikatų sintezė ir savybės Prof. R. Šiaučiūnas, doc. K. Baltakys, doc. E. Prichockienė, dokt. A. Baltušnikas Tirta sulfato jonų įtaka kalcio hidrosilikatų, kurių stechiometrinė sudėtis, nusakoma moliniu santykiu CaO/ SiO2 = 0,83 ir 0,1, susidarymui. Sulfatų jonai, esantys gipse, turi teigiamos įtakos vienbazių kalcio hidrosilikatų susidarymui 200 °C temperatūroje, kai C/S = 0,83, nes reakcijos vyksta sparčiau nei grynuose mišiniuose. Didesnis priedo kiekis mišinyje tik šiek tiek sulėtina kalcio


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

hidrosilikatų susidarymą per pirmąsias sintezės valandas lyginant su grynąja sistema, o po 72 valandų susidaro vienintelis ksonotlitas su įterptais SO42- jonais. Gipso, pushidračio fosfogipso ir fosfoanhidrito savybių tyrimas Doc. V. Leškevičienė, doc. Z. Valančius, dr. N. Kybartienė Nustatyta Al3+, Mg2+ ir F- įtaka pushidračio gipso kristalų morfologijai bei fizikinėms ir mechaninėms savybėms; ištirta fosfatinėje žaliavoje esančių priemaišų įtaka pushidračio fosfogipso kristalų morfologijai bei fizikinėms ir mechaninėms savybėms. Pushidračio fosfogipso kristalų morfologijai turi įtakos fosfatinėje

žaliavoje esantys mineralai, į kurių sudėtį įeina Al3+, ir jų kiekis; nuo pushidračio fosfogipso kristalų morfologijos priklauso vandenyje tirpių fosfatų kiekis, lemiantis jo fizikines ir mechanines savybes. Įvairių priedų įtaka cemento hidratacijai ir korozijai Doc. R. Kaminskas, doc. G. Vaickelionis, dokt. I. Barauskas Ištirta klinties, opokos ir silicio mikrodulkių įtaka individualių klinkerio mineralų ir cemento sulfatinei ir chloridinei korozijai. Nustatyta, kad geriausiomis savybėmis pasižymi bandiniai su opokos priedu. Susintetinta nauja klinkerio atmaina, kurioje nėra trikalcio aliuminato.

MTEP projektai COST programos MP0701 veikla „Naujų funkcinių ir struktūrinių savybių kompozitai iš nanostruktūros medžiagų“. Vadovas dr. K. Baltakys. Atlikta aliuminio, natrio, magnio ir pan. turinčių komponentų junginių įtakos kalcio hidrosilikatų sintezei ir savybėms pasaulinės patirties literatūros apžvalga ir parinktos nanokristalinio girolito sintezės eksperimentinės sąlygos. Nustatyta, kad parinktomis eksperimentinėmis sąlygomis (200 oC temperatūra ir 72 h trukmė) CaO– SiO2·nH2O–H2O sistemoje susidarė nanomatmenų girolitas. NPK trąšų, žaliavų ir mišinių stabilumo nustatymo terminės analizės metodų tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8431 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Darbo tikslas – naudojant diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos (DSK) ir termogravimetrinės analizės (TGA) metodus, NPK trąšoms su dideliu azoto kiekiu, nustatyti pavojingas temperatūrines sritis, kuriose gali būti terminio savaiminio skilimo zonos. Pirmą kartą Lietuvoje atlikti originalūs taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant įgyti naujų žinių apie NPK trąšų, žaliavų ir jų mišinių pavojingas temperatūrines sritis, kuriose gali būti savaiminio terminio skilimo zonos. Cemento savybių modifikavimas keramzitbetonio gaminiams: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8457 / Vadovas doc. R. Kaminskas. Darbo tikslas – parinkti priedus ir nustatyti jų įtaką keramzitbetonio gaminių cementiniam rišikliui. Parinkti priedai ir nustatyta jų įtaka keramzitbetonio gaminių cementiniam rišikliui. Pateiktos originalios keramzitbetonio receptūros.

Keramzito savybių modifikavimas, naudojant atsinaujinančių gamtinių išteklių priedus: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8455 / Vadovė dr. D. Vaičiukynienė. Darbo tikslas – nustatyti optimalų sapropelio priedo kiekį, gerinantį keramzito granulių pūtimosi savybes. Nustatyti keramzito granulių, gautų su minėtais priedais, pūtimosi koeficientą. Įrodyta, kad moliui degant, vien tik kaolino, montmorilonito ir hidrožėručio grupių mineralai ir kvarco kompleksas neturi keramzitui reikalingų pūtimosi savybių. Nustatyta, kad pūtimą skatinantys priedai degimo metu redukuoja granulės viduje trivalentę geležį į dvivalentę, kurios silikatai lydosi žemesnėje temperatūroje negu trivalentės geležies silikatai, o dvivalentės geležies silikatų lydalas būna išsipūtimui tinkamo klampumo. Sukepusios keraminės šukės iš lengvalydžių molių gamybos technologijos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8449 / Vadovė dr. V. Valančienė. Nustatyti degimo parametrai (degimo temperatūra, išlaikymo šioje temperatūroje trukmė, temperatūros kėlimo greitis), kuriems esant prasiplečia keraminės šukės sukepimo intervalo ribos ir įvertintas šių parametrų patikimumas smarkiai kintant formavimo masės sudėčiai. Anhidritinio cemento gamybos technologinių parametrų optimizavimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8456 / Vadovė dr. V. Leškevičienė. Darbo tikslas – parinkti žaliavas, nustatyti anhidritinio cemento formavimo mišinio optimalią sudėtį ir degimo režimą. Parinktos žaliavos ir reikalingi priedai anhidritinio cemento gamybai. Nustatyta anhidritinio cemento formavimo mišinio optimali sudėtis ir parinktas degimo režimas.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kemeklis, Liudvikas; Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. Effect of the reversibility of BaO oxidation during welding of electrovacuum glass // Glass and Ceramics. New York: Consultants Bureau/Springer. ISSN 0361-7610. 2008, Vol. 65, no. 1-2, p. 56-58. [ISI Web of Science; Academic

Search Premier; SpringerLINK; COMPENDEX]. 2. Kasperavičiūtė, Vita; Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. The sorption properties of gyrolite for copper ions // Ceramics-Silikaty. Prague: Institute Chemical Technology. ISSN 0862-5468. 2008, Vol. 52, no. 2, p. 95-101. [ISI Web of Science; COMPENDEX].

67


CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS

3. Kaminskas, Rimvydas. The effect of pozzolana on the properties of the finest fraction of separated Portland cement. Part II // Ceramics-Silikaty. Prague: Institute Chemical Technology. ISSN 0862-5468. 2008, Vol. 52, no. 3, p. 183-189. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 4. Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas; Kitrys, Saulius. Surface microstructure and specific surface area of pure and Na-substituted gyrolite // Materials Science - Poland. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. ISSN 0137-1339. 2008, Vol. 26, no. 3, p. 633-645. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX]. 5. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas; Baltušnikas, Arūnas. The peculiarities of clothing fabrics during exploitational behavior // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2008, Vol. 14, no. 3, p. 263-267. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Balandis, Alfredas; Vaickelionis, Giedrius. MgO keitimo CaO įtaka taros stiklo technologinėms ir fizikinėms savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 24-30. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 2. Kaminskas, Rimvydas; Baltakys, Kęstutis; Mažeika, R.; Dubininkaitė, J. Kompleksinių trąšų su didesniu azoto kiekiu terminis patvarumas // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 1(47), p. 47-51. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 3. Barauskas, Irmantas; Kaminskas, Rimvydas. Mikrosilikos įtaka trikalcio silikato hidratacijai sočiajame natrio chlorido tirpale // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 35-41. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 4. Traidaraitė, Asta; Balandis, Alfredas; Urbelytė, Jolanta. Kubinio ir tetragoninio analcimo panaudojimas jonų mainų reakcijose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 42-47. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 5. Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Kaminskas, Rimvydas; Barauskas, Irmantas; Gelžinytė, Airida.

Hidrosodalito įtaka C3S hidratacijai // Cheminė technologija  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 48-56. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 6. Kaminskas, Rimvydas; Baltakys, Kęstutis; Mažeika, R; Dubininkaitė, J. Amonio salietros įtaka sudėtinių NPK trąšų terminiam patvarumui // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 2(48), p. 57-62. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 7. Tumas, Alvydas; Vaickelionis, Giedrius; Valickas, Jonas; Leonavičius, D. Surinktų termokompensuojančių laikiklių metalo struktūros įtaka plokščio ekrano spalvinio kineskopo kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 5-10. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 8. Eisinas, Anatolijus; Bankauskaitė, Agnė; Baltakys, Kęstutis. Cd2+ jonų adsorbcija girolitu skirtingo rūgštingumo Cd(NO3)2 tirpaluose // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 19-24. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 9. Baltakys, Kęstutis; Prichockienė, Edita. CaO sudėtyje esančių sulfato jonų įtaka vienbazių kalcio hidrosilikatų susidarymui // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 25-28. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 10. Kybartienė, Nora; Leškevičienė, Violeta; Valančius, Zenonas. Al3+, Mg3+ ir F- įtaka pushidračio gipso kristalų morfologijai ir savybėms // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1231. 2008, nr. 3-4(49), p. 29-34. [Chemical Abstracts (CAplus)]. 11. Vaičiukynienė, Danutė; Vaitkevičius, Vitoldas; Kantautas, Aras; Sasnauskas, Vytautas. The dispergation influence of thermally activated AlF3 production waste on the concrete properties // Rīgas tehniskās universitātes zinātniskie raksti  = Scientific Proceedings of Riga Technical University. Sērija 1, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. Rīga: RTU Izdevniecība. ISSN 14077353. 2008, Sēj. 17, p. 5-12. [Chemical Abstracts (CAplus)].

Straipsnių skaičius Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose S1

4

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

9

Nerecenzuojamuose leidiniuose

3

Iš viso

68

16


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Dekanė – prof. dr. Virginija Jankauskaitė Tel.: (8 37) 300201, 353864 El. p. dekdtf@ktu.lt Fakultetas įkurtas 1962 m. Pirmasis jo pavadinimas – Lengvosios pramonės fakultetas. 1995 m. pertvarkytas į Dizaino ir technologijų fakultetą. Fakultete pagrindines pareigas turi 97 darbuotojai, iš jų 45 mokslininkai: 7 habilituoti daktarai ir 38 daktarai.

Polimerinių medžiagų trinties koeficiento nustatymo prietaisas

Pagrindinës tyrimø kryptys Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas. Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas. Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų bei gamybos technologijų tyrimai. Nanopluoštų ir darinių iš jų kūrimas bei savybių vertinimas. Medžiagos, spaudos procesai ir dokumentų apsaugos technologija. Daugiafunkcės aktyviosios pavaros. Medienos medžiagų ir naujoviškų medienos gaminių bei technologijų tyrimas ir kūrimas.

69 69


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Padaliniai Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra

Vedėja – prof. dr. Eugenija Strazdienė, tel. (8 37) 353709, el. p. eugenija.strazdiene@ktu.lt

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel. (8 37) 300236, el. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt

Medienos mechaninės technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis, tel. (8 37) 300230, el. p. medkat@ktu.lt

Meninio projektavimo katedra

Vedėjas – doc. dr. Gintaris Juozas Česiūnas, tel. (8 37) 300241, el. p. gintaris.cesiunas@ktu.lt

Tekstilės technologijos katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius, tel. (8 37) 353862, el. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija

Vedėja – vyr. m. d. dr. Eglė Fataraitė, tel. (8 37) 300207, el. p. egle.fataraite@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

TP A 5,5%

V M S F 41,2%

70

Tarptautinės m ok s lo program os 2,9%

Univers iteto m ok s lo fondas 50,4%


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Gaminių technologijos ir dizainas‘2008, 2008 m. gegužės 9 d. 2. Medžiagų inžinerija, 2008 m. lapkričio 16 d. 3. Šiuolaikinės poligrafijos, multimedijų ir reklamos technologijos (studentų, jaunųjų mokslininkų ir gamybos specialistų mokslinis-praktinis seminaras), 2008 m. gruodžio 17 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi: gegužės 26 d. dr. Krste Dimitrovski iš Liublianos universiteto (Slovėnija) ir skaitė paskaitą „Audimo gamybos personalizavimas“; gegužės 27 d. dr. Angrej Demšar iš Liublianos universiteto (Slovėnija) ir skaitė paskaitą „Infraraudonoji spektroskopija“; spalio 30 d. Pierre L. Douillet iš Nacionalinės aukštosios tekstilės mokyklos (ENSAIT, Prancūzija) ir skaitė paskaitą „Eksperimento planavimas“. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redkolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Profesoriai M. Gutauskas, R. Čiukas, V. Milašius  – Rygos technikos universiteto mokslo tarybos nariai. Prof. V. Milašius – mokslo žurnalų „AUTEX Research Journal“ ir „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ mokslinių komitetų narys. Prof. E. Kibirkštis – Tarptautinės poligrafijos pramonės įmonių ir universitetų sąjungos narys, Ukrainos spaudos akademijos mokslo žurnalo „Kvalilogija knigi“ redakcijos narys, katedros atstovas Europos poligrafijos pramonės įmonių tinkle (EGIN) ir Fleksografinės technikos asociacijoje (FTA), Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) verslo ir mokslo, tarptautinio bendradarbiavimo ir eksporto plėtros bei kokybės komitetų narys.

Doc. J. Gydas – Tarptautinio įmonių vertinimo biuro auditorius, Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninis ekspertas. Doc. K. V. Mickus – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ atsakingasis sekretorius. Prof. S. Stanys – Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidiumo narys, mokslo žurnalų „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ ir „AUTEX Research Journal“ mokslinių komitetų narys. Prof. V. Jankauskaitė – Lietuvos standartizacijos departamento TK 53 „Avalynė ir oda“ ir TK 62 „Klijai“ tarybos narė, Europos standartizacijos komiteto CEN/ TC 309 „Footwear“ (Avalynė) narė. Prof. A. Vitkauskas – mokslo žurnalo „Materials Science (Medžiagotyra)“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, Lietuvos tekstilės instituto tarybos narys. Prof. R. Milašius – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Technologijos mokslų ekspertų komiteto narys, mokslo žurnalo „Fibres & Textiles in Eastern Europe“ redakcinės kolegijos narys. Doc. A. Baltrušaitis – Lietuvos standartizacijos departamento TK 17 „Mediena“ pakomitečio PK4 „Medinės konstrukcijos“ pirmininkas; Europos standartizacijos komitetų CEN/TC 112, CEN/TC 175 narys, 7BP programos nepriklausomas projektų ekspertas-vertintojas. Doc. E. Fataraitė – Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro techninė ekspertė, Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos sekretorė. Doc. G. Pankevičius – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Doc. A. Švedas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys. Lekt. M. Korsakienė – Lietuvos architektų sąjungos narė.

Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedra Adresas: Vedėja –

Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas prof. dr. Eugenija Strazdienė, tel.: (8 37) 353 709, 300 204, 300 205, el. p. eugenija.strazdiene@ktu.lt

Katedra įkurta 1956 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Matas Vytautas Gutauskas, dr. Virginija Jankauskaitė, dr. Vitalija Masteikaitė, dr. Eugenija Strazdienė Docentai: dr. Virginija Daukantienė, dr. Vaida Dobilaitė, dr. Jurgita Domskienė, dr. Eglė Fataraitė, dr. Ada Gulbinienė, dr. Milda Jucienė, dr. Tadas Kleveckas, dr. Kazys Vytautas Mickus, dr. Antanas Petrauskas, dr. Virginijus Urbelis, dr. Viktorija Vaitkevičienė, dr. Kristina Žukienė

Lektoriai: Ingrida Balynaitė, Jūratė Banionienė, Sandra Bielinienė, dr. Kristina Dapkūnienė, Eglė Ina Mackevičienė Asistentas Kęstutis Lekeckas Inžinieriai: Tomas Simonaitis, Halina Šunokienė Doktorantai: Dainora Bačkauskaitė, Paulė Bekampienė, Živilė Jakubčionienė, Agnė Laukaitienė, Kęstutis Lekeckas, Gintaras Macijauskas, Asta Milinavičiūtė, Virginija Sacevičienė, Raimonda Stankutė, Jurgita Valiukėnaitė, Jolita Zumarienė

71


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Technikai: Titas Jonaitis, Halina Šunokienė Vyr. laborantės: Laima Marmienė, Virginija Sacevičienė Vyr. administratorė Laima Marmienė Meistrė Stasė Gaubienė Mokomosios laboratorijos vedėjas Valentinas Čivilis Tiriamoji bazė Polimerinių gaminių ir siuvinių medžiagotyros bei technologijos laboratorijos, polimerų perdirbimo laboratorija, fototamprumo laboratorija, holografijos laboratorija, aprangos gaminių ir procesų kompiuterinio projektavimo ir valdymo laboratorija, polimerinių medžiagų ir gaminių mechaninės elgsenos žemose ir aukštose temperatūrose tyrimo laboratorija. Doktorantūros moduliai Reologija (prof. V. Jankauskaitė); Polimerų adhezija (prof. V. Jankauskaitė). Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Kristina Dapkūnienė. Tekstilės medžiagų ir jų dubliuotų sistemų perdirbamumo ir vartojamųjų savybių tyrimas ir vertinimas (vadovė prof. E. Strazdienė);

Laura Naujokaitytė. Audinių formavimosi gebos tyrimas ir vertinimas (vadovė prof. E. Strazdienė); Dainora Truncytė. Ištraukiamojo duobimo procesas: ypatumai ir taikymo galimybės (vadovas prof. M. V. Gutauskas); Loreta Valatkienė. Tekstilės medžiagų tamprumo savybių tyrimas ir vertinimas (vadovė prof. E. Strazdienė). Habilitacijos procedūra Medžiagų inžinerijos mokslo krypties habilitacijos procedūros: Doc. dr. Vitalija Masteikaitė. Tekstilės gaminių ir junginių iš jų deformacinių savybių vertinimo metodai; Doc. dr. Eugenija Strazdienė. Tekstilės medžiagų ir jų sistemų eksploatacinės elgsenos tyrimas ir vertinimas. Kita veikla Prof. Matui Vytautui Gutauskui įteikta mokslo premija už darbų ciklą „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006  m.)“.

Tyrimų tematika Aprangos medžiagų ir sistemų eksploatacinių savybių tyrimas Prof. M. V. Gutauskas, prof. E. Strazdienė, doc. V. Daukantienė, doc. A. Petrauskas, doc. V. Urbelis, lekt. K. Dapkūnienė, dokt. D. Bačkauskaitė Analizuota aprangos medžiagų savybių įtaka siūlės kokybei, atlikta detali austų struktūrų suklupimo reiškinio analizė, įvertinant skirtingos sandaros ir iš skirtingos žaliavos austų struktūrų elgseną vartojimo metu. Optimizuota vienaašio tempimo, derinamo su vaizdų analize, tyrimo metodika, skirta įstrižų austų medžiagų deformacinei elgsenai tirti ir vertinti. Bendradarbiaujant su Deformuojamų kūnų mechanikos katedra sukurtas audinio struktūrinio elemento modelis ir juo remiantis įrodyta, kad trinties jėgos gali turėti lemiamą įtaką retos struktūros audinių formuojamumui. Pateikta nauja kritumo vertinimo metodika, leidžianti prognozuoti daugiasluoksnių austų struktūrų prigimties, savybių ir technologinių parametrų įtaką erdvinių kevalų kokybei. Aprangos gamybos technologinių procesų tyrimas ir optimizavimas Prof. V. Masteikaitė, doc. V. Dobilaitė, doc. J. Domskienė, doc. M. Jucienė, lekt. I. Balynaitė, lekt. J. Banionienė, lekt. E. Mackevičienė, dokt. P. Bekampienė, dokt. V. Sacevičienė Kokybiški erdviniai aprangos dirbiniai turi atitikti jiems keliamus išvaizdos, formos stabilumo ir kitus reikalavimus. Aprangos detales jungiant siūliniu būdu, dažnai atsiranda įvairių defektų: siūlės raukšlėtumas, dygsnio ilgio

72

nestabilumas ir pan., kuriuos veikia technologiniai veiksniai. Todėl 2008 m. daug dėmesio buvo skiriama šiems tyrimams. Be to, dalis technologinės pakraipos tyrimų buvo orientuoti į medžiagų kiekio įvairaus asortimento gaminiams nustatymą. Tekstilinių laminatų elgsenos lenkimo metu anizotropiškumui įvertinti buvo sukurtas naujas metodas, leidžiantis nustatyti laminatų standumą nepriklausomai nuo polimerinės plėvelės padėties. Tirtos transformuojamos ir daugiafunkcės aprangos originalios konstrukcijos ir netipinio apdorojimo metodų ypatybės. Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas Prof. V. Jankauskaitė, doc. E. Fataraitė, doc. K. Žukienė, doc. A. Gulbinienė, doc. K.V. Mickus, stud. J. Pudlauslaitė, stud. J. Aukštikalnytė Tirta laminuotos odos ir jos atskirų sluoksnių ir vandens garų sąveika, nustatyta drėgmės ir temperatūros įtaka pavienių audinių ir jų sistemų relaksacijai. Ieškant ekologiškai švarių technologijų, vienas iš sprendimo būdų yra akrilinio kopolimero vandens dispersijos naudojimas dangoms gauti. Tirta plastifikatoriumi modifikuotų dispersijų reologinė elgsena. Tirta mikroreljefo kokybės priklausomybė nuo polimero sutinklinimo parametrų: buvo nustatyta UV spinduliuotės trukmės įtaka fotopolimero cheminės struktūros kitimui, fotopolimero sluoksnio fizikinėms ir mechaninėms savybėms bei suformuoto mikroreljefo geometrinių parametrų kitimo dėsningumams.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

MTEP projektai Šiaurės šalių intelektualiosios tekstilės žinių tinklas NEST II: Šiaurės šalių inovacijų centro projektas / KTU partneriams atstovauja prof. E. Strazdienė. Projekto tikslas – perteikti projekto partneriams naujausias mokslo žinias apie intelektualiąją aprangą, sumaniąją tekstilę ir dėvimąsias technologijas, taip pat praktinę patirtį (internetinis puslapis  – http://www. nest.nu). Projekto partneriai: Tamperės technologijos universitetas (Suomija); Boro universitetas ir IFP tyrimų centras (Švedija); SINTEF tyrimų centras (Norvegija); Danijos technologijos institutas, Kauno technologijos universitetas. 2008 m. kartu su partneriais dalyvauta Danijos technologijos universiteto organizuotame seminare bei tarptautinėje konferencijoje „Ambience‘2009“, pristatant NEST II projekto veiklas. Polimerinių kompozicijų ir laminuotų sistemų struktūros ir sudėties įtaka asmeninių apsaugos priemonių izoliacinėms ir higieninėms savybėms: Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas, finansuojamas VMSF / Vadovė prof. V. Jankauskaitė. Projekto tikslas – nustatyti laminuotų sistemų bei polimerinių kompozicijų izoliacinių ir higieninių savybių kitimo priklausomai nuo jų sudėties ir sandaros dėsningumus. Sukurti avalynės viršaus ir apačios medžiagas bei jų sistemas, užtikrinančias saugią asmeninių

apsaugos priemonių eksploataciją. 2008 m. nustatyti laminuotų sistemų bei polimerinių kompozicijų izoliacinių ir higieninių savybių kitimo priklausomai nuo jų sudėties ir sandaros dėsningumai bei sudarytos prielaidos sukurti tokias avalynės viršaus ir apačios medžiagas ir jų sistemas, kurios užtikrintų saugią asmeninių apsaugos priemonių eksploataciją. Atlikti tyrimai padėjo rasti vertinimo kriterijus sukauptų eksperimentinių duomenų analizei ir suformuluoti teiginius, kurie palengvino saugios, apsauginės ir darbinės profesinės avalynės savybių prognozavimą ir vertinimą. Sveikatai žalingų ftalatinių plastifikatorių polivinilchlorido kompozicijose pakeitimas poli6-heksanolido dariniu: VMSF remiamas projektas / Vadovė prof. V. Jankauskaitė. Ištirtos galimybės ftalatinius plastifikatorius polivinilchlorido (PVC) kompozicijose pakeisti kitomis nekenksmingomis ir mažo migracinio pajėgumo medžiagomis, nepabloginant jų savybių. Įvertintas PVC ir poli-6-heksanolido ir termoplastinio poliuretano mišinio (PCL/TPU) suderinamumas, jo keitimo būdai bei struktūra, nustatyti kompozicijų reologinių, fizikinių ir mechaninių savybių kitimo priklausomai nuo kompozicijos sudėties dėsningumai. Ištirta agresyvių cheminių medžiagų įtaka gaminių iš PVC ir PCL/ TPU mišinio atsparumui žemose ir paaukštintose temperatūrose bei veikiant dinaminėms apkrovoms.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Mickus, Kazys Vytautas. Adhesion studies on piperylene-styrene copolymer modified polychloroprene adhesive: Phase morphology and surface composition // Journal of Adhesion. Abingdon: Taylor & Francis Ltd.. ISSN 0021-8464. 2008, Vol. 84, iss. 7, p. 601-618. [ISI Web of Science]. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Analiza parametara šava tkanine na tapeciranom pokučstvu // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2008, Vol. 57, no. 7, p. 352-356. [ISI Web of Science]. Truncytė, Dainora; Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. The influence of triboelectricity on textile polymer friction parameters // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 1(66), p. 50-53. [ISI Web of Science]. Valatkienė, Loreta; Strazdienė, Eugenija; Issa, Manal. Investigation of textiles elastic properties with a pendulum impact device // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 2(67), p. 52-57. [ISI Web of Science]. Klevaitytė, Ramunė; Masteikaitė, Vitalija. Anisotropy of woven fabric deformation after stretching // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 4(69), p. 52-56. [ISI Web of Science]. Naujokaitytė, Laura; Strazdienė, Eugenija; Domskienė, Jurgita. Investigation of fabric behaviour in bias extension at low loads  // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 5(70), p. 59-63. [ISI Web of Science]. Juodsnukytė, Daiva; Daukantienė, Virginija; Gutauskas, Matas Vytautas. Investigating the implications of static and dynamic loading in high-performance fabrics for outdoor clothing // International Journal of Clothing Science and Technology. Bradford: Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 0955-6222.

2008, Vol. 20, no. 1, p. 7-14. [ISI Web of Science; EMERALD; INSPEC]. 8. Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida. Seam pucker indicators and their dependence upon the parameters of a sewing machine  // International Journal of Clothing Science and Technology. Bradford: Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 0955-6222. 2008, Vol. 20, no. 4, p. 231-239. [ISI Web of Science; EMERALD; INSPEC]. 9. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas; Žebrauskas, Stasys; Virbalis, Juozapas Arvydas. Triboelectricity in the pairs of polymeric materials // Journal of Applied Polymer Science. Hoboken: Wiley Periodicals, Inc. ISSN 0021-8995. 2008, Vol. 110, iss. 6, p. 3532-3537. [ISI Web of Science]. 10. Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija; Urbelis, Virginijus. The influence of laminated leather structure on the water vapour absorption and desorption behaviour // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 44-50. [ISI Web of Science; INSPEC]. 11. Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas. Influence of hygrothermal treatment on the stress relaxation of clothing fabrics’ systems // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 69-74. [ISI Web of Science; INSPEC]. 12. Jankauskaitė, Virginija; Macijauskas, Gintaras; Lygaitis, Ramūnas. Polyethylene terephthalate waste recycling and application possibilities: a review // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 119-127. [ISI Web of Science; INSPEC]. 13. Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas; Baltušnikas, Arūnas. The peculiarities of clothing fabrics during exploitational behavior // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of

73


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 3, p. 263-267. [ISI Web of Science; INSPEC]. 14. Bačkauskaitė, Dainora; Daukantienė, Virginija. Tensional behaviour of seamed lining fabrics // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 519-523. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 15. Klevaitytė, Ramunė; Masteikaitė, Vitalija; Vaičiulis, Marijus. Mathematical model of woven fabric deformation nonuniformity // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings  / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 793-798. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts; Textile Technology Digest; Textile Global/Net]. 16. Milašienė, Daiva; Bubnytė, Kristina; Žukienė, Kristina. Flexing fatigue influence on the properties of microporouse breathable laminates for clothing // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 837-841. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 17. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Coated and laminated fabrics structural stability evaluation // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 870-875. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 18. Žukienė, Kristina; Vilūnaitė, Laura; Milašienė, Daiva. Analysis of preschool age Lithuania children’s feet measurements: implications for shoe design // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 1047-1051. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 19. Rutkauskienė, Danguolė; Ambrazienė, Danutė; Strazdienė, Eugenija. Enhanced user’s interaction and communication in Lithuanian Distance education network through mobile technologies // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 300-305. [ISI Proceedings]. 20. Bekampienė, Paulė; Diliūnas, Saulius; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Analysis of woven element deformation in fabric forming process // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 57-61. [ISI Proceedings]. 21. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. A mompressed loop method for stiffness estimation of coated and laminated fabrics // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical

74

Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 451-455. [ISI Proceedings]. 22. Zeleniakienė, Daiva; Žukienė, Kristina; Griškevičius, Paulius; Jankauskaitė, Virginija. An approach to micro-macro modelling of elastomer blends mechanical behaviour  // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 548-552. [ISI Proceedings]. 23. Zumarienė, Jolita; Strazdienė, Eugenija; Gutauskas, Matas Vytautas; Lekeckas, Kęstutis. Polyurethane foam behavior under spatial biaxial deformation // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 553-558. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Domskienė, Jurgita; Goravičienė, Aurelija. Analysis of outsized clothes market in Lithuania // Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear  / Technical University of Lodz ; edited by Iwona Frydrych, Maria Pawlowa. Lodz: Wydawnictwo politechniki Lodzkiej, 2008. ISBN 9788372832658. p. 42-45. 2. Masteikaitė, Vitalija. Design peculiarities of foldable jackets  // Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear / Technical University of Lodz ; edited by Iwona Frydrych, Maria Pawlowa. Lodz: Wydawnictwo politechniki Lodzkiej, 2008. ISBN 9788372832658. p. 113-117. 3. Strazdienė, Eugenija; Domskienė, Jurgita. The tendencies of clothing industry development in Lithuania // Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear / Technical University of Lodz ; edited by Iwona Frydrych, Maria Pawlowa. Lodz: Wydawnictwo politechniki Lodzkiej, 2008. ISBN 9788372832658. p. 256-261. 4. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Kondratas, Alvydas. Viscometric study on the compatibility of VeoVa-11 copolymer modified polychloroprene adhesive // Algerian Journal of Advanced Materials. Alger: Algerian Materials Research Society. ISSN 1111-625X. 2008, Vol. 105, no. 4, p. 105-108. 5. Milinavičiūtė, Asta; Pudlauskaitė, Jovita; Jankauskaitė, Virginija; Narmontas, Pranas. UV spinduliuotės trukmės įtaka fotopolimerų struktūrai ir savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 47-51. 6. Valiukėnaitė, Jurgita; Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas. Specialios aprangos medžiagų paviršiaus trinties ir standumo faktorių įtaka ištraukimo per kiaurymę rodikliams  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 52-58. 7. Vilūnaitė, Laura; Žukienė, Kristina; Petraitienė, Stasė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų matmenų pokyčiai 1967/69 - 2006/07 metais // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 59-62. 8. Urbanavičiūtė, Jurgita; Gutauskas, Matas Vytautas. Baldinių gobelenų eksploatacinės elgsenos vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 63-65. 9. Balynaitė, Ingrida; Dobilaitė, Vaida. Karnavalinių kostiumų projektavimo ypatumai // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 70-74. 10. Aukštkalnytė, Jūratė; Fataraitė, Eglė. Akrilinių dispersijų reologinių savybių tyrimas // Gaminių technologijos ir


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 75-78. 11. Bačkauskaitė, Dainora; Daukantienė, Virginija. Aprangos medžiagų apdailos įtaka paviršiaus trinties rodikliams // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 79-81. 12. Bekampienė, Paulė; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Siūlų perdangų trinties įtaka audinio šlyties deformacijoms  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 82-85. 13. Biliutavičiūtė, Ernesta; Sadzevičiūtė, Eligija; Masteikaitė, Vitalija. Drabužių klijuotomis detalėmis projektavimas  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 91-94. 14. Dargienė, Jovita; Domskienė, Jurgita. Interjero dekoravimo medžiagų savybių vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 95-99. 15. Dargienė, Jovita; Zuozaitė, Jovita; Žemgulytė, Rita; Strazdienė, Eugenija. Alpinistų grupės vadovo inovatyvios striukės konceptuali idėja // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 100-104. 16. Dobilaitė, Vaida; Dapkūnienė, Kristina. Siuvinių medžiagų perdirbamumo vertinimo kriterijai // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 105-109. 17. Domskienė, Jurgita; Goravičienė, Aurelija. Didelių dydžių drabužių pasiūla ir paklausa Lietuvoje // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 110-112. 18. Galuško, Tatjana; Gulbinienė, Ada; Urbelis, Virginijus. Drėgmės ir higroterminio poveikio įtaka aprangos medžiagų įražos relaksacijai // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 113-117. 19. Greičiūtė, Dovilė; Ivanauskaitė, Dovilė; Jonušauskaitė, Simona; Strazdienė, Eugenija. Naujų technologijų panaudojimo galimybės verslo aprangoje // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 118-121. 20. Greičiūtė, Dovilė; Bielinienė, Sandra. Aprangos aktyviam laisvalaikiui tobulinimo galimybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 122-126. 21. Ivanauskaitė, Dovilė; Balynaitė, Ingrida. Kūdikių aprangos rinkos nišos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 127-130. 22. Jonušauskaitė, Simona; Dobilaitė, Vaida. Teorinis ir eksperimentinis siuvimo siūlų sąnaudų įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 131-134. 23. Kondrackaitė, Ingrida; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Minkštosios poringosios polimerinės medžiagos standumo keitimo galimybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 135-138.

24. Kunigauskaitė, Reda; Urbelis, Virginijus; Gulbinienė, Ada. Perforuotos odos ir jos sistemų įtempių relaksacija  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 139-142. 25. Litvinčiuk, Džulija; Mickus, Kazys Vytautas. Modifikuotų polivinilacetatinių dispersijų adhezinių savybių tyrimas  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 143-146. 26. Melnikaitė, S.; Domskienė, Jurgita; Fataraitė, Eglė. Medžiagų kilmės įtaka sanklijos stipriui // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 147-150. 27. Minkevičiūtė, Indrė; Litvinčiuk, Džulija; Mickus, Kazys Vytautas. Modifikuotų polivilinacetatinių lateksų plėvelių vandens įgerties tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 151-153. 28. Miknevičiūtė, Vitalija; Masteikaitė, Vitalija. Klijuotinių siūlių stiprumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 154-158. 29. Radavičienė, Svetlana; Gutauskas, Matas Vytautas. Siūlinių sistemų anizotropiškumo analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 159-163. 30. Sabaitė, Inesa; Gutauskas, Matas Vytautas; Šukauskaitė, Lina; Papreckienė, Laima. Bandinio išorinio kontūro banguotumo analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 164-169. 31. Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Cheminio valymo įtaka laminuotų aprangos medžiagų reologinėms savybėms  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 170-173. 32. Zumarienė, Jolita; Strazdienė, Eugenija; Krasauskienė, G. Porolono ir tekstilės sistemų elgsena duobiant // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 174-178. 33. Zuozaitė, Jovita; Daukantienė, Virginija. Daugiafunkcių laisvalaikio drabužių technologijos analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 179-183. 34. Žemgulytė, Rita; Banionienė, Jūratė. Netradicinių aprangos gaminių asortimento išplėtimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822492X. 2008, p. 184-187. 35. Jankauskaitė, Virginija; Žukienė, Kristina. Viscometric study on the compatibility of versatic acid derivative modified polychloroprene adhesive // Modern Achievements of Science and Education: II International Conference, September 25 - October 2, 2008, Netanya, Israel = Современные достижения в науке и образовании. Хмельницкий: ХНУ, 2008. ISBN 9663300442. p. 86-88. 36. Masteikaitė, Vitalija. Clothes design using sewfree technology  // Modern Achievements of Science and Education = Современные достижения в науке и образовании: II international conference, September 25 - October 2, 2008, Netanya, Israel / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science, Khmelnitsky National University, Institute for Advanced Studies, Arad, Israel. Хмельницкий: ХНУ, 2008. ISBN 9663300442. p. 105108.

75


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

10,17 7,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

32,68

Iš viso

49,85

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis, tel.: (8 37) 300 236, 300 237, tel./faks. (8 37) 451 684, el. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt Katedra įkurta 2000 m. lapkričio 2 d., pertvarkius Poligrafijos inžinerijos mokslo laboratoriją.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Edmundas Kibirkštis Docentai: dr. Ina Dagytė, dr. Juozas Margelevičius, dr. Kęstutis Vaitasius Lektoriai: Artūras Dabkevičius, Asta Kabelkaitė, Lina Zubrickaitė Asistentai: Vaidas Bivainis, darius Pauliukaitis, Ingrida Venytė Doktorantas Vaidas Bivainis Laborantai: Aldona Bakšienė, Valdas Miliūnas Jaunesn. laborantė Jelena Vysockaja Terminologės: Asta Mitkevičienė, Aušra Rimkutė Laboratorijos vedėja Ingrida Andriukaitienė Analitikai: Aurelija Paulauskienė, dr. Donatas Jonas Sidaravičius Administratorė Lina Zubrickaitė Tiriamoji bazė Specialiųjų technologijų mokslo laboratorija. Spaudos imitavimo prietaisai „KPP Flexo System“ ir „Paste Ink Proofer System“. Įrenginiai ir stendai: dviejų koordinačių optinis matavimo prietaisas DIP-1, horizontalusis optimetras IKG, 283 mod. profilometras, medžiagų paviršinės energijos kontrolės prietaisas, trinties ir atplėšimo testeris 225-1 (su programine įranga),

76

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra nuo 1999 m. yra Tarptautinės švietimo institucijų poligrafijos pramonei, technologijai ir vadybai organizacijos (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts-Technology and Management) narė, nuo 2003 m. EGIN (Europos poligrafijos pramonės įmonių tinklo – European Graphic/ Media Industry Network) narė, o nuo 2005 m. – FTA (Fleksografinės technikos asociacijos – Flexographic Technical Association) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) narė.

tenzometrinis apkrovų matavimo prietaisas, rankinis termopresas B802D, UV spektro šviesos srauto šaltiniai „Money“, „Vision 3“ ir F-3, dviejų kanalų skaitmeninisanaloginis keitiklis, reguliuojamas teigiamos temperatūros šaltinis, liuksmetras JU-117, skaitmeninė vaizdo kamera DN-cam, specializuota programinė įranga, skaitmeninis densitometras, verifikatorius „Axicon PC-6000“, popieriaus lenkimo bandymo prietaisas I-1, popieriaus ir kartono glotnumo nustatymo prietaisas POG-2M, densitometras „X-Rite Color Digital Swatchbook“, fotoelektriniai kolorimetrai KF77 ir KФO-У4.2, kiti popieriaus ir kartono mechaninių charakteristikų tyrimo ir matavimo prietaisai. Suslėgto oro sistema, pneumatinių vibracinių keitiklių tyrimo stendas, pneumatinės amortizuojančiosios sistemos stendas, įranga termoplastų fizikiniams parametrams nustatyti, įranga įvairių mechaninių sistemų fizikiniams parametrams nustatyti. Skaitmeninė raibumų fotografijos interferometrinė matavimo įranga: skaitmeninė vaizdo kamera USB EO1312C, lazerinė diodinė sistema, HN-40 He-Ne lazeris, aktyvusis antivibracinis stalas 720-1020. Termovizorius „InfraCAM“, popieriaus įgeriamumo testeris „COBB Tester Kit“. Paviršiaus drėkinimo kampo nustatymo prietaisas - Goniometras PG-2.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Poligrafinių medžiagų savybių tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. K. Vaitasius, lekt. A. Dabkevičius, lekt. A. Kabelkaitė Panaudojant BEM modelius ir laike vidurkinto projekcinio muaro ir raibumų fotografijos metodą, nustatyta popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių liejimo krypties, apkrovimo pobūdžio ir kai kurių defektų įtaka savosioms virpesių modoms. Praplėsta tyrimų metodologija, leidžianti skaitiniais ir eksperimentiniais būdais tirti įvairias poligrafines medžiagas bei kartonines pakuotes. Skaitiniais ir eksperimentiniais tyrimo metodais nustatytos popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių savosios virpesių modos, įvertinant medžiagos tipą, liejimo kryptį, apkrovimo pobūdį, kokybę ir defektus. Nustatyti virpesiais sužadinamų savųjų virpesių modų ir popieriaus bei polimerinių plėvelių kokybės matriciniai ryšiai. Medžiagų ir spaudos gaminių kokybės parametrų tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. J. Margelevičius, doc. K. Vaitasius, lekt. A. Dabkevičius, lekt. A. Kabelkaitė Taikant naujausius medžiagų charakteristikų tyrimo metodus (šešėlinio muaro, raibumų skaitmeninės fotografijos, taip pat ir virpesių teoriją) ištirtos poligrafinių medžiagų savybės ir charakteristikos. Atliktas įvairių spaudos būdų technologinio proceso kokybinis vertinimas, nustatyti veiksniai, turintys daugiausia įtakos spaudinių kokybei. Pateikti pakuočių, pagamintų iš kartono, polimerinių medžiagų tyrimo rezultatai.

Pakuočių bei jų medžiagų tyrimai Prof. E. Kibirkštis, lekt. A. Dabkevičius, lekt. A. Kabelkaitė, dokt. V. Bivainis, mokslininkė stažuotoja O. Mizyuk, mokslo praktikantė V. Kulaitytė (Kauno kolegija) Atlikti popieriaus, kartono ir plastikinių pakuočių bei jų medžiagų mechaninių charakteristikų tyrimai. Sudarytas popieriaus pakuotės sienelės gniuždymo teorinis modelis, nustatyti sienelės įtempiai, gautos gniuždomos pakuotės sienelės stabilumo savosios formos. Skaitmeniniais metodais, naudojant trimačius elementus, ištirtas cilindro formos kartono pakuotės, kaip kevalo tipo konstrukcijos, stabilumas. Atlikti cilindro ir stačiakampio formos kartoninių pakuočių eksperimentiniai tyrimai. Nustatyta cilindro ir stačiakampio formos įtaka pakuotės mechaninėms charakteristikoms. Atlikti kartono savybių įtakos pakuotės atsparumui gniuždymui tyrimai. Pateiktas skaitmeninių cilindrinės pakuotės tyrimų duomenų ir eksperimentinių tyrimų rezultatų, taip pat pakuočių šoninio paviršiaus deformacijų pobūdžio palyginimas. Daugiafunkcių pavarų su aktyviosiomis grandimis tyrimas Prof. E. Kibirkštis, doc. K. Vaitasius, asist. D. Pauliukaitis Sudarytos lygtys, aprašančios pneumatinio keitiklio su klampiu magnetoreologiniu skysčiu (MS) ir vibracinio keitiklio su aktyviąja grandimi iš medžiagos su formos atmintimi (FA) judesį. Nustatytos pneumatinio vibracinio keitiklio su FA amplitudės ir dažnio charakteristikos bei pneumatinio keitiklio-mikroprocesoriaus su MS sukuriamas slėgis. Pateiktos galimos šių keitiklių taikymo sritys.

MTEP projektai Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes: Lietuvos ir Ukrainos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos projektas, finansuojamas VMSF / Vadovas prof. E. Kibirkštis. Sudaryti pagrindinių pakuočių grupių būvio ciklų informaciniai modeliai, atliktas popieriaus/kartono ir polimerinių pakuočių būvio ciklų vertinimas. Pasiūlyti nauji ekologinio projektavimo metodai, leidžiantys mažinti pakavimo medžiagų naudojimą ir nebloginantys pakuočių eksploatacinių charakteristikų. Atlikti popieriaus, kartono pakuočių eksperimentiniai tyrimai: nustatyta bigų įtaka kartono pakuočių mechaninėms charakteristikoms, atlikti pakuočių suklijavimo siūlių atsparumo atplėšimui tyrimai; ištirtos pakuočių dugno konstrukcijos, taip pat ir šoninių sienelių geometrinės formos įtaka pakuočių mechaninėms charakteristikoms. Atliktas kartono pakuočių, laikytų normaliomis sąlygomis

ir paveiktų temperatūros skirtumo iki -42 oC, atsparumo gniuždymui lyginamasis tyrimas. Nustatyta, kad bet kurio dydžio pakuotės, pagamintos iš kartono, kurio šoninių sienelių kartono liejimo kryptis yra lygiagreti su pakuotės vertikaliąja ašimi, atlaiko nuo 10 % iki 33 % didesnę gniuždymo apkrovą negu pakuotės, kurių šoninių sienelių kartono liejimo kryptis yra statmena pakuotės vertikaliajai ašiai. Atlikti popieriaus, kartono ir polimerinių pakuočių ir jų konstrukcijos elementų nestabilumo (gniuždymo) skaitmeniniai tyrimai. Nustatyta popieriaus/kartono liejimo krypties ir apkrovimo pobūdžio įtaka medžiagos mechaninėms charakteristikoms. Nustatyta, kad pakuotė pradinėje stadijoje deformuojasi pagal pirmąją stabilumo formą, o tolesnės deformacijos gniuždymo proceso metu ištirtos eksperimentiškai. Atlikta pakuočių gamybos technologijų tobulinimo galimybių ir tendencijų sisteminė analizė, siekiant ekologizuoti gamybos procesus.

77


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

78

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Havenko, Svetlana; Bogorosh, Aleksandr; Martynyuk, Marija; Kibirkštis, Edmundas; Vaitasius, Kęstutis. Influence of technological factors on physical and mechanical properties of laminated prints // Strojniški Vestnik = Journal of Mechanical Engineering. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia. ISSN 0039-2480. 2008, Vol. 54, no. 3, p. 225-231. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Mizyuk, Olga; Kibirkštis, Edmundas; Petraitienė, Stasė. Investigation of tension of flock printing materials  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 1(69), p. 24-30. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Kibirkštis, Edmundas; Mizyuk, Olga; Havenko, Svetlana. Compressive strength of flock-coated packages // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 4(72), p. 28-33. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Kibirkštis, Edmundas; Vaitasius, Kęstutis. Investigation of actuators with smart links // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 98-103. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Kabelkaitė, Asta; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis, Liutauras. Investigation of compression of packages // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 104-113. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Kibirkštis, Edmundas; Kabelkaitė, Asta; Dabkevičius, Artūras; Ragulskis, Liutauras. Investigation of vibrations of packaging materials // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 2, p. 225-235. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Kibirkštis, Edmundas; Dabkevičius, Artūras; Kabelkaitė, Asta; Ragulskis, Liutauras. Investigation of compression of elements of packaging materials // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 3, p. 355-362. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Kibirkštis, Edmundas; Mizyuk, Olga. Investigation of structure of flock printing materials at package gluin using optical microscopy // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 82-86. [ISI Web of Science; INSPEC]. Dabkevičius, Artūras; Kibirkštis, Edmundas; Ragulskis, Liutauras. Study of polymeric films defects in dynamic regimes // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 18221262. 2008, p. 113-119. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete].

10. Bivainis, Vaidas; Kibirkštis, Edmundas; Lebedys, Alis. Experimental study of paperboard crease weight to mechanical characteristics of paperboard packages // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 62-66. [ISI Proceedings]. 11. Margelevičius, Juozas; Bivainis, Vaidas. The surface morphology weight to reflected light dispersion in thin ink coatings // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 338-342. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Andriukaitienė, Ingrida; Vaitasius, Kęstutis. Skaitmeninių atspaudų kokybinis įvertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 238-242. 2. Čepaitė, Gerda; Dabkevičius, Artūras. Eksploatacinių veiksnių įtaka pakuočių kartono mechaninėms charakteristikoms // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 243-249. 3. Krikščiūnaitė, Raimonda; Margelevičius, Juozas. Šviesą atspindinčių plėvelių šviesos atspindžio nustatymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 250-252. 4. Miliūnas, Valdas; Bivainis, Vaidas; Kibirkštis, Edmundas. Pakuočių mechaninių charakteristikų tyrimai // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 253-257. 5. Sabulytė, Eglė; Dabkevičius, Artūras. Lipnių etikečių adhezijos jėgos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 258-260. 6. Smaidrytė, Lina; Dabkevičius, Artūras. Ofsetinių CtP spaudos formų kokybinis vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 261-265. 7. Šiuipytė, Laura; Vaitasius, Kęstutis. Reklaminių leidinių kokybinis vertinimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 266-268. 8. Vasiliauskaitė, Kristina; Margelevičius, Juozas. Becheminės CtP spaudos formos // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 269-272. 9. Venytė, Ingrida; Kibirkštis, Edmundas. Popieriaus savybių įtaka atspaudo kokybei // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 273-277. 10. Žemaitienė, Alma; Kibirkštis, Edmundas. “Protingųjų” medžiagų pakavimo technologijose taikymas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 278-281.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

5,32 2,34 10,00 1,00 18,66

Medienos mechaninės technologijos katedra Vedėjas – doc. dr. Antanas Baltrušaitis, tel.: (8 37) 300 230, 353 863, faks. (8 37) 353 863, el. p.: medkat@ktu.lt, antanas.baltrusaitis@ktu.lt Katedra įkurta 1941 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Jonas Vobolis Docentai: dr. Darius Albrektas, dr. Antanas Baltrušaitis, dr. Jonas Gydas, dr. Inga Juodeikienė, dr. Valdas Norvydas, dr. Vilija Pranckevičienė Lektoriai: Gintaras Keturakis, Darius Minelga, dr. Kristina Ukvalbergienė Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Julius Valtas Technikas Edvardas Danielius Laborantė Aldona Norvilienė Meistras Jonas Sliesoraitis Administratorė Auksė Leskauskienė Tiriamoji bazė Medienos tyrimo laboratorija (universaliosios bandymo mašinos P-5, P-0,5, DI-1), hidroterminio medienos apdirbimo laboratorija (elektroninis drėgmėmatis „Hydromete“, vakuuminis autoklavas, terminio medienos apdorojimo kamera ILKA), medienotyros laboratorija (universali laboratorinė krosnis SNOL

1993 m. prie katedros įsteigtas technikos komitetas „Mediena“ standartams rengti ir diegti (pirmininkas – doc. B. Papreckis). Nuo 2006 m. prie katedros veikia akredituota Medienos medžiagų ir gaminių laboratorija. Katedra yra asociacijos „Lietuvos mediena“ narė. Nuo 2007  m. katedra dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių tinklo „Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering“ veikloje.

58/350, biologinis mikroskopas „NICON Eclipse E200“, lab. svarstyklės), klijų ir apdailos medžiagų tyrimo laboratorija (spektrofotometras CŌ 26, viskozimetras BROKKFIELD DV-II+Pro), staklių laboratorija (medienos apdirbimo įrenginiai ir įrankių paruošimo įranga), medienos gaminių kabinetas, technologinių įrenginių diagnostikos laboratorija (medienos apdirbimo įrenginių kompiuterinė diagnostikos sistema, medienos tampriai plastiškų savybių tyrimo stendas, diskinių pjūklų mechaninių savybių ir formos stabilumo tyrimo stendas), medienos medžiagų ir gaminių laboratorija (prietaisas „MTG Timber Grader“ pjautinės medienos stiprio ir standžio vertėms nustatyti), medienos temperatūros duomenų kaupiklis TESTO 175-T3. Apgintos disertacijos Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Kristina Ukvalbergerienė. Medienos diskinių pjūklų tampriai plastiškųjų savybių įvertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas (vadovas prof. J. Vobolis)

79


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Medienos medžiagų ir naujoviškų medienos gaminių bei technologijų tyrimas ir kūrimas Doc. A. Baltrušaitis, doc. J. Gydas, doc. I. Juodeikienė, doc. V. Norvydas, doc. V. Pranckevičienė, lekt. G. Keturakis, lekt. D. Minelga, stud. S. Mišeikytė.

stiprio pokyčiui prognozuoti tam tikrose eksploatavimo situacijose.

Tirtos medienos tankio, rezonansinio dažnio, dinaminio tampros modulio ir stiprio sąsajos. Medienos apdirbimu formuojamų paviršių kokybei ir pjovimo proceso energetikai lemiamą įtaką turi įrankių dilimas pradiniame etape, todėl pasiūlyti metodai dilimo intensyvumui mažinti ir peilių ašmenų atšipimui stabilizuoti. Sukurta baldų dyginių junginių stiprumo įvertinimo metodika, patikslintos analitinių skaičiavimų išraiškos, atsižvelgiant į medienos pluošto kryptį. Medienos sanklijų tyrimai leidžia parinkti racionalius klijus sijų gamybai didelių erdvių ir matmenų medinių klijuotų konstrukcijų eksploatacijos patikimumui ir saugumui užtikrinti. Tyrinėtas medienos savybių gerinimas termiškai modifikuojant ir pasiūlyta metodika kaitintos medienos

Medienos higromechaninės elgsenos prognozavimui esminę įtaką turi drėgmės mainų histerezė. Tyrimais buvo patikslinti įvairių storių sortimentų histerezės kilpos parametrai. Sukurta diskinių pjūklų tyrimų metodika ir įranga gali būti panaudota diagnostikoje medienos diskinių pjūklų kokybei įvertinti. Ši metodika ypač tinkama pjūklams rūšiuoti, kadangi daugelio gaminamų pjūklų medžiagos sudėtis išlaikoma paslaptyje, o panašaus tipo atskirų gamintojų pjūklų kainos skiriasi keletą kartų. Siūlomu metodu pakankamai tiksliai galima nustatyti pjūklo medžiagos tampros modulį bei slopinimo koeficientą darbinėje pjūklo padėtyje, nepažeidžiant gaminio.

Dinaminiai medienos struktūros ir apdirbimo proceso parametrų tyrimai Prof. J. Vobolis, doc. D. Albrektas, lekt. K. Ukvalbergienė.

MTEP projektai COST programos E55 veikla „Medinių konstrukcijų darbogebos modeliavimas“/ Vadovas doc. A. Baltrušaitis. Tikslas – suformuoti žinių sistemą, kuri leistų efektyviai ir tvariai naudoti medieną konstrukcijose ir statiniuose. 2008 m. pateikti apkrovas laikančių statybinių elementų stiprio ir standumo parametrų tyrimų pirminiai rezultatai, nustatant Lietuvos medienos biologinių rūšių skirstinius į stiprio klases. Klasifikacija atlikta pagal dinaminius tampros modulius ir stiprį. Taikytas medienos asortimentų savųjų svyravimų dažnio tyrimo prietaisas „Timber Grader MTG“. Tyrinėtas medienos drėgnio kitimas pagal geografinių vietovių klimatines sąlygas; rengiant medienos higromechaninį modelį trimis

pagrindinėmis medienos pluošto kryptimis. Parengti siūlymai ir rekomendacijos, kaip įvykdyti Eurokodo 5 reikalavimus dėl įtempių, atsirandančių nuo medienos drėgnio. Tam tikslui susisteminti ir atnaujinti katedros tyrimai, apimantys paskutinių 40–50 metų periodą, atliekami įvairiose Lietuvos vietovėse, koreliuojant medinių elementų drėgnio pokyčius su oro temperatūra bei santykiniu oro drėgniu skirtingais metų laikotarpiais. Tęsiamas įvairių medinėse statybinėse konstrukcijose naudojamų klijų savybių ir elgsenos tyrimas. Atlikta išsami apkrovas laikančių elementų ir konstrukcijų skaičiavimo ir modeliavimo metodų analizė ir eksperimentinės verifikacijos darbai pagal veiklos uždavinius.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jucienė, Milda; Vobolis, Jonas. Analiza parametara šava tkanine na tapeciranom pokučstvu // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2008, Vol. 57, no. 7, p. 352-356. [ISI Web of Science]. 2. Baltrušaitis, Antanas. Modelling of frame saw blade abrasion in the kerf in sawing softwood logs // Baltic Forestry: journal of forest science in Lithuania, Latvia and Estonia  / Institute of Forestry and Rural Engineering Estonian University of Life Sciences, Latvian State Forestry Research Institute “Silava”, Lithuanian Forest Research Institute. Girionys, Kaunas d.: Lithuanian Forest Research Institute. ISSN 1392-1355. 2008, Vol. 14, no. 1(26), p. 44-48. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. 3. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas; Žvinys, Juozas. Vibration based research into temperature influence on circular saw parameters // Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 47-51. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete].

80

4. Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. Research of wood gluing factors by a method of resonant oscillations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 56-60. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 5. Vobolis, Jonas; Albrektas, Darius. Estimating wood panels anisotropic properties by resonance vibrations method   // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 4, p. 582-588. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete]. 6. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Evaluation of resonant oscillations frequency and distribution of the adch band width in the plane of a circular saw // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences,


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

7.

1.

2.

3.

4.

5.

Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 94-99. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. Keturakis, Gintaras; Sakalinskas, Sigitas. Investigation of cutting tool endurance during wood milling process  // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 249-254. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Mišeikytė, Svajūnė; Baltrušaitis, Antanas; Kudakas, Laurynas. Strength and stiffness properties of the Lithuanian grown Scots pine (Pinus sylvestris): comparison of various testing methods // Proceedings of the 4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material Science & Engineering (WSE), November 13-14, 2008, Riga, Latvia / Ed. by B. Andersons and H. Tuherm. Riga: Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2008. ISBN 9789984396750. p. 101-107. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas. Research of wood circular saws viscous elastic properties // Proceedings of the 4th meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material Science & Engineering (WSE), November 13-14, 2008, Riga, Latvia / Ed. by B. Andersons and H. Tuherm. Riga: Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2008. ISBN 9789984396750. p. 119-125. Dranseika, P.; Gydas, Jonas. Antiseptikų ir antipirenų įtaka apdailos medžiagų adhezijai ir kokybei // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 188-192. Zaleckis, Arvydas; Vobolis, Jonas. Medienos smulkinių plokščių vidinės struktūros izotropiškumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 193-197. Kuncevičius, Irmantas; Minelga, Darius. Medienos klijavimui naudojamų konstrukcinių klijų savybių tyrimas // Gaminių

technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 198-201. 6. Krasauskaitė, Jurgita; Keturakis, Gintaras; Gydas, Jonas. Atmosferinėse sąlygose eksploatuojamų apdailos dangų adhezijos medienai tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 202-206. 7. Zaborskaitė, Albina; Baltrušaitis, Antanas. Medinių žaislų ir suvenyrų socio-ekonominiai gamybos efektyvumo rodikliai  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 207-211. 8. Balynaitė, Raimonda; Česiūnas, Gintaris Juozas. Pertvaros interjere. Širmos // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 212-216 9. Varnelis, Giedrius; Norvydas, Valdas. Dyginio junginio stiprumo įvertinimo metodika // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 217-223. 10. Mišeikytė, Svajūnė; Baltrušaitis, Antanas; Kudakas, Laurynas. Pušies medienos standumo ir stiprumo rodiklių sąryšis  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 224-228. 11. Ročys, Martynas; Keturakis, Gintaras. Įvairių medinių grindų dangų mechaninių-eksploatacinių savybių tyrimas  // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 229-233. 12. Galginaitis, Tadas; Gydas, Jonas. Skirtingų apdailos dangų tarpsluoksninės adhezijos tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 234-237.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Asauskas, Arnoldas; Braškys, Tomas; Baltrušaitis, Antanas; Bertašiūtė, Rasa; Gecas, Tomas; Janavičiūtė, Kristina; Jokubauskas, Darius; Jurkonis, Vytas Pranas; Kavaliauskas, Rimas; Kirnisenka, Henrikas; Kulbaitytė, Lina; Lukoševičius, Arūnas. Lithuanian wood houses industry: business partners in Lithuania. Kaunas: Dangus, 2008. 92 p. ISBN 9789955989554.

2. Bertašiūtė, Rasa; Norvaišas, Egidijus; Baltrušaitis, Antanas; Jokubauskas, Darius; Lukoševičius, Arūnas; Kandrotas, V.; Radvilavičius, Rokas; Asauskas, Arnoldas; Gecas, Tomas; Pranculis, Edmundas; Kavaliauskas, Rimas; Žumbakienė, Gražina. Medinė statyba: jaukių namų žinynas. Kaunas: Dangus, 2008. 192 p. ISBN 9789955988533.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,17

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

2,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

10,84 1,00 18,01

81


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Meninio projektavimo katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Gintaris Juozas Česiūnas, tel.: (8 37) 300 241, 353 666 el. p. gintaris.cesiunas@ktu.lt Katedra įkurta 1998 m.

Darbuotojai Docentai: Birutė Bernotienė-Vall, dr. Gintaris Juozas Česiūnas, Vilma Gydaitė, Kęstutis Grabauskas, Gintaras Pankevičius, Aurimas Švedas, Virgilijus Trakimavičius

Lektorė Milda Korsakienė Asistentės: Rita Brakauskaitė, Roma Serapinaitė Administratorė Vilija Sinkevičienė

Kūrybinė veikla Gintaris Juozas Česiūnas Dailės parodų Šilutėje, Juodkrantėje, Klaipėdoje dalyvis (tapyba, skulptūra). Tarptautinio dailininkų plenero Minijos k. „Mingė  – Lietuvos Venecija“ dalyvis (akmuo, medis). Respublikinio dailininkų plenero Kvietkinės k. „Akmens skulptūra Kalvarijos savivaldybei“ dalyvis. Pijus Česiūnas Respublikinio dailininkų plenero Kvietkinės k. „Akmens skulptūra Kalvarijos savivaldybei“ dalyvis. Vilma Gydaitė Parodų „Vanduo“ Juodkrantėje, Rusnėje ir Klaipėdoje dalyvė. Kęstutis Grabauskas Individualaus gyvenamojo namo Kauno raj., Vilkijoje rekonstravimo projektas. Dviejų butų gyvenamojo namo Trakų raj., Aukštadvaryje rekonstravimo projektas. Aurimas Švedas Parodos „Trumpas vasaros laikas“ Šv. Jono gatvės galerijoje Vilniuje dalyvis (akvarelė). Parodos „Vanduo ir spalva“ Girstučio kultūros centre Kaune dalyvis (akvarelė). Parodos „Migrating Reality“ Berlyne (Vokietija) dalyvis (kompiuterinė animacija). Tarptautinio akvarelės bienalės „Baltijos tiltai / Baltic Bridges“ dalyvis. Parodos „Vanduo“ Juodkrantėje, Rusnėje ir Klaipėdoje dalyvis (kompiuterinė grafika). Menininkų simpoziumo „Skudutiškio kūrybinė laboratorija“ dalyvis (animacija ir skaitmeninė grafika). Parodos „Akcija M“ Molėtuose dalyvis (animacija ir skaitmeninė grafika). Knygos „Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika“ dizainas (užsakovas Kauno arkivyskupijos muziejus). Milda Korsakienė Parodų „Vanduo“ Juodkrantėje, Rusnėje ir Klaipėdoje dalyvė. Roma Serapinaitė Personalinė paroda „Pavasario nuotaikos“, Vilnius, kavinė „Mano guru“ (tapyba).

82

Tarptautinio tekstilės simpoziumo „Naujas požiūris“ Kauno parodų galerijoje „Balta“ dalyvė. Parodos „Laiškai“ Kauno parodų galerijoje „Balta“ dalyvė. Autorinė paroda „Moteriškos projekcijos“ Kauno parodų galerijoje „Balta“. Parodų „Vanduo“ Juodkrantėje, Rusnėje ir Klaipėdoje dalyvė. Rita Brakauskaitė „Bionectar“ produktų linijos grafinis dizainas reklaminė grafika (užsakovas Medicinos tyrimų centras). „Geralda Decor“ produktų ekspozicijos (ekspozicijos apipavidalinimas, prekybiniai-reklaminiai stendai, plakatai, nuorodos, pristatomoji produktų videografika, reklaminė grafika: bukletai, katalogai, skrajutės, vizitinės kortelės ir kt.) dizainas tarptautinėje parodoje „Formex 2008“ Stokholme (užsakovas „Geralda Decor“). „Geralda Decor“ produktų ekspozicijos dizainas tarptautinėje parodoje „Christmas World 2008“ Frankfurto „Messe“ parodų centre (užsakovas „Geralda Decor“). „Geralda Decor“ produktų ekspozicijos dizainas tarptautinėje parodoje „Ambiente 2008“ Frankfurte (užsakovas „Geralda Decor“). Įvairių produktų ir pakuočių dizainas ir reklaminė grafika (reklaminės skrajutės, plakatai, reklama spaudos leidiniuose ir kt.) (užsakovas „Geralda decor“). „Geralda Decor“ naujos produktų linijos „Flatyz“ prekinio ženklo dizainas (užsakovas „Geralda Decor“). „Šok“ serijos 1-os klasės matematikos mokyklinių leidinių iliustracijos ir dizainas (užsakovė „Šviesos“ leidykla). Fizikos vadovėlio iliustracijos (užsakovas „Šviesos“ leidykla). „Under – Stallet“ firminė grafika (užsakovas „UnderStallet“, Švedija). Įvairių produktų pakuočių dizainas ir reklaminė grafika (užsakovas „Valentis“). Birutė Bernotienė Dalyvavimas parodose „Dekoratyviųjų aksesuarų gaminiai“ (6 parodos).


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bernotaitė, B.; Bernotienė, Birutė. Mada ir grožis dizaino studijose // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 86-90.

2. Balynaitė, Raimonda; Česiūnas, Gintaris Juozas. Pertvaros interjere. Širmos // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 212-216.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Bieliauskaitė, Asta (sudaryt.); Česiūnas, Gintaris Juozas (sudaryt.); Česnavičienė, Renata (sudaryt.); Daugėlienė, Ramunė (sudaryt.); Grabauskas, Kęstutis (sudaryt.); Jonaitis, Alvydas (sudaryt.); Jurkonis, Vytas Pranas (sudaryt.); Kirnisenka, Henrikas (sudaryt.); Kulbaitytė, Lina (sudaryt.); Lukoševičius, Arūnas (sudaryt.); Mitkienė, Dana (sudaryt.); Pečkus, Šarūnas (sudaryt.); Rimavičienė, Angelė (sudaryt.);

Sabaliauskaitė, Irena (sudaryt.); Sabulytė, Eglė (sudaryt.); Sakalauskaitė, Inga (sudaryt.); Sakalauskas, Mindaugas (sudaryt.); Slavinskienė, Dalia (sudaryt.); Šliaužytė, Brigita (sudaryt.); Tamošiūnaitė, Vaidonė (sudaryt.); Vitkauskas, Jonas (sudaryt.); Žemaitienė, Kristina (sudaryt.). Tavo interjeras: jaukių namų žinynas. Kaunas: Dangus, 2008. 337 p. ISBN 9789955988545

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,0

Iš viso

1,0

Tekstilės technologijos katedra Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimvydas Milašius tel.: (8 37) 353 862, 300 217, faks. (8 37) 353 989, el. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

Katedra atstovauja KTU AUTEX organizacijoje (Association of Universities for Textiles). 2001 m. gauta Lietuvos mokslo premija.

Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Ričardas Čiukas, dr. Jurgis Katunskis, dr. Rimvydas Milašius, habil. dr. Vytautas Mykolas Milašius, dr. Donatas Petrulis, dr. Salvinija Petrulytė, dr. Sigitas Stanys, habil. dr. Arvydas Juozas Vitkauskas Docentai: dr. Vaida Jonaitienė, dr. Eglė Kumpikaitė, dr. Daiva Mikučionienė, dr. Rasa Treigienė Lektorės: dr. Milda Adomavičienė, Ginta Laureckienė, dr. Audronė Ragaišienė, dr. Žaneta Rukuižienė Asistentės: Erika Adomavičiūtė, Julija Baltušnikaitė Doktorantai: Jovita Abramavičiūtė, Raimundas Abromavičius, Aušra Adomaitienė, Erika Adomavičiūtė, Renata Baltakytė, Aušra Banuškevičiūtė, Asta Bivainytė, Agnė Danelevičiūtė-Vaišnienė, Edita Malčiauskienė, Ingrida Padleckienė, Vaida Svetnickienė, Sandra Varnaitė Mokomosios laboratorijos vedėjas Bronius Gimžauskas Vyr. inžinierė Aldona Švelnienė Vyr. technikė Ginta Laureckienė

Meistrai: Vidmantas Vincas Andriušis, Vygandas Stočkus Administratorė Daiva Viščiuvienė Tiriamoji bazė Nanopluošto gamybos laboratorinė įranga, kompiuterinio projektavimo klasė, tekstilės medžiagų struktūros tyrimo laboratorija, tekstilės medžiagų mechaninių savybių tyrimo laboratorija (trinties matavimo stendas, dinamometrai, siūlų įtempimo matavimo įtaisai, medžiagų dėvėjimo trintimi įtaisas, degumo įtaisas, pralaidumo orui, šlampumo ir kiti įtaisai). Doktorantūros moduliai Mezginių mechanika (prof. R. Čiukas); Pluoštų fizika (prof. R. Milašius); Audinių mechanika (prof. V. M. Milašius); Siūlų mechanika (prof. D. Petrulis); Sudėtingos sandaros siūlų kūrimo teorija (prof. S. Petrulytė); Pluoštinių medžiagų eksperimento teorija ir praktika (prof. R. Milašius).

83


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Siūlų bei pluoštų kūrimas ir vertinimas Prof. S. Stanys, prof. R. Milašius, prof. S. Petrulytė, prof. D. Petrulis, doc. V. Jonaitienė, lekt. A. Ragaišienė, lekt. M. Adomavičienė, asist. E. Adomavičiūtė. Buvo tiriamos tiek klasikinių vilnonių bei sintetinių, tiek techninės paskirties siūlų savybės ir jų gamybos technologiniai režimai. Taip pat buvo tęsiami bei gerokai išplėtoti nanopluošto elektrinio formavimo tyrimai.

Audinių bei mezginių kūrimas ir vertinimas Prof. R. Milašius, prof. S. Stanys, prof. V. Milašius, prof. A. Vitkauskas, prof. R. Čiukas, prof. S. Petrulytė, prof. D. Petrulis,doc. D. Mikučionienė, doc. R. Treigienė, doc. V. Jonaitienė, doc. E. Kumpi­kaitė, lekt. Ž. Rukui­ žienė, lekt. A. Ragaišienė, lekt. M. Adoma­vičienė, asist. J. Baltušnikaitė, asist. E. Adomavičiūtė. Buvo tiriama audinių bei mezginių struktūros parametrų, apdailos, dėvėjimo ir aplinkos veiksnių įtaka jų savybėms.

MTEP projektai Archeologinės tekstilės atkūrimo spektroskopine ir mikroskopine analize kompiuterizuoto metodo sukūrimas: VMSF remiamas projektas / Vadovė doc. V. Jonaitienė. Remiantis spektroskopinės analizės duomenimis, sukurtas archeologinės tekstilės atkūrimo metodas. Sudarytas įvairių viduramžiais naudotų pluoštų spektrografų duomenų bankas bei kompiuterizuotas struktūros atkūrimo metodas. Nustatyti viduramžiais naudotų siūlų žaliavų spektrografų skirtumai. Funkciniai didelio krūvio tankio polisacharidų dariniai: VMSF remiamas pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektas / Vadovai prof. A. Žemaitaitis, prof. R. Milašius.

Sukurti dvikomponenčiai krakmolo ir PVA bei chitozano ir PVA nanopluoštai ir jais padengta neaustinė medžiaga. Nanopluoštų pritaikymas infekcinių ligų prevencijai chirurginėse operacijose: Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondo remiamas projektas / Vadovas prof. S. Stanys. Galimybių studija buvo parengta bendradarbiaujant su Kauno medicinos universiteto darbuotojais. Studijoje apžvelgiamos tekstilės panaudojimo medicinoje galimybės, išvaržų operacijų metu kylančios problemos ir komplikacijos.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

84

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Petrulytė, Salvinija. Advanced textile materials and biopolymers in wound management // Danish Medical Bulletin. Copenhagen: Danish Medical Association. ISSN 0907-8916. 2008, Vol. 55, iss. 1, p. 72-77. [ISI Web of Science; MEDLINE]. Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. An investigation into air permeability of terry fabrics regarding the processes of finishing // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2008, Vol. 57, no. 1-2, p. 15-27. [ISI Web of Science]. Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Analysis of dynamic water absorption phenomenon in pile fabrics // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2008, Vol. 57, no. 5, p. 211-217. [ISI Web of Science]. Ragaišienė, Audronė. Istraživanje efektne prede od čistog PES vlakna i PES mješavina // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2008, Vol. 57, no. 7, p. 337-343. [ISI Web of Science]. Dubinskaitė, Kristina; Milašius, Rimvydas. Istraživanje ovisnosti dinamičkih svojstava prede za tepihe od vunenih vlakana i mješavine vunenih i poliamidnih 6 vlakana o faktoru uvojitosti končane prede // Tekstil. Zagreb: Croatian Association of Textile Engineers. ISSN 0492-5882. 2008, Vol. 57, no. 11, p. 576-581. [ISI Web of Science]. Baltušnikaitė, Julija; Kerpauskas, Paulius; Milašius, Rimvydas; Sirvydas, Povilas Algimantas; Stanys, Sigitas. Comparison of the burning process of multilayer fabric packets with the heat conduction process // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 1(66), p. 68-71. [ISI Web of Science]. Kumpikaitė, Eglė; Nėnienė, Inga. Lithuanian folk skirts. Part 1: Analysis of fabric pattern // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN

1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 2(67), p. 79-83. [ISI Web of Science]. 8. Kumpikaitė, Eglė; Nėnienė, Inga. Lithuanian folk skirts. Part II: Analysis of fabric weaves // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 3(68), p. 79-82. [ISI Web of Science]. 9. Petrulytė, Salvinija. Influence of technological parameters on the periodical effects of fancy yarns // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 3(68), p. 25-29. [ISI Web of Science]. 10. Kumpikaitė, Eglė. Influence of fabric structure on the character of fabric breakage // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 3(68), p. 44-46. [ISI Web of Science]. 11. Dubinskaitė, Kristina; Van Langenhove, Lieva; Milašius, Rimvydas. Influence of pile height and density on carpets end – use properties // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 12303666. 2008, Vol. 16, no. 3(68), p. 47-50. [ISI Web of Science]. 12. Milašius, Algirdas; Milašius, Vytautas Mykolas. New representation of the fabric weave factor // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 4(69), p. 48-51. [ISI Web of Science]. 13. Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Investigation into wetting phenomenon of terry fabrics // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 4(69), p. 62-66. [ISI Web of Science]. 14. Malčiauskienė, Edita; Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. Investigation of linen honeycomb weave fabric shrinkage after laundering in pure water // Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2008, Vol. 16, no. 6(71), p. 28-31.


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS [ISI Web of Science]. 15. Čiukas, Ričardas; Sadauskas, Darius. Control of the stability circular knitting process with passive yarn feeding  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 4(72), p. 77-81. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. 16. Treigienė, Rasa; Musnickas, Juozas Romanas. Influence of UV exposure on properties of wool fiber pretreated with surfactants solutions // Materials science = Medžiagotyra  / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 75-78. [ISI Web of Science; INSPEC]. 17. Varnaitė, Sandra; Vitkauskas, Arvydas Juozas; Abraitienė, Aušra; Rubežienė, Vitalija; Valienė, Vitalija. The features of electric charge decay in the polyester fabric containing metal fibres // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 157-161. [ISI Web of Science; INSPEC]. 18. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. The change of air permeability and structure of breathable-coated textile materials after cyclic stretching // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 162-165. [ISI Web of Science; INSPEC]. 19. Kumpikaitė, Eglė; Nėnienė, Inga. Fancy yarns in the fabrics of Lithuanian folk skirts // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 166-170. [ISI Web of Science; INSPEC]. 20. Baltušnikaitė, Julija; Milašius, Rimvydas. Prediction of the flammability of multilayer fabric packet // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 3, p. 254-257. [ISI Web of Science; INSPEC]. 21. Baltakytė, Renata; Petrulytė, Salvinija. Experimental analysis of air permeability of terry fabrics with hemp and linen pile  // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 3, p. 258-262. [ISI Web of Science; INSPEC]. 22. Rubežienė, Vitalija; Padleckienė, Ingrida; Baltušnikaitė, Julija; Varnaitė, Sandra. Evaluation of camouflage effectiveness of printed fabrics in visible and near infrared radiation spectral ranges // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 4, p. 361-365. [ISI Web of Science; INSPEC]. 23. Adomavičienė, Milda; Schwarz, Anne; Stanys, Sigitas. Wetting of fibers // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 31-36. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 24. Adomavičiūtė, Erika; Adomavičienė, Milda; Milašius, Rimvydas; Leskovšek, Mirjam; Demšar, Andrej. The influence of poly(vinyl alcohol) (PVA) solution properties on the diameter of nanofibres // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 37-41. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 25. Adomaitienė, Aušra; Kumpikaitė, Eglė. Comparison of

weavability of cotton and polyester woven fabrics // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 193-197. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 26. Ragaišienė, Audronė. The investigation of fancy yarns with wool components structure // Magic World of Textiles: 4thd International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 259-264. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 27. Rukuižienė, Žaneta; Milašius, Rimvydas. Influence of fabric cross-section shape on its strength // Magic World of Textiles: 4thd International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 271-274. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 28. Jonaitienė, Vaida. Influence of roving on blended-wool and wool yarn irregularity // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 781-786. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Influence of finishing on absorption dynamics of hemp/cotton terry fabrics // AUTEX 2008 [Elektroninis išteklius]: Working towards Change: Academy and Industry together, June 24-26, 2008, Biella, Italy: 8th AUTEX conference [proceedings]. Torino: Politecniko di Torino, 2008. ISBN 9788889280492. p. [1-7]. 2. Čiukas, Ričardas; Mikučionienė, Daiva; Tvarijonavičienė, Beata. Fabrics knitted from fancy ribbon-type yarns: estimation of structure indices and tensile properties of yarns  // AUTEX 2008 [elektroninis išteklius]: Working towards Change: Academy and Industry Together, June 2426, 2008, Biella, Italy: 8th AUTEX conference [proceedings]. Torino: Politecniko di Torino, 2008. ISBN 9788889280492. p. [1-7]. 3. Padleckienė, Ingrida; Petrulis, Donatas. Investigation about properties of breathable coated fabrics after abrasion // AUTEX 2008 [Elektroninis išteklius]: Working towards Change: Academy and Industry together, June 24-26, 2008, Biella, Italy: 8th AUTEX conference [proceedings]. Torino: Politecniko di Torino, 2008. ISBN 9788889280492. p. [1-5]. 4. Kurševičiūtė, Dovilė; Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Apdailos įtaka audinių su lino ir bambuko kilpiniais metmenimis geometrinėms ir fizikinėms savybėms // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 3-6. 5. Filipovienė, Karolina; Petrulytė, Salvinija; Baltakytė, Renata. Vandens, šilumos, mechaninio ir cheminio poveikių įtaka kilpinių audinių geometriniams rodikliams // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 7-10. 6. Banuškevičiūtė, Aušra; Mikučionienė, Daiva. Megztų tekstilės dirbinių dekoratyvinės apdailos problemos // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 11-15.

85


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 7. Kazlaitė, Sigita; Čiukas, Ričardas; Adomavičiūtė, Erika. Mezginio pynimo įtakos medvilninių verpalų tempimo charakteristikų pokyčiams po mezgimo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 16-19. 8. Kaminskaitė, Aušra; Adomavičiūtė, Erika; Adomavičienė, Milda; Milašius, Rimvydas. Polivinilalkoholio (PVA) polimerinio tirpalo koncentracijos įtaka nanopluošto skersmeniui // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 20-24. 9. Saikauskaitė, Jurgita; Mikučionienė, Daiva. Sendinamų skersinių mezginių iš medvilninių verpalų ir jų derinių su PES siūlais sandaros rodiklių pokyčiai // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 25-28.

10. Bivainytė, Asta; Mikučionienė, Daiva. Skersinių mezginių polinkio veltis ir pumpuruotis tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 29-33. 11. Petravičius, Artūras; Petrulis, Donatas. Plėvelinių siūlų gamyba ir savybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 34-37. 12. Siniauskaitė, Živilė; Kumpikaitė, Eglė. Medvilninių audinių audžiamumo tyrimas // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 38-42. 13. Starevičienė, Jolanta; Treigienė, Rasa. Skirtingos sandaros kojinaičių atsparumo dėvėjimui palyginamoji analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 43-46.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

Elektrinio verpimo prietaisas

86

18,55 5,60 13,00 1,00 38,15


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Polimerinių gaminių mokslo laboratorija Adresas: Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Vedėja – vyr.m.d. dr. Eglė Fataraitė, tel. (8 37) 300 207, el. p. egle.fataraite@ktu.lt Laboratorija įkurta 2002 m.

Darbuotojai Vyr. mokslo darbuotojos: dr. Eglė Fataraitė, dr. Daiva Milašienė, dr. Kristina Žukienė Laboratorija yra 1962 m. prie Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros įkurtos Avalynės ir siuvimo technologijos žinybinės mokslo laboratorijos, 1993 m. pertvarkytos į Polimerinių gaminių mokslo laboratoriją prie Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos katedros, teisių ir įsipareigojimų perėmėja ir tęsėja nuo 2002 04 17.

Laboratorijoje tiriamos įvairios polimerinės heterogeninės sistemos – plastikai, polimerų mišiniai, klijai, dangos, laminuotos struktūros ir kitos kompozicinės medžiagos. Atliekami tyrimai orientuoti į naujų pramoninės ir buitinės paskirties gaminių su iš anksto numatytomis savybėmis kūrimą ir tobulinimą. Siekiama gauti medžiagas ir gaminius, pasižyminčius geresnėmis mechaninėmis, fizikinėmis, eksploatacinėmis ir estetinėmis savybėmis. Tyrimai apima tris tarpusavyje susijusias stadijas: klasikinių teorijų taikymo, modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų.

Tyrimų tematika Polimerinių kompozicijų elgsenos tyrimas ir modeliavimas Prof. V. Jankauskaitė, doc. K. Žukienė, dokt. A. Laukaitienė, stud. I. Dzemydaitė

Polietilentereftalato atliekų grįžtamojo perdirbimo ir naudojimo galimybės Prof. V. Jankauskaitė, jaun. m. d R. Lygaitis, dokt. G. Macijauskas

Atlikta PCP ir VeoVa-11/MMA/EHA mišinių koncentruotų ir praskiestų tirpalų suderinamumo vertinimo įvairiais reologiniais metodais lyginamoji analizė. Modifikuotų polichlorpreninių adhezinių kompozicijų paviršiaus geometrijos bei jos ryšio su kitomis savybėmis, įskaitant ir savybes tūryje, nustatymas leidžia kontroliuoti sanklijų kokybę. Periodinės ir atsitiktinės struktūros modelio naudojimo įtakos nesuderinamų polimerinių mišinių vidutinėms įtempių vertėms tyrimai parodė, kad abiem atvejais apskaičiuotos vidutinių įtempių vertės gerai koreliuoja su nustatytomis eksperimentiškai.

Dėl vis didėjančio PET butelių ir pakuočių kiekio didelę reikšmę įgauna polietilentereftalato (PET) atliekų grįžtamasis perdirbimas. Atlikta PET grįžtamojo perdirbimo fiziniu ir cheminiu būdais galimybių analizė, daugiausia dėmesio skiriant ekonomiškai naudingiausios glikolizės reakcijos produktams ir tolesnio jų naudojimo galimybių tyrimui bei vertinimui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų matmenų analizė Vyr. m. d. K. Žukienė, vyr. m. d. D. Milašienė, stud. L. Vilūnaitė Kaip vystosi Lietuvos vaikų pėdos, svarbu žinoti sprendžiant racionalios vaikiškos avalynės gamybos klausimus. Nagrinėti 1–6 metų amžiaus vaikų pėdų augimo ypatumai.

MTEP projektai Ciklinių apkrovų veikiamų polimerinių laminatų su mikroporinga plėvele savybių tyrimas: VMSF remiamas projektas / Vadovė dr. D. Milašienė. Tiriama ciklinių apkrovų parametrų įtaka „kvėpuojančia“ mikroporinga poliuretanine plėvele laminuotos odos ir ją sudarančių sluoksnių savybėms. Nustatyta, kad teigiamoje temperatūroje mikroporinga PU plėvele laminuota oda yra atspari ilgalaikiam varginimui lankstant kloste, imituojančia raukšlių susidarymą dėvėjimo metu. Elastomerinės mikroporingos PU plėvelės varginimo dažnio (cikliškai tempiant iki deformacijos e = 200 %) keitimas nuo 20 ciklų/h iki 225 ciklų/h plėvelės mechaniniams rodikliams įtakos neturi. Varginimo aplinkos temperatūra turi didelę įtaką mikroporingos PU plėvelės mechaninėms savybėms ir irimo defektų atsiradimui (~0 °C). Nors neigiamoje temperatūroje atsirandančių laminuotos odos dangos plėvelės pažei­ dimų įtaka viso laminato stipriui nėra didelė, tačiau, varginimo aplinkos temperatūrai nukritus žemiau – 7 °C, dėl tokių defektų eksploatacinės gaminio savybės

pablogėja: laminuotos odos bandiniai pažeidimų vietose tampa visiškai neatsparūs vandeniui. Sveikatai žalingų ftalatinių plastifikatorių polivinilchlorido kompozicijose pakeitimas poli6-heksanolido dariniu: VMSF remiamas projektas / Vadovė prof. V. Jankauskaitė Projekto tikslas – sumažinti ftalatinių plastifikatorių kiekį PVC kompozicijoje, pakeičiant juos kitomis sveikatai nežalingomis ir mažo migracinio pajėgumo medžiagomis nepabloginant kompozicijos savybių. Tirtos galimybės panaudoti poli-6-heksanolidinį termoplastinį poliuretaną (PCL-TPU) PVC savybėms modifikuoti, atsižvelgiant į komponentų tarpusavio suderinamumą bei fizikines ir mechanines savybes. Nustatyta, kad PCL-TPU kiekis turi didelę įtaką PVC mechaninėms savybėms. Didinant PCLTPU kiekį iki 40 mas.% PVC kompozicijos ištįsa gerokai padidėja, tačiau stipris trūkimo metu sumažėja, o takumo riba išnyksta. Tyrimai parodė, kad, įmaišius PCL-TPU, PVC eksploatacinės savybės nepablogėja.

87


DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jankauskaitė, Virginija; Macijauskas, Gintaras; Lygaitis, Ramūnas. Polyethylene terephthalate waste recycling and application possibilities: a review // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 2. p. 119-127. [ISI Web of Science; INSPEC]. 2. Žukienė, Kristina; Vilūnaitė, Laura; Milašienė, Daiva. Analysis of preschool age Lithuania children’s feet measurements: implications for shoe design // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 1047-1051. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 3. Milašienė, Daiva; Bubnytė, Kristina; Žukienė, Kristina.

Flexing fatigue influence on the properties of microporouse breathable laminates for clothing // Magic World of Textiles: 4th International Textile Clothing & Design Conference, October 5th to October 8th, 2008, Dubrovnik, Croatia: book of proceedings / University of Zagreb. Faculty of Textile Technology. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537105266. p. 837-841. [Conference Proceedings Citation Index; Chemical Abstracts (CAplus); World Textile Abstracts.; Textile Technology Digest.; Textile Global/Net.]. 4. Zeleniakienė, Daiva; Žukienė, Kristina; Griškevičius, Paulius; Jankauskaitė, Virginija. An approach to micro-macro modelling of elastomer blends mechanical behaviour // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. ISSN 1822-2951. 2008. p. 548-552. [ISI Proceedings].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Iš viso

88

0,33 0,91 4,23


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Dekanė – prof. dr. Gražina Startienė Tel. (8 37) 300551 Faks. (8 37) 208757 El. p. dekvf@ktu.lt http://ekonomika.evf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1968 m. Pagrindines pareigas jame turi 141 darbuotojas, iš jų 55 mokslininkai: 2 habilituoti daktarai, 53 daktarai.

Marketingo katedros moklininkai ES Leonardo da Vinci projekto „HOTSME“ partnerių susitikime

Pagrindinës tyrimø kryptys Finansų valdymas. Finansų rinkų ir institucijų plėtros tendencijų tyrimas. Įmonių organizavimo ir personalo valdymo tobulinimas. Visuotinės kokybės vadyba. Tinklaveika ir procesų pokyčiai. Projektų vadyba: plėtros krypčių modeliavimas. Vertės vartotojui koncepcija marketingo teorijoje ir jos taikymas. Informacinės ryšio technologijos ir jų įtaka socialiniams ekonominiams reiškiniams. Rinkos mechanizmas ir jo reguliavimas. Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba. Įmonės veiklos proceso formalizavimas ir modeliavimas. Verslo aplinkos prognozavimas. Darbo rinkos funkcionavimo problemos.

89 89


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Padaliniai Apskaitos katedra

Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. (8 37) 300565, el. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel. (8 37) 300575, el. p. vytautas.snieska@ktu.lt

Finansų katedra

Vedėja – doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. (8 37) 300560, el. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt

Įmonių ekonomikos katedra

Vedėja – prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. (8 37) 300589, el. p. kat0405@ktu.lt

Kokybės vadybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300590, el. p. kat0408@ktu.lt

Marketingo katedra

Vedėja – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. (8 37) 300585, el. p. jurate.banyte@ktu.lt

Vadybos katedra

Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel. (8 37) 300570, el. p. algimantas.sakalas@ktu.lt

Visuotinės kokybės vadybos centras

Direktorius – prof. dr. Povilas Vanagas  , tel. (8 37) 300590, el. p. hvc@ktu.lt

Projektų vadybos centras

Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300558, el. p. pvc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

TP A 2,8% K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 5% VMSF 11,2%

Univers iteto m ok s lo fondas 18,1%

90

Tarptautinės m ok s lo program os 62,9%


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Ekonomika ir vadyba 2008 (13-oji tarptautinė), 2008 m. balandžio 10, 11 d. 2. Kokybės vadybos vaidmuo organizacijų vystymosi procese, 2008 m. lapkričio 27 d. 3. Ekonomika ir vadyba-2008 (respublikinė), 2008 m. gegužės 9 d. Užsienio mokslininkų vizitai 2008 m. fakultete lankėsi 21 užsienio šalių mokslininkas iš 10 šalių. Jų vizito tikslai buvo įvairūs: paskaitų skaitymas, bendradarbiavimo ryšių užmezgimas, ERASMUS sutarčių aptarimas ir pasirašymas, dalyvavimas mokslinėse konferencijose ir diskusijose. Vasario 2 d. prof. Arūnas Lapinskas iš Sankt Peterburgo valstybinio technikos universiteto (Rusija); Balandžio 8–13 d. prof. Petr Němeček, prof. Iveta Šimberova ir dokt. Alena Kocmanova iš Brno technologijos universiteto (Čekija); Balandžio 9–11 d. prof. Hana Bohusova ir dr. Danuse Nerudova iš Mendelio Brno universiteto (Čekija), prof. Natalja Lace, doc. Elina Gaile-Sarkane, Olga Bogdanova, doc. Karlis Ketners ir dokt. Guna Civcisa iš Rygos technikos universiteto (Latvija) ir dr. Anka Tanasie iš Krajovos universiteto (Rumunija); Balandžio 8–13 d. dr. Claudio De Mattos iš Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė); Balandžio 9–12 d. prof. Bernd Joahim Schuller iš Šiovdės universiteto (Švedija); Birželio 19–23 d. Ignacio Tamayo iš Granados universiteto (Ispanija); Rugsėjo 8–12 d. Lenka Branska ir Zuzana Pecinova iš Pardubicės universiteto (Čekija); Rugsėjo 15–19 d. Luca Piras iš Kalgario universiteto (Italija); Spalio 31–lapkričio 11 d. Arto Mutanen iš Lapenrantos technologijos universiteto (Suomija); Lapkričio 23–28 d. Daniela Dimova iš Gabrovo technikos universiteto (Bulgarija); Gruodžio 1–5 d. Vladimira Hovorkova Valentova iš Libereco technikos universiteto (Čekija). Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje: Prof. B. Martinkus – mokslo žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcinės kolegijos narys; mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingasis redaktorius. Prof. B. Neverauskas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; mokslinės konferencijos „Nacionalinės ekonomikos ir antreprenerystės plėtros problemos“ ir Rygos technikos universiteto mokslo žurnalo „Ekonomika ir verslas. Verslas ir vadyba“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Prof. A. Sakalas – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Vadyba ir inžinerija“ (Bulgarija)

mokslinio komiteto narys; mokslo darbų „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai“ redakcinės kolegijos narys, tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ programos komiteto narys. Prof. Ž. Simanavičienė – nacionalinio projekto „Verslo plano turnyras“ ekspertė; Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos tarybos pirmininkė; Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentė; Kauno moterų draugijos tarybos pirmininkė; Brno technologijos universiteto (Čekija) mokslo žurnalo „Trends economics and management“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Management, Economics and Business Development in the New European Conditions“ redakcinės kolegijos narė; Slovakijos universiteto Bratislavoje mokslo žurnalo „Research papers“ redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės konferencijos „Modern Approaches of Corporate Management“ komiteto narė; VU mokslo žurnalo „Vadyba“ redakcinės kolegijos narė; Kolpingo kolegijos mokslinės-praktinės konferencijos „SVV plėtros perspektyvos integracijos į ES kontekste“ redakcinės kolegijos narė; Talino technologijos universiteto tarptautinės mokslinės konferencijos „Education and Economy“ komiteto narė; Pardubicės technologijos universiteto (Čekija) tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ redakcinės kolegijos narė; KTU tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ redakcinės kolegijos narė; kainų katalogo „Automobilių kainos Lietuvoje“ vyr. redaktorė; Ekonomikos mokslų publikacijų ekspertų koordinacinės ekspertų grupės (KEG) pirmininkė. Prof. V. Snieška – mokslo žurnalų „Ekonomika“, „Socialiniai mokslai“, „Inžinerinė ekonomika“, „Baltic Journal of Management“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ programos komiteto narys. Prof. G. Startienė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. Prof. P. Vanagas – Lietuvos kokybės vadybos asociacijos prezidentas; Amerikos kokybės draugijos narys ir jos atstovas Lietuvoje; Medicininio audito instituto tarybos narys; mokslo žurnalų „Socialiniai mokslai“ ir „Vadyba: sisteminiai tyrimai“ redakcinių kolegijų narys; Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Gerosios patirties pavyzdžių iš viešojo sektoriaus srities tarpžinybinės atrankos komisijos narys. Prof. R. Gatautis – Įmonių elektroninio verslo paramos MVĮ tinklo ekspertas; „eTen“ programos ekspertas; Elektroninio verslo mokslinių tyrimų tinklo narys; mokslo žurnalų „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research“, „Electronic Commerce Research“, „International Journal of Electronic Business“ ir „Inžinerinė ekonomika“ redakcinių kolegijų narys; tarptautinių konferencijų „Bled conference on eCommerce“, „DEXA eGovernment conference“, „Wuhan conference on Electronic Business“, „European Conference on Electronic Business“, „IBIMA Conference“, „IASK International Conference“ ir „European Conference on Product and Process

91


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Modelling“ mokslinių komitetų narys; Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Geriausio turinio konkursas“ komisijos narys; Kauno apskrities e. Regiono komiteto narys; Kauno miesto e. Miesto darbo grupės narys; Kauno apskrities atstovas „Regions for Digital Ecosystems Networks“ organizacijoje; nacionalinis atstovas „Harmonising eBusiness processes and data exchange standards in the textile/clothing and footwear sectors in Europe“ valdymo komitete. Prof. R. Virvilaitė – tarptautinio mokslo žurnalo „Innovative Marketing“ redakcinės kolegijos narė; Lietuvos studijų kokybės vertinimo centro „Vadybos studijų programa: egzaminavimas“ ekspertė; tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ (Čekija) redakcinės kolegijos narė. Doc. J. Banytė – tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ programos komiteto narė; tarptautinės mokslinės konferencijos „Customer Relationship Management“ (Čekija) redakcinės kolegijos narė. Doc. A. Rūtelionė – ES „Eurostars“ programos projektų ekspertė; tarptautinės moderatorių asociacijos narė; Kauno plėtros forumo narė-ekspertė. Doc. R. Kuvykaitė – mokslo žurnalo „Inžinerinė ekonomika“ atsakingoji sekretorė.

Doc. P. Milius – Lietuvos ekspertas 7-osios bendrosios programos „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ komitete, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Inovacijų komiteto narys; Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos narys; Lietuvos dalyvavimo 7-ojoje bendrojoje programoje veiklos koordinavimo komisijos narys; nuo 1996 m. Lietuvos atstovas Baltijos šalių mokslo ir technologijų parkų asociacijoje (BASTIC). 2001–2004 m. šios asociacijos prezidentas. Doc. J. Solnyškinienė – „The Society for the Advancement of Socio–Economics“ (JAV, Baltimorė) draugijos narė. Doc. L. Valančienė – Europos apskaitos asociacijos narė; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė; Tarptautinės kontrolingo sąjungos narė; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ organizacinio komiteto narė. Doc. A. Vasiliauskaitė – mokslo žurnalo „Socialiniai mokslai“ redakcinės kolegijos narė; tarptautinės konferencijos „Ekonomika ir vadyba-2008“ programos komiteto narė. Dr. A. Guzavičius – Lietuvos mokslo tarybos Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo komisijos narys; Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narys; „European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions“ narys.

Apskaitos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Boguslauskas, tel. (8 37) 300 565, el. p. vytautas.boguslauskas@ktu.lt Apskaitos katedra įkurta 1999 m. pertvarkius Finansų ir apskaitos katedrą į du savarankiškus fakulteto padalinius.

Darbuotojai Profesorius dr. Vytautas Boguslauskas Docentai: dr. Edita Gimžauskienė, dr. Giedrius Grondskis, dr. Borisas Jefimovas, dr. Šviesa Leitonienė, dr. Valdas Pukas, dr. Borisas Seminogovas, dr. Stanislava Stungurienė, dr. Loreta Valančienė Lektoriai: Rūta Bliekienė, dr. Lina Dagilienė, Irena Klimavičienė, Rūta Lapašinskaitė, Violeta Mykolaitienė, Eglė Ramanauskienė, Jolanta Dalia Staliūnienė, dr. Alina Stundžienė, Alfreda Šapkauskienė, dr. Dainius Ulys, dr. Lina Užienė Asistentės: Kristina Kundelienė, Giedrė Večerskienė Doktorantai: Lina Klovienė, Kristina Kundelienė, Goda Kvedaravičienė, Ričardas Mileris, Donatas Pilinkus, Jolanta Dalia Staliūnienė, Marius Strumickas Vyr. administratorė Giedrė Večerskienė Vyr. laborantė Kristina Jankauskienė

92

Doktorantūros moduliai Ekonometrikos teorija (prof. V. Boguslauskas). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslo krypties disertacija. Rolandas Rupšys. Vidaus audito vertinimo modelis (vadovas prof. V. Boguslauskas). Ekonomikos mokslų krypties disertacija. Lina Dagilienė. Finansinių vertinimo metodų parinkimas investavimo ir valdymo tikslams (vadovas prof. V. Boguslauskas).


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Vertinimo procesų organizavimas Prof. V. Boguslauskas, doc. L. Valančienė, doc. E. Gimžauskienė, dr. L. Užienė, lekt. L. Dagilienė, doktorantai L. Klovienė, G. Kvedaravičienė, R. Mileris ir M. Strumickas Tiriant teorinius finansinių vertinimo metodų parinkimo, atsižvelgiant į atskleidžiamą informaciją, aspektus atlikta apskaitos ir finansų valdymo teorijos analizė. Išskirti ir apibūdinti veiksniai, darantys įtaką finansinių vertinimo metodų parinkimui, suformuluoti parinkimo kriterijai ir sudarytas finansinių vertinimo metodų parinkimo, investavimo ir valdymo tikslams modelis. Pagrįstas šio modelio prielaidų tinkamumas Lietuvos įmonėse.

Audito veiklų vertinimas Doc. B. Seminogovas, doc. S. Stungurienė, dokt. J. D. Staliūnienė, dokt. R. Rupšys Atsižvelgiant į veiklos vertinimo šiuolaikinės koncepcijos raiškos kontekstą, sudarytas vidaus audito vertinimo modelis. Šis modelis įgalina visapusiškai matuoti ir vertinti vidaus audito veiklą bei kryptingai siekti pageidaujamų vidaus audito veiklos rezultatų. Atskleisti vidaus audito veiklos vertinimo rodiklių dėsningumai, įgalinantys numatyti vidaus audito veiklos tobulinimo gaires.

Straipsniai 1.

2.

1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Boguslauskas, Vytautas; Kvedaravičienė, Goda. Strategic outsourcing plan and the structure of outsourcing process  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 60-66. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Večerskienė, Giedrė; Valančienė, Loreta; Boguslauskas, Vytautas. Training accounting specialists at Kaunas University of Technology Economics and Management Faculty: past, present and perspectives // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 9-17. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gimžauskienė, Edita; Klovienė, Lina. Implementing activity based management: the role of organizational values // Socialiniai tyrimai = Social Research: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 4(14), p. 26-35. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL]. Dagilienė, Lina. The model for the choice of financial valuation methods // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 17-21. [Business Source Complete]. Gimžauskienė, Edita; Klovienė, Lina. The role of institutional factors on changes of performance measurement system // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 22-29. [Business Source Complete]. Klimavičienė, Irena; Mykolaitienė, Violeta. Ilgalaikio turto apskaitos viešajame sektoriuje pokyčiai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis

5.

6.

7.

8.

9.

technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 39-47. [Business Source Complete]. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Stungurienė, Stanislava. Laiko veiksnio įtaka audito klientų lūkesčių patenkinimo kontekste // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 62-71. [Business Source Complete]. Strumickas, Marius; Valančienė, Loreta. Valdymo apskaitos pokyčių tyrimas šiuolaikinių valdymo teorijų kontekste // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 72-78. [Business Source Complete]. Valančienė, Loreta; Gimžauskienė, Edita. Dimensions of open system in performance mesurement: theoretical aspect // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 79-87. [Business Source Complete]. Vaškelienė, Lina; Šelepen, Julija. Informacijos apie intelektinį kapitalą atskleidimas Lietuvos akcinėse bendrovėse // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 88-97. [Business Source Complete]. Večerskienė, Giedrė; Valančienė, Loreta. Universitetų veiklos vertinimo metodikos kūrimo aspektai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis

93


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 98-106. [Business Source Complete]. 10. Kvedaravičienė, Goda. Development of nearshoring in global outsourcing market // Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 563-569. [Business Source Complete]. 11. Pilinkus, Donatas; Boguslauskas, Vytautas. The stock market as a leading indicator in a small open economy: an application of grander causality // Ekonomika ir vadyba2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 630-635. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Gimžauskienė, Edita; Valančienė, Loreta. The changing role of management acccounting systems towards value creation // Journal of Economic and Financial Sciences. Johannesburg: University of Johannesburg. ISSN 1995-7076. 2008, Vol. 2. no. 1, p. 7-30. 2. Christauskas, Česlovas; Stungurienė, Stanislava. Рациональное управление финансовыми ресурсами  // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa. Warszawa. ISSN 1641-4381. 2008, T.44 (100), p. 17-30. 3. Jakštonytė, Gintarė. Lietuvos namų ūkių mokesčių naštos vertinimas // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos:

4.

5.

6.

7.

problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 6-osios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Apskaitos ir finansų katedros 40-mečiui paminėti, straipsnių rinkinys, 2008 m. spalio 24 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 2029-1175. 2008, nr. 1(6), p. 34-39. Kundelienė, Kristina. Key aspects of enterprise information system selection and implementation // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 6-osios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Apskaitos ir finansų katedros 40-mečiui paminėti, straipsnių rinkinys, 2008 m. spalio 24 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 20291175. 2008, nr. 1(6), p. 75-80. Staliūnienė, Jolanta Dalia. Kontrolingo reikšmė nepriklausomo audito požiūriu // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 6-osios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Apskaitos ir finansų katedros 40-mečiui paminėti, straipsnių rinkinys, 2008 m. spalio 24 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 20291175. 2008, nr. 1(6), p. 146-151. Staliūnienė, Jolanta Dalia; Christauskas, Česlovas. The investigation of risky clients screening in auditing  // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы развития: материалы научной конференции студентов, аспирантов, преподавателей 24 октября 2007 г. Санкт-Петербург: СПБГИЭУ, 2008. ISBN 9785889968238. p. 28-36. Jakovleva, Eugenija. Įmonės „E5 - Mode Baltic“ bendrųjų kaštų valdymas // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 34-36.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

94

2 10

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

6

Iš viso

18


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Vytautas Snieška, tel.: (8 37) 300 575, 300 576, 300 581 el. p. vytautas.snieska@ktu.lt Katedra įkurta 1999 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Dalia Bernatonytė, dr. Jadvyga Čiburienė, dr. Valentinas Navickas, dr. Vytautas Snieška, dr. Gražina Startienė Docentai: dr. Daiva Burkšaitienė, dr. Mindaugas Dapkus, dr. Daiva Dumčiuvienė, dr. Vaidas Gaidelys, dr. Aldona Juozapavičienė, dr. Daiva Laskienė, dr. Irena Pekarskienė, dr. Vaida Pilinkienė, dr. Asta Sabonienė, dr. Julius Algimantas Urbonas Lektoriai: Darius Bačkaitis, Akvilė Čibinskienė, dr. Aušra Kazlauskienė, Jūratė Pridotkienė, dr. Gabrielė Snieškienė, Ligita Vasiliauskienė, dr. Asta Žilinskė Asistentė Deimantė Venclauskienė Doktorantai: Viktorija Bobinaitė, Birutė Daraškevičiūtė, Aura Drakšaitė, Sandra Jakštaitė, Vitalija Kardokaitė, Asta Malakauskaitė, Rūta Ostaševičiūtė, Mindaugas Povilaitis, Sandra Poškienė, Rita Remeikienė, Artūras Simanavičius, Henrika Šakienė, Karolis Trimonis, Gitana Valodkienė, Jovita Vasauskaitė, Ligita Vasiliauskienė, Vitalija Venckuvienė, Deimantė Venclauskienė Vyr. administratorė Raimonda Pauraitė

Laborantė Aušrelė Kavaliauskienė Administratorė Jūratė Kripaitė Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija su 20 kompiuterizuotų darbo vietų, kompiuteriai, programinė įranga, ekonominio modeliavimo programos. Doktorantūros moduliai Mikroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Makroekonominės analizės problemos (prof. V. Snieška); Ekonominės minties istorija (doc. J. A. Urbonas); Vertybinių popierių rinkos teorija (doc. A. Juozapavičienė); Įmonė rinkos ekonomikoje (prof. V. Snieška); Tarptautiniai finansiniai santykiai (prof. V. Snieška). Apgintos disertacijos Ekonomikos mokslų daktaro disertacija: Jurgita Bruneckienė. Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu (vadovas prof. V. Snieška).

Tyrimų tematika Tarptautinės ekonomikos ir prekybos dėsningumai bei tarptautinės finansų rinkos Prof. G. Startienė, prof. D. Bernatonytė, prof. V. Navickas, doc. I. Pekarskienė, doc. D. Burkšaitienė, doc. V. Gaidelys, doc. A. Juozapavičienė, doc. D. Laskienė, doc. A. Sabonienė, dokt. V. Bobinaitė Ištirtas mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo Lietuvos užsienio prekyboje. Atliktas Europos didmeninių elektros energijos rinkų likvidumo vertinimas. Tirti darbo rinkos struktūros pokyčiai integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis. Nustatytas užsienio pirkėjo rodiklių panaudojimas jo nemokumo rizikai vertinti. Ištirta finansų rinkų tarptautinė sąveika ekonomikos nuosmukio kontekste. Lietuvos ekonomika globalizacijos kontekste Prof. J. Čiburienė, doc. J. A. Urbonas, lekt. J. Pridotkienė, lekt. L. Vasiliauskienė, lekt. D. Venclauskienė, doktorantai R. Remeikienė ir K. Trimonis

Įvertintas įmonės masto vaidmuo, plėtojant konkurencingumą globalioje rinkoje. Išnagrinėti tokie Lietuvos ekonomikos augimo prognozuojamumo veiksniai, kaip nekilnojamojo turto burbulas, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo makroekonominės pasekmės. Ištirta nekilnojamojo turto rinkų sąveika su pinigų rinka Lietuvos ekonomikoje. Atliktas valstybės skolinimosi poreikio prognozavimas. Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas Prof. V. Snieška, doc. V. Pilinkienė, doc. D. Dumčiuvienė, lekt. D. Bačkaitis, doktorantai R. Brazienė, A. Drakšaitė, A. Malakauskaitė ir A. Simanavičius Ištirti įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai. Šio tyrimo kontekste nustatyti apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai. Išnagrinėti įvykio rinkodaros strategijų formavimosi ir plėtros ypatumai. Tiriant verslo ciklų ir eksporto rodiklių sąveiką, nustatytas ekonominio nuosmukio ir eksporto tiesioginis ir grįžtamasis ryšys.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Snieška, Vytautas. Naujas tarptautinės prekybos vadovėlis: [recenzija] // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 120-121. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL;

DOAJ]. 2. Pilinkienė, Vaida. Selection of market demand forecast methods: criteria and application // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 19-25. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ].

95


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 3. Gaidelys, Vaidas; Bučiūnas, Gediminas. Money laundering and its economic impacts in the context of the fight against terrorism // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 26-33. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Juščius, Vytautas; Snieška, Vytautas. Influence of corporate social responsibility on competitive abilities of corporations   // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 34-44. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Snieška, Vytautas. Research into international competitiveness in 2000–2008 // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 29-41. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Pilinkienė, Vaida. Market demand forecasting models and their elements in the context of competitive market // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 5(60), p. 24-31. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Startienė, Gražina; Remeikienė, Rita. Gender gap in entrepreneurship // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 5(60), p. 95-103. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 8. Snieška, Vytautas; Laskienė, Daiva; Pekarskienė, Irena. Stock returns and the macroeconomic environment: the case of the Vilnius stock exchange // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Kaunas. ISSN 1648-4460. 2008, Vol. 7, no. 2 (14), suppl. B, p. 115129. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. 9. Rimienė, Kristina; Bernatonytė, Dalia. Agility concept in supply chain management // Transport Means-2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 207-210. [ISI Proceedings]. 10. Narbutienė, Neringa; Dumčiuvienė, Daiva. The comparative analysis of the Baltic States Universities’ study programmes for international students: competition versus cooperation aspects // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 169-176. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Lietuvos aukštojo mokslo paslaugos informacinėje visuomenėje // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2008, nr. 48, p. 55-69. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 2. Navickas, Valentinas; Činauskaitė-Cetiner, Jurgita. Implementation of finance logistic in Lithuanian

96

enterprises  // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 2(12), p. 114-122. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 3. Bernatonytė, Dalia; Juškienė, Gailė. Development of intraindustry trade among the Baltic States // Social Research  = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 3(13), p. 32-41. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 4. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Opportunities in the labour market: gender equality aspect in Lithuania // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 4(14), p. 47-55. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 5. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Nauji makroekonominės politikos svertai: klasterių fenomenas // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. 2008, T. 9, nr. 4, p. 245-252. [Business Source Complete; ICONDA]. 6. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Aukštojo mokslo paslaugos rinkos sąlygomis // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo darbai/ Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, nr. 4(13), p. 81-89. [Index Copernicus]. 7. Bernatonytė, Dalia. Intra-industry trade in agricultural and food products sector: Lithuanian case // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 422-429. [Business Source Complete]. 8. Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. Smulkių ir vidutinių įmonių vaidmuo Lietuvos užsienio prekyboje // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 430-437. [Business Source Complete]. 9. Bobinaitė, Viktorija; Juozapavičienė, Aldona. Europos didmeninių elektros enrgijos rinkų likvidumo vertinimas // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 438-445. [Business Source Complete]. 10. Burkšaitienė, Daiva; Juozapavičienė, Aldona. Įmonių vertės kūrimą ir jos valdymą atspindintys vertės matai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 467-474. [Business Source Complete]. 11. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Darbo rinkos struktūros pokyčiai integracijos į Europos Sąjungą sąlygomis // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 475-483. [Business Source Complete]. 12. Juozapavičienė, Aldona; Bobinaitė, Viktorija; Burkšaitienė, Daiva. Apsaugos fondų investavimo struktūros ir strategijų ypatumai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 517-525. [Business Source Complete]. 13. Karazijienė, Žaneta; Sabonienė, Asta. Valstybės skolinimosi poreikio prgnozavimas // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 538-545. [Business Source Complete]. 14. Maksvytienė, Inga; Urbonas, Julius Algimantas. Produkto įvairovės ekonomijos vaidmuo, plėtojant įmonės konkurencingumą globalioje ekonomikoje // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 577-584. [Business Source Complete]. 15. Navickas, Valentinas; Malakauskaitė, Asta. Klasteriai, kaip tarporganizacinių verslo ryšių specifinė forma // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2008, p. 588-599. [Business Source Complete]. 16. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. “Benchmarking” metodo taikymas logistikos sistemos ekonominiam efektyvumui vertinti // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 600-606. [Business Source Complete]. 17. Pilinkienė, Vaida. Competitive market demand: the conception and types in the context of forecasting // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 617-622. [Business Source Complete]. 18. Pilinkienė, Vaida; Kardokaitė, Vitalija. Tendencies of business cluster development // Ekonomika ir vadyba2008 = Economics and management-2008: 13-osios

tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 623-629. [Business Source Complete]. 19. Pridotkienė, Jūratė; Pekarskienė, Irena. Užsienio pirkėjo rodiklių panaudojimas jo nemokumo rizikai vertinti // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 636-642. [Business Source Complete]. 20. Remeikienė, Rita; Startienė, Gražina. Relationship between entrepreneurship and unemployment // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 643-651. [Business Source Complete]. 21. Snieška, Vytautas; Drakšaitė, Aura. Advanced cost saving strategies of supply chain management in global market // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 693-698. [Business Source Complete]. 22. Startienė, Gražina; Trimonis, Karolis. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos įtaka šalies ūkiui // Ekonomika ir vadyba2008  = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 707-711. [Business Source Complete]. 23. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. MiFID įtaka investicinių paslaugų rinkai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 724-728. [Business Source Complete]. 24. Vasiliauskienė, Ligita; Snieška, Vytautas. Perkėlimo kaštų įtaka įmonių sprendimams dėl verslo paslaugų išornaudos globalioje ekonomikoje // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 739-745. [Business Source Complete]. 25. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio viešųjų gėrybių vertės nustatymo metodologinės problemos // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno

97


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 746-754. [Business Source Complete]. 26. Venclauskienė, Deimantė; Snieška, Vytautas. The effect of borrowers mortgage payment default on the growth of economics in transition countries // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 755-761. [Business Source Complete]. 27. Zaharieva, Galina; Čiburienė, Jadvyga. The national competitiveness: the gain and cost of European integration (Bulgarian and Lithuanian case) // Ekonomika ir vadyba2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 762-769. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Cases study of corporate social responsibility in Lithuania’s business society // Business and Management’2008 [Elektroninis išteklius]: 5th international scientific conference, 16-17 May 2008, Vilnius: conference proceedings: full papers. [Vilnius: Technika, 2008]. ISBN 9789955282679. p. 501-505. 2. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Changes of Lithuanian foreign trade of agricultural and food products in the context of the EU integration // Economic Science for Rural Development, [April 24-25, 2008, Jelgava]: proceedings of the international conference. No. 17, Finances, Taxes, Investment and Support Systems. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2008. ISBN 9789984999715. p. 41-46. [AGRIS; EBSCO publishing]. 3. Bernatonytė, Dalia. Management of export risk reduction  // Scientific Proceedings of the ScientificTechnical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 1-4. 4. Juozapavičienė, Aldona. Finacial engineering in Islamic finance. Synthetic forward contract // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 204-207. 5. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. Directive on markets in financial instruments influence to investor categories // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 221-223. 6. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Ekonomikos mokslo tarptautiškumo formavimosi veiksniai // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 12-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. gruodžio 11 d, pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 2029-1566. 2008, p. 130-136. 7. Jovarauskienė, Donata; Pilinkienė, Vaida. Elektroninio verslo modelių taikymas įmonės verslo procesuose // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2008,

98

nr. 1 (2), p. 79-87. 8. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. Equal opportunities for women and men in labour market and economic growth in the context of European integration  // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8402. 2008, no. 2, p. 7-16. 9. Navickas, Valentinas; Lukaševičius, Kazys. Blue ocean strategy and its innovative approach towards value // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-12]. 10. Brazienė, Reda; Činauskaitė, Jurgita; Malakauskaitė, Asta; Misevičius, Pranciškus Vylius. Identification of competitive ability assessment dimensions in the insurance industry  // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-14]. 11. Rimienė, Kristina; Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. The role of SME in Lithuanian economy: regional aspect  // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-17]. 12. Bernatonytė, Dalia; Juškienė, Gailė. The problems of development of Lithuanian SME foreign trade by regions  // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. ISBN 9788080753702. p. [62-69]. 13. Bruneckienė, Jurgita; Simanavičius, Artūras. Vehicles financial leasing conditions in Lithuania // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. [92-95]. 14. Čiburienė, Jadvyga. Innovations as SME development aspect in knowledge based economy: Lithuanian case // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. [107-114]. 15. Navickas, Valentinas. The subjectivity of human factor’s while making management decisions // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 435-438. 16. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Идентификация факторов-побудителей эффективного функционирования логистической цепи // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 439-442. 17. Sabonienė, Asta; Karazijienė, Žaneta. The problems of development of advanced technologies industries: the case of Lithuania // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 553-560. 18. Snieška, Vytautas; Bruneckienė, Jurgita; Simanavičius, Artūras. New cars import role in Lithuanian new cars market // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 593-599. 19. Čiburienė, Jadvyga; Guščinskienė, Jūratė. Kultūrinės vertybės globalizacijos sąlygomis: studentų požiūris // Krikščioniškosios vertybės postmodernioje visuomenėje  = Christian Values in Postmodern Society: international


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS scientific-practical conference, October 24, 2008, Kaunas, Lithuania: conference proceedings / Stasio Šalkauskio kolegija, Kolpingo kolegija. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255789. p. 78-85. 20. Žigienė, Gerda; Čiburienė, Jadvyga; Chandler, Mark W. Local government finance in Lithuania // Local Public Finance in Central and Eastern Europe / Ed. by Željko Ševič. Cheltenham: Edward Elgar, 2008. ISBN 9781843766582. p. 229-254. 21. Navickas, Valentinas; Simanavičienė, Žaneta; Malakauskaitė, Asta. Ocena wicerunku turystycznego Litwy // Turystyka i rekreacja w miescie: praca zbiorowa / Wyžsza szkola menedžerska w Bialymstoku; pod red. M. Lisowskiego. Bialystok: Wydawnictwo Wyžszej szkoly menedžerskiej w Bialymstoku, 2008. ISBN 8392081323. p. 31-41. 22. Bačkaitis, Darius; Jucaitytė, Indrė; Miseckaitė, Otilija; Žydžiūnaitė, Vilma. Prekės ženklo vertės supratimas (vadovų požiūris): kokybinio tyrimo ataskaita // Projekto “Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas” tyrimų ataskaitų rinkinys: studija- kompendiumas. IV, Teigiamas įvaizdis ir jo kūrimas. Klaipėda: VšĮ socialinių mokslų kolegija, 2008. ISBN 9789986312666. p. 97-124. 23. Čiburienė, Jadvyga; Simanavičienė, Žaneta. State regulation of agricultural policy: Lithuanian case // Economic Science for Rural Development, [April 24-25, 2008, Jelgava]: proceedings of the international conference. No. 17, Finances, Taxes, Investment and Support Systems. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2008. ISBN 9789984999715. p. 47-51. [AGRIS; EBSCO publishing]. 24. Čiburienė, Jadvyga; Marcheva, Anastasiya. The cultural impact on changes of consumption: Lithuanian and Bulgarian cases // Global Consumer Behavior / Edited by: Chantal Ammi. London: ISTE, 2007. ISBN 9781905209637. p. 109-124. 25. Čiburienė, Jadvyga; Simanavičienė, Žaneta; Startienė, Gražina. The development of agricultural sector in the context of European integration: Lithuanian case // Вiсник Донецкого унiверситету. Серiя В. Економiка i право. Донецк: Донецкий нацiональний унiверситет. ISSN 18172261. 2007, no. 2, p. 52-59. 26. Čiburienė, Jadvyga; Dimšaitė, Aistė; Vaišnys, Arūnas. The main factors of development of agricultural sector in the context of European integration: Lithuanian case // Modelling the European Future: Integrating the Old and the New: the 4th scientific volume. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955183556. p. 316-324. 27. Guščinskienė, Jūratė; Čiburienė, Jadvyga. The gender equity aspect in the labour market: students point of view // Modelling the European Future: Integrating the Old and the New: the 4th scientific volume. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955183556. p. 325-334. 28. Bernatonytė, Dalia. The problems of development of Lithuanian export // 49th International Scientific Conference of Riga Technical University “The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship” [elektroninis ištekliu]: RTU Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2008), 9-13 October, 2008, Riga: conference proceedings / Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics. Riga: RTU Publishing House, 2008. ISBN 9789984325675. p. [1-7]. 29. Navickas, Valentinas; Sujeta, Leila. Стратегические решения в условиях новой экономики: методологический аспект // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 1415 мая 2008 г, Санкт-Петербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. Санкт-Петербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 23-26. 30. Pekarskienė, Irena. Развитие рынка ценных бумаг в Литве // Актуальные проблемы эффективного

управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 1415 мая 2008 г, Санкт-Петербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. Санкт-Петербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 79-83. 31. Navickas, Valentinas; Lukaševičius, Kazys; Malakauskaitė, Asta. Роль малого и среднего бизнеса в национальной экономике: опыт Литвы // Национальная экономика в условиях глобализации: роль малого и среднего бизнеса / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург: Издательский дом “Русский остров”, 2008. ISBN 9785902565246. p. 118-122. 32. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Региональные особенности управления развитием внешней торговли Литвы // Материалы 6-ой международной научнотехнической конференции “Наука-образованию, производству, экономике”. 6-ой Mеждународный научно-практический семинар “Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий”: 31 декабря-2 февраля 2008 года / Белорусский национальный течнический университет. Минск: БНТУ, 2008. ISBN 9789854798264. p. 20-25. 33. Baškienė, Kristina; Lazauskienė, Montana. Lietuvos vertybinių popierių rinkos // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2008, nr. 1 (2), p. 101-104. 34. Jankauskaitė, Jolita. Finansinės paramos žemės ūkiui reikšmė  // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos  2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 37-40. 35. Krajevaitė, Agnė. Akcijų kainą įtakojantys veiksniai // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 51-53. 36. Menciūnienė, Vida; Menciūnas, Danas; Menciūnas, Arnas. Investicinių fondų veiklos ypatumai // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18227643. 2008, p. 67-71. 37. Liuiza, Arūnas; Stirbys, Karolis. Kompiuterio programų teisinė apsauga: autorių teisės ar patentinė teisė? // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 64-66. 38. Jovarauskienė, Donata; Pilinkienė, Vaida. Elektroninio verslo modelių taikymas įmonės verslo procesuose // Tiltas į ateitį = The Bridge to the Future / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7260. 2008, nr. 1 (2), p. 79-87. 39. Šmulkštytė, Neringa. Frančizė - geras būdas pradėti verslą  // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 102-105. 40. Vaičekauskas, Martynas. Įmonės tarptautinio konkurencingumo vertinimas // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 106-108.

99


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

7,00 1,50

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

21,25

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

27,66

Iš viso

57,41

Finansų katedra Adresas: Vedėja –

Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas doc. dr. Asta Vasiliauskaitė, tel. (8 37) 300 560, el. p. asta.vasiliauskaite@ktu.lt

Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Gamybos organizavimo katedra.

Darbuotojai Docentės: dr. Rasa Norvaišienė, dr. Asta Vasiliauskaitė Lektoriai: Vilma Deltuvaitė, Agnė Keršytė, dr. Rytis Krušinskas, dr. Aušrinė Lakštutienė, Violeta Naraškevičiūtė, Jurgita Stankevičienė, dr. Dalia Rumšaitė, Dalijus Skietris, Jurgita Stankevičienė Asistentė Lina Sinevičienė Doktorantai: Aurelijus Cvilikas, Evaldas Račickas, Lina Sinevičienė, Jurgita Stankevičienė, Evaldas Stankevičius Vyr. administratorė Jolanta Kastutė Ruginienė Administratorė Jolanta Vaivadienė

Doktorantūros moduliai Finansų valdymo teorijos (doc. A. Vasiliauskaitė). Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslų daktaro disertacija. Rytis Krušinskas. Technologijų adaptavimo sprendimų priėmimas įmonės vertės kūrimo kontekste (vadovė doc. A. Vasiliauskaitė). Ekonomikos mokslų daktaro disertacija. Aušrinė Lakštutienė. Šalies finansų sektoriaus rodiklių įtaka bendrajam vidaus produktui ir infliacijai (vadovė doc. A. Vasiliauskaitė).

Tyrimų tematika Finansų sektoriaus plėtros poveikio šalies ekonomikai ypatumai globalizacijos aplinkoje Doc. A. Vasiliauskaitė, doc. R. Krušinskas, doc. R. Norvaišienė, lekt. A. Keršytė, dokt. J. Stankevičienė Atlikti tyrimai, apimantys 10 metų laikotarpį, patvirtino prielaidą, kad finansų rinkomis grįsto finansų sektoriaus daromas poveikis šalyje sukuriamo BVP, tenkančio vienam gyventojui, augimui, sustiprina ekonomikos ciklo svyravimo efektus, t. y. ekonomikos augimo laikotarpiu šalyse, kuriose vyrauja finansų rinkomis grįsta finansų sistema, BVP auga sparčiau, tačiau šios šalys patiria ir gilesnį nuosmukį ekonomikos sulėtėjimo laikotarpiu. Remiantis Baltijos šalių vertybinių popierių biržų statistika atlikti tyrimai leidžia teigti, kad globalios ekonomikos finansų rinkose pasireiškiančio diversifikacijos efekto poveikio sumažėjimas pasireiškia ir pasirenkant skirtingo išsivystymo rinkų instrumentus. Tyrimų rezultatai įrodo, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių biržų rezultatai panašūs į Stokholmo vertybinių popierių biržos rezultatus. Sukurtas vektorinės autoregresijos modelis parodė, kad ECB taikoma bazinės palūkanų normos valdymo strategija persiduos Lietuvos ekonomikai per tradicinius

100

palūkanų normos, valiutos kurso ir turto vertės kanalus, tačiau reakcija šiek tiek atsilieka. Atlikta indėlių draudimo sistemų apžvalga leido daryti išvadą, kad bankų sistemos stabilumui teigiamą įtaką daro indėlių draudimo sistemos, kuriose numatyta privačių indėlininkų atsakomybė bankui bankrutavus, savanoriškas dalyvavimas indėlių draudimo sistemoje ir privatus indėlių draudimo sistemos finansavimas. Įmonės finansų valdymo modelių kaitos išaugusios rizikos kontekste problematika Doc. A. Vasiliauskaitė, doc. A. Lakštutienė, lekt. V. Naraškevičiūtė, lekt. V. Deltuvaitė, doktorantai A. Cvilikas ir L. Sinevičienė Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad į technologijų adaptavimo projektų vertinimo procedūras būtina įtraukti opcionų metodiką, leidžiančią optimizuoti investicijos vykdymo momentą, be to, įmonė-pionierė iš investicinio projekto įgyvendinimo sukuria mažesnę pridėtinę įmonės vertę negu įmonė-sekėja. Baltijos šalyse aukštesnį skolos lygį pasiekusios įmonės įgyvendino ne tokius efektyvius investicinius sprendimus, sukuriančius mažesnę pridėtinę vertę akcininkams, negu įmonės, naudojančios mažiau skolinto kapitalo. Įmonių augimas įsigijimų būdu akcininkams tenkančią naudą didina nedaug arba neturi jokio teigiamo poveikio.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Norvaišienė, Rasa; Stankevičienė, Jurgita; Krušinskas, Rytis. The impact of loan capital on the Baltic listed companies’ investment and growth // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 2(57), p. 40-48. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lakštutienė, Aušrinė. Correlation of the indicators of the financial system and gross domestic product in European Union countries // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 7-18. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Baršauskas, Petras; Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. The evaluation of e-commerce impact on business efficiency  // Baltic Journal of Management. Oxford: Emerald Group Publishing Limited. ISSN 1746-5265. 2008, Vol. 3, no. 1, p. 71-91. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); EMERALD]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Aleknevičienė, Vilija; Deltuvaitė, Vilma. Efficiency in the Lithuanian banking sector: an empirical analysis // Vagos: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2008, nr. 79(32), p. 113-127. [CAB Abstracts]. Vasiliauskaitė, Asta; Cvilikas, Aurelijus. Fuzzy sets theory adoption fior credit risk assessment in leasing sector  // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas: VDU. ISSN 1822-7996. 2008, T. 2, nr. 1, p. 85-98. [Business Source Complete; ProQuest]. Deltuvaitė, Vilma. Indėlių draudimo sistemos svarba bankų sistemos stabilumo kontekste // Ekonomika ir vadyba2008  = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 107-114. [Business Source Complete]. Krušinskas, Rytis. Application of option valuation methodology to technology investment projects // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008 [elektroninis išteklius]: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 128-134. [Business Source Complete]. Lakštutienė, Aušrinė. Bankų sektoriaus rodiklių ir bendrojo vidaus produkto priklausomybės tendencijų vertinimas // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 135-142. [Business Source Complete]. Naraškevičiūtė, Violeta. Savivaldybių biudžetų formavimo ir asignavimų naudojimo problemos Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008:

13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2008, p. 149-156. [Business Source Complete]. 7. Pušinskaitė, Rasa; Vasiliauskaitė, Asta. Europos centrinio banko vykdomos pinigų politikos įtaka Lietuvos realiajam sektoriui // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 170-179. [Business Source Complete]. 8. Sinevičienė, Lina; Vasiliauskaitė, Asta. Pasaulinės skolos vertybinių popierių rinkos vystymosi aspektai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2008, p. 180-186. [Business Source Complete]. 9. Stankevičienė, Jurgita; Vasiliauskaitė, Asta. Įmonių įsigijimų sprendimų įtakos įmonės vertei nustatymo problemos // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 187-195. [Business Source Complete]. 10. Stasiukonytė, Jurga; Vasiliauskaitė, Asta. Nature of Baltic and Scandinavian stock markets’ integration process // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 196-204. [Business Source Complete]. 11. Virvilaitė, Regina; Jucaitytė, Indrė; Naraškevičiūtė, Violeta. Prekės ženklų portfelis: prekės ir jos ženklo sąsajos // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 319-324. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Keršytė, Agnė. Investment decision making under conditions of uncertainty // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-15]. 2. Deltuvaitė, Vilma. Bankų sektoriaus sisteminės rizikos įvertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 6-osios tarptautinės mokslinės

101


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS konferencijos, skirtos LŽŪU Apskaitos ir finansų katedros 40-mečiui paminėti, straipsnių rinkinys, 2008 m. spalio 24 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 2029-1175. 2008, nr. 1(6), p. 18-22. 3. Vasiliauskaitė, Asta; Cvilikas, Aurelijus. Neapibrėžtų aibių teorijos taikymas kredito rizikos vertinimui // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos  = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives: 6-osios tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Apskaitos ir finansų katedros 40-mečiui paminėti, straipsnių rinkinys, 2008 m. spalio 24 d. Akademija, Kauno r. Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 2029-1175. 2008, nr. 1(6), p. 161-165. 4. Adamauskas, Saulius; Ribokas, Giedrius; Rumšys, Giedrius. Židinių įrengimo sąmatų regresijos modelis // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18227643. 2008, p. 5-7. 5. Balandytė, Aušra; Kelpšaitė, Neringa. Socialinių mokslų specialistų rengimo tendencijos Lietuvoje // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos

6.

7.

8.

9.

ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18227643. 2008, p. 11-14. Didžiulytė, Giedrė. LR pelno mokesčio įstatymo taikymo aktualios problemos // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 21-24. Račickas, Evaldas; Račickas, Edgaras. Valiutų portfelio valdymas, remiantis pagrindinėmis matematinių techninės analizės indikatorių strategijomis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 71-77. Mikalauskaitė, Giedrė. Gyventojų pajamų ir išlaidų skirtumai ES šalyse // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 72-75. Račickas, Evaldas; Račickas, Edgaras. Portfelio formavimo ir aktyvaus valdymo strategijų panaudojimas, investuojant valiutų rinkose // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 85-90.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

2,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

9,33

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

9,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

21,66

Įmonių ekonomikos katedra Adresas: Vedėja –

Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, tel. (8 37) 300 589, faks. (8 37) 324 147, el. p. kat0405@ktu.lt

Katedra įkurta 1946 m.

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Žaneta Simanavičienė Docentai: dr. Andrius Guzavičius, dr. Žaneta Karazijienė Lektoriai: Vytautas Barkauskas, dr. Jurgita Bruneckienė, Reda Keršienė, Aldona Markauskienė, dr. Tomas Stravinskas Asistentė Vilda Gižienė Doktorantai: Vilda Gižienė, Ruslan Kovaliov, Neringa Milenčienė, Gintautas Šivickas, Lina Šunokienė, Bernardas Vaznonis, Andžej Volochovič Vyresn. administratorė Rita Vilkė Administratorė Vida Menciūnienė

102

Tiriamoji bazė Ekonomikos laboratorija, mikroekonominio modeliavimo programa.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Šalies arba regiono ekonominio konkurencingumo tyrimas Dr. J. Bruneckienė, prof. Ž. Simanavičienė, doc. Ž. Karazijienė

Verslo rinkų ekonominių subjektų tyrimas Prof. Ž. Simanavičienė, lekt. V. Barkauskas, lekt. R. Keršienė, dr. T. Šarapovas, lekt. A. Markauskienė, doktorantai G. Šivickas, V. Gižienė, L. Šunokienė

2008 m. baigtas tyrimas „Šalies regionų konkurencingumo įvertinimas regionų konkurencingumo indeksu“. Suformuotas „Rindekso“ modelis, jungiantis į vieną nuoseklią sistemą šalies regionų konkurencingumo veiksnius, konkurencingumo indekso skaičiavimo etapus, RKI, jo patikimumo analizę. 2001–2006 metų Lietuvos apskričių konkurencingumo įvertinimas patvirtino, kad „Rindekso“ modelis ir RKI yra tinkamos priemonės regionų ekonominei-socialinei analizei, strateginiam planavimui, informavimui ir reklamavimui.

Parengta smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) paramos efektyvumo vertinimo penkių žingsnių schema, kuria remiantis 2008 m. buvo atliekamas valstybės paramos SVV efektyvumo tyrimas. Toks įvairiapusis paramos tyrimas turėtų padėti realiai įvertinti paramos SVV efektyvumą, nes leidžia jungti tyrimo „iš viršaus“ ir „iš apačios“ metodikas. 2008 m. atlikta daugiakriterė paramos SVV poveikio šalies ir įmonės socialiniams, ekonominiams ir aplinkosaugos rodikliams analizė. Remiantis šia analize, rengiama paramos SVV strategija bei formuojama jų įgyvendinimo monitoringo rodiklių sistema.

Žemės ūkio viešųjų gėrybių vertės ir reikšmingumo nustatymo tyrimas Prof. Ž. Simanavičienė, dokt. B. Vaznonis Tyrimo objektas – žemės ūkio viešosios gėrybės ir jų teikimo ekonominis reguliavimas. Žemės ūkio viešųjų gėrybių vertės ir reikšmingumo nustatymo metodai buvo taikomi atliekant empirinį tyrimą. Empirinio tyrimo tikslas – atskleisti didžiųjų miestų gyventojų, kaimiškųjų vietovių lankytojų poreikį agrarinio kraštovaizdžio gėrybėms, nustatyti agrarinio komponento (žemės ūkio veiklos) įtaką kuriant šias gėrybes. Šiam tikslui įgyvendinti buvo atlikta penkių didžiųjų miestų gyventojų apklausa. Polinkis įsigyti žemės ūkio kuriamas kraštovaizdžio gėrybes buvo nustatytas taikant kontingento vertinimo metodą, atliekant anketinę apklausą. Šiuo tikslu 2007 m. lapkričio – 2008 m. kovo mėn. atsitiktinės netikimybinės atrankos būdu buvo apklausta 420 penkių Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) gyventojų (54 proc. moterų ir 46 proc. vyrų).

Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) plėtros galimybių Lietuvoje pasiūlos ir paklausos požiūriu tyrimas Prof. Ž. Simanavičienė, doc. A. Guzavičius, dokt. R Kovaliov Lietuvoje dar tik kuriama verslo socialinės atsakomybės samprata, o verslo sąlygos neskatina įmonių įsipareigoti visuomenei. Todėl labai svarbu ištirti Lietuvos verslininkų požiūrį į ĮSA plėtrą bei kartu įvertinti visuomenės požiūrį į socialiai atsakingą verslą, t. y. ištirti ĮSA pasiūlą ir paklausą bei nustatyti jos neatitikimus bei šio neatitikimo priežastis, pat pat išnagrinėti, kaip makroaplinka veikia ĮSA poreikį tiek įmonių, tiek namų ūkio sektoriuose bei skatina ĮSA plėtrą. Atlikta teorinė socialinės atsakomybės prielaidų formavimosi studija.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Baršauskas, Petras; Šarapovas, Tadas; Cvilikas, Aurelijus. The evaluation of e-commerce impact on business efficiency  // Baltic Journal of Management. Oxford: Emerald Group Publishing Limited. ISSN 1746-5265. 2008, Vol. 3, no. 1, p. 71-91. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); EMERALD]. Štreimikienė, Dalia; Šivickas, Gintautas. The EU sustainable energy policy indicators framework // Environment International. ISSN 0160-4120. 2008, Vol. 34, iss. 8. p. 12271240. [ISI Web of Science; MEDLINE; Science Direct; Chemical Abstracts (CAplus); BIOSIS; Environmental Engineering Abstracts;]. Jasinskas, Edmundas; Simanavičienė, Žaneta. Government‘s support for farmers’ knowledge dissemination and its improvement // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 67-72. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Štuopytė, Žaneta; Guzavičius, Andrius. The forecast of the state admissible borrowing limits: the case of Lithuania  // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Kaunas. ISSN 1648-4460. 2008, Vol. 7, no. 2 (14), suppl. B, p. 130-142. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS].

1.

2.

3.

4.

5.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kilijonienė, Akvilė; Simanavičienė, Žaneta. Regioninės politikos įtaka regionų išsivystymo trūkumų raidai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo darbai/ Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, nr. 3(12), p. 141-152. [Index Copernicus]. Bruneckienė, Jurgita; Simanavičienė, Žaneta; Dapkus, Mindaugas. Проблемы оценки конкурентоспособности регионов // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo darbai/ Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, nr. 4(13), p. 48-59. [Index Copernicus]. Karazijienė, Žaneta. Valstybinio sektoriaus skolinimosi poreikio interpretavimas ir nustatymas Lietuvoje // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos: mokslo darbai/ Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, nr. 4(13), p. 188-196. [Index Copernicus]. Jasinskas, Edmundas; Simanavičienė, Žaneta. Valstybės finansinės paramos įtaka ūkininkų pelnui // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas: VDU. ISSN 1822-7996. 2008, T. 2, nr. 1, p. 25-35. [Business Source Complete; ProQuest]. Barkauskas, Vytautas. Intelektualaus kapitalo vaidmuo globalizacijos sąlygomis sąlygomis // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas.

103


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 417-421. [Business Source Complete]. 6. Bruneckienė, Jurgita; Pukėnas, Kazimieras. Regionų konkurencingumą lemiančių veiksnių įtaka bendram konkurencingumui // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 459-466. [Business Source Complete]. 7. Gižienė, Vilda; Simanavičienė, Žaneta; Jankauskaitė, Jolita. Aukštojo mokslo finansavimo įtaka Lietuvos darbo rinkai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 505-510. [Business Source Complete]. 8. Guzavičius, Andrius. Ekonominių interesų grupių daroma įtaka šalies konkurencingumui // Ekonomika ir vadyba2008  = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 511-516. [Business Source Complete]. 9. Karazijienė, Žaneta; Sabonienė, Asta. Valstybės skolinimosi poreikio prgnozavimas // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 538-545. [Business Source Complete]. 10. Keršienė, Reda. Įmonės konkurencingumas globalizacijos sąlygomis // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 546-550. [Business Source Complete]. 11. Kovaliov, Ruslan; Štreimikienė, Dalia. The role of public sector in corporate social responsability development in Lithuania // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 557-562. [Business Source Complete]. 12. Simanavičienė, Žaneta; Jasinskas, Edmundas. Valstybės gamybos subsidijų ir investicinės paramos įtaka ūkininkų ūkių konkurencingumui // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos

104

universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 686-692. [Business Source Complete]. 13. Šivickas, Gintautas; Štreimikienė, Dalia. New eco-efficiency concepts and their challenges for Lithuania // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2008. p. 712-717. [Business Source Complete]. 14. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. MiFID įtaka investicinių paslaugų rinkai // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. ISSN 1822-6515. 2008. p. 724-728. [Business Source Complete]. 15. Vaznonis, Bernardas; Startienė, Gražina. Žemės ūkio viešųjų gėrybių vertės nustatymo metodologinės problemos // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 746-754. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Bruneckienė, Jurgita. Regional competitiveness indexappropriate tool for strategic planning // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. [82-91]. 2. Bruneckienė, Jurgita; Simanavičius, Artūras. Vehicles financial leasing conditions in Lithuania // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. [92-95]. 3. Markauskienė, Aldona. Исторический аспект взаимодейсивия государства и экономики // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 378384. 4. Sabonienė, Asta; Karazijienė, Žaneta. The problems of development of advanced technologies industries: the case of Lithuania // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 553-560. 5. Simanavičienė, Žaneta; Šliupas, Rokas. Lithuanian real estate market: the role of speculation // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 575-582. 6. Simanavičienė, Žaneta; Volochovičius, Andžėjus. Business cooperation-means of increase of the company’s ability to compete // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 583-592.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS 7. Snieška, Vytautas; Bruneckienė, Jurgita; Simanavičius, Artūras. New cars import role in Lithuanian new cars market // Nové trendy v manažmente: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 26. a 27. november 2008, Trenčin, Slovenská Republika. Trenčin: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, 2008. ISBN 9788080753702. p. 593-599. 8. Keršienė, Reda; Simanavičienė, Žaneta. The spatial agglomeration and its impact on SMEs competitiveness  // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-16]. 9. Simanavičienė, Žaneta; Jankauskaitė, Jolita. Formation of human capital in Lithuanian foreign capital enterprises // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 113-116. 10. Šunokienė, Lina; Startienė, Gražina. Directive on markets in financial instruments influence to investor categories // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104). p. 221-223. 11. Navickas, Valentinas; Simanavičienė, Žaneta; Malakauskaitė, Asta. Ocena wicerunku turystycznego Litwy // Turystyka i rekreacja w miescie: praca zbiorowa / Wyžsza szkola menedžerska w Bialymstoku; pod red. M. Lisowskiego. Bialystok: Wydawnictwo Wyžszej szkoly menedžerskiej w Bialymstoku, 2008. ISBN 8392081323. p. 31-41. 12. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Changes of Lithuanian foreign trade of agricultural and food products in the context of the EU integration // Economic Science for Rural Development, [April 24-25, 2008, Jelgava]: proceedings of the international conference. No. 17, Finances, Taxes, Investment and Support Systems. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2008. ISBN 9789984999715. p. 41-46. [AGRIS; EBSCO publishing]. 13. Čiburienė, Jadvyga; Simanavičienė, Žaneta. State regulation of agricultural policy: Lithuanian case // Economic Science for Rural Development, [April 24-25, 2008, Jelgava]: proceedings of the international conference. No. 17, Finances, Taxes, Investment and Support Systems. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2008. ISBN 9789984999715. p. 47-51. [AGRIS; EBSCO publishing]. 14. Čiburienė, Jadvyga; Simanavičienė, Žaneta; Startienė, Gražina. The development of agricultural sector in the context of European integration: Lithuanian case // Вiсник Донецкого унiверситету. Серiя В. Економiка i право. Донецк: Донецкий нацiональний унiверситет. ISSN 18172261. 2007, no. 2, p. 52-59. 15. Štreimikienė, Dalia; Kovaliov, Ruslan. Voluntary agreements in implementing sustainable development in energy sector  // Environmental Engineering [Elektroninis išteklius]: 7th International Conference, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania: proceedings / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282563. p. [1-6]. 16. Štreimikienė, Dalia; Šivickas, Gintautas. The role of small and medium bussiness in implementing green growth  // Environmental Engineering [Elektroninis išteklius]: 7th International Conference, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania: proceedings / Vilnius Gediminas Technical

University. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 978-9955-28-2563. p. [1-8]. 17. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Cases study of corporate social responsibility in Lithuania’s business society // Business and Management’2008 [Elektroninis išteklius]: 5th international scientific conference, 16-17 May 2008, Vilnius: conference proceedings: full papers. [Vilnius: Technika, 2008]. ISBN 9789955282679. p. 501-505. 18. Simanavičienė, Žaneta; Jankauskaitė, Indrė. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Литвы // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 14-15 мая 2008 г, Санкт-Петербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. СанктПетербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 88-93. 19. Guzavičius, Andrius. Globalisation and activity of national economic interest groups // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 14-15 мая 2008 г, Санкт-Петербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. СанктПетербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 97-101. 20. Šunokienė, Lina. Cross-border financial services attraction magnification in EU // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 14-15 мая 2008 г., Санкт-Петербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. СанктПетербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5-7641-0197-2. p. 101-105. 21. Bernatonytė, Dalia; Simanavičienė, Žaneta. Региональные особенности управления развитием внешней торговли Литвы // Материалы 6-ой международной научнотехнической конференции “Наука-образованию, производству, экономике”. 6-ой Mеждународный научно-практический семинар “Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий”: 31 декабря-2 февраля 2008 года / Белорусский национальный течнический университет. Минск: БНТУ, 2008. ISBN 9789854798264. p. 20-25. 22. Kirkauskienė, Rasa. Lietuvos sveikatos apsaugos finansavimo tendencijos // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 47-50. 23. Menciūnienė, Vida; Menciūnas, Danas; Menciūnas, Arnas. Investicinių fondų veiklos ypatumai // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18227643. 2008, p. 67-71. 24. Vilkevičienė, Aistė. LŽŪU mokomojo ūkio darbuotojų įtraukimas į ūkio veiklą ir sprendimų priėmimo procesą  // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 109-112.

105


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

2,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 10,34 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

16,82 29,49

Kokybės vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel. (8 37) 300 590, faks. (8 37) 300 591, el. p. kat0408@ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Bronius Neverauskas, dr. Povilas Vanagas Docentai: dr. Edverdas Vaclovas Bartkus, dr. Ramunė Čiarnienė, dr. Rūta Čiutienė, dr. Eglė Katiliūtė, dr. Pranas Bernardas Milius, dr. Eimenė Paulavičienė, dr. Jolanta Solnyškinienė, dr. Audrius Taraškevičius Lektoriai: Diana Bagdonienė, Lidija Kašubienė, Kristina Kindsfaterienė, Evelina Meilienė, Marius Plitninkas, Vytautas Stankevičius, Milita Vienažindienė, dr. Mantas Vilkas, Alma Žekevičienė

Asistentė Asta Daunorienė Doktorantės: Asta Daunorienė, Kristina Zdanytė Laborantė Daiva Surantienė Administratorės: Aušra Simanavičienė, Asta Stulgienė, Daiva Surantienė Apgintos disertacijos Vadybos ir administravimo mokslo krypties disertacija. Mantas Vilkas. Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas (vadovas prof. E. R. Stancikas).

Tyrimų tematika Tinklaveika ir procesų pokyčių rezultatyvumas Prof. P. Vanagas , dr. M. Vilkas, lekt. L. Kašubienė, asist. A. Daunorienė 2008 m. apibendrintas empirinis tyrimas leido patvirtinti apibendrinančią darbo tezę: intensyvi vidinė darbo proceso dalyvių tinklaveika (siekiant pokyčių interpretavimo, atradimo ir integravimo) prisideda prie rezultatyvių proceso pokyčių. Žmogiškųjų išteklių valdymo virsmas, pereinant iš viešojo administravimo į naująją viešąją vadybą (Lietuvos savivaldybių pavyzdžiu) Doc. R. Čiarnienė, doc. R. Čiutienė, doc. E. Paulavičienė, lekt. D. Bagdonienė, dokt. M. Vienažindienė 2008 m. teoriškai pagrįsti reikalavimai viešojo sektoriaus institucijų žmoniškųjų išteklių valdymo kaitai, orientuotai į efektyvų naujosios viešosios vadybos principų įgyvendinimą. Pagrįstos žmoniškųjų išteklių valdymo kaitos savivaldybės organizacijose charakteristikos pereinant iš viešojo administravimo į naująją viešąją

106

vadybą, jų įgyvendinimo kriterijai ir indikatoriai. Sukurta žmoniškųjų išteklių valdymo kaitos savivaldybės organizacijose virsmo iš viešojo administravimo į naująją viešąją vadybą procese tyrimo metodologija, sistemiškai įvertinanti žmoniškųjų išteklių valdymo kaitos priklausomybę nuo naujosios viešosios vadybos įdiegimo lygio. Piliečių dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir kryptingumas Prof. B. Neverauskas, dr. R. Tijūnaitienė, doc. R. Čiutienė, doc. E. Katiliūtė, dokt. K. Zdanytė 2008 m. atskleista piliečių dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos struktūra bei kryptingumas: piliečių dalyvavimo motyvacijos struktūra sudaryta iš dviejų komponentų: individualistinės krypties motyvų bei kolektyvinės krypties motyvų. Remiantis jų raiška sukurti du modeliai: piliečių dalyvavimo motyvacijos aktyvinimo modelis, nukreiptas į „galutinius“ vartotojus ir nukreiptas į „tarpininkus“.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Vadybinių inovacijų įgyvendinimo rizika Prof. P. Vanagas , doc. J. Solnyškinienė, dr. M. Vilkas, lekt. L. Baronienė, lekt. A. Žekevičienė, asist. A. Daunorienė 2008 m. identifikuoti trijų pakopų vadybinių inovacijų įgyvendinimo rizikos veiksniai (sąlygojami aplinkos, pasirinktos vadybinės inovacijos ar pačios organizacijos), kurių pagrindu parengta metodika, įvertinanti pagrindinius rizikos veiksnius, sąlygojančius vadybinių inovacijų įgyvendinimo organizacijoje sėkmę vertės kūrimo požiūriu. Įvertintas rizikos valdymas planuojant vadybinių inovacijų įgyvendinimą Lietuvoje. Pateikta pasiūlymų, kaip užtikrinti efektyvų rizikos identifikavimo ir vertinimo procesą. Organizacinės įžvalgos modelių adaptavimas pelno nesiekiančiose organizacijose Prof. B. Neverauskas, doc. E. Bartkus, doc. R. Čiutienė,

lekt. E. Meilienė, doc. A. Taraškevičius, dokt. Inga Staškevičiūtė 2008 m. sukurtas organizacijos išsivystymo lygmens įvertinimo inteligentiškos organizacijos kontekste diagnostinis intrumentarijus leidžia įvertinti organizacijos vidinių kokybių lygmenį ir numatyti organizacijos plėtros kryptį. Empiriškai patikrintas diagnostinis instrumentarijus yra adaptuotinas praktikoje. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai įgalino patvirtinti anksčiau suformuluotas hipotezes apie organizacinės inteligencijos komponentų ir juos sudarančių veiksnių grupavimą pagal atskiras dimensijas; tam tikras priežastingumo ryšio tarp atskirų organizacinės inteligencijos komponentų egzistavimą ir kad organizacinės inteligencijos komponentų išskaidymas į veiksnių grupes sudaro sąlygas identifikuoti organizacijos vidinių kokybių išsivystymo lygį.

MTEP projektai Specialiųjų spaudos būdų ir pakuočių gamybos technologijų tyrimai, įvertinant jų ekologines ir eksploatacines savybes: VMSF remiamas projektas / Vadovas prof. E. Kibirkštis.

Projekte dalyvavusi katedros docentė J. Solnyškinienė ištyrė ekonominius veiksnius, turinčius įtakos pakuočių gamybos technologijų bei pačių pakuočių tobulinimui.

Monografijos 1. Katiliūtė, Eglė. Švietimo politika ir jos tyrimo metodologija: monografija. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2008. 320 p. ISBN 9789955622796.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kumpikaitė, Vilmantė; Čiarnienė, Ramunė. New training technologies and their use in training and development activities: Survey evidence from Lithuania // Journal of Business Economics and Management. Stralsund: NorthGerman Academy of Informatology. ISSN 1611-1699. 2008, Vol. 9, iss. 2, p. 155-159. [ISI Web of Science; Business Source Complete; ICONDA; SCOPUS]. Kindsfaterienė, Kristina; Lukaševičius, Kazys. The impact of the tax system on business environment // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 2(57), p. 70-77. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Skietrys, Eugenijus; Raipa, Alvydas; Bartkus, Edverdas Vaclovas. Dimensions of the efficiency of public-private partnership // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 45-50. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Milius, Pranas Bernardas. Ten years in the system of entrepreneurship stimulation // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 42-45. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Staškevičiūtė, Inga; Neverauskas, Bronius. The intelligent university’s conceptual model // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 53-58. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS

International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Neverauskas, Bronius; Stankevičius, Vytautas. Project management: research and studies at the faculty of economics and management, Kaunas University of Technology // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 59-66. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Vanagas, Povilas; Vilkas, Mantas. Development of total quality management in Kaunas University of Technology // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 67-75. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 8. Žukauskas, Egidijus; Neverauskas, Bronius. Conceptional model of commercial bank management // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 5(60), p. 41-47. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 9. Staškevičiūtė, Inga; Čiutienė, Rūta. Processes of university organizational intelligence: empirical research // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 5(60), p. 65-71. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 10. Žiliukas, Pranas; Katiliūtė, Eglė. Writing and using learning outcomes in economic programmes // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008,

107


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS no. 5(60), p. 72-77. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 11. Katiliūtė, Eglė. Quality assurance in teaching: feedback from students // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 181-185. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Solnyškinienė, Jolanta. Capabilities of economics growth on basis of innovations and knowledge development: experience of Lithuania // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development  = Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 12(1), p. 152-159. [Business Source Complete]. 2. Vienažindienė, Milita; Sakalas, Algimantas. Naujoji viešoji vadyba ir žmogiškųjų išteklių vadybos kaitos tendencijos // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijoskaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai  / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 12(1), p. 183-190. [Business Source Complete]. 3. Staškevičiūtė, Inga; Neverauskas, Bronius. Konkurencinė įžvalga smulkiajame versle // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development  = Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 15(4), p. 157-164. [Business Source Complete]. 4. Solnyškinienė, Jolanta. Peculiarities of privatization and corporate control in Lithuania // Corporate Ownership & Control. Sumy: Virtus Interpress. ISSN 1727-9232. 2008, Vol. 5, iss. 2, p. 137-145. [Business Source Complete]. 5. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė. The impact of globalization on migration processes // Social Research  = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 3(13), p. 42-48. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 6. Kumpikaitė, Vilmantė; Čiarnienė, Ramunė. New training technologies developing human resources // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 368-373. [Business Source Complete]. 7. Staškevičiūtė, Inga; Neverauskas, Bronius. Forward changes towards intelligent university // Ekonomika ir vadyba2008  = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 389-395. [Business Source Complete]. 8. Vienažindienė, Milita; Čiarnienė, Ramunė. Human resource management trends conditioned by new public management // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas.

108

Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 407-412. [Business Source Complete]. 9. Kindsfaterienė, Kristina. Organizacijos ūkinės veiklos ekonominis įvertinimas // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 551-556. [Business Source Complete]. 10. Solnyškinienė, Jolanta. Verslumo raiškos teorinės interpretacijos ir praktinės neverslumo pasekmės: Lietuvos patirtis // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 699-706. [Business Source Complete]. 11. Daunorienė, Asta; Bagdonienė, Diana. Peculiarities of business process management when developing quality management system in organizations // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 801-807. [Business Source Complete]. 12. Paulavičienė, Eimenė. Turizmo paslaugų kokybės poveikis jų vartojimui // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 824-833. [Business Source Complete]. 13. Vanagas, Povilas. Darbo produktyvumo santykis su efektyvumu, rezultatyvumu ir kokybe // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 848-853. [Business Source Complete]. 14. Vilkas, Mantas. Procesų pokyčių rezultatyvumo vertinimo metodologija // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 854-864. [Business Source Complete]. 15. Zdanytė, Kristina; Stankevičius, Vytautas. Organizacijos projektų valdymo brandumas // Ekonomika ir vadyba2008  = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 865-871. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Solnyškinienė, Jolanta. Trap of post-communist transition for entrepreneurship // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 18-22. 2. Meiliene, Evelina; Čiutienė, Rūta. Empirical research of project management maturity factors in Kaunas university of technology // Scientific Proceedings of the

Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 78-81. 3. Vienažindienė, Milita; Čiarnienė, Ramunė. Decentralization of human resource management in public sector // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 121-124.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

7,33

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 13,50 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,00

Iš viso

26,83

Marketingo katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėja – doc. dr. Jūratė Banytė, tel. (8 37) 300 585, faks. (8 37) 300 588, el. p. jurate.banyte@ktu.lt Katedra įkurta 1992 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Gatautis, dr. Regina Virvilaitė Docentai: dr. Viltė Auruškevičienė, dr. Jūratė Banytė, dr. Aistė Dovalienė, dr. Rita Kuvykaitė, dr. Liudvikas Milašius, dr. Aušra Rūtelionė, dr. Jurgita Stravinskienė, dr. Laimona Šliburytė Lektoriai: Sonata Alijošienė, Monika Alimienė, Gediminas Dapkus, Rasa Gudonavičienė, Indrė Jucaitytė, Jūratė Maščinskienė, Tomas Palaima, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė Asistentės: Agnė Gadeikienė, Beata Šeinauskienė Jaunesn. mokslo darbuotoja: Loreta Matulionienė Doktorantės: Lina Bivainienė, Agnė Gadeikienė, Lina Kazokienė, Žaneta Piligrimienė, Kristina Rimienė, Beata Šeinauskienė, Elena Vitkauskaitė Administratorės ir laborantės: Dalė Bartkienė, Rita Virgailienė

Tiriamoji bazė Moksliniams tyrimams vykdyti prie katedros įsteigtas Marketingo valdymo centras ir Marketingo mokomoji laboratorija, kurioje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Sukaupta teorinė-metodologinė bazė (vadovėliai, kompaktiniai diskai) leidžia vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus Lietuvos verslo įmonių bei ne pelno organizacijų užsakymu šiomis temomis: rinkos tyrimai, vartotojų elgsenos tyrimai, vartotojų pasitenkinimas ir lojalumas, vartotojų suvokiama vertė, prekės ženklo žinomumas, marketingas ir socialinė atsakomybė, marketingo strategijos parengimas, elektroninio verslo plėtros galimybės, turizmo plėtros prioritetai. Doktorantūros moduliai Naujausios marketingo teorijos ir koncepcijos (prof. R. Virvilaitė).

109


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Vartotojo suvokiamos vertės veiksnys inovacijų kūrimo, sklaidos ir įsisavinimo rinkoje procese bei plėtojant įmonių socialinės atsakomybės koncepciją Doc. J. Banytė, doc. J. Stravinskienė, doc. L. Šliburytė, doc. A. Rūtelionė, doktorantės L. Matulionienė, A. Gadeikienė, Ž. Piligrimienė Pagrįstas inovacijų kūrimo, sklaidos ir įsisavinimo rinkoje proceso pažinimo vaidmuo plėtojant vertės vartotojui koncepciją ir identifikuoti sėkmingą inovacijų sklaidą bei įsisavinimą rinkoje lemiantys veiksniai. Nustatyta, kad vartotojo suvokiamos vertės kontekste socialinės atsakomybės koncepcijos taikymas aktualizuojasi formuojant įmonės ar prekės įvaizdį, stiprinant įmonės reputaciją, kuriant ilgalaikius ir subalansuotus santykius su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis. Įmonių socialinės atsakomybės ir marketingo sąsajoms argumentuoti išskirti trys požiūriai: nematomas, atrankinis ir integruotas. Santykių su vartotojais ilgalaikiškumo ir prekės valdymo sprendimai kaip vertės kūrimo metodologijos pagrindas Prof. R. Virvilaitė, doc. A. Dovalienė, lekt. I. Jucaitytė, lekt. T. Palaima, asist. B. Šeinauskienė, dokt. M. Damkuvienė Atlikta vertės vartotojui kūrimo metodologinių prieigų analizė, kuri atskleidė, kad, tiriant vertės konstruktą, dažniausiai nagrinėjami tiesiogiai su preke ar paslauga susiję komponentai, neskiriant dėmesio santykių dimensijoms, arba vertė analizuojama konkretaus įvykusio pavienio sandorio kontekste. Atsižvelgiant į esamą nagrinėjamo klausimo ištyrimo lygį, teoriškai pagrįsti esminiai ilgalaikių santykių komponentai bei vertės dimensijos. Sudarytas vartotojų suvokiamos ilgalaikių santykių su organizacija vertės modelis. Išanalizuoti prekės ženklo vertės matavimo bei prekės standartizacijos sprendimai. Teorinių tyrimų pagrindu identifikuoti, apibendrinti bei empiriškai patikrinti prekės standartizacijos galimybes užsienio šalių rinkose lemiantys veiksniai.

Tarptautinio marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija vertės vartotojui kūrimo kontekste Doc. R. Kuvykaitė, lektorės M. Alimienė, S. Alijošienė ir R. Gudonavičienė Argumentuotos marketingo sprendimų standartizavimo, įmonei veikiant tarptautinėje rinkoje, naudingumo priežastys – gaunama didelė ekonomija didelės pridėtinės vertės, ypač tyrimų, plėtros, gamybos, marketingo ir kt., veiklose. Nustatyta, kad, nepaisant esamų naudos aspektų, standartizacijos perspektyva yra trumpalaikė, todėl kaip standartizacijos alternatyva siūloma adaptacijos perspektyva. Atlikta į geriausio vertės pasiūlymo vartotojui kūrimą orientuotų tarptautinio marketingo sprendimų studija parodė, kad vartotojų poreikių divergencija bei pasikeitusi konkurencinė aplinka skatina mažinti standartizaciją ir didina poreikį prisitaikyti prie kiekvienos rinkos situacijos. Informacinių ryšio technologijų (IRT) dimensijos panaudojimas ir poveikis kuriant vertę Prof. R. Gatautis, dokt. E. Vitkauskaitė Atliktos teorinės e. pirkimų proceso įmonėse studijos, kurios leido apibendrinti e. pirkimų proceso etapus ir nustatyti svarbiausius iš jų. Svarbiausiuose proceso etapuose identifikuotos IRT galimybės, orientuotos į papildomos vertės įmonei sukūrimą. Sukurti programinės įrangos sprendimai e. pirkimų konfigūratorius bei e.pirkimų pasiūlymų analitikas, leidžiantys įmonėms optimizuoti e. pirkimų procesą. Parengta tęstinės ir dinaminės klasterizacijos vertinimo metodologija, kuri buvo pritaikyta Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietuvos klasteriams vertinti. Pagrįstas nacionalinių sąveikumo gairių poreikis ir poveikis valstybinių institucijų veiklai. Išnagrinėjus ir apibendrinus Europos Sąjungos šalių patirtį įgyvendinant e. valdžios suderinamumo gaires, išskirti kritiniai komponentai ir pasiūlytas Lietuvos e. valdžios sąveikumo strateginių gairių architektūros modelis.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „MVĮ, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų suderintų sprendimų integravimas naujojoje Europos Sąjungoje (GENESIS)“. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis GENESIS projekto tikslas – naujų metodologijų, infrastruktūrų ir programinių sprendimų mažoms ir vidutinėms įmonėms sukūrimas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas verslui internete bei susieti partnerių, bankinių institucijų ir valstybinių institucijų informacines sistemas naujojoje Europos Sąjungoje. 2008 m. sukurta GENESIS platforma bei atlikti bandomieji GENESIS platformos tyrimai įvairiose Europos Sąjungos šalyse. Šių bandymų rezultatai pristatyti dviejuose projekto partnerių susitikimuose  – Trieste (Italija) ir Stambule (Turkija). Užbaigus projektą konstatuota, kad jo įgyvendinimo metu sukurti sprendimai užtikrins procesų suderinamumą informacijos ir sistemų lygmenimis ir bus naudingi tiek verslas–verslui, tiek verslas–vyriausybei, tiek verslas–tarpininkams požiūriais.

110

6-osios bendrosios programos projektas „Nauja Europos Sąjungos statybų pramonės MVĮ vizija (e-NVISION)“. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis E-NVISION projekto tikslas – įvertinti e. verslo raidos Europos Sąjungoje scenarijus ir nustatyti, kaip mažos ir vidutinės statybos pramonės įmonės, siekdamos konkurencinio pranašumo, turi išnaudoti informacinių ryšio technologijų (IRT) teikiamus pranašumus ir kaip jos turi transformuoti savo veiklą taikydamos IRT. 2008 m. parengta e-Nvision platforma bei sukurtos atskiros internetinės paslaugos – programinės įrangos sprendimai, t. y. e. pirkimų konfigūratorius bei e. pirkimų pasiūlymų analitikas, skirti ateities e. verslo scenarijams įgyvendinti. Atlikus teorines ir empirines studijas, išskirti svarbiausi e. pirkimų proceso etapai ir identifikuotos IRT galimybės, orientuotos į papildomos vertės įmonei kūrimą (statybos pramonės mažų ir vidutinių įmonių pavyzdžiu). 2008 m. dalyvauta dviejuose projekto partnerių susitikimuose Liublianoje (Slovėnija) ir Sophia Antipolis


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS (Prancūzija). Projekto rezultatai 2008 m. rugsėjo mėn. buvo pristatyti ECPPM konferencijoje, vykusioje Sophia Antipolis (Prancūzija). 6-osios bendrosios programos projektas „Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant MVĮ išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste (EFFORT)“. Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2006–2008 m. Pagrindinis EFFORT projekto tikslas – identifikuoti strateginius, teisinius, valdymo, tęstinumo ir vartotojų veiksnius, turinčius įtakos dinamiškiems tarptautiniams ir tarpregioniniams pramonės klasteriams siekiant pagerinti jų galimybes įžengti į globalią rinką. Įgyvendinant projektą, identifikuojamos sąlygos, kurioms esant klasteriai ir įmonės gali padidinti savo konkurencinius pranašumus tarptautiniu ir tarpregioniniu prekių ir paslaugų pardavimu, vykdomu bendradarbiaujant. Svarbiausias projekto rezultatas yra strateginių rekomendacijų ES regioninei valdžiai ir specialių rekomendacijų dalyvaujantiems regioniniams klasteriams bei įmonėms sukūrimas. 2008 m. apibendrinti veiksniai, spartinantys bei stabdantys klasterizaciją Europos Sąjungoje. Parengtos rekomendacijos, skirtos regioninės politikos atstovams: tęstinės ir dinaminės klasterizacijos principų taikymas regioninės plėtros kontekste, teisinės ir reguliavimo prielaidos plėtojant klasterizaciją ir kt. Parengtos strateginės plėtros gairės, įgalinančios paspartinti klasterizacijos procesus regionuose. Šie rezultatai aptarti dviejuose projekto partnerių susitikimuose Ternyje (Italija) ir Blede (Slovėnija). Svarbiausiu sėkmingai užbaigto EFFORT projekto rezultatu laikytina apibendrintų rezultatų pagrindu parengta tęstinės ir dinaminės klasterizacijos vertinimo metodologija, kuri buvo pritaikyta įvairių Europos Sąjungos šalių, taip pat ir Lietuvos, klasteriams vertinti. EUREKA skėtinis projektas E!3715 „Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas (LOGCHAIN+)“. Projekto koordinatorius: TÜV Management Systems GmbHCentral Division Research Management (Vokietija). Projekte dalyvauja partneriai iš 12 Europos šalių. Koordinatorė Lietuvoje – R. Virvilaitė, 2006–2011 m. LOGCHAIN+ remia generavimą tyrimų ir plėtros projektų, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje pertvarkant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. 2008 m. projekto veiklos orientuotos į šį tikslą – teoriniu lygmeniu išanalizavus ir apibendrinus logistikos sandėlių veiklą, pagrįsti atsargų valdymo, taikant elektroninio verslo sprendimus, svarbą tobulinant tiekimo grandinę. 2008 m. atlikta logistikos sandėlių išdėstymo ir jų veiklos teorinė ir empirinė studija. Remiantis literatūros analize, konstatuojama, jog sandėliavimas laikomas pagrindine sandėlio funkcija, o logistikos sandėliai – svarbia tiekimo grandinės dalimi. Pažymėtina tai, kad pagrindinė sandėliavimo funkcija–atsargų valdymas. Siekiant optimalaus atsargų valdymo, būtina taikyti elektroninio

verslo sprendimus. Šioms nuostatoms pagrįstii, atlikta atsargų valdymo, taikant elektroninio verslo sprendimus, teorinė studija ir parengtas konceptualus elektroninės logistikos tiekimo grandinės valdymo modelis. Modeliui patikrinti atlikta atsargų valdymo, taikant elektroninio verslo sprendimus, empirinė studija. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais, modifikuotas konceptualus elektroninės logistikos tiekimo grandinės valdymo modelis. Atliekamos teorinės ir empirinės studijos metodologiniai aspektai, preliminarūs rezultatai bei tolesnio bendradarbiavimo kryptys aptartos gegužės mėn. vykusiame projekto partnerių susitikime Čekijoje. E. vyriausybės programos projektas „Jaunimo dalyvavimo viešosiose diskusijose su valdžios atstovais, piliečiais ir verslo atstovais galimybių didinimas Europos Sąjungoje“ (LEX-IS). Koordinatorius Lietuvoje – R. Gatautis, 2007–2008 m. Pagrindinis LEX-IS projekto tikslas – įvertinus e. dalyvavimo svarbą bei inovatyvių e. dalyvavimo sprendimų poreikį modernios valdžios veikloje, parengti interesų grupių įtraukimo į įstatymų leidybos procesus ir e. dalyvavimą skatinančius sprendimus. 2008 m. sukurti programinės įrangos sprendimai ir juos adaptavus atliktas trijų šalių – Graikijos, Austrijos ir Lietuvos parlamentų veiklos vertinimas. Vertinimo procedūra, adaptavimo problemos bei gauti rezultatai aptarti projekto partnerių susitikime Atėnuose. Apibendrinant projekto LEX-IS veiklų įgyvendinimą, konstatuotina, kad sukurti programinės įrangos sprendimai įgalina aktyviau įtraukti įvairias suinteresuotas grupes, taip pat ir jaunimą, į įstatymų kūrimo procesą. Elektroninės valdžios Lietuvoje suderinamumo gairės (e. valdžia): biudžetinės įmonės užsakymas, remiamas VMSF / Vadovas prof. R. Gatautis. Projekto tikslas – įvertinus gerąją patirtį Europos Sąjungos šalyse bei atlikus situacijos analizę Lietuvoje, pateikti strategines e. valdžios sprendimų suderinamumo gaires. Projektu visų pirma siekiama parengti hipotetinį Lietuvos e. valdžios strateginių sąveikumo gairių modelį, o įvertinus įvairių suinteresuotų grupių atsiliepimus ir pastabas, pateikti galutinį sąveikumo gairių modelio variantą. 2008 m. išnagrinėjus ir apibendrinus Europos Sąjungos šalių patirtį įgyvendinant e. valdžios suderinamumo gaires (analizuotos Europos sąveikumo gairės bei nacionalinės Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Graikijos gairės), išskirti kritiniai komponentai, kurie turi atsispindėti kuriant Lietuvos e. valdžios sąveikumo gaires. Pasiūlytas Lietuvos e. valdžios sąveikumo strateginių gairių architektūros modelis. Studija apibendrinta rekomendacijomis, orientuotomis į prioritetinius veiksmus siekiant spręsti sąveikumo problemas Lietuvoje. Beje, empirinio tyrimo rezultatai leido skirti keturias problemų grupes: politines, organizacines, semantines ir technines. Nustatyta, kad didžiausios problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos institucijos įgyvendindamos sąveikumą, kyla iš politinės valios ir palaikymo trūkumo.

111


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Damaskopoulos, Takis; Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. Extended and dynamics clustering of SMEs // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 11-21. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 2. Alimienė, Monika; Kuvykaitė, Rita. Standardization/ adaptation of marketing solutions in companies operating in foreign markets: an integrated approach // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 37-47. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 3. Banytė, Jūratė; Salickaitė, Rūta. Successful diffusion and adoption of innovation as a means to increase competitiveness of enterprises // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 48-56. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 4. Butkevičienė, Vitalija; Stravinskienė, Jurgita; Rūtelionė, Aušra. Impact of consumer package communication on consumer decision making process // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 57-65. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 5. Dovalienė, Aistė; Virvilaitė, Regina. Customer value and its contribution to the longevity of relationship with service provider: the case of theatre industry // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 66-73. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 6. Gudonavičienė, Rasa; Alijošienė, Sonata. The specific features of marketing channel design // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 74-83. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 7. Ostasevičiūtė, Rūta; Šliburytė, Laimona. Theoretical aspects of product positioning in the market // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 97-103. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 8. Piligrimienė, Žaneta; Bučiūnienė, Ilona. Different perspectives on health care quality: is the consensus possible?  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 104-110. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 9. Virvilaitė, Regina; Jucaitytė, Indrė. Brand valuation: viewpoint of customer and company // Engineering economics  = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 111-119. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 10. Gatautis, Rimantas. The impact of ICT on public and private sectors in Lithuania // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology.

112

Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 18-28. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 11. Virvilaitė, Regina. Development of marketing science and studies in Lithuania // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 76-84. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. 12. Vitkauskaitė, Elena; Gatautis, Rimantas. E-procurement perspectives in construction sector SMEs // Journal of civil engineering and management / Vilnius Gediminas technical University, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1392-3730. 2008, Vol. 14, no. 4, p. 287-294. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); COMPENDEX; CSA Civil Engineering Abstracts; Corrosion Abstracts; Engineered Materials Abstracts.; ICONDA; INSPEC; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; METADEX; SCOPUS]. 13. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. External web services for construction sector SMEs // ISARC-2008: the 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, June 26-29, 2008, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283041. p. 465-469. [ISI Proceedings]. 14. Damaskopoulos, Takis; Gatautis, Rimantas. Regional innovation policy: extended and dynamic clusterization // Unlocking the Full Potential of Global Technology: 7th Wuhan International Conference on E-Business, May 31-Jun 01, 2008, Wuhan, Peoples Republic China: [proceedings]. Wuhan: China University Geosciences Press, 2009. ISBN 9780980051001. p. 1954-1965. [ISI Proceedings]. 15. Gatautis, Rimantas. Barriers of eCommerce development for SMEs: Lithuania case // Infomation Management in Modern Organizations: proceedings of the 9th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), January 04-06, 2008, Marrakech, Morocco. New York: IBIMA, 2008. ISBN 9780975339381. p. 1062-1068. [ISI Proceedings]. 16. Rimienė, Kristina; Bernatonytė, Dalia. Agility concept in supply chain management // Transport Means-2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 207-210. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Stravinskienė, Jurgita; Zailskaitė, Ligita. Universitetinių aukštųjų mokyklų ryšiai su visuomene: sampratos raida ir ypatybės // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2008, nr. 47, p. 141-157. [Business Source Complete; CEEOL; ProQuest]. 2. Bivainienė, Lina; Šliburytė, Laimona. The brand image as an element of brand equity // Social Research = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 2(12), p. 2231. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. 3. Banytė, Jūratė; Gadeikienė, Agnė. Corporate social responsibility as a marketing means in Lithuanian business practice // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 227-238. [Business Source Complete]. 4. Banytė, Jūratė; Vitkauskaitė, Elena; Milašius, Liudvikas. Impact of ICT on the buying behaviour of Lithuanian construction companies // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 239-246. [Business Source Complete]. 5. Gudonavičienė, Rasa; Alijošienė, Sonata; Aukščionis, Laurynas. The peculiarities of conflicts management in merketing channels // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 261-271. [Business Source Complete]. 6. Kuvykaitė, Rita; Kerbelytė, Inga. Kritiniai šalies prekės ženklo kūrimo sėkmės veiksniai // Ekonomika ir vadyba2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 281-291. [Business Source Complete]. 7. Virvilaitė, Regina; Jucaitytė, Indrė; Naraškevičiūtė, Violeta. Prekės ženklų portfelis: prekės ir jos ženklo sąsajos // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 319-324. [Business Source Complete]. 8. Virvilaitė, Regina; Šeinauskienė, Beata. Prekės standartizacijos galimybės internacionalizacijos procese: Lietuvos atvejis // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 325-335. [Business Source Complete]. 9. Dapkus, Gediminas; Kriaučionienė, Monika. Mokslo ir technologinių žinių sklaidos mechanizmai versle: metodologija ir analizė // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 484-497. [Business Source Complete]. 10. Rimienė, Kristina. The design and operation of warehouse // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 652-658. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Kugytė, Ramunė; Šliburytė, Laimona. A modified model of service provider selection criteria for different service types  // Evolution and Revolution in the Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide [Elektroninis išteklius]: Tenth International Conference, July 8-12, 2008, Madrid, Spain: readings book / Global Business and Technology Association. New York: Global Business and Technology Association, 2008. ISBN 1932917047. p. 900-907. [EBSCO publishing]. Rūtelionė, Aušra; Dovalienė, Aistė. Country-of-origin effect on Lithuanian consumer behavior // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 175-178. Rūtelionė, Aušra; Dovalienė, Aistė. Antecedents of longterm customer relationships: a case of theatre sector  // Business, Management and Marketing: International Conference on Social Sciences. Vol. 3: Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences Organized by Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008, Izmir, Turkey Izmir: Social Sciences Research Society, 2008. ISBN 9786055741020. p. 147-160. Gatautis, Rimantas; Mažeika, Artūras; Laud, Peeter; Satkauskas, Rytis. Enhancing e-government services through digital time stamping: time stamping system specifications // Innovation and Knowledge Management in Business Globalization: Theory and Practice, June 30-July 2, 2008, Kuala Lumpur, Malaysia: proceedings of the 10th International Business Information Management Association Conference. Kuala Lumpur: International Business Information Management Association, 2008. ISBN 0975339397. p. 1140-1146. Šliburytė, Laimona. How to measure outdoor advertising effectiveness: a case study of Lithuania // Proceedings of the 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, December 4-6, 2007, Vienna, Austria / DePaul University Chicago, Vienna University of Economics and Business Administration. Institute of International Business. Vienna: Institute of International Business, 2008. ISBN 9783950204575. p. 344353. Vitkauskaitė, Elena; Gatautis, Rimantas. Legislative process workflow model based on cases of Austrian, Greek and Lithuanian parliaments // 6th Eastern European eGov Days: Results and Trends [Elektroninis išteklius]: 23-25 April 2008, Prague / Austrian Computer Society (OCG). Wien: Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2008. ISBN 9783854032342. p. [1-6]. Rimienė, Kristina; Bernatonytė, Dalia; Normantienė, Akvilė. The role of SME in Lithuanian economy: regional aspect  // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-17]. Vitkauskaitė, Elena; Gatautis, Rimantas. eGovernment interoperability issues in Lithuania // ICEB-2008: proceeding of the Eight International Conference on Electronic Business “Enriching Global Business practices”, September 30-October 3, 2008, Hawai’i, USA / International Consortium for Electronic Business. Hong Kong: ICEB. ISSN 1683-0040. 2008, p. 80-87. Gatautis, Rimantas; Vitkauskaitė, Elena. E-procurement future scenario for European construction SMEs// eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: proceedings of the 7th European Conference on Product and ProcessModelling, 10-12 September, 2008, Sophia Antipolis, France/Ed Alain Zarli, Ramair Sherer.

113


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. ISBN 9780415482455. p.673-680. 10. Bačkaitis, Darius; Jucaitytė, Indrė; Miseckaitė, Otilija; Žydžiūnaitė, Vilma. Prekės ženklo vertės supratimas (vadovų požiūris): kokybinio tyrimo ataskaita // Projekto “Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas” tyrimų ataskaitų rinkinys: studija- kompendiumas. IV, Teigiamas įvaizdis ir jo kūrimas. Klaipėda: VšĮ socialinių mokslų kolegija, 2008. ISBN 9789986312666. p. 97-124.

11. Gadeikienė, Agnė; Šeinauskienė, Beata; Navickienė, Regina; Vaivada, Saulius; Alijošienė, Sonata; Žydžiūnaitė, Vilma. Turizmo paslaugų vartotojų pasitenkinimo patirtys // Projekto “Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas” tyrimų ataskaitų rinkinys: studija- kompendiumas. III, Paslaugų teikimo tobulinimas. Klaipėda: VšĮ socialinių mokslų kolegija, 2008. ISBN 9789986312659. p. 219-252.

Monografijos, žodynai, žinynai 1. Gatautis, Rimantas (sudaryt.); Gudauskas, Renaldas (sudaryt.); Gurskienė, Odeta (sudaryt.); Jovaiša, Tomas Raimundas (sudaryt.); Laužackas, Rimantas (sudaryt.); Stravinskienė, Jurgita; Tutlys, Vidmantas; Valiukėnas, Vytautas. Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų

žodynas = Explanatory dictionary of qualification system terms. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008. 111 p. ISBN 9789955647461.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

9,84

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 8,17 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

7,83 28,84

vadybos katedra Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Algimantas Sakalas, tel.: (8 37) 300 570, 323 683, el. p. algimantas.sakalas@ktu.lt Katedra įkurta 1980 m. Iki 1992 m. ji vadinosi Mašinų gamybos ekonomikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Algimantas Sakalas, dr. Asta Savanevičienė Docentai: dr. Rūta Adamonienė, dr. Audronė Apalainienė, dr. Vladislava Bartosevičienė, dr. Ilona Bučiūnienė, dr. Vilmantė Kumpikaitė, dr. Kazys Lukaševičius, dr. Romualdas Piktys, dr. Violeta Šilingienė, dr. Sigitas Vaitkevičius, dr. Rimantas Venskus Lektoriai: Vida Aleknavičienė, Kęstutis Duoba, Adelaida Ivaškienė, Lucija Jasūdienė, Alfredas Staleronka, Dalia Stukaitė Asistentai: Jurga Duobienė, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Eglė Leščinskienė Doktorantai: Ona Daraškevičiūtė-Raginienė, Lina Girdauskienė, Linas Gudonavičius, Kristina Keršienė, Eglė Leščinskienė, Žiedūna Liepė

114

Inžinierė Violeta Rosickienė Vyr. vadybininkė Renata Pauparienė Vadybininkė Sonata Gedmintienė Vyr. laborantė dr. Lina Užienė Laborantė Gražina Anckaitienė Vyr. administratorė Danutė Ona Šimkienė Administratorės: Elena Zita Kurauskienė, Danutė Ona Šimkienė, Aušra Venskutė Tiriamoji bazė Kompiuterizuota vadybos mokomoji laboratorija. Doktorantūros moduliai Žmogiškųjų išteklių valdymas (prof. A. Sakalas).


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimas eurointegracijos kontekste Prof. A. Sakalas, prof. A. Savanevičienė, doc. V. Šilingienė, doc. V. Kumpikaitė, dokt. D. Stukaitė Nagrinėjami žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo klausimai globalizacijos, žinių visuomenės sąlygomis. Vienas iš kertinių tyrimo akcentų – reikalingų šiuolaikinių kompetencijų ugdymo sistemos formavimas. 2008 m. parengtas strateginių individų kompetencijų katalogas, kuriame pateiktos strategiškai svarbios kompetencijos, orientuotos į pastarųjų metų bendrąsias sociokultūrinės aplinkos vystymosi tendencijas ir naujus reikalavimus, keliamus žmogiškiesiems ištekliams. Strateginių individo kompetencijų ugdymo metodologija yra loginė katalogo seka. Kompetencijų ugdymo metodologijoje pateiktas asmeninis

kompetencijų ugdymo poreikio nustatymo testas ir kompetencijų ugdymo poreikio nustatymo vertinimo centruose metodika. Metodika leidžia nustatyti individų kompetencijų profilius. Pateikiami konkretūs kompetencijų ugdymo metodai. Tyrimo rezultatuose visiškai realizuojama produkto, orientuoto į kryptingą kompetencijų ugdymą, nuostata, parengiant produktus, kurių originalumas yra sąlygotas analogų neturinčio europinio strateginių kompetencijų katalogo ir kompetencijų ugdymo metodologijos vystymo personalo ugdymo centruose sintezės. Šios metodikos taikymas praktikoje leis užtikrinti nuolatinį tikslingą strateginių individo kompetencijų ugdymą verslo įmonėse ir sudarys realias prielaidas tobulinti studijų kokybę, rengiant kompetentingus vadybininkus ir būsimus vadovus, atsižvelgiant į rinkos keliamus reikalavimus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Kumpikaitė, Vilmantė. Human resource development in learning organization // Journal of Business Economics and Management. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1611-1699. 2008, Vol. 9, iss. 1, p. 25-31. [ISI Web of Science; Business Source Complete; ICONDA; SCOPUS]. Kumpikaitė, Vilmantė; Čiarnienė, Ramunė. New training technologies and their use in training and development activities: Survey evidence from Lithuania // Journal of Business Economics and Management. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1611-1699. 2008, Vol. 9, iss. 2, p. 155-159. [ISI Web of Science; Business Source Complete; ICONDA; SCOPUS]. Martinkus, Bronislovas; Lukaševičius, Kazys. Investment environment of Lithuanian resorts: researching national and local factors in the Palanga case // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Kaunas. ISSN 1648-4460. 2008, Vol. 7, no. 2 (14), p. 67-83. [ISI Web of Science; EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. Piligrimienė, Žaneta; Bučiūnienė, Ilona. Different perspectives on health care quality: is the consensus possible?  // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 1(56), p. 104-110. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Kindsfaterienė, Kristina; Lukaševičius, Kazys. The impact of the tax system on business environment // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 2(57), p. 70-77. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Liepė, Žiedūna; Sakalas, Algimantas. The three-loop learning model appliance in new product development // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 73-80. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Savanevičienė, Asta; Stukaitė, Dalia; Šilingienė, Violeta. Development of strategic individual competences // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 3(58), p. 81-88. [ISI Web of Science;

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Sakalas, Algimantas. Human resources management as science and studies at KTU economics and management faculty // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2008, no. 4(59), p. 46-52. [ISI Web of Science; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Savanevičienė, Asta; Stark, Gerhard. How to cope with different and convergent business cultural values in Europe?  // European Journal of Vocational Training. Thessaloniki: CEDEFOP. ISSN 1977-0219. 2008, no. 44(2), p. 49-73. [ERIC; IBSS International Bibliography of the Social Sciences]. Kumpikaitė, Vilmantė; Šiugždinienė, Jurgita. Human resource development’s evaluation in public management: Lithuanian case // International Journal of Business Research. [S.l.]: AIBE. ISSN 1555-1296. 2008, Vol. 8, no. 4, p. 96-103. [Business Source Complete]. Adamonienė, Rūta; Šilingienė, Violeta. Lietuvos kaimo gyventojų verslumo ypatumai // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development  = Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 12(1), p. 6-11. [Business Source Complete]. Vienažindienė, Milita; Sakalas, Algimantas. Naujoji viešoji vadyba ir žmogiškųjų išteklių vadybos kaitos tendencijos // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijoskaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai  / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija: LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 12(1), p. 183-190. [Business Source Complete]. Čiarnienė, Ramunė; Kumpikaitė, Vilmantė. The impact of globalization on migration processes // Social Research  = Socialiniai tyrimai: mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2008, nr. 3(13), p. 42-48. [Index Copernicus; SocINDEX with Full Text; CEEOL; Current Abstracts; TOC Premier]. Duobienė, Jurga. The role of organizational culture in sustaining corporate entrepreneurship // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis

115


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 350-356. [Business Source Complete]. 7. Gudonavičius, Linas; Bartosevičienė, Vladislava; Šaparnis, Gintaras. Vadovo asmenybės poveikis formuojant strategiją // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 357-361. [Business Source Complete]. 8. Gudonavičius, Linas; Savanevičienė, Asta. Vidinės ir išorinės aplinkos įtaka priimant strateginius sprendimus // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 362-367. [Business Source Complete]. 9. Kumpikaitė, Vilmantė; Čiarnienė, Ramunė. New training technologies developing human resources // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 368-373. [Business Source Complete]. 10. Kumpikaitė, Vilmantė; Rupšienė, Kristina. Darbuotojų įsipareigojimų didinimas: teorinis ir praktinis aspektas // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 374-380. [Business Source Complete]. 11. Duoba, Kęstutis; Žilinskas, Vytautas Jonas. Šalies ūkio konkurencingumo didinimas keičiant visuomenės požiūrį į intelektinės nuosavybės apsaugą // Ekonomika ir vadyba2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 498-504. [Business Source Complete]. 12. Sakalas, Algimantas; Leščinskienė, Eglė. Nedarbo mažinimo

Monografijos, žodynai, žinynai 1. Sakalas, Algimantas (sudaryt.). Profesorius Bronislovas Martinkus: darbinė ir mokslinė veikla. Kaunas: Technologija, 2008. 39 p. ISBN 9789955255673.

116

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ypatumai Lietuvoje socialinių išmokų aspektu // Ekonomika ir vadyba-2008 = Economics and management-2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18226515. 2008, p. 666-672. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Navickas, Valentinas; Lukaševičius, Kazys. Blue ocean strategy and its innovative approach towards value // ICBME 2008 [Elektroninis išteklius]: 4th International Conference on Bussiness, Management and Economics, Yasar University, 5-7 June, 2008, Izmir, Turkey: e-conference proceedings. Izmir: Yasar University, 2008. p. [1-12]. Kumpikaitė, Vilmantė; Sakalas, Algimantas. Globalization and human resource development: theoretical approach   // European Journal of Management. [S.l.]: International Academy of Business and Economics. ISSN 1555-4015. 2008, Vol. 8, no. 4, p. 1-12. Kumpikaitė, Vilmantė; Sakalas, Algimantas. Human resource development system evaluation in companies in the furniture trade in Lithuania // EBS Review: Organizational Change and Development in Transitional Countries. Tallin: Estonian Business School. ISSN 1406-0264. 2008, Vol. 1, no. 24, p. 63-82. Jasūdienė, Lucija. Kontrolingas-informacija vertės kūrimui  // Socialinė partnerystė-tarpatutinių kompetencijų plėtojimo prielaida = Social pertnership as a prerequisite for the development of international competencies: straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegija, 2008. ISBN 9789955270997. p. 131-138. Navickas, Valentinas; Lukaševičius, Kazys; Malakauskaitė, Asta. Роль малого и среднего бизнеса в национальной экономике: опыт Литвы // Национальная экономика в условиях глобализации: роль малого и среднего бизнеса / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург: Издательский дом “Русский остров”, 2008. ISBN 9785902565246. p. 118-122. Žilinskas, Jonas Vytautas; Duoba, Kęstutis. Intelektinės nuosavybės žinių sklaidos aktualumas // Įžvalgos = Insights: mokslo darbai. Utena: Utenos kolegija. ISSN 2029-1639. 2008, nr. 1(1), p. 71-79. Liuiza, Arūnas. Ekonominių simuliacinių žaidimų taikymas mokant universiteto studentus // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 61-63. Liuiza, Arūnas; Stirbys, Karolis. Kompiuterio programų teisinė apsauga: autorių teisės ar patentinė teisė? // Regioninės ekonomikos ir vadybos problemos - 2008 [Elektroninis išteklius]: studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-7643. 2008, p. 64-66.


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

6,50

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 8,17 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5,83

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

21,50

Visuotinės kokybės vadybos centras Adresas: Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Direktorius – prof. dr. Povilas Vanagas, tel. (8 37) 300 590, faks. (8 37) 300 568, el. p. hvc@ktu.lt

Centras įkurtas 1995 m. vasario 1 d. pagal tarptautinio TEMPUS (PHARE) projekto „Harmoningoji plėtra ir aplinka“ programą. Pagrindinis centro tikslas – inicijuoti ir padėti įgyvendinti Lietuvoje visuotinės kokybės vadybą, ja pagrįstą Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelį, kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos kokybės vadybos standartus, kuriuos įgyvendinti yra būtina, kad Lietuvos ūkis galėtų įsiterpti į Europos ir pasaulinę rinką ir sėkmingai joje konkuruoti. Centro veiklos sritys: taikomieji moksliniai tyrimai, projektai ir konsultacijos, praktinis mokymas ir visuomenės švietimas. Taikomųjų tyrimų tikslas – ištirti specifines sąlygas, būtinas visuotinės kokybės vadybai bei Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliui įgyvendinti, ir parengti rekomendacijas, kaip Lietuvos organizacijose sudaryti reikalingas sąlygas. Centre įmonių užsakymu rengiami šie projektai ir teikiamos konsultacijos: • sudaromi ir įgyvendinami įmonių valdymo struktūrų kūrimo projektai, pritaikant juos prie rinkos reikalavimų; • pagal Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio reikalavimus rengiami ir įgyvendinami organizaciniai projektai. Šie projektai padeda sukurti firmos nuolatinio tobulėjimo mechanizmą, mažinti sąnaudas, didinti apyvartą, kad įmonė galėtų sėkmingai įsitvirtinti ir konkuruoti rinkoje;

• įgyvendinamos kokybės valdymo sistemos pagal LST EN ISO 9000: 2000 šeimos standartus; • sudaromi originalūs darbo motyvacijos tyrimais pagrįsti atlyginimo už darbą nuostatai, kurie skatina darbuotojus siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą ir įmonę; • sprendžiamos darbo tyrimo ir matavimo problemos: optimalus įvairių specialybių darbuotojų skaičiaus nustatymas, optimalių darbo normų ir kitos šios srities problemos. Praktinio mokymo tikslams pritaikyta moderni auditorija. Apie 1200 pramonės, prekybos įmonių ir sveikatos priežiūros institucijų aukščiausio lygio vadovų ir specialistų yra gavę Visuotinės kokybės vadybos centro kokybės vadybos sertifikatus. Centras šviečia visuomenę masinėmis informacijos priemonėmis, skleidžia visuotinės kokybės vadybos ir naujausias vadybos idėjas. Įrengta specializuota biblioteka, kurioje sukaupta per 1000 pavadinimų visuotinės kokybės vadybos ir su ja susijusių kitų vadybos mokslo sričių knygų anglų ir prancūzų kalbomis, prenumeruojami žurnalai, renkama kita informacija. Sudaromos kompetentingų specialistų komandos kiekvieno projekto konkretiems uždaviniams spręsti.

117


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Projektų vadybos centras Adresas: Kęstučio g. 8-302, Kaunas, LT-44320 Direktorius – prof. dr. Bronius Neverauskas, tel.: (8 37) 300 558, (8 37) 300 559, faks. (8 37) 202 640, el. p. pvc@ktu.lt

Projektų vadybos centro siekiai – tenkinti teikiamų paslaugų vartotojų poreikius, skatinti projektų vadybos plėtrą Lietuvos Respublikos verslo ir viešojo administravimo organizacijose, konsultuoti įmones ir organizacijas rengiant ir įgyvendinant verslo ar regionų plėtros projektus, vykdyti projektų vadybos mokslinius tiriamuosius darbus. Projektų vadybos centro veiklos sritys: • verslo įmonių ir viešojo administravimo organizacijų konsultavimas projektų vadybos klausimais; • pagalba ieškant organizacijų plėtros galimybių pritraukiant įvairių fondų ar kitų Lietuvos ir tarptautinių organizacijų lėšas; • projektų rengimas, administravimas ir koordinavimas; • projektų įgyvendinimo programų rengimas; • pagalba rengiant konkursinę dokumentaciją;

118

• projektų vadybos mokslinių tiriamųjų darbų vykdymas, koordinavimas bei jų integravimas į studijų procesą; • dalyvavimas nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose; • partnerių paieška; • mokymo programų kūrimas; • informacijos apie projektų vadybą Lietuvoje ir kitose šalyse kaupimas, sisteminimas ir skleidimas. Pagrindiniai Projektų vadybos centre atliekami moksliniai tiriamieji darbai, susiję su: • projekto rizikos valdymu; • projektų žmogiškųjų išteklių valdymo problemomis; • projekto sukurtos vertės analize; • šiuolaikinių projektų vadybos procesų panaudojimu sprendžiant regionines problemas ir pan.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Dekanas – prof. dr. Jonas Daunoras Tel.: (8 37) 351216, 300250, 300251 Faks. (8 37) 454329 El. p. dekeaf@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt/eirvi Elektrotechnikos fakultetas įkurtas 1947 m. Automatikos fakultetas įkurtas 1967 m. Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas įkurtas 1993 m. sujungus Automatikos ir Elektrotechnikos fakultetus. 2005 m. fakultetas pavadintas Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetu. Pagrindines pareigas fakultete turi 118 darbuotojų, iš jų 72 mokslininkai: 7 habilituoti daktarai, 65 daktarai.

Modernizuota Technologinių procesų valdymo laboratorija

Pagrindinës tyrimø kryptys Elektros energijos gamyba, perdavimas, vartojimas ir valdymas, automatizuotoji apskaita ir techninių sistemų būsenos prognozavimas. Biomedicininės sistemos; vaizdų formavimo ir analizės metodai; dirbtiniai neuroniniai tinklai. Daugiaparametrių technologinių procesų modeliavimas ir valdymas. Elektros mašinų charakteristikos, kokybė ir diagnostika. Intelektinių ir hibridinių valdymo metodų ir modelių kūrimas ir taikymas techninėms sistemoms automatizuoti. Įmonių technologijų ir įrenginių kompiuterinio valdymo sistemos. Elektromagnetinių laukų taikymas technologijoms; elektromagnetinių keitiklių taikymas energijos apskaitai. Šviesos technologijos ir jų taikymas apšvietimui, vizualizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti. Darbo aplinkos tyrimai, priemonių kenksmingiems veiksniams mažinti kūrimas.

119 119


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Padaliniai Elektros sistemų katedra

Vedėjas – doc. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel. (8 37) 300280, el. p. esk@ktu.lt

Elektros ir šviesos inžinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas, tel. (8 37) 207588, el. p. kat0108@ktu.lt

Ergonomikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel. (8 37) 300255, el. p. kat0109@ktu.lt

Procesų valdymo katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. (8 37) 300260, el. p. procval@ktu.lt

Taikomosios elektronikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. (8 37) 300270, el. p. kat0102@ktu.lt

Teorinės elektrotechnikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, tel. (8 37) 300267, el. p. arvydas.virbalis@ktu.lt

Valdymo technologijų katedra

Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel. (8 37) 300290, el. p. valtek@ktu.lt

Automatikos ir valdymo technologijų institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. (8 37) 300296, el. p. rimvydas.simutis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 20,8% TP A 30,9% Tarptautinės m ok s lo program os 2,4%

Univers iteto m ok s lo fondas 24,0% V M S F 21,9%

120


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Elektros ir valdymo technologijos, ECT 2008 (3-ioji tarptautinė), 2008 m. gegužės 8, 9 d. 2. Elektromagnetiniai trikdžiai ir viršįtampiai (18-oji tarptautinė), 2008 m. rugsėjo 25, 26 d. 3. Elektros ir valdymo technologijų mokslinės problemos (studentų), 2008 m. gegužės 9 d. Užsienio mokslininkų vizitai Procesų valdymo katedroje stažavosi dr. Grigor Stambolov (Bulgarija). Procesų valdymo katedroje seminarus vedė prof. Elmar Heinemann (Vokietija). Valdymo technologijų katedroje pagal Erasmus programą buvo atvykę dėstytojai dr. Marco Villani iš Akvilos universiteto (Italija) ir dr. Jerzy Szymanski iš Radomo technikos universiteto (Lenkija). Dalyvavimas kitų institucijų bei organizacijų veikloje Doc. A. Bačauskas – Lietuvos energetikų mokslo ir technikos draugijos prezidiumo narys; Lietuvos energetikos instituto tarybos narys; Pasaulio energijos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas. Prof. A. Verikas – tarptautinių žurnalų „IEEE Trans System Man and Cybernetics“, „Neural Processing Letters“, „Neural Computing and Applications“, „Informatica“, „International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence“, „Pattern Recognition Letters“, „Neurocomputing“ ir „Information Fusion“ recenzentas; Europos neuroninių tinklų asociacijos narys; IEEE asociacijos narys; Tarptautinės vaizdų atpažinimo asociacijos narys, tarptautinių konferencijų programų komitetų narys, 7-osios bendrosios programos ekspertas. Prof. R. Deksnys ir prof. A. Navickas – LMA žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos nariai. Prof. D. Levišauskas – tarptautinių žurnalų „Computers and Chemical Engineering“, „Biochemical Engineering Journal“, „Microbial Cell Factories“ recenzentas, Europos biotechnologų federacijos narys, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys.

Prof. R. Simutis – tarptautinių žurnalų „Bioprocess and biosystems engineering“, „International Journal of Neural Systems“, „Neural Networks“, „Neural Computing and Applications“, „Journal of Intelligent & Fuzzy Systems“ recenzentas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo tarybos narys-ekspertas. Prof. L. A. Markevičius – tarptautinės konferencijos „Electromagnetic Disturbances“ redakcinės kolegijos ir organizacinio komiteto narys. Doc. A. Morkvėnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys. Doc. E. Nevardauskas – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto LST TK 45 „Elektros energetika“ pirmininkas. Prof. A. Kopustinskas – 7-osios bendrosios programos ekspertas. Doc. V. Mačerauskas – tarptautinio žurnalo „Computers in Industry“ ekspertas. Doc. A. Vegys – Lietuvos standartų departamento technikos komiteto LST TK 64 „Ergonomika“ pirmininkas ir technikos komiteto TK 35 „Darbų sauga“ narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos koordinacinės tarybos Darbų saugos komiteto narys, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto informacinio tinklo narys. M. d. A. Lipnickas – tarptautinių žurnalų „IEEE Transactions on Neural Networks“ ir „IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence“ recenzentas. Doc. S. Raila – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti valdybos pirmininko pavaduotojas. Jaunesn. m. d. V. Adomavičius – UNESCO globojamos organizacijos „European Network for Education and Training in Renewable Energy Sources“ (EURONETRES) darbo grupės „Saulės energija“ narys.

121


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros sistemų katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Alfonsas Morkvėnas, tel.: (8 37) 453 907, 300 280, 300 281, faks. (8 37) 350 392, el. p. esk@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Pranas Deksnys, habil. dr. Steponas Gečys, dr. Linas Andronis Markevičius, habil. dr. Vaclovas Miškinis, dr. Albertas Nargėlas, dr. Algimantas Stanislovas Navickas Docentai: dr. Mindaugas Ažubalis, dr. Vaclovas Ažubalis, dr. Anzelmas Bačauskas, dr. Algirdas Degutis, dr. Saulius Gudžius, dr. Audrius Jonaitis, dr. Artūras Kalvaitis, dr. Inga Konstantinavičiūtė, dr. Alfonsas Morkvėnas, dr. Enrikas Vilimantas Nevardauskas, dr. Renata Stanionienė, dr. Robertas Staniulis, dr. Gytis Svinkūnas Lektoriai: dr. Almantas Bandza, Kęstutis Bronius Juočiūnas Jaunesn. mokslo darbuotojai: Tomas Deveikis, Vytautas Šiožinys Doktorantai: Vitalijus Baranskas, Tomas Deveikis, Žydrūnas Martišius, Povilas Norkevičius, Ramūnas Ponelis, Vytautas Šiožinys, Lionė Urmonienė, Povilas Valatka, Jonas Vanagas, Darius Zailskas, Andrius Žąsytis Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Kęstutis Kavaliauskas, Dainius Slušnys Vyr. laborantai: Henrikas Zumaras, Vaclovas Zumaras Laborantai: Elena Kasiulevičienė, Akvilė Lukoševičiūtė, Alfredas Rudys Administratorė Vida Kraujutienė Tiriamoji bazė Aukštųjų įtampų laboratorija, energetinių skaičiavimų laboratorija, relinės apsaugos laboratorija, elektros sistemų laboratorija, elektrinių ir pastočių laboratorija, elektrotechnologijos laboratorija, atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų laboratorija, elektros

mašinų laboratorija, elektros mikromašinų laboratorija, elektrotechninių medžiagų laboratorija, braižytuvas DXY-1300, dalinių išlydžių detektorius ROBOTRON M 4202, sukimo momentų matuoklis, indukcijos oro tarpe matuoklis, įtampos kokybės kontrolės sistema, impulsinis įtampos generatorius, išlygintos ir kintamos aukštosios įtampos bandymų stendas, įžemėjimo modeliavimo natūrinis stendas, keturių kanalų skaitmeninis oscilografas. Doktorantūros moduliai Energetikos sistemų planavimas (doc. A. Bačauskas); Energetikos sistemos ir jų valdymas (doc. A. Bačauskas); Elektromagnetiniai procesai elektros sistemose (prof. L. A. Markevičius); Viršįtampiai ir viršsroviai (prof. L. A. Markevičius); Sistemų patikimumo modeliai (prof. A. S. Navickas); Elektros sistemų valdymo technologija (prof. A. Nargėlas); Elektros sistemų dinamika ir stabilumas (doc. V. Ažubalis); Elektros įtaisų kokybės teorija (prof. S. Gečys); Mechatroninių sistemų kokybė (prof. S. Gečys); Elektriniai energijos keitikliai ir jų sistemos (doc. S. Gudžius); Mikroekonomika ir energetikos ekonomika (habil. dr. V. Miškinis). Apgintos disertacijos Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaro disertacijos: Birutė Linkevičiūtė. Elektros energetikos įrenginių kokybės ir patikimumo tyrimas kombinuotais dirbtinių neuronų tinklų ir neraiškių aibių modeliais (vadovas prof. A. S. Navickas); Andrius Šablinskas. Reaktyviosios galios planavimas ir valdymas elektros rinkos sąlygomis (vadovas prof. R. P. Deksnys).

Tyrimų tematika Elektros energetikos sistemos režimai ir naujos technologijos Doc. V. Ažubalis, prof. A. Nargėlas, doc. A. Jonaitis, doc. M. Ažubalis, D. Slušnys, D. Virbickas, R. Ponelis, A. Žasytis Tyrimai orientuoti į būsimos elektros energetikos sistemos su įvairių tipų elektros generatoriais, galinčios veikti salos režimu, automatinį generacijos valdymą (AGV) arba dažnio ir aktyviųjų galių valdymą. Atliktas automatinio generacijos valdymo procesų su skirtingos reakcijos elektrinių blokais tyrimas. Lygiagretus skirtingos reakcijos elektrinių generatorių (blokų) darbas gali daryti įtaką elektros energetikos sistemos valdymo procesų kokybei. Automatinio generacijos valdymo (AGV), kurį vykdo pirminiai ir antriniai reguliatoriai, pagrindinis tikslas yra dažnio ir tarpsisteminių srautų palaikymas nustatytose ribose, tenkinant valdymo

122

kokybės reikalavimus. Išnagrinėti AGV procesai, padedantys nustatyti valdymo kokybę sistemoje su skirtingos reakcijos blokais. Tyrimas atliktas naudojant AGV sistemos modeliavimą. Pasiūlytas naujas būdas skirtingos reakcijos elektrinių blokų valdymo kokybei nustatyti panaudojant rajono valdymo paklaidos kitimo kreivės duomenis. Greitų elektromagnetinių procesų tyrimai Prof. L. Markevičius, doc. A. Morkvėnas, prof. A. Navickas, doc. S. Gudžius, doc. R. Stanionienė Elektromagnetinių procesų (viršįtampių) tyrimai yra ankstesniųjų darbų tęsinys. Atlikta daug darbų, kurie atskleidė elektros sistemų (linijų) elektromagnetinių procesų naujas savybes ir prisidėjo prie elektros įrenginių patikimumo padidinimo. Naujos matavimo ir duomenų apdorojimo technologijos sudarė sąlygas tobulinti teorinius ir eksperimentinius tyrimo metodus. Pastaraisiais


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS metais sukurtos specialios programos ir blokai (programų paketai) viršįtampių bei ribotuvų darbo sąlygoms tirti izoliuotos neutralės tinkle. Ištirtas viršįtampių lygis, esant tinkle įvairių trikdžių, bei ribotuvų darbo sąlygos. Pasiūlyta nauja tinklo schemos elementų skaičiuojamųjų parametrų nustatymo metodika. Sudarytas pereinamųjų procesų ekvivalentinės schemos matematinis modelis su skaitmeniniu filtru. Sukurtas 10 kV tinklo skaitmeninis modelis viršįtampių procesams imituoti. Kuriami

pereinamųjų procesų elektros linijose atpažinimo metodai. 2008 metais užbaigti šie tiriamieji darbai: vienfazio įžemėjimo nustatymas izoliuotos neutralės tinkluose pagal pradinio trumpojo jungimo momento pobūdį; viršįtampių tyrimai kombinuotose (oro ir kabelių) linijose; ribotuvų charakteristikų įtaka viršįtampių lygio nustatymui; viršįtampių žemosios įtampos tinkluose teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Veiksmų planas skatinti atsinaujinančiosios energijos tyrimus ir inovacijas mažose ir vidutinėse Centrinės ir Rytų Europos šalių įmonėse (RESCUE)“, ETI-CT-2005023438. 2005–2008. KTU koordinatoriai ir vykdytojai jaun. m. d. V. Adomavičius, prof. P. Balčiūnas, doktorantas P. Norkevičius. Pagrindinis projekto RESCUE tikslas yra palengvinti ir padrąsinti MVĮ iš CRE šalių įsitraukimą į ES FP6 ir FP7 mokslinių tyrimų veiklą atsinaujinančiosios energijos sektoriuje barjerų, kurie riboja jų dalyvavimą, identifikavimo ir jų eliminavimo būdu. Matavimo transformatorių paklaidų, fazės poslinkių, apkrovos ir elektros tinklo darbo režimų įtaka elektros apskaitos tikslumui: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8442 / Vadovas prof. R. Deksnys. Vykdytojai: R. Deksnys, R. Staniulis. Pateikta elektros energijos apskaitos komercinės apskaitos tikslumo didinimo metodologija. Ištirtos elektros energijos apskaitos paklaidos ir paklaidų nuokrypiai, nustatytos jų priklausomybės nuo elektros tinklo darbo režimų, srovės ir įtampos transformatorių matuojamų parametrų dydžio ir vektorių kampo poslinkių bei antrinių grandinių apkrovos dydžio, nuo pirminių srovių apkrovos dydžio ir pobūdžio bei matavimo kompleksų pagrindinių paklaidų. Ištirta elektros energijos apskaitos grandinių parametrų paklaidos ir nustatyta galima jų įtaka elektros energijos matavimo tikslumui. Ištirta elektros energijos apskaitos absoliučios ir fazinės paklaidos bei pasiūlytos matavimo paklaidos sisteminės dedamosios išskyrimo galimybės ir komercinės apskaitos tikslumo didinimo priemones. Bendrai naudojamų energetikos objektų vertės nustatymo metodikos įvertinimas ir sodų bendrijų energetinių objektų pajėgumo panaudojimo koeficiento algoritmo nustatymas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8497 / Vadovas prof. R. Deksnys. Vykdytojai: R. Deksnys, A. Morkvėnas. Pasiūlyta patobulinta sodų bendrijų pajėgumų naudojimo ir apkrovos maksimumo koeficientų nustatymo metodika ir algoritmai. Skaičiavimais ir analize nustatytos pajėgumo panaudojimo ir apkrovos maksimumo koeficiento vertės, tinkančios sodo bendrijų apkrovoms skaičiuoti ir elektros tinklams projektuoti. Parengta bendrai naudojamų energetikos objektų vertės nustatymo

metodika ir pasiūlyta papildyti sukurtą leistinosios galios perskaičiavimo metodologiją pasikeitus nuosavybės ribai. Bendrai naudojamų energetikos objektų vertė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8499 / Vadovas prof. R. Deksnys. Vykdytojai: R. Deksnys, R. Staniulis. Pasiūlyti pajėgumo panaudojimo ir apkrovos maksimumo koeficiento vertės algoritmai ir metodai bei pasikeitusios nuosavybės ribos leistinosios galios perskaičiavimo algoritmas, tinkantys bendrai naudojamų energetikos objektų vertės nustatymo metodikai sudaryti. Kompleksinis elektros sistemos ir vartotojo su vidine paskirstyta generacija ribinių režimų įvertinimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8475 / Vadovas doc. V. Ažubalis. Vykdytojai: M. Ažubalis, V. Ažubalis, A. Jonaitis, D. Slušnys. Sudaryta elektros energetikos sistemos su paskirstytąja generacija stabilumo tyrimo metodika. Ištirti elektros energetikos sistemos su paskirstytaisiais generatoriais darbo režimų ir pereinamųjų procesų stabilumo klausimai. Išnagrinėti galimi generavimo agregatų ir apkrovų galių balanso pažeidimai, ištirtas sunkiausių avarinių pereinamųjų režimų stabilumas, nustatytos leistinos pereinamųjų procesų charakteristikos. Ištirtos galimybės „Achemos“ elektros tiekimo sistemai dirbti autonominiu režimu, sudarytos galimos tokio išsiskyrimo schemos, išnagrinėtos jų stabilumo sąlygos, apsaugų specifika. Įvertinti trifazių ir vienfazių trumpųjų jungimų srovių lygiai aukštos ir žemos įtampos tinkle bei jų pasikeitimas išsiskyrus autonominiam darbui. Sudarytos paskirstytosios generacijos šaltinių valdymo rekomendacijos. Energetinių kuro elementų modeliai: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8461 / Vadovas doc. S. Gudžius. Vykdytojai: V. Adomavičius, S. Gudžius, L. Markevičius, A. Morkvėnas, R. Stanionienė. Pateikiama įvairių kuro elementų analizė, išnagrinėti jų veikimo principai, techninės charakteristikos ir naudojimo sritys. Atliktas kuro rūšių, naudojamų kuro elementuose, palyginimas atsižvelgiant į energetinius, technologinius ir ekonominius kriterijus. Pateikti energetinių kuro elementų matematiniai modeliai. Ištirtas kuro elementų poveikis aplinkai ir jų naudojimo energijai gaminti galimybės. Pateikiamas kuro elementų plėtros perspektyvos Lietuvoje ir pasaulyje tyrimas.

123


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

124

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bugenis, S.J.; Vanagas, Jonas; Gečys, Steponas. Optimal phase number of induction motor with the integrated frequency converter // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 67-70. [ISI Web of Science; INSPEC]. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. Power system security conceptions and methods of its implementations // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 176-181. [ISI Proceedings]. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas. Investigation of energy metering accuracy // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 187-192. [ISI Proceedings]. Ažubalis, Vaclovas; Jonaitis, Audrius; Ažubalis, Mindaugas; Virbickas, Daivis. Estimation of small power system primary frequency control parameters // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 211-215. [ISI Proceedings]. Ažubalis, Mindaugas; Ažubalis, Vaclovas; Jonaitis, Audrius; Ponelis, Ramūnas. Frequency dynamics of small power systems // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 216-220. [ISI Proceedings]. Deveikis, Tomas; Nevardauskas, Enrikas Vilimantas; Stanionienė, Renata. Electromagnetic compatibility of wind power stations and power networks // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 221-226. [ISI Proceedings]. Slušnys, Dainius; Jonaitis, Audrius. Evaluation of distributed generation stability according to energy change // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 227-232. [ISI Proceedings]. Svinkūnas, Gytis; Deksnys, Rimantas Pranas. Influence of voltage sags for frequency converters // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 243-246. [ISI Proceedings]. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata; Tička, Vidmantas; Baublys,

Juozas. Research of overvoltages in 110 kV cable networks with the deep lead // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 260-263. [ISI Proceedings]. 10. Drabatiukas, Anatolijus; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata; Baublys, Juozas. Experimental research of overvoltages distribution in low voltage network // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 264-267. [ISI Proceedings]. 11. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Markevičius, Linas; Navickas, Algimantas Stanislovas. The spotting reliability of the transient processes during one phase to ground fault // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 268-271. [ISI Proceedings]. 12. Markevičius, Linas Andronis; Šiožinys, Vytautas. Problems of numerical relay protection devices reliability assessment  // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 284-287. [ISI Proceedings]. 13. Žvinys, Juozas; Markevičius, Linas Andronis; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Distribution of lightning discharge paths in a conductor // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius : Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 33-35. [ISI Proceedings]. 14. Žvinys, Juozas; Markevičius, Linas Andronis; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Fracture of steel under impact of lightning discharges // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius : Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 36-40. [ISI Proceedings]. 15. Bačauskas, Anzelmas. The early closure of the Ignalina NPP - a challenge to the Baltic States // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Vol. 2. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 7-12. [ISI Proceedings]. 16. Daunoras, Jonas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata. Monitoring system of high voltage equipment conditions  // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Vol. 2. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 19-22. [ISI Proceedings].


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 17. Nevardauskas, Enrikas Vilimantas. Natural gas and electricity integrated power system security // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Vol. 2. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 23-26. [ISI Proceedings]. 18. Šiožinys, Vytautas. Investigation of possibilities of new relay protection principles application for electric power transmission lines // EMD 2008 : proceedings of the 18th international conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania, Vol. 2 / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 33-36. [ISI Proceedings]. 19. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Markevičius, Linas. Estimation of earth-faults in insulated neutral networks by earth-fault initiation’s character // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Vol. 2. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 37-40. [ISI Proceedings]. 20. Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Tička, Vidmantas. The influence of the change of characteristics of surge arresters for the level of overvoltages // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania: proceedings  / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Vol. 2. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 41-44. [ISI Proceedings].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Miškinis, Vaclovas; Konstantinavičiūtė, Inga; Deksnys, Rimantas Pranas. Current and expexted changes in the Lituanian energy sector // 18. Zittauer Seminar zur energiewirtschaftlichen Situation in den Landern Mittel-und Osteuropas : Tagungsband Internationale Wissenschaftskonferenz Zittau/Görlitz WIKO 2008, Zittau 17.-19. September, 2008. Heft 103, Nr. 2412-2430. Zittau/Gorlitz : University of Applied Sciences, 2008. ISBN 9783981265514. p. 135-158. 2. Bačauskas, Anzelmas; Jankauskas, Antanas; Rutkauskas, Rimantas; Šulga, Dalius; Virbickas, Daivis. Prisijungimo prie UCTE iššūkiai Lietuvos energetikos sistemai // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008 : 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 23-26. 3. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Šulga, Dalius. Vėjo elektrinių skverbties į elektros energetikos sistemą galimybės // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008 : 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 27-31. 4. Deksnys, Rimantas Pranas; Staniulis, Robertas; Kilas, Donatas. Vėjo elektrinių darbo režimų ir įtakos elektros tinklui tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008 : 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 37-41. 5. Nargėlas, Albertas; Žąsytis, Andrius. Automatinis generacijos valdymas su skirtingos reakcijos elektrinių blokais // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008 : 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 42-45.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,67 15,47

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,04

Iš viso

19,18

125


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Elektros ir šviesos inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Valdas Jonas Pakėnas, tel.: (8 37) 207 588, 221 251, el. p. kat0108@ktu.lt Katedra įkurta 1922 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Stanislovas Masiokas Docentai: dr. Ramūnas Balsys, dr. Jonas Martynaitis, dr. Rimantas Povilas Masiulis, dr. Albertas Mikulionis, dr. Valdas Jonas Pakėnas, dr. Alfonsas Vaškys Lektoriai: dr. Konstantinas Otas, Jonas Varkalys Jaunesn. mokslo darbuotojas Vytautas Adomavičius Mokomosios laboratorijos vedėjas Saulius Kakštys Inžinierius Raimundas Sacevičius Jaunesn. technikai: Marius Sinkevičius, Paulius Vaškys Laborantas Julius Dosinas Administratorė Diana Kakštienė

Tiriamoji bazė Šviesos technikos laboratorija su fotometrine įranga integraliniams optinio spinduliavimo matavimams ir santykiniams spektriniams šviesos tyrimams atlikti, naudojant radiometrus-fotometrus IL1700 ir IL1400. Naudojama šviesos aplinkos modeliavimo programa DIALUX ir liuminescencinių lempų plazmos procesų modeliavimo programa. Doktorantūros moduliai Šviesos technika (prof. S. Masiokas).

Tyrimų tematika Apšvietimo sistemų elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimas Doc. V.Pakėnas, doc. R. Balsys, doc. A. Mikulionis, doc. A. Vaškys Tyrimai buvo atliekami didžiuosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje ir Kaune. Nustatyta, kad miestuose naudojamos šiuolaikinės gatvių apšvietimo technologijos jau pasiekė optimalias elektros energijos vartojimo ribas. Toliau taupyti elektros energiją miestų apšvietimo sistemose galima tik reguliuojant gatvių apšvietimą pagal eismo intensyvumą. Todėl reikia tobulinti miesto apšvietimo elektros energijos tiekimo sistemą. Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo galimybių tyrimai V. Adomavičius Pagrindinė temos dalis yra elektros gamyba naudojant atsinaujinančiųjų šaltinių energiją bei elektros energijos kaupimo ir regeneravimo sistemos. Tematika pasipildė naujomis perspektyviomis kryptimis – vandens ir patalpų šildymas elektra maitinamais ir elektra valdomais šilumos generatoriais (įvairių tipų šilumos siurbliai, elektrocheminis šildymas, hibridinės sistemos). Naujų

inovatyvių ir ekonomiškai efektyvių šilumos energijos generavimo sistemų, naudojančių atsinaujinančius energijos šaltinius (o ne importuojamą brangų ir taršų kurą), kūrimas kartu su energijos tausojimo priemonėmis Lietuvai yra labai svarbios sritys, nes apie 40 % visos šalyje sunaudotos energijos yra šilumos energija. Stomatologinės techninės įrangos kūrimas ir tobulinimas Doc. J. Martynaitis, doc. R. Masiulis Atliekami tyrimai, susiję su diagnostinių matavimų tikslumo didinimu. Bendradarbiauta su KMU Odontologijos katedra ir tolesniam darbui parengta bendra tematika „Endodontinių tyrimų, naudojant elektroninius prietaisus, kompiuterizuotas monitoringas ir jo programos kūrimas“. Matomumo kokybės tyrimai pateikiant vizualiąją informaciją Prof. S. Masiokas, lekt. K. Otas, dokt. M. Kriuglaitė 2008 m. daugiau dėmesio buvo skirta ankstesniais metais šios tematikos atliktų darbų rezultatų praktiniam taikymui.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Adomavičius, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas. Control of wind turbine‘s load in order to maximize the energy output // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 71-76. [ISI Web of Science; INSPEC]. 2. Masiulis, Rimantas Povilas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The influence of non-magnetic admixtures to uncertainty of electromagnetic flow meters // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National

126

Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 321-324. [ISI Proceedings]. 3. Masiulis, Rimantas Povilas; Šiožinys, Milvydas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The disturbance of electric current and magnetic fields by ellipsoidal body // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 325-328. [ISI Proceedings]. 4. Adomavičius, Vytautas; Watkowski, Thomas. Hybrid water heating systems based on solar andwind energy // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 349-354. [ISI Proceedings]. 5. Kharchenko, Valeriy; Karimova, Irina; Nikitin, Boris; Strebkov, Dmitriy; Simashkevich, Aleksey; Sherban, Dormidont; Bruk, Leonid; Adomavičius, Vytautas. Solar cells on polycrystalline silicon obtained with application of solar energy // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 365-368. [ISI Proceedings]. 6. Simashkevich, Alexei; Sherban, Dormidont; Bruk, Leonid; Fedorov, Vladimir; Usatiy, Yuriy; Strebkov, Dmitriy; Kharchenko, Valeriy; Nikitin, Boris; Adomavičius, Vytautas. Fabrication and evaluation of parameters of bilateral

solar cells with isotype junctions // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 369-372. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Adomavičius, Vytautas; Ramonas, Česlovas. Power supply from the park of wind turbines over the one grid-tied inverter // Biosystems Engineering and Process in Agriculture : proceedings of the international conference, 25-26 September, 2008 / Institute of Agricultural Engineering, Lithuanian University of Agriculture, European Society of Agricultural Engineers, Lithuanian Academy of Sciences. Raudondvaris : Institute of Agricultural Engineering LUA. ISSN 1822-2706. 2008, no. 13, p. 77-80. [CAB Abstracts].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,33

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,59

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

0,50

Iš viso

2,42

Ergonomikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Algis Vegys, tel. (8 37) 300 255 el. p. algis.vegys@ ktu.lt Katedra įkurta 1997 m.

Darbuotojai Docentai: dr. Rimas Adaškevičius, dr. Dalia Nizevičienė, dr. Algis Vegys Lektoriai: dr. Jonas Daugėla, dr. Donata Putinaitė, dr. Loreta Valatkienė Asistentė Kristina Zdanytė

Laboratorijos vedėjas Jeronimas Maldutis Administratorė Vilma Kuizinaitė Tiriamoji bazė Žmogaus ir technikos saugios sąveikos tyrimų centras

Tyrimų tematika Saugos ir sveikatos technologijos Doc. R. Adaškevičius. Erdvinių lazerinių skenerių naudojimo diagnostiniams kompiuteriniams modeliams formuoti tyrimų kryptyje buvo tiriamas erdvinių kompiuterinių dantų diagnostinių modelių taikymas dantų lankų formai įvertinti ir gydymui planuoti. Lekt. L. Valatkienė. Tekstilės medžiagų stabilumas, kurį lemia jų tampriosios

savybės, yra vienas iš svarbiausių eksploatacinių rodiklių, apibūdinančių apsauginės aprangos rodiklius dėvėjimo metu. Medžiagų tampriosios savybės buvo vertinamos registruojant slopstančiojo švytavimo procesą, nustatant švytuoklės nukrypimo kampus smūgio bei atšokimo metu. Švytuokliniu smūginiu apkrovų metodu pakankamai patikimai galima nustatyti apsauginės aprangos tampriąsias savybes apibūdinančius rodiklius.

127


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Doc. D. Nizevičienė. Ištirtos galimybės sumažinti kenksmingų chemijos pramonės gamybos atliekų kenksmingumą naudojant AB „Lifosa“ ortofosforo rūgšties gamybos technologinio proceso metu susidarančią gamybos atlieką – pushidratinį fosfogipsą.

Asist. K. Zdanytė. Organizacijų strateginio valdymo srityje tirtas organizacijos projektų valdymo metodų taikymas organizacijai įgyvendinant projektų portfelio strategiją. Pasiūlyta projektų valdymo metodika skirta projektui taikomos praktikos kokybei įvertinti.

MTEP projektai Gyvybės ir sveikatos išsaugojimas padidintos rizikos darbo vietose – fiziologinių parametrų monitoringo sistemos įgyvendinimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8509 / Vadovas doc. A. Vegys. Vykdytojai: prof. habil. dr. A.Virbalis, lekt. D. Putnaitė, doc. dr. A. Dosinas, doc. dr. M. Vaitkūnas, lab. ved. R. Vaikasas, dokt. R. Lukočius, magistr. J. Dosinas. Suprojektuota ir sukonstruota žmogaus širdies ir kvėpavimo sistemos veiklos stebėsenos sistema, apimanti

širdies dažnio ir kvėpavimo dažnio jutiklius, pagrindinį modulį, duomenų surinkimo, perdavimo, vizualizacijos ir pavojaus signalų formavimo įtaisus. Paruošta fiziologinių parametrų monitoringo sistemos medžiaginės ir elektroninės dalių prototipų gamybos projektinė dokumentacija, duomenų surinkimo, apdorojimo ir vizualizacijos programinė įranga bei sistemos bandymo programos aprašas. Pagaminti trys monitoringo sistemos bandomųjų pavyzdžių prototipai.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Adaškevičius, Rimas; Vasiliauskas, A. 3D multicamera dental cast scanning system // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 2(82), p. 49-52. [ISI Web of Science; INSPEC]. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Daunoras, Jonas; Vegys, Algis. The respiration rate estimation method based on the signal maximums and minimums detection and the signal amplitude evaluation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 51-54. [ISI Web of Science; INSPEC]. Daugėla, Jonas; Joneliūnas, Sigitas; Vaškevičius, Tadas. Ionic conductivity investigation of thin YSZ films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 130-133. [ISI Proceedings]. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Sensors of the physiological parameter monitoring system

applied in a human daily activity // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 317-320. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Zdanytė, Kristina; Stankevičius, Vytautas. Organizacijos projektų valdymo brandumas // Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008: 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-6515. 2008, p. 865-871. [Business Source Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Adaškevičius, Rimas; Vasiliauskas, Arūnas. Erdvinės dantų atspaudų diagnostinių modelių skenavimo sistemos taikymas gydymo planavimui // Biomedicininė inžinerija  = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 218-221.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

0,50

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,66

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,50 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

128

0,25 1,91


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Procesų valdymo katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Donatas Levišauskas, tel. (8 37) 300 260, faks. (8 37) 350 721, el. p. procval@ktu.lt Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Donatas Levišauskas, habil. dr. Rimvydas Simutis Docentai: dr. Kęstutis Brazauskas, dr. Vytautas Galvanauskas, dr. Jolanta Repšytė, dr. Tomas Tekorius, dr. Vygandas Vaitkus, dr. Algirdas Večkys Lektoriai: dr. Darius Ezerskis, Valeras Kildišas, Vytautas Rimkevičius Doktorantai: Kęstutis Jonelis, Andrius Jurgutis, Gintautas Narvydas, Giedrius Oberauskas, Vidas Raudonis, Tadas Sperauskas, Gediminas Valiulis Laboratorijos vedėjas Vytautas Rimkevičius Laborantas Eugenijus Alekna Vyr. technikė Ona Linksmutė Gavėnaitė

Technikas Vitas Motiejūnas Meistras Edvardas Motiejūnas Administratorius Kazys Balžekas Tiriamoji bazė Technologinių ir mechaninių procesų modeliavimo ir valdymo laboratorija, SIMATIC valdiklių laboratorija Doktorantūros moduliai Technologinių procesų reguliavimo sistemos ir jų derinimas (prof. D. Levišauskas); Hibridinės valdymo ir optimizavimo sistemos (prof. R. Simutis); Procesų modeliavimas ir identifikavimas (prof. R. Simutis).

Tyrimų tematika Netiesinių ir nestacionarių procesų valdymas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas, techninių sistemų (autonominių robotų) valdymas Prof. D. Levišauskas, prof. R. Simutis, doc. K. Brazauskas, doc. V. Galvanauskas, doc. J. Repšytė, doc. T. Tekorius, doc. V. Vaitkus, doc. A. Večkys, dr. D. Ezerskis Sukurtos metantanko temperatūros ir ištirpusio deguonies koncentracijos nuotekų biologinio valymo įrenginiuose adaptyvaus valdymo sistemos. Sukurta ir optimizuota riebalinių atliekų utilizavimo technologija. Atliktas cheminių technologinių procesų: amoniako ir

granuliuotų trąšų gamybos, teorinis ir eksperimentinis tyrimas. Atlikti biotechnologinių procesų valdymo algoritmų ir sistemų tyrimai, siekiant palaikyti labai tikslius biotechnologinius parametrus ir užtikrinti procesų atsikartojamumą. Sukurtos skaitinio intelekto taikymu paremtos automatinio akies vyzdžio padėties sekimo sistemos. Atlikti mobiliojo roboto intelektinės valdymo sistemos tyrimai. Ištirti dirbtinių neuroninių tinklų, ekspertinių taisyklių, neraiškiųjų aibių logikos, genetinių ir evoliucinių algoritmų taikymo robotų valdymo sistemų algoritmuose ypatumai. Atliktas erdvinių objektų identifikavimo metodo tyrimas.

MTEP projektai EUREKA programos projektas E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS). Prof. R. Simutis. 2006–2009. Vykdytojai: prof. D. Levišauskas, doc. J. Repšytė, doc. K. Brazauskas, doc. V. Vaitkus.

žuvų ir aliejaus perdirbimo įmonėms. 2008 m. buvo atlikti tyrimai, skirti biopreparato gamybos technologiniam procesui optimizuoti bandomajame fermentatoriuje ir riebalais užterštų nuotekų valymo, vamzdynų valymo ir riebalinių atliekų kompostavimo procesams optimizuoti.

Projekto tikslas – sukurti intelektinę anaerobinio dumblo pūdymo proceso valdymo sistemą, kuri leistų padidinti anaerobinio dumblo pūdymo proceso efektyvumą bei aerobinio nuotekų valymo intelektinio valdymo sistemą. 2008 m. atlikta pereinamųjų procesų analizė anaerobinio dumblo pūdymo ir biologinio nuotekų valymo technologiniuose įrenginiuose, esant įvairiems darbo režimams bei veikiant procesus trikdantiems poveikiams, atliktas anaerobinio dumblo pūdymo proceso valdymo algoritmų koregavimas.

Stereovizijos metodų, skirtų autonominiams mobiliems robotams, kūrimas ir tyrimai: Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programos projektas / Vadovas prof. R. Simutis. Vykdytojai: doc. A. Lipnickas, doktorantai G. Narvydas, V. Raudonis.

EUREKA programos projektas E!3726. Optimizuota kompleksinė riebalinių atliekų utilizavimo technologija (EUROENVIRON DEGREAS). Prof. D. Levišauskas. 2006–2009. Vykdytojai: doc. T. Tekorius, doc. V. Galvanauskas, doc. K. Brazauskas. Projekto tikslas – sukurti efektyvią ir ekonomišką riebalinių teršalų utilizavimo technologiją, skirtą mėsos,

Ištirti jau žinomi ir sukurti nauji stereovizijos metodai, skirti autonominiams mobiliesiems robotams. Sukurti nauji evoliuciniai algoritmai, pritaikomi projektuojant autonominių mobiliųjų robotų valdymo sistemas. Sukurti evoliuciniai algoritmai pritaikomi robotų grupėms  – kooperacijos, konkurencijos, taip pat komunikacijų modeliams. Išspręsta nemaža aktualių uždavinių: kamerų kalibravimo, vaizdų sutapdinimo, atsparumo triukšmams didinimo, 3D erdvės rekonstrukcijos, robotų kooperavimo ir evoliucinių strategijų taikymo. Skaitinio intelekto metodų taikymas kuriant greitaeiges akies vyzdžio padėties sekimo sistemas (VySek): Aukštųjų technologijų plėtros programos

129


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS projektas, finansuojamas VMSF / Vadovas prof. R. Simutis. 2008–2010. Vykdytojai: doktorantai V. Raudonis, G. Narvydas, magistrantai A. Pukevičius, T. Nakvosaitė.

Sukonstruoti trys bandomieji akies vyzdžio padėties sekimo sistemos prototipai, sistema pritaikyta teksto rinkimui, kompiuteriniam žaidimui, kompiuterinei pelei ir elektriniam vežimėliui valdyti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

130

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gnoth, Stefan; Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Control of cultivation processes for recombinant protein production: a review // Bioprocess and Biosystems Engineering. Berlin: Springer. ISSN 1615-7591. 2008, Vol. 31, no. 1, p. 21-39. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. Gnoth, Stefan; Jenzsch, Marco; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Product formation kinetics in genetically modified E. coli bacteria: inclusion body formation // Bioprocess and Biosystems Engineering. Berlin: Springer. ISSN 16157591. 2008, Vol. 31, no. 1, p. 41-46. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. Raudonis, Vidas; Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas. A classification of flash evoked potentials based on artificial neural network // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 31-36. [ISI Web of Science; INSPEC]. Narvydas, Gintautas; Simutis, Rimvydas; Raudonis, Vidas. Autonomous mobile robot control using IF-THEN rules and genetic algorithm // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 193-197. [ISI Web of Science; INSPEC]. Koerfer, Renata; Simutis, Rimvydas. Advanced process control for fluidized bed agglomeration // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 4, p. 285293. [ISI Web of Science; INSPEC]. Narvydas, Gintautas; Raudonis, Vidas. Combining an expert cloning technique and evolutionary algorithm for autonomous mobile robot control // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 23-28. [ISI Proceedings]. Stambolov, Grigor Stefanov. Development of petri-net communication model for cooperative mobile robots system  // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 29-34. [ISI Proceedings]. Raudonis, Vidas; Nakvosaitė, Toma. Tracking of a given trajectory using visual information // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 35-40. [ISI Proceedings]. Sperauskas, Tadas; Lipnickas, Arūnas; Simutis, Rimvydas. Programming autonomous mobile robot to play soccer  // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 41-44. [ISI Proceedings].

10. Raudonis, Vidas; Narvydas, Gintautas. Associative communication system for mobile robot control based on artificial neural networks // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 45-50. [ISI Proceedings]. 11. Lipnickas, Arūnas; Raudonis, Vidas; Jankauskas, Kęstutis. Extraction of constructive primitives based on clustering of normals and curvature // Electrical and Control Technologies - 2008 : selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 51-56. [ISI Proceedings]. 12. Heinemann, Elmar; Repšytė, Jolanta; Wenzel, Andre. Implementation of the anaerobic digestion model No.1 into MS visual studio.net // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 68-71. [ISI Proceedings]. 13. Repšytė, Jolanta; Vaitkus, Vygandas; Gumbrys, Algirdas; Wenzel, Andre. Implementation of the biological wastewater treatment of the biological wastewater treatment model into west // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 72-77. [ISI Proceedings]. 14. Koerfer, Renata; Simutis, Rimvydas. Kinetic simulation and fuzzy modelling of a fluidized bed agglomeration  // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 115-121. [ISI Proceedings]. 15. Valiulis, Gediminas; Simutis, Rimvydas. An extended modelling approach to the drum granulation processes  // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 122-127. [ISI Proceedings]. 16. Brazauskas, Kęstutis; Levišauskas, Donatas. Experimental investigation of temperature impact to anaerobic digestion process // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 136-139. [ISI Proceedings]. 17. Oberauskas, Giedrius; Galvanauskas, Vytautas. Process control problems in ammonia production plant and their solution using hybrid models // Electrical and Control


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 140-143. [ISI Proceedings]. 18. Simutis, Rimvydas; Dilijonas, Darius; Bastina, Lidija. Cash demand forecasting for ATM using neural networks and support vector regression algorithms // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and KnowledgeBased Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 416-421. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas; Narvydas, Gintautas. Discrete eye tracking based on PCA and neural classifier // Human System Interactions [Elektroninis išteklius]: 2008 Conference on Human System Interactions, May 25-27,

2008, Krakow, Poland: [proceedings]. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 1424415438. p. 237-241. [INSPEC]. 2. Stambolov, Grigor; Sperauskas, Tadas; Simutis, Rimvydas. Holonic communication structure in the team of cooperative autonomous mobile robots // Human System Interactions [Elektroninis išteklius]: 2008 Conference on Human System Interactions, May 25-27, 2008, Krakow, Poland: [proceedings]. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 9781424415427. p. 458-463. [IEEE/IEE; INSPEC]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Narvydas, Gintautas; Raudonis, Vidas; Simutis, Rimvydas. Expert guided autonomous mobile robot learning // 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, September 9-12, 2008, Wroclaw, Poland [Elektroninis išteklius]: proceedings. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. ISBN 9788374934008. p. 715-723. 2. Kuprijanov, A; Schaepe, S; Sieblist, C; Gnoth, Stefan; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Variability control in fermentations // Bioforum Europe. Darmstadt: GIT Verlag. 2008, Vol. 12, no. 9, p. 38-41.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,50

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

8,50

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 2,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,17

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

16,17

Taikomosios elektronikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bartkevičius, tel. (8 37) 300 270, faks. (8 37) 351 409, el. p.: vaclovas.bartkevicius@ ktu.lt; kat0102@ ktu.lt Katedra įkurta 1970 m.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Audris Kopustinskas, habil. dr. Antanas Verikas Docentai: dr. Vaclovas Bartkevičius, dr. Alvydas Dosinas, dr. Adas Gelžinis, dr. Audris Mačiulis, dr. Saulius Raila, dr. Rimas Jonas Šurna, dr. Mindaugas Vaitkūnas Vyr. mokslo darbuotojas dr. Adas Gelžinis Mokslo darbuotoja Marija Bačauskienė Doktorantai: Jonas Guzaitis, Živilė Kalsytė, Edgaras Kelertas, Irmantas Kupčiūnas, Vaidas Paukštaitis, Evaldas Vaičiukynas Laborantas Julius Dosinas Mokomosios laboratorijos vedėjas dr. Artūras Baronas Vyr. administratorius Jonas Navikas

Tiriamoji bazė Dirbtinių neuroninių tinklų ir vaizdų analizės laboratorija, medicininės elektronikos laboratorija, techninių regos sistemų laboratorija. Doktorantūros moduliai Vizualizavimo metodai medicinoje (prof. A. Kopustinskas); Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai (prof. A. Verikas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Pranas Smolskas. Mažos galios asinchroninių variklių darbas geofizinėmis sąlygomis (vadovas prof. R. Simutis).

131


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Hibridiniai skaitinio intelekto metodai signalų analizei Prof. A. Verikas, M. Bačauskienė, A. Gelžinis, D. Valinčius Tyrimų tikslas – sukurti daugiamačių signalų analizės metodus, įgalinančius šiai analizei naudoti įvairaus tipo informaciją. Sukurti evoliuciniai kolektyvų formavimo metodai, leidžiantys sujungti keletą kolektyvų formavimo etapų į vieną mokymo procesą, sprendžiamai problemai reikšmingų požymių atrinkimą. Kurti ir taikyti įvairiais informacijos analizės metodais gautų rezultatų sujungimo metodai, adaptyvi duomenų analizė ir modeliavimas, metodai ir algoritmai „minkštiems“ sensoriams formuoti. Sukurtas akustinių signalų filtravimo žmogaus vidinėje ausyje modelis, kuris padės kurti šiuolaikinius klausos protezus. Sukurta sprendimo priėmimo pagalbos (rekomendacinė) sistema laringoskopijai, pagrįsta spalvinių gerklų vaizdų, paciento balso signalų bei paciento anketinių duomenų automatinės analizės rezultatais. Sukurtas evoliucine paieška grįstas nuoseklaus atraminių vektorių modelių kolektyvų formavimo metodas, kuris sėkmingai naudotas sprendžiant patologinio balso klasifikavimo uždavinius. Sukurti genetine paieška bei kreivinių komponenčių analize grįsti metodai ir algoritmai paciento balso anketiniams duomenims ir automatiniu būdu priimtiems sprendimams analizuoti. Žmogaus kraujagyslių standumo pakitimų modeliavimas ir tyrimas Prof. A. Kopustinskas, I. Kupčiūnas, A. Mačiulis Tyrimų tikslas – sukurti ir ištirti arterijų patologinių pakitimų įvertinimo metodiką, pagrįstą arterijų standumo neinvazinio įvertinimo būdu. Sukurta pusiau automatizuota metodika kraujagyslių skersmens ir kraujagyslės sienelės sluoksnio intimamedia storio kitimui

registruoti realiu laiku. Sukonstruotas stendas arterijos fantomo – silikoninio vamzdelio standumui tirti realiame fiziologiniame kraujo spaudimo darbo diapazone. Pasiūlyta originali arterijų standumo įvertinimo metodika, kurioje kraujo slėgis įvertinamas netiesiogiai, naudojant kraujo greičio išvestinę. Surinkta miego arterijų klinikinių tyrimų duomenų bazė  – ultragarsiniai M-vaizdai, doplerinės spektrogramos ir kiti parametrai. Trimačių objektų paviršių registravimo iteraciniu gretutinių taškų metodu tyrimas Doc. A. Dosinas, V. Bartkevičius, M. Vaitekūnas, V. Paukštaitis Tyrimų tikslas – ištirti metodus, leidžiančius sudaryti nedidelės apimties, lengvai valdomą ir pakankamai greitai dirbantį tikslaus trimačių objektų paviršių registravimo algoritmą, realizuojantį iteracinį gretutinių taškų (ICP) objektų paviršių segmentų registravimo metodą. Atliktas šio algoritmo darbo efektyvumo (registravimo tikslumo ir konvergavimo greičio) įvertinimas, palyginant jį su analogiškais žinomais algoritmais. Pateiktos rekomendacijos dėl algoritmo parametrų reikšmių parinkimo. Kramtomosios sistemos paviršių modeliavimas Doc. R. Šurna Tyrimų tikslas – sukurti kuo tikslesnės geometrinės formos žmogaus kramtomosios sistemos trimatį modelį, sudarytą iš kietųjų audinių: dantų, žandikaulio, sąnarinių paviršių ir susieti juos bendroje koordinačių sistemoje, išlaikant jų erdvinį išsidėstymą. Sudaryta tiriamojo žmogaus visos kramtomosios sistemos funkcinių paviršių trimačio hibridinio modeliavimo metodika, pasižyminti maža žmogaus apšvitos doze, dideliu paviršių atkūrimo tikslumu bei tikrovišku sistemos komponentų erdviniu išdėstymu.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Darykime tai – dalyvaukime tyrime“ (FORM-IT), SAS6-042938. Doc. S. Raila. 2006–2008. Tiriamos problemos, atsirandančios mokykloje, ruošiantis studijuoti aukštojoje mokykloje. 2008 metais parengtos rekomendacijos gimnazijų, pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams bei tyrėjams, kaip sudominti moksleivius gamtos ir technikos mokslais. Parengtos ir išleistos rekomendacijos politikams, kaip reikia skatinti mokyklose moksleivių domėjimąsi studijomis aukštosiose mokyklose. Parengtas ir išleistas geros praktikos pavyzdžių katalogas. Darbą vykdė S. Raila, L. Ancevičienė. EUREKA programos projektas E!3681. „Gerklų ligų diagnostinė sistema (INFOLARYNX)“. Prof. A. Verikas. 2006–2009. Kuriama automatinės gerklų ligų diagnostikos sistema, grindžiama visapusiška, objektyvia akustinės, vizualinės, demografinės bei kitokios, galimas daiktas, neraiškios, informacijos integruota analize. Sukurta sistema bus vertingas įrankis kasdienėje gydymo praktikoje, mokymo procese, stokojant patirties, žinių, nustatant tendencijas

132

ir priežastinius ryšius, atliekant lyginamąją analizę bei įvairiapusius mokslinius tyrimus. Darbą vykdė: A. Verikas, M. Bačauskienė, A. Gelžinis, D. Valinčius. COST programos veikla 2103 „Pažangus balso funkcijos vertinimas“. Prof. A. Verikas. 2007–2010. Kuriama balso funkcijos automatinio vertinimo bei balso įrašų automatinio klasifikavimo sistema. Kuriami automatinės analizės metodai ir algoritmai padės laringologams ir balso specialistams įvertinti balso mankštos, terapinio ar fonochirurginio gydymo rezultatus, gerinti sveikatos priežiūros kokybę bei kurti profesinių balso ligų prevencijos strategijas. Darbą vykdė: A. Verikas, M. Bačauskienė, A. Gelžinis. COST programos veikla ICO602 „Algoritmų sprendimų teorija“. Prof. A. Verikas. 2008–2011. Kuriami metodai ir algoritmai kolektyviniams sprendimams formuoti, analizuoti, vizualizuoti bei interpretuoti. Sukurti kolektyvinių sprendimų formavimo, analizės ir interpretavimo metodai bus diegiami naujoje taikymų srityje – laringoskopijoje. Darbą vykdė: A. Verikas, M. Bačauskienė, A. Gelžinis, V. Kontrimas.


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Kramtomosios sistemos paviršių modeliavimas: VMSF finansuojamas projektas. / Vadovas doc. R. Šurna. Sudaryta tiriamojo žmogaus visos kramtomosios sistemos funkcinių paviršių trimačio hibridinio modeliavimo metodika, pasižyminti maža žmogaus apšvitos doze, dideliu paviršių atkūrimo tikslumu bei tikrovišku sistemos komponentų erdviniu išdėstymu. Hibridinis modeliavimas atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimu gaunant visos kramtomosios sistemos trimates koordinates, jose tikslesnio fragmentuoto skenavimo būdu išdėsčius vizualiai nematomas, funkciškai veiksmingas sritis, ir papildomai įkomponuojant vizualiai matomų sričių labai tikslius kramtomuosius paviršius, gautus optinio skenavimo būdu. Sudaryta skirtingų skenavimo sistemų duomenų komponavimo į vieną funkcinį modelį metodika, kuri įgalina komponuoti įvairia skenavimo technologija gautus skirtingo tikslumo duomenis ir gauti įvairiapusę informaciją, kuri padeda spręsti diagnostikos, gydymo ir profilaktikos problemas. Darbą vykdė R. Šurna.

Erdvinių objektų segmentacijos ir elementų identifikavimo, naudojant statistinius, Furje analizės, ekspertinius metodus ir dirbtinius neuroninius tinklus, algoritmų analizė: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8428 / Vadovas doc. A. Dosinas. Tyrimų tikslas – ištirti metodus, leidžiančius sudaryti nedidelės apimties, lengvai valdomą ir pakankamai greitai dirbantį tikslaus trimačių objektų paviršių registravimo algoritmą, realizuojantį iteracinį gretutinių taškų (ICP) objektų paviršių segmentų registravimo metodą. Atliktas šio algoritmo darbo efektyvumo (registravimo tikslumo ir konvergavimo greičio) įvertinimas, palyginant jį su analogiškais žinomais algoritmais. Pateiktos rekomendacijos dėl algoritmo parametrų reikšmių parinkimo. Darbą vykdė A. Dosinas, V. Bartkevičius, M. Vaitekūnas, V. Paukštaitis.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Gelžinis, Adas; Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Automated speech analysis applied to laryngeal disease categorization // Computer Methods and Programs in Biomedicine. Clare: Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0169-2607. 2008, Vol. 91, no. 1, p. 36-47. [ISI Web of Science]. Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija. Estimating ink density from colour camera RGB values by the local kernel ridge regression // Engineering Applications of Artificial Intelligence. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0952-1976. 2008, Vol. 21, iss. 1, p. 35-42. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Science Direct]. Englund, Cristofer; Verikas, Antanas. Ink feed control in a web-fed offset printing press // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. London: Springer. ISSN 0268-3768. 2008, Vol. 39, iss. 9-10, p. 919-930. [ISI Web of Science]. Englund, Cristofer; Verikas, Antanas. Ink flow control by multiple models in an offset lithographic printing process // Computers & Industrial Engineering. Oxford: PergamonElsevier Science Ltd.. ISSN 0360-8352. 2008, Vol. 55, iss. 3, p. 592-605. [ISI Web of Science]. Stasiūnas, Antanas; Verikas, Antanas; Miliauskas, Rimvydas; Stasiūnienė, Natalija; Bačauskienė, Marija. Physiologically inspired signal preprocessing for auditory prostheses: insights from the electro-motility of the OHC // Medical Engineering & Physics. Oxford: Elsevier. ISSN 1350-4533. 2008, Vol. 30, no. 2, p. 171-181. [ISI Web of Science; BIOSIS.; COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE; Science Direct]. Verikas, Antanas; Bačauskienė, Marija; Valinčius, Donatas; Gelžinis, Adas. Predictor output sensitivity and feature similarity-based feature selection // Fuzzy Sets and Systems. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0165-0114. 2008, Vol. 159, iss. 4, p. 422-434. [ISI Web of Science; Science Direct]. Guzaitis, Jonas; Verikas, Antanas. An efficient technique to detect visual defects in particleboards // Informatica  / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. 2008, Vol. 19, no. 3, p. 363376. [ISI Web of Science]. Uloza, Virgilijus; Kašėta, Marius; Pribuišienė, Rūta; Šaferis, Viktoras; Jokūžis, Vytautas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. Quantitative microlaryngoscopic measurements of vocal fold polyps, glottal gap and their relation to vocal function // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno

medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas: KMU. ISSN 1010-660X. 2008, T. 44, nr. 4, p. 266-272. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus]. 9. Guzaitis, Jonas; Verikas, Antanas. ANN and ICA sparse code shrinkage de-noising based defect detection in pavement tiles // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 62-71. [ISI Proceedings]. 10. Adlys, Gediminas Antanas; Ryhanen, Veijo; Kanapeckas, Pranas; Adlys, Gediminas; Raila, Saulius; Valinevičius, Algimantas. Formation of the nuclear energy ring in the Baltic see region // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 172-175. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Laurikaitienė, Jurgita; Laurikaitis, Marius; Adlienė, Diana; Adlys, Gediminas Antanas; Raila, Saulius; Nordström, Fredrik; Bläck, S; Mattsson, Sören. Evaluation of the independent dose calculation algorithm // NBC 2008 [Elektroninis išteklius]: 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 16-20 June, 2008. Riga, Latvia: [proceedings] / International Federation for Medical and Biological Engineering. Berlin: Springer, 2008. (IFMBE Proceedings, Vol. 20, 1680-0737). ISBN 9783540693666. p. 574-577. [SpringerLINK]. 2. Kupčiūnas, Irmantas; Kopustinskas, Audris. Ultrasonic non-invasive investigation of arterial elasticity // NBC 2008 [Elektroninis išteklius]: 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 16-20 June, 2008. Riga, Latvia: [proceedings] / International Federation for Medical and Biological Engineering. Berlin: Springer, 2008. (IFMBE Proceedings, Vol. 20, 1680-0737). ISBN 9783540693666. p. 274-277. [SpringerLINK]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Patašius, Martynas; Marozas, Vaidotas; Kopustinskas, Audris. Preliminary validation of FEM based blood vassel model  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas.

133


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 70-73. 2. Šriupša, Laurynas; Dosinas, Alvydas; Petrikonis, Kęstutis. Skausmo įvertinimo įtaisas // Biomedicininė inžinerija  = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 137-140. 3. Šurna, Rimas Jonas. Kramtomosios sistemos paviršių trimatis modeliavimas // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 213-217.

4. Uloza, Virgilijus; Kašėta, Marius; Pribuišienė, Rūta; Šaferis, Viktoras; Jokūžis, Vytautas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. Assessment of vocal fold polyps’ and glottal gap size on vocal function // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 241-244. 5. Kopustinskas, Audris; Mačiulis, Audris. Muzikinio instru­ mento duomenų belaidžio perdavimo metodika  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptau­ tinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 2324 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 245-248.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

4,50

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,92

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,13 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,29

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0,50

Iš viso

10,34

Teorinės elektrotechnikos katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis, tel. (8 37) 300 267, el. p. arvydas.virbalis@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Juozapas Arvydas Virbalis Docentai: dr. Stanislovas Kęstutis Bartkevičius, dr. Stasys Žebrauskas Lektorės: Ona Grigonienė, Robertas Lukočius, Roma Račkienė Doktorantai: Robertas Katutis, Robertas Lukočius, Povilas Marčiulionis, Jevgenij Morozionkov, Sergejus Andrius Pačinskis, Roma Račkienė, Milvydas Šiožinys, Renaldas Urniežius Laboratorijos vedėjas dr. Romualdas Vaikasas Laborantė Dalia Skinkaitė

134

Doktorantūros moduliai Elektros įtaisai ir sistemos (prof. J. A. Virbalis); Elektros sistemų teorija (prof. J. A. Virbalis); Nanotechnologijų elektromagnetinių laukų analizės skaitiniai metodai (doc. S. Žebrauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Asta Dorošovienė. Traukinių eismo optimalaus koregavimo metodas (vadovas prof. S. Bartkevičius).


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Elektrinių ir magnetinių laukų tyrimas ir technologinis taikymas Prof. J. A. Virbalis, doc. S. Bartkevičius, lekt. O. Grigonienė, lekt. R. Lukočius, lekt. R. Račkienė, dr. R. Vaikasas, doc. S. Žebrauskas, dokt. A.Dorošovienė, dokt. R. Katutis, dokt. P. Marčiulionis, dokt. J. Moro­ zionkov, dokt. S. Pačinskis, dokt. M. Šiožinys, dokt. R. Urniežius Atliktas žmogaus fiziologinių parametrų kontrolės sistemos režimo optimizavimas, siekiant minimizuoti elektros energijos sąnaudas. Ištirti šiluminės energijos mainai žmogaus kūno, oro ir drabužio sistemoje, siekiant išsiaiškinti energijos poreikius į drabužius integruotoje žmogaus kūno vėsinimo sistemoje. Pasiūlytos elektromagnetinio srauto keitiklio magnetinio lauko žadinimo srovės generatoriaus ir struktūrinė srauto

keitiklio schemos, minimizuojančios energijos sąnaudas. Sudaryta elektrinio vėjo dedamųjų skaičiavimo programa baigtinių skirtumų metodu, naudojant skaičiavimo tinklelį polinėje koordinačių sistemoje. Sudaryta programa vienpolio vainikinio išlydžio elektrinio lauko lygčių sistemai spręsti baigtinių skirtumų metodu, naudojant Dekarto koordinačių sistemą. Aptarta dyzelinio vidaus degimo variklio išmetamų dujų valymo problema naudojant vienpolio vainikinio išlydžio elektrinį lauką. Pasiūlyta nanometriniams atstumams matuoti naudoti magnetostrikcinę medžiagą terfenol-D kartu su nuolatinio magneto magnetiniu lauku. Išnagrinėta magnetinė grandinė nuolatinis magnetas – terfenolas-D – oras. Sėkmingai sprendžiamos robotų navigacijos dinaminėje aplinkoje problemos – trajektorijų planavimas ir korekcija.

MTEP projektai Gyvybės ir sveikatos išsaugojimas padidintos rizikos darbo vietose – fiziologinių parametrų monitoringo sistemos įgyvendinimas: biudžetinės organizacijos užsakymas Nr. 8509. Vadovas doc. A. Vegys. Vykdomas kartu su Ergonomikos katedra. Iš Teorinės elektrotechnikos katedros vykdytojai buvo prof. J. A.Virbalis ir lekt. R. Lukočius

Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių poslinkių generavimo / matavimo sistemų kūrimas ir tyrimas: VMSF remiamas projektas. Vadovas prof. R. Bansevičius. Vykdomas kartu su Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centru. Iš Teorinės elektrotechnikos katedros vykdytojas buvo prof. J. A. Virbalis

Gauti patentai Virbalis Juozapas Arvydas (aut., išrad.)]; Padegimas Ričardas (aut., išrad.). Elektromagnetinis srauto matuoklis / išradėjai: Juozapas Arvydas Virbalis,

Ričardas Padegimas; pareiškėjas: Kauno technologijos universitetas. 2008 04 25. 6 p.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Truncytė, Dainora; Gutauskas, Matas Vytautas; Žebrauskas, Stasys; Virbalis, Juozapas Arvydas. Triboelectricity in the pairs of polymeric materials // Journal of Applied Polymer Science. Hoboken: Wiley Periodicals, Inc. ISSN 0021-8995. 2008, Vol. 110, iss. 6, p. 3532-3537. [ISI Web of Science]. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Vector marks versus potential field // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 49-52. [ISI Web of Science; INSPEC]. Romaškevičius, O.; Šiožinys, Milvydas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The influence of exciting current unbalance to parameters of rotating magnetic field // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 3(83), p. 85-88. [ISI Web of Science; INSPEC]. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Creation of vector marks for robot navigation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 4(84), p. 27-30. [ISI Web of Science; INSPEC]. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. Investigation of electric reactor magnetic field using

6.

7.

8.

9.

finite element method // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 5(85), p. 9-12. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bansevičius, Ramutis Petras; Grigaliūnas, Valdas; Virbalis, Juozapas Arvydas. Investigation of magnetic circuit permanent magnet - terfenol-D - air // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 6(86), p. 3-6. [ISI Web of Science; INSPEC]. Urniežius, Renaldas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Robot navigation planning problems in dynamic environments // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 6(86), p. 93-96. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Račkienė, Roma; Virbalis, Juozapas Arvydas. Analysis of the energy balance in the system human – clothing – environment // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 7(87), p. 61-64. [ISI Web of Science; INSPEC]. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Daunoras, Jonas; Vegys, Algis. The respiration rate estimation method based on the signal maximums and minimums detection and the signal amplitude evaluation // Electronics and

135


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 51-54. [ISI Web of Science; INSPEC]. 10. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Target retrieval in known environment // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 91-94. [ISI Web of Science; INSPEC]. 11. Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Baranauskas, Virginijus. Modified algorithm of vector marks formation // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 15-18. [ISI Proceedings]. 12. Katutis, Robertas; Vaikasas, Romuladas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The generator of excitation of battery - driven electromagnetic flow converter // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 313-316. [ISI Proceedings]. 13. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Vegys, Algis. Sensors of the physiological parameter monitoring system applied in a human daily activity // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 317-320. [ISI Proceedings]. 14. Masiulis, Rimantas Povilas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The influence of non-magnetic admixtures to uncertainty of electromagnetic flow meters // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association,

Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 321-324. [ISI Proceedings]. 15. Masiulis, Rimantas Povilas; Šiožinys, Milvydas; Virbalis, Juozapas Arvydas. The disturbance of electric current and magnetic fields by ellipsoidal body // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 325-328. [ISI Proceedings]. 16. Morozionkov, Jevgenij; Virbalis, Juozapas Arvydas. Protection against magnetic fields of an electric reactor  // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 329-332. [ISI Proceedings]. 17. Žebrauskas, Stasys; Gaiša, Marius; Pukalskas, Saugirdas. Using of DC corona field for diesel engine exhaust gas cleaning // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 333-336. [ISI Proceedings]. 18. Račkienė, Roma; Virbalis, Juozapas Arvydas. The heating cooling system of the human body // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 337-340. [ISI Proceedings]. 19. Marčiulionis, Povilas; Žebrauskas, Stasys. Computation of corona ion-driven wind // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania: proceedings / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 213-216.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Iš viso

136

5,99 6,16 12,15


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Valdymo technologijų katedra Adresas: Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vaclovas Bagdonas, tel.: (8 37) 300 290, 331 998, faks. (8 37) 300 291, el. p. valtek@ktu.lt http://ediaclit.vtk.ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Daunoras, habil. dr. Vilius Antanas Geleževičius, dr. Kastytis Kiprijonas Šarkauskas Docentai: dr. Vaclovas Bagdonas, dr. Leonas Balaševičius, dr. Gintaras Dervinis, dr. Vytis Svajūnas Januševičius, dr. Vytautas Kepalas, dr. Vaclovas Kubilius, dr. Arūnas Lipnickas, dr. Vidmantas Mačerauskas, dr. Česlovas Ramonas, dr. Kastytis Ratkevičius, dr. Romas Rutkauskas Lektoriai: dr. Giedrius Blažiūnas, dr. Andrius Knyš, dr. Gytis Petrauskas Asistentai: Virginijus Baranauskas, Vidas Raudonis Doktorantai: Virginijus Baranauskas, Mintautas Dagockis, Alma Dervinienė, Arūnas Grigaitis, Žydrūnas Jakas, Rytis Maskeliūnas, Jonas Mikalauskas Inžinierius Faustas Tubelis Laboratorijos vedėjas Petras Algimantas Černys Jaunesnysis technikas Artūras Kairys Vyr. administratorė Alma Dervinienė Laborantės: Dalia Raustienė, Violeta Ručinskienė Meistras Pranas Raudys Tiriamoji bazė Valdiklių laboratorija. Turima techninė bazė – visa „Schneider Electric“ kompanijos gaminama valdiklių serija: „Modicon Quantum“ (CPU65150, CPU11303), „Modicon TSX Premium“, „Modicon Compact“, „Modicon Micro“, „Modicon Momentum“, „Modicon“ M340, XBTG bei XBTR serijos operatoriaus pulteliai, „Modicon“ kompanijos šešių tipų objektų modeliaiimitatoriai, savadarbiai objektų modeliai. Naudojama programinė įranga – „ModSoft“, „Concept“, „UnityPro XL“, AC1131, „VijeoDesigner“, XBTL-1000, „Matlab“, „VijeoCitect“. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja „ModbusPlus“, „Ethernet“ (išorinis tinklas, „ModbusTCP“), „Modbus“, „Profibus“, „Interbus-S“ pramoniniais tinklais.

Automatizavimo įtaisų laboratorija. Turima techninė bazė – visa „AllenBradley“ kompanijos gaminama valdiklių serija: „Pico“, „MicroLogix“, SLC500, „CompactLogix“ su RIO moduliais, mobilus „Profane“ operatoriaus pultelis, valdiklių „Unitronics M90“ su GSM modemais stendai, „Unitronics Vision230“ valdiklis, „A-B PowerFlex 70“ programuojamoji pavara. Naudojama programinė įranga – „Unitronics VisioLogix“, „U90Ladder“, „RSLogix500“, „RSLogix5k“, „RSLinx Pro“, „Eplan P8“, „Proface ProPB3C“, „PanelBuilder32“, „RSView“. Programuojamieji valdikliai ir kita techninė įranga komunikuoja „Modbus“, „Ethernet“ (išorinis tinklas, „EtherNet IP“), DH485, „DeviceNet“ pramoniniais tinklais. Supervizorinio valdymo laboratorija. Turima techninė bazė – „ABB“ kompanijos stendas su „Advant31“ valdikliu bei MT-45 operatoriaus pulteliu. Naudojama programinė įranga – „Wonderware Development Sturio“ („InTouch“, „Historian Server“, „Information Server“, „ActiveFactory“), „Microsoft MSDE“, „Microsoft Project“, „National Instruments LabView“, „Matlab“, originalūs programų paketai „Centaurus“, „CADoHS“, „Borland Visual Studio“. Doktorantūros moduliai Mechatroninių sistemų valdymas (prof. V. A. Geleževičius); Automatinės geležinkelio valdymo sistemos (doc. V. Bagdonas); Hibridinių valdymo sistemų modeliavimas (prof. K. K. Šarkauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Nerijus Šulčius. Mechatroninių vykdymo sistemų valdymas kintamos struktūros reguliatoriais (vadovas prof. V. A. Geleževičius).

Tyrimų tematika Mechatroninių sistemų harmoningas valdymas Prof. V. A. Geleževičius, doc. V. Kubilius, dokt. A. Grigaitis 2008 metais daugiausia dėmesio buvo sutelkta į reguliatorių ir vykdymo sistemų sąryšį. Sukurta reguliatorių sintezės metodika. Sistemos modeliavimo rezultatai rodo, kad kintamos struktūros reguliatoriai mechatroninėse vykdymo sistemose duoda ne blogesnį rezultatą už neraiškiosios logikos pagrindu veikiančius reguliatorius. Elektrinėms pneumatinėms vykdymo sistemoms valdyti mėginta pritaikyti adaptyvaus valdymo su etaloniniais modeliais metodiką. Adaptyvios pneumatinio cilindro jėgos valdymo sistemos dinaminės savybės ištirtos modeliuojant „Simulink“ aplinkoje.

Robotų trasų optimizavimas Prof. K. K. Šarkauskas, doc. L. Balaševičius, doc. G. Dervinis, doc. V. S. Januševičius, doc. A. Knyš, dokt. V. Baranauskas Tyrimai susiję su mobiliųjų robotų ir jų asociacijų valdymu. Pasiūlytas naujas aplinkos, kurioje juda robotas, aprašymo būdas, išsaugantis pagrindinį potencialinių laukų privalumą – galimybę dinamiškai rasti judėjimo trasą ir nereikalaujantis didelių skaičiavimų robotų judėjimo metu, užtikrinantis, kad rastos robotų trasos būtų artimos optimalioms – trumpiausioms. Sukurti ir patobulinti vektorių radimo ir roboto orientavimosi algoritmai, įvertinantys roboto matmenis. Šie algoritmai leidžia ne tik išvengti kliūčių, bet ir aptikti siauras angas, pro kurias robotas jau nebepralenda, bei parinkti optimalią trasą, įvertinant kliuvinius.

137


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS Transporto automatikos modernizavimo ir efektyvumo tyrimai Doc. V. Bagdonas, prof. J. Daunoras, dokt. A. Dervinienė, doc. V. Gargasas Sprendžiamos transporto srautų valdymo sistemų ir keliaujančių informavimo sistemų sukūrimo problemos. Daugiausia dėmesio buvo skiriama miesto transporto infrastruktūros aprašo sudarymui, transporto srauto charakteristikų tyrimui bei jų optimalus valdymo algoritmų kūrimui. Sprendimams įvertinti pasiūlyta ir tirta procesų bei operacijų efektyvumo daugiakrite­rės ekspertinės prognozės duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika, grindžiama ekspertų nuomonės svarumo rodiklių paieška ir panaudojimu. Siūloma universali grupinių ekspertinių įvertinimų apdorojimo metodika, grindžiama Sugeno matų ir neraiškiųjų integralų panaudojimu. Alternatyvių energijos šaltinių optimizavimas ir jų pagamintos energijos konversija Doc. Č. Ramonas, doc. V. Kepalas

Tyrinėti alternatyvių energijos šaltinių (vėjo energijos) pagamintos energijos optimi­zavimo ir konversijos į tinklą klausimai. Sukurta ir ištirta vėjo elektrinės apkrovos valdymo sistema, leidžianti optimizuoti jos energijos gamybą. Be to, sukurta principinė schema valdymo sistemos, įgalinančios grupės greta išdėstytų vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos konversijai panaudoti vieną bendrą inverterį. Pramonės įrenginių valdymo sistemų kūrimas ir tyrimas Doc. Č. Ramonas, doc. V. Kubilius, doc. A. Lipnickas, doc. R. Rutkauskas Atliktas įtempimo jėgos grįžtamuoju ryšiu dinamikos tyrimas. Pasiūlyta metodika juostos įtempimo reguliatoriaus suderinimo parametrams nustatyti. Sukurta ir ištirta birių medžiagų dozavimo valdymo sistema su poziciniu impulsiniu reguliatoriumi, leidžianti pagerinti dozavimo kokybę.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

138

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Lipnickas, Arūnas. Adaptive committees of neural classifiers  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 205-210. [ISI Web of Science; INSPEC]. Daunoras, Jonas; Bagdonas, Vaclovas; Gargasas, Vytautas. City transport monitoring and routes optimal management system // Transport: journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. 2008, Vol. 23, no. 2, p. 144-149. [ISI Web of Science; COMPENDEX; ICONDA; SCOPUS; PaperChem; Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; CSA Technology Research Database; CSA/ASCE Civil Engineering Abstracts; Aerospace & High Technology Database; Earthquake Engineering Abstracts]. Balaševičius, Leonas; Januševičius, Vytis Svajūnas; Zakaraitė, Snieguolė. State controller design in programmable logic controllers // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 19-22. [ISI Web of Science; INSPEC]. Daunoras, Jonas; Knyš, Andrius. Research into correlation of milk electrical conductivity and freezing point depression  // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 23-26. [ISI Web of Science; INSPEC]. Kubilius, Vaclovas; Ramonas, Česlovas; Lipnickas, Arūnas; Rutkauskas, Romas. Dynamic of a rewinder with feedback by tension force // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 41-44. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas. Vector marks versus potential field // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 49-52. [ISI Web of Science; INSPEC]. Daunoras, Jonas; Bagdonas, Vaclovas; Gargasas, Vytautas. System for search of optimal transport routes // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 3(83), p. 63-66. [ISI Web of Science; INSPEC]. Rutkauskas, Romas; Lipnickas, Arūnas; Ramonas, Česlovas;

Kubilius, Vaclovas. New challenges for interoperability of control systems // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 3(83), p. 71-74. [ISI Web of Science; INSPEC]. 9. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Creation of vector marks for robot navigation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 4(84), p. 27-30. [ISI Web of Science; INSPEC]. 10. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Dumbliauskas, Tomas; Rudžionis, Vytautas. Control of computer and electric devices by voice // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 6(86), p. 11-16. [ISI Web of Science; INSPEC]. 11. Grigaitis, Arūnas; Geleževičius, Vilius Antanas. Electropneumatic positioning system with an adaptive force controller // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 7(87), p. 3-6. [ISI Web of Science; INSPEC]. 12. Ramonas, Česlovas. Two-step pulse mode control of the discrete material dosing // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 7(87), p. 73-76. [ISI Web of Science; INSPEC]. 13. Lukočius, Robertas; Virbalis, Juozapas Arvydas; Daunoras, Jonas; Vegys, Algis. The respiration rate estimation method based on the signal maximums and minimums detection and the signal amplitude evaluation // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 51-54. [ISI Web of Science; INSPEC]. 14. Adomavičius, Vytautas; Ramonas, Česlovas; Kepalas, Vytautas. Control of wind turbine‘s load in order to maximize the energy output // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 71-76. [ISI Web of Science; INSPEC]. 15. Baranauskas, Virginijus; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis. Target retrieval in known


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS environment // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 91-94. [ISI Web of Science; INSPEC]. 16. Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Baranauskas, Virginijus. Modified algorithm of vector marks formation // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 15-18. [ISI Proceedings]. 17. Raudonis, Vidas; Nakvosaitė, Toma. Tracking of a given trajectory using visual information // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 35-40. [ISI Proceedings]. 18. Dervinienė, Alma; Januševičius, Vytis Svajūnas. Sensitivity measures of feedback systems // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 101-104. [ISI Proceedings]. 19. Rutkauskas, Romas. Programming of control systems in AJAX // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 154-157. [ISI Proceedings]. 20. Knyš, Andrius; Gargasas, Vytautas. Application of signal cepstrum analysis to detect rail flaws // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 158-161. [ISI Proceedings]. 21. Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Dumbliauskas, Tomas; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas. Control of computer by voice commands // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 249-254. [ISI Proceedings]. 22. Dervinienė, Alma. Methodology of operation multifaceted efficiency prognosis // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS’2008: proceedings of the 3rd International Workshop, May 22-23, 2008, Panevėžys, Lithuania / Kaunas University of Technology Panevezys Institute, Warsaw Motor Transport Institute, Tallin University of Technology, Riga Technical University; edited by Ž. Bazaras, V. Kleiza. Kaunas: Technology, 2008. ISBN 9789955255314. p. 77-82. [ISI Proceedings].

23. Daunoras, Jonas; Gudžius, Saulius; Markevičius, Linas Andronis; Morkvėnas, Alfonsas; Stanionienė, Renata. Monitoring system of high voltage equipment conditions  // EMD 2008 : the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania : proceedings  / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Bialystok Technical University. Vol. 2. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-3249. 2008, p. 19-22. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Grigaitis, Arūnas; Geleževičius, Vilius Antanas. Electropneumatic servo system with adaptive force controller // EPE-PEMC 2008 [Elektroninis išteklius]: 2008 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, September 1-3, 2008, Poznan, Poland: proceedings. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 9781424417421. p. 1159-1163. [IEEE/IEE]. 2. Adomavičius, Vytautas; Ramonas, Česlovas. Power supply from the park of wind turbines over the one grid-tied inverter // Biosystems Engineering and Process in Agriculture: proceedings of the international conference, 2526 September, 2008 / Institute of Agricultural Engineering, Lithuanian University of Agriculture, European Society of Agricultural Engineers, Lithuanian Academy of Sciences. Raudondvaris: Institute of Agricultural Engineering LUA. ISSN 1822-2706. 2008, no. 13, p. 77-80. [CAB Abstracts]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Lipnickas, Arūnas; Rutkauskas, Romas. New challenges in education of control technologies // 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, September 9-12, 2008, Wroclaw, Poland [Elektroninis išteklius]: proceedings. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. ISBN 9788374934008. p. 857-866. 2. Balaševičius, Leonas; Dervinis, Gintaras; Šiožinys, Milvydas. Communication between programmable logical controllers and Matlab/Simulink // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008: 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 5-8. 3. Lukšys, Gediminas; Lipnickas, Arūnas. Real time human face detection analyzis using 2D cross correlation method  // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008: 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys  / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 9-12. 4. Gargasas, Vytautas; Mikalauskas, Jonas. Šakotosios toninio dažnio bėgių linijos parametrų tyrimas // Elektros ir valdymo technologijos ECT - 2008: 3-osios tarptautinės konferencijos straipsnių lietuvių kalba rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955254843. p. 19-22. 5. Šileika, Karolis; Lipnickas, Arūnas. Design of manipulator with two degrees of freedom // Mechatronic Systems and Materials: scientific papers / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFToMN National Committee of Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8283. 2008, p. 40-45.

139


ELEKTROS IR VALDYMO INŽINERIJOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

12,80 5,62

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,50 4,50

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

24,42

Automatikos ir valdymo technologijų institutas (AVATI) Adresas: Studentų g. 48-327, LT-51367 Kaunas, Direktorius – prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, tel. (8 37) 300 296, el. p. avati@ktu.lt. http://www.avati.lt Institutas įkurtas 1999 m.

Darbuotojai Inžinierius Audrius Pukevičius

Institutas yra organizacinė struktūra, kuri koordinuoja Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto mokslininkų, dirbančių automatikos ir valdymo technologijų srityje, veiklą. AVATI palaiko glaudžius partnerystės ryšius su automatizavimo firmomis: UAB „Elinta“, UAB „Agava“, UAB „Festo“, UAB „Siemens“, UAB „ABB“, AB „Axis Industries“, UAB „Schneider-Electric“, UAB „Sistematika“. Šios firmos suteikė fakulteto katedroms įvairios techninės įrangos mokymo tikslams. Institutas palaiko glaudžius ryšius su Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Nyderlandų ir Portugalijos universitetais. AVATI identifikuoja aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis automatikos ir valdymo technologijų pramonėje, teikia paraiškas MTEP ir koordinuoja MTEP projektų vykdymą. Projektus atlieka įvairų fakulteto katedrų mokslininkai.

140

2008 metais koordinavo MTEP projektų vykdymą: 1. EUREKA projektą E!3692. Pažangios procesų kontrolės ir valdymo sistemos vandenvalos įmonėse (FACTORY APROMOCS) (projektą vykdė Procesų valdymo katedros mokslininkai); 2. Erdvinių objektų identifikavimo metodo, naudojant neraiškiųjų aibių logiką ir dirbtinius neuroninius tinklus, tyrimas (projektą vykdė Procesų valdymo ir Taikomosios elektronikos katedrų mokslininkai). Erdvinių objektų identifikavimo metodo panaudojant neraiškių aibių logiką ir dirbtinius neuroninius tinklus tyrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8427 / vadovas prof. R. Simutis. Vykdytojai: doc. V. Vaitkus, doc. A. Lipnickas. Pasiūlyti ir įdiegti nauji erdvinių objektų požymių išskyrimo metodai. Metodai įdiegti MATLAB programinės terpės aplinkoje ir pritaikyti žmogaus pėdų deformacijų laipsniui nustatyti.


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – doc. dr. Vytautas Janilionis Tel.: (8 37) 300301, 456472 Faks. (8 37) 456472 El. p. dekfmf@ktu.lt http://fmf.ktu.lt Fakultetas įkurtas 1993 m. Pagrindines pareigas jame turi 108 darbuotojai, iš jų 55 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 49 daktarai.

Dozimetrijos laboratorijoje

Pagrindinës tyrimø kryptys Formalieji operatoriniai metodai ir stochastinių ekstremumų savybės. Matematinių metodų taikymas inžinerijoje ir versle. Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros. Matematikos ir fizikos metodų taikymas biomedicinoje. Matematikos ir fizikos istorija.

141 141


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Fizikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel. (8 37) 300340, el. p. fizkat@ktu.lt

Matematinės sistemotyros katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel. (8 37) 300334, el. p. kat1502@ktu.lt

Taikomosios matematikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis, tel. (8 37) 300311, el. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

Tarptautinės m ok s lo program os 1,0%

V M S F 43,7%

Univers iteto m ok s lo fondas 55,3%

142


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos konferencijos 1. Matematika ir matematikos dėstymas, 2008 m. balandžio 3, 4 d. 2. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose-2008 (2-oji tarptautinė), 2008 m. rugsėjo 24–27 d. 3. Medicinos fizika Baltijos šalyse (6-oji tarptautinė konferencija-seminaras), 2008 m. spalio 10, 11 d. 4. Medžiagų inžinerija-2008 (17-oji tarptautinė Baltijos šalių konferencija), 2008 m. lapkričio 6, 7 d 5. Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos (10-oji tarptautinė konferencija-mokykla jauniesiems mokslininkams ir doktorantams), 2008 m. rugpjūčio 27–31 d. 6. Taikomoji matematika (7-oji studentų konferencija), 2008 m. gegužės 10 d. Užsienio mokslininkų vizitai Fakultete lankėsi Sanjuan Miguel A.F. iš Madrido karališkojo Chuano Karlo universiteto (Ispanija). Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. S. Tamulevičius – žurnalo „Materials science“ vyriausiasis redaktorius. Prof. V. Pekarskas – LMD konferencijos organizacinio komiteto narys, VI tarptautinės konferencijos „Matematikos dėstymas:retrospektyva ir perspektyvos“ programų komiteto narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys. Prof. J. A. Aksomaitis – Lietuvos netiesinių sistemų analizės asociacijos valdybos narys, Lietuvos matematikų draugijos valdybos narys. Doc. V. Janilionis – Lietuvos statistikų sąjungos valdybos narys. Prof. J. Valantinas – SEFI matematikos darbo grupės narys.

kolegijos narys, Lietuvos fizikų draugijos valdybos narys, Vandenilio energetikos asociacijos (steigėjai – LEI, KTU, VDU, VU) valdybos narys, SKVC Fizikos krypties programų ir naujų programų vertinimo ekspertas, Lietuvos mokslo premijų ekspertas,VMSF ekspertas. Prof. A. Galdikas – žurnalo „Medžiagotyra“ redakcinės kolegijos narys, Europos mokslo fondo „Nanoelektronikos programos“ vykdomojo komiteto narys, VMSF projektų vertinimo komiteto narys, VMSF atstovas projekto valdyboje. Prof. D. Adlienė – žurnalų „Reasearch Journal of Environmental Sciences“, „Research Journal of Physics“, „Research Journal of Nanosciences and Nanotechnology“ redakcinių kolegijų narė, periodinio leidinio „Medicinos fizika Baltijos šalyse“ atsakingoji redaktorė, Lietuvos radiacinės saugos draugijos valdybos narė, tarptautinės konferencijos „International Conference. on Medical Physics“ programų komiteto pirmininkė, Lietuvos mokslo premijų ekspertė, DAAD (Vokietijos akademinių mainų tarybos) Lietuvos filialo valdybos narė. Prof. G. Laukaitis – VMSF projektų vertinimo ekspertas, SKVC mokslinės produkcijos vertinimo ekspertas. Lektorius G. Adlys – Lietuvos atomo forumo atsakingasis sekretorius, Lietuvos radiacinės saugos draugijos revizijos komisijos narys, Lietuvos medicininės fizikų draugijos valdybos narys. Doc. R. Naujokaitis – periodinio leidinio „Radiation interaction with material and its use in technologies“ redakcinės kolegijos narys. Doc. Ž. Rutkūnienė – asociacijos „BASNET Forumas“ valdybos narė. Doc. B. Narkevičienė – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos grupės itin gabių vaikų ugdymo Lietuvoje strategijai sukurti vadovė.

Prof. A. Grigonis – žurnalo „Physics and chemistry of solid state“ ir „Lietuvos fizikos žurnalo“ redakcinių kolegijų narys, periodinės tarptautinės konferencijos „Radiation interaction with material and its use in technologies“ darbų leidinio atsakingasis redaktorius, VMSF ekspertas. Prof. J. Dudonis – žurnalo „Fizikų žinios“ redakcinės

143


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Julius Dudonis, tel.: (8 37) 300 340, 350 737, faks. (8 37) 350 737, el. p. fizkat@ktu.lt

Katedra įkurta 1922 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Diana Adlienė, habil. dr. Julius Dudonis, habil. dr. Arvaidas Galdikas, habil. dr. Alfonsas Grigonis, dr. Giedrius Laukaitis, habil. dr. Liudvikas Pranevičius, habil. dr. Vidas Sukackas, habil. dr. Sigitas Tamulevičius Docentai: dr. Mindaugas Andrulevičius, dr. Liudvikas Augulis, dr. Leonas Jakevičius, dr. Sigitas Joneliūnas, dr. Alvydas Jotautis, dr. Liutauras Marcinauskas, dr. Darius Milčius, dr. Virgilijus Minialga, dr. Ramūnas Naujokaitis, dr. Judita Puišo, dr. Linas Puodžiukynas, dr. Živilė Rutkūnienė, dr. Vytautas Stankus, dr. Vytautas Vaidelys Lektoriai: Gediminas Antanas Adlys, dr. Jurgita Čyvienė, dr. Aleksandras Iljinas, Jurgis Jankauskas, Sigita Liucija Jarmalavičiūtė Asistentė Brigita Abakevičienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Knizikevičius Mokslo darbuotojas dr. Algimantas Meškauskas Inžinierius Vytautas Adomonis Doktorantai: Saulius Burinskas, Inga Cibulskaitė, Reda Čerapaitė-Trušinskienė, Andrius Ibenskas, Vygintas Kaminskas, Oresta Katkauskė, Jurgita Laurikaitienė, Skirmantė Mockevičienė, Irmantas Mockevičius, Teresa Moskaliovienė, Edvinas Navickas, Akvilė Petraitienė, Agnė Pocienė, Miglė Šniurevičiūtė, Adelė Vaidelienė, Darius Virbukas Laboratorijų vedėjai: Dalia Bareišienė, dr. Rimgaudas Pranciškus Brazdžiūnas Vyr. laborantai: Kristina Barauskaitė, Anelė Statkevičienė, Darius Virbukas Laborantai: Zenonas Šleinius, Roma Špokienė Jaunesn. laborantai: Kęstutis Budziniauskas, Andrius Ruseckas Vyr. administratorė Lena Gertrūda Ancevičienė

Tiriamoji bazė Technologijos laboratorija (plazmocheminio ėsdinimo ir nusodinimo įrenginiai, atkaitinimo ir difuzijos krosnis), plonų dangų fizikos ir technologijos laboratorija (vakuuminio garinimo ir magnetroninio dangų nusodinimo įrenginiai), vakuuminės technologijos laboratorija (elektroninio garinimo ir elektrolankinio nusodinimo įrenginiai), rentgenografijos laboratorija (rentgeno difraktometras), optinių matavimų laboratorija (lazerinis interferometras), fotolaidumo laboratorija, plonų sluoksnių fizikos laboratorija (Liniko interferometras, mikroskopas-mikrospektrometras, optinis spektroskopas, skenuojamasis elektroninis mikroskopas, keturių zondų laidumo matavimo stendas, lazerinio atkaitinimo stendas, elektroninės mikrosvarstyklės), mikrobanginės medžiagotyros laboratorija, radiometrijos laboratorija, 2008 m. įsigytas Ramano spektroskopas, vakuuminis rotacinis siurblys ir RF galios šaltinis. Doktorantūros moduliai Vakuuminė technologija (prof. J. Dudonis); Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose (prof.  A.  Galdikas); Paviršiaus fizika ir chemija (prof. J. Dudonis); Kondensuotos medžiagos (prof. A. Grigonis); Kondensuotų medžiagų fizika (prof. A. Grigonis); Emisiniai paviršiaus analizės metodai (prof. S. Tamulevičius). Apgintos disertacijos Fizikos mokslų daktaro disertacija. Brigita Abakevičienė. Polimerų metalizacija, polimerų ir metalizuotų polimerų mechaninės savybės (vadovas prof. S. Tamulevičius). Medžiagų inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Renata Jarimavičiūtė-Žvalionienė. Silicio optinių struktūrų formavimas elektrocheminio ėsdinimo būdu (vadovas prof. S. Tamulevičius).

Tyrimų tematika Kietųjų kūnų paviršiaus modifikavimas ir plonasluoksnės sandaros J. Dudonis, A. Grigonis, A. Galdikas, G. Laukaitis, S. Tamulevičius, J. Puišo, J. Čyvienė, Ž. Rutkūnienė, L. Marcinauskas, L. Puodžiukynas, A. Augulis, R. Naujokaitis, A. Jotautis, A. Iljinas, M. Andrulevičius, R. Knizikevičius, A. Meškauskas, B. Abakevičienė, R. Jarimavičiūtė-Žvalionienė, R. Čerepaitė-Trušinskienė, O. Katkauskė, T. Moskaliovienė, S. Burinskas, I. Cibulskaitė, J. Laurikaitienė, I. Mockevičius, M. Laurikaitis Ištirta ir gauta naujų žinių apie cerio oksido, stabilizuoto samariu plonasluoksnius oksidų elektrolitus, sudarytus elektroninio garinimo vakuume būdu. Įvertinta proceso

144

technologinių parametrų įtaka cerio oksido sluoksnių sandarai ir savybėms. Ištirta anglies nanostruktūrų, formuojamų ekektrolankinio išlydžio plazmos sraute sandaros priklausomybė nuo srauto temperatūros ir Ar/C2H2 santykio. Ištirtas anglies dangų, nusodintų iš joninių pluoštelių, modifikavimas naudojant nanosekundinį YAG: Nd lazerį. Nustatytos optimalios sąlygos deimanto ir grafito dangoms sudaryti. Nustatytas sudarytų dangų atsparumas daugiafotonei lazerinei apšvitai. Lazerio poveikis a-C:H dangoms buvo modeliuojamas teoriniais metodais, panaudojant kinetinį modelį. Naudojant UV kontaktinę ir interferencinę litografiją, nanoįspaudimo technologiją bei kietinimą, sukurtos


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS polimerinės(difrakcinės gardelės, dvimatės kalnelių bei duobučių formos) struktūros. Polimerinės periodinės struktūros buvo modifikuotos sidabro nanodariniais nardinimo bei vakuuminio garinimo būdais (sidabro sluoksnių storis 5 nm, garinimo kampas 27 laipsniai). Atlikti kompleksiniai fotoplazmoninių struktūrų (periodinių struktūrų su sidabro nanodariniais) tyrimai (rengeno spindulių fluorescencija, zondiniai metodai, optinė elektroninė mikroskopija) įvertinant struktūrų difrakcinį efektyvumą. Jonizuojančiosios spinduliuotės sąveika su medžiaga D. Adlienė, G. Adlys, S. Tamulevičius, J. Laurikaitienė, I. Cibulskaitė, M. Šniurevičiūtė Radionuklidų susidarymas branduoliniame kure veikiant neutroninei spinduliuotei ir jų elgsena RBMK-1500 tipo reaktoriaus darbo metu bei saugant panaudotą branduolinį kurą CONSTOR ir CASTOR tipo konteineriuose buvo modeliuojami naudojant APOLLO1 ir PEPIN kodus. Buvo vertinama cezio ir stroncio izotopų aktyvumo kaupimosi dinamika, leidžianti prognozuoti sąlyginai ilgaamžių Sr-90, Cs134 ir Cs-137 izotopų sklaidą Ignalinos AE aplinkoje. Naudojant modifikuotą analitinį modelį buvo vertinamas inertinių dujų Kr, Xe ir Ar susidarymas ir jų elgsena branduoliniame kure veikiant branduoliniam reaktoriui. Lyginant modeliavimo rezultatus su eksperimentiniais duomenimis, gautais matuojant pro Ignalinos AE kaminą į atmosferą išmetamus šių dujų kiekius, buvo pasiūlytas originalus metodas, leidžiantis nustatyti per kiek laiko dujos iš galbūt defektuotos kuro rinklės gali patekti į aplinką. Naujasis metodas realaus laiko masteliu susieja modeliavimo rezultatus su kokybinėmis ir kiekybinėmis į aplinką išmetamų dujinių radionuklidų charakteristikomis. Vertinant atominės elektrinės aplinkos užterštumą radioaktyviąja anglimi (C-14), buvo tiriami įvairūs gamtiniai bandiniai (žolė, samanos, dirvožemis, medžių ūgliai, spygliai). C-14 kiekis bandiniuose buvo nustatomas greitintuvo masių spektrometrijos metodu. Iki šiol grafito

dalelių emisijos tikimybė buvo hipotetinio pobūdžio, neparemta eksperimentiniais faktais. Sprendžiant mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo problemas, buvo pasiūlytas paviršinio tipo kapinyno modelis. Remiantis šiuo modeliu ir naudojant RESRAD OFFSITE kodą, buvo įvertinta kai kurių radionuklidų (C-14, I-129, Cs-137) elgsena, migracija, galimi patekimo į žmogaus organizmą būdai ir tikėtina aktyvumo kitimo dinamika. Lygiagrečiai buvo atliekami fotoninės sąveikos su medžiaga in vivo ir in vitro tyrimai. Naujais dozimetriniais matavimais papildyta 2006 m. sukurta duomenų bazė MAMOLIT bei parengtas dozių optimizavimo mamografijos procedūrų metu modelis. Naudojant nepriklausomą dozių skaičiavimo algoritmą, pagrįstą spinduliuotės lauko fizikinių parametrų nustatymu, sukurtas pacientų dozių patikros ir optimizavimo modelis, kai pacientams gydyti naudojami didelės energijos fotonai. Ypač daug dėmesio buvo skirta spinduliuotės lauko parametrus registruojančių detektorių fizikinėms charakteristikoms. Tiriant spinduliuotės sukeltus sklaidos procesus, turinčius įtakos detektoriaus darbo efektyvumui, modeliavimo būdu buvo atrinktos sluoksninės kristalo ir apsauginės dangos struktūros, kurios galėtų būti sėkmingai naudojamos konstruojant spinduliuotės detektorius. Ultragarsas ir jo taikymas V. Sukackas, L. Jakevičius, V. Minialga Pasiūlytas ir išbandytas naujas neardomųjų bandymų ekspresmetodas cilindriniams objektams, daugiausia vamzdžiams tirti. Pasiūlymo esmė ta, kad žadinimo paketas moduliuojamas faze taip, kad užtikrintų tolygų signalo augimą, kai defekto nėra. Visa tai sumanioje diagnostikos sistemoje gali būti atliekama automatiškai. Toks matavimo algoritmas užtikrina didelę greitaveiką, išliekant minimaliam mechaninio perstūmimo operacijų skaičiui.

MTEP projektai Daugiafunkcių medžiagų heterostruktūrų vandenilio kuro elementams sintezė (H2 technologijos): prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas, remiamas VMSF / Vadovas prof. J. Dudonis. Nagrinėjamos naujos daugiafunkcės medžiagos ir jų gavimo technologijos, kurias taikant vandenilio energetikos technologijose galima būtų padidinti cheminės energijos konversijos į elektrinę efektyvumą, pagerinti vandenilio saugojimo įtaisų technines charakteristikas, sumažinti kieto oksido kuro elemento darbinę temperatūrą, taip pat sukurti technines ir ekonomines prielaidas vandenilio energijai integruotis į bendrą Lietuvos energetinį ūkį. Atliekami kompleksiniai vandenilio saugojimo ir elektrocheminės konversijos tyrimai apima vandenilio energetikai aktualias problemas: 1) naujos kartos kietų kuro elementų su plonasluoksnėmis membranomis sukūrimą naudojant heterostruktūras bei katalizinius nanodarinius ir 2) vandenilio saugojimą kompleksinių hidridų junginiuose. 2008 m. sudaryta KOKE medžiagų ir KOKE gaminimo technologijų specifikacija; atrinkti perspektyviausi VO•• laidūs kietieji elektrolitai ir technologijos būsimiems projekto tyrimams; atlikta optimalių medžiagų ir storasluoksnių ir plonasluoksnių KOKE gamyboje

taikomų technologijų patentų apžvalga; pradėti pradiniai nanokristalinės ir nanoporėtosios keramikos KOKE komponentų sintezės darbai; atlikti parengiamieji plonasluoksnių KOKE architektūrų formavimo darbai. Sukurta vandeniliui saugoti skirtų medžiagų ir jų gaminimo technologijų specifikacija (atrinktos perspektyviausios medžiagos ir technologijos būsimiems projekto tyrimams); atlikta sukurtų medžiagų ir technologijų, skirtų vandeniliui saugoti, naudojant plonasluoksnius metalus ir jų lydinius, bei efektyvių medžiagų sodrinimo vandeniliu, naudojant nepusiausviruosius procesus, technologijų patentų apžvalga; atlikti parengiamieji darbai susintetinant nanokristalines metalines ir metalų lydinių dangas tolesniems tyrimams, pradėtas hidrinimo ir nanokristalinių metalų bei jų lydinių dangų sintezės proceso modeliavimas. Dozių modeliavimas spindulinėje terapijoje pacientų apšvitai naudojant linijinį greitintuvą: VMSF remiamas mokslinio tyrimo darbas / Vadovė prof. D. Adlienė. Parengta mokslinė studija, kurioje pateikiama fizikinių parametrų, turinčių įtakos onkologinių pacientų apšvitos dozėms spindulinio gydymo procedūrų metu, apžvalga, aptartos dozimetrų parinkimo remiantis fizikinių savybių

145


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS modeliavimo rezultatais ypatybės, modeliuojant ir taikant eksperimentinius metodus išanalizuota detektorių konstrukcijoje naudojamų apsauginių eksperimentinių deimanto tipo dangų savybių kaita dėl rentgeno ir gama spinduliuotės poveikio ir jų įtaka registruojamam signalui, pasiūlyti originalūs dozių registravimo metodai. Pateikta gydymo įstaigose 2008 m. atliktų dozimetrinių tyrimų

rezultatų lyginamoji analizė, įvertintas įdiegto originalaus nepriklausomo dozių skaičiavimo algoritmo, skirto dozių planavimui optimizuoti, efektyvumas bei pateiktos rekomendacijos dėl algoritmo diegimo spindulinės terapijos skyriuose, kai pacientų apšvitai naudojamas linijinis greitintuvas.

Straipsniai

146

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Laurikaitis, Marius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Deposition of zirconium oxynitride films by reactive cathodic arc evaporation and investigation of physical properties // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 00406090. 2008, Vol. 516, iss. 7, p. 1549-1552. [ISI Web of Science; Science Direct]. 2. Šilinskas, Mindaugas; Grigonis, Alfonsas; Kulikauskas, V.; Manika, I. Hydrogen influence on the structure and properties of amorphous hydrogenated carbon films deposited by direct ion beam // Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2008, Vol. 516, iss. 8, p. 1683-1692. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 3. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Gadolinium doped ceria thin films deposited by e-beam technique // Solid State Ionics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-2738. 2008, Vol. 179, no. 1-6, p. 66-71. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 4. Pranevicius, Liudvikas; Milčius, Darius; Pranevičius, L. L.; Orliukas, Antanas Feliksas; Dudonis, Julius; Laukaitis, Giedrius. Plasma oxidation of bilayered Y/Zr films // Solid State Ionics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-2738. 2008, Vol. 179, no. 1-6, p. 104-107. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 5. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Orliukas, Antanas Feliksas; Milčius, Darius. Properties of YSZ thin films deposited by e-beam technique // Solid State Ionics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-2738. 2008, Vol. 179, no. 1-6, p. 182-187. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 6. Knizikevičius, Rimantas. Simulation of Si and SiO2 etching in CF4 plasma // Vacuum. Oxford: Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2008, Vol. 82, no. 11, p. 1191-1193. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Chemical Abstracts (CAplus); COMPENDEX; Science Direct]. 7. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Milčius, D. Microstructure and surface morphology of YSZ thin films deposited by e-beam technique // Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0169-4332. 2008, Vol. 254, no. 10, p. 29802987. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 8. Galdikas, Arvaidas. Study of nanoclusters growth at initial stages of ultrathin film deposition by kinetic modeling // Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 01694332. 2008, Vol. 254, no. 13, p. 3964-3970. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 9. Galdikas, Arvaidas; Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius. Real-time kinetic modeling of YSZ thin film roughness deposited by e-beam evaporation technique // Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0169-4332. 2008, Vol. 255, no. 5, pt. 1, p. 1929-1933. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 10. Puišo, Judita; Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta; Tamulevičius, Sigitas. Plasmonic properties of silver in polymer // Materials Science and Engineering B: Advanced Functional Solid-state Materials. Lausanne: Elsevier Science S.A. ISSN 0921-5107. 2008, Vol. 149, no. 3, p. 230-236. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 11. Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita; Kopustinskas, Vitoldas; Meškinis, Šarūnas; Šablinskas, Valdas. Radiation induced changes in amorphous hydrogenated DLC films // Materials

Science and Engineering B: Advanced Functional Solid-state Materials. Lausanne: Elsevier Science S.A. ISSN 0921-5107. 2008, Vol. 152, iss. 1-3, p. 91-95. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 12. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Manikowski, H; Valinčius, Vitas. Deposition of amorphous hydrogenated carbon coatings by plasma jet // Acta Physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. 2008, Vol. 113, no. 3, p. 1063-1066. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 13. Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Griškonis, Egidijus; Puodžiukynas, Linas; Janušas, Giedrius; Guobienė, Asta. Formation of periodical microstructures using interference lithography // Experimental Techniques. Oxford: Blackwell Publishing. ISSN 0732-8818. 2008 Vol. 32, no. 4, p. 23-28. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Computers & Applied Sciences Complete]. 14. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. From nuclear to nuclear - Lithuanian experience // ATW-International Journal for Nuclear Power. Berlin: Inforum Verlags. ISSN 1431-5254. 2008, Vol. 53, iss. 2, p. 86-91. [ISI Web of Science]. 15. Grigonis, Alfonsas; Medvid, Artur; Onufrijevs, Pavels; Babonas, Gintautas-Jurgis; Rėza, Alfonsas. Graphitization of amorphous diamond-like carbon films by laser irradiation // Optical Materials. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 09253467. 2008, Vol.30 , no. 5, p. 749-752. [ISI Web of Science; COMPENDEX; INSPEC]. 16. Meškinis, Šarūnas; Gudaitis, Rimantas; Šlapikas, Kęstutis; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta; Puišo, Judita; Niaura, Gediminas. Ion beam energy effects on structure and properties of SiOx doped diamondlike carbon films // Surface and Coatings Technology. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 2008, Vol. 202, iss. 11, p. 2328-2331. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. 17. Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita; Andrulevičius, Mindaugas; Guobienė, Asta; Meškinis, Šarūnas; Cibulskaitė, Inga; Tamulevičius, Sigitas. Mechanical properties of the X-ray irradiated DLC films containing SiOx as a constructive element for radiation detectors // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0168-9002. 2008, Vol 591, iss. 1, p. 188-191. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC]. 18. Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita; Tamulevičius, Sigitas. Modification of amorphous DLC films induced by MeV photon irradiation // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0168583X. 2008, Vol. 266, iss. 12-13, p. 2788-2792. [ISI Web of Science; Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences).; Current Contents (Engineering, Computing & Technology).; COMPENDEX; INSPEC]. 19. Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius. Microstructure of gadolinium doped ceria oxide thin films formed by electron beam deposition // Journal of Alloys and Compounds. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 0925-8388. 2008, Vol. 459, iss. 1-2, p. 320-327. [ISI Web of Science]. 20. Grigonis, Alfonsas; Rutkūnienė, Živilė; Medvid, Artur. The influence of nanosecond pulse laser irradiation on the properties of a-C: H films // Vacuum. Oxford: PergamonElsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2008, Vol. 82, iss. 11, p. 1212-


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 1215. [ISI Web of Science; Science Direct; COMPENDEX]. 21. Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Sigitas; Gnatyuk, Yuriy; Vityuk, Nadija; Smirnova, Natalia; Eremenko, Anna. XPS investigation of TiO2/ZrO2/SiO2 films modified with Ag/Au nanoparticles // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 8-14. [ISI Web of Science; INSPEC]. 22. Čyvienė, Jurgita; Dudonis, Julius. Zr, ZrN and Zr/Al Thin Films Deposition Using Arc Evaporation and Annealing  // Acta Physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. 2008, Vol. 114, no. 4, p. 769-777. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. 23. Meškauskas, Algimantas. Determination of thickness and density of ultra thin iron films by grazing angle incidence X-ray fluorescence // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 79-81. [ISI Web of Science; INSPEC]. 24. Iljinas, Aleksandras; Tamulevičius, Sigitas. Deposition of Fe3O4 thin films by reactive magnetron sputtering and solid state reaction // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 110-114. [ISI Web of Science; INSPEC]. 25. Tamulevičius, Tomas; Andrulevičius, Mindaugas; Kopustinskas, Vitoldas; Guobienė, Asta; Šileikaitė, Asta; Gudonytė, Angelė; Puodžiukynas, Linas; Tamulevičius, Sigitas. Aplication of plasma chemical etching in control of optical properties of multilayered dielectric gratings // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 3, p. 198-201. [ISI Web of Science; INSPEC]. 26. Cibulskaitė, Inga; Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita. Modelling of low energy X-ray scattering in radiation detectors with protective coatings // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2008, Vol. 48, no. 3, p. 275285. [ISI Web of Science; INSPEC]. 27. Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Galdikas, Arvaidas.. Nonmonotonous dependences of thin film surface roughness on substrate temperature and deposited atom flux // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. Vilnius: Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2008, Vol. 48, no. 4, p. 333-339. [ISI Web of Science; INSPEC]. 28. Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas; Šileikaitė, Asta; Kopustinskas, Vitoldas; Cibulskaitė, Inga; Šlapikas, Kęstutis. Optical properties of diamond-like carbon films irradiated by X-ray photons // Physica Status Solidi C - Current Topics in Solid State Physics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH. ISSN 1610-1634. 2008, Vol. 5, iss. 10, p. 3414-3416. [ISI Proceedings]. 29. Laurikaitienė, Jurgita; Meškinis, Šarūnas; Adlienė, Diana; Šablinskas, Valdas; Tamulevičius, Sigitas; Kopustinskas, Vitoldas; Šniūrevičiūtė, Miglė; Mockevičienė, Skirmantė; Gudaitis, Rimantas. Electrical properties of the diamond like carbon films irradiated with high energy photons // Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing. ISSN 1742-6588. 2008, Vol. 100, p. [1-4]. [ISI Proceedings; INSPEC; MathSciNet (Mathematical reviews)]. 30. Giedraitis, Audrius; Tamulevičius, Sigitas; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas; Juraitis, Algimantas. In situ analysis of adsorption process from residual gases during thin film deposition // Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd.. ISSN 1742-6588. 2008, Vol. 100, p. [1-4]. [ISI Proceedings]. 31. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana; Tulonen, Sami. Tendencies of nuclear energy development in Europe  // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian

Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 168-171. [ISI Proceedings]. 32. Adlys, Gediminas Antanas; Ryhanen, Veijo; Kanapeckas, Pranas; Adlys, Gediminas; Raila, Saulius; Valinevičius, Algimantas. Formation of the nuclear energy ring in the Baltic see region // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 172-175. [ISI Proceedings]. 33. Abakevičienė, Brigita; Tamulevičius, Sigitas; Bonneville, Joel; Templier, Claude; Goudeau, P; Čyvienė, Jurgita; Šlapikas, Kęstutis. Development of the electronic speckle pattern interferometry and mark tracking techniques for the elastic properties of polymers and coated polymers // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 10-16. [ISI Proceedings]. 34. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Valinčius, Vitas; Valatkevičius, Pranas. Influence of torch power and Ar/C2H2 ratio on structure of a-C:H films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 2427 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 18-21. [ISI Proceedings]. 35. Jauneika, Mindaugas; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius; Katkauskė, Oresta; Milčius, Darius. Densification and porosity evaluation of samarium doped ceria oxide thin films formed by e-beam deposition technique // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 2427 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 34-37. [ISI Proceedings]. 36. Kavaliauskas, Žydrūnas; Pranevičius, Liudas; Marcinauskas, Liutauras; Valatkevičius, Pranas. Atmospheric plasma torch deposition of carbon electrodes for supercapacitors  // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 52-53. [ISI Proceedings]. 37. Tamulevičius, Tomas; Andrulevičius, Mindaugas; Šileikaitė, Asta; Puodžiukynas, Linas; Morkūnas, Vytas; Tamulevičius, Sigitas. Technology and applications of submicron period diffraction gratings // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 66-71. [ISI Proceedings]. 38. Puišo, Judita; Laurikaitienė, Jurgita; Baltrušaitis, V.; Prosyčevas, Igoris; Adlienė, Diana; Guobienė, Asta. Modification of plasmonic properties of silver nanocomposites by gamma irradiation // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008:

147


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 72-75. [ISI Proceedings]. 39. Grigonis, Alfonsas; Rutkūnienė, Živilė; Kaminskas, Vygintas. Carbon nanostructures formation during plasma enhanced chemical vapor deposition // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 2427 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 123-126. [ISI Proceedings]. 40. Marcinauskas, Liutauras; Grigonis, Alfonsas; Milčius, Darius; Valatkevičius, Pranas. Synthesis of carbon structures by decomposition of C2H2 using plasma jet // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 127-129. [ISI Proceedings]. 41. Daugėla, Jonas; Joneliūnas, Sigitas; Vaškevičius, Tadas. Ionic conductivity investigation of thin YSZ films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 130-133. [ISI Proceedings]. 42. Čyvienė, Jurgita; Milčius, Darius; Laukaitis, Giedrius. Densification and porosity evaluation of titanium dioxide thin films formed using pulsed dc magnetron sputtering  // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 134-138. [ISI Proceedings]. 43. Sukackas, Vidas; Vigricaitė, Lina. Применение фазомодулированных волн Лэмба для дефектоскопии цилиндрических обьектов // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 2427 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 139-142. [ISI Proceedings]. 44. Augulis, Liudvikas; Damanskaitė, Liveta; Gražulevičienė, Violeta; Puodžiukynas, Linas; Vedegytė, Jūratė. Mechanical properties of biodegradable polymers // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 143-146. [ISI Proceedings]. 45. Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Galdikas, Arvaidas. The surface roughness variation due to ion irradiation during thin film growth // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008:

148

international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 147-150. [ISI Proceedings]. 46. Burinskas, Saulius; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Synthesis of chromium - copper multilayer thin films deposited by unbalanced magnetron sputtering // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 151-154. [ISI Proceedings]. 47. Navickas, Edvinas; Milčius, Darius; Laukaitis, Giedrius. Reactive pulsed - dc magnetron sputtering of Cr2O3 thin films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 155-158. [ISI Proceedings]. 48. Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Calculation of nitrogen profiles in nitrided stainless steel // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 159-162. [ISI Proceedings]. 49. Iljinas, Aleksandras; Mockevičius, Irmantas; Andrulevičius, Mindaugas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas. Optical emission spectroscopy monitoring of magnetron deposition of ITO thin films // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 170-173. [ISI Proceedings]. 50. Laurikaitienė, Jurgita; Puišo, Judita; Adlienė, Diana; Meškinis, Šarūnas; Šniurevičiūtė, Miglė; Šileikaitė, Asta. Photon induced modification of DLC coatings for optical applications // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 174-177. [ISI Proceedings]. 51. Adlys, Gediminas Antanas. Investigation of nuclear fuel burnup dynamics // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 178-181. [ISI Proceedings]. 52. Adlys, Gediminas Antanas; Naujokaitis, Ramūnas; Lavrentjev, Aleksandr; Monachov, S. Spent nuclear fuel cladding-integrity monitoring // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 182-185. [ISI Proceedings]. 53. Meškauskas, Algimantas; Jotautis, Alvydas; Naujokaitis, Ramūnas. Investigation of ZnO characteristics // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials  / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 186-189. [ISI Proceedings]. 54. Ašmontas, Steponas; Anisimovas, F.; Dapkus, L.; Gradauskas, Jonas; Kiprijanovič, O.; Prosyčevas, Igoris; Puišo, Judita; Šlapikas, Kęstutis; Vengalis, Bonifacas. Irradiation of ultrawideband electromagnetic pulses by pulse excitation of aperture antenna // Radiation Interaction with Material and Its Use in Technologies 2008 = Взаимодействие излучения с веществом и ее применение в технологии 2008: international conference, Kaunas, Lithuania, 24-27 September, 2008: program and materials / Kaunas Universitety of Technology, Vytautas Magnus University, Lithuanian Energy Institute, Riga Technical Universitety. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-508X. 2008, p. 238-241. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jakevičius, Leonas; Demčenko, A. Ultrasound attenuation dependence on air temperature in closed chambers // Ultragarsas = Ultrasound / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2008, T. 63, nr. 1, p. 18-22. [INSPEC]. 2. Jaskelevičius, Vaidas; Juodeikienė, Gražina; Minialga, Virgilijus; Petrauskas, Algimantas. Application of ultrasonic method for investigation of porous plates // Ultragarsas = Ultrasound  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2114. 2008, T. 63, nr. 2, p. 18-21. [INSPEC]. 3. Laurikaitienė, Jurgita; Laurikaitis, Marius; Adlienė, Diana; Adlys, Gediminas Antanas; Raila, Saulius; Nordström, Fredrik; Bläck, S; Mattsson, Sören. Evaluation of the independent dose calculation algorithm // NBC 2008 [Elektroninis išteklius]: 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 16-20 June, 2008. Riga, Latvia: [proceedings] / International Federation for Medical and Biological Engineering. Berlin: Springer, 2008. (IFMBE Proceedings, Vol. 20, 1680-0737). ISBN 9783540693666. p. 574-577. [SpringerLINK]. 4. Vaidelienė, Adelė; Vaidelys, Vytautas; Savickas, Juozas. Kauno HE žemutinio Nemuno ruožo savivalos tyrimai // Energetika  = Power engineering = Энергетика / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7208. 2008, T. 54, nr. 1, p. 13-21. [INSPEC; Index Copernicus]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Mattsson, Sören (dail.); Adlienė, Diana. Current development and future of medical physics // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 8-11. 2. Puišo, Judita; Laurikaitienė, Jurgita; Guobienė, Asta; Adlienė, Diana; Prosyčevas, Igoris. Silver nanoparticles for gamma dosimetry // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 19-21. 3. Adlys, Gediminas Antanas. Radiotoxicity of nuclear fuel  // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 45-48. 4. Andrijaitienė, Vanda (dail.); Adlienė, Diana. Possible application of verification methods in gamma therapy // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the

6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 68-71. 5. Žiliukas, Julius (dail.); Krynke, Leonidas; Adlienė, Diana. Evaluation of patient doses in CT examinations // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 83-85. 6. Laurikaitis, Marius; Gabralevičius, Povilas. Stability check of X-ray therapy unit: from the fifties up to to-days use  // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 86-88. 7. Skripkaitė, Eglė; Laurikaitienė, Jurgita; Adlys, Gediminas Antanas. Investigation of calibration factors in nuclear medicine // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 89-93. 8. Minialga, Virgilijus. Light radiation parameters of high intensity usual light emitting diodes // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5721. 2008, p. 94-97. 9. Cibulskaitė, Inga; Adlienė, Diana; Laurikaitienė, Jurgita; Laurikaitis, Marius; Šniurevičiūtė, Miglė; Urbonienė, Aušra; Gricienė, Birutė. Achievements on patient’s dose measurements during mammography screening examinations: results and problems // Medical Physics in the Baltic States: proceedings of the 6th International Conference on Medical Physics, Kaunas, Lithuania, 9-11 October, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18225721. 2008, p. 98-101. 10. Adlys, Gediminas Antanas; Adlienė, Diana. Current challenges in Lithuanian nuclear sector // Jahrestagung Kerntechnik 2008 = Annual Meeting on Nuclear Technology 2008 [Elektroninis išteklius], May 27-29, 2008, Hamburg, Deuthland: proceedings. Berlin: Inforum Verlag, 2008. p. [1-5]. 11. Grigonis, Alfonsas; Tribandis, Darius; Puodžiukynas, Linas; Onufrijevs, Pavels; Medvid, Arthur; Manikowski, H. Anglies nanostruktūrų formavimas plazminiais metodais // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2008, T. 6, p. 435-439. 12. Marcinauskas, Liutauras. Plazmos temperatūros įtaka anglies dangų struktūrai // Šilumos energetika ir technologijos  2008: konferencijos pranešimų medžiaga, [2008 m. sausio 31  - vasario 1 d.] skirta akademiko Algirdo Žukausko 85-osioms gimimo metinėms paminėti / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija; redakcinė kolegija: Stasys Šinkūnas (atsakingas redaktorius) ... [et al.]. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789986492993. p. 233-236. 13. Vaidelienė, Adelė; Vaidelys, Vytautas; Kadiša, Sigitas. Small hydropower plants - as renewable energy resources // Tarim Makinalari Bilimi Dergisi = Journal of Agricultural Machinery Science. Izmir: Agricultural Machinery Association. ISSN 1306-0007. 2008, Vol. 4, no. 3, p. 237-240. 14. Kavaliauskas, Žydrūnas; Pranevičius, Liudas; Marcinauskas, Liutauras; Valatkevičius, Pranas. The role of thin NiO2 film on the top of carbon electrode on the parameters of supercapacitors // Jaunoji energetika 2008 = CYSENI 2008 [elektroninis išteklius]: 5-oji kasmetinė doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija, 2008 m. gegužės 29 d, Kaunas, Lietuva / Lietuvos energetikos instituto Jaunųjų mokslininkų sąjunga. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas. ISSN 18227554. 2008, nr. 5, p. [1-6].

149


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

16,17

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

15,51

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1,39

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

7,81

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,14

Iš viso

43,02

Matematinės sistemotyros katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, tel.: (8 37) 300 334, 451 658, el. p. kat1502@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. Iki 1993 m. – Bendrosios matematikos katedra.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas, habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Docentai: dr. Regina Atstupėnienė, dr. Vilija Dabrišienė, dr. Valerija Zofija Karpickaitė, dr. Bronė Narkevičienė, dr. Laima Papreckienė, dr. Danutė Plukienė, dr. Irena Matilda Tiknevičienė, dr. Eimutis Valakevičius, dr. Genovaitė Zaksienė Lektoriai: Zita Furmonavičienė, Stasė Janušauskaitė, dr. Audrius Kabašinskas, Violeta Kravčenkienė, Loreta Mačėnaitė, Palma Ramelytė, dr. Loreta Saunorienė Asistentai: Algiment Aleksa, Sandra Aleksienė, Kristina Lukoševičiūtė, Gintautas Narvydas, Vilma Petrauskienė, Edita Šakytė

Doktorantai: Algiment Aleksa, Kristina Lukoševičiūtė, Edita Šakytė, Mindaugas Šnipas Laborantės: Danutė Prašmantienė, Nijolė Elena Ratkienė Vyr. administratorė Danutė Nenortienė Doktorantūros moduliai Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai (prof. V. P. Pekarskas); Statistiniai eksperimento planavimo metodai (prof. V. P. Pekarskas); Stochastinė analizė ir jos taikymas finansuose (doc. E. Valakevičius); Netiesinių virpesių teorija (prof. M. K. Ragulskis).

Tyrimų tematika Skaitinių metodų plėtotė Doc. D. Plukienė, prof. M. Ragulskis, lekt. L. Saunorienė

lekt. L. Saunorienė, lekt. V. Kravčenkienė, lekt. L. Mačėnaitė, dokt. A. Aleksa, dokt. K. Lukoševičiūtė, dokt. E. Šakytė

Pasiūlytos naujos kvadratūrinės formulės apibrėžtiniams integralams apytiksliai apskaičiuoti, apibendrinant trapecijų metodą, kai tiksliai apskaičiuojami pateiktos eilės polinomų integralai, o pačių integruojamų funkcijų įvairių eilių išvestinių reikšmės nurodytos reguliaraus tinklelio mazguose. Formulės svarbios modeliuojant dinaminių sistemų sukeliamus optinius reiškinius virtualiose skaitinėse aplinkose. Sudarytas standžių diferencialinių lygčių sprendimo algoritmas, kuris realizuotas matlabine funkcija rado5.

Pagrindiniai rezultatai gauti, atliekant matematinius ir skaitinius dinaminių sistemų tyrimus. Nagrinėjant geometrinio muaro struktūros įtaką laike vidurkintoms juostoms, išvestas sąryšis tarp muaro linijų pločio ir laike vidurkintų juostų poslinkių. Pasiūlytas naujas netiesinių dinaminių sistemų nusistovėjusių svyravimų skaitinio aproksimavimo algoritmas. Sukurta metodika nanosistemų judesiams identifikuoti iš atominės jėgos mikroskopu gautų vaizdų, išnagrinėtos galimybės muaro efektą panaudoti povandeniniams robotukams valdyti. Chaotinių tyrimų srities darbais parodyta, kad koncentruotų įtempių zonose modeliuojamų fototamprumo interferencinių juostų laukas tampa

Matematinis techninių sistemų modeliavimas Prof. M. Ragulskis, doc. I. Tiknevičienė, doc. G. Zaksienė, doc. L. Papreckienė,

150


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS chaotiškas. Tai naujas fototamprumo tyrimų rezultatas. Išnagrinėta sudėtinga paviršinių bangų ir jų sąveikos dinamika. Sukurtas naujas laiko eilučių prognozės metodas, paremtas chaotinių atraktorių analize. Nagrinėtos įvairaus tipo dalimis tiesinės sistemos. Tęsiamas tekstilės medžiagų eksploatacinių savybių tyrimas. Šių metų darbo tikslas buvo bangų skaičiaus priklausomybės nuo kintamo atstumo nustatymas ir jau anksčiau išvestos formulės universalumo tikrinimas.

tikrinama nulinė hipotezė apie atskirų grupių gaminių charakteristikų skirstinius, taikant „Shapiro-Wilk“ statistiką. Atlikta regresinė ir koreliacinė analizė, siekiant nustatyti priklausomybę tarp atskirų gaminių kiekių bei gaunamų pajamų. Apskaičiuota pajamų rizika.

Matematinis ekonominių sistemų modeliavimas Doc. E. Valakevičius, doc. V. Karpickaitė, lekt. dr. A. Kabašinskas

Nustatyti pagrindiniai informacinių technologijų taikymo matematikos mokymo procese metodikos principai. Siūloma metodika parengta remiantis cikliniu modeliu, kai matematinio uždavinio sprendimo metu nuolat grįžtama prie teorinių modelių, jie analizuojami ir lyginami su kompiuteriniu sprendinio variantu. Išskiriamos ir giliau analizuojamos šios kompiuterinio mokymo teikiamos galimybės: • galimybė formuoti naujas žinias ir įtvirtinti jas analizuojant reiškinius ir faktus iš įvairių pozicijų; • galimybė formuoti naujas žinias modeliuojant ir eksperimentuojant. Matematikos istorijos tyrimuose buvo analizuojamas laikotarpis nuo pirmųjų lietuviškų matematikos vadovėlių atsiradimo iki pirmųjų matematikos straipsnių, paskelbtų Lietuvos universiteto mokslo darbuose. Išanalizuotos istorinės sąlygos, lėmusios tokį vėlyvą pirmųjų lietuviškų matematikos vadovėlių pasirodymą, aptartos lietuviškų matematikos terminų sudarymo aplinkybės, terminų norminimo darbas.

Pasiūlyta metodika, kaip teigiamas reikšmes įgyjančius skirstinius aproksimuoti eksponentinių skirstinių sąsūkomis ir mišiniais. Pateiktas finansinių aktyvų vertės dinamikos modeliavimo algoritmas, pagrįstas Markovo procesu su tolydžiuoju laiku ir skaičių būsenų aibe. Sukurtas akcijos kainos dinamikos modelis, aprašomas tolydaus laiko Markovo grandine. Matematiniams modeliams sudaryti ir tirti sukurta matematinė įranga C++ kalba, kuri leidžia automatizuoti kai kuriuos modelių sudarymo etapus: pagal sistemos aprašymą įvykių kalba generuoja visas galimas Markovo proceso būsenas, perėjimo tarp būsenų intensyvumų matricą, sudaro Kolmogorovo lygčių sistemą esant pusiausvyrai ir apskaičiuoja būsenų stacionariąsias tikimybes bei pagal pateiktas formules apskaičiuoja sistemos funkcionavimo charakteristikas. Tiriant įmonės veiklos riziką, buvo pritaikyta dispersinė analizė. Naudojant programą SAS,

Matematikos didaktikos ir matematikos istorijos tyrimai Prof. V. Pekarskas, doc. V. Dabrišienė, doc. B. Narkevičienė

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Ragulskis, Minvydas Kazys; Sanjuan, Miguel A. F.. Chaotic pattern of unsmoothed isochromatics around the regions of concentrated stresses // Computers & Graphics. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0097-8493. 2008, Vol. 32, iss. 1, p. 116-119. [ISI Web of Science]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Saunorienė, Loreta. Generalisations of the compound trapezoidal rule // Applied Numerical Mathematics. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0168-9274. 2008,Vol. 58, iss. 1, p. 40-58. [ISI Web of Science; Science Direct]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Ragulskis, Kazimieras. Algorithm for analysis of periodic oscillations of structural systems with geometric nonlinearity // Communications in Numerical Methods in Engineering. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1069-8299. 2008, Vol. 24, iss. 12, spec. iss, p. 1863-1871. [ISI Web of Science; COMPENDEX; MathSciNet (Mathematical reviews)]. Ragulskis, Minvydas Kazys; Sanjuan, Miguel A. F.. Transport of particles by surface waves: a modification of the classical bouncer model // New Journal of Physics. Bristol: IOP Publishing Ltd.. ISSN 1367-2630. 2008, Vol. 10, p. Art. no. 083017. [ISI Web of Science]. Naginevičius, Vytenis; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas. Analysis of the dynamics of the vibratory valve-injector // Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 37-41. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Rimašauskienė, Rūta; Bansevičius, Ramutis Petras; Ragulskis, Minvydas Kazys. Analysis of mini submarine control based on moire interferometry // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008,

Vol. 10, no. 2, p. 176-179. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 7. Šakytė, Edita; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, R.. Identification of motion parameters from images produced by atomic force microscopy system  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 2, p. 184-190. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 8. Valakevičius, Eimutis; Pranevičius, Henrikas. An algorithm for creating Markovian models of complex systems // WMSCI 2008: proceedings of the 12th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th - July 2nd, 2008, Orlando, Florida, USA, jointly with the 14th international conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2008. Vol. 5. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. ISBN 9781934272351. p. 258-262. [Conference Proceedings Citation Index]. 9. Ragulskienė, Jūratė; Šakytė, Edita; Ragulskis, Minvydas Kazys. Traveling wave electrophoresis - construction of numerical model // Numerical Analysis and Applied Mathematics: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, September 16-20, 2008, Psalidi, Greece. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. ISBN 9780735405769. p. 450-453. [ISI Proceedings]. 10. Aleksa, Algiment; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Image encryption based on stochastic geometric moiré // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 117-124. [ISI Proceedings].

151


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 11. Valakevičius, Eimutis. Markovian model of asset prices  // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 3-7. [ISI Proceedings]. 12. Nainys, Vytautas; Zaksienė, Genovaitė. Research of frictional damper application for oscillations suppression process in nonlinear systems // 7th International Conference on Environmental Engineering, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Press “Technika”, 2008, Vol. 1. ISBN 9789955282631. p. 250-255. [ISI Proceedings]. 13. Rimašauskienė, Rūta; Bansevičius, Ramutis Petras; Ragulskis, Minvydas Kazys. Analysis of the effective flow control of the smart membrane valve // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 437-440. [ISI Proceedings]. 14. Zaksienė, Genovaitė. Application of fictional damper for nonlinear systems // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 541-547. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Pekarskas, Vidmantas Povilas. From the first Lithuanian mathematical textbooks to scientific research in mathematics  // International Journal for the History of Mathematics Education. Bedford: COMAP. ISSN 13928818. 2008, Vol.3, no. 1, p. 19-31. 2. Fedaravičius, Algimantas; Jonevičius, Vaclovas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Creation mortar simulator with re-usable shells: problems of external and internal ballistics // Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczenstwa  = Scientific Apects of Armament & Safety Technology: [monografia] / Praca zbiorowa pod redakcja naukową J. Gacka, R. Kostrowa, Z. Leciejewaskiego, E. Milewskiego. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2008, Vol. 1. ISBN 9788398399946. p. 257-263. 3. Šnipas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti // Lietuvos matematikos

rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2008, T. 48-49, p. 245-251. 4. Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas. Empirical study of relation measures of stable distributed stock returns // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2008, T. 48-49, p. 306-313. 5. Adlytė, Rūta; Karpickaitė, Valerija. Statybinio profilio įmonės rizikos vertinimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 38-50. 6. Palivonaitė, Rita; Valakevičius, Eimutis. Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimas trinominiu modeliu // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 78-85. 7. Nečiūnas, Audrius; Valakevičius, Eimutis. Kointegravimo principo panaudojimas sudarant investicinius portfelius  // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 86-91. 8. Šnipas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. Aptarnavimo sistemos M/G/1 su kokybės kontrole modeliavimas panaudojant erlango skirstinių mišinius // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 92-98. 9. Pekarskas, Vidmantas Povilas. Matematika Kaune po 1944 metų // IX International Conference Teaching Mathematics: Retrospective and perspectives: proceedings = IX международная конференция Обучение Математике: Ретроспектива и Перспективы: сборник статей. Vilnius: Vilnius Pedagogical University. ISBN 9789955203858. p. 2840. 10. Sabaitė, Inesa; Gutauskas, Matas Vytautas; Šukauskaitė, Lina; Papreckienė, Laima. Bandinio išorinio kontūro banguotumo analizė // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 164-169.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Nenortienė, Danutė (sudaryt.); Trainytė, Ernesta (sudaryt.); Misiūnienė, Jurga (sudaryt.); Kalpokas, Ignas (sudaryt.); Ramanauskienė, Ramunė (sudaryt.); Lukaševičienė, Rima

(sudaryt.); Narkevičienė, Bronė (sudaryt.). Nacionalinė moksleivių akademija 2005-2007. Kaunas: Technologija, 2008. 83 p. ISBN 9789955254522.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,91

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

6,91

Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

152

0,33 16,15


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Taikomosios matematikos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Narimantas Listopadskis, tel. (8 37) 300 311 el. p. narimantas.listopadskis@ktu.lt

Katedra įkurta 1962 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Jonas Algimantas Aksomaitis, dr. Zenonas Navickas, dr. Jonas Rimas, dr. Eligijus Sakalauskas, dr. Jonas Valantinas Docentai: dr. Julija Anilionienė, dr. Bronislovas Burgis, dr. Gediminas Simonas Dosinas, dr. Juozas Grigaitis, dr. Vytautas Janilionis, dr. Nijolė Regina Janušauskaitė, dr. Arvydas Jokimaitis, dr. Narimantas Listopadskis, dr. Romualdas Vitalius Markauskas, dr. Regina Novikienė, dr. Aldona Ona Pekarskienė, dr. Stasė Petraitienė, dr. Gediminas Račkauskas Lektoriai: dr. Liepa Bikulčienė, dr. Jurgita DabulytėBagdonavičienė, Irmantas Kaunietis, Rasa Matiukaitė, Vaidotas Petrauskas, Darius Petronaitis, dr. Tomas Ruzgas, Milda Stankevičienė, Povilas Tvarijonas, dr. Aušra Žvironienė Asistentai: Artūras Katvickis, Gintarė Leonaitė, Kęstutis Lukšys Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Eligijus Sakalauskas Mokslo darbuotojai: dr. Robertas Alzbutas, dr. Mindaugas Kavaliauskas Doktorantai: Deividas Kančelkis, Artūras Katvickis,

Gintarė Keršulytė, Kęstutis Lukšys, Tatjana Sidekerskienė, Asta Šliupaitė, Rasa Šmidtaitė Laborantai: Vytautas Jasiukaitis, Paulius Vitkus, Lina Žalgirytė Vyr. administratorė Praurima Rinkevičienė Raštvedės: Aušra Bendoriūtė, Tatjana Sidekerskienė Doktorantūros moduliai Operatorinis skaičiavimas (prof. Z. Navickas); Taikomoji diferencialinių lygčių teorija (prof. Z. Navickas), Stochastiniai modeliai (prof. J. A. Aksomaitis); Matematinė optimaliųjų procesų teorija (doc. N. R. Janušauskaitė); Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės (doc. V. Janilionis); Skaičiavimo matematika (doc. N. Listopadskis); Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai (prof. J. Valantinas); Kriptografijos teorija (doc. E. Sakalauskas). Apgintos disertacijos Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Aušra Žvironienė. Telekomunikacijų tinklais perduodamų srautų tyrimas automatų sąsūkos metodu (vadovas prof. L. Mažeika).

Tyrimų tematika Algebrinės struktūros ir stochastinė analizė Prof. A. Aksomaitis, prof. Z. Navickas, prof.  E. Sakalauskas, m. d. M. Kavaliauskas, doc. N. Janušauskaitė, doc. A. Jokimaitis, asist. A. Katvickis, asist. K. Lukšys, lekt. R. Matiukaitė, lekt. P. Tvarijonas Stochastinių ekstremumų analizės srityje atlikta: konvergavimo greičių perkėlimo teoremose maksimumų ir minimumų analizė; netiesinis ekstremumų normalizavimas; momentų konvergavimo greičių analizė. Tobulintas operatorinis diferencialinių lygčių sprendimo metodas, randant jo sąsajas su standartiniais dinaminių sistemų, aprašomų netiesinėmis paprastosiomis diferencialinėmis lygtimis, tyrimo metodais. Optimaliojo valdymo teorijos uždavinių bazėje nagrinėjami naujo tipo neklasikiniai kombinatoriniai išteklių skirstymo masinio aptarnavimo sistemos kanalams ir bendrieji diskrečiųjų sistemų optimizavimo uždaviniai. Pasiūlyta metodologija, kaip šiuos uždavinius pakeisti ekvivalenčiais klasikiniais optimaliojo valdymo uždaviniais, kurie jau išsprendžiami taikant klasikinius optimizavimo metodus: maksimumo principą, dinaminį programavimą. Tobulinami nauji statistiniai metodai, pagrįsti J.H. Friedman ir J.W. Turkey pasiūlyta tikslinio projektavimo metodika. Originalūs autorių algoritmai yra modifikuojami, taikant įvairias papildomas procedūras

pagerinančias įvertinių statistines savybes. Buvo taikytos šios originalaus metodo modifikacijos: 1) pradinis duomenų klasterizavimas; 2) Ležandro polinomu pagrįsti vienamačių projekcijų pasiskirstymo tankio įvertiniai pakeisti branduoliniais pasiskirstymo tankio įvertiniais; 3) Ležandro polinomu pagrįstas projektavimo indeksas pakeistas Kolmnogorovo ir Smirnovo testu pagrįstu indeksu. Tyrimuose buvo naudojami daugiamodaliai skirstinių mišiniai. Remiantis literatūros analize ir pastarųjų metų kriptografijos plėtros tendencijomis, pateiktas tyrimų krypties pagrindimas, t. y. IP srautinio šifro konstravimo metodikos sukūrimas taikant blokinio šifro metodologiją ir VKF įvedimas į blokinio šifro S bloką. Pasiūlyta originali VKF, kuri naudojama S blokui konstruoti. Pateiktas matricine eksponente paremtos šifravimo funkcijos fundamentinis saugumo įrodymas. Pasiūlytas originalus pseudoatsitiktinių skaičių generatorius (PASG). Taikomieji tyrimai, skirti techninių, informacinių, ekonominių ir medicininių sistemų matematiniam modeliavimui Prof. J. Rimas, prof. Z. Navickas, prof. J. Valantinas, doc. J. Anilionienė, lekt. L. Bikulčienė, lekt. J. DabulytėBagdonavičienė, doc. V. Janilionis, m. d. R. Alzbutas, asist. G. Leonaitė, doc. N. Listopadskis, doc. R. Novikienė, lekt. S. Petraitienė, lekt. A. Žvironienė

153


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Tyrinėtos įvertinto kompleksiškumo atvaizdavimo galimybės (vaizdavimas fazinėje plokštumoje, pritaikytas integralinis vidurkinimas), atliktas kompleksiškumo palyginimas taikant įvairias metodikas. Rezultatų objektyvumui užtikrinti, be analizinio Hankelio matricų metodo, taikyti ir kokybiškai skirtingi bei plačiai paplitę entropijos skaičiavimu grįsti metodai. Buvo pasiūlyta kelių skaitmeninių laiko eilučių tyrimo metodika, kai minėtų eilučių elementų reikšmės yra laikomos determinuotomis. Tuo tikslu buvo taikomi antrosios ir trečiosios eilės matricų analizės metodai. Spręstas praktinis uždavinys: žvelgiant iš toliau į paviršių, nustatyti to paviršiaus ypatumus. Klasikinis problemos sprendimo metodas paremtas muaro dėmių taikymu, bet klasikinė teorija nėra adekvati realiai situacijai, nes turi „tiesinį“ pobūdį. Todėl kuriama netiesinė muaro dėmių koncepcija, kad būtų galima tirti paviršiaus nelygumus taikant laikinį muaro dėmių vidurkinimo metodą. Atliktas dviejų daugiamačių valdymo sistemų su vėlavimais analizinis tyrimas. Remiantis gautais sprendiniais ir taikant matricinės analizės elementus, rastos nagrinėtų sistemų pereinamųjų funkcijų matricų elementų analizinės išraiškos, išnagrinėta pereinamųjų procesų priklausomybė nuo sistemos parametrų. Atliktas n-osios eilės penkiaįstrižainių matricų, kurių pagrindinės ir gretutinių įstrižainių elementai yra nuliai, o išorinių įstrižainių elementai – vienetai, tikrinių reikšmių ir tikrinių vektorių radimo bei kėlimo n-uoju laipsniu uždavinių sprendimas. Gautos bendros formulės, kurias taikant galima rasti bet kurios eilės matricos tikrines reikšmes, tikrinius vektorius bei matricos, pakeltos bet

kuriuo teigiamu sveikuoju laipsniu, elementų tikslias analizines išraiškas. Pasiūlyta nauja lokaliai progresyvaus vienmačių skaitmeninių vaizdų suglaudinimo idėja. Idėjai realizuoti sudaryta originali metodika vaizdo fragmentų diskrečiajam Le Gall spektrui apskaičiuoti. Pasiūlyta ir realizuota originali lokaliuoju koliažu grįsta fraktalinės interpoliacinės funkcijos, atitinkančios apdorojamą duomenų aibę, konstravimo procedūra. Pateiktas fotopriimamųjų įrenginių matematinio modeliavimo fototranzistoriaus modelis, atsižvelgiant į pagrindinius jo netiesiškumus ir išorinius faktorius. Pasiūlytas funkcinių eilučių metodas jų įtakai signalų iškraipymams įvertinti. Panaudojus Puasono regresinę analizę, sistemą SAS bei jos makro programavimo priemones, sudaryti duomenų analizės modeliai, kurie įvertina lyties, amžiaus, mirties periodo bei gimimo metų kohortos įtaką mirtingumui nuo galvos smegenų insulto. Buvo tirta parametrų parinkimo įtaka kanoniniam genetiniam algoritmui. Gautos genetinio algoritmų parametrų reikšmės suskirstytos į tam tikras klases, kuriomis remtasi kuriant algoritmų strategijas. Pastarosios buvo lyginamos su paprastuoju tabu paieškos algoritmu, atsitiktinio klaidžiojimo ir dalinės tiksliosios paieškos algoritmais. Išnagrinėtos galimybės inovatyvius mokymo metodus taikyti inžinieriams ugdyti. Pristatytos galimybės panaudoti WebCt virtualiąją aplinką, remiantis sukurtais nuotolinio mokymo kursais „Tikimybių ąteorija ir statistika“ bei „Taikomoji matematika 1“.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

154

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric pentadiagonal matrices of odd order // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2008, Vol. 204, iss. 1, p. 120-129. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary integer powers for one type of symmetric anti-tridiagonal matrices of even order // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2008, Vol. 204, iss. 1, p. 288-298. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric anti-tridiagonal matrices of odd order // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2008, Vol. 203, iss. 2, p. 573-581. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary positive integer powers for one type of symmetric pentadiagonal matrices of even order // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 0096-3003. 2008, Vol. 203, iss. 2, p. 582-591. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Rimas, Jonas. On computing of arbitrary integer powers of even order anti-tridiagonal matrices with zeros in main skew diagonal and elements 1, 1, 1, … , 1; −1, −1, −1, … , −1 in neighbouring diagonals // Applied Mathematics and Computation. New York: Elsevier Science Inc. ISSN 00963003. 2008, Vol. 204, iss. 2, p. 754-763. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; COMPENDEX]. Pabarčius, Raimundas; Tonkunas, Aurimas; Listopadskis, Narimantas. Determination of RBMK-1500 reactor passport characteristics // Kerntechnik. Munich: Carl Hanser Verlag. ISSN 0932-3902. 2008, Vol. 73, no. 1-2, p. 18-25. [ISI Web of

Science; COMPENDEX]. 7. Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Jurkonienė, R.; Jurkonis, V.; Jaruševičius, G.; Berškienė, Kristina; Navickas, Zenonas. Analysis of electric cardiac signals - methods and application results // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 5(85), p. 81-84. [ISI Web of Science; INSPEC]. 8. Anilionienė, Julija. Analysis of nonlinearities in phototransistors // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 7(87), p. 19-22. [ISI Web of Science; INSPEC]. 9. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Jaruševičius, G.. Analysis of cardiosignals cohesion based on Hankel matrix // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 55-58. [ISI Web of Science; INSPEC]. 10. Valantinas, Jonas; Rindzevičius, Ramutis. Collage-based interpolation of real-data sets // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 187-192. [ISI Web of Science; INSPEC]. 11. Sarsekeyeva, A.; Ragulskis, Kazimieras; Navickas, Zenonas. Dynamic synchronization of the unbalanced rotors for the excitation of longitudinal traveling waves // Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 1-10. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 12. Sarsekeyeva, A.; Ragulskis, Kazimieras; Navickas, Zenonas. Dynamic orientation of systems for excitation of transverse and longitudinal waves // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008,


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Vol. 10, no. 2, p. 147-154. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 13. Mizyuk, Olga; Kibirkštis, Edmundas; Petraitienė, Stasė. Investigation of tension of flock printing materials // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 1(69), p. 2430. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. 14. Janušauskaitė, Nijolė Regina. Combinatorial resource distribution methods // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 71-76. [ISI Proceedings]. 15. Sidekerskienė, Tatjana; Rimas, Jonas. Analytical investigation of the control system with delays // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 90-94. [ISI Proceedings]. 16. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Analysis of a multidimensional control system with delays and chain form structure // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 95-100. [ISI Proceedings]. 17. Dabulytė-Bagdonavičienė, Jurgita; Bikulčienė, Liepa. Innovation in teaching of mathematics // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18228070. 2008, p. 153-157. [Conference Proceedings Citation Index]. 18. Žvironienė, Aušra; Žvironas, Arūnas. The application of the method of the convolution of Moore and Mealy automata to Kahn process network model // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 11-14. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. 19. Ragulskis, Kazimieras; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Transformation of self vibration to rotational motion in system with nonlinear stiffness // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 120-123. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Rėklaitienė, Regina; Janilionis, Vytautas; Noreika, Marius; Tamošiūnas, Abdonas; Virvičiūtė, Dalia; Šopagienė, Diana. Effects of age, period and cohort on stroke mortality among a middle-aged Lithuanian urban population from 1980 to 2004 // Scandinavian Journal of Public Health. London: SAGE. ISSN 1403-4948. 2008, Vol.36, iss. 6, p. 573-579. [MEDLINE]. 2. Aksomaitis, Jonas Algimantas. Estimation of convergence rate in the transfer theorem for maxima // Nonlinear Analysis: modelling and control / Lithuanian Association of Nonlinear Analysis (LANA), Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2008, Vol. 13, no. 1, p. 3-7. [Index Copernicus; INSPEC;

Zentralblatt MATH]. 3. Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas. Practice of operator relationships in symbolical calculus // Acta Universitatis Apulensis. Alba Iulia: 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia. ISSN 1582-5329. 2008, no. 15, p. 373-378. [MathSciNet (Mathematical reviews); Zentralblatt MATH]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Alzbutas, Robertas; Janilionis, Vytautas; Rimas, Jonas. Delayed system reliability und uncertainty analysis // Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications: European Safety and Reliability Conference, (ESREL 2008), September 22-25, 2008, Valencia, Spain. London: Taylor & Francis Group, 2009, Vol. 3. ISBN 9780415485166. p. 18191827. 2. Ruzgas, Tomas; Cibulskytė, Rasa. Dubravos urėdijos veiklos proceso rodiklių prognozavimas // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2008, T. 48-49, p. 228-232. 3. Šakurovas, Edgaras; Listopadskis, Narimantas. Genetinio ir tabu paieškos algoritmų naudojimo gamybinių tvarkaraščių sudarymui analizė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 01322818. 2008, T. 48-49, p. 233-238. 4. Aksomaitis, Jonas Algimantas. Rate of convergence in the transfer theorem for min-scheme // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2008, T. 48-49, p. 372-375. 5. Sakalauskas, Eligijus; Listopadskis, Narimantas; Tvarijonas, Povilas. Key agreement protocol (KAP) based on matrix power function // Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering. No. 4, Information Science & Computing: suppl. to “Informations Technologies and Knowledge”. Sofia: ITHEA. ISSN 1313-0455. 2008, Vol. 2, p. 92-96. 6. Lukšys, Kęstutis; Nefas, Petras. Matrix power S-box analysis  // Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering. No. 4, Information Science & Computing: suppl. to “Informations Technologies and Knowledge”. Sofia: ITHEA. ISSN 1313-0455. 2008, Vol. 2, p. 97-102. 7. Katvickis, Artūras; Vitkus, Paulius. Key aggreement protocol using elliptic curve matrix power function // Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering. No. 4, Information Science & Computing: suppl. to “Informations Technologies and Knowledge”. Sofia: ITHEA. ISSN 13130455. 2008, Vol. 2, p. 103-106. 8. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Gargasas, Liudas; Vainoras, Alfonsas. H rank function employment of novel methods for cardio signals identification and classification // 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, September 9-12, 2008, Wroclaw, Poland [Elektroninis išteklius]: proceedings. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. ISBN 9788374934008. p. 215-223. 9. Korsakas, Stasys; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Poderys, Jonas; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa; Ruseckas, Rimtautas; Jurkonis, Vidmantas; Miškinis, Vytenis; Jaruševičius, G.. Wireless vital signals monitor for patiens with cardiovascular diseases and sportsmen // Computers in Cardiology 2008, September 14-17, 2008, Bologna, Italy: [proceedings]. Piscataway: IEEE. ISSN 0276-6574. 2008, Vol. 35, p. 993-996. 10. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Analysis of stability of multidimensional synchronization systems’ applying Gershgorin theorem // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290039. 2008, p. 33-35. 11. Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Poderys, Jonas;

155


FUNDAMENTALIŲJŲ MOKSLŲ FAKULTETAS Berškienė, Kristina; Bikulčienė, Liepa. Interpersonalinės sąveikos vertinimo galimybės naudojant EKG signalus // Kūno kultūra ir sportas universitete - 2008 = Physical culture and sport in universities 2008: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255093. p. 112115. 12. Vilūnaitė, Laura; Žukienė, Kristina; Petraitienė, Stasė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pėdų matmenų pokyčiai 1967/69 - 2006/07 metais // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 59-62. 13. Taletavičienė, Giedrė; Berškienė, Kristina; Taletavičius, Virgaudas; Vainoras, Alfonsas; Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Jurkonis, Vidmantas. Krioterapijos metu registruotas EKG netiesinė analizė // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 25-28. 14. Korsakas, Stasys; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas; Poderys, Jonas; Ruseckas, Rimtautas; Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas; Jurkonis, Vidmantas; Miškinis, Vytenis. System of two persons physiologic and movement parameters monitoring and assessment of interpersonal concatenation  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 29-32. 15. Berškienė, Kristina; Vainoras, Alfonsas; Lukoševičius, Arūnas; Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Netiesinių dinaminių fiziologinių sistemų sąveikos tyrimas // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 38-41. 16. Šmidtaitė, Rasa; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Berškienė, Kristina; Bikulčienė, Liepa; Poderys, Jonas. Sąsajų vertinimas kompleksinėms sistemoms medicinoje  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 47-50. 17. Straukaitė, Jurgita; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Berškienė, Kristina. EKG parametrų vaizdavimas fazinėje plokštumoje // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 106-109. 18. Keršulytė, Gintarė; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas; Gargasas, Liudas. Kardiosignalų raiška baigtinėmis

eksponenčių sumomis kompleksiškumo vertinimui // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 110-114. 19. Šliupaitė, Asta; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Elektrokardiogamos parametrų kompleksiškumo vaizdavimas  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 115-118. 20. Buliuolis, Alfonsas; Poderys, Jonas; Trinkūnas, Eugenijus; Poderienė, V.; Bikulčienė, Liepa; Navickas, Zenonas. Teping testo registruojamos judesio charakteristikos ir jų panaudojimas vertinant funkcinę būklę bei interpersonalines sąveikas // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 122-125. 21. Alzbutas, Robertas; Janilionis, Vytautas; Rimas, Jonas. Treatment of dependability and uncertainty in probabilistic safety assessment of delayed system // Seventh European Dependable Computing Conference: EDCC-7, 7-9 May 2008, Kaunas, Lithuania: proceedings supplemental volume  / Vytautas Magnus University. Kaunas: Vytautas Magnus University Press, 2008. ISBN 9789955123392. p. 79-86. 22. Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa. Antros eilės matricų informatyvieji dėstiniai // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 26-33. 23. Kasperavičiūtė, Lina; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Apie ekstremumų momentus // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 34-37. 24. Jokimaitis, Arvydas. Nepriklausomų atsitiktinių dydžių k-tojo minimumo ribinis tankis // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 51-54. 25. Šliupaitė, Asta; Navickas, Zenonas; Vainoras, Alfonsas. Elektrokardiogramos parametrų kompleksiškumo tyrimas  // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 18222757. T. 4 (2008), p. 67-70. 26. Leonaitė, Gintarė; Rimas, Jonas. Dvilaipsnės valdymo sistemos su vėlavimais analizinis tyrimas // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 99-103. 27. Katinas, Raimondas; Listopadskis, Narimantas. Daugiamačių duomenų aproksimavimo problemos // Matematika ir matematinis modeliavimas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. T. 4 (2008), p. 104-116.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

8,36

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,17

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 2,33 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

18,39

Nerecenzuojamuose leidiniuose

11,50

Iš viso

156

45,75


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Dekanas – prof. Giedrius Antanas Kuprevičius Tel. (8 37) 321030 El. p. dekhmf@ktu.lt Fakultetas įkurtas 2000 m. Pagrindines pareigas jame turi 86 darbuotojai, iš jų 23 mokslininkai: 1 habilituotas daktaras, 20 daktarų.

Doc. R. Ambrazevičius pristato savo monografiją

Pagrindinës tyrimø kryptys Technologijų ir medijų filosofija. Terminija ir lietuvių kalbos norminimas. Lingvistinė ir sociokultūrinė kalbos analizė. Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai. Žmogaus kūrybinio proceso modeliavimas ir automatizavimas. Muzikos akustikos ir kognityvinės muzikos psichologijos problematika.

157 157


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Padaliniai Filosofijos ir kultūrologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. (8 37) 323890, el. p. kat1003@ktu.lt

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, tel. (8 37) 321030, el. p. darius.kucinskas@ktu.lt

Kalbotyros katedra

Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė, tel. (8 37) 322992, el. p. kat1002@ktu.lt

Užsienio kalbų centras

Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel. (8 37) 323531, el. p. rastukc@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

Univers iteto m ok s lo fondas 32,2%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 67,8%

158


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Fenomenologija ir humanitariniai mokslai, 2008  m. balandžio 25–27 d. 2. 10-asis tarptautinis muzikos prasmės kongresas, 2008  m. spalio 21–25 d. 3. Mokslas ir naujovės (studentų), 2008 m. balandžio 17  d. 4. Po idėjų pasaulį (12-oji respublikinė studentų), 2008 m. gegužės 10 d. Užsienio mokslininkų vizitai Pagal dėstytojų mainus fakultete paskaitas skaitė Lodzės universiteto lektorius dr. Piotr Sitarski, Vienos pedagoginio universiteto dėstytojas dr. Gerhardas Scheidlas, Vienos Muzikos ir dailiųjų menų universiteto profesorius Gregoras Widholmas. Kalbotyros katedroje viešėjo Europos Komisijos Generalinio vertimo žodžiu direktorato vertėjas Agustinas Jiménezas. Šis vizitas buvo skirtas ryšiams tarp Europos Komisijos ir padalinių, atsakingų už magistrantūros vertimo programas, stiprinti. Humanitarinių mokslų fakulteto studentams A. Jimenezas skaitė paskaitas ir vedė terminologijos, lokalizacijos ir specialiosios kalbos vertimo seminarus. Dalyvavimas periodinių leidinių redakcinėse kolegijose, kitų institucijų ir organizacijų veikloje Prof. A. Paulauskienė – žurnalų „Kalbotyra“ ir „Kalbų studijos“ redakcinių kolegijų narė. Prof. G. A. Kuprevičius – almanacho „Čiurlionis ir pasaulis“ redakcinės kolegijos narys; muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ redakcinės kolegijos narys; Lietuvos kompozitorių sąjungos narys; Lietuvos muzikų sąjungos narys; Nacionalinės mokslo premijos komiteto primininko pavaduotojas; Pasaulinės karilionininkų federacijos narys; vyresnysis Kauno miesto varpininkas.

Doc. D. Kučinskas – ISIS-Symmetry (International Society for Interdisciplinary Study of Symmetry) narys; Tarptautinio projekto ICMS (International Congress on Musical Signification) narys; Lietuvos kompozitorių sąjungos (muzikologų sekcijos) narys; Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Doc. R. Ambrazevičius – Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM) narys; Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM) tyrimų grupės „Computer Aided Research“ narys; Lietuvos akustikų sąjungos tarybos narys. Prof. T. Sodeika – žurnalų „Religija ir kultūra“, „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ ir „Athena. Filosofijos studijos“ redakcinių kolegijų narys; Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinio ir dorinio ugdymo komisijos ekspertas, Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, Lietuvos mokslo premijų komisijos ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas; Lietuvos filosofų draugijos vicepirmininkas. Doc. V. Liubinienė – žurnalo „Kalbų studijos“ vyr. redaktorė. Doc. A. Poškienė – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narė. Doc. S. Keturakis – žurnalo „Kalbų studijos“ redakcinės kolegijos narys. Dr. M. Bertašius – žurnalo „The Opern Anthropology Journal“ redakcinės kolegijos narys; tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Doc. M. Paulikaitė ir doc. L. Šulcienė – žurnalo „Soter“ redakcinės kolegijos narės. Doc. A. Leonavičienė – mokslo darbų leidinio „Kalbotyra“ (3, Germanų ir romanų studijos) redakcinės kolegijos narė, tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.

Filosofijos ir kultûrologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT–44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Saulius Keturakis, tel. (8 37) 323 890 el. p. kat1003@ktu.lt http://www.filosofija.ktu.lt

Filosofijos katedra įkurta 1962 metais. 2000 metais katedra pervadinta Filosofijos ir kultūrologijos katedra.

Darbuotojai Profesorius dr. Tomas Sodeika Docentai: dr. Rolandas Bartkus, dr. Saulius Keturakis, dr. Milda Paulikaitė, dr. Lina Šulcienė, dr. Lina Vidauskytė Lektoriai: Arūnas Bingelis, dr. Nerijus Čepulis, Eligijus

Džežulskis-Duonys, Aušra Urbonienė Vyr. mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Bertašius Administratorės: Dainora Blažiūnė, Diana Vilkelionok Doktorantūros moduliai Medijų filosofija (doc. T. Sodeika)

159


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Tyrimų tematika Technologijų ir medijų filosofija Prof. T. Sodeika, doc. S. Keturakis, doc. L. Vidauskytė, doc. R. Bartkus, vyr. m. d., dr. M. Bertašius Filosofijos ir kultūrologijos katedra, vykdydama savo pagrindinę mokslinių tyrimų temą, 2008 metais ją plėtojo šiomis kryptimis: -   oralumo ir rašto, kaip komunikacijos ir informacijos technologijų, raida;

-   šiuolaikinių informacinių bei komunikacijos technologijų įtaka literatūrai ir vaizduojamiesiems menams; -   verbalinės ir neverbalinės komunikacijos santykio pokyčiai šiuolaikiniame pasaulyje; -   virtualios tikrovės ontologinės bei gnoseologinės implikacijos.

MTEP projektai Marvelės kapinyno archeologiniai tyrimai: ūkio subjekto užsakymas Nr. U8325 / Vadovas dr. M. Bertašius 2008 m. susisteminta išsami grafinė ir planinė medžiaga, fotografijos, piešiniai, nustatyti topografiniai duomenys, padarytos išvados ir atliktos įvairios archeologinių duomenų apie tyrinėjamos senovės baltų gyvenvietės papročius, kultūrą, buitį, metalo apdirbimo technikas, įgūdžius, kultūrinius kontaktus, antropologinę charakteristiką interpretacijos. Baigti tyrimai Kauno nuotėkų valymo įrenginių teritorijoje. Tyrimų metu

kaupta dokumentinė medžiaga susisteminta taikant įvairias metodikas, atrasta įvairių dėsningumų. Tam labai palanki turima didelė duomenų bazė, leidžianti sudaryti įvairių tipų duomenų serijas. Priešistorinės visuomenės kultūrą interpretuojanti archeologinių tyrimų medžiaga tampa dvejopomis medijų kategorijomis ir vertintina dvejopai: a) kaip autorinis tekstas, kuriuo remiantis „perskaitoma“ archeologinių tyrimų medžiaga; b) kaip daiktinių, vaizdinių, technologinių, veiksmą liudijančių duomenų sistema, kuria naudojantis galima rekonstruoti bendruomenės kultūros reiškinius ir socialinę praktiką.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

1.

160

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Sodeika, Tomas; Vidauskytė, Lina. Kuklus nihilizmo žavesys: [recenzija] // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2008, T. 73, p. 204-209. [ISI Web of Science]. Pučiliauskaitė, Saulenė. L. Wittgensteino estetikos pamokos  // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2008, T. 74, p. 108-118. [ISI Web of Science]. Dulevičius, Jonas; Keturakis, Saulius; Naginevičienė, Liudvika Stanislava. Humanistic issues in engineering education // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 39-41. [Conference Proceedings Citation Index]. Keturakis, Saulius. Computing and programming languages as medium for teaching ethics // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 56-59. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Keturakis, Saulius. Herkus Mantas sovietinės Lietuvos kine ir literatūroje: socialinės praktikos ir jų transformacijos medijose // Respectus philologicus. Vilnius: VU Kauno

2.

1.

2.

3.

4. 5.

humanitarinis fakultetas ir Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose. ISSN 1392-8295. 2008, nr. 14 (19), p. 129-135. [IBSS International Index; MLA]. Bartkus, Rolandas. Sistema ir dvasia: žmogiškosios tvarkos kalėjimas ir išlaisvinanti Dievo malonė // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2008, nr. 28(56), p. 7-22. [The Philosopher’s Index; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Keturakis, Saulius. Reklamų vaizdo ir žodžio sąveikos tyrimo metodologinės prielaidos // Viešojo diskurso retorika ir lingvistika: straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955332589. p. 72-81. Urbonienė, Aušra. Schopenhauerio rezignacinė tragedijos teorija: kritinė Nietzce’ės recepcija // Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos = Metaphysics of will: interpretations of Schopenhauer’s philosophy. Kn. 3, Neklasikinė filosofija. Vilnius: Versus aureus, 2008. ISBN 9789955340478. p. 443-448. Bertašius, Mindaugas. Daugirdo g. 2 tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2008. (Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 1392-5512). ISBN 9789955991335. p. 333-336. Bertašius, Mindaugas. Ką pasakoja archeologijos šaltiniai apie lietuviškus arklius? // Lietuviški žirgai. Vilnius: Baltos lankos, 2008. ISBN 9789955231806. p. 47-51. Bertašius, Mindaugas. Marvelės kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2008. (Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 1392-5512). ISBN 9789955991335. p. 175-178.


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

2,00

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 2,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose

5,00

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

11,33

Garso ir vaizdo menų technologijos katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Darius Kučinskas, el. p. darius.kucinskas@ktu.lt, http://www.muzika.hmf.ktu.lt

Katedra įkurta 2003 m. gruodžio 29 d. Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Muzikos technologijos. Pagrindinis katedros tikslas – rengti profesionalius garso inžinierius ir režisierius, laisvai valdančius šių dienų muzikos industrijoje naudojamą įrangą ir technologijas. Darbuotojai Profesorius Giedrius Antanas Kuprevičius Docentai: dr. Darius Kučinskas, dr. Rytis Ambrazevičius Lektorius Jonas Valančius Administratorė Kristina Balandytė

Tyrimų tematika Muzikos tekstologija Doc. D. Kučinskas Tęsiant mokslinius tyrimus, analizuojami Čiurlionio muzikinio teksto kilmės ir kaitos klausimai, o per juos stengiamasi išryškinti bendruosius muzikinio teksto formavimosi klausimus. Taikant tekstologinę analizę stengtasi maksimaliai tiksliai rekonstruoti viso Čiurlionio kūrybinio proceso chronologiją, atskleisti atskirų tekstų kilmės aplinkybes, teksto kaitos priežastis ir veiksnius, turėjusius įtakos vienokio ar kitokio galutinio teksto atsiradimui. Dvilypė muzikinio teksto prigimtis (akustinis, realiai skambantis, ir grafinis, išreikštas natomis) kelia ypatingų reikalavimų jo tyrėjams ir tyrimo metodologijai. Užbaigti išsamūs Čiurlionio muzikos fondo tyrimai. Papildytas ir patikslintas sisteminis Čiurlionio muzikos katalogas (išleista antra laida). Be to, tekstologiniai muzikinių tekstų tyrimai leido įžvelgti archetipinius muzikinės kūrybos bruožus, būdingas europinio arealo

individui. Tai simultaninis kūrybos pobūdis, intensyvus ir gana ilgai trunkantis ikitekstinis periodas, racionalumas ir intelektinis kūrybos pradas. Psichologiniai muzikinio suvokimo aspektai Doc. R. Ambrazevičius Nagrinėjama viena iš Lietuvoje mažai žinomų muzikos psichologijos sričių – muzikinės darnos (intervalų sistemos) suvokimas: dėsningumai, jų psichofiziniai, akustiniai, kognityviniai, kultūriniai, raidos aspektai. Aptariami tiksliųjų mokslų metodai (visų pirma statistiniai, akustiniai ir psichoakustiniai), naudojami muzikinėms darnoms tirti, analizuojamos jų taikymo problemos. Pateikiami originalūs lietuvių tradicinio dainavimo (sutartinių ir solinio dainavimo) darnų tyrimo rezultatai, analizuojamos psichoakustinės sutartinių intervalikos prielaidos, kognityviniai ir statistiniai solinio dainavimo intervalikos dėsningumai. Aptariami tradicinio muzikinio mąstymo ypatumai.

161


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Kūrybinė veikla Giedriaus Kuprevičiaus kūryba 2008 m.: Pjesė 8 fagotams „Bonjour, monsieur Dada!“ Premjera įvyko tarptautiniame fagotų fetivalyje Vilniuje ir Druskininkuose; Operos „Daligala“ premjera Vilniuje; Miuziklo „Kirvirsavero saloje“ premjera Vilniaus filharmonijoje (A. Lindgren 100-čiui); Miuziklas „Veronika“ (A. Vienuolio apsakymo

„Paskenduolė“ 100-mečiui) premjera numatyta 2009 m. Klaipėdos muzikiniame teatre; Išleista nauja miuziklo „Ugnies medžioklė su varovais“ muzikos kompaktinė plokštelė; Trys bažnytinės giesmės chorui. Leidinys LITURGINĖS GIESMĖS chorams, sudarė kun. K. Senkus. Kaunas: Naujasis lankas.

Monografijos, Žodynai, Žinynai 1. Kučinskas, Darius. Chronologinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos katalogas. Kaunas: Technologija, 2008. 579 p. ISBN 9789955254232.

2. Ambrazevičius, Rytis. Psichologiniai muzikinės darnos aspektai: jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime: monografija. Kaunas: Technologija, 2008. 340 p. ISBN 9789955254225.

Straipsniai Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Ambrazevičius, Rytis; Leskauskaitė, Asta. The effect of the spoken dialect on the singing dialect: the example of Lithuanian // Journal of Interdisciplinary Music Studies (JIMS). Izmir. ISSN 1307-0401. 2008, Vol. 2, iss. 1-2, art. 0821201, p. 1-17. [DOAJ; Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)]. 2. Ambrazevičius, Rytis; Wiśniewska, Irena. Chromaticisms or performance rules? Evidence from traditional singing // Journal of Interdisciplinary Music Studies (JIMS). Izmir. ISSN 1307-0401. 2008, Vol. 2, iss. 1-2, art. 0821202, p. 19-31. [DOAJ; Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)]. 3. Budrys, Robertas; Ambrazevicius, Rytis. “Tonal” vs “atonal”: perception and tonal hierarchies // CIM08 Musical Structure [elektroninis išteklius]: 4th Conference of Interdisciplinary Musicology, Thessaloniki, Greece, 3-6 July 2008: abstracts and papers / Department of Music Studies Aristotle University of Thessaloniki, ESCOM, ESE, IMS. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2008. p. [ 1-6]. 4. Ambrazevicius, Rytis; Wiśniewska, Irena. Tonal hierarchies in Sutartinės // CIM08 Musical Structure [elektroninis

išteklius]: 4th Conference of Interdisciplinary Musicology, Thessaloniki, Greece, 3-6 July 2008: abstracts and papers  / Department of Music Studies Aristotle University of Thessaloniki, ESCOM, ESE, IMS. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2008. p. [ 1-7]. 5. Ambrazevicius, Rytis. Darnos ir ritmo “chromatizmai” lietuvių liaudies dainose // Lietuvos muzikologija = Lithuanian Musicology / Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija. ISSN 1392-9313. T. 9 (2008), p. 182-195. 6. Kučinskas, Darius. Harmony of arts: the case of Čiurlionis  // Symmetry: Art and Science. Lviv: ISISSymmetry. ISSN 0865-4824. 2008, Vol. 1-4, p. 53-56. 7. Ambrazevicius, Rytis. Psychoacoustical and cognitive basis of Sutartinės // Proceedings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition ICMPC10 [elektroninis išteklius]: 25-29 August 2008, Sapporo, Japan / Hokkaido University. [Hokkaido]: Department of Psychology, Hokkaido University, 2008. ISBN 9784990420802. p. [1-5].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

162

3,5 3,5


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Kalbotyros katedra Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Vedėja – doc. dr. Jurgita Mikelionienė tel. (8 37) 322 992, el. p. kat1002@ktu.lt

Katedra įkurta 1991 m. 1989 m. įvedus privalomąjį lietuvių kalbos kultūros mokymą, Rusų kalbos katedros pagrindu buvo įkurta Lietuvių ir rusų kalbų katedra. 1991 m. liepos 3 d. ji buvo

Darbuotojai Profesorė habil. dr. Aldona Paulauskienė Docentės: dr. Judita Džežulskienė, dr. Dalia Eigirdienė, dr. Saulutė Juzelėnienė, dr. Asta Kazlauskienė, dr. Aurelija Leonavičienė, dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Audronė Poškienė

pavadinta Lietuvių kalbos katedra, o nuo 2006 m. gegužės 18 d. – Kalbotyros katedra. Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. iki l995 m. pabaigos katedrai vadovavo doc. L. D. Barzdžiukienė, nuo 1996 m. kovo mėn. iki 2000 m. rugsėjo mėn. – doc. A. Kaulakienė, nuo 2001 m. vasario mėn. iki 2006 m. sausio mėn. – doc. R. Marčėnas, o nuo 2006 m. vasario 1 d. katedrai vadovauja doc. J. Mikelionienė.

Lektoriai: dr. Vilija Celiešienė, dr. Jonas Jonušas, Sigita Stankevičienė, Virginija Stankevičienė Vyr. administratorė Rimgailė Vilpišauskienė Administratorius Robertas Zimblys

Tyrimų tematika Deskriptyviniai ir gretinamieji kalbų tyrimai D. Eigirdienė, A. Kazlauskienė, A. Leonavičienė, J. Mikelionienė, A. Paulauskienė, S. Stankevičienė ir V. Stankevičienė

Lietuvių ir užsienio kalbos daugiausia buvo tiriamos sinchroniniu aspektu ir įvairias metodais: gretinamuoju, aprašomuoju, taip pat šiuo metu visame lingvistiniame pasaulyje vienu iš labiausiai paplitusių – tekstynų lingvistikos ir statistiniais kalbų analizės metodais.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Juzelėnienė, Saulutė; Baranauskienė, Rita. Lingvistinių diskurso tyrimų raida // Respectus philologicus. Vilnius: VU Kauno humanitarinis fakultetas ir Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose. ISSN 1392-8295. 2008, nr. 14 (19), p. 129-135. [IBSS International Index; MLA]. Leonavičienė, Aurelija. Prancūzų kalbos sintaksinių konstrukcijų c’est. qui/ c’est. que vertimas // Kalbų studijos   / Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 12, p. 44-50. [MLA; CEEOL]. Paulauskienė, Aldona Stanislava. Opozicijos ir jų neutralizacija gramatinių kategorijų paradigmose // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 13, p. 5-14. [MLA; CEEOL]. Eigirdienė, Dalia. Семантика зоонимных фразеологизмов в литовском и русском языках // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras.

5.

1.

2.

3.

Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 13, p. 1520. [MLA; CEEOL]. Poškienė, Audronė. Seeking and shaping students‘ research effectiveness // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-0758. 2008, nr. 4(62), p. 64-71. [Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Paulauskienė, Aldona Stanislava. Meilutė Ramonienė, Joana Pribušauskaitė. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos, 2007, 284 p.: [recenzija] // Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. ISSN 1392-2785. 2008, no. 11(497), p. 13-16. Mikelionienė, Jurgita. Nauji žodžiai su dėmeniu techno- // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 0130-2795. 2008, T. 81, p. 185-191. Stankevičienė, Virginija. Sudurtinių vardažodžių vartosena dabartinės lietuvių kalbos tekstyne // Valoda - 2008: Valoda dažadu kultūru konteksta: zinatnisko rakstu krajums XVIII   Language 2008: Language in Various Cultural Contexts / Daugavpils Universitate Humanitara Fakultate. Daugavpils: Daugavpils Universitate, 2008. ISBN 9789984144122. p. 175-180.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

4

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3

Iš viso

7

163


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Užsienio kalbų centras Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Direktorė – Ilona Antanina Rinkevičienė, tel./faks. (8 37) 323 531, el. p. rastukc@ktu.lt Užsienio kalbų katedra buvo įkurta 1950 metais. Pirmoji vedėja buvo M. Makarova. Vėliau katedrai vadovavo:

Darbuotojai Docentės: dr. Vilmantė Liubinienė, dr. Dalia Marija Vyšniauskienė Lektoriai: Raimunda Česonienė, Inga Dagilienė, Audronė Daubarienė, Regina Deveikienė, Jolita Horbačiauskienė, Jadvyga Jonušienė, Dalia Kačergienė, Ramunė Kasperavičienė, Živilė Kemeklienė, Jūratė Maksvytytė, Romualda Marcinkonienė, Dainora Maumevičienė, Almantė Meškauskienė, Palmina Morkienė, Regina Petrylaitė, Saulė Petronienė, Irena Praškevičienė, Dalia Valerija Pravackaitė, Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė, Ilona Antanina Rinkevičienė, Margarita Santos Cuesta, Edita Stankevičienė, Birutė Strakšienė, Viorika Šestakova, Loreta Šmidtaitė, Dana Švenčionienė, Daiva

B. Aristovienė, G. Daugirdaitė (laikinai), M. Mikelke­vičius, A. Nikolskis, Č. Rimkus (1972–1977 m.), J. Čižinauskienė (1977–1992 m.), V. Raila (1992–1996 m.). 1995 m. Užsienio kalbų katedra buvo pertvarkyta į Užsienio kalbų centrą.

Tamulaitienė, Miglė Trainienė, Valdas Trapenskas, Diana Vaškelienė, Dalia Venckienė, Tatjana Vėžytė, Ramutė Vingelienė, Zita Zajankauskaitė, Daiva Birutė Zavistanavičienė, Jūratė Zdanytė Asistentės: Evelina Jaleniauskienė, Liudmila Kravcova, Jūratė Morkūnienė, Daiva Šidiškytė Metodinio kabineto vedėja Janina Račkauskienė Technikas Antanas Valteris Metodininkė Genovaitė Ūsaitienė Vyr. laborantė Zita Mažeikienė Laborantė Rima Marčiukaitienė Jaunesn. laborantė Akvilė Žukauskaitė Vyresn. administratorė Aušra Berkmanienė Administratorės: Rūta Jankauskienė, Gintarė Vilbikienė, Lina Vosyliūtė

Tyrimų tematika Lingvistinė kalbos analizė ir vertimas Doc. V. Liubinienė, doc. D. M. Vyšniauskienė, I. Rinkevičienė, A. Daubarienė, S. Petronienė, D. Maumevičienė, R. Kasperavičienė, D. Švenčionienė, R. Petrylaitė, J. Zdanytė, J. Morkūnienė 2008 m. buvo atliekami lingvistinės kalbos analizės ir vertimo tyrimai, kurių tikslas – analizuoti lietuvių ir užsienio kalbas lingvistiniu aspektu, tirti vertimo problemas – įgyvendintas. Pagrindinės tyrimų tematikos sritys buvo šios: skaičiaus kategorija lietuvių ir anglų

kalbose; anglų ir lietuvių kalbų sintaksiniai predikatai (tariniai) ir jų morfosintaksinis realizavimas techniniuose tekstuose; lietuvių kalbos būtųjų laikų reikšmės ir jų atitikmenys anglų kalboje; rusų ir lietuvių mokslinėstechninės kalbos vertimo problemos; kalbų mokymo ir mokymosi metodologiniai aspektai; naujųjų technologijų taikymas mokant(is) užsienio kalbų. Analizuotas terminijos vertimas ir adaptavimas, nes tai yra labai aktualu vykdant technikos kalbos vertimo ir redagavimo programą.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Liubinienė, Vilmantė. Has CLIL got the future in the engineering education curriculum? // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 42-46. [Conference Proceedings Citation Index]. 2. Daubarienė, Audronė; Rinkevičienė, Ilona Antanina; Zdanytė, Jūratė. Blended learning in foreign language studies: theory and practice // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18228070. 2008, p. 127-130. [Conference Proceedings Citation Index]. 3. Morkūnienė, Jūratė. The importance of the English language in engineering education // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference

164

proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 18228070. 2008, p. 196-197. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Poškienė, Audronė. Seeking and shaping students’ research effectiveness // Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-0758. 2008, nr. 4(62), p. 64-71. [Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text]. 2. Švenčionienė, Dana. Anglų kalbos sintaksiniai predikatai ir juos atitinkantys lietuvių kalbos vientisiniai tariniai // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 12, p. 11-15. [MLA; CEEOL]. 3. Kasperavičienė, Ramunė. Number categories in abstract nouns // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 16482824. 2008, nr. 12, p. 16-26. [MLA; CEEOL].


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS 4. Petronienė, Saulė. Grammatical category of evidentiality and its expression in Lithuanian // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 12, p. 2730. [MLA; CEEOL]. 5. Vyšniauskienė, Dalia Marija. Перевод конструкций с деепричастиями на литовский язык в научной речи  // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 16482824. 2008, nr. 12, p. 36-43. [MLA; CEEOL]. 6. Petrylaitė, Regina; Vaškelienė, Diana; Vėžytė, Tatjana. Changing skills of dictionary use // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras.

Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 12, p. 7782. [MLA; CEEOL]. 7. Vyšniauskienė, Dalia Marija. Отыменные предлоги в научно-техническом тексте: проблемы перевода // Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2824. 2008, nr. 13, p. 32-37. [MLA; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Targamadzė, Aleksandras; Motekaitytė, Vida; Maumevičienė, Dainora. Fostering e-learning in Lithuania // New Learning Cultures. How Do We Learn? Where Do We Learn? [elektroninis išteklius]: EDEN 2008 Annual Conference, 11-14 June 2008 Lisbon, Portugal: proceedings. Budapest: European Distance and e-Learning Network, 2008. ISBN 9789630651325. p. [1-7].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,00

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 7,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

0,33 10,33

165


HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Kauno technologijos universiteto radijo stotis „Gaudeamus“ 93,6 MHz FM Kaune Transliacijos internetu: http:// www.gaudeamus.ktu.lt El. paštas gaudeamus@ktu.lt Adresas: Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas KTU interneto radijo stotis „Gaudeamus“ buvo įkurta 2005 m. rugsėjo mėnesį. Radijo tikslas – transliuoti įvairią, mažiau populiarią muziką, kurios dauguma mėgėjų yra akademinėje bendruomenėje ir būti šios žmonių grupės aktualiu žinių bei informacijos eteriu. „Gaudeamus“ idėjos autorius – KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Giedrius Kuprevičius. Rengdamas atskiras radijo laidas ar specifinius radijo projektus „Gaudeamus“ nuolat stengiasi bendradarbiauti su kitais Lietuvos universitetais. KTU radijas nuo pat įsikūrimo siekia būti ne tik savo, bet ir kitų šalies universitetų informacijos, bendros veiklos vieta plačia kultūrine ir šviečiamąja prasme. Radijo stotis, transliuojanti FM bangomis, kartu yra ir svarbi mokomoji priemonė. Čia puikią praktiką įgyja programų „Muzikos technologijos“ ir „Technikos kalbos vertimas ir redagavimas“ studentai. Radijas yra tikra studijų laboratorija ir kitų technologinių specialybių studentams, kelianti studijų kokybę ir didinanti studentų motyvaciją. Ši radijo stotis įkurta bendromis universiteto vadovybės, administracijos, pedagogų ir studentų jėgomis. Manome, jog Lietuvos akademinei bendruomenei privalu turėti savarankišką, stiprią žiniasklaidos priemonę, kad galėtų realizuoti kitose šalies informacijos priemonėse silpnai pristatomą savo problemų lauką.

166


Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Dekanas – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė Tel. (8 37) 300351 Faks. (8 37) 300352 El. p. dekif@ktu.lt http://if.ktu.lt

INFORMATIKOS FAKULTETAS

Fakultetas įkurtas 1977 m. Fakultete pagrindines pareigas turi 202 darbuotojai, tarp jų 75 mokslininkai: 6 habilituoti daktarai, 69 daktarai.

Atidaryta nauja Programų inžinerijos procesų laboratorija

Pagrindinës tyrimø kryptys Skaitmeninis signalų apdorojimas ir realaus laiko kompiuterių sistemos. Geografinės informacinės sistemos. Automatizuotojo projektavimo procesai. Verslo sistemų skaitmeninis ir imitacinis modeliavimas taikant formaliuosius metodus. Telekomunikacijų tinklų protokolų ir realaus laiko sistemų formalusis specifikavimas, validavimas ir modeliavimas. Kompiuterių tinklai ir tinklinė programinė įranga. Tinklų technologinių išteklių įvertinimas ir optimizavimas. Mobiliųjų technologijų taikymas. E. mokymo technologijos. Skaitmeninių bibliotekų technologijos. E. leidybos tyrimas ir diegimas. Nuotolinių studijų tyrimas ir diegimas. Organizacijų veiklos analizė ir reikalavimų sistemoms inžinerija. Duomenų bankų projektavimas. Fizikinių sistemų ir procesų modeliavimo metodai ir programinė įranga. Informacinių sistemų ir duomenų bazių konceptualusis modeliavimas. Informacinių sistemų kompiuterizuotojo projektavimo metodai ir priemonės. Veiklos modeliavimas ir reikalavimų inžinerijos metodai. Modeliais grindžiamas informacinių sistemų kūrimas. Didelės integracijos schemų automatizuotasis projektavimas. Kompiuterinės įrangos ir kompiuterizuotų darbo vietų kokybės tyrimas. Skaitmeninių sistemų diagnostika. Funkcinių testų generavimas. Informacinės visuomenės plėtros procesų tyrimas. Organizacijų kompiuterinių sistemų projektavimas. Miglotoji logika ir lanksčioji kompiuterika. Sprendimų priėmimo kompiuterizavimo priemonių kūrimas.

167 167


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Informacijos sistemø katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 453445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt

Kompiuteriø katedra

Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 453990, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Kompiuteriø tinklø katedra

Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 351089, el. p. ktk@if.ktu.lt

Multimedijos inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 350730, el. p. dalius.rubliauskas@ktu.lt

Programø inþinerijos katedra

Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: (8 37) 454229, el. p. eduardas.bareisa@ktu.lt

Sisteminës analizës katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300357, el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt

Verslo informatikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt

Informaciniø technologijø diegimo centras

Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, tel. (8 37) 300358,

el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt

Kompiuterinio raðtingumo centras

Direktorius – doc. dr. Vytautas Petrauskas, tel. (8 37) 300390, el. p. vytautas.petrauskas@ktu.lt

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras

Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300392, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt

Mokslinių tyrimų finansavimas

K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 9,5%

TP A 0,8%

V M S F 8,0%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 36,5%

Univers iteto m ok s lo fondas 18,1%

Tarptautinės m ok s lo program os 27,1%

168


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Informacinės technologijos’2008; 2008 m. balandžio 24, 25 d. 2. Informacinės technologijos (13-oji magistrantų ir doktorantų), 2008 m. gegužės 9 d. 3. Įmonių taikomųjų uždavinių ir informacijos integravimas (2-asis tarptautinis mokslinis praktinis seminaras), 2008 m. spalio 7 d. 4. Aplinkos valdymo palaikymo sistemos (tarptautinė), 2008 m. rugsėjo 3–5 d. Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. R. Barauskas – tarptautinės konferencijos „Computational Ballistics“ organizacinio komiteto narys. Prof. R. Jasinevičius – IEEE organizacijos narys; Matematikos ir informatikos instituto Informatikos terminijos komisijos narys; tarptautinės konferencijos „Informacinės technologijos IT“ organizacinio komiteto narys. Doc. A. Otas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininkas, Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų ekspertų komisijos pirmininkas, Kauno apskrities Trečiojo amžiaus universiteto Informatikos fakulteto dekanas. Prof. B. Paradauskas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komiteto narys. Prof. R. Plėštys – Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 18 „Telekomunikacijos“ narys. Prof. H. Pranevičius – Baltijos šalių operacijų tyrimų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos operacijų tyrimų asociacijos prezidentas; Tarptautinės doktorantų vasaros mokyklos organizacinio komiteto pirmininkas, žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ redakcinės kolegijos narys, žurnalų „Computer science“ (Ryga) ir „Technological and Economic Development of Economy“ (VGTU) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Doc. D. Rubliauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ atsakingasis sekretorius. Prof. E. Kazanavičius – Nacionalinės įterptinių sistemų technologijų platformos ir Nacionalinės visuomenės informavimo, komunikacijų ir elektroninių technologijų platformos tarybų narys bei pirmininkų pavaduotojas

mokslui, Europos technologijų plaformų „Embedded computing systems (ARTEMIS)“ ir „Networked and Electronic Media (NEM)“ narys. Prof. R. Šeinauskas – žurnalo „Informacinės technologijos ir valdymas“ vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Informatica“ redakcinės kolegijos narys. Prof. A. Targamadzė – Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo (LITNET) valdybos narys, valstybinės programos „Lietuvos virtualus universitetas“ koordinatorius, žurnalų „Informacinės technologijos ir valdymas“ ir „Informatics in Education“ redakcinių kolegijų narys, asociacijos „Nacionalinis programinės įrangos ir paslaugų klasteris“ bei Nacionalinės programinės įrangos ir paslaugų technologijų platformos valdybų narys. Doc. B. Tamulynas – Lietuvos technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys ir ekspertas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo programų koordinavimo narys. Prof. L. Nemuraitė – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“ ir „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narė. Prof. S. Gudas – tarptautinės konferencijos „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ ir „Business Informatics Research“ programų komitetų narys. Prof. R. Butleris – tarptautinių konferencijų „Information Systems Development“, „Business Informatics Research“, „International Conference on Software Methodologies, Tools, and Techniques“, „IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems“ programų komitetų narys, tarptautinės konferencijos „Information and Software Technologies’2008“ organizacinio komiteto pirmininkas ir programų komiteto narys, Kauno integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“ steigimo darbo grupės narys, ECCAI narys, nacionalinės kompleksinės programos „Informacinės technologijos“ rengimo grupės narys. Prof. E. Bareiša – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos narys. Doc. V. Petrauskas – Lietuvos kompiuterininkų sąjungos narys; projekto „Interaktyvių audiovizualinių mokymo modulių Vilniaus gimnazijoms sukūrimas“ švietimo koordinatorius.

169


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informacijos sistemų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Butleris, tel.: (8 37) 327 628, 453 445, el. p. rimantas.butleris@ktu.lt, http://isd.ktu.lt Katedra įkurta 1993 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Rimantas Butleris, dr. Saulius Gudas, dr. Lina Nemuraitė, dr. Bronius Paradauskas Docentai: dr. Eugenijus Ambrazevičius, dr. Rita Butkienė, dr. Gintautas Garšva, habil. dr. Remigijus Gustas, dr. Arūnas Jasiukevičius, dr. Audrius Lopata, dr. Raimundas Stulpinas, dr. Vigintas Šakys, dr. Eugenijus Telešius, dr. Pranas Žvinys Lektoriai: dr. Lina Čeponienė, Tomas Danikauskas, dr. Kęstutis Kapočius, dr. Tomas Skersys Mokslo darbuotojai: dr. Kęstutis Kapočius, dr. Jovita Nenortaitė, dr. Tomas Skersys Jaunesn. mokslo darbuotojas Tomas Danikauskas Doktorantai: Linas Ablonskis, Aistė Aleksandravičienė, Andrius Armonas, Gražina Kalibataitė, Aurimas Laurikaitis, Gytenis Mikulėnas, Birutė Misevičiūtė, Jurgita Motiekaitienė, Edvinas Pakalnickas, Erdvinas Perednikas, Gediminas Rudaitis, Vytautas Taujanskas, Lina Tutkutė, Ernestas Vyšniauskas

Inžinierius Gytenis Mikulėnas Programuotojas Linas Ablonskis Laborantė Dovilė Ignatavičiūtė Jaunesn. laborantas Algirdas Aleliūnas Administratorė Lina Tutkutė Doktorantūros moduliai Informacijos poreikių specifikavimo modeliai (prof. R. Butleris); Sistemų analizės technologijos (prof. S. Gudas); Informacijos sistemų pagrindai (prof. B. Paradauskas); Duomenų bazės ir semantiniai modeliai (prof. B. Paradauskas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija: Elita Pakalnickienė. Koncepcinis duomenų modeliavimas UML su vientisumo reikalavimais (vadovė prof. L. Nemuraitė).

Tyrimų tematika Veiklos taisyklių išraiškos ir specifikavimo modelių bei metodų sudarymas ir jų taikymas kuriant informacines sistemas Prof. R. Butleris, doc. R. Butkienė, doc. L. Čeponienė, lekt. T. Danikauskas, m. d. K. Kapočius, prof. L. Nemuraitė, m. d. J. Nenortaitė, prof. B. Paradauskas, doc. T. Skersys, doc. V. Šakys, doktorantai L. Ablonskis, A. Armonas, A. Laurikaitis, G. Mikulėnas, B.Misevičiūtė, E. Perednikas, V. Taujanskas ir L. Tutkutė Tai yra viena pagrindinių katedros tęstinių mokslinės veiklos krypčių. Ši kryptis nuo 2007 m. yra plėtojama ir pagal VMSF remiamą Aukštųjų technologijų plėtros programos projektą „Veiklos taisyklių sprendimai informacinėms sistemoms kurti (VeTIS)“. Pagrindinis tikslas šioje kryptyje yra pagerinti informacinių sistemų (IS) kompiuterizuoto kūrimo proceso kokybę, pasiūlant novatorišką veiklos taisyklėmis išplėstą IS kūrimo metodą ir jo įgyvendinimo inžinerinius sprendimus. 2008 m. sukurtas pats veiklos taisyklių (VT) specifikavimo metodas. Siekiant visiškai integruoti VT grafiniuose UML modeliuose, reikėjo susieti ne tik VT ir UML metamodelius, bet ir papildyti grafinės UML kalbos notaciją naujais elementais, vizualizuojančiais veiklos taisykles. Šiam tikslui pasiekti UML 2.1.2 notacija buvo papildyta naujais grafiniais VT vaizdavimo elementais. Parengtas sukurtąjį metodą realizuojančio tipinio CASE įrankio MagicDraw UML įskiepio projektas. Organizacijų modeliavimas bei veiklos žiniomis grindžiamas informacinių sistemų kūrimas Prof. S. Gudas, doc. A. Lopata, doktorantai G. Kalibataitė, E. Pakalnickas ir E. Perednikas.

170

Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į:

• autorinio veiklos žinių modelio plėtojimą ir tiriamos jo taikymo IS kūrimo procese galimybės, šitaip plėtojant veiklos žiniomis grindžiamo informacijos sistemų kūrimo požiūrį; • veiklos žinių transformavimo (atvaizdavimo) į projektinius IS modelius problematiką. Rengiamas metodas IS projektiniams modeliams (konkrečiai  – sistemos klasių modeliui) automatizuotai kurti veiklos žinių pagrindu; • veiklos modelio taikymo vartotojo funkciniams reikalavimams surinkimo procese metodo plėtojimą. Kuriamieji veiklos žiniomis grindžiami metodai turėtų sumažinti atotrūkį tarp veiklos modeliavimo ir pačių kompiuterizuotų IS kūrimo etapų, nes ši problema vis dar išlieka labai aktuali. Modeliais grindžiamų informacinių sistemų kūrimas Prof. B. Paradauskas, lekt. L. Čeponienė, prof. L. Nemuraitė, doktorantai L. Ablonskis, A. Armonas, G. Rudaitis, E. Vyšniauskas ir V. Taujanskas Kuriamas autorinis koncepcinio modeliavimo metodas, leidžiantis išsamiai vaizduoti dalykinę sritį, papildant grafinius UML modelius vientisumo ribojimais. Metodas taikomas UML CASE įrankiuose, papildytuose vientisumo reikalavimų vaizdavimo, tikrinimo ir realizavimo priemonėmis, kurios leidžia greičiau kurti geresnės kokybės koncepcinius modelius. Eksperimentinė metodo realizacija išbandyta UML CASE įrankyje „MagicDraw UML.“ Pagrindiniai šio tyrimo rezultatai yra tikslių ir sutvarkytų koncepcinių modelių sudarymo metodas ir jo taikymo CASE įrankiuose technologija, naudojanti sukurtus vientisumo reikalavimų stereotipus ir jų realizavimo duomenų bazėje šablonus. Tikslių ir sutvarkytų


INFORMATIKOS FAKULTETAS koncepcinių modelių su vientisumo reikalavimais sudarymo metodas susideda iš trijų žingsnių: • sutvarkyto koncepcinio modelio sudarymo; • modelio papildymo vientisumo reikalavimais;

• modelio tinkamumo (kartu ir vientisumo reikalavimų korektiškumo) patikrinimo.

MTEP projektai Nordforsk fondo remiamas mokslinių tyrimų tinklo projektas „Interaktyvių tinklinių organizacijų metodologijos“ (2005–2009). Dalyviai: Agderio universitetas (Norvegija), Olborgo universitetas (Danija), Gdansko universitetas (Lenkija), Jonšiopingo universitetas (Švedija), Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas, Šiovdės universitetas (Švedija), Tamperės universitetas (Suomija). Projektas remiamas Šiaurės šalių ministrų tarybos (http://isd.ktu.lt/MINE) / Koordinatorius prof. R. Butleris. Projekto veikloje dalyvauja daugiau nei 40 Šiaurės šalių, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų bei doktorantų. Projekto pagrindinis tikslas – integruoti mokslinių tyrimų išteklius, atliekant tinklinių organizacijų veiklos modeliavimo, įvairių konceptualaus modeliavimo priemonių ir būdų tarpusavio atvaizdavimo bei tranformacijų užtikrinimo mechanizmų tyrimus. 2008 metais įvyko du tarptautiniai seminarai: balandžio mėn. – KTU ir rugsėjo mėn. – Gdansko universitete (Lenkija). Veiklos taisyklių taikymas informacinėms sistemoms kurti (VeTIS): VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas (2007–2009). Projekto partneriai: UAB „Baltijos programinė įranga“, VGTU. Koordinatorius prof. R. Butleris. VeTIS projektas inicijuotas siekiant pagerinti informacinių sistemų (IS) ir veiklos modeliais grindžiamo jų kompiuterizuoto kūrimo procesų kokybę, pasiūlant inovatyvų veiklos taisyklių (VT) specifikavimo metodą ir jo realizavimo inžinerinius sprendimus. Projekto rezultatai turi būti parengti taikyti praktikoje. Baigta teorinių ir praktinių projekto pagrindų analizė, apimanti veiklos taisyklių atvaizdavimo OCL ir kitomis

formaliomis kalbomis, veiklos taisyklių vaizdavimo programiniu kodu galimybių analizę bei visų gautų rezultatų apibendrinimą. Toliau kuriamas veiklos taisyklių specifikavimo metodas. Patikslinta veiklos taisyklių klasifikacija IS reikalavimų specifikavimo stadijai, sukurtas veiklos taisyklių šablonų rinkinys ir metamodelis. Specifikuota taisyklių klasifikacija ir metamodelis IS projektavimo stadijai, VT išgavimo iš probleminės srities ontologijų metodas. Sukurtųjų veiklos taisyklių metamodeliai susieti su UML 2.x metamodeliu, papildyta UML grafinė notacija, apibrėžtas taisyklių vaizdavimo OCL specifikacijomis metodas. Valstybės informacinių išteklių kūrimo ir valdymo studija: ūkio subjekto užsakymas Nr.8511 / Vadovas prof. R. Butleris. Parengti metodinių dokumentų, kurie apima informacinių sistemų (IS) steigimą ir kūrimą, metmenys; atlikta Europos ir pasaulio standartizacijos organizacijų parengtų standartų, tarptautiniu mastu pripažintų „gerosios praktikos“ ir kitų metodinių dokumentų, skirtų informacinių technologijų, IS steigimo ir kūrimo valdymui, analizė-įžvalga ir parengtos išvados bei rekomendacijos dėl jų taikymo steigiant ir kuriant IS. Teritorijų planavimo dokumentų registro bei teritorijų planavimo duomenų banko sprendinių integravimas ir modernizavimas: ūkio subjekto užsakymas Nr.8512 / Vadovas prof. R. Butleris. Išanalizuoti valstybės, apskrities ir savivaldybių bendrojo teritorijų planavimo duomenys apie esamą situaciją, parengti šių duomenų formavimo, atnaujinimo, monitoringo, teikimo specialistams ir visuomenei koncepciniai modeliai, specifikuoti reikiami aplikacijų prototipai ir apibrėžtos bendrosios techninės įrangos charakteristikos, reikalingos jiems įdiegti.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Čeponienė, Lina. Handling multiple failures in process networks // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 1, p. 19-25. [ISI Web of Science; INSPEC]. Skersys, Tomas. Business knowledge-based generation of the system class model // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 2, p. 145-153. [ISI Web of Science; INSPEC]. Tutkutė, Lina; Butleris, Rimantas; Skersys, Tomas. An approach for the formation of leverage coefficients-based recommendations in social network // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 245254. [ISI Web of Science; INSPEC]. Nemuraitė, Lina; Čeponienė, Lina; Vedrickas, Gediminas. Representation of business rules in UML&OCL models for developing information systems // The Practice of Enterprice Modeling: First IFIP WG 8.1 Working

Conference, PoEM 2008, Stockholm, Sweden, November 12-13, 2008: proceedings / Stirna, Janis; Persson, Anne (Eds.). Vol. 15, Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2008. ISBN 9783540892175. p. 182-196. [ISI Proceedings; SpringerLINK]. 5. Nenortaitė, Jovita; Butleris, Rimantas. Application of particle swarm optimization algorithm to decision making model incorporating cluster analysis // Human System Interactions [Elektroninis išteklius]: 2008 Conference on Human System Interactions, May 25-27, 2008, Krakow, Poland: [proceedings]. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 1424415438. p. 88-93. [ISI Proceedings, INSPEC]. 6. Gudas, Saulius; Brundzaitė, Rasa. Aspects of enterprise knowledge modelling // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 386-392. [ISI Proceedings]. 7. Kapočius, Kęstutis; Garšva, Gintautas. Business rules as part of information systems life cycle: possible scenarios   // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and

171


INFORMATIKOS FAKULTETAS Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 399-404. [ISI Proceedings]. 8. Perednikas, Erdvinas. Requirements reuse based on forecast of user needs // EurOPT’ 2008 : the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 450-455. [ISI Proceedings]. 9. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Enterprise model based computerized specification method of user functional requirements // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 456-461. [ISI Proceedings]. 10. Kalibataitė, Gražina. Application of metamodelling for information systems engineering // EurOPT’ 2008 : the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 462-467. [ISI Proceedings]. 11. Driaunys, Kęstutis; Rudžionis, Vytautas; Žvinys, Pranas. Analysis of recognition of acoustic events of stop consonants // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 42-48. [ISI Proceedings]. 12. Nenortaitė, Jovita; Butleris, Rimantas. Business rules management improvement through the application of particle swarm optimization algorithm and artificial neural networks // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 84-90. [ISI Proceedings]. 13. Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Enterprise model based specification of functional requirements // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 189-194. [ISI Proceedings]. 14. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Čeponis, Jonas. Challenges and promises of extended model driven approach for service oriented information systems // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 204-215. [ISI Proceedings]. 15. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Vygintas; Čeponienė, Lina; Kazanavičius, Egidijus; Dobrovolskis, Algirdas. Applying DRM for content distribution in VOD systems // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 233-240. [ISI Proceedings]. 16. Butkienė, Rita. Towards a verbalization of the conceptual model expressed in Lithuanian language // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 315-323. [ISI Proceedings]. 17. Šilingas, Darius; Butleris, Rimantas. UML-intensive framework for modeling software requirements //

172

Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 334-342. [ISI Proceedings]. 18. Skersys, Tomas; Pečiulis, Vaidas; Simutis, Rimvydas. Business rules specification using natural language-based templates: approach and implementation // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 353-360. [ISI Proceedings]. 19. Kapočius, Kęstutis; Merkevičius, Egidijus; Garšva, Gintautas. Function-decision-rule modeling as a bankrupcy prediction model specification tool // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 361-369. [ISI Proceedings]. 20. Perednikas, Erdvinas. Requirements reuse: an approach based on forecast of user needs // Information Technologies’ 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 377-386. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Mikulėnas, Gytenis. Decision criteria catalog with artificial neural network modeling approach for software development process management // Research Reports on Business Informatics: proceedings of the 8th MINE Workshop Methodologies for Interactive Networked Enterprises: 24, September, 2008, University of Gdansk. Gdansk: University of Gdansk, 2008. p. 18-22. 2. Tutkutė, Lina. Possibilities of business rules modeling and integration into the information systems // Research Reports on Business Informatics: proceedings of the 8th MINE Workshop Methodologies for Interactive Networked Enterprises: 24, September, 2008, University of Gdansk. Gdansk: University of Gdansk, 2008. p. 29-34. 3. Driaunys, Kęstutis; Rudžionis, Vytautas; Butleris, Rimantas. Reikalavimų garsyno vartotojo sąsajai tyrimas // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2008, T. 6, p. 37-42. 4. Budzinauskas, Donatas; Butleris, Rimantas. Nuo verslo procesų modelio iki programinio kodo // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2008, T. 6, p. 43-48. 5. Rudaitis, Gediminas; Nemuraitė, Lina. Įvykiais grindžiamų informacinių sistemų modeliavimo ir realizavimo metodika  // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 49-58. 6. Jurevičius, Artūras; Nemuraitė, Lina. Centralizuoto informacijos sistemų atnaujinimo paslaugų modelis ir prototipas // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 59-68. 7. Bručaitė, Justina; Ragėnas, Aldas; Nemuraitė, Lina. Informacinių sistemų analizės ir įvertinimo metodika ir įrankis // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of


INFORMATIKOS FAKULTETAS Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 69-80. 8. Junčis, Aurimas; Nemuraitė, Lina. Dinaminė interneto sąsaja įmonių klientų ryšių valdymo sistemoms patobulinti // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 81-91. 9. Budzinauskas, Donatas; Butleris, Rimantas. Programinio kodo generavimas iš verslo procesų modelio // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 99-107.

10. Šakys, Vigintas; Barila, Arvydas. Verslo intelektuali analizė įmonėse ir universitetinėse studijose // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 125-130. 11. Driaunys, Kęstutis; Rudžionis, Vytautas; Butleris, Rimantas. Model and experimental evaluation of requirements for user interface of speech corpora // The third Baltic Conference on Human Language Technologies, October 4-5, 2007, Kaunas, Lithuania: proceedings / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2008. ISBN 9789955704539. p. 79-85.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

2,33 11,62 9,33 8,00 31,28

Kompiuterių katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel.: (8 37) 300 386, 453 990, el. p. egidijus.kazanavicius@ktu.lt Katedra įkurta 1966 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Raimundas Jasinevičius, dr. Egidijus Kazanavičius Docentai: dr. Jonas Čeponis, dr. Pranas Kanapeckas, dr. Stasys Maciulevičius, dr. Antanas Mikuckas, dr. Nerijus Morkevičius, dr. Alfredas Otas, dr. Vytautas Petrauskas, dr. Eugenijus Toldinas, dr. Algimantas Venčkauskas Lektoriai: Rolandas Girčys, Petras Jakutis, dr. Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Antanas Kulikauskas, dr. Agnius Liutkevičius, Marina Šurnienė, Arūnas Vrubliauskas Doktorantai: Vaidas Jukavičius, Vygintas Kazanavičius, Vitalijus Martusevičius, Laura Ostaševičiūtė, Robertas Šunokas, Mindaugas Vidmantas Vyr. inžinieriai: Rolandas Girčys, Eugenijus Karla, Leonardas Markauskas

Metodinio kabineto vedėjas Liutauras Ričardas Vaitekūnas Vyr. technikė Laura Ostaševičiūtė Technikai: Audrius Simonavičius, Mindaugas Vidmantas, dr. Arūnas Žvironas Vyr. administratorė Ona Ančerienė Tiriamoji bazė Signalų apdorojimo, realaus laiko sistemų, mikroprocesorinių sistemų, kompiuterių elementų, organizacijų kompiuterinių sistemų, kompiuterinės technikos bandymų laboratorijos. Programinė įranga ir kompiuterinės priemonės sprendimų priėmimų analizei tikslios informacijos stygiaus sąlygomis (fuzzyTech 5.72c; SWOT Expert ; WinSWOT 5.2 ir kt.)

173


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Įmonių sąveikavimo sprendimas V. Kiauleikis, A. Janavičiūtė, M. Kiauleikis, N. Morkevičius Tyrimai buvo atliekami remiantis architektūrinėmis ir techninėmis projekto ABILITIES koncepcijomis. Buvo kuriami smulkaus ir vidutinio verslo įmonių sąveikumo sprendimai ir technologijos. Įmonių sąveikumo sprendimas skirtas smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tarpusavio bendravimo galimybėms pagerinti. Sprendimo architektūros centras yra sąveikumo magistralė, į kurią sujungti pagrindiniai sąveikumo funkcionalumą suteikiantys komponentai. Sąveikumo tinklo modeliavimas naudojant Petri tinklus ir reikalavimų informacijai ir duomenims sąveikumo procese sudarymas V. Kiauleikis, A. Janavičiūtė, M. Kiauleikis, N. Morkevičius

Sąveikumo magistralės našumui įvertinti, naudojant spalvotuosius Petri tinklus, sukurtas sąveikumo tinklo modelis. Sąveikumo magistralės sudedamąsias dalis galima suskirstyti į dvi dalis: sistemos dizaino ir vykdymo. Buvo modeliuojamas sąveikumo magistralės darbo našumas. Magistralės formaliame modelyje įvertinti vykdymo moduliai, kurie priima, apdoroja, keičia (naudodami taisykles, sukurtas sistemos dizaino metu ir įkeltas į atitinkamas saugyklas) ir persiunčia pranešimus paskirties taškams ir vykdymo metu naudojamos saugyklos. Sąveikumo procese dalyvauja įvairūs informacijos ir duomenų šaltiniai, kurių kokybė nusakoma remiantis formaliais ir neformaliais parametrais. Informacijos ir duomenų kokybės tyrimai parodė, kad egzistuoja objektyvūs informacijos kokybės kriterijai, kuriuos informacijos vartotojas nesunkiai gali suprasti ir kelti reikalavimus siekdamas užsibrėžtos informacijos kokybės ir tuo sudarydamas vienareikšmiškų reikalavimų duomenų sankaupai pagrindą.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Taikomųjų uždavinių magistralė, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms bendradarbiauti išplėstoje Europos Sąjungoje (ABILITIES)“. 2006–2008. KTU koordinatorius doc. V. Kiauleikis. Projekte dalyvauja 12 partnerių iš septynių šalių. Projektą koordinuoja „TXT e-Solutions“ (Italija). Tyrimai buvo atlikti penkiose šalyse: Lietuvos mažmeninės prekybos tinkle, Slovakijos aukštųjų technologijų parke, Rumunijos baldų pramonės įmonėse, Vengrijos turizmo bendrovėse ir Turkijos žemės ūkio įmonėse Projekto idėja – perduoti sutarčių, užsakymų, derybų, atsiskaitymo dokumentų rengimo ir mainų tarp įmonių funkcijas informacinėms technologijoms. 2008  m. projektas užbaigtas, apibendrinti testavimo rezultatai. Sukurtas ABILITIES prototipas, kuris buvo bandomas Lietuvos ir ES SVV įmonėse. COST programos ICO702 veikla „Lanksčiosios kompiuterikos ir statistinių metodų sujungimas duomenų analizės sprendimams pagerinti“. 2008– 2012. Prof. R. Jasinevičius. Veikloje dalyvauja 17 Europos Sąjungos valstybių. Lietuva prie šios veiklos formaliai prisijungė 2008 08 08.

Bendrieji veiklos tikslai: pagerinti Lietuvoje tyrėjų tarpusavio supratimą ir konkrečias žinias lanksčiosios kompiuterikos bei matematinės statistikos srityse; sudaryti sąlygas abiejų sričių specialistų dialogui, kuris atskleistų bendrų tyrimų sinergetiką; stimuliuoti LSK integravimą į naujas mokslinių tyrimų ir praktinių taikymų sritis; kurti naujus tobulesnius duomenų analizės ir sprendimų priėmimų metodus, paremtus lanksčiąja kompiuterika ir matematine statistika (LSK); panaudoti LSK metodikas žinių inžinerijai ekonomikos, aplinkosaugos, finansų, politikos, sveikatos ir socialinės apsaugos bei valdymo srityse; parengti naujos kartos daugiadalykių tyrimų mokslinių darbuotojų grupę; skleisti informaciją apie šios veiklos rezultatus tarp mokslininkų, tarp naujų programinių įrankių kūrėjų bei tarp naujųjų metodų ir įrankių vartotojų. Buvo surengti šeši neformalūs pasitarimai su numanomų LSK tyrėjų grupių vadovais iš KTU, ITI, MII. Suformuota reikiama infrastruktūra (įsigyta ir įsavinta programinė įranga miglotosioms sistemoms modeliuoti – fuzzyTech 5.72c).

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas; Toldinas, Eugenijus. Embedded program specialization for multiple criteria trade-offs // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 9-14. [ISI Web of Science; INSPEC]. 2. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Egidijus; Čeponienė, Lina. Handling multiple failures in process networks // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 1, p. 19-25. [ISI Web of Science; INSPEC].

174

3. Kiauleikis, Valentinas; Kiauleikis, Mindaugas; Janavičiūtė, Audronė. Requirements engineering for information and data quality // WMSCI 2008: proceedings of the 12th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th - July 2nd, 2008, Orlando, Florida, USA, jointly with the 14th international conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2008. Vol. 6. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. ISBN 9781934272367. p. 169-174. [Conference Proceedings Citation Index]. 4. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas; Toldinas, Eugenijus. Domain ontology-based generative component design using feature diagrams and meta-programming techniques // Software Architecture: Second International Conference, ECSA 2008, Paphos, Cyprus, September


INFORMATIKOS FAKULTETAS 29-October 1, 2008: proceedings / R. Morrison; D. Balasubramaniam; K. Falkner (Eds.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5292, 0302-9743). ISBN 9783540880295. p. 338-341. [ISI Proceedings]. 5. Kiauleikis, Mindaugas; Kiauleikis, Valentinas; Guglielmina, Claudia; Tolle, Karsten; Morkevičius, Nerijus. Performance and architecture modeling of interoperability system for SME’s // Business Information Systems. Vol. 7, Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin: Springer, 2008. ISBN 9783540793953. p. 345-456. [ISI Proceedings]. 6. Šunokas, Robertas; Kazanavičius, Egidijus. Concept of formal Petri net model for several similar real time systems’ quality evaluation // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 39-41. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. 7. Girčys, Rolandas; Žvironas, Arūnas. Algebraic model of arterial pulse wave // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 124-127. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. 8. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Rule-based extensions of fuzzy cognitive maps for decision support systems // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 72-77. [ISI Proceedings]. 9. Čeponienė, Lina; Nemuraitė, Lina; Čeponis, Jonas. Challenges and promises of extended model driven approach for service oriented information systems // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 204-215. [ISI Proceedings]. 10. Čeponis, Jonas; Kazanavičius, Vygintas; Čeponienė, Lina; Kazanavičius, Egidijus; Dobrovolskis, Algirdas. Applying DRM for content distribution in VOD systems // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 233-240. [ISI Proceedings]. 11. Adlys, Gediminas Antanas; Ryhanen, Veijo; Kanapeckas, Pranas; Adlys, Gediminas; Raila, Saulius; Valinevičius, Algimantas. Formation of the nuclear energy ring in the Baltic see region // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 172-175. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Dynamic SWOT analysis as a tool for environmentalists //

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1649. 2008, nr. 1(43), p. 14-20. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; TOC Premier]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus. Control of building integrated heating system  // Systemy wspomogania w zarządzaniu šrodowiskiem: monografia. Zabrze: [s. n.], 2008. ISBN 8391977730. p. 201209. Štuikys, Vytautas; Ziberkas, Giedrius; Toldinas, Eugenijus; Venčkauskas, Algimantas. Savings of energy consumption at micro level: some experiments for mobile computing  // Systemy wspomogania w zarządzaniu šrodowiskiem: monografia. Zabrze: [s. n.], 2008. ISBN 8391977730. p. 263270. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Fuzzy expert maps for risk management systems // US/EU-Baltic 2008 International Symposium: Ocean Observations, Ecosystembased Management & Forecasting, May 27-29 2008, Tallin, Estonia. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 9781424422685. p. [1-4]. Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Fuzzy expert maps: the new approach // WCCI 2008 Proceedings [Elektroninis ištekliu]: 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence, June 1-6, 2008, Hong Kong: 2008 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks. 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 9781424418190. p. 1511-1517. Šunokas, Robertas; Kazanavičius, Egidijus. Similar business information system quality parameter analysis with Petri nets  // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: VI International Scientific Conference ”Management and Engineering’08”, June 19-21, 2008, Sofia, Bulgaria. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. ISSN 1310-3946. 2008, Vol. 1(104), p. 283-286. Otas, Alfredas; Telesius, Eugenijus. The didgital literacy surveys in Lithuania // Proceedings of the IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2008, part of the IADIS MUlti Conference on Computer Science and Information Systems 2008, July 22-24, Amsterdam, the Netherlands. Amsterdam: IADIS, 2008. ISBN 9789728924614. p. 178-181. Jasinevičius, Raimundas. Fuzzy inference tools for decision makers: [pateiktys] // ISAGA 2008 [Elektroninis išteklius]: proceedings of the 39th Conference International Simulation and Gaming Association: Games: Virtual Worlds and Reality: 7-11 July 2008, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255321. p. 87 skaidrės. Lugin, Slava; Stankus, Albinas; Girčys, Rolandas; Slušnienė, Anžela. Kraujo greičio ir masės priklausomybė sistolės metu  // Biomedicininė inžinerija = Biomedical engineering: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008 m. spalio 23-24 d, Kaunas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2008. ISBN 9789955255765. p. 94-96. Šunokas, Robertas; Pranevičius, Henrikas; Kazanavičius, Egidijus. Real-time system development influence on handling railway processes // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 14-15 мая 2008 г, Санкт-Петербург = International scientific conference ”Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. СанктПетербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 170-172.

175


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

1,00

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

6,07

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

6,59

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,00

Iš viso

15,66

Kompiuterių tinklų katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Rimantas Plėštys, tel.: (8 37) 300 368, 351 089, el. p. ktk@if.ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius dr. Rimantas Plėštys Docentai: dr. Kazys Tomas Baniulis, dr. Rimantas Kavaliūnas, dr. Bronius Tamulynas, dr. Gytis Vilutis Lektoriai: dr. Ingrida Lagzdinytė, Darius Matulis, Jūratė Pauliutė, Margarita Pečiukonienė, dr. Dangis Rimkus, Nijolė Sarafinienė, Raimundas Tuminauskas Asistentai: Gintaras Butkus, Darius Diglys, Vitalija Gabrienė, Vidmantas Liutkauskas, Donatas Šinickas, Rokas Zakarevičius Doktorantai: Danielius Adomaitis, Darius Diglys, Konstantin Ponomariov, Donatas Sandonavičius, Rokas Zakarevičius, Mindaugas Zaleckis Inžinieriai: Linas Gustauskas, Vilmantė Juteikienė, Aldona Lionikienė Sisteminiai analitikai: dr. Giedrius Paulikas, dr. Vytautas Rėklaitis Jaunesn. technikas Rokas Paškevičius Vyr. laborantas Romas Šleževičius Jaunesn. laborantai: Vytautas Dagilis, Ruslanas Sobolevas, Nerijus Tamošauskas Vyr. administratorė Vitalija Gabrienė

176

Tiriamoji bazė Kompiuterių tinklų laboratorija, laboratorijos tarnybinė stotis ir CISCO tinklų laboratorijos standartinis aparatūros komplektas (maršrutizatoriai, komutatoriai, atšakotuvai su jungiamaisiais kabeliais). Mobiliųjų technologijų laboratorija. Trys Ericsson R520 GSM mobiliųjų stočių modemai, prijungti prie Ericsson RBS 2302 tipo bazinės stoties (BTS), įjungtos į BITĖS GSM tinklą (BSC, MSC, GPRS node). MPLS tinklo įranga: komutacinė stotis CISCO Katalist 2912, aštuoni vienetai Cisco maršrutizatorių (1-CISCO 7206; 2-CISCO 3640; 4-CISCO 1720; 1-CISCO 2610). Duomenų perdavimo mobiliuoju tinklu testavimo įranga Ericsson TEMS Investigation.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Kompiuterių tinklų informacinių technologijų tyrimas ir taikymas ugdymui bei studijoms Doc. B. Tamulynas, lektorės I. Lagzdinytė, J. Pauliutė ir M. Pečiukonienė, doktorantai D. Diglys ir K. Ponomariov Įgyvendintas ir išbandytas į paslaugas orientuotas sistemos prototipas mokslo bei studijų paslaugoms teikti. Realizuoti patirtinio mokymosi scenarijai leidžia įgyvendinti įvairius eksperimentavimo būdus GRID tinklyno technologijų pagrindu. Tam tikslui buvo sukurtas ir išbandytas į mokslo ir studijų virtualiosios organizacijos (Mo-St VO) paslaugas orientuotos sistemos portalas su visų sisteminių paslaugų portletais. 2008  m. parengti visi pagrindiniai technologiniai sprendimai įgyvendinti Mo-St VO, parengta dokumentacija GRID mazgą aptarnaujančiajam personalui ir visų kategorijų VO dalyviams, surengti mokymo kursai trims tikslinėms grupėms – stažuotojams tyrėjams ir doktorantams, mokytojams ir pedagogams, IT organizacijų darbuotojams.

Optinių informacijos perdavimo tinklų taikymo galimybių tyrimai Prof. R. Plėštys, doc. R. Kavaliūnas, lekt. D. Rimkus, dokt. R. Zakarevičius Ištirtos galimybės sukurti regioninius ir tarpregioninius optinius tinklus ir įjungti juos į Europos tarptautinį akademinį tinklą Geant 2. Skaičiuojamųjų GRID paslaugų integravimo sluoksnio programinės įrangos tyrimai Dr. V. Rėklaitis, doc. K. T. Baniulis, doc. G. Vilutis, doktorantai D. Sandonavičius ir M. Zaleckis GRID paslaugos gali būti suskirstytos į penkis tipus: skubios paslaugos, skaičiavimo paslaugos, duomenų saugojimo paslaugos, realaus laiko paslaugos ir informacijos perdavimo paslaugos. Pasiūlytas paslaugų kokybės įvertinimo metodas, įgalinantis patikslinti kokybės rodiklių vertes.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos integruotas projektas 002205 „Europos mokomojo GRID tinklyno infrastruktūra“ (ELeGI). 2004–2008. Vadovas doc. K. Baniulis. Projekto tikslas – sukurti virtualios organizacijos prototipą GRID technologijų pagrindu. Prototipas apima technologines priemones ir išteklius, skirtus tam tikrų vartotojų grupių mokymo paslaugoms kurti ir valdyti. HSPA (7.2 Mbit/s HSDPA ir 1.46 Mbit/s HSUPA) duomenų perdavimo paslaugų kokybinių rodiklių įvertinimo modelis: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8476 / Vadovas prof. R. Plėštys. Kokybei nustatyti paslaugos suskirstytos į keturias klases: pokalbių, srauto, interaktyvumo ir geriausių pastangų. Atliktas HSPA ir WiMax kokybinių rodiklių palyginimas. Sukurtas atskirų regionų duomenų perdavimo paslaugų kokybės rodiklių nustatymo modelis, įvertinantis vartotojų judumą, teritorijos aprėpiamumą ir išteklių

prieinamumą. Modelio tinkamumas įvertintas atlikus ir išanalizavus matavimų rezultatus penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose ir Rygoje. Informacijos perdavimo poreikius atitinkančio techninio sprendimo modelio sudarymas ir realizavimo metodikos sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8489/ Vadovas prof. R. Plėštys. Sukurta pastotės techninio sprendimo apibendrinto modelio struktūra, įvertinanti sistemos, procesų ir funkcijų parametrus. Sudarytas techninio sprendimo modelis, įvertinantis sprendimų priėmimo aplinką, taip pat ir teisinę bei politinę. Sudaryta metodika, kaip įvertinti pastočių ryšių tinklų ir sistemų parametrus. Naujai pasiūlyta pastotėse naudoti pasyvios optinės žvaigždės tipo vietinius tinklus. Ištirtos tokio optinio tinklo kokybės parametrų priklausomybės nuo jo konfigūracijos, naudojamų įtaisų skaičiaus bei skirtingų bangų ilgių optinių signalų.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas; Pauliutė, Jūratė; Slotkienė, Asta. Graphical model: the means for simulation-based learning // ITI 2008: proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, June 23-26, 2008, Cavtat/Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537138127. p. 471476. [ISI Proceedings; IEEE/IEE; INSPEC]. 2. Plėštys, Rimantas; Vilutis, Gytis; Kavaliūnas, Rimantas; Paulikas, Kęstutis. The analysis of the tools of grid middleware // ITI 2008: proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, June 23-26, 2008, Cavtat/Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537138127. p. 873877. [ISI Proceedings; IEEE/IEE; INSPEC]. 3. Vilutis, Gytis; Sandonavičius, Donatas. The complex evaluation of parameters influence on QoS // ITI 2008:

proceedings of the 30th International Conference on Information Technology Interfaces, June 23-26, 2008, Cavtat/Dubrovnik, Croatia / University of Zagreb. University Computing Centre. Zagreb: University of Zagreb, 2008. ISBN 9789537138127. p. 905-910. [ISI Proceedings; IEEE/IEE; INSPEC]. 4. Aukštakalnis, Nerijus; Tamulynas, Bronius. The composition of learning scenarios using domain ontology // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 286-290. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Aukštakalnis, Nerijus; Baniulis, Kazys Tomas; Pauliutė, Jūratė; Slotkienė, Asta. Graphical model: the means for simulation-based learning // Journal of Computing and Information Technology (CIT) / University of Zagreb. Zagreb: University Computing Centre. ISSN 1330-1136. 2008, Vol. 16, no. 4, p. 303-309.

177


INFORMATIKOS FAKULTETAS 2. Rėklaitis, Vytautas; Zabiela, Darius. The ELeGI notification service: its implementation and a case study // International Journal of Knowledge and Learning (IJKL). Geneva: Inderscience. ISSN 1741-1009. 2008, Vol. 4, no. 2-3, p. 234242. 3. Vilutis, Gytis; Sandonavičius, Donatas. The influence of the parameters of grid computing to the quality of service //

Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 41-45.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

4,0

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

3,0

Nerecenzuojamuose leidiniuose

0,5

Iš viso

7,5

Multimedijos inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Dalius Rubliauskas, tel.: (8 37) 300 371, 350 730, el. p. dalius.rubliauskas@ktu.lt Katedra įkurta 1990 m.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Gintaras Palubeckis, habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys Docentai: dr. Arvydas Barila, dr. Jonas Blonskis, dr. Juozas Karbauskas, dr. Antanas Lenkevičius, dr. Jonas Kazimieras Matickas, dr. Alfonsas Misevičius, dr. Armantas Ostreika, dr. Ramutis Palevičius, dr. Aleksas Riškus, dr. Dalius Rubliauskas, dr. Danguolė Rutkauskienė Lektoriai: Lina Barilienė, Vytautas Bukšnaitis, dr. Sigitas Drąsutis, dr. Liudas Motiejūnas, Jonas Smolinskas, dr. Arūnas Tomkevičius Asistentai: dr. Giedrius Liutkus, Algirdas Noreika, Tomas Stonys Jaun. mokslo darbuotojai: Andrej Afonin, Gytis Cibulskis, Ramūnas Kubiliūnas, Arūnas Starinskas Doktorantai: Andrej Afonin, Andrius Blažinskas, Kęstutis Jankauskas, Evaldas Karazinas, Vida Motekaitytė, Jūratė Platužienė

178

Inžinieriai: Ramunė Balčiūnienė, Raimundas Račiūnas Programuotojai: Vytautas Barkauskas, Kęstutis Jankauskas Techninė redaktorė Vita Marija Abraitienė Vyr. technikas Steponas Kerpiškis Technikai: Vytautas Garalis, Andrius Riepšas Laborantai: Laurynas Mockus, Mykolas Mickus Analitikai: Lina Juknė, Julita Pacevičienė Vyr. administratorė Vita Sigutė Jaškienė Referentė Lina Juknė Tiriamoji bazė Asmeniniai kompiuteriai (24 vnt.), 2 grafinės stotys su multimedijos įranga. PC ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, MicroStation programinė įranga. Doktorantūros moduliai Atsitiktinių procesų atpažinimas (prof. A. L. Telksnys); Informacijos perdavimas ir apdorojimas (prof. A. L. Telksnys).


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Tyrimų tematika Kombinatorinio optimizavimo uždavinių sprendimo metodai Prof. G. Palubeckis, doc. A. Misevičius, doc. D. Rubliauskas Realizuoti šie algoritmai: 1) atkaitinimo modeliavimo algoritmas komivojažieriaus uždaviniui; 2) patobulinti hibridiniai genetiniai algoritmai kvadratinio paskirstymo uždaviniui: -   hibridinis genetinis algoritmas, naudojantis pagerintos kokybės individus; -   entropija pagrįstas genetinis algoritmas; -   genetinis algoritmas su populiacijų diversifikavimo (restarto) procedūra. Taip pat eksperimentiškai išbandytos įvairios genetinio algoritmo kryžminimo procedūros sprendžiant kvadratinio paskirstymo uždavinį. Atlikti išsamūs eksperimentiniai sudarytų algoritmų tyrimai, naudojant testinius duomenis (pavyzdžius) iš viešų elektroninių testinių duomenų bibliotekų TSPLIB ir QAPLIB. Atsižvelgiant į gautus eksperimentų rezultatus, turi būti konstatuota, kad sukurti algoritmai pasižymi aukštu efektyvumo laipsniu. Pasiūlytos genetinių algoritmų modifikacijos, besiremiančios entropijos skaičiavimais (kontrole) ir pakartotinių paleisčių įdiegimu, yra gana universalaus pobūdžio, todėl galėtų būti išbandytos sprendžiant ir kitus (kombinatorinio) optimizavimo uždavinius. LVU sistemos integracijos su mokymosi aplinka modelio parengimas Doc. R. Rutkauskienė, G. Cibulskis, R. Kubiliūnas

Atliktas LVU sistemos integracijos su mokymosi aplinka modelis leido sklandžiai pradėti įgyvendinti integruotą nuotolinių mokymosi paslaugų aplinką. Pradėtas modelio įgyvendinimas sujungiant atskiras virtualios mokymosi sistemos „Moodle“ instaliacijas, esančias skirtingose mokymosi paslaugas teikiančiose institucijose. ViPS sistemos technologinio vaizdo transliavimo suderinamumo tyrimas Doc. R. Rutkauskienė, G. Cibulskis, R. Kubiliūnas ViPS sistemoje pagrindinis pasiektas rezultatas yra sukurta programinė įranga, realizuojanti „flash“ technologijomis pagrįstą sąsają, o paanalizavus galimybes ir poreikius, serverio pusėje pasirinktas „flash“ RED5 servisas vaizdo medžiagai transliuoti. Nuotolinio mokymosi paslaugų teikėjų bei studentų poreikių tyrimas Doc. R. Rutkauskienė, G. Cibulskis, R. Kubiliūnas Nuotolinių mokymosi paslaugų teikėjų bei studentų poreikių tyrimo srityje toliau planuojama nustatyti trūkstamas švietimo paslaugų teikėjų kompetencijas, poreikius bei informacijos komunikacijos technologijų naudojimo gebėjimus; dalyvauti vystant trūkstamas kompetencijas, kurios yra aktualiausios dėstytojų kasdieniniame darbe; sukurti lanksčią nuotolinio mokymosi paslaugų teikėjų ir konsultantų mokymosi metodiką, suteiksiančią tikslinės grupės atstovams žinių bei įgūdžių, kaip efektyviai organizuoti mokymosi procesą, optimaliai paskirstyti šiam procesui organizuoti reikalingus išteklius, atliepti individualius besimokančiojo poreikius bei gebėjimus; inicijuoti NM paslaugų analitinės stebėsenos sistemos kūrimą.

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Inovatyvi, viską apimanti, interaktyvi ir tarpkultūrinė mokymosi sistema (iCamp)“ 2005–2008. KTU koordinatorė  – doc. D. Rutkauskienė. Projekto tikslas – sukurti atvirą virtualią mokymosi aplinką Europos universitetų studentams, kuri sujungtų skirtingas atviro kodo mokymosi sistemas bei įrankius ir užtikrintų jų tarpusavio suderinamumą. Kuriama aplinka numatoma kaip mokymosi erdvė, kurioje studentai ir dėstytojai dirbs bendradarbiaujant skirtingoms institucijoms ir šalims. iCamp aplinka skirta padėti studentams organizuoti jų žinių šaltinius, dalytis savo įgytomis žiniomis ir gauti juos iš iCamp aplinkos, palengvinant informacijos radimą bei suteikiant prieigos galimybę prie žinių, kurios yra paskirstytos tarp skirtingų mokymosi institucijų. Kokybės sistemų kūrimo metodai ir programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7416 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Pasiūlyti metodai kokybės sistemoms kurti, naudojant „Dotnet“ technologiją. Sukurti atskirų kokybės sistemos dalių prototipai. Atliktas metodų eksperimentinis tyrimas ir sistemos efektyvumo įvertinimas. Ryšio tarp CAD ir CAM programinė įranga: ūkio subjekto užsakymas Nr. 7680 / Vadovas doc. D. Rubliauskas.

Sukurti algoritmai kaitinimo takelių atkarpų skaičiui minimizuoti. Sudaryta metodika topologijos apdorojimo paketo apsaugai kartu naudojant ir 16 simbolių raktą (Enabling number) ir individualų „Hardlock“ raktą USB jungtyje. Išnagrinėti skirtingų duomenų formatų topologijos failų importo metodai ir įvertintas jų efektyvumas. Parodytas teigiamų ir neigiamų sluoksnių panaudojimo „GerberX“, „Barco“ ir ODB++ formatų duomenų importuose efektyvumas.Sukurti metodai topologijai atvaizduoti trimatėje erdvėje. Parodyta, kad sukurti metodai gerokai efektyvesni už žinomus. Naujų individualios ortopedinės avalynės projektavimo metodų sukūrimas ir jų programinė realizacija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8441 / Vadovas doc. D. Rubliauskas. Sukurti užsakomojo individualios ortopedinės avalynės modelio 3D vizualizacijos ant realios ortopedinės kojos metodai, gauto vaizdo parametrizavimo ir modeliavimo metodai, padedantys optimizuoti pasirinkto konstrukcinio sprendimo vaizdinę išraišką ir optiškai minimizuoti skirtumą tarp kairiojo ir dešiniojo apavo. Suprojektuota ir realizuota apsimokančiosios ekspertinės sistemos architektūra ir žinių aprašymo struktūros. Suprojektuotos ir realizuotos funkcinio projektavimo sistemos sąsajos su vartotoju (3D grafikos pagrindu). Metodų eksperimentinis tyrimas ir programinio prototipo bandomoji ekploatacija patvirtino, kad siūloma ortopedinės avalynės projektavimo metodika efektyvi.

179


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Palubeckis, Gintaras. On the recursive largest first algorithm for graph colouring // International Journal of Computer Mathematics. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 00207160. 2008, Vol. 85, iss. 2, p. 191-200. [ISI Web of Science; MathSciNet (Mathematical reviews)]. 2. Palubeckis, Gintaras. On the graph coloring polytope // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 1, p. 7-11. [ISI Web of Science; INSPEC]. 3. Misevičius, Alfonsas; Rubliauskas, Dalius. Enhanced improvement of individuals in genetic algorithms // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 179-186. [ISI Web of Science; INSPEC]. 4. Jankauskas, Kęstutis; Noreika, Algirdas. Measuring error between similar surfaces // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 198-204. [ISI Web of Science; INSPEC]. 5. Palubeckis, Gintaras. Solving the weighted Max-2-SAT problem with iterated tabu search // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 4, p. 275284. [ISI Web of Science; INSPEC]. 6. Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius; Ostaševičius, Vytautas; Bansevičius, Ramutis Petras; Busilas, Alfredas; Rubliauskas, Dalius. Analysis dynamics of piezoelectric optical scanner with periodical microstructure // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius]: Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems 2008. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2008, Vol. 6928, art. no. 69282H, p. [1-8]. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 7. Ragulskis, Kazimieras; Naginevičius, Vytenis; Palevičius, Arvydas; Palevičius, Ramutis. Analysis of the dynamics of the vibratory tabular valve // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius]: Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems 2008. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2008, Vol. 6928, art. no. 69282G, p. [1-9]. [ISI Proceedings; COMPENDEX]. 8. Blonskis, Jonas; Dagienė, Valentina. Analysis of students’ developed programs at the maturity exams in information technologies // Informatics Education - Supporting Computational Thinking: Proceedings of the 3rd Iinternational Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland, July 1-4, 2008 / R.T. Mittermeir, M.M. Syslo (Eds.). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5090, 0302-9743). ISBN 9783540699231. p. 204-215. [ISI Proceedings]. 9. Misevičius, Alfonsas. An entropy-based genetic algorithm  // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 7-12. [ISI Proceedings]. 10. Palevičius, Arvydas; Janušas, Giedrius; Busilas, Alfredas; Palevičius, Ramutis; Bubulis, Algimantas. Digital holography for analysis of mechatronic systems // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 78-82. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. 11. Lipnickas, Arūnas; Raudonis, Vidas; Jankauskas, Kęstutis. Extraction of constructive primitives based on clustering

180

of normals and curvature // Electrical and Control Technologies - 2008: selected papers of the 3rd international conference, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association, Full Member of EUROELECTRIC. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2008, p. 51-56. [ISI Proceedings]. 12. Palevičius, Ramutis; Barila, Arvydas; Palevičius, Arvydas; Barilienė, Lina. Teaching computer programing with MATLAB // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 198-200. [Conference Proceedings Citation Index]. 13. Misevičius, Alfonsas. Simulated annealing algorithm for the solution of the traveling salesman problem // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 19-24. [ISI Proceedings]. 14. Motiejūnas, Kęstutis; Motiejūnas, Liudas; Vaičiulis, Steponas. Employment of n-detection functional tests // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 163-167. [ISI Proceedings]. 15. Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Development of e-learning services for Lithuanian Virtual University  // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 279-285. [ISI Proceedings]. 16. Rutkauskienė, Danguolė; Ambrazienė, Danutė; Strazdienė, Eugenija. Enhanced user’s interaction and communication in Lithuanian Distance education network through mobile technologies // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 300-305. [ISI Proceedings]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Rutkauskienė, Danguolė; Kurkela, Lauri; Ambrazienė, Danutė. Mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai e. mokymosi kokybei // Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : VDU Studijų kokybės centras. ISSN 1822-1645. 2008, nr. 5, p. 201-218. [IndexCopernicus; Education Research Complete; Current Abstracts; CEEOL]. 2. Butkevičienė, Eglė; Rutkauskienė, Danguolė. Valdžios, verslo ir piliečių elektroninės sąveikos plėtra Lietuvoje: viešųjų elektroninių paslaugų poreikis kaimiškuosiuose regionuose  // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1648-2603. 2008, nr. 23, p. 68-77. [Index Copernicus; Academic Search Complete]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Blonskis, Jonas; Dagienė, Valentina; Burbaitė, Renata. Lyginamoji informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų analizė // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2008, T. 48-49, p. 92-98. 2. Rutkauskienė, Danguolė; Patašienė, Irena; Targamadzė, Aleksandras. Advanced online tools for increasing study


INFORMATIKOS FAKULTETAS

3.

4.

5.

6.

7.

effectiveness in the Lithuanian Distance Education Network  // Lifelong Learning in Higher Education: Networked Teaching and Learning in a Knowledge Society: EADTU Annual Conference 2008, 18-19 September 2008, Poitiers, France: conference proceedings [Elektroninis išteklius]. Heerlen: European Association of Distance Teaching Universities, 2008. p. [1-10]. Rutkauskienė, Danguolė; Afonin, Andrej. ICAMP project: a general look on interoperability implementation // New Learning Cultures. How Do We Learn? Where Do We Learn? [elektroninis išteklius]: EDEN 2008 Annual Conference, 11-14 June 2008 Lisbon, Portugal: proceedings. Budapest: European Distance and e-Learning Network, 2008. ISBN 9789630651325. p. [1-4]. Kulvietienė, Regina; Šileikienė, Irma; Rutkauskienė, Danguolė. Virtual university: e-learning information system and interoperability // Researching and Promoting Access to Education and Training: the Role of Distance Education and e-Learning in Technology-enhanced Environments [Elektroninis išteklius]: Fifth EDEN Research Workshop, 20-22 October, 2008, Paris, France: [proceedings]. Budapest: EDEN, 2008. p. [1-6]. Misevičius, Alfonsas; Putrius, Šarūnas. Eksperimentai su atkaitinimo modeliavimo algoritmu sprendžiant komivojažieriaus uždavinį // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 17-23. Noreika, Algirdas. Website traffic prediction using ANN based website structure analysis // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 24-29. Šakys, Vigintas; Barila, Arvydas. Verslo intelektuali analizė

įmonėse ir universitetinėse studijose // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 125-130. 8. Misevičius, Alfonsas. Kryžminimo procedūros kvadratinio paskirstymo uždaviniui // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290039. 2008, p. 11-16. 9. Ambrazienė, Danutė; Žiemienė, Dalė. Naujos kartos interneto WEB 2.0 technologijos ir Microsoft Windows Sharepoint tarnybos, jų panaudojimo galimybės emokyme  // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2008: e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2008, p. 7-10. 10. Rutkauskienė, Danguolė; Gudonienė, Daina; Ambrazas, Algimantas; Oksienė, Daina; Strakšaitė, Justė. E.mokymosi plėtros strateginių nuostatų įgyvendinimas: programa Lietuvos virtualus universitetas 2007-2012 metams // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2008: e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos: straipsnių rinkinys / / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2008, p. 68-73. 11. Rutkauskienė, Danguolė; Mušankovienė, Vilma Rūta; Rutkauskas, Gvidas. Nuotolinio mokymosi paslaugų teikėjų bei studentų poreikių tyrimas // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2008: e-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių technologijų katedra. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 1822-7244. 2008, p. 74-79.

Monografijos, žodynai, žinynai 1. Rutkauskienė, Danguolė (sudaryt.); Matutienė, Julita. E. paslaugų plėtra viešųjų interneto prieigos taškų tinkle: kuratoriaus atmintinė. Vilnius: LR Vidaus reikalų ministerija, 2008. 55 p. ISBN 9789955488316.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

5,00

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

5,33

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1,17 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

6,72 18,22

181


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Programų inžinerijos katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. dr. Eduardas Bareiša, tel.: (8 37) 300 361, 454 229, el. p. eduardas.bareisa@ktu.lt

Katedra įkurta 2001 m. pertvarkius Programinės įrangos katedrą į Programų inžinerijos, Kompiuterių tinklų ir Sisteminės analizės katedras.

Darbuotojai Profesoriai: dr. Eduardas Bareiša, dr. Vacius Jusas, habil. dr. Jonas Mockus, dr. Kęstutis Motiejūnas, habil. dr. Rimantas Šeinauskas, habil. dr. Vytautas Štuikys, habil. dr. Aleksandras Targamadzė Docentai: dr. Juozas Adomavičius, dr. Tomas Blažauskas, dr. Robertas Damaševičius, dr. Eimutis Karčiauskas, dr. Jonas Krivickas, dr. Romas Marcinkevičius, dr. Vitolis Sekliuckis, dr. Giedrius Ziberkas Lektoriai: Birutė Budrytė, Vytautas Dirvelis, Tatjana Dulinskienė, Vitalija Keršienė, dr. Irena Levišauskienė, Virginija Limanauskienė, dr. Rimantas Makarevičius, Kęstutis Nutautas, Rima Sturienė, dr. Steponas Vaičiulis Asistentai: Vitalija Jakštienė, dr. Mindaugas Jančiukas, Šarūnas Packevičius, Vaida Petreikienė, Žydrūnas Tamoševičius, Andrej Ušaniov Doktorantai: Dominykas Barisas, Mikas Binkis, Ilona Brauklytė, Kęstutis Morkūnas, Šarūnas Packevičius, Rūta Petrauskienė, Justas Sperauskas, Andrej Ušaniov Laboratorijos vedėjas dr. Rimantas Makarevičius Laborantai: Vidas Abraitis, Andrius Armonas, Artūras

Kavaliauskas, Lina Repšienė Jaunesn. laborantė Greta Krivickaitė Administratorė Zita Janulytė Tiriamoji bazė Specializuota programų inžinerijos asmeninių kompiuterių klasė, automatizuotojo elektroninės aparatūros projektavimo laboratorija. „Cadence“, „Synopsys“, „ISE Foundation“ programinė įranga. Doktorantūros moduliai Projektavimo automatizavimo metodai (prof. R. Šeinauskas); Elektroninės aparatūros projektavimo automatizavimas (prof. R. Šeinauskas); Informacinių technologijų metodai (prof. R. Šeinauskas); Programinės įrangos kūrimo technologijos (prof. A. Targamadzė); Aukšto lygmens specifikacijų transformavimo metodologija (prof. V. Štuikys); Programų transformavimo modeliai ir procesai (prof. V. Štuikys); Programų kūrimo pagrindai (prof. V. Jusas).

Tyrimų tematika Skaitmeninių schemų testavimo metodų kūrimas ir tyrimas Prof. R. Šeinauskas, prof. E. Bareiša, prof. V. Jusas, prof. K. Motiejūnas Pasiūlyti trys nuoseklių schemų vėlinimo testų sudarymo modeliai. Tobulinti funkcinių vėlinimo testų sudarymo kriterijai. Pasiūlytas verifikavimo testų sudarymo metodas. Apibendrintas funkcinių testų sudarymo patyrimas, kai gedimai tikrinami struktūriniame lygmenyje. Komponentų variantiškumo, optimalumo ir intelektualumo analizė ir metaprojektavimo metodo tyrimas Prof. V. Štuikys, doc. R. Damaševičius, doc. G.Ziberkas, lekt. V. Limanauskienė, dokt. I. Brauklytė Pasiūlyta atvaizduoti įterptinių programų komponentus naudojant praturtintas požymių diagramas, kurios gaunamos išplečiant tradicines požymių diagramas konteksto informacija ir srities ontologijomis. Pasiūlyta metodika praturtintomis požymių diagramomis aprašytų požymių modeliams transformuoti į generacinių komponentų specifikacijas, kurios yra koduojamos taikant metaprogramavimo metodus. Mokymosi turiniui specifikuoti ir struktūrizuoti skirtinguose abstrakcijos lygmenyse (pradedant nuo atskirų aparatūros komponentų iki visos paskaitos) pasiūlyta naudoti požymių diagramas. Pasiūlyta mokymo turinio variantiškumui specifikuoti e. mokymo(-si) srityje naudoti požymių diagramas. Tirtas srities komponentų ir jų

182

sistemų variantiškumo kitimas laikui bėgant. Programų evoliucijai analizuoti pasiūlytas nuo programavimo kalbos nepriklausantis informacinėmis charakteristikomis grįstas metodas, leidžiantis identifikuoti pagrindinius programinės sistemos evoliucijos etapus. Ištirti standartinių išretintų matricų daugybos algoritmų energijos, greičio ir atminties naudojimo charakteristikų sąryšiai realizuojant algoritmą mobiliajame įrenginyje. Išanalizuoti modeliavimo ir metaprogramavimo metodai, skirti aukšto lygmens transformacijoms aprašyti. Pasiūlytas aparatūros projektavimo srities komponentų projektavimo aukštame abstrakcijos lygmenyje modelis, orientuotas į transformacinius programų kūrimo metodus. Išnagrinėti generacinių mokymo(-si) objektų projektavimo principai ir mokymo(-si) objektų specifikavimo aukštame (žinių, turinio variantiškumo) abstrakcijos lygmenyje naudojant požymių diagramas aspektai. Ištirtas pagrindiniame intelektualaus agento komponente – uždavinių sprendimo įrenginyje – naudojamo įvesties duomenų klasifikatoriaus algoritmo metaparametrų optimalus parinkimas ir optimizavimas. Ištirti įvairūs duomenų intelektualaus agento uždavinių sprendimo įrenginiui paruošimo ir transformavimo į požymių erdvę metodai. Ištirtas intelektualaus agento uždavinių sprendimo įrenginio taikymas struktūrinei duomenų analizei atlikti ir formalios gramatikos, aprašančios analizuojamų duomenų struktūrą, taisyklėms generuoti. Gramatikos taisyklių generatoriui kurti pritaikyti metaprogramavimo metodai.


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Unifikuota e. mokymo terpė mokyklai (UNITE)“. 2006–2008. KTU koordinatorė V. Limanauskienė. UNITE tyrimų sritis yra mokymo Europos vidurinėse mokyklose tobulinimas, pagrįstas novatoriškais informacinių technologijų (IT), pedagogikos ir mokymo scenarijų taikymo principais. Sukurti atkartojamieji (angl. re-usable) mokymo objektai, suprojektuoti ir analizuoti e. mokymo scenarijai, įdiegti naujoviškoje e. mokymo IT

platformoje, naudojant mobilius įtaisus (nešiojamuosius kompiuterius, delninius kompiuterius, mobilius telefonus). KTU gimnazija dalyvavo šiame projekte kaip mokyklų tinklo narė. Mokytojai ir mokiniai bendradarbiavo kurdami, bandydami ir vertindami UNITE platformą ir pedagoginę sąrangą. Programų inžinerijos mokslo grupė koordinavo Europos mokyklų tinklą, atliko vidinę e. mokymo scenarijų kokybės kontrolę.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Test generation at the algorithm-level for gate-level fault coverage // Microelectronics Reliability. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd.. ISSN 0026-2714. 2008, Vol. 48, iss. 7, p. 1093-1101. [ISI Web of Science; Science Direct]. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. High-level models for transformation-oriented design of hardware and embedded systems // Advances in Electrical and Computer Engineering. Suceava: Stefan cel Mare University. ISSN 15827445. 2008, Vol. 8, no. 2, p. 86-94. [ISI Web of Science]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional delay clock fault models  // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 1, p. 12-18. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Properties of variable N-detection functional delay fault tests // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 2, p. 95-100. [ISI Web of Science; INSPEC]. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Taxonomy of the fundamental concepts of metaprogramming // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 2, p. 124-132. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. The use of a software prototype for verification test generation // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 4, p. 265-274. [ISI Web of Science; INSPEC]. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Design of ontology-based generative components using enriched Feature Diagrams and meta-programming // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control  / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 4, p. 301310. [ISI Web of Science; INSPEC]. Abraitis, Vidas; Tamoševičius, Žydrūnas. The transition fault model of programmable logic // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 73-76. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Functional test transformation to improve compaction // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 3(83), p. 53-58. [ISI Web of Science; INSPEC].

10. Abraitis, Vidas; Tamoševičius, Žydrūnas. LSFR and BIST based Delay test for ASIC and FPGA // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 7(87), p. 45-48. [ISI Web of Science; INSPEC]. 11. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas; Toldinas, Eugenijus. Embedded program specialization for multiple criteria trade-offs // Electronics and Electrical Engineering  = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 8(88), p. 9-14. [ISI Web of Science; INSPEC]. 12. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. On the technological aspects of generative Learning Object development // Informatics Education - Supporting Computational Thinking: Proceedings of the 3rd Iinternational Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland, July 1-4, 2008 / R.T. Mittermeir, M.M. Syslo (Eds.). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5090, 0302-9743). ISBN 9783540699231. p. 337-348. [ISI Proceedings]. 13. Damaševičius, Robertas. Structural analysis of promoter sequences using grammar inference and support vector machine // Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 12th International Conference, KES 2008, Zagreb, Croatia, September 3-5, 2008: proceedings / Lovrek, Ignac; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C. (Eds.). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008, Part I. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5177, 0302-9743). ISBN 9783540855620. p. 98-105. [ISI Proceedings]. 14. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas; Toldinas, Eugenijus. Domain ontology-based generative component design using feature diagrams and meta-programming techniques // Software Architecture: Second International Conference, ECSA 2008, Paphos, Cyprus, September 29-October 1, 2008: proceedings / R. Morrison; D. Balasubramaniam; K. Falkner (Eds.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5292, 0302-9743). ISBN 9783540880295. p. 338-341. [ISI Proceedings]. 15. Damaševičius, Robertas; Tankelevičienė, Lina. Learning object reengineering based on principles for usable user interface design // ICEIS 2008: proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, , Barcelona, Spain, June 12-16, 2008, 2008, Vol. HCI ISBN 9789898111401. p. 124-129. [ISI Proceedings]. 16. Limanauskienė, Virginija; Romanova, Galina; Sitikovs, Vjaceslavs; Štuikys, Vytautas. Network of schools as a general framework for validation of the UNITE project outcomes // ICALT’08: 2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 1-5, 2008, Santander, Cantabria, Spain. Santander: IEEE, 2008. ISBN 9780769531670. p. 669-670. [ISI Proceedings; IEEE/ IEE]. 17. Damaševičius, Robertas. Splice site recognition in DNA sequences using K-mer frequency based mapping for support vector machine with power series kernel // CISIS

183


INFORMATIKOS FAKULTETAS 2008: Proceedings of the 2nd International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 4-7 March 2008, Spain / Polytechnic University of Catalonia, Viena University of Technology, Austrian Computer Society. Los Alamitos, CA: IEEE, 2008. ISBN 9780769531090. p. 687-692. [ISI Proceedings]. 18. Damaševičius, Robertas. Analysis of binary feature mapping rules for promoter recognition in imbalanced DNA sequence datasets using Support Vector Machine  // Intelligent Systems’ 2008: 4th International IEEE Conference, September 6-8, Varna, Bulgaria: [proceedings]. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 9781424417391. p. 483-488. [Conference Proceedings Citation Index; IEEE/IEE; INSPEC]. 19. Damaševičius, Robertas. Visualization and analysis of open source software evolution using an evolution curve method  // Databases and Information Systems: proceedings of the Eighth International Baltic Conference, Baltic DB & IS, June 02-05, 2008, Tallinn, Estonia. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 2008. ISBN 9789985597897. p. 193-204. [ISI Proceedings]. 20. Damaševičius, Robertas. Optimization of SVM parameters for promoter recognition in DNA sequences // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and KnowledgeBased Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 99-104. [ISI Proceedings]. 21. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Quality assessment of functional delay test with multiple input transitions / E. Bareiša, V. Jusas, K. Motiejūnas, R. Šeinauskas // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 150-157. [ISI Proceedings]. 22. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Applying functional tests for structural fault detection // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 158-162. [ISI Proceedings]. 23. Motiejūnas, Kęstutis; Motiejūnas, Liudas; Vaičiulis, Steponas. Employment of n-detection functional tests // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 163-167. [ISI Proceedings]. 24. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Creating unit tests using business rules // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 182-188. [ISI Proceedings]. 25. Barisas, Dominykas; Bareiša, Eduardas. Formal approach to software testing process based on UML models // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 195-199. [ISI Proceedings]. 26. Binkis, Mikas; Blažauskas, Tomas. Domain independent scenario modeling // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 200-203. [ISI Proceedings]. 27. Targamadzė, Aleksandras; Cibulskis, Gytis. Development

184

of e-learning services for Lithuanian Virtual University  // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 279-285. [ISI Proceedings]. 28. Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas. Some issues of involvement of network of schools in the development of the unite e-learning framework // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 291-299. [ISI Proceedings]. 29. Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija. Social software: e-learning for seniors // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 306-312. [ISI Proceedings]. 30. Krivickas, Romanas Vladas; Krivickas, Jonas. Quality of engineering education: ideas and reality // Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development: international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-8070. 2008, p. 123-126. [Conference Proceedings Citation Index]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas. Development of generative learning objects using feature diagrams and generative techniques // Informatics in Education. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1648-5831. 2008, Vol. 7, no. 2, p. 277-288. [INSPEC]. 2. Damaševičius, Robertas. E-curves: a method for visualizing and analyzing software evolution // Computing and Information Systems. Paisley: University of Paisley. ISSN 1352-9404. 2008, Vol. 12, no. 1, p. 15-22. [INSPEC]. 3. Targamadzė, Aleksandras; Petrauskienė, Rūta. Nuotolinių studijų kokybė technologijų kaitos sąlygomis // Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : VDU Studijų kokybės centras. ISSN 1822-1645. 2008, nr. 5, p. 74-93. [IndexCopernicus; Education Research Complete; Current Abstracts; CEEOL]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Rutkauskienė, Danguolė; Patašienė, Irena; Targamadzė, Aleksandras. Advanced online tools for increasing study effectiveness in the Lithuanian Distance Education Network  // Lifelong Learning in Higher Education: Networked Teaching and Learning in a Knowledge Society: EADTU Annual Conference 2008, 18-19 September 2008, Poitiers, France: conference proceedings [Elektroninis išteklius]. Heerlen: European Association of Distance Teaching Universities, 2008. p. [1-10]. 2. Damaševičius, Robertas. Derivation of context-free stochastic L-grammar rules for promoter sequence modeling using support vector machine // Information Science and Computing: Advanced Research in Artificial Intelligence. Sofia: ITHEA. ISSN 1313-0455. 2008, No. 2, p. 98-104. 3. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras; Stabingis, Linas; Žurauskas, Stanislovas. Development of ETD repository in Lithuania: legal and managerial aspects // International Scientific Days 2008 [Elektroninis išteklius]: Competitiveness and Economic Growth: European and National Perspectives, May 28-30, 2008, Nitra, the Slovak Republic. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2008. ISBN 9788055200613. p. 13351341. 4. Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. Development of functional delay tests // DSD 2008: 11th EUROMICRO Conference on


INFORMATIKOS FAKULTETAS

5.

6.

7.

8.

9.

Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, September 3-5, 2008, Parma, Italy: proceedings. Piscataway: IEEE, 2008. ISBN 9780769532776. p. 626-632. [IEEE/ IEE]. Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Brauklytė, Ilona; Limanauskienė, Virginija. Exploration of Learning Object ontologies using feature diagrams // ED- MEDIA 2008: proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 30 - July 4, 2008, Vienna, Austria. Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2008. ISBN 1880094657. p. 2144-2153. Damaševičius, Robertas; Štuikys, Vytautas. Feature diagrams: a tool for specification of learning content for microelectronics education // European Workshop on Microelectronics Education, EWME, 28-30 May, 2008, Budapest, Hungary [Elektroninis išteklius]: proceedings. Grenoble: EDA Publishing Association, 2008. ISBN 9782355000072. p. [1-2]. Targamadzė, Aleksandras; Motekaitytė, Vida; Maumevičienė, Dainora. Fostering e-learning in Lithuania // New Learning Cultures. How Do We Learn? Where Do We Learn? [elektroninis išteklius]: EDEN 2008 Annual Conference, 11-14 June 2008 Lisbon, Portugal: proceedings. Budapest: European Distance and e-Learning Network, 2008. ISBN 9789630651325. p. [1-7]. Damaševičius, Robertas; Tankelevičienė, Lina. Merging HCI and e-learning domain oriented design principles for developing user interfaces for mobile devices // FutureLearning: 2nd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, March 27-29, 2008, Istanbul,Turkey: proceedings. Istanbul: Istanbul University, 2008. ISBN 9789754048193. p. 155-166. Packevičius, Šarūnas; Ušaniov, Andrej; Bareiša, Eduardas. Unit tests construction based on business rules // Innovations and Advanced Techniques in Systems,

Computing Sciences and Software Engineering / Ed. by Khaled Elleithy. New York: Springer, 2008. ISBN 9781402087349. p. 443-447. 10. Štuikys, Vytautas; Ziberkas, Giedrius; Toldinas, Eugenijus; Venčkauskas, Algimantas. Savings of energy consumption at micro level: some experiments for mobile computing  // Systemy wspomogania w zarządzaniu šrodowiskiem: monografia. Zabrze: [s. n.], 2008. ISBN 8391977730. p. 263270. 11. Limanauskienė, Virginija; Štuikys, Vytautas. The enhancement of reusability of course content and scenarios in unified e-learning environment for schools // The Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning, 6-7 November, 2008, Agia Napa, Cyprus. Vol. 2. Reading: Academic Publishing Ltd, 2008. ISBN 9781906638221. p. 99-108. 12. Šeinauskas, Rimantas. Test generation approaches based on software prototype // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290039. 2008, p. 39-40. 13. Šeinauskas, Rimantas. Mokslinių tyrimų tendencijos Lietuvoje // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 123-124. 14. Brauklytė, Ilona; Marozas, J.; Petrauskienė Rūta. Mokymosi objektų pakartotinio panaudojimo galimybių analizė // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2008, T. 6, p. 86-92.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

9,67 16,09

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 3,00 Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

9,94 1,00 39,70

185


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Sisteminės analizės katedra Adresas: Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Vedėjas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas, tel.: (8 37) 300 357, 300 356, el. p. rimantas.barauskas@ktu.lt Katedra įkurta 2001 m.

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Rimantas Barauskas Docentai: dr. Rimvydas Gaidys, dr. Eugenijus Mačikėnas, dr. Irena Mikuckienė, dr. Kostas Plukas, dr. Jonas Gediminas Punys Vyr. mokslo darbuotojas dr.Vytautas Daniulaitis Lektoriai: Remigijus Ankėnas, Ramutė Barauskienė, Birutė Jarašiūnienė, dr. Radvilė Krušinskienė, Mindaugas Kuprys, Kęstutis Simonavičius Doktorantai: Ramūnas Maknickas, Vidmantas Rimavičius, Arūnas Teišerskis Vyr. administratorė Antanina Bliuvienė

Tiriamoji bazė Modeliavimo baigtiniais elementais programinė įranga ANSYS, LSDYNA, COMSOL Multiphysics. Doktorantūros moduliai Skaičiavimo metodų taikymas fizikoje ir technikoje (doc. K. Plukas); Skaitiniai inžinerijos metodai (prof. R. Barauskas); Baigtinių elementų metodas (prof. R. Barauskas). Apgintos disertacijos Informatikos inžinerijos mokslų daktaro disertacija. Radvilė Krušinskienė. Struktūrinių modelių taikymas žmogaus stovėsenai tirti (vadovas prof. R. Barauskas).

Tyrimų tematika Tiksliosios inžinerijos ir mikroelektromechaninių sistemų dinaminiai modeliai R. Barauskas, R. Gaidys, V. Daniulaitis

Baigtinių elementų struktūrų redukcijos metodų sukūrimas R. Barauskas, V. Rimavičius

Bendradarbiaujant su mechatronikos specialistais, baigtinių elementų programinėse terpėse ANSYS ir COMSOL Multphysics kuriami MEMS virpesius aprašantys susietųjų fizikinių laukų skaičiuojamieji modeliai. Taip pat buvo atliekami skaičiavimai vykdant VMSF remiamą aukštųjų technologijų plėtros programą „Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas“.

Kuriamas metodas, skirtas sudėtingo baigtinių elementų modeliui pakeisti paprastesniu, kurio fizikinė elgsena mechaninio poveikio metu būtų kiek galima panašesnė į pradinio modelio fizikinę elgseną. Kaip pavyzdys nagrinėjama iš rėminių elementų sudaryta tankių stačiakampių grotelių pavidalo konstrukcija, kurioje tyrimo sritis, palyginti su pačia konstrukcija, yra labai maža (subsritis). Siekiama nagrinėjamos konstrukcijos tiriamos subsrities aplinką aprašyti kontinuumo membraninių elementų modeliu. Sukurtas modelis, kuriame tiriamoji subsritis per kontakto elementus sujungta su ekvivalenčia membrana. Abiejų konstrukcijų elgsenos tarpusavio atitikimo kriterijumi laikomas modelių tiriamųjų subsričių atitinkamų mazgų poslinkių sutapimas, esant tiems patiems statiniams ir dinaminiams mechaniniams poveikiams. Ekvivalenčios membranos fiziniai parametrai identifikuoti ir palyginti tarpusavyje minimizuojant mažiausių kvadratų pavidalo baudos (netikties) funkciją ir naudojant dirbtinius neuroninius tinklus. Optimizavimo kintamaisiais laikomi membranos fiziniai parametrai. Skaičiavimai atlikti ANSYS ir MATLAB terpėse. Nustatytų ekvivalenčios membranos fizinių parametrų teisingumas patikrintas tiriant pradines ir sujungtas supaprastintas skirtingas konstrukcijas.

Biomedicininių sistemų matematiniai modeliai R. Barauskas, R. Gaidys, R. Krušinskienė, K. Plukas Atlikti tyrimai, vykdant VMSF remiamą tyrimų programą BIOTHERM, kuriai buvo sukurti baigtinių elementų modeliai kepenų navikų radiodažninės destrukcijos procesams modeliuoti (bendradarbiaujant su Kauno medicinos universitetu). Šilumos ir masės mainų skaitiniai modeliai R. Barauskas, R. Gaidys, I .Mikuckienė Atlikti tyrimai, vykdant VMSF remiamą aukštųjų technologijų plėtros programą „Hibridinių balistinės apsaugos paketų su intelektualiomis struktūromis sukūrimas, panaudojant skaičiuojamuosius modelius“ (bendradarbiaujant su Lietuvos tekstilės institutu).

MTEP projektai Sumanioji tekstilė NATO kariui, NATO RTO SET 109 RTG 60. NATO mokslinių tyrimų programos projektas. 2007–2009. Vadovas prof. R. Barauskas. Sukurtas naujas baigtinių elementų modelis, kuriuo naudojantis galima apskaičiuoti vandens garų ir oro šilumos ir masės mainus daugiasluoksniuose audinių paketuose. Kiekvienas modelio elementas vaizduoja

186

atskirą audinio sluoksnį. Dauguma modelyje naudojamų fizikinių parametrų gauti atliekant standartų numatytus eksperimentus. Tam tikrus parametrus (pavyzdžiui, kiekvieno sluoksnio paviršinį talpos vandens garams koeficientą) tenka nustatyti lyginant skaičiavimų rezultatus su natūrinių ekeperimentų rezultatais.


INFORMATIKOS FAKULTETAS Hibridinių balistinės apsaugos paketų su intelektualiomis struktūromis sukūrimas, naudojant skaičiuojamuosius modelius: VMSF remiama aukštųjų technologijų plėtros programa / Vadovas prof. R. Barauskas. Vykdytojai LTI ir KTU. Projekto tikslas – naudojant skaičiuojamuosius modelius, sukurti naujos kartos balistinės apsaugos paketus su integruotomis mechatroninėmis ir kriogeninėmis jutiklių struktūromis, kompleksiškai ištirti sukurtų paketų taikymo balistinės apsaugos priemonėms funkcionalumą ir sudaryti technines ir technologines prielaidas aukštų technologijų asmeninių apsaugos priemonių gamybai įsisavinti, sujungiant tiek mokslinio potencialo, tiek inovatyvių gamintojų pastangas.

Precizinių ilgio kalibravimo sistemų tyrimas: VMSF remiama aukštųjų technologijų plėtros programa / Vadovas prof. S. Kaušinis. Katedros darbų dalies vadovas prof. R. Barauskas. 2008 m. tyrimuose daugiausia dėmesio buvo skirta temperatūrinio lauko nehomogeniškumų sukeltų deformacijų analizei. Šilumos perdavimo uždavinys buvo sprendžiamas nagrinėjant susietuosius oro judėjmo, advekcinio ir difuzinio šilumos perdavimo bei temperatūrinių deformacijų procesus. Modelis sukurtas BEM programinės įrangos ANSYS terpėje.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Barauskas, Rimantas; Gulbinas, Antanas; Vanagas, Tomas; Barauskas, Giedrius. Finite element modeling of cooledtip probe radiofrequency ablation processes in liver tissue // Computers in Biology and Medicine. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0010-4825. 2008, Vol. 38, iss. 6, p. 694-708. [ISI Web of Science; MEDLINE; INSPEC; COMPENDEX; Science Direct]. Mačikėnas, Eugenijus; Makūnaitė, Rūta. Applying agent in business evaluation systems // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 2, p. 101-105. [ISI Web of Science; INSPEC]. Barauskas, Rimantas; Rimavičius, Vidmantas. Reduction of finite element models by parameter identification // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 3, p. 211-219. [ISI Web of Science; INSPEC]. Danielytė, Jovita; Gaidys, Rimvydas. Numerical simulation of tooth mobility using nonlinear model of the periodontal ligament // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 3(71), p. 20-26. [ISI Web of Science; Academic Search Complete; COMPENDEX; INSPEC; FLUIDEX; SCOPUS]. Kaušinis, Saulius; Barakauskas, Algimantas; Barauskas, Rimantas; Jakštas, Aurimas; Kasparaitis, Albinas. Investigation of vibrations of line scale calibration systems  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 79-89. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Research of nonlinear electromechanical and vibro-impact interactions in electrostatically driven microactuator // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 90-97. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Dagys, Donatas; Ostaševičius, Vytautas; Gaidys, Rimvydas. Parametrization-based shape optimization of shell structures in the case of free vibrations // Journal of Vibroengineering  / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika.

ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 2, p. 196-202. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 8. Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas; Gaidys, Rimvydas. Study of natural frequency shifting in a MEMS actuator due to viscous air damping modeled by nonlinear reynolds equation // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 3, p. 388-396. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 9. Barauskas, Rimantas; Rimavičius, Vidmantas. Obtaining simplified finite element models by minimization of residuals of static and dynamic responses // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 20290020. 2008, p. 131-136. [ISI Proceedings]. 10. Graževičiūtė, Jurgita; Gaidys, Rimvydas; Jūrėnas, Vytautas; Ostaševičius, Vytautas. Influence of turning tool dynamics on surface quality of work piece // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 149-152. [ISI Proceedings]. 11. Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra; Vilkauskas, Andrius. Structural model of heath and water vapour exchange in multilayer textile packages // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 1-5. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Muckus, Kazimieras; Krušinskienė, Radvilė. Staigiosios jėgos poveikis šoklumui: eksperimentų analizė ir skaitinis modeliavimas // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2008, nr. 4(71), p. 76-84. [Index Copernicus]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Egidijus. Control of building integrated heating system  // Systemy wspomogania w zarządzaniu šrodowiskiem: monografia. Zabrze: [s. n.], 2008. ISBN 8391977730. p. 201209.

187


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,94

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,58

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 0,25 0,33

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Iš viso

6,10

Verslo informatikos katedra Adresas: Studentų g. 56-441, LT-51368 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Vytautas Pilkauskas, tel. (8 37) 300 375, el. p. vytautas.pilkauskas@ktu.lt Katedra įkurta 1985 m.

Darbuotojai Profesorius habil.dr. Henrikas Pranevičius Docentai: dr. Germanas Budnikas, dr. Dalius Makackas, dr. Regina Misevičienė, dr. Vytautas Pilkauskas Lektorius Vytautas Kuosa Asistentai: Vaidas Astrovas, Agnė PaulauskaitėTarasevičienė, Giedrius Tumelis Mokslininkė stažuotoja Tsvetanka Kovacheva Doktorantė Agnė Paulauskaitė-Tarasevičienė Inžinierė Kristina Šutienė Jaunesn. technikas Nerijus Paulauskas Laborantė Vida Ona Paužaitė Administratorė Regina Kaminskienė

Tiriamoji bazė Sistemų formalizavimo ir modeliavimo laboratorija. Modeliams sudaryti ir realaus laiko sistemų specifikacijoms analizuoti naudojamos sistemos: PRANAS-2, DEVS, dynDEVS, SPIN, ARENA. Doktorantūros moduliai Sudėtingų sistemų formalizavimas ir analizė (prof. H. Pranevičius); Informatikos teorija (prof. H. Pranevičius).

Tyrimų tematika Sprendimų priėmimo draudiminėje veikloje modeliavimas Prof. H. Pranevičius, doc. D. Makackas, dokt. K. Šutienė Draudiminės veiklos modeliui sudaryti pritaikyta sprendimų priėmimo modelių su atsitiktiniais veiksniais metodologija, kurioje yra išskirti du komponentai: scenarijų generatorius ir sprendimų imitatorius. Taikant sukurtus klasterizavimo ir scenarijų generavimo algoritmus, generuojama rizikos veiksnių elgseną išreiškiančios scenarijų aibės. Šie algoritmai aktualūs tuo, kad yra panaudotos junginių funkcijos, kurios naudojamos rizikos veiksnių priklausomybės struktūroms sudaryti. Šių algoritmų pagrindu konstruojama įvestis į sprendimų priėmimo modelį. Toliau nagrinėjami

188

dviejų tipų sprendimų ieškojimo metodai: imitacinis modeliavimas ir stochastinis optimizavimas. Ištirta, kaip panaudotos junginių funkcijos daro įtaką scenarijų aibėms ir kompanijos veiklos strategijai. Abstrakčių duomenų tipų panaudojimas dynPLA modelyje Prof. H. Pranevičius, doc. D. Makackas, dokt. A. Paulauskaitė-Tarasevičienė Dinaminis PLA (dynPLA) modelis praplėstas abstrakčiais duomenų tipais, skirtais struktūriniams agregatinės sistemos pokyčiams aprašyti. Operacijoms su abstrakčiais duomenų tipais (ADT) sukurti imitavimo algoritmai. Naudojant Z specifikavimo kalbą gauta ADT formali specifikacija bei atliktas jos verifikavimas. Praplėstas


INFORMATIKOS FAKULTETAS dynPLA modelis panaudotas sesijos inicijavimo protokolo(SIP) bei e. komercijos, pagrįstos mobiliaisiais agentais, uždaviniams modeliauoti ir analizuoti. Ateityje planuojama pritaikyti dynPLA metodiką biologinių sistemų pavyzdžiams (pvz., proteino sintezei, ląstelių dauginimui).

automatiškai generuoti imitacinio modelio programinio kodo karkasą, bei atlikti gauto programinio kodo tekstinį redagavimą toje pačioje programavimo aplinkoje.

Sudėtingų sistemų formalių specifikacijų integruotos analizės automatizavimas Doc. V. Pilkauskas

Modeliais grindžiamas kompiuterizuotas imitacinių modelių kodo generavimo metodas remiasi skirtingos abstrakcijos modelių transformavimu. Tam būtina turėti pradinį ir tikslinį metamodelius, kur išeities modelio transformavimo į tikslinį modelį procesas tapatinamas su transformacija tarp pradinio ir tikslinio metamodelių elementų. Kodo generavimo proceso metu imitacinis modelis išreiškiamas programiniu kodu, leidžiančiu pasirinktoje realizavimo platformoje vykdyti imitacinio modeliavimo eksperimentus. Transformacijos taisyklių sudarymo metu dėl žmogiškojo faktoriaus įtakos gali būti daroma klaidų. Vienas iš galimų būdų sumažinti klaidos atsiradimo galimybę specifikuojant modelių transformaciją būtų jos verifikavimas. Tam, kad būtų galima patikrinti specifines modelių transformacijos savybes, transformacija turi būti atvaizduojama (formalizuojama) patikrinimui tinkama forma.

Imitacinio modelio agregatinės specifikacijos sudarymo redaktoriui realizuoti panaudotas programų paketas „Microsoft DSL tools“. Tuo tikslu buvo sudaryti imitacinio modelio agregatų sujungimo schemos bei agregato specifikacijos metamodeliai. Šie metamodeliai buvo realizuoti „DSL tools“ aplinkoje ir pagal šiuos metamodelius automatizuotu būdu sugeneruotas grafinio redaktoriaus komponentas. Automatiniam imitacinio modelio programinio kodo karkasui generuoti iš grafinės agregatinio modelio specifikacijos sudaryta ir realizuota atitinkama transformacija. Realizuotas grafinio redaktoriaus komponentas integruotas į „Microsoft Visual Studio“ aplinką. Tai leidžia sudaryti agregatinio imitacinio modelio grafinę specifikaciją ir iš jos

Modelių transformacijų formalizavimas ir verifikavimas Doc. V. Pilkauskas

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Pranevičius, Henrikas; Budnikas, Germanas. PLA-based formalization of business rules and their analysis by means of knowledge-based techniques // Technological and Economic Development of Economy. Baltic Journal on Sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. 2008, T. 14, nr. 3, p. 328-343. [ISI Web of Science; Business Source Complete; ICONDA; CSA Technology Research Database]. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Copula effect on investment portfolio of an insurance company // Technological and Economic Development of Economy. Baltic Journal on Sustainability. Vilnius: Technika. ISSN 1392-8619. 2008, T. 14, nr. 3, p. 344-373. [ISI Web of Science; Business Source Complete; ICONDA; CSA Technology Research Database]. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. Modeling of the negative surplus in insurance // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2008, T. 37, nr. 2, p. 114-123. [ISI Web of Science; INSPEC]. Rindzevičius, Ramutis; Augustaitis, Mindaugas; Tervydis, Paulius; Pilkauskas, Vytautas. Performance measures of priority queuing data network node with unreliable transmission channel // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 3(83), p. 37-42. [ISI Web of Science; INSPEC]. Rindzevičius, Ramutis; Tervydis, Paulius; Narbutaitė, Lina; Pilkauskas, Vytautas. Performance analysis of data packet transmission network with the unreliable channels // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 4(84), p. 53-58. [ISI Web of Science; INSPEC]. Valakevičius, Eimutis; Pranevičius, Henrikas. An algorithm for creating Markovian models of complex systems // WMSCI 2008: proceedings of the 12th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th - July 2nd, 2008, Orlando, Florida, USA, jointly with the 14th international conference on Information

Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2008. Vol. 5. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2008. ISBN 9781934272351. p. 258-262. [Conference Proceedings Citation Index]. 7. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina. Verification of business rules using logic programming means // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 99-106. [ISI Proceedings]. 8. Pranevičius, Henrikas; Pilkauskas, Vytautas. Simulation of business process using PLA formalism // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 117-125. [ISI Proceedings]. 9. Pranevičius, Henrikas; Budnikas, Germanas. Modelling and analysis of business rules using knowledge based and formal approaches // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 126-131. [ISI Proceedings]. 10. Pranevičius, Henrikas; Makackas, Dalius; PaulauskaitėTarasevičienė, Agnė. Formal description of dynamic features in PLA // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 136-144. [ISI Proceedings]. 11. Pranevičius, Henrikas; Šutienė, Kristina. The performance of planning decision models in uncertain environment // The International Conference Modelling of Business, Industrial and Transport Systems, May 7-10, 2008, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2008. ISBN 9789984818047. p. 187-196. [ISI Proceedings]. 12. Pranevičius, Henrikas; Kraujalis, Tadas. Fuzzy traffic control for three-sided intersection // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of

189


INFORMATIKOS FAKULTETAS Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 55-58. [ISI Proceedings]. 13. Petrauskas, Saulius; Misevičienė, Regina. Lithuanian text summarization based on keyword cross-occurrence // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 49-52. [ISI Proceedings]. 14. Guginis, Gediminas; Pilkauskas, Vytautas. The system for generating simulation model code from the PLA specifications // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 101-109. [ISI Proceedings]. 15. Pilkauskas, Vytautas; Andriulaitis, Arūnas. Gaining additional results for piece linear aggregate by transforming it to linear hybrid automata // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 110-116. [ISI Proceedings].

16. Pranevičius, Henrikas; Budnikas, Germanas. Representing and checking consistency and dynamic constraints of business rules // EurOPT’ 2008: the 20th International Conference “Euro Mini Conference on Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies”, May 20-23, 2008, Neringa, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282839. p. 468-473. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šunokas, Robertas; Pranevičius, Henrikas; Kazanavičius, Egidijus. Real-time system development influence on handling railway processes // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли: сборник статей международной научно-практической конференции, 14-15 мая 2008 г, Санкт-Петербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. СанктПетербург: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 170-172. 2. Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina. Rule based business process modeling using PLA // Information Technologies’ 2008: research communications of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 2425, 2008  / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0039. 2008, p. 108-115.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1 Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

3,50 10,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,33

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,50

Iš viso

16,33

Informacinių technologijų diegimo centras Adresas: Studentų g. 67–405, LT-51392 Kaunas Direktorius – prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė, tel. (8 37) 300 358, el. p. a.targamadze@internet.ktu.lt

Centras įkurtas 2001 m., siekiant suaktyvinti Informatikos fakulteto atliekamus mokslinius tyrimus ir informacinių technologijų diegimo darbus. Centras dalyvauja Universiteto, šalies ir tarptautinėse programose bei projektuose.

Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojas Kęstutis Pocius Vyr. administratorė Reda Gurkšnienė

190

Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 m. programa (www.lvu.lt) toliau tęsia programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m.“ veiklas. Centras yra vienas pagrindinių šios programos vykdytojų.


INFORMATIKOS FAKULTETAS Padaliniai Bibliotekų programinės įrangos skyrius Skyriaus vedėjas – Vilius Kučiukas, tel.: (8 37) 300 631, 332 726, el. p. vilius.kuciukas@internet.ktu.lt Vyriaus. programuotojas Vilius Kučiukas Ved. programuotojai: Saulius Grigonis, Mindaugas Muckus, Rytis Rudelis, Linas Salelionis Vyresn. programuotojai: Andrius Blažinskas, Deividas Kančelkis Programuotojai: Antanas Gilaitis, Andrius Klimavičius Vyresn. administratoriai: Daiva Černytė, Neringa Valytė, Gintautas Žemaitis, Lina Bloveščiūnienė, Asta Čitavičienė, Rūta Dzikienė, Daiva Jurkšaitienė, Violeta Kostinaitė, Regina Mėčienė, Birutė Olkštinienė Vyriaus. administratorius Antanas Štreimikis Informacinių sistemų projektavimo skyrius Skyriaus vedėjas – Kęstutis Pocius, tel. (8 37) 300 367, el. p. kestutis.pocius@ktu.lt Vyr. programuotojai: Giedrius Deveikis, Andrius Kučinskas, Viktoras Mickūnas, Gintaras Morkūnas Inžinierius programuotojas Kęstutis Morkūnas Programuotojai: Inga Dobrovolskė, Vaidas Pečiulis, Giedrė Slivko, Egidijus Zinkevičius Jaunesn. technikas Egidijus Švedas Nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo skyrius Skyriaus vedėja – Vida Motekaitytė, tel (8 37) 327 621, el. p. vida.motekaityte@ktu.lt Administratorė Inga Limanauskienė Vyresn. inžinierius Donatas Raišutis Technikai: Martynas Adomavičius, Andrius Astrauskas, Giedrius Deveikis, dr. Sigitas Drąsutis Jaunesn. technikas Marius Guobys Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys LieDM tinklo integracijos su kitomis informacijos sistemomis ir švietimo tinklais Lietuvoje galimybių tyrimas Prof. A. Targamadzė, V. Motekaitytė, D. Raišutis, E. Norbutas, V. Juteikienė Parengta galimybių studija, skirta naudoti švietimo ir mokslo institucijų viduje, kad būtų galima susipažinti su Lietuvos nuotolinio mokymosi tinkle naudojamų paslaugų specifika ir preliminariai įvertinti poreikius, galimų naujų sprendimų naudą ir sąnaudas. Dokumente pateikiama bendroji techninės ir programinės įrangos specifikacija, projektavimo technologija, apžvelgiami įvairūs jau egzistuojantys sprendimai, pateikiami Lietuvos švietimo įstaigose naudojamų informacijos sistemų pavyzdžiai, aprašomi LieDM tinkle naudojami

sprendimai ir siūlomos jų integravimo su išorinėmis informacijos sistemomis priemonės bei jų parametrai, specifikuoti komponentai, realizuojantys ar galintys realizuoti duomenų mainus su kitomis sistemomis, aprašoma galima LieDM tinklo įrangos integracija su kitomis informacijos sistemomis Lietuvoje. E.mokymosi priemonių naudojimo LieDM tinklo institucijose tyrimas ir rekomendacijos Prof. A. Targamadzė, V. Motekaitytė, D. Raišutis, I. Limanauskienė, T. Lionikas Tyrimo tikslas: atskleisti e. mokymosi priemonių ir technologijų naudojimo būdus, sunkumus, problemas, priežastis, kodėl mokymo procese neišnaudojamos suteikiamos galimybės ir ištekliai, bei aptarti naudojimo būdų veiksmingumą. Tyrimo rezultatas: remiantis tyrimo analizės rezultatais, rekomenduoti įvairius informacijos sklaidos institucijų viduje, darbuotojų skatinimo naudoti e. mokymosi priemonės būdus. Parengti išvadas institucijoms, kaip centralizuotai organizuoti, valdyti ir skatinti e. mokymosi priemonių naudojimą, išvadas darbuotojams, kaip naudotis e. mokymosi priemonėmis. Bibliotekų informacijos sistemų ir e.leidybos sistemų plėtros galimybių tyrimas V. Kučiukas, A. Štreimikis, A. Blažinskas 2008 m. buvo toliau plėtojama eLABa, skirta Lietuvos mokslo institucijoms, kurių autoriai kuria mokslines ir studijų publikacijas, kurias reikia įkelti, kataloguoti, saugoti ir pateikti skaitytojams bei kitoms informacinėms sistemoms. 2008 m. pabaigoje LABT jungė 79 mokslo ir studijų institucijas: 16 universitetų (LABT-U), Lietuvos mokslų akademijos biblioteką su 42 valstybiniais mokslo institutais (LABT-M) ir 20 kolegijų (LABT-K). Parengtos studijos: eLABa plėtros galimybių studija, ETD dokumentų plagijavimo patikros galimybių studija ir Elektroninių dokumentų ilgalaikio išsaugojimo modelis. Mokslo ir studijų informacijos sistemos integralumo užtikrinimo priemonių tyrimas V. Pečiulis, K. Pocius Tyrimų tikslas – pagerinti veiklos taisyklių specifikavimo ir valdymo procesą, sukuriant specializuotą veiklos taisyklių valdymo sistemą. Sukurtosios sistemos ypatumas yra galimybė veiklos taisykles specifikuoti, naudojant natūraliai lietuvių kalbai artimus struktūrizuotus šablonus, ir užtikrinti šių taisyklių valdymą (versijavimą, modifikavimą, šalinimą ir pan.). Vykdant šią temą buvo apžvelgti ir palyginti dažniausiai pastaruoju metu naudojami reikalavimų specifikavimo šablonai. Šablonai tarpusavyje lyginti atsižvelgiant į svarbius reikalavimų specifikavimo kriterijus: specifikavimo procesas, reikalavimų tipai bei detalumas, susietumas, naudojimo atvejai, suderinamumas su įrankiu, modifikavimas ir išlaidos.

MTEP projektai Universali mokslinės informacijos paieška ir pateikimas internete: ūkio subjekto užsakymas Nr. U-1563 / Vadovas prof. A. Targamadzė. 2008 m. buvo sukurtas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros autorinis kūrinys  „Universali mokslinės informacijos paieška ir pateikimas internete“.

191


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kiti projektai Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas Nuo 2005 m. kovo 7 d. iki 2008 m. rugpjūčio 29 d. Kauno technologijos universitetas įgyvendino 2004–2006 metų BPD 2.4 priemonės projektą „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ (įgyvendinimo sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0K02-VS-02/SUT-194). Projekto vadovas Vilius Kučiukas. Projektu siekiama papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir visateksčių dokumentų duomenų bazes (VDDB). Tam unifikuojama paieška bei prieiga prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, o kuriamos VDDB yra derinamos su Europos ir pasaulio VDDB standartais. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo pasiekti tokie rezultatai: • LVB ir VDDB jungia 64 mokslo ir studijų institucijas. • Sukurtos 6 teminės VDDB pagal mokslo sritis (kryptis). • Lietuvos (17) ir užsienio (5) bibliotekų katalogai, teminės VDDB sujungtos į LVB. • Sudarytos sąlygos Lietuvos mokslo ir studijų informacijai patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitas informacijos paieškos sistemas (3). • Sukurta virtuali LVB dalykų rodyklė. • Sukurta projekto interneto svetainė.

Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams Nuo 2005 m. kovo 7 d. iki 2008 m. rugpjūčio 29  d. Kauno technologijos universitetas įgyvendino 2004–2006 metų BPD 2.4 priemonės projektą „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ (paramos skyrimo sutartis Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-03/SUT-191). Projektu siekiama gerinti mokymosi visą gyvenimą sąlygas rengiant, kaupiant ir pateikiant mokslo ir studijų e. dokumentus dėstytojams ir studentams, o vėliau  – Lietuvos visuomenei ir visuotinio interneto tinklo vartotojams. Projekto vadovas Antanas Štreimikis. Projekto vykdymo laikotarpiu buvo pasiekti tokie rezultatai: • Parengti e. leidybos technologinių sprendimų dokumentai (e. dokumentų rengimo, kaupimo, pateikimo tvarka ir reikalavimai rengiamiems e. dokumentams). • Parengti ir patvirtinti teminių VDDB nuostatai (eLABa nuostatai). • Parengtos instrukcijos vartotojams, leidėjams, bibliotekininkams, padalinių administratoriams, VDDB administratoriams. • Bandomojo VDDB užpildymo proceso metu sukaupta mokslo ir studijų e. leidinių – 4100 vnt. • Sukurta projekto interneto svetainė.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Skersys, Tomas; Pečiulis, Vaidas; Simutis, Rimvydas. Business rules specification using natural language-based templates: approach and implementation // Information Technologies’ 2008: proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 353-360. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Targamadzė, Aleksandras; Stabingis, Linas; Žurauskas, Stanislovas. Development of ETD repository in Lithuania: legal and

managerial aspects  // International Scientific Days 2008 [Elektroninis išteklius]: Competitiveness and Economic Growth: European and National Perspectives, May 28-30, 2008, Nitra, the Slovak Republic. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2008. ISBN 9788055200613. p. 13351341. 2. Targamadzė, Aleksandras; Motekaitytė, Vida; Maumevičienė, Dainora. Fostering e-learning in Lithuania // New Learning Cultures. How Do We Learn? Where Do We Learn? [elektroninis išteklius]: EDEN 2008 Annual Conference, 11-14 June 2008 Lisbon, Portugal: proceedings. Budapest: European Distance and e-Learning Network, 2008. ISBN 9789630651325. p. [1-7].

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

0,33

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,73

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1,50

Iš viso

192

2,56


INFORMATIKOS FAKULTETAS

Kompiuterinio raštingumo centras Adresas: Studentų g. 50-204 a, LT-51368 Kaunas Direktorius – doc. dr. Vytautas Petrauskas, tel./faks. (8 37) 300 390, el. p.: vytautas.petrauskas@ktu.lt; krc@viesulas.ktu.lt Kompiuterinio raštingumo centras (KRC) įkurtas 2001 m.

Centras veda šiuos kursus: • kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą, • raštvedybos kvalifikacijos kėlimo (Word ), • elektroninėmis skaičiuoklėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Excel), • su duomenų bazėmis dirbančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Access), • pateiktis rengiančių asmenų kvalifikacijos kėlimo (Power Point),

• kompiuterizuoto įmonės (įstaigos) veiklos organizavimo (Outlook), • komponentinio programavimo pagrindų, • projektavimo paketų naudojimo. Centras patikrina vartotojo kompiuterinio raštingumo lygį pagal pripažintą ECDL programą, išlaikiusiems testus išduoda licencinius ECDL pažymėjimus.

Realaus laiko kompiuterių sistemų centras Adresas: Studentų g. 50-214c, LT-51368 Kaunas Direktorius – prof. dr. Egidijus Kazanavičius, tel (8 37) 300 392, faks.( 8 37) 453990, el. p.: ekaza@ifko.ktu.lt; egidijus.kazanavicius@ktu.lt Realaus laiko kompiuterių sistemų centras (RLKSC) įkurtas 2005 m. Centre atliekami realaus laiko sistemų kūrimo fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei mokslinės ir technologinės plėtros projektai, organizuojama produktų gamyba ir diegimas.

Darbuotojai Jaunesn. mokslo darbuotojai: Vygintas Kazanavičius, Laura Ostaševičiūtė Inžinierius Juozas Dovydaitis Vyr. inžinierius programuotojas Algirdas Dobrovolskis

Centras bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais, verslo kompanijomis, vykdo ES finansuojamus mokslinių tyrimų projektus. Vien tik bendradarbiaujant su AB „TEO LT“ per pastaruosius penkerius metus vykdyta keletas projektų GALA, TV MOZAIKA, AXMEDIS, kurie šiandien yra įdiegti į komercinę aplinką.

sistemų sintezės metodologijos ir projektavimo priemonių tyrimai bei kūrimas, taikant formalius modelius • Realaus laiko sistemų tyrimai ir kūrimas, naudojant multiagentų teoriją

Centro veikloje dalyvauja ir kiti Kompiuterių katedros darbuotojai. Mokslinės veiklos sritys: • Realaus laiko sistemų kūrimo metodologijos ir projektavimo priemonių sudarymas bei tyrimai specializuotiems uždaviniams: neardomoji kontrolė ir diagnostika, informacijos ir signalų apdorojimas bei analizė, sporto inžinerijos RLS, įterptinės sistemos ir skaičiavimai, pastatų inžinerinių valdymo sistemos, elektroninių paslaugų teikimas ir valdymas

• Hibridinių realaus laiko sistemų modeliavimo ir analizės tyrimai

• Realaus laiko skaitmeninio signalų apdorojimo (SSA)

• Nuotolinio mokymo technologijos ir priemonės IPTV aplinkoje.

• Integruoti e. turinio valdymo ir perdavimo sprendimai • Būsto valdymo technologijos (Smart Home, Extended Home) • IPTV ir paslaugos vartotojams • Informacijos apdorojimo ir perdavimo elektronikos įtaisų projektavimas

193


INFORMATIKOS FAKULTETAS

MTEP projektai 6-osios bendrosios programos projektas „Mikrojutiklinių bevielių tinklų pagrindinių problemų sprendimas (uSWN)“. 2006–2009. KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius. Projekto tikslas – sukurti metodiką ir sistemą, kurti, projektuoti ir diegti mikrojutiklinius tinklus įvairiems taikymo uždaviniams spręsti, o pasikeitus reikalavimams ar naujiems uždaviniams – greitai perkonfigūruoti ir adaptuoti esamą tinklą. Pagrindinis šios sistemos elementas – mikrojutiklinis procesorius, kuriam reikalinga sisteminė ir taikomoji įranga, tenkinanti nedidelį energijos suvartojimą, greitą duomenų perdavimą, jų saugos užtikrinimą, gedimų ir pažeidimų savidiagnostiką ir atsitaisymą, sistemos perkonfigūravimą ir integraciją į kitas sistemas. 2008 m. sukurta mikrojutiklinio tinklo maršrutizatorius ir jo programinė įranga, atliktas jo testavimas Birštono savivaldybės sanatorijose. 6-osios bendrosios programos projektas „Elektroninio turinio sklaidos daugiakanalės perdavimo sistemos (AXMEDIS)“. 2006–2008. KTU koordinatorius prof. E. Kazanavičius. AXMEDIS – Automatinė turinio gamyba ir platinimas daugiaplatformėje terpėje. Tai sistema, leidžianti skaitmeninio turinio gamintojams, transliuotojams ir vartotojams kurti bet kokį skaitmeninį turinį (videofilmus, muziką, atvirukus, fotografijas, dokumentus ir kt.) įvairiais formatais, jį transformuoti į bet kokius perdavimo kanalus ir įrenginius (STB, IPTV, interneto kompiuterius, delninius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, garso ir vaizo leistuvus ir kt.) perduoti visais kanalais, apsaugoti turinį ir jį valdyti elektroniniais kontraktais pagal savo nustatytas naudojimo taisykles ir tvarką. Projektą vykdo nemaža ES mokslo ir verslo institucijų, iš jų Lietuvoje – AB „TEO LT“, VRS Grupė, KTU RLKSC. 2008 m. sukurtas ir integruotas į AXMEDIS sistemą AXELTEO demonstracinis prototipas, kuris skirtas transliuoti multimedijos turinį skaitmeninės

televizijos kanalu. Darbo rezultatai buvo pristatyti ir demonstruojami tarptautinėje parodoje IBC2008 Amsterdame. Pastatų inžinerinių sistemų kompiuterizavimo tyrimų bei kompiuterizacijos diegimo mokslinė studija: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8421 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Atlikti tyrimai būsto ir pastatų šildymo sistemos informacijai apdoroti bei valdyti. Tyrimų pagrindu UAB „Axies Industries“ sukurė ir įdiegė valdymo sistemą. Interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8435 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Paslauga GALA – AB „TEO LT“ pateikė rinkai skaitmeninės televizijos, transliuojamos interneto protokolo būdu (IPTV), paslaugą GALA. TV MOZAIKA – interaktyvių TV paslaugų valdymo ir teikimo sistemos prototipo sukūrimas. Tai inovatyvi programinės įrangos sistema, sujungsianti įvairių turinio teikėjų paslaugas su TEO tinklu, IT sistemomis bei vartotojo galine įranga. Projektas remiamas Europos struktūrinių fondų, verslo partneriai – AB „TEO LT“, UAB „Tildė“; mokslinius tyrimus vykdo KTU RLKSC. 2008 m. Sukurtas ir įdiegtas sistemos prototipas AB „TEO LT“. Centre taip pat yra funkcionuojanti sistema. „GALA IPTV middleware“ platformos programinės įrangos komponento „Karaokė TV“ sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8516 / Vadovas prof. E. Kazanavičius. Sukurtas programos komponentas „Karokė TV“ ir jo integravimo į sistemą IPTV „Gala TV“ metodas bei algoritmas. Programinės įrangos komponentas alieka: valdymo, turinio įkėlimo bei valdymo, statistikos rinkimo ir apdorojimo funkcionalumą. Sukurta vartotojo grafinė sąsaja. Atlikta sistemos funkcionalumo studija. Sukurtas programos prototipas, tinkantis diegti į AB „TEO LT“ komercinę aplinką. Prototipas įdiegtas į komercinę IPTV „Gala TV“ AB „TEO LT“.

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 1. Kazanavičius, Egidijus; Ostaševičiūtė, Laura. The design of agent-based smart fridge system // Information Technologies’ 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 262-267. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Šunokas, Robertas; Pranevičius, Henrikas; Kazanavičius,

Egidijus. Real-time system development influence on handling railway processes // Актуальные проблемы эффективного управления в железнодорожной отрасли : сборник статей международной научнопрактической конференции, 14-15 мая 2008 г, СанктПетербург = International scientific conference “Urgent Problems of Effective Management in Railway Industry”. Санкт-Петербург : Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. ISBN 5764101972. p. 170-172.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

1,00

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

0,33

Iš viso

194

1,33


Adresas: Dekanas – Tel. Faks. El. p.

Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius (8 37) 300401 (8 37) 323461 dekmf@ktu.lt

MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Įkurtas 1947 m. 2005 m. pavadintas Mechanikos ir mechatronikos fakultetu. Pagrindines pareigas jame turi 154 darbuotojai, iš jų 97 mokslininkai: 18 habilituotų daktarų, 79 daktarai.

Transporto inžinerijos katedros doktorantai prie naujai kuriamo hibridinio automobilio

Pagrindinës tyrimø kryptys Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas. Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika. Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos. Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas. Biomechaninių ir biomechatroninių sistemų modeliavimas. Dvifazių srautų termohidromechanika. Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose. Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse. Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga. Šilumos transformavimo įrenginiai. Šilumos ir atomo energetikos sistemos. Naujos liejininkystės technologijos. Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant miltelines medžiagas ir paviršines dangas. Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas. Mechatroninių įrenginių kūrimas ir tobulinimas.

195 195


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Padaliniai Deformuojamø kûnø mechanikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel. (8 37) 324108, el. p. paulius.griskevicius@ktu.lt

Gamybos technologijų katedra

Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel. (8 37) 300414, el. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt

Inþinerinës grafikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel. (8 37) 324058, el. p. robertas.kersys@ktu.lt

Inþinerinës mechanikos katedra

Vedėjas – prof. dr. Rymantas Tadas Taločka, tel. (8 37) 323199, el. p. tadas.talocka@ktu.lt

Maðinø projektavimo katedra

Vedėjas – doc. dr. Romualdas Dundulis, tel. (8 37) 323421, el. p. romualdas.dundulis@ktu.lt

Mechatronikos katedra

Vedėjas – doc. dr. Egidijus Dragašius, tel. (8 37) 300901, el. p. mechatronika@ktu.lt

Ðilumos ir atomo energetikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, tel. (8 37) 321449, el. p. saek@ktu.lt

Teorinës mechanikos katedra

Vedėjas – prof. habil. dr. Vitalijus Volkovas, tel. (8 37) 322969, el. p. vitalijus.volkovas@ktu.lt

Transporto inþinerijos katedra

Vedėjas – doc. dr. Artūras Keršys, tel. (8 37) 324109, el. p. arturas.kersys@ktu.lt

Transporto problemø institutas

Direktorius – prof. habil. dr. Jonas Sapragonas, tel. (8 37) 300428, el. p. tpi@ktu.lt

Pakavimo tyrimų centras

Direktorius – dr. Lionginas Paulauskas, tel. (8 37) 323887, el. p. paktech@org.ktu.lt

Stiprumo ir irimo mechanikos centras

Direktorius – prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, tel. (8 37) 300431, el. p. antanas.ziliukas@ktu.lt

Moklinių tyrimų finansavimas K itų vals ty bės ins tituc ijų už s ak y m ai 11,1%

Ūk io s ubjek tų už s ak y m ai 20,0%

V M S F 26,1%

196

Tarptautinės m ok s lo program os 14,7%

Univers iteto m ok s lo fondas 28,1%


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Surengtos mokslinės konferencijos 1. Šilumos energetika ir technologijos, 2008 m. sausio 31 d. – vasario 1 d. 2. Mechanika-2008 (13-oji tarptautinė), 2008 m. balandžio 3, 4 d. 3. Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, ilgaamžiškumas ir stabilumas (4-oji tarptautinė), 2007 m. rugsėjo 11–13 d. 4. Transporto priemonės-2008 (12-oji tarptautinė), 2008 m. spalio 23, 24 d. 5. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, 2008 m. gegužės 22 d. 6. Mechanikos inžinerija-2008 (7-oji jaunųjų mokslininkų konferencija), 2008 m. gegužės 16 d. 7. Mechatronika moderniųjų technologijų įrenginiams (studentų ir doktorantų), 2008 m. spalio 30 d. Užsienio mokslininkų vizitai Gamybos technologijų katedroje lankėsi: prof. V. Gruzdan iš Uralo valstybinio technikos universiteto; Norvegijos „Elkem“ firmos atstovas dr. K. Wardenær; prof. Juha Varis ir prof. Tuomo Kassi iš Lapenrantos technologijos universiteto; doc. Uwe Hirte iš Ilmenau technikos universiteto; prof. Peter Leibl iš Miuncheno taikomųjų mokslų universiteto, doc. E. Coatanea iš Helsinkio technologijos universiteto; docentai T. Otto, R. Sell, A. Laansoo iš Talino technologijos universiteto; Chmelnickio nacionalinio universiteto delegacija: prof. G. A. Parasko, prof. V. P. Roizman ir prof. A. S. Voronov; prof. Janis Grabis ir prof. Viktor Mironov iš Rygos technikos universiteto. Šilumos ir atomo energetikos katedroje lankėsi ir paskaitas skaitė Maskvos inžinerinės ekologijos universiteto prof. M. B. Berengartenas. Mašinų projektavimo katedroje paskaitas skaitė Porto universiteto prof. Clito Felix Afonso. Dalyvavimas periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje Prof. V. Barzdaitis – IFToMM mechatronikos komisijos ir robototechnikos komiteto narys, mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redakcinės kolegijos narys, Klaipėdos universiteto Mechatronikos mokslo instituto tarybos pirmininkas, Jūrų technikos fakulteto atestacinės komisijos narys, UAB Kauno termofikacijos elektrinė ekspertų komisijos narys. Prof. M. Daunys –LMA narys korespondentas, žurnalo „Mechanika“ vyriausiasis redaktorius, tarptautinės konferencijos „Mechanika 2008“ organizacinio komiteto pirmininkas, tarptautinės konferencijos „Medžiagų ir konstrukcijų mechanika“ (Lenkija) organizacinio komiteto narys.

mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos narys ekspertas. Prof. V. Volkovas – IFToMM nacionalinio komiteto narys; Lietuvos akreditacijos biuro ekspertas vibracijų matavimų ir akustikos srityje; Lietuvos neardomųjų bandymų ir techninės diagnostikos asociacijos valdybos narys; Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 31 „Akustika“ narys; mokslo žurnalų „Diagnostika“ (Lenkija), „Mechanika“, „Vibroegineering“, „Matavimai“ redakcinių kolegijų narys; IMech grupei priklausančių mokslo žurnalų „Journal of Systems and Control Engineering“, „Journal of Risk and Reliability“ ir „Journal of Sound and Vibration“ recenzentas. Prof. B. Bakšys – mokslo žurnalo „Mechanika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. J. Sapragonas – LMA narys ekspertas, Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir ,,Transportas“ vyr. redaktorių pavaduotojas. Prof. J. Gylys – Pasaulio energetikos tarybos (WEC) Vykdomosios asamblėjos narys, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto valdybos narys, Europos branduolinės sąjungos (ENS) valdančiojo komiteto narys, Europos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (REHVA) narys, Europos šalių vėdinimo ir oro kondicionavimo asociacijos narys, Europos branduolinės draugijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininkas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) tarybos pirmininkas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. R. Jonušas – mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Journal of Vibroengineering“ bei mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys. Prof. J. Dulevičius – Rusijos mokslų akademijos Sankt Peterburgo skyriaus narys. Prof. Ž. Bazaras – Transporto tyrimų tarybos prie LMA prezidiumo narys, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Doc. J. Vilys – Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys ir Europos medžiagų tyrinėtojų draugijos narys.

Prof. A. Žiliukas – EUROMECH draugijos narys, Baltijos transporto akademijos narys, LMA narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys, mokslo žurnalų „Mechanika“ ir „Transportas“ redakcinių kolegijų narys, Europos slėgio rezervuarų ir įrenginių komisijos narys Lietuvai.

Prof. R. T. Toločka – IFToMM nuolatinės komisijos terminologijos standartizavimo nuolatinės komisijos pakomitečio pirmininkas, edukacinės ir mašinų ir mechanizmų mokslo istorijos nuolatinių komisijų narys, Lietuvos biomechanikų sąjungos vicepirmininkas, biomechatronikos sekcijos vadovas.

Prof. A. Fedaravičius – LMA narys ekspertas, mokslo žurnalo „Mechanika“ ir mokslo darbų „Mechaninė technologija“ redakcinių kolegijų narys, Lietuvos krašto apsaugos ministerijos mokslo tarybos narys, Kauno technikos kolegijos steigiamosios tarybos narys, Baltijos

Prof. S. Kaušinis – NATO Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO) tarybos narys; Lietuvos nacionalinis atstovas RTO Taikomųjų transportavimo technologijų (AVT) sekcijoje, IFAC Lietuvos nacionalinės organizacijos pirmininko pavaduotojas.

197


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Doc. A. Palionis – Technikos enciklopedijos redaktorių tarybos narys; Lietuvos nacionalinio kokybės prizo ekspertas. Prof. A. Bargelis – mokslinės konferencijos „Mechanika“ redakcinės komisijos narys, Lietuvos VMS fondo technologijos mokslų ekspertų komiteto narys. Prof. S. Bočkus –Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato Anglių ir plieno komiteto Lietuvos nacionalinis atstovas, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 49 „Liejininkystė“ pirmininkas, Lietuvos liejyklų asociacijos tarybos narys, Lietuvos medžiagų tyrėjų asociacijos konstrukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas.

Doc. J. Gudzinskas – žurnalo „Šiluminė technika“ redakcinės kolegijos narys. Prof. G. Miliauskas – mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys. Doc. S. Žiedelis – Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos direktorius. Doc. V. Nenorta – Lietuvos standartizacijos departamento LST TK 30 „Techniniai ir gaminių dokumentai“ technikos komiteto narys, tarptautinių konferencijų BALTGRAF ir „Geometry and Computer“ mokslinių komitetų narys.

Prof. S. Šinkūnas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos prezidentas, mokslo žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos narys, Europos šalių šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo asociacijos (REHVA) narys, Amerikos šildymo, šaldymo, oro kondicionavimo draugijos (ASHRAE) narys.

Prof. H. Medekšas – tarptautinės konferencijos „Conference on Fracture Mechanics“, „European Summer School of Fatigue and Fracture“ organizacinio komiteto narys, tarptautinės konferencijos „The Ninth Polish-Ukrainian-German Summer School of Fracture Mechanics SSFM“ organizacinio komiteto narys.

Prof. P. Žiliukas – mokslo žurnalų „Aukštojo mokslo kokybė“ ir „Žemės ūkio inžinerija“ redakcinių kolegijų narys; Europos inžinerinio mokymo asociacijos (SEFI) ir Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narys.

Doc. R. Dundulis – tarptautinės konferencijos „Mechanika 2008“ redakcinio komiteto narys.

Doc. V. Lukoševičius – Tarptautinės geotermijos asociacijos narys. Doc. P. Ambroza – Baltijos mašinų gamintojų asociacijos tarybos narys. Dr. L. Patašienė – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokslo ir gynybos pramonės integracijos komiteto narė.

198

Doc. R. Montvilas – Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos direktorius.

Dr. A. Lebedys – Lietuvos pakuotojų asociacijos viceprezidentas, oficialus šios asociacijos atstovas Europos pakavimo institute, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 42 „Pakavimas“ sekretorius, leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redakcinės kolegijos narys. L. Bansevičienė – Lietuvos pakuotojų asociacijos tarybos narė, leidinio „Pakuotojo kelrodis“ redaktorė. Doc. V. Čiuplys – Europos medžiagų tyrinėtojų draugijos (FEMS) narys.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Deformuojamų kūnų mechanikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Paulius Griškevičius, tel./faks. (8 37) 324 108 Katedra įkurta 1922 m. 1927 m. jos medžiagų atsparumo laboratorija atitiko to meto pasaulinius standartus ir buvo geriausia Baltijos šalyse. 1935 m. buvo išleistas pirmasis medžiagų atsparumo vadovėlis lietuvių kalba (K. Vasiliaus-

Darbuotojai Profesorius habil. dr. Antanas Žiliukas Docentai: dr. Saulius Diliūnas, dr. Paulius Griškevičius, dr. Audrius Jutas, dr. Neringa Keršienė dr. Vitalis Leišis, dr. Kazimieras Petkevičius, dr. Daiva Zeleniakienė Lektorius dr. Nerijus Meslinas Jaunesnioji mokslo darbuotoja Aušra Žilinskaitė Asistentas Vytautas Čapas Doktorantai: Marius Gintalas, Andrius Surantas, Aušra Žilinskaitė Laboratorijos vedėjas Romualdas Jakubauskas Vyr. laborantas Alfonsas Ažubalis Laborantas Aloyzas Tvaskus Administratorė Audronė Taparauskaitė

kas). 1947 m. buvo įkurta Statybinės mechanikos katedra, o 1962 m. ji suskilo į dvi katedras: Medžiagų atsparumo ir Statybinės mechanikos (ši vėliau išsikėlė į Vilnių). Dabartinės katedros (1993 m. rugsėjo 1 d. ji pavadinta Deformuojamų kūnų mechanikos katedra) mokslo ir studijų veikla, palyginti su pirmtakių, yra platesnė ir apima medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo, irimo mechanikos ir stabilumo problemas.

Tiriamoji bazė K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, 15 universalių mechaninių bandymų mašinų. 50 kN, 100  kN ir 500 kN statinio tempimo ir gniuždymo bandymų mašinos su kompiuterizuotomis matavimo sistemomis. Kompiuterinės programos: R6 Code, LS-DYNA, ALGOR. Doktorantūros moduliai Tamprumo ir plastiškumo teorija (prof. A. Žiliukas); Irimo mechanika (prof. A. Žiliukas); Polimerinių ir kompozicinių medžiagų mechanika (prof. A. Žiliukas); Patikimumo teorija (prof. A. Žiliukas).

Tyrimų tematika Sudėtingų polimerinių struktūrų ir kompozitų deformacinės elgsenos tyrimai Doc. S. Diliūnas, doc. D. Zeleniakienė, doc. V. Leišis, doc. P. Griškevičius Šie tyrimai apima porėtų polimerinių medžiagų deformacinių savybių dėsningumų modeliavimą ir tyrimus statinio deformavimo atveju. Modeliuotos vienaašiškai deformuojamos polimerinės medžiagos su sferinėmis poromis, kuriose veikia slėgis ar vakuumas. Buvo tirti dviejų tipų modeliai – su keliomis vienodo didumo poromis ir kartotinis modelis su viena sferine pora. Tiriant kartotinį modelį nagrinėtas įtempių pasiskirstymas sferos paviršiuje. Nustatyta von-Misses’o įtempių priklausomybė nuo vidinio ir išorinio slėgių santykio. Pastebėtas dėsningumas, leidžiantis modeliuoti apkrovas taip, kad von-Misses’o įtempiai visame poros paviršiuje būtų vienodo didumo. Redukuotojo porėtos medžiagos tampros modulio priklausomybė nuo slėgio porose ir išorinės apkrovos (išorinio slėgio) santykio nustatyta nagrinėjant modelį su keliomis poromis. Pastebėta, kad redukuotasis porėtos medžiagos tampros modulis gerokai išauga, kai įtempiai visame poros paviršiuje yra vienodo didumo. Praktiškai pritaikius šią priklausomybę būtų galima projektuoti porėtas polimerines ir kompozicines medžiagas su įvairiose zonose skirtingu, norimu pobūdžiu kintančiu redukuotuoju tampros moduliu. Tai savo ruožtu leistų kurti konstrukcijas, pageidaujamu dydžiu sugeriančias dinaminių apkrovų energiją. Medžiagų fizinių ir mechaninių savybių modeliavimas Doc. A. Jutas Naudojant gardelės deformavimo modelį (GDM) sumodeliuotos fizinės pastoviosios (E ir v) geležiai, chromui ir vanadžiui. Iki stiprumo jėgos sumodeliuota

geležies eksperimentinė tempimo diagrama. Sudaryta transformacijų tankio funkcija ir užrašyta jos lygtis, kuri bus naudojama įtempiams ir deformacijoms skaičiuoti bei geometrijai atkartoti medžiagos deformavimosi ar trūkimo metu. Konstrukcijų elementų ribinių apkrovimo sąlygų vertinimas Doc. K. Petkevičius 2008 m. buvo tęsiami moksliniai tyrimai taikant skaitinius mechanikos metodus konstrukcijų elementų iš vientisų ir kompozicinių medžiagų ribinėms apkrovimo sąlygoms įvertinti. Tirti sudėtingi medžiagų deformavimo modeliai, kuriuos taikant efektyviau panaudojami medžiagų atsparumo rezervai ir didinamas konstrukcijų patikimumas. Tyrimai vyko ruošiant žinomų ir naujų skaitinių metodų pritaikymą trapių ir plastiškų medžiagų ribinėms būsenoms įvertinti, kuriant medžiagų ir konstrukcijų skaitinius modelius ir programinę įrangą, nustatant parametrų neapibrėžtumo tikimybinius įverčius, esant sudėtingoms apkrovimo sąlygoms ir tai pritaikant optimalių konstrukcijų projektavimo procese. Tirti gelžbetoninių sienų ir perdangų irimo procesai veikiant smūginėms apkrovoms ir taikant pasiūlytą betono ribinių būsenų modelį. Paruošti modeliai ir atlikta lyginamoji skaitinė analizė panaudojant ir tobulinant baigtinių elementų analizės sistemas NEPTUNE, MSC.Nastran, Cosmos Works, LS-DYNA. Nagrinėti lengvų ir liaunų konstrukcijų dinaminio stabilumo įvertinimo ypatumai, paruoštas algoritmas ir MATLAB programinė įranga strypinės konstrukcijos, kuri yra veikiama aerohidrodinaminių apkrovų, dinaminiam stabilumui įvertinti. Atlikti lyginamieji skaičiavimai „MSC. Nastran“ sistema. Šie rezultatai pritaikytini diskretinio optimizavimo procedūrose nustatant konstrukcijų dinaminio stabilumo ribines sąlygas.

199


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

200

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Žiliukas, Antanas; Surantas, Andrius. Evaluation of durability of cracked construction elements and estimation of structural strength under vibrations // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 114-117. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. Žilinskaitė, Aušra; Žiliukas, Antanas. General deformation flow theory // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 2(70), p. 11-15. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Leišis, Vitalis; Sudintas, Antanas Rimantas; Žiliukas, Antanas. Prediction of the strength and fracture of the fuel storage tank // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 4(72), p. 14-20. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Fedaravičius, Algimantas; Šaulys, Povilas; Griškevičius, Paulius. Research of mine imitator interaction with nondeformable surface // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 6(74), p. 25-29. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Žiliukas, Antanas. Instability of structure plates under two-directional compression // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2008, nr. 1(81), p. 7-10. [ISI Web of Science; INSPEC]. Bekampienė, Paulė; Diliūnas, Saulius; Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija. Analysis of woven element deformation in fabric forming process // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 57-61. [ISI Proceedings]. Diliūnas, Saulius; Varinauskas, Vaidas. Strength analysis of fixation screws of ankylos implants systems cantilevered protheses // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 110-113. [ISI Proceedings]. Fedaravičius, Algimantas; Griškevičius, Paulius; Šaulys, Povilas; Klimavičius, Zigmas; Patašienė, Laima. Experimental research of mine imitator interaction with the soil // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 129-133. [ISI Proceedings]. Fedaravičius, Algimantas; Griškevičius, Paulius; Šaulys, Povilas. Interaction modeling of the shell imitator and nondeformable surface // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas

University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 134-138. [ISI Proceedings]. 10. Leišis, Vitalis; Zeleniakienė, Daiva; Griškevičius, Paulius; Jutas, Audrius; Žiliukas, Antanas; Meslinas, Nerijus. Strenght and stability assessment of underground composite tanks   // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 308-313. [ISI Proceedings]. 11. Meslinas, Nerijus; Zeleniakienė, Daiva; Žiliukas, Antanas. Fracture of layer structure elements under pure bending  // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 351-356. [ISI Proceedings]. 12. Petkevičius, Kazimieras; Kulak, R. F. Probabilistic response surface analysis of ultimate limit state of concrete slab subjected to impact load // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 407-412. [ISI Proceedings]. 13. Zeleniakienė, Daiva; Žukienė, Kristina; Griškevičius, Paulius; Jankauskaitė, Virginija. An approach to micro-macro modelling of elastomer blends mechanical behaviour  // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 548-552. [ISI Proceedings]. 14. Petkevičius, Kazimieras. Dynamic stability analysis of lightweight frame structures // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 219-222. [ISI Proceedings]. 15. Keršys, Artūras; Paškevičius, Dainius; Blake, M; Keršienė, Neringa. Research of braking system for urban concept car // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 239-244. [ISI Proceedings]. 16. Juodvalkis, Darius; Sapragonas, Jonas; Griškevičius, Paulius; Ostrowski, M. Investigation of cars’ damaged deformational zones characteristics // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 245-249. [ISI Proceedings]. 17. Keršienė, Neringa; Keršys, Artūras. Plain stress and plain strain finite element analysis of impacted steel specimens with round and sharp v-notch // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 250-255. [ISI Proceedings]. 18. Fedaravičius, Algimantas; Šaulys, Povilas; Griškevičius, Paulius. Research of mine imitator interaction with deformable surfaces // Transport Means - 2008: proceedings of the 12th international conference, October 23-24, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania  / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2008, p. 256-259. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Fedaravičius, Algimantas; Griškevičius, Paulius; Šaulys, Povilas; Klimavičius, Zigmas; Patašienė, Laima. Experimental research of mine imitator interaction with non deformable and deformable soil // Naukowe aspekty

techniki uzbrojenia i bezpieczenstwa = Scientific Apects of Armament & Safety Technology: [monografia] / Praca zbiorowa pod redakcja naukową J. Gacka, R. Kostrowa, Z. Leciejewaskiego, E. Milewskiego. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2008, Vol. 1. ISBN 9788398399946. p. 537-542. 2. Fedaravičius, Algimantas; Griškevičius, Paulius; Šaulys, Povilas. Creation and computational research of shell imitator for mortar simulator // Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczenstwa = Scientific Apects of Armament & Safety Technology: [monografia] / Praca zbiorowa pod redakcja naukową J. Gacka, R. Kostrowa, Z. Leciejewaskiego, E. Milewskiego. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2008, Vol. 1. ISBN 9788398399946. p. 855-861. 3. Žiliukas, Antanas; Augonis, Algirdas. Complex assessment of the investigation of concrete fracture specimens // Harnessing Fibres for Concrete Construction: proceedings of the International Conference, 10 July 2008, Dundee, Scotland. Berkshire: IHS BRE Press, 2008. ISBN 9781848060425. p. 155-162. 4. Kondrackaitė, Ingrida; Kleveckas, Tadas; Diliūnas, Saulius. Minkštosios poringosios polimerinės medžiagos standumo keitimo galimybės // Gaminių technologijos ir dizainas 2008: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-492X. 2008, p. 135-138.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

3,00

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

6,61

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

1,36

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2,00

Iš viso

12,97

Gamybos technologijų katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Kazimieras Juzėnas, tel.: (8 37) 300 414, 323 769 2006 m. Metalų technologijos ir Gamybos sistemų katedros reorganizuotos į Gamybos technologijų katedrą. Gamybos sistemų katedra įkurta 1930 06 07. Iki 1940 m. ji vadinosi Pritaikomosios mechanikos katedra, 1940–1950

metais – Mašinžinystės katedra. 1950 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Mašinų gamybos technologijos katedra. 1995 m. ji pavadinta Gamybos sistemų katedra. Metalų technologijos katedra įkurta 1924 02 01 Mechaninės technologijos katedros pavadinimu. 1941 m. atskilus kai kuriems padaliniams, ji tapo Metalų technologijos katedra. 1961 m. Kauno ketaus liejykloje buvo įkurta liejininkystės mokslo laboratorija.

Darbuotojai Profesoriai: habil. dr. Algirdas Bargelis, habil. dr. Stasys Bočkus, habil. dr. Remigijus Jonušas, dr. Jonas Steponas Vilys Docentai: dr. Petras Aloyzas Ambroza, dr. Saulius Baskutis, dr. Sangaudas Jonas Chodočinskas, dr. Antanas Čiuplys, dr. Vytautas Juozapas Čiuplys, dr. Egidijus Juzėnas, dr. Kazimieras Juzėnas, dr. Ramutis Krančiukas, dr. Liudas Albinas Kuliavas, dr. Rasa Mankutė, dr. Irma Senkuvienė, dr. Gintautas Žaldarys, dr. Juozas Žvinys

Lektorė dr. Lina Kavaliauskienė Asistentas Marius Rimašauskas Vyr. mokslo darbuotojai: dr. Kazys Babilius, dr. Rasa Mankutė Jaun. mokslo darbuotojas Fabijonas Kęstutis Žebelys Doktorantai: Kęstutis Kanapeckas, Audrius Povilionis, Edmundas Pupelis, Marius Rimašauskas, Žydrūnas Rutkauskas Vyr. inžinieriai: Benjaminas Dzidolikas, Žydrūnas Rutkauskas

201


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Mokomųjų laboratorijų vedėjai: Petras Adomaitis, Sangaudas Jonas Chodočinskas Meistrai: Kęstutis Jocas, Vidas Tendzegolskis, Arvydas Zagurskas Vyr. laborantai: Vaclovas Andriuškevičius, Edmundas Pupelis Vyr. administratorės: Vladislava Vaitiekūnienė, Auksana Žvirblytė

įrankių restauravimo ir sustiprinimo laboratorija. Unikalūs įrenginiai ir įranga: impulsinis lazeris; elektroimpulsinis įrenginys; lazerinis-mikrospektrinis analizatorius; stacionarusis stiloskopas, virpesių diagnostikos aparatūra, spartaus prototipavimo įrenginys ir programinė įranga. 2008 m. nupirktas šiuolaikinis lazerinis rotorių velenų bendraašiškumo nustatymo prietaisas „Smart ALIGN“.

Tiriamoji bazė Doc. V. Babiliaus liejininkystės mokslo laboratorija; Metalotyros ir terminio apdirbimo laboratorija; Spektrinės analizės laboratorija; Lazerinių technologijų laboratorija; Integruoto gamybos rengimo laboratorija; Detalių ir

Doktorantūros moduliai Tribologija (dr. E. Juzėnas); Technologinių procesų mechanika (prof. R. Jonušas); Gamybos plėtros strategija (prof. A. Bargelis); Gamybos sistemų modeliavimas (prof. A. Bargelis); Fizikinė metalotyra (doc. J. Žvinys).

Tyrimų tematika Mechaninių ir mechatroninių sistemų dinamikos tyrimas ir diagnostika Prof. R. Jonušas, doc. S. Baskutis, doc. E. Juzėnas, doc. K. Juzėnas, jaun. m. d. K. Žebelys, doktorantas K. Kanapickas

programinė įranga ir techninės priemonės įvertina kiekvieną sukurtą technologijos alternatyvą ir gali generuoti naujas technologijas.

Buvo toliau tęsiami precizinių rotorinių sistemų, sudėtingų technologinių įrenginių teoriniai ir taikomieji tyrimai. Teorinių (matematinio modeliavimo) ir eksperimentinių tyrimų būdu gautos dažninės amplitudės charakteristikos įgalino pagrįstai įvertinti rotorinių sistemų atskirų elementų dinaminę būklę ir prognozuoti jų darbingumą. Tęsiamas rotorinių sistemų sukamųjų virpesių žadintuvų kūrimas ir tyrimas. Patobulintas ir išnagrinėtas sukamųjų virpesių magnetinio vibratoriaus matematinis modelis. Gautos analitinės priklausomybės, apibūdinančios tokio vibratoriaus stabilias darbo zonas.

Buvo atlikti tyrimai stipriojo ketaus gavimo technologijos srityje: įvertinti naujausi liejininkystės laimėjimai ir sukurtos naujos medžiagos liejininkystės pramonei. Naujos kartos modifikatoriai Alinoc ir Ultraseed bei sferoidizatorius Lamet buvo tirti liejant liejinius su įvairaus storio sienelėmis.

Modernių gamybos technologijų kūrimas ir tyrimas Prof. A. Bargelis, doc. R. Mankutė, doc. I. Senkuvienė, doktorantai M. Rimašauskas ir Ž. Rutkauskas Sukurti modeliai ir žinių baze grįsti metodai, skirti naujų inovacinių gaminių pagaminamumui nustatyti ir technologijos proceso alternatyvoms bei gamybos sąnaudoms prognozuoti ankstyvoje naujo gaminio konstravimo stadijoje. Atliekami moksliniai tyrimai sprendžia prieštaravimus tarp naujų inovacinių gaminių konstravimo siekiant didelio funkcionalumo ir parametrų bei jų kokybės siekimo ir technologijos galimybių, gaminant gaminius konkurencingomis kainomis. Sukurta

Naujų liejininkystės technologijų kūrimas ir tyrimas Prof. S. Bočkus, doc. G. Žaladarys

Detalių ir įrankių eksploatacinių savybių gerinimo būdų tyrimas Doc. P. Ambroza, prof. J. Vilys, vyr. m. d. K. Babilius, doc. S. Chodočinskas, doc. V. Čiuplys, doc. A. Čiuplys, doc. L. Kuliavas, doc. J. Žvinys, lekt. L. Kavaliauskienė, doktorantas E. Pupelis Tirtas konstrukcinio plieno sustiprinimas dangomis, gautomis ant apvirinamojo paviršiaus užbertus antrinių žaliavų miltelių mišinius išlydžius elektros lanku ir kitais būdais. Keičiant miltelių mišinių sudėtį, buvo gauti įvairios struktūros ir įvairaus kietumo sluoksniai: su grafitiniais intarpais, atsparūs adheziniam dilimui ir su karbidais, atsparūs abrazyviniam dilimui. Ištirtas liekamųjų įtempių dydis, ženklas ir pasiskirstymas bandinio skerspjūvyje visose statinio deformavimo stadijose bei azotinimo įtaka metalo mechaninėms savybėms.

MTEP projektai Horizontalių rotorinių mašinų dinamikos tyrimas ir gedimų prevencijos sistemų sukūrimas: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas, remiamas VMSF, ŠMM / Vadovas prof. R. Jonušas. Remiantis atliktais teoriniais ir eksperimentiniais rotorinių sistemų dinamikos tyrimais, pasiūlytos ir pagrįstos rotorinių sistemų gedimų prevencijos sistemų realizavimo Lietuvos įmonėse galimybės. Moderniųjų technologijų taikymo pramonėje sistemos sukūrimas veiklos efektyvumui didinti: Lietuvos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas, remiamas VMSF  / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurtas naujo gaminio pagaminamumo modelis, įvertinantis naudojamų moderniųjų technologijų

202

efektyvumą ir padedantis generuoti naujas optimalias technologijas. Mechaninių komponentų gamybos našumo ir kokybės įvertinimo modelio sukūrimas: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8405 / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurtas gamybos našumo ir kokybės įvertinimo modelis ankstyvoje naujo gaminio kūrimo ir bandomosios gamybos stadijoje. Sukurtas modelis buvo testuotas ir priimtas pagal eksperimentų, atliktų UAB „Lanksti linija“, rezultatus. Žinių bazės sukūrimas CNC lazerinio pjaustymo ir CNC kirtimo įrenginių darbo našumui didinti: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8467 / Vadovas prof. A. Bargelis.


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS Sukurta žinių bazė, skirta programinio valdymo lazerinio pjaustymo ir programinio valdymo kirtimo įrenginių darbo našumui didinti, kuri gali paspartinti ir palengvinti naujų gaminių gamybos įsisavinimą iki 50–70 %, o tų įrenginių prastovas sumažinti iki 30 %.

Inovatyvaus gaminio gamybos technologijos sukūrimas UAB „Vaivora ir KO“: ūkio subjekto užsakymas Nr. 8493 / Vadovas prof. A. Bargelis. Sukurta metodologija inovaciniams gaminiams ir jų gamybos technologijai kurti, ypač naudojant sparčiosios prototipų gamybos metodus.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bočkus, Stasys; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. Distribution of residual stresses in near-surface layer of carbon steel at monotonic tension loading // Metalurgija. Zagreb: Croatian Metalurgical Society. ISSN 0543-5846. 2008, Vol. 47, no. 1, p. 25-28. [ISI Web of Science; COMPENDEX]. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras. Research of complex rotary systems vibrocondition based on analysis of dynamical processes and spectrum of vibrations  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 1(69), p. 42-45. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Rimašauskas, Marius; Ollikainen, Mikael; Bargelis, Algirdas; Varis, Juha. Impact of laser and other high technologies on manufacturing efficiency in Lithuanian and Finnish sheet metalworking industry // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 1(69), p. 74-79. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Utilization of waste materials for welding and surfacing  // Mechanika  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 2(70), p. 56-60. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Bargelis, Algirdas; Stasiškis, Andrius. IDEF0 modelling technique to estimate and increase the process capability at the early product design stage // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 3(71), p. 4550. [ISI Web of Science; Academic Search Complete; COMPENDEX; INSPEC; FLUIDEX; SCOPUS]. Žvinys, Juozas; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Influence of high temperature heat treatment on creep properties of high speed steel // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 3(71), p. 72-75. [ISI Web of Science; Academic Search Complete; COMPENDEX; INSPEC; FLUIDEX; SCOPUS]. Babilius, Artūras; Babilius, Kazys; Melkūnas, Regimantas; Buinevičius, Kęstutis. Facility for catalysts testing, research of CuO / γ – Al2O3 coatings // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 4(72), p. 64-70. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Bansevičius, Ramutis Petras; Zhurauski, M.; Dragašius, Egidijus; Chodočinskas, Sangaudas Jonas. Destruction of chains in magnetorheological fluids by high frequency oscillation // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 5(73), p. 23-26. [ISI Web of Science;

INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. 9. Žaldarys, Gintautas; Chodočinskas, Sangaudas Jonas; Štuopys, Arminas. Investigation of rail metal of Kaunas fortress fortification narrow – gauge railway // Mechanika  / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 5(73), p. 74-78. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. 10. Ambroza, Petras Aloyzas; Pilkaitė, Tilmutė; Chodočinskas, Sangaudas Jonas. Influence of chemical composition and structure on the properties of overlay welded structural steel // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 6(74), p. 72-76. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. 11. Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas. Experimental analysis of transformation plasticity and stress relaxation of carbon spring steel during tempering // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 6(74), p. 77-80. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. 12. Babilius, Kazys; Babilius, Artūras. Cu-Al-O system: catalytic coatings obtained by the activated thermo-chemical condensate deposition method // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 13921320. 2008, Vol. 14, no. 1, p. 23-28. [ISI Web of Science; INSPEC]. 13. Bočkus, Stasys; Venckūnas, Arvydas; Žaldarys, Gintautas. Relation between section thickness, microstructure and mechanical properties of ductile iron castings // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 2, p. 115-118. [ISI Web of Science; INSPEC]. 14. Žvinys, Juozas; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Influence of lightning discharge on microstructure, mechanical properties and failure of armature steel // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. 2008, Vol. 14, no. 4, p. 306310. [ISI Web of Science; INSPEC]. 15. Borodičas, Paulius; Baskutis, Saulius; Petkus, Vytautas. Method and equipment for testing of piezoceramic transducers manufacturing quality // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 2, p. 213-216. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 16. Ragulskis, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Kanapeckas, Kęstutis; Juzėnas, Kazimieras. Research of dynamics of rotary vibration actuators based on magnetic coupling  // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 3, p. 325-328. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete].

203


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS 17. Ukvalbergienė, Kristina; Vobolis, Jonas; Žvinys, Juozas. Vibration based research into temperature influence on circular saw parameters // Journal of Vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, no. 1, p. 47-51. [ISI Web of Science; INSPEC; Academic Search Complete]. 18. Bargelis, Algirdas; Šačkus, Arūnas. Knowledge engineering and management in laser and high information technologies  // ICIL2008: International Conference on Industrial Logistics, March 9-15, 2008, Tel Aviv, Israel/ edited by Ehud Menipaz, Irad Ben-Gal, Yossi Bukchin. Tel-Aviv: ICIL, 2008. p. 265273. [ISI Proceedings]. 19. Čiuplys, Antanas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Kvedaras, Valdas. Investigation of residual stresses and low plastic deformation by inductive measurement // Proceedings of the 6th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26 April 2008, Tallinn, Estonia / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2008. ISBN 9789985597835. p. 43-47. [ISI Proceedings]. 20. Bargelis, Algirdas. Cost forecasting model of product and process development at the business conception stage // Proceedings of the 6th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26 April 2008, Tallinn, Estonia / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2008. ISBN 9789985597835. p. 303-308. [ISI Proceedings]. 21. Bendikienė, Regita; Žvinys, Juozas. Transformation plasticity of heat resistance and stainless steel during quenching // Proceedings of the 6th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26 April 2008, Tallinn, Estonia / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2006. ISBN 9789985597835. p. 401-405. [ISI Proceedings]. 22. Bočkus, Stasys. Cooling of the molten metal flow in the flat channels of permanent mould running system // Proceedings of the 6th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, 24-26 April 2008, Tallinn, Estonia / DANUBE Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM International Vienna, DAAAM Baltic. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2008. ISBN 9789985597835. p. 413-418. [ISI Proceedings]. 23. Adomaitytė, Agnė; Baskutis, Saulius. Supply chain management in Lithuanian firms: usage of SCM techniques and level of SCM development // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 17-22. [ISI Proceedings]. 24. Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina; Pupelis, Edmundas. Formation of adhesive wear resistant layers on a structural steel surface by arc deposition // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 23-28. [ISI Proceedings]. 25. Bargelis, Algirdas; Staškevičius, Antanas. Estimation of traditional and CNC punching processes in sheet metalworking // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 51-56. [ISI Proceedings]. 26. Česnulevičius, Aurimas; Bargelis, Algirdas; Garuckas, Danas;

204

Kaminskas, Valdas. Optimum process development of operating parts the blanking dies // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 105-109. [ISI Proceedings]. 27. Juzėnas, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Egidijus. Evaluation of vibrations of complex rotary systems generated by a flow of gas // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 207-210. [ISI Proceedings]. 28. Klimkevičius, Saulius; Krančiukas, Ramutis. Research in hydraulic sealant // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 263-267. [ISI Proceedings]. 29. Kuliavas, Liudas Albinas. Investigation of wear of ceramic coating on tool steel // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 287-290. [ISI Proceedings]. 30. Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. The effect of structural composition of nitrided layer on static and fatigue strength of steel // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 301-303. [ISI Proceedings]. 31. Mankutė, Rasa; Raudeliūnaitė, Solveiga. Investigation of computer aided process planning methods in Lithuanian SME // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 325-331. [ISI Proceedings]. 32. Mankutė, Rasa. Integrated system of computer-aided manufacturing engineering for small and medium enterprises  // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 332-337. [ISI Proceedings]. 33. Rimašauskas, Marius. Benchmarking of sheet metalworking industry in Lithuania // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 433-436. [ISI Proceedings]. 34. Rutkauskas, Žydrūnas. Knowledge based method for injection mold design // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 18222951. 2008, p. 445-450. [ISI Proceedings]. 35. Stasiškis, Andrius; Bargelis, Algirdas. Tolerance re-allocation approach seeking sufficient process capability and cost   / Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 481-486. [ISI Proceedings]. 36. Žvinys, Juozas; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Impact of lightning on microstructure, mechanical properties and fracture of armature steel // Mechanika 2008: proceedings of 13th International Conference, April 3-4, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2008, p. 559-563. [ISI Proceedings]. 37. Juzėnas, Egidijus; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras. Defects diagnostics of rolling bearings of low speed machines // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 18221262. 2008, p. 59-62. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. 38. Royzman, V.; Bubulis, Algimantas; Jonušas, Remigijus; Juzėnas, Kazimieras. Slipping in rolling bearings. Case analysis // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 18221262. 2008, p. 87-89. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete]. 39. Bubulis, Algimantas; Jonušas, Remigijus; Jūrėnas, Vytautas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Development condition and peculiarities of centralized rotating machines vibration monitoring system // Vibroengineering 2008: proceedings of the 7th International Conference, October 9-11, 2008, Kaunas University of Technology, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, IFToMM National Committee. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-1262. 2008, p. 103-105. [Conference Proceedings Citation Index; Computers & Applied Sciences Complete].

40. Žvinys, Juozas; Markevičius, Linas Andronis; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Distribution of lightning discharge paths in a conductor // EMD 2008: the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania: proceedings / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 33-35. [ISI Proceedings]. 41. Žvinys, Juozas; Markevičius, Linas Andronis; Juzėnas, Kazimieras; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Fracture of steel under impact of lightning discharges // EMD 2008: the 18th International Conference “Electromagnetic Disturbances EMD’2008”, September 25-26 2008, Vilnius, Lithuania: proceedings / Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Bialystok Technical University. Vilnius: Technika. ISSN 1822-3249. 2008, p. 36-40. [ISI Proceedings]. Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose 1. Čiuplys, Antanas; Čiuplys, Vytautas Juozapas. Investigation of dislocation structure by multifractal parametrization // Metal 2008 [Elektroninis išteklius]: sbornik prednašek ze 17. mezinarodni konference metalurgie a materialu, 13.-15. 05. 2008, Hradec nad Moravici, Česka republika - Czech Republic. Ostrava: Tanger, 2008. ISBN 9788025419878. p. [1-6]. 2. Vilys, Jonas Steponas; Kvedaras, Valdas. Low cycle and high cycle fatigue strength of nitrided constructional steels // Metal 2008 [Elektroninis išteklius]: sbornik prednašek ze 17. mezinarodni konference metalurgie a materialu, 13.-15. 05. 2008, Hradec nad Moravici, Česka republika - Czech Republic. Ostrava: Tanger, 2008. ISBN 9788025419878. p. [1-6]. 3. Rutkauskas, Žydrūnas; Bargelis, Algirdas. Knowledge based method for precision products design // 53. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 8-12 September 2008 [Elektroninis išteklius]. Ilmenau: Technische Universität Ilmenau, 2008. ISBN 9783938843406. p. [1-10]. 4. Barzdaitis, Vytautas; Didžiokas, Rimantas; Žebelys, Fabijonas Kęstutis. Gear power transmissions vibration severity evaluation // Modern Achievements of Science and Education = Современные достижения в науке и образовании: II international conference, September 25 - October 2, 2008, Netanya, Israel. Хмельницкий: ХНУ, 2008. ISBN 9663300442. p. 31-35. 5. Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. Azotinimo įtaka plieno statiniam stiprumui // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje  / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-4652. 2008, T. 6, p. 105-108.

Monografijos, žodynai žinynai 1. Kohn, Carsten; Roddeck, Werrner; Seiler, Sven; Nierhoff, Jan; Lehtla, Tonu; Dudziak, Reiner; Preden, Jurgo; Vain, Juri; Kuusik, Alar; Ritschel, Wolf; Coatanea, Eric; Sell, Raivo; Christophe, Francois; Bargelis, Algirdas; Mankutė, Rasa;

Rutkauskas, Žydrūnas; Rimašauskas, Marius; Hanson, Mats; Engdahl, Per; Paulson, Margareta; Koch, Andreas. Integrated Systems and Design. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2008. 209 p. ISBN 9789955203322.

Straipsnių skaičius (indėlis) Publikacijos rūšis

Skaičius (autorių indėlis)

Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose (Web of Science) S1

11,34

Kituose ISI duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose (Proceedings) P1a

18,17

Kituose recenzuojamuose leidiniuose Nerecenzuojamuose leidiniuose Iš viso

3,58 6,00 39,09

205


MECHANIKOS IR MECHATRONIKOS FAKULTETAS

Inžinerinės grafikos katedra Adresas: Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Vedėjas – doc. dr. Robertas Keršys, tel.: (8 37) 324 058, 323 830 el. p. robertas.kersys.@ktu.lt Katedra įkurta 1940 m. rugpjūčio 15 d. Ji vadinosi Braižomosios geometrijos ir grafinių darbų katedra. 1946 m. katedra pertvarkyta ir pavadinta Braižomosios geometrijos katedra. 1993 m. ji pavadinta Inžinerinės grafikos katedra.

Darbuotojai Docentai: dr. Dalia Marija Bendikienė, dr. Robertas Keršys, dr. Vidmantas Nenorta, dr. Deimantė Džeraldina Daina Norkuvienė, dr. Tilmutė Pilkaitė, dr. Nomeda Puodžiūnienė Lektoriai: dr. Rasa Kondrotaitė-Janutienė, dr. Raimundas Kupčiūnas, Kristina Ramanauskytė

Asistentas Marijus Jakštas Vyr. inžinierius Juozas Valiūnas Administratorė Regina Marija Juzukėnienė Tiriamoji bazė AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor programinė įranga.

Tyrimų tematika Automatizuoto projektavimo sistemų analizė ir posistemių kūrimas Doc. R. Keršys, doc. D. M. Bendikienė, doc. V. Nenorta, doc. D. D. D. Norkuvienė, doc. T. Pilkaitė, doc. N. Puodžiūnienė, lekt. R. Kondrotaitė-Janutienė, lekt. R. Kupčiūnas, lekt. K. Ramanauskytė, asist. M. Jakštas Sukurta metodika bei algoritmas, kaip grafinę informaciją, esančią DWG faile, galima analizuoti panaudojant laikiną, brėžinį skenuojantį spindulį, nubrėžtą pageidaujama kryptimi per norimą tašką iki jo sankirtos su analizuojamu grafiniu objektu. Taikant šį metodą galima MD ir kitose

AutoCAD bazėje sukurtose sistemose pritaikyti grafinius metodus inžineriniams uždaviniams spręsti, pavyzdžiui, programiniu būdu formuoti kūnų išklotines, sudaryti erdvines kreives pagal žinomą tolydinio kitimo dėsnį, nuskaitant informaciją vaizdų projekcijose, identifikuoti grafinio elemento, nubraižyto brėžinyje, padėtį erdvėje pagal tam tikrus požymius identifikuoti uždarų kontūrų trimates formas. Siūloma metodika pritaikyta dvimačio brėžinio analizei, tačiau dvimatė informacija gali būti gaunama formuojant trimačius objektus, vėliau sudarant lapo erdvėje trimačio objekto reikiamus vaizdus, kuriuose esanti informacija vėliau perkeliama į modelio erdvę.

Straipsniai 1.

2.

3.

4.

206

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose Bakšys, Bronius; Kilikevičius, Sigitas. Experimental investigation of cylindrical parts robotic vibratory insertion  // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, nr. 2(70), p. 32-37. [ISI Web of Science; INSPEC; COMPENDEX; Academic Search Complete; FLUIDEX; SCOPUS]. Žvinys, Juozas; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa. Influence of high temperature heat treatment on creep properties of high speed steel // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: Tec